RETOUR À L’ENTRÉE DU SITE ALLER à LA TABLE DES MATIÈRES DE XÉNOPHON

XÉNOPHON

 CYROPÉDIE   - Κύρου Παιδείας Z

LIVRE SEPT

livre I - livre II - livre III - livre IV - livre V - livre VI - livre VIII

traduction française seule
texte grec seul

TRADUCTION Pierre CHAMBRY, Garnier

 


 

CHAPITRE I

[1] Οἱ μὲν δὴ εὐξάμενοι τοῖς θεοῖς ἀπῇσαν πρὸς τὰς τάξεις· τῷ δὲ Κύρῳ καὶ τοῖς ἀμφ᾽ αὐτὸν προσήνεγκαν οἱ θεράποντες ἐμφαγεῖν καὶ πιεῖν ἔτι οὖσιν ἀμφὶ τὰ ἱερά. δὲ Κῦρος ὥσπερ εἶχεν ἑστηκὼς ἀπαρξάμενος ἠρίστα καὶ μετεδίδου ἀεὶ τῷ μάλιστα δεομένῳ· καὶ σπείσας καὶ εὐξάμενος ἔπιε, καὶ οἱ ἄλλοι δὲ οἱ περὶ αὐτὸν οὕτως ἐποίουν. Μετὰ δὲ ταῦτα αἰτησάμενος Δία πατρῷον ἡγεμόνα εἶναι καὶ σύμμαχον ἀνέβαινεν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ τοὺς ἀμφ᾽ αὑτὸν ἐκέλευεν. 

[2] πλισμένοι δὲ πάντες ἦσαν οἱ περὶ τὸν Κῦρον τοῖς αὐτοῖς Κύρῳ ὅπλοις, χιτῶσι φοινικοῖς, θώραξι χαλκοῖς, κράνεσι χαλκοῖς, λόφοις λευκοῖς, μαχαίραις, παλτῷ κρανεΐνῳ ἑνὶ ἕκαστος· οἱ δὲ ἵπποι προμετωπιδίοις καὶ προστερνιδίοις καὶ παραμηριδίοις χαλκοῖς· τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα παραμηρίδια ἦν καὶ τῷ ἀνδρί· τοσοῦτον μόνον διέφερον τὰ Κύρου ὅπλα ὅτι τὰ μὲν ἄλλα ἐκέχριτο τῷ χρυσοειδεῖ χρώματι, τὰ δὲ Κύρου ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον ἐξέλαμπεν. 

[3] πεὶ δὲ ἀνέβη καὶ ἔστη ἀποβλέπων ᾗπερ ἔμελλε πορεύεσθαι, βροντὴ δεξιὰ ἐφθέγξατο· ὁ δ᾽ εἶπεν· « ψόμεθά σοι, ὦ Ζεῦ μέγιστε. » Καὶ ὡρμᾶτο ἐν μὲν δεξιᾷ ἔχων Χρυσάνταν τὸν ἵππαρχον καὶ τοὺς ἱππέας, ἐν ἀριστερᾷ δὲ Ἀρσάμαν καὶ τοὺς πεζούς. 

[4] Παρηγγύησε δὲ παρορᾶν πρὸς τὸ σημεῖον καὶ ἐν ἴσῳ ἕπεσθαι· ἦν δὲ αὐτῷ τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος. Καὶ νῦν δ᾽ ἔτι τοῦτο τὸ σημεῖον τῷ Περσῶν βασιλεῖ διαμένει. πρὶν δὲ ὁρᾶν τοὺς πολεμίους εἰς τρὶς ἀνέπαυσε τὸ στράτευμα. 

[5] πεὶ δὲ προεληλύθεσαν ὡς εἴκοσι σταδίους, ἤρχοντο ἤδη τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἀντιπροσιὸν καθορᾶν. ς δ᾽ ἐν τῷ καταφανεῖ πάντες ἀλλήλοις ἐγένοντο καὶ ἔγνωσαν οἱ πολέμιοι πολὺ ἑκατέρωθεν ὑπερφαλαγγοῦντες, στήσαντες τὴν αὑτῶν φάλαγγα (οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως κυκλοῦσθαἰ, ἐπέκαμπτον εἰς κύκλωσιν, ὥσπερ γάμμα ἑκατέρωθεν τὴν ἑαυτῶν τάξιν ποιήσαντες, ὡς πάντοθεν ἅμα μάχοιντο. 

[6] δὲ Κῦρος ὁρῶν ταῦτα οὐδέν τι μᾶλλον ἀφίστατο, ἀλλ᾽ ὡσαύτως ἡγεῖτο. κατανοῶν δὲ ὡς πρόσω τὸν καμπτῆρα ἑκατέρωθεν ἐποιήσαντο περὶ ὃν κάμπτοντες ἀνέτεινον τὰ κέρατα, « ννοεῖς, » ἔφη, « ὦ Χρυσάντα, ἔνθα τὴν ἐπικαμπὴν ποιοῦνται; 
« Πάνυ γε, » ἔφη ὁ Χρυσάντας, « καὶ θαυμάζω γε· πολὺ γάρ μοι δοκοῦσιν ἀποσπᾶν τὰ κέρατα ἀπὸ τῆς ἑαυτῶν φάλαγγος. »
« Ναὶ μὰ Δί᾽, » ἔφη ὁ Κῦρος, « καὶ ἀπό γε τῆς ἡμετέρας. »

[7] « Τί δὴ τοῦτο; »
« Δῆλον ὅτι φοβούμενοι μὴ ἢν ἐγγὺς ἡμῶν γένωνται τὰ κέρατα τῆς φάλαγγος ἔτι πρόσω οὔσης, ἐπιθώμεθα αὐτοῖς. »
« πειτ᾽, » ἔφη ὁ Χρυσάντας, « πῶς δυνήσονται ὠφελεῖν οἱ ἕτεροι τοὺς ἑτέρους οὕτω πολὺ ἀπέχοντες ἀλλήλων; »
« λλὰ δῆλον, » ἔφη ὁ Κῦρος, « ὅτι ἡνίκα ἂν γένωνται τὰ κέρατα ἀναβαίνοντα κατ᾽ ἀντιπέρας τῶν πλαγίων τοῦ ἡμετέρου στρατεύματος, στραφέντες ὡς εἰς φάλαγγα ἅμα πάντοθεν ἡμῖν προσίασι μαχούμενοι. »

[8] « Οὐκοῦν, » ἔφη ὁ Χρυσάντας, « εὖ σοι δοκοῦσι βουλεύεσθαι; »
« Πρός γε ἃ ὁρῶσι· πρὸς δὲ ἃ οὐχ ὁρῶσιν ἔτι κάκιον ἢ εἰ κατὰ κέρας προσῇσαν. ἀλλὰ σὺ μέν, » ἔφη, « ὦ Ἀρσάμα, ἡγοῦ τῷ πεζῷ ἠρέμα ὥσπερ ἐμὲ ὁρᾷς· καὶ σύ, ὦ Χρυσάντα, ἐν ἴσῳ τούτῳ τὸ ἱππικὸν ἔχων συμπαρέπου. γὼ δὲ ἄπειμι ἐκεῖσε ὅθεν μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι ἄρχεσθαι τῆς μάχης· ἅμα δὲ παριὼν ἐπισκέψομαι ἕκαστα πῶς ἡμῖν ἔχει. 

[9] πειδὰν δ᾽ ἐκεῖ γένωμαι, ὅταν ἤδη ὁμοῦ προσιόντες ἀλλήλοις γιγνώμεθα, παιᾶνα ἐξάρξω, ὑμεῖς δὲ ἐπείγεσθε. νίκα δ᾽ ἂν ἡμεῖς ἐγχειρῶμεν τοῖς πολεμίοις, αἰσθήσεσθε μέν, οὐ γὰρ οἶμαι ὀλίγος θόρυβος ἔσται, ὁρμήσεται δὲ τηνικαῦτα Ἀβραδάτας ἤδη σὺν τοῖς ἅρμασιν εἰς τοὺς ἐναντίους· οὕτω γὰρ αὐτῷ εἰρήσεται· ὑμᾶς δὲ χρὴ ἕπεσθαι ἐχομένους ὅτι μάλιστα τῶν ἁρμάτων. Οὕτω γὰρ μάλιστα τοῖς πολεμίοις τεταραγμένοις ἐπιπεσούμεθα. Παρέσομαι δὲ κἀγὼ ᾗ ἂν δύνωμαι τάχιστα διώκων τοὺς ἄνδρας, ἢν οἱ θεοὶ θέλωσι. »

[10] Ταῦτ᾽ εἰπὼν καὶ ξύνθημα παρεγγυήσας Ζεὺς σωτὴρ καὶ ἡγεμὼν ἐπορεύετο. Μεταξὺ δὲ τῶν ἁρμάτων καὶ τῶν θωρακοφόρων διαπορευόμενος ὁπότε προσβλέψειέ τινας τῶν ἐν ταῖς τάξεσι, τότε μὲν εἶπεν ἄν· « ἄνδρες, ὡς ἡδὺ ὑμῶν τὰ πρόσωπα θεάσασθαι.» Τοτὲ δ᾽ αὖ ἐν ἄλλοις ἂν ἔλεξεν· « ρα ἐννοεῖτε, ἄνδρες, ὅτι ὁ νῦν ἀγών ἐστιν οὐ μόνον περὶ τῆς τήμερον νίκης, ἀλλὰ καὶ περὶ τῆς πρόσθεν ἣν νενικήκατε καὶ περὶ πάσης εὐδαιμονίας; »

[11] ν ἄλλοις δ᾽ ἂν παριὼν εἶπεν· « ἄνδρες, τὸ ἀπὸ τοῦδε οὐδέν ποτε ἔτι θεοὺς αἰτιατέον ἔσται· παραδεδώκασι γὰρ ἡμῖν πολλά τε καὶ ἀγαθὰ κτήσασθαι. 

[12] λλ᾽ ἄνδρες ἀγαθοὶ γενώμεθα. » Κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ τοιάδε· « ἄνδρες, εἰς τίνα ποτ᾽ ἂν καλλίονα ἔρανον ἀλλήλους παρακαλέσαιμεν ἢ εἰς τόνδε; Νῦν γὰρ ἔξεστιν ἀγαθοῖς ἀνδράσι γενομένοις πολλὰ κἀγαθὰ ἀλλήλοις εἰσενεγκεῖν. »

[13] Κατ᾽ ἄλλους δ᾽ αὖ· « πίστασθε μέν, οἶμαι, ὦ ἄνδρες, ὅτι νῦν ἆθλα πρόκειται τοῖς νικῶσι μὲν διώκειν, παίειν, κατακαίνειν, ἀγαθὰ ἔχειν, καλὰ ἀκούειν, ἐλευθέροις εἶναι, ἄρχειν· τοῖς δὲ κακοῖς δῆλον ὅτι τἀναντία τούτων. ὅστις οὖν αὑτὸν φιλεῖ, μετ᾽ ἐμοῦ μαχέσθω· γὼ γὰρ κακὸν οὐδὲν οὐδ᾽ αἰσχρὸν ἑκὼν εἶναι προσήσομαι. »

[14] πότε δ᾽ αὖ γένοιτο κατά τινας τῶν πρόσθεν συμμαχεσαμένων, εἶπεν ἄν· « Πρὸς δὲ ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, τί δεῖ λέγειν; πίστασθε γὰρ οἵαν τε οἱ ἀγαθοὶ ἐν ταῖς μάχαις ἡμέραν ἄγουσι καὶ οἵαν οἱ κακοί. »

[15] ς δὲ παριὼν κατὰ Ἀβραδάταν ἐγένετο, ἔστη· καὶ ὁ Ἀβραδάτος παραδοὺς τῷ ὑφηνιόχῳ τὰς ἡνίας προσῆλθεν αὐτῷ· προσέδραμον δὲ καὶ ἄλλοι τῶν πλησίον τεταγμένων καὶ πεζῶν καὶ ἁρματηλατῶν. δ᾽ αὖ Κῦρος ἐν τοῖς παραγεγενημένοις ἔλεξεν· « μὲν θεός, ὦ Ἀβραδάτα, ὥσπερ σὺ ἠξίους, συνηξίωσέ σε καὶ τοὺς σὺν σοὶ πρωτοστάτας εἶναι τῶν συμμάχων· σὺ δὲ τοῦτο μέμνησο, ὅταν δέῃ σε ἤδη ἀγωνίζεσθαι, ὅτι Πέρσαι οἵ τε θεασόμενοι ὑμᾶς ἔσονται καὶ οἱ ἑψόμενοι ὑμῖν καὶ οὐκ ἐάσοντες ἐρήμους ὑμᾶς ἀγωνίζεσθαι. »

[16] Καὶ ὁ Ἀβραδάτας εἶπεν· « λλὰ τὰ μὲν καθ᾽ ἡμᾶς ἔμοιγε δοκεῖ, ὦ Κῦρε, καλῶς ἔχειν· ἀλλὰ τὰ πλάγια λυπεῖ με, ὅτι τὰ μὲν τῶν πολεμίων κέρατα ἰσχυρὰ ὁρῶ ἀνατεινόμενα καὶ ἅρμασι καὶ παντοδαπῇ στρατιᾷ· ἡμέτερον δ᾽ οὐδὲν ἄλλο αὐτοῖς ἀντιτέτακται ἢ ἅρματα· ὥστ᾽ ἔγωγ᾽, » ἔφη, « εἰ μὴ ἔλαχον τήνδε τὴν τάξιν, ᾐσχυνόμην ἂν ἐνθάδε ὤν· οὕτω πολύ μοι δοκῶ ἐν ἀσφαλεστάτῳ εἶναι. »

[17] Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν· « λλ᾽ εἰ τὰ παρὰ σοὶ καλῶς ἔχει, θάρρει ὑπὲρ ἐκείνων· ἐγὼ γάρ σοι σὺν θεοῖς ἔρημα τῶν πολεμίων τὰ πλάγια ταῦτα ἀποδείξω. Καὶ σὺ μὴ πρότερον ἔμβαλλε τοῖς ἐναντίοις, διαμαρτύρομαι, πρὶν ἂν φεύγοντας τούτους οὓς νῦν φοβῇ θεάσῃ· » Τοιαῦτα δ᾽ ἐμεγαληγόρει, μελλούσης τῆς μάχης γίγνεσθαι· ἄλλως δ᾽ οὐ μάλα μεγαλήγορος ἦν· « ταν μέντοι ἴδῃς τούτους φεύγοντας, ἐμέ τε ἤδη παρεῖναι νόμιζε καὶ ὅρμα εἰς τοὺς ἄνδρας· καὶ σὺ γὰρ τότε τοῖς μὲν ἐναντίοις κακίστοις ἂν χρήσαιο, τοῖς δὲ μετὰ σαυτοῦ ἀρίστοις. 

[18] λλ᾽ ἕως ἔτι σοι σχολή, ὦ Ἀβραδάτα, πάντως παρελάσας παρὰ τὰ σαυτοῦ ἅρματα παρακάλει τοὺς σὺν σοὶ εἰς τὴν ἐμβολήν, τῷ μὲν προσώπῳ παραθαρρύνων, ταῖς δ᾽ ἐλπίσιν ἐπικουφίζων. πως δὲ κράτιστοι φανεῖσθε τῶν ἐπὶ τοῖς ἅρμασι, φιλονικίαν αὐτοῖς ἔμβαλλε· καὶ γάρ, εὖ ἴσθι, ἢν τάδε εὖ γένηται, πάντες ἐροῦσι τὸ λοιπὸν μηδὲν εἶναι κερδαλεώτερον ἀρετῆς. »
μὲν δὴ Ἀβραδάτας ἀναβὰς παρήλαυνε καὶ ταῦτ᾽ ἐποίει. 

[19] δ᾽ αὖ Κῦρος παριὼν ὡς ἐγένετο πρὸς τῷ εὐωνύμῳ, ἔνθα ὁ Ὑστάσπας τοὺς ἡμίσεις ἔχων ἦν τῶν Περσῶν ἱππέων, ὀνομάσας αὐτὸν εἶπεν· « Ὑστάσπα, νῦν (ὁρᾷς;) ἔργον τῆς σῆς ταχυεργίας· νῦν γὰρ ἢν φθάσωμεν τοὺς πολεμίους κατακανόντες, οὐδεὶς ἡμῶν ἀποθανεῖται. »

[20] Καὶ ὁ Ὑστάσπας ἐπιγελάσας εἶπεν· « λλὰ περὶ μὲν τῶν ἐξ ἐναντίας ἡμῖν μελήσει, τοὺς δ᾽ ἐκ πλαγίου σὺ ἄλλοις πρόσταξον, ὅπως μηδ᾽ οὗτοι σχολάζωσι. »
Καὶ ὁ Κῦρος εἶπεν· « λλ᾽ ἐπί γε τούτους ἐγὼ αὐτὸς παρέρχομαι· ἀλλ᾽, ὦ Ὑστάσπα, τόδε μέμνησο, ὅτῳ ἂν ἡμῶν ὁ θεὸς νίκην διδῷ, ἤν τί που μένῃ πολέμιον, πρὸς τὸ μαχόμενον ἀεὶ συμβάλλωμεν. »

[21] Ταῦτ᾽ εἰπὼν προῄει. πεὶ δὲ κατὰ τὸ πλευρὸν παριὼν ἐγένετο καὶ κατὰ τὸν ἄρχοντα τῶν ταύτῃ ἁρμάτων, πρὸς τοῦτον ἔλεξεν· « γὼ δὲ ἔρχομαι ὑμῖν ἐπικουρήσων· ἀλλ᾽ ὁπόταν αἴσθησθε ἡμᾶς ἐπιτιθεμένους κατ᾽ ἄκρον, τότε καὶ ὑμεῖς πειρᾶσθε ἅμα διὰ τῶν πολεμίων ἐλαύνειν· πολὺ γὰρ ἐν ἀσφαλεστέρῳ ἔσεσθε ἔξω γενόμενοι ἢ ἔνδον ἀπολαμβανόμενοι. »

[22] πεὶ δ᾽ αὖ παριὼν ἐγένετο ὄπισθεν τῶν ἁρμαμαξῶν, Ἀρταγέρσαν μὲν καὶ Φαρνοῦχον ἐκέλευσεν ἔχοντας τήν τε τῶν πεζῶν χιλιοστὺν καὶ τὴν τῶν ἱππέων μένειν αὐτοῦ. « πειδὰν δ᾽, » ἔφη, « αἰσθάνησθε ἐμοῦ ἐπιτιθεμένου τοῖς κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, τότε καὶ ὑμεῖς τοῖς καθ᾽ ὑμᾶς ἐπιχειρεῖτε· μαχεῖσθε δ᾽, » ἔφη, « πρὸς κέρας, ᾗπερ ἀσθενέστατον στράτευμα γίγνεται, φάλαγγα [δ᾽] ἔχοντες, ὥσπερ ἂν ἰσχυρότατοι εἴητε. Καὶ εἰσὶ μέν, ὡς ὁρᾶτε, τῶν πολεμίων ἱππεῖς οἱ ἔσχατοι· πάντως δὲ πρόετε πρὸς αὐτοὺς τὴν τῶν καμήλων τάξιν, καὶ εὖ ἴστε ὅτι καὶ πρὶν μάχεσθαι γελοίους τοὺς πολεμίους θεάσεσθε. »

[23] μὲν δὴ Κῦρος ταῦτα διαπραξάμενος ἐπὶ τὸ δεξιὸν παρῄει· ὁ δὲ Κροῖσος νομίσας ἤδη ἐγγύτερον εἶναι τῶν πολεμίων τὴν φάλαγγα σὺν ᾗ αὐτὸς ἐπορεύετο ἢ τὰ ἀνατεινόμενα κέρατα, ἦρε τοῖς κέρασι σημεῖον μηκέτι ἄνω πορεύεσθαι, ἀλλ᾽ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ στραφῆναι. ς δ᾽ ἔστησαν ἀντία πρὸς τὸ τοῦ Κύρου στράτευμα ὁρῶντες, ἐσήμηνεν αὐτοῖς πορεύεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους. 

[24] Καὶ οὕτω δὴ προσῇσαν τρεῖς φάλαγγες ἐπὶ τὸ Κύρου στράτευμα, ἡ μὲν μία κατὰ πρόσωπον, τὼ δὲ δύο, ἡ μὲν κατὰ τὸ δεξιόν, ἡ δὲ κατὰ τὸ εὐώνυμον· ὥστε πολὺν φόβον παρεῖναι πάσῃ τῇ Κύρου στρατιᾷ. ὥσπερ γὰρ μικρὸν πλινθίον ἐν μεγάλῳ τεθέν, οὕτω καὶ τὸ Κύρου στράτευμα πάντοθεν περιείχετο ὑπὸ τῶν πολεμίων καὶ ἱππεῦσι καὶ ὁπλίταις καὶ πελτοφόροις καὶ τοξόταις καὶ ἅρμασι πλὴν ἐξόπισθεν. 

[25] μως δὲ ὡς ὁ Κῦρος [ἐπεὶ] παρήγγειλεν, ἐστράφησαν πάντες ἀντιπρόσωποι τοῖς πολεμίοις· καὶ ἦν μὲν πολλὴ πανταχόθεν σιγὴ ὑπὸ τοῦ τὸ μέλλον ὀκνεῖν· ἡνίκα δὲ ἔδοξε τῷ Κύρῳ καιρὸς εἶναι, ἐξῆρχε παιᾶνα, συνεπήχησε δὲ πᾶς ὁ στρατός. 

[26] Μετὰ δὲ τοῦτο τῷ Ἐνυαλίῳ τε ἅμα ἐπηλάλαξαν καὶ ἐξανίσταται ὁ Κῦρος, καὶ εὐθὺς μὲν μετὰ τῶν ἱππέων λαβὼν πλαγίους τοὺς πολεμίους ὁμόσε αὐτοῖς τὴν ταχίστην συνεμίγνυεν· οἱ δὲ πεζοὶ αὐτῷ συντεταγμένοι ταχὺ ἐφείποντο, καὶ περιεπτύσσοντο ἔνθεν καὶ ἔνθεν, ὥστε πολὺ ἐπλεονέκτει· φάλαγγι γὰρ κατὰ κέρας προσέβαλλεν· ὥστε ταχὺ ἰσχυρὰ φυγὴ ἐγένετο τοῖς πολεμίοις. 

[27] ς δὲ ᾔσθετο Ἀρταγέρσης ἐν ἔργῳ ὄντα τὸν Κῦρον, ἐπιτίθεται καὶ αὐτὸς κατὰ τὰ εὐώνυμα, προεὶς τὰς καμήλους ὥσπερ Κῦρος ἐκέλευσεν. Οἱ δὲ ἵπποι αὐτὰς ἐκ πάνυ πολλοῦ οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἔκφρονες γιγνόμενοι ἔφευγον, οἱ δ᾽ ἐξήλλοντο, οἱ δ᾽ ἐνέπιπτον ἀλλήλοις. τοιαῦτα γὰρ πάσχουσιν ἵπποι ὑπὸ καμήλων. 

[28] δὲ Ἀρταγέρσης συντεταγμένους ἔχων τοὺς μεθ᾽ ἑαυτοῦ ταραττομένοις ἐπέκειτο· καὶ τὰ ἅρματα δὲ κατὰ τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον ἅμα ἐνέβαλλε. Καὶ πολλοὶ μὲν τὰ ἅρματα φεύγοντες ὑπὸ τῶν κατὰ κέρας ἑπομένων ἀπέθνῃσκον, πολλοὶ δὲ τούτους φεύγοντες ὑπὸ τῶν ἁρμάτων ἡλίσκοντο. 

[29] Καὶ ὁ Ἀβραδάτας δὲ οὐκέτι ἔμελλεν, ἀλλ᾽ ἀναβοήσας· « νδρες φίλοι, ἕπεσθε, » ἐνίει οὐδὲν φειδόμενος τῶν ἵππων, ἀλλ᾽ ἰσχυρῶς ἐξαιμάττων τῷ κέντρῳ· συνεξώρμησαν δὲ καὶ οἱ ἄλλοι ἁρματηλάται. καὶ τὰ μὲν ἅρματα ἔφευγεν αὐτοὺς εὐθύς, τὰ μὲν ἀναλαβόντα τοὺς παραβάτας, τὰ δὲ καὶ ἀπολιπόντα. 

[30] δὲ Ἀβραδάτας ἀντικρὺ διᾴττων εἰς τὴν τῶν Αἰγυπτίων φάλαγγα ἐμβάλλει· συνεισέβαλον δὲ αὐτῷ καὶ οἱ ἐγγύτατα τεταγμένοι. Πολλαχοῦ μὲν οὖν καὶ ἄλλοθι δῆλον ὡς οὐκ ἔστιν ἰσχυροτέρα φάλαγξ ἢ ὅταν ἐκ φίλων συμμάχων ἡθροισμένη ᾖ, καὶ ἐν τούτῳ δὲ ἐδήλωσεν. Οἱ μὲν γὰρ ἑταῖροί τε αὐτοῦ καὶ ὁμοτράπεζοι συνεισέβαλλον· οἱ δ᾽ ἄλλοι ἡνίοχοι ὡς εἶδον ὑπομένοντας πολλῷ στίφει τοὺς Αἰγυπτίους, ἐξέκλιναν κατὰ τὰ φεύγοντα ἅρματα καὶ τούτοις ἐφείποντο. 

[31] Οἱ δὲ ἀμφὶ Ἀβραδάταν ᾗ μὲν ἐνέβαλλον, ἅτε οὐ δυναμένων διαχάσασθαι τῶν Αἰγυπτίων διὰ τὸ μένειν τοὺς ἔνθεν καὶ ἔνθεν αὐτῶν, τοὺς μὲν ὀρθοὺς τῇ ῥύμῃ τῇ τῶν ἵππων παίοντες ἀνέτρεπον, τοὺς δὲ πίπτοντας κατηλόων καὶ αὐτοὺς καὶ ὅπλα καὶ ἵπποις καὶ τροχοῖς. του δ᾽ ἐπιλάβοιτο τὰ δρέπανα, πάντα βίᾳ διεκόπτετο καὶ ὅπλα καὶ σώματα. 

[32]ν δὲ τῷ ἀδιηγήτῳ τούτῳ ταράχῳ ὑπὸ τῶν παντοδαπῶν σωρευμάτων ἐξαλλομένων τῶν τροχῶν ἐκπίπτει ὁ Ἀβραδάτας καὶ ἄλλοι δὲ τῶν συνεισβαλόντων, καὶ οὗτοι μὲν ἐνταῦθα ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι κατεκόπησαν καὶ ἀπέθανον· οἱ δὲ Πέρσαι συνεπισπόμενοι, ᾗ μὲν ὁ Ἀβραδάτας ἐνέβαλε καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, ταύτῃ ἐπεισπεσόντες τεταραγμένους ἐφόνευον, ᾗ δὲ ἀπαθεῖς ἐγένοντο οἱ Αἰγύπτιοι (πολλοὶ δ᾽ οὗτοι ἦσαν), ἐχώρουν ἐναντίοι τοῖς Πέρσαις. 

[33] νθα δὴ δεινὴ μάχη ἦν καὶ δοράτων καὶ ξυστῶν καὶ μαχαιρῶν· ἐπλεονέκτουν μέντοι οἱ Αἰγύπτιοι καὶ πλήθει καὶ τοῖς ὅπλοις. Τά τε γὰρ δόρατα ἰσχυρὰ καὶ μακρὰ ἔτι καὶ νῦν ἔχουσιν, αἵ τε ἀσπίδες πολὺ μᾶλλον τῶν θωράκων καὶ τῶν γέρρων καὶ στεγάζουσι τὰ σώματα καὶ πρὸς τὸ ὠθεῖσθαι συνεργάζονται πρὸς τοῖς ὤμοις οὖσαι. συγκλείσαντες οὖν τὰς ἀσπίδας ἐχώρουν καὶ ἐώθουν. 

[34] Οἱ δὲ Πέρσαι οὐκ ἐδύναντο ἀντέχειν, ἅτε ἐν ἄκραις ταῖς χερσὶ τὰ γέρρα ἔχοντες, ἀλλ᾽ ἐπὶ πόδα ἀνεχάζοντο παίοντες καὶ παιόμενοι, ἕως ὑπὸ ταῖς μηχαναῖς ἐγένοντο. ἐπεὶ μέντοι ἐνταῦθα ἦλθον, ἐπαίοντο αὖθις οἱ Αἰγύπτιοι ἀπὸ τῶν πύργων· καὶ οἱ ἐπὶ πᾶσι δὲ οὐκ εἴων φεύγειν οὔτε τοὺς τοξότας οὔτε τοὺς ἀκοντιστάς, ἀλλ᾽ ἀνατεταμένοι τὰς μαχαίρας ἠνάγκαζον καὶ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν. 

[35] ν δὲ πολὺς μὲν ἀνδρῶν φόνος, πολὺς δὲ κτύπος ὅπλων καὶ βελῶν παντοδαπῶν, πολλὴ δὲ βοὴ τῶν μὲν ἀνακαλούντων ἀλλήλους, τῶν δὲ παρακελευομένων, τῶν δὲ θεοὺς ἐπικαλουμένων. 

[36] ν δὲ τούτῳ Κῦρος διώκων τοὺς καθ᾽ αὑτὸν παραγίγνεται. ς δ᾽ εἶδε τοὺς Πέρσας ἐκ τῆς χώρας ἐωσμένους, ἤλγησέ τε καὶ γνοὺς ὅτι οὐδαμῶς ἂν θᾶττον σχοίη τοὺς πολεμίους τῆς εἰς τὸ πρόσθεν προόδου ἢ εἰ εἰς τὸ ὄπισθεν περιελάσειεν αὐτῶν, παραγγείλας ἕπεσθαι τοῖς μεθ᾽ αὑτοῦ περιήλαυνεν εἰς τὸ ὄπισθεν· καὶ εἰσπεσόντες παίουσιν ἀφορῶντας καὶ πολλοὺς κατακαίνουσιν. 

[37] Οἱ δὲ Αἰγύπτιοι ὡς ᾔσθοντο, ἐβόων τε ὅτι ὄπισθεν οἱ πολέμιοι καὶ ἐστρέφοντο ἐν ταῖς πληγαῖς. Καὶ ἐνταῦθα δὴ φύρδην ἐμάχοντο καὶ πεζοὶ καὶ ἱππεῖς, πεπτωκὼς δέ τις ὑπὸ τῷ Κύρου ἵππῳ καὶ πατούμενος παίει εἰς τὴν γαστέρα τῇ μαχαίρᾳ τὸν ἵππον αὐτοῦ· δὲ ἵππος πληγεὶς σφαδᾴζων ἀποσείεται τὸν Κῦρον. 

[38] νθα δὴ ἔγνω ἄν τις ὅσου ἄξιον εἴη τὸ φιλεῖσθαι ἄρχοντα ὑπὸ τῶν περὶ αὐτόν. Εὐθὺς γὰρ ἀνεβόησάν τε πάντες καὶ προσπεσόντες ἐμάχοντο· ἐώθουν, ἐωθοῦντο, ἔπαιον, ἐπαίοντο. Καταπηδήσας δέ τις ἀπὸ τοῦ ἵππου τῶν τοῦ Κύρου ὑπηρετῶν ἀναβάλλει αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἑαυτοῦ ἵππον. 

[39] ς δ᾽ ἀνέβη ὁ Κῦρος, κατεῖδε πάντοθεν ἤδη παιομένους τοὺς Αἰγυπτίους· καὶ γὰρ Ὑστάσπας ἤδη παρῆν σὺν τοῖς Περσῶν ἱππεῦσι καὶ Χρυσάντας. ἀλλὰ τούτους ἐμβάλλειν μὲν οὐκέτι εἴα εἰς τὴν φάλαγγα τῶν Αἰγυπτίων, ἔξωθεν δὲ τοξεύειν καὶ ἀκοντίζειν ἐκέλευεν. ς δ᾽ ἐγένετο περιελαύνων παρὰ τὰς μηχανάς, ἔδοξεν αὐτῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τῶν πύργων τινὰ καὶ κατασκέψασθαι εἴ πῃ καὶ ἄλλο τι μένοι τῶν πολεμίων καὶ μάχοιτο. 

[40] πεὶ δὲ ἀνέβη, κατεῖδε μεστὸν τὸ πεδίον ἵππων, ἀνθρώπων, ἁρμάτων, φευγόντων, διωκόντων, κρατούντων, κρατουμένων· μένον δ᾽ οὐδαμοῦ οὐδὲν ἔτι ἐδύνατο κατιδεῖν πλὴν τὸ τῶν Αἰγυπτίων· οὗτοι δὲ ἐπειδὴ ἠποροῦντο, πάντοθεν κύκλον ποιησάμενοι, ὥστε ὁρᾶσθαι τὰ ὅπλα, ὑπὸ ταῖς ἀσπίσιν ἐκάθηντο· καὶ ἐποίουν μὲν οὐδὲν ἔτι, ἔπασχον δὲ πολλὰ καὶ δεινά. 

[41] γασθεὶς δὲ ὁ Κῦρος αὐτοὺς καὶ οἰκτίρων ὅτι ἀγαθοὶ ἄνδρες ὄντες ἀπώλλυντο, ἀνεχώρισε πάντας τοὺς περιμαχομένους καὶ μάχεσθαι οὐδένα ἔτι εἴα. πέμπει δὲ πρὸς αὐτοὺς κήρυκα ἐρωτῶν πότερα βούλονται ἀπολέσθαι πάντες ὑπὲρ τῶν προδεδωκότων αὐτοὺς ἢ σωθῆναι ἄνδρες ἀγαθοὶ δοκοῦντες εἶναι. Οἱ δ᾽ ἀπεκρίναντο· « Οῶς δ᾽ ἂν ἡμεῖς σωθείημεν ἄνδρες ἀγαθοὶ δοκοῦντες εἶναι; »

[42] δὲ Κῦρος πάλιν ἔλεγεν· « τι ἡμεῖς ὑμᾶς ὁρῶμεν μόνους καὶ μένοντας καὶ μάχεσθαι θέλοντας. »
λλὰ τοὐντεῦθεν, ἔφασαν οἱ Αἰγύπτιοι, « Τί καλὸν ἂν ποιοῦντες σωθείημεν;  »
Ταὶ ὁ Κῦρος αὖ πρὸς τοῦτο εἶπεν· « [εἰ τῶν τε συμμαχομένων μηδένα προδόντες σωθείητε] τά τε ὅπλα παραδόντες φίλοι τε γενόμενοι τοῖς αἱρουμένοις ὑμᾶς σῶσαι, ἐξὸν ἀπολέσαι. »

[43] κούσαντες ταῦτα ἐπήροντο· « ν δὲ γενώμεθά σοι φίλοι, τί ἡμῖν ἀξιώσεις χρῆσθαι; »
πεκρίνατο ὁ Κῦρος « Εὖ ποιεῖν καὶ εὖ πάσχειν. »
πηρώτων πάλιν οἱ Αἰγύπτιοι « Τίνα εὐεργεσίαν· »
Πρὸς τοῦτο εἶπεν ὁ Κῦρος· « Μισθὸν μὲν ὑμῖν δοίην ἂν πλείονα ἢ νῦν ἐλαμβάνετε ὅσον ἂν χρόνον πόλεμος ᾖ· εἰρήνης δὲ γενομένης τῷ βουλομένῳ ὑμῶν μένειν παρ᾽ ἐμοὶ χώραν τε δώσω καὶ πόλεις καὶ γυναῖκας καὶ οἰκέτας.  »

[44] κούσαντες ταῦτα οἱ Αἰγύπτιοι τὸ μὲν ἐπὶ Κροῖσον συστρατεύειν ἀφελεῖν σφίσιν ἐδεήθησαν· « Τούτῳ γὰρ μόνῳ γιγνώσκεσθαι  » ἔφασαν· τὰ δ᾽ ἄλλα συνομολογήσαντες ἔδοσαν πίστιν καὶ ἔλαβον. 

[45] Καὶ οἱ Αἰγύπτιοί τε οἱ καταμείναντες τότε ἔτι καὶ νῦν βασιλεῖ πιστοὶ διαμένουσι, Κῦρός τε πόλεις αὐτοῖς ἔδωκε, τὰς μὲν ἄνω, αἳ ἔτι καὶ νῦν πόλεις Αἰγυπτίων καλοῦνται, Λάρισαν δὲ καὶ Κυλλήνην παρὰ Κύμην πλησίον θαλάττης, ἃς ἔτι καὶ νῦν οἱ ἀπ᾽ ἐκείνων ἔχουσι. Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ὁ Κῦρος ἤδη σκοταῖος ἀναγαγὼν ἐστρατοπεδεύσατο ἐν Θυμβράροις. 

[46] ν δὲ τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων Αἰγύπτιοι μόνοι ηὐδοκίμησαν, τῶν δὲ σὺν Κύρῳ τὸ Περσῶν ἱππικὸν κράτιστον ἔδοξεν εἶναι· ὥστ᾽ ἔτι καὶ νῦν διαμένει ἡ ὅπλισις ἣν τότε Κῦρος τοῖς ἱππεῦσι κατεσκεύασεν. 

[47] Ηὐδοκίμησε δὲ ἰσχυρῶς καὶ τὰ δρεπανηφόρα ἅρματα· ὥστε καὶ τοῦτο ἔτι καὶ νῦν διαμένει τὸ πολεμιστήριον τῷ ἀεὶ βασιλεύοντι. 

[48] Αἱ μέντοι κάμηλοι ἐφόβουν μόνον τοὺς ἵππους, οὐ μέντοι κατέκαινόν γε οἱ ἐπ᾽ αὐτῶν ἱππεῖς, οὐδ᾽ αὐτοί γε ἀπέθνῃσκον ὑπὸ ἱππέων· οὐδεὶς γὰρ ἵππος ἐπέλαζε. 

[49] Καὶ χρήσιμον μὲν ἐδόκει εἶναι· ἀλλὰ γὰρ οὔτε τρέφειν οὐδεὶς ἐθέλει καλὸς κἀγαθὸς κάμηλον ὥστ᾽ ἐποχεῖσθαι οὔτε μελετᾶν ὡς πολεμήσων ἀπὸ τούτων. οὕτω δὴ ἀπολαβοῦσαι πάλιν τὸ ἑαυτῶν σχῆμα ἐν τοῖς σκευοφόροις διάγουσι.

CHAPITRE PREMIER
La bataille. Mouvement enveloppant de Crésus. Ordres donnés par Cyrus. Il enfonce l’aile droite de l’ennemi. Défaite de Crésus. Mort d’Abradatas. Résistance et capitulation des Égyptiens.

[1] Les chefs, ayant fait leurs prières aux dieux, retournèrent à leur poste. Cyrus et sa suite étaient encore occupés au sacrifice, quand les serviteurs leur apportèrent de quoi boire et manger. Cyrus, restant debout comme il était, en offrit les prémices aux dieux et déjeuna, faisant successivement part aux plus pressés de ses provisions. Les libations faites et les prières dites, il but, et ainsi firent tous ceux de sa suite. Enfin, après avoir prié Zeus, dieu de ses pères, d’être son guide et son soutien, il monta à cheval et y fit monter son escorte. 

[2] Tous ceux qui en faisaient partie portaient les mêmes armes que lui : tunique de pourpre, cuirasse et casque d’airain, aigrette blanche, épée, javelot de cornouiller, un pour chacun ; les chevaux avaient des chanfreins, des bardes et des cuissards d’airain ; les mêmes cuissards protégeaient aussi le cavalier. Les armes de Cyrus ne se distinguaient qu’en un point : celles des autres étaient enduites d’une couleur d’or mat, tandis que les siennes étincelaient comme un miroir. 

[3] Monté sur son cheval, il s’arrêtait à regarder le chemin où il allait s’engager, lorsqu’un coup de tonnerre retentit à sa droite. « Nous te suivrons, puissant Zeus, » s’écria-t-il ; et il se mit en marche, ayant à sa droite Chrysantas, commandant de la cavalerie, suivi de ses cavaliers, à sa gauche Arsamas et l’infanterie. 

[4] Il leur ordonna de tourner les yeux vers son étendard et de marcher sur la même ligne. Cet étendard était un aigle d’or éployé, monté sur une longue pique ; c’est encore aujourd’hui l’étendard du roi de Perse.

[5] Avant d’apercevoir l’ennemi, Cyrus fit reposer trois fois son armée. Quand ils se furent avancés d’environ vingt stades, ils commencèrent à découvrir l’armée des ennemis qui venait à leur rencontre. Quand ils furent tous en vue les uns des autres, les ennemis, s’apercevant qu’ils débordaient considérablement des deux côtés l’armée de Cyrus, arrêtèrent leur centre, ce qui est indispensable pour exécuter un mouvement d’enveloppement, et s’infléchirent pour encercler les Perses, en décrivant avec leurs troupes une sorte de gamma sur chaque flanc, afin d’attaquer de tous les côtés à la fois. 

[6] Ce mouvement, aperçu de Cyrus, ne le fit point dévier de sa route et il continua de conduire comme il avait commencé. Mais observant à quelle distance du centre était le pivot de conversion autour duquel ils tournaient pour étendre leurs ailes : « Remarques-tu, Chrysantas, dit-il, à quel endroit ils font leur conversion ? — Oui, dit Chrysantas, et j’en suis surpris ; car il me semble qu’ils séparent beaucoup leurs ailes de leur centre. — Oui, dit Cyrus, et du nôtre aussi. 

[7] — Pourquoi cela ? — Il est évident, dit Cyrus, qu’ils ont peur que, si leurs ailes arrivent près de nous, alors que le centre est encore loin, nous ne les attaquions. — Et puis, reprit Chrysantas, comment pourront-ils s’aider les uns les autres, s’ils sont si éloignés les uns des autres ? — Il est clair, dit Cyrus, que, quand leurs ailes en s’avançant se trouveront en face des flancs de notre armée, ils feront une conversion pour se mettre en ligne et marcheront sur nous de tous les côtés à la fois pour nous combattre à la fois de tous les côtés.

[8] — A ton avis, demanda Chrysantas, leur idée est-elle bonne ? — Oui, pour ce qu’ils voient de notre ordonnance ; mais pour ce qu’ils n’en voient pas, ils feraient encore mieux de s’avancer en colonne. Mais allons, Arsamas, poursuivit-il, mène l’infanterie au petit pas, comme tu me vois faire, et toi, Chrysantas, marche avec ta cavalerie sur la même ligne que lui. Pour moi, je m’en vais là-bas, où je crois bon de former la première attaque, et, tout en passant, je regarderai si tout est bien de notre côté. 

[9] Quand je serai arrivé et que nous serons tout près de l’ennemi, j’entonnerai le péan ; alors accélérez le pas. Quand nous attaquerons l’ennemi, vous vous en apercevrez, car le bruit, je pense, ne sera pas petit. A ce moment, Abradatas s’élancera avec ses chars au milieu des ennemis, car on le lui aura fait dire. Vous, suivez d’aussi près que possible les chars : c’est ainsi que nous avons le plus de chance de tomber sur des ennemis en désordre. Moi, j’arriverai le plus vite possible, pour poursuivre les fuyards, si les dieux le veulent. »

[10] Ayant prononcé ces paroles et donné pour mot de ralliement Zeus sauveur et guide, il se mit en marche. En passant entre les chars et la grosse infanterie, il disait aux soldats que ses regards rencontraient dans les rangs « Quel plaisir, mes amis, de voir votre contenance ! » ou bien : « Songez-vous, soldats, que l’enjeu de la bataille n’est pas seulement la victoire d’aujourd’hui, mais encore la première que vous avez remportée et le bonheur de toute la vie ? » 

[11] Puis avançant parmi d’autres : « Camarades, disait-il, à partir d’aujourd’hui il ne faudra jamais plus accuser les dieux : ils nous donnent l’occasion d’acquérir beaucoup de biens ; seulement, soldats, soyons braves. » A d’autres il tenait ce langage : 

[12] « Soldats, à quelle fête plus belle que celle-ci pourrions-nous nous inviter les uns les autres ? Aujourd’hui nous pouvons, si nous sommes braves, nous offrir mutuellement beaucoup de biens. » 

[13] A d’autres encore : « Vous savez, je pense, soldats quels sont les prix proposés aux vainqueurs poursuivre, frapper, tuer, acquérir des richesses, s’entendre louer, être libres, commander, tandis que pour les lâches, c’est évidemment le contraire. Donc que ceux qui s’aiment eux-mêmes combattent avec moi ; car moi, je ne commettrai jamais volontairement d’acte lâche ou honteux. » 

[14] Quand il rencontrait des soldats qui avaient déjà combattu avec lui, il leur disait : « Vous, mes amis, je n’ai pas besoin de vous haranguer. Vous savez comment les braves passent leur temps un jour de bataille, et comment, les lâches. »

[15] Lorsque, poursuivant sa route, il fut arrivé près d’Abradatas, il s’arrêta. Abradatas remit les rênes à son cocher et vint à lui. D’autres, parmi les fantassins et les conducteurs de chars rangés près de là, accoururent également. Alors, en présence de ces gens assemblés près de lui, il prit la parole. « Comme tu le demandais, Abradatas, la Divinité t’a jugé digne, toi et les tiens, d’être au premier rang des alliés. Mais souviens-toi de ceci, c’est que, lorsque le moment sera venu pour toi de combattre, les Perses seront là pour vous voir et pour vous suivre, et ils ne vous laisseront pas combattre seuls. » 

[16] Abradatas répondit : « Tout va bien devant nous, ce me semble, Cyrus ; mais ce sont nos flancs qui m’inquiètent, parce que je vois les ailes des ennemis s’étendre, fortes en chars et en troupes de toute espèce, sans que nous leur ayons opposé autre chose que des chars ; aussi, ajouta-t-il, si le sort ne m’avait pas mis à ce poste, je rougirais d’être ici, tant je me crois en sûreté parfaite. » 

[17] Cyrus lui répondit : « Si tout va bien de ton côté, rassure-toi pour nos flancs ; car, avec l’aide des dieux, je te les dégagerai d’ennemis. Pour toi, je t’en conjure, ne te jette pas sur l’ennemi avant d’avoir vu fuir ceux que tu crains à présent. » Cyrus se permettait ces propos avantageux au moment de marcher au combat ; au demeurant, il n’était pas du tout vantard. « Quand donc tu les verras fuir, compte que je suis déjà près de toi et fonds sur eux ; car à ce moment tu les trouveras tout à fait démoralisés et tes soldats pleins de courage. 

[18] Mais, tandis que tu en as encore le temps, Abradatas, ne manque pas de parcourir toute la ligne de tes chars ; encourage tes gens à l’attaque, enhardis-les par ta contenance, anime-les par l’espérance et inspire-leur l’émulation de surpasser en bravoure ceux qui sont sur les chars : car, sache-le bien, si le succès nous favorise, tous diront à l’avenir qu’il n’y a rien de plus profitable que le courage. » Abradatas remonta alors sur son char, et parcourut les rangs en faisant ce que Cyrus lui avait conseillé.

[19] Quand Cyrus, continuant sa marche, arriva à l’aile gauche, où se trouvait Hystaspe avec la moitié de la cavalerie perse, il l’appela par son nom et lui dit : « Tu le vois, Hystaspe, c’est affaire à ta rapidité ; si nous arrivons à tuer les ennemis, avant qu’ils nous tuent, nous ne perdrons pas un seul homme. » 

[20] Cela fit rire Hystaspe, qui répondit : « Pour ceux qui sont devant nous, nous en faisons notre affaire ; mais pour ceux qui sont sur nos flancs, charges-en d’autres, afin qu’eux aussi aient quelque chose à faire. — Justement, dit Cyrus, c’est vers eux que je vais moi-même. Pour toi, Hystaspe, souviens-toi que celui de nous à qui les dieux donneront de vaincre ses adversaires, doit, si les ennemis tiennent ferme quelque part, courir sus à tous ceux qui continuent de se battre. » 

[21] Il dit et s’en alla. Quand sa marche l’amena sur le flanc de son armée, devant le chef des chars postés à cet endroit, il lui dit : « Je viens à votre aide. Quand vous nous verrez attaquer la pointe extrême de l’aile ennemie, essayez, vous, de passer sur le corps à nos adversaires ; vous serez plus en sûreté sur ses derrières qu’enfermés dans ses lignes. » 

[22] Quand, reprenant sa marche, il fut arrivé derrière les chariots des femmes, il ordonna à Artagersas et à Pharnouchos de rester là avec leurs mille fantassins et leurs mille chevaux. « Mais, ajouta-t-il, lorsque vous me verrez attaquer l’ennemi sur son aile droite, à ce moment, vous aussi, jetez-vous sur ceux qui vous font face. Vous combattrez contre une aile, qui est la partie la plus faible d’une armée, avec des troupes en ligne, formation qui vous assure le maximum de force. Les cavaliers ennemis sont, comme vous le voyez, placés à l’extrémité de l’aile. N’hésitez pas à lancer contre eux la division de vos chameaux et soyez sûrs qu’avant de combattre vous aurez de quoi rire aux dépens de l’ennemi. »

[23] Son inspection terminée, Cyrus se porta vers l’aile droite. De son côté, Crésus, pensant que le centre qu’il commandait en personne était déjà plus près des ennemis que les ailes qui continuaient à s’étendre, fait lever un signal pour les avertir de ne pas aller plus loin et de faire une conversion sur place ; et quand elles eurent fait halte et fait face à l’armée de Cyrus, il donna le signal de marcher à l’ennemi ; 

[24] alors trois phalanges s’ébranlèrent à la fois contre l’armée de Cyrus, l’une de front, et les deux autres contre son aile droite et son aile gauche ; aussi toute l’armée de Cyrus en fut fort alarmée. Comme une petite tuile encadrée dans une grande, elle était enveloppée de tous côtés, sauf sur ses derrières, parles ennemis, cavaliers, fantassins, peltophores, archers et chars. 

[25] Cependant, au commandement de Cyrus, tous les Perses se tournèrent face à l’ennemi. L’appréhension de ce qui allait arriver tenait les deux armées dans un profond silence. Lorsque Cyrus crut le moment venu, il entonna le péan, et l’armée le chanta avec lui, 

[26] puis elle poussa le cri de guerre en l’honneur d’Enyalios. A ce moment, Cyrus s’élance et aussitôt prenant les ennemis de flanc avec sa cavalerie, il pénètre à toute vitesse au milieu d’eux. Les fantassins qu’il s’était adjoints le suivent rapidement et enveloppent l’adversaire de côté et d’autre. Cyrus a ainsi le grand avantage de combattre en phalange contre une troupe qui prête le flanc : aussi l’ennemi ne tarde pas à fuir à toutes jambes.

[27] Aussitôt qu’Artagersas vit Cyrus en action, il fondit de son côté sur l’aile gauche, en lançant en avant ses chameaux, comme Cyrus le lui avait ordonné. Les chevaux, même à une grande distance, ne purent soutenir la vue de ces animaux ; les uns fuyaient affolés, les autres se cabraient ou se jetaient les uns sur les autres. C’est l’effet ordinaire que les chameaux font sur les chevaux. 

[28] Artagersas, avec ses troupes en bon ordre, charge l’ennemi en désordre et lance en même temps ses chars à l’aile droite comme à l’aile gauche. Beaucoup, pour éviter les chars, se firent tuer par ceux qui les pressaient en flanc et beaucoup, pour échapper à ces derniers, se faisaient prendre par les chars.

[29] Alors Abradatas n’attend pas davantage. « Suivez-moi, mes amis, » s’écrie-t-il, et il s’élance, sans épargner ses chevaux qu’il met tout en sang avec son aiguillon. Avec lui chargent aussi les autres conducteurs de chars. Ceux des chars ennemis s’enfuient aussitôt devant eux, les uns en reprenant leur combattant, les autres en l’abandonnant. 

[30] Abradatas pousse droit au milieu d’eux pour se jeter sur la phalange des Égyptiens, accompagné de ceux des siens qui étaient rangés le plus près de lui. On a reconnu en maintes circonstances qu’il n’y a pas de troupe plus forte que celle qui est composée d’amis ; on l’éprouva aussi en celle-ci. Ses amis et commensaux chargèrent avec lui ; les autres, voyant les Égyptiens résister en masse compacte, tournèrent bride du côté des chars en fuite et les poursuivirent. 

[31] Mais à l’endroit où Abradatas et les siens avaient porté leur attaque, les Égyptiens ne purent s’écarter, parce que leurs camarades tenaient ferme de chaque côté d’eux ; debout, ils étaient renversés sous le choc impétueux des chevaux ; tombés, ils étaient broyés, eux et leurs armes, par les chevaux et les roues ; et tout ce que les faux attrapaient, armes et corps, était violemment coupé en deux. 

[32] Dans ce trouble indescriptible, les roues bondissant sur des monceaux de toute sorte, Abradatas tomba de son char, ainsi que certains de ceux qui avaient chargé avec lui. Là, malgré des prodiges de valeur, ils furent taillés en pièces et périrent. Alors les Perses qui venaient derrière eux se précipitèrent par la brèche ouverte par Abradatas et les siens, et massacrèrent les Égyptiens en désordre ; mais là où les Égyptiens n’avaient pas souffert, car ils étaient nombreux, ils s’avancèrent à la rencontre des Perses. 

[33] Ce fut alors un terrible combat à la lance, au javelot à l’épée. Cependant les Égyptiens avaient l’avantage du nombre et de l’armement ; car leurs piques étaient fortes et longues, comme celles dont ils se servent encore aujourd’hui, et leurs boucliers protègent beaucoup mieux le corps que les cuirasses et les targes d’osier, et, appuyés à leurs épaules, les aident à pousser l’ennemi. 

[34] Aussi, tenant leurs boucliers serrés les uns contre les autres, ils avançaient et repoussaient les Perses, qui ne pouvaient résister avec leurs petits boucliers qu’ils tenaient du bout de leurs doigts. Aussi reculaient-ils pied à pied, frappant et frappés, jusqu’à ce qu’ils furent sous la protection de leurs machines. Là, les Égyptiens, à leur tour, furent criblés de traits lancés du haut des tours. L’arrièregarde empêchait de fuir les archers et les gens de trait, et, l’épée haute, les forçait à lancer leurs flèches et leurs javelots. 

[35] Ce fut alors un terrible carnage, un terrible fracas d’armes et de traits de toute sorte, et partout retentissaient les cris des soldats qui s’appelaient, qui s’encourageaient mutuellement ou qui invoquaient les dieux.

[36] A ce moment, Cyrus arrive, poursuivant ceux qu’il avait devant lui. En voyant les Perses refoulés, il en fut vivement contrarié ; mais, jugeant que le moyen le plus prompt d’arrêter les progrès de l’ennemi, c’était de le tourner et de le prendre à dos, il ordonne à sa troupe de le suivre, et, contournant les Égyptiens, il arrive sur leurs derrières. Il fond sur eux, les frappe avant d’être aperçu et en tue un grand nombre. 

[37] Aussitôt qu’ils se sont rendu compte de ce qui se passe, les Égyptiens s’écrient : « Nous sommes tournés, » et ils font volte-face au milieu des coups. La mêlée s’engage alors entre fantassins et cavaliers. Un soldat renversé et foulé par le cheval de Cyrus frappe l’animal au ventre avec son épée. Le cheval blessé fait un saut de mouton et renverse Cyrus. 

[38] On aurait pu voir alors combien il importe à un chef d’être aimé de ceux qui l’entourent. Aussitôt tous les Perses se mettent à crier et se précipitent sur l’ennemi en combattant, poussant, poussés, frappant, frappés. Enfin un aide de camp de Cyrus saute de son cheval et y fait monter le prince. 

[39] Du haut de sa nouvelle monture, Cyrus voit que les Égyptiens sont assaillis de tous les côtés ; car Hystaspe était arrivé avec la cavalerie perse, et Chrysantas aussi ; mais Cyrus ne leur permit pas de se jeter sur la phalange égyptienne et ordonna de la harceler de loin avec des flèches et des javelots. Puis refaisant le tour de la phalange, il se rendit aux machines. Là, il eut l’idée de monter sur une des tours et de regarder s’il restait encore quelque troupe ennemie qui résistât. 

[40] De la plate-forme il vit la plaine couverte de chevaux, d’hommes, de chars, de fuyards, de poursuivants, de vainqueurs, de vaincus, mais il ne put rien voir nulle part qui résistât encore, sauf le corps des Égyptiens. Ceux-ci, dans leur embarras, s’étaient formés de toutes parts en cercle ; on ne voyait que leurs armes ; quant à eux, ils s’abritaient sous leurs boucliers ; ils ne combattaient plus, mais ils avaient terriblement à souffrir.

[41] Cyrus, admirant leur courage et voyant avec douleur périr de si braves gens, fit retirer tous les assaillants et cesser complètement la bataille. Il leur fit demander par un héraut s’ils voulaient se faire tuer tous pour des gens qui les avaient abandonnés, ou sauver leur vie sans perdre leur réputation de bravoure. Ils répondirent : « Comment pourrions-nous sauver notre vie sans perdre notre réputation de bravoure ? » 

[42] Cyrus leur fit répondre : « Vous ne la perdrez point, car nous voyons que vous êtes seuls à tenir et à vouloir vous battre. — Mais ensuite, repartirent les Égyptiens, que pouvons-nous faire pour sauver notre vie sans compromettre notre honneur ?  — Vous n’avez pas besoin pour cela de trahir aucun de vos alliés, leur répondit Cyrus. Vous n’avez qu’à nous livrer vos armes et devenir les amis de ceux qui préfèrent vous sauver, quand ils pourraient vous perdre. » 

[43] Ayant entendu cette proposition, ils demandèrent encore : « Mais si nous devenons tes amis, que prétends-tu faire de nous ? — Vous faire du bien et en recevoir de vous, » répliqua Cyrus. Ils renvoyèrent encore demander : « Et quel sera ce bien ? » A quoi Cyrus répondit : «Tant que durera la guerre, je vous donnerai une solde plus élevée que celle que vous touchez à présent ; la paix faite, à tous ceux d’entre vous qui voudront rester près de moi, je donnerai des terres, des villes, des femmes, des serviteurs. » 

[44] Ces propositions entendues, les Égyptiens demandèrent à être dispensés de combattre contre Crésus : « car c’est avec lui seul, dirent-ils, que nous sommes en rapports. » Ils acceptèrent les autres stipulations et ils donnèrent leur parole et reçurent celle de Cyrus. 

[45] Et ceux qui restèrent alors près de lui sont demeurés jusqu’à ce jour de loyaux sujets du roi. Cyrus leur donna des villes, les unes à l’intérieur, que l’on appelle encore de nos jours villes des Égyptiens, et en outre Larissa et Cyllène, près de Cymé, à peu de distance de la mer, villes que leurs descendants habitent encore aujourd’hui. Après cette journée, comme il faisait déjà nuit, Cyrus se retira et alla camper à Thymbrara.

[46] Dans le combat, les Égyptiens seuls se distinguèrent du côté des ennemis. Du côté de Cyrus, c’est à la cavalerie perse qu’on attribua la palme ; aussi a-t-on gardé jusqu’à présent l’armement dont Cyrus l’avait dotée. 

[47] Les chars à faux aussi se firent une belle renommée ; c’est pourquoi cet engin de guerre est demeuré en usage chez les rois qui se sont succédé jusqu’ici sur le trône de Perse. 

[48] Pour les chameaux, ils ne firent qu’effrayer les chevaux, et ceux qui les montaient ne tuèrent aucun cavalier, et ne subirent aucune perte du fait de la cavalerie ennemie ; car aucun cheval ne s’approcha des chameaux. 

[49] Aussi, bien que leur emploi eût paru utile, aucun homme distingué ne consent ni à nourrir des chameaux pour les monter, ni à s’exercer à combattre sur leur dos. C’est ainsi qu’ayant repris leur ancien harnais, ils ne servent plus qu’à porter les bagages.


 

 

[1] Καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ τὸν Κῦρον δειπνοποιησάμενοι καὶ φυλακὰς καταστησάμενοι, ὥσπερ ἔδει, ἐκοιμήθησαν. Κροῖσος μέντοι εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεων ἔφευγε σὺν τῷ στρατεύματι· τὰ δ᾽ ἄλλα φῦλα ὅποι ἐδύνατο προσωτάτω ἐν τῇ νυκτὶ τῆς ἐπ᾽ οἶκον ὁδοῦ ἕκαστος ἀπεχώρει. 

[2] πειδὴ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, εὐθὺς ἐπὶ Σάρδεις ἦγε Κῦρος. ς δ᾽ ἐγένετο πρὸς τῷ τείχει τῷ ἐν Σάρδεσι, τάς τε μηχανὰς ἀνίστη ὡς προσβαλῶν πρὸς τὸ τεῖχος καὶ κλίμακας παρεσκευάζετο. 

[3] Ταῦτα δὲ ποιῶν κατὰ τὰ ἀποτομώτατα δοκοῦντα εἶναι τοῦ Σαρδιανῶν ἐρύματος τῆς ἐπιούσης νυκτὸς ἀναβιβάζει Χαλδαίους τε καὶ Πέρσας. γήσατο δ᾽ αὐτοῖς ἀνὴρ Πέρσης δοῦλος γεγενημένος τῶν ἐν τῇ ἀκροπόλει τινὸς φρουρῶν καὶ καταμεμαθηκὼς κατάβασιν εἰς τὸν ποταμὸν καὶ ἀνάβασιν τὴν αὐτήν. 

[4] ς δ᾽ ἐγένετο τοῦτο δῆλον ὅτι εἴχετο τὰ ἄκρα, πάντες δὴ ἔφευγον οἱ Λυδοὶ ἀπὸ τῶν τειχῶν ὅποι ἐδύνατο ἕκαστος τῆς πόλεως. Κῦρος δὲ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ εἰσῄει εἰς τὴν πόλιν καὶ παρήγγειλεν ἐκ τῆς τάξεως μηδένα κινεῖσθαι. 

[5] δὲ Κροῖσος κατακλεισάμενος ἐν τοῖς βασιλείοις Κῦρον ἐβόα· ὁ δὲ Κῦρος τοῦ μὲν Κροίσου φύλακας κατέλιπεν, αὐτὸς δὲ ἀπαγαγὼν πρὸς τὴν ἐχομένην ἄκραν ὡς εἶδε τοὺς μὲν Πέρσας φυλάττοντας τὴν ἄκραν, ὥσπερ ἔδει, τὰ δὲ τῶν Χαλδαίων ὅπλα ἔρημα (κατεδεδραμήκεσαν γὰρ ἁρπασόμενοι τὰ ἐκ τῶν οἰκιῶν), εὐθὺς συνεκάλεσεν αὐτῶν τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπεν αὐτοῖς ἀπιέναι ἐκ τοῦ στρατεύματος ὡς τάχιστα. 

[6]  « Οὐ γὰρ ἄν, » ἔφη, « ἀνασχοίμην πλεονεκτοῦντας ὁρῶν τοὺς ἀτακτοῦντας. καὶ εὖ μέν, » ἔφη, « ἐπίστασθε ὅτι παρεσκευαζόμην ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς ἐμοὶ συστρατευομένους πᾶσι Χαλδαίοις μακαριστοὺς ποιῆσαι· νῦν δ᾽, » ἔφη, « μὴ θαυμάζετε ἤν τις καὶ ἀπιοῦσιν ὑμῖν κρείττων ἐντύχῃ. »

[7] κούσαντες ταῦτα οἱ Χαλδαῖοι ἔδεισάν τε καὶ ἱκέτευον παύσασθαι ὀργιζόμενον καὶ τὰ χρήματα πάντα ἀποδώσειν ἔφασαν. δ᾽ εἶπεν ὅτι οὐδὲν αὐτῶν δέοιτο. « λλ᾽ εἴ με, » ἔφη, « βούλεσθε παύσασθαι ἀχθόμενον, ἀπόδοτε πάντα ὅσα ἐλάβετε τοῖς διαφυλάξασι τὴν ἄκραν. ν γὰρ αἴσθωνται οἱ ἄλλοι στρατιῶται ὅτι πλεονεκτοῦσιν οἱ εὔτακτοι γενόμενοι, πάντα μοι καλῶς ἕξει. »

[8] Οἱ μὲν δὴ Χαλδαῖοι οὕτως ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσεν ὁ Κῦρος· καὶ ἔλαβον οἱ πειθόμενοι πολλὰ καὶ παντοῖα χρήματα. δὲ Κῦρος καταστρατοπεδεύσας τοὺς ἑαυτοῦ, ὅπου ἐδόκει ἐπιτηδειότατον εἶναι τῆς πόλεως, μένειν ἐπὶ τοῖς ὅπλοις παρήγγειλε καὶ ἀριστοποιεῖσθαι. 

[9] Ταῦτα δὲ διαπραξάμενος ἀγαγεῖν ἐκέλευσεν αὑτῷ τὸν Κροῖσον. δὲ Κροῖσος ὡς εἶδε τὸν Κῦρον, « Χαῖρε, ὦ δέσποτα, » ἔφη· « τοῦτο γὰρ ἡ τύχη καὶ ἔχειν τὸ ἀπὸ τοῦδε δίδωσι σοὶ καὶ ἐμοὶ προσαγορεύειν. »

[10] « Καὶ σύ γε, » ἔφη, « ὦ Κροῖσε, ἐπείπερ ἄνθρωποί γέ ἐσμεν ἀμφότεροι. τάρ, » ἔφη, « ὦ Κροῖσε, ἆρ᾽ ἄν τί μοι ἐθελήσαις συμβουλεῦσαι; »
« Καὶ βουλοίμην γ᾽ ἄν, » ἔφη, « ὦ Κῦρε, ἀγαθόν τί σοι εὑρεῖν· τοῦτο γὰρ ἂν οἶμαι ἀγαθὸν κἀμοὶ γενέσθαι. »

[11] « κουσον τοίνυν, » ἔφη, « ὦ Κροῖσε· ἐγὼ γὰρ ὁρῶν τοὺς στρατιώτας πολλὰ πεπονηκότας καὶ πολλὰ κεκινδυνευκότας καὶ νῦν νομίζοντας πόλιν ἔχειν τὴν πλουσιωτάτην ἐν τῇ Ἀσίᾳ μετὰ Βαβυλῶνα, ἀξιῶ ὠφεληθῆναι τοὺς στρατιώτας. γιγνώσκω γάρ, » ἔφη, « ὅτι εἰ μή τινα καρπὸν λήψονται τῶν πόνων, οὐ δυνήσομαι αὐτοὺς πολὺν χρόνον πειθομένους ἔχειν. Διαρπάσαι μὲν οὖν αὐτοῖς ἐφεῖναι τὴν πόλιν οὐ βούλομαι· τήν τε γὰρ πόλιν νομίζω ἂν διαφθαρῆναι, ἔν τε τῇ ἁρπαγῇ εὖ οἶδ᾽ ὅτι οἱ πονηρότατοι πλεονεκτήσειαν ἄν. »

[12] κούσας ταῦτα ὁ Κροῖσος ἔλεξεν· « λλ᾽ ἐμέ, » ἔφη, « ἔασον λέξαι πρὸς οὓς ἂν ἐγὼ Λυδῶν ἔλθω ὅτι διαπέπραγμαι παρὰ σοῦ μὴ ποιῆσαι ἁρπαγὴν μηδὲ ἐᾶσαι ἀφανισθῆναι παῖδας καὶ γυναῖκας· ὑπεσχόμην δέ σοι ἀντὶ τούτων ἦ μὴν παρ᾽ ἑκόντων Λυδῶν ἔσεσθαι πᾶν ὅ τι καλὸν κἀγαθόν ἐστιν ἐν Σάρδεσιν.

[13] ν γὰρ ταῦτα ἀκούσωσιν, οἶδ᾽ ὅτι ἥξει σοι πᾶν ὅ τι ἐστὶν ἐνθάδε καλὸν κτῆμα ἀνδρὶ καὶ γυναικί· καὶ ὁμοίως εἰς νέωτα πολλῶν καὶ καλῶν πάλιν σοι πλήρης ἡ πόλις ἔσται. ἢν δὲ διαρπάσῃς, καὶ αἱ τέχναι σοι, ἃς πηγάς φασι τῶν καλῶν εἶναι, διεφθαρμέναι ἔσονται. 

[14] ξέσται δέ σοι ἰδόντι ταῦτα ἐλθόντα ἔτι καὶ περὶ τῆς ἁρπαγῆς βουλεύσασθαι. πρῶτον δ᾽, » ἔφη, « ἐπὶ τοὺς ἐμοὺς θησαυροὺς πέμπε καὶ παραλαμβανόντων οἱ σοὶ φύλακες παρὰ τῶν ἐμῶν φυλάκων. » Ταῦτα μὲν δὴ πάντα οὕτω συνῄνεσε ποιεῖν ὁ Κῦρος ὥσπερ ἔλεξεν ὁ Κροῖσος. 

[15] « Τάδε δέ μοι πάντως, » ἔφη, « ὦ Κροῖσε, λέξον πῶς σοι ἀποβέβηκε τὰ ἐκ τοῦ ἐν Δελφοῖς χρηστηρίου· σοὶ γὰρ δὴ λέγεται πάνυ γε τεθεραπεῦσθαι ὁ Ἀπόλλων καί σε πάντα ἐκείνῳ πειθόμενον πράττειν. »

[16] « βουλόμην ἄν, » ἔφη, « ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχειν· νῦν δὲ πάντα τἀναντία εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πράττων προσηνέχθην τῷ Ἀπόλλωνι. »
« Πῶς δέ; » ἔφη ὁ Κῦρος· « Δίδασκε· πάνυ γὰρ παράδοξα λέγεις. »

[17] « τι πρῶτον μέν, » ἔφη, « ἀμελήσας ἐρωτᾶν τὸν θεόν, εἴ τι ἐδεόμην, ἀπεπειρώμην αὐτοῦ εἰ δύναιτο ἀληθεύειν. Τοῦτο δ᾽, » ἔφη, « μὴ ὅτι θεός, ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι καλοὶ κἀγαθοί, ἐπειδὰν γνῶσιν ἀπιστούμενοι, οὐ φιλοῦσι τοὺς ἀπιστοῦντας. 

[18] πεὶ μέντοι ἔγνω καὶ μάλ᾽ ἄτοπα ἐμοῦ ποιοῦντος, καίπερ πρόσω Δελφῶν ἀπέχοντος, οὕτω δὴ πέμπω περὶ παίδων.

[19] δέ μοι τὸ μὲν πρῶτον οὐδ᾽ ἀπεκρίνατο· ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ πολλὰ μὲν πέμπων ἀναθήματα χρυσᾶ, πολλὰ δ᾽ ἀργυρᾶ, πάμπολλα δὲ θύων ἐξιλασάμην ποτὲ αὐτόν, ὡς ἐδόκουν, τότε δή μοι ἀποκρίνεται ἐρωτῶντι τί ἄν μοι ποιήσαντι παῖδες γένοιντο· ὁ δὲ εἶπεν ὅτι ἔσοιντο. 

[20] Καὶ ἐγένοντο μέν, οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τοῦτο ἐψεύσατο, γενόμενοι δὲ οὐδὲν ὤνησαν. Κ μὲν γὰρ κωφὸς ὢν διετέλει, ὁ δὲ ἄριστος γενόμενος ἐν ἀκμῇ τοῦ βίου ἀπώλετο. πιεζόμενος δὲ ταῖς περὶ τοὺς παῖδας συμφοραῖς πάλιν πέμπω καὶ ἐπερωτῶ τὸν θεὸν τί ἂν ποιῶν τὸν λοιπὸν βίον εὐδαιμονέστατα διατελέσαιμι· ὁ δέ μοι ἀπεκρίνατο,
« Σαυτὸν γιγνώσκων εὐδαίμων, Κροῖσε, περάσεις. »

[21] γὼ δ᾽ ἀκούσας τὴν μαντείαν ἥσθην· ἐνόμιζον γὰρ τὸ ῥᾷστόν μοι αὐτὸν προστάξαντα τὴν εὐδαιμονίαν διδόναι. ἄλλους μὲν γὰρ γιγνώσκειν τοὺς μὲν οἷόν τ᾽ εἶναι τοὺς δ᾽ οὔ· ἑαυτὸν δὲ ὅστις ἐστὶ πάντα τινὰ ἐνόμιζον ἄνθρωπον εἰδέναι. 

[22] Καὶ τὸν μετὰ ταῦτα δὴ χρόνον, ἕως μὲν εἶχον ἡσυχίαν, οὐδὲν ἐνεκάλουν μετὰ τὸν τοῦ παιδὸς θάνατον ταῖς τύχαις· ἐπειδὴ δὲ ἀνεπείσθην ὑπὸ τοῦ Ἀσσυρίου ἐφ᾽ ὑμᾶς στρατεύεσθαι, εἰς πάντα κίνδυνον ἦλθον· ἐσώθην μέντοι οὐδὲν κακὸν λαβών. Οὐκ αἰτιῶμαι δὲ οὐδὲ τάδε τὸν θεόν. πεὶ γὰρ ἔγνων ἐμαυτὸν μὴ ἱκανὸν ὑμῖν μάχεσθαι, ἀσφαλῶς σὺν τῷ θεῷ ἀπῆλθον καὶ αὐτὸς καὶ οἱ σὺν ἐμοί. 

[23] Νῦν δ᾽ αὖ πάλιν ὑπό τε πλούτου τοῦ παρόντος διαθρυπτόμενος καὶ ὑπὸ τῶν δεομένων μου προστάτην γενέσθαι καὶ ὑπὸ τῶν δώρων ὧν ἐδίδοσάν μοι καὶ ὑπ᾽ ἀνθρώπων, οἵ με κολακεύοντες ἔλεγον ὡς εἰ ἐγὼ θέλοιμι ἄρχειν, πάντες ἂν ἐμοὶ πείθοιντο καὶ μέγιστος ἂν εἴην ἀνθρώπων, ὑπὸ τοιούτων δὲ λόγων ἀναφυσώμενος, ὡς εἵλοντό με πάντες οἱ κύκλῳ βασιλεῖς προστάτην τοῦ πολέμου, ὑπεδεξάμην τὴν στρατηγίαν, ὡς ἱκανὸς ὢν μέγιστος γενέσθαι,

[24] ἀγνοῶν ἄρα ἐμαυτόν, ὅτι σοὶ ἀντιπολεμεῖν ἱκανὸς ᾤμην εἶναι, πρῶτον μὲν ἐκ θεῶν γεγονότι, ἔπειτα δὲ διὰ βασιλέων πεφυκότι, ἔπειτα δ᾽ ἐκ παιδὸς ἀρετὴν ἀσκοῦντι· τῶν δ᾽ ἐμῶν προγόνων ἀκούω τὸν πρῶτον βασιλεύσαντα ἅμα τε βασιλέα καὶ ἐλεύθερον γενέσθαι. Ταῦτ᾽ οὖν ἀγνοήσας δικαίως, » ἔφη, « ἔχω τὴν δίκην. 

[25] λλὰ νῦν δή, » ἔφη, « ὦ Κῦρε, γιγνώσκω μὲν ἐμαυτόν· σὺ δ᾽, » ἔφη, « ἔτι δοκεῖς ἀληθεύειν τὸν Ἀπόλλω ὡς εὐδαίμων ἔσομαι γιγνώσκων ἐμαυτόν; Σὲ δὲ ἐρωτῶ διὰ τοῦτο ὅτι ἄριστ᾽ ἄν μοι δοκεῖς εἰκάσαι τοῦτο ἐν τῷ παρόντι· καὶ γὰρ δύνασαι ποιῆσαι. »

[26] Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε· « Βουλήν μοι δὸς περὶ τούτου, ὦ Κροῖσε· ἐγὼ γάρ σου ἐννοῶν τὴν πρόσθεν εὐδαιμονίαν οἰκτίρω τέ σε καὶ ἀποδίδωμι ἤδη γυναῖκά τε ἔχειν ἣν εἶχες καὶ τὰς θυγατέρας (ἀκούω γάρ σοι εἶναἰ, καὶ τοὺς φίλους καὶ τοὺς θεράποντας καὶ τράπεζαν σὺν οἵᾳπερ ἐζῆτε· μάχας δέ σοι καὶ πολέμους ἀφαιρῶ. »

[27] « Μὰ Δία μηδὲν τοίνυν, » ἔφη ὁ Κροῖσος, « σὺ [ἐμοὶ] ἔτι βουλεύου [ἀποκρίνασθαι] περὶ τῆς ἐμῆς εὐδαιμονίας· ἐγὼ γὰρ ἤδη σοι λέγω, ἢν ταῦτά μοι ποιήσῃς ἃ λέγεις, ὅτι ἣν ἄλλοι τε μακαριωτάτην ἐνόμιζον εἶναι βιοτὴν καὶ ἐγὼ συνεγίγνωσκον αὐτοῖς, ταύτην καὶ ἐγὼ νῦν ἔχων διάξω. 

[28] Καὶ ὁ Κῦρος εἶπε· « Τίς δὴ ὁ ἔχων ταύτην τὴν μακαρίαν βιοτήν; »
« ἐμὴ γυνή, » εἶπεν, « ὦ Κῦρε· ἐκείνη γὰρ τῶν μὲν ἀγαθῶν καὶ τῶν μαλακῶν καὶ εὐφροσυνῶν πασῶν ἐμοὶ τὸ ἴσον μετεῖχε, φροντίδων δὲ ὅπως ταῦτα ἔσται καὶ πολέμου καὶ μάχης οὐ μετῆν αὐτῇ. Οὕτω δὴ καὶ σὺ δοκεῖς ἐμὲ κατασκευάζειν ὥσπερ ἐγὼ ἣν ἐφίλουν μάλιστα ἀνθρώπων, ὥστε τῷ Ἀπόλλωνι ἄλλα μοι δοκῶ χαριστήρια ὀφειλήσειν. »

[29] κούσας δ᾽ ὁ Κῦρος τοὺς λόγους αὐτοῦ ἐθαύμασε μὲν τὴν εὐθυμίαν, ἦγε δὲ τὸ λοιπὸν ὅποι καὶ αὐτὸς πορεύοιτο, εἴτε ἄρα καὶ χρήσιμόν τι νομίζων αὐτὸν εἶναι εἴτε καὶ ἀσφαλέστερον οὕτως ἡγούμενος.

CHAPITRE II
Prise de Sardes. Crésus conseille à Cyrus de ne point piller la ville et il lui remet ses trésors. Entretien des deux princes sur la véracité de l’oracle de Delphes.

[1] Quand les troupes de Cyrus eurent dîné et placé les sentinelles, comme le demandait la situation, elles allèrent se coucher. Quant à Crésus, il s’enfuit tout droit à Sardes avec son armée ; les autres peuples profitèrent de la nuit pour se retirer le plus loin possible sur la route de leur pays. 

[2] Au point du jour, Cyrus marcha aussitôt sur Sardes. Arrivé devant les remparts de la ville, il dressa ses machines et prépara ses échelles, comme pour l’attaquer. 

[3] Tout en dirigeant ces apprêts, il fit monter, la nuit suivante, des Chaldéens et des Perses à l’endroit des fortifications des Sardiens qui paraissaient le plus escarpé. Ils y furent guidés par un Perse qui avait été esclave d’un soldat en garnison dans l’acropole et qui connaissait le chemin à suivre pour descendre à la rivière et pour monter de là à la citadelle. 

[4] Quand ils surent que celle-ci était occupée, tous les Lydiens abandonnèrent les remparts et s’enfuirent dans la ville, chacun où il put. Avec le jour, Cyrus entra dans Sardes et défendit que personne s’écartât de son rang. 

[5] Crésus, qui s’était enfermé dans son palais, appelait Cyrus à grands cris. Cyrus lui laissa une garde et se rendit lui-même à la citadelle que ses troupes occupaient. Il y trouva les Perses qui la gardaient, comme ils devaient ; mais les quartiers des Chaldéens étaient vides ; ils étaient descendus en courant piller les maisons. Aussitôt il appela leurs chefs et leur enjoignit de quitter l’armée au plus vite. 

[6] « Je ne saurais souffrir, dit-il, que ceux qui abandonnent leur poste aient plus de part au butin que les autres. Et sachez, ajouta-t-il, que je me disposais à faire de vous, qui m’avez suivi dans cette expédition, un objet d’envie pour tous les Chaldéens ; mais à présent, ajouta-t-il, ne vous étonnez pas si, en vous retirant, vous rencontrez quelqu’un de plus fort que vous. » 

[6] Ces paroles firent trembler les Chaldéens ; ils le supplièrent d’apaiser sa colère et offrirent de rapporter tout ce qu’ils avaient pris. Il répondit qu’il n’en avait nul besoin. « Mais, ajouta-t-il, si vous voulez calmer mon indignation, donnez tout ce que vous avez pris à ceux qui ont fidèlement gardé la citadelle ; car, lorsque l’armée saura que la plus grande part est pour ceux qui restent à leur poste, tout n’en ira que mieux. » 

[8] Les Chaldéens firent ce que Cyrus leur avait prescrit, et les soldats obéissants reçurent une grande quantité de butin de toute espèce. Cyrus, ayant fait camper les siens à l’endroit de la ville qui lui parut le plus convenable, leur fit passer l’ordre de rester dans leurs quartiers et d’y préparer le déjeuner.

[9] Ces mesures prises, il fit amener Crésus en sa présence. En voyant Cyrus, Crésus lui dit : « Je te salue, maître ; car la fortune t’assure désormais ce titre et me contraint à te le donner. 

[10] — Je te salue aussi, dit Cyrus, puisque tu es homme aussi bien que moi. Mais, ajouta-t-il, consentirais-tu, Crésus, à me donner un conseil ? — Oui, Cyrus, et je voudrais trouver un conseil utile à te donner ; car je crois qu’il nie serait utile à moi aussi. 

[11] — Écoute-moi donc, Crésus, reprit Cyrus. Je sais que mes soldats ont essuyé des fatigues et des périls sans nombre et qu’ils pensent tenir en leur pouvoir la ville la plus riche de l’Asie après Babylone ; aussi je crois juste qu’ils en soient récompensés ; car je sais, ajouta-t-il, que s’ils ne retirent pas quelque fruit de leur peine, je ne pourrai pas longtemps les tenir dans l’obéissance. Je ne puis cependant leur donner la ville à piller ; car outre qu’elle serait vraisemblablement ruinée, je suis sûr que ce sont les plus mauvais qui, dans le pillage, auraient la plus grosse part. » 

[12] Ayant entendu ces mots, Crésus dit : « Eh bien, permets-moi de dire à qui je voudrai des Lydiens que j’ai obtenu de toi que tu ne laisserais pas piller la ville, que tu n’enlèverais ni les femmes, ni les enfants, et que je t’ai promis, en retour, qu’ils t’apporteraient volontairement tout ce que Sardes renferme de beau et de précieux. 

[13] Quand ils sauront cela, je suis sûr que tu verras venir à toi tout ce qu’il y a ici de précieux soit pour un homme, soit pour une femme, et il en sera de même l’an prochain ; tu trouveras la ville à nouveau remplie d’une foule d’objets de prix. Si au contraire tu la pilles, tu auras détruit jusqu’aux arts, qui sont, dit-on, les sources de l’opulence. 

[14] D’ailleurs tu pourras toujours, quand tu verras ce qu’on t’apportera, te décider pour le pillage. Mais d’abord, ajouta-t-il, envoie chercher mes trésors et que tes gardes les prennent de la main des miens. » Cyrus acquiesça et résolut de suivre de point en point les conseils de Crésus.

[15] « Voici encore une chose, dit Cyrus, que je tiens absolument à te demander, Crésus, c’est à quoi ont abouti pour toi les oracles de Delphes. Car on assure que tu as toujours eu un culte particulier pour Apollon et que tu ne fais rien que d’après ses inspirations.

[16] — Plût au ciel, Cyrus, qu’il en fût ainsi, répondit-il. Mais j’ai fait tout le contraire au début de mes rapports avec Apollon. — Comment ? dit Cyrus ; je voudrais le savoir ; car ce que tu dis là est surprenant. 

[17] — Tout d’abord, répondit Crésus, au lieu de le consulter sur ce que je voulais savoir, j’ai voulu l’éprouver et voir s’il disait la vérité. Or c’est une chose qui ne plaît pas aux dieux ni même aux hommes de bien, et, quand ils s’aperçoivent qu’on se défie d’eux, ils n’aiment pas ceux qui s’en défient. 

[18] Or le dieu savait que je me livrais à des pratiques étranges, loin de Delphes comme je l’étais, quand j’envoyai lui demander si j’aurais des enfants. 

[19] Tout d’abord il ne daigna pas répondre. Mais, quand à force de lui envoyer des offrandes d’or et d’argent et de lui sacrifier des victimes, je me le fus enfin rendu propice, je le croyais du moins, il répondit alors à ma question sur ce qu’il fallait faire pour avoir des enfants. Il dit que j’en aurais, 

[20] et j’en eus, car en ce point non plus il ne m’a pas trompé ; mais je n’en ai tiré aucun avantage. L’un est muet jusqu’à présent ; l’autre, nature d’élite, a péri à la fleur de l’âge. Accablé du malheur de mes enfants, j’envoie de nouveau consulter le dieu sur ce que je devais faire pour mener la vie la plus heureuse pendant le reste de mes jours. Il me répondit : « Connais-toi toi-même, Crésus, et tu achèveras ta vie dans le bonheur. » 

[21] Cet oracle me remplit de joie ; car je me figurais qu’en me commandant la chose la plus facile du monde, le dieu m’accordait le bonheur. On peut, me disais-je, connaître ou ne pas connaître les autres ; mais il n’y a pas d’homme qui ne se connaisse lui-même. 

[22] Dans le temps qui suivit, tant que je vécus en paix, je n’eus rien, après la mort de mon fils, à reprocher à la fortune. Mais quand je me laissai entraîner par le roi d’Assyrie dans la guerre contre vous, je fus exposé au dernier péril. J’en réchappai pourtant sans aucun dommage et ici encore je n’accuse point le dieu ; car quand j’eus reconnu que je n’étais pas de taille à lutter contre vous, je me retirai en sûreté, grâce aux dieux, et moimême et les miens. 

[23] Mais de nouveau gâté par les richesses que je possédais, par ceux qui me priaient de me mettre à leur tête, par les présents qu’ils me faisaient, et par les flatteries de ceux qui me disaient que, si je consentais à prendre le commandement, tous m’obéiraient, et que je serais le plus grand des mortels, enflé de ces propos, quand tous les rois circonvoisins m’eurent choisi comme généralissime, j’acceptai la direction de la guerre, me croyant capable d’être au-dessus de tous. 

[24] Mais il paraît bien que je me méconnaissais, en me flattant de pouvoir soutenir la guerre contre toi, qui es un rejeton des dieux, qui descends d’une lignée ininterrompue de rois et qui enfin as été formé à la vertu dès l’enfance, tandis que le premier de mes ancêtres, qui fut roi, acquit, dit-on, du même coup la royauté et la liberté. C’est pour avoir méconnu cela, dit-il, que je suis justement puni. 

[25] Mais à présent, Cyrus, poursuivit-il, je me connais moi-même. Mais toi, demanda-t-il, crois-tu que je puisse me fier encore à Apollon et que je puisse être heureux en me connaissant moi-même ? Je te fais cette question, parce que tu es le mieux à même de le deviner dans les circonstances actuelles : mon bonheur dépend de toi. »

[26] Cyrus lui répondit : « Donne-moi le temps d’y réfléchir, Crésus. Quand je pense à ton bonheur passé, je me sens pris de pitié pour toi. Aussi je te rends dès à présent ta femme, tes filles, car on me dit que tu en as, tes amis, tes serviteurs et ta table servie comme autrefois. Seulement je t’interdis les combats et la guerre. 

[27] — Par Zeus, s’écria Crésus, ne cherche plus de réponse à la question relative à mon bonheur. Je te le dis tout de suite : si tu fais pour moi ce que tu dis, la vie que d’autres regardaient comme la plus heureuse et dont je jugeais comme eux, sera désormais la mienne. 

[28] — Quel est celui qui mène cette vie heureuse ? demanda Cyrus. — C’est ma femme, Cyrus, répondit Crésus. Elle jouissait autant que moi de tous mes biens, de mon luxe, de tous mes divertissements, sans avoir le souci de se les procurer, ni de la guerre et des combats. Puisqu’il me paraît que tu me destines l’état que je procurais à celle que je chérissais le plus au monde, je crois devoir à Apollon de nouvelles actions de grâces. »

[29] En l’entendant parler ainsi, Cyrus admirait son heureux caractère. Dès lors il le mena partout où il allait, soit qu’il comptât en tirer quelque service, soit qu’il crût ainsi se mieux assurer de lui.


 

[1] Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ καλέσας ὁ Κῦρος τοὺς φίλους καὶ τοὺς ἡγεμόνας τοῦ στρατεύματος, τοὺς μὲν αὐτῶν ἔταξε τοὺς θησαυροὺς παραλαμβάνειν, τοὺς δ᾽ ἐκέλευσεν ὁπόσα παραδοίη Κροῖσος χρήματα, πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἐξελεῖν ὁποῖ᾽ ἂν οἱ μάγοι ἐξηγῶνται, ἔπειτα τἆλλα χρήματα παραδεχομένους ἐν ζυγάστροις στήσαντας ἐφ᾽ ἁμαξῶν ἐπισκευάσαι καὶ διαλαχόντας τὰς ἁμάξας κομίζειν ὅποιπερ ἂν αὐτοὶ πορεύωνται, ἵνα ὅπου καιρὸς εἴη διαλαμβάνοιεν ἕκαστοι τὰ ἄξια. 

[2] Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. δὲ Κῦρος καλέσας τινὰς τῶν παρόντων ὑπηρετῶν, « Εἴπατέ μοι, » ἔφη, « ἑώρακέ τις ὑμῶν Ἀβραδάταν; Θαυμάζω γάρ, ἔφη, ὅτι πρόσθεν θαμίζων ἐφ᾽ ἡμᾶς νῦν οὐδαμοῦ φαίνεται. 

[3] Τῶν οὖν ὑπηρετῶν τις ἀπεκρίνατο « τι ὦ δέσποτα, οὐ ζῇ, ἀλλ᾽ ἐν τῇ μάχῃ ἀπέθανεν ἐμβαλὼν τὸ ἅρμα εἰς τοὺς Αἰγυπτίους· οἱ δ᾽ ἄλλοι πλὴν τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐξέκλιναν, ὥς φασιν, ἐπεὶ τὸ στῖφος εἶδον τὸ τῶν Αἰγυπτίων. 

[4] Καὶ νῦν γε, » ἔφη, « λέγεται αὐτοῦ ἡ γυνὴ ἀνελομένη τὸν νεκρὸν καὶ ἐνθεμένη εἰς τὴν ἁρμάμαξαν, ἐν ᾗπερ αὐτὴ ὠχεῖτο, προσκεκομικέναι αὐτὸν ἐνθάδε ποι πρὸς τὸν Πακτωλὸν ποταμόν. 

[5] Καὶ τοὺς μὲν εὐνούχους καὶ τοὺς θεράποντας αὐτοῦ ὀρύττειν φασὶν ἐπὶ λόφου τινὸς θήκην τῷ τελευτήσαντι· τὴν δὲ γυναῖκα λέγουσιν ὡς κάθηται χαμαὶ κεκοσμηκυῖα οἷς εἶχε τὸν ἄνδρα, τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἔχουσα ἐπὶ τοῖς γόνασι. »

[6] Ταῦτα ἀκούσας ὁ Κῦρος ἐπαίσατο ἄρα τὸν μηρὸν καὶ εὐθὺς ἀναπηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον λαβὼν χιλίους ἱππέας ἤλαυνεν ἐπὶ τὸ πάθος.

[7] Γαδάταν δὲ καὶ Γωβρύαν ἐκέλευσεν ὅ τι δύναιντο λαβόντας καλὸν κόσμημα ἀνδρὶ φίλῳ καὶ ἀγαθῷ τετελευτηκότι μεταδιώκειν· καὶ ὅστις εἶχε τὰς ἑπομένας ἀγέλας, καὶ βοῦς καὶ ἵππους εἶπε τούτῳ καὶ ἅμα πρόβατα πολλὰ ἐλαύνειν ὅποι ἂν αὐτὸν πυνθάνηται ὄντα, ὡς ἐπισφαγείη τῷ Ἀβραδάτᾳ. 

[8] πεὶ δὲ εἶδε τὴν γυναῖκα χαμαὶ καθημένην καὶ τὸν νεκρὸν κείμενον, ἐδάκρυσέ τε ἐπὶ τῷ πάθει καὶ εἶπε· « Φεῦ, ὦ ἀγαθὴ καὶ πιστὴ ψυχή, οἴχῃ δὴ ἀπολιπὼν ἡμᾶς; » Καὶ ἅμα ἐδεξιοῦτο αὐτὸν καὶ ἡ χεὶρ τοῦ νεκροῦ ἐπηκολούθησεν· ἀπεκέκοπτο γὰρ κοπίδι ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων. 

[9] δὲ ἰδὼν πολὺ ἔτι μᾶλλον ἤλγησε· καὶ ἡ γυνὴ δὲ ἀνωδύρατο καὶ δεξαμένη δὴ παρὰ τοῦ Κύρου ἐφίλησέ τε τὴν χεῖρα καὶ πάλιν ὡς οἷόν τ᾽ ἦν προσήρμοσε, καὶ εἶπε· 

[10] « Καὶ τἆλλά τοι, ὦ Κῦρε, οὕτως ἔχει· ἀλλὰ τί δεῖ σε ὁρᾶν; καὶ ταῦτα, » ἔφη, « οἶδ᾽ ὅτι δι᾽ ἐμὲ οὐχ ἥκιστα ἔπαθεν, ἴσως δὲ καὶ διὰ σέ, ὦ Κῦρε, οὐδὲν ἧττον. γώ τε γὰρ ἡ μώρα πολλὰ διεκελευόμην αὐτῷ οὕτω ποιεῖν, ὅπως σοι φίλος ἄξιος γενήσοιτο· αὐτός τε οἶδ᾽ ὅτι οὗτος οὐ τοῦτο ἐνενόει ὅ τι πείσοιτο, ἀλλὰ τί ἄν σοι ποιήσας χαρίσαιτο. καὶ γὰρ οὖν, » ἔφη, « αὐτὸς μὲν ἀμέμπτως τετελεύτηκεν, ἐγὼ δ᾽ ἡ παρακελευομένη ζῶσα παρακάθημαι. »

[11] Καὶ ὁ Κῦρος χρόνον μέν τινα σιωπῇ κατεδάκρυσεν, ἔπειτα δὲ ἐφθέγξατο· « λλ᾽ οὗτος μὲν δή, ὦ γύναι, ἔχει τὸ κάλλιστον τέλος· νικῶν γὰρ τετελεύτηκε· σὺ δὲ λαβοῦσα τοῖσδε ἐπικόσμει αὐτὸν τοῖς παρ᾽ ἐμοῦ· παρῆν δὲ ὁ Γωβρύας καὶ ὁ Γαδάτας πολὺν καὶ καλὸν κόσμον φέροντες· ἔπειτα δ᾽, « ἔφη, » ἴσθι ὅτι οὐδὲ τὰ ἄλλα ἄτιμος ἔσται, ἀλλὰ καὶ τὸ μνῆμα πολλοὶ χώσουσιν ἀξίως ἡμῶν καὶ ἐπισφαγήσεται αὐτῷ ὅσα εἰκὸς ἀνδρὶ ἀγαθῷ.

[12] Καὶ σὺ δ᾽, » ἔφη, « οὐκ ἔρημος ἔσῃ, ἀλλ᾽ ἐγώ σε καὶ σωφροσύνης ἕνεκα καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ τἆλλα τιμήσω καὶ συστήσω ὅστις ἀποκομιεῖ σε ὅποι ἂν αὐτὴ ἐθέλῃς· μόνον, » ἔφη, « δήλωσον πρὸς ἐμὲ πρὸς ὅντινα χρῄζεις κομισθῆναι. »

[13] Καὶ ἡ Πάνθεια εἶπεν· « λλὰ θάρρει, » ἔφη, « ὦ Κῦρε, οὐ μή σε κρύψω πρὸς ὅντινα βούλομαι ἀφικέσθαι. »

[14] μὲν δὴ ταῦτ᾽ εἰπὼν ἀπῄει, κατοικτίρων τήν τε γυναῖκα οἵου ἀνδρὸς στέροιτο καὶ τὸν ἄνδρα οἵαν γυναῖκα καταλιπὼν οὐκέτ᾽ ὄψοιτο. δὲ γυνὴ τοὺς μὲν εὐνούχους ἐκέλευσεν ἀποστῆναι, « ως ἄν, » ἔφη, « τόνδ᾽ ἐγὼ ὀδύρωμαι ὡς βούλομαι· » Τῇ δὲ τροφῷ εἶπε παραμένειν, καὶ ἐπέταξεν αὐτῇ, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ, περικαλύψαι αὐτήν τε καὶ τὸν ἄνδρα ἑνὶ ἱματίῳ. δὲ τροφὸς πολλὰ ἱκετεύουσα μὴ ποιεῖν τοῦτο, ἐπεὶ οὐδὲν ἥνυτε καὶ χαλεπαίνουσαν ἑώρα, ἐκάθητο κλαίουσα. δὲ ἀκινάκην πάλαι παρεσκευασμένον σπασαμένη σφάττει ἑαυτὴν καὶ ἐπιθεῖσα ἐπὶ τὰ στέρνα τοῦ ἀνδρὸς τὴν ἑαυτῆς κεφαλὴν ἀπέθνῃσκεν. δὲ τροφὸς ἀνωλοφύρατό τε καὶ περιεκάλυπτεν ἄμφω ὥσπερ ἡ Πάνθεια ἐπέστειλεν. 

[15] δὲ Κῦρος ὡς ᾔσθετο τὸ ἔργον τῆς γυναικός, ἐκπλαγεὶς ἵεται, εἴ τι δύναιτο βοηθῆσαι. Οἱ δὲ εὐνοῦχοι ἰδόντες τὸ γεγενημένον, τρεῖς ὄντες σπασάμενοι κἀκεῖνοι τοὺς ἀκινάκας ἀποσφάττονται οὗπερ ἔταξεν αὐτοὺς ἑστηκότες. [καὶ νῦν τὸ μνῆμα μέχρι τοῦ νῦν τῶν εὐνούχων κεχῶσθαι λέγεται· καὶ ἐπὶ μὲν τῇ ἄνω στήλῃ τοῦ ἀνδρὸς καὶ τῆς γυναικὸς ἐπιγεγράφθαι φασὶ τὰ ὀνόματα, Σύρια γράμματα, κάτω δὲ εἶναι τρεῖς λέγουσι στήλας καὶ ἐπιγεγράφθαι “Σκηπτούχων ”.] 

[16] δὲ Κῦρος ὡς ἐπλησίασε τῷ πάθει ἀγασθείς τε τὴν γυναῖκα καὶ κατολοφυράμενος ἀπῄει· καὶ τούτων μὲν ᾗ εἰκὸς ἐπεμελήθη ὡς τύχοιεν πάντων τῶν καλῶν, καὶ τὸ μνῆμα ὑπερμέγεθες ἐχώσθη, ὥς φασιν.

CHAPITRE III
Funérailles d’Abradatas et mort volontaire de Panthée.

[1] Après cet entretien, ils allèrent se coucher. Le lendemain, Cyrus ayant convoqué ses amis et les chefs de l’armée, chargea les uns de recevoir les trésors de Crésus, les autres de prélever d’abord pour les dieux sur les objets précieux livrés par Crésus la portion que les mages leur indiqueraient, puis de prendre livraison du reste, de le mettre dans des coffres, de placer les coffres sur des chariots, enfin, après avoir tiré au sort les chariots, de les emmener partout à leur suite, afin d’avoir, à l’occasion, de quoi récompenser chacun selon son mérite.

[2] Puis Cyrus, ayant appelé quelques-uns de ses aides de camp qui étaient présents : « Dites-moi, demanda-t-il, quelqu’un de vous a-t-il vu Abradatas ? Je m’étonne, ajouta-t-il, de ne le voir nulle part, lui qui auparavant était assidu auprès de nous. 

[3] — Il n’est plus, maître, répondit l’un d’eux ; il est mort dans le combat, en poussant son char au milieu des Égyptiens. Les autres conducteurs, à l’exception de ses compagnons, se sont esquivés, à ce qu’on dit, en voyant la masse compacte des Égyptiens. 

[4] Maintenant, ajouta-t-il, on dit que sa femme, après avoir relevé son corps et l’avoir mis dans la voiture qui la portait elle-même, l’a amené ici près sur les bords du Pactole. 

[5] On ajoute que ses eunuques et ses serviteurs creusent sur une colline un tombeau pour le mort, tandis que sa femme, assise à terre, soutient sur ses genoux la tête de son mari, qu’elle a paré des ornements qu’elle avait. » 

[6] En entendant ces paroles, Cyrus se frappa la cuisse, et sautant aussitôt à cheval, il prit avec lui mille cavaliers, et courut à cette scène de deuil. 

[7] Il avait donné l’ordre à Gadatas et à Gobryas de le suivre et d’apporter tout ce qu’ils trouveraient de beau pour parer un ami dévoué qui était mort en brave ; et il avait enjoint à ceux qui avaient sous leur garde les troupeaux qui accompagnaient l’armée d’amener des boeufs, des chevaux et une grande quantité de moutons au lieu où on leur dirait qu’il se trouvait, pour les sacrifier en l’honneur d’Abradatas.

[8] En voyant la femme assise à terre et le corps gisant, Cyrus pleura sur ce malheur et dit : « Hélas ! âme généreuse et fidèle, tu es donc partie et tu nous as quittés ! » En même temps il prit la main du mort, et cette main suivit la sienne ; car elle avait été tranchée d’un coup d’épée par les Égyptiens. 

[9] A cette vue, Cyrus sent redoubler sa douleur, et Panthée jette des cris lamentables ; elle reprend la main que tenait Cyrus, la baise et la rajuste comme elle peut, en disant : « Tout son corps, Cyrus, est dans le même état. Mais épargne-toi la vue de ce spectacle. C’est moi surtout, je le sais, ajouta-t-elle, qui suis la cause de son malheur ; mais peut-être, Cyrus, n’y as-tu pas moindre part que moi. C’est moi, insensée, qui l’exhortais sans cesse à te prouver qu’il était un ami digne de ton estime. Quant à lui, je sais qu’il ne songeait pas à ce qu’il pourrait souffrir, mais à ce qu’il pourrait faire pour te complaire. Et en effet, ajouta-t-elle, il est mort sans reproche, et moi qui l’exhortais, je suis vivante, assise à ses côtés. »

[11] Pendant quelques instants Cyrus pleura silencieusement, puis il parla. « Mais aussi, femme, dit-il, il a eu la fin la plus glorieuse ; il est mort vainqueur. Mais toi, accepte ce que je t’apporte pour parer son corps. (Gobryas et Gadatas venaient d’arriver avec une grande quantité d’ornements précieux.) Ensuite sache qu’on lui rendra tous les honneurs et que nous lui ferons élever par des centaines d’ouvriers un tombeau digne de nous ; et l’on immolera en son honneur tout ce qu’on doit à un héros. 

[12] Pour toi, ajouta-t-il, tu ne seras pas abandonnée ; je t’honorerai pour ta sagesse et tes vertus de toute sorte, et je te donnerai quelqu’un pour te conduire où tu voudras. Dis-moi seulement chez qui tu désires qu’on te mène. » 

[13] Panthée lui répondit : «Ne te mets pas en peine, Cyrus ; je ne te cacherai pas chez qui j’ai dessein d’aller. »

[14] Après cet entretien, Cyrus se retira, plaignant la femme qui avait perdu un tel mari, et le mari qui ne devait plus revoir une telle femme. Panthée ordonna aux eunuques de s’éloigner « jusqu’à ce que, dit-elle, j’aie pleuré mon mari comme je le veux ». Elle pria sa nourrice de rester près d’elle, et lui recommanda, quand elle serait morte, de l’envelopper, elle et son mari, dans le même manteau. La nourrice la supplia instamment de renoncer à son dessein ; mais voyant que ses prières n’avaient d’autre effet que d’exciter sa colère, elle s’assit en pleurant. Panthée, qui s’était dès longtemps munie d’un poignard, se perça le cou, et, plaçant sa tête sur la poitrine de son mari, elle rendit le dernier soupir. La nourrice, poussant des cris de douleur, couvrit les deux corps, comme sa maîtresse le lui avait recommandé.

[15] Quand Cyrus apprit l’acte de Panthée, il accourut, tout bouleversé, pour voir s’il pourrait lui porter secours. Les eunuques (ils étaient trois), voyant ce qui était arrivé, tirèrent eux aussi leur poignard et s’égorgèrent à l’endroit où Panthée leur avait dit de se tenir. [On dit que le tertre élevé [en l’honneur des eunuques] existe encore à présent. Sur la colonne du haut sont gravés, dit-on, en caractères syriens, les noms du mari et de la femme. On dit aussi qu’en bas il y a trois colonnes avec cette inscription « Porte-sceptres »]. 

[16] Quand Cyrus se fut approché de ce triste spectacle, pénétré d’admiration pour la femme, il poussa des gémissements de douleur, puis se retira. Il s’occupa, bien entendu, de rendre à ces morts les honneurs qui leur étaient dus, et leur fit élever, dit-on, un monument grandiose.


 

 

[1] κ δὲ τούτου στασιάζοντες οἱ Κᾶρες καὶ πολεμοῦντες πρὸς ἀλλήλους, ἅτε τὰς οἰκήσεις ἔχοντες ἐν ἐχυροῖς χωρίοις, ἑκάτεροι ἐπεκαλοῦντο τὸν Κῦρον. δὲ Κῦρος αὐτὸς μὲν μένων ἐν Σάρδεσι μηχανὰς ἐποιεῖτο καὶ κριούς, ὡς τῶν μὴ πειθομένων ἐρείψων τὰ τείχη, Ἀδούσιον δὲ ἄνδρα Πέρσην καὶ τἆλλα οὐκ ἄφρονα οὐδ᾽ ἀπόλεμον, καὶ πάνυ δὴ εὔχαριν, πέμπει ἐπὶ τὴν Καρίαν, στράτευμα δούς· καὶ Κίλικες δὲ καὶ Κύπριοι πάνυ προθύμως αὐτῷ συνεστράτευσαν. 

[2] ν ἕνεκα οὐδ᾽ ἔπεμψε πώποτε Πέρσην σατράπην οὔτε Κιλίκων οὔτε Κυπρίων, ἀλλ᾽ ἤρκουν αὐτῷ αἰεὶ οἱ ἐπιχώριοι βασιλεύοντες· δασμὸν μέντοι ἐλάμβανε καὶ στρατιᾶς ὁπότε δέοιτο ἐπήγγελλεν αὐτοῖς. 

[3] δὲ Ἀδούσιος ἄγων τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν Καρίαν ἦλθε, καὶ ἀπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν Καρῶν παρῆσαν πρὸς αὐτὸν ἕτοιμοι ὄντες δέχεσθαι εἰς τὰ τείχη ἐπὶ κακῷ τῶν ἀντιστασιαζόντων· ὁ δὲ Ἀδούσιος πρὸς ἀμφοτέρους ταὐτὰ ἐποίει· δικαιότερά τε ἔφη λέγειν τούτους ὁποτέροις διαλέγοιτο, λαθεῖν τε ἔφη δεῖν τοὺς ἐναντίους φίλους σφᾶς γενομένους, ὡς δὴ οὕτως ἂν μᾶλλον ἐπιπεσὼν ἀπαρασκεύοις τοῖς ἐναντίοις. πιστὰ δ᾽ ἠξίου γενέσθαι, καὶ τοὺς μὲν Κᾶρας ὀμόσαι ἀδόλως τε δέξεσθαι εἰς τὰ τείχη σφᾶς καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῷ Κύρου καὶ Περσῶν· αὐτὸς δὲ ὀμόσαι θέλειν ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. 

[4] Ταῦτα δὲ ποιήσας ἀμφοτέροις λάθρᾳ ἑκατέρων νύκτα συνέθετο τὴν αὐτήν, καὶ ἐν ταύτῃ εἰσήλασέ τε εἰς τὰ τείχη καὶ παρέλαβε τὰ ἐρύματα ἀμφοτέρων. μα δὲ τῇ ἡμέρᾳ καθεζόμενος εἰς τὸ μέσον σὺν τῇ στρατιᾷ ἐκάλεσεν ἑκατέρων τοὺς ἐπικαιρίους. Οἱ δὲ ἰδόντες ἀλλήλους ἠχθέσθησαν, νομίζοντες ἐξηπατῆσθαι ἀμφότεροι. 

[5] μέντοι Ἀδούσιος ἔλεξε τοιάδε· « γὼ ὑμῖν, ὦ ἄνδρες, ὤμοσα ἀδόλως εἰσιέναι εἰς τὰ τείχη καὶ ἐπ᾽ ἀγαθῷ τῶν δεχομένων. Εἰ μὲν οὖν ἀπολῶ ὁποτέρους ὑμῶν, νομίζω ἐπὶ κακῷ εἰσεληλυθέναι Καρῶν· ἢν δὲ εἰρήνην ὑμῖν ποιήσω καὶ ἀσφάλειαν ἐργάζεσθαι ἀμφοτέροις τὴν γῆν, νομίζω ὑμῖν ἐπ᾽ ἀγαθῷ παρεῖναι. νῦν οὖν χρὴ ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπιμίγνυσθαί τε ἀλλήλοις φιλικῶς, ἐργάζεσθαί τε τὴν γῆν ἀδεῶς, διδόναι τε τέκνα καὶ λαμβάνειν παρ᾽ ἀλλήλων. ἢν δὲ παρὰ ταῦτα ἀδικεῖν τις ἐπιχειρῇ, τούτοις Κῦρός τε καὶ ἡμεῖς πολέμιοι ἐσόμεθα. »

[6] κ τούτου πύλαι μὲν ἀνεῳγμέναι ἦσαν τῶν τειχῶν, μεσταὶ δὲ αἱ ὁδοὶ πορευομένων παρ᾽ ἀλλήλους, μεστοὶ δὲ οἱ χῶροι ἐργαζομένων· ἑορτὰς δὲ κοινῇ ἦγον, εἰρήνης δὲ καὶ εὐφροσύνης πάντα πλέα ἦν. 

[7] ν δὲ τούτῳ ἧκον παρὰ Κύρου ἐρωτῶντες εἴ τι στρατιᾶς προσδέοιτο ἢ μηχανημάτων· ὁ δὲ Ἀδούσιος ἀπεκρίνατο ὅτι καὶ τῇ παρούσῃ ἐξείη ἄλλοσε χρῆσθαι στρατιᾷ· καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἀπῆγε τὸ στράτευμα, φρουροὺς ἐν ταῖς ἄκραις καταλιπών. Οἱ δὲ Κᾶρες ἱκέτευον μένειν αὐτόν· ἐπεὶ δὲ οὐκ ἤθελε, προσέπεμψαν πρὸς Κῦρον δεόμενοι πέμψαι Ἀδούσιον σφίσι σατράπην. 

[8] δὲ Κῦρος ἐν τούτῳ ἀπεστάλκει Ὑστάσπαν στράτευμα ἄγοντα ἐπὶ Φρυγίαν τὴν περὶ Ἑλλήσποντον. πεὶ δ᾽ ἧκεν ὁ Ἀδούσιος, μετάγειν αὐτὸν ἐκέλευσεν ᾗπερ ὁ Ὑστάσπας προῴχετο, ὅπως μᾶλλον πείθοιντο τῷ Ὑστάσπᾳ, ἀκούσαντες ἄλλο στράτευμα προσιόν. 

[9] Οἱ μὲν οὖν Ἕλληνες οἱ ἐπὶ θαλάττῃ οἰκοῦντες πολλὰ δῶρα δόντες διεπράξαντο ὥστε εἰς μὲν τὰ τείχη βαρβάρους μὴ δέχεσθαι, δασμὸν δὲ ἀποφέρειν καὶ στρατεύειν ὅποι Κῦρος ἐπαγγέλλοι. 

[10] δὲ τῶν Φρυγῶν βασιλεὺς παρεσκευάζετο μὲν ὡς καθέξων τὰ ἐρυμνὰ καὶ οὐ πεισόμενος καὶ παρήγγελλεν οὕτως· ἐπεὶ δὲ ἀφίσταντο αὐτοῦ οἱ ὕπαρχοι καὶ ἔρημος ἐγίγνετο, τελευτῶν εἰς χεῖρας ἦλθεν Ὑστάσπᾳ ἐπὶ τῇ Κύρου δίκῃ. αὶ ὁ Ὑστάσπας καταλιπὼν ἐν ταῖς ἄκραις ἰσχυρὰς Περσῶν φρουρὰς ἀπῄει ἄγων σὺν τοῖς ἑαυτοῦ καὶ Φρυγῶν πολλοὺς ἱππέας καὶ πελταστάς. 

[11] δὲ Κῦρος ἐπέστελλεν Ἀδουσίῳ συμμείξαντα πρὸς Ὑστάσπαν τοὺς μὲν ἑλομένους Φρυγῶν τὰ σφέτερα σὺν τοῖς ὅπλοις ἄγειν, τοὺς δὲ ἐπιθυμήσαντας πολεμεῖν τούτων ἀφελομένους τοὺς ἵππους καὶ τὰ ὅπλα σφενδόνας ἔχοντας πάντας κελεύειν ἕπεσθαι. Οὗτοι μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. 

[12] Κῦρος δὲ ὡρμᾶτο ἐκ Σάρδεων, φρουρὰν μὲν πεζὴν καταλιπὼν πολλὴν ἐν Σάρδεσι, Κροῖσον δὲ ἔχων, ἄγων δὲ πολλὰς ἁμάξας πολλῶν καὶ παντοδαπῶν χρημάτων. κε δὲ καὶ ὁ Κροῖσος γεγραμμένα ἔχων ἀκριβῶς ὅσα ἐν ἑκάστῃ ἦν τῇ ἁμάξῃ· καὶ διδοὺς τῷ Κύρῳ τὰ γράμματα εἶπε· « Ταῦτ᾽, » ἔφη, « ἔχων, ὦ Κῦρε, εἴσῃ τόν τέ σοι ὀρθῶς ἀποδιδόντα ἃ ἄγει καὶ τὸν μή. »

[13] Καὶ ὁ Κῦρος ἔλεξεν· « λλὰ σὺ μὲν καλῶς ποιεῖς, ὦ Κροῖσε, προνοῶν· ἔμοιγε μέντοι ἄξουσι τὰ χρήματα οἵπερ καὶ ἔχειν αὐτὰ ἄξιοί εἰσιν· ὥστε ἤν τι καὶ κλέψωσι, τῶν ἑαυτῶν κλέψονται. » Καὶ ἅμα ταῦτα λέγων ἔδωκε τὰ γράμματα τοῖς φίλοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν, ὅπως εἰδεῖεν τῶν ἐπιτρόπων οἵ τε σῶα αὐτοῖς ἀποδιδοῖεν οἵ τε μή. 

[14] γε δὲ καὶ Λυδῶν οὓς μὲν ἑώρα καλλωπιζομένους καὶ ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ ἅρμασι καὶ πάντα πειρωμένους ποιεῖν ὅ τι ᾤοντο αὐτῷ χαριεῖσθαι, τούτους μὲν σὺν τοῖς ὅπλοις· οὓς δὲ ἑώρα ἀχαρίτως ἑπομένους, τοὺς μὲν ἵππους αὐτῶν παρέδωκε Πέρσαις τοῖς πρώτοις συστρατευομένοις, τὰ δὲ ὅπλα κατέκαυσε· σφενδόνας δὲ καὶ τούτους ἠνάγκασεν ἔχοντας ἕπεσθαι. 

[15] Καὶ πάντας δὲ τοὺς ἀόπλους τῶν ὑποχειρίων γενομένων σφενδονᾶν ἠνάγκαζε μελετᾶν, νομίζων τοῦτο τὸ ὅπλον δουλικώτατον εἶναι· σὺν μὲν γὰρ ἄλλῃ δυνάμει μάλα ἔστιν ἔνθα ἰσχυρῶς ὠφελοῦσι σφενδονῆται παρόντες, αὐτοὶ δὲ καθ᾽ αὑτοὺς οὐδ᾽ ἂν οἱ πάντες σφενδονῆται μείνειαν πάνυ ὀλίγους ὁμόσε ἰόντας σὺν ὅπλοις ἀγχεμάχοις. 

[16] Προϊὼν δὲ τὴν ἐπὶ Βαβυλῶνος κατεστρέψατο μὲν Φρύγας τοὺς ἐν τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ, κατεστρέψατο δὲ Καππαδόκας, ὑποχειρίους δ᾽ ἐποιήσατο Ἀραβίους. ξώπλισε δὲ ἀπὸ πάντων τούτων Περσῶν μὲν ἱππέας οὐ μεῖον τετρακισμυρίους, πολλοὺς δὲ ἵππους τῶν αἰχμαλώτων καὶ πᾶσι τοῖς συμμάχοις διέδωκε· καὶ πρὸς Βαβυλῶνα ἀφίκετο παμπόλλους μὲν ἱππέας ἔχων, παμπόλλους δὲ τοξότας καὶ ἀκοντιστάς, σφενδονήτας δὲ ἀναριθμήτους.

CHAPITRE IV

Adousios réconcilie par son adresse les Cariens divisés en deux factions. Hystaspe soumet la Phrygie qui borde l’Hellespont. Cyrus marche sur Babylone.

[1] A la suite de ces événements, les Cariens partagés en deux factions qui se faisaient la guerre, retranchés qu’ils étaient dans des places fortes, appelèrent les uns et les autres Cyrus. Cyrus resta à Sardes, où il faisait construire des machines et des béliers, pour battre les remparts de ceux qui lui refusaient obéissance ; mais il envoya en Carie, avec une armée, Adousios, un Perse, qui ne manquait ni d’intelligence ni de talents militaires et qui était plein de séduction. Les Ciliciens et les Cypriens s’offrirent avec empressement à l’accompagner dans son expédition. 

[2] C’est pour cela que Cyrus ne leur envoya jamais de satrape perse et leur laissa toujours des souverains de leur nation ; il se contenta de leur imposer un tribut et, au besoin, l’obligation du service militaire. 

[3] Dès qu’Adousios fut arrivé en Carie avec ses troupes, des députés des deux partis se présentèrent à lui, prêts à le recevoir dans leurs forteresses pour les aider à perdre leurs adversaires. Adousios usa de la même tactique avec les uns et les autres, déclarant tour à tour à ceux qui l’entretenaient que leurs prétentions étaient les plus justes et qu’il fallait cacher à leurs adversaires leur intelligence avec lui, afin de mieux les prendre au dépourvu le jour où on les attaquerait. Il demanda qu’on se donnât des gages de bonne foi et que les Cariens jurassent de recevoir loyalement les Perses dans leurs forteresses, pour le bien de Cyrus et des Perses ; lui-même consentait à prêter serment d’entrer sans mauvais dessein dans leurs murs pour le bien de ceux qui l’accueilleraient. 

[4] Cela fait, il convint avec les deux partis, à l’insu l’un de l’autre, de prendre la même nuit, et, cette nuit-là, il entra dans leurs murs et prit possession des fortifications des uns et des autres. 
Le jour venu, il se posta avec son armée au milieu des deux adversaires, et fit venir leurs chefs. En se voyant les uns les autres, ils s’indignèrent, pensant qu’on les avait joués. 

[5] Alors Adousios prit la parole : « Je vous ai juré, Cariens, d’entrer dans vos murs, en toute loyauté, pour le bien de ceux qui me recevraient. Si donc je détruis l’un ou l’autre parti, je croirai être venu pour la ruine des Cariens. Si je rétablis la paix entre vous, si j’assure aux uns comme aux autres la sécurité dans le travail des champs, je croirai être venu ici pour votre bien. Je veux donc que dès aujourd’hui vous viviez entre vous comme des amis, que vous cultiviez vos champs sans crainte et que vous unissiez vos familles par des alliances. Quiconque, au mépris de ce règlement, entreprendra de léser ses voisins, aura Cyrus et nous pour ennemis. » 

[6] Dès lors les portes des remparts furent ouvertes, les rues furent pleines de gens qui se faisaient visite, les champs se couvrirent de travailleurs ; on célébra des fêtes en commun, enfin la paix et la joie régnaient partout. 

[7] Les choses en étaient là, quand il arriva des messagers de Cyrus pour demander à Adousios s’il avait besoin de nouvelles troupes et de machines. Il répondit que son armée même pouvait être employée ailleurs, et en même temps, il l’emmena hors du pays, laissant seulement des garnisons dans les citadelles. Les Cariens le supplièrent de rester. Ne pouvant le retenir, ils envoyèrent prier Cyrus de leur donner Adousios pour satrape.

[8] Pendant l’expédition de Carie, Cyrus avait envoyé Hystaspe à la tête d’une armée dans la Phrygie qui borde l’Hellespont. Lorsque Adousios fut de retour, il lui ordonna de suivre Hystaspe sur la route qu’il avait prise, afin que les Phrygiens, sur le bruit qu’un renfort s’approchait, se soumissent plus facilement à Hystaspe.

[9] Les Grecs qui habitent les bords de la mer obtinrent à force de présents de ne point recevoir de troupes étrangères dans leurs murs, à condition de payer tribut et de suivre Cyrus à la guerre partout où il les appellerait. 

[10] Quant au roi de Phrygie, il se préparait à défendre ses forteresses et à refuser l’obéissance, et il avait donné ses ordres à cet effet. Mais quand ses lieutenants eurent fait défection et qu’il se vit abandonné, il finit par se livrer à Hystaspe pour s’en remettre à la justice de Cyrus. Alors Hystaspe, ayant laissé dans les citadelles de fortes garnisons perses, sortit du pays avec le reste de ses troupes, grossies d’une foule de cavaliers et de peltastes phrygiens. 

[11] Suivant les instructions de Cyrus à Adousios, les deux généraux devaient, après s’être rejoints, emmener sans les désarmer ceux des Phrygiens qui auraient embrassé le parti des Perses, prendre leurs chevaux et leurs armes à ceux qui avaient eu l’intention de résister et les réduire à suivre l’armée avec des frondes, ce qui fut exécuté.

[12] Cyrus partit de Sardes en y laissant une grosse garnison d’infanterie ; il avait avec lui Crésus et emmenait un grand nombre de chariots pleins de richesses de toute espèce. Crésus lui avait apporté des listes précises du contenu de chaque chariot et lui avait dit en les lui remettant : «Avec ces listes, Cyrus, tu sauras qui te remet fidèlement ce qu’il conduit et qui ne le fait pas. »

[13]  Cyrus lui répondit : « Tu as bien fait, Crésus, de prendre cette précaution ; mais comme ceux qui vont me conduire ces trésors sont précisément ceux qui méritent de les avoir, s’ils volent quelque chose, c’est à eux-mêmes qu’ils le voleront. » Tout en disant cela, il remit les listes à ses amis et aux chefs, afin qu’ils sussent qui, parmi les surveillants, leur rendraient son dépôt intact et qui ne le rendrait pas. 

[14] Il emmenait aussi avec lui ceux des Lydiens qu’il voyait fiers de leurs armes, de leurs chevaux, de leurs chars et qui tâchaient de faire tout ce qu’ils pensaient devoir lui être agréable ; à ceux-là il laissa leurs armes. Mais à ceux qu’il voyait marcher à contre-coeur il prit leurs chevaux pour les donner aux Perses qui l’avaient suivi les premiers à la guerre et il fit brûler leurs armes. 

[15] Il les força eux aussi à le suivre, mais avec des frondes. Il contraignit de même ceux de ses sujets nouvellement soumis qui n’avaient pas d’armes à s’exercer à la fronde, arme qui, d’après lui, convenait le mieux aux esclaves, non qu’il n’y ait des occasions où les frondeurs mêlés à d’autres troupes peuvent être d’une grande utilité ; mais réduits à eux-mêmes, tous les frondeurs ensemble ne sauraient tenir contre une poignée de soldats armés pour combattre de près.

[16] En faisant route pour Babylone, Cyrus soumit la grande Phrygie ; il soumit aussi la Cappadoce et réduisit les Arabes sous sa domination. Il prit sur tous ces peuples de quoi porter la cavalerie perse à au moins quarante mille hommes et il distribua aussi à tous les alliés un grand nombre de chevaux des prisonniers. Il parut devant Babylone avec un très grand nombre de cavaliers, d’archers, de gens de trait et une multitude innombrable de frondeurs.


 

 

 

 

[1] πεὶ δὲ πρὸς Βαβυλῶνι ἦν ὁ Κῦρος, περιέστησε μὲν πᾶν τὸ στράτευμα περὶ τὴν πόλιν, ἔπειτα αὐτὸς περιήλαυνε τὴν πόλιν σὺν τοῖς φίλοις τε καὶ ἐπικαιρίοις τῶν συμμάχων. 

[2] πεὶ δὲ κατεθεάσατο τὰ τείχη, ἀπάγειν παρεσκευάσατο τὴν στρατιὰν ἀπὸ τῆς πόλεως· ἐξελθὼν δέ τις αὐτόμολος εἶπεν ὅτι ἐπιτίθεσθαι μέλλοιεν αὐτῷ, ὁπότε ἀπάγοι τὸ στράτευμα· « καταθεωμένοις γάρ, » ἔφη, « αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ τείχους ἀσθενὴς ἐδόκει εἶναι ἡ φάλαγξ· » καὶ οὐδὲν θαυμαστὸν ἦν οὕτως ἔχειν· περὶ γὰρ πολὺ τεῖχος κυκλουμένοις ἀνάγκη ἦν ἐπ᾽ ὀλίγων τὸ βάθος γενέσθαι τὴν φάλαγγα. 

[3] κούσας οὖν ὁ Κῦρος ταῦτα, στὰς κατὰ μέσον τῆς αὑτοῦ στρατιᾶς σὺν τοῖς περὶ αὐτὸν παρήγγειλεν ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἑκατέρωθεν τοὺς ὁπλίτας ἀναπτύσσοντας τὴν φάλαγγα ἀπιέναι παρὰ τὸ ἑστηκὸς τοῦ στρατεύματος, ἕως γένοιτο ἑκατέρωθεν τὸ ἄκρον κατ᾽ αὐτὸν καὶ κατὰ τὸ μέσον. 

[4] Οὕτως οὖν ποιούντων οἵ τε μένοντες εὐθὺς θαρραλεώτεροι ἐγίγνοντο ἐπὶ διπλασίων τὸ βάθος γιγνόμενοι, οἵ τ᾽ ἀπιόντες ὡσαύτως θαρραλεώτεροι· εὐθὺς γὰρ οἱ μένοντες <ἀντ᾽> αὐτῶν πρὸς τοὺς πολεμίους ἐγίγνοντο. πεὶ δὲ πορευόμενοι ἑκατέρωθεν συνῆψαν τὰ ἄκρα, ἔστησαν ἰσχυρότεροι γεγενημένοι, οἵ τε ἀπεληλυθότες διὰ τοὺς ἔμπροσθεν, οἵ τ᾽ ἔμπροσθεν διὰ τοὺς ὄπισθεν προσγεγενημένους. 

[5] ναπτυχθείσης δ᾽ οὕτω τῆς φάλαγγος ἀνάγκη τοὺς πρώτους ἀρίστους εἶναι καὶ τοὺς τελευταίους, ἐν μέσῳ δὲ τοὺς κακίστους τετάχθαι· ἡ δ᾽ οὕτως ἔχουσα τάξις καὶ πρὸς τὸ μάχεσθαι ἐδόκει εὖ παρεσκευάσθαι καὶ πρὸς τὸ μὴ φεύγειν. καὶ οἱ ἱππεῖς δὲ καὶ οἱ γυμνῆτες οἱ ἀπὸ τῶν κεράτων αἰεὶ ἐγγύτερον ἐγίγνοντο τοῦ ἄρχοντος τοσούτῳ ὅσῳ ἡ φάλαγξ βραχυτέρα ἐγίγνετο ἀναδιπλουμένη.

[6] πεὶ δὲ οὕτω συνεσπειράθησαν, ἀπῇσαν, ἕως μὲν ἐξικνεῖτο τὰ βέλη ἀπὸ τοῦ τείχους, ἐπὶ πόδα· ἐπεὶ δὲ ἔξω βελῶν ἐγένοντο, στραφέντες, καὶ τὸ μὲν πρῶτον ὀλίγα βήματα προϊόντες μετεβάλοντο ἐπ᾽ ἀσπίδα καὶ ἵσταντο πρὸς τὸ τεῖχος βλέποντες· ὅσῳ δὲ προσωτέρω ἐγίγνοντο, τόσῳ δὲ μανότερον μετεβάλλοντο. πεὶ δ᾽ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐδόκουν εἶναι, ξυνεῖρον ἀπιόντες, ἔστ᾽ ἐπὶ ταῖς σκηναῖς ἐγένοντο. 

[7] πεὶ δὲ κατεστρατοπεδεύσαντο, συνεκάλεσεν ὁ Κῦρος τοὺς ἐπικαιρίους καὶ ἔλεξεν· « νδρες σύμμαχοι, τεθεάμεθα μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν· ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν τις τείχη οὕτως μὲν κύκλῳ τὴν πόλιν· ἐγὼ δὲ ὅπως μὲν ἄν τις τείχη οὕτως ὅσῳ δὲ πλέονες ἄνθρωποι ἐν τῇ πόλει εἰσίν, ἐπείπερ οὐ μάχονται ἐξιόντες, τοσούτῳ ἂν θᾶττον λιμῷ αὐτοὺς ἡγοῦμαι ἁλῶναι. Εἰ μή τιν᾽ οὖν ἄλλον τρόπον ἔχετε λέγειν, τούτῳ πολιορκητέους φημὶ εἶναι τοὺς ἄνδρας. »

[8] Καὶ ὁ Χρυσάντας εἶπεν· « δὲ ποταμός, » ἔφη, « οὗτος οὐ διὰ μέσης τῆς πόλεως ῥεῖ πλάτος ἔχων πλέον ἢ ἐπὶ δύο στάδια; »
« Ναὶ μὰ Δί᾽, » ἔφη ὁ Γωβρύας, « καὶ βάθος γ᾽ ὡς οὐδ᾽ ἂν δύο ἄνδρες ὁ ἕτερος ἐπὶ τοῦ ἑτέρου ἑστηκὼς τοῦ ὕδατος ὑπερέχοιεν· ὥστε τῷ ποταμῷ ἔτι ἰσχυροτέρα ἐστὶν ἡ πόλις ἢ τοῖς τείχεσι. »

[9] Καὶ ὁ Κῦρος, « Ταῦτα μέν, » ἔφη, « ὦ Χρυσάντα, ἐῶμεν ὅσα κρείττω ἐστὶ τῆς ἡμετέρας δυνάμεως· διαμετρησαμένους δὲ χρὴ ὡς τάχιστα τὸ μέρος ἑκάστους ἡμῶν ὀρύττειν τάφρον ὡς πλατυτάτην καὶ βαθυτάτην, ὅπως ὅτι ἐλαχίστων ἡμῖν τῶν φυλάκων δέῃ. »

[10] Οὕτω δὴ κύκλῳ διαμετρήσας περὶ τὸ τεῖχος, ἀπολιπὼν ὅσον τύρσεσι μεγάλαις ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ, ὤρυττεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν τοῦ τείχους τάφρον ὑπερμεγέθη, καὶ τὴν γῆν ἀνέβαλλον πρὸς ἑαυτούς. 

[11] Καὶ πρῶτον μὲν πύργους ἐπὶ τῷ ποταμῷ ᾠκοδόμει, φοίνιξι θεμελιώσας οὐ μεῖον ἢ πλεθριαίοις (εἰσὶ γὰρ καὶ μείζονες ἢ τοσοῦτοι τὸ μῆκος πεφυκότες᾿· καὶ γὰρ δὴ πιεζόμενοι οἱ φοίνικες ὑπὸ βάρους ἄνω κυρτοῦνται, ὥσπερ οἱ ὄνοι οἱ κανθήλιοι· 

[12] τούτους δ᾽ ὑπετίθει τούτου ἕνεκα [ὅπως ὅτι μάλιστα ἐοίκοι πολιορκήσειν παρασκευαζομένῳ], ὡς εἰ καὶ διαφύγοι ὁ ποταμὸς εἰς τὴν τάφρον, μὴ ἀνέλοι τοὺς πύργους. ἀνίστη δὲ καὶ ἄλλους πολλοὺς πύργους ἐπὶ τῆς ἀμβολάδος γῆς, ὅπως ὅτι πλεῖστα φυλακτήρια εἴη. 

[13] Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν· οἱ δ᾽ ἐν τῷ τείχει κατεγέλων τῆς πολιορκίας, ὡς ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια πλέον ἢ εἴκοσιν ἐτῶν. κούσας δὲ ταῦτα ὁ Κῦρος τὸ στράτευμα κατένειμε δώδεκα μέρη, ὡς μῆνα τοῦ ἐνιαυτοῦ ἕκαστον τὸ μέρος φυλάξον. 

[14] Οἱ δὲ αὖ Βαβυλώνιοι ἀκούσαντες ταῦτα πολὺ ἔτι μᾶλλον κατεγέλων, ἐννοούμενοι εἰ σφᾶς Φρύγες καὶ Λυδοὶ καὶ Ἀράβιοι καὶ Καππαδόκαι φυλάξοιεν, οὓς σφίσιν ἐνόμιζον πάντας εὐμενεστέρους εἶναι ἢ Πέρσαις. 

[15] Καὶ αἱ μὲν τάφροι ἤδη ὀρωρυγμέναι ἦσαν. ὁ δὲ Κῦρος ἐπειδὴ ἑορτὴν τοιαύτην ἐν τῇ Βαβυλῶνι ἤκουσεν εἶναι, ἐν ᾗ πάντες Βαβυλώνιοι ὅλην τὴν νύκτα πίνουσι καὶ κωμάζουσιν, ἐν ταύτῃ, ἐπειδὴ τάχιστα συνεσκότασε, λαβὼν πολλοὺς ἀνθρώπους ἀνεστόμωσε τὰς τάφρους πρὸς τὸν ποταμόν.

[16] ς δὲ τοῦτο ἐγένετο, τὸ ὕδωρ κατὰ τὰς τάφρους ἐχώρει ἐν τῇ νυκτί, ἡ δὲ διὰ τῆς πόλεως τοῦ ποταμοῦ ὁδὸς πορεύσιμος ἀνθρώποις ἐγίγνετο. 

[17] ς δὲ τὸ τοῦ ποταμοῦ οὕτως ἐπορσύνετο, παρηγγύησεν ὁ Κῦρος Πέρσαις χιλιάρχοις καὶ πεζῶν καὶ ἱππέων εἰς δύο ἄγοντας τὴν χιλιοστὺν παρεῖναι πρὸς αὐτόν, τοὺς δ᾽ ἄλλους συμμάχους κατ᾽ οὐρὰν τούτων ἕπεσθαι ᾗπερ πρόσθεν τεταγμένους.

[18] Οἱ μὲν δὴ παρῆσαν· ὁ δὲ καταβιβάσας εἰς τὸ ξηρὸν τοῦ ποταμοῦ τοὺς ὑπηρέτας καὶ πεζοὺς καὶ ἱππέας, ἐκέλευσε σκέψασθαι εἰ πορεύσιμον εἴη τὸ ἔδαφος τοῦ ποταμοῦ. 

[19] πεὶ δὲ ἀπήγγειλαν ὅτι πορεύσιμον εἴη, ἐνταῦθα δὴ συγκαλέσας τοὺς ἡγεμόνας τῶν πεζῶν καὶ ἱππέων ἔλεξε τοιάδε. 

[20] « νδρες, » ἔφη, « φίλοι, ὁ μὲν ποταμὸς ἡμῖν παρακεχώρηκε τῆς εἰς τὴν πόλιν ὁδοῦ. ἡμεῖς δὲ θαρροῦντες εἰσίωμεν [μηδὲν φοβούμενοι εἴσω], ἐννοούμενοι ὅτι οὗτοι ἐφ᾽ οὓς νῦν πορευσόμεθα ἐκεῖνοί εἰσιν οὓς ἡμεῖς καὶ συμμάχους πρὸς ἑαυτοῖς ἔχοντας καὶ ἐγρηγορότας ἅπαντας καὶ νήφοντας καὶ ἐξωπλισμένους καὶ συντεταγμένους ἐνικῶμεν· 

[21] νῦν δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἴμεν ἐν ᾧ πολλοὶ μὲν αὐτῶν καθεύδουσι, πολλοὶ δ᾽ [αὐτῶν] μεθύουσι, πάντες δ᾽ ἀσύντακτοί εἰσιν· ὅταν δὲ αἴσθωνται ἡμᾶς ἔνδον ὄντας, πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ νῦν ἀχρεῖοι ἔσονται ὑπὸ τοῦ ἐκπεπλῆχθαι. 

[22] Εἰ δέ τις τοῦτο ἐννοεῖται, ὃ δὴ λέγεται φοβερὸν εἶναι τοῖς εἰς πόλιν εἰσιοῦσι, μὴ ἐπὶ τὰ τέγη ἀναβάντες βάλλωσιν ἔνθεν καὶ ἔνθεν, τοῦτο μάλιστα θαρρεῖτε· ἢν γὰρ ἀναβῶσί τινες ἐπὶ τὰς οἰκίας, ἔχομεν σύμμαχον θεὸν Ἥφαιστον. Εὔφλεκτα δὲ τὰ πρόθυρα αὐτῶν, φοίνικος μὲν αἱ θύραι πεποιημέναι, ἀσφάλτῳ δὲ ὑπεκκαύματι κεχριμέναι. 

[23] μεῖς δ᾽ αὖ πολλὴν μὲν δᾷδα ἔχομεν, ἣ ταχὺ πολὺ πῦρ τέξεται, πολλὴν δὲ πίτταν καὶ στυππεῖον, ἃ ταχὺ παρακαλεῖ πολλὴν φλόγα· ὥστε ἀνάγκην εἶναι ἢ φεύγειν ταχὺ τοὺς ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ἢ ταχὺ κατακεκαῦσθαι. 

[24] ἀλλ᾽ ἄγετε λαμβάνετε τὰ ὅπλα· ἡγήσομαι δ᾽ ἐγὼ σὺν τοῖς θεοῖς. μεῖς δ᾽, ἔφη, ὦ Γαδάτα καὶ Γωβρύα, δείκνυτε τὰς ὁδούς· ἴστε γάρ· ὅταν δ᾽ ἐντὸς γενώμεθα, τὴν ταχίστην ἄγετε ἐπὶ τὰ βασίλεια. »

[25] « Καὶ μήν, » ἔφασαν οἱ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν, « οὐδὲν ἂν εἴη θαυμαστὸν εἰ καὶ ἄκλειστοι αἱ πύλαι αἱ τοῦ βασιλείου εἶεν· κωμάζει γὰρ ἡ πόλις πᾶσα τῇδε τῇ νυκτί. φυλακῇ μέντοι πρὸ τῶν πυλῶν ἐντευξόμεθα· ἔστι γὰρ αἰεὶ τεταγμένη. »
« Οὐκ ἂν μέλλειν δέοι, » ἔφη ὁ Κῦρος, « ἀλλ᾽ ἰέναι, ἵνα ἀπαρασκεύους ὡς μάλιστα λάβωμεν τοὺς ἄνδρας. »

[26] πεὶ δὲ ταῦτα ἐρρήθη, ἐπορεύοντο· τῶν δὲ ἀπαντώντων οἱ μὲν ἀπέθνῃσκον παιόμενοι, οἱ δ᾽ ἔφευγον πάλιν εἴσω, οἱ δ᾽ ἐβόων· οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γωβρύαν συνεβόων αὐτοῖς, ὡς κωμασταὶ ὄντες καὶ αὐτοί· καὶ ἰόντες ᾗ ἐδύναντο [ὡς] τάχιστα ἐπὶ τοῖς βασιλείοις ἐγένοντο. 

[27] Καὶ οἱ μὲν σὺν τῷ Γωβρύᾳ καὶ Γαδάτᾳ τεταγμένοι κεκλειμένας εὑρίσκουσι τὰς πύλας τοῦ βασιλείου· οἱ δὲ ἐπὶ τοὺς φύλακας ταχθέντες ἐπεισπίπτουσιν αὐτοῖς πίνουσι πρὸς φῶς πολύ, καὶ εὐθὺς ὡς πολεμίοις ἐχρῶντο αὐτοῖς. 

[28] ς δὲ κραυγὴ καὶ κτύπος ἐγίγνετο, αἰσθόμενοι οἱ ἔνδον τοῦ θορύβου, κελεύσαντος τοῦ βασιλέως σκέψασθαι τί εἴη τὸ πρᾶγμα, ἐκθέουσί τινες ἀνοίξαντες τὰς πύλας. 

[29] Οἱ δ᾽ ἀμφὶ τὸν Γαδάταν ὡς εἶδον τὰς πύλας χαλώσας εἰσπίπτουσι καὶ τοῖς πάλιν φεύγουσιν εἴσω ἐφεπόμενοι καὶ παίοντες ἀφικνοῦνται πρὸς τὸν βασιλέα· καὶ ἤδη ἑστηκότα αὐτὸν καὶ ἐσπασμένον ὃν εἶχεν ἀκινάκην εὑρίσκουσι. 

[30] Καὶ τοῦτον μὲν οἱ σὺν Γαδάτᾳ καὶ Γωβρύᾳ ἐχειροῦντο· καὶ οἱ σὺν αὐτῷ δὲ ἀπέθνῃσκον, ὁ μὲν προβαλλόμενός τι, ὁ δὲ φεύγων, ὁ δέ γε καὶ ἀμυνόμενος ὅτῳ ἐδύνατο. 

[31] δὲ Κῦρος διέπεμπε τὰς τῶν ἱππέων τάξεις κατὰ τὰς ὁδοὺς καὶ προεῖπεν οὓς μὲν ἔξω λαμβάνοιεν κατακαίνειν, τοὺς δ᾽ ἐν ταῖς οἰκίαις κηρύττειν τοὺς συριστὶ ἐπισταμένους ἔνδον μένειν· εἰ δέ τις ἔξω ληφθείη, ὅτι θανατώσοιτο. 

[32] Οἱ μὲν δὴ ταῦτ᾽ ἐποίουν. Γαδάτας δὲ καὶ Γωβρύας ἧκον· καὶ θεοὺς μὲν πρῶτον προσεκύνουν, ὅτι τετιμωρημένοι ἦσαν τὸν ἀνόσιον βασιλέα, ἔπειτα δὲ Κύρου κατεφίλουν καὶ χεῖρας καὶ πόδας, πολλὰ δακρύοντες ἅμα χαρᾷ [καὶ εὐφραινόμενοι].

[33]πεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο καὶ ᾔσθοντο οἱ τὰς ἄκρας ἔχοντες ἑαλωκυῖάν τε τὴν πόλιν καὶ τὸν βασιλέα τεθνηκότα, παραδιδόασι καὶ τὰς ἄκρας. 

[34] δὲ Κῦρος τὰς μὲν ἄκρας εὐθὺς παρελάμβανε καὶ φρουράρχους τε καὶ φρουροὺς εἰς ταύτας ἀνέπεμπε, τοὺς δὲ τεθνηκότας θάπτειν ἐφῆκε τοῖς προσήκουσι· τοὺς δὲ κήρυκας κηρύττειν ἐκέλευεν ἀποφέρειν πάντας τὰ ὅπλα Βαβυλωνίους· ὅπου δὲ ληφθήσοιτο ὅπλα ἐν οἰκίᾳ, προηγόρευεν ὡς πάντες οἱ ἔνδον ἀποθανοῖντο. Οἱ μὲν δὴ ἀπέφερον, ὁ δὲ Κῦρος ταῦτα μὲν εἰς τὰς ἄκρας κατέθετο, ὡς εἴη ἕτοιμα, εἴ τί ποτε δέοι χρῆσθαι. 

[35] πεὶ δὲ ταῦτ᾽ ἐπέπρακτο, πρῶτον μὲν τοὺς μάγους καλέσας, ὡς δοριαλώτου τῆς πόλεως οὔσης ἀκροθίνια τοῖς θεοῖς καὶ τεμένη ἐκέλευσεν ἐξελεῖν· ἐκ τούτου δὲ καὶ οἰκίας διεδίδου καὶ ἀρχεῖα τούτοις οὕσπερ κοινῶνας ἐνόμιζε τῶν καταπεπραγμένων· οὕτω δὲ διένειμεν, ὥσπερ ἐδέδοκτο, τὰ κράτιστα τοῖς ἀρίστοις. Εἰ δέ τις οἴοιτο μεῖον ἔχειν, διδάσκειν προσιόντας ἐκέλευε. 

[36] πΠροεῖπε δὲ Βαβυλωνίοις μὲν τὴν γῆν ἐργάζεσθαι καὶ τοὺς δασμοὺς ἀποφέρειν καὶ θεραπεύειν τούτους οἷς ἕκαστοι αὐτῶν ἐδόθησαν· Πέρσας δὲ τοὺς κοινῶνας καὶ τῶν συμμάχων ὅσοι μένειν ᾑροῦντο παρ᾽ αὐτῷ ὡς δεσπότας ὧν ἔλαβον προηγόρευε διαλέγεσθαι. 

[37] κ δὲ τούτου ἐπιθυμῶν ὁ Κῦρος ἤδη κατασκευάσασθαι καὶ αὐτὸς ὡς βασιλεῖ ἡγεῖτο πρέπειν, ἔδοξεν αὐτῷ τοῦτο σὺν τῇ τῶν φίλων γνώμῃ ποιῆσαι, ὡς ὅτι ἥκιστα ἂν ἐπιφθόνως σπάνιός τε καὶ σεμνὸς φανείη. ὧδε οὖν ἐμηχανᾶτο τοῦτο. ἅμα τῇ ἡμέρᾳ στὰς ὅπου ἐδόκει ἐπιτήδειον εἶναι προσεδέχετο τὸν βουλόμενον λέγειν τι καὶ ἀποκρινάμενος ἀπέπεμπεν. 

[38] Οἱ δ᾽ ἄνθρωποι ὡς ἔγνωσαν ὅτι προσδέχοιτο, ἧκον ἀμήχανοι τὸ πλῆθος· καὶ ὠθουμένων περὶ τοῦ προσελθεῖν μηχανή τε πολλὴ καὶ μάχη ἦν. 

[39] Οἱ δὲ ὑπηρέται ὡς ἐδύναντο διακρίναντες προσίεσαν. πότε δέ τις καὶ τῶν φίλων διωσάμενος τὸν ὄχλον προφανείη, προτείνων ὁ Κῦρος τὴν χεῖρα προσήγετο αὐτοὺς καὶ οὕτως ἔλεγεν· « νδρες φίλοι, περιμένετε, ἕως <ἂν> τὸν ὄχλον διωσώμεθα· ἔπειτα δὲ καθ᾽ ἡσυχίαν συγγενησόμεθα. » Οἱ μὲν δὴ φίλοι περιέμενον. δ᾽ ὄχλος πλείων καὶ πλείων ἐπέρρει, ὥστ᾽ ἔφθασεν ἑσπέρα γενομένη πρὶν τοῖς φίλοις αὐτὸν σχολάσαι καὶ συγγενέσθαι. 

[40] Οὕτω δὴ ὁ Κῦρος λέγει· « ρα, » ἔφη, « ὦ ἄνδρες, νῦν μὲν [καιρὸς] διαλυθῆναι· αὔριον δὲ πρῲ ἔλθετε· καὶ γὰρ ἐγὼ βούλομαι ὑμῖν τι διαλεχθῆναι. » κούσαντες ταῦτα οἱ φίλοι ἄσμενοι ᾤχοντο ἀποθέοντες, δίκην δεδωκότες ὑπὸ πάντων τῶν ἀναγκαίων. Καὶ τότε μὲν οὕτως ἐκοιμήθησαν. 

[41] Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ ὁ μὲν Κῦρος παρῆν εἰς τὸ αὐτὸ χωρίον, ἀνθρώπων δὲ πολὺ πλέον πλῆθος περιειστήκει βουλομένων προσιέναι, καὶ πολὺ πρότερον ἢ οἱ φίλοι παρῆσαν. οὖν Κῦρος περιστησάμενος τῶν ξυστοφόρων Περσῶν κύκλον μέγαν εἶπε μηδένα παριέναι ἢ τοὺς φίλους τε καὶ ἄρχοντας τῶν Περσῶν τε καὶ τῶν συμμάχων. 

[42] πεὶ δὲ συνῆλθον οὗτοι, ἔλεξεν ὁ Κῦρος αὐτοῖς τοιάδε· « νδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς οὐδὲν ἂν ἔχοιμεν μέμψασθαι τὸ μὴ οὐχὶ μέχρι τοῦδε πάντα ὅσα ηὐχόμεθα καταπεπραχέναι· εἰ μέντοι τοιοῦτον ἔσται τὸ μεγάλα πράττειν ὥστε μὴ οἷόν τ᾽ εἶναι μήτε ἀμφ᾽ αὑτὸν σχολὴν ἔχειν μήτε μετὰ τῶν φίλων εὐφρανθῆναι, ἐγὼ μὲν χαίρειν ταύτην τὴν εὐδαιμονίαν κελεύω. 

[43] νενοήσατε γάρ, » ἔφη, « καὶ χθὲς δήπου ὅτι ἕωθεν ἀρξάμενοι ἀκούειν τῶν προσιόντων οὐκ ἐλήξαμεν πρόσθεν ἑσπέρας· καὶ νῦν ὁρᾶτε τούτους ἄλλους πλείονας τῶν χθὲς παρόντας ὡς πράγματα ἡμῖν παρέξοντας. 

[44] Εἰ οὖν τις τούτοις ὑφέξει ἑαυτόν, λογίζομαι μικρὸν μέν τι ὑμῖν μέρος ἐμοῦ μετεσόμενον, μικρὸν δέ τι ἐμοὶ ὑμῶν· ἐμαυτοῦ μέντοι σαφῶς οἶδ᾽ ὅτι οὐδ᾽ ὁτιοῦν μοι μετέσται. 

[45] τι δ᾽, » ἔφη, « καὶ ἄλλο ὁρῶ γελοῖον πρᾶγμα· ἐγὼ γὰρ δήπου ὑμῖν μὲν ὥσπερ εἰκὸς διάκειμαι· τούτων δὲ τῶν περιεστηκότων ἤ τινα ἢ οὐδένα οἶδα, καὶ οὗτοι πάντες οὕτω παρεσκευασμένοι εἰσὶν ὡς, ἢν νικῶσιν ὑμᾶς ὠθοῦντες, πρότεροι ἃ βούλονται ὑμῶν παρ᾽ ἐμοῦ διαπραξόμενοι. ἐγὼ δὲ ἠξίουν τοὺς τοιούτους, εἴ τίς τι ἐμοῦ δέοιτο, θεραπεύειν ὑμᾶς τοὺς ἐμοὺς φίλους δεομένους προσαγωγῆς. 

[46] σως ἂν οὖν εἴποι τις, τί δῆτα οὐχ οὕτως ἐξ ἀρχῆς παρεσκευασάμην, ἀλλὰ παρεῖχον ἐν τῷ μέσῳ ἐμαυτόν. τι τὰ τοῦ πολέμου τοιαῦτα ἐγίγνωσκον ὄντα ὡς μὴ ὑστερίζειν δέον τὸν ἄρχοντα μήτε τῷ εἰδέναι ἃ δεῖ μήτε τῷ πράττειν ἃ ἂν καιρὸς ᾖ· τοὺς δὲ σπανίους ἰδεῖν στρατηγοὺς πολλὰ ἐνόμιζον ὧν δεῖ πραχθῆναι παριέναι. 

[47] Νῦν δ᾽ ἐπειδὴ καὶ ὁ φιλοπονώτατος πόλεμος ἀναπέπαυται, δοκεῖ μοι καὶ ἡ ἐμὴ ψυχὴ ἀναπαύσεώς τινος ἀξιοῦν τυγχάνειν. ς οὖν ἐμοῦ ἀποροῦντος ὅ τι ἂν τύχοιμι ποιῶν ὥστε καλῶς ἔχειν τά τε ἡμέτερα καὶ τὰ τῶν ἄλλων ὧν ἡμᾶς δεῖ ἐπιμελεῖσθαι, συμβουλευέτω ὅ τι τις ὁρᾷ συμφορώτατον. »

[48] Κῦρος μὲν οὕτως εἶπεν· ἀνίσταται δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῷ Ἀρτάβαζος ὁ συγγενής ποτε φήσας εἶναι καὶ εἶπεν· « καλῶς, » ἔφη, « ἐποίησας, ὦ Κῦρε, ἄρξας τοῦ λόγου. ἐγὼ γὰρ ἔτι νέου μὲν ὄντος σοῦ πάνυ ἀρξάμενος ἐπεθύμουν φίλος γενέσθαι, ὁρῶν δέ σε οὐδὲν δεόμενον ἐμοῦ κατώκνουν σοι προσιέναι. 

[49] πεὶ δ᾽ ἔτυχές ποτε καὶ ἐμοῦ δεηθεὶς [προθύμως] ἐξαγγεῖλαι πρὸς Μήδους τὰ παρὰ Κυαξάρου, ἐλογιζόμην, εἰ ταῦτα προθύμως σοι συλλάβοιμι, ὡς οἰκεῖός τέ σοι ἐσοίμην καὶ ἐξέσοιτό μοι διαλέγεσθαί σοι ὁπόσον χρόνον βουλοίμην. Καὶ ἐκεῖνα μὲν δὴ ἐπράχθη ὥστε σε ἐπαινεῖν. 

[50] Μετὰ τοῦτο Ὑρκάνιοι μὲν πρῶτοι φίλοι ἡμῖν ἐγένοντο καὶ μάλα πεινῶσι συμμάχων· ὥστε μόνον οὐκ ἐν ταῖς ἀγκάλαις περιεφέρομεν αὐτοὺς ἀγαπῶντες. Μετὰ δὲ τοῦτο ἐπεὶ ἑάλω τὸ πολέμιον στρατόπεδον, οὐκ οἶμαι σχολή σοι ἦν ἀμφ᾽ ἐμὲ ἔχειν· καὶ ἐγώ σοι συνεγίγνωσκον. 

[51] κ δὲ τούτου Γωβρύας ἡμῖν φίλος ἐγένετο, καὶ ἐγὼ ἔχαιρον· καὶ αὖθις Γαδάτας· καὶ ἤδη ἔργον σοῦ ἦν μεταλαβεῖν. πεί γε μέντοι καὶ Σάκαι καὶ Καδούσιοι σύμμαχοι ἐγεγένηντο, θεραπεύειν εἰκότως ἔδει τούτους· καὶ γὰρ οὗτοι σὲ ἐθεράπευον. 

[52] ς δ᾽ ἤλθομεν πάλιν ἔνθεν ὡρμήθημεν, ὁρῶν σε ἀμφ᾽ ἵππους ἔχοντα, ἀμφ᾽ ἅρματα, ἀμφὶ μηχανάς, ἡγούμην, ἐπεὶ ἀπὸ τούτων σχολάσαις, τότε σε καὶ ἀμφ᾽ ἐμὲ ἕξειν σχολήν. ς γε μέντοι ἦλθεν ἡ δεινὴ ἀγγελία τὸ πάντας ἀνθρώπους ἐφ᾽ ἡμᾶς συλλέγεσθαι, ἐγίγνωσκον ὅτι ταῦτα μέγιστα εἴη· εἰ δὲ ταῦτα καλῶς γένοιτο, εὖ ἤδη ἐδόκουν εἰδέναι ὅτι πολλὴ ἔσοιτο ἀφθονία τῆς ἐμῆς καὶ [τῆς] σῆς συνουσίας. 

[53] Καὶ νῦν δὴ νενικήκαμέν τε τὴν μεγάλην μάχην καὶ Σάρδεις καὶ Κροῖσον ὑποχείριον ἔχομεν καὶ Βαβυλῶνα ᾑρήκαμεν καὶ πάντας κατεστράμμεθα, καὶ μὰ τὸν Μίθρην ἐγώ τοι ἐχθές, εἰ μὴ πολλοῖς διεπύκτευσα, οὐκ ἂν ἐδυνάμην σοι προσελθεῖν. ἐπεί γε μέντοι ἐδεξιώσω με καὶ παρὰ σοὶ ἐκέλευσας μένειν, ἤδη περίβλεπτος ἦν, ὅτι μετὰ σοῦ ἄσιτος καὶ ἄποτος διημέρευον. »

[54] Νῦν οὖν εἰ μὲν ἔσται πῃ ὅπως οἱ πλείστου ἄξιοι γεγενημένοι πλεῖστόν σου μέρος μεθέξομεν· εἰ δὲ μή, πάλιν αὖ ἐγὼ ἐθέλω παρὰ σοῦ ἐξαγγέλλειν ἀπιέναι πάντας ἀπὸ σοῦ πλὴν ἡμῶν τῶν ἐξ ἀρχῆς φίλων.

[55] πὶ τούτῳ ἐγέλασε μὲν ὁ Κῦρος καὶ ἄλλοι πολλοί· Χρυσάντας δ᾽ ἀνέστη ὁ Πέρσης καὶ ἔλεξεν ὧδε· « λλὰ τὸ μὲν πρόσθεν, ὦ Κῦρε, εἰκότως ἐν τῷ φανερῷ σαυτὸν παρεῖχες, δι᾽ ἅ τε αὐτὸς εἶπας καὶ ὅτι οὐχ ἡμᾶς σοι μάλιστα ἦν θεραπευτέον. μεῖς μὲν γὰρ καὶ ἡμῶν αὐτῶν ἕνεκα παρῆμεν· τὸ δὲ πλῆθος ἔδει ἀνακτᾶσθαι ἐκ παντὸς τρόπου, ὅπως ὅτι ἥδιστα συμπονεῖν καὶ συγκινδυνεύειν ἡμῖν ἐθέλοιεν. 

[56] Νῦν δ᾽ ἐπεὶ οὐ τούτους [τρόπον] μόνον ἔχεις, ἀλλὰ καὶ ἄλλους ἀνακτᾶσθαι δύνασαι οὓς καιρὸς εἴη, ἤδη καὶ οἰκίας σε τυχεῖν ἄξιον· ἢ τί ἀπολαύσαις ἂν τῆς ἀρχῆς, εἰ μόνος ἄμοιρος εἴης ἑστίας, οὗ οὔτε ὁσιώτερον χωρίον ἐν ἀνθρώποις οὔτε ἥδιον οὔτε οἰκειότερόν ἐστιν οὐδέν; πειτα δ᾽, » ἔφη, « οὐκ ἂν οἴει καὶ ἡμᾶς αἰσχύνεσθαι, εἰ σὲ μὲν ὁρῷμεν ἔξω καρτεροῦντα, αὐτοὶ δ᾽ ἐν οἰκίαις εἴημεν καὶ σοῦ δοκοίημεν πλεονεκτεῖν; »

[57] πεὶ δὲ Χρυσάντας ταῦτα ἔλεξε, συνηγόρευον αὐτῷ κατὰ ταὐτὰ πολλοί. κ τούτου δὴ εἰσέρχεται εἰς τὰ βασίλεια, καὶ τὰ ἐκ Σάρδεων χρήματα ἐνταῦθ᾽ οἱ ἄγοντες ἀπέδοσαν. πεὶ δ᾽ εἰσῆλθεν ὁ Κῦρος, πρῶτον μὲν Ἑστίᾳ ἔθυσεν, ἔπειτα Διὶ βασιλεῖ καὶ εἴ τινι ἄλλῳ θεῷ οἱ μάγοι ἐξηγοῦντο. 

[58] Ποιήσας δὲ ταῦτα τὰ ἄλλα ἤδη ἤρχετο διοικεῖν. ννοῶν δὲ τὸ αὑτοῦ πρᾶγμα ὅτι ἐπιχειροίη μὲν ἄρχειν πολλῶν ἀνθρώπων, παρασκευάζοιτο δὲ οἰκεῖν ἐν πόλει τῇ μεγίστῃ τῶν φανερῶν, αὕτη δ᾽ οὕτως ἔχοι αὐτῷ ὡς πολεμιωτάτη ἂν γένοιτο ἀνδρὶ πόλις, ταῦτα δὴ λογιζόμενος φυλακῆς περὶ τὸ σῶμα ἡγήσατο δεῖσθαι. 

[59] Γνοὺς δ᾽ ὅτι οὐδαμοῦ ἄνθρωποι εὐχειρωτότεροί εἰσιν ἢ ἐν σίτοις καὶ ποτοῖς καὶ λουτροῖς καὶ κοίτῃ καὶ ὕπνῳ, ἐσκόπει τίνας ἂν ἐν τούτοις περὶ αὑτὸν πιστοτάτους ἔχοι. νόμισε δὲ μὴ ἂν γενέσθαι ποτὲ πιστὸν ἄνθρωπον ὅστις ἄλλον μᾶλλον φιλήσοι τοῦ τῆς φυλακῆς δεομένου. 

[60] Τοὺς μὲν οὖν ἔχοντας παῖδας ἢ γυναῖκας συναρμοττούσας ἢ παιδικὰ ἔγνω φύσει ἠναγκάσθαι ταῦτα μάλιστα φιλεῖν· τοὺς δ᾽ εὐνούχους ὁρῶν πάντων τούτων στερομένους ἡγήσατο τούτους ἂν περὶ πλείστου ποιεῖσθαι οἵτινες δύναιντο πλουτίζειν μάλιστα αὐτοὺς καὶ βοηθεῖν, εἴ τι ἀδικοῖντο, καὶ τιμὰς περιάπτειν αὐτοῖς· τούτοις δ᾽ εὐεργετοῦντα ὑπερβάλλειν αὐτὸν οὐδέν᾽ ἂν ἡγεῖτο δύνασθαι. 

[61] Πρὸς δὲ τούτοις ἄδοξοι ὄντες οἱ εὐνοῦχοι παρὰ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις καὶ διὰ τοῦτο δεσπότου ἐπικούρου προσδέονται· οὐδεὶς γὰρ ἀνὴρ ὅστις οὐκ ἂν ἀξιώσειεν εὐνούχου πλέον ἔχειν ἐν παντί, εἰ μή τι ἄλλο κρεῖττον ἀπείργοι· δεσπότῃ δὲ πιστὸν ὄντα οὐδὲν κωλύει πρωτεύειν καὶ τὸν εὐνοῦχον. 

[62] δ᾽ ἂν μάλιστά τις οἰηθείη, ἀνάλκιδας τοὺς εὐνούχους γίγνεσθαι, οὐδὲ τοῦτο ἐφαίνετο αὐτῷ. τεκμαίρετο δὲ καὶ ἐκ τῶν ἄλλων ζῴων ὅτι οἵ τε ὑβρισταὶ ἵπποι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν δάκνειν καὶ ὑβρίζειν ἀποπαύονται, πολεμικοὶ δὲ οὐδὲν ἧττον γίγνονται, οἵ τε ταῦροι ἐκτεμνόμενοι τοῦ μὲν μέγα φρονεῖν καὶ ἀπειθεῖν ὑφίενται, τοῦ δ᾽ ἰσχύειν καὶ ἐργάζεσθαι οὐ στερίσκονται, καὶ οἱ κύνες δὲ ὡσαύτως τοῦ μὲν ἀπολείπειν τοὺς δεσπότας ἀποπαύονται ἐκτεμνόμενοι, φυλάττειν δὲ καὶ εἰς θήραν οὐδὲν κακίους γίγνονται. 

[63] Καὶ οἵ γε ἄνθρωποι ὡσαύτως ἠρεμέστεροι γίγνονται στερισκόμενοι ταύτης τῆς ἐπιθυμίας, οὐ μέντοι ἀμελέστεροί γε τῶν προσταττομένων, οὐδ᾽ ἧττόν τι ἱππικοί, οὐδὲ ἧττόν τι ἀκοντιστικοί, οὐδὲ ἧττον φιλότιμοι.

[64] Κατάδηλοι δ᾽ ἐγίγνοντο καὶ ἐν τοῖς πολέμοις καὶ ἐν ταῖς θήραις ὅτι ἔσῳζον τὸ φιλόνικον ἐν ταῖς ψυχαῖς. Τοῦ δὲ πιστοὶ εἶναι ἐν τῇ φθορᾷ τῶν δεσποτῶν μάλιστα βάσανον ἐδίδοσαν· οὐδένες γὰρ πιστότερα ἔργα ἀπεδείκνυντο ἐν ταῖς δεσποτικαῖς συμφοραῖς τῶν εὐνούχων. 

[65] Εἰ δέ τι ἄρα τῆς τοῦ σώματος ἰσχύος μειοῦσθαι δοκοῦσιν, ὁ σίδηρος ἀνισοῖ τοὺς ἀσθενεῖς τοῖς ἰσχυροῖς ἐν τῷ πολέμῳ. Ταῦτα δὴ γιγνώσκων ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν θυρωρῶν πάντας τοὺς περὶ τὸ ἑαυτοῦ σῶμα θεραπευτῆρας ἐποιήσατο εὐνούχους. 

[66] γησάμενος δὲ οὐχ ἱκανὴν εἶναι τὴν φυλακὴν ταύτην πρὸς τὸ πλῆθος τῶν δυσμενῶς ἐχόντων, ἐσκόπει τίνας τῶν ἄλλων ἂν πιστοτάτους περὶ τὸ βασίλειον φύλακας λάβοι. 

[67] Εἰδὼς οὖν Πέρσας τοὺς οἴκοι κακοβιωτάτους μὲν ὄντας διὰ πενίαν, ἐπιπονώτατα δὲ ζῶντας διὰ τὴν τῆς χώρας τραχύτητα καὶ διὰ τὸ αὐτουργοὺς εἶναι, τούτους ἐνόμισε μάλιστ᾽ ἂν ἀγαπᾶν τὴν παρ᾽ αὑτῷ δίαιταν. 

[68] Λαμβάνει οὖν τούτων μυρίους δορυφόρους, οἳ κύκλῳ μὲν νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐφύλαττον περὶ τὰ βασίλεια, ὁπότε ἐπὶ χώρας εἴη· ὁπότε δὲ ἐξίοι ποι, ἔνθεν καὶ ἔνθεν τεταγμένοι ἐπορεύοντο. 

[69] Νομίσας δὲ καὶ Βαβυλῶνος ὅλης φύλακας δεῖν εἶναι ἱκανούς, εἴτ᾽ ἐπιδημῶν αὐτὸς τυγχάνοι εἴτε καὶ ἀποδημῶν, κατέστησε καὶ ἐν Βαβυλῶνι φρουροὺς ἱκανούς· μισθὸν δὲ καὶ τούτοις Βαβυλωνίους ἔταξε παρέχειν, βουλόμενος αὐτοὺς ὡς ἀμηχανωτάτους εἶναι, ὅπως ὅτι ταπεινότατοι καὶ εὐκαθεκτότατοι εἶεν. 

[70] Αὕτη μὲν δὴ ἡ περὶ αὐτόν τε φυλακὴ καὶ ἡ ἐν Βαβυλῶνι τότε κατασταθεῖσα καὶ νῦν ἔτι οὕτως ἔχουσα διαμένει. Σκοπῶν δ᾽ ὅπως ἂν καὶ ἡ πᾶσα ἀρχὴ κατέχοιτο καὶ ἄλλη ἔτι προσγίγνοιτο, ἡγήσατο τοὺς μισθοφόρους τούτους οὐ τοσοῦτον βελτίονας τῶν ὑπηκόων εἶναι ὅσον ἐλάττονας· τοὺς δὲ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐγίγνωσκε συνεκτέον εἶναι, οἵπερ σὺν τοῖς θεοῖς τὸ κρατεῖν παρέσχον, καὶ ἐπιμελητέον ὅπως μὴ ἀνήσουσι τὴν τῆς ἀρετῆς ἄσκησιν. 

[71] πως δὲ μὴ ἐπιτάττειν αὐτοῖς δοκοίη, ἀλλὰ γνόντες καὶ αὐτοὶ ταῦτα ἄριστα εἶναι οὕτως ἐμμένοιέν τε καὶ ἐπιμελοῖντο τῆς ἀρετῆς, συνέλεξε τούς τε ὁμοτίμους καὶ πάντας ὁπόσοι ἐπικαίριοι ἦσαν καὶ ἀξιοχρεώτατοι ἐδόκουν αὐτῷ κοινωνοὶ εἶναι καὶ πόνων καὶ ἀγαθῶν. 

[72] πεὶ δὲ συνῆλθον, ἔλεξε τοιάδε. « ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, τοῖς μὲν θεοῖς μεγίστη χάρις ὅτι ἔδοσαν ἡμῖν τυχεῖν ὧν ἐνομίζομεν ἄξιοι εἶναι. Νῦν γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ γῆν πολλὴν καὶ ἀγαθὴν καὶ οἵτινες ταύτην ἐργαζόμενοι θρέψουσιν ἡμᾶς· ἔχομεν δὲ καὶ οἰκίας καὶ ἐν ταύταις κατασκευάς. 

[73] Καὶ μηδείς γε ὑμῶν ἔχων ταῦτα νομισάτω ἀλλότρια ἔχειν· νόμος γὰρ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ἀίδιός ἐστιν, ὅταν πολεμούντων πόλις ἁλῷ, τῶν ἑλόντων εἶναι καὶ τὰ σώματα τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ τὰ χρήματα. Οὔκουν ἀδικίᾳ γε ἕξετε ὅ τι ἂν ἔχητε, ἀλλὰ φιλανθρωπίᾳ οὐκ ἀφαιρήσεσθε, ἤν τι ἐᾶτε ἔχειν αὐτούς. 

[74] Τὸ μέντοι ἐκ τοῦδε οὕτως ἐγὼ γιγνώσκω ὅτι εἰ μὲν τρεψόμεθα ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν καὶ τὴν τῶν κακῶν ἀνθρώπων ἡδυπάθειαν, οἳ νομίζουσι τὸ μὲν πονεῖν ἀθλιότητα, τὸ δὲ ἀπόνως βιοτεύειν εὐδαιμονίαν, ταχὺ ἡμᾶς φημι ὀλίγου ἀξίους ἡμῖν αὐτοῖς ἔσεσθαι καὶ ταχὺ πάντων τῶν ἀγαθῶν στερήσεσθαι. 

[75] Οὐ γάρ τοι τὸ ἀγαθοὺς ἄνδρας γενέσθαι τοῦτο ἀρκεῖ ὥστε καὶ διατελεῖν [ὄντας ἀγαθούς], ἢν μή τις αὐτοῦ διὰ τέλους ἐπιμελῆται· ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι ἀμεληθεῖσαι μείονος ἄξιαι γίγνονται καὶ τὰ σώματά γε τὰ εὖ ἔχοντα, ὁπόταν τις αὐτὰ ἀνῇ ἐπὶ ῥᾳδιουργίαν, πονήρως πάλιν ἔχει, οὕτω καὶ ἡ σωφροσύνη καὶ ἡ ἐγκράτεια καὶ ἡ ἀλκή, ὁπόταν τις αὐτῶν ἀνῇ τὴν ἄσκησιν, ἐκ τούτου εἰς τὴν πονηρίαν πάλιν τρέπεται. 

[76] Οὔκουν δεῖ ἀμελεῖν οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ αὐτίκα ἡδὺ προϊέναι αὑτούς. Μέγα μὲν γὰρ οἶμαι ἔργον καὶ τὸ ἀρχὴν καταπρᾶξαι, πολὺ δ᾽ ἔτι μεῖζον τὸ λαβόντα διασώσασθαι. Τὸ μὲν γὰρ λαβεῖν πολλάκις τῷ τόλμαν μόνον παρασχομένῳ ἐγένετο, τὸ δὲ λαβόντα κατέχειν οὐκέτι τοῦτο ἄνευ σωφροσύνης οὐδ᾽ ἄνευ ἐγκρατείας οὐδ᾽ ἄνευ πολλῆς ἐπιμελείας γίγνεται. 

[77] χρὴ γιγνώσκοντας νῦν πολὺ μᾶλλον ἀσκεῖν τὴν ἀρετὴν ἢ πρὶν τάδε τἀγαθὰ κτήσασθαι, εὖ εἰδότας ὅτι ὅταν πλεῖστά τις ἔχῃ, τότε πλεῖστοι καὶ φθονοῦσι καὶ ἐπιβουλεύουσι καὶ πολέμιοι γίγνονται, ἄλλως τε κἂν παρ᾽ ἀκόντων τά τε κτήματα καὶ τὴν θεραπείαν ὥσπερ ἡμεῖς ἔχῃ. Τοὺς μὲν οὖν θεοὺς οἴεσθαι χρὴ σὺν ἡμῖν ἔσεσθαι· οὐ γὰρ ἐπιβουλεύσαντες ἀδίκως ἔχομεν, ἀλλ᾽ ἐπιβουλευθέντες ἐτιμωρησάμεθα. 

[78] Τὸ μέντοι μετὰ τοῦτο κράτιστον ἡμῖν αὐτοῖς παρασκευαστέον· τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ βελτίονας ὄντας τῶν ἀρχομένων ἄρχειν ἀξιοῦν. Θάλπους μὲν οὖν καὶ ψύχους καὶ σίτων καὶ ποτῶν καὶ πόνων καὶ ὕπνου ἀνάγκη καὶ τοῖς δούλοις μεταδιδόναι· μεταδιδόντας γε μέντοι πειρᾶσθαι δεῖ ἐν τούτοις πρῶτον βελτίονας αὐτῶν φαίνεσθαι.

[79] Πολεμικῆς δ᾽ ἐπιστήμης καὶ μελέτης παντάπασιν οὐ μεταδοτέον τούτοις, οὕστινας ἐργάτας ἡμετέρους καὶ δασμοφόρους βουλόμεθα καταστήσασθαι, ἀλλ᾽ αὐτοὺς δεῖ τούτοις τοῖς ἀσκήμασι πλεονεκτεῖν, γιγνώσκοντας ὅτι ἐλευθερίας ταῦτα ὄργανα καὶ εὐδαιμονίας οἱ θεοὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀπέδειξαν· καὶ ὥσπερ γε ἐκείνους τὰ ὅπλα ἀφῃρήμεθα, οὕτως ἡμᾶς αὐτοὺς δεῖ μήποτ᾽ ἐρήμους ὅπλων γίγνεσθαι, εὖ εἰδότας ὅτι τοῖς ἀεὶ ἐγγυτάτω τῶν ὅπλων οὖσι τούτοις καὶ οἰκειότατά ἐστιν ἃ ἂν βούλωνται. 

[80] Εἰ δέ τις τοιαῦτα ἐννοεῖται, « Εί δῆτα ἡμῖν ὄφελος καταπρᾶξαι ἃ ἐπεθυμοῦμεν, εἰ ἔτι δεήσει καρτερεῖν καὶ πεινῶντας καὶ διψῶντας καὶ πονοῦντας καὶ ἐπιμελουμένους, » ἐκεῖνο δεῖ καταμαθεῖν ὅτι τοσούτῳ τἀγαθὰ μᾶλλον εὐφραίνει ὅσῳ ἂν μᾶλλον προπονήσας τις ἐπ᾽ αὐτὰ ἴῃ· οἱ γὰρ πόνοι ὄψον τοῖς ἀγαθοῖς· ἄνευ δὲ τοῦ δεόμενον τυγχάνειν τινὸς οὐδὲν οὕτω πολυτελῶς παρασκευασθείη ἂν ὥσθ᾽ ἡδὺ εἶναι. 

[81] Εἰ δὲ ὧν μὲν μάλιστα ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦσιν ὁ δαίμων ἡμῖν ταῦτα συμπαρεσκεύακεν, ὡς δ᾽ ἂν ἥδιστα ταῦτα φαίνοιτο αὐτός τις αὑτῷ [ταῦτα] παρασκευάσει, ὁ τοιοῦτος ἀνὴρ τοσούτῳ πλεονεκτήσει τῶν ἐνδεεστέρων βίου ὡς πεινήσας τῶν ἡδίστων σίτων τεύξεται καὶ διψήσας τῶν ἡδίστων ποτῶν ἀπολαύσεται καὶ δεηθεὶς ἀναπαύσεως <ᾗ> ἥδιστον ἀναπαύσεται. 

[82] ν ἕνεκά φημι χρῆναι νῦν ἐπιταθῆναι ἡμᾶς εἰς ἀνδραγαθίαν, ὅπως τῶν τε ἀγαθῶν ᾗ ἄριστον καὶ ἥδιστον ἀπολαύσωμεν καὶ ὅπως τοῦ πάντων χαλεπωτάτου ἄπειροι γενώμεθα. Οὐ γὰρ τὸ μὴ λαβεῖν τἀγαθὰ οὕτω χαλεπὸν ὥσπερ τὸ λαβόντα στερηθῆναι λυπηρόν. 

[83] ννοήσατε δὲ κἀκεῖνο τίνα πρόφασιν ἔχοντες ἂν προσιοίμεθα κακίονες ἢ πρόσθεν γενέσθαι. πότερον ὅτι ἄρχομεν; ἀλλ᾽ οὐ δήπου τὸν ἄρχοντα τῶν ἀρχομένων πονηρότερον προσήκει εἶναι. λλ᾽ ὅτι εὐδαιμονέστεροι δοκοῦμεν νῦν ἢ πρότερον εἶναι; πειτα τῇ εὐδαιμονίᾳ φήσει τις τὴν κακίαν [ἐπι]πρέπειν; λλ᾽ ὅτι ἐπεὶ κεκτήμεθα δούλους, τούτους κολάσομεν, ἢν πονηροὶ ὦσι; 

[84] Καὶ τί προσήκει αὐτὸν ὄντα πονηρὸν πονηρίας ἕνεκα ἢ βλακείας ἄλλους κολάζειν; ννοεῖτε δὲ καὶ τοῦτο ὅτι τρέφειν μὲν παρεσκευάσμεθα πολλοὺς καὶ τῶν ἡμετέρων οἴκων φύλακας καὶ τῶν σωμάτων· αἰσχρὸν δὲ πῶς οὐκ ἂν εἴη, εἰ δι᾽ ἄλλους μὲν δορυφόρους τῆς σωτηρίας οἰησόμεθα χρῆναι τυγχάνειν, αὐτοὶ δὲ ἡμῖν αὐτοῖς οὐ δορυφορήσομεν; Καὶ μὴν εὖ γε δεῖ εἰδέναι ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλη φυλακὴ τοιαύτη οἵα αὐτόν τινα καλὸν κἀγαθὸν ὑπάρχειν· τοῦτο γὰρ δεῖ συμπαρομαρτεῖν· τῷ δ᾽ ἀρετῆς ἐρήμῳ οὐδὲ ἄλλο καλῶς ἔχειν οὐδὲν προσήκει. 

[85] Τί οὖν φημι χρῆναι ποιεῖν καὶ ποῦ τὴν ἀρετὴν ἀσκεῖν καὶ ποῦ τὴν μελέτην ποιεῖσθαι; Οὐδὲν καινόν, ὦ ἄνδρες, ἐρῶ· ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν Πέρσαις ἐπὶ τοῖς ἀρχείοις οἱ ὁμότιμοι διάγουσιν, οὕτω καὶ ἡμᾶς φημι χρῆναι ἐνθάδε ὄντας τοὺς ὁμοτίμους πάντα ἅπερ κἀκεῖ ἐπιτηδεύειν, καὶ ὑμᾶς τε ἐμὲ ὁρῶντας κατανοεῖν παρόντας εἰ ἐπιμελόμενος ὧν δεῖ διάξω, ἐγώ τε ὑμᾶς κατανοῶν θεάσομαι, καὶ οὓς ἂν ὁρῶ τὰ καλὰ καὶ τἀγαθὰ ἐπιτηδεύοντας, τούτους τιμήσω. 

[86] Καὶ τοὺς παῖδας δέ, οἳ ἂν ἡμῶν γίγνωνται, ἐνθάδε παιδεύωμεν· αὐτοί τε γὰρ βελτίονες ἐσόμεθα, βουλόμενοι τοῖς παισὶν ὡς βέλτιστα παραδείγματα ἡμᾶς αὐτοὺς παρέχειν, οἵ τε παῖδες οὐδ᾽ ἂν εἰ βούλοιντο ῥᾳδίως πονηροὶ γένοιντο, αἰσχρὸν μὲν μηδὲν μήτε ὁρῶντες μήτε ἀκούοντες, ἐν δὲ καλοῖς κἀγαθοῖς ἐπιτηδεύμασι διημερεύοντες. »

CHAPITRE V
Siège de Babylone. Cyrus entre dans la ville par le lit de l’Euphrate mis à sec. Comment Cyrus organise sa vie et sa maison. Il choisit des eunuques pour gardes du corps et prend dix mille Perses pour garder son palais. Il engage les siens à cultiver leur courage et à pratiquer la vieille éducation des Perses.

[1] Arrivé devant Babylone, Cyrus disposa d’abord son armée autour de la ville, et lui-même, avec ses amis et les chefs des alliés, il en fit le tour à cheval.

[2]  Après avoir examiné les remparts, il se disposait à ramener son armée en arrière, quand un transfuge échappé de la ville l’avertit que les Babyloniens allaient l’attaquer pendant sa retraite ; « car, ajouta-t-il, vos lignes ont paru faibles à ceux qui les observaient du haut des remparts. » Et il n’y avait à cela rien d’étonnant ; car pour investir des murs d’une telle étendue, il fallait nécessairement que les lignes eussent peu de profondeur. 

[3] Sur cet avis, Cyrus, se plaçant avec sa garde au milieu de son armée, ordonna que, de l’extrémité de chaque aile, les hoplites repliassent leurs lignes, en se dirigeant vers la partie immobile de l’armée, jusqu’à ce que l’extrémité des deux ailes arrivât à la hauteur du centre où il était lui-même. 

[4] Par cette manoeuvre, il rassurait tout de suite ceux qui ne bougeaient pas, parce qu’ils voyaient leurs rangs doublés en profondeur, et du même coup ceux qui se repliaient, parce que, au lieu d’eux, c’étaient les troupes immobiles qui faisaient face à l’ennemi. Mais lorsque, s’avançant des deux côtés, les extrémités se furent rejointes, les troupes se trouvèrent renforcées, celles qui avaient quitté leur position par celles qui étaient devant elles, celles du front par celles qui venaient d’arriver par derrière. 

[5] Par ce repliement des lignes, les meilleurs soldats se trouvèrent forcément aux premiers et aux derniers rangs, et les plus mauvais au milieu, disposition qui semblait bien imaginée pour combattre et empêcher les hommes de fuir. Les cavaliers et les troupes légères qui étaient aux ailes se rapprochaient toujours d’autant plus du chef que la phalange s’accourcissait en se doublant. 

[6] Quand les Perses se furent ainsi ramassés, ils se retirèrent à reculons, tant qu’ils furent à portée des traits lancés des remparts ; quand ils furent hors de portée, ils se retournèrent et firent d’abord quelques pas en avant ; puis ils firent une conversion à gauche et se trouvèrent face aux remparts ; au fur et à mesure qu’ils s’en éloignaient, leurs conversions devenaient plus rares. Quand ils se crurent en sûreté, ils marchèrent sans s’arrêter jusqu’à ce qu’ils eussent gagné leurs tentes.

[7] Quand ils furent campés, Cyrus convoqua les chefs et dit : « Alliés, nous avons fait, pour l’examiner, le tour de la ville. Comment prendre de vive force des remparts si solides et si hauts, pour ma part, je ne le vois pas ; mais plus il y a de monde dans la ville, du moment qu’ils n’en sortent pas pour combattre, plus vite on pourra, je pense, les réduire par la famine. Si donc vous n’avez pas d’autre moyen à proposer, je suis d’avis que nous en fassions le blocus. — Mais ce fleuve, dit Chrysantas, ne passe-t-il pas par le milieu de la ville ? Et il a plus de deux stades de largeur. — Oui, par Zeus, dit Gobryas, et sa profondeur est telle que deux hommes debout l’un sur l’autre ne dépasseraient pas le niveau de l’eau, en sorte que la ville est encore mieux défendue par son fleuve que par ses remparts. 

[9] — Laissons, Chrysantas, reprit Cyrus, ce qui dépasse nos forces. Traçons le plan d’un fossé et que chacun à son tour travaille au plus vite à le creuser aussi large et profond que nous pourrons, afin de n’avoir à employer que le moins de gardes possible. »

[10] En conséquence, après avoir tracé autour des remparts une ligne de circonvallation, en gardant près du fleuve juste assez de place pour l’érection de grandes tours, il fit creuser des deux côtés de la ville un fossé gigantesque, dont les travailleurs rejetaient la terre de leur côté. 

[11] Il commença par faire construire des tours au bord du fleuve, sur un soubassement de palmiers qui n’avaient pas moins d’un plèthre de longueur ; il y en a en effet de plus grands encore dans le pays. Ces palmiers, pliés sous une charge, se redressent comme le dos des ânes chargés de leurs bâts. 

[12] Par ces fondations, il voulait empêcher le fleuve, s’il s’échappait dans le fossé, d’emporter les tours, et faire croire autant que possible à son intention de bloquer la place. Il fit élever encore beaucoup d’autres tours sur le parapet, afin d’avoir le plus grand nombre possible de postes de garde.

[13] Tandis que les assiégeants exécutaient ces travaux, les ennemis, sur leur rempart, riaient de ce blocus ; car ils avaient des vivres pour plus de vingt ans. Cyrus en fut instruit ; alors il partagea son armée en douze parties, chacune devant être de garde pendant un mois de l’année. 

[14] A cette nouvelle, les Babyloniens redoublent leurs railleries, à la pensée que les Lydiens, les Phrygiens, les Arabes, les Cappadociens prendraient la garde ; car ils s’imaginaient que tous ces peuples leur étaient plus favorables qu’aux Perses.

[15] Déjà les fossés étaient creusés. Cyrus, ayant entendu dire qu’il y avait à Babylone une fête Pendant laquelle tous les Babyloniens passaient la nuit entière à boire et à festoyer, attendit qu’il fît obscur, et prenant un grand nombre d’hommes, il fit ouvrir les fossés du côté du fleuve. 

[16] L’ouverture faite, l’eau s’écoula par les fossés durant la nuit, et le chemin du fleuve à travers la ville devint praticable aux hommes. 

[17] Quand tout fut prêt en ce qui concernait le fleuve, Cyrus commanda aux chiliarques perses, tant de l’infanterie que de la cavalerie, de venir le joindre, chacun avec ses mille hommes sur deux files, et aux alliés de les suivre en queue dans l’ordre accoutumé. 

[18] Quand ils furent arrivés, Cyrus fit descendre dans le lit mis à sec ses gardes, fantassins et cavaliers, pour examiner si le fond du fleuve était praticable. 

[19] Quand on lui eut rapporté qu’il l’était, il convoqua les chefs de l’infanterie et de la cavalerie et leur parla ainsi : 

[20] « Amis, le fleuve nous a cédé le chemin de la ville. Entrons à l’intérieur avec assurance et sans crainte. Songeons que ceux contre qui nous allons marcher sont les mêmes que nous avons déjà vaincus, alors qu’ils avaient des alliés avec eux, qu’ils étaient tous éveillés et à jeun, qu’ils étaient armés de toutes pièces et rangés en bataille. 

[21] Aujourd’hui nous allons les attaquer en un moment où beaucoup d’entre eux sont endormis, où beaucoup sont ivres et tous sont débandés. Quand en outre ils s’apercevront que nous sommes dans leurs murs, l’effroi les rendra beaucoup plus impuissants encore. 

[22] S’il en est parmi vous qui pensent à ce qu’on dit généralement : qu’il faut craindre, quand on entre dans une ville, que les ennemis ne montent sur les toits et ne lancent des traits des deux côtés de la rue, qu’ils se rassurent tout à fait sur ce point. Si quelques-uns montent sur leurs maisons, nous avons pour allié un dieu, Héphaistos. Les vestibules de ces maisons prennent facilement feu : les portes sont faites de palmiers et enduites d’asphalte inflammable. 

[23] De notre côté, nous ne manquons pas de bois résineux pour nous fournir du feu à foison et nous avons de la poix et de l’étoupe en abondance pour provoquer rapidement de gros incendies. Aussi faudra-t-il que les habitants se sauvent précipitamment de leurs maisons, ou qu’ils soient réduits en cendre. 

[24] Mais allez, prenez vos armes, et je vous conduirai avec l’aide des dieux. Vous, Gadatas et Gobryas, ajouta-t-il, montrez-nous la route, vous la connaissez, et, quand nous serons à l’intérieur, menez-nous tout droit au palais royal. 

[25] — En vérité, dit Gobryas, il n’y aurait rien d’étonnant que les portes n’en fussent pas fermées, car la ville entière semble être en liesse cette nuit. Nous trouverons cependant une garde devant les portes : il y en a toujours une d’établie. — Il ne faut pas perdre un instant, dit Cyrus. En avant ! Prenons-les, autant que possible, au dépourvu. » 

[26] Cela dit, on se met en marche. Ceux qu’on rencontre sont frappés et tués, ou s’enfuient à l’intérieur de leurs maisons ou poussent des cris. Les gens de Gobryas répondent à ces cris, comme s’ils étaient, eux aussi, de la fête. On force le pas et l’on arrive au palais royal. 

[27] Les troupes rangées sous les ordres de Gobryas et de Gadatas en trouvent les portes fermées. Ceux qui ont ordre d’attaquer les gardes tombent sur eux, tandis qu’ils boivent à la lueur d’un grand feu, et ils les traitent aussitôt en ennemis. 

[28] Un grand bruit se fait, des cris s’élèvent ; à l’intérieur on entend ce tumulte, et le roi ordonne d’aller voir ce qui en est. Quelques-uns courent pour ouvrir les portes et sortir. 

[29] Les gens de Gadatas, voyant les portes ouvertes, s’y précipitent ; ils voient ceux qui voulaient sortir rebrousser chemin et se sauver à l’intérieur ; ils les talonnent et les frappent et arrivent ainsi jusqu’au roi ; ils le trouvent debout, le cimeterre dégainé. 

[30] Les gens de Gadatas et de Gobryas le tuent. Ceux qui étaient avec lui périrent, l’un en se retranchant derrière un abri, l’autre en fuyant, l’autre en se défendant avec ce qu’il peut trouver.

[31]  Cyrus envoya par les rues de la ville ses escadrons de cavalerie avec ordre de tuer ceux qu’ils trouveraient dehors et de proclamer, par la bouche de ceux qui savaient le syrien, que ceux qui étaient dans leur maison devaient y rester, et que, si l’on prenait quelqu’un dehors, il serait mis à mort. 

[32] Ces ordres furent exécutés. Cependant Gadatas et Gobryas avaient rejoint Cyrus. Leur premier soin fut de remercier les dieux pour la vengeance qu’ils avaient tirée d’un roi impie ; puis ils baisèrent les mains et les pieds de Cyrus en pleurant de joie et d’allégresse. 

[33] Quand le jour fut venu, les garnisons des citadelles, instruites de la prise de la ville et de la mort du roi, les livrèrent aussi. 

[34] Cyrus s’en saisit aussitôt et y envoya des garnisons avec des officiers pour les commander. Il permit aux parents d’ensevelir leurs morts, et fit proclamer par des hérauts un ordre général aux Babyloniens d’apporter leurs armes, les prévenant que, si l’on trouvait, des armes dans une maison, tous les habitants seraient mis à mort. En conséquence, ils apportèrent leurs armes. Cyrus les fit déposer dans les citadelles, pour les avoir à sa disposition, si jamais il en avait besoin. 

[35] Ces mesures prises, il appela d’abord les mages, et, comme la ville avait été prise à la guerre, il leur dit de choisir peur les dieux les prémices du butin et des enclos sacrés, puis il distribua des maisons et des résidences officielles à ceux qu’il regardait comme des associés de ses expéditions, attribuant les meilleurs lots aux plus braves, ainsi qu’il avait été décidé, et invitant à réclamer ceux qui se croyaient lésés. 

[36] Il ordonna aux Babyloniens de cultiver la terre, de payer le tribut et de servir les maîtres qu’il leur avait donnés. Pour les Perses, ses compagnons et pour ceux des alliés qui voulurent demeurer près de lui, il les autorisa à parler en maîtres à ceux qui leur étaient échus en partage.

[37] Par la suite, Cyrus, désirant se mettre désormais, lui aussi, sur le pied qu’il jugeait convenable à un roi, crut bon de le faire avec l’assentiment de ses amis, afin d’exciter le moins de mécontentement possible, s’il se montrait rarement en publie et dans un appareil imposant. Voici ce qu’il imagina, Un jour, dès le matin, il se plaça dans un endroit qui lui parut propre à son dessein ; il y reçut ceux qui voulaient lui parler, ne les congédiant qu’après leur avoir fait réponse. 

[38] Quand les gens surent qu’il donnait audience, il en vint une foule prodigieuse ; on se poussait pour approcher, on rusait, on se battait. 

[39] Les gardes les introduisaient, après les avoir triés comme ils pouvaient. Mais quand les amis de Cyrus fendant la presse arrivaient devant lui, il leur tendait la main, les attirait à lui et leur disait : « Attendez que j’aie expédié la foule ; alors nous nous entretiendrons tranquillement. » Ses amis attendaient donc ; mais la foule affluait de plus en plus nombreuse, et le soir arriva, avant que Cyrus eût le loisir de s’entretenir avec eux. 

[40] Alors il leur dit : « C’est l’heure de nous séparer, mes amis, mais revenez demain matin, je veux avoir un entretien avec vous. » Sur ces mots, ses amis coururent chez eux aveu plaisir, car ils avaient souffert de n’avoir pu satisfaire leurs besoins, et, là-dessus, ils allèrent se coucher.

[41] Le lendemain, Cyrus se rendit au même endroit et se vit entouré d’une foule beaucoup plus nombreuse de gens qui voulaient l’approcher et qui étaient venus bien plus tôt que ses amis. Alors Cyrus fit former autour de lui un grand cercle de piquiers persans et leur ordonna de ne laisser avancer que ses familiers et les chefs des Perses et des alliés. 

[42] Quand ils furent réunis, il leur tint ce discours : « Amis et alliés, jusqu’à présent nous ne pouvons reprocher aux dieux de n’avoir pas réalisé tous nos voeux ; mais si, parce qu’on a accompli de grandes choses, on ne peut plus s’occuper de soi-même et se réjouir avec ses amis, c’est là un bonheur auquel je dis adieu volontiers. 

[43] Vous avez sans doute remarqué hier même qu’ayant commencé mon audience dès le matin, je ne l’avais pas finie avant le soir ; aujourd’hui vous en voyez là d’autres, plus nombreux encore que ceux d’hier, qui viennent nous fatiguer de leurs affaires. 

[44] Si je m’astreins à les recevoir, je me rends compte que je serai bien peu à vous, et vous à moi, et je suis bien sûr que je ne m’appartiendrai plus du tout à moi-même. 

[45] Je remarque en outre, ajouta-t-il, autre chose de ridicule. J’ai pour vous, n’est-ce pas, les sentiments que vous méritez, et dans cette foule qui m’entoure, c’est à peine si je connais quelqu’un, et tous ces gens-là se sont mis, dans la tête que, s’ils sont plus forts que vous à jouer des coudes, ils obtiendront de moi, plus tôt que vous, ce qu’ils demandent. Or, ce que je croyais, moi, c’est que ces gens-là, s’ils avaient une requête à me faire, devaient rechercher votre protection, à vous, mes amis, pour obtenir une introduction près de moi. 

[46] On pourra me dire : « Pourquoi donc ne t’es-tu pas mis sur ce pied dès le début et t’es-tu rendu accessible à tout le monde ? C’est que je savais qu’à la guerre un chef ne doit pas être en retard pour connaître ce qu’il faut faire, ni pour exécuter ce que les circonstances exigent ; et j’étais persuadé qu’un général qui se communique rarement laisse échapper bien des choses qu’il faudrait faire. 

[47] Mais aujourd’hui que nous venons de terminer une guerre des plus pénibles, il me semble que mon esprit a droit à quelque relâche. Aussi, comme je suis incertain de ce que je pourrais faire pour accorder nos intérêts avec ceux des autres dont nous avons la charge, conseillez-moi ce que vous voyez de plus avantageux. »

[48] Ainsi parla Cyrus. Après lui, Artabaze, celui qui jadis s’était donné pour son parent, se leva et dit : « Certes, tu as bien fait, Cyrus, d’ouvrir cette discussion. Pour moi, tu étais encore un jeune garçon, quand, pour la première fois, je conçus un vif désir de devenir ton ami ; mais voyant que tu n’avais nul besoin de moi, j’hésitais à t’approcher. 

[49] Quand le hasard fit enfin que tu eus recours à moi pour courir annoncer aux Mèdes la volonté de Cyaxare, je me dis à part moi que, si je te servais avec zèle en cette occasion, je serais admis dans ton intimité et que j’aurais la liberté de converser avec toi aussi longtemps que je voudrais ; et je m’acquittai de ma mission de manière à obtenir tes éloges. 

[50] Puis les Hyrcaniens les premiers devinrent nos amis, en un temps où nous étions tout à fait pauvres d’alliés ; aussi les reçûmes-nous à bras ouverts, tant nous étions heureux de leur amitié ! Puis, quand nous nous fûmes emparés du camp ennemi, tu n’eus plus, j’imagine, le loisir de t’occuper de moi, mais je ne t’en voulais pas. 

[51] Ensuite ce fut Gobryas qui devint notre ami, et je m’en réjouis, et après lui, Gadatas, et dès lors il devint difficile d’avoir part à ton attention. Puis quand les Saces à leur tour et les Cadusiens devinrent nos alliés, il fallut naturellement les traiter avec égard, puisqu’ils étaient pleins d’égards pour toi. 

[52] Quand nous revînmes au lieu d’où nous étions partis, en te voyant occupé de chevaux, de chars, de machines, je pensai que, lorsque tu serais délivré de ces soucis, tu aurais alors le loisir de t’occuper de moi. Cependant, quand vint l’effrayante nouvelle que tout le monde se liguait contre nous, je compris l’importance de cet événement ; mais je me crus désormais assuré que, si les suites en étaient heureuses, nous aurions tout le temps de nous entretenir ensemble.

[53] Maintenant enfin que nous avons remporté la grande victoire, que Sardes et Crésus sont en notre pouvoir, que nous avons pris Babylone, que tout est soumis à nos lois, hier, j’en jure par Mithra, si je ne m’étais pas frayé à coups de coude un chemin dans la foule, je n’aurais pas pu approcher de toi. Et lorsque, me prenant la main, tu m’eus dit de rester près de toi, je fus un objet d’envie, parce que je passais la journée avec toi, sans manger ni boire. 

[54] S’il peut se faire que nous, qui avons le mieux mérité, nous ayons le plus de part à ta société, c’est bien ; sinon, je vais encore une fois proclamer de ta part que tout le monde ait à s’éloigner, sauf nous, tes amis de la première heure. »

[55] Cette conclusion fit rire Cyrus et beaucoup d’autres. Le Perse Chrysantas se leva ensuite et parla ainsi : « Auparavant, Cyrus, tu avais raison de te rendre accessible au public, et pour les raisons que tu as alléguées toi-même, et parce que nous n’étions pas ceux que tu devais honorer de préférence, car nous, c’était dans notre propre intérêt que nous t’avons suivi ; mais il fallait mettre tout en oeuvre pour gagner la multitude, afin qu’elle consentît de bon coeur à partager nos travaux et nos dangers. 

[56] Mais maintenant que tu n’es plus réduit à ce seul moyen, mais que tu en as d’autres pour t’attacher ceux que tu juges à propos, il est juste que toi aussi tu aies désormais une maison. Comment jouirais-tu de ta puissance, si tu restais seul, sans foyer ? car il n’y a pas de place au monde plus sacrée, plus douce et plus chère que le foyer. Ne crois-tu pas d’ailleurs que nous aurions honte de te voir peiner dehors, tandis que nous serions à couvert dans nos maisons et que nous semblerions mieux partagés que toi ? » 

[57] Quand Chrysantas eut fini, d’autres en grand nombre parlèrent dans le même sens. Dès lors Cyrus entra dans le palais, où ceux qui transportaient les trésors de Sardes les lui rapportèrent. Dès qu’il y fut entré, il sacrifia d’abord à Hestia, puis à Zeus roi et à tous les autres dieux que les mages lui indiquèrent.

[58] Cela fait, il se mit à organiser le reste de sa maison. Considérant sa situation, qu’il entreprenait de gouverner un grand nombre de peuples, qu’il se disposait à fixer sa résidence dans la plus grande des villes fameuses, et que cette ville lui était aussi hostile qu’une ville pouvait l’être à un souverain, en réfléchissant à tout cela, il jugea qu’il avait besoin d’une garde du corps ; 

[59] et comme Il savait qu’on n’est jamais plus exposé à un attentat que lorsqu’on est à table, qu’on boit avec ses amis, ou qu’on dort dans son lit, il se demandait à quel genre d’hommes il pourrait le plus sûrement confier sa personne dans ces différentes situations. Il lui sembla qu’on ne saurait jamais compter sur la fidélité d’un homme qui en aimerait un autre plus que celui qu’il est chargé de garder, 

[60] que dès lors ceux qui ont des enfants, ou une femme avec laquelle ils vivent en bon accord, ou des mignons, sont naturellement portés à les chérir plus que tout autre objet, tandis qu’en voyant les eunuques privés de toutes ces affections, il se persuada qu’ils étaient les hommes les plus capables de se dévouer à ceux qui pouvaient le mieux les enrichir, les protéger, si on les opprimait, et les élever aux honneurs, et il estimait que personne ne pouvait leur faire plus de bien que lui. 

[61] De plus, comme les eunuques sont méprisés des autres hommes, ils ont, par cela même, besoin d’un maître pour les défendre ; car il n’y a personne qui ne veuille en toute occasion l’emporter sur un eunuque, à moins qu’une puissance supérieure ne s’y oppose. D’ailleurs, quand un homme est fidèle à son maître, rien n’empêche qu’il n’occupe le premier rang près de lui, fût-il eunuque. 

[62] Quant à ce qu’on pourrait croire surtout, que ces gens sont des lâches, il n’était pas de cet avis ; il se fondait pour cela sur l’exemple des animaux, et en effet des chevaux fougueux qu’on a châtrés cessent de mordre et de se cabrer, sans rien perdre de leurs qualités guerrières. Les taureaux châtrés se dépouillent de leur humeur sauvage et indocile, sans cesser d’être vigoureux et propres au travail. De même les chiens châtrés cessent de quitter leurs maîtres et n’en deviennent pas plus mauvais pour la garde ou pour la chasse. 

[63] Il en est ainsi des hommes privés de la source du désir ; ils deviennent plus calmes, mais n’en sont ni moins prompts à exécuter ce qu’on leur commande, ni moins adroits à monter à cheval ou à lancer le javelot, ni moins avides de gloire ; 

[64] car on voit bien, à la guerre et à la chasse, que l’émulation n’est pas éteinte dans leur âme. Quant à leur fidélité, c’est à la mort de leurs maîtres qu’ils en ont donné les meilleures preuves ; personne, dans le malheur de ses maîtres, n’a témoigné par ses actes plus de fidélité que les eunuques. 

[65] Si naturellement ils semblent avoir perdu quelque chose de leur force physique, le fer égale, à la guerre, les faibles aux forts. D’après ces considérations, Cyrus, à commencer par les portiers, ne choisit que des eunuques pour son service personnel.

[66] Mais jugeant que cette garde était insuffisante en face de la foule des malveillants, il se demanda quels étaient parmi les autres hommes ceux auxquels il pourrait confier le plus sûrement la garde de son palais. 

[67] Or comme il savait que les Perses restés au pays avaient peine à vivre à cause de leur pauvreté et qu’ils menaient une existence très pénible, tant à cause de l’âpreté du sol que parce qu’ils travaillaient de leurs mains, il crut qu’ils seraient les plus disposés à se satisfaire du régime de sa cour. 

[68] Il prit donc parmi eux dix mille satellites, qui, campés autour du palais, le gardaient jour et nuit, quand il était présent, et qui l’accompagnaient dans ses sorties, rangés de chaque côté de sa personne. 

[69] Il pensa que pour toute la ville de Babylone aussi, il fallait des gardes en nombre suffisant, soit quand il y résidait, soit lorsqu’il était absent, et il établit dans Babylone une forte garnison. Quant à la solde, il obligea les Babyloniens à la fournir ; car il voulait les appauvrir le plus qu’il pourrait, afin de les rendre aussi humbles et aussi souples que possible.

[70] Cette garde qu’il établit alors autour de sa personne et celle de Babylone se sont maintenues jusqu’à nos jours dans les mêmes conditions. Songeant ensuite aux moyens de conserver tout son empire et de l’agrandir encore, il pensa que la supériorité en bravoure que ces mercenaires avaient sur les peuples soumis ne compensait pas leur infériorité en nombre. Aussi résolut-il de retenir ensemble les braves soldats qui, avec l’aide des dieux, lui avaient conquis la puissance, et de veiller à ce qu’ils ne négligeassent pas l’exercice de la vertu. 

[71] Cependant, pour n’avoir pas l’air de leur intimer un ordre et pour qu’ils reconnussent eux-mêmes que c’était là le meilleur parti et en conséquence consentissent à rester avec lui et à pratiquer la vertu, il rassembla les homotimes, tous les personnages influents et tous ceux qu’il regardait comme les dignes associés de ses travaux et de sa fortune. 

[72] Quand ils furent réunis, il leur parla ainsi : « Amis et alliés, nous sommes très reconnaissants aux dieux de nous avoir accordé de conquérir les biens dont nous nous jugions dignes. Nous voici maîtres en effet d’un vaste et fertile pays, avec des gens pour le cultiver et nous nourrir. Nous possédons aussi des maisons, et des maisons bien meublées. 

[73] Et que nul de vous ne croie qu’en possédant ces biens, il possède le bien d’autrui ; car c’est une loi universelle et éternelle que, dans une ville prise sur des ennemis en état de guerre, tout, et les personnes et les biens, appartient aux vainqueurs. Vous ne commettez donc pas d’injustice en détenant les biens que vous avez, et c’est pure humanité, si vous ne leur prenez pas tout et leur laissez quelque chose. 

[74] Mais quelle conduite tiendrons-nous à l’avenir ? Je vais vous en dire mon avis : si nous vivons en vue de la mollesse et du plaisir, comme des lâches qui tiennent le travail pour le comble du malheur et l’oisiveté pour une jouissance, je vous prédis que bientôt nous ne serons plus guère estimables à nos propres yeux, et que nous ne tarderons pas à être dépouillés de tous ces biens. 

[75] Car il ne suffit pas d’avoir été braves, pour l’être toujours ; il faut s’appliquer à l’être jusqu’à la fin. De même que les autres arts se déprécient, quand on les néglige, de même que les corps en bon état changent et se gâtent, si on les laisse aller à la mollesse, de même aussi la tempérance, la continence, la bravoure, si l’on en relâche l’exercice, s’altèrent et se tournent en vices. 

[76] Préservons-nous donc du relâchement, et ne nous laissons pas aller au plaisir du moment. Car, selon moi, si c’est un grand oeuvre de conquérir un empire, c’en est un plus grand encore de conserver ce qu’on a conquis. Il a suffi à plus d’un de montrer de l’audace pour conquérir un empire ; mais garder ce qu’on a conquis ne peut se faire sans tempérance, sans continence, sans vigilance constante. 

[77] Si nous sommes convaincus de ces vérités, il nous faut à présent nous exercer à la vertu avec plus d’efforts encore qu’avant d’avoir acquis ce que nous possédons, convaincus que, plus on possède, plus on est exposé à l’envie, aux machinations, à l’hostilité d’autrui, surtout quand on ne doit qu’à la force les biens et les hommages dont on jouit. Il faut donc croire que les dieux seront avec nous ; car notre possession n’est pas due à une agression injuste c’est nous qu’on a attaqués et nous n’avons fait que nous venger. 

[78] Mais après la protection des dieux, il y a un avantage essentiel que nous devons mous assurer, c’est de justifier notre prétention au commandement en nous montrant supérieurs à nos sujets. Il faut nécessairement que les esclaves mêmes aient leur part de la chaleur, du froid, de la faim, de la soif, de la fatigue, du sommeil ; mais en la leur donnant, il faut essayer en tout cela de paraître meilleurs qu’eux. 

[79] Quant à la science et aux exercices de la guerre, gardons-nous absolument d’en faire part à ceux dont nous voulons faire nos manoeuvres et nos tributaires. Nous devons maintenir notre supériorité dans cet art, parce que nous y voyons des instruments de liberté et de bonheur donnés aux hommes par les dieux. Enfin par la même raison que nous leur avons enlevé leurs armes, nous-mêmes, nous ne devons jamais quitter les nôtres, bien pénétrés de cette maxime que, plus on est près de ses armes, mieux on s’assure la possession de ce qu’on veut. 

[50] Si quelqu’un se dit en lui-même : « A quoi nous sert donc d’avoir atteint le but de nos ambitions, s’il nous faut encore endurer la faim, la soif, les travaux et les soucis ? » qu’il sache que les biens nous font d’autant plus de plaisir que nous avons peiné davantage pour les atteindre ; car la fatigue est un assaisonnement aux bonnes choses. Si l’on ne désire pas une chose, les apprêts les plus somptueux ne sauraient la rendre agréable. 

[81] Mais puisque la Divinité nous a aidés à conquérir ce que les hommes désirent le plus, si un homme veut se mettre en mesure d’en tirer tout le plaisir possible, cet homme aura sur les gens moins bien pourvus que lui le grand avantage que, s’il a faim, il se procurera les mets les plus agréables, s’il a soif, il se payera les liqueurs les plus exquises, et s’il a besoin de relâche, il goûtera le repos le plus doux. 

[82] Voilà pourquoi je dis qu’il faut nous appliquer de toutes nos forces à être courageux, afin de jouir de nos biens de la manière la meilleure et la plus agréable, et de ne point faire l’épreuve la plus pénible de toutes ; car il est moins fâcheux de ne pas acquérir un bien qu’il n’est affligeant de le perdre, quand on en est devenu le maître. 

[83] Songez encore à ceci : quel prétexte aurions-nous de laisser déchoir notre courage d’autrefois ? Serait-ce parce que nous sommes les maîtres ? Mais il ne convient pas, n’est-ce pas ? que celui qui commande vaille moins que ceux qui obéissent. Serait-ce parce que notre fortune paraît être meilleure qu’autrefois ? Mais qui oserait dire que la lâcheté va de pair avec la fortune ? Est-ce parce que, maintenant que nous avons des esclaves, nous les châtierons, s’ils sont mauvais ? 

[84] Mais convient-il, quand on est mauvais soi-même, de châtier les autres pour leur méchanceté ou leur lâcheté ? Autre considération encore. Nous nous sommes mis sur le pied d’entretenir une multitude de satellites pour garder nos maisons et nos personnes. Quelle honte ce serait pour nous de penser que nous sommes obligés d’assurer notre sécurité par les armes de nos satellites et que nous sommes incapables de les porter pour nous défendre nous-mêmes ! Il faut savoir que la meilleure garde pour un homme, c’est qu’il soit lui-même bon et brave. Voilà l’escorte qu’il nous faut ; à qui n’est pas accompagné de la vertu, rien ne doit réussir.

[85]  Que faut-il donc faire, selon moi ? Où faut-il pratiquer la vertu, où faut-il s’y entraîner ? Ce que j’ai à vous proposer, ne vous sera pas nouveau. De même qu’en Perse les homotimes vivent près des bâtiments publics, de même ici, nous, les pairs, nous devons pratiquer tout ce qu’on pratique là-bas. Vous devrez, présents à mes portes, avoir l’oeil sur moi pour voir si je continue à m’occuper de mes devoirs ; et moi j’aurai l’oeil sur vous pour vous observer, et ceux que je verrai poursuivre le beau et le bien, je les récompenserai. 

[86] Quant aux enfants qui naîtront de nous, élevons-les ici ; car nous deviendrons nous-mêmes meilleurs, si nous voulons donner en notre personne les meilleurs exemples possibles à nos enfants, et nos enfants, même s’ils le voulaient, ne deviendront pas aisément méchants, s’ils ne voient ni n’entendent rien de honteux et consacrent tout leur temps à de belles et nobles occupations. »