Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ.

 

LIVRE SECOND.  chapitres XXI à XXX

chapitres XI à XX.

 

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

précédent

 

 

 

[2,21] Χοσρόης δὲ μαθὼν Βελισάριον παντὶ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐστρατοπεδεῦσθαι ἐν Εὐρωπῷ, πρόσω μὲν ἐλαύνειν οὐκέτι ἔγνω, τῶν δὲ βασιλικῶν γραμματέων ἕνα, Ἀβανδάνην ὄνομα, δόξαν ἐπὶ ξυνέσει πολλὴν ἔχοντα, παρὰ Βελισάριον ἔπεμψε, τὸν στρατηγὸν ὁποῖός ποτε εἴη κατασκεψόμενον, τῷ δὲ λόγῳ μεμψόμενον, ὅτι δὴ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς τοὺς πρέσβεις ἐς Πέρσας ἥκιστα πέμψειεν, ἐφ´ ᾧ τὰ ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ κατὰ τὰ ξυγκείμενα πρυτανεύσωσιν. Ὅπερ μαθὼν Βελισάριος ἐποίει τοιάδε. Αὐτὸς μὲν ἑξακισχιλίους ἀπολεξάμενος ἄνδρας εὐμήκεις τε καὶ τὰ σώματα καλοὺς μάλιστα μακράν που ἄποθεν τοῦ στρατοπέδου ὡς κυνηγετήσων ἐστάλη, Διογένην δὲ τὸν δορυφόρον καὶ Ἀδόλιον τὸν Ἀκακίου, ἄνδρα Ἀρμένιον γένος, βασιλεῖ μὲν ἀεὶ ἐν παλατίῳ τὰ ἐς τὴν ἡσυχίαν ὑπηρετοῦντα (σιλεντιαρίους Ῥωμαῖοι καλοῦσιν οἷς ἡ τιμὴ αὕτη ἐπίκειται), τότε δὲ Ἀρμενίων τινῶν ἄρχοντα, τὸν ποταμὸν διαβάντας ξὺν ἱππεῦσι χιλίοις περιιέναι τὴν ἐκείνῃ ἠιόνα ἐκέλευε, δόκησιν ἀεὶ παρεχομένους τοῖς πολεμίοις ὡς, ἢν ἐθέλωσι τὸν Εὐφράτην διαβάντες ἐπὶ τὰ σφέτερα αὐτῶν ὁδῷ ἰέναι, οὐ μήποτε ἐπιτρέψουσι. Καὶ οἱ μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν.

Βελισάριος δὲ, ἐπεὶ τὸν πρεσβευτὴν ἄγχιστά πη πέπυστο εἶναι, καλύβην ἐκ παχειῶν τινῶν σινδόνων ηξάμενος, ἣν δὴ παπυλεῶνα καλεῖν νενομίκασιν, ἐκάητο ἐκεῖ, ὥσπερ ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ, παραδηλῶν ὅτι δὴ οὐδεμιᾷ παρασκευῇ ἐνταῦθα ἥκοι. Τοὺς δὲ στρατιώας διέταξεν ὧδε. Τῆς μὲν καλύβης ἐφ´ ἑκάτερα Θρᾷκές τε καὶ Ἰλλυριοὶ ἦσαν, Γότθοι δὲ μετ´ αὐτοὺς, καὶ τούτων ἐχόμενοι Ἔρουλοι, μεθ´ οὓς Βανδίλοι τε καὶ Μαυρούσιοι ἦσαν. Τοῦ τε πεδίου ἐπὶ πλεῖστον διῆκον. Οὐ γὰρ ἑστῶτες ἐπὶ χώρας ἀεὶ τῆς αὐτῆς ἔμενον, ἀλλὰ διεστηκότες τε ἀπ´ ἀλλήλων καὶ περιπάτους ποιούμενοι παρέργως τε καὶ ὡς ἥκιστα κατεσπουδασμένως ἐς τὸν Χοσρόου πρεσβευτὴν ἔβλεπον. Εἶχε δὲ αὐτῶν οὐδεὶς οὔτε χλαμύδα οὔτε ἄλλην ἐπωμίδα τινὰ, ἀλλὰ χιτῶνας μὲν λινοῦς καὶ ἀναξυρίδας ἀμπεχόμενοι, εἶτα διεζωσένοι ἐβάδιζον. Εἶχε δὲ τὴν τοῦ ἵππου μάστιγα καστος, ὅπλον δὲ τῷ μὲν ξίφος ἦν, τῷ δὲ πέλεκυς, τῷ δὲ τόξα γυμνά. Δόκησίν τε παρείχοντο ἅπαντες τι δὴ ἀφροντιστήσαντες τῶν ἄλλων ἁπάντων κυνηετήσειν ἠπείγοντο.

2 Ὁ μὲν οὖν Ἀβανδάνης Βελισαρίῳ ς ὄψιν ἥκων δεινὰ ποιεῖσθαι τὸν βασιλέα Χοσρόην φη, ὅτι δὴ καθὰ ξυνέκειτο πρότερον οὐ πέμψειε παρ´ αὐτὸν τοὺς πρέσβεις ὁ Καῖσαρ (οὕτω γὰρ τὸν Ῥωαίων βασιλέα καλοῦσι Πέρσαι) καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ὁ Χοσόης ἠνάγκαστο ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐν ὅπλοις ἥκειν. Βελισάριος δὲ οὔτε κατορρωδήσας, ἅτε πη ἄγχιστα ἐστρατοπεδευμένων βαρβάρων τοσούτων τὸ πλῆθος, οὔτε τῷ λόγῳ ἐς ταραχήν τινα καταστὰς, ἀλλὰ γελῶντί τε καὶ ἀνειμένῳ τῷ προσώπῳ ἀμείβεται

„Οὐ ταύτῃ“ λέγων „ᾗ τῷ Χοσρόῃ τανῦν εἴργασται νενόμισται τοῖς ἀνθρώποις τὰ πράγματα. Οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι, ἤν τι ἀντιλέγοιτο σφίσι τε καὶ τῶν πέλας τισὶ, πρεσβεύουσι μὲν ἐς αὐτοὺς πρότερον, ἐπειδὰν δὲ τῶν μετρίων μὴ τύχωσιν, οὕτω δὴ πολέμῳ ἐπ´ αὐτοὺς ἴασιν. Ὁ δὲ γενόμενος ἐν μέσοις Ῥωμαίοις, εἶτα τοὺς ὑπὲρ τῆς εἰρήνης προτείνεται λόγους.“

μὲν τοσαῦτα εἰπὼν τὸν πρεσβευτὴν ἀπεπέμψατο.

3 Ὁ δὲ παρὰ Χοσρόην γενόμενος παρῄνει οἱ ὅτι τάχιστα ἀπαλλάσσεσθαι. Στρατηγῷ τε γὰρ ἐντυχεῖν ἔφη ἀνδρειοτάτῳ τε καὶ ξυνετωτάτῳ ἀνθρώπων ἁπάντων καὶ στρατιώταις οἵους ἄλλους αὐτὸς οὐ πώποτε εἶδεν, ὧν δὴ τὴν εὐκοσμίαν θαυμάσειε μάλιστα πάντων, εἶναί τε οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τοῦ κινδύνου αὐτῷ τε καὶ Βελισαρίῳ τὴν ἀγωνίαν, διαφέρειν δὲ, ὅτι νικήσας μὲν αὐτὸς τὸν Καίσαρος νικήσει δοῦλον, ἡσσηθεὶς δὲ, ἂν οὕτω τύχοι, μέγα τι αἶσχος τῇ τε βασιλείᾳ πορίσεται καὶ τῷ Περσῶν γένει, καὶ Ῥωμαῖοι μὲν νενικημένοι ῥᾳδίως ἂν ἔν τε ὀχυρώμασι καὶ γῇ τῇ αὐτῶν διασώζοιντο, αὐτῶν δὲ, ἤν γέ τι ἐναντίωμα ξυμβαίη, οὐδ´ ἂν ἄγγελος διαφύγοι ἐς τὴν Περσῶν χώραν.

4 Ταύτῃ ὁ Χοσρόης ἀναπεισθεὶς τῇ ὑποθήκῃ ἀναστρέφειν μὲν ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐβούλετο, ἀμηχανίᾳ δὲ πολλῇ εἴχετο. Τήν τε γὰρ διάβασιν τοῦ ποταμοῦ πρὸς τῶν πολεμίων φυλάσσεσθαι ᾤετο καὶ ὁδῷ τῇ αὐτῇ, ἐρήμῳ ἀνθρώπων παντάπασιν οὔσῃ, ὀπίσω ἀπελαύνειν οὐχ οἷός τε ἦν, ἐπεὶ ἅπαντα σφᾶς τὰ ἐπιτήδεια ἤδη ἐπιλελοίπει, ἅπερ τὸ πρότερον ξὺν αὑτοῖς ἔχοντες ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσέβαλον. Τέλος δὲ πολλὰ λογισαμένῳ ξυμφορώτατόν οἱ ἔδοξεν εἶναι μάχῃ διακινδυνεύσαντι ἐς γῆν τε τὴν ἀντιπέρας ἥκειν καὶ διὰ χώρας πᾶσιν εὐθηνούσης τοῖς ἀγαθοῖς τὴν πορείαν ποιήσασθαι. Βελισάριος δὲ εὖ μὲν ἠπίστατο ὡς οὐδ´ ἂν δέκα μυριάδες ἀνδρῶν τὴν διάβασιν Χοσρόῃ ἀναχαιτίζειν ποτὲ ἱκαναὶ εἶεν· (ὅ τε γὰρ ποταμὸς πολλαχῆ τῶν ταύτῃ χωρίων ναυσὶ διαβατὸς ὢν ἐπὶ πλεῖστον τυγχάνει καὶ κρεῖσσον ἦν ἄλλως τὸ Περσῶν στράτευμα ἢ πρὸς πολεμίων ὀλίγων τινῶν τῆς διαβάσεως ἀποκεκλεῖσθαι·) τοῖς δὲ ἀμφὶ Διογένην τε καὶ Ἀδόλιον σὺν τοῖς χιλίοις ἐπέστελλε τὰ πρῶτα περιιέναι τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν, ὅπως δὴ ἐς ταραχὴν ἀφασίᾳ τινὶ τὸν βάρβαρον καταστήσονται. Ὅνπερ δεδιξάμενος, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἔδεισε μή τι αὐτῷ ἐμπόδισμα εἴη ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ τῆς Ῥωμαίων γῆς. Λόγου τε οἱ πολλοῦ ἄξιον ἐφαίνετο εἶναι ἐξελάσαι ἐνθένδε τὸν Χοσρόου στρατὸν, οὐδεμιᾷ κινδυνεύσαντι μάχῃ πρὸς μυριάδας βαρβάρων πολλὰς ξὺν στρατιώταις λίαν τε ὀλίγοις οὖσι καὶ ἀτεχνῶς κατεπτηχόσι τὸν Μήδων στρατόν. Διὸ δὴ ἐκέλευε Διογένην τε καὶ Ἀδόλιον ἡσυχῆ μένειν.

5 Ὁ γοῦν Χοσρόης γέφυραν σὺν πολλῷ τάχει πηξάμενος ποταμὸν Εὐφράτην ἐκ τοῦ αἰφνιδίου διέβη παντὶ τῷ στρατῷ. Πέρσαις γὰρ πόνῳ οὐδενὶ διαβατοί εἰσι ποταμοὶ ἅπαντες, ἐπεὶ αὐτοῖς ὁδῷ ἰοῦσιν ἀγκιστροειδῆ σιδήρια ἐν παρασκευῇ ἐστιν, οἷς δὴ ξύλα μακρὰ ἐς ἄλληλα ἐναρμόζοντες γέφυραν αὐτοσχεδιάζουσιν ἐκ τοῦ παραυτίκα ὅπη ἂν σφίσι βουλομένοις εἴη. Ἐπεὶ δὲ τάχιστα γέγονεν ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ, πέμψας παρὰ Βελισάριον αὐτὸς μὲν Ῥωμαίοις κεχαρίσθαι τοῦ Μήδων στρατοῦ τὴν ἀναχώρησιν ἔφασκε, προσδέχεσθαι δὲ τοὺς παρ´ αὐτῶν πρέσβεις, οὓς σφίσι παρέσεσθαι οὐκ ἐς μακρὰν ἄξιον εἶναι. Βελισάριος δὲ παντὶ καὶ αὐτὸς τῷ Ῥωμαίων στρατῷ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν διαβὰς παρὰ Χοσρόην εὐθὺς ἔπεμψεν. Οἳ, ἐπεὶ παρ´ αὐτὸν ἵκοντο, πολλὰ τῆς ἀναχωρήσεως ἐπαινέσαντες πρέσβεις ἐς αὐτὸν ἥξειν παρὰ βασιλέως αὐτίκα δὴ μάλα ὑπέσχοντο, οἳ δὴ τὰ ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ξυγκείμενα πρότερον ἔργῳ ἐπιτελῆ πρὸς αὐτὸν θήσονται. ἠξίουν τε διὰ Ῥωμαίων ἅτε φίλων αὐτῷ τῇ πορείᾳ χρῆσθαι. Ὁ δὲ καὶ ταῦτα ὑπεδέχετο ἐπιτελέσειν, εἴ τινά οἱ δοῖεν τῶν δοκίμων ἐν ὁμήρων λόγῳ ἐπὶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ, ἐφ´ ᾧ τὰ ξυγκείμενα πράξουσιν. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις παρὰ Βελισάριον ἐπανήκοντες τοὺς Χοσρόου λόγους ἀπήγγελλον, ὁ δὲ εἰς τὴν Ἔδεσσαν ἀφικόμενος Ἰωάννην τὸν Βασιλείου παῖδα, γένει τε καὶ πλούτῳ πάντων τῶν Ἐδεσσηνῶν διαφανέστατον, ὅμηρον τῷ Χοσρόῃ οὔτι ἑκούσιον εὐθὺς ἔπεμψε.

6 Ῥωμαῖοι δὲ Βελισάριον ἐν εὐφημίαις εἶχον, μᾶλλόν τε σφίσιν ὁ ἀνὴρ ἐν τούτῳ εὐδοκιμῆσαι τῷ ἔργῳ ἐδόκει ἢ ὅτε Γελίμερα δορυάλωτον ἢ τὸν Οὐίττιγιν ἐς Βυζάντιον ἤνεγκεν. Ἦν γὰρ ὡς ἀληθῶς λόγου καὶ ἐπαίνου πολλοῦ ἄξιον, πεφοβημένων μὲν κἀν τοῖς ὀχυρώμασι κρυπτομένων Ῥωμαίων ἁπάντων, Χοσρόου δὲ στρατῷ μεγάλῳ ἐν μέσῃ γεγονότος Ῥωμαίων ἀρχῇ, ἄνδρα στρατηγὸν ξὺν ὀλίγοις τισὶ δρόμῳ ὀξεῖ ἐκ Βυζαντίου μεταξὺ ἥκοντα ἀπ´ ἐναντίας τοῦ Περσῶν βασιλέως στρατοπεδεύσασθαι, Χοσρόην δὲ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου, ἢ τὴν τύχην ἢ τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρὸς δείσαντα ἢ καί τισιν ἐξαπατηθέντα σοφίσμασιν, ἐπίπροσθεν μηκέτι χωρῆσαι, ἀλλὰ τῷ μὲν ἔργῳ φυγεῖν, λόγῳ δὲ τῆς εἰρήνης ἐφίεσθαι.

7 Ἐν τούτῳ δὲ Χοσρόης ἀλογήσας τὰ ὡμολογημένα Καλλίνικον πόλιν οὐδενὸς τὸ παράπαν ἀμυνομένου εἷλε. Ταύτης γὰρ τὸν περίβολον ὁρῶντες Ῥωμαῖοι σαθρόν τε καὶ εὐάλωτον παντάπασιν ὄντα, μοῖραν αὐτοῦ ἀεὶ καθαιροῦντές τινα, νέᾳ τινὶ ἀνενεοῦντο οἰκοδομίᾳ. Τότε γοῦν μέρος τι αὐτοῦ καθελόντες, οὔπω δὲ τὸ λειπόμενον τοῦτο δειμάμενοι, ἐπειδὴ τοὺς πολεμίους ἄγχιστά πη ἐπύθοντο εἶναι, τῶν χρημάτων ὑπεξαγαγόντες τὰ τιμιώτατα, οἱ μὲν εὐδαίμονες αὐτῆς τῶν οἰκητόρων ἐς ἕτερα ἄττα ὀχυρώματα ἀπεχώρησαν, οἱ δὲ λοιποὶ στρατιωτῶν χωρὶς αὐτοῦ ἔμειναν. Καὶ γεωργῶν πάμπολύ τι χρῆμα ἐνταῦθα ξυνειλέχθαι συνέβη. Οὓς δὴ ὁ Χοσρόης ἀνδραποδίσας ἅπαν ἐς ἔδαφος καθεῖλεν. Ὀλίγῳ τε ὕστερον τὸν ὅμηρον Ἰωάννην δεξάμενος ἀπεχώρησεν ἐς τὰ πάτρια ἤθη.

8 Ἀρμένιοί τε οἱ τῷ Χοσρόῃ προσκεχωρηκότες, τὰ πιστὰ πρὸς Ῥωμαίων λαβόντες ξὺν τῷ Βασσάκῃ ἐς Βυζάντιον ἦλθον. Ταῦτα μὲν ἐν τῇ τρίτῃ Χοσρόου ἐσβολῇ Ῥωμαίοις γενέσθαι ξυνέβη, καὶ ὁ Βελισάριος βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἦλθεν, ἐφ´ ᾧ ἐς Ἰταλίαν αὖθις σταλήσεται, πονηρῶν ἤδη παντάπασι τῶν ἐκείνῃ πραγμάτων Ῥωμαίοις ὄντων. Οιεῖ.

précédent

CHAPITRE XXI.

1. Abandane est envoyé par Chosroes à Bélisaire. 2. Harangue d'Abandane, avec la réponse. 3. Abandane conseille à Chosroes de se retirer. 4  Inquiétudes et irrésolutions de  Chosroes. 5.  Il traverse l'Euphrate. 6. Eloge de Bélisaire. 7. Chosroes prend la ville de Callinique. 8. Bélisaire est rappelé à Constantinople, pour être envoyé en Italie.

1.  Quand Chosroes apprit que Bélisaire avait campé avec toutes ses troupes proche d'Europe, il ne voulut pas aller plus avant, mais il lui envoya un de ses secrétaires nomme Abandane, qui était fort estimé pour la prudence, se plaindre de ce que Justinien n'avait point envoyé d'ambassadeurs pour traiter de la paix. Il est vrai néanmoins que ce n'était pas principalement pour faire cette plainte, qu'il l'envoyait ; c'était pour reconnaître les qualités du général, et les forces de l'armée romaine. Bélisaire en ayant eu avis, choisit parmi les troupes six mille hommes des plus grands et des mieux faits, et les envoya faire semblant de chasser assez loin du camp. Il commanda aussi à Diogène, capitaine des gardes, et à Adolius, fils d'Acace l'Arménien, qui était valet de chambre de l'Empereur, les Romains appellent Lilenciaire, celui qui est pourvu de cette charge, et qui conduisait pour lors une compagnie d'Arméniens de passer l'Euphrate, d'en parcourir les bords, et de faire en sorte que l'ennemi fut persuadé, que s'il en voulait retourner, ils ne se mettraient en devoir, ni de l'en empêcher, ni de le poursuivre.

Quand Bélisaire sut que l'envoyé de Chosroes était proche, il fit dresser une tente de grosse toile, que l'on appelle un Pavillon, le s'y assis, comme il aurait pu faire au milieu d'un désert, où il voulait que l'on sût, qu'il n'avait point amené de bagage. Pour ce qui est de ses soldats, voici de quelle sorte il les rangea. Il mit aux deux côtés de la tente les Thraces les Illyriens, ensuite les Goths et les Erulliens et derrière les Maures et les Vandales. Ils occupaient un grand espace, à cause qu'ils ne demeuraient pas debout en une même place, mais qu'ilss étaient éloigné les uns des autres, se promenant négligemment, et regardant l'envoyé avec quelque sorte de mépris. Pas un n'avait de chemisette, mais une simple chemise et un caleçon de toile. Pour armes, l'un avait une épée, l'autre une hache, et un autre des flèches. Il paraissait qu'ils ne songeaient tous qu'à se divertir.

2. Lors qu'Abandane fut arrivé devant Bélisaire, il lui dit, que Chosroes avait sujet de se plaindre, de ce que César, c*est ainsi que les Perses appellent le Roi des Romains, ne lui avait point envoyé d'ambassadeurs comme il lui avait promis et que cela l'avait obligé d'entrer sur ses terres. Bélisaire, sans s'étonner ni de la proximité du camp des ennemis, ni du discours du Barbare, lui répondit fièrement ;

On n'a pas accoutumé d'en user parmi les hommes raisonnables, comme Chosroes a fait, quand il s'est ému quelque différend entre des voisins, celui qui a été offensé demande réparation, et celui qui la doit la refuse, alors on a recours aux armes. Lui au contraire commence par faire la guerre et puis il propose une conférence pour la paix.

Bélisaire n'en dit pas davantage, et donna congé à cet envoyé.

3. Dès qu'il fut retourné, il conseilla à Chosroes de se retirer, l'assurant que jamais il n'avait vu de capitaine si généreux et si prudent, ni de soldats si fiers et si résolus. Que surtout il avait admiré leur bon ordre et leur bonne mine. Il lui représenta, que lui et Bélisaire ne couraient pas une même fortune ; parce que quand il remporterait la victoire, il ne la remporterait que sur un sujet de Justinien ; au lieu que s'il était vaincu, ce serait un affront sensible à sa Majesté à toute la nation. D'ailleurs, que les Romains ne manqueraient pas de places après leur défaite, et que si au contraire les Perses avaient du désavantage, ils n'auraient point de lieu pour se sauver, et qu'aucun n'échapperait pour en porter la nouvelle en leur pays.

4. Chosroes touché de ces raisons souhaitait de s'en retourner, mais il trouvait que les moyens en étaient extrêmement difficiles. Il savait qu'il ne lui était pas possible de prendre le même chemin par ou il était venu, parce qu'il avait été entièrement ruiné. Il croyait d'ailleurs, que les Romains gardaient les passages de l'Euphrate. Enfin après avoir été longtemps agité de diverses pensées sur ce sujet, il résolut de faire jour au milieu des ennemis, et de s'ouvrir un chemin par les armes, à travers une contrée fertile en toutes sortes de biens. Bélisaire savait bien que cent mille hommes n'étaient pas capables d'empêcher Chosroes de passer l'Euphrate, parce qu'il est guéable en divers endroits, et qu'il n'avait qu'une poignée de gens à opposer à une armée très nombreuse. Il manda donc à Diogène et à Adolius, de s'éloigner des bords de ce fleuve, et de mettre Chosroes en peine, en lui cachant leur dessein. Pour lui il ne souhaitait rien tant, que d'apprendre qu'il se fût retiré, afin de n'être point obligé d'en venir à une bataille contre une puissante armée avec très peu de troupes, auxquelles le seul nom des ennemis imprimait de la terreur.

5. Chosroes ayant bâti un pont avec une extrême diligence, fit traverser l'Euphrate à toutes les troupes. Les Perses ne sont jamais arrêtés dans leurs voyages par les rivières, à cause qu'ils portent des instruments avec lesquels ils construisent des ports en fort peu de tems. Quand il fut de l'autre côté du fleuve, il envoya dire à Bélisaire, que ce n'était que pour obliger les Romains qu'il se retirait, qu'il attendait leurs ambassadeurs, et qu'il était juste qu'ils les envoyassent au plutôt. Bélisaire traversa aussi l'Euphrate, et envoya faire compliment à Chosroes sur sa  retraite, l'assurer que bientôt on lui enverrait des ambassadeurs, pour conférer touchant les conditions de la paix, et le supplier de ne point faire de dégât sur les terres des Romains, mais d'y passer comme par les terres de les alliés. Chosroes répondit favorablement à ces demandes, et promit de satisfaire à toutes, pourvu qu'on lui donnât une personne de marque en otage. Aussitôt que Bélisaire fut arrivé à Edesse, il lui envoya en otage Jean, fils de Basile, qui était un des plus considérables de la ville, par sa naissance et par les richesses. Mais il n'y alla qu'à regret.

6. Bélisaire acquit une merveilleuse réputation par cette action, qui ne paraissait pas moins glorieuse, que d'avoir mené Gélimer et Vitigis captifs à Constantinople. En effet, quelle plus grande louange peut-on donner à un capitaine, que de dire, qu'en un temps où les Romains n'osaient sortir de leurs garnisons, et ou une formidable armée faisait le dégât sur leurs terres, il soit accouru de Constantinople, pour s'opposer avec peu de gens à la puissance d'un Roi de Pesle, et que ce Roi redoutant la fortune ou sa vertu, ou an moins surpris par fon adresse, se soit retiré, et ait emprunté le nom de la Paix, pour couvrir la honte de sa retraite ?

7. Chosroes ayant trouvé la ville de Callinique hors d'état de se défendre, la prit, sans se souvenir de toutes les promesses qu'il venait de faire. Comme les murailles tombaient en ruine, et que les Romains en réparaient de temps en temps quelques endroits, ils en avaient alors abattu une partie, qui n'avait pas été relevée. Au premier bruit de l'approche des ennemis, les riches avaient serré dans les châteaux d'alentour ce qu'ils avaient de meilleur. Les pauvres seulement y étaient demeurés avec une multitude prodigieuse de paysans qui y étaient accourus de toutes parts. Chosroes les emmena tous prisonniers, rasa la Place, reçût Jean en otage, et s'en retourna en Perse.

8. Alors les Arméniens, qui étaient passés dans le parti des Perses, repassèrent à celui des Romains, où ils furent reçus dans Constantinople, sous la foi publique. Voilà ce qui se passa dans la troisième expédition de Chosroes. Justinien rappela Bélisaire, pour le renvoyer en Italie, où les affaires étaient en mauvais état.

 

 

 

 

 

[2,22] 1 Ὑπὸ δὲ τοὺς χρόνους τούτους λοιμὸς γέγονεν, ἐξ οὗ δὴ ἅπαντα ὀλίγου ἐδέησε τὰ ἀνθρώπεια ἐξίτηλα εἶναι. Ἅπασι μὲν οὖν τοῖς ἐξ οὐρανοῦ ἐπισκήπτουσιν ἴσως ἂν καὶ λέγοιτό τις ὑπ´ ἀνδρῶν τολμητῶν αἰτίου λόγος, οἷα πολλὰ φιλοῦσιν οἱ ταῦτα δεινοὶ αἰτίας τερατεύεσθαι οὐδαμῆ ἀνθρώπῳ καταληπτὰς οὔσας, φυσιολογίας τε ἀναπλάσσειν ὑπερορίους, ἐξεπιστάμενοι μὲν ὡς λέγουσιν οὐδὲν ὑγιὲς, ἀποχρῆν δὲ ἡγούμενοι σφίσιν, ἤν γε τῶν ἐντυγχανόντων τινὰς τῷ λόγῳ ἐξαπατήσαντες πείσωσι. Τούτῳ μέντοι τῷ κακῷ πρόφασίν τινα ἢ λόγῳ εἰπεῖν ἢ διανοίᾳ λογίσασθαι μηχανή τις οὐδεμία ἐστὶ, πλήν γε δὴ ὅσα ἐς τὸν θεὸν ἀναφέρεσθαι. Οὐ γὰρ ἐπὶ μέρους τῆς γῆς οὐδὲ ἀνθρώπων τισὶ γέγονεν οὐδέ τινα ὥραν τοῦ ἔτους ἔσχεν, ὅθεν ἂν καὶ σοφίσματα αἰτίας εὑρέσθαι δυνατὰ εἴη, ἀλλὰ περιεβάλλετο μὲν τὴν γῆν ξύμπασαν, βίους δὲ ἀνθρώπων ἅπαντας ἔβλαψε, καίπερ ἀλλήλων ἐς τοὐναντίον παρὰ πολὺ διαλλάσσοντας, οὔτε φύσεώς τινος οὔτε ἡλικίας φεισάμενον. Εἴτε γὰρ χωρίων ἐνοικήσει εἴτε νόμῳ διαίτης, ἢ φύσεως τρόπῳ, ἢ ἐπιτηδεύμασιν, ἢ ἄλλῳ ὅτῳ ἀνθρώπων ἄνθρωποι διαφέρουσιν, ἐν ταύτῃ δὴ μόνῃ τῇ νόσῳ τὸ διαλλάσσον οὐδὲν ὤνησεν. Ἐπέσκηψε δὲ τοῖς μὲν ὥρᾳ θέρους, τοῖς δὲ χειμῶνι, τοῖς δὲ κατὰ τοὺς ἄλλους καιρούς. Λεγέτω μὲν οὖν ὥς πη ἕκαστος περὶ αὐτῶν γινώσκει καὶ σοφιστὴς καὶ μετεωρολόγος, ἐγὼ δὲ ὅθεν τε ἤρξατο ἡ νόσος ἥδε καὶ τρόπῳ δὴ ὅτῳ τοὺς ἀνθρώπους διέφθειρεν ἐρῶν ἔρχομαι.

2 Ἤρξατο μὲν ἐξ Αἰγυπτίων οἳ ᾤκηνται ἐν Πηλουσίῳ. Γενομένη δὲ δίχα πὴ μὲν ἐπί τε Ἀλεξανδρείας καὶ τῆς ἄλλης Αἰγύπτου ἐχώρησε, πὴ δὲ ἐπὶ Παλαιστίνους τοὺς Αἰγυπτίοις ὁμόρους ἦλθεν, ἐντεῦθέν τε κατέλαβε τὴν γῆν σύμπασαν, ὁδῷ τε ἀεὶ προϊοῦσα καὶ χρόνοις βαδίζουσα τοῖς καθήκουσιν. Ἐπὶ ῥητοῖς γὰρ ἐδόκει χωρεῖν καὶ χρόνον τακτὸν ἐν χώρᾳ ἑκάστῃ διατριβὴν ἔχειν, ἐς οὐδένας μὲν ἀνθρώπων παρέργως τῷ φθόρῳ χρωμένη, σκεδαννυμένη δὲ ἐφ´ ἑκάτερα μέχρι ἐς τὰς τῆς οἰκουμένης ἐσχατιὰς, ὥσπερ δεδοικυῖα μή τις αὐτὴν τῆς γῆς διαλάθοι μυχός. Οὔτε γὰρ νῆσόν τινα ἢ σπήλαιον ἢ ἀκρώρειαν ἐλίπετο ἀνθρώπους οἰκήτορας ἔχουσαν· ἢν δέ πού τινα καὶ παρήλασε χώραν, ἢ μὴ ψαύσασα τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων ἢ ἀμωσγέπως αὐτῶν ἁψαμένη, ἀλλὰ χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ αὖθις ἐνταῦθα ἐπανιοῦσα τῶν μὲν περιοίκων, οἷς δὴ πικρότατα ἐπέσκηψε πρότερον, οὐδαμῶς ἥψατο, τῆς δὲ χώρας ἐκείνης οὐ πρότερον ἀπέστη ἕως τὸ μέτρον ὀρθῶς καὶ δικαίως τῶν τετελευτηκότων ἀπέδωκεν, ὅπερ καὶ τοῖς ἀμφ´ αὐτὴν ᾠκημένοις χρόνῳ τῷ προτέρῳ διεφθάρθαι τετύχηκεν. Ἀρξαμένη δὲ ἀεὶ ἐκ τῆς παραλίας ἡ νόσος ἥδε, οὕτω δὴ ἐς τὴν μεσόγειον ἀνέβαινε χώραν.

3 Δευτέρῳ δὲ ἔτει ἐς Βυζάντιον μεσοῦντος τοῦ ἦρος ἀφίκετο, ἔνθα καὶ ἐμοὶ ἐπιδημεῖν τηνικαῦτα ξυνέβη. Ἐγίνετο δὲ ὧδε. Φάσματα δαιμόνων πολλοῖς ἐς πᾶσαν ἀνθρώπου ἰδέαν ὤφθη, ὅσοι τε αὐτοῖς παραπίπτοιεν, παίεσθαι ᾤοντο πρὸς τοῦ ἐντυχόντος ἀνδρὸς, ὅπη παρατύχοι τοῦ σώματος, ἅμα τε τὸ φάσμα τοῦτο ἑώρων καὶ τῇ νόσῳ αὐτίκα ἡλίσκοντο. Κατ´ ἀρχὰς μὲν οὖν οἱ παραπεπτωκότες ἀποτρέπεσθαι αὐτὰ ἐπειρῶντο, τῶν τε ὀνομάτων ἀποστοματίζοντες τὰ θειότατα καὶ τὰ ἄλλα ἐξοσιούμενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, ἤνυον μέντοι τὸ παράπαν οὐδὲν, ἐπεὶ κἀν τοῖς ἱεροῖς οἱ πλεῖστοι καταφεύγοντες διεφθείροντο. Ὕστερον δὲ οὐδὲ τοῖς φίλοις καλοῦσιν ἐπακούειν ἠξίουν, ἀλλὰ καθείρξαντες αὑτοὺς ἐν τοῖς δωματίοις, ὅτι δὴ οὐκ ἐπαΐοιεν προσεποιοῦντο, καίπερ ἀρασσομένων αὐτοῖς τῶν θυρῶν, δειμαίνοντες δηλονότι μὴ δαιμόνων τις ὁ καλῶν εἴη. Τισὶ δὲ οὐχ οὕτως ὁ λοιμὸς ἐπεγίνετο, ἀλλ´ ὄψιν ὀνείρου ἰδόντες ταὐτὸ τοῦτο πρὸς τοῦ ἐπιστάντος πάσχειν ἐδόκουν, ἢ λόγου ἀκούειν προλέγοντος σφίσιν ὅτι δὴ ἐς τῶν τεθνηξομένων τὸν ἀριθμὸν ἀνάγραπτοι εἶεν. Τοῖς δὲ πλείστοις οὔτε ὕπαρ οὔτε ὄναρ αἰσθομένοις τοῦ ἐσομένου εἶτα τῇ νόσῳ ξυνέβη ἁλῶναι. Ἡλίσκοντο δὲ τρόπῳ τοιῷδε. Ἐπύρεσσον ἄφνω, οἱ μὲν ἐξ ὕπνου ἐγηγερμένοι, οἱ δὲ περιπάτους ποιούμενοι, οἱ δὲ ἄλλο ὅ τι δὴ πράσσοντες. Καὶ τὸ μὲν σῶμα οὔτε τι διήλλασσε τῆς προτέρας χροιᾶς οὔτε θερμὸν ἦν, ἅτε πυρετοῦ ἐπιπεσόντος, οὐ μὴν οὐδὲ φλόγωσις ἐπεγίνετο, ἀλλ´ οὕτως ἀβληχρός τις ἐξ ἀρχῆς τε καὶ ἄχρις ἑσπέρας ὁ πυρετὸς ἦν ὥστε μήτε τοῖς νοσοῦσιν αὐτοῖς μήτε ἰατρῷ ἁπτομένῳ δόκησιν κινδύνου παρέχεσθαι. Οὐ γὰρ οὖν οὐδέ τις τελευτᾶν τῶν περιπεπτωκότων ἀπ´ αὐτοῦ ἔδοξεν. Ἡμέρᾳ δὲ τοῖς μὲν τῇ αὐτῇ, τοῖς δὲ τῇ ἐπιγενομένῃ, ἑτέροις δὲ οὐ πολλαῖς ὕστερον βουβὼν ἐπῆρτο, οὐκ ἐνταῦθα μόνον, ἔνθα καὶ τὸ τοῦ σώματος μόριον, ὃ δὴ τοῦ ἤτρου ἔνερθέν ἐστι, βουβὼν κέκληται, ἀλλὰ καὶ τῆς μάλης ἐντὸς, ἐνίοις δὲ καὶ παρὰ τὰ ὦτα καὶ ὅπου ποτὲ τῶν μηρῶν ἔτυχε.

4 Τὰ μὲν οὖν ἄχρι τοῦδε πᾶσιν ὁμοίως σχεδόν τι τοῖς τῇ νόσῳ ἁλισκομένοις ξυνέβαινε· τὰ δὲ ἐνθένδε οὐκ ἔχω εἰπεῖν πότερον ἐν τῷ διαλλάσσοντι τῶν σωμάτων καὶ ἡ διαφορὰ τῶν ξυμπιπτόντων ἐγίνετο, ἢ ὅπη ποτὲ βουλομένῳ εἴη τῷ τὴν νόσον ἐπαγαγόντι. Ἐπεγίνετο γὰρ τοῖς μὲν κῶμα βαθὺ, τοῖς δὲ παραφροσύνη ὀξεῖα, ἑκάτεροί τε τὰ πρὸς τὴν νόσον ἐπιτηδείως ἔχοντα ἔπασχον· οἷς μὲν γὰρ τὸ κῶμα ἐπέκειτο, πάντων ἐπιλελησμένοι τῶν εἰωθότων σφίσιν ἐς ἀεὶ καθεύδειν ἐδόκουν. Καὶ εἰ μέν τις αὐτῶν ἐπιμελοῖτο, μεταξὺ ἤσθιον, τινὲς δὲ καὶ ἀπημελημένοι ἀπορίᾳ τροφῆς εὐθὺς ἔθνησκον. Οἱ μέντοι τῷ τῆς παραφροσύνης ἁλόντες κακῷ ἀγρυπνίᾳ τε καὶ φαντασίᾳ πολλῇ εἴχοντο, καί τινας ὑποπτεύοντες ἐπιέναι σφίσιν ὡς δὴ ἀπολοῦντας ἐς ταραχήν τε καθίσταντο καὶ ἀναβοῶντες ἐξαίσιον οἷον ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Οἵ τε αὐτοὺς θεραπεύοντες καμάτῳ ἀπαύστῳ ἐχόμενοι τὰ ἀνήκεστα ἐς ἀεὶ ἔπασχον. Διὸ δὴ ἅπαντες αὐτοὺς οὐχ ἧσσον ἢ τοὺς πονουμένους ᾠκτίζοντο, οὐχ ὅτι τῷ λοιμῷ ἐπιέζοντο ἐκ τοῦ προσιέναι (οὔτε γὰρ ἰατρῷ οὔτε ἰδιώτῃ μεταλαχεῖν τοῦ κακοῦ τοῦδε τῶν νοσούντων ἢ τῶν τετελευτηκότων ἁπτομένῳ ξυνέβη, ἐπεὶ πολλοὶ μὲν ἀεὶ καὶ τοὺς οὐδὲν σφίσι προσήκοντας ἢ θάπτοντες ἢ θεραπεύοντες ταύτῃ δὴ τῇ ὑπουργίᾳ παρὰ δόξαν ἀντεῖχον, πολλοὶ δὲ τῆς νόσου ἀπροφασίστως αὐτοῖς ἐπιπεσούσης εὐθὺς ἔθνησκον), ἀλλ´ ὅτι ταλαιπωρίᾳ πολλῇ εἴχοντο. Ἔκ τε γὰρ τῶν στρωμάτων ἐκπίπτοντας καὶ καλινδουμένους ἐς τὸ ἔδαφος ἀντικαθίστων αὖθις καὶ ῥιπτεῖν σφᾶς αὐτοὺς ἐκ τῶν οἰκημάτων ἐφιεμένους ὠθοῦντές τε καὶ ἀνθέλκοντες ἐβιάζοντο. Ὕδωρ τε οἷς παρατύχοι, ἐμπεσεῖν ἤθελον οὐ δὴ οὐχ ὅσον τοῦ ποτοῦ ἐπιθυμίᾳ (ἐς γὰρ θάλασσαν οἱ πολλοὶ ὥρμηντο), ἀλλ´ αἴτιον ἦν μάλιστα ἡ τῶν φρενῶν νόσος. Πολὺς δὲ αὐτοῖς καὶ περὶ τὰς βρώσεις ἐγένετο πόνος. Οὐ γὰρ εὐπετῶς προσίεντο ταύτας. Πολλοί τε ἀπορίᾳ τοῦ θεραπεύοντος διεφθάρησαν, ἢ λιμῷ πιεζόμενοι, ἢ ἀφ´ ὑψηλοῦ καθιέντες τὸ σῶμα. Ὅσοις δὲ οὔτε κῶμα οὔτε παραφροσύνη ἐνέπεσε, τούτοις δὴ ὅ τε βουβὼν ἐσφακέλιζε καὶ αὐτοὶ ταῖς ὀδύναις οὐκέτι ἀντέχοντες ἔθνησκον. Τεκμηριώσειε δ´ ἄν τις καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι κατὰ ταὐτὰ ξυμβῆναι, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐν αὑτοῖς ὡς ἥκιστα ἦσαν, ξυνεῖναι τῆς ὀδύνης οὐδαμῆ εἶχον, τοῦ πάθους αὐτοῖς τοῦ ἀμφὶ τὰς φρένας παραιρουμένου τὴν αἴσθησιν.

5 Ἀπορούμενοι γοῦν τῶν τινες ἰατρῶν τῇ τῶν ξυμπιπτόντων ἀγνοίᾳ τό τε τῆς νόσου κεφάλαιον ἐν τοῖς βουβῶσιν ἀποκεκρίσθαι οἰόμενοι, διερευνᾶσθαι τῶν τετελευτηκότων τὰ σώματα ἔγνωσαν. Καὶ διελόντες τῶν βουβώνων τινὰς ἄνθρακος δεινόν τι χρῆμα ἐμπεφυκὸς εὗρον. Ἔθνησκον δὲ οἱ μὲν αὐτίκα, οἱ δὲ ἡμέραις πολλαῖς ὕστερον, τισί τε φλυκταίναις μελαίναις, ὅσον φακοῦ μέγεθος, ἐξήνθει τὸ σῶμα, οἳ οὐδὲ μίαν ἐπεβίων ἡμέραν, ἀλλ´ εὐθυωρὸν ἅπαντες ἔθνησκον. Πολλοὺς δὲ καί τις αὐτόματος αἵματος ἐπιγινόμενος ἔμετος εὐθὺς διεχρήσατο. Ἐκεῖνο μέντοι ἀποφήνασθαι ἔχω, ὡς τῶν ἰατρῶν οἱ δοκιμώτατοι πολλοὺς μὲν τεθνήξεσθαι προηγόρευον, οἳ δὴ κακῶν ἀπαθεῖς ὀλίγῳ ὕστερον παρὰ δόξαν ἐγίνοντο, πολλοὺς δὲ ὅτι σωθήσονται ἰσχυρίζοντο, οἳ δὴ διαφθαρήσεσθαι ἔμελλον αὐτίκα δὴ μάλα. Οὕτως αἰτία τις ἦν οὐδεμία ἐν ταύτῃ τῇ νόσῳ ἐς ἀνθρώπου λογισμὸν φέρουσα· πᾶσι γάρ τις ἀλόγιστος ἀπόβασις ἐπὶ πλεῖστον ἐφέρετο, καὶ τὰ λουτρὰ τοὺς μὲν ὤνησε, τοὺς δὲ οὐδέν τι ἧσσον κατέβλαψεν. Ἀμελούμενοί τε πολλοὶ ἔθνησκον, πολλοὶ δὲ παρὰ λόγον ἐσώζοντο. Καὶ πάλιν αὖ τὰ τῆς θεραπείας ἐφ´ ἑκάτερα τοῖς χρωμένοις ἐχώρει, καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν οὐδεμία μηχανὴ ἀνθρώπῳ ἐς τὴν σωτηρίαν ἐξεύρητο, οὔτε προφυλαξαμένῳ μὴ πεπονθέναι οὔτε τοῦ κακοῦ ἐπιπεσόντος περιγενέσθαι, ἀλλὰ καὶ τὸ παθεῖν ἀπροφάσιστον ἦν καὶ τὸ περιεῖναι αὐτόματον. Καὶ γυναιξὶ δὲ ὅσαι ἐκύουν προὖπτος ἐγίνετο τῇ νόσῳ ἁλισκομέναις ὁ θάνατος. Αἱ μὲν γὰρ ἀμβλίσκουσαι ἔθνησκον, αἱ δὲ τίκτουσαι ξὺν αὐτοῖς εὐθὺς τοῖς τικτομένοις ἐφθείροντο. Τρεῖς μέντοι λεχοῦς λέγουσι τῶν παίδων σφίσιν ἀπολομένων περιγενέσθαι, καὶ μιᾶς ἤδη ἐν τῷ τοκετῷ ἀποθανούσης τετέχθαι τε καὶ περιεῖναι τῷ παιδίῳ ξυμβῆναι. Ὅσοις μὲν οὖν μείζων τε ὁ βουβὼν ᾔρετο καὶ ἐς πῦον ἀφῖκτο, τούτοις δὴ περιεῖναι τῆς νόσου ἀπαλλασσομένοις ξυνέβαινεν, ἐπεὶ δῆλον ὅτι αὐτοῖς ἡ ἀκμὴ ἐς τοῦτο ἐλελωφήκει τοῦ ἄνθρακος, γνώρισμά τε τῆς ὑγείας τοῦτο ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐγίνετο· οἷς δὲ ὁ βουβὼν ἐπὶ τῆς προτέρας ἰδέας διέμεινε, τούτοις περιειστήκει τὰ κακὰ ὧν ἄρτι ἐμνήσθην. Τισὶ δὲ αὐτῶν καὶ τὸν μηρὸν ἀποξηρανθῆναι ξυνέβη, ἐφ´ οὗ ὁ βουβὼν ἐπαρθεὶς ὡς ἥκιστα ἔμπυος γέγονεν. Ἄλλοις τε οὐκ ἐπ´ ἀκεραίῳ τῇ γλώσσῃ περιγενέσθαι τετύχηκεν, ἀλλ´ ἢ τραυλίζουσιν, ἢ μόλις τε καὶ ἄσημα φθεγγομένοις βιῶναι.

CHAPITRE ΧΧII.

1. Volonté de Dieu cause de la maladie contagieuse. 2. Son commencement, et son progrès. 3. Quelques-uns en sont frappés à Constantinople, après en avoir eu des présages, et d'autres sans en avoir eu. 4. Divers symptômes. 5. Incertitude des médecins.

1.  Il y eut en ces temps-là une maladie contagieuse, qui enleva une grande partie du genre humain.  Elle fut attribuée au ciel et aux astres par certains esprits présomptueux, qui s'étaient accoutumés à inventer des opinions extravagantes et monstrueuses, et qui savaient bien eux-mêmes, qu'ils ne disaient rien de solide, et qu'ils ne cherchaient qu'à tromper les simples.  Il est assurément difficile de se persuader, et encore plus  de persuader aux autres, qu'il y ait eu d'autre  cause de ce mal, que la volonté de Dieu.  Il ne s'attacha pas à une partie de la terre, à un genre de personnes, à une saison de l'année ; si cela eut été, on aurait peut-être trouvé dans une de ces circonstances, des raisons vraisemblables de son existence. Mais il embrasa tout le monde, il confondit toutes les conditions, et il n'épargna ni âge, ni sexe. Quelques différences qu'il y eut entre les hommes, soit par l'éloignement de leurs demeures, ou par la diversité de leurs coutumes, ou par l'antipathie de leurs inclinations, elles étaient inutiles pour les distinguer dans cette maladie, qui lles égalait tous par le traitement qu'elle leur faisait Les uns en étaient attaqué en été, les autres en hiver, et les autres en une autre saison. Que les sophistes, et ceux qui font profession de connaître les météores, en discourent comme il leur plaira; pour moi, je me contente de représenter fidèlement quel a été son commencement, son progrès et sa fin.

2. Elle commença par les Egyptiens de Péluse. De là elle se partagea, et alla, d'un coté vers Alexandrie, et de l'autre dans la Palestine. Ensuite avançant toujours, et avec une démarche réglée, elle courut toute la terre. Elle semblait garder une mesure égale, de s'arrêter un certain temps en chaque pays. Elle s'étendit jusqu'aux nations les plus éloignées, et il n'y eut point de coin, pour reculé qu'il pût être, où elle ne portât sa corruption. Elle n'en exempta ni île, ni montagne, ni caverne. S'il y avait quelque endroit ou elle n'avait point passé, ou bien qu'elle n'y eut passé que légèrement, elle y revint sans toucher aux lieux d'alentour, et elle s'y arrêta jusqu'à ce qu'elle y eut causé autant de morts et de funérailles, que dans les autres. Elle commençait toujours par les contrées maritimes, d'où elle se répandait sur celles qui étaient loin de la mer.

3. J'étais à Constantinople, lorsqu'elle y vint. C'était au milieu du printemps de la seconde année qu'elle y exerça et qu'elle y exerça sa fureur.  Voici comment elle y arriva. Elle était précédée de fantômes revêtus de diverses formes. Ceux à qui ces fantômes apparaissaient, s'imaginaient en être frappés en quelque partie de leur corps, et en même temps ils étaient frappés de la maladie. Il y en avait qui tâchaient de s'en délivrer, en prononçant les plus saints noms qu'il y ait dans la religion, ou en faisant quelque cérémonie. Mais cela ne leur servait de rien, car ceux-même qui se refugiaient dans les églises, y trouvaient la mort. Il y en avait qui s'enfermaient dans leurs maisons, et qui ne répondaient point à la voix de leurs meilleurs amis, s'imaginant que c'étaient des diables qui les appelaient, et ils laissaient plutôt rompre leurs portes que de les ouvrir. Quelques-uns n'étaient pas attaqués de la peste de cette manière, mais cela leur arrivait en songe, et ils pensaient entendre une voix, qui les comptait au nombre des morts. D'autres sentaient le mal, sans en avoir eu de présage, ni dans le sommeil, ni hors du sommeil. C'était ou en s'éveillant, ou en se promenant, ou en quelque autre occupation, qu'ils s'apercevaient d'avoir là fièvre. Ils ne changeaient point de couleur. Ils ne sentaient point d'inflamation, et l'accès semblait si léger, que les médecins avaient peine à le reconnaitre en tâtant le pouls, et qu'ils n'y voyaient aucune apparence de danger. Cependant sur le soir, ou le lendemain, il paraissait un charbon à la cuisse, ou à la hanche, et quelquefois sous l'aisselle, ou à l'oreille. Voilà ce qui arrivait presqu'à tous ceux qui étaient surpris de ce mal.

4. Je ne saurais dire si la diversité des symptômes procédait de celle des tempéraments, ou si elle n'avait point d'autre cause que la volonté de l'Auteur de la Nature. Les uns étaient accablés d'un assoupissement très profond, les autres étaient emportés d'une frénésie très-furieuse. Mais les uns et les autres souffraient extrêmement dans la différence de leur maladie. Ceux qui tombaient dans l'assoupissement oubliaient less fonctions les plus ordinaires de la vie, comme s'ils eussent été dans son sommeil éternel, tellement qu'ils mouraient de faim, si quelque personne charitable n'avait la bonté de leur mettre les aliments dans la bouche. Les frénétiques n'avaient jamais de regrets. Ils étaient toujours troublés par l'image de la mort, et s'imaginaient être poursuivis.  Ils s'enfuyaient, en jetant des cris épouvantables. Ceux qui les gardaient avoient une fatigue insupportable, et n'étaient guère moins à plaindre que leurs malades. Ce n'est pas qu'ils fussent en danger de gagner le mal, car personne ne le gagna par la fréquentation des malades, et plusieurs l'eurent sans les fréquenter. Mais c'est qu'ils souffraient beaucoup de peine, lorsque les malades se roulaient par terre, et qu'ils étaient obligés de les relever, ou qu'il fallait les empêcher de se jeter du haut des maisons, et de se précipiter dans l'eau. Ce n'était pas aussi un petit travail, que de leur faire prendre de la nourriture. Car il y en eut qui périrent faute de manger, comme d'autres périrent par leurs chutes.  Ceux qui n'eurent ni assoupissement, ni frénésie, moururent d'une autre manière. Leur charbon s'éteignait et ils étaient enlevés par la violence de la douleur. On peut juger par conjecture que les autres, dont je viens de parler, enduraient le même mal. Mais peut-être qu'ils en avaient perdu le sentiment, en perdant l'usage de la raison. Les Médecins étonnés de la nouveauté de ces accidents, et se doutant que la cause principale du mal résidait dans les charbons, se résolurent de la découvrir, et en ayant fait l'anatomie sur des corps morts, ils y trouvèrent en effet une grande source de corruption. Quelques-uns mouraient le jour-même qu'ils étaient frappés, et les autres les jours suivants. Il y en avait à qui il s'élevait par tout le corps des pustules noires, de la grosseur d'un pois; et ceux-là ne passaient jamais le jour, et quelquefois ils expiraient à l'heure-même. Il y en eut qui furent étouffés par une grande abondance de sang, qui leur sortit de la bouche.

5. Je puis assurer, que les plus fameux médecins prédirent la mort à des personnes qui échappèrent à toute sorte d'espérance, et qu'ils prédirent la guérison à d'autres qui mouraient  bientôt après, tant ce mal était impénétrable à la science des hommes, et tant il était accompagné de circonstances contraires à la raison et à l'apparence.  Le bain servait aux uns et nuisait aux autres. Quelques-uns mouraient faute de remèdes, et d'autres se sauvaient sans ce secours. Les remèdes produisaient des effets tout contraires à leur nature, tellement qu'il n'était pas  moins impossible de chasser la maladie, lorsqu'elle était venue que de l'empêcher de venir. On y tombait sans sujet et on s'en relevait sans assistance. Les femmes grosses, qui étaient atteintes de cette contagion, n'évitaient point la mort, et quoiqu'elles portassent leurs enfants jusqu'au terme ordinaire, ou qu'elles accouchassent devant, elles étaient enlevées hors du monde, avec les enfants qu'elles venaient d'y mettre. On dit néanmoins, qu'il y eut trois mères qui survécurent à leurs enfants, et un enfant qui survécut à sa mère. Ceux à qui le charbon croissait, et aboutissait en pus, recouvraient la santé, l'expérience ayant fait voir, que c'était un signe que la plus grande ardeur du mal était éteinte. Ceux au contraire, dont le charbon demeurait toujours au même état, souffraient tous  les accidents dont noue venons de parler. Il y en avait à qui la cuisse se desséchait ; ce qui était cause qu'il ne sortait plus d'humeur du charbon. D'autres en échappèrent, à qui il demeura un défaut à la langue, qui les rendit bègues pour toute leur vie.

 

 

 

[2,23] 1 Ἡ μὲν οὖν νόσος ἐν Βυζαντίῳ ἐς τέσσαρας διῆλθε μῆνας, ἤκμασε δὲ ἐν τρισὶ μάλιστα. Καὶ κατ´ ἀρχὰς μὲν ἔθνησκον τῶν εἰωθότων ὀλίγῳ πλείους, εἶτα ἔτι μᾶλλον τὸ κακὸν ᾔρετο, μετὰ δὲ ἐς πεντακισχιλίους ἡμέρᾳ ἑκάστῃ ἐξικνεῖτο τὸ τῶν νεκρῶν μέτρον, καὶ αὖ πάλιν ἐς μυρίους τε καὶ τούτων ἔτι πλείους ἦλθε. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τῆς ταφῆς αὐτὸς ἕκαστος ἐπεμελεῖτο τῶν κατὰ τὴν οἰκίαν νεκρῶν, οὓς δὴ καὶ ἐς ἀλλοτρίας θήκας ἐρρίπτουν ἢ λανθάνοντες ἢ βιαζόμενοι· ἔπειτα δὲ πάντα ἐν ἅπασι ξυνεταράχθη. Δοῦλοί τε γὰρ ἔμειναν δεσποτῶν ἔρημοι, ἄνδρες τε τὰ πρότερα λίαν εὐδαίμονες τῆς τῶν οἰκετῶν ὑπουργίας ἢ νοσούντων ἢ τετελευτηκότων ἐστέρηντο, πολλαί τε οἰκίαι παντάπασιν ἔρημοι ἀνθρώπων ἐγένοντο. Διὸ δὴ ξυνέβη τισὶ τῶν γνωρίμων τῇ ἀπορίᾳ ἡμέρας πολλὰς ἀτάφοις εἶναι.

2 Ἔς τε βασιλέα ἡ τοῦ πράγματος πρόνοια, ὡς τὸ εἰκὸς, ἦλθε. Στρατιώτας οὖν ἐκ παλατίου καὶ χρήματα νείμας Θεόδωρον ἐκέλευε τοῦ ἔργου τούτου ἐπιμελεῖσθαι, ὃς δὴ ἀποκρίσεσι ταῖς βασιλικαῖς ἐφειστήκει, ἀεὶ τῷ βασιλεῖ τὰς τῶν ἱκετῶν δεήσεις ἀγγέλλων, σημαίνων τε αὖθις ὅσα ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη. ῥεφερενδάριον τῇ Λατίνων φωνῇ τὴν τιμὴν ταύτην καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Οἷς μὲν οὖν οὔπω παντάπασιν ἐς ἐρημίαν ἐμπεπτωκότα τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ἐτύγχανεν, αὐτοὶ ἕκαστοι τὰς τῶν προσηκόντων ἐποιοῦντο ταφάς. Θεόδωρος δὲ τά τε βασιλέως διδοὺς χρήματα καὶ τὰ οἰκεῖα προσαναλίσκων τοὺς ἀπημελημένους τῶν νεκρῶν ἔθαπτεν. Ἐπεὶ δὲ τὰς θήκας ἁπάσας, αἳ πρότερον ἦσαν, ἐμπίπλασθαι τῶν νεκρῶν ἔτυχεν, οἱ δὲ ὀρύσσοντες ἅπαντα ἐφεξῆς τὰ ἀμφὶ τὴν πόλιν χωρία, ἐνταῦθά τε τοὺς θνήσκοντας κατατιθέμενοι, ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, ἀπηλλάσσοντο, ἔπειτα δὲ οἱ τὰς κατώρυχας ταύτας ποιούμενοι πρὸς τῶν ἀποθνησκόντων τὸ μέτρον οὐκέτι ἀντέχοντες ἐς τοὺς πύργους τοῦ περιβόλου ἀνέβαινον, ὃς ἐν Συκαῖς ἐστί· τάς τε ὀροφὰς περιελόντες ἐνταῦθα ἐρρίπτουν τὰ σώματα οὐδενὶ κόσμῳ, καὶ ξυννήσαντες, ὥς πη ἑκάστῳ παρέτυχεν, ἐμπλησάμενοί τε τῶν νεκρῶν ὡς εἰπεῖν ἅπαντας, εἶτα ταῖς ὀροφαῖς αὖθις ἐκάλυπτον. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ πνεῦμα δυσῶδες ἐς τὴν πόλιν ἰὸν ἔτι μᾶλλον ἐλύπει τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους, ἄλλως τε ἢν καὶ ἄνεμός τις ἐκεῖθεν ἐπίφορος ἐπιπνεύσειε. Πάντα τε ὑπερώφθη τότε τὰ περὶ τὰς ταφὰς νόμιμα. Οὔτε γὰρ παραπεμπόμενοι ᾗ νενόμισται οἱ νεκροὶ ἐκομίζοντο οὔτε καταψαλλόμενοι ᾗπερ εἰώθει, ἀλλ´ ἱκανὸν ἦν, εἰ φέρων τις ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν τετελευτηκότων τινὰ ἔς τε τῆς πόλεως τὰ ἐπιθαλάσσια ἐλθὼν ἔρριψεν, οὗ δὴ ταῖς ἀκάτοις ἐμβαλλόμενοι σωρηδὸν ἔμελλον ὅπη παρατύχοι κομίζεσθαι.

3 Τότε καὶ τοῦ δήμου ὅσοι στασιῶται πρότερον ἦσαν, ἔχθους τοῦ ἐς ἀλλήλους ἀφέμενοι τῆς τε ὁσίας τῶν τετελευτηκότων κοινῇ ἐπεμέλοντο καὶ φέροντες αὐτοὶ τοὺς οὐ προσήκοντας σφίσι νεκροὺς ἔθαπτον. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι πράγμασι τὰ πρότερα παριστάμενοι αἰσχροῖς τε καὶ πονηροῖς ἔχαιρον, οἵδε τὴν ἐς τὴν δίαιταν ἀποσεισάμενοι παρανομίαν τὴν εὐσέβειαν ἀκριβῶς ἤσκουν, οὐ τὴν σωφροσύνην μεταμαθόντες οὐδὲ τῆς ἀρετῆς ἐρασταί τινες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενημένοι· ἐπεὶ τοῖς ἀνθρώποις ὅσα ἐμπέπηγε φύσει ἢ χρόνου μακροῦ διδασκαλίᾳ ῥᾷστα δὴ οὕτω μεταβάλλεσθαι ἀδύνατά ἐστιν, ὅτι μὴ θείου τινὸς ἀγαθοῦ ἐπιπνεύσαντος· ἀλλὰ τότε ὡς εἰπεῖν ἅπαντες καταπεπληγμένοι μὲν τοῖς ξυμπίπτουσι, τεθνήξεσθαι δὲ αὐτίκα δὴ μάλα οἰόμενοι, ἀνάγκῃ, ὡς τὸ εἰκὸς, πάσῃ τὴν ἐπιείκειαν ἐπὶ καιροῦ μετεμάνθανον. Ταῦτά τοι, ἐπειδὴ τάχιστα τῆς νόσου ἀπαλλαγέντες ἐσώθησαν ἔν τε τῷ ἀσφαλεῖ γεγενῆσθαι ἤδη ὑπετόπασαν, ἅτε τοῦ κακοῦ ἐπ´ ἄλλους ἀνθρώπων τινὰς κεχωρηκότος, ἀγχίστροφον αὖθις τῆς γνώμης τὴν μεταβολὴν ἐπὶ τὰ χείρω πεποιημένοι μᾶλλον ἢ πρότερον τὴν τῶν ἐπιτηδευμάτων ἀτοπίαν ἐνδείκνυνται, σφᾶς αὐτοὺς μάλιστα τῇ τε πονηρίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ παρανομίᾳ νενικηκότες· ἐπεὶ καὶ ἀπισχυρισάμενος ἄν τις οὐ τὰ ψευδῆ εἴποι ὡς ἡ νόσος ἥδε εἴτε τύχῃ τινὶ εἴτε προνοίᾳ ἐς τὸ ἀκριβὲς ἀπολεξαμένη τοὺς πονηροτάτους ἀφῆκεν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῷ ὑστέρῳ ἀποδέδεικται χρόνῳ.

4 Τότε δὲ ἀγοράζοντά τινα οὐκ εὐπετὲς ἐδόκει εἶναι ἔν γε Βυζαντίῳ ἰδεῖν, ἀλλ´ οἴκοι καθήμενοι ἅπαντες, ὅσοις ξυνέβαινε τὸ σῶμα ἐρρῶσθαι, ἢ τοὺς νοσοῦντας ἐθεράπευον, ἢ τοὺς τετελευτηκότας ἐθρήνουν. ἢν δέ τις καὶ προϊόντι τινὶ ἐντυχεῖν ἴσχυσεν, ὅδε τῶν τινα νεκρῶν ἔφερεν. Ἐργασία τε ξύμπασα ἤργει καὶ τὰς τέχνας οἱ τεχνῖται μεθῆκαν ἁπάσας, ἔργα τε ἄλλα ὅσα δὴ ἕκαστοι ἐν χερσὶν εἶχον. Ἐν πόλει γοῦν ἀγαθοῖς ἅπασιν ἀτεχνῶς εὐθηνούσῃ λιμός τις ἀκριβὴς ἐπεκώμαζεν. Ἄρτον ἀμέλει ἢ ἄλλο ὁτιοῦν διαρκῶς ἔχειν χαλεπόν τε ἐδόκει καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον εἶναι· ὥστε καὶ τῶν νοσούντων τισὶν ἄωρον ξυμβῆναι δοκεῖν ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαίων τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. Καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, χλαμύδα οὐκ ἦν ἐνδιδυσκόμενόν τινα ἐν Βυζαντίῳ τὸ παράπαν ἰδεῖν, ἄλλως τε ἡνίκα βασιλεῖ νοσῆσαι ξυνέβη (καὶ αὐτῷ γὰρ ξυνέπεσε βουβῶνα ἐπῆρθαι), ἀλλ´ ἐν πόλει βασιλείαν ἐχούσῃ ξυμπάσης τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἱμάτια ἐν ἰδιωτῶν λόγῳ ἅπαντες ἀμπεχόμενοι ἡσυχῆ ἔμενον. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ λοιμῷ ἔν τε τῇ ἄλλῃ Ῥωμαίων γῇ καὶ ἐν Βυζαντίῳ ταύτῃ πη ἔσχεν. Ἐπέσκηψε δὲ καὶ ἐς τὴν Περσῶν γῆν καὶ ἐς βαρβάρους τοὺς ἄλλους ἅπαντας..

CHAPITRE XXIII.

1. Horrible ravage que la paix fait à Constantinople.  2. Soins de Justinien et de Théodose.  3.  Fausses pénitences. 4.  Déplorable état de la ville.

1. Cette maladie dura quatre mois  à Constantinople ; mais elle n'y fut, bien violente que pendant trois mois seulement.  Elle enlevait d'abord si peu de personnes, que le nombre des morts n'en paraissait pas plus grande que de coutume. Dans la suite il en mourrait cinq mille chaque jour, et sur la fin dix mille, et plus. Chacun prenait le soin au commencement, de la sépulture de les morts, et les mettait dans des tombeaux étrangers, soit en secret et par adresse, ou en public, et par force ; mais depuis on ne le fit que par confusion. Les valets se trouvèrent sans maîtres. les maîtres furent privés, ou par la maladie, ou par la mort, du service de leurs valets. Les maisons furent désolées, et les corps demeurèrent plusieurs jours sans sépulture.

2. L'Empereur fit son possible pour arrêter le cours de se mal. Il donna de l'argent à Théodore pour le distribuer, et lui assigna des soldats pour y servir sous lui.  La fonction de sa charge était de présenter au Prince les requêtes des particuliers, et de leur en dire la réponse. Les Romains donnent à cet officier le nom de Référendaire. Ceux dont les maisons n'étaient pas entièrement désertes, prenaient le soin des funérailles de leurs proches. Theodore employa l'argent de l'Empereur, et même une partie du sien à faire enterrer les pauvres. Quand tous les tombeaux furent remplis, on creusa des fosses le long des murailles de la ville ; quand toutes ces places furent occupées, les fossoyeurs découvrirent les tours pour y entasser des corps, et après ils les recouvrirent.  La puanteur qui sortait de ce monstrueux amas de corruption, était aussi insupportable que la contagion l'avait été, surtout lorsque le vent en chassait l'odeur dans les places publiques, et dans les maisons particulières. Il n'y avait alors aucune cérémonie dans les enterrements, et l'on n'y observait ni la solennité du chant, ni le reste.de la pompe. On se contentait de porter les morts sur les épaules dans le quartier de la ville, qui est le plus procne.de la mer, et de les charger sur des vaisseaux pour les enlever. Ceux du peuple, qui avaient été autrefois de différentes factions, quittèrent leur haine, et se réunirent pour rendre conjointement les derniers devoirs à des personnes qui leur avoient été inconnues durant leur vie.

3. Ceux qui auparavant s'étaient abandonnés à la débauche, s'adonnaient alors à la piété. Ce n'est pas qu'ils eussent perdu en un instant l'habitude de l'incontinence, et qu'ils eussent acquis celle de la vertu. L'on ne se délivre pas, sans un secours tout extraordinaire du Ciel, des mauvaises qualités que la nature a mises dans le fond de notre âme, et qu'une longue accoutumance y a gravées profondément.. Mais c'est que la vue' de tant d'accidents funestes, et la menace d'une mort prochaine, les obligeait à paraitre plus retenus. En effet, lorsqu'ils crurent que le danger était passé, et que leurs forces furent rétablies, ils changèrent une seconde fois de mœurs, et retournèrent aux dérèglements qu'ils avaient quittés. L'excès des désordres où ils se prostituaient avec la dernière licence» pouvait faire dire avec raison, que cette maladie, soit par hasard ou par choix, avait enlevé les plus gens de bien, et épargné les plus coupables. Mais cette remarque sera faite en un autre endroit.

4. On ne voyait personne dans les places, publiques de Constantinople, durant cette déplorable affliction. Ceux qui se portaient bien demeuraient dans leurs maisons, pour y assister les malades, ou pour y pleurer les morts. Que si quelqu'un paraissait dans les rues, ce n'était que pour enterrer des corps. Il n'y avait plus de commerce, plus d'affaires,  plus d'exercice des Arts. Cette cessation générale fit venir la famine dans une ville, où l'abondance était ordinaire continuelle. Il était si difficile d'y avoir du pain, que plusieurs moururent faute de. manger. Enfin l'on ne voyait personne porter la robe, surtout durant la maladie de l'Empereur, qui fut attaqué d'un charbon. Les hommes de la qualité la plus relevée se contentaient de se couvrir d'un petit manteau, au milieu de la capitale de l'Empire. Voilà les désordres que produisit la maladie contagieuse dans Constantinople, et dans les autres pays de l'obéissance des Romanis. Elle infecta aussi les Perses, et d'autres Barbares.

 

 

 

[2,24] 1 Ἐτύγχανε δὲ ὁ Χοσρόης ἐξ Ἀσσυρίων ἐς χωρίον Ἀδαρβιγάνων ἥκων πρὸς βορρᾶν ἄνεμον, ἔνθεν διενοεῖτο ἐς τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν διὰ Περσαρμενίων ἐσβάλλειν. Τὸ μέγα πυρεῖον ἐνταῦθά ἐστιν, ὃ σέβονται Πέρσαι θεῶν μάλιστα. Οὗ δὴ τὸ πῦρ ἄσβεστον φυλάσσοντες μάγοι τά τε ἄλλα ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐξοσιοῦνται καὶ μαντείῳ ἐς τῶν πραγμάτων τὰ μέγιστα χρῶνται. Τοῦτό ἐστι τὸ πῦρ, ὅπερ Ἑστίαν ἐκάλουν τε καὶ ἐσέβοντο ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ῥωμαῖοι. Ἐνταῦθα σταλείς τις ἐκ Βυζαντίου παρὰ Χοσρόην ἀπήγγελλε Κωνσταντιανόν τε καὶ Σέργιον πρέσβεις ἐς αὐτὸν ἐπὶ τῇ ξυμβάσει αὐτίκα δὴ μάλα ἀφίξεσθαι. ἤστην δὲ τὼ ἄνδρε τούτω ῥήτορέ τε ἄμφω καὶ ξυνετὼ ἐς τὰ μάλιστα, Κωνσταντιανὸς μὲν Ἰλλυριὸς γένος, Σέργιος δὲ ἐξ Ἐδέσσης πόλεως, ἣ ἐν Μεσοποταμίᾳ τυγχάνει οὖσα.  

2 Οὓς δὴ ὁ Χοσρόης προσδεχόμενος ἡσυχῆ ἔμενεν. Ἐν δὲ τῇ πορείᾳ ταύτῃ Κωνσταντιανοῦ νοσήσαντος καὶ χρόνου τριβέντος συχνοῦ τὸν λοιμὸν ἐπισκῆψαι Πέρσαις ξυνέπεσε. Διὸ δὴ Ναβέδης τηνικαῦτα ἐν Περσαρμενίοις τὴν στρατηγίδα ἔχων ἀρχὴν τὸν ἐν Δούβιος τῶν Χριστιανῶν ἱερέα βασιλέως ἐπαγγείλαντος παρὰ Βαλεριανὸν τὸν ἐν Ἀρμενίοις στρατηγὸν ἔπεμψεν, αἰτιασόμενόν τε τὴν τῶν πρέσβεων βραδυτῆτα καὶ Ῥωμαίους ἐς τὴν εἰρήνην ὁρμήσοντα προθυμίᾳ τῇ πάσῃ. Καὶ ὃς ξὺν τῷ ἀδελφῷ ἐς Ἀρμενίους ἥκων, τῷ τε Βαλεριανῷ ἐντυχὼν, αὐτός τε Ῥωμαίοις ἅτε Χριστιανὸς ἰσχυρίζετο εὐνοϊκῶς ἔχειν καί οἱ βασιλέα Χοσρόην πείθεσθαι ἀεὶ ἐς βουλὴν πᾶσαν· ὥστε ἢν Ῥωμαίων οἱ πρέσβεις ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ξὺν αὐτῷ ἔλθωσιν, οὐκ ἄν τι αὐτοῖς ἐμπόδισμα εἴη τοῦ τὴν εἰρήνην ὅπη βούλονται διαθήσεσθαι. Ὁ μὲν οὖν ἱερεὺς τοσαῦτα εἶπεν· ὁ δὲ τοῦ ἱερέως ἀδελφὸς Βαλεριανῷ ἐντυχὼν λάθρα Χοσρόην ἐν μεγάλοις εἶναι κακοῖς ἔφασκε· τόν τε γάρ οἱ παῖδα τυραννίδι ἐπιθέμενον ἐπαναστῆναι καὶ αὐτὸν ὁμοῦ ξὺν παντὶ τῷ Περσῶν στρατῷ τῇ νόσῳ ἁλῶναι· διὸ δὴ καὶ Ῥωμαίοις τανῦν ἐς τὴν ξύμβασιν ἐθέλειν ἰέναι. Ταῦτα ἐπεὶ Βαλεριανὸς ἤκουσε, τὸν μὲν ἐπίσκοπον εὐθὺς ἀπεπέμψατο, τοὺς πρέσβεις οὐκ εἰς μακρὰν ὑποσχόμενος παρὰ Χοσρόην ἀφίξεσθαι,

3 αὐτὸς δὲ τοὺς λόγους ἐς βασιλέα Ἰουστινιανὸν, οὕσπερ ἠκηκόει, ἀνήνεγκεν. Οἷς δὴ ὁ βασιλεὺς αὐτίκα ἠγμένος αὐτῷ τε καὶ Μαρτίνῳ καὶ τοῖς ἄλλοις ἄρχουσιν ὅτι τάχιστα ἐσβάλλειν εἰς τὴν πολεμίαν ἐπέστελλεν. Εὖ γὰρ οἶδεν ὡς αὐτοῖς τῶν πολεμίων οὐδεὶς ἐμποδὼν στήσεται. Ἐκέλευε δὲ ξυλλεγέντας ἐς ταὐτὸ ἅπαντας οὕτω τὴν ἐσβολὴν ἐπὶ Περσαρμενίους ποιήσασθαι. Ταῦτα ἐπεὶ ἀπενεχθέντα οἱ ἄρχοντες τὰ γράμματα εἶδον, ἅπαντες ὁμοῦ τοῖς ἑπομένοις ξυνέρρεον ἐς τὰ ἐπὶ Ἀρμενίας χωρία. Ἤδη δὲ ὁ Χοσρόης ὀλίγῳ πρότερον τὸ Ἀδαρβιγάνων δέει τῷ ἐκ τῆς νόσου ἀπολιπὼν ἐς τὴν Ἀσσυρίαν παντὶ τῷ στρατῷ ἀπιὼν ᾤχετο, ἔνθα δὴ οὔπω ἐνδεδημήκει τὸ τοῦ λοιμοῦ πάθος.

4 Βαλεριανὸς μὲν οὖν Θεοδοσιουπόλεως ἄγχιστα ἐστρατοπεδεύσατο ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν καταλόγοις, καί οἱ Ναρσῆς ξυνετάττετο Ἀρμενίους τε καὶ Ἐρούλων τινὰς ξὺν αὑτῷ ἔχων. Μαρτῖνος δὲ ὁ τῆς ἕω στρατηγὸς ξύν τε Ἰλδίγερι καὶ Θεοκτίστῳ ἐς Κιθαρίζων τὸ φρούριον ἀφικόμενος ἐνταῦθά τε πηξάμενος τὸ στρατόπεδον αὐτοῦ ἔμεινε· διέχει δὲ Θεοδοσιουπόλεως ὁδῷ τεττάρων ἡμερῶν τὸ φρούριον τοῦτο· ἵνα καὶ Πέτρος οὐκ εἰς μακρὰν ξύν τε Ἀδολίῳ καὶ ἄλλοις τισὶν ἄρχουσιν ἦλθεν. Ἡγεῖτο δὲ τῶν ταύτῃ καταλόγων Ἰσαάκης ὁ Ναρσοῦ ἀδελφός. Φιλημοὺθ δὲ καὶ Βῆρος ξὺν Ἐρούλοις τοῖς σφίσιν ἑπομένοις ἐς τὰ ἐπὶ Χορζιανηνῆς χωρία ἦλθον, τοῦ Μαρτίνου στρατοπέδου οὐ πολλῷ ἄποθεν. Ἰοῦστός τε ὁ βασιλέως ἀνεψιὸς καὶ Περάνιος καὶ Ἰωάννης ὁ Νικήτου παῖς ξύν τε Δομνεντιόλῳ καὶ Ἰωάννῃ τῷ Φαγᾷ τὴν ἐπίκλησιν ἐστρατοπεδεύσαντο πρὸς τῷ Φισῶν καλουμένῳ φρουρίῳ, ὅπερ ἄγχιστά πη τῶν Μαρτυροπόλεως ὁρίων ἐστίν. Οὕτω μὲν οὖν ἐστρατοπεδεύσαντο οἱ Ῥωμαίων ἄρχοντες ξὺν τοῖς ἑπομένοις, ξυνῄει δὲ ὁ στρατὸς ἅπας ἐς τρισμυρίους. Οὗτοι ἅπαντες οὔτε ἐς ταὐτὸ ξυνελέγησαν οὐ μὴν οὔτε ἀλλήλοις ἐς λόγους ἦλθον. Πέμποντες δὲ παρ´ ἀλλήλους οἱ στρατηγοὶ τῶν σφίσιν ἑπομένων τινὰς ὑπὲρ τῆς ἐσβολῆς ἐπυνθάνοντο. Ἄφνω δὲ Πέτρος, οὐδενὶ κοινολογησάμενος, ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἀνεπισκέπτως ἐς τὴν πολεμίαν ἐσέβαλλεν. Ὅπερ ἡμέρᾳ τῇ ἐπιγινομένῃ γνόντες Φιλημούθ τε καὶ Βῆρος, οἱ τῶν Ἐρούλων ἡγούμενοι, εὐθὺς εἵποντο. Ἐπεί τε ταῦτα οἵ τε ἀμφὶ Μαρτῖνον καὶ Βαλεριανὸν ἔμαθον, τῇ ἐσβολῇ κατὰ τάχος ἐχρῶντο. Ἅπαντες δὲ ἀλλήλοις ὀλίγῳ ὕστερον ἀνεμίγνυντο ἐν τῇ πολεμίᾳ, πλὴν Ἰούστου τε καὶ τῶν ξὺν αὐτῷ, οἳ δὴ μακράν τε ἄποθεν, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐστρατοπεδευμένοι τοῦ ἄλλου στρατοῦ, καὶ χρόνῳ ὕστερον τὴν ἐκείνων ἐσβολὴν γνόντες, καὶ αὐτοὶ μὲν ἐσέβαλλον ὡς τάχιστα ἐς τὴν κατ´ αὐτοὺς πολεμίαν, ἀναμίγνυσθαι δὲ τοῖς ξυνάρχουσιν οὐδαμῆ ἔσχον. Οἱ μέντοι ἄλλοι ξύμπαντες ἐπορεύοντο εὐθὺ Δούβιος, οὔτε ληιζόμενοι οὔτε τι ἄλλο ἄχαρι πράσσοντες ἐς τὴν Περσῶν χώραν.ῖ.

CHAPITRE XXIV.

1. Célèbre Pyrée des Perses, dans le pays d'Ardabigane. 2.  Envoyés de Chosroes le trahissent. 3.   Justinien commande de faire irruption sur les terres des Perses. 4.  On assemble les troupes.

1.  Chosroes était passé de l'Assyrie dans un pays appelé Ardabigane, d'où il avait dessein, en traversant la Persarménie, d'entrer sur les terres de l'Empire. Dans ce pays est un célèbre Pyrée, que les Perses adorent comme le plus grand de leurs Dieux. Les mages y conservant toujours du feu, y offrent des sacrifices, et y consultent l'oracle. C'est le même feu que les Romains révéraient sous le nom de Vesta. Un envoyé de Constantinople vint dire en cet endroit à Chosroes, que Constantien et Sergius arriveraient dans peu de jours en qualité d'ambassadeurs, pour traiter des articles de la paix. Ils étaient tous deux intelligent et éloquents.  Constantien était d'Illyrie, et Sergius d'Edesse.

2. Chosroes les attendait; mais leur voyage ayant été retardé par une indisposition survenue à Constantien, envoya par l'ordre de Chosroes Endubius, évêque des chrétiens, vers Valérien, gouverneur de l'Arménie, pour se plaindre de la longueur des ambassadeurs, et pour solliciter les Romains de faire la paix.  Quand il fut arrivé avec son frère dans l'Arménie, et qu'il fut en présence de Valérien, il l'assura qu'il souhaitait de servir les Romains, en considération de la religion ; qu'il avait du crédit auprès de Chosroes, et que si on lui envoyait des ambassadeurs, on ne trouverait point d'obstacles à la paix. Voilà ce que dit l'évêque, mais son frère entretint Valérien en particulier, lui représenta le mauvais état des affaires du Roi des Perses ; que son fils méditait des desseins de révolte, et que la peste commençait à infecter son armée. Que c'était-là les seules et véritables raisons pour lesquelles il témoignait désirer terminer les différends par une conférence. Après que Valérien eut appris toutes ces choses, il donna congé à l'évêque, et lui promit que les ambassadeurs iraient bientôt trouver Chosroes.

3.  Il n'eut pas sitôt mandé ce qu'il savait à Justinien, que ce Prince ravi d'une si bonne nouvelle, lui envoya ordre de faire incessamment, avec Martin, et les autres chefs, irruption sur les terres des ennemis, bien qu'il ne sût pas s'il y avait des troupes qui gardassent la frontière. Quand les gens de commandement eurent reçu cet ordre, ils réunirent toutes leurs forces, et entrèrent dans l'Arménie. Chosroes craignant d'être frappé de la maladie contagieuse, avait mené son armée dans l'Assyrie, qui jusqu'alors en avait été exempte.

4. Valérien s'était campé avec ses troupes proche de ThéodosiopoIis. Narsès qui commandait les Arméniens et les Eruliens s'était joint à lui.. Martin capitaine des troupes de l'Orient; était arrivé au fort de Citharise, où il s'était campé avec Isdigère et Théocdite. Ce fort est à quatre journées de Théodosiopolis. Pierre, Adolius et quelques autres chefs y arrivèrent peu de temps après. Isac frère de Narsès conduisit ses Troupes de ce pays-là, Philimuth et Verus allèrent dans la Chorsiantrie avec les Eruliens. qu'ils commandaient, et ils s'arrêtèrent tout proche de Martin. Juste, neveu de Justinien, Péranius, Jean, fils de Nicolas, Domentiole, et Jean surnommé le Mangeur, s'étaient campés auprès du fort de Physon,  qui est bâti sur les limites de Martyropolis. Voilà de quelle manière s'étaient campés tous les commandants et toutes les troupes romaines, qui faisaient environ trente mille hommes. Elles n'étaient pas jointes ensemble pour ne faire qu'un corps d'armée, mais les chefs s'assemblaient pour conférer touchant l'irruption qu'ils voulaient faire. Pierre, sans avoir communiqué avec qui que ce fût, mena fort brusquement ses troupes sur les terres de l'ennemi. Philimuth et Verus en ayant eu avis le lendemain, le suivirent incontinent. Martin et Valérien y entrèrent pareillement, et ils se joignirent tous, à la réserve de Juste, qui, comme nous avons dit, s'était campé loin des autres. Il ne laissa pas néanmoins d'entrer dans un champ appartenant aux Perses, lequel était vis à vis de son camp.  Il ne put cependant atteindre les autres, qui tous ensemble marchaient vers Dubio, sans piller les lieux par où ils passaient.

 

 

 

[2,25] 1 Ἔστι δὲ τὸ Δούβιος χώρα τις τά τε ἄλλα ἀγαθὴ καὶ ἀέρων τε καὶ ὑδάτων εὐεξίαν τινὰ διαρκῶς ἔχουσα, Θεοδοσιουπόλεως δὲ ὁδῷ ἡμερῶν ὀκτὼ διέχει. Καὶ πεδία μὲν ἐνταῦθα ἱππήλατά ἐστι, κῶμαι δὲ πολλαὶ πολυανθρωπότατοι ᾤκηνται ἀγχοτάτω ἀλλήλαις καὶ πολλοὶ ἔμποροι κατ´ ἐργασίαν ἐν ταύταις οἰκοῦσιν. Ἔκ τε γὰρ Ἰνδῶν καὶ τῶν πλησιοχώρων Ἰβήρων πάντων τε ὡς εἰπεῖν τῶν ἐν Πέρσαις ἐθνῶν καὶ Ῥωμαίων τινῶν τὰ φορτία ἐσκομιζόμενοι ἐνταῦθα ἀλλήλοις ξυμβάλλουσι.

2 Τόν τε τῶν Χριστιανῶν ἱερέα Καθολικὸν καλοῦσι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ, ὅτι δὴ ἐφέστηκεν εἷς ὢν ἅπασι τοῖς ταύτῃ χωρίοις. Δούβιος δὲ ἄποθεν ὅσον εἴκοσι καὶ ἑκατὸν σταδίων ἐν δεξιᾷ ἰόντι ἐκ Ῥωμαίων τῆς γῆς ὄρος ἐστὶ δύσβατόν τε καὶ ἄλλως κρημνῶδες, καὶ κώμη τις ἐν δυσχωρίᾳ στενοτάτη κειμένη, Ἀγγλὼν ὄνομα. Οὗ δὴ ὁ Ναβέδης, ἐπειδὴ τάχιστα τῶν πολεμίων τὴν ἔφοδον ἔγνω, παντὶ τῷ στρατῷ ἀποχωρήσας χωρίου τε ἰσχύϊ θαρσήσας καθεῖρξεν αὑτόν. Καὶ ἡ μὲν κώμη ἐς τοῦ ὄρους τὰ ἔσχατα κεῖται, φρούριον δὲ ἐχυρὸν τῇ κώμῃ ταύτῃ ὁμώνυμον ἐν τῷ κρημνώδει ἐστίν. Ὁ γοῦν Ναβέδης λίθοις μὲν καὶ ἁμάξαις τὰς ἐπὶ τὴν κώμην ἀποφράξας εἰσόδους δυσπρόσοδον ἔτι μᾶλλον εἰργάσατο ταύτην. Ἐπίπροσθε δὲ τάφρον τινὰ ὀρύξας ἐνταῦθα τὸ στράτευμα ἔστησε, προλοχίσας οἰκίσκους τινὰς παλαιοὺς ἐνέδραις πεζῶν. Ἐς τετρακισχιλίους δὲ ἄνδρας ἅπαν ξυνῄει τὸ Περσῶν στράτευμα.

3 Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράσσετο τῇδε. Ῥωμαῖοι δὲ ἀφικόμενοι ἐς χῶρον ἡμέρας ὁδῷ Ἀγγλῶν διέχοντα, τῶν τινα πολεμίων ἐπὶ κατασκοπῇ ἰόντα λαβόντες ἐπυνθάνοντο ὅπη ποτὲ τανῦν ὁ Ναβέδης εἴη. Καὶ ὃς ἀνακεχωρηκέναι τὸν ἄνδρα ἐξ Ἀγγλῶν παντὶ τῷ Μήδων στρατῷ ἔφασκεν. Ὃ δὴ ὁ Ναρσῆς ἀκούσας δεινὰ ἐποιεῖτο, καὶ τοῖς ξυνάρχουσι τὴν μέλλησιν ὀνειδίζων ἐλοιδορεῖτο. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ἄλλοι ἐποίουν, ἐς ἀλλήλους ὑβρίζοντες, καὶ τὸ λοιπὸν μάχης τε καὶ κινδύνου ἀφροντιστήσαντες ληίζεσθαι τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐν σπουδῇ ἐποιοῦντο. Ἄραντες τοίνυν ἀστρατήγητοί τε καὶ ἄτακτοι κόσμῳ οὐδενὶ ἐπίπροσθεν ᾔεσαν, οὔτε τι ἔχοντες σύμβολον ἐν σφίσιν αὐτοῖς, ᾗπερ ἐν τοῖς τοιούτοις ἀγῶσιν εἴθισται, οὔτε πη διακεκριμένοι ἐν τάξει. Τοῖς γὰρ σκευοφόροις οἱ στρατιῶται ἀναμιγνύμενοι ἐπορεύοντο ὡς ἐπὶ ἁρπαγὴν ἑτοιμοτάτην ἰόντες χρημάτων μεγάλων. Ἐπεὶ δὲ Ἀγγλῶν ἀγχοῦ ἐγένοντο, πέμπουσι κατασκόπους, οἳ δὴ αὐτοῖς ἐπανιόντες ἀπήγγελλον τὴν τῶν πολεμίων παράταξιν. Οἱ δὲ στρατηγοὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντες ἀναστρέφειν μὲν ξὺν στρατῷ τοσούτῳ τὸ πλῆθος αἰσχρόν τε καὶ ἄνανδρον ὅλως ᾤοντο εἶναι, τάξαντες δὲ ὡς ἐκ τῶν παρόντων εἰς τὰ τρία τέλη τὸ στράτευμα εὐθὺ τῶν πολεμίων ἐχώρουν. Πέτρος μὲν οὖν κέρας τὸ δεξιὸν εἶχε, Βαλεριανὸς δὲ τὸ εὐώνυμον, εἰς δὲ τὸ μέσον οἱ ἀμφὶ Μαρτῖνον ἐτάσσοντο. Γενόμενοι δὲ ἄγχιστά πη τῶν ἐναντίων ἡσύχαζον, τὴν τάξιν σὺν ἀκοσμίᾳ φυλάσσοντες. Αἴτιον δὲ ἦν ἥ τε δυσχωρία κρημνώδης ὑπερφυῶς οὖσα καὶ τὸ ἐξ ὑπογύου διαταχθέντας ἐς τὴν μάχην καθίστασθαι. Ἔτι μέντοι καὶ οἱ βάρβαροι σφᾶς αὐτοὺς ἐς ὀλίγον ξυναγαγόντες ἡσυχῆ ἔμενον, περισκοπούμενοι τῶν ἐναντίων τὴν δύναμιν, προειρημένον αὐτοῖς πρὸς Ναβέδου χειρῶν μὲν ὡς ἥκιστα ἄρχειν, ἢν δέ πη ἐπισκήψωσιν οἱ πολέμιοι, κατὰ τὸ δυνατὸν σφίσιν ἀμύνασθαι.

4. Πρῶτος δὲ Ναρσῆς ξύν τε τοῖς Ἐρούλοις καὶ Ῥωμαίων τοῖς ἑπομένοις ἐς χεῖρας τοῖς πολεμίοις ἦλθεν, ὠθισμοῦ τε γενομένου ἐτρέψατο τοὺς κατ´ αὐτὸν Πέρσας. Φεύγοντές τε οἱ βάρβαροι ἐς τὸ φρούριον ἀνέβαινον δρόμῳ, ἔνθα δὴ ἀλλήλους ἔργα ἀνήκεστα ἐν τῇ στενοχωρίᾳ εἰργάζοντο. Καὶ τότε Ναρσῆς τε αὐτὸς τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐγκελευσάμενος πολλῷ ἔτι μᾶλλον τοῖς πολεμίοις ἐνέκειτο καὶ Ῥωμαίων οἱ λοιποὶ ἔργου εἴχοντο. Ἐξελθόντες δὲ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐκ τῶν κατὰ τοὺς στενωποὺς οἰκίσκων οἱ προλοχίζοντες, ὥσπερ ἐρρήθη, τῶν τε Ἐρούλων τινὰς κτείνουσιν, ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες, καὶ Ναρσῆν κατὰ κόρρης αὐτὸν παίουσι. Καὶ αὐτὸν Ἰσαάκης ὁ ἀδελφὸς καιρίαν τυπέντα ὑπεξήγαγε τῶν μαχομένων. Ὃς δὴ ὀλίγῳ ὕστερον ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ γενόμενος. Ταραχῆς δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐνθένδε πολλῆς ἐς τὸν Ῥωμαίων στρατὸν ἐμπεσούσης, ἅπαν ὁ Ναβέδης ἐπαφῆκε τοῖς ἐναντίοις τὸ Περσῶν στράτευμα. Οἱ δὲ βάλλοντες ἐν τοῖς στενωποῖς ἐς πολεμίων πάμπολυ πλῆθος πολλούς τε ἄλλους εὐπετῶς ἔκτεινον καὶ διαφερόντως Ἐρούλους, οἳ ξὺν τῷ Ναρσῇ τὰ πρῶτα τοῖς ἐναντίοις ἐπιπεσόντες ἀφύλακτοι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐμάχοντο. Οὔτε γὰρ κράνος οὔτε θώρακα οὔτε ἄλλο τι φυλακτήριον Ἔρουλοι ἔχουσιν, ὅτι μὴ ἀσπίδα καὶ τριβώνιον ἁδρὸν, ὃ δὴ διεζωσμένοι ἐς τὸν ἀγῶνα καθίστανται. Δοῦλοι μέντοι Ἔρουλοι καὶ ἀσπίδος χωρὶς ἐς μάχην χωροῦσιν, ἐπειδὰν δὲ ἄνδρες ἐν πολέμῳ ἀγαθοὶ γένωνται, οὕτω δὴ ἀσπίδας αὐτοῖς ἐφιᾶσιν οἱ δεσπόται προβάλλεσθαι ἐν ταῖς ξυμβολαῖς. Τὰ μὲν τῶν Ἐρούλων ταύτῃ πη ἔχει.

Ῥωμαῖοι δὲ οὐκ ἐνεγκόντες τοὺς πολεμίους ἀνὰ κράτος ἅπαντες ἔφευγον, οὔτε ἀλκῆς μεμνημένοι οὔτε τινὰ αἰδῶ ἢ ἄλλο τι ἐν νῷ ἀγαθὸν ἔχοντες. Πέρσαι δὲ αὐτοὺς ὑποπτεύοντες οὐκ ἐς φυγὴν ἀναίσχυντον οὕτω τετράφθαι, ἄλλ´ ἐνέδραις τισὶν ἐς αὐτοὺς χρῆσθαι, ἄχρι ἐς τὰς δυσχωρίας διώξαντες εἶτα ἀνέστρεφον, οὐ τολμῶντες ἐν τῷ ὁμαλεῖ ὀλίγοι πρὸς πολλοὺς διαμάχεσθαι. Ῥωμαῖοι μέντοι, καὶ διαφερόντως οἱ στρατηγοὶ πάντες, δίωξιν ἐπὶ σφᾶς ἀεὶ ποιεῖσθαι τοὺς πολεμίους οἰόμενοι ἔφευγον ἔτι μᾶλλον, οὐδένα ἀνιέντες καιρὸν, θέουσι μὲν τοῖς ἵπποις ἐγκελευόμενοι μάστιγι καὶ κραυγῇ, τοὺς δὲ θώρακας καὶ τὰ ἄλλα ὅπλα ῥιπτοῦντες σπουδῇ τε καὶ θορύβῳ ἐς ἔδαφος. Οὐ γὰρ ἀντιτάξασθαι καταλαμβάνουσιν αὐτοὺς ἐθάρσουν Πέρσαις, ἀλλ´ ἐν μόνοις τοῖς τῶν ἵππων ποσὶ τὰς τῆς σωτηρίας ἐλπίδας εἶχον καὶ, τὸ ξύμπαν εἰπεῖν, τοιαύτη γέγονεν ἡ φυγὴ ὥστε τῶν ἵππων σχεδόν τι αὐτοῖς οὐδεὶς διεβίω, ἀλλ´ ἡνίκα τοῦ δρόμου ἐπαύσαντο, πεσόντες εὐθὺς διεφθάρησαν. Καὶ πάθος τοῦτο μέγα Ῥωμαίοις οἷον οὔποτε πρότερον γέγονε. Πολλοί τε γὰρ αὐτῶν ἔθανον καὶ πλείους ἔτι ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο. Ὅπλα τε αὐτῶν οἱ πολέμιοι καὶ ὑποζύγια ἔλαβον τοσαῦτα τὸ πλῆθος, ὥστε πλουσιώτερα δοκεῖν ἐκ τούτου γενέσθαι τοῦ ἔργου τὰ Περσῶν πράγματα. Ἀδόλιος δὲ διὰ φρουρίου ἐν ταύτῃ δὴ τῇ ὑπαγωγῇ παριὼν ἐν Περσαρμενίοις κειμένου λίθῳ τε τὴν κεφαλὴν πρός του τῶν ταύτῃ ᾠκημένων πληγεὶς αὐτοῦ διεφθάρη, οἵ τε ἀμφὶ τὸν Ἰοῦστον καὶ Περάνιον ἐσβαλόντες ἐς τὰ ἐπὶ Ταραύνων χωρία καὶ ὀλίγα ἄττα ληισάμενοι εὐθὺς ἐπανῆλθον. Οιεῖ.

CHAPITRE XXV.

1. Description de la contrée de Dubio. 2. L'évêque de cette contrée, appelé évêque catholique, à cause qu'il est seul.  3. Extrême désordre de l'armée des Romains.  4. Suivi d'une entière défaite.

1.  Dubio est une contrée, qui non seulement est très-fertile, mais aussi très-commode à cause de la bonté de l'air et de l'eau. Elle est éloignée de huit journées de Théodoilopolis. Elle contient de belles plaines, et un grand nombre de bourgs bâtis les uns proche des autres, fort peuplés, et habités par de riches marchands. On y porte quantité de marchandises des Indes, de l'Ibérie, de plusieurs provinces de la Perse, et de quelques-unes de l'Empire.

2. On donne à l'évêque te titre de Catholique, parce qu'il conduit seul tous les peuples de ce pays-là. Il y a à six-vingts stades de Dubio, du côté de main droite, une montagne fort élevée et fort raide, dans une des embouchures de laquelle est un bourg nommé Anglon, où Nabède se retira, à cause de l'avantage de l'assiette, à la première nouvelle qu'il ouït de la venue des ennemis. Le Bourg est bâti au bas de la montagne, mais la-citadelle, qui porte le même nom est fur le roc. Nabéde mit des pierres et des chariots au travers du chemin, pour le rendre encore moins aisé qu'il ne l'était naturellement. Il creusa aussi un large fossé, et plaça ses troupes derrière. Elles montaient à quatre mille hommes. Il avait outre cela posé des embuscades dans des maisons sur les avenues.

3. Les choses étant ainsi disposées, les Romains arrivèrent à une journée à Anglon, ou ils prirent un espion des ennemis, à qui ils demandèrent où était Nabède? Il répondit qu'il s'était retiré à Anglon avec ses Troupes. Ce que Narsès n'eut pas plutôt entendu, qu'il commença à reprocher aux autres chefs leur paresse. Ils s'accusèrent tous réciproquement d'une trop grande lenteur. Enfin ils quittèrent d'un commun avis le dessein de s'exposer au péril d'une bataille, et ne longèrent qu'au pillage. ils marchèrent sans chef, sans ordre, sans mot du guet, sans être divisés par escadrons, et par bataillons, Les soldats se mêlèrent confusément avec les goujats, comme s'il n'eût été question que de se charger de butin. Quand ils furent proche d'Anglon, ils envoyèrent des espions, qui leur rapportèrent que les ennemis étaient déjà tout rangés, et tout prêts à donner bataille. Les gens de commandement furent surpris d'une nouvelle si peu attendue, mais toutefois, comme ils étaient à la tête d'une armée nombreuse, ils eurent honte de reculer. Ils se séparèrent donc en trois. Pierre prit l'aile-droite, Valérien l'aile-gauche, et Martin se plaça dans le milieu avec le corps de bataille. Quand ils furent en présence des ennemis, ils s'arrêtèrent, d'autant qu'ils n'avaient pu se bien disposer, à cause de l'inégalité du terrain, qui était haut et bas, et à cause de la précipitation dont la rencontre inopinée des ennemis les avait obligés d'user. Pour ce qui est des Barbares, ils serraient leurs rangs, et demeuraient en repos, suivant l'ordre que leur en avait donné Nabède, qui voulait bien qu'ils repoussaient vigoureusement les Romains, mais non pas qu'ils les attaquaient.

4. Les Eruliens commandez par Narsès, en vinrent les premiers aux mains avec les Perses, qui étaient vis à vis d'eux. Ils rompirent leurs rangs, et les mirent en fuite. Les Barbares se sauvèrent dans le fort, mais en se sauvant ils s'incommodèrent les uns les autres, à cause que les chemins étaient étroits et rompus. Narsès secondé par les Romains, poursuivait vivement les fuyards. En même temps les Barbares sortirent des endroits où ils avoient été posés en embuscade. Ils chargèrent rudement les Eruliens, blessèrent Narsès à l'œil d'une blessre si dangereuse, que son frère fut obligé de l'enlever du combat, et qu'il en mourut peu de jours après. Lorsque Nabède vit les Romains en désordre, il fondit fur eux avec toutes ses forces, et comme il était dans un lieu étroit sur une multitude fort ferrée, il en tuait un grand nombre, et surtout des Eruliens, qui, selon leur coutume, n'avaient point d'armes défensives.  En effet ils ne se couvrent ni de casques, ni de cuirasses, mais seulement d'un bouclier et d'une casaque qui leur sert comme d'une ceinture. Les Esclaves combattent sans bouclier, et il faut qu'ils aient donné des preuves de leur valeur, avant qu'ils obtiennent de leur Maître la permission d'en porter. Voilà ce qui regarde les Erukiens. Les Romains prirent honteusement la fuite, et ne furent retenus par aucune considération d'honneur ou de gloire. Les Perses appréhendant que la déroute ne fût dissimulée, et qu'il n'y eût quelque piège caché, ne les poursuivirent que dans les passages étroits, et ne voulurent pas hasarder die combattre en rase campagne contre une armée si nombreuse..

Cependant les Romains, et surtout les chefs, s'imaginant avoir les Perses à leurs trousses, s'enfuyaient avec la dernière précipitation, et poussaient leurs chevaux à outrance. Ils. étaient si hâtés de se sauver que pour être plus légers:, ils jetaient leurs armes. Leur espérance n'était plus dans le courage, elle n'était que dans la diligence de la retraite. Elle fut telle cette diligence, que pas un des, chevaux n'en réchappa. La perte des Romains fut extrême, et je ne sais si jamais ils en reçurent de pareille. Plusieurs furent tués sur la place. Il y en eut encore davantage qui furent emmenés prisonniers; et les Perses trouvèrent une telle quantité d'armes et de bêtes, qu'ils en furent enrichis pour longtemps.  Comme Adolius fuyait, il reçut auprès d'un fort de la Persaménie un coup de Pierre, dont il mourut.  Juste et Pernius entrèrent dans le pays de Tauranèse, où ils firent du dégât, et s'en revinrent.

 

 

 

 

 

[2,26] 1 Τῷ δὲ ἐπιγινομένῳ ἔτει Χοσρόης ὁ Καβάδου τὸ τέταρτον ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσέβαλλεν, ἐπὶ τὴν Μεσοποταμίαν τὸ στράτευμα ἄγων. Αὕτη δὲ ἡ ἐσβολὴ τῷ Χοσρόῃ τούτῳ οὐ πρὸς Ἰουστινιανὸν τὸν Ῥωμαίων βασιλέα πεποίηται, οὐ μὴν οὐδὲ ἐπ´ ἄλλων ἀνθρώπων οὐδένα, ὅτι μὴ ἐπὶ τὸν θεὸν ὅνπερ Χριστιανοὶ σέβονται μόνον. Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ πρώτῃ ἐφόδῳ Ἐδέσσης ἀποτυχὼν ἀνεχώρησε, πολλή τις ἐγεγόνει αὐτῷ τε καὶ μάγοις, ἅτε πρὸς τοῦ τῶν Χριστιανῶν θεοῦ ἡσσημένοις, κατήφεια. Ἣν δὴ παρηγορῶν ὁ Χοσρόης ἐν τοῖς βασιλείοις Ἐδεσσηνοὺς μὲν ἀνδραποδιεῖν ἠπείλησεν ἅπαντας ἐς τὰ Περσῶν ἤθη, τὴν δὲ πόλιν μηλόβοτον καταστήσεσθαι. Παντὶ γοῦν τῷ στρατῷ ἀγχοῦ Ἐδέσσης γενόμενος Οὔννων τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως περίβολον ἔπεμψεν, ὃς δὴ τοῦ ἱπποδρόμου καθύπερθέν ἐστιν, ἄλλο μὲν οὐδὲν κακουργήσοντας, πρόβατα δὲ ἁρπασομένους, ἅπερ οἱ ποιμένες πολλὰ ἐνταῦθά πη παρὰ τὸ τείχισμα στήσαντες ἔτυχον, χωρίου τε ἰσχύϊ θαρσοῦντες, ὅτι δὴ ἄναντες ὑπερφυῶς ἦν, καὶ οὔποτε τολμήσειν τοὺς πολεμίους οἰόμενοι οὕτω πη ἄγχιστα τοῦ τείχους ἰέναι. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι τῶν προβάτων ἥπτοντο ἤδη, οἱ δὲ ποιμένες καρτερώτατα {ἀμυνόμενοι} διεκώλυον. Περσῶν τε τοῖς Οὔννοις ἐπιβεβοηθηκότων πολλῶν, ἀγέλην μὲν ἐνθένδε ἀφελέσθαι τινὰ οἱ βάρβαροι ἴσχυσαν, Ῥωμαίων δὲ στρατιωτῶν τε καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ δήμου ἐπεξελθόντων τοῖς πολεμίοις ἡ μὲν μάχη ἐκ χειρὸς γέγονεν, ἡ δὲ ἀγέλη αὐτόματος ἐς τοὺς ποιμένας ἐπανῆκεν αὖθις. Τῶν τέ τις Οὔννων πρὸ τῶν ἄλλων μαχόμενος μάλιστα πάντων ἠνώχλει Ῥωμαίους. Καί τις αὐτὸν ἀγροῖκος ἐς γόνυ τὸ δεξιὸν σφενδόνῃ ἐπιτυχὼν βάλλει, ὁ δὲ πρηνὴς ἀπὸ τοῦ ἵππου ἐς τὸ ἔδαφος εὐθὺς ἔπεσεν, ὃ δὴ Ῥωμαίους ἔτι μᾶλλον ἐπέρρωσεν. Ἥ τε μάχη πρωὶ ἀρξαμένη ἐτελεύτα ἐς μέσην ἡμέραν, ἐν ᾗ ἑκάτεροι τὸ πλέον ἔχειν οἰόμενοι διελύθησαν. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, οἱ δὲ βάρβαροι ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως ἑπτὰ διεσκηνημένοι ἐστρατοπεδεύσαντο ἅπαντες.

2 Τότε ὁ Χοσρόης εἴτε τινὰ ὄψιν ὀνείρου εἶδεν ἤ τις αὐτῷ ἔννοια γέγονεν, ὡς δὶς ἐγχειρήσας ἢν μὴ δυνατὸς εἴη Ἔδεσσαν ἐξελεῖν, πολλήν οἱ αἰσχύνην τινὰ περιβαλέσθαι ξυμβήσεται. Διὸ δὴ πολλῶν χρημάτων ἀποδόσθαι τὴν ἀναχώρησιν Ἐδεσσηνοῖς ἔγνω. Τῇ γοῦν ἐπιγινομένῃ ἡμέρᾳ Παῦλος ἑρμηνεὺς παρὰ τὸ τεῖχος ἥκων ἔφασκε Ῥωμαίους χρῆναι παρὰ Χοσρόην σταλῆναι τῶν δοκίμων τινάς. Οἱ δὲ κατὰ τάχος τέσσαρας ἀπολεξάμενοι τῶν ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἐπιφανῶν ἔπεμψαν. Οἷς δὴ ἐς τὸ Μήδων ἀφικομένοις στρατόπεδον ἐντυχὼν γνώμῃ βασιλέως ὁ Ζαβεργάνης ἀπειλαῖς τε πολλαῖς δεδιξάμενος ἀνεπυνθάνετο αὐτῶν ὁπότερα σφίσιν αἱρετώτερα τυγχάνει ὄντα, πότερον τὰ ἐς τὴν εἰρήνην, ἢ τὰ ἐς τὸν πόλεμον ἄγοντα. Τῶν δὲ τὴν εἰρήνην ἑλέσθαι ἂν πρὸ τῶν κινδύνων ὁμολογούντων,

„Οὐκοῦν“ ἔφη ὁ Ζαβεργάνης „ὠνεῖσθαι ὑμᾶς ταύτην „ἀνάγκη χρημάτων πολλῶν.“

οἵ τε πρέσβεις ἔφασαν τοσαῦτα δώσειν ὅσα παρέσχοντο πρότερον, ἡνίκα τὴν Ἀντιόχειαν ἐξελὼν ἐπ´ αὐτοὺς ἦλθε. Καὶ ὁ Ζαβεργάνης αὐτοὺς ξὺν γέλωτι ἀπεπέμψατο, ἐφ´ ᾧ ἐνδελεχέστατα βουλευσάμενοι ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ οὕτω δὴ αὖθις παρ´ αὐτοὺς ἔλθωσιν. Ὀλίγῳ τε ὕστερον μεταπεμψάμενος αὐτοὺς ὁ Χοσρόης, ἐπειδὴ παρ´ αὐτὸν ἵκοντο, κατέλεξε μὲν ὅσα τε πρότερον καὶ ὅντινα τρόπον ἐξηνδραπόδισε Ῥωμαίων χωρία, ἠπείλησε δὲ τὰ δεινότερα Ἐδεσσηνοῖς πρὸς Περσῶν ἔσεσθαι, εἰ μὴ πάντα σφίσι τὰ χρήματα δοῖεν ὅσα τοῦ περιβόλου ἐντὸς ἔχουσιν· οὕτω γὰρ μόνως ἐνθένδε ἀπαλλαγήσεσθαι τὸν στρατὸν ἔφασκε. Ταῦτα οἱ πρέσβεις ἀκούσαντες ὡμολόγουν μὲν παρὰ Χοσρόου τὴν εἰρήνην ὠνήσεσθαι, ἤν γε σφίσι μὴ τὰ ἀδύνατα ἐπαγγείλειε· τοῦ δὲ κινδύνου τὸ πέρας οὐδενὶ τῶν πάντων ἔφασαν πρὸ τῆς ἀγωνίας ἔνδηλον εἶναι. Πόλεμον γὰρ τοῖς αὐτὸν διαφέρουσιν ἐπὶ τοῖς ὁμολογουμένοις οὐ μή ποτε εἶναι. Τότε μὲν οὖν ξὺν ὀργῇ ὁ Χοσρόης τοὺς πρέσβεις ἐκέλευεν ὅτι τάχιστα ἀπαλλάσσεσθαι.

3 Ἡμέρᾳ δὲ ἀπὸ τῆς προσεδρείας ὀγδόῃ λόφον ἐπαναστῆσαι χειροποίητον τῷ τῆς πόλεως περιβόλῳ βουλόμενος, ἐπεὶ τὰ δένδρα ἐκτεμὼν αὐτοῖς φύλλοις πολλὰ ἐκ χωρίων ἐγγύς πη ὄντων πρὸ τοῦ τείχους ἐν τετραγώνῳ ξυνέθηκεν, οὗ δὴ βέλος ἐκ τῆς πόλεως ἐξικνεῖσθαι ἀδύνατα ἦν, χοῦν τε πολύν τινα ἀτεχνῶς ὕπερθεν τῶν δένδρων ξυναμησάμενος μέγα τι χρῆμα λίθων ἐπέβαλλεν, οὐκ ἐχόντων εἰς οἰκοδομίαν ἐπιτηδείως, ἀλλ´ εἰκῆ τμηθέντων, ἐκείνου μόνου ἐπιμελούμενος, ὅπως δὴ ὁ λόφος ὅτι τάχιστα ἐς ὕψος μέγα ἐπαίροιτο. Καὶ ξύλα μακρὰ τοῦ τε χοῦ καὶ τῶν λίθων μεταξὺ ἐς ἀεὶ ἐμβαλλόμενος ἔνδεσμον ἐποιεῖτο τοῦ ἔργου, ὅπως μὴ ὑψηλὸν γενόμενον ἀσθενὲς εἴη. Πέτρος δὲ ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς (ἐνταῦθα γὰρ ξὺν Μαρτίνῳ καὶ Περανίῳ ἐτύγχανεν ὢν) τοὺς ταῦτα ἐργαζομένους ἀναστέλλειν ἐθέλων Οὔννων τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Οἱ δὲ πολλοὺς ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπελθόντες ἀνεῖλον, καὶ πάντων μάλιστα τῶν τις δορυφόρων, Ἀργὴκ ὄνομα. Μόνος γὰρ ἑπτὰ καὶ εἴκοσιν ἔκτεινε. Τῶν μέντοι βαρβάρων φυλακὴν ἀκριβῆ τὸ λοιπὸν ποιουμένων οὐκέτι ἐπεξιέναι τινὲς ἐπ´ αὐτοὺς ἔσχον. Ἐπεὶ δὲ προϊόντες ἐντὸς βέλους οἱ τεχνῖται τοῦ ἔργου τούτου ἐγένοντο, καρτερώτατα ἤδη ἀμυνόμενοι ἀπὸ τοῦ περιβόλου Ῥωμαῖοι τάς τε σφενδόνας ἐπ´ αὐτοὺς καὶ τὰ τόξα ἐνήργουν. Διὸ δὴ οἱ βάρβαροι ἐπενόουν τάδε. Προκαλύμματα ἐκ τραγείων τριχῶν, ἃ δὴ καλοῦσι Κιλίκια, πάχους τε καὶ μήκους διαρκῶς ἔχοντα, ἀρτήσαντες ἐκ ξύλων μακρῶν ἐπίπροσθεν ἀεὶ τὴν ἄγεσταν ἐργαζομένων ἐτίθεντο (οὕτω γὰρ τὸ ποιούμενον τῇ Λατίνων φωνῇ ἐκάλουν Ῥωμαῖοι). Ἐνταῦθα γὰρ οὔτε πυρφόροι οἰστοὶ οὔτε τὰ ἄλλα βέλη ἐξικνεῖσθαι εἶχον, ἀλλ´ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν προκαλυμμάτων ἀποκρουόμενα ξύμπαντα ἔμενε. Καὶ τότε Ῥωμαῖοι ἐς δέος μέγα ἐμπεπτωκότες τοὺς πρέσβεις παρὰ Χοσρόην σὺν θορύβῳ πολλῷ ἔπεμπον καὶ Στέφανον σὺν αὐτοῖς, ἔν γε τοῖς κατ´ αὐτὸν ἰατροῖς λόγιον, ὃς δὴ Καβάδην τὸν Περόζου νοσοῦντά ποτε ἰασάμενος κύριος χρημάτων μεγάλων πρὸς αὐτοῦ γέγονεν. Ὃς δὴ, ἐπεὶ παρὰ Χοσρόην ξὺν τοῖς ἄλλοις ἐγένετο, ἔλεξεν ὧδε

4 „Βασιλέως τὴν φιλανθρωπίαν ἀγαθοῦ γνώρισμα πάντες ἐκ παλαιοῦ νενομίκασιν. Οὐκοῦν, ὦ κράτιστε βασιλεῦ, φόνους σοι καὶ μάχας ἐργαζομένῳ καὶ πόλεων ἀνδραποδισμοὺς τῶν μὲν ἄλλων ἴσως ὀνομάτων παρέσται τυχεῖν, τὸ δὲ ἀγαθῷ εἶναι δοκεῖν οὐ μήποτε ἔσται. Καίτοι πασῶν γε ἥκιστα χρῆν τῇ Ἐδεσσηνῶν πόλει παρὰ σοῦ τι ξυμβῆναι φλαῦρον. Ἐντεῦθεν γὰρ ἔγωγε ὥρμημαι, ὅσπερ σε τῶν ἐσομένων οὐδὲν προειδὼς ἐξέθρεψά τε καὶ τῷ πατρὶ τῷ σῷ ξύμβουλος γεγονὼς, ἐφ´ ᾧ σε τῆς ἀρχῆς διάδοχον καταστήσεται, σοὶ μὲν τῆς Περσῶν βασιλείας αἰτιώτατος γέγονα, τῇ δὲ πατρίδι τῶν παρόντων κακῶν. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὰ πολλὰ τῶν ἀτυχημάτων σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τῶν ξυμβησομένων προστρίβονται. Ἀλλ´ εἴ τίς σε τῆς τοιαύτης εὐεργεσίας εἰσέρχεται μνήμη, μηδὲν ἡμᾶς ἐργάσῃ περαιτέρω κακὸν, ταύτην διδούς μοι τὴν ἀμοιβὴν, ἐξ ἧς σοι, ὦ βασιλεῦ, τὸ μὴ δοκεῖν ὠμοτάτῳ εἶναι ξυμβήσεται.“

Στέφανος μὲν τοσαῦτα εἶπε.

5 Χοσρόης δὲ οὐ πρότερον ἀπαλλαγήσεσθαι ὡμολόγει ἐνθένδε, εἰ μὴ Πέτρον τε καὶ Περάνιον αὐτῷ παραδοῖεν Ῥωμαῖοι, ὅτι δή οἱ, δοῦλοί γε ὄντες πατρῷοι, τετολμήκασιν ἀντιτάξασθαι. Τοῦτο δὲ ἢν μὴ δρᾶν Ῥωμαίοις ἐν ἡδονῇ ἐστιν, ἀλλὰ δυοῖν αὐτοὺς ἐπάναγκες ἑλέσθαι τὸ ἕτερον ἢ πεντακόσια κεντηνάρια χρυσοῦ σφίσι διδόναι, ἢ δέξασθαι τῇ πόλει τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς, οἳ τὰ χρήματα διερευνησάμενοι ἅπαντα τὸν μὲν χρυσόν τε καὶ ἄργυρον, ὅσον δὴ ἐνταῦθα ξυμβαίνει εἶναι, κομίζοντες ἐς αὐτὸν ἥξουσι, τἄλλα δὲ τοὺς κυρίους ἐάσουσιν ἔχειν.

Ταῦτα μὲν ὁ Χοσρόης ἀπέρριψεν, Ἔδεσσαν ἐξελεῖν πόνῳ οὐδενὶ ἐλπίδα ἔχων. Οἱ δὲ πρέσβεις (ἅπαντα γὰρ σφίσιν ἀδύνατα ἔδοξεν εἶναι ὅσα ἐκεῖνος ἀπήγγελλε) διαπορούμενοί τε καὶ λίαν ἀσχάλλοντες ἐπὶ τὴν πόλιν ἐβάδιζον. Ἐπεί τε ἐντὸς τοῦ περιβόλου γενόμενοι τὰ παρὰ Χοσρόου ἀπήγγελλον, θορύβου τε καὶ θρήνων ἡ πόλις ἔμπλεως ἐγένετο.

6 Ἡ μὲν οὖν τοῦ λόφου κατασκευὴ ἐπί τε ὕψος ᾔρετο μέγα καὶ σπουδῇ πολλῇ ἐπίπροσθεν ᾔει. Ῥωμαῖοι δὲ οὐκ ἔχοντες ὅ τι καὶ δράσουσι πάλιν τοὺς πρέσβεις παρὰ Χοσρόην ἀπέστελλον. Οἵπερ ἐπειδὴ ἐν τῷ τῶν πολεμίων στρατοπέδῳ ἐγένοντο, περί τε τῶν αὐτῶν δεησόμενοι ἔφασκον ἥκειν, λόγου μὲν οὐδ´ ὁπωστιοῦν πρὸς Περσῶν ἔτυχον, ὕβρει δὲ καὶ θορύβῳ πολλῷ ἐνθένδε ἐξελαυνόμενοι ἐς τὴν πόλιν ἐχώρουν. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα Ῥωμαῖοι τὸ κατὰ τὸν λόφον τεῖχος ἑτέρᾳ ἐνεχείρουν οἰκοδομίᾳ τινὶ ὑπερβαλέσθαι· ὡς δὲ καὶ ταύτης τὸ Περσῶν ἔργον πολλῷ καθυπέρτερον ἐγίνετο ἤδη, τῆς μὲν οἰκοδομίας ἀπέστησαν, Μαρτῖνον δὲ πείθουσι τὰ ἀμφὶ τῇ ξυμβάσει τρόπῳ δὴ ὅτῳ βούλοιτο διοικήσασθαι. Καὶ ὃς ἄγχιστα τοῦ τῶν πολεμίων στρατοπέδου γενόμενος τῶν τισιν ἐν Πέρσαις ἀρχόντων ἐς λόγους ἦλθεν. Οἱ δὲ τὸν Μαρτῖνον ἐξαπατῶντες εἰρηναῖα μὲν σφῶν τὸν βασιλέα βούλεσθαι ἔφασαν, αὐτὸν δὲ ὡς ἥκιστα οἷόν τε εἶναι τὸν Ῥωμαίων αὐτοκράτορα πείθειν τῆς πρὸς Χοσρόην φιλονεικίας ἀφέμενον τὴν εἰρήνην ποτὲ πρὸς αὐτὸν θήσεσθαι· ἐπεὶ καὶ Βελισάριον, ὅνπερ τῇ τε δυνάμει καὶ τῷ ἀξιώματι πολὺ Μαρτίνου προὔχειν οὐδ´ ἂν αὐτὸς ἀντείποι, πεῖσαι μὲν ἔναγχος τὸν Περσῶν βασιλέα, ὄντα δή που ἐν μέσοις Ῥωμαίοις, ἐνθένδε ἀπαλλάσσεσθαι ἐς τὰ Περσῶν ἤθη, ὑποσχόμενον πρέσβεις τε παρ´ αὐτὸν οὐκ εἰς μακρὰν ἐκ Βυζαντίου ἀφίξεσθαι καὶ τὴν εἰρήνην ἐν τῷ βεβαίῳ κρατύνασθαι, πρᾶξαι δὲ τῶν ὡμολογημένων οὐδὲν, ἀδύνατον γεγονότα τὴν Ἰουστινιανοῦ βασιλέως βιάσασθαι γνώμην.

CHAPITRE XXVI.

1. Chosroes. entre pour une quatrième fois sur les ferres de l'Empire, et assiège la ville d'Édesse. 2. Il demande de l'argent aux habitants. 3. il continue le siège, et avance tellement ses travaux, que les assiégés lui envoient un médecin nommé Étienne, pour lui demander la paix. 4. Harangue d'Étienne 5. Réponse de Chosroes. 6. Fâcheuse extrémité et extrême appréhension des assiégés.

1.  L'année suivante Chosroes fils de Cavade, entra pour une quatrième fois sur les terres des Romains. Bien qu'il menât son armée dans la Mésopotamie, ce n'était pour .attaquer ni Justinien, ni ses sujets, c'était pour attaquer le Dieu des Chrétiens. Comme il avait tenté le siège d'Edesse dans la première campagne, et qu'il lui avait mal réussi, il ressentait un cuisant déplaisir de cette disgrâce, et ne trouvait point de meilleur moyen de s'en consoler, que de se vanter au milieu de son palais, qu'il ferait de cette ville une prairie pour paître les bêtes, et qu'il emmènerait les habitants prisonniers en Perse. Quand il fut devant les murailles, il envoya à l'endroit qui répond au Cirque, un parti de Huns qui étaient parmi les troupes, afin d'enlever des moutons ; les bergers qui les gantaient se fiant à la situation du lieu, qui est extrêmement raide, ne pensaient pas que les ennemis étaient si hardis que d'y monter. Ils y montèrent néanmoins; et comme ils voulaient emmener les troupeaux, les bergers s'y opposèrent courageusement. les Perses accoururent d'un côté au secours des Huns, et les soldats de la garnison firent de l'autre une sortie  avec les habitants. Pendant qu'ils en étaient aux mains, le troupeau pour lequel ils combattaient, retourna de lui-même aux bergers. Il y avait parmi les Huns un certain soldat, qui se signalait sur tous les autres, et  qui incommodait notablement les Romains. Ce soldat fut blessé  au genou droit d'un coup de pierre, lancé avec la fronde, dont il tomba de son cheval à la renverse. Sa chute releva le courage aux Romains. Le combat dura depuis le matin jusqu'à midi, qui fut l'heure à laquelle l'un et l'autre parti s'attribuant la victoire, se retira. Les Romains rentrèrent dans la ville, et les Barbares s'allèrent camper à sept stades de là.

2. Alors Chorsoes, soit qu'il eût eu quelque fâcheux songe, ou qu'il appréhendât la honte d'avoir levé par deux fois le siège de devant cette ville, résolut de se retirer, pourvu qu'on lui payât une grande somme d'argent. Le lendemain Paul qui était son truchement, alla dire aux habitants, qu'il désirait conférer avec eux. Ils envolèrent à l'heure-même quatre des plus considérables de la ville. Zabergane alla au devant d'eux par l'ordre de Chosroes ; et usant de menaces, afin de les épouvanter, il leur demanda fièrement, lequel ils aimaient le mieux de la paix, ou de la guerre ? Quand ils-eurent répondu, qu'ils aimaient mieux la paix, il répartit, qu'il fallait donc qu'ils l'achetassent. Ils répliquèrent, qu'ils étaient prêts de donner ce qu'ils avaient offert après le sac d'Antioche. Zabergane les quitta en raillant, et en les avertissant de songer à la conservation de leur ville. Un peu après Chosroes les envoya quérir, et leur raconta de quelle manière il avait réduit diverses places sous son obéissance, les menaça de les traiter avec plus de rigueur qu'il n'avait fait pour les autres, s'ils ne lui apportaient tout l'argent qui était dans l'enceinte de leurs murailles, ajoutant que c'était l'unique moyen d'obtenir la levée du siège. Les ambassadeurs lui dirent qu'ils étaient d'accord d'acheter la paix, pourvu qu'il ne la mît pas à un prix, qu'il leur fut impossible de payer. Que l'on ne fait l'événement des combats qu'après qu'ils font terminés, et qu'ordinairement ils sont mis au nombre des choses douteuses, par ceux qui se mêlent se faire la guerre. Ce Prince irrité de la liberté de leur réponse, les congédia.

3. Le huitième jour du siège, il s'avisa d'élever à force d'hommes une plate-forme, pour battre les murailles, et de faire ce travail hors de la portée du trait. Il fit pour cela couper une grande quantité d'arbres qu'il mit en carré, et qu'il fit couvrir de terre et de pierres. Comme il souhaitait d'avancer promptement l'ouvrage, il ne faisait point tailler les pierres, mais il les employait telles qu'elles sortaient de la carrière. Il mêlait du bois avec les pierres, afin que l'édifice fut mieux lié, et plus solide. Pierre, chef des Romains, qui avec Martin et Peranius gardait le côté de la muraille, qui était à l'opposite de ce travail, dépêcha une troupe de Huns, qui allèrent charger à  l'improviste les ouvriers et en tuèrent un grand nombre,. Un seul soldat de la garde, nommé Argec, en tua dix sept. Depuis ce jour-là les Barbares firent si bonne, garde, qu'il ne fut plus possible d'attaquer les ouvriers. Lorsque l'ouvrage fut si avancé, que ceux qui y travaillaient se trouvèrent à la portée du trait, les assiégés les accablèrent d'une telle quantité de flèches et de pierres, que pour s'en garantir, ils furent obligés de tendre au devant de l'ouvrage des toits faits de poil de bouc, lesquels on appelle des cilices, et qui étaient d'une juste hauteur et épaisseur. Par ce moyen ceux qui remuaient la terre furent à couvert. Alors les Romains saisis de crainte, envoyèrent des ambassadeurs vers Chosroes, et avec eux Etienne, médecin célèbre, qui ayant autrefois guéri Cavade, fils de Péroze, en reçut une magnifique récompense. Quand il fut venu avec les autres devant Chosroes, il lui dit.

4. Toute l'Antiquité convient que l'humanité est le caractère d'un bon Prince.  Les autres grandes qualités vous appartiennent à juste titre. Vous avez livré des batailles; vous avez défait des ennemis ; vous avez réduit des places; mais vous n'avez pas encore acquis la réputation d'ère d'un naturel doux et bienfaisant. Il n'y a point de ville au monde, qui ait autant de sujets que celle d'Edesse, d'espérer de vous un favorable traitement.  Je lui suis redevable de ma naissance, moi qui ai pris le foin de votre éducation et qui ne sachant rien de l'avenir, ai conseillé au Roi, votre père de vous choisir pour son successeur. Ainsi, j'ai procuré la ruine de ma patrie, en vous procurant l'Empare. Voilà comment les hommes sont souvent les auteurs de leurs infortunes. Que s*il vous reste quelque sentiment de ce bienfait, l'unique récompense que j'en demande, est que vous n'exerciez pas contre nous les dernières rigueurs.

5. Chosroes répondit à Etienne :

Qu'il ne lèverait point le siège, si ton ne lui livrait Pierre et Peranius, qui ayant été autrefois les esclaves de son père, n'avaient pas laissé d'être si hardis, que de prendre les armes contre lui. Que si les habitants trouvaient cette condition trop rude, il leur en donnait deux autres à leur choix : ou de payer cinquante mille marcs d'argent, ou de souffrir que les gens qu'il enverrait prissent tout l'or et l'argent qu'ils trouveraient, à la charge néanmoins de ne point toucher aux autres biens.

Voilà la réponse que Chosroes fit, dans l'espérance de réduire bientôt la place. Les ambassadeurs qui voyaent que les conditions: que ce prince leur proposait, étaient impossibles, s'en retournèrent fort affligés. Mais quand ils les proposèrent aux habitants, ils les mirent au désespoir.

6. Cependant l'ouvrage s'élevait; de sorte que les Romains ne sachant que taire, renvoyèrent leurs ambassadeurs, qui étant entrés dans le camp, et ayant dit y qu'ils venaient renouveler les prières qu'ils avaient déjà faites, ne reçurent point de réponse, et furent chassés avec outrage. D'abord les Romains entreprirent d'élever la muraille, qui était vis à vis de la plate-forme, mais la hauteur où était l'ouvrage des  assiégeants leur fit abandonner cette entreprise. Ils donnèrent donc pouvoir à Martin de traiter de l'accommodement, en la manière qu'il le  jugerait à propos. II alla aussitôt proche du camp des ennemis conférer avec quelques-uns de leurs chefs, qui, en se raillant, lui dirent que leur prince souhaitait sincèrement la paix, mais que Justinien était dans une obstination invincible pour la guerre. Que Bélisaire avait eu assez de pouvoir sur l'esprit de Chosroes, pour lui persuader de se retirer du pays des Romains, et d'aller attendre dans ses Etats les ambassadeurs que l'on promettait de lui envoyer pour arrêter les Articles , mais qu'encore qu'il surpassât Martin en crédit aussi bien qu'en dignité, il n'avait pu faire exécuter ce qu'il avait promis, à cause de l'ardeur démesurée avec laquelle l'Empereur voulait la guerre.

 

 

 

 

[2,27] 1 Ἐν τούτῳ δὲ Ῥωμαῖοι ἐποίουν τοιάδε. Διώρυχα ἐκ τῆς πόλεως ἔνερθεν τῶν πολεμίων τοῦ χώματος ἐργασάμενοι ἐκέλευον τοὺς ὀρύσσοντας μὴ μεθίεσθαι τοῦ ἔργου τούτου, ἕως ὑπὸ τὸν λόφον γένωνται μέσον. Ταύτῃ γὰρ καῦσαι τὸ χῶμα τοῦτο διενοοῦντο. Προϊούσης δὲ τῆς διώρυχος κατὰ τὸν λόφον μάλιστα μέσον πάταγός τις ἐς τῶν Περσῶν τοὺς ὕπερθεν ἑστῶτας ἦλθεν. Αἰσθόμενοί τε τοῦ ποιουμένου καὶ αὐτοὶ ἄνωθεν ἀρξάμενοι ἐφ´ ἑκάτερα τοῦ μέσου ὤρυσσον, ὅπως λάβοιεν τοὺς ἐκείνῃ κακουργοῦντας Ῥωμαίους. Ὃ δὴ γνόντες Ῥωμαῖοι τούτου μὲν ἀπέσχοντο, χοῦν ἐπὶ τὸν κενωθέντα χῶρον ἐπιβαλόντες, ἐκ δὲ ἄκρου χώματος κάτωθεν, ὃ πρὸς τῷ τείχει ἐτύγχανεν ὂν, ξύλα τε καὶ λίθους καὶ χοῦν ἐκφορήσαντες καθάπερ οἰκίσκου σχῆμα εἰργάσαντο, πρέμνα τε δένδρων τῶν ῥᾷστα καιομένων ξηρὰ ἐνταῦθα ἐσέβαλλον, ἐλαίῳ τε καταβεβρεγμένα τῷ ἐκ κέδρου πεποιημένῳ καὶ θείῳ τε καὶ ἀσφάλτῳ πολλῇ. Καὶ οἱ μὲν ταῦτα ἐν παρασκευῇ εἶχον, οἱ δὲ Περσῶν ἄρχοντες πολλάκις ἐντυχόντες Μαρτίνῳ τοιαῦτα μὲν οἷά πέρ μοι εἴρηται διελέχθησαν, δόκησιν παρεχόμενοι ὡς τοὺς ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ἐνδέξονται λόγους. Ἐπεὶ δὲ ὁ λόφος αὐτοῖς ἐτετέλεστο ἤδη, καὶ πλησιάζων μὲν τῷ περιβόλῳ τῆς πόλεως, ὕψει δὲ αὐτὸν πολλῷ ὑπεραίρων ἐπὶ μέγα ἐπῆρτο, Μαρτῖνον μὲν ἀπεπέμψαντο διαρρήδην ἀπειπόντες τὴν ξύμβασιν, ἔργου δὲ ἔχεσθαι τὸ λοιπὸν ἔμελλον.

Διὸ δὴ Ῥωμαῖοι τῶν δένδρων τὰ πρέμνα εὐθὺς ἔκαυσαν, ἅπερ ἐς τοῦτο ἡτοίμαστο. Τοῦ δὲ πυρὸς μοῖραν μὲν τοῦ χώματός τινα καύσαντος, οὔπω δὲ διὰ παντὸς ἐξικνεῖσθαι ἰσχύσαντος, τὰ ξύλα δεδαπανῆσθαι πάντα ἔτυχεν. Ἀεὶ γὰρ ἐσέβαλον ἐς τὴν διώρυχα ξύλα ἕτερα, οὐδένα ἀνιέντες καιρόν. ἤδη δὲ τοῦ πυρὸς ἅπαν ἐνεργοῦντος τὸ χῶμα, καπνός τις ὕπερθεν πανταχῆ τοῦ λόφου ἐφαίνετο νύκτωρ, Ῥωμαῖοί τε οὔπω ἐθέλοντες αἴσθησιν τοῦ ποιουμένου Πέρσαις παρέχειν ἐπενόουν τάδε. Ἀνθράκων τε καὶ πυρὸς ἀγγεῖα μικρὰ ἐμπλησάμενοι ταῦτά τε καὶ πυρφόρους οἰστοὺς τοῦ χώματος πανταχόσε συχνὰ ἔπεμπον· ἃ δὴ οἱ Πέρσαι, ὅσοι φυλακὴν ἐνταῦθα εἶχον, ξὺν πάσῃ σπουδῇ περιιόντες ἐσβέννυον καὶ ἀπ´ αὐτοῦ φύεσθαι τὸν καπνὸν ᾤοντο. Προϊόντος δὲ τοῦ κακοῦ πλήθει μὲν πολλῷ ἐβοήθουν οἱ βάρβαροι, βάλλοντες δὲ αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ περιβόλου Ῥωμαῖοι πολλοὺς ἔκτειναν. Οὗ δὴ καὶ Χοσρόης ἀμφὶ ἡλίου ἀνατολὰς ἦλθε, καί οἱ τὸ πλεῖστον τοῦ στρατοῦ εἵπετο, ἔς τε τὸν λόφον ἀναβὰς πρῶτος ἔλαβε τοῦ κακοῦ αἴσθησιν. Ἔνερθεν γὰρ ἀπεφήνατο τοῦ καπνοῦ τὸ αἴτιον εἶναι, οὐκ ἀφ´ ὧν ἐσηκόντιζον οἱ πολέμιοι, βοηθεῖν τε κατὰ τάχος ἐκέλευε τὸ στράτευμα ὅλον. Καὶ Ῥωμαῖοι θαρσοῦντες ἐς αὐτοὺς ὕβριζον, τῶν δὲ βαρβάρων οἱ μέν τινες χοῦν, οἱ δὲ καὶ ὕδωρ ἐπιβάλλοντες ᾗ ὁ καπνὸς διεφαίνετο, περιέσεσθαι τοῦ δεινοῦ ἤλπιζον, ἀνύειν μέντοι οὐδὲν οὐδαμῆ εἶχον. ᾗ τε γὰρ ὁ χοῦς ἐπιβληθείη, ταύτῃ μὲν ὁ καπνὸς, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀνεστέλλετο, ἑτέρωθι δὲ οὐκ εἰς μακρὰν ἀνεδίδοτο, αὐτὸν τοῦ πυρὸς καὶ βιάζεσθαι τὴν ἔξοδον ὅπη δύναιτο ἀναγκάζοντος· τό τε ὕδωρ ᾗ μάλιστα ἐπισκήψειε, πολλῷ ἔτι μᾶλλον τήν τε ἄσφαλτον καὶ τὸ θεῖον ἐνεργεῖν ἴσχυεν ἐπί τε τὴν ἐν ποσὶν ὕλην ἀκμάζειν ἐποίει, καὶ τὸ πῦρ ἐπὶ τὰ πρόσω ἀεὶ ἐνῆγεν, ἐπεὶ τοῦ χώματος ἐντὸς οὐδαμῆ τοσοῦτον ἐξικνεῖσθαι τοῦ ὕδατος εἶχεν ὅσον τῷ ὑπερβάλλοντι κατασβέσαι τὴν φλόγα οἷόν τε εἶναι. Ὁ δὲ καπνὸς ἀμφὶ δείλην ὀψίαν τοσοῦτος ἐγίνετο ὥστε καὶ τοῖς Καρρηνοῖς καὶ ἄλλοις τισὶ πολλῷ ἐπέκεινα ᾠκημένοις ἔνδηλος εἶναι. Περσῶν δὲ καὶ Ῥωμαίων πολλῶν ὕπερθεν ἀναβεβηκότων τοῦ χώματος, μάχης τε καὶ ὠθισμοῦ ἐνταῦθα ξυστάντος, ἐνίκων Ῥωμαῖοι. Τότε καὶ ἡ φλὸξ λαμπρῶς ἐκδοθεῖσα ὑπὲρ τὸ χῶμα ἐφαίνετο, Πέρσαι δὲ τοῦ μὲν ἔργου τούτου ἀπέσχοντο.

2 Ἕκτῃ δὲ ἀπὸ ταύτης ἡμέρᾳ, ὄρθρου βαθέος, μοίρᾳ τινὶ τοῦ περιβόλου λάθρα ἐπέσκηψαν κλίμακας ἔχοντες, οὗ δὴ τὸ φρούριον ἐπωνόμασται. Τῶν δὲ φυλακὴν ἐνταῦθα ἐχόντων Ῥωμαίων πρᾷόν τινα καθευδόντων ὕπνον, ἅτε τῆς νυκτὸς πρὸς πέρας ἰούσης, ἡσυχῆ τὰς κλίμακας τῷ τείχει ἐρείσαντες ἀνέβαινον ἤδη. Τῶν δέ τις ἀγροίκων μόνος ἐγρηγορὼς ἐν Ῥωμαίοις ἅπασιν ἔτυχεν, ὃς δὴ ξὺν βοῇ τε καὶ θορύβῳ πολλῷ ἅπαντας ἤγειρε. Καὶ μάχης καρτερᾶς γενομένης ἡσσῶνται Πέρσαι, ἔς τε τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησαν, αὐτοῦ λιπόντες τὰς κλίμακας, ἅσπερ κατ´ ἐξουσίαν Ῥωμαῖοι ἀνεῖλκον. Χοσρόης δὲ ἀμφὶ ἡμέραν μέσην πολλήν τινα τοῦ στρατοῦ μοῖραν ἐπὶ τὴν μεγάλην καλουμένην πύλην ὡς τειχομαχήσοντας ἔπεμψεν. Οἷς δὴ Ῥωμαῖοι ὑπαντιάσαντες οὐ στρατιῶται μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγροῖκοι καὶ τοῦ δήμου τινὲς καὶ μάχῃ νικήσαντες παρὰ πολὺ τοὺς βαρβάρους ἐτρέψαντο.

3. Ἔτι τε Περσῶν διωκομένων Παῦλος ἑρμηνεὺς παρὰ Χοσρόου ἥκων ἐς μέσους Ῥωμαίους ἀπήγγελλε Ῥεκινάριον ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ ἐκ Βυζαντίου ἥκειν, οὕτω τε ἀμφότεροι διελύθησαν. ἤδη δέ τισι πρότερον ἡμέραις ὁ Ῥεκινάριος ἐς τὸ τῶν βαρβάρων στρατόπεδον ἀφῖκτο. Ἀλλὰ τοῦτο ἐς Ῥωμαίους ὡς ἥκιστα ἐξήνεγκαν Πέρσαι, καραδοκοῦντες δηλονότι τὴν ἐς τὸ τεῖχος ἐπιβουλὴν, ὅπως, ἢν μὲν αὐτὸ ἐξελεῖν δύνωνται, μηδαμῆ ἐς τὰς σπονδὰς παρανομεῖν δόξωσιν, ἡσσηθέντες δὲ, ὅπερ ἐγένετο, τὰ ἐς τὴν ξύμβασιν, Ῥωμαίων προκαλουμένων πρὸς αὐτὰς, θήσονται. Ἐπεὶ δὲ Ῥεκινάριος ἐγένετο εἴσω πυλῶν, Πέρσαι μὲν ἠξίουν τοὺς τὴν εἰρήνην διοικησομένους παρὰ Χοσρόην αὐτίκα δὴ μάλα ἰέναι, Ῥωμαῖοι δὲ σταλήσεσθαι πρέσβεις ἡμέραις τρισὶν ὕστερον ἔφασαν· τανῦν γὰρ σφίσι κακῶς τοῦ σώματος Μαρτῖνον τὸν στρατηγὸν ἔχειν.

4 Εἶναί τε ὑποτοπάζων οὐχ ὑγιᾶ τὸν λόγον Χοσρόης τὰ ἐς τὴν παράταξιν ἐξηρτύετο. Καὶ τότε μὲν πλίνθων πάμπολύ τι χρῆμα ἐπὶ τὸ χῶμα ἐπέβαλε, δυοῖν δὲ ὕστερον ἡμέραιν παντὶ τῷ στρατῷ ὡς τειχομαχήσων ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως περίβολον ἦλθεν. Ἔν τε πύλῃ ἑκάστῃ τῶν τινας ἀρχόντων καὶ μέρος τι τοῦ στρατεύματος καταστησάμενος ἅπαν τε τὸ τεῖχος ταύτῃ περιβαλὼν κλίμακάς τε αὐτῷ καὶ μηχανὰς προσῆγεν. Ὄπισθεν δὲ τοὺς Σαρακηνοὺς ἅπαντας ξὺν τῶν Περσῶν τισιν ἔταξεν, οὐκ ἐφ´ ᾧ τῷ περιβόλῳ προσβάλωσιν, ἀλλ´ ὅπως ἁλισκομένης τῆς πόλεως αὐτοὶ τοὺς φεύγοντας σαγηνεύσαντες λάβωσι. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ τὸ στράτευμα ὁ Χοσρόης οὕτω διέταξε. Τῆς δὲ μάχης πρωὶ ἀρξαμένης κατ´ ἀρχὰς μὲν τὰ Περσῶν καθυπέρτερα ἦν. Πολλοὶ γὰρ πρὸς λίαν ὀλίγους ἐμάχοντο, ἐπεὶ τῶν Ῥωμαίων οἱ πλεῖστοι ἀνήκοοί τε τῶν ποιουμένων καὶ ἀπαράσκευοι παντάπασιν ἦσαν. Προϊούσης δὲ τῆς ξυμβολῆς θορύβων τε καὶ ταραχῆς ἔμπλεως ἡ πόλις ἐγίνετο, καὶ ξύμπαντες ἤδη αὐταῖς γυναιξὶ καὶ παιδαρίοις ἐπὶ τὸ τεῖχος ἀνέβαινον. Οἱ μὲν οὖν ἐν ἡλικίᾳ ξὺν τοῖς στρατιώταις καρτερώτατα τοὺς πολεμίους ἠμύνοντο, καὶ τῶν ἀγροίκων πολλοὶ ἐς τοὺς βαρβάρους ἔργα θαυμαστὰ ἐπεδείκνυντο. Παῖδες δὲ καὶ γυναῖκες ξὺν τοῖς γεγηρακόσι λίθους τε τοῖς μαχομένοις ξυνέλεγον καὶ τἄλλα ὑπούργουν. Τινὲς δὲ καὶ λέβητας ἐλαίου πολλοὺς ἐμπλησάμενοι πυρί τε αὐτοὺς πανταχῆ τοῦ τείχους ἐς διαρκῆ θερμήναντες χρόνον καὶ ζέον ὑπεράγαν τὸ ἔλαιον περιρραντηρίοις τισὶν ἐπιχέοντες ἔτι μᾶλλον τοὺς πολεμίους τοὺς τῷ περιβόλῳ προσιόντας ἐλύπουν. ἤδη μὲν οὖν ἀπειπόντες οἱ Πέρσαι τὰ ὅπλα ἐρρίπτουν, τῷ τε βασιλεῖ ἐς ὄψιν ἐλθόντες πρὸς τὸν πόνον ἀντέχειν οὐκέτι ἔφασκον οἷοί τε εἶναι. Θυμῷ δὲ πολλῷ ὁ Χοσρόης ἐχόμενος καὶ ξὺν ἀπειλῇ ἐγκελευόμενος ἅπασιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐνῆγεν. Οἱ δὲ κραυγῇ καὶ θορύβῳ πολλῷ τούς τε πύργους καὶ τὰς ἄλλας μηχανὰς τῷ τείχει προσῆγον καὶ τὰς κλίμακας ἐπετίθεντο, ὡς τὴν πόλιν αὐτοβοεὶ ἐξαιρήσοντες. Τῶν δὲ Ῥωμαίων συχνά τε βαλλόντων καὶ παντὶ σθένει ἀμυνομένων, τρέπονται μὲν κατὰ κράτος οἱ βάρβαροι, ἀναχωροῦντα δὲ τὸν Χοσρόην ἐτώθαζον Ῥωμαῖοι, ἐς τειχομαχίαν παρακαλοῦντες. Μόνος δὲ Ἀζαρέθης ἀμφὶ πύλας τὰς Σοΐνας καλουμένας ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐμάχετο, οὗ δὴ Τριπυργίαν καλοῦσι τὸν χῶρον. Τῶν δὲ ταύτῃ Ῥωμαίων οὐκ ὄντων σφίσιν ἀξιομάχων, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰς προσβολὰς ἀπειπόντων, ἤδη τὸ ἐκτὸς τεῖχος, ὃ δὴ καλοῦσι προτείχισμα, πολλαχῆ διελόντες οἱ βάρβαροι ἰσχυρότατα τοῖς ἐκ τοῦ μεγάλου περιβόλου ἀμυνομένοις ἐνέκειντο, ἕως αὐτοῖς Περάνιος ξύν τε στρατιώταις πολλοῖς καὶ τῶν Ἐδεσσηνῶν τισιν ἐπεξῆλθε μάχῃ τε νικήσας ἐξήλασε. Καὶ ἡ τειχομαχία πρωὶ ἀρξαμένη ἐτελεύτα εἰς δείλην ὀψίαν, ἀμφότεροί τε τὴν νύκτα ἐκείνην ἡσυχῆ ἔμενον, Πέρσαι μὲν περί τε τοῖς χαρακώμασι δεδιότες καὶ σφίσιν αὐτοῖς, Ῥωμαῖοι δὲ λίθους τε ξυλλέγοντες ἐς τὰς ἐπάλξεις καὶ τἄλλα ἐν παρασκευῇ τῇ πάσῃ ποιούμενοι, ὡς τῇ ὑστεραίᾳ μαχούμενοι τοῖς πολεμίοις ἐπὶ τὸ τεῖχος προσβαλοῦσιν. Ἡμέρᾳ μὲν οὖν τῇ ἐπιγινομένῃ τῶν βαρβάρων οὐδεὶς ἐπὶ τὸν περίβολον ἦλθε, τῇ δὲ μετ´ ἐκείνην μοῖρα μὲν τοῦ στρατοῦ Χοσρόου ἐγκελευομένου ταῖς Βαρλαοῦ καλουμέναις πύλαις ἐπέσκηψεν, ὑπαντιασάντων δὲ Ῥωμαίων αὐτοῖς ἡσσήθησάν τε παρὰ πολὺ τῇ μάχῃ καὶ δι´ ὀλίγου ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησαν.

5 Καὶ τότε Παῦλος ὁ Περσῶν ἑρμηνεὺς παρὰ τὸ τεῖχος ἥκων Μαρτῖνον ἐκάλει, ἐφ´ ᾧ τὰ ἐς τὴν ξύμβασιν διοικήσηται. Οὕτω τε Μαρτίνου τοῖς Περσῶν ἄρχουσιν ἐς λόγους ἐλθόντος ξυνέβησαν, καὶ πέντε κεντηνάρια πρὸς τῶν Ἐδεσσηνῶν ὁ Χοσρόης λαβὼν ἐν γράμμασιν αὐτοῖς τὴν ὁμολογίαν ἀπέλιπε τοῦ μηδὲν Ῥωμαίοις περαιτέρω λυμήνασθαι, τά τε χαρακώματα πάντα ἐμπρήσας ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρησε παντὶ τῷ στρατῷ. c

CHAPITRE XXVII.

1.  les assiégés minent la plate-forme. 2. Les Perses font deux attaques, et sont deux fois repoussés. 3. Pourparler de paix, sans aucun fruit. 4. Furieux assaut. 5. Conférence suivie d'un accord.

1. Cependant les Romains s'avisèrent de faire une mine sous la plate-forme des assiégeants, et ils commandèrent aux mineurs de creuser jusqu'à ce qu'ils fussent sous le milieu, afin d'y mettre ensuite le feu. L'ouvrage étant presque achevé,  les Perses en eurent de la défiance à cause du bruit qu'ils entendirent, et ils creusèrent en même temps les flancs de leur plate-forme, afin de surprendre les mineurs des Romains. Mais quand ils s'aperçurent du dessein des Perses, ils jetèrent quantité de terre, pour remplir les creux qui restaient à remplir, et se retirèrent. Ils firent néanmoins une chambre sous l'endroit de la plate-forme, qui approchait le plus près de leurs murailles, qu'ils remplirent d'un bois fort sec, et qui avait été frotté d'huile, de souffre et de bitume, afin qu'il fut plus aisé à enflammer. Cependant les chefs de l'armée des Perses conféraient avec Martin, et lui répétaient souvent les mêmes choies que j'ai rapportées, feignant toujours d'avoir inclination pour la paix : mais quand leur plate-forme fut achevée, et qu'elle, fut élevée à une hauteur, qui surpassait de beaucoup celle des murailles, ils le renvoyèrent, et lui témoignèrent ouvertement qu'ils ne songeaient. qu'a la guerre. Cette dernière résolution des Perses fut cause, que les Romains mirent le feu au bois qu'ils avaient préparé. Mais lorsque tout ce bois fut consumé, il ne se trouva qu'une partie de l'ouvrage endommagée, de sorte que les assiégeants étaient obligés d'apporter incessamment d'autre bois pour entretenir l'embrasement. Enfin quand le feu eût pénétré toute l'étendue de la plate-forme, l'on en vit sortir de la fumée durant la nuit. Les Romains qui souhaitaient toujours d'ôter aux Perses la connaissance de la mine, usèrent de cette adresse, de jeter sur la plate-forme quantité de traits enflammés, et d'autres feux d'artifice, dans le dessein de faire croire que c'était ce qui faisait la fumée. Les Perses qui le crurent en effet, firent leur possible pour les éteindre. Et le mal croissant toujours, ils accoururent en grand nombre, pour y apporter le remède, Plusieurs y furent tués par les traits que les assiégés jetaient incessamment. Chosroes y vint lui-même au lever du soleil, et reconnut que la fumée procédait du feu qui était caché sous la terre , et non pas de celui que lançaient les assiégés. Il commanda à toute l'armée de travailler à l'éteindre. Les assiégés raillaient de leur folie, vu que c'était en vain qu'ils jetaient de la terre ou de l'eau aux endroits où la fumée paraissait. Car bien que la fumée s'abattît aux endroits où cette terre était jetée, la violence du feu n'en était pas réprimée, et il se faisait un passage d'un autre côte. A l'égard de l'eau, quand elle coulait en des lieux où il y avait des veines de souffre et de bitume, elle allumait l'incendie au lieu de l'éteindre. Enfin l'embrasement s'accrût de telle sorte, qu'il s'éleva sur le soir une grande flamme, qui fut aperçue par les Carréniens, et par d'autres peuples encore plus éloignés. Les Romains montèrent alors sur la plate-forme, y vinrent aux mains avec les Perses, et remportèrent quelque avantage. Mais ceux-ci abandonnèrent tout-a-fait l'ouvrage, quand ils virent que le feu en était devenu maître.

2. Six jours après ils escaladèrent l'endroit de la muraille, qui porte le nom de Fort. Ils étaient déjà montés au haut, lors qu'un laboureur éveilla les soldats de la garnison. Le combat fut fort opiniâtre de part et d'autre ; mais à la fin les Perses furent repoussés, et en se retirant ils laissèrent leurs échelles , que les assiégés prirent par dessus les murailles. Sur le midi du même jour, Chosroes envoya force troupes pour attaquer la grande porte; mais la garnison avec quantité  de paysans et d'habitants, ayant fait une sortie, menèrent bien loin les assaillants.

3. Pendant qu'on leur donnait la chasse, l'interprète Paul vint faire à la Ville de la part de Chorsoes, que Récinaire était arrivé de Constantinople. Cette nouvelle fit séparer les deux partis. Il y avait déjà quelques jours que Récinaire était dans le camp des Perses, mais ils l'avaient dissimulé exprès, jusqu'à ce que, l'ouvrage de la plate-forme fut, achevé, afin que s'ils se rendaient maîtres de la muraille, l'on ne pût les accuser d'avoir contrevenu au Traité , et que si au contraire leur dessein manquait, comme il arriva, ils demeuraient toujours en état de faire la paix, que les Romains venaient offrir. Quand Récinaire fut entré dans la ville, les Perses demandèrent avec instance qu'on leur envoyât des députés pour conférer. Les Romains répondirent qu'ils en enverraient ; mais que ce ne pouvait être que dans trois jours, parce que Martin était un peu indisposé.

4. Chosroes s'imaginant que c'était une défaite se prépara à donner l'assaut. Il fit jeter une quantité prodigieuse de briques sur là plate-forme. Il employa ensuite deux jours entiers à disposer son armée aux environs de la ville, et prit la peine de désigner lui-même aux commandants et aux soldats la porte qu'ils devaient attaquer ; donnant ordre d'invertir les murailles et de tenir les échelles et d'autres machines prêtes. Il plaça tous les Sarrasins derrière, avec quelques compagnies de Perses, dans le dessein de se servir d'eux, non pas pour attaquer la ville. mais pour arrêter ceux qui en sortiraient, lorsqu'elle serait prise. L'attaque commença avec le jour. Les Perses eurent d'abord de l'avantage, parce qu'ils surprirent les Romains. Ma» quand le bruit de l'attaque fut répandu dans la ville tout le monde courut aux murailles. Les jeunes gens se mêlèrent avec les soldats, et combattirent fort vaillamment. Il y eut même des paysans qui se signalèrent. Les vieillards, les femmes , les enfants, personne ne fut inutile. Les uns amassaient des pierres, les autres faisaient chauffer de l'huile , et la versaient sur les assiégeants, qui perdant courage, et quittant leurs armes, dirent à leur Roi, qu'il leur était impossible de continuer un si fâcheux siège. Chosroes plein de colère et de dépit, n'emploie que des menaces pour les animer. Ils retournent donc à l'attaque avec de grands cris. Ils dressent des échelles contre les murailles, et font un dernier effort pour les emporter. Mais les Romains les couvrent d'une nuée de flèches, et les contraignent d'abandonner l'entreprise. ils se raillaient cependant de Chosroes, et l'invitaient de revenir à la charge. Il n'y avait plus qu'Azarèthes, qui combattait vis à vis de la Porte Zoine, auprès dun endroit nommé les trois Tours. Les habitants avaient un peu cédé de ce côté-là , si bien que le Barbare avait gagné la première muraille, et battait déjà la seconde, quand Peranius vint au secours, à la tête d'une troupe d'habitants, et le mit en fuite. Ce fut ainsi que l'attaque, qui avait commencé dés le matin, finit sur le soir. Les deux partis demeurèrent en repos durant la nuit. Les Perses veillèrent toujours à la garde de leur camp. Les Romains portèrent des pierres sur le haut de leurs murailles poux servir le lendemain. Mais quand le le jour parut, pas un des Barbares ne s'approcha de la ville. Le jour d'après une partie de l'armée attaqua une porte nommée Barlaï, d'où elle fut vigoureusement repoussée.

5.. L'interprète Paul vint ensuite proposer à Martin une conférence qui fut acceptée , et l'on convint de toutes les conditions. Chosroes reçue cinquante marcs d'or des habitants, et leur promit par écrit de ne plus exercer d'acte d'hostilité contre les Romains. Puis brûlant son camp, il se retira.,

 

 

 

 

[2,28] 1 Ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον Ῥωμαίων τετελευτήκασι στρατηγοὶ δύο, Ἰοῦστός τε ὁ βασιλέως ἀνεψιὸς καὶ Περάνιος ὁ Ἴβηρ, Ἰοῦστος μὲν νόσῳ διαφθαρεὶς, Περανίῳ δὲ συνέβη ἐν κυνηγεσίῳ τοῦ ἵππου ἐκπεπτωκότι διαρραγῆναι.

2 Διὸ δὴ ἀντ´ αὐτῶν βασιλεὺς ἑτέρους καταστησάμενος ἔπεμψε Μάρκελλόν τε, τὸν ἀδελφιδοῦν τὸν αὑτοῦ ἄρτι γενειάσκοντα, καὶ Κωνσταντιανὸν, ὃς δὴ ὀλίγῳ πρότερον ἅμα Σεργίῳ παρὰ Χοσρόην πρεσβεύων ἐστάλη.

3 Ἔπειτα δὲ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς πρέσβεις παρὰ Χοσρόην ἐπὶ τῇ ξυμβάσει Κωνσταντιανόν τε καὶ Σέργιον ἔπεμψεν. Οἱ δὲ αὐτὸν καταλαμβάνουσιν ἐν Ἀσσυρίοις, οὗ δὴ πολίσματα δύο Σελεύκειά τε καὶ Κτησιφῶν ἐστι, Μακεδόνων αὐτὰ δειμαμένων, οἳ μετὰ τὸν Φιλίππου Ἀλέξανδρον Περσῶν τε ἦρξαν καὶ τῶν ταύτῃ ἐθνῶν. Ἄμφω δὲ ταῦτα Τίγρης ποταμὸς διορίζει· οὐ γὰρ ἄλλην χώραν μεταξὺ ἔχουσιν. Ἐνταῦθα ἐντυχόντες Χοσρόῃ οἱ πρέσβεις ἠξίουν μὲν τὰ ἐπὶ τῆς Λαζικῆς χωρία Ῥωμαίοις ἀποδοῦναι, βεβαιότατα δὲ πρὸς αὐτοὺς τὰ ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ κρατύνασθαι. Χοσρόης δὲ οὐ ῥᾴδιον αὐτοὺς ἔφασκεν εἶναι ἀλλήλοις ξυμβῆναι, ἢν μή τινα ἐκεχειρίαν θέμενοι πρότερον οὕτω τε ἀδεέστερον ἀεὶ ἐς ἀλλήλους φοιτῶντες τά τε διάφορα διαλύσουσι καὶ τὰ τῆς εἰρήνης ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὸ λοιπὸν θήσονται. Χρῆναι δὲ ὑπὲρ τῆς ἀεὶ ἐκεχειρίας χρήματά τέ οἱ τὸν Ῥωμαίων αὐτοκράτορα δοῦναι καί τινα Τριβοῦνον ὄνομα ἰατρὸν πέμψαι, ἐφ´ ᾧ οἱ ξυνδιατρίψει τακτόν τινα χρόνον. Ἐτύγχανε γὰρ ὁ ἰατρὸς οὗτος νόσου τε αὐτὸν ἀπαλλάξας χαλεπῆς πρότερον καὶ ἀπ´ αὐτοῦ φίλος τε καὶ ποθεινὸς ἐς τὰ μάλιστα ὤν. Ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἤκουσε, τόν τε Τριβοῦνον καὶ τὰ χρήματα εὐθὺς ἔπεμψε ξυνιόντα ἐς κεντηνάρια εἴκοσιν. Οὕτω τε αἱ σπονδαὶ γεγόνασι Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις ἐς ἐνιαυτοὺς πέντε, δέκατόν τε καὶ ἔνατον ἔτος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντος.

4 Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Ἀρέθας τε καὶ Ἀλαμούνδαρος οἱ τῶν Σαρακηνῶν ἄρχοντες πόλεμον πρὸς ἀλλήλους κατὰ μόνας διέφερον, οὔτε Ῥωμαίων οὔτε Περσῶν ἀμυνόντων σφίσι. Καὶ Ἀλαμούνδαρος μὲν ἕνα τῶν Ἀρέθα παίδων ἵππους νέμοντα ἐξ ἐπιδρομῆς ἑλὼν τῇ Ἀφροδίτῃ εὐθὺς ἔθυσε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐγνώσθη οὐ καταπροΐεσθαι τὰ Ῥωμαίων πράγματα Πέρσαις Ἀρέθαν. Μετὰ δὲ ξυνίασι μὲν ἐς μάχην ἑκάτεροι παντὶ τῷ στρατῷ, νικῶσι δὲ κατὰ κράτος οἱ ξὺν τῷ Ἀρέθᾳ, τρεψάμενοί τε τοὺς πολεμίους πολλοὺς ἔκτειναν. Καὶ παρ´ ὀλίγον Ἀρέθας ἦλθε δύο τῶν Ἀλαμουνδάρου παίδων ζῶντας ἑλεῖν, οὐ μέντοι γε εἷλε. Τὰ μὲν οὖν Σαρακηνῶν ταύτῃ πη εἶχεν.

5 Χοσρόης δὲ, ὁ Περσῶν βασιλεὺς, ἔνδηλος γέγονε τὴν ἐκεχειρίαν νῷ δολερῷ πρὸς Ῥωμαίους πεποιημένος, ἐφ´ ᾧ δὴ αὐτοὺς διὰ τὴν εἰρήνην ἀναπεπτωκότας λαβὼν ἀνήκεστόν τι ἐργάσεται. Τρίτῳ γὰρ τῆς ἐκεχειρίας ἐνιαυτῷ μηχανᾶται τοιάδε· ἤστην ἐν Πέρσαις ἀδελφοὶ δύο, Φάβριζός τε καὶ Ἰσδιγούσνας, ἀρχὰς μὲν περιβεβλημένω ἐνταῦθα μεγίστας καὶ ἄλλως λογισμῷ πονηροτάτω Περσῶν ἁπάντων καὶ δόξαν ἐπὶ τῇ δεινότητι καὶ κακοτροπίᾳ πολλὴν ἔχοντε. Βουλευσάμενος οὖν πόλιν Δάρας καταλαβεῖν ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ Λαζικῆς ἐξοικίσαι Κόλχους ἅπαντας, Πέρσας δὲ ἀντ´ αὐτῶν οἰκήτορας καταστήσασθαι, τὼ ἄνδρε τούτω ἐς ἄμφω τὰ ἔργα ὑπηρετήσοντας εἵλετο· ἕρμαιον γὰρ καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον ἐφαίνετο εἶναι γῆν τὴν Κολχίδα σφετερισαμένῳ ἐν τῷ βεβαίῳ τῆς κτήσεως ἔχειν, ξύμφορον λογισαμένῳ τῇ Περσῶν ἀρχῇ κατὰ πολλὰ ἔσεσθαι τοῦτό γε. Τήν τε γὰρ Ἰβηρίαν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐς τὸ ἔπειτα ἕξειν, οὐκ ἂν ἔτι ἐχόντων Ἰβήρων ἐφ´ οὕστινας ἀνθρώπων ἀποστάντες σωθήσονται· ἐπειδὴ γὰρ οἱ τούτων δὴ λογιμώτατοι τῶν βαρβάρων ὁμοῦ Γουργένῃ τῷ βασιλεῖ ἐς ἀπόστασιν εἶδον, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθε λόγοις ἐρρήθη, οὔτε βασιλέα σφίσι καταστήσεσθαι τὸ ἐνθένδε ξυνεχώρουν Πέρσαι οὔτε αὐτογνωμονοῦντες Περσῶν κατήκοοι Ἴβηρες ἦσαν, ἀλλ´ ὑποψίᾳ τε καὶ ἀπιστίᾳ ἐς ἀλλήλους πολλῇ εἴχοντο. Ἔνδηλοί τε Ἴβηρες ἦσαν δυσανασχετοῦντές τε ἰσχυρότατα καὶ νεωτεριοῦντες οὐ πολλῷ ὕστερον, ἤν τινός ποτε καιροῦ λαβέσθαι δυνατοὶ εἶεν. Καὶ πρὸς Οὔννων τῶν Λαζικῇ προσοίκων ἀδῄωτον μὲν τὴν Περσῶν ἀρχὴν ἐς ἀεὶ ἔσεσθαι, ῥᾷον δὲ καὶ ἀπονώτερον αὐτοὺς τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἐπιπέμψειν, ἡνίκα ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη. Οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τοῖς ἐν Καυκάσῳ οἰκοῦσι βαρβάροις ἢ ἐπιτείχισμα Λαζικὴν εἶναι. Μάλιστα δὲ πάντων κατὰ τοῦτο ξυνοίσειν πρὸς Λαζικῆς ἐπικράτησιν ἤλπιζε Πέρσαις, ὅτι δὴ ἐξ αὐτῆς ὁρμώμενοι δυνήσονται οὐδενὶ πόνῳ καταθέοντες καὶ πεζῇ καὶ ναυσὶ τὰ ἐπὶ τοῦ Εὐξείνου καλουμένου πόντου χωρία Καππαδόκας μὲν καὶ τοὺς αὐτῶν ἐχομένους Γαλάτας καὶ Βιθυνοὺς παραστήσεσθαι, ἐξ ἐπιδρομῆς δὲ Βυζαντίους αἱρήσειν, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος. Τούτων μὲν δὴ ἕνεκα προσποιεῖσθαι Χοσρόης Λαζικὴν ἤθελεν, ἐπὶ Λαζοῖς δὲ τὸ θαρσεῖν ὡς ἥκιστα εἶχεν. Ἐπειδὴ γὰρ Ῥωμαῖοι ἐκ τῆς Λαζικῆς ἀνεχώρησαν, Λαζῶν τὸ πλῆθος τῇ Περσῶν ἀρχῇ ἐπιεικῶς ἤχθετο.

6.  Μονότροποι γὰρ, εἴπερ ἄλλοι τινὲς, οἱ Πέρσαι εἰσὶ καὶ τὰ ἐς τὴν δίαιταν ὑπεράγαν σκληροί. Καὶ αὐτοῖς οἵ τε νόμοι δυσπρόσοδοί εἰσι πρὸς πάντων ἀνθρώπων καὶ τὰ ἐπιτάγματα οὐδαμῆ ἀνεκτά. Πρὸς μέντοι Λαζοὺς καὶ διαφερόντως τὸ διαλλάσσον τῆς τε γνώμης ἀεὶ καὶ τῆς διαίτης παρὰ πολὺ διαφαίνεται, ἐπεὶ Λαζοὶ μὲν Χριστιανοί εἰσι πάντων μάλιστα, Πέρσαις δὲ ἀπ´ ἐναντίας αὐτῶν τὰ ἐς τὸ θεῖον ἅπαντα ἔχει. Χωρὶς δὲ τούτων ἅλες μὲν τῆς Λαζικῆς οὐδαμῆ γίνονται, οὐ μὴν οὔτε σῖτος οὔτε οἶνος οὔτε τι ἄλλο ἀγαθὸν φύεται. Ἐκ δὲ Ῥωμαίων τῶν παραλίων ἅπαντα ταῖς ναυσὶν ἐπεισέρχεται σφίσι, καὶ ταῦτα οὐ χρυσίον τοῖς συμβάλλουσι προϊεμένοις, ἀλλὰ δέρρεις τε καὶ ἀνδράποδα καὶ εἴ τι ἄλλο ἐνταῦθα κατὰ πολὺ περιεῖναι ξυμβαίνει· τούτου τε, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀποκεκλεισμένοι τὸ λοιπὸν ἤσχαλλον. Ὧν δὴ ὁ Χοσρόης αἰσθόμενος προτερῆσαι ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ, πρίν τι ἐς αὐτὸν νεωτερίσειαν, ἐν σπουδῇ εἶχε. Καί οἱ βουλευομένῳ ξυμφορώτατον ἔδοξεν εἶναι Γουβάζην τὸν Λαζῶν βασιλέα ἐκποδὼν ὅτι τάχιστα ποιησαμένῳ Λαζοὺς ἐνθένδε πανδημεὶ ἀναστήσειν, οὕτω τε Πέρσας καὶ ἄλλα ἄττα ἔθνη ξυνοικιεῖν ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ.

7. Ταῦτα ὁ Χοσρόης βεβουλευμένος Ἰσδιγούσναν, ὡς ἐπὶ πρεσβείᾳ δῆθεν τῷ λόγῳ, ἐς Βυζάντιον στέλλει. Καί οἱ Περσῶν ἀριστίνδην ἀπολεξάμενος πεντακοσίους ξυνέπεμψεν, ἐπιστείλας σφίσι γενέσθαι μὲν ἐν πόλει Δάρας, ἐν οἰκίαις δὲ καταλῦσαι πολλαῖς, ταύτας τε νύκτωρ ἁπάσας ἐμπρῆσαι, καὶ Ῥωμαίων ἀμφὶ τὸ πῦρ τοῦτο ἠσχολημένων, ὡς τὸ εἰκὸς, ἁπάντων ἀνοιγνύναι μὲν τὰς πύλας εὐθὺς, τῇ δὲ πόλει τὸ ἄλλο Περσῶν στράτευμα δέξασθαι. Προείρητο γὰρ τῷ Νισίβιδος πόλεως ἄρχοντι στρατιωτῶν πλῆθος ἄγχιστά πη ἐγκρυφιάζοντι ἐν παρασκευῇ ἔχειν. Οὕτω γὰρ αὐτοὺς ᾤετο Χοσρόης οὐδενὶ πόνῳ Ῥωμαίους τε ἅπαντας διαχρήσεσθαι καὶ τὴν πόλιν Δάρας ἐν βεβαίῳ καταλαβόντας σχήσειν. Ἀλλά τις εὖ εἰδὼς τὰ πρασσόμενα, Ῥωμαῖος μὲν ἀνὴρ, αὐτόμολος δὲ ὀλίγῳ πρότερον ἐς Πέρσας ἥκων, τὸν πάντα λόγον Γεωργίῳ φράζει, ἐνταῦθα τότε διατριβὴν ἔχοντι, οὗ δὴ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην, ἅτε Περσῶν ἀναπείσαντος τοὺς ἐν τῷ Σισαυράνων πολιορκουμένους φρουρίῳ σφᾶς αὐτοὺς ἐνδοῦναι Ῥωμαίοις. Γεώργιος οὖν ἐν τοῖς Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν ὁρίοις ἀπαντήσας τῷ πρεσβευτῇ τούτῳ ἔφασκεν οὐ κατὰ πρεσβείαν τὰ ποιούμενα εἶναι, καὶ οὔ ποτε Πέρσας τοσούτους τὸ πλῆθος ἐν πόλει Ῥωμαίων αὐλίσασθαι. Χρῆν γὰρ τοὺς μὲν ἄλλους ἅπαντας ἐν χωρίῳ Ἀμμώδιος ἀπολιπεῖν, αὐτῷ δὲ ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐς πόλιν Δάρας ἐσιτητὰ εἶναι. Ὁ μὲν οὖν Ἰσδιγούσνας ἠγανάκτει τε καὶ δυσφορουμένῳ ἐῴκει, ἅτε περιυβρισμένος οὐ δέον, καίπερ ἐπὶ πρεσβείᾳ παρὰ τὸν Ῥωμαίων βασιλέα στελλόμενος. Γεώργιος δέ οἱ οὐ προσέχων τὸν νοῦν ἠγριωμένῳ διεσώσατο τὴν πόλιν Ῥωμαίοις. ξὺν γὰρ ἀνδράσιν εἴκοσι μόνοις τῇ πόλει τὸν Ἰσδιγούσναν ἐδέξατο.

8 Ταύτης οὖν τῆς πείρας ἀποτυχὼν ὁ βάρβαρος οὗτος ὡς πρεσβεύων ἐς Βυζάντιον ἦλθε, τήν τε γυναῖκα καὶ θυγατέρας ἐπαγόμενος δύο (τοῦτο γὰρ ἦν αὐτῷ τὸ παραπέτασμα τοῦ ξυνεληλυθότος ὁμίλου), τῷ τε βασιλεῖ ἐς ὄψιν ἥκων ἀμφὶ μὲν τῶν σπουδαίων τινὶ οὐ μέγα οὐ μικρὸν ἴσχυσεν εἰπεῖν, καίπερ οὐχ ἧσσον ἢ μῆνας δέκα κατατρίψας ἐν Ῥωμαίων τῇ γῇ. Τὰ μέντοι δῶρα παρὰ Χοσρόου, ᾗπερ εἴθισται, καὶ γράμματα βασιλεῖ ἔδωκε, δι´ ὧν ὁ Χοσρόης Ἰουστινιανὸν βασιλέα σημῆναι ἠξίου εἴ οἱ τὸ σῶμα ὑγιείας πέρι ὡς ἄριστα ἔχοι. Τοῦτον μέντοι τὸν Ἰσδιγούσναν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς μάλιστα πρέσβεων ἁπάντων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν ξύν τε πολλῇ φιλοφροσύνῃ εἶδε καὶ διὰ τιμῆς ἱκανῶς ἤγαγεν. Ὥστε καὶ, ἡνίκα δὴ αὐτὸν ἑστιῴη, Βραδούκιον, ὅσπερ αὐτῷ ἑρμηνεὺς εἵπετο, ξὺν αὐτῷ ἐπὶ τῆς στιβάδος κατέκλινε, πρᾶγμα πώποτε οὐ γεγονὸς πρότερον ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου. ἑρμηνέα γὰρ οὐδὲ τῶν τινι καταδεεστέρων ἀρχόντων, μή τί γε δὴ βασιλεῖ ὁμοτράπεζον γεγονότα οὐδείς ποτε εἶδεν. Ἀλλὰ καὶ μεγαλοπρεπέστερον ἢ κατὰ πρεσβευτὴν τὸν ἄνδρα τοῦτον ἐδέξατό τε καὶ ἀπεπέμψατο, καίπερ ἐπ´ οὐδενὶ ἔργῳ τὴν πρεσβείαν, ὥσπερ μοι εἴρηται, πεποιημένον. ἢν γάρ τις τάς τε δαπάνας διαριθμήσαιτο καὶ τὰ δῶρα, ὅσα ἐνθένδε κεκομισμένος Ἰσδιγούσνας ἀπιὼν ᾤχετο, πλέον αὐτὰ κατατείνοντα ἢ ἐς χρυσοῦ κεντηνάρια δέκα εὑρήσει. Τὰ μὲν οὖν τῆς ἐς Δάρας πόλιν ἐπιβουλῆς τῷ Χοσρόῃ ἐς τοῦτο ἐτελεύτα.

CHAPITRE XXVIII.

1. Mort de Juste et de Veranus. 2. Marcel et Constantinien leur succèdent. 3. Ils sont envoyés. en ambassade vers Chosroes. 4. Guerre, particulière entre Alamondare et Aréthas. 5.  Desseins de Chosroes sur la Colchide. 6. Antipathie entre les Laziens et les Perses. 7. Isdigune fait une entreprise sur la ville de Dara. 8. Il va en ambassade à Constantinople.

1.  Environ le même temps moururent deux capitaines de l'armée romaine, Juste, neveu de l'Empereur, et Peranius Ibérien. L'un de maladie, l'autre d'une chute, qu'il fit en allant à la chasse.

2. Justinien en nomma deux autres en leur place; Marcel qui était aussi son neveu du côté de sa sœur et qui était dans la première fleur de la jeunesse, et Constantinien, qui un peu auparavant avait été avec Sergius en ambassade vers Chosroes.

3. L'Empereur les choisit encore tous deux incontinent après, pour aller conférer avec ce Prince touchant la paix. Ils le rencontrèrent dans l'Assyrie proche de Séleucie et de Ctésiphon, deux villes qui ne sont séparées que par le Tigre, et qui furent autrefois bâties par les Macédoniens, qui après la mort d'Alexandre le Grand régnèrent sur les Perses, et sur d'autres nations voisines. Quand ces deux ambassadeurs eurent été admis en la présence de Chosroes, ils le prièrent de restituer ce qu'il avait usurpé dans la Lazique, et de conclure la paix. Il répondit que l'on ne pouvait parvenir à la paix que par une trêve, durant laquelle les deux nations auraient la liberté de se visiter, et le loisir de terminer leurs différends ; mais que pour faire la trêve, il désirait que l'on lui donnât de l'argent, et que l'on lui envoyât un médecin nommé Tribun, pour demeurer quelque temps auprès de lui. Ce médecin l'avait guéri un peu auparavant d'une fâcheuse maladie, et pour cette raison il lui était fort cher. L'Empereur le lui envoya avec deux mille marcs d'argent, et ainsi la paix fut conclue pour cinq ans en la dix-neuvième année du règne de Justinien.

4. Peu de tems après Aréthas et Alamondare firent la guerre l'un contre l'autre, sans que les Perses ni les Romains y prissent de part. Alamondare ayant pris un des fils d'Aréthas, comme il faisait paître les chevaux, il le sacrifia à Vénus, ce qui fit voir très manifestement que jamais Aréthas n'avait favorisé le parti des Perses. Ils donnèrent quelque tems après une bataille générale, où ce dernier eut de l'avantage, et fit palier un grand nombre de ses ennemis au fil de l'épée ; et il s'en fallut peu qu'il ne fit prisonniers les deux fils d'Alamondare. Voilà le succès de la guerre qui s'était émue entre ces deux Princes des Sarrasins.

5. Comme Chosroes avait dessein de peupler le pays de colonies de Peses, et d'en ôter les originaires, il choisit ces deux hommes pour l'exécuter Il espérait tirer beaucoup de commodités de la possession paisible de la Colchide, dont il venait de faire la conquête. Et il s'imaginait en retenir plus aisément les Ibériens dans l'obéissance, parce qu'ils n'auraient plus de voisins qui pussent les protéger dans une révolte. Depuis que les premiers, et les plus considérables de cette nation eurent pris avec leur Roi Gyrgène le parti des Romains, comme je l'ai raconté dans le premier livre de cette Histoire, les Perses ne leur avaient plus permis de s'assembler pour élire un Roi; et le commandement et l'obéissance dont ces deux nations avaient respectivement usé, avaient toujours été accompagnés de soupçons, et de défiances. On ne doutait nullement que les Ibériens n'eussent de grands sujets de mécontentement, et qu'ils ne les fissent éclater quand ils en auraient l'occasion. Il ajoutait que la Perse ne serait plus exposée à l'avenir aux courses des Huns et qu'au contraire il se servirait d'eux pour faire le dégât sur les terres des Romains. Que la Lazique lui servirait comme d'un boulevard, pour arrêter l'inondation des Barbares qui habitent le Caucase-, mais surtout que par le moyen de cette Province, il lui serait aisé de courir, tant par terre que par mer, toutes celles qui bordent le Pont-Euxin, de réduire à son obéissance les Cappadociens, les Galates, et les Bithyniens, et enfin d'entrer jusques dans Constantinople Voilà les raisons qui lui faisaient souhaiter de se rendre maître de la Lazique, et qui l'empêchaient  de se fier aux Laziens.

6. Il est certain que ce peuple avait toujours eu une grande aversion pour la domination des Perses depuis que les Romains étaient sortis de leur pays. En effet la vie des Perses est extrêmement dure et incommode, et il est impossible aux autres nations de s'accommoder à leurs lois. Les Laziens ne peuvent moins accorder avec eux que tous les autres, touchant les mœurs et la Religion. Les Laziens font profession de la Religion chrétienne, au lieu que les Perses sont dans les superstitions du Paganisme. De plus,  il n'y a dans la Lazique ni sel, ni vin, ni blé, ni autres fruits propres à la nourriture des hommes. Ils reçoivent des Romains toutes les provisions dont ils ont besoin. Elles leur viennent par mer, et au lieu de les payer en argent, ils donnent des peaux, des esclaves, et d'autres marchandises en échange. Ils ne pouvaient souffrir, sans un extrême déplaisir, de se voir privés des commodités que leur apportait ce commerce. Chosroes, qui n'ignorait pas leurs sentiments, avait envie de prévenir les efforts qu'ils pourraient faire pour secouer le joug de sa puissance. Mais après avoir longtemps pensé aux moyens de s'assurer contre leurs soulèvements, il jugea qu'il n'y en avait point de plus propre, que de se défaire au plutôt du Roi Gubaze, de transporter la nation, et d envoyer d'autres hommes pour habiter le pays.

7. Quand il eut pris cette résolution, il fit semblant de dépêcher Isdigune en ambassade à Constantinople, et il choisit cinq cents hommes des plus braves de son armée, qu'il lui donna pour l'accompagner. Il leur commanda lors qu'ils seraient dans la ville de Dara , de loger en différentes maisons, de mettre le feu durant la nuit, et pendant que les Romains s'occuperaient à l'éteindre, d'ouvrir les portes à une armée qu'il avait donné charge au gouverneur de Nisibe de tenir secrètement prête pour cette entreprise. Il croyait ce moyen assuré pour rendre ses gens maîtres de la ville, et pour passer ceux de dedans au fil de l'épée. Mais un certain Romain, qui savait le décret de l'entreprise et qui avait suivi quelque temps auparavant le parti des Perses, l'alla découvrir à George qui demeurait  à Dara, et qui, ainsi que je l'ai raconté, avait persuadé aux Perses, de rendre le fort de Sisaurane. Ce George vint sur la frontière au devant de l'ambassadeur et lui représenta que ce n'était pas la coutume de marcher avec une suite si nombreuse,  et le pria de laisser la plus grande partie de son monde à Amodion.  Isdigune témoigna une grande colère, comme si on lui eût fait un insigne affront, de vouloir retrancher le train nécessaire à sa dignité d'ambassadeur du Roi de Perse. Mais George méprisa les emportements, et conserva la Ville de Dara, en n'y recevant que vingt personnes de la suite d'Isdigune.

8. Ce Barbare ayant manqué son entreprise, continua son voyage à Constantinople, où il mena sa femme et ses deux filles, qui lui servaient de prétexte pour avoir une si grande suite. Quand il fut devant Justinien, il ne lui parla d'aucune affaire sérieuse, grande, ou petite, durant dix mois. Il lui donna seulement des présents de la part de Chosroes, et des lettres qui ne contenaient que des compliments sur sa santé. Justinien lui fit des honneurs, qu'il n'avait jamais fais à pas un autre ambassadeur. Lorsqu'il le traitait, il faisait asseoir à sa table son Interprète, qui se nommait Bradaxion, de quoi jusqu'alors il n'y avait point eu d'exemple, jamais aucun interprète ne s'étant mis à table avec le moindre magistrat, bien moins avec l'Empereur. Enfin Isdigune fut reçu avec une magnificence et un éclat tout-à-fait extraordinaire. Si l'on comptait exactement les frais de la réception avec les présents qu'il en remporta, il se trouveront que la dépense en monterait pour le moins à mille marcs d'or. Voilà où se termina le dessein que Chosroes avait fait sur la ville de Dara.

 

 

 

 

 

[2,29] 1 Ἔς τε Λαζικὴν πρῶτα μὲν ξύλα παμπληθῆ ἐς νηῶν ποίησιν ἐπιτηδείως ἔχοντα ἔπεμψεν, οὐδενὶ φράσας ἐφ´ ὅτῳ δὴ αὐτὰ πέμψειεν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ μηχανὰς ἐν Πέτρας τῷ περιβόλῳ καταστησόμενος ταῦτα ἔστελλεν. Ἔπειτα δὲ Περσῶν μαχίμους τριακοσίους ἀπολεξάμενος, Φάβριζόν τε, οὗπερ ἀρτίως ἐπεμνήσθην, αὐτοῖς ἐπιστήσας ἐνταῦθα στέλλει, ᾧ δὴ ἐπήγγελλε Γουβάζην ὡς λαθραιότατα διαχρήσασθαι· τὸ γὰρ ἐνθένδε αὐτῷ μελήσειν. Τὰ μὲν οὖν ξύλα ταῦτα ἐπεὶ ἐς Λαζικὴν ἐκομίσθη, κεραυνόβλητα ἐξαπιναίως γενόμενα τετεφρῶσθαι ξυνέβη· Φάβριζος δὲ ξὺν τοῖς τριακοσίοις ἐς Λαζικὴν ἀφικόμενος ἔπρασσεν ὅπως δὴ ἀμφὶ Γουβάζῃ τὰ πρὸς τοῦ Χοσρόου ἐπηγγελμένα ὑποτελοίη. Ἐτύγχανε δὲ τῶν τις ἐν Κόλχοις λογίμων, Φαρσάνσης ὄνομα, τῷ Γουβάζῃ προσκεκρουκὼς ἐς μέγα τέ οἱ ἀπ´ αὐτοῦ ἐμπεπτωκὼς ἔχθος καὶ ὡς ἥκιστα θαρσῶν τῷ βασιλεῖ ἐς ὄψιν ἥκειν. Ὅπερ ἐπεὶ ὁ Φάβριζος ἔγνω, τὸν Φαρσάνσην μεταπεμψάμενος ἐκοινολογεῖτό τε καὶ τὸν ἅπαντα λόγον ἐξενεγκὼν ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἀνθρώπου ὅπη οἱ ἐπιχειρητέα ἐς τὴν πρᾶξιν εἴη. Ἔδοξε τοίνυν σφίσιν ἐπὶ κοινῆς βουλευσαμένοις Φάβριζον μὲν ἐν Πέτρᾳ τῇ πόλει γενέσθαι, μεταπέμψασθαι δὲ Γουβάζην ἐνταῦθα, ὅπως οἱ ἀγγέλλοι ὅσα δὴ βασιλεῖ ἀμφὶ τῷ ξυνοίσοντι Λαζοῖς δοκοῦντα εἴη. Ἀλλ´ ὁ Φαρσάνσης κρύφα τῷ Γουβάζῃ ἐσήμηνε τὰ πρασσόμενα. Διὸ δὴ Γουβάζης παρὰ μὲν Φάβριζον οὐδαμῆ ἦλθεν, ἐκ δὲ τοῦ ἐμφανοῦς ἐς ἀπόστασιν εἶδε. Φάβριζος δὲ Πέρσαις μὲν τοῖς ἄλλοις τοῦ ἐν Πέτρᾳ φυλακτηρίου ἐπιμελεῖσθαι πάσῃ δυνάμει ἐπέστελλε καὶ τὰ ἐς πολιορκίαν ὡς ἀσφαλέστατα ἐξαρτύεσθαι, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς τριακοσίοις ἐπ´ οἴκου ἄπρακτος ἀνεχώρησε.

2 Γουβάζης δὲ ἀνενεγκὼν ἐς Ἰουστινιανὸν βασιλέα τὰ παρόντα σφίσι τῶν μὲν τὰ πρότερα πεπραγμένων Λαζοῖς ἐδεῖτο συγγνώμονα εἶναι, ἀμῦναι δὲ σφίσι δυνάμει τῇ πάσῃ ἀπαλλαξείουσι τῆς Μήδων ἀρχῆς. Οὐ γὰρ κατὰ μόνας δυνήσεσθαι Κόλχους ἀποκρούσασθαι τὴν Περσῶν δύναμιν.

3 Ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἤκουσε, περιχαρὴς γενόμενος ἄνδρας ἑπτακισχιλίους καὶ Δαγισθαῖον ἄρχοντα καὶ Τζάνους χιλίους ἐς ἐπικουρίαν Λαζοῖς ἔπεμψεν. Οἳ δὴ ἐν γῇ τῇ Κολχίδι γενόμενοι ἅμα Λαζοῖς τε καὶ τῷ Γουβάζῃ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἀμφὶ τὸν Πέτρας περίβολον ἐς πολιορκίαν καθίσταντο. Περσῶν δὲ τῶν ἐνταῦθα ὄντων καρτερώτατα ἐκ τοῦ περιβόλου ἀμυνομένων, χρόνον τῇ προσεδρείᾳ πολὺν τετρίφθαι ξυνέβη, ἐπεὶ καὶ τὰ ἐδώδιμα ἐναποθέμενοι σφίσιν οἱ Πέρσαι διαρκῶς ἔτυχον. Τούτοις δὲ ὁ Χοσρόης ξυνταραχθεὶς στρατιὰν πολλὴν ἱππέων τε καὶ πεζῶν ἐπ´ αὐτοὺς ἔστελλεν, οἷς δὴ ἄρχοντα Μερμερόην ἐπέστησεν. Ὧνπερ ὁ Γουβάζης αἰσθόμενος τῷ Δαγισθαίῳ ἐπίκοινα βουλευσάμενος ἐποίει τάδε.

4 Βόας ὁ ποταμὸς ἔξεισιν ἄγχιστά πη τῶν Τζανικῆς ὁρίων ἐν Ἀρμενίοις, οἳ δὴ ἀμφὶ τὸ Φαράγγιον ᾤκηνται. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα ἐν δεξιᾷ ἐπὶ πλεῖστον χωρεῖ, βραχύς τε ἰὼν καὶ πόνῳ οὐδενὶ γινόμενος ἐσβατὸς ἅπασιν ἄχρι ἐς χῶρον, οὗ δὴ ἐν δεξιᾷ μὲν Ἰβήρων τὰ ὅριά ἐστι, καταντικρὺ δὲ τελευτᾷ ὄρος ὁ Καύκασος. Ἐνταῦθα ἔθνη ἄλλα τε πολλὰ καὶ Ἀλανοί τε καὶ Ἀβασγοὶ ᾤκηνται Χριστιανοί τε καὶ Ῥωμαίοις φίλοι ἐκ παλαιοῦ ὄντες, Ζῆχοί τε καὶ μετ´ αὐτοὺς Οὖννοι, οἳ Σάβειροι ἐπικαλοῦνται. Ἐπειδὰν δὲ ὁ ποταμὸς οὗτος ἀφίκηται ἵνα δὴ τοῦ τε Καυκάσου καὶ Ἰβηρίας τὰ ὅριά ἐστιν, ἐνταῦθα ἐπιγινομένων οἱ καὶ ἄλλων ὑδάτων μείζων τε παρὰ πολὺ γίνεται καὶ Φᾶσις ἀντὶ Βόα τὸ ἐνθένδε καλούμενος φέρεται, ναυσίπορος γεγενημένος ἄχρι ἐς τὸν Εὔξεινον καλούμενον πόντον, οὗ δή οἱ καὶ τὰς ἐκβολὰς ξυμβαίνει εἶναι, καὶ αὐτοῦ ἐφ´ ἑκάτερα Λαζική ἐστιν. Ἀλλ´ ἐν δεξιᾷ μὲν ξύμπασα ἐπὶ πλεῖστον ἡ χώρα πρὸς τῶν τῇδε ἀνθρώπων οἰκεῖται μέχρι τῶν Ἰβηρίας ὁρίων. Κῶμαί τε γὰρ αἱ Λαζῶν πᾶσαι τοῦ ποταμοῦ ἐντὸς ἐνταῦθά εἰσι καὶ πολίσματα ἐκ παλαιοῦ σφίσι ταύτῃ πεποίηνται, ἐν τοῖς Ἀρχαιόπολις, ἐχυρωτάτη οὖσα, Σεβαστόπολίς τε ἐνταῦθα καὶ τὸ Πιτιοῦντος φρούριόν ἐστι Σκάνδα τε καὶ Σαραπανὶς πρὸς τοῖς Ἰβηρίας ὁρίοις. Πόλεις μέντοι ἀξιολογώταται ἐνταῦθά εἰσι Ῥοδόπολις καὶ Μοχήρησις. Τοῦ δὲ ποταμοῦ ἐν ἀριστερᾷ Λαζικῆς μὲν τὰ ὅριά ἐστι μέχρι ἐς ἡμέρας ὁδὸν εὐζώνῳ ἀνδρὶ, ἔρημον δὲ ξυμβαίνει ἀνθρώπων τὴν χώραν εἶναι. Ταύτην προσοικοῦσι Ῥωμαῖοι τὴν χώραν, οἳ Ποντικοὶ ἐπικαλοῦνται. Ἐν μὲν οὖν τοῖς Λαζικῆς ὁρίοις, ἔνθα δὴ ἄνθρωποι οὐδαμῆ ᾤκηντο, Πέτραν Ἰουστινιανὸς {ὁ} βασιλεὺς τὴν πόλιν ἐν τοῖς κατ´ ἐμὲ χρόνοις ἐδείματο. Οὗπερ Ἰωάννης, ὁ Τζίβος ἐπικαλούμενος, τὸ μονοπώλιον καταστησάμενος, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, αἴτιος τῆς ἀποστάσεως Λαζοῖς γέγονεν. Ἐκ δὲ Πέτρας πόλεως ἰόντι εὐθὺς πρὸς ἄνεμον νότον οἱ Ῥωμαίων ὅροι ἐκδέχονται, χωρία τε πολυάνθρωπα ἐνταῦθά ἐστι, τό τε Ῥιζαῖον καλούμενον καὶ Ἀθῆναι ἄλλα τε ἄττα μέχρι Τραπεζουντίων. Ἡνίκα μὲν οὖν ἐπηγάγοντο Χοσρόην Λαζοὶ Βόαν ποταμὸν διαβάντες τόν τε Φᾶσιν ἐν δεξιᾷ ἔχοντες ἐς Πέτραν ἦλθον, τῷ μὲν λόγῳ προνοήσοντες ὡς μὴ χρόνῳ τε καὶ πόνῳ πολλῷ διαπορθμεύεσθαι ἀναγκάζωνται ποταμὸν Φᾶσιν, οὐ βουλόμενοι δὲ τὰ σφέτερα οἰκία Πέρσαις ἐνδείκνυσθαι. Καίτοι δύσοδος πανταχόθι Λαζική ἐστιν ἐντός τε καὶ ἐκτὸς ποταμοῦ Φάσιδος. Σκόπελοι γὰρ ὑπερφυεῖς ἐφ´ ἑκάτερα τῆς χώρας ὄντες στενωποὺς ἐπὶ μακρότατον ἐνταῦθα ποιοῦνται· κλεισούρας ἑλληνίζοντες τὰς τοιαύτας ὁδοὺς Ῥωμαῖοι καλοῦσιν. Ἀλλ´ ἐπεὶ τότε Λαζικὴ ἀφύλακτος ἐτύγχανεν οὖσα, ῥᾷστα δὴ ἐν Πέτρᾳ ξὺν τοῖς ἡγεμόσι Λαζοῖς ἐγένοντο Πέρσαι.

5 Νῦν δὲ ὁ Γουβάζης μαθὼν τὴν Περσῶν ἔφοδον τῷ Δαγισθαίῳ ἐπέστελλε πέμψαι μέν τινας, οἳ φυλάξουσι τὸν στενωπὸν ἰσχυρότατα, ὃς ἐκτὸς Φάσιδος ποταμοῦ ἐστι, τὴν μέντοι προσεδρείαν ὡς ἥκιστα λύειν, ἕως τήν τε Πέτραν καὶ Πέρσας τοὺς ἐνταῦθα ἐξελεῖν δύνωνται. Αὐτὸς δὲ παντὶ τῷ Κόλχων στρατῷ ἐς τὰ Λαζικῆς ἔσχατα ἦλθεν, ὡς τὸν ἐνταῦθα στενωπὸν διαφυλάξων δυνάμει τῇ πάσῃ. Ἐτύγχανε δὲ πολλῷ πρότερον Ἀλανούς τε καὶ Σαβείρους ἐς ξυμμαχίαν ἐπαγόμενος, οἵπερ ὡμολόγησαν κεντηναρίων τριῶν οὐχ ὅσον ἀδῄωτον Λαζοῖς ξυμφυλάξειν τὴν γῆν, ἀλλὰ καὶ Ἰβηρίαν οὕτω καταστήσεσθαι ἀνδρῶν ἔρημον ὡς μηδὲ Πέρσαις ἐνθένδε τὸ λοιπὸν ἰέναι δυνατὰ ἔσεσθαι. Ταῦτά τε σφίσι τὰ χρήματα βασιλέα Γουβάζης ὑπέσχετο δώσειν. Αὐτὸς μὲν οὖν ἀνενεγκὼν ἐς βασιλέα Ἰουστινιανὸν τὰ ξυγκείμενα τοῖς τε βαρβάροις τὰ χρήματα ταῦτα ἱκέτευε πέμπειν καὶ Λαζοῖς ἄγαν κεκακωμένοις παραψυχὴν προέσθαι τινά. Ἔφασκε δὲ καί οἱ αὐτῷ τὸ δημόσιον τὰς συντάξεις ὀφείλειν ἐνιαυτῶν δέκα, ἐπεὶ ἐν τοῖς σιλεντιαρίοις ἐν παλατίῳ τασσόμενος οὐδὲν κεκομισμένος ἐνθένδε εἴη, ἐξ οὗ δὴ ἐς γῆν τὴν Κολχίδα Χοσρόης ἦλθε. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς ἐπιτελέσειν μὲν διενοεῖτο τὴν αἴτησιν, ἐπιγενομένης δέ οἱ ἀσχολίας τινὸς οὐκ ἔπεμψε τῷ καθήκοντι χρόνῳ τὰ χρήματα. Γουβάζης μὲν οὖν ταῦτα ἐποίει.

6 Δαγισθαῖος δὲ (ἦν γάρ τις νεανίας πόλεμόν τε διενεγκεῖν Μηδικὸν οὐδαμῆ ἀξιόχρεως) τοῖς παροῦσιν οὐκ ἐπιτηδείως ἐχρῆτο. Δέον οὖν ἀμέλει τὸ πλεῖστον τοῦ στρατοῦ ἐς τὸν στενωπὸν στεῖλαι, τάχα δ´ ἄν που καὶ αὐτὸν τῷ ἔργῳ τούτῳ παραγενέσθαι, ἐς ἑκατὸν ἄνδρας, ὥσπερ τι πάρεργον διαχειρίζων, ἔπεμψε μόνους· αὐτὸς δὲ Πέτραν πολιορκῶν παντὶ τῷ στρατῷ οὐδὲν ἤνυσε, καίπερ τῶν πολεμίων ὀλίγων ὄντων. Κατ´ ἀρχὰς μὲν γὰρ οὐχ ἥσσους ἢ πεντακόσιοι καὶ χίλιοι ἦσαν, πρὸς Ῥωμαίων δὲ καὶ Λαζῶν ἐν χρόνῳ πολλῷ τειχομαχούντων βαλλόμενοί τε καὶ ἀρετὴν ἐπιδεικνύμενοι μάλιστα πάντων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, θνήσκουσί τε πολλοὶ καὶ σφίσιν ἐς ὀλίγους κομιδῆ ἀποκεκρίσθαι ξυνέπεσε.

Πέρσαι μὲν οὖν ἐς ἀπόγνωσίν τε καὶ ἀπορίαν ἐμπεπτωκότες ἡσυχῆ ἔμενον, Ῥωμαῖοι δὲ ἀμφὶ τὸ τεῖχος διώρυχα ἐν χώρῳ ὀλίγῳ πεποίηνται, ὅ τε ταύτῃ περίβολος εὐθὺς ἔπεσεν. Ἀλλὰ ξυνέβη τούτου δὴ τοῦ χώρου ἐντὸς οἴκημα εἶναι οὐδὲν τοῦ περιβόλου διεστηκὸς, ὃ δὴ ἐξικνεῖτο ἐς τὸ πεπτωκὸς ἐφεξῆς ὅλον· καὶ ἀντὶ τοῦ τείχους πολιορκουμένοις γενόμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ οὐδέν τι ἧσσον αὐτοὺς καθίστη. Ὅπερ Ῥωμαίους ξυνταράξαι οὐδαμῆ ἔσχεν. Εὖ γὰρ εἰδότες ὡς αὐτὸ δὴ τοῦτο ἑτέρωθι ἐργαζόμενοι τὴν πόλιν ῥᾷστα αἱρήσουσιν, εὐέλπιδες πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἐγένοντο. Διὸ δὴ ὁ Δαγισθαῖος βασιλεῖ μὲν τὰ ξυνενεχθέντα ἐδήλου, ἆθλα δέ οἱ τῆς νίκης ἐν παρασκευῇ εἶναι προὐτείνετο, σημήνας ὅσοις δὴ αὐτόν τε καὶ τὸν ἀδελφὸν τὸν αὐτοῦ χρῆν βασιλέα δωρήσασθαι· Πέτραν γὰρ αἱρήσειν οὐ πολλῷ ὕστερον. Πέρσαι μὲν οὖν Ῥωμαίους τε καὶ Τζάνους καρτερώτατα τειχομαχοῦντας παρὰ δόξαν ὑφίσταντο, καίπερ ὀλίγοι ἀπολελειμμένοι ἐς ἄγαν. Ἐπεὶ δὲ Ῥωμαῖοι τειχομαχοῦντες οὐδὲν ἤνυον, ἐπὶ τὸ διορύσσειν αὖθις ἐτράποντο. Ἐς τόσον τε τοῦ ἔργου τούτου ἀφίκοντο, ὡς μηκέτι ἐπ´ ἐδάφους τὰ τοῦ περιβόλου θεμέλια εἶναι, ἀλλ´ ἐπὶ κενοῦ ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἑστάναι, πεσούμενα, ὡς τὸ εἰκὸς, αὐτίκα δὴ μάλα. Καὶ εἰ μὲν Δαγισθαῖος εὐθὺς ἤθελε πῦρ τοῖς θεμελίοις ἐνάψαι, οἶμαι εὐθυωρὸν σφίσι τὴν πόλιν ἁλῶναι· νῦν δὲ τὰς ἐκ βασιλέως καραδοκῶν ἐλπίδας μέλλων τε ἀεὶ καὶ τρίβων τὸν χρόνον ἡσυχῆ ἔμενε. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ ἐπράσσετο τῇδε.

CHAPITRE XXIX.

1. Chosroes fait résolution de bâtir des vaisseaux dans la Lazique, et de se défaire de Gubaze,  2. Ce Roi découvre le piège qui lui avait été tendu et et implore la protection des Romains. 3. Justinien lui envoie une armée de huit mille hommes commandés par Dagistée, qui assiège Pétra.  4. Description de la Lazique. 5.. Vigilance de Gubaze. 6. Imprudence de Dagistée.

1.  Chosroes envoya dans la Lazique quantité de bois propre à bâtir des vaisseaux, sans dire à quoi il le voulait employer, et faisant seulement courir le bruit qu'il avait dessein de s'en servir aux fortifications de Pétra. Il choisit ensuite parmi les troupes trois cents des plus braves hommes qui y fussent, qu'il envoya au même lieu sous la conduite de Fabrize, de qui nous avons ci-devant parlé , et à qui il donna un ordre secret de se défaire de Gubaze, ajoutant qu'il aurait soin du reste. Aussitôt que ce bois eut été apporté dans la Lazique, il y fut réduit en cendres par le feu du Ciel. Quand Fabrize y fut arrivé avec les trois cents hommes, il songea à exécuter l'ordre qu'il avait reçu contre Gubaze. Pour cet effet, ayant appris qu'il y avait parmi les Colques un homme de qualité, nommé Barzanze, qui étéit tombé dans les mauvaises grâces de Gubaze, et qui n'osait plus se présenter devant lui, il l'envoya quérir pour lui découvrir son dessein, et lui demander conseil. Après avoir conféré ensemble, ils jugèrent que le meilleur moyen était que Fabrize fit venir Gubaze à Pétra, pour lui communiquer les résolutions que Chosroes avaitt prises pour le bien des Laziens. Mais en même temps Barzanze alla découvrir à Gubaze l'entreprise qui se tramait contre là vie ; de sorte qu'au lieu d'aller trouver Fabrize à Pétra, il ne songea plus qu'à se séparer des Perses. Fabrize recommanda aux habitants de Pétra de faire bonne garde, et d'apprêter tout ce qui était nécessaire pour soutenir le siège. Puis il s'en retourna avec ses trois cents hommes sans avoir rien fait.

2. Gubaze fit savoir à Justinien l'état de ses affaires, et le supplia de lui pardonner le passé et de le protéger à l'avenir contre les violences des Perses, dont il était résolu à secouer le joug.

3. L'Empereur fort aise de cette nouvelle dépêcha sept mille Romains, et mille Tzaniens sous la conduite de Dagistée pour le secours des Laziens. Quand leurs forces furent jointes, ils formerait le siège de Pétra, lequel dura longtemps, à cause que la garnison en était forte, et qu'il y avait des provisions en abondance. Chosroes étant dans de grandes inquiétudes à cause de cette nouvelle, envoya Mermeroès au secours avec des troupes de cavalerie et d'Infanterie. Ce que Gubaze ayant appris il tint conseil avec Dagistée, et fit ce que je dirai dans la suite.

4. Le fleuve Boas prend sa source dans le pays des Arméniens, qui habitent Pharangion proche des frontières des Tzaniens, Il coule assez loin du côté de main droite toujours étroit, et .guéable jusqu'aux extrémités de l'Ibérie, et au bout du mont Caucase. Cette contrée est habitée de différentes nations, des Alains, des Abasques, qui sont anciens alliés des Romains et des Chrétiens, des Zéchiens et des Huns surnommés Sabeiriens. En cet endroit ce fleuve s'enfle de divers ruisseaux qu'il reçoit, et quittant le nom de Boas, il prend celui de Phase, et porte de grands vaisseaux jusqu'au Pont-Euxin, où il se décharge, C'est sur ses deux bords qu'est la Lazique. Le côté droit est fort peuplé jusqu'aux frontières de l'Ibérie; et  rempli de diverses villes dont les principales sont Archéopolis, qui est très forte ; Sébastopolis, Rodopolis et Mororisis, outre les forts de Pition, de Scands et de Sarapane. Il n'y a du côté gauche que l'espace du chemin d'une journée, mais cet espace est désert, et n'est habité que par quelques Romains, qui ont été surnommés Pontiques. C'est en cette partie déserte de la Lazique, que Justinien a bâti de nos jours la ville de Pétra, ou Jean surnommé Tzibe, établit, comme nous avons vu, un monople, qui fut cause que les Laziens se séparèrent d'avec les Romains» Quand on va de Pétra vers le Nord, on rencontre aussitôt les frontières de l'Empire, où sont plusieurs villes fort peuplées, comme Résèe, Athènes et Trapézonte. Lorsque les Laziens menèrent Chosroes à Pétra, ils fui firent traverser le fleuve Boas, afin, disent-ils, d'épargner le temps et la peine de passer le Phase : Mais c'était en-effet pour ne pas faire voir aux Perses leur pays et leurs Villes. La Lazique est inaccessible des deux côtés de ce fleuve. Elle est toute pleine de rochers escarpés, et dont les avenues, que les Romains appelant des pas, sont impénétrables. Mais à cause qu'il n'y avait point de troupes, qui gardassent les passages, et que les Laziens servaient de guides, les Perses surmontèrent les difficultés des chemins.

5. Lorsque Gubaze eut reçu la nouvelle, il manda à Dagistée d'envoyer une partie de ses gens pour garder les embouchures des montagnes, qui sont au delà du Phase, et de presser cependant le siège de Pétra. Pour lui il alla avec toutes les troupes à l'autre extrémité de la Lazique, afin d'en défendre les passages,. Un peu auparavant il avait fait alliance avec les Alains et avec les Sabeiriens, qui avaient promis, moyennant trois cents marcs d'or, de garantir la Colchide des courses des Perses, et de désoler de telle sorte l'Ibérie, qu'elle ne pourrait jamais donner de passage à une aimée. Gubaze avait promis de leur faire donner cette somme par l'Empereur. Il le pria donc de l'envoyer, d'accorder quelque soulagement aux Laziens, et de lui payer les gages de la charge de Silenciare, dont il n'avait rien touché depuis dix ans. L'Empereur eut bien souhaité de satisfaire à ces demandes ; mais il fut empêché par les affaires qui lui survinrent, d'envoyer les fortunes, donc on avait besoin. Voilà ce qui concerne Gubaze.

6. A l'égard de Dagistée, il s'acquitta fort mal de son devoir. C'était un jeune-homme tout-à-fait incapable de porter le faix d'une telle guerre , qui au lieu d'aller lui-même s'emparer des places , ou d'y envoyer au moins la meilleure partie de ses troupes, se contenta d'y envoyer une compagnie de cent hommes, comme si ce n'eut été qu'une entreprise de peu d'importance. Il demeura avec une armée entière devant Pétra, et y demeura inutilement, quoiqu'elle fût défendue par fort peu de gens. Il est vrai que la garnison était autrefois de quinze cents hommes, mais. les fréquents. sièges qu'ils avaient soutenus, et les grands exploits qu'ils avaient exécutés, avaient beaucoup diminué leur nombre. Ils étaient donc presque au désespoir et ils n'osaient plus rien entreprendre. Les Romains firent une mine, qui abattit une partie de la muraille , mais une maison,  qui heureusement se trouva derrière, boucha la brèche et couvrit les habitants de même que la muraille faisait autrefois. Les Romains n'en perdirent pas pour cela courage; et comme il leur était aisé de faire une autre mine, ils se tenaient assurés de prendre la Place. Dagistée manda à Constantinople ce qui s'était passé durant le siège-, et donnant des assurances de se rendre bientôt maître de Pétra, il pria de lui préparer la récompense qu'il méritait et fut même si imprudent que d'expliquer ce qu'il croyait mériter. Les Perses, bien que réduits à un petit nombre, soutenaient avec un plus grand courage, que l'on n'aurait jamais pu penser, l'effort des Romains, et des Tzaniens, qui voyant qu'il était impossible d'abattre la muraille, s'avisèrent de la miner ; et y travaillèrent, avec une telle assiduité, que la muraille demeura comme suspendue en l'air ; et si Dagistée y eût mis le feu, il eût pris infailliblement la place. Mais il perdit le temps à attendre ce qu'on lui promettait à la cour. Voilà ce qui se passait dans le camp des Romains.

 

 

 

 

 

[2,30] 1 Μερμερόης δὲ, ἐπεὶ τοὺς Ἰβηρίας ὅρους παντPhase τῷ Μήδων στρατῷ ἤμειψε, πρόσω ἐχώρει, ποταμὸν Φᾶσιν ἐν δεξιᾷ ἔχων· διὰ γὰρ τῶν ἐπὶ Λαζικῆς χωρίων ἰέναι οὐδαμῆ ἤθελε, τοῦ μή τί οἱ ταύτῃ ἐμπόδισμα ὑπαντιάσαι.

2 Πέτραν γὰρ πόλιν καὶ Πέρσας τοὺς ἐνταῦθα διασώσασθαι ἐν σπουδῇ εἶχε, καίτοι καὶ μοῖρά τις τοῦ περιβόλου καταπεπτώκει ἐξαπιναίως. ᾐώρητο γὰρ, ὥσπερ μοι εἴρηται· ἄνδρες τε τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἐς πεντήκοντα ἐθελούσιοι ἐν τῇ πόλει γενόμενοι βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἀνεβόων καλλίνικον. Ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν νεανίας τις Ἀρμένιος γένος, Ἰωάννης ὄνομα, Θωμᾶ υἱὸς, ὅνπερ Γούζην ἐπίκλησιν ἐκάλουν. Οὗτος ὁ Θωμᾶς πολλὰ τῶν ἀμφὶ τὴν Λαζικὴν ὀχυρωμάτων ἐδείματο, βασιλέως οἱ ἐπαγγείλαντος, καὶ τῶν ἐκείνῃ στρατιωτῶν ἦρξεν, ἔμφρων τε βασιλεῖ ἔδοξεν εἶναι. Ὁ μὲν οὖν Ἰωάννης, Περσῶν σφίσιν ἐς χεῖρας ἐλθόντων, πληγεὶς αὐτίκα ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησεν, ἐπεὶ οὐδείς οἱ τῶν ἐκ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἕτερος ἀμύνων ἦλθε· Πέρσης δὲ ἀνὴρ, Μιρράνης ὄνομα, ὅσπερ τοῦ ἐν Πέτρᾳ φυλακτηρίου ἦρχεν, ἀμφὶ τῇ πόλει δείσας, Πέρσαις μὲν πᾶσιν ἐπέστελλε τῆς φυλακῆς ἐς τὸ ἀκριβὲς μάλιστα ἔχεσθαι, αὐτὸς δὲ παρὰ Δαγισθαῖον σταλεὶς θῶπάς τε καὶ ἀπατηλοὺς προὐτείνετο λόγους, οὐδενὶ πόνῳ ὁμολογῶν οὐ πολλῷ ὕστερον ἐνδώσειν τὴν πόλιν. Ταύτῃ τε παρακρούσασθαι ἴσχυσεν, ὡς μὴ ἐς τὴν πόλιν αὐτίκα τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐσιτητὰ εἶναι.

3 Οἱ δ´ {οἱ} ἀμφὶ Μερμερόην ἐπειδὴ ἀφίκοντο ἐς τὸν στενωπὸν, ἐνταῦθα σφίσι τὸ Ῥωμαίων φυλακτήριον ὑπηντίαζον ἐς ἑκατὸν ὄντες, καρτερῶς τε ἠμύνοντο, καPhase τοὺς τῆς εἰσόδου ἀποπειρωμένους ἀνέστελλον. Πέρσαι δὲ οὐδαμοῦ ὑπεχώρουν, ἀλλὰ τοὺς κτεινομένους ἀεPhase ἕτεροι ἐκδεχόμενοι πρόσω ἐχώρουν, παντὶ σθένει τὴν εἴσοδον βιαζόμενοι. Θνήσκουσι μὲν Πέρσαι πλέον ἢ χίλιοι, κτείνοντες δὲ Ῥωμαῖοι ἀπεῖπον, τοῦ τε ὁμίλου σφᾶς βιαζομένου ὑπεχώρησάν τε καὶ ἐς τῶν ἐκείνῃ ὀρῶν τὰς ὑπερβολὰς ἀναδραμόντες ἐσώθησαν.

4 Τῦτα Δαγισθαῖος μαθὼν αὐτίκα τὴν προσεδρείαν διέλυσεν, οὐδὲν τῷ στρατῷ ἐπιστείλας, ἐπὶ Φᾶσιν τε ποταμὸν ἤλαυνε· καί οἱ Ῥωμαῖοι ξύμπαντες εἵποντο, τὰ σφέτερα αὐτῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀπολιπόντες. Πέρσαι δὲ τὰ ποιούμενα κατιδόντες τάς τε πύλας ἀνέῳγον καὶ ἐπεξελθόντες ἀμφὶ τὰς καλύβας τῶν πολεμίων ἦλθον, ὡς τὸ στρατόπεδον ἐξαιρήσοντες. Τζάνοι δὲ (οὐ γὰρ Δαγισθαίῳ ἐπισπόμενοι ἔτυχον) ἐβοήθουν ἐνταῦθα δρόμῳ, τρεψάμενοί τε πόνῳ οὐδενὶ τοὺς πολεμίους πολλοὺς ἔκτειναν. Πέρσαι μὲν οὖν φεύγοντες ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, Τζάνοι δὲ ληισάμενοι τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον εὐθὺ τοῦ Ῥιζαίου ἐχώρησαν. Ἔνθεν δὲ ἐς Ἀθήνας ἐλθόντες διὰ Τραπεζουντίων ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν.

5 Μερμερόης δὲ καὶ ὁ Μήδων στρατὸς ἐνταῦθα ἦλθον ἡμέρᾳ μετὰ τὴν Δαγισθαίου ὑπαγωγὴν ἐνάτῃ· οὗ δὴ ἀπολελειμμένους ἐκ τοῦ Περσῶν φυλακτηρίου τραυματίας μὲν καὶ ἀπομάχους γεγενημένους πεντήκοντα καὶ τριακοσίους εὗρον, ἀκραιφνεῖς δὲ πεντήκοντα κα ἑκατὸν μόνους· οἱ γὰρ ἄλλοι ἅπαντες ἐτεθνήκεσαν. Ὧνπερ τὰ σώματα οἱ περιόντες τοῦ περιβόλου ἐκτὸς οὐδαμῆ ἔρριψαν, ἀλλὰ τῷ τῆς ὀσμῆς δυσώδει ἀποπνιγόμενοι παρὰ δόξαν ἀντεῖχον, ὡς μή τινα ἐς τὸ πολιορκεῖν προθυμίαν τοῖς πολεμίοις, ἅτε τῶν πλείστων ἀπολωλότων σφίσι, παρέχωνται. Ὅ τε Μερμερόης ἐπιτωθάζων δακρύων τε καὶ θρήνων ἀξίαν Ῥωμαίων τὴν πολιτείαν ἔφασκεν εἶναι, οἷς γε δὴ ἐς τοῦτο ἀσθενείας περιεστήκει τὰ πράγματα, ὡς πεντήκοντά τε καὶ ἑκατὸν ἀτειχίστους Πέρσας μηδεμιᾷ μηχανῇ ἐξελεῖν δεδυνῆσθαι. Καὶ τοῦ μὲν περιβόλου ἀνοικοδομήσασθαι ὅσα καταπεπτώκει ἐν σπουδῇ ἐποιεῖτο· ἐπεὶ δὲ οὔτε τίτανον ἐν τῷ παραυτίκα οὔτε τι ἄλλο τῶν ἐς τὴν οἰκοδομίαν ἐπιτηδείων ἐν παρασκευῇ εἶχεν, ἐπενόει τάδε. Θυλάκους λινοῦς, οἷς δὴ Πέρσαι τὰ ἐπιτήδεια σφίσιν ἐσεκομίσαντο ἐς γῆν τὴν Κολχίδα, ψάμμου ἐμπλησάμενος ἐς τῶν λίθων τὴν χώραν ἐτίθετο, οἳ δὴ ἐνταῦθα βαλλόμενοι ἀντὶ τοῦ τοίχου ἐγίνοντο. Καὶ τρισχιλίους μὲν τῶν μαχίμων ἀπολεξάμενος αὐτοῦ εἴασεν, οἷσπερ τὰ ἐδώδιμα οὐκ ἐς χρόνου κατέθετο μῆκος, ἐπιστείλας τοῦ περιβόλου τῆς οἰκοδομίας ἐπιμελεῖσθαι· αὐτὸς δὲ παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ὀπίσω ἀπήλαυνεν. Ἐπεί τέ οἱ ὁδῷ τῇ αὐτῇ ἐνθένδε ἰόντι οὐδεὶς τῶν ἀναγκαίων ἐγίνετο πόρος, ἅπαντα ἐν Πέτρᾳ λιπόντι, ἅπερ ἐπιφερόμενος ἐξ Ἰβηρίας ὁ στρατὸς ἔτυχεν, ἄλλην τινὰ πορείαν ἰέναι διὰ τῶν ταύτῃ ὀρῶν διενοεῖτο, ἵνα δὴ ἀνθρώπους οἰκεῖν ἔμαθεν, ὅπως ληιζόμενοι ἀποζῆν δύνωνται. Ἐν ταύτῃ τῇ πορείᾳ τῶν τις ἐν Λαζοῖς λογίμων, Φούβελις ὄνομα, Πέρσας αὐλιζομένους ἐνήδρευσε, Δαγισθαῖον ἅμα Ῥωμαίων δισχιλίοις ἐπαγόμενος, οἳ δὴ τῶν Περσῶν ἐξ ἐπιδρομῆς ἵππους νέμοντάς τινας ἔκτειναν, ἵππους τε ληισάμενοι δι´ ὀλίγου τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο. Οὕτω μὲν ὁ Μερμερόης τῷ Μήδων στρατῷ ἐνθένδε ᾔει.

6 Ὁ δὲ Γουβάζης, μαθὼν ὅσα δὴ Ῥωμαίοις ἔν τε τῇ Πέτρᾳ καὶ τῷ στενωπῷ ξυνηνέχθη γενέσθαι, οὐδ´ ὣς ἔδεισεν, οὐδὲ τὴν ἐν τῷ κατ´ αὐτὸν στενωπῷ φυλακὴν εἴασεν, ἐνταῦθα σφίσι τὴν κεφαλὴν τῆς ἐλπίδος οἰόμενος εἶναι. Ἐξηπίστατο γὰρ ὡς, ἢν καὶ Ῥωμαίους ἐκτὸς Φάσιδος ποταμοῦ βιασάμενοι Πέρσαι τὸν στενωπὸν διαβῆναι καὶ ἐν Πέτρᾳ γενέσθαι δεδύνηνται, οὐδὲν ἂν ἐνθένδε Λαζῶν τῇ χώρᾳ προστρίψαιντο βλάβος, Φᾶσιν διαβῆναι οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔχοντες, ἄλλως τε κα νηῶν οὐ παρουσῶν σφίσιν. Ὁ γὰρ ποταμὸς οὗτος βάθους μὲν εἴπερ τις ἄλλος ἱκανώτατα ἔχει, εὔρους δὲ ἐπὶ πλεῖστον διήκει. Τῆς μέντοι ῥύμης αὐτῷ τοσοῦτον περίεστιν ὥστε δὴ ἐς τὴν θάλασσαν ἐκβαλὼν ἐπὶ μακρότατον κατὰ μόνας χωρεῖ, οὐδαμῆ ταύτῃ ἐπιμιγνύμενος. Ὕδωρ ἀμέλει πότιμον τοῖς ἐκείνῃ ναυτιλλομένοις ὑδρεύεσθαι πάρεστιν ἐν μέσῳ πελάγει. Κα φυλακτήρια μέντοι τοῦ ποταμοῦ ἐντὸς πεποίηνται πανταχόθι Λαζοὶ, τοῦ μηδὲ ναυσὶ διαπορθμευομένοις τοῖς πολεμίοις ἀπόβασιν ἐς τὴν γῆν εἶναι.

7 Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς Σαβείρων μὲν τῷ ἔθνει τὰ ξυγκείμενα χρήματα ἔπεμψε, Γουβάζην δὲ καὶ Λαζοὺς χρήμασιν ἄλλοις δεδώρηται. Ἐτύγχανε δὲ πολλῷ πρότερον καPhase ἄλλο στράτευμα λόγου ἄξιον ἐς Λαζικὴν πέμψας, οἳ οὔπω ἀφικόμενοι ἐνταῦθα ἔτυχον. Ἦρχε δὲ αὐτῶν Ῥεκίθαγγος ἐκ Θρᾴκης, ἀνὴρ ξυνετός τε καὶ ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Ταῦτα μὲν οὖν ταύτῃ πη εἶχε.

8 Γενόμενος δὲ ὁ Μερμερόης ἐν τοῖς ὄρεσιν, ὥσπερ μοι εἴρηται, Πέτραν ἐνθένδε τῶν ἐπιτηδείων ἐμπιπλάναι ἐν σπουδῇ εἶχεν. Ἐπαρκέσειν γὰρ τῷ ἐνταῦθα φυλακτηρίῳ ἐς τρισχιλίους ὄντι τὰ ἐδώδιμα οὐδαμῆ ᾤετο, ἅπερ εἰσκομισάμενοι ξὺν αὐτοῖς ἔτυχον. Ἀλλ´ ἐπεὶ τὰ ἐν ποσὶ σφίσι γινόμενα μόλις ἀπέχρη ἐς τὴν δαπάνην τῇ στρατιᾷ ταύτῃ, οὐχ ἧσσον ἢ τρισμυρίοις οὖσι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον πέμπειν ἐς τὴν Πέτραν οἷοί τε ἦσαν, λογισάμενος εὕρισκε σφίσιν ἄμεινον εἶναι τὸ μὲν πλέον τοῦ στρατοῦ ἀπαλλάσσεσθαι ἐκ γῆς τῆς Κολχίδος, ὀλίγους δέ τινας ἐνταῦθα μεῖναι, οἳ δὴ ἔμελλον τῶν ἐπιτηδείων, οἷς ἂν ἐντύχοιεν, πολλὰ μὲν ἐς τὸ ἐν Πέτρᾳ φυλακτήριον ἐσκομίζεσθαι, τοῖς δὲ ἄλλοις αὐτοὶ διαρκῶς χρῆσθαι· ἄνδρας οὖν ἐς πεντακισχιλίους ἀπολεξάμενος αὐτοῦ εἴασεν, οἷς δὴ ἄρχοντας ἄλλους τε τρεῖς καὶ Φάβριζον κατεστήσατο. Πλείους γὰρ ἐνταῦθα λείπεσθαι οὔ οἱ ἔδοξεν ἐπάναγκες εἶναι, πολεμίων οὐδαμῆ ὄντων. Αὐτὸς δὲ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς τὴν Περσαρμενίαν ἐλθὼν ἡσύχαζεν ἐν τοῖς ἀμφὶ Δούβιος χωρίοις.

9 Οἱ δὲ πεντακισχίλιοι, ἐπεὶ ἐγγυτέρω τῶν Λαζικῆς ἐσχάτων ἦλθον, παρὰ ποταμὸν Φᾶσιν ἐστρατοπεδεύσαντο ἅπαντες, ἔνθεν τε κατ´ ὀλίγους περιιόντες ἐληίζοντο τὰ ἐκείνῃ χωρία. Ὧν δὴ ὁ Γουβάζης αἰσθόμενος τῷ Δαγισθαίῳ ἐπέστελλε βοηθεῖν ἐνταῦθα σπουδῇ· δράσειν γὰρ σφίσι τοὺς πολεμίους κακόν τι μέγα δυνατὰ ἔσεσθαι. Ὁ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει, παντί τε τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐπίπροσθεν ᾔει, ἐν ἀριστερᾷ ἔχων ποταμὸν Φᾶσιν, ἕως ἐς χῶρον ἀφίκετο ἵνα δὴ οἱ Λαζοὶ ἐστρατοπεδεύοντο ἐν τῇ ἑτέρᾳ τοῦ ποταμοῦ ὄχθῃ. Ἐτύγχανε δὲ ταύτῃ ὁ Φᾶσις διαβατὸς ὢν, ὅπερ Ῥωμαῖοι μὲν καὶ Πέρσαι ἀπειρίᾳ τῶν ἐκείνῃ χωρίων ὡς ἥκιστα ὑπετόπαζον, Λαζοὶ μέντοι ἐξεπιστάμενοι ἐνταῦθα διέβησαν ἐξαπιναίως καὶ ἀνεμίγνυντο τῷ Ῥωμαίων στρατῷ· Πέρσαι δὲ ἄνδρας χιλίους τῶν ἐν σφίσι δοκίμων ἀπολεξάμενοι ἔπεμψαν, ὡς μή τις ἐπὶ τὸ στρατόπεδον κακουργήσων ἴοι. Ὧνπερ δύο ἐπPhase κατασκοπῇ προτερήσαντες καὶ παρὰ δόξαν ἐς τοὺς πολεμίους ἐμπεπτωκότες τὸν πάντα λόγον ἐσήγγειλαν. Διὸ δὴ Ῥωμαῖοί τε καὶ Λαζοὶ τοῖς χιλίοις ἐξαπιναίως ἐπέστησαν, οὐδείς τε αὐτῶν διαφυγεῖν ἔσχεν, ἀλλ´ οἱ μὲν πολλοὶ διεφθάρησαν, τινὰς δὲ αὐτῶν καὶ ζωγρήσαντες οἵ τε ἀμφὶ Γουβάζην καὶ Δαγισθαῖον τό τε μέτρον τοῦ Μήδων στρατοῦ καὶ τὸ τῆς ὁδοῦ μῆκος μαθεῖν ἴσχυσαν, καὶ ὅπη ποτὲ αὐτοῖς τὰ παρόντα ἔχοι. Ἄραντες οὖν παντὶ τῷ στρατῷ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν, διαριθμούμενοι ὅπως πόρρω που τῶν νυκτῶν ἐπιπέσοιεν σφίσι· τετρακισχίλιοι δὲ καὶ μύριοι ἦσαν. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι πολέμιον οὐδὲν ἐν νῷ ἔχοντες μακρόν τινα ὕπνον ἐκάθευδον· τόν τε γὰρ ποταμὸν ἀπόρευτον ᾤοντο εἶναι καὶ τοὺς χιλίους, οὐδενὸς σφίσιν ὑπαντιάσαντος, ἐπὶ μακρότατόν πη ὁδῷ ἰέναι. Ῥωμαῖοι δὲ αὐτοῖς καὶ Λαζοὶ ὄρθρου βαθέος ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες τοὺς μὲν ἔτι ὕπνον αἱρουμένους εὗρον, τοὺς δὲ ἄρτι ἐξ ὕπνου ἐγηγερμένους καὶ γυμνοὺς ἐπὶ τῶν στρωμάτων κειμένους. Διὸ δὴ αὐτῶν οὐδενὶ ἐς ἀλκὴν ἰδεῖν ξυνηνέχθη, ἀλλ´ οἱ μὲν πλεῖστοι καταλαμβανόμενοι ἔθνησκον, τινὰς δὲ καὶ ἐζώγρησαν οἱ πολέμιοι, ἐν τοῖς καὶ τῶν ἀρχόντων ἕνα τετύχηκεν εἶναι, ὀλίγοι δέ τινες ἐν σκότῳ διαφεύγοντες ἐσώθησαν. Τό τε στρατόπεδον Ῥωμαῖοι καὶ Λαζοὶ αἱροῦσι καὶ τὰ σημεῖα πάντα, ὅπλα τε πολλὰ καὶ χρήματα μεγάλα ἐληίσαντο, καὶ ἵππων τε καὶ ἡμιόνων μέγα τι χρῆμα. ἘπPhase μακρότατον δὲ τὴν δίωξιν ποιησάμενοι καὶ Ἰβηρίας πόρρω ἀφίκοντο. Ἔνθα δὴ καὶ ἄλλοις τισὶ Περσῶν ἐντυχόντες πολλοὺς ἔκτειναν. Οὕτω μὲν ἐκ Λαζικῆς Πέρσαι ἀπήλλαξαν, Ῥωμαῖοι δὲ καὶ Λαζοὶ τά τε ἄλλα ἐπιτήδεια καὶ ἄλευρα παμπληθῆ ἐνταῦθα εὑρόντες ἅπαντα ἔκαυσαν ἅπερ ἐξ Ἰβηρίας οἱ βάρβαροι ἐπηγάγοντο, ἐφ´ ᾧ ἐς Πέτραν ἐσκομίσονται. Λαζῶν τε πολλοὺς ἐλίποντο ἐν τῷ στενωπῷ, ὡς μηκέτι Πέρσαις ἐς Πέτραν τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζεσθαι δυνατὰ εἴη, ξύν τε τῇ ἄλλῃ λείᾳ καὶ τοῖς αἰχμαλώτοις ἀνέστρεφον. Καὶ τέταρτον ἔτος ἐτελεύτα Ῥωμαίοις τῆς ἐς Πέρσας ἐκεχειρίας, τρίτον καὶ εἰκοστὸν ἔτος Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντος.

10 Ἰωάννης δὲ ὁ Καππαδόκης ἐνιαυτῷ πρότερον βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἦλθε. Τηνικάδε γὰρ Θεοδώρᾳ τῇ βασιλίδι ἐπεγένετο ἡ τέλειος ἡμέρα τοῦ βίου. Τῶν μέντοι πρόσθεν ἀξιωμάτων ἀνασώσασθαι οὐδ´ ὁτιοῦν ἔσχεν, ἀλλ´ ἐπὶ τῆς ἀκουσίου τιμῆς ἱερεὺς ἔμεινε· καίτοι φάντασμα τῷ ἀνθρώπῳ ἐγεγόνει πολλάκις ὡς εἰς βασιλείαν ἀφίξεται. Φιλεῖ γὰρ τὸ δαιμόνιον, ὅπερ ἐς τοὺς ἀνθρώπους ὡραΐζεσθαι πέφυκεν, ἀπὸ μειζόνων τε καὶ ὑψηλοτέρων ἐλπίδων κρεμᾶν οἷς δὴ οὐκ ἐπὶ στερρᾶς φύσεως τὴν διάνοιαν ἑστάναι ξυμβαίνει. Καὶ τούτῳ γοῦν τῷ Ἰωάννῃ ἄλλας τε πολλὰς τερατολόγοι φαντάσεις ἐς ἀεὶ προὔλεγον καPhase ὡς χρῆν αὐτὸν τὸ τοῦ Αὐγούστου ἀμπίσχεσθαι σχῆμα. Ἦν δέ τις ἱερεὺς ἐν Βυζαντίῳ, Αὔγουστος ὄνομα, ὃς δὴ τῶν κειμηλίων τοῦ τῆς Σοφίας ἱεροῦ φυλακὴν εἶχεν. Ἡνίκα τοίνυν Ἰωάννης ἀποθριξάμενος τῆς ἱερωσύνης ἠξίωτο βίᾳ, οὐ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐσθὴς ἱερεῖ πρέπουσα, τούτου δὴ τοῦ Αὐγούστου, ἐγγύς πη ὄντος, τόν τε φαινόλην καὶ τὸν χιτῶνα ἐνδιδύσκεσθαι πρὸς τῶν τῷ ἔργῳ ἐφεστώτων ἠνάγκαστο, ἐς τοῦτό τε αὐτῷ ἀπεκρίθη, οἶμαι, ἡ πρόρρησις.

CHAPITRE XXX.

1. Mermeroès. va secourir Pétra. 2. Etat du siège. 3. Mermeroès chasse les Romains des pas des montagnes. 4. Dagistée lève le siège. 5.. Mermeroès entre dans Pétra et y donne les ordres nécessaires. 6. Gubaze défend constamment les pas des montagnes. 7. Justinien lui envoie de l'argent.  8. Mermeroès pourvoit à la conservation de Pétra. 9. Grande défaite des Perses. 10 Retour de Jean de Cappadoce à Constantionople, et l'accomplissement de la prédiction qui lui avait été faite.

1. Merméroès ayant passé les montagnes de l'Ibérie, marchait avec son armée le long du Phase. Il n'avait pas voulu aller par le milieu de la Lazique, afin de ne rencontrer qui l'arrêtât, et qui l'empêchât de secourir Pétra.

2. Une partie de la muraille, qui, comme je l'ai dit, avait été minée, tomba tout-à-coup, et au même inftant cinquante volontaires entrèrent  dans la ville, et y proclamèrent Justinien victorieux. Ils avaient à leur tête un jeune Arménien nommé Jean, fils de Thomas, surnommé Guzès, qui ayant acquis dans l'esprit de l'Empereur la réputation d'homme prudent, avait été employé par lui à la fortification et à la défense de diverses places de la Lazique. Ce Jean ayant été blessé par les habitants, et n'ayant point été soutenu par ceux de son parti, s'en retourna dans le camp. Le gouverneur nommé Mirrane, appréhendant qu'elle ne fut emportée d'assaut, donna ordre à ses gens de la défendre courageusement ; et cependant il alla trouver Dagistée, et lui promit avec les plus douces et les plus agréables paroles du monde de la lui rendre, et ainsi il empêcha quelle ne fût prise de force.

3. Quand Mermeroès fut arrivé au pas des montagnes, il trouva les cents Romains qui les gardaient, lesquels le repoussèrent vigoureusement. Les Perses ne cédèrent pas néanmoins, mais ils firent tous les efforts imaginables pour forcer le partage, et substituèrent toujours de nouveaux combattants en la place de ceux qui étaient tués. Il mourut sur le champ plus de mille Perses, et les Romains furent las de tuer. Enfin vaincus par le nombre, ils se retirèrent, et gagnèrent le haut des montagnes.

4. Quand Dagistée en apprit la nouvelle, il quitta le siège, fans en avertir son armée et se retira vers le Phase.. Tous les Romains le suivirent, sans le donner le loisir d'emporter leur bagage. En même-tems les habitants accoururent au camp pour le piller. Mais les Tzaniens, qui n'avaient point suivi Dagistée, les mirent en fuite, en tuèrent plusieurs, et contraignirent les autres de se retirer. Les Tzaniens pillèrent eux-mêmes le camp , allèrent à Rizée, de là à Athènes, et par Trapézonte en leur pays.

5. Mermeroès arriva à Pétree avec son armée neuf jours après la levée du siège. Il y trouva trois cens cinquante soldats blessés, et hors d'état de combattre, et cinquante seulement en état de servir. Tous les autres étaient morts. Ceux qui étaient demeurés, avaient gardé les corps, et avaient mieux aimé en souffrir l'infection avec une patience prodigieuse, que de les jeter dehors, selon leur coutume, et fortifier le courage des assiégeants, en leur faisant voir le nombre des soldats qu'ils avaient perdus. Mermeroès se mit à railler les Romains, et à déplorer la faiblesse pitoyable de leur Empire, de n'avoir pu prendre une place, dont les murailles étaient ruinées, et qui n'étaent défendues que par cent cinquante hommes, Après cela il s'occupa à réparer les brèches qui avaient été faites pendant le siège. Et comme il n'avait ni pierres, ni chaux, il fit remplir les sacs ou l'on avait porté des provisions, et en boucha les ouvertures de la muraille. Il y laissa ensuite trois-mille hommes en garnison avec un peu de vivres, leur commanda de travailler incessamment aux réparations, et s'en retourna avec le reste de son armée. Mais comme il eût manqué lui-même de vivres, s'il s'en fut allé par où il était venu, il prit le chemin des montagnes, ou il avait ouï dire qu'il était ails de faire subsister une armée. Dans ce voyage un homme de qualité d'entre les Laziens, nommé Fubelius, et Dagistée, dresseèrent une embuscade aux Perses, prirent des chevaux qui pouvaient, et mirent ceux qui les gardaient en fuite. Pour Mermeroès,  il s'en retirasfans peine avec ses troupes.

6. Quand Gubaze apprit les disgrâces arrivées aux Romains devant Pétra, et aux pas des montagnes, il n'en perdit par pour cela courage, et n'abandonna pas le passage qu'il gardait. Au contraire il y mit tout ce qui lui restait d'espérance, parce qu'il était assuré, qu'en le conservant, il conservait son Etat et que bien que les Perses eussent conservé la ville de Pétra, et qu'ils eussent forcé le pas de la montagne, néanmoins ils ne pourraient ravager la Lazique, puisqu'ils n'avaient point de vaisseaux pour traverser le Phase. En effet, cette rivière, qui n'est que médiocrement large, est très profonde; mais surtout elle est si rapide, qu'après être entrée dans la mer, elle ne se mêle pas avec elle, et conserve assez longtemps la douceur de son eau. On à bâti plusieurs forts sur le bord qui est du côté des Laziens, afin d'empêcher les descentes.

7. Justinien envoya en ce tems-là aux Sabeiriens l'argent qui leur avait été promis, et des présents à Gubaze, et aux Laziens. Il avait même levé une nouvelle armée pour le secours de la Lazique, mais elle n'y était pas encore arrivée. Elle devait être commandée par un capitaine fort estimé pour la prudence , et pour la valeur, qui se nommait Récitante, et qui était de Thrace. Voilà quelle était alors la face des affaires.

8. Mermeroès ayant gagné les montagnes, il en envoya des convois à Pétra, à cause que les vivres qu'il y avait laissés ne suffisaient pas pour les trois mille hommes de la garnison. Mais comme tout le pays ne pouvait qu'à peine nourrir une armée de trente-mille hommes, et qu'il ne pouvait fournir que très peu de chose à la ville, il jugea qu'il n'y avait point de meilleur expédient, que de retirer de la Colchide la plus grande partie de ses troupes, et de n'y laisser qu'un nombre médiocre de gens, pour faire conduire à Pétra une quantité raisonnable de vivres. Il choisit pour cet effet cinq mille hommes, dont il donna le commandement à Fabrize, et à trois autres capitaines, croyant qu'il était inutile d'en laisser davantage en un lieu où il ne paraissait point d'ennemis. Et pour lui, il se campa dans la Persarménie auprès de Dubio.

9. Quand ces cinq mille hommes furent arrivés aux extrémités de la Lazique, ils campèrent sur le bord du Phase. Gubaze en ayant eu avis, manda à Dagistée d'aller du même côté, et de ne pas perdre une belle occasion d'incommoder l'ennemi. Dagistée suivant cet ordre, fit avancer toutes les troupes le long du Phase, jusqu'à l'opposite de l'endroit où étaient les Laziens. Les Perses ni les Romains ne savaient pas qu'il fût guéable en cet endroit-là, mais les Laziens qui le savaient bien, le traversèrent, et se joignirent aux Romains. Les Perses avaient choisi mille hommes des plus braves de leur armée pour courir la campagne, et pour empêcher que l'on n'approchât du camp. Ceux-ci envoyèrent deux d'entre eux pour découvrir de plus loin ce qui se passait; lesquels étant tombés entre les mains des Romains, ils  apprirent l'état de l'armée des Perses. Les Romains et les Laziens fondirent ensemble sur cette troupe de mille hommes, dont nul ne se put sauver. Plusieurs furent tués, les autres furent pris, et ces derniers découvrirent au vrai les forces des Perses, le nombre des combattants, et les chemins qu'ils avaient tenus. Après cela ils marchèrent au nombre de quatorze mille hommes, et firent leur compte de telle sorte, qu'ils devaient surprendre l'ennemi au milieu de la nuit. Les Perses qui ne croyaient pas que la rivière fût guéable, et qui s'imaginaient que les mille hommes qu'ils avoient envoyés devant, avaient fait beaucoup de chemin sans rencontrer d'ennemis, ne se défiaient d'aucun danger, et dormaient d'un profond sommeil. Ils furent donc surpris, les uns endormis, les autres à demi-éveillés, les autres sans habits, ou sans armes, et presque tous hors d'état de se défendre , ce qui fut cause que plusieurs passèrent par le fil de l'épée, et que les autres furent faits prisonniers. Le camp fut pillé, les enseignes enlevées, et une grande quantité d'argent, d'armes, de mulets et de chevaux emmenés. Les fuyards  furent poursuivis bien avant dans l'Ibérie. Il y eut encore depuis une autre rencontre qui fut aussi fort désavantageuse aux Perses. De cette manière ils fuient entièrement chassés de la Lazique. Les Romains et les Laziens brûlèrent des farines et d'autres provisions, qui avaient été destinées pour la garnison de Pétra, et mirent des compagnies de Laziens au passage de la montagne, pour empêcher que l'on y envoyât d'autres vivres. Le reste des troupes s'en retournèrent avec le butin. Cela arriva dans la quatrième année de la trêve, et dans le vingt-troisième du règne de Justinien.

10. L'année précédente Jean était revenu à Constantinople, où Justinien l'avait rappelé depuis la mort de l'Impératrice Théodora. Il ne put néanmoins le faire rétablir dans ses charges il ne conserva que la Prêtrise qu'il avait reçue contre son gré. Cet homme, avait toujours des visions qu'il arriverait à l'Empire. C'est l'artifice ordinaire des démons, de remplir les esprits faibles de l'espérance des grandeurs qui ont le plus d'éclat dans le monde. Parmi les vaines prédictions que les devins avaient faites à ce Jean , ils l'avaient assuré qu'il serait revêtu de la robe d'Auguste. Il y avait à Constantinople un prêtre nommé Auguste , qui avait la garde des ornements de l'Eglise de sainte Sophie. Quand jean fut rasé, et ordonné malgré lui, on lui mit soutane, et la tunique de ce prêtre, parce qu'il n'avait point d'habit convenable à cette dignité. Ce fut, à mon sens, l'accomplissement de la prédiction.

 

gn="justify" style="text-indent: 30px; margin-left: 10px; margin-right: 10px">