Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

 

LIVRE PREMIER.  chapitres XI à XXX

chapitres I à X. - chapitres XXI à XXVI

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE PREMIER

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.

[1] Ἀναστασίου δὲ ὀλίγῳ ὕστερον τελευτήσαντος Ἰουστῖνος τὴν βασιλείαν παρέλαβεν, ἀπεληλαμένων αὐτῆς τῶν Ἀναστασίου ξυγγενῶν ἁπάντων, καίπερ πολλῶν τε καὶ λίαν ἐπιφανῶν ὄντων.

[2] Τότε δὴ μέριμνά τις Καβάδῃ ἐγένετο μή τι Πέρσαι νεωτερίσωσιν ἐς τὸν αὑτοῦ οἶκον, ἐπειδὰν τάχιστα αὐτὸς τελευτήσῃ τὸν βίον, ἐπεὶ οὐδὲ ἀντιλογίας χωρὶς ἐς τῶν παίδων τινὰ παραπέμψαι τὴν ἀρχὴν ἔμελλε. Τῶν γάρ οἱ παίδων τὸν πρεσβύτατον Καόσην τῆς μὲν ἡλικίας ἕνεκα ἐς τὴν βασιλείαν ὁ νόμος ἐκάλει, ἀλλὰ Καβάδην οὐδαμῆ ἤρεσκεν. Ἐβιάζετο δὲ τήν τε φύσιν καὶ τὰ νόμιμα ἡ τοῦ πατρὸς γνώμη.

[3] Ζάμην δὲ, ὃς τὰ δευτερεῖα ἐφέρετο, τοῖν ὀφθαλμοῖν τὸν ἕτερον ἐκκεκομμένον ἐκώλυεν ὁ νόμος. Ἑτερόφθαλμον γὰρ ἢ ἄλλῃ τινὶ λώβῃ ἐχόμενον οὐ θέμις Πέρσαις βασιλέα καθίστασθαι. Χοσρόην δὲ, ὃς αὐτῷ ἐκ τῆς Ἀσπεβέδου ἀδελφῆς ἐγεγόνει, ὑπερηγάπα μὲν ὁ πατὴρ, ὁρῶν δὲ Πέρσας σχεδόν τι εἰπεῖν ἅπαντας τεθηπότας τὴν Ζάμου ἀνδρείαν (ἦν γὰρ ἀγαθὸς τὰ πολέμια) καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν σέβοντας ἔδεισε μὴ Χοσρόῃ ἐπαναστάντες ἔργα ἀνήκεστα ἐς τὸ γένος καὶ τὴν βασιλείαν ἐργάσωνται.

[4] Ἔδοξεν οὖν αὐτῷ ἄριστον εἶναι τόν τε πόλεμον καὶ τὰς τοῦ πολέμου αἰτίας διαλῦσαι Ῥωμαίοις, ἐφ´ ᾧ Χοσρόης παῖς ἐσποιητὸς Ἰουστίνῳ βασιλεῖ γένοιτο· οὕτω γάρ οἱ μόνως τὸ ὀχυρὸν ἐπὶ τῇ ἀρχῇ διασώσασθαι. Διὸ δὴ πρέσβεις τε ὑπὲρ τούτων καὶ γράμματα ἐς Βυζάντιον Ἰουστίνῳ βασιλεῖ ἔπεμψεν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε·

„Οὐ δίκαια μὲν πεπονθέναι πρὸς Ῥωμαίων ἡμᾶς καὶ αὐτὸς οἶσθα, ἐγὼ δὲ ὑμῖν τὰ ἐγκλήματα πάντα ἀφεῖναι παντελῶς ἔγνωκα, ἐκεῖνο εἰδὼς, ὡς οὗτοι ἂν μάλιστα τῶν ἀνθρώπων νικῷεν, οἵ γε, προσόντος αὐτοῖς τοῦ δικαίου, εἶτα ἐλασσούμενοι ἑκόντες εἶναι τῶν φίλων ἡσσῶνται. Χάριν μέντοι αἰτοῦμαι σε ὑπὲρ τούτων τινὰ, ἣ ἂν οὐχ ἡμᾶς αὐτοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ τὸ ἑκατέρου ὑπήκοον ἅπαν ἔς τε τὸ ξυγγενές, συνδέουσα καὶ τὴν ἀπ´ αὐτοῦ ὡς τὸ εἰκὸς εὔνοιαν, ἐς κόρον δή που τῶν τῆς εἰρήνης ἀγαθῶν καταστήσασθαι ἱκανὴ εἴη. Λέγω δὲ ὅπως ἂν Χοσρόην τὸν ἐμὸν, ὅς μοι τῆς βασιλείας διάδοχος ἔσται, εἰσποιητὸν παῖδα ποιήσαιο.“

[5] Ταῦτα ἐπεὶ ἀπενεχθέντα Ἰουστῖνος βασιλεὺς εἶδεν, αὐτός τε περιχαρὴς ἐγένετο καὶ Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλέως ἀδελφιδοῦς, ὃς δὴ αὐτῷ καὶ τὴν βασιλείαν ἐκδέξασθαι ἐπίδοξος ἦν. Καὶ κατὰ τάχος ἐς τὴν πρᾶξιν ἠπειγέσθην τὴν ἐσποίησιν ἐν γράμμασι θέσθαι, ᾗ νόμος Ῥωμαίοις, εἰ μὴ Πρόκλος ἐκώλυσεν, ὃς βασιλεῖ τότε παρήδρευε τὴν τοῦ καλουμένου κοιαίστωρος ἀρχὴν ἔχων, ἀνὴρ δίκαιός τε καὶ χρημάτων διαφανῶς ἀδωρότατος. Διὸ δὴ οὔτε νόμον τινὰ εὐπετῶς ἔγραφεν οὔτε τι τῶν καθεστώτων κινεῖν ἤθελεν, ὃς καὶ τότε ἀνταίρων ἔλεξε τοιάδε· „Νεωτέροις μὲν ἐγχειρεῖν πράγμα„σιν οὔτε εἴωθα καὶ ἄλλως δέδοικα πάντων μάλιστα,

„Εὖ εἰδὼς ὅτι ἐν τῷ νεωτεροποιῷ τό γε ἀσφαλὲς οὐδαμῶς σώζεται. Δοκῶ δέ μοι, εἰ καὶ λίαν τις ἦν περὶ ταῦτα θρασὺς, ἀποκνῆσαι ἂν ἐς τήνδε τὴν πρᾶξιν καὶ κατορρωδῆσαι τὸν ἐξ αὐτῆς σάλον· οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν οἶμαι ἔν γε τῷ παρόντι ἡμῖν ἐν βουλῇ εἶναι ἢ ὅπως ἂν τὰ Ῥωμαίων πράγματα Πέρσαις εὐπρεπεῖ παραδοίημεν λόγῳ, οἵ γε οὐκ ἐγκρυφιάζοντες οὐδὲ παραπετάσμασί τισι χρώμενοι, ἀλλὰ διαρρήδην ὁμολογοῦντες τὸ βούλευμα, οὕτως ἀνέδην ἀφαιρεῖσθαι τὴν βασιλείαν ἡμᾶς ἀξιοῦσι, τῷ μὲν τῆς ἀπάτης φανερῷ τὴν ἀφέλειαν προϊσχόμενοι, λόγῳ δὲ ἀναιδεῖ τὴν ἀπραγμοσύνην προβεβλημένοι. Καίτοι χρῆν ἑκάτερον ὑμῶν ταύτην τῶν βαρβάρων τὴν πεῖραν παντὶ ἀποκρούεσθαι σθένει· σὲ μὲν, ὦ βασιλεῦ, ὅπως δὴ μὴ Ῥωμαίων εἴης βασιλεὺς ὕστατος, σὲ δὲ, ὦ στρατηγὲ, ὅπως ἂν μὴ σαυτῷ ἐς τὴν βασιλείαν ἐμποδὼν γένοιο. Τὰ μὲν γὰρ ἄλλα σοφίσματα λόγου ὡς ἐπὶ πλεῖστον σεμνότητι καλυπτόμενα ἴσως ἄν που καὶ ἑρμηνέως τοῖς πολλοῖς δέοιτο, αὕτη δὲ ἄντικρυς ἐκ προοιμίων εὐθὺς ἡ πρεσβεία τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ Χοσρόην τοῦτον, ὅστις ποτέ ἐστι, κληρονόμον εἰσποιεῖν βούλεται. Οὑτωσὶ γάρ μοι περὶ τούτων διαλογίζεσθε· φύσει τοῖς παισὶ τὰ τῶν πατέρων ὀφείλεται, οἵ τε νόμοι τῷ διαλλάσσοντι ἀλλήλοις ἀεὶ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις μαχόμενοι ἐνταῦθα ἔν τε Ῥωμαίοις καὶ πᾶσι βαρβάροις ξυνίασί τε καὶ ξυνομολογοῦντες ἀλλήλοις κυρίους ἀποφαίνουσι τοὺς παῖδας εἶναι τοῦ [τοῦ] πατρὸς κλήρου. Ὥστε τὰ πρῶτα ἑλομένοις ὑμῖν πάντα „λελείψεται τὰ λοιπὰ ξυγχωρεῖν.“

[6] Πρόκλος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Βασιλεὺς δὲ καὶ ὁ βασιλέως ἀδελφιδοῦς τούς τε λόγους ἐνεδέχοντο καὶ τὸ πρακτέον ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἄλλα Καβάδης γράμματα πρὸς Ἰουστῖνον βασιλέα πέμψας, ἄνδρας τε αὐτὸν στεῖλαι δοκίμους ἠξίου, ἐφ´ ᾧ τὴν εἰρήνην πρὸς αὐτὸν θήσονται, καὶ γράμμασι τὸν τρόπον σημῆναι καθ´ ὃν ἂν αὐτῷ τὴν τοῦ παιδὸς εἰσποίησιν θέσθαι βουλομένῳ εἴη. Καὶ τότε δὴ Πρόκλος ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον τὴν Περσῶν πεῖραν διέβαλλε, μέλειν τε αὐτοῖς ἰσχυρίζετο, ὅπως δὴ τὸ Ῥωμαίων κράτος σφίσιν αὐτοῖς ὡς ἀσφαλέστατα προσποιήσωνται. Καὶ γνώμην ἀπέφαινε τὴν μὲν εἰρήνην αὐτοῖς αὐτίκα δὴ μάλα περαίνεσθαι, ἄνδρας δὲ τοὺς πρώτους ἐκ βασιλέως ἐπ´ αὐτῇ στέλλεσθαι, οὓς δὴ δεήσει πυνθανομένῳ τῷ Καβάδῃ καθ´ ὅ τι δεῖ τὴν ἐσποίησιν Χοσρόῃ γενέσθαι, διαρρήδην ἀποκρίνασθαι ὅτι δεῖ, ὡς βαρβάρῳ προσήκει, δηλῶν ὅτι οὐ γράμμασιν οἱ βάρβαροι τοὺς παῖδας 〈ἐς〉ποιοῦνται, ἀλλ´ ὅπλων σκευῇ.

[7] Οὕτω τοίνυν τοὺς πρέσβεις Ἰουστῖνος βασιλεὺς ἀπεπέμψατο, ἄνδρας τοὺς Ῥωμαίων ἀρίστους ἕψεσθαι σφίσιν οὐκ ἐς μακρὰν ὑποσχόμενος, οἳ τά τε ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ καὶ τῷ Χοσρόῃ ὡς ἄριστα διοικήσονται. Γράμμασί τε Καβάδην κατὰ ταὐτὸ ἠμείψατο. Στέλλονται τοίνυν ἐκ μὲν Ῥωμαίων Ὑπάτιος, Ἀναστασίου τοῦ πρώην βεβασιλευκότος ἀδελφιδοῦς, πατρίκιός τε καὶ ἀρχὴν τῆς ἕω τὴν στρατηγίδα ἔχων, καὶ Ῥουφῖνος ὁ Σιλβανοῦ παῖς, ἔν τε πατρικίοις ἀνὴρ δόκιμος καὶ Καβάδῃ ἐκ πατέρων αὐτῶν γνώριμος· ἐκ Περσῶν δὲ ἀνὴρ δυνατώτατός τε καὶ ἐξουσίᾳ πολλῇ χρώμενος, ὄνομα μὲν Σεόσης, ἀδρασταδάραν σαλάνης δὲ τὸ ἀξίωμα, καὶ Μεβόδης, τὴν τοῦ μαγίστρου ἔχων ἀρχήν. Οἳ δὴ ἐς χῶρόν τινα ξυνιόντες, ὃς γῆν τὴν Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν διορίζει, ἀλλήλοις τε ξυγγινόμενοι ἔπρασσον ὅπως τά τε διάφορα διαλύσουσι καὶ τὰ ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ εὖ θήσονται. Ἧκε δὲ καὶ Χοσρόης ἐς ποταμὸν Τίγρην, ὃς δὴ πόλεως Νισίβιδος διέχει δυοῖν ἡμέραιν ὁδῷ μάλιστα, ὅπως, ἐπειδὰν τὰ ἐς τὴν εἰρήνην ἑκατέροις δοκῇ ὡς ἄριστα ἔχειν, αὐτὸς ἐς Βυζάντιον στέλλοιτο. Πολλοὶ μὲν οὖν καὶ ἄλλοι λόγοι πρὸς ἀμφοτέρων ὑπὲρ τῶν ἐν σφίσι διαφόρων ἐλέγοντο, καὶ γῆν δὲ τὴν Κολχίδα, ἣ νῦν Λαζικὴ ἐπικαλεῖται, Σεόσης ἔλεγε Περσῶν κατήκοον τὸ ἀνέκαθεν οὖσαν βιασαμένους λόγῳ οὐδενὶ Ῥωμαίους ἔχειν. Ταῦτα Ῥωμαῖοι ἀκούσαντες δεινὰ ἐποιοῦντο, εἰ καὶ Λαζικὴ πρὸς Περσῶν ἀντιλέγοιτο. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν ἐσποίησιν ἔφασκον δεῖν γενέσθαι Χοσρόῃ οὕτως ὥσπερ βαρβάρῳ προσήκει, οὐκ ἀνεκτὰ Πέρσαις ἔδοξεν εἶναι.

[8] Ἑκάτεροι οὖν διαλυθέντες ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρησαν, καὶ Χοσρόης ἄπρακτος πρὸς τὸν πατέρα ἀπιὼν ᾤχετο, περιώδυνός τε ὢν τοῖς ξυμπεσοῦσι καὶ Ῥωμαίους εὐχόμενος τῆς ἐς αὐτὸν ὕβρεως τίσασθαι.

[9] Μετὰ δὲ Μεβόδης μὲν τὸν Σεόσην διέβαλλε Καβάδῃ, ὡς δὴ ἐξεπίτηδες, οὔ οἱ ἐπιτεταγμένον πρὸς τοῦ δεσπότου, τὸν Λαζικῆς λόγον προθείη, τὴν εἰρήνην ἐκκρούων Ὑπατίῳ τε κοινολογησάμενος πρότερον, ὃς δὴ βασιλεῖ τῷ οἰκείῳ εὐνοϊκῶς ὡς ἥκιστα ἔχων τήν τε εἰρήνην καὶ τὴν Χοσρόου ἐσποίησιν ἔργῳ ἐπιτελῆ οὐκ ἐῴη γενέσθαι. Πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα κατηγοροῦντες οἱ ἐχθροὶ τὸν Σεόσην ἐς δίκην ἐκάλουν. Περσῶν μὲν οὖν ἡ βουλὴ ξύμπασα φθόνῳ μᾶλλον ἢ νόμῳ ξυνειλεγμένοι ἐδίκαζον. Τῇ τε γὰρ ἀρχῇ οὐ ξυνειθισμένῃ σφίσιν αὐτοῖς ἐπιεικῶς ἤχθοντο καὶ τῷ τρόπῳ τοῦ ἀνδρὸς χαλεπῶς εἶχον. Ἦν γὰρ ὁ Σεόσης χρημάτων μὲν ἀδωρότατος καὶ τοῦ δικαίου ἐπιμελητὴς ἀκριβέστατος, ἀλαζονείας δὲ νόσῳ ἐχόμενος οὐδὲν ὁμοίως τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις. Ξυμφυὲς μὲν γὰρ εἶναι δοκεῖ τοῖς Περσῶν ἄρχουσι τοῦτό γε· ἐν δὲ τῷ Σεόσῃ καὶ αὐτοὶ ᾤοντο ὑπερφυῶς ἐς τὰ μάλιστα τὸ πάθος ἀκμάσαι. Ἔλεγον δὲ οἱ κατήγοροι ταῦτά τε ἅπερ μοι προδεδήλωται καὶ ὡς ἥκιστα τῷ ἀνθρώπῳ βουλομένῳ εἴη ἐν τῷ καθεστῶτι τρόπῳ βιοτεύειν ἢ περιστέλλειν τὰ Περσῶν νόμιμα. Καινά τε γὰρ αὐτὸν δαιμόνια σέβειν καὶ τελευτήσασαν ἔναγχος τὴν γυναῖκα θάψαι, ἀπειρημένον τοῖς Περσῶν νόμοις γῇ κρύπτειν ποτὲ τὰ τῶν νεκρῶν σώματα. Οἱ μὲν οὖν δικασταὶ θάνατον τοῦ ἀνθρώπου κατέγνωσαν, Καβάδης δὲ ὥσπερ μὲν ξυναλγοῦντι ἅτε φίλῳ τῷ Σεόσῃ ἐῴκει, ἐξελέσθαι δὲ αὐτὸν οὐδαμῆ ἤθελεν. Οὐ μὴν οὐδὲ ὅτι αὐτὸν δι´ ὀργῆς ἔχοι ἐξήνεγκεν, ἀλλὰ τῷ λόγῳ παραλύειν τοὺς Περσῶν νόμους οὐκ ἐβούλετο, καίπερ ζωάγρια τῷ ἀνθρώπῳ ὀφείλων, ἐπεί οἱ Σεόσης αἰτιώτατος γέγονε βιῶναί τε καὶ βασιλεῖ εἶναι. Οὕτω μὲν ὁ Σεόσης καταγνωσθεὶς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο. Ἡ δὲ ἀρχὴ ἐξ αὐτοῦ ἀρξαμένη ἐς αὐτὸν ἐτελεύτησεν. Ἕτερος γάρ τις ἀδρασταδάραν σαλάνης οὐδεὶς γέγονε.

[10] Καὶ Ῥουφῖνος δὲ Ὑπάτιον ἐς βασιλέα διέβαλλε. Διὸ δὴ αὐτόν τε παρέλυσε τῆς ἀρχῆς βασιλεὺς, καὶ τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς πικρότατα αἰκισάμενος οὐδὲν ὑγιὲς ἐν ταύτῃ τῇ διαβολῇ τὸ παράπαν εὗρε, κακὸν μέντοι οὐδὲν Ὑπάτιον ἄλλο εἰργάσατο.

CHAPITRE XI.

1. Justin succède à Anastase. 2.. Cavade délibère sur le choix d'un successeur. 3. La loi des Perses exclut du royaume ceux qui ont quelque défaut naturel. 4. Cavade propose à Justin d'adopter son fils Cosroez. 5. Discours judicieux de Proclus sur le sujet de cette adoption. 6. Assemblée des ambassadeurs des deux états, qui se séparent sans rien conclure.7. Haine de Cosroez contre les Romains. 8. Mort funeste de Séose. 9. Coutume des Perses d'exposer les corps morts. 10. Rufin accuse Hypatius devant l'empereur.

1. ANASTASE étant mort, Justin lui succéda à Empire, tous ses proches en ayant été exclus, bien qu'ils fussent en grand nombre, et de grand mérite.

2. Cavade commença alors à s'inquiéter, et à craindre qu'après sa mort, les Perses n'apportaient un pareil changement à la succession de ses états, au préjudice de ses enfant. Il ne lui était pas possible d'en choisir un d'eux, sans trouver de grandes oppositions à son choix. Coase était appelé par la loi à la couronne comme étant l'aîné, mais Cavade ne souhaitait pas qu'il y arrivât et il se déclarait, en ce point, contre la coutume du pays, et contre l'ordre de la nature.

3. Zamez qui qui était le second, n'y pouvait prétendre, à cause qu'il avait perdu un œil, et que les lois des Perses ne permettent pas de mettre la souveraine puissance entre les mains d'une personne qui ai ou ce défaut, ou un autre. Cavade aimait plus que tous ses enfants Cosroez, qu'il avait eu de la fille d'Aspebede ; mais comme il voyait que Zamez était chéri par les Perses, à cause de la grandeur de son courage, et des autres excellentes qualités qui le rendaient recommandable, il appréhendait qu'il ne se soulevassent, et qu'ils ne commissent quelque attentat contre sa famille.

4. Il ne trouva point de meilleur expédiant, pour sortir de cet embarras, que de remettre aux Romains les prétentions qu'il avait contre eux, parce qu'elles pouvaient exciter à l'avenir de nouvelles guerres; mais ce fut à condition que Justin adopterait Cosroez. Comme il voyait que c'était l'unique moyen de se maintenir dans la paisible possession de son Empire, il envoya à Constantinople des ambassadeurs pour ce sujet, et les chargea d'une lettre dont voici les termes.

Vous savez que j'ai reçu plusieurs injures des Romains : j'ai résolu, néanmoins de les oublier, n'y ayant point de victoire, et si glorieuse que celle que l'on remporte, quand on abandonne une partie de ses intérêts en faveur de ses amis ; lors même que l'on a la justice pour les maintenir, je vous demande une grâce en récompense, qui est, que nous contrarions une alliance qui nous unisse, et qui unisse aussi tous nos sujets par les liens d'une affection mutuelle, et qui les comble de l'abondance de tous les biens que produit la paix. Je désire, pour ce sujet, que vous adoptiez mon fils Cosroez, que je déclare successeur de mon royaume.

5. La lecture de cette lettre donna une grande joie à Justin, et à son neveu Justinien, que tout le monde regardait comme le futur héritier de l'Empire. On travaillait déjà à l'affaire, et l'on dressait l'acte de l'adoption, selon la disposition des lois romaines ; lorsque Proclus s'y opposa. C'était un célèbre magistrat du conseil de l'Empereur, qui exerçait la charge de Questeur avec une grande réputation de vertu, et d'intégrité. Il ne faisait pas volontiers de nouvelles lois, et n'aimait pas aussi à changer celles qu'il trouvait établies. N'étant donc point d'avis de cette adoption, il en parla de cette sorte.

Je n'ai pas accoutumé de me porter à des nouveautés, et je les appréhende d'autant plus que je sais combien elles sont dangereuses. Mais quand je serais plus hardi que je ne suis de mon naturel à entreprendre de pareilles affaires, il me semble que je devrais être plus retenu dans celle-ci, et craindre davantage la tempête qu'elle peut émouvoir. Je pense que nous ne cherchons ici qu'une couleur honnête pour livrer l'Empire aux Perses, qui n'en cherchent point pour couvrir l'intention qu'ils ont de nous l'enlever. Il l'avouent, ils la déclarent. Le dessein qu'ils ont de tromper paraît dans la simplicité qu'ils affectent, et dans la liberté avec laquelle ils font leur demande. Vous avez tous deux le principal intérêt de vous opposer fortement aux prétentions de ces Barbares: Vous, César, afin de n'être pas le dernier des empereurs ; et vous, Justinien, afin de ne pas vous exclure de le devenir. Il y a des tromperies cachées avec tant d'art, qu'il est malaisé de les découvrir ; mais la seule proportion des Perses suffit pour en faire voir l'injustice, et pour montrer qu'ils ne promettent rien moins que de rendre Cosroez héritier par adoption de la succession de l'Empire. Je vous prie de suivre ce raisonnement. Le bien des Perses appartient naturellement aux enfants: Les lois qui touchant d'autres sujets sont fort différentes, et souvent même fort contraires, selon le génie de différentes nations, s'accordent en ce point par toute la terre, que les enfants succèdent aux possessions de le leurs pères. Si vous avouez une fois cette vérité, il faudra que vous admettiez toutes les suites.

6 . Voilà ce que dit ProcIus. Ses raisons furent goûtées par l'Empereur, et par Justinien, qui délibérèrent en particulier sur ce qu'ils avaient à faire. Cependant, Cavade écrivit une seconde lettre à Justin, par laquelle il le pria de lui envoyer des ambassadeurs, pour arrêter les articles de la paix, et de lui mander de quelle manière il souhaitait de faire l'adoption. Alors, Proclus résista a l'entreprise des Perses, avec encore plus de vigueur qu'auparavant, et la rendit plus odieuse en faisant voir très clairement qu'elle tendait à l'usurpation de l'Empire. Son avis était, que l'on fît la paix le plus tôt que l'on pourrait, et que l'on députât vers Cavade des premiers de l'état, pour la conclure. Que s'il leur demandent en quelle forme l'on avait résolu de faire l'adoption de Cosroez, ils lui répondirent, que les Romains n'avaient pas accoutumé d'adopter les Barbares par écrit, mais par les armes. La résolution ayant été prise de suivre son avis, Justin donna l'audience de congé aux ambassadeurs des Perses, et les assura qu'ils seraient bientôt suivis des siens. La lettre qu'il écrivit à Cavade contenait la même chose.

7. On choisit, de la part des Romains, un neveu de l'Empereur Anastase, nommé Hypatius, qui était Patrice, et Général des troupes d'Orient ; et Rufin, aussi Patrice, qui était fils de Silvain, et d'une maison fort connue à Cosroez. On députa, de la part des Perses, Séose, qui était élevé en dignité, et Mébode. Tous ces ambassadeurs s'assemblèrent dans un lieu qui séparé les deux états, et conférèrent touchant les moyens de terminer les différents, et de conclure la paix. Cosroez vint jusqu'au Tigre à deux journées de Nisibe dans le dessein de venir a Constantinople lorsque la paix serait conclue. Entre tout ce qui fut dit de part et d'autre par les prétentions différentes des deux Empires, Séose dit, que les Romains retenaient injustement la Colchide, et qu'ils l'avaient usurpée sur les Perses, à qui elle appartenait. Ces paroles mirent en colère les Romains, qui ne pouvaient souffrir que l'on voulût leur disputer la possession paisible de cette province. Quand ils dirent, ensuite, que l'adoption de Cosroez se devait faire de la manière que se fait l'adoption des Barbares, les Perses le trouvèrent insupportable ; ce qui fut cause qu'ils se séparèrent sans rien faire.

8. Cosroez s'en retourna fort indigné de ce qui s'était passé et protestant hautement de s'en venger.

9. Méthode accusa bientôt après Séose, devant Cavade, d'avoir contre l'intention de son maître, mêlé le discours de la Lazique dans les conférences, dans le dessein d'en éloigner la conclusion, et d'en avoir communiqué secrètement avec Hypatius, qui n'étant pas bien affectionné au service de Justin avait aussi traversé les propositions de la paix, et de l'adoption. Les ennemis de Séosè formèrent diverses autres accusations contre lui, devant un Sénat que l'envie, et non pas la justice avait assemblé. Le pouvoir qu'il s'était acquis leur donnait une jalousie extrême, et la violence de son naturel une aversion implacable. Il faut demeurer d'accord qu'il aimait la justice, et qu'il était incapable de se laisser corrompre par argent. Mais il faut avouer aussi qu'il avait un orgueil qui surpassait l'orgueil de tous les autres hommes. Quoi que ce vice fût fort familier aux grands de la Perse,les ennemis de Séose prétendaient qu'il l'avait porté plus loin qu'il ne semblait qu'il pût aller. Ses accusateurs ajoutaient aux crimes, dont je viens de parler, qu'il méprisait les lois du pays, qu'il adorait certaines divinités étrangères, et qu'au lieu d'exposer le corps de sa femme, selon la coutume des Perses, il l'avait fait enterrer. Les juges le condamnèrent à la mort. Cavade fit semblant de le regretter comme son ami; mais il ne lui accorda point de grâce, et il couvrit sa mauvaise volonté d'une fausse image de respect pour les lois. Cependant, il lui était redevable et de la vie, et de l'Empire. Ainsi mourut Séose. Sa dignité finit avec lui, comme elle y avait commencé. Et il n'y eut plus d'Adrastadaransalane.

10. Rufin dénonça pareillement Hypatius à l'Empereur, qui le priva de sa charge, et fit donner la question à quelques-uns de ses domestiques ; mais n'ayant point tiré de preuve, il n'ordonna point d'autre peine.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.

[1] Εὐθὺς δὲ Καβάδης, καίπερ ἐν σπουδῇ ἔχων ἐσβολήν τινα ἐς τῶν Ῥωμαίων ποιεῖσθαι τὴν γῆν, οὐδαμῆ ἴσχυσεν, ἐπεὶ αὐτῷ ἐναντίωμα τοιόνδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. Ἴβηρες, οἳ ἐν τῇ Ἀσίᾳ οἰκοῦσι, πρὸς αὐταῖς που ταῖς Κασπίαις ἵδρυνται πύλαις, αἵπερ αὐτοῖς εἰσι πρὸς βορρᾶν ἄνεμον. Καὶ αὐτῶν ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἐχομένη πρὸς τὰς ἡλίου δυσμὰς Λαζική ἐστιν, ἐν δεξιᾷ δὲ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον τὰ Περσῶν ἔθνη. Οὗτος ὁ λεὼς Χριστιανοί τέ εἰσι καὶ τὰ νόμιμα τῆς δόξης φυλάσσουσι ταύτης πάντων μάλιστα ἀνθρώπων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, κατήκοοι μέντοι ἐκ παλαιοῦ τοῦ Περσῶν βασιλέως τυγχάνουσιν ὄντες. Τότε δὲ αὐτοὺς ἤθελε Καβάδης ἐς τὰ νόμιμα τῆς αὑτοῦ δόξης βιάζεσθαι.

[2] Καὶ αὐτῶν τῷ βασιλεῖ Γουργένῃ ἐπέστελλε τά τε ἄλλα ποιεῖν ᾗ Πέρσαι νομίζουσι καὶ τοὺς νεκροὺς τῇ γῇ ὡς ἥκιστα κρύπτειν, ἀλλ´ ὄρνισί τε ῥιπτεῖν καὶ κυσὶν ἅπαντας.

[3] Διὸ δὴ Γουργένης προσχωρεῖν Ἰουστίνῳ βασιλεῖ ἤθελε τά τε πιστὰ ἠξίου λαβεῖν, ὡς οὔποτε Ἴβηρας καταπροήσονται Πέρσαις Ῥωμαῖοι. Ὁ δὲ ταῦτά τε αὐτῷ ξὺν προθυμίᾳ πολλῇ ἐδίδου καὶ Πρόβον τὸν Ἀναστασίου τοῦ βεβασιλευκότος ἀδελφιδοῦν, ἄνδρα πατρίκιον, ξὺν χρήμασι πολλοῖς ἐς Βόσπορον ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ στράτευμα Οὔννων χρήμασιν ἀναπείσας Ἴβηρσι πέμψῃ ἐς ξυμμαχίαν. Ἔστι δὲ πόλις ἐπιθαλασσία ἡ Βόσπορος, ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἐσπλέοντι τὸν Εὔξεινον καλούμενον πόντον, Χερσῶνος δὲ πόλεως, ἣ γῆς τῆς Ῥωμαίων ἐσχάτη ἐστὶν, ὁδῷ διέχουσα ἡμερῶν εἴκοσιν. Ὧν δὴ τὰ ἐν μέσῳ ἅπαντα Οὖννοι ἔχουσιν. Οἱ δὲ Βοσπορῖται αὐτόνομοι μὲν τὸ παλαιὸν ᾤκουν, Ἰουστίνῳ δὲ βασιλεῖ ἔναγχος προσχωρεῖν ἔγνωσαν. Ἐπεὶ δὲ Πρόβος ἐνθένδε ἄπρακτος ἀνεχώρησε, Πέτρον στρατηγὸν σὺν Οὔννοις τισὶν ἐς Λαζικὴν βασιλεὺς ἔπεμψε Γουργένῃ ὅση δύναμις ξυμμαχήσοντα.

[4] Ἐν τούτῳ δὲ Καβάδης στράτευμα λόγου πολλοῦ ἄξιον ἐπί τε Γουργένην καὶ Ἴβηρας ἔπεμψε καὶ στρατηγὸν ἄνδρα Πέρσην, οὐαρίζην μὲν τὸ ἀξίωμα, Βόην δὲ ὄνομα. Ὅ τε Γουργένης ἐλάσσων ὀφθεὶς ἢ φέρειν τὴν Περσῶν ἔφοδον, ἐπεί οἱ τὰ ἐκ Ῥωμαίων οὐχ ἱκανὰ ἦν, ξὺν Ἰβήρων τοῖς λογίμοις ἅπασιν ἐς Λαζικὴν ἔφυγε, τήν τε γυναῖκα καὶ τοὺς παῖδας ξὺν τοῖς ἀδελφοῖς ἐπαγόμενος, ὧν δὴ Περάνιος ὁ πρεσβύτατος ἦν. Ἐν δὲ τοῖς Λαζικῆς ὁρίοις γενόμενοι ἔμενον ταῖς τε δυσχωρίαις φραξάμενοι τοὺς πολεμίους ὑφίσταντο. Πέρσαι δὲ αὐτοῖς ἐπισπόμενοι οὐδὲν ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον ἔπρασσον, τοῦ πράγματος σφίσι διὰ τὰς δυσχωρίας ἀντιστατοῦντος.

Ἔπειτα δὲ οἵ τε Ἴβηρες ἐς Βυζάντιον παρεγένοντο καὶ Πέτρος ἐς βασιλέα μετάπεμπτος ἦλθε, καὶ τὸ λοιπὸν βασιλεὺς Λαζοῖς οὐ βουλομένοις ξυμφυλάσσειν τὴν χώραν ἠξίου, στράτευμά τε καὶ Εἰρηναῖον ἄρχοντα πέμψας. Ἔστι δὲ φρούρια ἐν Λαζοῖς δύο εὐθὺς εἰσιόντι ἐκ τῶν Ἰβηρίας ὁρίων, ὧν ἡ φυλακὴ τοῖς ἐπιχωρίοις ἐκ παλαιοῦ ἐπιμελὴς ἦν, καίπερ ταλαιπωρίᾳ πολλῇ ἐχομένοις, ἐπεὶ οὔτε σῖτος ἐνταῦθα οὔτε οἶνος οὔτε ἄλλο τι ἀγαθὸν γίνεται. Οὐ μὴν οὐδέ τι ἑτέρωθεν ἐσκομίζεσθαι διὰ τὴν στενοχωρίαν οἷόν τέ ἐστιν, ὅτι μὴ φερόντων ἀνθρώπων. Ἐλύμοις μέντοι τισὶν ἐνταῦθα γιγνομένοις εἰθισμένον σφίσιν οἱ Λαζοὶ ἀποζῆν ἴσχυον. Τούτους ἐξαναστήσας ἐνθένδε βασιλεὺς τοὺς φρουροὺς, στρατιώτας Ῥωμαίους ἐκέλευεν ἐπὶ τῇ φυλακῇ τῶν φρουρίων καθίστασθαι. Οἷς δὴ κατ´ ἀρχὰς μὲν ἐπιτήδεια μόλις Λαζοὶ ἔφερον, ὕστερον δὲ αὐτοί τε πρὸς τὴν ὑπουργίαν ἀπεῖπον καὶ Ῥωμαῖοι τὰ φρούρια ταῦτα ἐξέλιπον, οἵ τε Πέρσαι πόνῳ αὐτὰ οὐδενὶ ἔσχον. Ταῦτα μὲν ἐν Λαζοῖς γέγονε.

[5] Ῥωμαῖοι δὲ, Σίττα τε καὶ Βελισαρίου ἡγουμένων σφίσιν, ἐς Περσαρμενίαν τὴν Περσῶν κατήκοον ἐσβαλόντες χώραν τε πολλὴν ἐληίσαντο καὶ Ἀρμενίων πάμπολυ πλῆθος ἀνδραποδίσαντες ἀπεχώρησαν. Τούτω δὲ τὼ ἄνδρε νεανία μὲν καὶ πρῶτον ὑπηνήτα ἤστην, Ἰουστινιανοῦ δὲ στρατηγοῦ δορυφόρω, ὃς δὴ χρόνῳ ὕστερον ξὺν Ἰουστίνῳ τῷ θείῳ τὴν βασιλείαν ἔσχεν.

[6] Ἑτέρας δὲ ἐσβολῆς Ῥωμαίοις ἐς Ἀρμενίαν γεγενημένης Ναρσῆς τε καὶ Ἀράτιος παρὰ δόξαν ὑπαντιάσαντες ἐς χεῖρας ἦλθον. Οἳ οὐ πολλῷ ὕστερον ἐς Ῥωμαίους τε αὐτόμολοι ἵκοντο καὶ ξὺν Βελισαρίῳ ἐς Ἰταλίαν ἐστράτευσαν, τότε μέντοι τοῖς ἀμφὶ Σίτταν τε καὶ Βελισάριον ξυμβαλόντες τὸ πλέον ἔσχον. Εἰσέβαλε δὲ καὶ ἀμφὶ πόλιν Νίσιβιν ἄλλη Ῥωμαίων στρατιὰ, ἧς Λιβελάριος ἐκ Θρᾴκης ἦρχεν. Οἳ φεύγοντες εὐθυωρὸν τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο, καίπερ οὐδενὸς σφίσιν ἐπεξιόντος. Διὸ δὴ Λιβελάριον μὲν παρέλυσε τῆς ἀρχῆς βασιλεὺς, Βελισάριον δὲ ἄρχοντα καταλόγων τῶν ἐν Δάρας κατεστήσατο. Τότε δὴ αὐτῷ ξύμβουλος ᾑρέθη Προκόπιος, ὃς τάδε ξυνέγραψε.

CHAPITRE XII.

1. Confins de l'Ibérie. 2. Cavade veut contraindre les Ibériens à embrasser sa religion. 3. Ils implorent le secours de Justin, qui envoie Proclus à Bosphore faire des levées. 4. Boez est élevé par Cavade à la dignité de Varise. 5. Belisaire et Sittas gardes de Justinien dans leur jeunesse. 6. Narsez et Aratius prennent le parti des Romains. 7. Procope donné à Bélisaire pour lui servir de conseil.

1. BIEN que Cavade souhaitât fort de faire irruption sur les terres des Romains, il ne le put, à cause d'un empêchement qui fut tel. Les Ibériens habitent dans l'Asie auprès des portes Caspiennes, dont ils font bornés du côté du Septentrion. Du côté de l'Occident ils sont bornés par la Colchide, et du côté de l'Orient par la Perse. Ils sont possession de la religion chrétienne, et en gardent aussi exactement les lois saintes, qu'aucun autre peuple qui nous soit connu.

2. Comme il y a longtemps qu'ils sont soumis à l'obéissance des Perses, Cavade s'avisa alors de les forcer d'embrasser sa religion, et il commanda à leur Roi Gyrgene de se conformer aux coutumes des Perses, et surtout de lie plus enterrer les morts, mais de les exposer aux chiens, et aux oiseaux.

3. Gyrgene fut obligé d'implorer la protection de l'Empereur Justin, et de le conjurer de ne le pas laisser opprimer par les Perses. Il le lui promit volontiers, et envoya Probus Patrice et neveu de l'Empereur Anastase, avec de l'argent pour lever des Huns à Bospore, qui est une ville maritime, que ceux qui naviguent sur le Pont-Euxin ont à leur gauche. Elle est à vingt journées de Chersone qui est la dernière de l'Empire Romain. Le pays qui est entre ces deux villes appartient aux Huns. Il appartenait autrefois aux habitants de Bospore, qui pour lors étaient souverains; mais ils le font fournis depuis à la puissance de Justin. Probus en étant revenu sans rien faire, envoya Pierre dans la Lazique avec quelques troupes de Huns pour secourir Gyrgene.

4. En même temps, Cavade dépêcha contre ce Prince une armée considérable, dont il donna le commandement à un Perse nommé Boez, qui était élevé à la dignité de Varise. Gyrgene n'ayant reçu qu'un faible secours, et ne se voyant pas assez fort pour attendre l'arrivée des Perses, se retira dans la Lazique, et y emmena les premiers et les plus apparents de son État, ses proches, la Reine sa femme, et ses enfants, dont l'aîné se nommait Peranius. Quand ils furent arrivés aux frontières des Laziens, ils s'arrêtèrent, et se crûrent en sûreté, à cause de l'assiette du lieu, et de là difficulté des passages, que les Perses ne purent vaincre eu effet. Les Ibériens allèrent ensuite à Constantinople, où Pierre fut aussi rappelé par l'Empereur, qui voyant que les Laziens refusaient de garder leurs frontières, y envoya des troupes sous la conduite d'Irenée. Quand on a passé les limites de l'Ibérie, on trouve sur les terres des Laziens, deux forts desquels on a toujours confié la garde aux habitants, qui vivent dans une extrême misère. Le pays ne produit ni blé, ni vin, ni aucune autre nourriture, et l'on n'y en peut porter que de fort loin sur le dos des hommes. Les Laziens qui y vivaient se contentaient de pain de millet. l'Empereur en ôta la garde à ceux du pays, et y mit une garnison à qui d'abord les Laziens portèrent des vivres, mais dans la suite, ils s'en lassèrent : ainsi, les deux forts furent abandonnés par les Romains, et occupés par les Pertes. Voilà ce qui se passa dans le pays des Laziens.

5. Les Romains étant entrés sous la conduite de Sitta, et de Bélisaire dans la Persarmenie y firent un grand dégât, et en emmenèrent un nombre incroyable de prisonniers. Ces deux capitaines étaient tous deux gardes de Justinien qui fut depuis associé à l'Empire par Justin, et ils paraissaient alors dans la première fleur de leur jeunesse.

6. Les Romains firent une seconde irruption dans l'Arménie, où ils rencontrèrent contre leur attente Narsez, et Aratius, avec qui ils en vinrent aux mains. Peu de tems après, ces deux hommes passèrent dans le parti des Romains et suivirent Bélisaire en Italie: mais pour lors ils remportèrent quelque petit avantage sur lui, et sur Sitta. Une autre armée romaine commandée par Licelaire qui était natif de Thrace entra dans le pays des Nisîbites ; mais ce chef s'enfuît sans être poursuivi des ennemis. Il perdit sa charge pour punition de cette lâcheté.

7. Bélisaire fut établi chef des troupes qui étaient à Dara. Ce fut alors que Procope auteur de cette Histoire lui fut donné pour lui servir de conseil.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.

[1] Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον Ἰουστῖνος βασιλέα τὸν ἀδελφιδοῦν Ἰουστινιανὸν ξὺν αὑτῷ ἀνειπὼν ἐτελεύτησε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς μόνον Ἰουστινιανὸν ἡ βασιλεία ἦλθεν. Οὗτος Ἰουστινιανὸς ἐκέλευε Βελισάριον δείμασθαι φρούριον ἐν χωρίῳ Μίνδουος, ὃ πρὸς αὐτοῖς ἐστι τοῖς Περσῶν ὁρίοις, ἐν ἀριστερᾷ ἐς Νίσιβιν ἰόντι. Ὁ μὲν οὖν σπουδῇ πολλῇ τὰ βασιλεῖ δόξαντα ἐπιτελῆ ἐποίει, τό τε ὀχύρωμα ἐς ὕψος ἤδη πολυανθρωπίᾳ τεχνιτῶν ᾔρετο. Πέρσαι δὲ ἀπεῖπον μὴ οἰκοδομήσασθαι περαιτέρω μηδὲν, οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔργοις διακωλυταὶ ἀπειλοῦντες οὐκ ἐς μακρὰν ἔσεσθαι. Ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς ἤκουσεν (οὐ γὰρ οἷός τε ἦν Βελισάριος Πέρσας ἐνθένδε τῷ παρόντι στρατῷ ἀποκρούεσθαι), ἄλλην τε στρατιὰν ἐπήγγελλεν αὐτόσε ἰέναι καὶ Κούτζην τε καὶ Βούζην, οἳ τῶν ἐν Λιβάνῳ στρατιωτῶν ἦρχον τότε. Τούτω δὲ ἀδελφὼ μὲν ἐκ Θρᾴκης ἤστην, νέω δὲ ἄμφω καὶ οὐ ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ τοῖς πολεμίοις εἰς χεῖρας ἰόντε. Ἑκάτεροι μὲν οὖν ξυλλεγέντες ἐπὶ τὴν οἰκοδομίαν ἀθρόοι ᾔεσαν,

[2] Πέρσαι μὲν αὐτὴν παντὶ σθένει διακωλύσοντες, Ῥωμαῖοι δὲ τοῖς τεκταινομένοις ἐπαμυνοῦντες. Μάχης δὲ καρτερᾶς γενομένης ἡσσῶνται Ῥωμαῖοι, φόνος τε αὐτῶν πολὺς γέγονε, τινὰς δὲ καὶ ἐζώγρησαν οἱ πολέμιοι. Ἐν τούτοις ἦν καὶ Κούτζης. Οὓς δὴ οἱ Πέρσαι ἅπαντας ἐς τὰ οἰκεῖα ἤθη ἀπαγαγόντες, δήσαντές τε τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν σπηλαίῳ καθεῖρξαν, καὶ τοῦ φρουρίου τὴν οἰκοδομίαν οὐδενὸς ἔτι ἀμυνομένου εἰς ἔδαφος καθεῖλον.

[3] Ὕστερον δὲ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς στρατηγὸν τῆς ἕω Βελισάριον καταστησάμενος, στρατεύειν ἐπὶ Πέρσας ἐκέλευεν. Ὁ δὲ στρατιὰν λόγου πολλοῦ ἀξίαν ἀγείρας ἐς Δάρας ἦλθε. Καί οἱ Ἑρμογένης ξυνδιακοσμήσων τὸν στρατὸν ἐκ βασιλέως ἀφίκετο, τὸ τοῦ μαγίστρου ἀξίωμα ἔχων, ὃς Βιταλιανῷ παρήδρευε πρότερον, ἡνίκα βασιλεῖ Ἀναστασίῳ πολέμιος ἦν. Καὶ Ῥουφῖνον δὲ πρεσβευτὴν βασιλεὺς ἔπεμψεν, ὃν δὴ ἐν Ἱεραπόλει τῇ πρὸς τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ μένειν, ἕως αὐτὸς σημήνῃ, ἐκέλευε. Λόγοι γὰρ ἤδη πολλοὶ ἀμφοτέροις ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ἐγίνοντο. Ἄφνω δέ τις Βελισαρίῳ τε καὶ Ἑρμογένει ἀπήγγελλεν ὡς Πέρσαι ἐσβάλλειν ἐπίδοξοί εἰσιν ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων, πόλιν Δάρας αἱρήσειν ἐν σπουδῇ ἔχοντες. Οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες τὰ ἐς τὴν παράταξιν ἐξηρτύοντο ὧδε. Τῆς πύλης, ἣ πόλεως Νισίβιδος καταντικρὺ κεῖται, οὐ μακρὰν ἄποθεν, ἀλλ´ ὅσον λίθου βολὴν, τάφρον βαθεῖάν τινα ὤρυξαν, διεξόδους πολλὰς ἔχουσαν. Οὐκ ἐπ´ εὐθείας μέντοι ἡ τάφρος ἥδε ὀρώρυκτο, ἀλλὰ τρόπῳ τοιῷδε. Κατὰ μὲν τὸ μέσον βραχεῖά τις ἐγεγόνει εὐθεῖα, ἐφ´ ἑκάτερα δὲ αὐτῆς ὀρθαὶ κεραῖαι πεποίηντο δύο, ἔς τε τὰ πέρατα ταῖν ὀρθαῖν κεραίαιν αὖθις τὰς τάφρους ἐπὶ πλεῖστον εὐθείας ἐξῆγον. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι οὐκ ἐς μακρὰν στρατῷ πολλῷ ἦλθον, ἔν τε Ἀμμώδιος χωρίῳ, πόλεως Δάρας μέτρῳ εἴκοσι σταδίων ἀπέχοντι, ἐστρατοπεδεύσαντο ἅπαντες. Ἄρχοντες δὲ ἄλλοι τε ἦσαν καὶ Πιτυάξης καὶ Βαρεσμανᾶς ἑτερόφθαλμος. Στρατηγὸς δὲ εἷς ἅπασιν ἐφειστήκει, Πέρσης ἀνὴρ, μιρράνης μὲν τὸ ἀξίωμα (οὕτω γὰρ τὴν ἀρχὴν καλοῦσι Πέρσαι), Περόζης δὲ ὄνομα. Ὃς δὴ αὐτίκα παρὰ Βελισάριον πέμψας τὸ βαλανεῖον ἐν παρασκευῇ ἐκέλευε ποιεῖσθαι· λοῦσθαι γάρ οἱ ἐνταῦθα τῇ ὑστεραίᾳ βουλομένῳ εἶναι. Διὸ δὴ Ῥωμαῖοι τὰ ἐς τὴν ξυμβολὴν καρτερώτατα ἐξηρτύοντο, ὡς ἡμέρᾳ τῇ ἐπιγενησομένῃ μαχούμενοι.

[4] Ἅμα τε ἡλίῳ ἀνίσχοντι τοὺς πολεμίους ἐπὶ σφᾶς προϊόντας ὁρῶντες ἐτάξαντο ὧδε. Εὐθείας μὲν τὰ ἔσχατα τῆς ἀριστερᾶς, ἣ ἔνερθεν ἦν τῆς ὀρθῆς κεραίας μέχρι ἐς τὸν λόφον, ὃς ταύτῃ ἀνέχει, Βούζης εἶχε ξὺν ἱππεῦσι πολλοῖς καὶ Φάρας Ἔρουλος ξὺν ὁμογενέσι τριακοσίοις· ἐν δεξιᾷ δὲ αὐτῶν τῆς τάφρου ἐκτὸς κατὰ τὴν γωνίαν, ἣν ἥ τε ὀρθὴ κεραία καὶ ἡ ἐνθένδε εὐθεῖα ἐποίει, Σουνίκας τε ἦν καὶ Αἰγὰν Μασσαγέται γένος, ξὺν ἱππεῦσιν ἑξακοσίοις, ὅπως, ἢν οἵ τε ἀμφὶ Βούζην καὶ Φάραν τραπεῖεν, αὐτοὶ πλάγιοι κατὰ τάχος ἰόντες κατὰ νώτου τε τῶν πολεμίων γινόμενοι τοῖς ἐκείνῃ Ῥωμαίοις ἀμύνειν εὐπετῶς δύνωνται. Ἐπὶ θάτερα δὲ τρόπῳ τῷ αὐτῷ ἐτετάχατο· τῆς μὲν γὰρ εὐθείας τὰ ἔσχατα ἱππεῖς πολλοὶ εἶχον, ὧν Ἰωάννης τε ὁ Νικήτου ἦρχε καὶ Κύριλλός τε καὶ Μάρκελλος· ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Γερμανὸς καὶ Δωρόθεος· ἐς γωνίαν δὲ τὴν ἐν δεξιᾷ ἱππεῖς ἐτάξαντο ἑξακόσιοι, ὧν Σίμμας τε καὶ Ἀσκὰν Μασσαγέται ἦρχον, ἵνα, ὅπερ εἴρηται, τῶν ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην τρεπομένων, ἂν οὕτω τύχῃ, αὐτοὶ ἐνθένδε ἐξανιστάμενοι κατὰ νώτου τῶν Περσῶν ἴωσι. Πανταχῆ δὲ τῆς τάφρου οἵ τε τῶν ἱππέων κατάλογοι καὶ ὁ πεζὸς στρατὸς ἵστατο. Ὧν δὴ ὄπισθεν οἵ τε ἀμφὶ Βελισάριον καὶ Ἑρμογένην κατὰ μέσους εἱστήκεσαν. Ὧδε μὲν Ῥωμαῖοι ἐς πεντακισχιλίους τε καὶ δισμυρίους ξυνιόντες ἐτάξαντο, Περσῶν δὲ ὁ στρατὸς μυριάδες μὲν τέσσαρες ἱππέων τε καὶ πεζῶν ἦσαν, ἐφεξῆς δὲ ἅπαντες μετωπηδὸν ἵσταντο, ὡς βαθύτατον τῆς φάλαγγος τὸ μέτωπον ποιησόμενοι. Χρόνον μὲν οὖν πολὺν μάχης ἐς ἀλλήλους οὐδέτεροι ἦρχον, ἀλλὰ θαυμάζουσί τε τὴν Ῥωμαίων εὐκοσμίαν Πέρσαι ἐῴκεσαν καὶ ὅ τι χρήσονται τοῖς παροῦσιν ἀπορουμένοις.

Τῆς δὲ ἡμέρας ἀμφὶ δείλην ὀψίαν μοῖρά τις τῶν ἱππέων, οἳ κέρας τὸ δεξιὸν εἶχον, ἀποσχισθέντες τοῦ ἄλλου στρατοῦ τοῖς ἀμφὶ Βούζην τε καὶ Φάραν ἐπῆλθον. Οἱ δὲ ὀπίσω κατὰ βραχὺ ὑπεχώρησαν. Πέρσαι δὲ αὐτοὺς οὐκ ἐδίωξαν, ἀλλ´ αὐτοῦ ἔμενον, κύκλωσιν, οἶμαι, πρὸς τῶν πολεμίων τινὰ δείσαντες. Μετὰ δὲ Ῥωμαῖοι μὲν οἱ φυγόντες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου πρὸς αὐτοὺς ὥρμησαν. Οἱ δὲ οὐχ ὑποστάντες τὴν ἔφοδον ὀπίσω ἀπήλαυνον ἐς τὴν φάλαγγα, καὶ αὖθις οἵ τε ἀμφὶ Βούζην καὶ Φάραν ἐν χώρᾳ τῇ οἰκείᾳ ἐτάξαντο. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ Περσῶν ἑπτὰ ἔπεσον, ὧν δὴ τῶν σωμάτων Ῥωμαῖοι ἐκράτησαν, καὶ τὸ λοιπὸν ἡσυχάζοντες ἐν τάξει ἑκάτεροι ἔμενον.

[5] Εἷς δὲ ἀνὴρ Πέρσης νεανίας, ἄγχιστα τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ τὸν ἵππον ἐλάσας, προὐκαλεῖτο ἅπαντας, εἴ τίς οἱ βούλοιτο ἐς χεῖρας ἰέναι. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων ὑποστῆναι τὸν κίνδυνον ἐτόλμα οὐδεὶς, Ἀνδρέας δὲ ἦν τις ἐν τοῖς Βούζου οἰκείοις, οὐ στρατιώτης μὲν οὐδέ τι ἀσκήσας τῶν κατὰ τὸν πόλεμον πώποτε, παιδοτρίβης δὲ καὶ παλαίστρᾳ τινὶ ἐν Βυζαντίῳ ἐφεστηκώς. Διὸ δὴ καὶ τῷ στρατῷ εἵπετο, ἅτε τοῦ Βούζου σώματος ἐν βαλανείῳ ἐπιμελούμενος, γένος δὲ Βυζάντιος ἦν. Οὗτος ἐθάρσησε μόνος, οὔτε Βούζου οὔτε ἄλλου ὁτουοῦν ἐπαγγείλαντος, αὐτόματος τῷ ἀνθρώπῳ ἐς μονομαχίαν ἐπεξιέναι. Φθάσας δὲ τὸν βάρβαρον ἔτι περισκοπούμενον ὅπη ὁρμήσεται, παρὰ μαζὸν τὸν δεξιὸν τῷ δόρατι παίει. Ὁ δὲ πληγὴν ἀνδρὸς ἰσχυροῦ λίαν οὐκ ἐνεγκὼν ἐκ τοῦ ἵππου ἐς ἔδαφος πίπτει. Καὶ αὐτὸν Ἀνδρέας μαχαίρᾳ τινὶ βραχείᾳ ὥσπερ ἱερεῖον ὑπτίως κείμενον ἔθυσε, κραυγή τε ὑπερφυὴς ἔκ τε τοῦ περιβόλου καὶ τοῦ Ῥωμαίων στρατοπέδου ἤρθη. Πέρσαι δὲ τῷ γεγονότι περιαλγήσαντες ἕτερον εἰς τὴν αὐτὴν πρᾶξιν ἱππέα καθῆκαν, ἀνδρεῖον μὲν καὶ μεγέθους σώματος πέρι εὖ ἥκοντα, οὐ νεανίαν δὲ, ἀλλὰ καί τινας τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν πολιὸν ὄντα. Ὃς δὴ παρὰ τὸ τῶν πολεμίων στράτευμα ἐπιὼν, ἐπὶ πλεῖστον δὲ τὴν μάστιγα σείων, ᾗ παίειν τὸν ἵππον εἰώθει, Ῥωμαίων τὸν βουλόμενον ἐς μάχην ἐκάλει. Οὐδενὸς δέ οἱ ἐπεξιόντος, Ἀνδρέας αὖθις ἅπαντας λαθὼν ἐς μέσον ἦλθε, καίπερ αὐτῷ πρὸς τοῦ Ἑρμογένους ἀπειρημένον. Ἄμφω γοῦν τοῖς δόρασιν ἐς ἀλλήλους θυμῷ πολλῷ ἐχόμενοι ὥρμησαν, καὶ τά τε δόρατα τοῖς θώραξιν ἐρεισθέντα δεινῶς ἀπεκρούσθη οἵ τε ἵπποι ἐς τὰς κεφαλὰς ἀλλήλοις συγκρούσαντες ἔπεσόν τε αὐτοὶ καὶ τοὺς ἐπιβάτας ἀπέβαλον. Τὼ δὲ ἄνδρε τούτω ἄγχιστά πη πεσόντε ἀλλήλοιν ἐξανίστασθαι σπουδῇ πολλῇ ἄμφω ἠπειγέσθην, ἀλλ´ ὁ μὲν Πέρσης τοῦτο δρᾶν, ἅτε οἱ τοῦ μεγέθους ἀντιστατοῦντος, οὐκ εὐπετῶς εἶχεν, Ἀνδρέας δὲ προτερήσας (τοῦτο γὰρ αὐτῷ ἡ κατὰ τὴν παλαίστραν μελέτη ἐδίδου) τῷ τε γόνατι ἐξανιστάμενον αὐτὸν ἔτυψε καὶ αὖθις εἰς τὸ ἔδαφος πεσόντα ἔκτεινε. Κραυγή τε ἐκ τοῦ τείχους καὶ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ οὐδέν τι ἧσσον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, ἤρθη· καὶ οἱ μὲν Πέρσαι ἐς τὸ Ἀμμώδιος τὴν φάλαγγα διαλύσαντες ἀνεχώρησαν, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι παιανίσαντες ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο. Ἤδη γὰρ καὶ ξυνεσκόταζεν. Οὕτω τε ἀμφότεροι τὴν νύκτα ἐκείνην ηὐλίσαντο.

CHAPITRE XIII.

1. Justinien succède à Justin, et envoie Bélisaire pour bâtir un fort sur la frontière. 2. Les Perses surviennent et défont les Romains. 3.. Bélisaire est fait général des troupes d'Orient. 4. L'armée romaine rangée en bataille. 5. Combats singuliers.

1. JUSTIN mourut peu de temps après, et laissa l'entière possession de l'empire à son neveu Justinien qui commanda aussitôt à Bélisaire d'élever un fort dans le territoire de Mindone, proche de la frontière des des Perses, au côté gauche du chemin par où l'on ra à Nisible. Bélisaire exécutait cet ordre avec une diligence extraordinaire, et y employait tant de mains que l'ouvrage était déjà fort avancé, lorsque les Perses envoyèrent dire, que si l'on ne l'abandonnait, ils l'arrêteraient bientôt par des effets, et non pas par des paroles. Comme Bélisaire n'avait pas assez de forces pour leur résister, l'Empereur y envoya d'autres troupes conduites par Cutzez, et par Buzez, qui commandaient alors les compagnies du Mont Liban. C'étaient deux frères, originaires de la Thrace, qui emportés par l'ardeur de la jeunesse n'allaient pas au combat avec assez de prudence.

2.. Les Perses et les Romains coururent vers le fort, les uns pour en chasser les ouvriers, et les autres pour les soutenir. Le combat fut très opiniâtre de part et d'autre ; mais enfin les Romains furent vaincus et perdirent un grand nombre des leurs sur la place, il y en eut aussi plusieurs, qui furent emmenés prisonniers en Perse, et condamnés à tenir prison perpétuelle. Cutzez eut le malheur d'être de ce nombre. Comme le fort était abandonne' il fut aisé aux Perses de le raser.

3. Justinien créa, peu de temps après, Bélisaire général des troupes d'Orient, et lui commanda de marcher contre les Perses. Il leva donc une puissante armée, et alla à Dara, où Ermogène, qui était maître des Offices, et qui avait été conseiller de Vitalien, dans le temps qu'il était en mauvaise intelligence avec Anastase, arriva aussi pour donner conjointement avec lui les ordres nécessaires à la conduite des troupes. De plus, l'Empereur nomma Rufin ambassadeur vers les Perses, et lui commanda de demeurer jusqu'à nouvel ordre à Ierapolis, qui est une ville assise sur le bord de l'Euphrate. Tandis que de part et d'autre, on portait diverses paroles de paix, il arriva soudain nouvelle, que les Perses allaient entrer sur les terres des Romains, et qu'ils voulaient prendre par assaut la ville de Dara. Bélisaire et Ermogène rangèrent à l'instant leurs troupes en bataille, et creusèrent à un jet de pierre de la ville, à l'endroit qui est vis à vis de Nisibe, un fossé profond, où ils laissèrent par intervalle diverses entrées et sorties. Ils ne creusèrent pas ce fossé en ligne droite, mais d'une autre manière, que j'expliquerai ici. Il était en ligne droite par le milieu, et continué par les deux bouts suivant deux lignes perpendiculaires, à la fin de chacune desquelles il était encore tiré en ligne droite, qui de chaque côté s'étendait bien loin dans la campagne. L'armée des Perses était campée dans le territoire d'Ammodium à vingt stades de la ville de Dara. Pityase, et Baresmane surnommé le Louche, étaient deux capitaines qui commandaient sous un général nommé Perose, qui était élevé à la dignité de Mirrane, comme parlent les Perses. Ce Pérose envoya avertir Bélisaire de tenir le bain prêt pour le lendemain, parce qu'il se voulait baigner dans la ville de Dara. Cela obligea les Romains à se préparer au combat.

4. Quand ils virent, dès la pointe du jour, que les Perses s'approchaient, ils se rangèrent en cet ordre. Buzez, suivi d'un bon nombre de cavalerie, et Pharas Erulien, suivi de trois cents Eruliens, se placèrent entre le côté gauche du fossé, et une éminence voisine. Sunicas et Augan Massagètes, suivis de six cents cavaliers, étaient à la gauche de ceux-ci à l'angle que formait la rencontre de l'aile, et du côté gauche du fossé ; afin de pouvoir secourir Buzez et Pharas, au cas qu'ils vinssent à plier. L'autre aile était disposée dans le même ordre. L'extrémité du côté droit était bordée d'une grande troupe de cavalerie, commandée par Jean fils de Nicétas, par Marcelle, et pat Cyrille, auxquels Germain & Dorothée s'étaient joints. Il y avait à l'angle droit six cents hommes de cavalerie, commandés par Simas et par Ascan Massagètes, afin que si Jean lâchait le pied, ils fondissent sur le dos des ennemis. Toute la cavalerie, l'Infanterie étaient placées au devant du fossé. Bélisaire et Ermogène étaient derrière l'avant-garde. C'est ainsi qu'était rangée l'armée Romaine, qui n'était composée que de vingt-cinq mille hommes, au lieu que celle des Perses était de quarante mille. La pointe de leur armée était étroite. Comme ils admiraient le bel ordre des troupes Romaines, ils ne savaient par où les attaquer ; et ainsi l'on ne commençait le combat ni de côté, ni d'autre.

Un parti de Cavalerie le détacha de l'aile gauche sur le soir, et vint attaquer Buzez et Pharas, qui s'étant un peu retirés, ne furent pas poursuivis par les Perses, à cause de la crainte qu'ils eurent d'être enveloppés. Alors, les Romains qui fuyaient, revinrent eux-mêmes à la charge ; mais les Perses se retirèrent et rejoignirent leur armée. Buzez et Pharas reprirent pareillement la place qu'ils avoient quittée. Il y eut sept Perse tués en cette rencontre, desquels le corps demeurèrent en la possession des Romains.

5. Comme les deux armées gardaient leurs rang; et se tenaient en repos, un jeune Perse s'avança à cheval, et demanda s'il y avait quelqu'un qui voulût se battre contre lui, seul à seul. Personne n'osait courir ce hasard. Il n'y eut qu'un domestique de Buzez nommé André, qui s'y offrit. Il n'avait jamais fait le métier de soldat, mais il avait été maître de athlètes dans Constantinople, d'où il tirait sa naissance ; et il ne suivait alors l'armée, que parce qu'on lui avait donné le soin des bains de Buzez. Il n'y eut dis-je, que celui-là qui fut assez hardi pour accepter le défi, sans que son maître, ni aucun autre Je lucommandât. Il courut donc droit au Barbare, avant qu'il eût seulement songé à ce qu'il avait à faire, lui donna un coup de javelot dans l'estomac, dont il tomba de cheval, le coucha ensuite par terre, et lui coupa la tête comme à une victime. L'armée romaine jetait cependant de grands cris de joie. Les Perses irrités de ce mauvais succès, firent partit un autre cavalier qui était des plus hardis, et qui surpassait la taille des nommes ordinaires. Il n'était pas comme l'autre dans la fleur de sa jeunesse, mais il avait déjà quelques cheveux gris. Il s'approcha donc de l'armée romaine et en remuant le fouet, dont il se servait à cheval, il demanda si quelqu'un voulait accepter le combat. Comme pas un ne se présentait, André parût encore, sans le dire à personne, et nonobstant la défense qu'Ermogène lui en avait faite. Ils sîgnalèren tous deux leur courage en se battant avec leurs lances, dont les coups faisaient un grand bruit sur leurs cuirasses. Les chevaux s'étant heurtés la tête l'un contre l'autre avec une extrême violence, tombèrent et jetèrent leurs hommes à bas. Chacun s'efforçant de se relever, le Perse ne pût le faire si vite, à cause de la masse de son corps, et de la pesanteur de ses armes. André, que son art rendait plus agile, frappa son ennemi, comme il était appuyé sur son genou, et le tua sur le champ. Alors, il s'éleva de la ville, et de l'armée romaine, un plus grand cri qu'à la première victoire. Comme la nuit approchait, les Perses s'en retournèrent au territoire d Ammodium, et les
Romains rentrèrent dans Dara.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'.

[1] Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Πέρσαις μὲν στρατιῶται μύριοι ἐκ Νισίβιδος πόλεως μετάπεμπτοι ἦλθον, Βελισάριος δὲ καὶ Ἑρμογένης πρὸς Μιρράνην ἔγραψαν τάδε

„Πρῶτον ἀγαθὸν τὴν εἰρήνην εἶναι ὡμολόγηται παρὰ πάντων ἀνθρώπων οἷς τι καὶ κατὰ [τὸ] βραχὺ λογισμοῦ μέτεστιν. Ὥστε ἤν τις διαλυτὴς αὐτῆς γένοιτο, τῶν κακῶν αἰτιώτατος ἂν οὐ τοῖς πέλας μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁμογενέσι τοῖς αὑτοῦ εἴη. Στρατηγὸς μὲν οὖν ἄριστος οὗτος ἐκεῖνός ἐστιν, ὃς δὴ ἐκ πολέμου εἰρήνην διατίθεσθαι ἱκανὸς πέφυκε. Σὺ δὲ τῶν πραγμάτων εὖ καθεστώτων Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις πόλεμον ἐπάγειν ἡμῖν αἰτίαν οὐκ ἔχοντα ἔγνωκας, καίπερ ἑκατέρου μὲν βασιλέως εἰρηναῖα βουλευομένου, πρέσβεων δὲ παρόντων ἡμῖν ἐν γειτόνων ἤδη, οἳ δὴ τὰ διάφορα τῇ ἐς ἀλλήλους ὁμιλίᾳ οὐκ εἰς μακρὰν διαλύσουσιν, ἢν μή τι ἀνήκεστον ἐκ τῆς σῆς ἐφόδου ξυμβαῖνον ταύτην ἡμῖν ἀναστέλλειν τὴν ἐλπίδα ἰσχύσῃ. Ἀλλ´ ἄπαγε ὅτι τάχιστα τὸν στρατὸν ἐς τὰ Περσῶν ἤθη, μηδὲ τοῖς μεγίστοις ἀγαθοῖς ἐμποδὼν ἵστασο, μή ποτε Πέρσαις, ὡς τὸ εἰκὸς, εἴης τῶν ξυμβησομένων δεινῶν αἴτιος.“

Ταῦτα ἐπεὶ Μιρράνης ἀπενεχθέντα τὰ γράμματα εἶδεν, ἀμείβεται ὧδε

„Ἐποίησα ἂν τὰ αἰτούμενα, τοῖς γεγραμμένοις ἀναπεισθεὶς, εἰ μὴ Ῥωμαίων ἡ ἐπιστολὴ ἐτύγχανεν οὖσα, οἷς τὸ μὲν ἐπαγγέλλεσθαι πρόχειρόν ἐστιν, ἔργῳ δὲ τὰ ἐπηγγελμένα ἐπιτελεῖν χαλεπώτατόν τε καὶ κρεῖσσον ἐλπίδος, ἄλλως τε ἢν καὶ ὅρκοις τισὶ κυρώσητε τὰ ξυγκείμενα. Ἡμεῖς μὲν οὖν πρὸς τὴν ὑμετέραν ἀπειπόντες ἀπάτην ἐν ὅπλοις ἠναγκάσμεθα παρ´ ὑμᾶς ἥκειν, ὑμεῖς δὲ, ὦ φίλοι Ῥωμαῖοι, μηδὲν ἄλλο τὸ λοιπὸν οἴεσθε ἢ πολεμητέα ὑμῖν ἐς Πέρσας εἶναι. Ἐνταῦθα γὰρ ἡμᾶς ἢ τεθνάναι ἢ καταγηράσκειν δεήσει, ἕως ἔργῳ τὰ δίκαια πρὸς ἡμᾶς θήσεσθε.“

Τοσαῦτα μὲν καὶ ὁ Μιρράνης ἀντέγραψεν. Αὖθις δὲ οἱ ἀμφὶ Βελισάριον ἔγραψαν ὧδε

„Οὐ πάντα χρὴ, ὦ βέλτιστε Μιρράνη, τῇ ἀλαζονείᾳ χαρίζεσθαι, οὐδὲ τοῖς πέλας ἐπιφέρειν ὀνείδη τὰ μηδαμόθεν προσήκοντα. Ῥουφῖνον γὰρ ἐπὶ πρεσβείᾳ ἥκοντα οὐκ ἄποθεν εἶναι ἡμεῖς τε εἴπομεν ξὺν τῷ ἀληθεῖ καὶ αὐτὸς οὐκ ἐς μακρὰν εἴσῃ. Γλιχομένοις δὲ ὑμῖν πολεμίων ἔργων ἀντιταξόμεθα ξὺν θεῷ, ὃν ἡμῖν ἐν τῷ κινδύνῳ ξυλλήψεσθαι ἴσμεν, ἠγμένον μὲν τῇ Ῥωμαίων ἀπραγμοσύνῃ, ἀλαζονείᾳ δὲ τῇ Περσῶν νεμεσήσαντα καὶ οἷς ἐπὶ τὴν εἰρήνην προκαλουμένοις ἡμῖν εἶτα ἀντιτείνειν ἐγνώκατε. Ἀντιταξόμεθα δὲ τὰ γεγραμμένα παρ´ ἑκατέρων ἀπ´ ἄκρων σημείων ἐς τὴν ξυμβολὴν ἀναψάμενοι.“

Τοσαῦτα μὲν ἡ γραφὴ ἐδήλου. Μιρράνης δὲ καὶ αὖθις ἀμείβεται ὧδε

„Οὐδὲ ἡμεῖς ἄνευ θεῶν τῶν ἡμετέρων ἐς τὸν πόλεμον καθιστάμεθα, ξὺν αὐτοῖς δὲ παρ´ ὑμᾶς ἥξομεν, οὕσπερ τῇ ὑστεραίᾳ Πέρσας ἐς Δάρας ἐσβιβάσειν ἐλπίδα ἔχω. Ἀλλά μοι τό τε βαλανεῖον καὶ ἄριστον ἐν παρασκευῇ τοῦ περιβόλου ἐντὸς γινέσθω“.

Ταῦτα οἱ ἀμφὶ Βελισάριον ἀναλεξάμενοι παρεσκευάζοντο ἐς τὴν ξυμβολήν.

[2] Τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ Πέρσας ἅπαντας περὶ ἡλίου ἀνατολὰς ξυγκαλέσας Μιρράνης ἔλεξε τοιάδε

„Οὐκ ἀγνοῶ μὲν ὡς οὐ λόγοις τῶν ἡγουμένων, ἀλλ´ ἀρετῇ τε οἰκείᾳ καὶ τῇ ἐς ἀλλήλους αἰδοῖ θαρσεῖν ἐν τοῖς κινδύνοις εἰώθασι Πέρσαι. Ὁρῶν δὲ ὑμᾶς διαλογιζομένους τί δήποτε οὐ συνειθισμένον Ῥωμαίοις πρότερον ἄνευ θορύβων τε καὶ ἀταξίας εἰς μάχην ἰέναι, οἱ δὲ ξὺν κόσμῳ τινὶ ἔναγχος οὐδαμόθεν σφίσι προσήκοντι Πέρσας ἐπιόντας ὑπέστησαν, τοῦδε εἵνεκα παραίνεσιν ποιεῖσθαί τινα εἰς ὑμᾶς ἔγνωκα, ὅπως μὴ δόξῃ οὐκ ἀληθεῖ χρωμένοις ὑμῖν σφαλῆναι συμβαίη. Μὴ γὰρ οἴεσθε Ῥωμαίους ἀμείνους τὰ πολέμια ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γενέσθαι μηδὲ ἀρετῆς τι ἢ ἐμπειρίας κεκτῆσθαι πλέον, ἀλλὰ καὶ δειλοὺς αὐτοὺς γεγονέναι μᾶλλον ἢ τὰ πρότερα ὄντες ἐτύγχανον· οἵ γε οὕτω Πέρσας δεδίασιν ὥστε οὐδὲ τάφρου χωρὶς ἐς τὴν φάλαγγα καθίστασθαι τετολμήκασιν. Οὐδὲ ξὺν ταύτῃ μάχης τινὸς ἦρξαν, ἀλλ´ ἐπεὶ ἐς χεῖρας αὐτοῖς οὐδαμῶς ἤλθομεν, ἄσμενοί τε καὶ κρεῖσσον ἐλπίδος τὰ πράγματα σφίσι κεχωρηκέναι οἰόμενοι ἐπὶ τὸ τεῖχος ἐχώρησαν. Διὸ δὴ αὐτοῖς οὐδὲ ξυντεταράχθαι τετύχηκεν, οὔπω εἰς κίνδυνον πολέμου ἐλθοῦσιν. Ἢν δέ γε ἡ μάχη ἐκ χειρὸς γένηται, ὀρρωδία τε αὐτοὺς καὶ ἀπειρία περιλαβοῦσαι ἐς ἀκοσμίαν τὴν συνήθη, ὡς τὸ εἰκὸς, καταστήσουσι. Τὰ μὲν οὖν τῶν πολεμίων τοιαῦτά ἐστιν· ὑμᾶς δὲ, ὦ ἄνδρες Πέρσαι, τοῦ βασιλέων βασιλέως ἡ κρίσις εἰσίτω. Ἢν γὰρ μὴ ἐπαξίως τῆς Περσῶν ἀρετῆς ἐν τῷ παρόντι ἀνδραγαθίζοισθε, κόλασις ὑμᾶς οὐκ εὐκλεὴς περιστήσεται.“

Οὕτω μὲν Μιρράνης παρακελευσάμενος ἐπὶ τοὺς πολεμίους τὸ στράτευμα ἦγε. Βελισάριος δὲ καὶ Ἑρμογένης πρὸ τοῦ περιβόλου πάντας Ῥωμαίους ἀγείραντες παρεκελεύσαντο ὧδε

„Ὡς μὲν οὐκ εἰσὶ παντάπασιν ἀνίκητοι Πέρσαι οὐδὲ κρείσσους ἢ θνήσκειν, ἐπίστασθε δή που μάχῃ τῇ προτέρᾳ σταθμώμενοι· ὡς δὲ τῇ τε ἀνδρίᾳ καὶ σώματος ἰσχύϊ περιόντες αὐτῶν μόνῳ ἡττᾶσθε τῷ τοῖς ἄρχουσιν ἀπειθέστεροι εἶναι, οὐδεὶς ἂν ἀντείποι. Ὅπερ ἐπανορθοῦν πόνῳ οὐδενὶ ὑμῖν πάρεστι. Τὰ μὲν γὰρ τῆς τύχης ἐναντιώματα σπουδῇ ἐπανορθοῦσθαι οὐδαμῶς πέφυκε, γνώμη δὲ τῶν οἰκείων κακῶν ῥᾳδίως ἂν ἀνθρώπῳ ἰατρὸς γένοιτο· ὥστε ἢν τῶν παραγγελλομένων κατακούειν ᾖ βουλομένοις ὑμῖν, αὐτίκα δὴ ἀναδήσεσθε τὸ τοῦ πολέμου κράτος. Οἱ γὰρ οὐκ ἄλλῳ τῳ ἢ τῷ ἡμετέρῳ ἀκόσμῳ θαρσοῦντες ἐφ´ ἡμᾶς ἥκουσι. Σφαλέντες δὲ καὶ νῦν τῆς τοιαύτης ἐλπίδος ὁμοίως τῇ προλαβούσῃ ξυμβολῇ ἀπαλλάξουσι. Καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων, ᾧ μάλιστα δεδίττονται, ὑμᾶς ὑπερφρονεῖν ἄξιον. Τὸ γὰρ πεζὸν ἅπαν οὐδὲν ἄλλο ἢ ὅμιλός ἐστιν ἀγροίκων οἰκτρῶν, οἳ ἐς τὴν παράταξιν ἐπ´ ἄλλῳ οὐδενὶ ἔρχονται ἢ τεῖχός τε διορύττειν καὶ τοὺς τεθνεῶτας σκυλεύειν καὶ τἄλλα τοῖς στρατιώταις ὑπηρετεῖν. Διὸ δὴ ὅπλα μὲν, οἷς ἂν καὶ τοὺς ἐναντίους ἐνοχλοῖεν οὐδαμῆ ἔχουσι, τοὺς δὲ θυρεοὺς τοιούτους τὸ μέγεθος, προβέβληνται μόνον, ὅπως αὐτοὶ πρὸς τῶν πολεμίων ἥκιστα βάλλωνται. Οὐκοῦν ἄνδρες ἀγαθοὶ ἐν τῷδε τῷ κινδύνῳ γενόμενοι οὐκ ἐν τῷ παρόντι μόνον Πέρσας νικήσετε, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπονοίας κολάσετε, ὡς μήποτε αὖθις εἰς γῆν τὴν Ῥωμαίων στρατεύσονται.“

Ταύτην Βελισάριός τε καὶ Ἑρμογένης τὴν παραίνεσιν ποιησάμενοι, ἐπειδὴ Πέρσας ὁδῷ ἰόντας ἐπὶ σφᾶς εἶδον, τρόπῳ τῷ προτέρῳ κατὰ τάχος τοὺς στρατιώτας διέταξαν. Καὶ οἱ βάρβαροι παρ´ αὐτοὺς ἥκοντες μετωπηδὸν ἔστησαν.

[3] Οὐχ ἅπαντας μέντοι Πέρσας ὁ Μιρράνης ἀντίους τοῖς πολεμίοις, ἀλλὰ τοὺς ἡμίσεις ἔστησε, τοὺς δὲ ἄλλους ὄπισθεν μένειν εἴασεν. Οἳ δὴ τοὺς μαχομένους ἐκδεχόμενοι ἔμελλον ἀκμῆτες ἐπιθήσεσθαι τοῖς ἐναντίοις, ὅπως ἀεὶ ἐκ περιτροπῆς ἅπαντες μάχωνται. Μόνον δὲ τὸν τῶν ἀθανάτων λεγομένων λόχον ἡσυχῆ μένειν, ἕως αὐτὸς σημήνῃ, ἐκέλευεν. Αὐτός τε κατὰ μέσον τοῦ μετώπου ταξάμενος, Πιτυάξην μὲν τοῖς ἐν δεξιᾷ, Βαρεσμανᾶν δὲ τοῖς ἐς τὸ ἀριστερὸν κέρας ἐπέστησεν. Οὕτω μὲν ἀμφότεροι ἐτετάχατο. Φάρας δὲ Βελισαρίῳ τε καὶ Ἑρμογένει παραστὰς εἶπεν

„Οὐδέν μοι δοκῶ ἐνταῦθα ξὺν τοῖς Ἐρούλοις μένων τοὺς πολεμίους ἐργάσασθαι μέγα· ἢν δὲ κρυπτόμενοι ἐς τὸ κάταντες τοῦτο, εἶτα, ἐπειδὰν ἐν τῷ ἔργῳ γένωνται Πέρσαι, διὰ τοῦδε τοῦ λόφου ἀναβαίνοντες ἐκ τοῦ αἰφνιδίου κατὰ νώτου αὐτῶν ἴωμεν ὄπισθεν βάλλοντες, τὰ ἀνήκεστα αὐτοὺς, ὡς τὸ εἰκὸς, δράσομεν.“

Ὁ μὲν ταῦτα εἶπε, καὶ ἐπεὶ τοὺς ἀμφὶ Βελισάριον ἤρεσκε, κατὰ ταῦτα ἐποίει.

[4] Μάχης δὲ ἄχρι ἐς ἡμέραν μέσην οὐδέτεροι ἦρχον. Ἐπειδὴ δὲ τάχιστα ἡ μεσημβρία παρῴχηκεν, ἔργου οἱ βάρβαροι εἴχοντο, τοῦδε εἵνεκα ἐς τοῦτον τῆς ἡμέρας τὸν καιρὸν τὴν ξυμβολὴν ἀποθέμενοι, ὅτι δὴ αὐτοὶ μὲν σιτίοις ἐς δείλην ὀψίαν χρῆσθαι μόνον εἰώθασι, Ῥωμαῖοι δὲ πρὸ τῆς μεσημβρίας, ὥστε οὔποτε ᾤοντο αὐτοὺς ὁμοίως ἀνθέξειν, ἢν πεινῶσιν ἐπιθῶνται. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα τοξεύμασιν ἐχρῶντο ἐς ἀλλήλους ἑκάτεροι, καί τινα τὰ βέλη τῷ πλήθει ἀχλὺν ἐπὶ πλεῖστον ἐποίει, ἔκ τε ἀμφοτέρων πολλοὶ ἔπιπτον, πολλῷ δὲ συχνότερα τὰ τῶν βαρβάρων βέλη ἐφέρετο. Ἐν περιτροπῇ γὰρ ἀεὶ ἀκμῆτες ἐμάχοντο, αἴσθησιν τοῦ ποιουμένου τοῖς πολεμίοις ὡς ἥκιστα παρεχόμενοι, οὐ μέντοι οὐδὲ ὣς Ῥωμαῖοι τὸ ἔλασσον εἶχον. Πνεῦμα γὰρ ἐνθένδε ἐπίφορον ἐπὶ τοὺς βαρβάρους ἐπιπεσὸν οὐ λίαν αὐτῶν τὰ τοξεύματα ἐνεργεῖν εἴα. Ἐπεὶ δὲ ἅπαντα ἑκατέρους τὰ βέλη ἤδη ἐπιλελοίπει, τοῖς τε δόρασιν ἐς ἀλλήλους ἐχρῶντο καὶ ἡ μάχη ἔτι μᾶλλον ἐκ χειρὸς ἐγεγόνει. Ῥωμαίων δὲ κέρας τὸ ἀριστερὸν μάλιστα ἔκαμνε. Καδισηνοὶ γὰρ, οἳ ταύτῃ ξὺν τῷ Πιτυάξῃ ἐμάχοντο, πολλοὶ ἐπιβεβοηθηκότες ἐξαπιναίως ἐτρέψαντό τε τοὺς πολεμίους καὶ φεύγουσιν ἐγκείμενοι ἰσχυρότατα συχνοὺς ἔκτεινον. Ὃ δὴ κατιδόντες οἱ ξὺν τῷ Σουνίκᾳ τε καὶ Ἀϊγὰν, δρόμῳ πολλῷ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν. Πρῶτοι δὲ οἱ τριακόσιοι ξὺν τῷ Φάρᾳ Ἔρουλοι ἐξ ὑψηλοῦ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων γενόμενοι ἔργα θαυμαστὰ ἔς τε τοὺς ἄλλους καὶ τοὺς Καδισηνοὺς ἐπεδείκνυντο. Οἳ δὴ ἐπεὶ καὶ τοὺς ἀμφὶ τὸν Σουνίκαν πλαγίους ἤδη ἀνιόντας ἐπ´ αὐτοὺς εἶδον, ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Τῆς δὲ τροπῆς λαμπρᾶς γενομένης, ἐπειδὴ ἀλλήλοις ξυνέμιξαν οἱ ταύτῃ Ῥωμαῖοι, γέγονε φόνος τῶν βαρβάρων πολύς. Καὶ αὐτῶν κατὰ κέρας τὸ δεξιὸν οὐχ ἥσσους ἢ τρισχίλιοι ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ἀπέθανον, οἱ δὲ λοιποὶ ἐς τὴν φάλαγγα μόλις καταφυγόντες ἐσώθησαν. Ῥωμαῖοί τε οὐκέτι ἐδίωκον, ἀλλ´ ἐν τῇ παρατάξει ἑκάτεροι ἔστησαν ἀντίοι ἀλλήλοις. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

Μιρράνης δὲ ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τοὺς ἀθανάτους λεγομένους ἅπαντας ἐς μέρος τὸ ἀριστερὸν λάθρα ἔπεμψεν. Οὓς δὴ κατιδόντες Βελισάριός τε καὶ Ἑρμογένης, τοὺς ἀμφὶ Σουνίκαν τε καὶ Ἀϊγὰν ἑξακοσίους ἐς γωνίαν τὴν ἐν δεξιᾷ ἐκέλευον ἰέναι, οὗ δὴ οἱ ξὺν τῷ Σίμμᾳ τε καὶ Ἀσκὰν ἵσταντο, καὶ αὐτῶν ὄπισθεν τῶν Βελισαρίῳ ἑπομένων πολλοὺς ἔστησαν. Πέρσαι μὲν οὖν, οἳ κέρας τὸ ἀριστερὸν εἶχον Βαρεσμανᾶ ἡγουμένου σφίσι, ξὺν τοῖς ἀθανάτοις ἐς τοὺς κατ´ αὐτοὺς Ῥωμαίους δρόμῳ ἐσέβαλλον. Οἱ δὲ οὐχ ὑποστάντες τὴν ἔφοδον ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Τότε δὴ οἵ τε ἐν τῇ γωνίᾳ Ῥωμαῖοι καὶ ὅσοι αὐτῶν ὄπισθεν ἦσαν, σπουδῇ πολλῇ ἐπὶ τοὺς διώκοντας ᾔεσαν. Ἅτε δὲ τοῖς βαρβάροις ἐγκάρσιοι ἰόντες, διεῖλον αὐτῶν δίχα τὸ στράτευμα, καὶ τοὺς μὲν πλείστους ἐν δεξιᾷ εἶχον, τινὰς δὲ καὶ ἐγκαταλειφθέντας ἐν ἀριστερᾷ ἐποιήσαντο. Ἐν τοῖς καὶ τὸν τοῦ Βαρεσμανᾶ τὸ σημεῖον φέροντα ξυνέπεσεν εἶναι, ὃν δὴ ὁ Σουνίκας τῷ δόρατι ἐπελθὼν παίει. Ἤδη τε Πέρσαι οἱ ἐν τοῖς πρώτοις διώκοντες, αἰσθόμενοι οὗ ἦσαν κακοῦ, στρέψαντές τε τὰ νῶτα καὶ τὴν δίωξιν καταπαύσαντες ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἀμφίβολοι πρὸς τῶν πολεμίων ἐγίνοντο. Ξυνέντες γὰρ τῶν ποιουμένων οἱ φεύγοντες ἀνέστρεφον αὖθις. Οἵ τε γοῦν ἄλλοι Πέρσαι καὶ ὁ τῶν ἀθανάτων λόχος, κεκλιμένον τε τὸ σημεῖον ἰδόντες καὶ ἐς τὸ ἔδαφος καθειμένον, ἐπὶ τοὺς ἐκείνῃ Ῥωμαίους ξὺν τῷ Βαρεσμανᾷ ὥρμησαν.

[5] Ῥωμαῖοι δὲ ὑπηντίαζον. Καὶ πρῶτος Σουνίκας τὸν Βαρεσμανᾶν ἔκτεινέ τε καὶ ἐκ τοῦ ἵππου ἐς τὸ ἔδαφος ἔρριψε. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς δέος μέγα οἱ βάρβαροι ἐμπεπτωκότες ἀλκῆς μὲν οὐκέτι ἐμέμνηντο, ἀκοσμίᾳ δὲ πολλῇ ἐχόμενοι ἔφευγον. Καὶ αὐτῶν Ῥωμαῖοι κύκλωσίν τινα ποιησάμενοι πεντακισχιλίους μάλιστα ἔκτειναν. Οὕτω τε τὰ στρατόπεδα παντάπασιν ἐκινήθη ἑκάτερα, Περσῶν μὲν ἐς ὑπαγωγὴν, Ῥωμαίων δὲ ἐς τὴν δίωξιν. Ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ ὅσοι δὴ πεζοὶ ἐν τῷ Περσῶν στρατεύματι ἦσαν, ῥίψαντές τε τοὺς θυρεοὺς καὶ καταλαμβανόμενοι κόσμῳ οὐδενὶ πρὸς τῶν πολεμίων ἐκτείνοντο. Ῥωμαίων μέντοι ἡ δίωξις δι´ ὀλίγου ἐγένετο. Βελισάριος γὰρ καὶ Ἑρμογένης περαιτέρω ἰέναι οὐδαμῆ εἴων, δείσαντες μή τινι ἀνάγκῃ Πέρσαι ὑποστραφέντες τρέψωνται αὐτοὺς οὐδενὶ λόγῳ διώκοντας, ἱκανόν τε αὐτοῖς κατεφαίνετο τὴν νίκην ἀκραιφνῆ διασώσασθαι. Μακροῦ γὰρ χρόνου Ῥωμαίων τῇ μάχῃ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἡσσήθησαν Πέρσαι. Οὕτω μὲν ἀπ´ ἀλλήλων ἑκάτεροι διεκρίθησαν. Πέρσαι δὲ οὐκέτι μάχην ἐκ τοῦ εὐθέος ἐς Ῥωμαίους διενεγκεῖν ἤθελον. Ἐγένοντο μέντοι ἀμφοτέροις τινὲς ἐξ ἐπιδρομῆς ἔφοδοι, ἐν αἷς οὐκ ἔλασσον Ῥωμαῖοι ἔσχον. Τὰ μὲν οὖν στρατόπεδα ἐν Μεσοποταμίᾳ τῇδε ἐφέρετο.

CHAPITRE XIV.

I. Lettres de Bélisaire au Mirrane et les réponses. 2. Harangues des chefs. 3. Disposition de l'armée des Perses. . 4. Bataille mémorable. 5. Victoire des Romains.

1. Le lendemain, il arriva aux Perses un renfort de mille soldats tirés de la ville de Visibe. Bélisaire et Ermogène écrivirent de cette sorte au Mirrane.

Il n'y a personne, pour peu qu'il ait de raison qui ne reconnaisse que la paix est le plus grand de tous les biens, et que celui qui la rompt, cause beaucoup de maux à ceux de son pays, et aux étrangers. Il est du devoir d'un bon général de la conclure le plus tôt qu'il lui est possible. Quand vous vous êtes avisés de commencer la guerre sans en avoir le sujet, les deux nations étaient en bonne intelligence. Les deux Empereurs n'avaient que des pensées d'amitié.: leurs ambassadeurs étaient prêt de conférer ; et tout le monde s'attendait qu'ils termineraient heureusement les différents. Vous avez dissipé cette espérance, en faisant soudain des courses sur nos terres. Ce serait une action de grande prudence, que de retirer vos troupes, de ne pas empêcher le bien qui peut naître de la conscience du traité, et de ne pas attirer sur vous les maux qui peuvent procéder de la continuation de la guerre.

Le Mirrane répondit à cette lettre en ces termes :

Je serais assez disposé à satisfaire à tout ce que vous désirez., et à exécuter tout ce qui est contenu dans votre lettre lettre, si elle venait d'une autre part que de la vôtre. Mais comme vous êtes en possession de donner de telles paroles, et même de les confirmer, par les plus saints tous les serments, sans néanmoins en faire voir les effets, nous sommes obligés, de nous tenir sous les armes pour n'être pas toujours exposés à de pareilles allusions. Sachez donc que vous ne devez vous attendre qu'à la guerre, et que nous sommes résolus de mourir ici, ou d'y vieillir, jusqu'à ce que nous ayons obtenu la justice qui nous est due.

Bélisaire écrivit encore au Mirrane la lettre qui suit.

Il ne faut pas tant vous en faire accroire, ni former contre nous tant de vains reproches. C'est avec vérité que nous assurons que l'ambassadeur Rufin arrivera dans peu de jours, et le temps fera paraître la sincérité de nos paroles. Mais puisque vous désirez si opiniâtrement la guerre, vous nous verrez rangés en bon ordre, pour vous combattre ; et nous nous persuadons que Dieu nom favorisera de sa protection, parce qu'il aime autant la douceur avec nous désirons la paix, qu'il déteste la fierté avec laque/le vous la rejetiez.. En nous rangeant en bataille, nous attacherons au haut de nos enseignes les lettres qui auront été écrites de part et d'autre sur ce sujet.

Le Mirrane répliqua encore par écrit en ces termes.

Le secours de nos Dieux ne nous manquera pas aussi dans cette guerre. C'est sous leurs auspices que nous prétendons vous livrer demain la bataille, et nous rendre maîtres de la ville de Dara. Faites en forte que nous y trouvions le bain et le dîner prêt.

Après que Bélisaire eut lu cette lettre, il se prépara au combat

2. Le Mirrane assembla le lendemain ses troupes et leur parla de cette sorte :

Je sais bien que le courage qui anime les Perses dans les dangers, ne procède pas des harangues de leurs chefs, mais de leur propre vertu et d'une louable pudeur, qui leur est inspirée par la présence de leurs compagnons. Mais parce que je vois qu'il s'excite parmi vous quelque sorte de murmure, sur ce que les Romains, qui n'allaient autrefois que tumultuairement au combat, s'y sont présentés la dernière fois en bon ordre, et ont soutenu l'effort de vos armes : J'ai cru qu'il était à propos de vous avertir, de ne vous pas laisser surprendre par une fausse opinion de leur valeur, et de ne vous pas imaginer que le courage et l'expérience leur soient venus en un instant. Ils ont si fort appréhendé notre présence, qu'ils n'ont osé se ranger en bataille, qu'ils n'eussent un fossé devant eux, et ce fossé ne les a pas rendus assez hardis pour nous attaquer. Il se vantent néanmoins d'avoir eu un succès qui a surpassé leur espérance, à cause seulement qu'ils ont évité le combat, et qu'ils se font mis à couvert dans leur ville ; comme si c'était une grande merveille de n'être pas vaincu, lorsque l'on n'a osé combattre. Quand il en faudra venir aux mains, l'appréhension et le manqué d'expérience les jetteront dans la confusion, comme de coutume. Voilà l'état où sont les ennemis. Pour ce qui est de vous, faites, je vaut prie, réflexion sur le jugement que le Roi des Rois fera de vôtre conduite et sur la honte du châtiment dont il punirait votre lâcheté, si vous dégénériez, en cette occasion de l'ancienne vertu des Perses.

Le Mirrane ayant parlé de la sorte, mena son armée contre l'ennemi. Bélisaire et Ermogène ayant aussi conduit les Romains hors de la ville, leur parlèrent en ces termes :

Vous avez, reconnu dans la dernière rencontre, que les Perses ne sont ni invincibles, ni immortels. Tout le monde demeure d'accord que vous les surpassez en valeur, et qu'ils n'ont sur vous que l'avantage de la discipline. Il vous sera aisé de vous corriger de ce défaut, puisque la raison toute seule suffit à l'homme, pour remédier aux maux qui viennent du dedans de lui-même, au lieu qu'il n'y a point de précaution qui le pusse garantir des injures de la fortune. C'est pourquoi si vous suivez, les ordres de vos chefs, vous remporterez assurément la victoire. Les ennemis ne se fient qu'en votre désordre. Ôtez, leur cette espérance, et ils n'auront pas un meilleur succès qu'en la dernière journée. Le nombre par où ils croient se rendre formidables, est tout à fait digne de mépris. Leur infanterie n'est qu'une multitude de misérables paysans, qui ne suivent l'armée que pour remuer la terre, pour dépouiller les morts, et pour servir de soldats. Ils n'ont pas même d'armes offensives ; ils. n'ont que de grands boucliers pour parer les coups. C'est pourquoi non seulement vous aurez de l'avantage sur eux, si vous voulez, vous conduire en gens de cœur, mais aussi vous les mettrez, en état de ne plus revenir sur nos terres.

Bélisaire et Ermogène ayant parlé de la sorte, et voyant que l'ennemi commençait à avancer, rangèrent leur armée de la même façon que le jour précèdent. Les Barbares s'étant approchés, s'arrêtèrent vis à vis d'eux.

3. Le Mirrane n'opposa aux Romains que la moitié de ses troupes, et laissa l'autre moitié derrière afin d'avoir toujours des gens frais, qui vinssent combattre tour à tour un ennemi fatigué. Pour ce qui est de la légion appelles l'immortelle, il lui commanda de demeurer en repos, jusqu'à ce qu'il lui donnât ordre de marcher. Il se mit à la tête du corps de bataille, donna à Pitvase le commandement de l'aile droite, et à Baresmane celui de l'aile gauche. Les deux armées étant rangées de cette sorte, Pharas vint trouver Bélisaire et Ermogène, et leur dit.

Il me semble que si je demeure ici avec les Eruliens, je n'y pourrai rien faire de considérable ; au lieu que si j'allais me cacher dans un vallon qui est proche, et que je gagnasse la colline, et qu'ensuite je vinsse fondre sur les Perses, lorsqu'ils seront dans la plus grande chaleur du combat, je les incommoderait fort notablement.

Cet avis plût à Bélisaire, Pharas alla l'exécuter.

4. Le combat ne fut commencé avant midi ni par l'un, ni par l'autre des partis ; mais il le fut incontinent après par les Perses. La raison qui le fit différer si longtemps, fut que ces Barbares ne mangeant que le soir, au lieu que les Romains mangent dés le matin, ceux-ci espéraient ne pas trouver une forte résistance en des gens affaiblis par un long jeûne. Ils se battirent d'abord à coups de flèches, dont l'air fut couvert comme d'une épaisse nuée. Plusieurs demeurèrent sur la place de côté, et d'autre. Les Perses lançaient une plus grande quantité de traits, à cause qu'ils ne combattaient qu'alternativement, et que ceux qui se retiraient, étaient relevés par d'autres, sans que les Romains s'en aperçussent. L'effet n'en fut pas néanmoins considérable, parce que le vent, qui était contraire aux Perses, rompait la force du coup.

Quand les flèches furent épuisées, ils commencèrent à se servir de leurs lances. Ce fut alors que la mêlée fut furieuse. L'aile gauche des Romains fut fort endommagée en cette rencontre par les Cadisiniens, qui étaient sous Pityase, et qui mirent les autres en fuite. Sunicas et Augan fondirent sur ceux-ci. Pharas y fondit le premier avec ses trois cens Eruliens, qui se signalèrent contre les Cadisiniens, et les obligèrent de quitter leurs rangs, et de reculer.

Quand les Romains virent que les Barbares lâchaient le pied, ils se rallièrent, et en firent un grand carnage. Il y en eut pour le moins trois mille de l'aile droite qui furent tués sur le champ. Les autres se sauvèret aisément, et rejoignirent le corps de leur armée, sans être poursuivis par les Romains. Voila ce qui se passa alors.

Le Mirrane fit passer à l'aile gauche la légion immortelle, et quelques autres troupes, de quoi Bélisaire et Ermogène s'étant aperçus, ils firent aussi passer à l'aile droite Sunicas et Augan avec six cents hommes. Simas et Alain y étaient dès auparavant. On plaça encore derrière eux une grande partie des troupes de Bélisaire. Les troupes qui étaient à l'aile gauche, sous la conduite de Baresmane, attaquèrent les Romains qui étaient vis à vis d'eux, et qui ne pouvant soutenir un si grand choc, prirent la fuite. Alors ceux qui avaient été placés au coin du fossé et derrière, fondirent avec furie sur les Perses, les rompirent, et en poussèrent la plus grande partie au côté droit, et le reste au côté gauche, où le trouva l'enseigne de Baresmane, qui fut tué d'un coup de lance par Sunicas. Lorsque les Perses, qui étaient les premiers à poursuivre les fuyards, reconnurent le danger, ils abandonnèrent la poursuite, pour venir au secours de leurs compagnons; mais ils se trouvèrent eux-mêmes attaqués de deux côtés, parce que les fuyards revinrent à la charge. La légion immortelle, et d'autres troupes des Perses ayant vu l'enseigne par terre, y accoururent avec Baresmane.

5. Les Romains vinrent au devant d'eux, et entre les autres Sunicas, qui porta un coup à Baresmane, dont il tomba de cheval, et mourut. Les Barbares abattus d'un si fâcheux accident, perdirent courage, et prirent honteusement la fuite. Les Romains les entourèrent et en tuèrent jusqu'à cinq mille. Les deux armées changèrent entièrement de place, l'une en se retirant, et l'autre en la poursuivant. Dans cette déroute, la plupart de l'infanterie des Perses jetèrent leurs boucliers, et ne gardant plus d'ordre furent misérablement assommés. Les Romains ne poursuivirent pas fort loin les vaincus. Ils en furent empêchés par Bélisaire, et par Ermogène, qui appréhendèrent que les Perses, pressés par la nécessité ne retournassent à la charge contre ceux qui les pousseraient témérairement. Ils se contentèrent de conserver la victoire qu'ils avaient remportée, en demeurant maîtres du champ de bataille. Ce fut ainsi que se séparèrent les deux partis, Les Perses n'osèrent plus livrer de combat. Il n'y eut depuis que de légères escarmouches, où les Romains n'eurent point de désavantage. Voilà tous les exploits qui se firent dans la Mésopotamie.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ'.

[1] Καβάδης δὲ ἄλλο στράτευμα ἐς Ἀρμενίαν τὴν Ῥωμαίων κατήκοον ἔπεμψε. Τὸ δὲ στράτευμα τοῦτο Περσαρμενίων τε καὶ Σουνιτῶν ἦσαν, οἳ δὴ Ἀλανοῖς εἰσιν ὅμοροι. Οὖννοί τε αὐτοῖς οἱ Σάβειροι καλούμενοι τρισχίλιοι ξυνῆσαν, μαχιμώτατον ἔθνος.

Στρατηγὸς δὲ Μερμερόης, Πέρσης ἀνὴρ, ἅπασιν ἐφειστήκει. Οἵπερ ἐπειδὴ Θεοδοσιουπόλεως τριῶν ἡμερῶν ὁδῷ διεῖχον, ἐνστρατοπεδευσάμενοί τε ἔμενον ἐν Περσαρμενίων τῇ χώρᾳ καὶ τὰ ἐς τὴν ἐσβολὴν ἐξηρτύοντο.

Ἐτύγχανε δὲ Ἀρμενίας μὲν στρατηγὸς Δωρόθεος ὢν, ἀνὴρ ξυνετός τε καὶ πολέμων πολλῶν ἔμπειρος. Σίττας δὲ ἀρχὴν μὲν τὴν στρατηγίδα ἐν Βυζαντίῳ εἶχε, παντὶ δὲ τῷ ἐν Ἀρμενίοις στρατῷ ἐφειστήκει. Οἳ δὴ στράτευμα πολεμίων γνόντες ἐν Περσαρμενίοις ἀγείρεσθαι, δορυφόρους δύο εὐθὺς ἔπεμψαν, ἐφ´ ᾧ διασκοπήσαντες ἅπασαν σφίσι τῶν πολεμίων τὴν δύναμιν ἐσαγγείλωσιν. Ἄμφω τε ἐν τῷ στρατοπέδῳ τῶν βαρβάρων γενόμενοι καὶ ἅπαντα ἐς τὸ ἀκριβὲς κατανοήσαντες ἀπηλλάσσοντο. Ὁδῷ τε ἰόντες ἔς τι τῶν ἐκείνῃ χωρίων Οὔννοις πολεμίοις ἀπροσδόκητοι ἐντυγχάνουσιν. Ὑφ´ ὧν ἅτερος μὲν, Δάγαρις ὄνομα, δεθεὶς ἐζωγρήθη, ὁ δὲ δὴ ἄλλος φυγεῖν τε ἴσχυσε καὶ τοῖς στρατηγοῖς τὸν πάντα λόγον ἀπήγγειλεν.

[2] Οἱ δὲ ἅπαν τὸ στράτευμα ἐξοπλίσαντες τῶν πολεμίων τῷ στρατοπέδῳ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐπέστησαν. Οἵ τε βάρβαροι τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντες οὐκέτι ἐς ἀλκὴν ἔβλεπον, ἀλλ´ ἔφευγον ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο. Ἐνταῦθα Ῥωμαῖοι κτείναντές τε συχνοὺς καὶ τὸ στρατόπεδον ληισάμενοι αὐτίκα δὴ ὀπίσω ἀπήλαυνον.

Μερμερόης τε ξύμπασαν ἀγείρας τὴν στρατιὰν οὐ πολλῷ ὕστερον ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσέβαλλε, καὶ καταλαμβάνουσι τοὺς πολεμίους ἀμφὶ Σάταλαν πόλιν. Οὗ δὴ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐν χωρίῳ Ὀκτάβῃ ἡσύχαζον, ὅπερ τῆς πόλεως ἕξ τε καὶ πεντήκοντα σταδίους ἀπέχει. Σίττας μὲν οὖν χιλίους ἐπαγαγόμενος ὄπισθεν τῶν τινος λόφων ἐκρύπτετο, οἷοι πολλοὶ Σάταλαν τὴν πόλιν ἐν πεδίῳ κειμένην κυκλοῦσι. Δωρόθεον δὲ ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐκέλευε μένειν, ἐπεὶ ἐν τῷ ὁμαλῷ τοὺς πολεμίους ὑφίστασθαι οἷοί τε εἶναι οὐδαμῆ ᾤοντο, οὐχ ἧσσον ἢ τρισμυρίους ὄντας, αὐτοὶ μόλις ἐς τὸ ἥμισυ ἐξικνούμενοι. Τῇ δὲ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ οἱ βάρβαροι ἄγχιστα τοῦ περιβόλου γενόμενοι κύκλωσιν αὐτοῦ ποιεῖσθαί τινα ἐν σπουδῇ εἶχον. Ἄφνω δὲ κατιδόντες τοὺς ἀμφὶ Σίτταν ἐξ ὑψηλοῦ ἤδη ἐπ´ αὐτοὺς καταβαίνοντας, καὶ αὐτῶν ξυμμετρεῖσθαι τὸ πλῆθος ἥκιστα ἔχοντες, ἅτε κονιορτοῦ ὥρᾳ θέρους πολλοῦ ἐγκειμένου, πολλῷ τε πλείους ᾤοντο εἶναι καὶ τῆς κυκλώσεως κατὰ τάχος ἀφέμενοι ἐς ὀλίγον τινὰ χῶρον αὑτοὺς ξυναγαγεῖν ἠπείγοντο. Φθάσαντες δὲ Ῥωμαῖοι καὶ διελόντες σφᾶς αὐτοὺς ἐς ξυμμορίας δύο ἀναχωροῦσιν ἐκ τοῦ περιβόλου ἐπέθεντο, ὅπερ ἐπειδὴ ἅπας εἶδεν ὁ Ῥωμαίων στρατὸς, ἐθάρσησάν τε καὶ δρόμῳ πολλῷ ἐκ τοῦ περιβόλου ξυρρέοντες ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐχώρησαν. Μέσους δὲ αὐτοὺς καταστησάμενοι εἰς φυγὴν ἔτρεψαν. Πλήθει μέντοι, ὥσπερ ἐρρήθη, τῶν πολεμίων οἱ βάρβαροι ὑπεραίροντες ἔτι ἀντεῖχον, ἥ τε μάχη καρτερὰ ἐγεγόνει καὶ ἐκ χειρὸς ἦν· ἀγχιστρόφους δὲ τὰς διώξεις ἐποιοῦντο ἐς ἀλλήλους ἑκάτεροι, ἐπεὶ ἱππεῖς ἅπαντες ἦσαν. Ἐνταῦθα Φλωρέντιος Θρᾷξ, καταλόγου ἱππικοῦ ἄρχων, εἰς μέσους ὁρμήσας τοὺς πολεμίους καὶ αὐτῶν τὸ στρατηγικὸν σημεῖον ἁρπάσας, ἐπικλίνας τε αὐτὸ ὡς μάλιστα, ὀπίσω ἀπήλαυνε. Καὶ αὐτὸς μὲν καταληφθείς τε καὶ κρεουργηθεὶς αὐτοῦ ἔπεσε, τῆς δὲ νίκης Ῥωμαίοις αἰτιώτατος γέγονεν. Ἐπεὶ γὰρ τὸ σημεῖον οἱ βάρβαροι οὐκέτι ἑώρων, ἐς ἀκοσμίαν τε πολλὴν καὶ ὀρρωδίαν ἐμπεπτωκότες ὑπεχώρησάν τε καὶ γενόμενοι ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἡσύχαζον, πολλοὺς ἐν τῇ μάχῃ ἀποβαλόντες. Τῇ τε ὑστεραίᾳ ἐπ´ οἴκου ἅπαντες ἀνεχώρησαν οὐδενὸς σφίσιν ἐπισπομένου, ἐπεὶ μέγα τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξιον ἐφαίνετο εἶναι τῷ Ῥωμαίων στρατῷ βαρβάρους τοσούτους τὸ πλῆθος ἔν τε τῇ σφετέρᾳ χώρᾳ ἐκεῖνα πεπονθέναι ἅπερ μοι ὀλίγῳ ἔμπροσθεν εἴρηται, καὶ ἐς τὴν πολεμίαν ἐμβεβληκότας ἀπράκτους τε καὶ οὕτω πρὸς τῶν ἐλασσόνων ἡσσημένους ἀπαλλαγῆναι.

Τότε καὶ Περσῶν χωρία ἐν Περσαρμενίοις Ῥωμαῖοι ἔσχον φρούριόν τε τὸ Βῶλον καὶ τὸ Φαράγγιον καλούμενον, ὅθεν δὴ τὸν χρυσὸν Πέρσαι ὀρύσσοντες βασιλεῖ φέρουσιν. Ἐτύγχανον δὲ καὶ ὀλίγῳ πρότερον καταστρεψάμενοι τὸ Τζανικὸν ἔθνος, οἳ ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων αὐτόνομοι ἐκ παλαιοῦ ἵδρυντο· ἅπερ αὐτίκα ὅντινα ἐπράχθη τρόπον λελέξεται.

[3] Ἐκ τῶν Ἀρμενίας χωρίων ἐς Περσαρμενίαν ἰόντι ἐν δεξιᾷ μὲν ὁ Ταῦρός ἐστιν, ἔς τε Ἰβηρίαν καὶ τὰ ἐκείνῃ ἔθνη διήκων, ὥσπερ μοι ὀλίγῳ ἔμπροσθεν εἴρηται, ἐν ἀριστερᾷ δὲ κατάντης μὲν ἐπὶ πλεῖστον ἀεὶ προϊοῦσα ἡ ὁδὸς γίνεται, καὶ ὄρη ἀποκρέμαται λίαν ἀπότομα νεφέλαις τε καὶ χιόσι κεκαλυμμένα τὸν πάντα αἰῶνα, ἔνθεν ἐξιὼν ποταμὸς Φᾶσις φέρεται ἐς γῆν τὴν Κολχίδα. Ταύτῃ τὸ ἐξ ἀρχῆς βάρβαροι, τὸ Τζανικὸν ἔθνος, οὐδενὸς κατήκοοι ᾤκηντο, Σάνοι ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις καλούμενοι, λῃστείαις μὲν χρώμενοι ἐς τοὺς περιοίκους Ῥωμαίους, δίαιταν δὲ σκληρὰν ὑπερφυῶς ἔχοντες καὶ τοῖς φωρίοις ἀεὶ ἀποζῶντες. Οὐ γάρ τι ἐς βρῶσιν αὐτοῖς ἀγαθὸν ἡ γῆ ἔφερε· διὸ δὴ αὐτοῖς χρυσίον τακτὸν ἀνὰ πᾶν ἔτος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἔπεμπεν, ἐφ´ ᾧ δὴ μήποτε ληίσονται τὰ ἐκείνῃ χωρία. Οἱ δὲ καὶ ὅρκους τοὺς σφίσι πατρίους ὑπὲρ τούτων ὀμνύντες καὶ τὰ ὀμωμοσμένα ἐν ἀλογίᾳ ποιούμενοι ἀπροσδόκητοί τε ἐμπίπτοντες ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐκακούργουν οὐκ Ἀρμενίους μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς αὐτῶν ἐχομένους Ῥωμαίους μέχρι ἐς θάλασσαν, δι´ ὀλίγου τε τὴν ἔφοδον πεποιημένοι εὐθὺς ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίζοντο. Καὶ Ῥωμαίων ἴσως ἐντυχόντες στρατῷ ἡσσῶντο μὲν τῇ μάχῃ, ἁλώσιμοι δὲ παντάπασιν οὐκ ἐγίνοντο χωρίων ἰσχύϊ. Μάχῃ τοίνυν ὁ Σίττας αὐτοὺς πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου νικήσας, ἐπαγωγά τε πολλὰ ἐς αὐτοὺς εἰπών τε καὶ πράξας, προσποιήσασθαι παντελῶς ἴσχυσε. Τήν τε γὰρ δίαιταν ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον μεταβαλόντες ἐς καταλόγους αὑτοὺς Ῥωμαϊκοὺς ἐσεγράψαντο καὶ τὸ λοιπὸν ξὺν τῷ ἄλλῳ Ῥωμαίων στρατῷ ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐξίασι. Τήν τε δόξαν ἐπὶ τὸ εὐσεβέστερον μετέθεντο, ἅπαντες Χριστιανοὶ γεγενημένοι. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τοῖς Τζάνοις ταύτῃ πη ἔσχεν.

Ὑπερβάντι δὲ τὰ αὐτῶν ὅρια φάραγξ ἐστὶ βαθεῖά τε καὶ λίαν κρημνώδης, μέχρι ἐς τὰ Καυκάσια ὄρη διήκουσα. Ἐνταῦθα χωρία τε πολυανθρωπότατά ἐστι καὶ ἄμπελός τε καὶ ἡ ἄλλη ὀπώρα διαρκῶς φύεται. Καὶ μέχρι μὲν ἐς τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν μάλιστα Ῥωμαίοις ἡ φάραγξ αὕτη ὑποτελὴς τυγχάνει οὖσα, τὸ δὲ ἐνθένδε οἱ Περσαρμενίων ὅροι ἐκδέχονται, οὗ δὴ καὶ τὸ τοῦ χρυσοῦ μέταλλόν ἐστιν, ὅπερ Καβάδου δόντος ἐπετρόπευε τῶν τις ἐπιχωρίων Συμεώνης ὄνομα.

[4] Οὗτος ὁ Συμεώνης ἐπειδὴ ἀμφοτέρους ἐς τὸν πόλεμον ἀκμάζοντας εἶδε, Καβάδην τῆς τῶν χρημάτων προσόδου ἀποστερεῖν ἔγνω. Διὸ δὴ αὑτόν τε καὶ τὸ Φαράγγιον Ῥωμαίοις ἐνδοὺς οὐδετέροις τὸν ἐκ τοῦ μετάλλου χρυσὸν ἀποφέρειν ἠξίου. Ῥωμαῖοι μὲν γὰρ οὐδὲν ἔπραττον, ἀποχρῆν σφίσιν ἡγούμενοι ἀπολωλέναι τοῖς πολεμίοις τὴν ἐνθένδε φορὰν, Πέρσαι δὲ οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἀκόντων Ῥωμαίων τοὺς ταύτῃ ᾠκημένους ἀντιστατούσης τῆς δυσχωρίας βιάζεσθαι.

[5] Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Ναρσῆς τε καὶ Ἀράτιος, οἳ Βελισαρίῳ καὶ Σίττᾳ ἐν Περσαρμενίων τῇ χώρᾳ κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου ἐς χεῖρας ἦλθον, ὥσπερ ἔμπροσθέν μοι δεδήλωται, ξὺν τῇ μητρὶ αὐτόμολοι ἐς Ῥωμαίους ἧκον, καὶ αὐτοὺς Ναρσῆς ὁ βασιλέως ταμίας ἐδέξατο (Περσαρμένιος γὰρ καὶ αὐτὸς γένος ἐτύγχανε) χρήμασί τε αὐτοὺς δωρεῖται μεγάλοις. Ὅπερ ἐπειδὴ Ἰσαάκης, ὁ νεώτατος αὐτῶν ἀδελφὸς, ἔμαθε, Ῥωμαίοις λάθρα ἐς λόγους ἐλθὼν Βώλου αὐτοῖς τὸ φρούριον, ἄγχιστά πη ὂν τῶν Θεοδοσιουπόλεως ὁρίων, παρέδωκε. Στρατιώτας γὰρ ἐγγύς πη ἐπέστελλε κρύπτεσθαι, οὓς δὴ τῷ φρουρίῳ νύκτωρ ἐδέξατο, μίαν αὐτοῖς λάθρα ἀνακλίνας πυλίδα· οὕτω τε καὶ αὐτὸς ἐς Βυζάντιον ἦλθεν.

CHAPITRE XV.

1. Cavade envoie une armée en Arménie, 2. Les Perses sont défaits deux fois. 3. Description du pays, et des moeurs des Traniens. 4. Les Romains prennent sur les Perses les forts de Bolon et de Pharangion. 5. Narsez et Aratius embrassent le parti des Romains.

1. CAVADE envoya dans la partie de l'Arménie qui relève des Romains une autre armée composée de Persarrnéniens, et de Sunites, qui sont voisins des Alains. Trois mille Huns appelez Sabeiriens, qui sont des peuples fort belliqueux, se joignirent à eux.

Mermeroez, Perse de Nation, qui commandait toutes ces troupes, s'étant campé à trois journées de Théodosiopolis, le préparait à attaquer les ennemis.

Dorothée, qui était fort prudent, et fort expérimenté dans la guerre, avait alors le gouvernement de l'Arménie. Sitta y commandait les troupes. Il avait commandé autrefois celles de Constantinople. A la première nouvelle que ces chefs apprirent de l'arrivée des ennemis dans la Persarménie, ils choisirent deux soldats des gardes pour en aller reconnaître au vrai, le nombre et les forces. Ces deux soldats s'étaient glissés adroitement dans le camp des Barbares, et après y avoir tout considéré très exactement, ils se retiraient, lorsqu'ils furent rencontrés par les Huns. L'un d'eux, nommé Dagaris fut pris et chargé de chaînes. L'autre s'échappa, et rapporta fidèlement tout ce qu'il avait remarqué.

2. Les généraux commandèrent à l'instant aux soldats de prendre les armes, et de courir vers le camp des ennemis. Les Barbares, surpris d'une irruption si soudaine, n'osèrent se mettre en défense, et ne songèrent qu'à s'enfuir. Les Romains s'en retournèrent, après en avoir tué un grand nombre, et avoir pillé le camp.

Mermeroez ayant ensuite amassé toutes ses troupes, entra dans le pays des Romains, qu'il trouva campés dans le territoire d'Octabe à cinquante-six stades d'une petite ville nommée Satala, qui est assise dans une plaine toute entourée de collines. Sitta s'alla mettre en embuscade derrière une de ces collines, avec mille hommes, et ordonna à Dorothée de se tenir dans la ville, à cause que n'ayant que quinze mille combattants, ils n'osaient paraître à la campagne, où les ennemis étaient au nombre de trente mille. Le lendemain, comme les Barbares étaient déjà proche des murailles, et qu'ils commençaient à les investir, ils virent les Romains qui descendaient d'une hauteur, et qui venaient droit à eux. La poussière qui couvrait l'air, leur fit voir le nombre plus grand qu'il n'était, et les obligea de quitter le siège, et de serrer leurs rangs. Cependant les Romains arrivent, et s'étant séparés en deux bandes, attaquent vigoureusement les Barbares. Ceux de la ville surviennent au même moment, les chargent avec vigueur, et les contraignent de lâcher le pied. Il est vrai néanmoins, que comme ils avaient l'avantage du nombre, leur déroute ne fut pas telle, qu'ils ne fissent toujours quelque résistance, et qu'ils ne disputassent la victoire. Comme ils étaient tous à cheval, ils faisaient de fréquentes courses, et revenaient souvent à la charge les uns sur les autres. Un capitaine, nommé Florentius, qui était de Thrace, se signala en cette occasion ; car s'étant jeté au milieu des ennemis, il renversa leur enseigne, et comme il se voulait retirer, il fut taillé sur le champ en pièces. Ce fut lui cependant, qui par une action si hardie, donna la victoire aux Romains. En effet, quand les Barbares ne virent plus leur étendard, ils furent saisis d'un tel étonnement, qu'ils se retirèrent en désordre, et avec perte considérable. Le lendemain ils partirent pour s'en retourner dans leur pays. Les Romains ne les poursuivirent pas. Ils crurent que ce leur était assez de gloire de leur avoir fait fournir sur leurs terres, les maux dont j'ai parlé ci-devant, et de les avoir encore obligés, en cette rencontre, d'abandonner le siège qu'ils voulaient faire.

Les Romains tenaient alors dans la Persarménie deux forts, Bolon et Pharangion, qui avaient autrefois appartenu aux Perses, et dont ils avaient tiré de l'or, qu'ils portaient à leur Roi. Les Tzanieus, anciens habitants d'un petit pays renfermé dans les limites de l'Empire romain, perdirent un peu auparavant la liberté. Voici comment la chose arriva.

3. Lorsqu'on va d'Arménie en Persarménie, l'on a au côté droit le Mont Taurus, qui s'étend jusqu'en Ibérie, et en d'autres pays voisins. Il y a au côté gauche un long chemin, dont la pente est douce, et de hautes montagnes qui font couvertes de neiges en toute saisons. C'est de ces montgnes que le Phaze a sa source, et d'où il va arroser la Colchide. Ce pays a été de tout temps habité par les Tzaniens, appelés autrefois Saniens ; peuple barbare, et qui ne dépendait de personne. Comme leur terre était stérile, et leur manière de vivre sauvage, ils ne subsistaient que de ce qu'ils pillaient dans l'Empire. L'Empereur leur donnait chaque année une certaine somme d'argent afin d'arrêter leurs courses ; mais se souciant fort peu de leurs serments, ils ne laissaient pas de venir jusqu'à la mer, et de voler des Arméniens et des Romains. Il faisaient de promptes et de soudaines irruptions, et se retiraient aussitôt dans leur pays. Quand ils étaient rencontrés à la campagne, ils couraient risque d'être battus ; mais l'assiette des lieux était telle, qu'ils ne pouvaient être pris. Sitta les ayant autrefois défaits par les armes, acheva de les conquérir par ses caresses. Ils ont depuis adouci la rudesse de leurs mœurs, en s'enrôlant parmi les Romains, et en les servant dans les guerres. Ils ont aussi embrassé la religion chrétienne. Voilà ce que j'avais à dire à leur égard.

Quand on a passé la frontière de ces peuples, on trouve une vallée fort profonde, et pleine de précipices, laquelle s'étend jusqu'au Mont Caucase. Elle est extrêmement peuplée, et elle produit des vignes, et des arbres fruitiers en grande abondance. Il y a un espace d'environ trois journées de chemin qui relève des Romains. Le reste fait partie des frontières des Persarméniens. C'est là qu'il y a des mines d'or, dont Cavade avait donné la direction à un homme du pays nommé Siméon.

4. Comme il vit que la guerre s'échauffait entre les Romains et les Perses, il prit résolution de frustrer le Roi du tribut qu'il lui devait de ces mines. Il passa donc dans le parti des Romains, et leur livra le fort de Pharangion ; mais à la charge qu'il ne leur donnerait rien de l'or qu'il en droit. Ils consentirent volontiers à cette condition, et furent assez contents d'ôter à leurs ennemis un revenu si considérable. Pour les Perses, ils n'étaient pas en état de forcer les habitants, à cause de l'assiette du pays.

5. Ce fut en ce temps-là, que Narsez et Aratius, qui, comme je l'ai rapporté, avoient autrefois donné bataille à Bélisaire et à Sitta dans la Persarménie, passèrent volontairement avec leur mère dans le parti des Romains. Narsez qui était aussi Persarménien, et surintendant des Finances, leur fit un accueil fort favorable, et des présents fort magnifiques. Leur jeune frère, nommé Isac, n'eut pas plutôt appris les avantages, qu'ils avaient tirés de ce changement, qu'il conféra secrètement avec les Romains, leur livra le port de Bolon assis dans le territoire de Théodosiopolis, et s'en alla ensuite à Constantinople.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IϚ'.

[1] Οὕτω μὲν Ῥωμαίοις τὰ πράγματα εἶχε. Πέρσαι δὲ πρὸς Βελισαρίου ἐν Δάρας ἡσσημένοι τῇ μάχῃ οὐδ´ ὣς ἐνθένδε ἀναχωρεῖν ἔγνωσαν, ἕως Ῥουφῖνος, ἐπεὶ ἐς ὄψιν τὴν Καβάδου ἦλθεν, ἔλεξεν ὧδε

„Ἔπεμψέ με, ὦ βασιλεῦ, ὁ σὸς ἀδελφὸς μέμψιν δικαίαν μεμφόμενος, ὅτι δὴ Πέρσαι ἀπ´ οὐδεμιᾶς αἰτίας ἐς γῆν τὴν αὐτοῦ ἐν ὅπλοις ἦλθον. Καίτοι βασιλεῖ μεγάλῳ τε καὶ ἐς τόσον ξυνέσεως ἥκοντι ἐκ πολέμου εἰρήνην πρυτανεῦσαι μᾶλλον ἂν πρέποι ἢ τῶν πραγμάτων εὖ καθεστώτων ταραχὴν οὐ δέον αὑτῷ τε καὶ τοῖς πέλας προστρίβεσθαι. Οἷς δὴ καὶ αὐτὸς εὔελπις ὢν ἐνθάδε ἀφῖγμαι, ὅπως τὸ λοιπὸν ἀμφοτέροις τὰ ἐκ τῆς εἰρήνης ἀγαθὰ εἴη.“

Ῥουφῖνος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Καβάδης δὲ ἀμείβεται ὧδε

[2] „Ὦ παῖ Σιλβανοῦ, μηδαμῶς ἀντιστρέφειν τὰς αἰτίας πειρῶ, πάντων ἐξεπιστάμενος μάλιστα ταραχῆς ἁπάσης αἰτιωτάτους γεγονέναι τοὺς Ῥωμαίους ὑμᾶς. Πύλας γὰρ τὰς Κασπίας ἡμεῖς ἔσχομεν ἐπὶ τῷ Περσῶν τε καὶ Ῥωμαίων ἀγαθῷ βιασάμενοι τοὺς ἐκείνῃ βαρβάρους, ἐπεὶ Ἀναστάσιος ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ, ὥς που καὶ αὐτὸς οἶσθα, παρὸν αὐτὰς χρήμασιν ὠνεῖσθαι, οὐκ ἤθελεν, ὅπως μὴ στράτευμα εἰς πάντα τὸν αἰῶνα ἐνταῦθα ἔχων χρήματα μεγάλα ὑπὲρ ἀμφοτέρων προΐεσθαι ἀναγκάζηται. Ἐξ ἐκείνου τε ἡμεῖς στρατιὰν τοσαύτην τὸ πλῆθος ἐνταῦθα καταστησάμενοι καὶ ἐς τὸν παρόντα χρόνον ἐκτρέφοντες δεδώκαμεν ὑμῖν τό γε κατὰ τοὺς ἐκείνῃ βαρβάρους μέρος ἀδῄωτον τὴν χώραν οἰκεῖν, ξὺν πολλῇ ἀπραγμοσύνῃ τὰ ὑμέτερα αὐτῶν ἔχουσιν. Ὥσπερ δὲ οὐχ ἱκανὸν ὑμῖν τοῦτό γε, καὶ πόλιν μεγάλην Δάρας ἐπιτείχισμα Πέρσαις πεποίησθε, καίπερ διαρρήδην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἀπειρημένον, ἅσπερ Ἀνατόλιος πρὸς Πέρσας ἔθετο· καὶ ἀπ´ αὐτοῦ δυοῖν στρατοπέδοιν ἀνάγκη πόνοις τε καὶ δαπάνῃ κεκακῶσθαι τὰ Περσῶν πράγματα, τὸ μὲν, ὅπως μὴ Μασσαγέται τὴν ἀμφοτέρων γῆν ἄγειν τε καὶ φέρειν ἀδεῶς δύνωνται, τὸ δὲ, ὅπως ἂν τὰς ὑμετέρας ἐπιδρομὰς ἀναστέλλοιμεν. Ὑπὲρ ὧν ἔναγχος μεμφομένων ἡμῶν, δυοῖν τε τὸ ἕτερον ἀξιούντων παρ´ ὑμῶν γίγνεσθαι, ἢ ἐξ ἀμφοτέρων τὸν ἐς πύλας τὰς Κασπίας στρατὸν στέλλεσθαι, ἢ πόλιν Δάρας καταλύεσθαι, τῶν μὲν λεγομένων τὴν μάθησιν οὐ προσίεσθε, κακῷ δὲ μείζονι κρατύνασθαι τὴν ἐς Πέρσας ἐπιβουλὴν ἔγνωτε, εἴ τι μεμνήμεθα τῆς ἐν Μίνδουος οἰκοδομίας· καὶ νῦν δὲ Ῥωμαίοις ἑλετὰ μὲν τὰ τῆς εἰρήνης, αἱρετὰ δὲ τὰ ὅπλα, ἢ τὰ δίκαια πρὸς ἡμᾶς τιθεμένοις, ἢ ἀπ´ ἐναντίας αὐτῶν ἰοῦσιν. Οὐ γὰρ τὰ ὅπλα καταθήσουσι πρότερον Πέρσαι, πρὶν δὴ αὐτοῖς Ῥωμαῖοι ἢ τὰς πύλας δικαίως τε καὶ ὀρθῶς ξυμφυλάξουσιν, ἢ πόλιν Δάρας καταλύσουσι.“

[3] Τοσαῦτα Καβάδης εἰπὼν τὸν πρεσβευτὴν ἀπεπέμψατο, παραδηλώσας ὥς οἱ βουλομένῳ εἴη χρήματά τε πρὸς Ῥωμαίων λαβεῖν καὶ τὰς τοῦ πολέμου καταλύειν αἰτίας. Ἅπερ Ῥουφῖνος ἐς Βυζάντιον ἥκων βασιλεῖ ἤγγειλεν. Οὗ δὴ οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ Ἑρμογένης ἀφίκετο, καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τέταρτον ἔτος ἐτελεύτα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντι.

 

CHAPITRE XVI.

1. Harangue de Rufin à Cavade touchant la paix. 2. Réponse de Cavade. 3. Retour de Rufîn à Constantinople.

1. VOILA l'état où étaient les affaires des Romains. Pour ce qui est des Perses, bien qu'ils eussent été vaincus, ils n'étaient pas résolus de se retirer, jusqu'à ce que Rufiin alla trouver Cavade, et lui parla de cette forte.

Le Roi votre frère m'a. commandé de vous venir faire une plainte très juste et très raisonnable, de ce que les Perses sont entrés sans sujet sur les terres des Romains. Il est bien plus séant à un Prince aussi puissant et aussi sage que vous, d'apaiser la guerre, que de troubler la. paix, et de remplir son état et celui de ses voisins de confusion et de désordre. C'est par le désir et par l'espérance de terminer les différends qui troublent les deux empires, et de les remettre en repos que je suis venu ici.

Voila ce que dit Rufin. Cavade lui répondit en ces termes.

2. Fils de Silvain, je ne daigne pas répondre à vos plaintes, étant aussi assuré que je le suis, que ce sont les Romains qui sont cause de tout le mal. Si nous sommes en possession des portes Caspiennes, c'est pour le bien commun des deux nations. Nous en avons chassé les Barbares. L'Empereur Anastase refusa de les acheter, lorsque l'on offrit de les lui vendre, parce qu'il ne voulait pas faire la dépense d'y entretenir une garnison. J'y ai mis force gens de guerre. Je les y ai fait subsister, je vous ai donné le moyen de cultiver vos terres, et de jouir de vos biens en assurance. De vôtre côté, en reconnaissance de tout cela, vous avez fortifié la ville de Dara contre les termes du traité que nous avions fait avec Anastase. Depuis ce temps là nous avons été obligés de faire des frais extraordinaires, et d'endurer des fatigues incroyables, pour entretenir deux armées, dont l'une était occupée à empêcher les Massagètes de ravager impunément vos terres et les nôtres et l'autre à s'opposer à vos courses. Il n'y a pas longtemps que nous nous plaignîmes à vous de ces injustices, et que nous vous demandâmes ou que vous fournissiez la moitié des frais nécessaires pour la subsistance des troupes qui gardent les portes Caspiennes, ou que vous abattissiez les fortifications de Dara. Vous avez, rejeté ces deux propositions, et vous avez ajouté de nouvelles injures aux anciennes marques de votre mauvaise volonté. Car vous ne croyez pas que nous ayons oublié les fortifications de Mindone. Il dépend maintenant de votre choix d'avoir la paix ou la guerre, en nous faisant justice, ou en nous la refusant. Vous pouvez, vous assurer que nous ne mettrons point les armes bas, que vous ne vous soyez joints à nous pour garder les portes Caspiennes, et que vous n'ayez démoli les murailles, et les tours de Dara.

3. Voila ce que Cavade dit à l'ambassadeur. En le renvoyant, il lui fit entendre couvertement, qu'il souhaitait que les Romains achetassent de lui la paix. Ce qu'il ne manqua pas de rapporter fidèlement à l'Empereur, lorsqu'il fut retourné à Constantinople, où Ermogène arriva bientôt après lui. La fin de l'hiver fut aussi la fin de la quatrième année du règne de Justinien.
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΖ'.

[1] Ἅμα δὲ ἦρι ἀρχομένῳ στράτευμα Περσῶν Ἀζαρέθου ἡγουμένου ἐσέβαλεν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν. Ἧσαν δὲ πεντακισχίλιοί τε καὶ μύριοι, ἱππεῖς ἅπαντες. Καὶ αὐτοῖς Ἀλαμούνδαρος ὁ Σακκίκης ξυνῆν, πάμπολύν τινα ὅμιλον Σαρακηνῶν ἔχων. Αὕτη τε Πέρσαις ἡ ἐσβολὴ οὐ καθάπερ εἰώθει ἐγένετο· οὐ γὰρ ἐς τὴν Μεσοποταμίαν ἐσέβαλλον, ὥσπερ τὰ πρότερα, ἀλλ´ ἐς τὴν πάλαι μὲν Κομμαγηνὴν, τανῦν δὲ καλουμένην Εὐφρατησίαν, ὅθεν δὴ οὐ πώποτε Πέρσαι πρότερον, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι, ἐπὶ Ῥωμαίους ἐστράτευσαν. Ὅτου δὲ ἕνεκα Μεσοποταμία τε ἡ χώρα ἐκλήθη καὶ οἱ Πέρσαι τῆς ἐς ταύτην ἐφόδου ἀπέσχοντο ἐρῶν ἔρχομαι.

[2] Ὄρος οὐ λίαν ἀπότομον ἐν Ἀρμενίοις ἐστὶ, Θεοδοσιουπόλεως μὲν δύο καὶ τεσσαράκοντα σταδίοις διέχον, τετραμμένον δὲ αὐτῆς πρὸς βορρᾶν ἄνεμον. Καὶ πηγαὶ δύο ἐνθένδε ἐξίασι, ποταμοὺς δύο ποιοῦσαι αὐτίκα, Εὐφράτην μὲν ἡ ἐν δεξιᾷ, ἡ δὲ δὴ ἑτέρα Τίγρην ὄνομα. Τούτοιν ἅτερος μὲν, ὁ Τίγρης, οὔτε περιόδοις τισὶ χρώμενος οὔτε ὑδάτων ὅτι μὴ ὀλίγων οἱ ἐπιγινομένων, εὐθὺ Ἀμίδης πόλεως κάτεισι. Καὶ αὐτῆς ἐς τὰ πρὸς βορρᾶν ἄνεμον προϊὼν χωρεῖ ἐς τῶν Ἀσσυρίων τὴν χώραν. Ὁ δὲ δὴ Εὐφράτης φέρεται μὲν κατ´ ἀρχὰς ἐπί τινα χῶρον ὀλίγον, εὐθὺς δὲ προϊὼν ἀφανίζεται, οὐχ ὑπόγειος μέντοι γινόμενος, ἀλλά τί οἱ ξυμβαῖνον θαυμάσιον οἷον. Ὑπὲρ γὰρ τοῦ ὕδατος τέλμα ἐπὶ πλεῖστον βαθὺ γίνεται, μῆκος μὲν ὅσον ἐπὶ σταδίους πεντήκοντα, εὖρος δὲ εἴκοσι. Καὶ καλάμων φύεται πολύ τι χρῆμα ἐν τῷ πηλῷ τούτῳ. Ἐς τόσον δὲ σκληρός τις ὁ χοῦς ἐνταῦθά ἐστιν ὥστε τοῖς ἐντυγχάνουσιν οὐδὲν ἄλλο δοκεῖν ἢ ἤπειρον εἶναι. Ἐπ´ αὐτῷ τοίνυν ξυμβαίνει οὐδὲν δεδιότας πεζούς τε καὶ ἱππέας πορεύεσθαι. Καὶ μὴν καὶ ἅμαξαι παρίασιν ἐνθένδε πολλαὶ ἡμέρᾳ ἑκάστῃ, ἀλλ´ οὐδὲν τὸ παράπαν ἰσχύουσι κινεῖν τι ἢ ἐξελέγχειν τοῦ τέλματος. Καίουσι δὲ τοὺς καλάμους οἱ ἐπιχώριοι ἀνὰ πᾶν ἔτος, τοῦ μὴ τὰς ὁδοὺς πρὸς αὐτῶν εἴργεσθαι, καί ποτε πνεύματος ἐνταῦθα ἐξαισίου ἐπιπεσόντος μέχρι ἐς τὰ τῶν ῥιζῶν ἔσχατα τὸ πῦρ ἐξικνεῖσθαι τετύχηκε, καὶ τὸ ὕδωρ ἐν χωρίῳ ὀλίγῳ φανῆναι. Χρόνου δὲ ὁ χοῦς αὖθις οὐ πολλοῦ ξυμφυεὶς ἀπέδωκε τῷ χωρίῳ τὸ σχῆμα, ἐφ´ οὗπερ τὸ πρότερον ἦν.

[3] ἐνθένδε τε ὁ ποταμὸς πρόεισιν ἐς τὴν Κελεσηνὴν καλουμένην χώραν, οὗ δὴ τὸ ἐν Ταύροις τῆς Ἀρτέμιδος ἱερὸν ἦν, ἔνθεν λέγουσι τὴν Ἀγαμέμνονος Ἰφιγένειαν ξύν τε Ὀρέστῃ καὶ Πυλάδῃ φυγεῖν, τὸ τῆς Ἀρτέμιδος ἄγαλμα φέρουσαν. Ὁ γὰρ ἄλλος νεὼς, ὃς δὴ καὶ ἐς ἐμέ ἐστιν ἐν πόλει Κομάνῃ, οὐχ ὁ ἐν Ταύροις ἐστίν. Ἀλλ´ ὅπως ἐγένετο, ἐγὼ δηλώσω.

Ἐπειδὴ ἐκ Ταύρων Ὀρέστης ξὺν τῇ ἀδελφῇ ἀπιὼν ᾤχετο, ξυνέπεσεν αὐτῷ νοσῆσαι τὸ σῶμα. Καὶ ἀμφὶ τῇ νόσῳ πυνθανομένῳ χρῆσαι τὸ μαντεῖόν φασιν οὐ πρότερον λωφήσειν αὐτῷ τὸ κακὸν, πρὶν τῇ Ἀρτέμιδι ναὸν δείμασθαι ἐν χώρῳ τοιούτῳ, οἷον δὴ τὸν ἐν Ταύροις ξυμβαίνει εἶναι, ἐνταῦθά τε ἀποκείρασθαι τὴν αὑτοῦ κόμην καὶ αὐτῇ ὁμωνύμως καλέσαι τὴν πόλιν. Διὸ δὴ Ὀρέστην περιιόντα τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐν Πόντῳ γενέσθαι, κατιδεῖν τε ὄρος, ὃ δὴ ἐνταῦθα ἀπότομον ἀπεκρέματο, ἔρρει τε ἔνερθεν παρὰ τὰς τοῦ ὄρους ἐσχατιὰς ποταμὸς Ἶρις. Ὑποτοπήσαντα οὖν τὸν Ὀρέστην τότε τοῦτόν οἱ τὸν χῶρον δηλοῦν τὸ μαντεῖον, πόλιν τε ἐνταῦθα λόγου ἀξίαν καὶ τὸν τῆς Ἀρτέμιδος νεὼν δείμασθαι, τήν τε κόμην ἀποθριξάμενον ὁμωνύμως αὐτῇ καλέσαι τὴν πόλιν, ἣ δὴ Κόμανα καὶ ἐς ἐμὲ ὀνομάζεται. Τούτων τε Ὀρέστῃ ἐξειργασμένων οὐδέν τι ἧσσον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, τὴν νόσον ἀκμάζειν. Αἰσθόμενον δὲ τὸν ἄνθρωπον ὡς οὐκ ἐπιτηδείως ταῦτα τῷ μαντείῳ ποιοίη, ἅπαντα αὖθις περιιόντα διασκοπεῖσθαι καὶ χῶρόν τινα ἐν Καππαδόκαις εὑρεῖν τῷ ἐν Ταύροις τὰ μάλιστα ἐμφερέστατον. Ὅνπερ καὶ ἐγὼ πολλάκις ἰδὼν ἠγάσθην τε ὑπερφυῶς καί μοι ἐδόκουν ἐν Ταύροις εἶναι. Τό τε γὰρ ὄρος τοῦτο ἐκείνῳ ἀτεχνῶς ἔοικεν, ἐπεὶ κἀνταῦθα ὁ Ταῦρός ἐστι, καὶ ὁ ποταμὸς Σάρος τῷ ταύτῃ Εὐφράτῃ εἰκάζεται. Πόλιν τε οὖν ἀξιοθέατον ᾠκοδομήσατο ἐνταῦθα Ὀρέστης καὶ νεὼς δύο, τὸν ἕτερον μὲν τῇ Ἀρτέμιδι, τὸν δὲ ἄλλον τῇ ἀδελφῇ Ἰφιγενείᾳ, οὓς δὴ Χριστιανοὶ ἱερὰ σφίσι πεποίηνται, τῆς οἰκοδομίας οὐδὲν τὸ παράπαν μεταβαλόντες. Αὕτη καλεῖται καὶ νῦν ἡ χρυσῆ Κόμανα, τῆς Ὀρέστου κόμης ἐπώνυμος οὖσα, ἣν δὴ ἐκεῖνον ἐνταῦθά φασιν ἀποκειράμενον διαφυγεῖν τὸ ἀρρώστημα. Τινὲς δὲ λέγουσιν αὐτὸν οὐκ ἄλλην τινὰ νόσον ἢ τὴν μανίαν ταύτην ἀποφυγεῖν, ἥπερ αὐτὸν ἔσχεν, ἐπειδὴ τὴν μητέρα τὴν ἑαυτοῦ ἔκτεινεν. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἐπάνειμι.

Ἔκ τε γὰρ τῶν ἐν Ταύροις Ἀρμενίων καὶ χώρας τῆς Κελεσηνῆς ποταμὸς Εὐφράτης ἐν δεξιᾷ ῥέων γῆν τε πολλὴν περιβάλλεται καὶ ποταμῶν οἱ ἄλλων τε ἀναμιγνυμένων καὶ αὐτοῦ Ἀρσίνου, ὃς δὴ ἐκ τῶν Περσαρμενίων καλουμένων πολὺς φέρεται, μέγας τε, ὡς τὸ εἰκὸς, γεγενημένος ἐς τοὺς πάλαι μὲν Λευκοσύρους, νῦν δὲ Ἀρμενίους μικροὺς καλουμένους χωρεῖ, ὧν δὴ πόλις πρώτη Μελιτηνὴ λόγου πολλοῦ ἀξία ἐστί. Τὸ δὲ ἐντεῦθεν τά τε Σαμόσατα παραρρεῖ καὶ τὴν Ἱεράπολιν καὶ πάντα τὰ ἐκείνῃ χωρία μέχρι ἐς τῶν Ἀσσυρίων τὴν γῆν, οὗ δὴ ἀλλήλοιν ἄμφω τὼ ποταμὼ ἀναμιγνυμένω ἐς ἓν ὄνομα τὸ τοῦ Τίγρητος ἀποκέκρινται.

[4] χώρα γοῦν, ἣ ἐκ Σαμοσάτων ἐκτὸς Εὐφράτου ποταμοῦ ἐστι, πάλαι μὲν Κομμαγηνὴ ἐκλήθη, τανῦν δὲ τῷ ποταμῷ ἐστιν ἐπώνυμος. Ἡ δὲ τούτου ἐντὸς, ἣ δὴ αὐτοῦ τε μέση καὶ Τίγρητός ἐστι, Μεσοποταμία, ὡς τὸ εἰκὸς, ὀνομάζεται· μοῖρα μέντοι αὐτῆς οὐ τούτῳ μόνον τῷ ὀνόματι, ἀλλὰ καὶ ἄλλοις τισὶν ἐπικαλεῖται. Ἥ τε γὰρ ἄχρις Ἀμίδης πόλεως Ἀρμενία πρὸς ἐνίων ὠνόμασται, Ἔδεσσά τε ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὴν χωρίοις Ὀσροηνὴ τοῦ Ὀσρόου ἐπώνυμός ἐστιν, ἀνδρὸς ἐνταῦθα βεβασιλευκότος ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις, ἡνίκα Πέρσαις οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι ἔνσπονδοι ἦσαν. Πέρσαι οὖν ἐπειδὴ πρὸς Ῥωμαίων Νίσιβίν τε πόλιν καὶ ἄλλα ἄττα Μεσοποταμίας χωρία ἔλαβον, ἡνίκα ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύειν ἔμελλον, χώραν μὲν τὴν ἐκτὸς Εὐφράτου ποταμοῦ ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιούμενοι, ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἄνυδρόν τε καὶ ἀνθρώπων ἔρημον οὖσαν, ἐνταῦθα δὲ πόνῳ οὐδενὶ ἀγειρόμενοι, ἅτε ἐν χώρᾳ οἰκείᾳ τε καὶ πολεμίᾳ τῇ οἰκουμένῃ ἀγχοτάτω οὔσῃ, ἐνθένδε τὰς ἐσβολὰς ἀεὶ ἐποιοῦντο.

[5] Ἡνίκα δὲ ἡσσηθεὶς ὁ Μιρράνης τῇ μάχῃ καὶ τοὺς πλείστους ἀποβαλὼν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἀφίκετο, ποινῆς ἔτυχε πρὸς βασιλέως Καβάδου πικρᾶς. Κόσμον γὰρ ἀφείλετο αὐτὸν, ὃν δὴ ἀναδεῖσθαι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ τριχῶν εἰώθει, ἔκ τε χρυσοῦ καὶ μαργάρων πεποιημένον. Ἀξίωμα δὲ τοῦτο ἐν Πέρσαις μέγα μετά γε τὴν βασιλέως τιμήν. Ἐνταῦθα γὰρ οὔτε δακτυλίῳ χρυσῷ οὔτε ζώνῃ οὔτε περόνῃ χρῆσθαι οὔτε ἄλλῳ ὁτῳοῦν θέμις, ὅτι μὴ ἐκ βασιλέως ἀξιωθέντι. Καὶ τὸ λοιπὸν ὁ Καβάδης ἐν βουλῇ εἶχεν ὅντινα τρόπον αὐτὸς ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύοι. Μιρράνου γὰρ σφαλέντος οὕτως, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐπ´ ἄλλῳ οὐδενὶ τὸ θαρρεῖν εἶχε. Καί οἱ ἐπὶ πλεῖστον ἀπορουμένῳ Ἀλαμούνδαρος ὁ τῶν Σαρακηνῶν βασιλεὺς προσελθὼν εἶπεν

[6] „Οὐ πάντα, ὦ δέσποτα, χρεών ἐστι πιστεύειν τῇ τύχῃ οὐδὲ τοὺς πολέμους οἴεσθαι δεῖν κατορθοῦν ἅπαντας. Οὐδὲ γὰρ εἰκὸς τοῦτό γε οὐδὲ ἄλλως ἀνθρώπειον, ἀλλὰ καὶ ἀξύμφορος αὕτη μάλιστα τοῖς αὐτῇ ἐχομένοις ἡ ἔννοιά ἐστι. Τοὺς γὰρ ἅπαντα σφίσιν ἐλπίσαντας τἀγαθὰ ἔσεσθαι σφαλέντας ποτὲ, ἂν οὕτω τύχοι, ἡ ἐλπὶς οὐ δέον ἡγησαμένη τοῦ προσήκοντος μᾶλλον ἠνίασε. Διὸ δὴ οὐκ ἔχοντες ἀεὶ ἐπὶ τῇ τύχῃ τὸ θαρρεῖν ἄνθρωποι οὐκ ἐκ τοῦ εὐθέος ἐς κίνδυνον πολέμου καθίστανται, κἂν τῷ παντὶ τῶν πολεμίων ὑπεραίρειν αὐχῶσιν, ἀλλ´ ἀπάτῃ τε καὶ μηχαναῖς τισι περιελθεῖν τοὺς ἐναντίους ἐν σπουδῇ ἔχουσιν. Οἷς γὰρ ἐκ τοῦ ἀντιπάλου ὁ κίνδυνός ἐστιν, οὐκ ἐν βεβαίῳ τὰ τῆς νίκης χωρεῖ. Νῦν οὖν μήτε οἷς Μιρράνης ἠτύχησεν οὕτω περιώδυνος, ὦ βασιλέων βασιλεῦ, γίνου, μήτε αὖθις ἀποπειράσασθαι βούλου τῆς τύχης. Μεσοποταμίας γὰρ καὶ τῆς Ὀσροηνῆς καλουμένης χώρας, ἅτε τῶν σῶν ὁρίων ἄγχιστα οὔσης, αἵ τε πόλεις ὀχυρώταταί εἰσι πασῶν μάλιστα καὶ στρατιωτῶν πλῆθος οἷον οὐ πώποτε πρότερον τανῦν ἔχουσιν, ὥστε ἡμῖν αὐτόσε ἰοῦσιν οὐκ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὰ τῆς ἀγωνίας γενήσεται, ἐν μέντοι τῇ χώρᾳ, ἣ ἐκτὸς Εὐφράτου ποταμοῦ τυγχάνει οὖσα, καὶ τῇ ταύτης ἐχομένῃ Συρίᾳ οὔτε πόλεως ὀχύρωμα οὔτε στράτευμα λόγου ἄξιόν ἐστι. Ταῦτα γὰρ πολλάκις πρὸς τῶν ἐπὶ κατασκοπῇ ἐς ταύτας ἐσταλμένων Σαρακηνῶν ἤκουσα. Ἔνθα δὴ καὶ πόλιν Ἀντιόχειαν εἶναί φασι, πλούτῳ τε καὶ μεγέθει καὶ πολυανθρωπίᾳ πρώτην πόλεων ἁπασῶν τῶν ἐν τοῖς ἑῴοις Ῥωμαίοις οὖσαν· ἣ δὴ ἀφύλακτός τε καὶ στρατιωτῶν ἔρημός ἐστιν. Οὐ γὰρ ἄλλου οὐδενὸς τῷ ταύτης δήμῳ ὅτι μὴ πανηγύρεών τε καὶ τρυφῆς μέλει καὶ τῆς ἐν θεάτροις ἀεὶ πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίας. Ὥστε ἢν ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἐπ´ αὐτοὺς ἴωμεν, τήν τε πόλιν αἱρήσειν ἡμᾶς ἐξ ἐπιδρομῆς οὐδὲν ἀπεικὸς καὶ μηδενὶ ἐντυχόντας πολεμίων στρατῷ εἶτα ἐπανελθεῖν ἐς τὰ Περσῶν ἤθη, οὔπω πεπυσμένων τὰ ξυμπεσόντα τῶν ἐν Μεσοποταμίᾳ στρατιωτῶν. Ὕδατος δὲ ἢ ἄλλου του τῶν ἐπιτηδείων ἀπορίας πέρι μηδέν σε εἰσίτω. Ἐγὼ γὰρ τῷ στρατῷ ἐξηγήσομαι ὅπη ἂν δοκῇ ἄριστα εἶναι.“

[7] Ταῦτα ἀκούσας Καβάδης οὔτε ἀντιτείνειν οὔτε ἀπιστεῖν εἶχεν. Ἦν γὰρ Ἀλαμούνδαρος ξυνετώτατός τε καὶ τῆς κατὰ πόλεμον ἐμπειρίας εὖ ἥκων, Πέρσαις τε πιστὸς ἐς τὰ μάλιστα, καὶ διαφερόντως δραστήριος, ὃς δὴ ἐς πεντήκοντα ἐνιαυτῶν χρόνον ἐς γόνυ ἐλθεῖν τὰ Ῥωμαίων ἐποίησε πράγματα. Ἐκ γὰρ τῶν Αἰγύπτου ὁρίων ἀρξάμενος καὶ μέχρι ἐς Μεσοποταμίαν ληιζόμενος τὰ ἐκείνῃ χωρία, ἦγέ τε καὶ ἔφερεν ἐφεξῆς ἅπαντα, καίων τε τὰς ἐν ποσὶν οἰκοδομίας καὶ τοὺς ἀνθρώπους κατὰ πολλὰς ἀεὶ μυριάδας ἀνδραποδίζων, καὶ αὐτῶν τοὺς μὲν πλείστους ἀποκτείνων οὐδενὶ λόγῳ, τοὺς δὲ ἄλλους ἀποδιδόμενος χρημάτων μεγάλων. Ἀπήντα δέ οἱ τῶν πάντων οὐδείς. Οὐ γάρ ποτε ἀνεπισκέπτως ἐποιεῖτο τὴν ἔφοδον, ἀλλ´ οὕτως ἐξαπιναίως τε καὶ αὐτῷ ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτηδείως, ὥστε ὁ μὲν ἤδη ὡς τὰ πολλὰ ξὺν τῇ λείᾳ πάσῃ ἀπιὼν ᾤχετο, οἱ δὲ στρατηγοί τε καὶ στρατιῶται πυνθάνεσθαί τε τὰ ξυμπεσόντα καὶ ἀγείρεσθαι ἐπ´ αὐτὸν ἤρχοντο. Ἢν δέ που αὐτὸν καὶ καταλαβεῖν τύχῃ τινὶ ἔσχον, ἀλλ´ ἔτι ἀπαρασκεύοις τε οὖσι καὶ οὐ ξυντεταγμένοις ἐπιπεσὼν τοῖς διώκουσιν ὁ βάρβαρος οὗτος ἔτρεπέ τε καὶ διέφθειρεν οὐδενὶ πόνῳ, καί ποτε τοὺς διώκοντας στρατιώτας ξὺν τοῖς ἄρχουσιν ἐζώγρησεν ἅπαντας.

Τιμόστρατος δὲ ἦν ὁ Ῥουφίνου ἀδελφὸς καὶ Ἰωάννης ὁ τοῦ Λουκᾶ παῖς, οὓς δὴ ἀπέδοτο ὕστερον, πλοῦτον αὐτῶν οὐ φαῦλον οὐδὲ τὸν τυχόντα περιβαλλόμενος. Καὶ τὸ ξύμπαν εἰπεῖν χαλεπώτατός τε καὶ δεινότατος οὗτος ἀνὴρ γέγονε Ῥωμαίοις πολέμιος πάντων μάλιστα. Αἴτιον δὲ ἦν, ὅτι Ἀλαμούνδαρος μὲν βασιλέως ἀξίωμα ἔχων ἁπάντων μόνος τῶν ἐν Πέρσαις Σαρακηνῶν ἦρχε, παντί τε τῷ στρατῷ οἷός τε ἦν ἀεὶ τὴν ἔφοδον ποιεῖσθαι ὅπη βούλοιτο τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς· οὐδεὶς δὲ οὔτε Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἄρχων, οὓς δοῦκας καλοῦσιν, οὔτε Σαρακηνῶν τῶν Ῥωμαίοις ἐνσπόνδων ἡγούμενος, οἳ φύλαρχοι ἐπικαλοῦνται, ξὺν τοῖς ἑπομένοις Ἀλαμουνδάρῳ ἀντιτάξασθαι ἱκανῶς εἶχεν· ἐν χώρᾳ γὰρ ἑκάστῃ τοῖς πολεμίοις οὐκ ἀξιόμαχοι ἐτετάχατο. Διὸ δὴ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς φυλαῖς ὅτι πλείσταις Ἀρέθαν τὸν Γαβαλᾶ παῖδα ἐπέστησεν, ὃς τῶν ἐν Ἀραβίοις Σαρακηνῶν ἦρχεν, ἀξίωμα βασιλέως αὐτῷ περιθέμενος, οὐ πρότερον τοῦτο ἔν γε Ῥωμαίοις γεγονὸς πώποτε. Ἀλαμούνδαρος μέντοι οὐδέν τι ἧσσον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, τὰ Ῥωμαίων πράγματα ἔφθειρεν, Ἀρέθα ἐν πάσῃ ἐφόδῳ τε καὶ ἀγωνίᾳ ἢ ἀτυχοῦντος ὡς μάλιστα ἢ καταπροδιδόντος ὡς τάχιστα. Οὐ γάρ πω σαφές τι ἀμφ´ αὐτῷ ἴσμεν. Ταύτῃ τε ξυνέβη Ἀλαμουνδάρῳ, οὐδενός οἱ ἀντιστατοῦντος, ἐπὶ μήκιστον τὴν ἑῴαν ληίζεσθαι πᾶσαν, ἐπεὶ καὶ μακροβιώτατος ἀτεχνῶς γέγονε.

CHAPITRE XVII.

1. Irruption. des Perses. 2.. Description de la source et du cours de l'Euphrate et du Tigre. 3. Temple de Diane la Taurique, avec la fuite d'Oreste, avec sa soeur Iphigénie, sa maladie. Il bâtit deux villes sous le nom de Comane. Origine de ce nom. Deux temples dans l'une de ces villes, lesquels ont été changés en églises de Chrétiens. 4. Origine du nom de Comagène, et de celui d'Euphratèse et d'Olroëne. 5. Cavade prive le Mirrane du cordon d'or, qui était une marque de dignité. 6. Harangue d'Aamondare à Cavade. 7. Éloge d'Alamondare.

1. QUINZE mille hommes de cavalerie persienne commandés par Azaréthez, et un renfort de Sarrasins conduits par Alamondare, entrèrent au commencement du printemps sur les terres des Romains, non pas par la Mésopotamie, comme ils avaient accoutumé, mais par la Comagène, que nous appelons maintenant l'Euphratèse, par où nous n'avions jamais ouï dire qu'ils fussent venus auparavant. Je dirai ici d'où vient le nom de Mésopotamie, et ce qui fut cause que les Perses ne passèrent pas à travers, cette fois-là, pour venir dans l'Empire.

2. Il y a dans l'Arménie à quarante-deux stades de Théodosiopolis, du côté du Septentrion, une montagne qui n'est pas des plus raides, et qui produit deux sources, d'où sortent deux grands fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Ce dernier, sans faire de longs détours, et sans s'enfler d'aucune eau étrangère, va droit à la ville d'Amjde, et l'ayant arrosée, du côte du Septentrion, il se répand dans l'Assyrie. L'Euphrate coule d'abord proche de sa source, par des passages fort étroits. Puis il disparaît tout à coup, non pas en entrant sous terre ; mais d'une autre façon fort merveilleuse. Il forme sur sa surface, un limon qui a environ cinquante stades de long, et vingt de large. Et qui produit une grande quantité de roseaux, et le durcit de telle sorte, que ceux qui le voient le prennent pour terre ferme ; et y passent à pied et à cheval, sans aucune crainte. Il y a même plusieurs chariots qui le traversent chaque jour, et qui ne l'ébranlent nullement. On a accoutumé de brûler tous les ans les roseaux, de peur qu'ils n'embarrassent le chemin. Comme on y avait mis une fois le feu, le vent un peu plus grand que d'ordinaire, porta la flamme jusqu'à la racine. Ce qui fut cause qu'il parut un peu d'humidité à un endroit: mais le limon y reprit bientôt après sa dureté, et rendit au lieu sa première face.

3. De là, l'Euphrate passe dans un pays appelé l'Acilisène où est le temple de Diane la Taurique, et d'où l'on dit que quand Iphigénie s'enfuît avec Oreste, et Pylade, elle emporta l'image de cette déesse. Il y a un temple dans la ville de Comane, qui n'est pas le même que celui de la Taurique. J'expliquerai la vérité de la chose.

On dit qu'Oreste s'enfuyant de la Taurique, avec sa sœur, fut attaque d'une fâcheuse maladie, sur quoi l'Oracle ayant été consulte, il répondit, qu'il ne serait point soulagé, qu'il n'eût bâti un temple à Diane dans un lieu, dont la situation fut semblable à celle de la Taurique, qu'il n'eût coupé en ce lieu-là ses cheveux, et qu'il n'y eût donné un nom qui conservât à la postérité la mémoire de cette action. Comme il parcourait les pays des environs, il alla au Pont, où ayant vu une montagne fort droite et fort escarpée ; il crut que c'était le lieu que l'Oracle lui avait désigné. Il y bâtit un temple et une ville, qu'il appela Comane, c'est à dire, chevelue, à cause de ses cheveux qu'il avait coupés. Mais comme, après tout cela, son mal s'aigrissait au lieu de s'adoucir, il jugea qu'il n'avait pas satisfait à l'Oracle, et continuant à parcourir le pays, il trouva dans la Cappadoce, un endroit tout-à-fait semblable à celui de la Taurique. Je l'ai plusieurs fois considéré avec un extrême étonnement, et je m'imaginais être dans la Taurique, à force de le considérer. Il y a une montagne toute semblable au Mont Taurus, et un fleuve nommé Sauras, qui est tout pareil à l'Euphrate. Oreste bâtit en ce lieu-là une très belle ville, et y éleva deux temples, l'un en l'honneur de Diane, et l'autre en mémoire de sa soeur Iphigénie. Ce sont maintenant deux églises de Chrétiens qui les ont consacrées, sans changer le dessein, ni l'ordre du bâtiment. La ville s'appelle encore présentement Comane, à cause de la chevelure d'Oreste, qui fut guéri aussitôt qu'il l'eut coupée. Quelques-uns disent, que sa maladie fut une fureur où il tomba après avoir tué sa mère. Il est temp qu je retourne à mon sujet.

Quand l'Euphrate a arrosé là partie de l'Arménie qui est habitée par les Tauriens, l'Acilisène, et une vaste étendue de pays, et que s'étant enflé des eaux de divers fleuves qu'il reçoit, et surtout, de celles de l'Arsine, il passe dans la Leucosyrie appelée maintenant l'Arménie mineure, dont la capitale est la ville dé Militène, ensuite, il va à Samosate et à Jérapolis, et il baigne toutes les terres voisines jusqu'en Syrie, où il se joint au Tigre, dont il prend le nom.

4. Tout ce qui s'étend depuis Samosate jusqu'à l'Euphrate, a été appelé par les anciens, Comagène; et maintenant il est appelé Euphratèse du nom de cette rivière. Le pays qui est entre les deux fleuves, est appelé Mésopotamie. Mais outre ce nom général, il y a encore des noms différents, qu'on a donnés à chacune de ses parties. Quelques-uns comprennent sous le nom d'Arménie, toute la région qui s'étend jusqu'à la ville d'Amide. Edesse, et le pays d'alentour, a été nommé Osroëne, du nom d'Osroez, qui y commandait au temps que cette ville était dans l'alliance des Perses. Depuis que ces peuples ont pris Nisibe sur les Romains, et plusieurs autres villes de la Mésopotamie, ils ne leur ont plus fait la guerre, sans mener par-là leurs armées, a cause que le pays est fort bon, et fort proche des ennemis, au lieu que celui de délà l'Euphrate, par où ils venaient autrefois, est presque inhabité pour son extrême sécheresse.

5. Lorsqne le Mirrane fut retourné en Perse, et qu'il y eut ramené le peu de troupes qu'il avait sauvées de sa défaite; il fut sévèrement puni par Cavade, et privé du cordon garni d'or, et de pierreries, qui sert à nouer les cheveux, et qui est une marque d'honneur, qui n'appartient qu'à ceux à qui il plait au Roi de l'accorder : n'étant point libre de la porter sans sa permission, non plus que l'anneau d'or, la ceinture, l'agrafe, et d'autres ornements semblables. Cependant le mauvais succès que les armes de ce Prince avaient eu sous la conduite du Mirrane, ne l'empêchaient pas de songer aux moyens de continuer la guerre. Comme il avait l'esprit travaillé de cette inquiétude, Alamondare Roi des Sarrasins le vint trouver, et lui dit.

6. Seigneur, il ne se faut se fier à la fortune, ni se persuader que tous les événement de la guerre soient heureux. Ce sentiment ne ferait conforme ni à la. raison, ni à la condition des choses humaines, et il serait fort préjudiciable à ceux qui en seraient prévenus ; parce qu'il n'y a point de douleur si sensible, que celle de se voir trompé dans ses espérances. C'est pour ce sujet que les hommes ne s'abandonnent jamais entièrement aux dangers, et que dans le temps même qu'ils promettent hautement de défaire leurs ennemis par les armes ; ils emploient l'artifice et les stratagèmes pour les tromper. Quiconque peut craindre quelqu'un, ne doit point s'assurer absolument de la victoire. Ne vous affligez donc pas si fort de la perte que le Marrane a soufferte, et ne vous exposez pas davantage aux hasards. Jamais il n'y a eu de si bonnes fortifications, ni de si puissantes garnisons dans les villes, et dans les châteaux de la Mésopotamie, qu'il y en a maintenant, de sorte que nous ne saurions attaquer les Romains de ce coté-là sans nom jeter dans un péril tout évident. Au contraire, il n'y a point de places fortes, ni de garnisons dans la Syrie, ni dans le pays qui est au delà de l'Euphrate. J'ai pris un soin très particulier de m'en informer, par le moyen des Sarrasins, que j'ai souvent envoyés pour découvrir l'état des choses, qui m'ont rapporté, qu'Antioche, qui par sa grandeur, par ses richesses, emporte nombre de ses habitants, est la ville la plus considérable que les Romains possèdent dans l'Orient, est dépourvue de soldats, et que l'unique occupation des citoyens est de faire des assemblées de débauche, et de chercher les divertissements du théâtre. Si nous l'attaquons à l'improviste nous l'emporterons infailliblement, et nous serons revenus dans la Perse, avant que les ennemis qui sont dans la Mésopotamie, en aient reçu la nouvelle. N'appréhendez point la disette d'eau, ni de vivres. J'aurai soin de mener les troupes par un chemin, que je suis assuré qu'on trouvera très commode.

7. Cavade n'eut point de sujet de rejeter cette proposition, ni de l'avoir pour suspecte, parce qu'Alamondare qui la faisait, était homme prudent, expérimenté en ce qui regarde la guerre, affectionné aux Perses, et qui ayant été aux prises avec les Romains l'espace de cinquante ans, les avait incommodés par des courses continuelles. Il fourrageait leurs terres depuis l'extrémité de l'Égypte, jusqu'à la Mésopotamie. Il brûlait les maisons, enlevait les hommes, tuait une partie des prisonniers, et tirait rançon des autres. Il ne rencontrait guère de troupes ennemies, parce qu'il était toujours bien informé de l'état des lieux ou il allait, et qu'il exécutait ses entreprises avec une telle promptitude, qu'il était revenu chargé de butin, avant que les ennemis fussent assemblés pour lui résister, ou avant même qu'ils eussent avis de sa marche. Que s'ils le rencontraient quelquefois, il fondait sur eux, sans leur donner le loisir de se reconnaître.

Il prit un jour tous ceux qui Ie poursuivaient, tant les soldats, que les chefs, savoir, Démostrate frère de Rufin, et Jean fils de Lucas, qui lui payèrent rançon. Enfin, ce fut l'ennemi le plus incommode que les Romains eussent sur les bras : ce qui procédait de ce qu'exerçant une souveraine autorité sur les Sarrasins qui demeuraient dans la Perse, il faisait irruption de tous côté dans nos terres, et de ce qu'il n'y avait personne qui pût s'y opposer, soit parmi ceux qui commandaient les Romains, et que l'on appelle Ducs, ou parmi ceux qui conduisaient les Sarrasins, et que l'on nomme Phylarques. Justinien avait pour cette raison donné à Arétas fils de Gabalas, plusieurs tribus de Sarrasins à gouverner, avec la qualité et le pouvoir de Roi. Cela n'empêchait pas néanmoins qu'Alamondare ne remportât de l'avantage en toutes sortes de rencontres, soit qu'Alétas trahît les intérêts des Romains, ou qu'il eut seulement du malheur ; car on n'est pas encore éclairci de la vérité de ce fait. Ce qui est très certain, c'est qu'Alamondare vécut jusqu'à une extrême vieillesse, et qu'il ravagea fort longtemps tout l'Orient.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΗ'.

[1] Τούτου οὖν τότε τοῦ ἀνδρὸς τῇ ὑποθήκῃ ἡσθεὶς Καβάδης ἄνδρας πεντακισχιλίους τε καὶ μυρίους ἀπολεξάμενος Ἀζαρέθην αὐτοῖς ἄνδρα Πέρσην ἐπέστησε διαφερόντως ἀγαθὸν τὰ πολέμια, καὶ σφίσιν Ἀλαμούνδαρον τῆς πορείας ἐξηγεῖσθαι ἐκέλευεν. Οἱ δὲ τὸν Εὐφράτην ποταμὸν διαβάντες ἐν Ἀσσυρίοις, γῆν τε πορευθέντες τινὰ ἔρημον ἀνθρώπων, ἄφνω ἐς τῶν Κομμαγηνῶν καλουμένων τὴν χώραν παρὰ δόξαν ἐσέβαλλον.

[2] Αὕτη τε πρώτη ἐνθένδε Περσῶν ἐσβολὴ ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐγένετο, ὅσα γε ἡμᾶς ἀκοῇ ἢ τρόπῳ τῳ ἄλλῳ ἐπίστασθαι, καὶ πάντας Ῥωμαίους τῷ ἀπροσδοκήτῳ κατέπληξεν. Ἃ δὴ ἐπεὶ Βελισάριος ἔμαθε, τὰ μὲν πρῶτα διηπορεῖτο, μετὰ δὲ βοηθεῖν κατὰ τάχος ἔγνω. Φυλακήν τε αὐτάρκη ἐν πόλει ἑκάστῃ καταστησάμενος, ὅπως μὴ Καβάδης τε καὶ στράτευμα τῶν πολεμίων ἄλλο ἐνταῦθα ἰόντες ἀφύλακτα τὸ παράπαν εὑρήσουσι τὰ ἐπὶ Μεσοποταμίας χωρία, αὐτὸς τῷ ἄλλῳ στρατῷ ὑπηντίαζεν, Εὐφράτην τε ποταμὸν διαβάντες σπουδῇ πολλῇ πρόσω ἐχώρουν. Ὁ μὲν οὖν Ῥωμαίων στρατὸς ἐς δισμυρίους μάλιστα πεζούς τε καὶ ἱππέας ξυνῄει, καὶ αὐτῶν Ἴσαυροι οὐχ ἧσσον ἢ δισχίλιοι ἦσαν. Ἄρχοντες δὲ ἱππέων μὲν ἅπαντες ἦσαν, οἳ τὰ πρότερα τὴν ἐν Δάρας μάχην πρός τε Πέρσας καὶ Μιρράνην διήνεγκαν, πεζῶν δὲ τῶν τις δορυφόρων Ἰουστινιανοῦ βασιλέως, Πέτρος ὄνομα. Τοῖς μέντοι Ἰσαύροις Λογγῖνός τε καὶ Στεφανάκιος ἐφειστήκεσαν. Ἐνταῦθα δὲ καὶ Ἀρέθας αὐτοῖς ξὺν τῷ Σαρακηνῶν στρατεύματι ἦλθεν. Ἐπεί τε ἐς Χαλκίδα πόλιν ἀφίκοντο, ἐνστρατοπεδευσάμενοι αὐτοῦ ἔμενον, ἐπεὶ τοὺς πολεμίους ἐν χωρίῳ Γαββουλῶν εἶναι ἐπύθοντο, δέκα καὶ ἑκατὸν σταδίοις Χαλκίδος διέχοντι. Ὃ δὴ γνόντες Ἀλαμούνδαρός τε καὶ Ἀζαρέθης τόν τε κίνδυνον κατορρωδήσαντες ἐπίπροσθεν οὐκέτι ἐχώρουν, ἀλλ´ ἐπ´ οἴκου αὐτίκα δὴ ἀποχωρεῖν ἔγνωσαν. Αὐτοί τε γοῦν Εὐφράτην ποταμὸν ἐν ἀριστερᾷ ἔχοντες ὀπίσω ἀπήλαυνον καὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ὄπισθεν εἵπετο. Ἕν τε τῷ χώρῳ, οὗ δὴ οἱ βάρβαροι ἐς νύκτα ἑκάστην ηὐλίζοντο, ἀεὶ Ῥωμαῖοι τῇ ἐπιγινομένῃ νυκτὶ ἔμενον. Βελισάριος γὰρ ἐξεπίτηδες ὁδόν τινα πλείω πορεύεσθαι τὸ στράτευμα οὐδαμῆ εἴα, ἐπεί οἱ οὐκ ἦν βουλομένῳ τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰέναι, ἀλλ´ ἀποχρῆν ᾤετο σφίσι Πέρσας τε καὶ Ἀλαμούνδαρον ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων ἐσβεβληκότας, εἶτα ἐνθένδε οὕτω δὴ ἀποκεχωρηκότας, ἀπράκτους εἰς τὰ οἰκεῖα κομίζεσθαι. Διὸ δὴ ἅπαντες αὐτῷ λάθρα ἐλοιδοροῦντο, ἄρχοντές τε καὶ στρατιῶται, ἐκάκιζε μέντοι αὐτὸν ἐς ὄψιν οὐδείς.

[3] Τελευτῶντες δὲ Πέρσαι μὲν ἐν τῇ τοῦ Εὐφράτου ἠϊόνι ηὐλίσαντο, ἣ δὴ πόλεως Καλλινίκου ἀντιπέρας ἐστίν. Ἐνθένδε γὰρ διὰ χώρας πρὸς οὐδενὸς ἀνθρώπων οἰκουμένης πορεύεσθαι ἔμελλον, οὕτω τε τῆς Ῥωμαίων γῆς ἀπαλλάσσεσθαι. Οὐ γὰρ ἔτι διενοοῦντο ἰέναι, ὥσπερ τὰ πρότερα, τῆς τοῦ ποταμοῦ ὄχθης ἐχόμενοι. Ῥωμαῖοι δὲ διανυκτερεύσαντες ἐν πόλει Σούρων ἐνθένδε τε ἐξαναστάντες καταλαμβάνουσι συσκευαζομένους ἤδη ἐς τὴν ἄφοδον τοὺς πολεμίους. Ἑορτὴ δὲ ἡ Πασχαλία ἐπέκειτο ἡμέρᾳ ἐπιγενησομένη τῇ ὑστεραίᾳ, ἣν δὴ σέβονται Χριστιανοὶ πασῶν μάλιστα, ἡμέρᾳ τε τῇ ταύτης προτέρᾳ σιτίων τε καὶ ποτοῦ ἀπεχόμενοι οὐ διημερεύειν νενομίκασι μόνον, ἀλλὰ καὶ πόρρω που νήστεις τῶν νυκτῶν ἰέναι.

[4] Τότε οὖν ἅπαντας Βελισάριος ὀργῶντας ἐπὶ τοὺς πολεμίους ὁρῶν, ταύτης τε ἀποστῆσαι τῆς γνώμης ἐθέλων (ταῦτα γάρ οἱ καὶ Ἑρμογένης ἐγίνωσκεν ἄρτι ἐπὶ πρεσβείᾳ ἐκ βασιλέως ἥκων) τοὺς παραγενομένους ἅπαντας ξυγκαλέσας ἔλεξε τοιάδε

[5] „Ποῖ φέρεσθε, ἄνδρες Ῥωμαῖοι, ἢ τί πεπονθότες κίνδυνον αἱρεῖσθαι ὑμῖν αὐτοῖς οὐκ ἀναγκαῖον βουλεύεσθε; μίαν εἶναι νίκην ἀκίβδηλον οἴονται ἄνθρωποι τὸ μηδὲν δεινὸν πρὸς τῶν πολεμίων παθεῖν, ὅπερ ἡμῖν ἔν γε τῷ παρόντι δέδωκεν ἥ τε τύχη καὶ ἡμῶν τὸ κατὰ τῶν ἐναντίων δέος. Οὐκοῦν [ἤ] ἀπόνασθαι τῶν παρόντων ἀγαθῶν ἄμεινον ἢ παρελθόντα ταῦτα ζητεῖν. Πέρσαι γὰρ πολλαῖς μὲν ἐλπίσιν ἠγμένοι ἐπὶ Ῥωμαίους ἐστράτευσαν, πάντων δὲ τανῦν ἐκπεπτωκότες ἐς φυγὴν ὥρμηνται. Ὥστε ἢν οὐχ ἑκόντας αὐτοὺς μεταβάλλεσθαι μὲν τῆς ἐς τὴν ὑπαγωγὴν γνώμης, ἐς χεῖρας δὲ ἰέναι ἡμῖν αὐτοῖς ἀναγκάσωμεν, νενικηκότες μὲν πλέον τὸ παράπαν οὐδὲν ἕξομεν. Τί γὰρ ἄν τις τόν γε φεύγοντα τρέποι; σφαλέντες δὲ ἴσως τῆς τε ὑπαρχούσης στερησόμεθα νίκης, οὐ πρὸς τῶν πολεμίων ἀφαιρεθέντες, ἀλλ´ αὐτοὶ ταύτην προέμενοι, καὶ τῇ βασιλέως γῇ τὸ τοῖς πολεμίοις ἐκκεῖσθαι τῶν ἀμυνομένων χωρὶς τὸ λοιπὸν δώσομεν. Καίτοι καὶ τοῦτο ἐνθυμεῖσθαι ὑμᾶς ἄξιον, ὡς τῶν ἀναγκαίων, οὐ τῶν αὐθαιρέτων κινδύνων ξυναίρεσθαι ὁ θεὸς ἀεὶ τοῖς ἀνθρώποις φιλεῖ. Χωρὶς δὲ τούτων τοῖς μὲν οὐκ ἔχουσιν ἂν ὅπη τραπεῖεν ἀνδραγαθίζεσθαι οὐχ ἑκουσίοις ξυμβήσεται, ἡμῖν δὲ πολλὰ τὰ ἐναντιώματα ἐς τὴν ξυμβολὴν τετύχηκεν εἶναι· πεζῇ τε γὰρ βαδίζοντες πολλοὶ ἥκουσι καὶ νήστεις ἅπαντες τυγχάνομεν ὄντες. Ἀφίημι γὰρ λέγειν ὥς τινες οὔπω καὶ νῦν πάρεισι.“

Βελισάριος μὲν τοσαῦτα εἶπεν.

Ὁ δὲ στρατὸς ἐς αὐτὸν ὕβριζον οὐ σιγῇ τινι οὐδὲ ἐν παραβύστῳ, ἀλλ´ αὐτῷ ἐς ὄψιν ξὺν κραυγῇ ἥκοντες μαλθακόν τε καὶ τῆς προθυμίας διαλυτὴν ἐκάλουν, ὃ δὴ καὶ τῶν ἀρχόντων τινὲς ξὺν τοῖς στρατιώταις ἡμάρτανον, ταύτῃ τὸ εὔτολμον ἐνδεικνύμενοι.

Καὶ αὐτῶν τῷ ἀναισχύντῳ καταπλαγεὶς Βελισάριος ἀντιστρέψας τὴν παραίνεσιν ἐγκελευομένῳ τε ἤδη ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐῴκει καὶ διατάσσοντι ἐς παράταξιν, ἔφασκέ τε ὡς οὐκ εἰδείη μὲν αὐτῶν τὴν ἐς τὸ μάχεσθαι προθυμίαν τὰ πρότερα, νῦν δὲ θαρσεῖν τε καὶ ξὺν ἐλπίδι τῇ ἀμείνονι ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἰέναι. Καὶ τὴν φάλαγγα μετωπηδὸν ποιησάμενος διέταξεν ὧδε. Ἐς κέρας μὲν τὸ ἀριστερὸν πρὸς τῷ ποταμῷ τοὺς πεζοὺς ἅπαντας ἔστησεν, ἐς δὲ τὸ δεξιὸν, ᾗ δὴ ὁ χῶρος ἀνάντης ἦν, Ἀρέθαν τε καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ Σαρακηνοὺς ἅπαντας, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς ἱππεῦσι κατὰ μέσον εἱστήκει. Οὕτω μὲν Ῥωμαῖοι ἐτάξαντο.

[6] Ἀζαρέθης δὲ ἐπεὶ ξυνιόντας ἐς παράταξιν τοὺς πολεμίους εἶδε, τοιάδε παρεκελεύσατο

„Πέρσας μὲν ὄντας ὑμᾶς μὴ οὐχὶ τοῦ βίου τὴν ἀρετὴν ἀνταλλάξασθαι, ἤν τις αἵρεσιν ἀμφοῖν διδοίη, οὐδεὶς ἂν ἀντείποι. Ἐγὼ δέ φημι οὐδ´ ἂν βουλομένοις ἐφ´ ὑμῖν εἶναι τούτοιν ποιεῖσθαι τὴν αἵρεσιν. Οἷς μὲν γὰρ ἐξὸν διαφυγοῦσι τὸν κίνδυνον ξὺν τῇ ἀτιμίᾳ βιοῦν, οὐδὲν, ἤν γε βούλοιντο, ἀπεικὸς ἀντὶ τῶν βελτίστων ἑλέσθαι τὰ ἥδιστα, οἷς δὲ τὸ θνήσκειν ἐπάναγκες, ἢ ξὺν τῇ εὐκλείᾳ πρὸς τῶν πολεμίων, ἢ πρὸς τοῦ κρατοῦντος ἐς τὴν κόλασιν αἰσχρῶς ἀγομένοις, πολλὴ ἄνοια μὴ πρὸ τῶν αἰσχίστων ἑλέσθαι τὰ κρείσσω. Ὅτε τοίνυν ταῦτα οὕτως ἔχει, προσήκειν ὑμᾶς ἅπαντας οἶμαι μὴ τοὺς πολεμίους μόνον, ἀλλὰ καὶ δεσπότην τὸν ὑμέτερον ἐν νῷ ἔχοντας οὕτως ἐς μάχην τήνδε καθίστασθαι.“

[7] Τοσαῦτα καὶ Ἀζαρέθης παρακελευσάμενος ἀντίξουν τοῖς ἐναντίοις τὴν φάλαγγα ἔστησε, Πέρσας μὲν τὰ ἐν δεξιᾷ ἔχοντας, Σαρακηνοὺς δὲ τὰ εὐώνυμα.

[8] Καὶ αὐτίκα μὲν ἐς χεῖρας ἀμφότεροι ἦλθον. Ἦν δὲ ἡ μάχη καρτερὰ μάλιστα. Τά τε γὰρ τοξεύματα ἑκατέρωθεν συχνὰ ἐπὶ πλεῖστον βαλλόμενα φόνον ἀμφοτέρων πολὺν ἐποίει καί τινες ἐν μεταιχμίῳ γινόμενοι ἔργα ἐς ἀλλήλους ἐπεδείκνυντο ἀρετῆς ἄξια, μᾶλλον δὲ Πέρσαι ἐκ τῶν τοξευμάτων πολλοὶ ἔθνησκον. Τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν βέλη συχνότερα μὲν ἀτεχνῶς ἦν, ἐπεὶ Πέρσαι τοξόται τε σχεδόν τί εἰσιν ἅπαντες καὶ πολὺ θᾶσσον ἢ 〈οἱ〉 ἄλλοι ξύμπαντες ἄνθρωποι ποιεῖσθαι τὰς βολὰς ἐκδιδάσκονται, ἐκ δὲ τόξων μαλθακῶν τε καὶ οὐ λίαν ἐντεταμένων βαλλόμενα θώρακι ἴσως ἢ κράνει ἢ καὶ ἀσπίδι ἐντυχόντα Ῥωμαίου ἀνδρὸς ἀπεκαυλίζετό τε καὶ λυπεῖν τὸν προσπίπτοντα οὐδαμῆ εἶχε. Ῥωμαίων δὲ τά [τε] τοξεύματα βραδύτερα μὲν ἐς ἀεί ἐστιν, ἅτε δὲ ἐκ τόξων σκληρῶν τε ὑπεράγαν καὶ δεινῶς ἐντεταμένων βαλλόμενα, προσθείη δὲ ἄν τις καὶ πρὸς ἀνδρῶν ἰσχυροτέρων, πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ Πέρσαι, οἷς ἂν ἐντύχοιεν, εὐπετῶς σίνονται, ὅπλου οὐδενὸς ἐμποδὼν αὐτῶν γινομένου τῇ ῥύμῃ. Ἤδη μὲν οὖν τῆς ἡμέρας αἱ δύο παρῳχήκεσαν μοῖραι, καὶ ἡ μάχη ἔτι ἀγχώμαλος ἦν. Τότε δὲ ξυμφρονήσαντες, ὅσοι δὴ ἄριστοι ἐν τῷ Περσῶν στρατεύματι ἦσαν, ἐσήλαυνον ἐς τῶν πολεμίων τὸ δεξιὸν κέρας, οὗ δὴ Ἀρέθας τε καὶ οἱ Σαρακηνοὶ ἐτετάχατο. Οἱ δὲ οὕτω τὴν φάλαγγα διαλύσαντες δίχα ἐγένοντο, ὥστε καὶ δόξαν ἀπήνεγκαν ὅτι δὴ Πέρσαις τὰ Ῥωμαίων πράγματα προὔδοσαν. Τοὺς γὰρ ἐπιόντας οὐχ ὑποστάντες αὐτίκα ἐς φυγὴν ἅπαντες ὥρμηντο. Οἱ γοῦν Πέρσαι διαρρήξαντες οὕτω τὴν τῶν ἐναντίων παράταξιν κατὰ νώτου εὐθὺς τῆς Ῥωμαίων ἵππου ἐγένοντο. Ῥωμαῖοι δὲ κεκμηκότες ἤδη τῇ τε ὁδῷ καὶ τῷ πόνῳ τῆς μάχης νήστεις τε ἅπαντες ἐς τόδε τῆς ἡμέρας ὄντες, καὶ πρὸς τῶν πολεμίων ἑκατέρωθεν ἐνοχλούμενοι, οὐκέτι ἀντεῖχον, ἀλλ´ οἱ μὲν πολλοὶ φεύγοντες ἀνὰ κράτος ἐς τοῦ ποταμοῦ τὰς νήσους ἄγχιστά που οὔσας ἐχώρησαν, τινὲς δὲ καὶ αὐτοῦ μένοντες ἔργα θαυμαστά τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξια τοὺς πολεμίους εἰργάσαντο. Ἐν τοῖς καὶ Ἀσκὰν ἦν, ὃς δὴ πολλοὺς μὲν κτείνας τῶν ἐν Πέρσαις δοκίμων, κρεουργηθεὶς δὲ κατὰ βραχὺ μόλις ἔπεσε, λόγον αὑτοῦ πολὺν τοῖς πολεμίοις ἀπολιπών. Καὶ ξὺν αὐτῷ ἄλλοι ὀκτακόσιοι ἄνδρες ἀγαθοὶ γενόμενοι ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ ἀπέθανον, οἵ τε Ἴσαυροι ξὺν τοῖς ἄρχουσι σχεδὸν ἅπαντες, οὐδὲ ὅπλα ἀνταίρειν τοῖς πολεμίοις τολμήσαντες. Ἀπειρίᾳ γὰρ τοῦ ἔργου τούτου πολλῇ εἴχοντο, ἐπεὶ ἄρτι τῆς γεωργίας ἀφέμενοι ἐς κίνδυνον πολέμου κατέστησαν, ἀγνῶτα σφίσι τὰ πρότερα ὄντα. Καίτοι μάλιστα πάντων αὐτοὶ ἔναγχος ἐς τὴν μάχην ἀγνοίᾳ πολέμου ὀργῶντες Βελισαρίῳ τότε τὴν δειλίαν ὠνείδιζον. Οὐ μὴν οὐδὲ Ἴσαυροι ἅπαντες, ἀλλὰ Λυκάονες οἱ πλεῖστοι ἦσαν.

[9] Βελισάριος δὲ ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐνταῦθα μείνας, τέως μὲν τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἀσκὰν ἀντέχοντας ἑώρα, καὶ αὐτὸς ξὺν τοῖς παροῦσι τοὺς πολεμίους ἠμύνατο· ἐπεὶ δὲ αὐτῶν οἱ μὲν ἔπεσον, οἱ δὲ ὅπη ἐδύναντο ἐς φυγὴν ὥρμηντο, τότε δὴ καὶ αὐτὸς ξὺν τοῖς ἑπομένοις φυγὼν ἐς τῶν πεζῶν τὴν φάλαγγα ἦλθεν, οἳ ξὺν τῷ Πέτρῳ ἔτι ἐμάχοντο, οὐ πολλοὶ ὄντες, ἐπεὶ καὶ αὐτῶν ἔτυχον φυγόντες οἱ πλεῖστοι. Ἔνθα δὴ αὐτός τε τὸν ἵππον ἀφῆκε καὶ πάντας αὐτὸ δρᾶν τοὺς ἑπομένους ἐκέλευε, πεζούς τε ξὺν τοῖς ἄλλοις τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασθαι.

Περσῶν δὲ ὅσοι τοῖς φεύγουσιν εἵποντο, δι´ ὀλίγου τὴν δίωξιν ποιησάμενοι εὐθὺς ἐπανῆκον, ἔς τε τοὺς πεζοὺς καὶ Βελισάριον ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ὥρμηντο. Οἱ δὲ τὰ νῶτα ἐς τὸν ποταμὸν τρέψαντες, ὅπως μή τις αὐτοῖς πρὸς τῶν πολεμίων κύκλωσις γένοιτο, ἐκ τῶν παρόντων τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο. Αὖθίς τε ἡ μάχη καρτερὰ γέγονε, καίπερ οὐκ ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως οὖσα. Πεζοί τε γὰρ καὶ λίαν ὀλίγοι πρὸς ξύμπασαν ἐμάχοντο τὴν Περσῶν ἵππον. Οὐ μέντοι αὐτοὺς οἱ πολέμιοι οὔτε τρέπεσθαι οὔτε ἄλλως βιάζεσθαι εἶχον. Ἐν χρῷ τε γὰρ ἀλλήλοις ἐς ὀλίγον ἀεὶ ξυναγόμενοι καὶ ὡς ἰσχυρότατα ταῖς ἀσπίσι φραξάμενοι ἔβαλλον μᾶλλον ἐς τοὺς Πέρσας ἐπιτηδείως ἢ αὐτοὶ πρὸς ἐκείνων ἐβάλλοντο. Πολλάκις τε ἀπειπόντες οἱ βάρβαροι ἐπ´ αὐτοὺς ἤλαυνον, ὡς ξυνταράξοντές τε καὶ διαλύσοντες τὴν παράταξιν, ἀλλ´ ἄπρακτοι ἐνθένδε ὀπίσω αὖθις ἀπήλαυνον. Οἱ γὰρ ἵπποι αὐτοῖς τῷ τῶν ἀσπίδων πατάγῳ ἀχθόμενοι ἀνεχαιτίζοντό τε καὶ ἐς ταραχὴν ξὺν τοῖς ἐπιβάταις καθίσταντο. Διαγεγόνασί τε οὕτως ἑκάτεροι, ἕως ἐγεγόνει τῆς ἡμέρας ὀψέ. Νυκτὸς δὲ ἤδη ἐπιλαβούσης Πέρσαι μὲν ἐς τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησαν, Βελισάριος δὲ ὁλκάδος ἐπιτυχὼν ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐς τοῦ ποταμοῦ τὴν νῆσον κατῆρεν, οὗ δὴ καὶ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι νηχόμενοι ἦλθον. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Ῥωμαῖοι μὲν ὁλκάδων σφίσιν ἐκ Καλλινίκου πόλεως παραγενομένων πολλῶν ἐς αὐτὴν ἐκομίσθησαν, Πέρσαι δὲ τοὺς νεκροὺς ἐσκυλευκότες ἐπ´ οἴκου ἅπαντες ἀνεχώρησαν. Οὐ μὴν τοὺς σφετέρους νεκροὺς τῶν πολεμίων ἐλάσσους εὗρον.

[10] Ἀζαρέθης δὲ, ἐπεὶ ξὺν τῷ στρατῷ ἐς Πέρσας ἀφίκετο, καίπερ ἐν τῇ μάχῃ εὐημερήσας, ἀχαρίστου Καβάδου μάλιστα ἔτυχεν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε.

[11] Νόμος ἐστὶ Πέρσαις, ἡνίκα ἐπὶ τῶν πολεμίων τινὰς στρατεύεσθαι μέλλωσι, τὸν μὲν βασιλέα ἐπὶ θρόνου τοῦ βασιλείου καθῆσθαι, κοφίνους δέ οἱ πολλοὺς ἐνταῦθά πη εἶναι, καὶ παρεῖναι μὲν τὸν στρατηγὸν, ὃς δὴ τῷ στρατῷ ἐπὶ τοὺς ἐναντίους ἐξηγήσεσθαι ἐπίδοξός ἐστι, παριέναι δὲ τὸ στράτευμα τοῦτο ἐς τοῦ βασιλέως τὴν ὄψιν κατ´ ἄνδρα ἕνα, καὶ αὐτῶν ἕκαστον βέλος ἓν ἐς τὰς ταρπὰς ῥιπτεῖν, μετὰ δὲ αὐτὰς μὲν τῇ βασιλέως σφραγῖδι κατασεσημασμένας φυλάττεσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἐς Πέρσας ἐπανίοι τὸ στράτευμα τοῦτο, τῶν στρατιωτῶν ἕκαστον ἐκ τῶν ἀρρίχων ἓν ἀναιρεῖσθαι βέλος. Ἀριθμοῦντες οὖν τῶν βελῶν ὅσα πρὸς τῶν ἀνδρῶν οὐκ ἀνῄρηται, οἷς ἐπίκειται ἡ τιμὴ αὕτη, ἀγγέλλουσι τῷ βασιλεῖ τὸ πλῆθος τῶν οὐκ ἐπανηκόντων στρατιωτῶν, ταύτῃ τε ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τετελευτήκασιν ἔνδηλοι γίνονται. Οὕτω μὲν οὖν Πέρσαις ὁ νόμος ἐκ παλαιοῦ ἔχει. Ἐπεὶ δὲ Ἀζαρέθης ἐς ὄψιν τῷ βασιλεῖ ἦλθεν, ἀνεπυνθάνετο αὐτοῦ ὁ Καβάδης εἴ τι χωρίον παραστησάμενος Ῥωμαϊκὸν ἥκοι, ἐπεὶ ξὺν τῷ Ἀλαμουνδάρῳ ὡς Ἀντιόχειαν καταστρεψόμενος ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύσειεν. Ὁ δὲ Ἀζαρέθης χωρίον μὲν ἑλεῖν οὐδὲν ἔφασκε, Ῥωμαίους δὲ καὶ Βελισάριον μάχῃ νενικηκέναι. Καβάδης μὲν οὖν παριέναι τὸ ξὺν τῷ Ἀζαρέθῃ ἐκέλευε στράτευμα, ἔκ τε τῶν ταρπῶν βέλος ἕκαστος ἀνῃρεῖτο ᾗπερ εἰώθει. Πολλῶν δὲ ἀπολελειμμένων βελῶν ὠνείδιζέ τε τῷ Ἀζαρέθῃ ὁ βασιλεὺς τὴν νίκην καὶ ἐν τοῖς ἀτιμοτάτοις τὸ λοιπὸν εἶχε. Τὰ μὲν οὖν τῆς νίκης ἐς τοῦτο ἐτελεύτα τῷ Ἀζαρέθῃ.

CHAPITRE XVIII.

1. Cavade envoie une armée commandée par Azaréthes. 2. Bélisaire marche à la tête de la sienne et il temporise. 3. Les Perses sortent des terres de l'Empire la veille de la fête de Pâques, qui est la fête la plus solennelle des Chrétiens. 4. Impatience des Romains, qui demandent le combat. 5. Harangue de Bélisaire. 6. Harangue d'Azaréthes. 7. Disposition de l'armée des Perses. 8. Défaite des Romains. 9, Honorable retraite de Bélisaire. 9. Cavade irrité contre Azaréthes. 10. Manière dont les Perses font la revue de leurs armées

1. CAVADE ayant approuvé la proposition d'Alamondare, lui commanda de montrer le chemin à une armée de quinze mille soldats, dont il donna la conduite à Azaréthes excellent homme de guerre. Ils passèrent l'Euphrate à l'endroit de l'Assyrie, et après avoir traversé un pays désert et inhabité, ils firent soudain irruption dans la Comagène. Ce fut la première fois que les Perses entrèrent par ce côté-là sur nos terres.

2. L'épouvante fut d'abord extrême, Bélisaire ne sachant que faire ; mais il se résolut après d'aller au devant de l'ennemi. Il mit des garnisons dans les places, de peur que Cavade ne vint avec une autre armée, et ne trouvât la Mésopotamie hors d'état de se défendre. Il marcha ensuite à la tête de vingt mille combattants, parmi lesquels il y avait au moins deux mille Isauriens. La cavalerie était conduite par les mêmes chefs, qui avaient combattu proche de Dara contre le Mirrane ; l'infanterie par Pierre, écuyer de Justinien : les Isauriens par Longin ; et par Stephanace. Arétas y était aussi avec les Sarrasins. Quand ils furent arrivés à la ville de Chalcide, ils s'y arrêtèrent, sur l'avis qu'ils reçurent que l'ennemi n'était éloigné que de quatre-vingt dix stades. Alors, Alamondare et Azaréthes, étonnés de la grandeur du danger, s'en retournèrent au lieu d'avancer. Ils se retirèrent le long de l'Euphrate, qu'ils avaient à la gauche. L'armée romaine les suivait, et campait chaque nuit au même endroit où les Perses avaient campé la nuit précédente. Ce que Bélisaire faisait à dessein, ne voulant pas permettre que ses gens fissent de plus grandes journées, afin de n'en point venir aux mains. Il se contentait que les Perses s'en allassent, sans avoir rien fait. Tout le monde en murmurait : les chefs et les soldats, mais personne n'osa l'en blâmer en sa présence.

3. Les Perses, après plusieurs journées, campèrent enfin sur le bord de l'Euphrate, vis-à-vis de la ville de Callinique, où ils devaient quitter le cours de ce fleuve, en sortant des terres de l'Empire, et traverser un pays désert, et destitué d'habitants. Les Romains qui avaient passé la nuit dans la ville de Sura, arrivèrent à l'heure même que les Perses étaient pressés de partir. C'était la veille de Pâques, la plus solennelle de toutes les fêtes des Chrétiens, à laquelle ils le préparent par un jeûne qui dure tout le jour.

4. Bélisaire voyant que ses soldats brûlaient d'impatience de combattre, les assembla par l'avis d'Ermogène, qui était arrivé depuis peu, et leur parla de la sorte.

5. Où vous précipitez-vous, et pourquoi vous jetez-vous sans nécessité dans le danger ? tout le monde demeure d'accord que la plus entière de toutes les victoires est de ne souffrir aucune perte. C'est l'avantage que nous venons de recevoir de notre borne fortune, et de la crainte qui a saisi nos ennemis. Il vaut bien mieux, nous en contenter, que d'en chercher de nouveaux. Les Perses étaient venus tous remplis d'espérances contre nous. Les voilà qui s'en en trouvent frustrés, et qui se retirent. Si nous les contraignons de revenir, nous ne gagnerons rien, en gagnant la bataille, parce que nous ne ferons que chasser des gens qui sont déjà en déroute. Si nous la perdons, on nous accusera d'avoir négligé nos avantages, et d'avoir livré la victoire aux ennemis. Ajoutez à toutes ces raisons, que les terres de l'Empire demeureront exposées à la discrétion du vainqueur. Je vous prie aussi de considérer, que Dieu n'a pas accoutumé de délivrer du danger ceux, qui s'y sont jetés eux mêmes par imprudence, mais seulement ceux, qui s'y sont engagés par nécessité. De plus, le désespoir où les ennemis seraient réduits les obligerait d'agir en gens de coeur, et ils nous trouveraient affaiblis par la fatigue du chemin, et par l'abstinence du jeûne. Outre que nous entendons encore une partie de nos troupes.

L'armée, alors ne murmura pas seulement, mais elle déclama tout haut contre lui, et l'accusa de lâcheté, et d'abattre le courage des gens de guerre. Outre les soldats, il y avait même des capitaines, qui par une vaine ostentation de valeur, lui faisaient ces sanglants reproches.

Bélisaire étonné de leur impudence, changea de langage, et faisant mine de les exhorter au combat, il dit, que bien qu'il n'eût point douté de leur valeur, il la reconnaissait néanmoins mieux que jamais, et qu'il en marcherait avec plus d'ardeur contre l'ennemi. Il rangea donc son armée de cette sorte. Il mit l'infanterie à l'aile gauche, du côté de la rivière : il mit Arétas avec les Sarrasins, à l'aile droite, où le terrain avait un peu de penchant, et il se plaça avec la cavalerie dans le milieu.

6. Quand Azaréthes vit l'armée romaine rangée en cet ordre, il parla à la sienne en ces termes.

Personne ne dira, qu'étant Perses, comme vous êtes, vous voulussiez préférer la vie à l'honneur. Je dirai de plus, que quand vous le voudriez, il ne serait pas en votre pouvoir. Ceux qui ont la liberté d'éviter le danger, et de vivre dans l'infamie, peuvent, s'ils veulent, quitter le plus honnête, pour prendre le plus agréable; mais ceux qui sont réduits à la nécessité inévitable de mourir, ou dans le combat avec gloire, ou après leur défaite avec honte, seraient insensés, s'ils choisissaient une mort infâme, plutôt qu'une mort glorieuse. La chose étant ainsi, j'estime que vous ne devez pas tant penser, durant la bataille, à la valeur des ennemis, qu'au jugement que le Roi fera de votre conduite.

7. Azaréthes ayant harangué ainsi fon armée, la rangea en bataille, et plaça les Perses à la droite, et les Sarrasins à la gauche.

8. L'on en vint aux mains à l'heure même et le combat fut furieux de côté et d'autre. Quelques-uns s'étant avancés dans l'espace qui était resté vide entre les deux années y donnèrent d'illustres preuves de leur courage. Les flèches tuèrent plus de Perses que de Romains. Car bien que les Perses, qui tirent mieux de l'arc, que nul autre peuple, tirassent une plus grande quantité de traits que leurs ennemis, néanmoins c'était si faiblement, que quand ils tombaient sur les casques, sur les cuirasses, ou sur les boucliers ils n'avaient plus du tout de force. Les Romains au contraire tiraient moins souvent, mais avec plus de vigueur : et ne portaient presque point de coups sans faire des blessures mortellles. Les deux tiers du jour étaient déjà écoulés, et la victoire était encore douteuse, lorsque les plus braves hommes des Perses fondirent avec furie sur l'aile gauche où étaient les Sarrasins, qui plièrent si honteusement, qu'ils se firent soupçonner de trahison. Leur retraite mit la déroute dans toute l'armée. En même temps les Perses poursuivirent vivement la cavalerie romaine, qui lassée du travail du chemin, et de la fatigue de la bataille, et de l'abstinence, et pressée de tous côtés par l'ennemi se trouva hors d'état de résister. Quelques-uns se sauvèrent dans des îles voisines : d'autres tinrent ferme, et se signalèrent par des actions toutes extraordinaires. Aséan entre autres tua de sa propre main la fleur de la jeunesse des Perses, par qui il fut enfin haché en pièces, laissant une haute estime de la valeur dans l'esprit même de ses ennemis. Il mourut avec huit cents des plus braves hommes. Les Isauriens y périrent aussi avec leurs chefs, mais sans s'être seulement présentés au combat. Comme ils avaient été tirés de l'agriculture pour être menés à la guerre, le défaut d'expérience les rendait incapables de toutes sortes d'exercices. C'étaient néanmoins ceux-là qui témoignaient un peu auparavant une ardeur si extraordinaire de combattre, et qui accusaient Bélisaire de lâcheté. La vérité est que tous n'étaient pas Isauriens, mais qu'il y avait quelques Lycaoniens avec eux.

9. Bélisaire combattit toujourstant qu'il vit qu'Ascan résistait: mais quand il fut tué, qu'une partie de ses gens fut demeurée sur la place, et l'autre mise en fuite, il se retira aussi, et alla joindre un parti d'infanterie qui tenait encore ferme. Il descendit de cheval pour combattre à pied, et en fit pareillement descendre ceux qui l'avoient suivi. Les Perses qui couraient après les fuyards cessèrent d'y courir afin de fondre avec toutes leurs forces sur Bélisaire. Tout ce qu'il put faire, ce fut de tourner le dos à la rivière de peur d'être enveloppés. Le combat fut extrêmement opiniâtre; mais les forces n'étaient pas égales. Ce n'était qu'une poignée de gens de pied qui combattaient contre toute la cavalerie des Pestes. Cependant cette poignée de gens ne put être mise en fuite, ni être forcée. Ils étaient tellement serrés, et tenaient leurs boucliers si bien joints, qu'ils faisaient plus de mal, qu'ils n'en recevaient. Les ennemis poussèrent plusieurs fois contre eux leurs chevaux afin de les rompre, mais leurs efforts furent inutiles. Les chevaux effarouchés par le bruit des boucliers se cabraient, et emportaient les hommes hors de combat. Tout le jour se passa de cette sorte. La nuit sépara. les combattants. Les Perses retournèrent dans leur camp. Bélisaire ayant trouvé un vaisseau y entra, et passa dans l'île où les autres troupes romaines s'étaient déjà retirées après leur défaite. Le lendemain elles arrivèrent à la ville de Callinique dans des vaisseaux marchands qui leur furent envoyés exprès. Les Perses se retirèrent en leur pays après avoir dépouillé les morts; parmi lesquels ils en trouvèrent un aussi grand nombre de leur parti, que de celui des Romains.

10. Bien qu'Arazèthes eut remporté l'avantage, il ne laissa pas néanmoins d'encourir l'indignation de Cavade lorsqu'il fut de retour en Perse. En voici le sujet.

11. C'est une coutume parmi les Perses, qui quand on est sur le point de commencer une guerre, le Roi s'assied sur son trône, et regarde passer l'armée. Celui qui la doit commander se tient debout. Chaque soldat jette de grandes corbeilles faites exprès, et qui sont ensuite cachetées avec le sceau de l'Empire. Quand les troupes sont de retour les soldats reprennent chacun une flèche. Ceux à qui cette fonction appartient, comptent combien il en reste et le vont rapporter au Roi. L'on reconnaît par ce moyen combien on a perdu de soldats. Voilà l'ancien usage des Perses. Quand Azaréthes fut de retour Cavade lui demanda quelle ville il avait prise, après lui avoir promis en partant avec Alamondare, de le rendre maître d'Antioche ; Azarèthes répondit qu'il n'avait point pris de ville ; mais qu'il avait gagné une bataille. Cavade commanda que l'on fît la revue de l'armée, et que chaque soldat reprît une flèche selon la coutume; et comme il en resta un grand nombre le Roi lui reprocha sa victoire, et ne lui fit depuis aucun honneur. Voilà tout le fruit qu'il en reçu.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ'.

[1] Ἔννοια δὲ τότε Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ γέγονεν Αἰθίοπάς τε καὶ Ὁμηρίτας ἐπὶ τῷ Περσῶν πονηρῷ ἑταιρίσασθαι. Ὅπη δὲ τῆς γῆς οἱ ἄνθρωποι οἵδε ᾤκηνται καὶ καθ´ ὅ τι αὐτοὺς Ῥωμαίοις ξυνοίσειν βασιλεὺς ἤλπισεν, ἐρῶν ἔρχομαι.

[2] Τὰ Παλαιστίνης ὅρια πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἐς θάλασσαν τὴν Ἐρυθρὰν καλουμένην διήκει. Αὕτη δὲ ἡ θάλασσα ἐξ Ἰνδῶν ἀρχομένη ἐνταῦθα τελευτᾷ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. Καὶ πόλις Αἰλὰς καλουμένη πρὸς τῇ ταύτης ἠϊόνι ἐστὶν, ἔνθα ἡ θάλασσα, ὥσπερ μοι εἴρηται, ἀπολήγουσα πορθμός τις ἐς ἄγαν στενὸς γίνεται. Καὶ αὐτὸν ἐνθένδε ἐσπλέοντι ἐν δεξιᾷ μὲν ὄρη τὰ Αἰγυπτίων πρὸς νότον ἄνεμον τετραμμένα ἐστὶν, ἐπὶ θάτερα δὲ χώρα ἔρημος ἀνθρώπων ἐπὶ πλεῖστον διήκει πρὸς βορρᾶν ἄνεμον, ἥ τε γῆ αὕτη τῷ ἐσπλέοντι ἑκατέρωθεν ὁρατὴ γίνεται, μέχρι ἐς τὴν Ἰωτάβην καλουμένην νῆσον, Αἰλᾶ πόλεως σταδίους οὐχ ἧσσον ἢ χιλίους διέχουσαν. Ἔνθα Ἑβραῖοι αὐτόνομοι μὲν ἐκ παλαιοῦ ᾤκηντο, ἐπὶ τούτου δὲ Ἰουστινιανοῦ βασιλεύοντος κατήκοοι Ῥωμαίων γεγένηνται. Πέλαγος δὲ τὸ ἐνθένδε μέγα ἐκδέχεται. Καὶ γῆν μὲν τὴν ἐν δεξιᾷ οἱ ταύτῃ ἐσπλέοντες οὐκέτι ὁρῶσιν, ἐς μέντοι τὴν εὐώνυμον νυκτὸς ἀεὶ ἐπιγινομένης ὁρμίζονται. Ἐν σκότῳ γὰρ ναυτίλλεσθαι ἐν ταύτῃ δὴ τῇ θαλάσσῃ ἀδύνατά ἐστιν, ἐπεὶ βράχους αὐτὴν ἔμπλεων ἐπὶ πλεῖστον ξυμβαίνει εἶναι. Ὅρμοι δέ εἰσιν ἐνταῦθα πολλοὶ οὐ χερσὶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ τῇ φύσει τῶν χωρίων πεποιημένοι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῖς πλέουσιν οὐ χαλεπόν ἐστιν ὅπη παρατύχοι ὁρμίζεσθαι.

[3] Ταύτην δὴ τὴν ἠϊόνα εὐθὺς μὲν ὅρους τοὺς Παλαιστίνης ὑπερβάντι Σαρακηνοὶ ἔχουσιν, οἳ ἐν τῷ φοινικῶνι ἐκ παλαιοῦ ἵδρυνται. Ἒστι δὲ ὁ φοινικὼν ἐν τῇ μεσογείᾳ ἐς χώραν κατατείνων πολλὴν, ἔνθα δὴ ἄλλο τὸ παράπαν οὐδὲν ὅτι μὴ φοίνικες φύονται μόνοι. Τούτῳ τῷ φοινικῶνι βασιλέα Ἰουστινιανὸν Ἀβοχάραβος ἐδωρήσατο, ὁ τῶν ἐκείνῃ Σαρακηνῶν ἄρχων, καὶ αὐτὸν βασιλεὺς φύλαρχον τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Σαρακηνῶν κατεστήσατο. Ἀδῄωτόν τε τὴν χώραν διεφύλαξε τὸν ἅπαντα χρόνον, ἐπεὶ τοῖς τε ἀρχομένοις βαρβάροις καὶ οὐδέν τι ἧσσον τοῖς πολεμίοις φοβερός τε ἀεὶ Ἀβοχάραβος ἔδοξεν εἶναι καὶ διαφερόντως δραστήριος. Τῷ μὲν οὖν λόγῳ τὸν φοινικῶνα βασιλεὺς ἔχει, μετεῖναι δὲ αὐτῷ τῶν ταύτῃ χωρίων οὐδ´ ὁπωστιοῦν δυνατά ἐστι. Γῆ τε γὰρ ἀνθρώπων παντελῶς ἔρημος καὶ ἀτεχνῶς ἄνυδρος ἐν μέσῳ οὖσα ἐς δέκα ἡμερῶν ὁδὸν διήκει, καὶ αὐτὸς λόγου ὁτουοῦν ἄξιος ὁ φοινικὼν οὐδαμῆ ἐστιν, ἀλλ´ ὄνομα δώρου ὅ τε Ἀβοχάραβος ἔδωκε μόνον καὶ βασιλεὺς εὖ εἰδὼς ἔλαβε. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ φοινικῶνι ταύτῃ πη ἔχει.

[4] Τούτων δὲ τῶν ἀνθρώπων ἄλλοι Σαρακηνοὶ ἐχόμενοι τὴν ἀκτὴν ἔχουσιν, οἳ δὴ Μαδδηνοὶ καλοῦνται, Ὁμηριτῶν κατήκοοι ὄντες. Οἱ δὲ Ὁμηρῖται οὗτοι ἐν χώρᾳ τῇ ἐπέκεινα ᾤκηνται πρὸς τῇ τῆς θαλάσσης ἠϊόνι. Ὑπέρ τε αὐτοὺς ἄλλα ἔθνη πολλὰ μέχρι ἐς τοὺς ἀνθρωποφάγους Σαρακηνοὺς ἱδρῦσθαί φασι. Μεθ´ οὓς δὴ τὰ γένη τῶν Ἰνδῶν ἐστιν. Ἀλλὰ τούτων μὲν πέρι λεγέτω ἕκαστος ὥς πη αὐτῷ βουλομένῳ ἐστίν.

[5] Ὁμηριτῶν δὲ καταντικρὺ μάλιστα ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ Αἰθίοπες οἰκοῦσιν, οἳ Αὐξωμῖται ἐπικαλοῦνται, ὅτι δὴ αὐτοῖς τὰ βασίλειά ἐστιν ἐν πόλει Αὐξώμιδι. Καὶ θάλασσα, ἣ ἐν μέσῳ ἐστὶν, ἀνέμου μετρίως ἐπιφόρου ἐπιπεσόντος ἐς πέντε ἡμερῶν τε καὶ νυκτῶν διάπλουν διήκει. Ταύτῃ γὰρ καὶ νύκτωρ ναυτίλλεσθαι νενομίκασιν, ἐπεὶ βράχος ἐνταῦθα οὐδαμῆ ἐστιν· αὕτη πρὸς ἐνίων ἡ θάλασσα Ἐρυθρὰ κέκληται. Τὰ γὰρ ταύτης ἐκτὸς ἐκπλέοντι ἄχρι ἐς τὴν ἠϊόνα καὶ Αἰλὰν πόλιν Ἀραβικὸς ὠνόμασται κόλπος. Χώρα γὰρ ἡ ἐνθένδε ἄχρι τῶν Γάζης πόλεως ὁρίων Ἀραβία τὸ παλαιὸν ὠνομάζετο, ἐπεὶ καὶ τὰ βασίλεια ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐν Πέτραις τῇ πόλει ὁ τῶν Ἀράβων βασιλεὺς εἶχεν.

[6] Ὁ μὲν οὖν τῶν Ὁμηριτῶν ὅρμος, ἐξ οὗ ἀπαίροντες εἰώθασιν ἐς Αἰθίοπας πλεῖν, Βουλικὰς ὀνομάζεται. Διαπλεύσαντες δὲ ἀεὶ τὸ πέλαγος τοῦτο καταίρουσιν ἐς τῶν Ἀδουλιτῶν τὸν λιμένα. Ἄδουλις δὲ ἡ πόλις τοῦ μὲν λιμένος μέτρῳ εἴκοσι σταδίων διέχει· τοσούτῳ γὰρ διείργεται τὸ μὴ ἐπιθαλάσσιος εἶναι, πόλεως δὲ Αὐξώμιδος ὁδῷ ἡμερῶν δώδεκα.

[7] Πλοῖα μέντοι ὅσα ἔν τε Ἰνδοῖς καὶ ἐν ταύτῃ τῇ θαλάσσῃ ἐστὶν, οὐ τρόπῳ τῷ αὐτῷ ᾧπερ αἱ ἄλλαι νῆες πεποίηνται. Οὐδὲ γὰρ πίσσῃ οὐδὲ ἄλλῳ ὁτῳοῦν χρίονται, οὐ μὴν οὐδὲ σιδήρῳ διαμπερὲς ἰόντι ἐς ἀλλήλας αἱ σανίδες ξυμπεπήγασιν, ἀλλὰ βρόχοις τισὶ ξυνδέδενται. Αἴτιον δὲ οὐχ ὅπερ οἱ πολλοὶ οἴονται, πέτραι τινὲς ἐνταῦθα οὖσαι καὶ τὸν σίδηρον ἐφ´ ἑαυτὰς ἕλκουσαι (τεκμήριον δέ· ταῖς γὰρ Ῥωμαίων ναυσὶν ἐξ Αἰλᾶ πλεούσαις ἐς θάλασσαν τήνδε, καίπερ σιδήρῳ πολλῷ ἡρμοσμέναις, οὔποτε τοιοῦτον ξυνηνέχθη παθεῖν), ἀλλ´ ὅτι οὔτε σίδηρον οὔτε ἄλλο τι τῶν ἐς ταῦτα ἐπιτηδείων Ἰνδοὶ ἢ Αἰθίοπες ἔχουσιν. Οὐ μὴν οὐδὲ πρὸς Ῥωμαίων ὠνεῖσθαι τούτων τι οἷοί τέ εἰσιν, νόμῳ ἅπασι διαρρήδην ἀπειρημένον. Θάνατος γὰρ τῷ ἁλόντι ἡ ζημία ἐστί. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῇ Ἐρυθρᾷ καλουμένῃ θαλάσσῃ καὶ χώρᾳ ἣ αὐτῆς ἐφ´ ἑκάτερά ἐστι ταύτῃ πη ἔχει.

Ἐκ δὲ Αὐξώμιδος πόλεως ἐς τὰ ἐπ´ Αἰγύπτου ὅρια τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, οὗ δὴ πόλις ἡ Ἐλεφαντίνη καλουμένη οἰκεῖται, τριάκοντα ὁδὸς ἡμερῶν ἐστιν εὐζώνῳ ἀνδρί.

[8] Ἐνταῦθα ἔθνη ἄλλα τε πολλὰ ἵδρυται καὶ Βλέμυές τε καὶ Νοβάται, πολυανθρωπότατα γένη. Ἀλλὰ Βλέμυες μὲν ταύτης δὴ τῆς χώρας ἐς τὰ μέσα ᾤκηνται, Νοβάται δὲ τὰ ἀμφὶ Νεῖλον ποταμὸν ἔχουσι. Πρότερον δὲ οὐ ταῦτα ἐγεγόνει τὰ ἔσχατα τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, ἀλλ´ ἐπέκεινα ὅσον ἑπτὰ ἑτέρων ἐπίπροσθεν ὁδὸν ἡμερῶν· ἡνίκα δὲ ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ Διοκλητιανὸς ἐνταῦθα γενόμενος κατενόησεν ὅτι δὴ τῶν μὲν ἐκείνῃ χωρίων ὁ φόρος λόγου ἄξιος ὡς ἥκιστα ἦν, ἐπεὶ στενὴν μάλιστα τὴν γῆν ἐνταῦθα ξυμβαίνει εἶναι (πέτραι γὰρ τοῦ Νείλου οὐ πολλῷ ἄποθεν ὑψηλαὶ λίαν ἀνέχουσαι τῆς χώρας τὰ λοιπὰ ἔχουσι), στρατιωτῶν δὲ πάμπολύ τι πλῆθος ἐνταῦθα ἐκ παλαιοῦ ἵδρυτο, ὧνπερ ταῖς δαπάναις ὑπερφυῶς ἄχθεσθαι συνέβαινε τὸ δημόσιον, ἅμα δὲ καὶ Νοβάται ἀμφὶ πόλιν Ὄασιν ᾠκημένοι τὰ πρότερα ἦγόν τε καὶ ἔφερον ἅπαντα ἐς ἀεὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία, τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους ἀνέπεισεν ἀναστῆναι μὲν ἐξ ἠθῶν τῶν σφετέρων, ἀμφὶ ποταμὸν δὲ Νεῖλον ἱδρύσασθαι, δωρήσασθαι αὐτοὺς ὁμολογήσας πόλεσί τε μεγάλαις καὶ χώρᾳ πολλῇ τε καὶ διαφερόντως ἀμείνονι ἧσπερ τὰ πρότερα ᾤκηντο. Οὕτω γὰρ ᾤετο αὐτούς τε οὐκέτι τά γε ἀμφὶ τὴν Ὄασιν ἐνοχλήσειν χωρία καὶ γῆς τῆς σφίσι διδομένης μεταποιουμένους, ἅτε οἰκείας οὔσης, ἀποκρούσεσθαι Βλέμυάς τε, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ βαρβάρους τοὺς ἄλλους. Ἐπεί τε τοὺς Νοβάτας ταῦτα ἤρεσκε, τήν τε μετανάστασιν αὐτίκα δὴ μάλα πεποίηντο, ᾗπερ ὁ Διοκλητιανὸς σφίσιν ἐπέστελλε, καὶ Ῥωμαίων τάς τε πόλεις καὶ χώραν ξύμπασαν ἐφ´ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ ἐξ Ἐλεφαντίνης πόλεως ἔσχον. Τότε δὴ ὁ βασιλεὺς οὗτος αὐτοῖς τε καὶ Βλέμυσιν ἔταξε δίδοσθαι ἀνὰ πᾶν ἔτος ῥητόν τι χρυσίον ἐφ´ ᾧ μηκέτι γῆν τὴν Ῥωμαίων ληίσωνται. Ὅπερ καὶ ἐς ἐμὲ κομιζόμενοι οὐδέν τι ἧσσον καταθέουσι τὰ ἐκείνῃ χωρία. Οὕτως ἄρα βαρβάρους ἅπαντας οὐδεμία μηχανὴ διασώσασθαι τὴν ἐς Ῥωμαίους πίστιν ὅτι μὴ δέει τῶν ἀμυνομένων στρατιωτῶν.

[9] Καίτοι καὶ νῆσόν τινα ἐν ποταμῷ Νείλῳ ἄγχιστά πη τῆς Ἐλεφαντίνης πόλεως εὑρὼν ὁ βασιλεὺς οὗτος φρούριόν τε ταύτῃ δειμάμενος ὀχυρώτατον, κοινούς τινας ἐνταῦθα νεώς τε καὶ βωμοὺς Ῥωμαίοις τε καὶ τούτοις δὴ κατεστήσατο τοῖς βαρβάροις, καὶ ἱερεῖς ἑκάστων ἐν τῷ φρουρίῳ τούτῳ ἱδρύσατο, ἐν τῷ βεβαίῳ τὴν φιλίαν αὐτοῖς ἔσεσθαι τῷ μετέχειν τῶν ἱερῶν σφίσιν οἰόμενος. Διὸ δὴ καὶ Φίλας ἐπωνόμασε τὸ χωρίον.

[10] Ἄμφω δὲ ταῦτα τὰ ἔθνη, οἵ τε Βλέμυες καὶ οἱ Νοβάται, τούς τε ἄλλους θεοὺς, οὕσπερ Ἕλληνες νομίζουσι πάντας, καὶ τήν τε Ἶσιν τόν τε Ὄσιριν σέβουσι, καὶ οὐχ ἥκιστά γε τὸν Πρίαπον. Οἱ μέντοι Βλέμυες καὶ ἀνθρώπους τῷ ἡλίῳ θύειν εἰώθασι.

[11] Ταῦτα δὲ τὰ ἐν Φίλαις ἱερὰ οὗτοι δὴ οἱ βάρβαροι καὶ ἐς ἐμὲ εἶχον, ἀλλὰ βασιλεὺς αὐτὰ Ἰουστινιανὸς καθελεῖν ἔγνω. Ναρσῆς γοῦν, Περσαρμένιος γένος, οὗ πρόσθεν ἅτε ηὐτομοληκότος ἐς Ῥωμαίους ἐμνήσθην, τῶν ἐκείνῃ στρατιωτῶν ἄρχων τά τε ἱερὰ καθεῖλε, βασιλέως οἱ ἐπαγγείλαντος, καὶ τοὺς μὲν ἱερεῖς ἐν φυλακῇ ἔσχε, τὰ δὲ ἀγάλματα ἐς Βυζάντιον ἔπεμψεν. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἐπάνειμι.

CHAPITRE XIX.

1. Justinien désire faire ligue avec les Éthiopiens et les Omérites contre les Perses. 2. Description de la mer rouge. 3. Pays planté de palmiers donné par Abocarabe à Justinien. 4. Sarrasins surnommés Maadéens, et Sarrasin surnommés anthropophages. 5. Éthiopiens surnommés Amanites, 6. Deux ports. 7. Fabrique particulière des navires de la mer d'Éthiopie, et des Indes. 8. Blémyens, et Nobales. 9. Dioclétien bâtit un temple poche de la ville d'Éléphantine, dans un lieu qu'il nomma Phias. 10. Sacrifices impies de ces Barbares, 11. Justinien le démolit.

1. CE fut en ce temps-là, que Justinien se résolut de faire ligue avec les Éthiopiens & les Omérites contre les Perses. Il est à propos que je décrive en cet endroit le pays que ces peuples habitent, et que j'explique les avantages que l'Empereur espérait tirer de leur alliance.

2. La Palestine est bornée du côté de l'Orient par la mer rouge, qui s'étend depuis les Indes jusqu'aux frontières de l'Empire Romain. Sur un de les bords est bâtie une ville nommé Aila à l'endroit où la mer s'étrécissant fait un détroit dans lequel ceux qui naviguent ont à leur droite les montagnes de l'Égypte du côte du midi, et à leur gauche une vaste solitude du côté du septentrion. On ne perd point la terre de vue sur cette mer, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'île locale distante de mille stades de la ville d'Aila. Cette île est habitée par des Hébreux qui avaient conservé leur liberté par le passé, et qui n'ont été assujettis, que depuis le règne de Justinien. Mais quand on est plus avant, on ne voit plus de terre à la main droite : bien que l'on prenne terre à la gauche toutes les nuits, à cause que les bancs de sable y rendent la navigation trop dangereuse dans l'obscurité. Il y a plusieurs ports qui n'ont point été faits par la main des hommes, mais par celles de la nature, et il est aisé d'y entrer toutes les fois que l'on le désire.

3. Lorsque l'on a passé les frontières de la Palestine, l'on trouve la nation des Sarrasins, qui habitent depuis longtemps un pays planté de palmiers, et où il ne croît point d'autres arbres. Abocarabe, qui en était le maître, en a fait don à Justinien, de qui en récompense il a reçu le gouvernement des Sarrasins de la Palestine: où il s'est rendu si formidable, qu'il a toujours arrêté les courses des troupes étrangères. Aujourd'hui l'Empereur n'est maître que de nom de ce pays qui est planté de palmiers, et il n'en jouit pas en effet : tout le milieu qui contient environ dix journées de chemin étant entièrement inhabité à cause de la sécheresse, et il n'a rien de considérable que ce vain titre de donation, faite par Abocarabe, et acceptée par Justinien. Voilà ce que j'avais à dire de cet endroit-là.

4. Immédiatement après habitent les Sarrasins appelés Maadèens sujets des Omérites, qui demeurent tout proche le long du rivage. Ensuite de ceux-ci l'on dit qu'il y a encore diverses nations jusqu'aux Sarrasins surnommés Anthropophages. Après ceux-ci sont les Indiens ; mais que chacun discoure de tous ces peuples comme il le trouvera à propos.

5. Les Éthiopiens habitent vis-à-vis des Omérites de l'autre côté de la mer. On les appelle Auxonites, du nom de la principale de leurs villes. Le trajet qui les sépare peut être traversé, quand le vent est bon, en cinq jours &et cinq nuits ; car comme il n y a point d'écueils en cet endroit, on y peut aller la nuit. Quelques-uns appellent cette mer, la mer rouge. Tout ce qui est compris depuis cet endroit-là jusqu'au bord et jusqu'à la Tille d'Aila, est appelé le golfe Arabique, a cause qu'autrefois on avait donné le nom d'Arabie à tout le pays qui s'étend jusqu'au territoire de la ville de Gaza, lequel relevait alors du Roi d'Arabie.

6. Le port des Omérites d'où l'on fait voile pour l'Ethiope est appelé Bolicas, et celui où l'on prend terre en Éthiopie, est appelé le port des Adulites, et il est à vingt stades de la ville d'Adulis, qui est à douze journées de celle des Auxonites.

7. Les Navires de cette mer, et de la mer des Indes sont d'une fabrique tout-à-fait différente de celle des autres. Ils ne sont point enduits de poix, ni d'aucune autre semblable matière. Les planches, au lieu d'être clouées, ne font attachées qu'avec des noeuds. La raison n'en est pas, comme plusieurs croient, qu'il y ait des pierres d'aimant qui attirent le fer : car les vaisseaux des Romains, où il y a beaucoup de fer, voguent comme les autres sur cette mer. Mais c'est que les Indiens, et les Éthiopiens n'ont point de fer, et que par les lois romaines il est défendu sous peine de la vie de leur en porter. Voilà ce que j'avais à dire de la mer rouge, et des rivages voisins.

Depuis la ville des Auxonites jusqu'aux frontières de l'Empire romain dans l'Égypte, il y a pour trente jours de chemin à un homme de pied.

8. Ce pays-là est habité par divers peuples, par les Blémyens et par les Nobates, qui font des nations fort nombreuses. Les Blémyens demeurent dans le milieu du pays, et les Nobates sur le bord du Nil. Les bornes de l'Empire n'étaient pas autrefois où elles sont maintenant. Elles croient plus éloignées de l'espace de sept journées de chemin. L'Empereur Dioclétien étant sur les lieux, et considérant que l'épargne en tirait peu de revenu, à cause que les rochers qui bordent le Nil, s'étendent bien avant dans la campagne, et ne laissent presque point de terres à cultiver, qu'il fallait faire de grandes dépensés pour y entretenir des garnirons ; et que de plus les Nobates qui habitent aux environs de la ville d'Oasis, avaient accoutumé d'enlever tout ce qu'ils y trouvaient : Pour toutes ces raisons, dis-je, il persuada à ces Barbares de quitter leurs pays et d'en aller habiter un meilleur, qu'il leur promettait proche du Nil. Il espérait exempter par ce moyen de pillage les terres voisines de la ville d'Oadis, et de faire en sorte que ces peuples étant les propriétaires du pays le défendissent contre les incurvons des Blémyens. Les Nobates acceptèrent volontiers ces conditions, et se mirent en possession des terres qui sont sur les deux bords du Nil dans le voisinage de la ville d'Eléphantine. Le même Empereur accorda aussi une pension à ces deux peuples, à la charge de ne plus exercer de brigandages contre les Romains. Mais quoi qu'ils reçoivent encore maintenant la pension, ils ne s'abstiennent pas de piller. C'est le naturel de tous les Barbares de ne pouvoir être retenus dans l'obéissance, si ce n'est tpar la crainte d'une garnison qui soit à leurs portes.

9. Dioclétien bâtit aussi un château dans une certaine île du Nil proche de la ville d'Éléphantine. Il y éleva un temple, et y dressa des autels pour être communs aux Romains, et aux Barbares, et pour être desservis par des prêtres tirés des deux nations; afin que la participation des mêmes prières, et des mêmes sacrifices, les unit par le lien d'une amitié sainte et inviolable. Ce fut pour cette raison qu'il imposa à ce lieu-là le nom de Philas, qui signifie amitié.

10. Ces deux peuples adorent les dieux des païens, et entre autre Isiris et Osiris et Priape. Les Blémyens sacrifient des hommes au Soleil.

11. Les Barbares ont possédé ce temple de Philas jusqu'à notre temps, que Justinien a trouvé à propos de l'abattre. Ce fut Narsez Persarménien, lequel j'ai dit ci-devant avoir embrassé le parti des Romains, qui lorsqu'il commandait en ce pays-là, le fit démolir par l'ordre de l'Empereur, qui mit les prêtres en prison, et qui envoya les idoles à Constantinople. Mais je vais reprendre la narration que j'avais commenée.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Κ'.

[1] Ὑπὸ τοὺς χρόνους τοῦ πολέμου τοῦδε Ἑλλησθεαῖος ὁ τῶν Αἰθιόπων βασιλεὺς, Χριστιανός τε ὢν καὶ δόξης τῆσδε ὡς μάλιστα ἐπιμελούμενος, ἐπειδὴ Ὁμηριτῶν τῶν ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ ἔγνω πολλοὺς μὲν Ἰουδαίους ὄντας, πολλοὺς δὲ δόξαν τὴν παλαιὰν σέβοντας, ἣν δὴ καλοῦσιν Ἑλληνικὴν οἱ νῦν ἄνθρωποι, ἐπιβουλῇ μέτρον οὐκ ἐχούσῃ ἐς τοὺς ἐκείνῃ Χριστιανοὺς χρῆσθαι, στόλον τε νηῶν καὶ στράτευμα ἀγείρας ἐπ´ αὐτοὺς ἦλθε, καὶ μάχῃ νικήσας τόν τε βασιλέα καὶ τῶν Ὁμηριτῶν πολλοὺς ἔκτεινεν, ἄλλον τε αὐτόθι Χριστιανὸν βασιλέα καταστησάμενος, Ὁμηρίτην μὲν γένος, ὄνομα δὲ Ἐσιμιφαῖον, φόρον τε αὐτῷ τάξας Αἰθίοψι φέρειν ἀνὰ πᾶν ἔτος, ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρησε. Τούτου τοῦ Αἰθιόπων στρατοῦ δοῦλοί τε πολλοὶ καὶ ὅσοι ἐπιτηδείως ἐς τὸ κακουργεῖν εἶχον τῷ μὲν βασιλεῖ ἕπεσθαι οὐδαμῆ ἤθελον, αὐτοῦ δὲ ἀπολειπόμενοι ἔμενον ἐπιθυμίᾳ τῆς Ὁμηριτῶν χώρας· ἀγαθὴ γὰρ ὑπερφυῶς ἐστιν.

[2] Οὗτος ὁ λεὼς χρόνῳ οὐ πολλῷ ὕστερον ξὺν ἑτέροις τισὶν Ἐσιμιφαίῳ τῷ βασιλεῖ ἐπαναστάντες αὐτὸν μὲν ἔν τινι τῶν ἐκείνῃ φρουρίων καθεῖρξαν, ἕτερον δὲ Ὁμηρίταις βασιλέα κατεστήσαντο, Ἄβραμον ὄνομα. Ὁ δὲ Ἄβραμος οὗτος Χριστιανὸς μὲν ἦν, δοῦλος δὲ Ῥωμαίου ἀνδρὸς, ἐν πόλει Αἰθιόπων Ἀδούλιδι ἐπὶ τῇ κατὰ θάλασσαν ἐργασίᾳ διατριβὴν ἔχοντος.

[3] Ἃ δὴ Ἑλλησθεαῖος μαθὼν τίσασθαί τε Ἄβραμον ὁμοῦ τοῖς ξὺν αὐτῷ ἐπαναστᾶσι τῆς ἐς τὸν Ἐσιμιφαῖον ἀδικίας ἐν σπουδῇ ἔχων, στράτευμά τε τρισχιλίων ἀνδρῶν καὶ ἄρχοντα τῶν τινα ξυγγενῶν τῶν αὑτοῦ ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Οὗτος ὁ στρατὸς οὐκέτι ἐθέλοντες ἐπ´ οἴκου ἐπανιέναι, ἀλλ´ αὐτοῦ ἐν χώρᾳ ἀγαθῇ μένειν, κρύφα τοῦ ἄρχοντος τῷ Ἀβράμῳ ἐς λόγους ἦλθον, ἔς τε ξυμβολὴν καταστάντες τοῖς ἐναντίοις, ἐπειδὴ ἐν τῷ ἔργῳ ἐγένοντο, κτείναντες τὸν ἄρχοντα τῷ τε τῶν πολεμίων στρατῷ ἀνεμίγνυντο καὶ αὐτοῦ ἔμενον. Θυμῷ δὲ πολλῷ Ἑλλησθεαῖος ἐχόμενος καὶ ἄλλο στράτευμα ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, οἳ δὴ τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἄβραμον ἐς χεῖρας ἐλθόντες παρὰ πολύ τε ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἐπ´ οἴκου εὐθὺς ἀνεχώρησαν. Δείσας τε τὸ λοιπὸν ὁ τῶν Αἰθιόπων βασιλεὺς ἐπὶ τὸν Ἄβραμον οὐκέτι ἐστράτευσεν.

Ἑλλησθεαίου δὲ τελευτήσαντος φόρους Ἄβραμος ὡμολόγησε φέρειν τῷ μετ´ αὐτὸν τὴν Αἰθιόπων βασιλείαν παραλαβόντι, οὕτω τε τὴν ἀρχὴν ἐκρατύνατο. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ ἐγένετο.

[4] Τότε δὲ Ἰουστινιανὸς [ὁ] βασιλεὺς ἐν μὲν Αἰθίοψι βασιλεύοντος Ἑλλησθεαίου, Ἐσιμιφαίου δὲ ἐν Ὁμηρίταις, πρεσβευτὴν Ἰουλιανὸν ἔπεμψεν, ἀξιῶν ἄμφω Ῥωμαίοις διὰ τὸ τῆς δόξης ὁμόγνωμον Πέρσαις πολεμοῦσι ξυνάρασθαι, ὅπως Αἰθίοπες μὲν ὠνούμενοί τε τὴν μέταξαν ἐξ Ἰνδῶν ἀποδιδόμενοί τε αὐτὴν ἐς Ῥωμαίους, αὐτοὶ μὲν κύριοι γένωνται χρημάτων μεγάλων, Ῥωμαίους δὲ τοῦτο ποιήσωσι κερδαίνειν μόνον, ὅτι δὴ οὐκέτι ἀναγκασθήσονται τὰ σφέτερα αὐτῶν χρήματα ἐς τοὺς πολεμίους μετενεγκεῖν (αὕτη δέ ἐστιν ἡ μέταξα, ἐξ ἧς εἰώθασι τὴν ἐσθῆτα ἐργάζεσθαι, ἣν πάλαι μὲν Ἕλληνες Μηδικὴν ἐκάλουν, τανῦν δὲ σηρικὴν ὀνομάζουσιν), Ὁμηρῖται δὲ ὅπως Καϊσὸν τὸν φυγάδα φύλαρχον Μαδδηνοῖς καταστήσωνται καὶ στρατῷ μεγάλῳ αὐτῶν τε Ὁμηριτῶν καὶ Σαρακηνῶν τῶν Μαδδηνῶν ἐσβάλωσιν ἐς τὴν Περσῶν γῆν. (Ὁ δὲ Καϊσὸς οὗτος γένους μὲν ἦν τοῦ φυλαρχικοῦ καὶ διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια, τῶν δέ τινα Ἐσιμιφαίου ξυγγενῶν κτείνας ἐς γῆν ἔφευγεν, ἣ δὴ ἔρημος ἀνθρώπων παντάπασίν ἐστιν.)

[5] Ἑκάτερος μὲν οὖν τὴν αἴτησιν ὑποσχόμενος ἐπιτελῆ ποιήσειν τὸν πρεσβευτὴν ἀπεπέμψατο, ἔδρασε δὲ αὐτοῖν τὰ ὡμολογημένα οὐδέτερος. Τοῖς τε γὰρ Αἰθίοψι τὴν μέταξαν ὠνεῖσθαι πρὸς τῶν Ἰνδῶν ἀδύνατα ἦν, ἐπεὶ ἀεὶ οἱ Περσῶν ἔμποροι πρὸς αὐτοῖς τοῖς ὅρμοις γινόμενοι, οὗ δὴ τὰ πρῶτα αἱ τῶν Ἰνδῶν νῆες καταίρουσιν, ἅτε χώραν προσοικοῦντες τὴν ὅμορον, ἅπαντα ὠνεῖσθαι τὰ φορτία εἰώθασι, καὶ τοῖς Ὁμηρίταις χαλεπὸν ἔδοξεν εἶναι χώραν ἀμειψαμένοις ἔρημόν τε καὶ χρόνου πολλοῦ ὁδὸν κατατείνουσαν ἐπ´ ἀνθρώπους πολλῷ μαχιμωτέρους ἰέναι. Ἀλλὰ καὶ Ἄβραμος ὕστερον, ὅτε δὴ τὴν ἀρχὴν ὡς ἀσφαλέστατα ἐκρατύνατο, πολλάκις μὲν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ὡμολόγησεν ἐς γῆν τὴν Περσίδα ἐσβάλλειν, ἅπαξ δὲ μόνον τῆς πορείας ἀρξάμενος ὀπίσω εὐθὺς ἀπεχώρησε. Τὰ μὲν οὖν Αἰθιόπων τε καὶ Ὁμηριτῶν ταύτῃ Ῥωμαίοις ἐχώρησεν.

CHAPITRE XX.

1. Ellistée roi d'Éthiopie fait au guerre aux Omérites, tue leur Roi, et en établit un autre en sa place, nommé Esimiphée qui était Chrétien, 2. Les peuples se soulèvent contre Esimiphée, le mettent en prison et élisent Abraham, auparavant esclave d'un citoyen de la ville d'Adulir. 3. Ellistée prend les armes contre Abraham, mais inutilement. 4, Justinien envoie Julien en ambassade vers les Éthiopiens et les Omérites. 5. Mauvais succès de l'ambassade.

1. PENDANT cette guerre Ellistée roi des Éthiopiens, qui avait mis grand zèle pour la religion
chrétienne, dont il faisait profession, ayant appris que les Omérites habitants du continent qui est vis-à-vis de de son royaume, et qui étaient presque tous, ou Juifs, ou païens, c'est à dire, dans les erreurs,et les superstitions des Grecs, accablaient d'impôts les chrétiens qui vivaient parmi eux, équipa une flotte, y mena une armée, leur livra bataille, les défit, tua leur Roi, et en établit un autre en sa place, nommé Esimiphée, qui était Omérite de nation, et Chrétien de religion, à condition qu'il lui paierait un certain tribut par an. Il s'en retourna ensuite dans son royaume, où il ne fut pas suivi par les goujats, et par tout ce qu'il avait de gens accoutumés au brigandage, parce qu'ils aimèrent mieux demeurer dans le pays des Omérites, qui est excellent.

2. Les peuples se soulevèrent peu de temps après contre Esimiphée, l'enfermèrent dans une étroite prison, et créèrent en sa place un autre roi nommé Abraham, qui faisait aussi profession de la religion chrétienne. Celui-ci était esclave d'un Romain, qui s'était établi à Adulis ville d'Éthiopie, où il trafiquait par mer.

3.. Aussitôt qu'Ellistée eut appris cette nouvelle il leva une armée de trois mille hommes, qu'il envoya sous la conduite d'un de ses parents pour châtier l'injustice que ces rebelles avaient faite à Esimiphée. Mais les soldats charmés par la fertilité de la terre des Omérites, perdirent l'envie de retourner en leur pays, et ayant conféré secrètement avec Abraham, tuèrent leur commandant pendant le combat, et prirent parti dans les troupes des ennemis. Ellistée irrité d'une telle perfidie dépêcha contre eux une nouvelle armée, qui étant venue aux mains fut défaite, et obligée de se retirer. Le roi des Éthiopiens n'osa plus depuis faire la guerre à Abraham, qui après sa mort s'assura la possession paisible de du royaume par un traité qu'il fit avec son successeur, auquel il s'obligea de payer un tribut. Mais ce traité ne fut passé que longtemps après.

4. Pendant qu'Ellistée possédait le royaume des Éthiopiens, et Esimiphée celui des Omérites, Justinien leur envoya un ambassadeur nommé Julien pour les prier de résister contre les Perses, en considération de la religion chrétienne, dont ils faisaient profession. Il proposa aussi aux Éthiopiens d'acheter la soie des Indiens, et de la vendre aux Romains, les assurant qu'ils acquérraient de grandes richesses dans ce commerce, duquel les Romains ne tireraient point d'autre avantage, que de n'être plus obligés de donner de l'argent à leurs ennemis. Il exhorta encore les Omérites à accorder à Caisus qui était fugitif, la charge de phylarque des Maadéens, et à faire irruption dans la Perse avec une armée qui fut composée tant de Maadéens que de soldats de leur nation. Caisus était né de parents qui avaient autrefois possédé la charge de phylarque, mais parce qu'il avait tué un des proches d'Esimiphée, il avait été obligé de chercher sa sûreté dans la solitude.

5. Ces deux princes agréèrent les propositions de Justinien, et promirent de faire ce qu'il désirait, mais ni l'un ni l'autre ne lui tint parole. Il était impossible que les Éthiopiens achetassent la soie des Indiens, parce que les marchands de la Perse se trouvaient dans tous les ports, et enlevaient les marchandises. Pour ce qui est des Omérites, il leur semblait que c'était une entreprise fort périlleuse de traverser un pays d'une vaste étendue, et destitué d'habitants, pour aller combattre une nation fort belliqueuse. Abraham promit souvent à Justinien de faire irruption dans la Perse, mais il ne se mit qu'une seule fois en chemin, et s'en retourna fort promptement. Voilà le succès qu'eurent ces ambassdes faites vers les Éthiopiens et les Omérites.

 

ίων ὠνεῖσθαι τούτων