Procope

PROCOPE :

GUERRES DE JUSTINIEN VII

 

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ.

LIVRE TROISIEME.  chapitres XI à XX

chapitres I à X. - chapitres XXI à XXX

 

 

HISTOIRE MÊLÉE

Ecrite par Procope de Césarée.

 

 

 

 

précédent

 

 

 

 

1 Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Τιβούρει οὕτω γενέσθαι ξυνέπεσε. Βελισάριος δὲ παντὶ τῷ στόλῳ ἐς Ῥάβενναν ἀφικόμενος Γότθους τε τοὺς παρόντας καὶ Ῥωμαίων στρατιώτας ξυναγαγὼν ἔλεξε τοιάδε

„Οὐ νῦν πρῶτον, ὦ ἄνδρες, τὰ τῆς ἀρετῆς ἔργα πρὸς τῆς κακίας διερρυηκέναι ξυμβέβηκεν. Ἄνωθεν γὰρ τοῦτο τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐμπέφυκεν ἀτεχνῶς πράγμασι, πολλάς τε ἀνδρῶν ἀγαθῶν πράξεις μοχθηρία τῶν πονηροτάτων ἀναχαιτίζειν τε καὶ διαφθείρειν ἱκανῶς ἴσχυσεν. Ὅπερ καὶ νῦν τὰ βασιλέως πράγματα ἔσφηλεν. ᾧ δὴ τοσοῦτον τὰ ἡμαρτημένα ἐπανορθοῦν μέλει, ὥστε τὴν Περσῶν ἐπικράτησιν περὶ ἐλάσσονος τούτων ποιούμενος ἀποστεῖλαί με τανῦν εἰς ὑμᾶς ἔγνωκεν, ὅπως ἐπανορθώσω καὶ ἰάσωμαι εἴ τι τοῖς ἄρχουσι μὴ ὀρθῶς ἢ ἐς τοὺς στρατιώτας τοὺς αὐτοῦ ἢ εἰς Γότθους εἴργασται. Τὸ μὲν οὖν μηδὲν ὑφ´ ὁτουοῦν ἁμαρτάνεσθαι οὔτε ἀνθρώπινον καὶ τῆς τῶν πραγμάτων φύσεως ἔξω, τὸ δὲ τὰ ἡμαρτημένα ἐπανορθοῦν βασιλεῖ τε διαρκῶς πρέπον καὶ παραψυχῆς τοῖς ἠγαπημένοις ἱκανῶς ἄξιον. Οὐ γὰρ ὅσον ὑμῖν τῶν δυσκόλων ἀπαλλαγῆναι ξυμβήσεται, ἀλλὰ καὶ τῆς βασιλέως εἰς ὑμᾶς εὐνοίας ξυνεῖναί τε καὶ ἀπολαύειν αὐτίκα προσέσται· οὗ τί ἂν ἀξιώτερον γένοιτο ἀνθρώπῳ τῶν πάντων χρημάτων; ἐπειδὴ τοίνυν ἐπ´ αὐτῷ τούτῳ ὑμῖν πάρειμι, προσήκει καὶ ὑμῶν ἕκαστον πάσῃ δυνάμει χρήσασθαι, ὅπως ἂν τῆς ἐντεῦθεν ὠφελείας ἀπόναισθε. Ὅτῳ τε ὑμῶν ξυγγενεῖς ἢ φίλοι παρὰ Τουτίλᾳ τῷ τυράννῳ τυγχάνουσιν ὄντες, μεταπεμψάσθω τούτους ὅτι τάχιστα τὴν βασιλέως δηλώσας γνώμην. οὕτω γὰρ ἂν ὑμῖν τά τε ἐκ τῆς εἰρήνης καὶ τὰ ἐκ τοῦ μεγάλου βασιλέως ἀγαθὰ γένοιτο· ὡς ἔγωγε οὔτε τῳ πολεμησείων ἐνθάδε ἀφῖγμαι οὔτ´ ἂν ἑκών ποτε τοῖς βασιλέως κατηκόοις πολέμιος εἴην. Ἐἰ μέντοι καὶ νῦν παρὰ φαῦλον ἡγησάμενοι τὸ τὰ βελτίω σφίσιν αὐτοῖς ἑλέσθαι οἵδε ἀπ´ ἐναντίας ἡμῖν ἴωσιν, ἀνάγκη καὶ ἡμᾶς αὐτοῖς ὡς μάλιστα ἀκουσίους ὡς πολεμίοις χρῆσθαι.“

τοσαῦτα μὲν Βελισάριος εἶπε. Προσεχώρει δέ οἱ τῶν ἐναντίων οὐδεὶς οὔτε Γότθος οὔτε Ῥωμαῖος.  

2. ἔπειτα δὲ Θουριμούθ τε τὸν δορυφόρον καὶ τῶν ἑπομένων τινὰς ξύν τε Βιταλίῳ καὶ τοῖς Ἰλλυριοῖς στρατιώταις ἐς Αἰμιλίαν πέμψας, ἐκέλευεν ἀποπειρᾶσθαι τῶν ταύτῃ χωρίων. Βιτάλιος οὖν ξὺν τῷ στρατῷ τούτῳ ἀμφὶ πόλιν Βονώνειαν γενόμενος τινά τε τῶν ἐνταῦθα φρουρίων ὁμολογίᾳ ἑλὼν ἐν Βονωνείᾳ πόλει ἡσύχαζε. χρόνῳ δὲ οὐ πολλῷ ὕστερον Ἰλλυριοὶ ξύμπαντες, ὅσοι ξὺν αὐτῷ ἐστρατεύοντο, ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, κακὸν οὐδὲν οὔτε παθόντες οὔτε ἀκούσαντες, λάθρα ἐνθένδε ἀναχωρήσαντες ἐπ´ οἴκου ἀπεκομίσθησαν. πρέσβεις τε παρὰ βασιλέα πέμψαντες συγγνώμην διδόναι σφίσιν ἐδέοντο, οὐκ ἄλλου του ἕνεκα εἰς τὰ οἰκεῖα τῷ τρόπῳ τούτῳ ἀφικομένοις ἢ ὅτι συχνὸν σφίσι χρόνον ἐν Ἰταλίᾳ στρατευομένοις τάς τε συντάξεις ὡς ἥκιστα κομιζομένοις χρήματα δὴ πολλὰ τὸ δημόσιον ὤφειλε. Στρατεύματος δὲ Οὐννικοῦ τοῖς Ἰλλυριοῖς ἐπισκήψαντος παῖδάς τε καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσθαι τετύχηκεν. Ἃ δὴ πυθόμενοι καὶ τῶν ἀναγκαίων ἔν γε Ἰταλιώταις σπανίζοντες ἀνεχώρησαν. Οἷς δὴ βασιλεὺς τὰ πρῶτα χαλεπήνας, εἶτα συγγνώμων ἐγένετο.

3. γνοὺς δὲ ὁ Τουτίλας τὴν τῶν Ἰλλυριῶν ἀναχώρησιν στράτευμα ἐπὶ Βονώνειαν ἔπεμψεν, ὡς Βιτάλιον καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἀναρπάσοντας. Ἀλλὰ Βιτάλιός τε καὶ Θουριμοὺθ προλοχίσαντες ἐνέδραις τισὶ τοὺς ἐπιόντας πολλοὺς μὲν διέφθειραν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐς φυγὴν ἔτρεψαν. Ἔνθα Ναζάρης, ἀνὴρ λόγιμος, Ἰλλυριὸς γένος, στρατιωτῶν τε τῶν ἐν Ἰλλυριοῖς ἄρχων, ἔργα θαυμαστὰ ἐς τοὺς πολεμίους πάντων μάλιστα ἐπεδείξατο. Οὕτω τε ὁ Θουριμοὺθ παρὰ Βελισάριον ἐς Ῥάβενναν ἦλθε.

4. Τότε δὴ Βελισάριος τρεῖς τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ, Θουριμούθ τε καὶ Ῥικίλαν καὶ Σαβινιανὸν, ἔστειλε ξὺν χιλίοις στρατιώταις ἐς Αὔξιμον πόλιν, Μάγνῳ τε καὶ Ῥωμαίοις ἐνταῦθα πολιορκουμένοις ἐπαμυνοῦντας. οἱ δὲ Τουτίλαν τε λαθόντες καὶ τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον νύκτωρ ἐν Αὐξίμῳ ἐγένοντο, ἐπεκδρομάς τέ τινας ποιεῖσθαι ἐπὶ τοὺς ἐναντίους διενοοῦντο. τῇ δὲ ὑστεραίᾳ πυθόμενοι ἀμφὶ ἡμέραν μέσην τῶν πολεμίων τινὰς ἄγχιστά πη εἶναι ἐξῆλθον μὲν ὡς ὑπαντιάσοντες, κατασκόπους δὲ πέμψαι πρότερον ἐπ´ αὐτοὺς ἔγνωσαν, κατασκεψομένους τὴν δύναμιν, ὡς μὴ ἀνεπισκέπτως ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσι. Ῥικίλας δὲ ὁ Βελισαρίου δορυφόρος (οἰνωμένος γὰρ τηνικαῦτα ἐτύγχανεν) ἄλλους μὲν ἐπὶ κατασκοπῇ οὐκ εἴα ἰέναι, μόνος δὲ αὐτὸς τὸν ἵππον ἐξελάσας κατὰ τάχος ᾔει. Γότθοις τε τρισὶν ἐντυχὼν ἐν χώρῳ κρημνώδει τὰ μὲν πρῶτα ὡς ἀντιταξόμενος ἔστη· ἐπὶ πλεῖστον γὰρ ἀνδρίας ἐτύγχανεν ἥκων· πολλοὺς δὲ πανταχόθεν ἰδὼν ἐπ´ αὐτὸν ἐπιρρέοντας ἐς φυγὴν ὥρμητο. Τοῦ δέ οἱ ἵππου ἐν δυσχωρίᾳ ὀκλάσαντος, κραυγή τε πολλὴ τῶν πολεμίων γέγονε καὶ τὰ δοράτια ἠκόντιζον ἐπ´ αὐτὸν ἅπαντες. Ὧν δὴ Ῥωμαῖοι αἰσθόμενοι ἐβοήθουν δρόμῳ. καὶ Ῥικίλας μὲν δόρασι πολλοῖς κεκαλυμμένος θνήσκει, τρέψαντες δὲ τοὺς ἐναντίους οἱ ἀμφὶ Θουριμοὺθ, ἄραντές τε τὸν νεκρὸν, ἐς Αὔξιμον πόλιν ἐκόμισαν, οὐκ ἐπαξίως τῆς ἀρετῆς τὴν τοῦ βίου καταστροφὴν κληρωσάμενον. Ἔπειτα Σαβινιανός τε καὶ Θουριμοὺθ Μάγνῳ κοινολογησάμενοι ἀξύμφορον σφίσιν εὕρισκον εἶναι περαιτέρω διατριβήν τινα ἐνταῦθα ποιεῖσθαι, λογισάμενοι ὅτι δὴ οὔτε τοῖς πολεμίοις πολλοῖς γε οὖσιν ἀξιόμαχοί ποτε γένοιντο καὶ τὰς τῶν πολιορκουμένων καταδαπανῶντες τροφὰς ἁλώσιμον ἔτι θᾶσσον τὴν πόλιν τοῖς ἐναντίοις ποιήσονται. Καὶ ἐπεὶ ταῦτα ἐδέδοκτο, αὐτοὶ μὲν καὶ οἱ χίλιοι παρεσκευάζοντο εἰς τὴν ἄφοδον, ὡς νύκτωρ τῆς ἀποπορείας ἀρξόμενοι,

5. αὐτίκα δὲ τῶν τις στρατιωτῶν αὐτομολήσας λάθρα ἐς τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον ἔκπυστα ἐποίησε τὰ πρασσόμενα. Τουτίλας τοίνυν ἄνδρας δισχιλίους ἀριστίνδην ἀπολεξάμενος νυκτὸς ἐπιλαβούσης ἐφύλασσε τὰς ὁδοὺς, ἀπὸ σταδίων Αὐξίμου τριάκοντα, οὐδενὶ αἴσθησιν παρεχόμενος. Οἳ ἐπεὶ παριόντας ἀμφὶ νύκτα μέσην τοὺς πολεμίους εἶδον, σπασάμενοι τὰ ξίφη ἔργου εἴχοντο. Καὶ αὐτῶν διακοσίους μὲν ἔκτειναν, Σαβινιανὸς δὲ καὶ Θουριμοὺθ ξὺν τοῖς λοιποῖς ἅτε ἐν σκότῳ λαθεῖν τε καὶ φυγεῖν ἐς τὴν Ἀρίμινον ἴσχυσαν. Τῶν μέντοι ὑποζυγίων ἁπάντων Γότθοι ἐκράτησαν, ἃ τῶν στρατιωτῶν τήν τε θεραπείαν καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰ ἱμάτια ἔφερεν.

6. Ἔστι δὲ πολίσματα δύο πρὸς τῇ ἀκτῇ τοῦ Ἰονίου κόλπου, Πίσαυρός τε καὶ Φανὸς, μεταξὺ τῆς τε Αὐξίμου καὶ Ἀριμίνου πόλεως κείμενα. Ὧν δὴ τὰς οἰκίας τοῦδε τοῦ πολέμου κατ´ ἀρχὰς Οὐίττιγις ἐμπρήσας τὰ τείχη καθεῖλεν ἄχρι ἐς ἥμισυ μάλιστα, ὅπως μὴ καταλαβόντες αὐτὰ Ῥωμαῖοι πράγματα Γότθοις παρέξωσι. Τούτων θάτερον, Πίσαυρον, Βελισάριος καταλαβεῖν ἔγνω· ἔδοξε γάρ οἱ ἐς ἵππων νομὰς ἐπιτηδείως τὸ χωρίον κεῖσθαι. πέμψας οὖν νύκτωρ τῶν οἱ ἐπιτηδείων τινὰς ἐς τὸ ἀκριβὲς εὖρός τε καὶ μῆκος πύλης ἑκάστης ξυνεμετρήσατο λάθρα. Τάς τε πύλας τεκτηνάμενος καὶ σιδήρῳ περιβαλὼν εἶτά τισιν ἀκατίοις ἐνθέμενος ἔπεμψεν, ἃς δὴ ἐκέλευε τοὺς ἀμφὶ Σαβινιανόν τε καὶ Θουριμοὺθ κατὰ τάχος τοῖς τείχεσιν ἐναρμόσαντας ἐντὸς τοῦ περιβόλου μένειν, ἔν τε τῷ ἀσφαλεῖ γενομένους ὅσα τοῦ περιβόλου κατεπεπτώκει, ὅτῳ δὴ ἀνοικοδομήσασθαι τρόπῳ, λίθους τε καὶ πηλὸν καὶ ἄλλο ὁτιοῦν ἐμβαλλομένους. οἱ μὲν οὖν κατὰ ταῦτα ἐποίουν.

7. Τουτίλας δὲ μαθὼν τὰ πρασσόμενα στρατῷ πολλῷ ἐπ´ αὐτοὺς ἦλθε. καὶ ἀποπειρασάμενος χρόνον τε ἐνταῦθα διατρίψας τινὰ, ἐπεὶ ἐξελεῖν οὐχ οἷός τε ἦν, ἄπρακτος ἐν Αὐξίμῳ εἰς τὸ στρατόπεδον ἀνεχώρησεν. Ἐπεξῄει δὲ Ῥωμαίων ἔτι τοῖς πολεμίοις οὐδεὶς, ἀλλ´ ἐντὸς τειχῶν ἕκαστοι ἔμενον. Ἀλλὰ καὶ τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ δύο Βελισάριος ἐς Ῥώμην στείλας, Ἀρτασίρην τε, ἄνδρα Πέρσην, καὶ Βαρβατίωνα Θρᾷκα, ὡς ξυμφυλάξοντας Βέσσᾳ τὴν πόλιν, ὃς ἐνταῦθα ἐτύγχανεν ὢν, ἐπέστελλε τοῖς πολεμίοις ὡς ἥκιστα ἐπεξιέναι. Τουτίλας δὲ καὶ ὁ Γότθων στρατὸς, ἐπεὶ οὐκ ἀξιόχρεων ἀντιτάξασθαι σφίσι τὴν Βελισαρίου δύναμιν ᾔσθοντο οὖσαν, τῶν χωρίων τὰ ἐχυρώτατα ἐνοχλεῖν ἔγνωσαν. Διὸ δὴ ἐν Πικηνοῖς ἀμφί τε Φίρμον καὶ Ἄσκουλον ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐς πολιορκίαν καθίσταντο. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ δέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.

précédent

CHAPITRE XI

1. Harangue de Bélisaire. 2. Les Illyriens quittent le parti de l'Empereur. 3. Vitalius dresse une embuscade aux Goths, et les défait. 4. Bélisaire envoie des secours à Auxime. 5. Ce secours en sort après y être entré, et est battu en sortant. 6.Totila s'efforce inutilement de prendre Pisaure. 7. Il assiège Ferme et Ascule.

1. VOILA pour ce qui regarde Tibur. Bélisaire étant arrivé à Ravenne avec sa flotte, y assembla les Goths qui s'y trouvèrent, et les soldats romains, et leur parla à peu près en ces termes.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on perd, par une mauvaise conduite, le fruit des plus glorieux exploits. Il semble que ce soit la fâcheuse destinée des grandes affaires, que les ouvrages des plus excellents hommes soient ruinés par les méchants. Comme ce malheur est arrivé à l'Empereur, il souhaite avec passion de le réparer, et il a bien voulu interrompre pour un peu de temps le cours de ses victoires contre les Perses, afin de m'envoyer, pour apporter du remède aux maux que les gens de commandement ont causés, en manquant à ce qu'ils devaient faire, ou à l'égard des soldats, ou contre les ennemis. Ne commettre jamais de faute, est une perfection, dont les hommes ne sont pas capables, et qui surpasse les forces de leur nature ; mais réparer celles qu'on a commises, c'est une vertu fort digne d'un grand Empereur, et fort utile aux sujets qu'il honore de sa bienveillance. Il ne se contentera pas de vous délivrer des misères que vous souffrez, mais il vous donnera des marques très certaines d'une particulière affection, ce qui est le plus grand bonheur qui puisse arriver aux hommes. Puisque je suis venu ici dans le dessein de vous procurer ces avantages, il est bien juste que vous vous mettiez en état de les recevoir. Que ceux qui ont des parents, ou des amis dans le parti de Totila, fassent leurs efforts pour les en retirer au plutôt, en leur déclarant les bonnes intentions de l'Empereur. Ainsi vous goûterez les fruits de la paix, et vous ressentirez les effets de la libéralité toute royale de votre souverain : car ce n'est pas dans le dessein de faire la guerre que je suis venu, ni d'exercer la rigueur des armes contre des sujets de l'Empire. Que si quelques-uns refusent de prendre le bon parti, et si quelques autres se déclarent contre nous, il faudra, quoiqu'à regret, que nous les traitions comme ennemis.

Cette harangue de Bélisaire ne fit passer dans son parti pas un des ennemis, ni Goths, ni Romains.

2. Il envoya ensuite dans l'Émilie, Thorirnuth un de ses gardes, et Vitalius avec quelques soldats illyriens, pour sonder les places du pays. Vitalius alla, suivant cet ordre, à Bologne, où il s'arrêta, après s'être assuré d'un petit fort qui en est proche. Peu de temps après les Illyriens qu'il commandait s'en retournèrent en leur pays, bien qu'ils n'eussent reçu aucun mauvais traitement ; et ils envoyèrent s'excuser à Justinien, sur ce que l'on ne leur avait point payé plusieurs montres qui leur étaient dues, depuis qu'ils servaient en Italie, et sur ce que durant leur absence, les Huns avaient fait irruption dans leur pays, et avaient enlevé leurs femmes et leurs enfants ; ce qui joint à la famine qu'ils souffraient en Italie, les avait contrains de se retirer en leurs maisons. L'Empereur fut d'abord fâché de leur retraite, il la leur pardonna néanmoins ensuite.

3. Totila ayant appris le départ des Illyriens, envoya quelques troupes à Bologne pour enlever Vitalius ; mais Vitalius et Thorimuth dressèrent une embuscade à ces troupes, en taillèrent une partie en pièces, et mirent l'autre en déroute. Il y eut un Illyrien, nommé Nazaris, qui était célèbre parmi ceux de sa nation, où il avait souvent commandé, qui le signala en cette occasion, par de merveilleux exploits de courage. Thorimuth retourna à Ravenne, où était Bélisaire.

4. Ce général choisit alors trois de ses gardes, Thorimuth, Ricilas, et Sabinien, et il les. enrôla avec mille hommes à Auxime, pour secourir Magnus, et les Romains qui y étaient assiégés. Ayant été si heureux, que d'y entrer durant la nuit, sans être aperçus par les assiégeants, ils se résolurent de les incommoder par de fréquentes sorties. Et comme ils surent dès le lendemain qu'il y avait proche des murailles un parti des ennemis, ils sortirent à dessein de les attaquer; mais pour ne le pas faire mal à propos, ils envoyèrent auparavant en découvrir le nombre et la force. Ricilas, qui pour lors était ivre, ne voulut pas souffrir que ceux qui avaient été choisis pour ce sujet, y allassent, et à l'instant il poussa son cheval pour aller seul découvrir les ennemis. Il rencontra trois Goths dans un endroit plein de rochers et de précipices, où il s'arrêta, et se mit en défense en homme de cœur ; mais comme il vit qu'il était prêt à être enveloppé, il s'enfuît. Son chevai étant tombé dans un lieu fort raboteux, les Barbares poussèrent un grand cri, et tirèrent en même temps sur lui une grande quantité de traits. Thorimuth accourut à son secours, dissipa les Goths, et remporta Ricilas tout percé de coups, et digne d'une mort plus honorable. Thorimuth et Sabinien ayant depuis tenu conseil avec Magnus, ils jugèrent qu'il n'était pas à propos de demeurer plus longtemps à Auxime parce que leurs forces n'étant pas égales à celles des assiégeants, ils ne serviraient qu'à consumer les provisions, et à avancer le temps de la réduction. Ils résolurent donc de partir la nuit suivante, avec mille hommes.

5. Au moment même qu'ils prirent cette résolution, un déserteur en alla donner avis, aux Goths. Ce qui fut cause que Totila choisit deux mille des plus braves de ses soldats, et s'empara de toutes les avenues de la ville, à trente stades aux environs. S'étant ainsi placés, ils attendirent les ennemis, qui arrivèrent sur le minuit. Ils les chargèrent, et ils en tuèrent deux cents. Thorimuth et Sabinien se sauvèrent à Arimini, à la faveur des ténèbres.

6. Il y a deux bourgs sur le bord du golfe ionique entre Auxime et Arimini, dont l'un s'appelle Pisaure, et l'autre Fanum, desquels Vitigis brûla les maisons, et démolit la moitié des murailles, au commencement de la guerre, afin que les Romains ne pussent s'en emparer. Bélisaire jugeant que celui de Pisaure lui serait commode, à cause des pâturages qui sont à l'entour, résolut de s'en saisir; et pour cet effet il envoya durant la nuit des personnes affidées, prendre la mesure des portes, et en ayant commandé de fort justes, il les envoya à Thorimuth, et à Sabinien, avec ordre de les attacher promptement, et de les fermer le plus diligemment qu'il leur serait possible, en réparant les ruines des murailles avec de la terre, des pierres, et toutes les autres matières qu'ils pourraient trouver. Mais Totila ayant eu avis qu'ils y travaillaient, alla avec des forces considérables pour les en empêcher. Après avoir inutilement fait des efforts, il s'en retourna en son camp qui était devant Auxime. Les Romains se tenaient dans la ville, et n'osaient plus faire de sorties. Bélisaire envoya à Rome deux de ses gardes, dont l'un se nommait Artasire, et était Persan ; et l'autre se nommait Barbation, et était de Thrace, afin de la garder avec Bessas qui y commandait, et il leur défendit d'en sortir, ni d'attaquer l'ennemi.

7. Totila bien informé que les Romains n'avaient pas des troupes suffisantes pour lui résister, se résolut de forcer les places. S'étant donc campé dans le Picentin, il mit le siège devant les châteaux de Ferme, et d'Ascule, sur la fin de l'hiver, qui termina la dixième année de la guerre, qui fait le sujet de l'Histoire qu'écrit Procope.

 

 

 

 

1. Βελισάριος δὲ ἀμύνειν τοῖς πολιορκουμένοις οὐδαμῆ ἔχων Ἰωάννην τὸν Βιταλιανοῦ ἀνεψιὸν ἐς Βυζάντιον ἔπεμψεν, ὅρκοις αὐτὸν δεινοτάτοις καταλαβὼν, ὡς ἐπανήκειν ὅτι τάχιστα ἐν σπουδῇ θήσεται, βασιλέως δεησόμενον στρατιάν τε πολλὴν σφίσι καὶ χρήματα μεγάλα πέμψαι, καὶ μέντοι καὶ ὅπλα καὶ ἵππους. Οἱ γὰρ στρατιῶται ὀλίγοι λίαν ὄντες οὐδὲ αὐτοὶ μάχεσθαι ἤθελον, χρήματά τε πολλὰ φάσκοντες τὸ δημόσιον σφίσιν ὀφείλειν καὶ αὐτοὶ ἁπάντων ἐνδεεῖς εἶναι. Καὶ ἦν δὲ οὕτως. Καὶ γράμματα ὑπὲρ τούτων βασιλεῖ ἔγραψεν. Ἐδήλου δὲ ἡ γραφὴ τάδε

„Ἀφίγμεθα εἰς τὴν Ἰταλίαν, ὦ βασιλεῦ κράτιστε, ἀνδρῶν τε καὶ ἵππων καὶ ὅπλων καὶ χρημάτων χωρίς. Ὧν οὐδ´ ἄν τις μὴ διαρκῶς ἔχων πόλεμον, οἶμαι, διενεγκεῖν οὐ μή ποτε ἱκανὸς εἴη. Θρᾷκας μὲν γὰρ καὶ Ἰλλυριοὺς ἐνδελεχέστατα περιελθόντες στρατιώτας ξυνήγομεν κομιδῆ ὀλίγους οἰκτροὺς οὐδέ τι ὅπλων ἐν χερσὶν ἔχοντας καὶ μάχης ὄντας παντάπασιν ἀμελετήτους. ὁρῶμεν δὲ καὶ τοὺς ἀπολελειμμένους ἐνταῦθα οὔτε αὐτάρκεις ὄντας καὶ κατεπτηχότας τοὺς πολεμίους δεδουλωμένους τε τὸ φρόνημα τῷ πρὸς ἐκείνων πολλάκις ἡσσῆσθαι, οἵ γε οὐδὲ εἰκῆ τοὺς ἐναντίους διέφυγον, ἀλλὰ τούς τε ἵππους ἀφέντες καὶ τὰ ὅπλα ἐς τὴν γῆν ῥίψαντες. χρημάτων δὲ πρόσοδον ἐξ Ἰταλίας πορίζεσθαι ἡμῖν ἀδύνατά ἐστι, πάλιν πρὸς τῶν πολεμίων κατειλημμένης. διὸ δὴ καὶ ὑπερήμεροι γεγενημένοι ἐς τῶν στρατιωτῶν τὰς συντάξεις ἐπιτάττειν αὐτοῖς ἥκιστα ἔχομεν. Ἀφείλετο γὰρ ἡμῶν τὴν παρρησίαν τὸ ὄφλημα. εὖ δὲ καὶ τοῦτο, ὦ δέσποτα, ἴσθι, ὡς τῶν ὑπὸ σοὶ στρατευομένων οἱ πλείους πρὸς τοὺς πολεμίους ηὐτομοληκότες τυγχάνουσιν ὄντες. Ἐἰ μὲν οὖν ἔδει Βελισάριον ἐς Ἰταλίαν στέλλεσθαι μόνον, ἄριστά σοι τὰ ἐς τὸν πόλεμον παρεσκεύασται· εἰμὶ γὰρ ἐν Ἰταλιώταις ἤδη που μέσοις· εἰ δὲ περιεῖναι βούλει τῷ πολέμῳ τῶν δυσμενῶν, καὶ τὰ ἄλλα ἐξαρτύεσθαι δεῖ. Στρατηγὸς γάρ τις, οἶμαι, τῶν ὑπουργούντων χωρὶς οὐκ ἂν γένοιτο. Δορυφόρους τοίνυν καὶ ὑπασπιστὰς τοὺς ἐμοὺς μάλιστά μοι πάντων σταλῆναι προσήκει, ἔπειτα πάμπολύ τι πλῆθος Οὔννων τε καὶ ἄλλων βαρβάρων, οἷς καὶ χρήματα ἤδη δοτέον.“

2. Τοσαῦτα μὲν Βελισάριος ἔγραψεν. Ἰωάννης δὲ χρόνον ἐν Βυζαντίῳ διατρίψας πολὺν οὐδὲν μὲν διεπράξατο ὧν ἕνεκα ἦλθεν, ἔγημε δὲ τοῦ Γερμανοῦ βασιλέως ἀνεψιοῦ παῖδα.  

3. ἐν τούτῳ δὲ Τουτίλας Φίρμον τε καὶ Ἄσκουλον ὁμολογίᾳ εἷλεν. ἐς Τούσκους τε ἀφικόμενος Σπολίτιόν τε καὶ Ἀσίσην ἐπολιόρκει. Ἦρχε δὲ τοῦ μὲν ἐν Σπολιτίῳ φυλακτηρίου Ἡρωδιανὸς, τοῦ δὲ ἐν Ἀσίσῃ Σισίφριδος, Γότθος μὲν γένος, εὐνοϊκῶς δὲ λίαν ἔς τε Ῥωμαίους καὶ τὰ βασιλέως πράγματα ἔχων. Ἡρωδιανὸς μὲν οὖν τοῖς πολεμίοις ἐς λόγους ἦλθεν, ἐφ´ ᾧ τριάκοντα ἡμέρας ἡσυχῆ μείνωσιν. Ὧν ἢν μὴ ἐπικουρία τις αὐτοῖς ἐπιγένηται, αὑτόν τε καὶ τὴν πόλιν ξύν τε τοῖς στρατιώταις καὶ τοῖς ἐνοικοῦσι Γότθοις ἐνδώσειν. Τόν τε παῖδα ὅμηρον ἐπὶ ταύτῃ τῇ ὁμολογίᾳ παρέσχετο. Ἐπειδὴ δὲ παρῆν μὲν ἡ κυρία, στράτευμα δὲ οὐδαμόθεν Ῥωμαίων ἦλθεν, Ἡρωδιανός τε καὶ ὅσοι φρουρὰν ἐνταῦθα εἶχον κατὰ τὰ ξυγκείμενα Τουτίλᾳ καὶ Γότθοις σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ Σπολίτιον ἐνεχείρισαν. Φασὶ δὲ Ἡρωδιανὸν κατὰ τὸ ἐς Βελισάριον ἔχθος αὑτόν τε καὶ Σπολίτιον Γότθοις ἐνδοῦναι· λογισμοὺς γὰρ αὐτὸν Βελισάριος τῶν βεβιωμένων ἠπείλησε πράξειν. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ Σπολιτίῳ ταύτῃ ἐχώρησε. Σισίφριδος δὲ ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐπεκδρομὴν ποιησάμενος, τῶν τε ξὺν αὐτῷ πλείστους ἀποβάλλει καὶ αὐτὸς θνήσκει. Ἀσίσηνοί τε τοῖς παροῦσιν ἀπορούμενοι, αὐτίκα τὴν πόλιν τοῖς πολεμίοις ἐνέδοσαν. πέμψας δὲ καὶ παρὰ Κυπριανὸν εὐθὺς Τουτίλας, ἐνδοῦναί οἱ αὐτῷ Περυσίαν ἠξίου, δεδιττόμενος μὲν, ἢν ἀπειθήσῃ, χρήμασι δὲ αὐτὸν δωρήσασθαι μεγάλοις ἐπαγγελλόμενος, ἤν γε ταῦτα ἐπιτελοίη. Ἐπεί τέ οἱ πρὸς Κυπριανοῦ οὐδὲν προὐχώρει, τῶν ἐκείνου δορυφόρων ἕνα, Οὔλιφον ὄνομα, χρήμασιν ἀναπείθει δόλῳ τὸν ἄνθρωπον διαχρήσασθαι. Οὔλιφος μὲν οὖν μόνῳ τῷ Κυπριανῷ ἐντυχὼν ἔκτεινέ τε αὐτὸν καὶ παρὰ Τουτίλαν φεύγων ᾤχετο. Οὐδὲν δὲ ἧσσον οἱ Κυπριανοῦ στρατιῶται βασιλεῖ τὴν πόλιν ἐφύλασσον, διὸ δὴ Γότθοι ἐνθένδε ἀναχωρεῖν ἔγνωσαν.  

CHAPITRE XII

1. Bélisaire écrit à l'Empereur, pour lui demander du secours. 2. Jean, porteur de sa lettre, au lieu de faire de pressantes instances pour son secours, épouse la fille de Germain. 3. Totila prend diverses places et manque Pérouse.

1. BÉLISAIRE n'ayant aucun moyen de secourir les assiégés, dépêcha à Constantinople, Jean neveu de Vitaîien, et le conjura d'en revenir avec le plus de diligence qu'il lui serait possible, après qu'il aurait prié l'Empereur d'envoyer des troupes, de l'argent, des armes, et des chevaux. Les soldats, qui étaient réduits à un petit nombre, refusaient de combattre, et se plaignaient de ce que l'on ne leur payait pas leur solde, bien qu'ils fussent dans une extrême indigence. Leur plainte était appuyée sur un fondement très véritable. La lettre que Bélisaire écrivit à Justinien était conçue en ces termes.

César, nous sommes arrivés en Italie sans hommes, sans chevaux, sans armes, et sans argent. Il nous est impossible de continuer la guerre dans la disette de toutes ces choses. Nous avons couru la Thrace et l'Illyrie, pour y lever des soldats ; mais nous n'y en avons trouvé qu'un petit nombre, qui sont tout nus et qui n'ont ni expérience, ni courage. Ceux qui sont demeurés ici n'ont ni la force ni la hardiesse de s'opposer à l'ennemi. Comme ils en ont souvent été battus, ils en évitent toujours la rencontre. Il n'est pas possible de tirer de l'argent de l'Italie, parce qu'elle est sous la puissance des Goths. Nous ne saurions commander aux soldats, à cause que nous ne les avons pas payés. Il ne faut pas vous dissimuler qu'une partie de ceux qui servaient dans votre armée sont passés dans celle des ennemis. Que s'il suffisait, pour achever heureusement cette guerre, que Bélisaire vînt en Italie, les affaires sont en bon état, car je suis dans le milieu ; mais si vous voulez vaincre, il faut d'autres préparatifs. Il n'y a point de capitaine sans soldats. Nous avons besoin de lanciers, d'archers, de gens couverts de boucliers, et de troupes de Huns, qu'il faut payer comptant.

Voilà ce que la lettre de Bélisaire contenait.

2. Jean étant arrivé à Constantinople négligea le soin de l'affaire pour laquelle il était venu, et épousa la fille de Germain, neveu de l'Empereur.

3. Cependant les forts de Ferme et d'Ascule se rendirent à Totila qui étant entré dans la Toscane, mit le siège devant Spolète, et devant Assise. Hérodien commandait la garnison de Spolète, et Sisifride celle d'Assise. Ce dernier était Goth, mais néanmoins très affectionné au service de l'Empereur. Hérodien promit de rendre la ville dans trente jours s'il n'était secouru auparavant, et donna son fils en otage, et il exécuta la capitulation, lorsque le terme en fut expiré. Quelques-uns disaient qu'il n'avait rendu cette place, que par la haine qu'il portait à Bélisaire, depuis que ce général l'avait menacé de lui faire rendre compte de ses actions. Voilà comment la ville de Spolète fut réduite. Sisisfride ayant perdu la plupart de ses gens en diverses sorties, mourut lui-même, après quoi les habitants d'Assise se rendirent. Ensuite Totila somma Cyprien, de lui ouvrir les portes de Pérouse, et ces sommations furent accompagnées de menaces, s'il refusait ; et de promesses, en cas qu'il obéît. Mais quand il vit que ses menaces et ses promesses étaient également inutiles, il corrompit un de ses gardes, nommé Uliphe, pour le tuer. Ce garde ayant rencontré Cyprien seul, il le tua en trahison, et se sauva chez Totila; mais les habitants étant demeurés fermes dans l'obéissance de Justinien, même après la mort de leur gouverneur, les Goths résolurent de lever le siège.

 

 

 

1. Μετὰ δὲ Τουτίλας ἐπὶ Ῥώμην ᾔει, καὶ ἐπεὶ ἀγχοῦ ἐγένετο, ἐς πολιορκίαν καθίστατο. Τοὺς μέντοι γεωργοὺς οὐδὲν ἄχαρι ἀνὰ πᾶσαν τὴν Ἰταλίαν εἰργάσατο, ἀλλὰ τὴν γῆν ἀδεῶς ἐκέλευεν, ᾗπερ εἰώθασιν, ἐς ἀεὶ γεωργεῖν, τοὺς φόρους αὐτῷ ἀποφέροντας ὅσους τὸ πρότερον ἔς τε τὸ δημόσιον καὶ ἐς τοὺς κεκτημένους ἀποφέρειν ἠξίουν. Γότθων δέ τινων ἄγχιστα τοῦ Ῥώμης περιβόλου ἀφικομένων Ἀρτασίρης τε καὶ Βαρβατίων, πολλούς τε τῶν ἑπομένων ἐπαγαγόμενοι, Βέσσα ὡς ἥκιστα ἐπαινοῦντος, ἐπεκδρομὴν ἐπ´ αὐτοὺς ἐποιήσαντο. Καὶ πολλοὺς μὲν εὐθὺς ἔκτειναν, τοὺς δὲ λοιποὺς ἐς φυγὴν ἔτρεψαν. Οἷς δὴ ἐπισπόμενοι, ἔς τε τὴν δίωξιν ἐπὶ πλεῖστον ἐκπεπτωκότες ἐνέδραις ὑπὸ τῶν πολεμίων ἐνέτυχον. Οὗ δὴ τοὺς πλείστους ἀποβαλόντες αὐτοὶ ξὺν ὀλίγοις τισὶ διέφυγον μόλις, καὶ τὸ λοιπὸν ἐπεξιέναι τοῖς ἐναντίοις, καίπερ ἐγκειμένοις, οὐκέτι ἐτόλμων.

2. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ λιμός τις ἀκριβὴς τοὺς Ῥωμαίους ἐπίεζεν, οὐκέτι δυναμένους τι τῶν ἀναγκαίων ἐκ τῶν ἀγρῶν εἰσκομίζεσθαι, καὶ τῶν ἐκ θαλάσσης ἀποκεκλεισμένων φορτίων. Ἐπειδὴ γὰρ Γότθοι Νεάπολιν εἷλον, ναυτικὸν ἐνταῦθα καταστησάμενοι ἀκάτων πολλῶν κἀν ταῖς νήσοις ταῖς Αἰόλου καλουμέναις καὶ ὅσαι ἄλλαι τῇδε ἐπίκεινται, ἐς τὸ ἀκριβὲς τὸν διάπλουν ἐφύλασσον. Ὅσαι οὖν νῆες ἐκ Σικελίας ἀναγόμεναι ἔπλεον ἐπὶ τὸν Ῥωμαίων λιμένα, πᾶσαι γεγόνασιν αὐτοῖς ἀνδράσιν ὑπὸ ταῖς ἐκείνων χερσί.

3. Τουτίλας δὲ στράτευμα ἐς Αἰμιλίαν πέμψας, πόλιν Πλακεντίαν ἐξελεῖν ἢ βίᾳ ἢ ὁμολογίᾳ ἐκέλευεν. Αὕτη δὲ πρώτη μέν ἐστιν Αἰμιλίων τῆς χώρας, ὀχύρωμα ἰσχυρὸν ἔχουσα. Πρὸς δὲ τῷ ποταμῷ Ἠριδανῷ κεῖται καὶ μόνη τῶν τῇδε χωρίων Ῥωμαίων κατήκοος οὖσα ἔτι ἐλέλειπτο. ἐπεὶ δὲ ὁ στρατὸς οὗτος Πλακεντίας ἀγχοῦ ἐγένοντο, λόγους προὔφερον τοῖς ἐνταῦθα φρουροῖς, ὅπως τὴν πόλιν ὁμολογίᾳ Τουτίλᾳ τε καὶ Γότθοις ἐνδοῖεν. Ὡς δὲ οὐδὲν σφίσι προὐχώρει, αὐτοῦ ἐνστρατοπεδευσάμενοι ἐς πολιορκίαν καθίσταντο, τῶν ἐπιτηδείων ἐνδεῖν τοὺς ἐν τῇ πόλει αἰσθόμενοι.

4. Τότε τοῖς ἐν Ῥώμῃ τοῦ βασιλέως στρατοῦ ἄρχουσιν ὑποψία προδοσίας πέρι ἐγένετο ἐς Κέθηγον, πατρίκιον ἄνδρα καὶ πρῶτον τῆς Ῥωμαίων βουλῆς. Διὸ δὴ ἐς Κεντουκέλλας ἀπιὼν ᾤχετο.

5. Βελισάριος δὲ περί τε τῇ Ῥώμῃ καὶ τοῖς ὅλοις πράγμασι δείσας, ἐπεὶ ἐκ Ῥαβέννης ἀμύνειν ἄλλως τε καὶ στρατῷ ὀλίγῳ ἀδύνατα ἦν, ἀπανίστασθαί τε ἐνθένδε καὶ τὰ ἐπὶ Ῥώμης χωρία καταλαβεῖν ἔγνω, ὅπως δὴ ἀγχοῦ γενόμενος τοῖς ταύτῃ κάμνουσιν ἐπιβοηθεῖν οἷός τε εἴη. Καί οἱ τὸ κατ´ ἀρχὰς ἐς Ῥάβενναν ἀφικομένῳ μετέμελεν, ἃ δὴ Βιταλίῳ ἀναπεισθεὶς ἔδρασε πρότερον οὐκ ἐπὶ τῷ τῶν βασιλέως πραγμάτων ξυμφόρῳ, ἐπεὶ ἐνταῦθα καθείρξας αὑτὸν ἐδεδώκει τοῖς πολεμίοις κατ´ ἐξουσίαν τὴν τοῦ πολέμου διοικεῖσθαι ῥοπήν. Καί μοι ἔδοξεν ἢ Βελισάριον ἑλέσθαι τὰ χείρω, ἐπεὶ χρῆν τότε Ῥωμαίοις γενέσθαι κακῶς, ἢ βεβουλεῦσθαι μὲν αὐτὸν τὰ βελτίω, ἐμπόδιον δὲ τὸν θεὸν γεγονέναι, Τουτίλᾳ τε καὶ Γότθοις ἐπικουρεῖν ἐν νῷ ἔχοντα, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τῶν βουλευμάτων τὰ βέλτιστα ἐς πᾶν τοὐναντίον Βελισαρίῳ ἀποκεκρίσθαι. Οἷς μὲν γὰρ ἐπιπνεῖ ἐξ οὐρίας τὸ πνεῦμα τῆς τύχης καὶ τὰ χείριστα βουλευομένοις οὐδὲν ἀπαντιάσει δεινὸν, ἀντιπεριάγοντος αὐτὰ τοῦ δαιμονίου ἐς πᾶν ξύμφορον· ἀνδρὶ δὲ, οἶμαι, κακοτυχοῦντι εὐβουλία οὐδαμῆ πάρεστι, παραιρουμένου αὐτὸν ἐπιστήμην τε καὶ ἀληθῆ δόξαν τοῦ χρῆναι παθεῖν. ἢν δέ τι καὶ βουλεύσηταί ποτε τῶν δεόντων, ἀλλὰ πνέουσα τῷ βουλεύσαντι ἀπ´ ἐναντίας εὐθὺς ἡ τύχη ἀντιστρέφει αὐτῷ τὴν εὐβουλίαν ἐπὶ τὰ πονηρότατα τῶν ἀποβάσεων. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν εἴτε ταύτῃ εἴτε ἐκείνῃ ἔχει οὐκ ἔχω εἰπεῖν.

6. Βελισάριος δὲ Ἰουστῖνον ἐπὶ τῇ Ῥαβέννης φυλακῇ καταστησάμενος ξὺν ὀλίγοις τισὶν αὐτὸς ἐνθένδε διά τε Δαλματίας καὶ τῶν ταύτῃ χωρίων κομίζεται ἐς Ἐπίδαμνον, ἵνα δὴ στράτευμα ἐκ Βυζαντίου καραδοκῶν ἡσυχῆ ἔμενε. Γράψας τε βασιλεῖ γράμματα, τύχας τὰς παρούσας ἐσήγγελλεν. Ὁ δέ οἱ οὐ πολλῷ ὕστερον Ἰωάννην τε τὸν Βιταλιανοῦ ἀνεψιὸν καὶ Ἰσαάκην Ἀρμένιον Ἀρατίου τε καὶ Ναρσοῦ ἀδελφὸν ξὺν στρατῷ ἔπεμψε βαρβάρων τε καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν. Οἳ δὴ ἐς Ἐπίδαμνον ἀφικόμενοι Βελισαρίῳ ξυνέμιξαν. Καὶ Ναρσῆν δὲ τὸν εὐνοῦχον παρὰ τῶν Ἐρούλων τοὺς ἄρχοντας ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ δὴ αὐτῶν τοὺς πολλοὺς πείσει ἐς Ἰταλίαν στρατεύεσθαι. καὶ αὐτῷ τῶν Ἐρούλων πολλοὶ εἵποντο, ὧν ἄλλοι τε καὶ Φιλημοὺθ ἦρχον καὶ ξὺν αὐτῷ ἐς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία ἦλθον. Ἐνταῦθα γὰρ διαχειμάσαντες ἔμελλον ἅμα ἦρι ἀρχομένῳ παρὰ Βελισάριον στέλλεσθαι. ξυνῆν δὲ αὐτοῖς καὶ Ἰωάννης, ὃν ἐπίκλησιν ἐκάλουν Φαγᾶν, καὶ αὐτοῖς ἐν ταύτῃ τῇ πορείᾳ ξυνέβη τις τύχη μεγάλα Ῥωμαίους ἀγαθὰ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἐργάσασθαι. Βαρβάρων γὰρ Σκλαβηνῶν πολὺς ὅμιλος ἔτυχον ἔναγχος διαβάντες μὲν ποταμὸν Ἴστρον, ληϊσάμενοι δὲ τὰ ἐκείνῃ χωρία καὶ Ῥωμαίων ἐξανδραποδίσαντες πάμπολυ πλῆθος. Οἷς δὴ Ἔρουλοι ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ἐς χεῖρας ἐλθόντες, νικήσαντές τε παρὰ δόξαν μέτρῳ σφᾶς πολλῷ ὑπεραίροντας, αὐτούς τε κτείνουσι καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἐς τὰ οἰκεῖα ξύμπαντας ἀφῆκαν ἰέναι. Τότε δὲ ὁ Ναρσῆς καί τινα εὑρὼν ἐπιβατεύοντα τοῦ Χιλβουδίου ὀνόματος, ἀνδρὸς ἐπιφανοῦς καὶ Ῥωμαίων ποτὲ στρατηγήσαντος, διελέγξαι τὴν ἐπιβουλὴν ῥᾳδίως ἔσχε. Τοῦτο δὲ ὅ τί ποτε ἦν αὐτίκα δηλώσω.  

CHAPITRE XIII

1. Siège de Rome. 2. Grande disette dans la ville. 3. Siège de Plaisance. 4. Céthégus quitte Rome. 5. Jugement de Procope sur la conduite de Bélisaire. 6. Ce général va de Ravenne à Dyrrachium où il reçoit du secours.

1. TOTILA s'étant approché de Rome, se disposa à y mettre le siège. Il ne fit point de mal aux paysans, au contraire il leur commanda de labourer la terre comme auparavant, à la charge de lui payer les mêmes droits qu'ils avaient accoutumé de payer aux propriétaires et à l'épargne. Un parti de Goths s'étant approché des murailles, Artasire et Barbation sortirent, contre l'avis de Bessas, pour l'aller charger. Ils en tuèrent d'abord plusieurs, mirent les autres en déroute et s'engagèrent si avant à la poursuite, qu'ils tombèrent dans une embuscade, où ils perdirent une grande partie de leurs gens, et d'où ils ne se sauvèrent qu'avec peine. Depuis ce temps-là ils n'osèrent plus faire de sorties, bien qu'ils fussent vivement pressés par les assiégeants.

2. La famine devint tout à fait cruelle, étant impossible de tirer des vivres de la campagne, ni d'en recevoir par mer. Depuis que les Goths avaient pris Naples, ils avaient amassé de diverses îles voisines grande quantité de vaisseaux, avec lesquels ils tenaient toute la mer, et arrêtaient les navires qui apportaient des blés de Sicile.

3. Totila envoya des troupes dans l'Émilie, pour prendre Plaisance, ou par composition, ou de force. C'est la capitale du pays ; elle est bien fortifiée ; elle est assise sur le Pô ; et elle était la seule qui fût demeurée dans l'obéissance des Romains. Les Goths ayant sommé la garnison de la rendre à Totila, et en ayant été refusés, ils l'assiégèrent, sachant bien qu'elle manquait de vivres.

4. Céthégus patrice, et le premier du Sénat, ayant été soupçonné par les chefs de l'armée, d'avoir dessein de rendre les ennemis maîtres de Rome, il se retira à Centelles.

5. Bélisaire, qui craignait extrêmement la prise de Rome, et la ruine entière des affaires de l'Empire dans l'Italie, se résolut de sortir de Ravenne, d'où il ne pouvait secourir les assiégés, et de s'emparer de quelques petites places, d'où il tâcherait au moins de les soulager. Il se repentait d'être venu à Ravenne par le conseil de Vitalius, et il croyait avoir en cela cause du préjudice aux intérêts de Justinien, parce qu'en s'enfermant dans cette place, il avait laissé l'ennemi maître de la campagne, et arbitre de la manière de faire la guerre. Pour moi, je m'imagine que Bélisaire prit de mauvais conseils, à cause que les Romains devaient devenir misérables, par un ordre secret de la providence ; ou bien que si les conseils furent salutaires, Dieu en détourna les effets, à cause de la protection qu'il voulait donner à Totila et aux Goths. Il n'arrive jamais de malheurs à ceux que le Ciel favorise ; leurs plus mauvais desseins sont suivis d'heureux événements ; au contraire, la prudence abandonne ceux qui sont misérables, et la justice éternelle, qui prépare leur supplice, leur ôte la lumière qui serait nécessaire pour l'éviter. Que s'ils prennent de sages résolutions, les suites ne laissent pas d'en être fâcheuses; mais je ne suis pas assuré de la vérité du jugement que je fais de ces choses.

6. Bélisaire ayant confié la garde de Ravenne à Justin, et à un petit nombre de soldats, alla par la Dalmatie à Dyrrachium, et y attendit avec impatience les troupes que l'on lui devait envoyer de Constantinople. Il fit aussi à l'Empereur un récit fidèle de l'état de ses affaires. Un peu après ce Prince envoya Jean, neveu de Vitalien, et Isaac l'Arménien, qui était frère d'Aracius et de Narsès, avec une armée composée tant de Romains que de Barbares, qui se joignirent à Bélisaire dans Dyrrachium. Il députa aussi Narsès l'eunuque, vers les princes des Eruliens, pour les exciter à la guerre d'Italie. Il y en eut plusieurs de cette nation qui prirent les armes sous la conduite de Philimuth, et qui vinrent dans la Thrace, où ils furent mis en garnison, pour aller ensuite trouver Bélisaire au commencement du printemps. Jean, surnommé le Mangeur, était avec eux. Ils rendirent pendant leur marche, sans y penser, un service fort signalé aux Romains. Ils rencontrèrent une grande troupe de Slavons, qui ayant traversé le Danube, en ravageaient les bords, et y faisaient des prisonniers. Ils fondirent sur eux, leur donnèrent la chasse, et remirent les prisonniers en liberté. Narsès trouva en cet endroit un certain impudent, qui avait pris le nom de Chilbudius, illustre Romain, et autrefois maître de la milice. J'en raconterai toute l'histoire.

 

 

1.  Χιλβούδιος ἦν τις ἐκ τῆς Ἰουστινιανοῦ βασιλέως οἰκίας ἐσάγαν μὲν δραστήριος τὰ πολέμια, ἐς τόσον δὲ χρημάτων κρείσσων ὥστε ἀντὶ μεγίστου κτήματος ἐν τῇ οὐσίᾳ τῇ αὑτοῦ εἶχε τὸ κεκτῆσθαι μηδέν· τοῦτον βασιλεὺς τὸν Χιλβούδιον, ὅτε δὴ τέταρτον ἔτος τὴν αὐτοκράτορα εἶχεν ἀρχὴν, Θρᾴκης στρατηγὸν ἀνειπὼν, ἐπὶ τῇ τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ φυλακῇ κατεστήσατο, φυλάσσειν κελεύσας ὅπως μηκέτι τοῖς ταύτῃ βαρβάροις ὁ ποταμὸς διαβατὸς ἔσται, ἐπεὶ αὐτοῦ τὴν διάβασιν πολλάκις ἤδη Οὖννοί τε καὶ Ἄνται καὶ Σκλαβηνοὶ πεποιημένοι ἀνήκεστα Ῥωμαίους ἔργα εἰργάσαντο. Χιλβούδιος δὲ οὕτω τοῖς βαρβάροις φοβερὸς γέγονεν ὥστε ἐς τριῶν ἐνιαυτῶν χρόνον, ὅσον ξὺν ταύτῃ δὴ τῇ τιμῇ τὴν διατριβὴν ἐνταῦθα εἶχεν, οὐχ ὅσον διαβῆναι τὸν Ἴστρον ἐπὶ τοὺς Ῥωμαίους οὐδεὶς ἴσχυσεν, ἀλλὰ καὶ Ῥωμαῖοι ἐς ἤπειρον τὴν ἀντιπέρας σὺν Χιλβουδίῳ πολλάκις ἰόντες ἔκτεινάν τε καὶ ἠνδραπόδισαν τοὺς ταύτῃ βαρβάρους. Ἐνιαυτοῖς δὲ τρισὶν ὕστερον διέβη μὲν ὁ Χιλβούδιος τὸν ποταμὸν ᾗπερ εἰώθει ξὺν ὀλίγῳ στρατῷ, Σκλαβηνοὶ δὲ πανδημεὶ ὑπηντίαζον. Μάχης τε καρτερᾶς γενομένης Ῥωμαίων τε πολλοὶ ἔπεσον καὶ Χιλβούδιος ὁ στρατηγός. Καὶ τὸ λοιπὸν ὅ τε ποταμὸς ἐσβατὸς ἀεὶ τοῖς βαρβάροις κατ´ ἐξουσίαν καὶ τὰ Ῥωμαίων πράγματα εὐέφοδα γέγονε, ξύμπασά τε ἡ Ῥωμαίων ἀρχὴ ἀνδρὸς ἑνὸς ἀρετῇ ἀντίρροπος γενέσθαι ἐν τῷ ἔργῳ τούτῳ οὐδαμῆ ἴσχυσε.

2. Χρόνῳ δὲ ὕστερον Ἄνται καὶ Σκλαβηνοὶ διάφοροι ἀλλήλοις γενόμενοι ἐς χεῖρας ἦλθον, ἔνθα δὴ τοῖς Ἄνταις ἡσσηθῆναι τῶν ἐναντίων τετύχηκεν. Ἐν ταύτῃ δὲ τῇ μάχῃ Σκλαβηνὸς ἀνὴρ τῶν τινα πολεμίων ἄρτι γενειάσκοντα, Χιλβούδιον ὄνομα, αἰχμάλωτον εἷλεν, ἔς τε τὰ οἰκεῖα λαβὼν ᾤχετο. Οὗτος ὁ Χιλβούδιος προϊόντος τοῦ χρόνου εὔνους τε ὡς ἔνι μάλιστα τῷ κεκτημένῳ ἐγένετο καὶ τὰ ἐς τοὺς πολεμίους δραστήριος. Πολλάκις τε τοῦ δεσπότου προκινδυνεύσας ἠρίστευσέ τε διαφερόντως καὶ κλέος ἴσχυσε περιβαλέσθαι ἀπ´ αὐτοῦ μέγα. ὑπὸ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον Ἄνται ἐπισκήψαντες εἰς τὰ ἐπὶ Θρᾴκης χωρία πολλοὺς ἐληΐσαντο καὶ ἠνδραπόδισαν τῶν ἐκείνῃ Ῥωμαίων. Οὕσπερ ἐπαγόμενοι ἀπεκομίσθησαν εἰς τὰ πάτρια ἤθη. Τούτων δὲ ἕνα τῶν αἰχμαλώτων εἰς φιλάνθρωπόν τινα ἤγαγεν ἡ τύχη καὶ πρᾷον δεσπότην. Ἦν δὲ οὗτος ἀνὴρ κακοῦργός τε λίαν καὶ οἷος ἀπάτῃ τοὺς ἐντυχόντας περιελθεῖν. Ἐπειδή τε βουλόμενος ἐπανήκειν ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν οὐδεμιᾷ μηχανῇ εἶχεν, ἐπενόει τοιάδε. Τῷ κεκτημένῳ ἐς ὄψιν ἥκων τῆς τε φιλανθρωπίας ἐπῄνεσε καὶ πολλὰ μέν οἱ διὰ τοῦτο πρὸς τοῦ θεοῦ ἰσχυρίσατο τἀγαθὰ ἔσεσθαι, καὶ αὐτὸν δὲ οὐδαμῆ ἀχάριστον δεσπότῃ φιλανθρωποτάτῳ φανήσεσθαι, ἀλλ´, ἤν γε αὐτῷ τὰ βέλτιστα εἰσηγουμένῳ ἐπακούειν ἐθέλῃ, κύριον αὐτὸν οὐκ εἰς μακρὰν καταστήσεσθαι χρημάτων μεγάλων. Ἐἶναι γὰρ ἐν τῷ Σκλαβηνῶν ἔθνει Χιλβούδιον, τὸν Ῥωμαίων στρατηγήσαντα, ἐν ἀνδραπόδων λόγῳ, πάντας βαρβάρους λανθάνοντα ὅστις ποτέ ἐστιν. ἢν τοίνυν αὐτῷ βουλομένῳ εἴη προέσθαι τε τὰς τοῦ Χιλβουδίου τιμὰς καὶ διακομίζειν τὸν ἄνθρωπον ἐς Ῥωμαίων τὴν γῆν, δόξαν τε ἀγαθὴν καὶ πλούτου αὐτὸν πάμπολυ χρῆμα περιβαλέσθαι πρὸς βασιλέως οὐκ ἀπεικὸς εἶναι. Ταῦτα ὁ Ῥωμαῖος εἰπὼν τὸν κεκτημένον εὐθὺς ἔπεισε, καὶ ξὺν αὐτῷ γίνεται ἐν Σκλαβηνοῖς μέσοις. Ἐπεκηρυκεύοντο γὰρ ἤδη καὶ ἀλλήλοις ἀνεμίγνυντο ἀδεῶς οἱ βάρβαροι οὗτοι. χρήματα γοῦν πολλὰ τῷ Χιλβούδιον κεκτημένῳ προέμενοι τὸν ἄνδρα ὠνοῦντο καὶ ξὺν αὐτῷ ἀπιόντες εὐθὺς ᾤχοντο. Ἐπεί τε ἐν ἤθεσι τοῖς σφετέροις ἐγένοντο, ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἀνθρώπου ὁ πριάμενος, εἰ Χιλβούδιος αὐτὸς ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς εἴη. Καὶ ὃς οὐκ ἀπηξίου τὰ ὄντα {λέγειν} καταλέγειν ξὺν τῷ ἀληθεῖ λόγῳ ἐφεξῆς ἅπαντα, ὡς εἴη μὲν καὶ αὐτὸς Ἄντης τὸ γένος, μαχόμενος δὲ ξὺν τοῖς ὁμογενέσι πρὸς Σκλαβηνοὺς, τότε πολεμίους σφίσιν ὄντας, πρός του τῶν ἐναντίων ἁλῴη, τανῦν δὲ, ἐπεὶ ἀφίκετο ἐς τὰ πάτρια ἤθη, ἐλεύθερος τὸ λοιπὸν κατά γε τὸν νόμον καὶ αὐτὸς ἔσται. Ὁ μὲν οὖν ὑπὲρ αὐτοῦ χρυσίον προέμενος εἰς ἀφασίαν ἐμπεπτωκὼς ἤσχαλλεν, ἐλπίδος ἀποτυχὼν οὐ μετρίας τινός. Ὁ δὲ Ῥωμαῖος τόν τε ἄνθρωπον παρηγορεῖν τήν τε ἀλήθειαν ἐκκρούειν ἐθέλων, ὡς μή τι αὐτῷ τῆς ἐς τὴν οἰκείαν ἐπανόδου χαλεπὸν εἴη, Χιλβούδιον μὲν ἐκεῖνον ἔτι τοῦτον δὴ τὸν ἄνδρα ἰσχυρίζετο εἶναι, δεδιότα δὲ ἅτε δὴ ὄντα ἐν μέσοις βαρβάροις ὡς ἥκιστα ἐθέλειν ἀποκαλύψαι τὸν πάντα λόγον, ἢν μέντοι γένηται ἐν γῇ τῇ Ῥωμαίων, οὐχ ὅσον οὐκ ἀποκρύψεσθαι τὸν ἀληθῆ λόγον, ἀλλὰ καὶ φιλοτιμήσεσθαι, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐπὶ τούτῳ δὴ τῷ ὀνόματι. τὰ μὲν οὖν πρῶτα κρύφα ταῦτα ἐπράσσετο τῶν ἄλλων βαρβάρων. Ἐπεὶ δὲ ὁ λόγος περιφερόμενος ἐς ἅπαντας ἦλθεν, ἠγείροντο μὲν ἐπὶ τούτῳ Ἄνται σχεδὸν ἅπαντες, κοινὴν δὲ εἶναι τὴν πρᾶξιν ἠξίουν, μεγάλα σφίσιν οἰόμενοι ἀγαθὰ ἔσεσθαι, κυρίοις ἤδη τοῦ Ῥωμαίων στρατηγοῦ Χιλβουδίου γεγενημένοις.

3. Τὰ γὰρ ἔθνη ταῦτα, Σκλαβηνοί τε καὶ Ἄνται, οὐκ ἄρχονται πρὸς ἀνδρὸς ἑνὸς, ἀλλ´ ἐν δημοκρατίᾳ ἐκ παλαιοῦ βιοτεύουσι, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῖς τῶν πραγμάτων ἀεὶ τά τε ξύμφορα καὶ τὰ δύσκολα ἐς κοινὸν ἄγεται. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ἄλλα ὡς εἰπεῖν ἅπαντα ἑκατέροις ἐστί τε καὶ νενόμισται τούτοις ἄνωθεν τοῖς βαρβάροις. Θεὸν μὲν γὰρ ἕνα τὸν τῆς ἀστραπῆς δημιουργὸν ἁπάντων κύριον μόνον αὐτὸν νομίζουσιν εἶναι, καὶ θύουσιν αὐτῷ βόας τε καὶ ἱερεῖα πάντα· εἱμαρμένην δὲ οὔτε ἴσασιν οὔτε ἄλλως ὁμολογοῦσιν ἔν γε ἀνθρώποις ῥοπήν τινα ἔχειν, ἀλλ´ ἐπειδὰν αὐτοῖς ἐν ποσὶν ἤδη ὁ θάνατος εἴη, ἢ νόσῳ ἁλοῦσιν ἢ ἐς πόλεμον καθισταμένοις, ἐπαγγέλλονται μὲν, ἢν διαφύγωσι, θυσίαν τῷ θεῷ ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτίκα ποιήσειν, διαφυγόντες δὲ θύουσιν ὅπερ ὑπέσχοντο, καὶ οἴονται τὴν σωτηρίαν ταύτης δὴ τῆς θυσίας αὐτοῖς ἐωνῆσθαι. Σέβουσι μέντοι καὶ ποταμούς τε καὶ νύμφας καὶ ἄλλα ἄττα δαιμόνια, καὶ θύουσι καὶ αὐτοῖς ἅπασι, τάς τε μαντείας ἐν ταύταις δὴ ταῖς θυσίαις ποιοῦνται. Οἰκοῦσι δὲ ἐν καλύβαις οἰκτραῖς διεσκηνημένοι πολλῷ μὲν ἀπ´ ἀλλήλων, ἀμείβοντες δὲ ὡς τὰ πολλὰ τὸν τῆς ἐνοικήσεως ἕκαστοι χῶρον. Ἐς μάχην δὲ καθιστάμενοι πεζῇ μὲν ἐπὶ τοὺς πολεμίους οἱ πολλοὶ ἴασιν ἀσπίδια καὶ ἀκόντια ἐν χερσὶν ἔχοντες, θώρακα δὲ οὐδαμῆ ἐνδιδύσκονται. τινὲς δὲ οὐδὲ χιτῶνα οὐδὲ τριβώνιον ἔχουσιν, ἀλλὰ μόνας τὰς ἀναξυρίδας ἐναρμοσάμενοι μέχρι ἐς τὰ αἰδοῖα, οὕτω δὴ ἐς ξυμβολὴν τοῖς ἐναντίοις καθίστανται. ἔστι δὲ καὶ μία ἑκατέροις φωνὴ ἀτεχνῶς βάρβαρος. Οὐ μὴν οὐδὲ τὸ εἶδος ἐς ἀλλήλους τι διαλλάσσουσιν. εὐμήκεις τε γὰρ καὶ ἄλκιμοι διαφερόντως εἰσὶν ἅπαντες, τὰ δὲ σώματα καὶ τὰς κόμας οὔτε λευκοὶ ἐσάγαν ἢ ξανθοί εἰσιν οὔτε πη ἐς τὸ μέλαν αὐτοῖς παντελῶς τέτραπται, ἀλλ´ ὑπέρυθροί εἰσιν ἅπαντες. δίαιταν δὲ σκληράν τε καὶ ἀπημελημένην, ὥσπερ οἱ Μασσαγέται, καὶ αὐτοὶ ἔχουσι, καὶ ῥύπου ᾗπερ ἐκεῖνοι ἐνδελεχέστατα γέμουσι, πονηροὶ μέντοι ἢ κακοῦργοι ὡς ἥκιστα τυγχάνουσιν ὄντες, ἀλλὰ κἀν τῷ ἀφελεῖ διασώζουσι τὸ Οὐννικὸν ἦθος. Καὶ μὴν καὶ ὄνομα Σκλαβηνοῖς τε καὶ Ἄνταις ἓν τὸ ἀνέκαθεν ἦν. Σπόρους γὰρ τὸ παλαιὸν ἀμφοτέρους ἐκάλουν, ὅτι δὴ σποράδην, οἶμαι, διεσκηνημένοι τὴν χώραν οἰκοῦσι. Διὸ δὴ καὶ γῆν τινα πολλὴν ἔχουσι· τὸ γὰρ πλεῖστον τῆς ἑτέρας τοῦ Ἴστρου ὄχθης αὐτοὶ νέμονται. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τὸν λεὼν τοῦτον ταύτῃ πη ἔχει.

4. Ἄνται δὲ τότε ἀγειρόμενοι, ὥσπερ ἐρρήθη, τὸν ἄνδρα τοῦτον ἠνάγκαζον ὁμολογεῖν σφίσιν ὅτι Χιλβούδιος αὐτὸς ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς εἴη. Ἀρνηθέντα τε κολάζειν ἠπείλουν. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράσσετο τῇδε, ἐν τούτῳ βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς πρέσβεις τινὰς παρὰ τούτους δὴ τοὺς βαρβάρους στείλας ἠξίου ξυνοικίζεσθαι ἅπαντας εἰς πόλιν ἀρχαίαν, Τούρριν ὄνομα, ἣ κεῖται μὲν ὑπὲρ ποταμὸν Ἴστρον, Τραϊανοῦ τοῦ Ῥωμαίων αὐτοκράτορος ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις αὐτὴν δειμαμένου, ἔρημος δὲ ἐκ παλαιοῦ ἐτύγχανεν οὖσα, ληϊσαμένων αὐτὴν τῶν ταύτῃ βαρβάρων. Ταύτῃ γὰρ αὐτοὺς καὶ τῇ ἀμφ´ αὐτὴν χώρᾳ Ἰουστινιανὸς βασιλεὺς ἅτε προσηκούσῃ τὸ ἐξ ἀρχῆς Ῥωμαίοις ὡμολόγει δεδωρήσεσθαι καὶ σφίσι ξυνοικιεῖν μὲν δυνάμει τῇ πάσῃ, χρήματα δὲ μεγάλα σφίσι προΐεσθαι, ἐφ´ ᾧ οἱ ἔνσπονδοι τὸ λοιπὸν ὄντες Οὔννοις ἐμπόδιοι ἐς ἀεὶ γένωνται, καταθεῖν βουλομένοις τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. Ταῦτα ἐπεὶ οἱ βάρβαροι ἤκουσαν, ἐπῄνεσάν τε καὶ πράξειν ἅπαντα ὑπέσχοντο, εἴπερ αὐτοῖς τὸν Χιλβούδιον στρατηγὸν Ῥωμαίων αὖθις καταστησάμενος ξυνοικιστὴν δοίη, αὐτὸν ἐκεῖνον ἰσχυριζόμενοι, ᾗπερ ἠβούλοντο, Χιλβούδιον εἶναι. Ταύταις δὲ ὁ ἄνθρωπος ἐπαρθεὶς ταῖς ἐλπίσιν ἤδη καὶ αὐτὸς ἤθελέ τε καὶ ἔφασκε Χιλβούδιος ὁ Ῥωμαίων στρατηγὸς εἶναι. Ἐφ´ οἷς δὴ αὐτὸν στελλόμενον ἐς Βυζάντιον Ναρσῆς ἐν ταύτῃ τῇ πορείᾳ καταλαμβάνει. Καὶ ξυγγενόμενος, ἐπεὶ φενακίζοντα τὸν ἄνθρωπον εὗρε (καίπερ τήν τε Λατίνων ἀφιέντα φωνὴν καὶ τῶν Χιλβουδίου γνωρισμάτων πολλὰ ἐκμαθόντα τε ἤδη καὶ προσποιεῖσθαι ἱκανῶς ἔχοντα) ἔν τε δεσμωτηρίῳ καθεῖρξε καὶ τὸν πάντα ἐξειπεῖν λόγον ἠνάγκασεν, οὕτω τε ἐς Βυζάντιον ξὺν αὑτῷ ἤγαγεν. Ἐγὼ δὲ ὅθενπερ ἐξέβην ἐπάνειμι.  

CHAPITRE XIV

1. Éloge du véritable Chilbudius. 2. Imposture du faux. 3. Mœurs des Slavons et des autres. 4. Fourberie découverte par Narsès.

1. Il y avait parmi les officiers de la maison de Justinien un certain Chilbudius, homme de grand courage, et dont l'esprit était si fort élevé au-dessus de l'amour du bien, que le mépris qu'il faisait d'en amasser, lui tenait lieu de grandes richesses. Justinien lui confia dans la quatrième année de son règne, la conduite des troupes de la Thrace, et lui donna ordre de faire tous ses efforts, pour empêcher les Barbares de traverser le Danube, comme les Huns, les Antes et les Slavons l'avaient traversé autrefois, et avaient fait ensuite d'horribles ravages. Chilbudius se rendit si redoutable aux Barbares, que durant trois ans qu'il exerça cette charge, ils ne purent passer ce fleuve, au lieu qu'il le passa souvent lui-même, et remporta sur eux divers avantages. Sur la fin de la troisième année qu'il était dans ce pays, ayant traversé le Danube comme de coutume, mais n'ayant cette fois-là que des forces médiocres, il fut rencontré par une multitude prodigieuse de Slavons. Le combat s'étant échauffé, les Romains furent défaits ; plusieurs demeurèrent morts sur la place, et entre autres Chilbudius. Depuis cela les Barbares ont fait des courses sur les terres des Romains avec toute sorte de liberté, et l'on a reconnu que toute la puissance de l'Empire n'était pas si capable de les réprimer, que la valeur d'un seul homme.

2. S'étant depuis élevé un différend entre les Antes et les Slavons, ils en vinrent aux mains, et ces derniers demeurèrent victorieux. Après la bataille, un certain Slavon fit prisonnier un jeune homme, qui se nommait Chilbudius. Cet esclave fut fort affectionné au service de son maître, et il parut si courageux dans les occasions les plus périlleuses, qu'il se mit en très grande réputation. Environ le même temps les Antes firent une irruption dans la Thrace, et en enlevèrent plusieurs sujets de l'Empire, entre lesquels il s'en trouva un, qui était d'un esprit fort subtil et fort adroit, et qui désirant avec passion de retourner dans son pays, s'avisa de cette invention pour obtenir sa liberté. Il alla trouver son maître, qui était un homme plein d'humanité et de douceur; il le loua de la bonté de son naturel, l'assura que Dieu le récompenserait, et protesta de le vouloir lui-même reconnaître, et le rendre riche en peu de temps, pourvu qu'il suivît son avis. Il ajouta que Chilbudius, qui avait été autrefois maître de la milice romaine, était prisonnier parmi les Slavons qui ne savaient pas que ce fut lui; que s'il le rachetait, et le rendait aux Romains, il en tirerait beaucoup d'honneur et de profit. Le maître s'étant laissé persuader par ses paroles, alla avec lui chez les Slavons ; car ces Barbares étaient alors en paix et en amitié ensemble. Ayant donné une somme d'argent considérable au maître de Chilbudius, ils l'emmenèrent. Quand celui qui l'avait acheté fut de retour chez lui, il lui demanda s'il était Chilbudius, maître de la milice Romaine. Il déclara ingénument la vérité, et dit, qu'il était Ante de nation, qu'il avait été pris par les Slavons dans une bataille; mais que depuis qu'il était rentré en son pays, il était devenu libre. Alors celui qui avait payé sa rançon, commença à se plaindre, que l'on l'avait trompé. Le Romain qui voulait apaiser sa colère, et lui ôter en même temps la connaissance de la vérité, afin que son retour n'en fût pas empêché, continua toujours à soutenir affirmativement que c'était le véritable Chilbudius, mais qu'il n'osait en demeurer d'accord, parce qu'il était environné par les Barbares, mais qu'aussitôt qu'il aurait mis le pied sur les terres de l'Empire, non seulement il avouerait son nom, mais même il en ferait gloire. Tout ce que je viens de dire se fit sans la participation des autres Barbares ; mais quand l'affaire fut divulguée, ils prétendirent que c'était un intérêt public, et un notable avantage pour tous, que d'avoir en leur puissance un maître de la milice romaine.

3. Les Antes et les Slavons n'obéissent pas à un roi, mais ils vivent depuis longtemps sous un gouvernement populaire, et délibèrent publiquement de tout ce qui concerne leurs intérêts. Ces deux peuples observent les mêmes lois et les mêmes mœurs. Ils ne reconnaissent qu'un seul Dieu, qui est celui qui a créé le monde, et qui lance le tonnerre, à qui ils sacrifient des bœufs, et d'autres victimes. Bien loin de faire dépendre la vie des hommes de la destinée, ils n'avouent pas seulement qu'il y en ait, mais lorsqu'ils se voient en quelque danger, soit par la violence d'une maladie, ou par le sort des armes, ils promettent d'immoler une victime, quand ils en seront échappés, et ils ne manquent pas d'y satisfaire ; alors ils croient tenir leur vie de la mort de la victime. Ils rendent aussi des honneurs aux rivières, aux nymphes, et à d'autres divinités, et ils leur présentent des sacrifices, d'où ils tirent des présages de l'avenir. Ils habitent dans de misérables chaumières, éloignées les unes des autres, et dont ils changent souvent. Ils font la guerre à pied, tenant en leurs mains de petits boucliers et de petits dards. Ils ne portent point de cuirasse ; quelques-uns même n'ont ni tunique, ni manteau, mais ils se contentent d'un haut-de-chausses, lors qu'ils marchent contre l'ennemi. Ils parlent tous la même langue, et ont une taille et une mine toute semblable. Ils sont grands et robustes. La couleur de leur visage n'est pas fort blanche, ni celle de leurs cheveux fort blonde ; elle ne tire pas aussi sur le noir, mais elle tire plutôt sur le roux. Leur manière de vivre est misérable et inculte, comme celle des Massagètes, toujours dans l'ordure et dans la crasse. Leur esprit n'a ni malice ni fourberie, mais beaucoup de la simplicité des Huns, aussi bien que du reste de leurs mœurs. Autrefois les Antes et les Slavons n'avaient qu'un même nom ; car l'antiquité les appelait Sporades, d'un mot Grec, qui signifie dispersés, parce que leurs cabanes occupent une grande étendue de pays, et ils couvrent en effet une grande partie d'un des bords du Danube. Voilà ce que j'avais à dire de cette nation.

4. Les Antes contraignirent donc alors cet esclave de déclarer dans leur assemblée qu'il était Chilbudius, maître de la milice romaine, et ils le menacèrent de lui faire souffrir les plus cruels de tous les supplices, s'il était si hardi que de le nier. Sur ces entrefaites Justinien leur envoya une ambassade, pour les prier d'aller dans une ancienne ville, appelée la tour, qui avait autrefois été bâtie par Trajan, sur le Danube, et qui depuis longtemps était destituée d'habitants. Il leur promit de leur donner cette ville, et les terres qui en dépendaient, et d'entretenir leur amitié par une suite continuelle de présents et de largesses, s'ils le voulaient opposer aux fréquentes irruptions que les Huns faisaient sur les terres de l'Empire. Les Barbares promirent d'exécuter tout ce qu'il désirait, pourvu qu'il eût agréable de consentir que Chilbudius, maître de la milice Romaine, qu'ils avaient parmi eux, y demeurât toujours, et y jouît de sa dignité. Cet esclave enflé d'orgueilleuses espérances, assurait qu'il était le véritable Chilbudius, et voulait que tout le monde le crût. Narsès le rencontra, comme il allait à Constantinople pour s'y faire reconnaître, et bien qu'il parlât latin, et qu'il sût assez bien contrefaire le véritable Chilbudius, néanmoins il découvrit sa fourberie, et l'obligea de la confesser à la question, qu'il lui fit donner. Il le mena ensuite à Constantinople. Je reprends maintenant la suite de ma narration.

 

 

 

 

1. Βασιλεὺς μὲν ταῦτα ἅπερ μοι δεδήλωται ἔπρασσεν. Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριος Βαλεντῖνόν τε καὶ τῶν δορυφόρων τῶν αὑτοῦ ἕνα, Φωκᾶν ὄνομα, διαφερόντως ἀγαθὸν τὰ πολέμια, ξὺν στρατεύματι ἐς τὸν Ῥωμαίων λιμένα ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ τό τε ἐν Πόρτῳ φρούριον ξυμφυλάξουσι τοῖς ἐνταῦθα φρουροῖς, ὧνπερ Ἰννοκέντιος ἦρχε, καὶ ὅπη ἂν σφίσι δυνατὰ ᾖ ἐπεκδρομὰς ποιούμενοι ξυνταράξουσι τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ Βαλεντῖνόν τε καὶ Φωκᾶν πέμψαντες λάθρα ἐς Ῥώμην σημαίνουσι Βέσσᾳ ὡς αὐτίκα δὴ ἐπιέναι τῶν ἐναντίων τῷ χαρακώματι ἐκ τοῦ αἰφνιδίου μέλλουσι· δεήσει οὖν καὶ αὐτὸν τῶν ἐν Ῥώμῃ στρατιωτῶν τοὺς μαχιμωτάτους ἀπολεξάμενον, ἡνίκα αἴσθηται τῆς ἐπιδρομῆς, βοηθεῖν δρόμῳ, ὅπως τι καὶ δρᾶν τοὺς βαρβάρους ἑκάτεροι δυνήσονται μέγα. Βέσσᾳ δὲ ταῦτα οὐδαμῆ ἤρεσκε, καίπερ ἐς τρισχιλίους στρατιώτας ξὺν αὑτῷ ἔχοντι. Διὸ δὴ καὶ Βαλεντῖνός τε καὶ Φωκᾶς ξὺν πεντακοσίοις ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἐπισκήψαντες τῷ τῶν πολεμίων στρατοπέδῳ ὀλίγους μέν τινας ἔκτειναν, αἴσθησίς τε τοῦ ἐνθένδε θορύβου τοῖς πολιορκουμένοις ταχὺ γέγονεν. Ὡς δὲ οὐδεὶς ἐκ τῆς πόλεως ἐπεξῄει, κατὰ τάχος ἐς τὸν λιμένα κακῶν παντάπασιν ἀπαθεῖς ἀνεχώρησαν. Πέμψαντές τε παρὰ Βέσσαν αὖθις ᾐτιῶντο μὲν ὄκνησίν τινα οὐ δέον αὐτῷ ἐμπεπτωκέναι, ἰσχυριζόμενοι δὲ ὡς ὀλίγῳ ὕστερον ἑτέραν ἐπεκδρομὴν ἐς τοὺς πολεμίους ποιήσονται παρεκάλουν καὶ αὐτὸν ἐς καιρὸν τοῖς βαρβάροις ἐπιθέσθαι δυνάμει τῇ πάσῃ. Ὁ δὲ οὐδέν τι ἧσσον τὸ μὴ τοῖς ἐναντίοις ἐπεξιόντα διακινδυνεύειν ἀπεῖπεν. Οἱ μέντοι ἀμφὶ Βαλεντῖνόν τε καὶ Φωκᾶν ξὺν στρατῷ πλείονι τοῖς πολεμίοις ἐμπεσεῖσθαι διενοοῦντο καὶ ἐν παρασκευῇ ἤδη ἐγένοντο. Στρατιώτης δέ τις ὑπὸ Ἰννοκεντίῳ ταττόμενος αὐτόμολος παρὰ Τουτίλαν ἥκων ἀγγέλλει ὡς ἡμέρᾳ τῇ ἐπιγενησομένῃ ἔφοδος ἐκ τοῦ Πόρτου ἐπ´ αὐτοὺς ἔσται. Καὶ ὃς τῶν χωρίων ὅσα ἐπιτηδείως ἐς τοῦτο εἶχεν, ἐνέδραις ἔγνω προλοχίζειν ἀνδρῶν μαχίμων. Οὗ δὴ τῇ ὑστεραίᾳ Βαλεντῖνός τε καὶ Φωκᾶς ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐμπεπτωκότες τούς τε πλείστους ἀποβάλλουσι καὶ αὐτοὶ θνήσκουσιν. Ὀλίγοι δέ τινες μόλις διαφυγόντες ἐς τὸν Πόρτον κομίζονται.

2. Τότε καὶ Βιγίλιος, ὁ τῆς Ῥώμης ἀρχιερεὺς, ἐν Σικελίᾳ διατριβὴν ἔχων ναῦς ὅτι πλείστας σίτου ἐμπλησάμενος ἔπεμψεν, οἰόμενος ὅτῳ δὴ τρόπῳ τοῖς τὰ φορτία παραπέμπουσιν ἐς τὴν Ῥώμην ἐσιτητὰ εἶναι. αἱ μὲν οὖν νῆες αὗται ἔπλεον ἐπὶ τὸν Ῥωμαίων λιμένα, αἰσθόμενοι δὲ οἱ πολέμιοι χρόνῳ τε βραχεῖ προτερήσαντες ἐν τῷ λιμένι ἐγένοντο καὶ τῶν τειχῶν ἐντὸς σφᾶς αὐτοὺς ἔκρυψαν, ὅπως, ἐπειδὰν τάχιστα αἱ νῆες ἐνταῦθα κατάρωσι, κρατήσωσιν αὐτῶν οὐδενὶ πόνῳ. ὅπερ κατιδόντες ὅσοι φρουρὰν ἐν Πόρτῳ εἶχον, ἔς τε τὰς ἐπάλξεις ἀνέβαινον ἅπαντες καὶ τὰ ἱμάτια σείοντες τοῖς ἐν ταῖς ναυσὶ σημαίνειν ἐβούλοντο μὴ πρόσω ἰέναι, ἀλλ´ ἑτέρωσε, ὅπη παρατύχῃ, ἐκτρέπεσθαι. Οἱ δὲ τῶν ποιουμένων οὐ ξυνιέντες, ἀλλὰ χαίρειν τε τοὺς ἐν τῷ Πόρτῳ Ῥωμαίους οἰόμενοι καὶ σφᾶς ἐπὶ τὸν λιμένα παρακαλεῖν, τοῦ πνεύματος αὐτοῖς ἐπιφόρου ὄντος, ἐντὸς τοῦ λιμένος κατὰ τάχος ἐγένοντο. Ἔπλεον δὲ ταῖς ναυσὶν ἄλλοι τε Ῥωμαίων πολλοὶ καί τις ἐπίσκοπος Βαλεντῖνος ὄνομα. Ἔκ τε τῶν ἐνεδρῶν ἀναστάντες οἱ βάρβαροι τῶν πλοίων ἁπάντων οὐδενὸς ἀμυνομένου ἐκράτησαν. Καὶ τὸν μὲν ἐπίσκοπον ζωγρήσαντες παρὰ τὸν Τουτίλαν ἤγαγον, τοὺς δὲ ἄλλους ἅπαντας ἔκτειναν, καὶ τὰς ναῦς σὺν τοῖς φορτίοις ἐφέλκοντες ᾤχοντο.

3. Τούτου ὁ Τουτίλας ἀνεπυνθάνετο τοῦ ἱερέως ὅσα ἐβούλετο, ἐπενεγκών τε αὐτῷ, ὅτι δὴ ὡς ἥκιστα ἀληθίζεται, ἄμφω τὼ χεῖρε ἀπέκοψε. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτω γενέσθαι τετύχηκε. Καὶ ὁ χειμὼν ἔληγε, καὶ τὸ ἑνδέκατον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψε.  

CHAPITRE XV

1. Valentin et Phocas voulant incommoder les Goths, tombent dans un piège, où ils périssent avec leurs troupes. 2. Virgile, évêque de Rome, y envoie du blé, qui est pris par les Goths. 3. Totila fait couper les mains à un évêque.

1. PENDANT que l'Empereur était occupé à tout ce que je viens de raconter, Bélisaire envoya au port de Rome, Valentin et Phocas, qui était un de ses gardes, et qui était fort habile en matière de guerre, afin d'en garder le fort, conjointement avec Innocent qui y commandait, et d'incommoder les Goths par des courses. Valentin et Phocas envoyèrent à Rome avertir Bessas, qu'ils étaient prêts d'attaquer le camp des Goths, et le prier de le faire aussi attaquer par les plus courageux de ses soldats, afin de fondre en même temps sur eux de deux cotés. Bien que Bessas eût trois mille hommes dans sa garnison, il n'eut pas néanmoins la volonté d'en envoyer alors contre l'ennemi. Valentin et Phocas firent seuls irruption, à la tête de cinq cents hommes, et tuèrent quelques-uns des ennemis, mais comme ils virent qu'il ne sortait point de parti de Rome, ils se retirèrent dans leur fort. Ils envoyèrent le plaindre à Bessas de sa négligence, et le prier de sortir avec toutes les forces sur le soir, et l'assurer qu'ils fondraient en même temps sur l'ennemi. Bessas refusa d'exposer les troupes à la campagne. Valentin et Phocas étaient résolus d'attaquer les Goths avec un plus grand nombre de soldats, et ils étaient quasi prêts de sortir, lorsqu'un soldat de Bessas en alla avertir Totila, qui posa aussitôt en embuscade les meilleurs de ses hommes. Ainsi Valentin et Phocas tombèrent dans le piège, et y périrent misérablement, avec la plupart de leurs troupes.

2. Dans le même temps, Virgile, évêque de Rome, envoya plusieurs vaisseaux chargés de blé, dans l'opinion qu'il eut, que ceux qui les conduisaient, auraient assez d'adresse pour les faire aborder au port ; mais les Barbares en ayant eu avis, y entrèrent les premiers, et se cachèrent au pied des murailles, afin de prendre les vaisseaux, au moment qu'ils arriveraient. La garnison du port s'étant aperçue du dessein des ennemis, monta au haut des murailles, et remua des habits, pour faire signe aux matelots de ne pas avancer dans le port, et d'aller plutôt en tout autre endroit: mais comme ils ne comprenaient pas l'intention des soldats, et qu'ils croyaient plutôt qu'ils remuaient leurs habits en signe de joie, ils furent poussés dans le port par le vent qu'ils avaient en poupe. Il y avait plusieurs Romains sur ces vaisseaux, et entre autres, un évêque nommé Valentin. Les Barbares étant sortis de l'endroit où ils s'étaient cachés, prirent les vaisseaux sans résistance, conduisirent l'évêque devant Totila, et firent passer les autres par le tranchant de l'épée

3. Totila ayant interrogé l'évêque sur certaines choses qu'il souhaitait de savoir, et l'ayant convaincu de ne pas dire la vérité, il lui fit couper les deux mains. Cette action arriva à la fin de l'hiver, qui fut aussi la fin de la onzième année de la guerre que Procope écrit.

 

 

1. Βιγίλιος δὲ, ὁ τῆς Ῥώμης ἀρχιερεὺς, βασιλεῖ ἐς Βυζάντιον ἐκ Σικελίας μετάπεμπτος ἦλθεν. Ἐτύγχανε γὰρ πολύν τινα χρόνον διὰ τοῦτο ἐν Σικελίᾳ διατριβὴν ἔχων.

2. Ὑπὸ τοῦτον τὸν χρόνον Ῥωμαῖοι ἐν Πλακεντίᾳ πολιορκούμενοι ἁπάντων ἤδη σφᾶς τῶν ἀναγκαίων παντάπασιν ἐπιλιπόντων ἐς βρώσεις οὐχ ὁσίας τινὰς, βιαζόμενοι τῷ λιμῷ, ἦλθον. Καὶ μὴν καὶ ἀλλήλων ἐγεύσαντο. Καὶ διὰ τοῦτο σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ Πλακεντίαν ὁμολογίᾳ Γότθοις παρέδωκαν.

3. Ταῦτα μὲν οὖν τῇδε ἐχώρησε καὶ Ῥώμην πρὸς Τουτίλα πολιορκουμένην ἅπαντα ἤδη τὰ ἀναγκαῖα ἐπελελοίπει. Ἦν δέ τις ἐν τοῖς Ῥώμης ἱερεῦσιν, ὄνομα μὲν Πελάγιος, διάκονος δὲ τὴν τιμὴν, ὃς δὴ ἐν Βυζαντίῳ χρόνον διατρίψας συχνὸν φίλος μὲν ἐς τὰ μάλιστα Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ γέγονε, χρήματα δὲ περιβεβλημένος μεγάλα ἐς Ῥώμην ὀλίγῳ ἔμπροσθεν ἐτύγχανεν ἀφικόμενος. Ἐν ταύτῃ τε τῇ πολιορκίᾳ τοῖς τῶν ἀναγκαίων ἀπορουμένοις πλεῖστα τῶν χρημάτων προέμενος, ὢν καὶ πρότερον ἔν γε Ἰταλιώταις ἅπασι δόκιμος, μεῖζον, ὡς τὸ εἰκὸς, ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ κλέος ἀπήνεγκε. Τοῦτον Ῥωμαῖοι τὸν Πελάγιον, ἐπειδὴ τὰ ἀμήχανα τῷ λιμῷ ἔπασχον, πείθουσι παρὰ Τουτίλαν τε ἰέναι καὶ ἡμερῶν ὀλίγων τινῶν ἐκεχειρίαν διαπράξασθαι σφίσιν, ἐφ´ ᾧ, ἢν μή τις αὐτοῖς ἐπικουρία ταύτης δὴ ἐντὸς τῆς ἐκεχειρίας ἐκ Βυζαντίου ἀφίκηται, σφᾶς τε αὐτοὺς ὁμολογίᾳ καὶ τὴν πόλιν Γότθοις ἐνδώσουσιν. ἐπὶ ταύτῃ δὴ τῇ πρεσβείᾳ Πελάγιος παρὰ Τουτίλαν ἦλθεν.

4. Ἥκοντά τε αὐτὸν ὁ Τουτίλας ἀσπασάμενος αἰδοῖ τε καὶ φιλοφροσύνῃ πολλῇ πρῶτος ἔλεξεν ὧδε

„Πᾶσι μὲν, ὡς ἐπὶ πλεῖστον εἰπεῖν, νόμος βαρβάροις τὸ χρῆμα τῶν πρέσβεων σέβειν, ἐμοὶ δὲ τοὺς τῆς ἀρετῆς τι μεταποιουμένους, οἷος αὐτὸς εἶ, καὶ ἄλλως τιμᾶν ἐν σπουδῇ ἄνωθεν γέγονε. Τιμὴν δὲ καὶ ὕβριν ἐς ἄνδρα πρεσβευτὴν οὐ πρᾳότητι προσώπων οὐδὲ ῥημάτων ὄγκῳ τῶν ὑποδεξαμένων διακεκρίσθαι οἶμαι, ἀλλ´ ἔν γε τῷ ἀληθίζεσθαι ἢ λόγοις οὐχ ὑγιαίνουσιν ἐς αὐτὸν χρῆσθαι. Τετιμῆσθαι μὲν γὰρ διαφερόντως ἐκείνῳ ξυμβαίνει, ὅτῳ ἂν ἐκ τοῦ εὐθέος ἀποκαλύψαντες τὸν ἀληθῆ λόγον, οὕτω τὸν ἄνθρωπον ἀποπέμποιντο, περιυβρίσθαι δὲ πάντων μάλιστα τῷ πρεσβευτῇ τούτῳ, ὃς ἂν ὑπούλων τε καὶ ξυμπεπλασμένων ἀκούσας ῥημάτων ἀπιὼν οἴχοιτο. Τριῶν τοίνυν ἐκτὸς, ὦ Πελάγιε, τῶν ἄλλων ἁπάντων, ὅτου ἂν δεηθείης, οὐ μή ποτε πρὸς ἡμῶν ἀτυχήσεις. Ἃ δὴ φυλασσόμενόν σε σιωπᾶν ἄμεινον, ὅπως μὴ σαυτῷ αἰτιώτατος γεγονὼς τοῦ μηδὲν ἀνύειν ὧν ἕνεκα ἦλθες τὴν ὑπὲρ αὐτῶν μέμψιν ἡμῖν ἀναθήσεις. Τῷ γὰρ μὴ ἐπιτηδείως τοῖς παροῦσιν αἰτεῖσθαι τὸ μηδὲν κατορθοῦν ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐμπέφυκε. Λέγω δὲ, ὅπως μήτε Σικελιωτῶν τινος ἕνεκα μήτε τῶν Ῥώμης περιβόλων, ἢ τῶν προσκεχωρηκότων ἡμῖν οἰκετῶν, τοὺς λόγους ποιήσεις. Οὐ γὰρ οἷόν τέ ἐστιν ἢ Γότθους φειδοῖ ἐς Σικελιωτῶν τινα χρήσεσθαι, ἢ τόδε τὸ τεῖχος ἑστάναι, ἢ δούλους τοὺς ξὺν ἡμῖν στρατευσαμένους τοῖς πάλαι κεκτημένοις δουλεύειν. Τοῦ δὲ μὴ δοκεῖν ἀλογίστῳ ταῦτα προτείνεσθαι γνώμῃ τῷ τὰς αἰτίας αὐτίκα ἐξειπεῖν τὴν ὑποψίαν ἐκλύσομεν. Ἦν μὲν ἡ νῆσος εὐδαίμων ἐκ παλαιοῦ χρημάτων προσόδῳ καὶ καρπῶν ἀφθονίᾳ τῶν ἐκεῖ φυομένων πασῶν μάλιστα, ὥστε οὐ τοῖς αὐτὴν ἐνοικοῦσιν ἐπαρκεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τοὺς Ῥωμαίους ὑμᾶς ἐνθένδε εἰσκομιζομένους ἀνὰ πᾶν ἔτος τὴν τῶν ἐπιτηδείων φορὰν διαρκῶς ἔχειν. Διόπερ κατ´ ἀρχὰς ἐδέοντο Θευδερίχου Ῥωμαῖοι μὴ πολλῶν ἐνταῦθα Γότθων καταστῆναι φρουρὰν, ὡς μηδὲν αὐτῶν τῇ ἐλευθερίᾳ ἢ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ ἐμπόδιον εἴη. Τούτων δὲ τοιούτων ὄντων κατέπλευσεν ἐς Σικελίαν ὁ τῶν πολεμίων στρατὸς, οὔτε ἀνδρῶν πλήθει οὔτε ἄλλῳ τῶν πάντων οὐδενὶ ἀξιόμαχοι πρὸς ἡμᾶς ὄντες. Σικελιῶται δὲ τὸν στόλον ἰδόντες οὐκ ἐς Γότθους ταῦτα ἀνήνεγκαν, οὐκ ἐν τοῖς ὀχυρώμασι καθεῖρξαν αὑτοὺς, οὐκ ἄλλο προσκρούειν τοῖς ἐναντίοις οὐδὲν ἔγνωσαν, ἀλλ´ ἀναπετάσαντες προθυμίᾳ τῇ πάσῃ τὰς τῶν πόλεων πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις χερσὶ τὸν τῶν πολεμίων στρατὸν, ὥσπερ, οἶμαι, τὰ τῶν ἀνδραπόδων ἀπιστότατα, ἐκ χρόνου καιροφυλακοῦντες πολλοῦ δραπετεῦσαι μὲν τῆς τῶν κεκτημένων χειρὸς, νέους δέ τινας καὶ ἀγνῶτας αὑτοῖς δεσπότας εὑρεῖν. Ἐντεῦθέν τε ὁρμώμενοι καθάπερ ἐξ ἐπιτειχίσματος οἱ πολέμιοι τήν τε ἄλλην Ἰταλίαν ἀπονητὶ ἔσχον καὶ Ῥώμην τήνδε κατέλαβον, σῖτον ἐκ Σικελίας ἐπαγαγόμενοι τοσοῦτον τὸ πλῆθος, ὥστε πολιορκουμένοις ἐς ἐνιαυτοῦ μῆκος ἀντέχειν ξύμπασι Ῥωμαίοις. Τὰ μὲν οὖν Σικελιωτῶν τοιαῦτά ἐστιν, ὧνπερ αὐτοῖς Γότθους συγγνώμονας εἶναι οὐδεμία μηχανὴ ἔσται, τοῦ τῶν ἐγκλημάτων ὄγκου παραιρουμένου τοῖς ἠδικηκόσι τὸν ἔλεον. τούτων δὲ τῶν περιβόλων ἐντὸς καθείρξαντες αὑτοὺς οἱ πολέμιοι ἐς μὲν τὸ πεδίον καταβαίνοντες παρατάσσεσθαι ἡμῖν οὐδαμῆ ἔγνωσαν, σοφίσμασι δὲ καὶ παραγωγαῖς ἀεί τε καὶ καθ´ ἡμέραν Γότθους ἐκκρούοντες κύριοι τῶν ἡμετέρων ἐκ τοῦ παραλόγου γεγένηνται. ὅπως τοίνυν καὶ ὕστερον μὴ ταῦτα πάθοιμεν προνοεῖν ἄξιον. Τοὺς γὰρ ἅπαξ ἀγνοίᾳ σφαλέντας ἐς τὴν αὐτὴν αὖθις ἐκπεπτωκέναι κακοπραγίαν οὐ προειδομένους τὴν ἀπὸ τῆς πείρας ἤδη συνειθισμένην αὐτοῖς συμφορὰν οὐ τύχης ἐναντίωμα γεγενῆσθαι δοκεῖ, ἀλλ´ ἐς ἄνοιαν τῶν ἐπταικότων, ὡς τὸ εἰκὸς, περιίστασθαι. προσθείη δ´ ἄν τις ὡς καὶ τὸν Ῥώμης καθαιρεθῆναι περίβολον μάλιστα πάντων ὑμῖν ξυνοίσει. Οὐδὲ μεθ´ ἑτέρων γὰρ τὸ λοιπὸν καθειργμένοι πάντων τε ἀποκεκλεισμένοι τῶν ἀναγκαίων, πολιορκηθήσεσθε πρὸς τῶν ἐπιόντων, ἀλλὰ κινδυνεύσουσι μὲν τῇ μάχῃ πρὸς ἀλλήλους ἑκάτεροι, ἆθλον δὲ τῶν νικώντων ὑμεῖς οὐ μετὰ κινδύνων ὑμετέρων γενήσεσθε. Τῶν μέντοι προσκεχωρηκότων ἡμῖν οἰκετῶν ἕνεκα τοσαῦτα ἐροῦμεν, ὡς, ἤνπερ ἐκείνους συνταξαμένους τε ἡμῖν ἐπὶ τοὺς ἐναντίους καὶ παρ´ ἡμῶν τὴν ὁμολογίαν κεκομισμένους τοῦ μή ποτε αὐτοὺς τοῖς πάλαι κεκτημένοις προήσεσθαι τανῦν ἐγχειρίσειν ὑμῖν γνοίημεν, οὐδὲ πρὸς ὑμᾶς τὸ πιστὸν ἕξομεν. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστι, τὸν τῶν ξυγκειμένων ἐς τοὺς ἁπάντων οἰκτροτάτους ὀλιγωροῦντα βέβαιον ἐς τῶν ἄλλων τινὰ τὴν αὑτοῦ γνώμην ἐνδείκνυσθαι, ἀλλ´ ὥσπερ τῆς φύσεως ἄλλο τι γνώρισμα ἐς πάντας τοὺς αὐτῷ ξυμβάλλοντας τὴν ἀπιστίαν ἀεὶ περιφέρειν φιλεῖ.“

Τουτίλας μὲν τοσαῦτα εἶπε, Πελάγιος δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Κατεσπουδάσθαι σοι μάλιστα πάντων ἐμέ τε, ὦ γενναῖε, καὶ τὸ τῆς πρεσβείας ὑπειπὼν ὄνομα ἐν μοίρᾳ ἡμᾶς τῇ ἀτιμοτάτῃ ξυνέταξας. Ὑβρίζειν γὰρ εἰς ἄνδρα φίλον τε καὶ πρεσβευτὴν ἔγωγε οἶμαι οὐχ ὃς ἂν κατὰ κόρρης πατάξαι καὶ τῇ ἄλλῃ ἀσελγείᾳ ἐς αὐτὸν χρήσαιτο, ἀλλ´ ὃς ἂν ἄπρακτον ἀποπέμψασθαι τὸν ἐς αὐτὸν ἥκοντα γνοίη. Οὐ γὰρ ὅπως τιμῆς πρὸς τῶν ὑποδεξαμένων τινὸς τύχωσι, καθεῖναι αὑτοὺς ἐς τὴν πρεσβείαν εἰώθασιν ἄνθρωποι, ἀλλ´ ὅπως τι ἀγαθὸν διαπεπραγμένοι τοῖς ἐσταλκόσιν ἐς αὐτοὺς ἐπανήξωσιν. Ὡστε προπηλακισθέντας ξυνοίσει μᾶλλον διαπεπρᾶχθαί τι ὧν ἕνεκα ἦλθον ἢ λόγων ἐπιεικεστέρων ἀκούσαντας τῆς ἐλπίδος ἀποτυχόντας ἐπανελθεῖν. παραιτεῖσθαι μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅ τι δεῖ περὶ τούτων ὧν αὐτὸς εἴρηκας. τί γὰρ ἄν τις ἐνοχλοίη τόν γε πρὸ τῆς ἀπολογίας ἀπειπόντα τὴν ξύμβασιν; ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἂν σιωπῴην, ὡς ἔνδηλος εἶ ὁπόσην ἐς Ῥωμαίους τοὺς σοὶ ὅπλα ἀντάραντας φιλανθρωπίαν ἐνδείκνυσθαι μέλλεις, ὃς ἐς Σικελιώτας τοὺς οὐδαμῆ σοι ἀπηντηκότας ἀκήρυκτον τὸ ἔχθος ἐξενεγκεῖν ἔγνως. ἀλλ´ ἔγωγε μεθεὶς τὴν πρὸς σὲ δέησιν τὴν πρεσβείαν ἐς τὸν θεὸν μεταθήσομαι, ὃς δὴ τοῖς τὰς ἱκεσίας ὑπερφρονοῦσι νεμεσᾶν εἴωθε.“  

CHAPITRE XVI

1. Voyage de Virgile à Constantinople. 2. Réduction de Plaisance. 3. Charité du diacre Pélage. 4. Il va trouver Totila et confère avec lui.

1. VIRGILE, évêque de Rome quitta la Sicile, où il avait demeuré longtemps et alla à Constantinople, où il était appelé par les ordres de l'Empereur.

2. Dans le même temps, les Romains qui étaient assiégés dans Plaisance, furent réduits par la faim aux dernières extrémités ; tellement qu'après avoir mangé de la chair humaine, ils furent enfin contraints de se tendre.

3. Rome, qui était assiégée par Totila, manquait aussi de toutes sortes de provisions. Il y avait dans le clergé un diacre, nommé Pélage, qui ayant demeuré longtemps à Constantinople, y avait été honoré de l'amitié de Justinien, et en était revenu tout chargé de ses bienfaits. Durant le siège il distribua ses biens avec une telle profusion pour le soulagement des pauvres, qu'il releva beaucoup par cette libéralité toute extraordinaire l'éclat de la réputation que ses autres vertus lui avaient acquise. Les Romains étant extrêmement pressés par la faim, le prièrent d'aller demander un peu de temps à Totila, dans lequel, s'ils ne recevaient point de secours, ils lui ouvriraient leurs portes.

4. Pélage ayant accepté cette ambassade, alla trouver Totila, qui le reçut avec beaucoup de civilité et d'honneur, et lui parla le premier en ces termes.

Bien que ce soit une coutume commune à tous les Barbares d'honorer les ambassadeurs, j'ai toujours fait profession particulière d'avoir de l'estime et du respect pour les personnes qui comme vous sont considérables pour leur vertu; mais je n'estime pas qu'il faille faire consister, ni l'honneur que l'on leur rend, ni le mauvais traitement qu'on leur fait, ou dans le bon visage, ou dans l'aigreur du discours: je crois que c'est plutôt, ou dans l'expression sincère, ou dans le déguisement artificieux de la vérité. On traite honorablement un ambassadeur, quand on lui découvre ingénument l'état des affaires; et au contraire, on le traite injurieusement, quand on le lui cache sous des paroles trompeuses. Pour ce qui est de vous, Pélage, vous obtiendrez de moi tout ce que vous désirerez, à la réserve de trois choses, dont il est à propos que vous ne fassiez point de mention, de peur qu'après en avoir été refusé, vous ne m'imputiez le refus, que vous ne devriez imputer qu'à vous-même. Vous savez que l'on n'a pas accoutumé de réussir dans les prières que l'on fait hors de saison. Je vous avertis donc de ne point parler des Siciliens, des murailles de Rome, et des esclaves qui se sont retirés parmi nous, parce que je ne puis pardonner aux Siciliens, ni conserver les murailles de Rome, ni rendre les esclaves à leurs maîtres. Quand vous aurez entendu la raison de ce refus, vous ne nous accuserez pas de le faire avec injustice. La Sicile était autrefois une île heureuse par la grandeur de ses richesses, et par l'abondance de ses grains, qui ne suffisaient pas seulement pour la subsistance de ses habitants, mais qui fournissaient encore à tous les besoins de Rome. C'est pour cela que les Romains prièrent Théodoric de n'y pas mettre une grosse garnison, afin de ne pas nuire à la liberté et au repos du pays. Voilà l'état où était la Sicile, lorsque la flotte ennemie, qui n'était considérable, ni par le nombre des combattants, ni par aucun autre avantage, entra dans ses portes. Les Siciliens ne nous avertirent point de ce qui se passait; ils ne se renfermèrent point dans leurs forts, ils ne se préparèrent point à se défendre, mais ils reçurent volontairement cette flotte, comme les plus infidèles de tous les esclaves, qui n'attendaient que l'occasion de trouver un nouveau maître, pour se soustraire à la puissance de leur maître légitime. Depuis ce temps-là les ennemis en sont sortis comme d'une forteresse, d'où ils ont inondé l'Italie, et Rome même, où ils ont amené tant de blé de cette île, qu'il a suffi pour soutenir un siège. Voilà ce qui regarde les Siciliens, dont les actions sont si criminelles, qu'il n'est pas possible que les Goths les jugent dignes de la moindre grâce. Pour ce qui est des murailles de Rome, nos ennemis s'y font renfermés, sans oser paraître à la campagne. Ils nous ont amusés de paroles et de promesses, et nous ont fait consumer beaucoup de temps par de longues et de fâcheuses remises, tandis qu'ils jouissaient de notre bien. Nous sommes obligés de pourvoir à ce que cela n'arrive plus à l'avenir ; car ceux, qui n'ont pas soin d'éviter une surprise, où ils sont une fois tombés, semblent y être plutôt tombés par imprudence, que par malheur. J'ajouterai qu'il vous sera utile que les murailles de Rome soient abattues, par ce de quoi ni l'un ni l'autre des partis n'ayant plus de quoi se couvrir, il faudra qu'ils en viennent aux mains, et vous suivrez la fortune du vainqueur, sans souffrir les misères de la famine. Je n'ai qu'un mot à dire des esclaves qui se sont retirés chez nous. Si nous vous livrions présentement ceux qui en s'enrôlant dans notre milice, nous ont obligés à jurer que jamais nous ne les mettrions entre les mains de leurs premiers maîtres, nous manquerions aux promesses que nous vous ferions à vous-mêmes, étant impossible que ceux qui violeront les paroles qu'ils auront données à des misérables, gardent celles qu'ils auront données à d'autres personnes, parce qu'ils portent par tout la perfidie, comme le propre caractère de leur esprit.

Après que Totila eut parlé de la sorte, Pélage lui répondit.

Vous dites que vous honorez la qualité d'ambassadeur et que vous estimez ma personne, et puis vous me faites la plus grande de toutes les injures. C'est maltraiter un ambassadeur, que de le frapper au visage ou que de lui faire quelque autre pareil outrage; mais c'est encore pis, de lui refuser ce qu'il demande. On n'a pas accoutumé d'accepter la charge d'ambassadeur, afin d'être magnifiquement reçu par ceux que l'on va trouver, mais afin de négocier quelque chose qui soit utile à ceux de la part de qui l'on vient. Il serait plus doux de souffrir quelque sorte d'insulte, et de remporter une partie de ce que l'on demande, que d'entendre les plus obligeantes paroles du monde, et de ne pouvoir rien obtenir, je n'aurais garde de demander aucune des trois choses que vous avez exceptées, quand nous en aurions besoin; car quelle apparence y aurait-il de vous importuner sur un sujet, dont vous rejetez absolument la proposition, avant même que d'en avoir ouï les raisons ? Je ne puis vous dissimuler, que vous faites bien voir par la haine implacable que vous déclarez aux Siciliens, qui n'ont point pris les armes contre vous, à quel traitement se doivent attendre les Romains qui les ont prises. Je ne vous ferai donc point de prières ; je me contenterai de les adresser à Dieu, qui fait d'ordinaire ressentir les effets de sa colère à ceux, qui méprisent fièrement les demandes des suppliants.

 

 

 

1. Τοσαῦτα εἰπὼν ὁ Πελάγιος ἀπηλλάσσετο. Καὶ αὐτὸν Ῥωμαῖοι ἐπεὶ ἄπρακτον ἐπανήκοντα εἶδον, ἐν πολλῇ ἀμηχανίᾳ ἐγένοντο. Ἔτι τε μᾶλλον ἀκμάζων ὁ λιμὸς ἡμέρᾳ ἑκάστῃ ἀνήκεστα αὐτοὺς ἔργα εἰργάζετο. τοὺς μέντοι στρατιώτας οὔπω τὰ ἀναγκαῖα ἐπελελοίπει, ἀλλ´ ἔτι ἀντεῖχον. Διὸ δὴ ἀθρόοι Ῥωμαῖοι γενόμενοι καὶ τοῖς τοῦ βασιλέως στρατοῦ ἄρχουσι, Βέσσᾳ τε καὶ Κόνωνι, προσελθόντες, δεδακρυμένοι ξὺν οἰμωγῇ πολλῇ ἔλεξαν τοιάδε

2. „Τοιαύτας μὲν οὔσας, ὦ στρατηγοὶ, τύχας ἡμῖν τὰς παρούσας ὁρῶμεν, ὥστε εἰ καί τι δρᾶν ὑμᾶς ἀνόσιον ἔργον ἰσχύομεν, οὐκ ἄν τινα ἡμῖν τὸ ἔγκλημα τοῦτο μέμψιν ἐπήνεγκεν. Ἡ γὰρ τῆς ἀνάγκης ὑπερβολὴ τὴν ἀπολογίαν ἐφ´ ἑαυτῆς ἔχει. Νῦν δὲ ἀμύνειν ἔργῳ ἡμῖν αὐτοῖς οὐχ οἷοί τε ὄντες, δηλώσοντές τε λόγῳ καὶ ἀποκλαύσοντες τὴν ξυμφορὰν παρ´ ὑμᾶς ἥκομεν· ὅπως δὲ ἀκούσησθε πρᾴως, οὐ ξυνταρασσόμενοι τῷ τῶν λόγων θράσει, ἀλλὰ τῇ τοῦ πάθους ἀκμῇ τοῦτο σταθμώμενοι. Ὁ γὰρ ἀπογνῶναι τὴν σωτηρίαν ἠναγκασμένος οὐκ ἔργοις, οὐ ῥήμασι τὴν εὐκοσμίαν διασώσασθαι τὸ λοιπὸν δύναται. Ἡμᾶς, ὦ στρατηγοὶ, μήτε Ῥωμαίους μήτε ξυγγενεῖς ὑμῖν νομίζετε εἶναι, μήτε ὁμοτρόπους τοῖς τῆς πολιτείας ἤθεσι γεγονέναι, μήτε ἀρχὴν ἑκόντας τῇ πόλει τὸν βασιλέως δέχεσθαι στρατὸν, ἀλλὰ πολεμίους τὸ ἐξ ἀρχῆς ὄντας καὶ ὅπλα ἐφ´ ὑμῖν ἀραμένους, εἶτα ἡσσηθέντας τῇ μάχῃ, ἀνδράποδα δορυάλωτα ὑμῶν αὐτῶν κατά γε τὸν τοῦ πολέμου γενέσθαι νόμον. καὶ χορηγεῖτε τοῖς ὑμετέροις αἰχμαλώτοις τροφὴν οὐ κατὰ τὴν χρείαν ἡμῖν ἀποχρῶσαν, ἀλλ´ ὥστε ἀποζῆν διαρκῶς ἔχουσαν, ὅπως δὴ καὶ ἡμεῖς περιόντες ἀνθυπουργήσωμεν ὑμῖν ὅσα τοὺς οἰκέτας τοῖς κεκτημένοις ὑπηρετεῖν ἄξιον. εἰ δὲ τοῦτο οὐ ῥᾴδιον ἢ βουλομένοις ὑμῖν, ἀλλ´ ἀφεῖναι ἡμᾶς τῆς ὑμετέρας δικαιοῦτε χειρὸς, ἐκεῖνο κερδανοῦντες, τὸ μὴ περὶ τὰς τῶν δούλων πονεῖσθαι ταφάς· ἢν δὲ μηδὲ τοῦτο ἡμῖν ἀπολέλειπται, ἀποκτιννύναι ἡμᾶς ἀξιοῦτε καὶ μὴ ἀποστερήσητε τελευτῆς σώφρονος μηδὲ θανάτου φθονήσητε τοῦ πάντων ἡδίστου, ἀλλὰ πράξει μιᾷ μυρίων ἀπαλλάξατε Ῥωμαίους δυσκόλων.“

3. ταῦτα οἱ ἀμφὶ Βέσσαν ἀκούσαντες τὸ μὲν τὰ ἐπιτήδεια χορηγεῖν σφίσιν ἀδύνατον, τὸ δὲ ἀποκτιννύναι ἀνόσιον ἔφασαν εἶναι, οὐ μέντοι οὐδὲ τὸ ἀφεῖναι ἀκίνδυνον. Βελισάριον δὲ καὶ τὸν ἐκ Βυζαντίου στρατὸν αὐτίκα δὴ μάλα παρέσεσθαι ἰσχυρίσαντο, ταύτῃ τε αὐτοὺς παρηγορήσαντες ἀπεπέμψαντο.

4. Ὁ δὲ λιμὸς ἔτι μᾶλλον ἀκμάζων τε καὶ μηκυνόμενος ἐπὶ μέγα κακοῦ ᾔρετο, βρώσεις ὑποβάλλων ἐκτόπους τε καὶ τῆς φύσεως ὑπερορίους. τὰ μὲν οὖν πρῶτα Βέσσας τε καὶ Κόνων, οἵπερ τοῦ ἐν Ῥώμῃ φυλακτηρίου ἦρχον (σίτου γὰρ πολύ τι μέτρον ἐντὸς τοῦ Ῥώμης περιβόλου ἐναποθέμενοι σφίσιν ἔτυχον) καὶ οἱ στρατιῶται χρείας τῆς οἰκείας ἀποτεμνόμενοι ἀπεδίδοντο Ῥωμαίων τοῖς εὖ πράσσουσι χρημάτων μεγάλων· μεδίμνου μὲν γὰρ τιμὴ ἑπτὰ ἐγεγόνει χρυσοῖ. οἷς μέντοι οὐχ οὕτω τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν ἐφέρετο, ὥστε βρώσεως ἐς τόσον ἀξιωτέρας μεταλαγχάνειν ἱκανοῖς εἶναι, οἱ δὲ τῆς τιμῆς τὸ τεταρτημόριον κατατιθέντες πιτύρων τε τὸ μέδιμνον ἐμπλησάμενοι ἤσθιον, τῆς ἀνάγκης αὐτοῖς ἡδίστην τε καὶ τρυφερωτάτην ποιούσης τὴν βρῶσιν. Καὶ βοῦν δὲ, ὃν ἂν ἐπεξιόντες οἱ Βέσσα ὑπασπισταὶ λάβοιεν, ἀπεδίδοντο κατὰ πεντήκοντα χρυσῶν. Ὅτῳ δὲ ἵππος τεθνεὼς ἢ ἄλλο τι τοιοῦτον ὑπῆρχεν, ἐν τοῖς ἄγαν εὐδαίμοσιν ὁ Ῥωμαῖος οὗτος ἐτάσσετο, ὅτι δὴ κρέασι ζῴου τεθνηκότος ἐντρυφᾶν εἶχεν. ὁ δὲ δὴ ἄλλος ἅπας ὅμιλος τὰς ἀκαλήφας μόνας ἤσθιον, οἷαι πολλαὶ ἀμφὶ τὸν περίβολον κἀν τοῖς ἐρειπίοις πανταχῆ τῆς πόλεως φύονται. Ὅπως δὲ αὐτοῖς μὴ τὸ τῆς πόας δριμὺ τά τε χείλη καὶ τὰ ἀμφὶ τὴν φάρυγγα δάκνῃ οὐ παρέργως αὐτὰς ἕψοντες ἤσθιον. τέως μὲν οὖν Ῥωμαῖοι τὸ τοῦ χρυσοῦ νόμισμα εἶχον, οὕτως, ὥσπερ ἐρρήθη, τὸν σῖτον καὶ τὰ πίτυρα ὠνούμενοι ἀπηλλάσσοντο· ἐπεὶ δὲ τοῦτο αὐτοὺς ἤδη ἐπελελοίπει, οἱ δὲ φέροντες ἐς τὴν ἀγορὰν τὰ ἔπιπλα πάντα βίον αὐτῶν τὸν ἐφήμερον ἀντηλλάσσοντο. Τελευτῶντες δὲ, ἐπεὶ οἱ τοῦ βασιλέως στρατιῶται σῖτον οὐκ εἶχον, ὅνπερ καὶ Ῥωμαίοις ἀπόδωνται, πλήν γε δὴ ὅτι τῷ Βέσσᾳ ὀλίγος ἔτι ἐλέλειπτο, οὔτε Ῥωμαῖοι ὅτου ὠνοῖντο, ἐς τὰς ἀκαλήφας ἅπαντες ἔβλεπον. ταύτης δὲ αὐτοῖς οὐ διαρκούσης τῆς βρώσεως, οἵ γε οὐδὲ αὐτῆς ἐς κόρον ἰέναι παντάπασιν εἶχον, ἐξίτηλοι μὲν αἱ σάρκες ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἐγίνοντο, τὸ δὲ χρῶμα ἐς τὸ πελιδνὸν κατὰ βραχὺ ἧκον εἰδώλοις αὐτοὺς ἐμφερεστάτους εἰργάζετο. Πολλοί τε βαδίζοντες ἔτι καὶ τῶν ὀδόντων αὐτοῖς μασσομένων τὰς ἀκαλήφας, ἔθνησκόν τε ἐκ τοῦ αἰφνιδίου καὶ ἐς γῆν ἔπιπτον. ἤδη δὲ καὶ ἀλλήλων τὴν κόπρον ἤσθιον. Πολλοί τε σφᾶς αὐτοὺς τῷ λιμῷ πιεζόμενοι διεχρήσαντο, ἐπεὶ οὐκέτι οὔτε κύνας οὔτε μῦς εὕρισκον οὔτε ἄλλο τι ζῷον νεκρὸν ὅτῳ σιτίζοιντο.

5. Ἦν δέ τις ἐνταῦθα Ῥωμαῖος ἀνὴρ, πέντε παίδων πατὴρ, ὃν δὴ περιστάντες οἱ παῖδες καὶ τῆς ἐσθῆτος ἁπτόμενοι τροφὴν ἔπραττον· ὁ δὲ οὔτε ἀνοιμώξας οὔτε ὅτι ξυνεταράχθη ἔνδηλος γεγονὼς, ἀλλ´ ἰσχυρότατα ἐν τῇ διανοίᾳ τὸ πάθος ὅλον ἀποκρυψάμενος, ἕπεσθαί οἱ τοὺς παῖδας ὡς δὴ τροφὴν ληψομένους ἐκέλευεν. Ἐπεὶ δὲ ἐς τοῦ Τιβέριδος τὴν γέφυραν ἦλθε, δήσας ἐπὶ τῷ προσώπῳ θοἰμάτιον, τούτῳ τε τοὺς ὀφθαλμοὺς καλυπτόμενος ἥλατο ἀπὸ τῆς γεφύρας ἐς τὸ τοῦ Τιβέριδος ὕδωρ, θεωμένων τὰ δρώμενα τῶν τε παίδων καὶ πάντων Ῥωμαίων, οἳ ταύτῃ ἦσαν. Καὶ τὸ λοιπὸν οἱ τοῦ βασιλέως ἄρχοντες λαμβάνοντες χρήματα ἕτερα μεθῆκαν Ῥωμαίους ὅσοις ἐνθένδε βουλομένοις ἦν ἀπαλλάσσεσθαι. Ὀλίγων τε ἀπολελειμμένων ἐνταῦθα οἱ ἄλλοι ἅπαντες ᾤχοντο φεύγοντες ὥς πη ἕκαστος δυνατὸς ἐγεγόνει. Καὶ αὐτῶν οἱ πλεῖστοι τῆς δυνάμεως καταμαρανθείσης αὐτοῖς τῷ λιμῷ ἤδη πλέοντες ἢ ὁδῷ ἰόντες ἀπέθανον. Πολλοὶ δὲ καὶ καταληφθέντες πρὸς τῶν πολεμίων ἐν τῇ ὁδῷ διεφθάρησαν. Ῥωμαίων μὲν τῇ τε βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ ἐκεχωρήκει ἐς τοῦτο ἡ τύχη.  

CHAPITRE XVII

1. Consternation des Romains. 2. Leur plainte. 3. Réponse de Bessas. 4. Description de la famine. 5. Histoire funeste d'un Romain, père de cinq enfants.

1. PELAGE se retira, après avoir fait réponse. Quand les Romains virent qu'il n'avait pu rien obtenir, ils tombèrent dans une consternation que la famine augmentait de jour en jour. Les soldats avaient encore quelque reste de provisions pour se soutenir, mais les habitants étaient réduits à une extrême disette, qui les obligea d'aller les larmes aux yeux, et les soupirs au cœur, dire ces tristes paroles à Bessas et à Conon, qui commandaient durant le siège.

2. Nous nous voyons dans une telle misère, que quand nous prendrions quelque résolution contraire à vos intérêts, il nous serait aisé de nous en excuser, puisque la nécessité porte avec elle sa justification. Comme nous n'avons plus de forces pour résister à l'ennemi, nous venons vous représenter notre faiblesse, et la déflorer avec vous. Nous vous prions de nous écouter avec patience, de ne vous pas offenser de la liberté de notre discours, et de l'attribuer à l'excès de notre douleur. Ceux qui sont au désespoir ne peuvent plus garder de modération dans leurs actions, ni dans leurs paroles. Considérez, s'il vous plaît, que nous ne sommes ni Romains ni vos alliés, que nous suivons des lis et des coutumes contraires aux vôtres ; que la première fois que nous avons reçu les troupes de l'Empereur dans notre ville, nous les y avons reçues malgré nous. Nous étions alors vos ennemis ; nous prîmes les armes pour notre défense; et ayant été vaincus, nous devînmes les sujets du vainqueur. Si vous voulez que nous vous servions, comme étant nos maîtres, donnez-nous des aliments comme à vos esclaves. Et si vous ne nous en pouvez donner qui nous fassent vivre commodément, donnez-nous-en du moins qui nous empêchent de mourir. Que si vous avez la volonté de nous en donner, et que vous n'en ayez pas le moyen, mettez-nous en liberté ; vous épargnerez la peine et la défense de nos funérailles. Si vous nous voulez refuser cette grâce, faites-nous au moins celle de nous tuer. Donnez-nous une sortie honnête de cette vie, une mort agréable qui nous délivre de tant de misères.

3. Bessas répondit à toutes ces plaintes, qu'il ne lui était ni possible de les nourrir, ni permis de les tuer, ni sûr de les renvoyer. Il les assura aussi que Bélisaire viendrait bientôt avec une armée, que l'Empereur envoyait de Constantinople ; et il leur donna congé, après les avoir un peu consolés par cette espérance.

4. Cependant la famine qui croissait toujours, contraignait de prendre des aliments fort nuisibles à la nature, et même contraires à la nature. Bessias et Conon vendaient chèrement aux riches, le blé qu'ils avaient serré dans les fortifications, et les soldats celui qu'ils se retranchaient à eux-mêmes. La mine de blé coûtait sept écus d'or. Ceux qui n'avaient pas assez de bien pour fournir à une si grande dépense, achetaient la mine de son, le quart de ce que valait celle de blé, et la nécessité du temps faisait un mets délicat d'une telle nourriture. Les gardes de Bessas vendirent un bœuf qu'ils avaient pris hors de la ville, cinquante écus d'or. Ceux qui avaient un morceau d'un cheval mort, ou de quelque autre animal, étaient estimés heureux de se pouvoir remplir de cette chair. Tout le peuple n'avait que des orties, qui croissaient proche des remparts, et dans des masures. On les faisait bouillir longtemps, afin qu'elles n'écorchassent pas la bouche et le gosier. Tandis que les Romains eurent de l'argent, ils achetèrent ainsi du blé et du son. Quand l'argent leur manqua, ils portèrent leurs meubles au marché. Lorsque les soldats n'eurent plus de blé à vendre, et que les habitants n'eurent plus d'argent pour en acheter, ils eurent tous recours aux orties. Mais comme ce n'était pas un aliment suffisant pour le soutenir, leurs corps devinrent décharnés, leur teint plombé, et leurs visages affreux, et aussi terribles à voir que des spectres. Plusieurs tombèrent en mangeant des orties, et moururent sur le champ. Quelques-uns mangèrent des excréments. D'autres n'ayant plus de chiens, de souris, ni de chats à manger, se tuèrent eux-mêmes.

5. Un certain Romain, père de cinq enfants, se voyant entouré de ces faibles et pitoyables créatures, qui lui demandaient de quoi vivre, en secouant leurs habits, il leur commanda de le suivre, comme s'il leur en eût voulu donner ; et sans gémir, sans faire paraître la douleur qu'il avait dans le fond du cœur, il les mena à un pont du Tibre, où il se couvrit le visage ; avec sa robe, et se précipita en présence de ses enfants et de tout le peuple. Les gens de commandement vendirent aux riches la permission de sortir de Rome. Plusieurs dont les forces étaient épuisées moururent sur la mer, ou dans les chemins. D'autres furent pris et tués par les ennemis. Voilà une fidèle image des misères de cette Vill

 

 

 

 

1. Ἐπεὶ δὲ τὸ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ καὶ Ἰσαάκῃ στράτευμα ἐς Ἐπίδαμνόν τε ἀφίκετο καὶ Βελισαρίῳ ξυνέμιξεν, Ἰωάννης μὲν ἅπαντας διαπορθμευσαμένους ἠξίου τὸν κόλπον πεζῇ ἰόντας παντὶ τῷ στρατῷ κοινῇ τὰ προσπίπτοντα φέρειν, Βελισαρίῳ δὲ ἀξύμφορον τοῦτο ἔδοξεν εἶναι, ἀλλὰ πλέουσι μὲν αὐτοῖς ἐς τὰ ἀμφὶ Ῥώμην χωρία μᾶλλον ξυνοίσειν· πεζῇ γὰρ ἰοῦσι χρόνον τε σφίσι τετρίψεσθαι πλείω καί τι ὑπαντιάσειν ἴσως ἐμπόδιον· Ἰωάννην δὲ διά τε Καλαβρῶν καὶ τῶν ταύτῃ ἐθνῶν ἰόντα ἐξελάσαι μὲν ὀλίγους κομιδῆ τοὺς ἐνταῦθα βαρβάρους ὄντας, ὑποχείρια δὲ ποιησάμενον τὰ ἐντὸς κόλπου τοῦ Ἰονίου ξυμμῖξαι σφίσιν ἥκοντα ἐς τὰ ἀμφὶ Ῥώμην χωρία. Οὗ δὴ καὶ αὐτὸς καταίρειν τῷ ἄλλῳ στρατῷ διενοεῖτο. ᾤετο γὰρ πικρότατα πολιορκουμένων Ῥωμαίων, καί τινα, ὥς γε τὸ εἰκὸς, βραχυτάτην τριβὴν τὰ ἀνήκεστα λυμανεῖσθαι τοῖς πράγμασι. καὶ πλέουσι μὲν ἀνέμου τε σφίσιν ἐπιφόρου ἐπιπεσόντος πεμπταίοις ἐς τὸν Ῥωμαίων λιμένα καταίρειν δυνατὰ ἔσεσθαι, στρατῷ δὲ ἐκ Δρυοῦντος πεζῇ ἰοῦσιν οὐδ´ ἂν τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἐν Ῥώμῃ γενέσθαι.

2. ταῦτα Βελισάριος Ἰωάννῃ ἐπιστείλας παντὶ τῷ στόλῳ ἐνθένδε ἀπῆρε· πνεύματος δὲ σκληροῦ σφίσιν ἐπιπεσόντος Δρυοῦντι προσέσχον. Οὗπερ οἱ Γότθοι αἰσθόμενοι, ὅσοι δὴ ἐτετάχατο ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ τοῦ ἐνταῦθα φρουρίου, διαλύσαντες τὴν προσεδρείαν εὐθὺς κομίζονται ἀμφὶ πόλιν Βρεντέσιον, δυοῖν μὲν ἡμέραιν ὁδῷ Δρυοῦντος διέχουσαν, πρὸς δὲ τῇ ἀκτῇ τοῦ κόλπου κειμένην, ἀτείχιστον οὖσαν, ὑποτοπάζοντες Βελισάριον αὐτίκα δὴ διαβήσεσθαι τὸν ἐκείνῃ πορθμὸν, ἔς τε Τουτίλαν τὰ παρόντα σφίσιν ἀνήνεγκαν. Ὁ δὲ πάντα τε τὸν στρατὸν ὡς ὑπαντιάσων ἐν παρασκευῇ ἐποιήσατο καὶ Γότθους τοὺς ἐν Καλαβρίᾳ ἐκέλευεν, ὅπη ἂν σφίσι δυνατὰ εἴη, τὴν δίοδον ἐν φυλακῇ ἔχειν.

3. Ἐπεὶ δὲ Βελισάριος πνεύματος ἐπιφόρου ἐπιπνεύσαντος ἐκ Δρυοῦντος ἀπέπλευσεν, οἵ τε Γότθοι ἀφροντιστήσαντες δίαιταν οὐ κατεσπουδασμένην ἐν Καλαβροῖς εἶχον καὶ ὁ Τουτίλας ἡσυχῆ μένων ἔτι μᾶλλον ἐφύλασσε τὰς ἐς Ῥώμην εἰσόδους, ὡς μή τι ἐσκομίζεσθαι τῶν ἐπιτηδείων δυνατὰ εἴη. Ἔν τε τῷ Τιβέριδι ἐπενόει τάδε. χῶρον κατανοήσας ᾗ μάλιστα ὁ ποταμὸς ἐν στενῷ κάτεισιν, ὅσον ἀπὸ σταδίων τῆς πόλεως ἐνενήκοντα, δοκοὺς ἐσάγαν μακρὰς ἐκ τῆς ἑτέρας ὄχθης ἄχρι ἐς τὴν ἑτέραν ἐξικνουμένας ἐνταῦθα ἐς γεφύρας κατέθετο σχῆμα. Πύργους τε δύο ξυλίνους παρ´ ἑκατέραν ὄχθην τεκτηνάμενος φυλακτήριον κατεστήσατο μαχίμων ἀνδρῶν, ὡς μηκέτι ἀκάτοις τισὶν, ἢ πλοίοις ἄλλοις, ἐκ τοῦ Πόρτου ἀναγομένοις ἐς τὴν πόλιν ἐσιτητὰ εἴη.

4. Ἐν τούτῳ δὲ Βελισάριος μὲν ἐς τὸν τῶν Ῥωμαίων λιμένα κατῆρε, καὶ τὸ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ στράτευμα ἔμενεν. Ἰωάννης δὲ ἐς Καλαβρίαν διαπορθμεύεται, Γότθων ἥκιστα αἰσθομένων, οἳ δὴ ἀμφὶ τὸ Βρεντέσιον, ὥσπερ ἐρρήθη, διατριβὴν εἶχον. Δύο τε τῶν πολεμίων λαβὼν ἐπὶ κατασκοπῇ ὁδῷ ἰόντας τὸν μὲν ἕνα εὐθὺς ἔκτεινεν, ἅτερος δὲ αὐτοῦ τῶν γονάτων λαβόμενος ζωγρεῖσθαι ἠξίου. „οὐ γὰρ ἀχρεῖός σοι“, ἔφη, „καὶ τῷ Ῥωμαίων „στρατῷ ἔσομαι“. Ἐρομένου δὲ αὐτὸν Ἰωάννου, τί δὲ οὐκ ἀπολούμενος συνοίσειν ποτὲ Ῥωμαίοις τε καὶ αὐτῷ μέλλει, Γότθοις ὁ ἄνθρωπος ὡς ἥκιστα προσδεχομένοις ἐπιστήσειν αὐτὸν ὑπέσχετο. Καὶ ὃς ἀτυχήσειν μὲν αὐτὸν τῆς δεήσεως οὐδαμῆ ἔφασκε, χρῆναι δέ οἱ πρῶτα τὰς τῶν ἵππων νομὰς ἐνδεικνύναι. Ἐπεὶ οὖν ὡμολόγει καὶ ταῦτα ὁ βάρβαρος σὺν αὐτῷ ᾔει. καὶ πρῶτα μὲν τῶν πολεμίων τοὺς ἵππους νεμομένους καταλαβόντες ἀναθρώσκουσιν ἐς αὐτοὺς ἅπαντες, ὅσοι πεζοὶ ὄντες ἐτύγχανον· οἳ δὴ πολλοί τε καὶ ἄριστοι ἦσαν. Ἔπειτα δὲ χωροῦσι δρόμῳ ἐπὶ τὸ τῶν ἐναντίων στρατόπεδον. Οἱ δὲ βάρβαροι ἄνοπλοί τε καὶ ἀπαράσκευοι παντάπασιν ὄντες καὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ καταπλαγέντες αὐτοῦ μὲν οἱ πολλοὶ διεφθάρησαν, οὐδεμιᾶς ἀλκῆς μεμνημένοι, ὀλίγοι δέ τινες διαφυγόντες παρὰ Τουτίλαν ἐκομίσθησαν. Ἰωάννης δὲ Καλαβροὺς ἅπαντας παρηγορῶν τε καὶ τιθασσεύων ἐς εὔνοιαν τοῦ βασιλέως ἐπηγάγετο, πολλὰ σφίσιν ὑποσχόμενος πρός τε βασιλέως καὶ τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἀγαθὰ ἔσεσθαι. ἄρας τε ὡς εἶχε τάχους ἐκ τοῦ Βρεντεσίου, πόλιν καταλαμβάνει Κανούσιον ὄνομα, ἣ κεῖται μὲν ἐν Ἀπουλίοις που μέσοις, πέντε δὲ ἡμερῶν ὁδῷ Βρεντεσίου διέχει ἐς τὰ πρὸς ἑσπέραν τε καὶ Ῥώμην ἰόντι. τούτου Κανουσίου πέντε καὶ εἴκοσι σταδίους ἀπέχουσι Κάνναι, ἵνα δὴ λέγουσι Λιβύων στρατηγοῦντος ἐν τοῖς ἄνω χρόνοις Ἀννίβαλος τὸ μέγα πάθος ξυμβῆναι Ῥωμαίοις.

5. Ἐνταῦθα Τουλλιανός τις, Βεναντίου παῖς, ἀνὴρ Ῥωμαῖος, δύναμιν πολλὴν ἔν τε Βριττίοις καὶ Λευκανοῖς ἔχων, Ἰωάννῃ ἐς ὄψιν ἥκων ᾐτιᾶτο μὲν τὸν βασιλέως στρατὸν τῶν πρόσθεν ἐς Ἰταλιώτας αὐτοῖς εἰργασμένων, ὡμολόγει δὲ, ἤν τινι τὸ λοιπὸν ἐπιεικείᾳ ἐς αὐτοὺς χρήσωνται, Βριττίους τε καὶ Λευκανοὺς ἐγχειριεῖν σφίσι, κατηκόους βασιλεῖ αὖθις ἐς φόρου ἀπαγωγὴν ἐσομένους οὐδέν τι ἧσσον ἢ πρότερον ἦσαν. οὐδὲ γὰρ ἑκόντας αὐτοὺς προσκεχωρηκέναι βαρβάροις τε καὶ Ἀρειανοῖς οὖσιν, ἀλλ´ ὡς μάλιστα πρὸς μὲν τῶν ἐναντίων βιαζομένους, πρὸς δὲ τῶν βασιλέως στρατιωτῶν ἀδικουμένους. Ἰωάννου δὲ πάντα ἰσχυριζομένου πρὸς αὐτῶν τὸ λοιπὸν Ἰταλιώταις τἀγαθὰ ἔσεσθαι, ξὺν αὐτῷ ὁ Τουλλιανὸς ᾔει. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ὑποψίᾳ οἱ στρατιῶται οὐδεμιᾷ ἐς Ἰταλιώτας ἔτι εἴχοντο, ἀλλὰ τὰ πλεῖστα τῶν ἐντὸς κόλπου τοῦ Ἰονίου φίλιά τε αὐτοῖς καὶ βασιλεῖ ἐγεγόνει κατήκοα.

6. Ἐπεὶ δὲ ταῦτα Τουτίλας ἤκουσε, Γότθων τριακοσίους ἀπολεξάμενος ἐς Καπύην πέμπει. Οἷς δὴ ἐπέστελλεν, ἐπειδὰν τὸ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ στράτευμα ἐνθένδε ἴδοιεν ἐς Ῥώμην ἰόντας, ἕπεσθαι σφίσιν αἴσθησιν αὐτοῖς οὐδεμίαν παρεχομένοις· αὐτῷ γὰρ τὰ ἄλλα μελήσειν. Δείσας τε διὰ ταῦτα Ἰωάννης μὴ ἐς κύκλωσιν τῶν πολεμίων τινὰ ἐμπέσῃ, παρὰ Βελισάριον μὲν οὐκέτι ᾔει, ἐς δὲ Βριττίους καὶ Λευκανοὺς ἐχώρει. Ἦν δέ τις ἐν Γότθοις Ῥεκιμοῦνδος, ἀνὴρ δόκιμος, ὅνπερ ὁ Τουτίλας ἐπὶ τῇ Βριττίων φρουρᾷ καταστησάμενος ἔτυχε, Γότθων τε καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν καὶ Μαυρουσίων αὐτομόλων τινὰς ἔχοντα, ἐφ´ ᾧ ξὺν αὐτοῖς τόν τε κατὰ Σκύλλαν φυλάξει πορθμὸν καὶ τὴν ταύτῃ ἠϊόνα, ὡς μήτε ἐνθένδε τινὲς ἀπαίρειν ἐς Σικελίαν μήτε ἐκ τῆς νήσου ἐνταῦθα καταπλεῖν ἀδεέστερον οἷοί τε ὦσι. Τούτῳ τῷ στρατῷ μεταξὺ Ῥηγίου τε καὶ Βέβωνος ἀπροσδόκητος καὶ αὐτάγγελος Ἰωάννης ἐπιπεσὼν κατέπληξέ τε ἐκ τοῦ αἰφνιδίου, οὐδεμιᾶς ἀλκῆς αὐτοὺς μεμνημένους, καὶ αὐτίκα ἐς φυγὴν ἔτρεψε. Καὶ οἱ μὲν ἐς τὸ ὄρος, ὃ ταύτῃ ἀνέχει, δύσβατόν τε ὂν καὶ ἄλλως κρημνῶδες, κατέφυγον, Ἰωάννης δὲ διώξας τε καὶ ξὺν τοῖς πολεμίοις ἐν τῷ ἀνάντει γενόμενος, οὔπω τε σφᾶς αὐτοὺς ἐν ταῖς δυσχωρίαις κρατυναμένοις ἐς χεῖρας ἐλθὼν, πλείστους μὲν τῶν τε Μαυρουσίων καὶ Ῥωμαίων στρατιωτῶν ἔκτεινεν, ἰσχυρότατα ἀμυνομένους, Ῥεκιμοῦνδον δὲ καὶ Γότθους ξὺν τοῖς λοιποῖς ἅπασιν ὁμολογίᾳ εἷλεν. Ἰωάννης μὲν ταῦτα διαπεπραγμένος αὐτοῦ ἔμενε, Βελισάριος δὲ Ἰωάννην ἐς ἀεὶ καραδοκῶν ἡσυχῆ ἔμενεν. Ἐμέμφετό τε ὅτι δὴ οὐ διακινδυνεύσας τε καὶ τοῖς ἐν Καπύῃ φυλάσσουσι τριακοσίοις οὖσιν ἐς χεῖρας ἥκων ποιεῖσθαι τὴν δίοδον ἐνεχείρησε, καίπερ βαρβάρους ἀριστίνδην ξυνειλεγμένους ξὺν αὑτῷ ἔχων. Ἰωάννης δὲ τὴν δίοδον ἀπογνοὺς ἐπὶ Ἀπουλίας ἐχώρησεν, ἔν τε χωρίῳ Κερβαρίῳ καλουμένῳ ἡσύχαζε.  

CHAPITRE XVIII

1. Conseil de guerre. 2. Bélisaire arrive à Otrante, dissipe les Goths par le bruit de son arrivée. 3. Totila garde étroitement les avenues de Rome. 4. Jean reprend la Calabre. 5. Tullien lui gagne l'affection des peuples de la Brutie et de la Lucanie. 6. Jean en vient aux mains avec Récimond, et le défait.

1. LORSQUE Jean et Isaac furent arrivés à Dyrrachium, et qu'ils eurent joint leurs troupes à celles de Bélisaire, Jean proposa de traverser le golfe ionique, de faire le reste du chemin par terre, et de combattre tous ensemble les ennemis qu'ils rencontreraient dans leur marche. Bélisaire, qui croyait que cet avis était sujet à de grands inconvénients, jugea qu'il était plus à propos qu'il allât seul avec des troupes à Rome, et qu'il y allât par mer, à cause que le chemin était plus court, et peut-être plus aisé que par terre ; et que Jean allât par la Calabre, et par le pays circonvoisin, qu'il en chassât les Barbares, qui n'y avaient pas de forces considérables, et qu'après avoir réduit tout ce qui est au-delà du golfe ionique, il se joignît à lui sur les bords de la mer Tyrrhénienne. Comme Rome était extrêmement pressée, il estimait que le moindre retardement en pouvait causer la perte. Il considérait aussi que le vent étant favorable, il pouvait aller par mer à Rome en cinq jours, au lieu que les troupes n'y pouvaient arriver par terre qu'en quarante.

2. Après que Bélisaire eut donné cet ordre à Jean, il fit voile et étant poussé par un grand vent, il arriva à Otrante. Les Goths qui y avaient mis le siège, le levèrent aussitôt qu'ils virent ce général, et se retirèrent à Brunduse, qui est une ville sans murailles, à deux journées d'Otrante, sur le bord du golfe ionique. Comme ils se persuadaient que Bélisaire traverserait le détroit, ils envoyèrent donner avis de son arrivée à Totila, qui à l'instant apprêta son armée, comme pour aller au devant, et manda aux Goths qui étaient dans la Calabre, qu'ils fissent tous leurs efforts pour boucher les passages. Depuis que Bélisaire fut parti d'Otrante avec un vent favorable, les Goths de la Calabre délivrés de la présence d'un si formidable ennemi, vécurent avec un peu moins de vigilance et de discipline.

3. Pour ce qui est de Totila, il demeura toujours dans son camp et garda aussi étroitement les avenues de Rome qu'auparavant, pour empêcher d'y conduire des provisions. Il dressa aussi une machine sur le Tibre, de la manière que je vais dire. A un endroit qui est éloigné de quatre-vingt-dix stades de la ville, et où le lit de ce fleuve est fort étroit, il joignit les deux bords avec deux poutres, sur lesquelles il éleva deux tours, qu'il remplit des plus hardis et des plus courageux de ses soldats, pour arrêter les bateaux, qui porteraient des vivres.

4. Cependant Bélisaire était dans le port, où il attendait les troupes de Jean, qui ayant traversé la Calabre sans que les Goths qui étaient à Brunduse en eussent avis, y prit deux espions des ennemis, dont il fit mourir l'un sur-le-champ, l'autre se jeta à ses genoux, lui demandant la vie, et l'assurant qu'il ne lui serait pas inutile. Jean lui ayant demandé quel service il lui pourrait rendre, s'il lui accordait la vie ; il lui répondit, qu'il lui donnerait le moyen d'accabler les Goths à l'improviste. Jean lui commanda de lui montrer les pâturages où étaient les chevaux. L'espion ayant promis de le faire, ils y allèrent à l'instant, et plusieurs braves hommes qui y étaient allés à pied, sautèrent sur les chevaux, et coururent droit au camp des Barbares qui furent tellement épouvantés d'une irruption si soudaine, et si imprévue, que plusieurs n'ayant pas leurs armes, se laissèrent tailler en pièces, et les autres s'enfuirent vers Totila, à qui ils portèrent la nouvelle de leur défaite. Jean tâcha de gagner l'affection des peuples de la Calabre, en leur promettant avec des paroles fort douces, un traitement favorable. Étant ensuite parti fort promptement de Brunduse, il s'empara de Canuse, qui est une ville assise dans le milieu de la Pouille, à cinq journées de Brunduse, en tirant vers Rome, et vers l'occident, et à vingt-cinq stades de Cannes si fameuse par la victoire que les Carthaginois y remportèrent autrefois sur les Romains.

5. En cet endroit, Tullianus fils de Venantius, Romain, qui avait un grand crédit parmi les peuples de la Brutie, et de la Lucanie, après s'être plaint à Jean des violences que les soldats exerçaient contre les peuples, il lui promit, que si l'on en voulait user avec plus de douceur à l'avenir, il ramènerait ces deux provinces à l'obéissance de Justinien, vu qu'elles ne s'étaient pas soumises aux Ariens par leur inclination à vivre sous leur domination, mais par aversion, pour les violences de l'armée romaine, et qu'à l'avenir, l'on en tirerait le même impôt que par le passé. Jean promit à Tullianus de traiter les habitants avec toute sorte d'humanité, et ils marchèrent de compagnie. Depuis cela les soldats n'appréhendèrent plus de piège de la part des Italiens, et ne trouvèrent plus que de la soumission dans tout le pays, qui est sur les côtes du golfe ionique.

6. Quand Totila eut avis de toutes ces choses, il envoya trois cents Goths bien choisis à Capoue, à qui il commanda de suivre les troupes de Jean, et il ajouta qu'il aurait soin du reste. Jean qui craignait d'être enveloppé, quitta le dessein d'aller trouver Bélisaire, et se retira dans la Brutie et la Lucanie. Il y avait parmi les Goths un certain personnage fort célèbre, nommé Récimond, à qui Totila avait donné charge de garder le détroit de Scylle avec des Goths, et avec quelques Romains, et quelques Maures déserteurs, qu'il commandait. Jean devançant le bruit de son arrivée, par une diligence extraordinaire, fondit sur eux entre Regium et Vibone, et les chargea si brusquement, qu'il leur fit oublier leur ancienne valeur. Il les poursuivit jusqu'à une montagne fort raide, et fort pierreuse ; et devant qu'ils partent s'y rallier, il en tailla une partie en pièces, et reçut Récimond, et les autres à composition. Il s'arrêta en ce même lieu après un exploit si remarquable. Cependant Bélisare n'entreprenait rien, mais il attendait Jean avec impatience, et il se plaignait de ce qu'ayant la fleur des troupes, il n'osait hasarder d'en venir aux mains avec les trois cents hommes de la garnison de Capoue. Mais Jean, désespérant de les forcer, se retira dans la Pouille, et se tint en repos à Cervarium.

 

 

1. Δείσας οὖν Βελισάριος ἀμφὶ τοῖς πολιορκουμένοις, μή τι ἀνήκεστον δράσωσι τῶν ἀναγκαίων τῇ ἀπορίᾳ, ὅτῳ δὴ τρόπῳ τὰ ἐπιτήδεια ἐς Ῥώμην εἰσκομίζειν διενοεῖτο. καὶ ἐπεὶ δύναμιν ἀξιόμαχον πρός γε τοὺς πολεμίους οὐδαμῆ εἶχεν, ὥστε μάχῃ ἐν τῷ πεδίῳ πρὸς αὐτοὺς διακρίνεσθαι, πρότερον ἐπενόει τάδε. Ἀκάτους δύο ἐσάγαν εὐρείας ζεύξας τε καὶ λίαν ἐς ἀλλήλας ξυνδήσας, πύργον ξύλινον ἐπ´ αὐταῖς ἐτεκτήνατο, πολλῷ καθυπέρτερον τῶν τοῖς πολεμίοις ἐν τῇ γεφύρᾳ πεποιημένων. ξυμμετρησάμενος γὰρ αὐτοὺς ἐς τὸ ἀκριβὲς ἔτυχε πρότερον, πέμψας τῶν οἱ ἑπομένων τινὰς, οἵπερ εἰς τοὺς βαρβάρους αὐτόμολοι δῆθεν τῷ λόγῳ ἐστέλλοντο. Δρόμωνάς τε διακοσίους τείχεσι ξυλίνοις περιβαλὼν ἐς Τίβεριν καθῆκε, πανταχόθι τῶν ξυλίνων τειχῶν τρυπήματα ποιησάμενος, ὅπως δὴ βάλλειν τοὺς πολεμίους ἐνθένδε σφίσι δυνατὰ εἴη. σῖτόν τε οὖν καὶ ἄλλα τῶν ἐπιτηδείων πολλὰ τοῖς δρόμωσι τούτοις ἐνθέμενος στρατιωτῶν αὐτοὺς τῶν μαχιμωτάτων ἐπλήρου. Στρατιώτας δὲ ἄλλους πεζούς τε καὶ ἱππεῖς ἑκατέρωθεν ἐν χωρίοις ἐχυροῖς τισιν ἀμφὶ τὰς τοῦ Τιβέριδος ἐκβολὰς ἔστησεν, οὓς δὴ ἐκέλευσε μένειν τε αὐτοῦ καὶ, ἢν τῶν πολεμίων τινὲς ἐπὶ τὸν Πόρτον ἴωσι, διακωλύειν δυνάμει τῇ πάσῃ. Τὸν δὲ Ἰσαάκην ἐς τὸν Πόρτον ἐσαγαγὼν τήν τε πόλιν καὶ τὴν γυναῖκα παρέδωκε καὶ εἴ τι ἄλλο ἐνταῦθα ἔχων ἐτύγχανε. Καί οἱ ἐπέστελλε μηδεμιᾷ ἐνθένδε μηχανῇ ἀπαλλάσσεσθαι, μηδ´ ἢν Βελισάριον πύθηται πρὸς τῶν πολεμίων ἀπολωλέναι, ἀλλὰ τῆς φυλακῆς ἐς ἀεὶ ἔχεσθαι, ὅπως, ἤν τι σφίσιν ἐναντίωμα ὑπαντιάσῃ, ἕξουσιν ὅπη διαφυγόντες σωθήσονται. ὀχύρωμα γὰρ ἄλλο ταύτης δὴ τῆς χώρας οὐδαμῆ εἶχον, ἀλλὰ πάντα σφίσι πανταχόσε πολέμια ἦν. Αὐτὸς δὲ ἐς ἕνα τῶν δρομώνων ἐσβὰς τοῦ τε στόλου ἡγεῖτο καὶ τὰς ἀκάτους ἐφέλκειν ἐκέλευεν, οὗ δὴ τὸν πύργον ἐτύγχανε τεκτηνάμενος. Τοῦ δὲ πύργου ὕπερθεν λέμβον τινὰ ἔθετο, πίσσης τε καὶ θείου καὶ ῥητίνης αὐτὸν ἐμπλησάμενος καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσα δὴ τοῦ πυρὸς βρῶσις ὀξυτάτη γίνεσθαι πέφυκε. Κατὰ δὲ τὴν ἑτέραν τοῦ ποταμοῦ ὄχθην, ἥ ἐστιν ἐκ τοῦ Πόρτου ἐς Ῥώμην ἰόντι ἐν δεξιᾷ, καὶ πεζὸς παραβεβοηθήκει στρατός. Πέμψας δὲ καὶ παρὰ Βέσσαν τῇ προτεραίᾳ ἐκέλευε τῇ ἐπιγενησομένῃ ἡμέρᾳ πολλῷ στρατῷ ἐπεξιόντα ξυνταράξαι τὰ τῶν πολεμίων στρατόπεδα, ὅπερ οἱ καὶ πρότερον ἐπιστείλας πολλάκις ἤδη ἐτύγχανεν. ἀλλὰ Βέσσας οὔτε πρότερον οὔτε ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἐπιτελῆ ποιεῖν τὰ ἐπαγγελλόμενα ἔγνω. Ἔτι γάρ οἱ μόνῳ τι τοῦ σίτου ἐλέλειπτο, ἐπεὶ ὅσον ἐς Ῥώμην οἱ Σικελίας ἄρχοντες πρότερον ἔπεμψαν τοῖς τε στρατιώταις ἐπαρκέσοντα καὶ τῷ δήμῳ παντὶ, αὐτὸς ὀλίγον μὲν κομιδῆ τῷ δήμῳ ἀφῆκε, τὸν δὲ πλεῖστον κεκομισμένος ἐπὶ τῷ τῶν στρατιωτῶν λόγῳ ἀπέκρυψεν, ὅνπερ τοῖς ἐκ βουλῆς ἀποδιδόμενος χρημάτων μεγάλων διαλύεσθαι τὴν πολιορκίαν ἥκιστα ἤθελε.

2. Βελισάριος μὲν οὖν καὶ ὁ Ῥωμαίων στόλος πόνῳ ἀναπλέοντες ἅτε τοῦ ῥεύματος σφίσιν ἀντιστατοῦντος ᾔεσαν. Γότθοι δὲ οὐδαμῆ ὑπηντίαζον, ἀλλ´ ἐν τοῖς χαρακώμασιν ἡσυχῆ ἔμενον. ἤδη δὲ Ῥωμαῖοι ἄγχιστα τῆς γεφύρας γενόμενοι φρουρᾷ πολεμίων ἐνέτυχον, οἳ δὴ ἐφ´ ἑκάτερα τοῦ ποταμοῦ σειρᾶς σιδηρᾶς ἐπὶ τῇ φυλακῇ ἐτετάχατο, ἣν οὐ πολλῷ πρότερον ἐνταῦθα ἐναποθέμενος Τουτίλας ἔτυχεν, ἐκ τῆς ἑτέρας τοῦ Τιβέριδος ὄχθης ἄχρι ἐς τὴν ἑτέραν ἐξικνουμένην, ὅπως δὴ μηδὲ ὅσον ἐς τὴν γέφυραν ἰέναι οἱ ἐναντίοι εὐπετῶς δύνωνται. Καὶ αὐτῶν βάλλοντες τοὺς μὲν ἔκτειναν, τοὺς δὲ τρεψάμενοι καὶ τὴν ἅλυσιν ἀνελόμενοι εὐθὺ τῆς γεφύρας ἐχώρησαν. Ἐπειδή τε τάχιστα ἐς αὐτὴν ἦλθον, ἔργου εἴχοντο, οἵ τε βάρβαροι ἐκ τῶν πύργων ἠμύνοντο καρτερώτατα. ἤδη δὲ καὶ ἐκ τῶν χαρακωμάτων ἐξαναστάντες ἐπὶ τὴν γέφυραν δρόμῳ ἐχώρουν. Τότε δὴ Βελισάριος τὰς ἀκάτους, ἐφ´ ὧν οἱ ὁ πύργος πεποίηται, ὡς ἀγχοτάτω ἀγαγὼν θατέρου τῶν πολεμίων πύργου, ὃς δὴ ἐπὶ τῆς κατὰ τὸν Πόρτον ὁδοῦ ἐπ´ αὐτὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ ὕδωρ εἱστήκει, ἐκέλευε τὸν λέμβον ὑφάψαντας ὕπερθεν τῶν πολεμίων τοῦ πύργου ῥίπτειν. Καὶ Ῥωμαῖοι μὲν κατὰ ταῦτα ἐποίουν. Ἐμπεσὼν δὲ τῷ πύργῳ ὁ λέμβος αὐτόν τε αὐτίκα μάλα ἐνέπρησε καὶ ξὺν αὐτῷ Γότθους ἅπαντας, ἐς διακοσίους μάλιστα ὄντας. Ἐκαύθη δὲ καὶ Ὅσδας σὺν αὐτοῖς, ὃς αὐτῶν ἦρχε, Γότθων ἁπάντων μαχιμώτατος ὤν. Θαρσήσαντες δὲ ἤδη Ῥωμαῖοι τοὺς ἐκ τῶν χαρακωμάτων ἐπιβεβοηθηκότας βαρβάρους ἔτι μᾶλλον ἢ πρότερον ἔβαλλον. Οἱ δὲ καταπεπληγμένοι τοῖς ξυμπεσοῦσι στρέψαντες τὰ νῶτα, ὡς ἕκαστός πη ἠδύνατο, ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Τῆς τε γεφύρας Ῥωμαῖοι ἥπτοντο καὶ αὐτὴν ἔμελλον αὐτίκα μάλα διαφθείραντες πρόσω ἰέναι, ἔς τε Ῥώμην κομίζεσθαι οὐδενὸς ἔτι ἀντιστατοῦντος. ἀλλ´ ἐπεὶ οὐκ ἦν ταῦτα βουλομένῃ τῇ τύχῃ, τῶν τινος φθονερῶν δαιμόνων μηχανὴ γέγονεν, ἣ τὰ Ῥωμαίων πράγματα ἔφθειρε τρόπῳ τοιῷδε.

3. Ἐν ᾧ τὰ στρατόπεδα τῇδε, ᾗπερ ἐρρήθη, ἐφέρετο, ἐν τούτῳ τις φήμη ἐπὶ πονηρῷ τῷ Ῥωμαίων ἐς Πόρτον ἐλθοῦσα περιήγγελλεν, ὡς νικῴη μὲν Βελισάριος, ἀνέλοιτο δὲ τὴν ἅλυσιν, διαφθείρας τοὺς ταύτῃ βαρβάρους, καὶ τὰ ἄλλα, ἅπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται. Ἰσαάκης δὲ ταῦτα ἀκούσας οὐκέτι οἷός τε ἦν ἐν αὐτῷ μένειν, ἀλλὰ κλέους τοῦδε μεταλαχεῖν ἐν σπουδῇ εἶχε. τάς τε Βελισαρίου ἐντολὰς ἀλογήσας, ὅτι τάχιστα ἐς τὴν ἑτέραν τοῦ ποταμοῦ ὄχθην ἀπιὼν ᾤχετο. Καὶ τῶν στρατιωτῶν, οὕσπερ ἐνταῦθα Βελισάριος καταστησάμενος ἔτυχεν, ἱππεῖς ἐπαγόμενος ἑκατὸν ἐπὶ τὸ τῶν πολεμίων χαράκωμα ἤλαυνεν, οὗ Ῥουδέριχος ἦρχεν, ἀνὴρ ἀγαθὸς τὰ πολέμια. Ἐπελθών τε ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τοῖς ἐκείνῃ βαρβάροις ἄλλους τέ τινας καὶ Ῥουδέριχον ὑπαντιάσαντα ἔπληξεν. Οἱ δὲ Γότθοι εὐθὺς λιπόντες τὸ στρατόπεδον ὑπεχώρησαν, ἢ πλῆθος πολεμίων ὑποτοπήσαντες ἀμφὶ τὸν Ἰσαάκην ὄπισθεν εἶναι, ἢ τοὺς ἐναντίους ἐξαπατῶντες, ὅπως δὴ αὐτοὺς, ὅπερ ἐγένετο, ἑλεῖν δύνωνται. Οἱ μὲν οὖν ξὺν τῷ Ἰσαάκῃ εἰσδύσαντες ἐς τὸ τῶν πολεμίων χαράκωμα τόν τε ἄργυρον, ὅσπερ ἐνταῦθα ἔκειτο, καὶ τὰ ἄλλα χρήματα ἥρπαζον. Ἀναστρέψαντες δὲ αὐτίκα οἱ Γότθοι πολλοὺς μὲν κτείνουσι τῶν ἐναντίων, ζῶντα δὲ Ἰσαάκην ξὺν ἑτέροις τισὶν οὐ πολλοῖς εἷλον. Ἥκοντές τε ἱππεῖς παρὰ Βελισάριον δρόμῳ ἀγγέλλουσιν ὅτι δὴ ἔχοιτο πρὸς τῶν πολεμίων Ἰσαάκης. Βελισάριος δὲ καταπλαγεὶς οἷς ἠκηκόει καὶ οὐ διερευνησάμενος ὁποίᾳ ποτὲ μηχανῇ Ἰσαάκης ἁλῴη, ἀλλ´ οἰόμενος τόν τε Πόρτον καὶ τὴν γυναῖκα ἀπολωλέναι καὶ ἅπαντα διεφθάρθαι σφίσι τὰ πράγματα ἄλλο τε οὐδὲν ἀπολελεῖφθαι ὀχύρωμα, ὅποι ἂν καταφυγόντες τὸ λοιπὸν σώζοιντο, ἐς ἀφασίαν ἐμπέπτωκεν οὐ γεγονὸς αὐτῷ πρότερον τοῦτό γε. Διὸ δὴ κατὰ τάχος ὀπίσω ὑπῆγε τὸ στράτευμα, ὡς ἐπιθησόμενος μὲν ἀτάκτοις ἔτι τοῖς πολεμίοις οὖσιν, ἀνασωσόμενος δὲ πάσῃ μηχανῇ τὸ χωρίον. Οὕτω μὲν ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἐνθένδε ἄπρακτοι ἀνεχώρησαν. Ἐν δὲ τῷ Πόρτῳ γενόμενος Βελισάριος, τήν τε Ἰσαάκου μανίαν ἔγνω καὶ τῆς οὐ δέον οἱ αὐτῷ ξυμβάσης ταραχῆς ᾔσθετο, τῷ τε τῆς τύχης ἐναντιώματι περιώδυνος γεγονὼς ἐνόσει τὸ σῶμα. Πυρετὸς γὰρ ἐπιγενόμενος ἐς χρόνου μῆκος ὑπερφυῶς τε αὐτὸν ἠνία καὶ ἐς κίνδυνον θανάτου ἦγεν. Ἡμέραιν δὲ δυοῖν ὕστερον Ῥουδερίχῳ τε ξυνέβη τελευτῆσαι τὸν βίον καὶ ὁ Τουτίλας περιαλγήσας τῇ ξυμφορᾷ τὸν Ἰσαάκην διέφθειρε  .  

CHAPITRE XIX

1. Bélisaire se prépare à secourir Rome. 2. Il en vient aux mains avec les Goths. 3. Imprudence d'Isaac.

1. BÉLISAIRE, qui craignait que les Romains pressés par la disette des vivres ne se portassent à quelque fâcheuse extrémité, souhaitait ardemment de les secourir ; mais comme il n'avait pas des forces assez considérables pour se présenter en pleine campagne à l'ennemi, voici le stratagème dont il s'avisa. Il attacha deux bateaux ensemble, sur lesquels il éleva une tour, qui était plus haute que celle que les ennemis avaient bâtie sur le pont. Il mit ensuite sur le Tibre deux cents barques pleines de soldats et de blé, et revêtues de planches où il y avait des trous, afin que les soldats fussent à couvert, et qu'ils y pussent tirer. Il rangea sur les deux bords toute sa cavalerie et toute son Infanterie, pour empêcher l'ennemi d'aller au fort du port, où il avait laissé sa femme, et tout ce qu'il avait de plus cher, et dont il avait confié la garde à Isaac, avec ordre exprès de n'en point sortir, pour quelque sujet que ce fût, parce qu'il n'avait point d'autre place, & que le reste du pays était en la puissance des ennemis. Il monta ensuite sur un vaisseau, pour commander sa flotte, et fit approcher les deux bateaux qui portaient la tour, au haut de laquelle il mit un mortier plein de poix, de souffre, et d'autres matières combustibles. Le jour précédent, il avait mandé à Bessas de faire une sortie, et de harceler l'ennemi, mais il refusa d'obéir, à cause qu'il lui restait un peu de blé. Il s'était emparé de tout celui que les chefs avaient envoyé de Sicile, et n'en ayant distribué qu'une petite partie au peuple, il avait détourné tout le reste, sous prétexte que c'était la part des soldats. Et comme il le vendait chèrement aux sénateurs, il ne souhaitait pas la fin du siège.

2. Bélisaire et sa flotte allaient avec une grande fatigue contre le courant de l'eau. Les Goths ne venaient point au devant d'eux, mais ils se tenaient dans leur camp. Lorsque les Romains furent proche du pont, ils rencontrèrent un corps de garde qui était posé sur les deux bords de la rivière, et qui défendait une chaîne que Totila y avait fait tendre, afin d'en empêcher le passage. Ils tuèrent d'abord quelques-uns des Barbares, donnèrent la chasse aux autres, levèrent la chaîne, et allèrent droit au port, où ils trouvèrent des Goths qui se défendirent courageusement du haut de leurs tours. Il y en eut aussi quelques-uns qui sortirent du camp, et qui coururent vers le pont. Alors Bélisaire commanda d'approcher les deux bateaux qui portaient la tour, et de l'attacher à une tour que les ennemis avaient sur le Tibre du côté du chemin du port, et de jeter les feux d'artifice. Cet ordre ayant été à l'instant exécuté, la tour des ennemis fut brûlée, avec deux cents hommes qui la gardaient, entre lesquels se trouva un capitaine, nommé Osdas, qui était un des plus courageux de la nation. Les Romains tirèrent avec encore plus de vigueur sur les Barbares, et les mirent en déroute. Il s'en fallait peu qu'ils ne fussent maîtres du pont, et ils se préparaient déjà à le rompre, et à continuer leur chemin jusqu'à Rome, où ils n'avaient plus rien à craindre, lorsqu'un génie, ennemi de la grandeur de l'Empire, renversa de si bons desseins.

3.. Pendant que ce que je viens de dire se passait entre les deux armées, il se répandit un bruit, qui pour le malheur des Romains, alla jusqu'aux oreilles de Bessas. Ce bruit était, que Bélisaire était victorieux, qu'il avait levé la chaîne, et mis les Barbares en fuite. Isaac n'étant plus maître de son courage, et brûlant d'envie d'avoir part à cette gloire, courut au port d'Ostie, sans se soucier des ordres de son général. Il prit cent cinquante hommes de la garnison, et alla fondre sur le camp des ennemis, qui était défendu par un homme fort brave, nommé Rudéric, qui fut blessé d'abord. Les Barbares abandonnèrent leur camp, soit que ce fût une ruse, ou qu'ils s'imaginassent qu'Isaac fut suivi d'une armée nombreuse. Mais quand il y fut entré, et qu'il eut commencé à piller l'argent et le bagage, ils y revinrent, prirent Isaac, passèrent quelques-uns de ses gens au fil de l'épée, et mirent les autres en fuite. Bélisaire épouvanté de cette nouvelle, crut que sa femme était tombée entre les mains des ennemis, et que le port étant pris, il ne lui restait plus de lieu de retraite; de sorte que sans s'informer de la manière qu'Isaac avait été défait, et emmené par les Barbares, il demeura tout interdit, ce qui ne lui était jamais arrivé. Il retira donc son armée à dessein d'aller faire les efforts pour reprendre le port, et ainsi il manqua son entreprise. Quand il fut arrivé au port, il reconnut l'extravagance d'Isaac, et la vanité de la peur dont il s'était laissé surprendre. Cette disgrâce lui affligea l'esprit d'une douleur très sensible, et le corps d'une maladie très dangereuse, la fièvre étant devenue si ardente, qu'il fut en grand péril de la vie. Peu de jours après, Rudéric étant mort de ses blessures, Totila en eut tant de regret, qu'il commanda de tuer Isaac.

 

 

 

1. Βέσσας τε τὸν σῖτον ἔτι μᾶλλον ἀπεμπολῶν ἐπλούτει, πρυτανευούσης αὐτῷ τὰς τιμὰς τῆς τῶν δεομένων ἀνάγκης. καὶ ὅλος εἰς μέριμναν τὴν περὶ ταῦτα ἐσπουδακὼς οὔτε φυλακῆς τοῦ περιβόλου οὔτε ἄλλου ὁτουοῦν ἀσφαλείας πέρι ἐπεμελεῖτο, ἀλλὰ ἀναπεπτωκέναι μὲν τῶν στρατιωτῶν τοῖς γε βουλομένοις ἐξῆν, φυλακτήριον δὲ ὀλίγων τινῶν ἐν τοῖς τείχεσιν ἦν, καὶ τοῦτο δὲ ἀπημελημένον ὡς μάλιστα. Οἷς γὰρ ἀεὶ τὴν φυλακὴν ἐπικεῖσθαι ξυνέβαινε, πολλὴ ἐξουσία τοῦ καθεύδειν ἐγίνετο, ἐπεὶ οὐδεὶς αὐτοῖς ἐφειστήκει, ὅστις ἂν καὶ λόγον τινὰ τοῦ τοιούτου ποιοῖτο· οὐδὲ περιιόντες τινὲς κύκλῳ τῶν περιβόλων, ᾗπερ εἰώθει, διερευνᾶσθαι τοὺς φύλακας ὅ τί ποτε ποιοῦσιν ἠξίουν, οὐ μὴν οὐδέ τις τῶν οἰκητόρων αὐτοῖς ξυμφυλάσσειν ἠδύνατο. ὀλίγοι τε γὰρ κομιδῆ ἐνταῦθα, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, ἐλείποντο καὶ αὐτοὶ τῷ λιμῷ ὑπερφυῶς κεκακωμένοι.

2. Τέσσαρες οὖν Ἴσαυροι, ἀμφὶ πύλην Ἀσιναρίαν φυλακὴν ἔχοντες, τηρήσαντες τῆς νυκτὸς τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ τοῖς μὲν αὐτῶν ἐχομένοις καθεύδειν ἐπέβαλλεν, αὐτοῖς δὲ ἡ φυλακὴ τοῦ ἐκείνῃ τείχους ἐπέκειτο, κάλως τε ἐκ τῶν ἐπάλξεων ἀναρτήσαντες ἄχρι ἐς τὸ ἔδαφος ἐξικνουμένους, καὶ τούτων χερσὶν ἀμφοτέραις λαβόμενοι ἔξω τοῦ περιβόλου ἐγένοντο καὶ παρὰ Τουτίλαν ἀφικόμενοι δέξασθαι τῇ πόλει αὐτόν τε ὡμολόγουν καὶ τὸν Γότθων στρατόν· δυνατοὶ γὰρ εἶναι τοῦτο ποιεῖν ἰσχυρίζοντο οὐδενὶ πόνῳ. Καὶ ὃς χάριτας σφίσιν ἁδρὰς ἕξειν ὁμολογήσας, ἤνπερ ἐπιτελῆ ταῦτα ποιήσωσι, κυρίους τε αὐτοὺς καταστήσεσθαι χρημάτων μεγάλων, δύο τῶν ἑπομένων ξὺν αὐτοῖς ἔπεμψε κατασκεψομένους τὸν χῶρον, ὅθεν οἱ ἄνθρωποι Γότθοις ἔφασκον ἐς τὴν πόλιν ἐσιτητὰ εἶναι. Οἵπερ ἐπειδὴ παρὰ τὸ τεῖχος ἀφίκοντο, τῶν καλωδίων λαβόμενοι ἀνέβαινον ἐς τὰς ἐπάλξεις, οὐδενὸς ἐνταῦθα ἢ φθεγγομένου ἢ τῶν ποιουμένων αἴσθησιν ἔχοντος. Ἐπειδή τε ἐνταῦθα ἐγένοντο, τοῖς βαρβάροις οἱ Ἴσαυροι πάντα ἐδείκνυον, ὡς ἀνιέναι μὲν βουλομένοις οὐδὲν ἂν ἐμπόδιον εἴη, ἀνελθοῦσι δὲ πολλὴ ἂν ἐξουσία γένοιτο σφίσιν, οὐδενὸς τὸ παράπαν ἀντιστατοῦντος, ταῦτά τε αὐτοὺς ἀπαγγέλλειν Τουτίλᾳ κελεύσαντες ἀπεπέμψαντο. ἅπερ ἐπεὶ ὁ Τουτίλας ἤκουσεν, ἥσθη μέν πως τῇ ἀγγελίᾳ, ὑποψίᾳ δὲ καὶ ὣς ἐς τοὺς Ἰσαύρους ἐχόμενος οὐ λίαν αὐτοῖς πιστεύειν ἠξίου. Ἡμέραις τε οὐ πολλαῖς ὕστερον αὖθις οἱ ἄνθρωποι παρ´ αὐτὸν ἧκον, ἐπὶ τὴν πρᾶξιν παρακαλοῦντες. Καὶ ὃς ἑτέρους δύο ξὺν αὐτοῖς ἔπεμψεν, ἐφ´ ᾧ καὶ αὐτοὶ ἐς τὸ ἀκριβὲς ἅπαντα διερευνησάμενοι ἀπαγγείλωσιν. Οἱ δὲ ἐς αὐτὸν ἐπανήκοντες ἅπαντα ὁμοίως τοῖς προτέροις ἤγγελλον. Ἐν τούτῳ δὲ Ῥωμαῖοι στρατιῶται πολλοὶ ἐπὶ κατασκοπῇ στελλόμενοι τῆς πόλεως οὐ πολλῷ ἄποθεν Γότθοις δέκα ὁδῷ ἰοῦσιν ἐνέτυχον, οὓς δὴ ἑλόντες παρὰ τὸν Βέσσαν εὐθὺς ἄγουσι. Καὶ ὁ μὲν ἀνεπυνθάνετο τούτων δὴ τῶν βαρβάρων ὅ τί ποτε ὁ Τουτίλας διανοοῖτο, οἱ δὲ Γότθοι ἐν ἐλπίδι ἔφασαν εἶναι τῶν τινας σφίσιν Ἰσαύρων ἐνδώσειν τὴν πόλιν· ἤδη γὰρ ἔκπυστος ὁ λόγος ἐς τῶν βαρβάρων πολλοὺς ἐγεγόνει. Ἀλλὰ καὶ ταῦτα Βέσσας τε καὶ Κόνων ἀκούσαντες ἔν τε πολλῇ ὀλιγωρίᾳ ἔσχον καὶ αὐτῶν ἐντροπὴν οὐδεμίαν πεποίηντο. καὶ τρίτον οἱ Ἴσαυροι Τουτίλᾳ ἐς ὄψιν ἐλθόντες ἐς τὸ ἔργον τὸν ἄνδρα ἐνῆγον. Ὁ δὲ ἄλλους τε ξὺν αὐτοῖς ἔπεμψε καὶ τῶν αὐτῷ κατὰ γένος προσηκόντων τινὰ, οἵπερ ἐς αὐτὸν ἐπανήκοντες καὶ τὸν πάντα λόγον ἀγγείλαντες ἐς τὴν πρᾶξιν ἐπέρρωσαν. Τουτίλας δὲ, ἐπειδὴ τάχιστα νὺξ ἐγεγόνει, ἅπαν ἡσυχῆ ἐξοπλίσας τὸ στράτευμα ἐπῆγεν ἀμφὶ πύλην Ἀσιναρίαν. Καὶ τέσσαρας τῶν ἐν Γότθοις, ἀνδρίας τε καὶ ἰσχύος πέρι εὖ ἥκοντας, ξὺν τοῖς Ἰσαύροις διὰ τῶν βρόχων ἀναβαίνειν ἐς τὰς ἐπάλξεις ἐκέλευεν, ἐς ἐκεῖνον δηλονότι τῆς νυκτὸς τὸν καιρὸν, ἐς ὃν τούτοις δὴ τοῖς Ἰσαύροις ἡ φυλακὴ τοῦ ταύτῃ τείχους ὕπνον ἐκ περιτροπῆς τῶν ἄλλων αἱρουμένων ἐπέβαλεν. Οἵπερ, ἐπειδὴ ἐντὸς τοῦ περιβόλου ἐγένοντο, καταβαίνουσι μὲν ἐς πύλας τὰς Ἀσιναρίας, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος, καὶ τό τε ξύλον πελέκεσι διαφθείρουσιν, ᾧπερ ἐνέρσει τοίχου ἑκατέρου ἐναρμοσθέντι τὰς πύλας ἐπιζευγνύναι εἰώθεσαν, τά τε σιδήρια ξύμπαντα, οἷς δὴ τὰς κλεῖς ἀεὶ οἱ φύλακες ἐμβαλλόμενοι ἔκλειόν τε τὰς πύλας καὶ κατὰ τὴν χρείαν ἀνέῳγον. Οὕτω δὲ τὰς πύλας ἀναπετάσαντες, ᾗπερ ἐβούλοντο, τῇ πόλει Τουτίλαν τε καὶ τὸν Γότθων στρατὸν οὐδενὶ πόνῳ ἐδέξαντο. Τουτίλας δὲ αὐτοὺς ἐνταῦθα ἐς ἕνα χῶρον ξυναγαγὼν σκεδάννυσθαι οὐδαμῆ εἴασεν·

3. ἔδεισε γὰρ μή τις ἐνέδρα πρὸς τῶν πολεμίων σφίσι ξυμβαίνῃ. ταραχῆς δὲ, ὡς τὸ εἰκὸς, τῇ πόλει καὶ θορύβου ἐπιπεσόντος οἱ μὲν πλεῖστοι τῶν Ῥωμαίων στρατιωτῶν διὰ πύλης ἑτέρας ξὺν τοῖς ἄρχουσιν ἔφευγον, ὥς πη ἑκάστῳ εὐπετὲς γέγονεν, ὀλίγοι δέ τινες ξὺν Ῥωμαίοις τοῖς ἄλλοις ἐς τὰ ἱερὰ καταφεύγουσι. Τῶν δὲ πατρικίων Δέκιος καὶ Βασίλειος ξὺν ἑτέροις τισὶν (ἵπποι γὰρ σφίσι παρόντες ἔτυχον) ξὺν τῷ Βέσσᾳ φυγεῖν ἴσχυσαν. Μάξιμος δὲ καὶ Ὀλύβριος καὶ Ὀρέστης καί τινες ἄλλοι ἐς τὸν Πέτρου τοῦ ἀποστόλου νεὼν ἔφυγον. Τοῦ μέντοι δήμου πεντακοσίους ἄνδρας ἀνὰ πᾶσαν τὴν πόλιν ἀπολελεῖφθαι ξυνέπεσεν, οἵπερ ἐς τὰ ἱερὰ κατέφυγον μόλις. Τῶν γὰρ ἄλλων ἁπάντων οἱ μὲν ἀπιόντες ἤδη πρότερον ἐς ἑτέρας ᾤχοντο χώρας, οἱ δὲ τῷ λιμῷ διεφθάρησαν, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται. Πολλοὶ μὲν οὖν Τουτίλᾳ νύκτωρ ἤγγελλον ὅτι δὴ Βέσσας τε καὶ οἱ πολέμιοι φεύγουσιν. Ὁ δὲ χαρίεντα τὸν λόγον αὐτοὺς εἰρηκέναι εἰπὼν οὐκ εἴα διώκειν. Τί γὰρ ἂν ἥδιον ἀνθρώπῳ γένοιτο, ἔφη, πολεμίων φευγόντων;

4. Ἐπειδὴ δὲ ἡμέρα τε ἦν ἤδη καὶ οὐδεμία ἔτι ἐνέδρας τινὸς ὑποψία ἐλέλειπτο, Τουτίλας μὲν ἐς τὸν Πέτρου νεὼν τοῦ ἀποστόλου εὐξόμενος ᾔει, Γότθοι δὲ τοὺς παραπεπτωκότας διέφθειρον. Ἀπέθανόν τε τούτῳ τῷ τρόπῳ τῶν μὲν στρατιωτῶν ἓξ καὶ εἴκοσι, τοῦ δὲ δήμου ἑξήκοντα. Ἐπεὶ δὲ ὁ Τουτίλας ἀφίκετο ἐς τὸ ἱερὸν, Πελάγιος αὐτῷ ἐς ὄψιν ἦλθε τὰ Χριστιανῶν λόγια ἐν ταῖς χερσὶ φέρων, παντί τε τρόπῳ τὴν ἱκεσίαν προτεινόμενος „Φείδου τῶν σῶν, ὦ δέσποτα“ εἶπε. Καὶ ὃς ἐπιτωθάζων τε καὶ ἐνδιαθρυπτόμενος ἔφη „Νῦν με, ὦ Πελάγιε, ἱκετεύσων ἐλήλυθας.“ „Ὅτε με“ ὁ Πελάγιος ἀπεκρίνατο „δοῦλον σὸν ὁ θεὸς εἶναι πεποίηκεν. Ἀλλὰ δούλων τῶν σῶν τὸ λοιπὸν, ὦ δέσ„ποτα, φείδου.“ ταύτην ὁ Τουτίλας τὴν ἱκεσίαν δεξάμενος ἀπεῖπε Γότθοις μηδένα τὸ λοιπὸν ἀποκτιννύναι τῶν πάντων Ῥωμαίων, ἀλλὰ τῶν χρημάτων αὐτῷ μὲν τὰ τιμιώτατα ἐξελεῖν, τὰ δὲ ἄλλα σφίσιν αὐτοῖς κατ´ ἐξουσίαν ληΐζεσθαι. Πολλὰ μὲν οὖν ἐν ταῖς πατρικίων οἰκίαις εὗρε, πάντων δὲ μάλιστα οὗπερ ὁ Βέσσας κατέλυε. Τὰς γὰρ ἀνοσίας, ὥς γε δεδήλωται, τοῦ σίτου τιμὰς ὁ κακοδαίμων Τουτίλᾳ ἤθροιζεν. Οὕτω τε περιέστη τοῖς τε ἄλλοις Ῥωμαίοις καὶ τοῖς ἐκ τῆς συγκλήτου βουλῆς καὶ οὐχ ἥκιστα Ῥουστικιανῇ, τῇ Βοετίου μὲν γαμετῇ γενομένῃ, παιδὶ δὲ Συμμάχου, καὶ τὴν οὐσίαν ἀεὶ τοῖς δεομένοις προϊεμένῃ, δούλων τε καὶ ἀγροίκων ἀμπεχομένοις ἱμάτια, πρὸς τῶν πολεμίων ἄρτον ἢ ἄλλο τι τῶν ἀναγκαίων αἰτουμένοις βιοῦν. Ἔς τε τὰς οἰκίας περιιόντες καὶ τὰς θύρας ἐς ἀεὶ κόπτοντες τροφὴν διδόναι σφίσιν ἐδέοντο, οὐ φέροντος αὐτοῖς αἰσχύνην τοῦ ἔργου. Καὶ Γότθοι μὲν Ῥουστικιανὴν κτείνειν ἐν σπουδῇ ἐποιοῦντο, ἐπικαλοῦντες ὅτι δὴ χρήματα προϊεμένη τοῖς τοῦ Ῥωμαίων στρατοῦ ἄρχουσι τὰς Θευδερίχου εἰκόνας διαφθείρειε, τοὺς φόνους ἀμυνομένη Συμμάχου τε τοῦ πατρὸς καὶ Βοετίου τοῦ ξυνοικήσαντος. Τουτίλας δὲ οὐδὲν ἄχαρι παθεῖν αὐτὴν ξυνεχώρησεν, ἀλλ´ αὐτήν τε καὶ τὰς ἄλλας ἁπάσας ὕβρεως ἐκτὸς διεφύλαξε, καίπερ Γότθων ἐς κοίτην ὡς μάλιστα ἐφιεμένων αὐταῖς ξυνελθεῖν. διόπερ αὐτῶν οὐδεμιᾷ ἐς τὸ σῶμα ὑβρίσθαι ξυνέβη οὔτε ἀνδρὶ ξυνοικούσῃ οὔτε παρθένῳ ἢ χήρᾳ οὔσῃ, μέγα τε κλέος ἐπὶ σωφροσύνῃ ἐκ τούτου τοῦ ἔργου Τουτίλας ἔσχε.  

suite

 

 

 

 

CHAPITRE XX

1. Avarice et négligence de Bessas. 2. Trahison de quatre Isauriens. 3. Totiia entre dans Rome. 4. Il est apaisé par Pélage.

1. BESSAS continuait de s'enrichir, en vendant son blé plus cher de jour en jour, et en augmentant toujours le prix, à mesure que la nécessité des acheteurs augmentait. Comme il donnait tous ses soins à ce commerce, il se souciait fort peu de la sûreté de la ville. Les soldats s'abandonnèrent à la licence ; il y en avait peu qui gardaient les murailles, et ceux qui les gardaient, le faisaient avec négligence, parce qu'ils n'avaient point d'officier qui veillât sur eux, qui les visitât, ni qui fît la ronde. De plus il n'y avait point d'habitants qui fissent garde avec les soldats, parce qu'il n'en restait qu'un petit nombre, et que ce petit nombre était abattu de fatigues et de misères.

2. Quatre Isauriens qui gardaient les murailles ayant pris l'occasion d'une nuit qu'ils étaient en faction, et que leurs compagnons se reposaient, descendirent du haut des créneaux, le long d'une corde, et allèrent offrir à Totila de l'introduire dans Rome, et l'assurèrent que l'entreprise était aisée. Après les avoir loués, il leur avait promis récompense, s'ils exécutaient ce qu'ils proposaient, il envoya avec eux deux de ses gens, pour voir le lieu par où ils voulaient faire entrer l'armée. Les Isauriens les menèrent, et les firent monter par la corde, sans que personne les vît, et les prièrent de rapporter à Totila, combien il était facile d'entrer dans Rome, et d'en sortir par cet endroit. Bien que Totila fût fort aise de cet avis, néanmoins il n'y ajouta pas une entière créance. Les Isauriens étant revenus quelques jours après pour l'exciter à exécuter le dessein, il envoya avec eux d'autres personnes pour tout considérer, et tout examiner avec loin. Quand ces personnes furent de retour, ils lui rapportèrent la même chose que les premiers. Dans le même temps des soldats qui étaient sortis de la ville, pour découvrir ce que faisaient les ennemis, rencontrèrent dix Goths, qu'ils menèrent à Bessas, qui leur demanda aussitôt, quel dessein avait Totila. Ils lui répondirent qu'il espérait se rendre bientôt maître de Rome, par l'intelligence qu'il avait avec des Isauriens, car l'affaire était déjà divulguée. Bessas et Conon négligèrent cet avis. Les Isauriens vinrent une troisième fois exhorter Totila d'accomplir ce qu'ils lui avaient proposé. Il envoya encore avec eux un de ses parents, et quelques soldats, qui à leur retour furent cause qu'il se détermina enfin à entreprendre l'affaire. Il fit donc prendre les armes à ses soldats, et les mena au commencement de la nuit vis-à-vis de la porte Asinaria. Quand il y fut arrivé, il commanda à quatre Goths des plus robustes et des plus courageux de monter avec les Isauriens, car on avait pris le temps que c'était à eux à veiller, et à leurs compagnons à dormir. Étant donc entrés sans trouver de résistance, ils rompirent avec des haches la barre qui tenait les battants de la porte Asinaria, détachèrent les ferrures, et reçurent l'armée des Goths dans la Ville.

3. Totila, qui appréhendait quelque piège, ne permit pas à ses gens de se séparer. Rome ayant été remplie de tumulte en un instant, les soldats de la garnison s'enfuirent par une autre porte, avec la plupart des habitants. Quelques-uns des Patrices, qui avaient des chevaux, comme Décius et Basile, furent compagnons de fuite de Bessas : Maxime, Olybrius, et Oreste se sauvèrent dans l'église de St-Pierre. Il ne restait plus de tout le peuple que cinq cents personnes, à qui les temples servirent d'asile. Les autres, ou s'étaient retirés, ou étaient morts de faim. Plusieurs étant venus, avertir Totila que Bessas se sauvait à la faveur de la nuit, il en témoigna de la joie, et défendit de le poursuivre, disant que c'était un des plus grands plaisirs qui pût arriver à un homme, que de voir fuir son ennemi.

4. Quand le jour parut, et qu'il n'y eut plus d'embuscade à appréhender, il entra dans l'église de Saint Pierre, pour y faire la prière. Les Goths passèrent au fil de l'épée ce qu'ils trouvèrent, savoir vingt-cinq soldats et soixante personnes du peuple. Pélage se présenta dans l'église devant Totila, tenant le livre des Évangiles entre les mains, et lui dit: Seigneur, pardonnez à vos serviteurs. Totila le raillant, lui répondit: Pélage, vous êtes donc maintenant suppliant. Je le suis, répliqua Pélage, parce qu'il a plu à Dieu de me rendre votre sujet ; mais, Seigneur, faites la grâce à vos sujets de leur pardonner. Totila lui accorda la prière, et défendit de tuer aucun Romain. Il se réserva tout ce qu'il y avait de plus précieux, et abandonna le reste aux soldats. Il trouva de grandes richesses dans les maisons des Patrices, et surtout dans celle de Bessas, qui avait amassé par cette malheureuse vente du blé, des trésors immenses pour son ennemi. Les plus considérables d'entre les Romains, des Sénateurs, Rusticienne même, qui était fille de Symmaque, et veuve de Boèce, et qui avait été autrefois si libérale de ses biens aux pauvres, n'étaient vêtus tous que de méchants habits, plus propres à des paysans, ou à des esclaves, qu'à des personnes de qualité. Ils couraient par toute la ville en ce déplorable équipage, demandant du pain de porte en porte à leurs ennemis. Les Goths souhaitaient que l'on fît mourir Rusticienne, et l'accusaient d'avoir répandu de l'argent parmi le peuple, pour abattre les statues de Théodoric, en haine de ce qu'il avait tué Boèce et Symmaque; mais Totila la protégea, et empêcha qu'elle, et les autres Dames reçussent la moindre injure, quoique les Goths eussent grande passion d'attenter à leur honneur. Ni veuve, ni femme mariée, ni fille n'eurent aucune violence ; ce qui sans doute fut fort glorieux au vainqueur.

 

suite

ἐς τὸ τῶν πολεμίων χαράκωμα τόν τε