Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

LIVRE SECOND.  chapitres XI à XX

chapitre I à XI - chapitres XXI à XXX.

 

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

précédent

 

 

 

 

 

[2,11] 1 Τότε ὁ Χοσρόης ἐς Σελεύκειαν, πόλιν ἐπιθαλασσίαν, Ἀντιοχείας τριάκοντα καὶ ἑκατὸν σταδίοις διέχουσαν ἦλθεν, ἐνταῦθά τε Ῥωμαίων οὐδένα οὔτε εὑρὼν οὔτε λυμηνάμενος ἀπελούσατο μὲν ἐκ τῆς θαλάσσης τῷ ὕδατι μόνος, θύσας τε τῷ ἡλίῳ καὶ οἷστισιν ἄλλοις ἐβούλετο, πολλά τε ἐπιθειάσας ὀπίσω ἀπήλαυνεν. Ἔς τε τὸ στρατόπεδον ἀφικόμενος ἐπιθυμίαν οἱ ἔφασκέ τινα εἶναι τὴν Ἀπαμέων πόλιν ἐν γειτόνων οὖσαν οὐκ ἄλλου τοῦ ἕνεκα ἢ ἱστορίας θεάσασθαι. ξυνεχώρουν τε οὐχ ἑκούσιοι καὶ τοῦτο οἱ πρέσβεις, ἐφ´ ᾧ μέντοι αὐτὸν θεασάμενόν τε τὴν πόλιν καὶ ἀργύρου χιλίας κομισάμενον ἐνθένδε λίτρας οὐδέν τι ἄλλο λυμηνάμενον ἀπελαύνειν ὀπίσω. Ἔνδηλος δὲ ἦν ὁ Χοσρόης τοῖς τε πρέσβεσι καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ὅτι δὴ ἐς τὴν Ἀπάμειαν τοῦδε ἕνεκα στέλλοιτο μόνον, ὅπως δή τινος σκήψεως οὐκ ἀξιολόγου λαβόμενος αὐτήν τε καὶ τὴν ἐκείνῃ χώραν ληίσηται. Τότε μὲν οὖν ἐς Δάφνην ἀνέβη, τὸ Ἀντιοχείας προάστειον. Ἔνθα δὴ τό τε ἄλσος ἐν θαύματι μεγάλῳ ἐποιήσατο καὶ τὰς τῶν ὑδάτων πηγάς· ἄμφω γὰρ ἀξιοθέατα ἐπιεικῶς ἐστι. Καὶ θύσας ταῖς νύμφαις ἀπιὼν ᾤχετο, ἄλλο μὲν οὐδὲν λυμηνάμενος, τοῦ δὲ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ τὸ ἱερὸν καύσας ξὺν ἑτέραις τισὶν οἰκίαις ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε.

2 Πέρσης ἀνὴρ ἵππῳ ὀχούμενος, ἔν τε τῷ Περσῶν στρατῷ δόκιμος καὶ Χοσρόῃ βασιλεῖ γνώριμος, ἐς χῶρον κρημνώδη ἀμφὶ τὸν λεγόμενον Τρητὸν ἦλθε ξὺν ἑτέροις τισὶν, οὗ δὴ τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ νεώς ἐστιν, Εὐάριδος ἔργον. Οὗτος ἀνὴρ τῶν τινα Ἀντιοχέων νεανίαν πεζόν τε καὶ μόνον κρυπτόμενον ἐνταῦθα ἰδὼν ἐδίωκε τῶν ἑτέρων χωρίς. Ἦν δὲ κρεοπώλης ὁ νεανίας, Ἀείμαχος ὄνομα. Ὃς ἐπειδὴ καταλαμβάνεσθαι ἔμελλεν, ἐπιστραφεὶς ἐκ τοῦ αἰφνιδίου λίθῳ τὸν διώκοντα βάλλει, ἐπιτυγχάνει τε τοῦ μετώπου ἐς τὴν παρὰ τὸ οὖς μήνιγγα. Καὶ ὁ μὲν ἐς τὸ ἔδαφος εὐθὺς ἔπεσεν, ὁ δὲ αὐτοῦ τὸν ἀκινάκην σπασάμενος κτείνει τὸν ἄνδρα. Σκυλεύσας τε αὐτοῦ κατ´ ἐξουσίαν τά τε ὅπλα καὶ τὸν χρυσὸν ἅπαντα καὶ εἴ τι ἄλλο ἐτύγχανεν ἀμπεχόμενος, ἐπί τε τὸν ἵππον ἀναθορὼν πρόσω ἤλαυνεν. Εἴτε δὲ τύχῃ εἴτε χωρίων ἐμπειρίᾳ χρησάμενος, λαθεῖν τε τοὺς πολεμίους καὶ διαφυγεῖν παντελῶς ἴσχυσε. Ταῦτα ὁ Χοσρόης μαθὼν καὶ τοῖς ξυμπεσοῦσι περιαλγήσας τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς καῦσαι τὸν τοῦ ἀρχαγγέλου νεὼν, οὗ πρόσθεν ἐμνήσθην, ἐκέλευεν. Οἱ δὲ τοῦτον ἐκεῖνον εἶναι ἡγούμενοι ξὺν ταῖς ἀμφ´ αὐτὸν οἰκοδομίαις ἐνέπρησαν, ἐπιτελεῖς τε πεποιῆσθαι τὰς Χοσρόου ἐντολὰς ᾤοντο. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἔσχε.

3 Χοσρόης δὲ παντὶ τῷ στρατῷ τὴν ἐπὶ Ἀπάμειαν ᾔει. Ἔστι δὲ ξύλον πηχυαῖον ἐν Ἀπαμείᾳ τοῦ σταυροῦ μέρος, ἐν ᾧ τὸν Χριστὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ποτὲ τὴν κόλασιν οὔτε ἀκούσιον ὑποστῆναι ὁμολογεῖται, κατὰ δὴ τὸν παλαιὸν χρόνον ἐνταῦθα πρὸς Σύρου ἀνδρὸς κομισθὲν λάθρα. Καὶ αὐτὸ οἱ πάλαι ἄνθρωποι φυλακτήριον μέγα σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τῇ πόλει πιστεύοντες ἔσεσθαι θήκην αὐτοῦ ξυλίνην τινὰ πεποιημένοι κατέθεντο, ἣν δὴ χρυσῷ τε πολλῷ καὶ λίθοις ἐντίμοις ἐκόσμησαν, καὶ τρισὶ μὲν ἱερεῦσι παρέδοσαν, ἐφ´ ᾧ ξὺν πάσῃ ἀσφαλείᾳ φυλάξουσιν, ἐξάγοντες δὲ ἀνὰ πᾶν ἔτος πανδημεὶ ἐν ἡμέρᾳ προσκυνοῦσι μιᾷ. Τότε οὖν ὁ τῶν Ἀπαμέων λεὼς, ἐπειδὴ τὸν Μήδων στρατὸν ἐπὶ σφᾶς ἐπύθοντο ἰέναι, ἐν δέει μεγάλῳ ἐγένοντο. Χοσρόην δὲ ἀκούοντες ὡς ἥκιστα ἀληθίζεσθαι καὶ παρὰ Θωμᾶν τὸν τῆς πόλεως ἀρχιερέα γενόμενοι ἐδέοντο τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον ἐπιδεῖξαι σφίσιν, ὅπως αὐτὸ ὕστατα προσκυνήσαντες τελευτήσωσιν. Ὁ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει. Τότε δὴ θέαμα ξυνηνέχθη λόγου τε καὶ πίστεως κρεῖσσον ἐνταῦθα γενέσθαι. Τὸ μὲν γὰρ ξύλον ὁ ἱερεὺς φέρων ἐδείκνυεν, ὕπερθεν δὲ αὐτοῦ σέλας πυρὸς ἐπεφέρετο καὶ τὸ κατ´ αὐτὸν τῆς ὀροφῆς μέρος φωτὶ πολλῷ ὑπὲρ τὸ εἰωθὸς κατελάμπετο. Βαδίζοντός τε τοῦ ἱερέως πανταχῆ τοῦ νεὼ συμπροῄει τὸ σέλας, φυλάσσον ἀεὶ τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τῆς ὀροφῆς χώραν. Ὁ μὲν οὖν τῶν Ἀπαμέων δῆμος ὑπὸ τῆς τοῦ θαύματος ἡδονῆς ἐθαμβεῖτό τε καὶ ἐγεγήθει καὶ ἔκλαιεν, ἤδη τε ἅπαντες ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τὸ θαρσεῖν εἶχον. Ὁ δὲ Θωμᾶς, ἐπειδὴ περιῆλθε τὸν νεὼν ἅπαντα, καταθέμενος ἐν τῇ θήκῃ τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον ἐκάλυψε, καὶ τὸ σέλας ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπέπαυτο.

4 Mαθὼν δὲ τὸν τῶν πολεμίων στρατὸν ἄγχιστά που τῆς πόλεως ἥκειν, σπουδῇ πολλῇ παρὰ τὸν Χοσρόην ἀφίκετο. Καὶ ὃς 〈ἐπεὶ〉 ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἱερέως εἰ βουλομένοις τοῖς Ἀπαμεῦσιν εἴη ἀπὸ τοῦ περιβόλου ἀντιτάξασθαι τῷ Μήδων στρατῷ, ἀπεκρίνατο Θωμᾶς οὐδὲν τοῖς ἀνθρώποις τοιοῦτο ἐς ἔννοιαν ἥκειν.

„Οὐκοῦν“ ἔφη ὁ Χοσρόης „δέξασθέ με τῇ πόλει ξὺν ὀλίγοις τισὶ πάσαις ἀναπεπταμέναις ταῖς πύλαις.“ ὁ ἱερεὺς εἶπεν „Ἐπ´ αὐτὸ γὰρ δὴ παρακαλέσων τοῦτο ἀφῖγμαι.“

μὲν οὖν στρατὸς ἅπας ἐστρατοπεδεύσαντο διεσκηνημένοι πρὸ τοῦ περιβόλου. Ὁ δὲ Χοσρόης ἄνδρας τῶν ἐν Πέρσαις ἀρίστων διακοσίους ἀπολεξάμενος ἐς τὴν πόλιν εἰσήλασεν. Ἐπεὶ δὲ γέγονεν εἴσω πυλῶν, ἐπελάθετο ἑκών γε εἶναι τῶν αὐτῷ τε καὶ τοῖς πρέσβεσι ξυγκειμένων, καὶ τὸ ἐπίσκοπον ἐκέλευε δοῦναι οὐ χίλια μόνον ἀργύρου σταθμὰ οὐδὲ τούτων δεκαπλάσια, ἀλλὰ 〈καὶ〉 τὰ κειμήλια ὅσα δὴ ἐνταῦθα ἔτυχε κείμενα, χρυσᾶ τε καὶ ἀργυρᾶ ξύμπαντα, μεγάλα ὑπερφυῶς ὄντα. Οἶμαι δ´ ἂν αὐτὸν καὶ τὴν πόλιν ὅλην ἀνδραποδίσασθαί τε καὶ ληίσασθαι οὐκ ἂν ἀποκνῆσαι, εἰ μή τι θεῖον αὐτὸν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς διεκώλυσεν. Οὕτως αὐτὸν ἥ τε φιλοχρηματία ἐξέπλησσε καὶ ἔστρεφεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ἡ τῆς δόξης ἐπιθυμία. Κλέος γάρ οἱ μέγα τοὺς τῶν πόλεων ἀνδραποδισμοὺς ᾤετο εἶναι, οὐδὲν τὸ παράπαν ποιούμενος εἰ σπονδάς τε καὶ ξυνθήκας ἠλογηκὼς τὰ τοιαῦτα ἐς τοὺς Ῥωμαίους ἐργάζεται. Ταύτην τε Χοσρόου δηλώσει τὴν γνώμην ἅ τε ἀμφὶ πόλιν Δάρας ἐν ταύτῃ δὴ ἐνεχείρησε τῇ ἀποπορείᾳ, ἐν πάσῃ ἀλογίᾳ ποιησάμενος τὰ ξυγκείμενα, καὶ ἃ Καλλινικησίους ὀλίγῳ ὕστερον ἐν σπονδαῖς ἔδρασεν, ἅπερ μοι ἐν τοῖς ὄπισθε λελέξεται λόγοις. Ἀλλ´ ὁ θεὸς, ὥσπερ εἴρηται, Ἀπάμειαν διεσώσατο. Ἐπεὶ δὲ τὰ κειμήλια ὁ Χοσρόης ξύμπαντα εἷλε καὶ αὐτὸν μεθύοντα ἤδη τῇ τῶν χρημάτων ἀφθονίᾳ ὁ Θωμᾶς εἶδε, τὸ τοῦ σταυροῦ ξύλον ξὺν τῇ θήκῃ ἐξενεγκὼν ἀνέῳγέ τε τὴν θήκην καὶ τὸ ξύλον ἐνδεικνύμενος

 „Ὦ κράτιστε βασιλεῦ“ ἔφη „ταῦτά μοι ἀπολέλειπται μόνα ἐκ πάντων χρημάτων. Θήκην μὲν οὖν τήνδε (χρυσῷ τε γὰρ κεκαλλώπισται καὶ λίθοις ἐντίμοις) φθόνος οὐδεὶς λαβόντα σε ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἔχειν, τουτὶ δὲ τὸ ξύλον, σωτήριόν τε ἡμῖν καὶ τίμιόν ἐστι, τοῦτο, ἱκετεύω σε καὶ δέομαι, δός μοι.“

μὲν ἱερεὺς τοσαῦτα εἶπε. ξυνεχώρει δὲ Χοσρόης καὶ τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ἐποίει.

5 Μετὰ δὲ φιλοτιμίᾳ πολλῇ χρώμενος τόν τε δῆμον ἐς τὸ ἱπποδρόμιον ἀναβαίνειν ἐκέλευε καὶ τοὺς ἡνιόχους ἀγωνίζεσθαι τὰ εἰωθότα σφίσιν. Οὗ δὴ καὶ αὐτὸς ἀναβὰς θεατὴς γενέσθαι τῶν ποιουμένων ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο. Ἐπεὶ δὲ ἠκηκόει πολλῷ πρότερον Ἰουστινιανὸν βασιλέα χρώματος τοῦ Βενέτου, ὃ δὴ κυάνεόν ἐστιν, ἐκτόπως ἐρᾶν, ἀπ´ ἐναντίας αὐτῷ κἀνταῦθα ἰέναι βουλόμενος ἤθελε τῷ πρασίνῳ τὴν νίκην ἁρμόσαι. Οἱ μὲν οὖν ἡνίοχοι ἀπὸ βαλβίδων ἀρξάμενοι ἔργου εἴχοντο, τύχη δέ τις τῷ τὰ Βένετα ἐνδιδυσκομένῳ ἐγένετο παρελάσαντι ἐπίπροσθεν ἰέναι. Εἵπετο δὲ αὐτῷ κατὰ τὰς αὐτὰς ἁματροχιὰς ὁ τὸ πράσινον ἀμπεχόμενος χρῶμα. Ὅπερ ἐξεπίτηδες ὁ Χοσρόης γεγονέναι οἰόμενος ἠγανάκτει τε καὶ ξὺν ἀπειλῇ ἀνεβόα τὸν Καίσαρα προτερῆσαι τῶν ἄλλων οὐ δέον, ἐκέλευέ τε τοὺς προτέρους ἰόντας ἵππους ἐπέχεσθαι, ὅπως τὸ λοιπὸν κατόπισθεν γενόμενοι ἀγωνίζωνται· ὅπερ ἐπειδὴ οὕτως ἐπέπρακτο ὥσπερ ἐκεῖνος ἐκέλευε, νικᾶν οὕτως ὅ τε Χοσρόης καὶ μέρος τὸ πράσινον ἔδοξεν.

6νταῦθα τῶν τις Ἀπαμέων Χοσρόῃ ἐς ὄψιν ἥκων ᾐτιᾶτο Πέρσην ἄνδρα ἐς τὴν οἰκίαν τὴν αὐτοῦ ἀναβάντα τὴν παῖδα οὖσαν παρθένον βιάζεσθαι. Ὁ δὲ ταῦτα ἀκούσας καὶ τῷ θυμῷ ζέων ἄγεσθαι τὸν ἄνδρα ἐκέλευε. Καὶ ἐπεὶ παρῆν ἤδη, ἀνασκολοπισθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἐπέστελλε. Γνοὺς δὲ ὁ δῆμος παντὶ σθένει ἀνέκραγον ἐξαίσιον οἷον, πρὸς τῆς τοῦ βασιλέως ὀργῆς τὸν ἄνθρωπον ἐξαιτούμενοι. Χοσρόης δὲ ὡμολόγησε μὲν αὐτοῖς τὸν ἄνδρα ἀφήσειν, λάθρα δὲ ἀνεσκολόπισεν οὐ πολλῷ ὕστερον. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε διαπεπραγμένος παντὶ τῷ στρατῷ ὀπίσω ἀπήλαυνεν..

précédent

CHAPITRE XI.

1. Chosroes. visite la ville de Séleucie, et le faubourg de Daphné.  Il brûle l'église de Saint Michel pour venger la mort d'un soldat. 3. Il va à Apamée dont les habitants ont recours à une relique de la vraie Croix. 4 Thomas évêque d'Apamée va au devant de lui, l'accompagne dans la ville, et en est trompé. 5. Il assiste aux jeux publics, et il favorise les Verts, par jalousie, de ce que Justinien soutenait le parti des Bleus. 6. Il condamne à mort un soldat pour avoir violé la fille d'un citoyen

1. Chosroes se retira vers Séleucie, qui est une ville maritime, distante de cent trente stades d'Antioche. Il n'y fit point de mal, et n'y trouva pas même à qui en pouvoir faire. Ensuite il se baigna seul dans la mer, et après avoir sacrifié au Soleil, et à d'autres Dieux, il retourna à son camp. Quand il y fut, il témoigna avoir envie d'aller à Apamée, par la seule curiosité de la voir. Les ambassadeurs, qui jugeaient qu'il ne cherchait qu'un prétexte pour piller cette place, et les gens d'alentour ne consentirent qu'il y allât, qu'à condition de la considérer promptement, y toucher mille livres d'argent, et en partir aussitôt après. Il alla ensuite à Daphné, qui est un faubourg d*Antioche, où il admira deux choses, le bois et les fontaines, puis il en sortit sans y avoir rien ruiné, excepté l'Eglise de Saint Michel, et quelques-maisons, où il mit le feu pour le sujet que je vais dire.

2. Un cavalier perse, fort estimé dans l'armée, et qui avait l'honneur d'être connu du Roi, étant allé avec quelques-uns de ses compagnons dans un lieu nommé Trite, qui est tout plein de rochers  et où l'église de Saint Michel avait été bâtie, selon le dessein qu'Evaride en avait donne ;  et y ayant aperçu un jeune homme d'Antioche, qui était seul à pied et qui se cachait, il se sépara de ses compagnons pour le poursuivre. Ce jeune homme, qui était un Boucher, nommé Aimaque, étant prêt d'être pris, le retourna soudain, et jeta au soldat une pierre de telle raideur, que l'ayant frappé au visage, il en tomba par terre. Aimaque court aussitôt à lui ; et comme il n'avait point d'armes, il se sert de son poignard pour le tuer. Il prend ensuite son argent, ses armes et ses habits, monte sur son cheval ; et soit par un bonheur extraordinaire, ou par la connaissance qu'il avait du pays, il s'enfuit, sans que l'on ait pu savoir où il s'était retiré. Chosroes conçût un tel dépit de la mort de ce soldat, qu'il commanda aux gens de sa suite de mettre le feu à l'église de Saint Michel. Ils le mirent non seulement  à l'église, mais encore aux maisons d'alentour, dans la créance que c'était l'intention du Roi. Voilà comment la chose se passa.

3. Chosroes alla ensuite avec toute son armée à la ville d'Apamée, où il y a un morceau de la Croix du divin Sauveur, qui  souffrit volontairement la mort à Jérusalem. Cette sainte relique est longue d'une coudée, et elle fut autrefois apportée secrètement par un Syrien. Les habitants qui espérèrent eu recevoir un puissant secours dans leurs besoins, la mirent dans une chasse de bois, enrichie d'or et de pierreries, et en donnèrent la garde à trois prêtres. On la tire de la chasse une fois l'an pour l'adorer. Le peuple d'Apamée étant donc alors épouvanté par l'approche des Mèdes, et redoutant les effets de la colère de Chosroes, alla prier l'évêque de leur montrer la relique, afin de se prosterner pour l'adorer, et de mourir ensuite avec plus de constance. Il arriva en cette occasion une chose qui est au dessus de toute sorte de discours et de créance. Quand l'évêque prit le saint-Bois entre ses mains, et qu'il le montra au peuple il parut au dessus une lumière extraordinaire, qui éclairait l'endroit de la voûte, lequel était à l'opposite. A mesure que l'évêque marchait, en faisant la procession, la lumière avançait également. La vue de ce miracle tirait des larmes de joie des yeux du peuple, et lui remplissait le cœur d'une merveilleuse confiance. Quand la procession fut achevée et que l'évêque, qui se nommait Thomas, eut remis la relique dans la chasse, la lumière disparut.

4. Ce prélat ayant appris que l'armée ennemie était proche, il alla incontinent trouver Chosroes, qui lui demanda si les habitants étaient résolus de soutenir un siège. Thomas ayant répondu que ce n'était pas leur dessein, Chosroes repartit:

Que ne m'ouvrent-ils donc les portes, afin que j'entre dans leur ville, suivi feulement d'une petite partie de mes gens ? Je suis venu pour vous inviter d'y entrer, répliqua l'évêque.

Alors l'armée se campa, et Chosroês entra dans Apamée, avec deux cents des meilleurs hommes qu'il y eut dans ses troupes. Aussitôt qu'il fut dedans, il oublia le traité qu'il avait fait avec les ambassadeurs, et exigea de l'évêque, non pas mille livres d'argent, mais plus de dix mille, et outre cela tout ce qu'il y avait de riche et de précieux dans le trésor Je pense qu'il eut ruiné la ville, et emmené les habitants, si la main de Dieu ne l'eut retenu, tant il était possédé par le désir des richesses. Il s'imaginait que toute la gloire consistait à réduire des places, et pourvu  qu'il en vint à bout, il se souciait fort peu de violer les promesses et ses serments. Ce qu'il fit contre la ville de Dara, au préjudice d'un traité d'alliance, et contre celle de Callinique, qu'il attaqua durant une trêve, ne fait que trop voir quel était son naturel. Mais nous en parlerons plus amplement dans la suite. Ce fut sans doute par une protection visible du ciel, qu'Apamée fut conservée. Thomas venant que Chosroes, après avoir pillé le trésor,  ne laissait  pas de brûler d'une avarice insatiable, lui montra, la chasse, et en ayant  tiré le bois de la Croix, lui dit :

Seigneur, ce Saint Bois fait maintenant toutes mes richesses; comme je n'ai rien qui me soit si précieux, je vous supplie de me le laisser. Pour cette chasse-ci il y a de l'or et des pierreries, je ne vous empêche pas de l'emporter. Chosroes lui accorda sa prière.

5. Ensuite pour gagner la faveur du peuple, il commanda d'aller au cirque, et d'y faire les combats accoutumés, dont il voulut être spectateur. Comme il avait ouï dire autrefois que Justinien favorisait le parti, qui  se faisait remarquer par la couleur bleue, il souhaita que l'autre parti fût victorieux. Les deux chariots ayant donc quitté les barrières, et le bleu ayant déjà gagné le devant, il s'imagina que cela se faisait à dessein, et cria tout en colère, que l'Empereur ne devait pas avoir le pas, et commanda au cocher, qui était le premier, de s'arrêter : A quoi ayant obéi, le vert passa, et eut l'avantage.

6. Un citoyen d'Apamée s'étant venu plaindre à lui, de ce qu'un soldat avait violé sa fille, il le condamna à la mort ; mais comme le peuple lui eût demandé sa grâce, il la lui accorda, et toutefois le fit pendre secrètement, puis il s'en retourna avec toute son armée.

 

 

 

 

 

 

[2,12] 1 Ἐπεὶ δὲ ἐς Χαλκίδα πόλιν ἀφίκετο, Βεροίας πόλεως τέτρασι καὶ ὀγδοήκοντα σταδίοις διέχουσαν, αὖθις ἐς λήθην τινὰ τῶν ξυγκειμένων ἦλθε, στρατοπεδευσάμενός τε τοῦ περιβόλου οὐ μακρὰν ἄποθεν ἔπεμψε Παῦλον, ἀπειλήσοντα Χαλκιδεῦσι πολιορκίᾳ τὴν πόλιν αἱρήσειν, εἰ μὴ τήν τε σωτηρίαν ὤνιον κτήσονται τὰ λύτρα διδόντες καὶ τοὺς στρατιώτας, ὅσους ἐνταῦθα ξυμβαίνει εἶναι, ξὺν τῷ ἡγεμόνι ἐκδοῖεν σφίσι. Χαλκιδεῖς δὲ ἐς δέος μέγα πρὸς ἑκατέρου βασιλέως ἐμπεπτωκότες στρατιώτας μὲν ἀπώμοσαν ὡς ἥκιστα ἐπιδημεῖν σφίσι, καίπερ ἄλλους τε καὶ Ἀδόναχον τὸν τῶν στρατιωτῶν ἄρχοντα κρύψαντες ἐν οἰκίσκοις τισὶν, ὅπως μὴ τοῖς πολεμίοις ἔνδηλοι ὦσι· χρυσοῦ δὲ κεντηνάρια δύο συλλέξαντες μόλις, ἐπεὶ πόλιν οὐ λίαν εὐδαίμονα ᾤκουν, τῷ τε Χοσρόῃ ζωάγρια δόντες τήν τε πόλιν καὶ σφᾶς αὐτοὺς διεσώσαντο. Ἐνθένδε οὐκέτι ὁ Χοσρόης ἐβούλετο τὴν ἀποπορείαν ᾗπερ ἐληλύθει ποιήσασθαι, ἀλλ´ Εὐφράτην τε ποταμὸν διαβῆναι καὶ χρήματα ὅτι πλεῖστα ἐκ Μεσοποταμίας ληίζεσθαι. Γέφυραν οὖν ζεύξας ἀμφὶ Ὀββάνης τὸ χωρίον, ὅπερ τοῦ ἐν Βαρβαλισσῷ φρουρίου τεσσαράκοντα σταδίους ἀπέχει, αὐτός τε διέβη καὶ παντὶ τῷ στρατῷ ὡς τάχιστα διαβαίνειν ἐπέστελλεν, ὑπειπὼν μὲν τὴν γέφυραν τρίτῃ ἡμέρᾳ λύσεσθαι, τάξας δὲ καὶ τὸν τῆς ἡμέρας καιρόν. Καὶ ἐπεὶ παρῆν ἡ κυρία, τινὰς μὲν τοῦ στρατοῦ ἀπολελεῖφθαι μή πω διαβάντας ξυνέβαινεν, ὁ δὲ οὐδ´ ὁτιοῦν ὑπολογισάμενος ἔπεμψε τοὺς τὴν γέφυραν διαλύσοντας. Οἵ τε ἀπολειπόμενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, εἰς τὰ πάτρια ἤθη ἀνέβαινον. Τότε δὴ φιλοτιμία τις Χοσρόην ἐσῆλθε πόλιν Ἔδεσσαν ἐξελεῖν. Ἐνῆγε γὰρ αὐτὸν ἐς τοῦτο Χριστιανῶν λόγος καὶ ἔδακνεν αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ὅτι δὴ ἀνάλωτον αὐτὴν ἰσχυρίζοντο εἶναι ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε.

2 Αὔγαρος ἦν τις ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ἐδέσσης τοπάρχης (οὕτω γὰρ τοὺς κατὰ ἔθνος βασιλεῖς τηνικαῦτα ἐκάλουν). Ὁ δὲ Αὔγαρος οὗτος ξυνετώτατος ἐγεγόνει τῶν κατ´ αὐτὸν ἀνθρώπων ἁπάντων, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ βασιλεῖ Αὐγούστῳ ἐς τὰ μάλιστα φίλος. Ἔνσπονδος γὰρ Ῥωμαίοις εἶναι βουλόμενος ἐς Ῥώμην τε ἀφίκετο, καὶ τῷ Αὐγούστῳ ἐς λόγους ἥκων οὕτω δὴ αὐτὸν τῆς ξυνέσεως τῷ περιόντι ἐξέπληξεν ὥστε οὐκέτι αὐτοῦ μεθίεσθαι Αὔγουστος τῆς ξυνουσίας ἐβούλετο, ἀλλ´ ἦν τε αὐτοῦ τῆς ὁμιλίας εὐθὺς διάπυρος ἐραστὴς καὶ ἐπειδὰν ἐντύχοι, ἀπαλλάσσεσθαι αὐτοῦ οὐδαμῆ ἤθελε. Χρόνος οὖν αὐτῷ ἐν ταύτῃ δὴ συχνὸς τῇ ἀποδημίᾳ ἐτρίβη. Καί ποτε ἐς ἤθη πάτρια ἐθέλων ἰέναι πείθειν τε τὸν Αὔγουστον μεθεῖναι αὐτὸν ὡς ἥκιστα ἔχων, ἐπενόει τάδε. Ἐστάλη μὲν ὡς κυνηγετήσων ἐς τὰ ἐπὶ Ῥώμης χωρία· μελέτην γὰρ περὶ ταῦτα κατεσπουδασμένην τινὰ ἐτύγχανεν ἔχων. Περιιὼν δὲ χώραν πολλὴν συχνὰ τῶν ἐκείνῃ θηρίων ζῶντα ἐθήρα, καὶ χοῦν ἐκ τῆς γῆς ξυναμησάμενος ἔφερεν ἐκ χώρας ἑκάστης· οὕτω τε ἐπανῆκεν εἰς Ῥώμην, τόν τε χοῦν καὶ τὰ θηρία ἔχων. Ὁ μὲν οὖν Αὔγουστος ἐς τὸν ἱππόδρομον ἀναβὰς ἐκάθητο ᾗπερ εἰώθει, Αὔγαρος δέ οἱ ἐς ὄψιν ἥκων τήν τε γῆν καὶ τὰ θηρία ἐπέδειξε, καταλέγων ἐκ ποίας ποτὲ χώρας ἥ τε γῆ ἑκάστη καὶ τῶν θηρίων τίνα ποτὲ εἴη. Ἔπειτα τὴν μὲν γῆν ἄλλην ἄλλῃ τοῦ ἱπποδρομίου ἐκέλευε θέσθαι, πάντα δὲ ἐς ταὐτὸ τὰ θηρία ξυναγαγόντας εἶτα ἀφεῖναι. Οἱ μὲν οὖν ὑπηρέται κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Τὰ δὲ θηρία χωρὶς ἀλλήλων γενόμενα ἐς ἐκείνην ἐχώρει τὴν γῆν, ἣ δὴ ἐκ τῆς χώρας ὅθεν εἴληπτο ἐτύγχανεν οὖσα. Καὶ ὁ μὲν Αὔγουστος ἐπὶ πλεῖστον τὰ ποιούμενα ἐς τὸ ἀκριβὲς ἔβλεπε, καὶ ἐθαύμαζέ γε ὅτι δὴ τοῖς ζῴοις ἡ φύσις ἀδίδακτος οὖσα ποθεινὴν ποιεῖται τὴν πάτριον γῆν. Αὔγαρος δὲ αὐτοῦ τῶν γονάτων ἐκ τοῦ αἰφνιδίου λαβόμενος

„Ἐμὲ δὲ“ εἶπε „τίνα ποτὲ γνώμην ἔχειν, ὦ δέσποτα, οἴει, ᾧ γυνή τέ ἐστι καὶ παιδία καὶ βασιλεία βραχεῖα μὲν, ἀλλ´ ἐν γῇ τῇ πατρῴᾳ;“

Καὶ ὃς τῷ ἀληθεῖ τοῦ λόγου ἡσσηθείς τε καὶ βιασθεὶς ἀπιέναι τε ξυνεχώρει οὔτι ἑκούσιος καὶ προσαιτεῖσθαι ἐκέλευεν ὅτου ἂν δέηται. Ἐπεὶ δὲ τούτου Αὔγαρος ἔτυχεν, Αὐγούστου ἐδεῖτο ἱπποδρόμιόν οἱ δείμασθαι ἐν πόλει Ἐδέσσῃ. Ὁ δὲ ξυνεχώρει καὶ τοῦτο. Οὕτω μὲν ἐκ Ῥώμης ἀπαλλαγεὶς Αὔγαρος ἐς Ἔδεσσαν ἦλθε. Καὶ αὐτοῦ οἱ πολῖται ἀνεπυνθάνοντο εἴ τι φέρων ἀγαθὸν σφίσιν ἐκ βασιλέως Αὐγούστου ἥκοι. Ὁ δὲ ἀποκρινάμενος Ἐδεσσηνοῖς ἐνεγκεῖν ἔφη λύπην τε ἀζήμιον καὶ χαρὰν ἀκερδῆ, τὴν τοῦ ἱπποδρομίου παραδηλῶν τύχην.

3 Χρόνῳ δὲ ὕστερον πόρρω που ἡλικίας Αὔγαρος ἥκων νόσῳ ποδάγρας χαλεπῆς τινος ὑπερφυῶς ἥλω. Ταῖς γοῦν ὀδύναις ἀχθόμενος καὶ τῇ ἐνθένδε ἀκινησίᾳ ἐπὶ τοὺς ἰατροὺς τὸ πρᾶγμα ἦγεν. Ἐκ πάσης τε γῆς ξυνέλεγε τοὺς περὶ ταῦτα σοφοὺς ἅπαντας. Ὧν δὴ ὕστερον (οὐ γάρ οἱ ἄκεσίν τινα τοῦ κακοῦ ἐξευρεῖν ἴσχυον) ἀπέστη τε καὶ ἐς ἀμηχανίαν ἐμπεσὼν τύχας τὰς παρούσας ὠδύρετο. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον ἐκεῖνον Ἰησοῦς ὁ τοῦ θεοῦ παῖς ἐν σώματι ὢν τοῖς ἐν Παλαιστίνῃ ἀνθρώποις ὡμίλει, τῷ τε μηδὲν τὸ παράπαν ἁμαρτεῖν πώποτε, ἀλλὰ καὶ τὰ ἀμήχανα ἐξεργάζεσθαι διαφανῶς ἐνδεικνύμενος ὅτι δὴ τοῦ θεοῦ παῖς ὡς ἀληθῶς εἴη· νεκρούς τε γὰρ καλῶν ἐξανίστη ὥσπερ ἐξ ὕπνου καὶ πηροῖς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὕτω τεχθεῖσιν ἀνέῳγε, σώματός τε ὅλου λεύκας ἐκάθηρε καὶ ποδῶν πήρωσιν ἔλυσε, καὶ ὅσα ἄλλα ἰατροῖς πάθη ἀνίατα ὠνομασμένα ἐστί. Ταῦτα ἀπαγγελλόντων Αὔγαρος τῶν ἐκ Παλαιστίνης ἐς τὴν Ἔδεσσαν ἐπιχωριαζόντων ἀκούσας ἐθάρσησέ τε καὶ γράμματα πρὸς τὸν Ἰησοῦν γράψας ἐδεῖτο αὐτοῦ ἀπαλλάσσεσθαι μὲν τῆς Ἰουδαίας καὶ τῶν ἐνταῦθα ἀγνωμόνων ἀνθρώπων, αὐτῷ δὲ τὸ λοιπὸν ξυμβιοτεύειν.

4. Ἐπεὶ ταῦτα ὁ Χριστὸς ἀπενεχθέντα εἶδεν, ἀντέγραψε πρὸς τὸν Αὔγαρον, ὡς μὲν οὐκ ἀφίξεται ἄντικρυς ἀπολέγων, τὴν δὲ ὑγίειαν τῷ γράμματι ὑποσχόμενος. Φασὶ δὲ καὶ τοῦτο αὐτὸν ἐπειπεῖν, ὡς οὐδὲ ἡ πόλις ποτὲ βαρβάροις ἁλώσιμος ἔσται. Τοῦτο τῆς ἐπιστολῆς τὸ ἀκροτελεύτιον οἱ μὲν ἐκείνου τοῦ χρόνου τὴν ἱστορίαν ξυγγράψαντες οὐδαμῆ ἔγνωσαν· οὐ γὰρ οὖν οὐδέ πη αὐτοῦ ἐπεμνήσθησαν· Ἐδεσσηνοὶ δὲ αὐτὸ ξὺν τῇ ἐπιστολῇ εὑρέσθαι φασὶν, ὥστε ἀμέλει καὶ ἀνάγραπτον οὕτω τὴν ἐπιστολὴν ἀντ´ ἄλλου του φυλακτηρίου ἐν ταῖς τῆς πόλεως πεποίηνται πύλαις. Γέγονε μὲν οὖν ὑπὸ Μήδοις χρόνῳ τινὶ ὕστερον, οὐχ ἁλοῦσα μέντοι, ἀλλὰ τρόπῳ τοιῷδε. Ἐπειδὴ τὸ γράμμα τοῦ Χριστοῦ Αὔγαρος ἔλαβε, κακῶν μὲν ὀλίγῳ ὕστερον ἀπαθὴς γέγονε, συχνὸν δὲ τῇ ὑγιείᾳ ἐπιβιοὺς χρόνον ἐτελεύτησεν· ὅστις δὲ διεδέξατο τὴν βασιλείαν τῶν αὐτοῦ παίδων, ἀνοσιώτατος γεγονὼς ἁπάντων ἀνθρώπων, ἄλλα τε πολλὰ ἐς τοὺς ἀρχομένους ἐξήμαρτε καὶ τὴν ἐκ Ῥωμαίων δεδιὼς τίσιν προσεχώρησεν ἑκούσιος Πέρσαις. Χρόνῳ τε πολλῷ Ἐδεσσηνοὶ ὕστερον ἀνελόντες τῶν βαρβάρων τοὺς σφίσιν ἐνδημοῦντας φρουροὺς ἐνέδοσαν Ῥωμαίοις τὴν πόλιν. ******** αὐτῷ προσποιεῖσθαι ἐπιμελές ἐστι, τεκμαιρόμενος οἷς ἐν τοῖς κατ´ ἐμὲ χρόνοις γέγονεν, ἅπερ ἐν τοῖς καθήκουσι λόγοις δηλώσω.

5 Καί μοί ποτε ἔννοια γέγονεν ὡς εἰ μὴ ταῦτα, ἅπερ ἐρρήθη, ὁ Χριστὸς ἔγραψεν, ἀλλ´ ὅτι ἐς τοῦτο δόξης ἄνθρωποι ἦλθον, φυλάξαι διὰ τοῦτο ἀνάλωτον ἐθέλει τὴν πόλιν, ὡς μήποτε αὐτοῖς πλάνης τινὰ σκῆψιν διδοίη. Ταῦτα μὲν οὖν ὅπη τῷ θεῷ φίλον, ταύτῃ ἐχέτω τε καὶ λεγέσθω.

6 Χοσρόῃ δὲ τότε προὔργου διὰ ταῦτα ἔδοξεν εἶναι Ἔδεσσαν ἐξελεῖν. Καὶ ἐπεὶ ἐς Βάτνην ἀφίκετο, πόλισμα μὲν βραχὺ καὶ λόγου οὐδενὸς ἄξιον, ἡμέρας δὲ ὁδῷ Ἐδέσσης διέχον, ἐνταῦθα μὲν τὴν νύκτα ἐκείνην ηὐλίσατο, ὄρθρου δὲ βαθέος παντὶ τῷ στρατῷ ἐπὶ τὴν Ἔδεσσαν ἤλαυνε. Καὶ αὐτοῖς ξυνέβη πλάνῃ περιπεσοῦσι τῇ ὑστεραίᾳ ἐς τὸν αὐτὸν αὐλίζεσθαι χῶρον· ὅπερ αὐτοῖς λέγουσι καὶ δὶς ξυμβῆναι. Μόλις δὲ ἄγχιστα Ἐδέσσης γενομένῳ Χοσρόῃ ῥεύματός φασιν ἐς τὸ πρόσωπον ἐπιπεσόντος ἐπῆρθαι τὴν γνάθον. Διὸ δὴ τῆς μὲν πόλεως ἀποπειρᾶσθαι οὐδαμῆ ἤθελε, Παῦλον δὲ πέμψας χρήματα Ἐδεσσηνοὺς ᾔτει. Οἱ δὲ ἀμφὶ τῇ πόλει μὲν δεδιέναι ἥκιστα ἔφασκον, ὅπως δὲ μὴ τοῖς χωρίοις λυμήνηται, ὡμολόγησαν δύο χρυσοῦ κεντηνάρια δώσειν. Καὶ ὃς τά τε χρήματα ἔλαβε καὶ διεσώσατο τὰ ξυγκείμενα..

CHAPITRE XII.

1. Chosroes demande de l'argent aux habitants de Chalcide, et passe l'Euphrate. 2. Augare autrefois seigneur d'Edesse, chéri d'Auguste, use d'un merveilleux artifice pour obtenir de lui la permission de s'en retourner en son Etat. 3. Il écrit au Fils de Dieu, pour le prier de le guérir. 4. Le Fils de Dieu le lui promet, et de plus l'assure que sa ville ne sera jamais prise par ses ennemis 5 Jugement de Procope sur la vérité de ces lettres. 6. Chosroes, à cause de ce bruit, tente le siège d'Edesse, et l'abandonne.

1. Quand il fut arrivé à Chalcide, qui est une ville éloignée de quatre-vingt quatre stades de Bérée, il oublia de nouveau tous les traités, et envoya Paul menacer les habitants de les assiéger, s'ils ne lui donnaient de l'argent, et s'ils ne lui livraient la garnison, et le gouverneur. Les habitants qui craignaient d'exciter la colère de l'un des deux Empereurs, répondirent ; qu'ils n'avaient point de soldats en garnison, et cachèrent ceux qu'ils avaient. Ensuite, ils donnèrent deux cents marcs d'or, qu'ils eurent beaucoup de peine à amasser. Chosroes, qui ne s'en voulait pas retourner par le même chemin qu'il avait tenu en venant, traversa l'Euphrate, et ravagea la Mésopotamie. Il bâtit un pont proche d'un lieu appelé Obbane, qui n'est qu'à quarante stades du fort de Barbalisse. Quand il eut passé le pont, il fit publier que l'armée eut à le passer dans trois jours, après lesquels il le ferait rompre, comme il le fit en effet le troisième jour, quoiqu'il fût demeuré derrière plusieurs soldats, qui revinrent depuis comme ils purent: L'amour de la gloire lui inspira le dessein de prendre Edesse ; et certains bruits répandus parmi les Chrétiens, que cette ville était imprenable, l'y confirmèrent. Voici quel était le fondement de cet bruits.

2. Il y eut autrefois un Toparque dans Edesse (c'est ainsi que l'on appelait les petits Rois de chaque pays) nommé Augare, qui était un des plus habiles, et des plus prudents de son siècle, et qu'Auguste chérissait très particulièrement. Etant allé à Rome pour faire alliance avec les Romains, il eut diverses conférences avec cet Empereur, qui conçut une si haute opinion de sa suffisance, qu'il ne pouvait plus vivre sans lui, et qu'il ne lui voulut pas permettre de s'en retourner. Après avoir demandé plusieurs fois cette permission, sans la pouvoir obtenir, il s'avisa de ce moyen. Un jour qu'Auguste l'avait envoie à la chasse, à cause qu'il y était fort adroit, il prit plusieurs bêtes à l'entour de Rome, etemporta aussi avec elles une portion de la terre où il les avait trouvées. Il vint avec sa prise devant Auguste, qui était assis, selon sa coutume, dans le Cirque. Il la lui montra, et lui désigna tous les lieux d'où chaque bête venait. Il plaça ensuite en divers endroits du Cirque les diverses portions de terre qu'il avait apportées. Et ayant fait lâcher toutes les bêtes, à l'instant chacune courut à la terre d'où elle avait été tirée ; ce que l'Empereur remarquant avec attention, et admirant que la nature eut gravé sans préceptes dans le cœur des animaux une si forte inclination pour leur patrie, Augare se jeta à ses pieds, et lui dit:

Seigneur, jugez, s'il vous plaît, dans quel sentiment je dois être, moi qui ai une femme, des enfants, et un petit royaume dans mon pays ?

L'Empereur convaincu par l'évidence de la vérité, lui permit, quoi qu'à regret, de s'en retourner, et lui promit tout ce qu'il demanderait. Il demanda à Auguste de faire bâtir un Cirque à Edesse. Etant de retour, ses sujets lui demandèrent ce qu'il avait obtenu à Rome en leur faveur ? Il leur répondit, qu'il avait obtenu une tristesse sans perte, et une joie sans profit. C'est ainsi qu'il désignait la nature et la condition du Cirque.

3. Quand il fut devenu vieux, il fut attaqué de la goutte, qui.lui causait de grandes douleurs, et qui lui ôtait le mouvement ; de sorte qu'après avoir eu recours inutilement aux plus fameux médecins, il était réduit à ne plus chercher de soulagement que dans ses plaintes. En ce temps-là Jésus Fils de Dieu était revêtu d'un corps mortel, et conversait visiblement avec les hommes dans la Palestine. Il a bien montré qu'il était véritablement Fils de Dieu, par la vie toute sainte qu'il a menée, et par les miracles tout divins qu'il a opérés. Il a retiré les morts du tombeau par la force toute-puissante de sa parole. Il a rendu la vue à des aveugles nés, guéri la lèpre, redressé des boiteux, et produit d'autres merveilles, qui sont au dessus de tous les efforts de la médecine et de la nature. Lorsque le Roi Augare eut appris toutes ces choses par le récit de ceux qui venaient de la Palestine, il eut espérance de guérir, et écrivit à Jésus pour le prier d'abandonner les hommes ingrats de la Judée, et de venir demeurer avec lui.

4. Jésus lui fit réponse, qu'il ne le pouvait aller trouver, mais qu'il lui promettait de le guérir. On dit qu'il l'assura aussi, que jamais sa ville ne serait prise par les Barbares. Ceux qui ont écrit l'Histoire du pays, n'ont point eu de connaissance de ce dernier chef. Mais les habitants soutiennent qu'il a été' trouvé dans une lettre, dont ils ont gravé les propres paroles au dessus d'une des portes de la ville, afin d'en conserver la mémoire. La ville tomba néanmoins depuis sous la domination des Mèdes. Il est vrai qu'ils ne la réduisirent pas par leurs armes, mais enfin ils en prirent possession par une rencontre, dont je dirai encore un mot. Augare ayant reçu la lettre de Jésus, fut guéri, et ne mourut, qu'après avoir joui longtemps de la santé, qu'il avait recouvrée par miracle. Celui de ses enfants qui lui succéda, fut un des plus méchants hommes du monde, exerça d'horribles violences contre ses sujets, dont appréhendant que les Romains ne se vengeassent, il prit le parti des Perses. Longtemps après, les habitants ayant chassé leur garnison,le donnèrent volontairement aux Romains.

5. Mon opinion est que Jésus n'a point écrit la lettre dont je viens de parler ; mais comme la ville était sous sa protection, on s'est imaginé qu'il ne permettrait pas qu'elle fût prise. Il importe peu ce qu'il en soit, ni ce que l'on en pense.

6. Chosroes crut que ce bruit l'obligeait de tenter de se rendre maître de cette place. Quand il fut arrivé à un village, qui n'en est éloigné que d'une journée, et qui se nomme Barne, il y passa la nuit. Le lendemain il en partit avec toute son armée, et faute de savoir les chemins, après avoir marché tout le jour, il parti encore la nuit dans le même lieu. Ce qu'on dit qui lui arriva par deux-fois. Enfin on assure que lorsqu'il fut devant Edesse, il lui tomba une fluxion sur la joue, qui fut cause qu'il quitta le dessein du siège, et qu'il se contenta d'envoyer Paul pour demander de l'argent. Bien que les habitants se vantassent de ne pouvoir être pris de force, néanmoins ils lui donnèrent deux cents marcs d'or, afin qu'il ne fît point de dégât dans la campagne.

 

 

 

 

[2,13] 1 Τότε καὶ γράμματα Χοσρόῃ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἔγραψεν, ἐπιτελέσειν ὁμολογῶν τά τε αὐτῷ καὶ τοῖς πρέσβεσιν ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ξυγκείμενα. Ἅπερ ἐπεὶ ὁ Χοσρόης ἀπενεχθέντα εἶδε, τούς τε ὁμήρους ἀφῆκε

2 καὶ συνεσκευάζετο ἐς τὴν ἄφοδον, τούς τε Ἀντιοχέων αἰχμαλώτους ἀποδίδοσθαι ἅπαντας ἤθελεν. Ὅπερ Ἐδεσσηνοὶ ἐπειδὴ ἔμαθον, προθυμίαν ἐπεδείξαντο ἀκοῆς κρείσσω. Οὐ γὰρ ἦν οὐδεὶς ὃς οὐ τὰ λύτρα ἐν τῷ ἱερῷ φέρων ὑπὲρ τούτων δὴ τῶν αἰχμαλώτων κατὰ λόγον τῆς οὐσίας κατέθετο. Εἰσὶ δὲ οἷς καὶ μᾶλλον ἢ κατὰ λόγον ταῦτα ἐπράσσετο. Αἵ τε γὰρ ἑταῖραι τὸν κόσμον ἀφελοῦσαι, ὅσος αὐταῖς ἐν τῷ σώματι ἦν, ἐνταῦθα ἐρρίπτουν, καὶ εἴ τῳ γεωργῷ ἐπίπλων ἢ ἀργυρίου σπανίζοντι ὄνος ἢ προβάτιον ἦν, τοῦτο δὴ ἐς τὸ ἱερὸν σπουδῇ πολλῇ ἦγεν. Ἀθροίζεται μὲν οὖν χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου καὶ ἄλλων χρημάτων πάμπολυ πλῆθος, δέδοται δὲ ὑπὲρ λύτρων οὐδέν. Βούζης γὰρ ἐνταῦθα παρὼν ἔτυχεν, ὃς διακωλῦσαι τὴν πρᾶξιν ὑπέστη, κέρδος οἱ ἔσεσθαι μέγα τι ἐνθένδε καραδοκῶν. Διὸ δὴ ὁ Χοσρόης τοὺς αἰχμαλώτους ἅπαντας ἐπαγόμενος πρόσω ἐχώρει.

3 Καρρηνοὶ δὲ ἀπήντων χρήματα πολλὰ προτεινόμενοι· ὁ δὲ οὐ προσήκειν ἔφασκεν, ὅτι δὴ οἱ πλεῖστοι οὐ Χριστιανοὶ, ἀλλὰ δόξης τῆς παλαιᾶς τυγχάνουσιν ὄντες. Καὶ μὴν καὶ Κωνσταντινιέων χρήματα διδόντων ἐδέξατο, καίπερ φάσκων οἱ ἐκ πατέρων προσήκειν τὴν πόλιν.

4 Ἐπειδὴ γὰρ Καβάδης Ἀμίδαν εἷλεν, Ἔδεσσάν τε καὶ Κωνσταντίναν ἐξελεῖν ἤθελεν. Ἀλλ´ Ἐδέσσης μὲν ἀγχοῦ γενόμενος τῶν μάγων ἀνεπυνθάνετο εἴ οἱ ἁλώσιμος ἡ πόλις ἔσται, δείξας τῇ δεξιᾷ χειρὶ τὸ χωρίον αὐτοῖς. Οἱ δὲ αὐτῷ τὴν πόλιν ἁλώσεσθαι οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔλεγον, τεκμαιρόμενοι, ὅτι δὴ τὴν δεξιὰν αὐτῇ χεῖρα προτείνας, οὐχ ἁλώσεως ταύτῃ οὐδὲ ἄλλου ὁτουοῦν χαλεποῦ ξύμβολον, ἀλλὰ σωτηρίας διδοίη. Καὶ ὃς ταῦτα ἀκούσας, ἐπείθετό τε καὶ ἐπῆγεν ἐπὶ Κωνσταντίναν τὸ στράτευμα. Ἐνταῦθα δὲ ἀφικόμενος ἐνστρατοπεδεύεσθαι παντὶ τῷ στρατῷ ὡς πολιορκήσων ἐπέστελλεν. Ἦν δὲ Κωνσταντίνης ἱερεὺς τότε Βαράδοτος, ἀνὴρ δίκαιός τε καὶ τῷ θεῷ ἐς τὰ μάλιστα φίλος, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐνεργοῦσαν ἐς ὅ τι βούλοιτο ἀεὶ τὴν εὐχὴν ἔχων· οὗ καὶ τὸ πρόσωπον ἰδὼν ἄν τις εὐθὺς εἴκασεν ὅτι δὴ τῷ θεῷ ἐνδελεχέστατα κεχαρισμένος ὁ ἀνὴρ εἴη. Οὗτος ὁ Βαράδοτος τηνικαῦτα παρὰ τὸν Καβάδην ἐλθὼν οἶνόν τε ἤνεγκε καὶ ἰσχάδας καὶ μέλι καὶ καθαροὺς ἄρτους, καὶ αὐτοῦ ἐδεῖτο μὴ ἀποπειρᾶσθαι πόλεως, ἣ οὔτε λόγου ἀξία ἐστὶ καὶ πρὸς Ῥωμαίων ἀπημέληται λίαν, οὔτε στρατιωτῶν φρουρὰν ἔχουσα οὔτε ἄλλο τι φυλακτήριον, ἀλλὰ τοὺς οἰκήτορας μόνους, ἀνθρώπους οἰκτρούς. Ὁ μὲν ταῦτα εἶπε· Καβάδης δὲ αὐτῷ τήν τε πόλιν χαριεῖσθαι ὡμολόγησε καὶ τοῖς σιτίοις ἐδωρήσατο αὐτὸν ἅπασιν, ὅσα οἱ τῷ στρατοπέδῳ ἐς τὴν πολιορκίαν ἡτοίμαστο, μεγάλοις ὑπερφυῶς οὖσιν· οὕτω τε ἀπηλλάσσετο ἐκ γῆς τῆς Ῥωμαίων. Διὸ δὴ ὁ Χοσρόης ἐκ πατέρων οἱ προσήκειν ἠξίου τὴν πόλιν.

5 Ἐς Δάρας τε ἀφικόμενος ἐς πολιορκίαν καθίστατο. Ἔνδοθεν δὲ Ῥωμαῖοι καὶ Μαρτῖνος ὁ στρατηγὸς (καὶ γὰρ ἐνταῦθα ὢν ἔτυχε) τὰ ἐς ἀντίστασιν ἐξηρτύοντο. Δύο δὲ ἡ πόλις τείχεσι περιβέβληται, ὧν τὸ μὲν ἐντὸς μέγα τε καὶ ἀξιοθέατον ἀτεχνῶς ἐστιν (ἐς ὕψος γὰρ διήκει πύργος μὲν ἕκαστος ποδῶν ἑκατὸν, τὸ δὲ ἄλλο τεῖχος ἑξήκοντα), τὸ δὲ ἐκτὸς πολλῷ μὲν ἔλασσον συμβαίνει εἶναι, ἄλλως δὲ ἐχυρόν τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιόν ἐστι. Τὸ δὲ μεταξὺ χωρίον εὖρος οὐχ ἧσσον ἢ πεντήκοντα ἔχει ποδῶν· ἐνταῦθα εἰώθασι Δαρηνοὶ τούς τε βόας καὶ τἄλλα ζῷα πολεμίων σφίσιν ἐγκειμένων ἐμβάλλεσθαι. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα ὁ Χοσρόης προσβολὴν ποιησάμενος ἐς τὰ πρὸς ἑσπέραν τοῦ περιβόλου πλήθει τε βελῶν βιασάμενος, τὰς πύλας τείχους τοῦ βραχέος ἐνέπρησεν. Ἐντὸς μέντοι γενέσθαι οὐδεὶς τῶν βαρβάρων ἐτόλμησεν. Ἔπειτα δὲ κατώρυχα ποιεῖσθαι λάθρα ἐς τὰ πρὸς ἕω τῆς πόλεως ἔγνω. Ταύτῃ γὰρ μόνον ὀρύσσεσθαι ἡ γῆ οἵα τέ ἐστιν, ἐπεὶ τὰ ἄλλα τοῦ περιβόλου ἐπὶ πέτρας τοῖς δειμαμένοις πεποίηται. Οἱ γοῦν Πέρσαι ἀπὸ τῆς τάφρου ἀρξάμενοι ὤρυσσον. Ἧς δὴ βαθείας κομιδῆ οὔσης οὔτε καθεωρῶντο πρὸς τῶν πολεμίων οὔτε αὐτοῖς τινα αἴσθησιν τοῦ ποιουμένου παρείχοντο. ἤδη μὲν οὖν ὑπέδυσαν τὰ θεμέλια τοῦ ἐκτὸς τείχους, ἔμελλον δὲ καὶ κατὰ τὴν μεταξὺ χώραν ἑκατέρου περιβόλου γινόμενοι ὀλίγῳ ὕστερον καὶ τὸ μέγα τεῖχος ἀμείψαντες τὴν πόλιν κατὰ κράτος ἑλεῖν, ἀλλ´ (οὐ γὰρ αὐτὴν ἔδει Πέρσαις ἁλῶναι) εἷς ἐκ τοῦ Χοσρόου στρατοπέδου ἀμφὶ ἡμέραν μέσην ἄγχιστά πη τοῦ περιβόλου μόνος ἀφίκετο, εἴτε ἄνθρωπος ὢν εἴτε τι ἄλλο ἀνθρώπου κρεῖσσον, δόξαν τε τοῖς ὁρῶσι παρείχετο, ὅτι δὴ τὰ βέλη ξυλλέγοι, ἅπερ ἐκ τοῦ τείχους Ῥωμαῖοι ὀλίγῳ πρότερον ἐπὶ τοὺς ἐνοχλοῦντας βαρβάρους ἀφῆκαν. Ταῦτά τε ποιῶν καὶ τὴν ἀσπίδα προβεβλημένος ἐρεσχελεῖν τε τοὺς ἐν ταῖς ἐπάλξεσι καὶ ξὺν γέλωτι τωθάζειν ἐδόκει. Εἶτα φράσας αὐτοῖς τὸν πάντα λόγον ἐγρηγορέναι πάντας ἐκέλευε καὶ ὡς ἔνι μάλιστα τῆς σωτηρίας ἐπιμελεῖσθαι. Καὶ ὁ μὲν ταῦτα σημήνας ἀπιὼν ᾤχετο, Ῥωμαῖοι δὲ τὰ ἐν μέσῳ τείχους ἑκατέρου θορύβῳ πολλῷ καὶ ταραχῇ ἐκέλευον σκάπτειν. Καὶ Πέρσαι μέντοι οὐκ εἰδότες τὰ πρασσόμενα οὐδέν τι ἧσσον ἔργου εἴχοντο. Τῶν μὲν οὖν βαρβάρων ὀρθήν τινα ἔνερθεν ποιουμένων ὁδὸν ἐπὶ τὸ τῆς πόλεως τεῖχος, τῶν δὲ Ῥωμαίων {τε} Θεοδώρου γνώμῃ, ἐπὶ σοφία, τῇ καλουμένῃ μηχανικῇ λογίου ἀνδρὸς, ἐγκαρσίαν τε τὴν διώρυχα ἐργαζομένων καὶ βάθους ἱκανῶς ἔχουσαν, ξυνέβη Πέρσας κατὰ μέσον τοῖν περιβόλοιν γεγενημένους ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐμπεσεῖν ἐς τὴν Ῥωμαίων κατώρυχα. Καὶ αὐτῶν τοὺς μὲν πρώτους Ῥωμαῖοι ἔκτειναν, οἱ δὲ ὄπισθεν φυγόντες κατὰ τάχος ἐς τὸ στρατόπεδον διεσώθησαν. Διώκειν γὰρ αὐτοὺς ἐν σκότῳ Ῥωμαῖοι οὐδαμῆ ἔγνωσαν. Ταύτης οὖν τῆς πείρας ὁ Χοσρόης ἀποτυχὼν ἑλεῖν τε τὴν πόλιν μηχανῇ τὸ λοιπὸν οὐδεμιᾷ ἐλπίσας, τοῖς πολιορκουμένοις ἐς λόγους ἦλθε, χίλιά τε κεκομισμένος ἀργύρου σταθμὰ ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐχώρει. Ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἔμαθεν, οὐκέτι τὰ ξυγκείμενα ἐπιτελῆ ποιήσειν ἤθελεν, ἐπικαλῶν Χοσρόῃ ὅτι δὴ πόλιν Δάρας ἐν σπονδαῖς ἐξελεῖν ἐνεχείρησε. Ταῦτα μὲν ἐν τῇ πρώτῃ Χοσρόου ἐσβολῇ Ῥωμαίοις ξυνέβη, καὶ τὸ θέρος μὲν ἐτελεύτα..

CHAPITRE XIII.

I. Justinien envoie à Chosroes la ratification de la paix. 2. Charité des habitants d'Edesse envers les prisonniers d'Antioche, rendue inutile par l'avarice de Buzès. 3. Caréniens favorablement traités par Chosroes. 4. Fondement des prétentions qu'il avait sur la ville de Constantine. 5. Chosroes assiège Dara, sans la pouvoir prendre.

1 Justinien écrivit à Chosroes pour la confirmation du traité de paix, qui avait été' conclu avec les ambassadeurs. Aussitôt que Chosroes eut lu la lettre, il rendit les otages, et partit.

2. Il exposa ensuite en vente les prisonniers qu'il avait emmenés d'Antioche, envers lesquels les habitants d'Edesse donnèrent des marques d'une charité inouïe. Il n'y eut personne qui ne portât dans l'église quelque chose pour leur rançon, chacun selon son pouvoir, et quelques-uns-même semblèrent y contribuer au delà de leur pouvoir. Les femmes publiques y sacrifièrent leurs ornements. Les paysans qui n'avaient point d'argent donnaient un âne, ou un mouton. On amassa de la sorte une grande quantité d'or, d'argent et d'autres biens ; et néanmoins on n'en employa rien pour la liberté des prisonniers. Buzès brûlant du désir de profiter de tant de richesses, fut cause. que Chosroes les emmena, et s'opposa à un dessein aussi louable que celui des habitants.

3. Les Caréniens vinrent au devant de Chosroes, et lui offrirent de l'argent, pour se racheter du pillage. Il le refusa toutefois, en faveur de ce que la plupart n'étaient pas Chrétiens, mais engagés encore dans les superstitions du paganisme. Il reçût celui que les habitants de Constantine lui apportèrent, bien qu'il prétendit que leur ville lui appartenait. Voici sur quoi là prétention était fondée.

4. Après que Cavade eut pris Amide, il eut envie d'attaquer Edesse et Constantine. Comme il fut proche d'Edesse, il étendit la main vers les murailles, et demanda aux Mages s'il prendrait la ville ? Les Mages répondirent que non; parce que cette action de la main était plutôt un signe de conservation et de salut pour les habitants, que de ruine et de désolation. Cavade ajoutant foi à cette réponse, marcha vers Constantine, et choisit un lieu propre pour faire camper son armée. Il y avait alors à Constantine un évêque nomme Baradote, homme de singulière piété, et dont les prières avaient une merveilleuse efficace. Il était impossible de le regarder,  sans remarquer sur son visage les traits de la vertu et de la grâce. Ce saint personnage vint présenter à Cavade du vin, des figues, du miel et du pain, et le conjurer de ne pas employer ses forces contre une place abandonnée par les Romains, et  tout-à-fait méprisable, où il n'y avait ni fortification, ni garnison, et qui n'était habitée que par un petit nombre de personnes réduites à la pauvreté et à la misère. Cavade ne se contenta pas de lui accorder se prière ; il lui fit encore présent de toutes les munitions qu'il avait préparées pour la subsistance de son armée durant le siège. Il quitta ainsi les terres des Romains, et c'est ce qui faisait dire à Chosroes, que la ville de Constantine lui appartenait.

5. Quand il fut arrivé devant Dara, il se prépara à y mettre le siège. Les Romains qui étaient dedans, et Martin qui y commandait, se préparèrent à le soutenir. La ville est ceinte d'une double muraille. Celle de dedans est fort élevée, et des plus belles que l'on puisse voir. Les tours ont cent pics de hauteur, et les courtines soixante. La muraille de dehors est plus basse, mais plus épaisse et plus solide. L'espace d'entre les deux murailles est large de cinquante pies ; et c'est où les habitants mettent leurs troupeaux durant les sièges. Chosroes attaqua la muraille de dehors du côté de l'Occident, et en ayant chassé à force de traits ceux qui la défendaient, il brûla une des portes, mais pas un des siens ne fut assez hardi pour y passer. Il résolut après de faire une mine du côté de l'Orient, qui est le seul où la terre puisse être remuée, tout le reste étant occupé par des rochers. Ils commencèrent donc le travail proche du fossé, ils creusèrent si profondément, qu'ils ne pouvaient plus être vus par ceux de la ville. Ils avaient déjà miné les fondements de la première muraille, et traversa même une grande partie de l'espace où paissaient les troupeaux, et ils s'approchaient déjà de la seconde muraille ; de sorte qu'ils ne pouvaient manquer de prendre bientôt la place, lors que, je ne sais par quelle fatalité, qui en devoir empêcher la prise, il sortit de leur camp un homme seul sur le midi, si toutefois c'était un homme, qui alla ramasser les traits que les Romains avoient lancés contre les assiégeants, et raillant d'abord les assiégés, les avertit enfin de la mine, et leur conseilla d'y remédier promptement. Les Romains mirent incontinent un grand nombre de pionniers, dans l'espace qui est entre les deux murailles. Pendant que les Perses continuaient leur travail, et creusaient toujours en ligne droite, les Romains firent un fossé de traverse par le conseil d'un excellent ingénieur nommé Théodore, où plusieurs Perses tombèrent. Les premiers y périrent ; les autres se sauvèrent, à cause que les Romains ne les voulurent pas poursuivre dans les ténèbres. Ce dessein ayant si mal réussi à Chosroes, il perdit toute espérance de prendre la place. Il conféra donc avec les assiégés, reçut deux mille livres d'argent, et s'en retourna en Perse, Justinien ayant appris la nouvelle de ce siège, témoigna ne vouloir plus ratifier la paix, et se plaignit que Chosroes eût formé ce siège au préjudice de l'accord. Voilà ce qui arriva aux Romains dans la première irruption des Perses.  

 

 

 

 

[2,14] 1 Ὁ δὲ Χοσρόης πόλιν ἐν Ἀσσυρίοις δειμάμενος ἐν χώρῳ Κτησιφῶντος πόλεως διέχοντι ἡμέρας ὁδῷ, Ἀντιόχειάν τε τὴν Χοσρόου αὐτὴν ἐπωνόμασε καὶ Ἀντιοχέων τοὺς αἰχμαλώτους ἐνταῦθα ξυνῴκισεν ἅπαντας, οἷς δὴ βαλανεῖόν τε καὶ ἱπποδρόμιον κατεσκεύαζε καὶ ταῖς ἄλλαις τρυφαῖς ἀνεῖσθαι ἐποίει. Τούς τε γὰρ ἡνιόχους καὶ τοὺς τῶν μουσικῶν ἔργων τεχνίτας ἔκ τε Ἀντιοχείας καὶ τῶν ἄλλων Ῥωμαϊκῶν πόλεων ξὺν αὑτῷ ἦγεν. Ἔτι μέντοι καὶ δημοσίᾳ τοὺς Ἀντιοχέας τούτους ἐπιμελεστέρως ἢ κατὰ αἰχμαλώτους ἐσίτιζεν ἐς πάντα τὸν χρόνον, καὶ βασιλικοὺς καλεῖσθαι ἠξίου, ὥστε τῶν ἀρχόντων οὐδενὶ ὑποχειρίους εἶναι ἢ βασιλεῖ μόνῳ. Εἰ δέ τις καὶ τῶν ἄλλων Ῥωμαίων δραπέτης γεγονὼς ἐς Ἀντιόχειαν τὴν Χοσρόου διαφυγεῖν ἴσχυσε, καί τις αὐτὸν ξυγγενῆ τῶν ταύτῃ ᾠκημένων ἐκάλεσεν, οὐκέτι ἐξῆν τῷ κεκτημένῳ τὸν αἰχμάλωτον τοῦτον ἀπάγειν, οὐδ´ ἤν τις τῶν λίαν ἐν Πέρσαις δοκίμων ὁ τὸν ἄνθρωπον ἐξανδραποδίσας τυγχάνοι.

Ἀντιοχεῦσι μέντοι τὸ ξυμβὰν ἐπὶ Ἀναστασίου βασιλεύοντος τέρας ἐς τοῦτο ἀποβὰν ἐτελεύτησε. Τότε γὰρ ἀνέμου σκληροῦ Δάφνῃ τῷ προαστείῳ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπιπεσόντος, τῶν κυπαρίσσων αἳ ταύτῃ ὑψηλαὶ ἀτεχνῶς ἦσαν ἐκ ῥιζῶν τῶν ἐσχάτων ἀνατραπεῖσαι εἰς τὴν γῆν ἔπεσον, ἅσπερ ὁ νόμος ἐκτέμνεσθαι οὐδαμῆ εἴα. Ὀλίγῳ μὲν οὖν ὕστερον, ἡνίκα Ἰουστῖνος Ῥωμαίων ἦρχε, σεισμός τις ἐπιγενόμενος ἐξαίσιος λίαν τήν τε πόλιν κατέσεισε πᾶσαν καὶ τῶν οἰκοδομημάτων τά τε πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἐς τὸ ἔδαφος εὐθὺς ἤνεγκε, καὶ λέγονται τότε τριάκοντα μυριάδες Ἀντιοχέων ἀπολωλέναι. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ ἁλώσει ξύμπασα ἡ πόλις ὥσπερ μοι ἐρρήθη, διέφθαρται. Τὸ μὲν οὖν Ἀντιοχέων πάθος τῇδε ἐχώρησε.

2 Βελισάριος δὲ βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον ἐξ Ἰταλίας μετάπεμπτος ἦλθε, καὶ αὐτὸν διαχειμάσαντα ἐν Βυζαντίῳ στρατηγὸν ἐπί τε Χοσρόην καὶ Πέρσας ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ βασιλεὺς ἔπεμψεν ἄρχοντάς τε τοὺς ἐξ Ἰταλίας ξὺν αὐτῷ ἥκοντας, ὧν δὴ ἕνα Βαλεριανὸν ἡγεῖσθαι τῶν ἐν Ἀρμενίοις καταλόγων ἐκέλευε. Μαρτῖνος γὰρ ἔτυχεν εὐθὺς εἰς τὴν ἑῴαν σταλεὶς, καὶ διὰ τοῦτο Χοσρόης αὐτὸν, ὡς προδεδήλωται, ἐς Δάρας εὗρε.

3. Τῶν δὲ Γότθων Οὐίττιγις μὲν ἐν Βυζαντίῳ ἔμεινεν, οἱ δὲ λοιποὶ ξύμπαντες ἐπὶ Χοσρόην σὺν Βελισαρίῳ ἐστράτευσαν.

4. Τότε τῶν Οὐιττίγιδος πρέσβεων ἅτερος μὲν, ὅσπερ τοῦ ἐπισκόπου ὀνόματος ἐπεβάτευεν, ἐν τοῖς Περσῶν ἤθεσι θνήσκει, ὁ δὲ δὴ ἕτερος αὐτοῦ ἔμεινεν. Ὅστις δὲ αὐτοῖς ἑρμηνεὺς εἵπετο, ἀνεχώρησεν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν, καὶ αὐτὸν Ἰωάννης, ὃς τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ στρατιωτῶν ἦρχεν, ἀμφὶ τὰ Κωνσταντίνης ὅρια ξυλλαβὼν ἔς τε τὴν πόλιν εἰσαγαγὼν ἐν δεσμωτηρίῳ καθεῖρξεν, ὅσπερ οἱ ἐνταῦθα ἅπαντα ἀναπυνθανομένῳ τὰ πεπραγμένα ἐξήνεγκε. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησε. Βελισάριος δὲ ξὺν τοῖς ἑπομένοις κατὰ τάχος ᾔει, προτερῆσαι ἐν σπουδῇ ἔχων, πρίν τινα ὁ Χοσρόης ἐσβολὴν αὖθις ποιήσεται ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν..

CHAPITRE XIV.

t. Chosroantioche fondée par Chosroes, et honorée de privilèges. 2. Retour de Bélisaire d'Italie, et sa nouvelle expédition contre les Perses. 3. Vitigis demeure à Constantinople. 4.  Mort d'un des ambassadeurs de Vitigis.

1.  Chosroes bâtit une ville dans l'Assyrie, à une journée de celle de Ctésiphon, et l'appela Chosroantioche, tant de son nom, que de celui de l'ancienne Antioche, des prisonniers de laquelle il la peupla. Il fît aussi construire un bain public, et un cirque pour ces nouveaux habitants, et leur laissa un grand nombre de cochers et de musiciens, qu'il avait amenés de diverses villes conquises. De plus il leur fournit des vivres durant toute la vie avec une libéralité toute extraordinaire. Il ordonna qu'elle serait appelée Royale, à cause qu'elle relevait immédiatement de lui, et que les esclaves qui s'y réfugieraient, et qui seraient avoués pour parents par quelqu'un des citoyens, ne pourraient être revendiqués par leurs maîtres, quand même ces maîtres seraient des principaux de l'Etat. Tel fut l'accomplissement du présage qui arriva aux habitants d'Antioche, sous le règne de l'empereur Anastase. Il s'éleva alors un vent furieux, qui agita le faubourg de Daphné, et qui déracina de grands cyprès, qu'il était défendu expressément de couper. Depuis, sous l'Empire de Justin  la ville lut ébranlée par un tremblement de terre, qui renversa les plus belles maisons,  et qui, à ce que l'on dit, écrasa trente mille des habitants. Mais dans cette dernière occasion toute la ville fut ruinée. Voilà l'histoire de ces malheurs.

2. Bélisaire revint alors d'Italie à Constantinople, où il avait été rappelle par l'Empereur, qui le nomma au commencement du printemps général de l'armée contre les Perses. Il y eut aussi des capitaines, qui étaient revenus avec lui d'Italie, qui eurent ordre de le suivre dans cette guerre, et entre autres, Valérien, qui devait commander les Arméniens. Car pour ce qui est de Martin, au premier bruit des armes, il avait été dépêché dans l'Orient. Et c est pour cela que Chosroes le trouva dans la ville de Dara, comme nous t'avons vu.

3. Vitigis fut le seul de tous les Goths qui demeura à Constantinople, les autres ayant été employé dans l'armée de Bélisaire.

4. Dans ce temps, celui des deux ambassadeurs de Vitigis qui prenait la qualité d'évêque mourut ers Perse, l'autre y demeura. Mais comme leur interprète en revenait, il fut pris par Jean, et mis en prison dans. Constantine, ou il raconta le détail de ce qui s'était passé dans l'ambassade. Bélisaire marchait cependant à grandes journées, afin de prévenir Chosroes, et de l'empêcher d'entier fur les terres de l'Empire.

 

 

 

 

[2,15] 1 Ἐν τούτῳ δὲ ὁ Χοσρόης ἐπὶ Κολχίδα τὸν στρατὸν ἦγε, Λαζῶν αὐτὸν ἐπαγομένων ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Λαζοὶ τὰ μὲν πρῶτα γῆν τὴν Κολχίδα ᾤκουν, Ῥωμαίων κατήκοοι ὄντες, οὐ μέντοι ἐς φόρου ἀπαγωγὴν, οὐδέ τι ἄλλο ἐπαγγέλλουσιν αὐτοῖς ἐπακούοντες, πλήν γε δὴ ὅτι, ἐπειδὰν αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς τελευτήσειε, ξύμβολα τῆς ἀρχῆς τῷ διαδεξομένῳ τὴν βασιλείαν ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἔπεμπε. Τὰ δὲ τῆς χώρας ὅρια ξὺν τοῖς ἀρχομένοις ἐς τὸ ἀκριβὲς διεφύλασσεν, ὅπως δὴ μὴ Οὖννοι πολέμιοι ἐξ ὄρους τοῦ Καυκάσου, ὁμόρου σφίσιν ὄντος, διὰ Λαζικῆς πορευόμενοι ἐσβάλλωσιν ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων. Ἐφύλασσον δὲ οὔτε αὐτοὶ χρήματα ἢ στρατιὰν πρὸς Ῥωμαίων δεχόμενοι οὔτε Ῥωμαίοις πη ξυστρατεύοντες, ἐπ´ ἐμπορίᾳ δὲ τῇ κατὰ θάλασσαν πρὸς Ῥωμαίους ἀεὶ τοὺς ἐν πόντῳ ᾠκημένους ἐργαζόμενοι. Αὐτοὶ μὲν γὰρ οὔτε ἅλας οὔτε σῖτον οὔτε ἄλλο τι ἀγαθὸν ἔχουσι, δέρρεις δὲ καὶ βύρσας καὶ ἀνδράποδα παρεχόμενοι τὰ σφίσιν ἐπιτήδεια ἐκομίζοντο.

2 Ἐπειδὴ δὲ τὰ ἀμφὶ Γουργένει τῷ Ἰβήρων βασιλεῖ γενέσθαι ξυνέπεσεν, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, στρατιῶται Ῥωμαίων ἐπιχωριάζειν Λαζοῖς ἤρξαντο, οἷς δὴ οἱ βάρβαροι οὗτοι ἤχθοντο, καὶ πάντων μάλιστα Πέτρῳ τῷ στρατηγῷ, ἐπηρεάζειν τοῖς ἐντυγχάνουσιν εὐπετῶς ἔχοντι. Ὁ δὲ Πέτρος οὗτος ὥρμητο μὲν ἐξ Ἀρζανηνῆς, ἣ ἐκτὸς Νυμφίου ποταμοῦ ἐστι, Περσῶν κατήκοος ἐκ παλαιοῦ οὖσα, πρὸς Ἰουστίνου δὲ βασιλέως ἔτι παῖς ὢν ἠνδραπόδιστο, ἡνίκα Ἰουστῖνος μετὰ τὴν Ἀμίδης ἅλωσιν ξὺν τῷ Κέλερος στρατῷ ἐσέβαλλεν ἐς τὴν Περσῶν γῆν. Φιλανθρωπίᾳ δὲ πολλῇ χρωμένου τοῦ κεκτημένου ἐς αὐτὸν ἐς γραμματιστοῦ ἐφοίτησε. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα Ἰουστίνου γραμματεὺς γέγονεν, ἐπεὶ δὲ Ἀναστασίου τετελευτηκότος Ἰουστῖνος τὴν βασιλείαν παρέλαβε Ῥωμαίων, ὁ Πέτρος στρατηγὸς γεγονὼς ἔς τε φιλοχρηματίαν εἴπερ τις ἄλλος ἐξώκειλε καὶ ἀβελτερίᾳ πολλῇ ἐς ἅπαντας ἐχρῆτο. Ὕστερον δὲ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἄλλους τε ἐς Λαζικὴν ἄρχοντας ἔπεμψε καὶ Ἰωάννην, ὃν Τζίβον ἐκάλουν, ἄνδρα ἐξ ἀφανῶν μὲν καὶ ἀδόξων ἀρχὴν γεγονότα, ἐς στρατηγίαν δὲ ἀναβεβηκότα κατ´ ἄλλο οὐδὲν ἢ ὅτι πονηρότατός τε ἦν ἀνθρώπων ἁπάντων καὶ πόρους χρημάτων ἀδίκους ἱκανώτατος ἐξευρεῖν. Ὃς δὴ ἅπαντα ἔσφηλέ τε καὶ συνετάραξε τὰ Ῥωμαίων τε καὶ Λαζῶν πράγματα. Οὗτος καὶ βασιλέα Ἰουστινιανὸν πόλιν ἀνέπεισεν ἐπιθαλασσίαν, Πέτραν ὄνομα, ἐν Λαζοῖς δείμασθαι· ἐνταῦθά τε ὥσπερ ἐν ἀκροπόλει καθήμενος ἦγέ τε καὶ ἔφερε τὰ Λαζῶν πράγματα. Τούς τε γὰρ ἅλας καὶ ὅσα ἄλλα φορτία Λαζοῖς ἀναγκαῖα ἐδόκει εἶναι, οὐκέτι φέρειν ἐς γῆν τὴν Κολχίδα τοῖς ἐμπόροις ἐξῆν, ἢ ἄλλοθι ἐνθένδε ὠνεῖσθαι, ἀλλ´ ἐν Πέτρᾳ ξυστησάμενος τὸ δὴ καλούμενον μονοπώλιον αὐτὸς κάπηλός τε καὶ ξυμπάσης τῆς περὶ ταῦτα ἐργασίας ἐπιστάτης ἐγίγνετο, ἅπαντα ὠνούμενός τε καὶ ἀποδιδόμενος Κόλχοις, οὐχ ᾗπερ εἴθιστο, ἀλλ´ ᾗπερ ἐξῆν. Ἅμα δὲ καὶ ἄλλως οἱ βάρβαροι ἤχθοντο ἐπιχωριάζοντι αὐτοῖς οὐκ εἰωθὸς πρότερον τῷ Ῥωμαίων στρατῷ. Ἃ δὴ οὐκέτι φέρειν οἷοί τε ὄντες Πέρσαις τε καὶ Χοσρόῃ προσχωρεῖν ἔγνωσαν,

3 πρέσβεις τε αὐτίκα τοὺς ταῦτα διαπραξομένους κρύφα Ῥωμαίων παρ´ αὐτοὺς ἔπεμψαν. Οἷς δὴ εἴρητο τὰ πιστὰ πρὸς Χοσρόου λαβοῦσιν, ὅτι γε οὔποτε Λαζοὺς ἄκοντας ἐκδώσει Ῥωμαίοις, οὕτω δὴ αὐτὸν ξὺν τῷ Περσῶν στρατῷ ἐς τὴν χώραν ἐπαγαγέσθαι. Ἀφικόμενοι τοίνυν ἐς Πέρσας οἱ πρέσβεις καὶ Χοσρόῃ λάθρα ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

„Εἴ „τινας καὶ ἄλλους ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου τῶν μὲν οἰκείων ἀποστάντας ὅντινα δὴ τρόπον, ἀνδράσι δὲ τὸ παράπαν ἀγνῶσι προσκεχωρηκότας οὐ δέον αὖθις εὖ ποιοῦσα ἡ τύχη ὡς μάλιστα ἀσμένους ἐπὶ τοὺς πρὶν ἐπανήγαγεν ἐπιτηδείους, τοιούτους δή τινας καὶ Λαζοὺς, ὦ μέγιστε βασιλεῦ, νόμιζε εἶναι. Κόλχοι γὰρ Πέρσαις σύμμαχοι τὸ ἀνέκαθεν ὄντες πολλά τε εἰργάσαντο αὐτοὺς ἀγαθὰ καὶ αὐτοὶ ἔπαθον· ὧν δὴ ἐν γράμμασι μνημεῖα πολλὰ ἡμεῖς τε ἔχομεν κἀν τοῖς βασιλείοις τοῖς σοῖς ἐς τὸ παρὸν διασώζεται. Χρόνῳ δὲ ὕστερον τοῖς ἡμετέροις προγόνοις τετύχηκεν εἴτε παρ´ ὑμῶν ἀμεληθεῖσιν εἴτε ἄλλου του ἕνεκα (οὐ γὰρ ἔχομέν τι σαφὲς περὶ τούτων εἰδέναι) Ῥωμαίοις ἐνσπόνδοις γενέσθαι. Καὶ νῦν ἡμεῖς τε καὶ ὁ Λαζικῆς βασιλεὺς δίδομεν Πέρσαις ἡμᾶς τε αὐτοὺς καὶ γῆν τὴν ἡμετέραν ὅ τι βούλοισθε χρῆσθαι. Δεόμεθα δὲ ὑμῶν οὑτωσὶ σκοπεῖσθαι περὶ ἡμῶν· εἰ μὲν οὐδὲν πρὸς Ῥωμαίων πεπονθότες δεινὸν, ἀλλ´ ἀγνωμοσύνῃ ἐχόμενοι κεχωρήκαμεν εἰς ὑμᾶς, τήνδε ἡμῶν εὐθὺς ἀποσείσασθε τὴν ἱκετείαν, οὐδὲ ὑμῖν ποτε πιστοὺς ἔσεσθαι Κόλχους οἰόμενοι (φιλίας γὰρ διαλελυμένης ὁ τρόπος τῆς μετ´ ἐκείνην πρὸς ἑτέρους καθισταμένης ἔλεγχος γίγνεται)· εἰ δὲ λόγῳ μὲν φίλοι Ῥωμαίων, ἔργῳ δὲ ἀνδράποδα γεγονότες πιστὰ, ἔργα πεπόνθαμεν πρὸς τῶν ἐφ´ ἡμῖν τετυραννηκότων ἀνόσια, δέξασθε μὲν ἡμᾶς τοὺς πρόσθε ξυμμάχους, κτήσασθε δὲ δούλους οἷς φίλοις ἐχρῆσθε, μισήσατε δὲ τυραννίδα πικρὰν οὕτως ἡμῖν ἐν γειτόνων ἐγηγερμένην, τῆς δικαιοσύνης ἄξια πράσσοντες, ἣν περιστέλλειν ἀεὶ πάτριον Πέρσαις. Οὐ γὰρ ὁ μηδὲν αὐτὸς ἀδικῶν γίκαιος, εἰ μὴ καὶ τοὺς ὑφ´ ἑτέρων ἀδικουμένους ἔχων ἐν ἐξουσίᾳ ῥύεσθαι πέφυκεν. Ἔνια δὲ εἰπεῖν ὧν τετολμήκασιν οἱ κατάρατοι Ῥωμαῖοι καθ´ ἡμῶν ἄξιον. Τῷ μὲν γὰρ ἡμετέρῳ βασιλεῖ τὸ σχῆμα μόνον τῆς βασιλείας ἀπολιπόντες αὐτοὶ τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἔργων ἀφῄρηνται, καὶ κάθηται βασιλεὺς ἐν ὑπηρέτου μοίρᾳ, τὸν ἐπιτάττοντα στρατηγὸν δεδιώς· στρατιᾶς δὲ ἡμῖν ἐπέστησαν πλῆθος, οὐχ ὅπως τὴν χώραν ἀπὸ τῶν ἐνοχλούντων φρουρήσουσιν (οὐ γὰρ οὐδέ τις τῶν ὁμόρων ἡμᾶς πλήν γε δὴ Ῥωμαίων ἠνώχλησεν), ἀλλ´ ὅπως ἡμᾶς ὥσπερ ἐν δεσμωτηρίῳ καθείρξαντες κύριοι τῶν ἡμετέρων γενήσονται. Λογισάμενοι δὲ συντομωτέραν ποιήσασθαι τὴν τῶν ἡμῖν ὑπαρχόντων ἀφαίρεσιν, ὅρα, ὦ βασιλεῦ, ἐς ὁποίαν τινὰ ἔννοιαν ἦλθον· τῶν ἐπιτηδείων ἃ μὲν περιττὰ παρ´ ἐκείνοις εἶναι τετύχηκεν, ἀναγκάζουσιν οὐχ ἑκόντας ὠνεῖσθαι Λαζοὺς, ὅσα δὲ αὐτοῖς χρησιμώτατα φέρειν Λαζικὴ πέφυκεν, οἵδε ἀξιοῦσι δῆθεν τῷ λόγῳ παρ´ ἡμῶν πρίασθαι, τιμῆς ἑκατέρωθι γνώμῃ τῶν κρατούντων ὁριζομένης. Οὕτω τε ξὺν τοῖς ἀναγκαίοις ἅπαν ἀφαιροῦνται τὸ χρυσίον ἡμᾶς, ὀνόματι μὲν τῷ τῆς ἐμπορίας εὐπρεπεῖ χρώμενοι, ἔργῳ δὲ ἡμᾶς ὡς ἔνι μάλιστα βιαζόμενοι. Ἐφέστηκέ τε ἡμῖν ἄρχων κάπηλος, τὴν ἡμετέραν ἀπορίαν ἐργασίαν τινὰ τῇ τῆς ἀρχῆς ἐξουσίᾳ πεποιημένος. Ἡ μὲν οὖν τῆς ἀποστάσεως αἰτία τοιαύτη τις οὖσα τὸ δίκαιον ἐφ´ ἑαυτῆς ἔχει· ὅσα δὲ ὑμῖν αὐτοῖς ξύμφορα ἔσται, δεχομένοις τὴν Λαζῶν δέησιν, αὐτίκα ἐροῦμεν. Τῇ Περσῶν ἀρχῇ βασιλείαν ἀρχαιοτάτην προσθήσετε, μηκυνόμενόν τε ἀπ´ αὐτῆς ἕξετε τὸ τῆς ἡγεμονίας ἀξίωμα, μετεῖναι δὲ τῆς Ῥωμαίων θαλάσσης ὑμῖν διὰ τῆς ἡμετέρας ξυμβήσεται χώρας, ἐν ᾗ πλοῖά σοι, ὦ βασιλεῦ, ναυπηγουμένῳ βατὸν οὐδενὶ πόνῳ τὸ ἐν Βυζαντίῳ παλάτιον ἔσται. Μεταξὺ γὰρ ἐναντίωμα οὐδέν ἐστι. Προσθείη δ´ ἄν τις ὡς καὶ ληίζεσθαι τοὺς ὁμόρους βαρβάρους τὴν Ῥωμαίων γῆν ἀνὰ πᾶν ἔτος ἐφ´ ὑμῖν κείσεται. Ὄρεσι γὰρ τοῖς Καυκασίοις ἐπιτείχισμα μέχρι τοῦδε γεγονέναι τὴν Λαζῶν χώραν πάντως που καὶ ὑμεῖς ξυνεπίστασθε. Ἡγουμένου τοίνυν τοῦ δικαίου, προσόντος δὲ τοῦ ξυμφέροντος, τὸ μὴ οὐχὶ τοὺς λόγους προσέσθαι οὐδεμιᾶς ἂν εὐβουλίας οἰόμεθα εἶναι.“

Τοσαῦτα μὲν οἱ πρέσβεις εἶπον.

4 Χοσρόης δὲ τοῖς λόγοις ἡσθεὶς ἀμύνειν τε Λαζοῖς ὡμολόγησε καὶ τῶν πρέσβεων ἐπυνθάνετο εἴ οἱ στρατῷ μεγάλῳ ἐς γῆν τὴν Κολχίδα ἰέναι δυνατὰ εἴη. Πολλῶν γὰρ ἀπαγγελλόντων ἔφασκεν ἀκηκοέναι τὰ πρότερα δύσοδον ἐπιεικῶς καὶ ἀνδρὶ εὐζώνῳ τὴν χώραν εἶναι, κρημνώδη τε ὑπερφυῶς οὖσαν καὶ δένδροις συχνοῖς τε καὶ ἀμφιλαφέσιν ἐπὶ μακρότατον συνεχομένην. Οἱ δέ οἱ ἰσχυρίζοντο παντὶ τῷ Περσῶν στρατῷ τὴν ἐκείνῃ ὁδὸν εὐπετῆ ἔσεσθαι, τέμνουσι μὲν τὰ δένδρα, ἐς δὲ τῶν κρημνῶν τὰς δυσχωρίας αὐτὰ ἐμβαλλομένοις. Καὶ αὐτοὶ ὡμολόγουν τῆς τε ὁδοῦ ἡγεμόνες καὶ τοῦ ἔργου τούτου Πέρσαις ἔσεσθαι {πρόπονοι}. Ταύτῃ ὁ Χοσρόης ἐπηρμένος τῇ ὑποθήκῃ στρατιάν τε πολλὴν ἤγειρε καὶ τὰ ἐς τὴν ἔφοδον ἐξηρτύετο, οὔτε τὸ βούλευμα ἐς Πέρσας ἐξενεγκὼν, πλήν γε δὴ οἷς τὰ ἀπόρρητα κοινολογεῖσθαι μόνοις εἰώθει, καὶ τοῖς πρέσβεσιν ἐπαγγείλας ὅπως τὰ πρασσόμενα μηδενὶ φράσωσιν, ἀλλ´ ἐς Ἰβηρίαν τῷ λόγῳ ἐστέλλετο, ὡς τὰ τῇδε καταστησόμενος πράγματα· ἔθνος γὰρ Οὐννικὸν ἐνταῦθά πη ἐπισκῆψαι τῇ Περσῶν ἀρχῇ ἐπεφήμιζεν. Οιεῖ.

CHAPITRE XV.

1. Les Rois des Laziens recevaient autrefois la couronne des mains de l'Empereur romain, 2. Les Laziens maltraités, par les commandant des troupes romaines Pierre et Jean. 3. Ils envoient des ambassadeurs qui haranguent Chosroes, et lui demandent la protection. 4. Chosroes la leur promet.

1.  Chosroes conduisait des troupes vers la Colchide, à la sollicitation des Laziens, pour le sujet que je vais dire. Les Laziens habitaient autrefois dans la Colchide, et obéissaient aux Romains. Ce n'est pas qu'ils leur payassent de tribut, ni d'autre redevance : Mais quand leur Roi était mort, son successeur recevait de la main de l'Empereur les marques de la dignité royale ; afin qu'il gardât avec ses troupes les forteresses du pays, et qu'il s'opposât à l'inondation des Huns, qui descendant du Causase, se répandaient au travers de la Lazique sur les terres de l'Empire. Mais bien qu'ils gardassent ainsi les avenues, ils ne recevaient toutefois des Romains ni troupes, ni argent et ils n'étaient point obligés de les suivre dans les expéditions militaires. Ils entretenaient commerce par mer avec les Romains du Pont, et leur donnaient des peaux et des esclaves, en échange du blé et du sel qu'ils recevaient d'eux.

2. Depuis que ce que j'ai raconté dans le livre précédent, touchant Gyrgène Roi des Ibériens, fut arrivé, les soldats romains commencement à demeurer dans le pays des Laziens, et à leur être fort à charge, et surtout leur commandant nommé Pierre, qui était un homme orgueilleux et violent. Il était d'Arzanéne, qui est une ville bâtie sur le bord du fleuve Nymphius, et de l'obéissance des Perses. Il fut emmené prisonnier dès son enfance, lorsque Justin, après avoir pris la ville d'Amide, fit irruption sur les terres de ces Barbares. Il eut le bonheur de trouver un maître, qui le fit si bien élever, qu'il devint capable d'être secrétaire de Justin. Ce prince étant depuis parvenu à l'Empire, après la mort d'Anastase, il lui donna une charge de capitaine, que l'avidité insatiable de son avarice lui fit exercer avec d'horribles cruautés. Justinien envoya depuis dans le pays des Laziens d'autres commandants, et surtout un nommé Jean, surnommé Tzibès. Cet homme, qui était de basse naissance, et qui jusqu'alors était demeuré inconnu, ne s'éleva aux charges que par son mauvais naturel, et par l'adresse extraordinaire qu'il avait d'inventer de nouvelles fortes d'impositions. Ce fut lui qui ruina les affaires des Romains et des Laziens, en persuadant à l'Empereur de bâtir dans la Lazique une ville nommée Pétra, où il pût demeurer comme dans une citadelle, pour enlever tous les biens de ces misérables peuples. Il ne permettent pas aux marchands d'acheter ailleurs du sel, et d'autres provisions nécessaires, pour les porter dans la Colchide. Il avait établi un monopole, et s'était rendu seul arbitre du commerce, achetant tout, et le revendant, non pas au prix accoutumé, mais au prix qu'il lui plaisait. Ces peuples se plaignaient encore de ce que les soldats romains ne vivaient pas avec eux comme auparavant; tellement que ne pouvant plus souffrir tant de mauvais traitements, ils se résolurent de se donner à Chosroes.

3. Ils lui envoyèrent pour ce sujet des ambassadeurs, à qui ils donnèrent ordre de prendre sa parole, que jamais il ne les livrerait aux Romains, et de ne revenir qu'avec le secours qu'il leur donnerait. Ces ambassadeurs ayant été introduits secrètement en présence de Chosroes, lui dirent.

S'il s'est jamais trouvé des gens, qui après s'être séparé de leurs alliés, et s'être mis entre les mains de leurs propres ennemis, aient été comme ramenés par un bonheur extraordinaire à leur première alliance, c'est aux Laziens que cet avantage est arrivé. Il y a plusieurs siècles que les Colques étaient amis des Perses. Ils leur ont rendu de bons offices, et en ont reçu d'eux, desquels nous avons des preuves, comme vous en conservez aussi chez vous. Depuis ce temps-là, soit que vous eussiez méprisé nos ancêtres, ou pour quelque autre raison, car nous n'en ayons point de lumière, ils ont fait alliance avec les Romains. Maintenant le Roi des Laziens se soumet à votre puissance, et nous nous y soumettons, pour disposer de nous et de notre pays, comme il vous plaira. Nous vous supplions d'examiner la justice de nos plaintes avec la dernière rigueur et si vous trouvez que les Romains ne nous aient point maltraités, rejetez nos prières et ne refusez notre alliance. Une amitié violée peut faire juger de quelle manière l'on en entretiendra une seconde. Mais si vous reconnaissez clairement que nous n'avons été les amis des Romains qu'en apparence, qu'en effet nous en avons été les esclaves, et des esclaves qui ont conserve une inviolable fidélité aux plus cruels de tous les maîtres : Recevez-nous, s'il vous plaît, comme vos anciens alliés, qui vous seront à l'avenir fort soumis. Quand vous haïssez la tyrannie que nos voisins exercent, vous suivez les sentiments de la justice, qui vous est si ordinaire et si naturelle. Car il est certain que pour être juste, il ne suffit pas de ne point commettre d'injustice, mais qu'il faut encore délivrer ceux qui la souffrent. Il est à propos que nous représentions ici les violences, dont les Romains ont usé contre nous. Ils n'ont laissé à notre Roi que l'ombre de la Royauté, et leur Empereur a usurpé toute la puissance. Ils nous ont contraint de recevoir des garnisons, non pas pour repousser nos ennemis, mais pour investir nos villes, et pour piller nos maisons. Considérez, s'il vous plaît, les artifices qu'ils ont inventés touchant le débit des vivres. Ils nous obligent d'acheter, malgré nous, ce qu'ils ont de superflu, et de leur vendre ce qui leur est nécessaire. Leurs officiers mettent seuls le prix à toutes choses selon leur caprice.  Ainsi sous un titre honnête de commerce, ils se rendent maîtres de nos marchandises et de notre argent, par la plus odieuse de toutes les violences. Le gouverneur est un négociant, qui emploie toute l'autorité de sa charge, pour trafiquer de notre misère. Voilà la raison de notre rupture, qui est aussi conforme à la justice qu'à la vérité. Permettez-nous de vous faire voir maintenant les avantages qui vous reviendront, de nous accorder ce que nous vous demandons. Vous ajouterez un royaume entier à celui des Perses, et vous augmenterez, de beaucoup l'étendue de votre domination. Vous viendrez par notre pays au bord de la mer, qui vous portera jusques dans le palais de Constantinople. De plus, il vous sera aisé de faire inonder les terres des Romains, par un déluge de Barbares. Car vous savez que la Colchide a toujours servi comme de rempart contre les Nations qui habitent le Caucase. Vous voyez donc que la prudence désire que vous acceptiez des offres, que l'équité précède, et que l'utilité accompagne.

Voilà ce que dirent les ambassadeurs.

4. Chosroes fort réjoui de leur discours, promit d'assister les Laziens, et demanda s'il pouvait traverser la Colchide avec une grande armée, d'autant qu'il avait ouï dire, que les forêts et les rochers en rendaient les chemins si étroits, qu'un homme vêtu à là légère avait peine d'y passer. Ils répondirent qu'il y avait moyen de faire un passage, pourvu que l'on eût des hommes pour couper les arbres, et pour combler les précipices. Qu'ils se chargeraient du soin de servir de guides à l'armée. Chosroes animé par cet avis, leva force troupes, et dissimula son dessein, feignant de se préparer à un voyage pour l'Ibérie, où il y avait des différends à terminer, et où le bruit courait que les Huns devient venir fondre.

 

 

 

[2,16] 1 Ἐν τούτῳ δὲ γενόμενος Βελισάριος ἐν Μεσοποταμίᾳ πανταχόθεν τὸν στρατὸν ἤγειρε, καί τινας ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐπὶ κατασκοπῇ ἔπεμπεν. Αὐτὸς δὲ τοῖς πολεμίοις ἐνταῦθα ὑπαντιάσαι βουλόμενος, ἤν τινα ἐσβολὴν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν αὖθις ποιήσωνται, διεῖπέ τε αὐτοῦ καὶ διεκόσμει τοὺς στρατιώτας, γυμνούς τε καὶ ἀνόπλους ἐπὶ πλεῖστον ὄντας, κατωρρωδηκότας τὸ Περσῶν ὄνομα. Οἱ μὲν οὖν κατάσκοποι ἐπανήκοντες οὐδεμίαν τῶν πολεμίων ἰσχυρίζοντο ἐν τῷ παρόντι ἐσβολὴν ἔσεσθαι· πολέμου γὰρ Οὐννικοῦ ἀσχολίαν Χοσρόῃ ἑτέρωθι εἶναι. Βελισάριος δὲ ταῦτα ἀκούσας παντὶ τῷ στρατῷ αὐτίκα ἐσβάλλειν ἐς τῶν πολεμίων τὴν γῆν ἤθελε. Καί οἱ Ἀρέθας τε ξὺν πολλῷ στρατῷ Σαρακηνῶν ἦλθε καὶ βασιλεὺς γράμματα γράψας ἐσβάλλειν κατὰ τάχος ἐς τὴν πολεμίων ἐπέστελλε γῆν. ξυγκαλέσας οὖν ἅπαντας τοὺς ἄρχοντας ἐν Δάρας ἔλεξε τοιάδε

2 „Ἅπαντας ὑμᾶς, ὦ ξυνάρχοντες, πολέμων πολλῶν ἐμπείρους οἶδα, ξυνήγαγόν τε ἐν τῷ παρόντι, οὐχ ὅπως ὑπομνήσας ἢ παραίνεσίν τινα ποιησάμενος τὴν ὑμετέραν γνώμην ἐπὶ τοὺς πολεμίους ὁρμήσω (οὐ γὰρ λόγου δεῖσθαι ὑμᾶς τοῦ ἐς εὐτολμίαν ἐνάγοντος οἶμαι), ἀλλ´ ὅπως ξυμβουλήν τινα ἔν γε ἡμῖν αὐτοῖς ποιησάμενοι ἑλώμεθα μᾶλλον ἅπερ ἂν δοκῇ βέλτιστά τε καὶ ἄριστα τοῖς βασιλέως πράγμασιν εἶναι. Πόλεμος γὰρ εὐβουλίᾳ πάντων μάλιστα κατορθοῦσθαι φιλεῖ. Δεῖ δὲ τοὺς ἐς βουλὴν καθισταμένους αἰδοῦς τε καὶ φόβου παντάπασιν ἐλευθέραν ποιεῖσθαι τὴν γνώμην. Ὅ τε γὰρ φόβος, ἀεὶ τοὺς αὐτῷ περιπεπτωκότας ἐκπλήσσων, οὐκ ἐᾷ τὴν διάνοιαν ἑλέσθαι τὰ κρείσσω, ἥ τε αἰδὼς ἐπισκιάζουσα τοῖς δόξασιν εἶναι ἀμείνοσιν ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ἐκφέρει τὴν γνῶσιν. Εἴ τι τοίνυν ἢ βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ ἢ ἐμοὶ βεβουλεῦσθαι ὑπὲρ τῶν παρόντων δοκεῖ, μηδὲν ὑμᾶς τοῦτο εἰσίτω. Ὁ μὲν γὰρ μακράν που ἀπολελειμμένος τῶν πρασσομένων οὐκ ἔχει τοῖς καιροῖς ἁρμόσαι τὰς πράξεις· ὥστε φόβος οὐδεὶς ἀπ´ ἐναντίας αὐτῷ ἰόντας τὰ ξυνοίσοντα ἐργάζεσθαι τοῖς αὐτοῦ πράγμασιν. Ἐμὲ δὲ ἄνθρωπόν τε ὄντα καὶ χρόνῳ μακρῷ ἐκ τῶν ἑσπερίων ἐνταῦθα ἐλθόντα μὴ οὐχὶ διαλαθεῖν τι τῶν δεόντων ἀδύνατον. Ὥστε οὐδὲν τὴν ἐμὴν γνώμην αἰδεσθέντας ὑμᾶς προσήκει διαρρήδην εἰπεῖν ὅσα ἂν ξυνοίσειν ἡμῖν τε αὐτοῖς καὶ βασιλεῖ μέλλῃ. Τὸ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐνθάδε ἥκομεν, ὦ ξυνάρχοντες, ὡς διακωλύσοντες τὸν πολέμιον ἐσβολήν τινα ἐς τὴν ἡμετέραν ποιήσασθαι, νῦν δὲ τῶν πραγμάτων ἡμῖν ἄμεινον ἢ κατ´ ἐλπίδας κεχωρηκότων πάρεστι περὶ τῆς ἐκείνου βουλεύεσθαι. Ἐφ´ ᾧ δὴ ξυνειλεγμένους ὑμᾶς δίκαιον, οἶμαι, οὐδὲν ὑποστειλαμένους εἰπεῖν ἅπερ ἂν ἄριστά τε δοκῇ καὶ ξυμφορώτατα ἑκάστῳ εἶναι.“

Βελισάριος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Πέτρος δὲ καὶ Βούζης ἐξηγεῖσθαι τῷ στρατῷ οὐδὲν μελλήσοντα ἐπὶ τὴν πολεμίαν ἐκέλευον. Ὧν δὴ τῇ γνώμῃ εἵποντο εὐθὺς ὁ ξύλλογος ἅπας. Ῥεκίθαγγος μέντοι καὶ Θεόκτιστος, οἱ τῶν ἐν Λιβάνῳ στρατιωτῶν ἄρχοντες,

ταὐτὰ μὲν τοῖς ἄλλοις ἀμφὶ τῇ ἐσβολῇ βούλεσθαι καὶ αὐτοὶ ἔφασαν, δεδιέναι δὲ μὴ σφῶν ἐκλελοιπότων τά τε ἐπὶ Φοινίκης καὶ Συρίας χωρία κατ´ ἐξουσίαν μὲν Ἀλαμούνδαρος ταῦτα ληίζηται, βασιλεὺς δὲ σφᾶς δι´ ὀργῆς ἔχοι, ἅτε οὐ φυλάξαντας ἀδῄωτον τὴν χώραν ἧς ἦρχον,

καὶ δι´ αὐτὸ συνεισβάλλειν τῷ ἄλλῳ στρατῷ οὐδαμῆ ἤθελον. Βελισάριος δὲ τὼ ἄνδρε τούτω ὡς ἥκιστα ἀληθῆ οἴεσθαι ἔλεγε.

Τοῦ γὰρ καιροῦ τροπὰς θερινὰς εἶναι. Ταύτης δὲ τῆς ὥρας δύο μάλιστα μῆνας ἀνάθημα τῷ σφετέρῳ θεῷ Σαρακηνοὺς ἐς ἀεὶ φέροντας ἐν ταύτῃ ἐπιδρομῇ τινι οὔποτε χρῆσθαι ἐς γῆν ἀλλοτρίαν.

Διὸ δὴ ἑξήκοντα ἡμερῶν ὁμολογήσας ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἄμφω ἀφήσειν, ἐκέλευε καὶ αὐτοὺς ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἕπεσθαι. Βελισάριος μὲν οὖν τὰ ἐς τὴν ἐσβολὴν σπουδῇ πολλῇ ἐξηρτύετο..

CHAPITRE XVI.

I. Bélisaire lève des soldats, envoie des espions et prépare à la guerre 2. Il harangue les gens de commandement, et délibère avec eux.

1.  Bélisaire amassait cependant toutes ses troupes dans la Mésopotamie, et envoyait des coureurs, pour découvrir ce qui se faisait dans la Perse. Comme il avait dessein de s'opposer aux ennemis, au cas qu'il leur prit envie d'entrer une seconde fois sur les terres de l'Empire, il équipait des soldats, qui manquaient presque tous d'armes et d*habits, et qui tremblaient au seul nom des Perses. Quand les coureurs furent revenus, et qu'ils eurent assuré que les ennemis ne songeaient pas à attaquer les Romains et que Chosroes était occupé contre les Huns, Bélisiare résolut d'aller fourrager leurs terres. Le renfort qu'il reçût d'Aréthas, qui lui amena des compagnies de Sarrasins et l'ordre de Justinien, qui lui commandait de se hâter, l'obligèrent d'assembler les gens de commandement dans la ville de Dara, et de leur parler en ces termes.

2. Comme je sais que vous avez tous une grande expérience dans la guerre, ce n'est pas pour vous faire une harangue, et pour animer vos courages que je vous ai assemblés, mais c*est pour délibérer des moyens qui vous sembleront plus avantageux à l'Etat. C'est principalement de la sagesse des conseils que dépend la prospérité des armes. Pour prendre une bonne résolution, il faut être dégagé de crainte et de honte. Quand la crainte s'est une fois emparée de l'esprit, elle l'empêche de connaître le bon avis. La honte n'empêche pas de le connaître, mais après qu'il a été connu, elle le couvre comme d'un voile qui en dérobe la vue, et elle porte l'esprit à un autre avis tout contraire. Je vous prie donc de vous délivrer de ces deux passions, afin de me donner le conseil que vous jugerez le plus utile pour les intérêts de Justinien, et pour les miens. Comme ce prince est éloigné, il ne peut accommoder ses ordres aux occurrences qui surviennent.  C'est pourquoi vous ne devez pas appréhender de vous éloigner de ses sentiments, puisqu'en vous en éloignant, vous ne laisserez pas de suivre ses intentions. Pour ce qui est de moi qui suis un homme, et qui puis me tromper, et qui étant venu ici de l'Occident, dois ignorer beaucoup de choses qu'il est à propos et y faire, je vous prie de n'avoir point d'égard à mon avis, et de proposer avec une entière liberté, ce qui vous paraîtra plus expédient pour le service de l'Empereur. Quand nous sommes arrivés, les capitaines et les autres chefs bornaient tous leurs desseins à s'opposer à l'interruption des ennemis. Mais maintenant que nos affaires sont dans un meilleur état que nous n'avions espéré, j'estime que nous pouvons délibérer si nous entrerons sur les terres de l'ennemi. Que chacun propose ce qu'il en pense

Bélisaire ayant parlé de la sorte, Pierre et Busès furent d'avis de mener l'armée dans le pays des Perses, et cet avis fut suivi de toutes les voir. Il n'y eut que Récitanque et Théodicte, capitaines des garnirons du Liban, qui dirent,

qu'ils jugeaient bien de même que les autres, qu'il était à propos d'entrer sur les terres des ennemis, mais que pour eux ils ne croyaient pas y devoir entrer, parce qu'ils appréhendaient qu'Almondare ne ravageât la Syrie et la Phénicie en leur absence, et que l'Empereur ne les blâmât d'avoir abandonné ces Provinces dont il leur avait confié la garde.

Voilà comment ils s'excusèrent de suivre le reste des troupes. Bélisaire leur remontra qu'ils se trompaient:

Que le solstice d'été étant arrivé, c'était la saison ou les Sarrasins avaient coutume de présenter des sacrifices à leurs Dieux durant deux mois, et que pendant ce temps-là ils ne faisaient point de guerre.

Il leur promit de plus, de les renvoyer dans quarante jours, et les fit ainsi résoudre à ne se point séparer des autres. Pour lui il prenait tous les soins possible d'amasser les provisions nécessaires.

 

 

 

[2,17] 1 Χοσρόης δὲ καὶ ὁ Μήδων στρατὸς, ἐπειδὴ τὴν Ἰβηρίαν ἀμείψαντες ἐν τοῖς τῆς Λαζικῆς ὁρίοις, τῶν πρέσβεων σφίσιν ἡγουμένων, ἐγένοντο, τὰ δένδρα οὐδενὸς ἀντιστατοῦντος ἐκτέμνοντες, ἅπερ ἐνταῦθα συχνά τε καὶ δεινῶς ἀμφιλαφῆ τε καὶ ὑψηλὰ ἐν χωρίοις κρημνώδεσιν ὄντα παντάπασιν ἄβατον τῇ στρατιᾷ τὴν χώραν ἐποίει, ταῦτά τε ἐς τὰς δυσχωρίας ἐρρίπτουν καὶ ὅλως εὐπετῆ τὴν ὁδὸν ἀπειργάζοντο. Ἀφικομένοις τε αὐτοῖς ἐς μέσην Κολχίδα (οὗ δὴ τά τε ἀμφὶ Μήδειαν καὶ Ἰάσονα οἱ ποιηταὶ γεγενῆσθαι μυθολογοῦσιν) ἐλθὼν Γουβάζης, ὁ Λαζῶν βασιλεὺς, προσεκύνησεν ἅτε δεσπότην Χοσρόην τὸν Καβάδου, αὑτόν τέ οἱ ξὺν τοῖς βασιλείοις καὶ Λαζικὴν ἐνδιδοὺς ἅπασαν.

2 Ἔστι δὲ Πέτρα πόλις ἐπιθαλασσία ἐν Κόλχοις, πρὸς τῷ Εὐξείνῳ καλουμένῳ πόντῳ, ἣν δὴ φαῦλόν τι χωρίον τὰ πρότερα οὖσαν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τῷ τε περιβόλῳ καὶ τῇ ἄλλῃ κατασκευῇ ἐχυράν τε καὶ ἄλλως ἐπιφανῆ κατεστήσατο. Ἐνταῦθα τὸ Ῥωμαίων στράτευμα εἶναι ξὺν τῷ Ἰωάννῃ μαθὼν ὁ Χοσρόης στρατιάν τε καὶ στρατηγὸν Ἀνιαβέδην ὡς αὐτοβοεὶ ἐξελοῦντας ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψε. Γνοὺς δὲ Ἰωάννης τὴν ἔφοδον οὔτε τοῦ περιβόλου τινὰ ἔξω γενέσθαι οὔτε ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων φανῆναι τοῖς πολεμίοις ἐκέλευσεν, ἀλλὰ πᾶν ἐξοπλίσας τὸ στράτευμα πλησίον που τῶν πυλῶν ἔστησεν, ἐπιστείλας σιγῇ ἔχεσθαι, μήτε ἦχον μήτε φωνὴν ἀφιέντας τινά. Οἱ γοῦν Πέρσαι ἄγχιστά που τοῦ περιβόλου γενόμενοι, ἐπεὶ οὐδὲν σφίσι πολέμιον οὔτε καθεωρᾶτο οὔτ´ ἠκούετο, ἔρημον ἀνδρῶν εἶναι τὴν πόλιν, Ῥωμαίων αὐτὴν ἐκλελοιπότων, ἐνόμιζον. Διὸ δὴ ἔτι μᾶλλον ἀμφὶ τὸν περίβολον ἦλθον, ὡς κλίμακας εὐθὺς, ἅτε οὐδενὸς ἀμυνομένου, ἐπιθήσοντες. Πολέμιόν τε οὐδὲν οὔτε ὁρῶντες οὔτε ἀκούοντες, πέμψαντες παρὰ Χοσρόην τὰ παρόντα σφίσιν ἐδήλουν. Καὶ ὃς τὸ μὲν πλεῖστον τοῦ στρατοῦ πέμψας πανταχόθεν ἀποπειρᾶσθαι τοῦ περιβόλου ἐκέλευε, κριῷ τε τῇ μηχανῇ ἀμφὶ τὰς πύλας χρῆσθαι τῶν τινι ἀρχόντων ἐπέστελλεν, ἐν δὲ τῷ λόφῳ καθήμενος, ὃς δὴ τῇ πόλει ὡς ἀγχοτάτω ἐπίκειται, θεατὴς τῶν πρασσομένων ἐγίνετο. Αὐτίκα δὲ Ῥωμαῖοι τάς τε πύλας ἀνέκλινον ἐκ τοῦ αἰφνιδίου καὶ ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες πλείστους τῶν πολεμίων διέφθειραν, καὶ μάλιστα τοὺς ἀμφὶ τὸν κριὸν τεταγμένους· οἱ δὲ λοιποὶ μόλις ξὺν τῷ στρατηγῷ διαφυγόντες ἐσώθησαν. Θυμῷ τε ὁ Χοσρόης ἐχόμενος Ἀνιαβέδην ἀνεσκολόπισεν, ἅτε καταστρατηγηθέντα πρὸς τοῦ Ἰωάννου, καπήλου τε καὶ ἀπολέμου τὸ παράπαν ἀνδρός. Τινὲς δὲ οὐκ Ἀνιαβέδην, ἀλλὰ τὸν ἄρχοντα, ὃς δὴ ἐφειστήκει τοῖς τὸν κριὸν ἐνεργοῦσιν, ἀνασκολοπισθῆναί φασιν. Αὐτὸς δὲ ἄρας παντὶ τῷ στρατῷ ἄγχιστά τε τοῦ Πέτρας περιβόλου ἀφίκετο καὶ στρατοπεδευσάμενος ἐς πολιορκίαν καθίστατο. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ κύκλῳ περιιὼν τὸν περίβολον, ἐπεὶ οὐ λίαν ἀξιόμαχον αὐτὸν ὑπώπτευσεν εἶναι, τειχομαχεῖν ἔγνω. Τό τε στράτευμα ὅλον ἐνταῦθα ἐπαγαγὼν ἔργου εἴχετο, καὶ τοξεύειν ἅπαντας ἐπὶ τὰς ἐπάλξεις ἐκέλευε. Ῥωμαῖοι δὲ ἀμυνόμενοι ταῖς τε μηχαναῖς καὶ πᾶσιν ἐχρῶντο τοξεύμασι. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα Πέρσαι, καίπερ συχνὰ κομιδῆ βάλλοντες, ὀλίγα τε Ῥωμαίους ἐλύπουν καὶ πολλὰ πρὸς ἐκείνων, ἅτε ἀφ´ ὑψηλοῦ βαλλόμενοι, κακὰ ἔπασχον. Ἔπειτα δὲ (καὶ γὰρ ἔδει Πέτραν Χοσρόῃ ἁλῶναι) βληθεὶς Ἰωάννης τύχῃ τινὶ ἐς τὸν τράχηλον θνήσκει, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι ἐς ὀλιγωρίαν ἁπάντων κατέστησαν. Τότε μὲν οὖν οἱ βάρβαροι ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησαν· ἤδη γὰρ καὶ ξυνεσκόταζε· τῇ δὲ ὑστεραίᾳ διώρυχα ἐπὶ τὸν περίβολον ἐπενόουν τρόπῳ τοιῷδε.

3. Πέτρα ἡ πόλις πὴ μὲν ἐκ θαλάσσης ἀπρόσοδός ἐστι, πὴ δὲ ἐκ πετρῶν ἀποτόμων, αἳ ταύτῃ πανταχόθεν ἀνέχουσιν· ἀφ´ οὗ δὴ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔλαχε ταύτην. Μίαν δὲ εἴσοδον ἐν τῷ ὁμαλεῖ ἔχει, καὶ ταύτην οὐ λίαν εὐρεῖαν· κρημνοὶ γὰρ αὐτῆς ἐφ´ ἑκάτερα ἐξαίσιοι ἀποκρέμανται. Ἐνταῦθα προορώμενοι τὰ πρότερα οἱ τὴν πόλιν δειμάμενοι, μὴ σφίσι τὸ ἐκείνῃ τοῦ περιβόλου μέρος ἐπίμαχον εἴη, τείχη μακρὰ παρὰ τὸν κρημνὸν ἑκάτερον τῆς εἰσόδου ἐπὶ πλεῖστον πεποίηνται. Τούτων τε τῶν τειχῶν ἑκατέρωθι πύργους ἐτεκτήναντο δύο, οὐχ ᾗπερ εἰώθει, ἀλλὰ τρόπῳ ἑτέρῳ. Κενὸν γὰρ τὸ ἐν μέσῳ τῆς οἰκοδομίας χωρίον οὐδαμῆ εἴασαν, ἀλλ´ ὅλους ἐκ γῆς ἄχρι ἐς ὕψος μέγα τοὺς πύργους λίθοις παμμεγέθεσιν ἀλλήλων ἐχομένοις εἰργάσαντο, ὅπως δὴ κριῷ ἢ μηχανῇ ἄλλῃ ὡς ἥκιστα κατασείοιντο. Τὰ μὲν οὖν Πέτρας τοῦ περιβόλου ταύτῃ πη ἔχει. Πέρσαι δὲ λάθρα ἐς τὴν γῆν κατώρυχα ποιησάμενοι ἔνερθεν θατέρου τῶν πύργων ἐγένοντο, τῶν τε λίθων ἐνθένδε πολλοὺς ἐκφοροῦντες, ξύλα ἐς τὴν ἐκείνων ἐτίθεντο χώραν, ἅπερ ὀλίγῳ ὕστερον ἔκαυσαν. Ἥ τε φλὸξ κατὰ βραχὺ αἰρομένη διέθρυψε μὲν τὴν τῶν λίθων ἰσχὺν, ὅλον δὲ τὸν πύργον κατασείσασα ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐς τὸ ἔδαφος καθεῖλεν αὐτίκα. Ῥωμαῖοι δὲ, οἳ ἐν τῷ πύργῳ ἦσαν, τοσοῦτον τῶν ποιουμένων ᾔσθοντο πρότερον, ὅσον αὐτῷ μὴ ξυμπεσεῖν ἐς τὸ ἔδαφος, ἀλλὰ φυγόντες ἐντὸς τοῦ τῆς πόλεως περιβόλου γενέσθαι. Παρῆν, τε ἤδη τοῖς πολεμίοις ἐν τῷ ὁμαλεῖ τειχομαχοῦσι πόνῳ {ἐν} οὐδενὶ τὴν πόλιν κατὰ κράτος ἑλεῖν. Διὸ δὴ κατωρρωδηκότες Ῥωμαῖοι τοῖς βαρβάροις ἐς λόγους ἦλθον, καὶ τὰ πιστὰ ὑπέρ τε τῶν σωμάτων καὶ τῶν χρημάτων πρὸς Χοσρόου λαβόντες σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ὁμολογίᾳ παρέδοσαν. Οὕτω μὲν Πέτραν Χοσρόης εἷλε. Καὶ τὰ μὲν Ἰωάννου χρήματα λίαν ἁδρὰ εὑρὼν αὐτὸς ἔλαβε, τῶν δὲ ἄλλων οὐδενὸς οὔτε αὐτὸς οὔτε τις τῶν Περσῶν ἥψατο, ἀλλὰ Ῥωμαῖοι τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔχοντες τῷ Μήδων στρατῷ ἀνεμίγνυντο..

CHAPITRE ΧVII.

1.  Chosroes entre dans la Colchide, où il reçoit la soumission du roi Gubaze.  2.  Il assiège la ville de Pétré avec une perte notable des siens.  3.  Il la mine et la prend par composition.

1. Quand Chosroes eut passé l'Ibérie, et qu'il eut atteint les frontières de la Colchide, il commença à abattre les arbres, à remplir les précipices, et à s'ouvrir un chemin à travers des lieux, qui jusqu'alors avaient été inaccessibles. Lorsqu'il fut au milieu de la Colchide, cette contrée si célèbre par la fable de Médée et de Jason, le Roi Gubaze se vint prosterner devant lui, et lui remettre là couronne entre les mains.

2. Pétra n'était autrefois qu'un village sans nom, assis sur le rivage du Pont-Euxin, c'est maintenant une ville considérable de la Colchide, qui a été fortifiée et embellie par Justinien. Chosroes ayant appris qu'il y avait une garnison romaine, et un gouverneur nommé Jean, y envoya Aniavéde avec des troupes pour la prendre d'assaut. Lors que Jean fut averti de l'approche des ennemis, il défendit à ses soldats de sortir de la place, et même de se montrer au haut des murailles, et leur commanda de prendre les armes et de se tenir proche des portes, sans faire de bruit. Les Perses s'étant approchés, et ne voyant ni n'entendant point de gens de guerre, s'imaginèrent que la ville était abandonnée, et y dressèrent aussitôt des échelles, dans l'espérance d'y entrer sans peine. Chosroes en ayant eu avis, y envoya des troupes, et commanda de faire un effort extraordinaire pour emporter la place. Il donna aussi  ordre à un certain capitaine de dresser un bélier contre une des portes. Il était cependant sur une hauteur, d'où il regardait ce qui se passait. Les Romains ouvrirent soudain leurs portes, et firent une furieuse sortie sur les Perses, qu'ils mirent en fuite. Chosroes fit pendre Aniavéde pour s'être ainsi laissé surprendre, par un homme aussi grossier et aussi peu habile qu'était Jean. Quelques- uns disent que ce ne fut pas Aniavéde qu'il fit pendre,  mais un autre qui conduisait le bélier. Il commanda ensuite d'investir la place, et le lendemain il en forma le siège. Les Assiégeants tiraient incessamment, et les assiégés employaient toutes sortes de machines poux se défendre. D'abord ceux-ci incommodaient notablement leurs ennemis sans en être incommodés, à cause qu'ils avaient l'avantage de tirer du haut en bas. Mais leur gouverneur ayant été tué d'un coup de flèche, qu'il reçut à la gorge, ils tombèrent dans la dernière consternation ; et ce fut par un malheureux effet de la destinée qui rendait leur prise inévitable. Comme la nuit approchait, les Barbares se retirèrent dans leur camp, et le lendemain ils commencèrent une mine de cette manière.

3. La ville est entièrement inaccessible, tant du côté de la mer, que de celui des rochers. Il n'y a qu'une avenue très étroite entre deux montagnes. Ceux qui l'ont bâtie désirant de la fortifier de ce côté-là, ont fait un grand mur depuis une montagne jusqu'à l'autre, et aux deux bouts deux tours d'une pierre dure, et capable de résister au bélier. Les Perses minèrent une de ces tours; et après avoir détaché plusieurs pierres des fondements, les étalèrent et mirent le feu aux étais. Quand la flamme eut gagné le haut, elle fit si promptement tomber la tour, que les Romains, qui étaient dedans, n'eurent le loisir que d'en sortir. Après un si grand effet de la mine, les habitants, qui ne se pouvaient plus défendre, capitulèrent, et se rendirent à Chosroes, sur l'assurance qu'il leur donna, de leur conserver la vie et les biens. C'est ainsi que ce prince devint maître de Pétra, et des Trésors que Jean y avait laissés. Il ne toucha point aux biens des particuliers, et reçut seulement plusieurs soldats dans ses troupes.

 

 

 

[2,18] 1 Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριός τε καὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς, οὐδέν τι πεπυσμένοι ὧν ταύτῃ ἐπράσσετο, κόσμῳ πολλῷ ἐκ Δάρας πόλεως ἐπὶ Νίσιβιν ᾔεισαν. Ἐπειδὴ δὲ τῆς ὁδοῦ κατὰ μέσον ἐγένοντο, Βελισάριος μὲν ἐν δεξιᾷ τὸ στράτευμα ἦγεν, οὗ δὴ πηγαί τε ὑδάτων διαρκεῖς ἦσαν καὶ πεδίον ἅπασιν ἐνστρατοπεδεύσασθαι ἱκανῶς ἔχον. Ἐνταῦθά τε στρατόπεδον ἐκέλευε ποιεῖσθαι ὅσον ἀπὸ σταδίων δύο καὶ τεσσαράκοντα Νισίβιδος πόλεως. Οἱ δὲ ἄλλοι ξύμπαντες ἐν θαύματι μεγάλῳ ἐποιοῦντο, ὅτι δὴ οὐκ ἄγχιστά πη ἐθέλοι τοῦ περιβόλου στρατοπεδεύεσθαι, τινὲς δὲ ὡς ἥκιστά οἱ ἕπεσθαι ἤθελον. Διὸ δὴ Βελισάριος τῶν ἀρχόντων τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν οὖσιν ἔλεξεν ὧδε

2 „Ἐμοὶ μὲν οὐκ ἦν βουλομένῳ ἐς ἅπαντας ὅσα γινώσκω ἐξενεγκεῖν. Λόγος γὰρ ἐν στρατοπέδῳ περιφερόμενος οὐκ οἶδε τηρεῖν τὰ ἀπόρρητα, ἐπεὶ κατὰ βραχὺ προϊὼν μέχρι καὶ ἐς τοὺς πολεμίους ἐκφέρεται. Ὁρῶν δὲ τούς τε πολλοὺς ὑμῶν ἀταξίᾳ πολλῇ εἴκοντας καὶ αὐτὸν ἕκαστον αὐτοκράτορα τοῦ πολέμου ἐθέλοντα εἶναι, λέξω τανῦν ἐν ὑμῖν ὅσα χρῆν σιωπᾶν, ἐκεῖνο μέντοι πρότερον ὑπειπὼν, ὡς πολλῶν ἐν στρατιᾷ γνώμῃ αὐτονόμῳ χρωμένων γενέσθαι τι τῶν δεόντων ἀδύνατον. Οἶμαι τοίνυν Χοσρόην ἐφ´ ἑτέρους ἰόντα βαρβάρους ὡς ἥκιστα φυλακῆς τινος αὐτάρκους χωρὶς τὴν οἰκείαν ἀπολιπεῖν γῆν, ἄλλως τε καὶ τήνδε τὴν πόλιν, ἣ πρώτη τε τυγχάνει οὖσα καὶ πάσης τῆς ἐκείνου γῆς προβεβλημένη. Ἐν ᾗ στρατιώτας εὖ οἶδα ὅτι τοσούτους τε τὸ πλῆθος καὶ τοιούτους τὴν ἀρετὴν κατεστήσατο ὥστε ἱκανοὺς εἶναι ταῖς παρ´ ἡμῶν ἐφόδοις ἐμποδὼν στήσεσθαι. Καὶ τὸ παράδειγμα ἐγγύθεν ὑμῖν. Ναβέδην γὰρ στρατηγὸν τούτοις ἐπέστησεν, ὃς δὴ μετά γε τὸν Χοσρόην αὐτὸν δόξῃ τε καὶ τῷ ἄλλῳ ἀξιώματι πρῶτος ἐν Πέρσαις εἶναι δοκεῖ. Ὃν ἔγωγε οἶμαι καὶ ἀποπειράσεσθαι τῆς ἡμετέρας δυνάμεως καὶ τὴν πάροδον ἡμῖν οὐδενὶ ἄλλῳ τρόπῳ ἢ μάχῃ τινὶ πρὸς ἡμῶν ἡσσηθέντα ἐνδώσειν. Εἰ μὲν οὖν ἄγχιστά που τῆς πόλεως ἡ ξυμβολὴ εἴη, οὐκ ἐκ τοῦ ἀντιπάλου ἡμῖν τε καὶ Πέρσαις ὁ ἀγὼν ἔσται. Αὐτοὶ γὰρ ἐκ τοῦ ἐχυροῦ ἐπεξιόντες εὐημερήσαντές τε, ἂν οὕτω τύχῃ, ἐπὶ πλεῖστον θαρρήσουσιν ἐπιθήσεσθαι καὶ ἡσσηθέντες εὐπετῶς διαφεύξονται τὴν ἡμετέραν ἐπίθεσιν. Δι´ ὀλίγου γὰρ ἡμῖν ἡ δίωξις ἔσται καὶ τῇ πόλει ἐνθένδε οὐδὲν γενήσεται βλάβος, ἣν τοῖς τειχομαχοῦσιν ἀνάλωτον οὖσαν στρατιωτῶν αὐτῆς ἀμυνομένων ὁρᾶτε δήπου. ἢν δέ γε τῶν πολεμίων ἐνταῦθα ἡμῖν ἐς χεῖρας ἰόντων κρατήσωμεν, τὴν πόλιν ἐξελεῖν πολλήν τινα, ὦ ξυνάρχοντες, ἐλπίδα ἔχω. Φεύγουσι γὰρ τοῖς ἐναντίοις πολύν τινα δρόμον ἢ ἀναμιχθέντες εἴσω πυλῶν, ὡς τὸ εἰκὸς, ξυνεισπεσούμεθα, ἢ προτερήσαντες αὐτοὺς μὲν ἐφ´ ἑτέρας τινὸς ἀναγκάσομεν τεθράφθαι τε καὶ διαφυγεῖν χώρας, ἡμῖν δὲ αὐτοῖς Νίσιβιν τῶν ἀμυνομένων χωρὶς εὐάλωτον καταστήσομεν.“

Ταῦτα Βελισαρίου εἰπόντος οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ἐπείθοντό τε καὶ ξὺν αὐτῷ στρατοπεδευσάμενοι ἔμενον.

Πέτρος δὲ Ἰωάννην ἑταιρισάμενος, ὃς τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ καταλόγων ἄρχων μοῖραν οὐ φαύλην τινὰ τοῦ στρατοῦ εἶχεν, οὐκ ἄποθεν τοῦ περιβόλου, ἀλλ´ ὅσον ἀπὸ σταδίων δέκα ἐλθὼν ἡσυχῆ ἔμενε. Βελισάριος δὲ τούς τε ξὺν αὑτῷ ὡς εἰς παράταξιν ἔστησε καὶ τοῖς ἀμφὶ τὸν Πέτρον ἐπέστελλεν ὡς ἐπὶ ξυμβολῇ παρατάσσεσθαι μέχρι αὐτὸς σημήνῃ, εὖ τε εἰδέναι ὡς οἱ βάρβαροι περὶ μεσημβρίαν ἐπιθήσονται σφίσιν, ἐκεῖνο δηλονότι ἐν νῷ ἔχοντες, ὅτι δὴ αὐτοὶ μὲν τροφῆς ἐς δείλην ὀψίαν μεταλαγχάνειν εἰώθασι, Ῥωμαῖοι δὲ ἀμφὶ μεσημβρίαν.

3 Βελισάριος μὲν ταῦτα παρῄνει· οἱ δὲ ξὺν τῷ Πέτρῳ ἐν οὐδενὶ τὰς ἐντολὰς ποιησάμενοι ἀμφί τε ἡμέραν μέσην τῷ ἡλίῳ ἀχθόμενοι (ἔστι γὰρ τὸ χωρίον ἐπιεικῶς αὐχμῶδες) τά τε ὅπλα κατέθεντο καὶ τῶν πολεμίων ἀφροντιστήσαντες σικύους ἐνταῦθά πη φυομένους κόσμῳ οὐδενὶ περιιόντες κατήσθιον. Ὅπερ κατιδὼν ὁ Ναβέδης δρόμῳ πολλῷ ἐπῆγεν ἐπ´ αὐτοὺς τὸ Περσῶν στράτευμα. Ῥωμαῖοι δὲ (οὐ γὰρ ἔλαθον αὐτοὺς ἐκ τοῦ περιβόλου ἐξιόντες οἱ βάρβαροι, ἐπεὶ καθεωρῶντο λαμπρῶς ἅτε ἐν πεδίῳ ὑπτίῳ ἰόντες) παρά τε Βελισάριον ἔπεμπον, ἀμύνειν σφίσι παρακαλοῦντες, καὶ αὐτοὶ τὰ μὲν ὅπλα ἀνελόμενοι, ἀκοσμίᾳ δὲ καὶ θορύβῳ ἐχόμενοι ὑπηντίαζον. Οἱ δὲ ἀμφὶ Βελισάριον, οὔπω παρὰ σφᾶς τοῦ ἀγγέλου ἀφικομένου γνόντες διὰ τοῦ κονιορτοῦ τὴν Περσῶν ἔφοδον, ἐβοήθουν δρόμῳ. Ἐπελθόντες τε Πέρσαι Ῥωμαίους οὐχ ὑποστάντας τὴν ἔφοδον πόνῳ οὐδενὶ ἐς φυγὴν ἔτρεψαν, ἐπισπόμενοι δὲ πεντήκοντά τε διέφθειραν καὶ τὸ τοῦ Πέτρου σημεῖον ἁρπάσαντες ἔσχον. Ἅπαντάς τε ἂν ἐν ταύτῃ δὴ τῇ διώξει ἔκτειναν ἐς οὐδεμίαν ἀλκὴν ὁρῶντας, εἰ μὴ Βελισάριός τε καὶ ὁ ξὺν αὐτῷ στρατὸς καταλαβὼν διεκώλυσε. Πρώτους γὰρ ἁπάντων ξὺν δόρασι μακροῖς τε καὶ συχνοῖς Γότθους ἐπιόντας Πέρσαι οὐχ ὑπομείναντες ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Ἐπισπόμενοί τε Ῥωμαῖοι ξὺν Γότθοις πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν ἔκτειναν. Δι´ ὀλίγου γὰρ τῆς διώξεως γενομένης οἱ λοιποὶ κατὰ τάχος ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο. Τότε μὲν οὖν Ῥωμαῖοι ξύμπαντες ἐς τὸ Βελισαρίου στρατόπεδον ἀπεχώρησαν, οἱ δὲ Πέρσαι τῇ ἐπιγινομένῃ ἡμέρᾳ ἐν πύργῳ τινὶ ἔστησαν ἀντὶ τροπαίου τὸ Πέτρου σημεῖον, ἀλλᾶντάς τε αὐτοῦ ἀποκρεμάσαντες τοῖς πολεμίοις ξὺν γέλωτι ἐπετώθαζον, ἐπεξιέναι μέντοι οὐκέτι ἐτόλμων, ἀλλὰ τὴν πόλιν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ διεφύλασσον.

CHAPITRE XVIII.

1.  Bélisaire va à Nisibe. 2. Il harangue ses troupes. 3. Les Perses font uns sortie sur les Romains.

1.  Cependant l'armée de Bélisaire, qui ne savait rien du siège, ni de la prise de Pétra, marchait en bon ordre de Dara à Nisibe. Ce général étant arrivé à un endroit, qui est éloigné de cette dernière ville de quarante-une stades, et qui est arrosé de plusieurs fontaines, commanda d'y camper; et comme plusieurs s'étonnaient qu'il ne les menât pas plus avant, etqu'ils refusaient d'obéir, il leur parla de cette sorte.

2. Je ne pourrais, quand je je le voudrais, publier ce que je pense. Une parole dite dans le camp ne demeure jamais secrète; elle court toujours, et arrive jusqu'aux oreilles des ennemis.  Je vois que chacun de vous ne gardant plus d'ordre ni de discipline entreprend de faire la charge de général. C'est pourquoi je vous dirai des choses qu'il aurait été à propose de taire, après toutefois que je vous aurai avertis, qu'il est impossible de rien exécuter dans une armée, quand plusieurs veulent se conduire par leur avis. J'estime que Chosroes étant occupé à faire la guerre ailleurs, il n'a pas abandonné ce côté-ci sans défense, et surtout la ville, qui étant la plus proche des frontières, sert de rempart à tout le pays. Je suis assuré qu'il y a laissé une garnison assez forte pour soutenir un piège. Je n'en veux point d'autre preuve, que le nom de Nebéde qui y commande, et qui est un des premiers après le Roi, et par sa réputation et par fa dignité. Il a dessein d'éprouver nos forces, et nous ne nous saurions ouvrir un passage que par sa défaite. Si nous livrons la bataille proche de Nisibe, la partie ne sera pas égale. Si les Perses ont de l'avantage, ils ne manqueront pas de nous poursuivre au lieu que si nous leur donnons la chasse, ils se retireront dans leurs murailles ; et leur ville étant aussi bien fortifiée, et aussi bien défendue qu'elle est, il nous sera impossible de leur nuire. Au contraire, si nous donnons ici le combat, et que nous remportions la victoire, nous entrerons dans la ville, en poursuivant les fuyards; ou nous l'assiégerons, lorsqu'il n'y aura plus de garnison.

La plupart des chefs suivirent le sentiment de Bélisaire, et se campèrent avec lui. Pierre, qui conduisait une partie de l'armée, s'avança avec Jean, capitaine des troupes de la Mésopotamie, et se campa à dix stades de Nisibe.  Bélisaire rangea ses troupes en bataille et rangea ses troupes en bataille, et envoya avertir Pierre de se tenir prêt pour soutenir le choc de l'ennemi à midi, à cause que les Romains ont coutume de ne paître à cette heure-là, au lieu que les Perses ne mangent que le soir.

3.  Cet avis de Bélisaire était salutaire, mais les soldats de Pierre n'en firent point de compte, et ne pouvant supporter l'ardeur du soleil, ils mirent bas les armes; et se dispersèrent en divers endroits pour manger des figues.  Nébède ayant aperçu l'état où ils étaient, dépêcha contre eux un parti de Perses.  Quand ils les virent sortir de la ville, ce qui leur était aisé, à cause que le pays est plat, ils prirent tumultueusement les armes, et envoyèrent demander du secours à Bélisaire.  Ce général y courait, avant même que d'avoir appris la forme des ennemis, et il s'en était douté, sur ce qu'il avait vu l'air rempli de poussière.  Mais quand il arriva, les Romains étaient déjà en déroute.  Cinq cents avaient été tués sur la place, et l'étendard de Pierre avait été pris.  Néanmoins les Goths chargèrent si rudement les vainqueurs qu'ils les contraignirent de reculer.  Ensuite les Goths et les Romains les poursuivirent avec furie, et en tuèrent cent cinquante.  Le reste rentra dans la ville.  Ils mirent le lendemain au haut de leurs tours, comme en forme de trophée, l'étendard qu'ils avaient remporté sur Pierre et firent quantité de railleries piquantes des Romains.  Ils n'osèrent plus toutefois faire de sortie, et ils se contentèrent de veiller à la garde de leur ville.

 

 

 

 

 

 

[2,19] 1 Βελισάριός τε Νίσιβιν ὁρῶν ἐχυρὰν ὑπερφυῶς οὖσαν, ἐλπίδα αὐτῆς οὐδεμίαν ἔχων ἁλώσεως πέρι, πρόσω ἰέναι ἠπείγετο, ὅπως τι ἐξ ἐπιδρομῆς τοῖς πολεμίοις λυμήνηται. Ἄρας τοίνυν παντὶ τῷ στρατῷ ἐπίπροσθεν ᾔει. Ἀνύσαντές τε ἡμέρας ὁδὸν φρουρίῳ ἐνέτυχον, ὃ Σισαυράνων καλοῦσι Πέρσαι. Ἐνταῦθα πλῆθός τε οἰκητόρων ἦν καὶ ἱππεῖς ὀκτακόσιοι Περσῶν ἄριστοι φυλακὴν εἶχον, οἷς ἀνὴρ δόκιμος, Βλησχάμης ὄνομα, ἐφειστήκει. Ῥωμαῖοι δὲ ἄγχιστά πη τοῦ φρουρίου στρατοπεδευσάμενοι ἐς πολιορκίαν καθίσταντο, προσβολήν τε τῷ περιβόλῳ ποιησάμενοι ἀπεκρούσθησαν, πολλοὺς τῇ μάχῃ ἀποβαλόντες. Τό τε γὰρ τεῖχος ἐς ἄγαν ἐχυρὸν ἐτύγχανεν ὂν καὶ οἱ βάρβαροι καρτερώτατα ἐνθένδε τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο. Διὸ δὴ τοὺς ἄρχοντας ἅπαντας ξυγκαλέσας Βελισάριος ἔλεξε τοιάδε

2 „Ἐμπειρία πολέμων πολλῶν, ἄνδρες ἄρχοντες, δέδωκεν ἡμῖν ἐν τοῖς τῶν πραγμάτων ἀπόροις προορᾶν τε τὰ ξυμβησόμενα καὶ δυνατοῖς εἶναι πρὸ τῶν δεινῶν ἑλέσθαι τὰ κρείσσω. Ἐπίστασθε τοίνυν πηλίκον ἐστὶ κακὸν στράτευμα ἐς γῆν πολεμίαν, πολλῶν μὲν ὀχυρωμάτων, πολλῶν δὲ μαχίμων ἐν τούτοις ἀνδρῶν ὄπισθεν ἀπολελειμμένων, πορεύεσθαι. Ὅπερ καὶ ἡμῖν ἔν γε τῷ παρόντι τετύχηκεν. Ἐπίπροσθεν γὰρ ἰοῦσιν ἡμῖν ἐνθένδε τε καὶ ἐκ Νισίβιδος πόλεως ἑπόμενοι λάθρα τῶν πολεμίων τινὲς ἐν χωρίοις, ὡς τὸ εἰκὸς, κακουργήσουσιν ἐπιτηδείως αὐτοῖς πρὸς ἐνέδραν ἢ καὶ ἄλλην τινὰ ἐπιβουλὴν ἔχουσιν. ἢν δέ πη καὶ ἄλλος ἀπαντήσῃ στρατὸς εἴς τε μάχην καθιστῶνται, πρὸς ἑκατέρους μὲν ἡμῖν ἀνάγκη τετάξεσθαι, πάθοιμεν δ´ ἂν οὕτω πρὸς αὐτῶν τὰ ἀνήκεστα· ἐῶ γὰρ λέγειν ὡς καὶ πταίσαντες ἐν τῇ ξυμβολῇ, ἂν οὕτω τύχοι, ἐπάνοδον ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν οὐδεμιᾷ μηχανῇ τὸ λοιπὸν ἕξομεν. Μὴ τοίνυν ἀλογίστῳ σπουδῇ χρώμενοι {ἐφ´} ἡμᾶς αὐτοὺς ἐσκυλευκότες φαινώμεθα, μηδὲ τῷ φιλονείκῳ τὰ Ῥωμαίων πράγματα βλάψωμεν. Τόλμα μὲν γὰρ ἀμαθὴς ἐς ὄλεθρον φέρει, μέλλησις δὲ σώφρων ἐς τὸ σώζειν ἀεὶ τοὺς αὐτῇ χρωμένους ἱκανῶς πέφυκεν. Ἡμεῖς μὲν οὖν ἐνταῦθα ἐγκαθεζόμενοι ἐξελεῖν πειρώμεθα τὸ φρούριον τόδε, Ἀρέθας δὲ ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐς τὰ ἐπὶ Ἀσσυρίας χωρία στελλέσθω. Σαρακηνοὶ γὰρ τειχομαχεῖν μέν εἰσιν ἀδύνατοι φύσει, ἐς δὲ τὸ ληίζεσθαι πάντων μάλιστα δεξιοί. Συνεισβαλοῦσι δὲ αὐτοῖς καὶ στρατιῶται τῶν μαχίμων τινὲς, ὅπως αὐτοί τε, μηδενὸς μὲν ἐναντιώματος σφίσι φανέντος, τὰ ἀνήκεστα τοὺς προσπεσόντας ἐργάσωνται, ἢν δέ τι ἀπαντήσῃ πολέμιον, εὐπετῶς ἀναχωροῦντες εἰς ἡμᾶς σώζοιντο. Καὶ ἡμεῖς ἐξελόντες, ἢν θεὸς θέλῃ, τὸ φρούριον, οὕτω δὴ παντὶ τῷ στρατῷ Τίγρην ποταμὸν διαβαίνωμεν, οὐ δεδιότες μὲν τοὺς ὄπισθεν κακουργήσοντας, εὖ δὲ εἰδότες ὅπη ποτὲ τοῖς Ἀσσυρίοις τὰ πράγματα ἔχει.“

3 Ταῦτα εἰπὼν Βελισάριος εὖ τε λέγειν ἅπασιν ἔδοξε καὶ τὸ βούλευμα εὐθὺς ἐπετέλει. Ἀρέθαν τε ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐπὶ Ἀσσυρίας ἐκέλευεν ἰέναι καὶ αὐτοῖς στρατιώτας διακοσίους τε καὶ χιλίους ξυνέπεμψεν, ὧν δὴ οἱ πλεῖστοι τῶν ὑπασπιστῶν τῶν αὐτοῦ ἦσαν, δορυφόρους αὐτοῖς ἐπιστήσας δύο, Τραϊανόν τε καὶ Ἰωάννην τὸν Φαγᾶν καλούμενον, ἄμφω ἀγαθοὺς τὰ πολέμια. Καὶ αὐτοῖς μὲν Ἀρέθᾳ πειθομένοις ἅπαντα πράσσειν ἐπέστελλεν, Ἀρέθαν δὲ ἅπαντα ἐκέλευε τὰ ἐν ποσὶ ληισάμενον οὕτω τε ἐς τὸ στρατόπεδον ἐπανήκοντα ἀπαγγέλλειν σφίσιν ὁποῖά ποτε δυνάμεως πέρι τοῖς Ἀσσυρίοις τὰ πράγματα εἴη. Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν Ἀρέθαν Τίγρην ποταμὸν διαβάντες ἐν Ἀσσυρίοις ἐγένοντο. Οὗ δὴ χώραν τε ἀγαθὴν εὑρόντες καὶ μακροῦ χρόνου ἀδῄωτον, ταύτην τε ἀφύλακτον οὖσαν, ἐξ ἐπιδρομῆς πολλὰ ληισάμενοι τῶν ἐκείνῃ χωρίων χρήματα μεγάλα περιεβάλλοντο.

4 Tότε δὲ Βελισάριος τῶν τινας Περσῶν ξυλλαβὼν, ἐνδεῖν τοῖς ἐν τῷ φρουρίῳ τὰ ἐπιτήδεια παντελῶς ἔμαθεν. Οὐ γὰρ, ὥσπερ ἐν Δάρας τε καὶ Νισίβιδι πόλει, ἐν δημοσίῳ τὰς ἐπετείους τροφὰς ἀποτίθεσθαι νενομίκασιν, ἀλλὰ πολεμίων στρατοῦ ἀπροσδοκήτου σφίσιν ἐπιπεσόντος ἐσκομισάμενοί τι τῶν ἀναγκαίων οὐκ ἔφθησαν. Ἄφνω δὲ πολλῶν ἐς τὸ φρούριον καταφυγόντων, τῶν ἐπιτηδείων τῇ ἀπορίᾳ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐπιέζοντο. Ἃ δὴ Βελισάριος γνοὺς Γεώργιον ἔπεμψεν, ἄνδρα ξυνετώτατόν τε καὶ τῶν ἀπορρήτων αὐτῷ κοινωνοῦντα, ἀποπειρασόμενον τῶν {ἐν} ταύτῃ ἀνθρώπων, εἴ πως ὁμολογίᾳ τινὶ δύναιτο τὸ χωρίον ἑλεῖν. Γεώργιος δὲ παραίνεσίν τε ποιησάμενος καὶ πολλὰ ἐς αὐτοὺς ἐπαγωγὰ εἰπὼν ἔπεισε τὰ πιστὰ λαβόντας ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ φρούριον ἐνδοῦναι Ῥωμαίοις. Οὕτω Βελισάριος τὸ Σισαυράνων ἑλὼν τοὺς μὲν οἰκήτορας ἅπαντας Χριστιανούς τε καὶ Ῥωμαίους τὸ ἀνέκαθεν ὄντας, ἀθῴους ἀφῆκε, τοὺς δὲ Πέρσας ξὺν τῷ Βλησχάμῃ ἐς Βυζάντιον ἔπεμψε, καὶ τὸν τοῦ φρουρίου περίβολον ἐς ἔδαφος καθεῖλε. Βασιλεύς τε οὐ πολλῷ ὕστερον τούτους τε τοὺς Πέρσας καὶ τὸν Βλησχάμην ἐς Ἰταλίαν Γότθοις πολεμήσοντας ἔπεμψε. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ Σισαυράνων φρουρίῳ ταύτῃ ἐχώρησεν.

5 Ἀρέθας δὲ, δείσας μὴ τὴν λείαν πρὸς Ῥωμαίων ἀφαιρεθείη, οὐκέτι ἀναστρέφειν ἐς τὸ στρατόπεδον ἤθελε. Πέμψας οὖν τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ἐπὶ κατασκοπῇ δῆθεν τῷ λόγῳ ἐκέλευε λάθρα ὡς τάχιστα ἐπανήκοντας σημῆναι σφίσιν, ὅτι δὴ πολύς τις πολεμίων στρατὸς ἀμφὶ τοῦ ποταμοῦ τὴν διάβασιν εἴη. Διὸ δὴ Τραϊανῷ τε καὶ Ἰωάννῃ παρῄνει ἑτέρᾳ ἰοῦσιν ὁδῷ ἐπανήκειν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν. Παρὰ μὲν οὖν Βελισάριον οὐκέτι ἦλθον, ἔχοντες δὲ ποταμὸν Εὐφράτην ἐν δεξιᾷ οὕτω δὴ ἐς Θεοδοσιούπολιν τὴν πρὸς τῷ Ἀβόρρᾳ ποταμῷ ἵκοντο.

6 Βελισάριος δὲ καὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς οὐδὲν περὶ τοῦ στρατεύματος τούτου πυθόμενοι ἤσχαλλον, ἔς τε δέος καὶ ὑποψίαν οὔτε φορητήν τινα οὔτε μετρίαν ἐμπίπτοντες. Χρόνου τε σφίσιν ἐν ταύτῃ δὴ τῇ προσεδρείᾳ τριβέντος συχνοῦ ξυνέβη πολλοῖς τῶν στρατιωτῶν πυρετῷ δυσκόλῳ ἐνταῦθα ἁλῶναι· αὐχμηρὰ γὰρ Μεσοποταμία ἡ Περσῶν κατήκοος ὑπερφυῶς ἐστιν. Οὗπερ ἀήθεις ὄντες Ῥωμαῖοι καὶ διαφερόντως οἱ ἐκ Θρᾴκης ὁρμώμενοι, ἐν χωρίῳ ἐκτόπως αὐχμώδει καὶ καλύβαις τισὶ πνιγηραῖς ὥρᾳ θέρους δίαιταν ἔχοντες, ἐνόσησαν οὕτως ὥστε ἡμιθνῆτες τὸ τριτημόριον τοῦ στρατοῦ ἔκειντο. Ἅπας μὲν οὖν ὁ στρατὸς ἐνθένδε τε ἀπαλλάσσεσθαι καὶ ὅτι τάχιστα ἐς τὴν οἰκείαν γῆν ἐπανήκειν ἐν σπουδῇ εἶχον, μάλιστα δὲ ἁπάντων οἱ τῶν ἐν Λιβάνῳ καταλόγων ἄρχοντες, Ῥεκίθαγγός τε καὶ Θεόκτιστος, ὁρῶντες ὅτι δὴ καὶ ὁ χρόνος τὸ Σαρακηνῶν ἀνάθημα παρῴχηκεν ἤδη. Βελισαρίῳ γοῦν συχνὰ προσιόντες ἐδέοντο σφᾶς αὐτίκα ἀφεῖναι, μαρτυρόμενοι ὡς Ἀλαμουνδάρῳ τά τε ἐπὶ Λιβάνου καὶ Συρίας χωρία ἐνδόντες κάθηνται αὐτοῦ οὐδενὶ λόγῳ. Διὸ δὴ Βελισάριος ἅπαντας ξυγκαλέσας τοὺς ἄρχοντας βουλὴν προὔθηκεν. Οὗ δὴ ἀναστὰς πρῶτος Ἰωάννης ὁ Νικήτου υἱὸς ἔλεξε τοιάδε

7 „Ἄριστε Βελισάριε, στρατηγὸν μὲν οὔτε τὴν τύχην οὔτε τὴν ἀρετὴν ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου γεγενῆσθαι τοιοῦτον οἶμαι οἷος αὐτὸς εἶ. Δόξα τε αὕτη οὐ Ῥωμαίων κεκράτηκε μόνον, ἀλλὰ καὶ βαρβάρων ἁπάντων. Ταύτην μέντοι βεβαιότατα διαφυλάξεις τὴν εὔκλειαν, ἤν γε ζῶντας ἡμᾶς ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν διασώσασθαι δυνατὸς εἴης· ὡς νῦν γε ἡμῖν τὰ τῆς ἐλπίδος οὐκ ἐν καλῷ κεῖται. Οὑτωσὶ γάρ μοι περὶ τοῦδε τοῦ στρατοῦ σκόπει. Σαρακηνοὶ μὲν καὶ οἱ τῶν στρατιωτῶν μαχιμώτατοι Τίγρην ποταμὸν διαβάντες, ἡμέραν οὐκ οἶδα ὁπόστην ἄνω ἐς τοῦτο τύχης ἀφίκοντο ὥστε οὐδὲ ἄγγελον πέμψαι τινὰ παρ´ ἡμᾶς ἴσχυσαν· Ῥεκίθαγγός τε καὶ Θεόκτιστος ἀποπορεύσονται, ὡς ὁρᾷς δήπουθεν, αὐτίκα δὴ μάλα τὸν Ἀλαμουνδάρου στρατὸν ἐν Φοίνιξι μέσοις εἶναι οἰόμενοι, ἄγοντά τε καὶ φέροντα ξύμπαντα τὰ ἐκείνῃ χωρία. Τῶν δὲ λειπομένων οἱ νοσοῦντές εἰσι τοσοῦτοι τὸ πλῆθος ὥστε τοὺς θεραπεύσοντάς τε καὶ κομιοῦντας ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν ἐλάσσους αὐτῶν παρὰ πολὺ τὸν ἀριθμὸν εἶναι. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων, ἤν τι ξυμβαίη πολέμιον ἢ αὐτοῦ μένουσιν ἢ ὀπίσω ἰοῦσιν ἡμῖν ἀπαντῆσαι, οὐδ´ ἄν τις ἀπαγγεῖλαι τοῖς ἐν Δάρας Ῥωμαίοις δύναιτο τὸ ξυμπεσὸν πάθος. Τὸ γὰρ ἐπίπροσθέ πη ἰέναι οὐδὲ λόγῳ οἶμαι δυνατὸν εἶναι. ἕως οὖν ἔτι λείπεταί τις ἐλπὶς, τὰ ἐς τὴν ἐπάνοδον βουλεύεσθαί τε καὶ πράσσειν ξυνοίσει. Τοῖς γὰρ ἐς κίνδυνον ἄλλως τε καὶ τοιοῦτον καθεστηκόσι μὴ τὴν σωτηρίαν διασκοπεῖσθαι, ἀλλὰ τὴν ἐς τοὺς πολεμίους ἐπιβουλὴν πολλὴ ἄνοια.“

Tοσαῦτα Ἰωάννης τε εἶπε καὶ οἱ λοιποὶ πάντες ἐπῄνεσαν, ἔς τε θόρυβον καθιστάμενοι τὴν ἀναχώρησιν κατὰ τάχος ποιεῖσθαι ἠξίουν. Διὸ δὴ Βελισάριος πρότερον τοὺς νοσοῦντας ἐν τοῖς ὑποζυγίοις ἐνθέμενος ὑπῆγεν ὀπίσω τὸ στράτευμα. Ἐπειδή τε τάχιστα ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων ἐγένοντο, ἅπαντα μὲν τὰ τῷ Ἀρέθα εἰργασμένα ἔγνω, δίκην μέντοι λαβεῖν οὐδεμίαν παρ´ αὐτοῦ ἴσχυσεν, ἐπεί οἱ ἐς ὄψιν οὐκέτι ἦλθεν. Ἡ μὲν οὖν Ῥωμαίων ἐσβολὴ ἐς τοῦτο ἐτελεύτα.

8 Χοσρόῃ δὲ Πέτραν ἑλόντι Βελισάριος ἐσβαλὼν ἐς γῆν τὴν Περσίδα ἠγγέλλετο καὶ ἡ ἀμφὶ πόλιν Νίσιβιν ξυμβολὴ, φρουρίου τε τοῦ Σισαυράνων ἡ ἅλωσις, καὶ ὅσα Τίγρην ποταμὸν διαβὰν τὸ ξὺν τῷ Ἀρέθᾳ στράτευμα ἔπρασσεν. Αὐτίκα τε φυλακὴν ἐν τῇ Πέτρᾳ καταστησάμενος ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ καὶ Ῥωμαίων τοῖς ἁλοῦσιν ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἀπήλαυνε. Ταῦτα μὲν ἐν τῇ δευτέρᾳ Χοσρόου ἐσβολῇ ξυνηνέχθη γενέσθαι. Βελισάριος δὲ βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἐλθὼν διεχείμαζεν..

CHAPITRE XIX.

 

1.  Bélisaire s'éloigne de Nisibe et assiège le fort de Sisaurane. 2.  Il harangue les commandants de son armée.  3.  Envoie Aréthas faire des dégâts dans l'Assyrie. 4. Il prend le fort par composition,  et en envoie la garnison avec le gouverneur à Constantinople. 5. Infidélité d'Aréthas. 6. Armée romaine incommodée de fièvres et de maladies. 7. Harangué de Jean à Bélisaire en faveur des soldats. 7. Retour de Bélisaire et de Chosroes.

1.  Bélisaire voyant que la ville était forte, et qu'il n'y avait point d'apparence de l'emporter, résolut d'aller plus avant dans le pays, afin d'y surprendre l'ennemi. Après une journée de chemin, il arriva avec toute son armée à un château nommé Sisaurane, où il y avait huit cents hommes de cavalerie, commandés par Bliscane, outre un grand nombre d'habitants. Les Romains l'invertirent, et l'assiégèrent. Mais ils furent vigoureusement repoussés et perdirent plusieurs de leurs gens. Quand Bélisaire vît que la muraille était bonne, et que de plus elle était défendue par de vaillants hommes, il jugea à propos d'assembler tous les chefs, et de leur faire ce discours.

2. Nous avons appris par une longue expérience de la guerre à prévoir l'avenir, et à choisir le plus sûr dans les conjonctures où il y adu danger. Vous savez combien il est périlleux de conduire une armée dans un pays ennemi, et d'avoir derrière soi des places fortifiées défendues par de puissantes garnisons. C'est l'état ou nous sommes maintenant réduits. Si tous avançons, nous serons suivis par des partis qui  sortiront du fort de Sisaurane, et de la ville de Nisibe, et qui nous incommoderont extrêmement dans les défilés, et dans les lieux propres aux embuscades. Que si nous rencontrons d'autres ennemis en face, nous ne pourrons les combattre tous ensemble, sans courir le dernier hasard.  Ajoutez que si nous perdons la bataille, il nous sera impossible de retourner dans notre pays. Ne nous précipitons point dans le danger par une vaillance indifférente, et ne ruinons point les affaires de l'Empire par un désir déréglé de la victoire. Les Etats se perdent par une hardiesse inconsidérée, et ils se conservent par une retenue judicieuse. Je suis donc d'avis que nous demeurions ici, pour tâcher de nous rendre maîtres du fort et que nous envoyions les troupes d'Aréthas dans l'Assyrie., d'autant que les Sarrasins qu'il commande ne sont pas propres à faire des sièges, et qu'ils sont propres à faire le dégât dans la campagne. Ils seront soutenus par un bon nombre de vaillants hommes, qui exerceront toutes sortes d'hostilités dans ce pays, s'ils le trouvent sans défense; ou qui. viendront nous rejoindre s'ils y rencontrent des obstacles. Quand nous aurons pris le fort,  comme je l'espère avec l'aide de Dieu de le prendre, nous traverserons le Tigre. Nous ne craindrons plus alors d'être poursuivis par les ennemis.

3. Ce discours de Bélisaire ayant été approuvé de l'assemblée, il travailla incontinent a l'exécution, et envoya Aréthas avec ses troupes, auxquelles il ajouta douze cents hommes de la garde, conduits par deux excellents capitaines, Trajan et Jean, surnommé le Mangeur. Il donna à Aréthas le commandement tant des Sarrasins, que des autres foldats, avec ordre de ravager l'Assyrie, et de revenir dire au camp quelles forces il y aurait trouvées. Aréthas ayant passé le Tigre, trouva un pays où depuis longtemps il n'y avait point eu d'ennemis, et où il amassa un riche butin.  

4. Bélisaire fit des prisonniers, qui lui apprirent que les assiégés manquaient de vivres s qu'il n'y avait point de magasin dans le fort, comme il y en a dans Dara, et dans Nisibe, que l'on n'y avait point porté de provisions avant son arrivée, qui avait été imprévue et que les soldats qui y étaient entrés, y avaient aussitôt porté la disette. Sur cette nouvelle Bélisaire envoya aux assiégés un homme fort habile, nommé George, dont il avait accoutumé de prendre conseil, afin de fonder leur disposition, et de les engager à capituler. Cet envoyé leur persuada par de belles paroles de se rendre, sur l'assurance qu'on leur donna, de ne leur faire point de mal: Ce fut de cette manière que Bélisaire se rendît maître du fort de Sisaurane. Il laissa aux habitants qui étaient chrétiens, et qui descendaient des Romains, la liberté de se retirer où il leur plairait. Mais pour les Perses, et pour Bliscane leur commandant, il les envoya à Constantinople. il rasa ensuite les murailles du château. Peu de temps après l'Empereur se servit de Bliscane, et des Perses, dans l'Italie contre les Goths. Voilà quel fut le succès du siège du fort de Sisaurane.

5. Aréthas, qui craignait que les Romains ne lui ôtassent son butin, ne voulait plus retourner au camp. Il envoya pour ce sujet des espions pour s'instruire des chemins, et il leur donna un ordre secret de venir rapporter que les ennemis s'étaient emparés du passage de la rivière. Il persuada par cet artifice à Trajan et à Jean de prendre un autre chemin, et de n'aller point rejoindre Bélisaire. Ils marchèrent donc le long de l'Euphrate, qu'ils avaient à la main droite, et arrivèrent à Theodosiopolis, située sur le bord du fleuve Aborras. Cependant Bélisaire avait de grandes inquiétudes, de ne point apprendre de leurs nouvelles.

6. Après les avoir attendus fort longtemps au même lieu, il eut le déplaisir de voir son armée attaquée par des fièvres, causées par les ardeurs insupportables de la partie dé la Mésopotamie, qui est sous l'obéissance des Perses. Des Romains, et surtout des Romains nouvellement revenus de la Thrace, ne pouvaient vivre dans le milieu de l'été sous un soleil si brûlant et  un air il enflammé. Il y en avait les trois quarts qui paraissaient à demi-morts. Ils souhaitaient tous de retourner en leur pays, mais Récitanque et Théodicte le souhaitaient avec plus d'impatience que les autres. Comme ces deux capitaines des troupes du Liban voyaient que la saison où les Sarrasins font leurs sacrifices, était passée, et qu'ils appréhendaient que la Syrie ne demeurât exposée aux courses d*Alamondare, ils demandaient souvent avec Bélisaire leur congé. L'importunité avec laquelle, ils lui renouvelèrent cette prière, l'obligea à tenir un conseil où Jean, fils de Nicolas se leva, et lui dit :

7.  Les siècles passés n'ont point vu de capitaine qui vous ait égalé, ni en courage, ni en distinction.  Vous possédez cette réputation non seulement parmi les Romains mais aussi parmi les Barbares  Vous ne sauriez rien faire de mieux pour la conserver que de nous envoyer dans notre pays, maintenant qu'il nous reste peu d'espérance de le revoir. Considérez, s'il nous plaît, l'état de l'armée.  les Sarrasins, qui sont sans doute les plus braves de nos soldats, ont traversé le Tigre, et on n'a point de leurs nouvelles. Récitanque et Théodicte sont sur le point de partir, dans l'opinion qu'ils ont qu'Alamondare est au milieu de la Phénicie et qu'il y met tout à feu et à sang.  Il y a un si grand nombre de malades dans les autres troupes, qu'il n'en reste pas assez en santé pour avoir soin d'eux et pour les reconduire en notre pays. Si les ennemis nous attaquaient, ou ici, ou sur le chemin, je ne sais si notre défaite ne serait pas telle, qu'il n'en resterait aucun de nous, pour en porter la nouvelle à Dara. Je n'estime pas que l'on puisse seulement s'imaginer, qu'il soit en notre pouvoir d'aller plus avant.  Il faut donc pourvoir promptement aux choses nécessaires pour le retour ; car dans un danger si évident, ce serait une folie de songer moins à se conserver, qu'à perdre son ennemi.

Voilà ce que dit Jean. Les autres approuvèrent son discours par leur murmure, et demandèrent avec un bruit confus, que l'on se hâtât de partir. Ces instances si pressantes contraignirent Bélisaire de faire mettre les malades sur des chevaux, et de ramener l'armée. Quand il fut sur les frontières, il apprit ce cm avait fait Aréthas. Mais comme il était absent, une lui était pas possible de le châtier. Voila un récit, fort fidèle de tout ce que firent les Romains en cette, campagne.

8. Lorsque Chosroes eut réduit à son obéissance la ville de Pétra, et qu'il eut reçu nouvelle de l'irruption de Bélisaire, de la bataille livrée proche de Nisibe, de la prise du fort de Sisaurane, et du butin qu'Aréthas avait fait dans la Syrie, il laissa garnison à Pétra, et marcha avec toutes ses troupes, et tous les les prisonniers vers la Perse. Tel fut le succès de la seconde expédition de Chosroes contre les Romains. Bélisaire revint à Constantinople par l'ordre de Justinien, et y passa l'hiver.

 

 

 

 

 

[2,20] 1 Ἅμα δὲ ἦρι ἀρχομένῳ Χοσρόης ὁ Καβάδου τὸ τρίτον στρατῷ μεγάλῳ ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσέβαλλε, ποταμὸν Εὐφράτην ἐν δεξιᾷ ἔχων. Κάνδιδος δὲ, ὁ Σεργιουπόλεως ἱερεὺς, ἐπειδὴ τὸν Μήδων στρατὸν ἄγχιστά που ἥκειν ἐπύθετο, δείσας περί τέ οἱ αὐτῷ καὶ τῇ πόλει, ἐπεὶ χρόνῳ τῷ ξυγκειμένῳ Χοσρόῃ τὰ ὡμολογημένα ὡς ἥκιστα ἐπετέλεσεν, ἐν τῷ τῶν πολεμίων στρατοπέδῳ γενόμενος παρῃτεῖτο Χοσρόην μή οἱ διὰ ταῦτα χαλεπῶς ἔχειν. Χρήματα μὲν γὰρ οὐδεπώποτε αὐτῷ γεγονέναι, καὶ διὰ τοῦτο ἀρχὴν οὐδὲ βεβουλῆσθαι Σουρηνοὺς ῥύεσθαι, βασιλέα δὲ Ἰουστινιανὸν ὑπὲρ τούτων πολλὰ ἱκετεύσας ἀνόνητος αὐτοῦ γεγενῆσθαι. Χοσρόης δὲ αὐτὸν ἐν φυλακῇ ἔσχε, καὶ τὸ σῶμα πικρότατα αἰκιζόμενος διπλάσια {τὰ} χρήματα, ᾗπερ ξυνέκειτο, πράττειν ἠξίου. Ὁ δὲ αὐτὸν ἐς Σεργιούπολιν τινὰς ἱκέτευε πέμψαι τὰ κειμήλια ξύμπαντα τοῦ ἐνταῦθα ἱεροῦ ληψομένους.

2 Kαὶ ἐπεὶ κατὰ ταῦτα ὁ Χοσρόης ἐποίει, τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ὁ Κάνδιδος ξὺν αὐτοῖς ἔπεμψεν. Οἱ μὲν οὖν Σεργιουπολῖται τοὺς παρὰ Χοσρόου σταλέντας τῇ πόλει δεξάμενοι τῶν κειμηλίων πολλὰ ἔδοσαν, ἄλλο οὐδὲν σφίσιν ἀπολελεῖφθαι ἰσχυριζόμενοι. Χοσρόης δὲ ταῦτά οἱ ἀποχρῆν οὐδαμῆ ἔφη, ἀλλ´ ἕτερα τούτων πλείω λαβεῖν ἐδικαίου. Πέμπει τοίνυν τινὰς τῷ μὲν λόγῳ διερευνησομένους ἐς τὸ ἀκριβὲς τὰ τῆς πόλεως χρήματα, ἔργῳ δὲ τὴν πόλιν καθέξοντας.

3 Kαὶ ἐπεὶ οὐκ ἔδει Σεργιούπολιν Πέρσαις ἁλῶναι, τῶν τις Σαρακηνῶν Χριστιανὸς μὲν, ταττόμενος δὲ ὑπὸ Ἀλαμουνδάρῳ, Ἄμβρος ὄνομα, νύκτωρ παρὰ τῆς πόλεως τὸ τεῖχος ἥκων καὶ τὸν πάντα λόγον ἀγγείλας ἐκέλευε Πέρσας τῇ πόλει μηδαμῆ δέξασθαι. Οὕτω τε οἱ παρὰ Χοσρόου σταλέντες ἄπρακτοι ἐς αὐτὸν ἐπανῆλθον, καὶ ὃς τῷ θυμῷ ζέων τὴν πόλιν ἐξελεῖν διενοεῖτο. Στράτευμα οὖν ἐς ἑξακισχιλίους στείλας ἐκέλευεν ἔς τε πολιορκίαν καθίστασθαι καὶ προσβολὰς τῷ περιβόλῳ ποιήσασθαι. Καὶ οἱ μὲν ἐνταῦθα γενόμενοι ἔργου εἴχοντο, Σεργιουπολῖται δὲ καρτερῶς μὲν τὰ πρῶτα ἠμύνοντο, ἔπειτα 〈δὲ〉 ἀπειπόντες τε καὶ κατωρρωδηκότες τὸν κίνδυνον ἐβουλεύοντο τοῖς πολεμίοις τὴν πόλιν ἐνδοῦναι. Στρατιώτας γὰρ οὐ πλέον ἢ διακοσίους ἔχοντες ἔτυχον. Ἀλλὰ Ἄμβρος, αὖθις παρὰ τὸν περίβολον ἐς νύκτα ἥκων, δυοῖν ἡμέραιν τὴν πολιορκίαν διαλύσειν Πέρσας ἔφασκε, τοῦ ὕδατος αὐτοὺς παντάπασιν ἐπιλιπόντος. Διὸ δὴ αὐτοὶ μὲν ἐς λόγους τοῖς πολεμίοις οὐδαμῆ ἦλθον, οἱ δὲ βάρβαροι δίψει ἐχόμενοι ἐξανέστησάν τε καὶ παρὰ Χοσρόην ἀφίκοντο. Κάνδιδον μέντοι Χοσρόης οὐκέτι ἀφῆκε. Χρῆν γὰρ, οἶμαι, αὐτὸν τὰ ὀμωμοσμένα ἠλογηκότα ἱερέα μηκέτι εἶναι. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησεν.

4 Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Κομμαγηνῶν χώραν ὁ Χοσρόης ἀφίκετο, ἣν καλοῦσιν Εὐφρατησίαν, ἐς λείαν μὲν ἢ χωρίου του ἅλωσιν τρέπεσθαι οὐδαμῆ ἤθελεν, ἐπεὶ τὰ ἐν ποσὶ μέχρι ἐς Σύρους τὰ μὲν ἐξελὼν, τὰ δὲ ἀργυρολογήσας πρότερον ἔτυχεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις δεδήλωται. Γνώμην δὲ εἶχεν εὐθὺ Παλαιστίνης ἄγειν τὸ στράτευμα, ὅπως τά τε ἄλλα καὶ τὰ ἐν Ἱεροσολύμοις κειμήλια πάντα ληίσηται. Χώραν γὰρ ταύτην ἀγαθήν τε διαφερόντως καὶ πολυχρύσων οἰκητόρων εἶναι ἀκοῇ εἶχε. Ῥωμαῖοι δὲ ἅπαντες, ἄρχοντές τε καὶ στρατιῶται, τοῖς μὲν πολεμίοις ὑπαντιάζειν ἢ τῇ παρόδῳ ἐμποδὼν ἵστασθαι τρόπῳ οὐδενὶ διενοοῦντο, τὰ δὲ ὀχυρώματα καταλαβόντες ὡς ἕκαστος ἠδύνατο ἀποχρῆν ᾤοντο ταῦτά τε διαφυλάσσειν καὶ αὐτοὶ σώζεσθαι.

5 Γνοὺς δὲ τὴν Περσῶν ἔφοδον Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Βελισάριον αὖθις ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Ὁ δὲ ἵπποις τοῖς δημοσίοις ὀχούμενος, οὓς δὴ βερέδους καλεῖν νενομίκασιν, ἅτε οὐ στράτευμα ξὺν αὑτῷ ἔχων, τάχει πολλῷ ἐς Εὐφρατησίαν ἀφίκετο, Ἰοῦστος δὲ, ὁ βασιλέως ἀνεψιὸς, ἐν Ἱεραπόλει ξύν τε τῷ Βούζῃ καὶ ἑτέροις τισὶ καταφυγὼν ἔτυχεν. Οἳ δὴ Βελισάριον οὐ μακρὰν ἄποθεν ἥκειν ἀκούσαντες γράμματα πρὸς αὐτὸν ἔγραφον. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

6 „Καὶ νῦν ὁ Χοσρόης, ὥσπερ οἶσθά που καὶ αὐτὸς, ἐπὶ Ῥωμαίους ἐστράτευσε, στρατὸν μὲν πολλῷ πλείονα ἢ πρότερον ἄγων, ὅπη ποτὲ δὲ ἰέναι διανοούμενος οὔπω ἔνδηλος ὢν, πλήν γε δὴ ὅτι αὐτὸν ἄγχιστά πη ἀκούομεν εἶναι, χωρίῳ μὲν οὐδενὶ λυμηνάμενον, ὁδῷ δὲ ἀεὶ ἐπίπροσθεν ἰόντα. Ἀλλ´ ἧκε παρ´ ἡμᾶς ὅτι τάχιστα, εἴπερ οἷός τε εἶ λαθεῖν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον, ὅπως δὴ σῶς τε αὐτὸς βασιλεῖ ἔσῃ καὶ Ἱεράπολιν ἡμῖν ξυμφυλάξῃς.“

Tοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Βελισάριος δὲ οὐκ ἐπαινέσας τὰ γεγραμμένα ἐς Εὐρωπὸν τὸ χωρίον ἀφίκετο, ὃ πρὸς Εὐφράτῃ ποταμῷ ἐστιν. Ἐνθένδε τε περιπέμπων πανταχόσε τὸν στρατὸν ἤγειρε καὶ αὐτοῦ τὸ στρατόπεδον κατεστήσατο, ἄρχοντάς τε τοὺς ἐν Ἱεραπόλει ἠμείβετο τοῖσδε

7 „Εἰ μὲν ἐφ´ ἑτέρους ἀνθρώπων τινὰς, ἀλλ´ οὐ Ῥωμαίων κατηκόους ὁ Χοσρόης χωρεῖ, εὖ τε καὶ ὡς ἀσφαλέστατα ὑμῖν βεβούλευται ταῦτα· οἷς γὰρ πάρεστιν ἡσυχῆ μένουσιν ἀπηλλάχθαι κακῶν, πολλὴ ἄνοια ἐς κίνδυνον οὐκ ἀναγκαῖόν τινα ἰέναι· εἰ δὲ νῦν ἐνθένδε ἀπαλλαγεὶς ὁ βάρβαρος οὗτος ἑτέρᾳ τινὶ ἐπισκήψει βασιλέως Ἰουστινιανοῦ χώρᾳ, καὶ ταύτῃ διαφερόντως μὲν ἀγαθῇ, φρουρὰν δὲ οὐδαμῆ στρατιωτῶν ἐχούσῃ, εὖ ἴστε ὅτι τὸ ξὺν τῇ ἀρετῇ ἀπολωλέναι τοῦ σεσῶσθαι ἀμαχητὶ τῷ παντὶ ἄμεινον. Οὐ γὰρ ἂν σωτηρία τοῦτό γε, ἀλλὰ προδοσία δικαίως καλοῖτο. Ἀλλ´ ἥκετε ὅτι τάχιστα ἐς τὸν Εὐρωπὸν, οὗ δὴ συλλέξας τὸ στράτευμα ὅλον ὅσα ἂν ὁ θεὸς διδῷ ἐλπίδα ἔχω τοὺς πολεμίους ἐργάσασθαι.“

Tαῦτα ἐπεὶ ἀπενεχθέντα οἱ ἄρχοντες εἶδον, ἐθάρρησάν τε καὶ Ἰοῦστον μὲν ξὺν ὀλίγοις τισὶν αὐτοῦ ἔλιπον ἐφ´ ᾧ τὴν Ἱεράπολιν φυλάξουσιν, οἱ δὲ λοιποὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Εὐρωπὸν ἦλθον..

suivant

CHAPITRE XX.

1. Troisième expédition de Chosroes contre les Romains. 2. Inhumanité sacrilège, dont il usa envers Candide, évêque de Sergiopole. 3. Il tâche de surprendre cette Ville. 4. Il a dessein d'e mener son armée dans la Palestine, et de piller le Temple de Jérusalem. 5. Bélisaire revient en poste en Perse. 6. Lettre de Juste. neveu de Justinien à Bélisaire. 7. Réponse de Bélisaire.

1. Au commencement du printemps Chosroes, fils de Cavade, entra pour une troisième fois  sur les terres de l'Empire, et marcha le long de l'Euphrate, qu'il avait à là main droite. Au premier bruit de sa marche, Candide évêque de Sergiopole, craignant et pour soi et pour sa ville, à cause qu'il n'avait pas satisfait aux conditions réciproquement accordées, alla le trouver dans son camp, et le supplia de n'en point avoir de ressentiment. Il lui protesta de plus, que jamais il n'avait eu d'argent entre les mains. Que c'était le sujet pour lequel il n'avait point racheté les prisonniers de Sura, et qu'il n'avait pu rien obtenir de Justinien, de quelques prières dont il eut usé envers lui.

2. Ces remontrances n'empêchèrent pas Chosroes d'enfermer Candide dans une étroite prison, et de l'y faire cruellement tourmenter, pour l'obliger de lui payer le double de ce qu'il lui avait promis. Candide le pria d'envoyer quérir les trésors de l'église ; à quoi Chosroes ayant consenti, Candide envoya lui-même des personnes pour les faire livrer. Les habitants mirent entre les mains des officiers de Chosroes une partie des ornements ; mais ne voulant pas s'en contenter, il commanda à quelques-uns de ses gens, d'aller voir s'il n'y en avait pas davantage, et il leur donna un ordre secret de tacher de se saisir de la ville.

3. Mais comme Dieu ne voulait pas permettre qu'ils s'en rendissent maîtres, un certain Sarrazin nommé Ambro, qui était Chrétien, et sujet d'Alamondare, s'étant approché de la muraille durant la nuit, avertit les habitants de l'entreprise formée contre leur liberté, et leur conseilla de ne recevoir personne. Ainsi ils refusèrent l'entrée de leur ville aux officiers de Chosroes, dont ce Prince furieusement irrité, commanda à six mille hommes de les aller assiéger. il se défendirent d'abord assez vaillamment, mais depuis ils se relâchèrent, et d'un coté confédérant qu'ils n'avaient que deux cents soldats, et de l'autre appréhendant les suites du siège, ils se disposaient à se rendre, lorsque cet Ambro vint encore durant la nuit les avertir, que bientôt les Perses seraient contraints de se retirer faute d'eau. Cet avis les empêcha de demander à capituler. Les Barbares s'en retournèrent trouver Chosroes qui ne renvoya jamais Candide. Je crois que ce fut en punition de ce qu'il avait manqué à sa parole, qu'il fut ainsi privé de saet fonction.

4. Quand Chosroes fut arrivé à la Commagène, que  l'on appelle Euphratète, il ne voulut pas s'arrêter à y amasser du butin, ou à y former un siège, parce qu'il y avait fait assez de dégât la première fois qu'il y était entré, et qu'il avait tiré des contributions de toutes les places. Son dessein était de mener son armée vers la Palestine, dont il avait entendu vanter les richesses, et d'en enlever les trésors, et surtout ceux du Temple de Jérusalem. Les Romains n'osaient tenir la campagne. Ils se contentaient de garder leurs places, et de s'y conserver eux-mêmes.

5. Justinien ayant appris la nouvelle de la marche de Chosroes, nomma encore une fois Bélisaire, pour commander l'armée contre les Perses. Ce général partit aussitôt en poste pour aller dans l'Euphratète. Juste, neveu de l'Empereur, s'était déjà réfugié dans Hierapolis avec Busès, et quelques autres, qui tous ensemble, sur le bruit de l'arrivée de Bélisaire, lui écrivirent cette lettre.

6. Chosroez est à la tête d'une plus puissante armée que les années précédentes. On ne sait pas bien encore où il veut aller; on sait feulement qu'il est proche d'ici, et qu'il ne fait point de dégât sur les chemins. Si vous voulez éviter de tomber entre ses mains, de vous conserver pour le service de l'Empereur, en vous conservant en même temps la ville de Hierapolis, vous ne sauriez mieux faire que de nous venir trouver.

Bélisaire n'approuvant pas cet avis, alla à Europe, qui est un fort, bâti sur l'Euphrate, y assembla des troupes, et fit réponse aux Chefs de Hierapolis. Voici les propres termes de la lettre.

7. Votre avis serait fort bon et fort sûr, si Chosroes attaquait d'autres peuples que des Romains, et des sujets de l'Empire. Car c'est une folie de chercher le danger, lorsque l'on trouve la sûreté dans le repos. Mais si ce Barbare quitte ce pays, et qu'il aille descendre dans quelque province fertile, et dépourvue de garnisons, sachez qu'il vaudra mieux périr courageusement, que de ne se conserver que par une lâcheté. Ce ne serait pas se conserver, ce serait trahir l'Etat. Rendez-vous donc à Europe, où j'amasse des troupes, dans le dessein d'entreprendre quelque chose de considérable.

Cette lettre releva le courage de ceux de Hierapolis, si bien, qu'y ayant laissé Juste pour la garder, ils allèrent à Europe avec ce qu'ils avaient de soldats.

suivant

 

σσεν. Αὐτίκα τε φυλακὴν ἐν τῇ Πέτρᾳ καταστησάμενος ξὺν