Lucien

OEUVRES COMPLÈTES DE LUCIEN DE SAMOSATE,

TRADUCTION NOUVELLE AVEC UNE INTRODUCTION ET DES NOTES PAR EUGÈNE TALBOT, Docteur ès lettres, Professeur adjoint de rhétorique au lycée Louis-le-Grand, TOME PREMIER, DEUXIÈME ÉDITION, PARIS LIBRAIRIE DE L. HACHETTE ET Cie BOULEVARD SAINT-GERMAIN, N° 77, 1866, Tous droits réservés

XXXI. PHALARIS. SECOND DISCOURS

 ΦΑΛΑΡΙΣ   

 

 

 

 

LUCIEN

 

XXXI.

 

PHALARIS (01).

 

SECOND DISCOURS.

  ΦΑΛΑΡΙΣ

 

 

[1] Οὔτε Ἀκραγαντίνων, ὦ ἄνδρες Δελφοί, πρόξενος ὢν οὔτε ἰδιόξενος αὐτοῦ Φαλάριδος οὔτ´ ἄλλην ἔχων πρὸς αὐτὸν ἢ εὐνοίας ἰδίαν αἰτίαν ἢ μελλούσης φιλίας ἐλπίδα, τῶν δὲ πρέσβεων ἀκούσας τῶν ἡκόντων παρ´ αὐτοῦ ἐπιεικῆ καὶ μέτρια διεξιόντων, καὶ τὸ εὐσεβὲς ἅμα καὶ τὸ κοινῇ συμφέρον καὶ μάλιστα τὸ Δελφοῖς πρέπον προορώμενος ἀνέστην παραινέσων ὑμῖν μήτε ὑβρίζειν ἄνδρα δυνάστην εὐσεβοῦντα μήτε ἀνάθημα ἤδη τῷ θεῷ καθωμολογημένον ἀπαλλοτριοῦν, καὶ ταῦτα τριῶν τῶν μεγίστων ὑπόμνημα εἰς ἀεὶ γενησόμενον, τέχνης καλλίστης καὶ ἐπινοίας κακίστης καὶ δικαίας κολάσεως.

[2] Ἐγὼ μὲν οὖν καὶ τὸ ἐνδοιάσαι ὑμᾶς ὅλως περὶ τούτου καὶ ἡμῖν προθεῖναι τὴν διάσκεψιν, εἰ χρὴ δέχεσθαι τὸ ἀνάθημα ἢ ὀπίσω αὖθις ἀποπέμπειν, ἀνόσιον ἤδη εἶναι νομίζω, μᾶλλον δὲ οὐδ´ ὑπερβολὴν ἀσεβείας ἀπολελοιπέναι· οὐδὲν γὰρ ἀλλ´ ἢ ἱεροσυλία τὸ πρᾶγμά ἐστι μακρῷ τῶν ἄλλων χαλεπωτέρα, ὅσῳ τοῦ τὰ ἤδη ἀνατεθέντα συλᾶν τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν τοῖς ἀνατιθέναι βουλομένοις ἐπιτρέπειν ἀσεβέστερον.

[3] Δέομαι δὲ ὑμῶν Δελφὸς καὶ αὐτὸς ὢν καὶ τὸ ἴσον μετέχων τῆς τε δημοσίας εὐκλείας, εἰ φυλάττοιτο, καὶ τῆς ἐναντίας δόξης, εἰ ἐκ τῶν παρόντων προσγένοιτο, μήτ´ ἀποκλείειν τὸ ἱερὸν τοῖς εὐσεβοῦσι μήτε τὴν πόλιν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους διαβάλλειν ὡς τὰ πεμπόμενα τῷ θεῷ συκοφαντοῦσαν καὶ ψήφῳ καὶ δικαστηρίῳ δοκιμάζουσαν τοὺς ἀνατιθέντας· οὐδεὶς γὰρ ἔτι ἀναθεῖναι τολμήσειεν ἂν εἰδὼς οὐ προσησόμενον τὸν θεὸν ὅ τι ἂν μὴ πρότερον Δελφοῖς δοκῇ.

[4] Ὁ μὲν οὖν Πύθιος τὴν δικαίαν ἤδη περὶ τοῦ ἀναθήματος ψῆφον ἤνεγκεν· εἰ γοῦν ἐμίσει τὸν Φάλαριν ἢ τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐμυσάττετο, ῥᾴδιον ἦν ἐν τῷ Ἰονίῳ μέσῳ καταδῦσαι αὐτὸ μετὰ τῆς ἀγούσης ὁλκάδος, ὁ δὲ πολὺ τοὐναντίον ἐν εὐδίᾳ τε διαπεραιωθῆναι, ὥς φασι, παρέσχεν αὐτοῖς καὶ σῶς ἐς τὴν Κίρραν κατᾶραι.

[5] ᾯ καὶ δῆλον ὅτι προσίεται τὴν τοῦ μονάρχου εὐσέβειαν. Χρὴ δὲ καὶ ὑμᾶς τὰ αὐτὰ ἐκείνῳ ψηφισαμένους προσθεῖναι καὶ τὸν ταῦρον τουτονὶ τῷ ἄλλῳ κόσμῳ τοῦ ἱεροῦ· ἐπεὶ πάντων ἂν εἴη τοῦτο ἀτοπώτατον, πέμψαντά τινα μεγαλοπρεπὲς οὕτω δῶρον θεῷ τὴν καταδικάζουσαν ἐκ τοῦ ἱεροῦ ψῆφον λαβεῖν καὶ μισθὸν κομίσασθαι τῆς εὐσεβείας τὸ κεκρίσθαι μηδὲ τοῦ ἀνατιθέναι ἄξιον.

 [6] Ὁ μὲν οὖν τἀναντία μοι ἐγνωκώς, καθάπερ ἐκ τοῦ Ἀκράγαντος ἄρτι καταπεπλευκώς, σφαγάς τινας καὶ βίας καὶ ἁρπαγὰς καὶ ἀπαγωγὰς ἐτραγῴδει τοῦ τυράννου μόνον οὐκ αὐτόπτης γεγενῆσθαι λέγων, ὃν ἴσμεν οὐδ´ ἄχρι τοῦ πλοίου ἀποδεδημηκότα. Χρὴ δὲ τὰ μὲν τοιαῦτα μηδὲ τοῖς πεπονθέναι φάσκουσιν πάνυ πιστεύειν διηγουμένοις  — ἄδηλον γὰρ εἰ ἀληθῆ λέγουσιν  — οὐχὅπως αὐτοὺς ἃ μὴ ἐπιστάμεθα κατηγορεῖν.

[7] Εἰ δ´ οὖν τι καὶ πέπρακται τοιοῦτον ἐν Σικελίᾳ, τοῦτ´ οὐ Δελφοῖς ἀναγκαῖον πολυπραγμονεῖν, εἰ μὴ ἀντὶ ἱερέων ἤδη δικασταὶ εἶναι ἀξιοῦμεν καί, δέον θύειν καὶ τἆλλα θεραπεύειν τὸν θεὸν καὶ συνανατιθέναι εἰ πέμψειέ τις, σκοποῦντες καθήμεθα εἴ τινες τῶν ὑπὲρ τὸν Ἰόνιον δικαίως ἢ ἀδίκως τυραννοῦνται.

[8] Καὶ τὰ μὲν τῶν ἄλλων ἐχέτω ὅπῃ βούλεται· ἡμῖν δὲ ἀναγκαῖον, οἶμαι, τὰ ἡμέτερα αὐτῶν εἰδέναι, ὅπως τε πάλαι διέκειτο καὶ ὅπως νῦν ἔχει καὶ τί ποιοῦσι λῷον ἔσται· ὅτι μὲν δὴ ἐν κρημνοῖς τε οἰκοῦμεν αὐτοὶ καὶ πέτρας γεωργοῦμεν, οὐχ Ὅμηρον χρὴ περιμένειν δηλώσοντα ἡμῖν, ἀλλ´ ὁρᾶν πάρεστι ταῦτα. Καὶ ὅσον ἐπὶ τῇ γῇ, βαθεῖ λιμῷ ἀεὶ συνῆμεν ἄν, τὸ δ´ ἱερὸν καὶ ὁ Πύθιος καὶ τὸ χρηστήριον καὶ οἱ θύοντες καὶ οἱ εὐσεβοῦντες, ταῦτα Δελφῶν τὰ πεδία, ταῦτα ἡ πρόσοδος, ἐντεῦθεν ἡ εὐπορία, ἐντεῦθεν αἱ τροφαί  — χρὴ γὰρ τἀληθῆ πρός γε ἡμᾶς αὐτοὺς λέγειν  — καὶ τὸ λεγόμενον ὑπὸ τῶν ποιητῶν, ἄσπαρτα ἡμῖν καὶ ἀνήροτα φύεται τὰ πάντα ὑπὸ γεωργῷ τῷ θεῷ, ὃς οὐ μόνον τὰ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ἀγαθὰ γιγνόμενα παρέχει, ἀλλ´ εἴ τι ἐν Φρυξὶν ἢ Λυδοῖς ἢ Πέρσαις ἢ Ἀσσυρίοις ἢ Φοίνιξιν ἢ Ἰταλιώταις ἢ Ὑπερβορέοις αὐτοῖς, πάντα ἐς Δελφοὺς ἀφικνεῖται. Καὶ τὰ δεύτερα μετὰ τὸν θεὸν ἡμεῖς τιμώμεθα ὑφ´ ἁπάντων καὶ εὐποροῦμεν καὶ εὐδαιμονοῦμεν· ταῦτα τὸ ἀρχαῖον, ταῦτα τὸ μέχρι νῦν, καὶ μὴ παυσαίμεθά γε οὕτω βιοῦντες.

[9] Μέμνηται δὲ οὐδεὶς πώποτε ψῆφον ὑπὲρ ἀναθήματος παρ´ ἡμῖν ἀναδοθεῖσαν οὐδὲ κωλυθέντα τινὰ θύειν ἢ ἀνατιθέναι. Καὶ διὰ τοῦτ´, οἶμαι, καὶ αὐτὸ εἰς ὑπερβολὴν ηὔξηται τὸ ἱερὸν καὶ ὑπερπλουτεῖ ἐν τοῖς ἀναθήμασιν. Δεῖ τοίνυν μηδ´ ἐν τῷ παρόντι καινοτομεῖν μηδὲν μηδὲ παρὰ τὰ πάτρια νόμον καθιστάναι, φυλοκρινεῖν τὰ ἀναθήματα καὶ γενεαλογεῖν τὰ πεμπόμενα, ὅθεν καὶ ἀφ´ ὅτου καὶ ὁποῖα, δεξαμένους δὲ ἀπραγμόνως ἀνατιθέναι ὑπηρετοῦντας ἀμφοῖν, καὶ τῷ θεῷ καὶ τοῖς εὐσεβέσι.

[10] Δοκεῖτε δέ μοι, ὦ ἄνδρες Δελφοί, ἄριστα βουλεύσεσθαι περὶ τῶν παρόντων, εἰ λογίσαισθε ὑπὲρ ὅσων καὶ ἡλίκων ἐστὶν ἡ σκέψις, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἱεροῦ καὶ θυσιῶν καὶ ἀναθημάτων καὶ ἐθῶν ἀρχαίων καὶ θεσμῶν παλαιῶν καὶ δόξης τοῦ μαντείου, ἔπειτα ὑπὲρ τῆς πόλεως ὅλης καὶ τῶν συμφερόντων τῷ τε κοινῷ ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ ἑκάστῳ Δελφῶν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τῆς παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις εὐκλείας ἢ κακοδοξίας· τούτων γὰρ οὐκ οἶδα εἴ τι μεῖζον, εἰ σωφρονεῖτε, ἢ ἀναγκαιότερον ἡγήσαισθε ἄν.

[11] Περὶ μὲν οὖν ὧν βουλευόμεθα, ταῦτά ἐστιν, οὐ Φάλαρις τύραννος εἷς οὐδ´ ὁ ταῦρος οὗτος οὐδὲ χαλκὸς μόνον, ἀλλὰ πάντες βασιλεῖς καὶ πάντες δυνάσται, ὅσοι νῦν χρῶνται τῷ ἱερῷ, καὶ χρυσὸς καὶ ἄργυρος καὶ ὅσα ἄλλα τίμια, πολλάκις ἀνατεθησόμενα τῷ θεῷ· πρῶτον μὲν γὰρ τὸ κατὰ τὸν θεὸν ἐξετασθῆναι ἄξιον.

[12] Τίνος οὖν ἕνεκα μὴ ὡς ἀεὶ μηδὲ ὡς πάλαι τὰ περὶ τῶν ἀναθημάτων ποιήσωμεν; ἢ τί μεμφόμενοι τοῖς παλαιοῖς ἔθεσιν καινοτομήσωμεν; καὶ ὃ μηδὲ πώποτε, ἀφ´ οὗ τὴν πόλιν οἰκοῦμεν καὶ ὁ Πύθιος χρᾷ καὶ ὁ τρίπους φθέγγεται καὶ ἡ ἱέρεια ἐμπνεῖται, γεγένηται παρ´ ἡμῖν, νῦν καταστησώμεθα, κρίνεσθαι καὶ ἐξετάζεσθαι τοὺς ἀνατιθέντας; καὶ μὴν ἐξ ἐκείνου μὲν τοῦ παλαιοῦ ἔθους, τοῦ ἀνέδην καὶ πᾶσιν ἐξεῖναι, ὁρᾶτε ὅσων ἀγαθῶν ἐμπέπλησται τὸ ἱερόν, ἁπάντων ἀνατιθέντων καὶ ὑπὲρ τὴν ὑπάρχουσαν δύναμιν ἐνίων δωρουμένων τὸν θεόν.

 [13] Εἰ δ´ ὑμᾶς αὐτοὺς δοκιμαστὰς καὶ ἐξεταστὰς ἐπιστήσετε τοῖς ἀναθήμασιν, ὀκνῶ μὴ ἀπορήσωμεν τῶν δοκιμασθησομένων ἔτι, οὐδενὸς ὑπομένοντος ὑπόδικον αὑτὸν καθιστάναι, καὶ ἀναλίσκοντα καὶ καταδαπανῶντα παρ´ αὑτοῦ κρίνεσθαι καὶ ὑπὲρ τῶν ὅλων κινδυνεύειν. Ἢ τίνι βιωτόν, εἰ κριθήσεται τοῦ ἀνατιθέναι ἀνάξιος;

1. Je ne suis pas un hôte des Agrigentins, habitants de Delphes, je n'ai jamais été reçu chez Phalaris : je n'ai aucun motif de bienveillance envers lui, ni aucun espoir d'amitié future ; mais, après avoir entendu ses envoyés et leur discours plein de justesse et de modération, après avoir considéré l'intérêt de la religion, l'utilité publique, et surtout la dignité de Delphes, je me lève pour vous exhorter à ne pas faire injure à un souverain rempli de piété, à ne point refuser une offrande qui porte déjà le nom d'Apollon, et qui doit servir à perpétuer le souvenir de trois grands faits, l'habileté de l'artiste, son invention exécrable et la juste punition qu'il a subie.

2. Il me semble qu'élever le moindre doute sur l'objet qui nous occupe, qu'agiter la question que nous ont soumise les magistrats, si nous devons accepter ou rejeter cette offrande, c'est manquer aux devoirs de la religion, ou plutôt c'est commettre une impiété excessive ; en effet, cette action est réellement un sacrilège d'autant plus criminel, qu'il y a moins d'irréligion à dérober une offrande déjà consacrée, qu'à détourner ceux qui veulent en placer une dans le temple.

3. Or, je vous prie, comme habitant de Delphes, et comme ayant ma part de sa bonne renommée, si nous la conservons, ou du bruit contraire, s'il en résulte quelqu'un des faits actuels, de ne pas fermer le temple aux hommes pieux, de ne pas déshonorer notre ville aux yeux de tous, en laissant croire qu'elle calomnie les offrandes faites au dieu et qu'elle soumet les donateurs aux suffrages d'un tribunal. Autrement, personne n'osera plus rien offrir, sachant que le dieu n'acceptera aucun présent, s'il n'a reçu l'approbation des Delphiens.

4. Cependant Apollon Pythien a déjà prononcé en faveur de la justice de cette offrande. S'il détestait Phalaris, si ce présent lui eût été odieux, il pouvait aisément le submerger dans la mer ionienne avec le vaisseau qui le portait : au contraire, il a fait régner, nous dit-on, le calme le plus favorable, durant toute la traversée, et a fait aborder l'équipage sain et sauf à Cirrha (02)

5. Rien ne prouve mieux qu'il applaudit à la piété du monarque. Il faut donc que vous portiez un suffrage conforme à celui du dieu et ajoutiez ce taureau aux autres ornements du temple ; car il serait absurde que celui qui envoie un si magnifique présent au dieu emportât du temple une sentence qui le condamne, et qu'il n'obtînt pour prix de sa piété qu'un jugement qui le déclare indigne de consacrer aucune offrande.

6. Mon adversaire, comme s'il arrivait directement d'Agrigente, parle en style tragique des meurtres, des violences, des brigandages du tyran ; il semble qu'il ait eu sous les yeux les excès qu'il décrit ; et pourtant, vous savez tous qu'il n'a jamais voyagé, ni mis le pied sur un vaisseau. Il faut, sur de pareils faits, ne croire que difficilement ceux même qui s'en disent victimes on ne sait jamais bien s'ils disent la vérité ; à plus forte raison ne devons-nous pas condamner ce que nous ne connaissons point par nous-mêmes.

7. Si du reste de telles choses se sont passées en Sicile, nous n'avons point à Delphes à nous en préoccuper, à moins qu'au lieu de prêtres nous ne prétendions être juges ; alors, quand il faudra offrir des sacrifices, servir le dieu, lui présenter les offrandes qu'on lui envoie, formons-nous en tribunal et discutons pour savoir si les tyrans qui règnent par delà la mer ionienne sont injustes ou non.

8. Laissons les autres agir comme il leur plaît : la seule chose, selon moi, qui nous soit nécessaire, c'est de connaître nos propres usages, pourquoi ils sont établis, s'ils sont encore en vigueur, quel avantage nous trouvons à les suivre. Nous habitons une contrée hérissée de précipices, nous labourons des cailloux ; il n'est pas besoin, pour le prouver, d'invoquer le témoignage d'Homère (03), vos propres yeux peuvent vous en convaincre : ainsi la terre ne nous permet d'espérer qu'une longue disette. Mais le temple, mais Apollon Pythien, et l'oracle, et les sacrifices, et les pieuses offrandes, valent pour nous les plaines de Delphes; ce sont nos revenus, nos richesses; c'est notre nourriture, à parler franchement entre nous ; et, pour le dire avec les poètes (04) :

C'est un bien qui nous vient, sans soin et sans culture ;

c'est un champ que le dieu laboure pour nous, et qui nous fournit non-seulement les productions des autres territoires de la Grèce, mais qui donne à Delphes tout ce que font naître la Phrygie, la Lydie, la Perse, l'Assyrie, la Phénicie, l'Italie et les contrées hyperboréennes. Après Apollon, nous sommes l'objet du culte de tous les peuples ; nous vivons au sein de l'abondance et de la prospérité ; tel a été le passé, tel est le présent ; puissions-nous ne pas voir finir cette heureuse vie !

9. Personne ne se souvient qu'on ait jamais été aux voix pour admettre une offrande ou qu'on ait empêché quelqu'un de faire un sacrifice; et c'est, je pense, grâce à cet usage, que notre temple est arrivé au faite de la renommée et au comble de la richesse. Il ne faut donc pas invoquer aujourd'hui, ni modifier en rien les lois anciennes ; il ne faut pas nous mettre à juger scrupuleusement les dons, nous enquérir de la provenance de ce qu'on nous envoie, nous demander d'où viennent les offrandes, qui les adresse, quelle en est la nature. Notre ministère est de les recevoir sans difficulté et de les consacrer, en servant tout à la fois et le dieu et la piété des donateurs.

10. Il me semble, habitants de Delphes, que le plus sage parti à prendre dans cette circonstance, c'est de considérer, avant tout, le nombre et l'importance des objets sur lesquels vous avez à délibérer. Il s'agit d'abord du dieu, du temple, des sacrifices, des offrandes, des usages antiques, des vieilles coutumes, de la gloire de notre sanctuaire ; viennent ensuite les intérêts de cette ville, ceux de notre communauté, ceux de chacun des habitants de Delphes ; enfin, et par-dessus tout, la gloire ou l'opprobre dont vous allez vous couvrir aux yeux des hommes. Je ne crois pas que vous puissiez trouver rien de plus important, si vous écoutez la raison, rien de plus essentiel.

11. Voici donc sur quoi nous avons à délibérer. Ce n'est point d'un tyran nommé Phalaris, ni de ce taureau, ni de cette masse d'airain qu'il s'agit, mais de tous les rois, de tous les souverains qui vénèrent notre temple, de l'or, de l'argent, et des autres offrandes précieuses qu'on y dépose chaque jour en l'honneur du dieu ; nous devons, en effet, faire passer le dieu avant toute autre considération.

12. Pour quelle raison cesserions-nous donc de nous conduire à l'égard des offrandes comme on l'a toujours fait depuis les temps les plus reculés ? Qu'avons-nous à reprocher à nos vieux usages, pour en introduire de nouveaux ? Et ce qui ne s'est jamais pratiqué depuis que nous habitons cette ville, qu'Apollon Pythien rend des oracles, que le trépied parle aux mortels, que la prêtresse est inspirée, pourquoi voulons-nous l'établir aujourd'hui ? Pourquoi citer à un tribunal, soumettre à une enquête ceux qui apportent leurs dons ? Vous voyez pourtant comment cette ancienne coutume, cette liberté, cette licence accordée à tous a rempli votre temple de biens immenses, tous s'empressant d'y offrir leurs présents, quelques-uns même excédant leurs facultés pour enrichir le dieu.

13. Si vous vous érigez en juges, en inquisiteurs des offrandes, je crains que bientôt nous ne manquions de matière à nos enquêtes : personne ne consentira jamais à comparaître comme un coupable, à se laisser juger après les frais et les dépenses qu'il aura faites, et à s'exposer à perdre la vie. Car comment vivre, après avoir été déclaré indigne de consacrer une offrande ?

(01) Ce discours est celui d'un prêtre de Delphes, qui conseille de recevoir le présent de Phalaris.

(02) Port de Phocide.

(03) Iliade, II, v. 20.

(04) Odyssée, 1, v. 109.