Xénophon

XENOPHON

HISTOIRE GRECQUE

LIVRE CINQ.

Traduction française : Eugène TALBOT.

livre IV - livre VI

autre traduction : Helléniques 5

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRE VI.

CHAPITRE PREMIER.

Expédition de Cléombrote en Béotie.— Polydamas de Pharsale demande à Lacédémone des secours contre Jason, qui domine sur toute la Thessalie.

(Avant J. C. 374.)

LIVRE VI - CHAPITRE I. (1) Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι περὶ ταῦτα ἦσαν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ κατεστρέψαντο τὰς ἐν τῇ Βοιωτίᾳ πόλεις, ἐστράτευον καὶ εἰς τὴν Φωκίδα. Ὡς δ᾽ αὖ καὶ οἱ Φωκεῖς ἐπρέσβευον εἰς τὴν Λακεδαίμονα καὶ ἔλεγον ὅτι εἰ μὴ βοηθήσοιεν, οὐ δυνήσοιντο μὴ πείθεσθαι τοῖς Θηβαίοις, ἐκ τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι διαβιβάζουσι κατὰ θάλατταν εἰς Φωκέας Κλεόμβροτόν τε τὸν βασιλέα καὶ μετ᾽ αὐτοῦ τέτταρας μόρας καὶ τῶν συμμάχων τὸ μέρος.

(2) Σχεδὸν δὲ περὶ τοῦτον τὸν χρόνον καὶ ἐκ Θετταλίας ἀφικνεῖται πρὸς τὸ κοινὸν τῶν Λακεδαιμονίων Πολυδάμας Φαρσάλιος. Οὗτος δὲ καὶ ἐν τῇ ἄλλῃ Θετταλίᾳ μάλα ηὐδοκίμει, καὶ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει οὕτως ἐδόκει καλός τε κἀγαθὸς εἶναι ὥστε καὶ στασιάσαντες οἱ Φαρσάλιοι παρακατέθεντο αὐτῷ τὴν ἀκρόπολιν, καὶ τὰς προσόδους ἐπέτρεψαν λαμβάνοντι, ὅσα ἐγέγραπτο ἐν τοῖς νόμοις, εἴς τε τὰ ἱερὰ ἀναλίσκειν καὶ εἰς τὴν ἄλλην διοίκησιν. (3) Κἀκεῖνος μέντοι ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων τήν τε ἄκραν φυλάττων διέσῳζεν αὐτοῖς καὶ τἆλλα διοικῶν ἀπελογίζετο κατ᾽ ἐνιαυτόν. Καὶ ὁπότε μὲν ἐνδεήσειε, παρ᾽ ἑαυτοῦ προσετίθει, ὁπότε δὲ περιγένοιτο τῆς προσόδου, ἀπελάμβανεν. Ἦν δὲ καὶ ἄλλως φιλόξενός τε καὶ μεγαλοπρεπὴς τὸν Θετταλικὸν τρόπον. οὗτος οὖν ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὴν Λακεδαίμονα, εἶπε τοιάδε.

(4) « Ἐγώ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, πρόξενος ὑμῶν ὢν καὶ εὐεργέτης ἐκ πάντων ὧν μεμνήμεθα προγόνων, ἀξιῶ, ἐάν τέ τι ἀπορῶ, πρὸς ὑμᾶς ἰέναι, ἐάν τέ τι χαλεπὸν ὑμῖν ἐν τῇ Θετταλίᾳ συνιστῆται, σημαίνειν. Ἀκούετε μὲν οὖν εὖ οἶδ᾽ ὅτι καὶ ὑμεῖς Ἰάσονος ὄνομα· ὁ γὰρ ἀνὴρ καὶ δύναμιν ἔχει μεγάλην καὶ ὀνομαστός ἐστιν. οὗτος δὲ σπονδὰς ποιησάμενος συνεγένετό μοι, καὶ εἶπε τάδε· (5) « Ὅτι μέν, ὦ Πολυδάμα, καὶ ἄκουσαν τὴν ὑμετέραν πόλιν (Φάρσαλον) δυναίμην ἂν παραστήσασθαι ἔξεστί σοι ἐκ τῶνδε λογίζεσθαι. Ἐγὼ γάρ, ἔφη, ἔχω μὲν Θετταλίας τὰς πλείστας καὶ μεγίστας πόλεις συμμάχους· κατεστρεψάμην δ᾽ αὐτὰς ὑμῶν σὺν αὐταῖς τὰ ἐναντία ἐμοὶ στρατευομένων. καὶ μὴν οἶσθά γε ὅτι ξένους ἔχω μισθοφόρους εἰς ἑξακισχιλίους, οἷς, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδεμία πόλις δύναιτ᾽ ἂν ῥᾳδίως μάχεσθαι. ἀριθμὸς μὲν γάρ, ἔφη, καὶ ἄλλοθεν οὐκ ἂν ἐλάττων ἐξέλθοι· ἀλλὰ τὰ μὲν ἐκ τῶν πόλεων στρατεύματα τοὺς μὲν προεληλυθότας ἤδη ταῖς ἡλικίαις ἔχει, τοὺς δ᾽ οὔπω ἀκμάζοντας· σωμασκοῦσί γε μὴν μάλα ὀλίγοι τινὲς ἐν ἑκάστῃ πόλει· παρ᾽ ἐμοὶ δὲ οὐδεὶς μισθοφορεῖ, ὅστις μὴ ἱκανός ἐστιν ἐμοὶ ἴσα πονεῖν. (6) Αὐτὸς δ᾽ ἐστί, λέγειν γὰρ χρὴ πρὸς ὑμᾶς τἀληθῆ, καὶ τὸ σῶμα μάλα εὔρωστος καὶ ἄλλως φιλόπονος. Καὶ τοίνυν τῶν παρ᾽ αὐτῷ πεῖραν λαμβάνει καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν· ἡγεῖται γὰρ σὺν τοῖς ὅπλοις καὶ ἐν τοῖς γυμνασίοις καὶ ὅταν πῃ στρατεύηται. Καὶ οὓς μὲν ἂν μαλακοὺς τῶν ξένων αἰσθάνηται, ἐκβάλλει, οὓς δ᾽ ἂν ὁρᾷ φιλοπόνως καὶ φιλοκινδύνως ἔχοντας πρὸς τοὺς πολέμους, τιμᾷ τοὺς μὲν διμοιρίαις, τοὺς δὲ τριμοιρίαις, τοὺς δὲ καὶ τετραμοιρίαις, καὶ ἄλλοις δώροις, καὶ νόσων γε θεραπείαις καὶ περὶ ταφὰς κόσμῳ· ὥστε πάντες ἴσασιν οἱ παρ᾽ ἐκείνῳ ξένοι ὅτι ἡ πολεμικὴ αὐτοῖς ἀρετὴ ἐντιμότατόν τε βίον καὶ ἀφθονώτατον παρέχεται. (7) Ἐπεδείκνυε δέ μοι εἰδότι ὅτι καὶ ὑπήκοοι ἤδη αὐτῷ εἶεν Μαρακοὶ καὶ Δόλοπες καὶ Ἀλκέτας ὁ ἐν τῇ Ἠπείρῳ ὕπαρχος· « Ὥστε, ἔφη, τί ἂν ἐγὼ φοβούμενος οὐ ῥᾳδίως ἂν ὑμᾶς οἰοίμην καταστρέψασθαι; Τάχα οὖν ὑπολάβοι ἄν τις ἐμοῦ ἄπειρος· « Τί οὖν μέλλεις καὶ οὐκ ἤδη στρατεύεις ἐπὶ τοὺς Φαρσαλίους; » Ὁτι νὴ Δία τῷ παντὶ κρεῖττόν μοι δοκεῖ εἶναι ἑκόντας ὑμᾶς μᾶλλον ἢ ἄκοντας προσαγαγέσθαι. Βιασθέντες μὲν γὰρ ὑμεῖς τ᾽ ἂν βουλεύοισθε ὅ τι δύναισθε κακὸν ἐμοί, ἐγώ τ᾽ ἂν ὑμᾶς ὡς ἀσθενεστάτους βουλοίμην εἶναι· εἰ δὲ πεισθέντες μετ᾽ ἐμοῦ γένοισθε, δῆλον ὅτι αὔξοιμεν ἂν ὅ τι δυναίμεθα ἀλλήλους. (8) Γιγνώσκω μὲν οὖν, ὦ Πολυδάμα, ὅτι ἡ σὴ πατρὶς εἰς σὲ ἀποβλέπει· ἐὰν δέ μοι φιλικῶς αὐτὴν ἔχειν παρασκευάσῃς, ὑπισχνοῦμαί σοι, ἔφη, ἐγὼ μέγιστόν σε τῶν ἐν τῇ Ἑλλάδι μετ᾽ ἐμὲ καταστήσειν. Οἵων δὲ πραγμάτων τὰ δεύτερά σοι δίδωμι ἄκουε, καὶ μηδὲν πίστευέ μοι ὅ τι ἂν μὴ λογιζομένῳ σοι ἀληθὲς φαίνηται. οὐκοῦν τοῦτο μὲν εὔδηλον ἡμῖν, ὅτι Φαρσάλου προσγενομένης καὶ τῶν ἐξ ὑμῶν ἠρτημένων πόλεων εὐπετῶς ἂν ἐγὼ ταγὸς Θετταλῶν ἁπάντων κατασταίην· ὥς γε μήν, ὅταν ταγεύηται Θετταλία, εἰς ἑξακισχιλίους μὲν οἱ ἱππεύοντες γίγνονται, ὁπλῖται δὲ πλείους ἢ μύριοι καθίστανται. (9) Ὧν ἐγὼ καὶ τὰ σώματα καὶ τὴν μεγαλοψυχίαν ὁρῶν οἶμαι ἂν αὐτῶν εἰ καλῶς τις ἐπιμελοῖτο, οὐκ εἶναι ἔθνος ὁποίῳ ἂν ἀξιώσαιεν ὑπήκοοι εἶναι Θετταλοί. πλατυτάτης γε μὴν γῆς οὔσης Θετταλίας, πάντα τὰ κύκλῳ ἔθνη ὑπήκοα μέν ἐστιν, ὅταν ταγὸς ἐνθάδε καταστῇ· σχεδὸν δὲ πάντες οἱ ταύτῃ ἀκοντισταί εἰσιν· ὥστε καὶ πελταστικῷ εἰκὸς ὑπερέχειν τὴν ἡμετέραν δύναμιν. [10] Καὶ μὴν Βοιωτοί γε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ὅσοι Λακεδαιμονίοις πολεμοῦντες ὑπάρχουσί μοι σύμμαχοι· καὶ ἀκολουθεῖν τοίνυν ἀξιοῦσιν ἐμοί, ἂν μόνον ἀπὸ Λακεδαιμονίων ἐλευθερῶ αὐτούς. Καὶ Ἀθηναῖοι δὲ εὖ οἶδ᾽ ὅτι πάντα ποιήσαιεν ἂν ὥστε σύμμαχοι ἡμῖν γενέσθαι· ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐκ ἄν μοι δοκῶ πρὸς αὐτοὺς φιλίαν ποιήσασθαι. Νομίζω γὰρ ἔτι ῥᾷον τὴν κατὰ θάλατταν ἢ τὴν κατὰ γῆν ἀρχὴν παραλαβεῖν ἄν. (11) Εἰ δὲ εἰκότα λογίζομαι, σκόπει, ἔφη, καὶ ταῦτα.

Ἔχοντες μέν γε Μακεδονίαν, ἔνθεν καὶ Ἀθηναῖοι τὰ ξύλα ἄγονται, πολὺ δήπου πλείους ἐκείνων ἱκανοὶ ἐσόμεθα ναῦς ποιήσασθαι. Ἀνδρῶν γε μὴν ταύτας πληροῦν πότερον Ἀθηναίους ἢ ἡμᾶς εἰκὸς μᾶλλον δύνασθαι, τοσούτους καὶ τοιούτους ἔχοντας πενέστας; Τούς γε μὴν ναύτας τρέφειν πότερον ἡμᾶς ἱκανωτέρους εἰκὸς εἶναι τοὺς δι᾽ ἀφθονίαν καὶ ἄλλοσε σῖτον ἐκπέμποντας ἢ Ἀθηναίους τοὺς μηδ᾽ αὑτοῖς ἱκανὸν ἔχοντας, ἂν μὴ πρίωνται; (12) Καὶ χρήμασί γε εἰκὸς δήπου ἡμᾶς ἀφθονωτέροις χρῆσθαι μὴ εἰς νησύδρια ἀποβλέποντας, ἀλλ᾽ ἠπειρωτικὰ ἔθνη καρπουμένους. Πάντα γὰρ δήπου τὰ κύκλῳ φόρον φέρει, ὅταν ταγεύηται τὰ κατὰ Θετταλίαν. Οἶσθα δὲ δήπου ὅτι καὶ βασιλεὺς ὁ Περσῶν οὐ νήσους ἀλλ᾽ ἤπειρον καρπούμενος πλουσιώτατος ἀνθρώπων ἐστίν· ὃν ἐγὼ ὑπήκοον ποιήσασθαι ἔτι εὐκατεργαστότερον ἡγοῦμαι εἶναι ἢ τὴν Ἑλλάδα. Οἶδα γὰρ πάντας τοὺς ἐκεῖ ἀνθρώπους πλὴν ἑνὸς μᾶλλον δουλείαν ἢ ἀλκὴν μεμελετηκότας, οἶδα δὲ ὑφ᾽ οἵας δυνάμεως καὶ τῆς μετὰ Κύρου ἀναβάσης καὶ τῆς μετ᾽ Ἀγησιλάου εἰς πᾶν ἀφίκετο βασιλεύς.

(13) Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἰπόντος αὐτοῦ ἐγὼ ἀπεκρινάμην ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἀξιόσκεπτα λέγει, τὸ δὲ Λακεδαιμονίοις ὄντας φίλους ἀποστῆναι πρὸς τοὺς ἐναντίους, μηδὲν ἔχοντας ἐγκαλεῖν, τοῦτ᾽, ἔφην, ἄπορόν μοι δοκεῖ εἶναι· ὁ δ᾽ ἐπαινέσας με καὶ εἰπὼν ὅτι μᾶλλον ἑκτέον μου εἴη, ὅτι τοιοῦτος εἴην, ἀφῆκέ μοι ἐλθόντι πρὸς ὑμᾶς λέγειν τἀληθῆ, ὅτι διανοοῖτο στρατεύειν ἐπὶ Φαρσαλίους, εἰ μὴ πεισοίμεθα. αἰτεῖν οὖν ἐκέλευε βοήθειαν παρ᾽ ὑμῶν. Καὶ ἐὰν μέν σοι, ἔφη, διδῶσιν ὥστε σε πείθειν ἱκανὴν πέμπειν συμμαχίαν ὡς ἐμοὶ πολεμεῖν, ἄγ᾽, ἔφη, καὶ τούτῳ χρώμεθα ὅ τι ἂν ἀποβαίνῃ ἐκ τοῦ πολέμου· « Ἂν δέ σοι μὴ δοκῶσιν ἱκανῶς βοηθεῖν, οὐκ ἤδη ἀνέγκλητος ἂν δικαίως εἴης εἰ τῇ πατρίδι ἥ σε τιμᾷ καὶ σὺ πράττοις τὰ κράτιστα; »

(14) Περὶ τούτων δὴ ἐγὼ ἥκω πρὸς ὑμᾶς καὶ λέγω πάντα ὅσα ἐκεῖ αὐτός τε ὁρῶ καὶ ἐκείνου ἀκήκοα. καὶ νομίζω οὕτως ἔχειν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὡς εἰ μὲν πέμψετε ἐκεῖσε δύναμιν μὴ ἐμοὶ μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις Θετταλοῖς ἱκανὴν δοκεῖν εἶναι πρὸς Ἰάσονα πολεμεῖν, ἀποστήσονται αὐτοῦ αἱ πόλεις· πᾶσαι γὰρ φοβοῦνται ὅποι ποτὲ προβήσεται ἡ τοῦ ἀνδρὸς δύναμις· εἰ δὲ νεοδαμώδεις καὶ ἄνδρα ἰδιώτην οἴεσθε ἀρκέσειν, συμβουλεύω ἡσυχίαν ἔχειν. (15) Εὖ γὰρ ἴστε, πρός τε μεγάλην ἔσται ῥώμην ὁ πόλεμος, καὶ πρὸς ἄνδρα ὃς φρόνιμος μὲν οὕτω στρατηγός ἐστιν ὡς ὅσα τε λανθάνειν καὶ ὅσα φθάνειν καὶ ὅσα βιάζεσθαι ἐπιχειρεῖ οὐ μάλα ἀφαμαρτάνει. Ἱκανὸς γάρ ἐστι καὶ νυκτὶ ὅσαπερ ἡμέρᾳ χρῆσθαι, καὶ ὅταν σπεύδῃ, ἄριστον καὶ δεῖπνον ποιησάμενος ἅμα πονεῖσθαι. Οἴεται δὲ καὶ ἀναπαύεσθαι χρῆναι, ὅταν ἀφίκηται ἔνθ᾽ ἂν ὡρμημένος ᾖ καὶ διαπράξηται ἃ δεῖ: καὶ τοὺς μεθ᾽ αὑτοῦ δὲ ταῦτα εἴθικεν. Ἐπίσταται δὲ καὶ ὅταν ἐπιπονήσαντες ἀγαθόν τι πράξωσιν οἱ στρατιῶται, ἐκπλῆσαι τὰς γνώμας αὐτῶν· ὥστε καὶ τοῦτο μεμαθήκασι πάντες οἱ μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτι ἐκ τῶν πόνων καὶ τὰ μαλακὰ γίγνεται. (16) Καὶ μὴν ἐγκρατέστατός γ᾽ ἐστὶν ὧν ἐγὼ οἶδα τῶν περὶ τὸ σῶμα ἡδονῶν· ὥστε οὐδὲ διὰ ταῦτα ἀσχολίαν ἔχει τὸ μὴ (εἰς τὸ) πράττειν ἀεὶ τὸ δεόμενον. Ὑμεῖς οὖν σκεψάμενοι εἴπατε πρὸς ἐμέ, ὥσπερ ὑμῖν προσήκει, ὁποῖα δυνήσεσθέ τε καὶ μέλλετε ποιήσειν. » (17) Ὁ μὲν ταῦτ᾽ εἶπεν. οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τότε μὲν ἀνεβάλοντο τὴν ἀπόκρισιν· τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καὶ τῇ τρίτῃ λογισάμενοι τάς τε ἔξω μόρας ὅσαι αὐτοῖς εἶεν καὶ τὰς περὶ Λακεδαίμονα πρὸς τὰς (ἔξω) τῶν Ἀθηναίων τριήρεις καὶ τὸν πρὸς τοὺς ὁμόρους πόλεμον, ἀπεκρίναντο ὅτι ἐν τῷ παρόντι οὐκ ἂν δύναιντο ἱκανὴν αὐτῷ ἐκπέμψαι ἐπικουρίαν, ἀλλ᾽ ἀπιόντα συντίθεσθαι αὐτὸν ἐκέλευον ὅπῃ δύναιτο ἄριστα τά τε ἑαυτοῦ καὶ τὰ τῆς πόλεως. (18) Κἀκεῖνος μέντοι ἐπαινέσας τὴν ἁπλότητα τῆς πόλεως ἀπῆλθε. Καὶ τὴν μὲν ἀκρόπολιν τῶν Φαρσαλίων ἐδεῖτο τοῦ Ἰάσονος μὴ ἀναγκάσαι αὐτὸν παραδοῦναι, ὅπως τοῖς παρακαταθεμένοις διασῴζῃ· τοὺς δὲ ἑαυτοῦ παῖδας ἔδωκεν ὁμήρους, ὑποσχόμενος αὐτῷ τήν τε πόλιν πείσας ἑκοῦσαν σύμμαχον ποιήσειν καὶ ταγὸν συγκαταστήσειν αὐτόν. Ὡς δὲ τὰ πιστὰ ἔδοσαν ἀλλήλοις, εὐθὺς μὲν οἱ Φαρσάλιοι εἰρήνην ἦγον, ταχὺ δὲ ὁ Ἰάσων ὁμολογουμένως ταγὸς τῶν Θετταλῶν καθειστήκει. (19) Ἐπεί γε μὴν ἐτάγευσε, διέταξεν ἱππικόν τε ὅσον ἑκάστη πόλις δυνατὴ ἦν παρέχειν καὶ ὁπλιτικόν. καὶ ἐγένοντο αὐτῷ ἱππεῖς μὲν σὺν τοῖς συμμάχοις πλείους ἢ ὀκτακισχίλιοι, ὁπλῖται δὲ ἐλογίσθησαν οὐκ ἐλάττους δισμυρίων, πελταστικόν γε μὴν ἱκανὸν πρὸς πάντας ἀνθρώπους ἀντιταχθῆναι· ἔργον γὰρ ἐκείνων γε καὶ τὰς πόλεις ἀριθμῆσαι. Προεῖπε δὲ τοῖς περιοίκοις πᾶσι καὶ τὸν φόρον ὥσπερ ἐπὶ Σκόπα τεταγμένος ἦν φέρειν. Καὶ ταῦτα μὲν οὕτως ἐπεραίνετο: ἐγὼ δὲ πάλιν ἐπάνειμι, ὅθεν εἰς τὰς περὶ Ἰάσονος πράξεις ἐξέβην.

(1) Pendant que les Athéniens et les Lacédémoniens sont ainsi occupés, les Thébains, qui ont soumis toutes les villes de la Béotie, marchent aussi contre la Phocide. Alors les Phocéens députent à Lacédémone pour dire que, si on ne les secourt, ils seront obligés de faire leur soumission aux Thébains : là-dessus les Lacédémoniens font passer par mer en Phocide le roi Cléombrote, avec quatre mores et le contingent des alliés.

(2) Environ vers le même temps, le Pharsalien Polydamas arrive de Thessalie auprès du gouvernement des Lacédémoniens. C’était un homme qui jouissait d’une brillante réputation dans toute la Thessalie, mais qui, en particulier dans sa ville, passait pour si vertueux que les Pharsaliens, malgré leurs dissensions, lui avaient confié l’Acropole et remis la perception des revenus fixés par la loi, afin qu’il en disposât pour les affaires religieuses et le reste de l’administration, dont il rendait un compte annuel. (3) Quand il lui manquait de l’argent, il en prenait sur son bien propre, et se remboursait lorsqu’il y avait surabondance dans les revenus. Il était d’ailleurs hospitalier et menait grand train, selon l’habitude des Thessaliens. Lors donc qu’il est arrivé à Lacédémone, il parle en ces termes :

(4) « Moi, dit-il, citoyens lacédémoniens, je suis, de temps immémorial, et de père en fils, votre proxène et votre bienfaiteur ; je crois donc pouvoir, dans mon embarras, recourir à vous, et, quand il s’élève quelque difficulté pour vous en Thessalie, 502 vous en donner avis. Vous avez entendu, j’en suis sûr, vous aussi, prononcer le nom de Jason. C’est, en effet, un homme qui a une grande puissance, et qui est renommé. Après avoir conclu une trêve avec moi, il vient me trouver et me parle ainsi : (5) « Dis-moi, Polydamas, votre ville, Pharsale, aurait beau me résister, je pourrais cependant la soumettre, et tu peux t’en convaincre d’après ce raisonnement. J’ai pour alliées les villes les plus nombreuses et les plus grandes de Thessalie, et je les ai soumises alors que vous aviez réuni contre moi vos forces et les leurs. Certainement, tu sais aussi que j’ai à ma solde près de six mille étrangers, auxquels, je crois, pas une ville ne pourrait aisément tenir tête. Le nombre des troupes qu’on pourrait leur opposer d’autre part ne serait pas, il est vrai, moins considérable ; mais les armées des villes se composent d’hommes dont les uns sont déjà avancés en âge, les autres encore au-dessous de l’âge viril, et il n’y en a évidemment qu’un petit nombre dans chaque ville qui se livrent à des exercices du corps, tandis qu’il n’y a pas un de mes mercenaires qui ne soit capable de supporter les mêmes travaux que moi. » (6) Or, Jason est lui-même, pour vous dire la vérité, très-robuste de corps et d’ailleurs fort actif : il soumet journellement ses troupes à des épreuves ; il est en armes à leur tête, soit dans les gymnases, soit dans les expéditions. Il renvoie ceux des étrangers chez lesquels il aperçoit de la mollesse ; mais ceux qu’il voit pleins d’ardeur pour les fatigues et les dangers contre les ennemis, il les distingue en leur donnant une solde double, triple ou quadruple, et autres présents, en les soignant dans leurs maladies et en honorant leurs funérailles. Aussi tous ces étrangers savent-ils que la valeur guerrière leur assure une vie honorée et opulente. (7) Il m’a raconté, je le savais d’ailleurs, que les Maraques, les Dolopes et Alcétas, gouverneur de l’Épire, lui étaient déjà soumis. « Alors, dit-il, qui pourrait me faire craindre de n’avoir pas toute facilité à vous soumettre ? Peut-être quelqu’un qui ne me connaîtrait pas, me répliquera-t-il : Que tardes-tu ? Pourquoi ne marches-tu pas sur-le-champ contre les Pharsaliens ? C’est, par Jupiter ! qu’il me paraît de beaucoup préférable de vous attacher à moi de gré plutôt que de force. En effet, contraints par l’évidence, vous chercheriez à me faire tout le mal possible, et moi je souhaiterais de vous voir réduits à la plus grande faiblesse ; mais si vous veniez avec moi par la persuasion, il est clair que nous chercherions de notre mieux à nous accroître les uns les autres. (8) Je sais, 503 Polydamas, que ta patrie ne voit que par toi ; si donc tu l’amènes à me devenir amie, je te promets de te rendre, après moi, le plus grand homme de la Grèce. Apprends dans quelles affaires je te donne la première place, et ne me crois que quand le raisonnement te montrera que je dis vrai. N’est-il pas clair pour nous deux que, Pharsale étant à moi ainsi que les autres villes de votre dépendance, je me constituerais facilement chef absolu (1) de tous les Thessaliens, et que, quand la Thessalie est réunie sous un pareil chef, la force de la cavalerie s’éleva à six mille hommes et celle des hoplites à plus de dix mille ? (9) Quand je considère le corps et le courage de ces troupes, je me figure qu’en en prenant bon soin, il n’y a pas de nation à laquelle les Thébains consentissent à être assujettis. La Thessalie étant un pays très-vaste, toutes les nations environnantes lui sont soumises, dès quelle est sous le commandement d’un chef absolu. Presque toutes les troupes du pays sont des gens de trait, en sorte que les peltastes auront nécessairement le dessous avec notre armée. (10) Je ne puis non plus manquer d’avoir pour alliés les Béotiens et tous les peuples qui font la guerre aux Lacédémoniens ; et certes tous consentiront à me suivre, si je les délivre des Lacédémoniens. Les Athéniens aussi, j’en suis sûr, feraient tout au monde pour devenir nos alliés ; pour ma part, toutefois, je ne suis pas d’avis de nous lier avec eux, car je crois qu’il nous serait encore plus facile de nous emparer de l’empire de la mer que de celui de la terre. (11) Pour voir si mon calcul est juste, examine encore ceci.

« Possédant la Macédoine, d’où les Athéniens mêmes tirent leurs bols de construction, nous serons en état de construire beaucoup plus de vaisseaux qu’eux. Et des hommes pour les équiper, qui en aura le plus facilement des Athéniens ou de nous, chez qui se trouvent tant de pénestes (2) ? Quant à ce qui est d’entretenir des matelots, n’est-il pas naturel que nous en ayons plus les moyens, nous à qui notre abondance permet même d’exporter du blé, tandis que les Athéniens n’en ont pas suffisamment pour eux, s’ils n’en achètent ? (12) Enfin il va de soi que nous ayons de l’argent en plus grande abondance, puisque, sans avoir recours à de pauvres îlots, nous en tirerons des nations continentales, tous les peuples qui nous entourent devenant tributaires, du moment où la Thessalie est gouvernée par 504 un chef absolu. Tu sais probablement que le roi de Perse, qui rançonne, non pas les îles, mais le continent, est le plus riche des hommes ; eh bien ! je regarde comme encore plus facile de le soumettre que la Grèce ; car je sais.que tous les hommes de ce pays, un seul excepté, sont plus exercés à la servitude qu’à la vaillance, et je connais le genre de forces quia pu, dans l’expédition des Grecs et dans celle d’Agésilas, amener le roi à la dernière extrémité. »

(13) « Quand il m’eut dit cela, je lui réponds que toutes ses paroles méritent réflexion, mais qu’il me semble tout à fait impossible d’abandonner, sans aucun sujet de reproche, les Lacédémoniens, avec lesquels nous sommes liés d’amitié, pour nous unir à leurs adversaires. Il m’approuve, me dit qu’il désire encore plus m’attacher à lui, puisque tels sont mes sentiments, et m’engage à venir auprès de vous pour vous dire la vérité, à savoir qu’il compte marcher contre les Pharsaliens si nous rejetons ses offres : il me prie, en conséquence, de vous demandes des secours. « Et si, ajoute-t-il, on te donne assez de force pour que tu te croies en état de me tenir tête, alors nous accepterons l’issue de la guerre ; mais si l’on te paraît amener des secours insuffisants, tu ne saurais alors éviter de justes reproches de ta patrie, qui t’honore, et où tu tiens le premier rang. »

(14) « Voilà pourquoi je viens vous voir, et pourquoi je vous rapporte tout ce que j’ai vu, ainsi que tout ce qu’il m’a dit lui-même. Or je crois, citoyens lacédémoniens, que si vous nous envoyer des forces qui, non-seulement à mes yeux, mais à ceux de tout le reste des Thessaliens, paraissent suffisantes pour combattre Jason, les villes abandonneront son parti, vu que toutes redoutent l’accroissement de la puissance d’un pareil homme. Mais si vous croyez que des néodamodes et un homme ordinaire suffiront, je vous conseille de vous tenir en repos ; (15) car sachez bien que vous seriez en guerre contre une vigueur peu commune, contre un homme qui est général assez avisé pour ne point éprouver d’échec, soit qu’il veuille surprendre, prévenir ou enlever de force. Il est prêt à faire son profit de la nuit comme du jour ; et, quand il veut aller vite, il sait déjeuner et dîner sans abandonner son labeur ; il ne se permet le repos qu’après être arrivé à son but et avoir mené à bonne fin ses affaires : il y a accoutumé ceux qui sont avec lui. (16) Lorsque, après un long travail, les soldats ont fait quelque chose de bien, il sait combler leurs désirs, en sorte que tous ses gens ont appris que du 505 travail naissent les douceurs : quant à lui, c’est le plus tempérant que je connaisse à l’égard des plaisirs des sens ; aussi ne leur donne-t-il jamais le temps nécessaire aux affaires. Réfléchissez donc, et dites-moi, comme il convient de votre part, ce que vous pouvez et ce que vous comptez faire. » . (17) Tel est son discours. Les Lacédémoniens ajournent pour le moment leur réponse ; mais, après avoir consacré le lendemain et le jour suivant à réfléchir à la quantité de mores déjà hors du pays, au nombre de troupes qu’ils entretiennent sur les côtes de la Laconie contre les croisières des trirèmes athéniennes, et à la guerre qu’ils ont sur les frontières, ils répondent que, dans les circonstances présentes, ils ne peuvent lui envoyer de secours suffisants, et l’engagent à aller arranger ses affaires de la manière la plus favorable à ses intérêts et à ceux de sa patrie. Polydamas part en louant la franchise de la ville ; (18) il prie Jason de ne pas le contraindre à leur livrer l’Acropole de Pharsale, afin qu’il la conserve à ceux qui la lui ont confiée ; mais il lui donne en otage ses propres enfants, et lui promet d’amener la ville à entrer d’elle-même dans son alliance, et de l’aider à se faire proclamer chef absolu. Lorsqu’ils se sont donné des gages réciproques de fidélité, les Pharsaliens font aussitôt la paix, et Jason est en peu de temps reconnu unanimement chef absolu des Mégariens. (19) Devenu chef, il fixe le nombre de cavaliers et d’hoplites que chaque ville est en état de fournir, et il a, par ce moyen, plus de huit mille hommes de cavalerie, en comptant celle des alliés : on élève jusqu’à vingt mille le nombre de ses hoplites, et son corps de peltastes était en état de faire face au monde entier ; car ce serait toute une affaire d’énumérer seulement les villes qui les fournissaient. Il ordonne aussi à tous les périèques de payer le tribut fixé sous la domination de Scopas. Telle fut l’issue de ces événements. Je reviens maintenant au récit que j’avais quitté pour parler de Jason.

506 CHAPITRE II.

Paix momentanée entre Athènes et Sparte. — Guerre de Corcyre. Expédition navale d’Iphicrate.

(Avant J. C. 373.)

CHAPITRE II. (1) Οἱ μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι καὶ οἱ σύμμαχοι συνελέγοντο εἰς τοὺς Φωκέας, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἀναχωρήσαντες εἰς τὴν ἑαυτῶν ἐφύλαττον τὰς εἰσβολάς. Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι, αὐξανομένους μὲν ὁρῶντες διὰ σφᾶς τοὺς Θηβαίους, χρήματά τε οὐ συμβαλλομένους εἰς τὸ ναυτικόν, αὐτοὶ δὲ ἀποκναιόμενοι καὶ χρημάτων εἰσφοραῖς καὶ λῃστείαις ἐξ Αἰγίνης καὶ φυλακαῖς τῆς χώρας, ἐπεθύμησαν παύσασθαι τοῦ πολέμου, καὶ πέμψαντες πρέσβεις εἰς Λακεδαίμονα εἰρήνην ἐποιήσαντο.

(2) Εὐθὺς δ᾽ ἐκεῖθεν δύο τῶν πρέσβεων πλεύσαντες κατὰ δόγμα τῆς πόλεως εἶπον τῷ Τιμοθέῳ ἀποπλεῖν οἴκαδε ὡς εἰρήνης οὔσης· ὁ δ᾽ ἅμα ἀποπλέων τοὺς τῶν Ζακυνθίων φυγάδας ἀπεβίβασεν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. (3) Ἐπεὶ δὲ οἱ ἐκ τῆς πόλεως Ζακύνθιοι πέμψαντες πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔλεγον οἷα πεπονθότες εἶεν ὑπὸ τοῦ Τιμοθέου, εὐθὺς οἱ Λακεδαιμόνιοι ἀδικεῖν τε ἡγοῦντο τοὺς Ἀθηναίους καὶ ναυτικὸν πάλιν κατεσκεύαζον καὶ συνετάττοντο εἰς ἑξήκοντα ναῦς ἀπ᾽ αὐτῆς τε τῆς Λακεδαίμονος καὶ Κορίνθου καὶ Λευκάδος καὶ Ἀμβρακίας καὶ Ἤλιδος καὶ Ζακύνθου καὶ Ἀχαΐας καὶ Ἐπιδαύρου καὶ Τροιζῆνος καὶ Ἑρμιόνος καὶ Ἁλιῶν. (4) Ἐπιστήσαντες δὲ ναύαρχον Μνάσιππον ἐκέλευον τῶν τε ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι τῶν κατ᾽ ἐκείνην τὴν θάλατταν καὶ στρατεύειν ἐπὶ Κέρκυραν. Ἔπεμψαν δὲ καὶ πρὸς Διονύσιον διδάσκοντες ὡς καὶ ἐκείνῳ χρήσιμον εἴη τὴν Κέρκυραν μὴ ὑπ᾽ Ἀθηναίοις εἶναι.

(5) Καὶ ὁ μὲν δὴ Μνάσιππος, ἐπεὶ συνελέγη αὐτῷ τὸ ναυτικόν, ἔπλευσεν εἰς τὴν Κέρκυραν· εἶχε δὲ καὶ μισθοφόρους σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος μετ᾽ αὐτοῦ στρατευομένοις οὐκ ἐλάττους χιλίων καὶ πεντακοσίων. (6) Ἐπεὶ δὲ ἀπέβη, ἐκράτει τε τῆς γῆς καὶ ἐδῄου ἐξειργασμένην μὲν παγκάλως καὶ πεφυτευμένην τὴν χώραν, μεγαλοπρεπεῖς δὲ οἰκήσεις καὶ οἰνῶνας κατεσκευασμένους ἐπὶ τῶν ἀγρῶν· ὥστ᾽ ἔφασαν τοὺς στρατιώτας εἰς τοῦτο τρυφῆς ἐλθεῖν ὥστ᾽ οὐκ ἐθέλειν πίνειν, εἰ μὴ ἀνθοσμίας εἴη. Καὶ ἀνδράποδα δὲ καὶ βοσκήματα πάμπολλα ἡλίσκετο ἐκ τῶν ἀγρῶν. (7) Ἔπειτα δὲ κατεστρατοπεδεύσατο τῷ μὲν πεζῷ ἐπὶ λόφῳ ἀπέχοντι τῆς πόλεως ὡς πέντε στάδια, πρὸ τῆς χώρας ὄντι, ὅπως ἀποτέμνοιτο ἐντεῦθεν, εἴ τις ἐπὶ τὴν χώραν τῶν Κερκυραίων ἐξίοι· τὸ δὲ ναυτικὸν εἰς τἀπὶ θάτερα τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν, ἔνθεν ᾤετ᾽ ἂν τὰ προσπλέοντα καὶ προαισθάνεσθαι καὶ διακωλύειν. Πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἐπὶ τῷ λιμένι, ὁπότε μὴ χειμὼν κωλύοι, ἐφώρμει. (8) Ἐπολιόρκει μὲν δὴ οὕτω τὴν πόλιν.

Ἐπεὶ δὲ οἱ Κερκυραῖοι ἐκ μὲν τῆς γῆς οὐδὲν ἐλάμβανον διὰ τὸ κρατεῖσθαι κατὰ γῆν, κατὰ θάλατταν δὲ οὐδὲν εἰσήγετο αὐτοῖς διὰ τὸ ναυκρατεῖσθαι, ἐν πολλῇ ἀπορίᾳ ἦσαν· (9) καὶ πέμποντες πρὸς τοὺς Ἀθηναίους βοηθεῖν τε ἐδέοντο καὶ ἐδίδασκον ὡς μέγα μὲν ἀγαθὸν ἀποβάλοιεν ἄν, εἰ Κερκύρας στερηθεῖεν, τοῖς δὲ πολεμίοις μεγάλην ἂν ἰσχὺν προσβάλοιεν· ἐξ οὐδεμιᾶς γὰρ πόλεως πλήν γε Ἀθηνῶν οὔτε ναῦς οὔτε χρήματα πλείω ἂν γενέσθαι. Ἔτι δὲ κεῖσθαι τὴν Κέρκυραν ἐν καλῷ μὲν τοῦ Κορινθιακοῦ κόλπου καὶ τῶν πόλεων αἳ ἐπὶ τοῦτον καθήκουσιν, ἐν καλῷ δὲ τοῦ τὴν Λακωνικὴν χώραν βλάπτειν, ἐν καλλίστῳ δὲ τῆς τε ἀντιπέρας Ἠπείρου καὶ τοῦ εἰς Πελοπόννησον ἀπὸ Σικελίας παράπλου.

[10] Ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐνόμισαν ἰσχυρῶς ἐπιμελητέον εἶναι, καὶ στρατηγὸν πέμπουσι Κτησικλέα εἰς ἑξακοσίους ἔχοντα πελταστάς, Ἀλκέτου δὲ ἐδεήθησαν συνδιαβιβάσαι τούτους. (11) Καὶ οὗτοι μὲν νυκτὸς διακομισθέντες που τῆς χώρας εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν. ἐψηφίσαντο δὲ καὶ ἑξήκοντα ναῦς πληροῦν, Τιμόθεον δ᾽ αὐτῶν στρατηγὸν ἐχειροτόνησαν. (12) Ὁ δ᾽ οὐ δυνάμενος αὐτόθεν τὰς ναῦς πληρῶσαι, ἐπὶ νήσων πλεύσας ἐκεῖθεν ἐπειρᾶτο συμπληροῦν, οὐ φαῦλον ἡγούμενος εἶναι ἐπὶ συγκεκροτημένας ναῦς εἰκῇ περιπλεῦσαι. (13) Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι νομίζοντες αὐτὸν ἀναλοῦν τὸν τῆς ὥρας εἰς τὸν περίπλουν χρόνον, συγγνώμην οὐκ ἔσχον αὐτῷ, ἀλλὰ παύσαντες αὐτὸν τῆς στρατηγίας Ἰφικράτην ἀνθαιροῦνται. (14) Ὁ δ᾽ ἐπεὶ κατέστη στρατηγός, μάλα ὀξέως τὰς ναῦς ἐπληροῦτο καὶ τοὺς τριηράρχους ἠνάγκαζε. Προσέλαβε δὲ παρὰ τῶν Ἀθηναίων καὶ εἴ πού τις ναῦς περὶ τὴν Ἀττικὴν ἔπλει καὶ τὴν Πάραλον καὶ τὴν Σαλαμινίαν, λέγων ὡς ἐὰν τἀκεῖ καλῶς γένηται, πολλὰς αὐτοῖς ναῦς ἀποπέμψοι. Καὶ ἐγένοντο αὐτῷ αἱ ἅπασαι περὶ ἑβδομήκοντα.

(15) Ἐν δὲ τούτῳ τῷ χρόνῳ οἱ Κερκυραῖοι οὕτω σφόδρα ἐπείνων ὥστε διὰ τὸ πλῆθος τῶν αὐτομολούντων ἐκήρυξεν ὁ Μνάσιππος πεπρᾶσθαι ὅστις αὐτομολοίη. Ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἧττον ηὐτομόλουν, τελευτῶν καὶ μαστιγῶν ἀπέπεμπεν. Οἱ μέντοι ἔνδοθεν τούς γε δούλους οὐκ ἐδέχοντο πάλιν εἰς τὸ τεῖχος, ἀλλὰ πολλοὶ ἔξω ἀπέθνῃσκον. (16) Ὁ δ᾽ αὖ Μνάσιππος ὁρῶν ταῦτα, ἐνόμιζέ τε ὅσον οὐκ ἤδη ἔχειν τὴν πόλιν καὶ περὶ τοὺς μισθοφόρους ἐκαινούργει, καὶ τοὺς μέν τινας αὐτῶν ἀπομίσθους ἐπεποιήκει, τοῖς δὲ <μέν>ουσι καὶ δυοῖν ἤδη μηνοῖν ὤφειλε τὸν μισθόν, οὐκ ἀπορῶν, ὡς ἐλέγετο, χρημάτων· καὶ γὰρ τῶν πόλεων αἱ πολλαὶ αὐτῷ ἀργύριον ἀντὶ τῶν ἀνδρῶν ἔπεμπον, ἅτε καὶ διαποντίου τῆς στρατείας οὔσης. (17) Κατιδόντες δὲ ἀπὸ τῶν πύργων οἱ ἐκ τῆς πόλεως τάς τε φυλακὰς χεῖρον ἢ πρόσθεν φυλαττομένας ἐσπαρμένους τε κατὰ τὴν χώραν τοὺς ἀνθρώπους, ἐπεκδραμόντες τοὺς μέν τινας αὐτῶν ἔλαβον, τοὺς δὲ κατέκοψαν. (18) Αἰσθόμενος δὲ ὁ Μνάσιππος, αὐτός τε ἐξωπλίζετο καὶ ὅσους εἶχεν ὁπλίτας ἅπασιν ἐβοήθει, καὶ τοὺς λοχαγοὺς καὶ τοὺς ταξιάρχους ἐξάγειν ἐκέλευε τοὺς μισθοφόρους. (19) Ἀποκριναμένων δέ τινων λοχαγῶν ὅτι οὐ ῥᾴδιον εἴη μὴ διδόντας τἀπιτήδεια πειθομένους παρέχειν, τὸν μέν τινα βακτηρίᾳ, τὸν δὲ τῷ στύρακι ἐπάταξεν. Οὕτω μὲν δὴ ἀθύμως ἔχοντες καὶ μισοῦντες αὐτὸν συνεξῆλθον πάντες· ὅπερ ἥκιστα εἰς μάχην συμφέρει.

[20] Ὁ δ᾽ ἐπεὶ παρετάξατο, αὐτὸς μὲν τοὺς κατὰ τὰς πύλας τῶν πολεμίων τρεψάμενος ἐπεδίωκεν. Οἱ δ᾽ ἐπεὶ ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, ἀνεστρέφοντό τε καὶ ἀπὸ τῶν μνημάτων ἔβαλλον καὶ ἠκόντιζον· ἄλλοι δ᾽ ἐκδραμόντες καθ᾽ ἑτέρας πύλας ἐπιτίθενται ἁθρόοι τοῖς ἐσχάτοις· (21) οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀκτὼ τεταγμένοι, ἀσθενὲς νομίσαντες τὸ ἄκρον τῆς φάλαγγος ἔχειν, ἀναστρέφειν ἐπειρῶντο. Ὡς δ᾽ ἤρξαντο ἐπαναχωρεῖν, οἱ μὲν πολέμιοι ὡς φεύγουσιν ἐπέθεντο, οἱ δ᾽ οὐκέτι ἐπανέστρεψαν· καὶ οἱ ἐχόμενοι δ᾽ αὐτῶν εἰς φυγὴν ὥρμων. (22) Ὁ δὲ Μνάσιππος τοῖς μὲν πιεζομένοις οὐκ ἐδύνατο βοηθεῖν διὰ τοὺς ἐκ τοῦ καταντικρὺ προσκειμένους, ἀεὶ δ᾽ ἐλείπετο σὺν ἐλάττοσι. τέλος δὲ οἱ πολέμιοι ἁθρόοι γενόμενοι πάντες ἐπετίθεντο τοῖς περὶ τὸν Μνάσιππον, ἤδη μάλα ὀλίγοις οὖσι. Καὶ οἱ πολῖται ὁρῶντες τὸ γιγνόμενον ἐπεξῇσαν. (23) Ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνον ἀπέκτειναν, ἐδίωκον ἤδη ἅπαντες. Ἐκινδύνευσαν δ᾽ ἂν καὶ τὸ στρατόπεδον ἑλεῖν σὺν τῷ χαρακώματι, εἰ μὴ οἱ διώκοντες τὸν ἀγοραῖόν τε ὄχλον ἰδόντες καὶ τὸν τῶν θεραπόντων καὶ τὸν τῶν ἀνδραπόδων, οἰηθέντες ὄφελός τι αὐτῶν εἶναι, ἀπεστρέφοντο. (24) Καὶ τότε μὲν τροπαῖόν τε ἵστασαν οἱ Κερκυραῖοι τούς τε νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπεδίδοσαν.

Ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν ἐν τῇ πόλει ἐρρωμενέστεροι ἐγεγένηντο, οἱ δ᾽ ἔξω ἐν πάσῃ δὴ ἀθυμίᾳ ἦσαν. Καὶ γὰρ ἐλέγετο ὅτι Ἰφικράτης τε ὅσον οὐκ ἤδη παρείη, καὶ οἱ Κερκυραῖοι δὲ τῷ ὄντι ναῦς ἐπλήρουν. (25) Ὑπερμένης δέ, ὃς ἐτύγχανεν ἐπιστολιαφόρος τῷ Μνασίππῳ ὤν, τό τε ναυτικὸν πᾶν ὅσον ἦν ἐκεῖ συνεπλήρωσε, καὶ περιπλεύσας πρὸς τὸ χαράκωμα τὰ πλοῖα πάντα γεμίσας τῶν τε ἀνδραπόδων καὶ τῶν χρημάτων ἀπέστελλεν· αὐτὸς δὲ σύν τε τοῖς ἐπιβάταις καὶ τοῖς περισωθεῖσι τῶν στρατιωτῶν διεφύλαττε τὸ χαράκωμα· (26) τέλος δὲ καὶ οὗτοι μάλα τεταραγμένοι ἀναβάντες ἐπὶ τὰς τριήρεις ἀπέπλεον, πολὺν μὲν σῖτον, πολὺν δὲ οἶνον, πολλὰ δὲ ἀνδράποδα καὶ ἀσθενοῦντας στρατιώτας καταλιπόντες· δεινῶς γὰρ ἐπεφόβηντο μὴ καταληφθεῖεν ὑπὸ τῶν Ἀθηναίων ἐν τῇ νήσῳ. καὶ ἐκεῖνοι μὲν εἰς Λευκάδα ἀπεσώθησαν.

(27) Ὁ δὲ Ἰφικράτης ἐπεὶ ἤρξατο τοῦ περίπλου, ἅμα μὲν ἔπλει, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν παρεσκευάζετο· εὐθὺς μὲν γὰρ τὰ μεγάλα ἱστία αὐτοῦ κατέλιπεν, ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν πλέων· καὶ τοῖς ἀκατίοις δέ, καὶ εἰ φορὸν πνεῦμα εἴη, ὀλίγα ἐχρῆτο: τῇ δὲ κώπῃ τὸν πλοῦν ποιούμενος ἄμεινόν τε τὰ σώματα ἔχειν τοὺς ἄνδρας καὶ ἄμεινον τὰς ναῦς πλεῖν ἐποίει. (28) Πολλάκις δὲ καὶ ὅπῃ μέλλοι ἀριστοποιεῖσθαι τὸ στράτευμα ἢ δειπνοποιεῖσθαι, ἐπανήγαγεν ἂν τὸ κέρας ἀπὸ τῆς γῆς κατὰ ταῦτα τὰ χωρία· ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστρέψας ἂν καὶ ἀντιπρῴρους καταστήσας τὰς τριήρεις ἀπὸ σημείου ἀφίει ἀνθαμιλλᾶσθαι εἰς τὴν γῆν, μέγα δὴ νικητήριον ἦν τὸ πρώτους καὶ ὕδωρ λαβεῖν καὶ εἴ του ἄλλου ἐδέοντο, καὶ πρώτους ἀριστῆσαι· τοῖς δ᾽ ὑστάτοις ἀφικομένοις μεγάλη ζημία ἦν τό τε ἐλαττοῦσθαι πᾶσι τούτοις καὶ ὅτι ἀνάγεσθαι ἅμα ἔδει, ἐπεὶ σημήνειε· συνέβαινε γὰρ τοῖς μὲν πρώτοις ἀφικνουμένοις καθ᾽ ἡσυχίαν ἅπαντα ποιεῖν, τοῖς δὲ τελευταίοις διὰ σπουδῆς. (29) Φυλακάς γε μήν, εἰ τύχοι ἐν τῇ πολεμίᾳ ἀριστοποιούμενος, τὰς μὲν ἐν τῇ γῇ, ὥσπερ προσήκει, καθίστη, ἐν δὲ ταῖς ναυσὶν αἰρόμενος αὖ τοὺς ἱστοὺς ἀπὸ τούτων ἐσκοπεῖτο. Πολὺ οὖν ἐπὶ πλέον οὗτοι καθεώρων ἢ οἱ ἐκ τοῦ ὁμαλοῦ, ἀφ᾽ ὑψηλοτέρου καθορῶντες. Ὅπου δὲ δειπνοποιοῖτο καὶ καθεύδοι, ἐν μὲν τῷ στρατοπέδῳ νύκτωρ πῦρ οὐκ ἔκαε, πρὸ δὲ τοῦ στρατεύματος φῶς ἐποίει, ἵνα μηδεὶς λάθῃ προσιών. Πολλάκις δέ, εἰ εὐδία εἴη, εὐθὺς δειπνήσας ἀνήγετο· καὶ εἰ μὲν αὔρα φέροι, θέοντες ἅμα ἀνεπαύοντο· εἰ δὲ ἐλαύνειν δέοι, κατὰ μέρος τοὺς ναύτας ἀνέπαυεν. (30) Ἐν δὲ τοῖς μεθ᾽ ἡμέραν πλοῖς ἀπὸ σημείων τοτὲ μὲν ἐπὶ κέρως ἦγε, τοτὲ δ᾽ ἐπὶ φάλαγγος· ὥστε ἅμα μὲν ἔπλεον, ἅμα δὲ πάντα ὅσα εἰς ναυμαχίαν καὶ ἠσκηκότες καὶ ἐπιστάμενοι εἰς τὴν <ὑπὸ> τῶν πολεμίων, ὡς ᾤοντο, κατεχομένην θάλατταν ἀφικνοῦντο. Καὶ τὰ μὲν πολλὰ ἐν τῇ πολεμίᾳ καὶ ἠρίστων καὶ ἐδείπνουν· διὰ δὲ τὸ τἀναγκαῖα μόνον πράττειν καὶ τὰς βοηθείας ἔφθανεν ἀναγόμενος καὶ ταχὺ ἐπέραινε.

(31) Περὶ δὲ τὸν Μνασίππου θάνατον ἐτύγχανεν ὢν τῆς Λακωνικῆς περὶ τὰς Σφαγίας. Εἰς τὴν Ἠλείαν δὲ ἀφικόμενος καὶ παραπλεύσας τὸ τοῦ Ἀλφειοῦ στόμα ὑπὸ τὸν Ἰχθῦν καλούμενον ὡρμίσατο. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐντεῦθεν ἀνήγετο ἐπὶ τῆς Κεφαλληνίας, οὕτω καὶ τεταγμένος καὶ τὸν πλοῦν ποιούμενος ὡς, εἰ δέοι, πάντα ὅσα χρὴ παρεσκευασμένος ναυμαχοίη. Καὶ γὰρ τὰ περὶ τοῦ Μνασίππου αὐτόπτου μὲν οὐδενὸς ἠκηκόει, ὑπώπτευε δὲ μὴ ἀπάτης ἕνεκα λέγοιτο, καὶ ἐφυλάττετο· ἐπεὶ μέντοι ἀφίκετο εἰς τὴν Κεφαλληνίαν, ἐνταῦθα δὴ σαφῶς ἐπύθετο, καὶ ἀνέπαυε τὸ στράτευμα.

(32) Οἶδα μὲν οὖν ὅτι ταῦτα πάντα, ὅταν οἴωνται ναυμαχήσειν ἄνθρωποι, καὶ ἀσκεῖται καὶ μελετᾶται· ἀλλὰ τοῦτο ἐπαινῶ, ὅτι ἐπεὶ ἀφικέσθαι ταχὺ ἔδει ἔνθα τοῖς πολεμίοις ναυμαχήσειν ᾤετο, ηὕρετο ὅπως μήτε διὰ τὸν πλοῦν ἀνεπιστήμονας εἶναι τῶν εἰς ναυμαχίαν μήτε διὰ τὸ ταῦτα μελετᾶν βραδύτερόν τι ἀφικέσθαι.

 (33) Καταστρεψάμενος δὲ τὰς ἐν τῇ Κεφαλληνίᾳ πόλεις ἔπλευσεν εἰς Κέρκυραν. Ἐκεῖ δὲ πρῶτον μὲν ἀκούσας ὅτι προσπλέοιεν δέκα τριήρεις παρὰ Διονυσίου, βοηθήσουσαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, αὐτὸς ἐλθὼν καὶ σκεψάμενος τῆς χώρας ὅθεν τούς τε προσπλέοντας δυνατὸν ἦν ὁρᾶν καὶ τοὺς σημαίνοντας εἰς τὴν πόλιν καταφανεῖς εἶναι, ἐνταῦθα κατέστησε τοὺς σκοπούς. (34) Κἀκείνοις μὲν συνέθετο προσπλεόντων τε καὶ ὁρμούντων ὡς δέοι σημαίνειν· αὐτὸς δὲ τῶν τριηράρχων προσέταξεν εἴκοσιν, οὓς δεήσοι, ἐπεὶ κηρύξειεν, ἀκολουθεῖν· εἰ δέ τις μὴ ἀκολουθήσοι, προεῖπε μὴ μέμψεσθαι τὴν δίκην. Ἐπεὶ δ᾽ ἐσημάνθησαν προσπλέουσαι καὶ ἐκηρύχθη, ἀξία ἐγένετο θέας ἡ σπουδή· οὐδεὶς γὰρ ὅστις οὐ δρόμῳ τῶν μελλόντων πλεῖν εἰσέβη εἰς τὰς ναῦς. (35) Πλεύσας δὲ ἔνθα ἦσαν αἱ πολέμιαι τριήρεις, καταλαμβάνει ἀπὸ μὲν τῶν ἄλλων τριήρων εἰς τὴν γῆν τοὺς ἄνδρας ἐκβεβηκότας, Μελάνιππος μέντοι ὁ Ῥόδιος τοῖς τε ἄλλοις συνεβούλευε μὴ μένειν ἐνταῦθα καὶ αὐτὸς πληρωσάμενος τὴν ναῦν ἐξέπλει. ἐκεῖνος μὲν οὖν καίπερ ἀπαντῶν ταῖς Ἰφικράτους ναυσὶν ὅμως ἀπέφυγεν· αἱ δὲ ἀπὸ Συρακουσῶν νῆες ἅπασαι ἑάλωσαν αὐτοῖς ἀνδράσιν. (36) Ὁ μέντοι Ἰφικράτης τὰς μὲν τριήρεις ἀκρωτηριασάμενος ἕλκων κατηγάγετο εἰς τὸν τῶν Κερκυραίων λιμένα, τῶν δὲ ἀνδρῶν συνέβη ἑκάστῳ τακτὸν ἀργύριον ἀποτεῖσαι, πλὴν Κρινίππου τοῦ ἄρχοντος· τοῦτον δ᾽ ἐφύλαττεν, ὡς ἢ πραξόμενος πάμπολλα χρήματα ἢ ὡς πωλήσων. Κἀκεῖνος μὲν ὑπὸ λύπης αὐθαιρέτῳ θανάτῳ ἀποθνῄσκει, τοὺς δ᾽ ἄλλους ὁ Ἰφικράτης ἀφῆκε, Κερκυραίους ἐγγυητὰς δεξάμενος τῶν χρημάτων.

(37) Καὶ τοὺς μὲν ναύτας γεωργοῦντας τοῖς Κερκυραίοις τὸ πλεῖστον διέτρεφε, τοὺς δὲ πελταστὰς καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν νεῶν ὁπλίτας ἔχων διέβαινεν εἰς τὴν Ἀκαρνανίαν· καὶ ἐκεῖ ταῖς μὲν φιλίαις πόλεσιν ἐπεκούρει, εἴ τίς τι δέοιτο, Θυριεῦσι δέ, μάλα καὶ ἀνδράσιν ἀλκίμοις καὶ χωρίον καρτερὸν ἔχουσιν, ἐπολέμει. (38) Καὶ τὸ ἀπὸ Κερκύρας ναυτικὸν προσλαβών, σχεδὸν περὶ ἐνενήκοντα ναῦς, πρῶτον μὲν εἰς Κεφαλληνίαν πλεύσας χρήματα ἐπράξατο, τὰ μὲν παρ᾽ ἑκόντων, τὰ δὲ παρ᾽ ἀκόντων· ἔπειτα δὲ παρεσκευάζετο τήν τε τῶν Λακεδαιμονίων χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κατ᾽ ἐκεῖνα πόλεων πολεμίων οὐσῶν τὰς μὲν ἐθελούσας προσλαμβάνειν, τοῖς δὲ μὴ πειθομένοις πολεμεῖν.

(39) Ἐγὼ μὲν δὴ ταύτην τὴν στρατηγίαν τῶν Ἰφικράτους οὐχ ἥκιστα ἐπαινῶ, ἔπειτα καὶ τὸ προσελέσθαι κελεῦσαι ἑαυτῷ Καλλίστρατόν τε τὸν δημηγόρον, οὐ μάλα ἐπιτήδειον ὄντα, καὶ Χαβρίαν, μάλα στρατηγὸν νομιζόμενον. εἴτε γὰρ φρονίμους αὐτοὺς ἡγούμενος εἶναι συμβούλους λαβεῖν ἐβούλετο, σῶφρόν μοι δοκεῖ διαπράξασθαι, εἴτε ἀντιπάλους νομίζων, οὕτω θρασέως μήτε καταρᾳθυμῶν μήτε καταμελῶν μηδὲν φαίνεσθαι, μεγαλοφρονοῦντος ἐφ᾽ ἑαυτῷ τοῦτό μοι δοκεῖ ἀνδρὸς εἶναι. Κἀκεῖνος μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἔπραττεν.
 

(1) Les Lacédémoniens et leurs alliés se rassemblaient en Phocide, et les Thébains s’étaient retirés sur leurs terres, dont ils gardaient les passages. Les Athéniens cependant, voyant que, grâce à eux, la puissance des Thébains s’augmentait, sans que ceux-ci fournissent aucuns fonds pour l’entretien de la flotte, tandis qu’ils étaient eux-mêmes épuisés par les contributions d’argent, les brigandages des Éginètes et l’entretien des gardes de la contrée, désirent faire cesser la guerre, et envoient à Lacédémone des députés qui concluent la paix.

(2) Deux des députés, s’embarquant alors à Lacédémone, vont directement, d’après l’ordre de leur ville, dire à Timothée de ramener la flotte à Athènes, parce que la paix est faite. (3) Timothée, dans le trajet, ramène à Zacynthe les exilés de cette île ; mais comme les Zacynthiens de la ville envoient dire aux Lacédémoniens la manière dont Timothée s’est conduit envers eux, les Lacédémoniens regardent les Athéniens comme coupables, et équipent de nouveau une flotte. Ils rassemblent soixante vaisseaux, tant de Lacédémone même que de Corinthe, de Leucade, d’Ambracie, de l’Élide, de Zacynthe, de l’Achaïe, d’Épidaure, de Trézène, d’Hermione et d’Haliées (3). (4) Ils leur donnent pour navarque Mnasippe, avec ordre d’avoir l’œil sur tout ce qui se passe dans ces parages, et d’attaquer particulièrement Corcyre. Ils envoient dire à Denys (4) qu’il est avantageux pour lui que Corcyre ne soit pas sous la domination des Athéniens.

(5) Mnasippe, dès que sa flotte est réunie, cingle vers Corcyre : il n’avait pas moins de mille cinq cents mercenaires, sans compter les troupes de Lacédémone qui faisaient l’expédition avec lui. (6) Aussitôt débarqué, il réduit le pays et ravage la contrée, qui était parfaitement plantée et cultivée, et dont les 507 campagnes étaient couvertes d’habitations magnifiques et de celliers bien garnis ; de telle sorte qu’on dit que les soldats en étaient venus à un tel luxe, qu’ils ne voulaient plus boire que du vin parfumé : on prend aussi dans les champs une foule considérable d’esclaves et de troupeaux. (7) Mnasippe va ensuite se camper avec son armée de terre sur une colline éloignée de cinq stades de la ville et dominant le pays, afin de pouvoir de là fermer le passage à quiconque viendrait sur les terres des Corcyréens. Quant à la flotte, il l’embosse de l’autre côté de la ville, à l’endroit d’où il croyait qu’on pouvait apercevoir de loin et empêcher l’arrivée de tout bâtiment. En outre, chaque fois que le vent n’y mettait point obstacle, il faisait jeter l’ancre dans le port, (8) et tenait ainsi la ville bloquée.

Cependant les Corcyréens sont dans une grande détresse, depuis qu’ils ne peuvent plus rien recevoir de leurs terres occupées par l’ennemi, et que rien ne peut s’introduire chez eux par la mer à cause de la faiblesse de leur flotte. (9) Ils envoient demander du secours aux Athéniens, en leur montrant qu’ils perdront un avantage considérable et donneront une grande force aux ennemis s’ils se laissent enlever Corcyre, puisque aucune ville, sauf Athènes, ne peut fournir autant de vaisseaux et autant d’argent. Corcyre, en outre, est, par sa situation, à portée du golfe de Corinthe et des villes qu’il baigne, à portée de nuire à la Laconie, à la distance la plus favorable de l’Épire, qui est en face, et dans la position la plus avantageuse pour le trajet de la Sicile au Péloponèse.

(10) Les Athéniens, en entendant cela, croient devoir prendre fortement à cœur cette affaire, et envoient le commandant Stésiclès avec environ six cents peltastes, et prient Alcétas de faire passer ces troupes dans l’île. (11) Les soldats, débarqués de nuit sur un point du pays, entrent dans la ville. Les Athéniens décrètent de plus d’équiper soixante vaisseaux, et choisissent Timothée pour les commander. (12) Celui-ci, ne pouvant trouver tous les équipages à Athènes même, cingle vers les îles pour essayer de les compléter, pensant que ce n’est point une petite affaire de marcher à J’aventure contre une flotte au complet. (13) Mais les Athéniens, trouvant qu’il laisse passer la saison favorable au trajet, sont sans indulgence envers lui, et lui ôtent le commandement, qu’ils donnent à Iphicrate. (14) Aussitôt qu’il est nommé stratége, Iphicrate équipe les vaisseaux avec une grande rapidité, et use de contrainte envers les triérarques. Il prend aussi toutes les trirèmes athéniennes  508 qui croisent dans les eaux de l’Attique, ainsi que la Paralos et la Salaminienne (5), assurant aux Athéniens que, si les choses vont bien là-bas, il leur renverra un grand nombre de vaisseaux. Il se forme ainsi une flotte d’environ soixante-dix voiles.

(15) Dans le même temps, les Corcyréens souffrent tellement de la faim, que Mnasippe, vu le nombre des transfuges, publie qu’il fera vendre tous les déserteurs. Mais, comme il n’en arrive pas moins, il finit par les renvoyer à coups de fouet. Cependant les assiégés ne veulent pas les recevoir dans leurs murs, même comme esclaves, de sorte qu’il en périt une quantité hors de la ville. (16) Mnasippe, de son côté, voyant leur détresse, croit avoir déjà la ville en son pouvoir, et change de conduite avec les mercenaires : il renvoie les uns sans paye, et retient la solde de deux mois à ceux qu’il garde, bien que, dit-on, il ne manquât point d’argent. (17) Et, de fait, la plupart des villes lui avaient envoyé des fonds au lieu d’hommes, ce qui était permis pour une expédition d’outre-mer. Les gens de la ville, apercevant alors, du haut des tours, les postes plus mal gardés qu’auparavant et les troupes dispersées dans la campagne, font une sortie, prennent plusieurs hommes et en massacrent d’autres. (18) Mnasippe, qui les voit, s’arme aussitôt lui-même, et, suivi de tous les hoplites qu’il a, s’élance au secours des siens, après avoir donné l’ordre aux lochages et aux taxiarques de sortir avec les mercenaires. (19) Mais quelques lochages lui ayant répondu qu’il trouverait difficilement disposés à l’obéissance des gens auxquels il refuse de quoi manger, il se met à frapper l’un de son bâton, l’autre du bout de sa lance ; ils sortent ainsi du camp tout découragés, et pleins de haine contre lui, sans en excepter un seul ; disposition fâcheuse pour un jour de combat.

(20) Mnasippe les range en bataille, met en déroute et poursuit les ennemis postés près des portes ; mais, arrivés près des murs, ceux-ci se retournent et se mettent à lancer des flèches et des traits du haut des buttes tumulaires ; d’autres, faisant une sortie par une autre porte, fondent, à rangs serrés, sur les derrières de l’ennemi. (21) Les Lacédémoniens, rangés sur huit de profondeur, croient la tête de leur phalange trop faible, et essayent de faire une conversion ; mais, au moment où ils 509 opèrent leur mouvement de retraite, les ennemis fondent sur eux, persuadés qu’ils fuyaient. Les Lacédémoniens ne peuvent plus se retourner, et les troupes qui leur sont adjointes prennent aussi la fuite. (22) Cependant Mnasippe ne peut plus venir en aide aux troupes ainsi pressées, à cause des ennemis qu’il a lui-même en face, auxquels il laisse constamment l’avantage, à cause du petit nombre des siennes. Enfin, les ennemis, se formant en rangs épais, viennent fondre tous ensemble sur la division de Mnasippe, déjà fort affaiblie : (23) les citoyens, voyant la tournure des choses, sortent aussi contre lui ; ils le tuent, et se mettent tous à poursuivre les autres. Ils auraient pris le camp et les retranchements, si, dans leur poursuite, ils n’avaient vu la foule des marchands, des valets et des esclaves, et ne s’étaient retirés, les prenant pour quelque troupe de réserve. (24) Les Corcyréens dressent des trophées et accordent une trêve pour enlever les morts.

Dès lors les assiégés redoublent de courage, tandis que les assiégeants éprouvent un abattement complet. On disait, eu effet, qu’Iphicrate devait arriver d’un moment à l’autre, et les Corcyréens équipaient réellement des vaisseaux. (25) Hyperménès, qui se trouvait être le second de Mnasippe, équipe tout ce qu’il y avait là de bâtiments et fait voile vers le retranchement. Là, il charge les navires avec les esclaves et l’argent, et les renvoie. Lui-même demeure pour garder le retranchement avec les soldats et marins et ce qui lui reste de troupes ; (26) mais, à la fin, se voyant tout désorganisés, ils montent aussi sur les trirèmes, et partent en laissant beaucoup de blé, de vin, d’esclaves et de soldats malades ; car ils redoutaient extrêmement d’être surpris dans l’île par les Athéniens. Ces troupes se réfugient à Leucade.

(27) Iphicrate, une fois en route pour doubler le Péloponèse, faisait, tout en avançant, les préparatifs nécessaires pour un combat naval. Il commence par laisser les grandes voiles sur terre, comme s’il marchait au combat, et ne se sert que peu des voiles hautes, même avec un bon vent ; mais, en faisant faire le trajet à la rame, il augmente la vigueur de ses gens et accélère la marche de ses vaisseaux. Souvent aussi, quand son armée devait prendre quelque part le repas du matin ou celui du soir, il mettait ses vaisseaux à la file les uns des autres et les conduisait au large, puis il opérait une conversion, de manière à ce qu’ils eussent la proue vers la terre, et les fai- 510 sait partir, à un signal donné, à qui arriverait le premier. C’était un grand prix de la victoire que de pouvoir les premiers faire la provision d’eau et de tout ce dont on pouvait avoir besoin, et de prendre les premiers leur repas. Les derniers arrivés, au contraire, subissaient un grand châtiment, puisqu’ils avaient à faire tout cela après les autres, et qu’ils devaient cependant repartir en même temps quand on donnait le signal. Les premiers arrivés pouvaient faire toute leur besogne à loisir, les autres devaient la faire en toute hâte. (29) Quand on se trouvait en pays ennemi, pour prendre un repas, Iphicrate établissait des sentinelles sur terre, comme il est d’usage ; mais, en outre, il faisait dresser les mâts des navires, et plaçait au haut des vigies, qui, postées ainsi sur un endroit plus élevé, avaient une vue beaucoup plus étendue que les sentinelles de la plaine. Quand il soupait ou dormait quelque part, il n’allumait point de feux durant la nuit, mais il en faisait en avant de l’armée, afin que personne ne pût arriver inaperçu. Souvent, lorsque le temps était beau, il se remettait en mer aussitôt après avoir soupé, et, quand la brise était favorable, ils avançaient tout en se reposant ; mais, dès qu’il fallait user de la rame, il faisait reposer ses soldats à tour de rôle. (30) Durant le jour, il conduisait sa flotte par des signaux, et la disposait tantôt par file, tantôt en phalange. De cette manière, tout en avançant, ses troupes s’étaient exercées dans toutes les manœuvres d’un combat naval, et arrivaient, parfaitement instruites, dans les mers que l’on croyait occupées parles ennemis. La plupart du temps on dînait et soupait en pays ennemi ; mais, comme on ne s’arrêtait que le temps nécessaire, on regagnait le large avant l’arrivée des ennemis, et l’on avançait ainsi avec vitesse.

(31) Lors de la mort de Mnasippe, Iphicrate se trouvait aux environs de Sphagie en Laconie : arrivé en Élide, il passe l’embouchure de l’Alphée, et va jeter l’ancre sous le promontoire nommé Ichthys. Le lendemain, il part de là pour Céphallénie. Il avait sa flotte en ordre de bataille, et il ne négligea, pendant le trajet, aucune précaution pour être tout prêt à combattre au besoin. Car il n’avait eu aucun rapport oculaire au sujet de Mnasippe, et, soupçonnant que ces traits étaient pour le tromper, il se tient sur ses gardes. Mais cependant, arrivé à Céphallénie, il a des nouvelles positives et fait reposer son armée.

(32) Je sais bien qu’on prend d’ordinaire toutes ces mesures et 511 ces précautions, quand on s’attend à un combat naval ; mais ce que je loue dans Iphicrate, c’est que, quand il s’agissait d’arriver promptement où il croyait devoir livrer bataille aux ennemis, il ait trouvé moyen d’empêcher les soldats d’oublier, durant le trajet, les manœuvres d’un combat naval, sans que pourtant ce soin ait retardé sa marche.

(33) Après avoir soumis les villes de Céphallénie, il se rend à Corcyre, où il apprend d’abord l’approche de dix trirèmes, envoyées par Denys au secours des Lacédémoniens : il va lui-même examiner l’endroit du pays d’où l’on peut apercevoir l’arrivée des vaisseaux, et l’annoncer par des signaux visibles de la ville ; (34) il y établit des vigies et convient avec elles de la manière de signaler l’arrivée et le débarquement des ennemis. Ensuite, il donne ses ordres à vingt triérarques qui devaient l’accompagner quand il les ferait appeler par le héraut, puis il déclare d’avance que celui qui n’obéira pas n’aura rien à redire à la punition. Quand on a signalé l’approche des trirèmes, et que le héraut a donné le signal, on déploie un zèle curieux à voir : il n’y a pas un de ceux qui doivent s’embarquer qui ne coure aux vaisseaux. (35) Iphicrate, cinglant à l’endroit où sont les trirèmes ennemies, fait prisonniers les équipages, qui avaient déjà tous quitté les vaisseaux. Le Rhodien Mélanippe avait cependant conseillé aux autres de ne pas rester là, et il était parti avec ses vaisseaux, après avoir embarqué ses gens. Lui-même parvient à s’échapper, bien qu’il eût rencontré les vaisseaux d’Iphicrate ; mais les bâtiments de Syracuse sont pris avec tout leur monde. (36) Cependant Iphicrate, après avoir dépouillé les trirèmes de leurs ornements, les amène à la remorque dans le port des Corcyréens. Il est accordé à chaque homme de payer une rançon déterminée, excepté au commandant Crinippe, qui est gardé soit pour en tirer une grosse somme, soit pour être vendu ; mais Crinippe, de chagrin, se donne lui-même la mort. Iphicrate relâche les autres prisonniers, après que des Corcyréens ont répondu de leur rançon.

(37) Il pourvut, la plus grande partie du temps, à l’entretien de ses matelots, en leur faisant travailler la terre pour les Corcyréens. Passant ensuite en Acarnanie, à la tête de ses peltastes et des hoplites de sa flotte, il secourt les villes amies de ce pays qui peuvent en avoir besoin, et fait la guerre aux Thyriens, peuple vaillant et maître d’une place forte. (38) Puis, après s’être renforcé des vaisseaux de Corcyre, au nombre 512 d’environ quatre-vingt-dix, il cingle d’abord vers Céphallénie, où il lève de l’argent, tant de gré que de force. Ensuite, il se prépare à ravager le pays des Lacédémoniens, à réunir à lui les villes ennemies de ces parages qui voudraient le recevoir, et à faire la guerre à celles qui résisteraient.

(39) Je ne puis refuser de grands éloges à cette expédition d’Iphicrate, ainsi qu’à la demande qu’il avait faite qu’on lui donnât pour collègues l’orateur Callistrate, qu’il n’aimait point, et Chabrias, qui passait pour un général des plus habiles. En effet, s’il voulait s’adjoindre comme conseillers des hommes dont il connaissait l’habileté, il me paraît avoir agi en homme sage ; et, s’il voyait en eux des rivaux, je regarde comme le fait d’un homme qui a une haute conscience de lui-même, de ne pas craindre qu’on ait jamais à le convaincre de mollesse ou d’insouciance. Voilà ce que fit Iphicrate.

CHAPITRE III.

Négociations. — La paix est faite entre tous les États de la Grèce, Thèbes exceptée.

(Avant J. C. 372.)

 

CHAPITRE III. (1) Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι, ἐκπεπτωκότας μὲν ὁρῶντες ἐκ τῆς Βοιωτίας Πλαταιᾶς, φίλους ὄντας, καὶ καταπεφευγότας πρὸς αὑτούς, ἱκετεύοντας δὲ Θεσπιᾶς μὴ σφᾶς περιιδεῖν ἀπόλιδας γενομένους, οὐκέτι ἐπῄνουν τοὺς Θηβαίους, ἀλλὰ πολεμεῖν μὲν αὐτοῖς τὰ μὲν ᾐσχύνοντο, τὰ δὲ ἀσυμφόρως ἔχειν ἐλογίζοντο· κοινωνεῖν γε μὴν αὐτοῖς ὧν ἔπραττον οὐκέτι ἤθελον, ἐπεὶ ἑώρων στρατεύοντάς τε αὐτοὺς ἐπὶ φίλους ἀρχαίους τῇ πόλει Φωκέας, καὶ πόλεις πιστάς τ᾽ ἐν τῷ πρὸς τὸν βάρβαρον πολέμῳ καὶ φίλας ἑαυτοῖς ἀφανίζοντας. (2) Ἐκ τούτων δὲ ψηφισάμενος ὁ δῆμος εἰρήνην ποιεῖσθαι, πρῶτον μὲν εἰς Θήβας πρέσβεις ἔπεμψε παρακαλοῦντας ἀκολουθεῖν, εἰ βούλοιντο, εἰς Λακεδαίμονα περὶ εἰρήνης· ἔπειτα δὲ ἐξέπεμψαν καὶ αὐτοὶ πρέσβεις. Ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἰππονίκου, Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου, Δημόστρατος Ἀριστοφῶντος, Ἀριστοκλῆς, Κηφισόδοτος, Μελάνωπος, Λύκαιθος. (3) (Ἐπεὶ δὲ προσῆλθον ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους·) <καὶ> Καλλίστρατος δὲ ὁ δημηγόρος παρῆν· ὑποσχόμενος γὰρ Ἰφικράτει, εἰ αὐτὸν ἀφείη, ἢ χρήματα πέμψειν τῷ ναυτικῷ ἢ εἰρήνην ποιήσειν, οὕτως Ἀθήνησί τε ἦν καὶ ἔπραττε περὶ εἰρήνης· ἐπεὶ δὲ κατέστησαν ἐπὶ τοὺς ἐκκλήτους τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ τοὺς συμμάχους, πρῶτος ἔλεξεν αὐτῶν Καλλίας ὁ δᾳδοῦχος. Ἦν δ᾽ οὗτος οἷος μηδὲν ἧττον ἥδεσθαι ὑφ᾽ αὑτοῦ ἢ ὑπ᾽ ἄλλων ἐπαινούμενος· καὶ τότε δὴ ἤρξατο ὧδέ πως.

(4) « Ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τὴν μὲν προξενίαν ὑμῶν οὐκ ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ καὶ πατρὸς πατὴρ πατρῴαν ἔχων παρεδίδου τῷ γένει. βούλομαι δὲ καὶ τοῦτο ὑμῖν δηλῶσαι, ὡς ἔχουσα ἡ πόλις διατελεῖ πρὸς ἡμᾶς. Ἐκείνη γάρ, ὅταν μὲν πόλεμος ᾖ, στρατηγοὺς ἡμᾶς αἱρεῖται, ὅταν δὲ ἡσυχίας ἐπιθυμήσῃ, εἰρηνοποιοὺς ἡμᾶς ἐκπέμπει. κἀγὼ πρόσθεν δὶς ἤδη ἦλθον περὶ πολέμου καταλύσεως, καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς πρεσβείαις διεπραξάμην καὶ ὑμῖν καὶ ἡμῖν εἰρήνην· νῦν δὲ τρίτον ἥκω, καὶ ἡγοῦμαι πολὺ δικαιότατα νῦν ἂν διαλλαγῆς τυχεῖν.

(5) Ὁρῶ γὰρ οὐκ ἄλλα μὲν ὑμῖν, ἄλλα δὲ ἡμῖν δοκοῦντα, ἀλλ᾽ ὑμᾶς τε ἀχθομένους καὶ ἡμᾶς τῇ Πλαταιῶν καὶ Θεσπιῶν ἀναιρέσει. Πῶς οὖν οὐκ εἰκὸς τὰ αὐτὰ γιγνώσκοντας φίλους μᾶλλον ἀλλήλοις ἢ πολεμίους εἶναι; Καὶ σωφρόνων μὲν δήπου ἐστὶ μηδὲ εἰ μικρὰ τὰ διαφέροντα εἴη πόλεμον ἀναιρεῖσθαι· εἰ δὲ δὴ καὶ ὁμογνωμονοῖμεν, οὐκ ἂν πάνυ τῶν θαυμαστῶν εἴη μὴ εἰρήνην ποιεῖσθαι; (6) Δίκαιον μὲν οὖν ἦν μηδὲ ὅπλα ἐπιφέρειν ἀλλήλοις ἡμᾶς, ἐπεὶ λέγεται μὲν Τριπτόλεμος ὁ ἡμέτερος πρόγονος τὰ Δήμητρος καὶ Κόρης ἄρρητα ἱερὰ πρώτοις ξένοις δεῖξαι Ἡρακλεῖ τε τῷ ὑμετέρῳ ἀρχηγέτῃ καὶ Διοσκούροιν τοῖν ὑμετέροιν πολίταιν, καὶ τοῦ Δήμητρος δὲ καρποῦ εἰς πρώτην τὴν Πελοπόννησον σπέρμα δωρήσασθαι. Πῶς οὖν δίκαιον ἢ ὑμᾶς, παρ᾽ ὧν ἐλάβετε σπέρματα, τὸν τούτων ποτὲ καρπὸν ἐλθεῖν δῃώσοντας, ἡμᾶς τε, οἷς ἐδώκαμεν, μὴ οὐχὶ βούλεσθαι ὡς πλείστην τούτοις ἀφθονίαν τροφῆς γενέσθαι; Εἰ δὲ ἄρα ἐκ θεῶν πεπρωμένον ἐστὶ πολέμους ἐν ἀνθρώποις γίγνεσθαι, ἡμᾶς δὲ χρὴ ἄρχεσθαι μὲν αὐτοῦ ὡς σχολαίτατα, ὅταν δὲ γένηται, καταλύεσθαι ᾗ δυνατὸν τάχιστα. »

(7) Μετὰ τοῦτον Αὐτοκλῆς, μάλα δοκῶν ἐπιστρεφὴς εἶναι ῥήτωρ, ὧδε ἠγόρευεν·

« Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὅτι μὲν ἃ μέλλω λέγειν οὐ πρὸς χάριν ὑμῖν ῥηθήσεται οὐκ ἀγνοῶ· ἀλλὰ δοκεῖ μοι, οἵτινες βούλονται, ἣν ἂν ποιήσωνται φιλίαν, ταύτην ὡς πλεῖστον χρόνον διαμένειν, διδακτέον εἶναι ἀλλήλους τὰ αἴτια τῶν πολέμων. Ὑμεῖς δὲ ἀεὶ μέν φατε· αὐτονόμους τὰς πόλεις χρὴ εἶναι, αὐτοὶ δ᾽ ἐστὲ μάλιστα ἐμποδὼν τῇ αὐτονομίᾳ. Συντίθεσθε μὲν γὰρ πρὸς τὰς συμμαχίδας πόλεις τοῦτο πρῶτον, ἀκολουθεῖν ὅποι ἂν ὑμεῖς ἡγῆσθε. (8) Καίτοι τί τοῦτο αὐτονομίᾳ προσήκει; Ποιεῖσθε δὲ πολεμίους οὐκ ἀνακοινούμενοι τοῖς συμμάχοις, καὶ ἐπὶ τούτους ἡγεῖσθε· ὥστε πολλάκις ἐπὶ τοὺς εὐμενεστάτους ἀναγκάζονται στρατεύειν οἱ λεγόμενοι αὐτόνομοι εἶναι. Ἔτι δὲ τὸ πάντων ἐναντιώτατον αὐτονομίᾳ, καθίστατε ἔνθα μὲν δεκαρχίας, ἔνθα δὲ τριακονταρχίας· καὶ τούτων τῶν ἀρχόντων ἐπιμελεῖσθε οὐχ ὅπως νομίμως ἄρχωσιν, ἀλλ᾽ ὅπως δύνωνται βίᾳ κατέχειν τὰς πόλεις. Ὥστ᾽ ἐοίκατε τυραννίσι μᾶλλον ἢ πολιτείαις ἡδόμενοι. (9) Καὶ ὅτε μὲν βασιλεὺς προσέταττεν αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, μάλα γιγνώσκοντες ἐφαίνεσθε ὅτι εἰ μὴ ἐάσοιεν οἱ Θηβαῖοι ἑκάστην τῶν πόλεων ἄρχειν τε ἑαυτῆς καὶ οἷς ἂν βούληται νόμοις χρῆσθαι, οὐ ποιήσουσι κατὰ τὰ βασιλέως γράμματα· ἐπεὶ δὲ παρελάβετε τὴν Καδμείαν, οὐδ᾽ αὐτοῖς Θηβαίοις ἐπετρέπετε αὐτονόμους εἶναι. δεῖ δὲ τοὺς μέλλοντας φίλους ἔσεσθαι οὐ παρὰ τῶν ἄλλων μὲν ἀξιοῦν τῶν δικαίων τυγχάνειν, αὐτοὺς δὲ ὅπως ἂν πλεῖστα δύνωνται πλεονεκτοῦντας φαίνεσθαι. »

(10) Ταῦτα εἰπὼν σιωπὴν μὲν παρὰ πάντων ἐποίησεν, ἡδομένους δὲ τοὺς ἀχθομένους τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐποίησε. μετὰ τοῦτον Καλλίστρατος ἔλεξεν· « Ἀλλ᾽ ὅπως μέν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, οὐκ ἐγγεγένηται ἁμαρτήματα καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν καὶ ἀφ᾽ ὑμῶν ἐγὼ μὲν οὐκ ἂν ἔχειν μοι δοκῶ εἰπεῖν· οὐ μέντοι οὕτω γιγνώσκω ὡς τοῖς ἁμαρτάνουσιν οὐδέποτε ἔτι χρηστέον· ὁρῶ γὰρ τῶν ἀνθρώπων οὐδένα ἀναμάρτητον διατελοῦντα. δοκοῦσι δέ μοι καὶ εὐπορώτεροι ἐνίοτε γίγνεσθαι ἅνθρωποι ἁμαρτάνοντες, ἄλλως τε καὶ ἐὰν κολασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἁμαρτημάτων, ὡς ἡμεῖς. (11) Καὶ ὑμῖν δὲ ἔγωγε ὁρῶ διὰ τὰ ἀγνωμόνως πραχθέντα ἔστιν ὅτε πολλὰ ἀντίτυπα γιγνόμενα· ὧν ἦν καὶ ἡ καταληφθεῖσα ἐν Θήβαις Καδμεία: νῦν γοῦν, ὡς ἐσπουδάσατε αὐτονόμους τὰς πόλεις γενέσθαι, πᾶσαι πάλιν, ἐπεὶ ἠδικήθησαν οἱ Θηβαῖοι, ἐπ᾽ ἐκείνοις γεγένηνται. Ὥστε πεπαιδευμένους ἡμᾶς ὡς τὸ πλεονεκτεῖν ἀκερδές ἐστι νῦν ἐλπίζω πάλιν μετρίους ἐν τῇ πρὸς ἀλλήλους φιλίᾳ ἔσεσθαι.

(12) Ἂ δὲ βουλόμενοί τινες ἀποτρέπειν τὴν εἰρήνην διαβάλλουσιν, ὡς ἡμεῖς οὐ φιλίας δεόμενοι, ἀλλὰ φοβούμενοι μὴ Ἀνταλκίδας ἔλθῃ ἔχων παρὰ βασιλέως χρήματα, διὰ τοῦθ᾽ ἥκομεν, ἐνθυμήθητε ὡς φλυαροῦσι. Βασιλεὺς μὲν γὰρ δήπου ἔγραψε πάσας τὰς ἐν τῇ Ἑλλάδι πόλεις αὐτονόμους εἶναι· ἡμεῖς δὲ ταὐτὰ ἐκείνῳ λέγοντές τε καὶ πράττοντες τί ἂν φοβοίμεθα βασιλέα; Ἢ τοῦτο οἴεταί τις, ὡς ἐκεῖνος βούλεται χρήματα ἀναλώσας ἄλλους μεγάλους ποιῆσαι μᾶλλον ἢ ἄνευ δαπάνης ἃ ἔγνω ἄριστα εἶναι, ταῦτα ἑαυτῷ πεπρᾶχθαι; (13) Εἶεν. Τί μὴν ἥκομεν; Ὅτι μὲν οὖν οὐκ ἀποροῦντες, γνοίητε ἄν, εἰ μὲν βούλεσθε, πρὸς τὰ κατὰ θάλατταν ἰδόντες, εἰ δὲ βούλεσθε, πρὸς τὰ κατὰ γῆν ἐν τῷ παρόντι. †τί μήν ἐστιν; Εὔδηλον ὅτι εἰ τῶν συμμάχων τινὲς οὐκ ἀρεστὰ πράττουσιν ἡμῖν ἢ ὑμῖν ἀρεστά. Ἴσως δὲ καὶ βουλοίμεθ᾽ ἂν ὧν ἕνεκα περιεσώσατε ἡμᾶς ἃ ὀρθῶς ἔγνωμεν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. (14) Ἵνα δὲ καὶ τοῦ συμφόρου ἔτι ἐπιμνησθῶ, εἰσὶ μὲν δήπου πασῶν τῶν πόλεων αἱ μὲν τὰ ὑμέτερα, αἱ δὲ τὰ ἡμέτερα φρονοῦσαι, καὶ ἐν ἑκάστῃ πόλει οἱ μὲν λακωνίζουσιν, οἱ δὲ ἀττικίζουσιν. Εἰ οὖν ἡμεῖς φίλοι γενοίμεθα, πόθεν ἂν εἰκότως χαλεπόν τι προσδοκήσαιμεν; Καὶ γὰρ δὴ κατὰ γῆν μὲν τίς ἂν ὑμῶν φίλων ὄντων ἱκανὸς γένοιτο ἡμᾶς λυπῆσαι; Κατὰ θάλαττάν γε μὴν τίς ἂν ὑμᾶς βλάψαι τι ἡμῶν ὑμῖν ἐπιτηδείων ὄντων;

(15) Ἀλλὰ μέντοι ὅτι μὲν πόλεμοι ἀεί ποτε γίγνονται καὶ ὅτι καταλύονται πάντες ἐπιστάμεθα, καὶ ὅτι ἡμεῖς, ἂν μὴ νῦν, ἀλλ᾽ αὖθίς ποτε εἰρήνης ἐπιθυμήσομεν. Τί οὖν δεῖ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἀναμένειν, ἕως ἂν ὑπὸ πλήθους κακῶν ἀπείπωμεν, μᾶλλον ἢ οὐχ ὡς τάχιστα πρίν τι ἀνήκεστον γενέσθαι τὴν εἰρήνην ποιήσασθαι; (16) Ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ ἐκείνους ἔγωγε ἐπαινῶ οἵτινες ἀγωνισταὶ γενόμενοι καὶ νενικηκότες ἤδη πολλάκις καὶ δόξαν ἔχοντες οὕτω φιλονεικοῦσιν ὥστε οὐ πρότερον παύονται, πρὶν ἂν ἡττηθέντες τὴν ἄσκησιν καταλύσωσιν, οὐδέ γε τῶν κυβευτῶν οἵτινες αὖ ἐὰν ἕν τι ἐπιτύχωσι, περὶ διπλασίων κυβεύουσιν· ὁρῶ γὰρ καὶ τῶν τοιούτων τοὺς πλείους ἀπόρους παντάπασι γιγνομένους. (17) Ἂ χρὴ καὶ ἡμᾶς ὁρῶντας εἰς μὲν τοιοῦτον ἀγῶνα μηδέποτε καταστῆναι, ὥστ᾽ ἢ πάντα λαβεῖν ἢ πάντ᾽ ἀποβαλεῖν, ἕως δὲ καὶ ἐρρώμεθα καὶ εὐτυχοῦμεν, φίλους ἀλλήλοις γενέσθαι. Οὕτω γὰρ ἡμεῖς τ᾽ ἂν δι᾽ ὑμᾶς καὶ ὑμεῖς δι᾽ ἡμᾶς ἔτι μείζους ἢ τὸν παρελθόντα χρόνον ἐν τῇ Ἑλλάδι ἀναστρεφοίμεθα. »

(18) Δοξάντων δὲ τούτων καλῶς εἰπεῖν, ἐψηφίσαντο καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ᾽ ᾧ τούς τε ἁρμοστὰς ἐκ τῶν πόλεων ἐξάγειν, τά τε στρατόπεδα διαλύειν καὶ τὰ ναυτικὰ καὶ τὰ πεζικά, τάς τε πόλεις αὐτονόμους ἐᾶν. Εἰ δέ τις παρὰ ταῦτα ποιοίη, τὸν μὲν βουλόμενον βοηθεῖν ταῖς ἀδικουμέναις πόλεσι, τῷ δὲ μὴ βουλομένῳ μὴ εἶναι ἔνορκον συμμαχεῖν τοῖς ἀδικουμένοις. (19) Ἐπὶ τούτοις ὤμοσαν Λακεδαιμόνιοι μὲν ὑπὲρ αὑτῶν καὶ τῶν συμμάχων, Ἀθηναῖοι δὲ καὶ οἱ σύμμαχοι κατὰ πόλεις ἕκαστοι. ἀπογραψάμενοι δ᾽ ἐν ταῖς ὀμωμοκυίαις πόλεσι καὶ οἱ Θηβαῖοι, προσελθόντες πάλιν τῇ ὑστεραίᾳ οἱ πρέσβεις αὐτῶν ἐκέλευον μεταγράφειν ἀντὶ Θηβαίων Βοιωτοὺς ὀμωμοκότας. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος ἀπεκρίνατο ὅτι μεταγράψει μὲν οὐδὲν ὧν τὸ πρῶτον ὤμοσάν τε καὶ ἀπεγράψαντο· εἰ μέντοι μὴ βούλοιντο ἐν ταῖς σπονδαῖς εἶναι, ἐξαλείφειν ἂν ἔφη, εἰ κελεύοιεν. (20) Οὕτω δὴ εἰρήνην τῶν ἄλλων πεποιημένων, πρὸς δὲ Θηβαίους μόνους ἀντιλογίας οὔσης, οἱ μὲν Ἀθηναῖοι οὕτως εἶχον τὴν γνώμην ὡς νῦν Θηβαίους τὸ λεγόμενον δὴ δεκατευθῆναι ἐλπὶς εἴη, αὐτοὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι παντελῶς ἀθύμως ἔχοντες ἀπῆλθον.
 

(1) Les Athéniens, voyant les Platéens, peuple allié, chassés de la Béotie, et obligés de se réfugier chez eux, puis les Thespiens venant les supplier de ne pas permettre qu’on les privât de leur patrie (6), n’approuvent plus les Thébains et ressentent quelque honte de les soutenir dans leur guerre, et réfléchissent, d’ailleurs, que ce n’est point dans leur avantage. Enfin, ils ne veulent pas s’associer à eux, quand ils les voient marcher contre les Phocéens, anciens alliés d’Athènes, et raser des villes qui s’étaient montrées fidèles dans la guerre contre le Barbare, et qui étaient leurs propres alliées. (2) Là-dessus le peuple, ayant décrété de faire la paix, envoie d’abord des députés aux Thébains pour les inviter à se rendre, s’ils le voulaient, avec eux à Lacédémone pour y traiter de cet objet. Ensuite les Athéniens envoient eux-mêmes des députés. Parmi 513 ceux qui sont choisis se trouvent Callias, fils d’Hipponicus, Autoclès, fils de Strombichide, Démostrate, fils d’Aristophon, Aristoclès, Céphisodote, Mélanope et Lycanthe. (3) Quand ils paraissent devant l’assemblée des Lacédémoniens et des alliés, l’orateur Callistrate s’y trouvait aussi. Il avait promis à Iphicrate que, s’il le laissait aller, il lui enverrait de l’argent pour la flotte ou ferait faire la paix : il était ainsi à Athènes à négocier pour la paix. Lors donc que les députés sont admis devant l’assemblée des Lacédémoniens et des alliés, le porte-flambeau (7) Callias prend le premier la parole. C’était un homme qui ne se plaisait pas moins à s’entendre louer par lui-même que par les autres. Il commence donc à peu près ainsi :

(4) « Citoyens Lacédémoniens, ma proxénie avec vous ne date pas de moi seulement, mais le père de mon père l’a léguée à notre famille. Je veux aussi vous montrer de quels sentiments notre patrie est animée envers nous. En temps de guerre, elle nous choisit pour stratéges, et, quand elle désire la paix, elle nous envoie pour la conclure. Moi-même je suis venu deux fois jadis pour terminer la guerre, et, dans ces deux députations, je suis parvenu à opérer la paix entre vous et nous. Maintenant je viens pour la troisième fois, et je pense avoir aujourd’hui des raisons bien plus justes pour obtenir une réconciliation.

(5) « Je trouve, en effet, que vos sentiments sont les mêmes que les nôtres, mais que vous êtes fâchés comme nous de la destruction de Platée et de Thespies. Comment n’est-il donc pas naturel que ceux qui partagent les mêmes sentiments soient plutôt amis qu’ennemis les uns des autres ? Et certes, c’est le propre des gens sensés d’éviter de commencer une guerre, lors même qu’il y a quelques légers sujets de différend. Si donc nous étions d’accord, ne serait-il pas tout à fait étrange que nous ne fissions pas la paix ? (6) La justice nous défendait de porter jamais les armes les uns contre les autres, puisqu’on dit que les premiers étrangers auxquels Triptolème (8), notre ancêtre, découvrit les mystères sacrés de Cérès et de Proserpine, furent Hercule, le père de votre race, ainsi que les Dioscures, vos concitoyens. et que le Péloponèse, le premier, reçut de lui les semences du fruit de Cérès. Comment donc serait-il juste que vous, vous vinssiez 514 ravager les moissons de ceux dont vous avez reçu les premières semences, et que nous, nous ne puissions souhaiter de voir dans la plus grande abondance de grains ceux à qui nous les avons donnés ? Mais si les dieux ont décidé qu’il y ait des guerres parmi les hommes, il faut que nous mettions la plus grande lenteur à les commencer, et, quand elles existent, la plus grande promptitude à les terminer. »

(7) Après lui, Autoclès, orateur réputé pour sa précision, parle en ces termes :

« Citoyens Lacédémoniens, ce que je vais dire ne sera pas fait pour vous flatter, je ne l’ignore pas. Mais il me semble que ceux qui veulent voir durer le plus longtemps possible l’amitié qu’ils vont contracter, doivent s’apprendre les uns aux autres les causes de leurs guerres. Pour vous, vous dites bien que les villes doivent être indépendantes, mais vous mettez vous-mêmes le plus grand obstacle à leur indépendance ; car vous imposez aux villes alliées comme première condition de vous suivre partout où vous les conduirez. (8) Et cependant, comment cela s’accorde-t-il avec l’indépendance ? Vous vous faites des ennemis sans le consentement de vos alliés, que vous faites ensuite marcher contre eux ; de sorte que ceux qui sont soi-disant indépendants, sont souvent forcés de marcher contre leurs meilleurs amis. Mais ce qui est encore bien plus l’opposé de l’indépendance, c’est le fait que vous établissez partout des gouvernements de dix ou de trente hommes, et que vous veillez, non pas à ce que ces chefs gouvernent suivant les lois, mais à ce qu’ils aient la force de contenir les villes, en sorte que vous avez l’air de voir des tyrannies avec plus de plaisir que des gouvernements libres. (9) Puis, lorsque le roi a prescrit que les villes fussent indépendantes, vous avez bien su reconnaître et proclamer que les Thébains, s’ils ne laissaient pas chaque ville se gouverner elle-même et d’après les lois qu’elle entendrait, n’agiraient point selon les prescriptions du roi ; mais, lorsque vous avez pris la Cadmée, vous n’avez pas même permis aux Thébains de conserver leur indépendance. Il ne faut pas que ceux qui vont contracter une amitié prétendent obtenir des autres pleine justice, tandis qu’ils s’abandonnent ouvertement à leur ambition. »

(10) Ce discours, suivi d’un silence général, est accueilli avec joie par ceux qui avaient des griefs contre les Lacédémoniens. Après Autoclès, Callistrate prend la parole : « Qu’il n’y ait pas eu, Lacédémoniens, de fautes commises de notre côté 515 comme du vôtre, c’est ce que je ne crois pas pouvoir prétendre. Cependant je ne pense pas qu’on ne doive plus jamais avoir aucun rapport avec ceux qui ont commis une faute ; car je crois qu’il n’y a pas un seul homme qui passe sa vie sans en commettre. Or, les hommes qui ont commis, des fautes me semblent devenir quelquefois plus sages, surtout lorsqu’ils ont été punis par ces fautes mêmes, comme nous l’avons été.  (11) Je vois que vous aussi vous vous êtes attiré quelquefois bien des revers par vos actions inconsidérées, parmi lesquelles il faut compter l’occupation et de la Cadmée (9) et de Thèbes. Maintenant donc, après tous les soins que vous avez pris pour assurer l’indépendance aux villes, elles sont toutes retombées au pouvoir des Thébains, lorsque ceux-ci eurent souffert cette injustice. Aussi j’espère que vous aurez appris que l’ambition n’est d’aucun profit, et que vous serez de nouveau modérés dans votre amitié réciproque.

(12) « Quant aux bruits calomnieux de certaines gens qui voulant empêcher la paix, disent que, si nous venons, ce n’est point que nous souhaitions votre alliance, mais parce que nous craignons qu’Antalcidas ne revienne avec de l’argent du roi songez combien ce sont là des bavardages. En effet, le roi a positivement décrété l’indépendance de toutes les villes de la Grèce. Nous donc qui parlons et agissons tous dans le même sens, qu aurions-nous à craindre du roi ? Quelqu’un croira-t il qu’il préfère dépenser de l’argent pour en rendre d’autres puissants, lorsqu’il voit s’accomplir sans frais ce qu’il a reconnu pour le plus avantageux ? (13) Mais soit. Pourquoi venons-nous ? Vous comprendrez que ce n’est pas à cause de nos embarras si vous-voulez jeter les yeux sur la situation des affaires, tant sur mer que sur terre, dans le moment présent. Qu’est-ce donc ? C’est évidemment que quelques-uns de nos alliés se conduisent d’uue manière qui nous est aussi peu agréable qu’à vous. Nous voudrions également, pour reconnaître que nous vous devons notre salut, vous communiquer les idées justes que nous avons (14) Pour aborder aussi la question d’intérêt, je vous rappellerai que toutes les villes sont les unes de votre parti, les autres du nôtre, et que, dans chaque État, les uns sont pour les Lacédémoniens, les autres pour les Athéniens. Si donc nous étions amis, de quel côté pourrions-nous raisonnablement redouter quelque danger ? Sur terre, vous étant nos amis, qui serait en 516 état de nous inquiéter ? Et sur mer, qui pourrait vous nuire, nous étant vos alliés intimes ?

(15) « Les guerres ont toujours un commencement et une fin, nous le savons tous, et plus tard nous désirerons la paix, si ce n’est aujourd’hui. Pourquoi donc attendre le temps où nous serons accablés par une multitude de maux, plutôt que de faire la paix le plus vite possible, avant d’être atteints par quelque mal irréparable ? (16) Non ; je n’approuve point ces athlètes qui, après avoir remporté plusieurs victoires et s’être fait une réputation, sont tellement ambitieux qu’ils ne s’arrêtent pas avant d’avoir été vaincus et d’être obligés de renoncer à leur métier. Il en est de même de ces joueurs qui, lorsqu’ils ont de la chance, hasardent aussitôt le double sur un dé. Je vois, en effet, que la plupart de ces gens tombent dans le plus complet dénûment. (17) L’œil sur ces faits, nous devons ne point nous engager dans une lutte à tout gagner ou à tout perdre, mais profiter de ce que nous sommes encore en force et en prospérité pour devenir les amis les uns des autres. Car c’est ainsi que, nous par vous et vous par nous, nous nous élèverons en Grèce à une puissance plus grande encore que par le passé. »

(18) Cet orateur ayant paru parler avec sagesse, les Lacédémoniens décrètent d’accepter la paix, aux conditions de relever les harmostes des cités, de licencier leurs armées de terre et de mer, et de reconnaître l’indépendance des villes. Il est établi que, dans le cas où un État contreviendrait à ces clauses, ceux qui le voudraient secourraient les villes opprimées, et que ceux qui ne le voudraient pas ne seraient point tenus parleur serment de venir en aide à l’État lésé. (19) Sous ces conditions, les Lacédémoniens jurent pour eux et pour leurs alliés, les Athéniens et leurs alliés jurent également, chaque État en particulier. Les Thébains avaient été inscrits parmi les villes qui avaient juré ; mais le lendemain leurs députés reviennent pour prier qu’on mette Béotiens pour Thébains parmi ceux qui ont juré. Agésilas répond qu’il ne changera rien à ce qu’ils ont juré et écrit tout d’abord ; que, si cependant ils ne veulent pas être compris dans le traité, il les effacera, s’ils l’exigent. (20) Comme, de cette manière, la paix était conclue entre tous les autres États, et que les Thébains étaient les seuls avec lesquels il y eût contestation, les Athéniens se persuadent qu’il y a chance pour qu’aujourd’hui les Thébains soient décimés, ainsi qu’on le disait. Quant aux Thébains, ils se retirent tout à fait découragés.

 

517 CHAPITRE IV.

Cléombrote en Béotie. — Bataille de Leuctres. — Effet de cette bataille à Spartes et à Athènes. Jason fait conclure une trêve. — Ses plans, sa mort. — Événements de Thessalie.

(Avant J. C. 371, 370, 369.)

CHAPITRE IV. (1) Ἐκ δὲ τούτου οἱ μὲν Ἀθηναῖοι τάς τε φρουρὰς ἐκ τῶν πόλεων ἀπῆγον καὶ Ἰφικράτην καὶ τὰς ναῦς μετεπέμποντο, καὶ ὅσα ὕστερον ἔλαβε μετὰ τοὺς ὅρκους τοὺς ἐν Λακεδαίμονι γενομένους, πάντα ἠνάγκασαν ἀποδοῦναι. (2) Λακεδαιμόνιοι μέντοι ἐκ μὲν τῶν ἄλλων πόλεων τούς τε ἁρμοστὰς καὶ τοὺς φρουροὺς ἀπήγαγον, Κλεόμβροτον δὲ ἔχοντα τὸ ἐν Φωκεῦσι στράτευμα καὶ ἐπερωτῶντα τὰ οἴκοι τέλη τί χρὴ ποιεῖν, Προθόου λέξαντος ὅτι αὐτῷ δοκοίη διαλύσαντας τὸ στράτευμα κατὰ τοὺς ὅρκους καὶ περιαγγείλαντας ταῖς πόλεσι συμβαλέσθαι εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος ὁπόσον βούλοιτο ἑκάστη πόλις, ἔπειτα εἰ μή τις ἐῴη αὐτονόμους τὰς πόλεις εἶναι, τότε πάλιν παρακαλέσαντας, ὅσοι τῇ αὐτονομίᾳ βούλοιντο βοηθεῖν, ἄγειν ἐπὶ τοὺς ἐναντιουμένους· οὕτω γὰρ ἂν ἔφη οἴεσθαι τούς τε θεοὺς εὐμενεστάτους εἶναι καὶ τὰς πόλεις ἥκιστ᾽ ἂν ἄχθεσθαι· (3) ἡ δ᾽ ἐκκλησία ἀκούσασα ταῦτα ἐκεῖνον μὲν φλυαρεῖν ἡγήσατο· ἤδη γάρ, ὡς ἔοικε, τὸ δαιμόνιον ἦγεν· ἐπέστειλαν δὲ τῷ Κλεομβρότῳ μὴ διαλύειν τὸ στράτευμα, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἄγειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ αὐτονόμους ἀφίοιεν τὰς πόλεις. (Ὁ δὲ Κλεόμβροτος, ἐπειδὴ ἐπύθετο τὴν εἰρήνην γεγενημένην, πέμψας πρὸς τοὺς ἐφόρους ἠρώτα τί χρὴ ποιεῖν· οἱ δ᾽ ἐκέλευσαν αὐτὸν στρατεύειν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, εἰ μὴ ἀφίοιεν τὰς Βοιωτίας πόλεις αὐτονόμους.)

Ἐπεὶ οὖν ᾔσθετο οὐχ ὅπως τὰς πόλεις ἀφιέντας, ἀλλ᾽ οὐδὲ τὸ στράτευμα διαλύοντας, (ὡς ἀντετάττοντο πρὸς αὐτούς), οὕτω δὴ ἄγει τὴν στρατιὰν εἰς τὴν Βοιωτίαν. Καὶ ᾗ μὲν οἱ Θηβαῖοι ἐμβαλεῖν αὐτὸν ἐκ τῶν Φωκέων προσεδόκων καὶ ἐπὶ στενῷ τινι ἐφύλαττον οὐκ ἐμβάλλει· διὰ Θισβῶν δὲ ὀρεινὴν καὶ ἀπροσδόκητον πορευθεὶς ἀφικνεῖται εἰς Κρεῦσιν, καὶ τὸ τεῖχος αἱρεῖ, καὶ τριήρεις τῶν Θηβαίων δώδεκα λαμβάνει. (4) Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ ἀναβὰς ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Λεύκτροις τῆς Θεσπικῆς. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἐπὶ τῷ ἀπαντικρὺ λόφῳ οὐ πολὺ διαλείποντες, οὐδένας ἔχοντες συμμάχους ἀλλ᾽ ἢ τοὺς Βοιωτούς. Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσιόντες ἔλεγον· (5) « Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν. ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ ὅτε ὕστερον στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς, Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. Εἴπερ οὖν ἢ σαυτοῦ κήδῃ ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον· οἱ δ᾽ ἐναντίοι: Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. » (6) Ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν.

Τῶν δ᾽ αὖ Θηβαίων οἱ προεστῶτες ἐλογίζοντο ὡς εἰ μὴ μαχοῖντο, ἀποστήσοιντο μὲν αἱ περιοικίδες αὐτῶν πόλεις, αὐτοὶ δὲ πολιορκήσοιντο· εἰ δὲ μὴ ἕξοι ὁ δῆμος ὁ Θηβαίων τἀπιτήδεια, ὅτι κινδυνεύσοι καὶ ἡ πόλις αὐτοῖς ἐναντία γενέσθαι. ἅτε δὲ καὶ πεφευγότες πρόσθεν πολλοὶ αὐτῶν ἐλογίζοντο κρεῖττον εἶναι μαχομένους ἀποθνῄσκειν ἢ πάλιν φεύγειν. (7) Πρὸς δὲ τούτοις παρεθάρρυνε μέν τι αὐτοὺς καὶ ὁ χρησμὸς ὁ λεγόμενος ὡς δέοι ἐνταῦθα Λακεδαιμονίους ἡττηθῆναι ἔνθα τὸ τῶν παρθένων ἦν μνῆμα, αἳ λέγονται διὰ τὸ βιασθῆναι ὑπὸ Λακεδαιμονίων τινῶν ἀποκτεῖναι ἑαυτάς. Καὶ ἐκόσμησαν δὴ τοῦτο τὸ μνῆμα οἱ Θηβαῖοι πρὸ τῆς μάχης. ἀπηγγέλλετο δὲ καὶ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῖς ὡς οἵ τε νεῲ πάντες αὐτόματοι ἀνεῴγοντο, αἵ τε ἱέρειαι λέγοιεν ὡς νίκην οἱ θεοὶ φαίνοιεν. Ἐκ δὲ τοῦ Ἡρακλείου καὶ τὰ ὅπλα ἔφασαν ἀφανῆ εἶναι, ὡς τοῦ Ἡρακλέους εἰς τὴν μάχην ἐξωρμημένου. Οἱ μὲν δή τινες λέγουσιν ὡς ταῦτα πάντα τεχνάσματα ἦν τῶν προεστηκότων.

(8) Εἰς δ᾽ οὖν τὴν μάχην τοῖς μὲν Λακεδαιμονίοις πάντα ἐναντία ἐγίγνετο, τοῖς δὲ πάντα καὶ ὑπὸ τῆς τύχης κατωρθοῦτο. Ἦν μὲν γὰρ μετ᾽ ἄριστον τῷ Κλεομβρότῳ ἡ τελευταία βουλὴ περὶ τῆς μάχης· ἐν δὲ τῇ μεσημβρίᾳ ὑποπινόντων καὶ τὸν οἶνον παροξῦναί τι αὐτοὺς ἔλεγον. (9) Ἐπεὶ δὲ ὡπλίζοντο ἑκάτεροι καὶ πρόδηλον ἤδη ἦν ὅτι μάχη ἔσοιτο, πρῶτον μὲν ἀπιέναι ὡρμημένων ἐκ τοῦ Βοιωτίου στρατεύματος τῶν τὴν ἀγορὰν παρεσκευακότων καὶ σκευοφόρων τινῶν καὶ τῶν οὐ βουλομένων μάχεσθαι, περιιόντες κύκλῳ οἵ τε μετὰ τοῦ Ἱέρωνος μισθοφόροι καὶ οἱ τῶν Φωκέων πελτασταὶ καὶ τῶν ἱππέων Ἡρακλεῶται καὶ Φλειάσιοι ἐπιθέμενοι τοῖς ἀπιοῦσιν ἐπέστρεψάν τε αὐτοὺς καὶ κατεδίωξαν πρὸς τὸ στρατόπεδον τὸ τῶν Βοιωτῶν· ὥστε πολὺ μὲν ἐποίησαν μεῖζόν τε καὶ ἁθροώτερον ἢ πρόσθεν τὸ τῶν Βοιωτῶν στράτευμα. (10)Ἔπειτα δέ, ἅτε καὶ πεδίου ὄντος τοῦ μεταξύ, προετάξαντο μὲν τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος οἱ Λακεδαιμόνιοι τοὺς ἱππέας, ἀντετάξαντο δ᾽ αὐτοῖς καὶ οἱ Θηβαῖοι τοὺς ἑαυτῶν. Ἦν δὲ τὸ μὲν τῶν Θηβαίων ἱππικὸν μεμελετηκὸς διά τε τὸν πρὸς Ὀρχομενίους πόλεμον καὶ διὰ τὸν πρὸς Θεσπιᾶς, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον πονηρότατον ἦν τὸ ἱππικόν. (11) Ἔτρεφον μὲν γὰρ τοὺς ἵππους οἱ πλουσιώτατοι: ἐπεὶ δὲ φρουρὰ φανθείη, τότε ἧκεν ὁ συντεταγμένος· λαβὼν δ᾽ ἂν τὸν ἵππον καὶ ὅπλα ὁποῖα δοθείη αὐτῷ ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἂν ἐστρατεύετο· τῶν δ᾽ αὖ στρατιωτῶν οἱ τοῖς σώμασιν ἀδυνατώτατοι καὶ ἥκιστα φιλότιμοι ἐπὶ τῶν ἵππων ἦσαν. (12) Τοιοῦτον μὲν οὖν τὸ ἱππικὸν ἑκατέρων ἦν. Τῆς δὲ φάλαγγος τοὺς μὲν Λακεδαιμονίους ἔφασαν εἰς τρεῖς τὴν ἐνωμοτίαν ἄγειν· τοῦτο δὲ συμβαίνειν αὐτοῖς οὐ πλέον ἢ εἰς δώδεκα τὸ βάθος. Οἱ δὲ Θηβαῖοι οὐκ ἔλαττον ἢ ἐπὶ πεντήκοντα ἀσπίδων συνεστραμμένοι ἦσαν, λογιζόμενοι ὡς εἰ νικήσειαν τὸ περὶ τὸν βασιλέα, τὸ ἄλλο πᾶν εὐχείρωτον ἔσοιτο.

(13) Ἐπεὶ δὲ ἤρξατο ἄγειν ὁ Κλεόμβροτος πρὸς τοὺς πολεμίους, πρῶτον μὲν πρὶν καὶ αἰσθέσθαι τὸ μετ᾽ αὐτοῦ στράτευμα ὅτι ἡγοῖτο, καὶ δὴ καὶ οἱ ἱππεῖς συνεβεβλήκεσαν καὶ ταχὺ ἥττηντο οἱ τῶν Λακεδαιμονίων· φεύγοντες δὲ ἐνεπεπτώκεσαν τοῖς ἑαυτῶν ὁπλίταις, ἔτι δὲ ἐνέβαλλον οἱ τῶν Θηβαίων λόχοι. Ὅμως δὲ ὡς οἱ μὲν περὶ τὸν Κλεόμβροτον τὸ πρῶτον ἐκράτουν τῇ μάχῃ σαφεῖ τούτῳ τεκμηρίῳ γνοίη τις ἄν· οὐ γὰρ ἂν ἐδύναντο αὐτὸν ἀνελέσθαι καὶ ζῶντα ἀπενεγκεῖν, εἰ μὴ οἱ πρὸ αὐτοῦ μαχόμενοι ἐπεκράτουν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. (14) Ἐπεὶ μέντοι ἀπέθανε Δείνων τε ὁ πολέμαρχος καὶ Σφοδρίας τῶν περὶ δαμοσίαν καὶ Κλεώνυμος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, καὶ οἱ μὲν ἵπποι καὶ οἱ συμφορεῖς τοῦ πολεμάρχου καλούμενοι οἵ τε ἄλλοι ὑπὸ τοῦ ὄχλου ὠθούμενοι ἀνεχώρουν, οἱ δὲ τοῦ εὐωνύμου ὄντες τῶν Λακεδαιμονίων ὡς ἑώρων τὸ δεξιὸν ὠθούμενον, ἐνέκλιναν· ὅμως δὲ πολλῶν τεθνεώτων καὶ ἡττημένοι ἐπεὶ διέβησαν τὴν τάφρον ἣ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἔτυχεν οὖσα αὐτοῖς, ἔθεντο τὰ ὅπλα κατὰ χώραν ἔνθεν ὥρμηντο. Ἦν μέντοι οὐ πάνυ ἐν ἐπιπέδῳ, ἀλλὰ πρὸς ὀρθίῳ μᾶλλόν τι τὸ στρατόπεδον. ἐκ δὲ τούτου ἦσαν μέν τινες τῶν Λακεδαιμονίων οἳ ἀφόρητον τὴν συμφορὰν ἡγούμενοι τό τε τροπαῖον ἔφασαν χρῆναι κωλύειν ἱστάναι τοὺς πολεμίους, τούς τε νεκροὺς μὴ ὑποσπόνδους, ἀλλὰ διὰ μάχης πειρᾶσθαι ἀναιρεῖσθαι. (15) Οἱ δὲ πολέμαρχοι, ὁρῶντες μὲν τῶν συμπάντων Λακεδαιμονίων τεθνεῶτας ἐγγὺς χιλίους, ὁρῶντες δ᾽ αὐτῶν Σπαρτιατῶν, ὄντων τῶν ἐκεῖ ὡς ἑπτακοσίων, τεθνηκότας περὶ τετρακοσίους, αἰσθανόμενοι δὲ τοὺς συμμάχους πάντας μὲν ἀθύμως ἔχοντας πρὸς τὸ μάχεσθαι, ἔστι δὲ οὓς αὐτῶν οὐδὲ ἀχθομένους τῷ γεγενημένῳ, συλλέξαντες τοὺς ἐπικαιριωτάτους ἐβουλεύοντο τί χρὴ ποιεῖν. Ἐπεὶ δὲ πᾶσιν ἐδόκει ὑποσπόνδους τοὺς νεκροὺς ἀναιρεῖσθαι, οὕτω δὴ ἔπεμψαν κήρυκα περὶ σπονδῶν. Οἱ μέντοι Θηβαῖοι μετὰ ταῦτα καὶ τροπαῖον ἐστήσαντο καὶ τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπέδοσαν.

(16) Γενομένων δὲ τούτων, ὁ μὲν εἰς τὴν Λακεδαίμονα ἀγγελῶν τὸ πάθος ἀφικνεῖται γυμνοπαιδιῶν τε οὔσης τῆς τελευταίας καὶ τοῦ ἀνδρικοῦ χοροῦ ἔνδον ὄντος· οἱ δὲ ἔφοροι ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ πάθος, ἐλυποῦντο μέν, ὥσπερ, οἶμαι, ἀνάγκη: τὸν μέντοι χορὸν οὐκ ἐξήγαγον, ἀλλὰ διαγωνίσασθαι εἴων. Καὶ τὰ μὲν ὀνόματα πρὸς τοὺς οἰκείους ἑκάστου τῶν τεθνεώτων ἀπέδοσαν· προεῖπαν δὲ ταῖς γυναιξὶ μὴ ποιεῖν κραυγήν, ἀλλὰ σιγῇ τὸ πάθος φέρειν. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἦν ὁρᾶν, ὧν μὲν ἐτέθνασαν οἱ προσήκοντες, λιπαροὺς καὶ φαιδροὺς ἐν τῷ φανερῷ ἀναστρεφομένους, ὧν δὲ ζῶντες ἠγγελμένοι ἦσαν, ὀλίγους ἂν εἶδες, τούτους δὲ σκυθρωποὺς καὶ ταπεινοὺς περιιόντας.

(17) Ἐκ δὲ τούτου φρουρὰν μὲν ἔφαινον οἱ ἔφοροι ταῖν ὑπολοίποιν μόραιν μέχρι τῶν τετταράκοντα ἀφ᾽ ἥβης: ἐξέπεμπον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν ἔξω μορῶν μέχρι τῆς αὐτῆς ἡλικίας· τὸ γὰρ πρόσθεν εἰς τοὺς Φωκέας μέχρι τῶν πέντε καὶ τριάκοντα ἀφ᾽ ἥβης ἐστρατεύοντο: καὶ τοὺς ἐπ᾽ ἀρχαῖς δὲ τότε καταλειφθέντας ἀκολουθεῖν ἐκέλευον.

(18) Ὁ μὲν οὖν Ἀγησίλαος ἐκ τῆς ἀσθενείας οὔπω ἴσχυεν· ἡ δὲ πόλις Ἀρχίδαμον τὸν υἱὸν ἐκέλευεν αὐτοῦ ἡγεῖσθαι. προθύμως δ᾽ αὐτῷ συνεστρατεύοντο Τεγεᾶται: ἔτι γὰρ ἔζων οἱ περὶ Στάσιππον, λακωνίζοντες καὶ οὐκ ἐλάχιστον δυνάμενοι ἐν τῇ πόλει. ἐρρωμένως δὲ καὶ οἱ Μαντινεῖς ἐκ τῶν κωμῶν συνεστρατεύοντο· ἀριστοκρατούμενοι γὰρ ἐτύγχανον. Καὶ Κορίνθιοι δὲ καὶ Σικυώνιοι καὶ Φλειάσιοι καὶ Ἀχαιοὶ μάλα προθύμως ἠκολούθουν, καὶ ἄλλαι δὲ πόλεις ἐξέπεμπον στρατιώτας. ἐπλήρουν δὲ καὶ τριήρεις αὐτοί τε οἱ Λακεδαιμόνιοι καὶ Κορίνθιοι, καὶ ἐδέοντο καὶ Σικυωνίων συμπληροῦν, ἐφ᾽ ὧν διενοοῦντο τὸ στράτευμα διαβιβάζειν. (19) καὶ ὁ μὲν δὴ Ἀρχίδαμος ἐθύετο ἐπὶ τῇ διαβάσει.

Οἱ δὲ Θηβαῖοι εὐθὺς μὲν μετὰ τὴν μάχην ἔπεμψαν εἰς Ἀθήνας ἄγγελον ἐστεφανωμένον, καὶ ἅμα μὲν τῆς νίκης τὸ μέγεθος ἔφραζον, ἅμα δὲ βοηθεῖν ἐκέλευον, λέγοντες ὡς νῦν ἐξείη Λακεδαιμονίους πάντων ὧν ἐπεποιήκεσαν αὐτοὺς τιμωρήσασθαι. (20) Τῶν δὲ Ἀθηναίων ἡ βουλὴ ἐτύγχανεν ἐν ἀκροπόλει καθημένη. Ἐπεὶ δ᾽ ἤκουσαν τὸ γεγενημένον, ὅτι μὲν σφόδρα ἠνιάθησαν πᾶσι δῆλον ἐγένετο· οὔτε γὰρ ἐπὶ ξένια τὸν κήρυκα ἐκάλεσαν, περί τε τῆς βοηθείας οὐδὲν ἀπεκρίναντο. καὶ Ἀθήνηθεν μὲν οὕτως ἀπῆλθεν ὁ κῆρυξ.

Πρὸς μέντοι Ἰάσονα, σύμμαχον ὄντα, ἔπεμπον σπουδῇ οἱ Θηβαῖοι, κελεύοντες βοηθεῖν, διαλογιζόμενοι πῇ τὸ μέλλον ἀποβήσοιτο. (21) Ὁ δ᾽ εὐθὺς τριήρεις μὲν ἐπλήρου, ὡς βοηθήσων κατὰ θάλατταν, συλλαβὼν δὲ τό τε ξενικὸν καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππέας, καίπερ ἀκηρύκτῳ πολέμῳ τῶν Φωκέων χρωμένων, πεζῇ διεπορεύθη εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἐν πολλαῖς τῶν πόλεων πρότερον ὀφθεὶς ἢ ἀγγελθεὶς ὅτι πορεύοιτο. Πρὶν γοῦν συλλέγεσθαί τι πανταχόθεν ἔφθανε πόρρω γιγνόμενος, δῆλον ποιῶν ὅτι πολλαχοῦ τὸ τάχος μᾶλλον τῆς βίας διαπράττεται τὰ δέοντα.

(22) Ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο εἰς τὴν Βοιωτίαν, λεγόντων τῶν Θηβαίων ὡς καιρὸς εἴη ἐπιτίθεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἄνωθεν μὲν ἐκεῖνον σὺν τῷ ξενικῷ, σφᾶς δὲ ἀντιπροσώπους, ἀπέτρεπεν αὐτοὺς ὁ Ἰάσων, διδάσκων ὡς καλοῦ ἔργου γεγενημένου οὐκ ἄξιον αὐτοῖς εἴη διακινδυνεῦσαι, ὥστε ἢ ἔτι μείζω καταπρᾶξαι ἢ στερηθῆναι καὶ τῆς γεγενημένης νίκης. (23) « Οὐχ ὁρᾶτε, ἔφη, ὅτι καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ἐν ἀνάγκῃ ἐγένεσθε, ἐκρατήσατε; Οἴεσθαι οὖν χρὴ καὶ Λακεδαιμονίους ἄν, εἰ ἀναγκάζοιντο †ἐκγενέσθαι τοῦ ζῆν, ἀπονοηθέντας διαμάχεσθαι. Καὶ ὁ θεὸς δέ, ὡς ἔοικε, πολλάκις χαίρει τοὺς μὲν μικροὺς μεγάλους ποιῶν, τοὺς δὲ μεγάλους μικρούς. » (24) Τοὺς μὲν οὖν Θηβαίους τοιαῦτα λέγων ἀπέτρεπε τοῦ διακινδυνεύειν· τοὺς δ᾽ αὖ Λακεδαιμονίους ἐδίδασκεν οἷον μὲν εἴη ἡττημένον στράτευμα, οἷον δὲ νενικηκός. « Εἰ δ᾽ ἐπιλαθέσθαι, ἔφη, βούλεσθε τὸ γεγενημένον πάθος, συμβουλεύω ἀναπνεύσαντας καὶ ἀναπαυσαμένους καὶ μείζους γεγενημένους τοῖς ἀηττήτοις οὕτως εἰς μάχην ἰέναι. Νῦν δέ, ἔφη, εὖ ἴστε ὅτι καὶ τῶν συμμάχων ὑμῖν εἰσὶν οἳ διαλέγονται περὶ φιλίας τοῖς πολεμίοις· ἀλλὰ ἐκ παντὸς τρόπου πειρᾶσθε σπονδὰς λαβεῖν. ταῦτα δ᾽, ἔφη, ἐγὼ προθυμοῦμαι, σῶσαι ὑμᾶς βουλόμενος διά τε τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν πρὸς ὑμᾶς καὶ διὰ τὸ προξενεῖν ὑμῶν.»

(25) Ἔλεγε μὲν οὖν τοιαῦτα, ἔπραττε δ᾽ ἴσως ὅπως διάφοροι καὶ οὗτοι ἀλλήλοις ὄντες ἀμφότεροι ἐκείνου δέοιντο. Οἱ μέντοι Λακεδαιμόνιοι, ἀκούσαντες αὐτοῦ, πράττειν περὶ τῶν σπονδῶν ἐκέλευον· ἐπεὶ δ᾽ ἀπηγγέλθη ὅτι εἴησαν αἱ σπονδαί, παρήγγειλαν οἱ πολέμαρχοι δειπνήσαντας συνεσκευάσθαι πάντας, ὡς τῆς νυκτὸς πορευσομένους, ὅπως ἅμα τῇ ἡμέρᾳ πρὸς τὸν Κιθαιρῶνα ἀναβαίνοιεν. Ἐπεὶ δ᾽ ἐδείπνησαν, πρὶν καθεύδειν παραγγείλαντες ἀκολουθεῖν, ἡγοῦντο εὐθὺς ἀφ᾽ ἑσπέρας τὴν διὰ Κρεύσιος, τῷ λαθεῖν πιστεύοντες μᾶλλον ἢ ταῖς σπονδαῖς. (26) Μάλα δὲ χαλεπῶς πορευόμενοι, οἷα δὴ ἐν νυκτί τε καὶ ἐν φόβῳ ἀπιόντες καὶ χαλεπὴν ὁδόν, εἰς Αἰγόσθενα τῆς Μεγαρικῆς ἀφικνοῦνται. ἐκεῖ δὲ περιτυγχάνουσι τῷ μετὰ Ἀρχιδάμου στρατεύματι. Ἔνθα δὴ ἀναμείνας, ἕως καὶ οἱ σύμμαχοι πάντες παρεγένοντο, ἀπῆγε πᾶν ὁμοῦ τὸ στράτευμα μέχρι Κορίνθου· ἐκεῖθεν δὲ τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τοὺς δὲ πολίτας οἴκαδε ἀπήγαγεν.

(27) Ὁ μέντοι Ἰάσων ἀπιὼν διὰ τῆς Φωκίδος Ὑαμπολιτῶν μὲν τό τε προάστιον εἷλε καὶ τὴν χώραν ἐπόρθησε καὶ ἀπέκτεινε πολλούς· τὴν δ᾽ ἄλλην Φωκίδα διῆλθεν ἀπραγμόνως. ἀφικόμενος δὲ εἰς Ἡράκλειαν κατέβαλε τὸ Ἡρακλεωτῶν τεῖχος, δῆλον ὅτι οὐ τοῦτο φοβούμενος, μή τινες ἀναπεπταμένης ταύτης τῆς παρόδου πορεύσοιντο ἐπὶ τὴν ἐκείνου δύναμιν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐνθυμούμενος μή τινες τὴν Ἡράκλειαν ἐπὶ στενῷ οὖσαν καταλαβόντες εἴργοιεν αὐτόν, εἴ ποι βούλοιτο τῆς Ἑλλάδος πορεύεσθαι.

(28) Ἐπεὶ δὲ ἀπῆλθε πάλιν εἰς τὴν Θετταλίαν, μέγας μὲν ἦν καὶ διὰ τὸ τῷ νόμῳ Θετταλῶν ταγὸς καθεστάναι καὶ διὰ τὸ μισθοφόρους πολλοὺς τρέφειν περὶ αὑτὸν καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας, καὶ τούτους ἐκπεπονημένους ὡς ἂν κράτιστοι εἶεν· ἔτι δὲ μείζων καὶ διὰ τὸ συμμάχους πολλοὺς τοὺς μὲν ἤδη εἶναι αὐτῷ, τοὺς δὲ καὶ ἔτι βούλεσθαι γίγνεσθαι. μέγιστος δ᾽ ἦν τῶν καθ᾽ αὑτὸν τῷ μηδ᾽ ὑφ᾽ ἑνὸς εὐκαταφρόνητος εἶναι. (29) Ἐπιόντων δὲ Πυθίων παρήγγειλε μὲν ταῖς πόλεσι βοῦς καὶ οἶς καὶ αἶγας καὶ ὗς παρασκευάζεσθαι ὡς εἰς τὴν θυσίαν· καὶ ἔφασαν πάνυ μετρίως ἑκάστῃ πόλει ἐπαγγελλομένῳ γενέσθαι βοῦς μὲν οὐκ ἐλάττους χιλίων, τὰ δὲ ἄλλα βοσκήματα πλείω ἢ μύρια. Ἐκήρυξε δὲ καὶ νικητήριον χρυσοῦν στέφανον ἔσεσθαι, ἥτις τῶν πόλεων βοῦν ἡγεμόνα κάλλιστον τῷ θεῷ θρέψειε. (30) Παρήγγειλε δὲ καὶ ὡς στρατευσομένοις εἰς τὸν περὶ τὰ Πύθια χρόνον Θετταλοῖς παρασκευάζεσθαι· διενοεῖτο γάρ, ὡς ἔφασαν, καὶ τὴν πανήγυριν τῷ θεῷ καὶ τοὺς ἀγῶνας αὐτὸς διατιθέναι. Περὶ μέντοι τῶν ἱερῶν χρημάτων ὅπως μὲν διενοεῖτο ἔτι καὶ νῦν ἄδηλον· λέγεται δὲ ἐπερομένων τῶν Δελφῶν τί χρὴ ποιεῖν, ἐὰν λαμβάνῃ τῶν τοῦ θεοῦ χρημάτων, ἀποκρίνασθαι τὸν θεὸν ὅτι αὐτῷ μελήσει. (31) Ὁ δ᾽ οὖν ἀνὴρ τηλικοῦτος ὢν καὶ τοσαῦτα καὶ τοιαῦτα διανοούμενος, ἐξέτασιν πεποιηκὼς καὶ δοκιμασίαν τοῦ Φεραίων ἱππικοῦ, καὶ ἤδη καθήμενος καὶ ἀποκρινόμενος, εἴ τις δεόμενός του προσίοι, ὑπὸ νεανίσκων ἑπτὰ προσελθόντων ὡς διαφερομένων τι ἀλλήλοις ἀποσφάττεται καὶ κατακόπτεται. (32) Βοηθησάντων δὲ ἐρρωμένως τῶν παραγενομένων δορυφόρων εἷς μὲν ἔτι τύπτων τὸν Ἰάσονα λόγχῃ πληγεὶς ἀποθνῄσκει· ἕτερος δὲ ἀναβαίνων ἐφ᾽ ἵππον ἐγκαταληφθεὶς καὶ πολλὰ τραύματα λαβὼν ἀπέθανεν· οἱ δ᾽ ἄλλοι ἀναπηδήσαντες ἐπὶ τοὺς παρεσκευασμένους ἵππους ἀπέφυγον: ὅποι δὲ ἀφίκοιντο τῶν Ἑλληνίδων πόλεων, ἐν ταῖς πλείσταις ἐτιμῶντο. ᾯ καὶ δῆλον ἐγένετο ὅτι ἰσχυρῶς ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες αὐτὸν μὴ τύραννος γένοιτο.

(33) Ἀποθανόντος μέντοι ἐκείνου Πολύδωρος ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ Πολύφρων ταγοὶ κατέστησαν. Καὶ ὁ μὲν Πολύδωρος, πορευομένων ἀμφοτέρων εἰς Λάρισαν, νύκτωρ καθεύδων ἀποθνῄσκει ὑπὸ Πολύφρονος τοῦ ἀδελφοῦ, ὡς ἐδόκει· ὁ γὰρ θάνατος αὐτοῦ ἐξαπιναῖός τε καὶ οὐκ ἔχων φανερὰν πρόφασιν ἐγένετο. (34) Ὁ δ᾽ αὖ Πολύφρων ἦρξε μὲν ἐνιαυτόν, κατεσκευάσατο δὲ τὴν ταγείαν τυραννίδι ὁμοίαν. Ἔν τε γὰρ Φαρσάλῳ τὸν Πολυδάμαντα καὶ ἄλλους τῶν πολιτῶν ὀκτὼ τοὺς κρατίστους ἀπέκτεινεν, ἔκ τε Λαρίσης πολλοὺς φυγάδας ἐποίησε. (35) Ταῦτα δὲ ποιῶν καὶ οὗτος ἀποθνῄσκει ὑπ᾽ Ἀλεξάνδρου, ὡς τιμωροῦντος τῷ Πολυδώρῳ καὶ τὴν τυραννίδα καταλύοντος. ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸς παρέλαβε τὴν ἀρχήν, χαλεπὸς μὲν Θετταλοῖς ταγὸς ἐγένετο, χαλεπὸς δὲ Θηβαίοις καὶ Ἀθηναίοις πολέμιος, ἄδικος δὲ λῃστὴς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. Τοιοῦτος δ᾽ ὢν καὶ αὐτὸς αὖ ἀποθνῄσκει, αὐτοχειρίᾳ μὲν ὑπὸ τῶν τῆς γυναικὸς ἀδελφῶν, βουλῇ δὲ ὑπ᾽ αὐτῆς ἐκείνης. (36) Τοῖς τε γὰρ ἀδελφοῖς ἐξήγγειλεν ὡς ὁ Ἀλέξανδρος ἐπιβουλεύοι αὐτοῖς καὶ ἔκρυψεν αὐτοὺς ἔνδον ὄντας ὅλην τὴν ἡμέραν, καὶ δεξαμένη μεθύοντα τὸν Ἀλέξανδρον ἐπεὶ κατεκοίμισεν, ὁ μὲν λύχνος ἐκάετο, τὸ δὲ ξίφος αὐτοῦ ἐξήνεγκεν. Ὡς δ᾽ ᾔσθετο ὀκνοῦντας εἰσιέναι ἐπὶ τὸν Ἀλέξανδρον τοὺς ἀδελφούς, εἶπεν ὡς εἰ μὴ ἤδη πράξοιεν, ἐξεγερεῖ αὐτόν. ὡς δ᾽ εἰσῆλθον, ἐπισπάσασα τὴν θύραν εἴχετο τοῦ ῥόπτρου, ἕως ἀπέθανεν ὁ ἀνήρ. (37) Ἡ δὲ ἔχθρα λέγεται αὐτῇ πρὸς τὸν ἄνδρα γενέσθαι ὑπὸ μέν τινων ὡς ἐπεὶ ἔδησε τὰ ἑαυτοῦ παιδικὰ ὁ Ἀλέξανδρος, νεανίσκον ὄντα καλόν, δεηθείσης αὐτῆς λῦσαι ἐξαγαγὼν αὐτὸν ἀπέσφαξεν· οἱ δέ τινες ὡς ἐπεὶ παῖδες αὐτῷ οὐκ ἐγίγνοντο ἐκ ταύτης, ὅτι πέμπων εἰς Θήβας ἐμνήστευε τὴν Ἰάσονος γυναῖκα (ἀνα)λαβεῖν. Τὰ μὲν οὖν αἴτια τῆς ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῆς γυναικὸς οὕτω λέγεται· τῶν δὲ ταῦτα πραξάντων ἄχρι οὗ ὅδε ὁ λόγος ἐγράφετο Τισίφονος πρεσβύτατος ὢν τῶν ἀδελφῶν τὴν ἀρχὴν εἶχε.
 

(1) Là-dessus les Athéniens retirent les garnisons des villes, rappellent Iphicrate et la flotte, et le contraignent à rendre tout ce qu’il a pris depuis que les serments ont été prêtés aux Lacédémoniens. (2) Cependant les Lacédémoniens retirent les harrnostes et les garnisons de toutes les villes, à l’exception de Cléombrote, qui commandait l’armée en Phocide. Lorsqu’il fait demander aux magistrats de sa patrie ce qu’il doit faire, Prothoüs dit qu’à son avis on doit licencier l’armée conformément aux serments, et faire dire aux villes de déposer dans le temple d’Apollon chacune la somme qu’elle voudrait pour sa part ; qu’ensuite, si quelqu’un se refusait à reconnaître l’indépendance des villes, il faudrait réunir de nouveau tous ceux des alliés qui voudraient protéger cette indépendance, et marcher contre les opposants : c’était en effet, pensait-il, la manière de se rendre les dieux le plus favorables, et d’indisposer le moins les villes. (3) Mais l’assemblée, après avoir entendu son avis, considéra tout ce qu’il dit comme du bavardage : c’était déjà, à ce qu’il parut, un mauvais génie qui la menait. On fit dire à Cléombrote de ne pas licencier son armée, mais de marcher droit sur les Thébains, s’ils ne reconnaissaient pas l’indépendance des villes. Lorsque Cléombrote apprend que la paix est faite, il envoie demander aux éphores ce qu’il doit faire ; ceux-ci lui ordonnent de marcher sur les Thébains, s’ils ne reconnaissent pas l’indépendance des villes en Béotie.

Lors donc qu’il voit que, loin de rendre les villes à la liberté, ils ne licencient pas leur armée afin de l’opposer aux Lacédémoniens, il conduit les troupes en Béotie. Il y avait un chemin par lequel les Thébains s’attendaient à le voir entrer : c’était du côté de la Phocide, par un certain défilé qu’ils gardaient ; mais il s’avance à l’improviste à travers le pays montagneux de Thisbé, arrive à Creusis, prend cette ville forte, et s’empare de douze trirèmes thébaines. (4) Après quoi, il s’éloigne 518 de la mer et vient se camper à Leuctres, sur le territoire de Thespies. Les Thébains, qui n’avaient d’autres alliés que les Béotiens, placent leur camp sur une colline située vis-à-vis, à peu de distance. Alors les amis de Cléombrote l’abordent en lui disant : (5) « Cléombrote, si tu laisses les Thébains se retirer sans combat, tu risques d’être traité avec la dernière rigueur par notre cité : car on se rappellera que, lorsque tu vins à Cynoscéphales, tu ne ravageas aucune partie du pays des Thébains, et que, dans une expédition suivante, tu fus arrêté au passage, tandis qu’Agésilas a toujours pénétré dans leur pays par le Cithéron. Si donc tu consultes ton propre intérêt, ou que tu veuilles le bien de ta patrie, il faut te montrer contre ces gens. » Voilà ce que disaient ses amis. Ses ennemis disaient : « C’est donc maintenant que cet homme fera voir s’il favorise réellement les Thébains, comme on le dit. » (6) Cléombrote, en entendant tout cela, se sentait excité à engager la bataille.

De leur côté, les chefs des Thébains réfléchissent que, s’ils ne livrent pas bataille, les villes voisines de Thèbes quitteront la partie, qu’ils seront eux-mêmes assiégés, puisque, dans le cas où le peuple de Thèbes viendrait à manquer de vivres, ils risquaient de voir aussi la ville leur devenir contraire ; et, comme plusieurs d’entre eux avaient été exilés auparavant, ils trouvent qu’il vaut mieux mourir en combattant que de subir un nouvel exil. (7) A cela vient se joindre une certaine confiance que leur inspire un oracle connu, d’après lequel les Lacédémoniens devaient essuyer une défaite à l’endroit où se trouvait la tombe des jeunes filles qui, dit-on, s’étaient donné la mort par suite de la violence que leur avaient faite quelques Lacédémoniens (10). Aussi les Thébains avaient-ils décoré ce monument avant le combat. On leur annonce également de la ville que tous les temples se sont ouverts d’eux-mêmes et que les prêtresses déclarent que les dieux promettent une victoire. On dit aussi que les vases du temple d’Hercule sont dispersés, ce qui signifie que Hercule est parti pour le combat. Quelques-uns prétendent, il est vrai, que tout cela n’était que des artifices de l’autorité supérieure (11).

(8) Ainsi tout, pour cette bataille, était contraire aux Lacédémoniens, tandis que la fortune avait tout disposé en faveur de leurs adversaires. En effet, c’était après déjeuner que Cléom- 519 brote avait tenu le dernier conseil au sujet du combat, à midi ; on avait passablement bu, et le vin, dit-on, avait un peu monté les têtes. (9) Lorsque les deux partis se sont armés et que la bataille est imminente, les marchands et quelques skeuophores, ainsi que ceux qui ne voulaient pas se battre, se préparent à s’éloigner de l’armée béotienne ; mais les mercenaires, sous le commandement de Hiéron, et les peltastes phocéens avec les cavaliers héracléotes et phliasiens, font un circuit, et fondent sur eux au moment où ils s’éloignent, les mettant en fuite et les poursuivant du côté du camp des Béotiens ; de sorte qu’ils rendent l’armée béotienne beaucoup plus forte et beaucoup plus nombreuse qu’elle ne l’était auparavant. (10) Ensuite, comme c’était une plaine qui s’étendait entre les deux partis, les Lacédémoniens établissent leur cavalerie en avant de leur phalange, et les Thébains déploient la leur en face. Mais la cavalerie des Thébains était une troupe exercée par la guerre avec les Orchoméniens et par celle avec les Thespiens, tandis qu’à cette époque les Lacédémoniens avaient une cavalerie détestable. (11) C’étaient, en effet, les plus riches citoyens qui élevaient les chevaux ; et, quand on annonçait une campagne, chaque homme désigné arrivait, prenant le cheval et les armes qu’on lui donnait, et partait immédiatement. En outre, c’étaient les soldats les plus faibles de corps et les moins désireux de s’illustrer qui se trouvaient à cheval. (12) Telle était la cavalerie des deux côtés. Quant aux corps d’armée, on dit que les Lacédémoniens mirent les énomoties (12) sur trois files, de sorte que cela ne leur faisait pas plus de douze hommes de hauteur. Les Thébains, au contraire, étaient agglomérés sur une profondeur de cinquante boucliers, calculant que, s’ils battaient le corps du roi, ils seraient facilement maîtres de tout le reste.

(13) Lorsque Cléombrote commença le premier mouvement contre les ennemis, avant même que son armée se fût aperçue qu’on marchait en avant, la cavalerie des deux partis en était déjà aux mains, et celle des Lacédémoniens avait été promptement mise en déroute ; en fuyant, les cavaliers tombent sur leurs propres hoplites, chargés en outre par les loches des Thébains. Cependant la supériorité que le corps de Cléombrote commença par avoir au début de la bataille, est prouvée par un témoignage positif : c’est qu’on n’aurait pas pu le rele - 520 ver et l’emporter vivant, si ceux qui combattaient autour de lui n’avaient pas eu l’avantage dans le moment. (14) Mais lorsque le polémarque Dinon eut été tué, ainsi que Sphodrias, un des commensaux du roi, et son fils Cléonyme, la cavalerie, et ceux qu’on nomme symphores du polémarque, aussi bien que tous les autres, ne purent plus tenir contre le nombre et commencèrent à céder : les troupes lacédémoniennes de l’aile gauche, voyant la droite enfermée, plièrent aussi. Malgré le nombre des morts et leur défaite, les Lacédémoniens, après avoir passé le fossé qui se trouvait en avant de leur camp, viennent se placer sous les armes à l’endroit d’où ils sont partis ; le camp n’était pas complétement en plaine, mais s’élevait quelque peu en montant. Il y eut alors quelques Lacédémoniens qui, croyant qu’on ne pouvait supporter un tel revers, dirent qu’il fallait empêcher l’ennemi d’ériger un trophée, et essayer d’enlever les morts par la force des armes, sans recourir à une trêve. (15) Mais les polémarques, voyant que près de mille Lacédémoniens ont déjà succombé, et que les Spartiates eux-mêmes, qui se trouvaient à l’armée au nombre de sept cents, avaient perdu environ quatre cents hommes, sentant d’ailleurs que tous les alliés étaient sans courage pour combattre, et que quelques-uns même n’étaient point fâchés de la tournure des événements, rassemblent les principaux chefs pour délibérer sur ce qu’il faut faire. Tous ayant été d’avis de réclamer une trêve pour relever les morts, ils envoient un héraut la demander. Les Thébains dressent ensuite un trophée et accordent une trêve pour relever les morts.

(16) Après ces événements, le messager qui apporte à Lacédémone la nouvelle de ce désastre, y arrive le dernier jour des Gymnopédies (13), au moment où le chœur des hommes était dans le théâtre. Les éphores, en apprenant ce désastre, en furent nécessairement affligés, du moins je le présume. Cependant ils ne renvoyèrent point le chœur et laissèrent achever les jeux. Ils donnèrent ensuite les noms des morts à chacun de leurs parents, en recommandant aux femmes de ne pas faire de cris, mais de supporter leur malheur en silence. Le lendemain, on put voir les parents de ceux qui étaient morts paraître en public, gais et joyeux, tandis que les parents de ceux qu’on avait annoncés survivre ne se montrèrent qu’en petit nombre, l’air morne et humilié.

521 (17) Là-dessus les éphores décrètent une levée du reste des mores, en prenant jusqu’aux hommes qui, depuis quarante ans, ont passé l’adolescence. Ils font aussi partir les hommes de cet âge qui appartiennent aux mores déjà sorties. Car jusqu’alors on n’avait envoyé contre la Phocide que les hommes qui n’avaient pas plus de trente-cinq ans de service. Enfin l’on ordonne que ceux qui sont restés alors à cause de leur charge, partiront aussi.

(18) Agésilas n’étant pas encore remis de sa maladie, la ville donne le commandement à son fils Archidamus. Les Tégéates montrent beaucoup de zèle à marcher avec eux. En effet, Stasippe et ses partisans, qui tenaient pour Lacédémone, et qui avaient une grande puissance dans la ville, étaient encore vivants. Les Mantinéens, habitants des villages, prennent aussi une part vigoureuse à l’expédition ; car ils étaient en aristocratie. Les Corinthiens, les Sicyoniens, les Phliasiens et les Achéens déploient également beaucoup de zèle, et beaucoup de villes encore envoient des soldats. Les Lacédémoniens eux-mêmes et les Corinthiens équipent des trirèmes, sur lesquelles ils comptent transporter leur armée ; ils demandent aux Sicyoniens d’en équiper aussi ; (19) puis Archidamus sacrifie pour obtenir un heureux trajet.

Quant aux Thébains, aussitôt après la bataille, ils envoient à Athènes un messager couronné de fleurs ; et, tout en dépeignant la grandeur de leur victoire, ils demandent des secours, disant que c’est maintenant le moment de tirer vengeance de tout le mal qu’ont fait les Lacédémoniens. (20) Le conseil des Athéniens se trouvait siéger dans l’Acropole. Quand les conseillers apprennent ce qui est arrivé, ils en laissent percer aux yeux de tous un vif chagrin ; car ils n’offrent point au héraut des présents hospitaliers, et ils ne donnent aucune réponse au sujet des secours. Le héraut repart ainsi d’Athènes.

Cependant les Thébains envoient en hâte vers Jason, leur allié, pour lui demander des secours, en réfléchissant aux chances de l’avenir. (21) Jason équipe aussitôt des trirèmes pour leur venir en aide par mer ; puis, rassemblant ses troupes soldées et la cavalerie de sa garde, bien qu’il ait avec les Phocéens une guerre d’extermination, il se rend par terre en Béotie, se montrant, avant qu’on l’ait annoncé, dans la plupart des villes sur son passage. Avant qu’on ait eu le temps de rassembler les forces de tous côtés, il a prévenu de vitesse, et 522 il est déjà bien loin, faisant voir par là que souvent la promptitude conduit plus facilement au but que la violence.

(22) Quand il est arrivé en Béotie, les Thébains lui disent que ce serait un moment favorable pour fondre sur les Lacédémoniens par les hauteurs avec ses mercenaires, tandis qu’eux-mêmes les attaqueraient de front ; mais Jason les détourne de ce projet, en leur montrant qu’après une brillante affaire, il ne serait pas bon de livrer au hasard le gain d’un plus grand succès ou la perte de la victoire gagnée : (23) « Ne voyez-vous pas, dit-il, que vous-mêmes vous avez été vainqueurs, quand vous étiez dans la détresse ? Il faut donc aussi croire que, si les Lacédémoniens étaient réduits à la dernière extrémité, ils combattraient en désespérés. La divinité d’ailleurs, à ce qu’il paraît, se plaît souvent à grandir les petits et à rapetisser les grands. »  (24) Jason dissuade donc les Thébains par des discours de ce genre de risquer une affaire décisive. De l’autre côté, il démontrait aussi aux Lacédémoniens qu’autre chose est de se mettre en campagne avec une armée vaincue, autre chose avec des troupes victorieuses : « Si vous voulez, dit-il, oublier le revers que vous avez essuyé, je vous conseille de reprendre haleine, et d’accroître vos forces pour vous mesurer ensuite avec des gens que vous. n’avez pu vaincre. Quant à présent, ajouta-t-il, sachez le bien, il y a de vos alliés qui sont en pourparlers avec vos ennemis pour une alliance. Cherchez donc à tout prix à obtenir une trêve. Si je le désire, dit-il enfin, c’est que je veux vous sauver, tant à cause de l’amitié de mon père pour vous, que parce que je suis votre proxène. »

(25) Voilà ce qu’il disait ; mais peut-être agissait-il de manière à ce que les partis, bien que séparés par leurs différends mutuels, eussent tous les deux besoin de lui. Les Lacédémoniens cependant, après l’avoir entendu, décident de négocier une trêve. Lorsqu’on annonce qu’elle est faite, les polémarques publient que tous aient à prendre leur repas et à se tenir prêts à se mettre en route la même nuit, afin de passer le Cithéron au point du jour. Le repas fini, avant le sommeil l’ordre est donné de partir, et l’on prend, aussitôt que le soir est venu, la route de Creusis, se fiant plus à cette manœuvre cachée qu’à une trêve. (26) Après une marche fort pénible, la nuit, sous l’influence de la peur et par une route difficile, on arrive à Égosthène en Mégaride, où l’on rencontre l’armée d’Archidamus. Celui-ci, après avoir attendu dans cet endroit que tous les alliés soient arrivés, ramène toute l’armée réunie jusqu’à 523 Corinthe, d’où il reconduit ses concitoyens à Lacédémone, après avoir licencié les alliés.

(27) Cependant Jason, en s’en retournant par la Phocide, prend le faubourg d’Hyampolis, ravage le pays et tue un grand nombre d’habitants. Il traverse pacifiquement le reste de la Phocide ; mais arrivé à Héraclée, il en détruit les murailles. Il est clair qu’il ne craignait point qu’on pût venir attaquer sa puissance par ce passage ouvert ; mais plutôt il voulait qu’on ne pût, en occupant Héraclée, située dans un défilé, lui fermer le passage, s’il désirait marcher contre quelque contrée de la Grèce.

(28) De retour en Thessalie, il était fort puissant, et parce qu’il avait été légalement nommé chef absolu des Thessaliens, et parce qu’il entretenait à sa solde autour de lui un grand nombre de troupes d’infanterie et de cavalerie, exercées de manière à être supérieures. Sa puissance était encore augmentée par le nombre des peuples qu’il avait pour alliés, et de ceux qui aspiraient à le devenir. Mais ce qui le plaçait au-dessus de tous ceux de son temps, c’est qu’il n’était personne qui fût en état de le mépriser. (29) A l’approche des jeux pythiques, il fit publier dans les villes qu’on eût à préparer pour les sacrifices des bœufs, des brebis, des chèvres et des porcs ; et l’on dit que, bien que chaque ville eût été imposée très-modérément ; on ne réunit pas moins de mille bœufs, et que le reste du bétail s’éleva à plus de dix mille têtes. Il publia aussi qu’il donnerait une couronne d’or pour prix à celle des villes qui engraisserait en l’honneur du dieu le plus beau bœuf pour prémice des victimes. (30) Il commanda aussi aux Thessaliens de se préparer à se mettre en campagne pour l’époque des jeux pythiques, ayant, disait-on, l’intention d’ordonner lui-même la fête et les jeux en l’honneur d’Apollon. Cependant on ne sait pas encore aujourd’hui quelles étaient réellement ses dispositions à l’égard des richesses sacrées ; mais on dit que les Delphiens ayant demandé à l’oracle ce qu’ils devaient faire dans le cas où il toucherait à l’argent consacré à Apollon, le dieu répondit que cela serait son affaire. (31) Cet homme si puissant, et qui roulait dans son esprit tant et de si vastes desseins, venait donc un jour de faire l’inspection de la cavalerie de Phères et de la passer en revue. Au moment où il s’asseyait pour répondre à ce qu’on pouvait avoir à lui demander, il est assassiné et massacré par sept jeunes gens qui s’approchent en ayant l’air d’avoir entre eux un différend. (32) Les doryphores qui étaient près de lui se précipitent aussitôt pour le défendre, 524 et l’un des meurtriers en est tué d’un coup de lance au moment où il frappait encore Jason ; un second est pris comme il montait à cheval, et meurt frappé de plusieurs blessures. Les autres s’élancent sur des chevaux préparés d’avance et s’échappent. Ils sont reçus avec honneur dans la plupart des villes grecques où ils se rendent ; ce qui fait bien voir que les Grecs redoutaient fort qu’il ne devînt tyran.

(33) Cependant Jason mort, ses frères Polydore et Polyphron sont nommés chefs absolus. Mais Polydore, dans un voyage qu’ils font tous deux à Larisse, est tué, à ce qu’il semble, par son frère Polyphron. Sa mort, en effet, arrive subitement et sans cause apparente. (34) Polyphron, à son tour, règne pendant un an et exerce un pouvoir semblable à une tyrannie. A Pharsale, il fait périr Polydamas et huit des premiers citoyens, et à Larisse il exile un grand nombre de gens. (35) Il se livrait à ces excès, lorsque Alexandre le tue pour venger, à ce qu’il paraît, Polydore et faire cesser la tyrannie. Mais quand il est lui-même revêtu du pouvoir, il devient, comme chef, odieux aux Thessaliens, odieux comme ennemi aux Thébains et aux Athéniens, et se montre criminel brigand sur terre et sur mer. Dans ces dispositions, il tombe lui-même à son tour sous les coups des frères de sa femme, d’après les conseils de sa femme elle-même (14). (36) Elle annonce à ses frères qu’Alexandre leur tend un piége et les cache dans l’intérieur de sa maison pendant toute la journée, jusqu’à ce qu’Alexandre soit arrivé dans un état d’ivresse. Quand elle l’a mis au lit, elle emporte son épée à la lueur de la lampe. Voyant ses frères hésiter à entrer pour tuer Alexandre, elle les menace, s’ils n’en finissent pas tout de suite, de l’éveiller. Dès qu’ils sont entrés, elle tire la porte à elle et la tient par l’anneau jusqu’à ce que son mari soit mort. (37) La haine qu’elle portait à son mari provenait, d’après ce que certains disent, de ce qu’Alexandre avait fait emprisonner un homme qu’elle aimait, joli garçon, et, lorsqu’elle lui demandait de le mettre en liberté, il l’avait fait sortir de prison et égorger. D’autres disent qu’Alexandre n’ayant pas eu d’enfants d’elle, avait envoyé à Thèbes demander en mariage la femme de Jason. Telles sont donc les causes que l’on assigne à l’attentat de cette femme. Le pouvoir échoit à Tisiphone, l’aîné des frères, auteurs de ce meurtre, et il régnait encore quand cette histoire a été écrite.

525 CHAPITRE V.

Nouvelles négociations. — Paix générale entre les peuples, à l’exception des Ëléens..— Discussion entre Sparte et Mantinée. — Dissensions à Tégée. — Agésilas en Arcadie. — Épaminondas ravage la Laconie. — Les Athéniens secourent Sparte, sous la conduite d’Iphicrate.

(Avant J. C. 371, 370, 369.)

CHAPITRE V. (1) Καὶ τὰ μὲν Θετταλικά, ὅσα περὶ Ἰάσονα ἐπράχθη καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου θάνατον μέχρι τῆς Τισιφόνου ἀρχῆς, δεδήλωται: νῦν δ᾽ ἐπάνειμι ἔνθεν ἐπὶ ταῦτα ἐξέβην.

Ἐπεὶ γὰρ Ἀρχίδαμος ἐκ τῆς ἐπὶ Λεῦκτρα βοηθείας ἀπήγαγε τὸ στράτευμα, ἐνθυμηθέντες οἱ Ἀθηναῖοι ὅτι οἱ Πελοποννήσιοι ἔτι οἴονται χρῆναι ἀκολουθεῖν καὶ οὔπω διακέοιντο οἱ Λακεδαιμόνιοι ὥσπερ τοὺς Ἀθηναίους διέθεσαν, μεταπέμπονται τὰς πόλεις ὅσαι βούλοιντο τῆς εἰρήνης μετέχειν ἣν βασιλεὺς κατέπεμψεν. (2) Ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, δόγμα ἐποιήσαντο μετὰ τῶν κοινωνεῖν βουλομένων ὀμόσαι τόνδε τὸν ὅρκον. « Ἐμμενῶ ταῖς σπονδαῖς ἃς βασιλεὺς κατέπεμψε καὶ τοῖς ψηφίσμασι τοῖς Ἀθηναίων καὶ τῶν συμμάχων. ἐὰν δέ τις στρατεύῃ ἐπί τινα πόλιν τῶν ὀμοσασῶν τόνδε τὸν ὅρκον, βοηθήσω παντὶ σθένει. » Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἔχαιρον τῷ ὅρκῳ· Ἠλεῖοι δὲ ἀντέλεγον ὡς οὐ δέοι αὐτονόμους ποιεῖν οὔτε Μαργανέας οὔτε Σκιλλουντίους οὔτε Τριφυλίους· σφετέρας γὰρ εἶναι ταύτας τὰς πόλεις. (3) Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι καὶ οἱ ἄλλοι ψηφισάμενοι, ὥσπερ βασιλεὺς ἔγραψεν, αὐτονόμους εἶναι ὁμοίως καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας πόλεις, ἐξέπεμψαν τοὺς ὁρκωτάς, καὶ ἐκέλευσαν τὰ μέγιστα τέλη ἐν ἑκάστῃ πόλει ὁρκῶσαι. καὶ ὤμοσαν πάντες πλὴν Ἠλείων.

Ἐξ ὧν δὴ καὶ οἱ Μαντινεῖς, ὡς ἤδη αὐτόνομοι παντάπασιν ὄντες, συνῆλθόν τε πάντες καὶ ἐψηφίσαντο μίαν πόλιν τὴν Μαντίνειαν ποιεῖν καὶ τειχίζειν τὴν πόλιν. (4) Οἱ δ᾽ αὖ Λακεδαιμόνιοι ἡγοῦντο, εἰ τοῦτο ἄνευ τῆς σφετέρας γνώμης ἔσοιτο, χαλεπὸν ἔσεσθαι. πέμπουσιν οὖν Ἀγησίλαον πρεσβευτὴν πρὸς τοὺς Μαντινέας, ὅτι ἐδόκει πατρικὸς φίλος αὐτοῖς εἶναι. ἐπεὶ δὲ ἀφίκετο πρὸς αὐτούς, τὸν μὲν δῆμον τῶν Μαντινέων οἱ ἄρχοντες οὐκ ἤθελον συλλέξαι αὐτῷ, πρὸς δὲ σφᾶς ἐκέλευον λέγειν ὅτου δέοιτο. Ὁ δὲ ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς, ἐὰν νῦν ἐπίσχωσι τῆς τειχίσεως, ποιήσειν ὥστε μετὰ τῆς Λακεδαίμονος γνώμης καὶ μὴ δαπανηρᾶς τειχισθῆναι τὸ τεῖχος. (5) Ἐπεὶ δὲ ἀπεκρίναντο ὅτι ἀδύνατον εἴη ἐπισχεῖν, δόγματος γεγενημένου πάσῃ τῇ πόλει ἤδη τειχίζειν, ἐκ τούτου ὁ μὲν Ἀγησίλαος ἀπῄει ὀργιζόμενος· στρατεύειν γε μέντοι ἐπ᾽ αὐτοὺς οὐ δυνατὸν ἐδόκει εἶναι, ἐπ᾽ αὐτονομίᾳ τῆς εἰρήνης γεγενημένης. Τοῖς δὲ Μαντινεῦσιν ἔπεμπον μὲν καὶ τῶν Ἀρκαδικῶν πόλεών τινες συντειχιοῦντας, οἱ δὲ Ἠλεῖοι καὶ ἀργυρίου τρία τάλαντα συνεβάλοντο αὐτοῖς εἰς τὴν περὶ τὸ τεῖχος δαπάνην. Καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς περὶ ταῦτ᾽ ἦσαν.

(6) τῶν δὲ Τεγεατῶν οἱ μὲν περὶ τὸν Καλλίβιον καὶ Πρόξενον ἐνῆγον ἐπὶ τὸ συνιέναι τε πᾶν τὸ Ἀρκαδικόν, καὶ ὅ τι νικῴη ἐν τῷ κοινῷ, τοῦτο κύριον εἶναι καὶ τῶν πόλεων· οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ἔπραττον ἐᾶν τε κατὰ χώραν τὴν πόλιν καὶ τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι. (7) Ἡττώμενοι δὲ οἱ περὶ τὸν Πρόξενον καὶ Καλλίβιον ἐν τοῖς θεαροῖς, νομίσαντες, εἰ συνέλθοι ὁ δῆμος, πολὺ ἂν τῷ πλήθει κρατῆσαι, ἐκφέρονται τὰ ὅπλα. ἰδόντες δὲ τοῦτο οἱ περὶ τὸν Στάσιππον, καὶ αὐτοὶ ἀνθωπλίσαντο, καὶ ἀριθμῷ μὲν οὐκ ἐλάττους ἐγένοντο· ἐπεὶ μέντοι εἰς μάχην ὥρμησαν, τὸν μὲν Πρόξενον καὶ ἄλλους ὀλίγους μετ᾽ αὐτοῦ ἀποκτείνουσι, τοὺς δ᾽ ἄλλους τρεψάμενοι οὐκ ἐδίωκον· καὶ γὰρ τοιοῦτος ὁ Στάσιππος ἦν οἷος μὴ βούλεσθαι πολλοὺς ἀποκτεινύναι τῶν πολιτῶν. (8) Οἱ δὲ περὶ τὸν Καλλίβιον ἀνακεχωρηκότες ὑπὸ τὸ πρὸς Μαντινείας τεῖχος καὶ τὰς πύλας, ἐπεὶ οὐκέτι αὐτοῖς οἱ ἐναντίοι ἐπεχείρουν, ἡσυχίαν εἶχον ἡθροισμένοι. Καὶ πάλαι μὲν ἐπεπόμφεσαν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας βοηθεῖν κελεύοντες· πρὸς δὲ τοὺς περὶ Στάσιππον διελέγοντο περὶ συναλλαγῶν. Ἐπεὶ δὲ καταφανεῖς ἦσαν οἱ Μαντινεῖς προσιόντες, οἱ μὲν αὐτῶν ἀναπηδῶντες ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐκέλευον βοηθεῖν τὴν ταχίστην, καὶ βοῶντες σπεύδειν διεκελεύοντο· ἄλλοι δὲ ἀνοίγουσι τὰς πύλας αὐτοῖς. (9) Οἱ δὲ περὶ τὸν Στάσιππον ὡς ᾔσθοντο τὸ γιγνόμενον, ἐκπίπτουσι κατὰ τὰς ἐπὶ τὸ Παλλάντιον φερούσας πύλας, καὶ φθάνουσι πρὶν καταληφθῆναι ὑπὸ τῶν διωκόντων εἰς τὸν τῆς Ἀρτέμιδος νεὼν καταφυγόντες, καὶ ἐγκλεισάμενοι ἡσυχίαν εἶχον. Οἱ δὲ μεταδιώξαντες ἐχθροὶ αὐτῶν ἀναβάντες ἐπὶ τὸν νεὼν καὶ τὴν ὀροφὴν διελόντες ἔπαιον ταῖς κεραμίσιν. Οἱ δὲ ἐπεὶ ἔγνωσαν τὴν ἀνάγκην, παύεσθαί τε ἐκέλευον καὶ ἐξιέναι ἔφασαν. Οἱ δ᾽ ἐναντίοι ὡς ὑποχειρίους ἔλαβον αὐτούς, δήσαντες καὶ ἀναβαλόντες ἐπὶ τὴν ἁρμάμαξαν ἀπήγαγον εἰς Τεγέαν. Ἐκεῖ δὲ μετὰ τῶν Μαντινέων καταγνόντες ἀπέκτειναν.

(10) Τούτων δὲ γιγνομένων ἔφυγον εἰς Λακεδαίμονα τῶν περὶ Στάσιππον Τεγεατῶν περὶ ὀκτακοσίους. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐδόκει βοηθητέον εἶναι κατὰ τοὺς ὅρκους τοῖς τεθνεῶσί τε τῶν Τεγεατῶν καὶ ἐκπεπτωκόσι· καὶ οὕτω στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Μαντινέας, ὡς παρὰ τοὺς ὅρκους σὺν ὅπλοις ἐληλυθότων αὐτῶν ἐπὶ τοὺς Τεγεάτας. καὶ φρουρὰν μὲν οἱ ἔφοροι ἔφαινον, Ἀγησίλαον δ᾽ ἐκέλευεν ἡ πόλις ἡγεῖσθαι. (11) Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι Ἀρκάδες εἰς Ἀσέαν συνελέγοντο. Ὀρχομενίων δὲ οὐκ ἐθελόντων κοινωνεῖν τοῦ Ἀρκαδικοῦ διὰ τὴν πρὸς Μαντινέας ἔχθραν, ἀλλὰ καὶ δεδεγμένων εἰς τὴν πόλιν τὸ ἐν Κορίνθῳ συνειλεγμένον ξενικόν, οὗ Πολύτροπος ἦρχεν, ἔμενον οἴκοι οἱ Μαντινεῖς τούτων ἐπιμελόμενοι. Ἡραεῖς δὲ καὶ Λεπρεᾶται συνεστρατεύοντο τοῖς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ τοὺς Μαντινέας.

(12) Ὁ δὲ Ἀγησίλαος, ἐπεὶ ἐγένετο αὐτῷ τὰ διαβατήρια, εὐθὺς ἐχώρει ἐπὶ τὴν Ἀρκαδίαν. καὶ καταλαβὼν πόλιν ὅμορον οὖσαν Εὔταιαν, καὶ εὑρὼν ἐκεῖ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τοὺς παῖδας οἰκοῦντας ἐν ταῖς οἰκίαις, τοὺς δ᾽ ἐν τῇ στρατευσίμῳ ἡλικίᾳ οἰχομένους εἰς τὸ Ἀρκαδικόν, ὅμως οὐκ ἠδίκησε τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ εἴα τε αὐτοὺς οἰκεῖν, καὶ ὠνούμενοι ἐλάμβανον ὅσων δέοιντο· εἰ δέ τι καὶ ἡρπάσθη, ὅτε εἰσῄει εἰς τὴν πόλιν, ἐξευρὼν ἀπέδωκε. Καὶ ἐπῳκοδόμει δὲ τὸ τεῖχος αὐτῶν ὅσα ἐδεῖτο, ἕωσπερ αὐτοῦ διέτριβεν ἀναμένων τοὺς μετὰ Πολυτρόπου μισθοφόρους.

(13) Ἐν δὲ τούτῳ οἱ Μαντινεῖς στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ὀρχομενίους. Καὶ ἀπὸ μὲν τοῦ τείχους μάλα χαλεπῶς ἀπῆλθον, καὶ ἀπέθανόν τινες αὐτῶν ἐπεὶ δὲ ἀποχωροῦντες ἐν τῇ Ἐλυμίᾳ ἐγένοντο, καὶ οἱ μὲν Ὀρχομένιοι ὁπλῖται οὐκέτι ἠκολούθουν, οἱ δὲ περὶ τὸν Πολύτροπον ἐπέκειντο καὶ μάλα θρασέως, ἐνταῦθα γνόντες οἱ Μαντινεῖς ὡς εἰ μὴ ἀποκρούσονται αὐτούς, ὅτι πολλοὶ σφῶν κατακοντισθήσονται, ὑποστρέψαντες ὁμόσε ἐχώρησαν τοῖς ἐπικειμένοις. (14) Καὶ ὁ μὲν Πολύτροπος μαχόμενος αὐτοῦ ἀποθνῄσκει· τῶν δὲ ἄλλων φευγόντων πάμπολλοι ἂν ἀπέθανον, εἰ μὴ οἱ Φλειάσιοι ἱππεῖς παραγενόμενοι καὶ εἰς τὸ ὄπισθεν περιελάσαντες τῶν Μαντινέων ἐπέσχον αὐτοὺς τῆς διώξεως. Καὶ οἱ μὲν Μαντινεῖς ταῦτα πράξαντες οἴκαδε ἀπῆλθον.

(15) Ὁ δὲ Ἀγησίλαος ἀκούσας ταῦτα, καὶ νομίσας οὐκ ἂν ἔτι συμμεῖξαι αὐτῷ τοὺς ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ μισθοφόρους, οὕτω προῄει. Καὶ τῇ μὲν πρώτῃ ἐν τῇ Τεγεάτιδι χώρᾳ ἐδειπνοποιήσατο, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ διαβαίνει εἰς τὴν Μαντινικήν, καὶ ἐστρατοπεδεύσατο ὑπὸ τοῖς πρὸς ἑσπέραν ὄρεσι τῆς Μαντινείας· καὶ ἐκεῖ ἅμα ἐδῄου τὴν χώραν καὶ ἐπόρθει τοὺς ἀγρούς. Τῶν δὲ Ἀρκάδων οἱ συλλεγέντες ἐν τῇ Ἀσέᾳ νυκτὸς παρῆλθον εἰς τὴν Τεγέαν. (16) Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Ἀγησίλαος ἀπέχων Μαντινείας ὅσον εἴκοσι σταδίους ἐστρατοπεδεύσατο· οἱ δ᾽ ἐκ τῆς Τεγέας Ἀρκάδες, ἐχόμενοι τῶν μεταξὺ Μαντινείας καὶ Τεγέας ὀρῶν, παρῆσαν μάλα πολλοὶ ὁπλῖται, συμμεῖξαι βουλόμενοι τοῖς Μαντινεῦσι· καὶ γὰρ οἱ Ἀργεῖοι οὐ πανδημεὶ ἠκολούθουν αὐτοῖς· καὶ ἦσαν μέν τινες οἳ τὸν Ἀγησίλαον ἔπειθον χωρὶς τούτοις ἐπιθέσθαι· ὁ δὲ φοβούμενος μὴ ἐν ὅσῳ πρὸς ἐκείνους πορεύοιτο, ἐκ τῆς πόλεως οἱ Μαντινεῖς ἐξελθόντες κατὰ κέρας τε καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν ἐπιπέσοιεν αὐτῷ, ἔγνω κράτιστον εἶναι ἐᾶσαι συνελθεῖν αὐτούς, καὶ εἰ βούλοιντο μάχεσθαι, ἐκ τοῦ δικαίου καὶ φανεροῦ τὴν μάχην ποιεῖσθαι. Καὶ οἱ μὲν δὴ Ἀρκάδες ὁμοῦ ἤδη ἐγεγένηντο.

(17) οἱ δ᾽ ἐκ τοῦ Ὀρχομενοῦ πελτασταὶ καὶ οἱ τῶν Φλειασίων ἱππεῖς μετ᾽ αὐτῶν τῆς νυκτὸς διεξελθόντες παρὰ τὴν Μαντίνειαν θυομένῳ τῷ Ἀγησιλάῳ πρὸ τοῦ στρατοπέδου ἐπιφαίνονται ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἐποίησαν τοὺς μὲν ἄλλους εἰς τὰς τάξεις δραμεῖν, Ἀγησίλαον δ᾽ ἐπαναχωρῆσαι πρὸς τὰ ὅπλα. Ἐπεὶ δ᾽ ἐκεῖνοι μὲν ἐγνώσθησαν φίλοι ὄντες, Ἀγησίλαος δὲ ἐκεκαλλιέρητο, ἐξ ἀρίστου προῆγε τὸ στράτευμα. Ἑσπέρας δ᾽ ἐπιγιγνομένης ἔλαθε στρατοπεδευσάμενος εἰς τὸν ὄπισθεν κόλπον τῆς Μαντινικῆς, μάλα σύνεγγυς καὶ κύκλῳ ὄρη ἔχοντα. (18) Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἐθύετο μὲν πρὸ τοῦ στρατεύματος· ἰδὼν δὲ συλλεγομένους ἐκ τῆς τῶν Μαντινέων πόλεως ἐπὶ τοῖς ὄρεσι τοῖς ὑπὲρ τῆς οὐρᾶς τοῦ ἑαυτῶν στρατεύματος, ἔγνω ἐξακτέον εἶναι τὴν ταχίστην ἐκ τοῦ κόλπου. Εἰ μὲν οὖν αὐτὸς ἀφηγοῖτο, ἐφοβεῖτο μὴ τῇ οὐρᾷ ἐπίθοιντο οἱ πολέμιοι· ἡσυχίαν δὲ ἔχων καὶ τὰ ὅπλα πρὸς τοὺς πολεμίους φαίνων, ἀναστρέψαντας ἐκέλευε τοὺς ἀπ᾽ οὐρᾶς εἰς δόρυ ὄπισθεν τῆς φάλαγγος ἡγεῖσθαι πρὸς αὐτόν· καὶ οὕτως ἅμα ἔκ τε τοῦ στενοῦ ἐξῆγε καὶ ἰσχυροτέραν ἀεὶ τὴν φάλαγγα ἐποιεῖτο. (19) Ἐπειδὴ δὲ ἐδεδίπλωτο ἡ φάλαγξ, οὕτως ἔχοντι τῷ ὁπλιτικῷ προελθὼν εἰς τὸ πεδίον ἐξέτεινε πάλιν ἐπ᾽ ἐννέα ἢ δέκα τὸ στράτευμα ἀσπίδων.

Οἱ μέντοι Μαντινεῖς οὐκέτι ἐξῇσαν: καὶ γὰρ οἱ Ἠλεῖοι συστρατευόμενοι αὐτοῖς ἔπειθον μὴ ποιεῖσθαι μάχην, πρὶν οἱ Θηβαῖοι παραγένοιντο· εὖ δὲ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι παρέσοιντο: καὶ γὰρ δέκα τάλαντα δεδανεῖσθαι αὐτοὺς παρὰ σφῶν εἰς τὴν βοήθειαν.

(20) Οἱ μὲν δὴ Ἀρκάδες ταῦτα ἀκούσαντες ἡσυχίαν εἶχον ἐν τῇ ΜαντινείᾳΟ ὁ δ᾽ Ἀγησίλαος καὶ μάλα βουλόμενος ἀπάγειν τὸ στράτευμα, καὶ γὰρ ἦν μέσος χειμών, ὅμως ἐκεῖ κατέμεινε τρεῖς ἡμέρας, οὐ πολὺ ἀπέχων τῆς Μαντινέων πόλεως, ὅπως μὴ δοκοίη φοβούμενος σπεύδειν τὴν ἄφοδον. Τῇ δὲ τετάρτῃ πρῲ ἀριστοποιησάμενος ἀπῆγεν ὡς στρατοπεδευσόμενος ἔνθαπερ τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς Εὐταίας ἐξώρμητο. (21) Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἐφαίνετο τῶν Ἀρκάδων, ἦγε τὴν ταχίστην εἰς τὴν Εὔταιαν, καίπερ μάλα ὀψίζων, βουλόμενος ἀπαγαγεῖν τοὺς ὁπλίτας πρὶν καὶ τὰ πυρὰ τῶν πολεμίων ἰδεῖν, ἵνα μή τις εἴποι ὡς φεύγων ἀπαγάγοι. Ἐκ γὰρ τῆς πρόσθεν ἀθυμίας ἐδόκει τι ἀνειληφέναι τὴν πόλιν, ὅτι καὶ ἐνεβεβλήκει εἰς τὴν Ἀρκαδίαν καὶ δῃοῦντι τὴν χώραν οὐδεὶς ἠθελήκει μάχεσθαι. Ἐπεὶ δ᾽ ἐν τῇ Λακωνικῇ ἐγένετο, τοὺς μὲν Σπαρτιάτας ἀπέλυσεν οἴκαδε, τοὺς δὲ περιοίκους ἀφῆκεν ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν πόλεις.

(22) Οἱ δὲ Ἀρκάδες, ἐπεὶ ὁ Ἀγησίλαος ἀπεληλύθει καὶ ᾔσθοντο διαλελυμένον αὐτῷ τὸ στράτευμα, αὐτοὶ δὲ ἡθροισμένοι ἐτύγχανον, στρατεύουσιν ἐπὶ τοὺς Ἡραιᾶς, ὅτι τε οὐκ ἤθελον τοῦ Ἀρκαδικοῦ μετέχειν καὶ ὅτι συνεισεβεβλήκεσαν εἰς τὴν Ἀρκαδίαν μετὰ τῶν Λακεδαιμονίων. Ἐμβαλόντες δ᾽ ἐνεπίμπρων τε τὰς οἰκίας καὶ ἔκοπτον τὰ δένδρα.

Ἐπεὶ δὲ οἱ Θηβαῖοι βεβοηθηκότες παρεῖναι ἐλέγοντο εἰς τὴν Μαντίνειαν, οὕτως ἀπαλλάττονται ἐκ τῆς Ἡραίας καὶ συμμιγνύουσι τοῖς Θηβαίοις. (23) Ὡς δὲ ὁμοῦ ἐγένοντο, οἱ μὲν Θηβαῖοι καλῶς σφίσιν ᾤοντο ἔχειν, ἐπεὶ ἐβεβοηθήκεσαν μέν, πολέμιον δὲ οὐδένα ἔτι ἑώρων ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ἀπιέναι παρεσκευάζοντο· οἱ δὲ Ἀρκάδες καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι ἔπειθον αὐτοὺς ἡγεῖσθαι ὡς τάχιστα εἰς τὴν Λακωνικήν, ἐπιδεικνύοντες μὲν τὸ ἑαυτῶν πλῆθος, ὑπερεπαινοῦντες δὲ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα. καὶ γὰρ οἱ μὲν Βοιωτοὶ ἐγυμνάζοντο πάντες περὶ τὰ ὅπλα, ἀγαλλόμενοι τῇ ἐν Λεύκτροις νίκῃ· ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ Φωκεῖς ὑπήκοοι γεγενημένοι καὶ Εὐβοεῖς ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων καὶ Λοκροὶ ἀμφότεροι καὶ Ἀκαρνᾶνες καὶ Ἡρακλεῶται καὶ Μηλιεῖς· ἠκολούθουν δ᾽ αὐτοῖς καὶ ἐκ Θετταλίας ἱππεῖς τε καὶ πελτασταί. ταῦτα δὴ συνιδόμενοι καὶ τὴν ἐν Λακεδαίμονι ἐρημίαν λέγοντες ἱκέτευον μηδαμῶς ἀποτρέπεσθαι, πρὶν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν τῶν Λακεδαιμονίων χώραν.

(24) Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἤκουον μὲν ταῦτα, ἀντελογίζοντο δὲ ὅτι δυσεμβολωτάτη μὲν ἡ Λακωνικὴ ἐλέγετο εἶναι, φρουρὰς δὲ καθεστάναι ἐνόμιζον ἐπὶ τοῖς εὐπροσοδωτάτοις. Καὶ γὰρ ἦν Ἰσχόλαος μὲν ἐν Οἰῷ τῆς Σκιρίτιδος, ἔχων νεοδαμώδεις τε φρουροὺς καὶ τῶν Τεγεατῶν φυγάδων τοὺς νεωτάτους περὶ τετρακοσίους· ἦν δὲ καὶ ἐπὶ Λεύκτρῳ ὑπὲρ τῆς Μαλεάτιδος ἄλλη φρουρά. Ἐλογίζοντο δὲ καὶ τοῦτο οἱ Θηβαῖοι, ὡς καὶ συνελθοῦσαν ἂν ταχέως τὴν τῶν Λακεδαιμονίων δύναμιν καὶ μάχεσθαι ἂν αὐτοὺς οὐδαμοῦ ἄμεινον ἢ ἐν τῇ ἑαυτῶν. Ἃ δὴ πάντα λογιζόμενοι οὐ πάνυ προπετεῖς ἦσαν εἰς τὸ ἰέναι εἰς τὴν Λακεδαίμονα. (25) Ἐπεὶ μέντοι ἧκον ἔκ τε Καρυῶν λέγοντες τὴν ἐρημίαν καὶ ὑπισχνούμενοι αὐτοὶ ἡγήσεσθαι, καὶ κελεύοντες, ἄν τι ἐξαπατῶντες φαίνωνται, ἀποσφάττειν σφᾶς, παρῆσαν δέ τινες καὶ τῶν περιοίκων ἐπικαλούμενοι καὶ φάσκοντες ἀποστήσεσθαι, εἰ μόνον φανείησαν εἰς τὴν χώραν, ἔλεγον δὲ ὡς καὶ νῦν καλούμενοι οἱ περίοικοι ὑπὸ τῶν Σπαρτιατῶν οὐκ ἐθέλοιεν βοηθεῖν· πάντα οὖν ταῦτα ἀκούοντες καὶ παρὰ πάντων οἱ Θηβαῖοι ἐπείσθησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν κατὰ Καρύας ἐνέβαλον, οἱ δὲ Ἀρκάδες κατὰ Οἰὸν τῆς Σκιρίτιδος. (26) Καὶ εἰ μὲν ἐπὶ τὰ δύσβατα προελθὼν ὁ Ἰσχόλαος ὑφίστατο, οὐδένα ἂν ταύτῃ γ᾽ ἔφασαν ἀναβῆναι: νῦν δὲ βουλόμενος τοῖς Οἰάταις συμμάχοις χρῆσθαι, ἔμεινεν ἐν τῇ κώμῃ· οἱ δὲ ἀνέβησαν παμπλήθεις Ἀρκάδες. ἐνταῦθα δὴ ἀντιπρόσωποι μὲν μαχόμενοι οἱ περὶ τὸν Ἰσχόλαον ἐπεκράτουν· ἐπεὶ δὲ καὶ ὄπισθεν καὶ ἐκ πλαγίου καὶ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἀναβαίνοντες ἔπαιον καὶ ἔβαλλον αὐτούς, ἐνταῦθα ὅ τε Ἰσχόλαος ἀποθνῄσκει καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εἰ μή τις ἀμφιγνοηθεὶς διέφυγε. (27) Διαπραξάμενοι δὲ ταῦτα οἱ Ἀρκάδες ἐπορεύοντο πρὸς τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὰς Καρύας. Οἱ δὲ Θηβαῖοι ἐπεὶ ᾔσθοντο τὰ πεπραγμένα ὑπὸ τῶν Ἀρκάδων, πολὺ δὴ θρασύτερον κατέβαινον. Καὶ τὴν μὲν Σελλασίαν εὐθὺς ἔκαον καὶ ἐπόρθουν· ἐπεὶ δὲ ἐν τῷ πεδίῳ ἐγένοντο ἐν τῷ τεμένει τοῦ Ἀπόλλωνος, ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο· τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ἐπορεύοντο. καὶ διὰ μὲν τῆς γεφύρας οὐδ᾽ ἐπεχείρουν διαβαίνειν ἐπὶ τὴν πόλιν: καὶ γὰρ ἐν τῷ τῆς Ἀλέας ἱερῷ ἐφαίνοντο ἐναντίοι οἱ ὁπλῖται: ἐν δεξιᾷ δ᾽ ἔχοντες τὸν Εὐρώταν παρῇσαν κάοντες καὶ πορθοῦντες πολλῶν κἀγαθῶν μεστὰς οἰκίας.

(28) Τῶν δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως αἱ μὲν γυναῖκες οὐδὲ τὸν καπνὸν ὁρῶσαι ἠνείχοντο, ἅτε οὐδέποτε ἰδοῦσαι πολεμίους· οἱ δὲ Σπαρτιᾶται ἀτείχιστον ἔχοντες τὴν πόλιν, ἄλλος ἄλλῃ διαταχθείς, μάλα ὀλίγοι καὶ ὄντες καὶ φαινόμενοι ἐφύλαττον. Ἔδοξε δὲ τοῖς τέλεσι καὶ προειπεῖν τοῖς Εἵλωσιν, εἴ τις βούλοιτο ὅπλα λαμβάνειν καὶ εἰς τάξιν τίθεσθαι, τὰ πιστὰ λαμβάνειν ὡς ἐλευθέρους ἐσομένους ὅσοι συμπολεμήσαιεν. (29) Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἔφασαν ἀπογράψασθαι πλέον ἢ ἑξακισχιλίους, ὥστε φόβον αὖ οὗτοι παρεῖχον συντεταγμένοι καὶ λίαν ἐδόκουν πολλοὶ εἶναι: ἐπεὶ μέντοι ἔμενον μὲν οἱ ἐξ Ὀρχομενοῦ μισθοφόροι, ἐβοήθησαν δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις Φλειάσιοί τε καὶ Κορίνθιοι καὶ Ἐπιδαύριοι καὶ Πελληνεῖς καὶ ἄλλαι δέ τινες τῶν πόλεων, ἤδη καὶ τοὺς ἀπογεγραμμένους ἧττον ὠρρώδουν.

(30) Ὡς δὲ προϊὸν τὸ στράτευμα ἐγένετο κατ᾽ Ἀμύκλας, ταύτῃ διέβαινον τὸν Εὐρώταν. Καὶ οἱ μὲν Θηβαῖοι, ὅπου στρατοπεδεύοιντο, εὐθὺς ὧν ἔκοπτον δένδρων κατέβαλλον πρὸ τῶν τάξεων ὡς ἐδύναντο πλεῖστα, καὶ οὕτως ἐφυλάττοντο· οἱ δὲ Ἀρκάδες τούτων τε οὐδὲν ἐποίουν, καταλείποντες δὲ τὰ ὅπλα εἰς ἁρπαγὴν ἐπὶ τὰς οἰκίας ἐτρέποντο. Ἐκ τούτου δὴ ἡμέρᾳ τρίτῃ ἢ τετάρτῃ προῆλθον οἱ ἱππεῖς εἰς τὸν ἱππόδρομον εἰς Γαιαόχου κατὰ τάξεις, οἵ τε Θηβαῖοι πάντες καὶ οἱ Ἠλεῖοι καὶ ὅσοι Φωκέων ἢ Θετταλῶν ἢ Λοκρῶν ἱππεῖς παρῆσαν. (31) Οἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἱππεῖς, μάλα ὀλίγοι φαινόμενοι, ἀντιτεταγμένοι αὐτοῖς ἦσαν. ἐνέδραν δὲ ποιήσαντες ὁπλιτῶν τῶν νεωτέρων ὅσον τριακοσίων ἐν τῇ τῶν Τυνδαριδῶν, ἅμα οὗτοι μὲν ἐξέθεον, οἱ δ᾽ ἱππεῖς ἤλαυνον. Οἱ δὲ πολέμιοι οὐκ ἐδέξαντο, ἀλλ᾽ ἐνέκλιναν. Ἰδόντες δὲ ταῦτα πολλοὶ καὶ τῶν πεζῶν εἰς φυγὴν ὥρμησαν. Ἐπεὶ μέντοι οἵ τε διώκοντες ἐπαύσαντο καὶ τὸ τῶν Θηβαίων στράτευμα ἔμενε, πάλιν δὴ κατεστρατοπεδεύσαντο. (32) Καὶ τὸ μὲν μὴ πρὸς τὴν πόλιν προσβαλεῖν ἂν ἔτι αὐτοὺς ἤδη τι ἐδόκει θαρραλεώτερον εἶναι: ἐκεῖθεν μέντοι ἀπᾶραν τὸ στράτευμα ἐπορεύετο τὴν ἐφ᾽ Ἕλος καὶ Γύθειον. Καὶ τὰς μὲν ἀτειχίστους τῶν πόλεων ἐνεπίμπρασαν, Γυθείῳ δέ, ἔνθα τὰ νεώρια τοῖς Λακεδαιμονίοις ἦν, καὶ προσέβαλλον τρεῖς ἡμέρας. Ἦσαν δέ τινες τῶν περιοίκων οἳ καὶ ἐπέθεντο καὶ συνεστρατεύοντο τοῖς μετὰ Θηβαίων.

(33) Ἀκούοντες δὲ ταῦτα οἱ Ἀθηναῖοι ἐν φροντίδι ἦσαν ὅτι χρὴ ποιεῖν περὶ Λακεδαιμονίων, καὶ ἐκκλησίαν ἐποίησαν κατὰ δόγμα βουλῆς. Ἔτυχον δὲ παρόντες πρέσβεις Λακεδαιμονίων τε καὶ τῶν ἔτι ὑπολοίπων συμμάχων αὐτοῖς. Ὅθεν δὴ οἱ Λακεδαιμόνιοι Ἄρακος καὶ Ὤκυλλος καὶ Φάραξ καὶ Ἐτυμοκλῆς καὶ Ὀλονθεὺς σχεδὸν πάντες παραπλήσια ἔλεγον. Ἀνεμίμνῃσκόν τε γὰρ τοὺς Ἀθηναίους ὡς ἀεί ποτε ἀλλήλοις ἐν τοῖς μεγίστοις καιροῖς παρίσταντο ἐπ᾽ ἀγαθοῖς: αὐτοί τε γὰρ ἔφασαν τοὺς τυράννους συνεκβαλεῖν Ἀθήνηθεν, καὶ Ἀθηναίους, ὅτε αὐτοὶ ἐπολιορκοῦντο ὑπὸ Μεσσηνίων, προθύμως βοηθεῖν. (34) Ἔλεγον δὲ καὶ ὅς᾽ ἀγαθὰ εἴη, ὅτε κοινῶς ἀμφότεροι ἔπραττον, ὑπομιμνῄσκοντες μὲν ὡς τὸν βάρβαρον κοινῇ ἀπεμαχέσαντο, ἀναμιμνῄσκοντες δὲ ὡς Ἀθηναῖοί τε ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ᾑρέθησαν ἡγεμόνες τοῦ ναυτικοῦ καὶ τῶν κοινῶν χρημάτων φύλακες, τῶν Λακεδαιμονίων ταῦτα συμβουλομένων, αὐτοί τε κατὰ γῆν ὁμολογουμένως ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων ἡγεμόνες προκριθείησαν, συμβουλομένων αὖ ταῦτα τῶν Ἀθηναίων. (35) Εἷς δὲ αὐτῶν καὶ ὧδέ πως εἶπεν· « Ἐὰν δὲ ὑμεῖς καὶ ἡμεῖς, ὦ ἄνδρες, ὁμονοήσωμεν, νῦν ἐλπὶς τὸ πάλαι λεγόμενον δεκατευθῆναι Θηβαίους. » Οἱ μέντοι Ἀθηναῖοι οὐ πάνυ ἐδέξαντο, ἀλλὰ θροῦς τις τοιοῦτος διῆλθεν ὡς νῦν ταῦτα λέγοιεν, ὅτε δὲ εὖ ἔπραττον, ἐπέκειντο ἡμῖν. Μέγιστον δὲ τῶν λεχθέντων παρὰ Λακεδαιμονίων ἐδόκει εἶναι ὅτι ἡνίκα κατεπολέμησαν αὐτούς, Θηβαίων βουλομένων ἀναστάτους ποιῆσαι τὰς Ἀθήνας, σφίσιν ἐμποδὼν γένοιντο. (36) Ὁ δὲ πλεῖστος ἦν λόγος ὡς κατὰ τοὺς ὅρκους βοηθεῖν δέοι: οὐ γὰρ ἀδικησάντων σφῶν ἐπιστρατεύοιεν οἱ Ἀρκάδες καὶ οἱ μετ᾽ αὐτῶν τοῖς Λακεδαιμονίοις, ἀλλὰ βοηθησάντων τοῖς Τεγεάταις, ὅτι οἱ Μαντινεῖς παρὰ τοὺς ὅρκους ἐπεστράτευσαν αὐτοῖς. Διέθει οὖν καὶ κατὰ τούτους τοὺς λόγους θόρυβος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ: οἱ μὲν γὰρ δικαίως τοὺς Μαντινέας ἔφασαν βοηθῆσαι τοῖς περὶ Πρόξενον ἀποθανοῦσιν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Στάσιππον, οἱ δὲ ἀδικεῖν, ὅτι ὅπλα ἐπήνεγκαν Τεγεάταις.

(37) Τούτων δὲ διοριζομένων ὑπ᾽ αὐτῆς τῆς ἐκκλησίας, ἀνέστη Κλειτέλης Κορίνθιος καὶ εἶπε τάδε· « Ἀλλὰ ταῦτα μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἴσως ἀντιλέγεται, τίνες ἦσαν οἱ ἄρξαντες ἀδικεῖν· ἡμῶν δέ, ἐπεὶ εἰρήνη ἐγένετο, ἔχει τις κατηγορῆσαι ἢ ὡς ἐπὶ πόλιν τινὰ ἐστρατεύσαμεν ἢ ὡς χρήματά τινων ἐλάβομεν ἢ ὡς γῆν ἀλλοτρίαν ἐδῃώσαμεν; Ἀλλ᾽ ὅμως οἱ Θηβαῖοι εἰς τὴν χώραν ἡμῶν ἐλθόντες καὶ δένδρα ἐκκεκόφασι καὶ οἰκίας κατακεκαύκασι καὶ χρήματα καὶ πρόβατα διηρπάκασι. Πῶς οὖν, ἐὰν μὴ βοηθῆτε οὕτω περιφανῶς ἡμῖν ἀδικουμένοις, οὐ παρὰ τοὺς ὅρκους ποιήσετε; Καὶ ταῦτα ὧν αὐτοὶ ἐπεμελήθητε ὅρκων ὅπως πᾶσιν ὑμῖν πάντες ἡμεῖς ὀμόσαιμεν; » Ἐνταῦθα μέντοι οἱ Ἀθηναῖοι ἐπεθορύβησαν ὡς ὀρθῶς τε καὶ δίκαια εἰρηκότος τοῦ Κλειτέλους. (38) Ἐπὶ δὲ τούτῳ ἀνέστη Προκλῆς Φλειάσιος καὶ εἶπεν·

« Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ ἐκποδὼν γένοιντο Λακεδαιμόνιοι, ἐπὶ πρώτους ἂν ὑμᾶς στρατεύσαιεν οἱ Θηβαῖοι, πᾶσιν οἶμαι τοῦτο δῆλον εἶναι: τῶν γὰρ ἄλλων μόνους ἂν ὑμᾶς οἴονται ἐμποδὼν γενέσθαι τοῦ ἄρξαι αὐτοὺς τῶν Ἑλλήνων. (39) Εἰ δ᾽ οὕτως ἔχει, ἐγὼ μὲν οὐδὲν μᾶλλον Λακεδαιμονίοις ἂν ὑμᾶς ἡγοῦμαι στρατεύσαντας βοηθῆσαι ἢ καὶ ὑμῖν αὐτοῖς. Τὸ γὰρ δυσμενεῖς ὄντας ὑμῖν Θηβαίους καὶ ὁμόρους οἰκοῦντας ἡγεμόνας γενέσθαι τῶν Ἑλλήνων πολὺ οἶμαι χαλεπώτερον ἂν ὑμῖν φανῆναι ἢ ὁπότε πόρρω τοὺς ἀντιπάλους εἴχετε.

Συμφορώτερόν γε μεντἂν ὑμῖν αὐτοῖς βοηθήσαιτε ἐν ᾧ ἔτι εἰσὶν οἳ συμμαχοῖεν ἂν ἢ εἰ ἀπολομένων αὐτῶν μόνοι ἀναγκάζοισθε διαμάχεσθαι πρὸς τοὺς Θηβαίους. (40) Εἰ δέ τινες φοβοῦνται μὴ ἐὰν νῦν ἀναφύγωσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι, ἔτι ποτὲ πράγματα παρέχωσιν ὑμῖν, ἐνθυμήθητε ὅτι οὐχ οὓς ἂν εὖ ἀλλ᾽ οὓς ἂν κακῶς τις ποιῇ φοβεῖσθαι δεῖ μή ποτε μέγα δυνασθῶσιν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ καὶ τάδε χρή, ὅτι κτᾶσθαι μέν τι ἀγαθὸν καὶ ἰδιώταις καὶ πόλεσι προσήκει, ὅταν ἐρρωμενέστατοι ὦσιν, ἵνα ἔχωσιν, ἐάν ποτ᾽ ἀδύνατοι γένωνται, ἐπικουρίαν τῶν προπεπονημένων. (41) Ὑμῖν δὲ νῦν ἐκ θεῶν τινος καιρὸς παραγεγένηται, ἐὰν δεομένοις βοηθήσητε Λακεδαιμονίοις, κτήσασθαι τούτους εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον φίλους ἀπροφασίστους. Καὶ γὰρ δὴ οὐκ ἐπ᾽ ὀλίγων μοι δοκοῦσι μαρτύρων νῦν ἂν εὖ παθεῖν ὑφ᾽ ὑμῶν· ἀλλ᾽ εἴσονται μὲν ταῦτα θεοὶ οἱ πάντα ὁρῶντες καὶ νῦν καὶ εἰς ἀεί, συνεπίστανται δὲ τὰ γιγνόμενα οἵ τε σύμμαχοι καὶ οἱ πολέμιοι, πρὸς δὲ τούτοις καὶ ἅπαντες Ἕλληνές τε καὶ βάρβαροι· οὐδενὶ γὰρ τούτων ἀμελές. (42) Ὥστε εἰ κακοὶ φανείησαν περὶ ὑμᾶς, τίς ἄν ποτε ἔτι πρόθυμος εἰς αὐτοὺς γένοιτο; Ἐλπίζειν δὲ χρὴ ὡς ἄνδρας ἀγαθοὺς μᾶλλον ἢ κακοὺς αὐτοὺς γενήσεσθαι· εἰ γάρ τινες ἄλλοι, καὶ οὗτοι δοκοῦσι διατετελεκέναι ἐπαίνου μὲν ὀρεγόμενοι, αἰσχρῶν δὲ ἔργων ἀπεχόμενοι.

(43) Πρὸς δὲ τούτοις ἐνθυμήθητε καὶ τάδε. Εἴ ποτε πάλιν ἔλθοι τῇ Ἑλλάδι κίνδυνος ὑπὸ βαρβάρων, τίσιν ἂν μᾶλλον πιστεύσαιτε ἢ Λακεδαιμονίοις; Τίνας δὲ ἂν παραστάτας ἥδιον τούτων ποιήσαισθε, ὧν γε καὶ οἱ ταχθέντες ἐν Θερμοπύλαις ἅπαντες εἵλοντο μαχόμενοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ ζῶντες ἐπεισφρέσθαι τὸν βάρβαρον τῇ Ἑλλάδι; Πῶς οὖν οὐ δίκαιον ὧν τε ἕνεκα ἐγένοντο ἄνδρες ἀγαθοὶ μεθ᾽ ὑμῶν καὶ ὧν ἐλπὶς καὶ αὖθις γενέσθαι πᾶσαν προθυμίαν εἰς αὐτοὺς καὶ ὑμᾶς καὶ ἡμᾶς παρέχεσθαι; (44) Ἄξιον δὲ καὶ τῶν παρόντων συμμάχων αὐτοῖς ἕνεκα προθυμίαν ἐνδείξασθαι. Εὖ γὰρ ἴστε ὅτι οἵπερ τούτοις πιστοὶ διαμένουσιν ἐν ταῖς συμφοραῖς, οὗτοι καὶ ὑμῖν αἰσχύνοιντ᾽ ἂν μὴ ἀποδιδόντες χάριτας.

Εἰ δὲ μικραὶ δοκοῦμεν πόλεις εἶναι αἱ τοῦ κινδύνου μετέχειν αὐτοῖς ἐθέλουσαι, ἐνθυμήθητε ὅτι ἐὰν ἡ ὑμετέρα πόλις προσγένηται, οὐκέτι μικραὶ πόλεις ἐσόμεθα αἱ βοηθοῦσαι αὐτοῖς. (45) Ἐγὼ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρόσθεν μὲν ἀκούων ἐζήλουν τήνδε τὴν πόλιν ὅτι πάντας καὶ τοὺς ἀδικουμένους καὶ τοὺς φοβουμένους ἐνθάδε καταφεύγοντας ἐπικουρίας ἤκουον τυγχάνειν· νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἀκούω, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἤδη παρὼν ὁρῶ Λακεδαιμονίους τε τοὺς ὀνομαστοτάτους καὶ μετ᾽ αὐτῶν τοὺς πιστοτάτους φίλους αὐτῶν πρὸς ὑμᾶς τε ἥκοντας καὶ δεομένους αὖ ὑμῶν ἐπικουρῆσαι. (46) Ὁρῶ δὲ καὶ Θηβαίους, οἳ τότε οὐκ ἔπεισαν Λακεδαιμονίους ἐξανδραποδίσασθαι ὑμᾶς, νῦν δεομένους ὑμῶν (μὴ) περιιδεῖν ἀπολομένους τοὺς σώσαντας ὑμᾶς.

Τῶν μὲν οὖν ὑμετέρων προγόνων καλὸν λέγεται, ὅτε τοὺς Ἀργείων τελευτήσαντας ἐπὶ τῇ Καδμείᾳ οὐκ εἴασαν ἀτάφους γενέσθαι:· ὑμῖν δὲ πολὺ κάλλιον ἂν γένοιτο, εἰ τοὺς ἔτι ζῶντας Λακεδαιμονίων μήτε ὑβρισθῆναι μήτε ἀπολέσθαι ἐάσαιτε. (47) Καλοῦ γε μὴν κἀκείνου ὄντος, ὅτε σχόντες τὴν Εὐρυσθέως ὕβριν διεσώσατε τοὺς Ἡρακλέους παῖδας, πῶς οὐ καὶ ἐκείνου τόδε κάλλιον, εἰ μὴ μόνον τοὺς ἀρχηγέτας, ἀλλὰ καὶ ὅλην τὴν πόλιν περισώσαιτε; Πάντων δὲ κάλλιστον, εἰ ψήφῳ ἀκινδύνῳ σωσάντων ὑμᾶς τότε τῶν Λακεδαιμονίων, νῦν ὑμεῖς σὺν ὅπλοις τε καὶ διὰ κινδύνων ἐπικουρήσετε αὐτοῖς. (48) Ὁπότε δὲ καὶ ἡμεῖς ἀγαλλόμεθα οἱ συναγορεύοντες βοηθῆσαι ἀνδράσιν ἀγαθοῖς, ἦ που ὑμῖν γε τοῖς ἔργῳ δυναμένοις βοηθῆσαι γενναῖα ἂν ταῦτα φανείη, εἰ πολλάκις καὶ φίλοι καὶ πολέμιοι γενόμενοι Λακεδαιμονίοις μὴ ὧν ἐβλάβητε μᾶλλον ἢ ὧν εὖ ἐπάθετε μνησθείητε καὶ χάριν ἀποδοίητε αὐτοῖς μὴ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ πάσης τῆς Ἑλλάδος, ὅτι ἄνδρες ἀγαθοὶ ὑπὲρ αὐτῆς ἐγένοντο. »

(49) Μετὰ ταῦτα ἐβουλεύοντο οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ τῶν μὲν ἀντιλεγόντων οὐκ ἠνείχοντο ἀκούοντες, ἐψηφίσαντο δὲ βοηθεῖν πανδημεί, καὶ Ἰφικράτην στρατηγὸν εἵλοντο. Ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο καὶ παρήγγειλεν ἐν Ἀκαδημείᾳ δειπνοποιεῖσθαι, πολλοὺς ἔφασαν προτέρους αὐτοῦ Ἰφικράτους ἐξελθεῖν. Ἐκ δὲ τούτου ἡγεῖτο μὲν ὁ Ἰφικράτης, οἱ δ᾽ ἠκολούθουν, νομίζοντες ἐπὶ καλόν τι ἔργον ἡγήσεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ἀφικόμενος εἰς Κόρινθον διέτριβέ τινας ἡμέρας, εὐθὺς μὲν ἐπὶ ταύτῃ τῇ διατριβῇ πρῶτον ἔψεγον αὐτόν· ὡς δ᾽ ἐξήγαγέ ποτε, προθύμως μὲν ἠκολούθουν ὅποι ἡγοῖτο, προθύμως δ᾽, εἰ πρὸς τεῖχος προσάγοι, προσέβαλλον.

(50) Τῶν δ᾽ ἐν τῇ Λακεδαίμονι πολεμίων Ἀρκάδες μὲν καὶ Ἀργεῖοι καὶ Ἠλεῖοι πολλοὶ ἀπεληλύθεσαν, ἅτε ὅμοροι οἰκοῦντες, οἱ μὲν ἄγοντες οἱ δὲ φέροντες ὅ τι ἡρπάκεσαν. Οἱ δὲ Θηβαῖοι καὶ οἱ ἄλλοι τὰ μὲν καὶ διὰ τοῦτο ἀπιέναι ἐβούλοντο ἐκ τῆς χώρας, ὅτι ἑώρων ἐλάττονα τὴν στρατιὰν καθ᾽ ἡμέραν γιγνομένην, τὰ δέ, ὅτι σπανιώτερα τὰ ἐπιτήδεια ἦν: τὰ μὲν γὰρ ἀνήλωτο, τὰ δὲ διήρπαστο, τὰ δὲ ἐξεκέχυτο, τὰ δὲ κατεκέκαυτο· πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ χειμὼν ἦν, ὥστ᾽ ἤδη πάντες ἀπιέναι ἐβούλοντο. (51) Ὡς δ᾽ ἐκεῖνοι ἀπεχώρουν ἐκ τῆς Λακεδαίμονος, οὕτω δὴ καὶ ὁ Ἰφικράτης τοὺς Ἀθηναίους ἀπῆγεν ἐκ τῆς Ἀρκαδίας εἰς Κόρινθον. Εἰ μὲν οὖν ἄλλο τι καλῶς ἐστρατήγησεν, οὐ ψέγω· ἐκεῖνα μέντοι ἃ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ ἔπραξε, πάντα εὑρίσκω τὰ μὲν μάτην, τὰ δὲ καὶ ἀσυμφόρως πεπραγμένα αὐτῷ. Ἐπιχειρήσας μὲν γὰρ φυλάττειν ἐπὶ τῷ Ὀνείῳ, ὅπως μὴ δύναιντο οἱ Βοιωτοὶ ἀπελθεῖν οἴκαδε, παρέλιπεν ἀφύλακτον τὴν καλλίστην παρὰ Κεγχρειὰς πάροδον. (52) Μαθεῖν δὲ βουλόμενος εἰ παρεληλυθότες εἶεν οἱ Θηβαῖοι τὸ Ὄνειον ἔπεμψε σκοποὺς τούς τε Ἀθηναίων ἱππέας καὶ τοὺς Κορινθίων ἅπαντας. Καίτοι ἰδεῖν μὲν οὐδὲν ἧττον ὀλίγοι τῶν πολλῶν ἱκανοί· εἰ δὲ δέοι ἀποχωρεῖν, πολὺ ῥᾷον τοῖς ὀλίγοις ἢ τοῖς πολλοῖς καὶ ὁδοῦ εὐπόρου τυχεῖν καὶ καθ᾽ ἡσυχίαν ἀποχωρῆσαι. Τὸ δὲ πολλούς τε προσάγειν καὶ ἥττονας τῶν ἐναντίων πῶς οὐ πολλὴ ἀφροσύνη; Καὶ γὰρ δὴ ἅτε ἐπὶ πολὺ παραταξάμενοι χωρίον οἱ ἱππεῖς διὰ τὸ πολλοὶ εἶναι, ἐπεὶ ἔδει ἀποχωρεῖν, πολλῶν καὶ χαλεπῶν χωρίων ἐπελάβοντο· ὥστε οὐκ ἐλάττους ἀπώλοντο εἴκοσιν ἱππέων. Καὶ τότε μὲν οἱ Θηβαῖοι ὅπως ἐβούλοντο ἀπῆλθον.

(1) Les événements de Thessalie qui eurent lieu sous Jason, et, après sa mort, jusqu’à l’avénement de Tisiphone, viennent d’être racontés. Maintenant je reprends mon récit où je l’avais quitté pour cette digression.

Quand Archidamus eut ramené les secours qu’il conduisait à Leuctres, les Athéniens, considérant que les Péloponésiens croyaient toujours suivre les Lacédémoniens, et que les Lacédémoniens n’étaient pas encore dans l’état d’abaissement où ils avaient réduit Athènes, mandent auprès d’eux tous les États qui veulent avoir part à la paix que le roi avait dictée. (2) Dès qu’ils sont réunis, ils décrètent avec ceux qui veulent participer à cette paix, de se lier par le serment suivant : « Je resterai fidèle au traité que le roi a dicté et aux décrets des Athéniens et de leurs alliés ; et si l’on attaque une des villes qui auront prêté ce serment, je la secourrai de toutes.mes forces, » Tous les États applaudissent à ce serment. Les Éléens seuls font opposition, prétendant qu’ils ne doivent point rendre l’indépendance aux Marganiens, ni aux Scillontins et aux Triphyliens, dont les villes, à ce qu’ils disaient, leur appartenaient en propre. (3) Les Athéniens et ceux qui avaient décrété que, d’après les lettres du roi, toutes les villes, petites et grandes, seraient également indépendantes, envoient recevoir les serments, avec ordre de faire jurer les premiers magistrats de chaque ville. Tous les États prêtent serment, à l’exception des Éléens.

Là-dessus les Mantinéens, se considérant comme entièrement indépendants, se réunissent tous et décrètent de ne former qu’une seule ville et de fortifier Mantinée. (4) Mais, de leur côté, les Lacédémoniens trouvent difficile que cela se fasse sans leur consentement. Ils choisissent donc Agésilas pour le députer auprès des Mantinéens, parce qu’il était, pensait-on, leur ami de père en fils. Quand il est arrivé chez eux, les magistrats re- 526 fusent de rassembler pour lui le peuple de Mantinée et l’engagent à leur dire à eux-mêmes ce qu’il vient demander. Agésilas leur promet que, s’ils suspendent pour l’instant la construction des murs, il fera en sorte qu’ils puissent élever leurs fortifications avec l’assentiment des Lacédémoniens et sans frais. (5) Mais comme ils lui répondent qu’il leur est impossible de suspendre ces travaux, attendu que l’Etat entier a décrété de les commencer sans retard, il s’en va tout fâché. Cependant il ne paraissait pas possible de marcher contre eux, l’autonomie étant la condition de la paix conclue. Du reste, quelques villes d’Arcadie envoient aux Mantinéens des ouvriers pour les aider à leurs murs, et les Eléens fournissent trois talents d’argent pour la dépense. Voilà où en étaient les Mantinéens.

(6) Chez les Tégéates, la faction de Callibius et de Proxène tenait des assemblées pour arriver à former une confédération de toute l’Arcadie, et à soumettre toutes les villes aux décisions que prendrait la diète. Mais le parti de Stasippe travaillait à faire rester la ville telle qu’elle était et à conserver les lois du pays. (7) Les partisans de Proxène et de Callibius ayant eu le dessous dans les théâtres, et croyant que, si le peuple se rassemblait, ils auraient de beaucoup l’avantage du nombre, courent aux armes. A cette vue, Stasippe et les siens s’arment aussi, et ils ne cèdent nullement en nombre à leurs adversaires. Quand on en vient aux mains, ils tuent Proxène et quelques autres de son parti, mais .ils ne poursuivent pas le reste mis en déroute. En effet, le caractère de Stasippe le portait à ne pas vouloir la mort d’un grand nombre de citoyens. (8) Callibius et les siens, qui s’étaient retirés sous les murs et près des portes du côté de Mantinée, se réunissent et se tiennent en repos, dès qu’ils voient que leurs adversaires ne cherchent plus à les inquiéter. Ils avaient déjà précédemment envoyé demander des secours aux Mantinéens, et ils étaient présentement en pourparler avec la faction de Stasippe, pour opérer une réconciliation. Mais quand ils voient arriver les Mantinéens, quelques-uns d’entre eux, escaladant la muraille, les prient de venir en toute hâte les soutenir, leur criant de faire diligence : d’autres leur ouvrent les portes. (9) Dès que Stasippe et son parti s’aperçoivent de ce qui se passe, ils sortent précipitamment par la porte qui conduit à Pallante, et parviennent à se réfugier dans le temple de Diane, avant d’être atteints par ceux qui les poursuivent ; ils s’y enferment et se tiennent en repos. Les ennemis 527 qui les poursuivaient montent sur le toit du temple, le découvrent et leur en jettent les tuiles. Les autres, sentant leur détresse, prient les assaillants de cesser et déclarent vouloir sortir. Leurs adversaires s’emparent d’eux, les entraînent, et les ramènent sur un chariot à Tégée ; et là, d’accord avec les Mantinéens, ils les condamnent et les mettent à mort.

(10) Pendant ces événements, environ huit cents Tégéates du parti de Stasippe s’enfuient à Lacédémone, et aussitôt après les Lacédémoniens décrètent qu’il faut, conformément aux serments, venger sans plus tarder les morts et les bannis de Tégée. Ils marchent donc contre les Mantinéens, qu’ils disent avoir manqué à leurs serments en portant les armes contre les Tégéates. Les éphores ordonnent une levée de troupes, et la ville donne le commandement à Agésilas. (11) En conséquence, les autres Arcadiens se rassemblent à Aséa, à l’exception des Orchoméniens, qui ne veulent prendre aucune part à la ligue arcadienne, à cause de leur haine contre Mantinée. Et comme ils avaient reçu dans leurs murs le corps des mercenaires, levé à Corinthe et commandé par Polytrope, les Mantinéens restent chez eux pour les observer. Les Héréens et les Lépréates se joignent aux Lacédémoniens contre les Mantinéens.

(12) Agésilas, après avoir fait les sacrifices de départ, marche aussitôt sur l’Arcadie. Il occupe Eutéa, ville frontière, où il ne trouve dans les maisons que les vieillards, les femmes et les enfants, les hommes en âge de porter les armes étant tous partis pour l’armée arcadienne. Il ne fait pourtant aucun mal à la ville, mais il laisse les habitants dans leurs demeures, et ses gens achètent tout ce dont ils ont besoin. Il fait rechercher et restituer tout ce qui a été pris à son entrée dans la ville, et fait aux murailles toutes les réparations nécessaires pendant le temps qu’il reste là à attendre les mercenaires de Polytrope.

(13) Cependant les Mantinéens marchent contre les Orchoméniens ; mais ils sont repoussés avec perte des murailles et perdent quelques-uns des leurs. Ils battent en retraite et arrivent àÉlymia : les hoplites orchoméniens ne les poursuivaient plus, mais les troupes de Polytrope les pressaient avec une grande audace. Les Mantinéens, sentant alors que, s’ils ne repoussent pas cet ennemi, les traits leur tueront beaucoup de monde, font volte-face et en viennent aux mains avec ceux qui les poursuivent. (14) Polytrope est tué sur la place en combattant. Le reste prend la fuite et aurait péri pour la plupart, si les cavaliers phliasiens n’étaient survenus et n’avaient arrêté les Man- 528 tinéens dans leur poursuite, en les tournant par derrière. Cela fait, les Mantinéens s’en retournent chez eux.

(15) Agésilas, à la nouvelle de cet événement, pense que les mercenaires d’Orchomène ne pourront plus le joindre, et s’avance avec les troupes qu’il avait. Le premier jour, il prend le repas du soir sur le territoire de Tégée ; puis, le lendemain, il passe sur celui de Mantinée, place son camp au pied des montagnes situées à l’occident de cette ville, et se met à ravager le pays et à dévaster les campagnes. Les Arcadiens, réunis à Aséa (15), passent de nuit à Tégée. (16) Le lendemain, Agésilas va camper à une vingtaine de stades de Mantinée ; mais les Arcadiens de Tégée, qui occupaient les montagnes entre cette ville et Mantinée, arrivent avec un grand nombre d’hoplites, désirant vivement s’unir aux Mantinéens, auxquels, en effet, les Argiens n’avaient pas envoyé toutes leurs forces. Quelques gens voulaient persuader à Agésilas de les attaquer séparément ; mais il craint que, pendant qu’il marchera sur les ennemis, les Mantinéens ne fassent une sortie et ne fondent sur ses flancs et sur ses derrières. Aussi pense-t-il que le mieux est de ne pas empêcher leur jonction ; et, dans le cas où ils voudraient en venir aux mains, de livrer bataille ouvertement et franchement. Les Arcadiens ont donc ainsi toutes leurs forces réunies.

(17) Cependant les peltastes d’Orchomène, suivis de la cavalerie phliasienne, prenant de nuit le chemin de Mantinée, se présentent au point du jour devant le camp où Agésilas sacrifiait : ils sont cause que chacun court à son rang et qu’Agésilas se retire vers ses troupes. Mais lorsqu’on a reconnu des amis, et qu’Agésilas a obtenu des signes favorables, il fait avancer son armée aussitôt après déjeuner ; et, le soir venu, il vient, sans être vu, asseoir son camp dans une gorge située derrière le pays de Mantinée, et entourée de montagnes extrêmement rapprochées. (18) Le lendemain, au point du jour, il sacrifiait devant le camp, lorsqu’il voit des troupes de Mantinée se rassembler sur les montagnes au-dessus de la queue de son armée. Il comprend alors qu’il faut sortir au plus vite de cette gorge. Toutefois, il craint que, s’il marche lui-même en tête, l’ennemi ne fonde sur ses derrières. Il ne bouge donc pas de place ; et, montrant son front aux ennemis, il ordonne à ceux de la queue de faire conversion à droite et de se rendre au- 529 près de lui, derrière le corps d’armée. Par cette manœuvre, il fait sortir ses troupes des défilés, en même temps qu’il augmente toujours la force de sa phalange. (19) Quand la phalange est ainsi doublée, il se met à la tête du corps d’hoplites ainsi disposé, et déploie de nouveau son armée dans la plaine sur neuf ou dix boucliers de profondeur.

 Cependant les Mantinéens ne faisaient plus de sorties, parce que les Éléens, qui s’étaient joints à eux, leur avaient persuadé de ne pas livrer bataille avant l’arrivée des Thébains ; ils prétendaient savoir positivement qu’ils reviendraient, parce qu’ils leur avaient prêté dix talents pour cette expédition.

(20) Les Arcadiens, cédant à leurs raisons, ne bougent pas de Mantinée. Cependant Agésilas, malgré son vif désir d’emmener son armée, parce qu’on était déjà au milieu de l’hiver, reste toutefois trois jours dans ces contrées, à peu de distance de la ville de Mantinée, afin de ne pas avoir l’air de hâter son départ par crainte. Mais le quatrième jour, au matin, après le déjeuner, il emmène son armée comme pour aller camper à l’endroit d’où il était parti le premier jour après avoir quitté Eutéa (16). [21] Puis, comme pas un Arcadien ne se montre, il marche en toute hâte jusqu’à Eùtéa, bien qu’il soit déjà tard, voulant emmener les hoplites avant d’apercevoir les feux des ennemis, afin qu’on ne dise pas que sa retraite est une fuite. Il paraissait, en effet, avoir un peu relevé sa patrie de son découragement, parce qu’il avait envahi l’Arcadie, et que personne n’avait voulu accepter une bataille quand il ravageait le pays. Arrivé en Laconie, il laisse les Spartiates retourner chez eux, et renvoie les périèques dans leurs villes.

(22) Aussitôt après le départ d’Agésilas, et dès qu’ils savent son armée licenciée, les Arcadiens, profitant de ce qu’ils ont toutes leurs forces réunies, marchent contre les Héréens, parce que ceux-ci n’avaient pas voulu faire partie de la confédération. Ils font une irruption dans leur pays, brûlent les maisons et coupent les arbres.

Mais lorsqu’on annonce que les Thébains, qui venaient à leur secours, sont arrivés à Mantinée, ils laissent Héréa et se joignent à eux. (23) Quand ils sont réunis, les Thébains croyaient avoir assez fait en étant venus à leur secours, puisqu’ils ne voyaient aucun ennemi dans le pays ; ils se préparaient à repartir ; mais les Arcadiens, les Argiens et les Éléens veulent 580 leur persuader de marcher immédiatement sur la Laconie, leur montrant leurs propres forces, et exaltant outre mesure l’armée des Thébains. En effet, les Béotiens s’exerçaient tous au métier des armes, tout fiers de leur victoire de Leuctres : ils étaient d’ailleurs suivis des Phocéens, devenus leurs sujets, des troupes de toutes les villes d’Eubée, des Ioniens des deux Locrides, d’Acarnaniens, d’Héracléotes et de Maliens, et ils avaient, en outre, avec eux des cavaliers et des peltastes de Thessalie. Joyeux de cette supériorité, à laquelle ils opposent l’isolement de Lacédémone, ils supplient les Thébains de ne pas partir avant d’avoir fait une invasion dans le pays des Lacédémoniens.

(24) Les Thébains écoutent leurs raisons, mais ils réfléchissent pourtant que l’entrée de la Laconie est réputée fort difficile, et ils pensent qu’on a dû établir des postes dans les passages les plus praticables. En effet, Ischolaüs était à OEum, ville de la Scirinide (17), avec un poste de Néodamodes et d’environ quatre cents des plus jeunes exilés de Tégée, et il y en avait un autre à Leuctres, au-dessus de la Maléatide (18). Les Thébains réfléchissent aussi que les forces des Lacédémoniens peuvent se réunir promptement, et qu’ils ne se battront nulle part mieux que dans leur propre pays. Toutes ces réflexions ne les rendent point trop pressés de marcher sur Lacédémone. (25) Cependant il arrive des gens de Caryes (19), qui annoncent l’isolement de Lacédémone : ils promettent de servir eux-mêmes de guides, et demandent qu’on les égorge, si l’on aperçoit en eux la moindre tromperie. Il vient aussi quelques périèques appeler les ennemis et déclarer qu’ils n’attendent pour se révolter que leur entrée dans le pays : ils affirment que les périèques, mandés en ce moment même par les Spartiates, refusent de leur venir en aide. Les Thébains, entendant ces rapports, qui leur viennent de tous côtés, se laissent convaincre et envahissent eux-mêmes la Laconie par Caryes, tandis que les Arcadiens entrent par OEum, bourg de Sciritide. (26) Si Ischolaüs s’était avancé jusqu’aux passages difficiles etles avait défendus, pas un ennemi, dit-on, n’aurait pu pénétrer par là ; mais, comme il voulait profiter du secours des OEates, il resta dans ce village. Cependant les Arcadiens arrivent en masse : les 531 troupes d’Ischolaüs conservent l’avantage tant qu’elles n’ont des ennemis qu’en face ; mais lorsque ceux-ci arrivent par derrière et sur les flancs, et que, montant sur les maisons, ils les accablent de coups et de traits, Ischolaüs et tous les siens sont massacrés, à l’exception de quelques-uns qui parviennent à s’échapper sans être reconnus. (27) Après s’être ainsi frayé le passage, les Arcadiens marchent sur Caryes pour s’unir aux Thébains. Les Thébains, apprenant le succès des Arcadiens, sont beaucoup plus audacieux à descendre dans la plaine, et ils commencent par brûler et saccager Sellasie. Arrivés dans la plaine, sur le territoire consacré à Apollon, ils y placent leur camp, et le lendemain ils poursuivent leur marche. Ils ne se hasardent point à traverser le pont pour marcher sur la ville, parce qu’on voyait vis-à-vis des hoplites, dans le temple d’Aléa (20) ; mais, tenant l’Eurotas sur leur droite, ils s’avancent, brûlant et saccageant des habitations remplies de richesses considérables.

(28) Quant à ceux de la ville, les femmes ne peuvent supporter la vue de la fumée, n’ayant jamais aperçu d’ennemis (21) ; et les Spartiates, dont la ville est sans murailles, sont postés çà et là pour la défendre, sans pouvoir dissimuler le petit nombre d’hommes qu’ils ont en réalité. Les magistrats décident d’annoncer aux hilotes que tous ceux qui voudront prendre les armes et se mettre en rang, recevront l’assurance d’être mis en liberté, s’ils s’unissent aux citoyens pour combattre. (29) On dit qu’il s’en inscrivit d’abord plus de six mille, de sorte que ces gens réunis inspirèrent une nouvelle crainte et qu’on les trouva trop nombreux. Mais cependant, comme les mercenaires d’Orchomène restaient à Sparte, et que les Lacédémoniens reçurent des secours des Phliasiens, des Corinthiens, des Épidauriens, des Pelléniens et de quelques autres cités encore, on commença à n’avoir plus une si grande peur des hilotes inscrits.

(30) Quand l’armée ennemie s’est avancée jusqu’à Amyclée, elle y passe l’Eurotas. Les Thébains, partout où ils campent, commencent par couper les arbres, les jettent en avant de leurs lignes en aussi grand nombre que possible, et se tiennent ainsi sur leurs gardes. Les Arcadiens ne font rien de tout 532 cela : ils laissent leurs armes et courent piller les habitations. Trois ou quatre jours après, la cavalerie s’avance en bon ordre jusqu’à l’hippodrome, vers le temple de Géochus (22). C’étaient tous les Thébains, les Éléens, et ce qu’il y avait de cavaliers phocéens, thessaliens et locriens. (31) Vis-à-vis était rangée la cavalerie des Lacédémoniens, qui paraissait peu nombreuse. Mais ils avaient placé dans la maison des Tyndarides (23) une embuscade des plus jeunes hoplites, environ trois cents, qui s’élance sur l’ennemi au moment où la cavalerie charge. Celle-ci ne soutient pas le choc, et plie. A cette vue un grand nombre de fantassins prennent aussi la fuite. Cependant, quand la poursuite a cessé et que l’armée thébaine s’est arrêtée, on se rétablit dans le camp. (32) On commence à espérer avec plus de confiance qu’ils n’attaqueront point la ville. Et en effet, l’armée, levant le camp, prend la route d’Hélos et de Gythium, et brûle les villes non fortifiées : pendant trois jours entiers elle fait le siége de Gythium, où se trouvaient les chantiers des Lacédémoniens. Il y eut un certain nombre de périèques qui se joignirent à l’attaque et continuèrent la campagne avec les Thébains.

(33) Au récit de ces faits, les Athéniens sont en peine de ce qu’ils doivent faire à l’égard des Lacédémoniens et tiennent une assemblée par décision du conseil. Il s’y trouvait présents des députés des Lacédémoniens et des alliés, qui leur étaient encore fidèles. Les Lacédémoniens Aratus, Ocyllus, Pharax, Étymoclès et Olonthée, tiennent tous à peu près le même langage. Ils rappellent aux Athéniens que toujours, dans les grandes occasions, ils se sont soutenus mutuellement pour leur bien. Ce sont eux en effet, disent-ils, qui ont chassé les tyrans d’Athènes, tandis que les Athéniens les ont secourus avec vigueur, quand ils étaient assiégés par les Messéniens. (34) Ils énumèrent aussi les avantages qu’ils ont recueillis toutes les fois qu’ils ont agi en commun ; ils rappellent la manière dont ils ont ensemble combattu le barbare, et leur remettent en mémoire comment, du consentement des Lacédémoniens, les Athéniens ont été choisis pour chefs de la flotte et gardiens du trésor commun (24) ; comment encore, du consentement des Athéniens, les Lacédémoniens eux-mêmes ont été unanimement proclamés 533 chefs des armées de terre. (35) Un d’entre eux, en particulier, parle à peu près en ces termes : « Si vous et nous, citoyens, nous sommes d’accord, il y a bon espoir aujourd’hui que les Thébains, suivant le vieux proverbe, seront décimés. » Cependant les Athéniens n’accueillent pas très-bien ces paroles, mais il court comme un murmure : « Voilà ce qu’ils disent aujourd’hui, et pourtant, quand ils étaient dans la prospérité, ils nous opprimaient. » Ce qui parut être le plus fondé dans le discours des Lacédémoniens, ce fut qu’après avoir réduit Athènes, ils s’étaient opposés au projet des Thébains qui voulaient la raser. (36) L’argument le plus répété, c’était qu’on devait des secours en vertu des serments, vu que ce n’étaient point des injustices qui avaient attiré les Arcadiens et leurs alliés contre Lacédémone, mais les secours qu’ils avaient portés aux Tégéates, attaqués par les Mantinéens contre la foi jurée. Il se fit donc à ces discours du bruit dans l’assemblée, les uns disant que les Mantinéens avaient agi justement en secourant les partisans de Proxène, tués par ceux de Stasippe ; les autres, qu’ils avaient commis une injustice, en portant les armes contre les Tégéates.

(37) Tandis que cette discussion se fait dans l’assemblée, le Corinthien Clitélês se lève et parle ainsi : « Oui, citoyens d’Athènes, vous cherchez avec impartialité à établir qui a eu les premiers torts. Mais nous, qui pourrait nous accuser, depuis que la paix est conclue, d’avoir marché contre quelque ville, de nous être emparés des richesses de quelqu’un, ou d’avoir ravagé les terres d’autrui ? Et cependant les Thébains sont entrés sur nos terres, ils ont coupé nos arbres, brûlé nos maisons, enlevé nos biens et nos troupeaux. Comment donc pourriez-vous, sans manquer à vos serments, ne pas nous secourir, nous victimes manifestes de l’injustice, et cela quand c’est vous-mêmes qui avez pris soin de nous lier par tous ces serments ? » A ces mots, par leurs rumeurs, les Athéniens indiquent que Clitélês a bien et justement parlé. (38) Aussitôt après lui, le Phliasien Proclès se lève et dit (25) :

« Athéniens, une fois qu’ils seront débarrassés des Lacédémoniens, vous êtes les premiers contre qui les Thébains marcheront ; c’est un fait évident pour tout le monde. En effet, vous êtes le seul des autres Etats qu’ils puissent regarder comme un obstacle à leur domination sur les Grecs. (39) S’il en 534 est ainsi, je crois qu’en allant défendre les Lacédémoniens, c’est vous-mêmes que vous défendez : car, en ayant pour chefs de la Grèce les Thébains mal disposés envers vous et demeurant sur vos frontières, votre situation sera, je crois, beaucoup plus difficile que quand vous aurez des rivaux éloignés.

« II serait donc plus sage de votre part de vous défendre vous-mêmes, pendant que vous avez encore des alliés, que d’attendre le moment où la ruine de ces derniers vous forcera de lutter seuls contre les Thébains. (40) Si quelques-uns d’entre vous craignent que les Lacédémoniens, en échappant aujourd’hui, ne vous causent plus tard des embarras, songez que ce n’est pas de ceux auxquels on fait du bien, mais de ceux auxquels on fait du mal, qu’on doit craindre l’élévation. Vous devez aussi réfléchir qu’il convient aux États, aussi bien qu’aux particuliers, de s’assurer, pendant qu’ils sont dans toute leur vigueur, de la possession de quelque bien, afin que, si jamais ils perdent leur force, ils aient le fruit des travaux passés. (41) Maintenant un dieu vous offre l’occasion d’acquérir dans les Lacédémoniens, si vous les secourez selon leur prière, des amis dévoués pour toujours. En effet, il me semble que ce n’est point devant un petit nombre de témoins qu’ils recevraient aujourd’hui ce bienfait de votre part ; mais les dieux, qui voient tout, le sauront maintenant et à jamais, et les alliés et les ennemis, ainsi que tous les Grecs et les barbares, l’apprendront aussi : car tout le monde se préoccupe des faits actuels. (42) S’ils se montraient ingrats envers vous, qui donc pourrait encore déployer du zèle en leur faveur ? Mais il faut espérer qu’ils se montreront plutôt loyaux que lâches, eux qui, plus que personne, passent pour avoir constamment aimé la gloire et détesté toute action honteuse.

(43) « Outre cela, réfléchissez encore à ceci. Si jamais quelque nouveau danger menaçait la Grèce du côté des barbares, en qui pourriez-vous avoir plus de confiance que dans les Lacédémoniens ? Quels défenseurs pourriez-vous préférera ceux qui, placés aux Thermopyles, ont tous mieux aimé mourir en combattant que de vivre en ouvrant aux barbares le chemin de la Grèce ? N’est-il donc pas juste que le souvenir de la bravoure qu’ils ont déployée avec vous et l’espérance de nouveaux exploits communs animent votre zèle pour eux, pour vous et pour nous ? (44) II faut aussi que leurs alliés actuels (26) 535 soient un stimulant au zèle que vous leur devez. Sachez bien, en effet,. que ceux qui leur (27) restent fidèles dans les revers rougiraient de ne pas vous témoigner leur reconnaissance.

« Si nous, qui ne paraissons que de faibles villes, nous voulons cependant partager leurs dangers, songez que, votre cité se joignant à nous, ce ne seront plus de petits États qui leur viendront en aide. (45) Pour moi, Athéniens, j’ai toujours précédemment envié votre ville, quand j’entendais dire que tous les gens opprimés ou menacés d’oppression s’y étaient réfugiés et y avaient obtenu des secours ; mais maintenant je n’entends pas seulement, je vois par moi-même les prières que les Lacédémoniens, cette nation renommée, et leurs plus petits alliés, sont venus ensemble vous adresser, en vous suppliant de les secourir. (46) Je vois aussi les Thébains, qui naguère n’ont pu persuader les Lacédémoniens de vous réduire en esclavage, vous demander maintenant et regarder avec indifférence la perte de ceux qui vous ont sauvés.

« On dit, à la gloire de vos ancêtres, qu’ils n’ont pas permis que les Argiens morts devant la Cadmée restassent sans sépulture. Il serait beaucoup plus glorieux de votre part de ne pas laisser outrager ni détruire les Lacédémoniens encore vivants. (47) Certes, c’est aussi une belle action que d’avoir réprimé l’insolence d’Eurysthée et sauvé les enfants d’Hercule ; mais comment ne serait-il pas encore plus beau de sauver non-seulement les fondateurs de la ville (28), mais la ville entière ? Cependant la plus belle action serait de secourir maintenant, les armes à la main et à travers les dangers, les Lacédémoniens, qui, jadis, vous sauvèrent par un vote sans danger. (48) Si nous-mêmes nous sommes fiers de vous exhorter à secourir un peuple de braves, ne serait-ce pas chez vous, qui pouvez les secourir efficacement, un acte éclatant de générosité, qu’après avoir été souvent amis et ennemis des Lacédémoniens, vous oubliiez plutôt leurs injures que leurs bienfaits ? Et vous leur témoigneriez votre reconnaissance, non-seulement en votre nom, mais au nom de toute la Grèce, dont ils ont bien mérité. »

(49) Après ce discours, les Athéniens vont aux voix. Ils refusent d’écouter ceux qui parlent dans un sens opposé, votent un secours en masse aux Lacédémoniens, et choisissent Iphicrate 536 pour stratége. Les sacrifices achevés, Iphicrate ordonne que l’on prenne le repas dans l’Académie, et plusieurs, dit-on, sortent avant lui. Ensuite il se met à la tête de ses troupes, qui marchent avec l’espoir d’être conduites à quelque action glorieuse ; mais arrivé à Corinthe, il y reste quelques jours, et les soldats commencent à lui reprocher cette perte de temps ; cependant, lorsqu’il les fait enfin sortir de la ville, ils sont pleins d’ardeur à le suivre partout où il voudra les mener, pleins d’ardeur à attaquer cette muraille contre laquelle il les conduit.

(50) Quant à Lacédémone, les ennemis qui en dévastaient le territoire, Arcadiens, Argiens et Éléens, ses voisins de frontière, étaient partis en grand nombre, emmenant ou emportant le butin qu’ils avaient fait, Les Thébains et le reste des ennemis veulent quitter le pays, et parce qu’ils voient l’armée diminuer tous les jours, et parce que les vivres deviennent de plus en plus rares : en effet, tout avait été consommé, enlevé, dilapidé ou brûlé. A cela se joignait la présence de l’hiver, ce qui faisait que tout le monde voulait partir. (51) Lorsque ces troupes s’éloignèrent de Lacédémone, Iphicrate ramena également ses Athéniens de l’Arcadie à Corinthe. Je ne prétends point blâmer ce qu’il peut avoir fait de bien pendant son commandement ; mais, pour ce qui est de sa conduite à cette époque, je trouve que toutes ses actions furent imprudentes ou inutiles. En effet, il entreprend de garder le mont Onée (29), pour empêcher les Béotiens de s’en retourner chez eux, et il laisse libre le plus beau passage près de Cenchrées. (52) Puis, voulant savoir si les Thébains ont passé le mont Onée, il envoie en reconnaissance la cavalerie athénienne et tous les Corinthiens. Et cependant un petit nombre d’hommes peuvent aussi bien voir qu’un grand nombre ; et, dans le cas d’une retraite, il est beaucoup plus facile à des troupes peu nombreuses de trouver un chemin facile et de se retirer tranquillement. Mais n’est-ce pas le comble de la folie que de faire avancer beaucoup de troupes, quand elles sont trop faibles, contre l’ennemi ? Or, ces cavaliers, dont la ligne occupait un large espace, à cause de leur nombre, rencontrèrent, quand il fallut battre en retraite, beaucoup de passages difficiles, de sorte qu’ils perdirent au moins une vingtaine d’hommes. Pour les Thébains, ils se retirèrent comme ils voulurent.
 

(1)  Littéralement τάγος, tage, mot thessalien, qu’on trouve cependant quelquefois chez les Attiques.

(2) Domestiques, valets, mot thessalien.

(3) Petite ville du littoral de la Laconie.

(4) Denys l’Ancien, tyran de Syracuse.

(5) Nous avons déjà parlé de la Paralos ou Paralienne. La Salnminienne était une trirème publique, sur laquelle on envoyait quérir ceux qui étaient cités à comparaître devant les tribunaux, pour quelque délit national.

(6) Xénophon n’a point parlé ailleurs de ces défaites des Platéens et des Messéniens. On peut consulter sur cette partie de l’histoire Diodore de Sicile, XV, XLVI.

(7) Il portait le flambeau dans les pompes sacrées d’Eleusis : c’était une des fonctions les plus honorées de la république.

(8) Voy. ce mot dans le Dict. myt. de Jacobi.

(9) Citadelle dont on attribuait la fondation à Cadmus.

(10) Ces deux jeunes filles se nommaient Molpia et Hippo. Voy. Pausanias, IX, XIII.

(11) Notamment d’Épaminondas. Voy. Diodore de Sicile, XV, LIII.

(12) Compagnies de 25 hommes.

(13) Voy. Lucien, De la danse, 12.

(14) Elle se nommait Thébé.

(15) Ville de leur territoire.

(16) Ville d’Arcadie.

(17) Ainsi nommée de Sciros, ville de l’Arcadie.

(18) Environs de Malie, bourg de l’Arcadie.

(19) Ville des frontières de la Laconie.

(20) Surnom de Minerve. Voy. ce mot dans le Dict. de Jacobi.

(21)   Depuis plus de six cents ans il n’y avait pas eu d’invasion en Laconie. Cf. Plutarque, Agésilas, xxx.

(22) C’est-à-dire qui entoure la terre, surnom de Neptune.

(23) Castor et Pollux.

(24) Voy. Cornélius Népos, Aristide, III.

(25)  C’est évidemment un des discours les plus admirables de Xénophon.

(26) ) Les Phliasiens, les Orchoméniens, etc.

(27) C’est-à-dire aux Lacédémoniens.

(28) Littéralement les archégètes ou chefs de la famille des Héraclides,

(29)  Chaîne de montagnes qui s’étend des roches scironiennes au mont Cithéron.