Xénophon, traduit par Eugène Talbot

XENOPHON

HISTOIRE GRECQUE

LIVRE PREMIER.

Traduction française · Eugène TALBOT.

de la chasse - livre II

autre traduction : Helléniques 1

 

 

 

 

CHAPITRE 1

 

 

[1] Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης ἔχων ναῦς ὀλίγας· καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν δὲ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου.

[2] Μετ᾽ ὀλίγον δὲ τούτων Δωριεὺς ὁ Διαγόρου ἐκ Ῥόδου εἰς Ἑλλήσποντον εἰσέπλει ἀρχομένου χειμῶνος τέτταρσι καὶ δέκα ναυσὶν ἅμα ἡμέρᾳ. κατιδὼν δὲ ὁ τῶν Ἀθηναίων ἡμεροσκόπος ἐσήμηνε τοῖς στρατηγοῖς. Οἱ δὲ ἀνηγάγοντο ἐπ᾽ αὐτὸν εἴκοσι ναυσίν, ἃς ὁ Δωριεὺς φυγὼν πρὸς τὴν γῆν ἀνεβίβαζε τὰς αὑτοῦ τριήρεις, ὡς ἤνοιγε, περὶ τὸ Ῥοίτειον. [3] Ἐγγὺς δὲ γενομένων τῶν Ἀθηναίων ἐμάχοντο ἀπό τε τῶν νεῶν καὶ τῆς γῆς μέχρι οἱ Ἀθηναῖοι ἀπέπλευσαν εἰς Μάδυτον πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον οὐδὲν πράξαντες.

[4] Μίνδαρος δὲ κατιδὼν τὴν μάχην ἐν Ἰλίῳ θύων τῇ Ἀθηνᾷ, ἐβοήθει ἐπὶ τὴν θάλατταν, καὶ καθελκύσας τὰς ἑαυτοῦ τριήρεις ἀπέπλει, ὅπως ἀναλάβοι τὰς μετὰ Δωριέως. [5] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀνταναγαγόμενοι ἐναυμάχησαν περὶ Ἄβυδον κατὰ τὴν ᾐόνα, μέχρι δείλης ἐξ ἑωθινοῦ. Καὶ τὰ μὲν νικώντων, τὰ δὲ νικωμένων, Ἀλκιβιάδης ἐπεισπλεῖ δυοῖν δεούσαις εἴκοσι ναυσίν.  [6] Ἐντεῦθεν δὲ φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο πρὸς τὴν Ἄβυδον· καὶ ὁ Φαρνάβαζος παρεβοήθει, καὶ ἐπεισβαίνων τῷ ἵππῳ εἰς τὴν θάλατταν μέχρι δυνατὸν ἦν ἐμάχετο, καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς αὑτοῦ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς παρεκελεύετο. [7] Συμφράξαντες δὲ τὰς ναῦς οἱ Πελοποννήσιοι καὶ παραταξάμενοι πρὸς τῇ γῇ ἐμάχοντο. Ἀθηναῖοι δὲ ἀπέπλευσαν, τριάκοντα ναῦς τῶν πολεμίων λαβόντες κενὰς καὶ ἃς αὐτοὶ ἀπώλεσαν κομισάμενοι, εἰς Σηστόν.  [8] Ἐντεῦθεν πλὴν τετταράκοντα νεῶν ἄλλαι ἄλλῃ ᾤχοντο ἐπ᾽ ἀργυρολογίαν ἔξω τοῦ Ἑλλησπόντου· καὶ ὁ Θράσυλλος, εἷς ὢν τῶν στρατηγῶν, εἰς Ἀθήνας ἔπλευσε ταῦτα ἐξαγγελῶν καὶ στρατιὰν καὶ ναῦς αἰτήσων. [9] Μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης ἦλθεν εἰς Ἑλλήσποντον· ἀφικόμενον δὲ παρ᾽ αὐτὸν μιᾷ τριήρει Ἀλκιβιάδην ξένιά τε καὶ δῶρα ἄγοντα συλλαβὼν εἶρξεν ἐν Σάρδεσι, φάσκων κελεύειν βασιλέα πολεμεῖν Ἀθηναίοις.  [10] Ἡμέραις δὲ τριάκοντα ὕστερον Ἀλκιβιάδης ἐκ Σάρδεων μετὰ Μαντιθέου τοῦ ἁλόντος ἐν Καρίᾳ ἵππων εὐπορήσαντες νυκτὸς ἀπέδρασαν εἰς Κλαζομενάς·

[11] οἱ δ᾽ ἐν Σηστῷ Ἀθηναῖοι, αἰσθόμενοι Μίνδαρον πλεῖν ἐπ᾽ αὐτοὺς μέλλοντα ναυσὶν ἑξήκοντα, νυκτὸς ἀπέδρασαν εἰς Καρδίαν. ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἀλκιβιάδης ἧκεν ἐκ τῶν Κλαζομενῶν σὺν πέντε τριήρεσι καὶ ἐπακτρίδι. Πυθόμενος δὲ ὅτι αἱ τῶν Πελοποννησίων νῆες ἐξ Ἀβύδου ἀνηγμέναι εἶεν εἰς Κύζικον, αὐτὸς μὲν πεζῇ ἦλθεν εἰς Σηστόν, τὰς δὲ ναῦς περιπλεῖν ἐκεῖσε ἐκέλευσεν.  [12] Ἐπεὶ δ᾽ ἦλθον, ἀνάγεσθαι ἤδη αὐτοῦ μέλλοντος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἐπεισπλεῖ Θηραμένης εἴκοσι ναυσὶν ἀπὸ Μακεδονίας, ἅμα δὲ καὶ Θρασύβουλος εἴκοσιν ἑτέραις ἐκ Θάσου, ἀμφότεροι ἠργυρολογηκότες.  [13] Ἀλκιβιάδης δὲ εἰπὼν καὶ τούτοις διώκειν αὐτὸν ἐξελομένοις τὰ μεγάλα ἱστία αὐτὸς ἔπλευσεν εἰς Πάριον· ἁθρόαι δὲ γενόμεναι αἱ νῆες ἅπασαι ἐν Παρίῳ ἓξ καὶ ὀγδοήκοντα τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀνηγάγοντο, καὶ τῇ ἄλλῃ ἡμέρᾳ περὶ ἀρίστου ὥραν ἧκον εἰς Προκόννησον.  [14] Ἐκεῖ δ᾽ ἐπύθοντο ὅτι Μίνδαρος ἐν Κυζίκῳ εἴη καὶ Φαρνάβαζος μετὰ τοῦ πεζοῦ. ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ἔμειναν, τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ἀλκιβιάδης ἐκκλησίαν ποιήσας παρεκελεύετο αὐτοῖς ὅτι ἀνάγκη εἴη καὶ ναυμαχεῖν καὶ πεζομαχεῖν καὶ τειχομαχεῖν· « Οὐ γὰρ ἔστιν, ἔφη, χρήματα ἡμῖν, τοῖς δὲ πολεμίοις ἄφθονα παρὰ βασιλέως. »

[15] Τῇ δὲ προτεραίᾳ, ἐπειδὴ ὡρμίσαντο, τὰ πλοῖα πάντα καὶ τὰ μικρὰ συνήθροισε παρ᾽ ἑαυτόν, ὅπως μηδεὶς ἐξαγγείλαι τοῖς πολεμίοις τὸ πλῆθος τῶν νεῶν, ἐπεκήρυξέ τε, ὃς ἂν ἁλίσκηται εἰς τὸ πέραν διαπλέων, θάνατον τὴν ζημίαν.  [16] Μετὰ δὲ τὴν ἐκκλησίαν παρασκευασάμενος ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀνηγάγετο ἐπὶ τὴν Κύζικον ὕοντος πολλῷ. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγγὺς τῆς Κυζίκου ἦν, αἰθρίας γενομένης καὶ τοῦ ἡλίου ἐκλάμψαντος καθορᾷ τὰς τοῦ Μινδάρου ναῦς γυμναζομένας πόρρω ἀπὸ τοῦ λιμένος καὶ ἀπειλημμένας ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἑξήκοντα οὔσας. [17] Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι ἰδόντες τὰς τῶν Ἀθηναίων τριήρεις οὔσας πλείους τε πολλῷ ἢ πρότερον καὶ πρὸς τῷ λιμένι, ἔφυγον εἰς τὴν γῆν· καὶ συνορμίσαντες τὰς ναῦς ἐμάχοντο ἐπιπλέουσι τοῖς ἐναντίοις.  [18] Ἀλκιβιάδης δὲ ταῖς εἴκοσι τῶν νεῶν περιπλεύσας ἀπέβη εἰς τὴν γῆν. Ἰδὼν δὲ ὁ Μίνδαρος, καὶ αὐτὸς ἀποβὰς ἐν τῇ γῇ μαχόμενος ἀπέθανεν· οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες ἔφυγον. Τὰς δὲ ναῦς οἱ Ἀθηναῖοι ᾤχοντο ἄγοντες ἁπάσας εἰς Προκόννησον πλὴν τῶν Συρακοσίων· ἐκείνας δὲ αὐτοὶ κατέκαυσαν οἱ Συρακόσιοι.  [19] Ἐκεῖθεν δὲ τῇ ὑστεραίᾳ ἔπλεον οἱ Ἀθηναῖοι ἐπὶ Κύζικον. Οἱ δὲ Κυζικηνοὶ τῶν Πελοποννησίων καὶ Φαρναβάζου ἐκλιπόντων αὐτὴν ἐδέχοντο τοὺς Ἀθηναίους·  [20] Ἀλκιβιάδης δὲ μείνας αὐτοῦ εἴκοσιν ἡμέρας καὶ χρήματα πολλὰ λαβὼν παρὰ τῶν Κυζικηνῶν, οὐδὲν ἄλλο κακὸν ἐργασάμενος ἐν τῇ πόλει ἀπέπλευσεν εἰς Προκόννησον. Ἐκεῖθεν δ᾽ ἔπλευσεν εἰς Πέρινθον καὶ Σηλυμβρίαν.  [21] Καὶ Περίνθιοι μὲν εἰσεδέξαντο εἰς τὸ ἄστυ τὸ στρατόπεδον· Σηλυμβριανοὶ δὲ ἐδέξαντο μὲν οὔ, χρήματα δὲ ἔδοσαν. [22] Ἐντεῦθεν δ᾽ ἀφικόμενοι τῆς Καλχηδονίας εἰς Χρυσόπολιν ἐτείχισαν αὐτήν, καὶ δεκατευτήριον κατεσκεύασαν ἐν αὐτῇ, καὶ τὴν δεκάτην ἐξέλεγον τῶν ἐκ τοῦ Πόντου πλοίων, καὶ φυλακὴν ἐγκαταλιπόντες ναῦς τριάκοντα καὶ στρατηγὼ δύο, Θηραμένην καὶ Εὔμαχον, τοῦ τε χωρίου ἐπιμελεῖσθαι καὶ τῶν ἐκπλεόντων πλοίων καὶ εἴ τι ἄλλο δύναιντο βλάπτειν τοὺς πολεμίους. Οἱ δ᾽ ἄλλοι στρατηγοὶ εἰς τὸν Ἑλλήσποντον ᾤχοντο. [23] Παρὰ δὲ Ἱπποκράτους τοῦ Μινδάρου ἐπιστολέως εἰς Λακεδαίμονα γράμματα πεμφθέντα ἑάλωσαν εἰς Ἀθήνας λέγοντα τάδε· « Ἔρρει τὰ κᾶλα. Μίνδαρος ἀπεσσύα. πεινῶντι τὤνδρες. ἀπορίομες τί χρὴ δρᾶν. »

[24] Φαρνάβαζος δὲ παντὶ τῷ τῶν Πελοποννησίων στρατεύματι καὶ τοῖς συμμάχοις παρακελευσάμενος μὴ ἀθυμεῖν ἕνεκα ξύλων, ὡς ὄντων πολλῶν ἐν τῇ βασιλέως, ἕως ἂν τὰ σώματα σῶα ᾖ, ἱμάτιόν τ᾽ ἔδωκεν ἑκάστῳ καὶ ἐφόδιον δυοῖν μηνοῖν, καὶ ὁπλίσας τοὺς ναύτας φύλακας κατέστησε τῆς ἑαυτοῦ παραθαλαττίας γῆς. [25] Καὶ συγκαλέσας τούς τε ἀπὸ τῶν πόλεων στρατηγοὺς καὶ τριηράρχους ἐκέλευε ναυπηγεῖσθαι τριήρεις ἐν Ἀντάνδρῳ ὅσας ἕκαστοι ἀπώλεσαν, χρήματά τε διδοὺς καὶ ὕλην ἐκ τῆς Ἴδης κομίζεσθαι φράζων. [26] Ναυπηγουμένων δὲ οἱ Συρακόσιοι ἅμα τοῖς Ἀντανδρίοις τοῦ τείχους τι ἐπετέλεσαν, καὶ ἐν τῇ φρουρᾷ ἤρεσαν πάντων μάλιστα. διὰ ταῦτα δὲ εὐεργεσία τε καὶ πολιτεία Συρακοσίοις ἐν Ἀντάνδρῳ ἐστί. Φαρνάβαζος μὲν οὖν ταῦτα διατάξας εὐθὺς εἰς Καλχηδόνα ἐβοήθει.

[27] Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους προηγοροῦντος ἀπωλοφύροντο τὴν ἑαυτῶν συμφοράν, ὡς ἀδίκως φεύγοιεν ἅπαντες παρὰ τὸν νόμον· παρῄνεσάν τε προθύμους εἶναι καὶ τὰ λοιπά, ὥσπερ τὰ πρότερα, καὶ ἄνδρας ἀγαθοὺς πρὸς τὰ ἀεὶ παραγγελλόμενα, ἑλέσθαι δὲ ἐκέλευον ἄρχοντας, μέχρι ἂν ἀφίκωνται οἱ ᾑρημένοι ἀντ᾽ ἐκείνων.  [28] Οἱ δ᾽ ἀναβοήσαντες ἐκέλευον ἐκείνους ἄρχειν, καὶ μάλιστα οἱ τριήραρχοι καὶ οἱ ἐπιβάται καὶ οἱ κυβερνῆται. Οἱ δ᾽ οὐκ ἔφασαν δεῖν στασιάζειν πρὸς τὴν ἑαυτῶν πόλιν· εἰ δέ τις ἐπικαλοίη τι αὐτοῖς, λόγον ἔφασαν χρῆναι διδόναι, μεμνημένους « Ὅσας τε ναυμαχίας αὐτοὶ καθ᾽ αὑτοὺς νενικήκατε καὶ ναῦς εἰλήφατε, ὅσα τε μετὰ τῶν ἄλλων ἀήττητοι γεγόνατε ἡμῶν ἡγουμένων, τάξιν ἔχοντες τὴν κρατίστην διά τε τὴν ἡμετέραν ἀρετὴν καὶ διὰ τὴν ὑμετέραν προθυμίαν καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὑπάρχουσαν. » [29] Οὐδενὸς δὲ οὐδὲν ἐπαιτιωμένου, δεομένων ἔμειναν ἕως ἀφίκοντο οἱ ἀντ᾽ ἐκείνων στρατηγοί, Δήμαρχός τ᾽ Ἐπικύδου καὶ Μύσκων Μενεκράτους καὶ Πόταμις Γνώσιος. τῶν δὲ τριηράρχων ὀμόσαντες οἱ πλεῖστοι κατάξειν αὐτούς, ἐπὰν εἰς Συρακούσας ἀφίκωνται, ἀπεπέμψαντο ὅποι ἐβούλοντο πάντας ἐπαινοῦντες·  [30] ἰδίᾳ δὲ <οἱ> πρὸς Ἑρμοκράτην προσομιλοῦντες μάλιστα ἐπόθησαν τήν τε ἐπιμέλειαν καὶ προθυμίαν καὶ κοινότητα. Ὧν γὰρ ἐγίγνωσκε τοὺς ἐπιεικεστάτους καὶ τριηράρχων καὶ κυβερνητῶν καὶ ἐπιβατῶν, ἑκάστης ἡμέρας πρῲ καὶ πρὸς ἑσπέραν συναλίζων πρὸς τὴν σκηνὴν τὴν ἑαυτοῦ ἀνεκοινοῦτο ὅ τι ἔμελλεν ἢ λέγειν ἢ πράττειν, κἀκείνους ἐδίδασκε κελεύων λέγειν τὰ μὲν ἀπὸ τοῦ παραχρῆμα, τὰ δὲ βουλευσαμένους.  [31] Ἐκ τούτων Ἑρμοκράτης τὰ πολλὰ ἐν τῷ συνεδρίῳ ηὐδόξει, λέγειν τε δοκῶν καὶ βουλεύειν τὰ κράτιστα. Κατηγορήσας δὲ Τισσαφέρνους ἐν Λακεδαίμονι Ἑρμοκράτης, μαρτυροῦντος καὶ Ἀστυόχου, καὶ δόξας τὰ ὄντα λέγειν, ἀφικόμενος παρὰ Φαρνάβαζον, πρὶν αἰτῆσαι χρήματα λαβών, παρεσκευάζετο πρὸς τὴν εἰς Συρακούσας κάθοδον ξένους τε καὶ τριήρεις. Ἐν τούτῳ δὲ ἧκον οἱ διάδοχοι τῶν Συρακοσίων εἰς Μίλητον καὶ παρέλαβον τὰς ναῦς καὶ τὸ στράτευμα.

[32] Ἐν Θάσῳ δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον στάσεως γενομένης ἐκπίπτουσιν οἱ λακωνισταὶ καὶ ὁ Λάκων ἁρμοστὴς Ἐτεόνικος. Καταιτιαθεὶς δὲ ταῦτα πρᾶξαι σὺν Τισσαφέρνει Πασιππίδας ὁ Λάκων ἔφυγεν ἐκ Σπάρτης· ἐπὶ δὲ τὸ ναυτικόν, ὃ ἐκεῖνος ἡθροίκει ἀπὸ τῶν συμμάχων, ἐξεπέμφθη Κρατησιππίδας, καὶ παρέλαβεν ἐν Χίῳ.

[33] Περὶ δὲ τούτους τοὺς χρόνους Θρασύλλου ἐν Ἀθήναις ὄντος Ἆγις ἐκ τῆς Δεκελείας προνομὴν ποιούμενος πρὸς αὐτὰ τὰ τείχη ἦλθε τῶν Ἀθηναίων· Θράσυλλος δὲ ἐξαγαγὼν Ἀθηναίους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς ἐν τῇ πόλει ὄντας ἅπαντας παρέταξε παρὰ τὸ Λύκειον γυμνάσιον, ὡς μαχούμενος, ἂν προσίωσιν.  [34] Ἰδὼν δὲ ταῦτα Ἆγις ἀπήγαγε ταχέως, καί τινες αὐτῶν ὀλίγοι τῶν ἐπὶ πᾶσιν ὑπὸ τῶν ψιλῶν ἀπέθανον. Οἱ οὖν Ἀθηναῖοι τῷ Θρασύλλῳ διὰ ταῦτα ἔτι προθυμότεροι ἦσαν ἐφ᾽ ἃ ἧκε, καὶ ἐψηφίσαντο ὁπλίτας τε αὐτὸν καταλέξασθαι χιλίους, ἱππέας δὲ ἑκατόν, τριήρεις δὲ πεντήκοντα.  [35] Ἆγις δὲ ἐκ τῆς Δεκελείας ἰδὼν πλοῖα πολλὰ σίτου εἰς Πειραιᾶ καταθέοντα, οὐδὲν ὄφελος ἔφη εἶναι τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ πολὺν ἤδη χρόνον Ἀθηναίους εἴργειν τῆς γῆς, εἰ μή τις σχήσοι καὶ ὅθεν ὁ κατὰ θάλατταν σῖτος φοιτᾷ· κράτιστόν τε εἶναι καὶ Κλέαρχον τὸν Ῥαμφίου πρόξενον ὄντα Βυζαντίων πέμψαι εἰς Καλχηδόνα τε καὶ Βυζάντιον.  [36] Δόξαντος δὲ τούτου, πληρωθεισῶν νεῶν ἔκ τε Μεγάρων καὶ παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων πεντεκαίδεκα στρατιωτίδων μᾶλλον ἢ ταχειῶν ᾤχετο. Καὶ αὐτοῦ τῶν νεῶν τρεῖς ἀπόλλυνται ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ὑπὸ τῶν Ἀττικῶν ἐννέα νεῶν, αἳ ἀεὶ ἐνταῦθα τὰ πλοῖα διεφύλαττον, αἱ δ᾽ ἄλλαι ἔφυγον εἰς Σηστόν, ἐκεῖθεν δὲ εἰς Βυζάντιον ἐσώθησαν.

[37] Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι Ἀννίβα ἡγουμένου στρατεύσαντες ἐπὶ Σικελίαν δέκα μυριάσι στρατιᾶς αἱροῦσιν ἐν τρισὶ μησὶ δύο πόλεις Ἑλληνίδας Σελινοῦντα καὶ Ἱμέραν.
 

HISTOIRE GRECQUE (01).

LIVRE PREMIER.

CHAPITRE PREMIER.

Succès des Athéniens dans l’Hellespont. — Alcibiade est arrêté par Tissapherne ; son évasion. — Victoire des Athéniens à. Cyzique. — Mort de Mindare. — Pharnabaze secourt les Lacédémoniens. — Agis marche contre Athènes ; il est repoussé.

(Avant J C. 411, 410.)

[1] Après ces événements (02) et quelques jours écoulés, Thymocharès arrive d’Athènes avec un petit nombre de vaisseaux. Aussitôt les Lacédémoniens et les Athéniens se livrent un combat naval : les Lacédémoniens sont vainqueurs, sous la conduite d’Hégésandridas.

[2] Peu de temps après (03), au commencement de l’hiver, Doriée (04), fils de Diagoras, part de Rhodes et arrive dans l’Hellespont au point du jour. La vigie des Athéniens, qui l’annonçait, en donne avis aux stratèges. Ceux-ci font voile contre lui avec vingt vaisseaux. Doriée s’enfuit devant eux, et tire ses trirèmes sur terre aux environs du Rhétéum (05). [3] Les Athéniens s’approchent et engagent le combat sur terre et sur mer, jusqu’à ce qu’ils se retirent à Madytus (06) vers le reste de l’armée, sans avoir rien fait.

[4] Mindare (07), qui offrait dans Ilion un sacrifice à Minerve, voit le combat et se porte vers la mer à leur secours : il tire les trirèmes à flot et part pour soutenir les gens de Doriée. [5] Les Athéniens s’avancent à sa rencontre et livrent, près du rivage d’Abydos, une bataille navale qui se prolonge du matin au soir. Il y avait doute sur qui était vainqueur ou vaincu, quand Alcibiade (08) arrive avec dix-huit navires : [6] aussitôt les Péloponnésiens s’enfuient vers Abydos. Pharnabaze (09) survient à leur secours, et s’avance à cheval dans la mer, aussi loin que possible, combattant lui-même et excitant les cavaliers et les fantassins qui l’accompagnent. [7] Les Péloponnésiens réunissent leurs vaisseaux, se rangent en bataille et combattent près de terre. Les Athéniens s’en retournent à Sestos, après s’être emparés de trente vaisseaux ennemis qu’ils trouvent vides, et avoir repris les vaisseaux qu’ils avaient perdus. [8] De là, sauf quarante vaisseaux, ils sortent de l’Hellespont et prennent différentes directions, pour ramasser de l’argent. Thrasyllus, un des stratèges, cingle vers Athènes, pour annoncer cette nouvelle et pour demander des hommes et des vaisseaux. [9] Après cela Tissapherne arrive dans l’Hellespont : Alcibiade se rend vers lui avec une seule trirème, pour lui apporter des présents hospitaliers et des gages d’amitié : Tissapherne le fait saisir et enfermer à Sardes, disant que le roi lui a donné l’ordre de faire la guerre aux Athéniens. [10] Trente jours après, Alcibiade, avec Mantithéus (10), prisonnier en Carie, se procure des chevaux, et tous deux s’enfuient de nuit à Clazomènes.

[11] Les Athéniens de Sestos, apprenant que Mindare va faire voile contre eux avec six cents vaisseaux, s’enfuient de nuit à Cardia (11). Alcibiade les y rejoint de Clazomènes avec cinq trirèmes et un bâtiment côtier. Mais informé que les vaisseaux des Péloponnésiens se sont rendus d’Abydos à Cyzique, il va lui-même par terre à Sestos et ordonne à ses vaisseaux de l’y rejoindre en faisant le tour. [12] Quand ils sont arrivés, comme il était sur le point de lever l’ancre pour aller combattre, Théramène survient avec vingt vaisseaux, venant de Macédoine, ainsi que Thrasybule avec vingt autres vaisseaux, venant de Thase, tous deux ayant recueilli de l’argent. [13] Alcibiade leur commande aussitôt d’abattre leurs grandes voiles pour le suivre, et cingle vers Parium. Tous les vaisseaux réunis à Parium, au nombre de quatre-vingt-six, partent la nuit suivante, et le lendemain, à l’heure du déjeuner, ils arrivent à Proconèse. [14] Là, ils apprennent que Mindare est à Cyzique, ainsi que Pharnabaze, avec les troupes de terre. Ils restent donc toute la journée en cet endroit. Le lendemain, Alcibiade convoque une assemblée, où il représente la nécessité d’un combat naval, d’un combat sur terre, d’un combat sous les murs. « En effet, dit-il, nous n’avons pas d’argent, et les ennemis reçoivent tout en abondance des mains du roi. »

[15] La veille, quand on avait mouillé, il avait réuni autour de lui tous les vaisseaux, même les petits, afin que personne ne pût annoncer aux ennemis le nombre des vaisseaux, et il avait fait proclamer que quiconque serait surpris gagnant le rivage opposé, serait puni de mort. [16] L’assemblée dissoute, il se prépare au combat et se dirige sur Cyzique, par une pluie battante. Arrivé près de Cyzique, grâce à une éclaircie et aux rayons de soleil, il aperçoit les vaisseaux de Mindare manœuvrant loin du port, de manière à ce qu’il leur coupe la retraite ; il y en avait soixante. [17]  Les Péloponnésiens voyant les trirèmes des Athéniens beaucoup plus nombreuses qu’auparavant et déjà près du port, s’enfuient vers la terre : ils mouillent et font face à l’ennemi qui cingle sur eux. [18] Alcibiade fait faire un détour à ses vingt vaisseaux et descend à terre. Mindare l’apercevant, descend aussi, combat sur terre et meurt ; les siens prennent la fuite. Les Athéniens ramènent tous les vaisseaux à Proconèse, excepté ceux des Syracusains ; les Syracusains les avaient brûlés eux-mêmes. [19] Le lendemain, les Athéniens cinglent vers Cyzique. Les Cyzicènes, abandonnés des Péloponnésiens et de Tissapherne, reçoivent les Athéniens. [20] Alcibiade reste vingt jours dans cette ville, reçoit des Cyzicènes de fortes sommes, sans leur faire aucun mal, et se retire à Proconèse. De là il fait voile vers Périnthe et Sélybrie. [21] Les Périnthiens reçoivent l’armée dans leurs murs ; les Sylébriens ne la reçoivent pas, mais ils donnent de l’argent. [22] Ensuite, on se rend à Chrysopolis de Chalcédoine, on la fortifie, et on y établit un comptoir qui prélève le dixième sur les vaisseaux venant de l’Euxin ; on y laisse une garde de trente vaisseaux sous les ordres des deux stratèges, Théramène et  Eubule, chargés de surveiller la place, ainsi que les vaisseaux qui sortaient, et de faire tout le mal possible aux ennemis. Les autres stratèges se rendent dans l’Hellespont. [23] Hippocrate, second de Mindare, adressait une lettre à Sparte ; on la prend, on l’envoie à Athènes ; elle contenait ces mots : « C’en est fait de nos succès ; Mindare n’est plus : les hommes ont faim ; nous ne savons que faire (12). »

[24] Pharnabaze exhorte toute l’armée péloponnésienne et les Syracusains à ne pas se désespérer pour quelques planches : il n’en manque pas dans le pays du roi ; tout va bien tant que les corps sont saufs ; puis il donne à chacun un habillement et la solde de deux mois. Il arme en outre les matelots et établit des gardes sur son littoral. [25] Ensuite il réunit les stratèges des villes et les triérarques, leur ordonne de construire à Antandros autant de trirèmes que chacun en a perdu, leur fournit de l’argent et leur dit de tirer du bois de l’Ida. [26] Pendant que les vaisseaux se construisent, des Syracusains, unis aux habitants d’Antandros, achèvent une partie des murs et sont les mieux tenus des troupes de la garnison. Aussi, à Antandros, le titre de bienfaiteurs et le droit de cité est-il accordé aux Syracusains. Pharnabaze, ayant tout disposé de la sorte, part sur-le-champ au secours de Chalcédoine.

[27] Vers le même temps, il est annoncé aux stratèges syracusains qu’ils sont bannis par le peuple. Ils rassemblent alors leurs soldats, et, par l’organe d’Hermocrate, ils déplorent leur malheur d’être tous frappés d’un exil injuste et illégal, engagent les soldats à être à l’avenir aussi brave que par le passé, à se montrer toujours zélés pour leurs devoirs ; puis ils leur ordonnent de se choisir des chefs jusqu’à l’arrivée de ceux qu’on a nommés à leur place. [26] Les troupes s’écrient qu’ils doivent garder le commandement ; c’est surtout le vœu des triérarques, des épibates (13) et des pilotes. Les stratèges leur remontrent qu’il ne faut pas se révolter contre sa patrie, et que, si l’on a quelque chose à leur reprocher, on a le droit de la parole. « Souvenez-vous, ajoutent-ils, de toutes les victoires navales que vous avez gagnées, de tous les vaisseaux que vous avez pris avec vos seules forces, de toutes les occasions où, réunis à d’autres troupes, vous vous êtes, sous notre commandement, montrés invincibles et solides à votre poste, grâce à votre valeur et à votre dévouement, et sur terre et sur mer. » [29] Personne n’ayant rien à leur reprocher, ils restent en fonctions jusqu’à l’arrivée des stratèges qui leur succèdent, Démarque, fils d’Épidocus ; Myscon, fils de Ménécrate ; et Potamis, fils de Gnosias. La plupart des triérarques font serment de les faire rappeler en arrivant eux-mêmes à Syracuse, les comblent d’éloges et les laissent se retirer où ils veulent. [30] Ceux surtout qui avaient été particulièrement liés avec Hermocrate le regrettaient à cause de son activité, de son zèle, de son humeur affable ; chaque jour, en effet, matin et soir, il réunissait près de sa tente ceux qu’il savait les plus distingués des triérarques, des pilotes et des épibates, leur communiquait ce qu’il avait l’intention de dire ou de faire, et leur apprenait à parler, en les contraignant tantôt à s’exprimer sans préparation, tantôt après avoir médité. [31] Par là Hermocrate avait acquis une grande considération dans le conseil ; il était regardé comme parlant le mieux et donnant les meilleurs avis. Comme il avait accusé Tissapherne à Lacédémone (14), et que son accusation, soutenue par le témoignage d’Astyochus, avait paru fondée, Hermocrate se rend auprès de Phamabaze, qui lui offre de l’argent avant même qu’il en demande, et il rassemble des troupes mercenaires et des trirèmes pour retourner à Syracuse. Sur ces entrefaites, les successeurs des stratèges syracusains arrivent à Milet, où. ils prennent le commandement des vaisseaux et de l’armée.

[32] Vers le même temps il se déclare à Thase une sédition dans laquelle les partisans de Lacédémone et l’harmoste lacédémonien Étéonicus ont le dessous. Le Lacédémonien Pasidippas, accusé de l’avoir préparée avec Tissapherne, est exilé de Sparte ; et, comme il avait réuni la flotte des alliés, on envoie Cratésippidas pour eu prendre le commandement : celui-ci la trouve à Chios.

[33] A la même époque et pendant que Thrasyllus est à Athènes, Agis fait une sortie de Décélie (15) et vient fourrager jusqu’aux murailles mêmes des Athéniens. Thrasyllus sort à la tête des Athéniens et de tous les étrangers qui sont dans la ville, et range ses troupes le long du gymnase du Lycée, prêt à aller combattre, si les ennemis s’avancent. [34] A cette vue, Agis se retire promptement, et quelques-uns de ses traînards sont tués par les troupes légères. Les Athéniens, pour ce motif, sont encore plus disposés à accorder à Thrasyllus ce qu’il est venu demander, et décrètent qu’il pourra lever mille hoplites, cent cavaliers et cinquante trirèmes. [35] Agis, voyant de Décélie de nombreux vaisseaux de blé entrer à pleines voiles dans le Pirée, déclare qu’il n’y a aucune utilité à ce que ses troupes bloquent si longtemps les Athéniens du côté de la. terre, si on ne les empêche de s’approvisionner par mer. A Lacédémone, les magistrats croient que le meilleur parti est d’envoyer à Chalcédoine et à Byzance Cratistus, fils d’Aristomène, et Cléarque, fils de Rhamphius, proxène (16) des Byzantins. [36] Cet avis est adopté, et Cléarque part avec quinze vaisseaux équipés par les Mégariens et les autres alliés : c’étaient plutôt des vaisseaux propres à transporter des soldats que de bons voiliers ; aussi trois d’entre eux sont-ils coulés bas dans l’Hellespont par les neuf vaisseaux athéniens continuellement occupés à guetter les bâtiments ennemis ; les autres s’enfuient à Sestos, d’où ils se réfugient à Byzance.

[37] Ainsi finit cette année, dans laquelle les Carthaginois, sous la conduite d’Hannibal  (17), envahissent la Sicile avec une armée de dix myriades de soldats, et prennent en trois mois deux villes grecques, Sélinonte et Himère.

 CHAPITRE II

 

 

 

[1] Τῷ δὲ ἄλλῳ ἔτει [ᾧ ἦν Ὀλυμπιὰς τρίτη καὶ ἐνενηκοστή, ᾗ προστεθεῖσα ξυνωρὶς ἐνίκα Εὐαγόρου Ἠλείου, τὸ δὲ στάδιον Εὐβώτας Κυρηναῖος, ἐπὶ ἐφόρου μὲν ὄντος ἐν Σπάρτῃ Εὐαρχίππου, ἄρχοντος δ᾽ ἐν Ἀθήναις Εὐκτήμονος,] Ἀθηναῖοι μὲν Θορικὸν ἐτείχισαν, Θράσυλλος δὲ τά τε ψηφισθέντα πλοῖα λαβὼν καὶ πεντακισχιλίους τῶν ναυτῶν πελταστὰς ποιησάμενος, [ὡς ἅμα καὶ πελτασταῖς ἐσομένοις,] ἐξέπλευσεν ἀρχομένου τοῦ θέρους εἰς Σάμον.  [2] Ἐκεῖ δὲ μείνας τρεῖς ἡμέρας ἔπλευσεν εἰς Πύγελα: καὶ ἐνταῦθα τήν τε χώραν ἐδῄου καὶ προσέβαλλε τῷ τείχει. ἐκ δὲ τῆς Μιλήτου βοηθήσαντές τινες τοῖς Πυγελεῦσι διεσπαρμένους τῶν Ἀθηναίων ὄντας τοὺς ψιλοὺς ἐδίωκον.  [3] Οἱ δὲ πελτασταὶ καὶ τῶν ὁπλιτῶν δύο λόχοι βοηθήσαντες πρὸς τοὺς αὑτῶν ψιλοὺς ἀπέκτειναν ἅπαντας τοὺς ἐκ Μιλήτου ἐκτὸς ὀλίγων, καὶ ἀσπίδας ἔλαβον ὡς διακοσίας, καὶ τροπαῖον ἔστησαν.  [4] Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἔπλευσαν εἰς Νότιον, καὶ ἐντεῦθεν παρασκευασάμενοι ἐπορεύοντο εἰς Κολοφῶνα. Κολοφώνιοι δὲ προσεχώρησαν. Καὶ τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἐνέβαλον εἰς τὴν Λυδίαν ἀκμάζοντος τοῦ σίτου, καὶ κώμας τε πολλὰς ἐνέπρησαν καὶ χρήματα ἔλαβον καὶ ἀνδράποδα καὶ ἄλλην λείαν πολλήν.  [5] Στάγης δὲ ὁ Πέρσης περὶ ταῦτα τὰ χωρία ὤν, ἐπεὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τοῦ στρατοπέδου διεσκεδασμένοι ἦσαν κατὰ τὰς ἰδίας λείας, βοηθησάντων τῶν ἱππέων ἕνα μὲν ζωὸν ἔλαβεν, ἑπτὰ δὲ ἀπέκτεινε.

[6] Θράσυλλος δὲ μετὰ ταῦτα ἀπήγαγεν ἐπὶ θάλατταν τὴν στρατιάν, ὡς εἰς Ἔφεσον πλευσούμενος. Τισσαφέρνης δὲ αἰσθόμενος τοῦτο τὸ ἐπιχείρημα, στρατιάν τε συνέλεγε πολλὴν καὶ ἱππέας ἀπέστελλε παραγγέλλων πᾶσιν εἰς Ἔφεσον βοηθεῖν τῇ Ἀρτέμιδι.  [7] Θράσυλλος δὲ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν εἰσβολὴν εἰς Ἔφεσον ἀπέπλευσε, καὶ τοὺς μὲν ὁπλίτας πρὸς τὸν Κορησσὸν ἀποβιβάσας, τοὺς δὲ ἱππέας καὶ πελταστὰς καὶ ἐπιβάτας καὶ τοὺς ἄλλους πάντας πρὸς τὸ ἕλος ἐπὶ τὰ ἕτερα τῆς πόλεως, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ προσῆγε δύο στρατόπεδα. [8] Οἱ δ᾽ ἐκ τῆς πόλεως ἐβοήθησαν σφίσιν οἵ τε σύμμαχοι οὓς Τισσαφέρνης ἤγαγε, καὶ Συρακόσιοι οἵ τ᾽ ἀπὸ τῶν προτέρων εἴκοσι νεῶν καὶ ἀπὸ ἑτέρων πέντε, αἳ ἔτυχον τότε παραγενόμεναι, νεωστὶ ἥκουσαι μετὰ Εὐκλέους τε τοῦ Ἵππωνος καὶ Ἡρακλείδου τοῦ Ἀριστογένους στρατηγῶν, καὶ Σελινούσιαι δύο. [9] Οὗτοι δὲ πάντες πρῶτον μὲν πρὸς τοὺς ὁπλίτας τοὺς ἐν Κορησσῷ ἐβοήθησαν: τούτους δὲ τρεψάμενοι καὶ ἀποκτείναντες ἐξ αὐτῶν ὡσεὶ ἑκατὸν καὶ εἰς τὴν θάλατταν καταδιώξαντες πρὸς τοὺς παρὰ τὸ ἕλος ἐτράποντο. Ἔφυγον δὲ κἀκεῖ οἱ Ἀθηναῖοι, καὶ ἀπώλοντο αὐτῶν ὡς τριακόσιοι.  [10] Οἱ δὲ Ἐφέσιοι τροπαῖον ἐνταῦθα ἔστησαν καὶ ἕτερον πρὸς τῷ Κορησσῷ. Τοῖς δὲ Συρακοσίοις καὶ Σελινουσίοις κρατίστοις γενομένοις ἀριστεῖα ἔδωκαν καὶ κοινῇ καὶ ἰδίᾳ πολλοῖς, καὶ οἰκεῖν ἀτέλειαν ἔδοσαν τῷ βουλομένῳ ἀεί· Σελινουσίοις δέ, ἐπεὶ ἡ πόλις ἀπωλώλει, καὶ πολιτείαν ἔδοσαν.

[11] Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι τοὺς νεκροὺς ὑποσπόνδους ἀπολαβόντες ἀπέπλευσαν εἰς Νότιον, κἀκεῖ θάψαντες αὐτοὺς ἔπλεον εὐθὺ Λέσβου καὶ Ἑλλησπόντου. [12] Ὁρμοῦντες δὲ ἐν Μηθύμνῃ τῆς Λέσβου εἶδον παραπλεούσας ἐξ Ἐφέσου τὰς Συρακοσίας ναῦς πέντε καὶ εἴκοσι· καὶ ἐπ᾽ αὐτὰς ἀναχθέντες τέτταρας μὲν ἔλαβον αὐτοῖς ἀνδράσι, τὰς δ᾽ ἄλλας κατεδίωξαν εἰς Ἔφεσον.  [13] Καὶ τοὺς μὲν ἄλλους αἰχμαλώτους Θράσυλλος εἰς Ἀθήνας ἀπέπεμψε πάντας, Ἀλκιβιάδην δὲ Ἀθηναῖον, Ἀλκιβιάδου ὄντα ἀνεψιὸν καὶ συμφυγάδα, κατέλευσεν. ἐντεῦθεν δὲ ἔπλευσεν εἰς τὴν Σηστὸν πρὸς τὸ ἄλλο στράτευμα.  [14] Ἐκεῖθεν δὲ ἅπασα ἡ στρατιὰ διέβη εἰς Λάμψακον. Καὶ χειμὼν ἐπῄει, ἐν ᾧ οἱ αἰχμάλωτοι Συρακόσιοι, εἰργμένοι τοῦ Πειραιῶς ἐν λιθοτομίαις, διορύξαντες τὴν πέτραν, ἀποδράντες νυκτὸς ᾤχοντο εἰς Δεκέλειαν, οἱ δ᾽ εἰς Μέγαρα.  [15] Ἐν δὲ τῇ Λαμψάκῳ συντάττοντος Ἀλκιβιάδου τὸ στράτευμα πᾶν οἱ πρότεροι στρατιῶται οὐκ ἐβούλοντο τοῖς μετὰ Θρασύλλου συντάττεσθαι, ὡς αὐτοὶ μὲν ὄντες ἀήττητοι, ἐκεῖνοι δὲ ἡττημένοι ἥκοιεν. Ἐνταῦθα δὴ ἐχείμαζον ἅπαντες Λάμψακον τειχίζοντες.  [16] Καὶ ἐστράτευσαν πρὸς Ἄβυδον· Φαρνάβαζος δ᾽ ἐβοήθησεν ἵπποις πολλοῖς, καὶ μάχῃ ἡττηθεὶς ἔφυγεν. Ἀλκιβιάδης δὲ ἐδίωκεν ἔχων τούς τε ἱππέας καὶ τῶν ὁπλιτῶν εἴκοσι καὶ ἑκατόν, ὧν ἦρχε Μένανδρος, μέχρι σκότος ἀφείλετο.  [17] Ἐκ δὲ τῆς μάχης ταύτης συνέβησαν οἱ στρατιῶται αὐτοὶ αὑτοῖς καὶ ἠσπάζοντο τοὺς μετὰ Θρασύλλου. Ἐξῆλθον δέ τινας καὶ ἄλλας ἐξόδους τοῦ χειμῶνος εἰς τὴν ἤπειρον καὶ ἐπόρθουν τὴν βασιλέως χώραν.

[18] Τῷ δ᾽ αὐτῷ χρόνῳ καὶ Λακεδαιμόνιοι τοὺς εἰς τὸ Κορυφάσιον τῶν Εἱλώτων ἀφεστῶτας ἐκ Μαλέας ὑποσπόνδους ἀφῆκαν. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν καιρὸν καὶ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ Τραχινίᾳ Ἀχαιοὶ τοὺς ἐποίκους, ἀντιτεταγμένων πάντων πρὸς Οἰταίους πολεμίους ὄντας, προέδοσαν, ὥστε ἀπολέσθαι αὐτῶν πρὸς ἑπτακοσίους σὺν τῷ ἐκ Λακεδαίμονος ἁρμοστῇ Λαβώτῃ.

[19] Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν οὗτος, ἐν ᾧ καὶ Μῆδοι ἀπὸ Δαρείου τοῦ Περσῶν βασιλέως ἀποστάντες πάλιν προσεχώρησαν αὐτῷ.
 

CHAPITRE II.

Thrasyllus se rend à Samos ; il est battu à l’attaqué d’Éphèse. — La flotte athénienne gagne Lampsaque. — Expédition d’Alcibiade contre Abydos. — Défaite de Pharnabaze ; ravage du pays du roi.

(Avant J. C. 409.)

[1] L’année suivante, celle de la XCIIIe Olympiade, où Évagoras d’Élis remporta le prix de la course nouvelle des chars à deux chevaux, et Eubotas de Cyrène, celui du stade, Euarchippus étant éphore à Sparte, et Euctémon archonte à Athènes, les Athéniens fortifient Thoricum. Thrasyllus, de son côté, prend les vaisseaux qui lui ont été décrétés, arme de peltes cinq mille matelots pour qu’ils puissent faire également le service des peltastes, et s’embarque au commencement de l’été pour Samos. [2] Il y reste trois jours, puis il cingle vers Pygéla (18). Il en ravage le territoire et fait le siège. Quelques habitants de Milet, étant venus au secours des assiégés, poursuivent les troupes légères athéniennes qui se trouvaient dispersées ; [3] mais les peltastes et deux loches d’hoplites viennent soutenir les troupes légères, tuent tous les Milésiens, sauf quelques-uns, s’emparent de deux cents boucliers et élèvent un trophée.[4]  Le lendemain, ils cinglent vers Notium (19), et, après y avoir fait leurs préparatifs, ils se dirigent sur Colophon. Les habitants de Colophon se rangent de leur parti. La nuit suivante, ils font une invasion en Lydie, où le blé était mûr, incendient plusieurs villages, et s’emparent de l’argent, des esclaves et d’un riche butin. [5] Le Perse Stagès, qui était dans la contrée, profitant du moment où les Athéniens étaient dispersés hors du camp pour butiner à leur compte, fond sur eux avec sa cavalerie, leur fait un prisonnier et leur tue sept hommes.

[6] Thrasyllus, après cet exploit, ramène ses troupes à la mer, afin de voguer vers Éphèse. Tissapherne, devinant son dessein, rassemble une nombreuse armée et dépêche des cavaliers pour exhorter tout le monde à venir à Éphèse défendre Diane. [7] Thrasyllus, dix-sept jours après l’invasion, fait voile vers Éphèse et débarque ses hoplites près du Coressus (20) ; mais il fait demeurer la cavalerie, les peltastes, les épibates et le reste des troupes près du marais, de l’autre côté de la ville, et, au point du jour, il fait avancer ses deux corps d’armée. [8] Les troupes de la ville marchent à leur rencontre, renforcées des alliés commandés par Tissapherne, et des Syracusains appartenant soit aux vingt vaisseaux nommés plus haut, soit à cinq autres qui se trouvaient arrivés récemment avec les stratèges Euclès, fils d’Hippon, et Héraclide, fils d’Aristogènei Ajoutons-y deux vaisseaux de Sélinonte (21). [9] Toutes ces troupes marchent d’abord contre les hoplites campés près du Coressus. On les met en fuite, on en tue près de cent, et, après avoir poursuivi les fuyards jusqu’à la mer, on se trouve contre les troupes du marais. Là aussi les Athéniens sont mis en déroute, et il en périt près de trois cents. [10] Les Éphésiens élèvent un trophée sur le champ de bataille, et un autre près du Coressus. Ils donnent des prix de valeur aux Syracusains et aux Sélinontins, soit en général, soit à plusieurs en particulier pour leur bravoure, et ils accordent à jamais l’immunité des impôts à ceux qui voudront se fixer en cet endroit. Les Sélinontins, dont la ville avait été détruite  (22), reçoivent également le droit de cité.

[11] Les Athéniens relèvent leurs morts à la faveur d’une trêve, s’en retournent à Notium, leur donnent la sépulture et font voile vers Lesbos et l’Hellespont. [12] Pendant qu’ils mouillent devant Méthymne, ville de Lesbos, ils voient vingt-cinq vaisseaux syracusains qui revenaient d’Éphèse : ils leur courent sus, en prennent quatre avec leurs équipages, et poursuivent le reste jusqu’à Éphèse. [13] Thrasyllus envoie à Athènes tous les prisonniers, sauf l’Athénien Alcibiade, qu’il fait lapider : c’était un cousin et un compagnon d’exil d’Alcibiade. [14] De là, Thrasyllus cingle vers Sestos avec le reste de l’armée. De Sestos l’armée entière passe à Lampsaque. Cependant arrive l’hiver, durant lequel les Syracusains, enfermés dans les carrières du Pirée, creusent le roc, s’évadent de nuit et s’enfuient, les uns à Décélie, les autres à Mégare. [15] A Lampsaque, Alcibiade veut rassembler toutes ses troupes en un seul corps ; mais ses anciens soldats ne veulent pas être réunis à ceux de Thrasyllus, n’ayant pas été vaincus, et ceux-ci venant d’essuyer une défaite. Ils passent tous l’hiver à Lampsaque, s’y fortifient, et font une expédition contre Abydos. [16] Pharnabaze vient au secours de cette ville avec une nombreuse cavalerie : il est défait et mis en fuite. Alcibiade le poursuit avec ses cavaliers et cent vingt hoplites commandés par Ménandre, jusqu’à ce que l’obscurité lui dérobe les fuyards. [17] Depuis ce combat les soldats se mêlent, et l’on fraternise avec les troupes de Thrasyllus. Il se fait encore cet hiver quelques excursions sur le continent, dans lesquelles on ravage le pays du roi.

[18] Dans le même temps les Lacédémoniens laissent se retirer librement, à la faveur d’une convention, les Hilotes révoltés, qui s’étaient retirés et mêlés à Coryphasium (23). Vers la même époque, les Achéens trahissent les colons d’Héraclée Trachinienne (24) dans un combat général contre les OEtéens, leurs ennemis : de sorte qu’il en périt près de sept cents avec Labotas, harmoste de Lacédémone.

[19] Ainsi finit cette année, dans laquelle les Mèdes, qui s’étaient révoltés contre Darius, roi des Perses, rentrèrent sous son autorité.

CHAPITRE III

 

 

 

[1] Τοῦ δ᾽ ἐπιόντος ἔτους ὁ ἐν Φωκαίᾳ νεὼς τῆς Ἀθηνᾶς ἐνεπρήσθη πρηστῆρος ἐμπεσόντος. Ἐπεὶ δ᾽ ὁ χειμὼν ἔληγε, Παντακλέους μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δ᾽ Ἀντιγένους, ἔαρος ἀρχομένου, δυοῖν καὶ εἴκοσιν ἐτῶν τῷ πολέμῳ παρεληλυθότων, οἱ Ἀθηναῖοι ἔπλευσαν εἰς Προκόννησον παντὶ τῷ στρατοπέδῳ.  [2] Ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπὶ Καλχηδόνα καὶ Βυζάντιον ὁρμήσαντες ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς Καλχηδόνι. Οἱ δὲ Καλχηδόνιοι προσιόντας αἰσθόμενοι τοὺς Ἀθηναίους, τὴν λείαν ἅπασαν κατέθεντο εἰς τοὺς Βιθυνοὺς Θρᾷκας, ἀστυγείτονας ὄντας.  [3] Ἀλκιβιάδης δὲ λαβὼν τῶν τε ὁπλιτῶν ὀλίγους καὶ τοὺς ἱππέας, καὶ τὰς ναῦς παραπλεῖν κελεύσας, ἐλθὼν εἰς τοὺς Βιθυνοὺς ἀπῄτει τὰ τῶν Καλχηδονίων χρήματα· εἰ δὲ μή, πολεμήσειν ἔφη αὐτοῖς. οἱ δὲ ἀπέδοσαν.  [4] Ἀλκιβιάδης δ᾽ ἐπεὶ ἧκεν εἰς τὸ στρατόπεδον τήν τε λείαν ἔχων καὶ πίστεις πεποιημένος, ἀπετείχιζε τὴν Καλχηδόνα παντὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀπὸ θαλάττης εἰς θάλατταν καὶ τοῦ ποταμοῦ ὅσον οἷόν τ᾽ ἦν ξυλίνῳ τείχει.  [5] Ἐνταῦθα Ἱπποκράτης μὲν ὁ Λακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς ἐκ τῆς πόλεως ἐξήγαγε τοὺς στρατιώτας, ὡς μαχούμενος· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀντιπαρετάξαντο αὐτῷ, Φαρνάβαζος δὲ ἔξωθεν τῶν περιτειχισμάτων ἐβοήθει στρατιᾷ τε καὶ ἵπποις πολλοῖς.  [6] Ἱπποκράτης μὲν οὖν καὶ Θράσυλλος ἐμάχοντο ἑκάτερος τοῖς ὁπλίταις χρόνον πολύν, μέχρι Ἀλκιβιάδης ἔχων ὁπλίτας τέ τινας καὶ τοὺς ἱππέας ἐβοήθησε. Καὶ Ἱπποκράτης μὲν ἀπέθανεν, οἱ δὲ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες ἔφυγον εἰς τὴν πόλιν.  [7] Ἅμα δὲ καὶ Φαρνάβαζος, οὐ δυνάμενος συμμεῖξαι πρὸς τὸν Ἱπποκράτην διὰ τὴν στενοπορίαν, τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶν ἀποτειχισμάτων ἐγγὺς ὄντων, ἀπεχώρησεν εἰς τὸ Ἡράκλειον τὸ τῶν Καλχηδονίων, οὗ ἦν αὐτῷ τὸ στρατόπεδον.  [8] Ἐκ τούτου δὲ Ἀλκιβιάδης μὲν ᾤχετο εἰς τὸν Ἑλλήσποντον καὶ εἰς Χερρόνησον χρήματα πράξων· οἱ δὲ λοιποὶ στρατηγοὶ συνεχώρησαν πρὸς Φαρνάβαζον ὑπὲρ Καλχηδόνος εἴκοσι τάλαντα δοῦναι Ἀθηναίοις Φαρνάβαζον καὶ ὡς βασιλέα πρέσβεις Ἀθηναίων ἀναγαγεῖν,  [9] καὶ ὅρκους ἔδοσαν καὶ ἔλαβον παρὰ Φαρναβάζου ὑποτελεῖν τὸν φόρον Καλχηδονίους Ἀθηναίοις ὅσονπερ εἰώθεσαν καὶ τὰ ὀφειλόμενα χρήματα ἀποδοῦναι, Ἀθηναίους δὲ μὴ πολεμεῖν Καλχηδονίοις, ἕως ἂν οἱ παρὰ βασιλέως πρέσβεις ἔλθωσιν.  [10] Ἀλκιβιάδης δὲ τοῖς ὅρκοις οὐκ ἐτύγχανε παρών, ἀλλὰ περὶ Σηλυμβρίαν ἦν· ἐκείνην δ᾽ ἑλὼν πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν, ἔχων Χερρονησίτας τε πανδημεὶ καὶ ἀπὸ Θρᾴκης στρατιώτας καὶ ἱππέας πλείους τριακοσίων. [11] Φαρνάβαζος δὲ ἀξιῶν δεῖν κἀκεῖνον ὀμνύναι, περιέμενεν ἐν Καλχηδόνι, μέχρι ἔλθοι ἐκ τοῦ Βυζαντίου· ἐπειδὴ δὲ ἧκεν, οὐκ ἔφη ὀμεῖσθαι, εἰ μὴ κἀκεῖνος αὐτῷ ὀμεῖται.  [12] Μετὰ ταῦτα ὤμοσεν ὁ μὲν ἐν Χρυσοπόλει οἷς Φαρνάβαζος ἔπεμψε Μιτροβάτει καὶ Ἀρνάπει, ὁ δ᾽ ἐν Καλχηδόνι τοῖς παρ᾽ Ἀλκιβιάδου Εὐρυπτολέμῳ καὶ Διοτίμῳ τόν τε κοινὸν ὅρκον καὶ ἰδίᾳ ἀλλήλοις πίστεις ἐποιήσαντο.

[13] Φαρνάβαζος μὲν οὖν εὐθὺς ἀπῄει, καὶ τοὺς παρὰ βασιλέα πορευομένους πρέσβεις ἀπαντᾶν ἐκέλευσεν εἰς Κύζικον. Ἐπέμφθησαν δὲ Ἀθηναίων μὲν Δωρόθεος, Φιλοκύδης, Θεογένης, Εὐρυπτόλεμος, Μαντίθεος, σὺν δὲ τούτοις Ἀργεῖοι Κλεόστρατος, Πυρρόλοχος· ἐπορεύοντο δὲ καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεις Πασιππίδας καὶ ἕτεροι, μετὰ δὲ τούτων καὶ Ἑρμοκράτης, ἤδη φεύγων ἐκ Συρακουσῶν, καὶ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Πρόξενος.

[14] Καὶ Φαρνάβαζος μὲν τούτους ἦγεν· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὸ Βυζάντιον ἐπολιόρκουν περιτειχίσαντες, καὶ πρὸς τὸ τεῖχος ἀκροβολισμοὺς καὶ προσβολὰς ἐποιοῦντο. [15] Ἐν δὲ τῷ Βυζαντίῳ ἦν Κλέαρχος Λακεδαιμόνιος ἁρμοστὴς καὶ σὺν αὐτῷ τῶν περιοίκων τινὲς καὶ τῶν νεοδαμώδων οὐ πολλοὶ καὶ Μεγαρεῖς καὶ ἄρχων αὐτῶν Ἕλιξος Μεγαρεὺς καὶ Βοιωτοὶ καὶ τούτων ἄρχων Κοιρατάδας.  [16] Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ὡς οὐδὲν ἐδύναντο διαπράξασθαι κατ᾽ ἰσχύν, ἔπεισάν τινας τῶν Βυζαντίων προδοῦναι τὴν πόλιν.  [17] Κλέαρχος δὲ ὁ ἁρμοστὴς οἰόμενος οὐδένα ἂν τοῦτο ποιῆσαι, καταστήσας δὲ ἅπαντα ὡς ἐδύνατο κάλλιστα καὶ ἐπιτρέψας τὰ ἐν τῇ πόλει Κοιρατάδᾳ καὶ Ἑλίξῳ, διέβη παρὰ τὸν Φαρνάβαζον εἰς τὸ πέραν, μισθόν τε τοῖς στρατιώταις παρ᾽ αὐτοῦ ληψόμενος καὶ ναῦς συλλέξων, αἳ ἦσαν ἐν τῷ Ἑλλησπόντῳ ἄλλαι καταλελειμμέναι φρουρίδες ὑπὸ Πασιππίδου καὶ ἐν Ἀντάνδρῳ καὶ ἃς Ἀγησανδρίδας εἶχεν ἐπὶ Θρᾴκης, ἐπιβάτης ὢν Μινδάρου, καὶ ὅπως ἄλλαι ναυπηγηθείησαν, ἁθρόαι δὲ γενόμεναι πᾶσαι κακῶς τοὺς συμμάχους τῶν Ἀθηναίων ποιοῦσαι ἀποσπάσειαν τὸ στρατόπεδον ἀπὸ τοῦ Βυζαντίου.
[18] Ἐπεὶ δ᾽ ἐξέπλευσεν ὁ Κλέαρχος, οἱ προδιδόντες τὴν πόλιν τῶν Βυζαντίων, Κύδων καὶ Ἀρίστων καὶ Ἀναξικράτης καὶ Λυκοῦργος καὶ Ἀναξίλαος (ὃς ἐπαγόμενος θανάτου ὕστερον  [19] ἐν Λακεδαίμονι διὰ τὴν προδοσίαν ἀπέφυγεν, ἀπολογούμενος ὅτι οὐ προδιδοίη τὴν πόλιν, ἀλλὰ σώσαι, παῖδας ὁρῶν καὶ γυναῖκας λιμῷ ἀπολλυμένους, Βυζάντιος ὢν καὶ οὐ Λακεδαιμόνιος: τὸν γὰρ ἐνόντα σῖτον Κλέαρχον τοῖς Λακεδαιμονίων στρατιώταις διδόναι· διὰ ταῦτ᾽ οὖν τοὺς πολεμίους ἔφη εἰσέσθαι, οὐκ ἀργυρίου ἕνεκα οὐδὲ διὰ τὸ μισεῖν Λακεδαιμονίους·

[20] ἐπεὶ δὲ αὐτοῖς παρεσκεύαστο, νυκτὸς ἀνοίξαντες τὰς πύλας τὰς ἐπὶ τὸ Θρᾴκιον καλουμένας εἰσήγαγον τὸ στράτευμα καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην. [21] Ὁ δὲ Ἕλιξος καὶ ὁ Κοιρατάδας οὐδὲν τούτων εἰδότες ἐβοήθουν μετὰ πάντων εἰς τὴν ἀγοράν· ἐπεὶ δὲ πάντῃ οἱ πολέμιοι κατεῖχον, οὐδὲν ἔχοντες ὅ τι ποιήσαιεν, παρέδοσαν σφᾶς αὐτούς.  [22] Καὶ οὗτοι μὲν ἀπεπέμφθησαν εἰς Ἀθήνας, καὶ ὁ Κοιρατάδας ἐν τῷ ὄχλῳ ἀποβαινόντων ἐν Πειραιεῖ ἔλαθεν ἀποδρὰς καὶ ἀπεσώθη εἰς Δεκέλειαν.
 

CHAPITRE III.

Siège de Chalcédoine par les Athéniens ; ils font la paix avec Pharnabaze et s’emparent de Byzance.

(Avant J. C. 408.)

[1] L’année suivante, le temple de Minerve, à Phocée, est frappé de la foudre et réduit en cendres. Sur la fin de l’hiver, Pantaclès étant éphore, et Antigène archonte, au commencement du printemps, la vingt-deuxième année de la guerre, les Athéniens cinglent vers Proconèse avec toute l’armée, [2] vont de là mouiller devant Byzance, et campent devant Chalcédoine. Les Chalcédoniens, informés de l’arrivée des Athéniens, avaient déposé tout leur avoir chez les Thraces de Bithynie, leurs voisins (25). [3] Alcibiade prend avec lui quelques hoplites et sa cavalerie, fait longer la côte aux navires, se rend chez les Bithyniens et demande les trésors des Chalcédoniens. En cas de refus, il déclare la guerre : [4] on les lui livre. Alcibiade, de retour au camp avec son butin et la garantie d’un traité, fait investir Chalcédoine d’une mer à l’autre par toute l’armée, et ferme le fleuve autant que le peut un rempart de bois. [5] Alors Hippocrate, harmoste lacédémonien, fait sortir ses troupes de la ville pour livrer le combat. Les Athéniens se déploient vis-à-vis, en ordre de bataille, et Pharnabaze, hors de l’enceinte, vient secourir les assiégés avec son armée et une nombreuse cavalerie. [6] Hippocrate et Thrasyllus combattent longtemps tous deux avec les hoplites, jusqu’à ce qu’Alcibiade arrive au secours avec quelques hoplites et ses cavaliers. Hippocrate est tué, et sa troupe s’enfuit dans la ville. [7] En même temps, Pharnabaze, qui ne pouvait rejoindre Hippocrate, à cause du peu d’espace laissé entre le fleuve et les retranchements, se retire vers l’Héracléum (26) des Chalcédoniens, près duquel il avait son camp. [8] Alcibiade parut alors par l’Hellespont et par la Chersonèse, afin de recueillir de l’argent. Les autres stratèges (27) conviennent avec Pharnabaze, au sujet de Chalcédoine, que Pharnabaze payera vingt talents aux Athéniens, et qu’il conduira au roi des députés athéniens : [9] les Athéniens et Pharnabaze s’engagent par des serments d’après lesquels les Chalcédoniens payeront aux Athéniens le tribut accoutumé et lui livreront les sommes dues, à condition que les Athéniens n’entreprendront pas d’hostilité contre eux avant le retour des députés qui sont auprès du roi. Alcibiade n’était point présent à ces serments, il était alors devant Sélybrie. Cette ville prise, il vient à Byzance, amenant les Chersonésiens en masse, des troupes de Thrace et plus de trois cents hommes de cavalerie. [11] Pharnabaze, jugeant nécessaire de lui faire prêter serment, attend à Chalcédoine qu’il soit revenu de Byzance. Mais Alcibiade, dès qu’il est arrivé, déclare qu’il ne jurera pas, si Pharnabaze aussi ne renouvelle pas son serment devant lui. [12] Il jure ensuite à Chrysopolis, en présence de Métrobate et d’Arbate, envoyés par Pharnabaze, et celui-ci, à Chalcédoine, prête le serment public devant Euryptolème et Diotime, représentants d’Alcibiade ; après quoi ils se donnent des gages particuliers.

[13] Pharnabaze part aussitôt après, et commande aux envoyés qui doivent se rendre auprès du roi de le rejoindre à Cyzique. Les envoyés des Athéniens étaient Dorothée, Philodice, Théogène, Euryptolème, Mantithéus, et avec eux les Argiens Cléostrate et Pyrrholochus. Il y avait également des députés lacédémoniens, Pasidippidas et autres, et puis encore Hermocrate, déjà banni de Syracuse, et son frère Proxène.

[14] Cependant les Athéniens assiègent Byzance qu’ils ont investie et qu’ils inquiètent par des projectiles et des assauts. [15] Dans Byzance se trouvait l’harmoste lacédémonien Cléarque, et avec lui quelques périèques (28) et un petit nombre de néodamodes (29), ainsi que des Mégariens commandés par Hélixus de Mégare, et des Béotiens conduits par Cératadas. [16] Les Athéniens, voyant qu’ils n’arrivent à rien par la force, persuadent quelques Byzantins de leur livrer la ville. [17] L’harmoste Cléarque ne supposait personne capable de cette trahison. Après avoir tout organisé pour le mieux et confié la défense de la ville à Cératadas et à Hélixus, il se rend vers Pharnabaze, sur le continent opposé, afin d’obtenir de lui la paye des soldats, de rassembler des vaisseaux que Pasidippas avait laissés en observation dans l’Hellespont, de les réunir à d’autres qui étaient à Antandros et à ceux qu’Hégésandridas, second de Mindare, avait en Thrace, puis d’en faire construire de nouveaux, et, avec toutes ces forces réunies, de harceler les alliés des Athéniens et de faire lever le siège de Byzance. [18] Dès que Cléarque est parti, ceux qui veulent livrer la ville de Byzance se mettent à l’œuvre. C’étaient Cydon, Ariston, Anaxicrate, Lycurgue et Anaxilaüs. [19] Cet Anaxilaüs, cité plus tard en jugement à Lacédémone, comme coupable de trahison, fut absous pour avoir, non point trahi, mais sauvé la ville, où il voyait les femmes et les enfants mourir de faim, étant d’ailleurs lui-même Byzantin, et non pas Lacédémonien. Or, Cléarque faisait délivrer aux soldats lacédémoniens tout le blé qui était dans la ville. C’était pour cela qu’Anaxilaüs disait avoir introduit l’ennemi, et non par l’appât de l’argent ou par haine des Lacédémoniens.

[20] Dès que tout est prêt pour le dessein, les conjurés ouvrent la porte appelée porte de Thrace, et introduisent Alcibiade avec l’armée athénienne. [21] Hélixus et Cératadas, qui ne savent rien du complot, se portent en armes sur la place publique avec toutes leurs troupes ; mais, voyant les ennemis maîtres de tous les postes [22] et se sentant dans l’impossibilité d’agir, ils se rendent et sont envoyés à Athènes. En descendant au Pirée, Cératadas s’échappe dans la foule et se réfugie à Décélie.

CHAPITRE IV

 

 

[1] Φαρνάβαζος δὲ καὶ οἱ πρέσβεις τῆς Φρυγίας ἐν Γορδείῳ ὄντες τὸν χειμῶνα τὰ περὶ τὸ Βυζάντιον πεπραγμένα ἤκουσαν.  [2] Ἀρχομένου δὲ τοῦ ἔαρος πορευομένοις αὐτοῖς παρὰ βασιλέα ἀπήντησαν καταβαίνοντες οἵ τε Λακεδαιμονίων πρέσβεις Βοιώτιος [ὄνομα] καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ οἱ ἄλλοι ἄγγελοι, καὶ ἔλεγον ὅτι Λακεδαιμόνιοι ὧν δέονται πάντων πεπραγότες εἶεν παρὰ βασιλέως,  [3] καὶ Κῦρος, ἄρξων πάντων τῶν ἐπὶ θαλάττῃ καὶ συμπολεμήσων Λακεδαιμονίοις, ἐπιστολήν τε ἔφερε τοῖς κάτω πᾶσι τὸ βασίλειον σφράγισμα ἔχουσαν, ἐν ᾗ ἐνῆν καὶ τάδε· « Καταπέμπω Κῦρον κάρανον τῶν εἰς Καστωλὸν ἁθροιζομένων. » Τὸ δὲ κάρανον ἔστι κύριον.  [4] Ταῦτ᾽ οὖν ἀκούοντες οἱ τῶν Ἀθημαίων πρέσβεις, καὶ ἐπειδὴ Κῦρον εἶδον, ἐβούλοντο μὲν μάλιστα παρὰ βασιλέα ἀναβῆναι, εἰ δὲ μή, οἴκαδε ἀπελθεῖν. [5] Κῦρος δὲ Φαρναβάζῳ εἶπεν ἢ παραδοῦναι τοὺς πρέσβεις ἑαυτῷ ἢ μὴ οἴκαδέ πω ἀποπέμψαι, βουλόμενος τοὺς Ἀθηναίους μὴ εἰδέναι τὰ πραττόμενα.  [6] Φαρνάβαζος δὲ τέως μὲν κατεῖχε τοὺς πρέσβεις, φάσκων τοτὲ μὲν ἀνάξειν αὐτοὺς παρὰ βασιλέα, τοτὲ δὲ οἴκαδε ἀποπέμψειν, ὡς μηδὲν μέμψησθε·  [7] ἐπειδὴ δὲ ἐνιαυτοὶ ἦσαν τρεῖς, ἐδεήθη τοῦ Κύρου ἀφεῖναι αὐτούς, φάσκων ὀμωμοκέναι καὶ ἀπάξειν ἐπὶ θάλατταν, ἐπειδὴ οὐ παρὰ βασιλέα. Πέμψαντες δὲ Ἀριοβαρζάνει παρακομίσαι αὐτοὺς ἐκέλευον· ὁ δὲ ἀπήγαγεν εἰς Κίον τῆς Μυσίας, ὅθεν πρὸς τὸ ἄλλο στρατόπεδον ἀπέπλευσαν.

[8] Ἀλκιβιάδης δὲ βουλόμενος μετὰ τῶν στρατιωτῶν ἀποπλεῖν οἴκαδε, ἀνήχθη εὐθὺς ἐπὶ Σάμου· ἐκεῖθεν δὲ λαβὼν τῶν νεῶν εἴκοσιν ἔπλευσε τῆς Καρίας εἰς τὸν Κεραμικὸν κόλπον.  [9] Ἐκεῖθεν δὲ συλλέξας ἑκατὸν τάλαντα ἧκεν εἰς τὴν Σάμον. Θρασύβουλος δὲ σὺν τριάκοντα ναυσὶν ἐπὶ Θρᾴκης ᾤχετο, ἐκεῖ δὲ τά τε ἄλλα χωρία τὰ πρὸς Λακεδαιμονίους μεθεστηκότα κατεστρέψατο καὶ Θάσον, ἔχουσαν κακῶς ὑπό τε τῶν πολέμων καὶ στάσεων καὶ λιμοῦ.  [10] Θράσυλλος δὲ σὺν τῇ ἄλλῃ στρατιᾷ εἰς Ἀθήνας κατέπλευσε· πρὶν δὲ ἥκειν αὐτὸν οἱ Ἀθηναῖοι στρατηγοὺς εἴλοντο Ἀλκιβιάδην μὲν φεύγοντα καὶ Θρασύβουλον ἀπόντα, Κόνωνα δὲ τρίτον ἐκ τῶν οἴκοθεν.

[11] Ἀλκιβιάδης δὲ ἐκ τῆς Σάμου ἔχων τὰ χρήματα κατέπλευσεν εἰς Πάρον ναυσὶν εἴκοσιν, ἐκεῖθεν δ᾽ ἀνήχθη εὐθὺ Γυθείου ἐπὶ κατασκοπὴν τῶν τριήρων, ἃς ἐπυνθάνετο Λακεδαιμονίους αὐτόθι παρασκευάζειν τριάκοντα, καὶ τοῦ οἴκαδε κατάπλου ὅπως ἡ πόλις πρὸς αὐτὸν ἔχοι.  [12] Ἐπεὶ δὲ ἑώρα ἑαυτῷ εὔνουν οὖσαν καὶ στρατηγὸν αὑτὸν ᾑρημένον καὶ ἰδίᾳ μεταπεμπομένους τοὺς ἐπιτηδείους, κατέπλευσεν εἰς τὸν Πειραιᾶ ἡμέρᾳ ᾗ Πλυντήρια ἦγεν ἡ πόλις, τοῦ ἕδους κατακεκαλυμμένου τῆς Ἀθηνᾶς, ὅ τινες οἰωνίζοντο ἀνεπιτήδειον εἶναι καὶ αὐτῷ καὶ τῇ πόλει. Ἀθηναίων γὰρ οὐδεὶς ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐδενὸς σπουδαίου ἔργου τολμήσαι ἂν ἅψασθαι.  [13] Καταπλέοντος δ᾽ αὐτοῦ ὅ τε ἐκ τοῦ Πειραιῶς καὶ ὁ ἐκ τοῦ ἄστεως ὄχλος ἡθροίσθη πρὸς τὰς ναῦς, θαυμάζοντες καὶ ἰδεῖν βουλόμενοι τὸν Ἀλκιβιάδην, λέγοντες [ὅτι] οἱ μὲν ὡς κράτιστος εἴη τῶν πολιτῶν καὶ μόνος [ἀπελογήθη ὡς] οὐ δικαίως φύγοι, ἐπιβουλευθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν ἔλαττον ἐκείνου δυναμένων μοχθηρότερά τε λεγόντων καὶ πρὸς τὸ αὑτῶν ἴδιον κέρδος πολιτευόντων, ἐκείνου ἀεὶ τὸ κοινὸν αὔξοντος καὶ ἀπὸ τῶν αὑτοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ τῆς πόλεως δυνατοῦ·  [14] Ἐθέλοντος δὲ τότε κρίνεσθαι παραχρῆμα τῆς αἰτίας ἄρτι γεγενημένης ὡς ἠσεβηκότος εἰς τὰ μυστήρια, ὑπερβαλλόμενοι οἱ ἐχθροὶ τὰ δοκοῦντα δίκαια εἶναι ἀπόντα αὐτὸν ἐστέρησαν τῆς πατρίδος·  [15] ἐν ᾧ χρόνῳ ὑπὸ ἀμηχανίας δουλεύων ἠναγκάσθη μὲν θεραπεύειν τοὺς ἐχθίστους, κινδυνεύων ἀεὶ παρ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἀπολέσθαι· τοὺς δὲ οἰκειοτάτους πολίτας τε καὶ συγγενεῖς καὶ τὴν πόλιν ἅπασαν ὁρῶν ἐξαμαρτάνουσαν, οὐκ εἶχεν ὅπως ὠφελοίη φυγῇ ἀπειργόμενος·  [16] οὐκ ἔφασαν δὲ τῶν οἵωνπερ αὐτὸς ὄντων εἶναι καινῶν δεῖσθαι πραγμάτων οὐδὲ μεταστάσεως· ὑπάρχειν γὰρ ἐκ τοῦ δήμου αὐτῷ μὲν τῶν τε ἡλικιωτῶν πλέον ἔχειν τῶν τε πρεσβυτέρων μὴ ἐλαττοῦσθαι, τοῖς δ᾽ αὐτοῦ ἐχθροῖς τοιούτοις δοκεῖν εἶναι οἵοισπερ πρότερον, ὕστερον δὲ δυνασθεῖσιν ἀπολλύναι τοὺς βελτίστους, αὐτοὺς δὲ μόνους λειφθέντας δι᾽ αὐτὸ τοῦτο ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τῶν πολιτῶν ὅτι ἑτέροις βελτίοσιν οὐκ εἶχον χρῆσθαι·

[17] οἱ δέ, ὅτι τῶν παροιχομένων αὐτοῖς κακῶν μόνος αἴτιος εἴη, τῶν τε φοβερῶν ὄντων τῇ πόλει γενέσθαι μόνος κινδυνεύσαι ἡγεμὼν καταστῆναι.

[18] Ἀλκιβιάδης δὲ πρὸς τὴν γῆν ὁρμισθεὶς ἀπέβαινε μὲν οὐκ εὐθύς, φοβούμενος τοὺς ἐχθρούς· ἐπαναστὰς δὲ ἐπὶ τοῦ καταστρώματος ἐσκόπει τοὺς αὑτοῦ ἐπιτηδείους, εἰ παρείησαν.  [19] Κατιδὼν δὲ Εὐρυπτόλεμον τὸν Πεισιάνακτος, αὑτοῦ δὲ ἀνεψιόν, καὶ τοὺς ἄλλους οἰκείους καὶ τοὺς φίλους μετ᾽ αὐτῶν, τότε ἀποβὰς ἀναβαίνει εἰς τὴν πόλιν μετὰ τῶν παρεσκευασμένων, εἴ τις ἅπτοιτο, μὴ ἐπιτρέπειν.  [20] Ἐν δὲ τῇ βουλῇ καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ ἀπολογησάμενος ὡς οὐκ ἠσεβήκει, εἰπὼν δὲ ὡς ἠδίκηται, λεχθέντων δὲ καὶ ἄλλων τοιούτων καὶ οὐδενὸς ἀντειπόντος διὰ τὸ μὴ ἀνασχέσθαι ἂν τὴν ἐκκλησίαν, ἀναρρηθεὶς ἁπάντων ἡγεμὼν αὐτοκράτωρ, ὡς οἷός τε ὢν σῶσαι τὴν προτέραν τῆς πόλεως δύναμιν, πρότερον μὲν τὰ μυστήρια τῶν Ἀθηναίων κατὰ θάλατταν ἀγόντων διὰ τὸν πόλεμον, κατὰ γῆν ἐποίησεν ἐξαγαγὼν τοὺς στρατιώτας ἅπαντας·  [21] μετὰ δὲ ταῦτα κατελέξατο στρατιάν, ὁπλίτας μὲν πεντακοσίους καὶ χιλίους, ἱππέας δὲ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν, ναῦς δ᾽ ἑκατόν.

Καὶ μετὰ τὸν κατάπλουν τρίτῳ μηνὶ ἀνήχθη ἐπ᾽ Ἄνδρον ἀφεστηκυῖαν τῶν Ἀθηναίων, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ Ἀριστοκράτης καὶ Ἀδείμαντος ὁ Λευκολοφίδου συνεπέμφθησαν ᾑρημένοι κατὰ γῆν στρατηγοί.  [22] Ἀλκιβιάδης δὲ τὸ στράτευμα ἀπεβίβασε τῆς Ἀνδρίας χώρας εἰς Γαύριον· ἐκβοηθήσαντας δὲ τοὺς Ἀνδρίους ἐτρέψαντο καὶ κατέκλεισαν εἰς τὴν πόλιν καί τινας ἀπέκτειναν οὐ πολλούς, καὶ τοὺς Λάκωνας οἳ αὐτόθι ἦσαν.  [23] Ἀλκιβιάδης δὲ τροπαῖόν τε ἔστησε καὶ μείνας αὐτοῦ ὀλίγας ἡμέρας ἔπλευσεν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν ὁρμώμενος ἐπολέμει.
 

CHAPITRE IV.

Ambassade inutile des Athéniens en Perse. — Alcibiade est nommé généralissime.

(Avant J. C. 407.)

[1] Pharnabaze et les députés apprennent les événements de Byzance à Gordium (30), ville de Phrygie, où ils passaient l’hiver. [2] Au commencement du printemps, ils s’acheminent vers le roi, et rencontrent, à la descente, l’ambassade lacédémonienne, composée d’un nommé Béotius et d’autres députés, qui leur annoncent que les Lacédémoniens ont obtenu du roi tout ce qu’ils demandaient. [3] On rencontre également Cyrus, qui avait reçu le commandement de toutes les provinces maritimes, et qui devait soutenir les Lacédémoniens. Il était porteur d’une lettre munie du sceau royal et adressée à tous les habitants des bas pays, avec ces mots : « J’envoie Cyrus en qualité de caranos des peuples qui s’assemblent dans le Castole (31). » Caranos veut dire souverain. [4] Les députés athéniens, après avoir appris ces nouvelles et vu Cyrus lui-même, désirent d’autant plus vivement se rendre vers le roi, ou sinon, retourner dans leur patrie ; [5] mais Cyrus commande à Pharnabaze de lui livrer les députés, ou tout au moins de ne pas les laisser retourner chez eux, ne voulant pas que les Athéniens fussent instruits de ce qui s’était passé. [6] Pharnabaze, pour qu’ils n’aient rien à lui reprocher, les retient tout le temps nécessaire, en leur disant tantôt qu’il les conduira vers le roi, tantôt qu’il les renverra à Athènes. [7] Mais, au bout de trois ans, il prie Cyrus de les relâcher, en lui représentant qu’il a juré de les reconduire jusqu’à la mer, s’il ne les mène pas au roi. On les envoie donc à Ariobarzane (32), qui reçoit l’ordre de les reconduire ; celui-ci les mène à Cios de Mysie, d’où ils rejoignent par mer le reste de l’armée.

[8] Alcibiade, voulant retourner à Athènes avec ses troupes, fait voile directement vers Samos, d’où il entre dans le golfe Céramique, en Carie, avec vingt vaisseaux. [9] Après avoir prélevé vingt talents sur ces contrées, il revient à Samos. Thrasybule, avec trente vaisseaux, se rend en Thrace, où il réduit les places qui avaient passé aux Lacédémoniens, et entre autres, Thase, qui avait été dévastée par la guerre, les dissensions et la faim. [10] Thrasyllus rentre à Athènes avec le reste de l’armée. Avant son arrivée, les Athéniens avaient élu trois stratèges : Alcibiade exilé, Thrasybule absent, et Conon qui était dans la ville.

[11] De Samos, Alcibiade, avec ses vingt trirèmes et son argent, se rend à Paros, d’où il se dirige droit vers Gythium (33), pour observer les trente trirèmes qu’il savait que les Lacédémoniens y préparaient, et pour s’assurer comment son retour serait accueilli par sa patrie. [12] Voyant que la ville lui est favorable, qu’on l’a élu stratège, et que ses amis en particulier l’engagent à revenir, il entre au Pirée le jour où la ville célébrait les Plyntéries (34), où l’on couvre d’un voile la statue de Minerve, ce que quelques-uns regardèrent comme de mauvais augure pour lui et pour la ville, attendu que, ce jour-là, pas un Athénien n’oserait entreprendre un acte sérieux. [13] Au moment où il débarque au Pirée, la foule du Pirée et celle de la ville se presse autour des vaisseaux pour admirer et pour voir cet Alcibiade, que plusieurs assurent être le meilleur de tous les citoyens : « Seul, disent-ils, il a montré l’injustice de son bannissement ; il a été victime de gens qui ne le valent pas, qu’il écrasait de son éloquence, et dont toute la politique n’allait qu’à leur intérêt personnel. Lui, au contraire, il a toujours travaillé au bien commun par l’emploi simultané de ses ressources et de celles de la ville. [14] Quand il a voulu être jugé sans délai sur l’accusation portée contre lui comme profanateur des mystères, ses ennemis ont fait rejeter une demande qui paraissait juste, et ont profité de son absence pour le bannir de sa patrie. [15] Alors, esclave de la misère, il s’est vu forcé de servir ses plus cruels ennemis, exposé chaque jour à perdre la vie, voyant ses amis les plus intimes, ses concitoyens, ses proches, la ville entière, commettre de grandes fautes, sans pouvoir leur être d’aucun secours à cause des entraves de son exil. [16] Ce n’est pas d’hommes comme lui, ajoutaient-ils, qu’on doit craindre des révolutions et des bouleversements, puisque la faveur du peuple le met au-dessus de tous ceux de son âge et l’égale à ceux qui sont plus vieux que lui, tandis que ses ennemis semblent à son égard ce qu’ils étaient auparavant, prêts à faire périr, dès qu’ils en auront la puissance, tous les meilleurs citoyens : aussi sont-ils demeurés en place, parce que le peuple s’en contente, à cause de l’absence de citoyens qui vaillent mieux (35). »

[17] Le parti opposé disait qu’Alcibiade était la cause unique de tous les maux qu’on avait soufferts, et qu’on risquait de voir ce général attirer à lui seul sur la ville tout ce qu’elle avait à redouter de fâcheux.

[18] Alcibiade, après avoir abordé au rivage, ne descend pas tout de suite à terre, dans la crainte de ses ennemis ; mais il se tient sur le pont, et cherche à voir si ses amis sont là. [19] Apercevant son cousin Euryptolème, fils de Pisianax, et ses autres parents et amis, il débarque et monte à la ville avec cette escorte, déterminée à le protéger contre une attaque. [20] Dans le conseil et dans l’assemblée, il se défend d’avoir profané les mystères, et dit qu’il est victime d’une injustice. Après avoir présenté plusieurs raisons du même genre sans rencontrer un seul contradicteur, parce que l’assemblée ne l’aurait pas souffert, il est proclamé, à l’unanimité, généralissime absolu, comme seul capable de rendre à la république son ancienne puissance. [21] Alors il fait sortir toutes les troupes, afin que la procession des mystères, qui, à cause de la guerre, avait dû se faire par mer, puisse reprendre la route de terre (36) ; puis il lève une armée de mille cinq cents hoplites, de cent cinquante chevaux et de cent vaisseaux.

Le troisième mois après son débarquement, il fait voile contre Andros, qui avait quitté le parti des Athéniens, et on lui adjoint Aristocrate et Adimante, fils de Leucolophidès, comme stratèges des troupes de terre. [22] Alcibiade débarque son armée sur le territoire d’Andros, à Gaurium, met en fuite les Andriens qui s’étaient portés à sa rencontre, les renferme dans leurs murs, après leur avoir tué quelques hommes et tous les Lacédémoniens qui se trouvaient avec eux, [23] élève un trophée, et, après être resté là quelques jours, fait voile vers Samos, où il commence les hostilités.

CHAPITRE V

 

 

 

[1] Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι πρότερον τούτων οὐ πολλῷ χρόνῳ Κρατησιππίδᾳ τῆς ναυαρχίας παρεληλυθυίας Λύσανδρον ἐξέπεμψαν ναύαρχον. Ὁ δὲ ἀφικόμενος εἰς Ῥόδον καὶ ναῦς ἐκεῖθεν λαβών, εἰς Κῶ καὶ Μίλητον ἔπλευσεν, ἐκεῖθεν δ᾽ εἰς Ἔφεσον, καὶ ἐκεῖ ἔμεινε ναῦς ἔχων ἑβδομήκοντα μέχρι οὗ Κῦρος εἰς Σάρδεις ἀφίκετο. [2] Ἐπεὶ δ᾽ ἧκεν, ἀνέβη πρὸς αὐτὸν σὺν τοῖς ἐκ Λακεδαίμονος πρέσβεσιν. Ἐνταῦθα δὴ κατά τε τοῦ Τισσαφέρνους ἔλεγον ἃ πεποιηκὼς εἴη, αὐτοῦ τε Κύρου ἐδέοντο ὡς προθυμοτάτου πρὸς τὸν πόλεμον γενέσθαι. [3] Κῦρος δὲ τόν τε πατέρα ἔφη ταῦτα ἐπεσταλκέναι καὶ αὐτὸς οὐκ ἄλλ᾽ ἐγνωκέναι, ἀλλὰ πάντα ποιήσειν· ἔχων δὲ ἥκειν τάλαντα πεντακόσια: ἐὰν δὲ ταῦτα ἐπιλίπῃ, τοῖς ἰδίοις χρήσεσθαι ἔφη, ἃ ὁ πατὴρ αὐτῷ ἔδωκεν· ἐὰν δὲ καὶ ταῦτα, καὶ τὸν θρόνον κατακόψειν ἐφ᾽ οὗ ἐκάθητο, ὄντα ἀργυροῦν καὶ χρυσοῦν.

[4] Οἱ δὲ ταῦτά τε ἐπῄνουν καὶ ἐκέλευον αὐτὸν τάξαι τῷ ναύτῃ δραχμὴν Ἀττικήν, διδάσκοντες ὅτι, ἂν οὗτος ὁ μισθὸς γένηται, οἱ τῶν Ἀθηναίων ναῦται ἀπολείψουσι τὰς ναῦς, καὶ μείω χρήματα ἀναλώσει.  [5] Ὁ δὲ καλῶς μὲν ἔφη αὐτοὺς λέγειν, οὐ δυνατὸν δ᾽ εἶναι παρ᾽ ἃ βασιλεὺς ἐπέστειλεν αὐτῷ ἄλλα ποιεῖν. Εἶναι δὲ καὶ τὰς συνθήκας οὕτως ἐχούσας, τριάκοντα μνᾶς ἑκάστῃ νηὶ τοῦ μηνὸς διδόναι, ὁπόσας ἂν βούλωνται τρέφειν Λακεδαιμόνιοι.

[6] Ὁ δὲ Λύσανδρος τότε μὲν ἐσιώπησε· μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον, ἐπεὶ αὐτῷ προπιὼν ὁ Κῦρος ἤρετο τί ἂν μάλιστα χαρίζοιτο ποιῶν, εἶπεν ὅτι « Εἰ πρὸς τὸν μισθὸν ἑκάστῳ ναύτῃ ὀβολὸν προσθείης. » [7] Ἐκ δὲ τούτου τέτταρες ὀβολοὶ ἦν ὁ μισθός, πρότερον δὲ τριώβολον. καὶ τόν τε προοφειλόμενον ἀπέδωκε καὶ ἔτι μηνὸς προέδωκεν, ὥστε τὸ στράτευμα πολὺ προθυμότερον εἶναι.  [8] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι ἀκούοντες ταῦτα ἀθύμως μὲν εἶχον, ἔπεμπον δὲ πρὸς τὸν Κῦρον πρέσβεις διὰ Τισσαφέρνους.  [9] Ὁ δὲ οὐ προσεδέχετο, δεομένου Τισσαφέρνους καὶ λέγοντος, ἅπερ αὐτὸς ἐποίει πεισθεὶς ὑπ᾽ Ἀλκιβιάδου, σκοπεῖν ὅπως τῶν Ἑλλήνων μηδὲ οἵτινες ἰσχυροὶ ὦσιν, ἀλλὰ πάντες ἀσθενεῖς, αὐτοὶ ἐν αὑτοῖς στασιάζοντες.

[10] Καὶ ὁ μὲν Λύσανδρος, ἐπεὶ αὐτῷ τὸ ναυτικὸν συνετέτακτο, ἀνελκύσας τὰς ἐν τῇ Ἐφέσῳ οὔσας ναῦς ἐνενήκοντα ἡσυχίαν ἦγεν, ἐπισκευάζων καὶ ἀναψύχων αὐτάς.  [11] Ἀλκιβιάδης δὲ ἀκούσας Θρασύβουλον ἔξω Ἑλλησπόντου ἥκοντα †τειχίζειν Φώκαιαν διέπλευσε πρὸς αὐτόν, καταλιπὼν ἐπὶ ταῖς ναυσὶν Ἀντίοχον τὸν αὑτοῦ κυβερνήτην, ἐπιστείλας μὴ ἐπιπλεῖν ἐπὶ τὰς Λυσάνδρου ναῦς. [12] Ὁ δὲ Ἀντίοχος τῇ τε αὑτοῦ νηὶ καὶ ἄλλῃ ἐκ Νοτίου εἰς τὸν λιμένα τῶν Ἐφεσίων εἰσπλεύσας παρ᾽ αὐτὰς τὰς πρῴρας τῶν Λυσάνδρου νεῶν παρέπλει.  [13] Ὁ δὲ Λύσανδρος τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγας τῶν νεῶν καθελκύσας ἐδίωκεν αὐτόν, ἐπεὶ δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τῷ Ἀντιόχῳ ἐβοήθουν πλείοσι ναυσί, τότε δὴ καὶ πάσας συντάξας ἐπέπλει. μετὰ δὲ ταῦτα καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ τοῦ Νοτίου καθελκύσαντες τὰς λοιπὰς τριήρεις ἀνήχθησαν, ὡς ἕκαστος ἤνοιξεν.  [14] Ἐκ τούτου δ᾽ ἐναυμάχησαν οἱ μὲν ἐν τάξει, οἱ δὲ Ἀθηναῖοι διεσπαρμέναις ταῖς ναυσί, μέχρι οὗ ἔφυγον ἀπολέσαντες πεντεκαίδεκα τριήρεις. Τῶν δὲ ἀνδρῶν οἱ μὲν πλεῖστοι ἐξέφυγον, οἱ δ᾽ ἐζωγρήθησαν. Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς ἀναλαβὼν καὶ τροπαῖον στήσας ἐπὶ τοῦ Νοτίου διέπλευσεν εἰς Ἔφεσον, οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι εἰς Σάμον.

[15] Μετὰ δὲ ταῦτα Ἀλκιβιάδης ἐλθὼν εἰς Σάμον ἀνήχθη ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ἐπὶ τὸν λιμένα τῶν Ἐφεσίων, καὶ πρὸ τοῦ στόματος παρέταξεν, εἴ τις βούλοιτο ναυμαχεῖν. Ἐπειδὴ δὲ Λύσανδρος οὐκ ἀντανήγαγε διὰ τὸ πολλαῖς ναυσὶν ἐλαττοῦσθαι, ἀπέπλευσεν εἰς Σάμον. Λακεδαιμόνιοι δὲ ὀλίγῳ ὕστερον αἱροῦσι Δελφίνιον καὶ Ἠιόνα.

[16] Οἱ δὲ ἐν οἴκῳ Ἀθηναῖοι, ἐπειδὴ ἠγγέλθη ἡ ναυμαχία, χαλεπῶς εἶχον τῷ Ἀλκιβιάδῃ, οἰόμενοι δι᾽ ἀμέλειάν τε καὶ ἀκράτειαν ἀπολωλεκέναι τὰς ναῦς, καὶ στρατηγοὺς εἵλοντο ἄλλους δέκα, Κόνωνα, Διομέδοντα, Λέοντα, Περικλέα, Ἐρασινίδην, Ἀριστοκράτην, Ἀρχέστρατον, Πρωτόμαχον, Θράσυλλον, Ἀριστογένην.  [17] Ἀλκιβιάδης μὲν οὖν πονηρῶς καὶ ἐν τῇ στρατιᾷ φερόμενος, λαβὼν τριήρη μίαν ἀπέπλευσεν εἰς Χερρόνησον εἰς τὰ ἑαυτοῦ τείχη.

[18] Μετὰ δὲ ταῦτα Κόνων ἐκ τῆς Ἄνδρου σὺν αἷς εἶχε ναυσὶν εἴκοσιν ψηφισαμένων Ἀθηναίων εἰς Σάμον ἔπλευσεν ἐπὶ τὸ ναυτικόν. Ἀντὶ δὲ Κόνωνος εἰς Ἄνδρον ἔπεμψαν Φανοσθένην, τέτταρας ναῦς ἔχοντα. [19] Οὗτος περιτυχὼν δυοῖν τριήροιν Θουρίαιν ἔλαβεν αὐτοῖς ἀνδράσι· καὶ τοὺς μὲν αἰχμαλώτους ἅπαντας ἔδησαν Ἀθηναῖοι, τὸν δὲ ἄρχοντα αὐτῶν Δωριέα, ὄντα μὲν Ῥόδιον, πάλαι δὲ φυγάδα ἐξ Ἀθηνῶν καὶ Ῥόδου ὑπὸ Ἀθηναίων κατεψηφισμένων αὐτοῦ θάνατον καὶ τῶν ἐκείνου συγγενῶν, πολιτεύοντα παρ᾽ αὐτοῖς, ἐλεήσαντες ἀφεῖσαν οὐδὲ χρήματα πραξάμενοι.

[20] Κόνων δ᾽ ἐπεὶ εἰς τὴν Σάμον ἀφίκετο καὶ τὸ ναυτικὸν κατέλαβεν ἀθύμως ἔχον, συμπληρώσας τριήρεις ἑβδομήκοντα ἀντὶ τῶν προτέρων, οὐσῶν πλέον ἢ ἑκατόν, καὶ ταύταις ἀναγαγόμενος μετὰ τῶν ἄλλων στρατηγῶν, ἄλλοτε ἄλλῃ ἀποβαίνων τῆς τῶν πολεμίων χώρας ἐλῄζετο.

[21] Καὶ ὁ ἐνιαυτὸς ἔληγεν, ἐν ᾧ Καρχηδόνιοι εἰς Σικελίαν στρατεύσαντες εἴκοσι καὶ ἑκατὸν τριήρεσι καὶ πεζῆς στρατιᾶς δώδεκα μυριάσιν εἷλον Ἀκράγαντα λιμῷ, μάχῃ μὲν ἡττηθέντες, προσκαθεζόμενοι δὲ ἑπτὰ μῆνας.
 

CHAPITRE V.

Lysandre défait les Athéniens pendant l’absence d’Alcibiade. — Rappel d’Alcibiade. — Conon lui succède.

(Avant J. C. 407.)

[1] Quelque temps auparavant (37), les Lacédémoniens avaient envoyé Lysandre prendre le commandement de la flotte, à la place de Cratésippidas, dont les pouvoirs étaient expirés. Lysandre, arrivé à Rhodes, y rencontre les vaisseaux, fait voila pour Cos et Milet, et de là pour Éphèse, où il attend avec soixante-dix vaisseaux que Cyrus arrive de Sardes. [2] Celui-ci arrivé, Lysandre va le trouver avec les envoyés lacédémoniens. Ils se plaignent de Tissapherne (38), racontent ce qu’il a fait, et prient Cyrus de pousser la guerre le plus vivement possible. [3] Cyrus leur répond que c’est précisément là ce que son père lui a recommandé, que c’est aussi son intention, et qu’il fera tout ce qui dépendra de lui. Il ajoute qu’il a apporté avec lui une somme de cinq cents talents ; si elle ne suffît pas, il prendra sur les fonds particuliers que son père lui a donnés ; et si ce n’est point encore assez, il fera mettre en pièces le trône sur lequel il est assis : ce trône était d’or et d’argent.

[4] Ils louent cette réponse et l’engagent à donner aux matelots une drachme attique (39), en lui représentant que cette augmentation de paye fera déserter les matelots athéniens et lui épargnera ainsi de grandes dépenses pour la suite. [5] Cyrus les approuve, mais il déclare qu’il lui est impossible d’aller contre les instructions du roi : aux termes du traité, il doit donner trente mines (40) par mois pour chaque vaisseau que les Lacédémoniens voudront entretenir.

[6] Lysandre ne dit rien pour le moment ; mais, à la fin du repas, Cyrus lui porte une santé et lui demande ce qu’il pourra faire qui lui soit le plus agréable. Lysandre répond : « C’est que tu augmentes d’une obole (41) la solde de chaque matelot. » [7] Dès ce moment, elle fut de quatre oboles, tandis que, auparavant, elle n’était que de trois. Cyrus paye, en outre, l’arriéré de la solde, et fait même distribuer un mois d’avance, ce qui redouble le zèle des soldats. [8] Les Athéniens, à cette nouvelle, perdent courage et envoient, par l’entremise de Tissapherne, des députés à Cyrus ; [9] mais il ne les reçoit point, quoique Tissapherne l’en prie et l’engage à travailler, comme il l’avait fait lui-même, sur les conseils d’Alcibiade, à ce qu’aucun peuple n’acquière de la puissance, mais à ce qu’ils s’affaiblissent tous par leurs dissensions intestines.

[10] Lysandre, après avoir réuni sa flotte à Éphèse, fait tirer sur terre ses vaisseaux au nombre de quatre-vingt-dix, et se tient tranquille, occupé à les radouber et à faire reposer ses hommes. [11] De son côté, Alcibiade, apprenant que Thrasybule a quitté l’Hellespont pour venir fortifier la ville de Phocée, fait voile vers lui, après avoir laissé le commandement de la flotte à son second Antiochus, avec ordre de ne pas s’approcher des vaisseaux de Lysandre. [12] Cependant Antiochus, avec son vaisseau et un autre, cingle de Notium (42) vers le port d’Éphèse, et va longer les proues de ceux de Lysandre.[13]  Lysandre ne met d’abord en mer qu’un petit nombre de vaisseaux avec lesquels il lui donne la chasse ; mais, quand il voit les Athéniens venir au secours d’Antiochus avec un plus grand nombre de vaisseaux, il dirige sur eux toute sa flotte rangée en bataille. Alors les Athéniens, restés à Notium, tirent à la mer toutes leurs trirèmes et prennent le large chacun devant soi. [14] Ils engagent ainsi une bataille navale, les Lacédémoniens en bon ordre, les Athéniens avec leurs vaisseaux dispersés, jusqu’à ce qu’enfin ces derniers s’enfuient après avoir perdu quinze trirèmes : la plupart de ceux qui les montaient s’échappent, quelques-uns sont faits prisonniers. Lysandre emmène avec lui les vaisseaux pris, élève un trophée à Notium, et cingle de là vers Éphèse : les Athéniens se retirent à Samos.

[15] Après ce combat, Alcibiade, étant venu à Samos, prend toute la flotte, la conduit vers Éphèse, et gagne l’entrée du port des Éphésiens, où il se range en bataille, au cas où l’on voudrait accepter le combat. Comme Lysandre ne bouge pas, à cause de l’infériorité numérique de ses vaisseaux, Alcibiade retourne à Samos. Les Lacédémoniens, peu de temps après, s’emparent de Delphinium (43) et d’Éïon (44).

[16] Quand on apprend à Athènes la nouvelle de ce combat naval, on s’indigne contre Alcibiade, et on attribue la perte des vaisseaux à sa négligence et à sa mauvaise conduite. On élit dix nouveaux stratèges : Conon, Diomédon, Léon, Périclès, Érasinide, Aristocrate, Archestrate, Protomachus, Thrasyllus, Aristogène. [17] Alcibiade, voyant aussi l’armée mal disposée contre lui, prend une seule trirème et se retire dans son château en Chersonèse.

[18] Conon part aussitôt d’Andros avec ses vingt vaisseaux, et va, d’après le décret des Athéniens, prendre le commandement de la flotte à Samos (45). A la place de Conon, l’on envoie à Andros Phanosthène avec quatre vaisseaux. [19] Celui-ci, ayant rencontré deux trirèmes thuriennes, les prend avec leur équipage. Les Athéniens gardent dans les fers tous les prisonniers, excepté Doriée, leur chef, Rhodien de naissance, qui avait été précédemment obligé de fuir de Rhodes et d’Athènes, pour échapper à la peine de mort prononcée contre lui par les Athéniens : il jouissait du droit de cité à Thurium ; on eut pitié de lui, et on le relâcha sans même exiger de rançon.

[20] A son arrivée à Samos, Conon trouve la flotte découragée : il complète soixante-dix trirèmes, au lieu des cent et quelques qui existaient auparavant, met à la voile, suivi des autres stratèges, et fait çà et là des descentes sur le territoire ennemi qu’il ravage.

[21] Ainsi finit cette année, dans laquelle les Carthaginois envahissent la Sicile avec une flotte de cent vingt trirèmes et une armée de terre de douze myriades. Vaincus d’abord dans un combat, ils prennent Agrigente par la famine, après un siège de sept mois.

CHAPITRE VI

 

 

[1] Τῷ δ᾽ ἐπιόντι ἔτει, ᾧ ἥ τε σελήνη ἐξέλιπεν ἑσπέρας καὶ ὁ παλαιὸς τῆς Ἀθηνᾶς νεὼς ἐν Ἀθήναις ἐνεπρήσθη, [Πιτύα μὲν ἐφορεύοντος, ἄρχοντος δὲ Καλλίου Ἀθήνησιν,] οἱ Λακεδαιμόνιοι τῷ Λυσάνδρῳ παρεληλυθότος ἤδη τοῦ χρόνου [καὶ τῷ πολέμῳ τεττάρων καὶ εἴκοσιν ἐτῶν] ἔπεμψαν ἐπὶ τὰς ναῦς Καλλικρατίδαν.  [2] Ὅτε δὲ παρεδίδου ὁ Λύσανδρος τὰς ναῦς, ἔλεγε τῷ Καλλικρατίδᾳ ὅτι θαλαττοκράτωρ τε παραδιδοίη καὶ ναυμαχίᾳ νενικηκώς. Ὁ δὲ αὐτὸν ἐκέλευσεν ἐξ Ἐφέσου ἐν ἀριστερᾷ Σάμου παραπλεύσαντα, οὗ ἦσαν αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες, ἐν Μιλήτῳ τὰς ναῦς παραδοῦναι, καὶ ὁμολογήσειν θαλαττοκρατεῖν. [3] Οὐ φαμένου δὲ τοῦ Λυσάνδρου πολυπραγμονεῖν ἄλλου ἄρχοντος, αὐτὸς ὁ Καλλικρατίδας πρὸς αἷς παρὰ Λυσάνδρου ἔλαβε ναυσὶ προσεπλήρωσεν ἐκ Χίου καὶ Ῥόδου καὶ ἄλλοθεν ἀπὸ τῶν συμμάχων πεντήκοντα ναῦς. Ταύτας δὲ πάσας ἁθροίσας, οὔσας τετταράκοντα καὶ ἑκατόν, παρεσκευάζετο ὡς ἀπαντησόμενος τοῖς πολεμίοις.  [4] Καταμαθὼν δ᾽ ὑπὸ τῶν Λυσάνδρου φίλων καταστασιαζόμενος, οὐ μόνον ἀπροθύμως ὑπηρετούντων, ἀλλὰ καὶ διαθροούντων ἐν ταῖς πόλεσιν ὅτι Λακεδαιμόνιοι μέγιστα παραπίπτοιεν ἐν τῷ διαλλάττειν τοὺς ναυάρχους, πολλάκις ἀνεπιτηδείων γιγνομένων καὶ ἄρτι συνιέντων τὰ ναυτικὰ καὶ ἀνθρώποις ὡς χρηστέον οὐ γιγνωσκόντων ἀπείρους θαλάττης πέμποντες καὶ ἀγνῶτας τοῖς ἐκεῖ, κινδυνεύοιέν τι παθεῖν διὰ τοῦτο, ἐκ τούτου δὲ ὁ Καλλικρατίδας συγκαλέσας τοὺς Λακεδαιμονίων ἐκεῖ παρόντας ἔλεγεν αὐτοῖς τοιάδε.

[5] « Ἐμοὶ μὲν ἀρκεῖ οἴκοι μένειν, καὶ εἴτε Λύσανδρος εἴτε ἄλλος τις ἐμπειρότερος περὶ τὰ ναυτικὰ βούλεται εἶναι, οὐ κωλύω τὸ κατ᾽ ἐμέ· ἐγὼ δ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως ἐπὶ τὰς ναῦς πεμφθεὶς οὐκ ἔχω τί ἄλλο ποιῶ ἢ τὰ κελευόμενα ὡς ἂν δύνωμαι κράτιστα. Ὑμεῖς δὲ πρὸς ἃ ἐγώ τε φιλοτιμοῦμαι καὶ ἡ πόλις ἡμῶν αἰτιάζεται (ἴστε γὰρ αὐτὰ ὥσπερ καὶ ἐγὤ, συμβουλεύετε τὰ ἄριστα ὑμῖν δοκοῦντα εἶναι περὶ τοῦ ἐμὲ ἐνθάδε μένειν ἢ οἴκαδε ἀποπλεῖν ἐροῦντα τὰ καθεστῶτα ἐνθάδε. »

[6] Οὐδενὸς δὲ τολμήσαντος ἄλλο τι εἰπεῖν ἢ τοῖς οἴκοι πείθεσθαι ποιεῖν τε ἐφ᾽ ἃ ἥκει, ἐλθὼν παρὰ Κῦρον ᾔτει μισθὸν τοῖς ναύταις· ὁ δὲ αὐτῷ εἶπε δύο ἡμέρας ἐπισχεῖν.
[7] Καλλικρατίδας δὲ ἀχθεσθεὶς τῇ ἀναβολῇ καὶ ταῖς ἐπὶ τὰς θύρας φοιτήσεσιν ὀργισθεὶς καὶ εἰπὼν ἀθλιωτάτους εἶναι τοὺς Ἕλληνας, ὅτι βαρβάρους κολακεύουσιν ἕνεκα ἀργυρίου, φάσκων τε, ἂν σωθῇ οἴκαδε, κατά γε τὸ αὑτοῦ δυνατὸν διαλλάξειν Ἀθηναίους καὶ Λακεδαιμονίους, ἀπέπλευσεν εἰς Μίλητον·  [8] Κἀκεῖθεν πέμψας τριήρεις εἰς Λακεδαίμονα ἐπὶ χρήματα, ἐκκλησίαν ἁθροίσας τῶν Μιλησίων τάδε εἶπεν.

« Ἐμοὶ μέν, ὦ Μιλήσιοι, ἀνάγκη τοῖς οἴκοι ἄρχουσι πείθεσθαι· ὑμᾶς δὲ ἐγὼ ἀξιῶ προθυμοτάτους εἶναι εἰς τὸν πόλεμον διὰ τὸ οἰκοῦντας ἐν βαρβάροις πλεῖστα κακὰ ἤδη ὑπ᾽ αὐτῶν πεπονθέναι.  [9] Δεῖ δ᾽ ὑμᾶς ἐξηγεῖσθαι τοῖς ἄλλοις συμμάχοις ὅπως ἂν τάχιστά τε καὶ μάλιστα βλάπτωμεν τοὺς πολεμίους, ἕως ἂν οἱ ἐκ Λακεδαίμονος ἥκωσιν, οὓς ἐγὼ ἔπεμψα χρήματα ἄξοντας,  [10] ἐπεὶ τὰ ἐνθάδε ὑπάρχοντα Λύσανδρος Κύρῳ ἀποδοὺς ὡς περιττὰ ὄντα οἴχεται· Κῦρος δὲ ἐλθόντος ἐμοῦ ἐπ᾽ αὐτὸν ἀεὶ ἀνεβάλλετό μοι διαλεχθῆναι, ἐγὼ δ᾽ ἐπὶ τὰς ἐκείνου θύρας φοιτᾶν οὐκ ἐδυνάμην ἐμαυτὸν πεῖσαι. [11] Ὑπισχνοῦμαι δ᾽ ὑμῖν ἀντὶ τῶν συμβάντων ἡμῖν ἀγαθῶν ἐν τῷ χρόνῳ ᾧ ἂν ἐκεῖνα προσδεχώμεθα χάριν ἀξίαν ἀποδώσειν. Ἀλλὰ σὺν τοῖς θεοῖς δείξωμεν τοῖς βαρβάροις ὅτι καὶ ἄνευ τοῦ ἐκείνους θαυμάζειν δυνάμεθα τοὺς ἐχθροὺς τιμωρεῖσθαι. »

[12] Ἐπεὶ δὲ ταῦτ᾽ εἶπεν, ἀνιστάμενοι πολλοὶ καὶ μάλιστα οἱ αἰτιαζόμενοι ἐναντιοῦσθαι δεδιότες εἰσηγοῦντο πόρον χρημάτων καὶ αὐτοὶ ἐπαγγελλόμενοι ἰδίᾳ. Λαβὼν δὲ ταῦτα ἐκεῖνος καὶ ἐκ Χίου πεντεδραχμίαν ἑκάστῳ τῶν ναυτῶν ἐφοδιασάμενος ἔπλευσε τῆς Λέσβου ἐπὶ Μήθυμναν πολεμίαν οὖσαν. [13] Οὐ βουλομένων δὲ τῶν Μηθυμναίων προσχωρεῖν, ἀλλ᾽ ἐμφρούρων ὄντων Ἀθηναίων, καὶ τῶν τὰ πράγματα ἐχόντων ἀττικιζόντων, προσβαλὼν αἱρεῖ τὴν πόλιν κατὰ κράτος. [14] Τὰ μὲν οὖν χρήματα πάντα διήρπασαν οἱ στρατιῶται, τὰ δὲ ἀνδράποδα πάντα συνήθροισεν ὁ Καλλικρατίδας εἰς τὴν ἀγοράν, καὶ κελευόντων τῶν συμμάχων ἀποδόσθαι καὶ τοὺς Μηθυμναίους οὐκ ἔφη ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδέν᾽ ἂν Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐκείνου δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι. [15] Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ τοὺς μὲν ἐλευθέρους ἀφῆκε, τοὺς δὲ τῶν Ἀθηναίων φρουροὺς καὶ τὰ ἀνδράποδα τὰ δοῦλα πάντα ἀπέδοτο· Κόνωνι δὲ εἶπεν ὅτι παύσει αὐτὸν μοιχῶντα τὴν θάλατταν. Κατιδὼν δὲ αὐτὸν ἀναγόμενον ἅμα τῇ ἡμέρᾳ, ἐδίωκεν ὑποτεμνόμενος τὸν εἰς Σάμον πλοῦν, ὅπως μὴ ἐκεῖσε φύγοι.

[16] Κόνων δ᾽ ἔφευγε ταῖς ναυσὶν εὖ πλεούσαις διὰ τὸ ἐκ πολλῶν πληρωμάτων εἰς ὀλίγας ἐκλελέχθαι τοὺς ἀρίστους ἐρέτας, καὶ καταφεύγει εἰς Μυτιλήνην τῆς Λέσβου καὶ σὺν αὐτῷ τῶν δέκα στρατηγῶν Λέων καὶ Ἐρασινίδης. Καλλικρατίδας δὲ συνεισέπλευσεν εἰς τὸν λιμένα, διώκων ναυσὶν ἑκατὸν καὶ ἑβδομήκοντα. [17] Κόνων δὲ ὡς ἔφθη ὑπὸ τῶν πολεμίων κατακωλυθείς, ἠναγκάσθη ναυμαχῆσαι πρὸς τῷ λιμένι, καὶ ἀπώλεσε ναῦς τριάκοντα· οἱ δὲ ἄνδρες εἰς τὴν γῆν ἀπέφυγον· τὰς δὲ λοιπὰς τῶν νεῶν, τετταράκοντα οὔσας, ὑπὸ τῷ τείχει ἀνείλκυσε.  [18] Καλλικρατίδας δὲ ἐν τῷ λιμένι ὁρμισάμενος ἐπολιόρκει ἐνταῦθα, τὸν ἔκπλουν ἔχων. Καὶ κατὰ γῆν μεταπεμψάμενος τοὺς Μηθυμναίους πανδημεὶ καὶ ἐκ τῆς Χίου τὸ στράτευμα διεβίβασε· χρήματά τε παρὰ Κύρου αὐτῷ ἦλθεν.

[19] Ὁ δὲ Κόνων ἐπεὶ ἐπολιορκεῖτο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ σίτων οὐδαμόθεν ἦν εὐπορῆσαι, οἱ δὲ ἄνθρωποι πολλοὶ ἐν τῇ πόλει ἦσαν καὶ οἱ Ἀθηναῖοι οὐκ ἐβοήθουν διὰ τὸ μὴ πυνθάνεσθαι ταῦτα, καθελκύσας τῶν νεῶν τὰς ἄριστα πλεούσας δύο ἐπλήρωσε πρὸ ἡμέρας, ἐξ ἁπασῶν τῶν νεῶν τοὺς ἀρίστους ἐρέτας ἐκλέξας καὶ τοὺς ἐπιβάτας εἰς κοίλην ναῦν μεταβιβάσας καὶ τὰ παραρύματα παραβαλών.  [20] Τὴν μὲν οὖν ἡμέραν οὕτως ἀνεῖχον, εἰς δὲ τὴν ἑσπέραν, ἐπεὶ σκότος εἴη, ἐξεβίβαζεν, ὡς μὴ καταδήλους εἶναι τοῖς πολεμίοις ταῦτα ποιοῦντας. Πέμπτῃ δὲ ἡμέρᾳ εἰσθέμενοι σῖτα μέτρια, ἐπειδὴ ἤδη μέσον ἡμέρας ἦν καὶ οἱ ἐφορμοῦντες ὀλιγώρως εἶχον καὶ ἔνιοι ἀνεπαύοντο, ἐξέπλευσαν ἔξω τοῦ λιμένος, καὶ ἡ μὲν ἐπὶ Ἑλλησπόντου ὥρμησεν, ἡ δὲ εἰς τὸ πέλαγος.  [21] Τῶν δ᾽ ἐφορμούντων ὡς ἕκαστοι ἤνοιγον, τάς τε ἀγκύρας ἀποκόπτοντες καὶ ἐγειρόμενοι ἐβοήθουν τεταραγμένοι, τυχόντες ἐν τῇ γῇ ἀριστοποιούμενοι: εἰσβάντες δὲ ἐδίωκον τὴν εἰς τὸ πέλαγος ἀφορμήσασαν, καὶ ἅμα τῷ ἡλίῳ δύνοντι κατέλαβον, καὶ κρατήσαντες μάχῃ, ἀναδησάμενοι ἀπῆγον εἰς τὸ στρατόπεδον αὐτοῖς ἀνδράσιν. [22] Ἡ δ᾽ ἐπὶ τοῦ Ἑλλησπόντου φυγοῦσα ναῦς διέφυγε, καὶ ἀφικομένη εἰς τὰς Ἀθήνας ἐξαγγέλλει τὴν πολιορκίαν. Διομέδων δὲ βοηθῶν Κόνωνι πολιορκουμένῳ δώδεκα ναυσὶν ὡρμίσατο εἰς τὸν εὔριπον τὸν τῶν Μυτιληναίων. [23] Ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἐπιπλεύσας αὐτῷ ἐξαίφνης δέκα μὲν τῶν νεῶν ἔλαβε, Διομέδων δ᾽ ἔφυγε τῇ τε αὑτοῦ καὶ ἄλλῃ.

[24] Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι τὰ γεγενημένα καὶ τὴν πολιορκίαν ἐπεὶ ἤκουσαν, ἐψηφίσαντο βοηθεῖν ναυσὶν ἑκατὸν καὶ δέκα, εἰσβιβάζοντες τοὺς ἐν τῇ ἡλικίᾳ ὄντας ἅπαντας καὶ δούλους καὶ ἐλευθέρους· καὶ πληρώσαντες τὰς δέκα καὶ ἑκατὸν ἐν τριάκοντα ἡμέραις ἀπῆραν. Εἰσέβησαν δὲ καὶ τῶν ἱππέων πολλοί. [25] Μετὰ ταῦτα ἀνήχθησαν εἰς Σάμον, κἀκεῖθεν Σαμίας ναῦς ἔλαβον δέκα· ἥθροισαν δὲ καὶ ἄλλας πλείους ἢ τριάκοντα παρὰ τῶν ἄλλων συμμάχων, εἰσβαίνειν ἀναγκάσαντες ἅπαντας, ὁμοίως δὲ καὶ εἴ τινες αὐτοῖς ἔτυχον ἔξω οὖσαι. Ἐγένοντο δὲ αἱ πᾶσαι πλείους ἢ πεντήκοντα καὶ ἑκατόν.

[26] Ὁ δὲ Καλλικρατίδας ἀκούων τὴν βοήθειαν ἤδη ἐν Σάμῳ οὖσαν, αὐτοῦ μὲν κατέλιπε πεντήκοντα ναῦς καὶ ἄρχοντα Ἐτεόνικον, ταῖς δὲ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀναχθεὶς ἐδειπνοποιεῖτο τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ [ἀντίον τῆς Μυτιλήνης]. [27] Τῇ δ᾽ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἔτυχον καὶ οἱ Ἀθηναῖοι δειπνοποιούμενοι ἐν ταῖς Ἀργινούσαις· αὗται δ᾽ εἰσὶν [ἀντίον τῆς Λέσβου ἐπὶ τῇ Μαλέᾳ ἄκρᾳ] ἀντίον τῆς Μυτιλήνης. [28] Τῆς δὲ νυκτὸς ἰδὼν τὰ πυρά, καί τινων αὐτῷ ἐξαγγειλάντων ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι εἶεν, ἀνήγετο περὶ μέσας νύκτας, ὡς ἐξαπιναίως προσπέσοι· ὕδωρ δ᾽ ἐπιγενόμενον πολὺ καὶ βρονταὶ διεκώλυσαν τὴν ἀναγωγήν. Ἐπεὶ δὲ ἀνέσχεν, ἅμα τῇ ἡμέρᾳ ἔπλει ἐπὶ τὰς Ἀργινούσας. [29] Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἀντανήγοντο εἰς τὸ πέλαγος τῷ εὐωνύμῳ, παρατεταγμένοι ὧδε. Ἀριστοκράτης μὲν τὸ εὐώνυμον ἔχων ἡγεῖτο πεντεκαίδεκα ναυσί, μετὰ δὲ ταῦτα Διομέδων ἑτέραις πεντεκαίδεκα: ἐπετέτακτο δὲ Ἀριστοκράτει μὲν Περικλῆς, Διομέδοντι δὲ Ἐρασινίδης· παρὰ δὲ Διομέδοντα οἱ Σάμιοι δέκα ναυσὶν ἐπὶ μιᾶς τεταγμένοι· ἐστρατήγει δὲ αὐτῶν Σάμιος ὀνόματι Ἱππεύς· ἐχόμεναι δ᾽ <αἱ> τῶν ταξιάρχων δέκα, καὶ αὐταὶ ἐπὶ μιᾶς· ἐπὶ δὲ ταύταις αἱ τῶν ναυάρχων τρεῖς, καὶ εἴ τινες ἄλλαι ἦσαν συμμαχίδες. [30] Τὸ δὲ δεξιὸν κέρας Πρωτόμαχος εἶχε πεντεκαίδεκα ναυσί: παρὰ δ᾽ αὐτὸν Θράσυλλος ἑτέραις πεντεκαίδεκα· ἐπετέτακτο δὲ Πρωτομάχῳ μὲν Λυσίας, ἔχων τὰς ἴσας ναῦς, Θρασύλλῳ δὲ Ἀριστογένης. [31] Οὕτω δ᾽ ἐτάχθησαν, ἵνα μὴ διέκπλουν διδοῖεν· χεῖρον γὰρ ἔπλεον. αἱ δὲ τῶν Λακεδαιμονίων ἀντιτεταγμέναι ἦσαν ἅπασαι ἐπὶ μιᾶς ὡς πρὸς διέκπλουν καὶ περίπλουν παρεσκευασμέναι, διὰ τὸ βέλτιον πλεῖν. Εἶχε δὲ τὸ δεξιὸν κέρας Καλλικρατίδας.  [32] Ἕρμων δὲ Μεγαρεὺς ὁ τῷ Καλλικρατίδᾳ κυβερνῶν εἶπε πρὸς αὐτὸν ὅτι εἴη καλῶς ἔχον ἀποπλεῦσαι· αἱ γὰρ τριήρεις τῶν Ἀθηναίων πολλῷ πλείους ἦσαν. Καλλικρατίδας δὲ εἶπεν ὅτι ἡ Σπάρτη οὐδὲν μὴ κάκιον οἰκεῖται αὐτοῦ ἀποθανόντος, φεύγειν δὲ αἰσχρὸν ἔφη εἶναι .[33] Μετὰ δὲ ταῦτα ἐναυμάχησαν χρόνον πολύν, πρῶτον μὲν ἁθρόαι, ἔπειτα δὲ διεσκεδασμέναι. Ἐπεὶ δὲ Καλλικρατίδας τε ἐμβαλούσης τῆς νεὼς ἀποπεσὼν εἰς τὴν θάλατταν ἠφανίσθη Πρωτόμαχός τε καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τῷ δεξιῷ τὸ εὐώνυμον ἐνίκησαν, ἐντεῦθεν φυγὴ τῶν Πελοποννησίων ἐγένετο εἰς Χίον, πλείστων δὲ καὶ εἰς Φώκαιαν· οἱ δὲ Ἀθηναῖοι πάλιν εἰς τὰς Ἀργινούσας κατέπλευσαν.  [34] Ἀπώλοντο δὲ τῶν μὲν Ἀθηναίων νῆες πέντε καὶ εἴκοσιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ἐκτὸς ὀλίγων τῶν πρὸς τὴν γῆν προσενεχθέντων, τῶν δὲ Πελοποννησίων Λακωνικαὶ μὲν ἐννέα, πασῶν οὐσῶν δέκα, τῶν δ᾽ ἄλλων συμμάχων πλείους ἢ ἑξήκοντα.

[35] Ἔδοξε δὲ καὶ τοῖς τῶν Ἀθηναίων στρατηγοῖς ἑπτὰ μὲν καὶ τετταράκοντα ναυσὶ Θηραμένην τε καὶ Θρασύβουλον τριηράρχους ὄντας καὶ τῶν ταξιάρχων τινὰς πλεῖν ἐπὶ τὰς καταδεδυκυίας ναῦς καὶ τοὺς ἐπ᾽ αὐτῶν ἀνθρώπους, ταῖς δὲ ἄλλαις ἐπὶ τὰς μετ᾽ Ἐτεονίκου τῇ Μυτιλήνῃ ἐφορμούσας. Ταῦτα δὲ βουλομένους ποιεῖν ἄνεμος καὶ χειμὼν διεκώλυσεν αὐτοὺς μέγας γενόμενος· τροπαῖον δὲ στήσαντες αὐτοῦ ηὐλίζοντο. [36] Τῷ δ᾽ Ἐτεονίκῳ ὁ ὑπηρετικὸς κέλης πάντα ἐξήγγειλε τὰ περὶ τὴν ναυμαχίαν. Ὁ δὲ αὐτὸν πάλιν ἐξέπεμψεν εἰπὼν τοῖς ἐνοῦσι σιωπῇ ἐκπλεῖν καὶ μηδενὶ διαλέγεσθαι, παραχρῆμα δὲ αὖθις πλεῖν εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον ἐστεφανωμένους καὶ βοῶντας ὅτι Καλλικρατίδας νενίκηκε ναυμαχῶν καὶ ὅτι αἱ τῶν Ἀθηναίων νῆες ἀπολώλασιν ἅπασαι.  [37] Καὶ οἱ μὲν τοῦτ᾽ ἐποίουν: αὐτὸς δ᾽, ἐπειδὴ ἐκεῖνοι κατέπλεον, ἔθυε τὰ εὐαγγέλια, καὶ τοῖς στρατιώταις παρήγγειλε δειπνοποιεῖσθαι, καὶ τοῖς ἐμπόροις τὰ χρήματα σιωπῇ ἐνθεμένους εἰς τὰ πλοῖα ἀποπλεῖν εἰς Χίον (ἦν δὲ τὸ πνεῦμα οὔριο) καὶ τὰς τριήρεις τὴν ταχίστην. [38] Αὐτὸς δὲ τὸ πεζὸν ἀπῆγεν εἰς τὴν Μήθυμναν, τὸ στρατόπεδον ἐμπρήσας. Κόνων δὲ καθελκύσας τὰς ναῦς, ἐπεὶ οἵ τε πολέμιοι ἀπεδεδράκεσαν καὶ ὁ ἄνεμος εὐδιαίτερος ἦν, ἀπαντήσας τοῖς Ἀθηναίοις ἤδη ἀνηγμένοις ἐκ τῶν Ἀργινουσῶν ἔφρασε τὰ περὶ τοῦ Ἐτεονίκου. Οἱ δὲ Ἀθηναῖοι κατέπλευσαν εἰς τὴν Μυτιλήνην, ἐκεῖθεν δ᾽ ἐπανήχθησαν εἰς τὴν Χίον, καὶ οὐδὲν διαπραξάμενοι ἀπέπλευσαν ἐπὶ Σάμου.
 

CHAPITRE VI.

Callicratidas succède à Lysandre.— Leurs différends. — Conon assiégé dans Mitylène. — Bataille des Arginuses gagnée par les Athéniens.

(Avant J. C. 406.)

[1] L’année suivante, remarquable par une éclipse de lune arrivée le soir (46) et par l’incendie du vieux temple de Minerve à Athènes, Pityas étant éphore, et Callias étant archonte à Athènes, les Lacédémoniens envoient Callicratidas remplacer à la flotte Lysandre, dont les fonctions venaient d’expirer avec la vingt-quatrième année de la guerre. [2] Lysandre, en lui remettant les vaisseaux, dit à Callicratidas qu’il les lui remet après avoir été thalassocrate et vainqueur dans un combat naval. Mais celui-ci lui réplique qu’il doit auparavant partir d’Éphèse, côtoyer à gauche l’île de Samos, où stationnent les vaisseaux athéniens, et lui remettre la flotte à Milet, et qu’alors il le reconnaîtra comme thalassocrate (47). [3] Lysandre répond qu’il se soucie peu de tout cela, puisqu’un autre a le commandement. Alors Callicratidas ajoute aux vaisseaux qu’il a reçus de Lysandre cinquante autres fournis par Chios, Rhodes et autres pays alliés ; et, sa flotte entière se trouvant réunie, au nombre de cent quarante navires, il se prépare à cingler à la rencontre de l’ennemi. [4] Mais il apprend que les amis de Lysandre cabalent contre lui : non-seulement ils n’apportent pas de zèle au service, mais ils sèment de méchants traits dans les villes ; que les Lacédémoniens font une grande faute en changeant les commandants de la flotte, qu’il arrive ainsi des gens sans talent, sans connaissance de la marine et de la manière de gouverner les hommes ; en envoyant des gens sans expérience et inconnus dans ces pays, ils courent grand risque de s’attirer des malheurs. Callicratidas assemble alors les Lacédémoniens présents et leur parle ainsi :

[5] « Il m’est indifférent de rester chez moi, et, si Lysandre ou tout autre se prétend plus fort en marine, je n’ai, pour ma part, rien à opposer. Mais, comme j’ai reçu de l’État le commandement de la flotte, je ne puis faire autre chose qu’exécuter de mon mieux les ordres qu’on m’a donnés. Quant à vous, sans perdre de vue l’objet de mon ambition et les griefs qu’on a contre notre patrie, griefs que vous connaissez aussi bien que moi, dites-moi ce qui vous paraît le meilleur, de rester ici ou de m’en retourner chez moi, pour annoncer ce qui se passe à l’armée. »

[6] Personne n’osant lui dire autre chose, sinon qu’il devait obéir aux ordres de Sparte et s’acquitter de sa mission, il se rend vers Cyrus et lui demande de l’argent pour payer ses troupes. Cyrus le prie d’attendre deux jours. Callicratidas, piqué de ce renvoi et de ses stations à la porte, se fâche et dit que les Grecs sont bien malheureux de courtiser les barbares pour de l’argent ; il ajoute que, s’il rentre jamais dans sa patrie, il fera tout ce qu’il pourra pour réconcilier les Athéniens avec les Lacédémoniens. Cela dit, il part pour Milet. [8] De là, il envoie des trirèmes à Lacédémone pour chercher de l’argent, convoque l’assemblée des Milésiens et leur dit :

« Mon devoir, Milésiens, est d’obéir aux magistrats de mon pays, et j’espère que vous montrerez de votre côté le plus grand zèle à soutenir cette guerre, parce que, habitant au milieu des barbares, vous avez eu à souffrir beaucoup de leur part. [9] Il faut donc que vous donniez l’exemple aux autres alliés, afin que nous fassions au plus tôt le plus de mal possible à l’ennemi, en attendant le retour de ceux que j’ai envoyés à Lacédémone pour rapporter de l’argent : [10] car ce qui restait ici, Lysandre, à son départ, l’a remis à Cyrus comme superflu, et Cyrus, chaque fois que je me suis présenté chez lui, m’a renvoyé : ce qui fait que je n’ai pu me résoudre à être continuellement à sa porte. [11] Toutefois, je vous promets de vous donner des marques de reconnaissance proportionnées aux avantages que nous remporterons, pendant que nous serons à attendre les fonds de Lacédémone. Mais, avec l’aide des dieux, montrons aux barbares que nous n’avons pas besoin de tomber en admiration devant eux pour nous venger de nos ennemis.  »

[12] Quand il a dit ces mots, plusieurs se lèvent, et surtout ceux qu’on accusait d’être au nombre de ses adversaires. La crainte les pousse à fournir les moyens de se procurer de l’argent et à s’engager eux-mêmes en particulier pour une certaine somme. Callicratidas, à l’aide de cet argent et de celui de Chios, donne à chaque matelot cinq drachmes pour la route, et part pour Méthymnede Lesbos. [13] Les Méthymniens refusant de se rendre, vu qu’ils avaient une garnison athénienne et qu’ils tenaient pour le parti athénien, il assiège la ville et s’en empare de vive force. [14] Les soldats pillent toutes les richesses qui s’y trouvent ; mais Callicratidas fait rassembler tous les esclaves sur l’agora, et, malgré les instances des alliés qui veulent faire vendre aussi les citoyens de Méthymne, il déclare que, tant qu’il aura le commandement, il s’opposera de tout son pouvoir à ce qu’aucun Grec soit réduit en esclavage. [15] Le lendemain, il relâche la garnison athénienne et tous les citoyens, et fait vendre tous les esclaves qu’on a pris. Il fait dire à Conon qu’il l’empêchera bientôt d’être l’amant de la mer, et, le voyant mettre à la voile au point du jour, il le poursuit et lui coupe le chemin de Samos, afin qu’il ne puisse s’y réfugier.

[16] Conon échappe avec ses vaisseaux, qui étaient bons marcheurs, vu qu’il avait choisi dans ses nombreux équipages les meilleurs rameurs, dont il avait garni un petit nombre de navires, et se réfugie à Mitylène avec deux des dix stratèges, Érasinide et Léon (48). Callicratidas, qui le poursuivait avec cent soixante-dix vaisseaux, entre en même temps que lui dans le port. [17] Conon, prévenu dans son dessein par les ennemis, se voit obligé de risquer devant le port un combat naval dans lequel il perd trente vaisseaux : les hommes s’enfuient à terre. Les Athéniens tirent ensuite à sec, sous les murs de la ville, les quarante navires qui leur restent. [18] Alors Callicratidas jette l’ancre dans le port, bloque l’ennemi en en gardant l’entrée, et fait venir par terre une masse de Méthymniens, et par mer des troupes de Chios : il lui arrive aussi de l’argent de Cyrus.

[19] Conon, assiégé par terre et par mer, ne pouvant se procurer de vivres nulle part, ayant à nourrir une grande quantité d’hommes dans la ville, et les Athéniens ne lui envoyant point de secours, met à la mer ses deux meilleurs navires ; il les équipe avant le jour, en choisissant les meilleurs rameurs de la flotte, fait descendre les épibates dans le creux des vaisseaux, et tend, pour les masquer, des rideaux d’abri. [20] Le jour se passait ainsi ; le soir, dès qu’il faisait sombre, il les faisait descendre à terre, afin que sa manœuvre échappât à l’ennemi. Le cinquième jour, après s’être approvisionnés en conséquence, ils attendent jusque vers midi, et voyant alors les gardes mal faites, quelques-unes même endormies, ils voguent hors du port, un navire se dirigeant vers l’Hellespont, et l’autre gagnant le large. [21] Aussitôt on se jette à leur poursuite ; chacun se met où il peut, on coupe les ancres ; on se réveille, on court aux armes en désordre, sur le rivage où l’on venait de dîner ; on s’embarque, on se met à la poursuite de la trirème qui a gagné la haute mer, et on l’atteint au soleil couchant ; on la prend après un combat, et on la ramène avec ses hommes vers le reste de l’armée. [22] Mais celle qui s’était dirigée vers l’Hellespont échappe et parvient à Athènes, où elle donne la nouvelle du blocus. Cependant Diomédon arrive avec douze vaisseaux au secours de Conon et vient mouiller dans le canal des Mityléniens. [23] Mais Callicratidas, fondant sur lui à l’improviste, lui prend dix de ses vaisseaux. Diomédon s’enfuit avec le sien et un autre.

[24] En apprenant ce qui s’est passé ainsi que le blocus, les Athéniens décrètent un secours de cent dix vaisseaux, où ils embarquent tout ce qui est en âge de porter les armes, esclaves et hommes libres. Cette flotte est équipée en trente jours, au bout desquels elle met à la voile : elle portait aussi une nombreuse cavalerie. [25] Ils commencent par cingler vers Samos, où ils s’adjoignent dix vaisseaux samiens ; puis ils rassemblent encore plus de trente vaisseaux des autres pays alliés, dont ils forcent les habitants à s’embarquer en masse pour l’expédition : ils réunissent de même tous les vaisseaux qu’ils avaient dehors ; de sorte que le nombre total s’élève à plus de cent cinquante.

[26] Callicratidas, apprenant que la flotte de secours est à Samos, laisse à Mitylène cinquante vaisseaux sous le commandement d’Étéonicus, met à la voile avec les cent vingt autres, et va souper dans l’île de Lesbos, au cap Malée, vis-à-vis de Mitylène. [27] Il se trouvait que le même jour les Athéniens soupaient aux îles Arginuses, situées vis-à-vis de Lesbos, non loin du cap Malée  (49). [28] Apercevant des feux pendant la nuit, et apprenant que c’étaient les Athéniens, Callicratidas lève l’ancre vers minuit pour tomber sur eux à l’improviste ; mais il survient une forte pluie et des tonnerres qui l’empêchent de tenir la mer. Au point du jour, l’orage dissipé, il se dirige sur les Arginuses. [29] Aussitôt les Athéniens s’avancent à sa rencontre, l’aile gauche en tête et dans l’ordre suivant : Aristocrate est à l’extrême gauche avec quinze vaisseaux, puis vient Diomédon avec quinze autres ; Périclès (50) est posté derrière Aristocrate, Érasinide derrière Diomédon. Après Diomédon viennent les Samiens avec dix vaisseaux rangés sur une seule ligne ; ils étaient commandés par un Samien, nommé Hippée, et suivis immédiatement par les dix vaisseaux des taxiarques, rangés aussi sur une seule ligne ; venaient ensuite les trois trirèmes des navarques et le reste de la flotte alliée. [30] A la tête de l’aile droite est Protomachus avec quinze vaisseaux, puis Thrasyllus, avec quinze autres ; Protomachus avait avec lui Lysias avec le même nombre de vaisseaux ; Thrasyllus est appuyé par Aristogène. [31] Ils avaient choisi cet ordre de bataille, afin d’empêcher l’ennemi de forcer leur ligne, leurs vaisseaux étant moins bons. Les trirèmes lacédémoniennes étaient disposées en face, toutes sur un seul rang, et se préparaient à forcer la ligne ennemie pour la prendre à revers, étant plus faciles à manœuvrer. Callicratidas commandait l’aile droite. [32] Hermon de Mégare, son second, lui dit qu’il ne ferait pas mal de se retirer, attendu que les Athéniens avaient la supériorité du nombre. Callicratidas répond que ce ne sera pas un grand malheur pour Sparte, s’il vient à mourir, mais qu’il serait honteux de fuir. [33] Bientôt le combat s’engage : il dure longtemps ; les vaisseaux, d’abord serrés, se dispersent. Callicratidas, jeté dans la mer par un choc de son vaisseau, ne reparaît plus. Protomachus et les siens, à l’aile droite, enfoncent l’aile gauche lacédémonienne. Alors commence la déroute des Péloponésiens, qui s’enfuient, les uns à Chios, la plupart à Phocée. [34] Les Athéniens reviennent aux Arginuses ; ils avaient perdu vingt-cinq vaisseaux avec tous leurs hommes, sauf quelques-uns qui avaient gagné terre ; la perte des Péloponnésiens était de neuf vaisseaux lacédémoniens, sur dix en tout, et de plus de soixante autres appartenant aux alliés.

[35] Les stratèges athéniens décident de charger les triérarques Théramène et Thrasybule, et quelques taxiarques, d’aller avec quarante-sept trirèmes à la recherche des vaisseaux naufragés et des hommes du bord, tandis qu’eux-mêmes, avec le reste de la flotte, cingleront vers les vaisseaux restés à l’ancre devant Mitylène, sous les ordres d’Étéonicus. Ils voulaient accomplir cette mission, mais un vent et un orage violent les en empêchent : il restent en place et érigent un trophée. [36] Étéonicus reçoit la nouvelle du combat par un bateau de service ; il le renvoie aussitôt, avec ordre de dire à ceux qui le montent de retourner sans bruit en arrière, de ne communiquer avec personne, et de revenir soudain vers la flotte avec des couronnes, en criant que Callicratidas a gagné la bataille et que tous les vaisseaux athéniens ont péri. [37] Ainsi font-ils : lui même, aussitôt après leur retour, offre des sacrifices pour l’heureuse nouvelle, et ordonne en même temps aux soldats de prendre leur repas, aux marchands d’embarquer sans bruit leurs marchandises, afin de s’en aller par mer à Chios, la brise étant favorable, et aux trirèmes de suivre au plus vite.[38]  Il emmène de son côté l’armée de terre à Méthymne, après avoir mis le feu au camp. Conon, voyant les ennemis en fuite et le vent favorable, tire ses vaisseaux à la mer, vogue à la rencontre des Athéniens, qui avaient déjà quitté les Arginuses, et leur apprend la ruse d’Étéonicus. Les Athéniens poursuivent leur route jusqu’à Mitylène, d’où ils se rendent à Chios, puis ils retournent à Samos, sans avoir rien fait.

CHAPITRE VII

 

 

[1] Οἱ δ᾽ ἐν οἴκῳ τούτους μὲν τοὺς στρατηγοὺς ἔπαυσαν πλὴν Κόνωνος· πρὸς δὲ τούτῳ εἵλοντο Ἀδείμαντον καὶ τρίτον Φιλοκλέα. [2] Τῶν δὲ ναυμαχησάντων στρατηγῶν Πρωτόμαχος μὲν καὶ Ἀριστογένης οὐκ ἀπῆλθον εἰς Ἀθήνας, τῶν δὲ ἓξ καταπλευσάντων, Περικλέους καὶ Διομέδοντος καὶ Λυσίου καὶ Ἀριστοκράτους καὶ Θρασύλλου καὶ Ἐρασινίδου, Ἀρχέδημος ὁ τοῦ δήμου τότε προεστηκὼς ἐν Ἀθήναις καὶ τῆς διωβελίας ἐπιμελόμενος Ἐρασινίδῃ ἐπιβολὴν ἐπιβαλὼν κατηγόρει ἐν δικαστηρίῳ, φάσκων ἐξ Ἑλλησπόντου αὐτὸν ἔχειν χρήματα ὄντα τοῦ δήμου· κατηγόρει δὲ καὶ περὶ τῆς στρατηγίας. Καὶ ἔδοξε τῷ δικαστηρίῳ δῆσαι τὸν Ἐρασινίδην. 

[3] Μετὰ δὲ ταῦτα ἐν τῇ βουλῇ διηγοῦντο οἱ στρατηγοὶ περί τε τῆς ναυμαχίας καὶ τοῦ μεγέθους τοῦ χειμῶνος. Τιμοκράτους δ᾽ εἰπόντος ὅτι καὶ τοὺς ἄλλους χρὴ δεθέντας εἰς τὸν δῆμον παραδοθῆναι, ἡ βουλὴ ἔδησε. [4] Μετὰ δὲ ταῦτα ἐκκλησία ἐγένετο, ἐν ᾗ τῶν στρατηγῶν κατηγόρουν ἄλλοι τε καὶ Θηραμένης μάλιστα, δικαίους εἶναι λόγον ὑποσχεῖν διότι οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ναυαγούς. Ὅτι μὲν γὰρ οὐδενὸς ἄλλου καθήπτοντο, ἐπιστολὴν ἐπεδείκνυε μαρτύριον ἣν ἔπεμψαν οἱ στρατηγοὶ εἰς τὴν βουλὴν καὶ εἰς τὸν δῆμον, ἄλλο οὐδὲν αἰτιώμενοι ἢ τὸν χειμῶνα.  [5] Μετὰ ταῦτα δὲ οἱ στρατηγοὶ βραχέως ἕκαστος ἀπελογήσατο (οὐ γὰρ προυτέθη σφίσι λόγος κατὰ τὸν νόμον), καὶ τὰ πεπραγμένα διηγοῦντο, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέοιεν, τὴν δὲ ἀναίρεσιν τῶν ναυαγῶν προστάξαιεν τῶν τριηράρχων ἀνδράσιν ἱκανοῖς καὶ ἐστρατηγηκόσιν ἤδη, Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ καὶ ἄλλοις τοιούτοις·  [6] Καὶ εἴπερ γέ τινας δέοι, περὶ τῆς ἀναιρέσεως οὐδένα ἄλλον ἔχειν αὐτοὺς αἰτιάσασθαι ἢ τούτους οἷς προσετάχθη. Καὶ οὐχ ὅτι γε κατηγοροῦσιν ἡμῶν, ἔφασαν, ψευσόμεθα φάσκοντες αὐτοὺς αἰτίους εἶναι, ἀλλὰ τὸ μέγεθος τοῦ χειμῶνος εἶναι τὸ κωλῦσαν τὴν ἀναίρεσιν. Τούτων δὲ μάρτυρας παρείχοντο τοὺς κυβερνήτας καὶ ἄλλους τῶν συμπλεόντων πολλούς. Τοιαῦτα λέγοντες ἔπειθον τὸν δῆμον·  [7] Ἐβούλοντο δὲ πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν ἐγγυᾶσθαι ἀνιστάμενοι· ἔδοξε δὲ ἀναβαλέσθαι εἰς ἑτέραν ἐκκλησίαν (τότε γὰρ ὀψὲ ἦν καὶ τὰς χεῖρας οὐκ ἂν καθεώρων), τὴν δὲ βουλὴν προβουλεύσασαν εἰσενεγκεῖν ὅτῳ τρόπῳ οἱ ἄνδρες κρίνοιντο.

[8] Μετὰ δὲ ταῦτα ἐγίγνετο Ἀπατούρια, ἐν οἷς οἵ τε πατέρες καὶ οἱ συγγενεῖς σύνεισι σφίσιν αὐτοῖς. Οἱ οὖν περὶ τὸν Θηραμένην παρεσκεύασαν ἀνθρώπους μέλανα ἱμάτια ἔχοντας καὶ ἐν χρῷ κεκαρμένους πολλοὺς ἐν ταύτῃ τῇ ἑορτῇ, ἵνα πρὸς τὴν ἐκκλησίαν ἥκοιεν, ὡς δὴ συγγενεῖς ὄντες τῶν ἀπολωλότων, καὶ Καλλίξενον ἔπεισαν ἐν τῇ βουλῇ κατηγορεῖν τῶν στρατηγῶν. [9] Ἐντεῦθεν ἐκκλησίαν ἐποίουν, εἰς ἣν ἡ βουλὴ εἰσήνεγκε τὴν ἑαυτῆς γνώμην Καλλιξένου εἰπόντος τήνδε· « Ἐπειδὴ τῶν τε κατηγορούντων κατὰ τῶν στρατηγῶν καὶ ἐκείνων ἀπολογουμένων ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ ἀκηκόασι, διαψηφίσασθαι Ἀθηναίους ἅπαντας κατὰ φυλάς· θεῖναι δὲ εἰς τὴν φυλὴν ἑκάστην δύο ὑδρίας· ἐφ᾽ ἑκάστῃ δὲ τῇ φυλῇ κήρυκα κηρύττειν, ὅτῳ δοκοῦσιν ἀδικεῖν οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνελόμενοι τοὺς νικήσαντας ἐν τῇ ναυμαχίᾳ, εἰς τὴν προτέραν ψηφίσασθαι, ὅτῳ δὲ μή, εἰς τὴν ὑστέραν· [10] Ἂν δὲ δόξωσιν ἀδικεῖν, θανάτῳ ζημιῶσαι καὶ τοῖς ἕνδεκα παραδοῦναι καὶ τὰ χρήματα δημοσιεῦσαι, τὸ δ᾽ ἐπιδέκατον τῆς θεοῦ εἶναι. »

[11] Παρῆλθε δέ τις εἰς τὴν ἐκκλησίαν φάσκων ἐπὶ τεύχους ἀλφίτων σωθῆναι· ἐπιστέλλειν δ᾽ αὐτῷ τοὺς ἀπολλυμένους, ἐὰν σωθῇ, ἀπαγγεῖλαι τῷ δήμῳ ὅτι οἱ στρατηγοὶ οὐκ ἀνείλοντο τοὺς ἀρίστους ὑπὲρ τῆς πατρίδος γενομένους.

[12] Τὸν δὲ Καλλίξενον προσεκαλέσαντο παράνομα φάσκοντες συγγεγραφέναι Εὐρυπτόλεμός τε ὁ Πεισιάνακτος καὶ ἄλλοι τινές. Τοῦ δὲ δήμου ἔνιοι ταῦτα ἐπῄνουν, τὸ δὲ πλῆθος ἐβόα δεινὸν εἶναι εἰ μή τις ἐάσει τὸν δῆμον πράττειν ὃ ἂν βούληται.  [13] Καὶ ἐπὶ τούτοις εἰπόντος Λυκίσκου καὶ τούτους τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι ᾗπερ καὶ τοὺς στρατηγούς, ἐὰν μὴ ἀφῶσι τὴν κλῆσιν, ἐπεθορύβησε πάλιν ὁ ὄχλος, καὶ ἠναγκάσθησαν ἀφιέναι τὰς κλήσεις.  [14] Τῶν δὲ πρυτάνεών τινων οὐ φασκόντων προθήσειν τὴν διαψήφισιν παρὰ τὸν νόμον, αὖθις Καλλίξενος ἀναβὰς κατηγόρει αὐτῶν τὰ αὐτά.  [15] Οἱ δὲ ἐβόων καλεῖν τοὺς οὐ φάσκοντας. οἱ δὲ πρυτάνεις φοβηθέντες ὡμολόγουν πάντες προθήσειν πλὴν Σωκράτους τοῦ Σωφρονίσκου· οὗτος δ᾽ οὐκ ἔφη ἀλλ᾽ ἢ κατὰ νόμον πάντα ποιήσειν.  [16] Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναβὰς Εὐρυπτόλεμος ἔλεξεν ὑπὲρ τῶν στρατηγῶν τάδε.

« Τὰ μὲν κατηγορήσων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀνέβην ἐνθάδε Περικλέους ἀναγκαίου μοι ὄντος καὶ ἐπιτηδείου καὶ Διομέδοντος φίλου, τὰ δ᾽ ὑπεραπολογησόμενος, τὰ δὲ συμβουλεύσων ἅ μοι δοκεῖ ἄριστα εἶναι ἁπάσῃ τῇ πόλει. [17] Κατηγορῶ μὲν οὖν αὐτῶν ὅτι ἔπεισαν τοὺς συνάρχοντας βουλομένους πέμπειν γράμματα τῇ τε βουλῇ καὶ ὑμῖν ὅτι ἐπέταξαν τῷ Θηραμένει καὶ Θρασυβούλῳ τετταράκοντα καὶ ἑπτὰ τριήρεσιν ἀνελέσθαι τοὺς ναυαγούς, οἱ δὲ οὐκ ἀνείλοντο. [18] Εἶτα νῦν τὴν αἰτίαν κοινὴν ἔχουσιν ἐκείνων ἰδίᾳ ἁμαρτόντων, καὶ ἀντὶ τῆς τότε φιλανθρωπίας νῦν ὑπ᾽ ἐκείνων τε καί τινων ἄλλων ἐπιβουλευόμενοι κινδυνεύουσιν ἀπολέσθαι;  [19] Οὔκ, ἂν ὑμεῖς γέ μοι πείθησθε τὰ δίκαια καὶ ὅσια ποιοῦντες, καὶ ὅθεν μάλιστ᾽ ἀληθῆ πεύσεσθε καὶ οὐ μετανοήσαντες ὕστερον εὑρήσετε σφᾶς αὐτοὺς ἡμαρτηκότας τὰ μέγιστα εἰς θεούς τε καὶ ὑμᾶς αὐτούς. συμβουλεύω δ᾽ ὑμῖν, ἐν οἷς οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ οὔθ᾽ ὑπ᾽ ἄλλου οὐδενὸς ἔστιν ἐξαπατηθῆναι ὑμᾶς, καὶ τοὺς ἀδικοῦντας εἰδότες κολάσεσθε ᾗ ἂν βούλησθε δίκῃ, καὶ ἅμα πάντας καὶ καθ᾽ ἕνα ἕκαστον, εἰ μὴ πλέον, ἀλλὰ μίαν ἡμέραν δόντες αὐτοῖς ὑπὲρ αὑτῶν ἀπολογήσασθαι, μὴ ἄλλοις μᾶλλον πιστεύοντες ἢ ὑμῖν αὐτοῖς.

[20] Ἴστε δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάντες ὅτι τὸ Καννωνοῦ ψήφισμά ἐστιν ἰσχυρότατον, ὃ κελεύει, ἐάν τις τὸν τῶν Ἀθηναίων δῆμον ἀδικῇ, δεδεμένον ἀποδικεῖν ἐν τῷ δήμῳ, καὶ ἐὰν καταγνωσθῇ ἀδικεῖν, ἀποθανεῖν εἰς τὸ βάραθρον ἐμβληθέντα, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δημευθῆναι καὶ τῆς θεοῦ τὸ ἐπιδέκατον εἶναι. [21] Κατὰ τοῦτο τὸ ψήφισμα κελεύω κρίνεσθαι τοὺς στρατηγοὺς καὶ νὴ Δία, ἂν ὑμῖν γε δοκῇ, πρῶτον Περικλέα τὸν ἐμοὶ προσήκοντα· αἰσχρὸν <γάρ> μοί ἐστιν ἐκεῖνον περὶ πλείονος ποιεῖσθαι ἢ τὴν ὅλην πόλιν. [22] Τοῦτο δ᾽ εἰ βούλεσθε, κατὰ τόνδε τὸν νόμον κρίνατε, ὅς ἐστιν ἐπὶ τοῖς ἱεροσύλοις καὶ προδόταις, ἐάν τις ἢ τὴν πόλιν προδιδῷ ἢ τὰ ἱερὰ κλέπτῃ, κριθέντα ἐν δικαστηρίῳ, ἂν καταγνωσθῇ, μὴ ταφῆναι ἐν τῇ Ἀττικῇ, τὰ δὲ χρήματα αὐτοῦ δημόσια εἶναι. [23] Τούτων ὁποτέρῳ βούλεσθε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῷ νόμῳ κρινέσθων οἱ ἄνδρες κατὰ ἕνα ἕκαστον διῃρημένων τῆς ἡμέρας τριῶν μερῶν, ἑνὸς μὲν ἐν ᾧ συλλέγεσθαι ὑμᾶς δεῖ καὶ διαψηφίζεσθαι [ἐάν τε ἀδικεῖν δοκῶσιν ἐάν τε μή], ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ κατηγορῆσαι, ἑτέρου δ᾽ ἐν ᾧ ἀπολογήσασθαι.  [24] Τούτων δὲ γιγνομένων οἱ μὲν ἀδικοῦντες τεύξονται τῆς μεγίστης τιμωρίας, οἱ δ᾽ ἀναίτιοι ἐλευθερωθήσονται ὑφ᾽ ὑμῶν, ὦ Ἀθηναῖοι, καὶ οὐκ ἀδικοῦντες ἀπολοῦνται.

[25] Ὑμεῖς δὲ κατὰ τὸν νόμον εὐσεβοῦντες καὶ εὐορκοῦντες κρινεῖτε καὶ οὐ συμπολεμήσετε Λακεδαιμονίοις τοὺς ἐκείνους ἑβδομήκοντα ναῦς ἀφελομένους καὶ νενικηκότας, τούτους ἀπολλύντες ἀκρίτους παρὰ τὸν νόμον. [26] Τί δὲ καὶ δεδιότες σφόδρα οὕτως ἐπείγεσθε; Ἢ μὴ οὐχ ὑμεῖς ὃν ἂν βούλησθε ἀποκτείνητε καὶ ἐλευθερώσητε, ἂν κατὰ τὸν νόμον κρίνητε, ἀλλ᾽ οὐκ ἂν παρὰ τὸν νόμον, ὥσπερ Καλλίξενος τὴν βουλὴν ἔπεισεν εἰς τὸν δῆμον εἰσενεγκεῖν μιᾷ ψήφῳ; [27] Ἀλλ᾽ ἴσως ἄν τινα καὶ οὐκ αἴτιον ὄντα ἀποκτείναιτε, μεταμελήσει δὴ ὕστερον. Ἀναμνήσθητε ὡς ἀλγεινὸν καὶ ἀνωφελὲς ἤδη ἐστί, πρὸς δ᾽ ἔτι καὶ περὶ θανάτου ἀνθρώπου ἡμαρτηκότες.
[28] Δεινὰ δ᾽ ἂν ποιήσαιτε, εἰ Ἀριστάρχῳ μὲν πρότερον τὸν δῆμον καταλύοντι, εἶτα δ᾽ Οἰνόην προδιδόντι Θηβαίοις πολεμίοις οὖσιν, ἔδοτε ἡμέραν ἀπολογήσασθαι ᾗ ἐβούλετο καὶ τἆλλα κατὰ τὸν νόμον προύθετε, τοὺς δὲ στρατηγοὺς τοὺς πάντα ὑμῖν κατὰ γνώμην πράξαντας, νικήσαντας δὲ τοὺς πολεμίους, τῶν αὐτῶν τούτων ἀποστερήσετε.

[29] Μὴ ὑμεῖς γε, ὦ Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἑαυτῶν ὄντας τοὺς νόμους, δι᾽ οὓς μάλιστα μέγιστοί ἐστε, φυλάττοντες, ἄνευ τούτων μηδὲν πράττειν πειρᾶσθε. Ἐπανέλθετε δὲ καὶ ἐπ᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα καθ᾽ ἃ καὶ αἱ ἁμαρτίαι δοκοῦσι γεγενῆσθαι τοῖς στρατηγοῖς. Ἐπεὶ γὰρ κρατήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ εἰς τὴν γῆν κατέπλευσαν, Διομέδων μὲν ἐκέλευεν ἀναχθέντας ἐπὶ κέρως ἅπαντας ἀναιρεῖσθαι τὰ ναυάγια καὶ τοὺς ναυαγούς, Ἐρασινίδης δ᾽ ἐπὶ τοὺς πρὸς Μυτιλήνην πολεμίους τὴν ταχίστην πλεῖν ἅπαντας· Θράσυλλος δὲ ἀμφότερα ἔφη γενέσθαι, ἂν τὰς μὲν αὐτοῦ καταλίπωσι, ταῖς δὲ ἐπὶ τοὺς πολεμίους πλέωσι·  [30] καὶ δοξάντων τούτων καταλιπεῖν τρεῖς ναῦς ἕκαστον ἐκ τῆς αὑτοῦ συμμορίας, τῶν στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων, καὶ τὰς τῶν ταξιάρχων δέκα καὶ τὰς Σαμίων δέκα καὶ τὰς τῶν ναυάρχων τρεῖς, αὗται ἅπασαι γίγνονται ἑπτὰ καὶ τετταράκοντα, τέτταρες περὶ ἑκάστην ναῦν τῶν ἀπολωλυιῶν δώδεκα οὐσῶν.  [31] Τῶν δὲ καταλειφθέντων <τῶν> τριηράρχων ἦσαν καὶ Θρασύβουλος καὶ Θηραμένης, ὃς ἐν τῇ προτέρᾳ ἐκκλησίᾳ κατηγόρει τῶν στρατηγῶν. Ταῖς δὲ ἄλλαις ναυσὶν ἔπλεον ἐπὶ τὰς πολεμίας.

τί τούτων οὐχ ἱκανῶς καὶ καλῶς ἔπραξαν; Οὐκοῦν δίκαιον τὰ μὲν πρὸς τοὺς πολεμίους μὴ καλῶς πραχθέντα τοὺς πρὸς τούτοις ταχθέντας ὑπέχειν λόγον, τοὺς δὲ πρὸς τὴν ἀναίρεσιν μὴ ποιήσαντας ἃ οἱ στρατηγοὶ ἐκέλευσαν, διότι οὐκ ἀνείλοντο κρίνεσθαι. [32] Τοσοῦτον δ᾽ ἔχω εἰπεῖν ὑπὲρ ἀμφοτέρων, ὅτι ὁ χειμὼν διεκώλυσε μηδὲν πρᾶξαι ὧν οἱ στρατηγοὶ παρεσκευάσαντο. Τούτων δὲ μάρτυρες οἱ σωθέντες ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου, ὧν εἷς τῶν ἡμετέρων στρατηγῶν ἐπὶ καταδύσης νεὼς διασωθείς, ὃν κελεύουσι τῇ αὐτῇ ψήφῳ κρίνεσθαι, καὶ αὐτὸν τότε δεόμενον ἀναιρέσεως, ᾗπερ τοὺς οὐ πράξαντας τὰ προσταχθέντα.  [33] Μὴ τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀντὶ μὲν τῆς νίκης καὶ τῆς εὐτυχίας ὅμοια ποιήσητε τοῖς ἡττημένοις τε καὶ ἀτυχοῦσιν, ἀντὶ δὲ τῶν ἐκ θεοῦ ἀναγκαίων ἀγνωμονεῖν δόξητε, προδοσίαν καταγνόντες ἀντὶ τῆς ἀδυναμίας [οὐχ ἱκανοὺς γενομένους διὰ τὸν χειμῶνα πρᾶξαι τὰ προσταχθέντα]· ἀλλὰ πολὺ δικαιότερον στεφάνοις γεραίρειν τοὺς νικῶντας ἢ θανάτῳ ζημιοῦν πονηροῖς ἀνθρώποις πειθομένους. »

[34] Ταῦτ᾽ εἰπὼν Εὐρυπτόλεμος ἔγραψε γνώμην κατὰ τὸ Καννωνοῦ ψήφισμα κρίνεσθαι τοὺς ἄνδρας δίχα ἕκαστον·

ἡ δὲ τῆς βουλῆς ἦν μιᾷ ψήφῳ ἅπαντας κρίνειν. τούτων δὲ διαχειροτονουμένων τὸ μὲν πρῶτον ἔκριναν τὴν Εὐρυπτολέμου· ὑπομοσαμένου δὲ Μενεκλέους καὶ πάλιν διαχειροτονίας γενομένης ἔκριναν τὴν τῆς βουλῆς. Καὶ μετὰ ταῦτα κατεψηφίσαντο τῶν ναυμαχησάντων στρατηγῶν ὀκτὼ ὄντων· ἀπέθανον δὲ οἱ παρόντες ἕξ.

[35] Καὶ οὐ πολλῷ χρόνῳ ὕστερον μετέμελε τοῖς Ἀθηναίοις, καὶ ἐψηφίσαντο, οἵτινες τὸν δῆμον ἐξηπάτησαν, προβολὰς αὐτῶν εἶναι, καὶ ἐγγυητὰς καταστῆσαι, ἕως ἂν κριθῶσιν, εἶναι δὲ καὶ Καλλίξενον τούτων. Προυβλήθησαν δὲ καὶ ἄλλοι τέτταρες, καὶ ἐδέθησαν ὑπὸ τῶν ἐγγυησαμένων, ὕστερον δὲ στάσεώς τινος γενομένης, ἐν ᾗ Κλεοφῶν ἀπέθανεν, ἀπέδρασαν οὗτοι, πρὶν κριθῆναι: Καλλίξενος δὲ κατελθὼν ὅτε καὶ οἱ ἐκ Πειραιῶς εἰς τὸ ἄστυ, μισούμενος ὑπὸ πάντων λιμῷ ἀπέθανεν.
 

CHAPITRE VII.

Procès et condamnation des généraux qui n’ont pu ensevelir les morts.

(Avant J. C. 406.)

[1] A Athènes, on dépose tous les généraux, excepté Conon, auquel on adjoint Adimante et Philoclès. [2] Deux des généraux qui avaient assisté au combat naval, Protomachus et Aristogène, ne retournent point à Athènes. Dès que les six autres, Périclès, Diomédon, Lysias, Aristocrate, Thrasyllus et Érasinide, sont arrivés, Archédémus, chef du peuple et distributeur du diobole  (51), propose une amende contre Érasinide, qu’il accuse dans le tribunal de s’être emparé dans l’Hellespont de sommes appartenant au peuple. Il l’accuse également pour sa gestion de stratège : le tribunal décrète l’arrestation d’Érasinide.

[3] Ensuite les stratèges donnent des explications dans le conseil sur la bataille navale et sur la violence de la tempête. Timocrate ayant dit qu’il fallait les jeter en prison et les traduire devant le peuple, le conseil les fait arrêter. [4] Bientôt après a lieu une assemblée, où Théramène, entre autres, accuse vivement les stratèges, déclare de toute justice qu’ils expliquent pourquoi ils n’ont pas relevé les naufragés, et, pour prouver que les stratèges n’allèguent aucune autre excuse, il lit une lettre, adressée par eux au conseil et au peuple, où ils rejettent la faute sur la tempête seulement. [5] Chaque stratège se défend alors en quelques mots, le temps légal ne leur ayant pas été accordé. Ils racontent ce qui s’est passé : tandis qu’eux-mêmes cinglaient contre l’ennemi, ils ont confié le soin de relever les naufragés à des triérarques capables, qui avaient déjà rempli les fonctions de stratèges, à Théramène, à Thrasybule, et à d’autres du même rang. [6] S’il faut accuser quelqu’un à propos de ces enlèvements des corps, on ne peut s’en prendre qu’à ceux qui en ont été chargés. « Et cependant, ajoutent-ils, l’accusation ne nous amènera point à mentir et à prétendre que ceux-là mêmes sont coupables : c’est la violence seule de l’orage qui a empêché d’enlever les corps. » A l’appui de cette déclaration, ils produisent comme témoins les pilotes et un grand nombre d’autres personnes de l’expédition. Ces paroles persuadent le peuple : [7] plusieurs particuliers se lèvent et s’offrent pour caution. On décrète de remettre l’affaire à la prochaine assemblée, vu l’heure avancée qui ne permettait plus de voir les mains. En attendant, le conseil devant délibérer sur la question, on proposera au peuple la marche à suivre dans le jugement des prévenus.

[8] Sur ces entrefaites, survient la fête des Apaturies (52), durant laquelle les frères et les parents se rassemblent les uns chez les autres. Théramène et ses adhérents préparent donc un grand nombre de gens vêtus de noir, rasés jusqu’à la peau, afin qu’ils  viennent à l’assemblée comme parents des morts ; et ils persuadent à Callixène d’accuser les stratèges dans le conseil. [9] On convoque ensuite une assemblée, où le conseil, par la bouche de Callixène, rend son arrêt : « Attendu que les accusations contre les stratèges et la défense de ces derniers ont été entendues dans l’assemblée précédente, les Athéniens sont appelés à voter tous par tribus. Pour chaque tribu seront disposées deux urnes : un héraut publiera dans chaque tribu que ceux qui regardent les stratèges comme coupables de n’avoir pas relevé les corps des vainqueurs dans le combat naval doivent déposer leur vote dans la première urne, et ceux d’un avis contraire, dans la seconde. [10] S’ils sont déclarés coupables, ils seront punis de mort et livrés aux Onze, leurs biens confisqués, et le dixième consacré à la déesse. »

[11] Alors un homme paraît devant l’assemblée et dit qu’il s’est sauvé sur un tonneau de farine d’orge ; qu’il a été chargé par ceux qui ont péri d’annoncer au peuple, s’il échappait, que les stratèges n’ont point recueilli ceux qui ont combattu vaillamment pour la patrie.

[12] Cependant Euryptolème, fils de Pisianax, et quelques autres, accusent Callixène d’avoir présenté un décret contraire aux lois. Un certain nombre de voix parmi le peuple leur applaudissent, mais la masse s’écrie qu’il est fort étrange de ne pas laisser le peuple faire ce qu’il lui plaît. [13] Là-dessus, Lyciscus prend la parole et dit qu’il faut envelopper ces gens dans le même décret que les stratèges, s’ils ne laissent pas l’assemblée tranquille : le tumulte recommence dans la foule : on est forcé de retirer l’accusation. [14] Mais quelques-uns des prytanes disant qu’ils ne feront point voter contrairement aux lois, Callixène monte de nouveau à la tribune et répète l’accusation contre les stratèges. [15] D’autres s’écrient qu’il faut décréter d’accusation ceux qui sont d’un avis opposé. Les prytanes effrayés consentent tous à faire voter, à l’exception de Socrate, fils de Sophronisque. Celui-ci déclare qu’il ne fera rien que de conforme aux lois. [16] Alors Euryptolème monte à la tribune et prononce le discours suivant en faveur des stratèges :

« Athéniens, c’est pour accuser sur quelques points et pour défendre sur d’autres Périclès, mon parent, et Diomédon, mon ami intime, que je monte à cette tribune, et pour vous donner les conseils que je crois les plus utiles à toute la cité. [17] J’accuse ces stratèges, parce qu’il se sont opposés à leurs collègues qui voulaient annoncer par une dépêche au conseil  et au peuple qu’ils avaient chargé Théramène et Thrasybule de recueillir les naufragés avec quarante-sept trirèmes, et que ceux-ci ne les avaient point recueillis. [18] Maintenant ils portent tous en commun le poids de la faute quia été particulièrement commise, et en retour de leur philanthropie passée, ils courent aujourd’hui le risque de succomber à une intrigue ourdie par les coupables et par leurs ennemis. [19] Mais il n’en sera point ainsi, si je puis vous convaincre d’agir suivant la justice et la religion, et si vous cherchez à savoir la vérité afin de n’avoir pas plus tard à vous repentir et à reconnaître que vous avez commis une grande faute contre les dieux et contre vous-mêmes. Je vous donne un conseil avec lequel vous ne sauriez être trompés ni par moi, ni par personne. Sachez trouver les coupables, infligez-leur le châtiment que vous voudrez, soit à tous, soit à chacun séparément ; mais accordez-leur, si ce n’est plus, du moins un jour pour leur défense, et ne vous fiez pas à d’autres plus qu’à vous-mêmes.

[20] « Vous le savez tous, Athéniens, le décret de Canonus (53) est très-sévère : il porte que celui qui a lésé le peuple athénien, devra se défendre chargé de fers en présence du peuple, et que, s’il est déclaré coupable, il sera puni de mort et jeté dans le barathrum, ses biens confisqués et le dixième consacré à la déesse. [21] Je demande que les stratèges soient jugés d’après ce décret, et par Jupiter, mon parent Périclès, tout le premier ; car il serait honteux pour moi de m’intéresser plus à lui qu’à l’État. [22] Mais si cette proposition ne vous agrée point, jugez-les d’après la loi sur les sacrilèges et sur les traîtres, laquelle porte que celui qui trahira l’État ou qui dérobera des objets sacrés sera jugé par un tribunal, et que, s’il est condamné, il sera inhumé hors de l’Attique et ses biens confisqués. [23] Quelle que soit donc la loi que vous préférez, Athéniens, jugez ces hommes séparément, et divisez la journée en trois parties : dans la première vous vous rassemblerez et vous déclarerez s’ils vous paraissent coupables ou non ; la seconde sera consacrée à l’accusation ; la troisième à la défense. [24] Grâce à ces mesures, les coupables seront frappés du plus grand châtiment ; mais ceux qui ne sont pas coupables seront libérés par vous, Athéniens, et ne périront pas innocents (54).

[25] « Quant à vous, jugez selon la loi, et respectez les dieux et vos serments ; craignez de servir les intérêts des Lacédémoniens, en condamnant illégalement, sans forme de procès, des hommes qui viennent de les battre et de leur enlever soixante-dix navires. [26] Que craignez-vous, pour agir avec tant de précipitation ? Est-ce que vous ne pouvez pas faire périr ou libérer qui bon vous semble, en jugeant d’après la loi, et non contre la loi, comme le voudrait Callixène, qui a persuadé au conseil de proposer au peuple de tout englober dans un seul vote ? [27] Peut-être ferez-vous périr quelque innocent, et plus tard vous vous en repentirez. Songez alors quelle douleur stérile, surtout si c’est la mort d’un homme que vous avez à vous reprocher. [28] Votre conduite serait étrange, si Aristarque, après avoir d’abord aboli la démocratie et livré OEnoé aux Thébains, vos ennemis (55), eût obtenu de vous un jour pour se défendre comme il l’entendait, et qu’alors tout se soit passé selon les lois, tandis que ces stratèges, qui ont tout fait à votre gré et vaincu vos ennemis, seraient privés des mêmes droits. Mais non, vous ne le voudrez pas, Athéniens : respectant ces lois que vous avez établies, et par lesquelles vous êtes devenus si grands, n’essayez jamais de rien faire contre elles.

[29] « Reportez-vous aux circonstances mêmes qui ont causé la faute de vos stratèges. Vainqueurs dans la bataille navale, ils étaient revenus à terre : Diomédon veut que tous les vaisseaux aillent à la file les uns des autres recueillir les épaves et les naufragés, tandis qu’Érasinide demande que la flotte entière se porte au plus vite contre l’ennemi à Mytilène. Thrasyllus dit que les deux opinions peuvent se concilier, si on laisse une partie des vaisseaux Sur le lieu du combat et qu’on vogue avec les autres contre les ennemis. [30] Cet avis prévaut : l’on décide que chacun des huit stratèges laissera trois vaisseaux de la division, auxquels on ajoutera les dix vaisseaux des taxiarques, les dix des Samiens et les trois des navarques. Cela faisait ensemble quarante-sept vaisseaux, quatre pour chacune des trirèmes submergées. [31] Au nombre des taxiarques laissés à la tête de cette division étaient Thrasybule et Théramène, celui qui, dans l’assemblée précédente, accusait les stratèges : le reste de la flotte cingle contre l’ennemi.

« Qu’y a-t-il dans tout cela qui ne soit sage et bien concerté ? N’est-il donc pas juste que, si devant l’ennemi il y a eu des fautes, ce soient les chefs de l’expédition qui en rendent compte, et que, si ceux qui étaient commis à l’enlèvement des corps n’ont pas exécuté les ordres des stratèges, ils soient eux-mêmes traduits en jugement ? [32] Mais je puis dire en faveur des uns et des autres que la tempête les a empêchés de rien faire de ce que les stratèges avaient ordonné. Vous en avez pour témoins ceux qui sont parvenus à se sauver eux-mêmes : parmi eux est un de vos stratèges qui a échappé au naufrage de son vaisseau, et qu’on voudrait aujourd’hui envelopper dans un même jugement avec ceux qui ont manqué à l’accomplissement de leur devoir, quoique lui-même eût eu besoin de leur secours. [33] Athéniens, ne vous conduisez pas au milieu de la victoire et du bonheur comme le feraient des vaincus et des infortunés ; n’imputez pas à l’incurie un malheur inévitable envoyé par un dieu ; ne confondez pas l’impossibilité d’agir avec la trahison, et ne condamnez pas ceux à qui la tempête n’a pas permis d’obéir. Il serait beaucoup plus juste de récompenser avec des couronnes les vainqueurs, que de les condamner à mort en écoutant les conseils des méchants. »

[34] Ce discours achevé, Euryptolème émet l’avis que les prévenus soient jugés suivant le décret de Canonus, chacun séparément ; l’avis du conseil était qu’on prononçât sur tous un seul et unique arrêt.

Lorsqu’on en vient au voix, la proposition d’Euryptolème est d’abord adoptée ; mais sur les protestations solennelles de Ménéclès, on procède à un second vote, par lequel on adopte la proposition du conseil ; et aussitôt après on condamne à la peine de mort les huit stratèges qui avaient livré la bataille navale. On exécute les six qui étaient présents.

[35] Peu de temps après, les Athéniens se repentent et décrètent que ceux qui ont trompé le peuple soient cités devant l’assemblée comme coupables envers l’État, et fournissent des cautions jusqu’au jugement. Callixène était l’un d’eux. Quatre autres sont mis en cause avec lui et emprisonnés par ceux qui les cautionnaient ; mais plus tard, ils s’évadent avant le jugement, à la faveur d’une émeute où périt Cléophon. Callixène revint à Athènes avec les exilés du Pirée ; exécré de tous, il mourut de faim.
 

(01)  Nous avons eu sous les yeux l’estimable traduction d’Aug. Turrettini, Genève, 1839. Intelligence du texte, précision, clarté, telles sont les qualités de cette traduction, dans laquelle on souhaiterait seulement un peu plus de mouvement, de rapidité, ainsi que des notes explicatives.

(02) C’est-à-dire après que les Athéniens, vainqueurs dans un combat naval, se furent emparés de Cyzique. Voy. Thucydide, VIII, cvii.

(03)   Il faut ajouter : «. Après que les Lacédémoniens sont de retour de la Chersonèse a Abydos, et que les Athéniens se sont portés de Cyzique à la Chersonèse. »

(04) Cf. Thucydide, VIII, XXXV et LXXXIV.

(05). Promontoire et ville de la Troade.

(06)  Ville de la Chersonèse.

(07) Il avait été récemment vaincu par les Athéniens entre Sestos et Abydos.

(08) Exilé d’Athènes.

(09) Cf. Justin, V, iv.

(10) On ne le connaît que par ce passage.

(11) Ville de Thrace sur le golfe Mélas.

(12)  Le texte de cette lettre est en patois lacédémonien.

(13) . Matelots.

(14)  L’année précédente. Cf. Thucydide, VIII, LXXXV.

(15)   Entre Athènes et les frontières de la Béotie. C était un poste fort important, d’où les Lacédémoniens inquiétaient beaucoup les Athéniens et tous ceux qui se rendaient à Athènes.

(16)  C’est-à-dire lié par des rapports d’hospitalité.

(17) Ce n’est pas le grand Hannibal, fils d’Hamilcar, mais Hannibal fils de Giscon. Voy. Diodore de Sicile, XIII, XLIII.

(18) Ville d’Ionie.

(19)  Cité importante du temps d’Hérodote, mais seulement promontoire et port du temps de Xénophon.

(20)  Montagne située à 40 stades de la ville.

(21) Cf. Thucydide, VIII, xxvi.

(22)  Par les Carthaginois.

(23) Ville et promontoire de Messénie.

(24) Voy. Thucydide, III, et Diodore de Sicile, XII, LIX.

(25) Les Chalcédoniens avaient abandonné le parti d’Athènes et reçu un harmoste lacédémonien.

(26)  Temple d’Hercule.

(27) Théramène, Thrasyllus et Thrasybule.

(28)  Habitants du voisinage de Sparte.

(29) Nouvellement admis parmi les citoyens.

(30)  Célèbre par le nœud Gordien.

(31) Champ voisin d’une ville de Lydie, qui portait le même nom.

(32) Satrape de Phrygie,

(33)  Ville de Laconie.

(34) Cf. Plutarque, Alcibiade, xxxiv.

(35)  Sur le retour d’Alcibiade, voy., outre Plutarque, Justin, V, iv.

(36)  Cf. Plutarque, Alcibiade, xxxiv.

(37) Peu de temps avant qu’Alcibiade partit d’Athènes pour Andros.

(38) Cf. Thucydide, VIII, XLVIII.

(39)  Près d’un franc par jour.

(40) La mine valant cent drachmes, c’est près de trois mille francs.

(41) Quinze centimes.

(42)  Ville voisine de Colophon. . 

(43) Dans l’Ile de Chios

(44) Localité inconnue.

(45)  Cf. Diodore de Sicile, XIII,  LXXIV.

(46) Dodwel, d’après les calculs astronomiques, affecte à cette éclipse la date du 15 avril, 406 avant J. C.

(47)  Chef de la mer.

(48) Il faut y ajouter Lysias et Archestrate.

(49)  Aujourd’hui le cap Saint-Ange.

(50) C'était un fils naturel du grand Périclès.

(51) C’est-à-dire chargé de donner à chaque citoyen pauvre deux oboles prélevées sur le trésor public, pour acquitter son droit d’entrée au théâtre.

(52)  Fêtes de Minerve. Elles duraient trois jours et étaient inaugurées par un grand banquet des phratries athéniennes.

(53)  Canonus avait fait décider que, toutes les fois que plusieurs personnes seraient accusées du même crime, on instruirait à part la cause de chacune d’elles. — Cf. Aristophane, traduction de M. Artaud, p. 504 de la  Ire édition.

(54) Si l’on eût adopté ces propositions habilement présentées par Euryptolème, les accusés auraient été sauvés. Il était impossible de prouver contre eux aucune charge individuelle.

(55)  Voy. Thucydide, .VIII, LXVII et XCVIII.