Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VII

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

LIVRE TROISIEME.  chapitres XXXI à XL

chapitres XXI à XXX. - Oeuvres mêlées chapitre I à X

 

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ἐν τούτῳ δέ τινες ἐπίθεσιν ἐπὶ βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἐβουλεύσαντο. Οἵπερ ὅπως τε ἐς τὸ βούλευμα τοῦτο κατέστησαν καὶ τρόπῳ δὴ ὅτῳ ἀποκρουσθέντες οὐδαμῆ ἐς τὸ ἔργον ἀφίκοντο, αὐτίκα δηλώσω. Ἀρταβάνῃ Γόνθαριν καθελόντι τὸν τύραννον, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, ἐξαισία τις ἐπιθυμία ἐγένετο Πρεϊέκταν τὴν βασιλέως ἀδελφιδῆν, ἣν εἶχεν ἐγγυητὴν, γυναῖκα ποιήσασθαι. Ὅπερ καὶ αὐτῇ βουλομένῃ ὡς μάλιστα ἦν, οὐκ ἔρωτι τοῦ ἀνθρώπου ἐνταῦθα ἠγμένῃ, ἀλλ´ ὅτι οἱ χάριτας ὡμολόγει πολλὰς ἅτε τισαμένῳ μὲν τὸν Ἀρεοβίνδου τοῦ ἀνδρὸς φόνον, αὐτὴν δὲ ἀνασωσαμένῳ καὶ ἀναρπάσαντι, αἰχμάλωτόν τε οὖσαν καὶ οὐκ ἐς μακρὰν τῷ τυράννῳ Γονθάριδι μέλλουσαν οὔτι ἑκουσίαν ἐς εὐνὴν ξυνελθεῖν. ἐπεί τε ἄμφω ταῦτα ἤρεσκε, Πρεϊέκταν μὲν Ἀρταβάνης βασιλεῖ ἔπεμψεν, αὐτὸς δὲ, καίπερ Λιβύης ὅλης στρατηγὸς καταστὰς, ἔχρῃζε βασιλέως, ἀναπλάσας τινὰς οὐχ ὑγιεῖς σκήψεις, ὅπως αὐτὸν ἐς Βυζάντιον μεταπέμποιτο. ἐνῆγε γὰρ ἐς τοῦτο αὐτὸν ἡ τοῦ γάμου ἐλπὶς, ἄλλα τε πολλὰ ἐνθένδε ἀγαθὰ ὑποφαίνουσα καὶ τῆς βασιλείας οὐ πόρρω αὐτὸν τὸ λοιπὸν ἔσεσθαι.

2. Οἱ γὰρ ἄνθρωποι εὐημερίας ἐκ τοῦ παραλόγου ἐπιλαβόμενοι οὐ δύνανται τὴν διάνοιαν ἐνταῦθα ἑστάναι, ἀλλὰ καραδοκοῦσι τὰ πρόσω, καὶ ταῖς ἐλπίσιν ἐπίπροσθεν ἀεὶ χωροῦσιν, ἕως καὶ τῆς οὐ δέον ὑπαρξάσης αὐτοῖς εὐδαιμονίας στερήσονται. Βασιλεὺς μέντοι τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ἐποίει.

3. Καὶ τὸν Ἀρταβάνην ἐς Βυζάντιον μετεπέμπετο, ἕτερον ἀντικαταστήσας Λιβύης στρατηγὸν, ᾗπέρ μοι δεδιήγηται. Γενόμενον δὲ τὸν Ἀρταβάνην ἐν Βυζαντίῳ ὁ μὲν δῆμος τῶν πεπραγμένων ἐθαύμαζε καὶ ἄλλως ἠγάπα. Ἦν γὰρ εὐμήκης τε τὸ σῶμα καὶ καλὸς, τό τε ἦθος ἐλευθέριος καὶ ὀλίγα ἄττα φθεγγόμενος. Βασιλεὺς δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς μάλιστα ἐτετιμήκει. Στρατηγόν τε γὰρ τῶν ἐν Βυζαντίῳ στρατιωτῶν καὶ ἄρχοντα φοιδεράτων καταστησάμενος ἐς τῶν ὑπάτων ἀνεγράψατο τὸ ἀξίωμα. Τῇ μέντοι Πρεϊέκτᾳ ξυνοικίζεσθαι οὐδαμῆ ἴσχυσεν. Ἦν γὰρ αὐτῷ γυνὴ πρότερον ξυγγενής τε οὖσα καὶ ἐκ παιδὸς αὐτῷ ἐς γάμον ἐλθοῦσα. Ἣν δὴ πολλῷ ἔμπροσθεν ἀποσεισάμενος αὐτὸς ἔτυχε τῶν τινος ἴσως παραπεπτωκυίας αἰτίας, ὧν δὴ ἕνεκα γυναῖκας ἀνδράσι προσκρούειν ξυμβαίνει. Αὕτη, τέως μὲν τῷ Ἀρταβάνῃ οὐκ εὖ καθεστήκει τὰ πράγματα, οἴκοι καθῆστο ἐν πάσῃ ἀπραγμοσύνῃ, τὰ παρόντα σιωπῇ φέρουσα· ἐπεὶ δὲ Ἀρταβάνης ἤδη λαμπρός τε τοῖς ἔργοις καὶ μέγας ἐγεγόνει ταῖς τύχαις, οὐκ ἐνεγκοῦσα ἡ γυνὴ ἔτι τὴν ἀτιμίαν ἐς Βυζάντιον ἦλθεν. Ἱκέτις τε γενομένη τῆς βασιλίδος ἀπολαβεῖν τὸν ἄνδρα ἠξίου. Ἡ δὲ βασιλὶς (ἐπεφύκει γὰρ ἀεὶ δυστυχούσαις γυναιξὶ προσχωρεῖν) ἀκουσίῳ αὐτὴν τῷ Ἀρταβάνῃ ὡς μάλιστα ξυνοικεῖν ἔγνω, τήν τε Πρεϊέκταν Ἰωάννης ὁ Πομπηίου τοῦ Ὑπατίου γυναῖκα γαμετὴν ἐποιήσατο. ταύτην Ἀρταβάνης τὴν ξυμφορὰν οὐκ ἤνεγκε πρᾴως, ἀλλ´ ἠγριαίνετό τε καὶ ἀγαθὰ εἰργασμένον Ῥωμαίους ἔλεγε τόσα ** γυναῖκα μὲν τήν οἱ αὐτῷ κατηγγυημένην ἑκόντα ἑκοῦσαν ἀγαγέσθαι οὐδεὶς ἐῴη, τῇ δὲ πάντων αὐτῷ δυσμενεστάτῃ οὔσῃ πλησιάζειν ἀναγκάζηται τὸν ἅπαντα χρόνον· ὃ δὴ μάλιστα ἀνθρώπου ψυχὴν ἀνιᾶν πέφυκεν. Ὡστε ἀμέλει οὐ πολλῷ ὕστερον ἐπειδὴ τάχιστα ἡ βασιλὶς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ταύτην ἀσμένως ἀπεπέμψατο τὴν γυναῖκα εὐθύς.

4. Ἐτύγχανε δὲ βασιλεῖ τὸν Γερμανὸν ἀνεψιὸν ὄντα Βοραΐδην ἀδελφὸν ἔχειν. Οὗτος οὖν Βοραΐδης ὁ Γερμανοῦ ἀδελφὸς ἔναγχος ἐτετελευτήκει, τῶν χρημάτων τὰ πλεῖστα τῷ τε ἀδελφῷ καὶ παισὶ τοῖς ἐκείνου ἀπολιπών. Οὔσης δὲ αὐτῷ γυναικός τε καὶ παιδὸς μιᾶς, τοσαῦτα τὴν παῖδα ἐκέλευεν ἔχειν ὅσα ὁ νόμος ἠνάγκαζε. Διὸ δὴ βασιλεὺς τῇ παιδὶ μᾶλλον ἀμύνειν ἠξίου. Ὅπερ ἐν τοῖς μάλιστα Γερμανὸν ἔδακνε.  

CHAPITRE XXXI

1. Commencement de conspiration contre Justinien. 2. Réflexion de Procope. 3. Artabane est rappelé à la cour où il reçoit de grands honneurs. 4. Germain est institué héritier par son frère Boraïs, et inquiété par Justinien.

1. DANS le même temps quelques-uns conjurèrent contre la vie de l'Empereur. Je dirai comment ils formèrent leur conspiration, et comment ils la manquèrent. Artabane, qui avait tué le tyran Gontharis, comme nous l'avons vu, souhaitait avec passion d'épouser Préjecta, nièce de Justinien, laquelle lui avait été promise. Elle le souhaitait aussi, non pas tant par inclination pour lui, que par reconnaissance de ce qu'il avait vengé la mort de son mari Aréobinde, et de ce qu'il l'avait délivrée de la servitude, et exemptée du mariage qu'elle allait être forcée de contracter avec Gontharis. Après qu'ils se furent respectivement promis mariage, Artabane envoya Préjecta à l'Empereur ; et bien qu'il fût gouverneur d'Afrique, il demanda sous de vains prétextes d'être rappelé à Constantinople ; mais il ne le demandait, que par l'espérance, et par le désir de faire ce mariage, dont il espérait des avantages considérables, et même la succession à l'Empire.

2. Les hommes sont faits de telle façon, qu'ils sont incapables de se modérer dans la possession d'un bonheur qui surpasse leur attente ; mais ils étendent leur ambition à l'infini, et ils poussent l'avidité vague de leurs projets, jusqu'à ce qu'ils perdent même qu'ils tenaient entre leurs mains.

3. Justinien agréa la prière d'Artabane, le rappela d'Afrique, et donna sa charge à un autre, comme je l'ai dit dans un autre ouvrage. Quand Artabane fut à Constantinople, il s'y fit admirer par la gloire de ses belles actions, et il s'y fit chérir par sa bonne mine, par la générosité de son naturel, par la prudence de sa conduite, par la retenue de ses discours. L'Empereur lui fit de grands honneurs, lui donna la charge de maître de la milice, celle de capitaine des troupes confédérées, et le titre de consul honoraire ; mais il ne put lui accorder Préjecta en mariage, parce qu'il avait encore sa femme vivante, qu'il avait épousée dans sa jeunesse, et qu'il avait depuis répudiée, pour quelqu'une des raisons qui est accoutumé de priver les femmes de l'affection de leurs maris. Tant que la fortune d'Artabane ne fut que médiocre, sa femme parut assez contente de son divorce, et elle n'en fit aucune plainte, mais depuis qu'il se fut signalé par ses belles actions, elle alla se jeter aux pieds de l'Impératrice, et la conjurer de lui faire rendre son mari. Cette princesse, qui de son naturel avait une grande inclination à protéger les Dames qui étaient dans l'affliction, obligea Artabane à la recevoir, et Préjecta fut mariée à Jean, fils de Pompée, le neveu d'Hypatius. Artabane supporta cette disgrâce avec une extrême impatience, et se plaignit hautement de ce qu'après tant de services rendus à l'Empire, on ne consentait pas qu'il épousât une personne qu'il aimait, et de qui il était aimé, et que l'on le contraignait de passer toute sa vie avec une autre qu'il haïssait. Comme il ne pouvait digérer ce déplaisir, aussitôt que l'Impératrice fut morte, il répudia sa femme pour une seconde fois.

4. Germain, neveu de l'Empereur, eut un frère nommé Boraïs, qui lui laissa tous ses biens par son testament, et à ses enfants mâles ; mais pour ce qui est de sa propre femme et de sa fille, il ne leur laissa que ce que la loi ne lui permettrait pas de leur ôter. L'Empereur donna sa protection à cette femme, dont Germain fut fort irrité.

 

 

 

 

 

1. Βασιλεῖ μὲν οὖν τά τε ἀμφὶ Ἀρταβάνῃ καὶ Γερμανῷ ταύτῃ πη εἶχεν. Ἦν δέ τις Ἀρσάκης ὄνομα ἐν Βυζαντίῳ, Ἀρμένιος γένος, Ἀρσακίδης ἀνὴρ, τῷ Ἀρταβάνῃ κατὰ γένος προσήκων. Ὃς δὴ κακουργῶν ἐς τὴν πολιτείαν οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἐφωράθη καὶ προδοσίας διαφανῶς ἑάλω ἅτε δὴ ἐς Χοσρόην τὸν Περσῶν βασιλέα πράγματα ἐπὶ Ῥωμαίοις νεώτερα πράσσων. Βασιλεύς τε αὐτὸν ἄλλο μὲν εἰργάσατο οὐδὲν ἄχαρι, ξάνας δὲ οὐ πολλὰς κατὰ νώτου ἐπόμπευσε καμήλῳ ἀνὰ τὴν πόλιν ὀχούμενον, οὐδὲν μέντοι αὐτὸν οὔτε τοῦ σώματος οὔτε τῆς οὐσίας ἀφείλετο, οὐ μὴν οὐδὲ φυγῇ ἐζημίωσε. Δυσφορούμενος δὲ ὅμως τοῖς ξυμπεπτωκόσιν Ἀρσάκης δολώσεις ἐπί τε Ἰουστινιανῷ καὶ τῇ πολιτείᾳ ἐπινοεῖν ἤρξατο.

2. Ἐπειδή τε ξυναχθόμενόν οἱ τὸν Ἀρταβάνην ἅτε ξυγγενῆ εἶδεν, ἔτι μᾶλλον ἠρέθιζέ τε καὶ λόγων ἐνέδραις τὸν ἄνθρωπον καταλαβὼν ἐκάκιζεν, οὔτε νύκτα οὔτε ἡμέραν τινὰ ἀνιεὶς, ἀνδρεῖόν τε καὶ ἀνδρόγυνον ἀπὸ καιροῦ γεγονότα ὠνείδιζεν. Ἐπὶ μὲν γὰρ κακοῖς ἀλλοτρίοις γενναῖόν τε καὶ τῆς τυραννίδος διαλυτὴν αὐτὸν γεγονέναι, φίλον τε ὄντα καὶ ἑστιάτορα Γόνθαριν αὐτοχειρὶ λαβόντα κτεῖναι οὐδενὶ λόγῳ. Ἐν δέ γε τῷ παρόντι ἀποδειλιάσαντα οὕτως ἀνάνδρως ἐνταῦθα καθῆσθαι, τῆς μὲν πατρίδος οἱ φρουρουμένης τε ἐνδελεχέστατα καὶ δασμοῖς ἐκτετηκυίας ἀήθεσι, τοῦ δὲ πατρὸς ἀνῃρημένου ἐπὶ ξυνθηκῶν τε καὶ ξυμβάσεως λόγῳ, παντὸς δὲ τοῦ ξυγγενοῦς δεδουλωμένου τε καὶ σκεδαννυμένου ἀεὶ πανταχόσε τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς. Ἀλλὰ τούτων τοιούτων ὄντων αὐτῷ Ἀρταβάνης ἀποχρῆν οἴεται, εἰ στρατηγός τε Ῥωμαίων εἴη καὶ ὕπατος καλοῖτο μόνον

„Καὶ σὺ μὲν“ ἔφη „ξυγγενεῖ τέ μοι ὄντι καὶ πεπονθότι ἀνήκεστα ἔργα οὐδαμῆ συναλγεῖς· ἐγὼ δέ σε οἰκτείρω τῆς ἐπ´ ἀμφοῖν ταῖν γυναικοῖν, ὦ βέλτιστε, τύχης, ἧς τε οὐ δέον ἐστέρησαι καὶ ᾗ ξυνοικεῖν ἠναγκάσθης. καίτοι οὐδένα εἰκὸς, ὅτῳ φρονήματος καὶ κατὰ βραχύ τινος μέτεστι, τὸν Ἰουστινιανοῦ ἀναδύεσθαι φόνον οὔτε ὀκνήσει οὔτε ὀρρωδίᾳ τινὶ, ὃς δὴ κάθηται ἀφύλακτος ἐς ἀεὶ ἐπὶ λέσχης τινὸς ἀωρὶ νύκτωρ, ὁμοῦ τοῖς τῶν ἱερέων ἐσχατογέρουσιν ἀνακυκλεῖν τὰ Χριστιανῶν λόγια σπουδὴν ἔχων. Ἀλλὰ γὰρ“ ἔφη „οὐδέ τίς σοι ἀντιστήσεται τῶν Ἰουστινιανοῦ ξυγγενῶν. Ὁ μέντοι γε πάντων δυνατώτατος Γερμανὸς, οἶμαι, ξυλλήψεταί σοι προθυμούμενος ξὺν τοῖς παισὶ τοῖς αὑτοῦ, νεανίαις τε οὖσι καὶ τῇ τε ἡλικίᾳ καὶ τῷ θυμῷ ἐπ´ αὐτὸν ζέουσιν, οὕς γε καὶ τὴν πρᾶξιν αὐτοματίσειν ἐλπίδα ἔχω. ἠδικημένοι γὰρ πρὸς ἐκείνου τυγχάνουσιν ἤδη ὅσα οὔτε ἡμεῖς οὔτε τις ἄλλος Ἀρμενίων οὐδείς.“

τοιούτοις Ἀρσάκης ἀεὶ καταγοητεύων τὸν Ἀρταβάνην,

3. ἐπειδή ποτε αὐτὸν ἐνδόντα εἶδεν, ἐπί τινα Περσαρμένιον ἕτερον, Χαναράγγην ὄνομα, τὸ πρᾶγμα ἦγεν. ἦν δὲ οὗτος ὁ Χαναράγγης νεανίας μὲν, καλὸς δὲ τὸ σῶμα, οὐ μέντοι κατεσπουδασμένος, ἀλλ´ ἐπὶ πλεῖστον παιδαριώδης. Ἐπεὶ οὖν Ἀρσάκης αὐτόν τε καὶ Ἀρταβάνην τά τε ἐς τὴν γνώμην καὶ ἐς τοὺς λόγους ξυνέμιξεν, ἀπηλλάσσετο ἐπαγγειλάμενος Γερμανόν τε καὶ τοὺς αὐτοῦ παῖδας ὁμογνώμονας ἐς τὸ ἔργον θήσεσθαι σφίσι. Καὶ ἦν γὰρ Ἰουστῖνος ὁ πρεσβύτερος τῶν Γερμανοῦ παίδων νεανίας μὲν καὶ πρῶτον ὑπηνήτης, δραστήριος δὲ καὶ ἐς τὰς πράξεις ὀξύτερος· ὥστε καὶ ἐς τῶν ὑπάτων τὸν δίφρον οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἀναβεβήκει. ἀφικόμενός τε παρ´ αὐτὸν Ἀρσάκης ἔφασκέν οἱ λάθρα ἐν ἱερῷ τινι ἐντυχεῖν βούλεσθαι. Ἐπεί τε ἐν τῷ ναῷ ἐγενέσθην ἄμφω, ἠξίου πρῶτον Ἀρσάκης τὸν Ἰουστῖνον δι´ ὅρκων ἰσχυρίσασθαι μή ποτε τοὺς λόγους ἔς τινα τῶν πάντων ἀνθρώπων ὅτι μὴ ἐς τὸν πατέρα μόνον ἐξοίσειν. Ταῦτά τε ὀμωμοκότι τῷ ἀνδρὶ ὠνείδιζεν εἰ βασιλεῖ ξυγγενὴς πλησιαίτατος ὢν ἀγοραίους μὲν καὶ ἀγελαίους ἀνθρώπους τινὰς ἔχοντας οὐδὲν αὐτοῖς προσῆκον ὁρῶν τὰς τῆς πολιτείας ἀρχὰς, αὐτὸς δὲ τηλίκος ὢν ἤδη ὡς αὐτοῦ εἶναι διοικεῖσθαι τὰ πράγματα, οὐχ αὑτὸν μόνον περιορῴη, ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα, καίπερ ἐπ´ ἄκρον ἀρετῆς ἥκοντα, καὶ τὸν ἀδελφὸν Ἰουστινιανὸν ἐν ἰδιώτου μοίρᾳ καθημένους τὸν πάντα αἰῶνα. καὶ οὐδὲ τοῦ θείου τὴν οὐσίαν αὐτὸν εἰσιέναι ξυνέβη, ἧς δὴ κληρονόμος τά γε ὅσα βεβουλῆσθαι Βοραΐδην αὐτὸς γεγονὼς, εἶτα οὐ δέον ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἀφῄρηται. Καίτοι πολλῷ ἔτι μᾶλλον αὐτοὺς περιοφθήσεσθαι εἰκὸς αὐτίκα δὴ μάλα, ἐπειδὰν τάχιστα Βελισάριος ἐξ Ἰταλίας ἀφίκηται. ἠγγέλλετο γὰρ ὢν ἐν Ἰλλυριοῖς ἤδη που μέσοις. Τοσαῦτα ὑπειπὼν Ἀρσάκης ἐς τὴν ἐς βασιλέα ἐπιβουλὴν τὸν νεανίαν ὥρμα, τά τέ οἱ αὐτῷ καὶ Ἀρταβάνῃ ξυγκείμενα καὶ τῷ Χαναράγγῃ ἀμφὶ τὸ ἔργον τοῦτο ἀποκαλύψας. Ταῦτα Ἰουστῖνος ἀκούσας ξυνεταράχθη τε καὶ ἰλιγγιάσας ἄντικρυς τῷ Ἀρσάκῃ ἀπεῖπε μήτ´ ἄν οἱ αὐτῷ μήτε Γερμανῷ τῷ πατρὶ ταῦτά ποτε ποιητέα εἶναι. Καὶ ὁ μὲν Ἀρσάκης τὰ ξυμπεσόντα τῷ Ἀρταβάνῃ ἀπήγγειλεν,

4. ὁ δὲ Ἰουστῖνος ἐς τὸν πατέρα τὸν πάντα λόγον ἀνήνεγκε. Καὶ ὃς Μαρκέλλῳ κοινολογησάμενος, ὃς τῶν ἐν Παλατίῳ φυλάκων ἦρχεν, ἀμφὶ τὸ πρᾶγμα ξυμβουλὴν ἐποιεῖτο, εἴπερ σφίσι ταῦτα ἐς βασιλέα ἐξενεγκεῖν ξύμφορον εἴη. Ἦν δὲ οὗτος ὁ Μάρκελλος ἐμβριθέστατός τε τὸ ἦθος καὶ τῇ σιωπῇ τὰ πολλὰ νέμων, οὔτε χρημάτων τι ἕνεκα πράσσων οὔτε λόγων ἢ πράξεων γελωτοποιῶν ἀνεχόμενος οὔτε ἄλλως ἀνειμένῃ διαίτῃ χαίρων, ἀλλὰ βίον σκληρόν τέ τινα καὶ ἡδονῆς ἀλλότριον ἐς ἀεὶ ἔχων, τοῦ μέντοι δικαίου ἐπιμελητὴς ἀκριβὴς καὶ τοῦ ἀληθοῦς διαπυρώτατος ἐραστής. Ὃς δὴ τότε οὐκ εἴα τὸν λόγον ἐς βασιλέα φέρεσθαι.

„Σὲ μὲν γὰρ τούτου“ ἔφη „μηνυτὴν γενέσθαι ἀξύμφορον. ἢν γάρ τι λάθρα ἐρεῖν βασιλεῖ βούλοιο, ὑποτοπήσουσί τε εὐθὺς οἱ ἀμφὶ Ἀρταβάνην αὐτὸ μεμηνύσθαι, καὶ ἤν που Ἀρσάκης διαφυγὼν λαθεῖν δύνηται, ἀνεξέλεγκτον τὸ ἔγκλημα μενεῖ. Ἐγὼ δέ τι μὴ λίαν ἀκριβολογησάμενος ἢ πιστεύειν αὐτὸς ἢ βασιλεῖ ἐσαγγέλλειν οὐδαμῆ εἴωθα. Βούλομαι τοίνυν ἢ τῶν λόγων αὐτήκοος γενέσθαι ἢ τῶν μοι ἐπιτηδείων τινὰ ἐκ παρασκευῆς ὑμετέρας ἀκοῦσαι τοῦ ἀνθρώπου λέγοντός τι ὑπὲρ τούτων διαφανές.“

ταῦτα ὁ Γερμανὸς ἀκούσας Ἰουστῖνον τὸν παῖδα ἐκέλευε πράσσειν ὅπως ἡ Μαρκέλλου ἐπίταξις ἐπιτελὴς εἴη. ὁ δὲ Ἀρσάκῃ μέν τι ὑπὲρ τούτου εἰπεῖν οὐκέτι εἶχεν, ἐπεὶ ἄντικρυς αὐτῷ, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἀπειπὼν ἔτυχε. τοῦ δὲ Χαναράγγου ἀνεπυνθάνετο εἰ Ἀρταβάνου γνώμῃ ἔναγχος Ἀρσάκης παρ´ αὐτὸν ἥκοι.

„Ἐγὼ μὲν γὰρ „οὐκ ἄν ποτε“ ἔφη „τῶν τι ἀπορρήτων ἐθάρσησα ἐπ´ ἐκείνῳ τοιῷδε ὄντι καταλιπεῖν. Ἀλλ´ εἴ μοι βούλοιό τι αὐτὸς τῶν προὔργου εἰπεῖν, ἐπὶ κοινῆς βουλευσάμενοι τάχα ἄν τι καὶ ἀγαθὸν πράξαιμεν.“

ὑπὲρ τούτων ὁ Χαναράγγης τῷ Ἀρταβάνῃ κοινολογησάμενος ἅπαντα ἐς τὸν Ἰουστῖνον ἐξήνεγκεν, ὅσα δὴ πρότερον Ἀρσάκης αὐτῷ εἰπὼν ἔτυχεν.

5. Ἐπεὶ δὲ Ἰουστῖνος αὐτός τε ἅπαντα ἐπιτελέσειν καὶ τὸν πατέρα ὡμολόγει ὁμογνωμονοῦντα παρέξεσθαι, ἐδόκει τῷ Γερμανῷ τὸν Χαναράγγην ἐς λόγους ξυμμῖξαι, τακτή τε ἡμέρα τῷ διαλόγῳ ξυνέκειτο. Ταῦτα ὁ Γερμανὸς Μαρκέλλῳ σημήνας ἠξίου τῶν τινά οἱ ἐπιτηδείων παρέχεσθαι σφίσιν, αὐτήκοον τῶν Χαναράγγου λόγων ἐσόμενον. Ὁ δὲ Λεόντιον παρείχετο, τὸν Ἀθανασίου γαμβρὸν, ἄνδρα λόγου τε τοῦ δικαίου μεταποιούμενον καὶ ἀληθίζεσθαι ἐξεπιστάμενον μάλιστα. ὃν δὴ ὁ Γερμανὸς ἐς τὴν οἰκίαν ἐσαγαγὼν ἐν δωματίῳ ἐκάθισεν, ἵνα δὴ ἀπεκρέματό τις παχεῖα σινδὼν παραπέτασμα τῆς στιβάδος οὖσα, ἐφ´ ἧς ἑστιᾶσθαι εἰώθει. ταύτης τε τῆς σινδόνος τὸν μὲν Λεόντιον ἐντὸς ἔκρυψεν, αὐτὸς δὲ ξὺν Ἰουστίνῳ τῷ παιδὶ ἐκτὸς ἔμενεν. Ἐνταῦθα τοῦ Χαναράγγου ἀφικομένου ἤκουσε σαφῶς ὁ Λεόντιος ἅπαντα λέγοντος, ἅπερ αὐτῷ τε καὶ Ἀρταβάνῃ καὶ τῷ Ἀρσάκῃ ἐν βουλῇ ἐγεγόνει. Ἐν τοῖς καὶ τόδε ἐς τὸν λόγον ἦλθεν, ὡς, ἢν βασιλέα κτείνωσι, Βελισαρίου ἔτι ἐς Βυζάντιον ὁδῷ ἰόντος οὐδὲν ἂν τῶν βεβουλευμένων προχωρήσειε σφίσιν· εἴπερ αὐτοῖς μὲν βασιλέα Γερμανὸν καταστήσεσθαι βουλομένοις εἴη, Βελισάριον δὲ πλῆθος στρατιᾶς ἀθροίσειν εἰκὸς ἐκ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης χωρίων, οὕτω τε σφίσιν ἐπιόντα τὸν ἄνθρωπον οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἀπωθεῖσθαι ἱκανοὶ ἔσονται. δεήσει γοῦν ἐς μὲν τὴν Βελισαρίου παρουσίαν ἀποθέσθαι τὴν πρᾶξιν, ἐπειδὰν δὲ ὁ ἀνὴρ τάχιστα ἐς Βυζάντιόν τε ἀφίκηται καὶ παρὰ βασιλέα ἐν Παλατίῳ εἴη, τότε δὴ, ἑσπέρας βαθείας που οὔσης, ἐγχειρίδια φέροντας ἀπροσδοκήτους ἐνταῦθα γενέσθαι, καὶ Μάρκελλόν τε καὶ Βελισάριον ξὺν βασιλεῖ κτεῖναι. Οὕτω γὰρ τὸ ἐνθένδε ἀδεέστερον ᾗ βούλονται διοικήσονται. ταῦτα Μάρκελλος πρὸς Λεοντίου μαθὼν οὐδ´ ὣς ἐς βασιλέα τὸν λόγον ἀνενεγκεῖν ἔγνω, ἀλλ´ ἔτι ὀκνήσει πολλῇ εἴχετο, τοῦ μὴ τὸν Ἀρταβάνην σπουδῇ πολλῇ κατεργάσασθαι ἀπερισκέπτως. Ὁ μέντοι Γερμανὸς ἅπαντα ἔς τε Βούζην καὶ Κωνσταντιανὸν ἐξήνεγκε, δείσας, ὅπερ ἐγένετο, μή τινα ἐκ τῆς μελλήσεως ὑποψίαν λάβῃ. Ἡμέραις δὲ πολλαῖς ὕστερον, ἐπειδὴ παρὼν Βελισάριος ἄγχιστά που ἤδη ἠγγέλλετο, Μάρκελλος μὲν ἐς βασιλέα τὸν πάντα λόγον ἀνήνεγκεν, ὁ δὲ αὐτίκα ἐς τὴν εἱρκτὴν ἀπαχθῆναι τοὺς ἀμφὶ Ἀρταβάνην ἐκέλευε, τῶν τε ἀρχόντων τισὶ τὴν ἐπ´ αὐτοῖς ἐπέτρεπε βάσανον. ἐπεὶ δὲ ἡ ἐπιβουλὴ ξύμπασα ἐς φῶς τε ἤδη ἐληλύθει καὶ διαρρήδην ἐν γράμμασιν ἦν, ἅπαντας βασιλεὺς τοὺς ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐν Παλατίῳ ἐκάθισεν, οὗπερ εἰώθασι τὰς ἀμφὶ τοῖς ἀντιλεγομένοις ποιεῖσθαι γνώσεις. Οἵπερ ἀναλεξάμενοι ἅπαντα, ὅσα τοῖς εὐθυνομένοις δεδιηγῆσθαι τετύχηκεν, οὐδέν τι ἧσσον ἐς Γερμανόν τε καὶ Ἰουστῖνον τὸν αὐτοῦ παῖδα τὸ ἔγκλημα ἦγον, ἕως ὁ Γερμανὸς Μαρκέλλου τε καὶ Λεοντίου τὴν μαρτυρίαν παρασχόμενος ἐκλύειν τὴν ὑποψίαν ἔσχεν. Αὐτοί τε γὰρ καὶ Κωνσταντιανὸς καὶ Βούζης διώμοτοι ἰσχυρίσαντο μηδ´ ὁτιοῦν σφᾶς τούτων δὴ ἕνεκα τὸν Γερμανὸν ἀποκρύψασθαι, ἀλλὰ ταύτῃ πάντα ξυνενεχθῆναι, ᾗπέρ μοι ἔναγχος δεδιήγηται. οἱ μὲν οὖν ἐκ τῆς συγκλήτου εὐθὺς αὐτοῦ τε καὶ τοῦ παιδὸς ἀπεψηφίσαντο ἅπαντες ἅτε οὐδὲν εἰς τὴν πολιτείαν ἡμαρτηκότων. Ἐπεὶ δὲ εἴσω πάντες ἐν βασιλέως ἐγένοντο, αὐτὸς μὲν ὀξυθυμωθεὶς βασιλεὺς ἠγανάκτει τε καὶ ὑπερφυῶς ἐπὶ τὸν Γερμανὸν ἠγριαίνετο τὴν βραδυτῆτα τῆς δηλώσεως αἰτιώμενος, τῶν τε ἀρχόντων δύο μέν τινες θεραπεύοντες αὐτὸν ὡμολόγουν τὴν γνώμην, καὶ ξὺν αὐτῷ δυσφορουμένοις ἐῴκεσαν· ταύτῃ τε τὸν βασιλέως θυμὸν ἐπὶ μέγα ἐξῇρον, ἀλλοτρίας αὐτῷ χαριεῖσθαι συμφορὰς ἐν σπουδῇ ἔχοντες. Οἱ δὲ ἄλλοι κατεπτηχότες σιωπῇ εἴχοντο, τῷ μὴ ἀντιστατεῖν ἃ βούλοιτο ἐγχωροῦντες αὐτῷ· Μάρκελλος δὲ μόνος ὀρθοστομήσας διασώσασθαι τὸν ἄνθρωπον ἴσχυσε. Τὴν γὰρ αἰτίαν ἐφ´ ἑαυτὸν ἕλκων τε καὶ βιαζόμενος δυνάμει τῇ πάσῃ Γερμανὸν μέν οἱ ἐπικαιρότατα ἔφη τὰ πρασσόμενα ἐξειπεῖν, αὐτὸν δὲ περιέργως ἀκριβολογούμενον σχολαιότερον αὐτὰ μεμηνυκέναι. καὶ τὴν βασιλέως ὀργὴν οὕτω κατέπαυσε. μέγα τε ἀπ´ αὐτοῦ κλέος οὗτος ὁ Μάρκελλος περιεβάλετο ἐς πάντας ἀνθρώπους ἅτε ἀρετῆς ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις μεταποιούμενος. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς παρέλυσε τὸν Ἀρταβάνην ἧς εἶχεν ἀρχῆς, ἄλλο δὲ αὐτὸν εἰργάσατο οὐδὲν ἄχαρι, οὐ μὴν οὐδὲ τῶν ἄλλων οὐδένα, πλήν γε δὴ ὅτι ἅπαντας οὐ ξὺν ἀτιμίᾳ ἐν φυλακῇ ἔσχεν, ἐν Παλατίῳ μέντοι, οὐκ ἐν τῷ δημοσίῳ οἰκήματι.  

CHAPITRE XXXII

1. Arsace est aigri contre Justinien. 2. Il excite Artabane à conjurer contre lui. 3. Il découvre son dessein à Chanarange et à Justin. 4. Celui-ci le déclare à son frère Germain, qui en confère avec Marcelle, capitaine des gardes. 5. Marcelle s'instruit de la vérité par Léonce, et en donne avis à l'Empereur, qui fait condamner les coupables.

1. VOILA les sujets de mécontentement que l'Empereur donna à Germain. Il y avait à Constantinople un certain Arsace, de la race des Arsacides, qui était Arménien de nation, et parent d'Artabane. Un peu avant que ce que je viens de raconter arrivât, cet Arsace avait été convaincu de trahison envers l'Empire, et d'intelligence avec Cosroès, roi des Perses. Toutefois Justinien ne le voulut pas punir avec beaucoup de rigueur. Il se contenta de le faire battre de verges, et de le faire conduire par la ville sur un chameau, sans autre peine corporelle, sans exil, et sans amende. Arsace ne laissa pas d'être extrêmement aigri de l'infamie de ce supplice, et de méditer des desseins contre le service de Justinien, et contre le bien de l'État.

2.. Quand il vit qu'Artabane, comme son parent, avait compassion de la disgrâce, il ne cessa de l'échauffer, en lui reprochant tantôt son courage, et tantôt sa lâcheté, et en l'accusant toujours d'être et lâche et courageux hors de saison. Il lui disait, qu'il avait employé son courage à détruire la tyrannie, et à tuer de sa propre main Gontharis avec qui il était lié d'amitié, et: avec qui il mangeait d'ordinaire avec familiarité, qu'alors il était engourdi de paresse, tandis que sa patrie était accablée d'impôts ; que son père avait été massacré en trahison, sous l'apparence d'un traité, et que tous ses parents dispersés en divers endroits de l'Empire gémissaient sous le joug d'une cruelle domination, qu'il était content de cet état des affaires, et qu'il était satisfait du vain titre de Maître de la Milice.

Vous n'avez, ajoutait-il, aucun sentiment des outrages que l'on m'a faits, à moi, dis-je, qui ai l'honneur d'être votre parent; mais moi j'ai un extrême déplaisir du malheur de votre mariage, et de ce que l'on vous a enlevé une femme, pour vous obliger d'en garder une autre. Il n'y a point d'homme, pour peu qu'il soit raisonnable, qui doive être retenu, ou par faiblesse, ou par crainte, de se défaire d'un prince qui passe les nuits avec des prêtres à lire les livres des Chrétiens.

Puis continuant son discours :

Il n'y aura point de parents de Justinien, dit-il., qui s'opposera à votre entreprise. Au contraire, Germain, qui est le plus puissant de tous, la favorisera volontiers avec ses fils, que dans l'ardeur, et de la jeunesse, et de la colère, ne manqueront pas d'être bien aises de venger les injures si atroces qu'ils ont reçues.

Arsace assiégeait sans cesse Artabane.

3. Quand il vit qu'il commençait à céder à ses persuasions, il découvrit son dessein à un certain Persarménien, nommé Chanarange, jeune homme de bonne mine, et de haute stature, mais léger et changeant. Après qu'Arsace eut conféré avec Artabane, et avec ce Chanarange, il se retira, en leur promettant d'engager dans la conspiration Germain, et l'aîné de ses fils nommé Justin, qui était un jeune homme hardi et entreprenant, et qui venait d'être élevé à la dignité de consul. Arsace l'ayant trouvé, lui dit, qu'il désirait l'entretenir dans quelque église sur une affaire particulière. Quand ils furent entrés, Arsace le pria de lui promettre avec serment de ne rien déclarer de ce qu'il lui dirait, si ce n'était à son père. Après avoir tiré cette promesse et ce serment, il le reprit, de ce qu'approchant, comme il faisait, de l'Empereur, il souffrait que des gens de néant possédassent les dignités, et eussent entre les mains l'administration des affaires. Il ajouta, que non seulement l'Empereur le méprisait, mais qu'il méprisait aussi Germain son père, qui était si estimable pour son mérite, et qu'il laissait son frère Justinien, dans le rang des personnes privées. Il lui représenta que l'on le frustrait de la succession de son oncle, que l'on lui ôtait le bien, dont il avait été institué héritier, et que lors que Bélisaire, qui était déjà en Illyrie, serait arrivé, il serait sans doute encore exposé à plus de mépris, et à plus, d'outrages. Arsace se servit de tous ces discours, et d'autres semblables, pour enflammer le jeune Justin, et il lui déclara la conspiration tramée avec Artabane et Chanarange. Mais Justin troublé d'une telle proposition, répondit, que ni lui, ni son père ne seraient jamais capables d'une si noire trahison et d'un si détestable parricide. Arsace alla dire à Artabane ce que Justin lui avait répondu.

4. Justin fit à son père un récit fidèle de la proposition d'Arsace. Germain délibéra avec Marcelle, capitaine des gardes, s'il était à propos de découvrir la conjuration à l'Empereur. Ce Marcelle était un des plus graves hommes du monde, et, des plus capables de garder un secret. Il méprisait l'argent, il avait aversion pour les actions et pour les paroles ridicules; sa manière de vivre était sévère, et éloignée des dissolutions et des débauches ; il aimait la justice et la vérité, il empêcha Germain de déclarer alors la conspiration à Justiniens :

Car, lui dit-il, il ne faut pas que ce soit vous qui découvriez, parce que si vous parliez en secret à l'Empereur, vous deviendriez suspect à Artabane; et si Arsace s'enfuit, les coupables ne pourront être convaincus. Pour moi, je n'ai pas coutume d'ajouter foi aux choses, ni d'en parler à Justinien, que je ne sois auparavant bien instruit de la vérité. Il faut donc, ou que je m'en informe par moi-même, ou que je vous donne une personne, que vous placerez en un lieu, d'où elle pourra entendre parler les conjurés.

Germain commanda à son fils Justin de disposer les affaires pour l'exécution de l'ordre de Marcelle. Il n'était pas possible de faire parler Arsace, parce que sa première proposition avait été rejetée par Justin. C'est pourquoi Justin demanda à Chanarange, si c'était par la participation d'Artabane qu'Arsace l'était venu trouver :

Car je ne voudrais pas, ajouta-il, confier un secret à un homme tel que lui. Mais si vous aviez agréable que nous traitassions ensemble, nous pourrions exécuter quelque exploit considérable.

Chanarange en ayant conféré avec Artabane, ne dissimula rien à Justin de ce qui avait été proposé par Arsace.

5. Justin ayant promis de contribuer en tout ce qui dépendrait de lui, et même de faire consentir son père à l'exécution de ce dessein, Germain jugea à propos que Chanarange fût de la conférence, et le jour auquel on la tiendrait fut arrêté. Germain alla tout rapporter à Marcelle, et lui demanda une personne confidente pour entendre ce que Chanarange dirait. Marcelle lui donna Léonce, gendre d'Athanase, homme très sincère et très véritable. Germain le cacha derrière un rideau, dans la chambre où il avait accoutumé de manger. Chanarange y étant venu, Léonce lui entendit expliquer fort distinctement tout ce qu'il avait projeté avec Artabane et avec Arsace. Il fut avancé entre autres choses, que s'ils se défaisaient de Justinien avant le retour de Bélisaire, ils ne pourraient accomplir leur dessein, ni élever Germain à l'Empire, parce que Bélisaire ne manquerait pas de lever des troupes dans la Thrace, auxquelles il leur serait impossible de résister; qu'il valait donc mieux attendre qu'il fût à Constantinople, et qu'un jour qu'il serait dans le palais, ils y entreraient avec des poignards, et massacreraient Justinien, Bélisaire, et Marcelle ; et que cela fait, ils seraient les maîtres des affaires. Après que Marcelle eut appris toutes ces choses de Léonce, il ne voulut pas encore les découvrir à l'Empereur, de peur de perdre Artabane par quelque sorte de précipitation ; mais Germain appréhendant que les remises ne donnassent quelque soupçon, comme elles en donnèrent en effet, alla tout dire à Busès et à Constantien. Peu de jours après, comme l'on avait reçu nouvelle que Bélisaire arriverait bientôt, Marcelle expliqua toute la conjuration à Justinien, qui commanda d'arrêter Artabane et ses complices, et de les appliquer à la question. Quand toute la suite du projet eut été divulguée, et rédigée par écrit, Justinien fit assembler le Sénat dans le palais où se jugent les procès, où après avoir vu la confusion des accusés, il trouva à propos d'interroger Germain et Justin ; mais ils se purgèrent de toute forte de soupçon, en produisant le témoignage de Marcelle et de Léonce, qui après avoir prêté le serment, de même que Busès et Constantien assurèrent que Germain leur avait tout déclaré fort fidèlement, sans déguisement, et sans réserve. Germain et Justin furent déclarés innocents. Quand les Sénateurs furent entrés dans l'appartement de l'Empereur, il témoigna de l'indignation contre Germain, de ce qu'il avait tardé à découvrir la conspiration. Il y avait deux capitaines, qui par flatterie approuvèrent la colère, et qui tâchaient d'exciter celle des autres, faisant ainsi leur cour de la misère d'autrui ; les autres demeurant dans le silence, et entretenant sa passion par leur lâcheté. Il n'y eut que Marcelle qui eut le courage de parler librement pour la défense de Germain, et qui assura, qu'il lui avait déclaré de bonne heure la conspiration et que s'il y avait eu du retardement, c'était lui-même qui en avait été cause, parce qu'il avait voulu examiner mûrement une affaire aussi importante que celle-là, avant que de la publier, et ainsi il apaisa Justinien. La liberté généreuse de cet adieu rendit Marcelle fort illustre, et fit considérer comme un excellent homme, qui donnait des marques d'un courage intrépide dans les occasions importantes. Justinien ôta la charge à Artabane, et sans ordonner d'autre peine contre lui, ni contre ses complices, il se contenta de les faire garder, non pas dans les prisons publiques, mais dans un endroit particulier de son palais.

 

 

 

1. Ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦ πολέμου τόνδε κύριοι τῆς ἑσπερίας οἱ βάρβαροι διαρρήδην ἐγένοντο πάσης. τοῖς τε Ῥωμαίοις ὁ Γοτθικὸς πόλεμος, καίπερ τὰ πρῶτα κατὰ κράτος νενικηκόσιν, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, ἐς τοῦτο ἀπεκρίθη, ὥστε οὐχ ὅσον σφίσι χρήματα καὶ σώματα ἐπ´ οὐδεμιᾷ ὀνήσει διεφθάρθαι πολλὰ, ἀλλὰ καὶ Ἰταλίαν προσαπολέσθαι, καὶ Ἰλλυριούς τε καὶ Θρᾷκας σχεδόν τι ξύμπαντας ἐπιδεῖν πρὸς τῶν βαρβάρων ἅτε ὁμόρων γεγενημένων δηιουμένους τε καὶ διαφθειρομένους οὐδενὶ κόσμῳ.

2. Ἐγένετο δὲ ὧδε. Γαλλίας μὲν ὅλας τὰς σφίσι κατηκόους κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου Γερμανοῖς ἔδοσαν Γότθοι, οὐκ ἂν οἰόμενοι πρὸς ἑκατέρους ἀντιτάξασθαι οἷοί τε εἶναι, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη. Ταύτην τε τὴν πρᾶξιν οὐχ ὅπως οὐ διακωλύειν Ῥωμαῖοι ἔσχον, ἀλλὰ καὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἐπέρρωσε σφίσι, τοῦ μή τί οἱ ἐναντίωμα τούτων δὴ τῶν βαρβάρων ἐκπεπολεμωμένων ὑπαντιάσαι. Οὐ γάρ ποτε ᾤοντο Γαλλίας ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ κεκτῆσθαι Φράγγοι, μὴ τοῦ αὐτοκράτορος τὸ ἔργον ἐπισφραγίσαντος τοῦτό γε, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ οἱ Γερμανῶν ἄρχοντες Μασαλίαν τε {καὶ} τὴν Φωκαέων ἀποικίαν καὶ ξύμπαντα τὰ ἐπιθαλάσσια χωρία ἔσχον, θαλάσσης τε τῆς ἐκείνῃ ἐκράτησαν. Καὶ κάθηνται μὲν ἐν τῇ Ἀρελάτῳ τὸν ἱππικὸν ἀγῶνα θεώμενοι, νόμισμα δὲ χρυσοῦν ἐκ τῶν ἐν Γάλλοις μετάλλων πεποίηνται, οὐ τοῦ Ῥωμαίων αὐτοκράτορος, ᾗπερ εἴθισται, χαρακτῆρα ἐνθέμενοι τῷ στατῆρι τούτῳ, ἀλλὰ τὴν σφετέραν αὐτῶν εἰκόνα. Καίτοι νόμισμα μὲν ἀργυροῦν ὁ Περσῶν βασιλεὺς ᾗ βούλοιτο ποιεῖν εἴωθε, χαρακτῆρα δὲ ἴδιον ἐμβαλέσθαι στατῆρι χρυσῷ οὔτε αὐτὸν θέμις οὔτε δὲ ἄλλον ὁντιναοῦν βασιλέα τῶν πάντων βαρβάρων, καὶ ταῦτα μᾶλλον ὄντα χρυσοῦ κύριον, ἐπεὶ οὐδὲ τοῖς ξυμβάλλουσι προΐεσθαι τὸ νόμισμα τοῦτο οἷοί τέ εἰσιν, εἰ καὶ βαρβάρους τοὺς ξυμβάλλοντας εἶναι ξυμβαίνει. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε Φράγγοις ἐχώρησεν.

3. Ἐπεὶ δὲ τὰ Γότθων τε καὶ Τουτίλα καθυπέρτερα τῷ πολέμῳ ἐγένετο, Φράγγοι Βενετίων τὰ πλεῖστα σφίσι προσεποιήσαντο οὐδενὶ λόγῳ, οὔτε Ῥωμαίων δυναμένων ἔτι ἀμύνεσθαι οὔτε Γότθων οἵων τε ὄντων τὸν πόλεμον πρὸς ἑκατέρους διενεγκεῖν. Γήπαιδες δὲ πόλιν τε Σίρμιον καὶ Δακίας ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἁπάσας καταλαβόντες ἔσχον, ἐπειδὴ τάχιστα βασιλεὺς αὐτὰς Ἰουστινιανὸς ἀφείλετο Γότθους· ἐξηνδραπόδισάν τε τοὺς ταύτῃ Ῥωμαίους, ἔτι μέντοι ἐπίπροσθεν ἀεὶ ὁδῷ ἰόντες ἐληΐζοντο βιαζόμενοι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. διὸ δὴ βασιλεὺς αὐτοῖς τὰς συντάξεις οὐκέτι ἐδίδου, ἅσπερ εἴθιστο σφᾶς ἀνέκαθεν πρὸς Ῥωμαίων κομίζεσθαι. Λαγγοβάρδας δὲ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἐδωρήσατο Νωρικῶν τε πόλει καὶ τοῖς ἐπὶ Παννονίας ὀχυρώμασί τε καὶ ἄλλοις χωρίοις πολλοῖς καὶ χρήμασι μεγάλοις ἄγαν. Διά τοι τοῦτο ἐξ ἠθῶν τῶν πατρίων Λαγγοβάρδαι ἐξαναστάντες ἐνθένδε ποταμοῦ Ἴστρου ἱδρύσαντο, Γηπαίδων οὐ πολλῷ ἄποθεν. Καὶ αὐτοὶ μὲν Δαλμάτας τε καὶ Ἰλλυριοὺς μέχρι τῶν Ἐπιδάμνου ὁρίων ληϊσάμενοι ἠνδραπόδισαν, ἐπειδή τε τῶν τινες αἰχμαλώτων ἐνθένδε φυγόντες οἴκαδε ἀποκομίζεσθαι ἴσχυσαν, περιιόντες τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν οἱ βάρβαροι οὗτοι ἅτε Ῥωμαίοις ἔνσπονδοι ὄντες ἤν τινας τῶν ἀποδράντων ἐπιγνοῖεν ἐνταῦθα, ὥσπερ ἀνδραπόδων οἰκείων δεδραπετευκότων ἐπελαμβάνοντο, τῶν τε γειναμένων ἀφέλκοντες ἐς τὰ οἰκεῖα ξὺν αὑτοῖς ἐκομίζοντο, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος. Καὶ ἄλλα μέντοι Δακίας χωρία δόντος βασιλέως Ἔρουλοι ἔσχον ἀμφὶ πόλιν Σιγγιδόνον, οὗ δὴ ἵδρυνται νῦν, Ἰλλυριούς τε καὶ τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία καταθέοντες καὶ ληϊζόμενοι ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον. Τινὲς δὲ αὐτῶν καὶ Ῥωμαίων στρατιῶται γεγένηνται ἐν τοῖς φοιδεράτοις καλουμένοις ταττόμενοι. Ἡνίκα οὖν Ἐρούλων ἐς Βυζάντιον πρέσβεις σταλεῖεν, τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν, οἳ τοὺς Ῥωμαίων κατηκόους ληΐζονται, τὰς συντάξεις ἁπάσας πρὸς βασιλέως κεκομισμένοι πόνῳ οὐδενὶ ἀπαλλάσσονται.  

CHAPITRE XXXIII

1. Les Barbares se rendent maîtres de l'Occident. 2. Les Goths cèdent les Gaules aux Français et Justinien en confirma la cession. 3. Affaires des Gépides, des Lombards et des Eruliens.

1. CEPENDANT les Barbares se rendirent maîtres de tout l'Occident. Ce fut le beau succès que les armes des Romains, qui d'abord avaient été victorieuses, remportèrent de la guerre contre les Goths. On n'y perdit pas seulement des armées nombreuses, des finances inestimables, mais on y perdit toute l'Italie, et on eut la honte et le déplaisir de voir l'Illyrie et la Thrace exposées à la fureur des ennemis, sans en pouvoir empêcher le pillage.

2. Dès le commencement de la guerre, les Goths cédèrent aux Germains, ainsi que je l'ai raconté dans les livres précédents, tout ce qu'ils possédaient dans les Gaules, parce qu'ils ne pouvaient leur résister, et résister en même temps aux Romains, Justinien bien loin de traverser cette cession, la confirma lui-même, de peur de se rendre ces peuples ennemis ; et sans ce consentement de l'Empereur, les Germains n'eussent pas cru pouvoir jouir paisiblement de ce pays. Depuis ils ont possédé Marseille, qui est une ancienne colonie des Phocéens, et toutes les places maritimes, et ont été maîtres de la mer Méditerranée. Ils président maintenant aux jeux de l'amphithéâtre d'Arles. Ils fabriquent de la monnaie d'or au coin de leur Roi, et non pas au coin de leur Roi et non au coin de l'Empereur. Le Roi de Perse fait battre de la monnaie d'argent, telle qu'il lui plaît ; mais quoi qu'il fût souverain d'un pays, où l'or vient en abondance, néanmoins ni lui ni aucun autre roi barbare ne fait fabriquer de monnaie d'or, parce qu'elle n'a pas de cours parmi leurs sujets. Voilà l'état où se trouvaient alors les affaires des Français.

3. Totila ayant ainsi l'avantage dans l'Italie, les Français eurent le loisir de s'emparer des terres dépendantes de Venise, à cause que les Romains étaient trop faibles pour s'y opposer, et que les Goths n'osaient entreprendre deux guerres en même temps. Quand les Gépides, qui avaient autrefois possédé la ville de Sirmium, et une grande partie de la Dacie, virent que Justinien en avait chassé les Goths, ils y firent prisonniers tous les Romains qu'ils trouvèrent, et partant plus avant, ils y causèrent plusieurs autres désordres ; ce qui fut cause que l'Empereur ne leur paya plus la pension qu'il avait accoutumé de leur payer. Mais, comme il donna aux Lombards la ville de Norique, les forts les plus considérables de la Pannonie, et des sommes considérables d'argent, ils abandonnèrent leur pays, pour aller habiter au-delà du Danube, dans le voisinage des Gépides. Ils coururent la Dalmatie et l'Illyrie, jusqu'à Dyrrachium, en enlevèrent des hommes et des troupeaux, et comme quelques-uns de leurs prisonniers s'étaient sauvés, ces Barbares eurent l'insolence d'entrer, comme nos alliés sur nos terres, et de reprendre leurs esclaves au milieu de nos maisons, et entre les bras de leurs parents. L'Empereur accorda aussi aux Eruliens une partie de la Dacie, jusqu'à la ville de Singidone, où ils habitent maintenant, et d'où ils font de fréquentes irruptions dans l'Illyrie et dans la Thrace. Quelques-uns d'eux s'enrôlèrent dans les troupes de Justinien en qualité de confédérés. Quand leurs ambassadeurs viennent à Constantinople, ils y obtiennent aisément des pensions, pour une nation qui fait toutes sortes de vexations aux Romains.

 

 

 

1. Οὕτω μὲν οἱ βάρβαροι διεδάσαντο τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. χρόνῳ δὲ ὕστερον Γήπαιδές τε καὶ Λαγγοβάρδαι ἅτε δὴ ἐν γειτόνων πη ᾠκημένοι ἀλλήλοις διάφοροι γεγένηνται ἐς τὰ μάλιστα. Πολεμησείοντές τε προθυμίᾳ τῇ πάσῃ ἐς ἀλλήλους ἑκάτεροι ὤργων τοῖς πολεμίοις διὰ μάχης ἰέναι, χρόνος τε τῇ ξυμβολῇ τακτὸς ὥριστο. Λαγγοβάρδαι δὲ οὐκ ἂν οἰόμενοι Γήπαισιν ἀξιόμαχοι κατὰ μόνας αὐτοὶ ἔσεσθαι (πλήθει γὰρ αὐτοὺς ἐλασσοῦσθαι τῶν πολεμίων ξυνέβαινε) Ῥωμαίους ἔγνωσαν ἐς ξυμμαχίαν ἐπαγαγέσθαι. Πέμψαντες οὖν παρὰ βασιλέα Ἰουστινιανὸν πρέσβεις στράτευμα σφίσιν ἐδέοντο πέμψαι. Ὅπερ ἐπεὶ Γήπαιδες ἔγνωσαν, πέμπουσι καὶ αὐτοὶ ἐς Βυζάντιον πρέσβεις ὑπὲρ τῶν αὐτῶν δεησομένους. Ἦρχε δὲ τότε Γηπαίδων μὲν Θορισὶν ὄνομα, τῶν δὲ ἑτέρων Αὐδουίν. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς λόγους μὲν τοὺς πρὸς ἀμφοτέρων ἀκούειν ἔγνω, οὐχ ἅμα μέντοι ξυνιόντων, ἀλλὰ καὶ χωρὶς παρ´ αὐτὸν γινομένων. Ἐν τοῖς πρῶτοι οὖν Λαγγοβάρδαι βασιλεῖ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἔλεξαν τοιάδε

2. „Ἡμῖν μὲν, ὦ βασιλεῦ, καταπεπλῆχθαι τῇ Γηπαίδων ἀτοπίᾳ ξυμβαίνει, οἵ γε τοσαῦτά τε τὸ πλῆθος καὶ τοιαῦτα τὸ μέγεθος ἐς τὴν ὑμετέραν παρανενομηκότες ἀρχὴν νῦν καὶ τὴν μεγίστην τῶν ὕβρεων ὑμῖν κομιοῦντες ἐφ´ ὑμᾶς ἥκουσιν. Οὗτοι γὰρ ἂν μόνοι τὰ ἔσχατα ἐς τοὺς πέλας ὑβρίζοιεν, οἳ λίαν αὐτοὺς εὐπετεῖς εἰς τὸ ἐξαπατᾶσθαι οἰόμενοι τῆς τῶν ἠδικημένων ἀπολαύσοντες εὐηθείας παρ´ αὐτοὺς ἥκοιεν. ὑμᾶς δὲ διασκοπεῖσθαι τοσοῦτον αἰτοῦμεν, ὅπη ποτὲ γνώμης τὰ ἐς φιλίαν Γήπαισιν ἔχει. Οὕτω γὰρ ἂν τὰ ξυνοίσοντα ὡς ἀσφαλέστατα ἐξεργάσαισθε τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ, ἐπεὶ τοῖς ἀεὶ προγεγενημένοις τεκμηριοῦσθαι τὰ ἐσόμενα ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ δύνανται ἄνθρωποι. Ἐἰ μὲν οὖν ἐς ἑτέρους τινὰς τὴν ἀγνωμοσύνην ἐπιδεδεῖχθαι μόνον τὸ Γηπαίδων ἔθνος ξυνέβαινε, πολλοῦ λόγου τε ἂν ἡμῖν καὶ χρόνου καὶ τῆς ἔξωθεν μαρτυρίας ἐδέησε, διελέγχειν ἐφιεμένοις τὸν τῶν ἀνδρῶν τρόπον· νῦν δὲ τὸ παράδειγμα ἐγγύθεν παρ´ ὑμῶν αὐτῶν λαβεῖν πάρεστι. Σκέψασθε γάρ· Γότθοι μὲν τὴν Δακῶν χώραν ἐς φόρου ἀπαγωγὴν τὰ πρότερα εἶχον, Γήπαιδες δὲ τοῦ Ἴστρου ἐπὶ θάτερα τὸ ἐξ ἀρχῆς ᾤκηντο ἅπαντες, Γότθων μὲν οὕτω κατεπτηχότες τὴν δύναμιν ὥστε τὸν ποταμὸν διαπορθμεύεσθαι οὐδὲ ὅσον ἀποπειράσασθαι πώποτε ἴσχυσαν, ἔνσπονδοι δὲ καὶ φίλοι Ῥωμαίοις τὰ μάλιστα ὄντες καὶ δῶρα πολλὰ τῷ τῆς φιλίας ὀνόματι κομιζόμενοι ἀνὰ πᾶν ἔτος πρός τε τῶν ἔμπροσθεν βεβασιλευκότων, καὶ παρὰ σοῦ μέντοι οὐδέν τι ἧσσον. Ἡδέως ἂν οὖν πυθοίμεθα τούτων δὴ τῶν ἀνδρῶν τί ποτε ὑπὲρ τούτων αὐτοῖς ἐς Ῥωμαίους ἀγαθὸν εἴργασται. ἀλλ´ οὐκ ἂν ἔχοιεν οὐ μικρὸν ἢ μέγα εἰπεῖν. Ἕως μὲν οὖν οὐκ εἶχον ἐφ´ ὅτῳ ἂν ὑμᾶς ἀδικοῖεν, οὐ γνώμῃ τινὶ, ἀλλ´ ἀπορίᾳ ἠναγκασμένοι ἡσυχῆ ἔμενον. τοῦ μὲν γὰρ Ἴστρου ἐπέκεινα προσποιεῖσθαι ὑμεῖς οὐδὲν ἠξιοῦτε, τὸ δὲ ἐνθένδε τὸ ἐκ Γότθων αὐτοὺς ἀνεσόβει δέος. Τίς δ´ ἂν εὐγνωμοσύνην ποτὲ τὴν ἀδυναμίαν καλοίη; ποία δὲ φιλίας βεβαίωσις ἐν τῇ τοῦ ἐξαμαρτάνειν ἀμηχανίᾳ γενήσεται; οὐκ ἔστιν, ὦ βασιλεῦ, ταῦτα, οὐκ ἔστι. Δύναμις γὰρ ἀνθρώπου φύσιν ἐνδείκνυται μόνη, ἐξάγουσα πᾶσιν ἐν δημοσίῳ τῇ τοῦ δρᾶν ἐξουσίᾳ τὸν τρόπον. Ἰδοὺ γὰρ, ἐπειδὴ τάχιστα Γήπαιδες εἶδον Γότθους μὲν ἐκ Δακίας ἀπεληλαμένους ἁπάσης, ὑμᾶς δὲ ἀσχολίᾳ τῇ πρὸς τοὺς πολεμίους ἐχομένους, πανταχόθι τῆς γῆς ἐπιβατεῦσαι τῆς ὑμετέρας οἱ μιαρώτατοι τετολμήκασι. Πῶς ἄν τις ἐφικέσθαι δύναιτο λόγῳ τῆς τοῦ πράγματος ἀτοπίας; οὐ κατεφρόνησαν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς; οὐκ ἔλυσαν σπονδῶν τε καὶ συμμάχων θεσμούς; οὐχ ὕβρισαν εἰς οὓς ἥκιστα ἐχρῆν; οὐκ ἐβιάσαντο βασιλείαν, ἧς δοῦλοι ἂν εὔξαιντο εἶναι, ἤν τις σχολὴ ὑμῖν ἐπ´ αὐτοῖς γένηται; Γήπαιδες, ὦ βασιλεῦ, Σίρμιον ἔχουσι καὶ Ῥωμαίους ἀνδραποδίζουσιν, ὅλην τε προσποιεῖσθαι Δακίαν αὐχοῦσι. Τίνα πόλεμον ὑπὲρ ὑμῶν ποτε ἢ ξὺν ὑμῖν ἢ πρὸς ὑμᾶς αὐτοὺς νενικηκότες; ἢ τίνος ἀγωνίας ἆθλα τὴν χώραν ταύτην πεποιημένοι; καὶ ταῦτα ἔμμισθοι πρὸς ὑμῶν γεγονότες πολλάκις καὶ τὰ χρήματα, ὥσπερ εἴρηται, κεκομισμένοι χρόνον οὐκ ἴσμεν ὁπόσον ἄνω. Καίτοι τῆς παρούσης αὐτῶν πρεσβείας οὐ γέγονε πρᾶξις μιαρωτέρα ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου. Ἐπειδὴ γὰρ ἡμᾶς πολεμησείοντας ἐπ´ αὐτοὺς εἶδον, ἐς Βυζάντιόν τε θαρσοῦσιν ἀφῖχθαι καὶ βασιλεῖ ἐς τοσόνδε περιυβρισμένῳ ἐς ὄψιν ἥκειν. ἴσως που καὶ ἀναιδείας περιουσίᾳ ἐς ξυμμαχίαν παρακαλέσουσιν ἐφ´ ἡμῖν τοῖς οὕτω κατεσπουδασμένοις ὑμῖν. καὶ μὴν εἰ μὲν ἀποδωσείοντες ἥκουσιν ὧνπερ ἐπεβάτευσαν, οὐδὲν σφίσι προσῆκον, Λαγγοβάρδας αἰτιωτάτους τῆς ἐνθένδε ὠφελείας λογιστέον Ῥωμαίοις, ὧνπερ τῷ δέει ἀναγκασθέντες τὴν ἀκούσιον εὐγνωμοσύνην ὀψὲ τοῦ καιροῦ μεταμπίσχονται. Τῷ γὰρ τὴν ἀνάγκην πεποιημένῳ τὴν χάριν εἰκότως ὁ τῆς εὐεργεσίας τυχὼν εἴσεται. Ἐἰ δέ γε μηδὲ νῦν ἐκστῆναι τῶν οὐ προσηκόντων βεβούληνται, τίς ἂν εἴη ταύτης δὴ τῆς κακοτροπίας ὑπερβολή; ταῦτα μὲν οὖν ἡμῖν ἀφελείᾳ βαρβαρικῇ, λόγων σπανιζούσῃ, τῶν πραγμάτων οὐδαμῆ ἐπαξίως εἰρήσθω. Σὺ δὲ, ὦ βασιλεῦ, διασκοπούμενος ὅσα ἐνδεεστέρως ἢ κατὰ τὴν χρείαν ἡμῖν εἴρηται, τὰ Ῥωμαίοις τε καὶ Λαγγοβάρδαις τοῖς σοῖς ξυνοίσοντα πρᾶσσε, τοῦτο πρὸς τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐννοῶν, ὡς ἡμῖν μὲν ἀμφὶ τῷ θεῷ ὁμογνωμονοῦσι τὸ ἐξ ἀρχῆς συντετάξονται Ῥωμαῖοι δικαίως, τοῖς δὲ Ἀρειανοῖς οὖσι καὶ δι´ αὐτὸ τοῦτο ἀπ´ ἐναντίας χωρήσουσι.“

3. Λαγγοβάρδαι μὲν τοσαῦτα εἶπον. Γενόμενοι δὲ τῇ ὑστεραίᾳ παρὰ βασιλέα καὶ οἱ Γηπαίδων πρέσβεις ἔλεξαν ὧδε

„Δίκαιον, ὦ βασιλεῦ, τοὺς ἐπὶ ξυμμαχίας αἰτήσει παρὰ τοὺς πέλας ἀφικομένους ἀναδιδάξαι πρῶτον, ὡς δίκαιά τε δεησόμενοι πάρεισι καὶ ξύμφορα τοῖς ξυμμαχήσουσιν, οὕτω τε τοὺς λόγους, ὧνπερ ἕνεκα πρεσβεύουσι, ποιεῖσθαι. Ὡς μὲν οὖν ἠδικήμεθα πρὸς Λαγγοβαρδῶν, αὐτόθεν δῆλον, δίκῃ γὰρ διαλύειν τὰ διάφορα ἐν σπουδῇ ἔχομεν, δικάζεσθαι δὲ οἷς ἂν σπουδάζηται βιάζεσθαι οὐδαμῆ πρόσεστιν. Ὡς δὲ πολυανθρωπίᾳ τε καὶ ἀρετῇ Γήπαιδες παρὰ πολὺ Λαγγοβαρδῶν κρείσσους τυγχάνουσιν ὄντες, τί ἄν τις ἐν εἰδόσι μακρολογοίη; τὸ δὲ ξὺν τοῖς καταδεεστέροις ἐς τὴν ἀγωνίαν καθισταμένους ἐς κακόν τι προὖπτον ἰέναι, παρὸν τὴν νίκην ξὺν τοῖς δυνατωτέροις ταττομένους ἀκίνδυνον ἔχειν, οὐκ ἄν τινας οἰόμεθα τῶν καὶ κατὰ βραχὺ σωφρονούντων ἑλέσθαι. Ὡστε καὶ ὑμῖν ἐφ´ ἑτέρους τινὰς ἰοῦσι ξυντετάξονται τὸ λοιπὸν Γήπαιδες, χάριν μὲν τῶν πεπραγμένων ὀφείλοντες, δυνάμεως δὲ περιουσίᾳ ξυμποριζόμενοι τὴν τῶν πολεμίων, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐπικράτησιν. καὶ μὴν καὶ τοῦτο λογίζεσθαι ὑμᾶς ἂν πρέποι, ὡς Λαγγοβάρδαι μὲν ἐξ ὑπογυίου Ῥωμαίοις γεγένηνται φίλοι, Γήπαιδας δὲ ὑμῖν ἐνσπόνδους τε τὸ ἀνέκαθεν καὶ γνωρίμους γεγονέναι ξυμβαίνει. φιλία δὲ χρόνου μήκει ξυμπλεκομένη τὴν διάλυσιν οὐκ εὐπετῆ ἔχει. Ὡστε ξυμμάχους οὐ δυνατοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ βεβαίους κεκτήσεσθε. Δικαιώματα μὲν οὖν πρὸς ὑμᾶς ἐς τὴν ξυμμαχίαν ἐπαγωγὰ ταῦτά ἐστιν ἡμῖν. Θεάσασθε δὲ ὁποῖοι Λαγγοβάρδαι τοὺς τρόπους εἰσί. Δίκῃ μὲν τὰ διάφορα διαλῦσαι, καίπερ πολλὰ προκαλουμένων ἡμῶν, οὐδαμῆ ἔγνωσαν, θράσει ἀλογίστῳ ἐχόμενοι· ἐπεὶ δὲ ὁ πόλεμος ἤδη που ἐν χερσὶ γέγονεν, οἱ δὲ ὀπίσω τῶν πραγμάτων ἀναποδίζοντες τῷ τὴν οἰκείαν ἀσθένειαν ξυνεπίστασθαι παρ´ ὑμᾶς ἥκουσιν, ἀξιοῦντες Ῥωμαίους ἀνελέσθαι τὸν ὑπὲρ αὐτῶν οὐ δέον ἀγῶνα. Πάντως δὲ οἱ κλῶπες οὗτοι τό τε Σίρμιον καὶ ἄλλα ἐπὶ Δακίας ἄττα χωρία ὑπόθεσιν ὑμῖν τοῦ πολέμου τοῦδε προΐσχονται εἶναι. καίτοι πόλεών τε καὶ χώρας τοσοῦτον τῇ σῇ βασιλείᾳ περίεστιν ὥστε καὶ διερευνᾶσθαι τῶν ἀνθρώπων τινὰς, οἷς ἂν καὶ δοίης μοῖράν τινα πρὸς ἐνοίκησιν. Φράγγους ἀμέλει καὶ τὸ Ἐρούλων ἔθνος καὶ τούτους Λαγγοβάρδας τοσούτοις ἐδωρήσω πόλεώς τε καὶ χώρας, ὦ βασιλεῦ, μέτροις, ὁπόσα οὐκ ἄν τις διαριθμήσαιτο. ἡμεῖς δὲ τῇ φιλίᾳ τῇ σῇ τὸ θαρσεῖν ἔχοντες, τοῦτο, ὅπερ ἐβούλου, διαπεπράγμεθα· ὁ δέ τι προΐεσθαι τῶν ὑπαρχόντων βεβουλευμένος κρείσσω παρὰ πολὺ τοῦ πρὸς αὐτοῦ τετυχηκότος τῆς χάριτος τὸν προτερήσαντά τε καὶ γνώμῃ τὸ δῶρον αὐτονόμῳ ἑλόμενον οἴεται εἶναι, ἢν μὴ ἐς τὸν κεκτημένον ὑβρίζων, ἀλλὰ τῷ φίλος οἱ ἐς τὰ μάλιστα εἶναι θαρσῶν, τὴν τοῦ πράγματος ἀξίωσιν πεποιῆσθαι δοκεῖ, ὅπερ καὶ Γήπαισιν ἐς Ῥωμαίους τετύχηκεν εἶναι. Ὧν ἐνθυμουμένους ὑμᾶς μάλιστα μὲν κατὰ τὸ ξυμμαχικὸν αἰτοῦμεν σὺν ἡμῖν ἐπὶ Λαγγοβάρδας ἰέναι δυνάμει τῇ πάσῃ· εἰ δὲ μὴ, ἐκποδὼν ἀμφοτέροις στῆναι. Ταῦτα γὰρ βουλευόμενοι δίκαιά τε ποιεῖτε καὶ λίαν ἐπιτηδείως τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ.“

4. Καὶ Γήπαιδες μὲν τοσαῦτα εἶπον. Βουλευσάμενος δὲ πολλὰ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς αὐτοὺς μὲν ἀποπέμψασθαι ἀπράκτους ἔγνω, ὁμαιχμίαν δὲ πρὸς Λαγγοβάρδας διώμοτον πεποιημένος πλέον αὐτοῖς ἢ ἐς μυρίους ἱππεῖς ἔπεμψεν, ὧν δὴ Κωνσταντιανὸς καὶ Βούζης καὶ Ἀράτιος ἦρχον. ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰωάννης, ὁ Βιταλιανοῦ ἀδελφιδοῦς, προρρηθὲν αὐτῷ ἐκ βασιλέως, ἐπειδὰν τάχιστα διαμαχήσωνται πρὸς τὸ Γηπαίδων ἔθνος, ἐνθένδε σπουδῇ ἐς τὴν Ἰταλίαν ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἰέναι. ἐτύγχανε γὰρ ἐξ Ἰταλίας καὶ αὐτὸς ἥκων. ξύμμαχοι δὲ αὐτοῖς Ἔρουλοι πεντακόσιοί τε καὶ χίλιοι εἵποντο, ὧν ἄλλοι τε καὶ Φιλημοὺθ ἦρχον. οἱ γὰρ ἄλλοι ξύμπαντες Ἔρουλοι ἐς τρισχιλίους ὄντες ξὺν τοῖς Γήπαισιν ἐτετάχατο, ἐπεὶ Ῥωμαίων ἀποστάντες οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἔτυχον ἐξ αἰτίας ἥ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐρρήθη. Μοῖρα δὲ Ῥωμαίων τῶν παρὰ Λαγγοβάρδας ἐπὶ ξυμμαχίᾳ ἰόντων Ἐρούλων τισὶ ξὺν Ἀόρδῳ τῷ τοῦ ἄρχοντος ἀδελφῷ ἐξαπιναίως ἐπιτυγχάνουσι. μάχης τε καρτερᾶς γενομένης νικῶσι Ῥωμαῖοι, καὶ τόν τε Ἄορδον τῶν τε Ἐρούλων πολλοὺς ἔκτειναν. γνόντες δὲ Γήπαιδες ἄγχιστά πη εἶναι τὸν Ῥωμαίων στρατὸν, τὰ διάφορα εὐθὺς Λαγγοβάρδαις διέλυσαν, ἔς τε σπονδὰς οἱ βάρβαροι οὗτοι ξυνέβησαν ἀλλήλοις, ἀκόντων Ῥωμαίων. ταῦτα ἐπεὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἔμαθον, ἐν πολλῇ ἀμηχανίᾳ ἐγένοντο. Οὔτε γὰρ ἔτι ἐδύναντο πρόσω ἰέναι οὔτε ἀναστρέφειν ὀπίσω εἶχον δειμαίνοντες οἱ στρατηγοὶ μὴ Γήπαιδές τε καὶ Ἔρουλοι καταθέοντες τὴν Ἰλλυριῶν ληΐσωνται χώραν. Αὐτοῦ γοῦν μείναντες ἐς βασιλέα τὰ παρόντα σφίσιν ἀνήνεγκαν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράσσετο τῇδε. Ἐγὼ δὲ ὅθεν τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην ἐπάνειμι.  

CHAPITRE XXXIV

1. Différend entre les Lombards et les Gépides. 2. Harangue des ambassadeurs des Lombards. 3. Harangue de ceux des Gépides. 4. Justinien accorde du secours aux Lombards, qui incontinent après s'accordent avec leurs ennemis.

1. C'EST ainsi que les terres de l'Empire étaient comme exposées en proie à la fureur des Barbares. Le voisinage fit naître dans la suite du temps des différends entre les Gépides et les Lombards, de sorte que ces deux peuples étant extraordinairement animés, ils se déclarèrent la guerre ; mais comme les Lombards étaient inférieurs en nombre et en force, ils tâchèrent de se fortifier par l'alliance des Romains, et comme les Gépides étaient alliés de l'Empire, ils résolurent de demander du secours à l'Empereur; ou s'il n'avait pas agréable de leur en donner, de le prier au moins de demeurer neutre, et de ne le pas déclarer en faveur de leurs ennemis. Les uns et les autres envoyèrent des ambassadeurs à Constantinople. Thorisin commandait alors aux Gépides, et Auduïn aux Lombards. Justinien leur voulut donner deux audiences séparées. Les Lombards ayant été introduits les premiers, parlèrent de cette sorte.

2. Nous sommes surpris de l'extrême insolence des Gépides, qui après avoir commis tant d'injustices, et tant de violences si atroces contre l'intérêt de votre Empire, osent bien paraître ici, pour vous faire le plus sanglant de tous les outrages: Car quel plus sanglant outrage peut-on faire à des alliés et à des voisins, que de se servir contre eux-mêmes de la bonté de leur naturel, et de l'opinion que l'on a qu'il est aisé de les tromper ? je vous supplie de considérer ce que l'on peut attendre de l'amitié des Gépides. Cela vous servira beaucoup à former une bonne résolution, puisqu'il n'y a point de meilleure règle pour juger de l'avenir, que de regarder le passé. Si les Gépides n'avaient manqué de fidélité qu'envers des étrangers, il faudrait employer beaucoup de paroles, et chercher des preuves pour les convaincre; mais vous trouvez chez vous-mêmes les exemples de leur perfidie. Lorsque les Goths levaient un impôt sur la Dacie, les Gépides se tenaient en repos au-delà du Danube, sans oser le traverser. Ils cultivaient alors avec grand soin l'amitié des Empereurs vos prédécesseurs, et ils recevaient des présents de leur libéralité, de même qu'ils en ont reçu de la vôtre, Nous leur demanderions volontiers desquels services ils ont reconnu tant de bienfaits. Ils n'en sauraient alléguer ni grand ni petit. Quand ils sont demeurés en repos, ils y sont plutôt demeurés par contrainte que par inclination. Vous leur aviez abandonné tout ce qui est au-delà du Danube. S'ils n'entreprenaient rien sur ce qui est au deçà, c'était qu'ils en étaient retenus par l'appréhension des armes des Goths. Jamais l'impuissance de faire du mal n'a passé pour un désir de faire du bien, et on n'a jamais cru que ceux-là fussent confiants dans leur amitié, qui ne la gardent qu'à cause qu'ils ne la peuvent violer impunément. Certainement il n'y a que la puissance et l'occasion qui découvrent la véritable disposition du cœur des hommes. Du moment que les Gépides ont vu que les Goths étaient chassés de la Dacie, et que vos forces étaient occupées à une guerre éloignée, ils ont envahi vos terres : Y a-t-il des paroles qui puissent égaler l'indignité d'une telle perfidie ? N'ont-ils pas méprisé en cela la majesté de l'Empire ? N'ont-ils pas violé la foi des traités ? N'ont-ils pas outragé une puissance pour laquelle ils auraient du respect et de la crainte, si elle avait le loisir de tourner contre eux ses armes ? Les Gépides tiennent Sirmium; ils font des Romains esclaves ; ils se vantent d'être les maîtres de la Dacie : quelle guerre ont-ils faite, ou avec vous, ou contre vous, pour avoir remporté des conquêtes si signalées ? De quelle bataille un si vaste pays leur tient-il lieu de récompense? Et ils vous sont toutes ces injures, après que vous leur avez donné tant de sommes considérables. Il n'y eut jamais de demande si déraisonnable que celle qu'ils vous font. Lorsqu'ils ont vu que nous prenions les armes contre eux, ils ont été si hardis que de vous envoyer des ambassadeurs, qui monteront peut-être à un si haut point d'insolence, que de vous solliciter de vous déclarer contre nous, qui avons toujours été très attentionnés à votre service. Que s'ils viennent pour vous restituer ce qu'ils vous ont pris, vous nous en saurez quelque gré, puisque ce n'est que par l'appréhension de notre puissance qu'ils prennent la résolution de vous satisfaire. Quiconque reçoit un avantage, en est obligé à celui qui en est l'occasion. Que s'ils n'ont pas envie de vous rendre ce qu'ils ont usurpé sur vous, c'est le comble de l'injustice. Voilà ce que nous avions à dire, avec une simplicité de Barbares. Nous vous supplions de suppléer par votre sagesse ce qui manque à notre discours, et pour les Romains et pour les Lombards, et surtout de faire réflexion qu'il est bien juste que vous preniez la protection d'un peuple, qui a toujours fait profession de la même religion que vous, et que vous vous déclariez contre une nation qui est infectée de l'erreur des Ariens.

3. Voila ce que dirent les Lombards. Le lendemain les Gépides ayant été conduits à l'audience, ils parlèrent en ces termes.

Ceux, qui vont trouver leurs voisins pour les solliciter à entreprendre une guerre, sont obligés de montrer que leurs demandes sont justes en elles-mêmes, et qu'elles sont utiles à ceux à qui elles sont faites. Il est évident que les Lombards ont tort, puisque nous avons offert de terminer nos différents dans une conférence, n'étant pas raisonnable de prendre les armes, lorsque l'on peut se servir des voies de la douceur. Il n'est pas nécessaire d'employer beaucoup de paroles, pour persuader que les Gépides sont plus considérables que les Lombards, et par leur valeur, et par leur nombre, au moins à ceux qui connaissent bien les uns et les autres. Il n'y a point de personnes, pour peu qu'elles aient de bon sens, qui n'aiment mieux éviter le danger, et remporter la victoire, en choisissant le parti des plus forts, que de se perdre en se déclarant pour les plus faibles. Nous vous servirons en d'autres guerres, en reconnaissance de celle-ci que vous aurez entreprise pour nos intérêts, et nous avancerons vos victoires par la puissance de nos armes, Il est raisonnable que vous considériez que l'alliance que vous avez avec nous est ancienne, au lieu que celle que vous avez avec les Lombards est nouvelle. Or il n'y a point d'alliance si forte et si durable, que celle qui a déjà duré longtemps, et qu'une grande suite d'années a fortifiée. Ne doutez donc pas que vous ne trouviez en nos personnes, non seulement de puissants, mais aussi de fidèles alliés. Voila les raisons qui peuvent vous exciter à embrasser notre parti. Considérez s'il vous plaît maintenant, quel est l'esprit des Lombards. Ils n'ont pas voulu terminer nos contestations à l'amiable, bien que nous les y ayons souvent invités. Jugez quelle témérité. Présentement que nous avons les armes à la main, et qu'ils reconnaissent leur faiblesse, ils vous viennent demander un secours, que vous ne sauriez leur accorder avec justice; et le seul prétexte qu'ils vous allèguent, est la prise de Sirmium, et de quelques terres de la Dacie. Vous avez tant de villes et tant de provinces inutiles dans votre empire, que vous cherchez des peuples à qui vous les puissiez donner pour les habiter. Vous avez accordé tant de pays aux Français, aux Eruliens, et aux Lombards, qu'il n'est pas aisé d'en faire le dénombrement. Pour nous, nous avons fait, sur l'assurance que vous nous avez donnée de votre amitié, tout ce que vous désiriez que nous fissions. Quiconque a dessein de prodiguer une partie de ses biens, estime plus celui qui prévient sa libéralité, que celui qui l'attend ; surtout, si ce n'est pas par mépris qu'il s'empare de ce qui était abandonné, mais par une honnête liberté, que l'amitié donne, comme il nous est arrivé en cette occasion. C'est ce que nous vous supplions de considérer, et de vous déclarer en notre faveur, ou du moins de demeurer indifférent. Vous ne sauriez rien faire de plus raisonnable, ni de plus avantageux pour vos intérêts.

4. Voilà quelle fut la harangue des Gépides, que Justinien renvoya, après une seule délibération, sans leur rien accorder ; au lieu qu'il accorda aux Lombards un secours de plus de dix mille hommes de cavalerie, commandés par Constantien, par Busès, et par Aratius, auxquels Jean, neveu de Vitalien, se joignit, suivant l'ordre qu'il avait reçu de ramener les troupes en Italie, aussitôt après qu'il aurait donné bataille aux Gépides. Ces capitaines romains étaient suivis de quinze cents Eruliens, commandés par Philimuth. Tous les autres Eruliens, au nombre d'environ trois mille, qui s'étaient séparés des Romains, pour la raison que j'ai rapportée dans les livres précédents, s'étaient joints depuis avec les Gépides. Un parti des Romains envoyés pour le secours des Lombards, ayant inopinément rencontré ces Eruliens, qui étaient commandés par Aordus, frère de leur roi, en vinrent aux mains avec eux. Le combat fut rude, mais les Romains eurent l'avantage, et tuèrent Aordus, et un grand nombre des Eruliens. Lors que les Gépides virent que les troupes de l'Empereur marchaient pour secourir les Lombarbs, ils les recherchèrent de paix, et ceux-ci traitèrent sans la participation des Romains, qui en conçurent de grandes inquiétudes ; tellement qu'ils n'osaient ni avancer, ni reculer, dans l'appréhension qu'ils avaient que tous ces Barbares ne joignissent leurs forces pour aller ravager l'Illyrie. Ils s'arrêtèrent donc, et mandèrent à Justinien l'état des affaires. Voilà tout ce qui se passa pour lors. Je reprendrai maintenant la suite de mon histoire.

 

 

 

1. Βελισάριος μὲν τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον οὐδενὶ κόσμῳ ᾔει, γῆς μὲν τῆς Ἰταλῶν πενταετὲς οὐδαμῆ ἀποβὰς, οὐδέ πη ὁδῷ ἰέναι ἐνταῦθα ἰσχύσας, ἀλλὰ φυγῇ κεκρυμμένῃ ἐχόμενος πάντα τοῦτον τὸν χρόνον, ἔκ τε ὀχυρώματος ἀεὶ ἐπιθαλασσίου τινὸς ἐς ἄλλο ἐπὶ τῆς παραλίας ὀχύρωμα διηνεκὲς ναυτιλλόμενος. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ἀδεέστερον τοὺς πολεμίους τετύχηκε Ῥώμην τε ἀνδραποδίσαι καὶ τἄλλα ὡς εἰπεῖν ἅπαντα. Τότε δὲ καὶ Περυσίαν πόλιν, ἣ πρώτη ἐν Τούσκοις οὖσα ἐτύγχανε, πικρότατα πολιορκουμένην ἀπέλιπεν, ἥπερ αὐτοῦ ἔτι ὁδῷ ἰόντος κατ´ ἄκρας ἑάλω. Ἐς Βυζάντιον δὲ ἀφικόμενος διατριβὴν τὸ λοιπὸν ἐνταῦθα εἶχε, πλούτου μὲν ἐξουσίαν περιβεβλημένος πολλὴν,  

2. εὐτυχήμασι δὲ τοῖς ἔμπροσθεν αὐτῷ ξυμβεβηκόσιν ἀπόβλεπτος ὢν, ἅπερ οἱ πρότερον ἢ ἐς Λιβύην ἐστράτευσε ξυμβόλῳ προὔλεγέ τινι οὐκ ἀφανεῖ τὸ δαιμόνιον. ὁ δὲ ξύμβολος ἐγένετο ὧδε. Ἦν τις Βελισαρίῳ κλῆρος ἐν Βυζαντίων τῷ προαστείῳ, ὃ δὴ Παντείχιον μὲν ὀνομάζεται, κεῖται δὲ ἐν τῇ ἀντιπέρας ἠπείρῳ. Ἐνταῦθα ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ἢ ἔμελλε Βελισάριος ἐπί τε Γελίμερα καὶ Λιβύην ἐξηγήσασθαι τῷ Ῥωμαίων στρατῷ, ἐνδελεχέστατα πλήθειν οἱ τὰς ἀμπέλους ξυνέβη. Οἴνου τε ὃς ἐνθένδε γεγονὼς ἔτυχε πίθων οἱ θεράποντες ἐμπλησάμενοι μέγα τι χρῆμα, καὶ αὐτῶν τὰ μὲν ἔνερθεν κατορύξαντες, τὰ δὲ ὕπερθεν πηλῷ ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐπιβύσαντες, ἐν τῷ οἰνῶνι κατέθεντο. Μησὶ δὲ ὀκτὼ ὕστερον ἐν πίθοις τισὶν ἀναβράσσων ὁ οἶνος διεσπάσατο μὲν τὸν πηλὸν ᾧπερ ἐπέφρακτο αὐτῶν ἕκαστος, ὑπερβλύσας δὲ καὶ ῥεύσας πολὺς ἐς τοσόνδε γῆν τὴν ἐχομένην ἐπέκλυσεν ὥστε καὶ τέλμα ἐν τούτῳ τῷ ἐδάφει ἐργάσασθαι μέγα. Ὅπερ ἐπεὶ οἱ θεράποντες εἶδον, ἐν θάμβει μεγάλῳ γενόμενοι πολλοὺς μὲν ἐνθένδε ἀμφορέας ἐμπλήσασθαι ἔσχον, αὖθις δὲ τούτους δὴ τοὺς πίθους τῷ πηλῷ ἀποφράξαντες τὰ παρόντα ἐν σιωπῇ εἶχον. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο πολλάκις ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον γεγονὸς εἶδον, αὐτοὶ μὲν ἐπὶ τὸν κεκτημένον τὸ πρᾶγμα ἦγον, ὁ δὲ τῶν ἐπιτηδείων πολλοὺς ἐνταῦθα ἀγείρας ἐπέδειξε τὰ ποιούμενα· οἵπερ τῷ ξυμβόλῳ τεκμηριούμενοι ἐς ταύτην δὴ τὴν οἰκίαν μεγάλα προὔλεγον ἀγαθὰ ἔσεσθαι.

3. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε Βελισαρίῳ ἐχώρησε. Βιγίλιος δὲ, ὁ τῆς Ῥώμης ἀρχιερεὺς, ξὺν Ἰταλοῖς τοῖς ἐνταῦθα τηνικάδε παροῦσι, πολλοῖς τε καὶ λογιμωτάτοις ἐσάγαν οὖσιν, οὐκέτι ἀνίει, ἀλλ´ ἔχρῃζε βασιλέως Ἰταλίας μεταποιεῖσθαι δυνάμει τῇ πάσῃ. Μάλιστα δὲ πάντων αὐτὸν Γόθιγος ἐνῆγε, πατρίκιος ἀνὴρ, ἐς τῶν ὑπάτων τὸν δίφρον ἀναβεβηκὼς πολλῷ πρότερον· ἐπεὶ καὶ αὐτὸς τούτων δὴ ἕνεκεν ἐς Βυζάντιον ἀφικόμενος ἔτυχεν ἔναγχος. Βασιλεὺς δὲ Ἰταλίας μὲν ἐπηγγέλλετο προνοήσειν αὐτὸς, ἀμφὶ δὲ τὰ Χριστιανῶν δόγματα ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον διατριβὴν εἶχεν, εὖ διαθέσθαι τὰ ἐν σφίσιν ἀντιλεγόμενα σπουδάζων καὶ διατεινόμενος μάλιστα.

4. Ταῦτα μὲν ἐν Βυζαντίῳ ἐπράσσετο. Ἐτύγχανε δὲ Λαγγοβάρδης ἀνὴρ ἐς Γήπαιδας φεύγων ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἡνίκα Λαγγοβαρδῶν Οὐάκης ἦρχεν, ἦν τίς οἱ ἀνεψιὸς Ῥισιοῦλφος ὄνομα, ὃν δὴ ὁ νόμος, ἐπειδὰν Οὐάκης τελευτήσειεν, ἐπὶ τὴν ἡγεμονίαν ἐκάλει. προνοήσας οὖν Οὐάκης ὅπως εἰς τὸν παῖδα τὸν αὑτοῦ ἡ ἀρχὴ ἄγοιτο, ἔγκλημα Ῥισιούλφῳ ἐπενεγκὼν αἰτίαν οὐκ ἔχον φυγῇ τὸν ἄνθρωπον ἐζημίωσεν. Ὃς δὴ ἐξ ἠθῶν ἀναστὰς τῶν πατρίων ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἐς τοὺς Οὐάρνους αὐτίκα φεύγει, παίδων οἱ ἀπολελειμμένων ἐνταῦθα δυοῖν. χρήμασι δὲ Οὐάκης τοὺς βαρβάρους τούτους ἀνέπεισε τὸν Ῥισιοῦλφον κτεῖναι. Τῶν δὲ Ῥισιούλφου παίδων ὁ μὲν εἷς ἐτελεύτησε νόσῳ, ὁ δὲ δὴ ἕτερος, Ἰλδίγης ὄνομα, ἐς Σκλαβηνοὺς φεύγει. Οὐ πολλῷ μὲν οὖν ὕστερον ὁ μὲν Οὐάκης νοσήσας ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ἐς δὲ Οὐάλδαρον, τὸν Οὐάκου υἱὸν, ἡ Λαγγοβαρδῶν ἦλθεν ἀρχή. ᾧ δὴ παιδὶ κομιδῆ ὄντι ἐπίτροπος καταστὰς Αὐδουὶν τὴν ἀρχὴν διῳκεῖτο. δυνάμει τε πολλῇ ἀπ´ αὐτοῦ χρώμενος αὐτὸς τὴν ἀρχὴν οὐκ ἐς μακρὰν ἔσχε, τοῦ παιδὸς τούτου νόσῳ αὐτίκα ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντος. Ἡνίκα τοίνυν Γήπαισί τε καὶ Λαγγοβάρδαις ὁ πόλεμος κατέστη, ὥσπερ μοι εἴρηται, Ἰλδίγης εὐθὺς Λαγγοβαρδῶν τε τούς οἱ ἐπισπομένους καὶ Σκλαβηνῶν πολλοὺς ἐπαγαγόμενος ἐς Γήπαιδας ἦλθε, καὶ αὐτὸν Γήπαιδες κατάξειν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἐλπίδα εἶχον. Γενομένων δὲ τῶν ἐν τῷ παρόντι πρὸς Λαγγοβάρδας σπονδῶν ἕνεκα ὁ μὲν Αὐδουὶν τὸν Ἰλδίγην εὐθὺς ἅτε πρὸς φίλων ἐξῃτεῖτο Γηπαίδων, οἱ δὲ τὸν μὲν ἄνθρωπον ἐκδοῦναι οὐδαμῆ ἔγνωσαν, ἐκέλευον δὲ αὐτὸν ἐνθένδε ἀπαλλαγέντα ὅπῃ βούλοιτο διασώσασθαι. Καὶ ὃς μελλήσει οὐδεμιᾷ ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ Γηπαίδων τισὶν ἐθελουσίοις ἐς Σκλαβηνοὺς αὖθις ἀφίκετο. Ἔνθεν τε ἀναστὰς παρὰ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους ᾔει, στράτευμα οὐχ ἧσσον ἢ ἐς ἑξακισχιλίους ξὺν αὑτῷ ἔχων, ἔς τε Βενετίας ἀφικόμενος Ῥωμαίοις τισὶν ὑπαντήσας, ὧν Λάζαρος ἡγεῖτο, ἐς χεῖρας ἦλθε, τρεψάμενός τε αὐτοὺς πολλοὺς ἔκτεινεν. Οὐ μέντοι Γότθοις ξυνέμιξεν, ἀλλ´ Ἴστρον ποταμὸν διαβὰς αὖθις ἐς Σκλαβηνοὺς ἀπεχώρησεν.

5. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράσσετο τῇδε ᾗπέρ μοι εἴρηται, ἐν τούτῳ τῶν τις Βελισαρίου δορυφόρων, Ἰνδοὺλφ ὄνομα, βάρβαρος γένος, θυμοειδής τε καὶ δραστήριος, ὃς δὴ ἐν Ἰταλίᾳ λειφθεὶς ἔτυχε, Τουτίλᾳ τε καὶ Γότθοις προσεχώρησεν οὐδενὶ λόγῳ. καὶ αὐτὸν ὁ Τουτίλας εὐθὺς ξὺν στρατῷ πολλῷ καὶ ναυσὶν ἔπεμψεν ἐς τὰ ἐπὶ Δαλματίας χωρία. Ὃς δὴ ἐν χωρίῳ Μουικούρῳ καλουμένῳ γενόμενος, ὅπερ ἐπιθαλάσσιον ἄγχιστά πη Σαλώνων ἐστὶ, τὰ μὲν πρῶτα ξυνέμισγε τοῖς ταύτῃ ἀνθρώποις ἅτε Ῥωμαῖός τε ὢν καὶ Βελισαρίῳ προσήκων, ἔπειτα δὲ αὐτός τε τὸ ξίφος ἀράμενος καὶ τοῖς ἐπισπομένοις ἐγκελευσάμενος ἐξαπιναίως ἅπαντας ἔκτεινε. Ληϊσάμενός τε τὰ χρήματα πάντα ἐνθένδε ἀπιὼν ᾤχετο, ἐπέσκηψε δὲ ἄλλῳ ἐν τῇ παραλίᾳ κειμένῳ φρουρίῳ, ὅπερ Λαυρεάτην καλοῦσι Ῥωμαῖοι. οὗ δὴ ἐπιβὰς τοὺς παραπεπτωκότας ἀνῄρει. Ἅπερ ἐπεὶ Κλαυδιανὸς ἔγνω, ὅσπερ τότε Σαλώνων ἦρχε, στράτευμα ἐπὶ τῶν καλουμένων δρομώνων ἐπ´ αὐτὸν ἔπεμψεν. Οἳ δὴ ἐπεὶ ἐν Λαυρεάτῃ ἐγένοντο, τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἦλθον. Παρὰ πολύ τε ἡσσηθέντες τῇ μάχῃ ἔφυγον ὅπη ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονε, τοὺς δρόμωνας ἐν τῷ λιμένι ἀπολιπόντες. Οὗ δὴ καὶ τὰ ἄλλα πλοῖα ἔμπλεα σίτου τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ὄντα ἐτύγχανεν. Ἅπερ ἅπαντα Ἰνδούλφ τε καὶ Γότθοι ἑλόντες κτείναντές τε τοὺς ἐν ποσὶν ἅπαντας καὶ τὰ χρήματα ληϊσάμενοι παρὰ Τουτίλαν ἦλθον. καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τέταρτον καὶ δέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.  

CHAPITRE XXXV

1. Retour de Bélisaire à Constantinople. 2. Présage de sa grandeur. 3. Justinien est excité par Virgile à reprendre l'Italie. 4. Affaires des Lombards. 5. Ilause prend le parti des Goths.

1 BÉLISAIRE retourna à Constantinople, sans avoir remporté de gloire de son expédition d'Italie, où il n'avait presque osé mettre le pied, ayant toujours été contraint d'aller par mer d'un fort à un autre. Cependant les Barbares reprirent Rome, et se rendirent maîtres des plus importantes places. Pérouse était assiégée, quand Bélisaire partit, et elle fut réduite durant son voyage. Il demeura depuis à Constantinople, comblé d'honneurs et de richesses.

2. Je dirai en passant un présage qu'il eut autrefois de cette grande félicité. Il possédait une ferme dans un des faubourgs de Constantinople, laquelle on appelait Pantichium, où un peu avant qu'il menât l'armée romaine en Afrique, en qualité de général, ses vignes produisent une quantité de raisins tout à fait extraordinaire. Le vin en ayant été mis dans les tonneaux, et le bas des tonneaux ayant été enfoncé en terre, et le haut bien bouché avec de la glaise ; huit mois après le vin venant à bouillir rompit la glaise, sortit en abondance, couvrit toute la terre des environs, et y fit comme un petit lac, de sorte que les valets en emplirent plusieurs bouteilles, et rebouchèrent les tonneaux comme auparavant, sans en rien dire à personne, mais la même chose étant arrivée plusieurs fois, ils en avertirent leur maître, qui le fit voir à ses plus familiers amis, lesquels en tirèrent un présage de sa future grandeur.

3. Virgile, évêque de Rome, et quelques personnes de grande condition, ne cessaient de presser Justinien d'employer toutes ses forces pour reconquérir l'Italie. Gothige, qui avait été consul, et qui était venu tout exprès à Constantinople, en faisait des instances très pressantes. L'Empereur leur promettait d'y pourvoir ; mais il donnait cependant tous ses soins aux affaires de la religion, et il s'occupait uniquement à en terminer les différends.

4. Tandis que cela se passait à Constantinople, un Lombard, nommé Ildilge prit le parti des Gépides, pour le sujet que je vais dire. Dans le temps que Vacès régnait parmi les Lombards, il avait un neveu nommé Risiulfe, que la loi du pays désignait successeur du royaume ; mais comme Vacès avait dessein de le laisser à son fils, il suscita à Risiulfe une fausse accusation, et le condamna au bannissement. Ce malheureux persécuté se réfugia chez les Varnes, et laissa ses deux fils dans un pays. Vacès corrompit ces Barbares par argent, pour le massacrer. L'un de ses fils mourut de maladie, peu de temps après; l'autre, nommé Ildifge, se sauva chez les Slavons. Vacès mourut aussi lui-même, et laissa son royaume à son fils Valdale, qui n'était qu'un enfant, et dont le tuteur nommé Auduïn administra les états. Cette administration le rendit si puissant qu'il s'empara de la couronne après la mort de son pupille. Enfin la guerre s'étant émue entre les Gépides et les Lombards, Ildifge embrassa le parti des Gépides avec un petit nombre de Lombards, et une grande multitude de Slavons qui le suivirent. Les Gépides espéraient de le rétablir dans ses états ; mais quand ils eurent fait la paix avec les Lombards, Auduïn les pria de le lui rendre ; au lieu de le faire, ils l'avertirent de se retirer, et à l'instant, il s'enfuît chez les Slavons, et se résolut d'aller offrir à Totila six mille hommes qu'il avait. Étant entré sur les terres des Vénitiens, il en vint aux mains avec un parti de Romains, qui étaient commandés par Lazare, et les défit. Il ne se joignit pas néanmoins aux Goths, mais il repassa le Danube, et retourna chez les Slavons.

5. Dans le même temps un gardien de Bélisaire, nommé Ilause, qui était Barbare de nation, hardi et courageux de son naturel, et qui avait été pris dans l'Italie, se déclara pour les Goths, quoiqu'il n'en eût point de sujet. Totila lui donna incontinent après quelques vaisseaux, et l'envoya en Dalmatie. Quand il fut arrivé à une ville nommée Muïcure, il parla d'abord aux habitants, comme s'il eût toujours été officier de Bélisaire ; puis tirant tout d'un coup son épée, et exhortant ses gens d'en faire de même, il fit passer tout ce qui se présenta par le tranchant de l'épée, pilla la place, et s'en alla. Étant ensuite abordé à un lieu, que les Romains appellent Laurette, il tailla en pièces tout ce qu'il y trouva. Claudien ayant été averti de ces ravages, mit sur des barques les gens de guerre qu'il avait, qui en étant venus aux mains avec les gens d'Ilause, furent défaits, llause prit les barques, et d'autres vaisseaux chargés de blé, et se retira vers Totila, sur la fin de l'hiver, qui fut aussi la fin de la quatorzième année de la guerre que Procope décrit.

 

 

 

1. Μετὰ δὲ Τουτίλας ἅπαν ἐπὶ Ῥώμην τὸ στράτευμα ἦγε, καὶ ἐγκαθεζόμενος εἰς πολιορκίαν καθίστατο. ἐτύγχανε δὲ Βελισάριος τρισχιλίους ἀριστίνδην ἀπολεξάμενος, οὕσπερ ἐπὶ τῷ Ῥώμης φυλακτηρίῳ καταστησάμενος Διογένην αὐτοῖς ἄρχοντα, τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ ἕνα, ἐπέστησεν, ἄνδρα ξυνετόν τε διαφερόντως καὶ ἀγαθὸν τὰ πολέμια. διὸ δὴ χρόνου μῆκος τῇ προσεδρείᾳ ταύτῃ ἐτρίβετο. Οἵ τε γὰρ πολιορκούμενοι ἀρετῆς περιουσίᾳ πρὸς ἅπαντα τὸν Γότθων στρατὸν ἀξιόμαχοι ὄντες ἐφαίνοντο καὶ Διογένης ἔς τε τὸ ἀκριβὲς τῇ φυλακῇ ἐχρῆτο ὡς μή τις κακουργήσων ἐπὶ τὸ τεῖχος ἴοι καὶ πανταχόθι τῆς πόλεως σῖτον ἐντὸς τοῦ περιβόλου σπείρας ἐνδεῖν σφίσι τὰ ἐπιτήδεια ὡς ἥκιστα ἐποίει. Πολλάκις δὲ οἱ βάρβαροι τειχομαχεῖν ἐγχειρήσαντες καὶ τοῦ περιβόλου ἀποπειράσασθαι ἀπεκρούσθησαν, ἀρετῇ σφᾶς ἀπωσαμένων ἐνθένδε Ῥωμαίων. Τοῦ μέντοι Πόρτου κρατήσαντες Ῥώμην κατὰ κράτος ἐπολιόρκουν. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς ἐπειδὴ Βελισάριον ἐς Βυζάντιον ἥκοντα εἶδεν, ἄρχοντα πέμπειν ξὺν στρατῷ ἄλλον ἐπὶ Γότθους τε διενοεῖτο καὶ Τουτίλαν. καὶ εἰ μὲν ἐπιτελῆ ταύτην δὴ ἐπεποιήκει τὴν ἔννοιαν, οἶμαι ἂν, Ῥώμης μὲν ἔτι ὑπ´ αὐτῷ οὔσης, σεσωσμένων δέ οἱ τῶν ἐνταῦθα στρατιωτῶν καὶ τοῖς ἐκ Βυζαντίου ἐπιβεβοηθηκόσιν ἀναμίγνυσθαι δυναμένων, περιέσεσθαι τῶν ἐναντίων αὐτὸν τῷ πολέμῳ. Νῦν δὲ τὰ μὲν πρῶτα Λιβέριον ἀπολεξάμενος, ἄνδρα τῶν ἐκ Ῥώμης πατρικίων, ἐν παρασκευῇ ἐκέλευε γενέσθαι, μετὰ δὲ ἀσχολίας οἱ ἴσως ἐπιγενομένης ἑτέρας τινὸς τὴν προθυμίαν κατέπαυσε.

2. Χρόνου δὲ τῇ Ῥώμης πολιορκίᾳ τριβέντος πολλοῦ, τῶν τινες Ἰσαύρων, οἳ ἀμφὶ πύλην, ἣ Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἐπώνυμός ἐστι, φυλακὴν εἶχον, (ἅμα μὲν ἐπικαλοῦντες ἐνιαυτῶν πολλῶν οὐδὲν πρὸς βασιλέως σφίσι δεδόσθαι, ἅμα δὲ καὶ Ἰσαύρους ὁρῶντες τοὺς παραδόντας Ῥώμην τὰ πρότερα Γότθοις, κεκομψευμένους ἐπὶ μεγάλων τινῶν χρημάτων ὄγκῳ) Τουτίλᾳ λαθραιότατα ἐς λόγους ἐλθόντες ὡμολόγησαν τὴν πόλιν ἐνδώσειν, τακτή τε ξυνέκειτο ἡμέρα τῇ πράξει. Καὶ ἐπεὶ παρῆν ἡ κυρία, Τουτίλας μηχανᾶται τοιάδε. Ἐς ποταμὸν Τίβεριν ἐν πρώτῃ τῶν νυκτῶν φυλακῇ δύο πλοῖα μακρὰ καθῆκεν, ἄνδρας ἐνταῦθα χρῆσθαι ταῖς σάλπιγξιν ἐπισταμένους ἐνθέμενος. Οἷς δὴ ἐπέστελλε διὰ μὲν τοῦ Τιβέριδος ἐρέσσοντας ἐπίπροσθεν ἰέναι, ἐπειδὰν δὲ τοῦ περιβόλου ἄγχιστα ἥκωσι, ταῖς σάλπιγξιν ἐνταῦθα ἠχεῖν δυνάμει τῇ πάσῃ. Αὐτὸς δὲ τὸν Γότθων στρατὸν ἄγχιστα πύλης τῆς εἰρημένης, ἣ Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἐπώνυμός ἐστι, λανθάνων τοὺς πολεμίους ἐν παρασκευῇ εἶχε. Λογισάμενός τε ὡς ἤν τινες τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἅτε ἐν σκότῳ διαλαθόντες ἐκ τῆς πόλεως διαδρᾶναι οἷοί τε ὦσιν, ἴωσιν ἐς Κεντουκέλλας, ἐπεὶ ὀχύρωμα ἕτερον τῶν τῇδε χωρίων οὐδαμῆ σφίσιν ἐλέλειπτο, ἀνδρῶν μαχίμων ἐνέδραις τισὶ προλοχίζειν ἔγνω τὴν ἐνταῦθα ὁδὸν φέρουσαν, οἷς δὴ ἐπήγγελλε τοὺς φεύγοντας διαχρήσασθαι. Οἱ μὲν οὖν ἐν τοῖς πλοίοις ὄντες, ἐπεὶ τῆς πόλεως ἄγχι ἐγένοντο, ἐχρῶντο ἤδη κατὰ τὰ σφίσιν ἐπηγγελμένα ταῖς σάλπιγξι. Ῥωμαῖοι δὲ καταπλαγέντες ἐς μέγα τε δέος καὶ θόρυβον καταστάντες ἐξαπιναίως ἀπολιπόντες οὐδενὶ λόγῳ τὰ σφέτερα φυλακτήρια ἐβοήθουν ἐνταῦθα δρόμῳ, τὴν ἐπιβουλὴν ἐς τὸ ἐκείνῃ τεῖχος εἶναι οἰόμενοι. Μόνοι τε οἱ προδιδόντες Ἴσαυροι ἐπὶ τῇ αὐτῶν φυλακῇ μείναντες τάς τε πύλας κατ´ ἐξουσίαν ἀνέῳγον καὶ τῇ πόλει τοὺς πολεμίους ἐδέξαντο. Καὶ πολὺς μὲν τῶν παραπεπτωκότων ἐνταῦθα γεγένηται φόνος, πολλοὶ δὲ φεύγοντες δι´ ἑτέρων πυλῶν ᾤχοντο, οἱ δὲ τὴν ἐπὶ Κεντουκέλλας ἰόντες ὑπό τε τοῖς ἐνεδρεύουσι γενόμενοι διεφθάρησαν. ὀλίγοι μέντοι αὐτῶν διέφυγον μόλις, ἐν οἷς καὶ Διογένην πληγέντα φασὶ διασεσῶσθαι.

3. Ἦν δέ τις ἐν τῷ Ῥωμαίων στρατῷ Παῦλος μὲν ὄνομα, Κίλιξ δὲ γένος, ὃς τὰ μὲν πρῶτα ἐφειστήκει τῇ Βελισαρίου οἰκίᾳ, ὕστερον δὲ καταλόγου ἱππικοῦ ἄρχων ἔς τε Ἰταλίαν ἐστράτευσε καὶ ξὺν τῷ Διογένει ἐπὶ τῷ Ῥώμης φυλακτηρίῳ ἐτέτακτο. Οὗτος ὁ Παῦλος, ἁλισκομένης τότε τῆς πόλεως, ξὺν ἱππεῦσι τετρακοσίοις ἔς τε τὸν Ἀδριανοῦ τάφον ἀνέδραμε καὶ τὴν γέφυραν ἔσχε τὴν ἐς Πέτρου τοῦ ἀποστόλου τὸν νεὼν φέρουσαν. τοῦ δὲ Γότθων στρατοῦ, ὄρθρου τε ὄντος καὶ μέλλοντός τι ὑποφαίνειν ἡμέρας, τούτοις δὴ τοῖς ἀνδράσιν ἐς χεῖρας ἐλθόντος, ἐνταῦθα ἰσχυρότατα τοὺς πολεμίους ὑφιστάμενοι τὸ πλέον ἔσχον· τῶν τε βαρβάρων ἅτε πλήθους τε μεγάλου καὶ στενοχωρίας ἐν αὐτοῖς οὔσης πολλοὺς ἔκτειναν. Ὅπερ ἐπεὶ ὁ Τουτίλας εἶδε, κατέπαυσε μὲν αὐτίκα τὴν μάχην, Γότθους δὲ τοῖς πολεμίοις ἀντικαθεζομένους ἡσυχάζειν ἐκέλευεν, οἰόμενος λιμῷ τοὺς ἄνδρας αἱρήσειν. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν Παῦλός τε καὶ οἱ τετρακόσιοι ἀπόσιτοι διαγεγόνασι, τήν τε νύκτα οὕτως ηὐλίσαντο· τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἐβουλεύσαντο μὲν σιτίζεσθαι τῶν ἵππων τισὶν, ὄκνησις δὲ αὐτοὺς τῷ τῆς ἐδωδῆς οὐ ξυνειθισμένῳ διεκρούσατο μέχρι ἐς δείλην ὀψίαν, καίπερ πιεζομένους τῷ λιμῷ ἐς τὰ μάλιστα. Τότε δὲ πολλὰ λογισάμενοι ἐν σφίσιν αὐτοῖς, καὶ ἀλλήλους ἐς εὐτολμίαν παρακαλέσαντες, ἐβουλεύσαντο ἄμεινον σφίσιν εἶναι εὐπρεπεῖ θανάτῳ αὐτίκα δὴ μάλα καταλῦσαι τὸν βίον. Ὁρμῆσαι μὲν γὰρ ἔγνωσαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, κτεῖναι δὲ αὐτῶν ὅσους ἂν ἑκάστῳ δυνατὰ εἴη, οὕτω τε ἀνδρείως τῆς τελευτῆς τυχεῖν ἅπαντες. Ἀλλήλους τοίνυν ἐξαπιναίως περιπλακέντες καὶ τῶν προσώπων καταφιλήσαντες τὴν ἐπὶ θανάτῳ ἠσπάζοντο, ὡς ἀπολούμενοι εὐθὺς ἅπαντες. Ὅπερ κατανοήσας ὁ Τουτίλας ἔδεισε μὴ θανατῶντες ἄνθρωποι καὶ σωτηρίας πέρι ἐλπίδα οὐδεμίαν τὸ λοιπὸν ἔχοντες ἀνήκεστα ἔργα Γότθους δράσωσι. Πέμψας οὖν παρ´ αὐτοὺς δυοῖν προὐτείνετο αὐτοῖς αἵρεσιν, ὅπως ἢ τοὺς ἵππους ἀφέντες ἐνταῦθα καὶ τὰ ὅπλα καταθέμενοι, ἀπομόσαντές τε μηκέτι ἐπὶ Γότθους στρατεύεσθαι, κακῶν ἀπαθεῖς ἐς Βυζάντιον ἀπαλλάσσωνται, ἢ τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔχοντες ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ Γότθοις τὸ λοιπὸν ξυστρατεύσωσι. Τούτους Ῥωμαῖοι τοὺς λόγους ἄσμενοι ἤκουσαν. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα τὴν ἐπὶ τὸ Βυζάντιον εἵλοντο ἅπαντες, ἔπειτα δὲ πεζοὶ μὲν ποιεῖσθαι καὶ ἄνοπλοι τὴν ἀναχώρησιν αἰσχυνόμενοι, δειμαίνοντες δὲ μή τισιν ἐνέδραις ἐν τῇ ἀποπορείᾳ περιπεπτωκότες διαφθαρεῖεν, ἅμα δὲ καὶ μεμφόμενοι, ὅτι δὴ σφίσι χρόνου τὰς συντάξεις πολλοῦ τὸ Ῥωμαίων δημόσιον ὤφειλεν, ἅπαντες ἐθελούσιοι τῷ Γότθων στρατῷ ἀνεμίγνυντο, πλήν γε δὴ ὅτι Παῦλός τε καὶ τῶν τις Ἰσαύρων, Μίνδης ὄνομα, Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἐς Βυζάντιον σφᾶς ἐδέοντο στεῖλαι. Παῖδάς τε γὰρ καὶ γυναῖκας σφίσιν ἐν γῇ τῇ πατρῴᾳ ἔφασκον εἶναι, ὧνπερ χωρὶς βιοτεύειν οὐχ οἷοί τε εἶναι. Οὕσπερ ὁ Τουτίλας ἅτε ἀληθιζομένους ἀποδεξάμενος, ἐφοδίοις τε δωρησάμενος καὶ παραπομποὺς ξυμπέμψας ἀφῆκε. καὶ ἄλλοι μέντοι τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, ὅσοι καταφυγόντες ἐς τὰ τῆς πόλεως ἱερὰ ἔτυχον, ἐς τριακοσίους ὄντες, τὰ πιστὰ λαβόντες Τουτίλᾳ προσεχώρησαν. Ῥώμην δὲ οὔτε καθελεῖν οὔτε ἀπολιπεῖν τὸ λοιπὸν Τουτίλας ἤθελεν, ἀλλὰ Γότθους τε καὶ Ῥωμαίους τοὺς ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ξυνοικίζειν ἐνταῦθα ἔγνω ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε.  

CHAPITRE XXXVI

1. Rome assiégée par Totila. 2. Trahison des Isauriens. 3. Vigoureuse résistance de Paul et de ses soldats qui se rendent à composition.

1. APRÈS que ce que je viens de raconter fut arrivé, Totila mena son armée devant Rome, et y mit le siège. Elle était défendue par trois mille hommes, que Bélisaire avait choisis dans toutes ses troupes, et dont il avait donné le commandement à un de ses gardes, nommé Diogène, qui était homme généreux, et prudent. Le siège fut long, à cause que le courage des assiégés était égal aux forces des assiégeants. Diogène veillait avec un soin extraordinaire à la défense des murailles, et avait semé du blé dans la ville, afin de n'en avoir pas disette. Les Barbares ayant donné divers assaut, furent vigoureusement repoussés ; mais quand ils furent maîtres du port, ils incommodèrent plus la ville qu'auparavant. Justinien voyant Bélisaire à Constantinople, prit la résolution d'envoyer un autre général en Italie ; et je me persuade que s'il l'eût exécutée sur le champ, elle lui eût heureusement réussi, parce qu'il était encore maître de Rome, dont la garnison eût fait un effort extraordinaire, si elle eût reçu le moindre secours. Mais d'abord il jeta les yeux sur Libérius, patrice, et lui commanda de se tenir prêt pour le voyage ; puis, d'autres affaires qui survinrent, lui firent oublier cette belle résolution.

2. Le siège ayant déjà duré longtemps, certains Isauriens qui gardaient la porte de S. Paul, et qui étaient fâchés de ce que depuis plusieurs années l'on ne les avait point payés, et qui d'ailleurs se souvenaient que ceux qui avaient autrefois livré Rome à Totila, en avaient été amplement récompensés, lui promirent de l'en rendre maître, et convinrent d'un jour précis. Quand ce jour fut arrivé, voici comment Totila prépara les choses. Il mit à la première veille de la nuit deux trompettes dans deux bateaux sur le Tibre, et leur commanda d'aller tonner le plus proche qu'ils pourraient des murailles. Pour ce qui est de lui, il rangea son armée vis-à-vis la forteresse Saint-Paul, sans que les assiégés s'en aperçussent ; et pour empêcher que la garnison ne se retirât à la faveur de la nuit, et ne se sauvât à Centcelles, qui était la seule place qui restait aux Romains, il mit sur le chemin une troupe considérable de gens de guerre., et leur donna ordre de tailler en pièces tout ce qu'ils trouveraient. Les trompettes sonnèrent au pic des murailles, suivant le commandement qu'ils en avaient; et à l'instant, Ies Romains, saisis de peur, quittèrent leur porte, et coururent en confusion où ils voyaient que se devait donner l'assaut. Il n'y eut que les Isauriens qui ne changèrent point de place, et qui ouvrirent la porte aux ennemis. Il se fit alors un grand carnage. Quelques- uns s'enfuirent par les autres portes. Ceux qui voulurent aller à Centcelles tombèrent dans l'embuscade, et furent taillés en pièces. Il ne s'en sauva qu'un petit nombre, dont on dit que fut Diogène, bien qu'il eût été blessé.

3. Il y avait dans la garnison un certain Paul, qui était natif de Cilicie, et qui avait été intendant de la maison de Bélisaire, et depuis capitaine de cavalerie ; et qui étant venu après cela en Italie, avait été laissé dans Rome, pour y commander conjointement avec Diogène. Lorsque Rome fut prise, ce Paul étant à la tête de quatre cents hommes, s'empara du tombeau d'Adrien, et du Pont qui conduit à l'église de Saint-Pierre. Quand le jour parût, il fut attaqué, et se défendit de telle sorte, qu'il remporta un grand avantage. Du moment que Totila s'aperçût que la situation des rues étroites leur était favorable, il commanda à ses gens de les entourer, et de le tenir debout vis-à-vis d'eux, ne doutant nullement qu'ils ne fussent obligés de se rendre, par la disette de vivres. Ces quatre cens hommes passèrent le jour entier, et la nuit suivante, sans prendre de nourriture. Le lendemain ils délibérèrent s'ils mangeraient de la chair de leurs chevaux ; mais l'aversion que la nature donne d'un aliment aussi extraordinaire que celui-là, leur fit consumer tout le jour à délibérer, bien qu'ils fussent extrêmement pressés de la faim. Après avoir bien consulté, ils s'exhortèrent les uns les autres à faire un effort généreux, et à se procurer une mort illustre. Leur dessein était de fondre inopinément sur l'ennemi, d'en faire le plus grand carnage qu'ils pourraient et de mourir glorieusement. Ils s'embrassèrent donc pour se dire le dernier adieu. Totila, qui craignit que ces désespérés ne vendirent chèrement leur vie, leur envoya offrir le choix, ou de mettre les armes bas, d'abandonner leurs chevaux, de promettre de ne servir jamais contre les Goths, de s'en aller à Constantinople, ou de retenir la jouissance de toutes ces choies, et de prendre parti dans les troupes. Les Romains agréèrent la proposition, et choisirent d'aller à Constantinople ; mais ensuite ils eurent honte de faire le voyage sans chevaux, et sans armes, et ils eurent peur d'être assomés sur le chemin, puis, ils se plaignirent de ce que l'on ne leur avait pas payé leur solde ; et enfin, ils prirent parti parmi les Goths, excepté Paul, et Mindès Isaurien, qui représentèrent à Totila, qu'ils avaient leurs femmes, et leurs enfants dans leur pays, sans la compagnie desquels ils ne trouvaient nul plaisir dans la vie, et le prièrent de les y faire escorter; ce qu'il fit, et de plus, il leur donna de l'argent pour leur dépense, parce qu'il reconnut qu'ils disaient la vérité. Les quatre cents soldats qui s'étaient réfugiés dans les églises, se rendirent à lui sur sa parole. Au reste, il ne fut plus d'avis ni de raser, ni d'abandonner Rome. Il fut d'avis de la faire habiter par les Goths, et par les Romains, par les sénateurs, et par le peuple. Je rapporterai les motifs de son avis.

 

 

 

1. Τουτίλας οὐ πολλῷ πρότερον παρὰ τῶν Φράγγων τὸν ἄρχοντα πέμψας, τὴν παῖδά οἱ γυναῖκα ἐδεῖτο γαμετὴν δοῦναι. Ὁ δὲ τὴν αἴτησιν ἀπεσείσατο, Ἰταλίας αὐτὸν οὔτε εἶναι οὔτε ἔσεσθαί ποτε βασιλέα φάσκων, ὅς γε Ῥώμην ἑλὼν ἔχεσθαι μὲν αὐτῆς οὐδαμῆ ἴσχυσε, μοῖραν δὲ αὐτῆς καθελὼν τοῖς πολεμίοις μεθῆκεν αὖθις. Διὸ δὴ τὰ ἐπιτήδεια ἐν τῷ παρόντι ἐς αὐτὴν ἐσκομίζεσθαι διὰ σπουδῆς εἶχε καὶ ἀνοικοδομεῖσθαι ὅτι τάχιστα πάντα ἐκέλευεν, ὅσα καθελών τε καὶ πυρπολήσας αὐτὸς ἔτυχεν, ἡνίκα Ῥώμην τὸ πρότερον εἷλε· τῶν τε Ῥωμαίων τοὺς ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, οὕσπερ ἐπὶ Καμπανίας ἐφύλασσε, μετεπέμπετο. Ἐνταῦθά τε ἀγῶνα τὸν ἱππικὸν θεασάμενος, τὴν στρατιὰν ἡτοίμαζε πᾶσαν, ὡς ἐπὶ Σικελίαν στρατεύσων. Ἅμα δὲ καὶ τὰ μακρὰ πλοῖα τετρακόσια ὡς ἐς ναυμαχίαν ἐν παρασκευῇ ἐποιεῖτο, καὶ στόλον νεῶν μεγάλων τε καὶ πολλῶν ἄγαν, ἅσπερ ἐκ βασιλέως ἐκ τῆς ἑῴας ἐνταῦθα σταλείσας αὐτοῖς ἀνδράσι τε καὶ φορτίοις πάντα τοῦτον τὸν χρόνον ἑλὼν ἔτυχε. Στέφανόν τε ἄνδρα Ῥωμαῖον παρὰ βασιλέα πρεσβευτὴν ἔπεμψε, τὸν μὲν πόλεμον τόνδε καταλύειν αἰτῶν, ἐνσπόνδους δὲ Γότθους ποιεῖσθαι, ἐφ´ ᾧ δὴ αὐτῷ ξυμμαχήσουσιν ἐπὶ πολεμίους τοὺς ἄλλους ἰόντι.

2. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς οὔτε τὸν πρεσβευτήν οἱ ἐς ὄψιν ἐλθεῖν ξυνεχώρησεν οὔτε τινὰ τῶν λεγομένων ἐντροπὴν τὸ παράπαν πεποίηται. Ἅπερ ἐπεὶ Τουτίλας ἤκουσεν, αὖθις τὰ ἐς τὸν πόλεμον ἐν παρασκευῇ ἐποιεῖτο. ξύμφορον δέ οἱ ἔδοξεν εἶναι, Κεντουκελλῶν ἀποπειρασαμένῳ πρότερον οὕτω δὴ ἐπὶ Σικελίαν ἰέναι. Ἦρχε δὲ τότε τοῦ ἐνταῦθα φυλακτηρίου Διογένης, ὁ Βελισαρίου δορυφόρος, δύναμιν ἀξιόχρεων ξὺν αὑτῷ ἔχων. Καὶ ὁ μὲν Γότθων στρατὸς, ἐπειδὴ ἐς Κεντουκέλλας ἀφίκοντο, ἄγχιστα τοῦ περιβόλου ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐς πολιορκίαν καθίσταντο. Πρέσβεις δὲ πέμψας παρὰ Διογένην ὁ Τουτίλας, αὐτόν τε προὐκαλεῖτο καὶ τοὺς ἀμφ´ αὐτὸν στρατιώτας, ἢν μὲν σφίσι βουλομένοις ᾖ μάχῃ πρὸς αὐτοὺς διακρίνεσθαι, ἔργου ἔχεσθαι αὐτίκα δὴ μάλα. Ἐν ἐλπίδι τε παρῄνει μηδεμιᾷ ἔχειν, δύναμιν ἑτέραν τινὰ ἐκ βασιλέως σφίσιν ἀφίξεσθαι. Ἀδύνατον γὰρ Ἰουστινιανὸν τὸ λοιπὸν εἶναι πόλεμον πρὸς Γότθους τόνδε διενεγκεῖν, εἴ τῳ ἱκανὰ τεκμηριῶσαι τὰ {μετὰ} χρόνου τοσούτου ἐπὶ τῆς Ῥώμης ξυμβάντα. αἵρεσιν οὖν προὐτείνετο ἑλέσθαι ὁποτέραν ἂν αὐτοὶ βούλοιντο, ἢ ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ τῷ Γότθων στρατῷ ἀναμίγνυσθαι, ἢ κακῶν ἀπαθέσιν ἐνθένδε ἀπαλλασσομένοις ἐπὶ Βυζαντίου κομίζεσθαι. Ῥωμαῖοι δὲ καὶ Διογένης οὔτε μάχῃ διακρίνεσθαι βουλομένοις σφίσιν αὐτοῖς ἔφασκον εἶναι οὔτε μέντοι ἀναμίγνυσθαι τῷ Γότθων στρατῷ, ἐπεὶ παίδων τε καὶ γυναικῶν τῶν σφετέρων χωρὶς βιοτεύειν οὐκ ἂν δύναιντο. Πόλιν δὲ, ἧσπερ φυλακὴν ἔχουσιν, ἐν μὲν τῷ παρόντι λόγῳ τινὶ εὐπρεπεῖ ἐνδοῦναι οὐδαμῆ ἔχειν, ἐπεὶ οὐδέ τις σκῆψις αὐτοῖς, ἄλλως τε καὶ παρὰ βασιλέα στέλλεσθαι βουλομένοις, τανῦν πάρεστιν· ἐς χρόνον δὲ ἀναβαλέσθαι τινὰ τὴν πρᾶξιν ἐδέοντο, ἐφ´ ᾧ βασιλεῖ μὲν ἐν τούτῳ τὰ σφίσι παρόντα σημήνωσιν, οὐδεμιᾶς δὲ μεταξὺ βοηθείας ἐκ βασιλέως ἐνταῦθα ἰούσης οὕτω δὴ ἀπαλλάσσοιντο, Γότθοις μὲν τὴν πόλιν ἐνδόντες, οὐκ ἀπροφάσιστον δὲ αὐτοὶ τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι. ταῦτα ἐπεὶ Τουτίλαν ἤρεσκε, τακτὴ ἡμέρα ξυνέκειτο, ἄνδρες δὲ τριάκοντα ἑκατέρωθεν ἐν ὁμήρων λόγῳ ἐπὶ τῇ ὁμολογίᾳ δέδονται ταύτῃ καὶ Γότθοι τὴν προσεδρείαν διαλύσαντες ἐπὶ Σικελίας ἐχώρησαν. Ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἐς τὸ Ῥήγιον, οὐ πρότερον διέβησαν τὸν τῇδε πορθμὸν, ἕως φρουρίου τοῦ ἐν Ῥηγίῳ ἀπεπειράσαντο. ἦρχον δὲ τοῦ ἐνταῦθα φυλακτηρίου Θουριμούθ τε καὶ Ἱμέριος, οὕσπερ Βελισάριος ἐνταῦθα καταστησάμενος ἔτυχεν. Οἵπερ ἐπεὶ πολλούς τε καὶ ἀρίστους ξὺν αὑτοῖς εἶχον, τειχομαχοῦντάς τε ἀπεκρούσαντο τοὺς πολεμίους καὶ ἐπεξελθόντες τὸ πλέον ἐν ξυμβολῇ ἔσχον. Ὕστερον μέντοι πλήθει τῶν ἐναντίων παρὰ πολὺ ἐλασσούμενοι ἐντὸς τοῦ περιβόλου κατακλεισθέντες ἡσύχαζον. Τουτίλας δὲ μοῖραν μὲν τοῦ Γότθων στρατοῦ αὐτοῦ εἴασε φρουρᾶς ἕνεκα, τῶν ἐπιτηδείων τῇ ἀπορίᾳ χρόνῳ ὑστέρῳ ἐξαιρήσειν καραδοκῶν τοὺς ταύτῃ Ῥωμαίους, ἐς δὲ Ταραντηνοὺς στράτευμα πέμψας τὸ ἐκείνῃ φρούριον παρεστήσατο οὐδενὶ πόνῳ, καὶ Γότθοι δὲ, οὕσπερ ἐλίπετο ἐν Πικηνῶν τῇ χώρᾳ, πόλιν Ἀρίμινον τηνικάδε προδοσίᾳ εἷλον.

3. Ταῦτα ἀκούσας Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς Γερμανὸν τὸν ἀνεψιὸν τὸν αὑτοῦ αὐτοκράτορα ἐβούλευσε πολέμου τοῦ πρὸς Γότθους τε καὶ Τουτίλαν καταστήσασθαι, καί οἱ ἐν παρασκευῇ ἐπέστελλεν εἶναι· ἐπεί τε ὁ περὶ τούτου λόγος ἐς Ἰταλίαν ἦλθε, Γότθοι μὲν ἐν φροντίδι μεγάλῃ ἐγένοντο. Δεξιὰ γάρ τις ἡ ἀμφὶ Γερμανῷ δόξα ἐς πάντας ἀνθρώπους οὖσα ἐτύγχανεν. Ἐὐέλπιδες δὲ Ῥωμαῖοί τε γεγενημένοι εὐθὺς ἅπαντες καὶ οἱ τοῦ βασιλέως στρατοῦ τῷ τε κινδύνῳ καὶ τῇ ταλαιπωρίᾳ πολλῷ ἔτι μᾶλλον ἀντεῖχον. Ἀλλὰ βασιλεὺς οὐκ οἶδα ὅπως μεταμαθὼν Λιβέριον ἄνδρα Ῥωμαῖον, οὗπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐμνήσθην, ἐς τὸ ἔργον καταστήσασθαι ἀντὶ Γερμανοῦ ἔγνω. Καὶ ὁ μὲν παρασκευασάμενος ὡς τάχιστα, ὅτι δὴ αὐτίκα ξὺν στρατῷ ἀποπλεύσει, ἐπίδοξος ἦν. Ἀλλ´ ἐπεὶ βασιλεῖ μετέμελεν αὖθις, ἡσυχῆ καὶ αὐτὸς ἔμενε. Τότε δὴ Βῆρος ξὺν ἀνδράσιν, οὓς ἀγείρας μαχιμωτάτους ἀμφ´ αὑτὸν ἔτυχε, Γότθοις τοῖς ἐν Πικηνῷ οὖσιν ἐς χεῖρας ἐλθὼν πόλεως Ῥαβέννης οὐ πολλῷ ἄποθεν, τῶν τε ἑπομένων πολλοὺς ἀποβάλλει καὶ αὐτὸς θνήσκει, ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐν τῷ πόνῳ τούτῳ γενόμενος.  

CHAPITRE XXXVII

I. Totila répare Rome et demande la paix à Justinien. 2. Il prend diverses places. 3. Inconstance de Justinien dans le choix qu'il fait des généraux pour commander en Italie.

1. Il avait envoyé une ambassade au roi de France, pour lui demander sa fille eu mariage; mais ce prince la lui avait refusée, à cause, disait-il, qu'il n'était pas roi d'Italie, et qu'il ne le serait pas, puisqu'il n'avait pu garder Rome, après l'avoir prise, mais qu'il en avait ruiné une partie, et l'avait laissé reprendre à ses ennemis. Voilà la raison qui excitait Totila à réparer tout ce qu'il avait ou brûlé, ou démoli dans Rome, à y assembler les Sénateurs, et les personnes de toutes sortes de conditions, et à y faire porter des vivres. Il assista ensuite aux jeux qui y furent représentés à cheval, et il tint les troupes prêtes pour la Sicile. Il prépara quatre cents bateaux, tous les grands vaisseaux qu'il avait pris sur les Romains, les hommes, les équipages, et les vivres. Cela fait, il envoya un Romain, nomme Etienne, en ambassade vers Justinien, pour lui demander la paix, et pour lui offrir les armes des Goths dans toutes les guerres qu'il lui plairait d'entreprendre.

2.. L'Empereur bien loin d'écouter ses propositions, ne vit pas seulement son ambassadeur. Ainsi Totila tourna toutes ses pensées à la guerre, et résolut d'essayer d'abord de prendre Centcelles, afin d'attaquer après la Sicile. Diogène, garde de Bélisaire, en était gouverneur, et y avait une forte garnison. L'armée des Goths s'étant approchée des murailles, s'y campa, et y mit le siège. Totila envoya dire au gouverneur, que s'il avait dessein de se défendre, il en vînt d'abord aux mains, et qu'il ne s'attendît à aucun secours, puisqu'il pouvait bien reconnaître par le passé, que l'Empereur ne pouvait supporter le poids de la guerre. Que s'il n'en voulait pas coure le hasard, il lui donnait le choix, ou de prendre parti dans son armée, ou de se retirer à Constantinople. La réponse de Diogène et des Romains fut, qu'ils ne désiraient ni combattre ni prendre parti parmi les Goths, parce que la vie leur serait insupportable, sans la compagnie de leurs femmes, et de leurs enfants, et qu'ils ne pouvaient rendre si tôt la place, parce qu'en retournant en leur pays, il fallait qu'ils y portassent une excuse raisonnable de s'être rendus. Ils demandèrent donc le temps d''écrire à Constantinople, afin que s'il ne leur venait point de secours, ils eussent une raison honnête d'avoir quitté la place. Totila ayant trouvé leur réponse juste, ils convinrent d'un jour précis, et ils se donnèrent, et reçurent respectivement des otages. Les Goths ayant levé le siège, marchèrent vers la Sicile ; et avant que de traverser le détroit, ils tentèrent le fort de Rhegium, dont la garnison était commandée par Thorimuth et par Himérius, que Bélisaire y avait établis gouverneurs. Ces deux braves hommes, qui avaient sous eux de bons soldats, le défendirent courageusement, et firent une vigoureuse sortie, où ils eurent de l'avantage; mais depuis ils demeurèrent dans leur place, à cause du grand nombre des assiégeants. Totila y laissa une partie de ses troupes, pour réduire les assiégés par la famine. Il envoya aussi quelques gens à Tarente, qui s'en emparèrent sans peine ; d'autres troupes de son parti prirent Arimini par intelligence.

3. Justinien ayant eu nouvelle des progrès que faisaient les Goths, résolut d'envoyer contre eux Germain son neveu, et lui commanda de se tenir prêt pour le voyage. Ce choix donna de l'inquiétude aux Goths, à cause de la grande réputation que Germain s'était acquise, et il releva un peu l'espérance des Romains, de sorte qu'ils en supportaient les fatigues avec plus de patience, et s'exposaient au danger avec plus de gaieté. Mais Justinien changea de résolution, par je ne sais quel motif, et nomma Libérius en la place de Germain. Quoi que tout semblât préparé pour son départ, il ne partit pas néanmoins de Constantinople, par un effet de l'inconfiance de l'Empereur, qui prit de nouveaux desseins. Dans le même temps, Verus ayant amassé quelques soldats, et ayant attaqué les Goths dans le Picentin proche de Ravenne, perdit la plupart de ses gens, et se perdit malheureusement lui-même.

 

 

1. Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον στράτευμα Σκλαβηνῶν οὐ πλέον ἢ ἐς τρισχιλίους ἀγηγερμένοι, ποταμόν τε Ἴστρον, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος, διέβησαν, καὶ πόνῳ οὐδενὶ ποταμὸν Εὗρον εὐθὺς διαβάντες δίχα ἐγένοντο. Ἐἶχε δὲ αὐτῶν ἁτέρα μὲν συμμορία ὀκτακοσίους τε καὶ χιλίους, ἡ δὲ δὴ ἑτέρα τοὺς καταλοίπους. Ἑκατέροις μὲν οὖν καίπερ ἀλλήλων ἀπολελειμμένοις ἐς χεῖρας ἐλθόντες οἱ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες ἔν τε Ἰλλυριοῖς καὶ Θρᾳξὶν, ἡσσήθησάν τε ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου καὶ οἱ μὲν αὐτοῦ διεφθάρησαν, οἱ δὲ κόσμῳ οὐδενὶ διαφυγόντες ἐσώθησαν. Ἐπεὶ δὲ οἱ στρατηγοὶ πάντες οὕτω παρ´ ἑκατέρων τῶν βαρβαρικῶν στρατοπέδων, καίπερ ἐλασσόνων παρὰ πολὺ ὄντων, ἀπήλλαξαν, Ἀσβάδῳ ἡ ἑτέρα τῶν πολεμίων ξυμμορία ξυνέμιξεν. Ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ βασιλέως μὲν Ἰουστινιανοῦ δορυφόρος, ἐπεὶ ἐς τοὺς Κανδιδάτους καλουμένους τελῶν ἔτυχε, τῶν δὲ ἱππικῶν καταλόγων ἦρχεν, οἳ ἐν Τζουρουλῷ τῷ ἐν Θρᾴκῃ φρουρίῳ ἐκ παλαιοῦ ἵδρυνται, πολλοί τε καὶ ἄριστοι ὄντες. Καὶ αὐτοὺς οἱ Σκλαβηνοὶ τρεψάμενοι οὐδενὶ πόνῳ πλείστους μὲν αἰσχρότατα φεύγοντας ἔκτειναν, Ἄσβαδον δὲ καταλαβόντες ἐν μὲν τῷ παραυτίκα ἐζώγρησαν, ὕστερον δὲ αὐτὸν ἐς πυρὸς ἐμβεβλημένον φλόγα ἔκαυσαν, ἱμάντας πρότερον ἐκ τοῦ νώτου τοῦ ἀνθρώπου ἐκδείραντες. ταῦτα διαπεπραγμένοι τὰ χωρία ξύμπαντα, τά τε Θρᾳκῶν καὶ Ἰλλυριῶν, ἀδεέστερον ἐληΐζοντο, καὶ φρούρια πολλὰ πολιορκίᾳ ἑκάτεροι εἷλον, οὔτε τειχομαχήσαντες πρότερον, οὔτε ἐς τὸ πεδίον καταβῆναι τολμήσαντες, ἐπεὶ οὐδὲ γῆν τὴν Ῥωμαίων καταθεῖν ἐγκεχειρήκασι οἱ βάρβαροι οὗτοι πώποτε. Οὐ μὴν οὐδὲ στρατῷ ποταμὸν Ἴστρον φαίνονται διαβεβηκότες ἐκ τοῦ παντὸς χρόνου, πλήν γε δὴ ἐξ ὅτου μοι ἔμπροσθεν εἴρηται. Οὗτοι δὲ οἱ τὸν Ἄσβαδον νενικηκότες μέχρι ἐς θάλασσαν ληϊσάμενοι ἐφεξῆς ἅπαντα καὶ πόλιν ἐπιθαλασσίαν τειχομαχήσαντες εἷλον, καίπερ στρατιωτῶν φρουρὰν ἔχουσαν, Τόπηρον ὄνομα· ἣ πρώτη μὲν Θρᾳκῶν τῶν παραλίων ἐστὶ, τοῦ δὲ Βυζαντίου διέχει ὁδῷ ἡμερῶν δυοκαίδεκα. Ἐἷλον δὲ αὐτὴν τρόπῳ τοιῷδε.  

2. οἱ μὲν πλεῖστοι ἐν δυσχωρίαις πρὸ τοῦ περιβόλου σφᾶς αὐτοὺς ἔκρυψαν, ὀλίγοι δέ τινες ἀμφὶ τὰς πύλας γενόμενοι, αἳ πρὸς ἀνίσχοντά εἰσιν ἥλιον, τοὺς ἐν ταῖς ἐπάλξεσι Ῥωμαίους ἠνώχλουν. Ὑποτοπήσαντες δὲ οἱ στρατιῶται, ὅσοι τὸ ἐνταῦθα φυλακτήριον εἶχον, οὐ πλείους αὐτοὺς ἢ ὅσοι καθεωρῶντο εἶναι, ἀνελόμενοι αὐτίκα τὰ ὅπλα ἐξίασιν ἐπ´ αὐτοὺς ἅπαντες. Οἱ δὲ βάρβαροι ὀπίσω ἀνέστρεφον, δόκησιν παρεχόμενοι τοῖς ἐπιοῦσιν ὅτι δὴ αὐτοὺς κατωρρωδηκότες ἐς ὑπαγωγὴν χωροῦσι· καὶ οἱ Ῥωμαῖοι ἐς τὴν δίωξιν ἐκπεπτωκότες πόρρω που τοῦ περιβόλου ἐγένοντο. Ἀναστάντες οὖν οἱ ἐκ τῶν ἐνεδρῶν κατόπισθέν τε τῶν διωκόντων γενόμενοι ἐσιτητὰ σφίσιν ἐς τὴν πόλιν οὐκέτι ἐποίουν. ἀναστρέψαντες δὲ καὶ οἱ φεύγειν δοκοῦντες ἀμφιβόλους ἤδη τοὺς Ῥωμαίους πεποίηνται. Οὓς δὴ ἅπαντας οἱ βάρβαροι διαφθείραντες τῷ περιβόλῳ προσέβαλον. οἱ δὲ τῆς πόλεως οἰκήτορες τῶν στρατιωτῶν τῆς δυνάμεως ἐστερημένοι, γίνονται μὲν ἐν ἀμηχανίᾳ πολλῇ, καὶ ὣς δὲ τοὺς ἐπιόντας ἐκ τῶν παρόντων ἠμύνοντο. καὶ πρῶτα μὲν ἔλαιόν τε καὶ πίσσαν ἐπὶ πλεῖστον θερμήναντες τῶν τειχομαχούντων κατέχεον, καὶ λίθων βολαῖς πανδημεὶ ἐς αὐτοὺς χρώμενοι τοῦ ἀπεῶσθαι τὸν κίνδυνον οὐ μακράν που ἐγένοντο. Ἔπειτα δὲ αὐτοὺς πλήθει βελῶν οἱ βάρβαροι βιασάμενοι ἐκλιπεῖν τε τὰς ἐπάλξεις ἠνάγκασαν καὶ κλίμακας τῷ περιβόλῳ ἐρείσαντες κατὰ κράτος τὴν πόλιν εἷλον. Ἄνδρας μὲν οὖν ἐς πεντακισχιλίους τε καὶ μυρίους εὐθὺς ἅπαντας ἔκτειναν καὶ πάντα τὰ χρήματα ἐληΐσαντο, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας ἐν ἀνδραπόδων πεποίηνται λόγῳ. Καίτοι τὰ πρότερα οὐδεμιᾶς ἡλικίας ἐφείσαντο, ἀλλ´ αὐτοί τε καὶ ἡ συμμορία ἡ ἑτέρα, ἐξ ὅτου δὴ τῇ Ῥωμαίων ἐπέσκηψαν χώρᾳ, τοὺς παραπίπτοντας ἡβηδὸν ἅπαντας ἔκτεινον. Ὡστε γῆν ἅπασαν, ἥπερ Ἰλλυριῶν τε καὶ Θρᾳκῶν ἐστι, νεκρῶν ἔμπλεων ἐπὶ πλεῖστον ἀτάφων γενέσθαι. Ἔκτεινον δὲ τοὺς παραπίπτοντας οὔτε ξίφει οὔτε δόρατι οὔτε τῳ ἄλλῳ εἰωθότι τρόπῳ, ἀλλὰ σκόλοπας ἐπὶ τῆς γῆς πηξάμενοι ἰσχυρότατα, ὀξεῖς τε αὐτοὺς ἐς τὰ μάλιστα ποιησάμενοι, ἐπὶ τούτων ξὺν βίᾳ πολλῇ τοὺς δειλαίους ἐκάθιζον, τήν τε σκολόπων ἀκμὴν γλουτῶν κατὰ μέσον ἐνείροντες ὠθοῦντές τε ἄχρι ἐς τῶν ἀνθρώπων τὰ ἔγκατα, οὕτω δὴ αὐτοὺς διαχρήσασθαι ἠξίουν. Καὶ ξύλα δὲ παχέα τέτταρα ἐπὶ πλεῖστον ἐς γῆν κατορύξαντες οἱ βάρβαροι οὗτοι, ἐπ´ αὐτῶν τε χεῖράς τε καὶ πόδας τῶν ἡλωκότων δεσμεύοντες, εἶτα ῥοπάλοις αὐτοὺς κατὰ κόρρης ἐνδελεχέστατα παίοντες, ὡς δὴ κύνας ἢ ὄφεις ἢ ἄλλο τι θηρίον διέφθειρον. Ἄλλους δὲ ξύν τε βουσὶ καὶ προβάτοις, ὅσα δὴ ἐπάγεσθαι ἐς τὰ πάτρια ἤθη ὡς ἥκιστα εἶχον, ἐν τοῖς δωματίοις καθείρξαντες, οὐδεμιᾷ φειδοῖ ἐνεπίμπρασαν. οὕτω μὲν Σκλαβηνοὶ τοὺς ἐντυχόντας ἀεὶ ἀνῄρουν. Ἀλλὰ νῦν αὐτοί τε καὶ οἱ τῆς ἑτέρας συμμορίας, ὥσπερ τῷ τῶν αἱμάτων μεθύοντες πλήθει, ζωγρεῖν τὸ ἐνθένδε ἠξίουν τῶν παραπεπτωκότων τινὰς, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ μυριάδας αἰχμαλώτων ἐπαγόμενοι ἀριθμοῦ κρείσσους ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν ἅπαντες.  

CHAPITRE XXXVIII

1. Les Slavons traversent le Danube et l'Èbre. 2. Ils prennent la ville de Topère, et exercent de grandes cruautés.

1. TROIS mille Slavons traversèrent au même temps le Danube, puis ils passèrent l'Èbre sans peine, et se partagèrent en deux bandes; l'une de dix-huit cents hommes, et l'autre de douze cents. Les chefs des troupes romaines attaquèrent séparément dans l'Illyrie, et dans la Thrace, en furent honteusement défaits, et tous ou taillés en pièces, ou mis en fuite. Ensuite, une de ces bandes victorieuses rencontra Asbade garde de Justinien, de la compagnie des candidats, et qui depuis fut capitaine d'une compagnie de cavalerie qui était en garnison dans un fort de la Thrace, nommé le fort de Tzurule. Il tua la plupart de ses soldats, le prit vif, et le garda quelque temps, puis le brûla, après lui avoir arraché par bandes la peau du dos. Ensuite, ces Barbares qui n'avaient jamais traversé le Danube, qui n'avaient jamais mis le pied sur les terres de l'Empire, qui n'avaient jamais osé tenir la campagne, ni faire de siège, ravagèrent alors toute l'Illyrie, et toute la Thrace. Ceux qui avaient défait Asbade, pillèrent tout le pays jusqu'à la mer, et prirent la principale ville maritime de la Thrace, nommée Topère, qui est à douze journées de Constantinople. Voici comment ils la prirent.

2. La plupart se cachèrent dans des lieux hauts et bas aux environs des murailles, et envoyèrent une petite troupe de leurs gens vers la porte qui est du côté de l'Orient. Les soldats de la garnison voyant le petit nombre des ennemis, firent une sortie, et les Barbares firent semblant de s'enfuir. Tous ceux qui s'étaient cachés se montrèrent, et en même temps ceux qui s'enfuyaient tournèrent visage, et ainsi les Romains furent enveloppés de toutes parts, et taillés en pièces. En même temps les Barbares allèrent à la ville, dont les habitants, qui n'avaient plus de garnison, se trouvèrent en grande peine. Ils se défendirent néanmoins assez bien ; ils versèrent grande quantité d'huile bouillante, et de poix fondue, et jetèrent des pierres avec tant de mains, que peu s'en fallut qu'ils ne repoussassent les assiégeants, mais les Barbares chassèrent à force de traits les habitants du haut des murailles ; puis ils y posèrent des échelles, et prirent la place. En même temps, ils passèrent quinze mille hommes au fil de l'épée, pillèrent toutes les richesses, et firent les femmes, et les enfants esclaves. Ils n'avaient jusques alors épargné ni âge ni sexe, depuis qu'ils étaient entrés sur tes terres de l'Empire, de sorte que toute la Thrace et l'Illyrie étaient couvertes de corps morts. Ils ne tuaient pas avec l'épée, ni avec la lance, ceux qui tombaient entre leurs mains, mais ils les tuaient d'une autre manière toute nouvelle. Ils enfonçaient dans la terre des pieux fort aigus, puis ils posaient dessus ces misérables, et les embrochaient jusques à ce qu'ils eussent les entrailles toutes percées. Quelquefois ils mettaient quatre piliers dans la terre; ensuite, ils y attachaient les mains et les pieds de ceux qu'ils prenaient, puis leur cassaient la tête avec des bâtons, et les assommaient comme des bêtes. Ils en enfermaient d'autres avec les bœufs et les moutons, qu'ils ne pouvaient emmener, et ils les brûlaient impitoyablement. Voilà les genres de mort que ces Barbares faisaient souffrir. Mais quand leur rage fut assouvie de sang, ils commencèrent à donner la vie à ceux qu'ils prenaient ; et cela fut cause qu'ils emmenèrent un nombre innombrable d'esclaves.

 

 

 

 

1.  Ὕστερον δὲ Γότθοι τῷ Ῥηγίνων προσέβαλον ὀχυρώματι, οἱ δὲ πολιορκούμενοι καρτερώτατα σφᾶς ἀμυνόμενοι ἀπεκρούοντο, ἔργα τε ὁ Θουριμοὺθ ἐπεδείκνυτο ἀεὶ ἐς αὐτοὺς ἀρετῆς ἄξια. Γνοὺς δὲ ὁ Τουτίλας ἐνδεῖν τοῖς πολιορκουμένοις τὰ ἐπιτήδεια, μοῖραν μὲν τοῦ στρατοῦ αὐτοῦ εἴασε φυλακῆς ἕνεκα, ὅπως δὴ οἱ πολέμιοι μηδὲν μὲν τοῦ λοιποῦ ἐσκομίζωνται, ἀπορίᾳ δὲ τῶν ἀναγκαίων σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὸ φρούριον Γότθοις ἐνδώσουσιν· αὐτὸς δὲ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Σικελίαν διαπορθμευσάμενος τῷ Μεσηνῶν προσέβαλε τείχει. Καί οἱ Δομνεντίολος ὁ Βούζου ἀδελφιδοῦς, ὅσπερ τῶν τῇδε Ῥωμαίων ἦρχεν, ὑπαντιάσας τε πρὸ τοῦ περιβόλου καὶ ἐς χεῖρας ἐλθὼν οὐκ ἔλασσον ἔσχεν. Αὖθις δὲ ἐν τῇ πόλει γενόμενος φυλακῆς τε τῆς ἐνταῦθα ἐπιμελούμενος ἡσυχίαν ἦγε. Γότθοι δὲ, μηδενὸς σφίσιν ἐπεξιόντος, ἐληΐσαντο Σικελίαν σχεδόν τι ὅλην. Ῥωμαῖοι δὲ οἱ ἐν Ῥηγίῳ πολιορκούμενοι, ὧν δὴ Θουριμούθ τε καὶ Ἱμέριος ἦρχον, ὥσπερ μοι εἴρηται, τὰ γὰρ ἀναγκαῖα σφᾶς παντάπασιν ἐπελελοίπει, αὑτούς τε καὶ τὸ φρούριον ὁμολογίᾳ τοῖς πολεμίοις ἐνέδοσαν.

2. Ἅπερ ἐπεὶ βασιλεὺς ἤκουσε, στόλον τε ἀγείρας νηῶν καὶ στράτευμα λόγου ἄξιον ἐκ καταλόγων πεζῶν ἐν τῷ στόλῳ τούτῳ ἐνθέμενος, ἄρχοντά τε Λιβέριον αὐτοῖς ἐπιστήσας, πλεῖν κατὰ τάχος ἐπὶ Σικελίας ἐκέλευσε, καὶ τὴν νῆσον διασώσασθαι δυνάμει τῇ πάσῃ. ἀλλά οἱ ἄρχοντα τοῦ στόλου καταστησαμένῳ Λιβέριον αὐτίκα δὴ μάλα μετέμελεν. Ἦν γὰρ ἐσχατογέρων τε ὁ ἀνὴρ μάλιστα καὶ ἀμελέτητος πολεμίων ἔργων. Ἀρταβάνῃ τε ἀφεὶς τὰ ἐς αὐτὸν ἐγκλήματα πάντα καὶ στρατηγὸν καταλόγων τῶν ἐπὶ Θρᾴκης καταστησάμενος ἐς Σικελίαν εὐθὺς ἔπεμψε, στράτευμα μὲν οὐ πολὺ παρασχόμενος, ἐπιστείλας δὲ τὸν ξὺν τῷ Λιβερίῳ παραλαβεῖν στόλον, ἐπεὶ Λιβέριον ἐς Βυζάντιον μετεπέμπετο. Αὐτοκράτορα δὲ τοῦ πρὸς Τουτίλαν τε καὶ Γότθους πολέμου Γερμανὸν κατεστήσατο τὸν αὑτοῦ ἀνεψιόν. ᾧ δὴ στράτευμα μὲν οὐ πολὺ ἔδωκε, χρήματα δὲ λόγου ἄξια παρασχόμενος στρατιὰν ἐπέστελλεν ἔκ τε Θρᾳκῶν καὶ Ἰλλυριῶν ἀξιολογωτάτην ἀγείραντι οὕτω δὴ στέλλεσθαι σπουδῇ ἐς τὴν Ἰταλίαν πολλῇ. Καί οἱ Φιλημούθ τε τὸν Ἔρουλον ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ Ἰωάννην τὸν αὐτοῦ μὲν Γερμανοῦ κηδεστὴν, Βιταλιανοῦ δὲ ἀδελφιδοῦν (στρατηγὸς γὰρ ὢν τῶν ἐν Ἰλλυριοῖς καταλόγων διατριβὴν ἐνταῦθα εἶχε) ξὺν αὑτῷ ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐπαγαγέσθαι ἐπήγγελλε.

3. Τότε δὴ Γερμανὸν φιλοτιμία πολλή τις ἔσχε, Γότθων τὴν ἐπικράτησιν ἀναδήσασθαι, ὅπως οἱ Λιβύην τε καὶ Ἰταλίαν ἀνασώσασθαι περιέσται τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ. Στότζα γὰρ τετυραννηκότος ἔν γε Λιβύῃ τὰ πρότερα καὶ τὸ Λιβύης κράτος βεβαιότατα ἤδη ἔχοντος αὐτὸς ἐκ βασιλέως σταλεὶς καὶ μάχῃ τοὺς στασιώτας παρὰ δόξαν νικήσας τήν τε τυραννίδα κατέπαυσε καὶ Λιβύην αὖθις ἀνεσώσατο τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη. Καὶ νῦν δὲ τῶν Ἰταλίας πραγμάτων ἐς τοῦτο τύχης ἐληλακότων, ἐς ὅ μοι ἔναγχος δεδιήγηται, μέγα δὴ ἐνθένδε περιβαλέσθαι κλέος ἐβούλετο ἅτε δὴ καὶ αὐτὴν ἰσχύσας βασιλεῖ ἀνασώσασθαι. Καὶ πρῶτα μὲν (ἐτετελευτήκει γάρ οἱ πολλῷ πρότερον ἡ γυνὴ Πασσάρα ὄνομα) Ματασοῦνθαν ἐν γαμετῆς ἐποιήσατο λόγῳ, τὴν Ἀμαλασούνθης τῆς Θευδερίχου θυγατρὸς παῖδα, Οὐιττίγιδος ἤδη ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντος. ἤλπιζε γὰρ, ἢν ξὺν αὐτῷ ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἡ γυνὴ εἴη, αἰσχύνεσθαι, ὡς τὸ εἰκὸς, Γότθους ὅπλα ἐπ´ αὐτὴν ἀνελέσθαι, ἀναμνησθέντας τῆς Θευδερίχου τε καὶ Ἀταλαρίχου ἀρχῆς. ἔπειτα δὲ χρήματα μεγάλα τὰ μὲν ἐκ βασιλέως, τὰ δὲ πλείω οἴκοθεν οὐδεμιᾷ φειδοῖ προϊέμενος στρατιὰν ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου πολλὴν ἀνδρῶν μαχιμωτάτων ἀγεῖραι δι´ ὀλίγου εὐπετῶς ἴσχυσε. Ῥωμαῖοί τε γὰρ, ἄνδρες ἀγαθοὶ τὰ πολέμια, τῶν ἀρχόντων πολλοὺς, ὧν δὴ δορυφόροι τε καὶ ὑπασπισταὶ ἦσαν, ἐν ὀλιγωρίᾳ πεποιημένοι, Γερμανῷ εἵποντο, ἔκ τε Βυζαντίου καὶ τῶν ἐπὶ Θρᾴκης χωρίων καὶ Ἰλλυριῶν οὐδέν τι ἧσσον, Ἰουστίνου τε καὶ Ἰουστινιανοῦ, τῶν αὐτοῦ παίδων, πολλὴν ἐνδειξαμένων περὶ ταῦτα σπουδὴν, ἐπεὶ καὶ αὐτοὺς ἐπαγαγόμενος ἀπιὼν ᾤχετο. Τινὰς δὲ καὶ ἐκ καταλόγων ἱππικῶν, οἳ ἐπὶ τῆς Θρᾴκης ἵδρυντο, δόντος βασιλέως ξυνέλεξε. Καὶ βάρβαροι πολλοὶ, οἵπερ ἀμφὶ ποταμὸν Ἴστρον διατριβὴν εἶχον, κατὰ κλέος τοῦ Γερμανοῦ ἥκοντες καὶ χρήματα πολλὰ κεκομισμένοι ἀνεμίγνυντο τῷ Ῥωμαίων στρατῷ. Ἄλλοι τε βάρβαροι ἐκ πάσης ἀγειρόμενοι ξυνέρρεον γῆς. Καὶ ὁ τῶν Λαγγοβαρδῶν ἡγούμενος ὁπλίτας χιλίους ἐν παρασκευῇ πεποιημένος αὐτίκα δὴ μάλα ὑπέσχετο πέμψειν.

4. Τούτων δὴ καὶ πλειοτέρων ἐς τὴν Ἰταλίαν ἀγγελλομένων, οἷα δὴ ἐξεργάζεσθαι εἴωθεν ἐς τὰ ἀνθρώπεια προϊοῦσα ἡ φήμη, Γότθοι ἅμα μὲν ἔδεισαν, ἅμα δὲ καὶ ἐν ἀπόρῳ ἐγένοντο, εἰ σφίσιν ἐς γένος τὸ Θευδερίχου πολεμητέα εἴη. Στρατιῶται δὲ Ῥωμαίων, ὅσοι Γότθοις ἐτύγχανον ἀκούσιοι ξυστρατεύοντες, ἄγγελον πέμψαντες Γερμανῷ σημαίνειν ἐκέλευον ὡς, ἐπειδὰν τάχιστα ἐν Ἰταλίᾳ γενόμενον αὐτὸν ἴδοιεν, ἐνστρατοπεδευομένην τε τὴν αὐτοῦ στρατιὰν, καὶ αὐτοὶ οὐδέν τι μελλήσαντες ξὺν ἐκείνοις τετάξονται πάντως. Οἷς δὴ ἅπασι θαρσήσαντες οἱ τοῦ βασιλέως στρατοῦ ἔν τε Ῥαβέννῃ καὶ εἴ που ἄλλη πόλις σφίσι λελεῖφθαι τετύχηκεν, εὐέλπιδες ἰσχυρότατα γεγενημένοι, τὰ χωρία βασιλεῖ ἐς τὸ ἀκριβὲς φυλάσσειν ἠξίουν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ξὺν τῷ Βήρῳ τὰ πρότερα ἢ ἄλλοις τισὶ τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἐλθόντες ἡσσημένοι τε τῶν ἐναντίων ἐν τῇ ξυμβολῇ διέφυγόν τε καὶ σκεδαννύμενοι περιῄεσαν, ὅπη ἑκάστῳ τετύχηκεν, ἐπειδὴ ὁδῷ ἰέναι Γερμανὸν ἤκουσαν, ἀθρόοι ἐν Ἰστρίᾳ γεγενημένοι, ἐνταῦθά τε τὸ στράτευμα τοῦτο προσδεχόμενοι, ἡσυχῆ ἔμενον τότε δὴ ὁ Τουτίλας, ἡμέρα γὰρ ἡ ξυγκειμένη αὐτῷ τε καὶ Διογένει ἀμφὶ Κεντουκέλλαις εἱστήκει, πέμψας παρ´ αὐτὸν ἐκέλευέν οἱ κατὰ τὰ ξυγκείμενα τὴν πόλιν ἐνδοῦναι. Διογένης δὲ τούτου δὴ κύριος ἔφασκεν αὐτὸς οὐκέτι εἶναι. Ἀκηκοέναι γὰρ αὐτοκράτορα τοῦδε τοῦ πολέμου τὸν Γερμανὸν καταστῆναί τε καὶ ξὺν τῷ στρατῷ οὐκ ἄποθεν εἶναι. Τῶν δὲ ὁμήρων βουλομένῳ οἱ αὐτῷ εἶναι τοὺς μὲν σφετέρους ἀπολαβεῖν, τοὺς δὲ πρὸς Γότθων σφίσι δεδομένους ἀποτιννύναι. Τούς τε σταλέντας ἀποπεμψάμενος τοῦ τῆς πόλεως φυλακτηρίου ἐπεμελεῖτο, Γερμανόν τε καὶ τὸ ξὺν αὐτῷ καραδοκῶν στράτευμα. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράσσετο τῇδε, καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ πέμπτον καὶ δέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.  

CHAPITRE XXXIX

1. Les Goths assiègent le Fort de Rhegium, et ravagent la Sicile. 2. L'Empereur choisit Libérius, puis Artabane pour conduire la flotte, et Germain pour commander en qualité de Général. 3. Préparatifs de Germain. 4. Sa réputation relève le courage et le parti des Romains.

1. LES Goths assiégèrent quelque temps le fort de Rhegium, dont les habitants se défendirent courageusement, et entre autres Thorimuth, qui donna d'illustres preuves de son grand courage. Totila, qui savait que les assiégés manquaient de vivres, laissa quelques troupes pour garder les avenues, et pour empêcher de porter des provisions dans la place, afin de la réduire par la famine ; et ayant fait passer toute son armée dans la Sicile, il mit le siège devant Messine. Domnentiole, neveu de Busès, qui commandait dans la place, fit d'abord une sortie, où, quoiqu'il n'eût point eu de désavantage, il n'en fit plus néanmoins depuis, et il se contenta de défendre ses murailles. Les Goths ne voyant point d'ennemis qui leur résistassent, ravageaient la campagne. Cependant les habitants de Rhegium se rendirent à composition, à cause qu'ils manquaient de vivres.

2. Quand Justinien apprit toutes ces fâcheuses nouvelles, il amassa des vaisseaux, les remplit de bonnes troupes d'infanterie, et commanda à Libérius de les mener en Sicile, et de faire tous ses efforts pour la recouvrer. Mais à peine eut-il nommé Libérius pour commander l'armée navale, qu'il se repentit de son choix, parce que c'était un homme avancé en âge, et peu expérimenté dans les armes. Ayant donc reçu Artabane en grâce, et l'ayant honoré de la charge de maître de la milice de Thrace, il lui commanda d'aller en Sicile, bien qu'avec peu de troupes; mais il y devait prendre les vaisseaux de Libérius, que l'on rappelait. Pour ce qui est du commandement général, il le donna à Germain son neveu, à qui il ne fournit qu'une petite armée pour une si grande entreprise; mais il lui fît compter des sommes considérables, pour lever des soldats dans la Thrace, et dans l'Illyrie, et il lui commanda de marcher à grandes journées, et de mener arec lui Philimuth capitaine des Eruliens, et Jean neveu de Vitalien.

3. Germain se sentait enflammé d'un ardent désir de détruire le royaume des Goths, et d'acquérir la gloire d'avoir reconquis l'Italie, comme il possédait déjà celle d'avoir reconquis l'Afrique. Stotzas ayant usurpé la domination, ce fut Germain qui la lui ôta, et qui réunit l'Afrique à l'Empire, comme nous l'avons vu dans l'Histoire des Vandales. Les affaires d'Italie étant réduites à un si pitoyable état, il se persuadait que ce lui serait un glorieux avantage d'en être considéré à l'avenir, comme le restaurateur. Après la mort de sa femme Passara, il avait autrefois contracté un second mariage avec Mathasoute, fille d'Amalasoute, et petite-fille de Théodoric, laquelle était veuve de Vitigis. Il la mena avec lui, sur l'espérance qu'il eut, que quand elle serait dans son camp, les Goths ne le viendraient pas attaquer, par quelque force de respect pour la mémoire de Théodoric, et d'Atalaric. Il fit ensuite de grandes levées, et il y employa non seulement tout l'argent qu'il avait reçu de l'Empereur, mais le sien même. Tout ce qu'il y avait de vaillants hommes dans Constantinople, dans la Thrace, dans l'Illyrie, et en d'autres pays, quittèrent les autres chefs sous qui ils étaient officiers, afin de le suivre. Il est vrai que ses deux fils Justin et Justinien contribuèrent beaucoup à gagner cette généreuse noblesse. Il prit, du consentement de l'Empereur, quelques troupes de cavalerie dans la Thrace. Il y eut aussi beaucoup de ces peuples qui habitent les bords du Danube, beaucoup de Germains, et d'autres, qui, attirés par sa grande réputation, prirent parti dans ses troupes. Le roi des Lombards, entre les autres promit de lui envoyer mille hommes armés de pied en cap, et qui étaient tout prêts.

4. Quand la renommée eut répandu dans l'Italie le bruit de cet appareil, les Goths commencèrent à craindre, et quelques-uns même doutèrent s'ils devaient porter les armes contre des descendants de Théodoric. Tous les Romains, qui de leur bon gré, ou par contrainte, étaient dans l'armée des Goths, mandèrent à Germain, qu'aussitôt qu'il serait en Italie, ils se rangeraient sous ses enseignes. Cela relevait l'espérance des soldats qui étaient à Ravenne, et dans les autres villes de l'obéissance de Justinien, et cela les confirmait dans le dessein de demeurer attachés à son service. Ceux qui avaient été vaincus sous Vérus, et sous d'autres chefs, et depuis dispersés en divers endroits, se rassemblèrent dans l'Istrie, où ils attendirent Germain. Totila fit alors sommer Diogène de lui rendre Centcelles, parce que le jour précis était arrivé; mais il refusa de le faire, à cause de l'approche de Germain, et il offrit de rendre les otages qu'il avait, en recevant pareillement ceux qu'il avait donnés. Après avoir fait cette réponse, il s'appliqua avec un soin extraordinaire à la garde de sa place; et l'hiver finit avec la quinzième année de la guerre que Procope décrit.

 

 

 

1. Γερμανοῦ δὲ τὸ στράτευμα ἐν Σαρδικῇ, τῇ Ἰλλυριῶν πόλει, ἀγείραντός τε καὶ διέποντος, ἅπαντά τε ἰσχυρότατα ἐξαρτυομένου τὰ ἐς τὴν τοῦ πολέμου παρασκευὴν, Σκλαβηνῶν ὅμιλος ὅσος οὔπω πρότερον ἀφίκετο ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν. Ἴστρον τε ποταμὸν διαβάντες ἀμφὶ Νάϊσον ἦλθον. Ὧν δὴ ὀλίγους τινὰς ἀποσκεδασθέντας μὲν τοῦ στρατοπέδου, πλανωμένους δὲ καὶ κατὰ μόνας περιιόντας τὰ ἐκείνῃ χωρία τῶν τινες Ῥωμαίων καταλαβόντες τε καὶ ξυνδήσαντες ἀνεπυνθάνοντο ὅτου δὴ ἕνεκα οὗτος δὴ ὁ τῶν Σκλαβηνῶν στρατὸς καὶ ὅ τι κατεργασόμενοι διέβησαν ποταμὸν Ἴστρον. Οἱ δὲ ἰσχυρίσαντο ὡς Θεσσαλονίκην τε αὐτὴν καὶ πόλεις τὰς ἀμφ´ αὐτὴν πολιορκίᾳ ἐξαιρήσοντες ἥκοιεν. Ἅπερ ἐπεὶ βασιλεὺς ἤκουσεν, ἄγαν τε ξυνεταράχθη καὶ πρὸς Γερμανὸν εὐθὺς ἔγραψεν, ὁδὸν μὲν ἐν τῷ παραυτίκα τὴν ἐπὶ Ἰταλίαν ἀναβαλέσθαι, Θεσσαλονίκῃ δὲ καὶ πόλεσι ταῖς ἄλλαις ἀμῦναι, καὶ τὴν Σκλαβηνῶν ἔφοδον ὅση δύναμις ἀποκρούσασθαι. καὶ Γερμανὸς μὲν ἀμφὶ ταῦτα διατριβὴν εἶχε. Σκλαβηνοὶ δὲ γνόντες διαρρήδην πρὸς τῶν αἰχμαλώτων Γερμανὸν ἐν Σαρδικῇ εἶναι ἐς δέος ἦλθον. Μέγα γὰρ ὄνομα ἐς τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους ὁ Γερμανὸς εἶχεν ἐξ αἰτίας τοιᾶσδε. Ἡνίκα Ἰουστινιανὸς ὁ Γερμανοῦ θεῖος τὴν βασιλείαν εἶχεν, Ἄνται, οἳ Σκλαβηνῶν ἄγχιστα ᾤκηνται, Ἴστρον ποταμὸν διαβάντες στρατῷ μεγάλῳ ἐσέβαλον ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν. Ἐτύγχανε δὲ Γερμανὸν βασιλεὺς Θρᾴκης ὅλης στρατηγὸν καταστησάμενος οὐ πολλῷ πρότερον. Ὃς δὴ ἐς χεῖρας ἐλθὼν τῷ τῶν πολεμίων στρατῷ κατὰ κράτος τε μάχῃ νικήσας σχεδόν τι ἅπαντας ἔκτεινε, κλέος τε μέγα ἐκ τοῦ ἔργου τούτου ὁ Γερμανὸς ἐς πάντας ἀνθρώπους καὶ διαφερόντως ἐς τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους περιεβάλετο. δειμαίνοντες οὖν αὐτὸν, ὥσπερ μοι εἴρηται, Σκλαβηνοὶ, ἅμα δὲ καὶ δύναμιν ἀξιολογωτάτην αὐτὸν ἐπάγεσθαι οἰόμενοι ἅτε πρὸς βασιλέως στελλόμενον ἐπὶ Τουτίλαν τε καὶ Γότθους, ὁδοῦ μὲν εὐθὺς τῆς ἐπὶ Θεσσαλονίκην ἀπέσχοντο, ἐς δὲ τὸ πεδίον καταβῆναι οὐκέτι ἐτόλμων, ἀλλὰ ξύμπαντα τὰ ὄρη τὰ Ἰλλυριῶν διαμείψαντες ἐν Δαλματίᾳ ἐγένοντο.

2. Ὧν δὴ ὁ Γερμανὸς ἀφροντιστήσας πάσῃ ἐπήγγελλε τῇ στρατιᾷ ξυσκευάζεσθαι, ὡς ἡμέραιν δυοῖν ὕστερον ὁδοῦ ἐνθένδε τῆς ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν ἀρξόμενος. Ἀλλά τις αὐτῷ ξυνέπεσε τύχη νοσήσαντι ἐξαπιναίως τὸν βίον διαμετρήσασθαι. Ἐὐθυωρόν τε ὁ Γερμανὸς ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ἀνὴρ ἀνδρεῖός τε καὶ δραστήριος ἐς τὰ μάλιστα, ἐν μὲν τῷ πολέμῳ στρατηγός τε ἄριστος καὶ αὐτουργὸς δεξιὸς, ἐν δὲ εἰρήνῃ καὶ ἀγαθοῖς πράγμασι τά τε νόμιμα καὶ τὸν τῆς πολιτείας κόσμον βεβαιότατα φυλάσσειν ἐξεπιστάμενος, δικάσας μὲν ὀρθότατα πάντων μάλιστα, χρήματα δὲ τοῖς δεομένοις ἅπασι δεδανεικὼς μεγάλα καὶ τόκον οὐδ´ ὅσον λόγῳ κεκομισμένος πρὸς αὐτῶν πώποτε, ἐν Παλατίῳ μὲν καὶ τῇ ἀγορᾷ ἐμβριθέστατός τε καὶ σοβαρὸς ἄγαν, ἑστιάτωρ δὲ καθ´ ἡμέραν οἴκοι ἡδύς τε καὶ ἐλευθέριος καὶ ἐπίχαρις, οὐδέ τι ἐν Παλατίῳ ἁμαρτάνεσθαι παρὰ τὰ εἰωθότα ὅση δύναμις ξυγχωρῶν, οὐδὲ στασιώταις τοῖς ἐν Βυζαντίῳ τῆς βουλήσεως ἢ τῆς ὁμιλίας μεταλαχὼν πώποτε, καίπερ καὶ τῶν ἐν δυνάμει πολλῶν ἐς τοῦτο ἀτοπίας ἐληλακότων. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε κεχώρηκε.

3. Βασιλεὺς δὲ τοῖς ξυμπεσοῦσι περιώδυνος γεγονὼς Ἰωάννην ἐκέλευε, τὸν Βιταλιανοῦ μὲν ἀδελφιδοῦν, Γερμανοῦ δὲ γαμβρὸν, ξὺν Ἰουστινιανῷ θατέρῳ τοῖν Γερμανοῦ παίδοιν τῷ στρατῷ τούτῳ ἐς τὴν Ἰταλίαν ἡγήσασθαι. Καὶ οἱ μὲν τὴν ἐπὶ Δαλματίας ᾔεσαν, ὡς ἐν Σάλωσι διαχειμάσοντες, ἐπεὶ ἀδύνατα σφίσιν ᾤοντο εἶναι τηνικάδε τοῦ καιροῦ περιιοῦσι τὴν τοῦ κόλπου περίοδον ἐς Ἰταλίαν κομίζεσθαι· διαπορθμεύεσθαι γὰρ νηῶν σφίσιν οὐ παρουσῶν ἀμήχανα ἦν. Λιβέριος δὲ, οὔπω τι πεπυσμένος ὧνπερ βασιλεῖ ἀμφὶ τῷ στόλῳ τούτῳ μετέμελε, Συρακούσαις προσέσχε πολιορκουμέναις πρὸς τῶν πολεμίων. Βιασάμενός τε τοὺς ταύτῃ βαρβάρους ἔς τε τὸν λιμένα κατῆρε καὶ παντὶ τῷ στόλῳ ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένετο. Καὶ Ἀρταβάνης δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον ἐν Κεφαλωνίᾳ γενόμενος, ἐπειδὴ τοὺς ἀμφὶ Λιβέριον ἤδη ἐνθένδε ἀναχθέντας ἐπὶ Σικελίας κεχωρηκέναι ἔγνω, ἄρας ἐνθένδε πέλαγος αὐτίκα τὸ Ἀδριατικὸν καλούμενον διέβη. Ἐπεὶ δὲ Καλαβρῶν ἀγχοῦ ἐγένετο, χειμῶνός οἱ ἐξαισίου ἐπιπεσόντος καὶ τοῦ πνεύματος σκληροῦ τε ὑπεράγαν ὄντος καὶ ἀπ´ ἐναντίας σφίσιν ἰόντος, οὕτως ἁπάσας διασκεδάννυσθαι τὰς ναῦς ξυνηνέχθη, ὡς δοκεῖν ὅτι δὴ αἱ πολλαὶ ἐς τὴν Καλαβρίαν ἐξενεχθεῖσαι ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐγένοντο. Οὐκ ἦν δὲ οὕτως, ἀλλὰ πρὸς τοῦ πνεύματος ξὺν βίᾳ πολλῇ διωθούμεναι ἀνέστρεφόν τε βιαζόμεναι ὑπερφυῶς καὶ αὖθις ἐν Πελοποννήσῳ ἐγένοντο. Καὶ ταῖς ἄλλαις δὲ, ὅπη παρατύχῃ, ἢ διεφθάρθαι ἢ διασεσῶσθαι τετύχηκε. Ναῦς δὲ μία, ἐν ᾗ ἔπλει Ἀρταβάνης αὐτὸς, τοῦ ἱστοῦ οἱ ἐν τῷ σάλῳ τούτῳ ἀποκοπέντος, ἐς τοσόνδε κινδύνου ἐλθοῦσα, πρός τε τοῦ ῥοθίου φερομένη καὶ τῷ κλύδωνι ἐπισπομένη Μελίτῃ προσέσχε τῇ νήσῳ. Οὕτω μὲν Ἀρταβάνην διασεσῶσθαι ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ξυνέπεσε.

4. Λιβέριος δὲ οὔτε τοῖς πολιορκοῦσιν ἐπεξιέναι ἢ μάχῃ πρὸς αὐτοὺς οἷός τε ὢν διακρίνεσθαι, καὶ τῶν ἐπιτηδείων σφίσιν ἅτε πολλοῖς οὖσιν ἐς πλείω χρόνον οὐδαμῆ διαρκούντων, ἄρας ἐνθένδε ξὺν τοῖς ἑπομένοις καὶ τοὺς πολεμίους λαθὼν ἐς Πάνορμον ἀπεχώρησε. Τουτίλας δὲ καὶ Γότθοι σχεδόν τι ἅπαντα ληϊσάμενοι τὰ ἐπὶ Σικελίας χωρία ἵππων μὲν ἐπαγόμενοι καὶ ζῴων ἄλλων μέγα τι χρῆμα, σῖτον δὲ καὶ τοὺς ἄλλους καρποὺς ἅπαντας ἐκ τῆς νήσου μετενεγκόντες καὶ πάντα τὰ χρήματα, μεγάλα κομιδῆ ὄντα, ἐν τοῖς πλοίοις ἐνθέμενοι, τήν τε νῆσον ἐξαπιναίως ἐξέλιπον καὶ ἐς τὴν Ἰταλίαν ἀνέστρεφον, τρόπῳ ὁρμώμενοι τοιῷδε. Τῶν τινα Ῥωμαίων, Σπῖνον ὄνομα, ἐκ Σπολιτίου ὁρμώμενόν οἱ αὐτῷ πάρεδρον οὐ πολλῷ πρότερον καταστησάμενος Τουτίλας ἔτυχεν. Οὗτος ἀνὴρ ἐν πόλει Κατάνῃ, ἀτειχίστῳ οὔσῃ, διατριβὴν εἶχε. τύχη τέ τις αὐτῷ ξυνέβη ὑπὸ τοῖς πολεμίοις ἐνταῦθα γενέσθαι. Ὃν δὴ ῥύεσθαι ὁ Τουτίλας ἐπειγόμενος τῶν τινα ἐπιφανῶν γυναῖκα, αἰχμάλωτον οὖσαν, ἀφεῖναι Ῥωμαίοις ἀντ´ αὐτοῦ ἤθελε. Γυναῖκα δὲ Ῥωμαῖοι οὐδαμῆ ἐδικαίουν ἀνταλλάξασθαι ἀνδρὸς τὴν τοῦ καλουμένου κοιαίστωρος ἀρχὴν ἔχοντος. Δείσας οὖν ὁ ἀνὴρ μὴ παρὰ τοῖς πολεμίοις διαφθαρείη, ὡμολόγησε Ῥωμαίοις αὐτίκα Τουτίλαν ἀναπείσειν Σικελίας μὲν ἀπανίστασθαι, παντὶ δὲ τῷ Γότθων στρατῷ ἐς Ἰταλίαν διαπορθμεύσασθαι. Καὶ οἱ μὲν ὅρκοις αὐτὸν σφίσιν ἀμφὶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ καταληφθέντα Γότθοις ἀπέδοσαν, ἀντ´ αὐτοῦ τὴν γυναῖκα κεκομισμένοι. Ὁ δὲ Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἥκων οὐκ ἐπὶ τῷ σφετέρῳ ξυμφόρῳ Γότθους ἔφασκε Σικελίαν ληϊσαμένους σχεδόν τι ὅλην ὀλίγων τινῶν φρουρίων διατριβὴν ἐνταῦθα ἔχειν. ἔναγχος γὰρ ἰσχυρίζετο ἀκηκοέναι, ἡνίκα παρὰ τοῖς πολεμίοις ἐτύγχανεν ὢν, Γερμανὸν μὲν τὸν βασιλέως ἀνεψιὸν ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθῆναι, Ἰωάννην δὲ τὸν αὐτοῦ κηδεστὴν καὶ Ἰουστινιανὸν τὸν αὐτοῦ παῖδα παντὶ τῷ πρὸς Γερμανοῦ συλλεγέντι στρατῷ εἶναι μὲν ἤδη ἐν Δαλματίᾳ, εὐθὺ δὲ Λιγουρίας αὐτίκα δὴ μάλα ξυσκευαζομένους ἐνθένδε χωρήσειν, ἐφ´ ᾧ δὴ Γότθων ἐξ ἐπιδρομῆς παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἀνδραποδίσουσι καὶ χρήματα ληΐσονται πάντα, οἷσπερ ἡμᾶς ὑπαντιάζειν ἄμεινον ἂν εἴη ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ξὺν τοῖς οἰκείοις διαχειμάζοντας. ἢν γὰρ ἐκείνων περιεσόμεθα, Σικελίας αὖθις ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ παρέσται ἡμῖν ἀδεέστερον ἐπιβήσεσθαι πολέμιον οὐδὲν ἐν νῷ ἔχουσι. Ταύτῃ ὁ Τουτίλας τῇ ὑποθήκῃ ἀναπεισθεὶς φρουροὺς μὲν ἐν ὀχυρώμασι τέτρασιν εἴασεν, αὐτὸς δὲ ξύμπασαν τὴν λείαν ἐπαγόμενος παντὶ τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Ἰταλίαν διεπορθμεύσατο. Ταῦτα μὲν οὖν ἐπράσσετο τῇδε.

5.  Ἰωάννης δὲ καὶ ὁ βασιλέως στρατὸς ἀφικόμενοι ἐς Δαλματίαν ἐν Σάλωσι διαχειμάζειν ἔγνωσαν, ἐνθένδε μετὰ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν εὐθὺ Ῥαβέννης ὁδῷ ἰέναι διανοούμενοι. Σκλαβηνοὶ δὲ, οἵ τε τὰ πρότερα ἐν γῇ τῇ βασιλέως γενόμενοι, ὥσπερ μοι ἔναγχος δεδιήγηται, καὶ ἄλλοι οὐ πολλῷ ὕστερον Ἴστρον ποταμὸν διαβάντες καὶ τοῖς προτέροις ἀναμιχθέντες, κατέθεον ἐν πολλῇ ἐξουσίᾳ τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. Καί τινες μὲν ἐν ὑποψίᾳ εἶχον ὡς Τουτίλας τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους χρήμασι πολλοῖς ἀναπείσας ἐπιπέμψειε τοῖς ταύτῃ Ῥωμαίοις, ὅπως δὴ βασιλεῖ ἀδύνατα εἴη τὸν πρὸς Γότθους πόλεμον ἀσχολίᾳ τῇ ἐς τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους εὖ διοικήσασθαι. Ἐἴτε δὲ Τουτίλᾳ χαριζόμενοι εἴτε ἄκλητοι Σκλαβηνοὶ ἐνταῦθα ἦλθον οὐκ ἔχω εἰπεῖν. ἐς τρία μέντοι τέλη σφᾶς αὐτοὺς διελόντες οἱ βάρβαροι οὗτοι ἀνήκεστα ἐν Εὐρώπῃ τῇ ὅλῃ ἔργα εἰργάσαντο, οὐκ ἐξ ἐπιδρομῆς ληϊζόμενοι τὰ ἐκείνῃ χωρία, ἀλλ´ ὥσπερ ἐν χώρᾳ οἰκείᾳ διαχειμάζοντες οὐδέν τε δεδιότες πολέμιον. Ὕστερον δὲ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς στρατιὰν ἀξιολογωτάτην ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν, ἧς ἄλλοι τε καὶ Κωνσταντιανὸς καὶ Ἀράτιος καὶ Ναζάρης ἡγοῦντο καὶ Ἰουστῖνος ὁ Γερμανοῦ παῖς καὶ Ἰωάννης, ὅνπερ ἐπίκλησιν ἐκάλουν Φαγᾶν. Ἐπιστάτην δὲ Σχολαστικὸν ἐφ´ ἅπασι κατεστήσατο, τῶν ἐν Παλατίῳ εὐνούχων ἕνα. Οὗτος ὁ στρατὸς μοῖραν τῶν βαρβάρων καταλαμβάνουσιν ἀμφὶ Ἀδριανούπολιν, ἥπερ ἐπὶ Θρᾴκης ἐν μεσογείοις κεῖται, πέντε ἡμερῶν ὁδὸν Βυζαντίου διέχουσα. Καὶ πρόσω μὲν χωρεῖν οἱ βάρβαροι οὐκέτι εἶχον. λείαν γὰρ ἐπήγοντο ἀνθρώπων τε καὶ ζῴων ἄλλων καὶ πάντων χρημάτων ἀριθμοῦ κρείσσονα. Μένοντες δὲ αὐτοῦ ἠπείγοντο τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰέναι, τούτοις δὲ αὐτοῖς αἴσθησιν ὡς ἥκιστα παρεχόμενοι{. Καὶ} οἱ μὲν Σκλαβηνοὶ ἐστρατοπεδεύοντο ἐς τὸ ὄρος, ὃ ταύτῃ ἀνέχει, Ῥωμαῖοι δὲ ἐν τῷ πεδίῳ οὐ πολλῷ ἄποθεν. χρόνου δὲ σφίσιν ἐν ταύτῃ τῇ προσεδρείᾳ τριβομένου συχνοῦ ἤσχαλλόν τε οἱ στρατιῶται καὶ δεινὰ ἐποιοῦντο, τοῖς στρατηγοῖς ἐπικαλοῦντες, ὅτι δὴ αὐτοὶ τὰ ἐπιτήδεια ξύμπαντα εὔπορα ἔχοντες ἅτε τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχοντες τοὺς στρατιώτας περιορῶσι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ πιεζομένους καὶ οὐ βούλονται τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰέναι. Οἷς δὴ οἱ στρατηγοὶ ἀναγκασθέντες τοῖς ἐναντίοις ξυνέμιξαν. Καὶ γίνεται μὲν καρτερὰ μάχη, ἡσσῶνται δὲ κατὰ κράτος Ῥωμαῖοι. ἔνθα δὴ στρατιῶται μὲν πολλοί τε καὶ ἄριστοι θνήσκουσιν, οἱ δὲ στρατηγοὶ παρ´ ὀλίγον ἐλθόντες ὑπὸ τοῖς πολεμίοις γενέσθαι ξὺν τοῖς καταλοίποις μόλις διαφυγόντες ἐσώθησαν, ὥς πη ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονε. καὶ Κωνσταντιανοῦ δὲ τὸ σημεῖον οἱ βάρβαροι εἷλον, τοῦ τε Ῥωμαίων στρατοῦ ἐς ὀλιγωρίαν τραπόμενοι πρόσω ἐχώρουν. Καὶ χώραν τὴν Ἀστικὴν καλουμένην ἐληΐζοντο κατ´ ἐξουσίαν, ἀδῄωτον ἐκ παλαιοῦ οὖσαν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ λείαν αὐτοὺς πολλήν τινα ἐνταῦθα εὑρεῖν ξυνηνέχθη· οὕτω δὲ χώραν πολλὴν ληϊζόμενοι ἄχρι ἐς τὰ μακρὰ τείχη ἀφίκοντο, ἅπερ ὀλίγῳ πλέον ἢ ἡμέρας ὁδὸν Βυζαντίου διέχει. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον ὁ Ῥωμαίων στρατὸς τούτοις δὴ ἐπισπόμενοι τοῖς βαρβάροις, μοίρᾳ τε αὐτῶν ἐντυχόντες τινὶ καὶ ἐξαπιναίως ἐς χεῖρας ἐλθόντες ἐτρέψαντο. Καὶ τῶν μὲν πολεμίων πολλοὺς ἔκτειναν, Ῥωμαίων δὲ τῶν αἰχμαλώτων μέγα τι διεσώσαντο χρῆμα, τό τε Κωνσταντιανοῦ σημεῖον εὑρόντες ἀνείλοντο. Οἱ δὲ λοιποὶ βάρβαροι ξὺν τῇ ἄλλῃ λείᾳ ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν.  

suite

CHAPITRE XL

1. Nouvelle irruption des Slavons. 2. Mort et éloge de Germain, 3. Jean et Justinien lui succèdent. Libérius va à Syracuse, et Artabane est battu de la tempête. 4. Les Goths partent de Sicile par le conseil de Spinus. 5. Les Romains sont vaincus par les Slavons, puis les vainquent.

1. TANDIS que Germain amassait ses troupes dans Sardique, qui est une ville d'IIllyrie, et qu'il préparait tout ce qui lui était nécessaire pour une si grande guerre, les terres de l'Empire furent inondées par une multitude de Slavons, beaucoup plus prodigieuse et plus formidable, que toutes celles que l'on avait vues auparavant. Ces Barbares ayant traversé le Danube allèrent à la ville de Nisse, où quelques-uns s'étant détachés du corps pour piller séparément, ils furent pris par les Romains ; et ayant été liés, et interrogés pourquoi ils avaient passé le fleuve, ils répondirent que c'était pour assiéger Thessalonique, et les villes circonvoisines. Justinien étonné de cette nouvelle, manda à Germain de différer le voyage d'Italie, et d'aller pourvoir à la sûreté de Thessalonique. Comme la réputation de Germain était grande parmi ces Barbares, le bruit de son arrivée leur donna de l'épouvante. Lorsque Justinien parvint à l'Empire, les Antes, qui sont voisins des Slavons, ayant fait une irruption sur nos terres, Germain, qui était maître de la milice de Thrace, fut dépêché contre eux, les défit, et se rendit fort illustre par leur défaite. Les Slavons craignant donc un si grand capitaine, et d'autre part s'imaginant qu'il était suivi d'une formidable armée, puisqu'elle avait été levée contre Totila et contre les Goths, quittèrent le chemin de Thessalonique ; et n'osant plus tenir la campagne, passèrent toutes les montagnes de l'Illyrie, et entrèrent dans la Dalmatie.

2. Quand Germain se fut délivré de la crainte de ces Barbares, il commanda à ses gens de se tenir prêts, pour partir deux jours après pour l'Italie. Mais il fut surpris d'une maladie, dont il mourut subitement. Telle fut la fin si précipitée de ce grand homme, qui était si recommandable par sa valeur, et qui s'acquittait si admirablement de toutes les fonctions de capitaine, et de soldat. Il observait très religieusement les lois durant la paix, et rendait très exactement la justice. Il prêtait facilement son argent, sans intérêt. Il était grave et sérieux en public, doux et agréable en particulier. Il empêchait, autant qu'il pouvait, de commettre des désordres dans le palais. Il n'avait aucune familiarité, ni aucune habitude avec les factions du cirque, bien que la plupart de ceux qui aspiraient aux dignités eussent accoutumé de s'y engager.

3. L'Empereur, fort affligé de cette perte, donna le commandement de l'armée d'Italie à Jean, gendre de Germain, et neveu de Vitalien, et à Justinien frère du même Germain. Ces deux généraux allèrent en Dalmatie, dans le dessein de passer l'hiver à Salone, parce que la saison ne leur permettait pas de faire le tour du golfe, et qu'ils ne le pouvaient traverser faute de vaisseaux. Libérius, qui ne savait encore rien du changement de l'ordre de l'Empereur, touchant le commandement de l'armée navale, arriva à Syracuse, força les Barbares qui la tenaient assiégée, et entra dans le port avec toute la flotte. Peu après, Artabane, qui était arrivé dans la Céphalénie, y ayant appris que Libérius était en Sicile, traversa la mer Adriatique. Comme il était proche de la Calabre, une furieuse tempête dispersa toute sa flotte, de sorte qu'il y avait apparence que le vent la jetterait sur les côtes d'Italie, et la ferait tomber entre les mains des ennemis, mais tout le contraire arriva, car après avoir été longtemps battue de l'orage, elle fut poussée vers le Péloponnèse, où quelques vaisseaux furent brisés, et les autres se sauvèrent. Le vaisseau qui portait Artabane eut un mât rompu, courut un grand danger, et aborda à Malte.

4. Libérius n'ayant pas assez de forces pour faire de fréquentes sorties, ni assez de vivres pour soutenir longtemps le siège, il fit voile vers Panorme, où il arriva sans être vu par les ennemis. Alors Totila, après avoir ravagé toute la Sicile, après en avoir transporté une prodigieuse quantité de bœufs, de moutons, et de chevaux, après en avoir enlevé les grains, les meubles précieux, et les richesses, retourna en Italie pour la raison que je vais dire. Il n'y avait pas longtemps qu'il avait donné la charge d'intendant de sa maison à un certain Romain, nommé Spinus, natif de Spolète, qui fut pris dans la ville de Catane, dont les murailles étaient abattues. Comme il souhaitait avec passion de se retirer, il offrit de donner en échange une Dame de qualité. Les Romains répondirent, qu'il n'était pas juste d'échanger un intendant avec une femme. Spinus, qui craignait que les Romains ne le fissent mourir, leur promit de persuader à Totila d'abandonner la Sicile, et de ramener toutes ses troupes dans l'Italie. Les Romains lui ayant fait confirmer cette promesse par un serment, le donnèrent en échange pour la Dame. Dès qu'il fut devant Totila, il lui dit, que ce n'était pas agir prudemment que de s'amuser à la Sicile pour l'intérêt d'un petit nombre de places, et il l'assura, que tandis qu'il avait été entre les mains des ennemis, il avait entendu dire que Germain était mort, et que Jean, son gendre, et Justinien son fils, commandaient l'armée en sa place ; qu'ils étaient déjà dans la Dalmatie, et qu'ils viendraient bientôt dans la Ligurie en enlever les femmes et les enfants. Ne vaudrait-il pas mieux, ajouta-t-il, passer l'hiver dans nos maisons, et aller ensuite combattre l'ennemi ? Car quand nous aurons remporté une pleine victoire sur lui, nous aurons toute sorte de liberté de nous rendre les maîtres de la Sicile. Totila se rendant à cet avis, laissa de puissantes garnisons dans les quatre meilleures places de l'île, et repassa avec tout le butin dans l'Italie.

5. Jean ayant mené l'armée de l'Empereur dans la Dalmatie, se résolut de passer l'hiver à Salone, et d'aller droit à Ravenne au commencement du printemps. Cependant les terres de l'Empire étaient impunément ravagées par ces Slavons dont j'ai parlé, et par d'autres Barbares, qui s'étaient depuis joints à eux. Quelques-uns soupçonnaient Totila de leur avoir donné de l'argent, afin d'occuper l'Empereur par une si forte diversion, et de l'empêcher de pourvoir aux besoins de l'Italie. Pour moi je ne puis dire si les Slavons vinrent d'eux-mêmes, où s'ils furent excités à venir par Totila ; mais je sais bien qu'ils firent d'étranges dégâts dans toute l'Europe, non pas par des courses passagères, mais en y établissant une demeure aussi fixe, et aussi stable, que dans leurs maisons. Enfin Justinien, envoya contre eux une armée, qui était commandée par Constantien, par Aratius, par Nazare, par Justin, second fils de Germain, et par Jean, surnommé le Mangeur. Il donna le commandement général sur tous ces chefs à Scholasticus, un des eunuques de son palais. Cette armée rencontra une partie des Barbares proche d'Andrinople, ville de la Thrace, assise à cinq journées de Constantinople. Comme il était impossible aux Barbares d'avancer, parce qu'ils étaient chargés d'une prodigieuse quantité de bagages, d'esclaves, et de troupeaux, ils se préparèrent à donner bataille, et ils se rangèrent sur une petite colline. Les Romains, qui étaient campés dans le plat pays, commencèrent à murmurer, de ce que les chefs qui avaient des vivres en abondance, laissaient les soldats dans la disette, et refusaient de combattre en cette occasion. Les Chefs lassés de ces plaintes, donnèrent bataille, et elle fut des plus rudes. Les plus braves hommes qu'il y eût parmi les Romains y périrent, et peu s'en fallut que les chefs ne fussent pris. Les Barbares se saisirent de l'étendard de Constantien, et méprisant l'armée romaine, s'avancèrent dans le pays, et pillèrent l'Attique, qui est une contrée fertile, et y firent un butin inestimable, parce qu'il n'y avait point encore eu de gens de guerre. Après avoir fait un dégât tout à fait extraordinaire, ils arrivèrent à une grande muraille, qui n'est éloignée de Constantinople que d'un peu moins d'une journée de chemin. En cet endroit l'armée romaine en vint aux mains avec eux, les mit en déroute, reprit une grande partie des prisonniers, et l'étendard de Constantien. Les autres s'en retournèrent en leurs maisons avec tout le butin dont ils étaient chargés.

FIN

suite

r>