Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

 

LIVRE PREMIER.  chapitres XXI à XXVI

chapitres XI à XX. - livre II

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE PREMIER

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ'.

[1] Ἑρμογένης δὲ τότε, ἐπειδὴ τάχιστα ἡ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ μάχη ἐγένετο, παρὰ Καβάδην ἐπὶ πρεσβείᾳ ἥκων, ἐπέραινεν οὐδὲν τῆς εἰρήνης πέρι, ἧς ἕνεκα ἦλθεν, ἐπεὶ αὐτὸν οἰδαίνοντα ἔτι ἐπὶ Ῥωμαίους εὗρε· διὸ δὴ ἄπρακτος ἀνεχώρησε.

[2] Καὶ Βελισάριος βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἦλθε περιῃρημένος ἣν εἶχεν ἀρχὴν, ἐφ´ ᾧ ἐπὶ Βανδίλους στρατεύσειε. Σίττας δὲ, Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τοῦτο δεδογμένον, ὡς φυλάξων τὴν ἑῴαν ἐνταῦθα ἦλθε. Καὶ Πέρσαι αὖθις στρατῷ πολλῷ ἐς Μεσοποταμίαν, Χαναράγγου τε καὶ Ἀσπεβέδου καὶ Μερμερόου ἡγουμένων σφίσιν, ἐσέβαλον.

[3] Ἐπεί τε αὐτοῖς ἐτόλμα οὐδεὶς ἐς χεῖρας ἰέναι, Μαρτυρόπολιν ἐγκαθεζόμενοι ἐπολιόρκουν, οὗ δὴ Βούζης τε καὶ Βέσσας τεταγμένοι ἐπὶ τῇ φυλακῇ ἔτυχον. Αὕτη δὲ κεῖται μὲν ἐν τῇ Σοφανηνῇ καλουμένῃ χώρᾳ, πόλεως Ἀμίδης τεσσαράκοντά τε καὶ διακοσίοις σταδίοις διέχουσα πρὸς βορρᾶν ἄνεμον· πρὸς αὐτῷ δὲ Νυμφίῳ τῷ ποταμῷ ἐστιν, ὃς τήν τε Ῥωμαίων γῆν καὶ Περσῶν διορίζει. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι τῷ περιβόλῳ προσέβαλλον, οἱ δὲ πολιορκούμενοι κατ´ ἀρχὰς μὲν αὐτοὺς ἀνδρείως ὑφίσταντο, οὐ διὰ πολλοῦ δὲ ἀνθέξειν ἐπίδοξοι ἦσαν. Ὅ τε γὰρ περίβολος ἐπιμαχώτατος ἦν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον καὶ πολιορκίᾳ Περσῶν ῥᾷστα ἁλώσιμος, αὐτοί τε τὰ ἐπιτήδεια οὐ διαρκῶς εἶχον, οὐ μὴν οὐδὲ μηχανὰς οὐδέ τι ἄλλο ἀξιόχρεων καθ´ ὅ τι ἀμύνωνται.

Σίττας δὲ καὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἐς χωρίον μὲν Ἀτταχᾶς ἦλθον, Μαρτυροπόλεως ἑκατὸν σταδίοις διέχον, ἐς τὰ πρόσω δὲ οὐκ ἐτόλμων ἰέναι, ἀλλ´ αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον. Ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἑρμογένης αὖθις ἐπὶ πρεσβείᾳ ἐκ Βυζαντίου ἥκων. Ἐν τούτῳ δὲ τοιόνδε τι ξυνηνέχθη γενέσθαι.

[4] Κατασκόπους ἐκ παλαιοῦ ἔν τε Ῥωμαίοις καὶ Πέρσαις δημοσίᾳ σιτίζεσθαι νόμος, οἳ δὴ λάθρα ἰέναι παρὰ τοὺς πολεμίους εἰώθασιν, ὅπως περισκοπήσαντες ἐς τὸ ἀκριβὲς τὰ πρασσόμενα εἶτα ἐπανιόντες τοῖς ἄρχουσιν ἐσαγγείλωσι. Τούτων πολλοὶ μὲν εὐνοίᾳ, ὡς τὸ εἰκὸς, χρῆσθαι ἐς τοὺς ὁμογενεῖς ἐν σπουδῇ ἔχουσι, τινὲς δὲ καὶ τοῖς ἐναντίοις προΐενται τὰ ἀπόρρητα. Τότε οὖν ἐκ Περσῶν κατάσκοπός τις ἐς Ῥωμαίους σταλεὶς ἐς ὄψιν τε Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἥκων, ἄλλα τε πολλὰ ἐξεῖπεν ἐν τοῖς βαρβάροις πρασσόμενα καὶ ὡς γένος Μασσαγετῶν ἐπὶ τῷ Ῥωμαίων πονηρῷ αὐτίκα δὴ μάλα ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἐξίασιν, ἐνθένδε τε ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν ἰόντες τῷ Περσῶν στρατῷ ἕτοιμοί εἰσιν ἀναμίγνυσθαι. Ὁ δὲ ταῦτα ἀκούσας, πεῖράν τε ἤδη τοῦ ἀνθρώπου ἀληθείας πέρι ἐς αὑτὸν ἔχων, χρήμασιν αὐτὸν ἁδροῖς τισι χαρισάμενος πείθει ἔς τε τὸ Περσῶν στρατόπεδον ἰέναι, ὃ δὴ Μαρτυροπολίτας ἐπολιόρκει, καὶ τοῖς ταύτῃ βαρβάροις ἀγγεῖλαι, ὅτι δὴ οἱ Μασσαγέται οὗτοι χρήμασιν ἀναπεισθέντες τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ μέλλουσιν ὅσον οὔπω ἐπ´ αὐτοὺς ἥξειν. Ὁ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει, ἔς τε τὸ τῶν βαρβάρων στρατόπεδον ἀφικόμενος τῷ τε Χαναράγγῃ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπήγγελλε στράτευμα Οὔννων πολεμίων σφίσιν οὐκ ἐς μακρὰν ἐς τοὺς Ῥωμαίους ἀφίξεσθαι. Οἱ δὲ ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσαν, κατωρρώδησάν τε καὶ ἐπὶ τοῖς παροῦσι διηποροῦντο.

[5] Ἐν τούτῳ δὲ ξυνέβη πονήρως τῷ Καβάδῃ νοσῆσαι τὸ σῶμα, καὶ Περσῶν ἕνα τῶν οἱ ἐν τοῖς μάλιστα ἐπιτηδειοτάτων καλέσας, Μεβόδην ὄνομα, ἐκοινολογεῖτο ἀμφί τε τῷ Χοσρόῃ καὶ τῇ βασιλείᾳ, δεδιέναι τε Πέρσας ἔφασκε μή τι τῶν αὐτῷ βεβουλευμένων ἀλογῆσαι ἐν σπουδῇ ἕξουσιν. Ὁ δέ οἱ τῆς γνώμης τὴν δήλωσιν ἐν γράμμασιν ἀπολιπεῖν ἠξίου, θαρσοῦντα ὡς οὐ μή ποτε αὐτὴν ὑπεριδεῖν τολμήσωσι Πέρσαι. Καβάδης μὲν οὖν ἄντικρυς διετίθετο βασιλέα Χοσρόην Πέρσαις καθίστασθαι. Τὸ δὲ γράμμα ὁ Μεβόδης αὐτὸς ἔγραφε καὶ ὁ Καβάδης αὐτίκα ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο.

[6] Καὶ ἐπεὶ τὰ νόμιμα πάντα ἐπὶ τῇ τοῦ βασιλέως ταφῇ ἐγεγόνει, ὁ μὲν Καόσης τῷ νόμῳ θαρσῶν ἐπεβάτευε τῆς τιμῆς, ὁ δὲ Μεβόδης ἐκώλυε, φάσκων οὐδένα χρῆναι αὐτόματον ἐς τὴν βασιλείαν ἰέναι, ἀλλὰ ψήφῳ Περσῶν τῶν λογίμων. Καὶ ὃς ἐπέτρεπε ταῖς ἀρχαῖς τὴν περὶ τοῦ πράγματος γνῶσιν, οὐδὲν ἐνθένδε ἔσεσθαί οἱ ἐναντίωμα ὑποτοπάζων. Ἐπεὶ δὲ ἅπαντες οἱ Περσῶν λόγιμοι ἐς τοῦτο ἀγηγερμένοι ἐκάθηντο, τὸ μὲν γράμμα ὁ Μεβόδης ἀναλεξάμενος τὴν Καβάδου ἀμφὶ τῷ Χοσρόῃ ἐδήλου γνώμην, ἀναμνησθέντες δὲ τῆς Καβάδου ἀρετῆς ἅπαντες βασιλέα Πέρσαις αὐτίκα Χοσρόην ἀνεῖπον.

Οὕτω μὲν ὁ Χοσρόης τὴν ἀρχὴν ἔσχεν.

[7] Ἐν δὲ Μαρτυροπόλει Σίττας τε καὶ Ἑρμογένης ἀμφὶ τῇ πόλει δειμαίνοντες, ἀμύνειν γὰρ κινδυνευούσῃ οὐδαμῆ εἶχον, ἔπεμψάν τινας ἐς τοὺς πολεμίους, οἳ τοῖς στρατηγοῖς ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

„Λελήθατε ὑμᾶς αὐτοὺς βασιλεῖ τε τῷ Περσῶν καὶ τοῖς τῆς εἰρήνης ἀγαθοῖς καὶ πολιτείᾳ ἑκατέρᾳ ἐμποδὼν οὐ δέον γινόμενοι. Πρέσβεις γὰρ ἐκ βασιλέως ἐσταλμένοι τανῦν πάρεισιν, ἐφ´ ᾧ παρὰ τὸν Περσῶν βασιλέα ἰόντες τά τε διάφορα διαλύσουσι καὶ τὰς σπονδὰς πρὸς αὐτὸν θήσονται· ἀλλ´ ὡς τάχιστα ἐξανιστάμενοι τῆς Ῥωμαίων γῆς ξυγχωρεῖτε τοῖς πρέσβεσι πράσσειν ᾗ ἑκατέροις ξυνοίσειν μέλλει. Ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ὑπὲρ τούτων αὐτῶν καὶ ὁμήρους διδόναι ἄνδρας δοκίμους, ὡς δὴ ἔργῳ οὐκ εἰς μακρὰν ἐπιτελῆ ἔσται.“

Ῥωμαίων μὲν οἱ πρέσβεις τοσαῦτα εἶπον. Ἐτύγχανε δὲ καὶ ἄγγελος ἐκ τῶν βασιλείων ἐς αὐτοὺς ἥκων, ὃς δὴ αὐτοῖς τετελευτηκέναι μὲν Καβάδην ἐσήγγελλε, Χοσρόην δὲ τὸν Καβάδου βασιλέα καταστῆναι Πέρσαις, ταύτῃ τε τὰ πράγματα ᾐωρῆσθαι σφίσι. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοὺς Ῥωμαίων λόγους οἱ στρατηγοὶ ἄσμενοι ἤκουσαν, ἅτε καὶ τὴν Οὔννων ἔφοδον δείσαντες. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν ἐν ὁμήρων λόγῳ εὐθὺς ἔδοσαν Μαρτῖνόν τε καὶ τῶν Σίττα δορυφόρων ἕνα, Σενέκιον ὄνομα· Πέρσαι δὲ διαλύσαντες τὴν προσεδρείαν εὐθυωρὸν τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο. Οἵ τε Οὖννοι οὐ πολλῷ ὕστερον ἐσβαλόντες εἰς γῆν τὴν Ῥωμαίων, ἐπεὶ τὸν Περσῶν στρατὸν ἐνταῦθα οὐχ εὗρον, δι´ ὀλίγου τὴν ἐπιδρομὴν ποιησάμενοι ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν ἅπαντες.

CHAPITRE XXI.

1. Les Romains demandent la paix. 2. Bélisaire est rappelé à Constantinople. 3. Les Perses assiègent la ville de Martyropolis. 4. Justinien gagne par argent un de leurs espions. 5. Cavade fait son testament et meurt. 6. Cosroez lui succède. 7. Les Perses lèvent le siège de Martyropolis.

1. INCONTINENT après la victoire remportée sur les bords de l'Euphrate, Ermogène alla en ambassade vers Cosroez pour lui demander la paix: mais ce fut inutilement, parce que ce prince était encore alors trop irrité contre les Romains.

2. Bélisaire fut rappelé dans ce temps-là même à Constantinople, et choisi pour aller commander l'armée contre les Vandales. Sitta fut envoyé en sa place contre les Perses, qui entrèrent aussi alors dans la Mésopotamie sous la conduite du Charanange, d'Aphebède, et de Mermeroez.

3. Comme il n'y avait point d'ennemis, qui osassent en venir aux mains avec eux, ils mirent le siège devant Martyropolis, où Buzez et Beslas s'étaient renfermés pour la défendre. Cette ville est assise dans une région appelée Saphanène, à deux cens quarante stades d'Amide, du côté du septentrion, sur le fleuve Nympmus, qui fait la séparation des terres des deux nations. Les Perses attaquèrent vigoureusement les assiégés, qui semblèrent d'abord se défendre avec assez de courage ; mais néanmoins de telle sorte, qu'il était aisé de juger que leur résistance ne serait pas de durée, à cause que les murailles étaient faibles, et hors d'état de soutenir une forte batterie. De plus, les habitants manquaient de provisions et de machines. Sitta étant arrivé avec l'armée Romaine dans un lieu nommé Arracas, y campa, et n'osa aller plus avant. L'ambassadeur Ermogène y arriva pareillement. Il se passa cependant une chose dont je ferai ici le récit.

4. C'est une coutume établie parmi les Romains, et parmi les Perses, d'entretenir aux dépens du public des espions, qui aillent découvrir ce qui se passe chez l'ennemi pour en avertir le commandant. La plupart gardent à leurs citoyens l'affection et la fidélité qu'ils leur doivent. D'autres y manquent, et révèlent le secret. Un certain espion des Perses vint trouver Justinien, à qui il déclara tout ce que ces Barbares projetteraient, et lui apprit que les Massagétes étaient prêts de se joindre à eux pour entrer sur les terres des Romains. L'empereur l'ayant interrogé, et ayant reconnu la vérité de ses paroles, le gagna par argent pour l'obliger d'aller dire aux Perses qui assiégeaient Martyropolis, que les Massagètes s'étaient laissé corrompre, et qu'ils tourneraient bientôt leurs armes contre eux. Cette nouvelle s'étant répandue dans leur camp, elle les mit dans un tel détordre, qu'ils ne savaient à quoi se résoudre.

5. Environ le même temps Cavade étant attaqué d'une fâcheuse maladie, envoya quérir un Perse nommé Mébode, en qui il avait une particulière confiance, et s'entretenant avec lui touchant son fils Cosroez, et touchant la succession de son royaume, il lui témoigna d'appréhender que les Perses ne changeassent ce qu'il en avait ordonné. Mébode le pria de lui déposer entre les mains sa dernière volonté, et de s'assurer que ses sujets n'y apporteraient point de résistance. Cavade lui dicta son testament, par lequel il nommait fon fils Cosroez héritier de ses états, et un peu après il mourut.

6. Lorsque la cérémonie de la pompe funèbre fut achevée, Coase voulut se mettre en possession du royaume ; mais Mébode s'y opposa, eh disant qu'il n'était permis à qui que ce fût de s'attribuer de soi-même la souveraine autorité, et qu'il la fallait recevoir par le contentement des grands de l'état. Coase qui se tenait assuré de leurs suffrages demeura d'accord de subir leur jugement. Quand ils furent assemblés, Mébode lut le testament fait en faveur de Cosroez ; et la mémoire de la vertu du testateur, eut tant de pouvoir sur l'esprit de la noblesse, que Cosroez fut proclamé Roi tout d'une voix. Ce fut ainsi que ce prince parvint à la couronne.

7. Pour ce qui est de Martyropolis, Sitta et Ermogène qui craignaient qu'elle ne fût bientôt réduite et qui se trouvaient dans l'impuissance de la secourir, députèrent de leurs gens qui parlèrent de cette sorte aux commandants des ennemis.

Vous ne vous apercevez pas qu'en vous opposant à la paix, vous vous opposez contre votre intention à l'intérêt de votre Roi, et à l'avantage commun des deux nations. Les ambassadeurs nommés par Justinien sont prêts d'arriver pour traiter sur le sujet de nos différents. Retirez-vous donc, s'il vous plaît, de nos terres, afin que la conférence soit libre et tranquille. Nous sommes prêts de vous donner en otage des premiers et des plus considérables de l'Empire, pour vous assurer que l'affaire sera conclue dans peu de jours.

A peine ces envoyés avaient achevé ces paroles, qu'il arriva de Perse un courrier, qui apporta la nouvelle de la mort de Cavade, de l'élection de Cosroez, et du trouble que causait ce changement. Cette nouvelle jointe à la crainte de l'arrivée des Huns, fit résoudre les commandants de l'armée des Perses à accepter les conditions qui leur étaient présentées. Les Romains leur donnèrent à l'heure même en otage Martin, et Sénécius garde de Sitta. Les Perses levèrent le siège, et retournèrent en leur pays. Incontinent après les Huns entrèrent sur les terres des Romains, où n'ayant point trouvé les Perses, ils ne s'y arrêtèrent que très peu de temps.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΒ'.

[1] Αὐτίκα δὲ καὶ Ῥουφῖνός τε καὶ Ἀλέξανδρος καὶ Θωμᾶς ὡς ξὺν Ἑρμογένει πρεσβεύσοντες ἦλθον, παρά τε Περσῶν τὸν βασιλέα πάντες ἀφίκοντο ἐς ποταμὸν Τίγρην. Καὶ αὐτοὺς μὲν Χοσρόης ἐπειδὴ εἶδε, τοὺς ὁμήρους ἀφῆκε. Τιθασσεύοντες δὲ Χοσρόην οἱ πρέσβεις ἐπαγωγά τε πολλὰ ἔλεξαν καὶ Ῥωμαίων ὡς ἥκιστα πρέσβεσι πρέποντα. Οἷς δὴ χειροήθης ὁ Χοσρόης γενόμενος τὴν μὲν εἰρήνην πέρας οὐκ ἔχουσαν δέκα καὶ ἑκατὸν κεντηναρίων ὡμολόγει πρὸς αὐτοὺς θήσεσθαι, ἐφ´ ᾧ δὴ ὁ τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ στρατιωτῶν ἄρχων μηκέτι ἐν Δάρας τὸ λοιπὸν εἴη, ἀλλ´ ἐν Κωνσταντίνῃ τὸν ἅπαντα χρόνον διαγένοιτο, ᾗπερ καὶ τὸ παλαιὸν εἴθιστο· φρούρια δὲ τὰ ἐν Λαζικῇ οὐκ ἔφη ἀποδώσειν, καίπερ αὐτὸς τό τε Φαράγγιον καὶ Βῶλον τὸ φρούριον δικαιῶν πρὸς Ῥωμαίων ἀπολαβεῖν. Ἕλκει δὲ λίτρας τὸ κεντηνάριον ἑκατὸν, ἀφ´ οὗ δὴ καὶ ὠνόμασται. Κέντον γὰρ τὰ ἑκατὸν καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Τοῦτο δέ οἱ δίδοσθαι τὸ χρυσίον ἠξίου, ὡς μήτε πόλιν Δάρας Ῥωμαῖοι καθελεῖν ἀναγκάζωνται μήτε φυλακτηρίου τοῦ ἐν πύλαις Κασπίαις μεταλαχεῖν Πέρσαις. Οἱ μέντοι πρέσβεις τὰ μὲν ἄλλα ἐπῄνουν, τὰ δὲ φρούρια ἐνδιδόναι οὐκ ἔφασκον οἷοί τε εἶναι, ἢν μὴ βασιλέως ἀμφ´ αὐτοῖς πύθωνται πρότερον. Ἔδοξε τοίνυν Ῥουφῖνον μὲν ὑπὲρ τούτων ἐς Βυζάντιον στέλλεσθαι, τοὺς δὲ ἄλλους, ἕως αὐτὸς ἐπανίῃ, μένειν. Καὶ χρόνος ἡμερῶν ἑβδομήκοντα Ῥουφίνῳ ξυνέκειτο ἐς τὴν ἄφιξιν. Ἐπεὶ δὲ ὁ Ῥουφῖνος ἐς Βυζάντιον ἀφικόμενος βασιλεῖ ἀπήγγελλεν, ὅσα Χοσρόῃ ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ δοκοῦντα εἴη, ἐκέλευσε βασιλεὺς κατὰ ταῦτα σφίσι τὴν εἰρήνην ξυνίστασθαι.

[2] Ἀλλ´ ἐν τούτῳ φήμη τις οὐκ ἀληθὴς ἥκουσα ἐς τὰ Περσῶν ἤθη βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἤγγελλεν ὀργισθέντα Ῥουφῖνον κτεῖναι. Οἷς δὴ Χοσρόης ξυνταραχθείς τε καὶ θυμῷ πολλῷ ἤδη ἐχόμενος τῷ παντὶ στρατῷ ἐπὶ Ῥωμαίους ᾔει. Ῥουφῖνος δέ οἱ μεταξὺ ἐπανήκων ἐνέτυχε πόλεως Νισίβιδος οὐ μακρὰν ἄποθεν. Διὸ δὴ αὐτοί τε ἐν τῇ πόλει ταύτῃ ἐγένοντο καὶ, ἐπεὶ τὴν εἰρήνην βεβαιοῦν ἔμελλον, τὰ χρήματα οἱ πρέσβεις ἐνταῦθα ἐκόμιζον. Ἀλλ´ Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τὰ Λαζικῆς φρούρια ξυγκεχωρηκότι μετέμελεν ἤδη, γράμματά τε ἄντικρυς ἀπολέγοντα τοῖς πρέσβεσιν ἔγραφε, μηδαμῶς αὐτὰ προΐεσθαι Πέρσαις. Διὸ δὴ Χοσρόης τὰς σπονδὰς θέσθαι οὐκέτι ἠξίου, καὶ τότε Ῥουφίνῳ ἔννοιά τις ἐγένετο ὡς ταχύτερα ἢ ἀσφαλέστερα βουλευσάμενος ἐς γῆν τὴν Περσῶν τὰ χρήματα ἐσκομίσειεν. Αὐτίκα γοῦν ἐς τὸ ἔδαφος καθῆκε τὸ σῶμα, κείμενός τε πρηνὴς Χοσρόην ἱκέτευε τά τε χρήματα σφίσι ξυμπέμψαι καὶ μὴ ἐπὶ Ῥωμαίους εὐθὺς στρατεύειν, ἀλλὰ ἐς χρόνον τινὰ ἕτερον τὸν πόλεμον ἀποτίθεσθαι. Χοσρόης δὲ αὐτὸν ἐνθένδε ἐκέλευεν ἐξανίστασθαι, ἅπαντά οἱ ταῦτα χαριεῖσθαι ὑποσχόμενος. Οἵ τε γοῦν πρέσβεις ξὺν τοῖς χρήμασιν ἐς Δάρας ἦλθον καὶ ὁ Περσῶν στρατὸς ὀπίσω ἀπήλαυνε.

Καὶ τότε μὲν Ῥουφῖνον οἱ ξυμπρεσβευταὶ δι´ ὑποψίας τε αὐτοὶ ἐς τὰ μάλιστα ἔσχον καὶ ἐς βασιλέα διέβαλλον, τεκμαιρόμενοι, ὅτι δή οἱ ἅπαντα ὁ Χοσρόης ὅσα ἔχρῃζεν αὐτοῦ ἀναπεισθεὶς ξυνεχώρησεν. Ἔδρασε μέντοι αὐτὸν διὰ ταῦτα βασιλεὺς οὐδὲν ἄχαρι.

[3] Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον Ῥουφῖνός τε αὐτὸς καὶ Ἑρμογένης αὖθις παρὰ Χοσρόην ἐστέλλοντο, ἔς τε τὰς σπονδὰς αὐτίκα ἀλλήλοις ξυνέβησαν, ἐφ´ ᾧ ἑκάτεροι ἀποδώσουσιν ὅσα δὴ ἀμφότεροι χωρία ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ἀλλήλους ἀφείλοντο, καὶ μηκέτι στρατιωτῶν τις ἀρχὴ ἐν Δάρας εἴη· τοῖς τε Ἴβηρσιν ἐδέδοκτο ἐν γνώμῃ εἶναι ἢ μένειν αὐτοῦ ἐν Βυζαντίῳ, ἢ ἐς σφῶν τὴν πατρίδα ἐπανιέναι. Ἦσαν δὲ πολλοὶ καὶ οἱ μένοντες καὶ οἱ ἐπανιόντες ἐς τὰ πάτρια ἤθη. Οὕτω τοίνυν τήν τε ἀπέραντον καλουμένην εἰρήνην ἐσπείσαντο, ἕκτον ἤδη ἔτος τὴν βασιλείαν Ἰουστινιανοῦ ἔχοντος. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν τό τε Φαράγγιον καὶ Βῶλον τὸ φρούριον ξὺν τοῖς χρήμασι Πέρσαις ἔδοσαν, Πέρσαι δὲ Ῥωμαίοις τὰ Λαζικῆς φρούρια. Καὶ Δάγαριν δὲ Ῥωμαίοις ἀπέδοσαν Πέρσαι, ἀντ´ αὐτοῦ ἕτερον κεκομισμένοι οὐκ ἀφανῆ ἄνδρα. Οὗτος ὁ Δάγαρις χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ πολλάκις Οὔννους ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσβεβληκότας μάχαις νικήσας ἐξήλασεν· ἦν γὰρ διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Τὰς μὲν οὖν πρὸς ἀλλήλους σπονδὰς τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ἀμφότεροι ἐκρατύναντο.

CHAPITRE XXII.

1. Justinien envoie des ambassadeurs à Cosroez., pour traiter avec lui de la paix. 2. Rufin, l'un de ces ambassadeurs, est dans les bonnes grâces de Cosroez, & en devient suspect à ses vollègues. 3. La paix est conclue, et à quelles conditions.

1. RUFIN, Alexandre et Thomas qui étaient de l'ambassade avec Ermogène, allèrent trouver Cosroez fur le bord du Tigre. Aussitôt qu'il les vit, il rendit les otages. Ces ambassadeurs usèrent de flatteries indignes de leur rang pour adoucir ce prince, et pour obtenir de lui la paix. En la leur accordant, il stipula que l'on lui paierait cent livres d'or, et qu'il retiendrait les forts qu'il avait pris dans la Lazique, bien que les Romains lui restituassent ceux de Pharangion et de Bolon. Il prétendait cette somme d'or en considération de ce qu'il déchargeait les Romains de la démolition de Dara, et de la garde des portes Caspiennes. Les ambassadeurs demeurèrent d'accord de toutes ces conditions, excepté de ce qui concernait la restitution des places : sur quoi ils demandèrent du temps, pour savoir la volonté de l'Empereur. On jugea à propos d'envoyer Rufin à Constantinople pour ce sujet, et de lui accorder pour son voyage soixante et dix jours, durant lesquels les autres ambassadeurs demeureraient en Perse. Quand Rufin eut représenté à Justinien les articles du traité, il les agréa, et consentit à la paix.

2. Dans le même temps il se répandit un faux bruit par la Perse, que l'Empereur avait fait mourir Rufin, dont Cosroez étant extrêmement irrité il fit aussitôt marcher son armée. Mais enfin pour dissiper ce bruit, Rufin vint au devant de lui, et le rencontra auprès de Nisibe, où ils allèrent ensemble, et où les autres ambassadeurs arrivèrent bientôt après avec l'argent qui avait été promis. Cependant Justinien se repentit d'avoir accordé la restitution des forts de la Lazique, et manda à ses ambassadeurs qu'ils n'y consentissent pas. Costoez s'en mit en grande colère, et ne voulait plus entendre parler de paix. Rufin pour sauver l'argent se jeta à ses pieds et le supplia de permettre de le remporter, et de différer au moins pour quelque temps la déclaration de la guerre. Ce Prince le releva, et lui accorda toutes ses demandes. Les ambassadeurs retournèrent ensuite à Dara avec l'argent, et l'armée des Perses se retira. La fidélité de Rufin fut suspecte à ses collègues, qui le mandèrent à Justinien. La facilité avec laquelle il avait obtenu de Cosroez tout ce qu'il avait désiré était l'unique fondement de leur défiance.

3. Ces soupçons ne lui firent point de mal, au contraire il fut renvoyé bientôt après avec Ermogène, et la paix ne tarda guère à être conclue. En voici les conditions.

Que toutes les places qui avaient été prises durant la guerre seraient rendues de part et d'autre. Que la ville de Dara ne serait plus la demeure du gouverneur. Et que les Ibériens auraient la liberté de sortir de Constantinople, ou d'y demeurer.

Quelques-uns y demeurèrent, et d'autres aimèrent mieux se retirer. Ainsi la paix fut faite en la sixième année du règne de Justinien. Les Romains rendirent aux Perses les forts de Pharangion et de Bolon. Leur comptèrent les sommes d'argent dont ils étaient convenus, et reçurent d'eux les châteaux de la Lazique. Il se fit aussi un échange de Dagaris avec un autre excellent homme. Ce fut ce Dagaris qui défit depuis les Huns en plusieurs rencontres, et qui les chassa de l'Empire. Car il était très habile dans la guerre. Telle fut la conclusion de la paix entre Justinien et Cosroez.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ'.

[1] Εὐθὺς δὲ βασιλεῖ ἑκατέρῳ ἐπιβουλὴν γενέσθαι ξυνηνέχθη πρὸς τῶν ὑπηκόων· ὅντινα μέντοι τρόπον, αὐτίκα δηλώσω. Χοσρόης ὁ Καβάδου ἄτακτός τε ἦν τὴν διάνοιαν καὶ νεωτέρων πραγμάτων ἐραστὴς ἄτοπος. Διὸ δὴ αὐτός τε ἀεὶ ἔμπλεως ταραχῆς τε καὶ θορύβων ἐγίνετο καὶ τῶν ὁμοίων τοῖς ἄλλοις ἅπασιν αἰτιώτατος. Ἀχθόμενοι οὖν αὐτοῦ τῇ ἀρχῇ ὅσοι ἐν Πέρσαις δραστήριοι ἦσαν ἕτερον σφίσι βασιλέα καταστήσασθαι ἐκ τῆς Καβάδου οἰκίας ἐν βουλῇ εἶχον. Καὶ (ἦν γὰρ αὐτοῖς πολύς τις πόθος τῆς Ζάμου ἀρχῆς, ἣν δὴ ὁ νόμος αἰτίᾳ τῆς τοῦ ὀφθαλμοῦ λώβης, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἐκώλυε) λογισάμενοι ηὕρισκον σφίσιν αὐτοῖς ἄμεινον εἶναι Καβάδην μὲν τὸν αὐτοῦ παῖδα καὶ τῷ πάππῳ ὁμώνυμον ἐς τὴν ἀρχὴν καταστήσασθαι, Ζάμην δὲ, ἅτε τῷ παιδὶ ἐπίτροπον ὄντα, διοικεῖσθαι ὅπη βούλοιτο τὰ Περσῶν πράγματα. Γενόμενοί τε παρὰ τὸν Ζάμην τό τε βούλευμα ἐξήνεγκαν καὶ προθυμίᾳ πολλῇ ἐγκελευόμενοι ἐς τὴν πρᾶξιν ἐνῆγον. Καὶ ἐπεὶ τὸν ἄνδρα ἡ βουλὴ ἤρεσκεν, ἐς καιρὸν τῷ Χοσρόῃ ἐπιθήσεσθαι διενοοῦντο. Ἔκπυστος δὲ ἡ βουλὴ μέχρι ἐς τὸν βασιλέα γεγενημένη τὰ πρασσόμενα διεκώλυσε. Ζάμην τε γὰρ αὐτὸν ὁ Χοσρόης καὶ τοὺς αὑτοῦ τε καὶ Ζάμου ἀδελφοὺς ἅπαντας ξὺν γόνῳ παντὶ ἄρσενι ἔκτεινε, καὶ Περσῶν τῶν δοκίμων ὅσους τῶν ἐπ´ αὐτῷ βεβουλευμένων ἢ ἄρξαι ἢ μεταλαχεῖν τρόπῳ δὴ ὅτῳ τετύχηκεν. Ἐν τοῖς καὶ Ἀσπεβέδης ἦν ὁ τῆς Χοσρόου μητρὸς ἀδελφός.

[2] Καβάδην μέντοι τὸν Ζάμου υἱὸν αὐτὸς μὲν κτείνειν οὐδαμῆ εἶχεν. Ἔτι γὰρ ὑπὸ χαναράγγῃ τῷ Ἀδεργουδουνβάδῃ ἐτρέφετο. Αὐτῷ δὲ χαναράγγῃ τὸν παῖδα τοῦτον, ὅνπερ ἐθρέψατο, ἐπέστελλε διαχρήσασθαι. Οὔτε γὰρ τῷ ἀνδρὶ ἀπιστεῖν ἐδικαίου οὔτε ἄλλως αὐτὸν βιάζεσθαι εἶχεν. Ὁ μὲν οὖν χαναράγγης, ἐπεὶ τὰς Χοσρόου ἐντολὰς ἤκουσε, περιαλγήσας τε καὶ ἀποκλαύσας τὴν συμφορὰν ἐκοινολογεῖτο τῇ γυναικὶ καὶ Καβάδου τίτθῃ ὅσα οἱ ὁ βασιλεὺς ἐπιστείλειε. Δακρύσασα δὲ ἡ γυνὴ καὶ τῶν γονάτων τοῦ ἀνδρὸς λαβομένη ἔχρῃζε τέχνῃ μηδεμιᾷ Καβάδην κτεῖναι. Βουλευσάμενοι οὖν ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἐλογίσαντο κρυπτόμενον μὲν ὡς ἀσφαλέστατα τὸν παῖδα ἐκτρέφειν, τῷ δὲ Χοσρόῃ κατὰ τάχος σημῆναι ὥς οἱ ὁ Καβάδης ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθείη. Καὶ τῷ τε βασιλεῖ κατὰ ταῦτα ἐσήμαινον τόν τε Καβάδην οὕτως ἀπέκρυψαν, ὥστε τούτου γε παρείχοντο οὐδενὶ αἴσθησιν, ὅτι μὴ Οὐαρράμῃ τε τῷ σφετέρῳ παιδὶ καὶ τῶν οἰκετῶν ἑνὶ, ὃς δὴ αὐτοῖς πιστότατος ἐς τὰ μάλιστα ἔδοξεν εἶναι. Ἐπεὶ δὲ προϊόντος τοῦ χρόνου ἐς ἡλικίαν ὁ Καβάδης ἦλθε, δείσας ὁ χαναράγγης μὴ τὰ πεπραγμένα ἐς φῶς ἄγοιτο, χρήματά τε τῷ Καβάδῃ ἐδίδου καὶ αὐτὸν ἀπαλλαγέντα ἐκέλευε διασώζεσθαι ὅπη οἱ φεύγοντι δυνατὰ εἴη.

[3] Τότε μὲν οὖν Χοσρόην τε καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ταῦτα διαπεπραγμένος ὁ χαναράγγης ἐλάνθανε. Χρόνῳ δὲ ὕστερον ὁ μὲν Χοσρόης ἐς γῆν τὴν Κολχίδα στρατῷ μεγάλῳ ἐσέβαλλεν, ὥς μοι ἐν τοῖς ὄπισθεν λόγοις γεγράψεται. Εἵπετο δὲ αὐτῷ ὁ τούτου δὴ τοῦ χαναράγγου υἱὸς Οὐαρράμης, ἄλλους τε τῶν οἰκετῶν ἐπαγόμενος καὶ ὃς αὐτῷ τὰ ἐς τὸν Καβάδην ξυνεπιστάμενος ἔτυχεν· ἐνταῦθα τῷ βασιλεῖ Οὐαρράμης τὰ ἀμφὶ τῷ Καβάδῃ ἅπαντα ἔφραζε, καὶ τὸν οἰκέτην ἐφ´ ἅπασίν οἱ ὁμολογοῦντα παρείχετο. Ταῦτα ἐπεὶ ὁ Χοσρόης ἔγνω, τῷ τε θυμῷ ἤδη ὑπερφυῶς εἴχετο καὶ δεινὰ ἐποιεῖτο εἰ πρὸς δούλου ἀνδρὸς τοιαῦτα ἔργα πεπονθὼς εἴη, οὐκ ἔχων τε ὅπως οἱ ὑποχείριον τὸν ἄνδρα ποιοίη, ἐπενόει τάδε. Ἡνίκα ἐκ γῆς τῆς Κολχίδος ἐπ´ οἴκου ἀναχωρεῖν ἔμελλε, γράφει τῷ χαναράγγῃ τούτῳ ὅτι δὴ αὐτῷ βεβουλευμένα εἴη παντὶ τῷ στρατῷ ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσβάλλειν, οὐκ ἐν μιᾷ μέντοι τῆς χώρας εἰσόδῳ, ἀλλὰ δίχα ποιησαμένῳ τὸ Περσῶν στράτευμα, ὅπως οἱ ἐντός τε καὶ ἐκτὸς ποταμοῦ Εὐφράτου ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἡ ἐσβολὴ ἔσται. Μιᾷ μὲν οὖν τῆς στρατιᾶς μοίρᾳ ἐς τὴν πολεμίαν αὐτὸν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐξηγήσεσθαι, ἑτέρῳ δὲ οὐδενὶ ἐνδιδόναι τῶν αὐτοῦ δούλων ἴσα τῷ βασιλεῖ ἐν ταύτῃ δὴ τῇ τιμῇ ἔχειν, ὅτι μὴ αὐτῷ χαναράγγῃ τῆς ἀρετῆς ἕνεκα. Δεῖν τοίνυν αὐτὸν μὲν ἐν τῇ ἀποπορείᾳ κατὰ τάχος οἱ ἐς ὄψιν ἐλθεῖν, ὅπως αὐτῷ κοινολογησάμενος ἅπαντα ἐπιστέλλοι ὅσα ξυνοίσειν τῇ στρατιᾷ μέλλοι, τοὺς δὲ ξὺν αὐτῷ ὄπισθε κελεύειν ὁδῷ ἰέναι. Ταῦτα ἐπεὶ ὁ χαναράγγης ἀπενεχθέντα εἶδε, περιχαρὴς γεγονὼς τῇ ἐς αὐτὸν τοῦ βασιλέως τιμῇ, μακράν τε ἀπολελειμμένος τῶν οἰκείων κακῶν αὐτίκα τὰ ἐντεταλμένα ἐπιτελῆ ἐποίει. Ἐν δὲ τῇ ὁδῷ ταύτῃ ἀντέχειν τῷ πόνῳ οὐδαμῆ ἔχων (ἦν γάρ τις γέρων ὁ ἀνὴρ μάλιστα) τόν τε χαλινὸν μεθεὶς τοῦ ἵππου ἐκπίπτει καί οἱ τὸ ἐν τῷ σκέλει ὀστέον ἐρράγη· διὸ δὴ αὐτῷ ἐπάναγκες ἦν ἐνταῦθα θεραπευομένῳ ἡσυχῆ μένειν, ἔς τε τὸ χωρίον τοῦτο τῷ βασιλεῖ ἥκοντι ἐς ὄψιν ἦλθε. Καὶ αὐτῷ Χοσρόης ἔφασκε ξυστρατεύειν σφίσιν οὕτως ἔχοντι τοῦ ποδὸς ἀδύνατα εἶναι, ἀλλὰ χρῆναι αὐτὸν ἔς τι τῶν ἐκείνῃ φρουρίων ἰόντα τῆς πρὸς τῶν ἰατρῶν ἐπιμελείας ἐνταῦθα τυχεῖν. Οὕτω μὲν ὁ Χοσρόης τὴν ἐπὶ τῷ θανάτῳ τὸν ἄνθρωπον ἀπεπέμψατο, καὶ ξὺν αὐτῷ ὄπισθεν εἵποντο οἵπερ αὐτὸν ἐν τῷ φρουρίῳ ἀπολεῖν ἔμελλον, ἄνδρα ἐν Πέρσαις ἀήττητον στρατηγὸν ὄντα τε καὶ λεγόμενον, ὅσπερ ἐπὶ δώδεκα ἔθνη βαρβάρων στρατεύσας ἅπαντα Καβάδῃ βασιλεῖ παρεστήσατο. Τοῦ δὲ Ἀδεργουδουνβάδου ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντος, Οὐαρράμης ὁ παῖς τὸ τοῦ χαναράγγου ἀξίωμα ἔσχε. Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον εἴτε Καβάδης αὐτὸς, ὁ τοῦ Ζάμου υἱὸς, εἴτε τις ἄλλος ἐπιβατεύων τοῦ Καβάδου ὀνόματος ἐς Βυζάντιον ἦλθε· Καβάδῃ μέντοι βασιλεῖ τὴν ὄψιν ἐμφερέστατος ἦν. Καὶ αὐτὸν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἀμφιγνοῶν μὲν, ἅτε δὴ Καβάδου βασιλέως υἱωνὸν, ξὺν φιλοφροσύνῃ πολλῇ ἐν τιμῇ ἔσχε. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Πέρσας τοὺς Χοσρόῃ ἐπαναστάντας ἐγένετο ὧδε.

[4] Ὕστερον δὲ καὶ τὸν Μεβόδην ὁ Χοσρόης διεχρήσατο ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Τῶν τι σπουδαίων διαχειρίζων, παρόντι τῷ Ζαβεργάνῃ ἐπέταττε τὸν Μεβόδην καλεῖν· ἐτύγχανε δὲ τῷ Μεβόδῃ ὁ Ζαβεργάνης διάφορος ὤν· ὃς δὴ παρ´ αὐτὸν ἀφικόμενος εὕρισκε μὲν στρατιώτας τοὺς αὐτῷ ἑπομένους διέποντα, ἔλεγε δὲ ὅτι δὴ αὐτὸν ὡς τάχιστα ὁ βασιλεὺς καλοίη. Καὶ ὁ μὲν αὐτίκα μάλα, ἐπειδὰν τὰ ἐν ποσὶ διάθηται, ἕψεσθαι ὡμολόγει, ὁ δὲ τῷ ἐς αὐτὸν ἔχθει ἠγμένος ἀπήγγελλε Χοσρόῃ ὡς οὐ βούλοιτο Μεβόδης ἐν τῷ παρόντι ἥκειν, φάσκων οἵ τινα ἀσχολίαν εἶναι. Θυμῷ τοίνυν ὁ Χοσρόης ἐχόμενος, στείλας τῶν οἱ ἑπομένων τινὰ παρὰ τὸν τρίποδα τὸν Μεβόδην ἐκέλευεν ἰέναι. Ὅ τι δὲ τοῦτό ἐστιν, αὐτίκα δηλώσω. Τρίπους σιδηροῦς πρὸ τῶν βασιλείων ἐσαεὶ ἕστηκεν. Ἐπειδὰν οὖν τις τῶν Περσῶν πύθηται ὅτι δὴ αὐτῷ ὁ βασιλεὺς χαλεπῶς ἔχοι, τούτῳ δὲ οὔτε πη ἐς ἱερὸν καταφυγεῖν θέμις οὔτε ἀλλαχόσε ἰέναι, ἀλλὰ παρὰ τοῦτον καθημένῳ τὸν τρίποδα τὴν βασιλέως προσδέχεσθαι ψῆφον, τῶν πάντων οὐδενὸς φυλάσσειν αὐτὸν ἀξιοῦντος. Ἐνταῦθα ὁ Μεβόδης ἐν σχήματι οἰκτρῷ ἐκάθητο ἡμέρας πολλὰς, ἕως τις αὐτὸν Χοσρόου ἐπαγγείλαντος λαβὼν ἔκτεινεν. Ἐς τοῦτό τε αὐτῷ τὰ τῆς ἐς Χοσρόην εὐεργεσίας ἐχώρησεν.

CHAPITRE XXIII.

1. Conjuration contre Cosroez, funeste aux conjurés. 2. Étrange fortune du jeune Cavade. 3. Adergudombade est exécuté à mort, pour lui avoir sauvé la vie. 4. Mébode condamné à aller au trépied de fer, qui était devant la porte du palais des Rois de Perse.

1. Il se forma incontinent après des conjurations contre ces deux princes. J'en rapporterai ici les principales circonstances. Cofroes fils de Cavade était un esprit inquiet et remuant. Il aimait avec passion les nouveautés, et ne songeait qu'à faire ressentir aux autres l'agitation et le trouble dont il était incessamment tourmenté. Les plus braves de la nation ne pouvant plus supporter son gouvernement, résolurent de le déposer, et d'en mettre un autre en la place, qui fut des descendants de Cavade. Ils avaient plus d'inclination pour Zamez que pour aucun autre, mais parce qu'il n'avait qu'un œil, les lois du royaume ne permettaient pas qu'il fût roi, Après plusieurs délibérations, ils résolurent d'élever sur le trône le fils de Zamez, qui portait le nom de Cavade son aïeul, et de lasser au père, en qualité de tuteur, la régence de l'état. Ils en firent la proposition à Zamez, et le pressèrent de l'accepter. Quand il y eut consenti, ils ne songèrent plus qu'à choisir le temps propre pour l'exécution. Mais la conjuration fut découverte et ruinée. Cosioez fit mourir incontinent Zamez, ses frères, les enfants mâles, tous ceux de la noblesse qui y avaient participé, en entre autres Aspébède qui était son oncle.

2. Il ne restait plus de tous les fils de Zamez que Cavade, qui était encore enfant, et qui avait pour gouverneur un Caranange nommé Adergudombade. Cosroez ne pouvait se défier de cet officier ; et comme il ne lui voulait point faire de violence, il se contenta de lui commander de faire mourir Cavade. Le Caranange reçut le commandement avec un extrême déplaisir, et alla le dire à sa femme, et à la nourrice. La femme en même temps fond en larmes, se jette aux pieds de son mari, et le conjure de sauver l'enfant. Ils résolurent donc de le nourrir le plus secrètement qu'ils pourraient, et de dire à Cosroez qu'ils avaient obéi à son ordre. Ils cachèrent si bien cet enfant, qu'il n'y avait que leur fils Varame, et un de leurs domestiques qui sût où il était. Lorsqu'il fut devenu grand le Caranange, qui appréhendait que ce secret ne fût découvert, lui donna, de l'argent, et un équipage pour s'échapper comme il pourrait.

3. Le Caranange avait conduit jusques-là si secrètement son dessein, que ni Cosroez, ni aucun autre n'en avait eu connaissance. Ce prince mena quelque temps après une puissante armée dans la Colchide, où il fut suivi par Varame fils du Caranange, qui lui conta toute l'hiftoire, et lui présenta le domestique qui avait eu part au secret. Ce prince irrité d'avoir reçu un tel traitement d'un de ses sujets, et ne sachant comment se rendre maître de sa personne, usa de cet artifice. Comme il était prêt de partir de la Colchide pour rentrer dans ses états, il écrivit au Caranange, qu'il avait dessein de faire irruption par deux endroits sur les terres des Romains : que pour cela il partagerait son armée en deux ; qu'il en mènerait lui-même une partie sur un des bords de l'Euphrate, et qu'il était le seul à qui, en confédération de sa vertu, il voulait donner l'autre à commander : qu'il vînt donc en diligence, pour lui donner son avis fur les difficultés qu'il avait touchant la conduite de l'entreprise. Il envoya à l'heure-même des gens pour le suivre dans le chemin. Le Caranange fut ravi œ recevoir un si grand honneur par le choix de son prince, et ne songea point du tout au malheur dont il était menacé. Il partit incontinent, mais comme il n'était plus en âge de supporter la fatigue des voyages, il lâcha la bride de son cheval, tomba à terre, et se rompit un os de la cuisse. Pour remédier à sa blessure, il fut obligé de s'arrêter à un endroit où Cosroez étant arrivé, il lui dit, que puisque cet accident l'empêchait de pouvoir commander l'armée, il se retirât dans un château où il pût se faire traiter à loisir. Ainsi ce prince l'envoya à la mort, et le fit suivre par ceux qui la lui devaient faire souffrir. Il avait aquis, avec justice, la réputation d'invincible,ayant réduit douze nations à l'obéissance de Cavade. Sa charge de Caranange fut donnée à son fils Varame. Peu de temps après Cavade fils de Zamez, ou un autre tout semblable, arriva à Constantinople où Justinien le reçut civilement, bien qu'il doutât de la vérité de sa naissance. Voilà la fin qu'eut la conspiration faite contre Cosroez.

4. Il fit aussi mourir Mébode peu de temps après. Voici quel en fut le sujet. Comme il était occupé à une affaire importante il commanda au Zabergan d'aller quérir Mébode. Le Zabergan, qui dès longtemps était son ennemi, le trouva qui faisait faire l'exercice à ses soldats, et lui dit que le Roi le demandait. Mébode répondit, qu'il irait le trouver aussitôt que l'exercice serait achevé. Le Zabergan animé par la haine qu'il lui portait, dit au Roi qu'il ne voulait pas venir, et qu'il s'excusait sur quelque affaire. Le Roi transporté de colère envoya un de ses officiers commander de sa part à Mébode, d'aller au trépied. Il faut que j'explique ici ce que c'est. Il y a devant la porte du palais du roi des Perses un trépied de fer, où ceux contre qui le prince est en colère, sont obligés d'aller, et d'attendre leur arrêt, sans qu'il soit permis à qui que ce soit de les secourir, et sans qu'il leur soit permis à eux-mêmes de chercher un asile dans les temples. Mébode y demeura durant plusieurs jours, dans un triste et pitoyable équipage, jusqu'à ce qu'un certain envoyé de Cosroez le fit mourir. Ce fut la récompense qu'il reçut de ses services.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ'.

[1] Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ἐν Βυζαντίῳ στάσις τῷ δήμῳ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἐνέπεσεν, ἣ μεγίστη τε παρὰ δόξαν ἐγένετο καὶ ἐς κακὸν μέγα τῷ τε δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ ἐτελεύτησε τρόπῳ τοιῷδε. Οἱ δῆμοι ἐν πόλει ἑκάστῃ ἔς τε Βενέτους ἐκ παλαιοῦ καὶ Πρασίνους διῄρηντο, οὐ πολὺς δὲ χρόνος ἐξ οὗ τούτων τε τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν βάθρων ἕνεκα, οἷς δὴ θεώμενοι ἐφεστήκασι, τά τε χρήματα δαπανῶσι καὶ τὰ σώματα αἰκισμοῖς πικροτάτοις προΐενται καὶ θνήσκειν οὐκ ἀπαξιοῦσι θανάτῳ αἰσχίστῳ· μάχονται δὲ πρὸς τοὺς ἀντικαθισταμένους, οὔτε εἰδότες ὅτου αὐτοῖς ἕνεκα ὁ κίνδυνός ἐστιν, ἐξεπιστάμενοί τε ὡς, ἢν καὶ περιέσωνται τῶν δυσμενῶν τῇ μάχῃ, λελείψεται αὐτοῖς ἀπαχθῆναι μὲν αὐτίκα ἐς τὸ δεσμωτήριον, αἰκιζομένοις δὲ τὰ ἔσχατα εἶτα ἀπολωλέναι. Φύεται μὲν οὖν αὐτοῖς τὸ ἐς τοὺς πέλας ἔχθος αἰτίαν οὐκ ἔχον, μένει δὲ ἀτελεύτητον ἐς τὸν πάντα αἰῶνα, οὔτε κήδει οὔτε ξυγγενείᾳ οὔτε φιλίας θεσμῷ εἶκον, ἢν καὶ ἀδελφοὶ ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον οἱ ἐς τὰ χρώματα ταῦτα διάφοροι εἶεν. Μέλει τε αὐτοῖς οὔτε θείων οὔτε ἀνθρωπείων πραγμάτων παρὰ τὸ ἐν τούτοις νικᾶν, ἤν τέ τι ἀσέβημα ἐς τὸν θεὸν ὑφ´ ὁτουοῦν ἁμαρτάνηται ἤν τε οἱ νόμοι καὶ ἡ πολιτεία πρὸς τῶν οἰκείων ἢ τῶν πολεμίων βιάζωνται, ἐπεὶ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανίζοντες ἴσως κἀν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἀδικουμένης αὐτοῖς τῆς πατρίδος, οὐ προσποιοῦνται, ἤν γε αὐτοῖς κεῖσθαι τὸ μέρος ἐν καλῷ μέλλῃ· οὕτω γὰρ τοὺς συστασιώτας καλοῦσι. Μεταλαγχάνουσι δὲ τοῦ ἄγους τούτου καὶ γυναῖκες αὐτοῖς, οὐ τοῖς ἀνδράσιν ἑπόμεναι μόνον, ἀλλὰ καὶ τούτοις, ἂν οὕτω τύχοι, ἀντιστατοῦσαι, καίπερ οὔτε εἰς τὰ θέατρα τὸ παράπαν ἰοῦσαι οὔτε τῳ ἄλλῳ αἰτίῳ ἠγμέναι· ὥστε οὐκ ἔχω ἄλλο τι ἔγωγε τοῦτο εἰπεῖν ἢ ψυχῆς νόσημα. Ταῦτα μὲν οὖν ταῖς τε πόλεσι καὶ δήμῳ ἑκάστῳ ὧδέ πη ἔχει.

[2] Τότε δὲ ἡ ἀρχὴ, ἣ τῷ δήμῳ ἐφειστήκει ἐν Βυζαντίῳ, τῶν στασιωτῶν τινας τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἀπῆγε. Ξυμφρονήσαντες δὲ καὶ σπεισάμενοι πρὸς ἀλλήλους ἑκάτεροι τούς τε ἀγομένους ἁρπάζουσι καὶ ἐς τὸ δεσμωτήριον αὐτίκα ἐσβάντες ἀφιᾶσιν ἅπαντας ὅσοι στάσεως ἢ ἑτέρου του ἁλόντες ἀτοπήματος ἐδέδεντο. Καὶ οἱ μὲν ὑπηρέται, ὅσοι τῇ τῆς πόλεως ἀρχῇ ἕπονται, ἐκτείνοντο οὐδενὶ λόγῳ,

[3] τῶν δὲ πολιτῶν εἴ τι καθαρὸν ἦν ἐς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον ἔφευγον, καὶ τῇ πόλει πῦρ ἐπεφέρετο, ὡς δὴ ὑπὸ πολεμίοις γεγενημένῃ. Καὶ τὸ ἱερὸν ἡ Σοφία τό τε βαλανεῖον ὁ Ζεύξιππος καὶ τῆς βασιλέως αὐλῆς τὰ ἐκ τῶν προπυλαίων ἄχρι ἐς τὸν Ἄρεως λεγόμενον οἶκον καυθέντα ἐφθάρη, ἐπὶ τούτοις τε ἄμφω αἱ μεγάλαι στοαὶ μέχρι τῆς ἀγορᾶς ἀνήκουσαι, ἣ Κωνσταντίνου ἐπώνυμός ἐστιν, εὐδαιμόνων τε ἀνθρώπων οἰκίαι πολλαὶ καὶ χρήματα μεγάλα. Βασιλεὺς δὲ καὶ ἡ συνοικοῦσα καὶ τῶν ἀπὸ βουλῆς ἔνιοι καθείρξαντες σφᾶς αὐτοὺς ἐν παλατίῳ ἡσύχαζον. Ξύμβολον δὲ ἀλλήλοις ἐδίδοσαν οἱ δῆμοι τὸ νίκα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς τόδε τοῦ χρόνου ἡ κατάστασις ἐκείνη προσαγορεύεται.

[4] Τότε τῆς μὲν αὐλῆς ἔπαρχος Ἰωάννης ἦν ὁ Καππαδόκης, Τριβουνιανὸς δὲ, Πάμφυλος γένος, βασιλεῖ πάρεδρος· κοιαίστωρα τοῦτον καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Τούτοιν ἅτερος, Ἰωάννης, λόγων μὲν τῶν ἐλευθερίων καὶ παιδείας ἀνήκοος ἦν. Οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν ἐς γραμματιστοῦ φοιτῶν ἔμαθεν, ὅτι μὴ γράμματα, καὶ ταῦτα κακὰ κακῶς [γράψαι]· φύσεως δὲ ἰσχύϊ πάντων γέγονε δυνατώτατος ὧν ἡμεῖς ἴσμεν. Γνῶναί τε γὰρ τὰ δέοντα ἱκανώτατος ἦν καὶ λύσιν τοῖς ἀπόροις εὑρεῖν. Πονηρότατος δὲ γεγονὼς ἀνθρώπων ἁπάντων τῇ τῆς φύσεως δυνάμει ἐς τοῦτο ἐχρῆτο, καὶ οὔτε θεοῦ λόγος οὔτε ἀνθρώπων αὐτὸν αἰδώς τις ἐσῄει, ἀλλὰ βίους τε αὐτῷ ἀνθρώπων πολλῶν ἀπολλύναι κέρδους ἕνεκα καὶ πόλεις ὅλας καθελεῖν ἐπιμελὲς ἦν. Χρόνου γοῦν ὀλίγου χρήματα μεγάλα περιβαλόμενος ἐς κραιπάλην τινὰ ἐκλελάκτικεν ὅρον οὐκ ἔχουσαν, ἄχρι μὲν ἐς τὸν τοῦ ἀρίστου καιρὸν ληιζόμενος τὰς τῶν ὑπηκόων οὐσίας, μέθῃ δὲ τὸ λοιπὸν καὶ σώματος ἔργοις ἀσελγέσιν ἠσχολημένος· κατέχειν δὲ ἑαυτὸν οὐδαμῆ ἴσχυεν, ἀλλὰ τά τε βρώματα μέχρι ἐς τὸν ἔμετον ἤσθιε καὶ τὰ χρήματα κλέπτειν μὲν ἦν ἐς ἀεὶ ἕτοιμος, προΐεσθαι δὲ καὶ δαπανᾶν ἑτοιμότερος. Ἰωάννης μὲν οὖν τοιοῦτός τις ἦν. Τριβουνιανὸς δὲ φύσεως μὲν δυνάμει ἐχρῆτο καὶ παιδείας ἐς ἄκρον ἀφίκετο τῶν κατ´ αὐτὸν οὐδενὸς ἧσσον, ἐς δὲ φιλοχρηματίαν δαιμονίως ἐσπουδακὼς οἷός τε ἦν κέρδους ἀεὶ τὸ δίκαιον ἀποδίδοσθαι, τῶν τε νόμων ἡμέρᾳ ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἑκάστῃ τοὺς μὲν ἀνῄρει, τοὺς δὲ ἔγραφεν, ἀπεμπολῶν τοῖς δεομένοις κατὰ τὴν χρείαν ἑκάτερον.

Ἕως μὲν οὖν ὁ δῆμος ὑπὲρ τῶν ἐν τοῖς χρώμασιν ὀνομάτων τὸν πόλεμον πρὸς ἀλλήλους διέφερον, λόγος οὐδεὶς ἦν ὧν οὗτοι ἐς τὴν πολιτείαν ἡμάρτανον· ἐπεὶ δὲ ξυμφρονήσαντες, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐς τὴν στάσιν κατέστησαν, ἔκ τε τοῦ ἐμφανοῦς ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ἐς αὐτοὺς ὕβριζον καὶ περιιόντες ἐζήτουν ἐφ´ ᾧ κτείνωσι. Διὸ δὴ βασιλεὺς ἑταιρίζεσθαι τὸν δῆμον ἐθέλων ἄμφω τῆς ἀρχῆς ἐν τῷ παραυτίκα παρέλυσε. Καὶ Φωκᾶν μὲν, ἄνδρα πατρίκιον, ἔπαρχον τῆς αὐλῆς κατεστήσατο, ξυνετώτατόν τε καὶ τοῦ δικαίου ἐπιμελεῖσθαι ἱκανῶς πεφυκότα· Βασιλείδην δὲ τὴν τοῦ κοιαίστωρος ἀρχὴν ἔχειν ἐκέλευεν, ἔκ τε ἐπιεικείας γνώριμον ἐν πατρικίοις ὄντα καὶ ἄλλως δόκιμον.

[5] Οὐδὲν μέντοι ἧσσον ἡ στάσις ἐπ´ αὐτοῖς ἤκμαζε. Πέμπτῃ δὲ ἀπὸ τῆς στάσεως ἡμέρᾳ περὶ δείλην ὀψίαν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Ὑπατίῳ τε καὶ Πομπηίῳ τοῖς Ἀναστασίου τοῦ βεβασιλευκότος ἀδελφιδοῖς οἴκαδε ὡς τάχιστα ἐπέσκηπτεν ἰέναι, εἴτε τι νεώτερον πράσσεσθαι πρὸς αὐτῶν ἐς σῶμα τὸ οἰκεῖον ὑποτοπήσας εἴτε καὶ αὐτοὺς ἡ πεπρωμένη ἐς τοῦτο ἦγεν. Οἱ δὲ, ὅπερ ἐγένετο, δείσαντες μὴ σφᾶς ὁ δῆμος ἐς τὴν βασιλείαν βιάζοιτο, ἔφασαν οὐ δίκαια ποιήσειν εἰ σφῶν τὸν βασιλέα παρήσουσιν ἐς τοσόνδε κίνδυνον ἥκοντα. Ταῦτα ἀκούσας Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔτι μᾶλλον ἐς τὴν ὑποψίαν ἐνέπιπτε, καὶ αὐτοὺς αὐτίκα μάλα ἐκέλευεν ἀπαλλάσσεσθαι. Οὕτω γοῦν οἴκαδε τὼ ἄνδρε τούτω ἐκομιζέσθην καὶ, τέως μὲν νὺξ ἐτύγχανεν οὖσα, ἐνταῦθα ἡσυχαζέτην.

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι ἔκπυστα ἐς τὸν δῆμον ἐγένετο ὡς ἀμφοτέρω ἀπηλλαγήτην τῆς ἐν παλατίῳ διατριβῆς. Ἔτρεχον οὖν ἐπ´ αὐτοὺς ὁ λεὼς ἅπας, βασιλέα τε Ὑπάτιον ἀνηγόρευον, καὶ αὐτὸν ὡς παραληψόμενον τὰ πράγματα ἐς τὴν ἀγορὰν ἦγον. Ἡ δὲ Ὑπατίου γυνὴ Μαρία, ξυνετή τε οὖσα καὶ δόξαν ἐπὶ σωφροσύνῃ μεγίστην ἔχουσα, εἴχετο μὲν τοῦ ἀνδρὸς καὶ οὐ μεθίει, ἐβόα δὲ ὀλολυγῇ τε χρωμένη καὶ τοῖς ἐπιτηδείοις ἅπασιν ἐγκελευομένη, ὡς αὐτὸν τὴν ἐπὶ θανάτῳ οἱ δῆμοι ἄγοιεν. Ὑπερβιαζομένου μέντοι τοῦ ὁμίλου, αὐτή τε οὐχ ἑκοῦσα μεθῆκε τὸν ἄνδρα καὶ αὐτὸν ὁ λεὼς οὔτι ἑκούσιον ἐς τὴν Κωνσταντίνου ἀγορὰν ἥκοντα ἐς τὴν βασιλείαν ἐκάλουν, καὶ (οὐ γὰρ ἦν αὐτοῖς οὔτε διάδημα οὔτε τι ἄλλο ὧν δὴ βασιλέα περιβάλλεσθαι νόμος) στρεπτόν τινα χρυσοῦν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ θέμενοι βασιλέα Ῥωμαίων ἀνεῖπον.

[6] Ἤδη δὲ καὶ τῶν ἐκ βουλῆς ξυνιόντων, ὅσοι οὐκ ἀπολειφθέντες ἐτύγχανον ἐν τῇ βασιλέως αὐλῇ, πολλαὶ μὲν ἐλέγοντο γνῶμαι ὡς αὐτοῖς ἰτέον ἀγωνιουμένοις ἐς παλάτιον· Ὠριγένης δὲ, ἀνὴρ ἐκ βουλῆς, παρελθὼν ἔλεξε τοιάδε

„Τὰ μὲν παρόντα ἡμῖν, ὦ ἄνδρες Ῥωμαῖοι, πράγματα μὴ οὐχὶ πολέμῳ διακριθῆναι οὐχ οἷόν τε. Πόλεμος δὲ καὶ βασιλεία τὰ μέγιστα τῶν ἐν ἀνθρώποις ἁπάντων ὡμολόγηται εἶναι. Τῶν δὲ δὴ πράξεων αἱ μεγάλαι οὐ βραχύτητι καιροῦ κατορθοῦσθαι θέλουσιν, ἀλλ´ εὐβουλίᾳ τε λογισμῶν καὶ πόνοις σωμάτων, ἅπερ ἄνθρωποι ἐς χρόνου μῆκος ἐνδείκνυνται. Ἢν μὲν οὖν ἐπὶ τὸν πολέμιον ἴοιμεν, ἐπὶ ξυροῦ μὲν ἀκμῆς τὰ πράγματα ἡμῖν στήσεται, περὶ δὲ τῶν ὅλων ἐν βραχεῖ διακινδυνεύσομεν χρόνῳ, τῶν δὲ ἀποβήσεσθαι μελλόντων ἕνεκα τὴν τύχην ἢ προσκυνήσομεν ἢ μεμψόμεθα πάντως. Τὰ γὰρ τῶν πραγμάτων ὀξύτατα ἐς τὸ τῆς τύχης ὡς τὰ πολλὰ περιίσταται κράτος. Ἢν δὲ σχολαίτερον τὰ παρόντα διοικησώμεθα, οὐδὲ βουλομένοις παρέσται ἡμῖν Ἰουστινιανὸν ἐν παλατίῳ λαβεῖν, ἀλλ´ ἀγαπήσει ὡς τάχιστα ἤν τις αὐτὸν ἐῴη φυγεῖν. Ἀρχὴ γὰρ περιορωμένη καταρρεῖν εἴωθεν, ἀποληγούσης αὐτῇ τῆς ἰσχύος ἐς ἡμέραν ἑκάστην. Ἔστι τοίνυν ἡμῖν βασίλεια ἕτερα, Πλακιλλιαναί τε καὶ τὰ Ἑλένης ἐπώνυμα, ὅθεν χρὴ βασιλέα τόνδε ὁρμώμενον τόν τε πόλεμον διενεγκεῖν καὶ τὰ ἄλλα διοικήσασθαι ᾗ ἄμεινον ἕξει.“

Ὠριγένης μὲν τοσαῦτα ἶπεν. Οἱ δὲ δὴ ἄλλοι, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, ὀξύτερόν τε ἀντελαμβάνοντο καὶ τὸ παραυτίκα ᾤοντο ξύμφορον εἶναι, καὶ οὐχ ἥκιστά γε Ὑπάτιος (χρῆν γάρ οἱ γενέσθαι κακῶς) τῆς ἐπὶ τὸν ἱππόδρομον ὁδοῦ ἐκέλευεν ἡγεῖσθαι. Τινὲς δέ φασιν ἐξεπίτηδες αὐτὸν ἐνταῦθα ἥκειν, βασιλεῖ εὐνοϊκῶς ἔχοντα.

[7] Οἱ δὲ ἀμφὶ τὸν βασιλέα ἐν βουλῇ ἦσαν, πότερα μένουσιν αὐτοῖς ἢ ταῖς ναυσὶν ἐς φυγὴν τρεπομένοις ἄμεινον ἔσται. Καὶ λόγοι μὲν πολλοὶ ἐλέγοντο ἐς ἑκάτερα φέροντες. Καὶ Θεοδώρα δὲ ἡ βασιλὶς ἔλεξε τοιάδε

„Τὸ μὲν γυναῖκα ἐν ἀνδράσι μὴ χρῆναι τολμᾶν ἢ ἐν τοῖς ἀποκνοῦσι νεανιεύεσθαι, τὸν παρόντα οἶμαι καιρὸν ἥκιστα ἐφεῖναι διασκοπεῖσθαι, εἴτε ταύτῃ εἴτε ἄλλῃ πη νομιστέον. Οἷς γὰρ τὰ πράγματα ἐς κίνδυνον τὸν μέγιστον ἥκει, οὐκ ἄλλο οὐδὲν εἶναι δοκεῖ ἄριστον ἢ τὰ ἐν ποσὶν ὡς ἄριστα θέσθαι. Ἡγοῦμαι δὲ τὴν φυγὴν ἔγωγε, εἴπερ ποτὲ, καὶ νῦν, ἢν καὶ τὴν σωτηρίαν ἐπάγηται, ἀξύμφορον εἶναι. Ἀνθρώπῳ μὲν γὰρ ἐς φῶς ἥκοντι τὸ μὴ οὐχὶ καὶ νεκρῷ γενέσθαι ἀδύνατον, τῷ δὲ βεβασιλευκότι τὸ φυγάδι εἶναι οὐκ ἀνεκτόν. Μὴ γὰρ ἂν γενοίμην τῆς ἁλουργίδος ταύτης χωρὶς, μηδ´ ἂν τὴν ἡμέραν ἐκείνην βιῴην, ἐν ᾗ με δέσποιναν οἱ ἐντυχόντες οὐ προσεροῦσιν. Εἰ μὲν οὖν σώζεσθαί σοι βουλομένῳ ἐστὶν, ὦ βασιλεῦ, οὐδὲν τοῦτο πρᾶγμα. Χρήματα 〈γάρ〉 τε πολλὰ ἔστιν ἡμῖν, καὶ θάλασσα μὲν ἐκείνη, πλοῖα δὲ ταῦτα. Σκόπει μέντοι μὴ διασωθέντι ξυμβήσεταί σοι ἥδιστα ἂν τῆς σωτηρίας τὸν θάνατον ἀνταλλάξασθαι. Ἐμὲ γάρ τις καὶ παλαιὸς ἀρέσκει λόγος, ὡς καλὸν ἐντάφιον ἡ βασιλεία ἐστί“.

Τοσαῦτα τῆς βασιλίδος εἰπούσης, θάρσος τε τοῖς πᾶσιν ἐπεγένετο καὶ ἐς ἀλκὴν τραπόμενοι ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο ᾗ ἂν ἀμύνεσθαι δυνατοὶ γένοιντο, ἤν τις ἐπ´ αὐτοὺς πολεμήσων ἴοι. Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ξύμπαντες, οἵ τε ἄλλοι καὶ ὅσοι ἀμφὶ τὴν βασιλέως αὐλὴν ἐτετάχατο, οὔτε τῷ βασιλεῖ εὐνοϊκῶς εἶχον οὔτε ἐς τὸ ἐμφανὲς ἔργου ἔχεσθαι ἤθελον, ἀλλὰ τὸ μέλλον ἐκαραδόκουν ὅπη ἐκβήσεται.

[8] Πᾶσαν δὲ τὴν ἐλπίδα ἐν Βελισαρίῳ τε καὶ Μούνδῳ ὁ βασιλεὺς εἶχεν, ὧν ἅτερος μὲν, Βελισάριος, ἄρτι ἐκ τοῦ Μηδικοῦ ἐπανήκων πολέμου τήν τε ἄλλην θεραπείαν δυνατήν τε καὶ λόγου ἀξίαν ἐπήγετο καὶ δορυφόρων τε εἶχε καὶ ὑπασπιστῶν πλῆθος ἔν τε ἀγῶσι καὶ τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις τὰς μελέτας πεποιημένον.

Μοῦνδος δὲ, Ἰλλυριῶν στρατηγὸς ἀποδεδειγμένος, τύχῃ τινὶ ξυνεκύρησε βαρβάρους Ἐρούλους ἐπαγαγόμενος κατά τινα χρείαν ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἥκειν. Ὑπάτιος μὲν οὖν ἐπειδὴ εἰς τὸν ἱππόδρομον ἀφίκετο, ἀναβαίνει μὲν αὐτίκα οὗ δὴ βασιλέα καθίστασθαι νόμος, κάθηται δὲ ἐς τὸν βασίλειον θρόνον, ὅθεν ἀεὶ βασιλεὺς εἰώθει τόν τε ἱππικὸν καὶ γυμνικὸν θεᾶσθαι ἀγῶνα. Ἐκ δὲ παλατίου Μοῦνδος μὲν διὰ πύλης ἐξῄει, ἔνθα δὴ ὁ κοχλίας ἀπὸ τῆς καθόδου κυκλοτεροῦς οὔσης ὠνόμασται. Βελισάριος δὲ τὰ μὲν πρῶτα εὐθὺ αὐτοῦ τε Ὑπατίου καὶ θρόνου τοῦ βασιλείου ἀνέβαινεν, ὡς δὲ ἐς τὸ πλησίον οἴκημα ἦλθεν, οὗ δὴ στρατιωτῶν φρουρὰ ἐκ παλαιοῦ ἐστιν, ἐβόα τοῖς στρατιώταις ἐγκελευόμενος ἀνοιγνύναι οἱ τὴν θύραν ὡς τάχιστα, ὅπως ἐπὶ τὸν τύραννον ἴοι. Δεδογμένον δὲ τοῖς στρατιώταις μηδετέρῳ ἀμύνειν, ἕως αὐτῶν ἅτερος λαμπρῶς νικῴη, ὡς ἥκιστα ἐπαΐειν δοκοῦντες διεκρούσαντο. Ἀναστρέψας οὖν Βελισάριος ὡς βασιλέα διεφθάρθαι ἰσχυρίζετο σφίσι τὰ πράγματα. Νεωτερίζειν γὰρ ἐς αὐτὸν τοὺς στρατιώτας, οἳ τὴν παλατίου φρουρὰν ἔχουσιν. Ἐκέλευεν οὖν αὐτὸν βασιλεὺς ἐπὶ τὴν καλουμένην Χαλκῆν καὶ τὰ ἐνταῦθα προπύλαια ἰέναι. Ὁ δὲ δὴ μόλις καὶ οὔτε κινδύνων οὔτε πόνων μεγάλων χωρὶς δι´ ἐρειπίων τε καὶ χωρίων ἡμιφλέκτων διεξιὼν ἐς τὸ ἱππικὸν ἀναβαίνει. Καὶ ἐπειδὴ παρὰ τὴν Βενέτειον ἐγεγόνει στοὰν, ἣ τοῦ βασιλέως θρόνου ἐν δεξιᾷ ἐστιν, ἐβούλευσε μὲν ἐπὶ πρῶτον αὐτὸν Ὑπάτιον ἰέναι, βραχείας δὲ οὔσης ἐνταῦθα πυλίδος, ἣ ἀπεκέκλειστό τε καὶ ὑπὸ τῶν ἐντὸς Ὑπατίου στρατιωτῶν ἐφυλάσσετο, κατωρρώδησε μή οἱ ἐν στενῷ πονουμένῳ ὁ δῆμος ξυνεπιθέμενος αὐτόν τε καὶ τοὺς ἑπομένους ἅπαντας διαφθείραντες ῥᾷόν τε καὶ ἀπονώτερον ἐπὶ βασιλέα χωρήσωσι. Λογισάμενος οὖν ὥς οἱ ἐπὶ τὸν δῆμον ἰτέον ἐστὶν, οἳ ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ ἑστήκεσαν, πλήθει τε ἄμετροι καὶ μετὰ πολλῆς ἀκοσμίας ὑπ´ ἀλλήλων ὠθούμενοι, ἀπὸ τοῦ κολεοῦ τὸ ξίφος ἀράμενος τοῖς τε ἄλλοις κατὰ ταὐτὰ ποιεῖν ἐπαγγείλας, δρόμῳ τε καὶ κραυγῇ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔει. Ὁ δὲ δῆμος, ἅτε δὴ ἐν ὁμίλῳ καὶ οὐκ ἐν τάξει ἱστάμενοι, ἐπειδὴ στρατιώτας εἶδον τεθωρακισμένους τε καὶ δόξαν πολλὴν ἐπί τε ἀνδρίᾳ καὶ πολέμων ἐμπειρίᾳ ἔχοντας, καὶ τοῖς ξίφεσιν οὐδεμιᾷ φειδοῖ παίοντας, ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Κραυγῆς δὲ πολλῆς, ὡς τὸ εἰκὸς, γεγενημένης, πλησίον που ἑστηκὼς Μοῦνδος καὶ βουλόμενος ἔργου ἔχεσθαι (ἦν γάρ τις τολμητὴς καὶ δραστήριος), ἀπορούμενος δὲ ᾗ χρήσεται τοῖς παροῦσιν, ἐπειδὴ ἐτεκμήρατο ὡς Βελισάριος ἐν τῷ πόνῳ εἴη, εὐθὺς ἐπὶ τὸ ἱπποδρόμιον διὰ τῆς εἰσόδου, ἣ Νεκρὰ καλεῖται, εἰσβάλλει. Τότε δὴ ἑκατέρωθεν οἱ Ὑπατίου στασιῶται κατὰ κράτος πλησσόμενοι διεφθείροντο.

[9] Ἐπεὶ δὲ ἡ τροπὴ λαμπρὰ ἐγεγόνει καὶ φόνος ἦν ἤδη τοῦ δήμου πολὺς, Βοραΐδης τε καὶ Ἰοῦστος, Ἰουστινιανοῦ βασιλέως ἀνεψιοὶ, χεῖρας αὐτοῖς οὐδενὸς ἀνταίρειν τολμῶντος, καθεῖλόν τε ἀπὸ τοῦ θρόνου Ὑπάτιον καὶ αὐτὸν ἐσαγαγόντες βασιλεῖ ἅμα Πομπηίῳ παρέδωκαν. Θνήσκουσί τε τοῦ δήμου πλέον ἢ τρισμύριοι ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ. Βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς ἐν φυλακῇ χαλεπῇ ἐκέλευεν εἶναι. Ἐνταῦθα Πομπήιος μὲν ἐδάκρυέ τε καὶ ἄξια ἐλέου ἐφθέγγετο· ἦν γὰρ δὴ ὁ ἀνὴρ πραγμάτων τε καὶ κακῶν τοιούτων ἥκιστα ἔμπειρος· Ὑπάτιος δὲ αὐτὸν πολλὰ ὀνειδίσας οὐκ ἔφη χρῆναι τοὺς οὐκ ἐν δίκῃ ἀπολουμένους ὀδύρεσθαι. Ἀρχήν τε γὰρ ὑπὸ τοῦ δήμου ἄκοντας βιασθῆναι καὶ οὐκ ἐπὶ κακῷ τοῦ βασιλέως ὕστερον ἐς τὸ ἱπποδρόμιον ἀφικέσθαι. Κτείναντες δὲ οἱ στρατιῶται τῇ ὑστεραίᾳ ἑκάτερον, ἐς θάλασσαν καθῆκαν τὰ σώματα. Βασιλεὺς δὲ αὐτῶν τε τὰ χρήματα ἐς τὸ δημόσιον ἀνάγραπτα ἐποιήσατο καὶ ἄλλων τῶν ἐκ βουλῆς ἁπάντων, οἳ δὴ τὴν γνώμην ξὺν αὐτοῖς ἔθεντο. Ἔπειτα μέντοι τοῖς τε ἄλλοις ἅπασι καὶ τοῖς Ὑπατίου καὶ Πομπηίου παισὶ τά τε ἀξιώματα, οἷς πρότερον ἐχρῶντο, ἀπέδωκε καὶ τῶν χρημάτων ὅσοις τῶν ἐπιτηδείων τινὰς οὐκ ἔτυχε δωρησάμενος. Ἐς τόδε μὲν Βυζαντίῳ ἡ στάσις ἐτελεύτα.

CHAPITRE XXIV.

1. L'Empire romain est partagé par deux factions. 2. Sédition excitée à Constantinople. 3. Les séditieux y mettent le feu. 4. Portrait de Jean de Cappadoce, et de Tribonien. 5. Hypatius proclamé Empereur par le peuple. 6. Harangue d'un sénateur nommé Origène. 7. On tient conseil dans le palais de Justinien, où l'Impératrice parle de telle sorte, qu'elle fait prendre résolution de tenir ferme. 8. Bélisaire et Mundus répriment la sédition. 6. Hypatius est pris et mis en prison, et le lendemain exécuté à mort avec Pompée, et leurs corps jetés dans la mer.

1. Il s'éleva dans le même temps une sédition à Constantinople, qui s'étant extraordinairement échauffé, eut des suites fâcheuses pour le Sénat, et pour le peuple. Voici de quelle sorte elle arriva. Il y a longtemps que les habitants de chaque ville sont divisés en deux factions, de Bleus et de Verts ; bien qu'il n'y ait pas longtemps que les deux partis en sont venus à une telle fureur pour ces noms, et pour ces couleurs qui les distinguent. Ils se battent sans savoir le sujet de leur querelle, se sachant bien que s'ils sortent victorieux du combat, ce ne sera que pour être menés en prison, et ensuite au dernier supplice. Ils conçoivent sans raison une haine implacable contre leurs proches, et ils la conservent toute leur vie sans la faire céder aux règles de l'honneur, de la parenté, ni de l'amitié. Quand deux frères, ou deux amis sont de deux partis différents, ils ne se soucient de lois ni divines ni humaines, pourvu que la victoire soit de leur côté. Ils ne le mettent pas en peine si en cela Dieu est offensé, si les lois font violées, si l'état est renversé, soit par les armes des ennemis, ou par la division des citoyens. Lorsque les affaires du parti vont bien, ils ne se fâchent ni des nécessités particulières de leurs familles, ni des pertes publiques de l'Empire. Les femmes ont part a cette manie, et suivent la faction de leurs maris, et quelquefois la faction contraire; bien qu'elles n'assistent pas aux spectacles, et aux assemblées, elles ne laissent pas d'y avoir le même engagement que les hommes. Ce que je ne puis attribuer qu'à je ne sais quelle maladie d'esprit, dont elles sont tourmentées. Voilà quelle est la folie des villes et des peuples.

2. Comme le prévôt de Constantinople suivait des séditieux que l'on conduisait au supplice, une troupe composée de gens des deux partis se réunirent, et les sauvèrent. Ils brisèrent ensuite les portes des prisons, et en tirèrent non seulement ceux qui y avaient été mis pour cette sédition, mais aussi ceux qui y avaient été renfermés pour d'autres crimes, et tuèrent tous les sergents du prévôt.

3. Les citoyens qui n'étaient d'aucun parti traversèrent promptement le détroit, pendant que la ville était en feu ; car les séditieux l'y avaient mis de sorte, qu'il semblait qu'elle eût été abandonnée au pillage. L'église de sainte Sophie fut brûlée, le bain de Zeuxipe, une partie du Palais, savoir l'espace qui est depuis la première entrée jusqu'à l'autel de Mars, la longue galerie qui s'étendait jusqu'à la place de Constantin, plusieurs maisons de personnes de qualité, et une quantité immense d'or et d'argent. L'Empereur demeura durant tout ce désordre dans son palais avec l'Impératrice sa femme, et quelques-uns des sénateurs. Les factieux avaient pris pour mot du guet, Vainquez, lequel est demeuré depuis à leur faction.

4. En ce tems-là Jean de Cappadoce était préfet du prétoire, et Tribonien de Pamphylie était assesseur de l'Empereur; ou, comme parlent les Romains, il était questeur. Jean n'avait nulle teinture des lettres et à peine savait-il écrire. Mais il avait l'esprit excellent, et une adresse toute singulière pour trouver des expédients dans les affaires les plus difficiles. C'était le plus méchant de tous les hommes, et il ne s'employait qu'à faire du mal. Il n'avait nulle crainte de Dieu, nul respect du monde. Il ne songeait qu'à amasser des richesses, même par la mort de ses citoyens, et par la ruine des villes. Étant devenu riche en peu de temps, il se plongea dans la débauche. Il s'occupait jusqu'à l'heure de dîner à chercher des moyens de s'emparer du bien des peuples, et passait le reste du jour à table, où il mangeait avec tel excès, qu'il était souvent contraint de vomir. Bien qu'il fût toujours prêt à prendre de l'or et de l'argent, il était encore plus prêt à en dépenser. Voilà son portrait au naturel. Pour ce qui est de Tribonien, il avait fait un fort bon usage de ses talents, et s'était rendu le plus habile de son siècle. Mais il était si avare, qu'il préférait toujours le gain à la justice, et qu'il faisait et défaisait les lois selon les différents intérêts de ceux qui lui donnaient de l'argent. Pendant que le peuple fut divisé en deux factions, dont j'ai parlé, et qu'il s'occupa à cette guerre intestine, il ne prit pas garde aux maux que ces deux hommes faisaient à l'état. Mais quand il fut réuni, il commença à les charger d'injures, et à les chercher, pour les traîner au supplice. L'Empereur les priva de leurs charges, afin de paraître populaire. Il donna celle de préfet du prétoire à Phocas patrice, homme de rare prudence, et qui aimait la justice : et la questure à Basilide aussi patrice, et qui était d'une naissance illustre, et d'un naturel modéré.

5. La sédition augmentait cependant, au lieu de diminuer. Sur la fin du cinquième jour Justinien commanda à Hypatius et à Pompée, neveux de l'Empereur Anastase, de se retirer chacun dans leur palais, soit qu'il craignît qu'ils ne formassent quelque conjuration contre sa vie, ou qu'en cela il y eut quelque sorte de destin. Comme ils appréhendaient que le peuple mutiné ne voulût les faire Empereurs, ils dirent à Justinien qu'il n'était pas à propos qu'ils l'abandonnassent dans une conjoncture si périlleuse. Cette réponse augmenta la défiance de l'Empereur, et fut cause qu'il leur ordonna de partir sans différer. Ce qu'ils firent, et ils se reposèrent toute la nuit. Le lendemain dès que le jour commença à paraître, le bruit s'étant répandu par la ville qu'on leur avait fait quitter le Palais, le peuple courut en foule à eux, et proclama Hypatius Empereur, en le conduisant à la place publique, pour le mettre en possession de la souveraine puissance. Sa femme nommée Marie, qui était une dame fort prudente et fort sage, faisait tous ses efforts pour le retenir, et implorait les secours de ses amis, criant que c'était mener son mari à la mort. Mais la violence de la populace l'emporta; et l'ayant conduit, malgré qu'il en eut, à la place de Constantin, ils le proclamèrent Empereur : et comme l'on n'avait point de diadème, l'on lui mit un collier d'or sur la tête.

6. Tous les sénateurs qui n'étaient point à la Cour s'étant assemblés, il y eut divers avis dont le plus nombreux fut d'aller au palais de l'Empereur. En cette occasion, un sénateur nommé Origène, parla de cette sorte.

L'affaire où nous sommes présentement engagés ne se peut terminer que par les armes. Les deux plus importantes choses, dont les hommes aient le maniement sont la guerre et l'Empire. Les grandes entreprises n'ont pas accoutumé de réussir en un instant : elles ne s'achèvent que par la sagesse des conseils, et par la persévérance dans le travail; ce qui demande beaucoup de temps. Si nous allons attaquer l'ennemi, tout dépendra de la pointe de notre épée, et un seul instant décidera de la fortune de l'état. Quelque succès qui nous arrive,il faudra en remercier la fortune, ou l'en accuser; parce que ce qui s'entreprend par passion, relève presque absolument de sa puissance. Quand nous agirons avec moins de précipitation, nous ne laisserons pas de trouver assez d'occasions de nous saisir de Justinien; si ce n'est que mettant son bonheur dans la retraite, il abandonne de lui-même son royaume. Une puissance qui est une fois méprisée tombe incontinent par terre. Nous ne manquons pas de Palais. Nous avons celui de Placilen, et celui d'Hélène où notre Empereur peut loger, tenir ses conseils, et former toutes les résolutions nécessaires dans une conjoncture aussi importante que celle où nous sommes.

Voilà ce que dit Origène. Les autres, comme il arrive d'ordinaire dans les délibérations tumultuaires, soutenaient qu'il fallait presser incessamment les affaires, et que tout l'événement dépendait de la diligence. Hypatius cherchant lui-même son malheur, commanda d'aller au Cirque. Quelques-uns croient que son dessein était de favoriser en cela César.

7. On délibérait cependant dans la Cour de l'Empereur, si on tiendrait ferme, ou si l'on se sauverait sur les vaisseaux. Comme il y avait divers avis, l'Impératrice Théodora dit.

Je n'estime pas que le temps permette d'examiner, s'il est bien séant à une femme de parler devant des hommes, et de donner des conseils généreux à des personnes timides. Quand on est dans le dernier danger, chacun doit pourvoir le mieux qu'il lui est possible aux besoins communs. Pour moi, je fuis persuadée qu'en l'état présent des affaires, il nous serait désavantageux de fuir, quand même nous serions assurés de trouver notre sûreté dans la fuite. Quiconque a reçu la jouissance de la vie, ne l'a reçue qu'à la charge de la perdre. Mais celui qui a. été une fois revêtu de la souveraine puissance, ne doit plus vivre après en avoir été dépouillé. Que Dieu ne permette pas que jamais je mette bas cette pourpre, ni que je paraisse en public sans y être saluée comme Impératrice. Pour vous, César, si vous désirez vous sauver, il n'y a rien de si aisé : vous avez de l'argent, vous avez la mer, et des vaisseaux ; mais prenez garde qu'après avoir quitté votre Palais, vous ne quittiez bientôt le monde. Cet ancien mot me plaît fort, que l'Empire est un superbe tombeau.

Ces paroles de l'Impératrice relevèrent de telle sorte les courages, que l'on ne songeait plus qu'à se bien défendre si l'on était attaqué. Il est vrai que la plupart des soldats, même ceux de la garde, n'étaient pas affectionnés à l'Empereur, et qu'ils ne se déclarèrent qu'après avoir vu l'événement de la sédition.

8. Justinien mettait toute son espérance en Bélisaire, et en Mundus. Le premier était revenu depuis peu de la guerre de Perse, et il avait amené, outre fa famille qui était nombreuse, force gens de guerre armés de lances et de boucliers, qui avaient servi en plusieurs occasions. L'autre avait été nommé pour commander les troupes d'Illyrie. Il se trouva alors à Constantinople à cause de quelques affaires, pour lesquelles il y avait été mande, et il avait à sa suite quelques compagnies d'Eruliens. Hypatius ayant été conduit au Cirque monta sur le trône, d'où l'Empereur avait accoutumé de regarder les courses des chevaux, et les combats des gladiateurs. Mundus sortit au même temps du Palais par la porte qui a été nommée la porte de la coquille, à cause de sa rondeur. Bélisaire se résolut d'aller droit à Hypatius. Quand il fut arrivé à l'appartement qui était à l'opposite du trône, il commanda aux soldats, qui gardaient la porte, de la lui ouvrir. Mais comme ils avaient résolu de ne point prendre de parti, jusqu'à ce que la victoire se fût déclarée, ils firent semblant de ne pas entendre. Bélisaire étant ainsi repoussé, alla dire à Justinien que tout était perdu, et-que les gardes mêmes l'abandonnaient. L'Empereur lui commande de tâcher de sortir par la porte de bronze. Il y court incontinent, et passe, avec autant de fatigue que de danger, à travers les ruines du vieux bâtiment, que le feu avait épargnées, et arrive enfin au Cirque, où ayant gagné une galerie à la droite du trône, il se prépare a forcer Hypatius. Mais considérant que la porte était fort étroite, et qu'elle était gardée par des soldats du parti contraire, il appréhenda de périr dans un passage si difficile, et de laisser l'Empereur exposé à la fureur des factieux. Voyant ensuite que le peuple était debout dans la place publique, et qu'il s'entre poussait en désordre, il tira son épée, commanda aux siens de faire de même, et de charger rudement. Cette multitude qui n'était point rangée en bataille, et qui ne savait aucune des règles de la guerre, fut aisément mise en fuite par des troupes disciplinées. Le tumulte était horrible. Mundus qui était fort brave, brûlait d'envie de se signaler, et il se retenait néanmoins, de peur d'entreprendre quelque chose mal à propos. Mais quand il jugea que Bélisaire était aux mains, il sortit par la porte Libitine, et fondit sur les séditieux, qui se trouvèrent battus de deux côtés différents.

9. Comme le peuple fuyait tout ouvertement, et qu'il y avait déjà beaucoup de sang répandu, Bérode et Juste neveux de Justinien tirèrent Hypatius du trône, sans que personne ne mit en devoir de le défendre, et ils le conduisirent avec Pompée devant l'Empereur, qui commanda de les enfermer dans une étroite prison. Il y eut ce jour-là plus de trois mille personnes massacrées. Pompée, qui n'était pas accoutumé à de semblables disgrâces fondait en pleurs, et tenait des discours tout-à-fait dignes de pitié, dont Hypatius le reprenait fortement, en lui remontrant que ceux que l'on fait mourir sans qu'ils l'aient mérité, ne sont pas à plaindre: Que pour eux ils n'étaient pas coupables d'avoir seulement formé la moindre pensée contraire au service de Justinien : Que c'était la fureur du peuple qui leur avait déféré l'Empire, et qui les avait traînés au Cirque. Ils furent massacrés le lendemain par les soldats, et leurs corps jetés dans la mer. Leur bien fut confisqué, et celui des sénateurs du même parti. Il y en eut néanmoins quelques-uns qui furent depuis rétablis, et entre les autres les enfants d'Hypatius, à qui Justinien rendit le bien de leur père, dont il n'avait pas disposé. Voilà quel fut le succès de la sédition de Constantinople.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ'.

[1] Τριβουνιανὸς δὲ καὶ Ἰωάννης τῆς τιμῆς οὕτω παραλυθέντες χρόνῳ ὕστερον ἐς ἀρχὰς τὰς αὐτὰς κατέστησαν ἄμφω. Ἀλλὰ Τριβουνιανὸς μὲν ἔτη πολλὰ ἐπιβιοὺς τῇ τιμῇ ἐτελεύτησε νόσῳ, ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι πρὸς οὐδενὸς παθών. Ἦν γὰρ αἱμύλος τε καὶ τἄλλα ἡδὺς καὶ τῆς φιλοχρηματίας τὸ νόσημα ἐπισκιάσαι ἱκανώτατος τῆς παιδείας περιουσίᾳ. Ἰωάννης δὲ (πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις βαρύς τε ὁμοίως καὶ χαλεπὸς ἦν, πληγάς τε τοῖς προσπίπτουσιν ἐντεινόμενος καὶ τὰ χρήματα ἁπαξάπαντα λόγῳ οὐδενὶ ληιζόμενος) δέκατον ἔτος τὴν ἀρχὴν ἔχων τὴν δίκην ὀρθῶς καὶ δικαίως τῆς ἐς τὴν δίαιταν παρανομίας ἐξέτισε τρόπῳ τοιῷδε.

[2] Θεοδώρα ἡ βασιλὶς ἤχθετο αὐτῷ πάντων μάλιστα. Καὶ ὃς τῇ γυναικὶ προσκεκρουκὼς οἷς ἡμάρτανε, θωπείᾳ μὲν αὐτὴν ἢ χάριτι μετελθεῖν ὡς ἥκιστα ἔγνω, ἐς ἐπιβουλὴν δὲ αὐτῇ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς καθιστάμενος ἐς τὸν βασιλέα διέβαλλεν, οὔτε τὴν τύχην ἐρυθριῶν οὔτε τὴν στοργὴν αἰσχυνόμενος, ἥνπερ ἐς αὐτὴν ὁ βασιλεὺς εἶχεν ἐξαισίαν οἵαν. Αἰσθομένη δὲ ἡ βασιλὶς τῶν ποιουμένων κτεῖναι μὲν διενοεῖτο τὸν ἄνθρωπον, μηχανῇ δὲ οὐδεμιᾷ εἶχεν, ἐπεὶ λόγον αὐτοῦ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἐποιεῖτο πολύν. Γνοὺς δὲ Ἰωάννης τὴν τῆς βασιλίδος ἐς αὑτὸν γνώμην ἐν δείμασι μεγάλοις ἐγίνετο. Ἐπειδάν τε ὡς καθευδήσων ἐς τὸν κοιτῶνα ἴοι, τῶν τινα βαρβάρων ἐπιστήσεσθαί οἱ ὡς ἀπολοῦντα ὑπώπτευεν ἐς νύκτα ἑκάστην, ὑπερκύπτων τε ἀεὶ ἐκ τοῦ δωματίου καὶ τὰς εἰσόδους περισκοπῶν ἄϋπνος ἔμενε, καίπερ ἑταιρισάμενος δορυφόρων τε καὶ ὑπασπιστῶν χιλιάδας πολλὰς, οὐ γεγονὸς ὑπάρχων τινὶ πρότερον τοῦτό γε. Ἀλλ´ ἐπιλελησμένος ἅμα ἡμέρᾳ θείων τε καὶ ἀνθρωπείων δειμάτων ἁπάντων ὄλεθρος αὖθις κοινῇ τε καὶ ἰδίᾳ πᾶσι Ῥωμαίοις ἐγίνετο. Καὶ φαρμακεῦσι μὲν τὰ πολλὰ ὡμίλει, μαντείαις δὲ ἀσεβέσιν ἐς ἀεὶ χρώμενος τὴν αὐτοκράτορα αὐτῷ τερατευομέναις ἀρχὴν, ἀεροβατῶν τε καταφανὴς ἦν καὶ μετέωρος ἀρθεὶς ταῖς τῆς βασιλείας ἐλπίσι. Τῆς μέντοι πονηρίας αὐτῷ καὶ τῆς ἐς τὴν δίαιταν παρανομίας οὐδὲν οὔτε ἐλώφα οὔτε ὑπέληγε. Καί τις αὐτῷ θεοῦ λόγος τὸ παράπαν οὐκ ἦν, ἀλλὰ καὶ, εἴ που εἰς ἱερὸν ὡς εὐξόμενός τε καὶ διανυκτερεύσων ἐνταῦθα ἴοι, οὐδὲν ὁμοίως τοῖς Χριστιανῶν ἤθεσιν ἔπραττεν, ἀλλὰ τριβώνιον ἐνδιδυσκόμενος ἱερεῖ πρέπον τῆς παλαιᾶς δόξης, ἣν νῦν Ἑλληνικὴν καλεῖν νενομίκασι, λόγους οὐχ ὁσίους τινὰς, οὕσπερ ἐμεμελετήκει, ἀπεστομάτιζεν ἀνὰ πᾶσαν τὴν νύκτα ἐκείνην, ὅπως οἱ ἥ τε βασιλέως διάνοια ἔτι μᾶλλον ὑποχειρία εἴη καὶ αὐτὸς κακῶν γένοιτο ἀπαθὴς πρὸς πάντων ἀνθρώπων.

[3] Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριος Ἰταλίαν καταστρεψάμενος βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον ξὺν Ἀντωνίνῃ τῇ γυναικὶ μετάπεμπτος ἦλθεν, ἐφ´ ᾧ ἐπὶ Πέρσας στρατεύσειε. Καὶ τοῖς μὲν ἄλλοις ἅπασιν ἔντιμός τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιος, ὡς τὸ εἰκὸς, ἦν, μόνος δὲ Ἰωάννης αὐτῷ χαλεπῶς εἶχε καὶ πολλῇ ἐπιβουλῇ ἐς αὐτὸν εἴχετο, κατ´ ἄλλο μὲν οὐδὲν, ὅτι δὲ αὐτὸς μὲν τὸ ἐκ πάντων ἔχθος ἐφ´ ἑαυτὸν εἷλκε, Βελισάριος δὲ πάντων εὐδοκιμῶν μάλιστα ἔτυχεν· ἐπ´ αὐτῷ τε γενομένης τῆς Ῥωμαίων ἐλπίδος αὖθις ἐπὶ Πέρσας ἐστράτευσε, τὴν γυναῖκα ἐν Βυζαντίῳ ἀπολιπών. Ἀντωνίνα δὲ ἡ Βελισαρίου γυνὴ (ἦν γὰρ ἱκανωτάτη ἀνθρώπων ἁπάντων μηχανᾶσθαι τὰ ἀμήχανα) χαριεῖσθαι τῇ βασιλίδι βουλευσαμένη ἐπενόει τοιάδε. Ἦν τῷ Ἰωάννῃ θυγάτηρ Εὐφημία, δόξαν μὲν ἐπὶ σωφροσύνῃ πολλὴν ἔχουσα, νέα δὲ κομιδῆ, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ λίαν εὐάλωτος, ἣν δὴ ὁ πατὴρ ὑπερηγάπα, ἐπειδὴ καὶ μόνης αὐτῆς ἐγεγόνει πατήρ. Ταύτην ἡ Ἀντωνίνα τιθασσεύουσα ἐς ἡμέρας συχνὰς προσποιήσασθαί τε ἅτε φίλην ἐνδελεχέστατα ἴσχυσε καὶ τῶν αὐτῇ ἀπορρήτων μεταδιδόναι οὐκ ἀπηξίου. Καί ποτε αὐτῆς οἱ μόνης ἐν τῷ δωματίῳ παρούσης ὀδύρεσθαι τύχας τὰς παρούσας ἐπλάσσετο, ὅτι δὴ Βελισάριος εὐρυτέραν ποιησάμενος τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν πλείονι μέτρῳ ἢ πρότερον οὖσα ἐτύγχανε, βασιλεῖς τε δορυαλώτους δύο καὶ πλούτου τοσοῦτόν τι χρῆμα ἐς Βυζάντιον ἀγαγὼν, ἀχαρίστου Ἰουστινιανοῦ ἔτυχε· τά τε ἄλλα ὡς οὐ δικαίαν οὖσαν τὴν πολιτείαν διέβαλλε. Περιχαρὴς δὲ τῷ λόγῳ γενομένη ἡ Εὐφημία (δέει γὰρ τῷ ἐκ τῆς βασιλίδος καὶ αὐτὴ τῇ παρούσῃ ἀρχῇ ἤχθετο)

„Καὶ τοῦδε μέντοι, ὦ φιλτάτη,“ ἔφη, „ὑμεῖς αἴτιοι, ὅτι δὴ παρὸν ὑμῖν τῇ δυνάμει οὐ βούλεσθε χρῆσθαι“.

Ὑπολαβοῦσα δὲ ἡ Ἀντωνίνα

„Οὐ γὰρ οἷοί τέ ἐσμεν, ὦ θύγατερ,“ εἶπεν, „ἐν στρατοπέδῳ νεωτέροις ἐγχειρεῖν πράγμασιν, ἢν μὴ τοῦ ἔργου ξυνεπιλάβωνται ἡμῖν τῶν ἔνδον τινές· ἀλλ´ εἴπερ ὁ σὸς πατὴρ ἤθελε, ῥᾷστα ἂν ἐς τήνδε τὴν πρᾶξιν καθιστάμενοι ὅσα ἦν τῷ θεῷ βουομένῳ ἐπράσσομεν“.

ἀκούσασα ταῦτα Εὐφημία προ θύμως μὲν ὑπέσχετο ἐπιτελῆ ἔσεσθαι, ἀπαλλαγεῖσα δὲ ἐνθένδε τὸ πρᾶγμα ἐπὶ τὸν πατέρα εὐθὺς ἤνεγκε. Καὶ ὃς τῷ λόγῳ ἡσθεὶς (ταύτην γάρ οἱ ὁδὸν ἔς τε τὰ μαντεῖα καὶ τὴν βασιλείαν ὑπετόπαζε φέρειν τὴν πρᾶξιν) εὐθὺς μελλήσει οὐδεμιᾷ ὡμολόγησε, πράσσειν τε τὴν παῖδα ἐκέλευεν ὅπως τῇ ὑστεραίᾳ ἐς λόγους τῇ Ἀντωνίνῃ αὐτὸς ξυμμίξῃ καὶ τὰ πιστὰ δοίη. Μαθοῦσα δὲ Ἀντωνίνα τὴν Ἰωάννου γνώμην καὶ ὡς ἀπωτάτω τὸν ἄνθρωπον τῆς τοῦ ἀληθοῦς ἀπαγαγεῖν ἐννοίας ἐθέλουσα νῦν μὲν ἔφη οἱ ξυγγενέσθαι αὐτὸν ἀξύμφορον εἶναι, μή τις ὑποψία μεταξὺ ἐπιγενομένη διακωλῦσαι τὰ πρασσόμενα ἱκανὴ εἴη· μέλλειν δὲ αὐτίκα δὴ μάλα ἐς τὴν ἕω παρὰ Βελισάριον στέλλεσθαι. Ἐπειδὰν οὖν ἐκ Βυζαντίου ἀπαλλαγεῖσα ἐν τῷ προαστείῳ γένηται (ὃ δὴ Ῥουφινιαναὶ μὲν ὀνομάζεται, Βελισαρίου δὲ ἴδιον ἐτύγχανεν ὂν), ἐνταῦθα τὸν Ἰωάννην ὡς ἀσπασόμενόν τε καὶ προπέμψοντα ἥκειν, καὶ τούς τε λόγους περὶ τῶν ὅλων ποιήσασθαι καὶ τὰ πιστὰ λαβεῖν τε καὶ δοῦναι. Ταῦτα εἰποῦσα εὖ τε τῷ Ἰωάννῃ εἰπεῖν ἔδοξε καὶ ἡμέρα τακτὴ ἐπὶ τῇ πράξει διώριστο. Ἥ τε βασιλὶς τὸν πάντα λόγον παρὰ τῆς Ἀντωνίνης ἀκούσασα ἐπῄνει μὲν τὰ βεβουλευμένα, ἐγκελευομένη δὲ πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἐς τὴν προθυμίαν ἐνῆγεν.

Ἐπειδή τε ἡ κυρία παρῆν, ἀσπασαμένη μὲν ἡ Ἀντωνίνα τὴν βασιλίδα ἐκ τῆς πόλεως ἀπηλλάσσετο, ἔν τε Ῥουφινιαναῖς ἐγένετο, ὡς τῇ ὑστεραίᾳ τῆς ἐπὶ τὴν ἕω ὁδοῦ ἀρξομένη, οὗ δὴ καὶ Ἰωάννης τὰ ξυγκείμενα ἐπιτελέσων ἐς νύκτα ἦλθεν. Ἡ δὲ βασιλὶς διαβάλλουσα πρὸς τὸν αὑτῆς ἄνδρα τὰ πρὸς τοῦ Ἰωάννου ἐπὶ τῇ τυραννίδι πρασσόμενα, Ναρσῆν τε τὸν εὐνοῦχον καὶ Μάρκελλον τὸν τῶν ἐν παλατίῳ φυλάκων ἄρχοντα ἐς Ῥουφινιανὰς ξὺν στρατιώταις πολλοῖς ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ διερευνησάμενοι τὰ πρασσόμενα, ἢν τὸν Ἰωάννην πράγμασι νεωτέροις ἐγχειροῦντα εὑρήσωσι, κτείναντες εὐθὺς τὸν ἄνθρωπον ἐπανήξουσι. Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῷ ἔργῳ τούτῳ ἐστέλλοντο. Φασὶ δὲ βασιλέα τῶν ποιουμένων αἰσθόμενον τῶν τινα Ἰωάννῃ ἐπιτηδείων παρ´ αὐτὸν πέμψαι, ἀπεροῦντα αὐτῷ μηδαμῆ τῇ Ἀντωνίνῃ ἐντυχεῖν λάθρα. Ἰωάννης δὲ (χρῆν γὰρ αὐτῷ γενέσθαι κακῶς) τὴν βασιλέως ὑποθήκην ἐν ἀλογίᾳ πεποιημένος ἀμφὶ νύκτα μέσην τῇ Ἀντωνίνῃ ξυνέμιξεν, αἱμασιᾶς πού τινος ἄγχιστα, ἧς δὴ ὄπισθεν καθίσασα ἐτύγχανε τοὺς ἀμφὶ Ναρσῆν τε καὶ Μάρκελλον, ὅπως τῶν λεγομένων ἀκούσειαν. Ἐνταῦθα Ἰωάννης μὲν ἀφυλάκτῳ στόματι τὰ ἐς τὴν ἐπίθεσιν ὡμολόγει τε καὶ ὅρκοις δεινοτάτοις ἀπισχυρίζετο, Ναρσῆς δὲ αὐτῷ καὶ Μάρκελλος ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπέστησαν. Θορύβου δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, γενομένου οἱ τοῦ Ἰωάννου δορυφόροι (ἄγχιστα γάρ πη ἑστήκεσαν) παρ´ αὐτὸν αὐτίκα ἐγένοντο. Καὶ αὐτῶν τις Μάρκελλον, οὐκ εἰδὼς ὅστις ποτὲ ἦν, ξίφει ἔπληξεν, οὕτω τε Ἰωάννης διαφυγεῖν ξὺν αὐτοῖς ἴσχυσεν, ἔς τε τὴν πόλιν κατὰ τάχος ἀφίκετο.

[4] Καὶ εἰ μὲν εὐθὺς ἐλθεῖν παρὰ βασιλέα ἐθάρσησεν, οἶμαι ἂν, οὐδὲν ἐπεπόνθει πρὸς αὐτοῦ ἄχαρι· νῦν δὲ καταφυγὼν ἐς τὸ ἱερὸν δέδωκε τῇ βασιλίδι κατ´ ἐξουσίαν τῇ ἐς αὐτὸν ἐπιβουλῇ χρῆσθαι.

Τότε μὲν οὖν ἐξ ἐπάρχων ἰδιώτης γενόμενος ἐς ἕτερον ἐνθένδε ἀναστὰς ἐκομίσθη, ὅπερ ἐν τῷ προαστείῳ Κυζίκου πόλεως ἵδρυται, Ἀρτάκην καλοῦσι Κυζικηνοὶ τὸ προάστειον. Ἐνταῦθα ἱερέως οὔ τι ἑκούσιος περιβέβληται σχῆμα, οὐκ ἐπισκόπου μέντοι, ἀλλ´ ὅνπερ καλεῖν πρεσβύτερον νενομίκασιν. Ὁ δὲ ἱερουργεῖν ἥκιστα ἤθελεν, ὡς μή ποτε αὐτῷ ἐμπόδιον εἴη ἐς τὰς ἀρχὰς αὖθις ἰέναι· τῶν γὰρ ἐλπίδων μεθίεσθαι οὐδαμῆ ἤθελε. Τὰ δὲ χρήματα ἐς τὸ δημόσιον ἀνάγραπτα εὐθὺς γέγονεν. Ὧν δὴ αὐτῷ μοῖραν βασιλεὺς πολλὴν ἠφίει· ἔτι γὰρ τῇ ἐς αὐτὸν φειδοῖ εἴχετο. Ἐνταῦθα παρῆν τῷ Ἰωάννῃ, ἀφροντιστήσαντι μὲν κινδύνων ἁπάντων, χρήματα δὲ περιβεβλημένῳ μεγάλα, ὅσα τε αὐτὸς ἐτύγχανε κρύψας καὶ ὅσα βασιλέως γνώμῃ παρ´ αὐτῷ ἔμεινε, τρυφᾶν τε κατ´ ἐξουσίαν καὶ τὰ παρόντα ἡγεῖσθαι λογισμῷ σώφρονι εὐδαίμονα εἶναι. Διὸ δὴ καὶ πάντες Ῥωμαῖοι ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἀτεχνῶς ἤχθοντο, ὅτι δὴ πονηρότατος γεγονὼς δαιμόνων ἁπάντων βίον παρὰ τὴν ἀξίαν εὐδαιμονέστερον ἢ πρότερον ἔχοι. Ἀλλ´ ὁ θεὸς, οἶμαι, οὐκ ἤνεγκεν ἐς τοῦτο τὴν τίσιν Ἰωάννῃ ἀποκεκρίσθαι, ἐπὶ μέγα τε αὐτῷ τὴν κόλασιν ἐξηρτύετο. Ἐγίνετο δὲ ὧδε.

[5] Ἦν τις ἐν Κυζίκῳ ἐπίσκοπος Εὐσέβιος ὄνομα, χαλεπὸς ἅπασι τοῖς ἐντυγχάνουσιν, Ἰωάννου οὐδέν τι ἧσσον· τοῦτον Κυζικηνοὶ βασιλεῖ διαβάλλοντες ἐς δίκην ἐκάλουν. Ἐπεὶ δὲ οὐδὲν ἤνυον, δυνάμει αὐτοὺς περιελθόντος Εὐσεβίου πολλῇ, ξυμφρονήσαντες νεανίαι τινὲς ἐν τῇ Κυζίκου ἀγορᾷ κτείνουσιν. Ἐτύγχανε δὲ Ἰωάννης τῷ Εὐσεβίῳ διάφορος γεγονὼς μάλιστα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἡ τῆς ἐπιβουλῆς ὑποψία ἐς αὐτὸν ἦλθε. Στέλλονται τοίνυν ἐκ βουλῆς ἄνδρες διερευνησόμενοι τὸ μίασμα τοῦτο· οἳ δὴ τὸν Ἰωάννην πρῶτα μὲν ἐν δεσμωτηρίῳ καθεῖρξαν, ἔπειτα δὲ ἄνδρα ἔπαρχον μὲν δυνατὸν οὕτω γενόμενον, ἐς πατρικίους δὲ ἀναγραφέντα καὶ ἐς τῶν ὑπάτων ἀναβεβηκότα τὸν δίφρον, οὗ μεῖζον εἶναι οὐδὲν ἔν γε τῇ Ῥωμαίων πολιτείᾳ δοκεῖ, ἔστησάν τε γυμνὸν, ἅτε λῃστήν τινα ἢ λωποδύτην, καὶ ξαίνοντες κατὰ τοῦ νώτου πολλὰς εἰπεῖν τὰ βεβιωμένα ἠνάγκαζον. Καὶ τοῦ μὲν Εὐσεβίου φόνου αἴτιος Ἰωάννης οὐ λίαν ἐξελήλεγκτο, ἐῴκει μέντοι ἡ τοῦ θεοῦ δίκη ποινὰς αὐτὸν τῆς οἰκουμένης ἐσπραττομένη. Ἔπειτα δὲ τὰ χρήματα πάντα ἀφελόμενοι γυμνὸν ἐς τὴν ναῦν εἰσεβίβασαν, ἱμάτιον ἓν, καὶ τοῦτο τραχὺ κομιδῆ, ἀμπεχόμενον, ὀβολῶν ὠνηθὲν ὀλίγων τινῶν, οἵ τε αὐτὸν παραπέμποντες ὅπη ἂν ἡ ναῦς ὁρμισθείη ἐκέλευον ἄρτον ἢ ὀβολοὺς ἐκ τῶν προσπιπτόντων αἰτεῖσθαι. Οὕτω τε πτωχεύων πανταχόθι τῆς πορείας τῆς Αἰγύπτου ἐς τὴν Ἀντινόου κομίζεται. Καὶ τρίτον τοῦτο ἔτος αὐτὸν ἐνταῦθα καθείρξαντες τηροῦσιν. Ὁ δὲ, καίπερ ἐν τοιούτοις γεγονὼς πάθεσιν, οὐδὲ τὴν τῆς βασιλείας ἐλπίδα μεθῆκεν, ἀλλὰ καὶ Ἀλεξανδρέων τινὰς, ἅτε τῷ δημοσίῳ χρυσίον ὀφείλοντας, διαβαλεῖν ἔγνω. Ἰωάννην μὲν οὖν τὸν Καππαδόκην δέκα ἐνιαυτοῖς ὕστερον αὕτη τῶν πεπολιτευμένων κατέλαβε τίσις.
 

CHAPITRE XXV.

1. Jean de Cappadoce, et Tribonien sont rétablis dans leurs charges. 2. Jean de Cappadoce rend de mauvais offices à l'impératrice. 3. Elle se sert d'Antonine pour le perdre. 4. Il est ordonné prêtre contre son gré, et refuse d'en faire les fonctions. 5. Il est accusé injustement de la mort d'un évêque, et réduit à une condition très malheureuse.

1. JEAN de Cappadoce et Tribonien, que nous avons vu déposés de leurs charges, y furent rétablis peu de temps après. Tribonien vécut plusieurs années depuis son rétablissement, sans tomber dans aucune nouvelle disgrâce, et il mourut de mort naturelle. Il avait beaucoup de civilité et de douceur, et il effaçait, s'il faut ainsi dire, la honte de son avarice, par l'éclat de sa doctrine. Pour Jean de Cappadoce, il était fâcheux à tout le monde. Il frappait ceux qui se présentaient devant lui, et enlevait le bien d'autrui avec une injustice toute visible. Il se maintint durant dix ans dans sa dignité', après y avoir été rétabli. Mais il reçût enfin le juste châtiment de ses crimes.

2. L'Impératrice Théodora était fort irritée contre lui, mais quoi qu'il sût bien qu'il l'avait offensée, néanmoins bien loin de l'apaiser par ses soumissions et par les respects, il continuait à lui rendre ouvertement de mauvais offices, et à parler d'elle à l'Empereur en termes injurieux, sans en être retenu par la considération de sa dignité, ni par celle de l'affection que ce Prince avait pour elle. Théodora bien informée de tout, désirait de se défaire de Jean. Mais elle ne savait quels moyens y employer, à cause de l'estime qu'il s'était acquise dans l'esprit de Justinien. Cependant cette résolution où il avait appris que l'Impératrice était, lui causait d'étranges inquiétudes. Il ne le retirait jamais dans sa chambre, qu'il ne s'imaginât, qu'il viendrait la nuit quelque Barbare pour le massacrer. Il se levait à chaque moment pour regarder dans toutes les avenues ; et quoi qu'il eût plus de gardes que personne n'en avait eu devant lui, il ne se croyait jamais en sûreté. Quand le jour était venu, il mettait bas toutes ces appréhendons qui l'avaient inquiété, et il s'appliquait, selon sa coutume, à la ruine de l'état, et à celle des particuliers. Il entretenait continuellement une honteuse habitude avec des imposteurs, et des devins, & il s'adonnait aux secrets impies de la magie, par lesquels il se figurait que l'Empire lui était promis. Il n'interrompait point cependant le cours de ses crimes. Il n'était touché d'aucun sentiment de piété. S'il entrait quelquefois dans l'église, et qu'il y passat la nuit, il ne se conformait point à la pratique des fidèles. Il y paraissait avec une grande robe, dont se servaient ceux d'une ancienne secte grecque, que l'on appelait la Secte grecque. Il récitait durant toute la nuit certaines extravagances profanes, par lesquelles il prétendait se conserver dans les bonnes grâces de l'Empereur, & se rendre invulnérable aux traits de ses ennemis.

3. En ce temps-là même Bélisaire, après avoir réduit toute l'Italie, revint avec Antonine à Constantinople, où il avait été rappelé, pour être envoyé ensuite à la tête de l'armée destinée contre les Perses. Il était estimé et chéri de tout le monde, comme il méritait. Il n'y avait que Jean, qui pour cette seule raison ne le pouvait souffrir, et qui lui tendait sans cesse des pièges. Comme toute l'espérance des Romains était en Bélisaire, il partit pour aller contre les Perses, et laissa Antonine à Constantinople. Cette dame avait l'esprit plus propre que pas une autre à trouver des expédions. Voici ce qu'elle inventa contre Jean, pour faire sa cour à l'impératrice. Il avait une fille nommée Euphémie, qui était fort estimée pour la modestie et sa vertu. Comme elle était unique, elle était tendrement aimée de son père : mais comme elle était fort jeune, elle en était plus exposée à être surprise. Antonine lui fit des caresses extraordinaires durant plusieurs jours, feignant d'avoir beaucoup d'amitié pour elle, et de lui communiquer ses secrets. Un jour qu'elle était seule avec elle dans sa chambre, elle fit semblant de se plaindre de sa fortune, en ce que Bélisaire, après avoir porté si loin les bornes de l'Empire romain, après avoir amené deux rois prisonniers à Constantinople avec une quantité prodigieuse d'or et d'argent, il en était très mal récompensé par Justinien. Elle ajouta plusieurs autres discours contre le Gouvernement ; dont Euphémie étant fort aise, à cause de la haine que l'Impératrice portait à son père, elle lui dit :

Madame, permettez-moi de vous déclarer, que j'estime que vous êtes cause du mal dont vous-vous plaignez; puisque ayant entre vos mains toutes les forces de l'Empire, vous ne vous en servez pas pour y apporter le remède.

Ma fille, repartit Antonine, Nous ne sautions rien entreprendre dans l'armée, si nous ne sommes secondés par ceux de la Cour. Si monsieur votre père voulait se joindre à nous, il nous serait ailé d'exécuter tout le bien, dont Dieu aurait agréable de favoriser notre entreprise.

Euphémie ayant entendu ces paroles, promit de faire de sa part tout ce qu'elle pourrait ; et à l'heure même, elle alla tout rapporter à son père, qui fort réjoui de cette nouvelle, et s'imaginant que c'était là le chemin par où les devins lui avaient promis qu'il arriverait à l'Empire, reçut volontiers la proposition, et commanda à sa fille de faire en sorte, qu'il conférât le jour suivant avec Antonine. Cette Dame artificieuse ayant appris la disposition où était Jean, et voulant lui ôter la connaissance de son dessein, répondit,

qu'il y aurait du danger de conférer si tôt, et que le moindre soupçon que l'on aurait de leur entreprise suffirait pour la ruiner : Qu'elle partirait dans peu de jours pour aller trouver Bélisaire; qu'en sortant de la ville elle s'arrêterait au faubourg dans la maison nommée Rusinienne, où il la viendrait trouver, en apparence pour lui dire adieu ; et en effet pour conférer ensemble, et pour se damer réciproquement leur foi.

Jean ayant approuvé cet avis, le jour fut pris pour l'exécution. Quand l'Impératrice apprit par la. bouche d'Antonine la suite de cette trame, elle la loua de l'avoir commencée, et la conjura de l'achever. Le jour préfixé étant arrivé, Antonine partit de Constantinople comme pour s'en aller en Orient, et s'arrêta à la maison du faubourg, où Jean ne manqua pas de la venir trouver la nuit suivante. L'Impératrice ayant rapporté à Justinien ce que Jean brassait, il commanda à Narsez l'eunuque, et à Marcel capitaine de ses gardes, d'aller à Rusinienne avec des forces suffisantes, pour observer ce qui s'y passerait, et pour faire mourir Jean, s'il entreprenait quelque chose contre le bien de l'Empire. Ceux-ci partirent à l'heure même pour exécuter cet ordre. On dit que l'Empereur informé de la chose, qui se faisait contre Jean, l'envoya avertir secrètement par un de ses amis, de ne point aller ce soir-là chez Antonine. Mais comme il y avait un ordre également caché et inévitable, par lequel il devait périr, il méprisa cet avis, et y alla sur le minuit. Il conféra avec elle auprès d'une haie, derrière laquelle elle avait placé Narsez et Marcel,. afin qu'ils entendissent ce qui se dirait. Jean ayant promis témérairement de prêter main-forte à l'entreprise de Bélisaire et d'Antonine, et ayant confirmé la promette par d'exécrables serments, Narsez et Marcel fondirent tout-à-coup sur lui. Les gardes de Jean accoururent au bruit, et l'un d'eux donna un coup d'épée à Marcel sans le connaître. Ainsi Jean eut le moyen de se sauver, et de rentrer dans la ville.

4. Pour moi je me fuis persuadé, qu'il n'eût point été puni, s'il eût eu l'assurance de se présenter à l'heure-même à l'Empereur. Mais il se réfugia dans une église, et donna le loisir à l'Impératrice d'exécuter le dessein qu'elle avait formé de le perdre, de préfet du prétoire, il fut réduit à une condition privée, et transféré de l'église où il s'était retiré, à une autre qui est dans le faubourg de Cyzique, nommé Artace. Là. il reçut malgré lui le nom de Pierre et les Ordres sacrés. Il ne fut pas élevé à la dignité d'évêque, mais seulement à celle de prêtre, dont il ne fit jamais de fonction, parce qu'il ne voulait pas s'exclure de rentrer dans les charges du siècle, pour lesquelles il conservait toujours quelque reste d'espérance. Ses biens furent confisqués ; néanmoins l'Empereur désirant le traiter favorablement, lui en laissa une partie. Ce changement si étrange de fortune, n'empêchait pas qu'il ne fût encore dans une condition fort heureuse. Il était exempt de crainte, et avait beaucoup d'argent, tant celui que lui avait laissé Justinien, que celui qu'il avait détourné. Les Romains, qui le voyaient plus méchant que les démons mêmes, ne pouvaient voir sans indignation que la disgrâce n'eût servi qu'à augmenter sa prospérité. Mais la justice divine le réservait à un autre châtiment .

5. Il y avait à Cyzique un évêque nommé Eusèbe, qui n'était pas moins fâcheux, et moins insupportable que Jean. Les Cyzéniens s'étaient souvent plaints de ses violences ; mais la faveur qu'il avait à la Cour, avait rendu toutes leurs plaintes inutiles. Des jeunes gens l'ayant assassiné dans la place publique, Jean fut soupçonné d'avoir contribué à sa mort, à cause des différends qu'il avait eus avec lui. Les sénateurs commis pour informer de ce crime décrétèrent contre Jean; et quoi qu'il fût homme de grande qualité, et quoi qu'il eût été patrice et consul, ce qui est le comble des dignités de la République romaine, ils le laissèrent debout, le firent fustiger comme un voleur, et l'obligèrent à leur rendre compte de sa vie. Il ne se trouva néanmoins aucune preuve qu'il eût eu part à l'assassinat d'Eusèbe. Mais comme Dieu avait résolu de le punir des maux qu'il avait fait souffrir à toute la terre, les juges le dépouillèrent de son bien, et ordonnèrent qu'il serait mis dans une barque, où, couvert seulement d'un vieux manteau, il était obligé par ceux qui le conduisaient, à demander l'aumône partout où la barque abordait. Mendiant de la sorte en divers endroits de l'Égypte, il arriva à Antinople, où il y a trois ans qu'il est leur prisonnier. Cependant une disgrâce si déplorable ne l'a pas encore privé de toute espérance de parvenir un jour à l'Empire. Il eut une fois la hardiesse de demander à des citoyens d'Alexandrie, ce qu'ils devaient à l'Épargne. Voilà de quelle manière Jean de Cappadoce, après avoir possédé durant dix ans une charge fort considérable, fut puni des fautes qu'il y avait faites.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚϚ'.

[1] Τότε δὲ βασιλεὺς στρατηγόν τε τῆς ἑῴας αὖθις Βελισάριον κατεστήσατο καὶ ἐς Λιβύην πέμψας τὴν χώραν ἔσχεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ὄπισθεν λελέξεται λόγοις.

[2] Ὅπερ ἐπεὶ ἔς τε Χοσρόην καὶ Πέρσας ἦλθε, δεινῶς ἤσχαλλον, καὶ αὐτοῖς τὴν εἰρήνην ἐς Ῥωμαίους πεποιημένοις μετέμελεν ἤδη, ὅτι δὴ αὐτοῖς τὴν δύναμιν ἐπὶ μέγα χωρεῖν ᾔσθοντο. Πέμψας τε ὁ Χοσρόης ἐς Βυζάντιον πρέσβεις, ξυγχαίρειν τε Ἰουστινιανῷ τῷ βασιλεῖ ἔφασκε καὶ τὸ μέρος λαβεῖν ξὺν γέλωτι δῆθεν τῶν ἐκ Λιβύης λαφύρων ἠξίου, ὅτι δὴ οὐκ ἄν ποτε Βανδίλων τῷ πολέμῳ περιέσεσθαι ἴσχυσεν, εἰ μὴ αὐτῷ Πέρσαι ἐσπείσαντο. Τότε μὲν οὖν Χοσρόην Ἰουστινιανὸς χρήμασι δωρησάμενος, τοὺς πρέσβεις οὐκ εἰς μακρὰν ἀπεπέμψατο.

[3] Ἐν δὲ πόλει Δάρας τοιόνδε τι ξυνέβη γενέσθαι. Ἰωάννης τις ἦν ἐνταῦθα ἐν καταλόγῳ τεταγμένος πεζῶν· οὗτος οὐχ ἁπάντων οἱ ξυμφρονούντων στρατιωτῶν, ἀλλ´ ὀλίγων τινῶν, τυραννίδι ἐπιθέμενος τὴν πόλιν ἔσχεν. Ἔν τε παλατίῳ καθήμενος ὥσπερ ἐν ἀκροπόλει, τὴν τυραννίδα ἐκρατύνετο ἡμέρᾳ ἑκάστῃ. Καὶ εἰ μὴ Πέρσας ἔχεσθαι εἰρήνης ἐς τοὺς Ῥωμαίους τηνικαῦτα ξυνέβη, ἀνήκεστα ἂν ἐνθένδε Ῥωμαίοις ἐγεγόνει κακά. Νῦν δὲ τοῦτο ἐκώλυσε φθάσασα, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἡ ξύμβασις. Ἡμέρᾳ δὲ ἀπὸ τῆς τυραννίδος τετάρτῃ ξυμφρονήσαντες στρατιῶται, γνώμῃ Μάμαντός τε τοῦ τῆς πόλεως ἱερέως καὶ Ἀναστασίου τῶν δοκίμων τινὸς πολιτῶν, ἐς τὸ παλάτιον μεσημβρίας ἀκμαζούσης ἀνέβησαν, κρύψας ἕκαστος ὑπὸ τῷ ἱματίῳ ξιφίδιον. Καὶ πρῶτα μὲν ἐν τῇ μεταύλῳ θύρᾳ τῶν δορυφόρων εὑρόντες ὀλίγους τινὰς εὐθὺς ἔκτειναν. Ἔπειτα δὲ καὶ εἰς τὸν ἀνδρῶνα ἐσβάντες τοῦ τυράννου ἥπτοντο· τινὲς δέ φασιν οὐ τοὺς στρατιώτας αὐτὸ πρώτους εἰργάσθαι, ἀλλ´ αὐτῶν ἔτι μελλόντων τε ἐν τῇ μεταύλῳ καὶ κατωρρωδηκότων τὸν κίνδυνον, τῶν τινα ἀλλαντοπωλῶν ξὺν αὐτοῖς ὄντα ἐσπηδῆσαί τε ξὺν τῇ κοπίδι καὶ τῷ Ἰωάννῃ ἐντυχόντα ἀπροσδοκήτως παῖσαι. Καὶ τὸν οὐ πληγέντα μὲν καιρίαν πληγὴν, ξὺν θορύβῳ δὲ πολλῷ φεύγοντα, ἐς τούτους δὴ τοὺς στρατιώτας ἐμπεσεῖν ἄφνω. Οὕτω τε τοῦ ἀνθρώπου αὐτοὺς ἁψαμένους πυρὶ μὲν αὐτίκα τὸ παλάτιον ὑφάψαντας καῦσαι, ὡς μή τις ἐλπὶς ἐνθένδε ἀπολειφθείη τοῖς τὰ νεώτερα πράγματα πράσσουσιν, αὐτὸν δὲ ἐς τὸ δεσμωτήριον ἀπαγαγόντας δῆσαι. Καὶ αὐτῶν τινα δείσαντα μὴ οἱ στρατιῶται περιεῖναι τὸν τύραννον γνόντες πράγματα τῇ πόλει αὖθις παράσχωνται, κτεῖναί τε τὸν Ἰωάννην, καὶ τούτῳ δὴ τῷ τρόπῳ τὴν ταραχὴν παῦσαι. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ ταύτῃ τῇ τυραννίδι τῇδε ἐχώρησεν.

CHAPITRE XXVI.

1. Bélisaire défait les Vandales. 2.. Cosroez en conçoit une furieuse jalousie. 3. Tyrannie établie et ruinée en quatre jours dans la ville de Dara.

1. BÉLISAIRE fut encore nommé alors général des troupes d'Orient, et envoyé en Afrique, qu'il remit sous la puissance de l'Empire romain, comme nous le ferons voir plus amplement dans la suite de notre Histoire.

2. La nouvelle d'un succès si avantageux déplût extrêmement à Cosroez et aux Perses, et les fit repentir d'avoir accordé la paix aux Romains ; puisqu'en la leur accordant, ils leur avaient donné le moyen de s'agrandir. Cosroez envoya des ambassadeurs à Constantinople, pour faire à Justinien des compliments de conjouïssance, et pour lui demander, par une espèce de raillerie, une partie des dépouilles qu'il avait remportées sur les Vandales, vu qu'il ne les aurait pas remportées, s'il ne lui avait accordé la paix. Justinien fit présent à Cosroez d'une somme notable d'argent, et renvoya promptement ses ambassadeurs.

3. Je rapporterai en cet endroit ce qui arriva à Dara au même temps. Il y avait dans l'infanterie un certain soldat nommé Jean, qui ayant conspiré avec quelques-uns de ses compagnons, se rendit maître de la ville, se fortifia dans le palais, comme dans une citadelle, et s'y défendit durant quatre jours. Il eût fait, sans doute beaucoup de mal aux Romains, s'ils eussent eu pour lors une guerre à soutenir contre les Perses. Mais comme ils étaient en paix, son entreprise n'eut point de suite. Le quatrième jour de la conspiration, les soldats convinrent ensemble par l'avis de Mamas évêque de la ville, et d'un des plus considérables des citoyens nommé Anastase, d'aller au palais en plein midi, et d'y apporter des poignards sous leurs habits. D'abord ils tuèrent quelques gardes qui étaient à l'entrée, et s'avancèrent jusqu'à la porte du tyran, où ils le prirent. Quelques-uns prétendent toutefois que la gloire de cette action n'appartient pas aux soldats, mais que comme ils s'étaient arrêtés dans un vestibule, et qu'ils n'osaient aller plus avant, un cuisinier, qui était avec eux, sauta dedans, tenant son couteau à la main, et qu'il blessa Jean à l'improviste. Ils ajoutent, que comme sa blessure n'était pas mortelle, et qu'il s'enfuyait en riant, il tomba entre les mains des soldats qui se saisirent de lui, et brûlèrent le palais, afin que l'on ne pût plus s'en servir pour de nouvelles brouilleries. Ils le menèrent ensuite en prison, où de peur que les gens de guerre ne formassent encore quelque entreprise contre le repos des citoyens, tant qu'ils seraient assurés que le tyran était en vie, l'on jugea à propos de le faire mourir, et d'apaiser par sa mort tout le désordre. Voilà qu'elle fut l'origine, la suite et la fin de cette tyrannie.

FIN DU LIVRE I.

 

>