Procope

PROCOPE

GUERRES DE JUSTINIEN VII

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

LIVRE TROISIEME.  chapitres XXI à XXX

chapitres XI à XX. - chapitres XXXI à XL

 

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

précédent

 

 

1. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Γότθους ἅπαντας ξυγκαλέσας ὁ Τουτίλας ἔλεξε τοιάδε

„Οὐ καινήν τινα οὐδὲ ἀγνῶτα ὑμῖν παραίνεσιν ποιησόμενος ἐνθάδε ὑμᾶς, ἄνδρες ξυστρατιῶται, ξυνήγαγον, ἀλλ´ ἐκεῖνα ἐρῶν, ἅπερ ἐγὼ μὲν πολλάκις ἐς ὑμᾶς εἶπον, ὑμῖν δὲ αὐτὰ ἐνδεξαμένοις τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ξυνηνέχθη γενέσθαι. Μὴ τοίνυν τινὶ ὀλιγωρίᾳ διὰ τοῦτο ἐς τὴν παραίνεσιν τανῦν χρήσησθε. Λόγων γὰρ τῶν ἐς εὐδαιμονίαν ἀγόντων κόρον οὐκ εἰκὸς ἀνθρώπῳ γενέσθαι, κἂν τῇ πολυλογίᾳ τις ἀποκναίειν δοκῇ· ἐπεὶ οὐδὲ πρὸς τὴν ἐξ αὐτῶν εὐεργεσίαν ἀπειπεῖν ἄξιον. λέγω δὲ ὅτι πρώην μὲν ἐς μυριάδας εἴκοσι μαχιμωτάτων ξυνιόντες στρατιωτῶν πλούτῳ τε ὑπερφυεῖ χρώμενοι καὶ ἵππων τε καὶ ὅπλων περιουσίαν τινὰ, ὡς ἔνι μάλιστα, ἐνδεικνύμενοι, καὶ γερόντων ξυνετωτάτων πολὺν ὅμιλον, ὅπερ τοῖς ἐς ἀγῶνας καθισταμένοις ξυμφορώτατον εἶναι δοκεῖ, πρὸς ἀνδρῶν ἑπτακισχιλίων Γραικῶν ἡσσηθέντες, τήν τε ἀρχὴν καὶ τὰ ἄλλα ξύμπαντα λόγῳ οὐδενὶ ἀφῃρήμεθα. Νῦν δ´ ἡμῖν ἐς ὁλίγους ἀπολειφθεῖσι γυμνούς τε καὶ οἰκτροὺς καὶ οὐδ´ ὁτουοῦν τῶν πάντων ἐμπείρους κρατεῖν τῶν πολεμίων πλέον ἢ δισμυρίων ὄντων τετύχηκε. Τὰ μὲν οὖν πεπραγμένα συλλήβδην εἰπεῖν τοιαῦτά ἐστι· τὰς δὲ τῶν οὕτω ξυμβαινόντων αἰτίας ἐν εἰδόσιν ὑμῖν αὐτίκα δηλώσω· ὅτι Γότθοι μὲν πρότερον τῶν ἄλλων ἁπάντων περὶ ἐλάσσονος πεποιημένοι τὸ δίκαιον, ἔπρασσον ἔς τε ἀλλήλους καὶ τοὺς κατηκόους Ῥωμαίους ἀνόσια ἔργα, οἷς δὴ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἠγμένος ὁ θεὸς ἐπ´ αὐτοὺς τότε ξὺν τοῖς πολεμίοις ἐστράτευσε. καὶ διὰ ταῦτα πλήθει τε καὶ ἀρετῇ καὶ τῇ ἄλλῃ τοῦ πολέμου παρασκευῇ τῶν ἐναντίων παρὰ πολὺ ὑπεραίροντες δυνάμει τινὶ ἀφανεῖ τε καὶ ὡς ἥκιστα γινωσκομένῃ ἡσσήθημεν. Οὐκοῦν τὸ φυλάξαι τὰ ἀγαθὰ ἐφ´ ὑμῖν κείσεται, διασώζουσι δηλονότι τὸ δίκαιον. μεταβαλλομένοις γὰρ καὶ τὰ παρὰ τοῦ θεοῦ αὐτίκα δὴ μάλα πολέμια ἔσται. Οὐ γὰρ ἀνθρώπων γένει οὐδὲ φύσει ἐθνῶν ξυμμαχεῖν εἴωθεν, ἀλλ´ οἷς ἂν μᾶλλον ὁ τοῦ δικαίου λόγος τιμῷτο. Πόνος τε οὐδεὶς αὐτῷ τἀγαθὰ ἐφ´ ἑτέρους μετενεγκεῖν. Ἀνθρώπῳ μὲν γὰρ τὸ μὴ ἀδικεῖν μόνον ἐν γνώμῃ ἐστὶ, θεῷ δὲ ξύμπαντα ἐν τῇ ἐξουσίᾳ πέφυκε κεῖσθαι. Φημὶ τοίνυν ὑμᾶς χρῆναι τὴν δικαιοσύνην ἔς τε ἀλλήλους καὶ τοὺς κατηκόους τηρεῖν. Ταὐτὸν γὰρ ἂν εἴη λέγειν τὴν εὐημερίαν ἐς ἀεὶ διασώζεσθαι.“

2. Τοσαῦτα ὁ Τουτίλας ἐς τοὺς Γότθους εἰπὼν καὶ τοὺς ἐκ τῆς Ῥωμαίων βουλῆς ξυγκαλέσας πολλὰ ὠνείδισέ τε καὶ ἐκάκισεν, οἳ δὴ πολλὰ πρός τε Θευδερίχου καὶ Ἀταλαρίχου ἀγαθὰ πεπονθότες, ἐπί τε τῆς ἀρχῆς ἁπάσης αὐτοὶ ἐς ἀεὶ καταστάντες καὶ τήν τε πολιτείαν διοικησάμενοι, πλούτου τε περιβεβλημένοι μέγα τι χρῆμα, εἶτα ἐς Γότθους τοὺς εὐεργέτας πολλῇ ἀγνωμοσύνῃ ἐχόμενοι, ἐς ἀπόστασίν τε οὐ δέον ἐπὶ τῷ σφετέρῳ πονηρῷ ἴδοιεν καὶ τοὺς Γραικοὺς ἐπὶ τῇ πατρίδι ἐπαγάγοιντο, προδόται σφῶν αὐτῶν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενημένοι. Καὶ ἀνεπυνθάνετο μὲν εἴ τι πρὸς Γότθων πάθοιεν αὐτοὶ κακὸν πώποτε. Λέγειν δὲ ἠνάγκαζεν, εἴ τι ἀγαθὸν σφίσι πρὸς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως ξυμβαίνοι, καταλέγων ἐφεξῆς ἅπαντα, ὅτι δὴ τὰς μὲν ἀρχὰς ἀφῄρηντο σχεδόν τι ἁπάσας, πρὸς δὲ τῶν καλουμένων λογοθετῶν αἰκιζόμενοι λογισμοὺς ἐκτίνειν τῶν σφίσιν ἐς Γότθους πεπολιτευμένων ἀναγκασθεῖεν καὶ τῷ πολέμῳ κεκακωμένοι φόρους τοὺς δημοσίους οὐδέν τι ἐνδεέστερον ἢ ἐν τῇ εἰρήνῃ τοῖς Γραικοῖς φέροιεν· ἄλλα τε πολλὰ ἐνετίθει τῷ λόγῳ, ὅσα δεσπότην δυσμενῆ τοὺς δεδουλωμένους ὀνειδίζειν εἰκός. Ἡρωδιανόν τε αὐτοῖς ἐνδεικνύμενος καὶ τοὺς τὴν πόλιν αὐτῷ παραδόντας Ἰσαύρους

„Ὑμεῖς μὲν“ ἔφη „ξύντροφοι Γότθοις γεγενημένοι οὐδὲ χῶρόν τινα ἔρημον ἐς τήνδε ἡμῖν ἐνδιδόναι τὴν ἡμέραν ἐγνώκατε, οἵδε δὲ ἡμᾶς Ῥώμῃ τε αὐτῇ καὶ Σπολιτίῳ ἐδέξαντο. Διόπερ ὑμεῖς μὲν ἐν οἰκετῶν λόγῳ γεγένησθε, οὗτοι δὲ Γότθοις φίλοι τε, ὡς τὸ εἰκὸς, καὶ ξυγγενεῖς γεγενημένοι τὰς ὑμετέρας ἀρχὰς τὸ λοιπὸν ἕξουσιν.“

οἱ μὲν οὖν πατρίκιοι ταῦτα ἀκούοντες σιωπῇ εἴχοντο. Πελάγιος δὲ Τουτίλαν ὑπὲρ ἀνδρῶν ἐπταικότων τε καὶ δεδυστυχηκότων παραιτούμενος οὐκέτι ἀνίει, ἕως αὐτοὺς φιλανθρωπίας ὑπόσχεσιν ποιησάμενος ἀπεπέμψατο.

3. Ἔπειτα δὲ Πελάγιόν τε καὶ τῶν ἐν Ῥώμῃ ῥητόρων ἕνα, Θεόδωρον ὄνομα, πρέσβεις ἐς βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἔστειλεν, ὅρκοις αὐτοὺς δεινοτάτοις καταλαβὼν, ὅτι τε εὐνοίᾳ ἐς αὐτὸν χρήσονται καὶ ἀναστρέφειν ὅτι τάχιστα ἐς τὴν Ἰταλίαν ἐν σπουδῇ ἕξουσιν. Ἐπέστελλέ τε αὐτοῖς τὴν εἰρήνην οἱ παντὶ σθένει παρὰ βασιλέως πορίζεσθαι, ὅπως δὴ μὴ αὐτὸς ἀναγκάζηται Ῥώμην ἐς ἔδαφος καθελὼν ξύμπασαν καὶ τοὺς ἐκ τῆς συγκλήτου διαφθείρας βουλῆς ἐς Ἰλλυριοὺς τὸν πόλεμον ἄγειν. καὶ γράμματα δὲ Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἔγραψεν. ἤδη μὲν οὖν βασιλεὺς ἠκηκόει τὰ ἐν Ἰταλίᾳ ξυμπεπτωκότα. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ πρέσβεις παρ´ αὐτὸν ἦλθον, ἀπήγγειλάν τε ὅσα ὁ Τουτίλας σφίσιν ἐπέστελλε καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἐνεχείρισαν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Ὅσα μὲν ἐν Ῥωμαίων τῇ πόλει γενέσθαι ξυνέβη, ἐπεὶ μεμαθηκέναι σε ἅπαντα οἶμαι, σιωπᾶν ἔγνωκα. Ὧν δὲ ἕνεκα τοὺς πρέσβεις ἀπέσταλκα τούσδε αὐτίκα εἴσῃ. Αἰτούμεθα τὰ ἐκ τῆς εἰρήνης καλὰ σέ τε προσίεσθαι αὐτὸν καὶ ἡμῖν ξυγχωρεῖν. Ὧνπερ μνημεῖά τε καὶ παραδείγματα κάλλιστα ἔχομεν Ἀναστάσιόν τε καὶ Θευδέριχον, οἳ βεβασιλεύκασι μὲν οὐ πολλῷ πρότερον, εἰρήνης δὲ καὶ ἀγαθῶν πραγμάτων ἅπαντα ἐνεπλήσαντο τὸν κατ´ αὐτοὺς χρόνον. ἢν γάρ σοι ταῦτά ποτε βουλομένῳ εἴη, πατήρ τε ἂν ἐμὸς εἰκότως καλοῖο καὶ ξυμμάχους ἡμᾶς ἐφ´ οὓς ἂν βούλοιο τὸ λοιπὸν ἕξεις.“

4. ταῦτα ἐπεὶ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ἀπενεχθέντα εἶδε, καὶ τοὺς λόγους τῶν πρέσβεων ἅπαντας ἤκουσεν, ἀπεπέμψατο αὐτοὺς αὐτίκα δὴ μάλα, τοῦτό τε μόνον αὐτοῖς ἀποκρινόμενος καὶ Τουτίλᾳ γράψας, ὅτι δὴ αὐτοκράτορα τοῦ πολέμου πεποίηται Βελισάριον, κύριός τε διὰ τοῦτο ἐκεῖνος εἴη τὰ πρὸς Τουτίλαν ὅπως βούλοιτο διοικήσασθαι.  

précédent

 

CHAPITRE XXI

I. Totila exhorte les Goths à garder la Justice. 2. Il reproche au Sénat son ingratitude. 3. Il envoie Pélage et Théodore à Justinien avec une lettre. 4. Justinien les renvoie à Bélisaire.

1. LE lendemain Totila assembla tous les Goths et leur dit :

Mes compagnons, ce n'est pas pour vous donner des avertissements qui vous soient inconnus, que je vous ai assemblés. Ce n'est que pour vous dire des choses que vous avez souvent entendues de ma bouche, et dont la pratique vous a été fort salutaire. Ne méprisez donc pas ce que je vais dire ; car bien que les redites soient importunes, on ne se doit jamais laisser des discours qui sont utiles. Je dis donc que lorsque nous avions deux cent mille combattants, d'immenses richesses, quantité de chevaux, et d'équipages, de sages vieillards, dont les conseils sont si nécessaires à une armée, nous avons été défaits, et privés du royaume d'Italie par sept mille Grecs. Nous avons vaincu depuis plus de vingt mille hommes, quoique nous fussions faibles, nus, désarmés, et en petit nombre. Voilà en peu de paroles tout ce qui nous est arrivé. Encore que vous en sachiez bien les raisons, je ne laisserai pas de vous les représenter. C'est que nous avons méprisé la Justice, et que nous avons exercé toutes sortes de violences, et entre nous, et contre nos sujets. Dieu justement irrité a combattu en faveur de nos ennemis, et a ruiné toutes nos forces par une puissance invisible. C'est donc à vous à conserver vos conquêtes, par l'observation exacte de la Justice ; car si vous vous en éloignez, Dieu s'éloignera de vous. La protection qu'il donne dans les combats n'est pas attachée à un certain genre d'hommes, ni à une nation particulière, mais à ceux qui ont le plus de soin de se conduire par les lumières de la raison, et par les règles de l'équité. Il ne lui est pas malaisé de faire passer les biens des mains d'un injuste possesseur dans celles d'un autre, qui en saura mieux user. Les hommes ont le pouvoir de s'abstenir des actions injustes, mais la dispensation des grâces dépend absolument de sa puissance infinie. Ayez donc soin de garder la Justice, et entre vous, et envers ceux, qui vous obéissent, afin de conserver les avantages dont vous jouissez.

2. Après que Totila eut fait cette harangue à son armée, il entra dans le Sénat, et lui reprocha, avec de piquantes railleries, qu'après avoir été chargés des bienfaits de Théodoric et d'Atalaric, après avoir été élevés aux dignités, et à l'administration de l'État, et après avoir été comblés de richesses, ils s'étaient montrés si ingrats envers leurs bienfaiteurs, que de se trahir eux-mêmes, et de livrer leur pays aux Grecs. Il leur demanda ensuite, quel tort ils avaient jamais reçu des Goths. Il les pressa de dire, quelle grâce ils avaient reçue de Justinien. Il déduisit en détail les honneurs dont on les avait privés, les vexations qui avaient été exercées par les receveurs, les comptes que l'on les avait obligés, à coups de bâtons, de rendre, du maniement qui avait été fait sous la domination des Goths, que l'on leur avait demandé, les impôts aussi bien durant la guerre que durant la paix. Il leur fit un discours tel qu'un maître qui est en colère peut faire à ses esclaves. Enfin leur montrant Hérodien d'un côté, et les Isauriens, par la trahison desquels il avait pris Rome, de l'autre, il leur dit.

Vous n'avez pas voulu nous laisser la moindre place ; mais ceux-ci nous ont fait prendre Spolète et Rome. C'est pourquoi il est juste qu'ils possèdent vos charges, et que vous demeuriez esclaves.

Les patrices entendirent tous ces reproches, sans oser ouvrir la bouche. Il n'y eut que Pélage, qui ne cessa de conjurer Totila de leur pardonner, et de les traiter favorablement ; ce qu'il obtint par l'assiduité de ses prières.

3. Totila envoya ensuite ce Pélage, et un avocat nommé Théodore vers Justinien, après néanmoins avoir tiré d'eux de grands serments qu'ils lui seraient fidèles, et qu'ils reviendraient en Italie le plus tôt qu'il leur serait possible. Il leur recommanda de faire tous leurs efforts pour obtenir la paix, afin de n'être pas obligé de raser Rome, de massacrer le Sénat, et de porter la guerre dans l'Illyrie. Il leur donna aussi une lettre pour l'Empereur, qui savait déjà l'état des affaires. Quand ils furent arrivés, ils lui expliquèrent le sujet de leur voyage, et lui présentèrent la lettre, qui était conçue en ces termes.

Je n'ai pas dessein de vous parler de ce qui est arrivé à Rome, parce que vous en avez été informé. Je ne vous parlerai que du sujet pour lequel je vous ai envoyé des ambassadeurs, qui est pour vous prier de recevoir la paix, et de nous la donner. Nous avons un bel exemple d'un pareil accord fait entrer Anastase et Théodoric, qui ont régné il n'y a pas fort longtemps avec tant de sagesse et tant de bonheur, qu'ils ont rempli leur siècle de prospérité et d'abondance. Si vous avez agréable de nous faire cette grâce, je vous honorerai comme mon père, et vous servirai dans toutes les guerres qu'il vous plaira d'entreprendre.

4. Quand Justinien eut lu cette lettre, et qu'il eut écouté les ambassadeurs, il ne leur fit point d'autre réponse sinon que Bélisaire avait le commandement des armes dans l'Italie, et que c'était à lui à faire la paix, ou la guerre, comme il le jugerait à propos.

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ οἱ πρέσβεις οὗτοι ἐς Βυζάντιον καὶ αὖθις ἐς Ἰταλίαν ἐστέλλοντο, ἐν τούτῳ ἐν Λευκανοῖς τάδε ξυνηνέχθη γενέσθαι. Τουλλιανὸς τοὺς ἐκείνῃ ἀγροίκους ἀγείρας τὴν εἴσοδον στενοτάτην οὖσαν ἐφύλασσεν, ὅπως μὴ οἱ πολέμιοι κακουργήσοντες ἴοιεν ἐς τὰ ἐπὶ Λευκανίας χωρία. Καὶ Ἄνται δὲ αὐτοῖς τριακόσιοι ξυνεφύλασσον, οὕσπερ Ἰωάννης ἐνταῦθα δεηθέντι Τουλλιανῷ ἀπολιπὼν πρότερον ἔτυχεν· ἀγαθοὶ γὰρ οἱ βάρβαροι οὗτοι μάχεσθαι ἐν δυσχωρίαις πάντων μάλιστα. Ἅπερ ἐπεὶ ὁ Τουτίλας ἔμαθε, Γότθους μὲν ἐς τὸ ἔργον καθεῖναι ἀξύμφορον ᾤετο εἶναι, ἀγροίκων δὲ πλῆθος ἀγείρας, Γότθων τε ξυμπέμψας αὐτοῖς ὀλίγους τινὰς, ἐκέλευε τῆς εἰσόδου σθένει παντὶ ἀποπειρᾶσθαι. Οἵπερ ἐπειδὴ ἀλλήλοις ξυνέμιξαν, ὠθισμὸς μὲν ἀμφοτέρων πολὺς ἐγεγόνει, Ἄνται δὲ τῇ σφετέρᾳ ἀρετῇ, ἅμα δὲ καὶ τῆς δυσχωρίας σφίσι ξυλλαμβανούσης, ξὺν τοῖς ἀμφὶ Τουλλιανὸν ἀγροίκοις τοὺς ἐναντίους ἐτρέψαντο. Φόνος τε αὐτῶν ἐγεγόνει πολύς. Γνοὺς δὲ ταῦτα ὁ Τουτίλας ἔγνω Ῥώμην μὲν καθελεῖν ἐς ἔδαφος, τοῦ δὲ στρατοῦ τὸ μὲν πλεῖστον ἐνταῦθά πη ἀπολιπεῖν, τῷ δὲ ἄλλῳ ἐπί τε Ἰωάννην καὶ Λευκανοὺς ἰέναι.

2. Τοῦ μὲν οὖν περιβόλου ἐν χώροις πολλοῖς τοσοῦτον καθεῖλεν ὅσον ἐς τριτημόριον τοῦ παντὸς μάλιστα. Ἐμπιπρᾶν δὲ καὶ τῶν οἰκοδομιῶν τὰ κάλλιστά τε καὶ ἀξιολογώτατα ἔμελλε, Ῥώμην τε μηλόβοτον καταστήσεσθαι, ἀλλὰ Βελισάριος μαθὼν πρέσβεις τε καὶ γράμματα παρ´ αὐτὸν ἔπεμψεν. Οἵπερ ἐπειδὴ Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἦλθον, εἶπόν τε ὧν ἕνεκα ἥκοιεν καὶ τὰ γράμματα ἐνεχείρισαν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

 „Πόλεως μὲν κάλλη οὐκ ὄντα ἐργάζεσθαι ἀνθρώπων ἂν φρονίμων εὑρήματα εἶεν καὶ πολιτικῶς βιοτεύειν ἐπισταμένων, ὄντα δὲ ἀφανίζειν τούς γε ἀξυνέτους εἰκὸς καὶ γνώρισμα τοῦτο τῆς αὑτῶν φύσεως οὐκ αἰσχυνομένους χρόνῳ τῷ ὑστέρῳ ἀπολιπεῖν. Ῥώμη μέντοι πόλεων ἁπασῶν, ὅσαι ὑφ´ ἡλίῳ τυγχάνουσιν οὖσαι, μεγίστη τε καὶ ἀξιολογωτάτη ὡμολόγηται εἶναι. οὐ γὰρ ἀνδρὸς ἑνὸς ἀρετῇ εἴργασται οὐδὲ χρόνου βραχέος δυνάμει ἐς τόσον μεγέθους τε καὶ κάλλους ἀφῖκται, ἀλλὰ βασιλέων μὲν πλῆθος, ἀνδρῶν δὲ ἀρίστων συμμορίαι πολλαὶ, χρόνου τε μῆκος καὶ πλούτου ἐξουσίας ὑπερβολὴ τά τε ἄλλα πάντα ἐκ πάσης τῆς γῆς καὶ τεχνίτας ἀνθρώπους ἐνταῦθα ξυναγαγεῖν ἴσχυσαν. οὕτω τε τὴν πόλιν τοιαύτην, οἵανπερ ὁρᾷς, κατὰ βραχὺ τεκτηνάμενοι, μνημεῖα τῆς πάντων ἀρετῆς τοῖς ἐπιγενησομένοις ἀπέλιπον, ὥστε ἡ ἐς ταῦτα ἐπήρεια εἰκότως ἂν ἀδίκημα μέγα ἐς τοὺς ἀνθρώπους τοῦ παντὸς αἰῶνος δόξειεν εἶναι· ἀφαιρεῖται γὰρ τοὺς μὲν προγεγενημένους τὴν τῆς ἀρετῆς μνήμην, τοὺς δὲ ὕστερον ἐπιγενησομένους τῶν ἔργων τὴν θέαν. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων ἐκεῖνο εὖ ἴσθι, ὡς δυοῖν ἀνάγκη τὸ ἕτερον εἶναι· ἢ γὰρ ἡσσηθήσῃ βασιλέως ἐν τῷδε τῷ πόνῳ, ἢ περιέσῃ, ἂν οὕτω τύχοι. ἢν μὲν οὖν νικῴης, Ῥώμην τε καθελὼν, οὐ τὴν ἑτέρου του, ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ ἀπολωλεκὼς ἂν, ὦ βέλτιστε, εἴης, καὶ διαφυλάξας, κτήματι, ὡς τὸ εἰκὸς, τῶν πάντων καλλίστῳ πλουτήσεις· ἢν δέ γε τὴν χείρω σοι τύχην πληροῦσθαι ξυμβαίη, σώσαντι μὲν Ῥώμην χάρις ἂν σώζοιτο παρὰ τῷ νενικηκότι πολλὴ, διαφθείραντι δὲ φιλανθρωπίας τε οὐδεὶς ἔτι λελείψεται λόγος καὶ προσέσται τὸ μηδὲν τοῦ ἔργου ἀπόνασθαι. Καταλήψεται δέ σε καὶ δόξα τῆς πράξεως ἀξία πρὸς πάντων ἀνθρώπων, ἥπερ ἐφ´ ἑκάτερά σοι τῆς γνώμης ἑτοίμως ἕστηκεν. Ὁποῖα γὰρ ἂν τῶν ἀρχόντων τὰ ἔργα εἴη, τοιοῦτον ἀνάγκη καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ὄνομα φέρεσθαι.“

τοσαῦτα μὲν Βελισάριος ἔγραψε.

Τουτίλας δὲ πολλάκις ἀναλεξάμενος τὴν ἐπιστολὴν καὶ τῆς παραινέσεως ἐς τὸ ἀκριβὲς πεποιημένος τὴν μάθησιν, ἐπείσθη τε καὶ Ῥώμην εἰργάσατο ἄχαρι περαιτέρω οὐδέν. Σημήνας τε Βελισαρίῳ τὴν αὑτοῦ γνώμην τοὺς πρέσβεις εὐθὺς ἀπεπέμψατο. Καὶ τοῦ μὲν στρατοῦ τὸ πλεῖστον μέρος Ῥώμης οὐ πολλῷ ἄποθεν, ἀλλ´ ὅσον ἀπὸ σταδίων εἴκοσι καὶ ἑκατὸν ἐς τὰ πρὸς δύοντα ἥλιον ἐνστρατοπεδευσαμένους ἐν χωρίῳ Ἀλγηδόνι ἐκέλευεν ἡσυχῆ μένειν, ὅπως δὴ μηδεμία ἐξουσία τοῖς ἀμφὶ Βελισάριον εἴη ἔξω πη τοῦ Πόρτου ἰέναι· αὐτὸς δὲ ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐπί τε Ἰωάννην καὶ Λευκανοὺς ᾔει. Ῥωμαίων μέντοι τοὺς μὲν ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς ξὺν αὑτῷ εἶχε, τοὺς δὲ ἄλλους ἅπαντας ξύν τε γυναιξὶ καὶ παισὶν ἔστειλεν ἐς τὰ ἐπὶ Καμπανίας χωρία, ἐν Ῥώμῃ ἄνθρωπον οὐδένα ἐάσας, ἀλλ´ ἔρημον αὐτὴν τὸ παράπαν ἀπολιπών.

3. Ἰωάννης δὲ Τουτίλαν οἱ ἐπιέναι μαθὼν, μένειν ἐπὶ τῆς Ἀπουλίας οὐκέτι ἠξίου, ἀλλ´ ἐς τὸν Δρυοῦντα δρόμῳ ἀφίκετο. Τῶν τε πατρικίων οἱ ἐς Καμπανίαν ἀγόμενοι ἐς Λευκανοὺς πέμψαντες τῶν οἰκείων τινὰς, Τουτίλα γνώμῃ, τοὺς σφετέρους ἀγροίκους ἐκέλευον μεθίεσθαι μὲν τῶν πρασσομένων, τοὺς δὲ ἀγροὺς γεωργεῖν ᾗπερ εἰώθεσαν· ἔσεσθαι γὰρ αὐτοῖς τἀγαθὰ ἀπήγγελλον τῶν κεκτημένων. Οἱ δὲ ἀπετάξαντο μὲν τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ, ἐν δὲ τοῖς ἀγροῖς ἡσυχῆ ἔμενον· Τουλλιανὸς δὲ φυγὼν ᾤχετο, καὶ οἱ τριακόσιοι Ἄνται παρὰ τὸν Ἰωάννην ἀναχωρεῖν ἔγνωσαν. Οὕτω μὲν ἅπαντα τὰ ἐντὸς κόλπου τοῦ Ἰονίου, πλὴν τοῦ Δρυοῦντος, αὖθις ὑποχείρια Γότθοις τε καὶ Τουτίλᾳ γέγονε. Θαρσοῦντες δὲ ἤδη οἱ βάρβαροι καὶ κατὰ συμμορίας σκεδαννύμενοι περιῄεσαν κύκλῳ ἅπαντα. ὅπερ Ἰωάννης μαθὼν τῶν οἱ ἑπομένων πολλοὺς ἐπ´ αὐτοὺς ἔπεμψεν. Οἳ δὴ τοῖς πολεμίοις ἀπροσδόκητοι ἐπιπεσόντες πολλοὺς ἔκτειναν. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ δείσας ὁ Τουτίλας, ἅπαντάς τε τοὺς ξὺν αὑτῷ ἀγείρας, ἀμφὶ ὄρος τὸ Γάργανον, ὅπερ ἐν Ἀπουλίοις που μέσοις ἀνέχει, ἐν τῷ Ἀννίβαλος τοῦ Λίβυος χαρακώματι στρατοπεδευσάμενος ἡσυχῆ ἔμενεν.

CHAPITRE XXII

1. Tullien a de l'avantage sur les Goths dans la Lucanie. 2. Bélisaire écrit à Totila, pour le dissuader de ruiner Rome. 3. Jean se retire à Otrante.

1. CEPENDANT que ces ambassadeurs faisaient le voyage de Constantinople, voici ce qui arriva dans la Lucanie. Tullien amassa des paysans, et s'empara des passages les plus étroits, afin de fermer le pays aux ennemis. Il obtint aussi de Jean, trois cents Antes, à cause qu'ils sont plus accoutumés que les autres à combattre dans les détroits et dans les montagnes. Totila en ayant eu avis, et ne croyant pas que des Goths seuls y pussent remporter de l'avantage, envoya avec des Goths des gens du pays, pour tâcher de forcer ces passages. D'abord les uns et les autres s'avancèrent avec un succès presque égal, mais enfin les Antes qui étaient plus exercés que les Goths à se battre dans ces lieux hauts et bas, en tuèrent un grand nombre, et mirent le reste en fuite. Cette disgrâce fit prendre la résolution à Totila de raser Rome, d'y laisser une partie de son armée, et d'aller dans la Lucanie attaquer Jean.

2. Il abattit donc en divers endroits environ le tiers des murailles. Il se disposait à mettre le feu dans les bâtiments les plus magnifiques et les plus superbes, et à changer cette grande ville en un pâturage, lorsque Bélisaire qui en avait été averti, lui envoya des ambassadeurs, qui lui présentèrent une lettre, dont voici à peu près le sens.

Les ornements des villes sont les ouvrages des plus sages politiques, et il n'appartient qu'à des insensés de les détruire, et à des insensés, dont la fureur soit si extrême, que de ne point appréhender d'en laisser de si honteuses marques à la postérité. Il est sans doute que Rome est la plus belle et la plus fameuse fille qui soit sous le ciel. Sa grandeur et sa beauté ne sont pas l'ouvrage d'un homme, ni d'un petit nombre d'années. Il a fallu qu'une longue suite d'Empereurs, et une foule de personnes illustres aient amassé durant plusieurs siècles d'immenses richesses, et d'excellents ouvriers, pour la mettre dans la perfection où nous la voyons, et pour la rendre toute éclatante par les monuments de leur vertu et de leur gloire. On ne peut la ruiner, sans priver les morts des marques glorieuses qui conservent leur mémoire, et les vivants du plaisir sensible qu'ils trouvent à considérer de si précieux restes de l'antiquité. Cela étant ainsi, je vous prie de faire réflexion que vous serez vaincu, ou vainqueur. Si vous remportez la victoire, en détruisant Rome vous aurez détruit une ville qui serait à vous ; et en la conservant, vous auriez conservé le plus riche ornement de votre royaume. Que si au contraire vous avez le malheur d'être défait, le vainqueur vous aura l'obligation de lui avoir conservé Rome, au lieu que si vous l’aviez rasée, il n'y aurait plus de grâce à espérer. De plus, cette action peut vous acquérir une grande gloire ; car telle qu'est la vie des Princes, telle est aussi leur réputation.

Totila ayant lu plusieurs fois cette lettre, et ayant pesé mûrement les raisons qu'elle contenait, se résolut d'épargner les bâtiments, et déclara sa résolution aux ambassadeurs de Bélisaire. Ensuite il donna ordre à la plus grande partie de ses troupes de s'aller camper à six-vingts stades de la ville, en tirant vers l'Occident, afin que Bélisaire ne pût sortir hors du port où il était enfermé. Il mena le reste de ses troupes dans la Lucanie. Il avait tous les sénateurs à sa suite. Pour ce qui est des autres citoyens, il les avait dispersés dans la Campanie avec les femmes et les enfants, et n'avait permis à pas un de demeurer à Rome.

3. Lorsque Jean sut que Totila le venait chercher, il ne le voulut pas attendre dans la Pouille, mais il se retira à Otrante. Les Sénateurs que Totila avait emmenés, envoyèrent par son ordre dire à leurs fermiers qu'ils missent les armes bas, et qu'ils labourassent les terres à l'ordinaire, parce que les propriétaires en reprendraient la jouissance. Les fermiers se séparèrent des soldats, et demeurèrent en repos à la campagne. Tullien s'enfuît ; les trois cents Antes se retirèrent auprès de Jean, et les Goths demeurèrent maîtres de tout ce qui est aux environs du golfe ionique, excepté d'Otrante. Ces Barbares se licencièrent depuis, de courir par pelotons deçà et delà. Jean en ayant eu avis, envoya contre eux une grande troupe, qui en tailla plusieurs en pièces. Totila fâché de cette mauvaise rencontre, ramassa ses gens, et s'alla camper sur la montagne de Gargane, qui s'élève au milieu de la Pouille, et qui est la même où Hannibal général des Carthaginois s'était autrefois campé.

 

 

 

1. Ἐν τούτῳ δὲ τῶν τις ξὺν τῷ Κόνωνι ἐκ Ῥώμης φυγόντων, ἡνίκα ἡ πόλις ἡλίσκετο, Μαρτινιανὸς ὄνομα, Βυζάντιος γένος, Βελισαρίῳ προσελθὼν στέλλεσθαι αὐτόμολος δῆθεν τῷ λόγῳ παρὰ τοὺς πολεμίους ἠξίου, μεγάλα Ῥωμαίους ἐπαγγελλόμενος ἀγαθὰ δράσειν· δόξαν τε τοῦτο Βελισαρίῳ, ἀπιὼν ᾤχετο. Καὶ αὐτὸν ὁ Τουτίλας ἰδὼν ὑπερφυῶς ἥσθη. Ἐὐδοκιμοῦντα γὰρ ἐν μονομαχίαις τὸν νεανίαν ἤκουσέ τε καὶ εἶδε πολλάκις. Ὄντων δὲ αὐτῷ παίδων τε δύο καὶ τῆς γυναικὸς ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις, τὴν μὲν γυναῖκα καὶ τῶν παίδων τὸν ἕτερον εὐθὺς τῷ ἀνθρώπῳ ἀπέδωκε, τὸν δὲ ἕτερον ἐν ὁμήρου λόγῳ ἐφύλασσεν, ἔς τε Σπολίτιον ξὺν ἑτέροις τισὶν ἔπεμψεν. Ἐτύγχανον δὲ Γότθοι, ἡνίκα Ἡρωδιανοῦ ἐνδιδόντος Σπολίτιον εἷλον, τῆς μὲν πόλεως τὸν περίβολον ἐς τὸ ἔδαφος καθελόντες, τοῦ δὲ πρὸ τῆς πόλεως κυνηγεσίου, ὅπερ καλεῖν ἀμφιθέατρον νενομίκασι, τάς τε εἰσόδους ἐς τὸ ἀκριβὲς ἀποφράξαντες καὶ φρουρὰν ἐνταῦθα καταστησάμενοι Γότθων τε καὶ Ῥωμαίων τῶν αὐτομόλων, ἐφ´ ᾧ φυλάξωσι τὰ ἐκείνῃ χωρία. Μαρτινιανὸς οὖν ἐπειδὴ εἰς Σπολίτιον ἦλθε, στρατιώτας πεντεκαίδεκα ἑταιρίσασθαι ἴσχυσεν, οὕσπερ ἀνέπειθε δράσαντάς τι ἐς τοὺς βαρβάρους μέγα οὕτω δὴ ἐπανήκειν ἐς τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. Στείλας δέ τινας καὶ παρὰ τὸν ἄρχοντα τοῦ ἐν Περυσίᾳ φυλακτηρίου ἐκέλευέν οἱ στράτευμα ὅτι τάχιστα ἐς Σπολίτιον πέμψαι, τοῦ παντὸς λόγου τὴν δήλωσιν ποιησάμενος. Ὁδολγὰν δὲ Οὖννος ἦρχε τότε τῆς ἐν Περυσίᾳ φρουρᾶς, Κυπριανοῦ πρός του τῶν αὐτοῦ δορυφόρων, ὥς μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, δόλῳ ἐξ ἀνθρώπων ἀφανισθέντος. Ὅσπερ ξὺν στρατεύματι ἐπὶ τὸ Σπολίτιον ᾔει. Μαρτινιανὸς δὲ ἄγχιστά πη εἶναι τὸ στράτευμα τοῦτο αἰσθόμενος, ἅμα τοῖς πεντεκαίδεκα στρατιώταις {τοσούτους γὰρ ἑταιρίσασθαι ἴσχυσε} τοῦ τε φυλακτηρίου τὸν ἄρχοντα ἐκ τοῦ αἰφνιδίου διέφθειρε καὶ τὰς πύλας ἀναπετάσας Ῥωμαίους ἅπαντας τῷ φρουρίῳ ἐδέξατο. Οἳ δὴ κτείνουσι μὲν τῶν πολεμίων πλείστους, τινὰς δὲ ζωγρήσαντες παρὰ Βελισάριον ἦγον.

2. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Βελισαρίῳ ἔννοια γέγονεν ἐς Ῥώμην τε ἀναβῆναι καὶ ἐς ὅ τι τύχης ἐληλύθει θεάσασθαι. τῶν στρατιωτῶν οὖν χιλίους ἀπολεξάμενος ἐνταῦθα ᾔει. Ῥωμαῖος δὲ ἀνὴρ ἀφικόμενος δρόμῳ ἐς τοὺς πολεμίους, οἵπερ ἐστρατοπεδεύοντο ἐν Ἀλγηδόνι, τὸ Βελισαρίου στράτευμα ἤγγειλεν. Οἱ δὲ βάρβαροι προλοχίσαντες ἐνέδραις τισὶ τὰ πρὸ τῆς Ῥώμης χωρία, ἐπειδὴ ἄγχιστά πη ἀφικομένους τοὺς ἀμφὶ Βελισάριον εἶδον, ἐκ τῶν ἐνεδρῶν ἀναστάντες ἐπ´ αὐτοὺς ᾔεσαν. μάχης τε καρτερᾶς γενομένης, τῇ σφετέρᾳ ἀρετῇ Ῥωμαῖοι τοὺς πολεμίους τρεψάμενοι, πλείστους τε διαφθείραντες ἐς τὸν Πόρτον εὐθὺς ἀνεχώρησαν. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησεν.

3. Ἔστι δὲ Καλαβρῶν ἐπιθαλασσία πόλις ὁ Τάρας, δυοῖν σχεδόν τι ἡμέραιν ὁδὸν Δρυοῦντος διέχουσα, ἐπί τε Θουρίους καὶ Ῥηγίνους ἐνθένδε ἰόντι. Ἐνταῦθα Ἰωάννης ξὺν ὀλίγοις τισὶ, Ταραντηνῶν αὐτὸν ἐπαγαγομένων, ἀφίκετο, τοὺς λοιποὺς ἐπὶ τῇ τοῦ Δρυοῦντος φυλακῇ καταστησάμενος. Καὶ ἐπεὶ τὴν πόλιν εἶδε μεγίστην τε ὑπερφυῶς καὶ παντάπασιν ἀτείχιστον οὖσαν, πᾶσαν μὲν φυλάξαι οἷός τε ἔσεσθαι οὐδεμιᾷ μηχανῇ ᾤετο, ἰδὼν δὲ τὴν θάλασσαν τῆς πόλεως ἐς τὰ πρὸς βορρᾶν ἄνεμον ἀμφί τινα χῶρον στενὸν μάλιστα ἑκατέρωθεν ἐς κόλπον ἰοῦσαν, οὗ δὴ Ταραντηνῶν ὁ λιμήν ἐστιν, ἰσθμόν τε, ὡς τὸ εἰκὸς, τὸν ἐν μέσῳ χῶρον οὐχ ἧσσον ἢ σταδίων εἴκοσιν ὄντα, ἐπενόει τάδε. Ἀποτεμὼν ἀπὸ τῆς ἄλλης πόλεως τὴν τοῦ ἰσθμοῦ μοῖραν τειχίσματί τε αὐτὴν περιέβαλεν ἐκ θατέρου θαλάσσης μέρους ἄχρι ἐς ἕτερον καὶ τάφρον βαθεῖαν ἀμφὶ τὸ τείχισμα ὤρυσσεν. Ἐνταῦθά τε οὐ Ταραντηνοὺς μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅσοι τὰ ἐκείνῃ χωρία ᾤκουν συνήγαγε, καὶ φυλακὴν αὐτοῖς λόγου ἀξίαν ἐλίπετο. Ταύτῃ τε Καλαβροὶ ἅπαντες ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἤδη γενόμενοι Γότθων ἐς ἀπόστασιν εἶδον. Ταῦτα μὲν ἐφέρετο τῇδε.

4. Τουτίλας δὲ φρούριον ἐν Λευκανοῖς καταλαβὼν ἐχυρώτατον ἄγχιστά πη τῶν Καλαβρίας ὁρίων κείμενον, ὅπερ Ἀχεροντίδα καλοῦσι Ῥωμαῖοι, ἐνταῦθά τε φυλακτήριον ἀνδρῶν οὐχ ἧσσον ἢ τετρακοσίων καταστησάμενος αὐτὸς ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐπὶ Ῥάβενναν ᾔει, τῶν βαρβάρων τινὰς ἀπολιπὼν ἐς τὰ ἐπὶ Καμπανίας χωρία, οἷσπερ ἡ Ῥωμαίων ἐπέκειτο φυλακὴ, τῶν ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς ἐνταῦθα ὄντων.  

CHAPITRE XXIII

1. Martien remet la ville de Spolète sous la domination des Romains, 2. Bélisaire visite Rome. 3. Jean reprend la ville de Tarente et la fortifie. 4. Totila prend le fort d'Achérontide et va à Ravenne.

1. PARMI ceux qui avaient fui avec Conon, lorsque Rome fut prise par Totila, il y eut un certain Martien, natif de Constantinople, qui alla demander permission à Bélisaire de faire semblant de passer dans le parti des ennemis, et par ce moyen de rendre un service considérable à l'Empire. Bélisaire y ayant consenti, i! alla vers Totila, qui fut fort aise de le voir, parce qu'il avait entendu parler de lui, et même qu'il avait été témoin de plusieurs combats singuliers par lesquels il s'était signalé en sa jeunesse. Il lui rendit sa femme, et l'un de ses deux fils, qui se trouva parmi ses prisonniers, il retint l'autre en otage, et l'envoya à Spolète. Lorsque les Goths prirent cette ville sur Hérodien, ils en ruinèrent les murailles, et après avoir bien bouché les avenues d'un ancien amphithéâtre qui y était, ils y mirent une garnison, composée tant de soldats de leur nation, que de déserteurs de l'armée romaine. Martien ayant lié amitié avec quelques-uns de ces soldats, leur persuada d'entreprendre quelque exploit considérable, et de retourner au camp des Romains. Ensuite il envoya découvrir son dessein à celui qui commandait la garnison de Pérouse, et le prier de lui donner au plus tôt des troupes. Le gouverneur de Pérouse était un certain Oldogande, Hun de nation, successeur de Cyprien, qui avait été tué par un de ses gardes, comme nous l'avons fait voir. Du moment que Martien sut que cet Oldogande marchait avec des gens de guerre, il alla avec quinze soldats qu'il avait gagnés, massacrer celui qui commandait dans Pérouse. Ensuite il ouvrit les portes, et y reçût les Romains, qui tuèrent une partie des ennemis, et menèrent les autres à Bélisaire.

2. Peu de temps après, ce général eut la curiosité d'aller à Rome, pour considérer le changement que la fortune y avait apporté. Il choisît pour ce sujet mille hommes. Un certain Romain courut à l'instant en donner avis aux ennemis, qui posèrent diverses embuscades sur son chemin, et d'où ils sortirent quand il fut temps. Le combat fut opiniâtre ; mais enfin la valeur des Romains remporta l'avantage, et après avoir tué un grand nombre de Barbares, ils se retirèrent.

3. Tarente est une ville assise dans la Calabre, à deux journées d'Otrante, sur le chemin qui conduit à Thurie, et à Regium. Jean ayant été convié par les habitants d'y aller, y mena une partie de ses soldats, et laissa les autres à Otrante. Quand il vit que c'était une ville de grande étendue , et qui n'avait point de murailles, il ne crut pas la pouvoir défendre toute entière; mais ayant remarqué que vers le Septentrion , et à l'endroit où est le port, la mer serrant la terre de deux côtés faisait un isthme environ de vingt stades ; il répara une partie de cet isthme d'avec la ville, où il tira une muraille d'une mer à l'autre, et derrière la muraille creusa un large fosse. Il assembla en ce lieu non seulement les Tarentins , mais aussï les habitants des pays d'alentour, et y laissa une forte garnison ; de sorte que la Calabre n'avait plus rien à appréhender, elle ls déclara ouvertement contre les Goths. Voila ce qui regarde la Ville de Tarente.

4. Tortila ayant pris dans la Lucanie, sur les frontiéles de la Calabre , un château extrêmement bien fortifié , que les Romains appelent le Château Achéron, il y mit une garnison de quatre cents hommes , et s'en alla à Ravenne avec le reste de ses troupes. Il laissa néanmoins dans la Campanie quelques Barbares pour garder les Sénateurs qui y étaient.  

 

 

 

1. Βελισαρίῳ δὲ τόλμα προμηθὴς γέγονε τότε ἀρχὴν μὲν μανιώδης δόξασα εἶναι τοῖς τε ὁρῶσι καὶ ἀκούουσι πρῶτον, ἐκβᾶσα δὲ ἐς ἀρετῆς ἔργον ὑψηλόν τε καὶ δαιμονίως ὑπέρογκον. Τῶν γὰρ στρατιωτῶν ὀλίγους τινὰς φρουρᾶς ἕνεκα τῆς ἐν Πόρτῳ ἀπολιπὼν αὐτὸς ξὺν τῷ ἄλλῳ στρατῷ ἐς Ῥώμην ἦλθε, προσποιεῖσθαί τε αὐτὴν σθένει παντὶ ἤθελεν. Ἐπεὶ δὲ οὐχ οἷός τε ἦν ὅσα καθελὼν τοῦ περιβόλου Τουτίλας ἔτυχε βραχεῖ ἀνοικοδομήσασθαι χρόνῳ, ἐποίει τάδε. Λίθους ἄγχιστά πη ὄντας ξυναγαγὼν ἐπ´ ἀλλήλους οὐδενὶ κόσμῳ ξυνέβαλεν, οὐδὲν τὸ παράπαν ἐντὸς ἔχοντας, ἐπεὶ οὔτε τίτανον εἶχεν οὔτε τι ἄλλο τοιοῦτον, ἀλλ´ ὅπως μόνον τὸ τῆς οἰκοδομίας σώζοιτο πρόσωπον, σκολόπων τε μέγα τι χρῆμα ἔξωθεν ἵστη. Ἐτύγχανε δὲ καὶ τάφρους βαθείας ἀμφὶ τὸν περίβολον ὅλον ὀρύξας πρότερον, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη. Παντὸς δὲ τοῦ στρατοῦ προθυμίᾳ τῇ πάσῃ ταῦτα ἐργαζομένου πέντε καὶ εἴκοσιν ἡμερῶν ὅσα τοῦ περιβόλου καθῄρητο τῷ τρόπῳ τούτῳ τετέλεστο. Τῶν τε Ῥωμαίων ὅσοι ἀμφὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία ᾤκηντο ἐνταῦθα ἠγείροντο, τῆς τε ἐν Ῥώμῃ οἰκήσεως ἐπιθυμίᾳ καὶ ὅτι τῶν ἐπιτηδείων τέως σπανίζοντες ἀφθονίαν ἐνταῦθα εὗρον, ἥνπερ Βελισάριος ποιεῖν ἴσχυσε, ναῦς ὅτι πλείστας πάντων ἐμπλησάμενος τῶν ἀναγκαίων, ἔς τε Ῥώμην διὰ τοῦ ποταμοῦ ἐσκομίσας {εἰσῆξε}.

2. Ταῦτα ἐπεὶ Τουτίλας ἤκουσεν, ἄρας αὐτίκα παντὶ τῷ στρατῷ ἐπὶ Βελισάριόν τε καὶ Ῥώμην ἦλθεν, οὔπω Βελισαρίου τὰς πύλας ἐναρμόσασθαι τῷ περιβόλῳ ἰσχύσαντος. Πάσας γὰρ διαφθείρας Τουτίλας ἔτυχεν, ἅσπερ οὐκ ἔφθη τεχνιτῶν ἀπορίᾳ Βελισάριος τεκτηνάμενος. ἐπεὶ δὲ ὁ τῶν βαρβάρων στρατὸς ἀγχοῦ ἐγένοντο, τότε μὲν ἐνστρατοπεδευσάμενοι ηὐλίσαντο παρὰ Τίβεριν ποταμὸν, ἡμέρᾳ τε τῇ ἐπιγενομένῃ ἅμα ἡλίῳ ἀνίσχοντι θυμῷ τε πολλῷ καὶ θορύβῳ ἐχόμενοι ἀμφὶ τὸ τεῖχος ᾔεσαν. Βελισάριος δὲ τῶν μὲν στρατιωτῶν τοὺς μαχιμωτάτους ἀπολεξάμενος ἐς τὴν χώραν τῶν πυλῶν ἔστησε, τοὺς δὲ λοιποὺς ἄνωθεν ἀπὸ τῶν περιβόλων ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιόντας πάσῃ δυνάμει ἐκέλευε. γέγονε τοίνυν καρτερὰ μάχη. Οἱ γὰρ βάρβαροι τὰ μὲν πρῶτα ἐλπίδα εἶχον αὐτοβοεὶ τὴν πόλιν αἱρήσειν, τοῦ δὲ πράγματος σφίσιν ἀντιστατοῦντος, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἰσχυρότατα ἀμυνομένων, ὀργῇ χρώμενοι τοῖς πολεμίοις ἐπέκειντο, τοῦ θυμοῦ σφᾶς παρὰ δύναμιν ἐς τὴν εὐτολμίαν ὁρμῶντος. Οἵ τε Ῥωμαῖοι παρὰ δόξαν ἀντείχοντο, τοῦ κινδύνου, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐς τὴν εὐψυχίαν ἐνάγοντος. Γέγονεν οὖν φόνος τῶν βαρβάρων ἅτε ἀφ´ ὑψηλοῦ βαλλομένων πολὺς, κόπῳ τε πολλῷ καὶ ταλαιπωρίᾳ ἑκάτεροι εἴχοντο καὶ ἡ μάχη πρωῒ ἀρξαμένη ἐτελεύτα ἐς νύκτα. Ἔπειτα οἱ μὲν βάρβαροι ἐν τοῖς στρατοπέδοις γενόμενοι ἐνυκτέρευσαν, τῶν ἐν σφίσι τραυματιῶν ἐπιμελούμενοι, Ῥωμαίων δὲ οἱ μὲν ἄλλοι ἐν τῷ περιβόλῳ φυλακὴν εἶχον, οἱ δὲ ἀνδρίας πέρι μάλιστα πάντων εὖ ἥκοντες ἐν περιτροπῇ τὰς τῶν πυλῶν χώρας ἐφύλασσον, τριβόλους ἔμπροσθεν πολλοὺς θέμενοι, ὅπως μὴ ἐξ ἐπιδρομῆς οἱ πολέμιοι ἐπὶ σφᾶς ἴωσιν.

3. Οἱ δὲ τρίβολοι τοιοίδε εἰσί. Σκολόπων τεττάρων ἰσομήκων μάλιστα τὰ ὄπισθε πρὸς ἄλληλα ἐναρμοσάμενοι τριγώνου σχῆμα τὰς αὐτῶν εὐθείας πανταχόθεν ἐργάζονται, καὶ αὐτοὺς ἐς τὴν γῆν ὅπου παρατύχῃ ῥίπτουσι. Ταύτῃ τε τῶν σκολόπων οἱ μὲν τρεῖς ἐς τὸ ἔδαφος ἰσχυρότατα ἑστήκασι πάντες, ὁ δὲ λειπόμενος ἀνέχων μόνος ἐμπόδιον ἀνδράσι τε καὶ ἵπποις ἐς ἀεὶ γίγνεται. Ὁσάκις δέ τις τοῦτον δὴ κυλίνδει τὸν τρίβολον, ὁ μὲν τέως ἐκ τῶν σκολόπων τὴν τοῦ ἀέρος ὄρθιον κληρωσάμενος χώραν ἐς τὸ ἔδαφος ἕστηκεν, ἄλλος δὲ ἀντ´ αὐτοῦ γιγνόμενος ἄνω τοῖς ἐπιέναι βουλομένοις ἐμπόδιόν ἐστιν. Οἱ μὲν τρίβολοι τοιοίδε εἰσίν. Ἑκάτεροι δὲ οὕτω μετὰ τὴν μάχην ηὐλίσαντο.

4. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ Τουτίλας αὖθις παντὶ τῷ στρατῷ τειχομαχεῖν ἔγνω, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι τρόπῳ τῷ εἰρημένῳ ἠμύνοντο. Καθυπέρτεροί τε τῇ ξυμβολῇ γεγενημένοι ἐπεξελθεῖν τοῖς πολεμίοις ἐθάρσησαν. Καὶ τῶν βαρβάρων ὑποχωρούντων διώκοντες τῶν Ῥωμαίων τινὲς πόρρω που τοῦ περιβόλου ἐγένοντο. Οὓς δὴ κυκλώσεσθαι οἱ βάρβαροι ἔμελλον, ὡς μὴ ἀναστρέφειν ἐς τὴν πόλιν δυνατοὶ εἶεν. Ἀλλὰ Βελισάριος (κατενόησε γὰρ τὰ ποιούμενα) τῶν ἀμφ´ αὑτὸν πολλοὺς ἐνταῦθα στείλας διασώσασθαι τοὺς ἄνδρας ἴσχυσεν. Οὕτω τε ἀποκρουσθέντες οἱ βάρβαροι ἀνεχώρησαν, πολλοὺς μὲν ἀποβεβληκότες τῶν ἐν σφίσι μαχίμων, πλείστους δὲ τραυματίας ἐς τὸ στρατόπεδον ἐπαγόμενοι. Ἐνταῦθά τε ἡσυχῆ ἔμενον, τά τε τραύματα θεραπεύοντες καὶ τῶν ὅπλων ἐπιμελούμενοι (πολλὰ γὰρ σφίσι διέφθαρτο ἤδη) καὶ τὰ ἄλλα ἐν παρασκευῇ πάσῃ ποιούμενοι. ἡμέραις δὲ πολλαῖς ὕστερον ἐπὶ τὸν περίβολον ὡς τειχομαχήσοντες ᾔεσαν. Ῥωμαῖοι δὲ σφίσιν ὑπαντιάσαντες ἐς χεῖρας ἦλθον. Τύχῃ τέ τινι ὁ τὸ Τουτίλα σημεῖον φέρων καιρίαν πληγεὶς αὐτός τε ἐκ τοῦ ἵππου ἐκπίπτει καὶ τὸ σημεῖον ἐς τὴν γῆν ἔρριψε. Καὶ Ῥωμαίων μὲν ὅσοι ἐς τὰ πρῶτα ἐμάχοντο, ὥρμησαν ὥστε τὸ σημεῖον καὶ τὸν νεκρὸν ἁρπασόμενοι. Φθάσαντες δὲ τῶν βαρβάρων οἱ εὐτολμότατοι τό τε σημεῖον ἁρπάζουσι καὶ τοῦ νεκροῦ χεῖρα τὴν λαιὰν ἀποτεμόντες ξὺν αὑτοῖς ἔλαβον. ψέλλιον γὰρ χρυσοῦν ἐπὶ ταύτης ὁ πεπτωκὼς φορῶν ἔτυχε λόγου ἄξιον, ᾧπερ ἐναβρύνεσθαι τοὺς ἐναντίους ἥκιστα ἤθελον, φεύγοντες δηλονότι τὴν ἀπὸ τοῦ ἔργου αἰσχύνην. Καὶ ὁ μὲν τῶν βαρβάρων στρατὸς ἐς ὑπαγωγὴν ἐτράποντο οὐδενὶ κόσμῳ, Ῥωμαῖοι δὲ τὸ μὲν ἄλλο τοῦ νεκροῦ σῶμα ἐσκύλευσαν, τοὺς δὲ πολεμίους ἐπὶ πλεῖστον διώκοντες πολλοὺς ἔκτειναν, ἔς τε τὴν πόλιν κακῶν παντάπασιν ἀπαθεῖς ἦλθον.

5. Τότε δὲ ὅσοι ἐν Γότθοις λόγιμοι ἦσαν Τουτίλᾳ προσελθόντες ἐλοιδοροῦντό τε καὶ ἀνέδην αὐτῷ τὴν ἀβουλίαν ὠνείδιζον, ὅτι δὴ Ῥώμην ἑλὼν οὔτε ξύμπασαν ἐς ἔδαφος καθεῖλεν, ὅπως μηκέτι τοῖς πολεμίοις καταληπτὴ εἴη, οὔτε αὐτὸς ἔσχεν, ἀλλ´ ὅπερ πόνῳ τε καὶ χρόνῳ πολλῷ αὐτοῖς ἐργασθὲν ἔτυχε, τοῦτο λόγῳ αὐτὸς οὐδενὶ διαφθείρειεν. Οὕτω τοῖς ἀνθρώποις ἐμπέφυκε πρὸς τῶν πραγμάτων τὰς ἀποβάσεις ἀεὶ τὴν γνώμην ῥυθμίζειν καὶ τὴν διάνοιαν τῷ τῆς τύχης ῥεύματι προσχωρεῖν, ἀγχιστρόφους τε ἀπ´ αὐτοῦ τὰς μεταστάσεις ποιεῖσθαι τῆς δόξης. Διὸ δὴ καὶ Γότθοι εὐημεροῦντα μὲν τοῖς ἐγχειρήμασι Τουτίλαν ἐτεθήπεσαν ἴσα θεῷ, ἄμαχόν τινα καὶ ἀήττητον ἀποκαλοῦντες, ἡνίκα πόλεων τῶν ἁλισκομένων ἐκ μοίρας τινὸς τὰ τείχη διαφθείρειν εἴα, σφαλέντι δὲ, ὥσπερ ἐρρήθη, λοιδορεῖσθαι οὐκ ἀπηξίουν τῶν ἔναγχος σφίσιν ἀμφ´ αὐτὸν εἰρημένων ἀμνημονοῦντες, ἀπ´ ἐναντίας τε αὐτῶν οὐδεμιᾷ ὀκνήσει ἰόντες. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν καὶ τὰ τοιαῦτα οὐχ οἷόν τέ ἐστι μὴ οὐχὶ τοῖς ἀνθρώποις ἐς ἀεὶ ἁμαρτάνεσθαι, ἐπεὶ καὶ φύσει γίγνεσθαι εἴωθε. Τουτίλας δὲ καὶ οἱ βάρβαροι λύσαντες τὴν προσεδρείαν ἐς Τίβουριν πόλιν ἀφίκοντο, πάσας σχεδόν τι τὰς τοῦ Τιβέριδος γεφύρας διελόντες, ὅπως μὴ Ῥωμαῖοι εὐπετῶς σφίσιν ἐπιέναι οἷοί τε ὦσι. Γέφυραν μέντοι μίαν, ἣ Μολιβίου ἐπώνυμός ἐστι, διαφθεῖραι οὐδαμῆ ἴσχυσαν, ἐπεὶ ἄγχιστα τῆς πόλεως ἐτύγχανεν οὖσα. Τό τε ἐν Τιβούρει φρούριον ἀνοικοδομήσασθαι σθένει παντὶ ἔγνωσαν· καθελόντες γὰρ αὐτὸ πρότερον ἔτυχον· τά τε χρήματα ἐνταῦθα καταθέμενοι ἅπαντα ἡσυχῆ ἔμενον. Καὶ Βελισάριος ἀδεέστερον ἤδη τὰς πύλας τοῦ Ῥώμης περιβόλου πανταχόθι ἐφαρμοσάμενος σιδήρῳ τε αὐτὰς περιβαλὼν αὖθις βασιλεῖ τὰς κλεῖς ἔπεμψε. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ δωδέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.  

 CHAPITRE XXIV

1. Bélisaire répare les murailles de Rome et la remplit d'habitants. 2. Combat opiniâtre. 3. description d'une chausse-trape. 4. Second combat où les Romains ont de l'avantage. 5. Les Goths blâment Totila d'imprudence.

1.  Bélisaire fit une entreprise également prudente et hardie, qui d'abord passa pour extravagante au jugement de tout le monde , mais qui depuis fut admirée , comme l'ouvrage d'une vertu héroïque. Ayant laissé une petite partie de ses gens à la garde du port, il mena le reste à Rome , dans l'intention, de s'en emparer,; Or. comme les ruines des murailles que Totila avoit abattues ne pouvoient être réparées si promtement, il ramassaà toutes les pierres qui étaient aux environs , et les mit à la hâte les unes sur les autres (sns ciment, ni autre matière propre à les lier ; gardant toutefois aux endroits qu'il réparait la même proportion que celle du reste des murailles, et les fortifiant en dehors avec des pieux. Il y avait fait un fossé dès auparavant, comme nous l'avons dit. Tous les soldats ayant été încessamment occupés à ce travail, l'ouvrage fut achevé en vingt cinq jours, et tout ce que Totila avait abatu fut relevé. Alors tous les Romains qui loegeaient à l'entour s'y rassemblèrent, par le désir qu'ils avaient d'habiter cette grande ville, et d'y jouïr de la commodité des vivres que Bélisaire y faisait amener en abondance.

2. Au premier bruit de cette nouvelle, Totila mena son armée vers Rome, où Bélilaire n'avait encore pu remettre des portes , faute d'ouvriers ; et étant arrivé sur les bords du Tibre, il s'y campa , et y passa la nuit. Le lendemain, dès que le jour parut, les Barbares, tout tranfportés de colère, coururent vers les murailles. Bélisaire avait choisi les plus courageux de lès soldats, pour les exposer au lieu de portes, et avait commandé aux autres de tirer du haut des créneaux. Le combat fut rude ; car comme les Barbares avaient espéré d'emporter la place du premier assaut, et qu'ils y trouvaient une vigoureule résistance , le dépit animait leur courage, et augmentait leurs efforts. Les Romains se défendaient vaillamment, à cause de la nécessité du péril ; mais comme ils avaient l'avantage de tirer de haut en bas, ils firent un grand carnage des Barbares. Enfin les deux partis ayant donné de rares exemples de valeur, la nuit finit le combat qui avait commencé avec le jour. Les Barbares passèrent la nuit dans leur camp à panser leurs blessures, et les Romains demeurèrent debout sous les armes, pour garder leurs portes. Ils avaient mis des chausses-trapes au devant, afin d'empêcher les irruptions..

3. Une chausse-trape est une machine faite avec quatre pieux, d'une longueur égale, et dont les extrémités sont jointes ensemble, de telle sorte, que de quelque côte que ce soit, les rayons forment toujours un triangle. Quand on jette la machine à terre, iI y a trois pieux qui sont couchés, et un qui est debout, et qui arrête les hommes et les chevaux. Toutes les fois que l'on la tourne, le pieu qui était droit tombe à terre, et un autre se relève.

4. Totila donna le lendemain un nouvel assaut avec toutes ses forces, et fut repoussé cette seconde fois, aussi bien qu'ils avaient de l'avantage, ils osèrent bien faire des sorties. Quelques-uns d'entre eux, qui s'étaient trop avancés, et qui s'étaient laissé emporter par l'ardeur de poursuivre l'ennemi, étaient prêts d'être enveloppés, si Bélisaire qui en eut avis, ne leur eût envoyé un puissant secours, qui les dégagea. Les Barbares se retirèrent aussi dans leur camp, après avoir perdu en cette rencontre plusieurs vaillants hommes, et ils s'occupèrent à panser leurs blessés, et à raccommoder leurs armes. Plusieurs jours après ils s'approchèrent des murailles, comme pour les attaquer. Les Romains accoururent au devant, et en vinrent aux mains. Celui qui portait l'enseigne de Totila étant tombé de son cheval, laissa aussi tomber l'enseigne, dont les Romains qui combattaient dans les premiers rangs voulurent se saisir, mais les plus braves des Barbares les devancèrent, enlevèrent l'enseigne de la main droite du porte enseigne, laquelle ils coupèrent, à cause d'un bracelet qu'ils ne voulaient pas que les ennemis eussent la gloire d'emporter. Ils se retirèrent ensuite en désordre. Les Romains dépouillèrent le corps du porte-enseigne, poursuivirent les fuyards, en taillèrent plusieurs en pièces, et s'en retournèrent, sans avoir souffert de perte considérable.

5. Alors tout ce qu'il y avait de personnes illustres parmi les Goths s'assembla tout autour de Totila pour le blâmer, et pour lui reprocher l'imprudence par laquelle il avait perdu le fruit de ses travaux, en manquant ou de raser Rome, afin qu'il ne fût pas au pouvoir de l'ennemi de s'en emparer, ou de prendre les moyens nécessaires pour la conserver lui-même. C'est ainsi que sont faits les hommes: ils prennent les événements pour la règle de leurs avis ; et suivant l'inconstance de la fortune, ils sont dans un changement continuel de sentiments et de pensées. Les Goths adoraient Totila, lors que le bonheur secondait les entreprises et bien qu'il se contentât de démolir une partie des murailles des villes qu'il avait prises, ils ne laissaient pas de parler de lui comme d'un prince invincible; mais depuis ils n'eurent point de honte de l'accabler de reproches, et d'oublier, ou plutôt de démentir toutes les louanges qu'ils lui avaient données, tout cela à cause qu'il avait eu une fois un peu de malheur. Cependant il faut que les hommes fassent souvent de semblables fautes, parce qu'elles sont comme des suites de la faiblesse de leur nature. Totila leva le siège; et se retira à Tibur, après néanmoins avoir rompu les ponts du Tibre, afin de n'être pas poursuivi. Il n'y eut que celui de Milan qu'il ne rompit pas, parce qu'il était trop proche de Rome. Il employa force gens à travailler aux réparations de la forteresse de Tibur que les Romains avaient démolie, et il y renferma ses richesses, et y demeura en repos. Bélisaire eut alors le loisir de mettre des portes neuves à Rome, et de les garnir. Quand elles furent achevées, il en envoya les clefs à Justinien, et l'hiver termina l'année, qui est la douzième de celles qui fournissent à Procope la matière de son Histoire.

 

 

Ἐτύγχανε δὲ πολλῷ πρότερον στράτευμα ἐπὶ Περυσίαν ὁ Τουτίλας στείλας, οἵπερ ἀμφὶ τὸν τῆς πόλεως περίβολον ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐπολιόρκουν ἐς τὸ ἀκριβὲς τοὺς ταύτῃ Ῥωμαίους. Καὶ ἐπεὶ τῶν ἐπιτηδείων αὐτοὺς σπανίζοντας ᾔσθοντο ἤδη, πέμψαντες παρὰ Τουτίλαν ἐδέοντο παντὶ τῷ στρατῷ ἐνταῦθα ἰέναι, ῥᾷον ἂν οὕτω καὶ ἀπονώτερον ἐξελεῖν Περυσίαν τε καὶ τοὺς ἐνταῦθα Ῥωμαίους οἰόμενοι. Τουτίλας δὲ οὐ λίαν ἐς τὰ ἐπαγγελλόμενα προθυμουμένους τοὺς βαρβάρους ὁρῶν παραίνεσίν τινα ποιεῖσθαι ἐς αὐτοὺς ἤθελε. Διὸ δὴ ξυγκαλέσας ἅπαντας ἔλεξε τοιάδε

„Ὁρῶν ὑμᾶς, ἄνδρες ξυστρατιῶται, ἐμὲ μὲν οὐκ ὀρθῶς δι´ ὀργῆς ἔχοντας, ἀγανακτοῦντας δὲ πρὸς τὸ τῆς τύχης ξυμπεπτωκὸς ἐναντίωμα, ξυναγαγεῖν τανῦν ἔγνωκα, ὅπως ὑμῶν δόξαν ὡς ἥκιστα ὀρθὴν ἀφελὼν ἀντικαθιστάναι τὴν γνώμην ἐπὶ τὰ βελτίω δυνήσωμαι, καὶ μήτε ἀχαριστεῖν οὐδὲν ὑμῖν προσῆκον ἐς ἐμὲ δόξητε μήτε ἀγνωμοσύνῃ εἰς τὸ θεῖον ὑπὸ ἀβελτερίας χρῆσθαι. Τὰ γὰρ ἀνθρώπεια καὶ σφάλλεσθαί ποτε πέφυκεν, ὅστις τε ἄνθρωπος ὢν εἶτα δυσχερῶς ἔχων ἐς τὰ προσπίπτοντα φαίνεται, αὐτὸς μὲν ἀμαθίας, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀποίσεται δόξαν, οὐδὲν δὲ ὑπεκστήσεται τὴν ἀπὸ τῆς τύχης ἀνάγκην. Βούλομαι δὲ τῶν πρότερον πεπραγμένων ὑμᾶς ὑπομνῆσαι, οὐχ ὅσον ἕνεκα τοῦ τὰς αἰτίας τῶν ξυμβεβηκότων ἐκλύσασθαι, ἀλλὰ καὶ τοῦ δικαιότερον ἂν ταύτας ὑμῖν προσήκειν ἐνδείκνυσθαι. Οὐίττιγις γὰρ τὸ ἐξ ἀρχῆς καθιστάμενος ἐς πόλεμον τόνδε Φανοῦ μὲν καὶ Πισαύρου τῶν ἐπιθαλασσίων πόλεων τὰ τείχη καθεῖλε, Ῥώμην δὲ καὶ τὰς ἄλλας Ἰταλίας πόλεις ἁπάσας ἀφῆκεν οὐδ´ ὁτιοῦν λυμηνάμενος. Ἐκ μὲν οὖν Φανοῦ καὶ Πισαύρου φλαῦρον οὐδὲν Γότθοις ξυμβέβηκεν, ἐκ δὲ τοῦ Ῥώμης περιβόλου καὶ τῶν ἄλλων ὀχυρωμάτων ταύτῃ, ᾗπερ ὑμεῖς ἴστε, Γότθοις καὶ Οὐιττίγιδι ἐκεχωρήκει τὰ πράγματα. Ἐγὼ τοίνυν ἐπειδὴ διδόντων ὑμῶν τὴν ἀρχὴν ἔλαβον, ἐλογισάμην τῶν ἔργων τοῖς ἀμείνοσι δόξασιν εἶναι μᾶλλον ἕπεσθαι ἢ ἐκ τῶν λυμηναμένων τοῖς πράγμασι διδόναι βλάβος. Φύσει μὲν γὰρ ἄνθρωποι οὐδέν τι μέγα διαφέρειν ἀλλήλων δοκοῦσιν, ἡ δὲ πεῖρά τισι γινομένη διδάσκαλος κρείσσω τὸν ἐκμαθόντα τῶν οὐ τετυχηκότων τῆς διδασκαλίας τῷ παντὶ τίθησιν. Ἐπειδὴ τοίνυν Βενεβεντὸν εἵλομεν τὰ τείχη καθελόντες, τῶν ἄλλων εὐθὺς ἐκρατοῦμεν, ὧνπερ ὁμοίως τοὺς περιβόλους καθελεῖν ἔγνωμεν, ὅπως μὴ ἐξ ἐχυροῦ τινος ὁρμώμενος ὁ τῶν πολεμίων στρατὸς σοφίζεσθαι τὸν πόλεμον δυνατὸς εἴη, ἀλλ´ ἐκ τοῦ εὐθέος ἀναγκάζηται ἡμῖν ἐς πεδίον κατιὼν ἐς χεῖρας ἰέναι. Καὶ οἱ μὲν ἔφευγον, ἐγὼ δὲ καθαιρεῖν τῶν πόλεων τὰς ἁλισκομένας ἐκέλευον. Ὑμεῖς δὲ τὴν εὐβουλίαν θαυμάζοντες ὑπουργεῖτε τῇ γνώμῃ ταύτῃ, τὸ ἔργον, ὡς τὸ εἰκὸς, οἰκειούμενοι. Ὁ γὰρ ἐπαινέσας τὸν δράσαντα οὐδέν τι ἧσσον τῶν πεπραγμένων αὐτουργὸς γίνεται. Νῦν δὲ μεταβέβλησθε, ὦ φίλτατοι Γότθοι, ἐπειδὴ ξυνέβη Βελισάριον κρεῖσσον λόγου θράσος ἑλόμενον τῶν ἐγκεχειρημένων αὐτῷ παρὰ δόξαν κρατεῖν, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ καταπεπλῆχθαι τὸν ἄνθρωπον ἅτε ἀνδρεῖον ὑμῖν ξυμβαίνει. ῥᾷον γὰρ οἱ θρασεῖς εὔτολμοι κέκληνται ἢ οἱ προμηθεῖς ἀσφαλεῖς. Ὁ μὲν γὰρ παρὰ τὰ καθεστῶτα τολμήσας ἐννοίᾳ τοῦ δοκοῦντος δραστηρίου τετίμηται, ὁ δὲ προμηθεῖ γνώμῃ ἀποκνήσας τὸν κίνδυνον ἀποτυχών τε τὴν αἰτίαν ἐπισπᾶται τῶν ξυμπιπτόντων καὶ πράξας κατὰ νοῦν οὐδὲν αὐτὸς τοῖς γε ἀμαθέσιν ἐργάσασθαι δοκεῖ. χωρὶς δὲ τούτων οὐκ ἐκλογίζεσθε ὅτι ἐμοὶ χαλεπαίνετε, δι´ ὧν ὑμῖν ἀγανακτεῖν ξυμβαίνει τανῦν. ἢ Βελισάριον εὐδοκιμηκέναι καθ´ ὑμῶν οἴεσθε, οἵπερ δορυάλωτοι ὄντες καὶ δραπέται γεγενημένοι ὑπ´ ἐμοί τε στρατηγοῦντι ὅπλα ἀντάραντες ὑπερβαλέσθαι πολλάκις αὐτὸν τῷ πολέμῳ δεδύνησθε; καίτοι εἰ μὲν ἐμῇ ἀρετῇ ἐκεῖνα ὑμᾶς εἰργάσθαι ξυνέβη, ταύτην ὑμᾶς αἰσχυνομένους χρὴ σιωπᾶν, ἐν τοῖς πταίσμασι δὴ τῶν ἀνθρώπων ἐνθυμουμένους ὡς οὐδὲν πέφυκεν ἐφ´ ἑαυτοῦ μένειν· εἰ δέ τις ὑμῖν τύχη ἐκεῖνο τὸ κράτος ἐβράβευσε, σέβειν μᾶλλον ἢ δυσκόλως πρὸς αὐτὴν ἔχειν ὑμῖν ξυνοίσει, ὡς μὴ προσκεκρουκότες τὴν εὐγνωμοσύνην μεταμαθεῖν βιάζησθε. Καίτοι πῶς οὐκ ἂν ἀπὸ τοῦ σώφρονος τρόπου φανείη τοὺς πολλά τε καὶ μεγάλα περιβεβλημένους εὐτυχήματα οὐ πολλῷ ἔμπροσθεν ἐν βραχεῖ τε τανῦν πταίσαντας οὕτω δεδουλῶσθαι τὸ φρόνημα; οὐ γὰρ ἄλλο οὐδὲν τὸ τοιοῦτόν ἐστιν ἢ ἀπαξιοῦν τε καὶ ἀπαρνεῖσθαι ἀνθρώπους εἶναι. Τὸ γὰρ ἐν οὐδενὶ σφάλλεσθαι χρόνῳ θεοῦ ἂν ἴδιον γένοιτο. Τούτων τοίνυν φημὶ χρῆναι ἀφεμένους ὑμᾶς προθυμίᾳ τῇ πάσῃ ὁμόσε τοῖς ἐν Περυσίᾳ πολεμίοις ἰέναι. ἢν γὰρ ἐκείνους ἐξελεῖν δυνήσησθε, αὖθις ὑμῖν τὰ τῆς τύχης ἐν καλῷ κείσεται. τὸ μὲν γὰρ ξυμπεσὸν οὐδ´ ἂν ὁ πᾶς αἰὼν ἀποίητον τίθεσθαι δύναιτο, εὐτυχημάτων δὲ ἄλλων ἐπιγινομένων τοῖς ἐπταικόσι λελωφηκέναι ξυμβαίνει τὴν τῶν κακῶν μνήμην. Ἔσται δὲ ὑμῖν ἡ Περυσίας ἐπικράτησις οὐδενὶ πόνῳ. Κυπριανὸς γὰρ ὃς τῶν ἐνταῦθα Ῥωμαίων ἦρχε, τύχῃ τε καὶ βουλαῖς ἡμετέραις ἐκποδὼν γέγονε, πλῆθος δὲ ἄναρχον ἄλλως τε καὶ τῶν ἀναγκαίων ὑποσπανίζον ἀνδραγαθίζεσθαι ἥκιστα πέφυκεν. Οὐ μὴν οὐδὲ ὄπισθέν τις ἐς ἡμᾶς κακουργήσει· τάς τε γὰρ τοῦ ποταμοῦ γεφύρας τούτου ἕνεκα καθελεῖν ἔγνωκα, ὡς μή τι πάθοιμεν ἐξ ἐπιδρομῆς ἀπροσδόκητον, καὶ ὑπόπτους ξυμβαίνει Βελισάριόν τε καὶ Ἰωάννην ἀλλήλοις εἶναι, ὅπερ διὰ τῶν πεπραγμένων ὁρᾶν πάρεστι. Γνῶμαι γὰρ ἀλλήλαις μαχόμεναι διὰ τῶν ἔργων ἐλέγχονται. Οὐκοῦν οὐδέ πη ἀλλήλοις ἐπιμίγνυσθαι ἐς τόδε τοῦ χρόνου δεδύνηνται. Ἀναχαιτίζει γὰρ ἑκάτερον ἡ ἐς ἀλλήλους ἀμφοῖν ὑποψία. Οἷς δ´ ἂν αὕτη ἐγγένηται, φθόνον τε καὶ ἔχθος ἐπάναγκες ξυνοικίζεσθαι. Ὧν δὴ μεταξὺ ἐπιπεσόντων γενέσθαι τι τῶν δεόντων ἀδύνατον.“

τοσαῦτα ὁ Τουτίλας εἰπὼν ἐπὶ Περυσίαν ἐξῆγε τὸ στράτευμα, ἐνταῦθά τε ἀφικόμενοι ἄγχιστα τοῦ περιβόλου ἐστρατοπεδεύσαντο καὶ ἐγκαθεζόμενοι ἐς πολιορκίαν καθίσταντο.  

CHAPITRE XXV

Totila justifie sa conduite et exhorte ses soldats à assiéger Pérouse.

TOTILA avait envoyé longtemps auparavant des troupes contre Pérouse, lesquelles reconnaissant que les assiégés commençaient à manquer de vivres, le prièrent de venir lui-même, afin de les réduire plus promptement. Mais comme ce prince s'aperçut que ses soldats ne témoignaient pas beaucoup d'ardeur pour cette entreprise, il leur fit ce discours.

Mes compagnons, comme je vois que vous vous mettez en colère contre moi, et que vous vous aigrissez contre la mauvaise fortune, je vous ai assemblés, pour tâcher d'effacer de vos esprits ces fâcheuses impressions, et pour vous empêcher de vous rendre coupables envers moi d'une méconnaissance honteuse, et envers Dieu d'une rébellion criminelle. Toutes les choses de la terre sont sujettes au changement. Quiconque se fâche si fort des accidents incommodes qui arrivent dans la vie, fait voir qu'il ne connaît pas l'ordre du monde, et il ne laisse pas néanmoins d'en subir la loi générale. Je veux rappeler dans votre mémoire ce qui s'est passé, non seulement afin de répondre à vos plaintes, mais aussi afin de vous convaincre qu'elles conviendraient mieux à d'autres qu'à vous. Vitigis qui a commencé cette guerre, a démoli les murailles de Fanum, et de Pisaure, et il n'a pas démoli celles de Rome, ni celles des autres villes d'Italie. Il n'est arrivé aucune disgrâce aux Goths d'avoir démoli Fanum et Pisaure ; vous savez ce qui leur est arrivé de n'avoir pas démoli Rome, et les autres villes. Quand j'ai pris l'administration au royaume que vous m'avez déféré, j'ai plutôt suivi les exemples qui me paraissaient utiles à l'État, que ceux qui lui étaient préjudiciables. La nature n'a pas mis une grande différence entre les esprits des hommes. Ceux qui s'élèvent au-dessus des autres sont ceux, qui ont été instruits dans l'école de l'expérience. Quand nous avons pris Bénévent, nous en avons abattu les murailles, et nous nous sommes ensuite rendu maîtres de plusieurs places du pays, dont nous avons pareillement ruiné les fortifications, afin que les ennemis ne pussent s'en servir pour faire des courses sur nous, et qu'ils fussent contraints de se battre en rase campagne. Cependant au lieu d'en venir aux mains, ils se retiraient, et je continuais à abattre les fortifications des places, dont je m'étais rendu maître ; et en cela vous admiriez la prudence de mes conseils, et vous vous employiez de telle sorte à les exécuter, que tout ce qui s'est fait à cet égard, est autant votre ouvrage que le mien. Celui qui loue une action, et qui excite à la faire, par son approbation, et par ses éloges, en devient en quelque sorte l'auteur. Mais maintenant vous changez de sentiment, à cause qu'une témérité bizarre et extravagante a réussi à Bélisaire. En cela néanmoins vous l'admirez ; ce qui procède d'une erreur qui fait que l'on donne plus volontiers le titre de courageux à ceux qui s'engagent indiscrètement dans le péril, que l'on ne donne celui de prudent à ceux qui veillent à leur sûreté. Celui qui entreprend inconsidérément, passe pour brave; au lieu que celui qui temporise à propos, est chargé de la haine des mauvais événements, et n'a pas la gloire que mérite la sagesse de sa conduite, parce que la multitude, qui est ignorante et aveugle, s'imagine qu'il n'a rien fait, quand il n'a fait que remettre, et différer. Mais vous qui vous fâchez contre moi, vous ne faites nulle réflexion sur le sujet que vous avez de vous fâcher. Croyez-vous que Bélisaire mérite une grande gloire, pour ce dernier avantage qu'il a remporté sur vous, qui n'avez pas laissé de le vaincre sous ma, conduite, bien que vous parussiez auparavant abattus et assujettis sous sa puissance? Que si vos victoires sont des effets de ma valeur, le respect de cette vertu devrait réprimer la licence de vos paroles, et vous faire reconnaître par la disgrâce qui est survenue, qu'il n'y a point de prospérité qui soit fiable et immuable. Que si vous croyez qu'elles ne soient que des présents de la fortune, vous ferez mieux d'honorer son changement par un respectueux silence, que de l'irriter par vos plaintes, et que de l'obliger à vous priver absolument de ses faveurs. N'est-ce pas une étrange impatience, de ne pouvoir souffrir une perte qui a été précédée d'une longue suite de biens ? C'est proprement oublier ce que nous sommes, et ne pas considérer qu'il n'y a que Dieu qui ait cette illustre prérogative de ne point faillir et de ne point déchoir. J'estime donc que vous devez aller courageusement attaquer les ennemis, qui sont à Pérouse. Si vous les aviez défaits, vos affaires seraient en très bon état. Ce qui est fait ne peut pas ne l'être point ; mais une nouvelle prospérité couvre toutes les vieilles disgrâces. Au reste, il vous fera aisé de prendre Pérouse, parce que Cyprien qui y commandait a été tué par un effet de notre valeur et de notre bonheur. Or une multitude qui est dépourvue de chefs de vivres, ne peut rien exécuter de remarquable. Il ne faut pas appréhender d'être investis; j'ai fait rompre les ponts, afin que l'on ne puisse nous attaquer par derrière. La division qui est entre Jean et Bélisaire, et qui se découvre assez clairement par la diversité de leur conduite, ne nous sera pas peu favorable. Leurs défiances et leurs soupçons les ont empêchés jusqu'à présent de joindre leurs forces. La jalousie est toujours accompagnée de l'envie et de la haine, qui sont des passions qui ruinent les plus sages résolutions.

Après que Totila eut ainsi harangué ses soldats, il les mena devant Pérouse et y mit le siège.

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐγίνετο τῇδε, ἐν τούτῳ Ἰωάννῃ Ἀχεροντίδα τὸ φρούριον πολιορκοῦντι, ἐπεὶ οὐδὲν προὐχώρει, ἔννοιά τις καὶ τόλμα γέγονεν, ἣ Ῥωμαίων μὲν τὴν βουλὴν διασώσασθαι, αὐτῷ δὲ κλέος περιβαλέσθαι μέγα τε καὶ ὑπερφυὲς ἐς ἀνθρώπους ἅπαντας ἴσχυσε. Τουτίλαν γὰρ καὶ τὸν Γότθων στρατὸν τειχομαχεῖν ἀκούσας ἀμφὶ τὸν Ῥώμης περίβολον, τῶν ἱππέων τοὺς δοκιμωτάτους ἀπολεξάμενος, τῶν πάντων οὐδενὶ προρρηθὲν, ἐς Καμπανοὺς, οὔτε νύκτα ἀνιεὶς οὔτε ἡμέραν, ᾔει (ἐνταῦθα γὰρ αὐτοὺς ἀπολιπὼν Τουτίλας ἔτυχεν), ὅπως ἐπιπεσὼν ἀπροσδόκητος ἀναρπάσαι τε καὶ διασώσασθαι τοὺς ἀπὸ τῆς συγκλήτου βουλῆς οἷός τε εἴη ἅτε τῶν ἐνταῦθα χωρίων ἀτειχίστων παντάπασιν ὄντων. ξυνηνέχθη δὲ ὑπὸ τὸν χρόνον τοῦτον Τουτίλαν δείσαντα, ὅπερ ἐγένετο, μή τις τῶν πολεμίων ἐς τοὺς αἰχμαλώτους κακουργήσων ἴοι, στράτευμα ἐπὶ Καμπανίας ἱππέων στεῖλαι. Οἳ δὴ ἐπεὶ ἐν Μεντούρνῃ πόλει ἐγένοντο, ἄμεινον σφίσιν ἔδοξεν εἶναι τοὺς μὲν πλείστους ἐνταῦθα ἡσυχῆ μένειν τῶν τε ἵππων ἐπιμελεῖσθαι (κόπῳ γὰρ πολλῷ ἐν ταύτῃ τῇ πορείᾳ σφίσιν ὁμιλῆσαι ξυνέβη), στεῖλαι δέ τινας τὰ ἐν Καπύῃ τε κατασκεψομένους καὶ τοῖς ταύτῃ χωρίοις. χώραν δὲ ξυμβαίνει εἶναι τὴν μεταξὺ οὐ πλέον ἢ σταδίους τριακοσίους. Τετρακοσίους οὖν, οὕσπερ δὴ ἵπποις τε καὶ σώμασιν ἀκραιφνέσι χρῆσθαι ξυνέτυχε, ἐπὶ κατασκοπῇ ἔπεμψαν. Τύχῃ τέ τινι ξυνηνέχθη ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον τόν τε ξὺν τῷ Ἰωάννῃ στρατὸν καὶ τούτους δὴ τοὺς τετρακοσίους βαρβάρους ἐν Καπύῃ γενέσθαι, οὐδετέρους τι πρότερον τῶν ἐναντίων πέρι ἀκούσαντας. Καὶ μάχη μὲν ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἰσχυρὰ γίνεται· ἅμα γὰρ τῇ ὄψει ἐς χεῖρας ἦλθον· νικῶσι δὲ κατὰ κράτος Ῥωμαῖοι καὶ τοὺς πλείστους τῶν πολεμίων εὐθὺς ἔκτειναν. Ὀλίγοι τε τῶν βαρβάρων τινὲς φυγεῖν ἴσχυσαν, καὶ δρόμῳ ἐχόμενοι ἐς Μεντοῦρναν ἀφίκοντο. Οὕσπερ ἐπεὶ οἱ ἄλλοι εἶδον τοὺς μὲν αἵματι περιρρεομένους, τοὺς δὲ καὶ τὰ βέλη ἐν τοῖς σώμασιν ἔτι φέροντας, ἄλλους δὲ οὔτε τι φθεγγομένους οὔτε τι ἀπαγγέλλοντας τῶν ξυμπεσόντων, ἀλλ´ ἔτι τῆς ὑπαγωγῆς ἐχομένους καὶ τὸ ἐν σφίσιν αὐτοῖς δέος ἐνδεικνύντας, αὐτίκα ἐς τοὺς ἵππους ἀναθορόντες ξὺν αὐτοῖς ἔφευγον. Καὶ παρὰ Τουτίλαν ἐλθόντες πλῆθος ἀμύθητον εἶναι τῶν πολεμίων ἐσήγγελλον, ταύτῃ δηλονότι τὴν ἐκ τῆς φυγῆς αἰσχύνην ἰώμενοι. Ἐτύγχανον δὲ στρατιῶται Ῥωμαῖοι οὐχ ἧσσον ἢ ἑβδομήκοντα τῶν εἰς Γότθους ηὐτομοληκότων τὸ πρότερον ἐς τὰ ἐπὶ Καμπανίας χωρία ἰόντες, οἵπερ Ἰωάννῃ προσχωρεῖν ἔγνωσαν. Ἰωάννης δὲ ἄνδρας μὲν τῶν ἐκ βουλῆς ὀλίγους τινὰς ἐνταῦθα εὗρε, γυναῖκας δὲ σχεδόν τι ἁπάσας. Ῥώμης γὰρ ἁλισκομένης πολλοὶ μὲν ἄνδρες φεύγουσι τοῖς στρατιώταις ἐπισπόμενοι ἐς τὸν Πόρτον ἀφίκοντο, ταῖς δὲ γυναιξὶ πάσαις ἁλῶναι ξυνέβη. Κλημεντῖνος μέντοι, πατρίκιος ἀνὴρ, καταφυγὼν ἔς τινα τῶν ἐκείνῃ νεῶν, τῷ Ῥωμαίων στρατῷ ἕπεσθαι οὐδαμῆ ἤθελεν, ἐπεὶ φρούριον, ὃ Νεαπόλεως ἄγχιστά ἐστι, Τουτίλᾳ τε καὶ Γότθοις ἐνδοὺς πρότερον τὴν βασιλέως, ὡς τὸ εἰκὸς, ὀργὴν ἐδεδίει, Ὀρέστης τε, ὁ Ῥωμαίων γεγονὼς ὕπατος, ἄγχιστα μέν πη ἐτύγχανεν ὢν, ἵππων δὲ ἀπορίᾳ ὡς ἥκιστα ἐθέλων αὐτοῦ ἔμενε. Τοὺς μὲν οὖν ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς ξὺν τοῖς προσκεχωρηκόσιν ἑβδομήκοντα στρατιώταις ἐς Σικελίαν εὐθὺς ἔστειλεν ὁ Ἰωάννης.

2. Τουτίλας δὲ ταῦτα ἀκούσας ἐν πένθει ἐποιεῖτο μεγάλῳ καὶ τίσασθαι Ἰωάννην τοῦ ἔργου τούτου ἠπείγετο. διὸ δὴ ξὺν τῷ πλείονι τοῦ στρατοῦ ἐπ´ αὐτὸν ἤλαυνε, τῶν οἱ ἑπομένων μοῖράν τινα φρουρᾶς ἕνεκα ἐνταῦθα ἀπολιπών. Ἐτύγχανε δὲ Ἰωάννης ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν, χιλίοις οὖσιν, ἐν Λευκανοῖς στρατόπεδον ποιησάμενος κατασκόπους τε πρότερον πέμψας, οἳ δὴ ἁπάσας διερευνώμενοι τὰς ὁδοὺς ἐφύλασσον μὴ πολεμίων στρατὸς κακουργήσων ἐπ´ αὐτοὺς ἴῃ. Ἐν νῷ τε τὸ τοιοῦτον Τουτίλας ἔχων, ὅτι δὴ οὐχ οἷόν τέ ἐστι κατασκόπων χωρὶς τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ἐν τῷ στρατοπέδῳ καθῆσθαι, τὰς συνειθισμένας ὁδοὺς ἐκλιπὼν διὰ τῶν ὀρῶν, ἅπερ ἐνταῦθα πολλὰ κρημνώδη τε καὶ ὑψηλὰ λίαν ἀνέχει, ἐπ´ αὐτοὺς ἤλαυνεν, ὅπερ οὐκ ἄν τις ὑποτοπάζειν ἔσχεν, ἐπεὶ καὶ ἄβατα τὰ ὄρη ταῦτα νομίζεται εἶναι. Οἱ μέντοι ἐπὶ ταύτῃ δὴ τῇ κατασκοπῇ πρὸς τοῦ Ἰωάννου σταλέντες αἰσθόμενοι μὲν πολεμίων στρατὸν ἀμφὶ τὰ ἐκείνῃ χωρία γενέσθαι, οὐδὲν δὲ τούτου δὴ ἕνεκα σαφὲς πεπυσμένοι, ἀλλ´, ὅπερ ἐγένετο, δείσαντες ἤλαυνον καὶ αὐτοὶ ἐπὶ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον. Καὶ ξυνηνέχθη ὁμοῦ τοῖς βαρβάροις ἐνταῦθα γενέσθαι νύκτωρ. Ὀργῇ δὲ πολλῇ καὶ οὐ προμηθεῖ γνώμῃ ὁ Τουτίλας ἤδη ἐχόμενος τῆς ἐκ τοῦ θυμοῦ ἀβελτερίας ἀπώνατο. Στράτευμα γὰρ δεκαπλάσιον ἢ τὸ τῶν ἐναντίων ἦν ξὺν αὑτῷ ἔχων εὔδηλόν τε ὂν ὅτι δὴ στρατῷ κρείσσονι ξύμφορόν ἐστιν ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς διαμάχεσθαι, δέον τε μᾶλλον αὐτὸν ὄρθρου τοῖς πολεμίοις ἐς χεῖρας ἰέναι, ὡς μὴ ἐν σκότῳ διαλαθεῖν δυνατοὶ εἶεν, τοῦτο μὲν ὡς ἥκιστα ἐφυλάξατο· ἦ γὰρ ἅπαντας σαγηνεύσας εὐθὺς τοὺς ἐναντίους εἷλεν· ἀλλὰ τῷ θυμῷ χαριζόμενος ἀωρὶ τῶν νυκτῶν ἐπέστη τῷ τῶν πολεμίων στρατῷ. Καὶ αὐτῶν οὐδεὶς μὲν τὸ παράπαν ἐς ἀλκὴν εἶδεν, ἐπεὶ καὶ οἱ πλεῖστοι ἔτι ἐκάθευδον, οὐ μέντοι ἀνελεῖν πολλοὺς δεδύνηνται Γότθοι, ἀλλὰ ἀναστάντες οἱ πλεῖστοι ἅτε ἐν σκότῳ διαλαθεῖν ἴσχυσαν. Ἔξω δὲ τοῦ στρατοπέδου γενόμενοι ἐς τὰ ὄρη, ἅπερ ἄγχιστά πη πολλὰ ἀνέχει, ἀναδραμόντες ἐσώθησαν. Ἐν οἷς Ἰωάννης τε αὐτὸς ἦν καὶ Ἄρουφος ὁ τῶν Ἐρούλων ἡγούμενος. Ἀπέθανον δὲ Ῥωμαῖοι ἐς ἑκατὸν μάλιστα.

3. Ἦν δέ τις ξὺν τῷ Ἰωάννῃ Γιλάκιος ὄνομα, Ἀρμένιος γένος, ὀλίγων τινῶν Ἀρμενίων ἄρχων. Οὗτος ὁ Γιλάκιος οὔτε ἑλληνίζειν ἠπίστατο οὔτε Λατίνην ἢ Γοτθικὴν ἢ ἄλλην τινὰ ἢ Ἀρμενίαν μόνην ἀφεῖναι φωνήν. Τούτῳ δὴ Γότθοι ἐντυχόντες τινὲς ἐπυνθάνοντο ὅστις ποτὲ εἴη. Κτεῖναι γὰρ τὸν παραπίπτοντα οὐδαμῆ ἤθελον, ὡς μὴ ἀλλήλους διαφθείρειν ἐν νυκτομαχίᾳ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀναγκάζοιντο. ὁ δὲ αὐτοῖς ἄλλο οὐδὲν ἀποκρίνασθαι ἴσχυσε πλήν γε δὴ ὅτι Γιλάκιος στρατηγὸς εἴη. Τὸ γὰρ ἀξίωμα, ὃ δὴ πρὸς βασιλέως λαβὼν ἔτυχε, πολλάκις ἀκούσας ἐκμαθεῖν ἴσχυσε. Ταύτῃ τοίνυν οἱ βάρβαροι αἰσθόμενοι ὅτι δὴ πολέμιος εἴη, ἐν μὲν τῷ παρόντι ἐζώγρησαν, οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον τὸν ἄνθρωπον διεχρήσαντο. Ἰωάννης μὲν οὖν καὶ Ἄρουφος ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἔφευγόν τε πάσῃ δυνάμει καὶ ἐς τὸν Δρυοῦντα δρόμῳ ἀφίκοντο, Γότθοι δὲ τὸ Ῥωμαίων στρατόπεδον ληϊσάμενοι ἀπεχώρησαν.  

CHAPITRE XXVI

1. Combat à Capoue, où les Romains sont victorieux. 2. Totila défait Jean durant la nuit. 3. Mort de Gilacius.

1. CEPENDANT Jean qui tenait le fort d'Achéron assiégé, mais avec assez peu de succès, entreprit une action hardie, qui sauva le Sénat, et qui rendit le nom de son auteur célèbre par toute la terre. Comme il était assuré que Totila était occupé avec toute son armée au siège de Rome, il choisit la fleur de la cavalerie ; et sans communiquer son dessein à qui que ce fût, il marcha nuit et jour vers la Campanie, pour enlever les Sénateurs que Totila y avait laissés. Ce Prince craignant le malheur qui lui arriva, avait envoyé au même temps de la cavalerie dans la Campanie, laquelle s'arrêta un peu pour délasser les chevaux, et pour envoyer des partis vers Capoue, et vers les lieux circonvoisins, afin de découvrir s'il y avait des ennemis. Il n'y a pas plus de trois cents stades de chemin. On choisit tout exprès les plus lestes, et ceux dont les chevaux étaient le moins fatigués. Il arriva par hasard que les troupes de Jean entrèrent dans Capoue le même jour, et à la même heure que les Barbares, qui étaient au nombre de quatre cents. Dès qu'ils se furent aperçus, ils en vinrent aux mains, et la mêlée fut furieuse. Enfin les Romains eurent l'avantage, ils tuèrent un grand nombre de Barbares, et mirent les autres en fuite, qui se retirèrent à Minturie. Quand leurs compagnons les y virent couverts de sang, percés de traits, et encore tout saisis de crainte, ils montèrent en grande hâte à cheval, et coururent dire à Totila qu'il était arrivé une multitude innombrable d'ennemis ; afin de cacher la honte de leur déroute sous l'artifice de cette supposition. Il y avait dans la Campanie environ soixante et dix soldats Romains, qui avaient pris le parti des Goths, et qui vinrent alors se rendre à Jean, qui ne trouva presque plus de Sénateurs, mais seulement plusieurs de leurs femmes. Clémentin Patrice se réfugia dans une église du pays, et ne voulut pas suivre l'armée, par la crainte qu'il eut de la colère de l'Empereur qu'il avait fâché, en livrant aux Barbares un fort proche de Naples. Oreste, qui avait été autrefois consul, fut contraint de demeurer en ce lieu, faute de chevaux pour en partir. Jean envoya dans la Sicile les Sénateurs, et les soixante et dix soldats qui s'étaient rendus.

2. Totila outré de dépit, de ce que Jean avait remporté les avantages que je viens de dire, et brûlant du désir de s'en venger, mena contre lui toutes les forces, ayant l'aide seulement dans les places des garnisons médiocres. Jean s'était campé dans la Campanie avec mille hommes, et en avait choisi quelques-uns pour garder les avenues. Totila jugeant bien que Jean n'aurait garde de se tenir dans son camp, sans avoir mis des gens de guerre aux partages, s'avisa de quitter le chemin ordinaire, et de mener ses troupes par des montagnes inaccessibles, par où l'on ne se serait jamais Imaginé qu'elles auraient pu passer. Ceux que Jean avait envoyés pour découvrir la Campagne, et pour défendre les avenues ; ayant entendu quelque bruit de la marche des ennemis, sans néanmoins en être précisément informés, ils se retirèrent au camp, et y arrivèrent à la même heure que les ennemis mêmes. Totila reçut en cette rencontre la récompense de sa précipitation, ayant dix fois plus de gens que les Romains. Il lui était avantageux d'attendre le jour, afin que rien ne pût échapper à la faveur des ténèbres ; et s'il l'eût attendu, il n'y a point de doute qu'il les eût tous pris comme dans un filet, mais obéissant au mouvement de sa colère, il alla les attaquer durant la nuit. Ils ne se mirent point en défense, et toutefois les Goths n'en tuèrent qu'un petit nombre, les uns s'étant cachés dans le camp, et les autres ayant fui dans les montagnes. Jean, et Erufus Capitaine des Eruliens, furent au nombre de ces derniers. Les Romains perdirent environ cent hommes en cette occasion.

3. Il y avait avec Jean un certain Gilacius, Arménien de nation, qui ne savait ni Grec, ni Latin, ni Goth, et qui ne parlait qu'Arménien. Ce Gilacius ayant été rencontré par les ennemis, ils lui demandèrent qui il était ; car ils ne voulaient tuer personne dans l'obscurité, de peur de tuer de leurs gens. Il ne leur dit rien, sinon qu'il était le capitaine Gilacius. Comme ils connaissaient son nom, et qu'ils avaient entendu parler de cette charge que l'Empereur lui avait donnée, ils le prirent, et le gardèrent ; mais un peu après ils le firent mourir. Jean et Erufus se sauvèrent avec leur suite le plus vite qu'ils purent, et ils arrivèrent à Otrante. Les Goths pillèrent le camp des Romains, et se retirèrent.

 

 

 

1. Τὰ μὲν οὖν ἐν Ἰταλιώταις στρατόπεδα τῇδε ἐφέρετο. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς στράτευμα πέμπειν ἄλλο ἐπὶ Γότθους καὶ Τουτίλαν ἔγνω, γράμμασι τοῖς Βελισαρίου ἠγμένος, ἐπεὶ αὐτὸν ἐς τοῦτο ἐνῆγε, τὰ παρόντα σφίσι πολλάκις σημήνας. Πρῶτα μὲν οὖν Πακούριόν τε τὸν Περανίου καὶ Σέργιον τὸν Σολόμωνος ἀδελφιδοῦν ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἔπεμψεν. Οἱ δὲ εἰς Ἰταλίαν ἀφικόμενοι τῷ ἄλλῳ στρατῷ αὐτίκα ξυνέμιξαν. μετὰ δὲ Βῆρόν τε ξὺν Ἐρούλοις τριακοσίοις καὶ Οὐαράζην Ἀρμένιον γένος ξὺν ὀκτακοσίοις Ἀρμενίοις στέλλει, Βαλεριανόν τε τὸν τῶν Ἀρμενίων στρατηγὸν ἐνθένδε ἀναστήσας ξὺν τοῖς ἑπομένοις δορυφόροις τε καὶ ὑπασπισταῖς πλέον ἢ χιλίοις οὖσιν ἐς Ἰταλίαν ἐκέλευεν ἰέναι.

2. Βῆρος οὖν πρῶτος Δρυοῦντι προσχὼν καὶ τὰς ναῦς ἐνταῦθα ἀφεὶς μένειν μὲν αὐτοῦ οὐδαμῆ ἤθελεν, οὗ δὴ καὶ τὸ Ἰωάννου στρατόπεδον ἦν, ἱππεύων δὲ ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν πρόσθεν ᾔει. Ἦν γὰρ οὗτος ἀνὴρ οὐ κατεσπουδασμένος, ἀλλὰ μέθης νόσῳ ἀνειμένος ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ θράσει ἀπερισκέπτῳ ἐς ἀεὶ εἴχετο. Ἐπεὶ δὲ ἄγχιστά πη πόλεως Βρεντεσίου ἀφίκοντο, αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον. Ἅπερ ὁ Τουτίλας μαθὼν

„Ὁ Βῆρος δυοῖν“ ἔφη „τὸ ἕτερον· ἢ δυνάμει μεγάλῃ χρῆται, ἢ ἀνοίᾳ πολλῇ ἔχεται. ἴωμεν τοίνυν ἐπ´ αὐτὸν αὐτίκα δὴ μάλα, ὅπως ἢ τῆς δυνάμεως ἀποπειρασώμεθα τοῦ ἀνθρώπου, ἢ τῆς ἀνοίας ἐκεῖνος τῆς αὑτοῦ αἴσθηται.“

ὁ μὲν οὖν Τουτίλας ταῦτα εἰπὼν στρατῷ πολλῷ ἐπ´ αὐτὸν ᾔει, Ἔρουλοι δὲ παρόντας ἤδη κατιδόντες τοὺς πολεμίους κατέφυγον ἐς ὕλην τινὰ ἐγγύς πη οὖσαν. κυκλώσαντές τε αὐτοὺς οἱ πολέμιοι πλέον μὲν ἢ διακοσίους διέφθειραν, ἔμελλον δὲ Βῆρόν τε αὐτὸν καὶ τοὺς λειπομένους ἐς τὰς ἀκάνθας κρυπτομένους χειρώσασθαι, ἀλλὰ τύχη τις αὐτοῖς ξυμβᾶσα διεσώσατο ἐκ τοῦ παραδόξου. Νῆες γὰρ, ἐν αἷς ὅ τε Οὐαράζης καὶ οἱ ξὺν αὐτῷ Ἀρμένιοι ἔπλεον, ἄφνω ἐς τὴν ἐκείνῃ ἀκτὴν κατῆραν. Ὅπερ ἐπεὶ ὁ Τουτίλας εἶδε, πλείονα ἤπερ ἦν ὑποτοπάζων εἶναι τὸν τῶν πολεμίων στρατὸν ἄρας αὐτίκα ἐνθένδε ἀπήλαυνεν, οἵ τε ἀμφὶ τὸν Βῆρον ἄσμενοι ἐς τὰς ναῦς δρόμῳ ἀφίκοντο. Ὅ τε Οὐαράζης πλεῖν μὲν ἐπίπροσθεν οὐκέτι ἔγνω, ἐς δὲ τὸν Τάραντα ξὺν αὐτοῖς ἦλθεν, οὗ δὴ καὶ Ἰωάννης ὁ Βιταλιανοῦ παντὶ τῷ στρατῷ ἀφίκετο οὐ πολλῷ ὕστερον. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησε.

3. Βελισαρίῳ δὲ βασιλεὺς ἔγραψεν ὅτι δὴ πολλὴν αὐτῷ στρατιὰν πέμψειεν, οἷσπερ αὐτὸν δεῖν ἐν Καλαβρίᾳ ξυμμίξαντα τοῖς πολεμίοις ὁμόσε ἰέναι. ἤδη δὲ καὶ Βαλεριανὸς ἄγχιστα κόλπου τοῦ Ἰονίου ἥκων διαπορθμεύσασθαι μὲν ᾤετό οἱ ἔν γε τῷ παρόντι ἀξύμφορον εἶναι. Στρατιώταις τε γὰρ καὶ ἵπποις ἐς ἐκεῖνο τοῦ καιροῦ τὰ ἐπιτήδεια οὐκ ἂν ἐπαρκέσειν, ἐπεὶ ἀμφὶ τροπὰς χειμερινὰς ἦν. Τριακοσίους δὲ τῶν αὐτῷ ἑπομένων Ἰωάννῃ πέμψας ὡμολόγησε διαχειμάσας ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ καὶ αὐτὸς ἥξειν.

4. Βελισάριος οὖν ἐπειδὴ τὰ βασιλέως ἀνελέξατο γράμματα, ἐνακοσίους ἀριστίνδην ἀπολεξάμενος, ἱππεῖς μὲν ἑπτακοσίους, πεζοὺς δὲ διακοσίους, τούς τε λοιποὺς ἅπαντας ἐς φυλακὴν τῆς ἐκείνῃ χώρας καταστησάμενος, ἄρχοντά τε αὐτοῖς Κόνωνα ἐπιστήσας ἐπὶ Σικελίας αὐτίκα ἔπλει. Ἔνθεν τε ἀνηγάγετο, καταίρειν διανοούμενος ἐς τὸν Ταραντηνῶν λιμένα, ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὸν Σκύλαιον καλούμενον χῶρον, ἐφ´ οὗ δὴ τὴν Σκύλλαν οἱ ποιηταὶ γεγενῆσθαί φασιν,

5. οὐχ ὅτι ταύτῃ πη τὸ θηριῶδες γύναιον, ὥσπερ ἐκεῖνοι λέγουσιν, ἦν, ἀλλ´ ὅτι σκυλάκων μέγα τι χρῆμα, οὕσπερ κυνίσκους τανῦν καλοῦσιν, ἐνταῦθα τοῦ πορθμοῦ ἐκ παλαιοῦ τε καὶ ἐς ἐμὲ ξυμβαίνει εἶναι. Τὰ γὰρ ὀνόματα τοῖς πράγμασιν ἀρχὴν μὲν εἰκότα ἐς ἀεὶ γίνεται, ἡ δὲ φήμη αὐτὰ περιαγαγοῦσα ἐς ἄλλους ἀνθρώπους τινὰς δόξας οὐκ ὀρθὰς ἀγνοίᾳ τῶν ἀληθινῶν ἐνταῦθα ποιεῖται. Καὶ προϊὼν οὗτος ὁ χρόνος ἰσχυρὸς μέν τις δημιουργὸς αὐτίκα τοῦ μύθου καθίσταται, μάρτυρας δὲ τῶν οὐ γεγονότων τοὺς ποιητὰς ἐξουσίᾳ τῆς τέχνης, ὡς τὸ εἰκὸς, ἑταιρίζεται. Ταῦτά τοι ἐκ παλαιοῦ μὲν ὠνόμασαν ἐπιχώριοι Κυνὸς Κεφαλὴν ἄκραν τὴν μίαν Κερκύρας τῆς νήσου, ἣ πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιόν ἐστιν, ἄλλοι δὲ ἀπ´ αὐτοῦ κυνοκεφάλους τινὰς εἶναι βούλονται τοὺς τῇδε ἀνθρώπους. Ἀλλὰ καὶ Λυκοκρανίτας καλοῦσι τῶν Πισιδῶν τινας, οὐχ ὅτι λύκων κεφαλὰς ἔχουσιν, ἀλλ´ ὅτι Λύκου Κράνα τὸ ὄρος ἐκλήθη, ὃ ταύτῃ ἀνέχει. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅπη ἑκάστῳ βουλομένῳ εἴη ταύτῃ δοκείτω τε καὶ λεγέσθω. Ἐγὼ δὲ ὅθενπερ ἐξέβην ἐπάνειμι.  

CHAPITRE XXVII

1. Secours arrivés en Italie. 2. Témérité de Vérus. 3. Valérien envoie trois cents hommes à Jean. 4. Bélisaire va à Tarente. 5. Origine du nom de Scylle, avec quelques autres étymologies.

1. VOILA quel était l'état de la guerre dans l'Italie, dont l'Empereur ayant souvent été informé par les lettres de Bélisaire, il se résolut d'y envoyer des recrues. Pacurius, fils de Péranius, et Sergius, neveu de Salomon, furent les premiers qu'il y envoya, et qui se joignirent au reste de l'armée. Il y envoya ensuite Vérus avec trois cents Eruliens ; Varase, Arménien de nation, avec huit cents hommes ; et Valérien Maître de la milice d'Arménie, d'où il l'avait rappelé avec plus de mille de ses gardes.

2. Vérus arriva le premier à Otrante; mais au lieu de se renfermer dans le camp de Jean, il voulut aller plus avant dans le pays. C'était un homme léger, adonné au vin, et fort présomptueux, même au milieu du péril. Quand Totila vit qu'il s'était campé proche de Erunduse, il dit.

Il faut que Vérus ait des forces considérables, ou une folie fans exemple. Allons donc, ou éprouver ses forces, ou lui faire reconnaître sa folie.

Totila mena à l'instant contre lui de bonnes troupes qui par leur seule présence firent fuir les Eruliens dans un petit bois. Les Goths les enfermèrent, en passèrent deux cents au fil de l'épée, et ils allaient prendre Vérus, et tous les autres, s'ils ne se fussent sauvés par un bonheur tout à fait extraordinaire. Dans le même moment les vaisseaux qui portaient Varase, et les Arméniens abordèrent au rivage; ce qui fut cause que Totila, qui croyait que ce fut une armée plus puissante qu'elle n'était en effet, se retira. Alors ceux qui étaient demeurés avec Vérus, se sauvèrent dans les vaisseaux. Varase ne voulut pas aller plus loin que Tarente, où Jean neveu de Vitalien vint bientôt après le trouver avec ses troupes.

3. Justinien écrivit à Bélisaire qu'il lui envoyait des troupes, auxquelles il fallait qu'il se joignît dans la Calabre. Quand Valérien fut arrivé au golfe de la mer ionique, il ne jugea pas à propos de le traverser, parce que le solstice d'hiver étant proche, il ne serait plus possible de trouver de fourrage pour les chevaux. Il se contenta d'envoyer trois cents hommes à Jean, et de lui promettre de l'aller trouver avec toutes ses troupes au commencement du printemps.

4. Bélisaire, après avoir lu les lettres de l'Empereur, choisit neuf cents hommes, savoir sept cents de cavalerie, et deux cents d'infanterie, et témoigna d'avoir dessein de passer dans la Sicile, et de laisser les autres gens de guerre dans les places du pays, sous la conduite de Conon ; puis il s'embarqua, avec intention d'aller aborder au port de Tarente, qui est à la droite du bourg, appelé Scyllum, où les poètes disent qu'était Scylle.

5. Ce n'est pas qu'il y eût dans ce détroit un monstre qui eût un visage de femme, comme ils l'ont inventé, mais c'est qu'il y avait une grande quantité de chiens marins. Les noms que l'on impose aux choses leur sont toujours convenables dans le commencement ; mais la renommée qui les porte à des hommes d'un autre siècle, leur en ôte les véritables idées, et leur en donne de fausses. Le temps contribue à autoriser les fables, et se sert de l'art des poètes pour les consacrer. Ainsi parce que les habitants de Corfou appelèrent autrefois tête de chien, le promontoire de cette île, qui est du côté d'orient, quelques-uns ont cru qu'il y avait des hommes, qui avaient la tête semblable à celle des chiens. De même quelques-uns se sont imaginés que vers Pise il y avait des hommes qui avaient des têtes de loup, à cause qu'il y a dans ce pays-là une montagne qui en porte le nom. Mais je laisse à chacun la liberté de ses pensées et de ses discours sur ce sujet, et je reprends celui que j'avais quitté.

 

 

 

1. Βελισάριος μὲν οὖν εὐθὺ ἰέναι τοῦ Τάραντος ἐν σπουδῇ εἶχεν. Ἔστι δέ τις ἀκτὴ μηνοειδὴς ἐνταῦθα, οὗ δὴ τῆς ἠϊόνος ὑποχωρούσης ἡ θάλασσα ὥσπερ ἐν κόλπῳ ἐπὶ πλεῖστον τῆς γῆς ἀναβαίνει. Καὶ ὁ μὲν τῆς ἀκτῆς ταύτης διάπλους ἅπας ἐς χιλίους σταδίους διήκει, ἑκατέρωθι δὲ παρὰ τοῦ ῥεύματος τὴν ἐκβολὴν κεῖται πολίσματα δύο· θάτερον μὲν ὁ Κρότων πρὸς δύοντά που τὸν ἥλιον, ὁ Τάρας δὲ πρὸς ἀνίσχοντα. Κατὰ δὲ τὸ μέσον τῆς ἠϊόνος Θουρίων ἡ πόλις οἰκεῖται. Τοῦ δὲ χειμῶνος ἀντιστατοῦντος καὶ τοῦ πνεύματος σὺν πολλῷ ῥοθίῳ βιαζομένου, περαιτέρω δὲ τὰς ναῦς ἰέναι οὐδαμῆ ἐφιέντος, τῷ Κροτωνιατῶν λιμένι προσέσχε. Βελισάριος οὖν, ἐπεὶ οὔτε τι ὀχύρωμα ἐνταῦθα εὗρεν οὔτε τοῖς στρατιώταις ὅθεν ἂν τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίζοιντο εἶχεν, αὐτὸς μὲν ξύν τε τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς πεζοῖς αὐτοῦ ἔμεινεν, ὅπως ἐνθένδε μεταπέμπεσθαί τε καὶ διέπειν τὸ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ στράτευμα δύνηται· τοὺς δὲ ἱππεῖς ἅπαντας ἐπίπροσθεν ἐκέλευεν ἰόντας στρατοπεδεύεσθαι παρὰ τὰς τῆς χώρας εἰσόδους, Φάζαν τε τὸν Ἴβηρα καὶ Βαρβατίωνα τὸν δορυφόρον αὐτοῖς ἐπιστήσας. Οὕτω γὰρ αὐτοὺς ῥᾷστα ᾤετο σφίσι μὲν καὶ ἵπποις τοῖς σφετέροις τὰ ἐπιτήδεια πάντα πορίζεσθαι, τοὺς δὲ πολεμίους ἐν στενοχωρίᾳ, ὡς τὸ εἰκὸς, ἀποκρούεσθαι δυνατοὺς ἔσεσθαι. Τὰ γὰρ Λευκανῶν ὄρη μέχρι ἐς Βριττίους διήκοντα καὶ πρὸς ἄλληλα ἐν στενῷ ξυνιόντα δύο μόνας εἰσόδους στενὰς μάλιστα ἐνταῦθα ποιεῖται, ὧν ἁτέρα μὲν Πέτρα Αἵματος τῇ Λατίνων φωνῇ κέκληται, Λαβοῦλαν δὲ τὴν ἑτέραν καλεῖν οἱ ἐπιχώριοι νενομίκασιν. Ἐνταῦθα μὲν παρὰ τὴν ἀκτὴν Ῥουσκιανή ἐστι τὸ Θουρίων ἐπίνειον, ὕπερθεν δὲ αὐτοῦ ὅσον ἀπὸ σταδίων ἑξήκοντα φρούριον ἐχυρώτατον ἐδείμαντο οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι. Ὅπερ Ἰωάννης πολλῷ πρότερον καταλαβὼν ἔτυχε φρουράν τε λόγου ἀξίαν ἐκείνῃ καταστησάμενος. Οἱ μὲν οὖν Βελισαρίου στρατιῶται ἐνταῦθά πη ἰόντες πολεμίων στρατεύματι ἐντυγχάνουσιν, οὕσπερ ὁ Τουτίλας ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ ἀποπειράσονται τοῦ τῇδε φρουρίου. Ἐς χεῖρας δὲ αὐτοῖς αὐτίκα ἐλθόντες ἀρετῇ τε οὐδενὶ πόνῳ ἔτρεψαν, καίπερ αὐτῶν τῷ πλήθει παρὰ πολὺ ἐλασσούμενοι, καὶ πλέον ἢ διακοσίους διέφθειραν. Οἱ δὲ λοιποὶ φεύγοντες παρὰ Τουτίλαν τε ἀφίκοντο καὶ τὰ ξυμπεσόντα πάντα ἐσήγγελλον· οἵ τε Ῥωμαῖοι αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἔμενον, ἅτε δὲ ἄναρχοι καὶ νενικηκότες ἀδεέστερον τῇ διαίτῃ ἐχρῶντο. οὔτε γὰρ ἀγηγερμένοι ἡσύχαζον οὔτε ἄγχιστα τῆς στενοχωρίας ἐγκαθεζόμενοι τὰς εἰσόδους ἐφύλασσον, ἀλλ´ ἐς ὀλιγωρίαν τραπόμενοι νύκτωρ μὲν ὡς ἀπωτάτω ἀλλήλων διεσκηνημένοι ἐκάθευδον, ἐν δὲ δὴ τῇ ἡμέρᾳ τὰ ἐπιτήδεια διερευνώμενοι περιήρχοντο, οὔτε τινὰς ἐπὶ κατασκοπῇ στείλαντες οὔτε ἄλλο ὁτιοῦν ἀσφαλείας πέρι βεβουλευμένοι. Τουτίλας οὖν, ἐπειδὴ ἐπύθετο ἅπαντα, ἐς τρισχιλίους ἱππεῖς τοῦ παντὸς στρατοπέδου ἀπολεξάμενος ἐπὶ τοὺς πολεμίους ᾔει. καὶ αὐτοῖς ἐπιπεσὼν ἀπροσδοκήτως οὐ ξυντεταγμένοις, ἀλλ´ οὕτω περιιοῦσιν, ὥσπερ εἴρηται, κατέπληξέ τε καὶ συνετάραξεν ἅπαντας. Ἐνταῦθα Φάζας (ἄγχιστα γάρ πη ἐσκηνημένος ἐτύγχανεν) ὑπαντιάσας τοῖς πολεμίοις ἔργα τε ἀρετῆς ἄξια ἐνδειξάμενος, τισὶ μὲν τοῦ διαφυγεῖν αἴτιος γέγονεν, αὐτὸς δὲ ξὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἅπασι θνήσκει. Μέγα τε πάθος τοῦτο Ῥωμαίοις ξυνέβη, ἐπεὶ ἐς αὐτοὺς ἅτε διαφέροντας τὰ πολέμια τὴν ἐλπίδα ξύμπαντες εἶχον. Ὅσοι μέντοι φυγεῖν ἴσχυσαν, ὥς πη ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονε, διεσώθησαν. Πρῶτός τε Βαρβατίων ὁ Βελισαρίου δορυφόρος ξὺν ἑτέροις δυοῖν φεύγων ἀνὰ κράτος ἐς τὸν Κρότωνα ἦλθε.

2. αὶ τύχην τὴν παροῦσαν ἀπαγγέλλων ἐπεῖπεν οἴεσθαι αὐτίκα δὴ μάλα καὶ τοὺς βαρβάρους παρέσεσθαι. Βελισάριος δὲ ταῦτα ἀκούσας ἔν τε μεγάλῳ πένθει ἐγίνετο καὶ ἐς τὰς ναῦς ἐσεπήδησεν. Ἔνθεν τε ἄραντες καὶ πνεύματος ἐπιτυχόντες ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τῇ Σικελίας Μεσήνῃ προσέσχον, ἣ τοῦ μὲν Κρότωνος ἑπτακοσίους σταδίους διέχει, Ῥηγίνων δὲ καταντικρὺ κεῖται.  

CHAPITRE XXVIII

1. Bélisaire est jeté par la tempête à Crotone. 2. Après divers succès, il est contraint de fuir la Sicile.

1. BÉLISAIRE se mettait en peine d'arriver promptement à Tarente. Il y a en cet endroit un rivage qui se retire en forme de demi-lune, et où la mer entre bien avant, comme dans un golfe. Ce rivage a environ dix mille de long. Il y a deux villes aux deux bouts, celle de Crotone du côté du couchant, celle de Tarente du côté du levant, et celle de Thurie dans le milieu. La violence du vent et de la marée obligea les Romains de prendre terre à Crotone, où Bélisaire n'ayant trouvé ni fortifications pour se mettre à couvert ni vivres pour nourrir ses soldats, y demeura avec sa femme Anconine, et avec l'infanterie, dans le dessein d'y faire venir Jean, et ses troupes; mais pour ce qui est de la cavalerie ; il commanda à Phazas, Ibérien, et à Barbation l'un de ses gardes de la mener à une certaine embouchure du pays. Il se persuadait que par ce moyen, il leur serait aisé de trouver des provisions et pour eux et pour leurs chevaux, et de boucher les passages aux ennemis. Les montagnes de la Lucanie, qui s'étendent jusqu'au champ Brutien s'approchent si fort l'une de l'autre, qu'elles ne laissent que deux pas, dont l'un se nomme en Latin la Pierre de sang, et l'autre est appelé par ceux du pays LabuIa. Sur ce rivage est un lieu appelé Ruscie, où s'arrêtent les vaisseaux des Thuriens, environ soixante stades au-dessus duquel les Romains bâtirent autrefois un fort, où Jean avait mis depuis peu une bonne garnison. Les soldats de Bélisaire s'étant avancés de ce côté-là, y en rencontrèrent d'autres que Totila avait envoyés, pour essayer de prendre le fort, et bien qu'ils fussent inférieurs en nombre, ils ne laissèrent pas de mettre les Barbares en déroute, et d'en tuer près de deux cents. Ceux qui s'en sauvèrent rapportèrent à Totila la nouvelle de leur défaite. Les Romains se campèrent pour passer l'hiver ; mais comme leur chef était absent, ils commencèrent à abuser de leur victoire, et à vivre avec peu de discipline. Ils ne demeuraient plus en corps, pour garder les passages. Durant la nuit, ils se tenaient dans des tentes éloignées les unes des autres. Pendant le jour, ils se dispersaient en divers endroits, sans envoyer des espions à la campagne, et sans veiller à leur sûreté. Totila en ayant été averti, choisit trois mille hommes de cavalerie dans toutes ses troupes, se mit à la tête et alla fondre sur eux, et les mit tous en déroute. Alors Phazas, sortant de son camp, vint au devant des Barbares, tint ferme, et donna moyen à quelques-uns de se sauver, mais il y demeura lui-même, et tous ceux qui le suivaient. Ce fâcheux accident causa un notable préjudice, et une sensible douleur aux Romains, qui avaient mis toute leur espérance dans le courage de ces vaillants hommes. Ceux qui se sauvèrent se retirèrent où ils purent. Barbation arriva le premier à la ville de Crotone, avec deux gardes de Bélisaire. Il rapporta le mauvais état où les affaires étaient, et il ajouta qu'il croyait que l'ennemi venait fondre sur eux.

2. Le général de l'armée romaine étant surpris de cette nouvelle, il monta sur ses vaisseaux, et ayant fait voile avec un vent favorable, il arrivait jour même à Messine, ville de la Sicile, assise vis à vis de Rhegium, et à sept cents stades de Crotone.

 

 

 

1.  Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον Σκλαβηνῶν στράτευμα διαβάντες ποταμὸν Ἴστρον Ἰλλυριοὺς ἅπαντας ἄχρι Ἐπιδαμνίων ἔδρασαν ἀνήκεστα ἔργα, κτείνοντες καὶ ἀνδραποδίζοντες τοὺς ἐν ποσὶν ἡβηδὸν ἅπαντας καὶ τὰ χρήματα ληϊζόμενοι. ἤδη δὲ καὶ φρούρια ἐνταῦθα πολλά τε καὶ δοκοῦντα ἐχυρὰ τὰ πρότερα εἶναι οὐδενὸς ἀμυνομένου ἐξελεῖν ἴσχυσαν, καὶ περιήρχοντο ξύμπαντα κατ´ ἐξουσίαν διερευνώμενοι. Οἱ δὲ τῶν Ἰλλυριῶν ἄρχοντες στράτευμα πεντακισχιλίων τε καὶ μυρίων ἔχοντες εἵποντο, ἄγχιστα μέντοι τῶν πολεμίων οὐδαμῆ ἐτόλμων ἰέναι.

2. Τότε δὲ καὶ σεισμοὶ πολλάκις χειμῶνος ὥρᾳ σκληροί τε λίαν καὶ ὑπερφυεῖς ἔν τε Βυζαντίῳ καὶ χωρίοις ἄλλοις ἐγένοντο, νύκτωρ ἅπαντες. καὶ οἱ μὲν ταύτῃ ᾠκημένοι καταχωσθήσεσθαι ὑποτοπήσαντες ἐν δέει μεγάλῳ ἐγένοντο, οὐδὲν μέντοι ἐνθένδε φλαῦρον αὐτοῖς ξυνηνέχθη παθεῖν.

3. Τότε καὶ Νεῖλος ὁ ποταμὸς ὑπὲρ ὀκτωκαίδεκα πήχυς ἀναβὰς ἐπέκλυσε μὲν τὴν Αἴγυπτον καὶ ἤρδευσε πᾶσαν, ἀλλὰ ἐν μὲν Θηβαΐδι τῇ ὕπερθεν οὔσῃ ὑφιζάνοντά τε καὶ ἀποχωροῦντα τοῖς καθήκουσι χρόνοις τὰ ὕδατα παρείχετο τοῖς τῇδε ᾠκημένοις σπείρειν τε τὴν γῆν καὶ τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαι ᾗπερ εἰώθει· χώρας δὲ τῆς ἔνερθεν ἐπειδὴ πρῶτον ἐπεπόλασεν, οὐκέτι ἀπέβη, ἀλλ´ ἐνοχλῶν αὐτῇ ξύμπαντα διαγέγονε τὸν τοῦ σπείρειν καιρὸν, οὐ ξυμπεσὸν τοῦτό γε πρότερον ἐκ τοῦ παντὸς αἰῶνος, ἔστι δὲ οὗ καὶ ἀπολωφῆσαν τὸ ὕδωρ ἐπέκλυσεν αὖθις οὐ πολλῷ ὕστερον. Ταύτῃ τε ἅπαντα ἐσεσήπει τὰ σπέρματα, ὅσα δὴ μεταξὺ καταβεβλημένα ἐς τὴν γῆν ἔτυχε. Καὶ οἱ μὲν ἄνθρωποι τῷ παραλόγῳ τῆς ξυμφορᾶς ἀμηχανίᾳ πολλῇ εἴχοντο, τῶν δὲ ἄλλων ζῴων ἀπορίᾳ τροφῆς τὰ πλεῖστα ἐφθάρη.

4. Τότε καὶ τὸ κῆτος, ὃ δὴ Βυζάντιοι Πορφύριον ἐκάλουν, ἑάλω. Τοῦτό τε τὸ κῆτος πλέον μὲν ἢ ἐς πεντήκοντα ἐνιαυτοὺς τό τε Βυζάντιον καὶ τὰ ἀμφ´ αὐτὸ χωρία ἠνώχλει, οὐκ ἐφεξῆς μέντοι, ἀλλὰ διαλεῖπον, ἂν οὕτω τύχῃ, πολύν τινα μεταξὺ χρόνον. Καὶ πολλὰ μὲν κατέδυσε πλοῖα, πολλῶν δὲ τοὺς ἐπιβάτας ξυνταράττον τε καὶ βιαζόμενον ὡς ἀπωτάτω ἀπήνεγκεν. ἐπιμελὲς μὲν οὖν Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ ἐγεγόνει τὸ θηρίον τοῦτο χειρώσασθαι, ἐπιτελέσαι δὲ τὸ βούλευμα οὐδεμιᾷ μηχανῇ ἔσχεν. Ὅπως δὲ αὐτῷ τανῦν ἁλῶναι ξυνέπεσεν, ἐγὼ δηλώσω. Ἐτύγχανε μὲν γαλήνη τὴν θάλασσαν πολλὴ ἔχουσα, δελφίνων δὲ πάμπολύ τι πλῆθος ἄγχιστά πη τοῦ στόματος Πόντου τοῦ Εὐξείνου ξυνέρρεον. Οἵπερ ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τὸ κῆτος ἰδόντες ἔφευγον ὥς πη ἑκάστῳ δυνατὰ γέγονεν, οἱ δὲ πλεῖστοι ἀμφὶ τοῦ Σαγάριδος τὰς ἐκβολὰς ἦλθον. Τινὰς μὲν οὖν αὐτῶν καταλαβὸν τὸ κῆτος καταπιεῖν εὐθὺς ἴσχυσεν. εἴτε δὲ πείνῃ εἴτε φιλονεικίᾳ ἔτι ἐχόμενον οὐδέν τι ἧσσον ἐδίωκεν, ἕως δὴ αὐτὸ ἄγχιστά πη τῆς γῆς ἐκπεσὸν ἔλαθεν. Ἐνταῦθά τε ἰλύϊ βαθείᾳ κομιδῆ ἐντυχὸν ἐβιάζετο μὲν καὶ πάντα ἐκίνει, ὅπως δὴ ἐνθένδε ὅτι τάχιστα ἀπαλλάσσοιτο, διαφυγεῖν δὲ τὸ τέναγος τοῦτο οὐδαμῆ εἶχεν, ἀλλ´ ὑπὸ τῷ πηλῷ ἔτι μᾶλλον ἐγίνετο. Ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἐς τοὺς περιοίκους ἅπαντας ἦλθε, δρόμῳ εὐθὺς ἐπ´ αὐτὸ ᾔεσαν, ἀξίναις τε πανταχόθεν ἐνδελεχέστατα κόψαντες οὐδ´ ὣς ἔκτειναν, ἀλλὰ σχοίνοις ἁδραῖς τισιν εἷλκον. Ἔν τε ἁμάξαις ἐνθέμενοι εὕρισκον μῆκος μὲν πηχῶν μάλιστα τριάκοντα ὂν, εὖρος δὲ δέκα. Ἐνταῦθά τε κατὰ συμμορίας τινὰς διασπασάμενοι οἱ μέν τινες αὐτοῦ ἐν τῷ παρόντι ἐγεύσαντο, οἱ δὲ καὶ μοῖραν ταριχεῦσαι τὴν ἐπιβάλλουσαν σφίσιν ἔγνωσαν.

5. Βυζάντιοι δὲ, ἐπειδὴ τῶν τε σεισμῶν ᾔσθοντο καὶ τὰ ξυμπεσόντα ἀμφί τε τῷ Νείλῳ καὶ τῷ κήτει τούτῳ ἔγνωσαν, προὔλεγον αὐτίκα ξυμβήσεσθαι ὅσα δὴ αὐτῶν ἑκάστῳ ἤρεσκε. Φιλοῦσι γὰρ ἄνθρωποι τοῖς παροῦσι διαπορούμενοι τὰ ἐσόμενα τερατεύεσθαι, καὶ τοῖς ἐνοχλοῦσιν ἀποκναιόμενοι τὰ ξυμβησόμενα λόγῳ οὐδενὶ τεκμηριοῦσθαι. Ἐγὼ δὲ μαντείας τε καὶ τεράτων δηλώσεις ἄλλοις ἀφιεὶς ἐκεῖνο εὖ οἶδα, ὡς ἡ μὲν τοῦ Νείλου ἐπὶ τῆς χώρας διατριβὴ μεγάλων αἰτία ἔν γε τῷ παρόντι συμφορῶν γέγονε, τὸ δὲ κῆτος ἀφανισθὲν πολλῶν ἀπαλλαγὴ κακῶν διαδείκνυται οὖσα. Τινὲς δέ φασιν οὐ τὸ κῆτος τοῦτο, οὗπερ ἐμνήσθην, ἀλλ´ ἕτερον εἶναι, ὃ δὴ ἁλῶναι ξυνέπεσεν. Ἐγὼ δὲ ὅθεν τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιησάμην ἐπάνειμι. Τουτίλας οὖν ταῦτα διαπεπραγμένος, ἃ προδεδήλωται, ἐπεὶ Ῥωμαίους τοὺς ἐν τῷ ἐπὶ Ῥουσκιανῆς φρουρίῳ τῶν ἀναγκαίων ὑποσπανίζειν ἐπύθετο, ἐξαιρήσειν αὐτοὺς οἰόμενος ὅτι τάχιστα, ἢν μή τι ἐσκομίζεσθαι τῶν ἐπιτηδείων οἷοί τε ὦσιν, ἐστρατοπεδεύσατό τε ὡς ἀγχοτάτω καὶ ἐγκαθεζόμενος ἐς πολιορκίαν καθίστατο. καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τρισκαιδέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.  

CHAPITRE XXIX

1. Irruption des Slavons dans l'Illyrie. 2. Tremblement de terre. 3. Inondation du Nil. 4. Prise d'une baleine. 5. Divers raisonnements, avec le jugement de Procope sur ces trois accidents. 6. Totila assiège le fort de Ruscie.

1. Les Slavons passèrent en ce temps-là le Danube. Ils inondèrent toute l'Illyrie jusqu'à Dirrachium, et y exercèrent toutes sortes de cruautés, de meurtres, d'enlèvements et de brigandages. Ils prirent aussi quelques forts, qui jusques alors avaient été estimés imprenables, et coururent tout le pays. Les Capitaines qui commandaient dans l'Illyrie assemblèrent jusqu'à quinze mille hommes, pour leur résister ; néanmoins ils ne les suivaient que de loin.

2. Il y eut durant l'hiver plusieurs tremblements de terre à Constantinople, et en d'autres lieux, où quoi qu'ils donnassent beaucoup de frayeur, ils ne firent point de mal.

3. Cette même année le Nil se répandit comme de coutume sur l'Égypte et crût jusqu'à la hauteur de quinze coudées ; mais les eaux s'étant écoulées de toute la haute Thébaïde, et ayant repris leur canal ordinaire, il fut aisé aux habitants d'y ensemencer les terres. Elles s'arrêtèrent au contraire dans tout le plat pays, et ne donnèrent pas le temps d'y laisser les grains; ce qui n'était jamais arrivé. En quelques endroits l'eau qui s'était retirée dans son lit, se déborda pour une seconde fois, et gâta tous les blés qu'on avait semés dans l'entre-temps. Cette calamité imprévue apporta une grande incommodité aux hommes, et fit mourir les troupeaux, faute d'herbes.

4. On prit dans le même temps à Constantinople une baleine, appelée Porphyrion, qui y avait fait d'étranges ravages durant cinquante ans, et qui avait renversée des vaisseaux, épouvanté et écarté les voyageurs. Bien que Justinien eût eu souvent le dessein de délivrer le pays d'un monstre si dangereux, il n'avait pu néanmoins en venir à bout. Je rapporterai ici, de quelle manière il fut pris. Une grande troupe de dauphins parut durant une profonde bonace sur Ie bord du Pont-Euxin ; mais du moment qu'ils virent la baleine, ils se dissipèrent de côté et d'autre. Bien que la baleine en eût pris d'abord quelques-uns, et qu'elle les eût avalés, elle ne laissa pas de poursuivre les autres, soit qu'elle fût encore pressée de la faim ou qu'elle fût seulement poussée par l'envie de vaincre, et elle s'engagea si avant dans le limon, près de l'embouchure du Sangare, qu'elle ne s'en put retirer. Les gens du pays accoururent avec des haches au bruit de cette nouvelle, afin de tuer ce monstrueux animal, ce qu'ils eurent bien de la peine à faire ; mais enfin ils le tirèrent à terre avec des câbles, et ils trouvèrent qu'il était long de trente coudées, et large de dix. Quelques-uns mangèrent leur part de la chair, d'autres en salèrent pour la garder.

5. Les citoyens de Constantinople discouraient chacun selon son caprice du tremblement de terre, du débordement du Nil, et de la prise de la baleine, et prenaient ces extraordinaires accidents pour des présages de divers malheurs, dont l'Empire était menacé. C'est la coutume des hommes de se remplir l'esprit de vaines prédictions de l'avenir, pour adoucir le sentiment des maux présents. Pour moi je laisse volontiers aux autres le soin d'expliquer les présages. Je me contente de savoir que le débordement du Nil causa de grandes pertes dans l'Égypte, et que la prise du monstre marin délivra la ville de Constantinople et les environs de beaucoup de peines. Il y en a qui disent que la baleine qui fut prise était une autre que celle dont j'ai parlé; mais je ne m'arrête pas à examiner cette question. 6. Totila, après avoir fait ce que je viens de raconter, eut avis que les Romains qui étaient dans le fort de Ruscie manquaient de vivres, et qu'il les prendrait, s'il les allait attaquer ; ce qu'il fit à la fin de l'hiver, qui finit la treizième année de la guerre dont Procope continue l'Histoire.

 

 

 

 

1. Βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς πεζοὺς στρατιώτας οὐχ ἧσσον ἢ δισχιλίους ἐς Σικελίαν ναυσὶν ἔπεμψε καὶ Βαλεριανὸν οὐδεμιᾷ μελλήσει παρὰ Βελισάριον ἐκέλευεν ἰέναι. Καὶ ὃς διαπορθμευσάμενος ἐς τὸν Δρυοῦντα κατέπλευσεν, οὗ δὴ καὶ Βελισάριον ξὺν τῇ γυναικὶ εὗρεν. Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον Ἀντωνίνα μὲν ἡ Βελισαρίου γυνὴ ἐς Βυζάντιον στέλλεται, τῆς βασιλίδος δεησομένη μείζονι παρασκευῇ τὸν πόλεμον ἐξαρτύεσθαι. ἡ δὲ βασιλὶς Θεοδώρα νοσήσασα ἐξ ἀνθρώπων ἠφάνιστο, ἐνιαυτοὺς ἕνα τε καὶ εἴκοσι τῇ βασιλείᾳ ἐπιβιοῦσα καὶ μῆνας τρεῖς.

2. Ἐν τούτῳ δὲ οἱ ἐν τῷ ἐπὶ Ῥουσκιανῆς φρουρίῳ πολιορκούμενοι πιεζόμενοι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ ἐς λόγους τοῖς πολεμίοις ξυνίασιν, ὡμολόγησάν τε μεσούσης μάλιστα τῆς τοῦ θέρους ὥρας τὸ φρούριον ἐνδώσειν, ἢν μή τις ἐπιγένηται μεταξὺ βοήθεια σφίσιν, ἐφ´ ᾧ μέντοι ἀπαθεῖς κακῶν ἅπαντες μείνωσιν. Ἦσαν δὲ Ἰταλῶν μὲν ἐν τῷ φρουρίῳ τούτῳ πολλοί τε καὶ λόγιμοι, καὶ Δεοφέρων ὁ Τουλλιανοῦ ἀδελφὸς, τοῦ δὲ Ῥωμαίων στρατοῦ ἱππεῖς μὲν Ἰλλυριοὶ τριακόσιοι, οὕσπερ Ἰωάννης ἐνταῦθα καταστησάμενος ἔτυχε, Χαλαζάρ τε αὐτοῖς τὸν δορυφόρον ἐπιστήσας, Μασσαγέτην γένος, διαφερόντως ἀγαθὸν τὰ πολέμια, καὶ Γουδίλαν Θρᾷκα, καὶ πεζοὶ ἑκατὸν πρὸς Βελισαρίου ἐπὶ τῇ φυλακῇ τοῦ φρουρίου σταλέντες.

3. Τότε καὶ ὅσοι στρατιῶται πρὸς Βελισαρίου ἐπὶ τῇ Ῥώμης φρουρᾷ ἐτετάχατο τὸν σφῶν ἄρχοντα Κόνωνα κτείνουσιν, ἐμπορίαν αὐτῷ τοῦ τε σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἐπὶ πονηρῷ τῷ σφετέρῳ ἐπενεγκόντες. πρέσβεις τε τῶν ἱερέων τινὰς πέμπουσιν, ἀπισχυριζόμενοι ὡς, ἢν μὴ βασιλεὺς τούτου δὴ τοῦ ἐγκλήματος ἀμνηστίαν σφίσι διδοίη χρόνου τε ῥητοῦ τὰς συντάξεις ἐκτίσοι ὅσας δὴ αὐτοῖς τὸ δημόσιον ὤφειλε, Τουτίλᾳ τε καὶ Γότθοις οὐδὲν μελλήσαντες προσχωρήσουσι. Βασιλεύς τε αὐτοῖς τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ἐποίει.

4. Βελισάριος δὲ τὸν Ἰωάννην ἐς τὸν Δρυοῦντα μεταπεμψάμενος ξύν τε αὐτῷ καὶ Βαλεριανῷ καὶ ἄλλοις ἄρχουσι στόλον πολὺν ἀγείρας εὐθὺ Ῥουσκιανῆς κατὰ τάχος ἔπλει, τοῖς πολιορκουμένοις ἐπαμύνειν ἐν σπουδῇ ἔχων. Οἵ τε ἐν τῷ φρουρίῳ τὸν στόλον τοῦτον ἅτε ἀφ´ ὑψηλοῦ κατιδόντες εὐέλπιδές τε γενόμενοι οὐκέτι τοῖς πολεμίοις προσχωρεῖν ἔγνωσαν, καίπερ ἐνισταμένης ἤδη τῆς σφίσι ξυγκειμένης ἡμέρας. Καὶ τὰ μὲν πρῶτα χειμῶνος ἐξαισίου ἐπιπεσόντος, ἄλλως τε καὶ τῆς ἐκείνῃ ἀκτῆς ἀλιμένου παντάπασιν οὔσης, ταῖς ναυσὶν ἁπάσαις ὡς ἀπωτάτω ἀλλήλων ξυνηνέχθη διασκεδάννυσθαι· ταύτῃ τε χρόνου μῆκος σφίσι τριβῆναι ξυνέβη. Αὖθίς τε ἀγηγερμένοι ἐν τῷ Κροτωνιατῶν λιμένι ἐπὶ Ῥουσκιανὴν ἀνήγοντο. Οὕσπερ ἐπεὶ οἱ βάρβαροι εἶδον, ἐπὶ τοὺς ἵππους ἀναθορόντες ἀμφὶ τὴν ἠϊόνα ἐγένοντο τὴν ἀπόβασιν τοῖς πολεμίοις ἀναστέλλειν διανοούμενοι. Τουτίλας τε αὐτοὺς ἐπὶ πλεῖστον τῆς ἀκτῆς ἀντιμετώπους ἔστησε ταῖς τῶν νηῶν πρῴραις, τοὺς μὲν δόρατα ἔχοντας, τοὺς δὲ τὰ τόξα ἐντειναμένους. Ὅπερ ἐπεὶ Ῥωμαῖοι εἶδον, κατωρρώδησάν τε καὶ ἄγχιστα οὐδαμῆ ἐτόλμων ἰέναι, ἀλλὰ χρόνον μέν τινα τὰς ναῦς ἑκαστάτω ἀνακωχεύσαντες ἡσυχῆ ἔμενον, ὕστερον δὲ ἀπογνόντες τὴν ἀπόβασιν πρύμναν τε πάντες ἐκρούοντο καὶ ἀναχθέντες τῷ Κροτωνιατῶν αὖθις λιμένι προσέσχον. οὗ δὴ ἐπὶ κοινῆς βουλευσαμένοις ἔδοξε σφίσιν ἄμεινον εἶναι Βελισάριον μὲν ἐς Ῥώμην ἰόντα τὰ ταύτῃ τε ὡς ἄριστα διοικήσασθαι καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐσκομίσασθαι, Ἰωάννην δὲ καὶ Βαλεριανὸν τούς τε ἄνδρας ἐς γῆν καὶ τοὺς ἵππους ἀποβιβάσαντας ὁδῷ τε πορευομένους ἐς Πικηνοὺς ἰέναι, ξυνταράξοντας τῶν πολεμίων τοὺς τὰ ἐκείνῃ πολιορκοῦντας πολίσματα. Οὕτω γὰρ ἂν αὐτοῖς Τουτίλαν διαλύσαντα τὴν προσεδρείαν ἐπισπέσθαι ἐλπίδα εἶχον. Ἰωάννης μὲν οὖν ξὺν τοῖς ἑπομένοις χιλίοις οὖσι κατὰ ταῦτα ἐποίει· Βαλεριανὸς δὲ τὸν κίνδυνον δείσας ταῖς ναυσὶ κόλπον περιιὼν τὸν Ἰόνιον ἔπλει τοῦ Ἀγκῶνος εὐθύ. Ταύτῃ γὰρ ἐν Πικηνοῖς τε γενήσεσθαι ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ ᾤετο καὶ τῷ Ἰωάννῃ ξυμμῖξαι. Ἀλλὰ Τουτίλας διαλῦσαι τὴν προσεδρείαν οὐδ´ ὣς ἤθελεν, ἀλλ´ αὐτὸς μὲν ἐνταῦθα καθῆστο, δισχιλίους δὲ ἱππεῖς τοῦ στρατοπέδου ἀπολεξάμενος ἐς Πικηνοὺς στέλλει, ἐφ´ ᾧ τοῖς ἐνταῦθα βαρβάροις ξυμμίξαντες τοὺς ἀμφί τε Ἰωάννην καὶ Βαλεριανὸν ἀποκρούσονται.

5. Οἱ δὲ πολιορκούμενοι ἐν τῷ ἐπὶ Ῥουσκιανῆς φρουρίῳ, ἐπεὶ σφᾶς τά τε ἀναγκαῖα ἤδη παντάπασιν ἐπελελοίπει καὶ οὐδεμίαν ἔτι ἀπὸ Ῥωμαίων ἐπικουρίας ἐλπίδα εἶχον, Γουδίλαν τε τὸν δορυφόρον καὶ Δεοφέροντα τὸν Ἰταλιώτην παρὰ Τουτίλαν πέμψαντες ἐπρεσβεύοντο ἀμφὶ τῇ σωτηρίᾳ, δεόμενοι σφίσιν αὐτοῖς τῶν πεπραγμένων ξυγγνώμονα εἶναι. Ὁ δὲ Τουτίλας ἐς ἄλλον οὐδένα ὅτι μὴ ἐς τὸν Χαλαζὰρ ἐπιτελέσειν τὴν κόλασιν ἐπηγγέλλετο ἅτε τὰ πρόσθεν ξυγκείμενα ἠλογηκότα, τοῖς δὲ ἄλλοις τὸ ἔγκλημα ἐπιχωρεῖν πᾶσιν. οὕτω τοίνυν αὐτὸς τὸ φρούριον ἐδέξατο. Καὶ τὸν μὲν Χαλαζὰρ ἄμφω τε τὼ χεῖρε ἀποτεμὼν καὶ τὰ αἰδοῖα εὐθὺς ἔκτεινε, τῶν δὲ στρατιωτῶν τοὺς μὲν βουλομένους μένειν ἐκέλευε τὰ σφέτερα αὐτῶν ἔχοντας, ἐφ´ ᾧ τὸ λοιπὸν ἐπὶ τῇ ἴσῃ καὶ ὁμοίᾳ Γότθοις ξυντάξονται· ὅπερ κἀν τοῖς ἄλλοις ὀχυρώμασι τοῖς ἁλισκομένοις πράσσειν εἰώθει· οἷς δὲ τὸ μένειν ἐν ἡδονῇ ὡς ἥκιστα ἦν, τούτους δὴ γυμνοὺς ὅπη βούλοιντο ἐκέλευεν ἀπαλλάσσεσθαι, τοῦ μή τινά οἱ τῶν ἁπάντων ἀνθρώπων ἀκούσιον ξυστρατεύεσθαι. Ὀγδοήκοντα μὲν οὖν τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ τῶν χρημάτων ἀπολελειμμένων ἐς τὸν Κρότωνα ἦλθον, οἱ δὲ ἄλλοι ξὺν τοῖς χρήμασιν αὐτοῦ ἔμειναν. Τῶν μέντοι Ἰταλῶν τὰ μὲν χρήματα πάντα ἀφείλετο, τὰ δέ γε σώματα κακῶν παντάπασιν ἀπαθῆ εἴασεν.

6. Ἀντωνίνα δὲ ἡ τοῦ Βελισαρίου γυνὴ τῆς βασιλίδος ἀπογενομένης ἐς Βυζάντιον ἀφικομένη ἐδέετο βασιλέως μετάπεμπτόν οἱ τὸν ἄνδρα ἐνταῦθα ἐλθεῖν. ῥᾷστά τε διεπράξατο τοῦτο. ἤδη γὰρ καὶ ὁ Μηδικὸς πόλεμος ἐπικείμενος ἰσχυρότατα βασιλέα Ἰουστινιανὸν ἐς τοῦτο ἐνῆγεν.  

suite

CHAPITRE XXX

1. L'Empereur envoie du secours. Antonine va à Constantinople, où l'Impératrice était morte avant son arrivée. 2. Capitulation du fort de Ruscie. 3. Conon, gouverneur de Rome, est tué par ses soldats. 4. Bélisaire amasse ses troupes, et essaye en vain de secourir le fort de Ruscie. 5. Les habitants se rendent, et obtiennent grâce, à la réserve de Chalazare, qui est puni par Totila. 6. Antonine obtient le retour de Bélisaire.

1. JUSTINIEN envoya deux mille hommes d'infanterie dans la Sicile, et manda à Valérien d'aller incessamment joindre Bélisaire à Otrante, où il le trouva avec sa femme Antonine, qui partit aussitôt pour aller prier l'impératrice Théodora de faire en sorte que l'on envoyât en Italie de plus puissants secours qu'auparavant, pour y continuer la guerre; mais quand elle arriva à Constantinople, elle trouva que cette princesse était morte de maladie, après avoir été vingt et un an et trois mois sur le trône.

2. Cependant les Romains, qui étaient assiégés dans le château de Ruscie, se voyant réduits à une extrême disette, se rendirent à composition, et promirent, que pourvu que l'on les assurât de leur vie, ils rendraient la place dans le milieu de l'été, si dans ce temps il ne leur arrivait du secours. Il y avait dans ce château force noblesse d'Italie, et entre autres Déophéron, qui était frère de Tullianus, et trois cents Illyriens, que Jean y avait mis sous la conduite de Chalazare, Massagète de nation, et fort bon homme de guerre, et de Gudila, qui était de Thrace. Ces trois cents Illyriens étaient de cavalerie. Il y avait encore cent hommes d’infanterie, qui y avaient été envoyés par Bélisaire.

3. Dans le même temps, les soldats de la garnison de Rome tuèrent Conon, leur gouverneur, sous prétexte qu'il faisait à leur préjudice commerce du blé, et des autres provisions. Ensuite ils députèrent quelques prêtres, pour déclarer que si l'on ne leur accordait une amnistie, et que l'on ne leur payât tout l'argent qui leur était dû, ils prendraient parti avec les Goths. L'Empereur leur accorda toutes leurs demandes.

4. Bélisaire ayant fait venir à Otrante Jean, Valérien, et les autres gens de commandement, y assembla un grand nombre de vaisseaux, pour aller secourir le fort de Ruscie. Les assiégés animés d'une nouvelle espérance, à la vue de cette flotte, quittèrent le dessein de se rendre, bien que le jour précisé fût arrivé, mais une grande tempête qui s'éleva en un moment dissipa tous ces vaisseaux. Quand le vent fut apaisé ils se rassemblèrent à Crotone, et firent voile vers Ruscie. D'abord que les Barbares les virent, ils montèrent à cheval, et coururent vers le rivage, pour s'opposer à la descente. Totila rangea ses gens en bataille, dont les uns étaient armés de lances, et les autres d'arcs, et il les opposa de front aux proues des vaisseaux. Ce spectacle jeta tant d'épouvante dans l'esprit des Romains, que n'osant prendre terre, ils se mirent à l'ancre, puis désespérant d'aborder, ils retournèrent au port de Crotone, où ayant tenu conseil de guerre, ils jugèrent que le meilleur pour eux était que Bélisaire conduisît des vivres à Rome, et y donnât tous les ordres nécessaires, tandis que Jean et Valérien mettraient leurs troupes à terre, et escarmoucheraient dans le Picentin, où l'ennemi assiégeait diverses places. Ils concevaient quelque légère espérance de détourner Totila par ce moyen, du siège de Ruscie. Jean exécuta la délibération à la tête de mille hommes; mais Valérien épouvanté par l'image du péril, fit le tour du golfe ionique, et aborda à Ancône, par où il s'attendait d'arriver dans le Picentin, et de se joindre à Jean. Totila, au lieu de lever le siège, envoya deux mille hommes dans le Picentin, pour combattre Jean et Valérien.

5. Les habitants de Ruscie n'ayant plus de vivres, ni espérance, envoyèrent Gudila et Déophéron vers Totila, pour lui demander pardon et grâce. Il promit de pardonner à tout le monde, excepté à Chalazare, à cause qu'il avait violé la capitulation. Totila étant entré dans la place, lui fit couper les mains, et les parties naturelles, puis il le fit mourir. Il permit aux soldats qui voudraient demeurer de conserver ce qu'ils avaient, à la charge de servir aux mêmes conditions que les Goths. Mais comme il n'en voulait point avoir qui le suivirent à regret, il permit aussi à ceux, qui ne voudraient pas prendre parti dans ses troupes, de s'en aller; mais toutefois sans habits et sans armes. Il y en eut quatre-vingts qui furent dépouillés, et renvoyés à Crotone ; les autres demeurèrent. On ôta aux habitants tous leurs biens ; mais l'on ne leur fit aucun mal.

6. Antonine, femme de Bélisaire, pria l'Empereur de rappeler son mari d'Italie, ce qu'elle n'eut pas de peine à obtenir, à cause de la nécessité pressante de la guerre de Perse.

 

suite

; margin-right: 10px">