Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VIII

HISTOIRE MÊLÉE chapitres XXI à XXX

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΟΓΔΟΟΣ.

chapitres XI à XX. - chapitres XXXI à XXXV

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

précédent

 

 

1. Οὕτω μὲν οὖν τὰ κατὰ τοὺς πολέμους ἐν χώρᾳ ἑκάστῃ ξυνηνέχθη γενέσθαι. Ὁ δὲ Γοτθικὸς πόλεμος ἐφέρετο ὧδε. Βελισάριον μὲν ἐς Βυζάντιον μεταπεμψάμενος βασιλεὺς, ᾗπέρ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, διὰ τιμῆς ἦγε, καὶ οὐδὲ Γερμανοῦ τετελευτηκότος πέμπειν αὐτὸν ἐς τὴν Ἰταλίαν διενοεῖτο, ἀλλὰ καὶ στρατηγὸν τῆς ἑῴας ὄντα, τῶν βασιλικῶν σωματοφυλάκων ἄρχοντα καταστησάμενος, αὐτοῦ κατεῖχεν. Ἦν τε τῷ ἀξιώματι πρῶτος ὁ Βελισάριος Ῥωμαίων ἁπάντων, καίτοι τινὲς αὐτῶν πρότεροι ἀνάγραπτοί τε ἐς πατρικίους γεγόνασι καὶ ἐς αὐτὸν ἀναβεβήκεσαν τῶν ὑπάτων τὸν δίφρον. Ἀλλὰ καὶ ὣς αὐτῷ τῶν πρωτείων ἐξίσταντο πάντες, αἰσχυνόμενοι κατὰ τῆς ἀρετῆς τῷ νόμῳ χρῆσθαι καὶ τὸ ἀπ´ αὐτοῦ δικαίωμα περιβάλλεσθαι. Ταῦτά τε βασιλέα κομιδῆ ἤρεσκεν. Ἰωάννης δὲ ὁ Βιταλιανοῦ διεχείμαζεν ἐν Σάλωσι. Προσδεχόμενοί τε αὐτὸν ἐν Ἰταλίᾳ τοῦτον δὴ τὸν χρόνον οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ἄπρακτοι ἔμενον. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ ἑκκαιδέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ Γοτθικῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.

2. Τῷ δὲ ἐπιγενομένῳ ἐνιαυτῷ Ἰωάννης μὲν διενοεῖτο ἐκ Σαλώνων τε ἐξανίστασθαι καὶ τῷ στρατῷ ἐξηγεῖσθαι ὅτι τάχιστα ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν διεκώλυεν, αὐτοῦ τε μένειν ἐπέστελλεν, ἕως Ναρσῆς ὁ εὐνοῦχος ἀφίκηται. Αὐτὸν γὰρ τοῦδε αὐτοκράτορα καταστήσασθαι τοῦ πολέμου ἐβούλευσεν. ὅτου δὲ δὴ ἕνεκα ταῦτα βουλομένῳ βασιλεῖ εἴη διαρρήδην μὲν τῶν πάντων οὐδενὶ φανερὸν γέγονε· βασιλέως γὰρ βούλευμα ἔκπυστον ὅτι μὴ αὐτοῦ ἐθελουσίου ἀμήχανά ἐστιν· ἃ δὲ ὑποπτεύοντες ἄνθρωποι ἔλεγον, ἐγὼ δηλώσω. Ἔννοια Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ γέγονεν ὡς οἱ ἄλλοι τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες Ἰωάννου ἐπακούειν ὡς ἥκιστα ἐθελήσουσιν, οὐκ ἀξιοῦντες καταδεέστεροί τι αὐτοῦ τὸ ἀξίωμα εἶναι. καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἔδεισε μὴ διχοστατοῦντες τῇ γνώμῃ ἢ ἐθελοκακοῦντες τῷ φθόνῳ ξυγχέωσι τὰ πρασσόμενα. ἤκουσα δὲ καὶ τόνδε τὸν λόγον ἀπαγγέλλοντος Ῥωμαίου ἀνδρὸς, ἡνίκα ἐπὶ Ῥώμης διατριβὴν εἶχον· ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς. Ἔλεγεν οὖν ὁ Ῥωμαῖος οὗτος ὡς ἄρχοι μὲν Ἰταλίας ποτὲ Ἀταλάριχος ὁ Θευδερίχου θυγατριδοῦς, βοῶν δέ τις ἀγέλη ἐς Ῥώμην ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον ἀμφὶ δείλην ὀψίαν ἐξ ἀγροῦ ἥκει διὰ τῆς ἀγορᾶς, ἣν Φόρον Εἰρήνης καλοῦσι Ῥωμαῖοι. Ἐνταῦθα γάρ πη ὁ τῆς Εἰρήνης νεὼς κεραυνόβλητος γενόμενος ἐκ παλαιοῦ κεῖται. ἔστι δέ τις ἀρχαία πρὸ ταύτης δὴ τῆς ἀγορᾶς κρήνη, καὶ βοῦς ἐπὶ ταύτης χαλκοῦς ἕστηκε, Φειδίου, οἶμαι, τοῦ Ἀθηναίου ἢ Λυσίππου ἔργον. Ἀγάλματα γὰρ ἐν χώρῳ τούτῳ πολλὰ τούτοιν δὴ τοῖν ἀνδροῖν ποιήματά ἐστιν. Οὗ δὴ καὶ Φειδίου ἔργον ἕτερον· τοῦτο γὰρ λέγει τὰ ἐν τῷ ἀγάλματι γράμματα. Ἐνταῦθα καὶ τὸ τοῦ Μύρωνος βοΐδιον. Ἐπιμελὲς γὰρ ἐγεγόνει τοῖς πάλαι Ῥωμαίοις τῆς Ἑλλάδος τὰ κάλλιστα πάντα ἐγκαλλωπίσματα Ῥώμης ποιήσασθαι. ἕνα δὲ ταῦρον ἔφη τῶν τηνικάδε παριόντων εὐνοῦχον τῆς τε ἀγέλης ἀπολειπόμενον καὶ ταύτης δὴ τῆς κρήνης ἐπιβατεύσαντα καθύπερθεν βοὸς τοῦ χαλκοῦ στῆναι. Τύχῃ δέ τινι παριόντα τινὰ, Τοῦσκον γένος, κομιδῆ ἄγροικον δόξαντα εἶναι, ξυμβάλλοντα τὸ ποιούμενον φάναι (εἰσὶ γὰρ μαντικοὶ καὶ ἐς ἐμὲ Τοῦσκοι) ὡς εὐνοῦχός ποτε καταλύσει τὸν ἄρχοντα Ῥώμης. Καὶ τηνικάδε μὲν ὅ τε Τοῦσκος ἐκεῖνος καὶ ὁ παρ´ αὐτοῦ λόγος γέλωτα ὦφλε. Πρὸ γὰρ τῆς πείρας ἀεὶ ἄνθρωποι τὰς προρρήσεις φιλοῦσι χλευάζειν, οὐκ ἀναχαιτίζοντος αὐτοὺς τοῦ ἐλέγχου, τῷ μήτε ἀποβεβηκέναι τὰ πράγματα μήτε τὸν περὶ αὐτῶν λόγον εἶναι πιστὸν, ἀλλὰ μύθῳ τινὶ γελοιώδει ἐμφερῆ φαίνεσθαι. Νῦν δὲ δὴ ἅπαντες τὸ ξύμβολον τοῦτο τοῖς ἀποβεβηκόσιν ὑποχωροῦντες θαυμάζουσι. Καὶ διὰ τοῦτο ἴσως ἐπὶ Τουτίλαν ἐστρατήγει Ναρσῆς, ἢ στοχαζομένης τοῦ ἐσομένου τῆς βασιλέως γνώμης, ἢ πρυτανευούσης τὸ δέον τῆς τύχης. Ὁ μὲν οὖν Ναρσῆς στράτευμά τε λόγου ἄξιον καὶ χρήματα μεγάλα πρὸς βασιλέως κεκομισμένος ἐστέλλετο. Ἐπειδὴ δὲ ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐν μέσῃ Θρᾴκῃ ἐγένετο, χρόνον τινὰ ἐν Φιλιππουπόλει ἀποκεκλεισμένος τῆς ὁδοῦ ἔμεινε. Στράτευμα γὰρ Οὐννικὸν ἐπισκῆψαν τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἅπαντα ἦγόν τε καὶ ἔφερον, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος. Ἐπειδὴ δὲ αὐτῶν οἱ μέν τινες ἐπὶ Θεσσαλονίκην, οἱ δὲ τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον ᾔεσαν, μόλις ἐνθένδε ἀπαλλαγεὶς ἐπίπροσθεν ᾔει.

précédent

Chapitre XXI.

1.. Bélisaire reçoit de grands honneurs à Constantinople 2. Narsès est choisi par l'Empereur pour commander en Italie.

1.  Voilà les guerres qui se faisaient dans les Provinces. Pour ce qui est de celle  des Goths, Justinien n'en voulut pas donner le commandement à Bélisaire, après la mort de Germain ; car comme il l'avait rappelé à Constantinople, qu'il l'y avait reçu avec honneur, et qu'il lui avait donné la charge de Préfet du Prétoire, il désirait de l'y retenir. Il est certain que Bélisaire était alors le plus considéré des Romains. Bien qu'il y eût quelques Patrices, et quelques Consulaires plus anciens que lui, néanmoins, ils n'usaient pas de leur droit, mais ils lui cédaient la première place, en considération de son grand mérite : ce qui était très-agréable à Justinien. Jean, neveu de Vitalien, passait, cependant, l'hiver à Salone, ce qui fut cause que les gens de commandement qui l'attendaient en Italie, n'y firent rien de considérable. Au reste la fin de cet hiver fut aussi la fin de la seizième année de la guerre que décrit Procope.

2. Au commencement de l'année suivante, Jean avait intention de partir de Salone, et de mener l'armée contre Totila ; mais l'Empereur lui défendit de le faire, et lui commanda d'attendre Narsès, à qui il avait donné le commandement. On n'a jamais su la véritable raison de ce choix, parce qu'il est difficile de pénétrer le secret des conseils de l'Empereur, s'il ne le découvre lui-méme. Je rapporterai donc seulement les conjectures que le peuple en formait. On disait que Justinien jugeait que les autres chefs de l'armée Romaine, qui ne s'estimaient pas inférieurs à Jean, refuseraient de lui obéir. Et qu'il appréhendait qu'ils ne ruinaissent les affaires, ou par jalousie de leur avis, ou par envie contre sa charge. Lors que j'étais à Rome, j'entendis conter à un Sénateur, qu'au temps qu'Atalaric, fils d'une fille de Théodoric, régnait en Italie, un troupeau de bœufs ayant été amené au marché, qui cst proche d'un temple qui fut autrefois frappé de la foudre, et que l'on appela le temple de la paix, un bœuf se sépara du troupeau, et monta sur un taureau de bronze qui est au milieu de la fontaine, et qui a autrefois été fait ou par Phidias l'Athénien, ou par Lysippe. Car il y a plusieurs ouvrages de ces deux excellents sculpteurs dans cette place publique. La vache de Myron y est aussi. C'était une ambition des anciens romains, d'embellir leur ville par les plus rares ornements de la Grèce. Il passa, dans ce moment, un paysan de la Toscane qui se mêlait de prédire l'avenir, comme plusieurs du même pays s'en mêlent encore, et qui assura, que quelque jour un eunuque soumettrait à sa puissance, le tyran de l'Italie. Tout le monde se railla pour lors du paysan, et de sa prédiction, selon la coutume des hommes, qui se moquent de tout ce que l'on avance des choses, avant qu'elles soient arrivées, parce que tout ce que l'on en avance, ne paraît fondé sur aucune raison probable; mais on l'admire maintenant que le succès en a sait voir la vérité. Ce sut peut-être, pour ce sujet que Narsès fut choisi pour commander l'armée contre Totila, soit que Justinien eût quelque pressentiment de l'avenir, ou que ce choix ne fût conduit que par le hasard. Ce nouveau général partit donc à la tête d'une puissante armée, et avec beaucoup d'argent. Il fut obligé de s'arrêter quelque temps à Philippopolis, à cause des courses des Huns, qui ravageaient la Thrace, mais il en sortit aussitôt qu'une partie de ces Barbares se sut retirée vers Thessalonique, et l'autre vers Constantinople.

 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ὁ μὲν Ἰωάννης ἐπὶ Σαλώνων Ναρσῆν ἔμενε, Ναρσῆς δὲ Οὔννων τῇ ἐφόδῳ συμποδιζόμενος σχολαίτερον ᾔει, ἐν τούτῳ ὁ Τουτίλας προσδεχόμενος τὴν Ναρσοῦ στρατιὰν ἐποίει τάδε. Ἄλλους τε Ῥωμαίους καί τινας τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐν Ῥώμῃ καθίστη, τοὺς λοιποὺς ἐπὶ Καμπανίας ἐάσας. Καὶ αὐτοὺς ἐκέλευεν ὅση δύναμις ἐπιμελεῖσθαι τῆς πόλεως, ἐνδεικνύμενος ὅτι δὴ αὐτῷ μεταμέλει τῶν οἱ ἐς Ῥώμην εἰργασμένων τὰ πρότερα, ἐπεὶ ἐμπρήσας αὐτῆς πολλὰ ἔτυχεν, ἄλλως τε καὶ ὑπὲρ Τίβεριν ποταμόν. Οἱ δὲ καθεστῶτες ἐν αἰχμαλώτων λόγῳ καὶ περιῃρημένοι χρήματα πάντα, μὴ ὅτι τῶν κοινῶν, ἀλλ´ οὐδὲ τῶν ἰδίᾳ σφίσι προσηκόντων δυνατοὶ ἦσαν μεταποιεῖσθαι. Καίτοι ἀνθρώπων μάλιστα πάντων ὧν ἡμεῖς ἴσμεν φιλοπόλιδες Ῥωμαῖοι τυγχάνουσιν ὄντες, περιστέλλειν τε τὰ πάτρια πάντα καὶ διασώζεσθαι ἐν σπουδῇ ἔχουσιν, ὅπως δὴ μηδὲν ἀφανίζηται Ῥώμῃ τοῦ παλαιοῦ κόσμου.

2. Οἵ γε καὶ πολύν τινα βεβαρβαρωμένοι αἰῶνα τάς τε πόλεως διεσώσαντο οἰκοδομίας καὶ τῶν ἐγκαλλωπισμάτων τὰ πλεῖστα, ὅσα οἷόν τε ἦν, χρόνῳ τε τοσούτῳ τὸ μῆκος καὶ τῷ ἀπαμελεῖσθαι δι´ ἀρετὴν τῶν πεποιημένων ἀντέχειν. Ἔτι μέντοι καὶ ὅσα μνημεῖα τοῦ γένους ἐλέλειπτο ἔτι, ἐν τοῖς καὶ ἡ ναῦς Αἰνείου, τοῦ τῆς πόλεως οἰκιστοῦ, καὶ εἰς τόδε κεῖται, θέαμα παντελῶς ἄπιστον. Νεώσοικον γὰρ ποιησάμενοι ἐν μέσῃ τῇ πόλει, παρὰ τὴν τοῦ Τιβέριδος ὄχθην, ἐνταῦθά τε αὐτὴν καταθέμενοι, ἐξ ἐκείνου τηροῦσιν. Ἥπερ ὁποία ποτέ ἐστιν αὐτὸς θεασάμενος ἐρῶν ἔρχομαι.

3. Μονήρης τε ἡ ναῦς ἥδε καὶ περιμήκης ἄγαν τυγχάνει οὖσα, μῆκος μὲν ποδῶν εἴκοσι καὶ ἑκατὸν, εὖρος δὲ πέντε καὶ εἴκοσι, τὸ δέ γε ὕψος τοσαύτη ἐστὶν ὅσον αὐτὴν ἐρέσσεσθαι μὴ ἀδύνατα εἶναι. ξύλων δὲ κόλλημα οὐδὲ ἓν τὸ παράπαν ἐνταῦθά ἐστιν οὐδὲ σιδήρων ἄλλῃ τινὶ μηχανῇ τὰ ξύλα τοῦ πλοίου εἰς ἄλληλά πη ἐρήρεισται, ἀλλὰ μονοειδῆ ξύμπαντά ἐστι λόγου τε καὶ ἀκοῆς κρείσσω καὶ μόνῳ γεγονότα, ὅσα γε ἡμᾶς εἰδέναι, ἐν τῷδε τῷ πλοίῳ. Ἥ τε γὰρ τρόπις μονοφυὴς οὖσα ἐκ πρύμνης ἄκρας ἄχρι ἐς τὴν πρῷραν διήκει, κατὰ βραχὺ μὲν θαυμασίως ἐπὶ τὸ κοῖλον ὑποχωροῦσα, καὶ αὖ πάλιν ἐνθένδε κατὰ λόγον εὖ μάλα ἐπὶ τὸ ὀρθόν τε καὶ διατεταμένον ἐπανιοῦσα. τά τε παχέα ξύμπαντα ξύλα ἐς τὴν τρόπιν ἐναρμοσθέντα (ἅπερ οἱ μὲν ποιηταὶ δρυόχους καλοῦσιν, ἕτεροι δὲ νομέας) ἐκ τοίχου μὲν ἕκαστον θατέρου ἄχρι ἐς τῆς νεὼς διήκει τὸν ἕτερον τοῖχον. Ὑφιζάνοντα δὲ καὶ αὐτὰ ἐξ ἑκατέρας ἄκρας καμπὴν ποιεῖται διαφερόντως εὐπρόσωπον, ὅπως ἂν τὴν νῆα μάλιστα κοίλην ἀποτετορνεῦσθαι ξυμβαίη, εἴτε τῆς φύσεως κατὰ τὴν τῆς χρείας ἀνάγκην τά τε ξύλα διακοψάσης καὶ ξυναρμοσαμένης τὰ πρότερα τὸ κύρτωμα τοῦτο εἴτε χειροποιήτῳ τέχνῃ τε καὶ μηχανῇ ἄλλῃ τῆς τῶν νομέων ἀνωμαλίας ἐν ἐπιτηδείῳ γεγενημένης. Σανίς τε πρὸς ἐπὶ τούτοις ἑκάστη ἐκ πρύμνης ἄκρας ἐς τῆς νηὸς ἐξικνεῖται τὴν ἑτέραν ἀρχὴν, μονοειδὴς οὖσα καὶ κέντρα σιδηρᾶ τούτου ἕνεκα προσλαβοῦσα μόνον, ὅπως δὴ ταῖς δοκοῖς ἐναρμοσθεῖσα τὸν τοῖχον ποιῇ. Οὕτω μὲν ἡ ναῦς ἥδε πεποιημένη κρείσσω παρέχεται τοῦ λόγου τὴν ὄψιν, ἐπεὶ τῶν ἔργων τὰ πλείστῳ παραλόγῳ ξυμβαίνοντα οὐκ εὐδιήγητα τίθεται τοῖς ἀνθρώποις ἀεὶ τῶν πραγμάτων ἡ φύσις, ἀλλὰ ταῖς ἐπινοίαις τὰ ξυνειθισμένα νικῶσα καὶ τοῦ λόγου κρατεῖ. Τούτων δὲ δὴ τῶν ξύλων οὐδὲν οὔτε σέσηπεν οὔτε τι ὑποφαίνει ὡς σαπρὸν εἴη, ἀλλ´ ἀκραιφνὴς πανταχόθι οὖσα ἡ ναῦς, ὥσπερ ὑπόγυον τῷ τεχνίτῃ τῷ αὐτῆς, ὅστις ποτ´ ἦν, νεναυπηγημένη, ἔρρωται καὶ ἐς ἐμὲ θαυμαστὸν ὅσον. τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῇ τοῦ Αἰνείου νηὶ ταύτῃ ἔχει.

4. Τουτίλας δὲ πλοῖα μακρὰ ἐς τριακόσια Γότθων πληρώσας ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐκέλευεν ἰέναι, ληΐζεσθαι τοὺς παραπίπτοντας ἐπιστείλας δυνάμει τῇ πάσῃ. οὗτος δὲ ὁ στόλος ἄχρι ἐς τὴν Φαιάκων χώραν, ἣ νῦν Κέρκυρα ἐπικαλεῖται, οὐδὲν ἄχαρι ἐργάζεσθαι ἔσχε. Νῆσον γὰρ οὐδεμίαν ἐν τῷδε τῷ διάπλῳ οἰκουμένην ξυμβαίνει εἶναι ἐκ τοῦ κατὰ τὴν Χάρυβδιν πορθμοῦ μέχρι ἐς τὴν Κέρκυραν, ὥστε πολλάκις ἐγὼ ἐνταῦθα γενόμενος διηπορούμην ὅπη ποτὲ ἄρα τῆς Καλυψοῦς ἡ νῆσος εἴη. Ταύτης γὰρ τῆς θαλάσσης οὐδαμῆ νῆσον τεθέαμαι, ὅτι μὴ τρεῖς, οὐ πολλῷ ἄποθεν τῆς Φαιακίδος, ἀλλ´ ὅσον ἀπὸ σταδίων τριακοσίων, ἄγχιστά πη ἀλλήλων οὔσας, βραχείας κομιδῆ καὶ οὐδὲ ἀνθρώπων οἰκία ἐχούσας οὔτε ζῴων οὔτε ἄλλων τὸ παράπαν οὐδέν. Ὀθονοὶ δὲ καλοῦνται τανῦν αἱ νῆσοι αὗται. Καὶ φαίη ἄν τις τὴν Καλυψὼ ἐνταῦθα γενέσθαι, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τὸν Ὀδυσσέα γῆς τῆς Φαιακίδος ὄντα οὐ πολλῷ ἄποθεν ἢ σχεδίᾳ, ὥς φησιν Ὅμηρος, ἢ ἄλλῳ τῳ τρόπῳ νεώς τινος χωρὶς ἐνθένδε διαπορθμεύσασθαι. Ἀλλὰ ταῦτα ἡμῖν ὅσον τεκμηριοῦσθαι εἰρήσθω. Τοῖς γὰρ παλαιοτάτοις ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐναρμόσασθαι τὸν ἀληθῆ λόγον οὐ ῥᾴδιον, ἐπεὶ ὁ πολὺς χρόνος τά τε τῶν χωρίων ὀνόματα καὶ τὴν ἀμφ´ αὐτοῖς δόξαν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον μεταβάλλειν φιλεῖ.

5. Τὸ πλοῖον ἀμέλει, ὅπερ ἐν γῇ τῇ Φαιάκων ἐκ λίθου λευκοῦ πεποιημένον παρὰ τὴν ταύτης ἀκτὴν ἕστηκεν, ἐκεῖνό τινες οἴονται εἶναι, ὃ τὸν Ὀδυσσέα ἐς τὴν Ἰθάκην ἐκόμισεν, ἡνίκα ξεναγεῖσθαι αὐτὸν ἐνταῦθα ξυνέβη. Καίτοι οὐ μονοειδὲς τὸ πλοῖον τοῦτό ἐστιν, ἀλλὰ ἐκ λίθων ὅτι μάλιστα πολλῶν ξύγκειται. καὶ γράμματα ἐν αὐτῷ ἐγκεκόλαπται καὶ διαρρήδην βοᾷ τῶν τινα ἐμπόρων ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἱδρύσασθαι τὸ ἀνάθημα τοῦτο Διὶ τῷ Κασίῳ. Δία γὰρ Κάσιον ἐτίμων ποτὲ οἱ τῇδε ἄνθρωποι, ἐπεὶ καὶ ἡ πόλις, ἐν ᾗ τὸ πλοῖον τοῦτο ἕστηκεν, ἐς τόνδε τὸν χρόνον Κασώπη ἐπικαλεῖται. Τοῦτον δὲ τὸν τρόπον ἐκ λίθων πολλῶν καὶ ἡ ναῦς ἐκείνη πεποίηται, ἣν Ἀγαμέμνων ὁ τοῦ Ἀτρέως τῆς Εὐβοίας ἐν Γεραιστῷ ἀνέθηκε τῇ Ἀρτέμιδι, ἀφοσιούμενος κἀν τούτῳ τὴν ἐς αὐτὴν ὕβριν, ἡνίκα διὰ τὸ τῆς Ἰφιγενείας πάθος τὸν ἀπόπλουν ἡ Ἄρτεμις ξυνεχώρει τοῖς Ἕλλησιν. ἃ δὴ γράμματα ἐν πλοίῳ τούτῳ ἢ τηνικάδε ἢ ὕστερον ξυσθέντα δηλοῖ ἐν ἑξαμέτρῳ. Ὧν τὰ μὲν πλεῖστα ἐξίτηλα χρόνῳ τῷ μακρῷ γέγονε, τὰ δὲ πρῶτα καὶ ἐς τόδε διαφαίνεται λέγοντα ὧδε

Νῆά με λαϊνέην ἱδρύσατο τῇδ´ Ἀγαμέμνων, Ἑλλήνων στρατιῆς σῆμα πλοϊζομένης.

καὶ ἐν ἀρχῇ ἔχει „Τύννιχος ἐποίει Ἀρτέμιδι Βολοσίᾳ.“ οὕτω γὰρ τὴν Εἰλείθυιαν ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις ἐκάλουν, ἐπεὶ καὶ βολὰς τὰς ὠδῖνας ὠνόμαζον. Ἐμοὶ δὲ αὖθις ὅθενπερ ἐξέβην ἰτέον.

6. Ἐπειδὴ ἐς τὴν Κέρκυραν οὗτος ὁ Γότθων στόλος ἀφίκετο, αὐτήν τε ἦγον καὶ ἔφερον ἐξ ἐπιδρομῆς καὶ ὅσαι ἄλλαι αὐτῇ νῆσοι ἐπίκεινται, αἳ Συβόται καλοῦνται· διαβάντες δὲ καὶ εἰς τὴν ἤπειρον ἐξαπιναίως ἅπαντα ἐληΐζοντο τὰ ἀμφὶ Δωδώνην χωρία καὶ διαφερόντως Νικόπολίν τε καὶ Ἀγχίαλον, οὗ δὴ Ἀγχίσην, τὸν Αἰνείου πατέρα, ἐξ Ἰλίου ἁλούσης ξὺν τῷ παιδὶ πλέοντά φασιν οἱ ἐπιχώριοι ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι καὶ τὴν ἐπωνυμίαν τῷ χωρίῳ δοῦναι. Περιιόντες δὲ τὴν παραλίαν ὅλην καὶ ναυσὶ Ῥωμαίων ἐντυχόντες πολλαῖς αὐτοῖς φορτίοις ἁπάσας εἷλον. Ἐν ταῖς εἶναι ξυνέβη καὶ τῶν νηῶν τινας, αἳ τῇ Ναρσοῦ στρατιᾷ ἐκ τῆς Ἑλλάδος τὰ ἐπιτήδεια ἔφερον. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνηνέχθη γενέσθαι.  

CHAPITRE XXII.

1. Totila rappelle quelques sénateurs à Rorne. 2. Passion des Romains pour la beauté de leur ville. 3. Vaisseau d'Enée. 4.Conjescure de Procope touchant l'île de Calypso. 5. Navires de pierre. 6. 4nchi(ès ville où est  le tombeau d'Anchise père d'Énée.

1.  Pendant que Jean attendait Narsès à Salone, et que Narsès était retardé par l'irruption des Huns, Totila qui était aussi dans l'attente de ce que deviendrait l'armée romaine, s'occupait à rappeler à Rome divers citoyens, parmi lesquels il y avait des Sénateurs, et il témoignait être fâché d'avoir brûlé le quartier qui est au delà du Tibre. Ces misérables habitants étaient réduits à une condition presque aussi cruelle que celle des esclaves, et ils ne pouvaient rétablir ni leur fortune particulière, ni la fortune commune de Rome, bien qu'ils eussent une plus sorte passion de la maintenir dans son ancienne splendeur qu'aucun autre peuple n'en eut jamais pour la gloire de sa patrie.

2. En effet, bien que les Romains aient vécu longtemps sous la domination des Barbares, ils ont entretenu avec soin les édifices publics, et: les ornements que l'excellence de l'art a conservés contre les injures du temps, et contre la négligence que le désordre des guerres a rendue, en quelque sorte inévitable. Il y a encore d'anciens monuments qui font connître l'origine de la Nation. Et entre-autres, le vaisseau d'Enée, fondateur de Rome, qui est plus beau à voir que l'on ne saurait se l'imaginer. Il est au port du Tibre, dans le milieu de la ville. Comme je l'ai considéré avec soin, j'en ferai la description.

3. Bien que ce vaisseau soit fort grand, il n'a toutefois qu'un rang de rames. Il est long de six-vingt pieds, large de vingt-cinq, et aussi haut qu'il le peut être sans que les rameurs en soient incommodés. Les morceaux de bois dont il est composé, sont tous d'une pièce, ce qui surpasse toute sorte de créance, et qui ne se voit en aucun autre navire. Le fond n'est que. d'un seul arbre, et s'étend depuis la poupe jusqu'à la proue. Il se courbe doucement sur l'eau, et s'élève comme insensiblement vers les bords. Tous les morceaux qui sont emboîtés dans la carine, et que les Grecs appellent δρυόχος, et les autres νομεῖς passent d'un côté à l'autre, à travers tout le vaisseau, et sont courbés d'une façon qui est fort agréable, soit qu'elle vienne de la Nature, ou bien que ce soit un effet de l'art. La longueur de chacune des planches qui servent de clôture, égale celle du navire. Enfin la structure en est tout-à-fait admirable. Il est certain que l'on ne peut parfaitement décrire les ouvrages qui sont extraordinaires, et que comme ils sont au dessus de notre imagination, ils sont aussi au dessus de nos paroles. De tout le bois qui est entré dans la composition de ce merveilleux bâtiment, il n'y en a point de pourri, il n'y en a point que le temps ait gâté, et tout le corps en est aussi entier, que s'il venait d'être achevé par l'excellent homme qui en a été l'ouvrier. Voila ce que j'avais à dire touchant le vaisseau d'Enée.

4. Totila ayant rempli de soldats, trois cents vaisseaux longs, les envoya ravager la Grèce. Ils ne purent faire aucun désordre avant que d être arrivez à la Phéacide, que l'on appelle aujourd'hui Corfou, car depuis le détroit dont Charybde tient un côté entier, il n'y a point d'île qui soit habitée avant celle dont je parle. C'est pourquoi lorsque j'ai vogué sur cette mer, j'ai été quelquefois en peine de trouver l'île de Calypso. Je n'y ai vu en tout que trois petites îles, proches l'une de l'autre, qui sont éloignées d'environ trois cens stades, de celle de Corfou, on les appelé Othonos, et elles ne sont habitées ni par les hommes, ni par les bêtes. Quelqu'un dira, peut-être, que Calypso demeurait dans l'une de ces îles, et que ce fut pour cette raison qu'Ulysse traversa si aisément dans la Phéacide, comme dit Homère. Cela ne se peut, néanmoins, avancer que par conjecture, étant difficile de connaitre bien exactement les choses qui sont si éloignées de nous, à cause que le temps change le nom des lieux, de l'opinion des peuples.

5. Il y en a, qui croient que le vaisseau bâti de pierre blanche qui se voit sur les bords de la Phéacide, est le même qui porta Ulysse a Ithaque. Il est de pièces différentes, et il a des caractères qui publient assez hautement, qu'il avait été bâti par un marchand, et dédié à Jupiter Casien, qui était autrefois adoré par les habitants du pays, et que la ville où est le vaisseau s'appelle Cassiopé. Le navire qu'Agamemnon fils d'Atrée consacra à Diane dans la ville de Géreste, qui est une ville des Euboéens, était aussi bâti de pierres. Quand cette Déesse fut apaisée pa rla mort d'Iphigénie, elle rendit aux Grecs la liberté de la mer. Il y a sur ce vaisseau une inscription qui y fut gravée alors, ou qui l'a été depuis. Elle était en vers hexamètres. Le temps en a effacé une partie. Voici les deux premiers qui restent.

Jadis Agamemnon laissa ce monument Du passage des Grecs sur ce fier élément.

II y avait écrit au dessus, Tenique a fait ces ouvrages pour Diane Bolosie -, c'est ainsi que Lucine était appelée par les anciens, parce qu'ils étaient persuadés que c'était elle qui envoyait aux femmes les douleurs de l'enfantement, qui sont appelées par les Grecs βολαί c'est à dire des traits. Mais il faut que je reprenne le sujet que j'avais quitté.

6. Les Goths ayant pris terre à Corfou, la ravagèrent, et d'autres îles voisines aussi, que l'on appelé Sybotes. Ils passèrent, ensuite, en terre ferme où ils exercèrent de pareilles violences aux environs de Dodone, dont les villes de Nicopole, et d'Anchise retentirent de tristes effets. On dit que ce fut en cette dernière que mourut Anchise père d'Enée, et que ceux du pays donnèrent son nom à la ville. Comme ils couraient toutes les côtes, ils y rencontrèrent la flotte de Grèce, où il y avait quelques vaisseaux chargés de vivres pour l'armée de Narsès. Voila ce qui se parla alors.

 

 

 

 

1. Τουτίλας δὲ πολλῷ πρότερον Γότθων στράτευμα ἐς Πικηνοὺς ἐτύγχανε πέμψας, ἐφ´ ᾧ δὴ τὸν Ἀγκῶνα ἐξελοῦσιν· οἷς δὴ ἄρχοντας τοὺς ἐν Γότθοις δοκιμωτάτους ἐπέστησε, Σκιποῦάρ τε καὶ Γίβαλ καὶ Γουνδοὺλφ, ὅσπερ Βελισαρίου δορυφόρος ἐγεγόνει ποτέ. Τινὲς δὲ αὐτὸν Ἰνδοὺλφ ἐκάλουν. Οἷς δὴ καὶ πλοῖα μακρὰ ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ἔδωκεν, ὅπως τὸ φρούριον κατὰ γῆν τε καὶ θάλασσαν πολιορκοῦντες ῥᾷόν τε καὶ ἀπονώτερον τὴν αὐτοῦ ἐπικράτειαν θήσονται. Χρόνου δὲ ταύτῃ τῇ προσεδρείᾳ τριβέντος συχνοῦ, συνέβαινε τοὺς πολιορκουμένους τῇ τῶν ἀναγκαίων ἀπορίᾳ πιέζεσθαι. Ἅπερ ἐπεὶ Βαλεριανὸς ἔμαθεν, ἐπὶ Ῥαβέννης διατριβὴν ἔχων, ἀμύνειν τε κατὰ μόνας τοῖς ἐν τῷ Ἀγκῶνι Ῥωμαίοις οὐχ οἷός τε ὢν, πέμψας πρὸς Ἰωάννην τὸν Βιταλιανοῦ ἀδελφιδοῦν ἐπὶ Σαλώνων ὄντα ἔγραψε τάδε

2. „Μόνος ὁ Ἀγκὼν ἡμῖν τοῦ κόλπου ἐντὸς ἀπολέλειπται, ὡς αὐτὸς οἶσθα, εἴπερ ἔτι νῦν ἀπολέλειπται. Οὕτω γὰρ τοῖς ἐν τούτῳ Ῥωμαίοις πικρότατα πολιορκουμένοις τὰ πράγματα ἔχει ὥστε δέδοικα μὴ βοηθοῦντες ἔξωροι ὦμεν, ὀπίσω τοῦ καιροῦ τὴν σπουδὴν ἔχοντες, ἕωλόν τε τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ προθυμίαν ποιούμενοι. Ἀλλὰ παύσομαι. Ἡ γὰρ τῶν πολιορκουμένων ἀνάγκη μακροτέραν τὴν ἐπιστολὴν οὐκ ἐᾷ γίνεσθαι τὸν χρόνον ἐφ´ ἑαυτὴν ἀκριβῶς σφίγγουσα καὶ ὁ κίνδυνος ὀξυτέραν τοῦ λόγου τὴν ἐπικουρίαν ζητῶν.“

3. ταύτην Ἰωάννης ἀναλεξάμενος τὴν ἐπιστολὴν, καίπερ αὐτῷ πρὸς βασιλέως ἀπορρηθὲν, αὐτοκέλευστος ἐτόλμα ἰέναι, τῶν οἱ πρὸς αὐτοκράτορος ἐπηγγελμένων προὐργιαιτέραν τὴν ἀπὸ τῆς τύχης στενοχωρίαν πεποιημένος. Ἄνδρας τε ἀπολεξάμενος, οὓς μάλιστα πάντων ἀγαθοὺς τὰ πολέμια ᾤετο εἶναι, καὶ αὐτῶν ὀκτὼ καὶ τριάκοντα πλοῖα μακρὰ ἐμπλησάμενος πλέοντά τε ὡς τάχιστα καὶ πρὸς πόλεμον τὸν ἐν θαλάσσῃ ὡς ἄριστα πεποιημένα, ἔνιά τε αὐτοῖς τῶν ἐπιτηδείων ἐνθέμενος, ἄρας ἐκ Σαλώνων τῷ Σκάρδωνι προσέσχεν. Οὗ δὴ καὶ Βαλεριανὸς ξὺν ναυσὶ δώδεκα οὐκ ἐς μακρὰν ἦλθεν.

Ἐπειδὴ δὲ ἀλλήλοις ξυνέμιξαν, κοινολογησάμενοί τε καὶ τὰ σφίσι ξύμφορα δόξαντα εἶναι βεβουλευμένοι, ἐνθένδε μὲν ἀποπλέουσιν, ἐς δὲ ἤπειρον τὴν ἀντιπέρας κατάραντες ἐς χωρίον ὁρμίζονται, ὃ δὴ Σενογαλλίαν Ῥωμαῖοι καλοῦσι, τοῦ Ἀγκῶνος οὐ πολλῷ ἄποθεν. ὅπερ ἐπεὶ οἱ Γότθων στρατηγοὶ ἔμαθον, πλοῖα μακρὰ καὶ αὐτοὶ τὰ σφίσι παρόντα, ἑπτὰ καὶ τεσσαράκοντα ὄντα, Γότθων τῶν λογίμων αὐτίκα ἐπλήρουν. Τὸ δὲ ἄλλο στράτευμα ἐπὶ τῇ προσεδρείᾳ τοῦ φρουρίου ἀπολιπόντες εὐθὺ τῶν πολεμίων ἐχώρουν. Ἡγεῖτο δὲ τῶν μὲν ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ μεμενηκότων ὁ Σκιποῦαρ, τῶν δὲ δὴ ἐν ταῖς ναυσὶν ὄντων Γίβαλ τε καὶ Γουνδούλφ. ἐπειδή τε 〈ἄγχιστα〉 ἀλλήλων ἐγένοντο, τάς τε ναῦς ἑκάτεροι ἀνεκώχευον καὶ ξυναγαγόντες αὐτὰς ἐς ὀλίγον παραίνεσιν ἐς τοὺς στρατιώτας ἐποιοῦντό τινα. πρῶτοί τε Ἰωάννης καὶ Βαλεριανὸς ἔλεξαν τοιάδε

4. „Μηδεὶς ὑμῶν, ὦ ξυστρατιῶται, ὑπὲρ τοῦ Ἀγκῶνος μόνου τούτου καὶ τῶν ἐν αὐτῷ πολιορκουμένων Ῥωμαίων ἀγωνιεῖσθαι τανῦν οἰέσθω, μηδὲ ἄχρι τοῦδε ἀποκριθήσεσθαι ἡμῖν τὴν ξυμβολὴν τήνδε, ἀλλὰ ξύμπαν, ὡς συνελόντας εἰπεῖν, τὸ τοῦ πολέμου κεφάλαιον ἐνταῦθα ἑστάναι, ἔνθα τε ἂν ἀποκλῖναι ξυμβαίη τὴν μάχην, συγκληροῦσθαι αὐτῇ καὶ τῆς τύχης τὸ πέρας. οὑτωσὶ γὰρ περὶ τῶν παρόντων σκοπεῖσθε· πολλή τις ἐπὶ ταῖς δαπάναις ἀπόκειται τοῦ πολέμου ῥοπὴ, τούς τε τῶν ἐπιτηδείων σπανίζοντας ἡττᾶσθαι τῶν πολεμίων ἐπάναγκες. Λιμῷ γὰρ οὐκ οἶδεν ἡ ἀρετὴ ξυνοικίζεσθαι, πεινῆν τε καὶ ἀνδραγαθίζεσθαι οὐκ ἀνεχομένης τῆς φύσεως. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων ἄλλο μὲν οὐδὲν ὀχύρωμα ἡμῖν ἐκ τοῦ Δρυοῦντος ἐς Ῥάβενναν ἀπολέλειπται, ὅπη ἂν τὰ ἐδώδιμα ἡμῖν τε καὶ ἵπποις τοῖς ἡμετέροις ἀποκεῖσθαι δεήσει, οὕτω τε οἱ πολέμιοι κρατοῦσι τῆς χώρας ὥστε φίλιον οὐδὲν μεμένηκεν ἡμῖν ἐνταῦθα χωρίον, ὅθεν ἂν καὶ κατὰ βραχὺ τῶν τι ἐπιτηδείων ἐκπορίζεσθαι χρή. Ἐς δὲ τὸν Ἀγκῶνα ἡμῖν ἡ προσδοκία μεμένηκε πᾶσα τοῦ καὶ τοῖς ἐξ ἠπείρου τῆς ἀντιπέρας καταίρουσιν ἐνταῦθα προσχεῖν δυνατοῖς εἶναι καὶ ἀσφάλειαν ἔχειν. οὐκοῦν εὐημερήσαντες ἐν τῇ ξυμβολῇ τήμερον καὶ βασιλεῖ τὸν Ἀγκῶνα, ὡς τὸ εἰκὸς, κρατυνάμενοι τάχα ἂν καὶ τὰ ἄλλα τοῦ πρὸς Γότθους πολέμου ἐν ἐλπίσιν ἀγαθαῖς τὸ λοιπὸν ἕξομεν. Σφαλέντες δὲ ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ, ἄλλο μέντοι πικρὸν οὐκ ἂν εἴποιμεν, ἀλλὰ δοίη τὴν Ἰταλίας ἐπικράτησιν ὁ θεὸς Ῥωμαίοις διηνεκῆ εἶναι. Κἀκεῖνο δὲ λογίζεσθαι ἡμῖν ἄξιον, ὡς κακοῖς ἐν τῷ ἔργῳ γινομένοις ἡμῖν οὐδὲ ἀποφεύγειν ἐξόν. Οὔτε γὰρ τὴν γῆν ἕξετε πρὸς τῶν ἐναντίων κατειλημμένην οὔτε τὴν θάλασσαν πλώιμον, οὕτω θαλασσοκρατούντων τῶν πολεμίων, ἀλλὰ περιέστηκεν ἡμῖν ἡ τῆς σωτηρίας ἐλπὶς ἐν ταῖς χερσὶν οὖσα καὶ ξυμμεταβαλλομένη τοῖς κατὰ τὴν ἀγώνισιν ἔργοις. ἀνδραγαθίζεσθε τοίνυν ὅση δύναμις, τοῦτο ἐκεῖνο ἐκλογιζόμενοι, ὡς ἡσσηθέντες μὲν ἐν τῷ παρόντι τὴν ὑστάτην ἧτταν κληρώσεσθε, νενικηκότες δὲ μετὰ τῶν ἄγαν εὐδαιμόνων ξὺν τῇ εὐκλείᾳ τετάξεσθε.“

Ἰωάννης μὲν καὶ Βαλεριανὸς τοσαῦτα εἶπον. Καὶ οἱ Γότθων δὲ ἄρχοντες τοιάνδε τὴν παράκλησιν ἐποιήσαντο

5. „Ἐπειδὴ πάσης ἀπεληλαμένοι τῆς Ἰταλίας καὶ πολύν τινα χρόνον οὐκ ἴσμεν ἐν ὁποίοις ποτὲ μυχοῖς οἵδε οἱ κατάρατοι τῆς γῆς ἢ τῆς θαλάσσης διαλαθόντες τανῦν ἡμῖν τετολμήκασιν ἐς χεῖρας ἰέναι, καὶ ὡς ἀναμαχούμενοι ἐφ´ ἡμᾶς ἥκουσιν, ἐπάναγκες αὐτοῖς τὸ ἐκ τῆς ἀβουλίας ἐγγενόμενον θράσος ἀναχαιτίζειν προθυμίᾳ τῇ πάσῃ, ὡς μὴ ἐνδιδόντων ἡμῶν τὰ τῆς ἀπονοίας αὐτοῖς ἐς μέγα χωροίη. Ἀμαθία γὰρ οὐ κατ´ ἀρχὰς ἀναστελλομένη ἀναβαίνει μὲν ἐπ´ ἄπειρον τόλμαν, ἐς ἀνηκέστους δὲ τῶν παραπιπτόντων τελευτᾷ συμφοράς. Δείξατε τοίνυν αὐτοῖς ὅτι τάχιστα ὡς Γραικοί τε εἰσι καὶ ἄνανδροι φύσει καὶ ἡσσημένοι θρασύνονται, μηδὲ συγχωρήσητε τὴν διάπειραν αὐτοῖς πρόσω ἰέναι. Ἀνανδρία γὰρ καταφρονηθεῖσα ἐπὶ παρρησίαν ἐξάγεται μείζω, ἐπεὶ τῷ προϊέναι τὸ θάρσος ἄοκνον γίνεται. Ἐπὶ πολὺ δὲ ἀνθέξειν αὐτοὺς ἀνδραγαθιζομένοις ὑμῖν μηδαμῶς οἴεσθε. Φρόνημα γὰρ τῇ δυνάμει τῶν αὐτῷ χρωμένων μὴ συμμετρούμενον πρὸ μὲν τοῦ ἔργου ἐπαιρόμενον ἐν ἀκμῇ φαίνεται, ἀρξαμένης δὲ τῆς ξυμβολῆς καταρρεῖν εἴωθεν. ὅτε τοίνυν ταῦτα οὕτως ἔχει, ἀναμνήσθητε μὲν ὅντινα τρόπον οἱ πολέμιοι πολλάκις ἀποπειρασάμενοι τῆς ἀρετῆς τῆς ὑμετέρας ἀπήλλαξαν, ἐκλογίζεσθε δὲ ὡς οὐκ ἀμείνους ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενημένοι ἐφ´ ἡμᾶς ὥρμηνται, ἀλλὰ τὰ παραπλήσια τοῖς προλαβοῦσι τετολμηκότες, τὴν ὁμοίαν καὶ νῦν κληρώσονται τύχην.“

6. Τοσαῦτα καὶ οἱ τῶν Γότθων ἄρχοντες παρακελευσάμενοι καὶ τοῖς πολεμίοις ὑπαντιάσαντες μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐς χεῖρας ἦλθον. Ἦν τε ἡ ναυμαχία ἐσάγαν ἰσχυρὰ, πεζομαχίᾳ ἐμφερὴς οὖσα. Τάς τε γὰρ ναῦς μετωπηδὸν ἀντιπρώρους ταῖς τῶν ἐναντίων ἑκάτεροι στήσαντες τὰ τοξεύματα ἐς ἀλλήλους ἀφίεσαν, καὶ αὐτῶν ὅσοι ἀρετῆς τι μετεποιοῦντο, ἄγχιστά πη ἀλλήλων γινόμενοι ἐν χρῷ τε ξυνιόντες ἀπὸ τῶν καταστρωμάτων ξυνέμισγον, ξίφεσί τε καὶ δόρασιν, ὥσπερ ἐν πεδίῳ, μαχόμενοι. Καὶ τὰ μὲν προοίμια τοῦ ἀγῶνος τοῦδε τοιαῦτα ἐγεγόνει. Ὕστερον δὲ οἱ βάρβαροι ἀπειρίᾳ τοῦ ναυμαχεῖν ξὺν πολλῇ ἀταξίᾳ τὴν ξυμβολὴν τήνδε διέφερον· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν οὕτως ἀπ´ ἀλλήλων διίσταντο ὥστε διδόναι τοῖς πολεμίοις αὐτοὺς κατὰ μόνας ἐμβάλλειν, οἱ δὲ συχνοὶ ἐς ταὐτὸ ξυνιόντες πρὸς ἀλλήλων ἀεὶ τῇ τῶν πλοίων στενοχωρίᾳ ξυνεποδίζοντο. Εἴκασεν ἄν τις φορμηδὸν αὐτοῖς τὰ τῶν πλοίων ἰκρία ξυγκεῖσθαι. Καὶ οὐδὲ τοξεύειν ἐς τῶν ἐναντίων τοὺς διεστῶτας ἠδύναντο, ὅτι μὴ ὀψέ τε καὶ μόλις, οὐδὲ ξίφεσιν ἢ δόρασι χρῆσθαι, ἡνίκα ἂν σφίσιν ἐγκειμένους αὐτοὺς ἴδοιεν, ἀλλὰ κραυγῇ τε καὶ ὠθισμῷ ἐν σφίσιν αὐτοῖς διηνεκῶς εἴχοντο, ξυγκρούοντές τε ἀεὶ ἐς ἀλλήλους καὶ τοῖς κοντοῖς αὖθις διωθούμενοι οὐδενὶ κόσμῳ, καὶ πὴ μὲν συμφύροντες τῇ στενοχωρίᾳ τὸ μέτωπον, πὴ δὲ ἀποφοιτῶντες πολλῷ ἄποθεν ἐπὶ πονηρῷ τῶν σφετέρων ἑκάτεροι. Τάς τε παρακελεύσεις αὐτῶν ἕκαστος ἐς τοὺς ἄγχιστα ὄντας ξὺν ὀλολυγῇ πολλῇ ἐποιοῦντο, οὐκ ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ἀλλ´ ὅπως τὰς διαστάσεις αὐτοὶ ἀπ´ ἀλλήλων ἐργάζωνται. Ἠσχολημένοι τε τῇ ἐς ἀλλήλους ἀμηχανίᾳ τῆς κατὰ σφῶν νίκης αἰτιώτατοι τοῖς πολεμίοις ἐγίνοντο. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι ἀνδρείως μὲν τὰ ἐς τὴν ξυμβολὴν, ἐμπείρως δὲ τὰ ἐς τὴν ναυμαχίαν διαχειρίζοντες, τά τε πλοῖα μετωπηδὸν στήσαντες, καὶ οὔτε κατὰ πολὺ διεστῶτες ἀλλήλων οὔτε μὴν ἄγχιστα ξυνιόντες περαιτέρω τῆς χρείας, ἀλλὰ συμμέτρους ἀεὶ τάς τε ξυνόδους καὶ διαστάσεις ποιούμενοι, ἢν μὲν ναῦν πολεμίαν ἀποσκεδαννυμένην τῶν ἄλλων θεῷντο, κατέδυον ἐμβάλλοντες οὐδενὶ πόνῳ, εἰ δέ που ξύγχυσιν ἐς τῶν πολεμίων τινὰς ἴδοιεν, ἐνταῦθα τά τε τοξεύματα συχνὰ ἔπεμπον καὶ ἡνίκα σφίσιν ἐπιπέσοιεν, ἀτάκτοις οὖσι καὶ συντριβέσι γεγενημένοις τῷ τῆς ἀταξίας καμάτῳ, ἐκ χειρὸς αὐτοὺς διεχρῶντο. Ἀπειρηκότες οὖν οἱ βάρβαροι πρός τε τὰ τῆς τύχης ἐναντιώματα καὶ τὰς κατὰ τὴν μάχην ἁμαρτάδας ξυμπεπτωκυίας, οὐκ εἶχον καθ´ ὅ τι μαχέσονται, οὐδὲ ναυμαχοῦντες, οὐ μέντοι οὐδὲ καθάπερ ἐν πεζομαχίᾳ ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων ἑστῶτες, ἀλλὰ ῥίψαντες τὴν ἀγώνισιν ἐπικινδύνως ἠτρέμιζον, ἐπὶ τῇ τύχῃ καταλιπόντες. Διὸ δὴ ἐς ὑπαγωγὴν οἱ Γότθοι αἰσχρὰν ξὺν πολλῇ ἀκοσμίᾳ ἐτράποντο, καὶ οὔτε ἀλκῆς οὔτε φυγῆς τινος εὐπρεποῦς οὔτε του ἄλλου ἐς σωτηρίαν αὐτοὺς ἄγοντος ἐμέμνηντο ἔτι, ἀλλὰ μεταξὺ πλοίων τῶν πολεμίων ὡς τὰ πολλὰ σκεδαννύμενοι διηποροῦντο. Καὶ αὐτῶν τινες ναυσὶν ἕνδεκα διέφυγον καὶ λαθόντες ἐσώθησαν, οἱ δὲ λοιποὶ ἅπαντες ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο. Ὧν δὴ πολλοὺς μὲν αὐτοχειρὶ Ῥωμαῖοι διέφθειρον, πολλοὺς δὲ αὐταῖς ναυσὶ καταδύοντες ἔκτεινον· τῶν δὲ στρατηγῶν Γουνδοὺλφ μὲν ξὺν ταῖς ἕνδεκα ναυσὶ λαθὼν ἔφυγε, τὸν δὲ δὴ ἕτερον ἐζώγρησαν Ῥωμαῖοι. Καὶ ἔπειτα οἱ ἐν ταῖς ἕνδεκα ναυσὶν ἐς τὴν γῆν ἀποβάντες τὰ μὲν πλοῖα εὐθὺς ἔκαυσαν, ὡς μὴ ὑπὸ τῶν πολεμίων ταῖς χερσὶ γένωνται, αὐτοὶ δὲ πεζῇ ἐς τὸ στρατόπεδον ἐκομίσθησαν, ὃ τοὺς ἐν Ἀγκῶνι ἐπολιόρκουν. Φράσαντές τε αὐτοῖς τὰ ξυμπεσόντα εὐθυωρὸν ξὺν αὐτοῖς τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο, τὸ στρατόπεδον τοῖς πολεμίοις ἀπολιπόντες, καὶ δρόμῳ τε καὶ θορύβῳ πολλῷ ἐς Αὔξιμον πόλιν ἐγγύς πη οὖσαν ἀνέδραμον. Ῥωμαῖοι δὲ ἀφικόμενοι ἐς τὸν Ἀγκῶνα οὐ πολλῷ ὕστερον τό τε στρατόπεδον τῶν πολεμίων ἀνδρῶν ἔρημον αἱροῦσι καὶ τὰ ἐπιτήδεια τοῖς ἐν τῷ φρουρίῳ ἐσκομίσαντες ἀπέπλευσαν ἐνθένδε. Καὶ Βαλεριανὸς μὲν ἐπὶ Ῥαβέννης ἐχώρησεν, Ἰωάννης δὲ ἐς Σάλωνας ἀνέστρεψεν. αὕτη διαφερόντως ἡ μάχη τό τε φρόνημα καὶ τὴν δύναμιν Τουτίλα καὶ Γότθων κατέλυσεν.  

CHAPITRE XXIII.

1.. Siège d'Ancone. 2. Lettre de Valérien. 3. Jean va au secours de la ville, et se joint à Valérien. 4. Harangue de Valérien, et de Jean. 5. Harangue des chefs des Goths. 6. Combat naval où les Goths sont défaits.

1. Totila avait envoyé longtemps auparavant, dans le pays des Picentins une puissante armée commandée par trois excellents capitaines Scipuare, Ciblas, et Gundulphe, ou Indulphe, qui avait été autrefois garde de Bélisaire, et il leur donna ordre d'assiéger Ancone, et afin qu'ils la prissent plus aisément, il envoya quarante-sept vaisseaux pour l'attaquer en même temps par mer, et par terre. Après que les habitants eurent soutenu longtemps le siège, ils commencèrent à être incommodés de la disette des vivres, ce qui étant venu à la connaissance de Valérien, qui était à Ravenne, et qui n'avait pas assez de force pour les secourir, il écrivit en ces termes à Jean, neveu de Vitalien, qui était à Salone.

2. Vous savez que nous n'avons plus de places au deçà, du golfe Ionique, si ce n'est Ancône, si toutefois nous l'avons encore ; parce que les Romain s y sont tellement pressés que j'appréhende fort que nous n'arrivions trop tard pour les secourir. Je n'en dirai pas davantage. L'extrême nécessité où ils sont ne permet pas de perdre le temps en des discours inutiles, et demande plutôt dus ecours que des paroles.

3. Après que Jean eut lu cette lettre, il ne fit point de difficulté de partir, bien que Justinien le lui eût défendu, et il crut qu'il fallait avoir moins d'égard à ses ordres, qu'à la grandeur du. danger. Il embarqua donc sur trente-huit vaisseaux, les hommes les plus vaillants qu'il eût, et ayant fait voile, il aborda à Scardone, où Valérien arriva incontinent après avec douze navires. Quand ils eurent joint leurs troupes, ils tinrent conseil. Ensuite, ils prirent terre à une ville que l'on appelé Senogallia, et qui n'est pas beaucoup éloignée d'Ancône. Les chefs des Goths, avertis de l'arrivée de ce secours, mirent sur quarante-sept vaisseaux la fleur de leur armée. Scipuare demeura dans le camp. Ciblas et Indulphe prirent le commandement de la flotte. Quand les deux armées navales furent en présence, elles s'arrêtèrent, et les chefs des deux partis haranguèrent leurs soldats. Voici ce que dirent Jean et Valérien.

4. Mes Compagnons, que personne ne se persuade que nous n'allions combattre que pour le secours à Ancône, et pourra conservation des Romains qui y sont assiégés; nous allons combattre pour l'intérêt de notre fortune., dont la victoire va faire la décision. Considérez, je vous prie, l'état présent de nos affaires. La dépense donne un grand branle à la guerre. Le parti qui manque de provisions ne manque jamais d'être défait. La faim et la valeur sont incompatibles. La nature ne permet pas qu'un homme dont les forces sont puisées par la disette, se signale dans un combat. Il ne nous reste plus de place ; depuis Otrante jusqu'à Ravenne, où nous puissions serrer les provisions qui sont nécessaires pour notre subsistance, et pour celle de nos chevaux. L'ennemi est tellement maître de tout le pays, qu'il n'y a pas un seul village d'où nous puissions attendre quelque peu de vivres que ce soit. Il n'y a point d'autre port où nous puissions descendre , que celui d'Ancône. C'est pourquoi, si nous conservons cette place, et que nous gagnions la bataille, nous pourrons espérer de terminer heureusement cette guerre ; mais si nous la perdons, je prie Dieu, pour ne rien dire de plus fâcheux, que nous ne soyons pas privés pour toujours de la possession de l'Italie. Il est raisonnable que vous fassiez aussi réflexion que si vous avez du désavantage , vous n'avez aucun lieu de retraite ni sur la terre , où vous ne tenez plus de place , ni sur la mer , où les ennemis sont absolument les maîtres. Toute votre espérance est dans vos mains., et elle sera telle que les actions que vous ferez dans le combat. Efforcez-vous donc de combattre vaillamment ; et vous assurez que si vous êtes vaincus, ce sera pour la dernière fois; et si vous êtes vainqueurs, vous serez comblés de biens , et de gloire.

Voila la Harangue de Jean, et de Valérien. Voici celle des chefs des Goths.

5. Puisque ces malheureux que nous avions exterminés  d'Italie, et qui sont demeurés longtemps cachés dans je ne sais quel coin de la terre , ou de la mer, osent bien paraître, allons réprimer leur hardiesse , de peur quelle n'augmente , faute d être réprimée. Si l'on n arrête l'insolence dans sa naissance , elle fait de prodigieux progrés, et elle entraîne tout ce quelle rencontre, faites-leur donc reconnaître qu'ils ne sont que des Grecs mols , et efféminés, qui confirment encore de l'orgueil après leur défaite. Ne permettez pas que leurs efforts aillent plus avant. Le mépris que l'on fait des lâches , les rend hardis, et quelquefois même courageux à poursuivre leurs entreprises. Persuadez-vous. aussi, que si vous vous comportez en gens de cœur , ils ne soutiendront pas le premier choc de vos armes ; car ceux qui ont moins de force que de présomption, en sont enflés avant le danger , mais dans le danger même, toute cette enflure s'abat. Souvenez-vous combien de fouis vous avez fait ressentir votre valeur aux ennemis, , et tenez pour certain que comme ils n'ont pas plus de générosité que par le passé, ils ri auront pas aussi plus de bonheur.

6. Les chefs des Goths ayant ainsi exhorté leurs soldats, en vinrent incontinent aux mains. Le combat fut furieux et semblable à un combat sur terre. Les proues étaient tout de rang opposées aux proues, et les soldats tiraient incessamment de l/'arc. Les plus courageux se battaient de pied ferme avec l'épée, et la lance. Voila quel sut le commencement du combat, mais dans la suite les Barbares qui n'étaient pas accoutumés à la mer, tombèrent dans un horrible désordre. Quelques-uns s'écartaient si loin, qu'il était aisé aux Romains de les choisir pour les tirer. D'autres se serraient si étroitement, qu'ils s'incommodaient eux-mêmes. On eût dit que leurs mâts eussent été enlacés comme des joncs. Ils ne pouvaient qu'avec-peine tirer de loin sur l'ennemi, et quand il était proche d'eux ils ne pouvaient nullement se servir de leurs épées, ni de leurs lances. Ils se troublaient incessamment eux-mêmes par des clameurs confuses, ils s'entrechoquaient tumultuairement, tantôt ils se pressaient, et tantôt ils s'élargissaient avec excès. S'ils donnaient quelquefois des ordres, c'était plutôt pour se tenir dans une juste distance, que pour attaquer l'ennemi. Enfin ce fut principalement par leur peu d'expérience, que les Romains gagnèrent la bataille. Comme ceux-ci savaient bien conduire leurs vaisseaux, et bien manier leurs armes, ils tournaient les proues du côté des ennemis, gardaient un intervalle raisonnable, et coulaient à fond les vaisseaux qu'ils voyaient séparés des autres. Ils jetaient une nuée de traits aux endroits où l'ennemi était en désordre, et quelquefois s'en approchaient, et passaient tout au fil de l'épée. Les Barbares abattus et par leur malheur, et par leurs fautes, ne savaient à quoi se résoudre. Ils n'avaient plus le soin de conduire leurs vaisseaux , ils n'avaient plus le courage de se présenter sur les bords afin de combattre; mais ils s'abandonnaient à la fortune. Enfin comme ils se voulaient tous retirer honteusement, la plupart demeurèrent enveloppés au milieu de la flotte victorieuse. Quelques-uns se sauvèrent sur onze vaisseaux. Tous les autres tombèrent entre les mains des ennemis. Les Romains en taillèrent plusieurs en pièces, ils en noyèrent aussi plusieurs. Ils prirent un des chefs ; l'autre, savoir Indulphe, se sauva sur les onze vaisseaux, où les Goths mirent le feu aussitôt qu'ils en furent descendus, afin d'empêcher aux Romains d'en profiter, et ils s'en allèrent à pied au camp de l'armée qui assiégeait Ancône, où ils jetèrent une telle épouvante, par le récit de leur défaite, que tous s'enfuirent à Auxime, et abandonnèrent le siège, et leur bagage. Les Romains arrivèrent un  peu après au camp, d'où ils portèrent des vivres à Ancône. Ensuite Valérien fit voile vers Ravenne, et Jean vers Salone. Le mauvais succès de cette journée abattit extrêmement l'orgueil de Totila, et des Goths.

 

 

 

 

1. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον τῇδε Ῥωμαίοις τὰ πράγματα εἶχεν ἐν Σικελίᾳ. Λιβέριος μὲν ἐνθένδε βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον μετάπεμπτος ἦλθεν, Ἀρταβάνης δὲ, τοῦτο βασιλεῖ δεδογμένον, παντὸς ἦρχε τοῦ ἐν Σικελίᾳ Ῥωμαίων στρατοῦ. Ὃς δὴ Γότθους τοὺς ἐν τοῖς ἐκείνῃ φρουρίοις ἀπολελειμμένους, ὀλίγους κομιδῆ ὄντας, πολιορκῶν, μάχῃ τε αὐτῶν τοὺς ἐπεξιόντας νικήσας ἐς πᾶσάν τε ἀπορίαν τῶν ἀναγκαίων καταστησάμενος ὕστερον ὁμολογίᾳ ξύμπαντας εἷλεν. Οἷς οἱ Γότθοι περίφοβοί τε γεγενημένοι καὶ τοῖς κατὰ τὴν ναυμαχίαν ξυμπεπτωκόσι περιαλγοῦντες τὸν πόλεμον ἀπεγίνωσκον, ἤδη δυσέλπιδες τὸ παράπαν γεγενημένοι, λογιζόμενοί τε ὡς ἐν τῷ παρόντι δὴ αἰσχρῶς ἡσσημένοι τῶν πολεμίων καὶ παντάπασι διεφθαρμένοι, ἤν τις Ῥωμαίοις βοήθεια καὶ κατὰ βραχὺ ἐπιγένηται, τρόπῳ οὐδενὶ ἀντέχειν αὐτοῖς οὐδὲ χρόνου ῥοπήν τινα ἱκανοὶ ἔσονται ἢ ἐπὶ τῆς Ἰταλίας ἑστήξειν. Οὐ μὴν οὐδὲ κατὰ πρεσβείαν διαπράξασθαί τι ἐκ βασιλέως ἐν ἐλπίδι εἶχον. Πολλάκις γὰρ ἐς αὐτὸν πρέσβεις ὁ Τουτίλας ἐτύγχανε πέμψας. Οἳ, ἐπεὶ ἐς ὄψιν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἦλθον, ἀνεδίδαξαν μὲν ὡς τῆς Ἰταλίας τὰ μὲν πολλὰ κατέλαβον Φράγγοι, ἡ δὲ λοιπὴ ἔρημος ἀνθρώπων τῷ πολέμῳ ἐπὶ πλεῖστον γεγένηται, Σικελίας δὲ καὶ Δαλματίας, αἵπερ ἀκραιφνεῖς διέμειναν μόναι, Ῥωμαίοις ἐξίστανται Γότθοι, δασμοὺς δὲ καὶ φόρους ὑπὲρ τῆς ἐρήμου ἀποφέρειν ὁμολογοῦσιν ἀνὰ πᾶν ἔτος καὶ συμμαχήσειν ἐφ´ οὓς ἂν βασιλεὺς βούλοιτο καὶ τὰ ἄλλα κατήκοοι αὐτῷ ἔσεσθαι. Ἀλλὰ βασιλεὺς μάθησιν οὐδεμίαν τῶν λεγομένων ποιούμενος τοὺς πρέσβεις ἅπαντας ἀπεπέμπετο, πρὸς τὸ Γότθων ὄνομα χαλεπῶς ἔχων, ἄρδην τε αὐτὸ τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐξελάσαι διανοούμενος. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ξυνηνέχθη γενέσθαι.

2. Θευδίβερτος δὲ, ὁ Φράγγων ἀρχηγὸς, οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο νόσῳ, Λιγουρίας τε χωρία ἄττα καὶ Ἄλπεις Κουτίας καὶ Βενετιῶν τὰ πολλὰ οὐδενὶ λόγῳ ἐς ἀπαγωγὴν φόρου ὑποτελῆ ποιησάμενος. Τὴν γὰρ ἀσχολίαν τῶν μαχομένων οἰκείαν οἱ Φράγγοι εὐκαιρίαν πεποιημένοι τοῖς ἐκείνων περιμαχήτοις αὐτοὶ ἀκινδύνως ἐπλούτουν. Καὶ Γότθοις μὲν πολίσματα ὀλίγα ἐν Βενετίοις διέμεινε, τά τε ἐπιθαλασσίδια χωρία Ῥωμαίοις· τὰ δὲ ἄλλα ὑποχείρια σφίσιν ἅπαντα πεποίηνται Φράγγοι. Ῥωμαίων τε καὶ Γότθων πόλεμον τόνδε ᾗπέρ μοι εἴρηται πρὸς ἀλλήλους διαφερόντων καὶ πολεμίους οὐ δυναμένων ἐπικτᾶσθαι καινοὺς, Γότθοι τε καὶ Φράγγοι ἐς λόγους ἀλλήλοις ξυνίασι, καὶ ξυνέκειτο, μέχρι μὲν ἂν Γότθοι πρὸς Ῥωμαίους τὸν πόλεμον διαφέροιεν, ἔχοντας ἑκατέρους ὧνπερ ἐγένοντο ἐγκρατεῖς ἡσυχῆ μένειν, μηδέν τε σφίσι πρὸς ἀλλήλους πολέμιον εἶναι. ἢν δέ γε βασιλέως ποτὲ Ἰουστινιανοῦ περιέσεσθαι Τουτίλαν τῷ πολέμῳ συμβαίη, τηνικάδε Γότθους τε καὶ Φράγγους διοικήσασθαι ταῦτα, ὅπη ἂν συνοίσειν ἑκατέροις δοκῇ. ἀλλὰ ταῦτα μὲν τῇδε ξυνέκειτο.

3. Τὴν δὲ Θευδιβέρτου ἀρχὴν διεδέξατο Θευδίβαλδος ὁ παῖς. Βασιλεύς τε Ἰουστινιανὸς Λεόντιον, τὸν Ἀθανασίου γαμβρὸν, ἄνδρα ἐκ βουλῆς, πρεσβευτὴν παρ´ αὐτὸν ἔπεμψεν ἔς τε ὁμαιχμίαν παρακαλῶν ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους καὶ χωρίων ἐκστῆναι τῶν ἐπὶ τῆς Ἰταλίας αἰτούμενος, ὧνπερ Θευδίβερτος οὐ δέον ἐπιβατεῦσαι διὰ σπουδῆς ἔσχε. Λεόντιος δὲ, ἐπειδὴ παρὰ Θευδίβαλδον ἀφίκετο, ἔλεξεν ὧδε

„Ἴσως μέν τι καὶ ἄλλοις παρὰ τὰς ἐλπίδας τισὶ τετυχηκέναι ξυνέπεσεν, ὁποῖον δὲ Ῥωμαίοις τανῦν πρὸς ὑμῶν γεγονέναι ξυνέβη, οὐδενὶ, οἶμαι, ξυνηνέχθη πώποτε τῶν πάντων ἀνθρώπων. Βασιλεὺς μὲν γὰρ Ἰουστινιανὸς οὐ πρότερον κατέστη ἐς πόλεμον τόνδε, οὐδὲ Γότθοις πολεμησείων ἔνδηλος γέγονεν, ἕως αὐτῷ Φράγγοι φιλίας τε καὶ ξυμμαχίας ὀνόματι χρήματα μεγάλα κεκομισμένοι τὴν ἀγωνίαν ξυλλήψεσθαι ὡμολόγησαν. Οἱ δὲ οὐχ ὅπως τι δρᾶν τῶν ὡμολογημένων ἠξίωσαν, ἀλλὰ καὶ προσηδικήκασι Ῥωμαίους τοιαῦτα οἷα οὐδ´ ἄν τις ὑποπτεῦσαι ῥᾳδίως ἔσχεν. ὁ γὰρ πατὴρ ὁ σὸς Θευδίβερτος χώρας ἐπιβατεῦσαι ὑπέστη, οὐδὲν αὐτῷ προσῆκον, ἧσπερ βασιλεὺς πόνῳ τε πολλῷ καὶ κινδύνοις πολέμου, καὶ ταῦτα Φράγγων ἁπάντων ἐκποδὼν ἱσταμένων, κύριος γέγονε. Διόπερ τανῦν ἐς ὑμᾶς ἥκω, οὐχ ὅπως μέμψομαι ἢ αἰτιάσομαι, ἀλλ´ αἰτησόμενός τε καὶ παραινέσων ὅσα ξυνοίσειν ὑμῖν αὐτοῖς μέλλει. Λέγω δὲ, ὅπως βεβαιότατα μὲν διασώζητε τὴν ὑπάρχουσαν ὑμῖν εὐπραξίαν, συγχωρήσητε δὲ Ῥωμαίους ἔχειν τὰ αὐτῶν ἴδια· τοὺς γὰρ δύναμιν περιβεβλημένους μεγάλην καὶ βραχέων τινῶν οὐχ ὁσία κτῆσις ἀφαιρεῖσθαι πολλάκις τὰ παρόντα αὐτοῖς ἐκ παλαιοῦ ἀγαθὰ ἴσχυσεν, ἐπεὶ τὸ εὔδαιμον τῷ ἀδίκῳ ἐς ταὐτὸ ξυνιέναι οὐδαμῆ εἴωθε, καὶ μὴν καὶ ὅπως ἡμῖν τὸν πρὸς Τουτίλαν ξυνδιενέγκητε πόλεμον, τὴν τοῦ πατρὸς ὑποτελοῦντες ὁμολογίαν. Τοῦτο γὰρ ἂν πρέπον γνησίοις παισὶ πάντων μάλιστα, ἐπανορθοῦν μὲν, εἴ τι τοῖς γειναμένοις ἡμαρτῆσθαι ξυμβαίνει, περιστέλλειν δὲ καὶ κρατύνεσθαι ὅσα δὴ αὐτοῖς ἄριστα εἴργασται. Ἐπεὶ καὶ τῶν ἀνθρώπων ταῦτα διαφερόντως εὐκτὰ τοῖς συνετωτάτοις ἂν εἴη, ὅπως δὴ αὐτῶν τὰ μὲν τῶν ἐπιτηδευμάτων ἄριστα οἱ παῖδες ζηλοῖεν, εἰ δέ τι αὐτοῖς οὐκ ὀρθῶς πέπρακται, μὴ ὑπ´ ἄλλου του τὸ τοιοῦτον ἢ ὑπὸ τῶν παίδων ἄμεινον ἔσεσθαι. Καίτοι ἐχρῆν ὑμᾶς ἀκλήτους Ῥωμαίοις πόλεμον τόνδε ξυνάρασθαι. Πρὸς Γότθους γὰρ ἡμῖν ὁ ἀγών ἐστιν, οἳ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐχθροί τε καὶ ὅλως ἄπιστοι γεγόνασι Φράγγοις, ἄσπονδά τε αὐτοῖς καὶ ἀκήρυκτα πολεμοῦντες τὸν πάντα αἰῶνα. Οἳ δὴ νῦν μὲν δέει τῷ ἐξ ἡμῶν οὐκ ἀπαξιοῦσι κολακικοὶ ἐς ὑμᾶς εἶναι· εἰ δέ ποτε ἡμῶν ἀπαλλαγεῖεν, οὐκ ἐς μακρὰν τὴν ἐς Φράγγους ἐνδείξονται γνώμην. Πονηροὶ γὰρ ἄνθρωποι τὸν αὑτῶν τρόπον ἀμείβειν μὲν οὐκ εὐτυχοῦντες, οὐ πράσσοντες κακῶς δύνανται, ἀποκρύπτειν δὲ αὐτὸν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐν κακοπαθείαις εἰώθασιν, ἄλλως τε ἢν καὶ τῶν πέλας τινὸς δέωνται, τῆς χρείας αὐτοὺς συγκαλύπτειν ἀναγκαζούσης τὴν μοχθηρίαν. Ὧν ἐνθυμηθέντες ἀνανεοῦτε μὲν τὴν ἐς βασιλέα φιλίαν, ἀμύνεσθε δὲ τοὺς ἄνωθεν ὑμῖν δυσμενεῖς δυνάμει τῇ πάσῃ.“

Λεόντιος μὲν τοσαῦτα εἶπε. Θευδίβαλδος δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Συμμάχους μὲν ἐπὶ Γότθους ἡμᾶς οὐκ ὀρθῶς οὐδὲ τὰ δίκαια ποιοῦντες καλεῖτε. Φίλοι γὰρ ἡμῖν τανῦν Γότθοι τυγχάνουσιν ὄντες. Εἰ δὲ ἀβέβαιοι Φράγγοι ἐς αὐτοὺς εἶεν, οὐδὲ ὑμῖν ποτε πιστοὶ ἔσονται. Γνώμη γὰρ ἅπαξ μοχθηρὰ ἐς τοὺς φίλους ὀφθεῖσα ἐκτρέπεσθαι τῆς δικαίας ὁδοῦ ἀεὶ πέφυκεν. ὧν μέντοι ἐπεμνήσθητε χωρίων ἕνεκα, τοσαῦτα ἐροῦμεν, ὡς ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς Θευδίβερτος οὔτε βιάσασθαι πώποτε τῶν ὁμόρων τινὰ ἐν σπουδῇ ἔσχεν οὔτε κτήμασιν ἀλλοτρίοις ἐπιπηδᾶν. Τεκμήριον δέ· οὐ γάρ εἰμι πλούσιος. Οὐ τοίνυν οὐδὲ τὰ χωρία ταῦτα Ῥωμαίους ἀφελόμενος, ἀλλὰ Τουτίλα ἔχοντος ἤδη αὐτὰ καὶ διαρρήδην ἐνδιδόντος καταλαβὼν ἔσχεν, ἐφ´ ᾧ χρῆν μάλιστα βασιλέα Ἰουστινιανὸν συνήδεσθαι Φράγγοις. Ὁ γὰρ τούς τι ἀφελομένους τῶν αὐτοῦ κτημάτων ἰδίων ὑφ´ ἑτέρων τινῶν βιασθέντας ὁρῶν, εἰκότως ἂν χαίροι, τὴν δίκην ἐκτετικέναι ὀρθῶς καὶ δικαίως τοὺς αὐτὸν ἠδικηκότας οἰόμενος, ἢν μὴ ἐς τοὺς βιασαμένους αὐτὸς φθονερὸς γένηται, ἐπεὶ τὸ προσποιεῖσθαι τὰ τῶν ἐχθρῶν δικαιώματα ἐς φθόνον ὡς τὰ πολλὰ περιίστασθαι οἴονται ἄνθρωποι. Δικασταῖς μέντοι ἐπιτρέπειν οἷοί τέ ἐσμεν τὴν περὶ τούτων διάγνωσιν, ὥστε εἴ τι Ῥωμαίους ἀφελέσθαι τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν φανερὸν γένηται, τοῦτο ἡμᾶς ἀποτιννύναι μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐπάναγκες εἴη. Ὑπέρ τε τούτων πρέσβεις ἐς Βυζάντιον σταλήσονται παρ´ ἡμῶν οὐ πολλῷ ὕστερον.“

τοσαῦτα εἰπὼν τόν τε Λεόντιον ἀπεπέμψατο καὶ πρεσβευτὴν Λεύδαρδον, ἄνδρα Φράγγον, τέταρτον αὐτὸν παρὰ βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἔστειλε. Καὶ οἱ μὲν ἐς Βυζάντιον ἀφικόμενοι ἔπρασσον ὧνπερ ἕνεκα ἦλθον.

Τουτίλας δὲ νήσους τὰς Λιβύῃ προσηκούσας καταλαβεῖν διὰ σπουδῆς εἶχε. Στόλον οὖν αὐτίκα νηῶν ἀγείρας καὶ στράτευμα τούτῳ ἐνθέμενος ἀξιόχρεων ἔς τε Κουρσικὴν καὶ Σαρδὼ στέλλει. Οἱ δὲ τὰ μὲν πρῶτα ἐς Κουρσικὴν ἀποπλεύσαντες, οὐδενὸς αὐτῆς ἀμυνομένου, τὴν νῆσον ἔσχον, μετὰ δὲ καὶ Σαρδὼ κατέλαβον. Ἄμφω δὲ τὰ νήσω ὁ Τουτίλας ὑποτελεῖς ἐς ἀπαγωγὴν φόρου πεποίηται. Ὅπερ Ἰωάννης μαθὼν, ὃς τοῦ ἐν Λιβύῃ Ῥωμαίων στρατοῦ ἦρχε, στόλον τε νηῶν καὶ στρατιωτῶν πλῆθος ἐς Σαρδὼ ἔπεμψεν. Οἵπερ ἐπειδὴ Καρανάλεως πόλεως ἄγχιστα ἵκοντο, ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐς πολιορκίαν καθίστασθαι διενοοῦντο. τειχομαχεῖν γὰρ οὐκ ᾤοντο οἷοί τε εἶναι, ἐπεὶ Γότθοι ἐνταῦθα φυλακτήριον διαρκὲς εἶχον. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα οἱ βάρβαροι ἔγνωσαν, ἐπεξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως καὶ τοῖς πολεμίοις ἐξαπιναίως ἐπιπεσόντες τρεψάμενοί τε αὐτοὺς οὐδενὶ πόνῳ πολλοὺς ἔκτειναν. Οἱ δὲ λοιποὶ φεύγοντες, ἐν μὲν τῷ παραυτίκα ἐς τὰς ναῦς διεσώθησαν, ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἐνθένδε ἀπάραντες ἐς Καρχηδόνα παντὶ τῷ στόλῳ ἀφίκοντο. Ἐνταῦθά τε διαχειμάσαντες ἔμενον, ἐφ´ ᾧ δὴ ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ παρασκευῇ πλείονι ἐπί τε Κουρσικὴν καὶ Σαρδὼ αὖθις στρατεύσωσι.

6. Ταύτην δὲ τὴν Σαρδὼ τανῦν Σαρδινίαν καλοῦσιν. Ἐνταῦθα φύεσθαι ξυμβαίνει πόαν ἧς δὴ ἀπογευομένοις ἀνθρώποις αὐτίκα σπασμὸς θανάσιμος ἐπιγίνεται, οἳ δὴ τελευτῶσιν οὐ πολλῷ ὕστερον, γέλωτα γελᾶν ἀπὸ τοῦ σπασμοῦ δοκοῦντές τινα, ὅνπερ ὁμωνύμως τῇ χώρᾳ Σαρδώνιον καλοῦσι. Τὴν δὲ Κουρσικὴν οἱ πάλαι ἄνθρωποι Κύρνον ἐκάλουν. Ἐνταῦθα, ὥσπερ ἄνθρωποι πίθηκες γίνονται, οὕτω δή τινων ἵππων ἀγέλαι εἰσὶ τῶν προβατίων ὀλίγῳ μειζόνων. ταῦτα μὲν οὖν τοιαῦτά ἐστι.

 

CHAPITRE XXIV.

1. Bon état des affaires de l'Empire en Sicile. 2. Progrès des Français en Italie. 3. Ambassade de Justinien vers Thibaud, et la harangue de l'ambassadeur. 4. Réponse de Thibaud. 5. Prise de Corse et de Sardaigne. 6. Rire sardonique.

1. Dans le même temps les affaires des Romains étaient en bon état dans la Sicile. Liberius Evêque de Rome en avait été mandé à Constantinople. Artabane y commandait à toutes les troupes, il y assiégeait le peu de Goths qui y restaient en garnison, et il les contraignait de se rendre. Ainsi ces Barbares, qui étaient dans la douleur du succès de leur combat naval, n'avaient aucune espérance d'en obtenir de plus favorable à l'avenir, et ils s'attendaient bien à être chassés d'Italie, si le moindre renfort venait aux Romains. Ils n'espéraient point de grâce de l'Empereur, parce que les ambassadeurs de Totila lui ayant représenté que les Français possédaient une partie de l'Italie, que l'autre partie avait été ruinée par les guerres, que les Goths lui abandonnaient la Sicile, et la Dalmatie, et offraient de lui payer un tribut du reste, et de le servir dans toutes les guerres qu'il lui plairait d'entreprendre, il avait rejette toutes leurs proportions, et avait témoigné une telle aversion de la domination des Goths, que l'on pouvait clairement connaître que son intention était de ne les pas souffrir en Italie.

2. Théodebert roi des Français mourut un peu-auparavant de maladie, après avoir assujetti à sa puissance les Alpes Coties, et plusieurs places tant de Ligurie, que du pays des Vénitiens. Il prit le temps où la guerre était allumée entre les Goths et les Romains , il s'empara de ces pays, sans courir de hasard. Les Goths ne possédaient que fort peu de places dans le territoire de Venise, car celles qui étaient sur la mer appartenaient aux Romains, et celles de la terre aux Français. Tandis que les Romains, et les Goths se faisaient la guerre, ceux-ci, qui n'osaient s'attirer de nouveaux ennemis, demeurèrent d'accord avec les Français que chaque Nation jouirait de ce qu'elle possédait, et que si Totila demeurait victorieux, ils entraideraient à des conditions raisonnables.

3. Lorsque Thibaud succéda au royaume de son père, Justinien lui envoya en ambassade un Sénateur nommé Léonce, qui était gendre d'Athanase, pour le prier d'employer ses armes contre les Goths, et d'abandonner les places qu'il avait usurpées en Italie, contre la loi des traités. Quand Léonce fut devant ce Prince il lui dit.

 Il y a beaucoup de personnes à qui il arrive des choses contre leur attente ; mais je crois qu'il n'est jamais rien arrivé à personne de si contraire à soin attente, que ce qui nous est arrivé de votre part. Justinien n'a déclaré la guerre aux  Goths qu'après s'être assuré l'alliance des Français, et après leur avoir donné grandes sommes d argent, pour obtenir la jonction leurs armes. Mais au lieu de s'acquitter de leur  promesse,  ils ont fait aux Romains la plus grande injure qui puisse lamais entrer dans l'esprit de qui que ce soit. Théodehert n'a point feint d'envahir des provinces quel Empereur avait conquises sans son secours avec beaucoup de fatigues, et de dépenses. C est pourquoi je suis venu, non-pas pour former des plaintes , et des accusations devant vous , mais pour vous faire des remontrances , et des prières, qui ne tendront qu'à assurer la félicité de votre règne, et à nous laisser dans la profession de notre lien. Les injustes acquisitions ruinent les plus puissantes fortunes. La prospérité ne suit pas d'ordinaire la violence. Je vous supplie aussi, pour satisfaire aux parole du roi votre père, de joindre vos armes aux nôtres, contre Totila : car il est certain qu'il est du devoir des enfants de réparer les fautes que leurs pères ont commises , et de tenir ou d'achever ce qu'ils ont ou promis, ou commencé. Toutes les personnes qui ont de l'esprit , et de la sagesse, doivent désirer d'être imitées par leurs enfants dans les choses qui leur ont acquis de la gloire , et si elles ont apporté quelque dommage, ils doivent souhaiter qu'il ne soit pas réparé par d'autre que par leurs enfants. Vous deviez entrer de même dans cette guerre, puisqu'elle est contre les Goths, qui sont les anciens ennemis de votre Etat. Que s'ils s'abaissent maintenant à vous flatter, et à vous caresser , ce n'est que par l'appréhension qu'ils ont de nos armes , de laquelle, lorsqu'ils seront délivrés, ils ne manqueront pas de vous faire connaitre leurs véritables sentiments. Les méchants ne changent jamais de mœurs, ni dans la prospérité, ni dans la disgrâce. Ils ont seulement l'adresse durant la disgrâce, de les cacher, surtout, s'ils ont besoin du secours de leurs voisins ; car alors la nécessité les oblige à couvrir leur malice. Toutes ces raisons vous doivent engager a renouveler l'ancienne amitié avec l'Empereur et la guerre avec vos anciens ennemis.

4. Voila quelle fut la harangue de Léonce, à quoi Thibaud répondit en ces termes.

C'est contre la raison, et contre la justice que vous nous proposez de prendre les armes pour vos intérêts contre les Goths nos alliés, à qui si nous ne gardions la fidélité que nous leur devons, nous pourrions ne vous la pas garder à vous-mêmes, puisque ceux qui y manquent une fois, sont capables de manquer toujours. Pour ce qui est des pays dont vous avez parlés je me contenterai de vous dire que jamais le roi Théodebert mon père n'a eu intention de faire de violence à pas-un de ses voisins, ni de le dépouiller de son bien. Vous pouvez aisément juger de la vérité de ce que je dis, par la médiocrité des richesses qu'il m'a laissées. Il n'a point usurpé de terres, ni de places sur les Romains ; il les a reçues de la main de Totila qui les possédait , dont il semble que Justinien le devait féliciter, puisque chacun est bien aise de voir que les usurpateurs de son bien en soient dépouillés eux-mêmes. Car je ne crois pas qu'il veuille porter envie à ceux qui ont vengé ses injures , ni entreprendre de justifier ses ennemis. Nous pouvons soumettre à des arbitres le jugement de ce différend, et s'il se trouve que mon père ait usurpé quelque chose sur les Romains, je ne refuse pas de le rendre. Et j'enverrai pour cet effet des ambassadeurs à Constantinople.

Il donna ensuite congé à Léonce ; et incontinent après il députa Leudard et trois autres, qui terminèrent l'affaire avec l'Empereur, à là satissaction des deux partis.. Comme Totila souhaitait avec passion de se rendre maître des îles qui dépendent de l'Afrique, il envoya une flotte vers la Corse, et vers la Sardaigne. Les Goths étant descendus d'abord dans la Corse, puis dans la Sardaigne, ils réduisirent aisément ces deux Iles, et leur imposèrent un tribut. Lorsque Jean, qui était maître de la milice d'Afrique, en apprit la nouvelle, il envoya des troupes en Sardaigne, lesquelles .étant arrivées à la ville de Calaris s'y campèrent, et l'investirent. Comme elle était défendue par une puissante garnison, les assiégeants ne voulaient point battre les murailles, ni en venir aux mains ; mais les assiégés firent une furieuse sortie sur eux, les mirent en fuite, et en tuèrent un grand nombre. Ceux qui regagnèrent les vaisseaux, firent voile à l'instant vers Carthage, où ils passèrent l'hiver, et ou ils se préparèrent à retourner au printemps dans la Corse et dans la Sardaigne, avec un plus grand équipage.

6. La Sardaigne s'appelait autrefois Sardo. Il y croît une herbe qui cause des convulsions mortelles, de sorte que ceux qui en ont mangé meurent d'un rire que la convulsion apporte, et que l'on appelé un rire Sardonique. Les anciens appelaient la Corse, Cyrnus. Comme il y a dans cette île des hommes qui sont nains, il y a aussi des chevaux qui ne sont guère plus hauts que des moutons.

 

 

 

1. Σκλαβηνῶν δὲ πολὺς ὅμιλος Ἰλλυριοῖς ἐπισκήψαντες πάθη ἐνταῦθα οὐκ εὐδιήγητα εἰργάσαντο. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς στράτευμα ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, οὗ δὴ ἄλλοι τε καὶ οἱ Γερμανοῦ παῖδες ἡγοῦντο. οἵπερ τῷ πλήθει τῶν πολεμίων παρὰ πολὺ ἐλασσούμενοι χωρῆσαι μὲν αὐτοῖς ὁμόσε οὐδαμῆ ἴσχυσαν, ὄπισθεν δὲ ἀεὶ μένοντες τῶν βαρβάρων τοὺς ἀπολειπομένους ἐσίνοντο. Καὶ πολλοὺς μὲν αὐτῶν ἔκτεινον, τινὰς δὲ καὶ ζωγρήσαντες βασιλεῖ ἔπεμψαν. Οὐδὲν μέντοι ἧσσον οἱ βάρβαροι οὗτοι τὰ δεινὰ ἔδρασαν. ἐν ταύτῃ τε τῇ λεηλασίᾳ χρόνου τι μέγα κατατρίψαντες μῆκος τὰς μὲν ὁδοὺς νεκρῶν ἀνέπλησαν ἁπάσας, ἐξανδραποδίσαντες δὲ ἀνάριθμα πλήθη καὶ ληϊσάμενοι ξύμπαντα, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος, ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν σὺν πάσῃ τῇ λείᾳ. Οὐδὲ γὰρ διαπορθμευομένους ποταμὸν Ἴστρον ἴσχυσαν σφᾶς ἐνεδρεῦσαι Ῥωμαῖοι ἢ ἄλλῳ τῳ βιάσασθαι τρόπῳ, ἐπεὶ Γήπαιδες αὐτοὺς μισθαρνήσαντες ὑπεδέξαντο καὶ διεπόρθμευσαν μακρόμισθοι γεγενημένοι. Ἐπὶ κεφαλῇ γὰρ ἑκάστῃ κατὰ στατῆρα χρυσοῦν ἡ μίσθωσις ἦν. διόπερ βασιλεὺς ἐδυσφορεῖτο, οὐκ ἔχων τὸ λοιπὸν ὅπη ποτὲ αὐτοὺς ἀναστέλλοι διαβαίνοντας ποταμὸν Ἴστρον, ἐφ´ ᾧ ληΐσονται τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν, ἢ ξὺν ταῖς ὠφελίαις τὴν ἀποπορείαν ποιουμένους ἐνθένδε, ἤθελέ τε τούτων δὴ ἕνεκα Γηπαίδων τῷ ἔθνει ἐς συνθήκας καταστῆναί τινας.  

2. Ἐν τούτῳ δὲ Γήπαιδές τε καὶ Λαγγοβάρδαι αὖθις πολεμησείοντες ἐπ´ ἀλλήλους ᾔεσαν. Γήπαιδές τε τὴν Ῥωμαίων δειμαίνοντες δύναμιν (ἀνήκοοι γὰρ οὐδαμῆ ἦσαν ὡς Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ὁμαιχμίαν διωμότως πρὸς Λαγγοβάρδας πεποίηται) φίλοι καὶ ξύμμαχοι Ῥωμαίοις γενέσθαι ἐν σπουδῇ ἔσχον. Πρέσβεις οὖν ἐς Βυζάντιον εὐθὺς πέμπουσι, βασιλέα καὶ αὐτοὶ ἐς τὴν ὁμαιχμίαν παρακαλοῦντες. Καὶ ὃς αὐτοῖς μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐπὶ τῇ ξυμμαχίᾳ τὰ πιστὰ ἔδωκε. Δεηθέντων δὲ τῶν πρέσβεων τῶνδε καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἄνδρες δυοκαίδεκα ὅρκια δόντες, ταύτας αὐτοῖς τὰς συνθήκας ἐπέρρωσαν. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον Λαγγοβάρδαις κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν δεομένοις στρατιὰν ἐς ξυμμαχίαν ἐπὶ Γήπαιδας Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἔπεμψεν, ἐπενεγκὼν Γήπαισι Σκλαβηνῶν τινας ἐπὶ πονηρῷ τῶν Ῥωμαίων μετὰ τὰς ξυνθήκας διαβιβάσαι ποταμὸν Ἴστρον. Ἡγοῦντο δὲ τῆς στρατιᾶς ταύτης Ἰουστῖνός τε καὶ Ἰουστινιανὸς οἱ Γερμανοῦ παῖδες Ἀράτιός τε καὶ Σουαρτούας, ὃς πρὸς Ἰουστινιανοῦ μὲν ἄρχων Ἐρούλοις κατέστη πρότερον, ἐπαναστάντων δέ οἱ τῶν ἀπὸ Θούλης τῆς νήσου ἡκόντων, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, ἐς βασιλέα τε ἀφίκετο φεύγων καὶ Ῥωμαίοις στρατηγὸς τῶν ἐν Βυζαντίῳ καταλόγων εὐθὺς γέγονε, καὶ Ἀμαλαφρίδας, Γότθος ἀνὴρ, Ἀμαλαφρίδης μὲν θυγατριδοῦς, τῆς Θευδερίχου τοῦ Γότθων βασιλέως ἀδελφῆς, Ἑρμενεφρίδου δὲ υἱὸς τοῦ Θορίγγων ἡγησαμένου. Ὅνπερ Βελισάριος μὲν σὺν Οὐιττίγιδι ἐς Βυζάντιον ἤγαγε, βασιλεὺς δὲ Ῥωμαίων ἄρχοντα κατεστήσατο, καὶ τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν Αὐδουὶν τῷ Λαγγοβαρδῶν ἄρχοντι κατηγγύησε. Τοῦ δὲ στρατοῦ τούτου οὐδεὶς παρὰ Λαγγοβάρδας ἀφίκετο, ὅτι μὴ οὗτος Ἀμαλαφρίδας σὺν τοῖς ἑπομένοις. Οἱ γὰρ ἄλλοι ἐν Ἰλλυριοῖς ἀμφὶ πόλιν Οὐλπίαναν βασιλέως ἐπαγγείλαντος διατριβὴν ἔσχον, στάσεως ἐνταῦθα πρὸς τῶν οἰκητόρων γεγενημένης, ὧνπερ ἕνεκα σφίσιν αὐτοῖς οἱ Χριστιανοὶ διαμάχονται, ᾗπέρ μοι ἐν λόγοις τοῖς ὑπὲρ τούτων γεγράψεται. Οἱ μὲν οὖν Λαγγοβάρδαι πανδημεὶ σὺν τῷ Ἀμαλαφρίδᾳ ἐς τὰ Γηπαίδων ἤθη ἀφίκοντο, ὑπαντιασάντων δὲ τῶν Γηπαίδων σφίσι καὶ μάχης καρτερᾶς γενομένης ἡσσῶνται Γήπαιδες, καὶ αὐτῶν παμπληθεῖς φασιν ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ ἀποθανεῖν. Αὐδουίν τε, ὁ τῶν Λαγγοβαρδῶν βασιλεὺς, τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς ἐς Βυζάντιον πέμψας εὐαγγέλια μὲν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἐδήλου, νενικημένων τῶν πολεμίων, ἐμέμφετο δὲ οὐ παραγενέσθαι οἱ κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν τὸν τοῦ βασιλέως στρατὸν, καίπερ Λαγγοβαρδῶν τοσούτων τὸ πλῆθος ἔναγχος ἐσταλμένων ἐφ´ ᾧ Ναρσῇ ξυστρατεύσωσιν ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

3. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ σεισμοὶ κατὰ τὴν Ἑλλάδα ἐπιπεσόντες ἐξαίσιοι τήν τε Βοιωτίαν καὶ Ἀχαίαν καὶ τὰ περὶ κόλπον τὸν Κρισαῖον κατέσεισαν. Καὶ χωρία μὲν ἀνάριθμα, πόλεις δὲ ὀκτὼ ἐς ἔδαφος καθεῖλον, ἐν ταῖς Χαιρώνειά τε καὶ Κορώνεια ἦν καὶ Πάτραι καὶ Ναύπακτος ὅλη, ἔνθα δὴ καὶ φόνος γέγονεν ἀνθρώπων πολύς. Καὶ χάος δὲ τῆς γῆς πολλαχῆ ἀποσχισθείσης γεγένηται. Τὰ δὲ διαιρεθέντα ἔνια [σχῆμα] μὲν αὖθις ἐς ταὐτὸ ξυνιόντα τὸ πρότερον τῇ γῇ σχῆμά τε καὶ εἶδος ἀπέδωκεν, ἔστι δὲ οὗ καὶ διεστηκότα μεμένηκεν· ὥστε οὐδὲ ἀλλήλοις ἐπιμίγνυσθαι οἱ τῇδε ἄνθρωποί εἰσι δυνατοὶ ὅτι μὴ περιόδοις πολλαῖς χρώμενοι.

4. Ἐν δέ γε τῷ πορθμῷ, ὅνπερ μεταξὺ Θεσσαλίας τε καὶ Βοιωτίας ξυμβαίνει εἶναι, γέγονέ τις ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τῆς θαλάσσης ἐπιρροὴ ἀμφί τε πόλιν τὴν Ἐχιναίων καλουμένην καὶ τὴν ἐν Βοιωτοῖς Σκάρφειαν. πόρρω τε τῆς ἠπείρου ἀναβᾶσα καὶ κατακλύσασα τὰ ἐκείνῃ χωρία ἐς ἔδαφος καθεῖλεν εὐθύς. Χρόνος τε τῇ θαλάσσῃ πολὺς ἐπιχωριαζούσῃ τῇ ἠπείρῳ ἐτρίβη, ὥστε τοῖς ἀνθρώποις πεζῇ ἰοῦσι βατὰς ἐπὶ πλεῖστον γενέσθαι τὰς νήσους, αἵπερ ἔντοσθεν τοῦ πορθμοῦ τούτου τυγχάνουσιν οὖσαι, τοῦ τῆς θαλάσσης δηλονότι ῥοθίου ἐκλιπόντος μὲν τὴν αὑτοῦ χώραν, ἐπιπολάζοντος δὲ παρὰ δόξαν τὴν γῆν ἄχρι ἐς τὰ ὄρη, ἃ ταύτῃ ἀνέχει. Ἡνίκα δὲ τῇ θαλάσσῃ ἐς τὰ οἰκεῖα ἐπανιέναι ξυνέπεσεν, ἰχθύες ἐν τῇ γῇ ἀπελείποντο, ὧνπερ ἡ ὄψις ἀήθης παντάπασιν οὖσα τοῖς τῇδε ἀνθρώποις τερατώδης τις ἔδοξεν εἶναι. Οὓς δὴ ἐδωδίμους εἶναι οἰόμενοι ἀνείλοντο μὲν ὡς ἑψήσοντες, θέρμης δὲ αὐτῶν τῆς ἐκ τοῦ πυρὸς ἁψαμένης ἐς ἰχῶράς τε καὶ σηπεδόνας οὐ φορητὰς τὸ σῶμα ὅλον ἀποκεκρίσθαι ξυνέπεσεν. ἀμφὶ δὲ τὰ ἐκείνῃ χωρία, οὗ δὴ τὸ Σχίσμα ὠνόμασται, καὶ σεισμὸς ὑπερμεγέθης γενόμενος πλείω φόνον ἀνθρώπων ἢ ἐν πάσῃ τῇ ἄλλῃ Ἑλλάδι εἰργάσατο, μάλιστα ἐπεί τινα ἑορτὴν πανηγυρίζοντες ἔτυχον ἐκ πάσης τε τῆς Ἑλλάδος ἐνταῦθα τότε τούτου δὴ ἕνεκα ξυνειλεγμένοι πολλοί.

Ἐν δὲ Ἰταλίᾳ τάδε ξυνέπεσε. Κροτωνιᾶται καὶ στρατιῶται οἱ τὸ φυλακτήριον ταύτῃ ἔχοντες, ὧν Παλλάδιος ἦρχε, πικρότατα πρὸς Γότθων πολιορκούμενοι καὶ πιεζόμενοι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ, πολλάκις μὲν λαθόντες τοὺς πολεμίους ἔπεμψαν ἐν Σικελίᾳ, μαρτυρόμενοι τοὺς ἐνταῦθα τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντας καὶ διαφερόντως τὸν Ἀρταβάνην, ὡς εἰ μὴ βοηθοῖεν ὅτι τάχιστα σφίσιν, οὔτι ἐθελουσίως σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν οὐ πολλῷ ὕστερον τοῖς πολεμίοις ἐνδώσουσιν. Οὐδεὶς δὲ ἐνθένθε αὐτοῖς ἐπικουρήσων ἦλθε. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ ἑπτακαιδέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.

CHAPITRE XXV.

1. Irruption des Slavons en Illyrie. 2. Justinien secourt les Lombards contre les Gépides. 3. Tremblement de terre. 4. Inondation, 5. Siège de Crotone.

1. Une grande multitude de Slavons ayant inondé l'Illyrie, et ayant causé des désordres qu'il est difficile d'exprimer, Justinien envoya contre eux une armée, dont il donna le commandement à plusieurs chefs, entre lesquels étoilent les fils de Germain. Mais comme ces chefs n'avaient pas des forces suffisantes pour donner bataille aux Barbares, ils se contentaient de les suivre de loin, et de tailler en pièces ceux qui demeuraient derrière. Ils en prirent même un grand nombre, qu'ils envoyèrent à Constantinople. Les Barbares ne laissaient pas néanmoins de continuer leurs ravages, qui surent si furieux, qu'ils remplirent tous les chemins de corps morts, et qu'ils s'en retournèrent avec un riche butin. Il n'était pas possible de leur empêcher le passage du Danube, parce que les Gépides les passaient pour une pièce d'or par tête. Cela fut cause que l'Empereur se résolut de traiter avec ceux-ci.

2. Cependant les Gépides et les Lombards se préparaient à faire ensemble une nouvelle guerre. Les Gépides qui ne savaient encore rien du traité sait avecles Lombards, recherchaient avec empressement l'amitié des Romains. Justinien. la leur accorda sans marchander, par un traité qui fut signé de douze Sénateurs, comme le souhaitaient ces Barbares. Un peu après Justinien accorda aux Lombards le secours qu'ils lui demandaient, en vertu de leurs traités précédents; et il accusa les Gépides d'avoir passé les Slavons sur le Danube, au préjudice du dernier accord. Ce secours était conduit par Justin et Justinien fils de Germain, par Aratius, et par Suartas. Ce dernier avait été nommé un peu auparavant, pour aller commander les Eruliens ; mais ayant été chasé de l'île de Thulé par la révolte des habitants, il s'en était retourné à Constantinople, où il avait été créé maître de la milice. Il était aussi conduit par Amalasride, fils d Hermenesride roi des Thoringiens, et petit fils d'Amalasrida, sœur de Théodoric. Et Amalasride ayant été mené, avec Vitigis à Constantinople, Justinien le fit Capitaine dans l'armée Romaine, et maria sa sœur à Auduïn roi des Lombards. De toutes ces troupes auxiliaires, il n'y eut que celles que cet Almasride commandait, qui se joignirent aux Lombards, les autres eurent ordre de s'arrêter à Ulpiane, ville de l'Illyrie, a cause d'une sédition émue à l'occasion d'une dispute de religion que je rapporterai dans le livre que je composerai sur ce sujet. Les Lombard étant entrés sur les terres des Gépides, avec toutes leurs troupes, et avec le renfort qu'Amalasride leur avait amené, ils donnèrent bataille, et la gagnèrent, et l'on dit qu'ils tuèrent un grand nombre de leurs ennemis. Auduïn manda aussitôt à Justinien l'heureuse nouvelle de sa victoire, et se plaignit de ce qu'il ne lui avait pas envoyé tout le secours qu'il lui avait promis, après que les Lombards avaient secouru Narsès contre Totila.

3. Il y eut, dans le même temps, un tremblement de terre, qui ébranla si furieusement la Béotie, l'Achaïe, et les bords du golfe Crisée, que huit villes, et plusieurs villages périrent. Les villes de Chéronée, de Coronée, de Patra, et de Naupacte, furent de ce nombre. Une infinité d'hommes en moururent. En quelques endroits, la terre s'entrouvrit, puis, en se rejoignant, elle reprit sa première face. En d'autres endroits, les ouvertures sont demeurées, qui ont rompu les chemins, et qui obligent de prendre de grands détours.

 4. Dans la retraite que la mer fait, entre la Thessalie, et la Béotie, elle se déborda tout d'un coup proche des villes d'Echinée, et de Scarsia, et renversa tous les bâtiments. Elle inonda si longtemps la campagne, et changea si fort des place, que l'on pouvait aller à pied en certaines petites îles, au lieu qu'on ne pouvait approcher des montagnes. Quand elle se retira elle laissa la terre couverte de poissons, ce que les habitants regardèrent comme un prodige. Comme ils croyaient qu'ils étaient bons à manger, ils en prirent quelques-uns ; mais quand ils furent sur le feu, ils fondirent en pourriture. Le tremblement sut plus violent, et plus terrible, à l'endroit où la terre conserve encore maintenant le nom de l'ouverture, qu'aux autres endroits, surtout, au jour d'une certaine fête qui se célébrait dans la Grèce avec un merveilleux concours de peuple. Pour ce qui est des affaires d'Italie, les Crotoniates, qui étaient extrêmement pressés par les Goths, envoyèrent plusieurs fois à Artabane, et aux autres chefs qui commandaient les troupes de Sicile, leur représenter leur disette de toute choses, et la nécessité où ils seraient de se rendre, rendre, s'ils ne recevaient un prompt secours. Cependant ils n'en recevaient point. Cela arriva sur la fin de l'hiver, qui finit la dix-septième année de la guerre que décrit Procope.

 

 

 

1. Βασιλεὺς δὲ μαθὼν τὰ ἐν Κρότωνι πρασσόμενα πέμψας ἐς τὴν Ἑλλάδα ἐκέλευε τοὺς ἐν Θερμοπύλαις φρουροὺς ἔς τε τὴν Ἰταλίαν πλεῖν κατὰ τάχος καὶ τοῖς ἐν Κρότωνι πολιορκουμένοις βοηθεῖν δυνάμει τῇ πάσῃ. Οἱ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Ἄραντές τε σπουδῇ πολλῇ καὶ πνεύματος ἐπιφόρου ἐπιτυχόντες ἀπροσδόκητοι τῷ Κροτωνιατῶν λιμένι προσέσχον. Οἵ τε βάρβαροι ἐξαπιναίως τὸν στόλον ἰδόντες αὐτίκα δὴ μάλα ἐς δέος μέγα ἐμπεπτωκότες θορύβῳ πολλῷ τὴν πολιορκίαν διέλυσαν. Καὶ αὐτῶν οἱ μέν τινες ναυσὶν ἐς τὸν Ταραντηνῶν λιμένα διέφυγον, οἱ δὲ πεζῇ ἰόντες ἐς ὄρος τὸ Σκύλαιον ἀνεχώρησαν· ἃ δὴ ξυνενεχθέντα πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἐδούλωσε Γότθων τὸ φρόνημα. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ Ῥάγναρίς τε, Γότθος ἀνὴρ δόκιμος μάλιστα, ὃς τοῦ ἐν Ταραντηνοῖς φυλακτηρίου ἦρχε, καὶ Μόρας, ὅσπερ ἐφειστήκει τοῖς ἐν Ἀχεροντίᾳ φρουροῖς, Πακουρίῳ τῷ Περανίου τῶν ἐν Δρυοῦντι Ῥωμαίων ἄρχοντι, γνώμῃ τῶν σφίσιν ἑπομένων, ἐς λόγους ἦλθον, ἐφ´ ᾧ δὴ ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ τὰ πιστὰ πρὸς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως λαβόντες Ῥωμαίοις σφᾶς αὐτοὺς ἐγχειρίσουσι ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ τὰ ὀχυρώματα, ὧνπερ ἐπὶ τῇ φυλακῇ καταστάντες ἐτύγχανον. Ἐπὶ ταύτῃ μὲν οὖν τῇ ὁμολογίᾳ Πακούριος ἐπὶ Βυζαντίου κομίζεται.

2. Ναρσῆς δὲ ἐκ Σαλώνων ἄρας ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους ᾔει παντὶ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ, μεγάλῳ ὑπερφυῶς ὄντι. Χρήματα γὰρ κεκομισμένος ἐπιεικῶς μεγάλα πρὸς βασιλέως ἐτύγχανεν. Ἀφ´ ὧν δὴ ἔμελλε στρατιάν τε ἀξιολογωτάτην ἀγεῖραι καὶ ταῖς ἄλλαις ἐπαρκέσειν τοῦ πολέμου ἀνάγκαις, τοῖς δὲ δὴ ἐπὶ τῆς Ἰταλίας στρατιώταις ἐκλῦσαι τὰ πρόσθεν ὀφλήματα πάντα, ἐφ´ οἷσπερ αὐτοῖς ὑπερήμερος χρόνου πολλοῦ βασιλεὺς ἐγεγόνει, οὐ κομιζομένοις ἐκ τοῦ δημοσίου, ᾗπερ εἴθισται, τὰς σφίσι τεταγμένας συντάξεις· ἔτι μέντοι καὶ αὐτῶν βιάσασθαι τῶν παρὰ Τουτίλαν ἀπηυτομοληκότων τὰς γνώμας, ὥστε δὴ αὐτοὺς τοῖς χρήμασι τούτοις χειροήθεις γεγενημένους τὴν ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ μεταγνῶναι προαίρεσιν. Λίαν γὰρ τὰ πρότερα πόλεμον τόνδε ἀπημελημένως διαφέρων Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἀξιολογωτάτην αὐτοῦ πεποίηται τὴν παρασκευὴν ἐν ὑστάτῳ. Ἐπειδὴ γὰρ αὐτόν οἱ ὁ Ναρσῆς ἐγκείμενον εἶδεν, ἐφ´ ᾧ ἐς Ἰταλίαν στρατεύοι, φιλοτιμίαν ἐνδέδεικται στρατηγῷ πρέπουσαν, οὐκ ἄλλως βασιλεῖ ἐπαγγέλλοντι ὑπηρετήσειν ὁμολογήσας, ἢν μὴ τὰς δυνάμεις ἀξιομάχους ἐπάγεσθαι μέλλῃ. Χρήματά τε οὖν καὶ σώματα καὶ ὅπλα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἐπαξίως πρὸς τοῦ βασιλέως κεκόμισται τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, καὶ προθυμίαν αὐτὸς ἀοκνοτάτην ἐπιδειξάμενος ἀξιόχρεων στρατιὰν ἐξήγειρεν. Ἔκ τε γὰρ Βυζαντίου ἐπηγάγετο Ῥωμαίων στρατιωτῶν μέγα τι χρῆμα κἀκ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης χωρίων ἔκ τε Ἰλλυριῶν πολλοὺς ἤθροισε. Καὶ Ἰωάννης δὲ ξύν τε τῷ οἰκείῳ στρατεύματι καὶ τῷ πρὸς Γερμανοῦ τοῦ κηδεστοῦ ἀπολελειμμένῳ ξὺν αὐτῷ ᾔει. καὶ Αὐδουὶν, ὁ Λαγγοβαρδῶν ἡγούμενος, χρήμασι πολλοῖς ἀναπεισθεὶς Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ καὶ τῇ τῆς ὁμαιχμίας ξυνθήκῃ, πεντακοσίους τε καὶ δισχιλίους τῶν οἱ ἑπομένων ἀπολεξάμενος ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέμια ἐς ξυμμαχίαν αὐτῷ ἔπεμψεν, οἷς δὴ καὶ θεραπεία εἵπετο μαχίμων ἀνδρῶν πλέον ἢ τρισχιλίων. εἵποντο δὲ αὐτῷ καὶ τοῦ Ἐρούλων ἔθνους πλέον ἢ τρισχίλιοι, ἱππεῖς ἅπαντες, ὧν ἄλλοι τε καὶ Φιλημοὺθ ἦρχον, καὶ Οὖννοί τε παμπληθεῖς καὶ Δαγισθαῖος ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου διὰ τοῦτο ἀπαλλαγεὶς, καὶ Καβάδης, Πέρσας ἔχων αὐτομόλους πολλοὺς, ὁ Ζάμου μὲν υἱὸς, Καβάδου δὲ τοῦ Περσῶν βασιλέως υἱωνὸς, οὗπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην ἅτε τοῦ χαναράγγου σπουδῇ διαφυγόντος τε Χοσρόην τὸν θεῖον καὶ πολλῷ πρότερον ἀφικομένου ἐς τὰ Ῥωμαίων ἤθη· καὶ Ἄσβαδος, νεανίας τις, Γήπαις γένος, διαφερόντως δραστήριος, ὁμογενεῖς τετρακοσίους ξὺν αὑτῷ ἔχων, ἄνδρας ἀγαθοὺς τὰ πολέμια· καὶ Ἀροὺθ, Ἔρουλος μὲν τὸ γένος, ἐκ παιδὸς δὲ Ῥωμαίων τὴν δίαιταν στέρξας καὶ τὴν Μαυρικίου τοῦ Μούνδου γυναῖκα γαμετὴν ποιησάμενος, αὐτός τε μαχιμώτατος ὢν καὶ πολλοὺς τοῦ Ἐρούλων ἔθνους ἑπομένους ἔχων ἐν πολέμου κινδύνοις ὡς μάλιστα δοκιμωτάτους· Ἰωάννης τε, ὁ Φαγᾶς τὴν ἐπίκλησιν, οὗπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην, Ῥωμαίων ἐπαγαγόμενος ὅμιλον ἀνδρῶν μαχίμων. Ἦν οὖν μεγαλοδωρότατος ὁ Ναρσῆς καὶ πρὸς τὸ εὖ ποιεῖν τοὺς δεομένους ὀξὺς ἐσάγαν, δύναμίν τε πολλὴν περιβεβλημένος ἐκ βασιλέως ἀδεέστερον ἐς τὰ σπουδαζόμενα ἐχρῆτο τῇ γνώμῃ. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ πολλοὶ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἄρχοντές τε καὶ στρατιῶται εὐεργέτου αὐτοῦ ἔτυχον. Ἐπεὶ οὖν ἀποδέδεικτο στρατηγὸς ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους, ὡς ἀσμενέστατα ἕκαστοι στρατεύεσθαι ὑπ´ αὐτῷ ἤθελον, οἱ μὲν ἐκτίνειν οἱ ἐθέλοντες παλαιὰς χάριτας, οἱ δὲ καραδοκοῦντες, ὡς τὸ εἰκὸς, μεγάλων ἀγαθῶν παρ´ αὐτοῦ τεύξεσθαι. Μάλιστα δὲ αὐτῷ Ἔρουλοί τε καὶ οἱ ἄλλοι βάρβαροι εὐνοϊκῶς εἶχον, διαφερόντως πρὸς τοῦ ἀνθρώπου εὖ πεπονθότες.  

3. Ἐπειδὴ δὲ Βενετίων ὡς ἀγχοτάτω ἐγένοντο, παρὰ τῶν Φράγγων τοὺς ἡγεμόνας, οἳ τῶν ἐκείνῃ φυλακτηρίων ἦρχον, ἄγγελον στείλας ᾐτεῖτο τὴν δίοδον σφίσιν ἅτε φίλοις οὖσι παρέχεσθαι. Οἱ δὲ τοῦτο Ναρσῇ ἐπιτρέψειν οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔφασαν, ἐς μὲν τὸ ἐμφανὲς τὴν αἰτίαν οὐκ ἐξενεγκόντες, ἀλλ´, ὡς ἔνι μάλιστα κατακρυψάμενοι, τοῦ Φράγγων ἕνεκα ξυμφόρου ἢ τῆς ἐς τοὺς Γότθους εὐνοίας τὴν κωλύμην ποιεῖσθαι, σκῆψιν δέ τινα οὐ λίαν εὐπρόσωπον δόξασαν εἶναι προβεβλημένοι, ὅτι δὴ Λαγγοβάρδας τοὺς σφίσι πολεμιωτάτους οὗτος ἐπαγόμενος ἥκει. Ἐπὶ τούτοις διαπορουμένῳ τὴν ἀρχὴν τῷ Ναρσῇ καὶ Ἰταλῶν τῶν οἱ παρόντων ἀμφὶ τῷ πρακτέῳ πυνθανομένῳ ἐσήγγελλόν τινες ὡς εἰ καὶ Φράγγοι παρήσουσι σφᾶς τήνδε τὴν δίοδον ποιεῖσθαι, ἀλλ´ ἐς Ῥάβενναν ἐνθένδε κομίζεσθαι οὐδαμῆ ἕξουσιν, οὐδὲ τὴν πορείαν ταύτην ποιεῖσθαι ὅτι μὴ ἄχρι ἐς πόλιν Βερώνην. Τουτίλαν γὰρ ἀπολεξάμενον εἴ τι δόκιμον ἦν ἐν τῷ Γότθων στρατῷ, στρατηγόν τε αὐτοῖς καταστησάμενον Τεΐαν τὸν Γότθον, ἄνδρα διαφερόντως ἀγαθὸν τὰ πολέμια, στεῖλαι ἐς πόλιν Βερώνην Γότθων κατήκοον οὖσαν, ἐφ´ ᾧ τῷ Ῥωμαίων στρατῷ διακωλύοι τὴν πάροδον, ὅσα γε δυνατά. Καὶ ἦν δὲ οὕτως. Ἐπειδή τε ὁ Τεΐας ἐγένετο ἐν πόλει Βερώνῃ, τὴν ἐκείνῃ δίοδον τοῖς πολεμίοις ἀπέφραξε πᾶσαν, ἀδιέξοδά τε καὶ ὅλως ἄπορα πανταχόσε ἀμφὶ ποταμὸν Πάδον τὰ χωρία εἶναι ἀνάγκῃ χειροποιήτῳ σκευωρησάμενος, καὶ πὴ μὲν λόχμας τε καὶ τάφρους καὶ φάραγγας τεκτηνάμενος, πὴ δὲ τέλμινάς τε ὡς βαθυτάτας καὶ χώρους τεναγώδεις τινὰς αὐτὸς τῷ Γότθων στρατῷ ἐφύλασσεν ἐς τὸ ἀκριβὲς, ὡς ὁμόσε χωρῆσαι Ῥωμαίοις, ἤν τι ἀποπειρῶνται τῆς ἐνθένδε ὁδοῦ. Ταῦτα δὲ Τουτίλας ἐμηχανᾶτο, οἰόμενος διὰ μὲν τῆς παραλίας κόλπου τοῦ Ἰονίου Ῥωμαίοις μήποτε δυνατὰ ἔσεσθαι τὴν πορείαν ποιεῖσθαι, ἐπεὶ ναυσίποροι ποταμοὶ παμπληθεῖς ἐνταῦθα ἐκβολὰς ἔχοντες ἀπόρευτα παντάπασι παρέχονται εἶναι τὰ ἐκείνῃ χωρία· ναῦς δὲ αὐτοὺς τοσαύτας τὸ πλῆθος ὡς ἥκιστα ἔχειν, ὥστε δὴ ἀθρόους παντὶ τῷ στρατῷ διαπορθμεύεσθαι τὸν Ἰόνιον κόλπον, ἢν δέ γε κατ´ ὀλίγους ναυτίλλωνται, αὐτὸς ἂν τῷ καταλοίπῳ στρατῷ τῶν Γότθων τοὺς ἑκάστοτε ἀποβαίνοντας πόνῳ οὐδενὶ ἀναστείλειε. Τοιαύτῃ μὲν οὖν γνώμῃ ὅ τε Τουτίλας ἐπήγγελλε ταῦτα καὶ ὁ Τεΐας ἐποίει. Ναρσῇ δὲ λίαν ἀμηχανοῦντι Ἰωάννης ὁ Βιταλιανοῦ, τῶν τῇδε χωρίων ἐμπείρως ἔχων, παρῄνει παντὶ τῷ στρατῷ μὲν κατὰ τὴν παραλίαν ἰέναι, κατηκόων σφίσιν ὄντων, ὡς προδεδήλωται, τῶν τῇδε ἀνθρώπων, παρακολουθεῖν δὲ τῶν νηῶν τινας καὶ ἀκάτους πολλάς. Ἐπειδὰν γὰρ ὁ στρατὸς ἐπὶ ταῖς τῶν ποταμῶν ἐκβολαῖς γένωνται, γέφυραν ἐκ τῶν ἀκάτων τούτων τῷ τοῦ ποταμοῦ ῥοθίῳ ἐναρμοσάμενοι, ῥᾷον ἂν καὶ ἀπονώτερον ποιήσαιντο τὴν διάβασιν. Ὁ μὲν Ἰωάννης ταῦτα παρῄνει, πείθεται δὲ Ναρσῆς, καὶ τῷ τρόπῳ τούτῳ παντὶ τῷ στρατῷ ἐπὶ Ῥαβέννης κομίζεται.  

CHAPITRE XXVI.

1. Les Romains secourent Crotone. 2. Préparatifs de Narsès et son éloge. 3. Les Français lui refusent passage sur leurs terres.

1. Quand l'Empereur fut informé du siège de Crotone, il envoya ordre à ceux qui gardaient les Thermopyles, de faire voile promptement en Italie, et de secourir la ville assiégée. Ils exécutèrent cet ordre avec tant de diligence, et tant de bonheur, qu'étant entrés dans le port de Crotone, ils épouvantèrent par une arrivée si imprévue, les assiégeants, et leur firent lever le siège, de sorte que les uns se retirèrent par mer à Tarente, et les autres par terre à Syllée. Cette disgrâce abattit de telle sorte le courage des Goths, que Ragnaris qui commandait la garnison de Tarente, et Morras qui commandait celle du fort d'Achéron, ayant conféré, par l'avis et du consentement de leurs gens, avec Pacurius fils de Peranius capitaine des troupes qui étaient à Otrante, ils promirent de livrer et leurs places, et leurs soldats, pourvu que l'on  les assurât de la vie, et pour ce sujet Pacurius alla à Constantinople.

2.  Narsès était parti de Salone, et marchait à la tête d'une puissante armée. Il avait reçu l'argent nécessaire pour acheter des provisions, pour lever de nouvelles troupes, et pour payer aux anciennes tout ce qui leur était dû du passé, et qui n'avait pu leur être fourni des revenus ordinaires de l'Empire. Il avait aussi de quoi adoucir les transfuges qui avaient pris parti dans l'armée de Totila, et de quoi les exciter à revenir sous les enseignes romaines. L'Empereur, qui d'abord avait négligé cette guerre, en prenait alors tous les soins possibles. Quand il offrit à Narsès le commandement de l'armée d'Italie, ce général qui lui témoigna une noble ambition de posséder une charge si importante, lui protesta en même temps, avec une honnête liberté, qu'il ne pourrait s'en acquitter dignement, si l'on ne lui donnait des forces proportionnées à la grandeur de l'entreprise. C'est pourquoi on lui donna des hommes, des chevaux, et de l'argent ; ce qui fut cause qu'il leva des troupes dignes de la majesté de l'Empire, avec toute l'application dont un excellent chef peut être capable. Il avait fait ses principales levées dans Constantinople, dans la Thrace, et dans l'Illyrie. Jean commandait un petit corps composé tant de ses troupes particulières, que de celles que son beau-père Germain lui avait laissées. Audüin, roi des Lombards, tant pour reconnaître la libéralité de l'Empereur, qui lui avait donné de l'argent, que pour satisfaire à un article de leur traité, envoya deux mille cinq cents hommes, qui avaient été choisis dans toutes ses troupes, et plus de trois mille autres soldats. Philemuth commandait plus de trois mille Eruliens qui étaient tous à cheval. Dagistée conduisait quelques Huns, et il avait été mis en liberté, tout exprès pour ce sujet. Cavade fils de Zamès, et neveu de Cavade roi des Perses, qui, comme nous l'avons fait voiir, avait évité, par le moyen du Caranange, le piège que Chosroes lui avait tendu, était à la tête des transfuges de sa nation. Arathus qui, bien qu'Erulien, avait fait paraître dès sa jeunesse, de l'inclination pour les mœurs, et pour la manière de vivre des Romains, et qui avait épousé la fille de Maurice, et la petite fille de Mundus, menait force Eruliens qui s'étaient signalés en divers combats. Jean, surnommé le mangeur, dont j'ay ci-devant parlé, était à la tête des soldats Romains. Pour ce qui est de Narsès, il était libéral, et magnifique, et il usait avec une noble fierté du commandement absolu que l'Empereur lui avait mis entre les mains. La connaissance que les capitaines et les soldats avaient de ses excellentes qualités, fut cause que du moment qu'il sut proclamé général, ils accoururent en foule lui témoigner de l'empressement de servir sous lui, tant pour reconnaitre ses anciens bienfaits, que pour en mériter de nouveaux. Surtout, il avait gagné l'affection des Eruliens, et des autres nations barbares, par des largesses tout-à-sait extraordinaires.

3. Quand il fut proche du pays des Vénitiens, il envoya prier les Français qui commandaient dans les places, de lui permettre comme à leur ami, et à leur allié, de passer sur leurs terres , mais ils le lui refusèrent, et sans alléguer ni leur intérêt, ni leur affection envers les Goths, qui étaient les deux raisons véritables de leur refus, ils eurent recours à un vain prétexte, qu'il y avait parmi ses troupes des Lombards, qui étaient leurs ennemis. Comme d'abord il doutait de ce qui était à faire, et qu'il demandait l'avis aux Italiens, quelques-uns lui répondirent, que quand les Français lui accorderaient ce qu'il demandait, il ne serait pas toutefois possible à l'armée d'aller jusqu'à Ravenne, parce que Totila avait envoyé Tejas à Vérone, avec la fleur de ses troupes, pour s'opposer à son passage. Il était vrai que Tejas était à Vérone, qu'il avait bouché toutes les avenues, et que les environs du Pô étaient entièrement inaccessibles. Il avait entassé des arbres en quelques endroits ; il avait fait des fossés en d'autres ; en d'autres il avait creusé des précipices ; enfin, en d'autres, il avait causé des inondations, et des déluges. De plus, il gardait les pas des montagnes, avec une diligence très-exacte, et il se tenait prêt à donner bataille aux Romains, au cas qu'ils voulussent le forcer. Totila lui avait donné cet ordre, à cause qu'il n'estimait pas que les Romains pussent passer le long du golfe Ionique, qui est coupé en plusieurs endroits par les embouchures des fleuves ; et il croyait d'ailleurs, qu'ils n'avaient pas assez de vaisseaux pour traverser tous ensemble le golfe, et que s'ils le traversaient séparément, il serait aisé de s'opposer à leur descente, et de les défaire. Comme Narsès était dans une grande perplexité, Jean, neveu de Vitalien, qui connaissait le pays, lui conseilla de mener l'armée par la côte qui était demeurée sous l'obéissance de l'Empire, et de faire suivre des barques, et des chaloupes, afin d'en faire un pont, pour passer les embouchures des rivières. Il suivit cet avis, et marcha ainsi vers Ravenne.

 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράσσετο τῇδε, ἐν τούτῳ τάδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. Ἰλδιγισὰλ Λαγγοβάρδας ἀνὴρ, οὗπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην ἅτε τοῦ Αὐδουὶν ὄντος ἐχθροῦ, ὃς τούτων δὴ τῶν βαρβάρων ἡγεῖτο (αὐτῷ γὰρ τὴν ἀρχὴν κατὰ γένος προσήκουσαν Αὐδουὶν βιασάμενος ἔσχεν) ἐξ ἠθῶν ἀποδρὰς τῶν πατρίων ἐπὶ Βυζαντίου κομίζεται. Οὗ δὴ αὐτὸν ἀφικόμενον Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἐν τοῖς μάλιστα φιλοφροσύνης ἠξίωσεν, ἄρχοντά τε κατεστήσατο ἑνὸς τῶν ἐπὶ τοῦ Παλατίου φυλακῆς τεταγμένων λόχων, οὕσπερ σχολὰς ὀνομάζουσιν. Εἵποντο δὲ αὐτῷ τοῦ Λαγγοβαρδῶν ἔθνους ἄνδρες ἀγαθοὶ τὰ πολέμια οὐχ ἥσσους ἢ τριακόσιοι, οἳ δὴ μίαν πρῶτον ἐπὶ Θρᾴκης δίαιταν εἶχον. Τὸν Ἰλδιγισὰλ οὖν Αὐδουὶν μὲν πρὸς βασιλέως Ἰουστινιανοῦ ἐξῃτεῖτο ἅτε φίλος τε Ῥωμαίοις καὶ ξύμμαχος ὢν, μισθὸν τῆς φιλίας τὴν προδοσίαν αὐτῷ τοῦ ἱκέτου εἰσπραττόμενος. Ὁ δὲ τρόπῳ οὐδενὶ ἐδίδου. Χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἰλδιγισὰλ, ἐνδεέστερον ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν αὐτοῦ καὶ τὴν Ῥωμαίων δόξαν ἐπικαλῶν οἱ αὐτῷ τήν τε τιμὴν καὶ τὰ ἐπιτήδεια εἶναι, δυσφορουμένῳ ἐπὶ πλεῖστον ἐῴκει· ὃ δὴ Γόαρ κατενόησε, Γότθος ἀνὴρ, πάλαι τε δορυάλωτος ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ ἐκ Δαλματίας ἐνταῦθα ἥκων, ἡνίκα τὸν πόλεμον Οὐίττιγις ὁ Γότθων βασιλεὺς πρὸς Ῥωμαίους διέφερε· θυμοειδὴς δὲ ὢν καὶ δραστήριος ἄγαν πρὸς τύχην τὴν παροῦσαν ζυγομαχῶν διαγέγονεν. ἐπειδὴ δὲ Γότθοι μετὰ τὴν Οὐιττίγιδος ἐπικράτησιν ἐς ἀπόστασιν εἶδον, βασιλεῖ ὅπλα ἀντάραντες, κακουργῶν ἐπὶ τῇ πολιτείᾳ διαφανῶς ἥλω. Φυγῇ δὲ ζημιωθεὶς τῆς Αἰγύπτου ἐς τὴν Ἀντινόου κομίζεται, καὶ χρόνος αὐτῷ πολὺς ἐν τῇ ποινῇ ταύτῃ ἐτρίβη. Ἀλλ´ ὕστερον οἰκτισάμενος βασιλεὺς κατήγαγεν ἐς Βυζάντιον. Οὗτος ὁ Γόαρ τὸν Ἰλδιγισὰλ ἰδὼν ἀσχάλλοντα, ἧπέρ μοι εἴρηται, ἐνδελεχέστατα νουθετῶν ἀναπείθει δρασμῷ χρήσασθαι, ξὺν αὐτῷ ὁμολογήσας ἐκ Βυζαντίου ἀπαλλαγήσεσθαι. Ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἡ βουλὴ ἤρεσκε, φεύγουσι μὲν ἐξαπιναίως ξὺν ὀλίγοις τισὶν, ἐς δὲ Ἄπρων ἀφικόμενοι τὴν Θρᾳκῶν πόλιν ἀναμίγνυνται Λαγγοβάρδαις τοῖς τῇδε οὖσι. Τοῖς τε βασιλικοῖς ἱπποφορβίοις κατατυχόντες μέγα τι χρῆμα ἵππων ἐνθένδε ἐπαγόμενοι πρόσω ἐχώρουν. Ὧνπερ ἐπειδὴ βασιλεὺς ᾔσθετο, ἔς τε Θρᾴκην ὅλην καὶ Ἰλλυριοὺς στείλας ἄρχουσί τε πᾶσι καὶ στρατιώταις ἐπέστελλε τοῖς δραπέταις τούτοις σθένει παντὶ ὑπαντιάσαι.

2. Καὶ πρῶτα μὲν Οὔννων τῶν Κουτριγούρων καλουμένων ὀλίγοι τινὲς (οἳ δὴ ἐξ ἠθῶν τῶν πατρίων ἐξαναστάντες, ᾗπέρ μοι οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν δεδιήγηται, δόντος βασιλέως ἐπὶ τῆς Θρᾴκης ἱδρύσαντο) τοῖς φεύγουσι τούτοις ἐς χεῖρας ἦλθον. Ἡσσηθέντες δὲ μάχῃ τινὲς μὲν πίπτουσιν, οἱ δὲ λοιποὶ τραπόμενοι οὐκέτι ἐδίωκον, ἀλλ´ αὐτοῦ ἔμενον. Οὕτω τε Θρᾴκην ὅλην διεληλύθασιν Ἰλδιγισάλ τε καὶ Γόαρ ξὺν τοῖς ἑπομένοις, οὐδενὸς ἐνοχλοῦντος. Ἐν Ἰλλυριοῖς δὲ γενόμενοι Ῥωμαίων στρατὸν εὗρον ἐπὶ τῷ σφῶν πονηρῷ ξὺν ἐπιμελείᾳ ξυνειλεγμένον. Τοῦ δὲ στρατοῦ τούτου ἄλλοι τέ τινες καὶ Ἀράτιός τε καὶ Ῥεκίθαγγος καὶ Λεωνιανὸς καὶ Ἀριμοὺθ ἦρχον, οἳ δὴ ἐτύγχανον τὴν ἡμέραν ἱππεύσαντες ὅλην. Ἔς τε χῶρον ὑλώδη ἀφικόμενοι περὶ λύχνων ἁφὰς ἔστησαν, ὡς αὐλισόμενοί τε καὶ διανυκτερεύσοντες ἐνταῦθα τὴν νύκτα ἐκείνην. Τοῖς μὲν οὖν στρατιώταις ἐπέστελλον οἱ ἄρχοντες οὗτοι τά τε ἄλλα καὶ ἵππων τῶν σφετέρων ἐπιμελεῖσθαι καὶ παρὰ τὸν ταύτῃ ῥέοντα ποταμὸν αὑτοὺς ἀναψύχειν, παρηγοροῦντας τὸν τῆς ὁδοῦ κόπον. Αὐτοί τε κατὰ τρεῖς ἢ τέτταρας ἕκαστος δορυφόρους ἐπαγόμενοι ἀποκεκρυμμένως τοῦ ποταμοῦ ἔπινον· δίψει γὰρ, ὡς τὸ εἰκὸς, χαλεπῇ εἴχοντο. Οἱ δὲ ἀμφὶ Γόαρ καὶ Ἰλδιγισὰλ ἀγχοῦ που ὄντες καὶ σκοποὺς πέμψαντες ταῦτα ἔγνωσαν. Ἀπροσδόκητοί τε πίνουσιν αὐτοῖς ἐπιστάντες ἅπαντας ἔκτειναν, καὶ τὸ λοιπὸν ἀδεέστερον σφίσιν αὐτοῖς τὰ ἐς τὴν πορείαν ᾗπερ ἐβούλοντο διῳκήσαντο. ἄναρχοι γὰρ οἱ στρατιῶται γενόμενοι διηποροῦντό τε καὶ παντάπασιν ἀμηχανοῦντες ὀπίσω ἀπήλαυνον. Γόαρ μὲν οὖν καὶ Ἰλδιγισὰλ οὕτω διαφυγόντες ἐς Γήπαιδας ἦλθον.

3. Ἐτύγχανε δὲ καί τις ἐκ Γηπαίδων, Οὐστρίγοτθος ὄνομα, ἐς Λαγγοβάρδας φυγὼν τρόπῳ τοιῷδε. Ἐλεμοῦνδος μὲν ὁ Γηπαίδων γεγονὼς βασιλεὺς οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο νόσῳ, τούτου δή οἱ μόνου τοῦ Οὐστριγότθου ἀπολελειμμένου παιδὸς, ὅνπερ ὁ Θορισὶν βιασάμενος (μειράκιον γὰρ ἦν ἔτι) τὴν ἀρχὴν ἔσχε. Διὸ δὴ ὁ παῖς οὐκ ἔχων τὸν ἠδικηκότα καθ´ ὅ τι ἀμύνηται, ἐξ ἠθῶν ἀναστὰς τῶν πατρίων ἐς Λαγγοβάρδας Γήπαισι πολεμίους ὄντας ἀπιὼν ᾤχετο. Ἐγένοντο δὲ Γήπαισιν ὀλίγῳ ὕστερον πρός τε βασιλέα Ἰουστινιανὸν καὶ τὸ Λαγγοβαρδῶν ἔθνος διαλλαγαὶ, ὁρκίοις τε ἀλλήλους δεινοτάτοις κατέλαβον ἦ μὴν τὸ λοιπὸν φιλίαν τὴν ἐς ἀλλήλους ἀπέραντον διασώσασθαι. Ἐπειδή τε αὐτοῖς τὰ ἐς τὰς διαλλαγὰς βεβαιότατα ξυνετελέσθη, βασιλεύς τε Ἰουστινιανὸς καὶ Αὐδουὶν ὁ τῶν Λαγγοβαρδῶν ἡγούμενος παρὰ Θορισὶν τὸν Γηπαίδων ἄρχοντα πέμψαντες τὸν Ἰλδιγισὰλ ἅτε κοινὸν ἐχθρὸν ἐξῃτοῦντο, τὴν ἐς τὸν ἱκέτην τὸν αὐτοῦ προδοσίαν δεόμενοι δήλωσιν τῆς ἐς αὐτοὺς φιλίας ποιήσασθαι πρώτην. Καὶ ὃς τοῖς Γηπαίδων λογίμοις κοινολογησάμενος τὰ παρόντα σπουδῇ ἀνεπυνθάνετο εἰ ποιητέα οἱ τὰ πρὸς τοῖν βασιλέοιν αἰτούμενα εἴη. οἱ δὲ ἄντικρυς μὴ ποιήσειν ἀπεῖπον, κρεῖσσον ἀπισχυρισάμενοι εἶναι Γηπαίδων τῷ ἔθνει αὐταῖς τε γυναιξὶ καὶ γόνῳ παντὶ διολωλέναι αὐτίκα δὴ μάλα ἢ ἀνοσίοις ἐπ´ ἀσεβήματι γενέσθαι τοιούτῳ. Ταῦτα ἀκούσας ὁ Θορισὶν ἐς ἀμηχανίαν ἐξέπιπτεν. Οὔτε γὰρ ἀκουσίων τῶν ἀρχομένων ἐπιτελέσαι τὸ ἔργον εἶχεν οὔτε ἀνακυκλεῖν πόλεμον, πόνῳ τε καὶ χρόνῳ πεπαυμένον πολλῷ, πρός τε Ῥωμαίους καὶ Λαγγοβάρδας ἔτι ἤθελεν. Ὕστερον μέντοι ἐπενόει τάδε. Πέμψας παρὰ τὸν Αὐδουὶν ἐξῃτεῖτο τὸν Ἐλεμούνδου υἱὸν Οὐστρίγοτθον, ἐπὶ τὴν ὁμοίαν αὐτῷ ἁμαρτάδα ὁρμῶν, τῶν τε ἱκετῶν ἀνταλλάσσεσθαι τὴν προδοσίαν παρακαλῶν. τῇ γὰρ τῆς ἐμφεροῦς ἀτοπίας ὀκνήσει τὴν ἐπίταξιν αὐτῶν ἀναχαιτίσειν εἶχεν, ἀλλ´ Αὐδουὶν αὐτὸν μηδεμιᾷ μελλήσει τῇ παρανομίᾳ καὶ ὁμολογίᾳ λήψεσθαι. Τούτων τε αὐτοῖς δεδογμένων ἐξεπιστάμενοι ὡς οὔτε Λαγγοβάρδαι οὔτε Γήπαιδες ἐθέλουσι τοῦ μιάσματος μεταλαχεῖν σφίσιν, ἐς μὲν [οὖν] τὸ ἐμφανὲς οὐδὲν ἔδρασαν, ἑκάτερος δὲ δόλῳ τὸν θατέρου ἐχθρὸν ἔκτεινεν. Ὅντινα μέντοι τρόπον, ἀφίημι λέγειν. Οὐ γὰρ ὁμολογοῦσιν ἀλλήλοις οἱ ἀμφ´ αὐτοῖν λόγοι, ἀλλὰ κατὰ πολὺ διαλλάσσουσιν οἷά γε τῶν πραγμάτων τὰ λαθραιότατα. Τὰ μὲν οὖν κατὰ Ἰλδιγισὰλ καὶ Οὐστρίγοτθον ἐς τοῦτο ἐτελεύτα.  

CHAPITRE XXVII.

1. lldigisal Lombard s'enfuit, de Constantinople. 2. Il défait les Cuturguriens , tue des capitaines romains et se retire chez les Gégides. 3. Vstrigoth, qui s'était réfugié chez les Lombards, et Ildigisal qui s'était réfugié chez les Gépides ,sont trahis par les Rois des deux Nations.

1. Pendant que cela se passait en Italie, voici ce qui se faisait d'un autre côté. Ildigisal, Lombard, dont j'ai ci-devant parlé, étant ennemi d'Auduïn, qui avait usurpé sur lui le royaume, s'enfuit de son pays, et se réfugia à Constantinople, où il fut agréablement accueilli par Justinien, et honoré d'une charge de Capitaine d'une école ( c'est ainsi que l'on appelle les compagnies des gardes) qui était composée de plus de trois cents Lombards, qui avaient auparavant servi dans la Thrace. Auduïn avait prié l'Empereur de lui livrer Ildigisal, et il le demandait en qualité d'allié ; comme si une trahison commise contre un Prince suppliant eût été le prix de son alliance. Ildigisal n'ayant pas obtenu ce qu'il désirait, commença à se plaindre de ce que les honneurs que l'on lui rendait, et la pension que l'on lui payait étaient au dessus de son mérite, et au dessous de la dignité de l'Empire. Le premier qui s'aperçut de ces plaintes, fut un Goth nommé Goar, qui avait été pris en Dalmatie, dans la guerre contre Vitigis. Comme ce Goth avait un esprit inquiet, et ardent, il souffrait l'état de sa mauvaise fortune avec une extrême impatience. Il avait été une fois convaincu d'avoir trempé dans une conjuration que ceux de son pais avaient formée contre l'Empire depuis la défaite de Vitigis, et pour châtiment il avait été banni en Egypte, d'où après y avoir longtemps demeuré, il fut rappelé par un effet de la bonté de l'Empereur. Ce Goar ayant donc reconnu le mécontentement d'Ildigisal, ne cessa d'aigrir son esprit, et de l'exciter à quitter Constantinople, lui promettant de le suivre. Quand ils furent demeurés d'accord de leur dessein, ils partirent secrètement, et se retirèrent à Apros, qui est une ville de Thrace, où ils se joignirent aux Lombards qu'ils y rencontrèrent, et prirent quantité de chevaux dans les haras de l'Empereur. Du moment que cette révolte vint à la connaissance de Justinien, il dépêcha des courriers par toute la Thrace, et par toute l'Illyrie, pour donner ordre aux gouverneurs de s'opposer à ces rebelles.

2.. Les premiers qui en vinrent aux mains avec eux, surent des Huns Cuturguriens, à qui l'Empereur avait accordé des terres dans la Thrace; mais ils furent défaits et mis en suite, de sorte que Goar et Ildigisal ne trouvèrent plus de résistance dans tout le pays, et qu'ils entrèrent dans l'Illyrie, où ils trouvèrent l'armée Romain ne, qui s'y était assemblée pour son malheur. Cette armée était commandée par Aratius, par Rhecitange, par Leonien, par Arimuth, et par quelques autres capitaines. Après qu'elle eut marché toute la journée, elle s'arrêta sur le soir à un petit bois, afin d'y passer la nuit. Les chefs commandèrent aux soldats de panser leurs chevaux, et de se baigner dans une rivière qui était proche, afin de se délasser. Chacun des chefs étant extraordinairement altéré, à cause de la fatigue du voyage, s'était mis à l'écart pour boire. Goar et Ildigisal en ayant eu avis par leurs espions, les surprirent, et les tuèrent. Cet exploit rendit le reste de leur voyage fort aisé dans le pays des Gépides, parce que tous les soldats se dispersèrent après la mort de leurs chefs.

3. Un Gépide nommé Ustrigoth, s'était aussi alors retiré chez les Lombards. Il était fils, et unique héritier du roi Elémond ; mais comme il était enfant lorsque son père mourut, il fut aisé à un certain Thorisin de s'emparer du royaume, et de l'en chasser. Ce jeune Prince destitué de toute sorte de secours, ne pût saire autre choie, que de se réfugier chez les Lombards, qui sont les ennemis des Gépides. Peu de temps après les Gépides, les Lombards, et les Romains firent ensemble une alliance, qui fut jurée avec de grandes cérémonies. Après une amitié si saintement contractée, l'Empereur Justinien et Auduïn roi des Lombards, envoyèrent demander à Thorisïn roi des Gépides, pour première preuve de celle qu'il leur portait, de leur livrer Ildigisal leur commun ennemi. Thorisïn tint conseil avec les grands de son Etat, sur la demande de ces deux Princes. L'avis du Conseil fut, qu'il fallait plutôt laisser périr la Nation, que d'en flétrir la réputation par une si noire perfidie. Thorisin souffrait d'étranges inquiétudes : car d'un côté il ne pouvait satisfaire aux prières de Justinien, et d'Auduïn, sans le consentement de ses sujets; et de l'autre, il ne désirait pas de recommencer une guerre qu'il venait de terminer avec des travaux extraordinaires. Il s'avisa d'un expédient, qui fut de demander Ustrigoth fils d'Elemond, en échange d'Ildigisal, et de disposer Auduïn à cette trahison réciproque. Il ralentit par ce moyen la chaleur des poursuites des Lombards, en leur proposant une infamie pareille à celle où ils le voulaient engager. Mais il fit une pratique secrète avec Auduïn, où les deux Nations, qui étaient incapables d'une lâcheté, n'eurent point de part, et dont le succès sut la mort prompte et violente d'Ustrigoth, et dl'ldigisal ; je n'en rapporterai pas le genre ni les circonstances, parce que l'on en parle diversement, comme d'une chose fort cachée.

 

 

 

1. Τοῖς δὲ ἀμφὶ Ναρσῆν ἀφικομένοις ἐς Ῥάβενναν πόλιν ἀνεμίγνυντο Βαλεριανὸς καὶ Ἰουστῖνος οἱ στρατηγοὶ, καὶ εἴ τι ἄλλο στράτευμα Ῥωμαίων ταύτῃ ἐλέλειπτο. Ἐπειδὴ δὲ αὐτοῖς ἐννέα ἡμερῶν χρόνος ἐς Ῥάβενναν ἐτέτριπτο, Οὐσδρίλας, Γότθος ἀνὴρ, διαφερόντως ἀγαθὸς τὰ πολέμια, τοῦ ἐν Ἀριμίνῳ φυλακτηρίου ἄρχων, πρὸς Βαλεριανὸν ἔγραψε τάδε

„Πάντα ταῖς φήμαις καταλαβόντες, τοῖς τε φάσμασιν ἤδη ξύμπασαν Ἰταλίαν συσχόντες καὶ ὀφρυάσαντες οὐχ ὅσα γε τὰ ἀνθρώπεια, ταύτῃ τε Γότθους, ὥσπερ οἴεσθε, δεδιξάμενοι, εἶτα κάθησθε νῦν ἐν Ῥαβέννῃ τῷ μὲν ἀποκεκρύφθαι ὡς ἥκιστα τοῖς πολεμίοις ἔνδηλοι, οἶμαι, ξυμφρουροῦντες ἔτι τὸ φρόνημα τοῦτο, βαρβάρων δὲ παμμίκτῳ ὁμίλῳ τὴν οὐδαμόθεν προσήκουσαν ὑμῖν κατατρίβοντες χώραν. Ἀλλ´ ἀνάστητε ὅτι τάχιστα καὶ πολεμίων ἔργων τὸ λοιπὸν ἅπτεσθε, δείξατέ τε ὑμᾶς αὐτοὺς Γότθοις, μηδὲ ἀναρτήσητε μακροτέραις ἐλπίσιν ἡμᾶς, προσδεχομένους ἐκ παλαιοῦ τὸ θέαμα.“

ἡ μὲν γραφὴ τοσαῦτα ἐδήλου.

2. Ἐπειδὴ δὲ ταῦτα Ναρσῆς ἀπενεχθέντα εἶδε, Γότθων τῆς ἀλαζονείας γελάσας, καθίστατο εὐθὺς παντὶ τῷ στρατῷ ἐς τὴν ἔξοδον, φρουρὰν ξὺν Ἰουστίνῳ ἐν Ῥαβέννῃ ἀπολιπών. γενόμενοί τε πόλεως Ἀριμίνου ἄγχιστα, εὗρον οὐκ εὐπετῆ σφίσι τὸ ἐνθένδε τὴν δίοδον οὖσαν, Γότθων περιῃρηκότων τὴν ἐκείνῃ γέφυραν οὐ πολλῷ πρότερον. ὁ γὰρ ποταμὸς ὁ τὴν Ἀρίμινον παραρρέων ἀνδρὶ μὲν ἀόπλῳ ἑνὶ πεζῇ ἰόντι μόλις διαβατὸς γίνεται διὰ τῆς γεφύρας πόνῳ τε καὶ ταλαιπωρίᾳ πολλῇ, καὶ ταῦτα μηδενὸς ἐνοχλοῦντος ἢ τὴν δίοδον ἀναστέλλοντος· πλήθει δὲ ἀνθρώπων καὶ διαφερόντως ἐξωπλισμένων, ἄλλως τε καὶ πολεμίων ἀντιστατούντων, τρόπῳ ὁτῳοῦν ἐνταῦθα διαπορθμεύσασθαι ἀδύνατά ἐστι. Διόπερ ὁ Ναρσῆς ἐν τῷ γεφύρας χώρῳ γενόμενος ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἀπορούμενος ἐπὶ πλεῖστον διεσκοπεῖτο ὁπόθεν ἄν ποτε πόρον τινὰ τῷ πράγματι εὕροι. Οὗ δὴ καὶ Οὐσδρίλας τινὰς ἐπαγαγόμενος ἱππέων ἦλθε, μή τι τῶν πρασσομένων αὐτὸν διαλάθοι. Τῶν δέ τις Ναρσῇ ἐπισπομένων τὸ τόξον ἐντείνας ἐπ´ αὐτοὺς ἔβαλλεν, ἑνί τε τῶν ἵππων κατατυχὼν εὐθὺς ἔκτεινεν. Οἵ τε ἀμφὶ τὸν Οὐσδρίλαν τότε μὲν ἐνθένδε κατὰ τάχος ἀπαλλαγέντες ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, αὐτίκα δὲ καὶ ἄλλους ἐπαγαγόμενοι τῶν σφίσι μαχιμωτάτων διὰ πύλης ἑτέρας ἐπ´ αὐτοὺς ἵεντο, ὡς ἀπροσδόκητοί τε αὐτοῖς ἐπιπεσόντες καὶ τὸν Ναρσῆν διαχρησόμενοι αὐτίκα δὴ μάλα. Ἐπὶ θάτερα γὰρ τοῦ ποταμοῦ διερευνώμενος τῇ στρατιᾷ τὴν διάβασιν ἤδη ἀφῖκτο. ἀλλὰ τῶν τινες Ἐρούλων τύχῃ αὐτοῖς τινι ἐνταῦθα ὑπαντιάσαντες κτείνουσί τε τὸν Οὐσδρίλαν, καὶ ὅστις ποτὲ ἦν ἐπιγνωσθέντα παρὰ Ῥωμαίου ἀνδρὸς τὴν κεφαλὴν ἀφαιρούμενοι, ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον ἦλθον, καὶ Ναρσῇ ἐπιδείξαντες τῇ προθυμίᾳ ἐπέρρωσαν πάντας, τεκμηριουμένους τῷ ξυμβεβηκότι τὰ ἐκ τοῦ θεοῦ Γότθοις πολέμια εἶναι· οἵ γε τῶν πολεμίων τῷ στρατηγῷ ἐνεδρεύσαντες αὐτοὶ οὐκ ἐξ ἐπιβουλῆς ἢ προνοίας τινὸς τὸν ἄρχοντα σφῶν ἐξαπιναίως ἀφῄρηντο. Ναρσῆς δὲ, καίπερ Οὐσδρίλα πεπτωκότος, ὃς τοῦ ἐν Ἀριμήνῳ φυλακτηρίου ἦρχε, πρόσω ἤπειγε τὸ στράτευμα. οὔτε γὰρ Ἀρίμηνον οὔτε ἄλλο τι χωρίον πρὸς τῶν πολεμίων ἐχόμενον ἐνοχλεῖν ἤθελεν, ὡς μή τις αὐτῷ τρίβοιτο χρόνος, μηδὲ τῷ παρέργῳ τῆς χρείας ἡ σπουδαιοτάτη διείργοιτο πρᾶξις. Τῶν δὲ πολεμίων ἅτε πεπτωκότος σφίσι τοῦ ἄρχοντος ἡσυχαζόντων τε καὶ οὐκέτι ἐμποδίων καθισταμένων ὁ Ναρσῆς ἀδεέστερον γεφύρᾳ τὸν ποταμὸν ζεύξας διεβίβασε πόνῳ οὐδενὶ τὸν στρατὸν ἅπαντα. Ὁδοῦ δὲ τῆς Φλαμηνίας ἐνθένδε ἀφέμενος ἐν ἀριστερᾷ ᾔει. Πέτρας γὰρ τῆς Περτούσης καλουμένης, ἧσπέρ μοι τὸ τοῦ ὀχυρώματος καρτερὸν χωρίου φύσει ἐν τοῖς ἔμπροσθεν δεδιήγηται λόγοις, κατειλημμένης τοῖς ἐναντίοις πολλῷ πρότερον, ἀπόρευτα Ῥωμαίοις καὶ παντάπασιν ἀδιέξοδα, ὅσα γε κατὰ τὴν Φλαμηνίαν ὁδὸν, ὄντα ἐτύγχανεν. Ὁδὸν οὖν ὁ Ναρσῆς διὰ ταῦτα τὴν ἐπιτομωτέραν ἀφεὶς τὴν βάσιμον ᾔει.  

CHAPITRE XXVIII.

1. Lettre d'Usdrilas gouverneur d'Arimini. 2. Il est tué inopinément dans une rencontre.

1. Nasès étant arrivé à Ravenne, avec toutes ses troupes, Valérien et Justin, qui étaient Maîtres de la milice, se joignirent à lui avec tout ce qu'ils avaient de soldats. Après qu'ils y eurent demeuré neufs jours, Usdrilas Goth de nation, gouverneur d'Arimini, qui était un homme très-illustre par la grandeur de son courage, écrivit à Valérien une lettre dont voici les termes.

Après avoir rempli l'Italie de la terreur de votre nom , et du fantôme de votre puissance, après vous être élevé insolemment au dessus de la condition des autres hommes , vous vous cachez dans Ravenne ; ce qui donne sujet de croire que votre orgueil est abattu. Vous ravagez par les mains , et par les armes des Barbares, un pays où vous n'avez point de droit. Montrez-vous aux Goths ; venez-en aux mains, et ne suspendez pas plus longtemps le désir qu'ils ont de vous voir.

2. Narsès ayant lu cette lettre, se moqua de la vanité des Goths, et partit avec toutes ses troupes, excepté celles qui étaient nécessaires pour la garnison, qu'il laissa sous Justin. Le passage de la rivière était fort fâcheux, et fort incommode proche d'Arimini, parce que les Goths avaient coupé le pont, qui dès auparavant n'était pas aise à passer, même à un homme de pied sans armes, bien moins à une armée qui trouve des ennemis qui lui disputent le passage. Narsès s'étant approché de ce pont, avec un petit nombre de ses gens, s'y arrêta longtemps, pour considérer par quel moyen il pourrait surmonter la difficulté. Usdrilas, qui désirait voir ce que Narsès y ferait, s'avança à la tête d'une troupe de cavaliers, sur lesquels un de la suite de Narsès lança un trait qui tua un cheval. A l'instant Usdrilas rentra dans la ville, et ayant pris les plus vaillants de ses gens, il les mena saire une sortie sur les Romains, dans l'espérance d'accabler Narsès qui cherchait un endroit de la rivière par où il pût faire passer ses troupes. Quelques Eruliens qui vinrent au devant d'eux tuèrent Usdrilas, et un Romain qui le reconnût leur ayant dit que c'était lui, ils lui coupèrent la tête, l'allèrent porter à Narsès, et en la montrant aux soldats, ils les remplirent d'espérance, et leur firent connaître que Dieu était contraire aux Goths, puisqu'il les privait de leur chef par un accident inopiné, dans le temps même qu'ils tendaient un piège au chef de leurs ennemis. La mort de ce gouverneur n'empêcha pas Narsès de continuer sa marche ; car il n'avait pas dessein de mettre le siège ni devant Arimini devant aucune autre place, ni de retarder, pour des affaires de légère importance, l'exécution de sa grande entreprise. Tandis que les Barbares se tenaient à couvert dans leur ville, après la mort de leur Gouverneur, Narsès fit un pont sur lequel son armée passa, et prit à gauche, laissant la vole Flaminia, qui était fermée, parce que les ennemis étaient maîtres du fort de Pierre-percée, qui est un fort extrêmement bien muni.

 

 

 

1. Τῷ μὲν οὖν Ῥωμαίων στρατῷ τά γε ἀμφὶ τῇ πορείᾳ ταύτῃ πη εἶχε. Τουτίλας δὲ πεπυσμένος ἤδη τὰ ἐν Βενετίαις ξυνενεχθέντα Τεΐαν μὲν τὰ πρῶτα καὶ τὴν ξὺν αὐτῷ στρατιὰν προσδεχόμενος ἐν τοῖς ἐπὶ Ῥώμης χωρίοις ἡσυχῆ ἔμενεν. Ἐπειδὴ δὲ παρῆσαν, μόνοι τε δισχίλιοι ἱππεῖς ἐλείποντο ἔτι, τούτους δὴ οὐκ ἀναμείνας ὁ Τουτίλας, ἀλλὰ παντὶ ἄρας τῷ ἄλλῳ στρατῷ ὡς τοῖς πολεμίοις ἐν ἐπιτηδείῳ ὑπαντιάσων ᾔει. Ἐν δὲ τῇ ὁδῷ ταύτῃ τά τε τῷ Οὐσδρίλᾳ συμπεπτωκότα καὶ Ἀρίμηνον τοὺς πολεμίους διαβεβηκέναι μαθὼν, ὅλην μὲν Τουσκίαν ἀμείψας, ἐν ὄρει δὲ τῷ Ἀπεννίνῳ καλουμένῳ γενόμενος, αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενος, ἔμενεν ἄγχιστα κώμης, ἥνπερ οἱ ἐπιχώριοι Ταγίνας καλοῦσιν.

2. Ἥ τε Ῥωμαίων στρατιὰ Ναρσοῦ ἡγουμένου 〈οὐ〉 πολλῷ ὕστερον ἐν τῷ ὄρει καὶ αὐτοὶ τῷ Ἀπεννίνῳ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον, σταδίους ἑκατὸν μάλιστα τοῦ τῶν ἐναντίων στρατοπέδου διέχοντες, ἐν χωρίῳ ὁμαλῷ μὲν, λόφους δὲ ἄγχιστά πη περιβεβλημένῳ πολλοὺς, ἵνα δή ποτε στρατηγοῦντα Ῥωμαίων Κάμιλλον τῶν Γάλλων ὅμιλον διαφθεῖραι μάχῃ νενικηκότα φασί. Φέρει δὲ καὶ εἰς ἐμὲ μαρτύριον τοῦ ἔργου τούτου τὴν προσηγορίαν ὁ χῶρος καὶ διασώζει τῇ μνήμῃ τῶν Γάλλων τὸ πάθος, Βουσταγαλλώρων καλούμενος. Βοῦστα γὰρ Λατῖνοι τὰ ἐκ τῆς πυρᾶς καλοῦσι λείψανα. Τύμβοι τε τῇδε γεώλοφοι τῶν νεκρῶν ἐκείνων παμπληθεῖς εἰσιν. Αὐτίκα δὲ στείλας ἐνθένδε Ναρσῆς τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς παραίνεσιν ἐπήγγελλε ποιεῖσθαι τῷ Τουτίλᾳ καταθέσθαι μὲν τὰ πολέμια, βουλεύεσθαι δὲ εἰρηναῖά ποτε, διαριθμουμένῳ ὅτι δὴ αὐτὸς, ἀνθρώπων ἄρχων ὀλίγων τέ τινων καὶ ὑπόγυον νόμῳ οὐδενὶ ξυνειλεγμένων, πάσῃ τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἐπὶ πλεῖστον διαμάχεσθαι οὐκ ἂν δύναιτο. Ἔφη δὲ αὐτοῖς καὶ τοῦτο, ὥστε δὴ αὐτὸν, εἰ πολεμησείοντα ἴδοιεν, μελλήσει οὐδεμιᾷ ἐγκελεύεσθαι τακτὴν διορίσαι τινὰ ἡμέραν τῇ μάχῃ. Ἐπειδὴ γοῦν οἱ πρέσβεις οὗτοι τῷ Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἦλθον, τὰ ἐπιτεταγμένα ἐποίουν. Καὶ ὁ μὲν νεανιευόμενος ἐκομψεύετο ὡς τρόπῳ αὐτοῖς παντὶ πολεμητέον εἴη, οἱ δὲ ὑπολαβόντες

„Ἀλλ´, ὦ γενναῖε“ ἔφασαν „ῥητόν τινα καιρὸν τῇ ξυμβολῇ τίθει“.

Καὶ ὃς αὐτίκα „ὀκτὼ ἡμερῶν ξυμμίξωμεν“ ἔφη.

3. Οἱ μὲν οὖν πρέσβεις παρὰ τὸν Ναρσῆν ἐπανήκοντες τὰ ξυγκείμενα σφίσιν ἐπήγγελλον, ὁ δὲ Τουτίλαν δολώσεις ὑποτοπάζων ἐπινοεῖν παρεσκευάζετο ὡς τῇ ὑστεραίᾳ μαχούμενος. Καὶ ἔτυχέ γε τῆς τῶν πολεμίων ἐννοίας. Ἡμέρᾳ γὰρ τῇ ἐπιγενομένῃ αὐτάγγελος παντὶ τῷ στρατῷ παρῆν ὁ Τουτίλας. ἤδη δὲ ἀλλήλοις ἑκάτεροι ἀντεκάθηντο, οὐ πλέον ἢ δυοῖν διέχοντες τοξευμάτων βολαῖν.

Ἦν γέ τι γεώλοφον ἐνταῦθα βραχὺ, ὃ δὴ καταλαβεῖν ἀμφότεροι διὰ σπουδῆς εἶχον, ἐν ἐπιτηδείῳ σφίσιν οἰόμενοι κεῖσθαι, ὅπως τε βάλλειν τοὺς ἐναντίους ἐξ ὑπερδεξίων ἔχοιεν καὶ ὅτι χῶροι λοφώδεις, ᾗπέρ μοι δεδήλωται, ἐνταῦθά πη ἦσαν, ταύτῃ τοι κυκλώσασθαί τινας τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον κατὰ νώτου ἰόντας ἀμήχανον ἦν, ὅτι μὴ διὰ μιᾶς τινος ἀτραποῦ, ἣ παρὰ τὸ γεώλοφον ἐτύγχανεν οὖσα. Διὸ δὴ περὶ πλείονος αὐτὸ ποιεῖσθαι ἀμφοτέροις ἐπάναγκες ἦν, Γότθοις μὲν, ὅπως ἐν τῇ ξυμβολῇ κυκλωσάμενοι τοὺς πολεμίους ἐν ἀμφιβόλῳ ποιήσονται, Ῥωμαίοις δὲ, ὅπως δὴ ταῦτα μὴ πάθοιεν. Ἀλλὰ προτερήσας Ναρσῆς πεντήκοντα ἐκ καταλόγου πεζοὺς ἀπολέξας ἀωρὶ νύκτωρ ὡς καταληψομένους τε καὶ καθέξοντας αὐτὸ ἔστειλε. Καὶ οἱ μὲν οὐδενὸς σφίσι τῶν πολεμίων ἐμποδὼν ἱσταμένου ἐνταῦθα γενόμενοι ἡσυχῆ ἔμενον. Ἔστι δέ τις χειμάρρους τοῦ γεωλόφου ἐπίπροσθεν, παρὰ μὲν τὴν ἀτραπὸν, ἧς ἄρτι ἐμνήσθην, τοῦ δὲ χώρου καταντικρὺ οὗ ἐστρατοπεδεύσαντο Γότθοι, οὗ δὴ οἱ πεντήκοντα ἔστησαν, ἐν χρῷ μὲν ξυνιόντες ἀλλήλοις, ἐς φάλαγγα δὲ ὡς ἐν στενοχωρίᾳ ξυντεταγμένοι. Μεθ´ ἡμέραν δὲ τὸ γεγονὸς ἰδὼν Τουτίλας ἀπώσασθαι αὐτοὺς ἐν σπουδῇ εἶχεν. ἴλην τε ἱππέων εὐθὺς ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, ἐξελᾶν ὅτι τάχιστα ἐνθένδε αὐτοὺς ἐπιστείλας. οἱ μὲν οὖν ἱππεῖς θορύβῳ τε πολλῷ καὶ κραυγῇ ἐπ´ αὐτοὺς ἵεντο, ὡς αὐτοβοεὶ ἐξαιρήσοντες, οἱ δὲ εἰς ὀλίγον ξυντεταγμένοι καὶ ταῖς μὲν ἀσπίσι φραξάμενοι, τὰ δὲ δοράτια ἐπανατεινάμενοι ἔστησαν. Εἶτα οἱ μὲν Γότθοι σπουδῇ ἐπιόντες ξυνταράξαντες αὑτοὺς ἤλαυνον, οἱ δὲ πεντήκοντα, τῶν τε ἀσπίδων τῷ ὠθισμῷ καὶ τῶν δορατίων τῇ ἐπιβολῇ πυκνοτάτῃ οὔσῃ καὶ οὐδαμῆ ξυγκεχυμένῃ ὡς καρτερώτατα τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο, ἐξεπίτηδές τε πάταγον ταῖς ἀσπίσιν ἐποίουν, ταύτῃ μὲν τοὺς ἵππους ἀεὶ δεδισσόμενοι, τοὺς δὲ ἄνδρας ταῖς τῶν δορατίων αἰχμαῖς. Καὶ οἵ τε ἵπποι ἀνεχαιτίζοντο τῇ τε δυσχωρίᾳ καὶ τῶν ἀσπίδων τῷ πατάγῳ λίαν ἀχθόμενοι καὶ διέξοδον οὐδαμῆ ἔχοντες, οἵ τε ἄνδρες ἀπεκναίοντο, ἀνθρώποις τε οὕτω ξυμφραξαμένοις μαχόμενοι καὶ τρόπῳ οὐδενὶ εἴκουσι, καὶ ἵπποις ἐγκελευόμενοι ὡς ἥκιστα ἐπαΐουσιν. Ἀποκρουσθέντες τε τὴν πρώτην ὀπίσω ἐχώρουν. Καὶ αὖθις ἀποπειρασάμενοι καὶ ταὐτὰ πάσχοντες ἀνεπόδιζον. Πολλάκις τε οὕτως ἀπαλλάξαντες οὐκέτι ἠνώχλουν, ἀλλ´ ἑτέραν ἴλην Τουτίλας ἐς τὸ ἔργον τοῦτο ἀντικαθίστη. ὧνπερ ὁμοίως τοῖς προτέροις ἀπαλλαγέντων ἕτεροι ἐς τὴν πρᾶξιν καθίσταντο. Πολλάς τε ἴλας ὁ Τουτίλας οὕτως ἀμείψας ἐπὶ πάσαις τε ἄπρακτος γεγονὼς εἶτα ἀπεῖπεν. Οἱ μὲν οὖν πεντήκοντα κλέος ὑπὲρ ἀρετῆς ἀπήνεγκαν μέγα, δύο δὲ αὐτῶν διαφερόντως ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ ἠρίστευσαν, Παῦλός τε καὶ Ἀνσίλας, οἳ δὴ ἐκπεπηδηκότες τῆς φάλαγγος δήλωσιν ἀρετῆς μάλιστα πάντων πεποίηνται. Τοὺς μὲν γὰρ ἀκινάκας σπασάμενοι κατέθεντο εἰς τὸ ἔδαφος, τὰ δὲ τόξα ἐντεινάμενοι ἔβαλλον ἐπικαιριώτατα στοχαζόμενοι τῶν πολεμίων. Καὶ πολλοὺς μὲν ἄνδρας, πολλοὺς δὲ ἵππους διεχρήσαντο, ἕως ἔτι εἶχον τοὺς ἀτράκτους αὐτοῖς αἱ φαρέτραι. Ἐπειδὴ δὲ ἅπαντα αὐτοὺς τὰ βέλη ἤδη ἐπιλελοίπει, οἱ δὲ τά τε ξίφη ἀνελόμενοι καὶ τὰς ἀσπίδας προβεβλημένοι κατὰ μόνας τοὺς ἐπιόντας ἠμύνοντο. ἐπειδάν τε ἱππευόμενοι τῶν ἐναντίων τινὲς ξὺν τοῖς δόρασιν ἐπ´ αὐτοὺς ἴοιεν, οἱ δὲ τοῖς ξίφεσι παίοντες ἀπεκαύλιζον τῶν δοράτων εὐθὺς τὰς αἰχμάς. Πολλάκις δὲ αὐτῶν οὕτω δὴ ἀναστελλόντων τὰς τῶν πολεμίων ἐπιδρομὰς ξυνηνέχθη τὸ θατέρου ξίφος (ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ Παῦλος ὀνόματι) [τῷ] συγκεκάμφθαι τῇ ἐς τὰ ξύλα συνεχεῖ τομῇ καὶ τὸ παράπαν ἀχρεῖον εἶναι. ὅπερ αὐτίκα μὲν προσουδίζει χαμαὶ, χερσὶ δὲ ἀμφοτέραις ἐπιλαβόμενος τῶν δοράτων ἀφῃρεῖτο τοὺς ἐπιόντας. Τέτταρά τε δόρατα οὕτω τοὺς πολεμίους διαφανῶς ἀφελόμενος αἰτιώτατος γέγονε τοῦ τὴν πρᾶξιν αὐτοὺς ἀπογνῶναι. Διὸ δὴ αὐτὸν καὶ ὑπασπιστὴν αὑτοῦ ἴδιον ἀπὸ τοῦ ἔργου τούτου Ναρσῆς τὸ λοιπὸν κατεστήσατο.  

CHAPITRE XXIX.

1. Marche de Totila. 2. Campement de Narsès qui exhorte Totila à poser les armes. 3. Il envoie cinquante soldats s'emparer dune hauteur, d'où les Goths s'efforcent en vain de les chasser.

1.  Voila quelle était la marche de l'armée romaine. Totila ayant cependant appris ce qui s'était passé dans les terres des Vénitiens, s'arrêta à Rome, pour attendre Tejas, et ses troupes. Lorsqu'elles furent arrivées, et qu'il vit qu'il ne lui manquait plus que deux mille chevaux, il partit sans attendre davantage, et alla droit vers le lieu où il croyait qu'était l'ennemi. Mais ayant appris par le chemin qu'Usdrilas avait été tué, et que les Romains avaient passé Arimini, il traversa toute la Toscane, arriva au pied de l'Apennin, et se campa proche d'un bourg que ceux du pays appellent Taginas.

2.. L'armée romaine conduite par Narsès, se campa bientôt après sur l'Apennin, à cent stades des ennemis, dans un pays qui est plat, mais néanmoins environné d'éminences, et où l'on dit que Camille gagna autrefois une fameuse bataille contre les Gaulois. Le lieu conserve encore la mémoire de cette journée, parce qu'on l'appelle le bûcher des Gaulois, et qu'il est tout plein de tombeaux. Narsès députa vers Totila quelques-uns de ses plus intimes amis, pour l'exhorter à mettre bas les armes, et à prendre des pensées de paix, et pour lui représenter, que n'ayant qu'un petit nombre de soldats, levés à la hâte, il ne pourvoit résister longtemps à toutes les forces de l'Empire. Il les chargea aussi de demander jour pour la bataille, au cas qu'ils le trouvaient résolu à continuer la guerre. Les ambassadeurs s'acquittèrent exactement de leur devoir, Totila leur ayant déclaré fièrement, qu'il fallait décider leur différent par les armes, ils lui répondirent, assignez-nous donc, s'il vous plaît, le jour du combat. Il repartit sur l'heure, ce sera dans huit jours.

3. Les ambassadeurs ayant rapporté cette réponse à Narsès, ils e douta de quelque tromperie, et se tint prêt à combattre le lendemain. En effet, il ne se trompait pas ; car Totila prévenant la renommée par sa diligence, parut le lendemain, à la tête de toutes ses troupes, et les deux armées n'étaient éloignées que de deux jets de trait.il y avait une petite colline dont les deux partis avaient envie de s'emparer, tant parce que l'assiette en était avantageuse pour tirer de haut en bas, que parce qu'il y avait au pied un petit sentier, qui était le seul endroit par où l'armée Romaine pouvait être enveloppée. Les Goths en voulaient être maîtres, afin de pouvoir envelopper les Romains, et les Romains en voulaient pareillement être maîtres, afin de n'être pas enveloppés. Narsès choisît le premier cinquante hommes de pied, qui allèrent s'en emparer sur le minuit, et qui s'y tinrent en repos. Il y a un torrent au pied de la colline, le long du sentier dont je viens de parler. Ces cinquante hommes étaient vis à vis du camp des Goths, et ils se tenaient rangés en bon ordre, et aussi serrés que le lieu le pouvait permettre. Aussitôt que le jour eut découvert à Totila que ces cinquante romains avaient gagné le haut de la colline, il fit résolution de les en chasser, et il commanda contr'eux sa cavalerie, qui courut avec un grand cri, comme si elle eût dû les renverser du premier choc. Mais ils la soutinrent courageusement, se tenant serrés, se couvrant de leurs boucliers, et se servant fort à propos de leurs lances. Ils effarouchaient les chevaux, en frappant sur leurs boucliers, et ils épouvantaient les hommes en leur présentant les pointes de leurs lances toutes hérissées. Les chevaux effarouchés par ce bruit, et incommodez par l'assiette du lieu, ne faisaient que reculer. Les hommes ne savaient que saire pour attaquer des gens qui se défendaient si vaillamment , et pour se servir de leurs chevaux qui ne se laissaient plus conduire. Après avoir été repoussés, ils le retirèrent, puis ils retournèrent à la charge, et furent encore repoussés. Enfin, après plusieurs mauvais succès ils cessèrent d'attaquer. Totila envoya une seconde troupe, qui ne fut pas plus heureuse que la première, puis une troisième, et enfin il renonça à  l'entreprise. Cette occasion donna une grande réputation à ces cinquante hommes , mais il y en eut deux qui se signalèrent sur tous les autres, dont l'un se nommait Paul, et l'autre Audilas; car ayant mis leurs poignards à terre ils se servirent de leurs arcs avec tant d'adresse, et tant de bonheur, qu'ils percèrent un grand nombre d'hommes, et de chevaux. Quand leurs flèches furent épuisées, ils prirent leurs épées, et soutinrent longtemps seuls l'effort des ennemis. Quand les cavaliers venaient fondre sur eux, ils abattaient la pointe des lances avec leurs épées. La longueur du combat émoussa de telle sorte l'épée de Paul, qu'elle lui demeura entièrement inutile, et qu'il sut obligé de la jeter et d'arracher avec les mains, des lances aux ennemis. La force avec laquelle il leur en arracha quatre l'une après l'autre, fut ce qui les obligea le plus à. abandonner l'attaque. Narsès le fit son écuyer, pour récompense d'un si généreux, et si mémorable exploit.

 

 

1. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε κεχώρηκεν. Ἑκάτεροι δὲ παρεσκευάζοντο εἰς παράταξιν. Καὶ Ναρσῆς τὸ στράτευμα ἐν χώρῳ ὀλίγῳ ξυναγαγὼν τοιάδε παρεκελεύσατο

„Τοῖς μὲν ἐξ ἀντιπάλου τῆς δυνάμεως ἐς ἀγωνίαν τοῖς πολεμίοις καθισταμένοις παρακελεύσεώς τε ἂν ἴσως δεήσειε πολλῆς καὶ παραινέσεως 〈ἐς〉 τὴν προθυμίαν ὁρμώσης, ὅπως δὴ ταύτῃ τῶν ἐναντίων πλεονεκτοῦντες κατὰ νοῦν μάλιστα τῆς παρατάξεως ἀπαλλάξωσιν· ὑμῖν δὲ, ὦ ἄνδρες, οἷς καὶ τῇ ἀρετῇ καὶ τῷ πλήθει καὶ τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ πάσῃ πολλῷ τῷ διαλλάσσοντι πρὸς καταδεεστέρους ἡ μάχη 〈ἐστὶν〉, οὐδὲν ἄλλο προσδεῖν οἴομαι ἢ τῷ θεῷ ἵλεῳ ἐς ξυμβολὴν τήνδε καθίστασθαι. Εὐχῇ τοίνυν αὐτὸν ἐνδελεχέστατα ἐς ξυμμαχίαν ἐπαγόμενοι πολλῷ τῷ καταφρονήματι ἐπὶ τούτων δὴ τῶν λῃστῶν τὴν ἐπικράτησιν ἵεσθε, οἵ γε δοῦλοι βασιλέως τοῦ μεγάλου τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄντες καὶ δραπέται γεγενημένοι τύραννόν τε αὑτοῖς ἀγελαῖόν τινα ἐκ τοῦ συρφετοῦ προστησάμενοι ἐπικλοπώτερον συνταράξαι τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ἐπὶ καιροῦ τινος ἴσχυσαν. Καίτοι τούτους γε ἡμῖν οὐδὲ ἀντιπαρατάσσεσθαι νῦν τὰ εἰκότα λογιζομένους ὑπώπτευσεν ἄν τις. Οἱ δὲ θράσει θανατῶντες ἀλογίστῳ τινὶ καὶ μανιώδη προπέτειαν ἐνδεικνύμενοι προὖπτον αὐτοῖς θάνατον ἀναιρεῖσθαι τολμῶσιν, οὐ προβεβλημένοι τὴν ἀγαθὴν ἐλπίδα, οὐδὲ τί ἐπιγενήσεται σφίσιν αὐτοῖς ἐκ τοῦ παραλόγου καὶ τοῦ παραδόξου καραδοκοῦντες, ἀλλὰ πρὸς τοῦ θεοῦ διαρρήδην ἐπὶ τὰς ποινὰς τῶν πεπολιτευμένων ἀγόμενοι. Ὧν γὰρ ἄνωθέν τι κατεγνώσθη παθεῖν, χωροῦσιν ἐπὶ τὰς τιμωρίας αὐτόματοι. Χωρὶς δὲ τούτων ὑμεῖς μὲν πολιτείας εὐνόμου προκινδυνεύοντες καθίστασθε εἰς ξυμβολὴν τήνδε, οἱ δὲ νεωτερίζουσιν ἐπὶ τοῖς νόμοις ζυγομαχοῦντες, οὐ παραπέμψειν τι τῶν ὑπαρχόντων ἐς διαδόχους προσδοκῶντές τινας, ἀλλ´ εὖ εἰδότες ὡς συναπολεῖται αὐτοῖς ἅπαντα καὶ μετ´ ἐφημέρου βιοτεύουσι τῆς ἐλπίδος. Ὥστε καταφρονεῖσθαι τὰ μάλιστά εἰσιν ἄξιοι. Τῶν γὰρ οὐ νόμῳ καὶ ἀγαθῇ πολιτείᾳ ξυνισταμένων ἀπολέλειπται μὲν ἀρετὴ πᾶσα, διακέκριται δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἡ νίκη, οὐκ εἰωθυῖα ταῖς ἀρεταῖς ἀντιτάσσεσθαι.“

τοιαύτην μὲν ὁ Ναρσῆς τὴν παρακέλευσιν ἐποιήσατο.

2. Καὶ Τουτίλας δὲ τεθηπότας τὴν Ῥωμαίων στρατιὰν τούς οἱ ἑπομένους ὁρῶν ξυγκαλέσας καὶ αὐτὸς ἅπαντας ἔλεξε τάδε

„Ὑστάτην ὑμῖν παραίνεσιν ποιησόμενος ἐνταῦθα ὑμᾶς, ἄνδρες ξυστρατιῶται, ξυνήγαγον. Ἄλλης γὰρ, οἶμαι, παρακελεύσεως μετὰ τήνδε τὴν ξυμβολὴν οὐκέτι δεήσει, ἀλλὰ τὸν πόλεμον ἐς ἡμέραν μίαν ἀποκεκρίσθαι ξυμβήσεται πάντως. Οὕτω γὰρ ἡμᾶς τε καὶ βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἐκνενευρίσθαι τετύχηκε καὶ περιῃρῆσθαι δυνάμεις ἁπάσας, πόνοις τε καὶ μάχαις καὶ ταλαιπωρίαις ὡμιληκότας ἐπὶ χρόνου παμμέγεθες μῆκος, ἀπειρηκέναι τε πρὸς τὰς τοῦ πολέμου ἀνάγκας, ὥστε, ἢν τῇ ξυμβολῇ τῇ νῦν τῶν ἐναντίων περιεσόμεθα, οὐδαμῶς ἀναποδιεῖν τὸ λοιπὸν ἕξουσιν, ἢν δὲ ἡμεῖς τι προσπταίσωμεν ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ, ἐλπὶς οὐδεμία εἰς τὸ ἀναμαχήσεσθαι λελείψεται Γότθοις, ἀλλὰ τὴν ἧσσαν ἑκατέροις σκῆψιν ἐς τὴν ἡσυχίαν εὐπρόσωπον διαρκῶς ἕξομεν. Ἀπολέγοντες γὰρ ἄνθρωποι πρὸς τῶν πραγμάτων τὰ πονηρότατα ἐς αὐτὰ ἐπανιέναι οὐκέτι τολμῶσιν, ἀλλὰ καὶ σφόδρα ἴσως διωθουμένης αὐτοὺς ἐπὶ ταῦτα τῆς χρείας ταῖς γνώμαις ἀναχαιτίζονται, δεδισσομένης αὐτοῖς τὰς ψυχὰς τῆς τῶν κακῶν μνήμης. Τοσαῦτα, ὦ ἄνδρες, ἀκηκοότες ἀνδραγαθίζεσθε μὲν τῷ παντὶ σθένει, μηδεμίαν ἐς ἄλλον τινὰ χρόνον ἀποτιθέμενοι τῆς ψυχῆς ἀρετὴν, ταλαιπωρεῖσθε δὲ ἀλκῇ τῇ πάσῃ, μηδὲ τὸ σῶμα ταμιευόμενοι ἐς κίνδυνον ἄλλον. Ὅπλων δὲ ὑμῖν γινέσθω καὶ ἵππων μηδεμία φειδὼ, ὡς οὐκέτι χρησίμων ἐσομένων ὑμῖν. ἅπαντα γὰρ προκατατρίψασα τὰ ἄλλα ἡ τύχη, μόνην τῆς ἐλπίδος τὴν κεφαλὴν εἰς τὴν ἡμέραν ἐφύλαξε ταύτην. Τὴν εὐψυχίαν τοίνυν ἀσκεῖτε καὶ πρὸς εὐτολμίαν παρασκευάζεσθε. Οἷς γὰρ ἐπὶ τριχὸς ἡ ἐλπὶς, ὥσπερ τανῦν ὑμῖν, ἕστηκεν, οὐδὲ χρόνου τινὰ βραχυτάτην ῥοπὴν ἀναπεπτωκέναι ξυνοίσει. Παρεληλυθυίας γὰρ τῆς ἀκμῆς τοῦ καιροῦ ἀνόνητος ἡ σπουδὴ τὸ λοιπὸν γίνεται, κἂν διαφερόντως ὑπέρογκος ᾖ, οὐκ ἐνδεχομένης τῶν πραγμάτων τῆς φύσεως ἀρετὴν ἕωλον, ἐπεὶ παρελθούσης τῆς χρείας ἔξωρα καὶ τὰ ἐπιγινόμενα ἐπάναγκες εἶναι. Οἶμαι τοίνυν προσήκειν ὑμᾶς ἐπικαιριώτατα ἐνεργολαβεῖν τὴν ἀγώνισιν, ὡς ἂν δυνήσεσθε, καὶ τοῖς ἀπ´ αὐτῆς ἀγαθοῖς χρῆσθαι. Ἐξεπίστασθέ τε ὡς ἐν τῷ παρόντι [ὡς] ἀξιώλεθρος μάλιστα ἡ φυγὴ γίνεται. Φεύγουσι γὰρ ἄνθρωποι λιπόντες τὴν τάξιν οὐκ ἄλλου τοῦ ἕνεκα ἢ ὅπως βιώσονται· ἢν δὲ θάνατον ἡ φυγὴ προὖπτον ἐπάγεσθαι μέλλῃ, ὁ τὸν κίνδυνον ὑποστὰς τοῦ φυγόντος πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἐν ἀσφαλεῖ ἔσται. Τοῦ δὲ τῶν πολεμίων ὁμίλου ὑπερφρονεῖν ἄξιον, ἐξ ἐθνῶν ξυνειλεγμένων ὅτι μάλιστα πλείστων. ξυμμαχία γὰρ πολλαχόθεν ἐρανισθεῖσα οὔτε τὴν πίστιν οὔτε τὴν δύναμιν ἀσφαλῆ φέρεται, ἀλλὰ σχιζομένη τοῖς γένεσι μερίζεται καὶ ταῖς γνώμαις εἰκότως. Μηδὲ γὰρ οἴεσθε Οὔννους τε καὶ Λαγγοβάρδας καὶ Ἐρούλους ποτὲ, χρημάτων αὐτοῖς μεμισθωμένους οὐκ οἶδα ὁπόσων, προκινδυνεύσειν αὐτῶν ἄχρι ἐς θάνατον. Οὐ γὰρ οὕτως αὐτοῖς ἡ ψυχὴ ἄτιμος ὥστε καὶ ἀργυρίου τὰ δευτερεῖα παρ´ αὐτοῖς φέρεσθαι, ἀλλ´ εὖ οἶδα ὡς μάχεσθαι τὰ ἐς τὴν ὄψιν ποιούμενοι ἐθελοκακήσουσιν αὐτίκα δὴ μάλα, ἢ κεκομισμένοι τὴν μίσθωσιν, ἢ τὴν ἐπίταξιν ὑποτετελεκότες τῶν ἐν σφίσιν ἀρχόντων. Τοῖς γὰρ ἀνθρώποις καὶ τὰ τῶν πραγμάτων τερπνότατα δοκοῦντα εἶναι μὴ ὅτι πολέμια, ἢν μὴ κατὰ γνώμην αὐτοῖς πράσσηται, ἀλλὰ βιασθεῖσιν ἢ μισθαρνήσασιν ἢ ἄλλῳ τῳ ἀναγκασθεῖσιν, οὐκέτι αὐτοῖς ἐπὶ τὸ καταθύμιον ἀποκεκρίσθαι ξυμβήσεται, ἀλλὰ τῷ ἀναγκαίῳ μοχθηρὰ φαίνεται. ὧν ἐνθυμηθέντες προθυμίᾳ τῇ πάσῃ ὁμόσε τοῖς πολεμίοις χωρήσωμεν.“  

suite

CHAPITRE XXX.

1.. Harangue de Narsès. 2. Harangue de Totila.

1. Voila ce qui se passa en cette rencontre;   en suite de laquelle les deux armées se préparèrent au combat. Narsès ayant assemblé la sienne, la harangua en ces termes.

Il est nécessaire d'employer des paroles pour animer les soldats jlorsqu'ils ont à combattre des ennemis qui les égalent en forces , afin qu'ayant au moins sur eux l'avantage du courage, ils puissent gagner la bataille. Mais vous qui surpassez les nôtres en nombre, en valeur, et en toute sorte de préparatifs, vous n'avez besoin que de la protection du ciel. Tâchez donc de l'attirer par la pureté, et par la ferveur de vos prières, et quand vous l'aurez attirée ; marchez courageusement contre ces misérables voleurs, qui ont secoué le joug de l'obéissance de l'Empire , et qui en ont longtemps troublé le repos par l'insolence de leur révolte ; dont le chef n'était qu'un simple soldat, qui est devenu leur tyran. Pour peu qu'ils eussent de prudence, ils ne croient pas si hardis que de se présenter en bataille rangée devant nous. Ils ne cherchent qu'à périr par une témérité aveugle. C'est un ordre secret de la providence, qui les conduit au supplice, et qui les soumet aux peines qu'ils ont méritées. De plus, vous exposez vos vies pour la défense d'un Etat bien policé, au lieu que les ennemis n'ont pris les armes que pour renverser les lois. Ils savent qu'ils n'ont point de biens à laisser à leurs enfants, qu'ils perdront tout en se perdant eux-mêmes, et que leurs espérances ne s'étendent qu'à un jour. C'est ce qui les rend dignes du dernier mépris ; car il est sans doute que ceux qui s'éloignent des lois, s'éloignent aussi des vertus parmi lesquelles on trouve ordinairement la victoire.

Voila ce que dit Narsès.

2. Totila s'étant aperçu que ses gens admiraient l'armée romaine, il leur parla de cette sorte.

Mes compagnons, je vous ai assemblé pour vous saire une dernière remontrance; car je vois que vous n'en aurez plus besoin , après cette journée, qui terminera la guerre. Les deux partis en sont si las et ils sont si fort ennuyés des fatigues, et des misères quelle apporte, que quelque succès qu'ait la bataille, les pertes qu'ils ont souffertes leur fourniront un honnête prétexte de faire la paix. En effet, les hommes ont accoutumé d'éviter, autant qu'ils peuvent, les malheurs où ils sont une fois tombés, et lorsqu'ils y sont rejetés par leur mauvaise fortune, ils ne peuvent s'empêcher de témoigner l'horreur que leur imprime le souvenir qu'ils en conservent. La chose étant ainsi, il faut que vous donniez en cette rencontre, toutes les preuves que Ion peut souhaiter de votre valeur, et que vous ne remettiez pas de les donner à un autre temps. Essuyez hardiment toute sorte de dangers. N'épargnez ni vos vies, ni vos chevaux , ni vos armes. L'état où la fortune nous a réduits, est un état qui nous a privé de tout, et qui ne nous a laissé que l'espérance de cette journée. Agissez en gens de cœur. Ceux dont la fortune est au haut de leurs armes comme est la vôtre, ne doivent pas se reposer un moment. Quand l'occasion est une fois passée, tous les efforts que l'on emploie sont inutiles, et tout ce que l'on fait pour signaler son courage, est hors de saison. Appliquez-vous donc avec un soin particulier à ménager l'heure du combat, afin d'en recevoir le fruit. Vous ne sauriez jamais prendre de plus mauvais parti que celui de fuir. On ne doute pas que ceux qui quittent leurs rangs, et qui tournent le dos, aient intention de se sauver ; mais quand la fuite est inséparable de la mort, ceux qui tiennent ferme sont en plus grande sureté. Pour ce qui est de cette grands multitude d'ennemis, ramassés de différentes nations, vous avez tous sujet de la mépriser, parce qu'il n'y a jamais de force dans un corps dont les parties ne sont assemblées que par argent. De plus, la diversité des peuples produit celle des avis. Ne vous imaginez pas que des Huns, des Eruliens, et des Lombards, qui ne portent les armes que par intérêt, se battent à outrance. Quoiqu'ils aiment sort leur solde, ils ne l'estiment pas tant que leur vie. Je sais bien qu'ils sont semblant de combattra mais en effet, ils s'acquittent faiblement de leur devoirs, soit par un ordre secret de leurs chefs, soit parce qu'ils sont payés par avance. Les actions qui sont d'elles-mêmes les plus agréables, deviennent fâcheuses, quand on les fait ou par contrainte , ou par intérêt, ou en quelque autre manière , contre l'inclination et la volonté. Gravez profondément ces pensées dans votre esprit, et fondez généreustment sur l'ennemi.

suite

   

 

icode MS">Ἦν γέ τι γεώλοφον ἐνταῦθα βραχὺ, ὃ δὴ