Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VIII

HISTOIRE MÊLÉE chapitres XI à XX

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

chapitres I à XI.  chapitres XXI à XXX

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

 

 

 

1. Τῷ μὲν οὖν Ἀνασωζάδῳ τά τε τῆς τύχης καὶ τοῦ τρόπου ἐς τοῦτο ἐτελεύτα· τὸ δὲ πέμπτον ἔτος τῆς ἐκεχειρίας διήνυστο. Καὶ Πέτρον μὲν ἄνδρα πατρίκιον, τὴν τοῦ μαγίστρου ἀρχὴν ἔχοντα, παρὰ Χοσρόην Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔστελλεν, ἐφ´ ᾧ τὰς σπονδὰς ἀμφὶ τῇ ἑῴᾳ παντάπασι διοικήσονται. Ὁ δὲ αὐτὸν ἀπεπέμψατο, ἕψεσθαί οἱ ἄνδρα οὐκ ἐς μακρὰν ὑποσχόμενος τὸν ταῦτα διαθησόμενον, ὅπη ἑκατέροις ξυνοίσειν μέλλει. Ἰσδιγούσναν τε αὖθις οὐ πολλῷ ὕστερον ἔπεμψεν, ὀφρυάζοντά τε καὶ ἀλαζονείᾳ τινὶ ἀμυθήτῳ ἐχόμενον, οὗ δὴ ὅ τε τῦφος καὶ τὸ φύσημα φορητὸν εἶναι Ῥωμαίων οὐδενὶ ἔδοξεν. Ἐπήγετο δὲ τήν τε γυναῖκα καὶ τὰς παῖδας καὶ τὸν ἀδελφὸν, ἑπομένων τε καὶ θεραπευόντων πάμπολυ πλῆθος. Εἴκασεν ἄν τις ἐς παράταξιν τοὺς ἄνδρας ἰέναι. Εἵποντο δὲ αὐτῷ καὶ δύο τῶν ἐν Πέρσαις λογιμωτάτων, οἳ δὴ καὶ διαδήματα ἐπὶ τῶν κεφαλῶν χρυσᾶ ἐφόρουν. Ἔδακνέ τε τοὺς ἐν Βυζαντίῳ ἀνθρώπους, ὅτι δὴ αὐτὸν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς οὐ κατὰ πρεσβευτὴν, ἀλλὰ πολλῷ ἔτι μᾶλλον φιλοφροσύνης τε καὶ μεγαλοπρεπείας ἠξίωσε. Βραδούκιος μέντοι ξὺν αὐτῷ ἐς Βυζάντιον οὐκέτι ἦλθεν, ἐπεὶ Χοσρόην φασὶν αὐτὸν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσαι, ἄλλο οὐδὲν τῷ ἀνθρώπῳ ἐπενεγκόντα, πλήν γε δὴ ὅτι ὁμοτράπεζος τῷ Ῥωμαίων βασιλεῖ γέγονεν. „οὐ γὰρ ἂν“, ἔφη, ἑρμηνεύς γε ὢν ἐς τοῦτο ἀξιώματος πρὸς βασιλέως ἀφίκετο, εἰ μὴ καταπροδοὺς ἔτυχε τὰ Περσῶν πράγματα.“ τινὲς δὲ τὸν Ἰσδιγούσναν αὐτὸν διαβαλεῖν φασιν, ὡς λάθρα Ῥωμαίοις ἐς λόγους ἔλθοι. τὰ δὲ πρῶτα ὁ πρεσβευτὴς οὗτος βασιλεῖ ἐντυχὼν οὐ μικρὸν ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ, οὐ μέγα εἶπεν, ἀλλ´ ᾐτιᾶτο Ῥωμαίους ἐς τὴν ἐκεχειρίαν ἠδικηκέναι, Ἀρέθαν τε καὶ Σαρακηνοὺς τοὺς Ῥωμαίων ἐνσπόνδους Ἀλαμουνδάρῳ ἐν σπονδαῖς λυμήνασθαι φάσκων, ἄλλα τε οὐκ ἀξιόλογα ἐπιφέρων ἐγκλήματα, ὧνπέρ μοι ἐπιμνησθῆναι οὔτι ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι.

2. Ἐν μὲν οὖν Βυζαντίῳ ταῦτα ἐπράσσετο. Βέσσας δὲ παντὶ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ Πέτρας ἐς πολιορκίαν καθίστατο. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν ἀμφὶ τὸ τεῖχος διώρυσσον, ἵνα δὴ καὶ Δαγισθαῖος τὰ πρότερα τὴν διώρυχα πεποιημένος τὸν περίβολον ταύτῃ καθεῖλεν. Ὅτου δὲ δὴ ἕνεκα ἐς τὸν αὐτὸν χῶρον ὤρυσσον, ἐγὼ δηλώσω. Οἱ τὴν πόλιν τὸ ἐξ ἀρχῆς ταύτην δειμάμενοι, ἐπὶ πέτρας μὲν ἔθεντο ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον τὰ τοῦ περιβόλου θεμέλια, ἐνιαχῆ δὲ καὶ ὑπὲρ χώματος αὐτὰ ξυνέβαινε κεῖσθαι. Ἦν δέ τις τοῦ τείχους μοῖρα ἐς τῆς πόλεως τὰ πρὸς ἑσπέραν οὐ λίαν εὐρεῖα, ἧς δὴ ἑκατέρωθεν ἐπὶ πέτρας τινὸς σκληρᾶς τε καὶ ἀμηχάνου τοῦ περιβόλου τὰ θεμέλια ἐτεκτήναντο. Ταύτην τοίνυν τὴν μοῖραν Δαγισθαῖός τε τὰ πρότερα καὶ τανῦν Βέσσας διώρυσσον ὁμοίως, οὐκ ἐφιείσης τῆς τοῦ χωρίου φύσεως σφίσι περαιτέρω ἰέναι, ἀλλὰ τὸ τῆς διώρυχος μῆκος συμμετρούσης τε αὐτοῖς καὶ πρυτανευούσης εἰκότως. ἡνίκα οὖν Πέρσαι μετὰ τὴν Δαγισθαίου ὑπαγωγὴν τὸ καταπεπτωκὸς τοῦτο τοῦ τείχους ἀνοικοδομήσασθαι ἤθελον, οὐ κατὰ τὰ πρότερα τὴν οἰκοδομίαν πεποίηνται, ἀλλὰ τρόπῳ τοιῷδε. Κάχληκος τὸν κενωθέντα ἐμπλησάμενοι χῶρον δοκοὺς παχείας αὐτοῦ ὕπερθεν ἔθεντο, ἅσπερ ἐνδελεχέστατα ξύσαντες ὁμαλάς τε παντάπασι καταστησάμενοι ἔζευξαν μὲν ἐς ἀλλήλας ἐς μέγα τι εὖρος, κρηπῖδα δὲ αὐτὰς ἀντὶ θεμελίων ποιησάμενοι τοῦ περιβόλου καθύπερθεν αὐτῶν ἐτεκτήναντο τὴν οἰκοδομίαν ἐμπείρως. Ὅπερ οὐ ξυνέντες Ῥωμαῖοι ἔνερθεν τῶν θεμελίων ποιεῖσθαι τὴν διώρυχα ᾤοντο. Καὶ τὸν χῶρον κενώσαντες ὅλον ἐκ τῶν δοκῶν, ὧνπερ ἐπεμνήσθην ἀρτίως, ἐπὶ πλεῖστον τῆς γῆς τὸν μὲν περίβολον κατασεῖσαι κατὰ πολὺ ἴσχυσαν, μοῖρά τε αὐτοῦ ἐξαπιναίως κατεπεπτώκει, οὐ μέντοι οὔτε πη ἐπὶ θάτερα τὸ πεπτωκὸς τοῦτο ἐκλίθη οὔτε τις αὐτῷ τῶν λίθων ἐπιβολὴ ξυνεταράχθη, ἀλλ´ ἀκραιφνὲς ὅλον εὐθείᾳ τινὶ καταβάσει, ὥσπερ ἐκ μηχανῆς, ἐς τὸν κενωθέντα χῶρον καταβὰν ἔστη, καὶ τὴν οἰκείαν ἐφύλασσε χώραν, οὐκ ἐς ὕψος ὅσον τὰ πρότερα, ἀλλ´ ἔς τι ἧσσον. Κενωθέντος οὖν παντὸς τοῦ τῶν δοκῶν ἔνερθεν χώρου ὑφιζάνειν αὐτὰς ἐνταῦθα ξὺν τῇ ὑπὲρ αὐτὰς οἰκοδομίᾳ πάσῃ ξυνέβη. Τοῖς δὲ Ῥωμαίοις οὐδ´ ὣς ἐσβατὸν ἐγεγόνει τὸ τεῖχος. Ὁ γὰρ τῶν Περσῶν ὅμιλος, ἡνίκα πολὺς ξὺν τῷ Μερμερόῃ ἐνταῦθα ἦλθε, μέγα τι χρῆμα τῇ πρόσθεν οἰκοδομίᾳ ἐνθέμενοι ὑψηλὸν ἐσάγαν τὸν περίβολον ἐτεκτήναντο. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν, ἐπειδὴ τοῦ περιβόλου τὸ κατασεισθὲν αὖθις ἑστηκὸς εἶδον, διηποροῦντό τε καὶ ἀμηχανίᾳ πολλῇ εἴχοντο. Οὔτε γὰρ διορύσσειν ἔτι ἠδύναντο, ἐς τοῦτο ἀποκεκριμένης τῆς κατώρυχος σφίσι, κριῷ τε χρῆσθαι οὐδαμῆ εἶχον, ἐπεὶ ἐν μὲν τῷ ἀνάντει ἐτειχομάχουν, ἡ δὲ μηχανὴ αὕτη ἐφέλκεσθαι οὐχ οἵα τέ ἐστιν ὅτι μὴ ἐν χωρίῳ ὁμαλῷ τε καὶ λίαν ὑπτίῳ.

3. Τύχῃ δέ τινι ξυνεκύρησεν ἐν τούτῳ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ εἶναι βαρβάρων τῶν Σαβείρων ὀλίγους τινὰς ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Οἱ Σάβειροι ἔθνος μέν ἐστιν Οὐννικὸν, ᾤκηνται δὲ ἀμφὶ τὰ Καυκάσια ὄρη, πάμπολυ πλῆθος μὲν ἐσάγαν ὄντες, ἐς ἀρχὰς δὲ πολλὰς ἐπιεικῶς διῃρημένοι. Τούτων δὲ τῶν ἀρχόντων οἱ μέν τινές εἰσι τῷ Ῥωμαίων αὐτοκράτορι, οἱ δὲ τῷ Περσῶν βασιλεῖ ἐκ παλαιοῦ γνώριμοι. Τοῖν τε βασιλέοιν ἑκάτερος χρυσίον εἰώθει τακτὸν τοῖς αὑτοῦ ἐνσπόνδοις προΐεσθαι, οὐκ ἐπέτειον μέντοι, ἀλλ´ ἡνίκα ἂν ἐς τοῦτο αὐτὸν ἡ χρεία ἐνάγοι. Τότε οὖν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τῶν Σαβείρων τούς οἱ ἐπιτηδείους ἐς τὴν ὁμαιχμίαν παρακαλῶν ἔστειλέ τινα τὸν τὰ χρήματα παρ´ αὐτοὺς κομιοῦντα. Ὁ δὲ (πολεμίων γὰρ μεταξὺ ὄντων ἐς ὄρη τὰ Καυκάσια ἰέναι ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ ἄλλως τε καὶ χρήματα ἐπαγόμενος οὐδαμῆ εἶχεν) ἀφικνεῖται μὲν παρά τε τὸν Βέσσαν καὶ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον, ὅπερ ἐς τὴν Πέτρας πολιορκίαν καθίστατο, παρὰ δὲ τοὺς Σαβείρους πέμψας ἐκέλευσεν αὐτῶν τινας ὅτι τάχιστα τοὺς τὰ χρήματα ληψομένους παρ´ αὐτὸν ἥκειν, οἵ τε βάρβαροι τρεῖς ἀπολεξάμενοι τῶν ἐν σφίσιν ἀρχόντων, ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐς Λαζικὴν εὐθὺς ἔπεμψαν· οἳ δὴ ἐνταῦθα γενόμενοι ξὺν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἐς τήνδε τὴν τειχομαχίαν κατέστησαν. Οὗτοι ἐπειδὴ Ῥωμαίους εἶδον ἀπογνόντας τε καὶ ἀπορουμένους τὸ παρὸν θέσθαι, μηχανήν τινα ἐπετεχνήσαντο, οἵα οὔτε Ῥωμαίων οὔτε Περσῶν τινι, ἐξ οὗ γεγόνασιν ἄνθρωποι, ἐς ἔννοιαν ἦλθε, καίτοι τεχνιτῶν μὲν πολὺς ὅμιλος ἐν ἑκατέρᾳ πολιτείᾳ γέγονέ τε ἀεὶ καὶ τανῦν ἐστιν.

4. Ἐς χρείαν δὲ πολλάκις ἐς τὸν πάντα αἰῶνα κατέστησαν τῆς μηχανῆς ἑκάτεροι ταύτης, ἐς ἐρύματά [τε] τειχομαχοῦντες ἐν χωρίοις σκληροῖς καὶ δυσβάτοις τισὶ κείμενα· ἀλλ´ αὐτῶν οὐδενὶ τὸ ἐνθύμημα τοῦτο γεγένηται, ὅπερ τούτοις δὴ τοῖς βαρβάροις τανῦν γέγονεν· οὕτως ἀεὶ προϊόντι τῷ χρόνῳ συννεωτερίζειν τῶν πραγμάτων τὰς ἐπινοίας φιλεῖ τῶν ἀνθρώπων ἡ φύσις. κριὸν γὰρ αὐτοσχεδιάζουσιν οἱ Σάβειροι οὗτοι, οὐχ ᾗπερ εἰώθει, ἀλλὰ καινουργήσαντες ἑτέρῳ τῳ τρόπῳ. οὐ γὰρ δοκοὺς ἐς τὴν μηχανὴν ταύτην, οὐκ ὀρθὰς, οὐκ ἐγκαρσίας ἐμβέβληνται, ἀλλὰ ῥάβδους παχείας τινὰς ἐς ἀλλήλας ξυνδέοντες, καὶ αὐτὰς ἀντὶ τῶν δοκῶν πανταχόθι ἐναρμοσάμενοι, βύρσαις τε τὴν μηχανὴν καλύψαντες ὅλην τὸ τοῦ κριοῦ διεσώσαντο σχῆμα, μίαν δοκὸν μόνην, ᾗπερ εἴθισται, κατὰ μέσην τὴν μηχανὴν ἁλύσεσιν ἀναρτήσαντες χαλαραῖς τισιν, ἧσπερ τὸ ἄκρον ὀξὺ γεγενημένον καὶ σιδήρῳ περικαλυφθὲν ὥσπερ βέλους ἀκὶς ἔμελλε συχνὰ κατὰ τοῦ περιβόλου ἐμβάλλεσθαι. Οὕτω δὲ κούφην τὴν μηχανὴν ἀπειργάσαντο, ὥστε οὐκέτι αὐτὴν πρὸς ἀνδρῶν τῶν ἔνδον ὄντων ἐφέλκεσθαι ἢ διωθεῖσθαι ἀναγκαῖον ἐγίνετο, ἀλλ´ ἄνδρες τεσσαράκοντα, οἳ καὶ τὴν δοκὸν ἀνασύρειν τε καὶ κατὰ τοῦ περιβόλου ἐμβάλλεσθαι ἔμελλον, ἔνδον τῆς μηχανῆς ὄντες καὶ ὑπὸ τῶν βυρσῶν καλυπτόμενοι ἔφερον τὸν κριὸν ἐπὶ τῶν ὤμων οὐδενὶ πόνῳ. Τρεῖς μὲν οὗτοι οἱ βάρβαροι μηχανὰς τοιαύτας εἰργάσαντο, τὰς δοκοὺς ξὺν τῷ σιδήρῳ ἐκ τῶν κριῶν ἀφελόμενοι, οὓς δὴ Ῥωμαῖοι ἐν παρασκευῇ ἔχοντες οὐχ οἷοί τε ἦσαν ἐς τὸ τεῖχος ἐφέλκειν· ὑποδύντες δὲ αὐτῶν ἑκάστην οὐχ ἥσσους ἢ κατὰ τεσσαράκοντα στρατιῶται Ῥωμαῖοι ἀριστίνδην ἀπολεχθέντες ὡς ἀγχοτάτω τοῦ τείχους ἔθεντο. Ἑκατέρωθεν δὲ μηχανῆς ἑκάστης ἕτεροι ἵσταντο, τεθωρακισμένοι τε καὶ κράνεσι τὰς κεφαλὰς ἐς τὸ ἀκριβὲς κεκαλυμμένοι καὶ κοντοὺς ἔχοντες, ὧνπερ τὰ ἄκρα σιδηρίοις ἀγκιστροειδέσιν ἐρήρειστο, τούτου δὴ παρεσκευασμένων αὐτοῖς ἕνεκα, ὅπως, ἐπειδὰν ἡ τοῦ κριοῦ ἐς τὸν περίβολον ἐμβολὴ ξυγχέῃ τὰς τῶν λίθων ἐπιβολὰς, τούτοις δὴ τοῖς κοντοῖς περιαιρεῖν τε τοὺς ξυγχεομένους τῶν λίθων καὶ ἀπορρίπτειν δυνατοὶ εἶεν. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν ἔργου εἴχοντο καὶ τὸ τεῖχος ἤδη συχναῖς ταῖς ἐμβολαῖς κατεσείετο, οἱ δὲ τῶν μηχανῶν ἐφ´ ἑκάτερα ὄντες τοῖς ἀγκιστροειδέσι κοντοῖς τῶν λίθων τοὺς ξυνταρασσομένους ἀπὸ τῆς κατὰ τὴν οἰκοδομίαν ξυνθήκης ἐρρίπτουν, ἁλώσεσθαί τε ἡ πόλις αὐτίκα δὴ μάλα ἐπίδοξος ἦν. Οἱ δὲ Πέρσαι ἐπενόουν τάδε. ξύλινον πύργον, ὅσπερ αὐτοῖς ἐκ παλαιοῦ παρεσκεύαστο, καθύπερθεν τοῦ περιβόλου ἐτίθεντο, ἀνδρῶν ἔμπλεων τῶν ἐν σφίσι μαχιμωτάτων, ἥλοις τε σιδηροῖς καὶ θώραξι τάς τε κεφαλὰς καὶ τὸ ἄλλο σῶμα περιβαλόντων. Ἀγγεῖα δὲ θείου τε καὶ ἀσφάλτου ἐμπλησάμενοι καὶ φαρμάκου, ὅπερ Μῆδοι μὲν νάφθαν καλοῦσιν, Ἕλληνες δὲ Μηδείας ἔλαιον, πυρί τε ταῦτα ὑφάψαντες ἐπὶ τὰς μηχανὰς τῶν κριῶν ἔβαλλον, ἅσπερ ὀλίγου ἐμπιπράναι πάσας ἐδέησαν. Ἀλλ´ οἱ παρὰ ταύτας, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἑστῶτες, τοῖς κοντοῖς, ὧνπερ ἐπεμνήσθην ἀρτίως, ἐνδελεχέστατα περιαιροῦντες τὰ βαλλόμενα καὶ περικαθαίροντες, ἅπαντα ἐς τὸ ἔδαφος ἐκ τῶν μηχανῶν εὐθὺς ἐρρίπτουν. Οὐκ ἐπὶ πολὺ δὲ πρὸς τὸ ἔργον τοῦτο ἀνθέξειν ὑπώπτευον. Τὸ γὰρ πῦρ οὗ προσψαύσειεν ἐνεπίμπρα αὐτίκα, εἰ μὴ εὐθυωρὸν ἀποβληθείη. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράσσετο τῇδε. Βέσσας δὲ αὐτὸς τεθωρακισμένος καὶ ἅπαν ἐξοπλίσας τὸ στράτευμα κλίμακας πολλὰς ἐς τὸ πεπτωκὸς τοῦ τείχους προῆγε. Καὶ λόγῳ τοσοῦτον παραθαρρύνας, ὅσον μὴ ἀμβλῦναι τοῦ καιροῦ τὴν ἀκμὴν, ἔργοις τῆς παρακελεύσεως τὰ λοιπὰ ἔνειμεν. Ἀνὴρ γὰρ πλέον ἢ ἑβδομήκοντα γεγονὼς ἐτῶν καὶ παντάπασιν ἔξωρος ὢν ἤδη πρῶτος ἐπέβη τῆς κλίμακος. Ἐνταῦθα μάχη καὶ ἀρετῆς ἐπίδειξις γίνεται Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις οἵαν ἔγωγε κατὰ τοῦτον τὸν χρόνον οὐδαμῆ οἶμαι ξυνενεχθῆναι. Τὸ μὲν γὰρ βαρβάρων πλῆθος εἰς δισχιλίους καὶ τριακοσίους ξυνῄει, Ῥωμαῖοι δὲ ἐς ἑξακισχιλίους ἐτύγχανον ὄντες. Καὶ αὐτῶν ἑκατέρωθεν ὅσοι οὐ διεφθάρησαν τραυματίαι σχεδόν τι γεγόνασι πάντες, ὀλίγοις τε λίαν ἐπ´ ἀθῴοις τοῖς σώμασι περιεῖναι ξυνέβη. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν τὴν ἀνάβασιν ἐβιάζοντο δυνάμει τῇ πάσῃ, Πέρσαι δὲ αὐτοὺς πόνῳ πολλῷ ἀπεκρούοντο. Ἀμφοτέρωθεν δὲ κτεινομένων πολλῶν οὐ μακράν που ἐγένοντο τοῦ ἀπεῶσθαι τὸν κίνδυνον Πέρσαι. ὠθισμοῦ γὰρ πολλοῦ ἐν τῇ τῶν κλιμάκων ὑπερβολῇ γεγενημένου ἄλλοι τε Ῥωμαίων συχνοὶ ἅτε πολεμίοις καθύπερθεν οὖσι μαχόμενοι ἔθνησκον καὶ Βέσσας ὁ στρατηγὸς ἐς τὸ ἔδαφος πεσὼν ἔκειτο. Καὶ τότε δὴ κραυγῆς ἐξαισίας πρὸς ἀμφοτέρων γεγενημένης οἱ μὲν βάρβαροι πανταχόθεν ξυρρέοντες ἐπ´ αὐτὸν ἔβαλον, οἱ δὲ δορυφόροι ξυνέστησάν τε σπουδῇ ἀμφ´ αὐτὸν καὶ κράνη μὲν ἐν ταῖς κεφαλαῖς ἔχοντες, θώρακας δὲ ἀμπεχόμενοι πάντες, ἔτι μέντοι καθύπερθεν ταῖς ἀσπίσι φραξάμενοι καὶ ἐν χρῷ ξυνιόντες ἀλλήλοις, ὀροφῆς αὐτῷ σχῆμα ἐποίουν καὶ τόν τε στρατηγὸν ὡς ἀσφαλέστατα ἔκρυψαν καὶ τὰ βαλλόμενα παντὶ σθένει ἀπεκρούοντο. Καὶ πάταγος μὲν τῶν ἀεὶ πεμπομένων κἀν ταῖς ἀσπίσιν τε καὶ τοῖς ἄλλοις ὅπλοις ἀποκαυλιζομένων πολὺς ἐγεγόνει, κραυγῇ δὲ καὶ ἄσθματι καὶ ταλαιπωρίᾳ ἕκαστος εἴχετο. Ῥωμαῖοί τε ἅπαντες τῷ στρατηγῷ ἀμύνειν ἐν σπουδῇ ἔχοντες ἔβαλον ἐς τὸ τεῖχος, οὐδένα ἀνιέντες καιρὸν, καὶ ταύτῃ τοὺς πολεμίους ἀνέστελλον. Τότε δὴ ὁ Βέσσας (οὐδὲ γὰρ ἐξανίστασθαι εἶχε, τῆς ὁπλίσεως ἀντιστατούσης, ἄλλως τε καὶ τοῦ σώματός οἱ οὐκ εὐσταλοῦς ὄντος, ἦν γὰρ οὗτος ἀνὴρ εὔσαρκός τε καὶ, ὅπερ ἐρρήθη, ἐσχατογέρων) οὐκ ἐς ἀμηχανίαν ἐξέπεσε, καίπερ ἐς τοσοῦτον κινδύνου ἥκων, ἀλλὰ βουλεύεταί τι ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, ᾧπερ αὑτόν τε καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα διασώσασθαι ἔσχε. Τοῖς γὰρ δορυφόροις ἐπέστελλε σύρειν τε αὐτὸν ἐκ ποδὸς καὶ ὡς ἀπωτάτω τοῦ τείχους ἐφέλκειν. Οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Καὶ αὐτὸν οἱ μὲν ἔσυρον, οἱ δὲ ξὺν αὐτῷ ὑπεχώρουν, τὰς μὲν ἀσπίδας ὕπερθεν ἐπ´ ἀλλήλους ἔχοντες, τοσαύτην δὲ ποιούμενοι βάδισιν, ὅσον ἐκεῖνος ἐσύρετο, ὡς μὴ ἀπαρακάλυπτος γεγονὼς πρὸς τῶν πολεμίων βληθείη. ἐπειδὴ δὲ ὁ Βέσσας ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐγεγόνει, ἐξανίστατό τε καὶ παρακελευσάμενος ἐπὶ τὸ τεῖχος ᾔει, τῆς τε κλίμακος ἐπιβατεύσας αὖθις ἐπὶ τὴν ἀνάβασιν ὥρμητο. ἐπισπόμενοι δὲ Ῥωμαῖοι πάντες ἔργα ἐς τοὺς πολεμίους ἐπεδείκνυντο ἀρετῆς ἄξια. Περίφοβοί τε γενόμενοι Πέρσαι καιρὸν σφίσι τινὰ τοὺς ἐναντίους διδόναι ᾔτουν, ὅπως συσκευασάμενοι ἀπαλλάσσωνται τὴν πόλιν ἐνδόντες. Βέσσας δὲ δολώσεις αὐτοὺς ἐπιτεχνάσασθαι ὑποτοπάζων, ὅπως μεταξὺ κρατύνωνται τὸ τοῦ περιβόλου ὀχύρωμα, τὴν μὲν ξυμβολὴν καταπαύειν ἔφη οὐχ οἷός τε εἶναι, τοὺς δὲ ἀμφὶ τῇ ὁμολογίᾳ βουλομένους αὐτῷ ξυγγενέσθαι, τῶν στρατοπέδων μαχομένων, οὐδέν τι ἧσσον εἰς ἑτέραν τινὰ ξὺν αὐτῷ ἰέναι τοῦ τείχους μοῖραν, δείξας τι χωρίον αὐτοῖς. Τῶν δὲ οὐκ ἐνδεχομένων τὸν λόγον γίνεται μὲν αὖθις καρτερά τις μάχη καὶ ὠθισμὸς πολὺς, ἔτι δὲ ἀγχωμάλου τῆς ξυμβολῆς οὔσης ξυνηνέχθη τὸ τεῖχος ἑτέρωθι, οὗπερ διορύξαντες Ῥωμαῖοι πρότερον ἔτυχον, ἐξαπιναίως καταπεσεῖν. Ἐνταῦθα οὖν πολλοὶ ἐξ ἀμφοτέρων ξυνέρρεον. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν πλήθει τοὺς πολεμίους παρὰ πολὺ ὑπεραίροντες, καίπερ δίχα διῃρημένοι, πολλῷ ἔτι μᾶλλον βάλλοντές τε καὶ ὠθοῦντες καρτερώτατα τοῖς ἐναντίοις ἐνέκειντο. Πέρσαι δὲ οὐκέτι ὁμοίως ἀντεῖχον, ἑκατέρωθι βιαζόμενοι, ἀλλὰ διαιρεθεῖσα ἡ ὀλιγανθρωπία ἐς ἄμφω τὰ μέρη διαφανὴς ἦν. Οὕτω δὲ πονουμένων ἀμφοτέρων ἔτι τῶν στρατευμάτων καὶ οὔτε Περσῶν ἀποκρούεσθαι δυναμένων ἐγκειμένους σφίσι τοὺς πολεμίους οὔτε Ῥωμαίων βιάζεσθαι παντάπασι τὴν εἴσοδον οἵων τε ὄντων, νεανίας ἀνὴρ, Ἀρμένιος γένος, Ἰωάννης ὄνομα, Θωμᾶ υἱὸς, ὅνπερ ἐπίκλησιν ἐκάλουν Γούζην, τὰ μὲν καταπεπτωκότα τοῦ περιβόλου καὶ τοὺς ἐνταῦθα ὠθισμοὺς εἴασεν, Ἀρμενίων δὲ τῶν οἱ ἑπομένων ἐπαγαγόμενος ὀλίγους τινὰς διὰ τοῦ κρημνώδους, ᾗπερ ἅπαντες τὴν πόλιν ἀνάλωτον εἶναι ὑπώπτευον, βιασάμενος ἀνέβη τοὺς ταύτῃ φρουρούς. Κατά τε τὰς ἐπάλξεις γενόμενος ἕνα Περσῶν τῶν τῇδε ἀμυνομένων, ὅσπερ μαχιμώτατος ἐδόκει εἶναι, δόρατι ἔκτεινεν. Ἐσβατόν τε Ῥωμαίοις ξυνηνέχθη τρόπῳ τοιῷδε.  

6. Πέρσαι, οἳ ἐν πύργῳ τῷ ξυλίνῳ ἑστήκεσαν, μέγα τι χρῆμα τῶν πυρφόρων ἀγγείων ὑφῆψαν, ὅπως τῶν βαλλομένων τῷ περιόντι καταφλέξαι αὐτοῖς ἀνδράσι τὰς μηχανὰς οἷοί τε ὦσιν, οὐ δυναμένων τῶν ἀμυνομένων ἅπαντα τοῖς κοντοῖς διωθεῖσθαι. Πνεῦμα δὲ νότου σκληρόν τε καὶ ὑπερφυὲς ἄγαν ἐξαπιναίως ἐξ ἐναντίας αὐτοῖς ξὺν πολλῷ πατάγῳ ἐπιπεσὸν, τῶν τοῦ πύργου σανίδων ἀμηγέπη μιᾶς ἥψατο. Οὐ ξυνιέντων δὲ αὐτίκα τῶν ἐνταῦθα Περσῶν (πόνῳ γὰρ καὶ θορύβῳ καὶ δέει καὶ ταραχῇ ἀμέτρῳ εἴχοντο ἅπαντες, ἥ τε ἀνάγκη αὐτοῖς παρῃρεῖτο τὴν αἴσθησιν) ἡ φλὸξ κατὰ βραχὺ αἰρομένη τῷ τε τῆς Μηδείας ἐπωνύμῳ ἐλαίῳ καὶ οἷσπερ ἄλλοις ἐξήρτυτο τὸν πύργον ὅλον καὶ Πέρσας τοὺς ἐνταῦθα ἐνέπρησεν. Ἐξηνθρακωμένοι τε ἅπαντες ἔπεσον, οἱ μὲν ἐντὸς τοῦ περιβόλου, οἱ δὲ τούτου ἐκτὸς, ἵνα δὴ αἵ τε μηχαναὶ καὶ οἱ ἀμφ´ αὐτὰς Ῥωμαῖοι ἑστήκεσαν· οὕτω δὲ καὶ οἱ ἄλλοι Ῥωμαῖοι, ὅσοι δὴ ἐς τοῦ περιβόλου τὰ καταπεπτωκότα ἐμάχοντο, ἐνδιδόντων σφίσι τῶν πολεμίων ἔς τε ὀλιγωρίαν ἐμπεπτωκότων, ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, καὶ κατ´ ἄκρας ἡ Πέτρα ἑάλω. Τῶν μὲν οὖν Περσῶν ἐς πεντακοσίους ἐς τὴν ἀκρόπολιν ἀναδραμόντες καὶ τὸ ἐκείνῃ καταλαβόντες ὀχύρωμα ἡσυχῆ ἔμενον, τοὺς δὲ ἄλλους Ῥωμαῖοι, ὅσους οὐκ ἔκτειναν ἐν τῇ ξυμβολῇ, ἐζώγρησαν ἅπαντας ἐς τριάκοντα καὶ ἑπτακοσίους μάλιστα ὄντας. Καὶ αὐτῶν ὀκτὼ μὲν καὶ δέκα ἀκραιφνεῖς εὗρον, οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαντες τραυματίαι ὄντες ἐτύγχανον. Ἔπεσον δὲ καὶ Ῥωμαίων πολλοί τε καὶ ἄριστοι, καὶ Ἰωάννης ὁ Θωμᾶ υἱὸς, λίθῳ τὴν κεφαλὴν ἐν τῇ ἐς τὴν πόλιν εἰσόδῳ πρός του τῶν βαρβάρων βληθεὶς ἔργα τε θαυμαστὰ ἐς τοὺς πολεμίους ἐπιδειξάμενος.

Chapitre XI.

1. Ambassades réciproques des deux nations. 2. Siège de Pétra. 3. Les Sabiriens servent les Romains et les Perse 4. Quelques-uns d'eux inventent un bélier d'une nouvelle structure. 5. Bessas monte le premier à la brèche bien que dans un âge fort avancé. 6. Les Romains prennent enfin la ville.

1. Voila le triste succès de la rébellion d'Anatozade. La cinquième année de la trêve étant expirée, Justinien députa vers Chosroes, Pierre, qui était patrice, et intendant de sa maison pour traiter de la paix d'Orient ; mais ce Prince le renvoya, et lui promit de dépêcher un ambassadeur qui terminerait cette importante affaire, à des conditions avantageuses aux deux nations. En effet, il dépêcha Isdigune, homme superbe et fastueux, et dont la fierté, et l'orgueil étaient insupportables aux Romains. Il menait sa femme, ses enfants, son frère, et une suite nombreuse d'officiers, parmi lesquels il y en avait deux qui étaient de la noblesse la plus illustre, et qui portaient des diadèmes d'or. A voir ce magnifique appareil, on eût dit qu'ils allaient à la guerre. Ce qui piquait plus sensiblement les habitants de Constantinople était, que l'Empereur déférait de plus grands honneurs à cet Isdigune, qu'il n'avait accoutumé de faire aux autres ambassadeurs. Il ne mena point Braduëion que l'on dit que Chosroes avait fait mourir, à cause seulement que Justinien lui avait sait l'honneur de l'admettre à sa table; car un interprète, disait-il, n'aurait jamais reçu un si grand honneur, si ce n'avait été en récompense de sa perfidie. Quelques-uns disent, qu'lsdigune l'accusa d'avoir eu de secrètes conférences avec les Romains. Quand cet ambassadeur conféra avec Justinien, il ne dit pas un mot de la paix ; il fit seulement des plaintes de ce que les Romains avoient contrevenu à la trêve, par les hostilités qu'Arethas et les Sarrazins avoient exercées contre Alamondare. Il forma encore d'autres légères difficultés que je ne tiens pas dignes d'être rapportées.

2.. Durant que cela se passait à Constantinople, Bessas assiégeait Pétra, avec une puissante armée. Les Romains minèrent la muraille au même endroit où Dagistée l'avait autrefois abattue. Les fondements étaient posés sur une roche, excepté en un endroit où ils n'étaient posés que sur des terres apportées, et c'était cet endroit que Dagistée avait autrefois creusé. Quand il eût levé le siège, les Perses le réparèrent de cette manière : Ils remplirent de glaise tout le fond qui avait été vidé, et ils posèrent demis de grosses poutres bien liées ensemble, sur lesquelles ils élevèrent la muraille. Les Romains qui ne savaient rien de ce nouveau bâtiment, firent leur mine dessous, mais sans que l'assemblage de bois qui servait de fondement se rompit, sans que les pierres se démentissent ni se séparassent la muraille ne fit que s'abaisser tellement que quoique plus basse qu'auparavant, néanmoins, elle ne laissait pas de servir toujours à la ville de clôture, et de sureté. Les Perses y accoururent en foule, sous Mermeroës, et réparèrent la brèche en élevant la muraille à la hauteur qu'elle était. Les Romains ne savaient que faire, quand ils virent que la muraille qu'ils croyaient avoir abattue était debout. Ils ne pouvaient plus creuser la terre, parce que l'endroit qui pouvait autrefois être creusé était alors tout rempli de bois, et de pierres ; ils ne pouvaient se servir du bélier, parce que la muraille était sur un penchant, et que cette machine ne sert que quand le terrain est plat et uni.

3. Il y avait dans l'armée romaine plusieurs soldats de la nation des Sabiriens, qui est une nation de Huns. Ils habitent proche du Caucase, et vivent sous le gouvernement de plusieurs seigneurs, dont les uns sont alliés des Romains, et les autres sont alliés des Perses. L'Empereur des romains, et le roi des Perses, ont accoutumé de distribuer de l'argent à leurs alliés, non tous les ans, mais dans les temps que la nécessité de leurs affaires le désire. Justinien ayant alors besoin du secours des Sabiriens, leur envoya de l'argent ; mais comme celui qui en était chargé ne le pouvait porter jusques au Mont-Caucase ; à travers un pais dont les ennemis étaient maitres, quand il fut arrivé au camp des Romains qui assiégeaient Pétra, il manda aux Sabiriens de le venir quérir. A l'instant ces Barbares envoyèrent trois de leurs chefs, et quelques soldats, qui ayant vu que les Romains désespéraient d'abattre la muraille de la ville assiégée, entreprirent de le saire par le moyen d'une nouvelle machine qui n'avait jamais été vue ni parmi les Romains, ni parmi les Perses, bien qu'il y ait de toute sorte d'ouvriers chez ces deux peuples, et qu'ils aient souvent eu besoin d'instruments propres à ruiner des fortifications assises sur des lieux élevés, et inaccessibles.

4. Le temps fait inventer à l'esprit des ouvrages que l'art des Anciens avait ignorés. Voici donc quelle était la structure du bélier que les Sabiriens inventèrent sur le champ. Au lieu de se servir de poutres dont les unes fussent élevées à plomb, et les autres couchées, soit en long ou de travers; ils n'employèrent que des perches qu'ils couvrirent avec des peaux, et au milieu ils suspendirent, avec des chaînes, une poutre dont le bout était garni de fer. La machine était si légère, qu'il n'était pas nécessaire de la traîner, mais il était aisé à quarante hommes qui étaient dedans, de la porter où il leur plaisait. Après que ces capitaines sabiriens eurent construit plusieurs de ces machines, des soldats romains les approchèrent de la muraille. Il y avait aux côtés de ces machines un grand nombre de soldats armés de pied-en-cap, couverts de cuirasses et de boucliers, et qui tenaient en leurs mains des pieux garnis de crocs de fer, afin d'abattre les pierres de la muraille, lorsque l'effort de la poutre aurait commencé à les ébranler. Mais tandis que les Romains battaient la muraille avec leurs machines, et qu'ils avaient espérance de prendre la place, les Perses s'avisèrent de ce remède. Ils mirent sur la muraille une tour de bois, qu'ils avaient toute prête, et la remplirent de leurs meilleurs soldats, couverts de casques et de cuirasses, qui versèrent du souffre, et du bitume fondu, et d'une autre liqueur que les Mèdes appellent de la naphte, et les Grecs de l'huile de Médée, dont peu s'en fallut que les machines ne fussent entièrement consumées. Les soldats qui étaient auprès, tâchaient d'abatte, avec la pointe de leurs pieux, tout ce qui tombait dessus, mais ils ne pouvaient continuer longtemps ce travail, à cause de la trop grande activité du feu.

5. Bessas, couvert de sa cuirasse, appliqua le premier l'échelle à la muraille, et sans perdre de temps à haranguer ses soldats, il les anima par son exemple, à continuer chaudement l'attaque. Quoiqu'il eût plus de soixante et dix ans, et encore plus de caducité que d'années, il ne laissa pas de monter le premier à la brèche. Les Romains, et les Perses en vinrent alors aux mains, avec une ardeur à laquelle notre siècle n'en avait point vu de pareille. De deux mille trois cens Barbares, et de six mille Romains qui se trouvèrent en cette occasion, il n'y en eut presque point, qui n'eût quelque blessure. Les Romains montaient courageusement, et les Perses faisaient tous leurs efforts pour les repousser, et peu s'en fallut qu'ils ne les repoussassent en effet, tant le carnage fut furieux. Comme ils s'entrepoussaient au haut des échelles avec une extrême violence, et que les Barbares combattaient de haut-en-bas, ils tuèrent un grand nombre de Romains, et renversèrent Bessas par terre. Cette chute ayant excité un grand cri des deux partis, les Barbares accoururent en foule pour tirer sur lui. En même temps, ses gardes ayant le casque en tête, présentèrent leurs boucliers, et les joignirent ensemble avec tant de justesse, qu'ils l'en couvrirent de même que d'une tortue. Il tombait sur les boucliers, sur les cuirasses, et sur les casques, une grêle de traits avec un bruit effroyable ; chacun se fatiguait extraordinairement par ses clameurs, et par le travail. Les Romains animés à la défense de leur chef, tiraient sans cesse sur les murailles, afin d'arrêter l'impétuosité des Barbares. Bessas qui ne pouvait se relever à cause de la pesanteur de ses armes, de sa faiblesse naturelle, et de son extrême vieillesse, conserva le jugement dans le danger, et prit une résolution qui lui sauva la vie, et qui sauva les affaires de l'Empire. Il commanda a ses gardes, de le mettre hors de la portée du trait ; et ils le portèrent en le couvrant toujours de leurs boucliers. Quand il fut en sureté, il se leva, exhorta ses gens à retourner à l'assaut, et remonta encore le premier à l'échelle. Les Romains le suivirent tous, et se signalèrent par de merveilleux exploits de courage. Les Perses épouvantés, demandèrent un peu de temps pour plier leur bagage. Bessas se doutant que c'était un artifice, et qu'ils ne désiraient avoir du loisir, qu'afin de réparer leurs murailles, répondit, qu'il ne pouvait discontinuer l'attaque ; mais que s'ils voulaient conférer, ils louvoient aller avec lui à un autre endroit, qu'il désigna. Les Perses ayant refusé cette condition, le combat s'échauffa avec une plus grande ardeur que devant, et comme le courage des uns et des autres était égal, le succès paraissait toujours douteux, et l'on ne savait de quel côté inclinerait la victoire, si une autre partie de la muraille que les Romains avaient minée ne fût tout d'un coup tombée d'elle-même. On y accourut aussitôt en foule. Les Romains qui avaient l'avantage du nombre, poussèrent vigoureusement les ennemis. Les Perses se défendaient vaillamment, bien qu'étant partagés en deux bandes, ils commençaient un peu à s'éclaircir. Durant la chaleur, et l'incertitude de ce combat, les Romains ne pouvant forcer les Perses, ni les Perses repousser les Romains, un jeune Arménien nommé Jean, et surnommé Guzès, fils de Thomas, abandonna la brèche où l'on se battait, pour mener une troupe d'Arméniens qu'il commandait, à travers un précipice, par où l'on croyait la place imprenable ; il força les soldats qui gardaient cet endroit, tua de sa main le commandant, monta sur la muraille, et y fit entrer les Romains.

6. Cependant les Perses qui étaient dans la tour de bois, jetaient force feux d'artifice sur les machines, et sur ceux qui les conduisaient-, mais il s'éleva un vent contraire aux Perses, qui jeta le feu sur un ais de leur tour, dont ne s'étant point aperçus, à cause du tumulte, de la confusion, de la fatigue, et de la peur ; ils furent consumés en un instant, par la poix, et par l'huile de Médée ; de sorte qu'ils tombèrent tout brûlés les uns dans la ville, et les autres dehors. Ceux qui défendaient la brèche, cédant peu à peu, les Romains devinrent maitres de la ville. Cinq cents perses s'enfuirent dans la forteresse ; les autres, au nombre sept cens trente, furent pris, entre lesquels il n'y en avait que dix-huit qui n'étaient point blessés. Les plus braves des Romains périrent devant cette place, et entr'autres, Jean, fils de Thomas, qui après avoir donné des preuves signalées de sa valeur, fut frappé d'une pierre à la tête en entrant dans la ville.

 

 

 

 

1. Τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ Ῥωμαῖοι τῶν βαρβάρων τοὺς τὴν ἀκρόπολιν καταλαβόντας πολιορκοῦντες λόγους προὔφερον, τήν τε σωτηρίαν αὐτοῖς προτεινόμενοι καὶ τὰ πιστὰ δώσειν ὑπὲρ τούτων ὁμολογοῦντες, ταύτῃ Πέρσας καραδοκοῦντες σφᾶς αὐτοὺς ἐγχειριεῖν σφίσιν. Οἱ δὲ αὐτῶν οὐκ ἐνδεχόμενοι τοὺς λόγους ἐς ἀντίστασιν εἶδον, καίπερ οὐκ ἐπὶ πολὺ ἀνθέξειν τῇ ταλαιπωρίᾳ οἰόμενοι, ἀλλὰ δι´ ἀρετὴν θανατῶντες. Βέσσας δὲ αὐτοὺς ἀποστῆσαι τῆς γνώμης ἐθέλων ἀντικαταστῆσαί τε ἐς τὴν τῆς σωτηρίας ἐπιθυμίαν, τῶν τινα Ῥωμαίων στρατιωτῶν ὡς πλησιαίτατα αὐτοῖς ἰέναι κελεύει παραίνεσίν τέ τινα ἐς τοὺς ἀνθρώπους ποιήσασθαι, δηλώσας ὅσα δὴ ἐς αὐτοὺς εἰπεῖν βούλοιτο. Καὶ ὃς ἀγχοτάτω γενόμενος ἔλεξε τοιάδε

2. „Τί πεπονθότες ἐφ´ ὑμῖν αὐτοῖς, ὦ βέλτιστοι Πέρσαι, τὸν ὄλεθρον διατείνεσθε τοῦτον, ἐπιτηδεύοντες τὰ θανάσιμα σπουδῇ ἀλογίστῳ καὶ τῆς ἀρετῆς τὰ ἐπιτηδεύματα διαφανῶς ἀτιμάζοντες; οὐ γάρ ἐστιν ἀνδρεῖον τὸ τοῖς ἀμηχάνοις ἀντιστατεῖν, οὐδὲ ξυνετὸν τὸ μὴ βούλεσθαι τοῖς κεκρατηκόσιν ὑπείκειν· οὐδὲ μὴν ἄδοξον τὸ τύχῃ τῇ παρούσῃ ἑπομένους βιῶναι. ἀνάγκη γὰρ οὐδὲ ἀγαθῆς τινος ἐλπίδος τυχοῦσα τὴν ἀτιμίαν ἐκφεύγει δικαίως, ἢν καὶ τῶν ἔργων περιβάλληται τὰ αἰσχρότατα. Κακῷ γὰρ τῷ ἀμηχάνῳ τὸ σύγγνωμον ἕπεσθαι πέφυκε. Μὴ τοίνυν τὴν ἀπόνοιαν ἐν προὔπτῳ ζηλοῦτε κινδύνῳ, μηδὲ τῆς σωτηρίας τὴν ἀλαζονείαν ἀλλάξασθε, ἀλλ´ ἐνθυμεῖσθε ὡς ἀναβιώσεσθαι μὲν τοὺς τετελευτηκότας ἀδύνατον, οἱ δὲ περιόντες καὶ χρόνῳ διαχρήσονται σφᾶς αὐτοὺς ὕστερον, ἤν γε τοῦτο κρεῖσσον εἶναι δοκῇ. Βουλεύσασθε οὖν τὴν ὑστάτην βουλὴν καὶ περισκοπεῖσθε τὰ ξύμφορα, ἐκεῖνο εἰδότες, ὡς ταῦτα ἂν τῶν βουλευμάτων τὰ βέλτιστα εἴη ἐν οἷς τὸ μεταμέλειν τοῖς βουλευσαμένοις ἐν ἐξουσίᾳ ἔσται. Ὡς ἡμεῖς γε ὑμᾶς καὶ ζυγομαχοῦντας οἰκτείρομεν καὶ θανατώντων φειδόμεθα καὶ πρὸς τὸν βίον ἐνδιαθρυπτομένους τε καὶ βλακεύοντας ἐλεεῖν ἀξιοῦμεν, ᾗ Ῥωμαίοις Χριστιανοῖς νόμος. Ἄλλο τε ὑμῖν περιέσται οὐδὲν, πλήν γε δὴ ὅτι τὴν πολιτείαν ἐπὶ τὰ βελτίω μεταβαλόντες Ἰουστινιανὸν ἀντὶ Χοσρόου κύριον ἕξετε· ὑπὲρ γὰρ τούτων ὑμῖν καὶ τὰ πιστὰ δώσειν ὁμολογοῦμεν. Μὴ τοίνυν ὑμᾶς αὐτοὺς διαχρήσησθε, παρὸν σώζεσθαι. οὐ γὰρ εὐτυχὲς ἐμφιλοχωρεῖν τοῖς δεινοῖς ἐπ´ οὐδεμιᾷ τὸ παράπαν ὀνήσει, ἐπεὶ οὐκ ἀνδραγαθίζεσθαι, ἀλλὰ θανατᾶν τοῦτό γε. Γενναῖος δὲ ὃς ἂν ἐγκαρτερῇ τὰ δεινότατα, ἡνίκα τι προσδοκᾷ ἀπ´ αὐτοῦ χρήσιμον. οὐ γὰρ ἐπαινοῦσι τὴν ἑκούσιον τελευτὴν ἄνθρωποι, ἔνθα δή τις ἐπίκειται κρείσσων τῷ κατ´ αὐτὴν κινδύνῳ ἐλπὶς, ἀλλὰ βίου μὲν καταστροφὴ ἄχρηστος ἄνοια προπετὴς, τὸ δὲ εἰς θάνατον ἀνόητον θράσος τοῦ δραστηρίου πρόσχημα οὐκ εὐπρεπὲς τοῖς γε σώφροσιν εἶναι δοκεῖ. Καίτοι καὶ τοῦτο ἐκλογίζεσθαι χρὴ, μή τι δόξητε καὶ εἰς τὸ θεῖον ἀγνωμονεῖν. Εἰ γὰρ ἀπολεῖν ἐβούλετο, ὦ ἄνδρες, ὑμᾶς, οὐκ ἂν, οἶμαι, παραδεδώκει τοῖς διασώζειν ἐφιεμένοις. Τὰ μὲν οὖν παρ´ ἡμῶν τοιαῦτά ἐστι. Βουλεύσεσθε δὲ ὑμεῖς δηλονότι, ὧνπερ ἀξίοις ὑμῖν ξυμβαίνει εἶναι.“

2. Ἡ μὲν παραίνεσις ταύτῃ πη εἶχε. Πέρσαι δὲ τοὺς λόγους οὐδὲ ὅσον ἀκοῇ δέχεσθαι ἤθελον, ἀλλ´ ἐθελοκωφοῦντες ὅτι δὴ οὐκ ἐπαΐοιεν προσεποιοῦντο. Καὶ τότε, τοῦ στρατηγοῦ ἐγκελευσαμένου, Ῥωμαῖοι πῦρ τῇ ἀκροπόλει ἐμβέβληνται, τῷ τρόπῳ τούτῳ ἐνδώσειν τὰ σώματα σφίσι τοὺς πολεμίους οἰόμενοι. Τῆς δὲ φλογὸς ἐπὶ μέγα χωρούσης οἱ βάρβαροι, τοῦ πάθους αὐτοῖς ἐν ὀφθαλμοῖς ὄντος, ἐξεπιστάμενοι ὅτι δὴ σφίσιν αὐτίκα δὴ μάλα τετεφρῶσθαι ξυμβήσεται, ἐλπίδα οὐδεμίαν ἔχοντες, οὐδὲ εἰδότες καθ´ ὅ τι σωθήσονται ἀμυνόμενοι, οὐδ´ ὣς ὑποχείριοι τοῖς πολεμίοις γενέσθαι ἤθελον, ἀλλὰ ξὺν τῇ ἀκροπόλει εὐθὺς ἅπαντες, θαυμάζοντος τὰ ποιούμενα τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, καταφλεγόμενοι διεφθάρησαν.

3. Δι´ ὅσης τε σπουδῆς ὁ Χοσρόης Λαζικὴν ἦγε, τηνικάδε φανερὸν γέγονεν· ὅς γε στρατιώτας μὲν τοὺς πάντων λογιμωτάτους ἀπολεξάμενος ἐν τῷ τῆς Πέτρας κατεστήσατο φυλακτηρίῳ, ὅπλα δὲ κατέθετο τοσαῦτα τὸ πλῆθος, ὥστε ληϊσαμένων αὐτὰ Ῥωμαίων στρατιώτῃ ἑκάστῳ πέντε ἀνδρῶν ἐπιβαλεῖν σκευὴν, καίτοι κἀν τῇ ἀκροπόλει πολλὰ καυθῆναι ξυνέβη. Εὕρηται δὲ καὶ σίτου καὶ τεταριχευμένων κρεῶν μέγα τι χρῆμα καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων, ὅσα δὴ ἔμελλε πενταετὲς τοῖς πολιορκουμένοις πᾶσιν ἐπαρκέσειν. Οἶνον δὲ οὐκ ἔτυχον ἐνταῦθα καταθέμενοι Πέρσαι, πλήν γε ὅτι τόν τε ὀξίνην καὶ διαρκῆ κύαμον. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὕδωρ ἐκ τοῦ ὀχετοῦ ἐπιρρέον ἐνταῦθα Ῥωμαῖοι εὗρον, ἐν θαύματι μεγάλῳ γενόμενοι διηποροῦντο, ἕως τὸν πάντα λόγον ἀμφὶ τοῖς κρυφίοις ὀχετοῖς ἔμαθον. Ὅ τι δὲ τοῦτό ἐστιν αὐτίκα δηλώσω.

4. Ἡνίκα Πέτραν ὁ Χοσρόης ἑλὼν τῇδε τὸ φυλακτήριον κατεστήσατο, εὖ εἰδὼς ὡς Ῥωμαῖοι προσεδρεύσουσι μὲν αὐτῇ μηχανῇ πάσῃ, εὐθὺς δὲ διελεῖν τὴν ὀχεταγωγίαν μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐγχειρήσουσιν, ἐπενόει τοιάδε. Τοῦτο δὴ τὸ ὕδωρ, ὅπερ ἐς τὴν πόλιν εἰσήγετο, ἐς τρεῖς διελὼν μοίρας κατώρυχά τε βαθεῖαν κομιδῆ ποιησάμενος, ὀχετοὺς ἐτεκτήνατο τρεῖς, τὸν ἕνα μὲν κάτω ἐς τῆς κατώρυχος ταύτης τὰ ἔσχατα, κόπρῳ καὶ λίθοις καλύψας ἄχρι ἐς τὰ τῆς κατώρυχος μέσα· ἐνταῦθά τε κρύψας τὸν δεύτερον, ὕπερθεν τὸν τρίτον ἐδείματο, ὑπὲρ γῆς τε ὄντα καὶ ὁρατὸν πᾶσιν· ὥστε τριώροφον κεκρυμμένως τὸν ὀχετὸν εἶναι. Ὧνπερ οὐ ξυνέντες κατ´ ἀρχὰς τῆς πολιορκίας Ῥωμαῖοι τοῦτον δὴ τὸν διαφανῆ ὀχετὸν διελόντες, ἐπίπροσθέν τε οὐκ ἐπεξαγαγόντες τὸν ἐπὶ διώρυχι πόνον, ἀλλὰ τοῦ ἔργου πρὸ τῆς ἐνθένδε ἀπωλείας ἀποπαυσάμενοι, ᾤοντο ἐνδεῖν τοῖς πολιορκουμένοις τὸ ὕδωρ, σφαλλούσης αὐτοῖς τὴν διάνοιαν τῆς παρὰ τὸ πονεῖσθαι ὀλιγωρίας. Τῆς δὲ προσεδρείας μηκυνομένης, τῶν τινας πολεμίων λαβόντες Ῥωμαῖοι ἔμαθον ἐκ τοῦ ὀχετοῦ τοὺς πολιορκουμένους ὑδρεύεσθαι. Κατορύξαντες τοίνυν τὸν χῶρον εὑρίσκουσι τὸν δεύτερον ὀχετὸν ἐνταῦθά πη ὄντα, καὶ τοῦτον διελόντες αὐτίκα ᾤοντο ταύτῃ πᾶσαν κατειργάσθαι τῶν πολεμίων τὴν δύναμιν, οὐδὲ τοῖς δευτέροις ἐν τῇ ἀπ´ αὐτῶν διδασκαλίᾳ παιδευθέντες τὰ πρότερα. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν πόλιν ἑλόντες ἐπιρρέον, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἐκ τοῦ ὀχετοῦ τὸ ὕδωρ εἶδον, ἐθαύμαζόν τε καὶ ἀπορίᾳ πολλῇ εἴχοντο. Τὸ δὲ γεγονὸς παρὰ τῶν αἰχμαλώτων ἀκούσαντες, τῆς τε τῶν πολεμίων ἐς τὰ ἔργα ἐπιμελείας καὶ τῆς σφετέρας παρὰ τοὺς πόνους ὀλιγωρίας ὀπίσω τῶν πραγμάτων ᾐσθάνοντο.

5.  Τοὺς μὲν οὖν αἰχμαλώτους ἅπαντας ὁ Βέσσας εὐθὺς βασιλεῖ ἔπεμψε, τὸν δὲ Πέτρας περίβολον ἐς ἔδαφος καθεῖλεν, ὡς μὴ πράγματα οἱ πολέμιοι σφίσιν αὖθις παρέχωνται. καὶ αὐτὸν βασιλεὺς ἀποδεδειγμένης τῆς ἀρετῆς ἐπῄνεσεν ἐς τὰ μάλιστα καὶ τῆς εὐβουλίας, ὅτι δὴ ὅλον καθεῖλε τὸ τεῖχος. Γέγονεν οὖν ὁ Βέσσας αὖθις οἷς τε εὐημέρησεν οἷς τε ἀρετῆς πεποίηται δήλωσιν ἀπόβλεπτος ἐς πάντας ἀνθρώπους. Ἡνίκα μὲν γὰρ ἐπὶ τῷ Ῥώμης φυλακτηρίῳ ἐτέτακτο, ἐλπίδα Ῥωμαῖοι πολλὴν ἐπ´ αὐτῷ εἶχον ἅτε ἀνδρειοτάτῳ διαγεγονότι τὰ πρότερα. Ἐπεὶ δὲ αὐτῷ ἐνταῦθα δεδυστυχηκέναι ξυνέπεσε, Ῥώμης τε οὕτω τοῖς Γότθοις ἁλούσης, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, καὶ διεφθαρμένου ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον Ῥωμαίων τοῦ γένους, βασιλεὺς μὲν Ἰουστινιανὸς οὕτω δὴ ἐς Βυζάντιον ἀναστρέψαντα στρατηγὸν κατεστήσατο ἐπὶ Πέρσας αὐτόν. διέσυρον δὲ τὴν πρᾶξιν ὡς εἰπεῖν ἅπαντες καὶ τὰ βασιλεῖ βεβουλευμένα ἐχλεύαζον, εἰ τῷ Βέσσᾳ τούτῳ, Γότθων τε ἡσσηθέντι κατὰ κράτος καὶ τυμβογέροντι γεγενημένῳ, πόλεμον τὸν Μηδικὸν ἐγχειρίσειεν ἐπὶ δυσμαῖς βίου. Ἀλλὰ τούτων σχεδόν τι ἅπασι δεδογμένων, εὐτυχίᾳ τε καὶ ἀρετῇ τοιᾷδε τῷ στρατηγῷ τῷδε ξυνηνέχθη χρῆσθαι. Οὕτως ἄρα οὐχ ᾗπερ τοῖς ἀνθρώποις δοκεῖ, ἀλλὰ τῇ ἐκ θεοῦ ῥοπῇ πρυτανεύεται τὰ ἀνθρώπεια, ὃ δὴ τύχην εἰώθασι καλεῖν ἄνθρωποι, οὐκ εἰδότες ὅτου δὴ ἕνεκα ταύτῃ πρόεισι τὰ ξυμβαίνοντα, ᾗπερ αὐτοῖς ἔνδηλα γίνεται. Τῷ γὰρ παραλόγῳ δοκοῦντι εἶναι φιλεῖ τὸ τῆς τύχης ὄνομα προσχωρεῖν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὥς πη ἑκάστῳ φίλον, ταύτῃ δοκείτω.

CHAPITRE XII.

1. Bessass fait exhorter la garnison de la citadeIle de Pétra à se rendre. 2. Ils méprisent ses exhortations, et se laissent brûler. 3. Soins de Chosroes pour la defence de Pétra. 4. Description d'un Aqueduc. 5. Eloge de Bessas.

1.  Les Romains assiégèrent le lendemain la citadelle , et pour obliger ceux qui la gardaient à se rendre, ils leur offrirent la vie. Mais bien qu'il n'espérassent pas de se défendre longtemps, ils refusèrent cette condition par un noble désir de mourir glorieusement. Bessas qui souhaitoit de leur faire aimer la vie, instruisit un soldat romain de ce qu'il leur fallait dire sur ce sujet. Voici donc ce que leur dit le soldat.

D'où vous vient ce malheur, braves Perses, d'être résolus de chercher aveuglement la mort, contre toutes les maximes de la valeur militaire ? Elle ne consiste pas à faire des efforts téméraires, pour vaincre la nécessité. La prudence ne permet pas de résister opiniâtrement au vainqueur. Il n'y a point de honte à suivre le chemin que la fortune nous trace. La force qui nous ôte l'espérance, nous exempte d'infamie, quoiqu'elle nous imposé un joug qui de lui même est pesant. Le mal que l'on ne peut éviter porte avec soi son excuse. Ne vous perdez donc pas par une folle témérité, et ne préférez pas à votre salut une vaine ostentation de courage. Souvenez-vous qu'il n'y a plus moyen de recouvrer la vie, quand elle est une fois perdue; au-lieu que quand on l'a conservée l'on peut trouver l'occasion de ménager sa liberté. Délibèrez, pour la dernière fois, et prenez une résolution salutaire, et surtout, prenez-en une après laquelle il soit en vôtre pouvoir de concevoir un sage repentir. Nous avons pitié de vous, bien que vous soyez nos ennemis, et quelque passion que vous ayez de mourir, nous souhaitons, comme la religion chrétienne nous y oblige, de vous conserver. Vous passerez dans un Empire plus florissant que n'est l'Etat sous lequel vous vivez, et au lieu que vous obéissez à Chosroes, vous obéirez à Justinien ; et nous vous en donnerons toute sorte d'assurance. Ne soyez pas si malheureux que de vous perdre, puisqu'il vous est si aisé de vous sauver. Ce n'est pas être vaillant que de s'exposer à des misères dont on ne peut tirer de fruit. Les personnes qui sont véritablement généreuses supportent constamment les plus fâcheux accidents, lorsqu'il en peut réussir quelque bien. Les hommes ne louent jamais ceux qui choisissent volontairement la mort, lorsque l'espérance qu'il leur reste est plus grande que le danger qui les menace. C'est une folie que de vouloir périr et la hardiesse qui précipite aveuglément, ne passe devant les sages que pour un faux masque de valeur. Vous devez encore prendre garde de ne vous pas rendre coupables envers Dieu d'ne ingratitude criminelle, en manquant à répondre à l'intention qu'il a eue de vous conserver, quand il vous a fait tomber entre les mains d'un ennemi qui serait fâché de vous perdre. C'est la disposition où nous sommes à vôtre égard. C'est à vous à voir si vous vous jugez dignes de vivre.

2. Voila l'exhortation que leur fit le soldat, envoyé par Bessas, mais ils la reçurent avec un tel mépris, qu'ils firent semblant de n'en avoir rien entendu. Alors les Romains mirent le feu à la citadelle, par le commandement de Besas, et ils ne doutaient nullement que les Perses ne se rendirent, pour éviter une mort si cruelle,  mais bien que ces Barbares vissent que la flamme les gagnait, et qu'ils n'eussent point d'espérance, ils aimèrent mieux se laisser réduire en cendres, que de se mettre entre les mains de leurs ennemis. Ainsi, le feu les consuma dans leur citadelle.

3. On reconnut alors avec quelle passion Chosroes souhaitait de conserver la Lazique puisqu'il avait choisi de si braves hommes pour la défendre, et puisqu'il avait amassé dans Pétra une quantité si prodigieuse de toute sorte de munitions. Il y avait tant d'armes dans cette ville, que de celles qui restèrent après l'incendie, chaque Romain en eut pour armer cinq hommes. Il y avait du blé, des chairs salées, et d'autres provisions, pour cinq ans. Il n'y avait point de vin, mais il y avait du vinaigre, et des légumes propres à saire un certain breuvage dont ils usaient. Lorsque les Romains virent l'eau qui y coulait par un aqueduc, ils en admirèrent la structure, dont voici la description.

4.. Quand Chosroês eut pris Pétra, et qu'il y eut mis une sorte garnison, il appréhenda que les Romains qui la viendraient assiéger, ne coupassent les canaux, c'est pourquoi il fit un aqueduc qui était triple, c'est-à-dire, à trois rangs l'un sur l'autre. Le premier canal couvrait les deux autres qui étaient dessus. Les Romains qui ne savaient rien de cette nouvelle invention, rompirent au commencement du siège le premier aqueduc, et ne creusèrent pas jusqu'au second, se persuadant que les assiégez n'auraient pas une goutte d'eau, et n'établissant cette persuasion que sur le peu de soin qu'ils avaient pris, d'approfondir la vérité. Les Romains apprirent des prisonniers dans le cours du siège, que l'aqueduc portait toujours de l'eau dans la ville, et à l'instant, ils coupèrent le second canal, mais après la prise, ils s'étonnèrent d'y voir encore de l'eau, et quand ils en eurent appris la cause, ils reconnurent combien les ennemis étaient curieux, et adroits dans leurs ouvrages, et combien ils étaient eux-mêmes négligents dans les leurs.

5. Bessas envoya les prisonniers à Justinien, et démolit les murailles de Pétra,, afin que les Perses ne pussent plus s'en servir, en quoi l'Empereur loua sa sagesse et ses conseils. Ce capitaine devint une seconde sois sort célèbre par les rares exploits de sa valeur, et par les heureux succès de les armes. Certainement quand il défendit Rome contre les Goths, il laissa aux Romains une haute opinion de son courage ; mais après qu'il eut eu du malheur, et que cette grande ville fut tombée sous la puissance des Barbares, et qu'ensuite, les affaires des Romains surent ruinées en Italie ; chacun se moqua du choix que l'Empereur fit de lui pour commander l'armée qu'il destinait contre les Perses, et se railla de ce qu'il opposait à un si florissant Empire, un vieillard qui venait d'être honteusement défait, et qui était menacé d'une mort prochaine. Voila le sentiment où tout le monde était touchant Bessas lorsque la fortune se déclara inopinément sa faveur, et lui présenta une occasion de signaler son mérite. Le monde ne se gouverne pas par le caprice des hommes, il se gouverne par l'ordre de la Providence divine, à laquelle l'ignorance donne le nom de fortune ; car on appelé fortuit ce qui arrive contre nôtre attente. Mais je laisse à chacun la liberté déjuger comme il lui plaira sur ce sujet.

 

 

 

 

1. Μερμερόης δὲ, δείσας μή τι Πέτρᾳ τε καὶ Πέρσαις τοῖς τῇδε ἀπολελειμμένοις φλαῦρον διὰ χρόνου μῆκος ξυμβαίη, ἄρας παντὶ τῷ στρατῷ ἐνταῦθα ᾔει, ἐπεὶ αὐτὸν ὁ καιρὸς μετὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν ἐς τοῦτο ἐνῆγε. Μεταξὺ δὲ τὰ ξυμπεσόντα μαθὼν ἅπαντα τῆς μὲν ὁδοῦ ταύτης τὸ παράπαν ἀπέσχετο, εὖ εἰδὼς ὅτι δὴ ἐκτὸς ποταμοῦ Φάσιδος ἄλλο τι χωρίον Λαζοῖς ὅτι μὴ τὸ ἐν Πέτρᾳ οὐκ ἦν. Ἀναστρέψας δὲ καὶ καταλαβὼν τὰς ἐξ Ἰβηρίας ἐπὶ γῆν τὴν Κολχίδα εἰσόδους, ἵνα δὴ ὁ Φᾶσις διαβατός ἐστιν, αὐτόν τε πεζῇ διαμείψας καὶ οὐχ ἥκιστα ποταμὸν, Ῥέοντα ὄνομα, οὐδὲ αὐτὸν ἐκείνῃ ναυσίπορον ὄντα, τοῦ τε Φάσιδος ἐν δεξιᾷ ταύτῃ γενόμενος ἐπὶ πόλιν, Ἀρχαιόπολιν ὄνομα, ἣ πρώτη τε καὶ μεγίστη ἐν Λαζοῖς ἐστιν, ἐπῆγε τὸ στράτευμα. Ἦσαν δὲ ὀλίγων χωρὶς ἱππεῖς ἅπαντες, καὶ αὐτοῖς ἐλέφαντες ὀκτὼ εἵποντο. Ἐφ´ ὧν δὴ ἔμελλον ἱστάμενοι Πέρσαι τοὺς πολεμίους ὥσπερ ἐκ πύργων κατὰ κορυφῆς ἐνθένδε βάλλειν. Ὥστε εἰκότως ἄν τις Περσῶν τὴν ἐς τοὺς πολέμους ταλαιπωρίαν τε καὶ ἐπιτέχνησιν ἀγασθείη, οἵ γε τὴν ἐξ Ἰβηρίας ἐς τὴν Κολχίδα ὁδὸν φέρουσαν, κρημνώδεσί τε νάπαις καὶ δυσχωρίαις λοχμώδεσι πανταχόθι ξυνεχομένην, ὕλαις τε οὕτως ἀμφιλαφέσι καλυπτομένην, ὡς καὶ ἀνδρὶ εὐζώνῳ δοκεῖν ἀπόρευτον τὰ πρότερα εἶναι, οὕτως ὁμαλῆ κατεστήσαντο ὥστε οὐχ ὅσον τὴν ἵππον αὐτῶν ὅλην πόνῳ οὐδενὶ ἐνθένδε ἰέναι, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐλεφάντων ὅσους βούλοιντο ἐπαγομένους ταύτῃ στρατεύειν. Ἦλθον δὲ αὐτοῖς καὶ σύμμαχοι Οὖννοι ἐκ τῶν Σαβείρων καλουμένων δισχίλιοί τε καὶ μύριοι. ἀλλὰ δείσας ὁ Μερμερόης μὴ ἐς πλῆθος τοσοῦτον ὄντες οἱ βάρβαροι οὗτοι μήτε τι αὐτῷ ὑπακούειν ἐπαγγέλλοντι ἐθελήσωσιν, ἀλλὰ καί τι ἀνήκεστον ἐς τὸ Περσῶν στράτευμα δράσωσι, τετρακισχιλίους μὲν ξυστρατεύεσθαι σφίσιν εἴασε, τοὺς δὲ λοιποὺς χρήμασι πολλοῖς δωρησάμενος ἐς τὰ πάτρια ἤθη ἀφῆκεν ἰέναι. Ὁ δὲ Ῥωμαίων στρατὸς δισχίλιοι μὲν καὶ μύριοι ἦσαν, οὐ μὴν ἀγηγερμένοι ἐς ταὐτὸ ἅπαντες, ἀλλ´ ἐν μὲν τῷ ἐν Ἀρχαιοπόλει φυλακτηρίῳ τρισχίλιοι ἦσαν, ὧν Ὀδόναχός τε καὶ Βάβας ἦρχον, ἄμφω ἀγαθοὶ τὰ πολέμια· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι ἐντὸς τῶν ἐκβολῶν ποταμοῦ Φάσιδος ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον, ἐκεῖνο διανοούμενοι, ὥστε ἤν πη ἐπισκήψῃ ὁ τῶν πολεμίων στρατὸς, αὐτοὶ ἐνθένδε ἐξανιστάμενοι βοηθοῖεν δυνάμει τῇ πάσῃ. Ἦρχον δὲ αὐτῶν Βενῖλός τε καὶ Οὐλίγαγος. ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Οὐαράζης ὁ Περσαρμένιος, ἄρτι ἐξ Ἰταλίας ἥκων. ᾧ δὴ Τζάνοι ὀκτακόσιοι εἵποντο.

2. Βέσσας γὰρ, ἐπειδὴ τάχιστα τὴν Πέτραν εἷλε, πονεῖν μὲν ἔτι οὐδαμῆ ἤθελεν, ἐς δὲ Ποντικοὺς καὶ Ἀρμενίους ἀποχωρήσας ἐπεμελεῖτο ὡς ἔνι μάλιστα τῶν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ πόρων, ταύτῃ τε τῇ σμικρολογίᾳ τὰ Ῥωμαίων αὖθις πράγματα ἔσφηλεν. Εἰ γὰρ εὐθὺς τότε νενικηκὼς, ᾗπέρ μοι εἴρηται, καὶ τὴν Πέτραν ἑλὼν ἐς τὰ Λαζῶν τε καὶ Ἰβήρων ὅρια ἦλθε καὶ τὰς ἐκείνῃ δυσχωρίας ἐφράξατο, οὐκ ἄν, μοι δοκεῖ, ἔτι Περσῶν στράτευμα ἐς Λαζικὴν ᾔει. Νῦν δὲ ὁ στρατηγὸς οὗτος τοῦ πόνου τούτου ὀλιγωρήσας μόνον οὐχὶ τοῖς πολεμίοις Λαζικὴν αὐτοχειρὶ παραδέδωκε, τῆς ἐκ βασιλέως ὀργῆς ὀλίγα φροντίσας. Εἰώθει γὰρ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἐπιχωρεῖν τὰ πολλὰ τοῖς ἄρχουσιν ἁμαρτάνουσι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἔς τε τὴν δίαιταν καὶ τὴν πολιτείαν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον παρανομοῦντες ἡλίσκοντο.

3. Ἦν δὲ Λαζῶν φρούρια δύο πρὸς αὐτοῖς μάλιστα τοῖς Ἰβηρίας ὁρίοις, Σκάνδα τε καὶ Σαραπανίς. Ἅπερ ἐν δυσχωρίαις κείμενα χαλεπαῖς τισι καὶ ὅλως δυσκόλοις δυσπρόσοδα ὑπερφυῶς ὄντα ἐτύγχανε. Ταῦτα Λαζοὶ μὲν τὸ παλαιὸν πόνῳ πολλῷ ἐφρούρουν, ἐπεὶ ἐνταῦθα τῶν ἐδωδίμων τὸ παράπαν οὐδὲν φύεται, ἀλλὰ φέροντες ἄνθρωποι ἐπὶ τῶν ὤμων τὰ ἐπιτήδεια ἐσεκομίζοντο. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου Λαζοὺς ἀναστήσας ἐνθένδε Ῥωμαίων φρουρὰν στρατιωτῶν κατεστήσατο. Οἳ δὴ οὐ πολλῷ ὕστερον, πιεζόμενοι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ, τὰ φρούρια ταῦτα ἐξέλιπον, ἐπεὶ αὐτοὶ μὲν ἐλύμοις ἀποζῆν ὥσπερ οἱ Κόλχοι ἐς πλείω χρόνον, οὐκ εἰωθὸς σφίσιν, ὡς ἥκιστα εἶχον, Λαζοὶ δὲ αὐτοῖς μακρὰν ὁδὸν πορευόμενοι φέροντές τε τὰ ἐπιτήδεια πάντα οὐκέτι ἀντεῖχον. Πέρσαι δὲ αὐτὰ καταλαβόντες ἔσχον, ἔν τε ταῖς σπονδαῖς αὐτὰ Ῥωμαῖοι ἀπέλαβον τὰς ἀντιδόσεις Βώλου τε τοῦ φρουρίου καὶ τοῦ Φαραγγίου πεποιημένοι, ὥσπερ μοι ταῦτα ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις πάντα ἐρρήθη. Λαζοὶ μὲν οὖν ταῦτα τὰ φρούρια ἐς ἔδαφος καθεῖλον, ὡς μὴ αὐτὰ Πέρσαι ἐπιτειχίσματα κατὰ σφῶν ἔχοιεν. Πέρσαι δὲ αὐτοῖν θάτερον, ὅπερ Σκάνδα καλοῦσιν, αὖθις οἰκοδομησάμενοι ἔσχον, ὅ τε Μερμερόης ἐπίπροσθεν ἦγε τὸν Μήδων στρατόν.

4. Ἦν δὲ πόλις ἐν τῷ πεδίῳ, Ῥοδόπολις ὄνομα, ἥπερ ὑπηντίαζε πρώτη τοῖς ἐς τὴν Κολχίδα ἐξ Ἰβηρίας ἐσβάλλουσιν, εὐέφοδός τε καὶ ἐπιμαχωτάτη ἐς τὰ μάλιστα. Διὸ δὴ αὐτὴν πολλῷ πρότερον δείσαντες Λαζοὶ τὴν Περσῶν ἔφοδον ἐς ἔδαφος καθεῖλον. Ὅπερ ἐπεὶ οἱ Πέρσαι ἔμαθον, εὐθὺ Ἀρχαιοπόλεως ᾔεσαν. Γνοὺς δὲ ὁ Μερμερόης τοὺς πολεμίους ἀμφὶ τὰς ἐκβολὰς ἐνστρατοπεδεύεσθαι ποταμοῦ Φάσιδος ἐπ´ αὐτοὺς ἤλαυνεν. Ἄμεινον γάρ οἱ ἔδοξεν εἶναι τούτους πρότερον ἐξελόντι οὕτω δὴ ἐς τῆς Ἀρχαιοπόλεως τὴν πολιορκίαν καθίστασθαι, ὡς μὴ ὄπισθεν αὐτοὶ ἰόντες κακουργήσωσι τὸ Περσῶν στράτευμα. Ὡς ἀγχοτάτω δὲ τοῦ Ἀρχαιοπόλεως περιβόλου γενόμενος ἠσπάσατο ἐρεσχελῶν τε τοὺς ταύτῃ Ῥωμαίους, καί τι νεανιευσάμενος ὡς αὐτίκα δὴ μάλα ἐπανήξει σφίσι. Βουλομένῳ γάρ οἱ αὐτῷ ἔφασκεν εἶναι Ῥωμαίους τοὺς ἄλλους προσειπεῖν πρότερον, οἳ δὴ ἐνστρατοπεδεύονται ἀμφὶ ποταμὸν Φᾶσιν. Οἱ δὲ ἀποκρινάμενοι ἰέναι μὲν αὐτὸν ἐκέλευον ὅπη βούλοιτο, ἰσχυρίσαντο μέντοι ὡς, ἢν τοῖς ἐκείνῃ Ῥωμαίοις ἐντύχῃ, οὐ μή ποτε αὐτοῖς ἐπανήξει.

5. Ταῦτα ἐπεὶ οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ἔμαθον, κατωρρώδησάν τε καὶ ἥσσους οἰόμενοι εἶναι ἢ φέρειν τῶν ἐπιόντων τὴν δύναμιν ἐς τὰς σφίσι παρεσκευασμένας ἀκάτους ἐμβάντες ποταμὸν Φᾶσιν διεπορθμεύσαντο ἅπαντες, τῶν σφίσι παρόντων ἐπιτηδείων, ὅσα μὲν διακομίζειν οἷοί τε ἦσαν, ἐν ταῖς ἀκάτοις ἐνθέμενοι, τὰ δὲ ἄλλα ἐς τὸν ποταμὸν ἐμβεβλημένοι, ὅπως μὴ αὐτοῖς οἱ πολέμιοι τρυφᾶν δύνωνται. Γενόμενος οὖν ἐνταῦθα παντὶ τῷ στρατῷ ὁ Μερμερόης οὐ πολλῷ ὕστερον, ἔρημόν τε παντάπασιν ἰδὼν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον ἤσχαλλέ τε καὶ ἀπορούμενος ἐδυσφορεῖτο. καύσας τε τὸ Ῥωμαίων χαράκωμα καὶ τῷ θυμῷ ζέων ἀνέστρεφεν αὐτίκα καὶ τὸ στράτευμα ἐπὶ τὴν Ἀρχαιόπολιν ἦγε.  

CHAPITRE XIII.

1.  Mermeroës mène son armée contre la ville d'Archéopole. 2. Avarice de Bessas entretenue par l'indulgence de Justinien. 3. Deux forts rasés dans la Lazque. 4.. Démolition de Rodopole. 5. Marche de Mermeroës.

1. Cependant Mermeroës, qui appréhendait que son retardement ne fût préjudiciable à Pétra, partit au commencement du printemps, pour y mener son armée; mais quand il en eut appris la prise, il s'en alla d'un autre côté, à cause que les Laziens n'avaient point d'autre place au delà du Phase. En s'en retournant il s'empara des pas par où l'on entre de l'Ibérie dans la Colchide, et traversa le Phase, et un autre fleuve nommé Rhéon, en des endroits où ils sont guéables. Il mena ensuite son armée vers Arch&opole, qui est la capitale du pays des Laziens. Il n'avait presque que de la cavalerie, qui était suivie de huit éléphants chargés de soldats, qui de dessus ces animaux de même que du haut d'autant de tours, devaient tirer sur les ennemis. Il y a sans doute sujet d'admirer l'infatigable patience de cette laborieuse nation, qui a tellement aplani le chemin de l'Ibérie à la Colchide, qu'au lieu qu'il était auparavant si plein de forêts, de rochers, et de précipices, qu'à peine un homme des plus agiles y pouvait trouver passage, ils y menaient aisément des chevaux, et des éléphants. Ils avaient de troupes auxiliaires douze mille Sabiriens ; mais comme Mermeroës appréhendait qu'une si grande multitude d'étrangers n'apportât de la confusion par sa désobéissance, il se contenta d'en retenir quatre mille, et il renvoya les autres en leur pais, avec une ample récompense. L'armée Romaine était de douze mille hommes, dont il y en avait trois mille en garnison dans Archéopole, sous la conduite de deux vaillants capitaines, Odonaque, et Babas. Les autres s'étaient postés au deça des embouchures du Phase, afin de pouvoir apporter du secours aux endroits où l'irruption des ennemis rendrait leur présence nécessaire. Ils étaient commandés par Benile, par Uligage, et par Varaze, ce dernier était Persarménien, et était revenu depuis peu d'Italie, d'où il avait amené huit cent Tzaniens.

2. Pour ce qui est de Bessas, aussitôt qu'il eut pris Pétra, il alla parcourir le Pont et l'Arménie, pour y faire ses levées, et gâta encore une fois, par une avarice sordide, les affaires de l'Empire. S'il eût bien usé de sa victoire, et qu'il se sût emparé des frontières d'Ibérie, jamais les Perses ne fussent revenus dans la Lazique ; mais en négligeant toute sorte de devoirs, il y mena, s'il saut ainsi dire, l'ennemi, comme par la main. Il ne craignait point en cela d'exciter la colère de Justinien ; car ce Prince avait accoutumé d'être très-indulgent aux gens de commandement, ce qui était cause qu'ils manquaient à leur charge, et qu'ils violaient les lois les plus importantes de l'Etat.

3. Les Laziens avaient deux forts dans les pas des montagnes, dont l'un se nommait Scanda, et l'autre Sarapanis. Ils les gardaient autrefois avec une extrême fatigue, parce que le pays d'alentour est si stérile, qu'il ne produit rien qui soit propre à nourrir les hommes, et qu'il y saut porter toute sorte d'aliments. Au commencement de la guerre, Justinien en avait ôté les Laziens, et avait mis en leur place des Romains , mais ceux-ci les abandonnèrent bientôt à cause qu'ils ne pourvoient vivre de payis comme les Colques : et que les Laziens ne pouvaient plus prendre la peine de leur porter de si loin des vivres. Les Perses rendirent ces deux forts aux Romains par le traité de paix, et les Romains leur rendirent par le même traité ceux de Bolum et de Pharangium, comme nous l'avons sait voir. Les Laziens les rasèrent, afin qu'à l'avenir ils ne servissent plus de retraite aux Perses, pour faire des irruptions. Les Perses rebâtirent celui de Scanda, et y mirent garnison. Mermeroës mena plus loin son armée.

4. La première ville que l'on rencontre, quand on va d'Ibérie en Colchide, est la ville de Rodopole, qui est assise dans une rase campagne. Les Laziens l'avaient démolie depuis peu, de peur que les Perses ne s'en rendirent maîtres, ce qui fut cause qu'ils allèrent vers Archéopole. Quand Mermeroës sut que les Romains s'étaient campés proche de l'embouchure du Phase, il alla droit à eux, et crut qu'il fallait commencer par les combattre, afin qu'ils ne fussent plus en état de traverser le siège qu'il voulait faire. En passant par auprès d'Archéopole il dit en raillant aux habitants, qu'il reviendrait bientôt les voir ; mais qu'il voulait auparavant saluer les Romains qui étaient proche du Phase. Ils lui répondirent, qu'il allât où il voudrait ; mais qu'ils l'assuraient qu'il n'en reviendrait pas s'il allait attaquer les Romains.

5. Quand les chefs de l'armée romaine apprirent la nouvelle de la marche de Mermeroës, ils furent saisis de crainte, et comme ils ne se tenaient pas assez forts pour lui résister, ils traversèrent promptement le fleuve, dans des bateaux qu'ils avoient tout prêts, ils emportèrent leurs provisions, et jetèrent celles qu'ils ne purent emporter, afin que l'ennemi n'en pût profiter. Quand Mermeroës fut arrivé, il eut un cuisant déplaisir de ce que les Romains lui étaient ainsi échappés ; puis ayant brûlé leur camp, il retourna tout enflammé de colère, vers Archéopole.

 

 

 

 

1. Κεῖται δὲ Ἀρχαιόπολις ἐπὶ λόφου τινὸς σκληροῦ ἐσάγαν, καὶ ποταμὸς αὐτὴν παραρρεῖ ἐξ ὀρῶν κατιὼν, ἅπερ τῆς πόλεως καθύπερθέν ἐστι. Πύλαι δὲ αὐτῇ αἱ μὲν κάτω εἰσὶ, φέρουσαι παρὰ τοῦ λόφου τὴν ὑπώρειαν, οὐκ ἀπρόσοδοι μέντοι, ἀλλ´ ὅσον ἄνοδον ἐκ τοῦ πεδίου τινὰ ἐς αὐτὰς οὐχ ὁμαλῆ εἶναι· αἱ δὲ ἄνω ἐς τὸ κρημνῶδες ἐξάγουσαι [αὐτὰς] δυσπρόσοδοι ἐσάγαν εἰσί. Χῶροι γὰρ λοχμώδεις πρὸ τούτων τῶν πυλῶν εἰσιν, ἐπὶ πλεῖστον διήκοντες. Ἐπεί τε ὕδατος ἄλλου τοῖς τῇδε ᾠκημένοις οὐδαμῆ μέτεστι, τείχη δύο ἐνθένδε οἱ τὴν πόλιν δειμάμενοι ἄχρι ἐς τὸν ποταμὸν ἐτεκτήναντο, ὅπως ἂν σφίσιν ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὸ τοῦ ποταμοῦ ὕδωρ ἀρύεσθαι δυνατὰ εἴη. Μερμερόης οὖν παντὶ σθένει τειχομαχεῖν ἐνταῦθα σπουδάζων τε καὶ διατεινόμενος ἐποίει τάδε. Πρῶτα μὲν τοῖς Σαβείροις ἐπήγγειλε κριοὺς παμπληθεῖς ἐργάζεσθαι, οἵους ἂν φέρειν ἄνθρωποι ἐπὶ τῶν ὤμων δυνατοὶ εἶεν, ἐπεὶ μηχανὰς μὲν τὰς συνειθισμένας τρόπῳ οὐδενὶ ἐς Ἀρχαιοπόλεως τὸν περίβολον ἐπάγεσθαι εἶχε, κατὰ τὸν τοῦ ὄρους πρόποδα κείμενον, ἠκηκόει δὲ ὅσα τοῖς Ῥωμαίων ἐνσπόνδοις Σαβείροις ἀμφὶ τὸ Πέτρας τεῖχος ἐργασθείη οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν, καὶ τοῖς ἐπινενοημένοις ἑπόμενος τὴν ἐκ τῆς πείρας ὠφέλειαν μετῄει. οἱ δὲ τὰ ἐπαγγελλόμενα ἐποίουν. Κριούς τε αὐτίκα συχνοὺς ἐτεκτήναντο, ᾗπέρ μοι ἔναγχος Ῥωμαίοις εἰργάσθαι Σαβείρους ἐρρήθη. Ἔπειτα δὲ τοὺς μὲν Δολομίτας καλουμένους κατὰ τῆς πόλεως τὰ κρημνώδη στέλλει ἐνοχλεῖν ἐπιστείλας τοὺς ταύτῃ πολεμίους δυνάμει τῇ πάσῃ. Οἱ δὲ Δολομῖται οὗτοι βάρβαροι μέν εἰσιν, ᾠκημένοι ἐν Πέρσαις μέσοις, οὐ μὴν κατήκοοι γεγόνασι βασιλέως τοῦ Περσῶν πώποτε. Ἱδρυμένοι γὰρ ἐν ὄρεσιν ἀποτόμοις τε καὶ ὅλως ἀβάτοις αὐτόνομοι ὄντες ἐκ παλαιοῦ διαγεγόνασιν ἐς τόδε τοῦ χρόνου· μισθαρνοῦντες δὲ ἀεὶ συστρατεύουσι Πέρσαις ἐπὶ πολεμίους τοὺς σφετέρους ἰοῦσι. Καὶ πεζοὶ μέν εἰσιν ἅπαντες, ξίφος τε καὶ ἀσπίδα φέρων ἕκαστος καὶ ἀκόντια ἐν ταῖς χερσὶ τρία. Θεῖν δὲ λίαν ἔν τε τοῖς κρημνοῖς καὶ τῶν ὀρῶν ταῖς ὑπερβολαῖς ἐξεπίστανται, ὥσπερ ἐν πεδίῳ ὑπτίῳ. Καὶ διὰ τοῦτο Μερμερόης αὐτοὺς τῇδε τειχομαχεῖν ἔταξεν, αὐτὸς δὲ παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐπὶ πύλας τὰς κάτω τούς τε κριοὺς καὶ τοὺς ἐλέφαντας ἐπαγόμενος ᾔει. Οἱ μὲν οὖν Πέρσαι ξὺν τοῖς Σαβείροις ἐς τὸ τεῖχος συχνὰ βάλλοντες, τοῖς τε τοξεύμασι καλύψαντες τὸν ταύτῃ ἀέρα, οὐ μακράν που ἐγένοντο ἀναγκάσαι τοὺς ἐνταῦθα Ῥωμαίους ἐκλιπεῖν τὰς ἐπάλξεις. Οἱ δὲ Δολομῖται τὰ δοράτια ἐκ τῶν κρημνῶν ἐκτὸς τοῦ περιβόλου ἐσακοντίζοντες πολλῷ ἔτι μᾶλλον τοὺς κατ´ αὐτοὺς πολεμίους ἐλύπουν. Πανταχόθι τε Ῥωμαίοις τὰ πράγματα πονηρά τε καὶ κινδύνων ἔμπλεα ἐγεγόνει, ἔσχατα ἐσχάτων κακὰ πάσχουσι. Τότε δὴ Ὀδόναχός τε καὶ Βάβας, εἴτε ἀρετὴν ἐνδεικνύμενοι εἴτε τῶν στρατιωτῶν ἀποπειρᾶσθαι βουλόμενοι, ἢ καί τι αὐτοὺς θεῖον ἐκίνησεν, εἴασαν μὲν τῶν στρατιωτῶν ὀλίγους τινὰς, οἷς δὴ ἐπέστελλον ἀπὸ τῶν ἐπάλξεων τοὺς τειχομαχοῦντας ἀμύνασθαι, τοὺς πλείστους δὲ ξυγκαλέσαντες βραχεῖάν τινα παρακέλευσιν ἐποιήσαντο καὶ ἔλεξαν τάδε

„Τὸν μὲν παρόντα κίνδυνον, ἄνδρες συστρατιῶται, καὶ τὴν περιλαβοῦσαν ἡμᾶς ἀνάγκην ὁρᾶτε. Δεῖ δὲ ἡμᾶς τούτοις δὴ τοῖς κακοῖς ὡς ἥκιστα εἴκειν. Τοὺς γὰρ εἰς ἀπόγνωσιν σωτηρίας ἐλθόντας τοῦτο ἂν διασώσασθαι δύναιτο μόνον, τὸ μὴ τῆς σωτηρίας ἐφίεσθαι· ἐπεὶ τῷ φιλοψύχῳ τὸ διαφθείρεσθαι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἕπεσθαι πέφυκε. Καὶ τόδε δὲ ὑμᾶς ἐννοεῖν ἐν τοῖς παροῦσι δεινοῖς δεήσει, ὡς ἐκ τῶν ἐπάλξεων τῶνδε ἀμυνομένοις τοὺς πολεμίους οὐκ ἐν βεβαίῳ τὰ τῆς σωτηρίας ἡμῖν κείσεται, ἢν καὶ τὴν ἀγωνίαν ὡς προθυμότατα διενέγκωμεν. Μάχη γὰρ ἐκ διεστηκότων ξυνισταμένη ἀνδραγαθίζεσθαι οὐδενὶ ξυγχωρεῖ, ἀλλ´ ἐς τὸ τῆς τύχης ὡς τὰ πολλὰ περιίσταται κράτος. ἢν μέντοι ἡ ξυμβολὴ ξυσταδὸν γένηται, τά τε τῆς προθυμίας ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον κρατήσει καὶ μετὰ τῆς ἀνδρίας ἡ νίκη χωρήσει. Ἄνευ δὲ τούτων εὐημερήσαντες μὲν ἐν τῇ ξυμβολῇ οἱ ἀπὸ τοῦ περιβόλου μαχόμενοι οὐδὲν ἄν τι τῆς εὐημερίας ἀπόναιντο μέγα, ἐπεὶ ἐν μὲν τῷ παραυτίκα τοὺς πολεμίους σφίσιν ἀπεῶσθαι ξυμβαίνει, ἐς δὲ τὴν ὑστεραίαν ὁ κίνδυνος αὖθις ἐν ἀκμῇ γίνεται, καὶ κατὰ μικρὸν δὲ σφαλέντες αὐτοῖς, ὡς τὸ εἰκὸς, συνδιαφθείρονται τοῖς ὀχυρώμασιν. Ἐκ χειρὸς δὲ τοὺς ἐναντίους νενικηκότες ἐν τῷ ἀσφαλεῖ τὴν σωτηρίαν τὸ λοιπὸν ἕξουσιν. Ὧν ἐνθυμηθέντες ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους προθυμίᾳ τῇ πάσῃ, τὴν ἄνωθεν ἐπικουρίαν ἐπαγαγόμενοι, εὐέλπιδές τε τῇ προσπεσούσῃ τανῦν ἀπογνώσει γεγενημένοι. τοὺς γὰρ ἐλπίδα σωτηρίας τινὸς ἐν σφίσιν αὐτοῖς οὐδαμῆ ἔχοντας τὸ θεῖον ἀεὶ διασώζεσθαι μάλιστα εἴωθε.“

3. Τοσαῦτα Ὀδόναχός τε καὶ Βάβας παρακελευσάμενοι τάς τε πύλας ἀνέῳγον καὶ τὸ στράτευμα δρόμῳ ἐξῆγον, ὀλίγων ἀπολελειμμένων ἐνταῦθά τινων ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. τῶν τις Λαζῶν τῇ προτεραίᾳ, λόγιμος μὲν ὢν ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει, ἐν Ἀρχαιοπόλει δὲ ᾠκημένος, ἔπρασσε πρὸς Μερμερόην ἐπὶ τῇ πατρίδι προδοσίας πέρι. Ὁ δέ οἱ ἄλλο οὐδὲν ἐπήγγελλε χαρίζεσθαι Πέρσαις, πλήν γε δὴ ὅπως, ἡνίκα ἐς τειχομαχίαν καθιστῶνται, τὰ οἰκία ἐμπρήσῃ λάθρα, ἔνθα ὅ τε σῖτος καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐπιτηδείων ἀπέκειτο. Ἐπέστελλε δὲ ταῦτα, δυοῖν γενήσεσθαι τὸ ἕτερον λογισάμενος· ἢ γὰρ Ῥωμαίους περὶ τὸ πῦρ τοῦτο σπουδάζοντάς τε καὶ διατριβὴν ποιουμένους ἐνδώσειν σφίσι κατ´ ἐξουσίαν ἐπιβατεύειν τοῦ περιβόλου, ἢ τειχομαχοῦντας ἀποκρούεσθαι βουλομένους Πέρσας ταῦτα δὴ τὰ οἰκία ἐν ὀλιγωρίᾳ ποιήσεσθαι· καιομένων δὲ τῷ τρόπῳ τούτῳ τοῦ τε σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων πόνῳ σφᾶς οὐδενὶ πολιορκίᾳ ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ Ἀρχαιόπολιν ἐξαιρήσειν. Τοιαύτῃ μὲν γνώμῃ ὁ Μερμερόης τούτῳ δὴ τῷ Λαζῷ ταῦτα ἐπέστελλεν· ὁ δέ οἱ τὴν ἐπίταξιν ὡμολόγει ἐπιτελῆ δράσειν, ἡνίκα τὴν τειχομαχίαν ἀκμάζουσαν ἴδῃ, πῦρ ὡς λαθραιότατα τοῖς δωματίοις τούτοις ἐνάψας. Αἰρομένην δὲ τὴν φλόγα ἐξαπιναίως Ῥωμαῖοι ἰδόντες ὀλίγοι μέν τινες ἐβοήθουν ἐνταῦθα, καὶ πόνῳ πολλῷ τὸ πῦρ ἔσβεσαν ἀμηγέπη λυμηνάμενον, οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαντες, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐχώρησαν. Ἐμπεσόντες δὲ αὐτοῖς ἐκ τοῦ αἰφνιδίου καὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ ἐκπλήξαντες πολλοὺς ἔκτεινον, οὔτε ἀμυνομένους οὔτε χεῖρας αὐτοῖς ἀνταίρειν τολμῶντας. Πέρσαι γὰρ ὀλίγους κομιδῆ τοὺς πολεμίους ὄντας ἐπεξιέναι σφίσιν ἐν ἐλπίδι οὐδεμιᾷ ἔχοντες ἀλλήλων διεστηκότες ὡς ἐς τειχομαχίαν ἐτετάχατο ξὺν ἀκοσμίᾳ. Καὶ οἱ μὲν ἐπὶ τῶν ὤμων τοὺς κριοὺς φέροντες ἄνοπλοί τε καὶ τὰ ἐς μάχην ἀπαράσκευοι, ὡς τὸ εἰκὸς, ἦσαν, οἱ δὲ δὴ ἄλλοι τὰ τόξα ἐντεταμένα ἐν χερσὶν ἔχοντες συσταδὸν ἐγκειμένους τοὺς πολεμίους ἀμύνεσθαι μηχανῇ οὐδεμιᾷ εἶχον.

4. Οὕτω δὴ κόπτοντες Ῥωμαῖοι ἐπιστροφάδην αὐτοὺς διεχρῶντο. ξυνέβη δὲ τότε καὶ τῶν ἐλεφάντων ἕνα πληγέντα, ὡς ἔνιοί φασιν, ἢ ἀπὸ ταὐτομάτου ξυνταραχθέντα, περιστρέφεσθαί τε οὐδενὶ κόσμῳ καὶ ἀναχαιτίζειν, καὶ τοὺς μὲν ἐπιβάτας ῥίπτειν, τῶν δὲ δὴ ἄλλων τὴν τάξιν ἐκλύειν. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ μὲν βάρβαροι ἀνεπόδιζον, Ῥωμαῖοι δὲ ἀδεέστερον τοὺς ἐν ποσὶν ἀεὶ διεχρῶντο. Θαυμάσειε δ´ ἄν τις ἐνταῦθα δικαίως, εἰ Ῥωμαῖοι μὲν, ἐξεπιστάμενοι καθ´ ὅ τι χρὴ ἀποκρούσασθαι τῶν πολεμίων τὴν διὰ τῶν ἐλεφάντων ἐπίθεσιν, τῶν δεόντων οὐδὲν ἔδρασαν, τοῖς παροῦσι δηλονότι ξυνταραχθέντες, ἀπὸ ταὐτομάτου δὲ τὸ τοιοῦτον σφίσι ξυνηνέχθη γενέσθαι. Ὅ τι δὲ τοῦτό ἐστιν, αὐτίκα δηλώσω.

5. Ἡνίκα Χοσρόης τε καὶ ὁ Μήδων στρατὸς ἐτειχομάχουν ἀμφὶ τὸν Ἐδέσσης περίβολον, τῶν τις ἐλεφάντων, ἐπιβεβηκότος οἱ ὁμίλου πολλοῦ τῶν ἐν Πέρσαις μαχιμωτάτων, ἀγχοῦ τοῦ περιβόλου γενόμενος ἐπίδοξος ἦν ὅτι δὴ δι´ ὀλίγου βιασάμενος τοὺς ἀπὸ τοῦ ἐκείνῃ πύργου ἀμυνομένους ἅτε κατὰ κορυφὴν συχνὰ βαλλομένους τὴν πόλιν αἱρήσει. Ἐδόκει γάρ τις μηχανὴ τὸ τοιοῦτον ἑλέπολις εἶναι. Ἀλλὰ Ῥωμαῖοι χοῖρον ἐκ τοῦ πύργου ἐπικρεμάσαντες τὸν κίνδυνον τοῦτον διέφυγον. Κραυγμὸν γάρ τινα, ὢν, ὡς τὸ εἰκὸς, ἠρτημένος, ὁ χοῖρος ἐνθένδε ἠφίει, ὅνπερ ὁ ἐλέφας ἀχθόμενος ἀνεχαίτιζε καὶ κατὰ βραχὺ ἀναποδίζων ὀπίσω ἐχώρει. ἐκεῖνο μὲν οὖν ταύτῃ ἐχώρησε. Νῦν δὲ τὸ παρειμένον τῇ Ῥωμαίων ὀλιγωρίᾳ ἡ τύχη ἐπλήρου. Ἀλλ´ ἐπειδὴ Ἐδέσσης ἐμνήσθην, οὐ σιωπήσομαι τὸ ἐκείνῃ τέρας πρὸ τοῦδε τοῦ πολέμου ξυνενεχθέν. Ἡνίκα γὰρ ὁ Χοσρόης λύειν ἔμελλε τὰς ἀπεράντους καλουμένας σπονδὰς, γυνή τις ἐν πόλει βρέφος ἐκύει τὰ μὲν ἄλλα ἐπιεικῶς ἀνθρωπόμορφον, δύο δέ τοι κεφαλὰς ἔχον. ὃ δὴ τοῖς ἀποβεβηκόσι φανερὸν γέγονεν. Ἔδεσσά τε γὰρ καὶ ἡ ἑῴα σχεδόν τι πᾶσα καὶ πρὸς 〈βορρᾶν ἄνεμον〉 ἡ πολλὴ Ῥωμαίων ἀρχὴ βασιλεῦσι περιμάχητος δυοῖν γέγονε. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνέπεσεν. Ἐγὼ δὲ ὅθενπερ ἐξέβην ἐπάνειμι.

3. Τῆς δὲ ταραχῆς οὕτως ἐπιπεσούσης τῷ Μήδων στρατῷ, ὅσοι δὴ αὐτῶν ὄπισθεν ἐτετάχατο, τὴν μὲν ταραχὴν τῶν ἔμπροσθεν ὄντων θεώμενοι, τὸ δὲ ξυμβεβηκὸς οὐδαμῆ πεπυσμένοι, κατωρρώδησαν, ἔς τε ὑπαγωγὴν ξὺν πολλῇ ἀκοσμίᾳ ἐτράποντο. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ οἱ Δολομῖται παθόντες (ἐξ ὑπερδεξίων γὰρ μαχόμενοι τὰ ποιούμενα πάντα ἑώρων) αἰσχράν τινα φυγὴν ἔφευγον, ἥ τε τροπὴ λαμπρὰ ἐγεγόνει. Καὶ τετρακισχίλιοι μὲν τῶν βαρβάρων αὐτοῦ ἔπεσον, ἐν τοῖς καὶ τῶν ἀρχόντων τρεῖς τετύχηκεν εἶναι, τέσσαρα δὲ τῶν Περσικῶν σημείων Ῥωμαῖοι εἷλον, ἅπερ εὐθὺς ἐς Βυζάντιον βασιλεῖ ἔπεμψαν. ἵππους δέ φασιν αὐτῶν οὐχ ἥσσους ἢ ἐς δισμυρίους ἀπολωλέναι, οὐ βληθέντας οὐδὲ πληγέντας πρὸς τῶν πολεμίων, ἀλλὰ μακρὰν μὲν ὁδὸν πορευθέντας, κόπῳ δὲ ὡμιληκότας ἐν ταύτῃ πολλῷ, τροφῶν δὲ, ἐπεὶ ἐν Λαζικῇ ἐγένοντο, ὡς ἥκιστα ἐς κόρον ἐλθόντας, οὕτω τε λιμῷ καὶ ἀσθενείᾳ πιεζομένους πολλῇ διεφθάρθαι.

7. Ταύτης δὲ τῆς πείρας ὁ Μερμερόης ἀποτυχὼν παντὶ τῷ στρατῷ ἐς Μοχήρησιν ἀπεχώρησεν, ἐπεὶ καὶ Ἀρχαιοπόλεως ἀποτυχόντες, Λαζικῆς τῆς ἄλλης τὴν ἐπικράτησιν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον οἱ Πέρσαι εἶχον. Ἀρχαιοπόλεως δὲ ἡ Μοχήρησις ἡμέρας μιᾶς ὁδῷ ἀπέχει, πολλὰς καὶ πολυανθρώπους κώμας ἔχουσα. Καὶ γῆς τῆς Κολχίδος αὕτη μάλιστα ἡ ἀρίστη ἐστίν· ἐπεὶ καὶ οἶνος ἐνταῦθα καὶ οἱ ἄλλοι καρποὶ ἀγαθοὶ φύονται, καίτοι τά γε ἄλλα τῆς Λαζικῆς οὐ ταύτῃ ἔχει. Ταύτην παραρρεῖ τὴν χώραν ποταμὸς, Ῥέων ὄνομα, οὗ δὴ καὶ φρούριον ᾠκοδομήσαντο ἐκ παλαιοῦ Κόλχοι, οὗπερ ὕστερον αὐτοὶ τὸ πλεῖστον ἐς ἔδαφος καθεῖλον, ἐπεὶ ἐν πεδίῳ κείμενον ἐσάγαν ὑπτίῳ εὐέφοδον σφίσιν ἔδοξεν εἶναι. Κοτιάϊον δὲ τότε τὸ φρούριον ὠνομάζετο τῇ Ἑλλήνων φωνῇ, νῦν μέντοι Κόταϊς αὐτὸ καλοῦσι Λαζοὶ τῇ τῆς φωνῆς ἀγνοίᾳ τὴν τοῦ ὀνόματος διαφθείροντες ἁρμονίαν. Ταῦτα μὲν Ἀριανὸς οὕτως ἱστόρησεν. ἕτεροι δέ φασι πόλιν τε γεγονέναι ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις τὸ χωρίον καὶ Κοίταιον καλεῖσθαι· ἔνθεν τε τὸν Αἰήτην ὡρμῆσθαι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοὺς ποιητὰς αὐτόν τε Κοιταϊέα καὶ γῆν τὴν Κολχίδα Κοιταΐδα καλεῖν. Τοῦτο Μερμερόης τανῦν 〈ἀν〉οικοδομήσασθαι ἐν σπουδῇ ἔχων, ἐπεὶ οὐδεμίαν παρασκευὴν τοῦ ἔργου εἶχεν, ἅμα δὲ καὶ ὁ χειμὼν ἤδη ἐνέκειτο, ξύλινα τοῦ φρουρίου ὅσα καταπεπτώκει ὡς τάχιστα ποιησάμενος αὐτοῦ ἔμενε. Τοῦ δὲ Κόταϊς ἄγχιστα φρούριον ἐχυρώτατόν ἐστιν, Οὐθιμέρεος ὄνομα· ἐν ᾧ δὴ φυλακτήριον ἐς τὸ ἀκριβὲς οἱ Λαζοὶ εἶχον. Μετεῖχον δὲ σφίσι τῆς τοῦ φρουρίου φυλακῆς καὶ Ῥωμαῖοι στρατιῶται ὀλίγοι τινές. Ὁ μὲν οὖν Μερμερόης τῷ παντὶ στρατῷ ἐνταῦθα καθῆστο, γῆς τε τῆς Κολχίδος τὰ κάλλιστα ἔχων, ἐμπόδιός τε τοῖς ἐναντίοις γινόμενος ἐς τὸ Οὐθιμέρεος φρούριον τῶν ἐπιτηδείων τι ἐσκομίζεσθαι, ἢ ἐς χώραν τήν τε Σουανίαν καὶ τὴν Σκυμνίαν καλουμένην ἰέναι, καίπερ σφίσιν αὐτῆς κατηκόου οὔσης. Πολεμίων γὰρ ἐν Μοχηρήσιδι ὄντων, Λαζοῖς τε καὶ Ῥωμαίοις ὁδοῦ ἀποκεκλεῖσθαι τῆς εἰς τὰ ταύτῃ χωρία ξυμβαίνει. Τὰ μὲν οὖν στρατόπεδα ἐπὶ Λαζικῆς ἐφέρετο τῇδε.

 

CHAPITRE XIV.

1.  Assiette et siège d'Archéopole. 2. Harangue d'Odenaque, et de Babas. 3. Défaite des Perses. 4. Eléphant en furie,  5. Eléphant effarouché par le cri d'un porc. 6.Prodige arrivé à Edesse. 7. Mermeroës lève le siège, va vers Muchirise, et répare le sort de Cutatisium.

1. Cette ville est assise sur une colline inculte, et arrosée par un fleuve qui descend d'une montagne voisine. Les portes d'en bas répondent au pie de la colline, et ont des avenues aisées, et dont la pente est assez douce. Les portes d'en haut n'aboutissent qu'à des rochers, et à des précipices. Comme les habitants n'ont point d'autre eau que celle de la rivière, ils ont bâti un mur de chaque côté, afin d'en puiser avec moins de danger. Mermeroës ayant résolu d'attaquer la place de ce côté-là, commanda d'abord aux Sabiriens, de fabriquer des béliers qui fussent si légers, que des hommes les pussent porter sur leurs épaules, à cause qu'il était impossible de conduire les machines ordinaires proche d'une muraille bâtie sur le haut d'un roc. Comme il avoir entendu parler de la nouvelle invention dont les Sabiriens alliés des Romains avaient sait l'essai devant Pétra, il souhaitait d'en profiter. On suivit donc le même dessein, en exécutant son ordre. Ensuite il envoya les Dolomites pour harceler les habitants, du côté qui était le plus escarpé, et le plus coupé de précipices. Les Dolomites sont des Barbares qui demeurent au milieu de la Perse, sans toutefois en reconnaître le roi. Comme ils habitent des montagnes inaccessibles, ils y ont conservé leurs lois, et leur liberté. Ils ont de tout temps combattu dans les armées des Perses pour de l'argent. Ils sont la guerre à pied, chacun d'eux a son épée, son bouclier, et trois traits. Ils courent aussi aisément sur la cime des montagnes, et sur le bord des précipices, que dans une rase campagne. C'est pour ce sujet que Mermeroës les envoya attaquer les portes d'Archéopole qui étaient au haut du roc, et qu'il se réserva d'aller avec les béliers et les éléphants à celles qui étaient au bas. Les Perses et les Sabiriens couvrirent l'air d'une nuée si effroyable de traits, que peu s'en fallut que les Romains n'abandonnassent leurs murailles. Les Dolomites qui tiraient du haut des rochers, incommodaient encore davantage ceux qui étaient vis-à-vis d'eux; enfin l'état des assiégés était tout-à-sait fâcheux et pitoyable. Odonaque, et Babas, soit pour faire montre de leur valeur, ou pour éprouver le courage de leurs soldats, ou par quelque sorte d inspiration, laissèrent un petit nombre de leurs gens à la garde des murailles, et assemblèrent tous les autres, à qui ils parlèrent en ces termes.

2.  Mes compagnons, vous voyez la grandeur du danger, et l'extrémité an malheur où vous êtes réduits. Il ne faut pas néanmoins vous laisser abattre. Quand on est dans le désespoir, le seul moyen de conserver sa vie est de ne la pas désirer avec trop de passion. On la perd souvent pour la trop aimer. Il faut, s'il vous plaît , que vous considériez, dans cette fâcheuse conjoncture, que tandis que vous tâcherez de repousser la assiégeants du haut de vos murailles , quelque valeur que vous fassiez paraître, le succès sera toujours fort douteux. Le combat que l'on donne de loin, est un combat où la fortune prend beaucoup de part, et où la vertu a peine à se signaler. Au lieu que celui qui se livre pied-à-pied ne dépend que du courage, dont la victoire est le prix. De plus ceux qui ne remportent l'avantage que du haut de leurs murailles, n'en tirent pas un grand profit ; car l'ennemi qu'ils ont repoussés revient le lendemain à la charge, et les affaiblit peu à peu, au lieu que ceux qui l'ont une fois défait en pleine campagne jouissent d'une entière sureté, je suis donc d'avis que nous fassions une sortie, et que nous mettons notre principale espérance en Dieu, qui données d'ordinaire les plus puissants secours, lorsque les misères sont plus déplorées.

3. Odonaque et Babas, après avoir fait cette harangue, ouvrirent les portes, et menèrent leurs troupes contre l'ennemi, n'en ayant laissé qu'un fort petit nombre, pour garder les murailles, pour la raison que je vais dire. Le jour précédent, un noble Lazien citoyen d'Archéopole avait traité avec Mermeroës pour la lui livrer. Ce général lui avait demandé pour toute grâce, de mettre le feu dans les greniers, lorsque l'on donnerait un assaut, car il espérait emporter de force les murailles si les Romains s'amusaient à éteindre le feu, ou s'ils défendaient leurs murailles, et qu'ils laissassent brûler leurs grains, les réduire bientôt après par la famine. Voila quel était le raisonnement de ce général. Le traître fit ce qu'il avait promis, et à la première attaque, il mit le feu aux greniers. En même temps plusieurs des Romains accoururent pour l'éteindre. Tous les autres qui étaient en plus grand nombre, firent une sortie, et fondirent sur les Perses, qui n'étaient pas préparés à les recevoir ; car comme ils ne s'attendaient pas à une sortie, les uns portaient des béliers sur leurs épaules, les autres tenaient des arcs dans leurs mains, les autres étaient dispersés en divers endroits.

4. Tandis que les Romains taillaient en pièces tout ce qui paraissait devant eux, un éléphant effarouché, soit par une blessure, ou de soi-même, renversa ceux qu'il portait, rompit les rangs, et mit un tel désordre parmi les Barbares, qu'ils lâchèrent le pied. On s'étonnera, peut-être, que les Romains qui savaient l'art de repousser les éléphants, ne s'en servirent pas, en cette occasion, or ils ne l'avaient appris que par un accident que je vais dire.

5. Quand Chosroes assiégea Édesse, il y avoir dans son armée un prodigieux éléphant, qui portait une tour semblable à la machine que l'on appelé hélépole, et dans cette tour un grand nombre de vaillants hommes, qui faisaient pleuvoir une grêle de traits dans la ville, de sorte que ceux qui gardaient le tour des murailles furent obligés de se retirer, mais à l'instant même, ils évitèrent le danger, par le moyen d'un porc qu'ils attachèrent au haut de la tour, et dont le cri un peu plus perçant que de coutume, effaroucha l'éléphant, et le fit reculer. Voila ce qui arriva à Edesse. Mais pour ce qui est d'Archéopole, ce que les Romains négligèrent de saire, la fortune le suppléa.

6. Puis que l'occasion m'a obligé de parler d Édesse, je ne veux pas oublier un prodige qui y arriva un peu avant le temps de la guerre que je décris. Chosroes n'avait pas encore rompu la trêve, quand une certaine femme mit au monde un enfant qui avait deux testes. L'événement a bien montré ce que ce prodige signifiait. Ces deux têtes étaient le présage de la dispute qui se devait élever entre deux Princes pour la possession de l'Orient, et d'une partie de l'Empire romain. Voila ce que j'avais à dire sur ce sujet, je reprends maintenant la suite de la narration que j'avais quittée.

3. L'armée des Perses étant dans une aussi grande confusion que celle que j'ai décrite, quand ceux qui étaient dans les derniers rangs virent le désordre de ceux qui étaient devant eux, sans, néanmoins, en savoir le véritable sujet; ils commencèrent à se retirer. Les Dolomites, et les autres qui voyaient du haut des rochers ce qui se passait en bas, prirent honteusement la fuite, et ainsi, la déroute fut pleine et entière. Il y eut quatre mille Barbares qui surent tués en cette occasion, et trois chefs. Les Romains prirent quatre enseignes des Perses, qu'ils envoyèrent aussitôt à Constantinople. On dit que vingt mille chevaux périrent, non pas pour avoir été blessés, mais pour avoir été fatigués par la longueur des voyages, et affaiblis par la disette de fourrage.

7. Mermeroës ayant ainsi manqué son entreprise, se retira avec son armée vers le Muchirise, car bien que les Perses ne fussent pas maitres à Archéopole, ils ne laissaient pas de posséder presque tout le reste de la Lazique. Le Muchirise n'est qu'à une journée d'Archéopole. C'est un pays où il y a plusieurs bourgs sort peuplez, quantité de vignobles, et d'arbres fruitiers qui ne viennent point au pays des environs. Il est arrosé par le fleuve Rhéon, sur le bord duquel les Colques bâtirent autrefois un sort, dont leurs descendants ont depuis démoli une partie, à cause qu'il était dans une rase campagne, et qu'ainsi, il n'était pas difficile de s'en approcher, et de la prendre. Les Grecs, l'appelaient, autrefois, en leur langue, le sort de Coliaïon ; les Laziens, qui ne savent pas la langue Grecque, l'appellent, par corruption, le sort de Culatisium. Voila ce qu'Arrien en a laisse à la postérité. D'autres assurent, qu'il y avait en cet endroit une ville nommée Citaïa, d'où Etes était, comme les Poètes l'ont remarqué. C'est pour la même raison qu'ils ont appelé la Colchide, la Citaïde. Mermeroës entreprit de réparer ce sort ; mais comme l'hiver approchait, et qu'il n'avait point de matériaux préparez, il boucha les brèches avec des pièces de bois, et y demeura. Il y avait assez proche, un autre surnommé Uchimerium, où les Laziens faisaient bonne garde, avec une petite garnison Romaine. Mermeroës passa ainsi tout l'hiver, et demeura maître d'une bonne partie de la Colchide, et ferma de telle sorte les passages, que les ennemis ne pouvaient envoyer des convois au sort d'Uchimerium, ni aller dans la Suanie, et la Scymnie, qui sont des provinces de leur obéissance. Et certes, il leur est impossible d'y aller tandis que les Perses tiennent le Muchirise. Voila quel était l'étât de la guerre dans la Lazique.

 

 

1. Ἐν δὲ Βυζαντίῳ ὁ Χοσρόου πρεσβευτὴς Ἰσδιγούσνας ἀμφὶ τῇ εἰρήνῃ ἐς λόγους Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ξυνιὼν πολύ τι χρόνου κατέτριψε μῆκος. Πολλά τε διαφιλονεικήσαντες ἐν ὑστάτῳ ξυνέβησαν, ἐφ´ ᾧ πενταετῆ μὲν τὴν ἐκεχειρίαν ἐν τῇ ἑκατέρου βασιλέως ἐπικρατείᾳ εἶναι, φοιτῶντας δὲ παρ´ ἀλλήλους ἑκατέρωθεν καὶ ἀδεῶς ἐπικηρυκευομένους ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τά τε ἀμφὶ Λαζικῇ καὶ Σαρακηνοῖς διάφορα διοικήσασθαι. ξυνέκειτο δὲ Πέρσας πρὸς Ῥωμαίων λαβεῖν ὑπὲρ μὲν τῆς ἐκεχειρίας τῶν πέντε τούτων ἐνιαυτῶν κεντηνάρια χρυσοῦ εἴκοσιν, ὑπὲρ δὲ μηνῶν ὀκτωκαίδεκα, οὓς δὴ μετὰ τὴν προτέραν ἐκεχειρίαν ἐς ταύτην διαδραμεῖν μεταξὺ ἔτυχεν, ἕως ἑκάτεροι παρ´ ἀλλήλους ἐπρέσβευον, ἕτερα κεντηνάρια ἕξ. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἔφασκον Πέρσαι καὶ τοὺς ὑπὲρ τῶν σπονδῶν λόγους ξυγκεχωρηκέναι γενέσθαι. Ταῦτα δὲ τὰ εἴκοσι κεντηνάρια Ἰσδιγούσνας μὲν αὐτόθεν ἠξίου κομίζεσθαι, βασιλεὺς δὲ ἤθελεν ἐς ἕκαστον ἔτος τέτταρα δοῦναι, τούτου δὴ ἕνεκα, τοῦ μὴ παραβῆναι τὰς ξυνθήκας Χοσρόην ἐνέχυρον ἔχειν. Ὕστερον μέντοι τὸ ξυγκείμενον ἅπαν χρυσίον Ῥωμαῖοι Πέρσαις εὐθὺς ἔδοσαν, τοῦ μὴ δοκεῖν δασμοὺς ἀνὰ πᾶν ἔτος αὐτοῖς ἀποφέρειν. Τὰ γὰρ αἰσχρὰ ὀνόματα, οὐ τὰ πράγματα, εἰώθασιν ἄνθρωποι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον αἰσχύνεσθαι. ἦν δέ τις ἐν Πέρσαις Βερσαβοῦς ὄνομα, λόγιμός τε διαφερόντως καὶ Χοσρόῃ βασιλεῖ ἐς τὰ μάλιστα φίλος. ὅνπερ ποτὲ Βαλεριανὸς ἐν Ἀρμενίοις παραπεπτωκότα ἐν ξυμβολῇ δορυάλωτον εἷλεν, ἔς τε Βυζάντιον αὐτίκα βασιλεῖ ἔπεμψε. Καὶ αὐτῷ χρόνος πολὺς φυλασσομένῳ ἐνταῦθα ἐτρίβη. Βουλομένῳ τε ἦν τῷ Χοσρόῃ χρημάτων ὑπὲρ αὐτοῦ προΐεσθαι πλῆθος, ὅπως τὸν Βερσαβοῦν ἐπανήκοντα ἴδῃ ἐς τὰ Περσῶν ἤθη. Ἀλλὰ νῦν ἐξαιτησαμένου αὐτὸν Ἰσδιγούσνα Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τὸν ἄνδρα ἀφῆκεν. Ἐπηγγέλλετο γὰρ βασιλεῖ ὁ πρεσβευτὴς οὗτος ἀναπείσειν Χοσρόην, ἐκ τῆς Λαζικῆς ἀναστῆσαι τὸ Περσῶν στράτευμα. Ἐγένετο δὲ ἡ ἐκεχειρία ἥδε Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις, πέμπτον τε καὶ εἰκοστὸν ἐνιαυτὸν Ἰουστινιανοῦ βασιλέως τὴν αὐτοκράτορα ἀρχὴν ἔχοντος. Ταύταις δὲ ταῖς σπονδαῖς Ῥωμαίων οἱ πλεῖστοι ἐπιεικῶς ἤχθοντο. Καὶ εἰ μὲν δικαίαν τινὰ ἢ ἀλόγιστον ἐποιοῦντο τὴν μέμψιν, οἷά γε τὰ τῶν ἀρχομένων, οὐκ ἔχω εἰπεῖν.  

2. Ἔλεγον δὲ ὅτι δὴ Λαζικῆς βεβαιότατα πρὸς Περσῶν ἀρχομένης αἱ ξυνθῆκαι αὗται γεγόνασιν, ὡς μή τις πενταετὲς αὐτοὺς ἐνοχλήσῃ, ἀλλ´ ἀδεέστερόν τε καὶ ἀπονώτερον γῆς τῆς Κολχίδος τὰ κάλλιστα πάντα τοῦτον τὸν χρόνον ἐνοικεῖν δύνωνται. Ὅθεν αὐτοὺς τὸ λοιπὸν ἐξελάσαι οὐδεμιᾷ Ῥωμαῖοι ἐς ἅπαντα τὸν αἰῶνα μηχανῇ ἕξουσιν, ἀλλὰ καὶ τὸ Βυζάντιον ἐνθένδε Πέρσαις εὐέφοδον τὸ λοιπὸν ἔσται. Ταῦτα οὖν ἀποσκοποῦντες οἱ πολλοὶ ἤσχαλλον καὶ δυσφορούμενοι διηποροῦντο. Καὶ ὅτι Πέρσαι τὸ ἐκ παλαιοῦ μὲν σφίσιν ἐν σπουδῇ γεγονὸς, δόξαν δὲ οὔτε πολέμῳ κρατήσειν οὔτε τῳ ἄλλῳ τρόπῳ δυνατὸν ἔσεσθαι, λέγω δὲ, ὅπως ἐς δασμοῦ ἀπαγωγὴν ὑπόφοροι αὐτῶν Ῥωμαῖοι ἔσονται, ἰσχυρότατα ἐν τῷ παρόντι τῷ τῆς ἐκεχειρίας ὀνόματι ἐκρατύναντο. Τάξας γὰρ ὁ Χοσρόης Ῥωμαίοις κεντηναρίων ἐπέτειον τεσσάρων δασμὸν, οὗπερ γλιχόμενος τὸ ἐξ ἀρχῆς διαφανὴς ἦν, ἐς ἕνδεκα ἔτη τανῦν καὶ μῆνας ἓξ εὐπρεπεῖ λόγῳ, ἓξ καὶ τεσσαράκοντα κεντηνάρια τῇ τῆς ἐκεχειρίας κεκόμισται σκήψει, ὄνομα τῷ δασμῷ τὰς σπονδὰς θέμενος, καίπερ ἐπὶ Λαζικῆς μεταξὺ βιαζόμενός τε καὶ πολεμῶν, ᾗπερ ἐρρήθη. Ὧνπερ Ῥωμαῖοι σφᾶς αὐτοὺς ῥύσασθαι ἐς τὸν ἔπειτα χρόνον 〈ἐν〉 ἐλπίδι τὸ λοιπὸν οὐδεμιᾷ εἶχον, ἀλλὰ φόρου ὑποτελεῖς Πέρσαις ᾔσθοντο οὐ κεκρυμμένως γεγενημένοι. Ταῦτα μὲν οὖν ταύτῃ ἐπέπρακτο.

3. Ἰσδιγούσνας δὲ χρήματά τε περιβαλόμενος, ὅσα οὐδεὶς πρέσβεων πώποτε, καὶ πάντων, οἶμαι, πλουσιώτατος Περσῶν γεγονὼς ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθη, ἐπεὶ αὐτὸν Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἐτετιμήκει τε ἐν τοῖς μάλιστα καὶ χρήμασι μεγάλοις δωρησάμενος ἀπεπέμψατο. Μόνος δὲ πρέσβεων ἁπάντων οὗτος ἐς πεῖραν φυλακῆς οὐδεμιᾶς ἦλθεν, ἀλλ´ αὐτός τε καὶ ὅσοι αὐτῷ βάρβαροι εἵποντο πολλοὶ ἐσάγαν ὄντες ἐν πολλῇ ἐξουσίᾳ ἐγένοντο, ἐπὶ χρόνου μῆκος ἐντυγχάνειν τε καὶ ξυγγίνεσθαι οἷς ἂν βούλοιντο, καὶ τῆς πόλεως πανταχόσε περιπάτους ποιεῖσθαι, ὠνεῖσθαί τε καὶ ἀποδίδοσθαι ὅσα ἦν βουλομένοις σφίσι, καὶ ξυμβόλαια ποιεῖσθαι πάντα ἐργασίᾳ τε τῇ περὶ ταῦτα ἐνδιατρίβειν ξὺν πάσῃ ἀδείᾳ, καθάπερ ἐν πόλει αὐτῶν ἰδίᾳ, Ῥωμαίων αὐτοῖς οὐδενὸς ἑπομένου ἢ ξυνόντος ὅλως ἢ τηρεῖν ἀξιοῦντος, ᾗπερ εἰώθει.

4. Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ τετύχηκέ τι τῶν οὔπω πρότερον, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι, γεγονότων ξυνενεχθῆναι. τοῦ μὲν γὰρ ἔτους μετόπωρον ἦν, αὐχμὸς δὲ καὶ πνιγμὸς ὥσπερ θέρους μέσου ἐγένετο θαυμαστὸν ὅσον· ὥστε ἀμέλει ῥόδων μὲν πλῆθος ἅτε ἦρος ὄντος ἐφύη, τῶν εἰωθότων οὐδενὶ τὸ παράπαν διαλλασσόντων. καρποὺς δὲ τὰ δένδρα σχεδόν τι ἅπαντα νέους τινὰς αὖθις ἤνεγκε, κἀν ταῖς ἀμπέλοις οὐδέν τι ἧσσον ἐγένοντο βότρυες, καίπερ τοῦ τρυγήτου γεγενημένου ἡμέραις ἤδη οὐ πολλαῖς ἔμπροσθεν. Οἷς δὴ οἱ ταῦτα δεινοὶ τεκμηριούμενοι προὔλεγον ἀπροσδόκητον μέγα τι ἔσεσθαι, οἱ μὲν ἀγαθὸν, οἱ δὲ τοὐναντίον. Ἐγὼ δὲ ταῦτα μὲν κατά τι ξυμβεβηκὸς γεγονέναι οἶμαι, νότων ἐπὶ πλεῖστον ἀνέμων, ᾗπερ εἰώθει, ἐπιπεσόντων καὶ θέρμης ἐνθένδε παρὰ τὰ ξυνειθισμένα πολλῆς τε καὶ οὐ κατὰ φύσιν τῆς ὥρας ἐπιγενομένης τῇ χώρᾳ. Εἰ δέ τι, ὥσπερ οὗτοί φασι, καὶ σημαίνει παρὰ δόξαν ἐσόμενον, βεβαιότατα ἐκ τῶν ἀποβησομένων εἰσόμεθα.

CHAPITRE XV.

1. Trêve de cinq ans. 2. Divers jugement sur cette trêve. 3. Honneurs extraordinaires rendus à Isdigune. 4. Fertilité extraordinaire d'une année.

1. Isdigune ambassadeur de Chosroes consuma beaucoup de temps à traiter la paix avec Justinien, dans Constantinople. Après plusieurs contestations, ils convinrent, enfin, d'une trêve de cinq ans, durant lesquels les envoyés des deux Empires auraient la liberté d'aller, et de venir, pour terminer les différents qui regardaient les Laziens, et les Sarrazins. Une des conditions du traité fut, que les Romains paieraient aux Perses deux mille livres d'or pour les cinq ans, et six cens livres pour les dix-huit mois qui s'étaient écoulés depuis les deux trêves, et qui s'étaient consumés en conférences, que les Perses ne prétendaient pas avoir accordées gratuitement, Isdigune faisait de prenantes instances pour toucher les deux mille livres, et pour les emporter. Justinien n'en désirait payer que quatre cents par an, afin d'avoir toujours entre les mains un gage de la foi de Chosroes. Néanmoins, les Romains payèrent la somme entière, sans y faire de difficulté, de peur que s'ils ne la payaient que par année, il ne semblait que ce sût un impôt, qu'ils dussent aux Perses. Ainsi, les hommes rougissent souvent des termes qui paraissent honteux, et ne rougissent pas des choses-mêmes. Il y avait un certain Perse, nommé Besathe, qui était d'une naissance illustre, et particulièrement aimé de Chosroes, qui ayant autrefois été vaincu par Valérien en Arménie, et emmené prisonnier, avait été incontinent après, envoyé à Constantinople, où il était gardé très étroitement. Comme Chosroes souhaitait avec passion sa liberté, il offrait une somme notable pour sa rançon; mais Justinien le renvoya gratuitement, parce que l'Ambassadeur l'avait assuré qu'il était capable de persuader au Roi de rappeler l'armée qui était dans le pays des Laziens. Ce fut en la quinzième année du règne de Justinien, que sut conclue la trêve qui sut louée par les uns, et blâmée par les autres, selon la coutume ordinaire des sujets.

2.. Je ne déciderai pas ici si ceux qui la blâmaient avoient raison ; je me contenterai de rapporter ce qu'ils en disaient. Ils disaient donc, que cette trêve avait été faite dans un temps où la domination des Perses était établie dans le pays des Laziens, afin qu'elle eût encore cinq ans pour se fortisier, et qu'elle ne pût plus, ensuite y être ébranlée par aucune puissance ; que ces Barbares posséderaient durant ce temps-là, les meilleures places de la Colchide, de sorte qu'ils n'en pourraient jamais être chassés, et qu'il leur serait toujours aisé de faire des courses jusqu'aux portes de Constantinople. Il y en avait que ces raisons remplissaient d'indignation, et de dépit, et qui déclamaient aussi de ce que les Perses remportaient, par ce traité, un avantage qu'ils n'avoient pu remporter par la force des armes, qui était d'imposer un tribut aux Romains. Il est certain que Chosroes eut alors un avantage, qu'il avait désiré avec une extrême passion, quand il avait demandé quatre cens livres d or par an, puisqu'il en reçut quatre mille six cens livres, pour onze années et demie. Il donnait à cet impôt le nom d'une composition amiable, bien qu'il continuât toujours des actes d'hostilité dans da Lazique. Les Romains avoient un sensible déplaisir de se voir tributaires des Perses, et de n'avoir point d'espérance de se délivrer d'une charge si pesante.

3. Isdigune s'en retourna, avec de plus grandes richesses que n'en avait jamais emporté aucun ambassadeur, et que n'en possédait aucun Perse. Justinien lui avait rendu des honneurs excessifs, et fait des présents immenses. Il n'y eut jamais d'autre ambassadeur que lui qui allât sans gardes. Ceux de sa suite eurent une pleine liberté de voir, et de fréquenter ceux qu'ils voulurent, d'aller par tous les quartiers de la ville, d'acheter, et de vendre, de traiter, et d'agir, sans être observez de personne ; contre ce qui avait toujours été inviolablement pratiqué.

4. Il arriva alors ce que je crois qui n'était jamais arrivé. Il y eut en automne, une aussi grande chaleur qu'en plein été. La terre sut parée une seconde fois d'autant de roses, et aussi belles, qu'elle avait été au printemps. La plupart des arbres portèrent de nouveaux fruits. La vigne produisît aussi de nouvelles grappes, bien qu'il y eût peu de jours que les premières vendanges étaient achevées. Ce que ceux qui font profession de juger de l'avenir prenaient pour un grand présage, les uns d'un bien, et les autres d'un mal. Pour moi, je me persuade que cela procédait d'un vent de midi, qui avait souffle longtemps, et qui avait échauffé la terre plus que de coutume. Que si cette chaleur extraordinaire est un signe de quelque chose qui doive arriver, nous l'apprendrons de l'événement.

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ τάδε ἀμφὶ ταῖς σπονδαῖς Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις ἐν Βυζαντίῳ ἐπράσσετο, ἐν τούτῳ ἐπὶ Λαζικῆς τάδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. Γουβάζης ὁ Λαζῶν βασιλεὺς Ῥωμαίοις εὐνοϊκῶς ἔσχεν, ἐπεί οἱ Χοσρόην, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, ἐπιβουλεύειν θάνατον ᾔσθετο. Τῶν δὲ ἄλλων Λαζῶν οἱ πλεῖστοι ἀνήκεστα πρὸς τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν δεινὰ πάσχοντες καὶ διαφερόντως τοῖς ἄρχουσι τοῦ στρατοῦ ἀχθόμενοι ἐμήδιζον ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον, οὐ τὰ Περσῶν ἀσπαζόμενοι, ἀλλ´ ἀπαλλαξείοντες τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς καὶ τῶν δυσχερῶν τὰ τέως μὴ παρόντα αἱρούμενοι. Ἦν δέ τις ἐν Λαζοῖς οὐκ ἀφανὴς ἀνὴρ Θεοφόβιος ὄνομα, ὅσπερ τῷ Μερμερόῃ λαθραιότατα ἐς λόγους ξυμμίξας φρούριον ἐνδώσειν τὸ Οὐθιμέρεος ὡμολόγησεν. Ὁ δὲ αὐτὸν ἐλπίσι μεγάλαις ἐπάρας ἐς τὴν πρᾶξιν ὥρμησε ταύτην, φίλον μὲν αὐτὸν ἐν τοῖς μάλιστα Χοσρόῃ βασιλεῖ ἐκ τοῦ ἔργου τούτου ἰσχυρισάμενος ἔσεσθαι, Πέρσαις δὲ ἀνάγραπτον ἐπ´ εὐεργεσίᾳ ἐς τὸν πάντα αἰῶνα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ δόξῃ τε καὶ πλούτῳ καὶ δυνάμει αὐτὸν γενήσεσθαι μέγαν.

2. Οἷς δὴ Θεοφόβιος ἐπαρθεὶς πολλῷ ἔτι μᾶλλον εἰς τὸ ἔργον ἠπείγετο. Καὶ ἦν γὰρ οὐδεμία ἐπιμιξία Ῥωμαίοις τε καὶ Λαζοῖς τότε, ἀλλ´ οἱ μὲν Πέρσαι πολλῇ ἐξουσίᾳ πανταχόσε περιήρχοντο τῶν ταύτῃ χωρίων, Ῥωμαίων δὲ καὶ Λαζῶν οἱ μὲν παρὰ ποταμὸν Φᾶσιν ἐλάνθανον, οἱ δὲ Ἀρχαιόπολιν ἢ ἄλλο τι τῶν ἐκείνῃ ὀχυρωμάτων καταλαβόντες ἐκρύπτοντο· καὶ Γουβάζης αὐτὸς, ὁ Λαζῶν βασιλεὺς, ἐς τῶν ὀρῶν τὰς ὑπερβολὰς ἡσυχῆ ἔμενε. πόνῳ γοῦν ὁ Θεοφόβιος οὐδενὶ ἴσχυσε τὴν ὑπόσχεσιν τῷ Μερμερόῃ ἐπιτελέσαι. Ἐν γὰρ τῷ φρουρίῳ γενόμενος ἔφασκε Λαζοῖς τε καὶ Ῥωμαίοις, οἳ τὸ ἐνταῦθα φυλακτήριον εἶχον, ὡς ἅπας μὲν ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἀπολώλει, Γουβάζῃ δὲ βασιλεῖ καὶ Λαζοῖς τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἅπασι διαφθαρείη τὰ πράγματα, Κολχὶς δὲ ξύμπασα πρὸς Περσῶν ἔχοιτο, καὶ οὐδέ τις ἐλπὶς Ῥωμαίοις ποτὲ ἢ τῷ Γουβάζῃ ἀνασωθήσεσθαι τῆς χώρας τὸ κράτος. Τὰ μὲν γὰρ πρότερα κατὰ μόνας ταῦτα τὸν Μερμερόην διαπεπρᾶχθαι, μυριάδας τε πλέον ἑπτὰ ἐπαγαγόμενον Περσῶν μαχίμων ἀνδρῶν καὶ βαρβάρους Σαβείρους παμπληθεῖς· νῦν δὲ καὶ βασιλέα Χοσρόην στρατῷ ἀμυθήτῳ ἐνθάδε ἥκοντα ἐξαπιναίως αὐτοῖς ἀναμεμίχθαι καὶ οὐκ ἂν τὸ λοιπὸν οὐδὲ αὐτὴν Κόλχων τῇ στρατιᾷ ταύτῃ τὴν γῆν ἐπαρκέσειν. Ταῦτα τερατευσάμενος Θεοφόβιος, ἐς δέος μέγα καὶ ἀμηχανίαν κατεστήσατο τοὺς ἐνταῦθα φρουρούς. Καὶ αὐτὸν ἐλιπάρουν πρὸς θεοῦ τοῦ πατρῴου ἱκετεύοντες τὰ παρόντα ὅση δύναμις εὖ θέσθαι σφίσι. Καὶ ὃς αὐτοῖς ὡμολόγει πρὸς τοῦ Χοσρόου ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ τὰ πιστὰ οἴσειν, ἐφ´ ᾧ τὸ φρούριον ἐνδώσουσι Πέρσαις. Ἐπεί τε τοὺς ἀνθρώπους ταῦτα ἤρεσκεν, αὐτίκα ἐνθένδε ἀπαλλαγεὶς αὖθίς τε τῷ Μερμερόῃ ἐς ὄψιν ἥκων ἅπαντα ἔφραζεν. ὁ δὲ Περσῶν ἄνδρας τοὺς δοκιμωτάτους ἀπολεξάμενος ξὺν αὐτῷ ἐς τὸ Οὐθιμέρεος ἔπεμψε, τά τε πιστὰ παρεξομένους ἀμφί τε τοῖς χρήμασι καὶ τῇ σωτηρίᾳ τοῖς τῇδε φρουροῖς καὶ τὸ φρούριον τοῦτο καθέξοντας. οὕτω μὲν Πέρσαι τὸ Οὐθιμέρεος φρούριον ἔσχον καὶ Λαζικῆς τὴν ἐπικράτησιν ἰσχυρότατα ἐκρατύναντο. Οὐ μόνην δὲ Λαζικὴν ταύτην οἱ Πέρσαι ὑποχειρίαν πεποίηνται, ἀλλὰ καὶ Σκυμνίαν τε καὶ Σουανίαν, ἐκ 〈δὲ〉 Μοχηρήσιδος ἄχρι ἐς Ἰβηρίαν ἄβατα Ῥωμαίοις τε καὶ τῷ Λαζῶν βασιλεῖ ξύμπαντα τὰ ἐκείνῃ χωρία τῷ τρόπῳ τούτῳ ἐγένετο. Ἀμύνεσθαι δὲ τοὺς πολεμίους οὔτε Ῥωμαῖοι οὔτε Λαζοὶ εἶχον, ἐπεὶ οὐδὲ καταβαίνειν ἐκ τῶν ὀρῶν ἢ τῶν ὀχυρωμάτων ἐτόλμων οὐδέ πη τοῖς πολεμίοις ἐπεξιέναι.

3. Μερμερόης δὲ τῆς τοῦ χειμῶνος ἐγκειμένης ὥρας ξύλινον μὲν τεῖχος ἐν Κόταϊς ἐτεκτήνατο, φρουράν τε Περσῶν τῶν μαχίμων οὐχ ἧσσον ἢ τρισχιλίων ἐνταῦθα καταστησάμενος, ἔν τε τῷ Οὐθιμέρεος ἄνδρας αὐτάρκεις ἀπολιπών. Οἰκοδομησάμενος δὲ καὶ τὸ ἄλλο Λαζῶν φρούριον, ὃ δὴ καλοῦσι Σαραπανὶν, πρὸς αὐτοῖς μάλιστα τοῖς ἐσχάτοις ὁρίοις Λαζικῆς κείμενον, αὐτοῦ ἔμενεν. Ἔπειτα δὲ Ῥωμαίους τε καὶ Λαζοὺς ἀγείρεσθαί τε μαθὼν καὶ ἀμφὶ τὰς ἐκβολὰς ἐνστρατοπεδεύεσθαι ποταμοῦ Φάσιδος, παντὶ τῷ στρατῷ ἐπ´ αὐτοὺς ᾔει. Ὅπερ ἐπεὶ Γουβάζης τε καὶ οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ἔμαθον, οὐχ ὑποστάντες τῶν πολεμίων τὴν ἔφοδον διελύθησάν τε καὶ διεσώθησαν ὥς πη ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονεν. Ὅ τε Γουβάζης ἀναδραμὼν ἐς τῶν ὀρῶν τὰς ὑπερβολὰς διεχείμαζε ξύν τε τοῖς παισὶ καὶ τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς ἐς τὰ μάλιστα ἐπιτηδείοις, τῇ μὲν ἀμηχανίᾳ τῶν παρόντων κακῶν διαμαχόμενος πρὸς τὴν ἀπὸ τῆς ὥρας ἀνάγκην, ἐλπίδι δὲ τοῦ Βυζαντίου ἐς τὸν μέλλοντα χρόνον θαρσῶν, ταύτῃ τε τὴν τύχην παρηγορῶν τὴν τότε παροῦσαν, οἷά γε τὰ ἀνθρώπεια, καὶ καραδοκῶν τὰ βελτίω. Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ Λαζοὶ τῇ πρὸς βασιλέα Γουβάζην αἰδοῖ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν οὐδέν τι ἧσσον ἐν τοῖς σκοπέλοις κατέτριβον, δύσκολον μὲν ἐνταῦθα οὐδὲν πρὸς τῶν πολεμίων δειμαίνοντες, ἐπεὶ τοῖς ἐπιβουλεύουσιν, ἄλλως τε καὶ κατὰ τὸν χειμῶνα, ταῦτα τὰ ὄρη ἀμήχανά τε καὶ ὅλως ἀπρόσοδα ξυμβαίνει εἶναι, λιμῷ δὲ καὶ ψύχει καὶ τῇ ἄλλῃ κακοπαθείᾳ δυσθανατῶντες. Ὁ δὲ Μερμερόης οἰκία τε πολλὰ κατ´ ἐξουσίαν ᾠκοδομήσατο ἐν ταῖς κατὰ τὴν Μοχήρησιν κώμαις καὶ τὰ ἐπιτήδεια πανταχόθι καταστησάμενος τῶν τῇδε χωρίων, τῶν τε αὐτομόλων περιπέμπων τινὰς ἐς τῶν ὀρῶν τὰς ἀκρωρείας καὶ τὰ πιστὰ παρεχόμενος ἐπαγαγέσθαι πολλοὺς ἴσχυσεν· οἷς δὴ καὶ τῶν ἀναγκαίων ἀπορουμένοις ἐχορήγει συχνὰ καὶ ὡς οἰκείων ἐπεμελεῖτο, τά τε ἄλλα διῳκεῖτο ξὺν ἀδείᾳ πολλῇ ἅτε τῆς χώρας γεγονὼς κύριος. Καὶ πρὸς Γουβάζην ἔγραψε τάδε

„Δύο ταῦτα ῥυθμίζει τοῖς ἀνθρώποις τὸν βίον, δύναμίς τε καὶ φρόνησις. Οἱ μὲν γὰρ τῷ δυνατῷ περιόντες τῶν πέλας αὐτοί τε βιοτεύουσι κατ´ ἐξουσίαν καὶ ὅπη βούλονται τοὺς καταδεεστέρους ἐσαεὶ ἄγουσιν, οἱ δὲ διὰ τὴν ἀσθένειαν δεδουλωμένοι τοῖς κρείττοσι, τῷ ξυνετῷ τὴν ἀδυναμίαν ἰώμενοι, θωπείᾳ τοὺς κρατοῦντας μετίασι καὶ οὐδέν τι ἧσσον ἐν τοῖς οἰκείοις βιοῦν δύνανται, πάντων ἀπολαύοντες τῇ κολακείᾳ, ὧνπερ αὐτοῖς διὰ τὴν ἀσθένειαν στερεῖσθαι ξυμβαίνει. Καὶ ταῦτα οὐ παρὰ μὲν τῶν ἐθνῶν τισι σφίσι φέρεται οὕτως, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις οὐ ταύτῃ πη ἔχει, ἀλλὰ ἀνθρώποις ὡς εἰπεῖν ἅπασι πανταχόθι γῆς τῆς οἰκουμένης ὥσπερ ἄλλο τι ἐμπέπηγε φύσει. καὶ σὺ τοίνυν, ὦ φίλε Γουβάζη, ἢν μὲν οἴει περιέσεσθαι Περσῶν τῷ πολέμῳ, μήτε μέλλε μήτε σοι ἐμπόδιον γινέσθω μηδέν. Εὑρήσεις γὰρ ἡμᾶς τῆς Λαζικῆς ἔνθα ἂν βούλοιο ὑφισταμένους τε τὴν σὴν ἔφοδον καὶ ἀντιπαραταττομένους ὑπὲρ χώρας τῆσδε ὅση δύναμις· ὥστε παρέσται σοι διαγωνιζομένῳ ἀνδραγαθίζεσθαι πρὸς ἡμᾶς. Εἰ μέντοι ἀδύνατος ὢν Περσῶν τῇ δυνάμει ἀντιτάσσεσθαι καὶ αὐτὸς οἶδας, σὺ δὲ, ὦ ´γαθὲ, τὸ δεύτερον διαχείριζε, τὸ γνῶθι σαυτὸν, καὶ προσκύνει τὸν σαυτοῦ δεσπότην Χοσρόην ἅτε βασιλέα καὶ νενικηκότα καὶ κύριον. Αἴτει τέ σοι τῶν πεπραγμένων ἵλεων εἶναι, ὅπως ἂν τὸ λοιπὸν δυνατὸς εἴης τῶν ἐνοχλούντων ἀπηλλάχθαι κακῶν. Ὡς ἔγωγε ἀναδέχομαι βασιλέα Χοσρόην ἵλεών τέ σοι γενήσεσθαι καὶ τὰ πιστὰ δώσειν, ὁμήρους σοι παρεχόμενον παῖδας τῶν ἐν Πέρσαις λογίμων ἀρχόντων, ὡς τά τε ἄλλα καὶ τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν βασιλείαν τὴν σὴν τὸν πάντα αἰῶνα ἐν ἀσφαλείᾳ ἕξεις. Εἰ δέ σοι τούτων οὐδέτερον βουλομένῳ ἐστὶν, ἀλλὰ σὺ ἔς τινα ἑτέραν ἀπιὼν χώραν δὸς τοῖς διὰ τὴν σὴν ἀβουλίαν ταλαιπώροις γενομένοις Λαζοῖς ἀναπνεῦσαί ποτε καὶ ἀπὸ δυσκόλων τῶν αὐτοῖς ἐγκειμένων ἀνενεγκεῖν, μηδὲ αὐτοῖς ἀπέραντον ὄλεθρον τόνδε προστρίβεσθαι βούλου ἐπὶ σφαλερᾶς τῆς ἐλπίδος ὀχούμενος· λέγω δὲ τῆς Ῥωμαίων ἐπικουρίας. Οὐ γάρ σοι τιμωρεῖν ποτε δυνατοὶ ἔσονται, ὥσπερ οὐδὲ ἄχρι ἐς τὴν ἡμέραν δεδύνηνται τήνδε.“

Μερμερόης μὲν ταῦτα ἔγραψε. Γουβάζην δὲ οὐδ´ ὣς ἔπειθεν, ἀλλ´ ἐν τοῖς τῶν ὀρῶν κολωνοῖς ἔμενε, καραδοκῶν τὴν ἐκ Ῥωμαίων ἐπικουρίαν καὶ τῷ ἐς τὸν Χοσρόην ἔχθει ὡς ἥκιστα ἐς τὴν Ῥωμαίων ἀπόγνωσιν ἐγκλίνειν ἐθέλων. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι τὴν διάνοιαν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον πρὸς τὴν τοῦ βουλήματος ἁρμόζονται χρείαν, καὶ λόγῳ μὲν τῷ ἀρέσκοντι αὐτοὺς ἀεὶ προσχωροῦσι, καὶ προσίενται τὰ ἐξ αὐτοῦ πάντα, οὐ διασκοπούμενοι μὴ ψευδὴς εἴη, τῷ δὲ λυποῦντι χαλεπῶς ἔχοντες ἀπιστοῦσιν, οὐ διερευνώμενοι μὴ ἀληθὴς εἴη.  

CHAPITRE XVI.

1. Les Laziens on aversion de la domination romaine. 2. Théophobe rend les Perses maîtres du fort d'Uchimerium. 3. Mermeroës fortifie de petites places, et sollicite Gubase de quitter le parti des Romains.

1.  Pendant que la trêve se traitait à Constantinople, il s'élevait de nouveaux sujets de guerre dans le pays des Laziens. Le roi Gubaze était affectionné au parti de Justinien, depuis que Chosroes lui avait dressé un piège pour le perdre ; mais les sujets étaient extraordinairement animés contre les Romains. Ce n'est pas qu'ils eussent de l'inclination pour les Perses; mais c'est que les mauvais traitements qu'ils avaient reçus de nos soldats, leur avaient rendu notre domination odieuse.

2. Théophobe, un des plus illustres qui fût parmi eux, promit à Mermeroës de lui livrer le sort d'Uchimerium, et il le promit, sur l'assurance qu'on lui donna qu'un service si signalé serait inscrit dans les annales des Perses , qu'il acquerrait à son auteur les bonnes grâces de Chosroes, et qu'il le comblerait de richesses, et d'honneurs. Théophobe enflé de ces vaines espérances s'appliqua à l'exécution de ce dessein. Il n'y avait alors aucun commerce entre les Romains, et les Laziens. Les uns se tenaient en repos sur les bords du Phase, les autres étaient retirés dans Archéopole, ou dans les forts du pays, Gubaze, était sur la cime des montagnes. Les Perses avaient la liberté d'aller par tout le pays, et ce fut ce qui suscita l'entreprise de Théophobe ; car étant allé au sort d'Uchimerium, il assura les Romains, et les Laziens qui y étaient en garnison, que l'armée romaine était défaite, que les affaires de Gubaze étaient ruinées, que les Perses possédaient toute la Colchide, et qu'il ne fallait pas espérer de les en chasser. Que l'on n'avait encore vu jusqu'alors que Mermeroës à la tête d'une armée de soixante et dix mille combattants, et de quelques troupes auxiliaires ; mais que Chosroes paraîtrait bientôt, avec des forces plus formidables, et si nombreuses que la Colchide ne suffirait pas pour les contenir. Théophobe ayant jeté par cette insigne supposition, la terreur dans l'esprit des soldats de la garnison, ils  le conjurèrent au nom des Dieux tutélaires de la place, de les assister, dans une si fâcheuse conjoncture. Il leur promit d'obtenir de Chosroês qu'il leur donnerait la vie en rendant le sort, et alla aussitôt en porter la nouvelle à Mermeroës, qui choisit la fleur de la noblesse des Perses, et les envoya avec Théophobe prendre possession du fort d'Uchimerium, et assurer la garnison de la vie. Ainsi ils affermirent par cette prise leur domination dans la Lazique, et bouchèrent aux Romains, et aux Laziens, le passage de la Suanie, de la Scymnie, et de tout ce qui s'étend depuis le Muchirise, jusqu'à l'Ibérie, Au reste les Romains, et les Laziens, bien loin de repousser les Perses, n'osaient sortir de leurs forts, ni paraître à la campagne.

3. Comme l'hiver approchait, Mermeroës fortifia le fort de Cutatinum, avec une muraille de bois, et y mit une garnison de trois mille hommes. Il mit aussi dans celui d'Uchimerium, une garnison suffisante ; puis ayant réparé un autre petit fort, appelé Sarapanis, qui est sur les frontières de la Lazique, il s'y arrêta. Ensuite ayant appris que les Romains, et les Laziens s'assemblaient, et qu'ils s'étaient campés à l'embouchure du Phase, il y mena son armée ; mais aussitôt qu'ils ouïrent le bruit de sa marche, ils se retirèrent, et se sauvèrent comme ils purent. Gubaze gagna la cime des montagnes, où il passa l'hiver avec sa femme, ses enfants et ses proches où. il supporta constamment la disette des vivres et les incommodités de la saison, s'entretenant de l'espérance de recevoir du secours de Constantinople, et se consolant par l'exemple des autres Princes qui avaient autrefois été réduits à de pareilles infortunes. Sa fermeté imprimait un si profond respect dans le cœur de ses peuples, qu'ils enduraient sans se plaindre.  Ils n'appréhendaient rien de la part des ennemis, parce qu'ils étaient cachés dans les solitudes affreuses, et dans des rochers inaccessibles,  où ils ne couraient point d'autre danger que celui de périr par la faim, et par la misère.  Mermeroës rebâtit alors plusieurs maisons dans les bourgs de Muschirise, il y fit porter des vivres, et ayant envoyé des défenseurs dans les montagnes, il attira par leur entremise, plusieurs de ceux qui s'y étaient réfugiés.  Il ne se contenta pas de leur donner la vie, il leur distribua des vivres, et il périt le même soin de leur conservation que de celle de leurs sujets.  Après avoir établi tout ce qu'kil voulut dans ce pays-là avec une puissance absolue, il écrivit à Gubaze en ces termes.

La force et la prudence sont deux qualités qui sont comme l'âme et la règle des actions humaines.  Ceux qui ont le pouvoir entre les mains, vivent comme il leur plaît, et imposent la loi à leurs voisins. Ceux-ci assujettis par leur faiblesse à la volonté des puissants, trouvent dans la prudence le remède à la servitude, et pourvu qu'ils sachent obéir aux passions des grands, ils se maintiennent par cette complaisance dans la jouissance de tous les biens dont il semblait que le malheur de leur condition les eût privés. Cette loi n'est pas du nombre de celles qui sont reçues en certains pays, et qui ne le sont pas en d'autres, elle est observée généreusement par tout, et il semble qu'elle y ait été publiée par la voix de la Nature. Si vous espérez de remporter la victoire sur les Persesne différez pas de les combattre. Vous les trouvez bien préparés à vous recevoir, et à se maintenir dans la possession de la Lazique. Il ne tiendra qu'à vous de signaler votre courage. Mais comme vous avez bien que vous ne pouvez résister à leur puissance; prenez l'autre parti , qui est de vous connaître vous-même , et de reconnaître Chosroes pour votre souverain, votre roi, votre vainqueur, et votre maître. Priez-le d'oublier vos fautes passées, afin de vous délivrer de vos misères présentes. Je suis garant qu'il vous fera grâce, et qu'il vous conservera la vie, et la couronne, et pour assurance de cette parole , je vous offre en otage la enfants de nos plus illustres capitaines. Que si vous rejetez ces conditions , retirez-vous dans un autre pays, et permettez aux Laziens de respirer, et de recevoir quelque soulagement, après les maux qu'ils ont soufferts par votre imprudence. Ne les faites pas périr par la vaine attente d'un secours. Les Romains qui ne vous en ont pu donner par le passé, ne vous en donneront pas à l'avenir.

Voila ce que contenait la lettre de Mermeroës, mais elle ne persuada pas Gubaze. Il demeura toujours sur la cime des montagnes, attendant le secours des Romains., et soutenant la faiblesse de son espérance par la grandeur de la haine qu'il portait à Chosroes. Les hommes accordent le plus souvent leurs avis avec leur caprice. Quand une opinion leur plaît, ils l'embrassent comme une règle règle certaine, sans examiner si elle n'est point fausse ; quand elle leur déplaît, ils la rejettent /ans prendre la peine de considérer qu'elle est peut-être véritable.

 

 

 

1. Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον τῶν τινες μοναχῶν ἐξ Ἰνδῶν ἥκοντες, γνόντες τε ὡς Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ διὰ σπουδῆς εἴη μηκέτι πρὸς Περσῶν τὴν μέταξαν ὠνεῖσθαι Ῥωμαίους, ἐς βασιλέα γενόμενοι οὕτω δὴ τὰ ἀμφὶ τῇ μετάξῃ διοικήσεσθαι ὡμολόγουν, ὡς μηκέτι Ῥωμαῖοι ἐκ Περσῶν τῶν σφίσι πολεμίων ἢ ἄλλου του ἔθνους τὸ ἐμπόλημα τοῦτο ποιήσωνται· χρόνου γὰρ κατατρῖψαι μῆκος ἐν χώρᾳ ὑπὲρ Ἰνδῶν ἔθνη τὰ πολλὰ οὔσῃ, ἥπερ Σηρίνδα ὀνομάζεται, ταύτῃ τε ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐκμεμαθηκέναι ὁποίᾳ ποτὲ μηχανῇ γίνεσθαι τὴν μέταξαν ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων δυνατὰ εἴη. Ἐνδελεχέστατα δὲ διερευνωμένῳ τῷ βασιλεῖ καὶ ἀναπυνθανομένῳ εἰ ὁ λόγος ἀληθὴς εἴη ἔφασκον οἱ μοναχοὶ σκώληκάς τινας τῆς μετάξης δημιουργοὺς εἶναι, τῆς φύσεως αὐτοῖς διδασκάλου τε οὔσης καὶ διηνεκῶς ἀναγκαζούσης ἐργάζεσθαι. Ἀλλὰ τοὺς μὲν σκώληκας ἐνθάδε ζῶντας διακομίζειν ἀμήχανα εἶναι, τὸν δὲ αὐτῶν γόνον εὔπορόν τε καὶ ῥᾴδιον ὅλως. Εἶναι δὲ τῶν σκωλήκων τῶνδε τὸν γόνον ᾠὰ ἑκάστου ἀνάριθμα. ταῦτα δὲ τὰ ᾠὰ χρόνῳ πολλῷ τῆς γονῆς ὕστερον κόπρῳ καλύψαντες ἄνθρωποι ταύτῃ τε διαρκῆ θερμήναντες χρόνον ζῷα ποιοῦσι. Ταῦτα εἰπόντας ὁ βασιλεὺς μεγάλοις τοὺς ἄνδρας ἀγαθοῖς δωρήσασθαι ὁμολογήσας τῷ ἔργῳ πείθει ἐπιρρῶσαι τὸν λόγον. Οἱ δὲ γενόμενοι ἐν Σηρίνδῃ αὖθις τά τε ᾠὰ μετήνεγκαν ἐς Βυζάντιον, ἐς σκώληκάς τε αὐτὰ τρόπῳ ᾧπερ ἐρρήθη μεταπεφυκέναι διαπραξάμενοι τρέφουσί τε συκαμίνου φύλλοις, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ γίνεσθαι μέταξαν τὸ λοιπὸν κατεστήσαντο ἐν Ῥωμαίων τῇ γῇ. Τότε μὲν οὖν τά τε κατὰ τὸν πόλεμον πράγματα Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις καὶ τὰ ἀμφὶ μετάξῃ ταύτῃ πη ἔσχε.

2. Μετὰ δὲ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν ἀφικόμενος παρὰ Χοσρόην σὺν τοῖς χρήμασιν Ἰσδιγούσνας τὰ ξυγκείμενα σφίσιν ἐσήγγελλε. Καὶ ὃς τὰ μὲν χρήματα κεκομισμένος τὴν ἐκεχειρίαν μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐπεσφράγισε, Λαζικῆς δὲ μεθίεσθαι οὐδαμῆ ἤθελεν. Ἀλλὰ καὶ τοῖς χρήμασι τούτοις Οὔννων τῶν Σαβείρων ἑταιρισάμενος μέγα τι χρῆμα ξὺν Πέρσαις τισὶ τῷ Μερμερόῃ εὐθὺς ἔπεμψεν. ᾧ δὴ ἐπέστελλεν ἔργου ἔχεσθαι δυνάμει τῇ πάσῃ, καὶ μὴν καὶ ἐλέφαντάς οἱ πολλοὺς ἔστειλε. Μερμερόης δὲ παντὶ τῷ Περσῶν τε καὶ Οὔννων στρατῷ ἐκ Μοχηρήσιδος ἀναστὰς ἐπὶ τὰ Λαζῶν ὀχυρώματα ᾔει, τοὺς ἐλέφαντας ἐπαγόμενος. Ῥωμαῖοι δὲ οὐδαμῆ ὑπηντίαζον, ἀλλ´ ἀμφὶ τὰς ἐκβολὰς Φάσιδος ποταμοῦ, Μαρτίνου ἡγουμένου σφίσι, χωρίου ἰσχύι σφᾶς αὐτοὺς ὡς ἀσφαλέστατα κρατυνάμενοι ἡσυχῆ ἔμενον. ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Γουβάζης ὁ Λαζῶν βασιλεύς. Οὗτος δὲ ὁ Μήδων στρατὸς, τύχης αὐτῷ ξυμβάσης τινὸς, οὐδὲν ἄχαρι οὔτε Ῥωμαίων οὔτε Λαζῶν τινα ἔδρασε. Τὰ μὲν γὰρ πρῶτα ὁ Μερμερόης ἐν φρουρίῳ τῳ μαθὼν τὴν Γουβάζου ἀδελφὴν εἶναι, ἐπ´ αὐτὸ ἐπῆγε τὸ στράτευμα ὡς ἐξαιρήσων μηχανῇ πάσῃ. καρτερώτατα δὲ ἀμυνομένων τῶν ταύτῃ φρουρῶν καὶ χωρίου σφίσι ξυλλαμβανούσης τῆς φύσεως ὀχυρότητι ἄπρακτοι ἐνθένδε ἀποκρουσθέντες οἱ βάρβαροι ἀνεχώρησαν· ἔπειτα ἐπὶ Ἀβασγοὺς σπουδῇ ἵεντο. Ῥωμαῖοι δὲ οἱ ἐν Τζιβιλῇ φρουρὰν ἔχοντες τὴν δίοδον καταλαμβάνοντες στενοτάτην τε καὶ κρημνώδη οὖσαν, ᾗπέρ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, τὸ παράπαν τε ἀδιέξοδον, ἐμπόδιοι σφίσιν ἐγένοντο. Διὸ δὴ οὐκ ἔχων ὁ Μερμερόης καθ´ ὅ τι τοὺς ἀνθισταμένους βιάζηται, ὑπῆγεν ὀπίσω τὸ στράτευμα ἐπί τε Ἀρχαιόπολιν ὡς πολιορκήσων αὐτίκα ᾔει. Τοῦ τε περιβόλου ἀποπειρασάμενος, ἐπεὶ οὐδὲν προὐχώρει, ἀνέστρεφεν αὖθις. Ῥωμαῖοι δὲ ἀναχωροῦσιν ἐπισπόμενοι τοῖς πολεμίοις ἐν δυσχωρίᾳ πολλοὺς ἔκτεινον, ἐν τοῖς καὶ τῶν Σαβείρων τὸν ἄρχοντα ξυνηνέχθη πεσεῖν. Μάχης τε καρτερᾶς ἀμφὶ τῷ νεκρῷ γενομένης ὕστερον Πέρσαι περὶ λύχνων ἁφὰς βιασάμενοι τοὺς ἐναντίους ἐτρέψαντο, ἐπί τε Κόταϊς καὶ Μοχήρησιν ἀπεχώρησαν. Ταῦτα μὲν οὖν Ῥωμαίοις τε καὶ Πέρσαις ἐπέπρακτο τῇδε.

Τὰ μέντοι ἐπὶ Λιβύης ἅπαντα Ῥωμαίοις εὖ τε καὶ καλῶς καθειστήκει. Τῷ γὰρ Ἰωάννῃ, ὅνπερ ἐνταῦθα βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς στρατηγὸν κατεστήσατο, εὐτυχήματα λόγου τε καὶ ἀκοῆς κρείσσω ξυνηνέχθη γενέσθαι. Ὃς δὴ ἕνα τῶν ἐν Μαυρουσίοις ἀρχόντων ἑταιρισάμενος, Κουτζίναν ὄνομα, τά τε πρότερα μάχῃ τοὺς ἄλλους ἐνίκησε καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον Ἀντάλαν τε καὶ Ἰαύδαν, οἳ Μαυρουσίων τῶν ἐν Βυζακίῳ τε καὶ Νουμιδίᾳ τὸ κράτος εἶχον, ὑποχειρίους πεποίηται, εἵποντό τε αὐτῷ ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ πολέμιον Ῥωμαίοις οὐδὲν ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον ἔν γε Λιβύῃ ἐγένετο. Τοῖς μέντοι φθάσασι πολέμοις τε καὶ στάσεσιν ἔρημος ἀνθρώπων ἡ χώρα ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον οὖσα διέμεινεν.

CHAPITRE XVII.

1. Des moines apportent de Perse l'invention de faire la soie. 2. Les Perses continuent la guerre pendant la trêve. 3. Affaires de la Lazique.

1. Dans le même temps certains moines arrivèrent des Indes, qui ayant su que Justinien était en peine d'empêcher à ses sujets d'acheter de la soie des Perses, l'allèrent trouver, et lui dirent qu'ils savaient le moyen de saire en sorte que ses sujets n'en achetassent plus à-l'avenir, ni de ses ennemis ni des autres étrangers. Qu'ils avaient long temps demeuré dans la Serinde, qui est la contrée la plus peuplée qu'il y ait aux Indes, et qu'ils y avaient appris comment la soie se faisait. Qu'elle était filée par de petits vers, auxquels la Nature en avait enseigné le métier, et qu'elle y faisait travailler sans relâche; qu'il était impossible d'apporter de ces vers sur les terres de l'Empire; mais qu'il était aisé d'en apporter des œufs, et de les saire éclore, en les couvrant avec du fumier, en leur donnant un certain degré de chaleur. Justinien les excita, par de grandes promesses, à exécuter cette entreprise. Ils retournèrent donc aux Indes, en rapportèrent des œufs de vers à soie, et en firent éclore d'autres vers, qu'ils nourrirent de feuilles de mûrier ; ainsi ils établirent la manufacture de la soie dans l'Empire. Voila l'état où la guerre était entre les Romains et les Perses, et voila aussi ce qui arriva touchant l'invention de saire la soie.

2.. Aussitôt que l'hiver sut parte, Isdigune porta l'argent des Romains à Chosroes, et lui exposa les conditions de la trêve, lesquelles il eut agréables. Il ne laissa pas toutefois, de retenir le pays des Laziens, et il employa cet argent même à lever des Huns, et des Sabiriens, qu'il envoya à Mermeroës, avec quelques Perses, et des éléphants. Ce capitaine mena, suivant l'ordre de Chosroes, toutes ses troupes vers les sorts de la Lazique. Les Romains n'osaient paraître , mais ils se tenaient à couvert proche de l'embouchure du Phase, et par bonheur ils ne reçurent aucune perte durant cette année. Mermeroës ayant appris que la sœur de Gubaze était dans un fort, alla l'assiéger ; mais la garnison secondée par l'assiette de la place, se défendit vaillamment, et l'obligea de se retirer. Ensuite comme il allait dans l'Abasgie, la garnison du fort de Tzibilon lui boucha un passage qu'il est impossible de forcer, parce qu'il est étroit et entouré de précipices. Ainsi ne pouvant passer sur le ventre des ennemis, il sut contraint de reculer, et à l'instant il alla vers Archéopole, à dessein de l'assiéger ; mais ayant tâché inutilement d'en abattre les murailles, il s'en retourna en diligence. Les Romains poursuivirent les Perses dans leur retraite, et en taillèrent plusieurs en pièces dans les défilés. Ils tuèrent entre-autres le chefs des Sabiriens. On se bâtit opiniâtrement pour le corps de ce Barbare, mais les Perses furent enfin victorieux, et se retirèrent vers le sort de Cutatisium, et vers le pays de Muchirise. Voila ce que j'avais encore à dire de la guerre des Romains et des Perses.

3. Les affaires des Romains étaient en bon état dans l'Afrique. Les armes de Jean, qui y était maître de la milice, avoient eu des succès si  heureux, qu'à peine étaient-ils croyables. Il s'était joint à un des Princes du pays, nommé Cutzinas, et avait d'abord défait les autres Princes en bataille rangée, et il avait tellement assujetti Jabdas, et Antalas, Seigneurs des Maures de la Byzacène, et de la Numidie, qu'ils le suivaient comme des esclaves. Ainsi les Romains qui habitaient en Afrique, jouirent d'un peu de repos, bien que leur pays fût encore désolé par les restes des guerres passées.

 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράσσετο τῇδε, ἐν τούτῳ τάδε ξυνηνέχθη ἐν Εὐρώπῃ γενέσθαι. Γήπαιδες μὲν, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, τὰς σπονδὰς θέμενοι πρὸς Λαγγοβάρδας τοὺς σφίσι πολεμίους ὄντας ἐτύγχανον. Παντάπασι δὲ οὐχ οἷοί τε ὄντες τὰ διάφορα πρὸς αὐτοὺς διαλῦσαι πολεμητέα σφίσιν οὐ πολλῷ ὕστερον ᾤοντο εἶναι. Γήπαιδες μὲν οὖν καὶ Λαγγοβάρδαι πανδημεὶ ἐπ´ ἀλλήλους τῷ πολέμῳ ἀκμάζοντες ᾔεσαν. Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν Γηπαίδων Θορισὶν, τῶν δὲ Λαγγοβαρδῶν Αὐδουὶν ὄνομα. Καὶ αὐτῶν ἑκατέρῳ ἀνδρῶν μυριάδες πολλαὶ εἵποντο. ἤδη μὲν οὖν ἄγχιστά πη ἀμφότεροι ἦλθον, οὔπω δὲ τὰ στρατόπεδα πρὸς ἀλλήλων καθεωρῶντο. Δείματα δὲ τὰ πανικὰ καλούμενα ἐξαπιναίως ἑκατέροις ἐπιπεσόντα φεύγοντας ἀπ´ αἰτίας οὐδεμιᾶς ἅπαντας ὀπίσω ἀπήνεγκε, μόνων τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ ἀπολελειμμένων ξὺν ὀλίγοις τισίν. Οἵπερ αὐτοὺς ἀνθέλκειν τε καὶ τῆς ὑπαγωγῆς ἀναχαιτίζειν ἀποπειρασάμενοι οὐδὲν ἤνυον οὔτε θωπείαις οἰκτραῖς οὔτε ἀπειλαῖς φοβεραῖς χρώμενοι. περιδεὴς οὖν γεγονὼς Αὐδουὶν ὁρῶν διασκεδαννυμένους ἀκόσμως οὕτως (οὐ γὰρ ᾔδει τοὺς πολεμίους τὴν ὁμοίαν κεκληρῶσθαι τύχην) τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ἐπὶ πρεσβείᾳ παρὰ τοὺς ἐναντίους εὐθὺς ἔπεμψε τὴν εἰρήνην αἰτησομένους. Οἵπερ, ἐπεὶ παρὰ τὸν ἄρχοντα τῶν Γηπαίδων Θορισὶν ἀφικόμενοι τὰ πρασσόμενα εἶδον, ἔκ τε τῶν ἐν σφίσιν αὐτοῖς τετυχηκότων κατενόησαν τὰ τοῖς πολεμίοις ξυνενεχθέντα καὶ τῷ Θορισὶν ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἀνεπυνθάνοντο αὐτοῦ ὅπη ποτέ οἱ γῆς τῶν ἀρχομένων τὸ πλῆθος εἴη. Καὶ ὃς τῶν ξυμπεπτωκότων οὐδὲν ἀρνηθεὶς

„Φεύγουσιν οὐδενὸς διώκοντος“ ἔφη. Οἱ δὲ ὑπολαβόντες „Ταὐτὸ τοῦτο“ φασὶ „Λαγγοβάρδαι πεπόνθασιν. Ἀληθιζομένῳ γάρ σοι, ὦ βασιλεῦ, οὐδέν τι τῶν ἡμετέρων ἀποκρυψόμεθα. Οὐκοῦν ἐπειδὴ τὰ γένη ταῦτα διολωλέναι ὡς ἥκιστα βουλομένῳ τῷ θεῷ ἐστι καὶ ἀπ´ αὐτοῦ διέλυσε τὴν παράταξιν, σωτήριον ἀμφοτέροις ἐπιβαλὼν δέος, φέρε δὴ καὶ ἡμεῖς ἐπιχωρήσωμεν τῇ τοῦ θεοῦ γνώμῃ, τὸν πόλεμον καταλύοντες.“ „Ἔστω, γινέσθω ταῦτα“ ὁ Θορισὶν ἔφη.

Δυοῖν τε οὕτως ἐνιαυτοῖν ἐκεχειρίαν πεποίηνται, ὅπως μεταξὺ ἐπικηρυκευόμενοί τε καὶ παρ´ ἀλλήλους ἀεὶ φοιτῶντες ἅπαντα ἐς τὸ ἀκριβὲς τὰ διάφορα διαλύσωσι. Τότε μὲν οὖν οὕτως ἑκάτεροι ἀνεχώρησαν.

2. Ἐν δὲ τῇ ἐκεχειρίᾳ ταύτῃ οὐχ οἷοί τε γεγενημένοι ἐς τῶν ἀντιλεγομένων τὴν διάλυσιν ἀλλήλοις ξυμβῆναι, αὖθις ἐπὶ τὰ πολέμια ἔργα χωρεῖν ἔμελλον. Δειμαίνοντές τε Γήπαιδες τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν (ἐπίδοξοι γὰρ ἦσαν ὡς Λαγγοβάρδαις ξυντάξονται) τῶν τινας Οὔννων ἐς τὴν ὁμαιχμίαν ἐπάγεσθαι διενοοῦντο. Ἔπεμψαν οὖν παρὰ τῶν Κουτριγούρων τοὺς ἄρχοντας, οἳ δὴ ἐνθένδε ᾤκηνται Λίμνης τῆς Μαιώτιδος, καὶ αὐτῶν ἐδέοντο πόλεμον τὸν πρὸς Λαγγοβάρδας ξυνδιενεγκεῖν σφίσιν. Οἱ δὲ αὐτοῖς δισχιλίους τε καὶ μυρίους εὐθὺς ἔπεμψαν, ὧν ἄλλοι τε ἡγοῦντο καὶ Χινιαλὼν, ἀνὴρ διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Γήπαιδες δὲ τούτων δὴ τῶν βαρβάρων τῇ παρουσίᾳ ἐν τῷ παρόντι ἀχθόμενοι, ἐπεὶ οὔπω ὁ τῆς μάχης ἐνειστήκει καιρὸς, ἀλλ´ ἐνιαυτὸς ταῖς ξυνθήκαις ἔτι ἐλέλειπτο, πείθουσιν αὐτοὺς καταθεῖν μεταξὺ τὴν βασιλέως γῆν, πάρεργον τῆς σφετέρας ἀκαιρίας πεποιημένοι τὴν ἐς Ῥωμαίους ἐπιβουλήν. Ἐπεὶ δὲ Ῥωμαῖοι τὴν διάβασιν ποταμοῦ Ἴστρου ἐς τὸ ἀκριβὲς ἔν τε Ἰλλυριοῖς καὶ τοῖς ἐπὶ Θρᾴκης χωρίοις ἐφρούρουν, αὐτοὶ τούτους δὴ τοὺς Οὔννους ἐν χώρᾳ τῇ κατ´ αὐτοὺς διαπορθμεύσαντες ποταμὸν Ἴστρον ἐς τὰ Ῥωμαίων ἤθη ἀφίεσαν.

3. Καὶ οἱ μὲν πάντα σχεδόν τι ἐληΐσαντο τὰ ἐκείνῃ χωρία, βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς ἐπενόει τάδε. Πέμψας παρὰ Οὔννων τῶν Οὐτιγούρων τοὺς ἄρχοντας, οἳ δὴ ἐπέκεινα Λίμνης ᾤκηνται τῆς Μαιώτιδος, ἐμέμφετό τε καὶ ἄδικον αὐτῶν ἀπεκάλει τὴν ἐς Κουτριγούρους ἀπραγμοσύνην, εἴπερ τὸ τοὺς φίλους διαφθειρομένους περιορᾶν ἐν τοῖς τῶν ἔργων ἀδικωτάτοις καταλέγειν δεήσει. αὐτῶν γὰρ Κουτρίγουροι, ἔφη, πλησιοχώρων ὄντων ἀφροντιστήσαντες, καὶ ταῦτα ἐκ Βυζαντίου χρήματα μεγάλα κομιζόμενοι ἀνὰ πᾶν ἔτος, τρόπῳ οὐδενὶ τῆς ἐς Ῥωμαίους ἀδικίας οὐ θέλουσιν ἀποπαύεσθαι, ἀλλ´ ὁσημέραι καταθέουσί τε καὶ ληΐζονται αὐτοὺς οὐδενὶ λόγῳ. Τούτων δὲ αὐτοὶ οὐδὲν τὸ μέρος κερδαίνοντες, οὐδὲ τῆς λείας Κουτριγούροις διαλαγχάνοντες, οὐ προσποιοῦνται κακουμένους Ῥωμαίους, καίπερ αὐτοῖς φίλοι ἐκ παλαιοῦ ἐς τὰ μάλιστα ὄντες. Ταῦτα σημήνας τοῖς Οὐτιγούροις Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς καὶ χρήμασι μὲν αὐτοὺς δωρησάμενος, ὑπομνήσας δὲ ὅσων δώρων καὶ πρότερον πολλάκις πρὸς αὐτοῦ ἔτυχον, ἀναπείθει σφᾶς ἔφοδον αὐτίκα ἐς τῶν Κουτριγούρων τοὺς ὑπολελειμμένους ποιήσασθαι. Οἱ δὲ Γότθων τῶν σφίσι προσοίκων, οἳ δὴ Τετραξῖται καλοῦνται, δισχιλίους ἐς ξυμμαχίαν ἐπαγόμενοι διέβησαν πανδημεὶ ποταμὸν Τάναϊν. Ἦρχε δὲ αὐτῶν Σανδὶλ, ἀνὴρ ξυνετώτατος μὲν καὶ πολέμων πολλῶν ἔμπειρος, ἐς ἀλκὴν δὲ καὶ ἀνδρίαν ἱκανῶς πεφυκώς. Ἐπεὶ δὲ τοῦ ποταμοῦ τὴν διάβασιν ἐποιήσαντο, τῶν Κουτριγούρων πολλοῖς ὑπαντιάσασιν ἐς χεῖρας ἦλθον. Ὧνπερ ἰσχυρότατα τοὺς ἐπιόντας ἀμυνομένων ἐπὶ μακρότατον μὲν ἡ μάχη ἐγεγόνει, μετὰ δὲ Οὐτίγουροι τρεψάμενοι τοὺς ἐναντίους πολλοὺς ἔκτειναν. Ὀλίγοι δέ τινες φεύγοντες, ὅπη αὐτῶν ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονε, διεσώθησαν. Καὶ αὐτῶν οἱ πολέμιοι παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσαντες ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν.

 

CHAPITRE XVIII.

1. Terreur panique des Lombards, et des Gepides suivie d'une trêve. 2. Les Gépides demandent du secours aux Huns , et les envoient sur les terres des Romains. 3. Justinien excite les Vturguriens, à prendre les armes contre les Cuturguriens.

1. Je raconterai maintenant ce qui se passaI pendant cela en Europe. Les Lombards et les Gépides avaient fait la paix dont j'ai parlé; mais comme ils ne pouvaient terminer leurs différends par la voie de la douceur, ils eurent recours à celle des armes. Ils levèrent donc deux armées fort nombreuses , dont l'une qui était celle des Gépides était commandée par Thorisin, et l'autre par Auduïn. Comme elles étoilent proches, sans toutefois être en présence, elles furent agitées d'une terreur panique qui les dissipa, II n'y eut que les deux commandants qui demeurèrent fermes, et qui firent de grands efforts pour retenir leurs gens. Auduïn étonné de la consternation si soudaine de son armée, et ne sachant pas encore que le même malheur était arrivé aux ennemis, envoya leur demander la paix. Les envoyés étant venus trouver Thorisin, et ayant vu que le même accident lui était arrivé, lui demandèrent où étaient ses troupes ? Elles ont pris la suite, répondit-il, sans que personne les poursuivît. Seigneur, ajoutèrent-ils, nous ne vous dissimulerons pas la vérité, puisque vous nous faites l'honneur de nous la découvrir ; les Lombards se sont mis aussi d'eux-mêmes en déroute. Puisque Dieu veut conserver les deux Nations, et puisqu'il les a frappées d'une crainte salutaire, afin de les séparer sur le point d'une bataille, il est bien raisonnable que nous suivions ses intentions, et que nous mettions-bas les armes. Thoriisin ayant accepté la proposition, l'on fit une trêve pour deux ans, durant lesquels l'on nommerait des députés pour examiner les prétentions réciproques des deux partis, et pour conclure la paix. Ainsi, les deux peuples se séparèrent ; mais n'ayant pu faire la paix durant la trêve, ils se préparèrent encore à la guerre.

2.. Comme il y avait apparence que les Romains donneraient du secours aux Lombards, les Gépides furent bien aises de s'assurer de l'alliance des Huns. Ils envoyèrent pour ce sujet une ambassade aux Princes des Cuturguriens qui habitent au deçà de la Palus Méotide, et ils les. prièrent de se joindre à eux contre les Lombards. Ceux-ci leur envoyèrent aussitôt une armée de douze mille hommes, commandée par plusieurs chefs, entre lesquels il y en avait un nommé Chiniale, excellent homme de guerre. Mais comme cette armée était arrivée avant le temps, et qu'il restait encore une année de la trêve, elle était à charge aux Gépides, ce qui sut cause qu'ils persuadèrent aux Huns d'aller passer cette année sur les terres de l'Empire, et d'y faire le dégât. Or parce que les garnisons romaines gardaient avec grand soin les partages du Danube qui sont dans la Thrace, et dans l'Illyrie, ils firent traverser ce fleuve aux Huns de dessus leurs terres, et ils les mirent sur celles de l'Empereur.

3. Après qu'ils eurent pillé, et ravagé presque tout le pays, Justinien envoya se plaindre aux Princes des Huns Uturguriens, qui demeurent au deçà de la Palus Méotide, de ce qu'ils n'entreprenaient rien contre les Cuturguriens, et de ce qu'ils laissaient ainsi périr leurs amis, par la plus injuste de toutes les négligences. Il leur représenta l'insolence de ces Barbares, qui ne pouvaient s'empêcher de faire des courses sur ses terres, bien qu'il leur payât chaque année une pension. Que les Uturguriens ne recevaient aucun sruit de ces courses puisqu'ils n'en partageaient pas le butin, et qu'ainsi, ils avaient tort d'abandonner les Romains, avec qui ils étaient unis par une alliance si étroite, et si ancienne. Justinien ayant mandé toutes ces choses aux Uturguriens, les ayant sait souvenir des bienfaits dont il les avait combés par le passé, et leur ayant donné de l'argent, il les engagea à prendre les armes contre les Cuturguriens, Ayant donc pris un renfort de deux mille Goths Tétraxites qui sont leurs voisins, et ayant traversé le Tanaïs, sous la conduite de Sandil, illustre par sa rare prudence, par son grand courage, et par sa longue expérience, ils donnèrent bataille contre les Cuturguriens qui étaient venus au devant d'eux en grand nombre. Le combat fut long et opiniâtre ; mais, enfin les Uturguriens donnèrent la chasse à leurs ennemis, dont il ne se sauva qu'un petit nombre. Les victorieux emmenèrent une grande quantité de femmes et d'enfants.

 

 

 

1. Τούτων δὲ τῶν βαρβάρων τότε πρὸς ἀλλήλους διαμαχομένων ᾗπέρ μοι εἴρηται, τοῦ τε κινδύνου σφίσι κατὰ τὴν ἀγωνίαν ἀκμάζοντος, εὐτυχίᾳ χρῆσθαι Ῥωμαίοις ξυνηνέχθη πολλῇ. Ὅσοι γὰρ αὐτῶν ὑπὸ Κουτριγούροις ἐν αἰχμαλώτων λόγῳ ὄντες ἐτύγχανον, ἐς μυριάδας, ὥς φασι, ξυνιόντες πολλὰς, ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ διαλαθόντες ἐνθένδε τε κατὰ τάχος ἐξαναστάντες οὐδενὸς σφίσιν ἐπισπομένου ἐς τὰ πάτρια ἤθη ἀφίκοντο, καὶ νίκης ἀλλοτρίας ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις ἀπώναντο.

2. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς Ἀράτιον στρατηγὸν στείλας παρά τε Χινιαλὼν καὶ Οὔννους τοὺς ἄλλους, ἀγγεῖλαι μὲν ἐκέλευε τὰ σφίσιν ἐν γῇ τῇ σφετέρᾳ αὐτῶν ξυνενεχθέντα, χρήματα δὲ αὐτοῖς προϊέμενον πεῖσαι ἀπαλλάσσεσθαι ὅτι τάχιστα ἐκ Ῥωμαίων τῆς γῆς. Οἱ δὲ τῶν τε Οὐτιγούρων τὴν ἔφοδον γνόντες καὶ χρήματα μεγάλα πρὸς τοῦ Ἀρατίου κεκομισμένοι ξυνέβησαν μήτε φόνον ἔτι ἐργάσεσθαι μήτε ἀνδραποδιεῖν Ῥωμαίων μηδένα μήτε τι ἄλλο ἄχαρι δράσειν, ἀλλὰ τὴν ἀναχώρησιν ἅτε διὰ φίλων ποιήσεσθαι τῶν τῇδε ἀνθρώπων. ξυνέκειτο δὲ καὶ τοῦτο, ὥστε, εἰ μὲν δυνατοὶ εἶεν οἱ βάρβαροι οὗτοι ἐν γῇ τῇ πατρῴᾳ ἐπανιόντες ἱδρύεσθαι, μένειν τε αὐτοῦ καὶ πίστεως τῆς ἐς Ῥωμαίους τὸ λοιπὸν ἔχεσθαι· ἢν δέ γε αὐτοῖς ἐν ταύτῃ μένειν ἀδύνατα ᾖ, ἐπανιέναι μὲν αὖθις αὐτοὺς ἐς γῆν τὴν Ῥωμαίων, βασιλέα δὲ σφᾶς δωρήσασθαί τισι τῶν ἐπὶ Θρᾴκης χωρίων, ἐφ´ ᾧ ἐνταῦθα ἐνοικησάμενοι ἔνσπονδοί τε τὸν πάντα αἰῶνα Ῥωμαίοις ἔσονται καὶ τὴν χώραν ἐς τὸ ἀκριβὲς ξυμφυλάξουσιν ἐκ πάντων βαρβάρων.  

3. Ἤδη δὲ καὶ Οὔννων τῶν ἡσσημένων ἐν τῇ ξυμβολῇ καὶ διαφυγόντων τοὺς Οὐτιγούρους δισχίλιοι ἦλθον ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν, παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐπαγόμενοι· ἡγοῦντο δὲ αὐτῶν ἄλλοι τε καὶ Σιννίων, ὅσπερ ξὺν Βελισαρίῳ πολλῷ πρότερον ἐπί τε Γελίμερα καὶ Βανδίλους ἐστράτευσε· γίνονταί τε Ἰουστινιανοῦ βασιλέως ἱκέται. Καὶ ὃς αὐτοὺς ὑπεδέξατο προθυμίᾳ τῇ πάσῃ, ἔν τε χωρίοις ἱδρύσασθαι τοῖς ἐπὶ Θρᾴκης ἐκέλευσεν.

4. Ἅπερ ἐπεὶ Σανδὶλ, ὁ τῶν Οὐτιγούρων βασιλεὺς, ἔμαθε, παρωξυσμένος τε καὶ περιωργισμένος, εἰ αὐτὸς μὲν Κουτριγούρους ὁμογενεῖς ὄντας ἀδικίας τῆς ἐς Ῥωμαίους τιννύμενος ἐξ ἠθῶν ἀναστήσειεν αὐτοὺς τῶν πατρίων, οἱ δὲ βασιλέως σφᾶς ἐνδεξαμένου ἐνοικησάμενοι ἐν Ῥωμαίων τῇ γῇ πολλῷ ἄμεινον βιοτεύσουσιν, ἔπεμψε πρέσβεις ἐς βασιλέα τὰ πεπραγμένα ὀνειδιοῦντας, οὐκ ἐπιστολὴν αὐτοῖς τινα ἐγχειρίσας, ἐπεὶ γραμμάτων παντάπασιν Οὖννοι ἀνήκοοί τε καὶ ἀμελέτητοι ἐς τόδε εἰσὶ καὶ οὔτε γραμματιστήν τινα ἔχουσιν οὔτε τῳ περὶ τὰ γράμματα πόνῳ συναύξεται αὐτοῖς τὰ παιδία, βαρβαρικώτερον δὲ ἅπαντα ἀποστοματιοῦντας, ὅσα δὴ αὐτὸς ἐπιστείλειε σφίσιν. ἀφικόμενοι οὖν οἱ πρέσβεις ἐς ὄψιν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ λέγειν οἱ ἔφασαν δι´ αὐτῶν ὡς ἐν ἐπιστολῇ τάδε βασιλέα Σανδίλ

„Παροιμίαν τινὰ ἐκ παιδὸς ἀκηκοὼς οἶδα, καὶ εἴ τι μὴ αὐτῆς ἐπιλέλησμαι, τοιαύτη τις ἡ παροιμία τυγχάνει οὖσα. Τὸ θηρίον ὁ λύκος τῆς μὲν τριχὸς, φασὶν, ἴσως ἄν τι καὶ παραλλάξαι οὐκ ἀδύνατος εἴη, τὴν μέντοι γνώμην οὐ μεταστρέφει, οὐκ ἀφιείσης αὐτῷ μεθαρμοσαμένῳ ταύτην τῆς φύσεως. Ταῦτα μὲν“, παροιμιαζόμενός φησιν ὁ Σανδὶλ, τῶν πρεσβυτέρων ἀκήκοα, πλαγίῳ τινὶ παραδηλούντων τὰ ἀνθρώπινα λόγῳ. Οἶδα δέ τι καὶ ἀπὸ τῆς πείρας μαθὼν, οἷα εἰκὸς ἦν ἀγροικιζόμενον βάρβαρον ἐκμαθεῖν· τοὺς κύνας οἱ ποιμένες ἐπιτιτθίους ὄντας ἀναιρούμενοι οὐκ ἀπημελημένως οἴκοι ἐκτρέφουσιν, εὔγνωμον δὲ τοῖς σιτίζουσι ζῷον ὁ κύων καὶ τὰ ἐς χάριν μνημονικώτατον. Πράσσεται οὖν ταῦτα τοῖς ποιμέσι τούτου δὴ ἕνεκα, τοῦ τῶν λύκων ἐπιόντων ποτὲ διακρούεσθαι τὰς ἐκείνων ἐφόδους τοὺς κύνας παραστάτας τε καὶ σωτῆρας τοῖς προβατίοις καθισταμένους. Καὶ ταῦτα ἐν γῇ τῇ πάσῃ γίνεσθαι οἴομαι. τεθέαται γὰρ τῶν πάντων οὐδεὶς οὔτε ποίμνῃ κύνας ἐπιβουλεύσαντας οὔτε λύκους ἀμυνομένους αὐτῆς πώποτε, ἀλλ´ ὥσπερ τινὰ τοῦτον ἡ φύσις θεσμὸν κυσί τε καὶ προβάτοις καὶ λύκοις νομοθετήσασα ἔθετο. οἶμαι δὲ κἀν τῇ βασιλείᾳ τῇ σῇ, οὗ δὴ πραγμάτων ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἁπάντων, τάχα δέ που καὶ τῶν ἀμηχάνων περιουσίαν ξυμβαίνει εἶναι, παράλλαξιν τούτων τινὰ οὐδαμῆ γίγνεσθαι. ἢ γοῦν τοῖς πρέσβεσι τοῖς ἐμοῖς δείξατε ὅπως ἄν τι καὶ τῶν οὐκ εἰωθότων ἐπὶ γήραος οὐδῷ μάθοιμεν· εἰ δὲ ἀραρότως ταῦτα πανταχῆ πέφυκεν, οὐ καλόν σοί ἐστι Κουτριγούρων τὸ γένος ξεναγεῖσθαι, οἶμαι, τεθολωμένον ἐπαγαγομένῳ γειτόνημα, καὶ οὓς ὄντας ὑπερορίους οὐκ ἤνεγκας, τανῦν ἐνδήμους πεποιημένῳ. Αὐτοί τε γὰρ τρόπον ἐς Ῥωμαίους τὸν οἰκεῖον ἐνδείξονται οὐ πολλῷ ὕστερον, καὶ τούτου χωρὶς οὔτε πολέμιος ἐπιλείψει διαφθείρων τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν, ἐλπίδι τοῦ ἡσσηθεὶς ἀμείνων ἔσεσθαι παρὰ σοὶ, οὔτε φίλος περιέσται Ῥωμαίοις, ἐμπόδιός ποτε τοῖς καταθέουσι γῆν τὴν ὑμετέραν ἐσόμενος, δέει τοῦ μὴ, ἐπειδὰν φέρηται παρὰ τῆς τύχης τὰ κράτιστα, τοὺς ἡσσημένους ἐπιδεῖν ἐπιφανέστερον αὑτοῦ παρ´ ὑμῖν πράσσοντας, εἴ γε ἡμεῖς μὲν ἐν χώρᾳ ἐρήμῳ τε καὶ ἄλλως ἀγόνῳ τὰ διαιτητήρια ἔχομεν, τοῖς δὲ Κουτριγούροις σιτωνεῖν τε καὶ τοῖς οἰνῶσι κατακραιπαλᾶν ἐν ἐξουσίᾳ ἐστὶ καὶ παροψίδας αἱρεῖσθαι πάσας. Πάντως δέ πη καὶ βαλανείων αὐτοῖς μέτεστι, καὶ χρυσοφοροῦσιν οἱ πλανῆται καὶ ἱματίων οὐκ ἀμοιροῦσι λεπτῶν τε καὶ πεποικιλμένων καὶ καταληλειμμένων χρυσῷ. καίτοι Κουτρίγουροι μὲν Ῥωμαίων ἀνάριθμα πλήθη ἐξηνδραποδικότες τὰ πρότερα μετήνεγκαν ἐς γῆν τὴν σφετέραν. Οἷς δὴ τὰ ἀνδραποδώδη πάντα ἐπέχειν οὐ πάρεργον τοῖς καταράτοις ἐγίνετο, ἀλλὰ καὶ μάστιγας οὐχ ἡμαρτηκόσιν ἐντεῖναι καὶ θανατοῦν ἴσως πρόχειρον ἦν, καὶ ὅσα ἄλλα δεσπότῃ βαρβάρῳ ὅ τε τρόπος καὶ ἡ ἐξουσία ἐφίησιν. Ἡμεῖς δὲ πόνοις τε ἡμετέροις καὶ κινδύνοις ἐς ψυχὴν φέρουσι τύχης αὐτοὺς ἀπαλλάξαντες τῆς τότε κρατούσης τοῖς γειναμένοις ἀπέδομεν, διαπονήματα ἡμῖν τοῦ πολέμου γεγενημένους. Ὧν δὴ τὰς ἀμοιβὰς πρὸς ὑμῶν ἀπ´ ἐναντίας ἑκάτεροι κεκομίσμεθα, εἴ γε ἡμεῖς μὲν ἀπολαύομεν ἔτι τῶν πατρίων κακῶν, οἱ δὲ τοῖς δι´ ἀρετὴν ἡμετέραν ἀποφυγοῦσι τὴν αὐτῶν δούλωσιν χώρας τῆς ἐκείνων ἰσομοιροῦντες διαλαγχάνουσι.“

τοσαῦτα μὲν Οὐτιγούρων οἱ πρέσβεις εἶπον. Βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς πολλὰ τιθασσεύσας καὶ δώρων πλήθει παρηγορήσας οὐκ ἐς μακρὰν ἀπεπέμψατο. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνηνέχθη γενέσθαι.  

CHAPITRE XIX.

1. Prisonniers Romains se sauvent. 2. Accord entre les Romains et les Cuturguriens. 2. Justinien en reçoit deux mille dans la Thrace. 4. Plainte de Sandil roi. des Uturguriens avec la harangue de ses ambassadeurs.

1. Pendant que ces Barbares se faisaient la guerre, et qu'ils en couraient seuls le danger, les Romains jouissaient d'un peu de repos. Tous les prisonniers que les Cuturguriens aaoient faits sur eux, se sauvèrent, à la saveur de cette bataille, et retrouvèrent leur pays, et leur liberté, par l'occasion d'une victoire étrangère.

2. Justinien députa Aratius vers Chinialc, et vers les autres Huns, pour leur faire le récit de ce qui s'était passé dans leur pays, et pour les obliger en leur faisant une libéralité extraordinaire, à quitter les terres de l'Empire. Quand ils eurent appris l'irruption des Uturguriens, et qu'ils eurent reçu de l'argent, ils promirent de ne point commettre de meurtres, de ne point emmener de prisonniers, de ne point exercer d'hostilité, et de se retirer sans faire de désordre. Il  fut aussi accordé, que s'ils se pouvaient rétablir dans leur pays, ils y demeureraient en repos ; mais que s'ils n'y pouvaient demeurer, ils reviendraient dans l'Empire, et que Justinien leur assignerait des terres dans la Thrace, dont ils empêcheraient l'entrée à toute sorte de Barbares.

3. Deux mille des Huns qui avoient été défaits par les Uturguriens, et qui s'étaient sauvés après leur défaite, se retirèrent chez les Romains, avec leurs femmes, et leurs enfants. Ils avaient parmi leurs chefs un homme sort vaillant nommé Sinnion, qui avait autrefois servi sous Bélisaire, contre les Vandales. Justinien agréa les offres qu'ils firent de servir dans ses armées, et les envoya en Thrace.

4. Sandil, roi des Uturguriens, entra dans une extrême colère, lorsqu'il apprit, qu'après qu'il avait chassé les Cuturgoricns de leur pays, pour venger les injures des Romains, les Romains les y rétablissaient eux-mêmes, et il envoya s'en plaindre par des ambassadeurs, à qui il ne donna point de lettre, parce que les Huns ne savent pas encore l'art de l'écriture, et qu'ils ne sont point apprendre à leurs enfants à lire, ni à écrite. Ces ambassadeurs vinrent devant Justinien, avec les ordres de Sandil, et lui dirent, que leur Prince lui disait par leur bouche, comme par une lettre.

J'ai ouï conter dans ma jeunesse, une parabole,. qui si je m'en souviens bien, est telle que je la vais rapporter. Le loup peut changer de poil; mais il ne peut changer d'esprit, la nature ne permettant pas ce changement. Voila ce que moi Sandil ai appris des vieillards qui voulaient marquer les mœurs des hommes sous le nom des bêtes. Je sais aussi, par expérience, ce que m'a appris la vie champêtre où j'ai été élevé. Les Bergers prennent les chiens tout petits, et ils les nourrissent avec soin. Le chien je montre doux, et reconnaissant envers le berger qui l'a nourri. Le dessein des bergers est que les chiens gardent leurs moutons , et qu'ils les défendent contre les loups. Ce qui, comme je me l'imagine  se pratique par toute la terre ; car l'on n'a jamais vu les chiens manger les montons, ni les loups les garder. C'est comme une loi que la nature a faite aux loups., aux chiens, et aux moutons, qui s'observe partout, et qui a lieu, comme je crois dans votre royaume, bien qu'il se beaucoup de choses tout-à-sait extraordinaires sort contraires au sens des autres hommes. Que si je me trompe en ce point faites le voir à mes ambassadeurs, afin que j'apprenne quelque chose dans ma vieillesse. Que si je ne me tromperas, et si c'est un ordre que la nature à établi dans tout le monde, ne vous est-il pas honteux de loger au milieu de vos Etats les Cuturguriens , que vous n'avez pu souffrir lorsqu'ils demeuraient loin de vos frontières? Ils vous feront connaître dans peu de temps, s'ils ont de l'affection, et du zèle pour votre service. Vous aurez toujours des ennemis qui ravageront vos terres, et ils s'attendront à recevoir de vous un favorable traitement , après au ils auront été vaincus , et vous n'aurez jamais d'amis qui défendent vos terres , et qui les garantirent du pillage, parce que l'on appréhendera d'être moins considéré de vous ; après que l'on aura remporté la victoire , que ceux-mêmes que l'on aura dompté. Nous habitons un pays désert, et stérile , et les Cuturguriens sont non seulement dans l'abondance des vivres , mais dans la jouissance des choses superflues. Ils ont le divertissement des bains , la soie , et l'or brillent sur leurs vêtements. Ils ont emmené en leur pays une multitude presque innombrable de Romains à qui ils ont sait souffrir tout ce que la cruauté d'un maître barbare et impitoyable peut inventer. C'est nous , cependant , qui avons couru des dangers , pour les tirer de la servitude. Vous nous en avez mal récompensés. Nous endurons encore toutes les incommodités auxquelles la nature à condamné notre pays; et les Cuturguriens partagent entre eux les terres de ceux que nous avons délivrés par notre courage, du joug qu'ils leur avoient imposé.

Voila ce que dirent les ambassadeurs des Uturguriens. Justinien les apaisa à force de carènes, et de présents, et les renvoya en leur pays. Voila ce qui se fit alors.

 

 

 

 

1.  Κατὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον τῷ τε Οὐάρνων ἔθνει καὶ στρατιώταις νησιώταις, οἳ δὴ ἐν νήσῳ τῇ Βριττίᾳ καλουμένῃ ᾤκηνται, πόλεμος καὶ μάχη ἐγένετο ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Οὔαρνοι μὲν ὑπὲρ Ἴστρον ποταμὸν ἵδρυνται, διήκουσι δὲ ἄχρι ἐς Ὠκεανὸν τὸν ἀρκτῷον καὶ ποταμὸν Ῥῆνον, ὅσπερ αὐτούς τε διορίζει καὶ Φράγγους καὶ τὰ ἄλλα ἔθνη, ἃ ταύτῃ ἵδρυνται. Οὗτοι ἅπαντες, ὅσοι τὸ παλαιὸν ἀμφὶ Ῥῆνον ἑκατέρωθεν ποταμὸν ᾤκηντο, ἰδίου μέν τινος ὀνόματος ἕκαστοι μετελάγχανον, [ὧν δὴ ἔθνος ἓν Γερμανοὶ ὀνομάζονται,] ἐπὶ κοινῆς δὲ Γερμανοὶ ἐκαλοῦντο ἅπαντες. Βριττία δὲ ἡ νῆσος ἐπὶ τούτου μὲν Ὠκεανοῦ κεῖται, τῆς ἠϊόνος οὐ πολλῷ ἄποθεν, ἀλλ´ ὅσον ἀπὸ σταδίων διακοσίων καταντικρὺ τῶν τοῦ Ῥήνου ἐκβολῶν μάλιστα, Βρεττανίας δὲ καὶ Θούλης τῆς νήσου μεταξύ ἐστιν. Ἐπεὶ Βρεττανία μὲν πρὸς δύοντά που κεῖται ἥλιον κατὰ τῆς Ἱσπανῶν τὰ ἔσχατα χώρας, ἀμφὶ σταδίους οὐχ ἧσσον ἢ ἐς τετρακισχιλίους τῆς ἠπείρου διέχουσα, Βριττία δὲ ἐς τῆς Γαλλίας τὰ ὄπισθεν, ἃ δὴ πρὸς Ὠκεανὸν τετραμμένα, Ἱσπανίας δηλονότι καὶ Βρεττανίας πρὸς βορρᾶν ἄνεμον. Θούλη δὲ, ὅσα γε ἀνθρώπους εἰδέναι, ἐς Ὠκεανοῦ τοῦ πρὸς τῇ ἄρκτῳ τὰ ἔσχατα κεῖται. Ἀλλὰ τὰ μὲν ἀμφὶ Βρεττανίᾳ καὶ Θούλῃ 〈ἐν〉 τοῖς ἔμπροσθέν μοι λόγοις ἐρρήθη·

2. Βριττίαν δὲ τὴν νῆσον ἔθνη τρία πολυανθρωπότατα ἔχουσι, βασιλεύς τε εἷς αὐτῶν ἑκάστῳ ἐφέστηκε. Καὶ ὀνόματα κεῖται τοῖς ἔθνεσι τούτοις Ἀγγίλοι τε καὶ Φρίσσονες καὶ οἱ τῇ νήσῳ ὁμώνυμοι Βρίττωνες. Τοσαύτη δὲ ἡ τῶνδε τῶν ἐθνῶν πολυανθρωπία φαίνεται οὖσα, ὥστε ἀνὰ πᾶν ἔτος κατὰ πολλοὺς ἐνθένδε μετανιστάμενοι ξὺν γυναιξὶ καὶ παισὶν ἐς Φράγγους χωροῦσιν. Οἱ δὲ αὐτοὺς ἐνοικίζουσιν ἐς γῆς τῆς σφετέρας τὴν ἐρημοτέραν δοκοῦσαν εἶναι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὴν νῆσον προσποιεῖσθαί φασιν. Ὥστε ἀμέλει οὐ πολλῷ πρότερον ὁ Φράγγων βασιλεὺς ἐπὶ πρεσβείᾳ τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς παρὰ βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἐς Βυζάντιον στείλας ἄνδρας αὐτοῖς ἐκ τῶν Ἀγγίλων ξυνέπεμψε, φιλοτιμούμενος ὡς καὶ ἡ νῆσος ἥδε πρὸς αὐτοῦ ἄρχεται. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν Βριττίαν καλουμένην νῆσον τοιαῦτά ἐστι.

3. Τῶν δὲ Οὐάρνων ἀνήρ τις οὐ πολλῷ πρότερον, Ἑρμεγίσκλος ὄνομα, ἦρχεν. Ὅσπερ τὴν βασιλείαν κρατύνασθαι διὰ σπουδῆς ἔχων, τὴν Θευδιβέρτου ἀδελφὴν τοῦ Φράγγων ἄρχοντος γυναῖκα γαμετὴν ἐποιήσατο. τετελευτήκει γὰρ αὐτῷ ἔναγχος ἡ πρότερον ξυνοικοῦσα γυνὴ, παιδὸς ἑνὸς γενομένη μήτηρ, ὃν καὶ ἀπέλιπε τῷ πατρὶ Ῥάδιγιν ὄνομα, ᾧ δὴ ὁ πατὴρ παρθένου κόρης, γένους Βριττίας, ἐμνήστευσε γάμον, ἧσπερ ἀδελφὸς βασιλεὺς ἦν τότε Ἀγγίλων τοῦ ἔθνους, χρήματα μεγάλα τῷ τῆς μνηστείας αὐτῇ δεδωκὼς λόγῳ. οὗτος ἀνὴρ ξὺν Οὐάρνων τοῖς λογιμωτάτοις ἐν χωρίῳ τῳ ἱππευόμενος ὄρνιν τινὰ ἐπὶ δένδρου τε καθήμενον εἶδε καὶ πολλὰ κρώζοντα. Εἴτε δὲ τοῦ ὄρνιθος τῆς φωνῆς ξυνεὶς εἴτε ἄλλο μέν τι ἐξεπιστάμενος, ξυνεῖναι δὲ τοῦ ὄρνιθος μαντευομένου τερατευσάμενος, τοῖς παροῦσιν εὐθὺς ἔφασκεν ὡς τεθνήξεται τεσσαράκοντα ἡμέραις ὕστερον. Τοῦτο γὰρ αὐτῷ τὴν τοῦ ὄρνιθος δηλοῦν πρόρρησιν.

„Ἐγὼ μὲν οὖν προορώμενος“ ἔφη „ὅπως δὴ ὡς ἀσφαλέστατα ξὺν τῇ ἀπραγμοσύνῃ βιώσεσθε, τοῖς τε Φράγγοις ἐς κῆδος συνῆλθον, γυναῖκα ἐνθένδε τὴν ἐμοὶ ξυνοικοῦσαν ἐπαγαγόμενος, καὶ τῷ παιδὶ τῷ ´μῷ περιβέβλημαι τὴν Βριττίαν μνηστήν. Ἀλλὰ νῦν, ἐπεὶ ἐγὼ μὲν τεθνήξεσθαι ὑποτοπάζω αὐτίκα δὴ μάλα, εἰμὶ δὲ ἄπαις ἄρσενός τε καὶ θήλεος γόνου, ὅσα γε τὰ γυναικὸς τῆσδε, πρὸς δὲ καὶ ὁ παῖς ἀνυμέναιός τε καὶ ἄνυμφος ἔτι νῦν ἐστι, φέρε ὑμῖν ἐπικοινώσομαι τὴν ἐμὴν διάνοιαν, καὶ εἴ τι ὑμῖν οὐκ ἀσύμφορον δόξειεν εἶναι, ὑμεῖς δὲ αὐτὴν, ἐπειδὰν ἀφίκωμαι τάχιστα ἐς τὸ μέτρον τοῦ βίου, τύχῃ ἀγαθῇ κατακυροῦντες διαπεραίνετε. Οἶμαι τοίνυν Οὐάρνοις ξυνοίσειν τὴν κηδείαν ἐς Φράγγους μᾶλλον ἢ ἐς τοὺς νησιώτας ποιεῖσθαι. Βρίττιοι μὲν γὰρ οὐδὲ ὅσον ἐπιμίγνυσθαι ὑμῖν οἷοί τέ εἰσιν, ὅτι μὴ ὀψέ τε καὶ μόλις· Οὔαρνοι δὲ καὶ Φράγγοι τουτὶ μόνον τοῦ Ῥήνου τὸ ὕδωρ μεταξὺ ἔχουσιν, ὥστε αὐτοὺς ἐν γειτόνων μὲν ὡς πλησιαίτατα ὄντας ὑμῖν, ἐς δυνάμεως δὲ κεχωρηκότας μέγα τι χρῆμα, ἐν προχείρῳ ἔχειν εὖ ποιεῖν τε ὑμᾶς καὶ λυμαίνεσθαι, ἡνίκα ἂν αὐτοῖς βουλομένοις εἴη. Λυμανοῦνται δὲ πάντως, ἢν μὴ τὸ κῆδος αὐτοῖς ἐμπόδιον ἔσται. Βαρεῖα γὰρ φύσει τοῖς ἀνθρώποις ὑπερβάλλουσα αὐτοὺς τῶν πλησιοχώρων δύναμις γίνεται καὶ πρὸς ἀδικίαν ἑτοιμοτάτη, ἐπεὶ γείτονι δυνατῷ ῥᾴδιον ἐπὶ τοὺς πέλας οὐδὲν ἀδικοῦντας ἐκπορίζεσθαι πολέμου αἰτίας. Ὅτε τοίνυν ταῦτα οὕτως ἔχει, παρείσθω μὲν ὑμῖν τοῦ παιδὸς τοῦδε νησιῶτις μνηστὴ χρήματα πάντα, ὅσα παρ´ ἡμῶν κεκομισμένη τούτου δὴ ἕνεκα ἔτυχε, τῆς ὕβρεως ἀπενεγκαμένη μισθὸν, ᾗ νόμος ἀνθρώπων ὁ κοινὸς βούλεται· Ῥάδιγις δὲ ὁ παῖς ξυνοικιζέσθω τῇ μητρυιᾷ τὸ λοιπὸν τῇ αὑτοῦ, καθάπερ ὁ πάτριος ἡμῖν ἐφίησι νόμος.“

4. Ὁ μὲν ταῦτα εἰπὼν τῇ τεσσαρακοστῇ ἀπὸ τῆς προρρήσεως ἡμέρᾳ νοσήσας τὴν πεπρωμένην ἀνέπλησεν. ὁ δὲ τοῦ Ἑρμεγίσκλου υἱὸς, Οὐάρνων τὴν βασιλείαν παραλαβὼν, γνώμῃ τῶν ἐν βαρβάροις τοῖσδε λογίμων ἀνδρῶν ἐπιτελῆ ἐποίει τὴν τοῦ τετελευτηκότος βουλὴν καὶ τὸν γάμον αὐτίκα τῇ μνηστῇ ἀπειπὼν τῇ μητρυιᾷ ξυνοικίζεται. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα ἡ τοῦ Ῥαδίγιδος μνηστὴ ἔμαθεν, οὐκ ἐνεγκοῦσα τὴν τοῦ πράγματος συμφορὰν, τίσασθαι αὐτὸν τῆς εἰς αὐτὴν ὕβρεως ὥρμητο. τίμιον γὰρ οὕτω τοῖς ἐκείνῃ βαρβάροις σωφροσύνη νομίζεται εἶναι, ὥστε δὴ μόνου παρ´ αὐτοῖς ξυντετυχηκότος ὀνόματος γάμου, μὴ ἐπιγενομένου τοῦ ἔργου, δοκεῖ πεπορνεῦσθαι γυνή. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα πέμψασα πρὸς αὐτὸν ἐπὶ πρεσβείᾳ τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς ἀνεπυνθάνετο ὅτου δὴ ὑβρίσειεν ἐς αὐτὴν ἕνεκα, οὔτε πεπορνευμένην οὔτε τι ἄλλο εἰργασμένην εἰς αὐτὸν ἄχαρι. Ἐπεὶ δὲ ἀνύτειν οὐδὲν ταύτῃ ἐδύνατο, τὸ ἀρρενωπὸν ἀνελομένη ἐπὶ πολέμια ἔργα ἐχώρει. ναῦς οὖν αὐτίκα τετρακοσίας ἀγείρασα στράτευμά τε αὐταῖς ἐνθεμένη οὐχ ἧσσον ἢ μυριάδων δέκα μαχίμων ἀνδρῶν, αὐτὴ ἐξηγεῖτο ἐπὶ τοὺς Οὐάρνους τῇ στρατιᾷ ταύτῃ. Ἐπήγετο δὲ καὶ τῶν ἀδελφῶν τῶν ἑαυτῆς ἕνα, ξυνδιοικησόμενον αὐτῇ τὰ παρόντα, οὐχ ὡς μέντοι τὴν βασιλείαν ἔχειν, ἀλλ´ ἔτι ἐν ἰδιώτου τελοῦντα μοίρᾳ. Ἄλκιμοι δέ εἰσι πάντων μάλιστα βαρβάρων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν οἱ νησιῶται οὗτοι, ἔς τε τὰς ξυμβολὰς πεζοὶ ἴασιν. Οὐ γὰρ ὅσον εἰσὶ τοῦ ἱππεύεσθαι ἀμελέτητοι, ἀλλ´ οὐδὲ ἵππον ὅ τι ποτέ ἐστιν ἐπίστασθαι σφίσι ξυμβαίνει, ἐπεὶ ἵππον ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ οὐδὲ ὅσα κατ´ εἰκόνα θεῶνται. Οὐ γάρ ποτε τὸ ζῷον τοῦτο ἔν γε Βριττίᾳ γεγονὸς φαίνεται. Εἰ δέ ποτε αὐτῶν τισιν ἐπὶ πρεσβείᾳ ἢ ἄλλου του ἕνεκα Ῥωμαίοις ἢ Φράγγοις ἢ ἄλλῳ τῳ ἵππους ἔχοντι ἐπιχωριάσασθαι ξυμβαίη, ἐνταῦθά τε ἵπποις ὀχεῖσθαι αὐτοῖς ἐπάναγκες εἴη, ἀναθρώσκειν μὲν ἐπ´ αὐτοὺς οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔχουσιν, ἕτεροι δὲ αὐτοὺς μετεωρίζοντες ἄνθρωποι ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναβιβάζουσιν, ἀπαλλάσσεσθαί τε βουλομένους ἐνθένδε αὖθις αἴροντες ἐπὶ τῆς γῆς κατατίθενται. Οὐ μὴν οὐδὲ Οὔαρνοι ἱππόται εἰσὶν, ἀλλὰ πεζοὶ καὶ αὐτοὶ ἅπαντες. Οὗτοι μὲν οὖν οἱ βάρβαροι τοιοίδε εἰσί. Περίνεως δὲ οὐκ ἦν ἐν τούτῳ τῷ στόλῳ, ἀλλ´ αὐτερέται πάντες. Οὐδὲ ἱστία τούτοις δὴ τοῖς νησιώταις τυγχάνει ὄντα, ἀλλ´ ἐρέσσοντες ἀεὶ ναυτίλλονται μόνον.

Ἐπειδὴ δὲ κατέπλευσαν εἰς τὴν ἤπειρον, παρθένος μὲν, ἥπερ αὐτῶν ἦρχε, χαράκωμα ἐχυρὸν πηξαμένη παρ´ αὐτὴν μάλιστα τὴν ἐκβολὴν ποταμοῦ Ῥήνου ξὺν ὀλίγοις τισὶν αὐτοῦ ἔμενε, παντὶ δὲ τῷ ἄλλῳ στρατῷ τὸν ἀδελφὸν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐξηγεῖσθαι κελεύει. ἐστρατοπεδεύοντο δὲ Οὔαρνοι τότε τῆς τε Ὠκεανοῦ ἠϊόνος καὶ Ῥήνου ἐκβολῆς οὐ πολλῷ ἄποθεν. Οὗ δὴ ἀφικομένων κατὰ τάχος Ἀγγίλων ξυνέμιξαν μὲν ἀμφότεροι ἐς χεῖρας ἀλλήλοις, ἡσσῶνται δὲ κατὰ κράτος Οὔαρνοι. Καὶ αὐτῶν πίπτουσι μὲν πολλοὶ ἐν τούτῳ τῷ πόνῳ, οἱ λοιποὶ δὲ ξὺν τῷ βασιλεῖ ἐς ὑπαγωγὴν τρέπονται ἅπαντες, οἵ τε Ἀγγίλοι τὴν δίωξιν ἐπ´ αὐτοὺς δι´ ὀλίγου πεποιημένοι, ᾗ θέμις πεζοῖς, ἐς τὸ στρατόπεδον ἀπεχώρησαν. Οὕσπερ ἐκάκιζεν ἐπανήκοντας ἐς αὐτὴν ἡ παρθένος, τῷ τε ἀδελφῷ ἐλοιδορεῖτο πικρότατα, οὐδὲν τῇ στρατιᾷ λόγου ἄξιον ἰσχυριζομένη πεπρᾶχθαι, ἐπεὶ μὴ ἀγάγοιεν αὐτῇ ζῶντα Ῥάδιγιν. καὶ αὐτῶν ἀπολεξαμένη τοὺς μάλιστα μαχιμωτάτους εὐθὺς ἔστειλεν, ἀπαγγείλασα δορυάλωτον ἀγαγεῖν τὸν ἄνδρα μηχανῇ πάσῃ. Οἱ δὲ τὴν αὐτῆς ἐπιτελοῦντες ἐπίταξιν περιήρχοντο διερευνώμενοι ξύμπαντα ἐς τὸ ἀκριβὲς τὰ ἐκείνῃ χωρία, ἕως ἐν ὕλῃ ἀμφιλαφεῖ κρυπτόμενον Ῥάδιγιν εὗρον· δήσαντές τε αὐτὸν τῇ παιδὶ ἀπεκόμισαν. Καὶ ὁ μὲν αὐτῆς ἐν ὀφθαλμοῖς εἱστήκει, τρέμων τε καὶ τεθνήξεσθαι αὐτίκα δὴ μάλα ὑποτοπάζων θανάτῳ οἰκτίστῳ· ἡ δὲ αὐτὸν ἐκ τοῦ παραδόξου οὔτε ἀπέκτεινεν οὔτε τι ἄλλο ἄχαρι ἔδρασεν, ἀλλὰ ὀνειδίσασα τὴν ἐς αὐτὴν ὕβριν ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἀνθρώπου ὅτου δὴ ἕνεκα ἠλογηκὼς τὰ ξυγκείμενα ἑτέρᾳ γυναικὶ ἐς εὐνὴν ξυνέλθοι, καὶ ταῦτα οὐ πεπορνευμένης αὐτῷ τῆς μνηστῆς. Καὶ ὃς τὴν αἰτίαν ἀπολογούμενος τὰς τοῦ πατρὸς ἐντολὰς καὶ τὴν τῶν ἀρχομένων σπουδὴν προὔφερεν, ἱκεσίους τε προὐτείνετο λόγους καὶ λιταῖς ἀνέμισγε τὴν ἀπολογίαν πολλαῖς, ἐς τὴν ἀνάγκην ἀναφέρων τὸ ἔγκλημα. Βουλομένῃ τε αὐτῇ ξυνοικισθήσεσθαι ὡμολόγει καὶ τὰ οὐκ ἐν δίκῃ τὸ πρότερόν οἱ αὐτῷ πεπραγμένα τοῖς ἐπιγενησομένοις ἰάσεσθαι. Ἐπεὶ δὲ τὴν παῖδα ταῦτα ἤρεσκε, τῶν τε δεσμῶν ἀφεῖτο Ῥάδιγις τῆς τε ἄλλης φιλοφροσύνης ἠξίωτο, ἀποπέμπεται μὲν τὴν Θευδιβέρτου εὐθὺς ἀδελφὴν, τὴν δὲ Βριττίαν ἐγήματο. Ταῦτα μὲν τῇδε κεχώρηκεν.

5. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ Βριττίᾳ νήσῳ τεῖχος ἐδείμαντο μακρὸν οἱ πάλαι ἄνθρωποι, δίχα τέμνον αὐτῆς πολλήν τινα μοῖραν· τοῦ δὲ τείχους ὅ τε ἀὴρ καὶ ἡ γῆ καὶ τὰ ἄλλα πάντα οὐχ ὁμοίως ἐφ´ ἑκάτερά ἐστι. Τὰ μὲν γὰρ τοῦ τείχους πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον εὐεξία τε ἀέρων ἐστὶ συμμεταβαλλομένη ταῖς ὥραις, θέρους μὲν μετρίως ἀλεεινὴ, ψυχεινὴ δὲ χειμῶνος· καὶ ἄνθρωποι μὲν πολλοὶ ᾤκηνται κατὰ ταὐτὰ βιοτεύοντες τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, τά τε δένδρα καρποῖς ἐν ἐπιτηδείῳ γινομένοις ὡραίοις ἀνθεῖ, τά τε λήϊα τῶν ἄλλων οὐδὲν καταδεέστερον τέθηλεν· ἀλλὰ καὶ ὕδασιν ἡ χώρα ἐναβρυνομένη διαρκῶς φαίνεται. Πρὸς δύοντα δὲ πᾶν τοὐναντίον, ὥστε ἀμέλει ἀνθρώπῳ μὲν οὐδὲ ἡμιώριον δυνατόν ἐστιν ἐνταῦθα βιῶναι, ἔχις δὲ καὶ ὄφεις ἀνάριθμοι καὶ ἄλλων θηρίων παντοδαπὰ γένη διακεκλήρωται τὸν χῶρον ἐκεῖνον. Καὶ, τὸ δὴ παραλογώτατον, οἱ ἐπιχώριοι λέγουσιν ὡς, εἴ τις ἄνθρωπος τὸ τεῖχος ἀμείψας ἐπὶ θάτερα ἴοι, εὐθυωρὸν θνήσκει, τὸ λοιμῶδες τῶν ἐκείνῃ ἀέρων ὡς ἥκιστα φέρων, τοῖς τε θηρίοις ἐνθάδε ἰοῦσιν ὁ θάνατος εὐθὺς ὑπαντιάζων ἐκδέχεται. Ἐνταῦθα δέ μοι γενομένῳ τῆς ἱστορίας ἐπάναγκές ἐστι λόγου μυθολογίᾳ ἐμφερεστάτου ἐπιμνησθῆναι, ὃς δή μοι οὔτε πιστὸς τὸ παράπαν ἔδοξεν εἶναι, καίπερ ἀεὶ πρὸς ἀνδρῶν ἐκφερόμενος ἀναρίθμων, οἳ δὴ τῶν μὲν πρασσομένων αὐτουργοὶ, τῶν δὲ λόγων αὐτήκοοι ἰσχυρίζοντο γεγονέναι, οὔτε παριτέος παντάπασιν, ὡς μὴ τά γε ἀμφὶ Βριττίᾳ τῇ νήσῳ ἀναγραφόμενος ἀγνοίας τινὸς τῶν τῇδε ξυμβαινόντων διηνεκῶς ἀπενέγκωμαι δόξαν.

6. Λέγουσιν οὖν τὰς τῶν ἀποβιούντων ἀνθρώπων ψυχὰς ἐς τοῦτο ἀεὶ διακομίζεσθαι τὸ χωρίον. Ὅντινα δὲ τρόπον, αὐτίκα δηλώσω, σπουδαιότατα μὲν ἀπαγγελλόντων ἀκηκοὼς πολλάκις τῶν τῇδε ἀνθρώπων, ἐς ὀνείρων δέ τινα δύναμιν ἀποκεκρίσθαι νενομικὼς τὰ θρυλλούμενα. Παρὰ τὴν ἀκτὴν τοῦ κατὰ τὴν Βριττίαν Ὠκεανοῦ νῆσον κώμας παμπληθεῖς ξυμβαίνει εἶναι. Οἰκοῦσι δὲ αὐτὰς ἄνθρωποι σαγηνεύοντές τε καὶ γῆν γεωργοῦντες καὶ ἐπ´ ἐμπορίαν ναυτιλλόμενοι ἐς τήνδε τὴν νῆσον, τὰ μὲν ἄλλα Φράγγων κατήκοοι ὄντες, φόρου μέντοι ἀπαγωγὴν οὐπώποτε παρασχόμενοι, ὑφειμένου αὐτοῖς ἐκ παλαιοῦ τοῦδε τοῦ ἄχθους, ὑπουργίας τινὸς, ὥς φασιν, ἕνεκα, ἥ μοι ἐν τῷ παρόντι λελέξεται. Λέγουσιν οἱ ταύτῃ ἄνθρωποι ἐκ περιτροπῆς ἐπικεῖσθαι τὰς τῶν ψυχῶν παραπομπὰς σφίσιν. Ὅσοις οὖν τῇ ἐπιγενησομένῃ νυκτὶ ἐς τὸ ἐπιτήδευμα τοῦτο τῇ τῆς ὑπουργίας διαδοχῇ ἰτέον ἐστὶν, οὗτοι δὴ ἐπειδὰν τάχιστα ξυσκοτάζῃ, ἐς τὰς οἰκίας τὰς αὑτῶν ἀναχωροῦντες καθεύδουσι, προσδεχόμενοι τὸν συναγωγέα τοῦ πράγματος. Ἀωρὶ δὲ τῶν νυκτῶν τῶν μὲν θυρῶν σφίσιν ἀρασσομένων αἰσθάνονται, φωνῆς δέ τινος ἀφανοῦς ἐπαΐουσιν ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοὺς ξυγκαλούσης. αὐτοί τε ὀκνήσει οὐδεμιᾷ ἐκ τῶν στρωμάτων ἐξανιστάμενοι ἐπὶ τὴν ἠϊόνα βαδίζουσιν, οὐ ξυνιέντες μὲν ὁποία ποτὲ ἀνάγκη αὐτοὺς ἐς τοῦτο ἐνάγει, ἀλλ´ ὅμως ἀναγκαζόμενοι. Ἐνταῦθα δὲ ἀκάτους παρεσκευασμένας ὁρῶσιν ἐρήμους τὸ παράπαν ἀνθρώπων, οὐ τὰς σφετέρας μέντοι, ἀλλ´ ἑτέρας τινὰς, ἐς ἃς δὴ ἐσβάντες τῶν κωπῶν ἅπτονται. Καὶ τῶν βάρεων αἰσθάνονται ἀχθομένων μὲν ἐπιβατῶν πλήθει, ἄχρι δὲ ἐς σανίδας τε ἄκρας καὶ τῶν κωπῶν τὴν χώραν τῷ ῥοθίῳ βεβαπτισμένων, ἀποδεουσῶν τε τοῦ ὕδατος ὅσον οὐδὲ δάκτυλον ἕνα, αὐτοὶ μέντοι οὐδένα θεῶνται, ἀλλὰ καὶ μίαν ἐρέσσοντες ὥραν ἐς τὴν Βριττίαν καταίρουσι. καίτοι ταῖς ἀκάτοις ἡνίκα ταῖς αὑτῶν ἰδίαις ναυτίλλονται, οὐχ ἱστίοις χρώμενοι, ἀλλ´ ἐρέσσοντες, ἐς νύκτα τε καὶ ἡμέραν μόλις ἐνταῦθα διαπορθμεύονται· ἐς τὴν νῆσον δὲ καταπλεύσαντες ἀποφορτιζόμενοι ἀπαλλάσσονται αὐτίκα δὴ μάλα, τῶν βάρεων σφίσι κούφων γινομένων ἐκ τοῦ αἰφνιδίου κἀκ τοῦ ῥοθίου ἐπαιρομένων ἔν τε τῷ ὕδατι καταδυομένων οὐδέν τι ἄλλο, πλήν γε ὅσα ἐς τὴν τρόπιν αὐτήν. Καὶ αὐτοὶ μὲν ἀνθρώπων οὐδένα ὁρῶσιν οὔτε ξυμπλέοντα οὔτε ἀπαλλασσόμενον τῆς νηὸς, φωνῆς δὲ ἀκούειν τινὸς ἐνθένδε φασὶ τοῖς ὑποδεχομένοις ἀπαγγέλλειν δοκούσης πρὸς ὄνομα τῶν συμπεπλευκότων αὐτοῖς ἕκαστον, τά τε ἀξιώματα ἐπιλεγούσης οἷς πρώην ἐχρῶντο καὶ πατρόθεν αὐτοὺς ἀνακαλούσης. ἢν δὲ καὶ γυναῖκες ξυνδιαπορθμευσάμεναι αὐτοῖς τύχωσι, τῶν ἀνδρῶν ἀποστοματίζουσι τὰ ὀνόματα οἷσπερ ξυνοικοῦσαι ἐβίων. ταῦτα μὲν οὖν οἱ τῇδε ἄνθρωποι ξυμβαίνειν φασίν. ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὸν πρότερον λόγον ἐπάνειμι.  

suite

Chapitre XX.

1. Demeure des Varnes. 2. Peuples de l'île de Britia. 3. Mariage d'Hermigiscle roi des Varnes. Présage de sa mort, et les ordres qu'il laisse en mourant. 4. Son fils Radiger répudie sa fiancée qui lui sait la guerre et le contraint de l'épouser. 5. Muraille qui sépare l'île de Britia. 6. Les âmes des morts sont menées sur des barques en cette île.

1. Il s'éleva, dans le même temps, un différend, et une guerre entre les Varnes, et les habitants de l'île de Britia. Les Varnes demeurent au delà du Danube, et s'étendent jusqu'à la mer du Nord, et jusqu'a Rhin qui est séparé d'avec les Français, et d'avec quelques autres nations. Autrefois, tous ceux qui habitaient sur les deux bords de ce fleuve, étaient distingués par des noms particuliers ; maintenant ils sont confondus sous celui de Germains qui ne sont qu'un de ces peuples. L'île de Britia n'est qu'à deux cens stades du rivage vis à vis de l'embouchure du Rhin, entre Thulé et l'Angleterre. L'Angleterre du côté d'Occident, et d'Espagne n'est pas éloignée du continent, de plus de quatre mille stades. Elle est opposée à la partie méridionale de la Gaule. Thulé, autant que l'on en peut juger, est à l'extrémité du Septentrion. J'ai parlé de Thulé, et de l'Angleterre, dans les livres précédents.

2. L'île de Britia est peuplée par trois nations fort nombreuses , les Anglais, les Frisons, et les Bretons, qui obéissent à trois rois différents. Elle produit une telle multitude d'hommes, que chaque année plusieurs familles passent en France, où l'on leur assigne des terres pour les cultiver. D'où vient que les Français prétendent quelque droit sur l'île. Il est certain qu'entre les ambassadeurs que leur roi envoya a Justinien, il y avait des Anglais, ce que ce Prince affecta par ambition, pour faire voir que cette île relève de son royaume. .

3. Il n'y a pas bien longtemps que les Varnes avaient pour roi Hermigiscle, qui pour affermir sa puissance, épousa la fille de Théodebert roi des Français. Il avait d\une première femme un fils, nommé Radiger, qu'il accorda avec la sœur du roi d'Angleterre, à laquelle le roi son frère donna pour sa dot, une grande somme d'argent. Un jour que Herjnigiscle se promenait à cheval, avec des principaux de son royaume, il vit sur un arbre un oiseau qui criait d'un ton lugubre, ce qu'il prit pour un présage funeste, et il dit, que c'était un signe qu'il mourrait dans quarante jours. Voici encore ce qu'il ajouta.

J'ai apporté tous les soins dont j'ai été capable pour vous rendre heureux.  J'ai pris une femme en France , j'ai fiancé mon fils à une fille de Britia. Mais maintenant que je juge que ma, mort est proche , que je n'ai point d'enfants de ma femme, et que mon fils n'est pas encore engagé par la célébration du mariage , j'ai un conseil à vous donner , que vous exécuterez après ma mort ; si vous le trouvez à propos. J'estime qu'il vous est plus avantageux de contracter alliance avec les Français , d'avec qui vous n'êtes séparés que par le Rhin , que de la contracter avec des Insulaires avec qui il ne vous est pas aisé d'entretenir commerce par mer. Comme les Français sont nos voisins, et qu'ils sont puissants, ils nous seront du bien , et du mal, quand il leur plaira ; mais ils nous voudront plutôt faire du mal que du bien, s'ils n'en sont retenus par la considération d'une alliance. Un voisin puissant est toujours formidable au plus faible, parce qu'il ne lui est que trop aisé de lui faire des violences et de trouver des prétextes pour l'opprimer , avec apparence de justice. Lassez donc à la Princesse que mon fils a fiancée les présents que je lui ai faits en faveur du mariage que j'espérais célébrer. Permettez qu'elle les retienne selon l'usage de toutes les nations, pour se consoler du tort qu'elle recevra; et que mon fils épouse sa belle-mère , comme la loi du pays le permet.

4. Hermigiscle mourut quarante jours après ce discours, comme il l'avait prédit. Son fils prit possession de ses Etats, et par l'avis des grands du royaume, il répudia sa fiancée, et épousa sa belle-mère. La fiancée conçut aussitôt le dessein de venger l'outrage que l'on lui faisait ; car parmi ces Barbares, les filles ont un tel soin de conserver leur honneur, qu'il semble que l'on ne soit pas bien persuadé de la vertu de celles à qui l'on promet mariage, et avec qui l'on ne l'achevé pas. La fiancée de Radiger commença par lui envoyer demander pourquoi il la répudiait, puisqu'elle avait eu tout le soin qu'elle devait de son honneur, et qu'elle ne lui avait fait aucun déplaisir? et elle prit ensuite, une généreuse résolution de lui déclarer la guerre. Elle amassa quatre cents vaisseaux, sur lesquels elle fit monter dix mille hommes, commandés par un de ses frères, qui n'était que particulier. Ces insulaires sont les plus braves de tous les Barbares que nous connaissons. Ils combattent à pied et ne savent point monter à cheval. Il n'y a point de chevaux dans leur île, si ce n'est peut-être en peinture. Que si dans les voyages, ou dans les ambassades qu'ils ont faites quelquefois chez les Français, et chez les Romains, ils se sont servis de chevaux, il a fallu les mettre dessus, et les en ôter. Les Varnes sont aussi la guerre à pied. Tous les rameurs de cette flotte étaient soldats, et il n'y avait pas une personne inutile. Ce peuple ne se sert que de rames, et ne connaît point l'usage des voiles. Quand la flotte eut pris terre, proche de l'embouchure du Rhin, cette généreuse fille fit un retranchement où elle demeura avec peu de gens, et elle envoya son frère contre l'ennemi. Les Varnes étaient campés assez proche de la mer, de sorte que les Anglais les ayant bientôt rencontész, et en étant venus aux mains, ceux-ci remportèrent la victoire, firent un grand carnage des Varnes, et, mirent le reste en déroute. Les vainqueurs n'ayant pu poursuivre bien-loin les fuyards, se retirèrent dans leur camp. La fiancée leur reprocha leur lâcheté en des termes sort piquants, et elle dit à son frère, qu'il n'avait rien gagné .en gagnant la bataille, puis qu'il n'avait pas pris Radiger. Et à l'instant elle choisit les plus vaillants de l'armée, et leur commanda de l'aller chercher, et de le lui amener vis. Ils coururent le pays jusqu'à ce qu'ils l'eussent trouvé dans une épaisse forêt, où il s'était caché. Ils le lièrent, et ramenèrent devant sa fiancée où il parut tout tremblant, dans l'attente d'une mort cruelle , mais au lieu de le faire mourir, elle se contenta de lui demander, pourquoi, n'ayant aucun reproche à lui saire, il l'avait méprisée jusqu'à un tel point, que d'épouser une autre femme ? Il s'excusa sur les ordres de son père, et sur les conseils des premiers de sa nation ; il la supplia de lui pardonner une faute qu'il avoir été contraint de commettre, lui offrir de l'épouser, et lui promit d'effacer, par les services qu'il lui voulait rendre, l'injure qu'il lui avoir faite. Cette fille, satisfaite de son excuse, commanda de le délier, et de le traiter civilement. Peu de temps après il renvoya en France la sœur de Théodebert, et il contracta mariage avec sa première fiancée. Voila quel fut le succès de cette affaire.

5. Les anciens ont bâti une muraille dans l'île de Britia pour séparer deux de ses parties, qui étoilent déjà sort séparées par la différence du terroir, et de l'air. La partie qui regarde l'Orient, jouit d'un air sort tempéré, et a les saisons sort réglées. En hiver, le froid n'y est pas trop piquant, et en été la chaleur n'y est que modérée. Elle est fort peuplée par des hommes qui ont une manière de vivre fort polie, les arbres y portent de beaux fruits en leur temps, les grains y croissent en abondance, et le pays est arrosé de quantité de fontaines. Tout le contraire arrive dans la partie qui regarde l'Occident, de sorte qu'il est impossible qu'un homme y vive l'espace de demi-heure. La terre y est infectée de serpents, de vipères, et d'autres animaux venimeux, et l'air y est si corrompu, que l'on dit que si un homme passait le mur, expirerait à l'instant.

6. Puisque je suis tombé sur ce sujet je me trouve obligé de raconter une chose qui me paraît fabuleuse quoiqu'elle soit appuyée du témoignage de plusieurs personnes qui assurent qu'ils ont vu, et qu'ils ont fait une partie des choses qu'ils rapportent. J'en fais mention, de peur que l'on ne crût que j'eusse ignoré ce qui s'en dit. On dit donc, que les âmes des morts sont transportées dans cette île, de. la manière que j'ai ouï dire à plusieurs personnes, bien que j'aie pris tout\e que j'en ai ouï-dire pour des rêveries, et pour des songes. Le rivage de l'Océan qui est vis-à-vis de l'île, est embelli de divers bourgs qui sont habités par des pêcheurs, par des laboureurs, et par des marchands, qui dépendent des Français, et qui toutefois ne leur payent aucun tribut, en considération d'un service qu'ils leur ont rendu, et dont je parlerai incontinent. On prêtent que les habitants de ces bourgs passent chacun à leur tour les âmes dans l'île. Ceux qui sont en rang de saire cette fonction, se retirent en leurs maisons dès que le jour est fini, et s'y reposent, jusqu'à ce que le Génie qui doit présider au passage les vienne quérir. Ils entendent sur le minuit frapper à leur porte, et: une voix sourde qui les appelé. A l'instant ils se lèvent, et vont au rivage, ou plutôt ils y sont conduits par je ne sais quelle vertu secrète, mais toute-puissante. Quand ils y sont arrivés ils y trouvent des barques toutes vides, et qui ne sont pas à-eux, ils entrent dedans,  et prennent les rames. Ils reconnaissent que les barques sont si chargées, qu'elles enfoncent dans l'eau jusqu'au bord. Ils ne voient, néanmoins personne. Après avoir ramé l'espace d'une heure, ils arrivent à l'île, bien qu'ils n'aient accoutumé d'y arriver, dans leurs vaisseaux, qu'après avoir ramé un jour, et une nuit entière. Quand leurs barques sont déchargées, elles sont si légères qu'elles ne sont que raser la surface de l'eau. Ils ne voient personne qui y soit, ni personne qui en sorte ; mais ils disent qu'ils entendent une voix qui récite les anciens noms, et les qualités de ceux qui en sortent, et que ceux-ci appellent ceux qui les reçoivent leurs pères. Les femmes qui descendent de ces barques disent adieu à leurs maris à haute voix. Voila ce que content ceux du pays. Je vais maintenant reprendre la suite des affaires, dont j'avais commencé le récit dans le livre précèdent.

 

suite

ι μὲν