MAXIME DE TYR

 

DISSERTATIONS

 

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

 

 

 

 

 

MAXIME DE TYR

 

MAXIME DE TYR

 

 

 


 

DISSERTATION XXXVIII.

Si la vertu vient des Dieux (01).

Εἰ γένοιτό τις θείᾳ μοίρᾳ ἀγαθός

 

 

[1] Ὅμηρος μὲν πρὸς τὸν Τηλέμαχον διαλεγόμενος ἐν προσώπῳ Νέστορος, οὑτωσὶ περὶ αὐτοῦ λέγει·

οὐ γὰρ ὀΐω
οὔ σε θεῶν ἀέκητι γενέσθαί τε τραφέμεν τε·

ὁ δὲ αὐτὸς καὶ τοὺς ἀγαθοὺς ἅπαντας δίους καλεῖ, διότι ἦσαν, οἶμαι, οὐ κατὰ τέχνην ἀγαθοί, ἀλλὰ ἔργον Διός. Ὑποπτεύω δὲ αὐτοῦ κατὰ 〈ταὐτὰ〉 τὰ ἔπη, ἃ περὶ τοῦ Δημοδόκου λέγει, ὅτι ἦν αὐτῷ πεποιημένα μὲν εἰς τὴν αὐτοῦ τύχην, ἀνακείμενα δὲ τῷ Δημοδόκῳ. Ἔχει δὲ τὰ ἔπη ὧδέ πως·

τὸν περὶ μοῦσα φίλησε, δίδου τ´ ἀγαθόν τε κακόν τε·
ὀφθαλμῶν μὲν ἄμερσε, δίδου δ´ ἡδεῖαν ἀοιδήν.

Ἐγὼ δὲ αὐτῷ περὶ μὲν τῆς ᾠδῆς συντίθεμαι, περὶ δὲ τῆς συμφορᾶς οὐ συντίθεμαι· οὐ γὰρ μουσικὸν τὸ δῶρον. Ἀπίθανος δὲ καὶ ὁ Δημόδοκος, οὑτωσὶ περὶ αὑτοῦ λέγων·

αὐτοδίδακτος δ´ εἰμί, θεοὶ δέ μοι ὤπασαν ὀμφήν.

Καὶ πῶς ἐσσί, ὦ βέλτιστε, ἀοιδῶν αὐτοδίδακτος; παρὰ θεῶν τὴν ὀμφὴν ἔχων, οἵπερ διδασκάλων ἀπταιστότατοι; Ἀποκρίνεται ὁ Δημόδοκος ὅπερ ἂν τῶν πλουσίων οἱ πατρῷον λαβόντες κλῆρον πρὸς τοὺς χρηματιστὰς  ἀποκρίναιντο, ὡς ἔστιν αὐτοῖς αὐτογενὴς ὁ πλοῦτος, οὐ παρ´ ἄλλων τέχνῃ καὶ πόνῳ συνενηνεγμένος.

Homère parlant à Télémaque dans la personne de Nestor, lui tient ce langage : « Car je ne pense point que vous soyez venu au monde, ni que vous ayez été élevé, malgré les Dieux (02) ». Le même poète donne à tous les gens de bien le nom de divins, non je pense, parce que l'art les avait rendus gens de bien, mais parce que, sous ce rapport, ils étaient l'ouvrage de Jupiter. Je soupçonne aussi que ce qu'il dit dans l'Odyssée de Démodocus, il le dit pour se peindre lui-même personnellement, sous le nom de ce dernier ; voici comment il s'exprime : « Il fut aimé par les Muses, qui lui firent du bien et du mal. Elles le privèrent de la vue, mais elles lui donnèrent le talent de plaire par la poésie et le chant (03) ». Quant au talent de la poésie et du chant, à la bonne heure; mais, quant à la cécité, je ne suis pas de son avis ; les Muses n'y étaient pour rien. Démodocus ne mérite pas plus de foi, lorsqu'il dit en parlant de lui : « Je me suis moi-même donné mon talent, je ne dois aux Dieux que la voix (04) ». Et comment se fait-il, excellent chanteur, que tu sois ton propre disciple, tandis que tu reconnais avoir reçu la voix de la part des Dieux, qui sont de tous les maîtres les seuls incapables de mal enseigner? Démodocus répondra comme des enfants de parents riches, en recueillant la succession patrimoniale, répondraient à ceux qui cherchent à faire fortune : « Nos biens nous viennent d'eux-mêmes, ils ne sont le fruit ni d'aucune industrie, ni d'aucun travail».

[2] Ἐπεὶ καὶ τὸν Ἡσίοδον τί οἰόμεθα ποιμαίνοντα περὶ τὸν Ἑλικῶνα ἐν Βοιωτίᾳ, ᾀδούσαις ταῖς μούσαις ἐντυχόντα, ὀνειδισθέντα τῆς τέχνης τῆς ποιμενικῆς, παρ´ αὐτῶν λαβόντα δάφνης κλάδους, εὐθὺς ᾄδειν, γενόμενον ποιητὴν ἐκ ποιμένος, ὥσπερ φασὶν τοὺς κορυβαντιῶντας, ἐπειδὰν ἀκούσωσιν αὐλοῦ, ἐνθουσιᾶν, τῶν προτέρων λογισμῶν ἐξισταμένους; πολλοῦ γε καὶ δεῖ. Ἀλλὰ ᾐνίξατο, οἶμαι, ὁ Ἡσίοδος τὸ αὐτοφυὲς  τῆς αὐτοῦ τέχνης, ἀναθέμενος αὐτοῦ τὴν αἰτίαν τῷ μουσῶν χορῷ, ὥσπερ ἂν εἰ καὶ χαλκευτικὸς γενόμενός τις τέχνης ἄνευ ἀνετίθετο Ἡφαίστῳ φέρων τὸ αὐτόματον τῆς δημιουργίας. Τί δὲ οἱ Κρῆτες; ἦ σοι οὐ δοκοῦσιν ὑπὸ βασιλεῖ τῷ Μίνω κοσμηθέντες καλῶς, ἀγασθέντες τῆς ἀρετῆς, διδάσκαλον αὐτῷ ἐπιφημίσαι τὸν Δία; εἶναι μὲν αὐτόθι ἐν τῇ Ἴδῃ ἄντρον Διός, φοιτῶντα δὲ τὸν Μίνω δι´ ἐνάτου ἔτους, συγγιγνόμενον  τῷ Διί, μανθάνειν παρ´ αὐτοῦ τὰ πολιτικά. Οὗτοι Κρητῶν λόγοι.

II. Que dirons-nous d'Hésiode (05) ? Croirons-nous que pendant qu'il faisait paître ses troupeaux, aux environs de l'Hélicon, dans la Béotie, il ait rencontré les Muses qui chantaient? Croirons-nous qu'elles lui aient reproché son métier de berger, qu'il ait reçu d'elles des rameaux de laurier, et que sur le champ, devenu poète, il se soit mis à chanter des vers (06); comme l'on dit des Corybantes, qu'aussitôt que le son, de la flûte frappe leurs oreilles, l'enthousiasme s'empare d'eux, et qu'ils perdent entièrement l'usage de leurs premières facultés? A Dieu ne plaise. Hésiode, à mon avis, n'a fait que nous peindre, sous le voile de la fiction, son talent naturel pour la poésie, en ayant l'air d'en attribuer l'origine aux Muses; de même que si un forgeron, devenu tel sans apprentissage, s'avisait de faire honneur de son talent inné à Vulcain. Et les Crétois, qui reçurent de leur Roi Minos une si bonne forme de gouvernement, et qui, pleins d'admiration pour sa vertu, ont prétendu qu'il avait eu Jupiter pour maître : les croirons-nous plus dignes de foi, lorsqu'ils nous disent, que sur le Mont Ida est une grotte qu'on appelé la grotte de Jupiter; que Minos, y demeura enfermé, pendant neuf ans (07) ; et que, dans ce commerce avec Jupiter, il apprenait l'art de gouverner les hommes ? Car voilà ce qu'ils nous débitent.

[3] Ἐγένετο καὶ Ἀθήνησιν ἀνὴρ Ἐλευσίνιος, ὄνομα Μελησαγόρας· οὗτος οὐ τέχνην μαθών, ἀλλ´ ἐκ νυμφῶν κάτοχος, θείᾳ μοίρᾳ σοφὸς ἦν καὶ μαντικός, ὡς ὁ Ἀθηναίων λόγος. Ἦλθεν Ἀθήναζε καὶ ἄλλος, Κρὴς ἀνήρ, ὄνομα Ἐπιμενίδης· οὐδὲ οὗτος ἔσχεν εἰπεῖν αὑτῷ διδάσκαλον· ἀλλ´ ἦν μὲν δεινὸς τὰ θεῖα, ὥστε τὴν Ἀθηναίων πόλιν κακουμένην λοιμῷ καὶ στάσει διεσώσατο ἐκθυσάμενος· δεινὸς δὲ ἦν ταῦτα, οὐ μαθών, ἀλλ´ ὕπνον αὐτῷ διηγεῖτο μακρὸν καὶ ὄνειρον διδάσκαλον. Ἐγένετο καὶ ἐν Προκοννήσῳ ἀνὴρ φιλόσοφος, ὄνομα Ἀριστέας· ἠπιστεῖτο δὲ αὐτῷ οὐχὶ σοφία τὰ πρῶτα, διότι μηδένα αὐτῆς διδάσκαλον προὔφερεν. Πρὸς οὖν δὴ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀπιστίαν ἐξεῦρεν λόγον· ἔφασκεν τὴν ψυχὴν αὐτῷ καταλιποῦσαν τὸ σῶμα, ἀναπτᾶσαν εὐθὺ τοῦ αἰθέρος, περιπολῆσαι τὴν γῆν τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν βάρβαρον, καὶ νήσους πάσας, καὶ ποταμούς, καὶ ὄρη· γενέσθαι δὲ τῆς περιπολήσεως αὐτῇ τέρμα τὴν Ὑπερβορέων γῆν· ἐποπτεῦσαι δὲ πάντα ἑξῆς νόμαια καὶ ἤθη πολιτικά, καὶ φύσεις χωρίων, καὶ ἀέρων μεταβολάς, καὶ ἀναχύσεις θαλάττης, καὶ ποταμῶν ἐκβολάς· γενέσθαι δὲ αὐτῇ καὶ τὴν τοῦ οὐρανοῦ θέαν πολὺ τῆς νέρθεν σαφεστέραν. Καὶ ἦν πιθανώτερος λέγων ταῦτα ὁ Ἀριστέας μᾶλλον μὴ ὤνια ἐξ ἀγορᾶς, ἢ Ξενοφάνης ἐκεῖνος, ἤ τις ἄλλος τῶν ἐξηγησαμένων τὰ ὄντα ὡς ἔχει· οὐ γάρ πω σαφῶς ἠπίσταντο  οἱ ἄνθρωποι τὴν ψυχῆς περιπόλησιν, οὐδὲ οἷστισιν ὀφθαλμοῖς ἕκαστα ὁρᾶν, ἀλλὰ ἀτεχνῶς ἀποδημίας τινὸς ᾤοντο τῇ ψυχῇ δεῖν, εἰ μέλλει ὑπὲρ ἑκάστου φράσειν τὰ ἀληθέστατα.

III. A Athènes parut un homme d'Eleusis, nommé Mélésagoras. Il n'avait jamais rien appris. Mais il était inspiré par les Nymphes. Les Dieux avaient réglé par un arrêt du destin, qu'il serait un sage et un devin. Aussi était-il l'un et l'autre, s'il faut en croire les Athéniens. D'un autre côté, un Crétois, nommé Epiménide, vint également à Athènes. Il ne pouvait pas dire non plus qu'il eût eu un maître. Il était néanmoins versé dans la science des choses divines, puisqu’à l'aide de certains sacrifices expiatoires, il délivra la ville d'Athènes de la peste, et des séditions qui préparaient sa ruine. S'il possédait cette science, ce n'était pas qu'il l'eût apprise. Mais il disait qu'elle était le résultat de son long sommeil, et de son long rêve (08). Il y eut aussi, à Proconnèse, un philosophe nommé Aristéas (09). D'abord on n'eut aucune confiance en lui, parce qu'il ne disait point qu'il eût eu personne pour maître. Voici l'expédient dont il s'avisa, pour convaincre les incrédules. Il débita que son âme se détachait de son corps ; qu'aussitôt elle s'envolait dans les airs ; qu'elle parcourait tour-à-tour, toutes les régions de la terre, la Grèce, les pays des Barbares, toutes les îles, tous les fleuves, toutes les montagnes, et qu'elle ne s'arrêtait que chez les Hyperboréens ; qu'elle passait ainsi successivement en revue les lois, les mœurs, les gouvernements des peuples, les diverses qualités des terroirs, les variations de la température, les flux et reflux de la mer, et les embouchures des fleuves ; enfin, qu'elle contemplait le ciel bien plus à découvert, et avec bien plus de détail que la terre. Et lorsqu'Aristéas tenait ce langage, il méritait bien plus de foi que les Anaxagoras, que les Xénophanes, et tous autres, qui, en parlant des choses en disent ce qu'elles sont. Car les hommes ne voyaient pas clairement ce que c'était que ces voyages, ces excursions de l'âme, non plus que ces yeux avec lesquels elle contemplait top tes ces choses en particulier. Mais ils pensaient, en gros, qu'elle pouvait avoir besoin de se promener ainsi, pour se mettre à même de dire sur chaque chose ce qu'il y a de plus vrai.

[4] Βούλει τοίνυν Ἀριστέαν μὲν καὶ Μελησαγόραν καὶ Ἐπιμενίδην καὶ τὰ τῶν ποιητῶν αἰνίγματα τοῖς μύθοις ἐῶμεν, ἐπὶ δὲ τοὺς φιλοσόφους τὴν γνώμην τρέψομεν, τουτουσὶ τοὺς ἐκ Λυκίου καὶ Ἀκαδημίας τῆς καλῆς; οὐ γὰρ μυθολόγοι, οὐδ´ αἰνιγματώδεις, οὐδὲ τερατείαν ἀσπαζόμενοι, ἀλλ´ ἐν δημοτικῇ λέξει τὲ καὶ διανοίᾳ εἰθισμένα 〈μηνύοντες· προσείπωμεν〉 δὲ αὐτῶν τόν γε ἡγεμόνα πρῶτον ὧδέ πως· ’Ὅτι μὲν ἐπιστήμην τιμᾷς παντὸς μᾶλλον, ὦ Σώκρατες, ἀκούομέν σου πολλάκις διατεινομένου, προξενοῦντος τοὺς νέους ἄλλον ἄλλῳ διδασκάλῳ· ὅς γε καὶ εἰς Ἀσπασίας τῆς Μιλησίας παρακελεύῃ Καλλίᾳ τὸν υἱὸν πέμπειν, εἰς γυναικὸς ἄνδρα· καὶ αὐτὸς τηλικοῦτος ὢν παρ´ ἐκείνην φοιτᾷς, καὶ οὐδὲ αὕτη σοι ἀρκεῖ διδάσκαλος, ἀλλ´ ἐρανίζῃ παρὰ μὲν Διοτίμας τὰ ἐρωτικά, παρὰ δὲ Κόννου τὰ μουσικά, παρὰ δὲ Εὐήνου τὰ ποιητικά, παρὰ δὲ Ἰσκομάχου  τὰ γεωργικά, παρά τε Θεοδώρου τὰ γεωμετρικά. Καὶ ταῦτα μέν σου τὰ εἴτε αὖ εἰρωνεύματα, εἴτε καὶ ἀνδρίσματα, ἐπαινῶ, ὅπως ἄν τις αὐτῶν ἀποδέχηται.  Ἀλλ´ ἐπειδὰν ἀκούω σου πρὸς Φαῖδρον διαλεγομένου, ἢ Χαρμίδην, ἢ Θεαίτητον, ἢ Ἀλκιβιάδην, ὑποπτεύω σε μὴ πάντα ἐπιστήμῃ νέμειν, ἀλλ´ ἡγεῖσθαι τοῖς ἀνθρώποις πρεσβύτερον εἶναι διδάσκαλον τὴν φύσιν· καὶ τοῦτο εἶναι,  ὅπερ οὑτωσὶ φαύλως ὑπεῖπάς που ἐν τοῖς λόγοις, θείᾳ μοίρᾳ δεδόσθαί μοι πρὸς

Ἀλκιβιάδην ὁμιλίαν,

καὶ πάλιν αὖ Φαῖδρον καλεῖς τὴν

θείαν κεφαλήν,

καὶ περὶ Ἰσοκράτους που κατεμαντεύσω ἐν τοῖς λόγοις νέου ὄντος κομιδῇ. Τί ταῦτά σοι ἐθέλει, ὦ Σώκρατες; Εἰ βούλει, σὲ μὲν ἐῶ, τὸν δὲ ποιητὴν τῶν λόγων τουτονὶ τὸν ἐξ Ἀκαδημίας φίλον μέτειμι· ὁ δ´ ἡμῖν δεομένοις μάλα ἀποκρινέσθω, εἰ καὶ θείᾳ μοίρᾳ γένοιντ´ ἂν ἀγαθοὶ ἄνδρες, αὐτὸ τοῦτο, ἄνδρες ἀγαθοί· οὐ ποιηταὶ λέγω, ἵνα μοι προφέρῃς τὸν Ἡσίοδον, οὐδὲ μάντεις, ἵνα μοι τὸν Μελησαγόραν λέγῃς, οὐδὲ καθάρται, ἵνα μοι διηγήσῃ Ἐπιμενίδην· ἀλλὰ ἀφελὼν ἑκάστου τὸ τῆς τέχνης ὄνομα, τὴν ἀρετὴν προσθείς, ἣν ἂν ἄνθρωποι ἀγαθοὶ τὰ ἀνθρώπων ἔργα, οἶκον τὲ οἰκονομεῖν δεξιῶς, καὶ ἐν πόλει πολιτεύεσθαι καλῶς, περὶ ταύτης φαθί, εἰ γένοιτ´ ἄν τινι ἄνευ τέχνης, θεόσδοτος. Ἢ καὶ σὲ κατὰ χώραν ἐάσω· ἀποκρινεῖται δὲ ὁ λόγος αὐτὸς αὑτῷ, ὡς ἀνὴρ ἀνδρί, ἀπαυθαδιζόμενος ὧδέ πως;‘

IV. Voulez-vous donc que nous écartions, en le regardant comme fabuleux, tout ce qu'on nous raconte d'Aristéas, de Mélésagoras, d'Epiménide, ainsi que les fictions des poètes, et que nous tournions notre esprit du côté de ces philosophes, nourrissons distingués du Lycée, ou de l'illustre Académie ? On ne trouve, chez eux, ni fables, ni énigmes, ni merveilleux (10). Ils sont en possession de penser et de parler de manière à se mettre à la portée du vulgaire. Et d'abord voici, à peu près, le langage de leur chef: « O Socrate! je vous entends souvent répéter que vous prisez la science plus que toutes choses : que vous adressez les jeunes gens, les uns à un maître, les autres à un autre maître, et que vous conseillez à Callias d'envoyer son fils à l'école d'Aspasie de Milet, un homme chez une femme. Vous-même, à votre âge, vous allez chez elle. Encore ne vous suffit-elle pas. Vous mettez à contribution Diotime pour des leçons d'amour, Komus pour des leçons de musique, Evénus pour des leçons de poésie, Ischomachus pour des leçons d'agriculture, et Théodore pour des leçons de géométrie. Que dans cette conduite de votre part il y ait, ou de l'ironie, ou du sérieux, ou toute autre chose, quel que soit le nom qu'on lui donne, je ne laisse pas de vous en louer. Mais lorsque je vous entends, dans vos dialogues avec Phèdre, avec Charmide, avec Théétète, avec Alcibiade, je commence à soupçonner que vous n'attribuez pas tout à la science; que vous pensez que le plus ancien des maîtres, pour l'homme, c'est la Nature, et qu'à ce principe tient ce qui vous est échappé quelque part, dans vos discours, que c’était aux Dieux que vous étiez redevable de votre commerce avec Alcibiade, et l'épithète de divin que vous donnez ailleurs à Phèdre, et l'horoscope d'Isocrate que vous avez fait dans un autre endroit, quoique ce ne soit encore qu'un très jeune homme. Quel est, Socrate, le but de cette doctrine ? Si vous voulez, je vais vous laisser de côté, et appeler, à votre place, cet ami de l'Académie, qui vous a prêté ces discours ». Il répondra, si nous l'en prions instamment, à notre question, qui est de savoir, si les gens de bien doivent aux Dieux leur probité. Je dis les gens de bien, et non pas les poètes, afin que vous ne m'alléguiez point Hésiode, et non pas les devins, afin que vous ne m'alléguiez point Mélésagoras, et non pas les faiseurs d'expiations, afin que vous ne m'alléguiez point Epiménide. Je mets à l'écart toutes les dénominations de ce genre, pour ne faire entrer dans le sujet de la question que la vertu, celle qui rend les hommes capables de remplir tous leurs devoirs, de bien gouverner leur famille, et de se conduire en bons citoyens. Dites-nous de cette vertu, si l'homme la reçoit des Dieux sans y mettre du sien, ou bien je vous laisserai aussi de côté. La raison va se répondre à elle-même, comme un homme répond à un autre homme, avec une liberté égale à sa confiance, en ces termes :

[5] ’Ὦ σχέτλιε, τί ταῦτα ἐρεῖς, ὃς ἡγεῖ τὸ καλλιστεῦον τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν παρὰ μὲν ἀνθρώπου τέχνης τάχιστα ἥξειν, ἐκ δὲ θείας ἀρετῆς ἀπορώτατα;  Καίτοι μαντικήν, καὶ τελεστικήν, καὶ ποιητικήν, καὶ καθάρσεις, καὶ χρησμῳδίας, ξυλλήβδην ἅπαντα, οὐκ ἂν εἴποις ἀντάξια εἶναι τῆς ἀρετῆς· εἶτα ἐκεῖνα μὲν ἡγῇ θείᾳ τινὶ ἐπιπνοίᾳ ψυχαῖς ἀνθρωπίναις ἀνακίρνασθαι, τὸ δὲ τούτων σπανιώτερον, τὴν ἀρετήν, ἔργον εἶναι τέχνης θνητῆς; ἢ πολλοῦ ἄξιον νομίζεις τὸ θεῖον, πρὸς μὲν τὰ φαῦλα καλῶς καὶ ἀφθόνως παρεσκευασμένον, πρὸς δὲ τὰ κρείττω ἄπορον; Οὔπω λέγω, ὡς εἴπερ ἐκείνων ἕκαστον τελεσιουργεῖσθαι ὁρᾷς, ἀνάγκη, καὶ τὸ κρεῖττον· οὐ γάρ, ὡς εἴπερ ὁ χαλκευτικὸς οὐκ ἂν τέκτονα ἐκδιδάξαι· οὐδὲ ὥσπερ ὁ γεωργὸς κυβερνητικῆς ἄπειρος, καὶ ὁ κυβερνήτης ἰατρικῆς, ἄλλος ἄλλης ὁ μὲν ἔμπειρος γῆς, ὁ δὲ ἄπειρος τῆς αὐτῆς, οὕτως  καὶ ὁ θεὸς ἐν περιγραφῇ μένει τέχνης μιᾶς· ἀλλ´ εἴπέρ τι παρ´ ἐκείνου ἔλθῃ, πρὸς μὲν ἀνθρωπίνης ψυχῆς δύναμιν τέχνης ἂν εἴη μέτρον, πρὸς δὲ θείας ἐπιστήμης παρασκευὴν μόριον τοῦ ὅλου. Ὅρα δή, μή σοι θεός, ᾗ τὰ τοιαῦτα δύναται κληρουχεῖν καὶ νέμειν, πολὺ τούτων πρότερον ἀρετὴν νέμειν καὶ δύναιτο καὶ ἐθέλει.

V. Malheureux! Es-tu donc fou (11) de penser que ce qui constitue la beauté des belles actions humaines, soit le résultat facile et prompt de l'industrie des hommes, et que les Dieux n'y aient que peu ou point de part (12)! Quoi donc, ne conviendras-tu point que toutes ces choses prises ensemble, la divination, l'initiation aux mystères, le talent des poètes, la science des expiations et des oracles, ne valent pas la vertu; et néanmoins penseras-tu que, tandis que toutes ces choses n'entrent dans l'esprit humain que par l'inspiration.des Dieux, une chose bien plus rare et bien plus précieuse, la vertu, est l'ouvrage des hommes ? Tu as une haute opinion de la Divinité, de penser qu'elle met amplement et magnifiquement du sien dans les choses de peu d'importance (13), et qu'elle n'en met point du tout dans ce qui est d'un bien plus grand prix ! Sans compter que si chacune de ces choses est l'œuvre de la Divinité, la vertu doit l'être aussi nécessairement. Car il n'en est point de la Divinité comme d'un forgeron, chez qui un charpentier ne peut point aller faire son apprentissage, comme d'un laboureur qui ignore la navigation, comme d'un marin qui ne connaît point la médecine, comme de ces hommes qui possèdent un art auquel d'autres hommes sont étrangers. La Divinité n'est point ainsi renfermée dans la sphère d'un art unique. Mais, si quelque chose émane d'elle, ce qui, eu égard à l'âme de l'homme et à la mesure de sa capacité, est un art individuel, n'est, par rapport à la Divinité et aux dimensions de sa science, qu'une petite portion du tout. Si donc ces choses sont à la disposition de la Divinité, recherchons si elle a, à la fois, et le pouvoir et l'intention de te donner la vertu, qui est d'un prix bien supérieur à tout le reste.

[6] Οὑτωσὶ δὲ αὐτὸ σκέψαι. Τὸ θεῖον πάντως ποι τίθεσαι τελεώτατον καὶ αὐταρκέστατον καὶ ἰσχυρότατον· ὡς, εἴ τι ἀφέλοις, λυμανεῖς τῷ ὅλῳ. Εἰ γὰρ μὴ τέλεον, οὐκ αὔταρκες· εἰ δὲ οὐκ αὔταρκες, οὔπω τέλεον· εἰ δὲ μὴ αὔταρκες μήτε τέλεον, πῶς ἰσχυρόν; Αὔταρκες δὲ ὂν καὶ τέλεον καὶ ἰσχυρόν, κατὰ μὲν τὴν τελεότητα τὰ ἀγαθὰ βούλεται, κατὰ δὲ τὴν αὐτάρκειαν ἔχει, κατὰ δὲ τὴν ἰσχὺν δύναται· βουλόμενος δὲ δὴ καὶ ἔχων καὶ δυνάμενος, κατὰ τί μὴ δῷ; Ὁ μὲν γὰρ ἔχων, οὐ διδούς, οὐ βούλεται· ὁ δὲ βουλόμενος, οὐκ ἔχων, οὐ δύναται· ὁ δὲ ἔχων καὶ βουλόμενος, πῶς οὐ δύναται; Οὐκοῦν εἴπερ ἔχει τἀγαθά, τὰ τελεώτατα ἔχει, τελεώτατον δὲ ἡ ἀρετή· δίδωσιν τοίνυν, ὃ ἔχει· ὥστε οὐ δέος, μὴ ἄλλό τι ἀγαθὸν εἰς ἀνθρώπους ἔλθῃ, μὴ παρὰ θεοῦ ὁρμηθέν· ἀλλὰ μὴν οὐδέν, εἴ τι ἄλλο ἀνθρώποις ἀγαθόν, ὃ μὴ παρὰ θεῶν ἔρχεται. Τίν´ οὖν τρόπον ἀρετὴ παρὰ θεοῦ ἔρχεται; Πέφυκεν τὸ ἀνθρώπων πᾶν ἐξ ἀρχῆς δίχα, τὸ μὲν εἰς ἀρετῆς ἐπιτηδειότητα, τὸ δὲ εἰς μοχθηρίας· ὧν ἡ μὲν μοχθηρία ἐνδεὴς τοῦ κολάζοντος, ἡ δὲ ἀρετὴ τοῦ σώζοντος. Μοχθηρὰ μὲν γὰρ φύσις, τυχοῦσα ἐπιστάτου χρηστοῦ, νόμου καὶ ἔθους, τὸ ἄλυπον τῷ πλησίον περιεβάλλετο, καὶ πλεονεκτεῖ οὐκ ἐν μοίρᾳ ἀγαθῶν, ἀλλ´ ἐν ἐλαττώσει βλάβης· αἱ δὲ ἄρισται ψυχῆς φύσεις ἀμφισβητήσιμοι, ἐν μεθορίᾳ τῆς ἄκρας ἀρετῆς πρὸς τὴν ἐσχάτην μοχθηρίαν καθωρμισμένοι, δέονται ξυναγωνιστοῦ θεοῦ καὶ ξυλλήπτορος τῆς ἐπὶ θάτερα τὰ κρείττω ῥοπῆς καὶ χειραγωγίας. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ τὰ αἰσχρὰ ὄλισθος αὐτοφυοῦς ἀσθενείας ἔργον, ἣ καὶ τὰς ἐπιεικεῖς ψυχὰς κολακεύουσα διὰ ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμημάτων εἰς τὰς αὐτὰς ὁδοὺς ταῖς μοχθηρίαις συγκαθέλκει.

VI. Procédons dans cette recherche de cette manière. Supposons d'abord que la Divinité est souverainement parfaite, qu'elle se suffit souverainement à elle-même, et qu'elle a une puissance infinie, de manière que retrancher quelqu'un de ses attributs, ce fût détruire son essence. Car si elle n'était point parfaite, elle ne se suffirait point à elle-même ; et si elle ne se suffisait point à elle-même, elle ne serait point parfaite. Et si elle ne se suffisait point à elle-même, et qu'elle ne fût point parfaite, comment aurait-elle la toute-puissance (14) ? Si donc elle se suffit à elle-même, si elle est parfaite, et qu'elle ait la toute-puissance (15), elle veut le bien, puisqu'elle est parfaite ; elle le possède, puisqu'elle se suffit à elle-même ; elle peut l'opérer, puisqu'elle a.la toute-puissance. Si elle veut le bien, si elle le possède, si elle peut l'opérer, pourquoi ne le donnerait-elle point? Car posséder une chose, et ne pas la donner, c'est ne vouloir pas la donner. Vouloir donner une chose, et ne l'avoir pas, c'est ne pouvoir pas la donner. Avoir une chose, et vouloir la donner, comment ne le pourrait-on pas? Si donc elle possède le bien, elle possède ce qui en est la perfection. Or, la perfection du bien c'est la vertu. Elle donne donc ce qu'elle possède. D'où il suit que nul bien ne peut venir à l'homme, s'il n'émane de la Divinité ; et que, d'un autre côté, ce qui n'en émane point ne saurait être un bien pour l'homme. Comment donc la vertu vient-elle de la Divinité? Toute l'espèce humaine reçut, dès son origine, une double inclination, les uns pour la vertu, les autres pour le vice. De ces deux choses, l'une, le vice, a besoin qu'on le réprime, l'autre, la vertu, a besoin qu'on lui aide à se conserver. Les âmes qui ont du penchant pour le vice, lorsqu'elles sont dirigées au bien par les bonnes leçons des lois et des mœurs, ne nuisent à personne ; et elles gagnent à cela, non d'augmenter la mesure de leur propre bien, mais de diminuer celle du mal qu'elles devaient produire. Quant aux âmes les mieux disposées au bien, placées entre les deux extrêmes du vice et de la vertu, dans un état de vacillation et d'incertitude, qui les pousse tantôt vers l'un, et tantôt vers l'autre, elles ont besoin que la Divinité les soutienne, combatte avec elles, leur aide à faire pencher la balance, et les conduise comme par la main vers le plus avantageux de ces deux côtés (16). Car la facilité à se laisser entraîner vers le mal est l'effet d'une faiblesse innée (17), qui flatte et séduit les âmes même vertueuses, par l'attrait des jouissances, par l'amorce des désirs, et les conduit dans les mêmes routes que les âmes livrées au vice.

[7] Ἀκούσῃ γοῦν τοῦ Διὸς αὐτοῦ λέγοντος, ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται· ἐξ ἡμέων γὰρ φασὶ κακ´ ἔμμεναι, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε´ ἔχουσιν. Περὶ δὲ τῶν ἀγαθῶν ἀνθρώπων οὐκ ἀκούσῃ τοιοῦτον οὐδὲν λέγοντος, οὐδὲ ἀπωθουμένου τὴν αἰτίαν, οὐδὲ ἀποτιθεμένου τὴν φροντίδα, ἀλλ´ αὐτὸ τοὐναντίον· πῶς ἂν ἔπειτ´ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην, οὗ περὶ μὲν πρόφρων κραδίη, καὶ θυμὸς ἀγήνωρ ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Πάλλας Ἀθήνη; Τίς οὖν οὐκ ἂν εἴποι τὸν Ὀδυσσέα ἀγαθὸν εἶναι θείᾳ μοίρᾳ, οὗ μέμνηται μὲν ὁ Ζεύς, κήδεται δὲ ἡ Ἀθηνᾶ, ἡγεῖται δὲ ὁ Ἑρμῆς, ἔραται δὲ Καλυψώ, σώζει δὲ ἡ Λευκοθέα; Εἰ δὲ ἀγαθὸς ἦν, ὥσπερ ἦν, διότι πολλῶν δ´ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω καὶ πολλὰ δ´ ὅγ´ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, πῶς οὐ θείᾳ μοίρᾳ αὐτῷ συνηνέχθη τὰ γυμνάσια, ἀφ´ ὧν ἀγαθὸς καὶ ἦν καὶ ἔδοξεν; Καὶ περιστήσαντος αὐτῷ τοῦ δαιμονίου ἀνταγωνιστὰς πολλούς, τῶν μὲν βαρβάρων τὸ Τρωϊκόν, τοῦ δὲ Ἑλληνικοῦ τοὺς ἀρίστους
Παλαμήδη καὶ Αἴαντα, τῶν δὲ οἴκοι τοὺς ἰσχυροτάτους καὶ ἀκολαστοτάτους, Κυκλώπων τὸν ἀγριώτατον, Θρᾳκῶν τοὺς ἀξενωτάτους, φαρμακίδων τὴν δεινοτάτην, θηρίων τὴν πολυκεφαλωτάτην, θάλατταν πολλήν, χειμῶνα χαλεπόν, συνεχῆ ναυάγια· προσαναγκάσας ἀλᾶσθαι καὶ πτωχεύειν, ῥάκη ἀμπισχόμενον, καὶ μετὰ ταῦτα αἰτοῦντα ἀκόλους, παλαίοντα, λακτιζόμενον, παροινούμενον·  ὧν ἕκαστον αὐτῷ διὰ φιλίαν θεὸς προὔβαλλεν,

οὐχ ὁ Ποσειδῶν, ὀργιζόμενος,
ὅτι οἷ υἱὸν φίλον ἐξαλάωσεν,

οὐδὲ ὁ Ἥλιος μηνιῶν τῶν βοῶν (μὴ τοσαύτη μήτε Ποσειδῶνα ἔχοι φιλία πρὸς ἄνθρωπον ἄγριον καὶ παῖδα ἄξενον, μήτε τὸν Ἥλιον πτωχεία καὶ φειδὼ βοῶν), ἀλλὰ γὰρ τοῦ Διὸς ταῦτα ἦν τὰ προστάγματα. Ἦ γὰρ οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καὶ τὸν Ἡρακλέα τὸν αὑτοῦ παῖδα μὴ ἐάσας ἀργὸν καὶ τρυφῶντα, ἀλλὰ ἐξελκύσας τῶν ἡδονῶν; καὶ εἰς μὲν ἐκείνας τὸν Εὐρυσθέα ἐμβαλών, τῷ δὲ Ἡρακλεῖ ἐπιστήσας κάπρους καὶ λέοντας, καὶ δυνάστας, καὶ τυράννους, καὶ λῃστάς, καὶ ὁδοὺς μακράς,  καὶ γῆν ἔρημον, καὶ ποταμοὺς ἀπόρους; ἢ νύκτα μὲν ἠδύνατο ποιῆσαι ὁ Ζεὺς τριπλῆν ἐκ μιᾶς, ὃν δὲ ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ἐποιήσατο, τῶν δὲ τοῦ βίου πόνων οὐκ ἠδύνατο ἐξελέσθαι; Ἀλλ´ οὐκ ἤθελεν· οὐ γὰρ θέμις Διὶ βούλεσθαι ἄλλό τι ἢ τὸ κάλλιστον. Οὕτως ἦν καὶ ὁ Ἡρακλῆς ἀγαθός, καὶ Διόνυσος, καὶ ὁ Ὀδυσσεύς. Καὶ ἵνα μὴ πόρρω σε ἀπάγω τῶν ἐν ποσίν, τὸν Σωκράτην αὐτὸν οἴει γενέσθαι τέχνῃ ἀγαθῇ, ἀλλ´ οὐ θείᾳ μοίρᾳ; ἢ κατὰ μὲν τὴν τέχνην ἐγένετο ἂν λιθοξόος παῖς ἢ παρὰ πατρὸς λαβὼν τὸν κλῆρον· κατὰ δὲ τὴν τοῦ θεοῦ χειροτονίαν τὴν μὲν τέχνην διώσατο, τὴν δὲ ἀρετὴν ἐλάμβανεν.

VII. Ecoutez en effet Jupiter qui dit : « Hélas! à quels reproches les hommes s'abandonnent-ils contre les Dieux ! Ils prétendent que c'est nous qui sommes les auteurs de leurs maux. Au lieu que ce sont eux-mêmes qui s'attirent, par leurs propres crimes, des calamités qui n'étaient point dans les décrets du destin (18) ». Mais vous ne l'entendrez point disant rien de semblable sur le compte des gens de bien. Il ne se défendra point d'être la cause de leur probité. Il ne fera honneur d'un semblable soin à nul autre. Au contraire, « Pourrais-je jamais perdre.de vue le divin Ulysse, qui se distingue dans toutes les circonstances critiques, par sa présence d'esprit, et par son courage, et qui est chéri de Pallas (19) » ? Qui donc niera qu'il fût redevable aux Dieux de son mérite et de sa vertu, cet Ulysse toujours présent à la pensée de Jupiter, objet de la prédilection de Minerve, à qui Mercure sert de guide, pour qui Calypso conçoit une passion violente, et que Leucothoë sauve du naufrage ? S'il était redevable de ce qu'il était à l'expérience qu'il avait acquise «en parcourant les Cités et en étudiant les mœurs.de divers peuples, ou en éprouvant sur mer plusieurs sortes de revers et de malheurs (20), comment ne pas attribuer aux Dieux les événements accumulés autour de lui pour produire et faire éclater sa vertu (21) ? Ne sont-ce pas eux qui lui suscitèrent cette multitude d'ennemis à combattre; parmi les Barbares, les Troyens; parmi les Grecs, deux de leurs principaux chefs, Ajax et Palamède ; dans sa maison, des libertins remplis d'insolence et d'audace ; chez les Cyclopes, le plus féroce d'entre eux ; chez les Thraces, le peuple le plus étranger aux lois de l'hospitalité; entre les enchanteresses, la plus profonde dans son art ? Ne sont-ce pas eux qui lui suscitèrent celui d'entre les monstres qui avait le plus de têtes, et, sur les mers de plusieurs régions, les tempêtes les plus violentes, et des naufrages continuels ? Ne sont-ce pas eux qui le réduisirent à mener une vie errante, à mendier, à n'être couvert que de haillons, à demander des morceaux de pain, à se battre à la lutte avec un ivrogne, à souffrir des coups de pied et à recevoir toute sorte d'avanies de sa part ? Ce fut par attachement pour lui que les Dieux l'exposèrent à toutes ces épreuves. Ce ne fut point Neptune, irrité « de ce qu'il avait arraché la vie à un fils qu'il aimait (22) ». Ce ne fut point le Soleil, pour se venger de l'enlèvement de ses bœufs. Non, Neptune n'a pu aimer à ce point un homme féroce, un fils qui violait les droits de l'hospitalité. Non, le Soleil avait assez de bœufs pour être insensible à la perte de ceux qui lui furent enlevés. Tous ces événements, c'était Jupiter qui en était l'arbitre suprême. N'est-ce pas lui aussi, qui, ne permettant pas à Hercule son propre fils de vivre dans l'inertie et dans la mollesse, l'éloigna de toutes les jouissances de la volupté; et qui, tandis qu'il laissait Eurysthée s'y abandonner à son aise, suscitait à Hercule des sangliers, des lions, des potentats, des tyrans, des scélérats, de longs chemins, des terres désertes, et des fleuves difficiles à passer? Quoi ! Jupiter aurait pu tripler la longueur de la nuit (23) ; et celui dont il devint le père cette nuit même, il n'aurait pas pu l'affranchir des peines et des fatigues de la vie ? Mais il ne voulut point le faire, car il n'est pas permis à Jupiter de vouloir autre chose que ce qui est le Beau suprême. De là l'héroïsme d'Hercule, de Bacchus, d'Ulysse. Mais pour nous rapprocher d'un ordre de choses plus à notre portée, pensons-nous que chez Socrate lui-même, l'art ait fait tous les frais de sa vertu (24) ; et que les Dieux n'y aient été pour rien? Fils d'un lapidaire de profession, s'il eût voulu succéder à son père, l'art lui en aurait enseigné le métier. Mais, destiné par les Dieux à devenir un sage, il laissa-là le métier de son père, et il embrassa la vertu.

NOTES.

 

(01) On peut consulter là-dessus la doctrine de Platon, dans son Traité, si la vertu est susceptible d'être enseignée. Dans celui intitulé Ion, il répète plusieurs fois qu'on ne peut faire les bonnes actions sans le secours, sans l'intervention, sans l'aide des Dieux ; ou, pour rendre peut-être avec plus de fidélité le θείᾳ μοίρᾳ, si les Dieux n'ont réglé par un arrêt du Destin que ces actions seraient faites. Platon, comme on voit, allait encore plus loin que le Christianisme dans la doctrine de la Grâce.

(02) Odyssée, chant 3, vers 28.

(03) Odyssée, chant 8, vers 63.

(04) Maxime de Tyr emprunte ces mêmes paroles d'Homère dans la Dissertation qui a pour titre, Si les choses que nous apprenons sont des réminiscences. Nous renvoyons à la note sur ces paroles dans la Dissertation dont il s'agit.

(05) Il y a ici une altération dans le texte. On peut consulter là-dessus les conjectures de Davies et de Markland. J'ai suivi l'opinion de se dernier.

(06) On sait que, chez les anciens Grecs, les poètes joignaient au talent de faire des vers, celui de les chanter. La poésie d'alors faisait marcher ces deux choses ensemble. Au commencement du premier livre de ses Tusculanes, Cicéron insinue que cet ensemble fut la cause de la longue défaveur de la poésie, et des poètes, chez les Romains. Elle fut telle que l'on reprocha à un Gouverneur de province qu'il nomme, d'avoir emmené des poètes avec lui. Sero igitur a nostris pœ tæ vel cogniti vel recepti. Quamquam est in originibus solitos esse in epulis ca-nere convivas ad tibicinem de clarorum virorum virtutibus, honorent tamen huic generi non fecisse declaret Oratio Catonis in qua objecit ut probrum Marco nobiliori, quod is in provinciam pœ tas duxisset.

(07) Heinsius a traduit, chaque neuf ans, singulis novem annis ; et Davies remarque que Pacci a mieux fait, en traduisant, pendant neuf ans : d'autant que dans la douzième Dissertation, sect. 7, Maxime de Tyr s'est exprimé sans équivoque, ἐν ἐννεατε χρόνῳ, durant un intervalle de neuf ans. Héraclide dans le traité que nous avons de lui, de Cretum politia, dit expressément que Minos employa neuf ans à mettre en ordre les lois de la Crète. Le Scholiaste d'Homère sur le 178e vers du 19e chant de l’Odyssée, tient le même langage.

(08) Voyez Diogène Laërce, livre premier, article Epiménide.

(09) Proconnèse était une île de la Propontide, en face de la ville de Cizyque. Elle fut connue sous un autre nom, celui d'Elaphonnèse ; et Calepin remarque que ces deux dénominations tiraient leur origine de la multitude de cerfs dont cette île abondait. Quant à Aristéas, on peut consulter, entre autres, son article dans Hésjchius de Milet.

(10) Maxime de Tyr, comme on voit, perd, ici, de vue que dans sa Dissertation X, sect. IV, il a dit que les fictions mythologiques n'étaient pas moins employées par les philosophes, et par Platon lui-même, qu'elles ne l'étaient par les poètes. Il ne s'est pas rappelé du char ailé de Jupiter; des onze phalanges (Formey a dit quinze, quoique dans le latin il y ait undecim) qui composent formée des Dieux ; des fleuves infernaux, le Pyriphlégéton, l’Achéron, le Cocyte ; de Clotho, d'Atropos, et du mystique fuseau : liv. X du traité de la République. Or, tout cela est passablement énigmatique ; tout cela tient assez du merveilleux; et c'est tout simple. A l'instar des prêtres d'Egypte, leurs instituteurs et leurs maîtres, qui avaient deux religions, l'une naturelle et secrète, l'autre mystique et vulgaire, les philosophes eurent deux doctrines dans le même genre. L'une était appelée ésotérique, ou intérieure, et l'autre acroamatique ou exotérique, c'est-a-dire, auditive ou extérieure. Cette profession d'une double doctrine se retrouve chez les Mages des Perses, chez les Druides des Gaules, et chez les Gymnosophistes de l'Inde, témoin le Séthos et Warburton. Que, dans leurs étroites et familières conversations arec ceux de leurs disciples d'une force de tête digne d'entendre la vérité à découvert, ils écartassent toute mysticité, toute fiction, c’était dans l'ordre. Mais, dans leurs écoles publiques, et dans leurs écrits, ils devaient être plus circonspects, et toujours s'accommoder jusqu'à certain point à l'obscurité sur laquelle reposait l'influence et l'empire des dominateurs de la multitude'. L'intérêt de leur considération personnelle, et l'intérêt politique, l'exigeaient ainsi; et les persécutions qu'éprouvèrent quelques philosophes couronnées par la mort de Socrate, ajoutèrent à ces motifs de prudence. C’était, h coup sûr, à cette double doctrine que Cicéron faisait allusion, lorsqu'il disait assez plaisamment, qu'il ne concevait pas que deux Haruspices pussent se rencontrer sans rire. On peut croire, en effet, que les Haruspices de tous les temps et de tous les pays, pour peu qu'ils soient exempts de cagoterie, rient un peu aux dépens de l'espèce humaine. Si je necraignois pas de pousser les choses trop loin, je rappellerais le mot de ce Pontife, qui, dans un de ces momens d'abandon où l'âme se met à son aise, dit à l'un de ses Familiers : La buona cosa che quella favola di Christo!

(11) Heinsius, au lieu de ἐρεῖς, lit ἐρωταῖς, et Davies observe avec raison à ce sujet que les plus savants hommes peuvent commettre des bévues. Car ἐρεῖς et ἐρωταῖς, en cet endroit, sont synonymes. Markland aime mieux lire τὶ ληρεῖς, cette correction m'a paru heureuse, et je l'ai suivie.

(12) Heinsius a traduit, Divino munere difficillime. Mais ce n'est pas là la question. Pacci a traduit, Virtute vero divina angustissime, et, en cela, il s'est un peu plus rapproché de la thèse.

(13) Ah! Maxime de Tyr, à quoi pensiez-vous, vous-même, lors que vous traitiez avez tant de légèreté les objets sacrés de la religion des Peuples : les Prêtres païens ne connaissaient donc pas l'Inquisition, que vous ayez impunément mis la vertu au-dessus de tout l'attirail du sacerdoce ; ou bien, de votre temps, les lumières étaient-elles assez répandues pour qu'on pût dire hautement sa façon de penser sur ces matières ? Non, sans doute ; mais peut-être la vraie raison de la liberté avec laquelle les philosophes écrivaient sur tout ce qui compo- soit les superstitions populaires, c'est que l'imprimerie n'existait pas ; c'est que les ouvrages des philosophes, bornés au cercle étroit des lettrés, dans ces temps barbares, étaient sans conséquence pour le reste du genre humain, qui ne pouvait ni ne savait lire, et qui était trop encroûté d'ailleurs de la rouille des superstitions, pour que les efforts des rhéteurs pussent faire pénétrer au travers de l'ignorance les rayons de la lumière.

(14) Le texte porte littéralement : Comment aurait-elle de la puissance? Mais Maxime de Tyr vient de dire que Dieu a une puissance infinie. C'est donc avec la latitude de cette mesure qu'il faut entendre, ici, cet attribut de la Divinité.

(15) Voyez la note précédente.

(16) C'est évidemment de cette doctrine des Platoniciens, admise par les Pères de l'Eglise, et les théologiens qui les ont suivis, qu'est née cette autre doctrine de la grâce qui a fait tant de bruit, dans ces Derniers siècles, sous les drapeaux de Jansénius.

(17) Cette faiblesse innée du Platonisme, les Chrétiens l'ont également admise. Ils ont fait plus, ils en ont fait la base fondamentale, et, pour parler le langage des saints livres, la pierre angulaire de leur édifice. Car ce qui, dans la doctrine de Platon, n’était qu'un simple accident, est devenu un élément essentiel et constitutif dans la doctrine du christianisme. La chute d'Adam a imprégné sa postérité d'une tache universelle ; et c'est pour détruire principalement le péché originel, que Dieu lui-même s'est incarné.

(18) Odyssée, chant premier, vers 32 et suivants.

(19) Ces paroles sont empruntées d'Homère. Maxime de Tyr, qui les a mises dans la bouche de Jupiter, et qui a cru les tirer du chant premier de l’Odyssée, vers 65 et suivants, où l'on trouve, en effet, les premières expressions de ce passage, et non les autres, n'a pas fait attention que ces mots, tels qu'il les a cités, et qui sont dans le chant dixième de l’Iliade, Homère les a mis, non dans la bouche de Jupiter, mais dans celle de Diomède.

(20) Odyssée, chant premier, vers 3 et 4.

(21) Formey a traduit : « Pourrait-on nier que c'est la volonté des Dieux qui l’ont fait passer par ces épreuves, qui ont été cause qu'on lui a donné le nom de Bon, et qu'il l'a été, en effet? La volonté des Dieux qui ont été cause, etc. Je doute que la sévérité de la Syntaxe française admette la hardiesse de cette syllepse. Quelle opinion d'ailleurs a voulu nous donner du héros de l'Odyssée cet académicien, en l'appelant le bon Ulysse ? A-t-il pu traduire ainsi le vir bonus de la version latine ? Un peu plus bas, il n'a pas moins mutilé le sens de l'original, lorsqu'il a traduit : " Et la plus dangereuse des enchanteresses, véritable monstre à plusieurs têtes ». Il n'a pas vu que l'enchanteresse, ici désignée, était Circé, qui n’était pas un véritable monstre à plusieurs têtes ; et que, par le véritable monstre à plusieurs têtes, c'est-à-dire, Cerbère, Maxime de Tyr faisait allusion à la descente d'Ulysse aux Enfers.

(22) Odyssée, chant onzième, vers 102. Il s'agit ici de Polyphème.

(23) Jupiter, couchant avec Alcmène, femme d'Amphitryon, se trouva si bien auprès d'elle, qu'il fit durer la nuit trois fois plus qu'à l'ordinaire. Voyez les Mythologues et l’Amphytrion de Molière.

(24)Dans l’Histoire de la philosophie païenne, ou sentiments des philosophes et des peuples païens les plus célèbres, sur Dieu, sur l’âme, et sur les principaux devoirs de l'homme, tom. I, chap. 17, § 3, le compilateur a réuni un très grand nombre de citations qui attestent que les philosophes pensaient généralement que le secours de Dieu était nécessaire à l'homme pour faire le bien. Voyez ce que nous avons dit ci-dessus, dans la 21e note de la onzième Dissertation.

 

 

Paris, le 10 brumaire an IX. (1er novembre 1800.)