Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VIII

 

HISTOIRE MÊLÉE chapitres I à X.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

 

livre III de la guerre contre les Goths  chapitres XXXI à LX. - Histoire mêlée : chapitres XI à XX

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ὅσα μὲν ἄχρι τοῦδέ μοι δεδιήγηται, τῇδε ξυγγέγραπται ᾗπερ δυνατὰ ἐγεγόνει ἐπὶ χωρίων ἐφ´ ὧν δὴ ἔργα τὰ πολέμια ξυνηνέχθη γενέσθαι διελόντι τε καὶ ἁρμοσαμένῳ τοὺς λόγους, οἵπερ ἤδη ἐξενεχθέντες πανταχόθι δεδήλωνται τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. Τὸ δὲ ἐνθένδε οὐκέτι μοι τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ξυγκείσεται. γράμμασι γὰρ τοῖς ἐς τὸ πᾶν δεδηλωμένοις οὐκέτι εἶχον τὰ ἐπιγινόμενα ἐναρμόζεσθαι, ἀλλ´ ὅσα κατὰ τοὺς πολέμους τούσδε γεγονέναι ξυνέβη, ἔτι μέντοι καὶ ἐς τὸ Μήδων γένος, ἐπειδὴ τοὺς ἔμπροσθεν λόγους ἐξήνεγκα, ἐν τῷδέ μοι τῷ λόγῳ πάντα γεγράψεται, ἱστορίαν τε αὐτῶν ἐπάναγκες ποικίλην ξυγκεῖσθαι. ἤδη μὲν οὖν ὅσα ξυνέβη ἄχρι ἐς τὸ τέταρτον ἔτος τῆς πενταετηρίδος ἐκεχειρίας, ἣ Ῥωμαίοις ἐγεγόνει καὶ Πέρσαις, ἐν τοῖς ἔμπροσθέν μοι δεδιήγηται λόγοις· τῷ δὲ ἐπιγινομένῳ ἐνιαυτῷ Μηδικῆς στρατιᾶς πολὺς ὅμιλος ἐς γῆν τὴν Κολχίδα ἐσέβαλον. Οἷσπερ ἐφειστήκει Πέρσης ἀνὴρ, Χοριάνης ὄνομα, πολέμων ἐσάγαν πολλῶν ἔμπειρος. Καὶ αὐτῷ ξύμμαχοι βάρβαροι τοῦ Ἀλανῶν γένους πολλοὶ εἵποντο. Οὗτος ὁ στρατὸς ἐπειδὴ ἀφίκοντο ἐς χώραν τῆς Λαζικῆς, ἣ ἐπικαλεῖται Μοχήρησις, ἐν ἐπιτηδείῳ στρατοπεδευσάμενοι ἔμενον. ῥεῖ δέ πη ἐνταῦθα ποταμὸς Ἵππις, οὐ μέγας οὐδὲ ναυσίπορος, ἀλλὰ καὶ ἱππεῦσι καὶ ἀνδράσι πεζοῖς ἐσβατὸς, οὗ δὴ ἐν δεξιᾷ τὸν χάρακα ἐποιήσαντο, οὐ παρὰ τὴν ὄχθην, ἀλλὰ κατὰ πολὺ ἄποθεν.

2. Ὅπως δὲ τοῖς τάδε ἀναλεγομένοις ἔκδηλα τὰ ἐπὶ Λαζικῆς χωρία ἔσται ὅσα τε γένη ἀνθρώπων ἀμφ´ αὐτὴν ἵδρυνται, καὶ μὴ ὑπὲρ τῶν ἀφανῶν σφίσιν ὥσπερ οἱ σκιαμαχοῦντες διαλέγεσθαι ἀναγκάζωνται, οὔ μοι ἀπὸ καιροῦ ἔδοξεν εἶναι ἀναγράψασθαι ἐνταῦθα τοῦ λόγου ὅντινα δὴ τρόπον ἄνθρωποι οἰκοῦσι τὸν Εὔξεινον καλούμενον Πόντον, οὐκ ἀγνοοῦντι μὲν ὡς καὶ τῶν παλαιοτέρων τισὶ γέγραπται ταῦτα, οἰομένῳ δὲ οὐκ ἐς τὸ ἀκριβὲς αὐτοῖς πάντα εἰρῆσθαι· ὧν γέ τινες Τραπεζουντίων ὁμόρους ἢ Σάνους ἔφασαν, οἳ τανῦν Τζάνοι ἐπικαλοῦνται, ἢ Κόλχους εἶναι, Λαζοὺς ἑτέρους καλέσαντες, οἳ καὶ νῦν ἐπὶ τούτου προσαγορεύονται τοῦ ὀνόματος. Καίτοι ἔστι τούτων οὐδέτερον. Τζάνοι μὲν γὰρ τῆς παραλίας ὡς ἀπωτάτω ὄντες προσοικοῦσι τοὺς Ἀρμενίους ἐν τῇ μεσογείᾳ καὶ ὄρη πολλὰ μεταξὺ ἀποκρέμαται, λίαν τε ἄβατα καὶ ὅλως κρημνώδη, χώρα τε πολλὴ ἔρημος ἀνθρώπων ἐς ἀεὶ οὖσα καὶ χαράδραι ἀνέκβατοι καὶ λόφοι ὑλώδεις καὶ σήραγγες ἀδιέξοδοι, οἷς δὴ ἅπασι μὴ ἐπιθαλάσσιοι εἶναι διείργονται Τζάνοι. Κόλχους δὲ 〈οὐχ〉 οἷόν τέ ἐστι μὴ τοὺς Λαζοὺς εἶναι, ἐπεὶ παρὰ Φᾶσιν ποταμὸν ᾤκηνται· τὸ δὲ ὄνομα μόνον οἱ Κόλχοι, ὥσπερ ἀνθρώπων ἔθνη καὶ πολλὰ ἕτερα, τανῦν ἐς τὸ Λαζῶν μεταβέβληται. Χωρὶς δὲ τούτων καὶ μέγας αἰὼν μετὰ τοὺς ἐκεῖνα ἀναγραψαμένους ἐπιγενόμενος ἀεί τε συννεωτερίζων τοῖς πράγμασι τὰ πολλὰ τῶν καθεστώτων τὰ πρότερα νεοχμῶσαι ἴσχυσεν, ἐθνῶν τε μεταστάσεσι καὶ ἀρχόντων καὶ ὀνομάτων διαδοχαῖς. Ἅπερ μοι διαμετρήσασθαι ἀναγκαιότατον ἔδοξεν εἶναι, οὐ τὰ μυθώδη περὶ αὐτῶν ἀπαγγέλλοντι ἢ ἄλλως ἀρχαῖα, οὐδὲ ὅπη ποτὲ Πόντου τοῦ Εὐξείνου δεθῆναι τὸν Προμηθέα ποιηταὶ λέγουσι· μύθου γὰρ ἱστορίαν παρὰ πολὺ κεχωρίσθαι οἶμαι· ἀλλ´ ἐς τὸ ἀκριβὲς διεξιόντι τά τε ὀνόματα καὶ τὰ πράγματα, ὅσα δὴ τανῦν ἐπιχωριάζει τῶν τόπων ἐκείνων ἑκάστῳ.

CHAPITRE PREMIER.

I. Argument du livre suivant. 2. Description du Pont Euxin.

J'ai divisé jusques ici mon Histoire en plusieurs livres, selon la diversité des lieux où les choses que je décrivais sont arrivées; et cet ouvrage a eu assez de bonheur pour être bien reçu dans toutes les parties de l'Empire. Maintenant je suis obligé de changer d'ordre, parce qu'il ne m'est pas possible d'ajouter aux Livres qui sont déjà publiés, la narration de ce qui s'est passé depuis, et il faut nécessairement que je fasse dans celui-ci une Histoire Mêlée, et que j'y renferme non-seulement ce qui regarde la Guerre des Goths, mais aussi une petite suite de la Guerre des Mèdes. J'ai rapporté dans les Livres précédents, tout ce qui s'est fait entre les Perse, et les Romains, jusqu'à la quatrième année de la trêve que ces deux peuples firent pour cinq ans. L'année suivante la Colchide fut inondée par une puissante armée qui était commandée par Coriane, l'un des plus vaillants chefs qu'il y eut parmi les Perses, et qui fut fortifiée par une prodigieuse troupe d'Alains. Lorsque cette armée fut arrivée à la partie du pays des Laziens que l'on appelé Muchirise, elle chercha un lieu propre à se camper à la droite d'un petit fleuve nommé Ippis, qui ne porte point de bateaux, et qui peut aisément être passé par un homme de cheval, et même par un homme de pied.

2. Or afin que mes Lecteurs aient quelque connaissance du pays des Laziens, et du pays de quelques autres nations voisines, et qu'ils n'en parlent pas sans lumière, et ne ressemblent pas à ceux qui se battent dans les ténèbres ; il est à propos que je fasse un dénombrement des peuples qui habitent aux environs du Pont-Euxin. Je n'ignore pas qu'il y a eu des Anciens qui ont traité le même sujet : mais je suis persuadé qu'ils ne l'ont pas traité exactement. Quelques-uns ont dit, que les Zaniens que nous appelons maintenant Tzaniens confinaient avec les Laziens et qu'ils étoilent les mêmes que les Colques ou Colcnéens. Ils ont donné le nom de Laziens à des peuples à qui il n'appartenait pas alors, et à qui il appartient maintenant, et en ce point ils ont avancé deux choses qui sont contraires à la vérité. Les Zaniens sont voisins des Arméniens, et séparés de la Mer par de hautes montagnes, par de profondes vallées, par de vastes solitudes, par des torrents, par des forêts et par des précipices. Les Colques et les Laziens ne peuvent être deux peuples différents ; puisqu'ils habitent sur le bord du Phase, et la seule différence qu'il y a, c'est qu'on les appelé Laziens, au lieu qu'on les appelait autrefois Colques, ce qui n'est qu'un changement de nom, qui est aussi arrivé à plusieurs autres. De plus, le longtemps qui s'est écoulé depuis le siècle de ces Ecrivains jusqu'à nous, a produit divers changements, par les transmigrations des peuples, et par les successions des princes. J'estime su tout qu'il est nécessaire que j'examine si exactement ce que j'ai a dire, que je n'avance rien de fabuleux ni de trop ancien, comme serait de marquer précisément l'endroit du Pont-Euxin, où les Poètes ont feint que Promethée fut attaché. Je sais trop combien il y a de différence entre la fable et l'Histoire: mais je tâcherai de faire un récit fidèle de l'état présent, des lieux, et des choses.

 

 

1. Οὗτος τοίνυν ὁ Πόντος ἄρχεται μὲν ἐκ Βυζαντίου καὶ Καλχηδόνος, τελευτᾷ δὲ ἐς Κόλχων τὴν γῆν. καὶ αὐτὸν ἐν δεξιᾷ ἐσπλέοντι Βιθυνοί τε καὶ οἱ αὐτῶν ἐχόμενοι Ὁνωριάται καὶ Παφλαγόνες ᾤκηνται, οἳ δὴ ἄλλα τε χωρία καὶ Ἡράκλειάν τε καὶ Ἄμαστριν ἐπιθαλασσίας πόλεις ἔχουσι, καὶ μετ´ αὐτοὺς οἱ Ποντικοὶ ἐπικαλούμενοι μέχρι ἐς Τραπεζοῦντα πόλιν καὶ τὰ ταύτης ὅρια. Ἐνταῦθα πολίσματά τε ἄλλα ἐπιθαλασσίδια καὶ Σινώπη τε καὶ Ἀμισὸς οἰκεῖται, Ἀμισοῦ δὲ ἄγχιστα τό τε Θεμίσκουρον καλούμενον καὶ Θερμώδων ποταμός ἐστιν, οὗ δὴ τὸ τῶν Ἀμαζόνων στρατόπεδον γεγενῆσθαί φασιν. Ἀλλὰ περὶ μὲν Ἀμαζόνων γεγράψεταί μοι οὐ πολλῷ ὄπισθεν. Τραπεζουντίων δὲ τὰ ὅρια διήκει ἔς τε κώμην Σουσούρμενα καὶ τὸ Ῥιζαῖον καλούμενον χωρίον, ὅπερ Τραπεζουντίων διέχει δυοῖν ἡμέραιν ὁδὸν διὰ τῆς παραλίας ἐς Λαζικὴν ἰόντι. Τραπεζοῦντος δέ μοι ἐπιμνησθέντι οὐ παριτέον τὸ πλείστῳ παραλόγῳ τῇδε ξυμβαῖνον. Τὸ γὰρ μέλι ἐν ἅπασι τοῖς περὶ Τραπεζοῦντα χωρίοις πικρὸν γίνεται, ἐνταῦθα μόνον στασιαζομένης τῆς ἀμφ´ αὐτὸ δόξης. τούτων δὲ δὴ τῶν χωρίων ἐν δεξιᾷ τὰ Τζανικῆς ὄρη πάντα ἀνέχει, ἐπέκεινά τε αὐτῶν Ἀρμένιοι Ῥωμαίων κατήκοοι ᾤκηνται. Ἐκ τούτων δὲ τῶν Τζανικῶν ὀρῶν κάτεισι ποταμὸς Βόας ὄνομα, ὃς δὴ ἔς τε λόχμας παμπληθεῖς ἰὼν καὶ χώραν λοφώδη περιερχόμενος φέρεται μὲν ἄγχιστα τῶν Λαζικῆς χωρίων, ποιεῖται δὲ τὰς ἐκβολὰς ἐς τὸν Εὔξεινον καλούμενον Πόντον, οὐ μέντοι Βόας καλούμενος. Ἐπειδὰν γὰρ τῆς θαλάσσης ἐγγὺς ἵκηται, τὸ μὲν ὄνομα μεθίησι τοῦτο, ἑτέρας δὲ τὸ ἐνθένδε προσηγορίας μεταλαγχάνει, ἐκ τῶν οἱ ἐπιγινομένων ὄνομα κτώμενος. Ἄκαμψιν γὰρ αὐτὸν τὸ λοιπὸν καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι, τούτου δὴ ἕνεκα, ὅτι δὴ κάμψαι αὐτὸν τῇ θαλάσσῃ ἀναμιχθέντα ἀμήχανά ἐστιν, ἐπεὶ ξὺν ῥύμῃ τοσαύτῃ καὶ ὀξύτητι τοῦ ῥοῦ τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται, ταραχὴν τοῦ ῥοθίου πολλὴν ἐπίπροσθεν ἐργαζόμενος, ὥστε ὡς πορρωτάτω τῆς θαλάσσης ἰὼν ἄπορον ποιεῖται τὸν ταύτῃ διάπλουν· οἵ τε ναυτιλλόμενοι ἐνταῦθα τοῦ Πόντου, εἴτε Λαζικῆς εὐθὺ πλέοντες εἴτε καὶ ἐνθένδε ἀπάραντες, οὐκέτι ἑξῆς διαπλεῖν δύνανται. Κάμψαι γὰρ τοῦ ποταμοῦ τὸν ῥοῦν οὐδαμῆ ἔχουσιν, ἀλλὰ πορρωτάτω μὲν ἀναγόμενοι τοῦ ἐκείνῃ πελάγους, ἐπὶ μέσον δέ που τὸν Πόντον ἰόντες, οὕτω δὴ ἀπαλλάσσεσθαι τῆς τοῦ ποταμοῦ ἐκβολῆς δύνανται. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ ποταμὸν Βόαν τοιαῦτά ἐστι.

2. Μετὰ δὲ τὸ Ῥιζαῖον αὐτονόμων ἀνθρώπων ὅροι ἐκδέχονται, οἳ δὴ Ῥωμαίων τε καὶ Λαζῶν μεταξὺ ᾤκηνται. καὶ κώμη τις, Ἀθῆναι ὄνομα, ἐνταῦθα οἰκεῖται, οὐχ ὅτι Ἀθηναίων ἄποικοι, ὥσπερ τινὲς οἴονται, τῇδε ἱδρύσαντο, ἀλλὰ γυνή τις Ἀθηναία ὄνομα ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις κυρία ἐγεγόνει τῆς χώρας, ἧσπερ ὁ τάφος ἐνταῦθα καὶ εἰς ἐμέ ἐστι. Μετὰ δὲ Ἀθήνας Ἄρχαβίς τε οἰκεῖται καὶ Ἀψαροῦς, πόλις ἀρχαία, ἣ τοῦ Ῥιζαίου διέχει ὁδῷ ἡμερῶν τριῶν μάλιστα. Αὕτη Ἄψυρτος τὸ παλαιὸν ὠνομάζετο, ὁμώνυμος τῷ ἀνθρώπῳ διὰ τὸ πάθος γεγενημένη. Ἐνταῦθα γάρ φασιν οἱ ἐπιχώριοι ἐξ ἐπιβουλῆς Μηδείας τε καὶ Ἰάσονος τὸν Ἄψυρτον ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι, καὶ δι´ αὐτὸ τὴν ἐπωνυμίαν τὸ χωρίον λαβεῖν. Ὁ μὲν γὰρ ἐν ἐκείνῳ ἀπέθνησκε, τὸ δὲ ἀπ´ αὐτοῦ ὠνομάζετο. Ἀλλὰ πολὺς ἄγαν μετὰ ταῦτα ἐπιρρεύσας ὁ χρόνος καὶ ἀνθρώπων ἀναρίθμοις διαδοχαῖς ἐνακμάσας αὐτὸς διαφθεῖραι μὲν τὴν τῶν πραγμάτων ἐπιβολὴν ἴσχυσεν ἐξ ὧν τὸ ὄνομα ξύγκειται τοῦτο, ἐς δὲ τὸν νῦν φαινόμενον τρόπον μεταρρυθμῆσαι τὴν προσηγορίαν τῷ τόπῳ. Τούτου δὲ τοῦ Ἀψύρτου καὶ τάφος ἐς τῆς πόλεως τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιόν ἐστιν. Αὕτη πόλις ἦν τὸ παλαιὸν πολυάνθρωπος, καὶ τείχους μὲν αὐτὴν περιέβαλε μέγα τι χρῆμα, θεάτρῳ δὲ καὶ ἱπποδρόμῳ ἐκαλλωπίζετο καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, οἷσπερ πόλεως μέγεθος δείκνυσθαι εἴωθε. Νῦν δὲ δὴ αὐτῶν ἄλλο οὐδὲν ἀπολέλειπται, ὅτι μὴ τῆς κατασκευῆς τὰ ἐδάφη.

Ὥστε εἰκότως θαυμάσειεν ἄν τις τῶν Κόλχους φαμένων Τραπεζουντίοις ὁμόρους εἶναι. Ταύτῃ μὲν γὰρ καὶ τὸ δέρας ξὺν τῇ Μηδείᾳ συλήσας Ἰάσων οὐκ ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰ πάτρια ἤθη φυγὼν φαίνοιτο, ἀλλ´ ἔμπαλιν ἐπὶ Φᾶσιν τε ποταμὸν καὶ τοὺς ἐνδοτάτω βαρβάρους. Λέγουσι μὲν οὖν ὡς κατὰ τοὺς Τραϊανοῦ τοῦ Ῥωμαίων αὐτοκράτορος χρόνους κατάλογοι Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἐνταῦθά τε καὶ μέχρι ἐς Λαζοὺς καὶ Σαγίνας ἵδρυντο. Τὰ δὲ νῦν ἄνθρωποι ἐνταῦθα οἰκοῦσιν οὔτε τοῦ Ῥωμαίων οὔτε τοῦ Λαζῶν βασιλέως κατήκοοι ὄντες, πλήν γε δὴ ὅτι Χριστιανοῖς οὖσιν οἱ Λαζῶν ἐπίσκοποι τοὺς ἱερεῖς καθίστανται σφίσι. Καὶ αὐτοὶ ἔνσπονδοί τε καὶ φίλοι ἀμφοτέροις ἐθέλοντες εἶναι, τοὺς ἐξ ἐκατέρων παρὰ τοὺς ἑτέρους ἀεὶ στελλομένους παραπέμψειν διηνεκῶς ὡμολόγησαν. Ὃ δὴ φαίνονται καὶ ἐς ἐμὲ δρῶντες. Ἀκάτοις γὰρ ἰδίαις τοὺς παρὰ θατέρου βασιλέως ἐς τὸν ἕτερον στελλομένους ἀγγέλους ναυτιλλόμενοι παραπέμπουσι. Φόρου μέντοι ὑποτελεῖς οὐδαμῆ γεγένηνται ἐς τόδε τοῦ χρόνου. Τούτων δὲ τῶν χωρίων ἐν δεξιᾷ ὄρη τε λίαν ἀπότομα ἀποκρέμαται καὶ χώρα ἔρημος ἐπὶ πλεῖστον διήκει. Καὶ αὐτῆς ὕπερθεν οἱ Περσαρμένιοι καλούμενοι ᾤκηνται, καὶ Ἀρμένιοι οἳ Ῥωμαίων κατήκοοί εἰσι μέχρι ἐς τοὺς Ἰβηρίας ὅρους διήκοντες.

Ἐκ δὲ Ἀψαροῦντος πόλεως ἐς Πέτραν τε πόλιν καὶ τοὺς Λαζῶν ὅρους, οὗ δὴ τελευτᾷ ὁ Εὔξεινος Πόντος, μιᾶς ἐστιν ἡμέρας ὁδός. Ἀπολήγων δὲ ὁ Πόντος ἐνταῦθα μηνοειδῆ τίθεται τὴν ἀκτήν. Καὶ ὁ μὲν τοῦ μηνοειδοῦς τούτου διάπλους ἐς πεντήκοντά τε καὶ πεντακοσίους μάλιστα σταδίους διήκει, τὰ δὲ αὐτοῦ ὄπισθεν ξύμπαντα Λαζική τέ ἐστι καὶ ὠνόμασται. Μετὰ δὲ αὐτοὺς κατὰ τὴν μεσόγαιαν Σκυμνία τε καὶ Σουανία ἐστί. Ταῦτα δὲ τὰ ἔθνη Λαζῶν κατήκοα τυγχάνει ὄντα. Καὶ ἄρχοντας μὲν οἱ τῇδε ἄνθρωποι τῶν ὁμογενῶν τινας ἔχουσιν, ἐπειδὰν δὲ τῶν ἀρχόντων τινὶ ἐπιγένηται ἡ τέλειος ἡμέρα τοῦ βίου, ἕτερον αὐτοῖς ἀντικαθίστασθαι πρὸς τοῦ Λαζῶν βασιλέως ἐς ἀεὶ εἴθισται. Ταύτης δὲ τῆς χώρας ἐκ πλαγίου μὲν παρ´ αὐτὴν μάλιστα τὴν Ἰβηρίαν Μέσχοι Ἰβήρων ἐκ παλαιοῦ κατήκοοι ᾤκηνται, τὰ οἰκία ἐν ὄρεσιν ἔχοντες. Ὄρη δὲ τὰ Μέσχων οὐ σκληρὰ οὐδὲ καρπῶν ἄφορά ἐστιν, ἀλλ´ εὐθηνοῦσιν ἀγαθοῖς ἅπασιν, ἐπεὶ καὶ οἱ Μέσχοι γεωργοὶ δεξιοὶ καὶ ἀμπελῶνες τυγχάνουσιν ἐκεῖ ὄντες. ταύτῃ δὲ τῇ χώρᾳ ὄρη ἐπίκεινται ἄγαν τε ὑψηλὰ καὶ ἀμφιλαφῆ καὶ δεινῶς ἄβατα. Καὶ ταῦτα μὲν ἄχρι ἐς τὰ Καυκάσια ὄρη διήκει· ὄπισθεν δὲ αὐτῶν πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον Ἰβηρία ἐστὶ, μέχρι ἐς Περσαρμενίους διήκουσα. Διὰ δὲ τῶν ὀρῶν, ἃ ταύτῃ ἀνέχει, Φᾶσις ποταμὸς κάτεισιν, ἐκ τῶν Καυκασίων ἀρχόμενος καὶ κατὰ μέσον τὸ μηνοειδὲς τοῦ Πόντου ἐκβάλλει. Ταύτῃ τε ἤπειρον ἑκατέραν αὐτὸν διορίζειν τινὲς οἴονται. Τὰ μὲν γὰρ ἐν ἀριστερᾷ κατιόντος τοῦ ῥοῦ Ἀσία ἐστὶ, τὰ δὲ ἐν δεξιᾷ Εὐρώπη ὠνόμασται. Κατὰ μὲν οὖν τὴν τῆς Εὐρώπης μοῖραν ξύμπαντα Λαζῶν τὰ οἰκία ξυμβαίνει εἶναι, ἐπὶ θάτερα δὲ οὔτε πόλισμα οὔτε ἄλλο τι ὀχύρωμα οὔτε κώμην τινὰ λόγου ἀξίαν Λαζοὶ ἔχουσι, πλήν γε δὴ ὅτι Πέτραν Ῥωμαῖοι ἐνταῦθα ἐδείμαντο πρότερον. Κατὰ ταύτην δέ που τὴν Λαζικῆς μοῖραν ἀπέκειτο, ὥσπερ οἱ ἐπιχώριοι λέγουσι, καὶ τὸ δέρας ἐκεῖνο, οὗπερ ἕνεκα οἱ ποιηταὶ τὴν Ἀργὼ ἀποτετορνεῦσθαι μυθολογοῦσι. Λέγουσι δὲ ταῦτα, ἐμὴν γνώμην, ἀληθιζόμενοι ἥκιστα. Οὐ γὰρ ἂν, οἶμαι, λαθὼν τὸν Αἰήτην Ἰάσων ἐνθένδε ἀπηλλάσσετο ξὺν τῇ Μηδείᾳ τὸ δέρας ἔχων, εἰ μὴ τά τε βασίλεια καὶ τὰ ἄλλα τῶν Κόλχων οἰκία τοῦ χωρίου διείργετο Φάσιδι ποταμῷ, ἵνα δὴ τὸ δέρας ἐκεῖνο κεῖσθαι ξυνέβαινεν, ὃ δὴ καὶ οἱ ποιηταὶ παραδηλοῦσιν οἱ τὰ τοιαῦτα ἀναγραψάμενοι. ὁ μὲν οὖν Φᾶσις τῇδε φερόμενος, ᾗπέρ μοι δεδιήγηται, ἐς αὐτόν που λήγοντα ἐκβάλλει τὸν Εὔξεινον Πόντον. τοῦ δὲ μηνοειδοῦς κατὰ μὲν τὴν μίαν ἀρχὴν, ἣ τῆς Ἀσίας ἐστὶ, Πέτρα ἡ πόλις ἐτύγχανεν οὖσα, ἐν δὲ δὴ τῇ ἀντιπέρας ἀκτῇ κατὰ τὴν τῆς Εὐρώπης μοῖραν Ἀψιλίων ἡ χώρα ἐστί· Λαζῶν δὲ κατήκοοί εἰσι καὶ Χριστιανοὶ γεγόνασιν ἐκ παλαιοῦ οἱ Ἀψίλιοι, ὥσπερ καὶ τἄλλα ξύμπαντα ἔθνη, ὧνπερ ἐμνήσθην ἐς τόδε τοῦ λόγου.

CHAPITRE II.

Description des bords du Pont-Euxin depuis Calcédoine jusqu'au pays des Apsiliens.

1. Cette mer commence à Constantinople, et à Calcédoine,et finit à la terre des Colques. Ceux qui la naviguent ont à leur droite les Bythiniens, les Honoriates, et les Paphlagoniens, dont les principales villes maritimes sont Héraclée, et Amastris. Ensuite sont ceux de Pont, qui s'étendent jusqu'aux frontières de Trébizonde. Entre plusieurs villes qui servent d'ornement à cette côte, Sinope, et Amise sont les plus célèbres. Proche d'Amise est un pays appelé Themis-Cyre, où est le fleuve Thermodoon, sur les bords duquel on dit que se campèrent les Amazones, dont je parlerai incontinent. Les terres qui dépendent de Trébizonde, s'étendent jusqu'à un bourg qu'on appelé Susurmène, et jusques à une petite ville nommée Rizée, et elles contiennent deux journées de chemin en tirant le long de la mer vers les frontières des Laziens. Puisque j'aii sait mention de Trébizonde, il ne saut pas que j'omette une chose tout-à-fait rare qui y arrive. C'est qu'au lieu que le miel est doux par tout le reste du monde, il est amer dans les terres qui dépendent de cette ville. Au côté droit de ces terres, s'élèvent les montagnes des Zaniens au-bas desquelles est l'Arménie, qui est soumise aux Romains. Le fleuve Boas prend sa source dans les montagnes, d'où après avoir fait divers tours dans des forêts sort épaisses, et dans des lieux hauts et bas, il coule dans le pays des Laziens, et se décharge dans le Pont-Euxin. Mais avant que de s'y décharger, il change de nom, et s'appelle acampsis, c'est à dire, sans détours, parce que, lorsqu'il est proche de la mer, il s'y précipite avec une impétuosité si rapide, qu'il en empêche la navigation, tellement que les vaisseaux qui voguent sur le Pont-Euxin, ne peuvent arriver à la Lazique, ni ceux qui sont dans la Lazique n'en peuvent sortir, si ce n'est en s'avançant jusqu'au milieu de la Mer, pour y trouver un passage. Voilà ce que j'avais à dire de ce fleuve.

2. Il y a un petit pays proche de Rizée, entre les Laziens, et les Romains, qui est habité par un peuple libre, et où il y a un bourg que l'on appelé Athènes, non-pas qu'il ait été bâti par les Athéniens, mais parce qu'il a autrefois appartenu à une dame nommée Athénée, dont on y voit encore le tombeau. Proche d'Athènes est un autre bourg nommé Arcabis. Il y a aussi dans ce pays une ancienne ville nommée Absare; on l'appelait autrefois Absyrte, et elle avoir tiré ce nom d'un homme qui y avait été traité inhumainement y car on dit qu'Absyrte y fut tué par la cruauté de Médée et de Jason. Il est sans doute que ce sut le lieu de la mort d'Absyrte; mais la suite des siècles, et les différentes successions des hommes, en ont corrompu le nom, et nous l'ont transmis tel qu'il est aujourd'hui. On voit encore le tombeau d'Absyrte proche de cette ville, du côte d'Orient. Autrefois elle était sort peuplée, et fermée de murailles ; elle avait un cirque et les autres ornements publics, qui sont les marques des grandes villes. Il n'y reste maintenant que des ruines de ces anciens bâtiments.

N'y a t'il donc pas sujet de s'étonner qu'il y ait eu des Auteurs qui aient écrit que les Colques confinent avec ceux de Trébizonde ? Car sî cela était véritable, il semble que Jason n'aurait pas dû revenir avec Médée dans la Grèce, après avoir enlevé la Toison d'or ; mais qu'il s'en serait fui vers le Phase, et vers des nations barbares. On dit que ce pays avait des garnisons romaines sous le règne de Trajan. Il est maintenant habité par des peuples qui ne relèvent ni des Romains ni des Laziens. Néanmoins comme ils font profession de la religion chrétienne, ils reçoivent des prêtres qui leur sont envoyés par les évêques des Laziens. Ils sont amis et alliés des uns et des autres, et ils leur servent de guide dans leurs voyages. Lorsque les Romains envoient des ambassadeurs aux Laziens, ou ceux-ci aux Romains, ce sont ces peuples dont je parle qui les partent dans leurs barques. Ils. ne paient point de tribut. A la droite de leur pays il y a des montagnes entrecoupées, et comme suspendues en l'air ; et une vaste solitude, au-delà de laquelle habitent les Persarméniens, et les Arméniens qui dépendent des Romains, et qui s'étendent jusqu'à l'Ibérie.

Depuis Apsare jusqu'à Pétra, et jusqu'aux frontières des Laziens où le Pont-Euxin finit, il y a pour une journée de chemin. Le trajet de l'extrémité de cette mer courbée en forme de demi lune, est de cinq cent cinquante stades. Tout le pays qui s'étend au delà, appartient aux Laziens. Plus loin est la Scymnie, et la Suanie, qui dépendent du Roi des Laziens, en ce qu'encore qu'elles aient des seigneurs particuliers à qui elles obéissent, néanmoins, lorsque ces seigneurs sont morts, c'est le roi des Laziens qui en choisit d'autres, et qui les établit. A côté de cette Nation., et proche de l'Ibérie, habitent les Mesques dans des montagnes qui sont fertiles en toute sorte de fruits,et qui sont cultivées avec beaucoup de soin. Ce pays est couvert par d'autres montagnes, qui sont toutes chargées de forêts, et qui sont presque inaccessibles. Elles s'étendent jusqu'au Mont-Caucase, au delà duquel, du côté d'Orient est l'Ibérie, qui se termine au pays des Persarméniens. Le Phase descend du Caucase, et coule à travers de ces montagnes, et se va décharger dans le milieu de l'endroit qui est courbé du Pont-Euxin. C'est de là qu'est venue l'opinion de ceux qui croient que ce fleuve sépare l'Asie d'avec l'Europe. Les Laziens habitent le bord qui est attribué à l'Europe. Ils n'ont dans l'autre bord, ni bourg, ni sort, ni ville considérable, excepté celle de Pétra, que les Romains y ont bâtie. C'est dans cette partie de la Lazique, si nous en voulons croire ceux du pays, que se gardait la toison d'or, pour la conquête de laquelle sut conduit le fameux vaisseau d'Argos, dont les Poètes ont feint tant de choses. Mais je crois qu'ils se trompent : Car quand Jason s'enfuit avec Médée, après avoir enlevé la Toison, il n'eût jamais manqué d'être découvert par Aetès, si le Phase n'eut séparé son palais d'avec les maisons des autres Laziens, où l'on dit que la Toison était, ainsi que les Poètes même l'ont remarqué. Ce fleuve prenant le cours que j'ai dit, va porter ses eaux dans l'extrémité du Pont-Euxin. La ville de Pétra est du côté de l'Asie en un endroit où le rivage est courbé. L'autre bord vis avis de Pétra, est habité par les Apsîliens, qui relèvent des Laziens,et qui sont profession de la Religion chrétienne, comme les autres peuples dont je viens de parler.

 

 

 

1. Ταύτης δὲ τῆς χώρας καθύπερθεν ὄρος τὸ Καυκάσιόν ἐστι. Τοῦτο δὲ τὸ ὄρος, ὁ Καύκασος, ἐς τοσόνδε ὕψος ἀνέχει, ὥστε δὴ αὐτοῦ τῶν μὲν ὑπερβολῶν οὔτε ὄμβρους οὔτε νιφετοὺς ἐπιψαύειν ποτέ. Τῶν γὰρ νεφελῶν αὐτὰς ἁπασῶν καθυπερτέρας ξυμβαίνει εἶναι. Τὰ δὲ μέσα μέχρι τῶν ἐσχάτων χιόνων ἔμπλεα διηνεκές ἐστι. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ πρόποδες ὑψηλοὶ ἐσάγαν τυγχάνουσιν ὄντες, οὐδέν τι καταδεέστεροι τῶν ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἄλλοις σκοπέλων. Τῶν δὲ τοῦ Καυκασίου ὄρους προπόδων οἱ μὲν πρός τε βορρᾶν ἄνεμον καὶ ἥλιον δύοντα τετραμμένοι ἔς τε Ἰλλυριοὺς καὶ Θρᾷκας διήκουσιν, οἱ δὲ πρός τε ἀνίσχοντα ἥλιον καὶ ἄνεμον νότον ἐς τὰς διεξόδους ἐξικνοῦνται αὐτὰς, αἳ τὰ τῇδε ᾠκημένα Οὐννικὰ ἔθνη ἐς γῆν τήν τε Περσῶν καὶ Ῥωμαίων ἄγουσιν. Ὧνπερ ἁτέρα μὲν Τζοὺρ ἐπικέκληται, ἡ δὲ δὴ ἑτέρα Πύλη ἐκ παλαιοῦ Κασπία ἐκλήθη. Ταύτην δὲ τὴν χώραν, ἣ ἐξ ὄρους τοῦ Καυκάσου ἄχρι ἐς τὰς Κασπίας κατατείνει Πύλας, Ἀλανοὶ ἔχουσιν, αὐτόνομον ἔθνος, οἳ δὴ καὶ Πέρσαις τὰ πολλὰ ξυμμαχοῦσιν, ἐπί τε Ῥωμαίους καὶ ἄλλους πολεμίους στρατεύουσι. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ ὄρει τῷ Καυκασίῳ ταύτῃ πη ἔχει.  

2. Οὖννοι δὲ, οἱ Σάβειροι ἐπικαλούμενοι, ἐνταῦθα ᾤκηνται καὶ ἄλλα ἄττα Οὐννικὰ ἔθνη. Ἐνθένδε μὲν τὰς Ἀμαζόνας ὡρμῆσθαί φασιν, ἀμφὶ δὲ τὸ Θεμίσκουρον καὶ ποταμὸν τὸν Θερμώδοντα ἐνστρατοπεδεύσασθαι, ᾗπέρ μοι ἔναγχος εἴρηται, οὗ δὴ πόλις ἐν τῷ παρόντι Ἀμισός ἐστι. Τανῦν δὲ οὐδαμῆ τῶν ἀμφὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος χωρίων Ἀμαζόνων τις μνήμη ἢ ὄνομα διασώζεται, καίτοι καὶ Στράβωνι καὶ ἄλλοις τισὶ λόγοι ἀμφ´ αὐταῖς πολλοὶ εἴρηνται. Ἀλλά μοι δοκοῦσι μάλιστα πάντων τά γε κατὰ τὰς Ἀμαζόνας ξὺν τῷ ἀληθεῖ λόγῳ εἰπεῖν, ὅσοι ἔφασαν οὐ πώποτε γένος γυναικῶν ἀνδρείων γεγονέναι, οὐδ´ ἐ〈ν〉 ὄρει μόνῳ τῷ Καυκασίῳ τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν θεσμῶν τῶν οἰκείων ἐξίστασθαι, ἀλλὰ βαρβάρους ἐκ τῶνδε τῶν χωρίων στρατῷ μεγάλῳ ξὺν γυναιξὶ ταῖς αὐτῶν ἰδίαις ἐπὶ τὴν Ἀσίαν στρατεῦσαι, στρατόπεδόν τε ἀμφὶ ποταμὸν Θερμώδοντα ποιησαμένους ἐνταῦθα μὲν τὰς γυναῖκας ἀπολιπεῖν, αὐτοὺς δὲ γῆν τῆς Ἀσίας τὴν πολλὴν καταθέοντας, ὑπαντιασάντων σφίσι τῶν τῇδε ᾠκημένων, ἅπαντας ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι, οὐδένα τε αὐτῶν τὸ παράπαν ἐπανήκειν ἐς τῶν γυναικῶν τὸ χαράκωμα, καὶ τὸ λοιπὸν ταύτας δὴ τὰς γυναῖκας, δέει τῶν περιοίκων καὶ ἀπορίᾳ τῶν ἐπιτηδείων ἀναγκασθείσας, τό τε ἀρρενωπὸν ἀμφιέσασθαι οὔτι ἐθελουσίας καὶ ἀνελομένας τὴν πρὸς τῶν ἀνδρῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀπολελειμμένην τῶν ὅπλων σκευὴν, καὶ ταύτῃ ἐξοπλισαμένας ὡς ἄριστα ἔργα ἀνδρεῖα ξὺν ἀρετῇ ἐπιδείξασθαι, διωθουμένης ἐς τοῦτο αὐτὰς τῆς ἀνάγκης, ἕως δὴ ἁπάσαις διαφθαρῆναι ξυνέπεσε. Ταῦτα δὲ ὧδέ πη γεγονέναι καὶ ξὺν τοῖς ἀνδράσι τὰς Ἀμαζόνας στρατεύσασθαι καὶ αὐτὸς οἴομαι, τεκμηριούμενος οἷς δὴ καὶ χρόνῳ τῷ κατ´ ἐμὲ ξυνηνέχθη γενέσθαι. Τὰ γὰρ ἐπιτηδεύματα μέχρι ἐς τοὺς ἀπογόνους παραπεμπόμενα τῶν προγεγενημένων τῆς φύσεως ἴνδαλμα γίνεται. Οὔννων τοίνυν καταδραμόντων πολλάκις τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν, τοῖς τε ὑπαντιάσασιν ἐς χεῖρας ἐλθόντων, τινὰς μὲν αὐτῶν πεσεῖν ἐνταῦθα τετύχηκε, μετὰ δὲ τῶν βαρβάρων τὴν ἀναχώρησιν Ῥωμαῖοι διερευνώμενοι τῶν πεπτωκότων τὰ σώματα καὶ γυναῖκας ἐν αὐτοῖς εὗρον. Ἄλλο μέντοι γυναικῶν στράτευμα οὐδαμῆ τῆς Ἀσίας ἢ τῆς Εὐρώπης ἐπιχωριάζον ἐφάνη. Οὐ μὴν οὐδὲ τὰ Καυκάσια ὄρη ἀνδρῶν ἔρημα γεγενῆσθαι πώποτε ἀκοῇ ἴσμεν. Περὶ μὲν οὖν τῶν Ἀμαζόνων τοσαῦτα εἰρήσθω.

3. Μετὰ δὲ Ἀψιλίους τε καὶ τοῦ μηνοειδοῦς τὴν ἑτέραν ἀρχὴν ἐς τὴν παραλίαν Ἀβασγοὶ ᾤκηνται, ἄχρι ἐς τὰ Καυκάσια ὄρη διήκοντες. Οἱ δὲ Ἀβασγοὶ Λαζῶν μὲν κατήκοοι ἐκ παλαιοῦ ἦσαν, ἄρχοντας δὲ ὁμογενεῖς δύο ἐσαεὶ εἶχον. Ὧν ἅτερος μὲν ἐς τῆς χώρας τὰ πρὸς ἑσπέραν, ὁ δὲ δὴ ἕτερος ἐς τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον ἵδρυτο. Οἱ δὲ βάρβαροι οὗτοι μέχρι μὲν ἐς ἐμὲ ἄλση τε καὶ ὕλας ἐσέβοντο. Θεοὺς γὰρ τὰ δένδρα βαρβάρῳ τινὶ ἀφελείᾳ ὑπώπτευον εἶναι. Πρὸς δὲ τῶν ἐν σφίσιν ἀρχόντων τὰ δεινότατα διὰ φιλοχρηματίας μέγεθος ἔπασχον. Ἄμφω γὰρ αὐτῶν οἱ βασιλεῖς, ὅσους ἂν παῖδας ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει ἀγαθούς τε τὴν ὄψιν καὶ τὸ σῶμα καλοὺς ἴδοιεν, τούτους δὴ ὀκνήσει οὐδεμιᾷ ἐκ τῶν γειναμένων ἀφέλκοντες εὐνούχους τε ἀπεργαζόμενοι ἀπεδίδοντο ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν τοῖς ὠνεῖσθαι βουλομένοις χρημάτων μεγάλων. Τούς τε αὐτῶν πατέρας ἔκτεινον εὐθὺς, τοῦ μὴ αὐτῶν τινας τίσασθαί ποτε τῆς ἐς τοὺς παῖδας ἀδικίας τὸν βασιλέα ἐγχειριεῖν, μηδὲ ὑπόπτους αὐτοῖς τῶν κατηκόων τινὰς ἐνταῦθα εἶναι. Ἥ τε τῶν υἱέων εὐμορφία σφίσιν ἐς τὸν ὄλεθρον ἀπεκρίνετο. Διεφθείροντο γὰρ οἱ ταλαίπωροι, παίδων θανάσιμον δεδυστυχηκότες εὐπρέπειαν. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τῶν ἐν Ῥωμαίοις εὐνούχων οἱ πλεῖστοι καὶ οὐχ ἥκιστα ἐν τῇ βασιλέως αὐλῇ γένος Ἀβασγοὶ ἐτύγχανον ὄντες. Ἐπὶ τούτου δὲ Ἰουστινιανοῦ βασιλεύοντος ἅπαντα Ἀβασγοῖς ἐπὶ τὸ ἡμερώτερον τετύχηκε μεταμπίσχεσθαι. Τά τε γὰρ Χριστιανῶν δόγματα εἵλοντο καὶ αὐτοῖς Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τῶν τινα ἐκ Παλατίου εὐνούχων στείλας, Ἀβασγὸν γένος, Εὐφρατᾶν ὄνομα, τοῖς αὐτῶν βασιλεῦσι διαρρήδην ἀπεῖπε μηδένα τὸ λοιπὸν ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει τὴν ἀρρενωπίαν ἀποψιλοῦσθαι, σιδήρῳ βιαζομένης τῆς φύσεως. Ὃ δὴ ἄσμενοι Ἀβασγοὶ ἤκουσαν. Καὶ τῇ τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως ἐπιτάξει θαρροῦντες ἤδη τὸ ἔργον τοῦτο σθένει παντὶ διεκώλυον. Ἐδεδίει γὰρ αὐτῶν ἕκαστος μή ποτε παιδίου πατὴρ εὐπρεποῦς γένηται. Τότε δὴ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς καὶ ἱερὸν τῆς θεοτόκου ἐν Ἀβασγοῖς οἰκοδομησάμενος, ἱερεῖς τε αὐτοῖς καταστησάμενος, διεπράξατο ἅπαντα αὐτοὺς ἤθη τῶν Χριστιανῶν ἐκδιδάσκεσθαι, τούς τε βασιλεῖς ἄμφω Ἀβασγοὶ καθελόντες αὐτίκα ἐν ἐλευθερίᾳ βιοτεύειν ἐδόκουν. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησε.

CHAPITRE III.

1. Description du mont Caucase. 2. Demeure des Sabiriens. 3 Les Abalgiens embrassent la religion chrétienne.

1 Au delà  de ce pays, est le Mont-Caucase, dont la cime est plus élevée que les nues, et est toujours exempte de pluies, et de neiges. Il en est toujours couvert depuis le milieu jusqu'au bas, et ces parties qui en sont couvertes, surpassent en hauteur le sommet de toutes les autres montagnes du monde. Il s'étend vers le Septentrion, et vers l'Occident, jusqu'à l'Illyrie, et à la Thrace ; et du côté d'Orient, et de Midi, il se termine à la porte Zur, et à la porte Caspienne, qui servent toutes deux de partage aux Huns, pour entrer sur les terres des Perses, et sur celles des Romains. Le pays qui s'étend depuis le Mont-Caucase jusqu'aux portes Caspiennes, est occupé par les Alains, qui sont un peuple libre, et qui ont accoutumé de se joindre aux Perses pour faire la guerre aux Romains.

2. C'est en cet endroit que les Huns surnommés Sabiriens habitent, et quelques autres nations, et c'est d'où l'on dit que les Amazones sortirent, pour se venir camper proche du pays de Tesmiscyre, proche du fleuve Termodoon, sur les bords duquel la ville d'Amise a été depuis bâtie. Bien que Strabon, et d'autres écrivains nous aient laissé beaucoup de choses touchant les Amazones, il est vrai, néanmoins, qu'il n'y a nul monument, ni dans le Mont-Caucase, ni dans les lieux circonvoisins, qui conserve la mémoire de leur nom. L'opinion de ceux qui croient qu'il n'y a jamais eu de femmes qui aient porté les armes comme des hommes, me paraît la plus probable. Ceux qui sont de ce sentiment assurent, que la nature n'a point été corrompue jusqu'à ce point dans le seul Mont-Caucase, mais qu'une armée nombreuse de Barbares étant sortie de là avec leurs femmes, pour aller porter la guerre en Aise, ils se campèrent proche du fleuve Termodoon, et y laissèrent leurs lemmes, et qu'après ils coururent une partie de l'Asie, où ils surent taillés en pièces : Que les femmes, pressées par la crainte des peuples voisins, et par la disette des vivres, se résolurent de vaincre la faiblesse de leur sexe, et de prendre les armes que leurs maris avaient laissées, et qu'elles s'en servirent généreusement, jusqu'à ce qu'elles surent toutes défaites par leurs ennemis. Il y a de certaines choses qui sont arrivées en notre temps, qui me persuadent que l'histoire des Amazones est conforme à ce que je viens d'en dire. Le génie et l'inclination des pères paraît encore dans leurs enfants, et dans leurs descendants, après une longue suite d'années. Lorsque des armées de Huns qui faisaient des irruptions, ont été défaites, l'on a souvent trouvé des femmes parmi les morts : mais on n'a jamais vu ni en Europe, ni en Asie une armée composée de femmes ; et l'on n'a jamais oui dire, que le Mont-Caucase ait été dépeuplé de ses habitants. Voila ce que j'avais à dire au sujet des Amazones.

3. Au-delà des Apsiliens, et au-delà d'une des extrémités du Pont, sont les Abasgiens qui s'étendent jusqu'au Caucase. Ils étaient autrefois sous la domination des Laziens, bien qu'ils fussent conduits par deux Princes de leur nation, dont l'un commandait dans lapartie qui regarde l'Occident, et l'autre dans celle qui regarde l'Orient. Ces Barbares ont adoré des arbres jusqu'à notre temps. Ils ont souffert de grandes vexations, par l'avarice de leurs princes, qui arrachaient aux pères et aux mères les enfants les mieux faits, et les rendaient eunuques, afin de les vendre bien cher aux Romains. Leur cruauté allait plus avant. Us faisaient mourir les pères, de peur d'avoir des sujets qui leur sussent suspects, et qui pussent porter jusqu'aux oreilles de l'Empereur, les plaintes des outrages qu'on leur faisait. Ces parents infortunes trouvaient dans la bonne mine de leurs enfants la cause de leur disgrâce. C'est pour cela que parmi les eunuques du Palais, il y en avait toujours plusieurs de la nation dont je parle. Les affaires des Abasgiens ont changé de face sous le règne de Justinien, et ont été mises en meilleur état. Il leur a fait embrasser la religion chrétienne, et il a défendu à leurs Rois de faire des eunuques. Cette défense sut reçue avec un applaudissement général du pays, qui ne manqua pas de veiller à ce qu'elle fût observée, parce que chacun avait appréhendé jusqu'alors d'avoir de beaux enfants. L'Empereur y bâtit une magnifique église, sous l'invocation du nom de la Vierge, et il y établit des prêtres, qui enseignèrent au peuple toutes les cérémonies de la religion. Peu de temps après les Abasgiens se délivrèrent de la domination de leurs Princes, et assurèrent leur liberté.

 

 

 

1. Μετὰ δὲ τοὺς Ἀβασγῶν ὅρους κατὰ μὲν ὄρος τὸ Καυκάσιον Βροῦχοι ᾤκηνται, Ἀβασγῶν τε καὶ Ἀλανῶν μεταξὺ ὄντες. Κατὰ δὲ τὴν παραλίαν Πόντου τοῦ Εὐξείνου Ζῆχοι ἵδρυνται. Τοῖς δὲ δὴ Ζήχοις κατὰ μὲν παλαιὸν ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ βασιλέα καθίστη, τὸ δὲ νῦν οὐδ´ ὁτιοῦν Ῥωμαίοις ἐπακούουσιν οἱ βάρβαροι οὗτοι. Μετὰ δὲ αὐτοὺς Σαγίναι μὲν οἰκοῦσι, μοῖραν δὲ αὐτῶν τῆς παραλίας Ῥωμαῖοι ἐκ παλαιοῦ ἔσχον. Φρούριά τε δειμάμενοι ἐπιθαλασσίδια δύο, Σεβαστόπολίν τε καὶ Πιτιοῦντα, δυοῖν ἡμέραιν ὁδῷ ἀλλήλοιν διέχοντα, φρουρὰν ἐνταῦθα στρατιωτῶν τὸ ἐξ ἀρχῆς κατεστήσαντο. Τὰ μὲν γὰρ πρότερα κατάλογοι Ῥωμαίων στρατιωτῶν τὰ ἐπὶ τῆς ἀκτῆς πάντα χωρία ἐκ τῶν Τραπεζοῦντος ὁρίων ἄχρι ἐς τοὺς Σαγίνας εἶχον, ᾗπέρ μοι εἴρηται· νῦν δὲ μόνα τὰ δύο ταῦτα φρούρια ἐλέλειπτο σφίσιν, οὗ δὴ τὰ φυλακτήρια καὶ ἐς ἐμὲ εἶχον, ἐπειδὴ Χοσρόης, ὁ Περσῶν βασιλεὺς, Λαζῶν αὐτὸν ἐπαγαγομένων ἐς τὴν Πέτραν, στράτευμα Περσῶν ἐνταῦθα στέλλειν ἐν σπουδῇ εἶχε, τούς τε τὰ φρούρια ταῦτα καθέξοντας καὶ καθιζησομένους ἐν τοῖς ἐνταῦθα φυλακτηρίοις. Ἅπερ ἐπεὶ οἱ Ῥωμαίων στρατιῶται προμαθεῖν ἴσχυσαν, προτερήσαντες τάς τε οἰκίας ἐνέπρησαν καὶ τὰ τείχη ἐς τὸ ἔδαφος καθελόντες ἔς τε τὰς ἀκάτους μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐσβάντες ἐς ἤπειρον εὐθὺς τὴν ἀντιπέρας καὶ Τραπεζοῦντα πόλιν ἐχώρησαν, ζημιώσαντες μὲν τῇ τῶν φρουρίων διαφθορᾷ τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν, κέρδος δὲ αὐτῇ πορισάμενοι μέγα, ὅτι δὴ τῆς χώρας ἐγκρατεῖς οὐ γεγόνασιν οἱ πολέμιοι. ἄπρακτοι γὰρ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς τὴν Πέτραν ἀνέστρεφον Πέρσαι. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνηνέχθη γενέσθαι.

2. Ὑπὲρ δὲ Σαγίνας Οὐννικὰ ἔθνη πολλὰ ἵδρυνται. τὸ δ´ ἐντεῦθεν Εὐλυσία μὲν ἡ χώρα ὠνόμασται, βάρβαροι δὲ αὐτῆς ἄνθρωποι τά τε παράλια καὶ τὴν μεσόγειον ἔχουσι, μέχρι ἐς τὴν Μαιῶτιν καλουμένην Λίμνην καὶ ποταμὸν Τάναϊν, ὃς δὴ ἐς τὴν Λίμνην ἐσβάλλει. Αὕτη δὲ ἡ Λίμνη ἐς τὴν ἀκτὴν Πόντου τοῦ Εὐξείνου τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται. Ἄνθρωποι δὲ, οἳ ταύτῃ ᾤκηνται, Κιμμέριοι μὲν τὸ παλαιὸν ὠνομάζοντο, τανῦν δὲ Οὐτίγουροι καλοῦνται. Καὶ αὐτῶν καθύπερθεν ἐς βορρᾶν ἄνεμον ἔθνη τὰ Ἀντῶν ἄμετρα ἵδρυνται.

3. παρὰ δὲ τὸν χῶρον αὐτὸν, ὅθεν ἡ τῆς Λίμνης ἐκβολὴ ἄρχεται, Γότθοι οἱ Τετραξῖται καλούμενοι ᾤκηνται, οὐ πολλοὶ ὄντες, οἳ δὴ τὰ Χριστιανῶν νόμιμα σεβόμενοι περιστέλλουσιν οὐδενὸς ἧσσον. (Τάναϊν δὲ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι καὶ τὴν ἐκβολὴν ταύτην, 〈ἥπερ〉 ἐκ Λίμνης ἀρξαμένη τῆς Μαιώτιδος ἄχρι ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον [ἥπερ] διήκει, ἐς ὁδὸν ἡμερῶν, ὥς φασιν, εἴκοσιν. ἀλλὰ καὶ τὸν ἄνεμον, ὃς ἐνθένδε πνεῖ, Ταναΐτην προσαγορεύουσιν.) εἴτε δὲ τῆς Ἀρείου δόξης ἐγένοντό ποτε οἱ Γότθοι οὗτοι, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα Γοτθικὰ ἔθνη, εἴτε καὶ ἄλλο τι ἀμφὶ τῇ δόξῃ αὐτοῖς ἤσκητο, οὐκ ἔχω εἰπεῖν, ἐπεὶ οὐδὲ αὐτοὶ ἴσασιν, ἀλλ´ ἀφελείᾳ τε τανῦν καὶ ἀπραγμοσύνῃ πολλῇ τιμῶσι τὴν δόξαν. οὗτοι ὀλίγῳ πρότερον (λέγω δὲ, ἡνίκα πρῶτόν τε καὶ εἰκοστὸν ἔτος Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς τὴν αὐτοκράτορα εἶχεν ἀρχὴν) πρέσβεις τέτταρας ἐς Βυζάντιον ἔπεμψαν, ἐπίσκοπον σφίσι τινὰ δεόμενοι δοῦναι· ἐπεὶ ὅστις μὲν αὐτοῖς ἱερεὺς ἦν, τετελευτήκει οὐ πολλῷ πρότερον, ἔγνωσαν δὲ ὡς καὶ Ἀβασγοῖς ἱερέα βασιλεὺς πέμψειε, καὶ αὐτοῖς προθυμότατα Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἐπιτελῆ ποιήσας τὴν δέησιν ἀπεπέμψατο. Οἱ δὲ πρέσβεις οὗτοι δέει Οὔννων τῶν Οὐτιγούρων ἐς μὲν τὸ ἐμφανὲς, αὐτηκόων πολλῶν ὄντων, ἀποστοματίζοντες ὅτου δὴ ἕνεκα ἥκοιεν, ἄλλο οὐδὲν ὅτι μὴ τὰ ἀμφὶ τῷ ἱερεῖ βασιλεῖ ἤγγειλαν, ὡς λαθραιότατα δὲ ξυγγενόμενοι ἅπαντα φράζουσιν, ὅσα συνοίσειν τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἔμελλε, ξυγκρουομένων ἐς ἀλλήλους ἀεὶ τῶν σφίσι προσοίκων βαρβάρων. Ὅντινα δὲ τρόπον οἱ Τετραξῖται καὶ ὅθεν ἀναστάντες ἐνταῦθα ἱδρύσαντο, ἐρῶν ἔρχομαι.

CHAPITRE  IV.

1. Demeure des Bruchiens, des Zecchiens, et des Sagides. 2. Description de l'Elysie et du pays des Goths Tetraxites.

1. Quand on a passé les frontières des Abasgiens, on rencontre entre-eux et les Alain, les Bruchiens, qui sont proche du Mont-Caucase. Les Zecchiens habitent sur le bord du Pont-Euxin ; l'Empereur leur donnait autrefois un roy ; mais maintenant ils ne relèvent de lui en aucune manière. Après leur pays est celui des Sagides, dont les Romains ont possédé la partie la plus voisine de la mer, où ils avaient bâti deux forts, dont l'un s'appelait Sébastopole, et l'autre Pitionte, et qui étaient à deux journées l'un de l'autre, et tous deux défendus par de puissantes garnisons, Quoique depuis longtemps ils ne soient plus maîtres de la contrée maritime, ils n'ont pas laissé de conserver ces deux forts jusqu'à notre temps, auquel, lorsque Chosroes sut conduit par les Laziens contre Pétra, il envoya des troupes pour les prendre, mais les Romains en ayant eu avis, en brûlèrent les maisons, et en ruinèrent les murailles, et se sauvèrent dans des barques à Trébizonde. Ainsi ils conservèrent le pays par la démolition de ces deux forts ; car cela fut cause que les Perses s'en retournèrent à Pétra, sans avoir remporté aucun avantage. Voila ce qui arriva en cette rencontre,

2. Au-delà des Sagides habitent les différentes nations des Huns. En suite est l'Elysie, qui est habitée par divers peuples barbares, tant sur le rivage de la mer, que plus avant dans le pays, et qui s'étend jusqu'aux Palus Méotide, et jusqu'au fleuve Tanaïs qui se décharge dans les Palus. Elle est habitée par des peuples que l'on appelait autrefois Cimmériens, et que l'on appelle maintenant Uturguriens. Plus loin du côté de Septentrion, est la nation des Antes, qui est une nation très nombreuse.

3. A l'endroit où commence le canal par où les Palus Méotides se déchargent, habitent les Goths, surnommés Tetraxites, qui ne sont qu'en petit nombre, mais qui font profession de la religion chrétienne, et qui en observent les saintes Lois avec une piété très-exacte. Ceux du pays ont donné le nom de Tanaïs au canal qui coule depuis les Palus Méotides jusqu'au Pont-Euxin, et qui contient l'espace de vingt journées de chemin. Ils appellent même Tanaïte le vent qui souffle de ce côté-là. Je ne sais si ces Goths dont je parle suivent l'opinion d'Arius, de même que les autres Goths, et ils ne le savent pas eux-mêmes, parce qu'ils ont dans leur religion une grande simplicité. Dans la vingt et unième année du règne de Justinien, ils lui envoyèrent quatre ambassadeurs, pour lui demander un évêque, en la place de l'ancien qui était mort ; de même qu'il en avait donné un aux Abasgiens. L'Empereur leur accorda leur demande ; mais comme ces ambassadeurs appréhendaient la puissance des Huns Uturguriens, ils ne parlèrent dans l'audience publique que de l'évêque qu'ils demandaient, et représentèrent en particulier les avantages qui reviendraient à l'Empire, si l'on entretenait la division entre eux, et les autres Barbares. Je dirai maintenant d'où sont sortis les Tetraxites, et comme ils se sont établis au lieu qu'ils habitent.

 

 

 

1. Πάλαι μὲν Οὔννων, τῶν τότε Κιμμερίων καλουμένων, πολύς τις ὅμιλος τὰ χωρία ταῦτα ἐνέμοντο, ὧν ἄρτι ἐμνήσθην, βασιλεύς τε εἷς ἅπασιν ἐφειστήκει. καί ποτέ τις αὐτῶν τὴν ἀρχὴν ἔσχεν, ᾧ δὴ παῖδες ἐγένοντο δύο, ἅτερος μὲν Οὐτιγοὺρ ὄνομα, Κουτριγοὺρ δὲ ὁ ἕτερος. Οἵπερ, ἐπειδὴ αὐτοῖν ὁ πατὴρ τὸν βίον συνεμετρήσατο, τήν τε ἀρχὴν ἄμφω ἐν σφίσιν αὐτοῖς διεδάσαντο καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τοῖς ἀρχομένοις αὐτοῖς ἔδοσαν. Οἱ μὲν γὰρ Οὐτίγουροι, οἱ δὲ Κουτρίγουροι καὶ ἐς ἐμὲ ὀνομάζονται. Οὗτοι μὲν ἅπαντες τῇδε ᾤκηντο, κοινὰ μὲν τὰ ἐπιτηδεύματα ξύμπαντα ἔχοντες, οὐκ ἐπιμιγνύμενοι δὲ ἀνθρώποις, οἳ δὴ τῆς τε Λίμνης καὶ τῆς ἐνθένδε ἐκροῆς ἐς τὰ ἐπὶ θάτερα ἵδρυντο, ἐπεὶ οὔτε διέβαινόν ποτε τὰ ὕδατα ταῦτα οὔτε διαβατὰ εἶναι ὑπώπτευον, πρὸς τὰ εὐκολώτατα περίφοβοι ὄντες, τῷ μηδὲ ἀποπειράσασθαι αὐτῶν πώποτε, ἀλλ´ ἀμελέτητοι τῆς διαβάσεως παντάπασιν εἶναι. (Λίμνην δὲ τὴν Μαιῶτιν καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ἐκβολὴν ὑπερβάντι εὐθὺς μὲν ἐς αὐτήν που τὴν ταύτης ἀκτὴν οἱ Τετραξῖται καλούμενοι Γότθοι τὸ παλαιὸν ᾤκηντο, ὧν ἐπεμνήσθην ἀρτίως·

2. πολλῷ δὲ αὐτῶν ἄποθεν Γότθοι τε καὶ Οὐισίγοτθοι καὶ Βανδίλοι καὶ τὰ ἄλλα Γοτθικὰ γένη ξύμπαντα ἵδρυντο. Οἳ δὴ καὶ Σκύθαι ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐπεκαλοῦντο, ἐπεὶ πάντα τὰ ἔθνη, ἅπερ τὰ ἐκείνῃ χωρία εἶχον, Σκυθικὰ μὲν ἐπὶ κοινῆς ὀνομάζεται, ἔνιοι δὲ αὐτῶν Σαυρομάται ἢ Μελάγχλαινοι, ἢ ἄλλο τι ἐπεκαλοῦντο.) προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου φασὶν, εἴπερ ὁ λόγος ὑγιής ἐστι, τῶν μὲν Κιμμερίων νεανίας τινὰς ἐν κυνηγεσίῳ διατριβὴν ἔχειν, ἔλαφον δὲ μίαν πρὸς αὐτῶν φεύγουσαν ἐς τὰ ὕδατα ἐσπηδῆσαι ταῦτα. Τούς τε νεανίας, εἴτε φιλοτιμίᾳ εἴτε φιλονεικίᾳ τινὶ ἐχομένους, ἢ καί τι δαιμόνιον αὐτοὺς κατηνάγκασε, τῇ ἐλάφῳ ἐπισπέσθαι ταύτῃ, μηχανῇ τε μεθίεσθαι αὐτῆς οὐδεμιᾷ, ἕως ξὺν αὐτῇ ἐς τὴν ἀντιπέρας ἀκτὴν ἵκοντο. Καὶ τὸ μὲν διωκόμενον ὅ τι ποτ´ ἦν εὐθὺς ἀφανισθῆναι· (δοκεῖν γάρ μοι οὐδὲ ἄλλου του ἕνεκα ἐνταῦθα ἐφάνη, ὅτι μὴ 〈τοῦ〉 γενέσθαι κακῶς τοῖς τῇδε ᾠκημένοις βαρβάροις) τοὺς δὲ νεανίας τοῦ μὲν κυνηγεσίου ἀποτυχεῖν, μάχης δὲ ἀφορμὴν καὶ λείας εὑρέσθαι. Ἐς ἤθη γὰρ τὰ πάτρια ὅτι τάχιστα ἐπανήκοντες ἔνδηλα πᾶσι Κιμμερίοις πεποίηνται ὅτι δὴ ταῦτα βατὰ σφίσι τὰ ὕδατα εἴη. Ἀνελόμενοι οὖν αὐτίκα τὰ ὅπλα πανδημεί τε διαβάντες ἐγένοντο μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ, Βανδίλων μὲν ἤδη ἐνθένδε ἀναστάντων ἐπί τε Λιβύης ἱδρυσαμένων, ἐν Ἱσπανίᾳ δὲ Οὐισιγότθων οἰκησαμένων. Γότθοις οὖν τοῖς ἐς τὰ τῇδε ᾠκημένοις πεδία ἐξαπιναίως ἐπιπεσόντες πολλοὺς μὲν ἔκτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐτρέψαντο ἅπαντας. Ὅσοι τε αὐτοὺς διαφυγεῖν ἴσχυσαν, ξὺν παισί τε καὶ γυναιξὶν ἐνθένδε ἀναστάντες ἀπέλιπον μὲν τὰ πάτρια ἤθη, διαπορθμευσάμενοι δὲ ποταμὸν Ἴστρον ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων ἐγένοντο. Καὶ πολλὰ μὲν τοὺς ταύτῃ ᾠκημένους δεινὰ ἔδρασαν, μετὰ δὲ δόντος βασιλέως ᾠκήσαντο ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία, καὶ τὰ μὲν ξυνεμάχουν Ῥωμαίοις, τάς τε συντάξεις ὥσπερ οἱ ἄλλοι στρατιῶται πρὸς βασιλέως κομιζόμενοι ἀνὰ πᾶν ἔτος καὶ φοιδερᾶτοι ἐπικληθέντες· οὕτω γὰρ αὐτοὺς τότε Λατίνων φωνῇ ἐκάλεσαν Ῥωμαῖοι, ἐκεῖνο, οἶμαι, παραδηλοῦντες, ὅτι δὴ οὐχ ἡσσημένοι αὐτῶν τῷ πολέμῳ Γότθοι, ἀλλ´ ἐπὶ ξυνθήκαις τισὶν ἔνσπονδοι ἐγένοντο σφίσι. Φοίδερα γὰρ Λατῖνοι τὰς ἐν πολέμῳ καλοῦσι ξυνθήκας, ᾗπέρ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν δεδήλωται λόγοις· τὰ δὲ καὶ πόλεμον πρὸς αὐτοὺς διέφερον οὐδενὶ λόγῳ, ἕως ᾤχοντο ἀπιόντες ἐς Ἰταλίαν, Θευδερίχου ἡγουμένου σφίσι. Τὰ μὲν οὖν τῶν Γότθων τῇδε κεχώρηκεν.

3. Οὖννοι δὲ αὐτῶν τοὺς μὲν κτείναντες, τοὺς δὲ, ὥσπερ ἐρρήθη, ἐξαναστήσαντες τὴν χώραν ἔσχον. Καὶ αὐτῶν Κουτρίγουροι μὲν παῖδάς τε καὶ γυναῖκας μεταπεμψάμενοι ἐνταῦθα ἱδρύσαντο, οὗ δὴ καὶ ἐς ἐμὲ ᾤκηνται. Καὶ δῶρα μὲν πολλὰ πρὸς βασιλέως ἀνὰ πᾶν ἔτος κομίζονται, καὶ ὣς δὲ διαβαίνοντες ποταμὸν Ἴστρον καταθέουσιν ἐσαεὶ τὴν βασιλέως χώραν, ἔνσπονδοί τε καὶ πολέμιοι Ῥωμαίοις ὄντες. Οὐτίγουροι δὲ ξὺν τῷ ἡγουμένῳ ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίζοντο, μόνοι τὸ λοιπὸν ἐνταῦθα καθιζησόμενοι. Οἵπερ ἐπειδὴ Λίμνης τῆς Μαιώτιδος ἀγχοῦ ἐγένοντο, Γότθοις ἐνταῦθα τοῖς Τετραξίταις καλουμένοις ἐνέτυχον. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα φραξάμενοι ταῖς ἀσπίσιν οἱ Γότθοι ἀντικρὺ τοῖς ἐπιοῦσιν ὡς ἀμυνόμενοι ἔστησαν, σθένει τε τῷ σφετέρῳ καὶ χωρίου ἰσχύϊ θαρσοῦντες· αὐτοὶ γὰρ ἀλκιμώτατοι ἁπάντων εἰσὶ τῶν τῇδε βαρβάρων. Καὶ ἡ πρώτη τῆς Μαιώτιδος ἐκροὴ, οὗ δὴ τότε οἱ Τετραξῖται Γότθοι ἵδρυντο, ἐν κόλπῳ ξυνιοῦσα μηνοειδεῖ, περιβαλοῦσά τε αὐτοὺς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον, μίαν ἐπ´ αὐτοὺς εἴσοδον οὐ λίαν εὐρεῖαν τοῖς ἐπιοῦσι παρείχετο. Ὕστερον δὲ (οὔτε γὰρ Οὖννοι χρόνον τινὰ τρίβεσθαι σφίσιν ἐνταῦθα ἤθελον, οἵ τε Γότθοι τῷ τῶν πολεμίων ὁμίλῳ ἐπὶ πολὺ ἀνθέξειν οὐδαμῆ ἤλπιζον) ἐς λόγους ἀλλήλοις ξυνίασιν, ἐφ´ ᾧ ἀναμιχθέντες κοινῇ ποιήσονται τὴν διάβασιν, καὶ οἱ Γότθοι ἱδρύσονται μὲν ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ παρ´ αὐτὴν τῆς ἐκβολῆς μάλιστα τὴν ἀκτὴν, ἵνα δὴ καὶ τανῦν ἵδρυνται, φίλοι δὲ καὶ ξύμμαχοι τὸ λοιπὸν Οὐτιγούροις ὄντες ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ σφίσιν ἐνταῦθα βιώσονται τὸν πάντα αἰῶνα. οὕτω μὲν οὖν οἵδε οἱ Γότθοι τῇδε ἱδρύσαντο καὶ τῶν Κουτριγούρων, ὥσπερ μοι εἴρηται, ἀπολελειμμένων ἐν γῇ τῇ ἐπὶ θάτερα τῆς Λίμνης οὔσῃ μόνοι Οὐτίγουροι τὴν χώραν ἔσχον, πράγματα Ῥωμαίοις ὡς ἥκιστα παρεχόμενοι, ἐπεὶ οὐδὲ αὐτῶν ἄγχιστα ᾤκηνται, ἀλλ´ ἔθνεσι πολλοῖς διειργόμενοι μεταξὺ οὖσιν ἀκουσίῳ ἀπραγμοσύνῃ ἐς αὐτοὺς ἔχονται.

Ὑπερβάντι δὲ Λίμνην τε τὴν Μαιώτιδα καὶ ποταμὸν Τάναϊν ἐπὶ πλεῖστον μὲν τῶν τῇδε πεδίων Κουτρίγουροι Οὖννοι, ᾗπέρ μοι ἐρρήθη, ᾠκήσαντο· μετὰ δὲ αὐτοὺς Σκύθαι τε καὶ Ταῦροι ξύμπασαν ἔχουσι τὴν ταύτῃ χώραν, ἧσπερ μοῖρά τις Ταυρικὴ καὶ νῦν ἐπικαλεῖται,

4. ἵνα δὴ καὶ τῆς Ἀρτέμιδος τὸν νεὼν γεγονέναι φασὶν, οὗπέρ ποτε ἡ τοῦ Ἀγαμέμνονος Ἰφιγένεια προὔστη. Καίτοι Ἀρμένιοι ἐν τῇ παρ´ αὐτοῖς Κελεσηνῇ καλουμένῃ χώρᾳ τὸν νεὼν τοῦτον γεγονέναι φασὶ Σκύθας τε τηνικάδε ξύμπαντας καλεῖσθαι τοὺς ἐνταῦθα ἀνθρώπους, τεκμηριούμενοι τοῖς ἀμφί τε Ὀρέστῃ καὶ πόλει Κομάνῃ δεδιηγημένοις μοι ἐς ἐκεῖνο τοῦ λόγου. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων λεγέτω ἕκαστος ὥς πη αὐτῷ βουλομένῳ ἐστί· πολλὰ γὰρ τῶν ἑτέρωθι γεγενημένων, ἴσως δὲ καὶ οὐδαμῆ ξυμπεπτωκότων, ἄνθρωποι προσποιεῖσθαι φιλοῦσιν ὡς πάτρια ἤθη, ἀγανακτοῦντες, ἢν μὴ τῇ δοκήσει τῇ αὐτῶν ἅπαντες ἕπωνται.

5. Μετὰ δὲ τὰ ἔθνη ταῦτα πόλις θαλασσία οἰκεῖται, Βόσπορος ὄνομα, Ῥωμαίων κατήκοος γενομένη οὐ πολλῷ πρότερον. Ἐκ δὲ Βοσπόρου πόλεως ἐς πόλιν Χερσῶνα ἰόντι, ἣ κεῖται μὲν ἐν τῇ παραλίᾳ, Ῥωμαίων δὲ καὶ αὐτὴ κατήκοος ἐκ παλαιοῦ ἐστι, βάρβαροι, Οὐννικὰ ἔθνη, τὰ μεταξὺ ἅπαντα ἔχουσι. Καὶ ἄλλα δὲ πολίσματα δύο ἀγχοῦ Χερσῶνος, Κῆποί τε καὶ Φανάγουρις καλούμενα, Ῥωμαίων κατήκοα ἐκ παλαιοῦ τε καὶ ἐς ἐμὲ ἦν. Ἅπερ οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν βαρβάρων τῶν πλησιοχώρων ἑλόντες τινὲς ἐς ἔδαφος καθεῖλον. Ἐκ δὲ Χερσῶνος πόλεως ἐς τὰς ἐκβολὰς ποταμοῦ Ἴστρου, ὃν καὶ Δανούβιον καλοῦσιν, ὁδὸς μέν ἐστιν ἡμερῶν δέκα, βάρβαροι δὲ τὰ ἐκείνῃ ξύμπαντα ἔχουσιν.

6. Ἴστρος δὲ ποταμὸς ἐξ ὀρέων μὲν τῶν Κελτικῶν ῥεῖ, περιιὼν δὲ τὰς Ἰταλίας ἐσχατιὰς, φερόμενός τε ἐπὶ τὰ Δακῶν καὶ Ἰλλυριῶν καὶ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία, ἐκβάλλει ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον. Τὰ δὲ ἐνθένδε ἅπαντα μέχρι ἐς Βυζάντιον τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως τυγχάνει ὄντα. Ἡ μὲν οὖν τοῦ Εὐξείνου Πόντου περίοδος ἐκ Καλχηδόνος μέχρι ἐς Βυζάντιον ταύτῃ πη ἔχει. Ἐς ὅσον δὲ ἡ περίοδος ἥδε διήκει, ἅπαντα μὲν ἐς τὸ ἀκριβὲς οὐκ ἔχω εἰπεῖν, βαρβάρων, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ᾠκημένων ἐνταῦθα τοσούτων τὸ πλῆθος, ἐπιμιξίας τε Ῥωμαίοις παρ´ αὐτῶν τινας, ὅτι μὴ ὅσα κατὰ πρεσβείαν, ἴσως οὐδεμιᾶς οὔσης· ἐπεὶ οὐδὲ τοῖς πρότερον ταῦτα ἐγκεχειρηκόσι διαμετρήσασθαι ἐς τὸ ἀκριβές τι ξυμβαίνει εἰρῆσθαι. Ἐκεῖνο μέντοι διαφανές ἐστιν, ὡς Πόντου τοῦ Εὐξείνου τὰ ἐν δεξιᾷ, εἴη δ´ ἂν ἐκ Καλχηδόνος ἐς ποταμὸν Φᾶσιν, δυοῖν καὶ πεντήκοντα ὁδὸς ἡμερῶν ἐστιν εὐζώνῳ ἀνδρί· ᾧ δὴ οὐκ ἄπο τρόπου τεκμηριούμενος φαίη ἄν τις καὶ τὴν ἑτέραν τοῦ Πόντου μοῖραν μέτρου τοῦδε εἶναι οὐ πολλῷ ἄποθεν.  

CHAPITRE V.

1. Goths Uturguriens et Cuturguriens. 2. Une biche montre aux Goths l'endroit par où l'on pouvait traverser la Palus Méotide. 3. Passage des Goths. 4. Temple de Diane la  Taurique. 5. Villes de Cherso, de Cepi et d'autres. 6. Cours du Danube.

1 Tous ces pays dont je viens de parler, étaient autrefois habités par les Huns, que l'on appelait aussi Cimmériens, et qui vivaient sous l'obéissance d'un seul prince, qui avait deux fils, dont l'un se nommait Uturgur, et l'autre Cuturgur. Quand leur père fut mort, ils partagèrent le royaume, et donnèrent leurs noms à leurs sujets. Ces peuples vivaient ensemble, et gardaient les mêmes coutumes, sans entretenir de commerce avec ceux qui habitaient de l'autre côté de la Palus laquelle ils ne croyaient pas qu'il fût possible de traverser, à cause qu'ils n'avoient jamais essayé de le faire. Quand on touche l'autre bord, on entre dans le pays des Goths Tetraxites, dont je viens de parler.

2. Plus loin étaient les Goths, les Visigoths, les Vandales, et d'autres peuples, que l'on appelait Sauromates, Melanclaines, ou de quesqu'autre nom particulier. On dit (si toutefois ce qu'on dit cil véritable ) que de jeunes Cimmériens chassant une biche, qui se jeta dans la Palus, ils s'engagèrent tellement à la poursuivre, soit par un désir de vaincre, ou par une inspiration divine, qu'ils abordèrent avec elle de l'autre côté, et à l'instant elle disparut. Je me persuade qu'elle n'avait paru que pour le malheur des peuples qui habitaient l'autre bord ; car les jeunes hommes frustrés de l'espérance de leur chasse, s'acharnèrent au butin. Ils retournèrent en leur pays, pour aller dire qu'il était aisé de traverser l'eau, et en même temps ils menèrent leurs troupes dans le pays, qui avait elle abandonné par les Vandales qui étaient en Afrique, et par les Goths qui étaient en Espagne. Ils attaquèrent à l'improviste quelques Goths qui y étaient restés, en tuèrent une partie, et mirent le reste en fuite. Tous ceux qui se purent sauver traversèrent le Danube, et entrèrent avec leurs lemmes et leurs enfants sur les terres des Romains ; mais comme ils étaient extrêmement à charge au pays, l'Empereur leur assigna des terres dans la Thrace, où ils allèrent habiter. Quelques-uns d'eux portèrent les armes pour les Romains, en qualité de confédérés ; je m'imagine que les Romains leur avaient donné ce titre, pour saire connaître qu'ils n'étaient pas des peuples conquis par la force des armes ; mais des peuples alliés par une société de guerre, comme je l'ai remarqué dans les livres précédents. ) D'autres peuples leur firent la guerre, bien qu'ils n'en eussent reçu aucune offense, jusqu'à ce que Théodoric les mena en Italie. Voila la suite des affaires des Goths.

3. Les Huns, après avoir ainsi ou tué, ou chassé les Goths, demeurèrent maîtres du pays. Les Cuturguriens y firent venir leurs femmes, et leurs enfants pour l'habiter, et; ils l'habitent encore à présent : Et bien qu'ils reçoivent chaque année des bienfaits de l'Empereur, ils ne laissent pas de ravager ses terres, et d'être en même temps ses alliés, et ses ennemis. Comme les Uturguriens retournaient dans leur pays, pour le posséder seuls, ils rencontrèrent proche de la Palus Méotide, les Goths Tetraxites, qui étant couverts de leurs boucliers, et s'assurant sur la situation avantageuse du lieu, se présentèrent pour les arrêter. Et certes, ce sont les plus belliqueux du pays, et la Palus Méotide fait un golfe à l'endroit ou ils étaient alors, qui rend le passage sort étroit. Mais comme les Huns n'avaient pas intention de s'arrêter, et que les Goths n'étaient pas assez puissants pour soutenir le choc d'une multitude si nombreuse, ils conférèrent ensemble, et demeurèrent d'accord de traverser conjointement la Palus, et que les Goths habiteraient l'endroit où elle se décharge dans la mer, et ainsi ils demeurèrent amis, et alliés des Uturguriens, qui étant séparés d'avec les Cuturguriens, par la Palus, se conservèrent dans une paisible possession du pays de leurs pères, sans exercer d'hostilité contre les Romains, parce qu'en étant fort éloignés, quand ils en auraient la volonté, ils n'en ont pas le pouvoir. Les Cuturguriens s'emparèrent donc, comme je viens de le dire, d'un vaste pays qui s'étend au delà de la Palus-Méotide, et au delà du Tanaïs. La contrée qui est plus loin, est occupée par les Scythes, et par les Tauriens, et: pour ce sujet une partie est appelée la Taurique.

4. C'est où l'on dit que le temple de Diane était, et où Iphigénie fille d'Agamemnon était prêtresse ; bien que les Arméniens soutiennent que ce temple était dans une de leurs contrées, que l'on appelée Aciliiene : Ce qu'ils confirment en disant, que tous les peuples de ces pays-là étaient autrefois compris sous le terme général de Scythes, et en répétant tout ce que j'ai rapporté d'Oreste, et de la ville de Comane, je laisse à chacun la liberté d'en juger comme il lui plaira. Les hommes affectent d'attribuer à leur pays, des histoires qui sont arrivées en d'autres, ou qui ne sont peut-être arrivées nulle part, et ils se fâchent de ce que tout le monde n'est pas de leur sentiment.

5. Après toutes ces nations, est la ville maritime de Bosphore, qui a été jointe, depuis quelques années, à l'Empire. Les Huns possèdent tout le pays qui s'étend depuis le Bosphore jusqu'à la ville de Chersone, qui est assise sur le bord de la mer, et qui est, depuis longtemps, sous l'obéissance des Romains. Il y avait deux bourgs tout proche, dont l'un s'appelait Cepi, et l'autre Phanaguris, qui tous-deux nous appartenaient, et qui de notre temps ont été pris et rasés par les Barbares. Depuis Chersone jusqu'à l'embouchure de l'Istre, ou du Danube, il y a dix journées de chemin, et toute cette étendue est occupée par les Barbares.

6. Ce fleuve tire son origine des montagnes des Celtes, il rase le bord de l'Italie, traverse la Dacie, l'Illyrie, la Thrace, et se décharge dans le Pont-Euxin. Tout le bord de deçà jusqu'à Constantinople, obéit à l'Empereur. Voila le tour du Pont-Euxin, depuis Calcédoine jusqu'à Constantinople, dont je ne saurais dire précisément la longueur, parce qu'il y a sur ses bords un trop grand nombre de nations, avec lesquelles nous n'avons aucun commerce,si ce n'est par la vole des Ambassades, et à cause que je n'en ai rien appris d'exact de ceux qui ont mesuré le pays. Ce qui est certain est, qu'il y a cinquante-deux journées de chemin au côté droit du Pont-Euxin, depuis Calcédoine jusqu'au Phase. Ce qui sait juger probablement que l'autre bord est d'une égale étendue.

 

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ ἀφικόμεθα ἐνταῦθα τοῦ λόγου, ἀναγράψασθαι οὔ μοι ἄπο καιροῦ ἔδοξεν εἶναι ὅσα δὴ ἀμφὶ τοῖς ὁρίοις τῆς τε Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης διαμάχονται πρὸς ἀλλήλους οἱ ταῦτα δεινοί. Λέγουσι μὲν γάρ τινες αὐτῶν τὰ ἠπείρω ταύτα διορίζειν ποταμὸν Τάναϊν, ἀπισχυριζόμενοι μὲν χρῆναι τὰς τομὰς φυσικὰς εἶναι, τεκμηριούμενοι δὲ ὡς ἡ μὲν θάλασσα προϊοῦσα ἐκ τῶν ἑσπερίων ἐπὶ τὴν ἑῴαν φέρεται μοῖραν, ποταμὸς δὲ Τάναϊς ἐκ τῶν ἀρκτῴων φερόμενος ἐς ἄνεμον νότον μεταξὺ ταῖν ἠπείροιν χωρεῖ· ἔμπαλιν δὲ τὸν Αἰγύπτιον Νεῖλον ἐκ μεσημβρίας ἰόντα πρὸς βορρᾶν ἄνεμον Ἀσίας τε καὶ Λιβύης μεταξὺ φέρεσθαι. ἄλλοι δὲ ἀπ´ ἐναντίας αὐτοῖς ἰόντες οὐχ ὑγιᾶ τὸν λόγον ἰσχυρίζονται εἶναι. Λέγουσι γὰρ ὡς τὰ μὲν ἠπείρω ταύτα τὸ ἐξ ἀρχῆς ὅ τε ἐν Γαδείροις διορίζει πορθμὸς ἀπ´ Ὠκεανοῦ ἐξιὼν καὶ ἡ προϊοῦσα ἐνθένδε θάλασσα, καὶ τὰ μὲν τοῦ πορθμοῦ καὶ τῆς θαλάσσης ἐν δεξιᾷ Λιβύη τε καὶ Ἀσία ὠνόμασται, τὰ δὲ ἐν ἀριστερᾷ πάντα Εὐρώπη ἐκλήθη μέχρι που ἐς λήγοντα τὸν Εὔξεινον καλούμενον Πόντον. Τούτων δὲ δὴ τοιούτων ὄντων ὁ μὲν Τάναϊς ποταμὸς ἐν γῇ τῆς Εὐρώπης τικτόμενος ἐκβάλλει ἐς Λίμνην τὴν Μαιώτιδα, ἡ δὲ Λίμνη ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον τὰς ἐκβολὰς ποιεῖται οὔτε λήγοντα οὔτε μὴν κατὰ μέσον, ἀλλ´ ἔτι πρόσω. Τὰ δὲ εὐώνυμα τούτου δὴ τοῦ Πόντου τῇ τῆς Ἀσίας λογίζεται μοίρᾳ· χωρὶς δὲ τούτων ποταμὸς Τάναϊς ἐξ ὀρέων τῶν Ῥιπαίων καλουμένων ἔξεισιν, ἅπερ ἐν γῇ τῇ Εὐρώπῃ ἐστὶν, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ οἱ ταῦτα ἐκ παλαιοῦ ἀναγραψάμενοι ὁμολογοῦσι. Τούτων δὲ τῶν Ῥιπαίων ὀρῶν τὸν Ὠκεανὸν ὡς ἀπωτάτω ξυμβαίνει εἶναι. Τὰ τοίνυν αὐτῶν τε καὶ Τανάϊδος ποταμοῦ ὄπισθεν ξύμπαντα Εὐρωπαῖα ἐφ´ ἑκάτερα ἐπάναγκες εἶναι. Πόθεν οὖν ἄρα ποτὲ ἄρχεται ἤπειρον ἑκατέραν διορίζειν ὁ Τάναϊς οὐ ῥᾴδιον εἶναι εἰπεῖν. ἢν δέ τινα ποταμὸν διορίζειν ἄμφω τὰ ἠπείρω λεκτέον, οὗτος δὴ ἐκεῖνος ὁ Φᾶσις ἂν εἴη. Καταντικρὺ γὰρ πορθμοῦ τοῦ ἐν Γαδείροις φερόμενος ταῖν ἠπείροιν κατὰ μέσον χωρεῖ, ἐπεὶ ὁ μὲν πορθμὸς ἐξ Ὠκεανοῦ ἐξιὼν θάλασσαν τήνδε ἀπεργαζόμενος τὰ ἠπείρω ταύτα ἐφ´ ἑκάτερα ἔχει, ὁ δὲ Φᾶσις κατ´ αὐτόν που λήγοντα μάλιστα ἰὼν τὸν Εὔξεινον Πόντον ἐς τοῦ μηνοειδοῦς τὰ μέσα ἐκβάλλει, τὴν τῆς γῆς ἐκτομὴν ἀπὸ τῆς θαλάσσης διαφανῶς ἐκδεχόμενος. Ταῦτα μὲν οὖν ἑκάτεροι προτεινόμενοι διαμάχονται. Ὡς δὲ οὐ μόνος ὁ πρότερος λόγος, ἀλλὰ καὶ οὗτος, ὅνπερ ἀρτίως ἐλέγομεν, μήκει τε χρόνου κεκόμψευται καὶ ἀνδρῶν τινων παλαιοτάτων δόξῃ, ἐγὼ δηλώσω, ἐκεῖνο εἰδὼς ὡς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἄνθρωποι ἅπαντες, ἤν τινος φθάσωσι λόγου ἀρχαίου πεποιημένοι τὴν μάθησιν, οὐκέτι ἐθέλουσι τῇ τῆς ἀληθείας ζητήσει ἐμφιλοχωροῦντες ταλαιπωρεῖν, οὐδὲ νεωτέραν τινὰ μεταμαθεῖν ἀμφ´ αὐτῷ δόξαν, ἀλλὰ ἀεὶ αὐτοῖς τὸ μὲν παλαιότερον ὑγιές τε δοκεῖ καὶ ἔντιμον εἶναι, τὸ δὲ κατ´ αὐτοὺς εὐκαταφρόνητον νομίζεται εἶναι καὶ ἐπὶ τὸ γελοιῶδες χωρεῖ. Πρὸς δὲ τούτοις τανῦν οὐ περὶ νοερῶν ἢ νοητῶν τινος ἢ ἀφανῶν ἄλλως γίγνεται ζήτησις, ἀλλὰ περὶ ποταμοῦ τε καὶ χώρας· ἅπερ ὁ χρόνος οὔτε ἀμείβειν οὔτε πη ἀποκρύψασθαι ἴσχυσεν. Ἥ τε γὰρ πεῖρα ἐγγὺς καὶ ἡ ὄψις ἐς μαρτυρίαν ἱκανωτάτη, οὐδέν τε παρεμποδισθήσεσθαι οἶμαι τοῖς τὸ ἀληθὲς εὑρέσθαι ἐν σπουδῇ ἔχουσιν. Ὁ τοίνυν Ἁλικαρνασεὺς Ἡρόδοτος ἐν τῇ τῶν ἱστοριῶν τετάρτῃ φησὶ μίαν μὲν εἶναι τὴν γῆν ξύμπασαν, νομίζεσθαι δὲ εἰς μοίρας τε καὶ προσηγορίας τρεῖς διαιρεῖσθαι, Λιβύην τε καὶ Ἀσίαν καὶ Εὐρώπην. Καὶ αὐτῶν Λιβύης μὲν καὶ τῆς Ἀσίας Νεῖλον τὸν Αἰγύπτιον ποταμὸν μεταξὺ φέρεσθαι, τὴν δὲ δὴ Ἀσίαν τε καὶ Εὐρώπην διορίζειν τὸν Κόλχον Φᾶσιν. Εἰδὼς δέ τινας ἀμφὶ Τανάϊδι ποταμῷ ταῦτα οἴεσθαι, καὶ τοῦτο ἐν ὑστέρῳ ἐπεῖπε. Καί μοι οὐκ ἄπο καιροῦ ἔδοξεν εἶναι αὐτὰ τοῦ Ἡροδότου τὰ γράμματα τῷ λόγῳ ἐνθεῖναι ὧδέ πη ἔχοντα

„Οὐδὲ ἔχω συμβαλέσθαι ἀπὸ τοῦ μιῇ ἐούσῃ γῇ ὀνόματα τριφάσια κέαται, ἐπωνυμίην ἔχοντα γυναικῶν, καὶ ὁρίσματα αὐτῇ Νεῖλός τε ὁ Αἰγύπτιος ποταμὸς ἐτέθη καὶ Φᾶσις ὁ Κόλχος. Οἱ δὲ Τάναϊν ποταμὸν τὸν Μαιήτην καὶ πορθμήια τὰ Κιμμέρια λέγουσιν.“

ἀλλὰ καὶ ὁ τραγῳδοποιὸς Αἰσχύλος ἐν Προμηθεῖ τῷ Λυομένῳ εὐθὺς ἀρχόμενος τῆς τραγῳδίας τὸν ποταμὸν Φᾶσιν τέρμονα καλεῖ γῆς τε τῆς Ἀσίας καὶ τῆς Εὐρώπης.

2. Κἀκεῖνο δέ μοι ἐν τῷ παρόντι εἰρήσεται, ὡς τούτων δὴ τῶν τὰ τοιαῦτα σοφῶν οἱ μὲν τὴν Μαιῶτιν οἴονται Λίμνην ἀπεργάζεσθαι τὸν Εὔξεινον Πόντον, καὶ αὐτοῦ τὸ μὲν ἐν ἀριστερᾷ, τὸ δὲ ἐν δεξιᾷ τῆς Λίμνης χωρεῖν, μητέρα τε διὰ τοῦτο τοῦ Πόντου καλεῖσθαι τὴν Λίμνην. Ταῦτά τέ φασι τεκμηριούμενοι, ὅτι δὴ ἐκ τοῦ καλουμένου Ἱεροῦ ἡ τούτου δὴ τοῦ Πόντου ἐκροὴ ἐπὶ Βυζαντίου καθάπερ τις ποταμὸς κάτεισι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ πέρας εἶναι τοῦτο τοῦ Πόντου οἴονται. Οἱ δὲ τοῦ λόγου κατηγοροῦντες ἀποφαίνουσιν ὅτι δὴ μία τις ἐξ Ὠκεανοῦ ξύμπασα ἡ θάλασσα οὖσα καὶ οὐδαμῆ ἑτέρωθι ἀπολήγουσα ἐς γῆν τὴν Λαζῶν κατατείνει, πλήν γε εἰ μή τις, φασὶ, τὸ ἐν τοῖς ὀνόμασι διαλλάσσον ἑτερότητα εἴπῃ, ὅτι δὴ τὸ ἐνθένδε ἡ θάλασσα Πόντος ὠνόμασται. Εἰ δὲ τὰ ῥεύματα ἐκ τοῦ Ἱεροῦ καλουμένου κάτεισιν ἐς Βυζάντιον, οὐδὲν τοῦτο πρᾶγμα. Τὰ γὰρ ἐν πορθμοῖς ἅπασι ξυμπίπτοντα πάθη οὐδενὶ λόγῳ φαίνεται εἴκοντα, οὐδέ τις αὐτὰ φράσαι πώποτε ἱκανὸς γέγονεν.

3. Ἀλλὰ καὶ ὁ Σταγειρίτης Ἀριστοτέλης, σοφὸς ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα, ἐν Χαλκίδι τῇ τῆς Εὐβοίας τούτου δὴ ἕνεκα γεγονὼς, κατανοῶν τε τὸν ταύτῃ πορθμὸν, ὅνπερ Εὔριπον ὀνομάζουσι, καὶ λόγον τὸν φυσικὸν ἐς τὸ ἀκριβὲς διερευνᾶσθαι βουλόμενος, ὅπως δὴ καὶ ὅντινα τρόπον ἐνίοτε μὲν τὰ τοῦ πορθμοῦ τούτου ῥεύματα ἐκ δυσμῶν φέρεται, ἐνίοτε δὲ ἐξ ἡλίου ἀνατολῶν, καὶ κατὰ ταῦτα πλεῖν τὰ πλοῖα ξύμπαντα ἐνταῦθα ξυμβαίνει, ἢν δέ ποτε τοῦ ῥοῦ ἐξ ἀνίσχοντος ἡλίου ἰόντος, ἀρξαμένων τε τῶν ναυτῶν ἐνθένδε ξὺν τῇ τοῦ ῥοθίου ἐπιρροῇ ναυτίλλεσθαι, ᾗπερ εἰώθει, ἀπ´ ἐναντίας αὐτοῦ τὸ ῥεῦμα ἴῃ, ὅπερ πολλάκις ἐνταῦθα φιλεῖ γίνεσθαι, ἀναστρέφει μὲν τὰ πλοῖα ταῦτα εὐθὺς ἔνθεν ὥρμηται, τὰ δὲ ἄλλα ἐκ δυσμῶν ἐπὶ θάτερα πλεῖ, καίπερ αὐτοῖς τῶν ἀνέμων τινὸς ὡς ἥκιστα ἐπιπνεύσαντος, ἀλλὰ γαλήνης τε βαθείας τινὸς καὶ νηνεμίας ἐνταῦθα οὔσης, ταῦτα ὁ Σταγειρίτης ἐννοῶν τε καὶ ἀνακυκλῶν ἐπὶ χρόνου μῆκος, δυσθανατῶν ἐπὶ ξυννοίᾳ ἀφίκετο ἐς τὸ μέτρον τοῦ βίου.

4. Οὐ μὴν ἀλλὰ κἀν τῷ τὴν Ἰταλίαν τε καὶ Σικελίαν διείργοντι πορθμῷ πολλὰ τῷ παραλόγῳ γίνεσθαι πέφυκε. Δοκεῖ γὰρ ἐκ τοῦ Ἀδριατικοῦ καλουμένου πελάγους τὸ ῥεῦμα ἐκεῖσε ἰέναι. Καίτοι ἐξ Ὠκεανοῦ καὶ Γαδείρων ἡ τῆς θαλάσσης πρόοδος γίνεται. Ἀλλὰ καὶ ἴλιγγοι ἐξαπιναίως ἐνταῦθα συχνοὶ ἀπ´ οὐδεμιᾶς ἡμῖν φαινομένης αἰτίας τὰς ναῦς διαχρῶνται. Καὶ διὰ τοῦτο οἱ ποιηταὶ λέγουσι πρὸς τῆς Χαρύβδεως ῥοφεῖσθαι τὰ πλοῖα, ὅσα ἂν τύχῃ τηνικάδε ὄντα ἐν τῷ πορθμῷ τούτῳ. Οὗτοι δὲ ταῦτα δὴ ἅπαντα οἴονται τὰ πλείστῳ παραλόγῳ ἐν πᾶσι ξυμβαίνοντα τοῖς πορθμοῖς, ἐκ τῆς ἄγχιστα οὔσης ἑκατέρωθεν ἠπείρου ξυμβαίνειν. Βιαζόμενον γάρ φασι τῇ στενοχωρίᾳ τὸ ῥόθιον ἐς ἀτόπους τινὰς καὶ λόγον οὐκ ἐχούσας ἀνάγκας χωρεῖν. Ὥστε εἰ καὶ ὁ ῥοῦς ἐκ τοῦ Ἱεροῦ καλουμένου ἐς Βυζάντιον δοκεῖ φέρεσθαι, οὐκ ἄν τις τήν τε θάλασσαν καὶ τὸν Εὔξεινον Πόντον ἀπολήγειν ἰσχυρίσαιτο ἐνταῦθα εἰκότως. Οὐ γὰρ ἐπὶ στερρᾶς τινος ὁ λόγος ὅδε φύσεως ἕστηκεν, ἀλλ´ ἡ στενοχωρία κἀνταῦθα νικάτω. Οὐ μὴν οὐδὲ παντάπασι τὸ τοιοῦτον ταύτῃ πη ἔχει. Λέγουσι γὰρ οἱ ἀσπαλιεῖς τῶν τῇδε χωρίων ὡς οὐχ ὅλος δὴ εὐθὺ τοῦ Βυζαντίου ὁ ῥοῦς κάτεισιν, ἀλλ´ αὐτοῦ τὰ μὲν ἄνω, ἅπερ ἡμῖν διαφανῆ ἐστι, κατὰ ταῦτα ἰέναι ξυμβαίνει, τὰ μέντοι ἔνερθεν, ἵνα δὴ ἄβυσσός ἐστί τε καὶ ὠνόμασται, τὴν ἐναντίαν τοῖς ἄνω διαρρήδην χωρεῖν, ἔμπαλίν τε τοῦ φαινομένου ἐσαεὶ φέρεσθαι. Ταῦτά τοι, ἐπειδὰν ἄγραν μετιόντες ἰχθύων τὰ λίνα ἐνταῦθά πη ἀπορρίψωσι, ταῦτα δὲ ἀεὶ τῷ ῥεύματι βιαζόμενα τὴν ἐπὶ τὸ Ἱερὸν φέρεσθαι. Ἐν δὲ Λαζικῇ πανταχόθεν ἡ γῆ τῆς θαλάσσης ἀποκρουομένη τὴν πρόοδον καὶ ἀναχαιτίζουσα τὸν αὐτῆς δρόμον, πρῶτόν τε καὶ μόνον ἀπολήγειν αὐτὴν ἐνταῦθα ποιεῖ, τοῦ δημιουργοῦ δηλονότι τὰ ὅρια σφίσι τῇδε θεμένου. Ἁπτομένη γὰρ ἡ θάλασσα τῆς ταύτῃ ἠϊόνος οὔτε πρόσω χωρεῖ οὔτε πη ἐς ὕψος ἐπαίρεται μεῖζον, καίπερ πανταχόθεν ἀεὶ περιρρεομένη ποταμῶν ἐκβολαῖς ἀναρίθμων τε καὶ ὑπερφυῶν ἄγαν, ἀλλ´ ἀναποδίζουσα ὀπίσω ἐπάνεισιν αὖθις καὶ μέτρον διαριθμουμένη τὸ ταύτης ἴδιον, διασώζει τὸν ἐξ αὐτῆς ὅρον, ὥσπερ τινὰ δειμαίνουσα νόμον, ἀνάγκῃ τε τῇ ἀπ´ αὐτοῦ ἐς τὸ ἀκριβὲς σφιγγομένη καὶ φυλασσομένη μή τι τῶν ξυγκειμένων ἐκβᾶσα φανείη. Τὰς γὰρ ἄλλας ἁπάσας τῆς θαλάσσης ἀκτὰς οὐκ ἀπ´ ἐναντίας αὐτῇ, ἀλλ´ ἐκ πλαγίου ξυμβαίνει κεῖσθαι. Ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων γινωσκέτω τε καὶ λεγέτω ἕκαστος ὅπη αὐτῷ φίλον.

CHAPITRE VI.

1. Opinion des géographes touchant la division de l'Europe et de l'Asie. 2. Origine du Pont-Euxin. 3. Aristote ne peut comprendre la cause du mouvement de l'Euripe. 4. Détroit de Sicile sujet aux naufrages.

1.  Puisque la suite de l'histoire m'a engagé dans ce sujet, il me semble qu'il sera assez à propos de rapporter les opinions différentes des Géographes touchant la division de l'Europe, et de l'Asie. Quelques-uns tiennent que c'est le Tanaïs qui sépare ces deux parties du monde, et ils prétendent que leur opinion est conforme à l'intention de la Nature ; parce que la mer se jette d'Occident en Orient, au lieu que le Tanaïs coulant de Septentrion au Midi, coupe les deux continents. Le Nil, au contraire, sépare l'Afrique d'avec l'Asie, en coulant de Midi au Septentrion. D'autres, qui prétendent que cette opinion est contraire à la vérité disent, que la mer qui entre dans le détroit de Cadix, sépare la terre en trois parties -, que les deux qui sont à la droite, s'appellent Afrique, et Asie; et que tout ce qui est à la gauche, jusqu'au Bout du Pont-Euxin, est compris sous le nom d'Europe. Que le Tanaïs tirant sa source de l'Europe, tombe dans la Palus Méotide, qui se décharge non au-milieu, mais au-delà du milieu du Pont-Euxin, dont l'un des bords, savoir celui du côté gauche, est attribue à l'Asie. De plus comme le Tanaïs tire sa source des Monts Riphées, ainsi que tous ceux qui en ont sait la description en conviennent, et comme les Monts Riphées sont sort éloignez de l'Océan, ils disent qu'il faut nécessairement que tout ce qui est sur les deux bords du Tanaïs sasse une partie de l'Europe. Ils assurent qu'il est malaisé de reconnaître à quel endroit ce fleuve commence à séparer les deux continents ; et ils ajoutent, que s'il y a quelque fleuve à qui il appartienne de faire ce partage, ce doit être à celui-ci, parce qu'il a son lit entre les deux continents, vis-à-vis du détroit de Cadix. La mer qui se jette dans le détroit, sépare les deux continents, le Phase qui se décharge dans le milieu du Pont-Euxin continue la séparation que la mer a commencée. Voila les raisons sur lesquelles ces deux opinions sont fondées. Il me serait aisé de faire voir, que non seulement la première, mais aussi la seconde est appuyée du témoignage des plus célèbres personnages de l'antiquité, mais quand les hommes sont une fois prévenus d'un sentiment, ils ne se veulent pas donner la peine de rechercher la vérité, ni d'apprendre des choses qui leur paraissent nouvelles. Ils tiennent pour constant tout ce qui est ancien, et pour méprisable tout ce qui est de leur temps. La question que nous traitons n'est pas une question obscure, séparée de la matière, et qui demande une profonde méditation. Il ne s'agit que d'un fleuve, et de l'assiette d'un pays ou le temps n'a pu apporter d'altération, ni de changement ; les yeux en sont les juges, l'expérience en est aisée, et quiconque voudra s'en instruire, en saura la vérité. Hérodote d'Halicarnasse dit, dans le quatrième livre de son Histoire, que la terre est divisée en trois parties, qui ont trois noms, l'Afrique, l'Asie, et l'Europe. Que le Nil sépare l'Afrique d'avec l'Asie, et que le Phase sépare l'Asie d'avec l'Europe. Comme il n'ignorait pas que quelques-uns attribuent cette division au Tanaïs, il n'oublie pas d'alléguer leur opinion. Il est à propos que je rapporte ses propres paroles.

Je ne saurais deviner, puisqu'il n'y a qu'une terre, pourquoi on lui a imposé trois noms de femmes, et pourquoi le Nil qui est un fleuve d'Egypte, et le Phase qui est un fleuve de Colchide, sont le partage de ces trois parties. Quelques-uns disent, que ce partage se fait par le Tanaïs, par la Palus Méotide, et par le détroit Cimmérien.

Eschyle Poète tragique, dans le commencement de son Prométhée délié, appelé le Phase le terme de l'Europe et de l'Asie.

2. Je n'oublierai pas de remarquer en cet endroit, que parmi ceux qui sont savants en géographie, il y en a qui assurent, que le Pont-Euxin sort de la Palus Méotide, et qu'il coule partie à la droite, et partie à la gauche, et c'est pour cela que la Palus est appelée la mer du Pont-Euxin. Ils appuient ce sentiment sur une conjecture qu'ils ont que le Pont-Euxin a un cours semblable à celui d'un fleuve depuis Hero jusqu'à Constantinople, où ils mettent l'extrémité de cette mer. Ceux qui combattent cette opinion disent, qu'il n'y a en tout qu'une mer, et que la diversité des noms ne sait pas la diversité de la nature. Son flux depuis Héro jusqu'à Constantinople, ne fournit pas un argument fort solide, parce que le flux, et le reflux des mers n'est pas aisé à comprendre, et encore moins à expliquer.

3. Aristote de Stagyre qui était un très grand philosophe, étant allé à Calcide pour considérer l'Euripe, et pour rechercher les causes de l'agitation qui pousse cette mer tantôt vers l'Occident, et tantôt vers l'Orient, et qui imprime le même mouvement aux vaisseaux qu'elle porte, de telle sorte qu'ils sont quelquefois rejetés au lieu même d'où ils étaient partis, quoiqu'ils ne soient pas battus du vent, et quoi même qu'il y ait un fort grand calme ; cet excellent homme, dis-je, ayant médité fort longtemps sur ce sujet sans en avoir pu pénétrer la raison, en conçût un si sensible déplaisir, qu'il en mourut.

4. Dans le détroit qui sépare la Sicile de l'Italie, il arrive beaucoup de choses qui sont contraires à la créance commune des hommes; car bien que l'Océan vienne par le détroit de Cadix, il semble néanmoins que le flux procède du golfe Adriatique. Il y a des gouffres oïl les navires se perdent, et dont les causes sont inconnues. C'est pour cela que les Poètes ont feint que Charybde engloutit les vaisseaux qui passent par ce détroit. Ceux dont je parle attribuant tous les effets extraordinaires qui arrivent dans les détroits, à la contrainte que la mer souffre quand elle est resserrée entre deux terres. C'est pourquoi, bien qu'il semble que l'eau du Pont coule du côté de Héro vers Constantinople, ce n'est pas une conséquence nécessaire que la mer se termine à cet endroit, et il n'y a point de raison solide pour l'assurer. Il saut plutôt croire que cela procède de ce que le lieu est étroit. Mais la chose n'est pas aussi tout-à-fait telle que les autres se le persuadent ; car il est certain, par le rapport des pêcheurs de cette mer, que toute l'eau du Pont ne coule pas vers Constantinople, qu'il n'y a que celle qui est à la surface, et que celle qui est au fond est poussée par un mouvement tout contraire. Toutes les sois qu'ils jettent leur ligne elle est entraînée vers Héro, par la force de l'eau qui coule en bas. Le bord de la Lazique arrête l'impétuosité des flots, comme si la puissance divine avait posé des bornes en cet endroit à ce furieux élément. En effet, quand la mer a touché ce rivage, elle ne s'étend pas plus avant, elle ne s'élève pas plus-haut ; mais quoiqu'elle soit enflée d'une infinité de rivières qui se sont déchargé es dans son sein, elle se retient comme par un certain respect d'une loi secrète à laquelle elle obéit par une inévitable nécessité. Elle n'a rien qui l'arrête, tout lui est ouvert, et aplani. Mais que chacun forme tel jugement qu'il lui plaira sur ce sujet.

 

 

 

1. Ὅτου δὲ ὁ Χοσρόης ἕνεκα Λαζικῆς μεταποιεῖσθαι διὰ σπουδῆς εἶχεν ἤδη μὲν πρόσθεν μοι ἐρρήθη· ὃ δὲ δὴ αὐτόν τε καὶ Πέρσας μάλιστα πάντων ἐς τοῦτο ἤνεγκεν, ἐνταῦθα δηλώσω, ὅτι δὴ καὶ χώραν τήνδε περιηγησάμενος ξύμπασαν σαφῆ τὸν περὶ τούτου πεποίηκα λόγον. Πολλάκις οἱ βάρβαροι οὗτοι, Χοσρόου σφίσιν ἡγουμένου, στρατῷ μεγάλῳ ἐμβαλόντες ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν οὐκ εὐδιήγητα μὲν τοῖς πολεμίοις ἐπήνεγκαν πάθη, ἅπερ μοι ἐν τοῖς ὑπὲρ αὐτῶν λόγοις ἐρρήθη, αὐτοῖς δὲ ὄφελος οὐδ´ ὁτιοῦν ἀπενεγκαμένοις ἐνθένδε τοῖς τε χρήμασι καὶ τοῖς σώμασι προσκεκακῶσθαι ξυνέπεσε. Πολλοὺς γὰρ ἀποβεβληκότες ἀεὶ ἀπηλλάσσοντο ἐκ Ῥωμαίων τῆς γῆς. Διὸ δὴ ἐς ἤθη ἐπανιόντες τὰ πάτρια Χοσρόῃ ὡς λαθραιότατα ἐλοιδοροῦντο καὶ διαφθορέα τοῦ Περσῶν γένους αὐτὸν ἀπεκάλουν. καί ποτε καὶ ἐκ Λαζικῆς ἐπανήκοντες, ἐπειδὴ ἐνταῦθα πάθεσιν ἔτυχον ὡμιληκότες ἀνηκέστοις τισὶ, ξυστήσεσθαί τε ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἐπ´ αὐτὸν ἔμελλον καὶ διαχρήσεσθαι θανάτῳ οἰκτίστῳ, εἰ μὴ προμαθὼν ἐφυλάξατο, θωπείᾳ πολλῇ τοὺς ἐν σφίσι λογιμωτάτους περιελθών.

2.  Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἀπολογεῖσθαι τὴν κατηγορίαν ἐθέλων μέγα τι ὄφελος Περσῶν τῇ ἀρχῇ ἐκπορίζεσθαι διὰ σπουδῆς εἶχε. Πόλει γοῦν Δάρας αὐτίκα ἐγκεχειρηκὼς ἀπεκρούσθη ἐνθένδε, ὥσπερ μοι εἴρηται, ἐς ἀπόγνωσίν τε τῆς τοῦ χωρίου ἐπικρατήσεως παντάπασιν ἦλθεν. Οὐδὲ γὰρ αὐτὸ ἐξ ἐπιδρομῆς ἐξαιρήσειν τὸ λοιπὸν εἶχεν, οὕτω φυλασσομένων τῶν ἐκείνῃ φρουρῶν, οὐ μὴν οὐδὲ πολιορκῶν μηχανῇ τινι περιέσεσθαι αὐτῶν ἤλπιζε. Τά τε γὰρ ἄλλα τῶν ἐπιτηδείων ἐσαεὶ ἐν πόλει Δάρας διαρκῶς ἐστιν ἐξεπίτηδες ἀποκείμενα, ὅπως δὴ ἐς μέγα τι χρόνου διαρκέσειε μῆκος, καὶ πηγὴ ἄγχιστά πη φυομένη ἐν χώρῳ κρημνώδει ποταμὸν ἀπεργάζεται μέγαν, ὅσπερ τῆς πόλεως εὐθὺ φέρεται, οὐ δυναμένων τῶν ἐπιβουλεύειν ἐφιεμένων ἑτέρωσέ πη αὐτὸν ἀποτρέπειν ἢ τρόπῳ τῳ ἄλλῳ διὰ τὴν δυσχωρίαν βιάζεσθαι. Ἐπειδὰν δὲ τοῦ περιβόλου ἐντὸς γένηται, τήν τε πόλιν περιιὼν ξύμπασαν καὶ τὰς ταύτῃ δεξαμενὰς ἐμπλησάμενος εἶτα ἔξεισιν, ὡς ἀγχοτάτω τε τοῦ περιβόλου ἐς χάος ἐμπεσὼν ἀφανίζεται. Καὶ ὅπη ποτὲ τὸ ἐνθένδε ἐκδίδωσιν οὐδενὶ γέγονε φανερὸν ἐς τόδε τοῦ χρόνου. Τοῦτο δὲ τὸ χάος οὐκ ἐπὶ παλαιοῦ γεγονὸς ἔτυχεν, ἀλλὰ χρόνῳ πολλῷ ὕστερον ἢ τὴν πόλιν Ἀναστάσιος βασιλεὺς ἐδείματο ταύτην ἡ φύσις αὐτὸ τοῦ χωρίου ἀπαυτοματίσασα ἔθετο, καὶ διὰ τοῦτο ξυμβαίνει τοῖς προσεδρεύειν ἐθέλουσιν ἀμφὶ πόλιν Δάρας πιέζεσθαι ὕδατος ἀπορίᾳ πολλῇ.

Ταύτης οὖν, ὥσπερ μοι εἴρηται, ἀποτυχὼν ὁ Χοσρόης τῆς πείρας ἐς ἔννοιαν ἦλθεν ὡς, ἢν καὶ πόλιν οἱ Ῥωμαίων ἑτέραν τινὰ παραστήσασθαι δυνατὰ εἴη, ἀλλὰ καθίζεσθαι οὐ μή ποτε οἷός τε εἴη ἐν μέσῳ Ῥωμαίων, ὀχυρωμάτων τοῖς πολεμίοις ἀπολελειμμένων ὀπίσω πολλῶν. Καὶ Ἀντιόχειαν γὰρ τούτου δὴ εἵνεκα ἐς ἔδαφος καθελὼν ἡνίκα ἐξεῖλεν, ἀπηλλάγη ἐκ Ῥωμαίων τῆς γῆς. Διὸ δὴ μετεωρισθεὶς τὴν διάνοιαν ἐπὶ μακροτέρας ἐλπίδος ὠχεῖτο, διερευνώμενος ἀμήχανα ἔργα. ἀκοῇ γὰρ ἔχων ὅντινα τρόπον ἐπ´ ἀριστερᾷ Πόντου τοῦ Εὐξείνου οὗτοι δὴ βάρβαροι, 〈οἳ〉 ἀμφὶ τὴν Μαιῶτιν ᾤκηνται Λίμνην, [καὶ] ἀδεῶς κατατρέχουσι Ῥωμαίων τὴν γῆν, οὕτω καὶ Πέρσαις Λαζικὴν ἔχουσι πόνῳ οὐδενὶ δυνατὰ ἔσεσθαι ἔλεγεν, ἡνίκα ἂν βουλομένοις ᾖ, εὐθὺ Βυζαντίου ἰέναι, οὐδαμῆ διαπορθμευομένοις τὴν θάλασσαν, ὥσπερ καὶ τὰ ἄλλα βαρβαρικὰ ἔθνη, ἃ ταύτῃ ἵδρυται, ἐσαεὶ δρῶσι. Διὰ ταῦτα μὲν Λαζικῆς Πέρσαι μεταποιοῦνται. Ἐγὼ δὲ ὅθεν τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην ἐπάνειμι.

Chapitre VII.

1. Chosroes entreprend la conquête du pays des Calques. 2. Il assiège Dara sans la pouvoir prendre.

J'ai déjà rapporté les raisons pour lesquelles Chosroes souhaitait de soumettre à son empire le pays des Laziens. Je dirai maintenant ce qui l'obligea de poursuivre avec beaucoup d'ardeur l'exécution de ce dessein. La description que j'ai faite des lieux n'apportera pas peu de lumière à tout ce qui me reste à dire. Ces Barbares avaient souvent jette sur nos terres de formidables armées, commandées par Chosroes, et les avaient ravagées, y ayant tout mis à feu et à sang, sans en remporter aucun avantage. Au contraire, ils s'en étaient retournés après avoir perdu beaucoup de soldats, et beaucoup d'argent. Cela était cause qu'ils murmuraient sourdement contre leur Prince, et qu'ils l'accusaient de ruiner leur nation. Ils conspirèrent même ouvertement contre lui, et ils l'eussent enlevé du monde, s il n'eût été averti de la conjuration, et s'il n'eût apaisé les Grands de son Royaume par ses caresses.

2. Pour repousser avantageusement tous ces reproches, il se résolut de faire quelque entreprise considérable, et d'assiéger la ville de Dara ; mais aussitôt qu'il l'eut assiégée il perdit l'espérance de la prendre. Il n'était pas possible de la forcer, parce qu'elle était défendue par une puissante garnison, ni de la réduire par la longueur du temps, parce quelle était fournie de toute sorte de provisions, et qu'elle était arrosée d'une rivière qui passe au milieu de son enceinte, et dont le cours est si rapide, qu'il ne peut en aucune manière être détourné. Après qu'elle a traversé la ville, et qu'elle en a rempli tous les réservoirs, elle se jette dans un gouffre, dont on ne sait si elle sort en quelque autre lieu. Ce gouffre n'est pas ancien, il ne s'est ouvert que longtemps depuis que l'empereur Anastaze a bâti la ville. Cela est cause que ceux qui l'assiègent ont toujours faute d'eau. Chosroes ayant manqué cette entreprise, fit réflexion, que s'il prenait quelque autre ville qui sût avancée dans le pays ennemi, il ne la pourrait garder, et c'est ce qui l'avait obligé à raser Antioche. Il s'avisa donc d'un autre dessein plus hardi. Comme les Barbares qui demeurent sur les bords de la Palus Méotide sont aisément des irruptions sur l'Empire, il s'imagina que s'il était une fois maître du pays des Laziens, il aurait la liberté d'aller jusqu'à Constantinople, sans avoir de mer à traverser, comme en ont les autres peuples. Voila le motif qui engagea les Perses à la conquête de la Lazique. Je reprends maintenant la suite de mon Histoire.

 

 

 

1. Χοριάνης μὲν οὖν καὶ ὁ Μήδων στρατὸς ἐστρατοπεδεύσαντο ἀμφὶ ποταμὸν Ἵππιν. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα Γουβάζης τε, ὁ Κόλχων βασιλεὺς, ἔμαθε καὶ Δαγισθαῖος, ὅσπερ ἡγεῖτο τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, ἐπίκοινα βουλευσάμενοι ἦγον ἐπὶ τοὺς πολεμίους τὸ Ῥωμαίων καὶ Λαζῶν στράτευμα. Γενόμενοί τε Ἵππιδος τοῦ ποταμοῦ ἐπὶ θάτερα καὶ αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενοι τὰ παρόντα ἐν βουλῇ εἶχον, πότερα μένουσί τε αὐτοῖς καὶ δεχομένοις ἐπιόντας τοὺς πολεμίους ξυνοίσει μᾶλλον ἢ ἐπὶ τοὺς πολεμίους σφίσιν ἰτέον, ὅπως δὴ θάρσους τοῦ σφετέρου ποιησάμενοι ἐπίδειξιν Πέρσαις, ἔνδηλά τε τοῖς ἐναντίοις καταστησάμενοι ὡς καταφρονήματι ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσι, τῆς τε ξυμβολῆς αὐτῆς ἄρχοντες δουλῶσαι τῶν ἀνθισταμένων τὸ φρόνημα ἱκανοὶ εἶεν. Ἐπειδή τε ἡ γνώμη ἐνίκα τῶν ἐπὶ τοὺς πολεμίους παρακαλούντων, ὥρμηντο ἐπ´ αὐτοὺς εὐθὺς ἅπαντες. Ἐνταῦθα Λαζοὶ Ῥωμαίοις ξυντάσσεσθαι οὐκέτι ἠξίουν, προτεινόμενοι ὅτι δὴ Ῥωμαῖοι μὲν οὔτε πατρίδος οὔτε τῶν ἀναγκαιοτάτων προκινδυνεύοντες ἐς τὸν ἀγῶνα καθίστανται, αὐτοῖς δὲ ὑπέρ τε παίδων καὶ γυναικῶν καὶ γῆς τῆς πατρῴας ὁ κίνδυνός ἐστιν. ὥστε κἂν γυναῖκας τὰς σφετέρας ἐρυθριῷεν, εἰ σφίσι πρὸς τῶν ἐναντίων ξυμβαίη κρατεῖσθαι. Ταύτῃ δὴ τῇ ἀνάγκῃ τὴν οὐκ οὖσαν αὐτοῖς ἀρετὴν αὐτοσχεδιάσειν ὑπώπτευον. Πρῶτοί τε αὐτοὶ κατὰ μόνας ὤργων τοῖς πολεμίοις ὁμόσε ἰέναι, ὅπως αὐτοὺς μὴ ξυνταράξωσιν ἐν τῷ ἔργῳ Ῥωμαῖοι, οὐχ ὅμοια σφίσιν ἐς τὸν κίνδυνον προθυμούμενοι.

2. Ταῦτα νεανιευσαμένων Λαζῶν περιχαρὴς ὁ Γουβάζης γενόμενος μικρόν τε ἄποθεν Ῥωμαίων αὐτοὺς ξυγκαλέσας τοιάδε παρεκελεύσατο

„Παραίνεσιν μὲν ἐς εὐψυχίαν ὁρμῶσαν οὐκ οἶδα εἴ τινα δεῖ πρὸς ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες, ποιεῖσθαι. Οἷς γὰρ ἡ τῶν πραγμάτων ἀνάγκη τὴν προθυμίαν ἀνίστησι, παρακελεύσεως ἂν οὐδεμιᾶς προσδεῖν οἴομαι, ὅπερ καὶ ἡμῖν ἔν γε τῷ παρόντι τετύχηκεν. Ὑπὲρ γυναικῶν γὰρ καὶ παίδων καὶ γῆς τῆς πατρῴας καὶ ἁπλῶς εἰπεῖν ὑπὲρ τῶν ὅλων ὁ κίνδυνός ἐστιν, ὑπὲρ ὧν ἡμῖν ἐπίασι Πέρσαι. Τοῖς δέ τι ἀφαιρεῖσθαι τῶν ὑπαρχόντων βιαζομένοις οὐδεὶς τῶν πάντων παραχωρεῖ, ὑπερμάχεσθαι τῶν προσηκόντων ἀναγκαζούσης τῆς φύσεως. Οὐκ ἀγνοεῖτε δὲ ὡς Πέρσαις τὴν πλεονεξίαν οὐδὲν ἵστησιν, ἐν ἐξουσίᾳ γεγονόσι τοῦ δύνασθαι, οὐδὲ ἄρξουσι μόνον ἡμῶν ἢ τάξουσι φόρους ἢ τὰ ἄλλα κατηκόους ποιήσονται, εἴ τι μὴ ἐπιλελήσμεθα ὧν Χοσρόης ἐγκεχείρηκεν ἐφ´ ἡμῖν οὐ πολλῷ πρότερον, ἢν νῦν περιέσονται ἡμῶν τῷ πολέμῳ. ἀλλὰ μηδὲ ἄχρι τοῦ λόγου προϊέτω μοι τὰ τῆς Περσῶν πείρας, μηδὲ διαλιπέτω τὸ Λαζῶν ὄνομα. Οὐ χαλεπὸς δὲ, ὦ ἄνδρες, ἡμῖν ὁ πρὸς Μήδους ἀγὼν, πολλάκις αὐτοῖς καὶ ἐς χεῖρας ἐλθοῦσι καὶ ὑπερβαλλομένοις τῇ μάχῃ. Τῷ γὰρ ξυνειθισμένῳ τὸ δύσκολον οὐδαμῆ πάρεστι, προδαπανηθείσης τῆς τοῦ ἔργου ταλαιπωρίας μελέτῃ καὶ πείρᾳ. Ὥστε διὰ τοῦτο καὶ καταφρονεῖν τῶν πολεμίων ἅτε νενικημένων ἐν ξυμβολαῖς καὶ οὐχ ὁμοίως θρασυνομένων ἡμᾶς δεήσει. Φρόνημα γὰρ δουλωθὲν ἅπαξ παλινδρομεῖν ἥκιστα εἴωθε. Ταῦτα τοίνυν ἐκλογιζόμενοι μετὰ τῆς ἀγαθῆς ἐλπίδος τοῖς ἐναντίοις ὁμόσε χωρεῖτε.“

3. Τοσαῦτα Γουβάζης εἰπὼν ἐξῆγε τὸ Λαζῶν στράτευμα, καὶ ἐτάξαντο ὧδε. Πρῶτοι μὲν οἱ Λαζῶν ἱππεῖς τεταγμένοι ἀπ´ ἐναντίας ᾔεσαν, ὄπισθεν δὲ οὐκ ἄγχιστά πη, ἀλλ´ ὡς ἀπωτάτω, ἡ Ῥωμαίων ἵππος αὐτοῖς εἵπετο. τούτων δὲ δὴ τῶν Ῥωμαίων ἡγοῦντο Φιλήγαγός τε, Γήπαις γένος, δραστήριος ἀνὴρ, καὶ Ἰωάννης Ἀρμένιος, διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια, Θωμᾶ υἱὸς, ὅνπερ ἐπίκλησιν ἐκάλουν Γούζην, οὗ δὴ κἀν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην. Ἐν ὑστέρῳ δὲ Γουβάζης τε ὁ Λαζῶν βασιλεὺς καὶ Δαγισθαῖος ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς ξὺν τοῖς ἀμφοτέρων πεζοῖς εἵποντο, λογισάμενοι ὡς, εἰ τοῖς ἱππεῦσι τραπῆναι ξυμβαίη, ἐς αὐτοὺς ῥᾷστα σωθήσονται. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν καὶ Λαζοὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ ἐτάξαντο, Χοριάνης δὲ ἄνδρας μὲν χιλίους τῶν οἱ ἑπομένων ἀπολεξάμενος τεθωρακισμένους τε καὶ τὰ ἄλλα ἐξωπλισμένους ὡς ἄριστα, πρόσω ἐπὶ κατασκοπῇ ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ὄπισθεν ᾔει, φυλακτήριον ὀλίγων τινῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀπολιπών. Προτερήσασα δὲ ἡ Λαζῶν ἵππος ἀτιμάζει τὰς ἐπαγγελίας οἷς ἔδρασεν, ἐπὶ τῶν ἔργων διαβαλοῦσα τὰς πρόσθεν ἐλπίδας. Τοῖς γὰρ τῶν πολεμίων προδρόμοις ἐντετυχηκότες ἐξαπιναίως οὐκ ἐνεγκόντες τε τὴν αὐτῶν ὄψιν, τρέψαντες αὐτίκα τοὺς ἵππους, κόσμῳ οὐδενὶ ὀπίσω ἀνέστρεφον, τοῖς τε Ῥωμαίοις ἐπειγόμενοι ἀνεμίγνυντο, ἐς αὐτοὺς οὐκ ἀπαξιοῦντες καταφυγεῖν, οἷς δὴ ξυντάσσεσθαι τὰ πρότερα ὤκνουν. ἐπειδὴ δὲ ἀμφότεροι ἀλλήλων ἄγχιστα ἵκοντο, χειρῶν μὲν τὰ πρότερα οὐδέτεροι ἦρχον οὐδὲ ξυνέμισγον, ἀλλὰ τῶν ἐναντίων ἑκάτεροι ἐπιόντων μὲν ἀνεπόδιζον, ὑποχωρούντων δὲ ἐπεβάτευον, ἔς τε ὑπαγωγὰς καὶ παλινδιώξεις καὶ ἀγχιστρόφους μεταβολὰς πολύν τινα κατέτριψαν χρόνον.

4. Ἦν δέ τις Ἀρταβάνης ὄνομα ἐν τούτῳ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ, Περσαρμένιος γένος, ὅσπερ ἐς Ἀρμενίους τοὺς Ῥωμαίων κατηκόους πολλῷ πρότερον ἀπηυτομοληκὼς ἔτυχεν, οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ φόνῳ Περσῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἀνδρῶν μαχίμων, Ῥωμαίοις τὴν ἐς αὐτοὺς πίστιν πεποιημένος ἐχέγγυον. Βαλεριανῷ γὰρ τότε στρατηγοῦντι ἐν Ἀρμενίοις ἐς ὄψιν ἐλθὼν ἄνδρας πεντήκοντα Ῥωμαίους οἱ αὐτῷ διδόναι ἐδεῖτο. Τυχών τε ὧνπερ ἐβούλετο, ἐς φρούριον ἐν Περσαρμενίοις κείμενον ᾔει. Οὗ δὴ ἑκατόν τε καὶ εἴκοσι Περσῶν φυλακτήριον ὑπὸ τῷ φρουρίῳ αὐτὸν ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐδέξαντο, οὔπω ἔνδηλον ὄντα ὅτι δὴ μεταπορευθεὶς τὴν πολιτείαν νεωτερίζει. Ὁ δὲ τούς τε εἴκοσι καὶ ἑκατὸν κτείνας καὶ ξύμπαντα ληϊσάμενος τὰ ἐν τῷ φρουρίῳ χρήματα, μεγάλα ὑπερφυῶς ὄντα, παρὰ Βαλεριανὸν καὶ τὸ Ῥωμαίων στράτευμα ἦλθε, πιστός τε σφίσιν ἀπ´ αὐτοῦ φανεὶς Ῥωμαίοις τὸ λοιπὸν ξυνεστράτευεν. Οὗτος Ἀρταβάνης ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ δύο ξὺν αὑτῷ τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἐπαγόμενος ἐν μεταιχμίῳ ἐγένετο, οὗ δὴ ἀφίκοντο καὶ τῶν πολεμίων τινές. Ἐφ´ οὓς Ἀρταβάνης ὁρμήσας, τῶν Περσῶν ἕνα, ψυχῆς τε ἀρετῇ καὶ σώματος ἀλκῇ ἐπιεικῶς μέγαν, τῷ δόρατι εὐθὺς ἔκτεινεν, ἔκ τε τοῦ ἵππου ῥίψας προσουδίζει χαμαί. Τῶν δέ τις βαρβάρων παρὰ τῷ πεπτωκότι ἑστὼς ξίφει κατὰ κόρρης τὸν Ἀρταβάνην ἐπάταξεν οὐ καιρίαν πληγήν. Ἅτερός τε τῶν τῷ Ἀρταβάνῃ ἐπισπομένων, Γότθος γένος, τοῦτον δὴ τὸν ἄνδρα, τὴν χεῖρα ἔτι ἐν τῇ τοῦ Ἀρταβάνου κεφαλῇ ἔχοντα, κατὰ λαγόνα ἐπιτυχὼν τὴν εὐώνυμον διεχρήσατο. Καὶ οἱ χίλιοι τοῖς ξυμπεπτωκόσιν ἐκπεπληγμένοι ὀπίσω ἐχώρουν, τόν τε Χοριάνην σὺν τῷ ἄλλῳ Περσῶν τε καὶ Ἀλανῶν στρατῷ ἔμενον καὶ οὐκ ἐς μακρὰν ἀνεμίγνυντο σφίσιν.

5. Ἤδη δὲ καὶ οἱ ἀμφὶ Γουβάζην καὶ Δαγισθαῖον πεζοὶ ἐς ἱππεῖς τοὺς σφετέρους ἀφίκοντο καὶ ἡ μάχη ἐν χερσὶν ἀμφοτέρωθεν ἦν. Τότε δὴ Φιλήγαγός τε καὶ Ἰωάννης, ἐλάσσους εἶναι ἢ ἐνεγκεῖν ἐπιοῦσαν τὴν τῶν βαρβάρων ἵππον οἰόμενοι, μάλιστα ἐπεὶ ἀπέγνωσαν τὴν Λαζῶν δύναμιν, ἀπὸ τῶν ἵππων ἀποθορόντες ταὐτὸ ποιεῖν ἀναγκάζουσι Ῥωμαίους τε καὶ Λαζοὺς ἅπαντας. Ἐς φάλαγγά τε ὡς βαθυτάτην ταξάμενοι πεζοὶ μετωπηδὸν ἀντίοι τοῖς πολεμίοις ἔστησαν ἅπαντες, τὰ δόρατα ἐπανατεινόμενοι σφίσιν. Οἱ δὲ βάρβαροι οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται (οὔτε γὰρ ἐπιδραμεῖν πεζοῖς γε οὖσι τοῖς ἐναντίοις ἐδύναντο οὔτε αὐτῶν ξυνταράξαι τὴν φάλαγγα οἷοί τε ἦσαν) ἐπεὶ αὐτοῖς οἱ ἵπποι ταῖς τε τῶν δοράτων αἰχμαῖς καὶ τῷ τῶν ἀσπίδων πατάγῳ ἀχθόμενοι ἀνεχαίτιζον, ἐπὶ τὰ τόξα ἔβλεπον ἅπαντες, ἐλπίδι θαρσοῦντες ὡς πλήθει βελῶν ῥᾷστα τοὺς πολεμίους ἐς φυγὴν τρέψονται. Καὶ Ῥωμαῖοι ξὺν Λαζοῖς ἅπασι ταὐτὸ τοῦτο ἐποίουν. Ἑκατέρωθέν τε συχνὰ ἐς ἀλλήλους τοξεύματα ᾔει, ἔκ τε ἀμφοτέρων πολλοὶ ἔπιπτον. Πέρσαι μὲν οὖν καὶ Ἀλανοὶ μάλιστα συνεχῆ τὰ βέλη πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἢ οἱ ἐναντίοι ἀφίεσαν. Ἀλλ´ αὐτῶν τὰ πολλὰ [ἐς] τὰς ἀσπίδας ξυνέβαινεν ἀποκρούεσθαι. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ πολέμῳ Χοριάνῃ τῷ Περσῶν ἄρχοντι βεβλῆσθαι ξυνέβη. Ὑφ´ ὅτου μέντοι οὗτος ἀνὴρ βληθείη, φανερὸν οὐδενὶ γέγονε· τύχῃ γάρ τινι ἐκ τοῦ ὁμίλου ἰὼν ὁ ἄτρακτος ἔς τε τοῦ ἀνθρώπου τὸν αὐχένα παγεὶς εὐθυωρὸν αὐτὸν διεχρήσατο, ἑνός τε θανάτῳ ἀνδρὸς ἥ τε μάχη ἐκλίθη καὶ πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ἡ νίκη ἐχώρει. Ὁ μὲν γὰρ ἐκ τοῦ ἵππου ἐς τὸ ἔδαφος ἐπὶ στόμα πεσὼν ἔκειτο, δρόμῳ δὲ πολλῷ ἐπὶ τὸ χαράκωμα οἱ βάρβαροι ᾔεσαν, οἵ τε Ῥωμαῖοι ξὺν τοῖς Λαζοῖς ἐπισπόμενοι πολλοὺς ἔκτεινον, ἐλπίδα ἔχοντες αἱρήσειν αὐτοβοεὶ τὸ τῶν ἐναντίων στρατόπεδον. Ἀλλά τις τῶν Ἀλανῶν [ἐς] εὐψυχίας πέρι καὶ σώματος ἰσχύος 〈εὖ〉 ἥκων, τοξεύειν τε συχνὰ ἐφ´ ἑκάτερα διαφερόντως ἐξεπιστάμενος, ἐς τοῦ χάρακος τὴν εἴσοδον στενοτάτην οὖσαν εἱστήκει, ἐμπόδιός τε τοῖς ἐπιοῦσι παρὰ δόξαν ἐπὶ πλεῖστον ἐγίνετο. Ἰωάννης δὲ, ὁ τοῦ Θωμᾶ παῖς, μόνος ὡς ἀγχοτάτω παρ´ αὐτὸν ἥκων ἐξαπιναίως τὸν ἄνθρωπον δόρατι ἔκτεινεν, οὕτω τε Ῥωμαῖοι καὶ Λαζοὶ τοῦ στρατοπέδου ἐκράτησαν. καὶ τῶν βαρβάρων πλεῖστοι μὲν αὐτοῦ διεφθάρησαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἀπεκομίσθησαν ἐς τὰ πάτρια ἤθη, ὡς ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονεν. Αὕτη μὲν οὖν ἡ Περσῶν ἐσβολὴ ἐς γῆν τὴν Κολχίδα γενομένη ἐς τοῦτο ἐτελεύτα. Καὶ ἄλλη δὲ Περσῶν στρατιὰ τοὺς ἐν Πέτρᾳ φρουροὺς τῷ τε τῶν ἐπιτηδείων πλήθει καὶ πᾶσι τοῖς ἄλλοις ἐπιρρώσαντες ἀνεχώρησαν.

CHAPITRE VIII.

1. Conseil de guerre tenu par Cubase et par Dagistée. 2. Harangue de Cubase. 3. Disposition des deux armées. 4.. Généreux exploit d''Artabane.  5. Combat terminé par la mort de Coriane.

1.  Après que Coriane et l'armée des Perses se surent campez proche du fleuve Ippis, Gubaze roi des Colques, et Dagistée capitaine des troupes romaines, qui en eurent avis, tinrent conseil, et résolurent de mener leurs gens vers l'ennemi. Quand ils furent proche du fleuve, ils s'arrêtèrent pour délibérer s'il était plus à propos ou d'attaquer, ou d'attendre. L'avis de ceux qui voulaient attaquer ayant prévalu, ils marchèrent courageusement. Mais les Laziens firent difficulté de se joindre aux Romains, parce que les Romains n'allaient pas combattre comme eux, pour tout ce qu'ils avaient de plus cher, pour leurs femmes, pour leurs enfants, pour leurs maisons, de sorte que s'ils étaient vaincus, ils n'oseraient plus paraître. Voila la raison qui les faisait souhaiter de fondre seuls sur l'ennemi, de peur que leur ardeur ne fût ralentie par la froideur des Romains.

2. Gubaze qui était bien aise de voir les Laziens dans une si généreuse disposition, leur parla de cette sorte.

Je ne sais s'il est besoin d'employer des paroles pour animer votre courage ; car il n'en faut point à l'égard de ceux qui sont animés par la nécessité de leurs affaires, et qui, comme vous, sont obligés de combattre pour la défense de leurs femmes, de leurs enfants, de leurs maisons, et de toutes choses. Personne ne veut consentir que l'on lui ôte son bien, parce que la nature lui apprend assez à le conserver. Vous savez que l'avidité des Perses est insatiable, et qu'ils ne mettent point de bornes à leurs entreprises injustes, quand ils peuvent les continuer, et les maintenir. S'ils gagnent la bataille, ils ne se contenteront pas de vous avoir pour sujets, ils vous rendront tributaires, et ils vous traiteront avec toutes les duretés que peut exercer un vainqueur. Nous n'avons pas oublié les traitements que Chosroes nous a faits. Que votre ardeur ne se termine pas à des paroles, et ne flétrissez pas le nom de Nation par une tache si honteuse. N'ayez point de peine à les attaquer après les avoir tant de fois vaincus. Ce qui est accoutumé n'est pas difficile, parce que la difficulté est ôtée par l'accoutumance. Vous avez sujet de mépriser un ennemi qui vous cède en courage, et qui vous appréhende, comme les vaincus appréhendent leurs vainqueurs. Jamais la hardiesse ne revient, quand elle a été une sois chassée par la crainte. Fondez sur l'ennemi avec cette pensée, et avec cette espérance.

3. Gubaze ayant fait ce discours, rangea son armée en bataille. Il mit sa cavalerie à l'avant-garde. La cavalerie romaine suivait, mais de loin, commandée par Philégage qui était Gépide, et par Jean, qui était Arménien, et fils de Thomas surnommé Guzez, dont j'ai ci-devant parlé. Gubaze roy des Laziens, et Dagistée capitaine des Romains, étaient à l'arrière-garde avec toute l'infanterie, dans le dessein de soutenir la cavalerie, au-cas que par malheur elle vint à branler. Voila comment les Romains et les Laziens étaient rangés. Pour ce qui est de Coriane, il choisit mille cuirassiers bien armés, et les envoya pour découvrir la campagne, et suivit avec le reste des troupes, n'ayant laissé qu'un petit nombre de ses gens pour garder son camp. La cavalerie des Laziens s'avança, et démentit par ses actions les promettes qu'elle avait faites, et les espérances qu'elle avait données, car ayant rencontré les coureurs des ennemis, elle n'en put seulement supporter la vue, mais tournant le dos, elle s'alla joindre à la cavalerie romaine, et elle n'eut point de honte de se réfugier vers des gens avec qui elle avait refusé, un peu auparavant, de se ranger en bataille. Lorsque les armées surent en présence, elles laissèrent passer quelque temps, avant que de commencer le combat, pacque que l'une reculait, quand l'autre avançait, et que toutes deux affectaient tantôt de poursuivre, et tantôt aussi de fuir.

4. Il y avait dans l'armée Romaine, un certain Persarménien nommé Artabane, qui s'était retiré longtemps auparavant chez les Arméniens sujets des Romains, et en s'y retirant il leur avait donné des gages de sa fidélité, par la mort de six-vingt Perses. Voici comment la chose arriva. Il avait été demander cinquante soldats à Valérien, qui était alors maître de la milice d'Arménie, et les ayant obtenus, il était allé à un sort de la Persarménie, dont la garnison composée de six-vingt Perses qui ne savaient pas qu'il eût changé de parti, l'ayant reçu, il  ls égorgea, pilla le fort, retourna à Valérien, et demeura depuis parmi les Romains, à qui après un tel exploit, il ne pouvait pas être suspect. Cet Artabane suivi seulement de deux soldats, s'avança entre les deux armées, où s'avancèrent pareillement quelques-uns des ennemis. Artaoane perça d'abord un Perse, qui était des plus grands et des plus hardis, et il le renversa par terre. Un Barbare qui accourut pour le relever, blessa Artabane à la tête, mais d'une blessure qui n'était pas mortelle. Ce Barbare avait la main levée pour lui porter un second coup, lorsqu'un des soldats d'Artabane lui enfonça son épée dans le flanc. Les mille coureurs étonnés de la valeur de ces trois hommes, attendirent Coriane, et se joignirent à l'armée.

5. L'infanterie commandée par Gubaze, et par Dagistée, s'était jointe à la cavalerie, et l'on commençait déjà à en venir aux mains. Philégage et Jean reconnaissant qu'ils n'avaient pas assez de forces pour soutenir le choc de la cavalerie ennemie, dont ils avaient déjà éprouvé la valeur, descendirent de leurs chevaux, et exhortèrent les Romains, et les Laziens à faire de même. Cela sait, ils se rangèrent tous à pied et présentèrent leurs lances à l'ennemi, qui s'arrêta ne sachant que faire ; car ils ne pouvaient ni harceler l'infanterie par des irruptions, ni rompre les bataillons parce que les chevaux s'effarouchaient à la vue des pointes des lances. Ils eurent donc recours à l'arc, espérant d'accabler l'ennemi par la multitude de leurs flèches. Les Romains et les Laziens se servirent des mêmes armes. En un instant l'air parut tout couvert d'une nuée de traits que l'on jetait de toutes parts. Les Perses et les Alains en jetaient un plus grand nombre que leurs ennemis ; mais la plupart ne tombaient que sur les boucliers. Coriane reçut un coup dont on ne sait qui fut l'auteur. Un trait lancé à travers de la multitude lui perça le cou, et le tua. Sa mort termina le combat, et donna la victoire aux Romains. Du moment qu'il tomba par terre, les Barbares s'enfuirent vers leur camp, que les Romains et les Laziens espéraient de forcer, et de piller. Mais contre toute sorte d'attente, un Alain qui avait un courage extraordinaire, une force de corps égale à son courage, et une adresse tout-à-fait singulière pour tirer en même temps plusieurs coups de divers côtés, s'empara de l'avenue, et en défendit l'entrée. Mais enfin, Jean, fils de Thomas, s'étant approché de lui, le tua avec sa lance. Ainsi les Romains, et les Laziens se rendirent maîtres du camp, et tuèrent un grand nombre de Barbares. Ceux qui échappèrent se retirèrent en leur pays. Voila quel fut le succès de cette irruption des Perses, dont l'autre armée se retira pareillement, après que la garnison de la ville de Pétra y eut mis toutes les provisions nécessaires.

 

 

1. Ἐν τούτῳ δὲ τάδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. Λαζοὶ Δαγισθαῖον ἐς βασιλέα διέβαλλον, ἐς Βυζάντιον ἥκοντες, προδοσίαν τε καὶ μηδισμὸν ἐπιφέροντες. Πέρσαις γὰρ αὐτὸν ἰσχυρίζοντο ἀναπεισθέντα οὐ βεβουλῆσθαι καταπεπτωκότος τοῦ Πέτρας περιβόλου ἐπιβατεῦσαι, τούς τε πολεμίους θυλάκους μεταξὺ ψάμμου ἐμπλησαμένους καὶ αὐτῶν τὰς ἐπιβολὰς ἀντὶ λίθων ποιησαμένους τοῦ περιβόλου ὅσα καταπεπτώκει ταύτῃ κρατύνασθαι. Ἔλεγόν τε ὡς Δαγισθαῖος, εἴτε χρήμασιν εἴτε ὀλιγωρίᾳ ἐς τοῦτο ἠγμένος, τὴν ἐπίθεσιν ἐς ἕτερόν τινα χρόνον ἀπέθετο, καὶ τοῦ καιροῦ τὴν ἀκμὴν ἐν τῷ παραυτίκα μεθῆκεν, ἧς γε οὐκέτι ἀντιλαβέσθαι οἷός τε ἐγεγόνει. Αὐτὸν οὖν βασιλεὺς ἐν τῷ οἰκήματι καθείρξας ἐτήρει· Βέσσαν δὲ, ἐξ Ἰταλίας οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἥκοντα, στρατηγὸν Ἀρμενίων καταστησάμενος ἐς Λαζικὴν πέμπει, ἄρχειν ἐπαγγείλας τοῦ ἐνταῦθα Ῥωμαίων στρατοῦ. Οὗ δὴ καὶ Βενῖλος, ὁ Βούζου ἀδελφὸς, ξὺν στρατῷ ἤδη σταλεὶς ἔτυχε καὶ Ὀδόναχός τε καὶ ὁ Βάβας ἐκ Θρᾴκης καὶ Οὐλίγαγος Ἔρουλος γένος. Ὅ τε Ναβέδης ἐσβαλὼν ἐς Λαζικὴν στρατῷ ἄλλο μέν τι λόγου ἄξιον οὐδὲν ἔδρασεν, Ἀβασγοῖς δὲ ἀποστᾶσιν ἀπό τε Ῥωμαίων καὶ Λαζῶν ἐπιχωριάσας τῇ στρατιᾷ ταύτῃ, παῖδας τῶν ἐν σφίσι λογίμων ἑξήκοντα ἐν ὁμήρων λόγῳ πρὸς αὐτῶν ἔλαβε. Τότε δὲ ποιούμενος ὁ Ναβέδης ὁδοῦ πάρεργον, καὶ Θεοδώραν Ὀψίτῃ ξυνοικήσασαν (ὃς ἐγεγόνει Γουβάζου μὲν θεῖος, Λαζῶν δὲ βασιλεὺς) εὑρὼν ἐν Ἀψιλίοις εἷλεν, ἔς τε τὰ Περσῶν ἤθη ἀπήνεγκε. Ῥωμαία δὲ γένος ἡ γυνὴ ἐτύγχανεν οὖσα, ἐπεὶ ἐκ παλαιοῦ οἱ Λαζῶν βασιλεῖς ἐς Βυζάντιον πέμποντες βασιλέως τε γνώμῃ ξυνιόντες ἐς κῆδός τισι τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς γυναῖκας ἐνθένδε γαμετὰς ἐκομίζοντο. Καὶ Γουβάζης ἀμέλει Ῥωμαίας γυναικὸς ἐγεγόνει γένος. Ὅτου δὲ ἕνεκα οἱ Ἀβασγοὶ οὗτοι ἐς ἀπόστασιν εἶδον, ἐγὼ δηλώσω.

2. Ἐπειδὴ βασιλεῖς τοὺς σφετέρους καθεῖλον, ᾗπέρ μοι ἔναγχος δεδιήγηται, στρατιῶται Ῥωμαίων πρὸς βασιλέως στελλόμενοι ἐπεχωρίαζόν τε αὐτοῖς ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον καὶ προσποιεῖσθαι τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ τὴν χώραν ἠξίουν, καινά τε αὐτοῖς ἄττα ἐπέταττον. Οἷσπερ Ἀβασγοὶ βιαιοτέροις οὖσιν ἀτεχνῶς ἤχθοντο. Δείσαντες οὖν μὴ Ῥωμαίων δοῦλοι τὸ λοιπὸν ἔσονται, τοὺς ἄρχοντας αὖθις κατεστήσαντο σφίσιν Ὀψίτην μὲν ὄνομα ἐς τῆς χώρας τὰ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον, Σκεπαρνᾶν δὲ ἐς τὰ πρὸς ἑσπέραν. Ἐς ἀγαθῶν γὰρ ἐκπεπτωκότες ἀπόγνωσιν τὰ πρότερον δόξαντα σφίσι μοχθηρὰ εἶναι τῶν ἐπιγενομένων ἅτε πονηροτέρων ὄντων, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀντηλλάσσοντο, δύναμίν τε ἀπ´ αὐτοῦ τὴν Ῥωμαίων δειμαίνοντες Πέρσαις ὡς λαθραιότατα προσεχώρησαν. Ἅπερ ἐπεὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἤκουσε, Βέσσαν ἐκέλευε στράτευμα λόγου ἄξιον ἐπ´ αὐτοὺς στεῖλαι. Ὁ δὲ πολλοὺς ἀπολεξάμενος τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, καὶ ἄρχοντας ἐπιστήσας αὐτοῖς Οὐλίγαγόν τε καὶ Ἰωάννην τὸν Θωμᾶ υἱὸν, αὐτίκα ἐπὶ τοὺς Ἀβασγοὺς ναυσὶν ἔπεμψεν. Ἐτύγχανε δὲ ἅτερος μὲν τῶν ἐν Ἀβασγοῖς ἡγουμένων, Σκεπαρνᾶς ὄνομα, ἐν Πέρσαις τινὰ διατριβὴν ἔχων. Μετάπεμπτος γὰρ ὀλίγῳ πρότερον παρὰ Χοσρόην ἀφῖκτο. Ὁ δὲ δὴ ἕτερος, τὴν Ῥωμαίων μαθὼν ἔφοδον, τούς τε Ἀβασγοὺς ἅπαντας ἤγειρε καὶ ὑπαντιάζειν διὰ σπουδῆς εἶχεν.

3. Ἔστι δὲ χῶρος μετὰ τοὺς Ἀψιλίας ὅρους ἐν τῇ ἐς τὴν Ἀβασγίαν εἰσόδῳ τοιόσδε· ὄρος ὑψηλὸν ἐκ τῶν Καυκασίων ἀρχόμενον καὶ κατὰ βραχὺ ἐλασσούμενόν τε καὶ ὑπολῆγον ὥσπερ τις κλῖμαξ κατατείνει καὶ τελευτᾷ ἐς τὸν Εὔξεινον Πόντον. Καὶ φρούριον μὲν ἐχυρώτατόν τε καὶ μεγέθους πέρι ἀξιολογώτατον ἐκ παλαιοῦ Ἀβασγοὶ ἐν τῇ ὑπωρείᾳ τοῦ ὄρους τούτου ἐδείμαντο. Οὗ δὴ καταφεύγοντες ἐκκρούουσιν ἀεὶ τὰς τῶν πολεμίων ἐφόδους, οὐδαμῆ ἐχόντων τὴν δυσχωρίαν βιάζεσθαι. Μία δὲ εἴσοδος εἰσάγουσά ἐστιν ἔς τε τὸ φρούριον τοῦτο καὶ ἐς τὴν ἄλλην Ἀβασγῶν χώραν, ἥπερ ἀνδράσι σύνδυο ἐρχομένοις ἀπόρευτος τυγχάνει οὖσα. Μηχανὴ γὰρ οὐδεμία ἐστὶν ὅτι μὴ κατ´ ἄνδρα καὶ μόλις πεζεύοντα ἐνθένδε ἰέναι. Τῆς τε ἀτραποῦ ταύτης ὑπέρκειται φάραγξ ἐσάγαν σκληρὰ ἐκ τοῦ φρουρίου διήκουσα μέχρι ἐς τὴν θάλασσαν. φέρεται δὲ καὶ προσηγορίαν τῆς φάραγγος ἀξίαν ὁ χῶρος, ἐπεὶ αὐτὸν ἑλληνίζοντες οἱ τῇδε ἄνθρωποι τὰ Τραχέα καλοῦσιν. Ὁ μὲν οὖν Ῥωμαίων στόλος μεταξὺ ὁρίων τῶν τε Ἀβασγῶν καὶ Ἀψιλίων κατέπλευσεν, Ἰωάννης δὲ καὶ Οὐλίγαγος ἐς τὴν γῆν τοὺς στρατιώτας ἀποβιβάσαντες πεζῇ ἐχώρουν, οἵ τε ναῦται ταῖς ἀκάτοις ἁπάσαις παρὰ τὴν ἠϊόνα τῷ στρατῷ εἵποντο. Ἐπειδὴ δὲ τῶν Τραχέων ὡς ἀγχοτάτω ἐγένοντο, ἐξωπλισμένους τε ὁρῶσιν Ἀβασγοὺς ἅπαντας καὶ τῆς ἀτραποῦ ὕπερθεν, ἧς ἄρτι ἐμνήσθην, κατὰ τὴν φάραγγα ὅλην ἐν τάξει ἑστῶτας, ἀμηχανίᾳ τε πολλῇ εἴχοντο θέσθαι τὰ σφίσι παρόντα οὐδαμῆ ἔχοντες, ἕως ἐν αὑτῷ πολλὰ λογισάμενος Ἰωάννης ἄκεσίν τινα τοῦ κακοῦ εὗρε. Τὸν γὰρ Οὐλίγαγον ξὺν τῷ ἡμίσει τοῦ στρατοῦ ἐνταῦθα ἐάσας αὐτὸς τοὺς ἄλλους ἐπαγόμενος τὰς ἀκάτους ἐπλήρου. ἐρέσσοντές τε χῶρον τὸν τῶν Τραχέων περιῆλθόν τε καὶ διέβησαν ὅλον καὶ κατὰ νώτου τῶν πολεμίων ταύτῃ ἐγένοντο. Ἄραντες οὖν τὰ σημεῖα ἐς αὐτοὺς ᾔεσαν. Ἀβασγοὶ δὲ τοὺς πολεμίους σφίσιν ἑκατέρωθεν ἐγκειμένους ἰδόντες ἐς ἀλκὴν μὲν οὐκέτι ἔβλεπον, οὐδὲ τὴν τάξιν ἐφύλασσον, ἐς ὑπαγωγὴν δὲ ξὺν πολλῇ ἀκοσμίᾳ τραπόμενοι πρόσω ἐχώρουν, οὕτω τῷ δέει καὶ τῇ ἀπ´ αὐτοῦ ἀμηχανίᾳ συμποδιζόμενοι ὥστε οὔτε τὴν πατρῴαν σφίσι δυσχωρίαν ἔτι διαγινώσκειν ἐδύναντο οὔτε πη εὐπετῶς ἐνθένδε ἰέναι. Ῥωμαῖοι δὲ αὐτοῖς ἑκατέρωθεν ἐπισπόμενοί τε καὶ καταλαβόντες πολλοὺς ἔκτειναν. Δρόμῳ τε ξὺν τοῖς φεύγουσιν ἐς τὸ φρούριον ἀφικόμενοι ἀνακεκλιμένης ἔτι ἐπιτυγχάνουσι τῆς ταύτῃ πυλίδος. Οἱ γὰρ φύλακες ἐπιθεῖναι τὰς θύρας οὐδαμῆ εἶχον, ἀλλὰ τοὺς φεύγοντας ἔτι ἐδέχοντο. Τῶν τε φυγόντων τοῖς διώκουσιν ἀναμιχθέντων ἐπὶ τὰς πύλας ἵενται ἅπαντες, οἱ μὲν ἐπιθυμίᾳ τοῦ σώζεσθαι, οἱ δὲ τοῦ τὸ φρούριον ἐξελεῖν. Ἀνακεκλιμένας οὖν τὰς πύλας εὑρόντες συνεισέβαλον ἐς ταύτας ἀλλήλοις. οἱ γὰρ πυλωροὶ οὔτε διακρίνειν ἀπὸ τῶν πολεμίων τοὺς Ἀβασγοὺς εἶχον οὔτε τὰς πύλας ὑπερβιαζομένου τοῦ ὁμίλου ἐπιτιθέναι. Καὶ οἱ μὲν Ἀβασγοὶ ἄσμενοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου γενόμενοι ξὺν τῷ φρουρίῳ ἡλίσκοντο, Ῥωμαῖοι δὲ τῶν ἐναντίων κεκρατηκέναι οἰόμενοι πόνῳ δυσκολωτέρῳ ἐνταῦθα ὡμίλουν. Τῶν γὰρ οἰκιῶν συχνῶν τε οὐσῶν καὶ οὐ λίαν διεχουσῶν ἀλλήλων, ἀλλὰ καὶ τρόπον τείχους πανταχόθεν συμπεφραγμένων, Ἀβασγοὶ ἐς αὐτὰς ἀναβάντες καὶ σθένει παντὶ ἀμυνόμενοι, τοὺς πολεμίους κατὰ κορυφὴν ἔβαλλον, πόνῳ καὶ φόβῳ καὶ τῷ ἐς παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐλέῳ καὶ τῇ ἐνθένδε ἀπορίᾳ ἐχόμενοι, ἕως Ῥωμαίοις ἐμπρῆσαι τὰς οἰκίας ἐς ἔννοιαν ἦλθε. Πῦρ τοίνυν αὐταῖς πανταχόθεν ἀνάψαντες τοῦ ἀγῶνος παντάπασι τούτου ἐκράτησαν. Ὀψίτης μὲν οὖν, ὁ τῶν Ἀβασγῶν ἄρχων, ξὺν ὀλίγοις τισὶ φυγεῖν ἴσχυσεν, ἔς τε Οὔννους τοὺς πλησιοχώρους καὶ ὄρος τὸ Καυκάσιον ἀνεχώρησε. Τοῖς δὲ δὴ ἄλλοις ἢ ξὺν ταῖς οἰκίαις ἐξηνθρακωμένοις τετεφρῶσθαι ξυνέβη, ἢ ὑπὸ ταῖς τῶν πολεμίων γεγονέναι χερσίν. Ἐζώγρησαν δὲ Ῥωμαῖοι καὶ τὰς τῶν ἀρχόντων γυναῖκας ξὺν γόνῳ παντὶ, τοῦ τε φρουρίου τὸν περίβολον ἐς ἔδαφος καθεῖλον καὶ τὴν χώραν ἔρημον κατεστήσαντο ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον. Ἀβασγοῖς μὲν οὖν τὰ τῆς ἀποστάσεως ἐς τοῦτο ἐτελεύτα, ἐν δὲ Ἀψιλίοις ἐγένετο τάδε.  

CHAPITRE IX.

1. Dagistée est accusé et mis en prison. 2. Les Abasgiens quittent le parti des Romains. 3. Ils sont défaits.

1.  Tandis que ces choses se passaient, les Laziens qui étaient allez à Constantinople, déférèrent Dagistée à l'Empereur, comme coupable d'intelligence avec l'ennemi, et de trahison contre l'Empire. Ils assuraient qu'il n'avait pas voulu entrer dans Pétra par un endroit des murailles qui était tombé, et que soit par corruption, ou par une pure négligence de son devoir, il avait perdu une si importante occasion, qu'il n'avait pu depuis recouvrer ; les Perses ayant eu le loisir de réparer la brèche, et de la boucher avec des sacs pleins de sable. L'Empereur commanda de le garder soigneusement, et donna à Bessas, qui était revenu depuis peu d'Italie, la charge de maître de la milice des Arméniens, et l'envoya conduire les troupes qui étaient dans le pays des Laziens. Il avait envoyé dès auparavant dans le même pays Bénile, frère de Buzès, Odonaque, Babas Thracien de nation, et Uligage Erulien. Nabède entra avec ses. troupes dans la Lazique, mais il n'y fit rien.de considérable, sî ce n'est qu'il reçut en otage soixante enfants des meilleures familles des mains des Abasgiens qui avaient quitté le parti des Romains, et des Laziens, et qu'il prit Théodora femme d'Opsite, oncle de Gubaze, et Roy des Laziens, qu'il trouva inopinément dans l'Apsilie, et qu'il emmena en Perse. Cette dame était romaine ; car il y avait déjà longtemps que par la permission de l'Empereur les Rois des Laziens épousaient des fils de Sénateurs : la mère de Gubaze était fille d'un Sénateur. Je m'en vais dire le sujet pour lequel les Abasgiens se séparèrent de l'intérêt des Romains.

2. Après qu'ils se surent défaits de leurs Rois, de la manière que j'ay rapportée, ils eurent dans leur pays des soldats romains, qui travaillèrent à assujettir la nation à l'Empire, et qui l'accablèrent d'impôts. Ces peuples appréhendant d'être réduits à la servitude, élurent deux Rois, Opsite pour l'Orient, et Sceparne pour l'Occident. Le désespoir où ils se virent de pouvoir jouir, de quelque sorte de bonheur, leur fit souhaiter un mal dont ils s'étaient autrefois délivrés, et l'aversion de la domination romaine les contraignit d'implorer la protection des Perses. Quand Justinien apprit cette nouvelle, il commanda à Bessas de marcher contre eux. Besssas choisit les meilleurs soldats de l'armée, et les envoya par mer contre les Abasgiens, sous la conduite d'Uligage et de Jean fils de Thomas. Sceparne, l'un des rois de ces peuples, était alors dans la Perse, où il avait été mandé par Chosroes. L'autre amassa toutes ses forces, et se prépara à. recevoir les Romains.

3. Il y a à l'entrée du pays des Abasgiens une montagne qui descend du Mont-Caucase, et qui s'abaisse comme par degrés jusqu'au Pont-Euxin ; au pie de laquelle ces peuples ont autrefois bâti un fort, qui leur sert à arrêter les irruptions de leurs ennemis. Il n'y a qu'un chemin par où l'on y puisse aller, et il est si étroit, qu'il ne saurait contenir deux hommes de front. Depuis ce chemin jusqu'à la mer, il y a une descente qui est si rude, qu'elle en porte le nom. La flotte Romaine étant abordée entre les frontières des Apsiliens, et des Abasgiens, Jean et Uligage débarquèrent leurs soldats, et allèrent par terre, tandis que les matelots suivaient le long de la mer. Quand ils furent arrivés proche de cette descente si fâcheuse, et si escarpée, ils aperçurent les Abasgiens bien armés, et bien rangés en bataille. Ils s'arrêtèrent quelque temps sans pouvoir prendre de résolution, jusqu'à ce que Jean eût trouvé l'expédient que je vais dire. Il laissa Uligage avec la moitié des troupes en cet endroit, et monta avec l'autre moitié sur les vaisseaux. Ils tournèrent à force de rames à côté de la descente, et fondirent par derrière sur les ennemis. Les Abasgiens attaqués de deux côtés, confondirent leurs rangs, perdirent le courage de se défendre, et s'enfuirent en tel désordre qu'ils ne connaissaient plus leur propre pays, et ne s'en pouvaient débarrasser. Les Romains les prêtèrent vigoureusement, et en firent un grand carnage. Ils poursuivirent les fuyards jusques dans le sort, dont ils trouvèrent la porte ouverte, les gardes n'ayant pas voulu sa fermer à cause de la déroute de leurs gens. Les fuyards et les vainqueurs se poussaient pêle-mêle à la porte, les uns pour se sauver, et les autres pour prendre le sort. Ils entrèrent donc tous ensemble confusément, les gardes ne pouvant plus soutenir l'effort d'une telle multitude. Les Abasgiens, qui semblaient être à couvert de leurs murailles, se trouvèrent pris dans leur propre place, et les Romains, qui étaient victorieux, coururent un plus grand danger après leur victoire, qu'ils n'avaient fait auparavant. Les Abasgiens entrèrent dans leurs maisons, qui étaient fort pressées, et animés par la présence du péril, par l'amour, et par la compassion de leurs femmes, et de leurs enfants, tirèrent de haut en bas, jusqu'â ce que les Romains s'avisèrent de les brûler. Le feu consomma la victoire. Opsite roi des Abasgiens se sauva, avec quelques-uns de sa suite, et le retira chez les Huns dans le Mont-Caucase. Les autres ou furent réduits en cendres, ou tombèrent entre les mains des ennemis. Les Romains prirent les femmes, et les enfants des deux rois, rasèrent les fortifications, et désolèrent tout le pays, Voila quel fut le succès de la révolte des Abasgiens.

 

 

 

1. Ἀψίλιοι μὲν ἐκ παλαιοῦ κατήκοοι Λαζῶν τυγχάνουσιν ὄντες. Ἔστι δέ τι φρούριον ἐν ταύτῃ τῇ χώρᾳ ἐχυρὸν μάλιστα, Τζιβιλὴν αὐτὸ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι. τῶν δέ τις ἐν Λαζοῖς λογίμων, Τερδέτης ὄνομα, ὅσπερ εἶχε τὴν τοῦ καλουμένου μαγίστρου ἀρχὴν ἐν τούτῳ τῷ ἔθνει, Γουβάζῃ τῷ τῶν Λαζῶν βασιλεῖ προσκεκρουκώς τε καὶ χαλεπῶς ἔχων, Πέρσαις ὡμολόγησε λάθρα τοῦτο δὴ ἐνδώσειν τὸ φρούριον, στράτευμά τε Περσῶν ἐπαγόμενος ἐπὶ ταύτῃ τῇ πράξει ἐς Ἀψιλίαν ᾔει. Καὶ ἐπεὶ ἄγχιστα τοῦ φρουρίου ἐγένοντο, προτερήσας αὐτὸς ξὺν τοῖς ἑπομένοις οἱ Λαζοῖς ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένετο, ἐπεὶ οἱ τὸ φυλακτήριον ταύτῃ ἔχοντες ἀπιστεῖν τῷ Λαζῶν ἄρχοντι οὐδαμῆ εἶχον, οὐδεμιᾷ ἐς αὐτὸν ὑποψίᾳ ἐχόμενοι. Οὕτω τε ἀφικόμενον τὸ Περσῶν στράτευμα τῷ φρουρίῳ ὁ Τερδέτης ἐδέξατο. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Μῆδοι οὐ Λαζικὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ Ἀψιλίαν ἔχεσθαι τότε πρὸς αὐτῶν ᾤοντο. Οὔτε δὲ Ῥωμαῖοι οὔτε Λαζοὶ ἀσχολίᾳ τῇ ἀμφὶ Πέτρᾳ τε καὶ τῷ Μήδων στρατῷ πιεζόμενοι Ἀψιλίοις ἐπαμύνειν ἔσχον.

2. ἦν δέ τις γυνὴ τῷ ἄρχοντι τοῦ ἐνταῦθα φυλακτηρίου, Ἀψιλία γένος, τὴν ὄψιν εὐπρεπὴς μάλιστα. Ταύτης δὴ τῆς γυναικὸς ἐκτόπως ἐρασθεὶς ἐξαπιναίως ὁ τοῦ Περσῶν στρατεύματος ἄρχων τὰ μὲν πρῶτα πειρᾶν ἤρξατο, ἔπειτα δὲ, ἐπεί οἱ πρὸς τῆς γυναικὸς οὐδὲν προὐχώρει, βιάζεσθαι μελλήσει αὐτὴν οὐδεμιᾷ ἐνεχείρησεν. Οἷς δὴ ὀξυθυμωθεὶς ὁ τῆς γυναικὸς ἀνὴρ, αὐτόν τε νύκτωρ καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἐς τὸ φρούριον εἰσεληλυθότας ἅπαντας ἔκτεινε, παρανάλωμα τῆς τοῦ ἄρχοντος ἐπιθυμίας γεγενημένους, καὶ τὸ φρούριον ἔσχεν αὐτός. Ἀψίλιοί τε Κόλχων διὰ τοῦτο ἀπέστησαν, ἐπικαλοῦντες ὅτι δὴ σφᾶς πρὸς Περσῶν κακουμένους προσποιεῖσθαι οὐδαμῆ ἤθελον. Ἀλλὰ Γουβάζης Ῥωμαίων χιλίους καὶ Ἰωάννην τὸν Θωμᾶ υἱὸν, οὗπερ ἔναγχος ἐπεμνήσθην, ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν· ὅσπερ αὐτοὺς πολλὰ τιθασσεύων ἐπαγαγέσθαι ἀμαχητὶ ἔσχε καὶ Λαζῶν κατηκόους κατεστήσατο αὖθις. Τὰ μὲν οὖν ἀμφί τε Ἀψιλίοις καὶ Τζιβιλῇ τῷ φρουρίῳ τῇδε ἐχώρησεν.

3. Ὑπὸ τοῦτον δὲ τὸν χρόνον Χοσρόῃ ξυνέβη μηδὲ τὸν γόνον τῇ ἀπανθρωπίᾳ τῇ αὐτοῦ ἀνέπαφον μεῖναι. τῶν γάρ οἱ παίδων ὁ πρεσβύτατος Ἀνασώζαδος ὄνομα (δύναται δὲ τοῦτο τῇ Περσῶν φωνῇ ἀθανατίζων) προσκεκρουκὼς αὐτῷ ἔτυχεν, ἄλλα τε πολλὰ τῇ ἐς τὴν δίαιταν παρανομίᾳ ἐξαμαρτὼν καὶ ταῖς γυναιξὶ τοῦ πατρὸς ὀκνήσει οὐδεμιᾷ ἐς εὐνὴν συνιών. Τὰ μὲν οὖν πρῶτα φυγῇ τὸν παῖδα τοῦτον ὁ Χοσρόης ἐζημίωσεν. Ἔστι δέ τις ἐν Πέρσαις Οὐαζαΐνη χώρα, ἀγαθὴ μάλιστα, οὗ δὴ πόλις Βηλαπατὼν καλουμένη οἰκεῖται, ἑπτὰ ἡμερῶν ὁδῷ Κτησιφῶντος διέχουσα. Ἐνταῦθα τοῦ πατρὸς ἐπαγγείλαντος Ἀνασώζαδος οὗτος διατριβὴν εἶχε. Τότε δὲ τῷ Χοσρόῃ χαλεπώτατα νοσῆσαι ξυνέβη, ὥστε καὶ ἐλέχθη ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι· νοσώδης γὰρ ἦν ὁ Χοσρόης φύσει. Ἀμέλει καὶ τοὺς ἰατροὺς πανταχόθεν πολλάκις ἀμφ´ αὑτὸν ἤγειρεν, ἐν τοῖς καὶ Τριβοῦνος ὁ ἰατρὸς ἦν, Παλαιστῖνος γένος. ὁ δὲ Τριβοῦνος οὗτος λόγιος μὲν ἦν καὶ τὰ ἐς τέχνην τὴν ἰατρικὴν οὐδενὸς ἥσσων, ἄλλως δὲ σώφρων τε καὶ θεοφιλὴς καὶ τῆς ἐπιεικείας ἐς ἄκρον ἥκων. καί ποτε Χοσρόην κακῶς τοῦ σώματος ἔχοντα ἰασάμενος ἀπηλλάγη ἐκ τῆς Περσῶν χώρας, δῶρα πολλά τε καὶ λόγου ἄξια πρὸς τοῦ ἀνθρώπου κεκομισμένος. ἡνίκα τοίνυν ἡ ταύτης προτέρα ἐκεχειρία ἐγένετο, Ἰουστινιανὸν βασιλέα Χοσρόης τὸν ἰατρὸν τοῦτον συνδιαιτησόμενον αὑτῷ ἐς ἐνιαυτὸν ᾔτησε δοῦναι. Τῆς τέ οἱ αἰτήσεως ἐπιτελεσθείσης, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, ἐκέλευσε τὸν Τριβοῦνον ὁ Χοσρόης αἰτεῖσθαι ὅτου ἂν δέηται. Ὁ δὲ ἄλλο οὐδὲν ᾔτει τῶν πάντων χρημάτων ἢ ὥστε οἱ Ῥωμαίων τῶν αἰχμαλώτων τινὰς Χοσρόην ἀφεῖναι. Ὁ δέ οἱ ἄλλους τε τρισχιλίους ἀφῆκε καὶ ὅσους πρὸς ὄνομα ἐξῃτήσατο ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις λογίμους ὄντας, κλέος τε μέγα ἐκ τοῦ ἔργου τούτου ἐς πάντας ἀνθρώπους ὁ Τριβοῦνος ἔσχε. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνηνέχθη γενέσθαι.

Ἐπειδὴ δὲ Ἀνασώζαδος τὰ Χοσρόῃ τῷ πατρὶ ἀμφὶ τῇ νόσῳ ξυμπεσόντα ἔγνω, τῆς βασιλείας ἐπιβατεύων, νεώτερα πράγματα ἔπρασσε. Τοῦ τε πατρός οἱ ῥαΐσαντος, οὐδέν τι ἧσσον τήν τε πόλιν αὐτὸς ἀποστήσας καὶ ὅπλα ἀντάρας ἐς τὸν πόλεμον ἀκμάζων ᾔει. Ταῦτα ὁ Χοσρόης ἀκούσας στρατιάν τε καὶ στρατηγὸν Φάβριζον ἐπ´ αὐτὸν ἔπεμψε. Νικήσας οὖν τῇ μάχῃ ὁ Φάβριζος ὑποχείριόν τε τὸν Ἀνασώζαδον πεποιημένος παρὰ Χοσρόην οὐ πολλῷ ὕστερον ἤνεγκε. Καὶ ὃς τοὺς τοῦ παιδὸς ὀφθαλμοὺς ἐλωβήσατο, οὐ τὰς ὄψεις ἀφελόμενος, ἀλλὰ βλέφαρά τε ἄνω καὶ κάτω ἀκοσμίᾳ πολλῇ ἀντιστρέψας. Περόνην γὰρ σιδηρᾶν πυρακτώσας τινὰ καὶ ταύτῃ μυόντοιν τοῖν τοῦ παιδὸς ὀφθαλμοῖν τὰ ἔξω χρίσας, οὕτω δὴ τῶν βλεφάρων τὸν κόσμον λωβήσασθαι ἔσχε. Ταῦτα δὲ Χοσρόης τούτου δὴ ἕνεκα. ἐποίει μόνον, ὅπως ἂν τῷ παιδὶ ἀναστέλληται ἡ ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ ἐλπίς. Ἄνδρα γὰρ λώβῃ ἐχόμενον οὐκέτι ὁ νόμος ἐφίησι βασιλέα καθίστασθαι Πέρσαις, ὥσπερ κἀν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη.  

CHAPITRE X.

1. Téderte livre le fort de Tzibilon aux Perses. 2. Le commandant des Perses viole la femme du Gouverneur, et est tué avec ses soldats. 3. Anatozade se révolte contre son père Chosroes, est vaincu, et a les yeux crevés.

1. Les Apsiliens anciens sujets des Lazizns, ont dans leur pays un fort que l'on appelle Tzibilon, lequel un des principaux officiers nommé Tederte promit de livrer aux Perses, à cause de l'aversion qu'il avait conçue contre Gubaze. Pour s'acquitter de sa promesse, il entra avec une troupe de Perses dans l'Apillie, et quand il fut proche du château, il ne mena que sa suite, qui était composée de Laziens. Les soldats de la garnison étaient très éloignés d'avoir le moindre soupçon contre un officier aussi considérable que Tederte. Aussitôt que la troupe de Perses fut arrivée, Tederte les reçut dans le fort, et dès ce moment, les Perses crûrent être maîtres non seulement de la Lazique, mais aussi de l'Apsilie. L'armée des Perses amusa cependant à Pétra les Romains, et les Laziens de telle sorte qu'ils ne purent donner de secours à l'Apsilie.

2. Le Gouverneur du fort avait une femme d'une singulière beauté, dont le commandant des Perses étant devenu éperdument amoureux, et n'ayant pu la corrompre par ses caresses, il en jouit par violence. Le mari enragé de cette action, massacra la nuit le commandant, et pour se venger plus pleinement, il massacra encore tous ses gens, et demeura maître de la place. Les Apsihens se séparèrent d'avec les Colques, à cause qu'ils ne les avaient pas défendus des mauvais traitements des Perses. Mais Jean fils de Thomas leur ayant été envoyé par Gubaze, avec mille Romains, il gagna leur affection par ses caresses, et les remit sous l'obéissance des Laziens. Voila ce que j'avais à dire des Apsiliens, et du fort de Tzibilon.

3. Il arriva dans le même temps qu'un des fils de Chosroes ne put éviter la cruauté de son père. C'était l'aîné, nommé Anatozade, c'est a dire en langage Persan, qui donne l'immortalité. Ce prince, dans l'emportement d'une jeunesse licencieuse, eut l'insolence de toucher aux concubines de son père. L'exil fut son premier châtiment, car il fut envoyé à Lapato ville assise dans une des plus fertiles contrées de la Perse, nommée Vazaine, à sept journées de Ctésiphon. Tandis qu'il y demeurait, la renommée y porta le bruit d'une maladie dangereuse où le roy son père était tombé, et comme la renommée ajoute toujours à la vérité, elle publia qu'il était mort. Chosroes était sujet, de son naturel, à de fréquentes maladies, et faisait venir des médecins de toutes les parties du monde. Il y en avait un, nommé Tribun, natis de Palestine, qui était un des plus habiles en son art, et qui de plus, était sage, modéré, et pieux. Ayant une fois guéri ce Prince d'une fâcheuse maladie, il s'en retourna en son pays chargé de riches présents. Depuis, lorsque les Romains firent la première trêve avec les Perses, Chosroes pria Justinien de lui laisser ce médecin pour un an, et cet an établi; expiré, il offrit au médecin tout ce qu'il lui voudrait demander : mais au lieu de demander de l'argent, il demanda la liberté de quelques Romains qui étoilent prisonniers parmi les Perses. Chosroes ne lui accorda pas seulement toutes les personnes de qualité qu'il demanda, mais il lui en accorda trois mille autres, ce qui rendit le nom de Tribun fort illustre dans toute l'étendue de l'empire.

Quand Anatozade apprit la nouvelle de la maladie de son père, il commença à s'attribuer la souveraine puissance, et même après que ce Prince fut guéri, il sollicita ses sujets à la révolte, et prit les armes. Chosroes envoya contre lui des troupes, sous la conduite de Sabrize, qui ayant remporté la victoire, l'envoya à son père, qui le priva de la vue, non pas en lui crevant les yeux, mais en lui renversant les paupières, et en les perçant avec un fer chaud, ce qu'il ne faisait que pour lui ôter l'espérance de parvenir à la couronne, parce que la loi du pays ne permet pas qu'une personne qui a quelque défaut naturel, y puisse jamais prétendre.

x; margin-right: 10px">