Xénophon, traduit par Eugène Talbot

XENOPHON

HISTOIRE GRECQUE

LIVRE CINQ.

Traduction française : Eugène TALBOT.

livre IV - livre VI

autre traduction : Helléniques 5

 

 

 

Βιβλίο Ε΄

 

 

 

 

I.[1] Καὶ τὰ μὲν δὴ περὶ Ἑλλήσποντον Ἀθηναίοις τε καὶ Λακεδαιμονίοις τοιαῦτα ἦν.

ν δὲ πάλιν ὁ Ἐτεόνικος ἐν τῇ Αἰγίνῃ, καὶ ἐπιμειξίᾳ χρωμένων τὸν πρόσθεν χρόνον τῶν Αἰγινητῶν πρὸς τοὺς Ἀθηναίους, ἐπεὶ φανερῶς κατὰ θάλατταν ὁ πόλεμος ἐπολεμεῖτο, συνδόξαν καὶ τοῖς ἐφόροις ἐφίησι λῄζεσθαι τὸν βουλόμενον ἐκ τῆς Ἀττικῆς. [2] Οἱ δ' Ἀθηναῖοι πολιορκούμενοι ὑπ' αὐτῶν, πέμψαντες εἰς Αἴγιναν καὶ ὁπλίτας καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Πάμφιλον ἐπετείχισαν Αἰγινήταις καὶ ἐπολιόρκουν αὐτοὺς καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν δέκα τριήρεσιν. Ὁ μέντοι Τελευτίας τυχὼν ἐπὶ τῶν νήσων ποι ἀφιγμένος κατὰ χρημάτων πόρον, ἀκούσας ταῦτα περὶ τοῦ ἐπιτειχισμοῦ, ἐβοήθει τοῖς Αἰγινήταις· καὶ τὸ μὲν ναυτικὸν ἀπήλασε, τὸ δ' ἐπιτείχισμα διεφύλαττεν ὁ Πάμφιλος.

[3] κ δὲ τούτου ἀπὸ Λακεδαιμονίων Ἱέραξ ναύαρχος ἀφικνεῖται. Κἀκεῖνος μὲν παραλαμβάνει τὸ ναυτικόν, ὁ δὲ Τελευτίας μακαριώτατα δὴ ἀπέπλευσεν οἴκαδε. Ἡνίκα γὰρ ἐπὶ θάλατταν κατέβαινεν ἐπ' οἴκου ὁρμώμενος, οὐδεὶς ἐκεῖνον τῶν στρατιωτῶν ὃς οὐκ ἐδεξιώσατο, καὶ ὁ μὲν ἐστεφάνωσεν, ὁ δὲ ἐταινίωσεν, οἱ δ' ὑστερήσαντες ὅμως καὶ ἀναγομένου ἔρριπτον εἰς τὴν θάλατταν στεφάνους καὶ ηὔχοντο αὐτῷ πολλὰ καὶ ἀγαθά. [4] Γιγνώσκω μὲν οὖν ὅτι ἐν τούτοις οὔτε δαπάνημα οὔτε κίνδυνον οὔτε μηχάνημα ἀξιόλογον οὐδὲν διηγοῦμαι· ἀλλὰ ναὶ μὰ Δία τόδε ἄξιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἀνδρὶ ἐννοεῖν, τί ποτε ποιῶν ὁ Τελευτίας οὕτω διέθηκε τοὺς ἀρχομένους. Τοῦτο γὰρ ἤδη πολλῶν καὶ χρημάτων καὶ κινδύνων ἀξιολογώτατον ἀνδρὸς ἔργον ἐστίν.

[5] δ' αὖ Ἱέραξ τὰς μὲν ἄλλας ναῦς λαβὼν πάλιν ἔπλει εἰς Ῥόδον, ἐν Αἰγίνῃ δὲ τριήρεις δώδεκα κατέλιπε καὶ Γοργώπαν τὸν αὑτοῦ ἐπιστολέα ἁρμοστήν. Καὶ ἐκ τούτου ἐπολιορκοῦντο μᾶλλον οἱ ἐν τῷ ἐπιτειχίσματι Ἀθηναίων ἢ οἱ ἐν τῇ πόλει· ὥστε ὑπὸ ψηφίσματος Ἀθηναῖοι πληρώσαντες ναῦς πολλὰς ἀπεκομίσαντο ἐξ Αἰγίνης πέμπτῳ μηνὶ τοὺς ἐκ τοῦ φρουρίου. Τούτων δὲ γενομένων οἱ Ἀθηναῖοι πάλιν αὖ πράγματα εἶχον ὑπό τε τῶν λῃστῶν καὶ τοῦ Γοργώπα· καὶ ἀντιπληροῦσι ναῦς τρισκαίδεκα, καὶ αἱροῦνται Εὔνομον ναύαρχον ἐπ' αὐτάς. [6] ντος δὲ τοῦ Ἱέρακος ἐν Ῥόδῳ οἱ Λακεδαιμόνιοι Ἀνταλκίδαν ναύαρχον ἐκπέμπουσι, νομίζοντες καὶ Τιριβάζῳ τοῦτο ποιοῦντες μάλιστ' ἂν χαρίζεσθαι. Ὁ δὲ Ἀνταλκίδας ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς Αἴγιναν, συμπαραλαβὼν τὰς τοῦ Γοργώπα ναῦς ἔπλευσεν εἰς Ἔφεσον, καὶ τὸν μὲν Γοργώπαν πάλιν ἀποπέμπει εἰς Αἴγιναν σὺν ταῖς δώδεκα ναυσίν, ἐπὶ δὲ ταῖς ἄλλαις Νικόλοχον ἐπέστησε τὸν ἐπιστολέα. Καὶ ὁ μὲν Νικόλοχος βοηθῶν Ἀβυδηνοῖς ἔπλει ἐκεῖσε· παρατρεπόμενος δὲ εἰς Τένεδον ἐδῄου τὴν χώραν, καὶ χρήματα λαβὼν ἀπέπλευσεν εἰς Ἄβυδον. [7] Οἱ δὲ τῶν Ἀθηναίων στρατηγοὶ ἁθροισθέντες ἀπὸ Σαμοθρᾴκης τε καὶ Θάσου καὶ τῶν κατ' ἐκεῖνα χωρίων ἐβοήθουν τοῖς Τενεδίοις. Ὡς δ' ᾔσθοντο εἰς Ἄβυδον καταπεπλευκότα τὸν Νικόλοχον, ὁρμώμενοι ἐκ Χερρονήσου ἐπολιόρκουν αὐτὸν ἔχοντα ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι δύο καὶ τριάκοντα ταῖς μεθ' ἑαυτῶν.

μέντοι Γοργώπας ἀποπλέων ἐξ Ἐφέσου περιτυγχάνει Εὐνόμῳ· καὶ τότε μὲν κατέφυγεν εἰς Αἴγιναν μικρὸν πρὸ ἡλίου δυσμῶν· ἐκβιβάσας δ' εὐθὺς ἐδείπνιζε τοὺς στρατιώτας. [8] δ' Εὔνομος ὀλίγον χρόνον ὑπομείνας ἀπέπλει. Νυκτὸς δ' ἐπιγενομένης, φῶς ἔχων, ὥσπερ νομίζεται, ἀφηγεῖτο, ὅπως μὴ πλανῶνται αἱ ἑπόμεναι. Ὁ δὲ Γοργώπας ἐμβιβάσας εὐθὺς ἐπηκολούθει κατὰ τὸν λαμπτῆρα, ὑπολειπόμενος, ὅπως μὴ φανερὸς εἴη μηδ' αἴσθησιν παρέχοι, λίθων τε ψόφῳ τῶν κελευστῶν ἀντὶ φωνῆς χρωμένων καὶ παραγωγῇ τῶν κωπῶν. [9] πεὶ δὲ ἦσαν αἱ τοῦ Εὐνόμου πρὸς τῇ γῇ περὶ Ζωστῆρα τῆς Ἀττικῆς, ἐκέλευε τῇ σάλπιγγι ἐπιπλεῖν. Τῷ δὲ Εὐνόμῳ ἐξ ἐνίων μὲν τῶν νεῶν ἄρτι ἐξέβαινον, οἱ δὲ καὶ ἔτι ὡρμίζοντο, οἱ δὲ καὶ ἔτι κατέπλεον. Ναυμαχίας δὲ πρὸς τὴν σελήνην γενομένης, τέτταρας τριήρεις λαμβάνει ὁ Γοργώπας, καὶ ἀναδησάμενος ᾤχετο ἄγων εἰς Αἴγιναν: αἱ δ' ἄλλαι νῆες αἱ τῶν Ἀθηναίων εἰς τὸν Πειραιᾶ κατέφυγον.

[10] Μετὰ δὲ ταῦτα Χαβρίας ἐξέπλει εἰς Κύπρον βοηθῶν Εὐαγόρᾳ, πελταστάς τ' ἔχων ὀκτακοσίους καὶ δέκα τριήρεις, προσλαβὼν δὲ καὶ Ἀθήνηθεν ἄλλας τε ναῦς καὶ ὁπλίτας. Αὐτὸς δὲ τῆς νυκτὸς ἀποβὰς εἰς τὴν Αἴγιναν πορρωτέρω τοῦ Ἡρακλείου ἐν κοίλῳ χωρίῳ ἐνήδρευσεν, ἔχων τοὺς πελταστάς. Ἅμα δὲ τῇ ἡμέρᾳ, ὥσπερ συνέκειτο, ἧκον οἱ τῶν Ἀθηναίων ὁπλῖται, Δημαινέτου αὐτῶν ἡγουμένου, καὶ ἀνέβαινον τοῦ Ἡρακλείου ἐπέκεινα ὡς ἑκκαίδεκα σταδίους, ἔνθα ἡ Τριπυργία καλεῖται. [11] κούσας δὲ ταῦτα ὁ Γοργώπας, ἐβοήθει μετά τε τῶν Αἰγινητῶν καὶ σὺν τοῖς τῶν νεῶν ἐπιβάταις καὶ Σπαρτιατῶν οἳ ἔτυχον αὐτόθι παρόντες ὀκτώ. Καὶ ἀπὸ τῶν πληρωμάτων δὲ τῶν ἐκ τῶν νεῶν ἐκήρυξε βοηθεῖν ὅσοι ἐλεύθεροι εἶεν: ὥστ' ἐβοήθουν καὶ τούτων πολλοί, ὅ τι ἐδύνατο ἕκαστος ὅπλον ἔχων. [12] πεὶ δὲ παρήλλαξαν οἱ πρῶτοι τὴν ἐνέδραν, ἐξανίστανται οἱ περὶ τὸν Χαβρίαν, καὶ εὐθὺς ἠκόντιζον καὶ ἔβαλλον. Ἐπῇσαν δὲ καὶ οἱ ἐκ τῶν νεῶν ἀποβεβηκότες ὁπλῖται. Καὶ οἱ μὲν πρῶτοι, ἅτε οὐδενὸς ἁθρόου ὄντος, ταχὺ ἀπέθανον, ὧν ἦν Γοργώπας τε καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι: ἐπεὶ δὲ οὗτοι ἔπεσον, ἐτράπησαν δὴ καὶ οἱ ἄλλοι. Καὶ ἀπέθανον Αἰγινητῶν μὲν ὡς πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ξένοι δὲ καὶ μέτοικοι καὶ ναῦται καταδεδραμηκότες οὐκ ἐλάττους διακοσίων. [13] κ δὲ τούτου οἱ μὲν Ἀθηναῖοι, ὥσπερ ἐν εἰρήνῃ, ἔπλεον τὴν θάλατταν: οὐδὲ γὰρ τῷ Ἐτεονίκῳ ἤθελον οἱ ναῦται καίπερ ἀναγκάζοντι ἐμβάλλειν, ἐπεὶ μισθὸν οὐκ ἐδίδου.

κ δὲ τούτου οἱ Λακεδαιμόνιοι Τελευτίαν αὖ †ἐπὶ ταύτῃ ἐκπέμπουσιν †ἐπὶ ταύτας τὰς ναῦς ναύαρχον. Ὡς δὲ εἶδον αὐτὸν ἥκοντα οἱ ναῦται, ὑπερήσθησαν. Ὁ δ' αὐτοὺς συγκαλέσας εἶπε τοιάδε: [14]  « Ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἐγὼ χρήματα μὲν οὐκ ἔχων ἥκω: ἐὰν μέντοι θεὸς ἐθέλῃ καὶ ὑμεῖς συμπροθυμῆσθε, πειράσομαι τὰ ἐπιτήδεια ὑμῖν ὡς πλεῖστα πορίζειν. Εὖ δ' ἴστε, ἐγὼ ὅταν ὑμῶν ἄρχω, εὔχομαί τε οὐδὲν ἧττον ζῆν ὑμᾶς ἢ καὶ ἐμαυτόν, τά τ' ἐπιτήδεια θαυμάσαιτε μὲν ἂν ἴσως, εἰ φαίην βούλεσθαι ὑμᾶς μᾶλλον ἢ ἐμὲ ἔχειν: ἐγὼ δὲ νὴ τοὺς θεοὺς καὶ δεξαίμην ἂν αὐτὸς μᾶλλον δύο ἡμέρας ἄσιτος ἢ ὑμᾶς μίαν γενέσθαι: ἥ γε μὴν θύρα ἡ ἐμὴ ἀνέῳκτο μὲν δήπου καὶ πρόσθεν εἰσιέναι τῷ δεομένῳ τι ἐμοῦ, ἀνεῴξεται δὲ καὶ νῦν. [15] στε ὅταν ὑμεῖς πλήρη ἔχητε τὰ ἐπιτήδεια, τότε καὶ ἐμὲ ὄψεσθε ἀφθονώτερον διαιτώμενον: ἂν δὲ ἀνεχόμενόν με ὁρᾶτε καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ ἀγρυπνίαν, οἴεσθε καὶ ὑμεῖς ταῦτα πάντα καρτερεῖν. Οὐδὲν γὰρ ἐγὼ τούτων κελεύω ὑμᾶς ποιεῖν ἵνα ἀνιᾶσθε, ἀλλ' ἵνα ἐκ τούτων ἀγαθόν τι λαμβάνητε. [16] Καὶ ἡ πόλις δέ τοι, ἔφη, ὦ ἄνδρες στρατιῶται, ἡ ἡμετέρα, ἣ δοκεῖ εὐδαίμων εἶναι, εὖ ἴστε ὅτι τἀγαθὰ καὶ τὰ καλὰ ἐκτήσατο οὐ ῥᾳθυμοῦσα, ἀλλὰ ἐθέλουσα καὶ πονεῖν καὶ κινδυνεύειν, ὁπότε δέοι. Καὶ ὑμεῖς οὖν ἦτε μὲν καὶ πρότερον, ὡς ἐγὼ οἶδα, ἄνδρες ἀγαθοί: νῦν δὲ πειρᾶσθαι χρὴ ἔτι ἀμείνους γίγνεσθαι, ἵν' ἡδέως μὲν συμπονῶμεν, ἡδέως δὲ συνευδαιμονῶμεν. [17] Τί γὰρ ἥδιον ἢ μηδένα ἀνθρώπων κολακεύειν μήτε Ἕλληνα μήτε βάρβαρον ἕνεκα μισθοῦ, ἀλλ' ἑαυτοῖς ἱκανοὺς εἶναι τὰ ἐπιτήδεια πορίζεσθαι, καὶ ταῦτα ὅθενπερ κάλλιστον; ἡ γάρ τοι ἐν πολέμῳ ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀφθονία εὖ ἴστε ὅτι ἅμα τροφήν τε καὶ εὔκλειαν ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις παρέχεται. »

[18] μὲν ταῦτ' εἶπεν, οἱ δὲ πάντες ἀνεβόησαν παραγγέλλειν ὅ τι ἂν δέῃ, ὡς σφῶν ὑπηρετησόντων. Ὁ δὲ τεθυμένος ἐτύγχανεν: εἶπε δέ: «  Ἄγετε, ὦ ἄνδρες, δειπνήσατε μὲν ἅπερ καὶ ὣς ἐμέλλετε: προπαράσχεσθε δέ μοι μιᾶς ἡμέρας σῖτον. Ἔπειτα δὲ ἥκετε ἐπὶ τὰς ναῦς αὐτίκα μάλα, ὅπως πλεύσωμεν ἔνθα θεὸς ἐθέλει, ἐν καιρῷ ἀφιξόμενοι. » [19] πειδὴ δὲ ἦλθον, ἐμβιβασάμενος αὐτοὺς εἰς τὰς ναῦς ἔπλει τῆς νυκτὸς εἰς τὸν λιμένα τῶν Ἀθηναίων, τοτὲ μὲν ἀναπαύων καὶ παραγγέλλων ἀποκοιμᾶσθαι, τοτὲ δὲ κώπαις προσκομιζόμενος. Εἰ δέ τις ὑπολαμβάνει ὡς ἀφρόνως ἔπλει δώδεκα τριήρεις ἔχων ἐπὶ πολλὰς ναῦς κεκτημένους, ἐννοησάτω τὸν ἀναλογισμὸν αὐτοῦ. [20] κεῖνος γὰρ ἐνόμισεν ἀμελέστερον μὲν ἔχειν τοὺς Ἀθηναίους περὶ τὸ ἐν τῷ λιμένι ναυτικὸν Γοργώπα ἀπολωλότος: εἰ δὲ καὶ εἶεν τριήρεις ὁρμοῦσαι, ἀσφαλέστερον ἡγήσατο ἐπ' εἴκοσι ναῦς Ἀθήνησιν οὔσας πλεῦσαι ἢ ἄλλοθι δέκα. Τῶν μὲν γὰρ ἔξω ᾔδει ὅτι κατὰ ναῦν ἔμελλον οἱ ναῦται σκηνήσειν, τῶν δὲ Ἀθήνησιν ἐγίγνωσκεν ὅτι οἱ μὲν τριήραρχοι οἴκοι καθευδήσοιεν, οἱ δὲ ναῦται ἄλλος ἄλλῃ σκηνήσοιεν. [21] πλει μὲν δὴ ταῦτα διανοηθείς·

Ἐπειδὴ δὲ ἀπεῖχε πέντε ἢ ἓξ στάδια τοῦ λιμένος, ἡσυχίαν εἶχε καὶ ἀνέπαυεν. ς δὲ ἡμέρα ὑπέφαινεν, ἡγεῖτο· οἱ δὲ ἐπηκολούθουν. Καὶ καταδύειν μὲν οὐδὲν εἴα στρογγύλον πλοῖον οὐδὲ λυμαίνεσθαι ταῖς ἑαυτῶν ναυσίν· εἰ δέ που τριήρη ἴδοιεν ὁρμοῦσαν, ταύτην πειρᾶσθαι ἄπλουν ποιεῖν, τὰ δὲ φορτηγικὰ πλοῖα καὶ γέμοντα ἀναδουμένους ἄγειν ἔξω, ἐκ δὲ τῶν μειζόνων ἐμβαίνοντας ὅπου δύναιντο τοὺς ἀνθρώπους λαμβάνειν. σαν δέ τινες οἳ καὶ ἐκπηδήσαντες εἰς τὸ Δεῖγμα ἐμπόρους τέ τινας καὶ ναυκλήρους συναρπάσαντες εἰς τὰς ναῦς εἰσήνεγκαν. [22] μὲν δὴ ταῦτα ἐπεποιήκει.

Τῶν δὲ Ἀθηναίων οἱ μὲν αἰσθόμενοι ἔνδοθεν ἔθεον ἔξω, σκεψόμενοι τίς ἡ κραυγή, οἱ δὲ ἔξωθεν οἴκαδε ἐπὶ τὰ ὅπλα, οἱ δὲ καὶ εἰς ἄστυ ἀγγελοῦντες. Πάντες δ' Ἀθηναῖοι τότε ἐβοήθησαν καὶ ὁπλῖται καὶ ἱππεῖς, ὡς τοῦ Πειραιῶς ἑαλωκότος. [23] δὲ τὰ μὲν πλοῖα ἀπέστειλεν εἰς Αἴγιναν, καὶ τῶν τριήρων τρεῖς ἢ τέτταρας συναπαγαγεῖν ἐκέλευσε, ταῖς δὲ ἄλλαις παραπλέων παρὰ τὴν Ἀττικήν, ἅτε ἐκ τοῦ λιμένος πλέων, πολλὰ καὶ ἁλιευτικὰ ἔλαβε καὶ πορθμεῖα ἀνθρώπων μεστά, καταπλέοντα ἀπὸ νήσων. Ἐπὶ δὲ Σούνιον ἐλθὼν καὶ ὁλκάδας γεμούσας τὰς μέν τινας σίτου, τὰς δὲ καὶ ἐμπολῆς, ἔλαβε. [24] Ταῦτα δὲ ποιήσας ἀπέπλευσεν εἰς Αἴγιναν. Καὶ ἀποδόμενος τὰ λάφυρα μηνὸς μισθὸν προέδωκε τοῖς στρατιώταις. Καὶ τὸ λοιπὸν δὲ περιπλέων ἐλάμβανεν ὅ τι ἐδύνατο. Καὶ ταῦτα ποιῶν πλήρεις τε τὰς ναῦς ἔτρεφε καὶ τοὺς στρατιώτας εἶχεν ἡδέως καὶ ταχέως ὑπηρετοῦντας.

[25] δὲ Ἀνταλκίδας κατέβη μὲν μετὰ Τιριβάζου διαπεπραγμένος συμμαχεῖν βασιλέα, εἰ μὴ ἐθέλοιεν Ἀθηναῖοι καὶ οἱ σύμμαχοι χρῆσθαι τῇ εἰρήνῃ ᾗ αὐτὸς ἔλεγεν. Ὡς δ' ἤκουσε Νικόλοχον σὺν ταῖς ναυσὶ πολιορκεῖσθαι ἐν Ἀβύδῳ ὑπὸ Ἰφικράτους καὶ Διοτίμου, πεζῇ ᾤχετο εἰς Ἄβυδον. Ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τὸ ναυτικὸν νυκτὸς ἀνήγετο, διασπείρας λόγον ὡς μεταπεμπομένων τῶν Καλχηδονίων· ὁρμισάμενος δὲ ἐν Περκώτῃ ἡσυχίαν εἶχεν. [26] Αἰσθόμενοι δὲ οἱ περὶ Δημαίνετον καὶ Διονύσιον καὶ Λεόντιχον καὶ Φανίαν ἐδίωκον αὐτὸν τὴν ἐπὶ Προκοννήσου· ὁ δ', ἐπεὶ ἐκεῖνοι παρέπλευσαν, ὑποστρέψας εἰς Ἄβυδον ἀφίκετο· ἠκηκόει γὰρ ὅτι προσπλέοι Πολύξενος ἄγων τὰς ἀπὸ Συρακουσῶν καὶ Ἰταλίας ναῦς εἴκοσιν, ὅπως ἀναλάβοι καὶ ταύτας.

κ δὲ τούτου Θρασύβουλος ὁ Κολλυτεὺς ἔχων ναῦς ὀκτὼ ἔπλει ἀπὸ Θρᾴκης, βουλόμενος ταῖς ἄλλαις Ἀττικαῖς ναυσὶ συμμεῖξαι. [27] δὲ Ἀνταλκίδας, ἐπεὶ αὐτῷ οἱ σκοποὶ ἐσήμηναν ὅτι προσπλέοιεν τριήρεις ὀκτώ, ἐμβιβάσας τοὺς ναύτας εἰς δώδεκα ναῦς τὰς ἄριστα πλεούσας, καὶ προσπληρώσασθαι κελεύσας, εἴ τις ἐνεδεῖτο, ἐκ τῶν καταλειπομένων, ἐνήδρευεν ὡς ἐδύνατο ἀφανέστατα. Ἐπεὶ δὲ παρέπλεον, ἐδίωκεν· οἱ δὲ ἰδόντες ἔφευγον. Τὰς μὲν οὖν βραδύτατα πλεούσας ταῖς ἄριστα πλεούσαις ταχὺ κατειλήφει· παραγγείλας δὲ τοῖς πρωτόπλοις τῶν μεθ' αὑτοῦ μὴ ἐμβαλεῖν ταῖς ὑστάταις, ἐδίωκε τὰς προεχούσας. Ἐπεὶ δὲ ταύτας ἔλαβεν, ἰδόντες οἱ ὕστεροι ἁλισκομένους σφῶν αὐτῶν τοὺς πρόπλους ὑπ' ἀθυμίας καὶ† τῶν βραδυτέρων ἡλίσκοντο· ὥσθ' ἥλωσαν ἅπασαι.

 [28] πεὶ δ' ἦλθον αὐτῷ αἵ τε ἐκ Συρακουσῶν νῆες εἴκοσιν, ἦλθον δὲ καὶ αἱ ἀπὸ Ἰωνίας, ὅσης ἐγκρατὴς ἦν Τιρίβαζος, συνεπληρώθησαν δὲ καὶ ἐκ τῆς Ἀριοβαρζάνους, καὶ γὰρ ἦν ξένος ἐκ παλαιοῦ τῷ Ἀριοβαρζάνει, ὁ δὲ Φαρνάβαζος ἤδη ἀνακεκλημένος ᾤχετο ἄνω, ὅτε δὴ καὶ ἔγημε τὴν βασιλέως θυγατέρα· ὁ δὲ Ἀνταλκίδας γενομέναις ταῖς πάσαις ναυσὶ πλείοσιν ἢ ὀγδοήκοντα ἐκράτει τῆς θαλάττης· ὥστε καὶ τὰς ἐκ τοῦ Πόντου ναῦς Ἀθήναζε μὲν ἐκώλυε καταπλεῖν, εἰς δὲ τοὺς ἑαυτῶν συμμάχους κατῆγεν.

[29] Οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι, ὁρῶντες μὲν πολλὰς τὰς πολεμίας ναῦς, φοβούμενοι δὲ μὴ ὡς πρότερον καταπολεμηθείησαν, συμμάχου Λακεδαιμονίοις βασιλέως γεγενημένου, πολιορκούμενοι δ' ἐκ τῆς Αἰγίνης ὑπὸ τῶν λῃστῶν, διὰ ταῦτα μὲν ἰσχυρῶς ἐπεθύμουν τῆς εἰρήνης. Οἱ δ' αὖ Λακεδαιμόνιοι, φρουροῦντες μόρᾳ μὲν ἐν Λεχαίῳ, μόρᾳ δ' ἐν Ὀρχομενῷ, φυλάττοντες δὲ τὰς πόλεις, αἷς μὲν ἐπίστευον, μὴ ἀπόλοιντο, αἷς δὲ ἠπίστουν, μὴ ἀποσταῖεν, πράγματα δ' ἔχοντες καὶ παρέχοντες περὶ τὴν Κόρινθον, χαλεπῶς ἔφερον τῷ πολέμῳ. Οἵ γε μὴν Ἀργεῖοι, εἰδότες φρουράν τε πεφασμένην ἐφ' ἑαυτοὺς καὶ γιγνώσκοντες ὅτι ἡ τῶν μηνῶν ὑποφορὰ οὐδὲν ἔτι σφᾶς ὠφελήσει, καὶ οὗτοι εἰς τὴν εἰρήνην πρόθυμοι ἦσαν. [30] στ' ἐπεὶ παρήγγειλεν ὁ Τιρίβαζος παρεῖναι τοὺς βουλομένους ὑπακοῦσαι ἣν βασιλεὺς εἰρήνην καταπέμποι, ταχέως πάντες παρεγένοντο. πεὶ δὲ συνῆλθον, ἐπιδείξας ὁ Τιρίβαζος τὰ βασιλέως σημεῖα ἀνεγίγνωσκε τὰ γεγραμμένα. Εἶχε δὲ ὧδε.

[31]  «  Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς καὶ Κύπρον, τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων. πότεροι δὲ ταύτην τὴν εἰρήνην μὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεμήσω μετὰ τῶν ταῦτα βουλομένων καὶ πεζῇ καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρήμασιν. »

[32] κούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πόλεις. Καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἅπαντες ὤμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ πάντων Βοιωτῶν ὀμνύναι. δὲ Ἀγησίλαος οὐκ ἔφη δέξασθαι τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλέως γράμματα ἔλεγεν, αὐτονόμους εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. Οἱ δὲ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγον ὅτι οὐκ ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτ' εἴη. « Ἴτε νυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος, καὶ ἐρωτᾶτε· ἀπαγγέλλετε δ' αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται. » Οἱ μὲν δὴ ᾤχοντο. [33] δ' Ἀγησίλαος διὰ τὴν πρὸς Θηβαίους ἔχθραν οὐκ ἔμελλεν, ἀλλὰ πείσας τοὺς ἐφόρους εὐθὺς ἐθύετο. πειδὴ δὲ ἐγένετο τὰ διαβατήρια, ἀφικόμενος εἰς τὴν Τεγέαν διέπεμπε τῶν μὲν ἱππέων κατὰ τοὺς περιοίκους ἐπισπεύσοντας, διέπεμπε δὲ καὶ ξεναγοὺς εἰς τὰς πόλεις. Πρὶν δὲ αὐτὸν ὁρμηθῆναι ἐκ Τεγέας, παρῆσαν οἱ Θηβαῖοι λέγοντες ὅτι ἀφιᾶσι τὰς πόλεις αὐτονόμους. Καὶ οὕτω Λακεδαιμόντιοι μὲν οἴκαδε ἀπῆλθον, Θηβαῖοι δ' εἰς τὰς σπονδὰς εἰσελθεῖν ἠναγκάσθησαν, αὐτονόμους ἀφέντες τὰς Βοιωτίας πόλεις. [34] Οἱ δ' αὖ Κορίνθιοι οὐκ ἐξέπεμπον τὴν τῶν Ἀργείων φρουράν. λλ' ὁ Ἀγησίλαος καὶ τούτοις προεῖπε, τοῖς μέν, εἰ μὴ ἐκπέμψοιεν τοὺς Ἀργείους, τοῖς δέ, εἰ μὴ ἀπίοιεν ἐκ τῆς Κορίνθου, ὅτι πόλεμον ἐξοίσει πρὸς αὐτούς. πεὶ δὲ φοβηθέντων ἀμφοτέρων ἐξῆλθον οἱ Ἀργεῖοι καὶ αὐτὴ ἐφ' αὑτῆς ἡ τῶν Κορινθίων πόλις ἐγένετο, οἱ μὲν σφαγεῖς καὶ οἱ μεταίτιοι τοῦ ἔργου αὐτοὶ γνόντες ἀπῆλθον ἐκ τῆς Κορίνθου· οἱ δ' ἄλλοι πολῖται ἑκόντες κατεδέχοντο τοὺς πρόσθεν φεύγοντας.

[35] πεὶ δὲ ταῦτ' ἐπράχθη καὶ ὠμωμόκεσαν αἱ πόλεις ἐμμενεῖν ἐν τῇ εἰρήνῃ ἣν κατέπεμψε βασιλεύς, ἐκ τούτου διελύθη μὲν τὰ πεζικά, διελύθη δὲ καὶ τὰ ναυτικὰ στρατεύματα. Λακεδαιμονίοις μὲν δὴ καὶ Ἀθηναίοις καὶ τοῖς συμμάχοις οὕτω μετὰ τὸν ὕστερον πόλεμον τῆς καθαιρέσεως τῶν Ἀθήνησι τειχῶν αὕτη πρώτη εἰρήνη ἐγένετο. [36] ν δὲ τῷ πολέμῳ μᾶλλον ἀντιρρόπως τοῖς ἐναντίοις πράττοντες οἱ Λακεδαιμόνιοι πολὺ ἐπικυδέστεροι ἐγένοντο ἐκ τῆς ἐπ' Ἀνταλκίδου εἰρήνης καλουμένης. Προστάται γὰρ γενόμενοι τῆς ὑπὸ βασιλέως καταπεμφθείσης εἰρήνης καὶ τὴν αὐτονομίαν ταῖς πόλεσι πράττοντες, προσέλαβον μὲν σύμμαχον Κόρινθον, αὐτονόμους δὲ ἀπὸ τῶν Θηβαίων τὰς Βοιωτίδας πόλεις ἐποίησαν, οὗπερ πάλαι ἐπεθύμουν, ἔπαυσαν δὲ καὶ Ἀργείους Κόρινθον σφετεριζομένους, φρουρὰν φήναντες ἐπ' αὐτούς, εἰ μὴ ἐξίοιεν ἐκ Κορίνθου.

LIVRE V.

CHAPITRE PREMIER.

La guerre est transportée à Égine. — Téleutias en chasse les Athéniens. — Gorgopas est battu et tué par Chabrias. — Succès de Téleutias. — Paix d’Antalcidas. — Agésilas force les Béotiens, les Corinthiens et les Argiens à s’y soumettre.

(Avant J. C. 388, 387, 386.)

Voilà le point où en étaient les affaires des Athéniens et des Lacédémoniens dans l’Hellespont.

Étéonicus, cependant, se trouvait de nouveau à Égine, dont les habitants avaient entretenu jusque-là des relations amicales avec les Athéniens. De concert avec les éphores, ils engagent ceux qui en ont envie à profiter de ce que la guerre se fait ouvertement sur mer pour aller butiner en Attique. [2] Les Athéniens, ainsi enfermés dans leurs murs, envoient à Égine des hoplites commandés par Pamphilus, leur stratège : ceux-ci se retranchent dans l’île, et, comme ils avaient dix trirèmes, tiennent ainsi les Éginètes assiégés par terre et par mer. Mais lorsque Téleutias, qui se trouvait quelque part dans les îles occupé à recueillir de l’argent, apprend que les Éginètes sont ainsi bloqués, il vient à leur secours et chasse les vaisseaux athéniens : toutefois, Pamphilus se maintient dans ses retranchements.

Sur ces entrefaites arrive Hiérax, envoyé par les Lacédémoniens : il prend donc le commandement de la flotte, et Téleutias, sous les plus heureux auspices, retourne dans sa patrie. En effet, au moment où il descend sur le rivage pour s’embarquer, il n’y a pas un des soldats qui ne veuille lui serrer la main ; l’un le couvre de fleurs, l’autre de banderoles ; ceux même qui arrivent trop tard, au moment où le vaisseau s’éloigne, jettent des couronnes dans la mer et lui souhaitent toutes sortes de prospérité. [4] Je sais bien qu’il n’y a dans ce que je raconte ni dépenses, ni périls, ni ruses de guerre remarquables ; mais cependant, par Jupiter ! il me paraît digne d’un homme de rechercher par quels moyens Téleutias parvint à s’attacher ainsi ses subordonnés. Car beaucoup de richesses, beaucoup de dangers, sont moins dignes de remarque que la conduite d’un pareil homme.

[5] Cependant Hiérax, cinglant vers Rhodes avec le reste de ses vaisseaux, en laisse douze à Égine avec son second, Gorgopas, en qualité d’harmoste. Dès lors les Athéniens du fort sont, dans le fait, plus assiégés que les habitants de la ville, en sorte qu’en vertu d’un décret du peuple, les Athéniens équipent un grand nombre de vaisseaux, et, cinq mois après l’occupation, ramènent d’Égine les troupes du fort. Cependant les Athéniens, ayant encore beaucoup à souffrir des corsaires et de Gorgopas, équipent de leur côté treize vaisseaux, et choisissent Eunome pour les commander. [6] Pendant que Hiérax est à Rhodes, les Lacédémoniens envoient Antalcidas en qualité de navarque, croyant en cela être très-agréables à Tiribaze. Antalcidas, arrivé à Égine, prend avec lui les vaisseaux de Gorgopas et se rend à Éphèse, d’où il renvoie Gorgopas à Égine avec ses douze vaisseaux ; après quoi il met son second Nicolochus à la tête du reste de la flotte. Nicolochus fait voile dans les eaux d’Abydos, pour secourir cette ville ; mais il se détourne vers Ténédos, dont il ravage le territoire, lève de : contributions, et se rend ensuite à Abydos. [7] Les stratèges des Athéniens se rassemblent de Samothrace, de Thase et des pays environnants, pour venir au secours de Ténédos ; mais, quand ils apprennent que Nicolochus avait abordé à Abydos, ils partent de la Chersonèse et bloquent avec trente-deux vaisseaux sa flotte de vingt-cinq voiles.

Cependant Gorgopas, en revenant d’Éphèse, rencontre Eunome, et s’enfuit aussitôt à Égine. Comme c’était peu de temps avant le coucher du soleil, il fait souper ses troupes aussitôt après qu’elles sont débarquées, [8] et Eunome s’en retourne après avoir attendu quelque temps. La nuit venue, il avait, suivant l’usage, du feu sur son vaisseau, et marchait le premier, afin que ceux qui suivaient ne vinssent point à s’égarer. Gorgopas alors rembarque aussitôt ses soldats et suit le fanal à quelque distance en arrière, sans se laisser apercevoir, et, pour ne pas  éveiller l’attention, les céleustes, au lieu de se servir de la. voix, frappent des cailloux l’un sur l’autre, et l’on rame sans bruit. [9] Lorsque les vaisseaux d’Eunome sont arrivés près du rivage de l’Attique, non loin du Zoster, Gorgopas donne avec la trompette le signal de l’attaque. Le désordre régnait dans les vaisseaux d’Eunome ; les uns débarquaient déjà, tandis que d’autres étaient occupés à jeter l’ancre, et que quelques-uns naviguaient encore : le combat a lieu au clair de la lune ; Gorgopas s’empare de quatre trirèmes, qu’il attache derrière les siennes, et les emmène à Egine : les autres vaisseaux athéniens s’enfuient au Pirée.

[10] Après ces événements, Chabrias part pour Cypre, afin de secourir Évagoras, avec huit cents peltastes et dix trirèmes. Il prend encore à Athènes quelques vaisseaux et des hoplites, vient de nuit aborder dans l’île d’Egine, et se met en embuscade avec les peltastes dans un endroit creux, à une certaine distance du temple d’Hercule. Au point du jour, comme il était convenu, les hoplites athéniens arrivent sous la conduite de Déménétras et s’avancent jusqu’à l’endroit nommé Tripyrgia, environ seize stades au delà du temple d’Hercule. [11] Gorgopas, en ayant reçu la nouvelle, se porte à la rencontre de l’ennemi avec les Éginètes, les soldats de sa flotte, et huit Spartiates qui se trouvent auprès de lui. Il fait aussi savoir aux équipages de ses vaisseaux, que tous ceux qui sont de condition libre aient à le suivre ; il y a aussi un grand nombre de ces gens qui marchent à l’ennemi avec les premières armes qu’ils peuvent trouver. [12] Quand les premiers rangs ont dépisté l’embuscade, Chabrias et les siens s’élancent sur eux et les accablent aussitôt de traits et de flèches : les hoplites descendus des vaisseaux surviennent en ce moment. L’avant-garde, dont Gorgopas et les Lacédémoniens font partie, et qui ne présente aucune masse serrée, est bientôt massacrée : ceux-là tués, tout le reste prend la fuite ; cent cinquante Éginètes environ restent sur la place, et il ne périt pas moins de deux cents hommes, tant des mercenaires que des métèques et des matelots qui avaient pris part à cette sortie. [13] Après ce succès, les Athéniens peuvent tenir la mer comme en pleine paix : en effet, les matelots, ne recevant point de paye d’Étéonicus, refusent de le servir, quoiqu’il veuille les y contraindre.

Sur ce point, les Lacédémoniens envoient de nouveau Téleutias prendre le commandement de ces vaisseaux ; les matelots, en le voyant arriver, sont au comble de la joie : il les convoque et leur dit : [14] « Soldats, j’arrive sans apporter de l’argent avec moi ; mais cependant, si la divinité le permet, et si vous m’aidez de votre zèle, je tâcherai de vous fournir le plus de vivres possible. Sachez bien que, quand je vous commande, je désire pourvoir à votre subsistance autant qu’à la mienne ; et vous vous étonnerez peut-être si je vous dis que j’aime mieux vous voir des vivres que d’en avoir moi-même ; mais, j’en atteste les dieux, j’accepterais plus volontiers de me voir deux jours sans manger, que vous un seul. Ma porte, jusqu’à présent, a toujours été ouverte à quiconque avait à me demander quelque chose ; elle sera encore ouverte aujourd’hui. [15] Ainsi, ce n’est que quand vous aurez, vous, des vivres en abondance, que vous me verrez vivre largement. Mais si vous me voyez endurer le froid, le chaud et les veilles, apprenez aussi à supporter tout cela. Quand je vous impose cette conduite, ce n’est point pour vous tourmenter, mais c’est pour que vous en recueilliez quelque bien. [16] Soldats, ajoute-t-il, notre patrie, qui passe pour la plus florissante, n’est point parvenue, sachez-le bien, à ce degré de prospérité, en s’abandonnant a la mollesse, mais en s’exposant aux travaux et aux périls quand il en était besoin. Et vous aussi, vous vous êtes montrés naguère, je le sais, des hommes de cœur ; mais aujourd’hui il faut vous efforcer de vous surpasser encore, afin que nous partagions avec joie vos labeurs et vos succès. [17] Qu’y a-t-il en effet de plus agréable que de n’avoir à flatter personne, ni Grec ni barbare, pour en obtenir une paye, et d’être en état de pourvoir soi-même à sa subsistance, et cela de la manière la plus glorieuse ? Car, il ne faut pas l’oublier, l’abondance qu’on se procure à la guerre, aux dépens des ennemis, vous donne tout à la fois de la nourriture et de la gloire aux yeux de tous les hommes.»

[18] Quand il a parlé, tous s’écrient qu’il n’a qu’à donner les ordres nécessaires, qu’ils sont prêts à lui obéir. Il offrait en ce moment un sacrifice ; il leur dit : « Maintenant, soldats, allez souper, comme vous étiez près de le faire ; mais prenez-moi des vivres pour un jour, et revenez promptement aux vaisseaux, afin que nous voguions où la divinité nous conduira, et que nous arrivions au bon moment. » [19] Quand ils sont revenus, il les fait monter sur les vaisseaux et se dirige, à la faveur de la nuit, vers le port d’Athènes : tantôt il leur fait prendre du repos et les engage à s’aller coucher, tantôt il les appelle aux rames. Si l’on se figure qu’il était fou d’aller attaquer, avec douze trirèmes, un ennemi maître de tant de vaisseaux, on n’a qu’à réfléchir à son calcul. [20] Il pensait que, depuis la mort de Gorgopas, les Athéniens devaient se préoccuper moins de la flotte qui était dans le port. Et lors même qu’il y aurait là des vaisseaux au mouillage, il croyait qu’il était moins dangereux d’en attaquer vingt en station à Athènes que dix ailleurs : car il savait qu’une fois en mer, les matelots ne doivent pas quitter leur vaisseau, tandis qu’il n’ignorait pas que les triérarques des bâtiments mouillés à Athènes dorment dans leurs maisons, et que les matelots habitent dans différents endroits. [21] Telles étaient les réflexions qui dirigeaient son expédition navale.

Quand il n’est plus qu’à cinq ou six stades du port, il s’arrête et fait reposer ses soldats. Dès que le jour paraît, il se place en tête. Ses vaisseaux suivent. Il leur défend de couler bas ou d’entamer aucun vaisseau rond ; mais quand ils verront une trirème à l’œuvre, ils tâcheront de la mettre hors de service : les bâtiments de transport ou bien de charge, ils les attacheront à leur poupe et les emmèneront hors du port ; quant aux plus grands, ils les aborderont et feront prisonnier tout l’équipage. Il y en eut même qui, s’élançant sur le Deigma (01), s’emparèrent de plusieurs marchands et propriétaires de navires qu’ils emmenèrent avec leurs vaisseaux. [22] Tous les ordres de Téleutias sont exécutés.

Cependant les Athéniens qui étaient encore chez eux, entendant qu’il se passe quelque chose, se jettent dehors pour savoir quelle est cette rumeur : les uns rentrent dans leur maison chercher leurs armes, d’autres répandent la nouvelle par la ville. Tous les Athéniens, hoplites et cavaliers, arrivent alors en armes au Pirée, qu’ils croient déjà pris ; [23] mais Téleutias expédie à Égine les bâtiments dont il s’est emparé, en les faisant escorter par trois ou quatre trirèmes ; puis, s’éloignant du port avec les autres, il se retire en longeant les côtes de l’Attique, prend un grand nombre de bateaux pêcheurs et de bâtiments remplis de passagers venant des îles, et se rend à Sunium, où il fait main-basse sur les vaisseaux marchands, chargés les uns de grains et les autres de marchandises. [24] Cela fait, il s’en retourne à Égine, où il vend ses prises, et donne, avec le produit, un mois de paye à ses soldats. Il continue ensuite à courir la mer et à prendre tout ce qu’il trouve. C’est ainsi qu’il entretint ses équipages au complet et qu’il eut des soldats qui le servaient avec joie et promptitude.

[25] Antalcidas redescendait de l’Asie avec Tiribaze, après avoir négocié l’alliance avec le roi, dans le cas où les Athéniens et leurs alliés ne voudraient pas accepter la paix que ce dernier leur proposait. Mais quand il apprend que Nicolochus et sa flotte sont bloqués dans Abydos par Iphicrate et Diotime, il s’y rend par terre. Là, prenant le commandement de la flotte. il met à la voile pendant la nuit, après avoir fait répandre le bruit que les Chalcédoniens l’ont fait demander ; puis il aborde à Percope, où il demeure en repos. [26] Déménétus, Dionysius, Léontichus et Phanias, s’étant aperçus de son départ. le poursuivirent du côté de Proconnèse ; mais, dès qu’il l’eut dépassé, Antalcidas revint à Abydos ; car il avait appris ; que Polyxène devait arriver avec les vaisseaux de Syracuse et d’!Italie, et il voulait les joindre à sa troupe.

Sur ces entrefaites, Thrasybule de Colytte [02] part de Thrace avec huit vaisseaux pour se réunir au reste de la flotte athénienne. [27] Les vigies ayant annoncé l’approche de huit trirèmes, Antalcidas fait aussitôt embarquer des matelots sur ses douze meilleurs marcheurs, et donne l’ordre de compléter ce qui pourrait manquer dans les équipages, en prenant sur ceux qui laisse, puis il va se mettre en embuscade de manière à être caché le mieux possible. Il laisse ensuite passer les trirèmes et se met à leur poursuite : dès qu’elles le voient, elles s’enfuient, mais ses bons marcheurs atteignent bien vite les trirèmes les plus lentes : il défend cependant à ses vaisseaux de les attaquer, et continue à poursuivre ceux qui sont en avant Quand il en est maître, les vaisseaux athéniens qu’il a laissés en arrière, voyant la tête de leur escadre en son pouvoir, perdent courage et se laissent prendre par les derniers vaisseaux lacédémoniens : donc ils sont tous pris.

[28] Outre les vingt vaisseaux de Syracuse qui viennent se joindre à Antalcidas, il en arrive d’autres de toute la partie de l’Ionie soumise à Tiribaze, ainsi que plusieurs équipés par la province d’Ariobarzane, auquel il se trouvait, depuis longues années, uni par les liens de l’hospitalité. D’un autre côté, Pnarnabaze, rappelé par le roi, était déjà parti pour le haut pays ; car c’est alors qu’il épousa la fille du roi. Antalcidas, qui se trouvait à la tête de plus de quatre-vingts vaisseaux, tenait l’empire de la mer, de sorte qu’il empêche les vaisseaux du Pont de retourner à Athènes, et les force à se réfugier chez leurs alliés.

[29] Les Athéniens, en voyant la force de la flotte ennemie, craignent que cette guerre ne se termine pour eux aussi mal que la précédente, maintenant que le roi est devenu l’allié des Lacédémoniens ; ils étaient d’ailleurs obsédés par les corsaires d’Égine : aussi désiraient-ils vivement la paix. Les Lacédémoniens, qui avaient une armée au Léchéum et une à Orchomène, et qui étaient obligés de garder certaines villes, les unes dont ils n’étaient pas sûrs, afin de ne pas les perdre ; les autres dont ils se défiaient, pour les empêcher de passer aux ennemis, ayant d’ailleurs à supporter à Corinthe toutes les chances de la guerre, se sentaient aussi fatigués de cette lutte. Quant aux Argiens, voyant qu’une expédition était décrétée contre eux, et sachant par expérience que le prétexte des mois sacrés ne leur servait plus de rien, ils étaient également portés pour la paix. [30] Lors donc que Tiribaze fit engager ceux qui désiraient savoir les conditions de la paix proposée par le roi, à se rendre auprès de lui, tous s’y rendirent avec empressement. Dès qu’ils sont réunis, Tiribaze, leur ayant montré le cachet du roi, leur lit ce qui était écrit ; en voici la teneur :

[31] « Le roi Artaxercès regarde comme juste que les villes situées en Asie, ainsi que les îles de Clazomène et de Cypre, soient sa propriété, mais que toutes les autres villes grecques, petites et grandes, soient toutes rendues indépendantes, à l’exception de Lemnos, Imbros et Scyros : ces dernières, comme par le passé, seront aux Athéniens. Tous ceux qui n’accepteront point cette paix, je leur ferai la guerre avec ceux qui l’acceptent, et cela sur terre et sur mer, n’épargnant ni vaisseaux ni argent. »

[32] Les députés des villes, après avoir entendu ces conditions, les font connaître à leurs États respectifs. Tous (03) jurent de les observer ; mais les Thébains ayant prétendu jurer pour toute la Béotie, Agésilas refuse de recevoir leurs serments, s’ils ne jurent, comme le portaient les lettres du roi, que toutes les villes, grandes et petites, seraient indépendantes. Les députés thébains déclarent alors que ce n’est point dans leurs instructions. « Eh bien, leur dit Agésilas, allez le demander à votre ville, et annoncez-lui en même temps que, si elle refuse ces conditions, elle sera déclarée hors de la trêve. » Ils partent. [33] Agésilas, en raison de sa haine pour les Thébains, ne veut pas attendre ; il persuade les éphores, et offre le sacrifice de départ. Aussitôt qu’il l’a fait, il se rend à Tégée, d’où il envoie des cavaliers pour hâter les levées dans les environs, et il expédie des officiers dans les villes. Mais avant qu’il soit parti de Tégée, il voit arriver les Thébains, qui lui déclarent reconnaître l’indépendance des villes. Les Lacédémoniens s’en retournent donc chez eux, après avoir ainsi forcé les Thébains à entrer dans le traité et à reconnaître l’indépendance des villes béotiennes. [34] Les Corinthiens tardaient aussi à renvoyer leur garnison d’Argos ; mais Agésilas annonce aux Corinthiens que, s’ils ne renvoient pas les Argiens, et à ceux-ci que, s’ils ne sortent pas de Corinthe, il leur déclare la guerre. Il y a terreur des deux parts. Les Argiens sortent, et Corinthe reprend son ancien gouvernement national : les auteurs des massacres et leurs complices se décident d’eux-mêmes à quitter la ville, et les autres citoyens rappellent avec joie les exilés.

[35] Quand tout cela est fait, et lorsque les villes se sont engagées par serment à observer la paix dictée par le roi, on licencie les troupes de terre, on licencie les flottes. Les Lacédémoniens, les Athéniens et les alliés, depuis la guerre qui suivit la destruction des murs d’Athènes, concluent ainsi la première paix. [36] Or, après avoir déjà fait pencher la balance plutôt de leur côté durant la guerre, les Lacédémoniens obtiennent par cette paix, connue sous le nom de paix d’Antalcidas, une supériorité incontestable. Non-seulement ils en furent promoteurs auprès du roi et obtinrent l’indépendance les villes, mais ils se firent une alliée de Corinthe et affranchirent les villes béotiennes de la domination des Thébains, ce qu’ils souhaitaient depuis longtemps. Enfin ils firent cesser l’occupation de Corinthe par les Argiens, en les menaçant de la guerre, s’ils ne se retiraient de Corinthe.

 

 

II.[1] Τούτων δὲ προκεχωρηκότων ὡς ἐβούλοντο, ἔδοξεν αὐτοῖς, ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τῶν συμμάχων ἐπέκειντο καὶ τοῖς πολεμίοις εὐμενέστεροι ἦσαν ἢ τῇ Λακεδαίμονι, τούτους κολάσαι καὶ κατασκευάσαι ὡς μὴ δύναιντο ἀπιστεῖν. Πρῶτον μὲν οὖν πέμψαντες πρὸς τοὺς Μαντινέας ἐκέλευσαν αὐτοὺς τὸ τεῖχος περιαιρεῖν, λέγοντες ὅτι οὐκ ἂν πιστεύσειαν ἄλλως αὐτοῖς μὴ σὺν τοῖς πολεμίοις γενέσθαι. [2] Αἰσθάνεσθαι γὰρ ἔφασαν καὶ ὡς σῖτον ἐξέπεμπον τοῖς Ἀργείοις σφῶν αὐτοῖς πολεμούντων, καὶ ὡς ἔστι μὲν ὅτε οὐδὲ συστρατεύοιεν ἐκεχειρίαν προφασιζόμενοι, ὁπότε δὲ καὶ ἀκολουθοῖεν, ὡς κακῶς συστρατεύοιεν. Ἔτι δὲ γιγνώσκειν ἔφασαν φθονοῦντας μὲν αὐτούς, εἴ τι σφίσιν ἀγαθὸν γίγνοιτο, ἐφηδομένους δ', εἴ τις συμφορὰ προσπίπτοι. Ἐλέγοντο δὲ καὶ αἱ σπονδαὶ ἐξεληλυθέναι τοῖς Μαντινεῦσι τούτῳ τῷ ἔτει αἱ μετὰ τὴν ἐν Μαντινείᾳ μάχην τριακονταετεῖς γενόμεναι. [3] πεὶ δ' οὐκ ἤθελον καθαιρεῖν τὰ τείχη, φρουρὰν φαίνουσιν ἐπ' αὐτούς. Ἀγησίλαος μὲν οὖν ἐδεήθη τῆς πόλεως ἀφεῖναι ἑαυτὸν ταύτης τῆς στρατηγίας, λέγων ὅτι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἡ τῶν Μαντινέων πόλις πολλὰ ὑπηρετήκοι ἐν τοῖς πρὸς Μεσσήνην πολέμοις· Ἀγησίπολις δὲ ἐξήγαγε τὴν φρουρὰν καὶ μάλα Παυσανίου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ φιλικῶς ἔχοντος πρὸς τοὺς ἐν Μαντινείᾳ τοῦ δήμου προστάτας.

[4] ς δὲ ἐνέβαλε, πρῶτον μὲν τὴν γῆν ἐδῄου. Ἐπεὶ δὲ οὐδ' οὕτω καθῄρουν τὰ τείχη, τάφρον ὤρυττε κύκλῳ περὶ τὴν πόλιν, τοῖς μὲν ἡμίσεσι τῶν στρατιωτῶν προκαθημένοις σὺν τοῖς ὅπλοις τῶν ταφρευόντων, τοῖς δ' ἡμίσεσιν ἐργαζομένοις. Ἐπεὶ δὲ ἐξείργαστο ἡ τάφρος, ἀσφαλῶς ἤδη κύκλῳ τεῖχος περὶ τὴν πόλιν ᾠκοδόμησεν. Αἰσθόμενος δὲ ὅτι ὁ σῖτος ἐν τῇ πόλει πολὺς ἐνείη, εὐετηρίας γενομένης τῷ πρόσθεν ἔτει, καὶ νομίσας χαλεπὸν ἔσεσθαι, εἰ δεήσει πολὺν χρόνον τρύχειν στρατείαις τήν τε πόλιν καὶ τοὺς συμμάχους, ἀπέχωσε τὸν ῥέοντα ποταμὸν διὰ τῆς πόλεως μάλ' ὄντα εὐμεγέθη. [5] μφραχθείσης δὲ τῆς ἀπορροίας ᾔρετο τὸ ὕδωρ ὑπέρ τε τῶν ὑπὸ ταῖς οἰκίαις καὶ ὑπὲρ τῶν ὑπὸ τῷ τείχει θεμελίων. Βρεχομένων δὲ τῶν κάτω πλίνθων καὶ προδιδουσῶν τὰς ἄνω, τὸ μὲν πρῶτον ἐρρήγνυτο τὸ τεῖχος, ἔπειτα δὲ καὶ ἐκλίνετο. Οἱ δὲ χρόνον μέν τινα ξύλα ἀντήρειδον καὶ ἐμηχανῶντο ὡς μὴ πίπτοι ὁ πύργος· ἐπεὶ δὲ ἡττῶντο τοῦ ὕδατος, δείσαντες μὴ πεσόντος πῃ τοῦ κύκλῳ τείχους δοριάλωτοι γένοιντο, ὡμολόγουν περιαιρήσειν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι οὐκ ἔφασαν σπείσεσθαι, εἰ μὴ καὶ διοικιοῖντο κατὰ κώμας. Οἱ δ' αὖ νομίσαντες ἀνάγκην εἶναι, συνέφασαν καὶ ταῦτα ποιήσειν.

[6] Οἰομένων δὲ ἀποθανεῖσθαι τῶν ἀργολιζόντων καὶ τῶν τοῦ δήμου προστατῶν, διεπράξατο ὁ πατὴρ παρὰ τοῦ Ἀγησιπόλιδος ἀσφάλειαν αὐτοῖς γενέσθαι ἀπαλλαττομένοις ἐκ τῆς πόλεως, ἑξήκοντα οὖσι. Καὶ ἀμφοτέρωθεν μὲν τῆς ὁδοῦ ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πυλῶν ἔχοντες τὰ δόρατα οἱ Λακεδαιμόνιοι ἕστασαν, θεώμενοι τοὺς ἐξιόντας. Καὶ μισοῦντες αὐτοὺς ὅμως ἀπείχοντο αὐτῶν ῥᾷον ἢ οἱ βέλτιστοι τῶν Μαντινέων. Καὶ τοῦτο μὲν εἰρήσθω μέγα τεκμήριον πειθαρχίας. [7] κ δὲ τούτου καθῃρέθη μὲν τὸ τεῖχος, διῳκίσθη δ' ἡ Μαντίνεια τετραχῇ, καθάπερ τὸ ἀρχαῖον ᾤκουν. Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἤχθοντο, ὅτι τὰς μὲν ὑπαρχούσας οἰκίας ἔδει καθαιρεῖν, ἄλλας δὲ οἰκοδομεῖν· ἐπεὶ δὲ οἱ ἔχοντες τὰς οὐσίας ἐγγύτερον μὲν ᾤκουν τῶν χωρίων ὄντων αὐτοῖς περὶ τὰς κώμας, ἀριστοκρατίᾳ δ' ἐχρῶντο, ἀπηλλαγμένοι δ' ἦσαν τῶν βαρέων δημαγωγῶν, ἥδοντο τοῖς πεπραγμένοις. Καὶ ἔπεμπον μὲν αὐτοῖς οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐ καθ' ἕν, ἀλλὰ κατὰ κώμην ἑκάστην ξεναγόν. Συνεστρατεύοντο δ' ἐκ τῶν κωμῶν πολὺ προθυμότερον ἢ ὅτε ἐδημοκρατοῦντο. Καὶ τὰ μὲν δὴ περὶ Μαντινείας οὕτω διεπέπρακτο, σοφωτέρων γενομένων ταύτῃ γε τῶν ἀνθρώπων τὸ μὴ διὰ τειχῶν ποταμὸν ποιεῖσθαι.

[8] Οἱ δ' ἐκ Φλειοῦντος φεύγοντες αἰσθανόμενοι τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπισκοποῦντας τῶν συμμάχων ὁποῖοί τινες ἕκαστοι ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῖς ἐγεγένηντο, καιρὸν ἡγησάμενοι, ἐπορεύθησαν εἰς Λακεδαίμονα καὶ ἐδίδασκον ὡς ἕως μὲν σφεῖς οἴκοι ἦσαν, ἐδέχετό τε ἡ πόλις τοὺς Λακεδαιμονίους εἰς τὸ τεῖχος καὶ συνεστρατεύοντο ὅποι ἡγοῖντο· ἐπεὶ δὲ σφᾶς αὐτοὺς ἐξέβαλον, ὡς ἕπεσθαι μὲν οὐδαμοῦ ἐθέλοιεν, μόνους δὲ πάντων ἀνθρώπων Λακεδαιμονίους οὐ δέχοιντο εἴσω τῶν πυλῶν. [9] κούσασιν οὖν ταῦτα τοῖς ἐφόροις ἄξιον ἔδοξεν ἐπιστροφῆς εἶναι. Καὶ πέμψαντες πρὸς τὴν τῶν Φλειασίων πόλιν ἔλεγον ὡς φίλοι μὲν οἱ φυγάδες τῇ Λακεδαιμονίων πόλει εἶεν, ἀδικοῦντες δ' οὐδὲν φεύγοιεν. Ἀξιοῦν δ' ἔφασαν μὴ ὑπ' ἀνάγκης, ἀλλὰ παρ' ἑκόντων διαπράξασθαι κατελθεῖν αὐτούς. Ἃ δὴ ἀκούσαντες οἱ Φλειάσιοι ἔδεισαν μὴ εἰ στρατεύσαιντο ἐπ' αὐτούς, τῶν ἔνδοθεν παρείησάν τινες αὐτοὺς εἰς τὴν πόλιν. Καὶ γὰρ συγγενεῖς πολλοὶ ἔνδον ἦσαν τῶν φευγόντων καὶ ἄλλως εὐμενεῖς, καὶ οἷα δὴ ἐν ταῖς πλείσταις πόλεσι νεωτέρων τινὲς ἐπιθυμοῦντες πραγμάτων κατάγειν ἐβούλοντο τὴν φυγήν. [10] Τοιαῦτα μὲν δὴ φοβηθέντες, ἐψηφίσαντο καταδέχεσθαι τοὺς φυγάδας, καὶ ἐκείνοις μὲν ἀποδοῦναι τὰ ἐμφανῆ κτήματα, τοὺς δὲ τὰ ἐκείνων πριαμένους ἐκ δημοσίου τὴν τιμὴν ἀπολαβεῖν· εἰ δέ τι ἀμφίλογον πρὸς ἀλλήλους γίγνοιτο, δίκῃ διακριθῆναι. Καὶ ταῦτα μὲν αὖ περὶ τῶν Φλειασίων φυγάδων ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐπέπρακτο.

[11] ξ Ἀκάνθου δὲ καὶ Ἀπολλωνίας, αἵπερ μέγισται τῶν περὶ Ὄλυνθον πόλεων, πρέσβεις ἀφίκοντο εἰς Λακεδαίμονα. Ἀκούσαντες δ' οἱ ἔφοροι ὧν ἕνεκα ἧκον, προσήγαγον αὐτοὺς πρός τε τὴν ἐκκλησίαν καὶ τοὺς συμμάχους. [12] νθα δὴ Κλειγένης Ἀκάνθιος ἔλεξεν· « Ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, οἰόμεθα λανθάνειν ὑμᾶς πρᾶγμα μέγα φυόμενον ἐν τῇ Ἑλλάδι. Ὅτι μὲν γὰρ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης μεγίστη πόλις Ὄλυνθος σχεδὸν πάντες ἐπίστασθε. Οὗτοι τῶν πόλεων προσηγάγοντο ἐφ' ᾧτε νόμοις τοῖς αὐτοῖς χρῆσθαι καὶ συμπολιτεύειν, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν μειζόνων προσέλαβόν τινας. Ἐκ δὲ τούτου ἐπεχείρησαν καὶ τὰς τῆς Μακεδονίας πόλεις ἐλευθεροῦν ἀπὸ Ἀμύντου τοῦ Μακεδόνων βασιλέως. [13] πεὶ δὲ εἰσήκουσαν αἱ ἐγγύτατα αὐτῶν, ταχὺ καὶ ἐπὶ τὰς πόρρω καὶ μείζους ἐπορεύοντο· καὶ κατελίπομεν ἡμεῖς ἔχοντας ἤδη ἄλλας τε πολλὰς καὶ Πέλλαν, ἥπερ μεγίστη τῶν ἐν Μακεδονίᾳ πόλεων· καὶ Ἀμύνταν δὲ ᾐσθανόμεθα ἀποχωροῦντά τε ἐκ τῶν πόλεων καὶ ὅσον οὐκ ἐκπεπτωκότα ἤδη ἐκ πάσης Μακεδονίας. Πέμψαντες δὲ καὶ πρὸς ἡμᾶς καὶ πρὸς Ἀπολλωνιάτας οἱ Ὀλύνθιοι προεῖπον ἡμῖν ὅτι εἰ μὴ παρεσόμεθα συστρατευσόμενοι, ἐκεῖνοι ἐφ' ἡμᾶς ἴοιεν. [14] μεῖς δέ, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, βουλόμεθα μὲν τοῖς πατρίοις νόμοις χρῆσθαι καὶ αὐτοπολῖται εἶναι· εἰ μέντοι μὴ βοηθήσει τις, ἀνάγκη καὶ ἡμῖν μετ' ἐκείνων γίγνεσθαι. Καίτοι νῦν γ' ἤδη αὐτοῖς εἰσὶν ὁπλῖται μὲν οὐκ ἐλάττους †ὀκτακοσίων, πελτασταὶ δὲ πολὺ πλείους ἢ τοσοῦτοι· ἱππεῖς γε μέντοι, ἐὰν καὶ ἡμεῖς μετ' αὐτῶν γενώμεθα, ἔσονται πλείους ἢ χίλιοι. [15] Κατελίπομεν δὲ καὶ Ἀθηναίων καὶ Βοιωτῶν πρέσβεις ἤδη αὐτόθι. Ἠκούομεν δὲ ὡς καὶ αὐτοῖς Ὀλυνθίοις ἐψηφισμένον εἴη συμπέμπειν πρέσβεις εἰς ταύτας τὰς πόλεις περὶ συμμαχίας. Καίτοι εἰ τοσαύτη δύναμις προσγενήσεται τῇ τε Ἀθηναίων καὶ Θηβαίων ἰσχύι, ὁρᾶτε, ἔφη, ὅπως μὴ οὐκέτι εὐμεταχείριστα ἔσται ἐκεῖνα ὑμῖν. Ἐπεὶ δὲ καὶ Ποτείδαιαν ἔχουσιν ἐπὶ τῷ ἰσθμῷ τῆς Παλλήνης οὖσαν, νομίζετε καὶ τὰς ἐντὸς ταύτης πόλεις ὑπηκόους ἔσεσθαι αὐτῶν. Τεκμήριον δ' ἔτι ἔστω ὑμῖν καὶ τοῦτο ὅτι ἰσχυρῶς αὗται αἱ πόλεις πεφόβηνται· μάλιστα γὰρ μισοῦσαι τοὺς Ὀλυνθίους ὅμως οὐκ ἐτόλμησαν μεθ' ἡμῶν πρεσβείας πέμπειν διδαξούσας ταῦτα.

[16] «ννοήσατε δὲ καὶ τόδε, πῶς εἰκὸς ὑμᾶς τῆς μὲν Βοιωτίας ἐπιμεληθῆναι ὅπως μὴ καθ' ἓν εἴη, πολὺ δὲ μείζονος ἁθροιζομένης δυνάμεως ἀμελῆσαι, καὶ ταύτης οὐ κατὰ γῆν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ θάλατταν ἰσχυρᾶς γιγνομένης. Τί γὰρ δὴ καὶ ἐμποδών, ὅπου ξύλα μὲν ναυπηγήσιμα ἐν αὐτῇ τῇ χώρᾳ ἐστί, χρημάτων δὲ πρόσοδοι ἐκ πολλῶν μὲν λιμένων, ἐκ πολλῶν δ' ἐμπορίων, πολυανθρωπία γε μὴν διὰ τὴν πολυσιτίαν ὑπάρχει; [17] λλὰ μὴν καὶ γείτονές γ' εἰσὶν αὐτοῖς Θρᾷκες οἱ ἀβασίλευτοι, οἳ θεραπεύουσι μὲν καὶ νῦν ἤδη τοὺς Ὀλυνθίους· εἰ δὲ ὑπ' ἐκείνοις ἔσονται, πολλὴ καὶ αὕτη δύναμις προσγένοιτ' ἂν αὐτοῖς. Τούτων γε μὴν ἀκολουθούντων καὶ τὰ ἐν τῷ Παγγαίῳ χρύσεια χεῖρα ἂν αὐτοῖς ἤδη ὀρέγοι. Καὶ τούτων ἡμεῖς οὐδὲν λέγομεν ὅ τι οὐ καὶ ἐν τῷ τῶν Ὀλυνθίων δήμῳ μυριόλεκτόν ἐστι. [18] Τό γε μὴν φρόνημα αὐτῶν τί ἄν τις λέγοι; Καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἴσως ἐποίησεν ἅμα τῷ δύνασθαι καὶ τὰ φρονήματα αὔξεσθαι τῶν ἀνθρώπων.

«  Ἡμεῖς μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Λακεδαιμόνιοί τε καὶ σύμμαχοι, ἐξαγγέλλομεν ὅτι οὕτω τἀκεῖ ἔχει· ὑμεῖς δὲ βουλεύεσθε, εἰ δοκεῖ ἄξια ἐπιμελείας εἶναι. Δεῖ γε μὴν ὑμᾶς καὶ τόδε εἰδέναι, ὡς ἣν εἰρήκαμεν δύναμιν μεγάλην οὖσαν, οὔπω δυσπάλαιστός ἐστιν. Αἱ γὰρ ἄκουσαι τῶν πόλεων τῆς πολιτείας κοινωνοῦσαι, αὗται, ἄν τι ἴδωσιν ἀντίπαλον, ταχὺ ἀποστήσονται· [19] Εἰ μέντοι συγκλεισθήσονται ταῖς τε ἐπιγαμίαις καὶ ἐγκτήσεσι παρ' ἀλλήλοις, ἃς ἐψηφισμένοι εἰσί, καὶ γνώσονται ὅτι μετὰ τῶν κρατούντων ἕπεσθαι κερδαλέον ἐστίν, ὥσπερ Ἀρκάδες, ὅταν μεθ' ὑμῶν ἴωσι, τά τε αὑτῶν σῴζουσι καὶ τὰ ἀλλότρια ἁρπάζουσιν, ἴσως οὐκέθ' ὁμοίως εὔλυτα ἔσται.  »

[20] Λεχθέντων δὲ τούτων ἐδίδοσαν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς συμμάχοις λόγον καὶ ἐκέλευον συμβουλεύειν ὅ τι γιγνώσκει τις ἄριστον τῇ Πελοποννήσῳ τε καὶ τοῖς συμμάχοις. Ἐκ τούτου μέντοι πολλοὶ μὲν συνηγόρευον στρατιὰν ποιεῖν, μάλιστα δὲ οἱ βουλόμενοι χαρίζεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις, καὶ ἔδοξε πέμπειν τὸ εἰς τοὺς μυρίους σύνταγμα ἑκάστην πόλιν. [21] Λόγοι δὲ ἐγένοντο ἀργύριόν τε ἀντ' ἀνδρῶν ἐξεῖναι διδόναι τῇ βουλομένῃ τῶν πόλεων, τριώβολον Αἰγιναῖον κατὰ ἄνδρα, ἱππέας τε εἴ τις παρέχοι, ἀντὶ τεττάρων ὁπλιτῶν τὸν μισθὸν τῷ ἱππεῖ δίδοσθαι· [22] Εἰ δέ τις τῶν πόλεων ἐκλίποι τὴν στρατιάν, ἐξεῖναι Λακεδαιμονίοις ἐπιζημιοῦν στατῆρι κατὰ τὸν ἄνδρα τῆς ἡμέρας. [23] πεὶ δὲ ταῦτα ἔδοξεν, ἀναστάντες οἱ Ἀκάνθιοι πάλιν ἐδίδασκον ὡς ταῦτα καλὰ μὲν εἴη τὰ ψηφίσματα, οὐ μέντοι δυνατὰ ταχὺ περανθῆναι. Βέλτιον οὖν ἔφασαν εἶναι, ἐν ᾧ αὕτη ἡ παρασκευὴ ἁθροίζοιτο, ὡς τάχιστα ἄνδρα ἐξελθεῖν ἄρχοντα καὶ δύναμιν ἐκ Λακεδαίμονός τε, ὅση ἂν ταχὺ ἐξέλθοι, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων· τούτου γὰρ γενομένου τάς τε οὔπω προσκεχωρηκυίας πόλεις στῆναι ἂν καὶ τὰς βεβιασμένας ἧττον ἂν συμμαχεῖν. [24] Δοξάντων δὲ καὶ τούτων, ἐκπέμπουσιν οἱ Λακεδαιμόνιοι Εὐδαμίδαν, καὶ σὺν αὐτῷ νεοδαμώδεις τε καὶ τῶν περιοίκων καὶ τῶν Σκιριτῶν ἄνδρας ὡς δισχιλίους. Ὁ μέντοι Εὐδαμίδας ἐξιὼν Φοιβίδαν τὸν ἀδελφὸν ἐδεήθη τῶν ἐφόρων τοὺς ὑπολειπομένους τῶν ἑαυτῷ προστεταγμένων ἁθροίσαντα μετιέναι· αὐτὸς δὲ ἐπεὶ ἀφίκετο εἰς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία, ταῖς μὲν δεομέναις τῶν πόλεων φρουροὺς ἔπεμπε, Ποτείδαιαν δὲ καὶ προσέλαβεν ἑκοῦσαν, σύμμαχον ἤδη ἐκείνων οὖσαν, καὶ ἐντεῦθεν ὁρμώμενος ἐπολέμει ὥσπερ εἰκὸς τὸν ἐλάττω ἔχοντα δύναμιν. [25] δὲ Φοιβίδας, ἐπεὶ ἡθροίσθησαν αὐτῷ οἱ ὑπολειφθέντες τοῦ Εὐδαμίδου, λαβὼν αὐτοὺς ἐπορεύετο. Ὡς δ' ἐγένοντο ἐν Θήβαις, ἐστρατοπεδεύσαντο μὲν ἔξω τῆς πόλεως περὶ τὸ γυμνάσιον· στασιαζόντων δὲ τῶν Θηβαίων, πολεμαρχοῦντες μὲν ἐτύγχανον Ἰσμηνίας τε καὶ Λεοντιάδης, διάφοροι δὲ ὄντες ἀλλήλοις καὶ ἀρχηγὸς ἑκάτερος τῶν ἑταιριῶν. Ὁ μὲν οὖν Ἰσμηνίας διὰ τὸ μῖσος τῶν Λακεδαιμονίων οὐδὲ ἐπλησίαζε τῷ Φοιβίδᾳ. Ὁ μέντοι Λεοντιάδης ἄλλως τε ἐθεράπευεν αὐτόν, καὶ ἐπεὶ εἰσῳκειώθη, ἔλεγε τάδε· [26] « Ἔξεστί σοι, ὦ Φοιβίδα, τῇδε τῇ ἡμέρᾳ μέγιστα ἀγαθὰ τῇ σεαυτοῦ πατρίδι ὑπουργῆσαι· ἐὰν γὰρ ἀκολουθήσῃς ἐμοὶ σὺν τοῖς ὁπλίταις, εἰσάξω σε ἐγὼ εἰς τὴν ἀκρόπολιν. Τούτου δὲ γενομένου νόμιζε τὰς Θήβας παντάπασιν ὑπὸ Λακεδαιμονίοις καὶ ἡμῖν τοῖς ὑμετέροις φίλοις ἔσεσθαι. [27] Καίτοι νῦν μέν, ὡς ὁρᾷς, ἀποκεκήρυκται μηδένα μετὰ σοῦ στρατεύειν Θηβαίων ἐπ' Ὀλυνθίους· ἐὰν δέ γε σὺ ταῦτα μεθ' ἡμῶν πράξῃς, εὐθύς σοι ἡμεῖς πολλοὺς μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ ἱππέας συμπέμψομεν· ὥστε πολλῇ δυνάμει βοηθήσεις τῷ ἀδελφῷ, καὶ ἐν ᾧ μέλλει ἐκεῖνος Ὄλυνθον καταστρέφεσθαι, σὺ κατεστραμμένος ἔσει Θήβας, πολὺ μείζω πόλιν Ὀλύνθου. »

[28] κούσας δὲ ταῦτα ὁ Φοιβίδας ἀνεκουφίσθη· καὶ γὰρ ἦν τοῦ λαμπρόν τι ποιῆσαι πολὺ μᾶλλον ἢ τοῦ ζῆν ἐραστής, οὐ μέντοι λογιστικός γε οὐδὲ πάνυ φρόνιμος ἐδόκει εἶναι. Ἐπεὶ δὲ ὡμολόγησε ταῦτα, προορμῆσαι μὲν αὐτὸν ἐκέλευσεν, ὥσπερ συνεσκευασμένος ἦν εἰς τὸ ἀπιέναι· «νίκα δ' ἂν ᾖ καιρός, πρὸς σὲ ἥξω ἐγώ, ἔφη ὁ Λεοντιάδης, καὶ αὐτός σοι ἡγήσομαι. » [29] ν ᾧ δὲ ἡ μὲν βουλὴ ἐκάθητο ἐν τῇ ἐν ἀγορᾷ στοᾷ διὰ τὸ τὰς γυναῖκας ἐν τῇ Καδμείᾳ θεσμοφοριάζειν, θέρους δὲ ὄντος καὶ μεσημβρίας πλείστη ἦν ἐρημία ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἐν τούτῳ προσελάσας ἐφ' ἵππου ὁ Λεοντιάδης ἀποστρέφει τε τὸν Φοιβίδαν καὶ ἡγεῖται εὐθὺς εἰς τὴν ἀκρόπολιν. Καταστήσας δ' ἐκεῖ τὸν Φοιβίδαν καὶ τοὺς μετ' αὐτοῦ καὶ παραδοὺς τὴν βαλανάγραν αὐτῷ τῶν πυλῶν, καὶ εἰπὼν μηδένα παριέναι εἰς τὴν ἀκρόπολιν ὅντινα μὴ αὐτὸς κελεύοι, εὐθὺς ἐπορεύετο πρὸς τὴν βουλήν. [30] λθὼν δὲ εἶπε τάδε· «Ὅτι μέν, ὦ ἄνδρες, Λακεδαιμόνιοι κατέχουσι τὴν ἀκρόπολιν, μηδὲν ἀθυμεῖτε· οὐδενὶ γάρ φασι πολέμιοι ἥκειν, ὅστις μὴ πολέμου ἐρᾷ· ἐγὼ δὲ τοῦ νόμου κελεύοντος ἐξεῖναι πολεμάρχῳ λαβεῖν, εἴ τις δοκεῖ ἄξια θανάτου ποιεῖν, λαμβάνω τουτονὶ Ἰσμηνίαν, ὡς πολεμοποιοῦντα. Καὶ ὑμεῖς δὲ οἱ λοχαγοί τε καὶ οἱ μετὰ τούτων τεταγμένοι, ἀνίστασθε, καὶ λαβόντες ἀπαγάγετε τοῦτον ἔνθα εἴρηται.  »

[31] Οἱ μὲν δὴ εἰδότες τὸ πρᾶγμα παρῆσάν τε καὶ ἐπείθοντο καὶ συνελάμβανον· τῶν δὲ μὴ εἰδότων, ἐναντίων δὲ ὄντων τοῖς περὶ Λεοντιάδην, οἱ μὲν ἔφευγον εὐθὺς ἔξω τῆς πόλεως, δείσαντες μὴ ἀποθάνοιεν· οἱ δὲ καὶ οἴκαδε πρῶτον ἀπεχώρησαν· ἐπεὶ δὲ εἰργμένον τὸν Ἰσμηνίαν ᾔσθοντο [οἱ] ἐν τῇ Καδμείᾳ, τότε δὴ ἀπεχώρησαν εἰς τὰς Ἀθήνας οἱ ταὐτὰ γιγνώσκοντες Ἀνδροκλείδᾳ τε καὶ Ἰσμηνίᾳ μάλιστα τριακόσιοι. [32] ς δὲ ταῦτ' ἐπέπρακτο, πολέμαρχον μὲν ἀντὶ Ἰσμηνίου ἄλλον εἵλοντο, ὁ δὲ Λεοντιάδης εὐθὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐπορεύετο. Ηὗρε δ' ἐκεῖ τοὺς μὲν ἐφόρους καὶ τῆς πόλεως τὸ πλῆθος χαλεπῶς ἔχοντας τῷ Φοιβίδᾳ, ὅτι οὐ προσταχθέντα ὑπὸ τῆς πόλεως ταῦτα ἐπεπράχει· ὁ μέντοι Ἀγησίλαος ἔλεγεν ὅτι εἰ μὲν βλαβερὰ τῇ Λακεδαίμονι πεπραχὼς εἴη, δίκαιος εἴη ζημιοῦσθαι, εἰ δὲ ἀγαθά, ἀρχαῖον εἶναι νόμιμον ἐξεῖναι τὰ τοιαῦτα αὐτοσχεδιάζειν.  « Αὐτὸ οὖν τοῦτ', ἔφη, προσήκει σκοπεῖν, πότερον ἀγαθὰ ἢ κακά ἐστι τὰ πεπραγμένα. » [33] πειτα μέντοι ὁ Λεοντιάδης ἐλθὼν εἰς τοὺς ἐκκλήτους ἔλεγε τοιάδε· « Ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, ὡς μὲν πολεμικῶς εἶχον ὑμῖν οἱ Θηβαῖοι, πρὶν τὰ νῦν πεπραγμένα γενέσθαι, καὶ ὑμεῖς ἐλέγετε· ἑωρᾶτε γὰρ ἀεὶ τούτους τοῖς μὲν ὑμετέροις δυσμενέσι φιλικῶς ἔχοντας, τοῖς δ' ὑμετέροις φίλοις ἐχθροὺς ὄντας. Οὐκ ἐπὶ μὲν τὸν ἐν Πειραιεῖ δῆμον, πολεμιώτατον ὄντα ὑμῖν, οὐκ ἠθέλησαν συστρατεύειν, Φωκεῦσι δέ, ὅτι ὑμᾶς εὐμενεῖς ὄντας ἑώρων, ἐπεστράτευον; [34] λλὰ μὴν καὶ πρὸς Ὀλυνθίους εἰδότες ὑμᾶς πόλεμον ἐκφέροντας συμμαχίαν ἐποιοῦντο, καὶ ὑμεῖς γε τότε μὲν ἀεὶ προσείχετε τὸν νοῦν πότε ἀκούσεσθε βιαζομένους αὐτοὺς τὴν Βοιωτίαν ὑφ' αὑτοῖς εἶναι· νῦν δ' ἐπεὶ τάδε πέπρακται, οὐδὲν ὑμᾶς δεῖ Θηβαίους φοβεῖσθαι· ἀλλ' ἀρκέσει ὑμῖν μικρὰ σκυτάλη ὥστ' ἐκεῖθεν πάντα ὑπηρετεῖσθαι ὅσων ἂν δέησθε, ἐὰν ὥσπερ ἡμεῖς ὑμῶν, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἡμῶν ἐπιμελῆσθε. »

[35] κούουσι ταῦτα τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔδοξε τήν τε ἀκρόπολιν ὥσπερ κατείληπτο φυλάττειν καὶ Ἰσμηνίᾳ κρίσιν ποιῆσαι. Ἐκ δὲ τούτου πέμπουσι δικαστὰς Λακεδαιμονίων μὲν τρεῖς, ἀπὸ δὲ τῶν συμμαχίδων ἕνα ἀφ' ἑκάστης καὶ μικρᾶς καὶ μεγάλης πόλεως. Ἐπεὶ δὲ συνεκαθίζετο τὸ δικαστήριον, τότε δὴ κατηγορεῖτο τοῦ Ἰσμηνίου καὶ ὡς βαρβαρίζοι καὶ ὡς ξένος τῷ Πέρσῃ ἐπ' οὐδενὶ ἀγαθῷ τῆς Ἑλλάδος γεγενημένος εἴη καὶ ὡς τῶν παρὰ βασιλέως χρημάτων μετειληφὼς εἴη καὶ ὅτι τῆς ἐν τῇ Ἑλλάδι ταραχῆς πάσης ἐκεῖνός τε καὶ Ἀνδροκλείδας αἰτιώτατοι εἶεν. [36] δὲ ἀπελογεῖτο μὲν πρὸς πάντα ταῦτα, οὐ μέντοι ἔπειθέ γε τὸ μὴ οὐ μεγαλοπράγμων τε καὶ κακοπράγμων εἶναι. Καὶ ἐκεῖνος μὲν κατεψηφίσθη καὶ ἀποθνῄσκει· οἱ δὲ περὶ Λεοντιάδην εἶχόν τε τὴν πόλιν καὶ τοῖς Λακεδαιμονίοις ἔτι πλείω ὑπηρέτουν ἢ προσετάττετο αὐτοῖς.

[37] Τούτων δὴ πεπραγμένων οἱ Λακεδαιμόνιοι πολὺ προθυμότερον τὴν εἰς τὴν Ὄλυνθον στρατιὰν συναπέστελλον. Καὶ ἐκπέμπουσι Τελευτίαν μὲν ἁρμοστήν, τὴν δ' εἰς τοὺς μυρίους σύνταξιν αὐτοί τε ἅπαντας συνεξέπεμπον, καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας πόλεις σκυτάλας διέπεμπον, κελεύοντες ἀκολουθεῖν Τελευτίᾳ κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων. Καὶ οἵ τε ἄλλοι προθύμως τῷ Τελευτίᾳ ὑπηρέτουν, καὶ γὰρ οὐκ ἀχάριστος ἐδόκει εἶναι τοῖς ὑπουργοῦσί τι, καὶ ἡ τῶν Θηβαίων δὲ πόλις, ἅτε καὶ Ἀγησιλάου ὄντος αὐτῷ ἀδελφοῦ, προθύμως συνέπεμψε καὶ ὁπλίτας καὶ ἱππέας. [38] δὲ σπεύδων μὲν οὐ μάλα ἐπορεύετο, ἐπιμελόμενος δὲ τοῦ τε μὴ ἀδικῶν τοὺς φίλους πορεύεσθαι καὶ τοῦ ὡς πλείστην δύναμιν ἁθροίζειν. Προέπεμπε δὲ καὶ πρὸς Ἀμύνταν, καὶ ἠξίου αὐτὸν καὶ ξένους μισθοῦσθαι καὶ τοῖς πλησίον βασιλεῦσι χρήματα διδόναι, ὡς συμμάχους εἶναι, εἴπερ βούλοιτο τὴν ἀρχὴν ἀναλαβεῖν. Ἔπεμπε δὲ καὶ πρὸς Δέρδαν τὸν Ἐλιμίας ἄρχοντα, διδάσκων ὅτι οἱ Ὀλύνθιοι κατεστραμμένοι τὴν μείζω δύναμιν Μακεδονίας εἶεν, καὶ οὐκ ἀνήσουσι τὴν ἐλάττω, εἰ μή τις αὐτοὺς παύσει τῆς ὕβρεως. [39] Ταῦτα δὲ ποιῶν, μάλα πολλὴν ἔχων στρατιὰν ἀφίκετο εἰς τὴν ἑαυτῶν συμμαχίδα.

Ἐπεὶ δ' ἦλθεν εἰς τὴν Ποτείδαιαν, ἐκεῖθεν συνταξάμενος ἐπορεύετο εἰς τὴν πολεμίαν. Καὶ πρὸς μὲν τὴν πόλιν ἰὼν οὔτ' ἔκαεν οὔτ' ἔκοπτε, νομίζων, εἴ τι ποιήσειε τούτων, ἐμποδὼν ἂν αὐτῷ πάντα γίγνεσθαι καὶ προσιόντι καὶ ἀπιόντι· ὁπότε δὲ ἀναχωροίη ἀπὸ τῆς πόλεως, τότε ὀρθῶς ἔχειν κόπτοντα τὰ δένδρα ἐμποδὼν καταβάλλειν, εἴ τις ὄπισθεν ἐπίοι. [40] ς δὲ ἀπεῖχεν ἀπὸ τῆς πόλεως οὐδὲ δέκα στάδια, ἔθετο τὰ ὅπλα, εὐώνυμον μὲν αὐτὸς ἔχων, οὕτω γὰρ συνέβαινεν αὐτῷ κατὰ τὰς πύλας ἰέναι ᾗ ἐξῇσαν οἱ πολέμιοι, ἡ δ' ἄλλη φάλαγξ τῶν συμμάχων ἀπετέτατο πρὸς τὸ δεξιόν. Καὶ τῶν ἱππέων δὲ τοὺς μὲν Λάκωνας καὶ τοὺς Θηβαίους καὶ ὅσοι τῶν Μακεδόνων παρῆσαν ἐπὶ τῷ δεξιῷ ἐτάξατο, παρὰ δὲ αὑτῷ εἶχε Δέρδαν τε καὶ τοὺς ἐκείνου ἱππέας ὡς εἰς τετρακοσίους διά τε τὸ ἄγασθαι τοῦτο τὸ ἱππικὸν καὶ διὰ τὸ θεραπεύειν τὸν Δέρδαν, ὡς ἡδόμενος παρείη.

[41] πεὶ δὲ καὶ οἱ πολέμιοι ἐλθόντες ἀντιπαρετάξαντο ὑπὸ τῷ τείχει, συσπειραθέντες αὐτῶν οἱ ἱππεῖς ἐμβάλλουσι κατὰ τοὺς Λάκωνας καὶ Βοιωτούς. Καὶ Πολύχαρμόν τε τὸν Λακεδαιμόνιον ἵππαρχον καταβάλλουσιν ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ κείμενον πάμπολλα κατέτρωσαν, καὶ ἄλλους ἀπέκτειναν, καὶ τέλος τρέπονται τὸ ἐπὶ τῷ δεξιῷ κέρατι ἱππικόν. Φευγόντων δὲ τῶν ἱππέων ἐνέκλινε καὶ τὸ ἐχόμενον πεζὸν αὐτῶν, καὶ ὅλον δ' ἂν ἐκινδύνευσεν ἡττηθῆναι τὸ στράτευμα, εἰ μὴ Δέρδας ἔχων τὸ ἑαυτοῦ ἱππικὸν εὐθὺς πρὸς τὰς πύλας τῶν Ὀλυνθίων ἤλασεν. Ἐπῄει δὲ καὶ ὁ Τελευτίας σὺν τοῖς περὶ ἑαυτὸν ἐν τάξει. [42] ς δὲ ταῦτα ᾔσθοντο οἱ Ὀλύνθιοι ἱππεῖς, δείσαντες μὴ ἀποκλεισθεῖεν τῶν πυλῶν, ἀναστρέψαντες ἀπεχώρουν πολλῇ σπουδῇ. Ἔνθα δὴ ὁ Δέρδας παρελαύνοντας παμπόλλους ἱππέας αὐτῶν ἀπέκτεινεν. Ἀπεχώρησαν δὲ καὶ οἱ πεζοὶ τῶν Ὀλυνθίων εἰς τὴν πόλιν· οὐ μέντοι πολλοὶ αὐτῶν ἀπέθανον, ἅτε ἐγγὺς τοῦ τείχους ὄντος. [43] πεὶ δὲ τροπαῖόν τε ἐστάθη καὶ ἡ νίκη αὕτη τῷ Τελευτίᾳ ἐγεγένητο, ἀπιὼν δὴ ἔκοπτε τὰ δένδρα. Καὶ τοῦτο μὲν στρατευσάμενος τὸ θέρος διῆκε καὶ τὸ Μακεδονικὸν στράτευμα καὶ τὸ τοῦ Δέρδα· πολλάκις μέντοι καὶ οἱ Ὀλύνθιοι καταθέοντες εἰς τὰς τῶν Λακεδαιμονίων συμμαχίδας πόλεις ἐλεηλάτουν καὶ ἄνδρας ἀπεκτίννυον.

CHAPITRE II.

Rigueur des Lacédémoniens contre leurs alliés infidèles. — Ils rasent Mantinée et rétablissent les aristocrates à Phlionte. — Guerre d’Olynthe. — Succès d’Eudamidas, de Phébidas et de Téleutias.— Bataille d’Olynthe.

(Avant J. C. 385, 384, 383.)

[1] Tout ayant ainsi marché selon leurs vœux, les Lacédémoniens sont d’avis de punir ceux de leurs alliés qui se sont armés contre eux dans la guerre, et montrés mieux disposés envers les ennemis qu’envers Lacédémone : c’est leur ôter les moyens d’une nouvelle défection. Et d’abord ils envoient aux Mantinéens l’ordre d’abattre leurs murs, en leur déclarant qu’ils n’ont pas d’autre manière de s’assurer de leur fidélité. [2] Ils prétendent, en effet, s’être bien aperçus qu’ils ont envoyé du blé aux Argiens, lorsque ceux-ci étaient en guerre avec les Lacédémoniens ; que souvent ils refusaient de prendre part aux expéditions sous prétexte de la paix sacrée, ou que, quand ils marchaient avec eux, ils faisaient mal leur service : ils ajoutent qu’ils n’ignoraient pas leur jalousie quand il arrivait du bien à Sparte, leur joie quand il lui arrivait malheur. On rappelle aussi que la trêve de trente ans, conclue avec les Mantinéens après la bataille de Mantinée, vient d’expirer cette année même. [3] Les Mantinéens refusent d’abattre leurs murs. On décrète une expédition contre eux. Agésilas prie la ville de le dispenser du commandement, attendu que la ville de Mantinée a rendu de grands services à son père dans les guerres de Messénie. C’est Agésipolis qui commande l’expédition, bien que Pausanias son père fût lié d’amitié avec les prostates du peuple de Mantinée.

[4] A peine entré dans le pays, il se met à le ravager. Cependant comme, malgré cela, les Mantinéens n’abattaient point leurs murs, il creuse un fossé autour de la ville, et emploie à ce travail la moitié de ses troupes, tandis que l’autre moitié se tient sous les armes devant les travailleurs. Ce fossé achevé, il peut alors, en toute sûreté, élever un mur autour de la ville. Mais il apprend qu’il y a beaucoup de blé dans la place, parce que l’année précédente avait été très-fertile. Croyant donc qu’il y  a péril à ruiner Lacédémone et les alliés par de longues campagnes, il barre le fleuve qui passe dans la ville, et qui était très-considérable. [5] Le cours se trouvant ainsi entravé, l’eau couvre les fondements des maisons et ceux du mur : quand les briques du bas sont mouillées, elles ne peuvent plus retenir celles du haut, et le mur commence à se fendre, puis il cède. Les assiégés essayent pendant quelque temps de l’étayer avec des poutres, et imaginent divers moyens pour empêcher la tour de tomber. Mais ils sont vaincus par les eaux, et craignant alors que, le mur venant à tomber, ils ne soient pris d’assaut, ils consentent à raser leurs murs. Les Lacédémoniens refusent de traiter, à moins qu’ils ne répartissent leur population dans les villages. Les Mantinéens, sentant qu’ils ne peuvent l’éviter, se déclarent prêts à le faire.

[6] Le parti argien et les prostates du peuple se croyaient perdus ; mais Agésipolis consent, sur les instances de son père, à les laisser se retirer en sûreté de la ville au nombre de soixante. Les Lacédémoniens, la lance en main, se tiennent des deux côtés de la route, depuis les portes de la ville, pour les voir sortir ; et, malgré leur haine, ils ont moins de peine à s’abstenir d’offenses envers eux que les oligarques mantinéens. Ceci soit dit comme une grande preuve de discipline. [7] Ensuite, quand le mur est rasé et les habitants de Mantinée répartis dans quatre bourgs, comme ils l’étaient autrefois, ce changement les chagrine d’abord, parce qu’il fallait abattre les maisons qu’ils possédaient et en élever de nouvelles ; mais voyant que ceux qui avaient du bien demeurent plus près de leurs terres autour des bourgs, qu’ils sont en aristocratie, et se trouvent débarrassés des démagogues qui leur pesaient, ils se réjouissent de ce qui s’est passé. Les Lacédémoniens ne leur envoient plus un officier séparément, mais un pour chaque village, et les Mantinéens, dans leurs nouvelles demeures, prennent part aux expéditions avec beaucoup plus de zèle que quand ils étaient en démocratie. Voilà ce qui se passa à Mantinée : c’est une leçon de prudence donnée aux hommes pour ne pas laisser désormais passer un fleuve dans leurs murs.

[8] Lorsque les exilés de Phlionte apprirent que les Lacédémoniens examinaient la conduite de leurs alliés pendant la guerre, ils crurent l’occasion favorable pour aller à Lacédémone. Ils rappellent aux Lacédémoniens que, tant qu’ils habitaient leur patrie, la ville les recevait dans ses murs, et que les habitants étaient toujours prêts à marcher avec eux partout où ils voulaient, tandis que, depuis qu’ils étaient exilés, on ne voulait plus suivre les Lacédémoniens, et qu’ils étaient les seuls hommes qui ne fussent point reçus à l’intérieur des portes. [9] Les éphores, après les avoir entendus, trouvent la chose digne d’attention. Ils envoient dire à la ville des Phliasiens que les bannis, étant aussi des Lacédémoniens, n’ont point mérité leur exil ; que, par conséquent, il leur semble juste que la ville les rappelle de bon gré, et non point par contrainte. Ce message entendu, les Phliasiens craignent que, si les Lacédémoniens marchent contre eux, il n’y ait des gens dans la ville qui les y introduisent : et de fait, les exilés avaient dans l’intérieur bon nombre de parents et des gens qui leur étaient favorables ; et, comme cela arrive dans la plupart des villes, il s’y trouvait des gens qui désiraient un nouvel état de choses et voulaient rappeler les bannis. [10] Dans cette crainte, on décrète qu’on recevra les exilés, en leur rendant les biens dont la propriété sera prouvée, et que ceux qui les auront achetés en recevront la valeur du trésor public : s’il survenait quelque contestation entre les parties intéressées, la justice déciderait. Voilà ce qui se passa dans ce temps-là au sujet des exilés Phliasiens.

[11] Acanthe et Apollonie, les deux plus grandes villes des environs d’Olynthe, envoient des députés à Lacédémone. On les introduit dans l’assemblée et devant les alliés. [12] Alors l’Acanthien Cligène prend la parole et dit : « Lacédémoniens et alliés, nous croyons que vous ignorez un fait qui se passe dans la Grèce. Vous savez presque tous qu’Olynthe est la plus grande ville de la Thrace. Les Olynthiens ont commencé par gagner quelques villes et par leur imposer leurs lois et leur constitution ’ puis ils se sont emparés de places plus considérables ; après quoi ils ont essayé d’affranchir les villes de Macédoine de la domination d’Amyntas, roi des Macédoniens. [13] Après avoir persuadé les plus voisines, ils se sont tournés vers les plus éloignées et les plus puissantes, et nous les avons laissés déjà en possession d’un grand nombre de places, et en particulier de Pella, qui est la plus grande des villes de Macédoine. Nous avons su qu’Amyntas était forcé d’abandonner la ville, et que peu s’en fallait qu’il ne fût chassé de toute la Macédoine. Les Olynthiens aussi nous ont souvent envoyé, à nous et aux Apolloniates, des députés qui nous ont déclaré que, si nous ne venions joindre nos troupes aux leurs, ils marcheraient contre nous. [14] Mais nous, Lacédémoniens, nous voulons conserver nos lois antiques et notre gouvernement national. Et cependant, si  personne ne nous vient en aide, nous serons aussi forcés de nous joindre à eux. Or, il ont déjà plus de huit mille peltastes, et, si nous réunissons nos forces aux leurs, ils auront plus de mille hommes de cavalerie.[15]  Nous avons aussi laissé là-bas des députés athéniens et béotiens, et nous avons entendu dire que les Olynthiens avaient également décrété d’envoyer des députés dans ces États, pour négocier une alliance. Si une pareille force vient s’ajouter à celle des Athéniens et des Thébains, voyez, continue-t-il, quelle puissance invincible acquerront vos ennemis. Ils ont déjà Potidée, sur l’isthme de Pallène ; songez qu’ils auront bientôt soumis toutes les villes en deçà. Une preuve de la terreur que ces faits inspirent à toutes ces villes, la voici : malgré la haine qu’elles ont contre les Olynthiens, elles n’ont cependant pas dû envoyer des députés avec nous pour nous informer de tout cela.

[16] « Réfléchissez encore à une chose : est-il conséquent, après avoir veillé à ce que les villes de Béotie ne soient pas réunies sous un seul chef, de laisser maintenant se former une puissance beaucoup plus grande et qui menace de s’augmenter non-seulement sur terre, mais aussi sur mer ? Quel obstacle en effet trouverait-elle dans un pays qui possède des bois de construction, des revenus considérables dans plusieurs marchés, et une population nombreuse, favorisée par la fertilité du sol ? [17] Ce pays a, en outre, pour voisins ceux des Thraces qui ne sont soumis à aucun roi, et qui déjà maintenant se montrent pleins de courtoisie envers les Olynthiens. Si ce peuple aussi tombait sous leur domination, ils se renforceraient encore d’une grande puissance. Les Thraces une fois à leur suite, les mines d’or du Pangée leur tendent la main. Il n’est rien de ce que nous avançons ici qui n’ait été répété mille et mille fois dans l’assemblée du peuple des Olynthiens. [18] Mais qui pourrait dire leurs prétentions ? La divinité, en effet, a sans doute voulu que les prétentions des hommes s’accrussent en même temps que leur puissance.

« Nous venons donc, Lacédémoniens et alliés, vous annoncer que les choses en sont à ce point là-bas : à vous maintenant de délibérer si vous les croyez dignes d’attention. Il faut pourtant que vous sachiez ceci, c’est que la puissance que nous vous avons dite si grande n’est point encore inattaquable : les villes, en effet, auxquelles on a imposé un gouvernement qu’elles détestent, s’en détacheront, dès qu’elles verront se former un parti opposé. [19] Mais si on leur laisse le temps de  s’unir étroitement par les mariages et les acquisitions qu’elles ont décrétées, et de voir qu’il y a du profit à être du parti le plus puissant, de même que les Arcadiens, quand ils marchent avec vous, sauvent leurs biens et enlèvent ceux des autres, peut-être alors cette puissance sera-t-elle moins facile à abattre,  »

[20] Ce discours terminé, les Lacédémoniens invitent leurs alliés à réfléchir à ce qu’ils viennent d’entendre, et à proposer chacun le parti qu’ils croiraient le meilleur pour le Péloponnèse et pour les alliés. Alors un grand nombre se déclarent pour une expédition, surtout ceux qui veulent plaire aux Lacédémoniens, et l’on décide que chaque ville enverra son contingent pour une armée de dix mille hommes. [21] On propose aussi de permettre aux villes qui le voudront, de donner de l’argent au lieu d’hommes, à raison d’un triobole d’Égine (04) par homme : celles qui ont à fournir de la cavalerie payeront à chaque cavalier la solde de quatre hoplites. [22] Il est aussi décidé que, si quelque ville fait défaut à l’expédition, les Lacédémoniens auront le droit de la condamner à une amende d’un statère (05) par homme et par jour. [23] Ces points arrêtés, les Acanthiens se lèvent, et, reprenant la parole, ils conviennent que ces conditions sont bonnes, il est vrai, mais de nature à ne pouvoir s’exécuter avec promptitude. Ils disent donc qu’il vaut mieux que, pendant les préparatifs, il parte aussitôt un chef avec toutes les forces qu’on pourra réunir à l’instant à Lacédémone et dans les autres villes ; qu’en agissant ainsi, les villes qui n’ont point encore opéré leur jonction ne pourront le faire, et que celles qui sont soumises ne seront que d’un faible secours. [24] Cet avis prévaut également, et les Lacédémoniens envoient Eudamidas avec les néodamodes et environ deux mille périèques et scirites (06). Cependant Eudamidas, avant de partir, prie les éphores de donner à son frère Thébidas l’ordre de rassembler la partie de ses troupes qu’il laissait en arrière et de la lui amener. Dès qu’il est arrivé dans les parties frontières de la Thrace, il envoie des garnisons aux villes qui le lui demandent, et occupe Potidée qui se livre elle-même, étant dès longtemps alliée des Lacédémoniens. Il part de là pour des excursions, et se met à guerroyer autant que le lui permet l’infériorité de ses forces. [25] Lorsque les troupes qu’Eudamidas avait laissées en arrière se sont jointes aux siennes, Phébidas part à leur tête. Arrivé à Thèbes, il place son camp en dehors de la ville, non loin du gymnase. Les Thébains se trouvaient en discussion : Isménias et Léontiade, tous deux polémarques. étaient en rivalité, et chacun à la tête d’un parti. Isménias, par haine pour les Lacédémoniens, n’eut aucun rapport avec Phébidas ; mais Léontiade lui fit sa cour, et, quand il fut entré dans son intimité : [26] « Tu peux aujourd’hui, Phébidas, lui dit-il, rendre le plus grand service à ta patrie ; car, si tu veux me suivre avec tes hoplites, je t’introduirai dans l’Acropole. Cela fait, sois sûr que Thèbes sera complètement au pouvoir des Lacédémoniens, et de notre parti, qui vous est dévoué. [27] Il est vrai qu’à présent, comme tu vois, on a publié la défense à tout Thébain de marcher avec toi contre les Olynthiens ; mais si tu nous aides dans nos plans, nous enverrons aussitôt avec toi un grand nombre d’hoplites et de cavaliers, de sorte que tu amèneras à ton frère de nombreux renforts, et qu’au moment où il est près de se rendre maître d’Olynthe, tu te seras rendu maître de Thèbes, ville beaucoup plus grande qu’Olynthe. »

[28] Phébidas se laisse éblouir à ce discours ; car il préférait quelque brillant exploit à la vie même : il est vrai qu’il ne passait pas pour un homme très-raisonnable, ni très-sensé. Quand il a consenti à la chose, Léontiade lui dit de se porter en avant, comme s’il était prêt à partir : « Puis, quand il en sera temps, lui dit Léontiade, je viendrai à toi et je te servirai de guide. » [29] Le conseil siégeait dans ce moment sous le portique de l’agora, vu que les femmes célébraient les Thesmophories de la Cadmée : c’était en été, et à l’heure de midi ; aussi les rues étaient-elles désertes. Léontiade alors, sautant à cheval, ramène Phébidas en arrière et le conduit droit à l’Acropole. Après y avoir établi Phébidas et ses troupes, il lui remet la clef des portes et lui recommande de ne laisser entrer personne sans ordre, puis il se rend aussitôt au Conseil. [30] Arrivé là, il dit : « Citoyens, les Lacédémoniens occupent l’Acropole ; n’en soyez point effrayés : ils déclarent qu’ils n’agiront point en ennemis avec quiconque ne veut point la guerre. Mais moi, en vertu de la loi qui permet au polémarque d’arrêter tout homme dont la conduite est digne de mort, j’arrête Isménias que voici, comme travaillant à la guerre. Vous donc, lochages, et vous tous dont c’est l’affaire, levez-vous, saisissez cet homme, et emmenez-le où c’est convenu. »

[31] Ces gens, qui avaient reçu leurs instructions, obéissent et l’emmènent. Quant à ceux qui ne savent rien de l’affaire et qui sont du parti opposé à Léontiade, les uns s’enfuient aussitôt de la ville, dans la crainte qu’on ne les fasse mettre à mort, les autres se retirent d’abord chez eux ; mais apprenant qu’Isménias est enfermé dans la Cadmée, ils se réfugient à Athènes au nombre d’environ trois cents, tous du parti d’Androclidas et d’Isménias. [32] Après cela, on choisit un nouveau polémarque à la place d’Isménias. Pour Léontiade, il se rend droit à Sparte. Il y trouve les éphores et le peuple de la ville fortement irrités contre Phébidas, de ce qu’il avait agi dans tout cela sans ordre de l’État. Cependant Agésilas dit que, si sa conduite était funeste aux intérêts de Lacédémone, il mérite d’en être puni ; mais que, si cela était avantageux à la cité, c’était un ancien usage que l’on pût prendre sur soi de pareils coups de main. « Il s’agit donc, dit-il, d’examiner seulement si ce qui s’est fait est bien ou mal. » [33] Léontiade alors, se présentant devant les membres de l’assemblée, prend la parole en ces termes : « Citoyens Lacédémoniens, dit-il, les sentiments hostiles des Thébains envers vous, même avant les événements actuels, vous étiez les premiers à en parler ; car vous les voyiez toujours amis de vos adversaires et ennemis de vos alliés. N’ont-ils pas, en effet, refusé de marcher avec vous contre le peuple du Pirée, votre ennemi le plus implacable ? N’ont-ils pas fait la guerre aux Phocéens, parce qu’ils les voyaient bien disposés pour vous ? [34] Et maintenant ne viennent-ils pas de contracter une alliance avec les Olynthiens, parce qu’ils savaient que vous marchiez contre eux ? Vous aviez toujours l’esprit à la nouvelle possible de leur violence contre la Béotie, pour se l’assujettir. Maintenant, après ce qui s’est passé, vous n’avez plus rien à craindre des Thébains ; et il vous suffira d’une petite scytale pour voir chez nous vos demandes remplies, si vous voulez vous intéresser à nous, comme nous nous intéressons à vous-mêmes. »

[35] Ce discours entendu, les Lacédémoniens décident de garder l’Acropole, du moment qu’elle est prise, et de faire juger Isménias. Dans cette vue, ils envoient trois juges de Lacédémone et un de chacune des villes alliées, des petites comme des grandes. Quand ce tribunal est rassemblé, Isménias est accusé d’avoir eu des relations avec les Barbares, de s’être lié d’hospitalité avec le roi de Perse pour le malheur de la Grèce, d’avoir accepté l’argent du roi, et d’avoir été avec Androclidas l’auteur de tous les troubles de la Grèce. [36] Isménias se défend contre toutes ces accusations, mais cependant il ne peut prouver qu’il ne nourrit point de grands et de mauvais desseins : il est condamné à mort et subit sa peine. Léontiade et son parti étaient maîtres de la ville et accordaient aux Lacédémoniens encore plus qu’ils ne demandaient.

[37] Ces affaires ainsi terminées, les Lacédémoniens n’en mettent que plus d’empressement à pousser l’expédition contre Olynthe. Us envoient Téleutias comme harmoste, avec le contingent qu’ils devaient eux-mêmes fournir pour la levée de dix mille hommes, et ils expédient, en outre, aux villes alliées des scytales qui enjoignent de marcher avec Téleutias, conformément au décret des alliés. En général, on obéit volontiers à Téleutias, à cause du bruit qu’il avait de n’être point ingrat envers ceux qui lui rendaient service ; et, comme il était frère d’Agésilas, la ville de Thèbes montra spécialement un grand zèle à lui envoyer des hoplites et des cavaliers. [36] Téleutias toutefois s’avançait lentement, parce qu’il veillait à ne causer dans sa marche aucun mal aux pays alliés, et à rassembler le plus de forces possible. Il envoie d’avance des députés à Amyntas pour lui dire que, s’il désire reconquérir son royaume, il doit lever des mercenaires, et répandre de l’argent parmi les rois ses voisins, afin de s’en faire des alliés. Il envoie aussi dire à Derdas, gouverneur d’Élimie, que les Olynthiens ont déjà soumis la partie la plus considérable de la Macédoine, et qu’ils ne s’arrêteront pas devant la plus petite, si personne n’abat leur arrogance. [39] Tout en prenant ces mesures, il parvient, à la tête d’une nombreuse armée, dans le pays allié.

Arrivé à Potidée, il réunit toutes ses forces et s’avance contre le pays ennemi. En marchant vers la ville, il ne brûle ni ne ravage rien, convaincu que, s’il le faisait, il se créerait autant d’obstacles pour sa marche et pour sa retraite, tandis que, quand il s’éloignerait de la ville, ce serait alors le moment d’abattre les arbres et d’arrêter ainsi ceux qui pourraient le suivre. [40] Quand il n’est plus qu’à dix stades de la ville, il fait reposer ses troupes sous les armes ; et, comme il commandait l’aile gauche, c’est lui qui marcha contre les portes par lesquelles l’ennemi sortit de la ville : le reste de la phalange des alliés était rangé en bataille à l’aile droite. Il avait aussi disposé à la droite la cavalerie des Lacédémoniens, des Thébains et de ceux des Macédoniens qui s’étaient unis à lui. Cependant il avait gardé près de lui Derdas et ses cavaliers au nombre d’environ quatre cents, et parce qu’il estimait beaucoup cette cavalerie, et parce qu’il voulait plaire à Derdas, en lui rendant un service agréable.

[41] Quand les ennemis sont sortis et rangés en bataille au pied de leurs murs, tous leurs cavaliers réunis fondent sur les Lacédémoniens et les Béotiens. Polycharme, hipparque lacédémonien, est renversé de cheval et reçoit à terre de nombreuses blessures ; d’autres sont tués, et à la fin la cavalerie de l’aile droite prend la fuite. L’infanterie, voyant la déroute des cavaliers, plie à son tour, et toute l’armée courait le risque d’être vaincue, si Derdas, à la tête de sa cavalerie, ne se fût porté au galop contre les portes d’Olynthe. Téleutias le suit avec sa division en bon ordre. [42] Les cavaliers olynthiens, s’apercevant de cette manœuvre et craignant de se voir fermer les portes, font volte-face et se retirent en toute hâte. Là, Derdas en tue un grand nombre au moment où ils passaient au galop devant lui. L’infanterie des Olynthiens se retire aussi dans la ville, sans cependant avoir perdu beaucoup de monde, vu la proximité des murs. [43] Téleutias, après avoir élevé un trophée et constaté cette victoire, se retire en coupant les arbres. Telle fut l’expédition qu’il fit cet été ; puis il licencia les troupes macédoniennes et celles de Derdas. Cependant les Olynthiens font de fréquentes incursions contre les villes alliées des Lacédémoniens, en ravagent les territoires et en tuent les habitants.

 ἦν.

dame.

 ἦν.

dame.


III.[1] ἅμα δὲ τῷ ἦρι ὑποφαινομένῳ οἱ μὲν Ὀλύνθιοι ἱππεῖς ὄντες ὡς ἑξακόσιοι κατεδεδραμήκεσαν εἰς τὴν Ἀπολλωνίαν ἅμα μεσημβρίᾳ καὶ διεσπαρμένοι ἐλεηλάτουν· ὁ δὲ Δέρδας ἐτύγχανε ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀφιγμένος μετὰ τῶν ἱππέων τῶν ἑαυτοῦ καὶ ἀριστοποιούμενος ἐν τῇ Ἀπολλωνίᾳ. Ὡς δ' εἶδε τὴν καταδρομήν, ἡσυχίαν [τε] εἶχε, τούς θ' ἵππους ἐπεσκευασμένους καὶ τοὺς ἀμβάτας ἐξωπλισμένους ἔχων. Ἐπειδὴ δὲ καταφρονητικῶς οἱ Ὀλύνθιοι καὶ εἰς τὸ προάστιον καὶ εἰς αὐτὰς τὰς πύλας ἤλαυνον, τότε δὴ συντεταγμένους ἔχων ἐξελαύνει. [2] οἱ δὲ ὡς εἶδον, εἰς φυγὴν ὥρμησαν. Ὁ δ' ὡς ἅπαξ ἐτρέψατο, οὐκ ἀνῆκεν ἐνενήκοντα στάδια διώκων καὶ ἀποκτιννύς, ἕως πρὸς αὐτὸ κατεδίωξε τῶν Ὀλυνθίων τὸ τεῖχος. Καὶ ἐλέγετο ὁ Δέρδας ἀποκτεῖναι ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ περὶ ὀγδοήκοντα ἱππέας. Καὶ ἀπὸ τούτου τειχήρεις τε μᾶλλον ἦσαν οἱ πολέμιοι καὶ τῆς χώρας ὀλίγην παντελῶς εἰργάζοντο. [3] προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου, καὶ τοῦ Τελευτίου ἐστρατευμένου πρὸς τὴν τῶν Ὀλυνθίων πόλιν, ὡς εἴ τι δένδρον ὑπόλοιπον εἴη ἤ τι εἰργασμένον τοῖς πολεμίοις, φθείροι, ἐξελθόντες οἱ Ὀλύνθιοι ἱππεῖς ἥσυχοι πορευόμενοι διέβησαν τὸν παρὰ τὴν πόλιν ῥέοντα ποταμόν, καὶ ἐπορεύοντο ἡσυχῇ πρὸς τὸ ἐναντίον στράτευμα. Ὡς δ' εἶδεν ὁ Τελευτίας, ἀγανακτήσας τῇ τόλμῃ αὐτῶν εὐθὺς Τλημονίδαν τὸν τῶν πελταστῶν ἄρχοντα δρόμῳ φέρεσθαι εἰς αὐτοὺς ἐκέλευσεν. [4] οἱ δὲ Ὀλύνθιοι ὡς εἶδον προθέοντας τοὺς πελταστάς, ἀναστρέψαντες ἀπεχώρουν ἥσυχοι, καὶ διέβησαν πάλιν τὸν ποταμόν. Οἱ δ' ἠκολούθουν μάλα θρασέως, καὶ ὡς φεύγουσι διώξοντες ἐπιδιέβαινον. Ἔνθα δὴ οἱ Ὀλύνθιοι ἱππεῖς, ἡνίκα ἔτι εὐχείρωτοι αὐτοῖς ἐδόκουν εἶναι οἱ διαβεβηκότες, ἀναστρέψαντες ἐμβάλλουσιν αὐτοῖς, καὶ αὐτόν τε ἀπέκτειναν τὸν Τλημονίδαν καὶ τῶν ἄλλων πλείους ἢ ἑκατόν. [5] ὁ δὲ Τελευτίας ὡς εἶδε τὸ γιγνόμενον, ὀργισθεὶς ἀναλαβὼν τὰ ὅπλα ἦγε μὲν ταχὺ τοὺς ὁπλίτας, διώκειν δὲ καὶ τοὺς πελταστὰς ἐκέλευε καὶ τοὺς ἱππέας καὶ μὴ ἀνιέναι. Πολλοὶ μὲν οὖν δὴ καὶ ἄλλοι τοῦ καιροῦ ἐγγυτέρω τείχους διώξαντες κακῶς ἀπεχώρησαν, καὶ ἐκεῖνοι δ' ἐπεὶ ἀπὸ τῶν πύργων ἐβάλλοντο, ἀποχωρεῖν τε ἠναγκάζοντο τεθορυβημένως καὶ προφυλάττεσθαι τὰ βέλη. [6] ἐν τούτῳ δὴ οἱ Ὀλύνθιοι ἐπεξελαύνουσι μὲν τοὺς ἱππέας, ἐβοήθουν δὲ καὶ οἱ πελτασταί· τέλος δὲ καὶ οἱ ὁπλῖται ἐπεξέθεον, καὶ τεταραγμένῃ τῇ φάλαγγι προσπίπτουσι. Καὶ ὁ μὲν Τελευτίας ἐνταῦθα μαχόμενος ἀποθνῄσκει. Τούτου δὲ γενομένου εὐθὺς καὶ οἱ ἀμφ' αὐτὸν ἐνέκλιναν, καὶ οὐδεὶς ἔτι ἵστατο, ἀλλὰ πάντες ἔφευγον, οἱ μὲν ἐπὶ Σπαρτώλου, οἱ δὲ ἐπὶ Ἀκάνθου, οἱ δὲ εἰς Ἀπολλωνίαν, οἱ πλεῖστοι δὲ εἰς Ποτείδαιαν. Ὡς δ' ἄλλος ἄλλῃ ἔφευγον, οὕτω καὶ οἱ πολέμιοι ἄλλος ἄλλοσε διώκοντες παμπλήθεις ἀπέκτειναν ἀνθρώπους καὶ ὅτιπερ ὄφελος ἦν τοῦ στρατεύματος.
[7] ἐκ μέντοι γε τῶν τοιούτων παθῶν [ὡς] ἐγώ φημι ἀνθρώπους παιδεύεσθαι μάλιστα μὲν οὖν <ὡς> οὐδ' οἰκέτας χρὴ ὀργῇ κολάζειν· πολλάκις γὰρ καὶ δεσπόται ὀργιζόμενοι μείζω κακὰ ἔπαθον ἢ ἐποίησαν· ἀτὰρ ἀντιπάλοις τὸ μετ' ὀργῆς ἀλλὰ μὴ γνώμῃ προσφέρεσθαι ὅλον ἁμάρτημα. Ἡ μὲν γὰρ ὀργὴ ἀπρονόητον, ἡ δὲ γνώμη σκοπεῖ οὐδὲν ἧττον μή τι πάθῃ ἢ ὅπως βλάψῃ τι τοὺς πολεμίους.
[8] τοῖς δ' οὖν Λακεδαιμονίοις, ἐπεὶ ἤκουσαν τὸ πρᾶγμα, βουλευομένοις ἐδόκει οὐ φαύλην πεμπτέον δύναμιν εἶναι, ὅπως τό τε φρόνημα τῶν νενικηκότων κατασβεσθείη καὶ μὴ μάτην τὰ πεποιημένα γένοιτο. Οὕτω δὲ γνόντες ἡγεμόνα μὲν Ἀγησίπολιν τὸν βασιλέα ἐκπέμπουσι, μετ' αὐτοῦ δὲ ὥσπερ Ἀγησιλάου εἰς τὴν Ἀσίαν τριάκοντα Σπαρτιατῶν. [9] πολλοὶ δὲ αὐτῷ καὶ τῶν περιοίκων ἐθελονταὶ καλοὶ κἀγαθοὶ ἠκολούθουν, καὶ ξένοι τῶν τροφίμων καλουμένων, καὶ νόθοι τῶν Σπαρτιατῶν, μάλα εὐειδεῖς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει καλῶν οὐκ ἄπειροι. Συνεστρατεύοντο δὲ καὶ ἐκ τῶν συμμαχίδων πόλεων ἐθελονταί, καὶ Θετταλῶν γε ἱππεῖς, γνωσθῆναι τῷ Ἀγησιπόλιδι βουλόμενοι, καὶ Ἀμύντας δὲ καὶ Δέρδας ἔτι προθυμότερον ἢ πρόσθεν. Ἀγησίπολις μὲν δὴ ταῦτα πράττων ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν Ὄλυνθον.
[10] ἡ δὲ τῶν Φλειασίων πόλις, ἐπαινεθεῖσα μὲν ὑπὸ τοῦ Ἀγησιπόλιδος ὅτι πολλὰ καὶ ταχέως αὐτῷ χρήματα εἰς τὴν στρατιὰν ἔδοσαν, νομίζουσα δ' ἔξω ὄντος Ἀγησιπόλιδος οὐκ ἂν ἐξελθεῖν ἐπ' αὐτοὺς Ἀγησίλαον, οὐδ' ἂν γενέσθαι ὥστε ἅμα ἀμφοτέρους τοὺς βασιλέας ἔξω Σπάρτης εἶναι, θρασέως οὐδὲν τῶν δικαίων ἐποίουν τοῖς κατεληλυθόσιν. Οἱ μὲν γὰρ δὴ φυγάδες ἠξίουν τὰ ἀμφίλογα ἐν ἴσῳ δικαστηρίῳ κρίνεσθαι· οἱ δὲ ἠνάγκαζον ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διαδικάζεσθαι. λεγόντων δὲ τῶν κατεληλυθότων καὶ τίς αὕτη δίκη εἴη ὅπου αὐτοὶ οἱ ἀδικοῦντες δικάζοιεν, οὐδὲν εἰσήκουον. [11] ἐκ τούτου μέντοι ἔρχονται εἰς Λακεδαίμονα οἱ κατελθόντες κατηγορήσοντες τῆς πόλεως, καὶ ἄλλοι δὲ τῶν οἴκοθεν συνηκολούθουν, λέγοντες ὅτι πολλοῖς καὶ τῶν πολιτῶν οὐ δοκοῖεν δίκαια πάσχειν. Ἀγανακτήσασα δὲ τούτοις τῶν Φλειασίων ἡ πόλις ἐζημίωσε πάντας ὅσοι μὴ πεμπούσης τῆς πόλεως ἦλθον εἰς Λακεδαίμονα. [12] οἱ δὲ ζημιωθέντες οἴκαδε μὲν ὤκνουν ἀπιέναι, μένοντες δ' ἐδίδασκον ὡς οὗτοι μὲν εἴησαν οἱ βιαζόμενοι ταῦτα, οἵπερ σφᾶς τε ἐξέβαλον καὶ Λακεδαιμονίους ἀπέκλεισαν, οὗτοι δὲ οἱ πριάμενοί τε τὰ σφέτερα καὶ βιαζόμενοι μὴ ἀποδιδόναι, οὗτοι δὲ καὶ νῦν διαπεπραγμένοι εἰσὶ ζημιωθῆναι σφᾶς αὐτοὺς εἰς Λακεδαίμονα ἐλθόντας, ὅπως τοῦ λοιποῦ μηδεὶς τολμῴη ἰέναι δηλώσων τὰ ἐν τῇ πόλει γιγνόμενα. [13] τῷ δ' ὄντι ὑβρίζειν δοκούντων τῶν Φλειασίων φρουρὰν φαίνουσιν ἐπ' αὐτοὺς οἱ ἔφοροι. ἦν δὲ οὐ τῷ Ἀγησιλάῳ ἀχθομένῳ ταῦτα· καὶ γὰρ τῷ μὲν πατρὶ αὐτοῦ Ἀρχιδάμῳ ξένοι ἦσαν οἱ περὶ Ποδάνεμον, καὶ τότε τῶν κατεληλυθότων ἦσαν· αὐτῷ δὲ οἱ ἀμφὶ Προκλέα τὸν Ἱππονίκου. [14] ὡς δὲ τῶν διαβατηρίων γενομένων οὐκ ἔμελλεν, ἀλλ' ἐπορεύετο, πολλαὶ πρεσβεῖαι ἀπήντων καὶ χρήματα ἐδίδοσαν, ὥστε μὴ ἐμβάλλειν. Ὁ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι οὐχ ἵνα ἀδικοίη στρατεύοιτο, ἀλλ' ὅπως τοῖς ἀδικουμένοις βοηθήσειεν. [15] οἱ δὲ τελευτῶντες πάντα ἔφασκον ποιήσειν, ἐδέοντό τε μὴ ἐμβάλλειν. Ὁ δὲ πάλιν ἔλεγεν ὡς οὐκ ἂν πιστεύσειε λόγοις, καὶ γὰρ τὸ πρότερον ψεύσασθαι αὐτούς, ἀλλ' ἔργου τινὸς πιστοῦ δεῖν ἔφη. Ἐρωτώμενος δὲ καὶ τί τοῦτ' ἂν εἴη; πάλιν ἀπεκρίνατο· Ὅπερ καὶ πρόσθεν, ἔφη, ποιήσαντες οὐδὲν ὑφ' ἡμῶν ἠδικήθητε. Τοῦτο δὲ ἦν τὴν ἀκρόπολιν παραδοῦναι. [16] οὐκ ἐθελόντων δὲ αὐτῶν τοῦτο ποιεῖν, ἐνέβαλέ τε [καὶ] εἰς τὴν χώραν καὶ ταχὺ περιτειχίσας ἐπολιόρκει αὐτούς. Πολλῶν δὲ λεγόντων Λακεδαιμονίων ὡς ὀλίγων ἕνεκεν ἀνθρώπων πόλει ἀπεχθάνοιντο πλέον πεντακισχιλίων ἀνδρῶν· καὶ γὰρ δὴ ὅπως τοῦτ' ἔνδηλον εἴη, οἱ Φλειάσιοι ἐν τῷ φανερῷ τοῖς ἔξω ἐκκλησίαζον· ὁ μέντοι Ἀγησίλαος πρὸς τοῦτο ἀντεμηχανήσατο. [17] ὁπότε γὰρ ἐξίοιεν ἢ διὰ φιλίαν ἢ διὰ συγγένειαν τῶν φυγάδων, ἐδίδασκε συσσίτιά τε αὑτῶν κατασκευάζειν καὶ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἱκανὸν διδόναι, ὁπόσοι γυμνάζεσθαι ἐθέλοιεν· καὶ ὅπλα δὲ ἐκπορίζειν ἅπασι τούτοις διεκελεύετο, καὶ μὴ ὀκνεῖν εἰς ταῦτα χρήματα δανείζεσθαι. Οἱ δὲ ταῦτα ὑπηρετοῦντες ἀπέδειξαν πλείους χιλίων ἀνδρῶν ἄριστα μὲν τὰ σώματα ἔχοντας, εὐτάκτους δὲ καὶ εὐοπλοτάτους· ὥστε τελευτῶντες οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔλεγον ὡς τοιούτων δέοιντο συστρατιωτῶν.
[18] καὶ Ἀγησίλαος μὲν δὴ περὶ ταῦτα ἦν. Ὁ δὲ Ἀγησίπολις εὐθύς [τε] ἐκ τῆς Μακεδονίας προσιὼν ἔθετο πρὸς τῇ πόλει τῶν Ὀλυνθίων τὰ ὅπλα. Ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντεξῄει αὐτῷ, τότε τῆς Ὀλυνθίας εἴ τι ὑπόλοιπον ἦν ἐδῄου καὶ εἰς τὰς συμμαχίδας ἰὼν αὐτῶν ἔφθειρε τὸν σῖτον· Τορώνην δὲ καὶ προσβαλὼν εἷλε κατὰ κράτος. [19] ἐν δὲ τούτοις ὄντα κατὰ θέρους ἀκμὴν καῦμα περιφλεγὲς λαμβάνει αὐτόν. Ὡς δὲ πρόσθεν ἑορακότα τὸ ἐν Ἀφύτει τοῦ Διονύσου ἱερὸν ἔρως αὐτὸν τότ' ἔσχε τῶν τε σκιερῶν σκηνημάτων καὶ τῶν λαμπρῶν καὶ ψυχρῶν ὑδάτων. Ἐκομίσθη μὲν οὖν ἐκεῖσε ἔτι ζῶν, ὅμως μέντοι ἑβδομαῖος ἀφ' οὗ ἔκαμεν ἔξω τοῦ ἱεροῦ ἐτελεύτησε. Καὶ ἐκεῖνος μὲν ἐν μέλιτι τεθεὶς καὶ κομισθεὶς οἴκαδε ἔτυχε τῆς βασιλικῆς ταφῆς.
[20] Ἀγησίλαος δὲ τοῦτο ἀκούσας οὐχ ᾗ τις ἂν ᾤετο ἐφήσθη ὡς ἀντιπάλῳ, ἀλλὰ καὶ ἐδάκρυσε καὶ ἐπόθησε τὴν συνουσίαν. Συσκηνοῦσι μὲν γὰρ δὴ βασιλεῖς ἐν τῷ αὐτῷ, ὅταν οἴκοι ὦσιν. Ὁ δὲ Ἀγησίπολις τῷ Ἀγησιλάῳ ἱκανὸς μὲν ἦν καὶ ἡβητικῶν καὶ θηρευτικῶν καὶ ἱππικῶν καὶ παιδικῶν λόγων μετέχειν· πρὸς δὲ τούτοις καὶ ὑπῃδεῖτο αὐτὸν ἐν τῇ συσκηνίᾳ, ὥσπερ εἰκὸς πρεσβύτερον. Καὶ οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι ἀντ' ἐκείνου Πολυβιάδην ἁρμοστὴν ἐπὶ τὴν Ὄλυνθον ἐκπέμπουσιν.
[21] ὁ δ' Ἀγησίλαος ἤδη μὲν ὑπερέβαλε τὸν χρόνον, ὅσου ἐλέγετο ἐν [τῇ] Φλειοῦντι σῖτος εἶναι· τοσοῦτον γὰρ ἐγκράτεια γαστρὸς διαφέρει ὥστε οἱ Φλειάσιοι τὸν ἥμισυν ψηφισάμενοι σῖτον τελεῖν ἢ πρόσθεν, καὶ ποιοῦντες τοῦτο τὸν διπλάσιον τοῦ εἰκότος χρόνον πολιορκούμενοι διήρκεσαν. [22] καὶ τόλμα δὲ ἀτολμίας ἔσθ' ὅτε τοσοῦτον διαφέρει ὥστε Δελφίων τις, λαμπρὸς δοκῶν εἶναι, λαβὼν πρὸς αὑτὸν τριακοσίους ἄνδρας Φλειασίων ἱκανὸς μὲν ἦν κωλύειν τοὺς βουλομένους εἰρήνην ποιεῖσθαι, ἱκανὸς δὲ οἷς ἠπίστει εἴρξας φυλάττειν, ἐδύνατο δὲ εἴς τε τὰς φυλακὰς ἀναγκάζειν τὸ πλῆθος ἰέναι καὶ τούτους ἐφοδεύων πιστοὺς παρέχεσθαι. Πολλάκις δὲ μεθ' ὧν εἶχε περὶ αὑτὸν καὶ ἐκθέων ἀπέκρουε φύλακας ἄλλοτ' ἄλλῃ τοῦ περιτετειχισμένου κύκλου. [23] ἐπεὶ μέντοι οἱ ἐπίλεκτοι οὗτοι πάντα τρόπον ζητοῦντες οὐχ ηὕρισκον σῖτον ἐν τῇ πόλει, ἐκ τούτου δὴ πέμψαντες πρὸς τὸν Ἀγησίλαον ἐδέοντο σπείσασθαι πρεσβείαν εἰς Λακεδαίμονα ἰοῦσι· δεδόχθαι γὰρ σφίσιν ἔφασαν ἐπιτρέπειν τοῖς τέλεσι τῶν Λακεδαιμονίων χρήσασθαι τῇ πόλει ὅ τι βούλοιντο. [24] ὁ δὲ ὀργισθεὶς ὅτι ἄκυρον αὐτὸν ἐποίουν, πέμψας μὲν πρὸς τοὺς οἴκοι φίλους διεπράξατο ἑαυτῷ ἐπιτραπῆναι τὰ περὶ Φλειοῦντος, ἐσπείσατο δὲ τῇ πρεσβείᾳ. Φυλακῇ δὲ ἔτι ἰσχυροτέρᾳ ἢ πρότερον ἐφύλαττεν, ἵνα μηδεὶς τῶν ἐκ τῆς πόλεως ἐξίοι. Ὅμως μέντοι ὅ γε Δελφίων καὶ στιγματίας τις μετ' αὐτοῦ, ὃς πολλὰ ὑφείλετο ὅπλα τῶν πολιορκούντων, ἀπέδρασαν νύκτωρ. [25] ἐπεὶ δὲ ἧκον ἐκ τῆς Λακεδαίμονος ἀπαγγέλλοντες ὅτι ἡ πόλις ἐπιτρέποι Ἀγησιλάῳ διαγνῶναι τὰ ἐν Φλειοῦντι ὅπως αὐτῷ δοκοίη, Ἀγησίλαος δὴ οὕτως ἔγνω, πεντήκοντα μὲν ἄνδρας τῶν κατεληλυθότων, πεντήκοντα δὲ τῶν οἴκοθεν πρῶτον μὲν ἀνακρῖναι ὅντινά τε ζῆν ἐν τῇ πόλει καὶ ὅντινα ἀποθανεῖν δίκαιον εἴη· ἔπειτα δὲ νόμους θεῖναι, καθ' οὓς πολιτεύσοιντο· ἕως δ' ἂν ταῦτα διαπράξωνται, φυλακὴν καὶ μισθὸν τοῖς φρουροῖς ἓξ μηνῶν κατέλιπε. Ταῦτα δὲ ποιήσας τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν οἴκαδε ἀπήγαγε. Καὶ τὰ μὲν περὶ Φλειοῦντα οὕτως αὖ ἐπετετέλεστο ἐν ὀκτὼ μησὶ καὶ ἐνιαυτῷ.
[26] καὶ ὁ Πολυβιάδης δὲ δὴ παντάπασι κακῶς ἔχοντας λιμῷ τοὺς Ὀλυνθίους, διὰ τὸ μήτ' ἐκ τῆς γῆς λαμβάνειν μήτε κατὰ θάλατταν εἰσάγεσθαι σῖτον αὐτοῖς, ἠνάγκασε πέμψαι εἰς Λακεδαίμονα περὶ εἰρήνης. Οἱ δ' ἐλθόντες πρέσβεις αὐτοκράτορες συνθήκας ἐποιήσαντο τὸν αὐτὸν μὲν ἐχθρὸν καὶ φίλον Λακεδαιμονίοις νομίζειν, ἀκολουθεῖν δὲ ὅποι ἂν ἡγῶνται καὶ σύμμαχοι εἶναι. Καὶ ὀμόσαντες ταῦτα ἐμμενεῖν οὕτως ἀπῆλθον οἴκαδε.
[27] προκεχωρηκότων δὲ τοῖς Λακεδαιμονίοις ὥστε Θηβαίους μὲν καὶ τοὺς ἄλλους Βοιωτοὺς παντάπασιν ἐπ' ἐκείνοις εἶναι, Κορινθίους δὲ πιστοτάτους γεγενῆσθαι, Ἀργείους δὲ τεταπεινῶσθαι διὰ τὸ μηδὲν ἔτι ὠφελεῖν αὐτοὺς τῶν μηνῶν τὴν ὑποφοράν, Ἀθηναίους δὲ ἠρημῶσθαι, τῶν δ' αὖ συμμάχων κεκολασμένων οἳ δυσμενῶς εἶχον αὐτοῖς, παντάπασιν ἤδη καλῶς καὶ ἀσφαλῶς ἡ ἀρχὴ ἐδόκει αὐτοῖς κατεσκευάσθαι.
IV.[1] πολλὰ μὲν οὖν ἄν τις ἔχοι καὶ ἄλλα λέγειν καὶ Ἑλληνικὰ καὶ βαρβαρικά, ὡς θεοὶ οὔτε τῶν ἀσεβούντων οὔτε τῶν ἀνόσια ποιούντων ἀμελοῦσι· νῦν γε μὴν λέξω τὰ προκείμενα. Λακεδαιμόνιοί τε γὰρ οἱ ὀμόσαντες αὐτονόμους ἐάσειν τὰς πόλεις τὴν ἐν Θήβαις ἀκρόπολιν κατασχόντες ὑπ' αὐτῶν μόνων τῶν ἀδικηθέντων ἐκολάσθησαν πρῶτον οὐδ' ὑφ' ἑνὸς τῶν πώποτε ἀνθρώπων κρατηθέντες, τούς τε τῶν πολιτῶν εἰσαγαγόντας εἰς τὴν ἀκρόπολιν αὐτοὺς καὶ βουληθέντας Λακεδαιμονίοις δουλεύειν τὴν πόλιν, ὥστε αὐτοὶ τυραννεῖν, τὴν τούτων ἀρχὴν ἑπτὰ μόνον τῶν φυγόντων ἤρκεσαν καταλῦσαι. Ὡς δὲ τοῦτ' ἐγένετο διηγήσομαι.
[2] ἦν τις Φιλλίδας, ὃς ἐγραμμάτευε τοῖς περὶ Ἀρχίαν πολεμάρχοις, καὶ τἆλλα ὑπηρέτει, ὡς ἐδόκει, ἄριστα. Τούτῳ δ' ἀφιγμένῳ Ἀθήναζε κατὰ πρᾶξίν τινα καὶ πρόσθεν γνώριμος ὢν Μέλων τῶν Ἀθήναζε πεφευγότων Θηβαίων συγγίγνεται, καὶ διαπυθόμενος μὲν τὰ περὶ Ἀρχίαν τε τὸν πολεμαρχοῦντα καὶ τὴν περὶ Φίλιππον τυραννίδα, γνοὺς δὲ μισοῦντα αὐτὸν ἔτι μᾶλλον αὑτοῦ τὰ οἴκοι, πιστὰ δοὺς καὶ λαβὼν συνέθετο ὡς δεῖ ἕκαστα γίγνεσθαι. [3] ἐκ δὲ τούτου προσλαβὼν ὁ Μέλων ἓξ τοὺς ἐπιτηδειοτάτους τῶν φευγόντων ξιφίδια ἔχοντας καὶ ἄλλο ὅπλον οὐδέν, ἔρχεται πρῶτον μὲν εἰς τὴν χώραν νυκτός· ἔπειτα δὲ ἡμερεύσαντες ἔν τινι τόπῳ ἐρήμῳ πρὸς τὰς πύλας ἦλθον, ὡς δὴ ἐξ ἀγροῦ ἀπιόντες, ἡνίκαπερ οἱ ἀπὸ τῶν ἔργων ὀψιαίτατοι. Ἐπεὶ δ' εἰσῆλθον εἰς τὴν πόλιν, διενυκτέρευσαν μὲν ἐκείνην τὴν νύκτα παρὰ Χάρωνί τινι, καὶ τὴν ἐπιοῦσαν δὲ ἡμέραν διημέρευσαν. [4] ὁ μὲν οὖν Φιλλίδας τά τε ἄλλα ἐπεμελεῖτο τοῖς πολεμάρχοις, ὡς Ἀφροδίσια ἄγουσιν ἐπ' ἐξόδῳ τῆς ἀρχῆς, καὶ δὴ καὶ γυναῖκας πάλαι ὑπισχνούμενος ἄξειν αὐτοῖς τὰς σεμνοτάτας καὶ καλλίστας τῶν ἐν Θήβαις, τότε ἔφη ἄξειν. Οἱ δέ, ἦσαν γὰρ τοιοῦτοι, μάλα ἡδέως προσεδέχοντο νυκτερεύειν. [5] ἐπεὶ δὲ ἐδείπνησάν τε καὶ συμπροθυμουμένου ἐκείνου ταχὺ ἐμεθύσθησαν, πάλαι κελευόντων ἄγειν τὰς ἑταίρας, ἐξελθὼν ἤγαγε τοὺς περὶ Μέλωνα, τρεῖς μὲν στείλας ὡς δεσποίνας, τοὺς δὲ ἄλλους ὡς θεραπαίνας. [6] κἀκείνους μὲν εἰσήγαγεν εἰς τὸ προταμιεῖον τοῦ πολεμαρχείου, αὐτὸς δ' εἰσελθὼν εἶπε τοῖς περὶ Ἀρχίαν ὅτι οὐκ ἄν φασιν εἰσελθεῖν αἱ γυναῖκες, εἴ τις τῶν διακόνων ἔνδον ἔσοιτο. Ἔνθεν οἱ μὲν ταχὺ ἐκέλευον πάντας ἐξιέναι, ὁ δὲ Φιλλίδας δοὺς οἶνον εἰς ἑνὸς τῶν διακόνων ἐξέπεμψεν αὐτούς. Ἐκ δὲ τούτου εἰσήγαγε τὰς ἑταίρας δή, καὶ ἐκάθιζε παρ' ἑκάστῳ. ἦν δὲ σύνθημα, ἐπεὶ καθίζοιντο, παίειν εὐθὺς ἀνακαλυψαμένους. [7] οἱ μὲν δὴ οὕτω λέγουσιν αὐτοὺς ἀποθανεῖν, οἱ δὲ καὶ ὡς κωμαστὰς εἰσελθόντας τοὺς ἀμφὶ Μέλωνα ἀποκτεῖναι τοὺς πολεμάρχους. λαβὼν δὲ ὁ Φιλλίδας τρεῖς αὐτῶν ἐπορεύετο ἐπὶ τὴν τοῦ Λεοντιάδου οἰκίαν· κόψας δὲ τὴν θύραν εἶπεν ὅτι παρὰ τῶν πολεμάρχων ἀπαγγεῖλαί τι βούλοιτο. Ὁ δὲ ἐτύγχανε μὲν χωρὶς κατακείμενος ἔτι μετὰ δεῖπνον, καὶ ἡ γυνὴ ἐριουργοῦσα παρεκάθητο. Ἐκέλευσε δὲ τὸν Φιλλίδαν πιστὸν νομίζων εἰσιέναι. Οἱ δ' ἐπεὶ εἰσῆλθον, τὸν μὲν ἀποκτείναντες, τὴν δὲ γυναῖκα φοβήσαντες κατεσιώπησαν. Ἐξιόντες δὲ εἶπον τὴν θύραν κεκλεῖσθαι· εἰ δὲ λήψονται ἀνεῳγμένην, ἠπείλησαν ἀποκτεῖναι ἅπαντας τοὺς ἐν τῇ οἰκίᾳ. [8] ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπέπρακτο, λαβὼν δύο ὁ Φιλλίδας τῶν ἀνδρῶν ἦλθε πρὸς τὸ ἀνάκειον, καὶ εἶπε τῷ εἰργμοφύλακι ὅτι ἄνδρα ἄγοι παρὰ πολεμάρχων ὃν εἶρξαι δέοι. Ὡς δὲ ἀνέῳξε, τοῦτον μὲν εὐθὺς ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ δεσμώτας ἔλυσαν. Καὶ τούτους μὲν ταχὺ τῶν ἐκ τῆς στοᾶς ὅπλων καθελόντες ὥπλισαν, καὶ ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ Ἀμφεῖον θέσθαι ἐκέλευον τὰ ὅπλα. [9] ἐκ δὲ τούτου εὐθὺς ἐκήρυττον ἐξιέναι πάντας Θηβαίους, ἱππέας τε καὶ ὁπλίτας, ὡς τῶν τυράννων τεθνεώτων. Οἱ δὲ πολῖται, ἕως μὲν νὺξ ἦν, ἀπιστοῦντες ἡσυχίαν εἶχον· ἐπεὶ δ' ἡμέρα τ' ἦν καὶ φανερὸν ἦν τὸ γεγενημένον, ταχὺ δὴ καὶ οἱ ὁπλῖται καὶ οἱ ἱππεῖς σὺν τοῖς ὅπλοις ἐξεβοήθουν. Ἔπεμψαν δ' ἱππέας οἱ κατεληλυθότες καὶ ἐπὶ τοὺς πρὸς τοῖς ὁρίοις Ἀθηναίων [τοὺς] δύο τῶν στρατηγῶν. Οἱ δ' εἰδότες τὸ πρᾶγμα ἐφ' ὃ ἀπεστάλκεσαν ... [10] ὁ μέντοι ἐν τῇ ἀκροπόλει ἁρμοστὴς ἐπεὶ ᾔσθετο τὸ νυκτερινὸν κήρυγμα, εὐθὺς ἔπεμψεν εἰς Πλαταιὰς καὶ Θεσπιὰς ἐπὶ βοήθειαν. Καὶ τοὺς μὲν Πλαταιᾶς αἰσθόμενοι προσιόντας οἱ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς, ἀπαντήσαντες ἀπέκτειναν αὐτῶν πλέον ἢ εἴκοσιν· ἐπεὶ δὲ εἰσῆλθον ταῦτα πράξαντες καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἀπὸ τῶν ὁρίων ἤδη παρῆσαν, προσέβαλον πρὸς τὴν ἀκρόπολιν. [11] ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἐν τῇ ἀκροπόλει ὀλίγοι ὄντες, τήν τε προθυμίαν τῶν προσιόντων ἁπάντων ἑώρων, καὶ τῶν κηρυγμάτων μεγάλων γιγνομένων τοῖς πρώτοις ἀναβᾶσιν, ἐκ τούτων φοβηθέντες εἶπον ὅτι ἀπίοιεν ἄν, εἰ σφίσιν ἀσφάλειαν μετὰ τῶν ὅπλων ἀπιοῦσι διδοῖεν. Οἱ δὲ ἄσμενοί τε ἔδοσαν ἃ ᾔτουν, καὶ σπεισάμενοι καὶ ὅρκους ὀμόσαντες ἐπὶ τούτοις ἐξέπεμπον. [12] ἐξιόντων μέντοι, ὅσους ἐπέγνωσαν τῶν ἐχθρῶν ὄντας, συλλαμβάνοντες ἀπέκτειναν. ἦσαν δέ τινες οἳ καὶ ὑπὸ Ἀθηναίων τῶν ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐπιβοηθησάντων ἐξεκλάπησαν καὶ διεσώθησαν. Οἱ μέντοι Θηβαῖοι καὶ τοὺς παῖδας τῶν ἀποθανόντων, ὅσοις ἦσαν, λαβόντες ἀπέσφαξαν.
[13] ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐπύθοντο οἱ Λακεδαιμόνιοι, τὸν μὲν ἁρμοστὴν τὸν ἐγκαταλιπόντα τὴν ἀκρόπολιν καὶ οὐκ ἀναμείναντα τὴν βοήθειαν ἀπέκτειναν, φρουρὰν δὲ φαίνουσιν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους. Καὶ Ἀγησίλαος μὲν λέγων ὅτι ὑπὲρ τετταράκοντα ἀφ' ἥβης εἴη, καὶ ὥσπερ τοῖς ἄλλοις τοῖς τηλικούτοις οὐκέτι ἀνάγνη εἴη τῆς ἑαυτῶν ἔξω στρατεύεσθαι, οὕτω δὴ καὶ βασιλεῦσι τὸν αὐτὸν νόμον ὄντα ἀπεδείκνυε. Κἀκεῖνος μὲν δὴ λέγων ταῦτα οὐκ ἐστρατεύετο. Οὐ μέντοι τούτου γ' ἕνεκεν κατέμεινεν, ἀλλ' εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ στρατηγοίη, λέξοιεν οἱ πολῖται ὡς Ἀγησίλαος, ὅπως βοηθήσειε τοῖς τυράννοις, πράγματα τῇ πόλει παρέχοι. Εἴα οὖν αὐτοὺς βουλεύεσθαι ὁποῖόν τι βούλοιντο περὶ τούτων. [14] οἱ δ' ἔφοροι διδασκόμενοι ὑπὸ τῶν μετὰ τὰς ἐν Θήβαις σφαγὰς ἐκπεπτωκότων, Κλεόμβροτον ἐκπέμπουσι, πρῶτον τότε ἡγούμενον, μάλα χειμῶνος ὄντος. Τὴν μὲν οὖν δι' Ἐλευθερῶν ὁδὸν Χαβρίας ἔχων Ἀθηναίων πελταστὰς ἐφύλαττεν· ὁ δὲ Κλεόμβροτος ἀνέβαινε κατὰ τὴν εἰς Πλαταιὰς φέρουσαν. Προϊόντες δὲ οἱ πελτασταὶ περιτυγχάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῳ φυλάττουσι τοῖς ἐκ τοῦ ἀνακείου λελυμένοις, ὡς περὶ ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα οὖσι. Καὶ τούτους μὲν ἅπαντας, εἰ μή τις ἐξέφυγεν, οἱ πελτασταὶ ἀπέκτειναν· αὐτὸς δὲ κατέβαινε πρὸς τὰς Πλαταιάς, ἔτι φιλίας οὔσας. [15] ἐπεὶ δὲ εἰς Θεσπιὰς ἀφίκετο, ἐκεῖθεν ὁρμηθεὶς εἰς Κυνὸς κεφαλὰς οὔσας Θηβαίων ἐστρατοπεδεύσατο. μείνας δὲ ἐκεῖ περὶ ἑκκαίδεκα ἡμέρας ἀπεχώρησε πάλιν εἰς Θεσπιάς. Κἀκεῖ μὲν ἁρμοστὴν κατέλιπε Σφοδρίαν καὶ ἀπὸ τῶν συμμάχων τὸ τρίτον μέρος ἑκάστων· παρέδωκε δὲ αὐτῷ καὶ χρήματα ὅσα ἐτύγχανεν οἴκοθεν ἔχων, καὶ ἐκέλευσε ξενικὸν προσμισθοῦσθαι. [16] καὶ ὁ μὲν Σφοδρίας ταῦτ' ἔπραττεν. Ὁ δὲ Κλεόμβροτος ἀπῆγεν ἐπ' οἴκου τὴν διὰ Κρεύσιος τοὺς μεθ' αὑτοῦ στρατιώτας καὶ μάλα ἀποροῦντας πότερά ποτε πόλεμος πρὸς Θηβαίους ἢ εἰρήνη εἴη· ἤγαγε μὲν γὰρ εἰς τὴν τῶν Θηβαίων τὸ στράτευμα, ἀπῆλθε δὲ ὡς ἐδύνατο ἐλάχιστα κακουργήσας. [17] ἀπιόντι γε μὴν ἄνεμος αὐτῷ ἐξαίσιος ἐπεγένετο, ὃν καὶ οἰωνίζοντό τινες σημαίνειν πρὸ τῶν μελλόντων. Πολλὰ μὲν γὰρ καὶ ἄλλα βίαια ἐποίησεν, ἀτὰρ καὶ ὑπερβάλλοντος αὐτοῦ μετὰ τῆς στρατιᾶς ἐκ τῆς Κρεύσιος τὸ καθῆκον ἐπὶ θάλατταν ὄρος πολλοὺς μὲν ὄνους κατεκρήμνισεν αὐτοῖς σκεύεσι, πάμπολλα δὲ ὅπλα ἀφαρπασθέντα ἐξέπεσεν εἰς τὴν θάλατταν. [18] τέλος δὲ πολλοὶ οὐ δυνάμενοι σὺν τοῖς ὅπλοις πορεύεσθαι, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ ἄκρου κατέλιπον λίθων ἐμπλήσαντες ὑπτίας τὰς ἀσπίδας. Καὶ τότε μὲν τῆς Μεγαρικῆς ἐν Αἰγοσθένοις ἐδείπνησαν ὡς ἐδύναντο· τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἐλθόντες ἐκομίσαντο τὰ ὅπλα. Καὶ ἐκ τούτου οἴκαδε ἤδη ἕκαστοι ἀπῇσαν· ἀφῆκε γὰρ αὐτοὺς ὁ Κλεόμβροτος.
[19] οἱ μὲν οὖν Ἀθηναῖοι ὁρῶντες τὴν τῶν Λακεδαιμονίων ῥώμην καὶ ὅτι πόλεμος ἐν Κορίνθῳ οὐκέτι ἦν, ἀλλ' ἤδη παριόντες τὴν Ἀττικὴν οἱ Λακεδαιμόνιοι εἰς τὰς Θήβας ἐνέβαλλον, οὕτως ἐφοβοῦντο ὥστε καὶ τὼ δύο στρατηγώ, οἳ συνηπιστάσθην τὴν τοῦ Μέλωνος ἐπὶ τοὺς περὶ Λεοντιάδην ἐπανάστασιν, κρίναντες τὸν μὲν ἀπέκτειναν, τὸν δ', ἐπεὶ οὐχ ὑπέμεινεν, ἐφυγάδευσαν.
[20] οἱ δ' αὖ Θηβαῖοι καὶ αὐτοὶ φοβούμενοι, εἰ μηδένες ἄλλοι ἢ αὐτοὶ πολεμήσοιεν τοῖς Λακεδαιμονίοις, τοιόνδε εὑρίσκουσι μηχάνημα. Πείθουσι τὸν ἐν ταῖς Θεσπιαῖς ἁρμοστὴν Σφοδρίαν, χρήματα δόντες, ὡς ὑπωπτεύετο, ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ἀττικήν, ἵν' ἐκπολεμώσειε τοὺς Ἀθηναίους πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους. Κἀκεῖνος πειθόμενος αὐτοῖς, προσποιησάμενος τὸν Πειραιᾶ καταλήψεσθαι, ὅτι δὴ ἀπύλωτος ἦν, ἦγεν ἐκ τῶν Θεσπιῶν πρῲ δειπνήσαντας τοὺς στρατιώτας, φάσκων πρὸ ἡμέρας καθανύσειν εἰς τὸν Πειραιᾶ. [21] Θριᾶσι δ' αὐτῷ ἡμέρα ἐπεγένετο, καὶ οὐδὲν ἐντεῦθεν ἐποίησεν ὥστε λαθεῖν, ἀλλ' ἐπεὶ ἀπετράπετο, βοσκήματα διήρπασε καὶ οἰκίας ἐπόρθησε. Τῶν δ' ἐντυχόντων τινὲς τῆς νυκτὸς φεύγοντες εἰς τὸ ἄστυ ἀπήγγελλον τοῖς Ἀθηναίοις ὅτι στράτευμα πάμπολυ προσίοι. Οἱ μὲν δὴ ταχὺ ὁπλισάμενοι καὶ ἱππεῖς καὶ ὁπλῖται ἐν φυλακῇ τῆς πόλεως ἦσαν. [22] τῶν δὲ Λακεδαιμονίων καὶ πρέσβεις ἐτύγχανον Ἀθήνησιν ὄντες παρὰ Καλλίᾳ τῷ προξένῳ Ἐτυμοκλῆς τε καὶ Ἀριστόλοχος καὶ Ὤκυλλος· οὓς οἱ Ἀθηναῖοι, ἐπεὶ τὸ πρᾶγμα ἠγγέλθη, συλλαβόντες ἐφύλαττον, ὡς καὶ τούτους συνεπιβουλεύοντας. Οἱ δὲ ἐκπεπληγμένοι τε ἦσαν τῷ πράγματι καὶ ἀπελογοῦντο ὡς οὐκ ἄν ποτε οὕτω μῶροι ἦσαν ὡς εἰ ᾔδεσαν καταλαμβανόμενον τὸν Πειραιᾶ, ἐν τῷ ἄστει ἂν ὑποχειρίους αὑτοὺς παρεῖχον, καὶ ταῦτα παρὰ τῷ προξένῳ, οὗ τάχιστ' ἂν ηὑρέθησαν. [23] ἔτι δ' ἔλεγον ὡς εὔδηλον καὶ τοῖς Ἀθηναίοις ἔσοιτο ὅτι οὐδ' ἡ πόλις τῶν Λακεδαιμονίων ταῦτα συνῄδει. Σφοδρίαν γὰρ εὖ εἰδέναι ἔφασαν ὅτι ἀπολωλότα πεύσοιντο ὑπὸ τῆς πόλεως. Κἀκεῖνοι μὲν κριθέντες μηδὲν συνειδέναι ἀφείθησαν. [24] οἱ δ' ἔφοροι ἀνεκάλεσάν τε τὸν Σφοδρίαν καὶ ὑπῆγον θανάτου. Ἐκεῖνος μέντοι φοβούμενος οὐχ ὑπήκουσεν· ὅμως δὲ καίπερ οὐχ ὑπακούων εἰς τὴν κρίσιν ἀπέφυγε. Καὶ πολλοῖς ἔδοξεν αὕτη δὴ ἀδικώτατα ἐν Λακεδαίμονι <ἡ> δίκη κριθῆναι. Ἐγένετο δὲ τοῦτο τὸ αἴτιον.

[25] ν υἱὸς τῷ Σφοδρία Κλεώνυμος, ἡλικίαν τε ἔχων τὴν ἄρτι ἐκ παίδων, καὶ ἅμα κάλλιστός τε καὶ εὐδοκιμώτατος τῶν ἡλίκων. Τούτου δὲ ἐρῶν ἐτύγχανεν Ἀρχίδαμος ὁ Ἀγησιλάου. Οἱ μὲν οὖν τοῦ Κλεομβότου φίλοι, ἅτε ἑταῖροι ὄντες τῷ Σφοδρίᾳ, ἀπολυτικῶς αὐτοῦ εἶχον, τὸν δέ γε Ἀγησίλαον καὶ τοὺς ἐκείνου φίλους ἐφοβοῦντο, καὶ τοὺς διὰ μέσου δέ· δεινὰ γὰρ ἐδόκει πεποιηκέναι. [26] ἐκ τούτου δὲ ὁ μὲν Σφοδρίας εἶπε πρὸς τὸν Κλεώνυμον· Ἔξεστί σοι, ὦ υἱέ, σῶσαι τὸν πατέρα, δεηθέντι Ἀρχιδάμου εὐμενῆ Ἀγησίλαον ἐμοὶ εἰς τὴν κρίσιν παρασχεῖν. Ὁ δὲ ἀκούσας ἐτόλμησεν ἐλθεῖν πρὸς τὸν Ἀρχίδαμον, καὶ ἐδεῖτο σωτῆρα αὐτῷ τοῦ πατρὸς γενέσθαι. [27] μέντοι Ἀρχίδαμος ἰδὼν μὲν τὸν Κλεώνυμον κλαίοντα συνεδάκρυε παρεστηκώς· ἀκούσας δὲ δεομένου, ἀπεκρίνατο·  « Ἀλλ', ὦ Κλεώνυμε, ἴσθι μὲν ὅτι ἐγὼ τῷ ἐμῷ πατρὶ οὐδ' ἀντιβλέπειν δύναμαι, ἀλλὰ κἄν τι βούλωμαι διαπράξασθαι ἐν τῇ πόλει, πάντων μᾶλλον ἢ τοῦ πατρὸς δέομαι· ὅμως δ', ἐπεὶ σὺ κελεύεις, νόμιζε πᾶσάν με προθυμίαν ἕξειν ταῦτά σοι πραχθῆναι. » Καὶ τότε μὲν δὴ ἐκ τοῦ φιλιτίου εἰς τὸν οἶκον ἐλθὼν ἀνεπαύετο· τοῦ δ' ὄρθρου ἀναστὰς ἐφύλαττε μὴ λάθοι αὐτὸν ὁ πατὴρ ἐξελθών.  [28] Ἐπεὶ δὲ εἶδεν αὐτὸν ἐξιόντα, πρῶτον μέν, εἴ τις τῶν πολιτῶν παρῆν, παρίει τούτους διαλέγεσθαι αὐτῷ, ἔπειτα δ', εἴ τις ξένος, ἔπειτα δὲ καὶ τῶν θεραπόντων τῷ δεομένῳ παρεχώρει. » Τέλος δ', ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα ἀπιὼν ὁ Ἀγησίλαος εἰσῆλθεν οἴκαδε, ἀπιὼν ᾤχετο οὐδὲ προσελθών. Καὶ τῇ ὑστεραίᾳ δὲ ταὐτὰ ταῦτα ἐποίησεν. [29] δ' Ἀγησίλαος ὑπώπτευε μὲν ὧν ἕνεκεν ἐφοίτα, οὐδὲν μέντοι ἠρώτα, ἀλλ' εἴα αὐτόν. Ὁ δ' αὖ Ἀρχίδαμος ἐπεθύμει μέν, ὥσπερ εἰκός, ὁρᾶν τὸν Κλεώνυμον· ὅπως μέντοι ἔλθοι πρὸς αὐτὸν μὴ διειλεγμένος τῷ πατρὶ περὶ ὧν ἐκεῖνος ἐδεήθη οὐκ εἶχεν. Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν Σφοδρίαν οὐχ ὁρῶντες τὸν Ἀρχίδαμον ἰόντα, πρόσθεν δὲ θαμίζοντα, ἐν παντὶ ἦσαν μὴ λελοιδορημένος ὑπὸ Ἀγησιλάου εἴη. [30] Τέλος μέντοι ὁ Ἀρχίδαμος ἐτόλμησε προσελθεῖν καὶ εἰπεῖν· « Ὦ πάτερ, Κλεώνυμός με κελεύει σου δεηθῆναι σῶσαί οἱ τὸν πατέρα· καὶ ἐγὼ ταὐτά σου δέομαι, εἰ δυνατόν. » Ὁ δ' ἀπεκρίνατο· « Ἀλλὰ σοὶ μὲν ἔγωγε συγγνώμην ἔχω· αὐτὸς μέντοι ὅπως <ἂν> συγγνώμης τύχοιμι παρὰ τῆς πόλεως ἄνδρα μὴ καταγιγνώσκων ἀδικεῖν οἷς ἐχρηματίσατο ἐπὶ κακῷ τῆς πόλεως οὐχ ὁρῶ. » [31] δὲ τότε μὲν πρὸς ταῦτα οὐδὲν εἶπεν, ἀλλ' ἡττηθεὶς τοῦ δικαίου ἀπῆλθεν. ὕστερον δὲ ἢ αὐτὸς νοήσας ἢ διδαχθεὶς ὑπό του εἶπεν ἐλθών· « Ἀλλ' ὅτι μέν, ὦ πάτερ, εἰ μηδὲν ἠδίκει Σφοδρίας, ἀπέλυσας ἂν αὐτὸν οἶδα· νῦν δέ, εἰ ἠδίκηκέ τι, ἡμῶν ἕνεκεν συγγνώμης ὑπὸ σοῦ τυχέτω. » Ὁ δὲ εἶπεν· « Οὐκοῦν ἂν μέλλῃ καλὰ ταῦθ' ἡμῖν εἶναι, οὕτως ἔσται. » Ὁ μὲν δὴ ταῦτ' ἀκούσας μάλα δύσελπις ὢν ἀπῄει. [32] Τῶν δὲ τοῦ Σφοδρία φίλων τις διαλεγόμενος Ἐτυμοκλεῖ εἶπεν· « Ὑμεῖς μέν, οἶμαι, ἔφη, πάντες οἱ Ἀγησιλάου φίλοι ἀποκτενεῖτε τὸν Σφοδρίαν. » Καὶ ὁ Ἐτυμοκλῆς· « Μὰ Δία οὐκ ἄρα ταὔτ', ἔφη, ποιήσομεν Ἀγησιλάῳ, ἐπεὶ ἐκεῖνός γε πρὸς πάντας ὅσοις διείλεκται ταὐτὰ λέγει, μὴ ἀδικεῖν μὲν Σφοδρίαν ἀδύνατον εἶναι· ὅστις μέντοι παῖς τε ὢν καὶ παιδίσκος καὶ ἡβῶν πάντα τὰ καλὰ ποιῶν διετέλεσε, χαλεπὸν εἶναι τοιοῦτον ἄνδρα ἀποκτιννύναι· τὴν γὰρ Σπάρτην τοιούτων δεῖσθαι στρατιωτῶν. » [33] οὖν ἀκούσας ταῦτα ἀπήγγειλε τῷ Κλεωνύμῳ. Ὁ δ' ἡσθείς, εὐθὺς ἐλθὼν πρὸς τὸν Ἀρχίδαμον εἶπεν· « Ὅτι μὲν ἡμῶν ἐπιμελῇ ἤδη ἴσμεν· εὖ δ' ἐπίστω, Ἀρχίδαμε, ὅτι καὶ ἡμεῖς πειρασόμεθα ἐπιμελεῖσθαι ὡς μήποτε σὺ ἐπὶ τῇ ἡμετέρᾳ φιλίᾳ αἰσχυνθῇς. » Καὶ οὐκ ἐψεύσατο, ἀλλὰ καὶ ζῶν ἅπαντ' ἐποίει ὅσα καλὰ ἐν τῇ Σπάρτῃ, καὶ ἐν Λεύκτροις πρὸ τοῦ βασιλέως μαχόμενος σὺν Δείνωνι τῷ πολεμάρχῳ τρὶς πεσὼν πρῶτος τῶν πολιτῶν ἐν μέσοις τοῖς πολεμίοις ἀπέθανε. Καὶ ἠνίασε μὲν εἰς τὰ ἔσχατα τὸν Ἀρχίδαμον, ὡς δ' ὑπέσχετο, οὐ κατῄσχυνεν, ἀλλὰ μᾶλλον ἐκόσμησε. Τοιούτῳ μὲν δὴ τρόπῳ Σφοδρίας ἀπέφυγε.

[34] Τῶν μέντοι Ἀθηναίων οἱ βοιωτιάζοντες ἐδίδασκον τὸν δῆμον ὡς οἱ Λακεδαιμόνιοι οὐχ ὅπως τιμωρήσαιντο, ἀλλὰ καὶ ἐπαινέσειαν τὸν Σφοδρίαν, ὅτι ἐπεβούλευσε ταῖς Ἀθήναις. Καὶ ἐκ τούτου οἱ Ἀθηναῖοι ἐπύλωσάν τε τὸν Πειραιᾶ, ναῦς τε ἐναυπηγοῦντο, τοῖς τε Βοιωτοῖς πάσῃ προθυμίᾳ ἐβοήθουν. [35] Οἱ δ' αὖ Λακεδαιμόνιοι φρουράν τε ἔφηναν ἐπὶ τοὺς Θηβαίους, καὶ τὸν Ἀγησίλαον νομίσαντες φρονιμώτερον ἂν σφίσι τοῦ Κλεομβρότου ἡγεῖσθαι, ἐδέοντο αὐτοῦ ἄγειν τὴν στρατιάν. Ὁ δὲ εἰπὼν ὅτι οὐδὲν ἂν ὅ τι τῇ πόλει δοκοίη ἀντειπεῖν παρεσκευάζετο εἰς τὴν ἔξοδον. [36] Γιγνώσκων δ' ὅτι εἰ μή τις προκαταλήψοιτο τὸν Κιθαιρῶνα, οὐ ῥᾴδιον ἔσται εἰς τὰς Θήβας ἐμβαλεῖν, μαθὼν πολεμοῦντας τοὺς Κλητορίους τοῖς Ὀρχομενίοις καὶ ξενικὸν τρέφοντας, ἐκοινολογήσατο αὐτοῖς, ὅπως <προς>γένοιτο τὸ ξενικὸν αὐτῷ, εἴ τι δεηθείη. [37] πεὶ δὲ τὰ διαβατήρια ἐγένετο, πέμψας, πρὶν ἐν Τεγέᾳ αὐτὸς εἶναι, πρὸς τὸν ἄρχοντα τῶν παρὰ τοῖς Κλητορίοις ξένων, καὶ μισθὸν δοὺς μηνός, ἐκέλευε προκαταλαβεῖν αὐτοὺς τὸν Κιθαιρῶνα. Τοῖς δ' Ὀρχομενίοις εἶπεν, ἕως στρατεία εἴη, παύσασθαι τοῦ πολέμου· εἰ δέ τις πόλις στρατιᾶς οὔσης ἔξω ἐπὶ πόλιν στρατεύσοι, ἐπὶ ταύτην ἔφη πρῶτον ἰέναι κατὰ τὸ δόγμα τῶν συμμάχων.

[38] πεὶ δὲ ὑπερέβαλε τὸν Κιθαιρῶνα, ἐλθὼν εἰς Θεσπιὰς ἐκεῖθεν ὁρμηθεὶς ᾔει ἐπὶ τὴν τῶν Θηβαίων χώραν. Εὑρὼν δὲ ἀποτεταφρευμένον τε καὶ ἀπεσταυρωμένον κύκλῳ τὸ πεδίον καὶ τὰ πλείστου ἄξια τῆς χώρας, στρατοπεδευόμενος ἄλλοτ' ἄλλῃ καὶ μετ' ἄριστον ἐξάγων ἐδῄου τῆς χώρας τὰ πρὸς ἑαυτοῦ τῶν σταυρωμάτων καὶ τῆς τάφρου. Οἱ γὰρ πολέμιοι, ὅπου ἐπιφαίνοιτο ὁ Ἀγησίλαος, ἀντιπαρῇσαν αὐτῷ ἐντὸς τοῦ χαρακώματος ὡς ἀμυνούμενοι. [39] Καί ποτε ἀποχωροῦντος αὐτοῦ ἤδη τὴν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, οἱ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς τέως ἀφανεῖς ὄντες ἐξαίφνης διὰ τῶν ὡδοποιημένων τοῦ χαρακώματος ἐξόδων ἐξελαύνουσι, καὶ οἷα δὴ ἀπιόντων πρὸς δεῖπνον καὶ συσκευαζομένων τῶν πελταστῶν, τῶν δ' ἱππέων τῶν μὲν ἔτι καταβεβηκότων, τῶν δ' ἀναβαινόντων, ἐπελαύνουσι· καὶ τῶν πελταστῶν συχνοὺς κατέβαλον καὶ τῶν ἱππέων Κλέαν καὶ Ἐπικυδίδαν Σπαρτιάτας, καὶ τῶν περιοίκων ἕνα, Εὔδικον, καὶ τῶν Θηβαίων τινὰς φυγάδας, οὔπω ἀναβεβηκότας ἐπὶ τοὺς ἵππους. [40] ς δὲ ἀναστρέψας σὺν τοῖς ὁπλίταις ἐβοήθησεν ὁ Ἀγησίλαος, οἵ τε ἱππεῖς ἤλαυνον ἐναντίον τοῖς ἱππεῦσι καὶ τὰ δέκα ἀφ' ἥβης ἐκ τῶν ὁπλιτῶν ἔθει σὺν αὐτοῖς. Οἱ μέντοι τῶν Θηβαίων ἱππεῖς ἐῴκεσαν ὑποπεπωκόσι που ἐν μεσημβρίᾳ· ὑπέμενον μὲν γὰρ τοῖς ἐπελαύνουσιν ὥστ' ἐξακοντίζειν τὰ δόρατα, ἐξικνοῦντο δ' οὔ. [41] ναστρέφοντες δὲ ἐκ τοσούτου ἀπέθανον αὐτῶν δώδεκα. Ὡς δὲ κατέγνω ὁ Ἀγησίλαος ὅτι ἀεὶ μετ' ἄριστον καὶ οἱ πολέμιοι ἐφαίνοντο, θυσάμενος ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἦγεν ὡς οἷόν τε τάχιστα, καὶ παρῆλθε δι' ἐρημίας ἔσω τῶν χαρακωμάτων. Ἐκ δὲ τούτου τὰ ἐντὸς ἔτεμνε καὶ ἔκαε μέχρι τοῦ ἄστεως. Ταῦτα δὲ ποιήσας καὶ πάλιν ἀποχωρήσας εἰς Θεσπιάς, ἐτείχισε τὸ ἄστυ αὐτοῖς· καὶ ἐκεῖ μὲν Φοιβίδαν κατέλιπεν ἁρμοστήν, αὐτὸς δὲ ὑπερβαλὼν πάλιν εἰς τὰ Μέγαρα τοὺς μὲν συμμάχους διῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν στράτευμα ἐπ' οἴκου ἀπήγαγεν.

[42] κ δὲ τούτου ὁ Φοιβίδας ἐκπέμπων μὲν λῃστήρια ἔφερε καὶ ἦγε τοὺς Θηβαίους, καταδρομὰς δὲ ποιούμενος ἐκακούργει τὴν χώραν. Οἱ δ' αὖ Θηβαῖοι ἀντιτιμωρεῖσθαι βουλόμενοι στρατεύουσι πανδημεὶ ἐπὶ τὴν τῶν Θεσπιῶν χώραν. Ἐπεὶ δ' ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ, ὁ Φοιβίδας σὺν τοῖς πελτασταῖς προσκείμενος οὐδαμοῦ εἴα αὐτοὺς ἀποσκεδάννυσθαι τῆς φάλαγγος· ὥστε οἱ Θηβαῖοι μάλα ἀχθόμενοι τῇ ἐμβολῇ θάττονα τὴν ἀποχώρησιν ἐποιοῦντο, καὶ οἱ ὀρεοκόμοι δὲ ἀπορριπτοῦντες ὃν εἰλήφεσαν καρπὸν ἀπήλαυνον οἴκαδε· οὕτω δεινὸς φόβος τῷ στρατεύματι ἐνέπεσεν. [43] δὲ ἐν τούτῳ θρασέως ἐπέκειτο, περὶ ἑαυτὸν μὲν ἔχων τὸ πελταστικόν, τὸ δ' ὁπλιτικὸν ἐν τάξει ἕπεσθαι κελεύσας. Καὶ ἐν ἐλπίδι ἐγένετο τροπὴν τῶν ἀνδρῶν ποιήσασθαι· αὐτός τε γὰρ ἐρρωμένως ἡγεῖτο, καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπτεσθαι τῶν ἀνδρῶν παρεκελεύετο, καὶ τοὺς τῶν Θεσπιῶν ὁπλίτας ἀκολουθεῖν ἐκέλευεν. [44] ς δὲ ἀποχωροῦντες οἱ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς ἐπὶ νάπῃ ἀδιαβάτῳ ἐγίγνοντο, πρῶτον μὲν ἡθροίσθησαν, ἔπειτα δὲ ἀνέστρεφον διὰ τὸ ἀπορεῖν ὅπῃ διαβαῖεν. Οἱ μὲν οὖν πελτασταὶ ὀλίγοι ὄντες οἱ πρῶτοι φοβηθέντες αὐτοὺς ἔφυγον· οἱ δὲ ἱππεῖς αὖ τοῦτο ὡς εἶδον, ἐδιδάχθησαν ὑπὸ τῶν φευγόντων ἐπιθέσθαι αὐτοῖς. [45] Καὶ ὁ μὲν δὴ Φοιβίδας καὶ δύο ἢ τρεῖς μετ' αὐτοῦ μαχόμενοι ἀπέθανον, οἱ δὲ μισθοφόροι τούτου γενομένου πάντες ἔφυγον.

Ἐπεὶ δὲ φεύγοντες ἀφίκοντο πρὸς τοὺς ὁπλίτας τῶν Θεσπιῶν, κἀκεῖνοι, μάλα πρόσθεν μέγα φρονοῦντες μὴ ὑπείξειν τοῖς Θηβαίοις, ἔφυγον, οὐδέν τι πάνυ διωκόμενοι· καὶ γὰρ ἦν ἤδη ὀψέ. Καὶ ἀπέθανον μὲν οὐ πολλοί, ὅμως δὲ οὐ πρόσθεν ἔστησαν οἱ Θεσπιεῖς, πρὶν ἐν τῷ τείχει ἐγένοντο. [46] κ δὲ τούτου πάλιν αὖ τὰ τῶν Θηβαίων ἀνεζωπυρεῖτο, καὶ ἐστρατεύοντο εἰς Θεσπιὰς καὶ εἰς τὰς ἄλλας τὰς περιοικίδας πόλεις. Ὁ μέντοι δῆμος ἐξ αὐτῶν εἰς τὰς Θήβας ἀπεχώρει· ἐν πάσαις γὰρ ταῖς πόλεσι δυναστεῖαι καθειστήκεσαν, ὥσπερ ἐν Θήβαις· ὥστε καὶ οἱ ἐν ταύταις ταῖς πόλεσι φίλοι τῶν Λακεδαιμονίων βοηθείας ἐδέοντο. μετὰ δὲ τὸν Φοιβίδα θάνατον πολέμαρχον μὲν καὶ μόραν οἱ Λακεδαιμόνιοι κατὰ θάλατταν πέμψαντες τὰς Θεσπιὰς ἐφύλαττον.

[47] πεὶ δὲ τὸ ἔαρ ἐπέστη, πάλιν ἔφαινον φρουρὰν οἱ ἔφοροι εἰς τὰς Θήβας, καὶ τοῦ Ἀγησιλάου, ᾗπερ τὸ πρόσθεν, ἐδέοντο ἡγεῖσθαι. Ὁ δ' ὑπὲρ τῆς ἐμβολῆς ταὐτὰ γιγνώσκων, πρὶν καὶ τὰ διαβατήρια θύεσθαι, πέμψας πρὸς τὸν ἐν Θεσπιαῖς πολέμαρχον ἐκέλευε προκαταλαβεῖν τὸ ὑπὲρ τῆς κατὰ τὸν Κιθαιρῶνα ὁδοῦ ἄκρον καὶ φυλάττειν, ἕως ἂν αὐτὸς ἔλθῃ. [48] πεὶ δὲ τοῦτο ὑπερβαλὼν ἐν ταῖς Πλαταιαῖς ἐγένετο, πάλιν προσεποιήσατο εἰς τὰς Θεσπιὰς πρῶτον ἰέναι, καὶ πέμπων ἀγοράν τε ἐκέλευε παρασκευάζειν καὶ τὰς πρεσβείας ἐκεῖ περιμένειν· ὥστε οἱ Θηβαῖοι ἰσχυρῶς τὴν πρὸς Θεσπιῶν ἐμβολὴν ἐφύλαττον. [49] δὲ Ἀγησίλαος τῇ ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ θυσάμενος ἐπορεύετο τὴν ἐπ' Ἐρυθράς· καὶ ὡς στρατεύματι δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν ἐν μιᾷ καθανύσας ἔφθασεν ὑπερβὰς τὸ κατὰ Σκῶλον σταύρωμα, πρὶν ἐλθεῖν τοὺς Θηβαίους ἀπὸ τῆς φυλακῆς, καθ' ἣν τὸ πρόσθεν εἰσῆλθε. Τοῦτο δὲ ποιήσας τὰ πρὸς ἕω τῆς τῶν Θηβαίων πόλεως ἐδῄου μέχρι τῆς Ταναγραίων· ἔτι γὰρ τότε καὶ τὴν Τάναγραν οἱ περὶ Ὑπατόδωρον, φίλοι ὄντες τῶν Λακεδαιμονίων, εἶχον. Καὶ ἐκ τούτου δὴ ἀπῄει ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὸ τεῖχος. [50] Οἱ δὲ Θηβαῖοι ὑπελθόντες ἀντετάξαντο ἐπὶ Γραὸς στήθει, ὄπισθεν ἔχοντες τήν τε τάφρον καὶ τὸ σταύρωμα, νομίζοντες καλὸν εἶναι ἐνταῦθα διακινδυνεύειν· καὶ γὰρ στενὸν ἦν ταύτῃ ἐπιεικῶς καὶ δύσβατον τὸ χωρίον. Ὁ δ' Ἀγησίλαος ἰδὼν ταῦτα πρὸς ἐκείνους μὲν οὐκ ἦγεν, ἐπισιμώσας δὲ πρὸς τὴν πόλιν ᾔει. [51] Οἱ δ' αὖ Θηβαῖοι δείσαντες περὶ τῆς πόλεως, ὅτι ἐρήμη ἦν, ἀπολιπόντες ἔνθα παρατεταγμένοι ἦσαν δρόμῳ ἔθεον εἰς τὴν πόλιν τὴν ἐπὶ Ποτνιὰς ὁδόν· ἦν γὰρ αὕτη ἀσφαλεστέρα. Καὶ μέντοι ἐδόκει καλὸν γενέσθαι τὸ ἐνθύμημα τοῦ Ἀγησιλάου, ὅτι πόρρω ἀπαγαγὼν ἀπὸ τῶν πολεμίων ἀποχωρεῖν δρόμῳ αὐτοὺς ἐποίησεν· ὅμως μέντοι ἐπὶ παραθέοντας αὐτοὺς τῶν πολεμάρχων τινὲς ἐπέδραμον σὺν ταῖς μόραις. [52] Οἱ μέντοι Θηβαῖοι ἀπὸ τῶν λόφων τὰ δόρατα ἐξηκόντιζον, ὥστε καὶ ἀπέθανεν Ἀλύπητος, εἷς τῶν πολεμάρχων, ἀκοντισθεὶς δόρατι· ὅμως δὲ καὶ ἀπὸ τούτου τοῦ λόφου ἐτράπησαν οἱ Θηβαῖοι· ὥστε ἀναβάντες οἱ Σκιρῖται καὶ τῶν ἱππέων τινὲς ἔπαιον τοὺς τελευταίους τῶν Θηβαίων παρελαύνοντας <εἰς> τὴν πόλιν. [53] ς μέντοι ἐγγὺς τοῦ τείχους ἐγένοντο, ὑποστρέφουσιν οἱ Θηβαῖοι· οἱ δὲ Σκιρῖται ἰδόντες αὐτοὺς θᾶττον ἢ βάδην ἀπῆλθον. Καὶ ἀπέθανε μὲν οὐδεὶς αὐτῶν· ὅμως δὲ οἱ Θηβαῖοι τροπαῖόν [τε] ἐστήσαντο, ὅτι ἀπεχώρησαν οἱ ἀναβάντες.

[54] μέντοι Ἀγησίλαος, ἐπεὶ ὥρα ἦν, ἀπελθὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἔνθαπερ τοὺς πολεμίους εἶδε παρατεταγμένους· τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἀπήγαγε τὴν ἐπὶ Θεσπιάς. θρασέως δὲ παρακολουθούντων τῶν πελταστῶν, οἳ ἦσαν μισθοφόροι τοῖς Θηβαίοις, καὶ τὸν Χαβρίαν ἀνακαλούντων, ὅτι οὐκ ἠκολούθει, ὑποστραφέντες οἱ τῶν Ὀλυνθίων ἱππεῖς, ἤδη γὰρ κατὰ τοὺς ὅρκους συνεστρατεύοντο, ἐδίωξάν τε αὐτοὺς πρὸς ὄρθιον, καθάπερ ἠκολούθουν, καὶ ἀπέκτειναν αὐτῶν μάλα πολλούς· ταχὺ γὰρ πρὸς ἄναντες εὐήλατον ἁλίσκονται πεζοὶ ὑφ' ἱππέων. [55] πεὶ δ' ἐγένετο ὁ Ἀγησίλαος ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, εὑρὼν στασιάζοντας τοὺς πολίτας, καὶ βουλομένων τῶν φασκόντων λακωνίζειν ἀποκτεῖναι τοὺς ἐναντίους, ὧν καὶ Μένων ἦν, τοῦτο μὲν οὖν οὐκ ἐπέτρεψε· διαλλάξας δὲ αὐτοὺς καὶ ὅρκους ὀμόσαι ἀλλήλοις ἀναγκάσας, οὕτως ἀπῆλθε πάλιν διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος τὴν ἐπὶ Μέγαρα. Καὶ ἐκεῖθεν τοὺς μὲν συμμάχους ἀφῆκε, τὸ δὲ πολιτικὸν στράτευμα οἴκαδε ἀπήγαγε.

[56] Μάλα δὲ πιεζόμενοι οἱ Θηβαῖοι σπάνει σίτου διὰ τὸ δυοῖν ἐτοῖν μὴ εἰληφέναι καρπὸν ἐκ τῆς γῆς, πέμπουσιν ἐπὶ δυοῖν τριήροιν ἄνδρας εἰς Παγασὰς ἐπὶ σῖτον δέκα τάλαντα δόντες. Ἀλκέτας δὲ ὁ Λακεδαιμόνιος φυλάττων Ὠρεόν, ἐν ᾧ ἐκεῖνοι τὸν σῖτον συνεωνοῦντο, ἐπληρώσατο τρεῖς τριήρεις, ἐπιμεληθεὶς ὅπως μὴ ἐξαγγελθείη. Ἐπεὶ δὲ ἀπήγετο ὁ σῖτος, λαμβάνει ὁ Ἀλκέτας τόν τε σῖτον καὶ τὰς τριήρεις, καὶ τοὺς ἄνδρας ἐζώγρησεν οὐκ ἐλάττους ἢ τριακοσίους. Τούτους δὲ εἶρξεν ἐν τῇ ἀκροπόλει, οὗπερ αὐτὸς ἐσκήνου. [57] κολουθοῦντος δέ τινος τῶν Ὠρειτῶν παιδός, ὡς ἔφασαν, μάλα καλοῦ τε κἀγαθοῦ, καταβαίνων ἐκ τῆς ἀκροπόλεως περὶ τοῦτον ἦν. Καταγνόντες δὲ οἱ αἰχμάλωτοι τὴν ἀμέλειαν, καταλαμβάνουσι τὴν ἀκρόπολιν, καὶ ἡ πόλις ἀφίσταται· ὥστ' εὐπόρως ἤδη οἱ Θηβαῖοι σῖτον παρεκομίζοντο.

[58] ποφαίνοντος δὲ πάλιν τοῦ ἦρος ὁ μὲν Ἀγησίλαος κλινοπετὴς ἦν. Ὅτε γὰρ ἀπῆγε τὸ στράτευμα ἐκ τῶν Θηβῶν, ἐν τοῖς Μεγάροις ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐκ τοῦ Ἀφροδισίου εἰς τὸ ἀρχεῖον ῥήγνυται ὁποία δὴ φλέψ, καὶ ἐρρύη τὸ ἐκ τοῦ σώματος αἷμα εἰς τὸ ὑγιὲς σκέλος. γενομένης δὲ τῆς κνήμης ὑπερόγκου καὶ ὀδυνῶν ἀφορήτων, Συρακόσιός τις ἰατρὸς σχάζει τὴν παρὰ τῷ σφυρῷ φλέβα αὐτοῦ. Ὡς δὲ ἅπαξ ἤρξατο, ἔρρει αὐτῷ νύκτα τε καὶ ἡμέραν τὸ αἷμα, καὶ πάντα ποιοῦντες οὐκ ἐδύναντο σχεῖν τὸ ῥεῦμα πρὶν ἐλιποψύχησε· τότε μέντοι ἐπαύσατο. Καὶ οὕτως ἐκεῖνος μὲν ἀποκομισθεὶς εἰς Λακεδαίμονα ἠρρώστει τό τε λοιπὸν θέρος καὶ διὰ χειμῶνος.

[59] Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι, ἐπεὶ ἔαρ ὑπέφαινε, πάλιν φρουράν τε ἔφαινον καὶ Κλεόμβροτον ἡγεῖσθαι ἐκέλευον. Ἐπεὶ δ' ἔχων τὸ στράτευμα πρὸς τῷ Κιθαιρῶνι ἐγένετο, προῇσαν αὐτῷ οἱ πελτασταὶ ὡς προκαταληψόμενοι τὰ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ. Θηβαίων δὲ καὶ Ἀθηναίων προκατέχοντές τινες τὸ ἄκρον τέως μὲν εἴων αὐτοὺς ἀναβαίνειν· ἐπεὶ δ' ἐπ' αὐτοῖς ἦσαν, ἐξαναστάντες ἐδίωκον καὶ ἀπέκτειναν περὶ τετταράκοντα. Τούτου δὲ γενομένου ὁ Κλεόμβροτος ἀδύνατον νομίσας τὸ ὑπερβῆναι εἰς τὴν τῶν Θηβαίων, ἀπῆγέ τε καὶ διῆκε τὸ στράτευμα.

[60] Δυλλεγέντων δὲ τῶν συμμάχων εἰς Λακεδαίμονα, λόγοι ἐγίγνοντο ἀπὸ τῶν συμμάχων ὅτι διὰ μαλακίαν κατατριβήσοιντο ὑπὸ τοῦ πολέμου. Ἐξεῖναι γὰρ σφίσι ναῦς πληρώσαντας πολὺ πλείους τῶν Ἀθηναίων ἑλεῖν λιμῷ τὴν πόλιν αὐτῶν· ἐξεῖναι δ' ἐν ταῖς αὐταῖς ταύταις ναυσὶ καὶ εἰς Θήβας στράτευμα διαβιβάζειν, εἰ μὲν βούλοιντο, ἐπὶ Φωκέων, εἰ δὲ βούλοιντο, ἐπὶ Κρεύσιος. [61] Ταῦτα δὲ λογισάμενοι ἑξήκοντα μὲν τριήρεις ἐπλήρωσαν, Πόλλις δ' αὐτῶν ναύαρχος ἐγένετο. Καὶ μέντοι οὐκ ἐψεύσθησαν οἱ ταῦτα γνόντες, ἀλλ' οἱ Ἀθηναῖοι ἐπολιορκοῦντο· τὰ γὰρ σιταγωγὰ αὐτοῖς πλοῖα ἐπὶ μὲν τὸν Γεραστὸν ἀφίκετο, ἐκεῖθεν δ' οὐκέτι ἤθελε παραπλεῖν, τοῦ ναυτικοῦ ὄντος τοῦ Λακεδαιμονίων περί τε Αἴγιναν καὶ Κέω καὶ Ἄνδρον. γνόντες δ' οἱ Ἀθηναῖοι τὴν ἀνάγκην, ἐνέβησαν αὐτοὶ εἰς τὰς ναῦς, καὶ ναυμαχήσαντες πρὸς τὸν Πόλλιν Χαβρίου ἡγουμένου νικῶσι τῇ ναυμαχίᾳ. Καὶ ὁ μὲν σῖτος τοῖς Ἀθηναίοις οὕτω παρεκομίσθη.

[62] Παρασκευαζομένων δὲ τῶν Λακεδαιμονίων στράτευμα διαβιβάζειν ἐπὶ τοὺς Βοιωτούς, ἐδεήθησαν οἱ Θηβαῖοι τῶν Ἀθηναίων περὶ Πελοπόννησον στράτευμα πέμψαι, νομίσαντες εἰ τοῦτο γένοιτο, οὐ δυνατὸν ἔσεσθαι τοῖς Λακεδαιμονίοις ἅμα μὲν τὴν ἑαυτῶν χώραν φυλάττειν, ἅμα δὲ τὰς περὶ ἐκεῖνα τὰ χωρία συμμαχίδας πόλεις, ἅμα δὲ στράτευμα διαβιβάζειν ἱκανὸν πρὸς ἑαυτούς. [63] Καὶ οἱ Ἀθηναῖοι μέντοι ὀργιζόμενοι τοῖς Λακεδαιμονίοις διὰ τὸ Σφοδρία ἔργον, προθύμως ἐξέπεμψαν περὶ τὴν Πελοπόννησον ναῦς τε ἑξήκοντα πληρώσαντες καὶ στρατηγὸν αὐτῶν Τιμόθεον ἑλόμενοι. Ἅτε δὲ εἰς τὰς Θήβας οὐκ ἐμβεβληκότων τῶν πολεμίων οὔτ' ἐν ᾧ Κλεόμβροτος ἦγε τὴν στρατιὰν ἔτει οὔτ' ἐν ᾧ Τιμόθεος περιέπλευσε, θρασέως δὴ ἐστρατεύοντο οἱ Θηβαῖοι ἐπὶ τὰς περιοικίδας πόλεις καὶ πάλιν αὐτὰς ἀνελάμβανον. [64] ὁ μέντοι Τιμόθεος περιπλεύσας Κέρκυραν μὲν εὐθὺς ὑφ' ἑαυτῷ ἐποιήσατο· οὐ μέντοι ἠνδραποδίσατο οὐδὲ ἄνδρας ἐφυγάδευσεν οὐδὲ νόμους μετέστησεν· ἐξ ὧν τὰς περὶ ἐκεῖνα πόλεις πάσας εὐμενεστέρας ἔσχεν.

[65] ντεπλήρωσαν δὲ καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ναυτικόν, καὶ Νικόλοχον ναύαρχον, μάλα θρασὺν ἄνδρα, ἐξέπεμψαν· ὃς ἐπειδὴ εἶδε τὰς μετὰ Τιμοθέου ναῦς, οὐκ ἐμέλλησε, καίπερ ἓξ νεῶν αὐτῷ ἀπουσῶν τῶν Ἀμβρακιωτίδων, ἀλλὰ πέντε καὶ πεντήκοντα ἔχων ναῦς ἑξήκοντα οὔσαις ταῖς μετὰ Τιμοθέου ἐναυμάχησε. Καὶ τότε μὲν ἡττήθη, καὶ τροπαῖον ὁ Τιμόθεος ἔστησεν ἐν Ἀλυζείᾳ. [66] δὲ ἀνειλκυσμένων τῶν Τιμοθέου νεῶν καὶ ἐπισκευαζομένων, ἐπεὶ παρεγένοντο αὐτῷ αἱ Ἀμβρακιώτιδες ἓξ τριήρεις, ἐπὶ τὴν Ἀλύζειαν ἔπλευσεν, ἔνθα ἦν ὁ Τιμόθεος. Ὡς δὲ οὐκ ἀντανῆγε, τροπαῖον αὖ κἀκεῖνος ἐστήσατο ἐν ταῖς ἐγγυτάτω νήσοις. Ὁ δὲ Τιμόθεος ἐπεὶ ἅς τε εἶχεν ἐπεσκεύασε καὶ ἐκ Κερκύρας ἄλλας προσεπληρώσατο, γενομένων αὐτῷ τῶν πασῶν πλέον ἑβδομήκοντα, πολὺ δὴ ὑπερεῖχε ναυτικῷ· χρήματα μέντοι μετεπέμπετο Ἀθήνηθεν· πολλῶν γὰρ ἐδεῖτο, ἅτε πολλὰς ναῦς ἔχων.

 

CHAPITRE III.

Défaite et mort de Téleutias. — Agésilas lui succède. — Son expédition contre Phlionte. — Mort d’Agésipolis. — Reddition de Phlionte. — Paix avec les Olynthiens.

(Avant J. C. 382, 381, 380.)

Aussitôt que le printemps paraît, les cavaliers olynthiens, au nombre d’environ six cents, font une excursion contre Apollonie vers le milieu du jour, et se dispersent pour piller le pays. Or, il se trouvait que Derdas était’arrivé ce jour-là avec ses cavaliers et qu’il prenait son repas du matin à Apollonie. Au moment où il s’aperçoit de l’invasion, il se tient tranquille,  garde les chevaux tout harnachés, et les cavaliers en armes. Puis, lorsqu’il voit les Olynthiens s’avancer avec sécurité jusqu’au faubourg et aux portes mêmes de la ville, il sort à la tête de ses cavaliers en bon ordre. Aussitôt qu’on l’aperçoit, on prend la fuite. Mais il ne se contente pas d’avoir fait fuir les ennemis ; il ne cesse, l’espace de quatre-vingt-dix stades (07), de poursuivre et de tuer, jusqu’à ce qu’il soit arrivé au mur même d’Olynthe. On dit que dans cette affaire Derdas leur tue près de quatre-vingts cavaliers. Dès lors, les ennemis restent beaucoup plus enfermés dans leurs murs, et ne cultivent qu’une très-petite partie de leur territoire. Quelque temps après, Téleutias marchait contre la ville d’Olynthe, afin de détruire les arbres qui étaient encore debout, et les travaux des ennemis dans les campagnes, lorsque les cavaliers olynthiens s’avancent en silence vers l’armée des Lacédémoniens. A cette vue, Téleutias, indigné de leur audace, ordonne aussitôt à Tlémonidas, chef des peltastes, de fondre sur eux au pas de course. Les Olynthiens, voyant accourir les peltastes, font volte-face, se retirent tranquillement et repassent le fleuve. Les autres les suivent avec une grande audace, et, croyant poursuivre des fuyards, ils passent aussi le fleuve. Mais alors les cavaliers olynthiens, profitant du moment où les peltastes qui venaient de passer le fleuve, semblent leur donner une proie facile, se retournent, fondent sur eux et tuent Tlémonidas luimême avec plus de cent des siens. Téleutias, voyant ce qui se passe, est transporté de colère, saisit ses armes, marche en avant avec les hoplites, et ordonne aux cavaliers et aux peltastes de poursuivre l’ennemi sans relâche. Un grand nombre d’entre eux, suivant ses ordres, s’avancent plus près qu’il ne faut des murailles, et se retirent avec perte ; d’autres, atteints par les flèches lancées du haut des tours, sont forcés de se replier en désordre pour se mettre à l’abri des traits. Alors les Olynthiens chargent avec leur cavalerie, qu’ils appuient de leurs peltastes, et enfin les hoplites eux-mêmes font une sortie et fondent sur la phalange en désarroi. Téleutias périt en combattant, et aussitôt après, les troupes cèdent, personne ne résiste plus, tous prennent la fuite ; les uns cherchent un refuge à Spartole, les autres à Acanthe, ceux-ci à Apollonie, la plupart à Potidée. Les vainqueurs poursuivent les vaincus dans tous les sens, et leur tuent une grande quantité d’hommes des plus utiles à l’armée.

Je prétends que de pareils malheurs doivent servir de leçon aux hommes, et leur apprendre en général à ne pas punir leurs esclaves, même par colère. Car il est arrivé souvent que des maîtres, entraînés par cette passion, se sont attiré à euxmêmes plus de maux qu’ils n’en ont fait aux autres. Mais à la guerre, c’est toujours une faute de se laisser guider par la colère. La colère, en effet, est imprévoyante, tandis que la réflexion recherche avec autant de soin les moyens d’éviter les revers que ceux de nuire à l’ennemi.

Les Lacédémoniens, après avoir reçu cette nouvelle, entrent en délibération, et décident d’envoyer des forces assez considérables pour rabattre l’orgueil des vainqueurs et ne pas rendre inutile ce qui avait été fait jusque-là. Dans cette vue, ils envoyèrent le roi Agésipolis comme chef de l’expédition, en lui adjoignant trente Spartiates, comme ils l’avaient fait pour Agésilas, lors de son expédition en Asie. Plusieurs périèques, gens de cœur, le suivent en qualité de volontaires, ainsi que des étrangers du nombre de ceux qu’on appelle trophimes, et quelques bâtards Spartiates, hommes de bonne mine, qui avaient exercé de hautes fonctions dans la cité. Les villes alliées fournissent aussi des volontaires ; il arrive également des cavaliers thessaliens, qui désiraient se faire connaître d’Agésipolis, et Amyntas, ainsi que Derdas, montrent encore plus d’empressement que la première fois.

Cependant la ville des Phliasiens, qui avait mérité les éloges d’Agésipolis, à cause de la promptitude avec laquelle elle avait fourni de fortes sommes pour cette expédition, croyant qu’en l’absence d’Agésipolis, Agésilas ne sortira pas contre elle, vu qu’il n’était jamais arrivé que les deux rois fussent en même temps absents de Sparte, a l’insolence de n’accorder aucune justice aux bannis qui sont rentrés. En effet, ceux-ci demandaient que les points en litige fussent décidés par un tribunal impartial ; mais les citoyens veulent absolument que la chose soit jugée dans la ville même. Les exilés demandent quelle justice il peut y avoir où la partie lésée vient siéger comme juge : on ne les écoute pas. Alors les exilés se rendent à Lacédémone pour porter plainte contre leur ville. Ils sont accompagnés par quelques habitants dePhlionte, qui affirment qu’un grand nombre de citoyens les considèrent comme victimes de l’injustice. La ville des Phliasiens, outrée contre eux, condamne tous ceux qui se sont rendus à Lacédémone sans une mission de l’État. Les condamnés ne se pressent point de retourner dans leur patrie : ils restent, au contraire, et informent les Lacédémoniens que ceux qui commettaient ces violences sont les mêmes hommes qui les ont exilés et ont fermé les portes aux troupes de Lacédémone ; que ce sont eux qui ont acheté leurs biens et emploient la violence pour les garder, et qui enfin viennent maintenant de trouver moyen de les faire punir, pour s’être rendus à Lacédémone, afin qu’à l’avenir personne n’ose plus venir dévoiler ce qui se passe dans la ville.

Les Phliasiens paraissant réellement commettre des injustices, les Éphores leur déclarent la guerre. Agésilas n’en est point fâché. En effet la famille de Podanémus, maintenant exilé, était liée d’hospitalité avec son père Archidamus, et luimême l’était avec la famille de Proclès, fils d’Hipponicus. Les sacrifices du départ une fois achevés, il marche aussitôt, bien que plusieurs députations viennent à sa rencontre et que des sommes lui soient offertes pour prévenir l’invasion. Il répond qu’il ne vient pas pour commettre des injustices, mais pour secourir ceux qui en sont victimes. A la fin, les Phliasiens disent qu’ils sont prêts à tout faire, et le prient de ne point les envahir. Il leur répond alors qu’il ne peut pas se fier à des paroles, puisqu’ils ont tromp éjadis, mais qu’il faut une garantie effective. Ils lui demandent quelle peut être cette garantie. J La même que vous avez donnée autrefois, dit-il, sans que vous en ayez reçu de nous aucun préjudice : c’est de nous livrer l’Acropole.î Ils refusent. Il envahit aussitôt le pays, environne leur ville d’un mur et les assiége. Cependant un grand nombre de Laeédémoniens répètent que pour plusieurs personnes on s’aliène une ville de plus de cinq mille âmes ; et, de fait, comme pour rendre la chose plus frappante, les Phliasiens tenaient leurs assemblées en vue de ceux du dehors. Agésilas imagine done ce moyen de parer ce reproche. Toutes les fois qu’il sort des gens de la ville, attirés soit par leur amitié, soit par leur parenté avec les exilés, il les engage à former des repas en commun, et fait fournir des moyens de subsistance suffisants à tous ceux qui veulent prendre part aux exercices. Il veut aussi qu’on leur donne à tous des armes, et qu’on ne recule pour cela devant aucune dépense. Ses ordres sont exécutés, et il se forme ainsi un corps de plus de mille hommes qui se distinguent par leur vigueur, leur bonne discipline et la supériorité de leur armement. En sorte qu’à la fin, les Lacédémoniens déclarent qu’ils ne peuvent que désirer de pareils compagnons d’armes.

Telles étaient les occupations d’Agésilas. Cependant Agésipolis, quittant la Macédoine, vient se placer avec ses troupes sous la ville des Olynthiens ; mais voyant que personne ne sort contre lui, il se met à dévaster ce qui reste sur leur territoire, puis il se rend dans les terres alliées et détruit leurs moissons. Il attaque et prend d’assaut la ville de Torone. Sur ces entrefaites il est pris, au fort de l’été, d’une fièvre ardente. Comme il avait vu le matin le temple de Bacchus à Aphytis (08), il soupire après l’ombre de ces bocages, après ces eaux fraîches et limpides : il y est transporté encore vivant ; mais il meurt hors du temple, une semaine après le commencement de sa maladie. Son corps, placé dans du miel, est transporté dans sa patrie, où il reçoit la sépulture royale.

Quand Agésilas reçut la nouvelle, on ne put croire qu’il fût délivré d’un rival ; il versa des larmes et regretta leur société. Les rois, en effet, demeurent ensemble, lorsqu’ils sont à Sparte. Agésipolis était d’un caractère à s’entretenir avec Agésilas des histoires de leur jeunesse, de leurs chasses, de leurs chevaux, de leurs amours ; et en outre, dans leur demeure commune, il lui témoignait du respect comme au plus âgé des deux. Les Lacédémoniens envoient à sa place contre Olynthe, Polybiade en qualité d’harmoste.

Cependant Agésilas avait déjà dépassé le temps jusqu’où devaient durer, disait-on, les approvisionnements de Phlionte : car telle est la force de la domination sur l’appétit, que les Phliasiens, ayant décrété de délivrer la moitié moins de blé qu’auparavant, purent, en exécutant cette résolution, soutenir le siége le double du temps présumé. Et telle est aussi la supériorité de l’audace sur la timidité, qu’un nommé Delphion, qui passait pour un homme distingué, s’étant mis à la tête de trois cents Phliasiens, fut en état de maîtriser l’influence de ceux qui voulaient la paix, en état de tenir en prison les hommes dont il se défiait. Il parvint aussi à forcer le peuple à faire le service des gardes et à s’assurer de leur fidélité en les surveillant de près. Il faisait souvent des sorties avec les gens qui lui étaient dévoués, et repoussait les gardes des différents points du mur d’enceinte. Cependant, lorsque, malgré toutes leurs recherches, ces hommes déterminés ne purent plus trouver de vivres dans la ville, ils firent demander une trêve à Agésilas, pour députer à Lacédémone. Ils disaient, en effet, s’être décidés à livrer à discrétion la ville aux magistrats des Lacédémoniens. Mais Agésilas, irrité de ce qu’ils ne lui accordent aucun pouvoir, trouve moyen par ses amis de Sparte d’obtenir qu’on le laisserait décider du sort de Phlionte, d’accorder ensuite passage à la députation. Toutefois les gardes sont encore redoublées, afin que personne ne puisse sortir de la ville. Malgré ces précautions, Delphion et avec lui un esclave stigmatisé, qui avait soustrait une quantité d’armes considérable aux assiégeants, parviennent à s’échapper de nuit. Lorsque les députés sont revenus de Sparte, avec la nouvelle que la ville s’en remet à Agésilas pour statuer à son gré sur le sort des Phliasiens, Agésilas décrète d’abord que cinquante des exilés et cinquante hommes de la ville décideront quels sont dans la ville les gens qui méritent la vie sauve ou la mort ; ensuite il établira les lois d’après lesquelles ils seront gouvernés. En attendant l’exécution de ses volontés, il laisse une garnison dans la ville avec une solde de six mois ; après quoi, il licencie les alliés et ramène chez eux ses concitoyens. Ainsi se termine l’expédition de Phlionte, après une durée d’un an et huit mois.

Polybiade, de son côté, pressait vivement les Olynthiens, qui avaient beaucoup à souffrir de la famine, attendu qu’ils ne pouvaient recevoir par terre ni introduire par mer aucun approvisionnement : il les force à envoyer à Lacédémone pour traiter de la paix. Les députés qui s’y rendent, munis de pleins pouvoirs, concluent un traité par lequel ils s’engagent à avoir les mêmes amis et les mêmes ennemis que les Lacédémoniens, à les suivre partout où ceux-ci les conduiront et à être leurs alliés. Ils jurent de rester fidèles à ces conditions, et retournent dans leur patrie.

Les Lacédémoniens avaient alors une situation brillante : les Thébains et le reste des Béotiens leur étaient entièrement soumis, les Corinthiens dévoués, les Argiens humiliés, depuis que le prétexte des mois sacrés leur était devenu inutile, les Athéniens abandonnés ; ils avaient, en outre, châtié leurs alliés infidèles : aussi paraissaient-ils avoir établi un empire glorieux et assuré.

CHAPITRE IV.

Les Lacédémoniens sont chassés de Thèbes. — Campagne inutile de Cléombrote. — Sphodrias envahit l’Attique. — Les Athéniens prennent fait et cause pour les Thébains. — Expédition d’Agésilas ; déroute de Phébidas. — Troisième expédition d’Agésilas. — Il tombe malade. — Cléombrote ne peut passer le Cithéron. — Les Lacédémoniens assiègent Athènes ; ils sont battus par Chabrias. — Timothée bat le navarque Nicolochus.

(Avant J. C. 379, 378, 377, 376.)

On pourrait citer dans l’histoire des Grecs et dans celle des barbares nombre de faits, qui prouvent que les dieux tiennent compte des hommes religieux et des impies (09). Mais je ne dirai que ce qui rentre dans mon sujet. En effet, les Lacédémoniens, qui avaient juré de garantir l’indépendance des villes, et qui, malgré cela, s’étaient emparés de l’Acropole de Thèbes, furent châtiés uniquement par les victimes de leurs injustices, eux qui jusqu’alors n’avaient été soumis par aucun homme, et il suffit de sept exilés pour faire tomber la puissance des citoyens qui les avaient introduits dans l’Acropole et avaient voulu asservir leur patrie aux Lacédémoniens, afin de pouvoir eux-mêmes exercer la tyrannie. Je vais dire comment la chose se passa.

Il y avait un nommé Phyllidas, qui exerçait les fonctions de secrétaire auprès d’Archias et des autres polémarques, et qui, en apparence, leur avait rendu d’excellents services. Cet homme, étant venu à Athènes pour quelques affaires, rencontra Mélon, homme déjà connu et faisant partie des réfugiés thébains. Celui-ci, informé par Phyllidas de la tyrannie exercée par le polémarque Archias et par Philippe, comprend que l’état de la patrie est encore plus odieux à Phyllidas qu’à lui-même. Ils se donnent donc des gages réciproques de leur fidélité et se concertent sur le plan à suivre. Là-dessus Mélon s’adjoint six des exilés, les mieux appropriés à son dessein, et ne leur fait prendre d’autres armes qne des poignards. Ils commencent par entrer de nuit sur le territoire de Thèbes ; puis, après avoir passé la journée dans un endroit désert, ils s’approchent des portes, faisant semblant de revenir des champs à l’heure où les retardataires quittent l’ouvrage. Entrés dans la ville, ils passent cette nuit-là chez un nommé Charon, et y restent tout le jour suivant. Cependant Phyllidas s’occupe de tout disposer pour les polémarques qui célébraient les Aphrodisies  (10) avant de sortir de charge. Or, comme il leur avait promis depuis longtemps de leur amener les femmes les plus distinguées et les plus belles de Thèbes, il leur dit qu’il les amènerait ce jour-là. Ils voulaient en effet, conformément à leurs goûts, passer une nuit agréable. Quand ils ont soupé, ils sont bientôt ivres, grâce à ses provocations, et sur leur ordre d’amener au plus tôt les hétaïres (11), il sort et amène Mélon ainsi que ses amis, dont trois habillés en maîtresses et les autres en suivantes. Après les avoir introduites dans l’antichambre du polémarque, il reste lui-même et dit à Archias que les femmes refusent d’entrer, s’il y a quelque serviteur dans la salle. Ils ordonnent aussitôt à tout le monde de se retirer, et Phyllidas, donnant du vin aux esclaves, les envoie dans la chambre de l’un d’eux. Alors il introduit les hétaïres et en fait asseoir une auprès de chaque homme. Il était, en effet, convenu qu’aussitôt assis, ils quitteraient leur voile et frapperaient. Voilà, dit-on, comment les polémarques périrent ; d’autres prétendent que Mélon et ses gens entrèrent comme des convives et les tuèrent.

Phyllidas, prenant ensuite trois des conjurés, se rend à la maison de Léontiade, frappe à la porte et dit qu’il est porteur d’un message des polémarques. Léontiade était encore seul couché depuis son souper, et sa femme filait de la laine, assise à ses côtés. Il fait entrer Phyllidas, dont il se.croyait sûr. A peine entrés, ils régorgent et contraignent par la peur sa femme à garder le silence ; puis ils disent, en sortant, que la porte est fermée, et que, s’ils la trouvent ouverte, ils tueront tous ceux qui sont dans la maison. Ces mesures prises, Phyllidas se rend à la prison avec deux des siens, et dit au geôlier qu’il amène, sur l’ordre des polémarques, un homme à enfermer : le geôlier ouvre, on le tue et on délivre les prisonniers. On leur donne en toute hâte des armes prises au portique, et on les conduit à l’Amphéion, avec l’ordre d’y demeurer l’arme au pied. Aussitôt, on fait crier par les hérauts à tous lès Thébains, cavaliers et hoplites, qu’ils peuvent sortir, que les tyrans sont morts. Les citoyens, tant qu’il fait nuit, demeurent tranquilles sans vouloir y croire ; mais le jour venu, et le fait devenant évident, les hoplites et les cavaliers se joignent aussitôt en armes aux conjurés. Les exilés envoient des cavaliers à ceux qui sont sur les frontières athéniennes et aux deux généraux, qui arrivent dès qu’ils savent pourquoi on les appelle.

Cependant l’harmoste de l’Acropole, connaissant la publication de la nuit, envoie immédiatement chercher des secours à Platées et à Thespies. Mais les cavaliers thébains, informés de l’arrivée des Platéens, vont à leur rencontre et en tuent plus d’une vingtaine. Après ce succès, ils rentrent dans la ville, et, réunis aux Athéniens qui étaient déjà venus des frontières, ils attaquent l’Acropole. Ceux qui s’y trouvaient, sentant leur propre faiblesse, commencent à avoir peur en voyant l’ardeur des assaillants, excités encore par les récompenses brillantes promises à ceux qui monteraient les premiers à l’assaut  (12) : aussi déclarent-ils qu’ils se retireront, si on leur accorde un sauf-conduit pour sortir avec leurs armes. On le leur accorde avec plaisir, et on les laisse sortir après avoir conclu une trêve et s’être engagé par serment à en observer les conditions. Cependant, à la sortie, les Thébains se saisissent de tous ceux qu’ils reconnaissent comme ennemis et les mettent à mort. Quelques-uns sont emmenés secrètement et sauvés par les Athéniens venus des frontières. Par contre, les Thébains prennent les enfants des morts qui avaient une famille, et les égorgent.

A ces nouvelles, les Lacédémoniens commencent par mettre à mort l’escorte qui avait abandonné l’Acropole sans attendre des secours ; puis ils décrètent une expédition contre les Thébains. Alors Agésilas déclare qu’il y avait plus de quarante ans qu’il avait passé l’adolescence, et il démontre que la loi, en vertu de laquelle les autres citoyens de cet âge ne sont pas forcés de marcher hors de leur patrie, s’applique également aux rois. Ce motif allégué le dispense de partir. Ce n’était point toutefois pour cela qu’il votait ; mais il savait bien que, s’il commandait cette expédition, ses concitoyens diraient qu’Agésilas créait des embarras à l’État uniquement pour secourir des tyrans. Il laissa donc prendre le parti qu’exigeaient les circonstances. Les éphores, stylés par les Thébains qui avaient échappé aux massacres, envoient au cœur de l’hiver Cléombrote (13), qui commandait alors une armée pour la première fois. Comme la route qui passe par Éleuthères était occupée par Chabrias et des peltastes athéniens, Cléombrote prend, pour passer la montagne, la route qui conduit à Platées. Mais les peltastes, en avançant, trouvent sur le sommet les prisonniers libérés qui, au nombre d’environ cent cinquante, gardent ce passage. Les peltastes les tuent tous, à l’exception peut-être d’un ou deux qui s’échappent. Pour Cléombrote, il descend à Platées, encore dévouée aux Lacédémoniens, et se rend ensuite à Thespies, d’où il repart pour aller placer son camp à Cynoscéphales, ville des Thébains. Il y reste environ seize jours, et se rend de nouveau à Thespies. Il y laisse Sphodrias en qualité d’harmoste avec le tiers du contingent de chaque État allié. Il lui remet aussi tout l’argent apporté de la patrie et lui ordonne de recruter des mercenaires. Sphodrias exécute ses ordres ; après quoi Cléombrote prend la route de Creusis et ramène dans leurs foyers ses troupes, embarrassées de savoir si l’on était en guerre ou en paix avec les Thébains. Il est de fait qu’il avait conduit son armée sur le territoire de Thèbes, et qu’il en revenait après l’avoir ravagé le moins possible. A son retour, il fut assailli par un vent terrible, que quelques-uns interprétèrent comme un présage pour l’avenir. Ce vent, qui produisit beaucoup d’autres effets extraordinaires, surprit l’armée partie de Creusis, au moment où elle passait l’endroit près duquel la montagne longe la mer ; il y précipita beaucoup d’ânes avec leurs bagages, et fit voler dans la mer beaucoup d’armes arrachées aux soldats. A la fin, plusieurs d’entre eux, ne pouvant plus marcher avec leurs armes, laissèrent çà et là, sur le sommet de la montagne, leurs boucliers renversés, qu’ils eurent soin de remplir de pierres. Ils prirent alors, comme ils purent, leur repas à Égosthènes en Mégaride. Le lendemain ils revinrent chercher leurs armes. Cela fait, chacun s’en retourna, les troupes ayant été licenciées par Cléombrote.

Les Athéniens, considérant la puissance de Lacédémone, et voyant que le théâtre de la guerre n’est plus à Corinthe, mais que déjà les Lacédémoniens passent à côté de l’Attique pour envahir Thèbes, en conçoivent une crainte si grande, qu’ils citent en jugement les deux stratéges coupables de la révolte de Mélon contre Léontiade et son parti. L’un d’eux est mis à mort, et l’autre, qui n’avait point attendu sa sentence, condamné à l’exil.

De leur côté, les Thébains, redoutant leur faiblesse, s’ils étaient seuls à faire la guerre aux Lacédémoniens, recourent au moyen suivant. Us persuadent à force d’argent l’harmoste de Thespies, Sphodrias, de faire mine d’envahir l’Attique, pour amener par là une rupture entre les Athéniens et les Lacédémoniens. Sphodrias, docile à ces instructions, feint de vouloir s’emparer du Pirée, qui n’avait plus de portes. Il part le matin de Thespies avec ses soldats, après leur avoir fait prendre leur repas, et disant qu’il veut atteindre le Pirée avant le jour. Mais le jour le surprend à Thria ; et là il ne cherche point à cacher sa route ; mais, prenant une autre direction, il enlève les troupeaux et pille les maisons. Quelques-uns de ceux qui l’avaient rencontré de nuit s’étaient enfuis à Athènes, et avaient annoncé aux Athéniens l’approche d’une armée formidable. Les Athéniens s’étaient donc armés en toute hâte, et cavaliers et hoplites veillaient à la garde de la ville. Il y avait alors à Athènes des députés lacédémoniens, Étymoclès, Aristolochus et Ocellus, qui demeuraient chez le proxène Callias. Aussitôt que les Athéniens reçoivent cette nouvelle, ils s’emparent des députés et les gardent à vue, croyant qu’ils ont eu part au complot ; mais ces députés eux-mêmes sont effrayés de l’événement, et se justifient en disant que, s’ils avaient su qu’on dût prendre le Pirée, ils n’auraient jamais été assez fous pour se livrer ainsi aux mains des Athéniens, et cela chez le proxène, où l’on pouvait les trouver au premier instant. Ils disent encore que les Athéniens verraient bien clairement que la ville de Lacédémone ne savait rien non plus de tout cela : pour Sphodrias, ils se prétendent tout à fait sûrs de recevoir la nouvelle de sa condamnation. On juge donc qu’ils n’ont aucune connaissance de l’affaire, et on les met en liberté. De leur côté, les éphores rappellent Sphodrias et lui intentent une accusation capitale. La crainte l’empêche de se rendre à la citation ; mais, malgré cette désobéissance, il est absous. Beaucoup de gens à Lacédémone trouvèrent ce jugement d’une injustice criante. Voilà quelle en fut la cause.

[25] Sphodrias avait un jeune fils, à peine sorti de l’enfance, nommé Cléonyme. C’était le plus beau et le plus distingué des jeunes gens de son âge : il se trouvait qu’il était aimé d’Archidamas, fils d’Agésilas. Les amis de Cléombrote qui, en leur qualité d’intimes de Sphodrias, désiraient vivement le sauver, redoutaient le parti d’Agésilas et les hommes impartiaux ; car Sphodrias paraissait avoir commis une faute grave. Sphodrias dit alors à Cléonyme : « Il dépend de toi, mon fils, de sauver ton père, en priant Archidamas de me rendre Agésilas favorable pour mon jugement, » Cléonyme, ces paroles entendues, se hasarde avenir auprès d’Archidamas, pour lui demander d’être le sauveur de son père. [27] Archidamas, cependant, voyant Cléonyme en pleurs, restait auprès de lui, pleurant avec lui ; mais quand il eut entendu sa prière, il répondit : « Il faut que tu saches, Cléonyme, que je ne puis pas même regarder mon père en face ; aussi, quand je désire obtenir de lui quelque chose dans l’État, j’ai recours à toute autre personne plutôt qu’à mon père. Toutefois, puisque tu m’en pries, sois assuré que j’emploierai tout mon zèle à faire cela pour toi. » Cela dit, il retourne chez lui après le repas public, et se livre au repos. Le lendemain matin, à peine levé, il fait le guet, pour que son père ne sorte point sans qu’il s’en aperçoive. [28] Dès qu’il le voit sortir, il laisse d’abord les citoyens qui étaient là s’entretenir avec lui, ensuite les étrangers ; puis il cède le pas même aux esclaves qui ont quelque chose à demander, et enfin, lorsque Agésilas, de retour des bords de l’Eurotas, rentre chez lui, il se retire aussi après l’avoir abordé. Le lendemain il fait absolument la même chose. [29] Agésilas, cependant, soupçonne le motif de sa présence continuelle ; mais il ne l’interroge point et le laisse faire. Archidamas, de son côté, qui désirait, comme c’était naturel, voir Cléonyme, n’osait pourtant se rendre auprès de lui, tant qu’il n’avait point parlé à son père au sujet de sa prière ; et les amis de Sphodrias, ne voyant plus venir Archidamas dans la maison qu’il fréquentait auparavant, étaient dans la plus grande inquiétude qu’il n’eût été repoussé avec colère par Agésilas. [30] A la fin, Archidamas se décide à l’aborder et à lui dire : « Mon père, Cléonyme me prie de te supplier de sauver son père, et moi je t’en conjure, si cela est possible. » Agésilas lui répond : « A toi, je te le pardonne ; mais pour moi, comment obtiendrais-je le pardon de ma patrie, si je ne déclarais pas coupable un homme qui s’est enrichi aux dépens de la cité, lorsque je ne le crois pas ? » [31] Archidamas n’a rien à répliquer, et il se retire vaincu par l’évidence de la justice. Il revint pourtant une seconde fois, soit de lui-même, soit stylé par quelqu’un, et dit : « Mon père, tu acquitterais Sphodrias s’il n’était pas coupable, je le sais : eh bien ! maintenant, s’il a commis une faute, qu’il obtienne de toi son pardon pour l’amour de moi. » Agésilas répond : « Si cela doit nous être honorable, cela sera. » Archidamas se retire sur cette réponse qui lui ôte tout espoir. [32] Mais un des amis de Sphodrias, s’entretenant avec Étymoclès, lui dit : « Vous tous, amis d’Agésilas, je présume, vous voulez la mort de Sphodrias ? » A quoi Étymoclès répond : « Par Jupiter ! nous ferions alors tout le contraire d’Agésilas, puisque celui-ci répète à tous ceux avec lesquels il parle de cette affaire, qu’on ne saurait nier que Sphodrias ne soit coupable ; mais que cependant il serait bien dur de faire mourir un homme qui, enfant, adolescent et homme fait, a toujours mené la conduite la plus honorable : Sparte, en effet, a besoin de tels soldats. » [33] Ces paroles sont rapportées à Cléonyme, qui, plein de joie, se rend aussitôt vers Archidamas et lui dit : « Nous savons maintenant ce que tu as fait pour nous : aussi  sache bien, Archidamas, que nous essayerons de faire en sorte que tu n’aies point à rougir de notre amitié. » Il ne mentit point : car, pendant sa vie, il tint à Sparte la conduite la plus honorable, et à Leuctres, où il combattit sous les yeux du roi, à côté du polémarque Dinon, après être tombé trois fois, il fut le premier de ses concitoyens qui trouva la mort au milieu des ennemis. Cette perte affligea cruellement Archidamas : car, suivant sa promesse, Cléonyme ne fut point pour lui un sujet de honte, mais d’honneur. C’est ainsi que Sphodrias échappa à la condamnation.

[34] Ceux des Athéniens qui étaient du parti des Béotiens annoncent au peuple que les Lacédémoniens, non-seulement n’ont pas puni Sphodrias, mais qu’ils l’ont même approuvé pour avoir tendu des embûches à Athènes. Aussi se mettentils en ce moment à établir des portes au Pirée, à construire des vaisseaux et à secourir les Béotiens avec tout le zèle possible. [35] De leur côté, les Lacédémoniens décrètent une expédition contre Thèbes, et, croyant qu’Agésilas la conduirait avec plus de talent que Cléombrote, ils le prient de prendre le commandement de l’armée. Il répond qu’il ne résistera jamais aux volontés de la cité, et se prépare au départ. [36] Mais sachant que, si l’on n’occupe avant tout le Citbéron, il ne sera pas facile de pénétrer jusqu’à Thèbes, et apprenant que les Clitoriens, en guerre avec les Orchoméniens, entretenaient des mercenaires, il entre en relation avec eux, afin d’avoir à sa disposition leurs troupes soldées, s’il en a besoin.[37]  Après avoir offert les sacrifices du départ, et avant d’être arrivé au Tégée, il fait parvenir au chef des mercenaires des Clitoriens un mois de leur solde, avec ordre de s’emparer d’avance du Cithéron ; et, en même temps, il dit aux Orchoméniens de suspendre les hostilités pendant toute la durée de la campagne. Il déclare que, selon le décret rendu par les alliés, il commencera par marcher contre toute ville qui en attaquerait une autre pendant que l’armée serait occupée au dehors.

[38] Après avoir passé le Cithéron, il se rend à Thespies, d’où il part pour entrer dans le territoire de Thèbes ; mais il trouve la plaine, ainsi que les points les plus importants du pays, garnie de fossés et de palissades. Il campait tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, et, après le repas du matin, il sortait avec ses troupes et-ravageait les campagnes situées à l’orient des palissades et des fossés. Les ennemis, en effet, dès qu’Agésilas paraissait quelque part, arrivaient de leur côté pour se défendre derrière leur retranchement. [39] Un jour qu’il avait repris la route du camp, les cavaliers thébains, jusqu’alors invisibles, s’élancent tout à coup par les sorties pratiquées dans le retranchement, et fondent sur l’ennemi, dont les peltastes étaient déjà partis pour aller préparer leur repas, et dont les cavaliers étaient les uns encore à terre, et les autres en train de monter à cheval : ils renversent un grand nombre de peltastes, ainsi que Cléon et Épilytidas, cavaliers Spartiates, un périèque nommé Eudicus, et quelques exilés athéniens qui n’étaient pas encore remontés à cheval. [40] Agésilas, aussitôt, fait volte-face, et vient au secours des siens avec ses hoplites ; sa cavalerie charge la cavalerie ennemie et est appuyée par les hoplites qui servaient depuis dix ans. Cependant, les cavaliers thébains ressemblaient à des gens qui auraient un peu trop bu à midi. En effet, ils attendent les assaillants jusqu’à ce qu’ils puissent lancer leurs javelots ; mais ils ne les atteignent point ; [41] puis ils opèrent leur retraite, dans laquelle ils perdent douze hommes. Quand Agésilas sait que les ennemis paraissent toujours après le déjeuner, il sacrifie dès le point du jour, et, agissant en toute hâte, il introduit son armée dans l’intérieur des retranchements, se met aussitôt à brûler et à saccager l’espace compris dans l’enceinte, et s’avance ainsi jusqu’à la ville. Après cela, il se retire de nouveau à Thespies, qu’il fortifie en y laissant Phébidas comme harmoste ; puis, repassant lui-même la montagne, il se rend à Mégare, y licencie ses troupes, et ramène la milice nationale à Sparte.

[42] Aussitôt après, Phébidas envoie des bandes de maraudeurs mettre à feu et à sang le territoire des Thébains, et fait, en personne, des excursions où il dévaste le pays. De leur côté les Thébains, voulant user de représailles, marchent en masse contre le pays de Thespies ; mais, une fois arrivés, ils trouvent Phébidas qui, les resserrant continuellement avec ses peltastes, les empêche de se séparer un seul instant du gros de l’armée, de sorte que les Thébains, tout chagrins de leur invasion, font une prompte retraite. Les muletiers mêmes, jetant les grains dont ils se sont emparés, s’en retournent chez eux, tant est grande la peur qui a saisi l’armée. [43] Phébidas, entouré de ses peltastes et suivi, d’après ses ordres, des corps des hoplites, presse vivement l’ennemi. Déjà il a l’espoir de le mettre en déroute ; il marche lui-même fièrement en tête, et exhorte sa troupe à entamer l’ennemi, tout  en donnant l’ordre aux hoplites thespiens de le suivre ; [44] mais, dans leur retraite, les cavaliers thébains, arrivés à un bois impénétrable, commencent à se réunir, puis ils font volte-face, attendu qu’ils ne voient aucun moyen de passer ; le petit nombre de peltastes qui sont en tête ont peur et s’enfuient, et les cavaliers, à cette vue, prennent des fuyards même l’idée de les poursuivre. [45] Phébidas et deux ou trois hommes avec lui meurent en combattant, et les mercenaires prennent tous la fuite.

Dans leur déroute, quand ils sont arrivés près des hoplites thespiens, ceux-ci qui, auparavant, se faisaient fort de n’avoir jamais cédé aux Thébains, s’enfuient aussi, sans même qu’on songe à les poursuivre, vu qu’il était déjà tard. Aussi ne perdent-ils que peu de monde ; mais cependant les Thespiens ne s’arrêtent que quand ils sont derrière leurs murailles. [46] Ce succès enflamme d’un nouveau courage les Thébains, qui font alors des expéditions contre Thespies et les villes voisines. Le parti démocratique de ces villes se retire à Thèbes : car il s’était établi dans toutes de puissantes aristocraties, comme à Thèbes ; en sorte que, dans ces villes aussi, les amis des Lacédémoniens avaient besoin de secours. Après la mort de Phébidas, les Lacédémoniens envoient par mer un polémarque et une division pour garder Thespies.

[47] Quand le printemps approche, les éphores décrètent une nouvelle expédition contre Thèbes, et, comme par le passé, ils prient Agésilas de la commander. Agésilas, jugeant nécessaire de suivre le même plan d’invasion, envoie, avant les sacrifices du départ, l’ordre au polémarque de Thespies d’occuper et de garder jusqu’à son arrivée les hauteurs qui dominent le Cithéron. [48] Il passe ensuite cette montagne, et, arrivé à Platées, il feint de vouloir encore se rendre tout d’abord à Thespies, envoie l’ordre de préparer des approvisionnements, et invite les députations à l’attendre dans cette ville, de sorte que les Thébains se préparent fortement à une invasion du côté de Thespies. [49] Mais Agésilas, après avoir sacrifié, se dirige, à la pointe du jour, du côté d’Érythies, franchit en un jour avec son armée l’espace de deux jours de marche, et passe en toute hâte le retranchement du côté de Scolos, avant l’arrivée des Thébains, qui gardaient l’endroit par lequel il était entré la première fois. En agissant ainsi, il ravage le pays situé à l’orient de Thèbes jusqu’au territoire des Tanagréens : car Tanagre était encore au pouvoir d’Hypatadore et de son parti, dévoués aux Lacédémoniens. Il se retire ensuite, ayantla mer à sa gauche. [50] Les Thébains arrivent et se rangent en bataille à Graosthéton (14), ayant derrière eux le fossé et la palissade, et pensant que c’était un endroit favorable pour combattre, vu l’étroitesse du lieu et la difficulté d’accès. Agésilas, sentant l’avantage de leur position, ne marche point contre eux, mais décrit une courbe et s’avance contre la ville. [51] Alors les Thébains, craignant pour leur cité, qui était abandonnée, quittent la place qu’ils occupent et courent vers Thèbes par la route de Potnie ; c’était en effet le chemin le plus sûr. On admira cet ingénieux artifice d’Agésilas, qui força les ennemis à se retirer au pas de course, tout en conduisant lui-même son armée loin d’eux. Toutefois, quelques polémarques attaquent avec leurs mores les ennemis au passage ; mais les Thébains lancent leurs javelots du haut des collines, et tuent ainsi un des polémarques, Alypétus, atteint d’une lance. [52] Cependant les Thébains sont aussi repoussés de l’éminence où. ils se trouvaient, et les Scirites, avec quelques cavaliers, montant après eux, atteignent ainsi les derniers de ceux qûi accouraient vers la ville. [53] Mais les Thébains, une fois arrivés près des murs, se retournent, et les Scirites, les voyant sur la défensive, se retirent plus vite qu’au pas ; aucun d’eux n’est tué ; mais cependant les Thébains érigent un trophée, parce que les assaillants s’étaient retirés.

[54] Agésilas, vu l’heure avancée, s’en retourne placer son camp à l’endroit où il avait vu les ennemis rangés en bataille, et le lendemain il reprend le chemin de Thespies. Les peltastes à la solde de Thèbes le suivent de près et appellent à voix haute Chabrias, qui n’avait pas voulu les accompagner, lorsque les cavaliers des Olynthiens, qui, fidèles à leur serment, étaient déjà dans les rangs des Lacédémoniens, font volte-face et les poursuivent sur les pentes de la montagne, en tuent un grand nombre ; en effet, l’infanterie est aisément atteinte par la cavalerie, quand il lui faut gravir une montée accessible aux chevaux. [55] Arrivé à Thespies, Agésilas trouve les citoyens en désunion ; ceux qui se prétendaient du parti lacédémonien voulaient tuer leurs adversaires, parmi lesquels était Mélon. Il s’oppose à eux, réconcilie les partis et les force à se lier entre eux par des serments ; puis il franchit de nouveau le Cithéron et retourne à Mégare, où il licencie les alliés, et ramène chez lui la milice nationale.

[56] Vivement tourmentés par le manque de vivres, les Thébains qui, depuis deux ans, n’avaient retiré aucun fruit de leurs terres, envoient à Pagares (15), sur deux trirèmes, des hommes chargés d’acheter pour dix talents de blé. Pendant qu’ils sont à acheter ce blé, le Lacédémonien Alcétas, qui gardait Oréum, équipe trois trirèmes, et veille à ce que rien n’en transpire. Puis, quand le blé est en mer, Alcétas, qui gardait Oréum (16), s’empare des trirèmes et du blé, et prend vivant l’équipage, pas moins de trois cents hommes. Il renferme tous ces gens dans l’Acropole, où il logeait lui-même. [57] Il avait à sa suite un jeune garçon oréite, beau, dit-on, et honnête : il descend un jour de l’Acropole pour s’occuper de lui ; aussitôt les prisonniers profitent de cette négligence et s’emparent de l’Acropole ; la ville s’insurge et les Thébains ont, dès lors, toute facilité pour se procurer du grain.

[58] Au retour du printemps, Agésilas se trouve alité ; en effet, à l’époque où il ramena l’armée de Thèbes, il était à Mégare et montait de l’Aphrodisium (17) à la maison du gouverneur, quand une de ses veines se rompit et le sang du corps se porta dans la jambe saine (18) : la cuisse étant demeurée très-enflée et les douleurs insupportables, un médecin syracusain lui ouvrit la veine près de la cheville. Une fois en train de couler, le sang continua la nuit et le jour suivants, et tous les efforts pour l’arrêter sont inutiles, jusqu’à ce qu’Agésilas s’évanouit : c’est alors seulement qu’il s’arrête. Ramené dans cet état à Lacédémone, Agésilas y demeure malade le reste de l’été et durant l’hiver.

Les Lacédémoniens, dès que le printemps parait, décrètent une nouvelle expédition et en donnent le commandement à Cléombrote. Quand il est arrivé avec son armée au pied du Cithéron, il envoie en avant les peltastes pour s’emparer des hauteurs qui dominent la route. Mais un corps de Thébains et d’Athéniens, qui étaient déjà maîtres du sommet, laisse avancer les peltastes : quand ceux-ci se trouvent à leurs pieds, ils s’élancent à leur poursuite et en tuent près de quarante. Dans  cette conjoncture, Cléombrote croit qu’il est imposible de passer dans le pays de Thèbes ; il ramène donc son armée et la licencie.

[60] Les alliés, réunis à Lacédémone, prennent la parole et disent qu’ils sont épuisés par la guerre à cause de la mollesse qu’on apporte ; on pourrait, en effet, équiper un bien plus grand nombre de vaisseaux que les Athéniens et prendre leur ville par la famine : on pourrait aussi avec ces mêmes vaisseaux faire passer une armée à Thèbes par la Phocide, si l’on voulait, ou, si l’on préférait, par Creusis. Sur cet avis, on équipe soixante trirèmes, dont Pollis est nommé navarque. [61] Ceux qui avaient eu cette idée ne s’étaient point trompés. Les Athéniens sont bloqués. Les vaisseaux chargés de vivres arrivent bien jusqu’à Géreste (19), mais ils ne veulent pas s’avancer au delà, parce que la flotte des Lacédémoniens est autour d’Égine, de Céos et d’Andros. Les Athéniens, sentant leur détresse, montent eux-mêmes sur leurs vaisseaux, et remportent, sous le commandement de Chabrias, une victoire navale sur Pollis : dès lors le blé est amené à Athènes.

[62] Comme les Lacédémoniens se préparaient à faire passer une armée en Béotie, les Thébains prient les Athéniens d’en envoyer une autour du Péloponèse, croyant par là qu’il ne serait pas possible aux Lacédémoniens de couvrir tout ensemble leur propre pays et les villes alliées qu’ils avaient dans ces contrées, puis d’envoyer en même temps des forces suffisantes contre eux. [63] Les Athéniens, irrités d’ailleurs contre les Lacédémoniens, à cause de l’affaire de Sphodrias, sont pleins d’ardeur à envoyer autour du Péloponèse soixante vaisseaux, avec Timothée (20) pour stratége. Thèbes se trouvant délivrée de l’invasion des ennemis pour toute la saison où Cléombrote commande les troupes et où Timothée est en croisière, les Thébains marchent hardiment contre les villes voisines et les font rentrer sous leur domination. Cependant Timothée, dans ses courses maritimes, soumet en peu de temps Corcyre, mais il n’en réduit point les habitants en esclavage, il n’exile personne et ne change point les lois ; conduite qui lui vaut les dispositions les meilleures de la part de toutes les villes.

[65] Cependant les Lacédémoniens équipent une flotte de leur côté et prennent pour navarque Nicoloehus, homme tout à fait déterminé. Dès qu’il est en vue des vaisseaux de Timothée, il n’hésite point, bien qu’il lui manque six vaisseaux des Andraciotes, mais il attaque avec ses cinquante-cinq vaisseaux les soixante de Timothée. Il est vaincu, et Timothée élève un trophée à Alyzia (21). [68] Timothée tire ensuite ses vaisseaux à terre pour les radouber, et Nicolochus, renforcé des six trirèmes des Andraciotes, cingle vers Alyzia, où se trouve Timothée. Celui-ci ne se mettant point en ligne, Nicolochus, à son tour, élève un trophée dans les îles les plus voisines. Mais Timothée, après avoir radoubé les vaisseaux qu’il avait déjà, et en avoir reçu d’autres de Corcyre, ce qui lui fait en tout une flotte de plus de soixante-dix voiles, a décidément la supériorité navale : il fait demander de l’argent à Athènes ; il lui en fallait beaucoup, ayant beaucoup de vaisseaux.

 

(01) Bazar du Pirée.

(02) Il ne faut pas le confondre avec Thrasybule de Stiriée, le libérateur d’Athènes. Colytte était un déme de l’Attique.

(03)  Les Grecs d’Europe.

(04)  Environ 60 centimes.

(05)  Près de 20 francs.

(06) Troupe d’élite de Sparte, choisie parmi les Arcadiens.

(07)  Près de 2 kilomètres.

(08) Dans le voisinage de Pallène, ville de la Chersonèee de Thrace.

(09) On aime a voir le dogme de la Providence divine veillant sur les affaires humaines, servir de guide moral et philosophique aux récits de Xénophon. Aucun des éminents esprits de l’antiquité, après avoir étudié l’histoire, ne s’est mépris sur l’enchaînement des événements qui en composent le texte et qui font la leçon aux hommes. Ainsi les grandes idées de Bossuet, de Vico et de Herder, ont déjà leurs racines dans l’antiquité païenne, etle christianisme, qui en a développé si admirablement le germe, a pu trouver les âmes préparées à recevoir ces utiles enseignements.

(10) Fêtes de Vénus.

(11) Courtisanes.

(12)   Il existe un curieux exemple de ces récompenses, promises à qui montera le mieux à l’assaut, dans Quinte-Curce, VII, xi : «. Prœmium erit ei, qui occupaverit verticem, talenta decem. Uno minus accipiet, qui proximus ei venerit, eademque ad decem homines servabitur portio. Certum autem habeo vos non tam liberalitatem intueri meam, quam voluntatem. » Voy. ce passage dans l’édition de Pitiscus, p. 534. On y trouve une note curieuse sur la proportion décroissante indiquée par les mots : « Eademque ad decem bomines servabitur portio. » Les auteurs du Roman d'Alexandre n’ont pas laissé échapper une si belle occasion d’introduire dans leur poëme cette promesse du roi de Macédoine, et de composer les vers suivants, qui ont, selon nous, un certain intérêt archéologique :

Vus, jouene baceler de pris et de desroi,
Qui ames bêle dame et le rice donoi,
Et desires sovent et gueres et tornoi ;
Qui primes montera sur la roce, ce croi,
Et de ma rice enseigue mostera le desploi,
x marcs li donrai-je, je li plevis ma foi ;
L’autres en ara ix, et li tiers viii, de moi,
Li quars vii, li quins vi, ii sismes v, de moi,
Li sesmes en ait iv, li vismes iii, ce croi ;
Li neumes en ait ii, le dizme i, je l’otroi.
Et cescun avera ceval et palefroi,
De caus qui monteront le mur et le berfroi.

Voici la traduction de ce passage :,  « Vous, jeunes bacheliers, dont la fortune est faite ou à faire, qui aimez belles dames et riches présents, et déiirex souvent guerres et tournois ; le premier qui montera sur la roche, c’est mon avis, et qui déploiera ma riche enseigne, je lui donnerai dix marcs d’or, je lui en jure ma foi! le second en aura neuf ; le Iroisième huit, je le promets ; le quatrième, sept ; le cinquième six ; le sixième cinq ; que le septième en ait quatre ; le huitième trois ; le neuvième deux ; et le dixième un, je l’accorde. Et chacun aura un cheval ou palefroi, parmi ceux qui monteront sur le mur et sur le beffroi. »

(13)  Frère et successeur d’Agésipolis.

(14) On lit différemment le nom de cette localité, soit Rhéasédos, temple de Rhéa, soit Gréasédos, siège de Gréa. Polémandre, dit-on, fondateur de Tanagre, avait une femme très-àgée à laquelle, en raison de sa vieillesse, on avait donné le surnom de Grea, la vieille. On prétend qu’elle avait une statue entre Thèbes et Tanagre, et que c’est de là que vient le nom de Gréasédos. Nous avons suivi la leçon ordinaire.

(15)  Ville importante du littoral de la Thessalie.

16)  Ville d’Eubée, nommée aussi Histiéa.

(17) Temple de Vénus.

(18)  Cf. Plutarque, Agésilas, XXVII.

(19) Voy. plus haut livre III, iv.

(20) Celui dont Cornélius Népos a écrit la biographie.

(21) Ville d’Acarnanie.