Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

LIVRE SECOND.  chapitres I à X

livre I chapitres XXI à XXVI - livre II  chapitres XI à XX.

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

 

 

 

 [2,1] Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ὁ Χοσρόης μαθὼν ὡς καὶ Ἰταλίαν Βελισάριος Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ προσποιεῖν ἤρξατο, οὐκέτι κατέχειν οἷός τε ἦν τὴν διάνοιαν, ἀλλὰ σκήψεις ἐπινοεῖν ἤθελεν, ὅπως δὴ λόγῳ τινὶ εὐπρεπεῖ τὰς σπονδὰς λύσειεν. Ὑπὲρ ὧν κοινολογησάμενος Ἀλαμουνδάρῳ ἐκέλευεν αὐτὸν ξυμπορίζεσθαι πολέμου αἰτίας. Ὁ δὲ Ἀρέθᾳ ἐπικαλέσας ὅτι αὐτὸν περὶ γῆς ὁρίων βιάζοιτο, ἐς χεῖράς τε αὐτῷ ἐν σπονδαῖς ἦλθε καὶ γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐπὶ ταύτῃ τῇ σκήψει καταθεῖν ἤρξατο. Ἔφασκέ τε ὡς αὐτὸς οὐ λύει τὰς Περσῶν τε καὶ Ῥωμαίων σπονδὰς, ἐπεὶ αὐτὸν ἐς ταύτας οὐδέτεροι ἐσεγράψαντο. Καὶ ἦν δὲ οὕτως. Οὐ γάρ τις πώποτε Σαρακηνῶν λόγος ἐν σπονδαῖς γέγονεν, ἅτε ξυνεχομένων τῷ Περσῶν τε καὶ Ῥωμαίων ὀνόματι. Αὕτη δὲ ἡ χώρα, ἣ δὴ πρὸς ἑκατέρων τότε Σαρακηνῶν ἀντελέγετο, Στρᾶτα μὲν κέκληται, Παλμύρας δὲ πόλεως πρὸς νότον ἄνεμον τέτραπται, δένδρον μὲν ἤ τι τῶν ἐν τοῖς ληίοις ἀγαθῶν οὐδαμῆ φέρουσα (ἡλιόκαυστος γὰρ ὑπερφυῶς ἐστι), προβάτων δέ τισιν ἐκ παλαιοῦ ἀνειμένη νομαῖς.

2 Ἀρέθας μὲν οὖν Ῥωμαίων ἰσχυρίζετο εἶναι τὸν χῶρον, τῷ τε ὀνόματι τεκμηριούμενος, οὗ δὴ πρὸς πάντων ἄνωθεν ἔτυχε (Στρᾶτα γὰρ ἡ ἐστρωμένη ὁδὸς τῇ Λατίνων καλεῖται φωνῇ) καὶ μαρτυρίαις παλαιοτάτων ἀνδρῶν χρώμενος. Ἀλαμούνδαρος δὲ φιλονεικεῖν μὲν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος ἥκιστα ἐδικαίου, μισθοὺς δέ οἱ τοῦ ἐνταῦθα νομοῦ ἐκ παλαιοῦ ἔφασκε τοὺς τὰ πρόβατα κεκτημένους διδόναι.

3 Διὸ δὴ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς Στρατηγίῳ τε πατρικίῳ ἀνδρὶ καὶ τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν ἄρχοντι, ἄλλως δὲ ξυνετῷ καὶ εὐπατρίδῃ, ἔτι μέντοι καὶ Σούμμῳ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ στρατιωτῶν ἡγησαμένῳ, τὴν τῶν ἀντιλεγομένων ἐπέτρεψε δίαιταν. Ὁ δὲ Σοῦμμος Ἰουλιανοῦ ἀδελφὸς ἦν, ὃς ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ἐς Αἰθίοπάς τε καὶ Ὁμηρίτας ἐπρέσβευσε. Καὶ αὐτοῖν ἅτερος μὲν, Σοῦμμος, μὴ χρῆναι Ῥωμαίους καταπροΐεσθαι τὴν χώραν ἠξίου, Στρατήγιος δὲ βασιλέως ἐδεῖτο μὴ χώρας τινὸς ἕνεκα βραχείας τε καὶ ὡς ἥκιστα λόγου ἀξίας, ἀλλὰ ἀγόνου τε καὶ ἀκάρπου παντάπασιν οὔσης, Πέρσαις πολεμησείουσι σκήψεις τοῦ πολέμου χαρίζεσθαι· βασιλεὺς μὲν οὖν Ἰουστινιανὸς ταῦτα ἐν βουλῇ ἐποιεῖτο, καὶ χρόνος πολὺς ταύτῃ δὴ τῇ διαίτῃ ἐτρίβη.

4 Χοσρόης δὲ ὁ Περσῶν βασιλεὺς λελύσθαι πρὸς Ἰουστινιανοῦ τὰς σπονδὰς ἔφασκε, πολλὴν ἐπιβουλὴν ἐς οἶκον τὸν αὐτοῦ ἄρτι ἐνδειξαμένου, οἷς δὴ ἑταιρίζεσθαι Ἀλαμούνδαρον ἐν σπονδαῖς ἐνεχείρησε. Σοῦμμον γὰρ ἔναγχος ἐπὶ διαίτῃ δῆθεν τῷ λόγῳ παρ´ αὐτὸν ἥκοντα ἐπαγγελίαις αὐτὸν περιελθεῖν μεγάλων χρημάτων, ἐφ´ ᾧ προσχωρήσει Ῥωμαίοις, γράμματά τε προΐσχετο, ἃ δὴ πρὸς Ἀλαμούνδαρον ὑπὲρ τούτων Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔγραψε. Καὶ πρὸς Οὔννων δέ τινας ἰσχυρίζετο αὐτὸν ἐπιστολὴν πέμψαι, ἐγκελευομένην αὐτοῖς ἐσβαλεῖν τε ἐς τὴν Περσῶν γῆν καὶ τοῖς ἐκείνῃ χωρίοις ἐπὶ πλεῖστον λυμήνασθαι. Ἣν δή οἱ τοὺς Οὔννους αὐτοὺς ἔφασκεν ἐγχειρίσαι ἐς ὄψιν ἐλθόντας. Ταῦτα μὲν Χοσρόης ἐπικαλῶν Ῥωμαίοις τὰς σπονδὰς λύειν διενοεῖτο. Εἰ μέντοι ταῦτα λέγοντί οἱ ἀληθίζεσθαι ξυνέβαινεν, οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

CHAPITRE PREMIER.

1. Alamondare fournit à Chosroes, un prétexte de rompe la paix, en suscitant à Aréthas une querelle touchant un pays nommé Strata. 2. Raison des deux partis. 3. Justinien remet l'affaire au jugement de Stratigius et de Summus. 4. Plaintes de Chosroes contre Justinien.

1. Quand Chosroes eut appris que Bélisaire avait commencé à réduire l'Italie sous l'obéissance de Justinien, il ne put dissimuler le déplaisir qu'il en ressentait et ne longea plus qu'à trouver un prétexte pour rompre la paix avec quelque apparence de justice. Il en conféra avec Alamondare, et le pria de lui en fournir un. Ce Roi se plaignit à l'heure même qu'Aréthas entreprenait sur les Etats ; il, en vint aux mains avec lui et fourragea les terres de l'Empire. Il .prétendent néanmoins ne rien faire en cela contre le traité de paix, d'autant qu'il n'y avait pas été compris. Il est vrai qu'il n'y avait que les Romains et les Perses nommés dans le traité, et qu'il ne faisait aucune mention des Sarrasins.  Le pays qui servait de sujet au différend s'appelle Strata, et est pioche de la ville de Palmyre du coté du Nord. Il est tellement brûlé du Soleil qu'il ne produit ni blé, ni arbres ; il y a seulement des pâturages.

2. Aréthas soutenait que ce pays avait appartenu de tout temps aux Romains, et que le nom seul en était une preuve suffisante, parce que Strata en Latin signifie un chemin pavé. Il ajoutait à cela le témoignage de tout ce qu'il y avait de personnes fort avancées en âge. Alamondare répondait, qu'il était inutile de contester sur le nom, puis qu'il était constant que c'était lui qui était en possession de recevoir le revenu des pâturages de ceux qui y mettaient leurs troupeaux.

3. Justinien. remit cette affaire au jugement de deux hommes illustres dont l'un était Stratigius Patrice, et. Surintendant des Finances, et l'autre Summus capitaine des troupes de la Palestine, et frère de Julien, qui un peu auparavant avait été envoyé en Ambassade vers les Ethiopiens et les Omérites. L'avis de Summus était que les Romains ne devaient pas abandonner ce pays-là. Stratigius au contraire conjurait l'Empereur de ne pas donner aux Perses le prétexte qu'ils demandaient, de reprendre les armes pour un pays stérile, de peu d'étendue et de nul revenu. Justinien, tint plusieurs conseils, et délibéra sort longtemps sur cette affaire.

4. Chosroes se plaignait que Justinien avait violé la paix qu'il avait formé une conjuration contre sa famille ; qu'il avait tâché de corrompre Alamondare Roi des Sarrasins; que Summus étant allé trouver ce Prince, à dessein de conférer avec lui, il lui avait offert de l'argent pour l'engager à passer dans le parti des Romains. Il montrait même la lettre qui lui en avait été écrite. Il ajoutait que Justinien avait aussi écrit aux Huns pour les solliciter; à faire irruption sur ses terres, et que la lettre lui avait été apportée par quelques-uns de la nation qui l'étaient venu visiter. Voila de quoi Chosroes accusait les Romains, afin de rompre la paix. Mais je ne sais pas bien si toutes ces choses étaient véritables.

 

 

 

[2,2] 1 Ἐν τούτῳ δὲ Οὐίττιγις, ὁ τῶν Γότθων ἡγούμενος, ἤδη τῷ πολέμῳ κεκακωμένος, πρέσβεις δύο παρ´ αὐτὸν ἔπεμψεν, ἀναπείσοντας ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύεσθαι, οὐ Γότθους μέντοι, ὅπως μὴ κατάδηλοι αὐτόθεν γινόμενοι ξυγχέωσι τὰ πρασσόμενα, ἀλλὰ Λιγούρους ἱερεῖς, χρήμασιν ἁδροῖς ἐς ταύτην ἠγμένους τὴν πρᾶξιν. Ὧν ἅτερος μὲν, ὅσπερ ἀξιώτερος ἔδοξεν εἶναι, δόκησίν τε καὶ ὄνομα ἐπισκόπου περιβεβλημένος οὐδὲν αὐτῷ προσῆκον, ἐς τὴν πρεσβείαν καθίστατο, ὁ δὲ δὴ ἕτερος αὐτῷ ὑπηρετῶν εἵπετο. Ὁδῷ τε ἰόντες ἐς τὰ ἐπὶ τῆς Θρᾴκης χωρία ἑταιρίζονταί τινα ἐνθένδε Σύρας τε καὶ τῆς Ἑλληνίδος φωνῆς ἑρμηνέα σφίσιν ἐσόμενον, ἅπαντάς τε Ῥωμαίους λαθόντες ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἀφίκοντο. Ἅτε γὰρ ἐν σπονδαῖς καθεστῶτες οὐκ ἐς τὸ ἀκριβὲς ταύτῃ ἐφύλασσον. Χοσρόου τε ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

2 „Τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας, ὦ βασιλεῦ, πρέσβεις τῶν αὐτοῖς ἕνεκα ξυμφόρων ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ξυμβαίνει ἐς τὴν πρεσβείαν καθίστασθαι, ἡμᾶς δὲ Οὐίττιγις ὁ Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν βασιλεὺς ἔπεμψε τοὺς λόγους ὑπὲρ τῆς σῆς ποιησομένους ἀρχῆς· καὶ αὐτὸν νόμιζε παρόντα σοι τανῦν φθέγγεσθαι τάδε. Εἴ τίς σε, ὦ βασιλεῦ, ξυνελὼν φαίη τήν τε σὴν βασιλείαν καὶ πάντας ἀνθρώπους Ἰουστινιανῷ προέσθαι, ὀρθῶς ἂν εἴποι. Ὁ μὲν γὰρ νεωτεροποιός τε ὢν φύσει καὶ τῶν οὐδ´ ὁπωστιοῦν αὐτῷ προσηκόντων ἐρῶν, μένειν τε οὐ δυνάμενος ἐν τοῖς καθεστῶσι, γῆν μὲν ἅπασαν ξυλλαβεῖν ἐπεθύμησεν, ἑκάστην δὲ ἀρχὴν περιβαλέσθαι ἐν σπουδῇ ἔσχεν. Εἶτα (οὐδὲ γὰρ Πέρσαις κατὰ μόνας ἐγχειρεῖν ἴσχυεν οὐδὲ Περσῶν οἱ ἀντιστατούντων οἷός τε ἦν ἐπ´ ἄλλους ἰέναι) σὲ μὲν τῷ τῆς εἰρήνης παραπετάσματι ἐξαπατᾶν ἔγνω, τοὺς δὲ λοιποὺς βιαζόμενος μεγάλας δυνάμεις ἐπὶ τῇ σῇ ἀρχῇ ἑταιρίζεσθαι. Βανδίλων μὲν οὖν ἤδη καθελὼν τὴν βασιλείαν καὶ Μαυρουσίους καταστρεψάμενος, Γότθων αὐτῷ φιλίας ὀνόματι ἐκποδὼν ἱσταμένων, χρήματά τε μεγάλα καὶ σώματα πολλὰ ἐπαγόμενος ἐφ´ ἡμᾶς ἥκει. Ἔνδηλος δέ ἐστιν, ἢν καὶ Γότθους παντάπασιν ἐξελεῖν δύνηται, ὡς ξὺν ἡμῖν τε καὶ τοῖς ἤδη δεδουλωμένοις ἐπὶ Πέρσας στρατεύσει, οὔτε τὸ τῆς φιλίας ἐννοῶν ὄνομα οὔτε τι τῶν ὀμωμοσμένων ἐρυθριῶν. ἕως οὖν ἔτι σοι λείπεται τις σωτηρίας ἐλπὶς, μήτε ἡμᾶς ἐργάσῃ κακὸν περαιτέρω μηδὲν μήτε αὐτὸς πάθῃς, ἀλλ´ ὅρα μὲν ἐν τοῖς ἡμετέροις κακοῖς ὅσα ὀλίγῳ ὕστερον ξυμβήσεται Πέρσαις, ἐνθυμοῦ δὲ ὡς Ῥωμαῖοι τῇ σῇ βασιλείᾳ εὖνοι μὲν οὐκ ἄν ποτε εἶεν, δυνάμει δὲ κρείσσους γενόμενοι οὐδὲν μελλήσουσι τὸ ἐς Πέρσας ἔχθος ἐνδείκνυσθαι. Ἐν δέοντι τοίνυν τῇ ἐξουσίᾳ χρῆσαι, μὴ παυσαμένην ἐπιζητήσῃς. Λωφήσασα γὰρ ἡ τῶν καιρῶν ἀκμὴ ἐπανιέναι οὐδαμῶς πέφυκεν. Ἄμεινον δὲ προτερήσαντα ἐν τῷ ἀσφαλεῖ εἶναι ἢ τῶν καιρῶν ὑστερηκότα τὰ πάντων αἰσχρότατα πρὸς τῶν πολεμίων παθεῖν.“

3 Ταῦτα ἐπεὶ Χοσρόης ἤκουσεν, εὖ τέ οἱ παραινεῖν Οὐίττιγις ἔδοξε καὶ λύειν τὰς σπονδὰς ἔτι μᾶλλον ἐν σπουδῇ εἶχε. Φθόνῳ γὰρ ἐς Ἰουστινιανὸν βασιλέα ἐχόμενος λογίζεσθαι ὡς ἥκιστα ἔγνω, ὅτι δὴ πρὸς ἀνδρῶν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ δυσμενῶν μάλιστα οἱ λόγοι ἐς αὐτὸν γένοιντο. Ἀλλὰ τῷ βούλεσθαι ἐς τὸ πεισθῆναι αὐτόμολος ἦλθεν. Ὃ δὴ καὶ ἐς τοὺς Ἀρμενίων τε καὶ Λαζῶν λόγους ὀλίγῳ ὕστερον ἔδρασεν ἅπερ μοι αὐτίκα μάλα λελέξεται. Καίτοι τοιαῦτα Ἰουστινιανῷ ἐπεκάλουν ἐγκλήματα, ἅπερ ἂν εἰκότως βασιλεῖ γενναίῳ ἐγκώμια εἴη, ὅτι δὴ τὴν βασιλείαν τὴν αὑτοῦ μείζω τε ποιῆσαι καὶ πολλῷ ἐπιφανεστέραν ἐν σπουδῇ ἔχοι. Ταῦτα γὰρ καὶ Κύρῳ ἄν τις ἐπενέγκοι τῷ Περσῶν βασιλεῖ καὶ Ἀλεξάνδρῳ τῷ Μακεδόνι. Ἀλλὰ γὰρ φθόνῳ τὸ δίκαιον οὐδαμῆ εἴωθε ξυνοικίζεσθαι. Διὰ ταῦτα μὲν ὁ Χοσρόης τὰς σπονδὰς λύειν διενοεῖτο. ιεῖ.

CHAPITRE II.

1. Ambassade de Vitigis Roi des Goths vers Chosroes. 2. Harangue des ambassadeurs. 3. La jalousie que Chosroes avait de la prospérité des Romains lui fait approuver les raisins des ambassadeurs.

1.  Dans le même temps Vitigis Chef des Goths, qui avaient déjà eu du désavantage dans la guerre, envoya deux ambassadeurs à Chosroes, pour persuader de prendre les armes contre les Romains. Il ne donna pas cet emploi à des Goths, de peur qu'étant reconnus, ils ne ruinassent l'affaire, mais il le donna à deux prêtres Liguriens, qui l'acceptèrent pour de l'argent. Le plus considérable des deux prenait la qualité d'Evêque, bien qu'elle ne lui appartint pas, et l'autre le suivait comme un domestique. En passant pair la Thrace, ils prirent pour leur servir d'interprète un homme qui savait la langue grecque et la syriaque, ils arrivèrent en Perse, sans avoir été découverts par les Romains, parce qu'ils ne prenaient pas la peine pendant la paix, de garder fort exactement la frontière. Ayant été admis à l'audience de Chosroes, ils lui parlèrent ainsi.

2. Seigneur, au lieu que les autres ambassadeurs ne viennent d'ordinaire que pour parler de leurs intérêts ; nous ne sommes venus ici de la part de Vitigis Roi des Goths et des Italiens y que pour vous représenter ceux de votre Etat. Imaginez-vous donc y s'il vous plaît, que notre maître est présent, et qu'il vous tient ce discours. Il semble que vous ayez envie de réduire votre royaume, et tous les Royaumes de la terre sous la puissance de Justinien. C'est un Prince qui de son naturel aime les nouveautés, qui désire le bien d'autrui, qui viole sans scrupule les traités qu'il a faits et qui voudrait envahit tous les Empires, et être seul maître du monde. Mais comme il n'est pas assez puissant pour attaquer les Perses à force ouverte, ni d'autres peuples, pendant que les Perses s'opposeront à ses desseins, il vous amuse sous une vaine apparence de paix, et amasse contre vous les forces des Nations qu'il subjugue. Il a déjà assujetti les Vandales et les Maures. Il entretient pour un temps l'amitié des autres Goths, de peur qu'ils n'arrêtent le cours de ses armes, il emploie à notre ruine ses Finances et ses armées. Il ne faut point douter que s'il en peut venir à bout, il se servira de nous et des autres peuples vaincus, pour abattre l'Empire des Perses. Il n'en sera point retenu par le respect des traités qu'il a signés, ni par celui de l'alliance qu'il à jurée. Ne consentez donc pas à notre ruine, et à la vôtre tout ensemble, puisqu'il reste encore quelque espérance de les empêcher. Considérez dans les outrages que l'on nous fait, l'image de ceux que l'on vous prépare. Tenez pour certain que les Romains n'ayant pour vous aucune affection, ils vous découvriront leur mauvaise volonté, quand il sera en leur pouvoir de le faire. Usez des moyens que vous avez en main, afin de ne les pas chercher inutilement lorsque vous les aurez perdus. Quand l'occasion s'est une fois échappée, il n'est pas aisé de la retrouver. Il vaut mieux prévenir le mal, et le mettre en sureté, que de perdre le temps, et se laisser accabler par son ennemi.

3. Cet avertissement de Vitigis parut sort raisonnable à Chosroes, et augmenta le désir qu'il avait de rompre la paix. La jalousie dont il était animé contre Justinien l'empêchait de considérer que ces discours venaient de la part des ennemis de cet Empereur. La conformité que ces discours avaient avec son inclination fut cause de la créance qu'il y donna, de même qu'aux rapports des Laziens et des Arméniens, donc nous parlerons dans la suite. Au reste, ce crime donc on accusait Justinien, d'avoir l'ambition d'étendre les bornes de son Empire, peut fournir de matière au juste éloge d'un grand Prince. Cyrus Roi de Perse et Alexandre Roi de Macédoine en étaient coupables. La justice et l'envie ne s'accordent pas ensemble. Ce fut cette dernière qui fit rompre la paix à Chosroes.

 

 

 

 

 

 

 [2,3] 1 Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἄλλο τι γενέσθαι τοιόνδε ξυνέβη. Συμεώνης ἐκεῖνος, ὁ τὸ Φαράγγιον Ῥωμαίοις ἐνδοὺς, Ἰουστινιανὸν βασιλέα πείθει, ἔτι τοῦ πολέμου ἀκμάζοντος, κώμαις αὐτόν τισιν ἀνδρῶν Ἀρμενίων δωρήσασθαι. Κύριός τε τῶν χωρίων γενόμενος πρὸς τῶν αὐτὰ πάλαι κεκτημένων ἐξ ἐπιβουλῆς θνήσκει. Ἐξειργασμένου δὲ τοῦ κακοῦ οἱ τοῦ φόνου αὐτουργοὶ φεύγουσιν ἐς τὰ Περσῶν ἤθη. Ἀδελφὼ δὲ ἤστην δύο Περόζου παῖδε.

2 Βασιλεύς τε ταῦτα ἀκούσας τάς τε κώμας Ἀμαζάσπῃ παραδίδωσι τῷ Συμεώνου ἀδελφιδῷ καὶ ἄρχοντα κατεστήσατο Ἀρμενίοις αὐτόν. Τοῦτον τὸν Ἀμαζάσπην, προϊόντος τοῦ χρόνου, Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τῶν τις ἐπιτηδείων διέβαλλεν, Ἀκάκιος ὄνομα, κακουργεῖν τε ἐς Ἀρμενίους καὶ βούλεσθαι Πέρσαις ἐνδοῦναι Θεοδοσιούπολίν τε καὶ ἄλλα ἄττα πολίσματα. Ταῦτα εἰπὼν γνώμῃ βασιλέως Ἀκάκιος τὸν Ἀμαζάσπην δόλῳ ἔκτεινε, καὶ τὴν Ἀρμενίων ἀρχὴν δόντος βασιλέως ἔσχεν αὐτός.

3 Πονηρὸς δὲ ὢν φύσει ἔσχε καθ´ ὅ τι τὰ τῆς ψυχῆς ἤθη ἐνδείξοιτο. Γέγονεν οὖν ἐς τοὺς ἀρχομένους ὠμότατος ἀνθρώπων ἁπάντων. Τά τε γὰρ χρήματα ἐληίζετο οὐδενὶ λόγῳ καὶ φόρου αὐτοῖς ἀπαγωγὴν οὔποτε οὖσαν ἐς κεντηνάρια τέσσαρα ἔταξεν. Ἀρμένιοι δὲ (φέρειν γὰρ οὐκέτι αὐτὸν οἷοί τε ἦσαν) κτείνουσί τε ξυμφρονήσαντες τὸν Ἀκάκιον καὶ ἐς τὸ Φαράγγιον καταφεύγουσι.

4 Διὸ δὴ Σίτταν ἐπ´ αὐτοὺς ἐκ Βυζαντίου βασιλεὺς ἔπεμψεν. Ἐνταῦθα γὰρ ὁ Σίττας διέτριβεν, ἐπειδὴ Ῥωμαίοις ἐγένοντο αἱ πρὸς Πέρσας σπονδαί. Ὃς δὴ ἐς Ἀρμενίους ἐλθὼν τὰ μὲν πρῶτα ἐς τὸν πόλεμον ὀκνηρῶς ᾔει, τιθασσεύειν μέντοι καὶ ἐπὶ τὰ πρότερα ἤθη ἀντικαθιστάναι τοὺς ἀνθρώπους ἠπείγετο, πείθειν βασιλέα ὑποσχόμενος ἀφεῖναι αὐτοῖς τὴν καινὴν τοῦ φόρου ἀπαγωγήν. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν βασιλεὺς τῆς μελλήσεως πολλὰ ὀνειδίζων ἐκάκιζεν, ἠγμένος ταῖς Ἀδολίου διαβολαῖς τοῦ Ἀκακίου παιδὸς, ἐνταῦθα ἤδη ὁ Σίττας τὰ ἐς τὴν ξυμβολὴν ἐξηρτύετο. Πρῶτον μὲν οὖν ὑποσχέσεσι πολλῶν ἀγαθῶν ἀναπείθειν τε καὶ ἑταιρίζεσθαι αὐτῶν τινας ἐνεχείρησεν, ὅπως αὐτῷ ῥᾴων τε καὶ ἀπονωτέρα ἡ ἐς τοὺς λοιποὺς ἐπικράτησις γένοιτο. Καί οἱ τὸ τῶν Ἀσπετιανῶν καλουμένων γένος, μέγα τε ὂν καὶ πολυάνθρωπον, προσχωρεῖν ἤθελε. Πέμψαντές τε παρὰ τὸν Σίτταν ἐν γράμμασιν ἐδέοντο διδόναι τὰ πιστὰ σφίσιν, ὅτι δὴ, ἢν ἐν τῷ ἔργῳ τοὺς ὁμογενεῖς ἀπολιπόντες ἥξωσιν ἐς τὴν Ῥωμαίων παράταξιν, κακῶν παντάπασιν ἀπαθεῖς μείνωσι, τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔχοντες. Ὁ δὲ αὐτοῖς ἄσμενός τε γράψας ἐν βιβλιδίῳ, καθάπερ ἐδέοντο, τὰ πιστὰ ἔδωκε, καὶ τὸ γράμμα κατασημηνάμενος ἐς αὐτοὺς ἔπεμψε. Θαρσῶν τε ὡς δι´ αὐτῶν ἀμαχητὶ τοῦ πολέμου κρατήσει, τῷ παντὶ στρατῷ ἐς χωρίον Οἰνοχαλάκων ᾔει, ἔνθα τοὺς Ἀρμενίους ἐστρατοπεδεῦσθαι ξυνέβαινε. Τύχῃ δέ τινι οἱ τὸ βιβλίον ἔχοντες ἑτέρᾳ ἰόντες ὁδῷ Ἀσπετιανοῖς ἐντυχεῖν οὐδαμῆ ἴσχυσαν. Μοῖρα μέντοι τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ὀλίγοις τισὶν αὐτῶν ἐντυχόντες, οὐκ εἰδότες τε τὰ ξυγκείμενα, ὡς πολεμίοις ἐχρήσαντο. Καὶ αὐτὸς Σίττας ἐν σπηλαίῳ που παῖδάς τε αὐτῶν καὶ γυναῖκας λαβὼν ἔκτεινεν, ἢ τὸ γεγονὸς οὐ ξυνιεὶς ἢ δι´ ὀργῆς Ἀσπετιανοὺς ἔχων, ὅτι οἱ, καθάπερ ξυνέκειτο, οὐ προσεχώρουν.

Οἱ δὲ θυμῷ ἤδη ἐχόμενοι ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὡς ἐς μάχην ἐτάξαντο. Ἅτε δὲ ἐν δυσχωρίαις χαλεπαῖς τε καὶ κρημνώδεσιν ἑκάτεροι ὄντες οὐκ ἐν ἑνὶ χώρῳ ἐμάχοντο, ἀλλὰ διασκεδαννύμενοι ἔν τε ὑπωρείαις καὶ φάραγξι. Τετύχηκεν οὖν τῶν τε Ἀρμενίων ὀλίγους τινὰς καὶ Σίτταν τῶν ἑπομένων οὐ πολλοὺς ἔχοντα ἀλλήλων πη ἄγχιστα ἰέναι, φάραγγος σφίσι τινὸς μεταξὺ οὔσης. Ἱππεῖς δὲ ἦσαν ἑκάτεροι. Ὁ μὲν οὖν Σίττας, ὀλίγων οἱ ἐπισπομένων, ἐπὶ τοὺς ἐναντίους τὴν φάραγγα διαβὰς ἤλαυνεν, Ἀρμένιοι δὲ ὀπίσω ὑποχωρήσαντες ἔστησαν, καὶ ὁ Σίττας οὐκέτι ἐδίωκεν, ἀλλ´ αὐτοῦ ἔμενεν. Ἄφνω δέ τις τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, Ἔρουλος γένος, δίωξιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πεποιημένος, ἐνθένδε τε ξὺν θυμῷ ἀπελαύνων παρὰ τοὺς ἀμφὶ τὸν Σίτταν ἦλθεν. Ἐτύγχανε δὲ ὁ Σίττας ἐς τὸ ἔδαφος τὸ δόρυ ἐρείσας· ὃ δὴ ὁ τοῦ Ἐρούλου ἵππος ἐπιπεσὼν ξὺν πολλῇ ῥύμῃ κατέαξε. Τόν τε στρατηγὸν τοῦτο ἠνίασεν ἐς τὰ μάλιστα, καὶ αὐτὸν τῶν τις Ἀρμενίων ἰδὼν ἔγνω τε καὶ Σίτταν αὐτὸν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἰσχυρίζετο εἶναι. ξυνέβαινε γάρ οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ κράνος οὐκ εἶναι. Διὸ δὴ τοὺς πολεμίους οὐκ ἔλαθε ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐνταῦθα ἥκων. Σίττας μὲν οὖν, ἐπεὶ ταῦτα τοῦ Ἀρμενίου λέγοντος ἤκουσε καὶ τὸ δόρυ, ὥσπερ ἐρρήθη, οἱ ἀποκαυλισθὲν ἐς τὴν γῆν ἔκειτο, σπασάμενος τὸ ξίφος τὴν φάραγγα διαβαίνειν εὐθὺς ἐνεχείρησεν. Οἱ δὲ πολέμιοι σπουδῇ πολλῇ ἐπ´ αὐτὸν ἤλαυνον, καί τις αὐτὸν καταλαβὼν ἐν τῇ φάραγγι ίφει ἐς ἄκραν κεφαλὴν ἔτυψε πληγῇ ἐγκαρσίᾳ. Καὶ τὸ μὲν βρέγμα ὅλον ἀφείλετο, τοῦ δὲ ὀστέου ὁ σίδηρος οὐδαμῆ ἥψατο. Καὶ ὁ μὲν Σίττας ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον πρόσω ἤλαυνεν, Ἀρταβάνης δὲ Ἰωάννου παῖς Ἀρσακίδης ὄπισθεν ἐπιπεσὼν καὶ παίσας τῷ δόρατι ἔκτεινεν. Οὕτω τε ὁ Σίττας ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο οὐδενὶ λόγῳ, ἀναξίως τῆς τε ἀρετῆς καὶ τῶν ἐς τοὺς πολεμίους ἀεὶ πεπραγμένων, ἀνὴρ τό τε σῶμα ἐς ἄγαν καλὸς γεγονὼς καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια, στρατηγός τε ἄριστος τῶν καθ´ αὑτὸν οὐδενὸς ἥσσων. Τινὲς δέ φασι τὸν Σίτταν οὐ πρὸς τοῦ Ἀρταβάνου ἀπολωλέναι, ἀλλὰ Σολόμωνα, λίαν ἐν Ἀρμενίοις ἀφανῆ ἄνδρα, τὸν ἄνθρωπον διαχρήσασθαι.

5 Τελευτήσαντος δὲ Σίττα Βούζην βασιλεὺς ἐπὶ τοὺς Ἀρμενίους ἐκέλευσεν ἰέναι· ὃς ἐπεὶ ἄγχιστά που ἐγένετο, ἔπεμψε πρὸς αὐτοὺς βασιλεῖ τε καταλλάξειν Ἀρμενίους ὑποσχόμενος ἅπαντας καὶ ὑπὲρ τούτων ἐς λόγους οἱ ἐλθεῖν ἀξιῶν τῶν δοκίμων τινάς. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι οὔτε πιστεύειν τῷ Βούζῃ εἶχον οὔτε τοὺς λόγους ἐνδέχεσθαι τοὺς αὐτοῦ ἤθελον. Ἦν δέ τις αὐτῷ μάλιστα φίλος ἀνὴρ Ἀρσακίδης, Ἰωάννης ὄνομα, Ἀρταβάνου πατὴρ, ὃς δὴ τῷ Βούζῃ τότε ἅτε φίλῳ θαρσήσας ξύν τε Βασσάκῃ τῷ κηδεστῇ καὶ ἄλλοις ὀλίγοις τισὶ παρ´ αὐτὸν ἦλθεν· οἳ δὴ ἐν χωρίῳ γενόμενοί τε καὶ αὐλισθέντες, ἔνθα τῷ Βούζῃ τῇ ὑστεραίᾳ ἐντυχεῖν ἔμελλον, ᾔσθοντο ἐς κύκλωσιν πρὸς τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἥκοντες. Πολλὰ μὲν οὖν τὸν Ἰωάννην Βασσάκης ὁ γαμβρὸς ἐλιπάρει δρασμοῦ ἔχεσθαι. Ἐπεὶ δὲ αὐτὸν πείθειν οὐκ εἶχε, μόνον ἐνταῦθα καταλιπὼν ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασι λαθὼν τοὺς Ῥωμαίους, ὁδῷ τῇ αὐτῇ ὀπίσω αὖθις ἀπήλαυνε.

6 Βούζης τε τὸν Ἰωάννην μόνον εὑρὼν ἔκτεινε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οὔτε τινὰ ἐλπίδα ἐς Ῥωμαίους Ἀρμένιοι ξυμβάσεως πέρι τὸ λοιπὸν ἔχοντες οὔτε βασιλέα τῷ πολέμῳ ὑπεραίρειν οἷοί τε ὄντες παρὰ τὸν Περσῶν βασιλέα ἦλθον, Βασσάκου σφίσιν ἡγουμένου, δραστηρίου ἀνδρός. Ὧν τότε οἱ πρῶτοι Χοσρόῃ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

„Εἰσὶ μὲν ἡμῶν πολλοὶ Ἀρσακίδαι, ὦ δέσποτα, ἐκείνου Ἀρσάκου ἀπόγονοι, ὃς δὴ οὔτε τῆς Πάρθων βασιλείας ἀλλότριος ἐτύγχανεν ὢν, ἡνίκα ὑπὸ Πάρθοις ἔκειτο τὰ Περσῶν πράγματα, καὶ βασιλεὺς ἐπιφανὴς γέγονε τῶν καθ´ αὑτὸν οὐδενὸς ἧσσον. Πάρεσμεν δὲ τανῦν εἰς ὑμᾶς ἅπαντες δοῦλοί τε καὶ δραπέται γεγενημένοι, οὐχ ἑκούσιοι μέντοι, ἀλλ´ ἠναγκασμένοι ὡς μάλιστα, τῷ μὲν φαινομένῳ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, τῷ δὲ ἀληθεῖ λόγῳ ὑπὸ σῆς, ὦ βασιλεῦ, γνώμης. Εἴπερ ὁ τὴν ἰσχὺν τοῖς ἀδικεῖν βουλομένοις διδοὺς αὐτὸς ἂν φέροιτο καὶ τὴν αἰτίαν τῶν ἔργων δικαίως. Εἰρήσεται δὲ μικρὸν ἄνωθεν ὅπως δὴ ἅπασι παρακολουθεῖν τοῖς πεπραγμένοις δυνήσεσθε.Ἀρσάκης γὰρ ὁ τῶν προγόνων τῶν ἡμετέρων βασιλεὺς ὕστατος ἐξέστη τῆς ἀρχῆς τῆς αὑτοῦ Θεοδοσίῳ τῷ Ῥωμαίων αὐτοκράτορι ἑκών γε εἶναι, ἐφ´ ᾧ δὴ ἅπαντες οἱ κατὰ γένος αὐτῷ μέλλοντες πάντα τὸν αἰῶνα προσήκειν τά τε ἄλλα βιοτεύσουσι κατ´ ἐξουσίαν καὶ φόρου ὑποτελεῖς οὐδαμῆ ἔσονται. Καὶ διεσωσάμεθα τὰ ξυγκείμενα, ἕως ὑμεῖς ταύτας πεποίησθε τὰς διαβοήτους σπονδὰς, ἃς δὴ κοινόν τινα ὄλεθρον καλῶν τις, οἰόμεθα, οὐκ ἂν ἁμάρτοι. Φίλων τε γὰρ καὶ πολεμίων τὸ ἐντεῦθεν ἀφροντιστήσας ἅπαντα ξυνέχεέ τε καὶ ξυνετάραξε τὰ ἀνθρώπεια ὁ σὸς, ὦ βασιλεῦ, τῷ λόγῳ μὲν φίλος, ἔργῳ δὲ δυσμενής. Ὅπερ καὶ αὐτὸς οὐκ εἰς μακρὰν εἴσῃ, ἐπειδὰν τάχιστα τοὺς ἑσπερίους οἷός τε ᾖ παντάπασι καταστρέψασθαι. Τί γὰρ τῶν πρότερον ἀπειρημένων οὐκ ἔπραξεν; ἢ τί οὐκ ἐκίνησε τῶν εὖ καθεστώτων; οὐχ ἡμῖν μὲν φόρου ἀπαγωγὴν ἔταξεν οὐ πρότερον οὖσαν, καὶ Τζάνους τοὺς ὁμόρους ἡμῖν αὐτονόμους ὄντας δεδούλωται, τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν ἀθλίων Λαζῶν ἄρχοντα Ῥωμαῖον ἐπέστησε; πρᾶγμα οὔτε τῇ φύσει τῶν πραγμάτων ξυμβαῖνον οὔτε λόγῳ ῥᾴδιον ἑρμηνεύεσθαι. Οὐ Βοσπορίταις μὲν τοῖς Οὔννων κατηκόοις στρατηγοὺς ἔπεμψε καὶ τὴν πόλιν προσεποιήσατο οὐδὲν αὐτῷ προσῆκον, ὁμαιχμίαν δὲ πεποίηται πρὸς τὰς τῶν Αἰθιόπων ἀρχὰς, ὧν καὶ ἀνήκοοι τὸ παράπαν Ῥωμαῖοι ἐτύγχανον ὄντες; ἀλλὰ καὶ Ὁμηρίτας τε καὶ θάλασσαν τὴν Ἐρυθρὰν περιβέβληται καὶ τὸν φοινικῶνα προστίθησι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ. Ἀφίεμεν γὰρ λέγειν τὰ Λιβύων τε καὶ Ἰταλῶν πάθη. Ἡ γῆ τὸν ἄνθρωπον οὐ χωρεῖ ξύμπασα· μικρόν ἐστιν αὐτῷ πάντων ὁμοῦ τῶν ἀνθρώπων κρατεῖν. Ὁ δὲ καὶ τὸν αἰθέρα περισκοπεῖ καὶ τοὺς ὑπὲρ τὸν ὠκεανὸν διερευνᾶται μυχοὺς, ἄλλην αὑτῷ τινα οἰκουμένην περιποιεῖσθαι βουλόμενος. Τί οὖν ἔτι, ὦ βασιλεῦ, μέλλεις; τί δὲ τὴν κάκιστα ἀπολουμένην εἰρήνην αἰσχύνῃ, ὅπως δηλαδή σε ὑστάτην ποιήσηται βρῶσιν τῶν ἄλλων ἁπάντων; εἰ μέν ἐστί σοι βουλομένῳ μαθεῖν ὁποῖός τις ἂν Ἰουστινιανὸς ἐς τοὺς αὐτῷ εἴκοντας γένοιτο, ἐγγύθεν σοι τὸ παράδειγμα παρ´ ἡμῶν τε αὐτῶν ἐστι καὶ τῶν ταλαιπώρων Λαζῶν· εἰ δὲ, ὅπως ποτὲ εἴωθε τοῖς τε ἀγνῶσι καὶ οὐδ´ ὁτιοῦν ἠδικηκόσι χρῆσθαι, Βανδίλους τε καὶ Γότθους καὶ Μαυρουσίους διαλογίζου. Τό τε δὴ κεφάλαιον οὔπω λέλεκται. Οὐκ Ἀλαμούνδαρον μὲν ἐν σπονδαῖς τὸν σὸν, ὦ κράτιστε βασιλεῦ, δοῦλον ἀπάτῃ τε περιελθεῖν καὶ βασιλείας ἀποστῆσαι τῆς σῆς ἔργον πεποίηται, Οὔννους δὲ τοὺς οὐδαμόθεν αὐτῷ γνωρίμους ἐπὶ τοῖς σοῖς ἔναγχος ἑταιρίζεσθαι πράγμασιν ἐν σπουδῇ ἔσχε; καίτοι πρᾶξις ἀτοπωτέρα ταύτης οὐ γέγονεν ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου. Ἐπειδὴ γὰρ ᾔσθετο, οἶμαι, εἰς πέρας αὐτῷ ὅσον οὔπω ἀφίξεσθαι τὴν τῶν ἑσπερίων καταστροφὴν, τοὺς ἑῴους ἤδη μετελθεῖν ὑμᾶς ἐγκεχείρηκεν, ἐπεὶ καὶ μόνον ἀπολέλειπται αὐτῷ ἐς ἀγῶνα τὸ Περσῶν κράτος. Ἡ μὲν οὖν εἰρήνη τὸ ἐκείνου μέρος ἤδη σοι λέλυται, καὶ σπονδαῖς αὐτὸς πέρας ταῖς ἀπεράντοις ἐπέθηκε. Λύουσι γὰρ τὴν εἰρήνην οὐχ οἳ ἂν ἐν ὅπλοις γένοιντο πρῶτοι, ἀλλ´ οἳ ἂν ἐπιβουλεύοντες ἐν σπονδαῖς τοῖς πέλας ἁλοῖεν. Τὸ γὰρ ἔγκλημα τῷ ἐγκεχειρηκότι, κἂν ἀπῇ τὸ κατορθοῦν, πέπρακται. Ὅπη ποτὲ δὲ ὁ πόλεμος χωρήσει παντί που δῆλον. Οὐ γὰρ οἱ τὰς αἰτίας τῷ πολέμῳ παρασχόμενοι, ἀλλ´ οἱ τοὺς παρασχομένους αὐτὰς ἀμυνόμενοι, κρατεῖν ἀεὶ τῶν πολεμίων εἰώθασιν. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐξ ἀντιπάλου ἡμῖν τῆς δυνάμεως ὁ ἀγὼν ἔσται. Ῥωμαίοις γὰρ τῶν τε στρατιωτῶν πλείστους πρὸς ταῖς τῆς οἰκουμένης ἐσχατιαῖς ξυμβαίνει εἶναι καὶ δυοῖν στρατηγοῖν, οἵπερ αὐτοῖς ἄριστοι ἦσαν, τὸν ἕτερον μὲν Σίτταν κτείναντες ἥκομεν, Βελισάριον δὲ οὔποτε Ἰουστινιανὸς τὸ λοιπὸν ὄψεται. Οὗπερ ἐκεῖνος ὀλιγωρήσας μεμένηκε πρὸς ταῖς ἡλίου δυσμαῖς, αὐτὸς ἔχων τὸ Ἰταλῶν κράτος. Ὥστε σοι ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἰόντι ἀπαντήσει τῶν πάντων οὐδεὶς, ἕξεις δὲ καὶ ἡμᾶς εὐνοίᾳ τε, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ χωρίων ἐμπειρίᾳ πολλῇ τῷ σῷ στρατῷ ἐξηγουμένους.“

7 Ταῦτα ἐπεὶ Χοσρόης ἤκουσεν, ἥσθη τε καὶ ξυγκαλέσας εἴ τι ἐν Πέρσαις καθαρὸν ἦν ἐς πάντας ἐξήνεγκεν ἅ τε Οὐίττιγις ἔγραψε καὶ ὅσα οἱ Ἀρμένιοι εἶπον, ἀμφί τε τῷ πρακτέῳ βουλὴν προὔθηκεν. Ἔνθα δὴ ἐλέχθησαν μὲν γνῶμαι πολλαὶ ἐφ´ ἑκάτερα φέρουσαι, τέλος δὲ πολεμητέα σφίσιν ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ ἐπὶ Ῥωμαίους ἔδοξεν εἶναι. Ἦν γὰρ τοῦ ἔτους μετόπωρον, τρίτον καὶ δέκατον ἔτος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντος. Οὐ μέντοι Ῥωμαῖοι τοῦτο ὑπώπτευον, οὐδὲ δὴ Πέρσας λύσειν ποτὲ τὰς ἀπεράντους καλουμένας σπονδὰς ᾤοντο, καίπερ Χοσρόην ἀκούσαντες τῷ τε σφῶν αὐτῶν βασιλεῖ ἐγκαλεῖν οἷς εὐημέρησεν ἐν ταῖς ἡλίου δυσμαῖς καὶ τὰ ἐγκλήματα ἐπιφέρειν ταῦτα, ὧν ἄρτι ἐμνήσθην.

CHAPITRE III.

1. Symion est tué par les Arméniens. Amazaspe est envoyé en sa place. 3, Il est accusé injustement par Acace, et tué du consentement de Justinien. 4. La cruauté d'Acace envers les habitants du pays excite une sédition dans laquelle il est tué. 5. Sitta envoyé pour venger sa mort, meurt lui-même dans un combat. 6. Buzès lui succède, et use d'une grande perfidie contre Jean, de la race des Arsacides. 7. Bassace gendre de Jean est élu Chef des Arméniens, qui veut implorer la protection de Chosroes par une Harangue fort pathétique. 8. Chosroes, résout de faire la guerre aux Romains.

1.  Il arriva dans le même temps un événement singulier que je crois devoir raconter; Ce Syméon qui avait remis Pharangion entre les mains des Romains, obtint de Justinien le don de quelques Bourgs d'Arménie. Mais il n'en eut pas sitôt pris possession, qu'il fut tué par les anciens propriétaires qui avoient été dépossédés. Les chefs de l'assassinat, qui étaient deux fils de Péroze, se sauvèrent incontinent chez les Perses.

2. Quand empereur eut appris cette nouvelle, il donna les bourgs, et le gouvernement de l'Arménie à Amazaspe neveu de Syméon, Quelque temps s'étant écoulé, Acace donna à l'Empereur, dont il était favori, de mauvaises impressions d'Amazaspe, comme s'il eût exercé des concussions sur les Arméniens, et qu'il eût en envie de livrer aux Perses Théodosiopolis, et d'autres villes du pays. Cette calomnie ayant réussi comme il souhaitait, il fit mourir Amazaspe par l'ordre de Justinien, de qui dans le même temps il obtint le Gouvernement de l'Arménie.

3. Cette nouvelle charge lui donna occasion de faire paraître ses mauvaises qualités. Il se rendit le plus cruel de tous les gouverneurs qui eussent jamais été. Il imposa aux peuples des tributs insupportables, et leva jusqu'à quatre cents marcs par an, si bien que ne pouvant plus vivre sous sa tyrannie, ils conjurèrent contre lui, et après l'avoir tué, se sauvèrent dans Pharangion.

4. Cette rébellion obligea Justinien d'envoyer contre eux Sitta, qui était demeuré à Constantinople depuis le traité de paix d'entre les Romains et les Perses. Quand il fut arrivé dans l'Arménie, il ne se prépara que lentement à la guerre, et tacha de gagner les esprits par la douceur, en leur promettant d'obtenir de Justinien la décharge des nouveaux tributs qui leur avaient été imposés. Mais l'Empereur pressé par les sollicitations d'Adolius fils d'Acace, le reprit aigrement de sa longueur; de sorte qu'il lui fut impossible de différer davantage d'en venir aux mains, s'efforça toutefois d*en attirer quelques-uns par les promesses, afin d'avoir moins de peine à réduire les autres par les armes. La Nation des Apétiens, qui est fort nombreuse, étroit en résolution de se rendre. Ils envoyèrent donc prier Sitta de leur donner assurance par écrit, qu'en quittant leur parti pour prendre celui des Romains, il ne leur serait point fait de mal, et que l'on les conserverait dans la jouissance paisible de leurs biens. Sitta leur donna très volontiers par écrit l'assurance qu'ils demandaient, et leur envoya l'écrit cacheté. Ensuite il alla dans un lieu appelé Oenocalabon, où les Arméniens s'étaient campés. Mais il arriva, par je ne sais quel malheur, que ceux qui portaient l'écrit de Sitta, s'étant égarés dans le chemin, ne le purent rendre aux Apétiens. Il survint encore un autre malheur qui fut, qu'un parti de Romains, qui n'étaient pas avertis de l'accord, exercèrent contre eux des actes d'hostilité. Sitta méme fit mourir des femmes et des enfants qui s'étaient cachés dans une caverne, soit qu'il ne songeât pas de quelle Nation ils étaient, ou qu'il fût en colère de ce qu'ils ne s'étaient pas rendus comme ils avaient promis. Les Apétiens irrités de ces outrages, se préparèrent à la guerre de même que les autres. Mais comme le pays est inégal, et rompu de précipices, ils ne purent joindre leurs forces, et surent obligés de les laisser dispersées en divers petits vallons.. Un parti de cavaliers arméniens rencontra Sitta, qui était aussi à cheval avec un petit nombre des siens. Quand ils furent vis à vis les une des autres, ils s'arrêtèrent sur deux hauteurs qui étaient séparées d'une vallée. Sitta y poussa, à l'heure-même son cheval, mais comme il vit que les ennemis lâchaient le pied, el s'arrêta aussitôt, et ne les voulut pas poursuivre. Dans le même moment la lance, qu'il avait appuyée contre terre, fut rompue par un Erulien de son parti qui courait à toute bride, ce qui lui fit beaucoup de dépit. Comme il n'avait point de casque, il sut reconnu par un Arménien, qui assura ses compagnons que c'était lui, qui s'était ainsi témérairement engagé avec si peu de ses gens. Quand il entendit ce que disait l'Arménien, il tira son épée, à cause, comme j'ai dit, que sa lance était rompue, et s'enfuit à travers le vallon. Les ennemis le poursuivirent avec furie, et l'un d'eux l'ayant atteint, lui donna un coup d'épée au derrière de la tête, dont la peau fut abattue, sans que l'os fût entamé. Il ne laissait pas de courir toujours nonobstant sa blessure, lorsqu'Artabane, fils de Jean, de la race des Arsacides, le perça de son javelot. . Ainsi mourut Sitta par une fin tout-à-fait indigne de la grandeur de son courage, et de la gloire de ses exploits. Il était le mieux fait de son siècle, et l'un des plus habiles dans la guerre. Quelques-uns disent que ce ne sut pas Artabane qui le tua, mais un simple soldat Arménien, nommé Salomon.

5. Busès succéda à Sitta. Quand il fut arrivé auprès des Arméniens, il envoya leur offrir de faire leur paix avec l'Empereur, s'ils voulaient députer des plus considérables d'entre eux pour conférer avec lui. La plupart rejetèrent les offres, et refusèrent de se fier à sa parole. Il n'y eut que Jean, père d'Artabane, qui, comme son ami particulier, voulut bien s'assurer sur sa bonne foi, et l'aller trouver avec Bassace son gendre, et quelques autres. Lorsqu'ils furent arrivés à un endroit où ils devaient passer la nuit, pour y commencer le lendemain la conférence avec Busès, ils reconnurent qu'ils étaient enveloppés de tous côtés. Bassace fit ce qu'il put pour persuader â son beau-père de le sauver. Mais n'en ayant pu venir à bout, il s'enfuit avec plusieurs autres par le même chemin qu'ils étaient venus. Busès ayant trouvé Jean seul, le fit mourir.

6. Depuis ce temps-là les Arméniens privés de l'espérance de s'accommoder avec les Romains, ou de les vaincre, élurent Bassace pour leur Chef, et allèrent implorer sous sa conduite la protection du Roi de Perse. Quand les premiers, et les plus considérables d'entre eux eurent été conduits à son Audience, ils lui parlèrent de cette sorte.

Seigneur, il y a parmi nous plusieurs descendants du grand Arsace, qui fut le Prince le plus illustre de son siècle, et qui ne saurait passer pour étranger dans la famille des Rois des Parthes, puisque les Perses relevaient autrefois de leur Couronne. Nous sommes maintenant réduits à une honteuse servitude, non pas par notre choix, mais en apparence par les armes des Romains, et en effet par votre volonté. Car ou peut apurement attribuer avec justice les violences que l'on souffre, à celui qui assiste ceux qui les exercent. Permettez-nous, s'il vous-plaît, de reprendre l'affaire de plus haut, afin que vous en puissiez connaître toute la suite. Arsace le dernier de nos Rois, se dépouilla de sa dignité pour en revêtir Théodose, à condition que sa postérité demeurerait libre, et exempte de toutes Charges. Nous avons joui de l'effet de cette clause jusqu'à cette paix fameuse que vous avez faite, et que nous pouvons appeler la ruine générale de toutes les Nations. Depuis ce temps-là votre ami de paroles, et votre ennemi en effet a méprisé également ses amis et ses ennemis,  et a rempli toute la terre de  confusion et de désordre. Lorsqu'il aura dompté l'Occident, il ne vous sera que trop connaître qu'il est votre véritable ennemi. N'a-t-il pas commis les injustices les plus horribles ? N'a-t-il pas violé les lois les plus inviolables ? Ne nous a-t-il pas accablés de charges, auxquelles nous n'avions jamais été sujets ? Et n'a-t-il pas imposé le joug de la servitude aux Tzaniens, qui avaient jusqu'alors conservé leur liberté ? Na-t-il pas établi un gouverneur au dessus du Roi des Laziens par une entreprise si étrange, qu'il n'est pas aisé de trouver des termes qui en égalent l'indignité ? N*a~t-il pas envoyé des Capitaines aux Bosphorites sujets des Huns, afin de se rendre maître d'une ville ou il n'avait point de droit? Na-t-il pas recherché l'alliance des Ethiopiens, dont le nom par le passé n'était pas seulement connu aux Romains ? Ν'a-t-il pas enfermé dans son Empire les terres des Omérites, la mer rouge, et le pays planté de palmiers.? Nous ne parlerons point des maux qu'il a sait souffrir à l'Afrique, et à l'Italie. La terre est trop petite pour le contenir. Il porte son ambition jusqu'au Ciel, et il voudrait posséder un autre monde au delà de l'Océan. Pourquoi donc, Seigneur, différez-vous davantage, et pourquoi entretenez-vous cette pernicieuse paix, qui ne peut vous produire aucun autre fruit, que d'être cause que vous ne soyez sacrifié que le dernier à l'ambition de votre ennemi ? Si vous désirez savoir quel est le traitement qu'il a fait à ses alliés,  il vous est aisé de l'apprendre par notre exemple, et par celui des Laziens. Mais si vous êtes curieux de savoir comment il en use envers les étrangers, qui n'ayant jamais rien eu à démêler avec lui, n'ont pu aussi lui faire d'injure ; vous n'avez qu'à considérer les Goths, les Vandales, et les Maures. Ce que j'ai à dire est encore plus important. Quelles ruses n'a-t-il pas employées pour vous séparer d'avec Alomondare qui est votre allié et votre Sujet, et pour se joindre aux Huns avec qui il n'avait auparavant aucune habitude ? Y eut-il jamais d'entreprise plus extraordinaire et plus odieuse? Comme il voit que l'Occident, sera bientôt réduit sous sa puissance, il tourne ses pensées vers l'Orient, où il n'y a que les Perses qui puissent être le sujet de ses conquêtes. Pour ce qui est de la paix, il l'a déjà violée, et il a mis des bornes a cette alliance qui n'en devait point avoir. Car il ne faut pas croire que ce soient ceux qui prennent les premiers les armes, qui rompent la paix. Ce sont ceux qui dressent des pièges à leurs alliés dans le temps-même de l'alliance. On est coupable quand on a conçu le crime, bien qu'on ne l'ait pas encore exécutée. Personne ne peut douter du succès de cette guerre, puisque ce ne sont pas ceux qui attaquent, mais ceux qui demeurent dans les termes d'une défense légitime, qui ont accoutumé de remporter la victoire. Au reste les forces ne sont pas égales. La plupart des troupes romaines sont occupées aux extrémités du monde. Des deux généraux qu'ils avaient, nous en avons tué un, qui était Sitta. L'autre, je veux dire Bélisaire, ne verra jamais Justinien, et il se contente de commander le reste de sa vie dans l'Italie.  Ainsi il n'y aura point d'ennemis qui puissent se présenter devant vous.  Comme nous savons tous les chemins, et que nous voulons nous attacher inséparablement à vos intérêts, nous servirons de guides à Votre armée.

7. Après que Chosroes eut entendu ce discours, qui lui donna beaucoup de joie, il assembla les plus intelligents, et les plus fidèles de son conseil, leur exposai ce que Vitigis lui avait mandé, de ce que les Arméniens lui avoient dit, et mit en délibération ce qu'il fallait faire.. Il y eut plusieurs avis ; mais enfin on résolut de commencer la guerre contre les Romains au printemps. On n'était alors que dans l'automne de la treizième année du règne de Justinien. Les Romains ne se défiaient de rien, et. ne se doutaient point que Chosroes eût envie de rompre une paix que l'on appelait éternelle. Ils avaient seulement ouï dire, qu'il se plaignait des progrès que Justinien faisait dans l'Occident.

 

 

[2,4] 1 Τότε καὶ ὁ κομήτης ἀστὴρ ἐφάνη, τὰ μὲν πρῶτα ὅσον εὐμήκης ἀνὴρ μάλιστα, ὕστερον δὲ καὶ πολλῷ μείζων. Καὶ αὐτοῦ τὸ μὲν πέρας πρὸς δύοντα ἥλιον, ἡ δὲ ἀρχὴ πρὸς ἀνίσχοντα ἦν, αὐτῷ δὲ τῷ ἡλίῳ ὄπισθεν εἵπετο. Ὁ μὲν γὰρ ἐν αἰγοκέρῳ ἦν, αὐτὸς δὲ ἐν τοξότῃ. Καὶ αὐτὸν οἱ μέν τινες ἐκάλουν ξιφίαν, ὅτι δὴ ἐπιμήκης τε ἦν καὶ λίαν ὀξεῖαν τὴν ἀρχὴν εἶχεν, οἱ δὲ πωγωνίαν, ἡμέρας τε πλείους ἢ τεσσαράκοντα ἐφάνη. Οἱ μὲν οὖν ταῦτα σοφοὶ ἀλλήλοις ὡς ἥκιστα ὁμολογοῦντες ἄλλος ἄλλα προὔλεγον πρὸς τούτου δὴ τοῦ ἀστέρος σημαίνεσθαι· ἐγὼ δὲ ὅσα γενέσθαι ξυνηνέχθη γράφων δίδωμι ἑκάστῳ τοῖς ἀποβεβηκόσι τεκμηριοῦσθαι ᾗ βούλοιτο.

2 Μέγα μὲν εὐθὺς στράτευμα Οὐννικὸν, διαβάντες ποταμὸν Ἴστρον, ξυμπάσῃ Εὐρώπῃ ἐπέσκηψαν, γεγονὸς μὲν πολλάκις ἤδη, τοσαῦτα δὲ τὸ πλῆθος κακὰ ἢ τοιαῦτα τὸ μέγεθος οὐκ ἐνεγκὸν πώποτε τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις. Ἐκ κόλπου γὰρ τοῦ Ἰονίου οἱ βάρβαροι οὗτοι ἅπαντα ἐφεξῆς ἐληίσαντο μέχρι ἐς τὰ Βυζαντίων προάστεια. Καὶ φρούρια μὲν δύο καὶ τριάκοντα ἐν Ἰλλυριοῖς εἷλον, πόλιν δὲ τὴν Κασσάνδρειαν κατεστρέψαντο βίᾳ (ἣν οἱ παλαιοὶ Ποτίδαιαν ἐκάλουν, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι) οὐ τειχομαχήσαντες πρότερον. Καὶ τά τε χρήματα ἔχοντες αἰχμαλώτων τε μυριάδας δυοκαίδεκα ἀπαγόμενοι ἐπ´ οἴκου ἅπαντες ἀνεχώρησαν, οὐδενὸς σφίσιν ἐναντιώματος ἀπαντήσαντος. Χρόνῳ τε τῷ ὑστέρῳ πολλάκις ἐνταῦθα γενόμενοι ἀνήκεστα ἐς Ῥωμαίους δεινὰ ἔδρασαν. Οἳ δὴ καὶ ἐν Χερρονήσῳ τειχομαχήσαντες, βιασάμενοί τε τοὺς ἐκ τοῦ τείχους ἀμυνομένους καὶ διὰ τοῦ τῆς θαλάσσης ῥοθίου τὸν περίβολον ὑπερβάντες, ὃς πρὸς κόλπῳ τῷ μέλανι καλουμένῳ ἐστὶν, οὕτω τε ἐντὸς τῶν μακρῶν τειχῶν γεγενημένοι καὶ τοῖς ἐν Χερρονήσῳ Ῥωμαίοις ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες, ἔκτεινάν τε πολλοὺς καὶ ἠνδραπόδισαν σχεδὸν ἅπαντας. Ὀλίγοι δέ τινες καὶ διαβάντες τὸν μεταξὺ Σηστοῦ τε καὶ Ἀβύδου πορθμὸν, ληισάμενοί τε τὰ ἐπὶ τῆς Ἀσίας χωρία καὶ αὖθις ἐς Χερρόνησον ἀναστρέψαντες ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ καὶ πάσῃ τῇ λείᾳ ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν. Ἐν ἑτέρᾳ τε εἰσβολῇ τούς τε Ἰλλυριοὺς καὶ Θεσσαλοὺς ληισάμενοι τειχομαχεῖν μὲν ἐνεχείρησαν ἐν Θερμοπύλαις, τῶν δὲ ἐν τοῖς τείχεσι φρουρῶν καρτερώτατα ἀμυνομένων διερευνώμενοι τὰς περιόδους παρὰ δόξαν τὴν ἀτραπὸν εὗρον ἣ φέρει εἰς τὸ ὄρος ὃ ταύτῃ ἀνέχει. Οὕτω τε σχεδὸν ἅπαντας Ἕλληνας, πλὴν Πελοποννησίων, διεργασάμενοι ἀπεχώρησαν. Πέρσαι δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον τὰς σπονδὰς λύσαντες ἔργα Ῥωμαίους τοὺς ἑῴους εἰργάσαντο ἅπερ ἐγὼ αὐτίκα δὴ μάλα δηλώσω. Βελισάριος {ἐπεὶ} τῶν Γότθων τε καὶ Ἰταλιωτῶν βασιλέα Οὐίττιγιν καθελὼν ζῶντα ἐς Βυζάντιον ἤνεγκεν. Ὅπως δὲ ὁ Περσῶν στρατὸς ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσέβαλεν, ἐρῶν ἔρχομαι.

3 Ἡνίκα Χοσρόου πολεμησείοντος Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ᾔσθετο, παραίνεσίν τε ποιεῖσθαί τινα καὶ τῆς ἐγχειρήσεως αὐτὸν ἀπαγαγεῖν ἤθελεν. Ἐτύγχανε δέ τις ἐς Βυζάντιον ἥκων ἐκ Δάρας πόλεως, Ἀναστάσιος ὄνομα, δόξαν ἐπὶ ξυνέσει ἔχων, ὃς καὶ τὴν ἐν Δάρας ἔναγχος γενομένην τυραννίδα καταλελύκει. Τοῦτον οὖν τὸν Ἀναστάσιον παρὰ Χοσρόην Ἰουστινιανὸς ἔπεμψε γράμματα γράψας· ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε  

„Ξυνετῶν μὲν ἀνθρώπων ἐστὶ καὶ οἷς τὰ ἐς τὸ θεῖον ἱκανῶς ἤσκηται πολέμου φυομένας αἰτίας, ἄλλως τε καὶ πρὸς ἄνδρας τὰ μάλιστα φίλους, σθένει παντὶ ἀποτέμνεσθαι· ἀξυνέτων δὲ καὶ τὰ τοῦ θεοῦ σφίσιν αὐτοῖς ῥᾷστα ποιουμένων πολέμια μάχης τε καὶ ταραχῆς ἀφορμὰς οὐδαμῆ οὔσας ἐπιτεχνᾶσθαι. Εἰρήνην μὲν γὰρ καταλύσασιν ἐς πόλεμον ἰέναι οὐδὲν πρᾶγμά ἐστιν, ἐπεὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τὰ πονηρότατα καὶ τοῖς τῶν ἀνθρώπων ἀτιμοτάτοις εὔκολα τίθεσθαι ἡ τῶν πραγμάτων νενόμικε φύσις. Πόλεμον δὲ κατὰ γνώμην διαθεμένοις αὖθις ἐπὶ τὴν εἰρήνην χωρεῖν ἀνθρώποις οἶμαι οὐ ῥᾴδιον εἶναι. Καίτοι σὺ μὲν ἡμῖν γράμματα οὐκ ἐπίτηδες γεγραμμένα ἐπικαλεῖς, ταῦτά τε γνώμῃ αὐτονόμῳ τανῦν ἑρμηνεύειν ἐσπούδακας, οὐχ ᾗπερ ἡμεῖς διανοηθέντες γεγράφαμεν, ἀλλ´ ᾗ σοι τὰ βεβουλευμένα ἐπιτελεῖν οὐκ ἄνευ τινὸς παραπετάσματος ἐφιεμένῳ ξυνοίσειν δοκεῖ. Ἡμῖν δὲ πάρεστιν Ἀλαμούνδαρον δεικνύναι τὸν σὸν γῆν ἔναγχος καταδραμόντα τὴν ἡμετέραν ἔργα ἐν σπονδαῖς διαπεπρᾶχθαι ἀνήκεστα, χωρίων ἁλώσεις, χρημάτων ἁρπαγὰς, ἀνθρώπων φόνους τε καὶ ἀνδραποδισμοὺς τοσούτων τὸ πλῆθος, ὑπὲρ ὧν σε οὐκ αἰτιᾶσθαι ἡμᾶς, ἀλλ´ ἀπολογεῖσθαι δεήσει. Τὰ γὰρ τῶν ἠδικηκότων ἐγκλήματα αἱ πράξεις, οὐχ αἱ διάνοιαι, δηλοῦσι τοῖς πέλας. Ἀλλὰ καὶ τούτων τοιούτων ὄντων ἡμεῖς μὲν ἔχεσθαι καὶ ὣς τῆς εἰρήνης ἐγνώκαμεν, σὲ δὲ πολεμησείοντα ἐπὶ Ῥωμαίους ἀκούομεν ἀναπλάττειν αἰτίας οὐδαμόθεν ἡμῖν προσηκούσας. Εἰκότως· οἱ μὲν γὰρ τὰ παρόντα περιστέλλειν ἐν σπουδῇ ἔχοντες καὶ σφόδρα ἐγκειμένας ἀποσείονται τὰς ἐπὶ τοὺς φίλους αἰτίας, οὓς δὲ ὁ τῆς φιλίας οὐκ ἀρέσκει θεσμὸς, καὶ τὰς οὐκ οὔσας ἐφίενται πορίζεσθαι σκήψεις. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὐδὲ τοῖς τυχοῦσιν ἀνθρώποις, μή τί γε δὴ βασιλεῦσι, πρέπειν ἂν δόξειε. Σὺ δὲ τούτων ἀφέμενος σκόπει μὲν τὸ μέτρον τῶν ἑκατέρωθεν κατὰ τὸν πόλεμον ἀπολουμένων καὶ τίς ἂν εἴη τῶν ξυμπεσουμένων τὴν αἰτίαν φέρεσθαι δίκαιος, λογίζου δὲ τοὺς ὅρκους, οὓς δὴ ὀμοσάμενός τε καὶ τὰ χρήματα κομισάμενος, εἶτα ἀτιμάσας οὐ δέον τέχναις τισὶν ἢ σοφίσμασι παραγαγεῖν οὐκ ἂν δύναιο· τὸ γὰρ θεῖον κρεῖσσον ἢ ἐξαπατᾶσθαι πέφυκε πρὸς πάντων ἀνθρώπων.“

Ταῦτα ἐπεὶ ὁ Χοσρόης ἀπενεχθέντα εἶδεν, ἐν μὲν τῷ αὐτίκα οὔτε τι ἀπεκρίνατο οὔτε τὸν Ἀναστάσιον ἀπεπέμψατο, ἀλλ´ αὐτοῦ μένειν ἠνάγκαζεν.  

CHAPITRE IV.

1. Apparition d'une comète. 2. Irruption dit Huns. 3. Lettre de Justinien à Chosroes.

1. Il parut alors une comète, qui du commencement semblait égaler la grandeur d'un homme» depuis la surpasser. La tête tendait vers l'Orient et la queue vers l'Occident. Elle était dans le signe du Sagittaire, et suivait le Soleil qui était dans celui du Capricorne. Quelques-uns prétendaient quelle était de la nature de celles qu'on appelle Xiphias, à cause qu'elle finissait en pointe. Les autres soutenaient qu'elle était chevelue. Elle parut plus de quarante l<»us. Les Savants furent fort partagés sur les présages  qu'ils en tirèrent. Pour moi je laisse à chacun la liberté d'en juger comme il lui plaira, et je me contente de raconter ce qui arriva depuis.

2. Incontinent après, une multitude innombrable de Huns passa le Danube, et se répandit dans l'Europe. Ils avaient souvent fait d'autres irruptions, mais ils n'avaient jamais tant fait de ravages. Ils fourragèrent le pays, depuis le golfe de la mer Ionique, jusqu'à Constantinople. Ils prirent trente-deux forts dans l'Illyrie ; et bien qu'ils n'eussent pas accoutumé de former de siège, ils ne laissèrent pas de se rendre maîtres de la ville de Cassandre, qui était appelée Potidée par les anciens. Après avoir enlevé vingt-mille prisonniers, et des sommes immenses d'argent, ils se retirèrent sans trouver d'obstacle. Ils ont encore incommodé depuis les Romains par diverses courses. Ils ont attaqué le mur de la Chersonèse, forcé ceux qui le gardaient, en ont tué un grand nombre, et fait les autres prisonniers. Quelques-uns d'eux traversèrent le détroit qui est entre Seste et Abyde, pillèrent l'Asie, puis rentrèrent dans la Chersonèse, où ils se joignirent à leurs compagnons, pour retourner en leur pays. Ils pillèrent encore une autre fois l'Illyrie et la Thessalie, et attaquèrent le mur des Thermopyles, où ils trouvèrent une vigoureuse résistance. Mais comme ils cherchaient une issue parmi divers détours, ils trouvèrent inopinément un sentier, par lequel ils arrivèrent au haut d'une montagne voisine, d'où ils fondirent sur les Grecs, qu'ils défirent tous, excepté ceux du Péloponnèse. Peu de tems après les, Perses rompirent la paix, et exercèrent dans l'Orient diverses hostilités, que je rapporterai incontinent. Bélisaire ayant vaincu Vitigis Roi des Goths et des Italiens, l'envoya vif à Constantinople. J dirai maintenant de quelle manière les Perses entrèrent sur les terres des Romains.

3. Lorsque Justinien apprit que Chosroes avait dessein de faire la guerre, il jugea à propos de lui écrire, pour l'en détourner. Il lui envoya pour cet effet un nommé Anastase, qui s'était acquis par la prudence une grande réputation, et qui était pour lors à Constantinople, où il était venu de la ville de Dara, qu'il avait autrefois délivrée de la tyrannie. Voici en quels termes était conçue la lettre de Justinien.

Ceux qui ont de la sagesse et de la piété, font tout leur possible pour retrancher les sujets de différends qui naissent entre leurs amis et eux, au lieu qu'il n'y a que des extravagants et des impies, qui cherchent des sujets de disputes et de troubles. Il n'y arien de si aisé que de prendre les armes. Les derniers des hommes sont toujours propres à ces actions détectables. Mais il. n'est pas si aisé de souffrir dans la guerre, et de la terminer par une paix avantageuse. Vous vous plaignez de nos lettres, et vous les expliquez dans un sens tout contraire à nos intentions, afin de nous pouvoir accuser avec quelque apparence de justice. Pour nous, nous avons à représenter les hostilités qu'Alamondare a. exercées en pleine paix, nos terres ravagées, nos villes prises, notre argent enlevé, nos hommes ou tués, ou emmenés prisonniers. Sur quoi vous aurez plutôt à vous défendre qu'à nous accuser, puisqu'il est certain que c'est par les actions, et non pas par les pensées que l'on juge des injustices et des violences. Quoi que nous ayons reçu ces injures, nous ne laissons pas de souhaiter la paix. Vous au contraire souhaitez la guerre, et vous cherchez divers prétextes de la faire, dont il n'y en a  pas un seul qui nous puisse être imputé avec raison. Ceux qui ne veulent point introduire de changements évitent les occasions de se plaindre. Mais ceux qui ont envie de troubler, ne manquent jamais de trouver quelque fausse excuse pour rompre la paix. Ce qui bien loin d'être honnête à un Prince, n'est pas seulement supportable dans une personne ordinaire. Considérez, je vous prie, combien de gens périront par la fureur de la guerre, et à qui leur perte sera attribuée. Souvenez-vous du serment, ensuite duquel vous avez reçu notre argent et duquel vous ne pouvez éluder l'obligation par aucune  subtilité. Dieu a une sagesse infinie, qui ne peut être trompée par tous les artifices des hommes.

Chosroes ne fit point de réponse à cette lettre, etet au lieu de renvoyer Anastase qui la lui avait portée, il le retint avec quelque sorte de violence.

 

 

 

 

[2,5] 1 Ἐπειδὴ δὲ ὁ μὲν χειμὼν ἤδη ὑπέληγε, τρίτον δὲ καὶ δέκατον ἔτος ἐτελεύτα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντι, Χοσρόης ὁ Καβάδου ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ στρατῷ μεγάλῳ ἐσέβαλε, τήν τε ἀπέραντον καλουμένην εἰρήνην λαμπρῶς ἔλυεν. ᾔει δὲ οὐ κατὰ τὴν μέσην τῶν ποταμῶν χώραν, ἀλλὰ τὸν Εὐφράτην ἐν δεξιᾷ ἔχων.

2 Ἔστι δὲ τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ θάτερα Ῥωμαίων φρούριον ἔσχατον, ὃ Κιρκήσιον ἐπικαλεῖται, ἐχυρὸν ἐς τὰ μάλιστα ὂν, ἐπεὶ Ἀβόρρας μὲν ποταμὸς μέγας ἐνταῦθα τὰς ἐκβολὰς ἔχων τῷ Εὐφράτῃ ἀναμίγνυται, τὸ δὲ φρούριον τοῦτο πρὸς αὐτῇ που τῇ γωνίᾳ κεῖται, ἣν δὴ τοῖν ποταμοῖν ἡ μίξις ποιεῖται. Καὶ τεῖχος δὲ ἄλλο μακρὸν τοῦ φρουρίου ἐκτὸς χώραν τὴν μεταξὺ ποταμοῦ ἑκατέρου ἀπολαμβάνον τρίγωνον ἐνταῦθα ἀμφὶ τὸ Κιρκήσιον ἐπιτελεῖ σχῆμα. Διὸ δὴ ὁ Χοσρόης οὔτε φρουρίου ἐθέλων οὕτω δὴ ἐχυροῦ ἀποπειρᾶσθαι οὔτε διαβαίνειν ποταμὸν Εὐφράτην διανοούμενος, ἀλλ´ ἐπὶ Σύρους τε καὶ Κίλικας ἰέναι, οὐδὲν διαμελλήσας, ἐπίπροσθεν τὸν στρατὸν ἤλαυνε, τριῶν τε σχεδόν τι ὁδὸν ἡμερῶν εὐζώνῳ ἀνδρὶ παρὰ τοῦ Εὐφράτου τὴν ὄχθην ἀνύσας πόλει Ζηνοβίᾳ ἐπιτυγχάνει· ἣν ἡ Ζηνοβία ποτὲ δειμαμένη τὴν ἐπωνυμίαν τῇ πόλει, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔδωκεν. Ἦν δὲ ἡ Ζηνοβία Ὀδονάθου γυνὴ, τῶν ἐκείνῃ Σαρακηνῶν ἄρχοντος, οἳ Ῥωμαίοις ἔνσπονδοι ἐκ παλαιοῦ ἦσαν. Οὗτος {ὁ} Ὀδονάθος ἀνεσώσατο Ῥωμαίοις τὴν ἑῴαν ἀρχὴν ὑπὸ Μήδοις γεγενημένην. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐγένετο. Χοσρόης δὲ τότε ἄγχιστά που τῆς Ζηνοβίας ἥκων, ἐπειδὴ τὸ χωρίον οὔτε ἀξιόλογον ἔμαθεν εἶναι καὶ τὴν χώραν κατενόησεν ἀοίκητόν τε καὶ πάντων ἀγαθῶν ἔρημον οὖσαν, δείσας μή τίς οἱ χρόνος ἐνταῦθα τριβεὶς πράξεσι μεγάλαις ἐπ´ οὐδενὶ ἔργῳ ἐμπόδιος εἴη, ἀπεπειράσατο μὲν ὁμολογίᾳ τὸ χωρίον ἑλεῖν. Ὡς δὲ οὐδὲν προὐχώρει, πρόσω κατὰ τάχος τὸν στρατὸν ἤλαυνεν.

3 Ὁδόν τε αὖθις τοσαύτην ἀνύσας ἀφίκετο ἐς πόλιν Σούρων, πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ οὖσαν, ἧς δὴ ἀγχοτάτω γενόμενος ἔστη. Ἐνταῦθα δὲ τῷ ἵππῳ ξυνέβη, ἐφ´ οὗ ὁ Χοσρόης ἐκάθητο, χρεμετίσαι τε καὶ τῷ ποδὶ τὸ ἔδαφος κρούειν. Ὃ δὴ οἱ μάγοι ξυμβαλόντες ἁλώσεσθαι τὸ χωρίον ἀπέφαινον. Ὁ δὲ στρατοπεδευσάμενος ἐπὶ τὸν περίβολον ὡς τειχομαχήσων τὸ στράτευμα ἐπῆγεν. Ἐτύγχανε δέ τις ὄνομα μὲν Ἀρσάκης, Ἀρμένιος δὲ γένος, τῶν ἐνταῦθα στρατιωτῶν ἄρχων, ὃς τοὺς στρατιώτας ἐς τὰς ἐπάλξεις ἀναβιβάσας, ἐνθένδε τε μαχόμενος ἰσχυρότατα καὶ πολλοὺς τῶν πολεμίων κτείνας, τοξεύματι βληθεὶς ἐτελεύτησε. Καὶ Πέρσαι μὲν τότε (ἦν γὰρ τῆς ἡμέρας ὀψὲ) ὡς αὖθις τῇ ὑστεραίᾳ τειχομαχήσοντες ἐπὶ τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησαν, Ῥωμαῖοι δὲ ἀπογνόντες, ἅτε τετελευτηκότος σφίσι τοῦ ἄρχοντος, ἱκέται διενοοῦντο Χοσρόου γενέσθαι. Τῇ οὖν ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ τὸν τῆς πόλεως ἐπίσκοπον δεησόμενόν τε καὶ τὸ χωρίον ἐξαιτησόμενον ἔπεμψαν, ὃς τῶν ὑπηρετῶν τινας ἐπαγόμενος, ὄρνις τε φέροντας καὶ οἶνον καὶ καθαροὺς ἄρτους, παρὰ Χοσρόην ἀφίκετο, ἐς δὲ τὸ ἔδαφος καθῆκεν αὑτὸν καὶ δεδακρυμένος ἱκέτευε φείδεσθαι ἀνθρώπων οἰκτρῶν καὶ πόλεως Ῥωμαίοις μὲν ἀτιμοτάτης, Πέρσαις δὲ ἐν οὐδενὶ λόγῳ οὔτε τὰ πρότερα γεγενημένης οὔτε ὕστερόν ποτε ἐσομένης· λύτρα τέ οἱ τοὺς Σουρηνοὺς δώσειν σφῶν τε αὐτῶν καὶ πόλεως ἧσπερ οἰκοῦσιν ἐπαξίως ὑπέσχετο. Χοσρόης δὲ Σουρηνοῖς μὲν χαλεπῶς εἶχεν, ὅτι δὴ αὐτῷ πρῶτοι περιπεπτωκότες Ῥωμαίων ἁπάντων οὔτε τῇ πόλει ἐδέξαντο ἐθελούσιοι, ἀλλὰ καὶ ἀνταίρειν οἱ ὅπλα τολμήσαντες πολύν τινα δοκίμων Περσῶν ὅμιλον ἔκτειναν. Τὴν μέντοι ὀργὴν οὐκ ἐξήνεγκεν, ἀλλ´ ὑπὸ τῷ προσώπῳ ἀκριβῶς ἔκρυψεν, ὅπως τὴν κόλασιν ἐς Σουρηνοὺς ποιησάμενος φοβερόν τε Ῥωμαίοις αὑτὸν καὶ ἄμαχόν τινα καταστήσηται. Οὕτω γάρ οἱ προσχωρήσειν οὐδενὶ πόνῳ ὑπετόπαζε τοὺς ἐν ποσὶν ἀεὶ γενησομένους. Διὸ δὴ ξύν τε φιλοφροσύνῃ πολλῇ τὸν ἐπίσκοπον ἐξανέστησε, καὶ τὰ δῶρα δεξάμενος παρείχετό τινα δόκησιν ὡς ἀμφὶ τοῖς Σουρηνῶν λύτροις αὐτίκα κοινολογησόμενος Περσῶν τοῖς λογίμοις εὖ τὴν δέησιν διαθήσεται. Οὕτω τε ξὺν τοῖς ἑπομένοις τὸν ἐπίσκοπον ἀπεπέμψατο, οὐδεμίαν τῆς ἐπιβουλῆς αἴσθησιν ἔχοντα, καί οἱ τῶν ἐν Πέρσαις δοκίμων τινὰς παραπομποὺς ἐσομένους δῆθεν τῷ λόγῳ ξυνέπεμψεν. Οὓς δὴ λάθρα ἐκέλευε μὲν ἰέναι ξὺν αὐτῷ ἄχρι ἐς τὸ τεῖχος, παρηγοροῦντας καί τισιν ἀγαθαῖς ἐπαίροντας ἐλπίσιν, ὥστε αὐτὸν καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἅπαντας χαίροντάς τε καὶ οὐδὲν δεδιότας τοῖς ἔνδον ὀφθῆναι. Ἐπειδὰν δὲ οἱ φύλακες ἀνακλίναντες τὴν πυλίδα τῇ πόλει αὐτοὺς δέχεσθαι μέλλωσι, λίθον τινὰ ἢ ξύλον τοῦ τε οὐδοῦ καὶ τῆς θύρας μεταξὺ ῥίψαντας οὐ ξυγχωρεῖν ἐπιτίθεσθαι, ἀλλὰ καὶ αὐτοὺς τοῖς ἐπιθεῖναι βουλομένοις χρόνον δή τινα ἐμποδὼν ἵστασθαι· οὐκ εἰς μακρὰν γὰρ αὐτοῖς τὸν στρατὸν ἕψεσθαι. Ταῦτα τοῖς ἀνδράσιν ὁ Χοσρόης ἐντειλάμενος ἐν παρασκευῇ τὸν στρατὸν ἐποιεῖτο, δρόμῳ τε χωρεῖν ἐπὶ τὴν πόλιν, ὅταν αὐτὸς σημήνῃ, ἐκέλευεν. Ἐπεὶ δὲ ἄγχιστα τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, οἱ μὲν Πέρσαι τὸν ἐπίσκοπον ἀσπασάμενοι ἐκτὸς ἔμενον, οἱ δὲ Σουρηνοὶ περιχαρῆ γεγονότα τὸν ἄνδρα ὁρῶντες ξὺν τιμῇ τε πολλῇ προπεμπόμενον πρὸς τῶν πολεμίων, ἀφροντιστήσαντες δυσκόλων ἁπάντων τήν τε πυλίδα ὅλην ἀνέῳγον καὶ τὸν ἱερέα ξὺν τοῖς ἑπομένοις κροτοῦντές τε καὶ πολλὰ εὐφημοῦντες ἐδέξαντο. Ἐπεί τε ἅπαντες εἴσω ἐγένοντο, τὴν μὲν πυλίδα ὡς ἐπιθήσοντες οἱ φύλακες ὤθουν, οἱ δὲ Πέρσαι λίθον, ὃς αὐτοῖς παρεσκεύαστο, ἐν μέσῳ ἐρρίπτουν. Οἵ τε φύλακες ἔτι μᾶλλον ὠθοῦντές τε καὶ βιαζόμενοι ἐξικνεῖσθαι τῇ πυλίδι ἐς τὸν οὐδὸν οὐδαμῆ ἴσχυον. Οὐ μὴν οὐδὲ ἀνοιγνύναι αὐτὴν αὖθις ἐτόλμων, ἐπεὶ πρὸς τῶν πολεμίων αὐτὴν ἔχεσθαι ᾔσθοντο. Τινὲς δὲ οὐ λίθον, ἀλλὰ ξύλον Πέρσας ἐς τὴν πυλίδα φασὶν ἐμβεβλῆσθαι. Οὔπω δὲ Σουρηνῶν σχεδόν τι τῆς ἐπιβουλῆς ᾐσθημένων, παρῆν τε τῷ παντὶ ὁ Χοσρόης στρατῷ καὶ τὴν πυλίδα οἱ βάρβαροι βιασάμενοι ἀνεπέτασαν, δι´ ὀλίγου τε κατὰ κράτος ἥλω. Εὐθὺς μὲν οὖν θυμῷ ὁ Χοσρόης ἐχόμενος τάς τε οἰκίας ἐληίσατο καὶ τῶν ἀνθρώπων πολλοὺς μὲν κτείνας, τοὺς δὲ λοιποὺς ἅπαντας ἐν ἀνδραπόδων ποιησάμενος λόγῳ πυρπολήσας τε ξύμπασαν τὴν πόλιν ἐς ἔδαφος καθεῖλεν. Οὕτω τε τὸν Ἀναστάσιον ἀπεπέμψατο, Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἀπαγγέλλειν κελεύσας ὅπῃ ποτὲ γῆς Χοσρόην τὸν Καβάδου ἀπολιπὼν εἴη.

4 Μετὰ δὲ, εἴτε φιλανθρωπίᾳ εἴτε φιλοχρηματίᾳ ἐχόμενος, ἢ γυναικὶ χαριζόμενος, ἣν δὴ ἐνθένδε δορυάλωτον ἐξελὼν, Εὐφημίαν ὄνομα, γυναῖκα γαμετὴν ἐποιήσατο, ἔρωτα ἐξαίσιον αὐτῆς ἐρασθεὶς (ἦν γὰρ τὴν ὄψιν εὐπρεπὴς μάλιστα) δρᾶν τι ἀγαθὸν ὁ Χοσρόης τοὺς Σουρηνοὺς ἔγνω. Πέμψας οὖν ἐς Σεργιούπολιν, τὴν Ῥωμαίων κατήκοον, ἣ Σεργίου ἐπιφανοῦς ἁγίου ἐπώνυμός ἐστι, πόλεως τῆς ἁλούσης ἓξ καὶ εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίοις διέχουσα, κειμένη δὲ αὐτῆς πρὸς ἄνεμον νότον ἐν τῷ βαρβαρικῷ καλουμένῳ πεδίῳ, Κάνδιδον τὸν ταύτῃ ἐπίσκοπον κεντηναρίοιν δυοῖν δισχιλίους τε καὶ μυρίους ὄντας ὠνεῖσθαι τοὺς αἰχμαλώτους ἐκέλευεν. Ὁ δὲ (χρήματα γάρ οἱ οὐκ ἔφασκεν εἶναι) τὴν πρᾶξιν ἄντικρυς ἀνεδύετο. Διὸ δὴ αὐτὸν ὁ Χοσρόης ἠξίου ἐν βιβλιδίῳ τὴν ὁμολογίαν ἀφέντα τοῦ δώσειν χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ τὰ χρήματα οὕτω δὴ ὀλίγων χρημάτων πρίασθαι ἀνδράποδα τοσαῦτα τὸ πλῆθος. Κάνδιδος δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει, καὶ τὸ μὲν χρυσίον ὡμολόγησεν ἐνιαυτοῦ δώσειν, ὅρκους δεινοτάτους ὀμωμοκὼς, ζημίαν δέ οἱ αὐτῷ διώρισε ταύτην, ἢν μὴ διδοίη χρόνῳ τῷ ξυγκειμένῳ τὰ χρήματα, διπλάσια μὲν αὐτὰ δώσειν, αὐτὸν δὲ ἱερέα μηκέτι εἶναι, ἅτε τὰ ὀμωμοσμένα ἠλογηκότα. Ταῦτα Κάνδιδος ἐν γραμματείῳ γράψας τοὺς Σουρηνοὺς ἅπαντας ἔλαβεν. Ὧν ὀλίγοι μέν τινες διεβίωσαν, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀντέχειν τῇ ξυμπεσούσῃ ταλαιπωρίᾳ οὐχ οἷοί τε ὄντες ὀλίγῳ ὕστερον διεφθάρησαν. Ταῦτα διαπεπραγμένος Χοσρόης πρόσω ἐπῆγε τὸ στράτευμα.

CHAPITRE V.

1.  Chosroes rompt la paix, et entre avec une puissante armée sur les terres des Romains 2. Il néglige d'assiéger le Fort de Circèse et la ville de Zénobie. 3. Il assiège celle de Sura, la prend par tromperie, et la ruine.  4.  Il rend  pour de l'argent à Candide, évêque de Sergiopolis, les prisonniers qu'il avait faits dans Sura.

1. L'hiver de la treizième année de l'Empire de Justinien étant fini, Chosroes fils de Cavade mena une puissante armée sur les terres des. Romains, et rompit ouvertement cette paix que l'on nommait éternelle. Il ne prit pas sa amrche par le milieu de la Mésopotamie, mais le long de l'Euphrate.

2. Il y a  sur l'un des bords une Château extrêmement fort, nommé Circèse, qui est le dernier qui relève des Romains, Il est bâti sur un angle de terre, que le fleuve Aborras fait en se joignant à l'Euphrate, et couvert d'une longue muraille tirée d'un fleuve à l'autre,  et qui forme comme un triangle. Chosroes ne voulait ni passer l'Euphrate, ni assiéger le Château. Son dessein était d'aller vers la Syrie et la Cilicie. Il fit donc avancer ses troupes en diligence le long de l'Euphrate. En trois jours il arriva à Zénobie, ville  qui a reçu ce nom de la Reine, la fondatrice. Elle était épouse d'Odénat qui commandait aux Sarrasins de cette contrée, lesquels étaient alliés des Romains, et qui rendit ceux-ci maîtres de l'Orient par la défaite des Mèdes. Il y a longtemps que ces choses-là se sont passes. Chosroes s'étant approché de la ville, et ayant reconnu qu'elle n''était de nulle importance et que le pays d'alentour était stérile et désert, ne voulut pas y perdre le temps, qu'il désirait employer à quelque exploit mémorable. Il tâcha néanmoins de s'en rendre maître par composition. Mais n'ayant pu en venir à bout, il fit partir son armée.

3. Après avoir fait encore autant de chemin qu'il en avait déjà fait, il arriva à la ville de Sura assise sur l'Euphrate. Quand il en fut pioche, le cheval où il était monté commença à hennir, et à frapper du pied; ce que les Mages assurèrent être un présage qu'il prendrait la place. Il la fit donc invertir. Arsace Arménien qui en était Gouverneur, borda les murailles de soldats, combattit très-vaillamment, et fut enfin blessé d'une flèche, et mourut après avoir tué un grand nombre des assiégeants. Comme il était tard, les Perses se retirèrent dans leur camp, dans l'intention de recommencer le lendemain l'attaque dés le point du jour. Les Romains qui avaient perdu leur espérance, en perdant leur Chef, songèrent à demander composition, et envoyèrent de grand matin leur Evêque avec des valets qui portaient du pain, du vin et des oiseaux. Quand il fut arrivé devant Chosroes, il se prosterna à  ses pieds, et le supplia avec des l'armes, d'avoir pitié des misérables habitants d'une ville,  qui n'avait de rien servi aux Romains par le passé, et qui ne pouvait aussi servir aux Perses à l'avenir, et lui offrit une somme considérable pour la racheter du pillage. Chosroes était irrité contre les citoyens de Sura, de ce que les ayant assiégés les premiers de tous les Sujets de l'Empire Romain, ils avoient été si hardis que de prendre les armes au lieu de se rendre, et avaient tué plusieurs personnes de marque d'entre les Perses. Il dissimula néanmoins son ressentiment afin de se rendre plus formidable par le châtiment extraordinaire qu'il avait envie d'en tirer, afin d'obliger de se soumettre à sa puissance toutes les places, devant lesquelles son armée paraîtrait. Il releva donc l'évêque avec beaucoup d'humanité, accepta les présents, et lui témoigna que lorsqu'il aurait conféré avec les plus considérables des citoyens, touchant la somme qu'ils lui paieraient pour être exempts du pillage, il leur accorderait leur demande. Ainsi il le renvoya avec sa fuite, sans lui laisser le moindre soupçon du piège qu'il lui tendait. Il choisit des premiers d'entre les Perses pour l'accompagner avec plus d'honneur, et il leur commanda en particulier, de lui faire toutes sortes de caresses jusqu'aux murailles de la ville, et de le remplir d'espérance, afin que ceux de dedans remarquassent la joie qui en paraîtrait sur son visage. De plus, il leur donna charge, lorsqu'ils verraient la porte ouverte pour recevoir l'évêque, de jeter dedans une grosse pierre, ou une pièce de bois, afin d'empêcher de la refermer;  et au casque la garnison fit quelque effort, d'y résister durant quelque temps jusqu'à ce que les troupes fussent arrivées. Chosroes ayant donné cet ordre, tint son armée toute prête pour courir vers la ville dans le moment qu'il en donnerait le signal. Quand l'évêque fut arrivé proche des murailles, les Perses feignant de prendre congé de lui, le saluèrent avec de grandes démonstrations de respect. Ceux de la ville voyant les honneurs que lui rendaient les ennemis et la joie qu'il en témoignait, ouvrirent la porte pour le recevoir. Lorsqu'il fut entré avec sa suite, ils voulurent la refermer, mais les Perses y avaient jeté une grosse pierre, selon l'ordre que j'ai dit qu'ils en avaient reçu. Les soldats de la garnison repoussèrent la porte avec violence, mais ce fut inutilement. Ils n'osèrent la rouvrir pour ôter la pierre, à cause, que les Perses étaient au dehors. Quelques-uns disent que c'était une pièce de bois, et non pas une pierre. Les habitants ne savaient encore rien de la surprise, lorsque Chosroes arriva avec toute son armée. Il se rendit maître de la porte et de la ville, y mit tout à feu et à sang, et la ruina de fond en comble. Il renvoya alors Anastase Ambassadeur de Justinien, et lui commanda d'aller porter à son maître des nouvelles du lieu où il l'avait laissé.

4. Depuis néanmoins, soit par humanité, ou par avarice, ou par complaisance pour une femme nommée Euphonie, qu'il avait prise parmi les autres captives de la ville, et qu'il avait épousée ensuite, à cause de sa beauté, il résolut de traiter favorablement les citoyens de Sura. Il envoya pour ce sujet à Sergiopolis ville de l'obéissance des Romains, laquelle a pris son nom de ce Sergius si célèbre parmi les Chrétiens, et qui est située dans un champ appelé le Champ Barbare, à cent vingt-six stades de Sura du côté du Nord. Il fit offrir à Candide, qui en était évêque, de lui remettre entre les mains, pour deux cens marcs d'or, douze mille prisonniers. Candide s'étant excusé sur ce qu'il n'avait point d'argent, Chosroes se contenta qu'il en fit la promette, et lui rendit les prisonniers. Candide s'obligea par de grands serments, à payer les deux cents marcs d'or dans un an ; et il ajouta de lui-même, qu'en cas qu'il y manquât dans ce temps-là, il consentait de payer le double, et de perdre son évêché. Ainsi il reçu les prisonniers sur sa promesse. Mais la plupart moururent incontinent après de fatigues et de misères. Chosroes mena ensuite son armée plus loin.

 

 

 

 

 

[2,6] 1 Ἐτύγχανε δὲ ὀλίγῳ ἔμπροσθεν βασιλεὺς ἀρχὴν τῆς ἕω τὴν στρατηγίδα διελὼν δίχα, καὶ τὰ μὲν ἄχρι ἐς ποταμὸν Εὐφράτην ἐς τὸ Βελισαρίου ἀπολιπὼν ὄνομα, ὃς ξύμπασαν τὴν ἀρχὴν τὰ πρότερα εἶχε, τὰ δὲ ἐνθένδε μέχρι τῶν Περσικῶν ὁρίων τῷ Βούζῃ ἐπιτρέψας, ὃν δὴ ἁπάσης ἐπιμέλεσθαι τῆς ἑῴας ἀρχῆς, ἕως Βελισάριος ἐξ Ἰταλίας ἐπανήκοι, ἐκέλευε.

2 Διὸ δὴ ὁ Βούζης ἅπαντα τὸν στρατὸν ἑπόμενον ἔχων τὰ μὲν πρῶτα ἐπὶ τῆς Ἱεραπόλεως ἔμενεν· ἐπεὶ δὲ τὰ ξυμπεσόντα Σουρηνοῖς ἔμαθε, ξυγκαλέσας τοὺς Ἱεραπολιτῶν πρώτους ἔλεξε τοιάδε

„Οἷς μὲν ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως πρὸς τοὺς ἐπιόντας ὁ ἀγών ἐστιν, ἐς χεῖρας τοῖς πολεμίοις ἐκ τοῦ εὐθέος καθίστασθαι οὐδὲν ἀπεικὸς, οἷς δὲ τῶν ἐναντίων πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι καταδεεστέροις ξυμβαίνει εἶναι, μηχαναῖς τισι τοὺς πολεμίους περιελθεῖν μᾶλλον ξυνοίσει ἢ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἀντιτασσομένοις ἐς κίνδυνόν τινα προὖπτον ἰέναι. Ἡλίκος μὲν οὖν ἐστιν ὁ Χοσρόου στρατὸς ἀκούετε δήπου. ἢν δὲ αὐτὸς μὲν πολιορκίᾳ ἡμᾶς ἐξελεῖν βούληται, ἡμεῖς δὲ ἀπὸ τοῦ τείχους τὸν πόλεμον διενέγκωμεν, ἡμᾶς μὲν τὰ ἐπιτήδεια ἐπιλείψειν εἰκὸς, Πέρσας δὲ ἅπαντα ἐκ τῆς ἡμετέρας, οὐδενὸς ἀντιστατοῦντος, κομίζεσθαι. Ταύτῃ τε τῆς πολιορκίας μηκυνομένης οὐδὲ ἀρκέσειν τὸν περίβολον ταῖς τῶν πολεμίων ἐπιβουλαῖς οἶμαι, ὃν δὴ ἐπιμαχώτατον πολλαχόσε τετύχηκεν εἶναι, καί τι Ῥωμαίοις τῶν ἀνηκέστων ξυμβήσεσθαι. ἢν δέ γε μοίρᾳ μέν τινι τοῦ στρατοῦ τὸ τῆς πόλεως φυλάξωμεν τεῖχος, οἱ δὲ λοιποὶ τὰς ἀμφὶ τὴν πόλιν ὑπωρείας καταλάβωσιν, ἐνθένδε καταθέοντες πὴ μὲν τὸ τῶν ἐναντίων στρατόπεδον, πὴ δὲ τοὺς τῶν ἐπιτηδείων ἕνεκα στελλομένους, ἀναγκάσουσι Χοσρόην αὐτίκα δὴ μάλα λύσαντα τὴν προσεδρείαν, τὴν ἀναχώρησιν δι´ ὀλίγου ποιήσασθαι, οὔτε τὰς προσβολὰς ἀδεέστερον ἐπάγειν τῷ περιβόλῳ παντελῶς ἔχοντα οὔτε τι τῶν ἀναγκαίων στρατῷ τοσούτῳ πορίζεσθαι.“

Τοσαῦτα ὁ Βούζης εἰπὼν λέγειν μὲν τὰ ξύμφορα ἔδοξεν, ἔπραξε δὲ τῶν δεόντων οὐδέν. Ἀπολέξας γὰρ εἴ τι ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ δόκιμον ἦν, ἀπιὼν ᾤχετο. Καὶ ὅποι ποτὲ γῆς ἐτύγχανεν οὔτε τις τῶν ἐν Ἱεραπόλει Ῥωμαίων οὔτε ὁ τῶν πολεμίων στρατὸς μαθεῖν ἴσχυσε. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς πυθόμενος τὴν Περσῶν ἔφοδον Γερμανὸν μὲν εὐθὺς τὸν ἀνεψιὸν τὸν αὑτοῦ ξὺν θορύβῳ πολλῷ τριακοσίους ἑπομένους ἔχοντα ἔπεμψε, στρατὸν δέ οἱ οὐκ ἐς μακρὰν ὑπέσχετο πολὺν ἕψεσθαι. Ἔς τε Ἀντιόχειαν ὁ Γερμανὸς ἀφικόμενος περιῆλθε τὸν περίβολον ἅπαντα κύκλῳ, καὶ αὐτοῦ ἐχυρὰ μὲν ὄντα τὰ πολλὰ ηὕρισκε (τά τε γὰρ ἐν τῷ ὁμαλεῖ ποταμὸς Ὀρόντης παραρρεῖ ξύμπαντα τοῖς ἐπιοῦσιν ἄπορα ἐργαζόμενος καὶ τὰ ἐν τῷ ἀνάντει χωρίοις κρημνώδεσιν ἀνεχόμενα ἐσβατὰ τοῖς πολεμίοις ὡς ἥκιστα ἦν), ἐν δὲ τῇ ἄκρᾳ γενόμενος, ἣν δὴ Ὀροκασιάδα καλεῖν οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι νενομίκασιν, ἐπιμαχώτατον κατενόησεν ὂν τὸ κατ´ αὐτὴν τεῖχος. Πέτρα γὰρ τυγχάνει τις ἐνταῦθά πη οὖσα, εὔρους μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἱκανῶς ἔχουσα, ὕψος δὲ ὀλίγῳ τοῦ περιβόλου ἐλασσουμένη. Ἐκέλευεν οὖν ἢ τὴν πέτραν ἀποτεμνομένους βαθύν τινα βόθρον ἀμφὶ τὸ τεῖχος ἐργάζεσθαι, μή τις ἐνθένδε ἀναβησόμενος ἐπὶ τὸν περίβολον ἴοι, ἢ πύργον μέγαν τινὰ δειμαμένους ἐνταῦθα τὴν ἀπ´ αὐτοῦ οἰκοδομίαν ἐνάψαι τῷ τῆς πόλεως τείχει. Ἀλλὰ τοῖς τῶν οἰκοδομιῶν ἀρχιτέκτοσι ποιητέα τούτων ἐδόκει οὐδέτερα εἶναι. Οὔτε γὰρ ἐν χρόνῳ βραχεῖ ἐπιτελῆ ἔσεσθαι οὕτως ἐγκειμένης τῆς τῶν πολεμίων ἐφόδου, ἀρχόμενοί τε τοῦ ἔργου τούτου καὶ οὐκ ἐς πέρας αὐτοῦ ἐξικνούμενοι οὐκ ἄλλο οὐδὲν ἢ τοῖς πολεμίοις ἐνδείξονται ὅπη ποτὲ τοῦ τείχους σφίσι πολεμητέα εἴη. Γερμανὸς δὲ ταύτης δὴ τῆς ἐννοίας σφαλεὶς τὰ μὲν πρῶτα στρατὸν ἐκ Βυζαντίου καραδοκῶν ἐλπίδα τινὰ ἐπ´ αὐτῷ εἶχεν. Ἐπεὶ δὲ χρόνου τριβέντος συχνοῦ οὔτε τις ἐκ βασιλέως στρατὸς ἀφίκετο οὔτε ὅτι ἀφίξεται ἐπίδοξος ἦν, ἐς δέος ἦλθε μὴ ὁ Χοσρόης πυθόμενος βασιλέως ἀνεψιὸν ἐνταῦθα εἶναι, προυργιαίτερον ἄλλου ὁτουοῦν ποιήσηται Ἀντιόχειάν τε καὶ αὐτὸν ἐξελεῖν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀφέμενος παντὶ τῷ στρατῷ ἐπ´ αὐτὴν ἴοι. Ταῦτα καὶ Ἀντιοχεῦσιν ἐν νῷ ἔχουσι βουλήν τε ὑπὲρ τούτων πεποιημένοις ξυμφορώτατον ἔδοξεν εἶναι χρήματα προεμένοις Χοσρόῃ κίνδυνον τὸν παρόντα διαφυγεῖν.

4 Μέγαν τοίνυν, τὸν Βεροίας ἐπίσκοπον, ἄνδρα ξυνετὸν (ἐπιχωριάζων γὰρ αὐτοῖς ἐτύγχανε τότε) Χοσρόου δεησόμενον πέμπουσιν, ὃς δὴ ἐνθένδε σταλεὶς καταλαμβάνει τὸν Μήδων στρατὸν Ἱεραπόλεως οὐ μακρὰν ἄποθεν. Χοσρόῃ τε ἐς ὄψιν ἥκων πολλὰ ἐλιπάρει ἀνθρώπους οἰκτεῖραι, οἳ οὔτε τι ἐς αὐτὸν ἥμαρτον οὔτε τῇ Περσῶν στρατιᾷ οἷοί τε ἀντιτείνειν εἰσί.

Πρέπειν γὰρ ἀνδρὶ βασιλεῖ πάντων ἥκιστα τοῖς ὑποχωροῦσι καὶ οὐδαμῆ ἐθέλουσιν ἀντιτάσσεσθαι ἐπεμβαίνειν τε καὶ βιάζεσθαι, ἐπεὶ οὐδὲ τῶν νῦν δρωμένων βασιλικόν τι οὐδὲ γενναῖον αὐτῷ ἐργασθείη, ὅτι δὴ οὐ παρασχόμενος τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ βουλῆς τινα χρόνον, ὥστε ἢ τὴν εἰρήνην κρατύνασθαι, ὅπη ἂν ἑκατέρῳ δοκοίη, ἢ τὰ ἐς τὸν πόλεμον ἐκ συνθήκης, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐξαρτύεσθαι, ἀλλ´ οὕτως ἀνεπισκέπτως ἐπὶ Ῥωμαίους ἐν ὅπλοις ἔλθοι, οὔπω τοῦ σφετέρου βασιλέως ἐπισταμένου τὰ παρόντα σφίσι.

Ταῦτα ὁ Χοσρόης ἀκούσας λόγῳ ξυνετῷ τὸν τρόπον ῥυθμίζεσθαι ὑπὸ ἀμαθίας οὐδαμῶς ἴσχυσεν, ἀλλ´ ἔτι μᾶλλον τὴν διάνοιαν ἢ πρότερον ἤρθη. Σύρους τε οὖν ἠπείλησε καταστρέψασθαι καὶ Κίλικας πάντας, καί οἱ τὸν Μέγαν ἕπεσθαι κελεύσας ἐς τὴν Ἱεράπολιν ἐπῆγε τὸ στράτευμα.

5 Οὗ δὴ ἀφικόμενός τε καὶ ἐνστρατοπεδευσάμενος, ἐπειδὴ τόν τε περίβολον ὀχυρὸν ὄντα εἶδε καὶ στρατιωτῶν ἔμαθε φυλακτήριον διαρκῶς ἔχειν, χρήματα τοὺς Ἱεραπολίτας ᾔτει, Παῦλον ἑρμηνέα παρ´ αὐτοὺς πέμψας. Ὁ δὲ Παῦλος οὗτος ἐτέθραπτό τε ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων καὶ εἰς γραμματιστοῦ παρὰ Ἀντιοχεῦσιν ἐφοίτησεν, ἐλέγετο δὲ καὶ Ῥωμαῖος γένος τὸ ἐξ ἀρχῆς εἶναι. Οἱ δὲ μάλιστα μὲν καὶ ὣς ἀμφὶ τῷ περιβόλῳ δειμαίνοντες, χώραν περιβεβλημένῳ πολλὴν μέχρι ἐς τὸ ὄρος, ὃ ταύτῃ ἀνέχει, ἔπειτα δὲ καὶ τὴν γῆν ἀδῄωτον ἔχειν ἐθέλοντες, ὡμολόγησαν ἀργύρου σταθμὰ δισχίλια δώσειν. Τότε δὴ Μέγας, ὑπὲρ τῶν ἑῴων ἁπάντων Χοσρόην ἱκετεύων οὐκέτι ἀνίει, ἕως αὐτῷ ὁ Χοσρόης ὡμολόγησε δέκα τε χρυσοῦ κεντηνάρια λήψεσθαι καὶ πάσης ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς.

CHAPITRE VI.

1, troupes d'Orient divisées et commandées par deux généraux. 2. Busès. envoyé à Hérapolis, et la harangue qu'il fait aux habitants 3. Germain neveu de Justinien envoyé à Antioche, et les desseins qu'il forme pour la défense de cette ville. 4.Megas évêque de Berée député vers Chosroes. par les habitants d'Antioche. 5. Chosroes demande de l'argent aux habitants de Hiérapolis.

1.  Justinien avait partagé un peu auparavant le commandement des troupes d'Orient, et  avait laissé sous Bélisaire, qui autrefois était seul Général, toutes celles qui étaient dispersées en divers endroits jusqu'â l'Euphrate ; et pour celles qui étaient depuis l'Euphrate jusqu'à la frontière de Perse, il les avait confiées à Busès, qui donnait seul alors les ordres dans l'Orient, à cause que Bélisaire n*était pas encore arrivé d'Italie.

2. Ce Busès étant à Hierapolis, et ayant appris ce qui était arrivé à Sura, manda les premiers des Hierapolitains, et leur parla de la sorte.

On peut combatte ouvertement un ennemi, quand on a des forces égales. Mais quand on est beaucoup plus faible, il faut avoir recours aux ruses, et aux stratagèmes afin de ne se pas précipiter dans un péril évident. Vous savez, combien l'armée des perses est nombreuse. S'ils nous assiègent, il leur sera aisé de nous réduire par la famine, en bouchant les passages, et en subsistant à la campagne à nos dépens. Si le siège dure longtemps, les murailles qui menacent de ruine ne pourront résister à leur batterie et nous souffrirons de grandes pertes. Mais si nous divisons nos troupes, qu'en laissant une partie à la garde de la ville nous nom emparions avec l'autre des hauteurs qui sont alentour, nous contraindrons Chosroes à se retirer, soit par les courses que nous ferons sur ses gens, ou par les alarmes que nous donnerons à son camp.  Alors il n'aura plus tant de hardiesse de continuer le siège, ni tant de liberté de chercher des vivres à la campagne.

Voilà ce que dit Busès. Mais s'il parla à propos, ses actions ne répondirent pas à ses paroles : car il s'enfuit avec la fleur de l'armée, sans qu'il fût possible aux habitants de Hierapolis, ni aux ennemis de  savoir de quel côté il était allé. Voilà l'état ou étaient alors les affaires.

Quand Justinien apprit l'arrivée des Perses, il dépêcha contre eux  Germain son neveu, et lui promit que bientôt il serait suivi d'une armée nombreuse. Germain alla à Antioche, dont il visita les murailles qu'il trouva en bon état.  La aprtie de la ville qui est bâtie dans un fond, est arrosée du fleuve Oronte, qui empêche le passage aux ennemis ; et de l'autre partie, qui est sur des hauteurs, est défendue par des précipices, qui sont alentour.  Il se trouva néanmoins que la muraille pouvait être attaquée par l'endroit le plus élevé, appelé par les habitants Orocasiade. Ce qui procédait de ce qu'elle était trop proche d'une roche fort haute.  Il commanda donc de creuser un fossé dans la roche, ou de bâtir une tour dessus, et la joindre à la muraille.  Les ingénieurs ne furent pas de cet avis, et comme les ennemis étaient aux portes, ils crurent ne pouvoir commencer, ni l'un, ni l'autre de ces ouvrages, sans découvrir le plus faible endroit de la place, et sans montrer par où il fallait attaquer.  Ces raisons firent quitter à Germain son premier dessein.  Il espérait qu'il arriverait bientôt une armée de Constantinople : mais après l'avoir attendue longtemps, il commença à désespérer  de son arrivée, et à appréhender que Chosroes sachant qu'il était dans Antioche, y vint mettre le siège, afin de prendre un neveu de l'Empereur.  Les citoyens touchés de la même crainte délibérèrent entre eux, et jugèrent qu'il n'y avait point d'autre moyen de se délivrer d'un si grand danger, que d'envoyer de l'argent à Chosroes.

4.  Ils députèrent donc Mégas, évêque de Bérée, qui était alors à Antioche, et qui était homme fort prudent, pour aller demander grâce à Chosroes.  Ayant accepté cette charge, il trouva l'armée des Perses proches de Hiérapolis, et ayant été mené devant le Roi, il le supplia d'avoir pitié d'un peuple qui ne l'avait point offensé, et qui n'était pas capable de résister à sa puissance.  Il lui représenta :

Qu'il convenait moins à un grand Prince qu'à nul autre d'exercer des violences contre des personnes qui cèdent, et qui se soumettent.  Qu'en cela il n'y avait rien d'élevé, ni qui fût digne d'un Roi.  Qu'il n'avait pas donné le loisir à Justinien de renouveler les anciennes alliances, ou pour le moins de se préparer à la guerre, mais qu'il avait pris les armes sans la déclarer.

Ce discours mit Chosroes dans une si furieuse. colère, que s'emportant avec le dernier excès, il menaça de mettre la Syrie, et la Cilicie à feu et à sang, et commanda à Mégas de le suivre devant Hiérapolis, où il allait mener son armée.

5. Quand il fut arrivé, et qu'il eut reconnu que les murailles étaient bonnes, et que la garnison était forte, il demanda de l'argent aux habitants, par un truchement nommée Paul. Ce Paul était Romain: II avait été' élevé parmi eux ; et il enseignait alors la Grammaire à Antioche. Les habitants qui appréhendaient d'être forcés du côte d'une muraille, qui embrasse une petite montagne, et qui désiraient conserver leurs terres, s'accordèrent à payer quatre mille marcs d'argent. Mégas ne cessa depuis de faire d'instantes prières à Chosroes eu faveur de tout l'Orient, jusqu'à ce qu'il lui eût promis de sortir des terres de l''Empire, pour mille marcs d'or.

 

 

 

 

[2,7] 1 Οὕτω μὲν οὖν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὅ τε Μέγας ἐνθένδε ἀπαλλαγεὶς τὴν ἐπὶ τοὺς Ἀντιοχέας ἤλαυνε καὶ ὁ Χοσρόης τὰ λύτρα λαβὼν ἐς Βέροιαν ᾔει. Βέροια δὲ Ἀντιοχείας μὲν καὶ Ἱεραπόλεως μεταξὺ κεῖται, δυοῖν δὲ ἡμερῶν ὁδῷ εὐζώνῳ ἀνδρὶ ἑκατέρας διέχει. Ὁ μὲν οὖν Μέγας ἅτε ξὺν ὀλίγοις τισὶ πορευόμενος ὀξύτερον ᾔει, ὁ δὲ Περσῶν στρατὸς μοῖραν ἀεὶ τὴν ἡμίσειαν τῆς ὁδοῦ ἤνυε. Τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ ὁ μὲν ἐς Ἀντιόχειαν, οἱ δὲ ἐς τὸ Βεροίας προάστειον ἦλθον. Καὶ χρήματα Χοσρόης τοὺς Βεροιαίους τὸν Παῦλον στείλας εὐθὺς ἔπραττεν, οὐχ ὅσα πρὸς τῶν Ἱεραπολιτῶν ἔλαβε μόνον, ἀλλὰ καὶ τούτων διπλάσια, ἐπεὶ τὸ τεῖχος αὐτοῖς ἐπιμαχώτατον ὂν πολλαχῆ εἶδε. Βεροιαῖοι δὲ (θαρρεῖν γὰρ ἐπὶ τῷ περιβόλῳ οὐδαμῆ εἶχον) ξὺν προθυμίᾳ μὲν ὑπεδέξαντο ἅπαντα δώσειν, δισχίλια δὲ δόντες ἀργύρου σταθμὰ, τὰ λειπόμενα διδόναι οὐκ ἔφασαν οἷοί τε εἶναι. Ἐγκειμένου τε σφίσι διὰ ταῦτα Χοσρόου, νυκτὸς ἐπιλαβούσης ἐς τὸ φρούριον ἅπαντες, ὃ ἐν τῇ ἀκροπόλει ἐστὶ, κατέφυγον ξὺν τοῖς {ἄλλοις} στρατιώταις, οἳ δὴ ἐνταῦθα ἐπὶ φυλακῇ ἐτετάχατο. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ἐστέλλοντο μὲν πρὸς Χοσρόου ἐς τὴν πόλιν τινὲς ἐφ´ ᾧ τὰ χρήματα λήψονται, οἱ δὲ ἄγχιστά πη τοῦ περιβόλου γενόμενοι κεκλεισμένας μὲν τὰς πύλας ἁπάσας εὗρον, ἀνθρώπων δὲ οὐδενὶ ἐντυχεῖν ἔχοντες τῷ βασιλεῖ τὰ παρόντα σφίσιν ἐσήγγελλον. Καὶ ὃς τῷ τείχει κλίμακας ἐπιθέντας ἀποπειρᾶσθαι τῆς ἀνόδου ἐκέλευεν, οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Οὐδενός τε σφίσιν ἀντιστατοῦντος, ἐντὸς τοῦ περιβόλου γενόμενοι τὰς μὲν πύλας κατ´ ἐξουσίαν ἀνέῳγον, ἐδέχοντο δὲ τῇ πόλει τόν τε στρατὸν ἅπαντα καὶ Χοσρόην αὐτόν. Θυμῷ τε πολλῷ ὁ βασιλεὺς ἤδη ἐχόμενος τὴν πόλιν ὀλίγου δέοντος ἐνέπρησε πᾶσαν. Ἐς δὲ τὴν ἀκρόπολιν ἀναβὰς ἐπὶ τὸ φρούριον τειχομαχεῖν ἔγνω. Ἐνταῦθα οἱ μὲν Ῥωμαίων στρατιῶται καρτερῶς ἀμυνόμενοι τῶν πολεμίων τινὰς ἔκτεινον, τῷ δὲ Χοσρόῃ εὐτύχημα μέγα τῷ τῶν πολιορκουμένων ἀξυνέτῳ γενέσθαι ξυνέβη, οἳ δὴ οὐ μόνοι ἐς τὸ φρούριον τοῦτο, ἀλλὰ ξύν τε τοῖς ἵπποις καὶ ζῴοις τοῖς ἄλλοις κατέφυγον, ταύτῃ τε τῇ σμικρολογίᾳ καταστρατηγηθέντες ἐς κίνδυνον ἦλθον. Μιᾶς γὰρ οὔσης ἐνταῦθα πηγῆς, ἵππων τε καὶ ἡμιόνων καὶ ζῴων ἑτέρων οὐ δέον αὐτὴν ἐκπεπωκότων, ἀποξηρανθῆναι ξυνέβη τὸ ὕδωρ. Βεροιαίοις μὲν τὰ πράγματα ὧδέ πη εἶχεν.

2 Ὁ δὲ Μέγας εἰς Ἀντιόχειαν ἀφικόμενος ἀγγείλας τε ὅσα οἱ πρὸς Χοσρόην ξυνέκειτο, ἔργῳ ταῦτα ἐπιτελεῖν οὐδαμῆ ἔπειθεν. Ἐτύγχανε γὰρ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Ἰωάννην τε τὸν Ῥουφίνου καὶ Ἰουλιανὸν τὸν τῶν ἀπορρήτων γραμματέα πρέσβεις παρὰ Χοσρόην στείλας. Ἀσηκρήτις καλοῦσι τὸ ἀξίωμα τοῦτο Ῥωμαῖοι· σήκρητα γὰρ καλεῖν τὰ ἀπόρρητα νενομίκασιν. Οἳ δὴ ἐς Ἀντιόχειαν ἀφικόμενοι ἔμενον. Ἰουλιανός τε, τῶν πρέσβεων ἅτερος, διαρρήδην ἀπεῖπεν ἅπασι χρήματα μὴ διδόναι τοῖς πολεμίοις, μηδὲ τὰς βασιλέως ὠνεῖσθαι πόλεις, ἀλλὰ καὶ τῷ Γερμανῷ διέβαλλε τὸν ἀρχιερέα Ἐφραίμιον, ἅτε τῷ Χοσρόῃ ἐνδοῦναι τὴν πόλιν ἐν σπουδῇ ἔχοντα. Διὸ δὴ Μέγας ἄπρακτος ἀνεχώρησεν. Ἐφραίμιος δὲ, ὁ τῆς Ἀντιοχείας ἐπίσκοπος, δείσας τὴν Περσῶν ἔφοδον ἐς Κίλικας ἦλθεν. Οὗ δὴ καὶ Γερμανὸς ἀφίκετο οὐ πολλῷ ὕστερον, ὀλίγους μέν τινας ἐπαγόμενος, τοὺς δὲ πλείστους ἐνταῦθα ἐάσας.

3 Μέγας δὲ κατὰ τάχος ἐς Βέροιαν ἥκων περιώδυνός τε τοῖς ξυμπεσοῦσι γενόμενος ᾐτιᾶτο Χοσρόην εἰργάσθαι Βεροιαίους ἀνόσια ἔργα, ὅτι δὴ αὐτὸν μὲν ἐς Ἀντιόχειαν ὡς ἐπὶ ταῖς σπονδαῖς στείλειε, τῶν δὲ πολιτῶν οὐδὲν τὸ παράπαν ἠδικηκότων τά τε χρήματα ἐληίσατο καὶ ἠνάγκασε σφᾶς αὐτοὺς ἐν τούτῳ δὴ τῷ φρουρίῳ καθεῖρξαι, οὕτω τε τὴν πόλιν ἐμπρήσας ἐς τὸ ἔδαφος οὐ δέον καθεῖλε. Πρὸς ταῦτα ὁ Χοσρόης ἀπεκρίνατο ὧδε

„Τούτων μέντοι, ὦ ἑταῖρε, αὐτὸς αἴτιος, ἐνταῦθα ἀναγκάσας ἡμᾶς διατρῖψαι· οὐ γὰρ ἐν τῷ τεταγμένῳ καιρῷ, ἀλλὰ κατὰ πολὺ τούτου γε ὑστερήσας τανῦν ἀφῖξαι. Τῶν δὲ σῶν πολιτῶν τὴν ἀτοπίαν τί ἄν τις ἐπὶ πλεῖστον, ὦ βέλτιστε, μακρολογοίη; οἵ γε τακτὸν ἡμῖν ὡμολογηκότες ἀργύριον δώσειν ὑπὲρ τῆς σφῶν αὐτῶν σωτηρίας, οὔπω καὶ νῦν ἐπιτελεῖν οἴονται δεῖν τὰ ξυγκείμενα, ἀλλ´ ἀνέδην οὕτω χωρίου ἰσχύϊ θαρσήσαντες περιορῶσιν ἡμᾶς ὡς μάλιστα ἠναγκασμένους ἐς φρουρίου πολιορκίαν, ὡς ὁρᾷς δήπου, καθίστασθαι. Οὕς γε δὴ ἔγωγε ξὺν θεοῖς ἐλπίδα ἔχω ὀλίγῳ ὕστερον τίσασθαι, καὶ Περσῶν τῶν μοι οὐ δέον πρὸ τοῦδε τοῦ τείχους ἀπολωλότων τὴν κόλασιν ἐς τοὺς αἰτίους ἐπιτελέσειν.“

μὲν Χοσρόης τοσαῦτα εἶπεν, ὁ Μέγας δὲ ἀμείβεται ὧδε

5 „Εἰ μὲν, ὅτι βασιλεὺς ἀνθρώποις οἰκτροῖς τε καὶ „ἀτιμοτάτοις ταῦτα ἐπικαλεῖς, σκοπήσειεν ἄν τις, ἀνάγκη μηδὲν ἀντιλέγοντα τοῖς εἰρημένοις ὁμολογεῖν· τῇ γὰρ ἐξουσίᾳ τῇ ἄλλῃ καὶ τὸ τῷ λόγῳ κρατεῖν ἕπεσθαι πέφυκεν. ἢν δέ τῳ ἐξῇ τἄλλα ἀποσεισαμένῳ τὸν ἀληθῆ λόγον ἑλέσθαι, οὐδὲν ἂν ἡμῖν, ὦ βασιλεῦ, δικαίως ἐπικαλεῖν ἔχοις· ὅπως δὲ ἅπαντα ἀκούσῃ πρᾴως. Ἐγὼ μὲν γὰρ, ἐπειδὴ ἅπερ Ἀντιοχεῦσιν ἐπήγγελλες, δηλώσων ἐστάλην, ἑβδομαῖός σοι ἐς ὄψιν ἥκων (οὗ τί ἂν γενέσθαι δύναιτο θᾶσσον;) ταῦτά σοι ἐξειργασμένα ἐς πατρίδα τὴν ἐμὴν εὗρον. Οἱ δὲ δὴ πάντων ἤδη τῶν τιμιωτάτων ἐκστάντες, εἶτα ἐς τὸν περὶ ψυχῆς ἀγῶνα καθίστανται μόνον, κρείσσους, οἶμαι, γεγενημένοι ἤ σοί τι τὸ λοιπὸν τῶν χρημάτων εἰσφέρειν. Τὸ γὰρ ἐκτιννύναι τι τῶν οὐ παρόντων ἀνθρώπῳ ἂν οὐδεμία μηχανὴ γένοιτο. Πάλαι δὲ τοῖς ἀνθρώποις εὖ τε καὶ καλῶς διώρισται τὰ τῶν πραγμάτων ὀνόματα· ἐν οἷς καὶ τόδε ἐστὶν, ἀγνωμοσύνης κεχωρίσθαι ἀσθένειαν. Ἡ μὲν γὰρ τρόπου ἀκολασίᾳ ἐς τὸ ἀντιτείνειν χωροῦσα μισεῖσθαι, ὡς τὸ εἰκὸς, εἴωθεν, ἡ δὲ τῷ τῆς ὑπουργίας ἀδυνάτῳ ἐς ταὐτὸ τοῦτο ἐκφερομένη ἐλεεῖσθαι ἱκανῶς πέφυκεν. Ἔασον τοίνυν ἡμᾶς ἅπαντα, ὦ βασιλεῦ, κληρωσαμένους τὰ χείριστα τοῦτο γοῦν φέρεσθαι παραμύθιον, τὸ μὴ δοκεῖν τῶν ξυμπεπτωκότων ἡμῖν αὐτοὺς αἰτίους γενέσθαι. Καὶ χρήματα μέν σοι, ὅσα λαβὼν ἔχεις, διαρκεῖν οἴου, μὴ τῷ σῷ ταῦτα σταθμώνενος ἀξιώματι, ἀλλὰ τὴν Βεροιαίων σκοπῶν δύναμιν. Περαιτέρω δὲ ἡμᾶς βιάζου μηδὲν, μή ποτε δόξῃς οἷς ἐγκεχείρηκας ἀδύνατος εἶναι· τὸ γὰρ ὑπερβάλλον ἀεὶ τῷ ἀμηχάνῳ τετίμηται· τὸ δὲ μὴ τοῖς ἀδυνάτοις ἐγχειρεῖν κράτιστον. Ταῦτα μὲν οὖν μοι ἀπολελογήσθω ἐν τῷ παραυτίκα ὑπὲρ ἀνδρῶν τῶνδε. ἢν δέ γε τοῖς ταλαιπώροις ξυγγενέσθαι δυνατὸς εἴην, ἔχοιμι ἄν τι καὶ ἄλλο τῶν νῦν με λεληθότων εἰπεῖν.“

Tοσαῦτα τὸν Μέγαν εἰπόντα ὁ Χοσρόης ἐς τὴν ἀκρόπολιν ἀφῆκεν ἰέναι. Ὃς δὴ ἐνταῦθα γενόμενος καὶ τὰ ξυμπεσόντα ἀμφὶ τῇ πηγῇ μαθὼν ἅπαντα, δεδακρυμένος τε παρὰ Χοσρόην αὖθις ἀφίκετο καὶ πρηνὴς κείμενος οὐδὲν μὲν Βεροιαίοις ἰσχυρίζετο ἀπολελεῖφθαι τῶν πάντων χρημάτων, μόνα δέ οἱ τῶν ἀνθρώπων ἱκέτευε χαριεῖσθαι τὰ σώματα.

Ταῖς τε τοῦ ἀνδρὸς ὀλοφύρσεσιν ὁ Χοσρόης ἠγμένος τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ἐποιεῖτο, καὶ διομοσάμενος ἅπασι τοῖς ἐν ἀκροπόλει τὰ πιστὰ ἔδωκε. Βεροιαῖοι δὲ παρὰ τοσοῦτον κινδύνου ἐλθόντες ἀπέλιπόν τε τὴν ἀκρόπολιν ἀπαθεῖς κακῶν καὶ ἀπιόντες ᾤχοντο ὡς ἕκαστός πη ἐβούλετο. Τῶν δὲ στρατιωτῶν ὀλίγοι μὲν αὐτοῖς τινες εἵποντο, οἱ δὲ πλεῖστοι ἐθελούσιοι παρὰ Χοσρόην αὐτόμολοι ἦλθον, ἐπικαλοῦντες ὅτι δὴ τὰς συντάξεις χρόνου μακροῦ σφίσι τὸ δημόσιον ὦφλε, καὶ ξὺν αὐτῷ ὕστερον ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐχώρησαν.

CHAPITRE VII.

1. Chosroes prend la ville de Berée et y met tout à feu et à sang. 2. Mégas retourne à Antioche, ne peut persuader aux habitants d'exécuter ce qu'il avait promis  à Chosroes. 3. Il va à Bérée, et se plaint à Chosroes. 4. Réponse de Chosroes. 5. Réplique de Mégas. 6. Chosroes se laisse fléchir, accorde la vie à la garnison de la citadelle de Berée.

1. Mégas alla le même jour a Antioche et Chosroes ayant touché l'argent, qui lui avait été promis, marcha vers Bérée. C'est une ville située entre Antioche et Hierarapolis, en une égale distance de l'une et de l'autre. Mégas marchait à grandes journées sans équipage et sans train. L'armée de Chosroes ne faisait que la moitié d'autant de chemin que lui; si bien qu'en quatre jours Mégas arriva à Antioche, et l'armée à Bérée. Chosroes envoya aussitôt Paul demander de l'argent aux habitants et il prétendait le double de ce qu'il avait reçu à  Hiérapolis, à cause qu'il voyait que les murailles étaient faibles. Les habitants qui ne pouvaient espérer de se défendre, promirent tout ce qu'il voulut. Lors néanmoins qu'ils lui eurent donné quatre mille marcs d'argent, et qu'il en demanda encore, ils lui répondirent qu'ils n'avoient plus rien de reste ; et comme il les pressait impitoyablement, ils s'enfuirent avec les soldats dans la citadelle, qui était bâtie sur une hauteur. Le jour suivant il envoya pour recevoir l'argent qu'il demandait. Mais ceux qu'il avait envoyés, lui ayant rapporté qu'ils avaient trouvé les portes fermées, et qu'ils n'avoient vu personne, il commanda d'escalader les murailles. Ce que les soldats ayant fait, ils entrèrent dans la ville, en ouvrirent les porter, et y reçurent toute l'armée. Chosroes ne pouvant modérer sa colère, mit le feu à la plus grande partie des maisons, et alla vers la citadelle, dans la résolution de l'attaquer. La garnison se défendit vaillamment, et tua plusieurs Perses : mais il arriva un grand bonheur à Chosroes par l'imprudence des assiégés. Au lieu de se retirer seuls dans la citadelle, ils y avaient enfermé des chevaux et d'autres bêtes, qui épuisèrent en peu de jours la seule source, d'où ils pouvaient tirer de l'eau. Ainsi ils furent réduits à la dernière extrémité.

2. Cependant Mégas était arrivé à Antioche, et y avait raconté ce qu'il avait négocié avec Chosroes, mais il ne put persuader aux habitants de l'exécuter. Jean fils de Rufin, et Julien Secrétaire d'Etat, ambassadeurs de Justinien y étaient arrivés en même temps, et traversaient l'accommodement. Julien soutenait hautement, que son maître ne donnerait point d'argent à ses ennemis et qu'il ne rachèterait point des villes qui lui appartenaient. Il accusait même Ephraïm évêque d'Antioche, d'avoir dessein de livrer la place. Cela fut cause que Mégas, s'en retourna sans rien faire. Ephraïm se retira dans la Cilicie par la crainte des armes des Perses. Germain l'y suivit bientôt après, avec un petit nombre des siens, ayant laissé le reste à Antioche.

3. Mégas étant retourné en diligence à Bérée, fort fâché de tout ce qui était arrivé, se plaignit à Chosroes de l'injustice et de la perfidie, avec laquelle, sans se soucier des paroles qu'il lui avait données de faire la paix, il avait contraint les habitants d'Antioche de le retirer dans la citadelle, et avait mis le feu à la ville, et l'avait réduite en cendres. Chosroes répondit ainsi à ces plaintes.

4. Vous ne devez imputer qu'à vous-mêmes les maux que vous avez soufferts, puisqu'en ne venant.pas dans le temps, dont nous étions convenus, vous nous avez obligés de vous attendre. Pour ce qui est de vos citoyens, est-il besoin d'exagérer leur insolence? Après être demeurés d'accord de payer une somme d'argent pour se racheter du pillage, ils n'y ont pas satisfaits : Mais se fiant à leur forteresse, ils m'ont forcé de les assiéger. J'espère néanmoins avec l'aide des Dieux me venger de leur infidélité, et de la perte de tant de braves hommes qu'ils ont tués et qui étaient dignes d'une mort plus honorables.

Chosroes ayant répondu de la sorte, Mégas prit la liberté de lui répliquer en ces termes.

5. Si ton considère que c'est un Prince très-puissant, qui chargé de reproches des personnes très-faibles, on jugera peut-être qu'il y a de la témérité  à entreprendre de les repousser. En effet le monde est fait de telle façon, qu'il s'imagine que ceux y qui ont la force de leur coté, y ont aussi la raison. Mais s'il est permis de ne regarder que la vérité, et de fermer les yeux à tout le reste, on trouvera que vous n'avez aucun sujet de vous plaindre, je vous prie d'écouter avec patience le récit de ce qui s'est passé. Vous m'avez envoyé à Antioche.  J'en suis revenu sept jours après il était impossible d'en revenir plus tôt. Quand j'ai été arrivé j'ai vu les mauvais traitements que vous aviez faits à nos citoyens. Ils sont dépouillés de tous leurs biens, et ils ne défendent plus que leur vie. En l'état où ils sont réduits, toute la puissance du monde n'en sauraient tirer de l'argent. Comment vous donneraient-ils ce qu'ils n'ont pas ? Il y a longtemps que les hommes savent distinguer les noms des choses; et qu'ils mettent différence entre la rébellion et l'impuissance. Celle-là se fait haïr, parce que procédant d'un naturel indomptable, elle résiste à l'autorité plus légitime, et à la grandeur la plus élevée. L'autre n'excite que la compassion parce qu'il ne tient pas à elle quelle n'obéisse, et que tout son défaut vient de sa faiblesse. Permettez, Seigneur, qu'après être tombés dans la plus déplorable de toutes les conditions, nous ayons au moins cette consolation dans notre malheur de n'en être pas la cause. Contentez-vous, s'il vous plaît, de l'argent que vous avez reçu et ne le pesez pas dans la balance de votre mérité, mais dans celle de notre misère. N'usez point de violence pour en tirer d'avantage, afin de n'avoir point la honte d'avoir tenté l'impossible. Les folles entreprises manquent toujours de succès, et il est bon de n'entreprendre que ce qui peut réussir. Voilà ce que je puis dire pour la défense des habitants de Bérée.  Peut-être que si j'avais conféré avec eux, j'ajouterais quelques raisons, dont je ne suis pas maintenant assez informé.

Chosroes lui permit d'aller à la forteresse, où  ayant reconnu la disette qu'il y avait d'eau, in en revint baigné de larmes; et s'étant prosterné aux pieds de ce Prince, il l'assura que les habitants n'avaient plus d'argent et le conjura de leur laisser la chose qui leur restait, qui était la vie.

Chosroes fléchi par ses larmes, donna sa parole avec serment aux assiégés, qui furent ainsi délivrés d'un extrême péril. Ils le retirèrent, et chacun alla où il voulut. Il sortit aussi quelques soldats, qui le plaignant qu'on leur devait plusieurs montres, purent parti dans les troupes de Chosroes. Et depuis ils le suivirent en Perse.

 

 

 

 

[2,8] 1 Χοσρόης δὲ (καὶ γάρ οἱ Μέγας χρήματα ἔφασκεν οὐδαμῆ πεπεικέναι Ἀντιοχέας φέρειν) παντὶ τῷ στρατῷ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔει. Ἀντιοχέων δέ τινες μὲν ἐνθένδε ξὺν τοῖς χρήμασιν ἐξαναστάντες ἔφευγον ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο διενοοῦντο καὶ οἱ λοιποὶ ξύμπαντες, εἰ μὴ μεταξὺ ἥκοντες οἱ τῶν ἐν Λιβάνῳ στρατιωτῶν ἄρχοντες, Θεόκτιστός τε καὶ Μολάτζης, ξὺν ἑξακισχιλίοις ἀνδράσιν ἐλπίσι τε αὐτοὺς ἐπιρρώσαντες διεκώλυσαν. Οὗ δὴ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ τὸ Περσῶν στράτευμα ἦλθεν. Ἐνταῦθά τε διεσκηνημένοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἅπαντες πρός τε Ὀρόντῃ τῷ ποταμῷ καὶ αὐτοῦ οὐ πολλῷ ἄποθεν. Χοσρόης τε Παῦλον παρὰ τὸν περίβολον στείλας τοὺς Ἀντιοχέας χρήματα ᾔτει, δέκα χρυσοῦ κεντηναρίων ἀπαλλαγήσεσθαι ἐνθένδε, ἔνδηλός τε ἦν καὶ τούτων ἐλάσσω ἐπὶ τῇ ἀναχωρήσει ληψόμενος. Καὶ τότε μὲν ἥκοντες παρὰ τὸν Χοσρόην οἱ πρέσβεις, εἰπόντες τε ἀμφὶ τῇ διαλύσει τῆς εἰρήνης πολλὰ καὶ πρὸς ἐκείνου ἀκούσαντες ἀνεχώρησαν. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ τῶν Ἀντιοχέων ὁ δῆμος (εἰσὶ γὰρ οὐ κατεσπουδασμένοι, ἀλλὰ γελοίοις τε καὶ ἀταξίᾳ ἱκανῶς ἔχονται) πολλὰ ἐς τὸν Χοσρόην ὕβριζόν τε ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων καὶ ξὺν γέλωτι ἀκόσμῳ ἐτώθαζον· καὶ Παῦλον τοῦ περιβόλου ἐγγὺς ἥκοντα παραινοῦντά τε χρημάτων ὀλίγων σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ὠνεῖσθαι, ὀλίγου ἐδέησαν τοξεύσαντες κτεῖναι, εἰ μὴ προϊδὼν ἐφυλάξατο.

2 Διὸ δὴ ζέων τῷ θυμῷ ὁ Χοσρόης τειχομαχεῖν ἔγνω. Τῇ οὖν ὑστεραίᾳ ἐπαγαγὼν ἅπαντας Πέρσας ἐπὶ τὸ τεῖχος ἄλλους μὲν ἄλλῃ προσβάλλειν τοῦ ποταμοῦ ἐκέλευεν, αὐτὸς δὲ τοὺς πλείστους τε καὶ ἀρίστους ἔχων κατὰ τὴν ἄκραν προσέβαλλε. Ταύτῃ γὰρ, ὥς μοι ἔμπροσθεν ἐρρήθη, ἐπιμαχώτατος ὁ περίβολος ἦν. Ἐνταῦθα Ῥωμαῖοι (στενοτάτη γὰρ ἡ οἰκοδομία ἐτύγχανεν οὖσα, ἐφ´ ἧς ἱστάμενοι πολεμεῖν ἔμελλον) ἐπενόησαν τάδε. Δοκοὺς μακρὰς ἐς ἀλλήλους ξυνδέοντες μεταξὺ τῶν πύργων ἐκρέμων, οὕτω τε πολλῷ εὐρυτέρας δὴ ταύτας τὰς χώρας ἐποίουν, ὅπως ἔτι πλείους ἐνθένδε ἀμύνεσθαι τοὺς τειχομαχοῦντας οἷοί τε ὦσιν. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι ἰσχυρότατα ἐγκείμενοι πανταχόθεν τὰ τοξεύματα συχνὰ ἔπεμπον, ἄλλως τε καὶ κατὰ τὴν τῆς ἄκρας ὑπερβολήν. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἠμύνοντο δυνάμει πάσῃ, οὐ στρατιῶται μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῦ δήμου εὐτολμότατοι νεανίαι πολλοί. Ἐδόκουν δὲ οἱ τειχομαχοῦντες ἐνταῦθα ἐς τὴν μάχην ἐκ τοῦ ἀντιπάλου τοῖς πολεμίοις καθίστασθαι. Ἡ γὰρ πέτρα, εὐρεῖά τις καὶ ὑψηλὴ οὖσα καὶ ὥσπερ ἀντιτεταγμένη τῷ περιβόλῳ καθάπερ ἐφ´ ὁμαλοῦ εἶναι τὴν ξυμβολὴν ἐποίει. Καὶ εἰ μέν τις ἐθάρσησε τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ξὺν τριακοσίοις ἔξω τε γενέσθαι τοῦ περιβόλου καὶ τὴν πέτραν ἐκείνην προτερήσας καταλαβεῖν ἐνθένδε 〈τε〉 τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασθαι, οὐκ ἄν ποτε, οἶμαι, πρὸς τῶν πολεμίων ἐς κίνδυνόν τινα ἡ πόλις ἦλθεν. Οὐ γὰρ εἶχον ὅθεν ὁρμώμενοι τειχομαχοῖεν οἱ βάρβαροι, κατὰ κορυφὴν ἔκ τε τῆς πέτρας καὶ ἀπὸ τοῦ τείχους βαλλόμενοι· νῦν δὲ (καὶ γὰρ ἔδει Ἀντιοχέας τούτῳ τῷ Μήδων στρατῷ ἀπολέσθαι) οὐδενὶ τοῦτο ἐς ἔννοιαν ἦλθε. Τῶν μὲν οὖν Περσῶν, ἅτε Χοσρόου παρόντος σφίσι καὶ κραυγῇ ἐγκελευομένου μεγάλῃ, ὑπὲρ δύναμιν βιαζομένων καὶ οὐδένα τοῖς ἐναντίοις ἐνδιδόντων καιρὸν, ὥστε διασκοπεῖσθαι ἢ φυλάσσεσθαι τὰς τοξευμάτων βολὰς,

3 τῶν δὲ Ῥωμαίων ἔτι μᾶλλον πλήθει τε πολλῷ καὶ θορύβῳ ἀμυνομένων, οὐκ ἐνεγκοῦσαι τὸ ἄχθος αἱ σχοῖνοι, αἷς αἱ δοκοὶ ξυνδεδέατο, διερράγησαν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου καὶ ξὺν ταῖς δοκοῖς ἅπαντες ὅσοι αὐταῖς ἐφεστήκεσαν ἐς τὸ ἔδαφος ἐξέπεσον πατάγῳ πολλῷ. Οὗ δὴ αἰσθόμενοι καὶ ἄλλοι Ῥωμαίων, οἳ ἐκ πύργων τῶν ἐχομένων ἐμάχοντο, καὶ ξυμβάλλειν μὲν τὸ γεγονὸς οὐδαμῆ ἔχοντες, διεφθάρθαι δὲ ταύτῃ τὸ τεῖχος οἰόμενοι ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Τοῦ μὲν οὖν δήμου νεανίαι πολλοὶ, ὅσοι τὰ πρότερα πρός γε ἀλλήλους στασιάζειν ἐν τοῖς ἱπποδρομίοις εἰώθεσαν, ἐπειδὴ ἀπὸ τοῦ περιβόλου κατέβησαν, οὐδαμῆ ἔφευγον, ἀλλ´ αὐτοῦ ἔμενον, οἱ δὲ στρατιῶται ξύν τε Θεοκτίστῳ καὶ Μολάτζῃ εὐθὺς ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναθορόντες, οἳ δὴ ἐνταῦθά πη παρεσκευασμένοι ἐτύγχανον, ἐπὶ τὰς πύλας ἀπήλαυνον, Βούζην αὐτοῖς ἐπιθρυλοῦντες ξὺν στρατῷ ἥκειν, ἐθέλειν τε κατὰ τάχος δέξασθαι μὲν αὐτοὺς τῇ πόλει, ξὺν αὐτοῖς δὲ τοὺς πολεμίους ἀμύνασθαι. Ἐνταῦθα τῶν Ἀντιοχέων πολλοὶ μὲν ἄνδρες, γυναῖκες δὲ πᾶσαι ξὺν τοῖς παιδίοις ἐπὶ τὰς πύλας δρόμῳ πολλῷ ᾔεσαν· εἶτα πρὸς τῶν ἵππων ὠθούμενοι ἅτε ἐν στενοχωρίᾳ πολλῇ ἔπιπτον. Οἱ δὲ στρατιῶται τῶν ἐν ποσὶν οὐδενὸς τὸ παράπαν φειδόμενοι ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ὕπερθεν τῶν κειμένων ἅπαντες ἤλαυνον, γέγονέ τε φόνος ἐνταῦθα πολὺς ἄλλως τε καὶ κατὰ τὰς πύλας αὐτάς.

4 Οἱ δὲ Πέρσαι, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος, κλίμακας ἐπιθέντες ἐπὶ τὸ τεῖχος οὐδενὶ πόνῳ ἀνέβαινον. Ἔν τε ταῖς ἐπάλξεσι κατὰ τάχος γενόμενοι χρόνον τινὰ καταβαίνειν οὐδαμῆ ἤθελον, ἀλλὰ διασκοπουμένοις τε καὶ ἀπορουμένοις ἐῴκεσαν, ἐμοὶ μὲν δοκεῖ, προλοχίζεσθαι τὰς δυσχωρίας ἐνέδραις τισὶ τῶν πολεμίων ὑποτοπάζοντες. Τὰ γὰρ ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἀπὸ τῆς ἄκρας εὐθὺς κατιόντι {λοιπὸν} ἀοίκητος χώρα ἐπὶ πλεῖστόν ἐστι. Πέτραι τε λίαν ὑψηλαὶ ἀνέχουσιν ἐνταῦθα καὶ τόποι κρημνώδεις. Ἔνιοι δέ φασι Χοσρόου γνώμῃ γεγονέναι τὴν μέλλησιν Πέρσαις. Ἐπειδὴ γὰρ τήν τε δυσχωρίαν κατενόησε καὶ τοὺς στρατιώτας φεύγοντας εἶδεν, ἔδεισε μή τινι ἀνάγκῃ ἐκ τῆς ὑπαγωγῆς ἀναστρέψαντες πράγματα σφίσι παράσχωνται, ἐμπόδιοί τε γένωνται, ἂν οὕτω τύχοι, πόλιν ἑλεῖν ἀρχαίαν τε καὶ λόγου ἀξίαν καὶ πρώτην Ῥωμαίοις οὖσαν τῶν κατὰ τὴν ἕω πασῶν πόλεων, πλούτῳ τε καὶ μεγέθει καὶ πολυανθρωπίᾳ καὶ κάλλει καὶ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ. Οὗ δὴ, περὶ ἐλάσσονος τἄλλα ποιούμενος ἅπαντα, ἤθελε τοῖς Ῥωμαίων στρατιώταις καιρὸν ἐνδιδόναι, ὥστε κατ´ ἐξουσίαν τῇ φυγῇ χρῆσθαι. Διὸ δὴ καὶ ταῖς χερσὶ τοῖς φεύγουσι Πέρσαι σημαίνοντες ἐνεκελεύοντο φεύγειν ὡς τάχιστα. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται Ῥωμαίων ξὺν τοῖς {ἄλλοις} ἄρχουσιν ἀπιόντες ᾤχοντο ἅπαντες διὰ πύλης, ἣ ἐπὶ Δάφνην ἄγει τὸ τῶν Ἀντιοχέων προάστειον. Ταύτης γὰρ μόνης, τῶν ἄλλων κατειλημμένων, ἀπέσχοντο Πέρσαι· τοῦ δὲ δήμου ὀλίγοι τινὲς ξὺν τοῖς στρατιώταις διέφυγον. Ἐπεὶ δὲ Πέρσαι ἅπαντας τοὺς Ῥωμαίων στρατιώτας εἶδον πρόσω χωρήσαντας, καταβάντες ἀπὸ τῆς ἄκρας ἐν μέσῃ πόλει ἐγένοντο.

5 Ἐνταῦθα δὲ αὐτοῖς τῶν Ἀντιοχέων νεανίαι πολλοὶ ἐς χεῖρας ἐλθόντες τὰ πρῶτα καθυπέρτεροι ἔδοξαν τῇ ξυμβολῇ εἶναι. Ἦσαν δὲ αὐτῶν τινες μὲν ὁπλῖται, οἱ δὲ πλεῖστοι γυμνοὶ καὶ λίθων βολαῖς χρώμενοι μόναις. ὠσάμενοι δὲ τοὺς πολεμίους ἐπαιάνιζόν τε καὶ Ἰουστινιανὸν βασιλέα καλλίνικον, ἅτε νενικηκότες, ἀνέκραγον. Ἐν τούτῳ δὲ Χοσρόης ἐν πύργῳ τῷ κατὰ τὴν ἄκραν καθήμενος τοὺς πρέσβεις ἐθέλων τι εἰπεῖν μετεπέμψατο.

6 Καὶ αὐτὸν τῶν τις ἀρχόντων, ὁ Ζαβεργάνης, οἰόμενος ξυμβάσεως πέρι βούλεσθαι τοῖς πρέσβεσιν ἐς λόγους ἰέναι, ἐς ὄψιν τε τῷ βασιλεῖ κατὰ τάχος ἦλθε καὶ ἔλεξεν ὧδε

„Οὐχὶ ταὐτά μοι δοκεῖς, ὦ δέσποτα, Ῥωμαίοις ἀμφὶ τῇ τούτων σωτηρίᾳ γινώσκειν. Οἱ μὲν γὰρ καὶ πρὸ τῶν κινδύνων ὑβρίζουσιν ἐς τὴν βασιλείαν τὴν σὴν καὶ ἡσσημένοι τολμῶσί τε τὰ ἀμήχανα καὶ δρῶσι τοὺς Πέρσας ἀνήκεστα ἔργα, ὥσπερ δεδιότες μή τις αὐτοῖς παρὰ σοὶ φιλανθρωπίας λελείψεται λόγος· σὺ δὲ τούς τε σώζεσθαι οὐκ ἀξιοῦντας ἐλεεῖν βούλει καὶ φείδεσθαι τῶν οὐδαμῆ ἐθελόντων ἐσπούδακας. Οἱ δὲ προλοχίσαντες ἐν ἁλούσῃ πόλει τοὺς νενικηκότας ἐνέδραις τισὶ διαφθείρουσι, καίπερ ἁπάντων αὐτοῖς πάλαι πεφευγότων στρατιωτῶν.“

Ταῦτα ὁ Χοσρόης ἀκούσας, τῶν ἀρίστων πολλοὺς ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, οἳ οὐκ ἐς μακρὰν ἐπανήκοντες οὐδὲν ξυμβῆναι φλαῦρον ἀπήγγελλον. ἤδη γὰρ Ἀντιοχέας Πέρσαι βιασάμενοι πλήθει ἐτρέψαντο, καὶ γέγονε φόνος ἐνταῦθα πολύς. Οἱ γὰρ Πέρσαι οὐδεμιᾶς ἡλικίας φειδόμενοι τοὺς ἐν ποσὶν ἅπαντας ἡβηδὸν ἔκτεινον.

7 Τότε φασὶ γυναῖκας τῶν 〈ἐν〉 Ἀντιοχεῦσιν ἐπιφανῶν δύο γενέσθαι μὲν ἔξω τοῦ περιβόλου, αἰσθομένας δὲ ὡς ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γενήσονται (πανταχόσε γὰρ ἤδη περιιόντες καθεωρῶντο) δρόμῳ μὲν παρὰ {τὸν} ποταμὸν Ὀρόντην ἐλθεῖν, φοβουμένας δὲ μή τι σφᾶς ἐς τὸ σῶμα ὑβρίσωσι Πέρσαι, ταῖς τε καλύπτραις ἐγκαλυψαμένας τὰ πρόσωπα καὶ ἐς τὸ τοῦ ποταμοῦ ῥεῦμα ἐμπεσούσας ἀφανισθῆναι. Οὕτω πᾶσα κακοῦ τοὺς Ἀντιοχέας ἰδέα ἔσχεν.

CHAPITRE VIII.

I. Insolence des habitants d'Antioche. 2. Siège de la ville. 3. Désordre des assiégés. 4. Les Perses montent sur la muraille, et s'en rendent maîtres. 5. Défense vigoureuse de la jeunesse de la ville. 6 Discours de Zabergam à Chosroes, 7. Exemple mémorable de chasteté.

1. Chosroes marchait avec toute son armée contre Antioche à cause que Mégas lui avait rapporté, qu'il n'en avait pu tirer d'argent. Quelques-uns des habitants en étaient déjà sortis, et en avaient emporté ce qu'ils avaient de plus précieux. Les autres se préparaient à en faire autant, lorsque Théoctiste et Molatze Capitaines des troupes du Liban, arrivèrent avec six mille hommes, et relevèrent leurs espérances. Les Perses arrivèrent en même temps, et campèrent proche du fleuve Oronte. Chosroes envoya Paul offrir aux assiégés de lever le siège pour mille marcs d'argent et il était aisé de juger qu'il l'eût levé pour moins. II y eut aussi des Députés de la ville, qui allèrent conférer avec lui touchant les conditions de la paix. Le lendemain de la conférence, le peuple de cette ville, qui est railleur et insolent, se moqua de Chosroes avec des paroles piquantes, et: comme il les exhortait, à se racheter, en donnant une médiocre somme d'argent, il s'en fallut de peu qu'ils ne l'accablassent de pierres.

2. Cela mit Chosroes dans, une extrême colère, et lui fit prendre la résolution d'attaquer la Place. Le lendemain il fit avancer toutes ses troupes, et en ayant placé une partie aux environs de la rivière, il alla avec les plus braves à l'endroit de la muraille qui était le plus haut et le plus faible. Les Romains se trouvant incommodés dans un lieu fort étroit où ils combattaient, s'avisèrent d'attacher ensemble de longues pièces de bois, et de les suspendre le long des courtines, afin d'y pouvoir loger un plus grand nombre de soldats. Les Perses attaquaient vivement la ville, et surtout du coté de la montagne, d'où ils tiraient un nombre innombrable de flèches. Les Romains se défendaient vaillamment, et non feulement les soldats faisaient fort bien leur devoir, mais aussi toute la jeunesse de la ville. C'était un grand avantage aux assiégeants de combattre, comme de plain pied, du haut d'une roche, dont ils s'étaient emparés d'abord. Si les assiégés  eussent eu le courage de s'en rendre maîtres les premiers, ils eussent sans doute évité leur perte. Mais ils ne s'en avisèrent pas. Il fallait qu'Antioche fut ruinée par les Perses, qui animés de la présence de Chosroes firent des efforts extraordinaires, et ne donnèrent point de relâche à leurs ennemis.

3. Comme les Romains étaient au haut des murailles en plus grand nombre, et en plus grand désordre qu'auparavant, les cordages, qui tenaient les pièces de bois se rompirent, et tout l'édifice tomba par terre. Ceux qui étaient dans les tours en ayant entendu le bruit, crurent que c'étaient les murailles qui étaient abattues, et prirent la fuite. Les jeunes gens qui avant le liège étaient de partis contraires, se réunirent pour la défense de leur patrie. Theoctiste et Malatze montèrent à cheval et coururent à la tête de quelques gens vers les portes, où ils disaient qu'ils se joindraient à Buzès, pour repousser l'ennemi. Les hommes, les femmes et les enfants allaient aussi en foule du même coté,, et ils y étaient écrasés par les  chevaux, de sorte qu'il s'y fit un grand massacre.

4. Les Perses dressèrent des échelles contre la muraille, et y montèrent sans peine. Mais quand ils furent sur les créneaux, ils s'y arrêtèrent, et y demeuraient quelque temps sans oser descendre. Je crois qu'ils appréhendaient que les ennemis leur eussent tendu quelque piège dans un certain creux fort profond, qui est entre le roc et la ville. On dit que ce fut Chosroes qui retint les gens, parce qu'il savait combien il était difficile de descendre, et qu'il voyait de loin la déroute des ennemis. Il craignait de les forcer de revenir à la charge en les poursuivant, et de manquer de prendre cette ville importante, qui était non seulement la plus ancienne, et la plus célèbre que les Romains possédassent dans l'Orient, mais encore la plus considérable par l'étendue de son enceinte, par la magnificence de ses bâtiments, par l'abondance de ses richesses, et par le nombre de ses citoyens. Il négligea donc toute autre choie, pour donner aux Romains le loisir de le sauver. Les Peres leur faisaient signe de la main de s'enfuir. La garnison, tant les chefs que les soldats, sortirent tous par une même porte, qui est celle par où l'on va à un faubourgs appelée Daphné. Alors les Perses descendirent du haut des murailles, et entrèrent dans la ville.

5. Quelques jeunes habitants qui y étaient encore, recommencèrent le combat; et bien qu'ils fussent demi-nus, et qu'ils ne combattissent qu'avec des frondes, ils ne laissèrent pas de remporter d'abord quelque avantage, et de chanter des chansons en l'honneur de Justinien, et de le proclamer vainqueur. Chosroes, qui cependant était assis dans une tour bâtie sur la montagne, commanda de lui amener les ambassadeurs des Romains.

6. Un Capitaine nomme Zabergam, qui crut que c'était pour traiter avec eux de la paix, s'approcha, et lui dit:

Seigneur, il semble que vous soyez d'un sentiment bien différent de celui des Romains touchant la. conservation de leurs vies. Ils vous ont attaqué avec toutes fortes d'outrages avant le siège. Il n'y a point eu d'attentats qu'ils n'aient commis depuis qu'ils ont été vaincus, de sorte qu'il y a apparence qu'ils craignent que vous n'ayez envie de leur faire grâce. Vous au contraire, vous voulez sauver des gens qui veulent périr.

Après que Chosroes eut entendu ce discours, il envoya reconnaître l'état de la ville par une troupe des plus braves de ses gens, qui lui rapportèrent qu'il n'y avait plus rien à appréhender. Les Perses devenus les plus forts en nombre avaient mis les habitants en déroute, et en avaient fait un nouveau carnage, sans épargner ni âge ni sexe.

7. On dit que deux Dames des plus illustres par les avantages de la naissance, étant sorties de la ville, et étant sur le point de tomber entre le mains des ennemis, se jetèrent dans le fleuve Oronte, où. elles perdirent la vie, de peur de perdre l'honneur.

 

 

[2,9] 1 Ἐνταῦθα ὁ Χοσρόης τοῖς πρέσβεσιν ἔλεξε τοιάδε

„Οὐκ ἔξω τοῦ ἀληθοῦς τὸν παλαιὸν λόγον οἴομαι εἶναι, ὅτι δὴ οὐκ ἀκραιφνῆ τἀγαθὰ ὁ θεὸς, ἀλλὰ κεραννύων αὐτὰ τοῖς κακοῖς εἶτα τοῖς ἀνθρώποις παρέχεται. Καὶ δι´ αὐτὸ οὐδὲ τὸ γελᾶν ἄκλαυστον ἔχομεν, παραπέπηγε δέ τις ἀεὶ τοῖς μὲν εὐτυχήμασι συμφορὰ, ταῖς δὲ ἡδοναῖς λύπη, οὐκ ἐῶσαί τινα γνησίας ποτὲ τῆς δεδομένης εὐημερίας ἀπόνασθαι. Πόλιν γὰρ τήνδε, ἀξιολογωτάτην ἐς τὰ μάλιστα λεγομένην τε καὶ οὖσαν ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων, ἀπονώτατα μὲν ἑλεῖν ἴσχυσα, τοῦ θεοῦ αὐτοσχεδιάσαντος ἡμῖν, ὡς ὁρᾶτε δήπου, τὴν νίκην. Φόνον μέντοι ἀνθρώπων ὁρῶντί μοι τοσούτων τὸ πλῆθος, αἵματί τε πολλῷ βεβαπτισμένον τὸ τρόπαιον, οὐδεμία τῆς ἀπὸ τῆς πράξεως ἡδονῆς γέγονεν αἴσθησις. Καὶ τῶνδε οἱ ταλαίπωροι Ἀντιοχεῖς αἴτιοι, οἵ γε τειχομαχοῦντας μὲν οὐχ οἷοί τε γεγόνασι Πέρσας ἀπώσασθαι, πρὸς δὲ νενικηκότας ἤδη καὶ αὐτοβοεὶ τὴν πόλιν ἑλόντας θράσει θανατῶντες ἀλογίστῳ ζυγομαχεῖν ἔγνωσαν. Πάντες μὲν οὖν οἱ Περσῶν δόκιμοι πολλὰ ἐνοχλοῦντες σαγηνεῦσαί τέ με τὴν πόλιν ἠξίουν καὶ ξύμπαντας διαφθεῖραι τοὺς ἡλωκότας, ἐγὼ δὲ τοὺς φεύγοντας ἐκέλευον εἰς τὴν ὑπαγωγὴν ἔτι μᾶλλον ὁρμᾶν, ὅπως ὅτι τάχιστα σώζοιντο. Τὸ γὰρ ἐπεμβαίνειν τοῖς ἡλωκόσιν οὐχ ὅσιον.“

2 Τοσαῦτα μὲν ὁ Χοσρόης τερατευόμενός τε καὶ διαθρυπτόμενος τοῖς πρέσβεσιν εἶπεν, οὐκ ἔλαθε μέντοι αὐτοὺς ὅτου ἕνεκα τὸν καιρὸν φεύγουσι τοῖς Ῥωμαίοις ἐνδοίη.

Ἦν γὰρ δεινότατος ἀνθρώπων ἁπάντων τὰ μὲν οὐκ ὄντα εἰπεῖν, τὰ δὲ ἀληθῆ ἀποκρύψασθαι, καὶ ὧν αὐτὸς ἐξημάρτανε τὰς αἰτίας τοῖς ἠδικημένοις ἐπενεγκεῖν· ἔτι δὲ ὁμολογῆσαι μὲν ἕτοιμος ἅπαντα καὶ ὅρκῳ τὴν ὁμολογίαν πιστώσασθαι, λίαν δὲ τῶν ἔναγχος αὐτῷ ξυγκειμένων τε καὶ ὀμωμοσμένων ἑτοιμότερος ἐς λήθην ἀφῖχθαι, καὶ χρημάτων μὲν ἕνεκεν ἐπὶ πᾶν ἄγος καθεῖναι τὴν ψυχὴν ἄοκνος, τῷ δὲ προσώπῳ σχηματίζεσθαι τὴν εὐλάβειαν ἀτεχνῶς ἔμπειρος, ἀφοσιοῦσθαί τε τῷ λόγῳ τὴν πρᾶξιν. Ὃς καὶ Σουρηνοὺς, πρότερον οὐδὲν τὸ παράπαν ἠδικηκότας, δόλῳ τε περιελθὼν καὶ τρόπῳ ἀπολέσας τῷ εἰρημένῳ, ἐπειδὴ γυναῖκα κοσμίαν τε καὶ οὐκ ἀφανῆ ἁλισκομένης τῆς πόλεως εἶδεν ἐκ χειρὸς μὲν τῆς ἀριστερᾶς πρός του τῶν βαρβάρων ἑλκομένην ξὺν πολλῇ βίᾳ, παιδίον δὲ, ὅπερ αὐτῇ ἄρτι τοῦ τιτθοῦ 〈ἦν〉 ἀπαλλαγὲν, ἀφεῖναι μὲν οὐ βουλομένην, ἕλκουσαν δὲ θατέρᾳ χειρὶ ἐμπεπτωκὸς εἰς τὸ ἔδαφος, ἐπεί οἱ ξυντρέχειν οὐχ οἷόν τε ἦν τοῦτον δὴ τὸν βίαιον δρόμον, τὸν οἰκεῖον κἀνταῦθα ἐνδέδεικται τρόπον. Φασὶ γὰρ αὐτὸν στενάξαντα δῆθεν τῷ λόγῳ, δόκησίν τε ὡς εἴη δεδακρυμένος παρεχόμενον τοῖς τότε παροῦσιν ἄλλοις τε καὶ Ἀναστασίῳ τῷ πρεσβευτῇ, εὔξασθαι τὸν θεὸν τίσασθαι τὸν τῶν γεγονότων κακῶν αἴτιον. Ἰουστινιανὸν δὲ τὸν Ῥωμαίων αὐτοκράτορα παραδηλοῦν ἤθελεν, ἐξεπιστάμενος ὅτι δὴ αὐτὸς αἰτιώτατος ἁπάντων εἴη. Τοσαύτῃ χρώμενος φύσεως ἀτοπίᾳ Χοσρόης βασιλεύς τε Περσῶν γέγονε (Ζάμου τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ δαιμονίου πηρώσαντος, ὅσπερ τῷ χρόνῳ τὰ πρωτεῖα ἐς τὴν βασιλείαν ἐφέρετο μετά γε τὸν Καόσην, ὅνπερ οὐδενὶ λόγῳ ἐμίσει Καβάδης) καὶ πόνῳ οὐδενὶ τῶν οἱ ἐπαναστάντων ἐκράτησε, κακά τε Ῥωμαίους ὅσα ἐβούλευσεν εὐπετῶς ἔδρασε.

3 Βουλομένη γάρ τινα μέγαν ἀεὶ ποιεῖν ἡ τύχη πράσσει τοῖς καθήκουσι χρόνοις τὰ δόξαντα, οὐδενὸς τῇ ῥύμῃ τῆς βουλήσεως ἀντιστατοῦντος, οὔτε τὸ τοῦ ἀνδρὸς διασκοπουμένη ἀξίωμα οὔτε ὅπως μὴ γένηταί τι τῶν οὐ δεόντων λογιζομένη, οὐδὲ ὅτι βλασφημήσουσιν ἐς αὐτὴν διὰ ταῦτα πολλοὶ τὸ γεγονὸς αὐτῇ παρὰ τὴν ἀξίαν τοῦ τῆς χάριτος τετυχηκότος χλευάζοντες, οὐδὲ ἄλλο τῶν πάντων οὐδὲν ἐν νῷ ποιουμένη, ἢν τὸ δόξαν αὐτῇ περαίνοιτο μόνον. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπη τῷ θεῷ φίλον ἐχέτω.

4 Χοσρόης δὲ τὸ μὲν στράτευμα τῶν Ἀντιοχέων τοὺς περιόντας ζωγρεῖν καὶ ἀνδραποδίζειν ἐκέλευε καὶ τὰ χρήματα πάντα ληίζεσθαι, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς πρέσβεσιν ἐς τὸ ἱερὸν ἀπὸ τῆς ἄκρας κατέβαινεν, ὅπερ ἐκκλησίαν καλοῦσιν. Ἐνταῦθα κειμήλια χρυσοῦ τε καὶ ἀργύρου τοσαῦτα τὸ πλῆθος ὁ Χοσρόης εὗρεν, ὥστε τῆς λείας ἄλλο οὐδὲν ὅτι μὴ τὰ κειμήλια ταῦτα λαβὼν πλούτου τι μέγεθος περιβεβλημένος ἀπιὼν ᾤχετο. Καὶ μάρμαρά τε πολλὰ καὶ θαυμαστὰ ἐνθένδε ἀφελὼν ἔξω τοῦ περιβόλου ἐκέλευε κατατίθεσθαι, ὅπως καὶ ταῦτα ἐς τὰ Περσῶν ἤθη κομίσωνται. Ταῦτα διαπεπραγμένος ξύμπασαν τὴν πόλιν ἐμπρῆσαι Πέρσαις ἐπέστελλε. Καὶ αὐτοῦ οἱ πρέσβεις ἐδέοντο τῆς ἐκκλησίας ἀπέχεσθαι μόνης, ἧς τὰ λύτρα κεκομισμένος διαρκῶς εἴη. Ὁ δὲ τοῦτο τοῖς πρέσβεσι ξυγκεχωρηκὼς τἄλλα καίειν ἐκέλευε πάντα, ὀλίγους τέ τινας αὐτόθι ἀπολιπὼν τοὺς τὴν πόλιν ἐμπρήσοντας αὐτὸς ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐς τὸ στρατόπεδον ἀπεχώρησεν, οὗ καὶ πρότερον διεσκηνημένοι ἐτύγχανον.ῖ.

CHAPITRE IX.

I. Discours de Chosroes, aux ambassadeurs des Romains. 2. Description du naturel de ce Prince. 3. Jugement de Procope touchant la fortune. 4. Ruine et embrasement d'Antioche.

1. Les ambassadeurs étant venus devant Chosroes, il leur parla de la sorte.

L'ancien proverbe est véritable, qui dit que Dieu ne donne jamais aux. hommes des biens qui soient purs, mais qu'il les tempère toujours de quelque-e mal. Nos rires sont mêlés de larmes, notre joie de tristesse, notre prospérité de disgrâce ; et nous ne goûtons point de parfait plaisir. J'ai pris sans peine cette ville si célèbre. C'est une victoire signalée que je tiens de la libéralité des Dieux. Maiss quand je regarde la. multitude des morts, et que je considère que mes trophées sont teints du sang des vaincus ; je n'en ressens pas un vrai contentement. Il en faut attribuer la cause à ces misérables habitants, qui n'ayant pu soutenir le siège, n'ont pat laissé que d'être si téméraires, que d'attaquer une armée victorieuse, qui était entrée de vive force dans leur ville. Les premiers de la Cour me priaient de leur permettre de l'investir, et de faire passer tous les prisonniers au fil de l'épée. Mais moi qui suis persuadé qu'il y a de la cruauté à traiter ainsi un ennemi vaincu, j'exhortais les fuyards à doubler le pas, et à se mettre en sûreté.

2. Chosroes disait ces paroles d'un ton faible et languissant, afin de faire croire aux ambassadeurs qu'il était fâché des maux que la ville d'Antioche avait soufferts. Mais ils ne savaient que trop la véritable raison pour laquelle il avait permis aux assiégés de se sauver. Il trahissait sa pensée, il déguisait la vérité, et il chargeait avec plus d'adresse, que nul autre n'eût pu faire, les innocents des crimes, dont il était lui-même coupable. Il était toujours prêt à promettre toutes choses, et à confirmer ses promesses par des serments, mais il était encore plus porté à oublier ce qu'il avait promis. Quoi qu'il eût sur le visage l'image de la piété, et qu'il eut dans la bouche des paroles qui ne témoignaient que de l'éloignement pour les mauvaises actions ; il n'y en avait point qu'il ne commît, lors qu'il en pouvait tirer de l'utilité. Quand il se rendit maître de Sura, par de mauvais artifices ; on dit que voyant dans le sac de cette misérable ville, une Dame de qualité, que des Soldats traînaient avec violence, et qui tenait par la main un petit enfant sevré depuis peu de jours, et qui ne pouvant suivre sa mère, était blessé par les inégalités de la terre, contre laquelle il se heurtait rudement, il dit en présence de l'Ambassadeur des Romains, et de plusieurs autres personnes, en soupirant, et en faisant semblant de pleurer, qu'il priait Dieu de punir l'auteur de tant de maux. Il voulait désigner Justinien, quoiqu'il fût bien qu'il en était lui-même l'auteur. Voilà le véritable portrait de Chosroes. Son mauvais naturel ne l'empêcha pas de parvenir à l'Empire plutôt que Zamès, à qui il eût appartenu, au défaut de son frère Coase, si la nature ne lui eût point envié cet honneur, en le faisant borgne. Coase ne fut exclus que par l'aversion que Cavade, leur père commun, avait injustement conçu contre lui. Dés qu'il en eût pris possession, il apaisa tous les mouvements qui s'y élevèrent, et il fit aux Romains tout le mal qu'il désira.

3. Quand la fortune a dessein d'élever quelqu'un, elle le fait toujours dans le temps, et de la manière qu'elle l'a destiné. Elle ne considère ni le mérite de la personne, ni l'extravagance du choix, ni les discours de ceux qui la blâmeront, d'avoir mal ménage ses faveurs. Enfin elle ne se soucie que de venir à bout de ce qu'elle souhaite. Mais laissons à Dieu la conduite de toutes choses.

4. Chosroes défendit à ses Soldats de tuer. Il leur permit seulement de faire des prisonniers, et de se charger de butin. Pour lui il descendit de la montagne avec les ambassadeurs, et entra dans une Église, où il trouva tant d'ornements, et tant de vases d'or et d'argent, qu'il eut de quoi s'enrichir, bien qu'il ne prit aucune part à tout le reste des dépouilles. Il enleva de ce saint lieu quantité de marbre, et d'autres ouvrages exquis, pour les transporter en Perse. Il commanda ensuite de brûler la ville. Les ambassadeurs le supplièrent de conserver au moins l'Église. Ce qu'il leur accorda pour de l'argent. Ayant ensuite laissé un petit nombre de Perses, à qui il avait donné l'ordre de mettre le feu, il se retira au même lieu où il était campé devant le siège.

 

 

 

 

[2,10] 1 Τούτου τοῦ πάθους χρόνῳ τινὶ πρότερον τέρας ὁ θεὸς ἐνδειξάμενος τοῖς ταύτῃ ᾠκημένοις ἐσήμηνε τὰ ἐσόμενα. Τῶν γὰρ στρατιωτῶν, οἵπερ ἐνταῦθα ἐκ παλαιοῦ ἵδρυνται, τὰ σημεῖα πρότερον ἑστῶτα πρὸς δύοντά που τὸν ἥλιον, ἀπὸ ταὐτομάτου στραφέντα πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἔστησαν, ἐς τάξιν τε αὖθις ἐπανῆκον τὴν προτέραν οὐδενὸς ἁψαμένου. Ταῦτα οἱ στρατιῶται ἄλλοις τε πολλοῖς ἄγχιστά πη παροῦσι καὶ τῷ χορηγῷ τῆς τοῦ στρατοπέδου δαπάνης ἔδειξαν, ἔτι τῶν σημείων κραδαινομένων. Ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ, Τατιανὸς ὄνομα, ξυνετὸς μάλιστα, ἐκ Μοψουεστίας ὁρμώμενος. Ἀλλ´ οὐδ´ ὣς ἔγνωσαν οἱ τὸ τέρας τοῦτο ἰδόντες ὡς δὴ ἐκ βασιλέως τοῦ ἑσπερίου ἐπὶ τὸν ἑῷον τὸ τοῦ χωρίου ἀφίξεται κράτος, ὅπως δηλαδὴ διαφυγεῖν μηδεμιᾷ μηχανῇ δύνωνται οὕσπερ ἔδει ταῦτα, ἅπερ ξυνηνέχθη, παθεῖν.

2 Ἐγὼ δὲ ἰλιγγιῶ πάθος τοσοῦτον γράφων τε καὶ παραπέμπων ἐς μνήμην τῷ μέλλοντι χρόνῳ, καὶ οὐκ ἔχω εἰδέναι τί ποτε ἄρα βουλομένῳ τῷ θεῷ εἴη πράγματα μὲν ἀνδρὸς ἢ χωρίου του ἐπαίρειν εἰς ὕψος, αὖθις δὲ ῥιπτεῖν τε αὐτὰ καὶ ἀφανίζειν ἐξ οὐδεμιᾶς ἡμῖν φαινομένης αἰτίας. Αὐτῷ γὰρ οὐ θέμις εἰπεῖν μὴ οὐχὶ ἅπαντα κατὰ λόγον ἀεὶ γίγνεσθαι,

3 ὃς δὴ καὶ Ἀντιόχειαν τότε ὑπέστη ἐς τὸ ἔδαφος πρὸς ἀνδρὸς ἀνοσιωτάτου καταφερομένην ἰδεῖν, ἧς τό τε κάλλος καὶ τὸ ἐς ἅπαντα μεγαλοπρεπὲς οὐδὲ νῦν ἀποκρύπτεσθαι παντάπασιν ἔσχεν. Ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία καθαιρεθείσης τῆς πόλεως ἐλείφθη μόνη, πόνῳ τε καὶ προνοίᾳ Περσῶν, οἷς τὸ ἔργον ἐπέκειτο τοῦτο. Ἐλείφθησαν δὲ καὶ ἀμφὶ τὸ λεγόμενον Κεραταῖον οἰκίαι πολλαὶ, οὐκ ἐκ προνοίας ἀνθρώπων τινὸς, ἀλλ´ ἐπεὶ ἔκειντό που πρὸς ἐσχάτοις τῆς πόλεως, ἑτέρας αὐταῖς οὐδεμιᾶς τινος οἰκοδομίας ξυναπτομένης, τὸ πῦρ 〈ἐς〉 αὐτὰς ἐξικνεῖσθαι οὐδαμῆ ἴσχυσεν. Ἐνέπρησάν τε καὶ τὰ ἐκτὸς τοῦ περιβόλου οἱ βάρβαροι, πλὴν τοῦ ἱεροῦ, ὅπερ Ἰουλιανῷ ἀνεῖται ἁγίῳ, καὶ τῶν οἰκιῶν, αἳ δὴ ἀμφὶ τὸ ἱερὸν τοῦτο τυγχάνουσιν οὖσαι. Τοὺς γὰρ πρέσβεις ἐνταῦθα καταλῦσαι ξυνέπεσε. Τοῦ μέντοι περιβόλου παντάπασιν ἀπέσχοντο Πέρσαι.

4 Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἥκοντες αὖθις παρὰ τὸν Χοσρόην οἱ πρέσβεις ἔλεξαν ὧδε

„Εἰ μὴ πρὸς παρόντα σὲ, ὦ βασιλεῦ, οἱ λόγοι ἐγίνοντο, οὐκ ἄν ποτε ᾠόμεθα Χοσρόην τὸν Καβάδου ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐν ὅπλοις ἥκειν, ἀτιμάσαντα μὲν τοὺς διομωμοσμένους σοι ἔναγχος ὅρκους, ὃ τῶν ἐν ἀνθρώποις ἁπάντων ὕστατόν τε καὶ ὀχυρώτατον εἶναι δοκεῖ τῆς ἐς ἀλλήλους πίστεώς τε καὶ ἀληθείας ἐνέχυρον, διαλύσαντα δὲ τὰς σπονδὰς, ὧν ἡ ἐλπὶς ἀπολέλειπται μόνη τοῖς διὰ τὴν ἐν πολέμῳ κακοπραγίαν οὐκ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ βιοτεύουσιν. Οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τὸ τοιοῦτον εἴποι τις ἂν εἶναι ἢ τῶν ἀνθρώπων τὴν δίαιταν ἐς τὴν τῶν θηρίων μεταβεβλῆσθαι. Ἐν γὰρ τῷ μηδαμῆ σπένδεσθαι τὸ πολεμεῖν ἀπέραντα λελείψεται πάντως, πόλεμος δὲ ὁ πέρας οὐκ ἔχων ἐξοικίζειν τῆς φύσεως τοὺς αὐτῷ χρωμένους ἐς ἀεὶ πέφυκε. Τί δὲ καὶ βουλόμενος πρὸς τὸν σὸν ἀδελφὸν ὀλίγῳ πρότερον γέγραφας ὡς αὐτὸς εἴη τοῦ λελύσθαι τὰς σπονδὰς αἴτιος; ἦ δῆλον ὅτι ὁμολογῶν κακόν τι παμμέγεθες εἶναι τὴν τῶν σπονδῶν λύσιν; εἰ μὲν οὖν ἐκεῖνος οὐδὲν ἥμαρτεν, οὐ δικαίως τανῦν ἐφ´ ἡμᾶς ἥκεις· εἰ δέ τι τοιοῦτον τ´ ἀδελφῷ τῷ σῷ εἰργάσθαι ξυμβαίνει, ἀλλὰ καὶ σοὶ μέχρι τούτου γε καὶ μὴ περαιτέρω διαπεπράχθω τὸ ἔγκλημα, ὅπως αὐτὸς κρείσσων εἶναι δοκῇς. Ὁ γὰρ ἐν τοῖς κακοῖς ἐλασσούμενος, οὗτος ἂν ἐν τοῖς ἀμείνοσι νικῴη δικαίως. Καίτοι ἡμεῖς ἐξεπιστάμεθα Ἰουστινιανὸν βασιλέα μηδεπώποτε τῆς εἰρήνης ἀπ´ ἐναντίας ἐληλυθέναι, καὶ σοῦ δεόμεθα μὴ τοιαῦτα ἐργάσασθαι Ῥωμαίους κακὰ, ἐξ ὧν Πέρσαις μὲν ὄνησις οὐδεμία ἔσται, σὺ δὲ τοῦτο κερδανεῖς μόνον, ἀνήκεστα ἔργα τοὺς ἄρτι σοι σπεισαμένους οὐ δέον εἰργάσθαι.“

5 Οἱ μὲν πρέσβεις τοσαῦτα εἶπον. Χοσρόης δὲ ταῦτα ἀκούσας ἰσχυρίζετο μὲν τὰς σπονδὰς πρὸς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως λελύσθαι· καὶ τὰς αἰτίας κατέλεγεν ἅσπερ ἐκεῖνος παρέσχετο, τὰς μέν τινας καὶ λόγου ἀξίας, τὰς δὲ φαύλας τε καὶ οὐδενὶ λόγῳ ξυμπεπλασμένας. Μάλιστα δὲ αὐτοῦ τὰς ἐπιστολὰς τοῦ πολέμου αἰτιωτάτας ἠξίου δεικνύναι πρός τε Ἀλαμούνδαρον καὶ Οὔννους αὐτῷ γεγραμμένας, καθάπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη. Ἄνδρα μέντοι Ῥωμαῖον ἐς τὴν Περσῶν γῆν ἐσβεβληκέναι ἢ πολέμια ἔργα ἐνδείξασθαι οὔτε λέγειν εἶχεν οὔτε δεικνύναι.

6 Οἱ μέντοι πρέσβεις πὴ μὲν τὰς αἰτίας οὐκ ἐς Ἰουστινιανὸν ἀνέφερον, ἀλλ´ ἐς τῶν ὑπουργηκότων τινὰς, πὴ δὲ ὡς οὐχ οὕτω γεγονότων ἐπελαμβάνοντο τῶν εἰρημένων. Τέλος δὲ χρήματα μέν οἱ πολλὰ ὁ Χοσρόης ἠξίου διδόναι Ῥωμαίους, παρῄνει δὲ μὴ τὰ χρήματα ἐν τῷ παραυτίκα μόνον παρεχομένους τὴν εἰρήνην ἐθέλειν ἐς τὸν πάντα αἰῶνα κρατύνασθαι. Τὴν γὰρ ἐπὶ χρήμασι γινομένην ἀνθρώποις φιλίαν ἀναλισκομένοις ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ξυνδαπανᾶσθαι τοῖς χρήμασι. Δεῖν τοίνυν Ῥωμαίους τακτόν τι φέρειν ἐπέτειον Πέρσαις.

„Οὕτω γὰρ αὐτοῖς“ ἔφη „τὴν εἰρήνην Πέρσαι βέβαιον ἕξουσι, τάς τε Κασπίας αὐτοὶ φυλάσσοντες πύλας καὶ οὐκέτι αὐτοῖς ἀχθόμενοι διὰ πόλιν Δάρας, ὑπὲρ ὧν ἔμμισθοι καὶ αὐτοὶ ἐς ἀεὶ ἔσονται.“ „Οὐκοῦν“ οἱ πρέσβεις ἔφασαν „ὑποτελεῖς Πέρσαι βούλονται Ῥωμαίους ἐς φόρου ἀπαγωγὴν ἔχειν.“ „Οὒκ, ἀλλὰ στρατιώτας οἰκείους“ ὁ Χοσρόης εἶπεν „ἕξουσι τὸ λοιπὸν Πέρσας Ῥωμαῖοι, μισθὸν τῆς ὑπουργίας αὐτοῖς χορηγοῦντες ῥητόν· ἐπεὶ καὶ Οὔννων τισὶ καὶ Σαρακηνοῖς ἐπέτειον χορηγεῖτε χρυσὸν, οὐ φόρου αὐτοῖς ὑποτελεῖς ὄντες, ἀλλ´ ὅπως ἀδῄωτον γῆν τὴν ὑμετέραν φυλάξωσιν ἐς τὸν πάντα αἰῶνα.“

7 Τοιαῦτα Χοσρόης τε καὶ οἱ πρέσβεις πολλὰ πρὸς ἀλλήλους διαλεχθέντες ξυνέβησαν ὕστερον ἐφ´ ᾧ Χοσρόην ἐν μὲν τῷ παραυτίκα κεντηνάρια πεντήκοντα πρὸς Ῥωμαίων λαβόντα, πέντε δὲ ἄλλων φερόμενον ἐπέτειον ἐς τὸν πάντα αἰῶνα δασμὸν μηδὲν αὐτοὺς ἐργάσασθαι περαιτέρω κακὸν, ἀλλ´ αὐτὸν μὲν ὁμήρους ἐπὶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ παρὰ τῶν πρέσβεων κεκομισμένον τὴν ἀποπορείαν παντὶ τῷ στρατῷ ἐς τὰ πάτρια ἤθη ποιήσασθαι, ἐνταῦθα δὲ πρέσβεις παρὰ βασιλέως Ἰουστινιανοῦ στελλομένους τὰς ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ξυνθήκας ἐν βεβαίῳ τὸ λοιπὸν θέσθαι..

suite

CHAPITRE X.

1.  Présages de la ruine d'Antioche. 2. Réflexions sur le secret impénétrable des conseils de Dieu. 2. Eglises conservées. 4. Harangue des ambassadeurs de Justinien. 5.  Plaintes de Chosroes. 6. Conférence touchant la paix. 7. Conclusion de la paix.

1. Le Ciel avait donné un peu auparavant à la ville d'Antioche des présages de sa ruine. Les Enseignes de la garnison, qui étaient enfoncées dans ta terre du côté de l'Occident, étaient passées du côté de l'Orient, et depuis étaient revenues en leur place,  sans que personne ne fût touché. Les Soldats montrèrent à leur Trésorier nommé Tatien, qui était un homme fort sage, et natif de Mopueste, les Étendards, lors qu'ils se remuaient encore. Ils firent remarquer la même chose à plusieurs autres. Mais ceux qui virent ce prodige, ne comprirent pas que c'était un présage que la ville passerait de la domination de l'Empereur d'Occident, sous la domination de l'Empereur d'Orient. Ainsi le malheur leur était inévitable.

2. Pour moi quand je décris cet accident, et que je travaille à le consigner à la postérité, je suis frappé d'étonnement, de ce que Dieu élève quelquefois jusqu'au Ciel, la grandeur, ou des hommes, ou des villes, et qu'il l'abaisse en un autre temps, et l'anéantit sans qu'il en paraisse de raison que nous puissions pénétrer: Car il n'est pas permis de croire qu'il agisse sans en avoir  de secrètes, et d'impénétrables.

3. Enfin la ville d'Antioche fut détruite par le plus impie de tous les hommes, mais néanmoins toutes les marques de sa beauté et de sa magnificence ne furent pas effacées. Toutes les maisons furent consumées par le feu, excepté l'Eglise, qui fut conservée par ceux qui en avaient reçu l'ordre. Quelques bâtiments proches d'un lieu appelle Cereteum, furent aussi sauvés de cette incendie, non pas par l'ordre des hommes mais par leur propre situation, qui les séparant des autres, fut cause que la flamme ne s'étendit pas jusqu'à eux. Les Barbares brûlèrent tout ce qui était hors de la ville, excepté l'Eglise de Saint Julien, et les maisons où logeaient les ambassadeurs. Ils épargnèrent aussi les murailles.

4. Les ambassadeurs vinrent incontinent après trouver Chosroes, et lui parlèrent en ces termes.

Seigneur, si nous n'avions l'honneur de vous voir et de vous parler, nous ne pourrions nous imaginer que Chosroes fils de Cavade fut entré sur nos terres à main armée, qu'il eût violé un ferment qu'il venait de faire avec tant de solennité, sans considérer que la sainteté des serments est le gage le plus certain des promesses parmi les hommes. Enfin nous ne pourrions croire qu'il eût rompu un traité de paix, sans faire réflexion que ces traités sont l'unique ressource de ceux qui ne trouvent point d'assurance dans la guerre. Faire tout te que nous venons de dire ; qu'est-ce autre chose que changer la vie des hommes en la vie des bêtes ? Si l'on ne veut pas observer les contrats que l'on a signés, il faut faire une guerre sans pais et sans trêve. Et faire une guerre de cette manière, c'est renoncer aux sentiments de l'humanité. Nous ne savons certes quelle a été votre pensée, quand vous avez mandé à votre frère, que c'était lui qui était cause de la rupture. Cela fait connaître que vous êtes persuadé que c'est un grand mal de rompre la paix. Mais s'il est innocent en ce point, vous avez eu tort de prendre les armes. Que s'il est coupable de quelque faute, ne poussez, pas plus loin votre vengeance, afin de remporter sur lui quelque avantage. Car le plus véritable avantage que l'on puisse remporter, est de faire moins de mal que son ennemi. Mais comme nous sommes assurés qu'il n'a point contrevenu aux traités, nous vous conjurons de ne point faire de mauvais traitement aux Romains. Vos sujets n'en peuvent tiret aucun profit, et vous vous n'en pouvez attendre d'autre fruit vous-même, que de faire voir à tout le monde que vous outragez vos alliés par la plus odieuse de toutes les perfidies.

5. Quand Chosroes eut entendu ce discours, il  soutint aux ambassadeurs que c'était Justinien qui avait le premier rompu l'alliance, et il en apporta des raisons, dont quelques unes étaient véritables et solides, mais les autres étaient frivoles, et sans fondement. Il produisit des lettres qu'il avait écrites à Alamondare, aux Huns, mais il n'osa avancer, ni entreprendre de justifier que les Romains eussent exercé les premiers des actes d'hostilité.

6. Les ambassadeurs contestaient la vérité d'une partie de ce qui leur était objecté ; et à l'égard du reste, ils tâchaient d'en excuser l'Empereur, en rejetant la faute sur ses Ministres. Chosroes pour toute conclusion demanda de l'argent ; mais il ne voulait pas que ce fut en un seul paiement ; parce, disait-il, que la paix, qui n'est faite que pour une somme d'argent, ne subsistant qu'autant que cette somme dure; il désirait que le paiement se fît tous les ans, afin que la paix fût perpétuelle.

 Il assurait qu'alors les Perses seraient contents de garder les portes Caspiennes, et qu'ils n'auraient plus de regret des fortifications de Dara, puisque l'argent qu'ils recevraient leur tiendrait lieu de récompense. Les ambassadeurs répondaient que les Perses prétendaient par ce moyen imposer un tribut aux Romains. Chosroes répliquait que ce ne serait pas un tribut, mais une pension que les Romains donneraient aux Perses, qui porteraient les armes pour leur défense, de même qu'ils en donnent aux Huns et aux Sarrasins, qui gardent leurs frontières.

7. Après plusieurs contestations de part et d'autre, on demeura enfin d'accord, que Chosroes toucherait alors cinq mille marcs d'or pour une fois seulement, et qu'à l'avenir il en recevrait cinquante marcs par an : Qu'il y aurait cessation d'armes, et qu'il retirerait ses troupes dès le moment qu'il aurait reçu des otages; et enfin que les articles du traité seraient ratifiés par des ambassadeurs que Justinien lui enverrait exprès pour cela.

suite

 

�σιλεύς τε Περσῶν γέγονε (Ζάμου