MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

DISSERTATION XXIX.

Quels sont, des Militaires ou des Cultivateurs, les citoyens les plus utiles à la République?

Les militaires.

Τίνες λυσιτελέστεροι πόλει, οἱ προπολεμοῦντες,  ἢ οἱ γεωργοῦντες. Ὅτι οἱ προπολεμοῦντες.

 

I. Ἔχεις εἰπεῖν, τίνας ὀνομάζει Ὅμηρος ἐν τοῖς ἔπεσιν διογενεῖς, καὶ θεοῖς εἰκέλους, καὶ λαῶν ποιμένας, καὶ ἄλλα ὅσα ποιητὴν εἰκὸς ἀποσεμνύνοντα τοῖς ὀνόμασιν ἀρετὴν ἀνδρός; ἆρα τοὺς ἐπὶ σκαπάνῃ καὶ αὔλακι πρὸς τῇ γῇ διαπονουμένους, δεινοὺς ἀροῦν, ἀγαθοὺς φυτεύειν,  ἐν ἀμήτῳ δεξιούς, ἐν ὀρχάτῳ φιλοπόνους; ἢ τούτων μὲν οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἠξίωσεν καταμῖξαι τὰ ἔργα τῇ αὐτοῦ ᾠδῇ, ὅτι μὴ νησιώτῃ γέροντι ἀναθεὶς αὐτά, ἐκπεπτωκότι τῆς ἀρχῆς ὑπὸ ὑβριστῶν νέων, ἐν ’γουνῷ οἰνοπέδου ἀλωῆς‘ ἐπὶ φύλλων χαμαὶ βεβλημένων ὥρᾳ θέρους ἀναπαυομένῳ; Οἱ δὲ μακάριοι αὐτῷ ἄνδρες, οὓς ἐκεῖνος ἐπαινῶν χαίρει, ἕτεροί εἰσιν ἐξ ἑτέρων ἐπιτηδευμάτων καὶ ἔργων· ἢ Ἀχιλλεὺς διώκων, ἢ Αἴας μονομαχῶν, ἢ Τεῦκρος τοξεύων, ἢ Διομήδης ἀριστεύων, ἤ τις ἄλλος τῶν δεινῶν τὰ ἀριστευτικά. Μεστὰ δὲ αὐτῷ τὰ ἔπη ἀσπίδων μεγάλων, καὶ κορύθων φαεινῶν, καὶ δοράτων μακρῶν, καὶ ἁρμάτων καλῶν, καὶ ἵππων θεόντων, καὶ ἀγαθῶν κτεινόντων, καὶ δειλῶν κτεινομένων. Τὸν μὲν γὰρ Ἀγαμέμνονα αὐτὸν τὸν τῶν Πανελλήνων βασιλέα οὐκ ἔσχεν ἑτέρως ἐπαινέσαι, ἢ τὸν αἰχμητὴν προσθεὶς τῷ βασιλεῖ, ὡς μόνον δὴ τοῦτο ἔργων ἀρχικώτατον· καὶ φησίν, ὅτι ἦν ὁ Ἀγαμέμνων ἀμφότερον, βασιλεὺς καὶ αἰχμητὴς ἀγαθός. Ἐπεὶ καὶ ὁ Μενέλαος βασιλεὺς μὲν ἦν, οὐχ ἧττον ἢ ὁ Ἀγαμέμνων, μαλθακὸς δὲ αἰχμήν, καὶ διὰ τοῦτο ὀλίγον αὐτῷ μετέδωκε ποιητικῆς εὐφημίας Ὅμηρος.  Ὅ γε μὴν Ἀγαμέμνων οὗτος, τί ἦν ἂν ἐπικλεέστερος  τῶν ἄλλων, εἰ κατὰ τὸ Ἄργος μένων, γῆν ἀγαθὴν ἔχων, γεωργῶν τὴν γῆν, ἀπέφηνεν αὐτὴν εὐκαρπωτέραν τῆς Αἰγυπτίας; Τοῦ μὲν γὰρ Ὀδυσσέως ἀκούεις αὐτοῦ σεμνολογουμένου περὶ τῆς Ἰθάκης· τρηχεῖα, ἀλλ´ ἀγαθὴ κουροτρόφος, φησίν. Οἶδεν γάρ που, ἅτε σοφὸς ὤν, ὅσον διαφέρει  ὁ τῆς ἀνδρείας καρπὸς οὗτος πυρῶν καὶ κριθῶν, καὶ εἴ τις ἄλλη ὑποτροφὴ γῆς.

Si vous aviez à spécifier quels sont ceux qu'Homère désigne dans ses poèmes, par les expressions de fils de Jupiter, images des Dieux (01), pasteurs de peuples (02), ou par tel autre nom qu'un poète peut imaginer, pour honorer la vertu des hommes, diriez-vous que ce sont ceux qui bêchent, qui sillonnent la terre, qui sont habiles à labourer, experts à planter, adroits à moissonner, et jaloux de soigner les vignes? Il n'a pas daigné faire entrer, le moins du monde, de pareils détails dans ses descriptions, sinon à propos de ce vieux insulaire, que d'ambitieux jeunes gens avaient insolemment dépouillé du pouvoir, et qui, en été, se reposait sur un lit formé d'une jonchée de feuilles, sous un de ces bocages qui se forment dans les vignobles (03). Les hommes heureux, à ses yeux, ceux sur lesquels il se plaît à répandre ses éloges, sont ceux qui s'adonnent à d'autres occupations, à d'autres travaux. Ce sont, ou Achille, qui poursuit son ennemi, ou Ajax, qui combat tout seul, ou Teucer, qui se distingue avec ses flèches, ou Diomède, qui fait des merveilles, ou tel autre de ceux qui montrent le plus de supériorité dans le métier des armes. Dans ses vers, on ne voit que grands boucliers, que casques étincelants, que longues lances, que chars magnifiques, que lestes chevaux, que braves qui tuent, et que lâches qui se laissent tuer. Agamemnon lui-même, le chef suprême des Princes Grecs, il n'a pas de quoi le louer autrement qu'en joignant l'épithète d'habile dans l'art de la guerre au titre de Roi, comme si c'était pour lui le côté le plus recommandable. Il dit, en effet, d'Agamemnon, qu'il était à la fois excellent chef de Gouvernement et grand Capitaine (04). Au lieu que de Ménélas, qui n'était pas moins Roi qu'Agamemnon, mais qui n'avait point d'ardeur pour la guerre, Homère n'en fait qu'un très mince éloge. Quant à Agamemnon, comment aurait-il acquis plus de gloire que les autres Princes Grecs, si, sans bouger d'Argos, il n'eût fait que régner sur un bon pays, que s'occuper d'en perfectionner la culture, que le rendre plus fertile, et plus abondant que l'Egypte (05)? Écoutez Ulysse lui-même, parlant honorablement d'Ithaque : « C’est, dit-il, un pays raboteux, mais il produit de vaillants hommes (06) ». Ulysse était très entendu dans la science des choses humaines (07), Il savait donc combien les fruits de la valeur, dans la profession des armes, l'emportent sur le blé, sur l'orge, et sur tous les produits agricoles qui ne servent qu'à la nourriture animale.

II. Ὅμηρον ἐῶ· τάχα γὰρ καὶ δυσχεράναις ἂν τῷ λόγῳ προφερομένῳ σοι μάρτυρα φιλοπόλεμον. Βούλει σοι τὰ δεύτερα ἐπ´ ἐκείνῳ λέγω τὰ Λακωνικά, ἢ τὰ Ἀττικά, ἢ τὰ Κρητικά, ἢ τὰ Περσικά; Τὴν Σπάρτην ἐπαινεῖς ὡς εὐνομωτάτην. Ὁ δὲ Λυκοῦργος (ὃς σοῦ δήπου ἐπαινέτου δεήσεται· ὁ γὰρ Ἀπόλλων φθάνει λέγων πρὸς αὐτὸν δίζω, ἤ σε θεὸν μαντεύομαι, ἢ ἄνθρωπον), ὁ τοίνυν Λυκοῦργος οὗτος, ὃν ὁ θεὸς εἰκάζει θεῷ, τιθεὶς τῇ Σπάρτῃ νόμους, συμβουλευσάμενος τῷ Ἀπόλλωνι, ποῖόν τι πολιτείας ἦθος καταστήσαιτο τοῖς αὑτοῦ θρέμμασιν, ἆρα γεωργικόν, καὶ ταμιευτικόν, ταπεινὸν καὶ γλίσχρον, καὶ ἐργαστικὸν τὰ σμικρὰ ταῦτα· ἢ ταῦτα μὲν οἱ εἴλωτες αὐτῷ ἔχουσιν καὶ ὁ ἀνδραποδώδης ὅμιλος καὶ οἱ περίοικοι Λακεδαιμονίων, τὸ δὲ καθαρῶς Σπαρτιατικόν, ἄφετον ἐκ γῆς ὂν καὶ ὄρθριον, καὶ πρὸς ἐλευθερίαν τετραμμένον, μαστιγούμενον καὶ τυπτόμενον,  καὶ ἐν θήραις καὶ ὀρειβασίαις καὶ ἄλλοις παντοδαποῖς πόνοις παιδευόμενον, ἐπειδὰν ἱκανῶς τοῦ καρτερεῖν ἔχῃ, ἐπὶ αἰχμῇ καὶ ἀσπίδι τεταγμένον, ὑπὸ στρατηγῷ τῷ νόμῳ προμαχεῖν τῆς ἐλευθερίας, καὶ τὴν Σπάρτην σώζειν, καὶ τῷ Λυκούργῳ συναγωνίζεται, καὶ πείθεται τῷ θεῷ; Εἰ δὲ ἐγεώργουν Λακεδαιμόνιοι, τίς ἂν ὑπὲρ αὐτῶν Λεωνίδας ἐν Θερμοπύλαις παρετάξατο; τίς ἂν Ὀθρυάδας ἐν Θυρεᾷ ἠρίστευεν; Ἀλλ´ οὐδὲ Βρασίδας  γεωργὸς ἦν, οὐδ´ ὁ Γύλιππος ἐκ ληΐου ὁρμηθεὶς Συρακοσίους ἔσωζεν, οὐδὲ Ἀγησίλαος ἐξ ἀμπέλων ὁρμηθεὶς Τισσαφέρνους ἐκράτει, καὶ τὴν βασιλέως γῆν ἔτεμνεν, καὶ Ἴωνας καὶ Ἑλλήσποντον ἐλευθέρου· οὐκ ἀπὸ σμινύης ὁ Καλλικρατίδας, οὐκ ἀπὸ σκαπάνης ὁ Λύσανδρος, οὐκ ἀπὸ ἀρότρου ὁ Δερκυλλίδας. Θητικὰ ταῦτα, εἰλωτικά· ταῦτα ὑπὸ ἀσπίδων σώζεται, τούτων δόρατα ὑπερμαχεῖ, ταῦτα δουλεύει τοῖς κρατοῦσιν. Αὕτη ἡ ἐν ὅπλοις ἀρετὴ καὶ τὴν Ἀθηναίων γῆν ἔτεμνεν, καὶ τὴν Ἀργείων ἐδῄου, καὶ Μεσσηνίους ἐλάμβανεν·  ἐπεὶ δ´ ἐξέκαμεν αὕτη τοῖς Σπαρτιάταις, τὰ μὲν ὅπλα ἀπέθεντο, ἐγένοντο δὲ ἐξ ἐλευθέρων γεωργοί.

II. Mais je laisse Homère. Peut-être vous plaindriez-vous que j'appelle en témoignage un poète qui a l'amour de la guerre. Voulez-vous qu'à sa place, je vous parle des Lacédémoniens, des Athéniens, des Crétois, des Perses? Vous faites l'éloge de Sparte, sous le rapport de sa constitution politique. Mais Lycurgue vous dispensera de le louer. Car Apollon l'a loué avant vous, en disant de lui : « Je cherche si je dois te regarder, ou comme un Dieu, ou aime un homme (08) ». Ce Lycurgue donc, que l'oracle compare à un Dieu, et qui organisa la constitution de Sparte, après avoir consulté Apollon, sur quelles institutions établit-il la ferme de Gouvernement qu'il donna à ses concitoyens? En fit-il des agriculteurs, des artisans (09), des gens de métier? Les tourna-t-il du côté de ces professions viles, besogneuses, et qui n'attirent nulle considération? N'affecta-t-il point à ces travaux les Ilotes, les esclaves, et les habitants des campagnes voisines de Lacédémone? Quant aux vrais Spartiates, ne les rendit-il pas étrangers à toute occupation rurale? Dirigés vers l'émulation des sentiments droits, nourris dans les principes de la liberté, soumis à toute sorte de corrections et de châtiments, instruits dès l'enfance à chasser dans les plaines et dans les montagnes, et accoutumés à toutes les autres fatigues du même genre, n'étaient-ils pas, lorsque leur tempérament était suffisamment formé, obligés de prendre la lance et le bouclier, et sans autre chef que la loi, de marcher aux combats, pour la conservation de leur liberté, pour le salut de la patrie, pour le maintien de l'ouvrage de leur législateur, et pour accomplir l'oracle (10)? Si les Lacédémoniens avaient été des agriculteurs, où auraient-ils trouvé un Léonidas, qui se dévouât pour eux, aux Thermopyles, un Othryade, qui allât vaincre, à Thyrée (11)? Brasidas était-il un cultivateur? Gylippus quittait-il ses labours pour voler au secours de Syracuse? Venait-il de ses vignobles, Agésilas, lorsqu'il battit Tissapherne, lorsqu'il recula les limites de l'Empire du grand Roi, et qu'il donna l’indépendance à l’Ionie et à l'Hellespont? Callicrattidas ne voulut pas faire son métier, de manier le hoyau, ni Lysandre, de remuer la bêche, ni Dercyllidas, de conduire la charrue. Ces travaux grossiers sont l'apanage des esclaves, des Ilotes, pour lesquels on combat, on fait la guerre, et dont le sort se décide par la victoire. C'est cette même vertu guerrière qui saccagea la République d'Athènes, ravagea Argos, et subjugua les Messéniens; et, aussitôt que chez les Spartiates elle commença de se relâcher, ils déposèrent leurs armes, et l'agriculture prit la place de la liberté.

III. Ἐλεύθεροι Κρῆτες. Πότε; Ὅτε ὅπλα εἶχον, ὅτε ἐτόξευον, ὅτε ἐθήρων. Δοῦλοι, πότε; Ὅτε καὶ γεωργοί· Ἐλεύθεροι Ἀθηναῖοι. Πότε; Ὅτε Καδμείοις ἐπολέμουν, ὅτε καὶ Ἴωνας ἐξέπεμπον, ὅτε καὶ Ἡρακλείδας ὑπεδέχοντο, ὅτε Πελασγοὺς ἐξέβαλλον. Δοῦλοι, πότε; Ὅτε Πεισιστρατίδαι τὸν δῆμον ἐξοπλίσαντες γεωργεῖν ἠνάγκαζον. Αὖθις δὲ ἐπελθόντος αὐτοῖς στόλου Μηδικοῦ, τῆς μὲν γῆς ἐπελάθοντο, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα ἔδραμον,  καὶ μετ´ αὐτῶν τὴν ἐλευθερίαν ἀνελάμβανον. Οὐ γεωργῶν Κυναίγειρος τὰς Ἀθήνας ἠλευθέρου, οὐκ ἐν ἀμήτῳ Καλλίμαχος τοὺς Μήδους ἐξέβαλλεν, οὐκ ἐν γεωργοῖς ἐστρατήγει Μιλτιάδης. Ὁπλιτῶν τὰ ἔργα, μαχομένων τὸ κράτος, νικώντων ἡ ἐλευθερία. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῆς θαλάττης ἔδει, χαίρειν τῇ γῇ φράσαντες, καὶ παραδόντες πυρὶ τὴν ἐκεῖ ἑστίαν, καὶ μόνα ὑπολειπόμενοι τὰ ὅπλα, εἰς τὰς τριήρεις μετῳκίσθησαν. Ἔπλεεν πόλις Ἀττικὴ καὶ ἠπειρώτης δῆμος, καὶ πλέων ὁμοῦ ἐναυμάχει, καὶ ναυμαχῶν ἐκράτει, καὶ κρατῶν εἶχεν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλατταν. Ἐπαινῶ καὶ Περικλέα τῆς στρατηγίας, ὃς ἀμελήσας τῶν γεωργῶν, καὶ ὁρῶν τεμνομένας τὰς Ἀχάρνας, ἐφύλαττεν τὰς Ἀθήνας ἐλευθέρας· μενούσης γὰρ τῆς ἐλευθερίας, ἡ γῆ μένει, τὰ φυτὰ μένει, τὰ λήϊα.

III. Quand les Crétois furent-ils libres? Fendant tout le temps qu'ils portèrent les armes, qu'ils conservèrent leur talent et leur goût pour l'arc et la chasse. Quand devinrent-ils esclaves? Quand ils devinrent agriculteurs. Quand les Athéniens furent-ils libres? Pendant tout le temps qu'ils firent la guerre aux descendons de Cadmus, qu'ils envoyèrent des colonies dans l'Ionie, qu'ils furent gouvernés par les Héraclides, et occupés à expulser les Pélasges. Quand devinrent-ils esclaves? Lorsque les Pisistratides firent désarmer le peuple, et le forcèrent de se livrer aux travaux de la campagne (12). Dans la suite, lorsque les Mèdes (13) marchèrent contre eux, ils abandonnèrent leurs champs, ils coururent aux armes, et, avec elles, ils recouvrèrent leur liberté. Ce ne fut point en cultivant la terre que Cynégire apprit à vaincre pour la liberté des Athéniens, que Callimaque apprit à repousser les Mèdes, et Miltiade à gagner la bataille de Marathon. Voilà les exploits des guerriers ; l’art des combats donne la victoire, et la victoire donne la liberté. Lorsque les eaux devinrent l'unique refuge des Athéniens, ils dirent adieu à leur territoire, ils incendièrent tout ce qu'ils ne purent pas emporter; et, sans rien conserver que leurs armes, ils s'embarquèrent sur leurs galères. Toute la ville d'Athènes était en pleine mer : tout un peuple était passé du continent sur les ondes (14); en naviguant, il combattait, en combattant il remportait la victoire, en remportant la victoire, il se rendait maître de la terre et des eaux. Je louerai jusqu'aux talents militaires de Périclès, qui dédaigna les travaux agricoles, et qui, témoin du malheur des Acarnaniens, sut conserver la liberté d'Athènes. Car, en conservant sa liberté, on conserve son territoire, on conserve ses fruits, on conserve ses moissons.

IV. Ἔα μοι τὰ Ἑλληνικά, ἴθι ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. Γεωργοῦσιν Αἰγύπτιοι, πολεμοῦσιν Σκύθαι· ἀνδρεῖον τὸ Σκυθικόν, δειλὸν τὸ Αἰγύπτιον· ἐλεύθερον τὸ Σκυθικόν, δοῦλον τὸ Αἰγύπτιον. Γεωργοῦσιν Ἀσσύριοι,  πολεμοῦσιν Πέρσαι· δουλεύουσιν Ἀσσύριοι, βασιλεύουσιν Πέρσαι. Ἐπολέμουν Λυδοὶ πρότερον, ἐγεώργουν αὖθις Λυδοί· ἐλεύθεροι μὲν ὄντες ἐπολέμουν, δουλεύσαντες δὲ ἐπὶ γεωργίαν ἐτράποντο. Μέτιθι ἐπὶ τὰ ζῷα· καὶ γὰρ ἐνταῦθα ὄψει ἐλευθερίαν καὶ δουλείαν, καὶ βίον ἐξ ἀρετῆς, καὶ ἐκ γῆς βίον. Βοῦς ἀροῖ, ἵππος ἀθλεύει· ἐὰν δὲ μεταθῇς τὰ ἔργα, παρανομεῖς περὶ τὴν φύσιν. Τὰ δειλὰ ποιηφάγα, τὰ ἰσχυρὰ ἀγρευτικά. Ἔλαφος ποιηφαγεῖ, λέων ἀγρεύει· σπερμολογεῖ κολοιός, ἀγρεύουσιν ἀετοί· δοῦλα μέν, τὰ σπερμολόγα  καὶ ποιηφάγα, ἐλεύθερα δὲ τὰ ἀγρευτικά.

IV. Mais laissons les Grecs, et passons aux Barbares. Les Égyptiens sont agriculteurs, et les Scythes guerriers. Les Scythes sont braves, et les Égyptiens sont lâches: les Scythes sont libres, et les Égyptiens sont esclaves. Les Assyriens sont agriculteurs, et les Perses guerriers. Les Assyriens sont subjugués, et les Perses règnent. Les Lydiens commencent par être guerriers, et puis ils deviennent agriculteurs. Tant qu'ils sont guerriers, ils sont libres ; en devenant agriculteurs, ils deviennent esclaves. Transportons-nous chez les quadrupèdes. Là, nous trouverons également liberté, d'un côté, servitude, de l'autre, selon que chaque animal vit de la terre ou de son courage. Le bœuf laboure, le cheval sert dans les combats; transposez les rôles, vous changez l'ordre de la Nature. Les animaux timides vivent de fourrage, les animaux courageux vivent de rapine. Témoin le cerf et le lion. Le geai se nourrit de graines, et l'aigle se nourrit de proie. Vous voyez la servitude, du côté des graines et du fourrage, et la liberté, du côté de la proie.

V. Εἰ δὲ καὶ τοὺς περὶ θεῶν μύθους παραδεκτέον, οὐ γεωργὸς ὁ Ζεύς, οὐδὲ Ἀθηνᾶ, οὐδὲ ὁ Ἀπόλλων, οὐδὲ ὁ Ἐνυάλιος, οἵπερ βασιλεύτατοι τῶν θεῶν. Ἀλλ´ ὀψὲ μὲν Δημήτηρ γεωργεῖ μετὰ πολλὴν πλάνην, ὀψὲ δὲ Διόνυσος μετὰ τὸν Κάδμον καὶ τὸν Πενθέα, ὀψὲ ὁ Τριπτόλεμος μετὰ τὸν Ἐριχθόνιον καὶ τὸν Κέκροπα. Εἰ δὲ καὶ τῆς Κρόνου ἀρχῆς ἐπελαβόμεθα, τίς ἂν ἡμῖν γεωργίας λόγος; Ἀλλ´ οὐδὲ νῦν δεῖ γεωργίας· οὐ γὰρ ἐξέκαμεν ἡ γῆ τοὺς καρποὺς αὐτομάτους φέρουσα· φέρει μὲν τροφήν, φηγοὺς καὶ ὄγχνας· φέρει δὲ ποτὸν αὐτοφυές, Νεῖλον καὶ Ἴστρον καὶ Ἀχελωὸν καὶ Μαίανδρον, καὶ ἄλλους κρατῆρας ἀενάους ναμάτων καθαρῶν καὶ νηφαλίων γεωργίας. Ταῦτα οὐ πρεσβύτης  Ἰκάριος, οὐδὲ Βοιώτιος ἀνήρ, ἢ Θετταλικός· ἀλλ´ ἥλιος αὐτὸς καὶ σελήνη θάλπουσα, καὶ ὄμβροι τρέφοντες, καὶ ἄνεμοι διαπνέοντες, καὶ ὧραι ἀμείβουσαι, καὶ γῆ βλαστάνουσα· οὗτοι γεωργοὶ ἀθάνατοι ἐγκάρπων, σιτίων καὶ δένδρων, καὶ μηδὲν ἀνθρωπίνης  τέχνης προσδεομένων. Ταύτην τὴν γεωργίαν οὐδεὶς παύει, οὐ λοιμός, οὐ λιμός, οὐ πόλεμος, ἀλλὰ τὰ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται. Ἐὰν δὲ ἐπιθυμῇς Λιβυκοῦ λωτοῦ, καὶ Αἰγυπτίων πυρῶν,  καὶ ἐλαίας Ἀττικῆς, ἢ ἀμπέλου Λεσβίας, μετατίθης  τὴν τέχνην εἰς διακονίαν ἡδονῆς· τὸ δ´ ὅλον, παραβάλλεις πόνους ἐλευθέρους ἀναγκαίοις πόνοις, καὶ ἐλευθέραν ἀρετήν, ἀναγκαίᾳ γεωργίᾳ· οὐ γὰρ εἰρήνην παραβάλλεις πολέμῳ·
 

V. Et, s'il faut s'en rapporter à la Mythologie sur le compte des Dieux, ni Jupiter, ni Minerve, ni Apollon, ni Mars, les plus puissants des immortels, n'ont été cultivateurs. Cérès, elle-même, ne s'adonna que tard à l'agriculture, et après avoir parcouru beaucoup de régions. Bacchus et Triptolème ne s'y adonnèrent que tard aussi, le premier après Cadmus et Penthée (15); le second, après Érichthon et Cécrops (16). Et, si nous remontons jusqu'au règne de Saturne, que dirons-nous de l'agriculture? Mais aujourd'hui même nous n'en avons pas besoin. La terre ne s'est pas lassée de produire des fruits d'elle-même. Elle nous donne encore des faînes et des poires sauvages. Elle nous offre une boisson naturelle dans les eaux du Nil, du Danube, de l'Achéloüs, du Méandre (17), et de beaucoup d'autres intarissables réservoirs qui ont un cristal limpide, et convenable à la sobriété. A qui sommes-nous redevables de tout cela? Ce n'est ni au vieillard Icarien, ni au cultivateur de la Béotie, ni à celui de la Thessalie. C'est à la chaleur du soleil, aux émanations de la lune, à la fécondité de la pluie, au souffle des vents, aux vicissitudes des saisons, à la végétation de la terre. Voilà les cultivateurs immortels des fruits de nos plantes et de nos arbres, et qui n'ont aucun besoin de notre industrie. Voilà l'agriculture, dont, ni la peste, ni la famine, ni la guerre, n'arrêtent point l'activité. « Elle fait tout naître sans semence, et sans labours (18) ». Mais, si vous désirez le loto de la Lybie, le froment de l'Egypte, l'huile de l'Attique, et le vin de Lesbos, vous subordonnez l'agriculture à l'empire de la volupté (19).

VI. Εἰ γὰρ τοιοῦτόν ἐστιν ἡ γεωργία, ἄφελε τοὺς πολέμους  γεωργῶν μὲν πάντας· ῥίψας δόρυ ἐπὶ σμινύην ἴτω, ἀριστευέτω ἐν γῇ, κρατείτω ἐν γεωργοῖς· κηρύττωμεν  τὸν ἄνδρα τῆς εὐκαρπίας, οὗτος ἐν ἀνθρώποις νικηφόρος, οὗτος ὁ ἄριστος. Νῦν δὲ μεστὰ πάντα πολέμου καὶ ἀδικίας· αἱ γὰρ ἐπιθυμίαι πλανῶνται πανταχοῦ, περὶ πᾶσαν γῆν τὰς πλεονεξίας ἐπεγείρουσαι, καὶ πάντα μεστὰ στρατοπέδων ἐπὶ τὴν ἀλλοτρίαν ἰόντων. Κάλλος ᾄδεται γυναικὸς Πελοποννησίας· πλέει βάρβαρος ἀνὴρ ἐπ´ αὐτὴν ἀπὸ τῆς Ἴδης, οὐ γεωργός, ἀλλὰ γεωργοῦ ἡμερώτερος καὶ σχολαίτερος καὶ εἰρηνικώτερος, ποιμὴν καὶ βουκόλος. Ἐπιθυμεῖ Καμβύσης τῆς Αἰγυπτίων γῆς· πόλεμον ἡ ἐπιθυμία διανέστησεν. Ἐπιθυμεῖ Δαρεῖος τῆς Σκυθῶν γῆς· πολεμοῦνται Σκύθαι. Μεταβαίνει ἡ ἐπιθυμία ἐπ´ Ἐρετρίαν καὶ Ἀθήνας· καὶ μετὰ τῆς ἐπιθυμίας οἱ στόλοι· Ἐρετρία σαγηνεύεται, ἐπιπλεῖται Μαραθών. Ἐπιθυμεῖ ἡ Ξέρξου γυνὴ θεραπαινίδων Λακωνίδων καὶ Ἀτθίδων καὶ Ἀργιάδων· καὶ δι´ ἐπιθυμίαν γυναικὸς ἐξαρτύονται στόλοι διαπόντιοι, ἡ Ἀσία ἐξοικίζεται, ἡ Εὐρώπη ἀνίσταται. Ἐπιθυμοῦσιν Ἀθηναῖοι Σικελίας, ἐπιθυμοῦσιν Λακεδαιμόνιοι Ἰωνίας, ἐπιθυμοῦσιν Θηβαῖοι ἡγεμονίας.

VI. En un mot, de quoi, s'agit-il? De comparer des travaux enfants de la liberté avec des travaux devenus nécessaires ; de comparer les vertus, filles de l'indépendance, avec les occupations agricoles devenues indispensables ; sans qu'il s'agisse néanmoins de mettre en parallèle la paix et la guerre. A la bonne heure : si nous considérons l'agriculture sous ce point de vue, et qu'il n'y ait point d'ennemis à combattre, faisons-nous tous agriculteurs. Que chacun mette ses armes de côté; qu'il prenne la bêche; qu'il se fasse un nom dans l'art de cultiver la terre ; qu'il obtienne le premier rang parmi ceux qui s'y distinguent; qu'on le proclame à raison de la beauté et de l'abondance de ses produits ; qu'on le déclare le plus habile, et qu'on lui donne la palme. Mais aujourd'hui, tout n'est que guerre, que brigandage. Partout de la cupidité ; partout le désir immodéré d'ajouter à ce que l'on possède ; partout des armées qui envahissent. On vante la beauté d'une femme du Péloponnèse ; un Barbare s'élance du mont Ida sur les flots pour s'en emparer ; et ce n'est point un agriculteur ; c'est un homme dont les mœurs sont encore plus douces, plus oisives, plus pacifiques que celles d'un agriculteur ; c'est un pasteur, un berger. Cambyse désire de se rendre maître de l'Egypte. Ce désir allume la guerre. Darius désire de se rendre maître de la Scythie ; les Scythes sont attaqués. Il tourne son ambition du côté d'Erétrie et d'Athènes; soudain ses flottes voguent ; Érétrie est assiégée, et l'on débarque à Marathon. L'épouse de Xerxès veut avoir dans son palais des Lacédémoniennes, des Athéniennes, des Argiennes, attachées à son service. Pour satisfaire le goût d'une femme, on équipe encore des flottes, on part de l'Asie, et l'Europe est toute en alarmes. Les Athéniens veulent s'emparer de la Sicile, les Lacédémoniens de l'Ionie, les Thébains de la suprématie. Que de maux n'en coûte-t-il pas à la Grèce (20)!

VII. Ὢ ἐρώτων πικροτάτων τῇ Ἑλλάδι. Ποῦ τις ἐλθὼν μετὰ ἀσφαλείας γεωργῇ; ποῦ δὲ εὕρῃ τὸ χρύσεον εἰρήνης πρόσωπον; ποῖον γῆς μέρος ἐραστὰς οὐκ ἔχει;

Ἄσκρη χεῖμα κακή, θέρει ἀργαλέη·

ἴωμεν ἐπὶ τὴν Ἄσκρην. Ἀλλ´ αἰγειροφόρος ἡ Βοιωτία. Λιβύη πόρρω μέν, ἀλλὰ εὔβοτος. Ὑπερόριος ἡ Ἰνδῶν γῆ, ἀλλὰ καὶ αὕτη ἐξεῦρεν Μακεδόνα ἐραστήν, διὰ πολλῶν γενῶν καὶ πολέμων βαδίζοντα ἐπ´ αὐτήν. Ποῖ τὶς τράπηται; ποῦ τὶς εὕρῃ γεωργίαν ἀσφαλῆ; Πάντα μεστὰ πολέμων, πάντα ὅπλων. Τοιγαροῦν εὖ μέν τις δόρυ θηξάσθω, εὖ δ´ ἀσπίδα θέσθω, εὖ δέ τις ἵπποισιν δεῖπνον δότω ὠκυπόδεσσιν. Καλὸν ἡ γεωργία, καλόν, ἐὰν μεῖναι δυνηθῇ, ἐὰν σχολῆς  τύχῃ, ἐὰν φυλακὴν ἔχῃ· δέδια δ´ ἐγώ, μὴ τοῦτο ᾖ τὸ καλόν, τὸ τοὺς πολέμους κινοῦν καὶ τὰς στάσεις. Λέγει τὶς παλαιὸς ἀνήρ·

μάλιστα γὰρ τῆς γῆς, φησὶν,
ἡ ἀρίστη τὰς μεταβολὰς τῶν οἰκητόρων ἐλάμβανεν·
τὴν γοῦν Ἀττικήν, διὰ τὸ λεπτόγεω εἶναι ἀστασίαστον
οὖσαν, ἄνθρωποι ᾤκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί.

Ἀκήκοας, πῶς πόλεμος γίνεται; Μὴ γεώργει, ἄνθρωπε· ἔα τὴν γῆν ἀκαλλώπιστον, αὐχμῶσαν· στάσιν κινεῖς, πόλεμον κινεῖς.

VII. Où irons-nous, d'ailleurs, pour nous livrer avec sécurité à l'agriculture? Où trouverons-nous les charmes de la paix (21)? Quel est le coin de terre qui ne tente l'ambition de personne? « A Ascra, on y est aussi mal l'été, que l'hiver (22) ». Allons donc à Ascra. Mais la Béotie est féconde en peupliers (23). La Lybie est éloignée, mais elle est renommée pour ses pâturages. Les Indes sont à l'extrémité du monde. Eh bien! ne s'est-il pas trouvé un Macédonien ambitieux, qui a livré diverses batailles, à divers peuples, pour s'en frayer les chemins? De quel côté donc nous tournerons-nous? Où rencontrerons-nous cette tranquillité nécessaire à la vie agricole? Le fracas de la guerre, le bruit des armes, retentissent de toutes parts. « Que chacun donc aiguise sa lance, prépare son bouclier, et donne à manger à ses rapides chevaux de bataille (24) ». C'est une telle chose que l'agriculture! Oui, c'est une belle chose, lorsqu'elle peut aller son train, vaquer à ses travaux à son aise, et qu'elle a une force publique pour la protéger. Mais je crains bien qu'elle ne sait pas une si belle chose, celle qui provoque la guerre, et qui excite les peuples à se transplanter (25). Un ancien disait : « Qu'en fait de contrée, la meilleure était celle qui avait été un théâtre continuel de transmigration ; au lieu que l'Attique, qui n'avait qu'un terrain léger, n'avait jamais éprouvé aucune invasion, ni été habitée que par le même peuple. » (26) Tu viens d'entendre comment s'allume la guerre. Homme, laisse donc la terre sans la cultiver. Si tu l'embellis, si tu la fécondes, tu appelés la conquête ; tu fais marcher les ennemis contre toi.

 

 

 

 

 

 

 

NOTES.

 

(01) C'est en ce sens que J. B. Rousseau a dit dans sa belle Ode à la Fortune ; en parlant de la même classe d'hommes dont il s'agit ici,

Images des Dieux sur la terre
Est-ce par des coups de tonnerre
Que leur grandeur doit éclater?

(02) Pasteurs de Peuples, conducteurs de Peuples, défenseurs de Peuples, ont été les premières dénominations des chefs de Gouvernement. Ces dénominations, qui remontent à la plus haute antiquité, sont, pour le genre humain, la première charte de sa liberté politique. Elles démontrent, sans nul appareil de raisonnement, la vérité de cette maxime fondamentale du droit des Nations, laquelle probablement ne se laissera pas plus oblitérer désormais par la rouille de l'ignorance, que par l'audace des tyrans, que les chefs de Gouvernement sont faits pour les peuples, et non point les peuples pour les chefs de Gouvernement.

(03) Maxime de Tyr désigne, ici, le vieux Laërte, dont il est question au chant onzième de l’Odyssée. Dans ce passage, les mots du texte, ἐν γηνῷ οἰνοπέδου ἀλῶης porte κατὰ γουνόν ἀλωῆς οἰνοπέδοιο) m'ont donné d'autant plus de tablature, que les traducteurs d'Homère paraissent s'être peu mis en peine de les rendre en français. Je ne sais si je me trompe, mais, à force d'y rêver, j'ai imaginé que ἐν γουνῷ dans Maxime de Tyr, et κατὰ γουνόν dans Homère, qui signifient littéralement, dans le giron, dans le genou, était une expression figurée, correspondante à notre locution, dans le sein, ou dans les bras, dont nous nous servons très fréquemment en poésie.

(04) Le vers d'Homère mérite d'être cité en original; Iliade, chant 3, vers 179 :

μφότερον, βασιλεύς τ' ἀγαθὸς, κρατερς τ'αἰχμητής.

(05) Voyez l'Histoire naturelle de Pline, liv. XXI, n° 50.

(06) Odyssée, chant premier, vers 27.

(07) Si je n'ai point rendu le σοφὸς du grec par sage, les gens de goût en sentiront probablement la raison.

(08)Voyez Hérodote, liv. I, n° 65 : Eusèbe, Préparat. évangélique, liv. V, nos 37 et 28 : Théodoret, dans ses Thérapeutiques, liv. IX, p. 124 : Thémistius, Oraison XIX, p. 225; Oraison, VII, p. 99; Oraison XV, p. 193 : Xénophon, Apologie de Socrate, § XV; et Philostrate, Vie d'Apollonius, liv. VIII, chap. VII.

(09) Je prends ce mot d'artisans dans le sens le plus étendu. J'y embrasse tous les membres de la société, qui, moyennant certain salaire, s'emploient à des services, moitié mécaniques, moitié libéraux, et qui, dans notre langue, sont distingués par diverses dénominations.

(10) Au travers des erreurs de copiste dont ce long passage est infecté, Markland a judicieusement remarqué qu'il fallait l'entendre dans le sens interrogatif, comme étant l'argumentation de Maxime de Tyr contre ses adversaires ; et non pas comme le langage de Lycurgue à Apollon. Cette tournure est, d'ailleurs, non seulement dans le style ordinaire à notre Auteur, mais encore dans celui des dialogues de Platon, son maître, qui interpelle toujours, dans ce même sens, les divers interlocuteurs qu'il y met en scène.

(11) Tyrée était une ville du Péloponnèse, sur les frontières de Lacédémone et d'Argos, et qui fut longtemps un sujet de guerre entre les deux États.

(12) Voici comment on raconte que Pisistrate s'y prit pour désarmer les Athéniens : « Il les invita à se rendre tous aux entours du temple de Castor et Pollux, avec leurs armes. Ils s'y rendirent, en effet. Pisistrate se présenta pour les haranguer, et il feignit de n'avoir que très peu de voix. Personne ne pouvait l'entendre. Il se fit inviter à entrer dans le temple, où il serait aisément entendu de tout le monde. Pendant qu'il parlait assez bas, et que les Athéniens lui prêtaient une oreille attentive, ses satellites survinrent, s'emparèrent des armes, et les transportèrent dans le temple de Minerve. Les Athéniens, ainsi désarmés, sentirent que la faiblesse de la voix de Pisistrate n'était qu'une ruse dont ils avaient été les dupes ». Voyez Polyœnus, Stratagem. lib. I, cap. XXI, II.

(13) Maxime de Tyr prend ici, et un peu plus bas, les Mèdes pour les Perses.

(14) Le texte porte à la lettre, tout un peuple du continent, expression par laquelle Maxime de Tyr veut distinguer les Athéniens des peuples qui habitaient des îles, comme les Eginètes, les Crétois, les Siciliens, et autres.

(15) Ovide, dans le troisième livre de ses Métamorphoses, fab. 7 et suivantes, parle de ce Penthée assez au long ; mais il ne paraît pas le présenter comme un agriculteur.

(16) Premier Roi d'Athènes.

(17) L'Achéloüs fut le plus célèbre des fleures de l'ancienne Grèce. Voyez Macrob. lib. V, cap. XVIII. Le Méandre était un grand fleuve en Phrygie. Ses nombreuses sinuosités ont fait proverbe chez les Latins. Hinc obliquitates omnes Meandros appellarunt. Voyez Calepin, verbo Mœander.

(18) Odyssée, chant IX, vers 109.

(19) Markland remarque avec raison qu'il y a, ici, une faute de ponctuation ; que le sens finit après le mot ἡδονῆς ; que cette phrase appartient aux détails qui la précèdent, et n'opère point transition. Elle semble, en effet, n'être que le second membre du parallèle entre la simplicité de la vie, dans l'état de nature, et le raffinement, la recherche qui sont les fruits de l'invention des arts.

(20) Cet épiphonème, si je ne me trompe, doit appartenir à cette section et la terminer, au lieu d'être le début de la suivante. Cette exclamation s'échappe, pour ainsi dire, d'elle-même, à l'aspect de la téméraire et funeste ambition des trois Républiques qui tinrent le premier rang dans la Grèce; et je m'étonne que le judicieux Markland n'ait point été frappé de la disparate que forme cette exclamation avec ce qui la suit, en la plaçant au commencement de la septième section.

(21) A la lettre, « Où trouverons-nous le visage d'or de la paix? » Il paraît que l'or jouait un grand rôle dans les tropes des écrivains de l'antiquité. Maxime de Tyr donne à la paix un visage d'or. Tous les poètes donnent à Vénus la brillante épithète de πολυχρύσου, qui veut dire, couverte de beaucoup d'or. Tout le monde connaît l'auream mediocritatem de l'Ode d'Horace.

(22) Ces paroles sont empruntées du poème d'Hésiode, intitulé, les Œuvres et les Jours, vers 640.

(23) « Et par conséquent nous n'y serons point tranquilles. L'emploi que l'on fait du peuplier à divers usages, nous suscitera des ennemis qui viendront nous troubler. » C'est évidemment le sens de Maxime de Tyr ; et, à ce propos, Davies relève avec beaucoup de sagacité, l'erreur d'Heinsius, qui avait cru devoir transposer les deux membres de cette phrase, et qui, en conséquence, avait traduit, At populis abundat Beotia, eatur ergo Ascram : vrai contresens. Nous profiterons de l'occasion pour relever, de notre côté, une erreur bien plus étonnante de Formey, et qui porte jusqu'à la démonstration ce que nous avons dit de lui, dans la Préface, qu'il n'a traduit que sur le latin d'Heinsius, sans s'embarrasser le moins du monde du texte grec ; c'est qu'il n'a pas fait attention que le mot populus signifie peuplier aussi bien que peuple ; et qu'il a rendu papulis abundat Beotia par, Il y a trop d'habitants dans la Béotie, au lieu de, il y a trop de peupliers.

(24) Iliade, chant second, vers 382.

(25) L'histoire ancienne, jusqu'au temps ou vivait Maxime de Tyr et au delà, est pleine de ces transmigrations de peuples. Entraînés, ou par le besoin, ou par l'ambition, quittant les lieux qui les avaient vus naître, le fer et la flamme à la main, ils cherchaient une nouvelle patrie. Le quatrième et le cinquième siècle de l'ère chrétienne sont l'époque la plus mémorable de ce phénomène historique. C'était, à la lettre, une sorte d'épidémie. Toutes les Nations septentrionales semblaient s'être donné le mot pour abandonner leurs froides régions, et se répandre dans les belles contrées du midi. Mais, depuis cette grande époque, à mesure que l'agriculture, la navigation, le commerce, ont pénétré chez les différents peuples, et s'y sont perfectionnés, le système de la propriété et le droit des gens se sont consolidés ; et l'on a cessé de voir des exemples de ces invasions féroces qui étaient un véritable fléau pour l'espèce humaine. Au reste, ce qui s'est passé dans les diverses régions du Nouveau Monde, depuis qu'il a été découvert, n'a rien de commun avec les événements qui font le sujet de cette note. Des poignées d'aventuriers et de brigands qui se jetèrent sur les peuples de l'Amérique, comme les lions et les tigres de l'Ethiopie et du Sénégal se jetteraient sur les troupeaux de nos campagnes, sont hors de toute comparaison.

(26) Ce sont, à peu près, les propres termes de Thucydide, au commencement de son premier livré. Voyez Isocrate, dans son Oraison intitulée Panégyrique. Gronovius, dans ses notes sur l'Hippolyte de Sénèque le tragique, vers 13, donne des détails curieux sur la médiocrité du sol de l'Attique.

 

 

Paris, le 2 fructidor an VIII. (20 août 1800.)