Procope

PROCOPE

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΣ.

 

LIVRE PREMIER.  chapitres I à X

chapitres XI à XX.

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES PERSES

Ecrite par Procope de Césarée.

 

LIVRE PREMIER

 

 

 

 

 [1] Προκόπιος Καισαρεὺς τοὺς πολέμους ξυνέγραψεν, οὓς Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς πρὸς βαρβάρους διήνεγκε τούς τε ἑῴους καὶ ἑσπερίους, ὥς πη αὐτῶν ἑκάστῳ ξυνηνέχθη γενέσθαι, ὡς μὴ ἔργα ὑπερμεγέθη ὁ μέγας αἰὼν λόγου ἔρημα χειρωσάμενος τῇ τε λήθῃ αὐτὰ καταπρόηται καὶ παντάπασιν ἐξίτηλα θῆται, ὧνπερ τὴν μνήμην αὐτὸς ᾤετο μέγα τι ἔσεσθαι καὶ ξυνοῖσον ἐς τὰ μάλιστα τοῖς τε νῦν οὖσι καὶ τοῖς ἐς τὸ ἔπειτα γενησομένοις, εἴ ποτε καὶ αὖθις ὁ χρόνος ἐς ὁμοίαν τινὰ τοὺς ἀνθρώπους ἀνάγκην διάθοιτο. Τοῖς τε γὰρ πολεμησείουσι καὶ ἄλλως ἀγωνιουμένοις ὄνησίν τινα ἐκπορίζεσθαι οἵα τέ ἐστιν ἡ τῆς ἐμφεροῦς ἱστορίας ἐπίδειξις, ἀποκαλύπτουσα μὲν ὅποι ποτὲ τοῖς προγεγενημένοις τὰ τῆς ὁμοίας ἀγωνίας ἐχώρησεν, αἰνισσομένη δὲ ὁποίαν τινὰ τελευτὴν τοῖς γε ὡς ἄριστα βουλευομένοις τὰ παρόντα, ὡς τὸ εἰκὸς, ἕξει. Καί οἱ αὐτῷ ξυνηπίστατο πάντων μάλιστα δυνατὸς ὢν τάδε ξυγγράψαι κατ´ ἄλλο μὲν οὐδὲν, ὅτι δὲ αὐτῷ ξυμβούλῳ ᾑρημένῳ Βελισαρίῳ τῷ στρατηγῷ σχεδόν τι ἅπασι παραγενέσθαι τοῖς πεπραγμένοις ξυνέπεσε. Πρέπειν τε ἡγεῖτο ῥητορικῇ μὲν δεινότητα, ποιητικῇ δὲ μυθοποιΐαν, ξυγγραφῇ δὲ ἀλήθειαν. Ταῦτά τοι οὐδέ του τῶν οἱ ἐς ἄγαν ἐπιτηδείων τὰ μοχθηρὰ ἀπεκρύψατο, ἀλλὰ τὰ πᾶσι ξυνενεχθέντα ἕκαστα ἀκριβολογούμενος ξυνεγράψατο, εἴτε εὖ εἴτε πη ἄλλῃ αὐτοῖς εἰργάσθαι ξυνέβη.

[2] Κρεῖσσον δὲ οὐδὲν ἢ ἰσχυρότερον τῶν ἐν τοῖσδε τοῖς πολέμοις τετυχηκότων τῷ γε ὡς ἀληθῶς τεκμηριοῦσθαι βουλομένῳ φανήσεται. Πέπρακται γὰρ ἐν τούτοις μάλιστα πάντων ὧν ἀκοῇ ἴσμεν θαυμαστὰ οἷα, ἢν μή τις τῶν τάδε ἀναλεγομένων τῷ παλαιῷ χρόνῳ τὰ πρεσβεῖα διδοίη καὶ τὰ καθ´ αὑτὸν οὐκ ἀξιοίη θαυμαστὰ οἴεσθαι. Ὥσπερ οὖν ἀμέλει τοὺς μὲν νῦν στρατευομένους ἔνιοι καλοῦσι τοξότας, ἀγχεμάχους δὲ καὶ ἀσπιδιώτας καὶ τοιαῦτα ἄττα ὀνόματα τοῖς παλαιοτάτοις ἐθέλουσι νέμειν, ταύτην τε τὴν ἀρετὴν ἐς τοῦτον ἐληλυθέναι τὸν χρόνον ἥκιστα οἴονται, ἀταλαίπωρόν γε καὶ τῆς πείρας ἀπωτάτω τὴν περὶ αὐτῶν ποιούμενοι δόξαν. Οὐ γάρ τις πώποτε αὐτοῖς ἔννοια γέγονεν ὅτι δὴ τοῖς μὲν παρ´ Ὁμήρῳ τοξεύουσιν, οἷσπερ καὶ ὑβρίζεσθαι ἀπὸ τῆς τέχνης ὀνομαζομένοις ξυνέβαινεν, οὐχ ἵππος ὑπῆν, οὐ δόρυ, οὐκ ἀσπὶς ἤμυνεν, οὐκ ἄλλο οὐδὲν τοῦ σώματος φυλακτήριον ἦν, ἀλλὰ πεζοὶ μὲν ἐς μάχην ᾔεσαν, ἀποκεκρύφθαι δὲ αὐτοῖς ἦν ἀναγκαῖον, ἑταίρου του ἐκλεγομένοις ἀσπίδα ἢ στήλῃ ἐπὶ τύμβῳ τινὶ κεκλιμένοις, ἔνθα οὔτε τρεπόμενοι διασώζεσθαι οὔτε φεύγουσι τοῖς πολεμίοις ἐπιτίθεσθαι οἷοί τε ἦσαν, οὐ μὴν οὐδὲ ἀπὸ τοῦ ἐμφανοῦς διαμάχεσθαι, ἀλλά τι κλέπτειν ἐδόκουν ἀεὶ τῶν ἐν τῇ ξυμβολῇ γινομένων. Ἄνευ δὲ τούτων οὕτως ἀταλαιπώρως ἐχρῶντο τῇ τέχνῃ, ὥστε πελάσαντες τῷ σφετέρῳ μαζῷ τὴν νευρὰν εἶτα τὸ βέλος ἀφίεσαν κωφόν τε καὶ οὐτιδανὸν εἰκότως τοῖς δεχομένοις ἐσόμενον. Τοιαύτη μέν τις οὖσα ἡ τοξεία φαίνεται πρότερον. Οἱ δέ γε τανῦν τοξόται ἴασι μὲν ἐς μάχην τεθωρακισμένοι τε καὶ κνημῖδας ἐναρμοσάμενοι μέχρι ἐς γόνυ. Ἤρτηται δὲ αὐτοῖς ἀπὸ μὲν τῆς δεξιᾶς πλευρᾶς τὰ βέλη, ἀπὸ δὲ τῆς ἑτέρας τὸ ξίφος. Εἰσὶ δὲ οἷς καὶ δόρυ προσαποκρέμαται καὶ βραχεῖά τις ἐπὶ τῶν ὤμων ἀσπὶς ὀχάνου χωρὶς, οἵα τά τε ἀμφὶ τὸ πρόσωπον καὶ 〈τὸν〉 αὐχένα ἐπικαλύπτειν. Ἱππεύονται δὲ ὡς ἄριστα καὶ θέοντος αὐτοῖς ὡς τάχιστα τοῦ ἵππου τὰ τόξα τε οὐ χαλεπῶς ἐντείνειν οἷοί τέ εἰσιν ἐφ´ ἑκάτερα καὶ διώκοντάς τε βάλλειν τοὺς πολεμίους καὶ φεύγοντας. Ἕλκεται δὲ αὐτοῖς κατὰ τὸ μέτωπον ἡ νευρὰ παρ´ αὐτὸ μάλιστα τῶν ὤτων τὸ δεξιὸν, τοσαύτης ἀλκῆς ἐμπιπλᾶσα τὸ βέλος, ὥστε τὸν ἀεὶ παραπίπτοντα κτείνειν, οὔτε ἀσπίδος ἴσως οὔτε θώρακος ἀποκρούεσθαί τι δυναμένου τῆς ῥύμης. Εἰσὶ δὲ οἳ τούτων ἥκιστα ἐνθυμούμενοι σέβονται μὲν καὶ τεθήπασι τὸν παλαιὸν χρόνον, οὐδὲν δὲ ταῖς ἐπιτεχνήσεσι διδόασι πλέον. Ἀλλὰ τούτων οὐδὲν κωλύσει μὴ οὐχὶ μέγιστά τε καὶ ἀξιολογώτατα ἐν τοῖσδε τοῖς πολέμοις ξυμβῆναι. Λελέξεται δὲ πρῶτον ἀρξαμένοις μικρὸν ἄνωθεν ὅσα Ῥωμαίοις ξυνηνέχθη καὶ Μήδοις πολεμοῦσι παθεῖν τε καὶ δρᾶσαι.

CHAPITRE PREMIER.

I. L'auteur propose son dessein, l'utilité de son ouvrage, et la fidélité avec laquelle il y a travaillé. Il compare la manière de faire la guerre de son temps avec celle des Anciens.

1. PROCOPE de Césarée a écrit les Guerres que l'Empereur Justinien a faites contre les Barbares, tant en Orient qu'en Occident, de peur que le temps n'ensevelît dans l'oubli, et ne ruinât dans la mémoire des hommes ces exploits signalés, dont il est persuadé que le souvenir sera très utile au siècle prêtent, et aux siècles à venir, toutes les fois que la suite des années ramènera sur le théâtre du monde de pareilles aventures. Les exemples tirés de l'Histoire peuvent, sans doute, servir beaucoup à ceux qui ont envie d'entreprendre des guerres, et de donner des batailles, puisqu'ils leur marquent les succès qu'ils en peuvent attendre, en leur mettant devant les yeux ceux qu'ont eu de semblables entreprises. Il a cru aussi être plus capable que nul autre de ce travail, par la seule raison qu'ayant été du conseil de Bélisaire, il a vu comment les choses se sont passées. De plus, il sait que comme les figures conviennent aux discours d'éloquence, et la fable à la poésie ; de même la vérité est propre à l'Histoire. C'est pourquoi il n'a rien dissimulé des fautes de ses amis, mais il a rapporté avec une entière fidélité, et dans la vérité la plus exacte, ce que chacun a fait de bien oun de mal.

2. Si l'on prend la peine de considérer ces guerres avec soin, on reconnaîtra que jamais il ne s'est vu tant de grandeur de courage, ni tant d'actions héroïques. Il est certain que toutes celles dont nous avons entendu parler, n'ont rien de si merveilleux, si ce n'est que que quelqu'un de ceux qui liront cet ouvrage affecte de donner l'avantage à l'Antiquité, et se persuade qu'il ne se peut plus rien faire en notre temps qui mérite d'être admiré. Quelques-uns appellent, par raillerie, nos soldats des arbalétriers, et réservent pour les anciens les noms de gens armés de boucliers ; et de combattants de pied ferme. Ils ne sauraient croire que cette ancienne vertu soit descendue jusqu'à nous. En quoi il est visible qu'ils font des juges peu éclairés, et peu équitables, puis qu'ils ne prennent pas garde que les archers d'Homère auxquels ce titre était donné par quelque sorte d'injure, n'avaient ni chevaux, ni javelots, ni boucliers, ni aucunes armes défensives ; qu'ils ne faisaient la guerre qu'à pied, et qu'ils étaient obligés de se couvrir du bouclier de leurs compagnons, ou de se cacher derrière quelque éminence; d'où il leur était impossible de s'enfuir, et de poursuivre les fuyards. Ils n'osaient tenir la campagne ; et leur manière de combattre ressemblait plutôt à un brigandage, qu'à une guerre. Outre ce que je viens de dire, ils tiraient si mal de l'arc, que leurs coups étaient sans force, et ne pouvaient faire que de légères blessures. Au contraire, nos gens de trait ne vont point au combat sans être couverts de cuirasses, et de cuissards. Ils portent des flèches attachées au côté droit, et l'épée au côté gauche; Quelques-uns ont une javeline sur l'épaule, et un bouclier sans anse, duquel ils se couvrent la tête. Ils font si bons hommes de cheval, qu'ils tirent de tous cotés en courant, et frappent leur ennemi, soit qu'il les poursuive, ou qu'il s'enfuie. Ils lèvent leur arc jusqu'à la hauteur du front, et bandant la corde jusqu'à ce qu'elle leur touche l'oreille droite, ils poussent leurs traits avec une telle violence qu'ils percent tout ce qu'ils rencontrent, sans qu'il y ait de boucliers, n'y de cuirasses qui y puissent résister. Cependant, ceux dont je parle, ne faisant aucune réflexion sur toutes ces choses, n'ont de l'admiration., et du respect que pour les siècles passés, et comptent pour rien ce que les modernes ont inventé de nouveau pour perfectionner les arts. Cela n'empêche pas toutefois, qu'il ne se soit fait des actions fort considérables dans ces dernières guerres. Je commencerai par celles des Romains et des Mèdes, desquelles les succès ont été fort différents. Mais auparavant je reprendrai les choies d'un peu plus haut.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

[1] Ἡνίκα τὸν βίον Ἀρκάδιος ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς ἐν Βυζαντίῳ τελευτᾶν ἤμελλεν (ἦν γάρ οἱ παῖς Θεοδόσιος οὔπω τοῦ τιτθοῦ ἀπαλλαγεὶς), διηπορεῖτο ἀμφί τε τῷ παιδὶ καὶ τῇ βασιλείᾳ, εὖ θέσθαι ἄμφω ὡς ἥκιστα ἔχων. Ἐγίνετο γάρ τις αὐτῷ ἔννοια, ὡς, ἢν μὲν κοινωνόν τινα Θεοδοσίῳ τῆς ἡγεμονίας πορίζηται, αὐτὸς ἂν τὸν παῖδα τὸν αὑτοῦ διαχρησάμενος τῷ ἔργῳ εἴη, πολέμιον αὐτῷ δύναμιν τὴν βασίλειον περιβεβλημένον ἐπαγαγὼν, ἢν δὲ μόνον αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἀρχῆς καταστήσηται, πολλοὶ μὲν τῆς βασιλείας ἐπιβατεύσουσι, τῆς τοῦ παιδὸς ἐρημίας, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀπολαύοντες, ἐπαναστάντες δὲ πόνῳ οὐδενὶ τυραννήσουσι, τὸν Θεοδόσιον διαφθείραντες, ἐπεὶ οὐδένα ἐν Βυζαντίῳ ξυγγενῆ εἶχεν, ὅστις ἂν αὐτῷ ἐπίτροπος εἴη. Ὁνώριον γάρ οἱ τὸν θεῖον ἐπαρκέσειν οὐδαμῆ ἤλπισε, πονηρῶν ἤδη τῶν Ἰταλίας πραγμάτων ὄντων. Οὐδὲν δὲ ἧσσον καὶ τὰ ἐκ Μήδων αὐτὸν ξυνετάρασσε, δεδιότα μὴ οἱ βάρβαροι οὗτοι τῆς τοῦ αὐτοκράτορος καταθέοντες ἡλικίας ἀνήκεστα ἔργα Ῥωμαίους δράσωσιν. Ἐς ταύτην Ἀρκάδιος τὴν ἀμηχανίαν ἐμπεπτωκὼς, καίπερ οὐ γεγονὼς εἰς τὰ ἄλλα ἀγχίνους, βουλεύεται βουλὴν, ἥτις οἱ τόν τε παῖδα καὶ τὴν ἀρχὴν διασώσασθαι εὐπετῶς ἴσχυσεν, εἴτε κοινολογησάμενος τῶν λογίων τισὶν, οἷοι πολλοὶ βασιλεῖ παρεδρεύειν εἰώθασιν, ἢ θείας τινὸς ἐπιπνοίας αὐτῷ γενομένης. Διαθήκης γὰρ διαθεὶς γράμματα, διάδοχον μὲν τῆς ἡγεμονίας ἀνεῖπε τὸν παῖδα, ἐπίτροπον δὲ αὐτῷ κατεστήσατο Ἰσδιγέρδην τὸν Περσῶν βασιλέα, ᾧ δὴ πολλὰ ἐν ταῖς διαθήκαις ἐπέσκηψε Θεοδοσίῳ τὴν βασιλείαν σθένει τε καὶ προνοίᾳ πάσῃ ξυνδιασώσασθαι. Ἀρκάδιος μὲν ὧδε τήν τε ἀρχὴν καὶ τὰ οἰκεῖα διοικησάμενος ἐτελεύτησεν·

[2] Ἰσδιγέρδης δὲ ὁ Περσῶν βασιλεὺς, ἐπεὶ τὸ γράμμα τοῦτο ἀπενεχθὲν εἶδεν, ὢν καὶ πρότερον ἐπὶ τρόπου μεγαλοφροσύνῃ διαβόητος ἐς τὰ μάλιστα, ἀρετὴν ἐπεδείξατο θαύματός τε πολλοῦ καὶ λόγου ἀξίαν. Τὰς γὰρ Ἀρκαδίου ἐντολὰς ἐν ἀλογίᾳ οὐδεμιᾷ ποιησάμενος εἰρήνῃ τε ἀφθόνῳ χρώμενος διαγέγονεν ἐς Ῥωμαίους τὸν πάντα χρόνον καὶ Θεοδοσίῳ τὴν ἀρχὴν διεσώσατο. Αὐτίκα γοῦν πρὸς Ῥωμαίων τὴν βουλὴν γράμματα ἔγραψεν, ἐπίτροπός τε οὐκ ἀπαρνούμενος Θεοδοσίου βασιλέως εἶναι καὶ πόλεμον ἐπανατεινόμενος, ἤν τις αὐτῷ ἐς ἐπιβουλὴν ἐγχειροίη καθίστασθαι.

[3] Ἐπεὶ δὲ Θεοδόσιος μὲν ἀνήρ τε ἐγεγόνει καὶ ἡλικίας πόρρω ἀφῖκτο, Ἰσδιγέρδης δὲ νοσήσας ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ἐπῆλθε μὲν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν Οὐαραράνης ὁ Περσῶν βασιλεὺς στρατῷ μεγάλῳ, ἔδρασε δὲ οὐδὲν ἄχαρι, ἀλλ´ ἄπρακτος ἐπανῆλθεν εἰς τὰ οἰκεῖα τρόπῳ τοιῷδε.

[4] Ἀνατόλιον τὸν τῆς ἕω στρατηγὸν Θεοδόσιος [ὁ] βασιλεὺς πρεσβευτὴν ἐς Πέρσας μόνον αὐτὸν ἐτύγχανε πέμψας· ὃς ἐπειδὴ ἄγχιστα ἐγεγόνει τοῦ Μήδων στρατοῦ, ἀποθρώσκει μὲν τοῦ ἵππου μόνος, πεζῇ δὲ βαδίζων ἐπὶ Οὐαραράνην ᾔει. Καὶ αὐτὸν Οὐαραράνης ἰδὼν τῶν παρόντων ἀνεπυνθάνετο ὅστις ποτὲ ὁ προσιὼν εἴη. Οἱ δὲ τῶν Ῥωμαίων εἶναι στρατηγὸν ἔφασαν. Καταπλαγεὶς οὖν τῷ ὑπερβάλλοντι τῆς τιμῆς ὁ βασιλεὺς αὐτὸς στρέψας τὸν ἵππον ὀπίσω ἀπήλαυνε, καί οἱ ἅπας ὁ τῶν Περσῶν λεὼς εἵπετο. Γενόμενος δὲ ἐν γῇ τῇ οἰκείᾳ τόν τε πρεσβευτὴν ξὺν φιλοφροσύνῃ πολλῇ εἶδε καὶ τὴν εἰρήνην ξυνεχώρησεν οὕτως, ὥσπερ Ἀνατόλιος αὐτοῦ ἔχρῃζεν, ἐφ´ ᾧ μέντοι μηδέτεροι ἐν χωρίῳ οἰκείῳ ἐν γειτόνων τοῖς τῶν ἑτέρων ὁρίοις ὄντι ὀχύρωμα νεώτερόν τι ἐργάζονται. Οὗ δὴ αὐτοῖς ἐξειργασμένου ἑκάτεροι τὰ οἰκεῖα ὅπη ἐβούλοντο ἔπρασσον.

CHAPITRE II.

I Testament de l'empereur Arcadius, par lequel il nommait Isdigerde roi de Perse pour tuteur de son fils Théodose. 2. Isdigerde accepte la. tutelle, et s'en acquitte avec une merveilleuse fidélité. 3 . Varnane son successeur entre sur les terres de l'empereur. 4. Anatolius général de l'armée romaine, va au devant de lui, et en obtient la paix.

1. L'EMPEREUR Arcadius se sentant proche de sa dernière heure, dans Constantinople, et voyant que son fils Théodose était encore enfant, se trouva en peine touchant ce qu'il pourrait faire de plus avantageux pour l'intérêt de son état, et pour celui de ce jeune prince. D'un côté, il craignait d'être cause de sa ruine en lui donnant un compagnon à l'Empire, et que ce ne fut lui donner un ennemi revêtu de l'autorité royale ; et de l'autre, il appréhendait que s'il le laissait seul sur le trône, plusieurs prissent le temps de son bas âge pour conjurer contre lui, pour s'en défaire, et pour usurper la souveraine puissance. Ce qui augmentait sa défiance, était qu'il n'avait aucun parent à Constantinople, qui pût être son tuteur, et qu'il n'y avait pas lieu d'espérer que son oncle Honorius acceptât cette charge, à cause du mauvais état où étaient dès lors les affaires d'Italie. Les Mèdes ne lui donnaient pas moins d'inquiétude, quand il venait à penser que ces Barbares ne manqueraient pas de faire aux Romains tous les maux possibles. Bien qu'il n'eût qu'un esprit fort médiocre, néanmoins, dans cette perplexité, soit qu'il suivît le conseil de quelque homme habile, ou qu'il fût inspiré de Dieu, il prit un avis qui sauva son fils, et son Empire. Par son testament il nomma son fils Théodose son successeur, et lui donna pour tuteur Isdigerde roi de Perse, le conjurant par des prières ardentes de conserver le royaume à son pupille. Après avoir ainsi disposé des affaires de son état et de sa famille, il mourut.

2.. Dès auparavant Isdigerde avait la réputation d'être un prince généreux. Mais alors il donna des marques d'une vertu tout à fait rare, et digne des plus grands éloges. Il eut un tel respect pour la dernière volonté d'Arcadius, qu'il entretint la paix avec les Romains et qu'il conserva l'Empire à Théodose. Il écrivit au Sénat qu'il acceptait la tutelle, et qu'il déclarerait la guerre à ceux qui entreprendraient quelque chose contre les intérêts de son pupille.

3. Comme Théodose était déjà homme fait, et qu'Isdigerde était mort de maladie, Vararane son successeur entra avec une puissante armée sur les terres des Romains, sans y exercer toutefois aucun acte d'hostilité. Voici comment cela se passa.

4. Théodose envoya au devant de lui Anatolius général de l'armée romaine dans l'Orient. D'abord qu'il vit l'armée des Perses il descendit de cheval, et marcha seul à pied. Vararane l'ayant aperçu, demanda à ceux qui étaient présents, qui il était. Ils répondirent, que c'était le chef de l'armée Romaine. Le roi de Perse touché du respect que lui rendait cet ambassadeur, tourna aussitôt la bride de son cheval, et fut suivi de toute sa nation. Quand il fut arrivé sur ses terres, il l'accueillit humainement, et lui accorda la paix à la condition qu'il la lui demandait, qui était que ni l'une, ni l'autre des nations, ne bâtirait de nouvelles forteresses sur la frontière. Ce qui ayant été résolu, les deux princes gouvernèrent leurs états, chacun comme il leur plût.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.

[1] Χρόνῳ δὲ ὕστερον Περόζης ὁ Περσῶν βασιλεὺς πρὸς τὸ Οὔννων τῶν Ἐφθαλιτῶν ἔθνος, οὕσπερ λευκοὺς ὀνομάζουσι, πόλεμον περὶ γῆς ὁρίων διέφερε, λόγου τε ἄξιον στρατὸν ἀγείρας ἐπ´ αὐτοὺς ᾔει.

[2] Ἐφθαλῖται δὲ Οὐννικὸν μὲν ἔθνος εἰσί τε καὶ ὀνομάζονται, οὐ μέντοι ἀναμίγνυνται ἢ ἐπιχωριάζουσιν Οὔννων τισὶν ὧν ἡμεῖς ἴσμεν, ἐπεὶ οὔτε χώραν αὐτοῖς ὅμορον ἔχουσιν οὔτε πη αὐτῶν ἄγχιστα ᾤκηνται, ἀλλὰ προσοικοῦσι μὲν Πέρσαις πρὸς βορρᾶν ἄνεμον, οὗ δὴ πόλις Γοργὼ ὄνομα πρὸς αὐταῖς που ταῖς Περσῶν ἐσχατιαῖς ἐστιν, ἐνταῦθα δὲ περὶ γῆς ὁρίων διαμάχεσθαι πρὸς ἀλλήλους εἰώθασιν. Οὐ γὰρ νομάδες εἰσὶν ὥσπερ τὰ ἄλλα Οὐννικὰ ἔθνη, ἀλλ´ ἐπὶ χώρας ἀγαθῆς τινος ἐκ παλαιοῦ ἵδρυνται. Ταῦτά τοι οὐδέ τινα ἐσβολὴν πεποίηνται πώποτε ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν, ὅτι μὴ ξὺν τῷ Μήδων στρατῷ. Μόνοι δὲ Οὔννων οὗτοι λευκοί τε τὰ σώματα καὶ οὐκ ἄμορφοι τὰς ὄψεις εἰσίν. Οὐ μὴν οὔτε τὴν δίαιταν ὁμοιότροπον αὐτοῖς ἔχουσιν οὔτε θηρίου βίον τινὰ ᾗπερ ἐκεῖνοι ζῶσιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς βασιλέως ἑνὸς ἄρχονται καὶ πολιτείαν ἔννομον ἔχοντες ἀλλήλοις τε καὶ τοῖς πέλας ἀεὶ ὀρθῶς καὶ δικαίως ξυμβάλλουσι, Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν οὐδέν τι ἧσσον. Οἱ μέντοι εὐδαίμονες αὑτοῖς φίλους ἑταιρίζονται ἄχρι ἐς εἴκοσιν, ἂν οὕτω τύχοι, ἢ τούτων πλείους, οἵπερ αὐτοῖς ξυμπόται μὲν ἐς ἀεὶ γίνονται, τῶν δὲ χρημάτων μετέχουσι πάντων, κοινῆς τινος ἐξουσίας αὐτοῖς ἐς ταῦτα οὔσης. Ἐπειδὰν δὲ τῷ αὐτοὺς ἑταιρισαμένῳ τελευτῆσαι ξυμβαίη, τούτους δὴ τοὺς ἄνδρας ζῶντας ξὺν αὐτῷ ἐς τὸν τάφον ἐσκομίζεσθαι νόμος.

[3] Ἐπὶ τούτους τοὺς Ἐφθαλίτας τῷ Περόζῃ πορευομένῳ ξυμπαρῆν πρεσβευτὴς, ὃς δὴ ἔτυχε πρὸς βασιλέως Ζήνωνος παρ´ αὐτὸν ἐσταλμένος, Εὐσέβιος ὄνομα. Ἐφθαλῖται δὲ δόκησιν παρεχόμενοι τοῖς πολεμίοις, ὅτι δὴ αὐτῶν κατωρρωδηκότες τὴν ἔφοδον ἐς φυγὴν ὥρμηνται, ᾔεσαν δρόμῳ ἐς χῶρόν τινα, ὅνπερ ὄρη ἀπότομα πανταχόθεν ἐκύκλουν, συχνοῖς τε καὶ ἀμφιλαφέσιν ἐς ἄγαν καλυπτόμενα δένδροις. Ἐντὸς δὲ τῶν ὀρῶν προϊόντι ὡς πορρωτάτω ὁδὸς μέν τις ἐφαίνετο ἐν μέσῳ εὐρεῖα ἐπὶ πλεῖστον διήκουσα, ἔξοδον δὲ τελευτῶσα οὐδαμῆ εἶχεν, ἀλλ´ ἐς αὐτὸν μάλιστα τὸν κύκλον τῶν ὀρῶν ἔληγε. Περόζης μὲν οὖν, δόλου παντὸς ἀφροντιστήσας οὐκ ἐννοῶν τε ὡς ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ πορεύοιτο, ἀνεπισκέπτως ἐδίωκε. Τῶν δὲ Οὔννων ὀλίγοι μέν τινες ἔμπροσθεν ἔφευγον, οἱ δὲ πλεῖστοι ἐν ταῖς δυσχωρίαις διαλαθόντες κατὰ νώτου ἐγένοντο τοῦ τῶν πολεμίων στρατοῦ, οὔπω τε αὐτοῖς ἐβούλοντο ἔνδηλοι εἶναι, ὅπως δὴ τῆς ἐνέδρας πόρρω χωρήσαντες ἐντός τε τῶν ὀρῶν ἐπὶ πλεῖστον γεγενημένοι μηκέτι ὀπίσω ἀναστρέφειν οἷοί τε ὦσιν. Ὧνπερ οἱ Μῆδοι αἰσθόμενοι (ἤδη γὰρ καί τι τοῦ κινδύνου ὑπέφαινεν) αὐτοὶ μὲν δέει τῷ ἐκ Περόζου τὰ παρόντα σφίσιν ἐν σιωπῇ εἶχον, Εὐσέβιον δὲ πολλὰ ἐλιπάρουν παραίνεσιν ἐς τὸν βασιλέα ποιήσασθαι μακρὰν ἀπολελειμμένον τῶν οἰκείων κακῶν, βουλεύεσθαι μᾶλλον ἢ θρασύνεσθαι οὐκ ἐν δέοντι, καὶ διασκοπεῖσθαι, ἤν τίς ποτε μηχανὴ ἐς σωτηρίαν φέρουσα εἴη.

[4] Ὁ δὲ Περόζῃ ἐς ὄψιν ἐλθὼν τύχην μὲν τὴν παροῦσαν ὡς ἥκιστα ἀπεκάλυψεν, ἀρξάμενος δὲ μυθοποιΐας λέοντά ποτε τράγῳ ἔφασκεν ἐντυχεῖν δεδεμένῳ τε καὶ μηκωμένῳ ἐπὶ χώρου τινὸς οὐ λίαν ὑψηλοῦ. Ἐπὶ θοίνῃ δὲ αὐτοῦ τὸν λέοντα ἐφιέμενον ὁρμῆσαι μὲν ὡς ἁρπάσοντα, ἐμπεσεῖν δὲ ἐς κατώρυχα βαθεῖαν μάλιστα, ὁδὸν κυκλοτερῆ ἔχουσαν στενήν τε καὶ οὐ πεπερασμένην (διέξοδον γὰρ οὐδαμῆ εἶχεν), ἣν δὴ οἱ τοῦ τράγου κύριοι ἐξεπίτηδες τεχνησάμενοι ὕπερθεν τῆς κατώρυχος τὸν τράγον τεθείκασι τῷ λέοντι ποδοστράβην ἐσόμενον.

Ταῦτα Περόζης ἀκούσας ἐς δέος ἦλθε μή ποτε Μῆδοι ἐπὶ πονηρῷ τῷ σφετέρῳ τὴν δίωξιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πεποίηνται. Καὶ πρόσω μὲν οὐκέτι ἐχώρει, μένων δὲ αὐτοῦ τὰ παρόντα ἐν βουλῇ ἐποιεῖτο. Οὖννοι δὲ ἤδη ἑπόμενοι ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς τοῦ χώρου τὴν εἴσοδον ἐν φυλακῇ εἶχον, ὅπως μηκέτι οἱ πολέμιοι ὀπίσω ἀπελαύνειν οἷοί τε ὦσι. Καὶ οἱ Πέρσαι τότε δὴ λαμπρῶς ᾐσθημένοι οὗ ἦσαν κακοῦ ἐν συμφορᾷ ἐποιοῦντο τὰ παρόντα σφίσι, διαφεύξεσθαι τὸν κίνδυνον ἐν ἐλπίδι οὐδεμιᾷ τὸ λοιπὸν ἔχοντες.

[5] ὁ δὲ τῶν Ἐφθαλιτῶν βασιλεὺς πέμψας παρὰ Περόζην τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς, πολλὰ μὲν αὐτῷ θράσους πέρι ἀλογίστου ὠνείδισεν, ἀφ´ οὗ δὴ αὑτόν τε καὶ τὸ Περσῶν γένος κόσμῳ οὐδενὶ διαφθείρειεν, ἐνδώσειν δὲ καὶ ὣς τὴν σωτηρίαν Οὔννους αὐτοῖς ἐπηγγέλλετο, ἤν γε αὐτόν τε Περόζης προσκυνεῖν βούλοιτο, ἅτε δεσπότην γεγενημένον καὶ ὅρκους τοὺς σφίσι πατρίους ὀμνὺς τὰ πιστὰ δοίη, μήποτε Πέρσας ἐπὶ τὸ Ἐφθαλιτῶν ἔθνος στρατεύσασθαι. Ταῦτα ἐπεὶ Περόζης ἤκουσε, μάγων τοῖς παροῦσι κοινολογησάμενος ἀνεπυνθάνετο εἰ τὰ ἐπαγγελλόμενα πρὸς τῶν ἐναντίων ποιητέα εἴη. Οἱ δὲ μάγοι ἀπεκρίναντο τὰ μὲν ἀμφὶ τῷ ὅρκῳ ὅπη οἱ βουλομένῳ ἐστὶν αὐτὸν διοικήσασθαι, ἐς μέντοι τὸ ἕτερον σοφίᾳ περιελθεῖν τὸν πολέμιον. Εἶναι γὰρ αὐτοῖς νόμον τὰς τοῦ ἡλίου ἀνατολὰς προσκυνεῖν ἡμέρᾳ ἑκάστῃ. Δεήσειν οὖν αὐτὸν τηρήσαντα ἐς τὸ ἀκριβὲς τὸν καιρὸν ξυγγενέσθαι μὲν ἅμα ἡμέρᾳ τῷ τῶν Ἐφθαλιτῶν ἄρχοντι, τετραμμένον δέ που πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον προσκυνεῖν ταύτῃ γὰρ ἂν ἐς τὸ ἔπειτα τῆς πράξεως τὴν ἀτιμίαν φυγεῖν δύναιτο.

[6] Περόζης μὲν οὖν ἀμφί τε τῇ εἰρήνῃ τὰ πιστὰ ἔδωκε καὶ τὸν πολέμιον προσεκύνησε, καθάπερ τῶν μάγων ἡ ὑποθήκη παρήγγελλεν, ἀκραιφνεῖ δὲ παντὶ τῷ Μήδων στρατῷ ἐπ´ οἴκου ἄσμενος ἀνεχώρησε.

CHAPITRE III.

1. Pérose fait la guerre aux Nephtalites. 2. Description des moeurs de ces peuples. 3. Pérose tombe dans une embuscade. 4. Eusèbe ambassadeur de l'empereur Zénon l'avertit par un conte ingénieux, du péril où il était. 5. Le roi des Nephtalites lui sauve la vie. 6. Il l'adore extérieurement, et par le conseil de ses Mages, il rapporte intérieurement l'adoration au Soleil.

1. QUELQUE temps après, Pérose roi des Perses entreprit la guerre contrôles Nephtalites pour le défense de ses frontières, et leva contre eux une armée très considérable.

2. Ces peuples sont compris sous le nom des Huns, bien qu'ils n'aient aucun commerce avec les Huns qui nous sont connus, et que bien loin d'être leurs voisins, ils le soient des Perses du coté du Septentrion proche d'une petite ville nommée Gorgo. Ils prennent souvent les armes au sujet de leurs limites ; car ils ne sont pas errants comme les autres, mais ils sont établis dans un bon pays, d'où ils ne forcent jamais, et ils ne font pas même d'irruption sur nos terres, si ce n'est quelquefois avec les Mèdes. Il n'y a qu'eux de tous les Huns qui soient blancs de visage, et qui n'y aient rien de difforme. Ils se conduisent aussi d'une façon bien différente de celle des autres, et ils ne mènent pas comme eux une vie semblable à celle des bêtes. Leur état est monarchique, et gouverné par de bonnes lois. Ils ne gardent pas moins d'équité et de justice dans les traités qu'ils sont entre eux, et avec les étrangers, que les Romains, et tous les autres peuples du monde. Les plus riches choisissent jusqu'à vingt, et quelquefois davantage de leurs amis, à qui ils donnent leur table, et l'usage de tous leurs biens ; mais quand un de ces hommes riches meurt, la coutume est, que tous les amis qu'il a choisis soient enterrés tous vivants avec lui dans son tombeau.

3. Lorsque Pérose marcha contre les Nephialites, il avait à sa fuite un ambassadeur de l'empereur Zénon, nommé Eusèbe. Les Nephtalites firent semblant d'appréhender la venue de leurs ennemis, et s'enfuirent dans un lieu tout environné de montagnes entrecoupées, et couvertes de forêts. Il paraissait au milieu un chemin assez large, mais qui n'avait point d'issue, et qui se terminait à ce cercle de montagnes. Pérose poursuivait témérairement les ennemis, sans songer qu'il était sur leurs terres, et sans se défier d'aucun piège. Un fort petit nombre de Huns fuyaient devant lui : les autres s'étaient cachés dans les lieux les plus épais, et les plus embarrassés, afin de venir charger son armée, lorsqu'elle se serait engagée si avant dans cette chaîne de montagnes, qu'elle ne pourrait plus s'en retirer. Les Mèdes ne s'aperçurent du danger, que quand il fut tout évident, mais le respect qu'ils avaient pour Pérose, les empêcha de témoigner leur crainte; si bien qu'ils prièrent Eusèbe d'avertir le roi du péril dont ils étaient menacés, et de l'exhorter de pourvoir plutôt à leur sécurité, que de faire paraître de la hardiesse hors de raison.

4. Eusèbe ayant aborde le roi, ne lui proposa pas nûment la chose mais il commença son discours par le récit d'une fable.

Un lion, dit-il, ayant un jour rencontré un bouc qui bêlait, et qui était attaché à un endroit élevé, voulut y sauter, pour dévorer une si borne proie ; mais au lieu de l'attraper il tomba lui-même dans une fosse très profonde, qui avait été faite exprès par le maître du bouc, de telle sorte que l'entrée en était fort étroite, creusée en rond, et sans issue.

Quand Pérose eût entendu ce discours, il commença à appréhender de s'être engagé trop avant pour son malheur à la poursuite des ennemis, et il s'arrêta pour délibérer sur ce qu'il y avait à faire. Cependant, les Huns venaient par derrière, et s'emparaient des pas des montagnes pour lui empêcher la retraite. Alors les Mèdes reconnaissant le danger extrême où ils étaient, déplorèrent leur misère,et perdirent toute espérance.

5. Le Roi des Nephtalites envola quelques-uns de ses gens reprocher à Pérose la témérité, qui le faisait périr si honteusement avec toute sa nation, et lui offrir de leur sauver la vie à tous, s'il voulait se prosterner devant lui, l'adorer comme son Seigneur, et promettre avec serment que les Perses ne feraient jamais la guerre aux Nephtalites. Pérose demanda aux Mages qui étaent à sa fuite, s'il devait accepter les conditions qui lui étaient offertes. Les Mages répondirent qu'à l'égard du serment, il pouvait le concevoir comme il lui plairait ; mais qu'au reste, il fallait user d'adresse, et tromper l'ennemi : Que la coutume de leur pays étant d'adorer tous les matins le Soleil levant, il devait prendre ce temps-là pour aller trouver le roi des Nephtalites, se jeter à terre pour adorer le Soleil, et éviter par ce moyen la honte, et le reproche d'avoir adoré son ennemi.

6. Il fit le serment, et se prosterna de la manière que les Mages le lui avaient conseillé. Puis il s'en retourna en son pays, fort aise d'avoir sauvé son armée.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'.

[1] Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἀλογήσας τὰ ὀμωμοσμένα τίσασθαι Οὔννους τῆς ἐς αὐτὸν ὕβρεως ἤθελε. Πάντας οὖν αὐτίκα ἐκ πάσης γῆς Πέρσας τε καὶ ξυμμάχους ἀγείρας ἐπὶ τοὺς Ἐφθαλίτας ἦγε, τῶν παίδων ἕνα μὲν Καβάδην ὄνομα μόνον ἀπολιπὼν (τηνικαῦτα γὰρ ἡβηκὼς ἔτυχε), τοὺς δὲ λοιποὺς ἅπαντας ἐπαγόμενος τριάκοντα μάλιστα. Ἐφθαλῖται δὲ αὐτοῦ τὴν ἔφοδον γνόντες ἀχθόμενοί τε οἷς δὴ πρὸς τῶν πολεμίων ἠπάτηντο τὸν βασιλέα ἐκάκιζον, ἅτε προέμενον Μήδοις τὰ πράγματα. Καὶ ὃς αὐτῶν ξὺν γέλωτι ἐπυνθάνετο τί ποτε ἄρα σφῶν προέμενος εἴη, πότερον τὴν γῆν ἢ τὰ ὅπλα ἢ ἄλλο τι τῶν πάντων χρημάτων. Οἱ δὲ ὑπολαβόντες οὐκ ἄλλο οὐδὲν πλήν γε δὴ ὅτι τὸν καιρὸν ἔφασαν, οὗ τἄλλα πάντα ἠρτῆσθαι ξυμβαίνει. Οἱ μὲν οὖν τοῖς ἐπιοῦσιν ὑπαντιάζειν πάσῃ προθυμίᾳ ἠξίουν, ὁ δὲ αὐτοὺς μὲν ἔν γε τῷ παρόντι ἐκώλυεν. Οὐ γάρ πω σαφές τι ἀμφὶ τῇ ἐφόδῳ ἰσχυρίζετο γεγονέναι σφίσιν, ἐπεὶ οἱ Πέρσαι ἔτι ἐν γῇ τῇ οἰκείᾳ τυγχάνουσιν ὄντες· μένων δὲ αὐτοῦ ἐποίει τάδε.

[2] Ἐν τῷ πεδίῳ, ᾗ ἔμελλον Πέρσαι ἐς τὰ Ἐφθαλιτῶν ἤθη ἐσβάλλειν, χώραν πολλήν τινα ἐπὶ πλεῖστον ἀποτεμὼν τάφρον εἰργάσατο βαθεῖάν τε καὶ εὔρους ἱκανῶς ἔχουσαν, ὀλίγον τινὰ ἐν μέσῳ ἀκραιφνῆ χῶρον ἀπολιπὼν ὅσον ἵππων ὁδῷ ἐπαρκεῖν δέκα. Καλάμους τε τῇ τάφρῳ ὕπερθεν ἐπιθεὶς καὶ γῆν ἐπὶ τοὺς καλάμους συναμησάμενος ταύτῃ ἐπιπολῆς ἔκρυψεν, Οὔννων τε τῷ ὁμίλῳ ἐπέστελλεν, ἐπειδὰν ἐνθένδε ὀπίσω ἀπελαύνειν μέλλωσι, διὰ χώρου τοῦ χέρσου ἐς ὀλίγους σφᾶς ξυναγαγόντας σχολαιτέρους ἰέναι, φυλασσομένους ὅπως μὴ ἐς τὰ ἐσκαμμένα ἐμπίπτοιεν· τοὺς δὲ ἅλας ἄκρου σημείου τοῦ βασιλείου ἀπεκρέμασεν, ἐς οὓς τὸν ὅρκον Περόζης ὤμοσε πρότερον, ὃν δὴ ἀλογήσας εἶτα ἐπὶ Οὔννους ἐστράτευσεν. Ἕως μὲν οὖν ἐν γῇ τῇ σφετέρᾳ τοὺς πολεμίους ἤκουεν εἶναι, ἡσυχῇ ἔμενεν, ἐπεὶ δὲ αὐτοὺς ἐς Γοργὼ πόλιν ἔμαθεν ἀφικέσθαι πρὸς τῶν κατασκόπων, ἥπερ ἐν τοῖς ἐσχάτοις Περσῶν ὁρίοις τυγχάνει οὖσα, ἐνθένδε τε ἀπαλλαγέντας ὁδῷ ἐπὶ σφᾶς ἤδη ἰέναι, αὐτὸς μὲν τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ τῆς τάφρου ἐντὸς ἔμεινεν, ὀλίγους δὲ πέμψας ὀφθῆναι μὲν τοῖς ἐναντίοις ἐν τῷ πεδίῳ ἐκέλευε μακρὰν ἄποθεν, ὀφθέντας δὲ μόνον εἶτα ἀνὰ κράτος φεύγειν ὀπίσω, ἐν μνήμῃ τὰς αὐτοῦ ἐντολὰς ἀμφὶ τῇ κατώρυχι ἔχοντας, ἡνίκα δὴ αὐτῆς ἄγχιστα ἵκοιντο. Οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν, καὶ ἐπεὶ τῆς διώρυχος ἀγχοτάτω ἐγένοντο, ἐς ὀλίγους σφᾶς ξυναγαγόντες διέβησαν ἅπαντες καὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἀνεμίγνυντο.

[3] Οἱ δὲ Πέρσαι ξυνεῖναι τῆς ἐπιβουλῆς οὐδαμῆ ἔχοντες κατὰ κράτος ἐν πεδίῳ λίαν ὑπτίῳ ἐδίωκον, θυμῷ πολλῷ ἐς τοὺς πολεμίους ἐχόμενοι, ἔς τε τὴν τάφρον ἐμπεπτώκασιν ἅπαντες, οὐχ οἱ πρῶτοι μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅσοι ὄπισθεν εἵποντο· ἅτε γὰρ τὴν δίωξιν ξὺν θυμῷ μεγάλῳ, καθάπερ ἐρρήθη, ποιούμενοι, ὡς ἥκιστα ᾔσθοντο τοῦ κακοῦ, ὃ δὴ ξυντετύχηκε τοῖς ἔμπροσθεν ἰοῦσιν, ἀλλ´ ὑπὲρ αὐτοὺς ξὺν τοῖς ἵπποις τε καὶ δόρασιν ἐμπεπτωκότες ἐκείνους τε, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔκτειναν καὶ αὐτοὶ οὐδέν τι ἧσσον ξυνδιεφθάρησαν. Ἐν οἷς καὶ Περόζης ἦν ξὺν παισὶ τοῖς αὑτοῦ ἅπασι. Καὶ αὐτὸν μέλλοντα ἐς τὸ βάραθρον τοῦτο ἐμπεσεῖσθαί φασι τοῦ τε δεινοῦ ᾐσθῆσθαι καὶ τὸ μάργαρον, ὅ οἱ λευκότατόν τε καὶ μεγέθους ὑπερβολῇ ἔντιμον ἐξ ὠτὸς τοῦ δεξιοῦ ἀπεκρέματο, ἀφελόντα ῥῖψαι, ὅπως δὴ μή τις αὐτὸ ὀπίσω φοροίη, ἐπεὶ ἀξιοθέατον ὑπερφυῶς ἦν, οἷον οὔπω πρότερον ἑτέρῳ τῳ βασιλεῖ γέγονεν, ἐμοὶ μὲν οὐ πιστὰ λέγοντες. Οὐ γὰρ ἂν ἐνταῦθα γενόμενος τοῦ κακοῦ ἄλλου ὁτουοῦν ἐς φροντίδα ἦλθεν, ἀλλ´ οἶμαι τό τε οὖς αὐτῷ ἐν τούτῳ ξυγκεκόφθαι τῷ πάθει καὶ τὸ μάργαρον ὅπη ποτὲ ἀφανισθῆναι. Ὅπερ ὁ Ῥωμαίων βασιλεὺς τότε πρίασθαι πρὸς τῶν Ἐφθαλιτῶν ἐν σπουδῇ ποιησάμενος ἥκιστα ἴσχυσεν. Οὐ γὰρ αὐτὸ εὑρέσθαι οἱ βάρβαροι εἶχον, καίπερ πόνῳ πολλῷ τὴν ζήτησιν ποιησάμενοι. Φασὶ μέντοι Ἐφθαλίτας εὑρομένους αὐτὸ ὕστερον τῷ Καβάδῃ ἀποδόσθαι. Ὅσα δὲ ἀμφὶ τῷ μαργάρῳ τούτῳ Πέρσαι λέγουσιν, εἰπεῖν ἄξιον· ἴσως γὰρ ἄν τῳ καὶ οὐ παντάπασιν ἄπιστος ὁ λόγος δόξειεν εἶναι.

[4] Λέγουσιν οὖν Πέρσαι εἶναι μὲν ἐν τῷ κτενὶ τὸ μάργαρον τοῦτο ἐν θαλάσσῃ, ἣ ἐν Πέρσαις ἐστὶ, νήχεσθαι δὲ τὸν κτένα τῆς ταύτη ἠιόνος οὐ πολλῷ ἄποθεν· ἀνεῳγέναι τε αὐτοῦ ἄμφω τὰ ὄστρακα, ὧν δὴ κατὰ μέσον τὸ μάργαρον εἱστήκει θέαμα λόγου πολλοῦ ἄξιον. Ἄλλο γὰρ αὐτῷ εἰκασθῆναι οὐδαμῆ ἔσχεν οὔτε τῷ μεγέθει οὔτε τῷ κάλλει ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου. Κύνα δὲ θαλάσσιον ὑπερφυᾶ τε καὶ δεινῶς ἄγριον ἐραστὴν τοῦ θεάματος τούτου γενόμενον ἕπεσθαι κατ´ ἴχνος αὐτῷ, οὔτε νύκτα ἀνιέντα οὔτε ἡμέραν, ἀλλὰ καὶ ἡνίκα τροφῆς ἐπιμελεῖσθαι ἀναγκασθείη, ἐνταῦθα μέν τι περισκοπεῖσθαι τῶν ἐδωδίμων, εὑρόντα δέ τι καὶ ἀνελόμενον ἐσθίειν μὲν ὅτι τάχιστα, καταλαβόντα δὲ αὐτίκα δὴ μάλα τὸν κτένα θεάματος αὖθις τοῦ ἐρωμένου ἐμπίπλασθαι. Καί ποτε τῶν τινα γριπέων φασὶ τὰ μὲν ποιούμενα ἐπιδεῖν, ἀποδειλιάσαντα δὲ τὸ θηρίον ἀποκνῆσαι τὸν κίνδυνον, ἔς τε τὸν βασιλέα Περόζην ἅπαντα τὸν λόγον ἀνενεγκεῖν. Ἃ δὴ τῷ Περόζῃ ἀκούσαντι πόθον φασὶ τοῦ μαργάρου γενέσθαι μέγαν, πολλαῖς τε ἀπ´ αὐτοῦ θωπείαις τὸν ἀσπαλιέα τοῦτον καὶ ἀγαθῶν ἐλπίσιν ἐπᾶραι. Ὃν δὴ ἀντιτείνειν αἰτουμένῳ δεσπότῃ οὐκ ἔχοντα λέγουσι τάδε τῷ Περόζῃ εἰπεῖν

„Ὦ δέσποτα, ποθεινὰ μὲν ἀνθρώπῳ χρήματα, ποθεινοτέρα δὲ ἡ ψυχὴ, πάντων μέντοι ἀξιώτατα τέκνα. Ὧν δὴ τῇ στοργῇ ἀναγκασθεὶς φύσει ἴσως ἄν τις καὶ πάντα τολμήσειεν. Ἐγὼ τοίνυν τοῦ τε θηρίου ἀποπειράσεσθαι καὶ τοῦ μαργάρου σε κύριον θήσεσθαι ἐλπίδα ἔχω. Καὶ ἢν μὲν κρατήσω τοῦ ἀγῶνος τούτου, εὔδηλον ὡς ἐν τοῖς καλουμένοις ὀλβίοις τὸ ἐνθένδε τετάξομαι. Σέ τε γὰρ πᾶσιν ἀγαθοῖς με δωρήσεσθαι ἅτε βασιλέων βασιλέα οὐδὲν ἀπεικὸς, καὶ ἐμοὶ ἀποχρή„σει, καίπερ οὐδὲν, ἂν οὕτω τύχοι, κεκομισμένῳ, τὸ δεσπότου εὐεργέτην τοῦ ἐμοῦ γεγενῆσθαι. Εἰ δὲ ἐμὲ δεῖ τῷ θηρίῳ τούτῳ ἁλῶναι, σὸν δὴ ἔργον ἔσται, ὦ βασιλεῦ, τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς θανάτου τοῦ πατρῴου ἀμείψασθαι. Οὕτω γὰρ ἐγὼ μὲν καὶ τετελευτηκὼς ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἔμμισθος ἔσομαι, σὺ δὲ ἀρετῆς δόξαν ἀποίσῃ μείζω. Τὰ παιδία γὰρ ὠφελῶν εὖ ποιήσεις ἐμὲ, ὅσπερ σοι τῆς εὐεργεσίας τὴν χάριν οὐδαμῆ εἴσομαι. Αὕτη γὰρ ἂν εὐγνωμοσύνη ἀκίβδηλος γένοιτο μόνη ἡ ἐς τοὺς ἀποθανόντας ἐπιδειχθεῖσα.“

Τοσαῦτα εἰπὼν ἀπηλλάσσετο. Καὶ ἐπεὶ ἐς τὸν χῶρον ἀφίκετο, ἵνα δὴ ὅ τε κτεὶς νήχεσθαι καὶ ὁ κύων αὐτῷ εἴθιστο ἕπεσθαι, ἐνταῦθα ἐπὶ πέτρας ἐκάθητό τινος, καιροφυλακῶν εἴ πως ἔρημόν ποτε τὸ μάργαρον τοῦ ἐραστοῦ λάβοι. Ἐπειδὴ δὲ τῷ κυνὶ τάχιστα τῶν τινι ἐς τὴν θοίνην οἱ ἐπιτηδείως ἐχόντων ἐντετυχηκέναι ξυνέπεσε καὶ περὶ τοῦτο διατριβὴν ἔχειν, ἀπολιπὼν ἐπὶ τῆς ἀκτῆς ὁ ἁλιεὺς τούς οἱ ἐπὶ ταύτῃ δὴ ἑπομένους τῇ ὑπουργίᾳ εὐθὺ τοῦ κτενὸς σπουδῇ πολλῇ ᾔει, καὶ αὐτοῦ ἤδη λαβόμενος ἔξω γενέσθαι κατὰ τάχος ἠπείγετο. Οὗ δὴ ὁ κύων αἰσθόμενος ἐβοήθει ἐνταῦθα. Ἰδών τε αὐτὸν ὁ σαγηνευτὴς, ἐπεὶ καταλαμβάνεσθαι τῆς ἠιόνος οὐ μακρὰν ἔμελλε, τὸ μὲν θήραμα ἠκόντισεν ἐς τὴν γῆν δυνάμει τῇ πάσῃ, αὐτὸς δὲ ἁλοὺς διεφθάρη οὐ πολλῷ ὕστερον. Ἀνελόμενοι δὲ τὸ μάργαρον οἱ ἐπὶ τῆς ἀκτῆς λελειμμένοι τῷ τε βασιλεῖ ἀπεκόμισαν καὶ τὰ ξυνενεχθέντα πάντα ἐσήγγειλαν. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ μαργάρῳ τούτῳ τῇδε, ᾗπερ ἐρρήθη, Πέρσαι ξυνενεχθῆναί φασιν. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἐπάνειμι.

Οὕτω μὲν Περόζης τε διεφθάρη καὶ ξύμπασα ἡ Περσῶν στρατιά. Εἰ γάρ τις οὐκ ἐμπεπτωκὼς ἐς τὴν διώρυχα ἔτυχεν, ὅδε ὑπὸ τῶν πολεμίων ταῖς χερσὶ γέγονε.

[5] Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ νόμος τέθειται Πέρσαις μή ποτε σφᾶς ἐν γῇ πολεμίᾳ ἐλαύνοντας δίωξιν ποιεῖσθαί τινα, ἢν καὶ κατὰ κράτος τοὺς ἐναντίους σφίσι τραπῆναι ξυμβαίη.

[6] Ὅσοι μέντοι Περόζῃ οὐ ξυστρατεύσαντες ἐν χώρᾳ τῇ αὑτῶν ἔμειναν, οὗτοι δὴ βασιλέα σφίσι Καβάδην εἵλοντο τὸν νεώτατον Περόζου υἱὸν, ὅσπερ τηνικαῦτα περιῆν μόνος. Τότε δὴ Ἐφθαλίταις κατήκοοι ἐς φόρου ἀπαγωγὴν ἐγένοντο Πέρσαι, ἕως Καβάδης τὴν ἀρχὴν ἰσχυρότατα κρατυνάμενος φόρον αὐτοῖς ἀποφέρειν τὸν ἐπέτειον οὐκέτι ἠξίου. Ἦρξαν δὲ Περσῶν οἱ βάρβαροι οὗτοι ἐνιαυτοὺς δύο.
 

CHAPITRE IV.

I. Seconde expédition de Pérose. 2. Stratagème des Nephtalites. 3. Défaite des Perses. 4. Histoire d'une Perse de Pérose. 5. Loi publiée à l'occasion de cette défaite. 6.Cavade le plus jeune des fis de Pérose succède à son royaume.

1. INCONTINENT après, se souciant fort peu de son serment, il résolut de se venger. Il assembla donc une puissante armée de Perses, et d'autres peuples ses alliés, mena avec lui tous ses fils au nombre de trente, et n'en laissa qu'un seul nommé Cavade, qui n'était pas encore en âge d'aller à la guerre. Lorsque les Nehptalites apprirent ces grands préparatifs, ils entrèrent dans une furieuse colère d'avoir été trompés par leurs ennemis, et accusèrent leur roi d'avoir trahi les intérêts de l'état. Ce Prince ne faisant que rire de ces accusations, leur demanda, si c'était les terres, les armes, ou les finances, qu'il avait livrées aux Mèdes. Non, répondirent-ils, mais c'est l'occasion dont toutes les autres choses dépendent. Ils offrirent néanmoins, d'aller au devant des ennemis : mais le roi les retint, parce qu'il n'avait point reçu de nouvelles de leur marche, et qu'ils étaient encore dans leur pays. Voici cependant ce qu'il fit.

2. Il commanda de creuser un fossé d'une largeur, et d'une profondeur extraordinaire, dans une vaste campagne par où les Perses devaient passer pour venir sur les terres des Nephtalites, et il ne laissa qu'un espace dans le milieu, tel qu'il le fallait pour passer de front dix hommes à cheval. Ensuite, il fit couvrir le fossé avec des roseaux, et de la terre, et avertit ceux des siens qui devaient aller battre la campagne de serrer leurs rangs, et de marcher lentement lorsqu'ils seraient arrivés à l'espace qui avait été laissé pour leur servir de passage, et de prendre garde de ne pas tomber dans le fossé. Il fit aussi attacher au haut de son étendard le sceau par lequel Pérose s'était parjuré. Tant qu'il sut que les ennemis étaient encore dans leur pays il demeura en repos ; mais du moment qu'il apprit de ses espions qu'ils étaient aux environs de Gorgo, qui est la dernière de leurs villes, et qu'ils approchaient de ses terres, il se plaça au delà du fossé avec la plus grande partie de ses troupes, et en fit avancer une petite partie, avec ordre de ne faire que se montrer, et s'en revenir à l'instant, et de se souvenir de l'avis qu'il leur avait donné touchant le partage. Ceux-ci ne manquèrent pas d'exécuter ce qui leur avait été commandé, de serrer leurs rangs quand ils furent proche du fossé, et de rejoindre l'armée.

3. Les Perses qui ne le défiaient de rien, et qui couraient à toute bride au milieu de la campagne, tombèrent dans le précipice, tant ceux qui venaient les premiers, que ceux qui marchaient après. Car comme ils poursuivaient les fuyards avec grande ardeur, ils ne s'apercevaient pas de la chute de ceux qui allaient devant eux, et tombant dessus avec leurs chevaux, ils les tuaient, et se tuaient aussi eux-mêmes. Pérose fut enveloppé dans le même malheur avec tous ses enfants. On dit qu'en tombant, il jeta une perle d'une extraordinaire grosseur qu'il avait à l'oreille gauche, afin que personne ne la portât après lui. C'était une pièce d'une merveilleuse beauté, et aucun prince n'en avait jamais eu de pareille. Pour moi, cette histoire ne me paraît pas croyable. Il me semble que dans une telle conjoncture, Pérose ne pouvait songer qu'au danger où il se trouvait et je me persuaderais plutôt qu'il aurait eu l'oreille déchirée dans une telle confusion, et que la perle se serait perdue. L'Empereur fit ce qu'il pût pour l'acheter des Nephtalites : mais ce fut en vain. Car ces Barbares ne la purent trouver, quelque peine qu'ils prissent à la chercher. Quelques-uns disent qu'ils la trouvèrent, mais qu'ils en supposèrent une autre qu'ils vendirent à Cavade. Il ne sera pas mal à propos de rapporter en cet endroit ce que les Perses racontent de cette perle : Le récit n'en sera pas désagréable.

4. Ils disent qu'elle était sur les bords de la mer persique dans un poisson, qui entr'ouvrant sa coquille faisait voir dans le milieu le plus bel objet du monde ; car jamais on n'en avait vu d'une blancheur si admirable, et d'une grosseur si extraordinaire. Un chien marin d'une prodigieuse grandeur prenait tant de plaisir à la regarder, qu'il la suivait jour et nuit, lorsque pressé par la faim il était contraint de repaître, il se jetait sur quelque proie, et après l'avoir dévorée il retournait incontinent jouir de la vue d'un si charmant objet. Ils ajoutent, qu'un pécheur observa tout ceci ; mais que la crainte du chien l'empêchant de rien hasarder, il le contenta de l'aller dire à Pérose,qui conçût à l'instant un violent désir de posséder cette perle, usant de toutes sortes de caresses, et de promesses pour obliger le pêcheur à la conquérir. On dit que ne pouvant résister à de si fortes instances il lui parla en ces termes.

Seigneur, les hommes aiment bien l'argent, ils aiment encore mieux la vie, mais ils aiment par dessus tout leurs enfants. La violence de cette passion les porte a tout entreprendre, et à tout oser. J'espère vaincre le chien marin, et vous rendre maître de la perle. Que si je puis y réussir, je serai riche toute ma vie; car je ne doute point qu'étant le roi des rois comme vous êtes, vous ne me donniez d'amples récompenses. Mais quand vous ne m'en donneriez point, je serais assez satisfait à avoir rendu service à mon prince. Si ma destinée est de servir de proie à ce monstre, il sera de votre bonté de récompenser mes enfants de la perte qu'ils auront faite de leur père. Ainsi, la mort même me sera utile, et votre libéralité n'en sera pas moins glorieuse. En faisant du bien à met enfants, vous m'en serez à moi même. Il est vrai que je ne serai plus en état de le ressentir: mais il n'est pas moins vrai aussi qu'il n'y a point de bienfaits si sincères, que ceux, que l'on accorde à la mémoire des morts qui ne les peuvent plus reconnaître.

Ayant parlé à peu près de cette sorte, il s'en alla à l'endroit où la perle avait accoutumé d'être, et où le chien marin avait accoutumé de la garder. Il s'assit sur un rocher pour attendre le temps qu'elle ne serait plus gardée avec tant de soin. Le chien s'étant un peu détourné pour manger une proie qu'il avait prise, le pêcheur à l'endroit à la perle, la prit, et se hâta de gagner le bord. Mais dans ce même moment, étant poursuivi, il la jeta à ceux qui l'attendaient à terre, et il fût atteint par le chien marin qui le tua. Ceux qui reçurent la perle sur le rivage, la portèrent au Roi, et lui racontèrent comment tout s'était passé. Voilà ce que les Perses disent de cette perle. Je reprends malmenant la suite de mon Histoire.

Ce fut ainsi que périt Pérose et toute l'armée des Perses : ceux qui ne tombèrent pas dans le fossé, étant tombés entre les mains des ennemis.

5. Depuis ce temps-là, ils firent une loi, par laquelle il leur était défendu de poursuivre un ennemi sur les terres, quand même il s'enfuirait en déroute.

6. Ceux qui n'avaient pas suivi Pérose dans cette guerre, élurent Cavade pour leur Roi, le seul qui était resté de tous ses enfants. Alors les Perses furent tributaires des Nephtalites jusqu'à ce que Cavade rétablit les affaires de son royaume, et se délivra de ce joug. Cependant, les Perses demeurèrent deux ans dans cette honteuse sujétion.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ E'.

[1] Μετὰ δὲ Καβάδης ἐπὶ τὸ βιαιότερον τῇ ἀρχῇ χρώμενος ἄλλα τε νεώτερα ἐς τὴν πολιτείαν εἰσῆγε καὶ νόμον ἔγραψεν ἐπὶ κοινὰ ταῖς γυναιξὶ μίγνυσθαι Πέρσας·

[2] ὅπερ τὸ πλῆθος οὐδαμῆ ἤρεσκε. Διὸ δὴ αὐτῷ ἐπαναστάντες παρέλυσάν τε τῆς ἀρχῆς καὶ δήσαντες ἐν φυλακῇ εἶχον. Καὶ βασιλέα μὲν σφίσι Βλάσην τὸν Περόζου ἀδελφὸν εἵλοντο, ἐπειδὴ γόνος μὲν οὐδεὶς ἔτι ἄρρην Περόζῃ, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐλέλειπτο, Πέρσαις δὲ οὐ θέμις ἄνδρα ἐς τὴν βασιλείαν καθίστασθαι ἰδιώτην γένος, ὅτι μὴ ἐξιτήλου παντάπασι γένους τοῦ βασιλείου ὄντος· Βλάσης δὲ τὴν βασιλείαν παραλαβὼν Περσῶν τε τοὺς ἀρίστους ξυνέλεξε καὶ τὰ ἀμφὶ τῷ Καβάδῃ ἐν βουλῇ ἐποιεῖτο· τὸν γὰρ ἄνθρωπον ἀποκτιννύναι οὐκ ἦν βουλομένοις τοῖς πλείοσιν. Ἔνθα δὴ πολλαὶ μὲν ἐλέχθησαν γνῶμαι ἐφ´ ἑκάτερα φέρουσαι, παρελθὼν δὲ τῶν τις ἐν Πέρσαις λογίμων, ὄνομα μὲν Γουσαναστάδης, χαναράγγης δὲ τὸ ἀξίωμα (εἴη δ´ ἂν ἐν Πέρσαις στρατηγὸς τοῦτό γε), πρὸς αὐταῖς που ταῖς ἐσχατιαῖς τῆς Περσῶν γῆς τὴν ἀρχὴν ἔχων ἐν χώρᾳ ἣ τοῖς Ἐφθαλίταις ὅμορός ἐστι, καὶ τὴν μάχαιραν ἐπιδείξας ᾗ τῶν ὀνύχων τὰ προὔχοντα Πέρσαι εἰώθασιν ἀποτέμνεσθαι, μῆκος μὲν ὅσον δακτύλου ἀνδρὸς, πάχος δὲ οὐδὲ τριτημόριον δακτύλου ἔχουσαν

„ταύτην ὁρᾶτε“ εἶπε „τὴν μάχαιραν, βραχεῖαν παντάπασιν οὖσαν· αὕτη μέντοι ἔργον ἐν τῷ παρόντι ἐπιτελεῖν οἵα τέ ἐστιν, ὅπερ εὖ ἴστε ὀλίγῳ ὕστερον, ὦ φίλτατοι Πέρσαι, μυριάδες δύο τεθωρακισμένων ἀνδρῶν ἐξεργάζεσθαι οὐκ ἂν δύναιντο.“

Ὁ μὲν ταῦτα εἶπε, παραδηλῶν ὡς, ἢν μὴ Καβάδην ἀνέλωσιν, αὐτίκα πράγματα Πέρσαις περιὼν παρέξει. Οἱ δὲ κτεῖναι ἄνδρα τοῦ βασιλείου αἵματος οὐδ´ ὅλως ἔγνωσαν, ἀλλ´ ἐν φρουρίῳ καθεῖρξαι ὅπερ τῆς Λήθης καλεῖν νενομίκασιν.

[3] Ἢν γάρ τις ἐνταῦθα ἐμβληθεὶς τύχῃ, οὐκέτι ὁ νόμος ἐφίησι μνήμην αὐτοῦ εἶναι, ἀλλὰ θάνατος τῷ ὠνομακότι ἡ ζημία ἐστί· διὸ δὴ καὶ τὴν ἐπωνυμίαν ταύτην πρὸς Περσῶν ἔλαχεν. Ἅπαξ δὲ ἡ τῶν Ἀρμενίων ἱστορία φησὶ νόμου τοῦ ἀμφὶ τῷ Λήθης φρουρίῳ παραλελύσθαι τὴν δύναμιν Πέρσαις τρόπῳ τοιῷδε.

[4] Πόλεμός ποτε Πέρσαις τε καὶ Ἀρμενίοις ἀκήρυκτος γέγονεν εἰς δύο καὶ τριάκοντα ἔτη ἐπὶ Πακουρίου μὲν Περσῶν βασιλεύοντος, Ἀρμενίων δὲ Ἀρσάκου Ἀρσακίδου ἀνδρός. Τούτῳ τε τῷ πολέμῳ μηκυνομένῳ κεκακῶσθαι μὲν ἐς ἄγαν ἀμφοτέρους ξυνέβη καὶ διαφερόντως τοὺς Ἀρμενίους. Ἀπιστίᾳ δὲ πολλῇ ἐς ἀλλήλους ἐχόμενοι ἐπικηρυκεύεσθαι παρὰ τοὺς ἐναντίους οὐδέτεροι εἶχον. Ἐν τούτῳ δὲ Πέρσας τετύχηκε πόλεμον πρὸς ἄλλους βαρβάρους τινὰς οὐ πόρρω Ἀρμενίων ᾠκημένους διενεγκεῖν. Οἵ τε Ἀρμένιοι ἐν σπουδῇ ἔχοντες ἐπίδειξιν ἐς Πέρσας τῆς ἐς αὐτοὺς εὐνοίας τε καὶ εἰρήνης ποιήσασθαι, ἐσβαλεῖν ἐς τούτων δὴ τῶν βαρβάρων τὴν γῆν ἔγνωσαν, δηλώσαντες τοῦτο πρότερον Πέρσαις. Ἀπροσδόκητοί τε αὐτοὶ ἐπιπεσόντες σχεδόν τι ἅπαντας ἡβηδὸν ἔκτειναν. Ὅ τε Πακούριος τοῖς πεπραγμένοις ὑπερησθεὶς, πέμψας παρὰ τὸν Ἀρσάκην τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς τά τε πιστά οἱ παρασχόμενος τὸν ἄνθρωπον μετεπέμψατο. Καὶ ἐπεὶ παρ´ αὐτὸν Ἀρσάκης ἀφίκετο, τῆς τε ἄλλης αὐτὸν φιλοφροσύνης ἠξίωσε καὶ ἅτε ἀδελφὸν ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ ἔσχε. Καὶ τότε μὲν ὅρκοις δεινοτάτοις τόν τε Ἀρσάκην καταλαβὼν καὶ αὐτὸς οὐδέν τι ἧσσον ὀμωμοκὼς ἦ μὴν εὔνους τε καὶ ξυμμάχους Πέρσας τε τὸ λοιπὸν καὶ Ἀρμενίους ἀλλήλοις εἶναι, αὐτίκα δὴ αὐτὸν ἐς τὰ πάτρια ἤθη ἀφῆκεν ἰέναι.

Χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον διέβαλον τὸν Ἀρσάκην τινὲς ὡς δὴ πράγμασι νεωτέροις ἐγχειρεῖν βούλοιτο. Οἷσπερ ἀναπεισθεὶς ὁ Πακούριος αὖθις αὐτὸν μετεπέμπετο ὑπειπὼν ὅτι δὴ αὐτῷ τι κοινολογεῖσθαι ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐπιμελὲς εἴη. Καὶ ὃς οὐδέν τι μελλήσας ἐς αὐτὸν ἦλθεν, ἄλλους τε τῶν ἐν Ἀρμενίοις μαχιμωτάτων ἐπαγόμενος καὶ Βασσίκιον, ὅσπερ αὐτῷ στρατηγός τε καὶ ξύμβουλος ἦν· ἀνδρίας τε γὰρ καὶ ξυνέσεως ἐπὶ πλεῖστον ἀφῖκτο. Εὐθὺς οὖν ὁ Πακούριος ἄμφω, τόν τε Ἀρσάκην καὶ Βασσίκιον, πολλὰ ὀνειδίζων ἐκάκιζεν, εἰ τὰ ὀμωμοσμένα ἠλογηκότε οὕτω δὴ τάχιστα ἐς ἀπόστασιν ἴδοιεν. Οἱ δὲ ἀπηρνοῦντό τε καὶ ἀπώμνυον ἐνδελεχέστατα μηδὲν σφίσιν αὐτοῖς βεβουλεῦσθαι τοιοῦτο. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα ὁ Πακούριος αὐτοὺς ἐν ἀτιμίᾳ ἐφύλασσεν, ἔπειτα δὲ τῶν μάγων ἀνεπυνθάνετο ὅ τί οἱ ποιητέα ἐς αὐτοὺς εἴη. Οἱ δὲ μάγοι τῶν μὲν ἀρνουμένων καὶ οὐ διαρρήδην ἐληλεγμένων καταγινώσκειν οὐδαμῆ ἐδικαίουν, ὑποθήκην δὲ αὐτῷ τινα ἔφραζον, ὅπως ἂν Ἀρσάκης αὐτὸς ἄντικρυς αὑτοῦ κατηγορεῖν ἀναγκάζοιτο. Τὸ γὰρ τῆς βασιλικῆς σκηνῆς ἔδαφος κόπρῳ καλύπτειν ἐκέλευον, ἥμισυ μὲν ἐκ τῆς Περσῶν χώρας, θάτερον δὲ ἥμισυ ἐκ τῆς Ἀρμενίας. Καὶ ὁ βασιλεὺς κατὰ ταῦτα ἐποίει. Τότε δὴ οἱ μάγοι τὴν σκηνὴν ὅλην μαγείαις τισὶ καταλαβόντες ἐκέλευον τὸν βασιλέα ξὺν τῷ Ἀρσάκῃ τοὺς περιπάτους ἐνταῦθα ποιεῖσθαι, ἐπικαλοῦντα τοῖς τε ξυγκειμένοις καὶ ὀμωμοσμένοις λυμήνασθαι. Δεῖν δὲ καὶ αὐτοὺς τῷ διαλόγῳ παραγενέσθαι. Οὕτω γὰρ ἂν τῶν λόγων μάρτυρες ἁπάντων εἶεν. Αὐτίκα γοῦν ὁ Πακούριος τὸν Ἀρσάκην μεταπεμψάμενος διαύλους ἐν τῇ σκηνῇ ξὺν αὐτῷ ἐποιεῖτο, παρόντων σφίσιν ἐνταῦθα τῶν μάγων, καὶ ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἀνθρώπου ὅτου δὴ ἕνεκα τὰ ὀμωμοσμένα ἠλογηκὼς εἶτα Πέρσας τε καὶ Ἀρμενίους αὖθις τρίβειν ἀνηκέστοις κακοῖς ἐγχειροίη· ὁ δὲ Ἀρσάκης, ἕως μὲν ἐν τῷ χώρῳ οἱ λόγοι ἐγίνοντο οὗ δὴ ὁ χοῦς ἐκ γῆς τῆς Περσίδος ἐπέκειτο, ἀπηρνεῖτό τε καὶ ὅρκοις τοῖς δεινοτάτοις πιστούμενος ἀνδράποδον ἰσχυρίζετο εἶναι Πακουρίου πιστόν· ἐπειδὴ δὲ μεταξὺ λέγων ἐς τῆς σκηνῆς τὸ μέσον ἀφῖκτο, ἵνα δὴ κόπρου τῆς Ἀρμενίας ἐπέβησαν, ἐνταῦθα οὐκ οἶδα ὅτῳ ἀναγκασθεὶς λόγους μὲν τούτους ἐπὶ τὸ θρασύτερον ἐξαπιναίως μεταβιβάζει, ἀπειλῶν δὲ τῷ τε Πακουρίῳ καὶ Πέρσαις οὐκέτι ἀνίει, ἀλλὰ τίσασθαι αὐτοὺς ἐπηγγέλλετο ὕβρεως τῆσδε, ἐπειδὰν αὐτὸς αὑτοῦ τάχιστα κύριος γένοιτο. Καὶ ταῦτα λέγων τε καὶ νεανιευόμενος ἐποιεῖτο τὸν περίπατον ὅλον, ἕως ἀναστρέψας ἐς κόπρον αὖθις τὴν ἐκ γῆς τῆς Περσίδος ἀφίκετο. Ἐνταῦθα γὰρ πάλιν ὥσπερ τινὰ παλινῳδίαν ᾄδων ἱκέτης τε ἦν καὶ οἰκτρούς τινας τῷ Πακουρίῳ προὔφερε λόγους. Ἐπεὶ δὲ ἐς χοῦν αὖθις τὸν Ἀρμενίων ἦλθεν, ἐς τὰς ἀπειλὰς ἀπεχώρησε. Καὶ πολλάκις οὕτω μεταβληθεὶς ἐφ´ ἑκάτερα ἔκρυψε τῶν οἱ ἀπορρήτων οὐδέν. Τότε δὴ οἱ μὲν μάγοι κατέγνωσαν αὐτοῦ ἔς τε τὰς σπονδὰς καὶ τοὺς ὅρκους ἠδικηκέναι. Πακούριος δὲ Βασσικίου μὲν τὸ δέρμα ἐκδείρας ἀσκόν τε αὐτὸ πεποιημένος καὶ ἀχύρων ἐμπλησάμενος ὅλον ἀπεκρέμασεν ἐπὶ δένδρου τινὸς ὑψηλοῦ λίαν. Τὸν μέντοι Ἀρσάκην (ἀποκτεῖναι γὰρ ἄνδρα τοῦ βασιλείου αἵματος ὄντα οὐδαμῆ εἶχεν) ἐν τῷ τῆς Λήθης φρουρίῳ καθεῖρξε.

Χρόνῳ δὲ ὕστερον τῶν τις Ἀρμενίων τῷ τε Ἀρσάκῃ ἐν τοῖς μάλιστα ἐπιτηδείων καί οἱ ἐπισπομένων ἐς τὰ Περσῶν ἤθη ἰόντι, Πέρσαις ἐπί τι ἔθνος ἰοῦσι βαρβαρικὸν ξυνεστράτευσεν· ὃς δὴ ἀνήρ τε ἀγαθὸς ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ, ὁρῶντος Πακουρίου τὰ ποιούμενα, γέγονε καὶ τῆς νίκης αἰτιώτατος Πέρσαις. Διὸ δὴ αὐτὸν ὁ Πακούριος ὅ τι ἂν βούλοιτο αἰτεῖσθαι ἠξίου, ἰσχυρισάμενος ὅτι δὴ οὐδενὸς πρὸς αὐτοῦ ἀτυχήσει. Ὁ δὲ ἄλλο οἱ οὐδὲν γενέσθαι ἠξίου ἢ ὥστε τὸν Ἀρσάκην ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ θεραπεῦσαι ᾗ βούλοιτο. Τοῦτο τὸν βασιλέα ἠνίασε μὲν ἐς τὰ μάλιστα, εἰ λύειν νόμον οὕτω δὴ παλαιὸν ἀναγκάζοιτο, ὅπως μέντοι παντάπασιν ἀληθίζηται, ξυνεχώρει τὴν δέησιν ἐπιτελῆ γενέσθαι. Ἐπεὶ δὲ βασιλέως ἐπαγγείλαντος γέγονεν ἐν τῷ τῆς Λήθης φρουρίῳ, ἠσπάσατο μὲν τὸν Ἀρσάκην, ἄμφω δὲ ἀλλήλοιν περιβαλόντε ἐθρηνησάτην τε ἡδύν τινα θρῆνον καὶ ἀπολοφυραμένω τὴν παροῦσαν τύχην μόλις ἀπ´ ἀλλήλοιν διαλύειν τὰς αὑτοῦ χεῖρας ἑκάτερος ἔσχεν. Ἐπεὶ δὲ τῶν ὀδυρμῶν ἐς κόρον ἐλθόντες ἐπαύσαντο, ἔλουσε μὲν ὁ Ἀρμένιος τὸν Ἀρσάκην καὶ τἄλλα οὐκ ἀπημελημένως ἐκόσμησε, σχῆμα δὲ αὐτῷ περιθέμενος τὸ βασίλειον ἐπὶ στιβάδος ἀνέκλινεν. Ἐνταῦθά τε τοὺς παρόντας Ἀρσάκης βασιλικῶς εἱστία ᾗπερ εἰώθει τὰ πρότερα. Ἐν ταύτῃ τῇ θοίνῃ πολλοὶ μὲν ἐπὶ κύλικι λόγοι ἐλέχθησαν, οἵπερ τὸν Ἀρσάκην ἱκανῶς ἤρεσκον, πολλὰ δὲ ἄλλα ἐς μέσον ἦλθεν, ἅπερ αὐτῷ ἐν ἡδονῇ ἦν· μηκυνομένου τε τοῦ πότου ἄχρι ἐς νύκτα τῇ πρὸς ἀλλήλους ὁμιλίᾳ ὑπερφυῶς ἥσθησαν, μόλις δὲ ἀλλήλων ἀπαλλαγέντες διελύθησαν, καταβεβρεγμένοι τῇ εὐπαθείᾳ. Τότε δὴ λέγουσι τὸν Ἀρσάκην εἰπεῖν ὡς ἡμέραν τὴν ἡδίστην διατελέσας ἐν ταύτῃ τε ξυγγενόμενος τῷ ποθεινοτάτῳ ἀνθρώπων ἁπάντων, οὐκ ἂν ἔτι ἑκών γε εἶναι ὑποσταίη τὰ φλαῦρα τοῦ βίου, καὶ ταῦτα εἰπόντα μαχαίρᾳ ἑαυτὸν διαχειρίσασθαι, ἥνπερ ἐν τῇ θοίνῃ ἐξεπίτηδες κεκλοφὼς ἔτυχεν, οὕτω τε αὐτὸν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τοῦτον δὴ τὸν Ἀρσάκην ἡ τῶν Ἀρμενίων συγγραφὴ λέγει ταύτῃ, ᾗπερ ἐρρήθη, κεχωρηκέναι, καὶ τὸν νόμον τότε ἀμφὶ τῷ τῆς Λήθης φρουρίῳ λελύσθαι. Ἐμοὶ δὲ ὅθενπερ ἐξέβην ἰτέον.
 

CHAPITRE V.

1. Cavade publie une loi pour rendre toutes les femmes communes. 2. Il est déposé par ses sujets, qui élisent Blase en fa place, et l'enferment dans le fort de l'oubli. 3. Origine de ce nom. 4. Fin tragique d'Arsace, roi d'Arménie.

[1] CAVADE se servant de son pouvoir pour exercer toutes sortes de violences, introduisît dans l'état plusieurs nouveautés dangereuses, et entre autres il fit publier une loi pour rendre toutes les femmes communes.

2. Les Perses ne pouvant plus souffrir une si grande infamie, se soulevèrent contre lui, le déposèrent, l'enfermèrent dans une étroite prison, et élurent en sa place Blase frère de Pérose. Ce dernier n'avait point laissé d'autre enfant mâle que Cavade, comme je l'ai déjà dit : Et il n'était pas permis d'élever un particulier à la dignité royale, sinon lorsqu'il n'y avait plus personne de la famille des Rois. Aussitôt que Blase eut pris en main le gouvernement, il assembla les principaux d'entre les Perses pour délibérer de ce que l'on ferait de Cavade. Il y eut plusieurs opinions différentes. La plupart étaient d'avis de lui conserver la vie. Un des plus considérables nommé Gusanastade qui avait une charge de Charanange, c'est à dire, de commandant des troupes d'une province frontière, et voisine des Nephtalites, s'avança au milieu de l'assemblée, et montrant un petit couteau dont les Perses ont accoutumé de rogner leurs ongles, il dit :

Ce couteau suffit pour l'affaire sur laquelle nom délibérons, mais si vous différez longtemps, vingt mille hommes des mieux armés ne seront pas capables de la terminer.

Il voulait faire entendre par ce discours, que s'ils ne se défaisaient promptement de Cavade, il leur donnerait beaucoup de peine. Néanmoins, ils eurent horreur de tremper leurs mains dans le sang royal, et se contentèrent d'ordonner qu'il serait mis dans le château de l'oubli.

3. Il y a une loi qui défend fous peine de la vie, de parler de ceux qui y sont enfermés, et même de nommer leur nom, l'histoire d'Arménie rend raison de l'imposition de ce nom, et remarque par quelle rencontre l'on contrevint une fois à cette loi. Voici ce qu'elle en rapporte :

4. Il y eut autrefois une guerre opiniâtre qui dura trente-deux ans entre les Perses et les Arméniens, tandis que ceux-ci étaient commandés par Arsace descendu des Arsacides, et ceux-là par Pacurius. La continuation de cette guerre causait une infinité de maux à ces deux peuples, mais surtout aux Arméniens. Leur défiance mutuelle était venue à tel point, qu'ils n'osaient plus s'envoyer d'ambassadeurs. Les Perses ayant entrepris, dans le même temps, une autre guerre contre un certain peuple voisin de l'Arménie, les Arméniens, pour témoigner leur affection envers les Perses, et le désir d'avoir la paix avec eux, résolurent de faire irruption sur les terres de ces Barbares, et ayant donné avis aux Perses de leur dessein, ils firent passer ces misérables par le tranchant de l'épée, sans distinction de sexe, ni d'âge. Pacurius, ravi de cette expédition, envoya prier Arsace de le venir voir. Il le reçut très civilement, et le traita comme son frère, et son égal. Ensuite, il lui fit promettre avec serment et lui promit aussi de même, que les Perses et les Arméniens entretiendraient une paix inviolable: après quoi il le renvoya; Arsace fut accusé, peu de temps après, d'avoir formé de nouveaux projets de guerre. Pacurius ajoutant foi à cette accusation, le manda, comme pour tenir conseil sur les affaires publiques. Arsace le vint trouver incontinent accompagné des plus braves hommes qui fussent parmi les Arméniens, et entre autres de Basicius qu'il avait choisi à cause de la grandeur de son courage, et de la sagesse de sa conduite pour commander les troupes, et pour présider à ses conseils. Pacurius leur reprocha à tous deux leur trahison, et d'avoir violé leur ferment presque aussitôt qu'ils l'avaient fait. Ils nièrent constamment le crime dont il les accusait. Il les fit mettre d'abord dans une honteuse prison ; puis il consulta les Mages touchant ce qu'il en devait ordonner. Les Mages répondirent que l'on ne les pouvait condamner, puisqu'ils n'avouaient rien, et qu'ils n'étaient pas convaincus; mais qu'ils lui donneraient un moyen de forcer Arsace à se dénoncer soi-même. Que pour cela, il n'y avait qu'à couvrir la surface de sa tente avec de la terre, dont une moitié fût tirée du pays des Arméniens, et l'autre de celui des Perses. Quand cela eût été exécuté, les Mages firent quelques cérémonies de leur art, dans toute l'étendue de la terne, et dirent au Roi qu'il s'y promenât avec Arsace, et qu'en se promenant, il l'accusât d'avoir contrevenu aux traités : Qu'il fallait qu'ils fussent présents à tout ce qui se dirait de part et d'autre. Pacurius ayant mandé Arsace, le promena avec lui dans la tente, en la présence des Mages, et lui demanda, pourquoi il avait violé son serment, et tâché de jeter les Perses, et les Arméniens dans de nouvelles misères. Tandis qu'Arsace parla sur la terre qui avait été tirée de la Perse, il nia tout ce qui lui était imposé, et assura qu'il était toujours demeuré attaché aux intérêts de Pacurius. Mais lorsqu'en parlant il arriva au milieu de la tente, et qu'il toucha la terre d'Arménie, soudain, comme s'il eût été violenté par je ne sais quelle puissance, il changea de langage, et menaça hautement de se venger dès qu'il en aurait le pouvoir. Il continua les menaces tant qu'il marcha sur la terre d'Arménie ; mais aussitôt qu'il fut revenu sur celle des Perses, il devint soumis à Pacurius, et lui parla avec des termes pleins d'honneur, et de respect. Quand il retourna sur la terre d'Arménie il recommença les menaces ; et ayant plusieurs fois changé de la sorte, il découvrit ce qu'il avait dans le cœur. Alors les Mages le condamnèrent comme un violateur de ses promesses, et comme un parjure. Pacurius commanda d'écorcher Basicius, de remplir la peau de paille et de l'attacher à un arbre : Pour ce qui est d'Arsace comme il n'était pas permis de le faire mourir, à cause qu'il était de la maison royale, il le mit dans la prison de l'oubli. Il arriva dans le même temps, qu'un certain Arménien, ami intime d'Arsace, et qui l'avait suivi dans la Perse, combattit si vaillamment contre les Barbares, et se signala de telle sorte en présence de Pacurius, qu'il contribua beaucoup à la victoire des Perses. Pacurius lui promit en récompense tout ce qu'il lui voudrait demander. Il lui demanda permission de servir Arsace un jour entier de la manière qu'il lui plairait. Le Roi eut un extrême déplaisir de le voir obligé de violer une loi aussi ancienne qu'était celle du château de l'oubli. Néanmoins, pour ne pas manquer à là parole, il consentit à ce que lui demandent l'Arménien, qui alla aussitôt dans le château de l'oubli, où il salua Arsace. Ils s'embrassèrent si étroitement, en mêlant les larmes que chacun d'eux versait sur le mauvais état de leur fortune, qu'ils furent quelque temps sans pouvoir se séparer. Mais enfin, quand ils furent las de pleurer, l'Arménien lava Arsace, le couvrit d'un habit royal, et le plaça sur un lit magnifique. Arsace fit ensuite un festin fort superbe, et qui avait tout l'éclat, et toute la pompe de son ancienne grandeur. Il entendit pendant le repas divers discours, qui lui plurent extrêmement. Ce charmant entretien et la bonne chère ayant duré la plus grande partie de la nuit, les convives se séparèrent fort satisfaits d'un si agréable divertissement. On rapporte qu'Arsace dit alors, qu'après s'être si bien réjoui dans la compagnie du plus cher de ses amis, il ne pouvait plus supporter les outrages de la fortune; et qu'il se tua d'un couteau qu'il avait pris exprès sur la table. L'Histoire des Arméniens témoigne qu'il mourut de cette sorte, et qu'en cette occasion l'on contrevint à la loi qui est établie parmi les Perses touchant le château de l'oubli. Il faut retourner maintenant au sujet que j'avais quitté.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ϛ'.

[1] Καθειρχθέντα δὲ τὸν Καβάδην ἐθεράπευεν ἡ γυνὴ ἐσιοῦσά τε παρ´ αὐτὸν καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζουσα· ἣν δὴ ὁ τῆς εἱρκτῆς ἄρχων πειρᾶν ἤρξατο· ἦν γὰρ τὴν ὄψιν ἐς τὰ μάλιστα εὐπρεπής. Ὅπερ ἐπεὶ ὁ Καβάδης παρὰ τῆς γυναικὸς ἔμαθεν, ἐκέλευσεν ἐνδιδόναι αὑτὴν τῷ ἀνθρώπῳ ὅ τι βούλοιτο χρῆσθαι. Οὕτω δὴ τῇ γυναικὶ ἐς εὐνὴν ξυνελθὼν ὁ τοῦ φρουρίου ἄρχων ἠράσθη τε αὐτῆς ἔρωτα ἐξαίσιον οἷον. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ξυνεχώρει παρὰ τὸν ἄνδρα τὰς εἰσόδους ποιεῖσθαι, ὅπη ἂν αὐτῇ βουλομένῃ εἴη, καὶ αὖθις ἐνθένδε ἀπαλλάσσεσθαι, οὐδενὸς ἐμποδὼν ἱσταμένου. Ἦν δέ τις τῶν ἐν Πέρσαις λογίμων Σεόσης ὄνομα, Καβάδῃ ἐς τὰ μάλιστα φίλος, ὃς ἀμφὶ τὸ φρούριον τοῦτο διατριβὴν εἶχε, καιροφυλακῶν εἴ πως αὐτὸν ἔνδοθεν ἐξελέσθαι δυνήσεται. Διά τε τῆς γυναικὸς τῷ Καβάδῃ ἐσήμαινεν ὡς ἵπποι τέ οἱ καὶ ἄνδρες ἐν παρασκευῇ τυγχάνουσιν ὄντες τοῦ φρουρίου οὐ μακρὰν ἄποθεν, δηλώσας τι χωρίον αὐτῷ. Καί ποτε νυκτὸς ἐπιλαβούσης ἀνέπεισε τὴν γυναῖκα Καβάδης ἐσθῆτα μὲν αὐτῷ τὴν οἰκείαν δοῦναι, τὰ δὲ αὑτοῦ ἀμπεχομένην ἱμάτια ἐπὶ τῆς εἱρκτῆς ἀντ´ αὐτοῦ καθῆσθαι, οὗπερ ἐκεῖνος ἐκάθητο. Οὕτω μὲν οὖν Καβάδης ἀπηλλάσσετο ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου. Κατιδόντες δὲ αὐτὸν οἷς ἡ φυλακὴ αὕτη ἐπέκειτο τὴν γυναῖκα ὑπετόπαζον εἶναι· ταῦτά τοι οὔτε κωλύειν οὔτε ἄλλως αὐτὸν ἐνοχλεῖν ἔγνωσαν. Ἅμα τε ἡμέρᾳ τὴν γυναῖκα ἐς τὸ δωμάτιον ἐν τοῖς τοῦ ἀνδρὸς ἱματίοις ἰδόντες καὶ μακρὰν ἀπολελειμμένοι τοῦ ἀληθοῦς ᾤοντο Καβάδην ἐνταῦθα εἶναι. Ἥ τε δόκησις αὕτη ἐν ἡμέραις συχναῖς ἤκμαζεν, ἕως Καβάδης πόρρω που τῆς ὁδοῦ ἐγεγόνει. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῇ γυναικὶ ξυνενεχθέντα, ἐπεὶ ἐς φῶς ἡ ἐπιβουλὴ ἦλθε, καὶ ὅντινα αὐτὴν τρόπον ἐκόλασαν, ἐς τὸ ἀκριβὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν. Οὐ γὰρ ὁμολογοῦσι Πέρσαι ἀλλήλοις· διὸ δὴ αὐτὰ λέγειν ἀφίημι.

[2] Καβάδης δὲ λαθὼν ἅπαντας ξὺν τῷ Σεόσῃ ἐς Οὔννους τοὺς Ἐφθαλίτας ἀφίκετο καὶ αὐτῷ τὴν παῖδα γυναῖκα ὁ βασιλεὺς γαμετὴν δίδωσιν, οὕτω τε στράτευμα λόγου πολλοῦ ἄξιον ἅτε κηδεστῇ ἐπὶ Πέρσας ξυνέπεμψε. Τούτῳ τῷ στρατῷ Πέρσαι ὑπαντιάζειν οὐδαμῆ ἤθελον, ἀλλὰ ἄλλος ἄλλῃ ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Ἐπεὶ δὲ ὁ Καβάδης ἐν τῇ χώρᾳ ἐγένετο, ἔνθα ὁ Γουσαναστάδης τὴν ἀρχὴν εἶχεν, εἶπε τῶν ἐπιτηδείων τισὶν ὡς χαναράγγην καταστήσεται ἄνδρα ἐκεῖνον, ὃς ἂν αὐτῷ Περσῶν πρῶτος ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐς ὄψιν ἥκων ὑπουργεῖν βούλοιτο. Εἰπόντι τέ οἱ μετέμελεν ἤδη τοῦ λόγου, ἐπεὶ νόμος αὐτὸν ἐσῄει, ὃς δὴ οὐκ ἐᾷ Πέρσαις ἐς τοὺς ἀλλοτρίους τὰς ἀρχὰς φέρεσθαι, ἀλλ´ οἷς ἡ τιμὴ ἑκάστη κατὰ γένος προσήκει. Ἔδεισε γὰρ μή τις ἵκοιτο ἐς αὐτὸν πρῶτος τῷ χαναράγγῃ οὐ ξυγγενὴς ὢν, τόν τε νόμον ἀναγκάζηται λύειν, ὅπως αὐτὸς ἀληθίζηται. Ταῦτα δέ οἱ ἐν νῷ ἔχοντι ξυνέβη τις τύχη ὥστε μὴ τὸν νόμον ἀτιμάζοντι ἀληθεῖ εἶναι. Ἔτυχε γὰρ πρῶτος Ἀδεργουδουνβάδης ἐς αὐτὸν ἥκων, νεανίας ἀνὴρ, ξυγγενής τε ὢν τῷ Γουσαναστάδῃ καὶ διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Ὃς δὴ δεσπότην τε προσεῖπε Καβάδην καὶ βασιλέα προσεκύνησε πρῶτος, ἐδεῖτό τέ οἱ ἅτε δούλῳ ὅ τι βούλοιτο χρῆσθαι.

[3] Καβάδης οὖν ἐν τοῖς βασιλείοις οὐδενὶ πόνῳ γενόμενος, ἔρημόν τε Βλάσην τῶν ἀμυνομένων λαβὼν ἐξετύφλωσε, τρόπῳ δὴ ὅτῳ τυφλοὺς οἱ Πέρσαι ποιεῖν τοὺς κακούργους εἰώθασιν, ἔλαιον ἕψοντες καὶ αὐτὸ ὡς μάλιστα ζέον ἐς τοὺς ὀφθαλμοὺς οὔτι μύοντας ἐπιχέοντες, ἢ περόνην τινὰ σιδηρᾶν πυρακτοῦντες ταύτῃ τε τῶν ὀφθαλμῶν τὰ ἐντὸς χρίοντες, καὶ τὸ λοιπὸν ἐν φυλακῇ εἶχεν ἄρξαντα Περσῶν ἐνιαυτοὺς δύο.

[4] Καὶ τὸν μὲν Γουσαναστάδην κτείνας τὸν Ἀδεργουδουνβάδην ἀντ´ αὐτοῦ κατεστήσατο ἐπὶ τῆς τοῦ χαναράγγου ἀρχῆς, τὸν δὲ Σεόσην ἀδρασταδάραν σαλάνην εὐθὺς ἀνεῖπε. Δύναται δὲ τοῦτο τὸν ἐπὶ ἀρχαῖς τε ὁμοῦ καὶ στρατιώταις ἅπασιν ἐφεστῶτα. Ταύτην ὁ Σεόσης τὴν ἀρχὴν πρῶτός τε καὶ μόνος ἐν Πέρσαις ἔσχεν· οὔτε γὰρ πρότερον οὔτε ὕστερόν τινι γέγονε· τήν τε βασιλείαν ὁ Καβάδης ἐκρατύνατο καὶ ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ διεφύλαξεν. Ἦν γὰρ ἀγχίνους τε καὶ δραστήριος οὐδενὸς ἧσσον.
 

CHAPITRE VI.

I. Cavade s'échappe de prison sous les habits de sa femme. 2.. Se retire chez les Nephtalites et y lève une armée pour se rétablir dans son royaume. 3. Fait crever les yeux à Blase. Fait mourir Gusanastade, et donne sa charge de Charanange à Adergudambade, et celle d'Arastudaransalane à Séose.

1. La femme de Cavade avait un soin particulier de lui pendant sa prison, et lui portait toutes les choses dont il avait besoin. Comme elle était extrêmement belle, le capitaine du château en devint amoureux, et lui fit connaître sa passion, Cavade commanda à sa femme de lui accorder tout ce qu'il désirerait ; de sorte qu'en ayant joui, et la jouissance ayant augmenté son amour, il lui permit d'entrer dans la prison, et d'en sortir quand il lui plairait. Il y avait parmi les Perses un galant homme nommé Séose, ami intime de Cavade qui ne bougeait des environs du château pour épier l'occasion de le sauver, et qui lui avait fait dire par sa femme, qu'il l'attendait avec des chevaux tous prêts pour ce dessein. Lorsque la nuit fut venue, Cavade persuada à fa femme de lui donner ses habits, de prendre les siens, et de demeurer en sa place dans la prison. Il sortit par cette adresse, et passa au milieu des gardes qui crurent que c'était sa femme. Quand ils la virent le lendemain assise dans la prison, et vêtue des habits de son mari, ils s'imaginèrent que c'était lui, et ils demeurèrent dans cette opinion durant plusieurs jours, pendant lesquels il eut le loisir de s'éloigner. Je ne saurais dire au vrai ce qui arriva à la femme, lorsque la tromperie fut découverte, ni de quelle manière elle eu fut punie, parce que les Perses n'en conviennent pas. C'est pourquoi je n'en parlerai point.

2.. Cavade accompagné de Séose, arriva sans être découvert dans le pays des Nephtalites, où ayant. épousé la fille du Roi, et levé de puissantes troupes, il revint en Perse, et y jeta une telle terreur de ses armes que ses ennemis n'osèrent paraître. Comme il était dans une province dont Gusanastade était gouverneur, il lui échappa de dire, qu'il en donnerait le gouvernement à celui qui viendrait le premier, ce jour-là, se soumettre à lui. A peine avait-il prononcé cette parole, qu'il s'en repentit à cause de la loi qui défend aux Perses d'ôter une charge d'une famille, pour la donner à un étranger : Et il appréhendait d'être l'allié de quelqu'un qui ne fût pas parent du gouverneur, et d'être obligé de contrevenir à la loi pour satisfaire à sa promesse. Comme il avait l'esprit occupé de cette pensée, il se présenta à lui une heureuse occasion d'accomplir en même temps l'une et l'autre. Adergudombade parent de Gusanistade jeune homme renommé pour sa valeur, vint le premier se prosterner devant lui, pour l'adorer en qualité de Roi, et pour l''assurer de la fidélité de ses services.

3. Cavade se rendit ensuite maître du royaume, et ayant pris Blase, lui fit perdre la vue de la manière que les Perses ont accoutumé de la faire perdre aux criminels, en leur versant de l'huile bouillante dans les yeux, ou bien en les leur perçant avec un fer chaud. Il le mit depuis en prison, après qu'il eût régné deux ans.

4. Pour ce qui est de Gusanstade il le fit mourir, et donna sa charge de Charanange à Adergudombade son parent. Il donna celle d'Adrastudaran salana, c'est à dire, de chef de tous les officiers de la Justice, et de la Guerre à Séose, qui fut tout ensemble et le premier, et le seul qui reçut cet honneur, aucun autre ne l'ayant reçu ni avant lui, ni depuis. Comme Cavade était fort habile, il n'eût pas de peine à conserver le royaume qu'il avait conquis.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.

[1] Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον χρήματα Καβάδης τῷ Ἐφθαλιτῶν βασιλεῖ ὤφειλεν, ἅπερ ἐπεὶ ἀποτιννύναι οἱ οὐχ οἷός τε ἦν, Ἀναστάσιον τὸν Ῥωμαίων αὐτοκράτορα ᾔτει ταῦτά οἱ δανεῖσαι τὰ χρήματα· ὁ δὲ κοινολογησάμενος τῶν ἐπιτηδείων τισὶν ἐπυνθάνετο εἴ γέ οἱ ταῦτα ποιητέα εἴη. Οἵπερ αὐτὸν τὸ συμβόλαιον ποιεῖσθαι οὐκ εἴων. Ἀξύμφορον γὰρ ἀπέφαινον εἶναι βεβαιοτέραν τοῖς πολεμίοις χρήμασιν οἰκείοις ἐς τοὺς Ἐφθαλίτας τὴν φιλίαν ποιήσασθαι, οὓς δὴ ἐς ἀλλήλους ξυγκρούειν ὅτι μάλιστα σφίσιν ἄμεινον εἶναι. Διὸ δὴ Καβάδης ἐξ αἰτίας οὐδεμιᾶς ἔγνω ἐπὶ Ῥωμαίους στρατεύεσθαι. Καὶ πρῶτα μὲν αὐτάγγελος Ἀρμενίων τῇ χώρᾳ ἐπῆλθε, καὶ αὐτῆς τὰ πολλὰ ἐξ ἐπιδρομῆς ληισάμενος ἐς Ἄμιδαν πόλιν ἐν Μεσοποταμίᾳ κειμένην ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἀφίκετο, ἧς δὴ χειμῶνος ὥρᾳ ἐς πολιορκίαν καθίστατο. Ἀμιδηνοὶ δὲ στρατιωτῶν μὲν, ἅτε ἐν εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασιν, οὐ παρόντων σφίσι, καὶ ἄλλως δὲ ἀπαράσκευοι παντάπασιν ὄντες ὅμως τοῖς πολεμίοις ὡς ἥκιστα προσχωρεῖν ἤθελον, ἀλλὰ τοῖς τε κινδύνοις καὶ τῇ ταλαιπωρίᾳ παρὰ δόξαν ἀντεῖχον.

Ἦν δέ τις ἐν Σύροις ἀνὴρ δίκαιος, Ἰάκωβος ὄνομα, ᾧ τὰ ἐς τὸ θεῖον ἐς τὸ ἀκριβὲς ἤσκητο. Οὗτος ἐν χωρίῳ Ἐνδιήλων, διέχοντι Ἀμίδης ἡμέρας ὁδῷ, πολλοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις αὑτὸν καθεῖρξεν, ὅπως δὴ ἀδεέστερον τὰ ἐς τὴν εὐσέβειαν μελετᾶν δύνηται. Καὶ αὐτοῦ οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι ὑπουργοῦντες τῇ γνώμῃ δρυφάκτοις τισὶ περιέβαλον, οὐ ξυνημμένοις μέντοι, ἀλλὰ χωρὶς πεπηγόσιν ἀλλήλων, ὥστε ὁρᾶν τε τοὺς προσιόντας καὶ ξυγγίνεσθαι οἷόν τε εἶναι. Καὶ στέγος τι αὐτῷ ἐτεκτήναντο βραχὺ ὕπερθεν, ὅσον ὄμβρους τε καὶ νιφετοὺς ἀποκρούεσθαι. Ἐνταῦθα οὗτος [ὁ] ἀνὴρ ἐκ παλαιοῦ καθῆστο, πνίγει μὲν ἢ ψύχει ὡς ἥκιστα εἴκων, σπέρμασι δέ τισιν ἀποζῶν, οἷσπερ οὐ καθ´ ἡμέραν, ἀλλὰ χρόνου πολλοῦ σιτίζεσθαι εἰώθει. Τοῦτον οὖν τὸν Ἰάκωβον τῶν τινες Ἐφθαλιτῶν καταθέοντες τὰ ἐκείνῃ χωρία εἶδον, καὶ τὰ τόξα σπουδῇ πολλῇ ἐντεινάμενοι βάλλειν ἤθελον. Πᾶσι δὲ ἀκίνητοι αἱ χεῖρες γεγονυῖαι τὰ τόξα ἐνεργεῖν οὐδαμῆ εἶχον. Ὅπερ ἐπεὶ ἐν τῷ στρατοπέδῳ περιφερόμενον ἐς Καβάδην ἦλθεν, αὐτόπτης γενέσθαι τοῦ ἔργου ὁ Καβάδης ἐβούλετο, ἰδών τε ἐν θάμβει μεγάλῳ ξὺν Περσῶν τοῖς παροῦσιν ἐγίνετο, καὶ τὸν Ἰάκωβον ἐλιπάρει ἀφεῖναι τοῖς βαρβάροις τὸ ἔγκλημα. Ὁ δὲ ἀφῆκέ τε λόγῳ ἑνὶ καὶ τὰ δεινὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐλέλυντο. Καβάδης μὲν οὖν αἰτεῖν τὸν ἄνδρα ἐκέλευεν ὅ τι ἂν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη, χρήματα οἰόμενος αὐτὸν μεγάλα αἰτήσειν, καί τι καὶ νεανιευσάμενος, ὡς οὐδενὸς πρὸς αὐτοῦ ἀτυχήσει. Ὁ δέ οἱ τοὺς ἀνθρώπους ἐδεῖτο χαρίζεσθαι ὅσοι ἐν τῷ πολέμῳ τούτῳ καταφεύγοντες παρ´ αὐτὸν ἵκωνται. Ταύτην Καβάδης τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ἐποίει καὶ γράμματα ἐδίδου τῆς ἀσφαλείας ἐνέχυρα. Πολλοὶ γοῦν πανταχόθεν ξυρρέοντες ἐνταῦθα ἐσώζοντο· περιβόητος γὰρ ἡ πρᾶξις ἐγένετο. Ταῦτα μὲν ὧδέ πη ἔσχε.

[2] Καβάδης δὲ Ἄμιδαν πολιορκῶν κριὸν τὴν μηχανὴν πανταχόσε τοῦ περιβόλου προσέβαλε. Καὶ Ἀμιδηνοὶ μὲν τὴν ἐμβολὴν ἀεὶ δοκοῖς τισιν ἐγκαρσίαις ἀνέστελλον, ὁ δὲ οὐκ ἀνῆκεν, ἕως ταύτῃ ἀνάλωτον εἶναι τὸ τεῖχος ἔγνω. Πολλάκις γὰρ ἐμβαλὼν καθελεῖν τι τοῦ περιβόλου ἢ κατασεῖσαι ἥκιστα ἴσχυσεν, οὕτως ἀσφαλῶς ἡ οἰκοδομία τοῖς δειμαμένοις τὸ παλαιὸν εἴργαστο. Τούτου δὲ Καβάδης ἀποτυχὼν λόφον τινὰ χειροποίητον ἐπιτείχισμα τῇ πόλει ἐποίει μέτρῳ πολλῷ ὑπεραίροντα τοῦ τείχους τὸ μῆκος, οἵ τε πολιορκούμενοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἀρξάμενοι κατώρυχα μέχρι ἐς τὸν λόφον ἐποίουν, καὶ λάθρα ἐνθένδε τὸν χοῦν ἐκφοροῦντες κενὰ ἐπὶ πλεῖστον τὰ ἐντὸς τοῦ λόφου εἰργάσαντο. Τὰ μέντοι ἐκτὸς ἐφ´ οὗπερ ἐγεγόνει σχήματος ἔμενεν, οὐδενὶ αἴσθησιν παρεχόμενα τοῦ πρασσομένου. Πολλοὶ μὲν οὖν Πέρσαι ὥσπερ ἐπ´ ἀσφαλοῦς ἀναβαίνοντες ἔν τε τῇ ἄκρᾳ ἐγένοντο καὶ βάλλειν ἐνθένδε κατὰ κορυφὴν τοὺς ἐν τῷ περιβόλῳ διενοοῦντο. Τοῦ δὲ ὁμίλου δρόμῳ ἐπιρρέοντος ἐμπεσὼν ὁ λόφος ἐκ τοῦ αἰφνιδίου σχεδόν τι ἅπαντας ἔκτεινε. Καβάδης δὲ τοῖς παροῦσιν ἀπορούμενος τὴν προσεδρείαν διαλύειν ἔγνω, καὶ τῷ στρατοπέδῳ ἀναχωρεῖν ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐπήγγειλε. Τότε δὴ οἱ πολιορκούμενοι, ἅτε τοῦ κινδύνου ἀφροντιστήσαντες, πολλὰ τοὺς βαρβάρους ξὺν γέλωτι ἀπὸ τοῦ περιβόλου ἐτώθαζον. Καί τινες ἑταῖραι ἀνελκύσασαι κόσμῳ οὐδενὶ τὴν ἐσθῆτα Καβάδῃ ἄγχιστά που ἑστηκότι ἐδείκνυον ὅσα τῶν γυναικῶν γυμνὰ φανῆναι ἀνδράσιν οὐ θέμις. Ὅπερ κατιδόντες οἱ μάγοι τῷ τε βασιλεῖ ἐς ὄψιν ἦλθον καὶ τὴν ἀναχώρησιν ἐκώλυον, ξυμβαλεῖν ἰσχυριζόμενοι τῷ γεγονότι ὡς ἅπαντα Καβάδῃ Ἀμιδηνοὶ τά τε ἀπόρρητα καὶ κρυπτόμενα οὐκ ἐς μακρὰν δείξουσιν. Οὕτω μὲν τὸ Περσῶν στρατόπεδον αὐτοῦ ἔμεινεν.

[3] Ἡμέραις δὲ τῶν τις Περσῶν οὐ πολλαῖς ὕστερον ἄγχιστα τῶν πύργων τινὸς ἐκβολὴν ὑπονόμου παλαιοῦ εἶδεν οὐ ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ κεκαλυμμένην, ἀλλὰ χάλιξι σμικραῖς τε καὶ οὐ λίαν συχναῖς.Ννύκτωρ τε μόνος ἐνταῦθα ἥκων καὶ τῆς εἰσόδου ἀποπειρασάμενος ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένετο. Ἅμα δὲ ἡμέρᾳ τὸν πάντα λόγον Καβάδῃ ἀπήγγειλε. Καὶ ὃς τῇ ἐπιγινομένῃ νυκτὶ κλίμακας ἐν παρασκευῇ ποιησάμενος ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐνταῦθα ἦλθε. Καί τις αὐτῷ δεξιὰ ξυνηνέχθη τύχη τρόπῳ τοιῷδε. Τὸν πύργον, ὃς δὴ τοῦ ὑπονόμου ἀγχοτάτω ἐτύγχανεν ὢν, φυλάσσειν τῶν Χριστιανῶν οἱ σωφρονέστατοι ἔλαχον, οὕσπερ καλεῖν μοναχοὺς νενομίκασι. Τούτους ἑορτήν τινα τῷ θεῷ ἄγειν ἐνιαύσιον ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τετύχηκεν. Ἐπεί τε ἡ νὺξ ἐπεγένετο, ἅπαντες, ἅτε κόπῳ μὲν πολλῷ διὰ τὴν πανήγυριν ὁμιλήσαντες, μᾶλλον δὲ τοῦ εἰθισμένου σιτίων τε καὶ ποτοῦ ἐς κόρον ἐλθόντες ὕπνον τινὰ ἡδύν τε καὶ πρᾷον ἐκάθευδον καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ὡς ἥκιστα τῶν ποιουμένων ᾐσθάνοντο. Πέρσαι γοῦν διὰ τοῦ ὑπονόμου ἐντὸς τοῦ περιβόλου κατ´ ὀλίγους γενόμενοι ἐς τὸν πύργον ἀνέβαινον, καὶ τοὺς μοναχοὺς καθεύδοντας ἔτι εὑρόντες ἔκτειναν ἅπαντας. Ὅπερ ἐπεὶ Καβάδης ἔγνω, τὰς κλίμακας τῷ τείχει τούτου δὴ ἄγχιστα τοῦ πύργου προσῆγεν. Ἡμέρα δὲ ἦν ἤδη. Καὶ τῶν Ἀμιδηνῶν οἳ ἐν πύργῳ τῷ ἐχομένῳ ἐφύλασσον, αἰσθόμενοι τοῦ κακοῦ κατὰ τάχος ἐβοήθουν ἐνταῦθα. Ὠθισμῷ τε πολλῷ ἐπὶ πλεῖστον ἀμφότεροι ἐς ἀλλήλους ἐχρῶντο καὶ τὸ πλέον ἤδη Ἀμιδηνοὶ ἔχοντες τῶν τε ἀναβεβηκότων πολλοὺς ἔκτεινον καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν κλιμάκων ἀνέστελλον καὶ τοῦ ἀπεῶσθαι τὸν κίνδυνον οὐ μακράν που ἐγένοντο. Ἀλλὰ Καβάδης αὐτὸς τὸν ἀκινάκην σπασάμενος καὶ αὐτῷ ἀεὶ δεδισσόμενος ἐς τὰς κλίμακας ὁρμῶν οὐκ ἀνίει τοὺς Πέρσας, θάνατός τε ἦν ἡ ζημία τοῖς ἐνθένδε ἀναστρέφειν τολμῶσι. Διὸ δὴ πλήθει πολλῷ οἱ Πέρσαι καθυπέρτεροι τῶν ἐναντίων γενόμενοι ἐνίκησάν τε αὐτοὺς τῇ μάχῃ καὶ κατὰ κράτος ἡ πόλις ἥλω ὀγδοηκοστῇ ἀπὸ τῆς πολιορκίας ἡμέρᾳ.

[4] Φόνος τε Ἀμιδηνῶν πολὺς ἐγεγόνει, ἕως ἐσελαύνοντι ἐς τὴν πόλιν Καβάδῃ τῶν τις Ἀμιδηνῶν γέρων τε καὶ ἱερεὺς προσελθὼν εἶπεν ὡς οὐ βασιλικὸν τὸ φονεύειν τοὺς ἡλωκότας εἴη. Καβάδης μὲν οὖν θυμῷ ἔτι ἐχόμενος ἀπεκρίνατο

„διὰ τί γάρ μοι πολε„μεῖν ἔγνωτε; ὁ δὲ ὑπολαβὼν αὐτίκα ἔφη ὅτι δὴ ὁ θεὸς οὐχ ἡμετέρᾳ γνώμῃ, ἀλλὰ σῇ ἀρετῇ παραδιδόναι σοι Ἄμιδαν ἤθελε“.

Τούτῳ τῷ λόγῳ Καβάδης ἡσθεὶς κτείνειν οὐδένα τὸ λοιπὸν εἴασεν, ἀλλὰ τά τε χρήματα ληίζεσθαι Πέρσας ἐκέλευε καὶ τοὺς περιόντας ἐν ἀνδραπόδων ποιεῖσθαι λόγῳ, καὶ αὑτῷ ἐξελέσθαι ἅπαντας αὐτῶν τοὺς δοκίμους ἐπέστελλεν.

Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον χιλίους ἐπὶ τῇ φυλακῇ ἐνταῦθα λιπὼν ἄρχοντά τε αὐτοῖς ἐπιστήσας Γλώνην, ἄνδρα Πέρσην, καὶ τῶν Ἀμιδηνῶν ἀνθρώπους τινὰς ὀλίγους οἰκτροὺς, οἳ δὴ ἐς τὴν δίαιταν ὑπηρετήσειν Πέρσαις ἔμελλον, αὐτὸς παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ τοὺς ἡλωκότας ἔχων ἐπ´ οἴκου ἀπήλαυνεν. Ἐς τούτους δὲ τοὺς αἰχμαλώτους φιλανθρωπίᾳ ἐχρήσατο βασιλεῖ πρεπούσῃ· χρόνου γὰρ ὀλίγου εἰς τὰ οἰκεῖα ξύμπαντας ἀφῆκεν ἰέναι, τῷ δὲ λόγῳ ἀπέδρασαν αὐτὸν, ὅ τε Ῥωμαίων βασιλεὺς Ἀναστάσιος ἔργα ἐς αὐτοὺς ἐπεδείξατο ἀρετῆς ἄξια· φόρους τε γὰρ τοὺς ἐπετείους ἐς ἔτη ἑπτὰ ξύμπαντας ἀφῆκε τῇ πόλει καὶ αὐτοὺς κοινῇ τε καὶ ἰδίᾳ ἕκαστον πολλοῖς τισιν ἀγαθοῖς ἐδωρήσατο, ὥστε αὐτοῖς λήθην τῶν ξυμβεβηκότων πολλὴν γενέσθαι. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ ἐγένετο.
 

CHAPITRE VII.

1. Cavade entreprend la guerre contre les Romains, pour se venger de ce que l'Empereur Anastase avait refusé de lui prêter de l'argent. 2. Il assiège la ville d'Admide. 3. La. surprend par un endroit mal gardé par des moines la nuit d'après une fête. 4. Furieux carnage des habitants, apaisé par la sage remontrance qu'un prêtre fit au vainqueur.

1. COMME Cavade devait de l'argent au Roi des Nephtalites, et qu'il n'avait pas de quoi le payer, il en voulut. emprunter d'Anastase, qui consulta sur cette affaire quelques-uns de ses amis, dont l'avis fut, qu'il n'était pas à propos qu'il lui en prêtât, et qu'il contribuât de ses finances à fortifier l'alliance de ses ennemis, entre lesquels il avait plutôt intérêt de jeter des semences de division. Ce fut pour cet unique sujet que Cavade se résolut de faire la guerre aux Romains, et que sans la leur avoir déclarée, il descendit sur les terres des Arméniens, et y faisant toute sorte de dégâts, entra dans la Mésopotamie jusqu'à la ville d'Amide, où il mit le siège durant les plus grandes rigueurs de l'hiver. Bien que les habitants, surpris au milieu de la paix, n'eussent ni troupes, ni provisions, ils ne voulurent pas toutefois se rendre: mais ils le préparèrent à une défense plus vigoureuse, que l'on ne l'eût jamais osé espérer.

Il y avait parmi les Syriens, un homme de rare vertu nomme Jacques, qui était perpétuellement occupé aux exercices de la piété, et qui pour y vaquer uniquement, s'était renfermé il y avait déjà longtemps dans un petit endroit du territoire des Endisiens, éloigné seulement d'une lieue de la ville d'Amide. Quelques personnes du pays, pour favoriser un si louable dessein, avaient fait une clôture à sa cellule avec grilles, dont les barreaux n'étaient pas si près à près, que ceux qui le venaient visiter ne pussent aisément le voir, et lui parler au travers: Ils l'avaient aussi couverte d'un petit toit pour la garantir des pluies, des neiges, et dés autres injures de l'air. Là il endurait avec une patience merveilleuse les incommodités du chaud, et du froid : ne vivait que de légumes, et s'abstenait quelquefois, durant plusieurs jours de toute sorte de nourriture.. Quelques Nephtalites qui battaient la campagne, l'ayant aperçu se mirent en devoir de tirer sur lui ; mais leurs mains demeurèrent comme attachées à leur arc, et privées de tout mouvement. Le bruit d'un si grand miracle s'étant répandu dans l'armée, et étant venu jusqu'aux oreilles de Cavade, il voulut en être lui-même spectateur. Il le vit avec un extrême étonnement, et pria Jacques d'avoir la bonté de pardonner aux Barbares. Le saint solitaire les délivra à l'instant de leur mal, par une seule parole. Alors, Cavade lui offrit de lui donner tout ce qu'il désirerait, et se vanta follement de ne lui rien refuser, s'imaginant qu'il lui demanderait de l'argent. Mais il ne lui demanda que la sûreté de ceux qui se réfugieraient chez lui ; ce que Cavade lui accorda par des lettres qu'il fit expédier. Quand cela fut su dans le pays, plusieurs s'y retirèrent et y conservèrent leur vie, et leurs biens. Voila ce qui regarde ce fait-la.

2. Cavade poursuivait cependant le siège, et battait divers endroits des murailles avec des béliers, dont les assiégés tâchaient de rompre le coup par des pièces de bois, qu'ils opposaient en travers. Il continua toujours la batterie jusqu'à ce qu'il reconnut qu'elle était inutile, et qu'après plusieurs attaques redoublées, la muraille était aussi entière qu'avant le siège, tant elle avait été solidement bâtie. Renonçant donc à ce dessein, il en forma un autre, qui fut d'élever une plate-forme plus haute que les travaux. Les habitants firent une mine contre la plate-forme, et tirèrent une grande quantité de terre par dessous, sans qu'il en parût rien au dehors. Les Perses y montaient sans crainte, et en tiraient incessamment contre la ville. Un jour qu'ils y étaient accourus en plus grande foule que de coutume, la plate-forme tomba soudain, et presque tous ceux qui s'y trouvèrent furent enveloppés sous les ruines. Cavade troublé d'un si fâcheux succès, résolut de lever le siège, et publia la retraite pour le lendemain. Alors, les assiégés, délivrés du danger, commencèrent à railler les Perses, et quelques femmes publiques eurent l'impudence de lever leurs jupes pour montrer à Cavade ce qu'il n'est pas honnête de regarder. Les Mages ayant remarqué cette action, empêchèrent la levée du siège, et assurèrent que c'était une marque que bientôt les assiégés découvriraient ce qu'ils avaient de plus caché.

3. Quelques jours après, un certain Perse ayant aperçu proche d'une tour l'entrée d"une vieille mine mal rebouchée, et couverte seulement d'un tas de cailloux, il y entra seul durant la nuit, et alla jusques dans la ville. Le lendemain il en donna avis à Cavade, qui la nuit suivante y fit apporter des échelles, et y alla avec un petit nombre de les gens. En cette occasion, Ia fortune lui fut merveilleusement favorable. La tour, qui touchait à la mine, était gardée cette nuit-là par ceux d'entre les chrétiens., qui font profession de vivre avec une plus grande sévérité que les autres, et qui sont communément appelés Moines. Le jour précédent ils avaient célèbre une fête, que l'on solennise tous les ans, et soit qu'ils fussent fatigués du travail, ou qu'ils eussent plus bu,et plus mangé que d'ordinaire, quand la nuit fut venue, ils se laissèrent tellement accabler du sommeil, qu'ils n'entendirent rien de tout ce qui se passait. Les Perses étant entrés l'un après l'autre par la mine, montèrent dans la tour, et tuèrent tous les moines qu'ils y trouvèrent encore endormis. Cavade en ayant été averti, commanda à l'instant de dresser les échelles ; mais comme il était déjà grand jour, ceux qui gardaient la tour voisine vinrent au secours. On combattit en cette rencontre avec beaucoup d'ardeur. Les Amideniens, qui avaient l'avantage du nombre, avaient tué d'abord plusieurs de leurs ennemis, et semblaient être hors de danger, lorsque Cavade tenant l'épée nue à la main, pressa ses soldats de monter aux échelles, et fit tuer sur le champ tous ceux qui voulaient descendre : ce qui fut cause que les Perses prirent la place de force, après qu'elle eut soutenu quatre-vingts jours de siège.

4. On fit un grand carnage des habitants, jusqu'à ce que Cavade étant entré dans la ville un prêtre fort âgé prit la liberté de lui remontrer, que ce n'était pas une action digue d'un roi, que de maltraiter des vaincus. Le roi encore tout transporté de colère, lui répondit :

Pourquoi avez-vous tenu si longtemps contre mon armée ? C'est, répliqua-t-il, que Dieu voulait que vous vous rendissiez maître de cette ville par la force de vos armes, et non pas par un effet de notre choix.

Cavade, adouci par ces paroles, dé-fendit de tuer davantage. Il abandonna néanmoins tout au pillage, et donna à ses soldats les Perses qui avaient été faits prisonniers, après en avoir réservé un petit nombre des plus apparents. Il y laissa mille hommes eu garnison, dont il donna le commandement à Glone, Persan de nation, il y laissa aussi quelques pauvres misérables pour porter aux Perses les provisions qui leur seraient nécessaires. Il ramena ensuite son armée, et ses prisonniers. Certes, il eut pour eux une bonté toute royale, de leur permettre de retourner en leur pays. L'empereur Anastase leur donna aussi des marques de sa libéralité, en leur remettant pour l'espace de sept ans tous les impôts que la ville avait accoutumé de payer, et en comblant, en particulier, et en général, les habitants de tant de bienfaits, qu'ils eurent sujet d'oublier toutes leurs disgrâces ; mais ce ne fut pourtant que longtemps après.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η.

[1] Τότε δὲ βασιλεὺς Ἀναστάσιος πολιορκεῖσθαι μαθὼν Ἄμιδαν στράτευμα κατὰ τάχος διαρκὲς ἔπεμψεν. Ἄρχοντες δὲ ἦσαν μὲν κατὰ συμμορίαν ἑκάστων, στρατηγοὶ δὲ ἅπασιν ἐφεστήκεσαν τέσσαρες, Ἀρεόβινδός τε, Ὀλυβρίου κηδεστὴς, τοῦ ἐν τῇ ἑσπερίᾳ βεβασιλευκότος ὀλίγῳ πρότερον, τῆς ἑῴας δὲ τότε στρατηγὸς ἐτύγχανεν ὤν· καὶ τῶν ἐν παλατίῳ ταγμάτων ἀρχηγὸς Κέλερ (μάγιστρον Ῥωμαῖοι τὴν ἀρχὴν καλεῖν νενομίκασιν)· ἔτι μὴν καὶ οἱ τῶν ἐν Βυζαντίῳ στρατιωτῶν ἄρχοντες, Πατρίκιός τε ὁ Φρὺξ καὶ Ὑπάτιος ὁ βασιλέως ἀδελφιδοῦς· οὗτοι μὲν τέσσαρες στρατηγοὶ ἦσαν. Ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰουστῖνος, ὃς δὴ ὕστερον Ἀναστασίου τελευτήσαντος ἐβασίλευσε, καὶ Πατρικιόλος ξὺν Βιταλιανῷ τῷ παιδὶ, ὃς ὅπλα ἀντάρας Ἀναστασίῳ βασιλεῖ οὐ πολλῷ ὕστερον ἐτυράννησε, καὶ Φαρεσμάνης Κόλχος μὲν γένος, διαφερόντως δὲ ἀγαθὸς τὰ πολέμια, καὶ Γοδίδισκλός τε καὶ Βέσσας, Γότθοι ἄνδρες, Γότθων τῶν οὐκ ἐπισπομένων Θευδερίχῳ ἐς Ἰταλίαν ἐκ Θρᾴκης ἰόντι, γενναίω τε ὑπερφυῶς ἄμφω καὶ τῶν κατὰ τὸν πόλεμον πραγμάτων ἐμπείρω, ἄλλοι τε πολλοὶ καὶ ἄριστοι εἵποντο. Στράτευμα γὰρ τοιοῦτό φασιν οὔτε πρότερον οὔτε ὕστερον ἐπὶ Πέρσας Ῥωμαίοις ξυστῆναι. Οὗτοι μέντοι ἅπαντες οὐκ ἐς ταὐτὸ ἀγηγερμένοι οὐδὲ στράτευμα ἓν ποιησάμενοι ᾔεσαν, ἀλλ´ αὐτὸς ἕκαστος τοῖς κατ´ αὐτὸν στρατιώταις ἐξηγεῖτο ἐπὶ τοὺς πολεμίους.

[2] Χορηγὸς δὲ τῆς τοῦ στρατοπέδου δαπάνης Ἀπίων Αἰγύπτιος ἐστάλη, ἀνὴρ ἐν πατρικίοις ἐπιφανής τε καὶ δραστήριος ἐς τὰ μάλιστα, καὶ αὐτὸν βασιλεὺς κοινωνὸν τῆς βασιλείας ἐν γράμμασιν ἀνεῖπεν, ὅπως οἱ ἐξουσία εἴη τὰ ἐς τὴν δαπάνην ᾗ βούλοιτο διοικήσασθαι.

Ὁ μὲν οὖν στρατὸς οὗτος χρόνῳ τε ξυνελέγοντο καὶ σχολαίτεροι ἐπορεύοντο. Διὸ δὴ τοὺς βαρβάρους ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων οὐχ εὗρον, ἐπεὶ ἐξ ἐπιδρομῆς οἱ Πέρσαι τὴν ἔφοδον ποιησάμενοι αὐτίκα δὴ ἐς τὰ πάτρια ἤθη ἀνεχώρησαν ξὺν πάσῃ τῇ λείᾳ. Τῶν δὲ στρατηγῶν οὐδεὶς ἐς πολιορκίαν τῶν ἐν Ἀμίδῃ ἀπολελειμμένων ἐν τῷ παρόντι καθίστασθαι ἤθελε· πολλὰ γὰρ ἐσκομίσασθαι σφᾶς τὰ ἐπιτήδεια ἔμαθον· ἀλλ´ ἐς τῶν πολεμίων τὴν χώραν ἐσβολὴν ποιήσασθαι ἐν σπουδῇ εἶχον. Οὐ μὴν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους κοινῇ ᾔεσαν, ἀλλὰ χωρὶς ἀλλήλων στρατοπεδευόμενοι ἐπορεύοντο. Ταῦτα Καβάδης μαθὼν (ἄγχιστα γάρ που ἐτύγχανεν ὢν) ἐς τὰ Ῥωμαίων ὅρια κατὰ τάχος ἐλθὼν ὑπηντίαζεν. Οὔπω μέντοι Ῥωμαῖοι τῷ παντὶ στρατῷ Καβάδην ἰέναι ἐπ´ αὐτοὺς ἔμαθον, ἀλλὰ Περσῶν ᾤοντο στράτευμα βραχύ τι ἐνταῦθα εἶναι. Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ Ἀρεόβινδον ἐστρατοπεδεύσαντο ἐν χωρίῳ Ἀρζάμων, ἀπέχοντι Κωνσταντίνης πόλεως δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν, οἱ δὲ ἀμφὶ Πατρίκιον καὶ Ὑπάτιον ἐν χωρίῳ Σίφριος, ὅπερ Ἀμίδης πόλεως οὐχ ἧσσον ἢ πεντήκοντα καὶ τριακοσίους σταδίους ἀπέχει. Κέλερ γὰρ οὔπω ἐνταῦθα ἀφῖκτο.

[3] Ἀρεόβινδος δὲ ἐπειδὴ Καβάδην παντὶ τῷ στρατῷ ἐπιέναι σφίσιν ἐπύθετο, ἀπολιπὼν τὸ στρατόπεδον ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἅπασιν ἐς φυγὴν ὥρμητο καὶ ἐς Κωνσταντίναν δρόμῳ ἐχώρει. Ἐπελθόντες δὲ ὀλίγῳ ὕστερον οἱ πολέμιοι ἔρημον ἀνδρῶν αὐτοῖς χρήμασι τὸ στρατόπεδον εἷλον. Ἔνθεν τε κατὰ τάχος ἐπὶ Ῥωμαίων τὸ ἄλλο στράτευμα ᾔεσαν. Οἱ δὲ ἀμφὶ Πατρίκιον καὶ Ὑπάτιον Ἐφθαλίταις ἐντυχόντες ὀκτακοσίοις, οἳ τοῦ Περσῶν στρατοῦ ἔμπροσθεν ᾔεσαν, σχεδόν τι ἅπαντας ἔκτειναν. Οὐδὲν δὲ ἀμφὶ τῷ Καβάδῃ καὶ τῇ Περσῶν στρατιᾷ πεπυσμένοι, ἅτε νενικηκότες, ἀδεέστερον τῇ διαίτῃ ἐχρῶντο. Τὰ γοῦν ὅπλα καταθέμενοι ἄριστον σφίσιν ἡτοίμαζον. Ἤδη γὰρ τῆς ἡμέρας ὁ καιρὸς ἐνταῦθα ἦγε. Ῥύαξ δέ τις ἔρρει ἐν τούτῳ τῷ χώρῳ, ἵνα Ῥωμαῖοι τὰ κρέα καθαίρειν ἤρξαντο, οἷς δὴ σιτίζεσθαι ἔμελλον. Τινὲς δὲ ἀχθόμενοι τῷ πνίγει καὶ λοῦσθαι ἠξίουν.

[4] Ταύτῃ τε ταραχθὲν τὸ τοῦ ῥύακος ὕδωρ πρόσω ἐχώρει. Καβάδης δὲ τὰ ἐς τοὺς Ἐφθαλίτας ξυμπεσόντα μαθὼν ἐπὶ τοὺς πολεμίους κατὰ τάχος ᾔει. Κατιδών τε συγκεχυμένον τὸ τοῦ ῥύακος ὕδωρ καὶ ξυμβαλὼν τὸ ποιούμενον ἔγνω ἀπαρασκεύους τοὺς ἐναντίους εἶναι, καὶ κατὰ κράτος ἤδη ἐπ´ αὐτοὺς ἐλαύνειν ἐκέλευεν. Αὐτίκα τε αὐτοῖς ἑστιωμένοις τε καὶ ἀνόπλοις οὖσιν ἐπέστησαν. Ῥωμαῖοι δὲ οὐκ ἐνεγκόντες τὴν ἔφοδον ἐς ἀλκὴν μὲν τὸ παράπαν οὐκ ἔβλεπον, ἔφευγον δὲ ὡς ἕκαστός πη ἐδύνατο, καὶ αὐτῶν οἱ μὲν καταλαμβανόμενοι ἔθνησκον, οἱ δὲ ἀνιόντες εἰς τὸ ὄρος, ὃ ταύτῃ ἀνέχει, ἐρρίπτουν αὑτοὺς κατὰ τὸ κρημνῶδες ξὺν φόβῳ καὶ θορύβῳ πολλῷ. Ὅθεν δὴ οὐδένα σεσῶσθαί φασι, Πατρίκιος δὲ καὶ Ὑπάτιος κατ´ ἀρχὰς τῆς ἐφόδου διαφυγεῖν ἴσχυσαν. Ἔπειτα δὲ Καβάδης, Οὔννων πολεμίων ἐς γῆν τὴν αὐτοῦ ἐσβεβληκότων, παντὶ τῷ στρατῷ ἐπ´ οἴκου ἀνεχώρησε, πόλεμόν τε μακρὸν πρὸς τὸ ἔθνος τοῦτο ἐς τῆς χώρας τὰ πρὸς ἄρκτον διέφερεν. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ τὸ ἄλλο στράτευμα Ῥωμαίων ἦλθε, λόγου μέντοι ἄξιον οὐδὲν ἔδρασαν, ὅτι δὴ αὐτοκράτωρ τοῦ πολέμου κατέστη οὐδεὶς, ἀλλ´ ἴσοι πρὸς ἀλλήλους οἱ στρατηγοὶ ὄντες ἀντεστάτουν τε ἀλλήλων ταῖς γνώμαις καὶ γίνεσθαι ἐν τῷ αὐτῷ οὐδαμῆ ἤθελον.

[5] Κέλερ δὲ ξὺν τοῖς ἑπομένοις Νύμφιον ποταμὸν διαβὰς ἐσβολήν τινα ἐς τὴν Ἀρζανηνὴν ἐποιήσατο. Ἔστι δὲ ὁ ποταμὸς οὗτος Μαρτυροπόλεως μὲν ἀγχοτάτω, Ἀμίδης δὲ ὅσον ἀπὸ σταδίων τριακοσίων. Οἳ δὴ ληισάμενοι τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐπανῆλθον οὐ πολλῷ ὕστερον. Δι´ ὀλίγου τε ἡ ἐπιδρομὴ αὕτη ἐγένετο.

CHAPITRE VIII.

1. LA multitude des commandants de l'armée Romaine, et leur mauvaise intelligence. 2. Appion trésorier de l'armée. 3 . Fuite honteuse d'Areobinde. 4. Défaite de Patrice, et d'Hypatius. 4. Irruption de Celer dans le pays des Arzaméniens.

1. Dès que l'Empereur Anastase apprit la nouvelle du siège d'Amide, il y envoya des troupes considérables, avec un tel nombre de commandants, que chaque brigade avoir le sie. Il y avait quatre généraux d'armée, savoir ; Areobinde chef des armées d'Orient, gendre d'Olibrius, qui avait autrefois possédé l'Empire d'Occident; Celer capitaine, ou comme les Romains l'appellent, Maître des Gardes, Patrice, Phrygien de nation ; Hypatius neveu d'Auguste. Ces deux derniers étaient capitaines des compagnies de Constantinople. A ces quatre qui avaient le commandement général, plusieurs autres s'étaient joints : comme Justin qui succéda depuis à Anastase ; Pacriciole ; Vitalien, qui voulut peu après usurper l'autorité souveraine ; Pharesmane, Colque de nation, excellent homme de guerre; Godidicle, et Sbesas, Gots, qui n'avaient pas voulu suivre Théodoric quand il passa de Thrace en Italie; & plusieurs autres vaillants hommes. Jamais les Romains n'ont levé, ni devant, ni depuis, une armée si considérable contre les Perses. Elle ne marchait pas en un seul corps, parce que les chefs avaient voulu conduire leurs troupes séparément.

2. Appion Égyptien en était trésorier. C'était un des principaux ornements du Sénat, un homme vigilant et exact, et à qui Anastase avait fait l'honneur de l'associer par lettres à l'Empire, afin de lui donner une plus grande autorité dans l'administration des Finances.

Comme il avait fallu beaucoup de temps pour lever une armée aussi nombreuse que celle-là, et qu'elle n'avait pu marcher qu'à très petites journées, elle ne rencontra plus l'ennemi sur les terres de l'Empire. Il s'était contenté d'y faire le dégât, et s'était retiré avec un riche butin. Aucun des chefs ne voulut entreprendre le siège d'Amide parce qu'ils apprirent que ceux qui la gardaient, y avaient porté des provisions en abondance, Ils aimèrent mieux aller fourrager les terres des Perses. Leurs forces n'étaient pas néanmoins unies,mais ils marchaient et campaient chacun à part. Cavade, qui était proche, en ayant en avis, s'avança en diligence vers les frontières. Les Romains ne croyaient pas qu'il menât toutes ses troupes. Ils croyaient que ce n'étaît qu'un parti. Areobinde était campé dans les terres des Arzameniens à deux journées de Constantine ; Patrice et Hypatius dans un lieu nommé Siphrios, qui n'est qu'à trente-cinq stades d'Amide : Celer n'étaît pas encore arrivé.

3. Quand Areobinde apprit que Cavade venait avec toute son armée, il abandonna le camp, et s'enfuit à Constantine avec les siens. Incontinent après, les Perses survinrent, qui trouvant le camp abandonne, le pillèrent, et marchèrent à l'heure même contre les autres troupes romaines. Patrice et Hypatius avaient rencontré, dans le même temps, huit cents Nephtalites séparés du reste de l'armée, et les avaient taillés en pièces ; de sorte qu'enflés d'un si heureux succès, et se tenant moins sur leurs gardes, ils avaient mis bas leurs armes et se préparaient à manger. Proche du lieu où ils étaient, il y avait un ruisseau où ils lavaient les viandes, et où quelques-uns se baignaient. Cavade apprit cependant la défaite des Nephtalites, et cela le fit marcher en plus grande diligence.

4. Quand il vit l'eau du ruisseau troublée, il jugea bien d'où cela procédait, et s'assura que l'ennemi n'était pas en état de lui résister. Il commanda donc de doubler le pas, et surprit les Romains mangeant, et sans armes. Bien loin de soutenir le choc des Perses, ils n'essayèrent pas seulement de se défendre ; mais ils prirent tous la fuite. Les uns furent poursuivis, et tués ; les autres gagnèrent une colline, de laquelle ils se précipitèrent. On dit que personne n'en échapa que Patrice et Hypatius, qui dès le commencement avaient trouvé moyen de se sauver.

Cavade ayant reçu nouvelle que les Huns faisaient irruption sur ses terres, mena toutes ses troupes contre eux et leur fit longtemps la guerre dans le Septentrion. Sur ces entrefaites, l'autre armée Romaine arriva; mais elle n'exécuta pourtant rien de remarquable, parce qu'elle n'était pas conduite par un seul général, mais qu'elle avait divers chefs, qui étaient de divers avis, et qui ne pouvaient jamais ni former, ni exécuter aucun dessein d'un commun consentement.

5. Celer ayant fait passer à son armée le fleuve Nymphius, qui coule proche de Martiropolis, et qui est a trois cens stades d'Arnide, entra dans le pays des Arzaméniens, le fourragea, et s'en revint.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'.

[1] Μετὰ δὲ Ἀρεόβινδος μὲν ἐς Βυζάντιον ὡς βασιλέα μετάπεμπτος ἦλθεν, οἱ δὲ λοιποὶ ἐς Ἄμιδαν ἀφικόμενοι χειμῶνος ὥρᾳ ἐς πολιορκίαν καθίσταντο. Καὶ βίᾳ μὲν ἑλεῖν τὸ χωρίον, καίπερ πολλὰ ἐγκεχειρηκότες, οὐκ ἴσχυσαν, λιμῷ δὲ τοῦτο ποιεῖν ἔμελλον· πάντα γὰρ τοὺς πολιορκουμένους τὰ ἐπιτήδεια ἐπιλελοίπει. Ἀλλ´ οἱ στρατηγοὶ οὐδὲν πεπυσμένοι ἀμφὶ τῶν πολεμίων τῇ ἀπορίᾳ, ἐπειδὴ τοὺς στρατιώτας τῇ προσεδρείᾳ καὶ τῷ χειμῶνι ἀχθομένους ἑώρων, ἅμα δὲ καὶ Περσῶν στράτευμα ἐπὶ σφᾶς ἥξειν οὐκ εἰς μακρὰν ὑπετόπαζον, τρόπῳ ὅτῳ δὴ ἐνθένδε ἀπαλλάσσεσθαι ἐν σπουδῇ εἶχον. Οἵ τε Πέρσαι, οὐκ ἔχοντες τίνες ἂν ἐν τοῖσδε τοῖς δεινοῖς γένοιντο, τὴν μὲν ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων ἐς τὸ ἀκριβὲς ἔκρυπτον, δόκησιν παρέχοντες ὡς πάντων σφίσι τῶν ἐπιτηδείων ἀφθονία εἴη, ἐς δὲ τὰ οἰκεῖα ξὺν τῷ εὐπρεπεῖ λόγῳ ἀναχωρεῖν ἤθελον. Γίνονται οὖν ἐν ἀμφοτέροις λόγοι, ἐφ´ ᾧ δὴ Πέρσαι λίτρας χρυσίου χιλίας λαβόντες ἀποδώσουσι Ῥωμαίοις τὴν πόλιν. Ἑκάτεροί τε ἄσμενοι τὰ ξυγκείμενα ἐπιτελῆ ἐποίουν, τά τε χρήματα λαβὼν ὁ τοῦ Γλώνου υἱὸς Ἄμιδαν Ῥωμαίοις παρέδωκε. Γλώνης γὰρ ἤδη ἐτετελευτήκει τρόπῳ τοιῷδε.

[2] Οὔπω μὲν στρατοπεδευσαμένων ἐνταῦθα Ῥωμαίων, Ἀμίδης δὲ πόλεως ὄντων οὐ μακρὰν ἄποθεν, τῶν τις ἀγροίκων, ὅσπερ εἰώθει ἐς τὴν πόλιν ἐσιὼν λάθρα ὄρνις τε καὶ ἄρτους καὶ τῶν ὡραίων πολλὰ τῷ Γλώνῃ τούτῳ ἀποδίδοσθαι χρημάτων μεγάλων, Πατρικίῳ τῷ στρατηγῷ ἐς ὄψιν ἐλθὼν Γλώνην οἱ ἐς χεῖρας παραδώσειν ξὺν Πέρσαις διακοσίοις ὑπέσχετο, ἤν τινος ἀμοιβῆς ἐλπίδα λαβὼν παρ´ αὐτοῦ εἴη. Ὁ δὲ αὐτῷ ἅπαντα ὅσα ἦν βουλομένῳ ὑποσχόμενος ἔσεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἀπεπέμψατο. Καὶ ὃς τά τε ἱμάτια δεινῶς διαρρήξας καὶ δεδακρυμένῳ ἐοικὼς ἐς τὴν πόλιν εἰσῆλθε. Παρά τε τὸν Γλώνην ἥκων τάς τε τρίχας τίλλων,

„Ἐτύγχανον μὲν, ὦ δέσποτα,“ εἶπεν „ἅπαντά σοι ἐκ τοῦ χωρίου τἀγαθὰ φέρων, ἐντυχόντες δὲ στρατιῶται Ῥωμαῖοι (καὶ γάρ που ἐς 〈τὰ〉 ταύτῃ χωρία κατ´ ὀλίγους περιιόντες τοὺς οἰκτροὺς ἀγροίκους βιάζονται) πληγάς τέ μοι οὐ φορητὰς προσετρίψαντο καὶ πάντα ἀφελόμενοι οἱ λῃσταὶ ᾤχοντο, οἷς δὴ ἐκ παλαιοῦ Πέρσας τε δεδιέναι καὶ τοὺς γεωργοὺς βιάζεσθαι νόμος. Ἀλλ´ ὅπως, ὦ δέσποτα, σαυτῷ τε καὶ ἡμῖν καὶ Πέρσαις ἀμύνῃς. Ἢν γὰρ ἐς τῆς πόλεως τὰ προάστεια κυνηγετήσων ἴῃς, θήραμά σοι οὐ φαῦλον ἔσται. Κατὰ πέντε γὰρ ἢ τέτταρας οἱ κατάρατοι πε„ριιόντες λωποδυτοῦσιν.“

Ὁ μὲν ταῦτα εἶπεν. Ἀναπεισθεὶς δὲ ὁ Γλώνης τοῦ ἀνθρώπου ἀνεπυνθάνετο πόσους ποτὲ Πέρσας οἴεταί οἱ ἐς τὴν πρᾶξιν ἱκανοὺς ἔσεσθαι. Ὁ δὲ πεντήκοντα μὲν ἀποχρήσειν οἱ μάλιστα ἔφη· οὐ γὰρ ἂν αὐτῶν πλείοσί ποτε ἢ κατὰ πέντε ὁδῷ ἰοῦσιν ἐντύχοιεν, τοῦ δὲ μηδὲν ἀπροσδόκητον σφίσι ξυμβῆναι οὐδέν τι χεῖρον καὶ ἑκατὸν ἐς τὸ ἔργον ἐπαγαγέσθαι· ἢν δὲ καὶ τούτων διπλασίους, τῷ παντὶ ἄμεινον. Βλάβος γὰρ ἀνθρώπῳ ἐκ τοῦ περιόντος οὐκ ἂν γένοιτο. Γλώνης μὲν οὖν ἱππέας διακοσίους ἀπολεξάμενος τὸν ἄνθρωπον σφίσιν ἐξηγεῖσθαι ἐκέλευεν. Ὁ δὲ ἄμεινον ἰσχυρίζετο εἶναι αὐτὸν ἐπὶ κατασκοπῇ στέλλεσθαι πρότερον, καὶ ἢν ἔτι ἐν χωρίοις τοῖς αὐτοῖς περιιόντας Ῥωμαίους ἰδὼν ἀπαγγείλῃ, οὕτω δὴ ἐν δέοντι ποιεῖσθαι τὴν ἔξοδον Πέρσας. Εὖ τε οὖν εἰπεῖν ἔδοξε τῷ Γλώνῃ καὶ αὐτοῦ ἀφιέντος ἐστέλλετο. Παρά τε τὸν στρατηγὸν Πατρίκιον ἥκων ἅπαντα ἔφραζε· καὶ ὃς τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ δύο καὶ στρατιώτας χιλίους ξὺν αὐτῷ ἔπεμψεν. Οὓς δὴ ἀμφὶ κώμην Θιλασάμων σταδίους τεσσαράκοντα Ἀμίδης διέχουσαν ἐν νάπαις τε καὶ χωρίοις ὑλώδεσιν ἔκρυψε, καὶ αὐτοῦ μένειν ἐν ταύταις δὴ ταῖς ἐνέδραις ἐπέστελλεν, ἔς τε τὴν πόλιν δρόμῳ ἐχώρει. Καὶ τῷ Γλώνῃ ἕτοιμον εἰπὼν τὸ θήραμα εἶναι, αὐτῷ τε καὶ τοῖς διακοσίοις ἐξηγήσατο ἐπὶ τὴν τῶν πολεμίων ἐνέδραν. Ἐπειδή τε διέβησαν τὸν χῶρον, οὗ προλοχίζοντες Ῥωμαῖοι ἐκάθηντο, Γλώνην τε καὶ Πέρσας λαθὼν ἅπαντας, ἔκ τε τῆς ἐνέδρας τοὺς Ῥωμαίους ἀνέστησε καὶ αὐτοῖς τοὺς πολεμίους ἐπέδειξεν. Οὕσπερ ἐπειδὴ ἐπὶ σφᾶς ἰόντας κατεῖδον Πέρσαι, κατεπλάγησάν τε τῷ ἀπροσδοκήτῳ καὶ ἀμηχανίᾳ πολλῇ εἴχοντο. Οὔτε γὰρ ὀπίσω ἀπελαύνειν οἷοί τε ἦσαν, κατὰ νώτου ὄντων σφίσι τῶν ἐναντίων, οὔτε πη ἑτέρωσε φεύγειν ἐν γῇ πολεμίᾳ ἐδύναντο. Ἐκ δὲ τῶν παρόντων ὡς ἐς μάχην ταξάμενοι τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο, τῷ τε πλήθει παρὰ πολὺ ἐλασσούμενοι ἡσσήθησάν τε καὶ ξὺν τῷ Γλώνῃ ἅπαντες διεφθάρησαν.

[3] Ὅπερ ἐπειδὴ ὁ τοῦ Γλώνου υἱὸς ἔμαθε, περιαλγήσας τε καὶ τῷ θυμῷ ζέων, ὅτι δὴ τῷ πατρὶ ἀμύνειν οὐκ εἶχε, τὸν Συμεώνου νεὼν ἔκαυσεν, ἁγίου ἀνδρὸς, ἵνα δὴ ὁ Γλώνης κατέλυε. Καίτοι ἄλλην τινὰ οἰκοδομίαν οὔτε Γλώνης οὔτε Καβάδης, οὐ μὴν οὐδὲ Περσῶν τις ἄλλος οὔτε καθελεῖν ἔγνω οὔτε τῳ ἄλλῳ ἀφανίζειν τρόπῳ ἔν γε Ἀμίδῃ ἢ ταύτης ἐκτός. Ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἐπάνειμι.

[4] Οὕτω μὲν Ἄμιδαν Ῥωμαῖοι τὰ χρήματα δόντες ἀπέλαβον δύο ἐνιαυτοῖς ὕστερον ἢ πρὸς τῶν πολεμίων ἑάλω.

[5] Καὶ ἐπεὶ ἐν ταύτῃ ἐγένοντο, ἥ τε αὐτῶν ὀλιγωρία καὶ Περσῶν τὸ καρτερὸν τῆς διαίτης ἐγνώσθη. Σιτίων γὰρ τῶν ἐνταῦθα λελειμμένων τὸ μέτρον καὶ βαρβάρων τῶν ἐξεληλυθότων τὸν ὅμιλον λογισάμενοι ἑπτὰ μάλιστα ἡμερῶν ηὕρισκον δαπάνην ἐν τῇ πόλει ἀπολελεῖφθαι, καίπερ Γλώνου τε καὶ τοῦ ἐκείνου παιδὸς ἐνδεεστέρως ἢ κατὰ τὴν χρείαν πολλοῦ χρόνου ἐνδιδόντος τὰ σιτία Πέρσαις. Ῥωμαίοις γὰρ τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥσπερ μοι προδεδήλωται, ξὺν αὐτοῖς μείνασιν οὐδὲν τὸ παράπαν χορηγεῖν ἔγνωσαν, ἐξ ὅτου οἱ πολέμιοι ἐς τὴν πολιορκίαν κατέστησαν, οἳ δὴ ἐς βρώσεις ἀήθεις τὰ πρῶτα ἐλθόντες τῶν τε οὐ θεμιτῶν ἁψάμενοι πάντων, εἶτα τελευτῶντες καὶ ἀλλήλων ἐγεύσαντο. Διὸ δὴ ἐξηπατημένοι τε πρὸς τῶν βαρβάρων οἱ στρατηγοὶ ᾔσθοντο καὶ τοῖς στρατιώταις τὴν ἀκρασίαν ὠνείδιζον, ὅτι δὴ ἀπειθεστέρους αὑτοὺς παρεχόμενοι σφίσι, παρὸν δορυαλώτους Πέρσας τε τοσούτους τὸ πλῆθος καὶ Γλώνου τὸν υἱὸν σὺν τῇ πόλει ἑλεῖν, οἱ δὲ τὰ Ῥωμαίων χρήματα ἐς τοὺς πολεμίους μετενεγκόντες αἶσχός τε ἀνεδήσαντο μέγα καὶ Ἄμιδαν ἀργυρώνητον πρὸς Περσῶν ἔλαβον.

[6] Ὕστερον δὲ Πέρσαι τοῦ πρὸς Οὔννους πολέμου σφίσι μηκυνομένου ἐς σπονδὰς Ῥωμαίοις ξυνίασιν, αἵπερ αὐτοῖς ἐς ἑπτὰ ἔτη ἐγένοντο, Κέλερός τε τοῦ Ῥωμαίου καὶ Ἀσπεβέδου τοῦ Πέρσου αὐτὰς ποιησαμένων, ἐπ´ οἴκου τε ἀμφότεροι ἀναχωρήσαντες ἡσυχῆ ἔμενον. Οὕτω μὲν, ὥσπερ ἐρρήθη, ἀρξάμενος ὁ Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν πόλεμος ἐς τόδε ἐτελεύτα. Τὰ δὲ ἀμφὶ πύλας τὰς Κασπίας ξυνενεχθέντα ἐρῶν ἔρχομαι.

CHAPITRE IX.

1. Les Romains assiègent Amide. 2. Le gouverneur de cette ville est attiré par un paysan dans une embuscade. 3. Son fis, pour le venger, brûle l'église de S. Siméon. 4. Les Romains prennent la ville par argent, 5. Grande abstinence des Perses. 6. Trêve de sept ans.

1. AREOBINDE revint ensuite à Constantinople par l'ordre de l'Empereur, et les autres chefs allèrent au milieu de l'hiver mettre le siège devant Amide. Ils firent divers efforts pour l'emporter par assaut, mais toujours inutilement. Ils l'eussent prise par famine, si les chefs mal informés de la nécessité des assiégés, et lassés des plaintes que les soldats faisaient de la longueur du siège, et de l'incommodité de la saison, et menacés de quelque secours de la part des Perses, ne se fussent pas si fort hâtés de se retirer. Les habitants n'avaient plus de ressource. Ils cachaient néanmoins leur disette avec grand soin, et ils faisaient semblant d'être dans l'abondance, afin de ne se rendre qu'à des conditions raisonnables, et de retourner avec honneur dans leur pays. Il se fit donc un traité, par lequel il fut arrêté, que les Perles toucheraient mille livres et qu'ils céderaient la ville aux Romains. Ce fut le fils de Glone qui toucha cette somme, et qui de la manière que je le vais raconter. rendit la place, son père étant mort dès auparavant.

2. Pendant que les Romains étaient campés devant la ville d'Amide, un paysan qui avait accoutumé d'y entrer secrètement, et d'y porter du pain, des fruits, et & des volailles, qu'il vendait chèrement à Glone, vint trouver Patice, et lui offrit de loi mettre Glone entre les mains, avec deux cents Perses, s'il voulait lui assurer quelque récompense. Patrice lui promit tout ce qu'il voudrait. Ce paysan s'en alla à l'heure même, dans la ville, et ayant déchiré ses habits, et faisant semblant de pleurer, et d'arracher ses cheveux, aborda Glone par ces paroles.

Comme j'apportais les vivres que j'avais pu ramasser, j'ai été attaqué par des voleurs, qui me les ont pris et qui m'ont donné plusieurs coups. Ce sont des soldats romains qui exercent ce brigandage et ces violences, envers les pauvres gens de la campagne, sur qui ils déchargent la colère qu'ils n'oseraient faire paraître contre des gens de guerre. Je vous donnerai, si vous voulez une belle occasion de nous venger, et de vous venger vous-même. Vous n'avez qu'à aller demain à la chasse, aux environs de la ville, elle ne manquera pas de vous réussir heureusement.

Glone ajoutant foi à ce discours du paysan lui demanda combien il croyait qu'il fallût de soldats pour donner la chasse à ces voleurs. Le paysan répondit que cinquante ne feraient que trop suffisants, parce qu'il ne les avait jamais rencontrés en plus grand nombre que de cinq; mais que pour n'être surpris d'aucun accident, il ferait bien d'en prendre cent, et que quand il en prendrait deux cents il ne ferait pas mal, et que ce qu'il aurait de trop ne serait pas préjudiciable. Glone choisit deux cents cavaliers, et commanda au paysan de lui servir de guide. Le paysan lui dit, qu'il croit plus à propos qu'il courut devant pour découvrir la campagne ; que quand il verrait les Romains, il viendrait l'avertir de sortir sur eux. Glone ayant approuvé ce dessein, le paysan alla droit à Patrice, lui raconter ce qu'il avait fait. Patrice choisit deux mille hommes, dont il donna le commandement à deux de ses gardes, et les envoya avec le paysan, qui les ayant placés en embuscade dans un fond rempli de bois, et de marais, proche d'un bourg nommé Thialasame, à quarante stades d'Amide, courut pour dire à Glone, que l'occasion était venue de faire une bonne prise, et le mena avec ses deux cents hommes. Quand il les eut conduits au delà de l'endroit où était placée l'embuscade, il eut l'adresse de se dérober si finement, que ni Glone, ni ses gens, ne s'en aperçurent point ; de sorte qu'il alla faire sortir les Romains du lieu où il les avait fait cacher, et leur montra l'ennemi. Quand les Perses les virent venir droit à eux, ils furent fort étonnés d'une rencontre si imprévue, et ne savaient à quoi se déterminer dans une telle surprise. Ils lie pouvaient ni reculer, parce que le chemin était bouché par les ennemis, ni avancer, parce qu'ils n'avaient devant eux que des terres de l'Empire. Ils se rangèrent donc en bataille le mieux qu'il leur fut possible ; mais ils furent accablés par le nombre, et taillés en pièces.

3. Le fils de Glone outré de douleur de n'avoir pu secourir son père, brûla l'église de S. Siméon où il était mort. Jamais ni Glone, ni Cavade, ni aucun autre, n'avait ruiné aucune maison ni par le fer, ni par le feu, ni dans Amide, ni aux environs. Reprenons maintenant la suite de nôtre Histoire.

4. Les Romains regagnèrent Amide par argent, deux ans après que les Perses s'en furent rendus les maîtres.

5. Quand ils furent dedans, ils reconnurent leur peu de courage, et l'incroyable abstinence de leurs ennemis. Car par la supputation qu'ils firent da la quantité des vivres, qui étaient demeurés, et des Barbares qui étaient sortis, ils trouvèrent que les assiégés n'eussent eu que pour sept jours de provisions, bien que Glone et son fils ne leur en eussent distribué durant un long temps que beaucoup moins qu'il n'en faut pour vivre commodément. Pour ce qui est des Romains, qui étaient dans la ville, ils ne leur fournissaient aucune chose durant le siège comme je l'ai déjà dit, de sorte qu'ils furent contraints de prendre, pour se nourrir, des choses, dont les hommes n'ont pas accoutumé d'user, et qu'ils se trouvèrent réduits à la cruelle nécessité de se manger les uns les autres. Les Chefs reconnaissant tant de circonstances si surprenantes, reprochaient aux soldats de n'avoir pas voulu souffrir constamment les fatigues du siège pour réduire la ville, et pour prendre Glone, son fils, et tant de personnages si considérables parmi les Perses, et d'avoir souillé la gloire du nom Romain par une tache aussi honteuse que celle d'avoir acheté Amide.

6. Comme la guerre continuait après cela avec les Huns, les Perses firent une trêve de sept ans avec les Romains, par l'entremise de Celer, et d'Aspebede. Les deux peuples retirèrent ensuite leurs troupes. Voilà comment se termina cette guerre. Je raconterai maintenant ce qui arriva aux portes Caspiennes.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι'.

[1] Τὸ Κιλίκων ὄρος ὁ Ταῦρος ἀμείβει μὲν τὰ πρῶτα Καππαδόκας τε καὶ Ἀρμενίους καὶ τῶν Περσαρμενίων καλουμένων τὴν γῆν, ἔτι μέντοι Ἀλβανούς τε καὶ Ἴβηρας, καὶ ὅσα ἄλλα ἔθνη αὐτόνομά τε καὶ Πέρσαις κατήκοα ταύτῃ ᾤκηνται. Ἐξικνεῖται γὰρ ἐς χώραν πολλὴν, προϊόντι δὲ ἀεὶ τὸ ὄρος τοῦτο ἐς μέγα τι χρῆμα εὔρους τε καὶ ὕψους διήκει. Ὑπερβάντι δὲ τοὺς Ἰβήρων ὅρους ἀτραπός τίς ἐστιν ἐν στενοχωρίᾳ πολλῇ, ἐπὶ σταδίους πεντήκοντα ἐξικνουμένη. Αὕτη δὲ ἡ ἀτραπὸς ἐς ἀπότομόν τινα καὶ ὅλως ἄβατον τελευτᾷ χῶρον. Δίοδος γὰρ οὐδεμία τὸ λοιπὸν φαίνεται, πλήν γε δὴ ὅτι ὥσπερ τινὰ χειροποίητον πυλίδα ἐνταῦθα ἡ φύσις ἐξεῦρεν, ἣ Κασπία ἐκ παλαιοῦ ἐκλήθη. Τὸ δὲ ἐνθένδε πεδία τέ ἐστιν ἱππήλατα καὶ ὑδάτων πολλῶν ἀτεχνῶς ἔμπλεα, καὶ χώρα πολλὴ ἱππόβοτός τε καὶ ἄλλως ὑπτία. Οὗ δὴ τὰ Οὔννων ἔθνη σχεδόν τι ἅπαντα ἵδρυται ἄχρι ἐς τὴν Μαιῶτιν διήκοντα λίμνην. Οὗτοι ἢν μὲν διὰ τῆς πυλίδος, ἧς ἄρτι ἐμνήσθην, ἴωσιν ἐς τὰ Περσῶν τε καὶ Ῥωμαίων ἤθη, ἀκραιφνέσι τε τοῖς ἵπποις ἴασι καὶ περιόδῳ τινὶ οὐδαμῆ χρώμενοι οὐδὲ κρημνώδεσιν ἐντυχόντες χωρίοις, ὅτι μὴ τοῖς πεντήκοντα σταδίοις ἐκείνοις, οἷσπερ εἰς τοὺς Ἰβηρίους ὅρους, ὥσπερ ἐρρήθη, διήκουσιν. Ἐπ´ ἄλλας δέ τινας ἐξόδους ἰόντες πόνῳ τε πολλῷ παραγίνονται καὶ ἵπποις οὐκέτι χρῆσθαι τοῖς αὐτοῖς ἔχοντες. Περιόδους τε γὰρ αὐτοὺς περιιέναι πολλὰς ἐπάναγκες καὶ ταύτας κρημνώδεις. Ὅπερ ἐπειδὴ ὁ Φιλίππου Ἀλέξανδρος κατενόησε, πύλας τε ἐν χώρῳ ἐτεκτήνατο τῷ εἰρημένῳ καὶ φυλακτήριον κατεστήσατο. Ὃ δὴ ἄλλοι τε πολλοὶ προϊόντος χρόνου ἔσχον καὶ Ἀμβαζούκης, Οὖννος μὲν γένος, Ῥωμαίοις δὲ καὶ Ἀναστασίῳ βασιλεῖ φίλος.

[2] Οὗτος Ἀμβαζούκης ἐπειδὴ ἔς τε γῆρας ἀφῖκτο βαθὺ καὶ τελευτᾶν ἔμελλε, πέμψας παρὰ τὸν Ἀναστάσιον, χρήματά οἱ δοθῆναι ᾔτει, ἐφ´ ᾧ τό τε φυλακτήριον καὶ πύλας τὰς Κασπίας ἐνδώσει Ῥωμαίοις. Βασιλεὺς δὲ Ἀναστάσιος (δρᾶν γὰρ ἀνεπισκέπτως οὐδὲν οὔτε ἠπίστατο οὔτε εἰώθει) λογισάμενος ὅτι οἱ στρατιώτας ἐνταῦθα ἐκτρέφειν ἀδύνατα ἦν ἐν χωρίῳ ἐρήμῳ τε ἀγαθῶν ἁπάντων καὶ οὐδαμῆ ἐν γειτόνων ἔχοντι ἔθνος Ῥωμαίοις κατήκοον, χάριν μὲν τῷ ἀνθρώπῳ τῆς ἐς αὐτὸν εὐνοίας πολλὴν ὡμολόγει, τὸ δὲ ἔργον τοῦτο οὐδενὶ λόγῳ προσίετο.

[3] Ἀμβαζούκης μὲν οὖν οὐ πολλῷ ὕστερον ἐτελεύτα νόσῳ, Καβάδης δὲ βιασάμενος τοὺς αὐτοῦ παῖδας τὰς πύλας ἔσχεν.

[4] Ἀναστάσιός τε βασιλεὺς, ἐπειδὴ ἐγένοντο αὐτῷ αἱ πρὸς Καβάδην σπονδαὶ, πόλιν ἐδείματο ἐν χωρίῳ Δάρας ὀχυράν τε ὑπερφυῶς καὶ λόγου ἀξίαν, αὐτοῦ βασιλέως ἐπώνυμον. Ἀπέχει δὲ αὕτη πόλεως μὲν Νισίβιδος σταδίους ἑκατὸν δυοῖν δέοντας, χώρας δὲ, ἣ τὰ Ῥωμαίων τε καὶ Περσῶν διορίζει, ὀκτὼ καὶ εἴκοσι μάλιστα. Πέρσαι δὲ κωλύειν τὴν οἰκοδομίαν σπουδὴν ἔχοντες οὐδαμῆ ἴσχυον ἀσχολίᾳ τῇ ἐς πόλεμον τὸν Οὐννικὸν πιεζόμενοι. Ἐπειδή τε αὐτὸν τάχιστα Καβάδης κατέλυσε, πέμψας παρὰ Ῥωμαίους ᾐτιᾶτο πόλιν αὐτοὺς οἰκοδομήσασθαι ἄγχιστά που τῶν σφετέρων ὁρίων, ἀπειρημένον τοῦτο ἐν τοῖς Μήδοις τε καὶ Ῥωμαίοις ξυγκειμένοις τὰ πρότερα. Τότε μὲν οὖν Ἀναστάσιος τὰ μὲν ἀπειλῶν, τὰ δὲ φιλίαν τε τὴν ἐς αὐτὸν προτεινόμενος καὶ χρήμασιν οὐ φαύλοις δωρούμενος παρακρούεσθαί τε καὶ τὴν αἰτίαν ἐκλύειν ἤθελε.

[5] Καὶ πόλιν δὲ ἄλλην ταύτῃ ὁμοίαν ἐν Ἀρμενίοις ὁ βασιλεὺς οὗτος ἀγχοτάτω ἐδείματο τῶν Περσαρμενίας ὁρίων, ἣ κώμη μὲν ἐκ παλαιοῦ ἐτύγχανεν οὖσα, πόλεως δὲ ἀξίωμα μέχρι ἐς τὸ ὄνομα πρὸς Θεοδοσίου βασιλέως λαβοῦσα ἐπώνυμος αὐτοῦ ἐγεγόνει. Ἀλλ´ Ἀναστάσιος τείχει αὐτὴν ὀχυρωτάτῳ περιβαλὼν πράγματα Πέρσαις οὐδέν τι ἧσσον ἢ διὰ τῆς ἑτέρας παρέσχετο· ἐπιτειχίσματα γὰρ αὐτῶν τῇ χώρᾳ γέγονεν ἄμφω.

CHAPITRE X.

1. Description des portes Caspiennes 2. Ambazuce offre de les vendre à l'Empereur Anastase, qui refuse de les acheter. 3. Cavade s'en empare après la mort d'Ambrazuce. 4. Anastase fait une ville du bourg de Dara, et lui donne son nom. 5. Il enferme de murailles la ville de Theodosiopolis.

1. LE mont Tauros assis dans la Cilicie, s'étend premièrement dans la Cappadoce, l'Arménie, la Persarmenie, l'Albanie, l'Ibérie, et dans d'autres pays habitez, tant par quelques peuples libres, que par d'autres peuples soumis à l'obéissance des Perses. Il occupe un vaste espace et croît à une largeur, et à une hauteur tout à fait extraordinaire. Quand on a passé les frontières de l'Ibérie, on trouve un chemin fort étroit, et long de cinquante stades, qui se termine à une montagne escarpée, et inaccessible, et qui pour toute issue n'a qu'une porte, faite par les mains de la nature ; que l'on appelle de toute ancienneté, la porte Caspienne. De là, on découvre une large campagne où il y a de l'eau en abondance, et qui est fort propre à nourrir des chevaux. C'est en cet endroit que les Huns habitent, d'où ils s'étendent jusqu'aux Palus Méotides. Lorsque pour faire irruption sur les terres des Perses, ou sur les nôtres, ils sortent par la porte, dont je viens de parler, avec d'excellente cavalerie, ils n'ont point de détours à prendre, ni de lieux hauts, et bas à traverser, si ce n'est ce passage de cinquante stades qui aboutit à l'Ibérie. Quand ils prennent d'autres chemins, ils y trouvent d'étranges fatigues et ils sont obligés de quitter leurs chevaux, de faire divers circuits, et de descendre par des précipices. Alexandre fils de Philipe, ayant autrefois considéré l'assiette de ce lieu, y bâtit des portes, et une citadelle, qui après avoir été possédés par divers maîtres, ont enfin appartenu à Ambazuce, Hun de nation, intime ami des Romains.

2. Cet Ambazuce étant arrivé à une extrême vieillesse, et se sentant proche de la dernière heure, envoya offrir à Anastase de les lui livrer, moyennant une somme d'argent qu'il demandent pour récompense. Cet Empereur qui n'avait pas accoutumé de rien faire légèrement, considérant qu'il lui serait malaisé d'entretenir une garnison dans un pays désert et stérile, et éloigné, remercia Ambazuce de sa bonne volonté, et n'accepta point son offre.

3. Ambazuce étant mort bientôt après de maladie, Cavade chassa ses fils, et prit les portes Caspiennes.

4. Après la conclusion de la trêve, l'empereur Anastase fit fortifier le bourg de Dara, et en fit une ville très belle, qu'il appela de son nom. Elle est distante de Nisîbe de quatre-vingts dix-huit stades et d'environ dix-huit des limites des deux Empires. La guerre des Huns empêcha les Perses de s'opposer autant qu'ils le désiraient à la fortification de cette place ; mais aussitôt que Cavade l'eut terminée, il ennoya se plaindre aux Romains de ce qu'au mépris des traités, ils avaient bâti une ville sur la frontière. L'Empereur Anastase employa les menaces, les prières, et encore plus l'argent, pour apaiser Cavade, et pour arrêter ses plaintes.

5. Il fit aussi dans l'Arménie sur les frontières de la Persarménie, d'un ancien village que Théodose n'avait élevé que de nom à la dignité de ville, en l'appelant Theodosîopolis, une autre ville égale à celle de Dara, l'entoura de fortes murailles, et la mit en état d'incommoder autant les Perses, que l'autre les commodait, étant toutes deux fort propres à faire des courses sur leurs terres.

 

ις τὴν πόλιν. Ἑκάτεροί τε ἄσμενοι τὰ ξυγκείμενα