Diogène Laërce

DIOGÈNE DE LAERTE


LIVRE VII

CHAPITRE V. CLÉANTHE - ΚΛΕΑΝΘΗΣ

LIVRE VII (4 Denys) -LIVRE VII (6 Sphérus)

Autre traduction - Traduction Genaille sur le site de Ugo Bratelli

 

 

 

 

 

DIOGENE DE LAERTE.

LIVRE VII.

CHAPITRE V.

CLÉANTHE.

ΚΛΕΑΝΘΗΣ

 

[168] Κλεάνθης Φανίου Ἄσσιος. Οὗτος πρῶτον ἦν πύκτης, ὥς φησιν Ἀντισθένης ἐν Διαδοχαῖς. Ἀφικόμενος δ' εἰς Ἀθήνας τέσσαρας ἔχων δραχμάς, καθά φασί τινες, καὶ Ζήνωνι παραβαλὼν ἐφιλοσόφησε γενναιότατα καὶ ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἔμεινε δογμάτων. Διεβοήθη δ' ἐπὶ φιλοπονίᾳ, ὅς γε πένης ὢν ἄγαν ὥρμησε μισθοφορεῖν· καὶ νύκτωρ μὲν ἐν τοῖς κήποις ἤντλει, μεθ' ἡμέραν δ' ἐν τοῖς λόγοις ἐγυμνάζετο· ὅθεν καὶ Φρεάντλης ἐκλήθη. Φασὶ δ' αὐτὸν καὶ εἰς δικαστήριον ἀχθῆναι, λόγους δώσοντα πόθεν ἐς τοσοῦτον εὐέκτης ὢν διαζῇ· ἔπειτ' ἀποφυγεῖν, τόν τε κηπουρὸν μάρτυρα παρασχόντα παρ' ὃν ἤντλει, καὶ τὴν ἀλφιτόπωλιν παρ' ᾗ τὰ ἄλφιτα ἔπεττεν. [169] Ἀποδεξαμένους δ' αὐτὸν τοὺς Ἀρεοπαγίτας ψηφίσασθαι δέκα μνᾶς δοθῆναι, Ζήνωνα δὲ κωλῦσαι λαβεῖν. Φασὶ δὲ καὶ Ἀντίγονον αὐτῷ τρισχιλίας δοῦναι. Ἡγούμενόν τε τῶν ἐφήβων ἐπί τινα θέαν ὑπ' ἀνέμου παραγυμνωθῆναι καὶ ὀφθῆναι ἀχίτωνα· ἐφ' ᾧ κρότῳ τιμηθῆναι ὑπ' Ἀθηναίων, καθά φησι Δημήτριος ὁ Μάγνης ἐν τοῖς Ὁμωνύμοις. Ἐθαυμάσθη δὴ οὖν καὶ διὰ τόδε. Φασὶ δὲ καὶ Ἀντίγονον αὐτοῦ πυθέσθαι ὄντα ἀκροατήν, διὰ τί ἀντλεῖ· τὸν δ' εἰπεῖν, « ἀντλῶ γὰρ μόνον; τί δ'; οὐχὶ σκάπτω; τί δ'; οὐκ ἄρδω καὶ πάντα ποιῶ φιλοσοφίας ἕνεκα; »

καὶ γὰρ ὁ Ζήνων αὐτὸν συνεγύμναζεν εἰς τοῦτο καὶ ἐκέλευεν ὀβολὸν φέρειν ἀποφορᾶς. [170] Καί ποτ' ἀθροισθὲν τὸ κέρμα ἐκόμισεν εἰς μέσον τῶν γνωρίμων καί φησι, « Κλεάνθης μὲν καὶ ἄλλον Κλεάνθην δύναιτ' ἂν τρέφειν, εἰ βούλοιτο· οἱ δ' ἔχοντες ὅθεν τραφήσονται παρ' ἑτέρων ἐπιζητοῦσι τὰ ἐπιτήδεια, καίπερ ἀνειμένως φιλοσοφοῦντες. »

 Ὅθεν δὴ καὶ δεύτερος Ἡρακλῆς ὁ Κλεάνθης ἐκαλεῖτο. Ἦν δὲ πονικὸς μέν, ἀφύσικος δὲ καὶ βραδὺς ὑπερβαλλόντως· διὸ καὶ Τίμων περὶ αὐτοῦ φησιν οὕτως·

Τίς δ' οὗτος κτίλος ὣς ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν,
μωλύτης ἐπέων φίλος Ἄσσιος, ὅλμος ἄτολμος;

Καὶ σκωπτόμενος δ' ὑπὸ τῶν συμμαθητῶν ἠνείχετο καὶ ὄνος ἀκούων προσεδέχετο, λέγων αὐτὸς μόνος δύνασθαι βαστάζειν τὸ Ζήνωνος φορτίον.

[171] Καί ποτ' ὀνειδιζόμενος ὡς δειλός, « Διὰ τοῦτο, » εἶπεν, « ὀλίγα ἁμαρτάνω. »

Προκρίνων δὲ τὸν ἑαυτοῦ βίον τοῦ τῶν πλουσίων ἔλεγεν, ἐν ᾧ σφαιρίζουσιν ἐκεῖνοι τὴν σκληρὰν καὶ ἄκαρπον <αὐτὸς> ἐργάζεσθαι σκάπτων. Πολλάκις δὲ καὶ ἑαυτῷ ἐπέπληττεν· ὧν ἀκούσας Ἀρίστων, « Τίνι, » ἔφη, « ἐπιπλήττεις; » Καὶ ὃς γελάσας, « Πρεσβύτῃ, » φησί, « πολιὰς μὲν ἔχοντι, νοῦν δὲ μή. »

Εἰπόντος δέ τινος Ἀρκεσίλαον μὴ ποιεῖν τὰ δέοντα, « Παῦσαι, » ἔφη, « καὶ μὴ ψέγε· εἰ γὰρ καὶ λόγῳ τὸ καθῆκον ἀναιρεῖ, τοῖς γοῦν ἔργοις αὐτὸ τιθεῖ. » Καὶ ὁ Ἀρκεσίλαος, « Οὐ κολακεύομαι, » φησί. Πρὸς ὃν ὁ Κλεάνθης, « Ναί, » ἔφη, « σὲ κολακεύω φάμενος ἄλλα μὲν λέγειν, ἕτερα δὲ ποιεῖν. »

[172] Ἐρομένου τινὸς τί ὑποτίθεσθαι δεῖ τῷ υἱῷ, « Τὸ τῆς Ἠλέκτρας, » ἔφη,

Σῖγα, σῖγα, λεπτὸν ἴχνος.

Λάκωνός τινος εἰπόντος ὅτι ὁ πόνος ἀγαθόν, διαχυθείς φησιν,

Αἵματός εἰς ἀγαθοῖο, φίλον τέκος.

Φησὶ δ' ὁ Ἑκάτων ἐν ταῖς Χρείαις, εὐμόρφου μειρακίου εἰπόντος, « Εἰ ὁ εἰς τὴν γαστέρα τύπτων γαστρίζει, καὶ ὁ εἰς τοὺς μηροὺς τύπτων μηρίζει, » ἔφη, « Σὺ μὲν τοὺς διαμηρισμοὺς ἔχε, μειράκιον· αἱ δ' ἀνάλογοι φωναὶ τὰ ἀνάλογα οὐ πάντως σημαίνουσι πράγματα. »

Μειρακίῳ ποτὲ διαλεγόμενος ἐπύθετο εἰ αἰσθάνεται· τοῦ δ' ἐπινεύσαντος, « Διὰ τί οὖν, » εἶπεν, « ἐγὼ οὐκ αἰσθάνομαι ὅτι αἰσθάνῃ; »

[173] Σωσιθέου τοῦ ποιητοῦ ἐν θεάτρῳ εἰπόντος πρὸς αὐτὸν παρόντα,

Οὓς ἡ Κλεάνθους μωρία βοηλατεῖ,

ἔμεινεν ἐπὶ ταὐτοῦ σχήματος· ἐφ' ᾧ ἀγασθέντες οἱ ἀκροαταὶ τὸν μὲν ἐκρότησαν, τὸν δὲ Σωσίθεον ἐξέβαλον. Μεταγινώσκοντα δ' αὐτὸν ἐπὶ τῇ λοιδορίᾳ προσήκατο, εἰπὼν ἄτοπον εἶναι τὸν μὲν Διόνυσον καὶ τὸν Ἡρακλέα φλυαρουμένους ὑπὸ τῶν ποιητῶν μὴ ὀργίζεσθαι, αὐτὸν δ' ἐπὶ τῇ τυχούσῃ βλασφημίᾳ δυσχεραίνειν.

Ἔλεγε δὲ καὶ τοὺς ἐκ τοῦ περιπάτου ὅμοιόν τι πάσχειν ταῖς λύραις, αἳ καλῶς φθεγξάμεναι αὑτῶν οὐκ ἀκούουσι. Λέγεται δέ, φάσκοντος αὐτοῦ κατὰ Ζήνωνα καταληπτὸν εἶναι τὸ ἦθος ἐξ εἴδους, νεανίσκους τινὰς εὐτραπέλους ἀγαγεῖν πρὸς αὐτὸν κίναιδον ἐσκληραγωγημένον ἐν ἀγρῷ καὶ ἀξιοῦν ἀποφαίνεσθαι περὶ τοῦ ἤθους· τὸν δὲ διαπορούμενον κελεῦσαι ἀπιέναι τὸν ἄνθρωπον. [174] Ὡς δ' ἀπιὼν ἐκεῖνος ἔπταρεν, « Ἔχω, » εἶπεν, « αὐτόν, » ὁ Κλεάνθης, « Μαλακός ἐστι. »

Πρὸς δὲ τὸν μονήρη καὶ ἑαυτῷ λαλοῦντα, « Οὐ φαύλῳ, » ἔφη, « ἀνθρώπῳ λαλεῖς. »

Ὀνειδίσαντος αὐτῷ τινος εἰς τὸ γῆρας, « Κἀγώ, » ἔφη, « ἀπιέναι βούλομαι· ὅταν δὲ πανταχόθεν ἐμαυτὸν ὑγιαίνοντα περινοῶ καὶ γράφοντα καὶ ἀναγινώσκοντα, πάλιν μένω. »

Τοῦτόν φασιν εἰς ὄστρακα καὶ βοῶν ὠμοπλάτας γράφειν ἅπερ ἤκουε παρὰ τοῦ Ζήνωνος, ἀπορίᾳ κερμάτων ὥστε ὠνήσασθαι χαρτία. Τοιοῦτος δ' ὢν ἐξίσχυσε, πολλῶν καὶ ἄλλων ὄντων ἀξιολόγων Ζήνωνος μαθητῶν, αὐτὸς διαδέξασθαι τὴν σχολήν. Βιβλία δὲ κάλλιστα καταλέλοιπεν, ἅ ἐστι τάδε· Περὶ χρόνου, Περὶ τῆς Ζήνωνος φυσιολογίας δύο, Τῶν Ἡρακλείτου ἐξηγήσεις, τέσσαρα, Περὶ αἰσθήσεως, Περὶ τέχνης, Πρὸς Δημόκριτον, Πρὸς Ἀρίσταρχον, Πρὸς Ἥριλλον, Περὶ ὁρμῆς δύο, [175] Ἀρχαιολογία, Περὶ θεῶν, Περὶ γιγάντων, Περὶ ὑμεναίου, Περὶ τοῦ ποιητοῦ, Περὶ τοῦ καθήκοντος τρία, Περὶ εὐβουλίας, Περὶ χάριτος, Προτρεπτικός, Περὶ ἀρετῶν, Περὶ εὐφυΐας, Περὶ Γοργίππου, Περὶ φθονερίας, Περὶ ἔρωτος, Περὶ ἐλευθερίας, Ἐρωτικὴ τέχνη, Περὶ τιμῆς, Περὶ δόξης, Πολιτικός, Περὶ βουλῆς, Περὶ νόμων, Περὶ τοῦ δικάζειν, Περὶ ἀγωγῆς, Περὶ τοῦ λόγου τρία, Περὶ τέλους, Περὶ καλῶν, Περὶ πράξεων, Περὶ ἐπιστήμης, Περὶ βασιλείας, Περὶ φιλίας, Περὶ συμποσίου, Περὶ τοῦ ὅτι ἡ αὐτὴ ἀρετὴ καὶ ἀνδρὸς καὶ γυναικός, Περὶ τοῦ τὸν σοφὸν σοφιστεύειν, Περὶ χρειῶν, Διατριβῶν δύο, Περὶ ἡδονῆς, Περὶ ἰδίων, Περὶ τῶν ἀπόρων, Περὶ διαλεκτικῆς, Περὶ τρόπων, Περὶ κατηγορημάτων, Ταῦτα αὐτῷ τὰ βιβλία.

[176] Καὶ τελευτᾷ τόνδε τὸν τρόπον· διῴδησεν αὐτῷ τὸ οὖλον· ἀπαγορευσάντων δὲ τῶν ἰατρῶν, δύο ἡμέρας ἀπέσχετο τροφῆς. Καί πως ἔσχε καλῶς ὥστε τοὺς ἰατροὺς αὐτῷ πάντα τὰ συνήθη συγχωρεῖν· τὸν δὲ μὴ ἀνασχέσθαι, ἀλλ' εἰπόντα ἤδη αὐτῷ προωδοποιῆσθαι καὶ τὰς λοιπὰς ἀποσχόμενον τελευτῆσαι ταὐτὰ Ζήνωνι, καθά φασί τινες, [ὀγδοήκοντα] ἔτη βιώσαντα καὶ ἀκούσαντα Ζήνωνος ἔτη ἐννεακαίδεκα.  Ἐπαίξαμεν δὴ καὶ ἡμεῖς πρὸς αὐτὸν οὕτως·

Αἰνῶ Κλεάνθην, ἀλλὰ μᾶλλον Ἀΐδην·
ἰδὼν γὰρ αὐτὸν πρέσβυν οὐκ ἠνέσχετο
<τὸ> μὴ οὐ τὸ λοιπὸν ἄνεσιν ἐν φθιτοῖς ἔχειν
τοσοῦτον ἀντλήσαντα τοῦ βίου χρόνον.

[168] Cléanthe d'Assos, fils de Phanias, fut d'abord athlète au dire d'Antisthène dans les Successions. Il vint, dit-on, à Athènes avec quatre drachmes pour tout bien et s'attacha à Zénon ; à partir de ce moment il se livra sans réserve à la philosophie, et resta toujours fidèle aux mêmes doctrines. On vantait son ardeur pour le travail, à ce point que, réduit par la misère à des occupations mercenaires, il allait la nuit puiser de l'eau dans les jardins et consacrait le jour à l'étude. De là lui est venu le surnom de puiseur d'eau. On rapporte qu'ayant été cité en justice pour rendre compte de ses moyens d'existence et expliquer sa santé florissante, il produisit comme témoins le jardinier dont il puisait l'eau et la marchande de farine dont il tournait la meule; sur leur témoignage on le renvoya absous. [169] On ajoute que les juges de l'Aréopage, saisis d'admiration, décrétèrent pour lui un don de dix mines, mais que Zénon l'empêcha de l'accepter. On dit aussi qu'Antigone lui donna trois mille mines. Un jour qu'il conduisait des 132 jeunes gens à un spectacle, un coup de vent souleva son manteau et l'on vit qu'il n'avait pas de tunique ; aussitôt les Athéniens l'applaudirent, au rapport de Démétrius de Magnésie dans les Homonymes, et l'admiration qu'il inspirait ne fit que s'accroître. Antigone, qui était l'un de ses auditeurs, lui ayant un jour demandé pourquoi il puisait de l'eau, il lui répondit : « Est-ce que je me contente de puiser de l'eau ? ne me voit-on pas aussi bêcher et arroser la terre? ne fais-je point tout en vue de la philosophie ? »

Zénon lui-même l'encourageait à ces travaux et exigeait qu'il lui remît chaque jour une obole prélevée sur son salaire. [170] A la fin il réunit toute la somme, et l'apportantà ses amis assemblés, il leur dit : « Cléanthe pourrait, s'il le voulait, nourrir un autre Cléanthe, tandis que ceux qui ont de quoi vivre se font fournir par d'autres tout ce qui leur est nécessaire, sans apporter pour cela plus d'ardeur à la philosophie. »

Cette ardeur infatigable l'avait fait surnommer le Second Hercule. Mais, d'un autre côté, son esprit était excessivement lent et épais, aussi Timon dit-il de lui :

Quel est ce bélier qui parcourt les rangs, ce lourd citoyen d'Assos, ce grand parleur, ce mortier, cette masse inerte ?

Objet de risée pour ses compagnons d'étude, il supportait patiemment leurs sarcasmes ; on dit même que quelqu'un l'ayant un jour appelé âne, il se contenta de répondre : « C'est vrai, car seul je puis porter le fardeau de Zénon. »

[171] Une autre fois on lui reprochait sa timidité : « C'est pour cela même, répondit-il, que je commets peu de fautes. »

Il préférait sa condition à celle des riches, et disait : « Pendant qu'ils jouent à la balle, moi je fertilise par 133 le travail la terre dure et stérile que je laboure. » Souvent il s'adressait des reproches à lui-même; Ariston, l'ayant entendu, lui dit : « Qui donc réprimandes-tu ? — Je m'adresse, reprit Cléanthe en riant, à un vieillard qui a des cheveux blancs, mais du bon sens, point. »

On accusait devant lui Arcésilas de négliger ses devoirs : « Taisez-vous, dit Cléanthe ; s'il supprime le devoir par ses discours, il le rétablit par ses actions. — Je n'aime pas la flatterie, reprit Arcésilas. — Aussi, ajouta Cléanthe, je ne te flatte pas en avançant que tes discours sont en contradiction avec tes actions. »

[172] Quelqu'un lui demandait quelles leçons il devait inculquer à son fils : « Ce précepte d'Electre, dit-il :

Silence, silence, va doucement  (1). »

Un Lacédémonien lui ayant dit que le travail est un bien, il s'écria avec transport :

Cher enfant, tu es né d'un sang généreux (2).

Hécaton rapporte dans les Chries qu'un jeune garçon lui fit un jour ce raisonnement : « Puisque frapper les fesses se dit fesser, frapper les cuisses doit aussi se dire cuisser.  » A quoi il répondit : « Jeune homme, garde pour toi le manége des cuisses (3), et sache que les mots analogues n'expriment pas toujours des choses analogues. »

Un autre fois, s'entretenant avec un jeune homme, il lui demanda s'il comprenait, et sur sa réponse affirmative il lui dit : « Comment se fait-il que je ne comprenne pas que tu comprends ? »

134 [173] Le poëte Sosithée ayant en sa présence lancé ce vers sur le théâtre :

Ceux qu'obsèdé la folie de Cléanthe,

il ne changea ni de visage ni de contenance. Les spectateurs furent tellement charmés de ce calme, qu'ils le couvrirent d'applaudissements et chassèrent Sosithée. Lorsque ce dernier vint ensuite s'excuser de cette insulte, il l'arrêta en disant qu'il serait absurde à lui de garder ressentiment d'une légère injure quand Hercule et Bacchus ne s'irritent point des moqueries des poëtes.

Il disait que les péripatéticiens ressemblaient à des lyres qui rendent des sons harmonieux, mais ne s'entendent pas elles-mêmes. Comme il prétendait, à l'exemple de Zénon, qu'à la mine on peut juger l'homme, de jeunes plaisants lui amenèrent un campagnard fort libertin sous la rude écorce d'un homme des champs, et le prièrent de déclarer quel était son caractère. Cléanthe hésita quelque temps et lui ordonna de se retirer. Le campagnard obéit et se mit à éternuer en partant. [174] « J'y suis maintenant, s'écria le philosophe, c'est un débauché. »

Entendant un homme se parler à lui-même, il lui dit : « Tu parles à quelqu'un qui a du bon. »

On lui reprochait de n'en point finir avec la vie, âgé comme il était. « Et moi aussi, reprit-il, j'ai bien l'intention de partir; mais quand je songe que je jouis d'une santé parfaite, que j'écris, que je lis, je reste encore. »

On dit que, manquant d'argent pour acheter du papier, il écrivait sur des coquilles d'huître et des omoplates de bœuf ce qu'il entendait dire à Zénon. Tout cela lui valut une telle considération que Zénon le 135 choisit pour lui succéder dans son école, quoiqu'il eût beaucoup d'autres disciples illustres. Il a laissé d'excellents ouvrages, dont voici le catalogue : du Temps ; sur la Physiologie ; de Zénon, deux livres ; Exposition de la doctrine d'Héraclite, IV, de la Sensation ; de l'Art; contre Démocrite ; contre Aristarque ; contre Hérillus ; des Penchants, II ; [175] Archéologie ; des Dieux; des Géants ; du Mariage ; du Poète ; du Devoir , III; de la Sagesse dans les desseins ; de la Grâce ; Exhortations ; des Vertus ; du Génie ; sur Gorgippus ; de l'Envie ; de l'Amour ; de la Liberté ; l'Art d'aimer ; de l'Honneur ; de la Gloire ; la Politique ; du Conseil ; des Lois ; des Jugements ; de la Conduite ; de la Raison, III ; de la Fin ; de l'Honnêteté ; des Actions ; de la Science ; de la Royauté ; de l'Amitié ; sur le Banquet ; un ouvrage sous ce titre : Que les mêmes vertus conviennent à l'homme et à la femme; un autre intitulé : Que le sage doit enseigner ; des Chries ; deux livres de Dissertations ; du Plaisir ; des Choses particulières ; des Raisonnements ambigus ; de la Dialectique ; des Tropes ; des Attributs. Tels sont ses ouvrages.

[176] Voici comment il mourut : une plaie s'étant formée à sa gencive, les médecins lui ordonnèrent une diète complète pendant deux jours. Il s'en trouva si bien qu'au bout de ce temps les médecins lui permirent de reprendre son régime ordinaire ; mais il s'y refusa en disant qu'il avait fourni sa carrière, et, après quelques jours d'abstinence, il succomba. Il était alors dans sa quatre-vingtième année, suivant quelque auteurs, et avait suivi dix-neuf ans les leçons de Zénon. J'ai composé sur lui les vers suivants :

Honneur à Cléauthe, honneur à toi surtout, Pluton, qui, 136 le voyant accablé d'années, voulus que désormais il jouit du repos chez les morts, lui qui avait si longtemps puisé l'eau pendant sa vie.
 

(1) Euripide, Oreste, v. 140.

(2) Homère, Odyss., IV, 611.

(3) On comprend sans explication le sens de ce grossier bon mot.