Procopes, traduit par Mr. Cousin

PROCOPE

HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

LIVRE SECOND · CHAPITRES I à X.

 

chapitres XI à XX

 


HISTOIRE DE LA GUERRE CONTRE LES GOTHS.

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ

LIVRE SECOND.

 

 

 

 

 

 

 

1. Μετὰ δὲ Ῥωμαῖοι παντὶ τῷ στρατῷ διακινδυνεύειν οὐκέτι ἐτόλμων. Ἱππομαχίας δὲ ποιούμενοι ἐξ ἐπιδρομῆς τρόπῳ τῷ προτέρῳ τὰ πολλὰ τοὺς βαρβάρους ἐνίκων. ᾔεσαν δὲ καὶ πεζοὶ ἑκατέρωθεν, οὐκ ἐς φάλαγγα ξυντεταγμένοι, ἀλλὰ τοῖς ἱππεῦσιν ἑπόμενοι. Καί ποτε Βέσσας ἐν πρώτῃ ὁρμῇ ἐς τοὺς πολεμίους ξὺν τῷ δόρατι ἐσπηδήσας τρεῖς τε τῶν ἀρίστων ἱππέων ἔκτεινε καὶ τοὺς ἄλλους ἐς φυγὴν ἔτρεψεν. Αὖθις δὲ Κωνσταντῖνος τοὺς Οὔννους ἐπαγόμενος ἐν Νέρωνος πεδίῳ ἀμφὶ δείλην ὀψίαν, ἐπειδὴ τῷ πλήθει ὑπερβιαζομένους τοὺς ἐναντίους εἶδεν, ἐποίει τοιάδε. Στάδιον μέγα ἐνταῦθα ἐκ παλαιοῦ ἐστιν, οὗ δὴ οἱ τῆς πόλεως μονομάχοι τὰ πρότερα ἠγωνίζοντο, πολλά τε ἄλλα οἱ πάλαι ἄνθρωποι ἀμφὶ τὸ στάδιον τοῦτο ἐδείμαντο, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ στενωποὺς, ὡς τὸ εἰκὸς, πανταχόθι τοῦ χωρίου ξυμβαίνει εἶναι. Τότε οὖν Κωνσταντῖνος, ἐπεὶ οὔτε περιέσεσθαι τοῦ τῶν Γότθων ὁμίλου εἶχεν οὔτε κινδύνου μεγάλου ἐκτὸς φεύγειν οἷός τε ἦν, ἀπὸ τῶν ἵππων ἅπαντας τοὺς Οὔννους ἀποβιβάσας πεζὸς ξὺν αὐτοῖς ἔς τινα τῶν ἐκείνῃ στενωπῶν ἔστη. Ὅθεν δὴ βάλλοντες ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τοὺς πολεμίους συχνοὺς ἔκτεινον. Καὶ χρόνον μέν τινα οἱ Γότθοι βαλλόμενοι ἀντεῖχον. Ἤλπιζον γὰρ, ἐπειδὰν τάχιστα τῶν Οὔννων τὰς φαρέτρας ἐπιλείπῃ τὰ βέλη, κύκλωσίν τε αὐτῶν οὐδενὶ πόνῳ ποιήσασθαι καὶ δήσαντες ἐς στρατόπεδον αὐτοὺς τὸ σφέτερον ἄξειν. Ἐπεὶ δὲ οἱ Μασσαγέται, τοξόται μὲν ἀγαθοὶ ὄντες, ἐς πολὺν δὲ ὅμιλον βάλλοντες, τοξεύματι σχεδόν τι ἑκάστῳ πολεμίου ἀνδρὸς ἐπετύγχανον, ᾔσθοντο μὲν ὑπὲρ ἥμισυ ἀπολωλότες, ἤδη δὲ καὶ ἐς δυσμὰς ἰόντος ἡλίου οὐκ ἔχοντες ὅ τι γένωνται ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Ἔνθα δὴ αὐτῶν πολλοὶ ἔπεσον. Ἐπισπόμενοι γὰρ οἱ Μασσαγέται, ἐπεὶ τοξεύειν ὡς ἄριστα καὶ πολλῷ χρώμενοι δρόμῳ ἐπίστανται, οὐδέν τι ἧσσον ἐς νῶτα βάλλοντες ἔκτεινον. Οὕτω τε ἐς Ῥώμην Κωνσταντῖνος ξὺν τοῖς Οὔννοις ἐς νύκτα ἧκε.

2. Περανίου δὲ ἡμέραις οὐ πολλαῖς ὕστερον Ῥωμαίων τισὶ διὰ πύλης Σαλαρίας ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἡγησαμένου ἔφευγον μὲν κατὰ κράτος οἱ Γότθοι, παλινδιώξεως δὲ περὶ ἡλίου δυσμὰς ἐκ τοῦ αἰφνιδίου γεγενημένης, τῶν τις Ῥωμαίων πεζὸς ἐς μέγαν καταστὰς θόρυβον ἐς βαθεῖάν τινα κατώρυχα ἐμπίπτει, οἷαι πολλαὶ τοῖς πάλαι ἀνθρώποις πρὸς σίτου παρακαταθήκην ἐνταῦθα, οἶμαι, πεποίηνται. Οὔτε δὲ κραυγῇ χρῆσθαι τολμήσας, ἅτε που ἐγγὺς στρατοπεδευομένων τῶν πολεμίων, οὔτε τοῦ βόθρου τρόπῳ ὁτῳοῦν ἀπαλλάσσεσθαι οἷός τε ὢν, ἐπεὶ ἀνάβασιν οὐδαμῆ εἶχεν, αὐτοῦ διανυκτερεύειν ἠνάγκαστο. Τῇ δὲ ἐπιγενομένῃ ἡμέρᾳ, τροπῆς αὖθις τῶν βαρβάρων γεγενημένης, τῶν τις Γότθων ἐς τὴν αὐτὴν κατώρυχα ἐμπίπτει. Ἔνθα δὴ ἄμφω ἔς τε φιλοφροσύνην καὶ εὔνοιαν ξυνηλθέτην ἀλλήλοιν, ξυναγούσης αὐτοὺς τῆς ἀνάγκης, τά τε πιστὰ ἔδοσαν, ἦ μὴν κατεσπουδασμένην ἑκατέρῳ τὴν θατέρου σωτηρίαν εἶναι, καὶ τότε δὴ μέγα καὶ ἐξαίσιον ἄμφω ἐβόων. Γότθοι μὲν οὖν τῇ τε φωνῇ ἐπισπόμενοι καὶ ὑπὲρ τῆς κατώρυχος διακύψαντες ἐπυνθάνοντο ὅστις ποτὲ ὁ βοῶν εἴη. Οὕτω δὲ τοῖν ἀνδροῖν δεδογμένον, σιωπὴν μὲν ὁ Ῥωμαῖος εἶχεν, ἅτερος δὲ τῇ πατρίῳ γλώσσῃ ἔναγχος ἔφασκεν ἐν τῇ γενομένῃ τροπῇ ἐμπεπτωκέναι, βρόχον τε αὐτοὺς, ὅπως ἀναβαίνοι, ἠξίου καθεῖναι. Καὶ οἱ μὲν ὡς τάχιστα τῶν κάλων τὰς ἀρχὰς ἀπορρίψαντες τοῦ Γότθου ποιεῖσθαι τὴν ἀνολκὴν ᾤοντο, λαβόμενος δὲ ὁ Ῥωμαῖος τῶν βρόχων εἵλκετο ἄνω, τοιοῦτον εἰπὼν, ὡς, ἢν μὲν αὐτὸς ἀναβαίνοι πρῶτος, οὔποτε τοῦ ἑταίρου ἀμελήσειν τοὺς Γότθους, ἢν δέ γε τὸν πολέμιον πύθωνται μόνον ἐνταῦθα εἶναι, οὐδένα ἂν αὐτοῦ ποιοῖντο λόγον. Ταῦτα εἰπὼν ἀνέβη. Καὶ αὐτὸν ἐπεὶ οἱ Γότθοι εἶδον, ἐθαύμαζόν τε καὶ ἀμηχανίᾳ πολλῇ εἴχοντο, πάντα τε παρ´ αὐτοῦ τὸν λόγον ἀκούσαντες ἐν δευτέρῳ τὸν ἑταῖρον ἀνεῖλκον, ὃς δὴ αὐτοῖς τά τε ξυγκείμενα σφίσι καὶ τὰ δεδομένα πρὸς ἀμφοτέρων πιστὰ ἔφρασε. Καὶ αὐτὸς μὲν ξὺν τοῖς ἑταίροις ἀπιὼν ᾤχετο, τὸν δὲ Ῥωμαῖον κακῶν ἀπαθῆ ἐς τὴν πόλιν ἀφῆκαν ἰέναι. Ἔπειτα δὲ ἱππεῖς μὲν πολλάκις ἑκατέρωθεν οὐ πολλοὶ ὡς ἐς μάχην ὡπλίζοντο, ἐς μονομαχίαν δὲ ἀεὶ τὰ τῆς ἀγωνίας αὐτοῖς ἐτελεύτα καὶ πάσαις Ῥωμαῖοι ἐνίκων. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη ἔσχεν. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον χρόνῳ ξυμβολῆς ἐν Νέρωνος γινομένης πεδίῳ, διώξεις τε ἄλλων ἄλλῃ κατ´ ὀλίγους ἱππεῖς ποιουμένων, Χορσάμαντις, ἐν τοῖς Βελισαρίου δορυφόροις εὐδόκιμος, Μασσαγέτης γένος, ξὺν ἑτέροις τισὶν ἄνδρας ἑβδομήκοντα τῶν πολεμίων ἐδίωκεν. Ἐπειδή τε τοῦ πεδίου πόρρω ἐγένετο, οἱ μὲν ἄλλοι Ῥωμαῖοι ὀπίσω ἀπήλαυνον, Χορσάμαντις δὲ μόνος ἔτι ἐδίωκεν. Ὅπερ κατιδόντες οἱ Γότθοι στρέψαντες τοὺς ἵππους ἐπ´ αὐτὸν ᾔεσαν. Καὶ ὁ μὲν ἐς μέσους χωρήσας, ἕνα τε τῶν ἀρίστων δόρατι κτείνας, ἐπὶ τοὺς ἄλλους ᾔει, οἱ δὲ αὖθις τραπόμενοι ἐς φυγὴν ὥρμηντο. Αἰσχυνόμενοι δὲ τοὺς ἐν τῷ στρατοπέδῳ (ἤδη γὰρ καὶ πρὸς αὐτῶν καθορᾶσθαι ὑπώπτευον) πάλιν ἰέναι ἐπ´ αὐτὸν ἤθελον. Ταὐτὸ δὲ παθόντες, ὅπερ καὶ πρότερον, ἕνα τε τῶν ἀρίστων ἀποβαλόντες, ἐς φυγὴν οὐδὲν ἧσσον ἐτράποντο, μέχρι τε τοῦ χαρακώματος τὴν δίωξιν ὁ Χορσάμαντις ποιησάμενος ἀνέστρεψε μόνος.

3. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον ἐν μάχῃ ἑτέρᾳ κνήμην τὴν ἀριστερὰν βληθέντι τούτῳ ἐνομίσθη εἶναι ἄκρου ὀστέου τὸ βέλος ἁψάμενον. Ἀπόμαχος μέντοι ἡμέρας ὅσας δὴ ἐπὶ ταύτῃ γεγονὼς τῇ πληγῇ ἅτε ἀνὴρ βάρβαρος οὐκ ἤνεγκε πρᾴως, ἀλλ´ ἠπείλησε τῆς ἐς τὸ σκέλος ὕβρεως τοὺς Γότθους ὅτι τάχιστα τίσασθαι. Ῥαΐσας οὖν οὐ πολλῷ ὕστερον ἔν τε ἀρίστῳ οἰνωμένος, ὥσπερ εἰώθει, μόνος ἐπὶ τοὺς πολεμίους ἐβούλευσεν ἰέναι καὶ τῆς ἐς τὸν πόδα ὕβρεως τίσασθαι, ἔν τε Πιγκιανῇ γενόμενος πυλίδι, στέλλεσθαι πρὸς Βελισαρίου ἔφασκεν ἐπὶ τὸ τῶν ἐναντίων στρατόπεδον. Οἱ δὲ ταύτῃ φρουροὶ (οὐ γὰρ ἀπιστεῖν ἀνδρὶ τῶν Βελισαρίου δορυφόρων ἀρίστῳ εἶχον) τάς τε πύλας ἀνέῳξαν καὶ ὅπη βούλοιτο ἀφῆκαν ἰέναι. Κατιδόντες τε αὐτὸν οἱ πολέμιοι, τὰ μὲν πρῶτα αὐτόμολον σφίσι τινὰ προσχωρεῖν ᾤοντο, ἐπεὶ δὲ ἀγχοῦ γενόμενος τοῦ τόξου εἴχετο, οὐκ εἰδότες ὅστις ποτὲ εἴη, χωροῦσιν ἐπ´ αὐτὸν εἴκοσιν. Οὓς δὴ εὐπετῶς ἀπωσάμενος ἀπήλαυνε βάδην, πλειόνων τε Γότθων ἐπ´ αὐτὸν ἰόντων οὐκ ἔφυγεν. Ὡς δὲ πλήθους πολλοῦ ἐπιρρέοντος ἀμύνεσθαι ἠξίου, Ῥωμαῖοι ἐκ τῶν πύργων θεώμενοι μαίνεσθαι μὲν τὸν ἄνδρα ὑπώπτευον, ὡς δὲ Χορσάμαντις εἴη οὔπω ἠπίσταντο. Ἔργα μὲν ἐπιδειξάμενος μεγάλα τε καὶ λόγου πολλοῦ ἄξια, ἔς τε κύκλωσιν ἐμπεπτωκὼς τοῦ τῶν πολεμίων στρατεύματος, ποινὰς ἀλόγου θράσους ἐξέτισεν. Ἅπερ ἐπειδὴ Βελισάριός τε καὶ ὁ Ῥωμαίων στρατὸς ἔμαθον, ἐν πένθει μεγάλῳ γενόμενοι, ἅτε τῆς πάντων ἐλπίδος ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ διαφθαρείσης, ὠδύροντο.
 

CHAPITRE PREMIER

1. Belles actions de Bessas et de Constantin. 2. Agréable aventure d'un Goth et d'un Romain tombés dans une même fosse. 3. Témérité de Chorsamante.

1. LES Romains n'osaient plus depuis cette journée donner de batailles ; ils se contentaient de faire de légères escarmouches, où ils remportèrent quelques petits avantages. Divers partis de gens de pied, non pas rangés en bataille, mais dispersés deçà et delà, suivaient la cavalerie. A la première occasion, Bessas se jeta, le dard à la main au milieu des ennemis, et tua trois des plus braves hommes de leur cavalerie, et mit les autres en fuite. Constantin ayant mené les Huns sur le soir dans le champ de Néron, et se trouvant accablé par la multitude des ennemis, il s'avisa d'une invention qui mérite d'être décrite. Il y a un cirque où les gladiateurs combattaient autrefois, et où l'on a depuis bâti des maisons. Les rues qui y aboutissent sont fort étroites. Constantin n'espérant pas de résister à un nombre aussi considérable qu'était celui des ennemis, et ne pouvant s'enfuir sans se mettre dans un extrême péril, descendit de cheval, et commanda aux Huns d'en descendre pareillement, et de se tenir debout à l'entrée des rues, d'où ils tirèrent sur les ennemis, qui tinrent ferme quelque temps, dans l'espérance de les envelopper, lorsque leurs flèches seraient épuisées, de les charger de chaînes, et les emmener dans leur camp. Mais quand ils virent que les Massagètes, qui ont une adresse singulière pour tirer, tuaient un homme de chaque coup, et qu'ils avaient déjà défait la moitié de leurs gens, ils prirent ouvertement la fuite. Alors ils perdirent encore plus de monde que devant, parce que les Massagètes leur tiraient dans le dos. Constantin ramena les Huns à Rome au commencement de la nuit.

2. Peranius ayant fait, quelques jours après, une sortie par la porte Salaria, et ayant mis les Goths en fuite, ils revinrent à la charge le jour même, et donnèrent la chasse aux Romains, entre lesquels il y en eut un qui tomba dans une fosse profonde, qui, à mon avis, avait été faite autrefois pour serrer des grains. Comme il n'osait crier, parce que le camp des Goths était proche, et qu'il n'en pouvait sortir, parce qu'il n'y avait point de degrés pour remonter, il y passa toute la nuit. Le lendemain, les Barbares ayant encore eu du désavantage dans une sortie, l'un d'eux tomba dans la même fosse. Leur disgrâce commune les lia d'affection, et leur fit se promettre réciproquement qu'ils feraient leur possible pour se sauver la vie. En même temps ils commencèrent à crier tous deux de toute leur force. Les Goths accoururent au bruit, et après avoir regardé dans la fosse, ils demandèrent à ceux qui étaient dedans, de quel parti ils étaient ? Le Goth répondit seul, ainsi qu'ils en étaient auparavant demeurés d'accord, qu'il était tombé par malheur, et qu'il priait qu’on lui jetât une corde pour remonter. Ils lui jetèrent donc une corde, dont le Romain prit à l'instant le bout, alléguant pour la raison, que les Goths n'avaient garde de laisser un Goth dans cette fosse, au lieu qu'ils y laisseraient un Romain, s'il y demeurait le dernier. En disant cela, il monta. Les Goths furent étonnés d'abord de le voir ; mais quand ils eurent tout appris de la bouche, ils retirèrent son compagnon, qui ayant exposé l'accord qu'ils avaient fait ensemble, s'en retourna dans le camp, et le Romain fut laissé en liberté. Il y eut depuis diverses sorties à cheval de côté et d'autre, lesquelles se terminèrent en des combats singuliers, où les Romains eurent toujours de l'avantage.

3. Il se fit peu de temps après un petit combat dans le champ de Néron, où la cavalerie Romaine ayant donné la chasse aux Barbares, il y eut un garde de Bélisaire, nommé Chorsamante, qui était Massagète de nation, lequel suivi de quelques autres, poursuivit vigoureusement soixante et dix Goths ; mais ayant poussé trop loin les fuyards, il fut abandonné de ses gens ; et quoique seul, il ne laissa pas de continuer à les poursuivre. Les Goths qui le virent seul, retournèrent sur lui. Il tua d'abord le plus hardi, et mit les autres en fuite. Quand ils furent proche de leur camp, ils eurent honte que l'on les vît fuir devant un seul homme, et retournèrent au combat; mais ayant perdu encore un des leurs, ils s'enfuirent comme auparavant. Chorsamante leur donna la chasse jusque dans leur camp et s'en retourna seul à Rome. Il reçut bientôt après un coup de flèche qui lui perça la jambe gauche jusqu'à l'os. Cette blessure l'ayant mis hors de combat pour quelques jours, il la supportait avec l'impatience qui est ordinaire aux Barbares, et il menaçait d'en tirer vengeance. Un jour, après avoir bu extraordinairement dans un festin, il promit d'aller le venger seul, du coup que les Goths lui avaient donné; et étant allé à la porte Pinciana, il dit à ceux qui la gardaient, que Bélisaire l'envoyait au camp des ennemis. Les soldats qui gardaient la porte ne pouvant s'imaginer qu'il leur imposât, la lui ouvrirent et le laissèrent aller où il voulut. D'abord, les Goths crurent qu'il se venait rendre à eux volontairement ; mais quand il fut proche, et qu'il commença à tirer, ils accoururent environ vingt contre lui, lesquels il repoussa vigoureusement. Ils vinrent en plus grand nombre ; mais au lieu de s'enfuir, il soutint seul, avec des efforts extraordinaires, le choc d'une si effroyable multitude. Les Romains qui le regardaient du haut des murailles, sans savoir que ce fut lui, croyaient que ce fut un furieux. Il fit d'admirables exploits, et dignes d'une louange immortelle, mais enfin ayant été enveloppé par toute l'armée, il porta la peine de sa témérité. Bélisaire et toute l'armée ressentirent une extrême douleur de sa mort, et regrettèrent sa perte, comme la perte de l'espérance publique.

 

 

 

 

 

1. Εὐθάλιος δέ τις ἀμφὶ θερινὰς τροπὰς ἐς Ταρακίναν ἐκ Βυζαντίου ἧκε, χρήματα ἔχων ἅπερ τοῖς στρατιώταις βασιλεὺς ὦφλε. Δείσας τε μὴ κατὰ τὴν ὁδὸν ἐντυχόντες πολέμιοι τὰ χρήματά τε ἀφέλωνται καὶ αὐτὸν κτείνωσι, γράφει πρὸς Βελισάριον ἀσφαλῆ οἱ ἐς Ῥώμην τὴν πορείαν ποιήσασθαι. Ὁ δὲ ἄνδρας μὲν ἑκατὸν τῶν αὑτοῦ ὑπασπιστῶν δοκίμους ἀπολεξάμενος ξὺν δορυφόροις δύο πέμπει ἐς Ταρακίναν οἵπερ αὐτῷ τὰ χρήματα ξυγκομίσαιεν. Δόκησιν δὲ ἀεὶ τοῖς βαρβάροις παρείχετο ὡς παντὶ τῷ στρατῷ μαχεσόμενος, ὅπως μὴ ἐνθένδε τῶν πολεμίων τινὲς ἢ τροφῶν ξυγκομιδῆς ἕνεκα ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ἴωσιν.

2. Ἐπεὶ δὲ τῇ ὑστεραίᾳ τοὺς ἀμφὶ Εὐθάλιον ἔγνω παρέσεσθαι, διεῖπέ τε καὶ διεκόσμει ὡς ἐς μάχην τὸ στράτευμα, καὶ οἱ βάρβαροι ἐν παρασκευῇ ἦσαν. Ὅλην μὲν οὖν δείλην πρωίαν κατεῖχεν ἀμφὶ τὰς πύλας τοὺς στρατιώτας. ᾔδει γὰρ Εὐθάλιόν τε καὶ τοὺς ξὺν αὐτῷ ἐς νύκτα ἀφίξεσθαι. Ἐς δὲ ἡμέραν μέσην ἄριστον ἐκέλευε τὸ στράτευμα αἱρεῖσθαι, καὶ οἱ Γότθοι ταὐτὸ τοῦτο ἐποίουν, ἐς τὴν ὑστεραίαν αὐτὸν οἰόμενοι τὴν ξυμβολὴν ἀποτίθεσθαι. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον Μαρτῖνον μὲν καὶ Βαλεριανὸν ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἐς Νέρωνος πεδίον Βελισάριος ἔπεμψε, ξυνταράσσειν ὅτι μάλιστα ἐπιστείλας τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον. Ἐκ δὲ πυλίδος Πιγκιανῆς ἱππέας ἑξακοσίους ἐπὶ τῶν βαρβάρων τὰ χαρακώματα ἔστελλεν. Οἷς δὴ τρεῖς τῶν αὑτοῦ δορυφόρων ἐπέστησεν, Ἀρτασίρην τε ἄνδρα Πέρσην καὶ Βώχαν Μασσαγέτην γένος καὶ Κουτίλαν Θρᾷκα. Καὶ πολλοὶ μὲν αὐτοῖς τῶν ἐναντίων ἀπήντησαν. Χρόνον δὲ πολὺν ἡ μάχη 〈ἐν〉 χερσὶν οὐκ ἐγίνετο, ἀλλ´ ἐπιοῦσί τε ὑπεχώρουν ἀλλήλοις καὶ τὰς διώξεις ἑκάτεροι ἀγχιστρόφους ποιούμενοι ἐῴκεισαν βουλομένοις ἐς τοῦτο σφίσι δαπανᾶσθαι τὸν τῆς ἡμέρας χρόνον. Προϊόντες μέντοι ὀργῇ ἐς ἀλλήλους εἴχοντο ἤδη. Καρτερᾶς τε γεγενημένης τῆς ξυμβολῆς, ἑκατέρων μὲν πολλοὶ καὶ ἄριστοι ἔπεσον, ἀμφοτέροις δὲ ἀπό τε τῆς πόλεως καὶ τῶν χαρακωμάτων ἐπίκουροι ἦλθον. ὧν δὴ ἀναμιγνυμένων τοῖς μαχομένοις ἔτι μᾶλλον ὁ πόνος ἐπὶ μέγα ᾔρετο. Καὶ ἡ κραυγὴ τήν τε πόλιν καὶ τὰ στρατόπεδα περιλαβοῦσα τοὺς μαχομένους ἐξέπλησσε. Τέλος δὲ Ῥωμαῖοι ἀρετῇ ὠσάμενοι τοὺς πολεμίους ἐτρέψαντο. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ Κουτίλας μέσην τὴν κεφαλὴν ἀκοντίῳ πληγεὶς καὶ ταύτῃ τὸ δοράτιον ἐμπεπηγὸς ἔχων ἐδίωκε. Τῆς τε τροπῆς γενομένης ἅμα τοῖς περιοῦσιν ἐς τὴν πόλιν ἀμφὶ ἡλίου δύσιν ἐσήλασε, κραδαινομένου οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ ἀκοντίου, θέαμα λόγου πολλοῦ ἄξιον. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ Ἄρζην, τῶν Βελισαρίου ὑπασπιστῶν ἕνα, τῶν τις Γότθων τοξότης μεταξὺ τῆς τε ῥινὸς καὶ ὀφθαλμοῦ τοῦ δεξιοῦ βάλλει. Καὶ τοῦ μὲν τοξεύματος ἡ ἀκὶς ἄχρι ἐς τὸν αὐχένα ὀπίσω διῆλθεν, οὐ μέντοι διεφάνη, τοῦ δὲ ἀτράκτου τὸ λειπόμενον ἐπῆν τε τῷ προσώπῳ καὶ ἱππευομένου τοῦ ἀνθρώπου ἐσείετο. Ὃν δὴ ξὺν τῷ Κουτίλᾳ θεώμενοι ἐν θαύματι μεγάλῳ ἐποιοῦντο Ῥωμαῖοι, ὅτι δὴ ἱππεύοντο, οὐδεμίαν ἐπιστροφὴν τοῦ κακοῦ ἔχοντες. Ταῦτα μὲν οὖν ἐφέρετο τῇδε.

Ἐν δὲ Νέρωνος πεδίῳ τὰ βαρβάρων πράγματα καθυπέρτερα ἦν. Οἵ τε ἀμφὶ Βαλεριανὸν καὶ Μαρτῖνον, πλήθει πολλῷ πολεμίων μαχόμενοι, καρτερῶς μὲν ὑφίσταντο, ἔπασχον δὲ τὰ δεινότατα, καὶ κινδύνου ἐς μέγα τι ἀφίκοντο χρῆμα. Καὶ τότε δὴ Βελισάριος Βώχαν ἐκέλευεν ἐπαγόμενον τοὺς ξὺν αὐτῷ ἀκραιφνέσι σώμασί τε καὶ ἵπποις ἐκ τῆς ξυμβολῆς ἐπανήκοντας ἐς Νέρωνος πεδίον ἰέναι. Ἤδη δὲ ἦν τῆς ἡμέρας ὀψέ. Καὶ Ῥωμαίοις τῶν ἀμφὶ Βώχαν ἐπιβεβοηθηκότων ἐκ τοῦ αἰφνιδίου τροπὴ τῶν βαρβάρων ἐγίνετο, ἐς ἣν ἐπὶ πλεῖστον Βώχας ἐμπεσὼν ἐς κύκλωσιν δυοκαίδεκα πολεμίων δόρατα φερόντων ἀφίκετο. Καὶ αὐτὸν ἔπαισαν μὲν ὁμοῦ τοῖς δόρασιν ἅπαντες. Τοῦ δὲ θώρακος ὑφισταμένου αἱ μὲν ἄλλαι πληγαὶ οὐ σφόδρα ἐλύπουν, εἷς δὲ τῶν Γότθων ἐξόπισθεν ὑπὲρ μασχάλην τὴν δεξιὰν γυμνοῦ τοῦ σώματος ἄγχιστα τοῦ ὤμου ἐπιτυχὼν ἔπληξε τὸν νεανίαν, οὐ καιρίαν μέντοι, οὐδὲ ἐς θανάτου κίνδυνον ἄγουσαν. Ἔμπροσθεν δὲ ἄλλος μηρὸν αὐτοῦ τὸν εὐώνυμον νύξας τὸν ταύτῃ μυῶνα οὐκ εὐθείᾳ τινὶ, ἀλλ´ ἐγκαρσίᾳ πληγῇ ἔτεμε. Βαλεριανὸς δὲ καὶ Μαρτῖνος τὰ ποιούμενα κατεῖδόν τε καὶ οἱ ἐπιβεβοηθηκότες ὡς τάχιστα ἔτρεψάν τε τοὺς πολεμίους καὶ τοῦ χαλινοῦ τοῦ Βώχα ἵππου ἄμφω λαβομένω ἐς τὴν πόλιν ἀφίκοντο. Νύξ τε ἐπεγένετο καὶ ξὺν τοῖς χρήμασιν Εὐθάλιος ἦλθεν.

3. Ἐπεὶ δὲ ἅπαντες ἐν τῇ πόλει ἐγένοντο, τῶν τραυμάτων ἐπεμελοῦντο. Ἄρζου μὲν οὖν τὸ βέλος ἀπὸ τοῦ προσώπου ἀφέλκεσθαι βουλόμενοι οἱ ἰατροὶ χρόνον τινὰ ἤσχαλλον, οὐχ ὅτι τοῦ ὀφθαλμοῦ ἕνεκεν, ὃν δὴ οὐκ ἄν ποτε σωθήσεσθαι ὑπετόπαζον, ἀλλ´ ὅπως μὴ ὑμένων τε καὶ νεύρων τρήσεσιν, οἷα πολλὰ ἐνταῦθά ἐστιν, ἄνδρα τῆς Βελισαρίου οἰκίας ἄριστον διαφθείρωσιν. Ἔπειτα δὲ τῶν τις ἰατρῶν, Θεόκτιστος ὄνομα, ὄπισθεν ἐς τὸν αὐχένα ἐρείσας ἐπυνθάνετο τοῦ ἀνθρώπου εἰ λίαν ἀλγοίη. Τοῦ δὲ ἀλγεῖν φήσαντος,

„οὐκοῦν αὐτός τε σωθήσῃ,“ εἶπε, „καὶ τὴν ὄψιν οὐκ „ἂν βλαβήσῃ.“

ταῦτα δὲ ἰσχυρίσατο τεκμηράμενος, ὅτι τοῦ βέλους ἡ ἀκὶς τοῦ δέρματος οὐ πόρρω διήκει. Τοῦ μὲν οὖν ἀτράκτου ὅσον ἔξω ἐφαίνετο ἐκτεμὼν ἔρριψε, διελὼν δὲ τῶν ἰνίων τὸ δέρμα, οὗ μάλιστα ὁ ἀνὴρ πολυώδυνος ἦν, ἐντεῦθεν πόνῳ οὐδενὶ τὴν ἀκίδα ἐφείλκυσε, τρισί τε προὔχουσαν ὀπίσω ὀξείαις καὶ μοῖραν τοῦ βέλους τὴν λειπομένην ξὺν αὐτῇ φέρουσαν. Οὕτω τε Ἄρζης κακῶν τε παντάπασιν ἀπαθὴς ἔμεινε καὶ οὐδὲ ἴχνος αὐτοῦ τῆς πληγῆς ἐς τὸ πρόσωπον ἀπελείπετο. Κουτίλας δὲ βιαιότερον τοῦ δορατίου ἐκ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθέντος (ἐπεπήγει γὰρ ἐπὶ πλεῖστον) ἐς λειποθυμίαν ἐξέπεσεν. Ἐπεὶ δέ οἱ φλεγμαίνειν αἱ τῇδε μήνιγγες ἤρξαντο, φρενίτιδι νόσῳ ἁλοὺς οὐ πολλῷ ὕστερον ἐτελεύτησε. Βώχαν μέντοι αὐτίκα αἵματός τε ῥύσις ἄφατος ἐκ τοῦ μηροῦ ἔσχε καὶ τεθνηξομένῳ οὐκ ἐς μακρὰν ἐῴκει. Αἴτιον δὲ τούτου εἶναι ἰατροὶ ἔλεγον, ὅτι οὐκ ἐπ´ εὐθείας, ἀλλ´ ἐγκαρσίᾳ ἐντομῇ τὸν μυῶνα ἡ πληγὴ ἔκοψεν. Ἡμέραις γοῦν ἀπέθανε τρισὶν ὕστερον. Διὰ ταῦτα μὲν οὖν Ῥωμαῖοι τὴν νύκτα ὅλην ἐκείνην ἐν πένθει μεγάλῳ ἐγένοντο. Γότθων δὲ θρῆνοί τε πολλοὶ καὶ κωκυτοὶ μεγάλοι ἐκ τῶν χαρακωμάτων ἠκούοντο. Καὶ ἐθαύμαζόν γε Ῥωμαῖοι, ἐπεὶ οὐδὲν ἐδόκει πάθος ξυμβῆναι τοῖς πολεμίοις λόγου ἄξιον τῇ προτεραίᾳ, πλήν γε δὴ ὅτι οὐκ ὀλίγοι αὐτῶν ἐν ταῖς ξυμβολαῖς διεφθάρησαν. Ὅπερ καὶ πρότερον αὐτοῖς οὐδέν τι ἧσσον, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον, ξυνενεχθὲν οὐ λίαν γε αὐτοὺς διὰ τὴν πολυανθρωπίαν ἐτάραξεν. Ἐγνώσθη μέντοι τῇ ὑστεραίᾳ ὡς ἄνδρας δοκίμους ἐς τὰ μάλιστα τοῦ ἐν Νέρωνος πεδίῳ στρατοπέδου Γότθοι ἐθρήνουν, οὓς δὴ ὁ Βώχας ἐν τῇ πρώτῃ ὁρμῇ ἔκτεινεν. Ἐγένοντο δὲ καὶ ἄλλαι οὐκ ἀξιόλογοι ξυμβολαὶ, ἅσπερ μοι ξυγγράψαι οὔτι ἀναγκαῖον ἔδοξεν εἶναι. Πάσας μέντοι ἑπτὰ καὶ ἑξήκοντα ἐν τῇδε τῇ πολιορκίᾳ ξυνηνέχθη γενέσθαι, καὶ δύο δὴ ἄλλας ὑστάτας, αἵ μοι ἐν τοῖς ὄπισθεν λόγοις εἰρήσονται. Τότε δὲ ὅ τε χειμὼν ἔληγε καὶ τὸ δεύτερον ἔτος ἐτελεύτα τῷ πολέμῳ τῷδε, ὃν Προκόπιος ξυνέγραψεν.
 

CHAPITRE II

1. Bélisaire donne escorte à Euthalius, qui apportait de l'argent de Constantinople. 2. Les Romains vainquent auprès de la Porte Pinciana, et sont vaincus dans le champ de Néron. 3. Asès est guéri de sa blessure par un médecin, nommé Théostiste ; Cutilas et Bucas meurent des leurs.

1. ENVIRON le solstice d'été, un certain Euthalius arriva de Constantinople à Terracine, avec l'argent destiné au paiement des soldats ; mais comme il appréhendait d'être rencontré par les ennemis, et de perdre l'argent et la vie, il demanda escorte à Bélisaire, qui lui envoya cent hommes couverts de boucliers sous la conduite de deux gardes. Cependant ce général faisait toujours semblant de vouloir donner bataille, afin d'empêcher les ennemis d'aller au fourrage, ou pour quelque autre raison.

2. Quand il fut le jour auquel Euthalius devait arriver, il rangea le jour précédent son armée, la mit aux portes de Rome dès le matin, et la fît dîner à midi, les Goths se rangèrent pareillement en bataille, dînèrent, et crurent qu'il ne voulait combattre que le lendemain. Incontinent après il envoya Martin et Vaiérien dans le champ de Néron, pour harceler les Barbares ; et en même temps envoya attaquer le camp par six cents cavaliers, qui sortirent par la petite porte Pinciana, et qui étaient commandés par Artasine, Perse, par Bucas, Massagète, et par Cutiias, Thrace. Les ennemis accoururent au devant d'eux. Les uns et les autres furent longtemps sans en venir aux mains, combattant par des irruptions, et par des retraites réciproques, comme s'ils eussent en dessein de passer toute la journée en cette sorte d'escarmouche. Mais dans la suite, les uns et les autres étant échauffés par la colère, et ayant reçu du secours tant du camp que de la ville, la mêlée devint furieuse, et plusieurs braves hommes demeurèrent sur la place. Enfin, la vertu des Romains l'emporta sur les Barbares, lesquels Cutilas poursuivit, bien qu'il eût la tête percée d'un dard, qui y était demeuré suspendu; et il revint dans Rome en cet état, avec l'admiration de tout le monde. Arsès, qui était un des écuyers de Bélisaire, reçut un coup au visage, entre le nez et l'œil droit; la pointe du dard était enfoncée bien avant, et le reste lui pendait sur le visage. Les Romains admirèrent la confiance avec laquelle cet Arsès et ce Cutilas méprisèrent les blessures et la douleur. Voilà ce qui se passa en cette occasion.

Les Barbares avaient l'avantage dans le champ de Néron. Martin et Valérien soutenaient l'effort d'une effroyable multitude, avec un courage invincible, mais avec une perte notable, et un péril extrême. Bélisaire dépêcha Bucas à leur secours, avec ceux qui n'avaient point été blessés dans le combat. Le renfort assura les Romains, et leur fit donner la chasse aux Barbares. Bucas les ayant poursuivis fort loin, il se trouva enveloppé de douze, qui tous lui portèrent des coups de lance. Sa cuirasse étant à l'épreuve, il y eut un Goth qui en trouva le défaut au-dessus de l'épaule droite, et qui lui fit une blessure, qui ne fut toutefois ni mortelle, ni dangereuse. Un autre lui donna un coup dans la cuisse gauche, dont il eut le muscle percé en travers. Martin et Valérien accoururent à son secours, et le dégagèrent, et tenant chacun d'une main la bride de son cheval, le ramenèrent à Rome, où Euthalius arriva avec l'argent, au commencement de la nuit.

3. Quand ils furent tous dans la ville, ils prirent le soin de leurs blessures. Les médecins, qui voulaient retirer le dard du visage d'Arsès, furent longtemps dans une grande perplexité, non seulement à cause de son œil qu'ils n'espéraient pas conserver, mais aussi à cause des nerfs et des membranes, qu'ils craignaient de rompre et de faire périr en les rompant, un des plus vaillants hommes qui fut dans l'armée de Bélisaire. L'un d'eux, nommé Théoctiste, s'étant appuyé sur la tête d'Arsès, lui demanda s'il sentait beaucoup de douleur; et comme il lui eût répondu, que oui, il repartit, vous guérirez donc, et vous ne perdrez pas l'œil ; ce qu'il assurait, parce qu'il jugeait que le trait n'était pas enfoncé bien avant. Ensuite il coupa le bois qui était au dehors, et le jeta; puis ayant fait une incision, qui fut accompagnée d'une douleur très sensible, à cause des nerfs qui se rencontrent en cette partie, il en tira un fer à trois pointes. Ainsi Arsès fut guéri sans qu'il restât de cicatrice sur son visage. Comme ce même Théoctiste arracha avec violence la flèche qui avait pénétré, bien avant dans la tête de Cutilas, ce capitaine en tomba en défaillance, les tuniques de son cerveau s'étant ensuite enflammées, il en tomba en frénésie, dont il mourut. Pour ce qui est de Bucas, il perdit une prodigieuse quantité de sang, et l'on crut qu'il en mourrait sur-le-champ. Les médecins assuraient que cela provenait, de ce que le muscle était percé de travers, et non pas en droite ligne. Il ne survécut que trois jours. Les Romains passèrent la nuit à déplorer leur malheur, et ils entendaient en même temps les gémissements dont le camp des ennemis retentissait ; ce qui leur paraissait d'autant plus étrange, qu'ils n'avaient pas remarqué que les Goths eussent fait de perte considérable le jour précédent, et qu'ils leurs en avaient souvent vu faire de plus grandes, sans en témoigner tant de regret, parce qu'ils ne manquaient pas d'hommes ; mais ils apprirent le lendemain, qu'ils pleuraient les plus vaillants hommes de leur nation, que Bucas avait tués dans le champ de Néron, à la première rencontre. Il se livra d'autres petits combats, que je n'ai pas jugé de rapporter. Il y eu sept rencontres pendant le siège, et deux autres depuis, dont je parlerai dans la suite. En cet endroit finit l'hiver, et la seconde année de la guerre qu'écrit Procope.

 

 

1. Ἤδη δὲ τῆς θερινῆς τροπῆς ἀρξαμένης λιμός τε ὁμοῦ καὶ λοιμὸς τοῖς ἐν τῇ πόλει ἐπέπεσε. Καὶ τοῖς στρατιώταις σῖτος μὲν ἔτι ἐλείπετο, ἄλλο δὲ τῶν ἐπιτηδείων οὐδὲν, Ῥωμαίους δὲ τοὺς ἄλλους ὅ τε σῖτος ἐπελελοίπει καὶ ὁ λιμὸς ἀκριβῶς ξὺν τῷ λοιμῷ ἐπίεζεν. ὧν δὴ οἱ Γότθοι αἰσθόμενοι μάχῃ μὲν διακινδυνεύειν πρὸς τοὺς πολεμίους οὐκέτι ἤθελον, ἐφύλασσον δὲ ὅπως αὐτοῖς μηδὲν τοῦ λοιποῦ ἐσκομίζοιτο. Ἐστὸν δὲ ὕδατος ὀχετὼ δύο μεταξὺ Λατίνης τε καὶ Ἀππίας ὁδοῦ, ὑψηλὼ ἐς ἄγαν, κυρτώμασί τε ἐπὶ πλεῖστον ἀνεχομένω. Τούτω δὴ τὼ ὀχετὼ ἐν χώρῳ διέχοντι Ῥώμης σταδίοις πεντήκοντα ξυμβάλλετόν τε ἀλλήλοιν καὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν δι´ ὀλίγου τρέπεσθον. Ὁ γὰρ ἔμπροσθεν χώραν λαχὼν τὴν ἐν δεξιᾷ τηνικαῦτα χωρεῖ φερόμενος τὰ εὐώνυμα. Πάλιν δὲ ξυνιόντε καὶ χώραν τὴν προτέραν ἀπολαβόντε τὸ λοιπὸν διακέκρισθον, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ χῶρον τὸν μεταξὺ ὀχύρωμα ξυμβαίνει τῷ ἐκ τῶν ὀχετῶν περιβάλλεσθαι. Τούτων δὲ τὰ κάτω κυρτώματα οἱ βάρβαροι λίθοις τε καὶ πηλῷ φράξαντες φρουρίου σχῆμα πεποίηνται κἀνταῦθα οὐχ ἧσσον ἢ ἐς ἑπτακισχιλίους ἐνστρατοπεδευσάμενοι φυλακὴν εἶχον τοῦ μηκέτι τοὺς πολεμίους ἐς τὴν πόλιν τι τῶν ἐπιτηδείων ἐσκομίζεσθαι. Τότε δὴ Ῥωμαίους πᾶσα μὲν ἐλπὶς ἀγαθοῦ ἐπελελοίπει, πᾶσα δὲ ἰδέα κακοῦ περιεστήκει. Τέως μὲν οὖν ὁ σῖτος ἤκμαζε, τῶν στρατιωτῶν οἱ εὐτολμότατοι ἐναγούσης αὐτοὺς τῆς τῶν χρημάτων ἐπιθυμίας τοῖς ἵπποις τε ὀχούμενοι καὶ ἄλλους ἐφέλκοντες ἐν τοῖς ληΐοις ἐγίνοντο νύκτωρ τῆς πόλεως οὐ μακρὰν ἄποθεν. Τέμνοντές τε τοὺς ἀστάχυας καὶ τοῖς ἵπποις, οὓς αὐτοὶ ἐφεῖλκον, ἐνθέμενοι, ἐς τὴν πόλιν λανθάνοντες τοὺς πολεμίους ἐκόμιζον χρημάτων τε μεγάλων Ῥωμαίων τοῖς εὐδαίμοσιν ἀπεδίδοντο. Οἱ μέντοι ἄλλοι βοτάναις τισὶν ἀπέζων, οἷαι πολλαὶ ἀμφί τε τὰ προάστεια καὶ τοῦ περιβόλου ἐντὸς γίνονται. Βοτάνη γὰρ γῆν τὴν Ῥωμαίων οὔτε χειμῶνος ὥρᾳ οὔτε ἐς ἄλλον τινὰ ἐπιλείπει καιρὸν, ἀλλ´ ἀνθεῖ τε ἀεὶ καὶ τέθηλεν ἐς πάντα τὸν χρόνον. Ἀφ´ οὗ δὴ καὶ ἱπποφορβεῖν ἐνταῦθα τοὺς πολιορκουμένους τετύχηκε. Τινὲς δὲ καὶ ἐξ ἡμιόνων τῶν ἐν Ῥώμῃ θνησκόντων ἀλλᾶντας ποιούμενοι ἀπεδίδοντο λάθρα. Ἐπεὶ δὲ σῖτον τὰ λήϊα οὐκέτι εἶχε καὶ ἐς μέγα κακὸν ἅπαντες Ῥωμαῖοι ἀφίκοντο, Βελισάριόν τε περιίσταντο καὶ μάχῃ μιᾷ διακρίνεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους ἠνάγκαζον, Ῥωμαίων οὐδένα τῆς ξυμβολῆς ἀπολείψεσθαι ὑποσχόμενοι. Καὶ αὐτῷ ἀπορουμένῳ τε τοῖς παροῦσι καὶ λίαν ἀχθομένῳ τῶν ἀπὸ τοῦ δήμου ἔλεξάν τινες τοιάδε

„Οὐ „προσδεχομένους ἡμᾶς ἡ παροῦσα, ὦ στρατηγὲ, κατέλαβε τύχη, ἀλλ´ εἰς πᾶν ἡμῖν τοὐναντίον τὰ τῆς ἐλπίδος ἐκβέβηκε. Τετυχηκότες γὰρ ὧν πρότερον ἐν ἐπιθυμίᾳ κατέστημεν, τανῦν ἐς τὴν παροῦσαν ξυμφορὰν ἥκομεν, καὶ περιέστηκεν ἡμῶν ἡ προλαβοῦσα δόξα τὸ καλῶς τῆς βασιλέως προμηθείας ἐφίεσθαι, νῦν ἄνοιά τε οὖσα καὶ κακῶν τῶν μεγίστων ὑπόθεσις. Ἀφ´ οὗ δὴ ἐς τόδε ἀνάγκης ἀφίγμεθα ὥστε ἐν τῷ παρόντι ἔτι βιάζεσθαι καὶ πρὸς τοὺς βαρβάρους ὁπλίζεσθαι τετολμήκαμεν. Καὶ συγγνώμη μὲν εἰ πρὸς Βελισάριον θρασυνόμεθα. Γαστὴρ γὰρ οὐκ οἶδεν ἀποροῦσα τῶν ἀναγκαίων αἰσχύνεσθαι. Ἀπολελογήσθω δὲ ἡμῖν τῆς προπετείας ἡ τύχη. Πάντων γὰρ εἰκότως ἀνιαρότατος εἶναι δοκεῖ μηκυνόμενος τοῖς οὐκ εὖ φερομένοις ὁ βίος. Τὰ μὲν οὖν ξυμπεσόντα ἡμῖν ὁρᾷς δήπουθεν. Ἀγροὶ μὲν οὗτοι καὶ χώρα ξύμπασα ὑποπέπτωκε ταῖς τῶν πολεμίων χερσίν. Ἡ πόλις δὲ αὕτη τῶν ἀγαθῶν ἀποκέκλεισται πάντων οὐκ ἴσμεν ἐξ ὅτου δὴ χρόνου. Ῥωμαίων δὲ οἱ μὲν ἤδη κεῖνται, τὸ μηδὲ γῇ κρύπτεσθαι κληρωσάμενοι, ἡμεῖς δὲ οἱ περιόντες, ὡς ἂν συλλήβδην εἴπωμεν ἅπαντα τὰ δεινὰ, ξυντετάχθαι τοῖς οὕτω κειμένοις εὐχόμεθα. Πάντα γὰρ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὁ λιμὸς τὰ κακὰ φορητέα δείκνυσιν, ἔνθα τε ἂν φαίνηται, μετὰ τῆς τῶν ἄλλων ἐπέρχεται λήθης καὶ θανάτους ἅπαντας, πλὴν τοῦ παρ´ αὐτοῦ προσιόντος, πρὸς ἡδονῆς εἶναι τοῖς ἀνθρώποις ἐργάζεται. Ἕως τοίνυν ἔτι μὴ κεκράτηκεν ἡμῶν τὸ κακὸν, δὸς ἡμῖν ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν ἀνελέσθαι τὴν ἀγωνίαν, ἐξ ἧς ἡμῖν ἢ περιεῖναι τῶν πολεμίων ἢ τῶν δυσχερῶν ἀπηλλάχθαι ξυμβήσεται. Οἷς μὲν γὰρ ἐλπίδα σωτηρίας ἡ μέλλησις φέρει, πολλὴ ἄνοια ἂν εἴη προτερήσασιν ἐς κίνδυνον τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων καθίστασθαι, οἷς δὲ τῇ βραδυτῆτι δυσκολώτερος ὁ ἀγὼν γίνεται, τὸ καὶ πρὸς ὀλίγον ἀναβάλλεσθαι χρόνον τῆς παραυτίκα προπετείας μεμπτότερον.“

3. Ῥωμαῖοι μὲν τοσαῦτα εἶπον. Βελισάριος δὲ ἀμείβεται ὧδε

„Ἀλλ´ ἔμοιγε καὶ λίαν προσδεχομένῳ τὰ παρ´ ὑμῶν γεγένηται πάντα, ἐκβέβηκε δὲ παρὰ δόξαν οὐδέν. Ἐγὼ γὰρ πάλαι οἶδα δῆμον ὅτι πρᾶγμα ἀβουλότατόν ἐστι, καὶ οὔτε τὰ παρόντα φέρειν πέφυκεν οὔτε τὰ μέλλοντα προβουλεύεσθαι, ἀλλ´ ἐγχειρεῖν μὲν εὐπετῶς ἀεὶ τοῖς ἀμηχάνοις, διαφθείρεσθαι δὲ ἀνεπισκέπτως ἐπίσταται μόνον. Ἐγὼ μέντοι οὐκ ἄν ποτε διὰ τὴν ὑμετέραν ὀλιγωρίαν οὔτε ὑμᾶς ἀπολέσαιμι ἑκών γε εἶναι οὔτε ὑμῖν τὰ βασιλέως συνδιαφθείραιμι πράγματα. Πόλεμος γὰρ οὐκ ἐξ ἀλογίστου σπουδῆς κατορθοῦσθαι φιλεῖ, ἀλλ´ εὐβουλίᾳ τε καὶ προμηθείᾳ τὴν τῶν καιρῶν ἀεὶ σταθμώμενος ῥοπήν. Ὑμεῖς μὲν οὖν πεττεύειν οἰόμενοι τὸν ἕνα βούλεσθε ὑπὲρ ἁπάντων ἀναρρίπτειν κύβον, ἐμοὶ δὲ οὐ σύνηθες αἱρεῖσθαι πρὸ τοῦ ξυμφόρου τὸ σύντομον. Εἶτα σὺν ἡμῖν ἐπαγγέλλεσθε τοῖς πολεμίοις διὰ μάχης ἰέναι, πότε τὰς μελέτας τοῦ πολέμου πεποιημένοι; ἢ ποῖος τὰ τοιαῦτα ἐκμαθὼν τοῖς ὅπλοις οὐκ οἶδεν ὅτι οὐ χωρεῖ ἄχρι τῆς διαπείρας ἡ μάχη; οὐδὲ αὐτός οἱ ἐμμελετᾶν ὁ πολέμιος ἐν τοῖς ἀγῶσι παρέχεται. Νῦν μὲν τὴν προθυμίαν ὑμῶν ἄγαμαι καὶ συγγνώμων εἰμὶ ταραχῆς τῆσδε. Ὡς δὲ ὑμῖν ταῦτα οὐκ εἰς καιρὸν γέγονε καὶ ἡμεῖς μελλήσει προμηθεῖ χρώμεθα ἐγὼ δηλώσω. Στράτευμα ἡμῖν ἀριθμοῦ κρεῖσσον ἐκ πάσης γῆς ἀθροίσας βασιλεὺς ἔπεμψε καὶ στόλος, ὅσος οὐ πώποτε Ῥωμαίοις ξυνέστη, τήν τε Καμπανίας ἀκτὴν καὶ κόλπου τοῦ Ἰονίου τὰ πλεῖστα καλύπτει. Ὀλίγων τε ἡμερῶν ξὺν πᾶσι τοῖς ἐπιτηδείοις παρ´ ἡμᾶς ἥξουσι, τήν τε ἀπορίαν ἡμῖν διαλύσοντες καὶ πλήθει βελῶν τὰ τῶν βαρβάρων στρατόπεδα καταχώσοντες. Ἐλογισάμην οὖν ἐς τὴν ἐκείνων παρουσίαν τὸν τῆς ξυμβολῆς μᾶλλον ἀποθέσθαι καιρὸν καὶ ξὺν τῷ ἀσφαλεῖ τὸ τοῦ πολέμου πορίζεσθαι κράτος, ἢ σπουδῇ ἀλογίστῳ θρασυνόμενος τὴν τῶν ὅλων σωτηρίαν προΐεσθαι. Ὅπως δὲ αὐτίκα τε ἥξουσι καὶ μὴ περαιτέρω μελλήσουσιν, ἐγὼ προνοήσω.“
 

CHAPITRE III

I. Rome assiégée par la peste et par la famine. 2. Plaintes des citoyens. 3. Réponse de Bélisaire.

1. AU commencement du printemps, Rome fut assiégée de la famine et de la peste. Les soldats n'avaient pour toute nourriture que du pain. Les habitants, à qui le pain avait manqué, souffraient en même temps l'incommodité de la disette, et celle de la maladie contagieuse. Les Goths, bien informés de l'état de la ville, n'en voulaient pas venir aux mains, ils se contentaient d'arrêter les vivres. Il y a encore maintenant entre la voie Latine et la voie Appienne deux grands aqueducs, qui se joignent à cinquante stades de Rome, puis ils le croisent de sorte que celui qui était à la droite devient à la gauche et celui qui était à la gauche devient à la droite. Enfin ils se rejoignent pour se séparer l'un de l'autre, de la même manière que devant. Cela fait, qu'ils entourent un espace considérable, où les Barbares se fortifièrent, et se mirent jusqu'au nombre de sept mille, pour boucher le passage aux provisions. Alors les Romains se virent privés de toutes sortes de biens et affligés de toutes sortes de maux. Pendant qu'il resta des grains à la campagne, les plus hardis des soldats, animés par l'avidité du gain, allèrent l'enlever sur des chevaux, sans être découverts par les ennemis, et le vendirent chèrement aux plus riches des citoyens, tandis que les autres ne vivaient que de légumes, dont il y eût toujours abondance, parce qu'il en croît en toutes les saisons, et même en hiver. Ce qui fut cause que les chevaux ne manquèrent point de fourrages. Quelques-uns vendaient secrètement des boudins, faits de la chair des mulets qui mouraient à Rome. Tous les grains de la campagne étant consumés et les habitants étant réduits à une extrême disette, ils vinrent tous à l'entour de Bélisaire, pour le prier de donner une bataille générale, et pour s'offrir à en courir le hasard. Comme il était en doute de la résolution qu'il prendrait dans une conjoncture si fâcheuse, plusieurs des plus considérables lui parlèrent de cette sorte.

2. Nous ne nous attendions guère aux misères que nous souffrons, et notre condition présente est bien contraire à nos espérances. Après avoir obtenu ce que nous avions souhaité, nous sommes tombés dans la disgrâce, par la confiance que nous avons eue aux soins de César ; mais nous ne pouvons plus la conserver maintenant sans une espèce de folie. La nécessité extrême où nous sommes, nous donne la hardiesse de nous exposer au péril d'une bataille. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, notre liberté. Le ventre n'a point de honte quand il est privé de ce qui lui est nécessaire. Nous trouvons notre excuse dans notre malheur. On ne saurait faire un plus grand mal à des misérables, que de prolonger leur vie. Vous voyez de quelles calamités nous sommes accablés. Nos terres sont en la possession de nos ennemis ; Rome est assiégée et affamée depuis si longtemps, qu'il ne nous est pas aisé de le marquer précisément. La plupart des citoyens sont morts, sans avoir reçu la sépulture, et notre misère est si insupportable, qu'elle nous fait envier la condition des morts mêmes. La famine adoucit tous les autres maux, et elle rend toutes les manières de mourir, fort agréables ; excepté celle qu'elle présente. Permettez-nous de combattre, devant qu'elle nous fasse périr, afin que nous trouvions, ou la victoire, ou au moins la fin de nos peines. C'est une extravagance de se hâter de courir le hasard, quand il y a quelque espérance de salut dans le retardement; mais lorsque ce retardement ne fait qu'augmenter la difficulté et le péril, il est plus blâmable que l'impatience.

3. Après que Bélisaire eut entendu ce discours, il y répondit en ces termes.

Je m'attendais bien à tout ce que vous avez fait, et rien n'est arrivé contre ma pensée. Il y a longtemps que je connais l'impertinence du peuple, et que je sais qu'il n'est pas capable de supporter le présent, ni de prévoir l'avenir ; qu'il veut faire ce qui est impossible, et qu'il se précipite aveuglément dans sa ruine. Pour moi, je ne suis pas résolu de perdre les affaires de l'Empereur, pour satisfaire votre légèreté, ni de vous laisser périr vous-mêmes. La guerre ne se fait pas avec une vitesse inconsidérée ; il y faut de la prudence & et du conseil pour peser les occasions et les moments. Vous voulez risquer en un seul coup tout le salut de l'État, de même que si vous jouiez aux dés. Je n'ai pas accoutumé de ruiner les affaires, en voulant les abréger. Vous me promettez, de courir avec moi le hasard d'une bataille. Depuis quand vous êtes-vous adonnés à l'exercice des armes ? Ceux qui les ont maniées toute leur vie, savent bien que c'est un métier qui ne s'apprend pas en un jour, et que l'on ne devient pas soldat à l'ombre. J'admire l'ardeur de votre courage, et l'émotion où elle vous jette, mais je vous ferai voir aisément que ce que vous voulez faire, n'est pas à propos, et que j'ai raison de différer. L'Empereur, nous envoie une armée composée de toutes les forces de l'orient et une flotte qui est la plus puissante que les Romains aient jamais équipées, et qui couvre déjà tout le golfe Ionique, et les côtes de la Campanie. Elle nous fournira, bientôt assez de vivres pour rassasier notre faim, et assez de soldats pour accabler nos ennemis. Je trouve qu'il est bien plus raisonnable de remettre le combat, jusqu'à ce que nous ayons reçu un secours si considérable, afin de nous assurer de la victoire, que de perdre l'État par une précipitation indiscrète. Au reste, je donnerai les ordres nécessaires, pour faire en sorte que ce secours arrive bientôt, et qu'il ne se perde pas un moment à le faire venir.

 

 

 

1. Τούτοις μὲν Ῥωμαίων τὸν δῆμον παραθρασύνας Βελισάριος ἀπεπέμψατο, Προκόπιον δὲ, ὃς τάδε ξυνέγραψεν, αὐτίκα ἐς Νεάπολιν ἐκέλευεν ἰέναι. Φήμη γάρ τις περιήγγελλεν ὡς στράτευμα ἐνταῦθα βασιλεὺς πέμψειε. Καί οἱ ἐπέστελλε ναῦς τε ὅτι πλείστας σίτου ἐμπλήσασθαι καὶ στρατιώτας ἀγεῖραι ἅπαντας, ὅσους ἐν τῷ παρόντι ἐκ Βυζαντίου ἥκειν τετύχηκεν, ἢ ἵππων φυλακῆς ἕνεκα ἢ ἄλλου ὁτουοῦν ἐνταῦθα λελεῖφθαι, οἵους δὴ πολλοὺς ἐς τὰ ἐν Καμπανίᾳ χωρία ἠκηκόει ἰέναι, τινὰς δὲ καὶ τῶν ταύτῃ φρουρῶν ἀφελέσθαι, ἥξειν τε ξὺν αὐτοῖς τὸν σῖτον παρακομίζοντι ἐς Ὀστίαν, ὅθι τὸ Ῥωμαίων ἐπίνειον. Καὶ ὁ μὲν ξὺν τῷ Μουνδίλᾳ τῷ δορυφόρῳ καὶ ὀλίγοις ἱππεῦσι διὰ πύλης, ἣ Παύλου τοῦ ἀποστόλου ἐπώνυμός ἐστι, νύκτωρ διῆλθε, λαθὼν τὸ τῶν πολεμίων στρατόπεδον, ὅπερ ἄγχιστα ὁδοῦ τῆς Ἀππίας ἐφύλασσεν. Ἐπειδή τε ἐς Ῥώμην οἱ ἀμφὶ Μουνδίλαν ἐπανήκοντες ἀφῖχθαι ἤδη Προκόπιον ἐς Καμπανίαν οὐδενὶ ἐντυχόντα τῶν βαρβάρων ἀπήγγελλον, νύκτωρ γὰρ οὔποτε τοὺς πολεμίους ἔξω τοῦ στρατοπέδου πορεύεσθαι, εὐέλπιδες μὲν γεγένηνται πάντες, Βελισάριος δὲ θαρσήσας ἤδη ἐπενόει τάδε·

2. τῶν ἱππέων πολλοὺς ἐς τὰ πλησίον ἐξέπεμπεν ὀχυρώματα, ἐπιστείλας, ἤν τινες τῶν πολεμίων ταύτῃ ἴωσιν, ἐφ´ ᾧ τὰ ἐπιτήδεια ἐς τὰ στρατόπεδα ἐσκομίσονται, ἔνθεν αὐτοῖς ἐπεκδρομάς τε καὶ ἐνέδρας πανταχόθι τῶν τῇδε χωρίων ἀεὶ ποιουμένους μὴ ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ παντὶ σθένει ἀπείργειν, ὅπως ἥ τε πόλις ἐλασσόνως ἢ πρότερον τῇ ἀπορίᾳ πιέζοιτο καὶ οἱ βάρβαροι πολιορκεῖσθαι μᾶλλον ἢ αὐτοὶ πολιορκεῖν Ῥωμαίους δόξειαν. Μαρτῖνον μὲν οὖν καὶ Τραϊανὸν ξὺν χιλίοις ἐς Ταρακίναν ἐκέλευσεν ἰέναι. Οἷς δὴ καὶ Ἀντωνίναν τὴν γυναῖκα ξυνέπεμψεν, ἐντειλάμενος ἔς τε Νεάπολιν αὐτὴν στέλλεσθαι ξὺν ὀλίγοις τισὶ καὶ τύχην ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς τὴν σφίσι ξυμβησομένην καραδοκεῖν. Μάγνον δὲ καὶ Σινθούην τὸν δορυφόρον πεντακοσίους μάλιστα ἐπαγομένους ἐς Τίβουριν τὸ φρούριον ἔπεμψε, σταδίους τεσσαράκοντα καὶ ἑκατὸν Ῥώμης διέχον. Ἐς μέντοι τὸ Ἀλβανῶν πόλισμα, σταδίους μὲν τοσούτους ἀπέχον, ἐν δὲ τῇ Ἀππίᾳ ὁδῷ κείμενον, πρότερον ἤδη Γόνθαριν ξὺν Ἐρούλοις τισὶ πέμψας ἔτυχεν, οὓς δὴ οἱ Γότθοι βιασάμενοι ἐξήλασαν ἐνθένδε οὐ πολλῷ ὕστερον.

3. Ἔστι δέ τις νεὼς Παύλου τοῦ ἀποστόλου, Ῥώμης τοῦ περιβόλου τεσσαρεσκαίδεκα σταδίους ἀπέχων. Ὅ τε ποταμὸς αὐτὸν παραρρεῖ Τίβερις. Ἐνταῦθα ὀχύρωμα μὲν οὐδαμῆ ἐστι, στοὰ δέ τις ἄχρι ἐς τὸν νεὼν διήκουσα ἐκ τῆς πόλεως, ἄλλαι τε πολλαὶ οἰκοδομίαι ἀμφ´ αὐτὸν οὖσαι οὐκ εὐέφοδον ποιοῦσι τὸν χῶρον. Ἔστι δέ τις καὶ αἰδὼς πρὸς ταῦτα δὴ τὰ ἱερὰ τοῖς Γότθοις. Ἐς οὐδέτερον γοῦν τοῖν ἀποστόλοιν νεὼν παρὰ πάντα τὸν τοῦ πολέμου καιρὸν ἄχαρί τι πρὸς αὐτῶν γέγονεν, ἀλλὰ πάντα τῇδε τοῖς ἱερεῦσιν, ᾗπερ εἰώθει, ἐξοσιοῦσθαι ξυμβέβηκεν. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χωρίῳ Βαλεριανὸν, τοὺς Οὔννους ἅπαντας ἀπαγαγόντα, χαράκωμα παρὰ τοῦ Τιβέριδος τὴν ὄχθην ἐκέλευε ποιεῖσθαι, ὅπως ἂν αὐτοῖς τε ἀδεέστερον οἱ ἵπποι τρέφοιντο καὶ οἱ Γότθοι μᾶλλον ἔτι ἀναστέλλοιντο τοῦ κατ´ ἐξουσίαν ὡς ἀπωτάτω τῶν στρατοπέδων τῶν σφετέρων ἰέναι. Ὁ δὲ κατὰ ταῦτα ἐποίει. Ἐπειδή τε οἱ Οὖννοι ἐνταῦθα ἐστρατοπεδεύσαντο, οὗπερ ὁ στρατηγὸς ἐνετέλλετο, ἐς τὴν πόλιν ἀπήλαυνε. Ταῦτα μὲν οὖν Βελισάριος διαπεπραγμένος ἡσύχαζε, μάχης μὲν οὐκ ἄρχων, ἐκ δὲ τοῦ τείχους ἀμύνεσθαι προθυμούμενος, ἤν τις ἔξωθεν ἐπ´ αὐτὸ κακουργήσων ἴοι. Καὶ σῖτον μέντοι τισὶ τοῦ Ῥωμαίων δήμου παρείχετο. Μαρτῖνος δὲ καὶ Τραϊανὸς διελθόντες νύκτωρ τὰ τῶν πολεμίων στρατόπεδα, ἐπειδὴ ἐν Ταρακίνῃ ἐγένοντο, Ἀντωνίναν μὲν ἐς Καμπανίαν ξὺν ὀλίγοις τισὶν ἔπεμψαν, αὐτοὶ δὲ τὰ ταύτῃ ὀχυρώματα καταλαβόντες, ἔνθεν τε ὁρμώμενοι καὶ τὰς ἐφόδους ἐκ τοῦ αἰφνιδίου ποιούμενοι, τῶν Γότθων τοὺς ἐς τὰ ἐκείνῃ χωρία περιιόντας ἀνέστελλον. Μάγνος δὲ καὶ Σινθούης τοῦ τε φρουρίου ὅσα καταπεπτώκει ἐν βραχεῖ ἀνῳκοδομήσαντο χρόνῳ καὶ ἐπειδὴ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ ἐγένοντο, ἤδη μᾶλλον ἐλύπουν τοὺς πολεμίους ἅτε αὐτῶν τὸ ἐπιτείχισμα οὐκ ἄποθεν ὂν συχνά τε καταθέοντες καὶ τῷ ἀπροσδοκήτῳ ἐκπλήσσοντες ἀεὶ τῶν βαρβάρων τοὺς τὰ ἐπιτήδεια παραπέμποντας, ἕως Σινθούης ἐν μάχῃ δή τινι δόρατι πληγεὶς τὴν δεξιὰν χεῖρα τῶν τε νεύρων οἱ ἀποκοπέντων ἀπόμαχος τὸ λοιπὸν γέγονε. Καὶ Οὖννοι δὲ τὸ στρατόπεδον ἐν γειτόνων, ὥσπερ μοι ἐρρήθη, πεποιημένοι οὐκ ἐλάσσω κακὰ τοὺς Γότθους ἐποίουν, ὥστε καὶ αὐτοὶ τῷ λιμῷ ἐπιέζοντο ἤδη, οὐκέτι σφίσιν ἀδείας οὔσης τὰς τροφὰς ὥσπερ τὸ πρότερον ἐσκομίζεσθαι. Καὶ λοιμὸς δὲ αὐτοῖς ἐπεισπεσὼν πολλοὺς ἔφθειρε, καὶ μάλιστα ἐν τῷ στρατοπέδῳ, ὅπερ αὐτοῖς ἀγχοῦ τῆς Ἀππίας ὁδοῦ ὕστατον, ὥσπερ μοι προδεδήλωται, γεγονὸς ἔτυχε. Καὶ αὐτῶν ὀλίγοι ἐνθένδε ὅσοι οὐ διεφθάρησαν ἐς τἄλλα χαρακώματα ὑπεχώρησαν. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ Οὖννοι παθόντες ἐς Ῥώμην εἰσῆλθον. Ταῦτα μὲν οὖν ἐγίνετο τῇδε.

4. Προκόπιος δὲ, ἐπεὶ ἐν Καμπανίᾳ ἐγένετο, στρατιώτας τε οὐχ ἧσσον ἢ πεντακοσίους ἐνταῦθα ἤγειρε, καὶ νεῶν πολύ τι χρῆμα σίτου ἐμπλησάμενος ἐν παρασκευῇ εἶχε. Παρῆν δέ οἱ καὶ Ἀντωνίνα οὐ πολλῷ ὕστερον καὶ τοῦ στόλου ἤδη ξὺν αὐτῷ ἐπεμελεῖτο.

5. Τότε καὶ τὸ ὄρος ὁ Βέβιος ἐμυκήσατο μὲν, οὐ μέντοι ἠρεύξατο, καίτοι γε καὶ λίαν ἐπίδοξος ἀπ´ αὐτοῦ ἐγεγόνει ὅτι ἐρεύξεται. Διὸ δὴ καὶ τοῖς ἐπιχωρίοις ξυνέβη ἐς δέος μέγα ἐμπεπτωκέναι. Τὸ δὲ ὄρος τοῦτο Νεαπόλεως μὲν ἑβδομήκοντα σταδίοις διέχει, τετραμμένον αὐτῆς πρὸς βορρᾶν ἄνεμον, ἀπότομον δὲ ἀτεχνῶς ἐστι, τὰ κάτω μὲν ἀμφιλαφὲς κύκλῳ, τὰ δὲ ὕπερθεν κρημνῶδές τε καὶ δεινῶς ἄβατον. Ἐν δὲ τῇ τοῦ Βεβίου ὑπερβολῇ σπήλαιον κατὰ μέσον μάλιστα βαθὺ φαίνεται, ὥστε εἰκάζειν αὐτὸ ἄχρι ἐς τὰ ἔσχατα τοῦ ὄρους διήκειν. Καὶ πῦρ ἐνταῦθα ὁρᾶν πάρεστιν, ἤν τις ὑπερκύπτειν τολμήσειε, καὶ χρόνῳ μὲν τῷ ἄλλῳ ἡ φλὸξ ἐφ´ ἑαυτὴν στρέφεται, πράγματα οὐδενὶ παρεχομένη τῶν ταύτῃ ἀνθρώπων, ἐπειδὰν δὲ κτύπον τινὰ μυκηθμῷ ἐμφερῆ τὸ ὄρος ἀφῇ, κόνεως μέγα τι χρῆμα οὐ πολλῷ ὕστερον ἐκ τοῦ ἐπὶ πλεῖστον ἀνίησι. Καὶ ἢν μέν τινα ὁδῷ τὸ κακὸν τοῦτο βαδίζοντα λάβῃ, τοῦτον δὴ τὸν ἄνθρωπον οὐδεμία μηχανὴ βιώσεσθαί ἐστιν, ἢν δὲ οἰκίαις τισὶν ἐπιπέσῃ, πίπτουσι καὶ αὐταὶ τῷ τῆς κόνεως πλήθει ἀχθόμεναι. Ἀνέμου δὲ σκληροῦ, ἂν οὕτω τύχῃ, ἐπιπεσόντος, ἀνιέναι μὲν αὐτὴν ξυμβαίνει ἐς ὕψος μέγα, ὡς μηκέτι ἀνθρώπῳ ὁρατὴν εἶναι, φέρεσθαι δὲ ὅπη ἂν αὐτῇ τὸ πνεῦμα ἐπίφορον ἴοι, ἐμπίπτειν τε ἐς γῆν, ἣ ὡς ἑκαστάτω τυγχάνει οὖσα. Καί ποτε μέν φασιν ἐν Βυζαντίῳ ἐπιπεσοῦσαν οὕτως ἐκπλῆξαι τοὺς ταύτῃ ἀνθρώπους ὥστε πανδημεὶ ἐξ ἐκείνου δὴ καὶ ἐς τόδε τοῦ χρόνου λιταῖς ἐνιαυσίοις ἐξιλάσκεσθαι τὸν θεὸν ἔγνωσαν, ἐς Τρίπολιν δὲ τῆς Λιβύης χρόνῳ ἑτέρῳ ἐμπεπτωκέναι. Καὶ πρότερον μὲν ἐνιαυτῶν ἑκατὸν ἢ καὶ πλειόνων τὸν μυκηθμὸν τοῦτόν φασι γενέσθαι, ὕστερον δὲ καὶ πολλῷ ἔτι θᾶσσον ξυμβῆναι. Τοῦτο μέντοι ἀπισχυρισάμενοι λέγουσιν, ὅτι δὴ ἐπειδὰν τῷ Βεβίῳ ταύτην ἐρεύξασθαι τὴν κόνιν ξυμβαίη, εὐθηνεῖν ἀνάγκη τὴν ἐκείνην χώραν καρποῖς ἅπασιν. Ἀὴρ δὲ λεπτότατός ἐστι καὶ πρὸς ὑγείαν ἱκανῶς πεφυκὼς ἐν τῷ ὄρει τούτῳ πάντων μάλιστα. Ἐς τοῦτο ἀμέλει τοὺς φθόῃ ἁλόντας ἐκ τῶν ἄνωθεν χρόνων ἰατροὶ πέμπουσι. Τὰ μὲν οὖν ἀμφὶ τῷ Βεβίῳ ταύτῃ πη ἔχει.
 

CHAPITRE IV

I. Bélisaire envoie Procope à Naples. 2. Il met des garnisons dans plusieurs forts, 3. Respect des Goths pour les églises. 4. Soins d'Antonine et de Procope. 5. Description du mont Vésuve.

1. APRÈS que Bélisaire eut un peu rassuré les esprits des Romains, par cette réponse, il envoya Procope, l'auteur de cette histoire, à Naples, où le bruit courait qu'il était arrivé des troupes, afin d'y charger du blé sur des bateaux, et d'y amasser tous les soldats qu'il y trouverait, soit ceux qui y étaient arrivés depuis peu de Constantinople, ou ceux qui y demeuraient, pour y nourrir des chevaux, ou même ceux qu'il tirerait des garnisons, et de les amener tous en diligence à Ostie, qui est le lieu où s'arrêtent les vaisseaux des Romains. Il sortit durant la nuit avec Mundilas, qui était de la compagnie des gardes, et avec quelques autres cavaliers, par la porte de St-Paul, et passa sans être aperçu d'un corps de garde, que les ennemis avaient posé proche de la voie Appienne. Mundilas retourna à Rome, où il assura que Procope était passé au travers des ennemis, dont Bélisaire eut beaucoup de joie. Ce général fit ensuite ce que je vais dire.

2. Il envoya la plus grande partie de la cavalerie dans les forts qui sont proches de Rome, afin d'empêcher que les ennemis n'emmenassent des provisions dans leur camp, et afin de soulager un peu la ville de sa disette, et d'assiéger en quelque sorte les assiégeants mêmes. Il envoya à Terracine Martin et Valérien avec mille hommes, qui servirent jusque là d'escorte à Antonine, qui allait à Naples, pour y attendre l'événement qu'il plairait à la fortune de donner à cette guerre. Il dépêcha au château de Tibur, qui est éloigné de cent quarante stades de Rome, cinq cents hommes, sous la conduite de Magnus et de Sinthuès. Il avait déjà envoyé une troupe d'Hérules, commandés par Gontharis, à la ville d'Albe, qui est dans la même distance de cent quarante stades; mais ils en avaient été chassés incontinent après, par les Goths.

3. Il y a à quatorze stades de Rome, un temple, dédié en l'honneur de saint Paul, qui est arrosé du Tibre, et qui est sans défense, bien qu'une longue galerie, et quelques autres bâtiments qui le joignent aux murailles de la ville, en rendent l'accès un peu difficile. Les Goths ont du respect pour cette sorte d'édifices. Dans tout le temps de la guerre, ils ne violèrent ni cette église de saint Paul, ni celle de saint Pierre ; si bien que les prêtres eurent toujours une entière liberté d'y célébrer le saint Office. Il envoya Valérien se camper avec les Huns sur le bord du Tibre, afin de faire paître leurs chevaux, et d'arrêter un peu les courses des Barbares. Quand Valérien y eut placé les Huns, il retourna incontinent à Rome. Bélisaire se tenait en repos ; et n'ayant pas dessein de commencer le combat, il se voulait seulement mettre en état de repousser les ennemis, au cas qu'ils attaquassent les murailles. Il distribua un peu de blé parmi le peuple. Martin et Trajan étant arrivés à Terracine, quittèrent Antonine, qui allait à Naples, et se fortifièrent tellement dans les lieux des environs, qu'ils faisaient sur les Goths de fréquentes irruptions. Magnus & Sinthuès réparèrent en peu de temps les fortifications de Tibur, tellement qu'y étant en sûreté, ils en incommodaient extrêmement les Barbares, et fondaient sur eux, quand ils allaient chercher des vivres. Les Huns ne les harcelaient pas moins, & ainsi n'ayant plus la même facilité de trouver des vivres qu'auparavant, ils commençaient à souffrir eux-mêmes les incommodités de la disette.

4. Pour ce qui est de Procope, quand il fut arrivé dans la Campanie, il y amassa au moins cinq cens soldats, et y prépara plusieurs vaisseaux chargés de grains. Peu après Antonine y arriva, qui partagea avec lui les soins de l'armée navale.

5. Dans le même temps, on entendit gronder le mont Vésuve, mais il ne vomit point les carreaux dont il semblait menacer par ce bruit, tout le pays, qui en était fort épouvanté. Cette montagne est à soixante et dix stades de Naples, du côté du Septentrion. Elle est extrêmement escarpée. Au bas s'étendent de grandes plaines, qui sont plantées de beaux arbres. Le haut est tout à fait pierreux et inculte. Dans le milieu est une ouverture d'une telle profondeur, qu'il semble qu'elle descende jusqu'à la racine de la montagne. Ceux qui sont assez hardis pour y regarder, voient du feu dans le fond. Tandis que la flamme tournoie, et se roule, pour ainsi dire, dans elle-même, elle ne fait mal à personne ; mais quand on entend un bruit semblable à un mugissement, il sort incontinent après, une prodigieuse quantité de cendres des entrailles de cette montagne, dont ceux qui sont touchés ne manquent jamais de mourir. Quand elles tombent sur les maisons, elles les accablent, et les ruinent. La violence du vent les élève quelquefois si haut, que l'on les perd de vue, et qu'elles sont emportées en des pays fort éloignés. On dit qu'étant tombées autrefois sur Constantinople, la consternation y fut telle, que l'on y établit des prières publiques qui durent encore. Une autre fois, Tripoli qui est en Afrique, fut affligée de ce malheur. Il y a, comme l'on croit, un siècle, que ce mugissement fut entendu la première fois ; la mémoire du second est plus récente. Au reste l'on assure qu'il est impossible que le pays, où le Vésuve répand les cendres qu'il vomit, ne soit extrêmement fertile. L'air qui environne cette montagne est extrêmement subtil, et propre à la santé ; ce qui est cause que les médecins y envoient ceux qui sont malades de la phtisie. C'est ce que j'avais à dire du mont Vésuve.

 

 

 

1. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ ἄλλο στράτευμα ἐκ Βυζαντίου κατέπλευσεν, Ἰσαύρων μὲν ἐς τὸν Νεαπόλεως λιμένα τρισχίλιοι, ὧν Παῦλος καὶ Κόνων ἡγοῦντο, ἐς Δρυοῦντα δὲ Θρᾷκες ἱππεῖς ὀκτακόσιοι, ὧν Ἰωάννης ἦρχεν ὁ Βιταλιανοῦ τοῦ πρώην τετυραννηκότος ἀδελφιδοῦς καὶ ξὺν αὐτοῖς ἕτεροι στρατιῶται ἐκ καταλόγου ἱππικοῦ χίλιοι· ὧν ἄλλοι τε καὶ Ἀλέξανδρός τε καὶ Μαρκέντιος ἦρχον. Ἐτύγχανε δὲ ἤδη καὶ Ζήνων ξὺν τριακοσίοις ἱππεῦσιν ἐς Ῥώμην διά τε Σαμνίου καὶ Λατίνης ὁδοῦ ἀφικόμενος. Ἐπεὶ δὲ καὶ Ἰωάννης ξὺν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἐς Καμπανίαν ἦλθεν, ἁμάξας πολλὰς ἐκ Καλαβρῶν ἔχων, ἀνεμίγνυντο αὐτοῖς πεντακόσιοι ἠθροισμένοι ἐκ Καμπανίας, ὥσπερ μοι εἴρηται. Οὗτοι μὲν ὁδὸν [ἔχοντες] τὴν παραλίαν ξὺν ταῖς ἁμάξαις ᾔεσαν ἐν νῷ ἔχοντες, ἤν τι ἀπαντήσῃ πολέμιον σφίσι, κύκλον τέ τινα καὶ χαρακώματος σχῆμα τὰς ἁμάξας ποιησάμενοι ἐνθένδε τοὺς ἐπιόντας ἀμύνασθαι, τοὺς δὲ ἀμφὶ Παῦλόν τε καὶ Κόνωνα πλεῖν κατὰ τάχος ἐκέλευον, καὶ σφίσιν ἐς Ὀστίαν συμμῖξαι τὸ Ῥωμαίων ἐπίνειον, σῖτον μὲν ἱκανὸν ἐν ταῖς ἁμάξαις ἐνθέμενοι, ναῦς δὲ ἁπάσας οὐ σίτου μόνον ἐμπλησάμενοι, ἀλλὰ καὶ οἴνου καὶ τῶν ἀναγκαίων ἁπάντων. Καὶ αὐτοὶ μὲν τοὺς ἀμφὶ Μαρτῖνόν τε καὶ Τραϊανὸν ᾤοντο ἐς τὰ ἐπὶ Ταρακίνης χωρία εὑρήσειν καὶ ξὺν αὐτοῖς ἐνθένδε ἰέναι· γεγονότες δὲ ἄγχιστα ἔμαθον ὡς ὀλίγῳ πρότερον ἐς Ῥώμην μετάπεμπτοι ἀνεχώρησαν.

2. Βελισάριος δὲ τοὺς ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην προσιέναι μαθὼν καὶ δείσας μὴ σφᾶς οἱ πολέμιοι πλήθει πολλῷ ἀπαντήσαντες διαφθείρωσιν ἐποίει τάδε. Πύλην τὴν Φλαμινίαν, οὗ δὴ αὐτῆς ἄγχιστα ἐνστρατοπεδεύσασθαι τοὺς πολεμίους τετύχηκε, λίθων οἰκοδομίαις αὐτὸς κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου ἀπέφραξεν, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, ὅπως δὴ μὴ ἐνθένδε οἱ πολέμιοι εὐπετῶς ἔχωσιν ἢ βιάζεσθαι ἤ τινα ἐπιβουλὴν ἐς τὴν πόλιν ποιεῖσθαι. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ ξυμβολὴν οὐδεμίαν ἐν ταύτῃ γεγονέναι ξυμβέβηκεν, οὐδ´ ἄν τι οἱ βάρβαροι ἔσεσθαι σφίσι πολέμιον ἐνθένδε ὑπώπτευον. Ταύτης τῆς πύλης νύκτωρ τὴν οἰκοδομίαν περιελὼν, οὐδενὶ τῶν πάντων προειρημένον, τὸ πλεῖστον τοῦ στρατοῦ ἐνταῦθα ἡτοίμαζεν. Ἅμα τε ἡμέρᾳ διὰ πύλης Πιγκιανῆς Τραϊανόν τε καὶ Διογένην ξὺν ἱππεῦσι χιλίοις ἔπεμψεν, οὓς δὴ ἔν τε τοῖς χαρακώμασι βάλλειν ἐκέλευσε καὶ, ἐπειδὰν οἱ ἐναντίοι ἐπ´ αὐτοὺς ἴωσι, φεύγειν τε ἥκιστα αἰδουμένους καὶ μέχρι ἐς τὸν περίβολον ἀπελαύνειν δρόμῳ. Τινὰς δὲ καὶ ταύτης ἐντὸς τῆς πυλίδος ἔστησεν. Οἱ μὲν οὖν ἀμφὶ Τραϊανὸν, καθάπερ σφίσιν ἐπέστελλε Βελισάριος, τοὺς βαρβάρους ἠρέθιζον, καὶ αὐτοὺς οἱ Γότθοι ἐκ πάντων ἀγειρόμενοι τῶν χαρακωμάτων ἠμύνοντο. Ἀμφότεροί τε ὡς τάχιστα ἐπὶ τὸν τῆς πόλεως περίβολον ᾔεσαν, οἱ μὲν ὅτι φεύγουσι δόξαν παρέχοντες, οἱ δὲ διώκειν τοὺς πολεμίους οἰόμενοι. Βελισάριος δὲ, ἐπειδὴ τάχιστα τοὺς ἐναντίους ἐς τὴν δίωξιν καθισταμένους εἶδε, πύλην τε τὴν Φλαμινίαν ἀνοίγνυσι καὶ τὸ στράτευμα ἐπὶ τοὺς βαρβάρους οὐ προσδεχομένους ἀφίησιν. ἓν δὲ τῶν Γότθων στρατόπεδον παρὰ τὴν ταύτῃ ὁδὸν ἐτύγχανεν ὄν. Καί τις αὐτοῦ ἔμπροσθεν ἦν στενοχωρία κρημνώδης τε καὶ δεινῶς ἄβατος. Ἐνταῦθα τῶν τις βαρβάρων τεθωρακισμένος τε καὶ σώματος ἐς ἄγαν εὖ ἥκων, ἐπειδὴ εἶδε προϊόντας τοὺς πολεμίους, προτερήσας εἱστήκει καὶ τοὺς ἑταίρους ἐκάλει τε καὶ τὴν στενοχωρίαν ξυμφυλάσσειν ἠξίου. Μουνδίλας δὲ φθάσας αὐτόν τε ἔκτεινε καὶ τῶν ἄλλων βαρβάρων οὐδένα ἐς τοῦτον διελθεῖν τὸν στενωπὸν ξυνεχώρησε. Διελθόντες οὖν, οὐδενὸς σφίσιν ἀντιστατοῦντος, ἔς τε τὸ πλησίον χαράκωμα ἵκοντο καὶ αὐτοῦ τινες δι´ ὀλίγου ἀποπειρασάμενοι οὐκ ἔσχον ἑλεῖν ἰσχύϊ τοῦ χαρακώματος, καίπερ οὐ πολλῶν ἐνταῦθα ἐγκαταλελειμμένων βαρβάρων. Ἥ τε γὰρ τάφρος ἐς μέγα τι βάθους ὠρώρυκτο χρῆμα καὶ χοῦς ὃς ἐνθένδε ἀφῄρητο, ἐς τὴν ἐντὸς ἀεὶ ἐντιθέμενος μοῖραν ἐς ὕψος τε ᾔρετο καὶ ἀντὶ τείχους ἐγίνετο, τοῖς τε σκόλοψι περιεσταύρωτο ὑπερφυῶς, ὀξέσι τε λίαν καὶ συχνοῖς οὖσιν. Οἷς δὴ θαρσοῦντες οἱ βάρβαροι καρτερῶς τοὺς πολεμίους ἠμύνοντο.

3. Εἷς δὲ τῶν Βελισαρίου ὑπασπιστῶν, Ἀκυλῖνος ὄνομα, δραστήριος ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα, λώρου λαβόμενος ἵππου, ἐνθένδε ξὺν τῷ ἵππῳ ἐς μέσον τὸ χαράκωμα ἥλατο, καί τινας τῶν ἐναντίων αὐτοῦ ἔκτεινε. Περιστάντων δὲ αὐτὸν συχνά τε ἀκοντιζόντων τῶν ἐναντίων ὁ μὲν ἵππος πληγεὶς ἔπεσεν, αὐτὸς δὲ παρὰ δόξαν διὰ μέσων τῶν πολεμίων διέφυγε. Πεζὸς δὲ ξὺν τοῖς ἑταίροις ἐπὶ πύλας Πιγκιανὰς ᾔει. Ἔτι τε διώκοντας τοὺς βαρβάρους καταλαβόντες καὶ κατὰ νώτου βάλλοντες ἔκτειναν. Ὅπερ δὴ οἱ ἀμφὶ Τραϊανὸν κατιδόντες, ἐπιβεβοηθηκότων σφίσι καὶ τῶν ταύτῃ ἐν παρασκευῇ καθεστώτων ἱππέων, ἐπὶ τοὺς διώκοντας δρόμῳ ἐχώρουν. Τότε δὴ οἱ Γότθοι καταστρατηγηθέντες τε καὶ τῶν πολεμίων ἐν μέσῳ ἐκ τοῦ ἀπροσδοκήτου ἀπειλημμένοι, οὐδενὶ κόσμῳ ἐκτείνοντο. Πολύς τε αὐτῶν γέγονε φόνος καὶ ὀλίγοι κομιδῆ ἐς τὰ στρατόπεδα διέφυγον μόλις, οἵ τε λοιποὶ περὶ πᾶσι τοῖς χαρακώμασι δείσαντες αὐτοῦ φραξάμενοι τὸ λοιπὸν ἔμενον, αὐτίκα δὴ μάλα ἐπιέναι σφίσι τοὺς Ῥωμαίους οἰόμενοι.

4. Ἐν τούτῳ τῷ ἔργῳ τῶν τις βαρβάρων Τραϊανὸν βάλλει ἐς τὸ πρόσωπον, ὀφθαλμοῦ μὲν τοῦ δεξιοῦ ἄνωθεν, ὀλίγῳ δὲ τῆς ῥινὸς ἄποθεν. Καὶ σίδηρος μὲν ἅπας ἐντός τε ἐπάγη καὶ παντάπασιν ἀφανὴς γέγονε, καίπερ μεγάλην τε τὴν ἀκίδα ἔχων καὶ μακρὰν κομιδῆ, τοῦ δὲ βέλους τὸ λειπόμενον ἐς τὴν γῆν οὐδενὸς βιασαμένου εὐθὺς ἔπεσε. Δοκεῖ γάρ μοι οὐδὲ ἀσφαλῶς ἐς αὐτὸν ὁ σίδηρός πη ἐρηρεῖσθαι. Τραϊανῷ μέντοι αἴσθησις τούτου οὐδεμία ἐγένετο, ἀλλ´ οὐδέν τι ἧσσον κτείνων τε καὶ διώκων τοὺς πολεμίους διέμεινε. Πέμπτῳ δὲ ὕστερον ἐνιαυτῷ αὐτόματον ἐν τῷ προσώπῳ προὖχον τὸ τοῦ σιδήρου ἄκρον ἐφάνη. Τρίτον τε τοῦτο ἔτος ἐξ οὗ κατὰ βραχὺ πρόεισιν ἔξω ἀεί. Ἐπίδοξος οὖν ἐστι πολλῷ ὕστερον χρόνῳ ἔξω γενήσεσθαι ἡ ἀκὶς ξύμπασα. Ἐμπόδιος δὲ τῷ ἀνθρώπῳ οὐδαμῆ γέγονε. Ταῦτα μὲν δὴ οὕτως ἔσχεν.

CHAPITRE V

1. Secours arrivé de Constantinople. 2. Stratagème de Bélisaire. 3. Action hardie d'Aquilin. 4. Blessure merveilleuse de Trajan.

1. Il arriva vers le même temps, une nouvelle armée de Constantinople, savoir, à Naples trois mille Isauriens, qui étaient commandés par Paul et par Conon ; et à Orante huit cents cavaliers, Thraces de nation, lesquels étaient commandés par Jean, neveu de Vitalien le tyran ; et mille autres cavaliers qui étaient commandés par Alexandre, par Marcenze, et par quelques autres chefs, Zénon avait amené dès auparavant à Rome trois cents hommes de cheval, par le pays des Samnites, et par la voie Latine. Lorsque Jean fut en Campanie, il se joignit à cinq cents hommes, qui y avaient été levés, et ils marchèrent tous ensemble sur le rivage de la mer, traînant après eux des chariots qu'ils avaient tirés de la Calabre, et dont ils avaient envie de le servir pour se retrancher, au cas qu'ils fussent attaqués par les ennemis. Ils avaient mandé à Paul et à Conon, d'aller promptement par mer à Ostie, afin de joindre toutes leurs forces. Ils avaient mis grande quantité de blé, de vin, et d'autres provisions, sur les navires et sur les chariots. Ils espéraient de trouver Martin et Trajan à Terracine ; mais quand ils y furent arrivés, ils apprirent qu'ils avaient été rappelés depuis peu, à Rome.

2. Bélisaire ayant été averti de la marche des troupes de Jean, et craignant que les ennemis n'allassent au-devant, et ne les taillassent en pièces, s'avisa de ce stratagème. J'ai remarqué dans le premier livre, qu'au commencement de la guerre, il avait fait murer la porte Flaminia, proche de laquelle les ennemis croient camper afin qu'ils ne la pussent forcer, et entrer dans la ville. Il fit ôter durant une nuit les pierres, dont cette porte était bouchée, et il rangea son armée tout proche, dès le point du jour. Il envoya ensuite par la porte Pinciana Trajan et Diogène, à la tête de mille hommes, pour attaquer le camp des ennemis, avec ordre de s'enfuir, dès qu'ils les verraient paraître. Ces deux capitaines, suivant l'ordre de Bélisaire, attaquèrent les Goths, qui fondirent à l'instant sur eux en foule, pour les repousser. Les uns et les autres couraient tous pêle-mêle vers Rome, les uns faisant semblant de fuir, et les autres poursuivant de bonne foi les fuyards. Quand Bélisaire vit courir les Barbares à toute bride, il ouvrit la porte Flaminia et fit sortir son armée. Le chemin était commandé par un des camps des Goths, duquel les avenues étaient étroites et incommodes. D'abord, un certain Barbare, qui était d'une taille fort avantageuse, et qui était couvert d'une cuirasse, courut au partage, et exhorta ses compagnons de venir s'en emparer, et le défendre. Mais Mundilas le prévint, et l'ayant tué, empêcha qu'aucun autre se rendît maître du partage. Il fut aisé aux Romains d'aller jusqu'au camp ; mais ce fut en vain qu'ils l'attaquèrent, quoi qu'il ne fût défendu que par une poignée de gens. Il était ceint d'un fossé fort profond, et revêtu d'un rempart fort élevé, et fortifié avec des pieux mis près à près. C'est ce qui donnait aux Barbares le courage de le bien défendre.

3. Un écuyer de Bélisaire, nommé Aquilin, poussa son cheval jusque dans le milieu du camp, et tua plusieurs Goths. Ayant été à l'instant même enveloppé de tous les autres, il perdit son cheval, qui fut tout percé de traits, et s'enfuit à pied, contre toute sorte d'apparence, jusqu'à la porte Pinciana, où ayant trouvé des Barbares qui donnaient la chasse aux nôtres, il commença à les charger, et à leur tirer dans le dos. Ce que Trajan ayant aperçu, il se joignit à une troupe de cavaliers qui étaient proche, et alla fondre sur les Goths, qui furent enveloppés de toutes parts, et misérablement massacrés. Le carnage fut furieux, et il n'y en eut que très peu qui se sauvèrent dans leur camp. Ils n'osaient plus sortir depuis, et s'imaginant toujours que les Romains allaient venir les attaquer, ils veillaient incessamment à la garde de leurs retranchements.

4. Trajan fut blessé en cette rencontre, au-dessus de l'œil droit, proche du nez. Le fer du trait pénétra si profondément, que l'on ne le pouvait plus voir. Le bois, qui ne tenait pas bien au fer, tomba à terre. Trajan ne se sentant que légèrement incommodé de cette blessure, n'en poursuivit pas moins vivement l'ennemi. Cinq ans après, le fer du trait commença à paraître sur son visage ; il y a déjà trois ans qu'il sort, et il y a apparence qu'il tombera bientôt, sans lui faire de douleur.

 

 

 

1. Οἱ δὲ βάρβαροι εὐθὺς μὲν ἀπεγίνωσκόν τε τὸν πόλεμον καὶ ὅπως ἐνθένδε ἀναχωρήσωσιν ἐν βουλῇ εἶχον, πρός τε τοῦ λοιμοῦ καὶ τῶν πολεμίων διεφθαρμένοι, ἐς ὀλίγους τε ἤδη ἐκ μυριάδων περιεστηκότες πολλῶν, οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τῷ λιμῷ ἐπιέζοντο τῷ μὲν λόγῳ πολιορκοῦντες, ἔργῳ δὲ πολιορκούμενοι πρὸς τῶν ἐναντίων καὶ πάντων ἀποκεκλεισμένοι τῶν ἀναγκαίων. Ἐπεὶ δὲ καὶ στράτευμα ἕτερον ἐλθεῖν τοῖς πολεμίοις κατὰ γῆν τε καὶ θάλασσαν ἐκ Βυζαντίου ἐπύθοντο, οὐχ ὅσον ἐτύγχανεν ὂν, ἀλλ´ ὅσον ἡ τῆς φήμης ἐξουσία ποιεῖν ἴσχυε, κατωρρωδηκότες τὸν κίνδυνον τὴν ἀναχώρησιν ἐν βουλῇ ἐποιοῦντο. Ἔπεμψαν οὖν πρέσβεις ἐς Ῥώμην, Ῥωμαῖον ἄνδρα ἐν Γότθοις δόκιμον τρίτον αὐτὸν, ὃς παρὰ Βελισάριον ἐλθὼν ἔλεξε τοιάδε

2. „Ὡς μὲν οὐδετέροις ἡμῶν ἐς τὸ ξυμφέρον τὰ τοῦ πολέμου κεχώρηκεν ἐξεπίσταται ἡμῶν ἕκαστος ἐς αὐτὴν ἥκων τῶν ἐνθένδε δυσκόλων τὴν πεῖραν. Τί γὰρ ἄν τις ἑκατέρων ἀρνηθείη τῶν στρατοπέδων, ὧν γε οὐδετέροις ἐν ἀγνοίᾳ κεῖσθαι συμπέπτωκεν; ὡς δὲ ἀξυνέτων ἐστὶν ἀνδρῶν ἀπέραντά τε ταλαιπωρεῖν βούλεσθαι, φιλονεικίας ἕνεκα τῆς αὐτίκα, καὶ λύσιν„τῶν ἐνοχλούντων μηδεμίαν εὑρεῖν, οὐδεὶς ἂν, οἶμαι, τῶν γε οὐκ ὄντων ἀνοήτων ἀντείποι. Ὅταν δὲ ταῦτα οὕτως ἔχῃ, τοὺς ἑκατέρων ἡγουμένους προσήκει μὴ δόξης τῆς οἰκείας τὴν τῶν ἀρχομένων σωτηρίαν προΐεσθαι, ἀλλὰ τά τε δίκαια καὶ τὰ ξύμφορα οὐ σφίσιν αὐτοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς σφῶν ἐναντίοις ἑλέσθαι, οὕτω τε τὴν διάλυσιν τῶν παρόντων ποιεῖ„σθαι δυσκόλων. Τὸ μὲν γὰρ τῶν μετρίων ἐφίεσθαι πᾶσι χαλεποῖς δίδωσι πόρον, τῷ δὲ φιλονείκῳ τὸ μηδὲν περαίνεσθαι τῶν δεόντων συμπέφυκεν. Ἡμεῖς μὲν οὖν καταστροφῆς πέρι τοῦδε βουλευσάμενοι τοῦ πολέμου τὰ ξύμφορα ἑκατέροις προτεινόμενοι, ἐν οἷς τι καὶ τῶν δικαίων ἐλασσοῦσθαι οἰόμεθα, παρ´ ὑμᾶς ἥκομεν. Ὅπως δὲ καὶ ὑμεῖς μὴ φιλονεικίᾳ τινὶ πρὸς ἡμᾶς χρώμενοι ξυνδιαφθείρεσθαι μᾶλλον ἢ τὰ ξυνοίσοντα ὑμῖν αὐτοῖς ἑλέσθαι βουλεύσησθε. Προσήκει δὲ μὴ ξυνεχεῖ ῥήσει τοὺς λόγους ἀμφοτέρους ποιεῖσθαι, ἀλλ´ ὑπολαμβάνοντας ἐκ τοῦ παραυτίκα, ἤν τι μὴ ἐπιτηδείως εἰρῆσθαι δοκῇ. Οὕτω γὰρ ἑκατέροις εἰρηκέναι τε διὰ βραχέος ὅσα σφίσι κατὰ νοῦν ἐστι καὶ τὰ δέοντα πεπραχέναι ξυμβήσεται.“

Ἀπεκρίνατο Βελισάριος

„Οὕτω μὲν, ὅπως φατὲ, προϊέναι τὸν διάλογον οὐδὲν κωλύσει, ὅπως δὲ εἰρηναῖά τε καὶ δίκαια πρὸς ὑμῶν λέγοιτο.“

Αὖθις οὖν Γότθων οἱ πρέσβεις εἶπον

„Ἠδικήκατε ἡμᾶς, ἄνδρες Ῥωμαῖοι, ἐπὶ φίλους τε καὶ ξυμμάχους ὄντας ὅπλα οὐ δέον ἀράμενοι. ἐροῦμεν δὲ ἅπερ καὶ ὑμῶν ἕκαστον οἰόμεθα ξυνεπίστασθαι. Γότθοι γὰρ οὐ βίᾳ Ῥωμαίους ἀφελόμενοι γῆν τὴν Ἰταλίας ἐκτήσαντο, ἀλλ´ Ὀδόακρός ποτε τὸν αὐτοκράτορα καθελὼν ἐς τυραννίδα τὴν τῇδε πολιτείαν μεταβαλὼν εἶχε. Ζήνων δὲ τότε τῆς ἑῴας κρατῶν καὶ τιμωρεῖν μὲν τῷ ξυμβεβασιλευκότι βουλόμενος καὶ τοῦ τυράννου τήνδε τὴν χώραν ἐλευθεροῦν, Ὀδοάκρου δὲ καταλῦσαι τὴν δύναμιν οὐχ οἷός τε ὢν, Θευδέριχον ἀναπείθει τὸν ἡμῶν ἄρχοντα, καίπερ αὐτόν τε καὶ Βυζάντιον πολιορκεῖν μέλλοντα, καταλῦσαι μὲν τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχθραν τιμῆς ἀναμνησθέντα πρὸς αὐτοῦ ἧς τετύχηκεν ἤδη, πατρίκιός τε καὶ Ῥωμαίων γεγονὼς ὕπατος, Ὀδόακρον δὲ ἀδικίας τῆς ἐς Αὐγούστουλον τίσασθαι, καὶ τῆς χώρας αὐτόν τε καὶ Γότθους τὸ λοιπὸν κρατεῖν ὀρθῶς καὶ δικαίως. οὕτω τοίνυν παραλαβόντες τὴν τῆς Ἰταλίας ἀρχὴν τούς τε νόμους καὶ τὴν πολιτείαν διεσωσάμεθα τῶν πώποτε βεβασιλευκότων οὐδενὸς ἧσσον, καὶ Θευδερίχου μὲν ἢ ἄλλου ὁτουοῦν διαδεξαμένου τὸ Γότθων κράτος νόμος τὸ παράπαν οὐδεὶς οὐκ ἐν γράμμασιν, οὐκ ἄγραφός ἐστι. Τὰ δὲ τῆς εἰς θεὸν εὐσεβείας τε καὶ πίστεως οὕτω Ῥωμαίοις ἐς τὸ ἀκριβὲς ἐφυλάξαμεν, ὥστε Ἰταλιωτῶν μὲν τὴν δόξαν οὐδεὶς οὐχ ἑκὼν οὐκ ἀκούσιος ἐς τήνδε τὴν ἡμέραν μετέβαλε, Γότθων δὲ μεταβεβλημένων ἐπιστροφή τις οὐδαμῶς γέγονε. Καὶ μὴν καὶ τὰ Ῥωμαίων ἱερὰ τιμῆς παρ´ ἡμῶν τῆς ἀνωτάτω τετύχηκεν. Οὐ γὰρ οὐδεὶς εἴς τι τούτων καταφυγὼν πώποτε πρὸς οὐδενὸς ἀνθρώπων βεβίασται, ἀλλὰ καὶ πάσας τὰς τῆς πολιτείας ἀρχὰς αὐτοὶ μὲν διαγεγόνασιν ἔχοντες, Γότθος δὲ αὐτῶν μετέσχεν οὐδείς. Ἢ παρελθών τις ἡμᾶς ἐλεγχέτω, ἢν μὴ μετὰ τοῦ ἀληθοῦς ἡμῖν εἰρῆσθαι οἴηται. Προσθείη δ´ ἄν τις ὡς καὶ τὸ τῶν ὑπάτων ἀξίωμα Γότθοι ξυνεχώρουν Ῥωμαίοις πρὸς τοῦ τῶν ἑῴων βασιλέως ἐς ἕκαστον ἔτος κομίζεσθαι. Ὑμεῖς δὲ, τούτων τοιούτων ὄντων, Ἰταλίας μὲν οὐ προσεποιεῖσθε, κακουμένης ὑπὸ τῶν Ὀδοάκρου βαρβάρων, καίπερ οὐ δι´ ὀλίγου, ἀλλ´ ἐς δέκα ἐνιαυτοὺς τὰ δεινὰ εἰργασμένου, νῦν δὲ τοὺς δικαίως αὐτὴν κεκτημένους, οὐδὲν ὑμῖν προσῆκον, βιάζεσθε. Οὐκοῦν ἐντεῦθεν ἡμῖν ἐκποδὼν ἵστασθε, τά τε ὑμέτερα αὐτῶν ἔχοντες καὶ ὅσα ληϊσάμενοι „τετυχήκατε.“

Καὶ ὁ Βελισάριος

„Ἡ μὲν ὑπόσχεσις ὑμῶν βραχέα τε εἰρῆσθαι καὶ μέτρια προὔλεγεν, ἡ δὲ ῥῆσις μακρά τε καὶ οὐ πόρρω ἀλαζονείας ὑμῖν γέγονε. Θευδέριχον γὰρ βασιλεὺς Ζήνων Ὀδοάκρῳ πολεμήσοντα ἔπεμψεν, οὐκ ἐφ´ ᾧ Ἰταλίας αὐτὸς τὴν ἀρχὴν ἔχοι· τί γὰρ ἂν καὶ τύραννον τυράννου διαλλάσσειν βασιλεῖ ἔμελεν; ἀλλ´ ἐφ´ ᾧ ἐλευθέρα τε καὶ βασιλεῖ κατήκοος ἔσται. Ὁ δὲ τὰ περὶ τὸν τύραννον εὖ διαθέμενος ἀγνωμοσύνῃ ἐς τἄλλα οὐκ ἐν μετρίοις ἐχρήσατο. Ἀποδιδόναι γὰρ τῷ κυρίῳ τὴν γῆν οὐδαμῆ ἔγνω. Οἶμαι δὲ ἔγωγε τόν τε βιασάμενον καὶ ὃς ἂν τὰ τοῦ πέλας ἑκουσίως μὴ ἀποδιδῷ ἴσον γε εἶναι. ἐγὼ μὲν οὖν χώραν τὴν βασιλέως ἑτέρῳ τῳ οὔποτε οὐκ ἂν παραδοίην. Εἰ δέ του ἄλλου τυχεῖν βούλεσθε, λέγειν ἀφίημι.“

Οἱ δὲ βάρβαροι

„Ὡς μὲν οὖν ἀληθῆ πάντα ἡμῖν εἴρηται οὐδὲ ὑμῶν τινα λέληθεν. Ἡμεῖς δὲ ὅπως ἥκιστα φιλονεικεῖν δόξαιμεν, καὶ Σικελίας, τοσαύτης τε τὸ μέγεθος καὶ τοιαύτης τὸν πλοῦτον οὔσης, ὑμῖν ἐξιστάμεθα, ἧς δὴ ἐκτὸς Λιβύην ὑμᾶς ἀσφαλῶς κεκτῆσθαι οὐ δυνατόν.“

Καὶ ὁ Βελισάριος

„Καὶ ἡμεῖς δὲ Γότθους Βρεττανίαν ὅλην ξυγχωροῦμεν ἔχειν, μείζω τε παρὰ πολὺ Σικελίας οὖσαν καὶ Ῥωμαίων κατήκοον τὸ ἀνέκαθεν γεγενημένην. Τοὺς γὰρ εὐεργεσίας ἢ χάριτός τινος ἄρξαντας τοῖς ἴσοις ἀμείβε„σθαι ἄξιον.“

{〈βάρβαροι〉}

„Οὐκοῦν, ἤν τι καὶ περὶ Καμπανίας ὑμῖν ἢ Νεαπόλεως αὐτῆς εἴποιμεν, οὐκ ἂν δέξαισθε;“

{〈Βελισάριος〉}

„Οὐ γάρ ἐσμεν κύριοι τὰ βασιλέως πράγματα διοικήσασθαι, οὐχ ὅπη αὐτῷ βουλομένῳ ἐστίν.“

{〈βάρβαροι〉}

„Οὐδ´ ἢν χρήματα ῥητὰ φέρειν βασιλεῖ ἐφ´ ἕκαστον ἔτος ἡμᾶς αὐτοὺς τάξωμεν;“

{〈Βελισάριος〉}

„Οὐ δῆτα. Οὐ γὰρ ἄλλου του ἡμεῖς αὐτοκράτορες ἢ ὥστε τῷ κεκτημένῳ φυλάξαι τὴν χώραν.“

{〈βάρβαροι〉}

„Φέρε δὴ, στέλλεσθαι ἡμᾶς παρὰ βασιλέα ἀνάγκη καὶ πρὸς ἐκεῖνον τὰς ξυνθήκας περὶ τῶν ὅλων ποιήσασθαι. Δεῖ δὲ καὶ τακτόν τινα ὁρίζεσθαι χρόνον καθ´ ὃν προσήκει τὰ στρατόπεδα ἐς ἐκεχειρίαν παρί„στασθαι.“

{〈Βελισάριος〉}

Ἔστω· γινέσθω ταῦτα. Οὐ γάρ ποτε ὑμῖν εἰρηναῖα βουλευομένοις ἐμποδὼν στήσομαι.“

Τοσαῦτα εἰπόντες διελύθησάν τε ἐκ τῶν λόγων ἑκάτεροι καὶ οἱ πρέσβεις τῶν Γότθων ἐς τὸ σφέτερον στρατόπεδον ἀπεχώρησαν. Ἡμέραις δὲ ταῖς ἐπιγινομέναις συχνὰ παρ´ ἀλλήλους φοιτῶντες τά τε ἀμφὶ τῇ ἐκεχειρίᾳ διετίθεντο καὶ ὅπως δὴ ἐπὶ ταύτῃ τῶν τινας ἐπισήμων ἑκάτεροι ἀλλήλοις ἐν ὁμήρων λόγῳ παρέχωνται.
 

CHAPITRE VI

1. Les Goths envoient des ambassadeurs à Bélisaire. 2. Harangue des ambassadeurs. 3. Conférence. 4. Conclusion d'une trêve.

INCONTINENT après, les Barbares, qui voyaient que leur armée, qui autrefois avait été si nombreuse, était alors réduite, par la violence des maladies, et par la valeur de leurs ennemis, à un nombre très médiocre, qui se sentaient incommodés de la disette des vivres ; et qui se trouvaient comme assiégés eux-mêmes, commencèrent à désespérer du succès de leur entreprise, et à méditer le dessein d'une retraite. D'autre côté, ayant appris qu'il venait des troupes de Constantinople, tant par terre que par mer, et se les figurant non pas telles qu'elles étaient en effet, mais telles qu'elles étaient représentées par la renommée, ils furent tellement effrayés, qu'ils résolurent de précipiter leur retour. Ils envoyèrent pour ce sujet trois ambassadeurs à Rome; un Romain très considérable parmi eux, et deux autres, qui ayant été introduits devant Bélisaire, lui parlèrent de cette sorte.

2. Il n'y a personne, qui ayant éprouvé les effets de la guerre, ne sache qu'elle n'est utile à aucun des partis. Qui est-ce qui voudrait nier une chose, dont tout le monde est persuadé ? Il n'y a point d'homme sage, qui ne demeure d'accord, que c'est une folie, de ne vouloir pas par l'amour d'une fausse gloire, de délivrer des maux que l'on souffre. Que si cela est ainsi, il ne faut pas que les chefs des deux nations sacrifient à leur ambition le salut des peuples. Il faut plutôt qu'ils mettent fin aux calamités publiques, en s'accordant à des conditions; où non seulement eux, mais leurs ennemis mêmes trouvent de la satisfaction. On accommode les affaires les plus difficiles, quand on y veut apporter un sage tempérament ; au lieu que l'on ne décide rien quand on veut tout emporter, par un esprit de contention. Nous venons donc, dans le dessein de faire la paix, et nous apportons des propositions qui seront avantageuses aux deux partis, et où nous relâchons beaucoup de nos intérêts. Pour vous, prenez garde de ne pas refuser votre bonheur, et de n'être pas les auteurs de votre ruine, en voulant contester fièrement sur tous les articles. Au reste, il semble qu'il n'est pas à propos de faire des discours continus, et qu'il faut plutôt lasser la liberté d'interrompre, quand on le jugera à propos. Par ce moyen, chacun expliquera plus clairement sa pensée.

Voici ce que Bélisaire répondit.

3. J'estime que la conférence se peut faire en la manière que vous l'avez proposée, pourvu que vous y veniez avec un esprit de paix et de justice.

Les ambassadeurs des Goths continuèrent en ces termes.

Vous nous avez fait une injustice, quand vous avez pris les armes contre nous, qui étions vos amis et vos alliés. Nous ne dirons que ce que pas un d'entre vous n'ignore. Les Goths n'ont pas pris de force l'Italie sur les Romains. Odoacre s'étant défait de l'Empereur, y avait établi sa tyrannie, lorsque Zénon, Empereur d'Orient, qui souhaitait de venger l'injure faite à son collègue, et qui n'était pas assez puissant pour détruire l'usurpateur, persuada à Théodoric, qui était prêt de mettre le siège devant Constantinople, de faire la paix, en considération des honneurs et des dignités de consul et de patrice, qu'il avait reçues, et d'employer ses forces contre Odoacre et à se rendre maître de l'Italie. Depuis que nous l'avons ainsi réduite sous notre puissance, nous en avons conservé les lois aussi religieusement que pas un des Empereurs ; de sorte que ni Théodoric, ni les rois ses successeurs n'en ont point fait, ni d'écrites, ni de non écrites. Nous avons maintenu la religion des Romains, si bien que nul Italien n'a embrasé celle des Goths, et que plusieurs Goths ont embrassé celle des Romains avec toute sorte de liberté. Nous avons rendu le dernier respect à leurs temples, et nous avons souffert que ceux qui s'y sont réfugiés y aient trouvé un asile inviolable. Ils ont possédé seuls toutes les charges, sans que les Goths y aient été admis, Si je ne dis la vérité, je veux bien que l'on m'interrompe. De plus, les Goths ont permis aux Italiens de recevoir tous les ans le consulat des mains de l'empereur de Constantinople. Vous qui n'avez pas délivré l'Italie du joug de la tyrannie, sous lequel elle a gémi dix années entières, vous la voulez ravir à ses légitimes possesseurs. Retirez-vous-en donc, s'il vous plaît, avec tout votre bagage.

Bélisaire répondit :

Vous nous aviez promis de parier peu et avec modération, et vous nous avez fait un long discours tout rempli de vanité. Zénon envoya Théodoric pour faire la guerre à Odoacre, et non pour envahir l'Italie. Qu'aurait-il gagné d'avoir un tyran pour un autre ? Il l'envoya pour la remettre en liberté, et pour la réduire à l'obéissance de son prince légitime. Mais lui, après en avoir chassé l'usurpateur, il la retint par une ingratitude criminelle. Je crois qu'il n'y a pas grande différence, entre celui qui prend le bien de son voisin, et celui qui refuse de le lui rendre. Pour moi je me garderai bien de donner les terres qui appartiennent à l'Empereur. Que si vous avez quelque autre proposition à faire, je suis prêt de l'écouter.

Les Barbares dirent :

Bien que vous sachiez que nous n'avons rien avancé que de véritable, néanmoins, pour éviter les contestations, nous vous abandonnerons la Sicile, cette île si grande et si riche, sans laquelle vous ne sauriez conserver l'Afrique.

Bélisaire dit :

Nous vous abandonnons l'Angleterre, qui est plus grande que la Sicile, et de l’ancien domaine de l'Empire, étant très raisonnable de reconnaître les présents que l'on nous fait, par d'autres présents.

Les Barbares dirent :

Si nous faisons d'autres propositions touchant Naples, et la Campanie, n'y entendrez-vous pas volontiers ?

Nullement, répondit Bélisaire ; car il ne nous est pas permis de disposer des intérêts de César, contre ses intentions.

Les Barbares dirent :

N'y entendriez-vous pas, quand même nous nous obligerions à en rendre un tribut chaque année?

Bélisaire répondit:

Non pas même à cette condition, car notre pouvoir ne s'entend qu'à conserver à notre maître ce qui lui appartient.

Les Barbares dirent:

Permettez-nous d'envoyer vers Justinien, pour traiter de tous nos différends, et cependant accordez-nous une suspension d'armes.

Bélisaire dit :

Je l'accorde volontiers, et je n'ai garde d'apporter d'empêchement au dessein où vous êtes de faire la paix.

Ainsi se termina la conférence, et les ambassadeurs des Goths s'en retournèrent dans leur camp. Les jours suivants il se fit divers voyages de part et d'autre, pour la conclusion de la trêve, pour la sûreté de laquelle l'on donna réciproquement des otages.

 

 

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐπράσσετο τῇδε, ἐν τούτῳ ὅ τε τῶν Ἰσαύρων στόλος τῷ Ῥωμαίων λιμένι προσέσχε καὶ οἱ ἀμφὶ τὸν Ἰωάννην ἐς Ὀστίαν ἦλθον, καὶ τῶν μὲν πολεμίων οὐδεὶς οὔτε καταίρουσιν οὔτε στρατοπεδευομένοις ἐμπόδιος σφίσιν ἐγένετο αὐτοῖς. Ὅπως δὲ ἐν τῷ ἀσφαλεῖ διανυκτερεύειν οἷοί τε ὦσιν ἐξ ἐπιδρομῆς τῆς πρὸς τῶν ἐναντίων, οἵ τε Ἴσαυροι τάφρον βαθεῖαν ἄγχιστα τοῦ λιμένος ὀρύξαντες φυλακὰς ἐκ περιτροπῆς ἀεὶ ἐποιοῦντο καὶ οἱ ξὺν τῷ Ἰωάννῃ ταῖς ἁμάξαις φραξάμενοι τὸ στρατόπεδον ἡσυχίαν εἶχον. Ἐπειδή τε νὺξ ἐπεγένετο, Βελισάριος ἐς Ὀστίαν ξὺν ἱππεῦσιν ἑκατὸν ἦλθε καὶ τά τε ξυμπεπτωκότα ἐν τῇ ξυμβολῇ τά τε ξυγκείμενα σφίσι τε καὶ Γότθοις εἰπὼν καὶ τὰ ἄλλα παραθαρσύνας, τά τε φορτία πέμπειν ἐκέλευε καὶ ξὺν προθυμίᾳ ἐς Ῥώμην ἰέναι. „ὅπως „γὰρ“, ἔφη, „ἄνευ κινδύνου ἡ ὁδὸς ἔσται ἐγὼ προ„νοήσω.“ αὐτὸς μὲν οὖν ὄρθρου βαθέος ἐς τὴν πόλιν ἀπήλαυνεν, Ἀντωνίαν δὲ ξὺν τοῖς ἄρχουσιν ἅμα ἡμέρᾳ τῶν φορτίων τὴν παρακομιδὴν ἐν βουλῇ ἐποιεῖτο. Ἐδόκει δὲ χαλεπὸν καὶ δεινῶς ἄπορον τὸ πρᾶγμα εἶναι. Οἵ τε γὰρ βόες οὐκέτι ἀντεῖχον, ἀλλ´ ἡμιθνῆτες ἅπαντες ἔκειντο, ἦν δὲ οὐδὲ ἀκίνδυνον στενήν τινα ὁδὸν ξὺν ταῖς ἁμάξαις πορεύεσθαι, καὶ 〈διὰ〉 τοῦ ποταμοῦ τὰς βάρεις ἀνέλκειν, καθάπερ τὸ παλαιὸν εἴθιστο, ἀδύνατα ἦν. Ἡ μὲν γὰρ ὁδὸς, ἣ τοῦ ποταμοῦ ἐν ἀριστερᾷ ἐστιν, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις ἐρρήθη, πρὸς τῶν πολεμίων ἐχομένη Ῥωμαίοις τηνικαῦτα ἀπόρευτος ἦν, ἡ δὲ αὐτοῦ ἐπὶ θάτερα, ὅσα γε παρ´ ὄχθην, ἀστίβητος παντάπασι τυγχάνει οὖσα. Διὸ δὴ τοὺς λέμβους νηῶν τῶν μειζόνων ἀπολεξάμενοι, σανίσι τε αὐτοὺς ὑψηλαῖς κύκλῳ τειχίσαντες, ὅπως οἱ πλέοντες πρὸς τῶν πολεμίων ἥκιστα βάλλωνται, τοξότας τε καὶ ναύτας ἐσεβίβασαν κατὰ λόγον ἑκάστου. Τῶν τε φορτίων ἐν αὐτοῖς ὅσα φέρειν οἷοί τε ἦσαν ἐνθέμενοι, διὰ τοῦ Τιβέριδος ἐς Ῥώμην πνεῦμα τηρήσαντες σφίσιν ἐπίφορον ἐναυτίλλοντο, καὶ τοῦ στρατοῦ μέρος ἐν δεξιᾷ τοῦ ποταμοῦ παρεβεβοηθήκει. Ἐλείποντο δὲ τῶν Ἰσαύρων συχνοὺς τὰς ναῦς φυλάσσοντας. Ἔνθα 〈μὲν οὖν ἐκ τοῦ εὐθέος ὁ〉 ποταμὸς ᾔει, πόνῳ οὐδενὶ ἔπλεον, ἀράμενοι τὰ τῶν λέμβων ἱστία· ᾗ δὲ ὁ ῥοῦς ἑλισσόμενος ὁδὸν πλαγίαν ἐφέρετο, ἐνταῦθα ἐπεὶ τὰ ἱστία τῷ πνεύματι οὐδαμῆ ἐνηργεῖτο, ἐρέσσοντές τε καὶ τὸν ῥοῦν βιαζόμενοι πόνον οἱ ναῦται οὐ μέτριον εἶχον. Οἱ δὲ βάρβαροι ἐν τοῖς στρατοπέδοις καθήμενοι ἐμπόδιοι γίνεσθαι τοῖς πολεμίοις ἥκιστα ἤθελον, ἢ κατωρρωδηκότες τὸν κίνδυνον, ἢ οὐκ ἄν ποτε ταύτῃ Ῥωμαίους ἐσκομίζεσθαί τι τῶν ἀναγκαίων οἰόμενοι, αἰτίᾳ τε οὐ λόγου ἀξίᾳ διακωλύειν τὴν τῆς ἐκεχειρίας ἐλπίδα, ἣν ὑποσχέσει Βελισάριος ἐκρατύνατο, ἀξύμφορον σφίσιν εἶναι ἡγούμενοι. Γότθοι μέντοι, ὅσοι ἐν Πόρτῳ ἦσαν, ἐν χρῷ ἀεὶ παραπλέοντας τοὺς πολεμίους θεώμενοι οὐδαμῆ ἥπτοντο, ἀλλὰ τεθηπότες ἐκάθηντο τὴν αὐτῶν ἔννοιαν. Ἐπεὶ δὲ τρόπῳ τῷ αὐτῷ πολλάκις ἀναπλεύσαντες ἅπαντα κατ´ ἐξουσίαν ἐσεκομίσαντο τὰ φορτία, οἱ μὲν ναῦται ξὺν ταῖς ναυσὶν ἀνεχώρησαν κατὰ τάχος (ἤδη γὰρ καὶ τοῦ ἔτους ἀμφὶ τροπὰς χειμερινὰς ἦν), τὸ δὲ λοιπὸν στράτευμα ἐς Ῥώμην ἐσῆλθε, πλήν γε δὴ ὅτι Παῦλος ἐν Ὀστίᾳ ξὺν τῶν Ἰσαύρων τισὶν ἔμεινε.

2. Μετὰ δὲ ἀλλήλοις ἐπὶ τῇ ἐκεχειρίᾳ ὁμήρους ἔδοσαν, Ζήνωνα μὲν Ῥωμαῖοι, Γότθοι δὲ Οὐλίαν, οὐκ ἀφανῆ ἄνδρα, ἐφ´ ᾧ δὴ ἐν τρισὶ μησὶ μηδεμιᾷ ἐς ἀλλήλους ἐφόδῳ χρήσονται, ἕως οἱ πρέσβεις ἐκ Βυζαντίου ἐπανήκοντες γνώμην τὴν βασιλέως ἀγγείλωσιν. Ἢν δέ τινες καὶ ἀδικίας οἱ ἕτεροι ἐς τοὺς ἐναντίους ὑπάρξωσι, τοὺς πρέσβεις οὐδέν τι ἧσσον ἀποδοθήσεσθαι ἐς τὸ σφῶν ἔθνος. Τῶν μὲν οὖν βαρβάρων οἱ πρέσβεις Ῥωμαίων παραπεμπόντων ἐς Βυζάντιον ᾔεσαν, Ἰλδίγερ δὲ, ὁ τῆς Ἀντωνίνης γαμβρὸς, ξὺν ἱππεῦσιν οὐκ ὀλίγοις ἐκ Λιβύης ἐς Ῥώμην ἦλθε.

3. Γότθοι τε, οἳ τὸ ἐν Πόρτῳ φρούριον εἶχον, ἐπιλελοιπότων σφᾶς τῶν ἀναγκαίων ἐξέλιπόν τε αὐτὸ Οὐιττίγιδος γνώμῃ, καὶ ἐς τὸ στρατόπεδον μετάπεμπτοι ἦλθον. Παῦλος δὲ αὐτὸ ξὺν τοῖς Ἰσαύροις ἐξ Ὀστίας καταλαβὼν ἔσχεν. Αἴτιοι δὲ μάλιστα τούτοις δὴ τοῖς βαρβάροις τῶν ἐπιτηδείων τῆς ἀπορίας ἐγένοντο θαλασσοκρατοῦντες Ῥωμαῖοι, καί τι αὐτοῖς ἐσκομίζεσθαι τῶν ἀναγκαίων οὐ ξυγχωροῦντες. Διὸ δὴ καὶ πόλιν ἐπιθαλασσίαν, λόγου πολλοῦ ἀξίαν, Κεντουκέλλας ὄνομα, τῶν ἐπιτηδείων σπανίζοντες, ὑπὸ τὸν αὐτὸν χρόνον ἐξέλιπον. Ἔστι δὲ ἡ πόλις μεγάλη καὶ πολυάνθρωπος, ἐς τὰ Ῥώμης πρὸς ἑσπέραν ἐν Τούσκοις κειμένη, σταδίοις αὐτῆς ὀγδοήκοντα καὶ διακοσίοις ἀπέχουσα. Καὶ αὐτὴν Ῥωμαῖοι καταλαβόντες ἔτι μᾶλλον ἐπὶ μέγα δυνάμεως ἦλθον, ἐπεὶ καὶ τὸ Ἀλβανῶν πόλισμα ἔσχον, Ῥώμης πρὸς ἀνίσχοντα ἥλιον κείμενον, ἀνακεχωρηκότων ἐνθένδε διὰ τὸν αὐτὸν λόγον τηνικαῦτα τῶν πολεμίων, πανταχόθεν δὲ ἤδη κυκλωσάμενοι τοὺς βαρβάρους ἐν μέσῳ εἶχον. Διὸ δὴ Γότθοι διαλύειν τε τὰ ξυγκείμενα καί τι ἐς Ῥωμαίους κακουργεῖν ὤργων.

4. Πέμψαντες οὖν παρὰ Βελισάριον πρέσβεις ἠδικῆσθαι σφᾶς ἐν σπονδαῖς ἔφασαν. Οὐιττίγιδος γὰρ Γότθους τοὺς ἐν Πόρτῳ μεταπεμψαμένου κατά τινα χρείαν Παῦλόν τε καὶ Ἰσαύρους τὸ ταύτῃ φρούριον λόγῳ οὐδενὶ καταλαβόντας ἔχειν. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο ἀμφί τε Ἀλβανῷ καὶ Κεντουκέλλαις δῆθεν τῷ λόγῳ ᾐτιῶντο, ἠπείλουν τε, ἢν μὴ ταῦτα σφίσιν ἀποδιδῷ, οὐκ ἐπιτρέψειν. Βελισάριος δὲ ξὺν γέλωτι αὐτοὺς ἀπεπέμψατο, παραπέτασμα μὲν εἶναι ταύτην δὴ τὴν αἰτίαν εἰπὼν, ἀγνοεῖν δὲ οὐδένα ὅτου δὴ ἕνεκα τὰ χωρία ταῦτα Γότθοι ἐκλίποιεν.

5. Καὶ τὸ λοιπὸν ὑποψίᾳ τινὶ ἐς ἀλλήλους ἐχρῶντο. Ἔπειτα δὲ Βελισάριος, ἐπεὶ Ῥώμην εἶδε στρατιωτῶν πλήθει ἀκμάζουσαν, ἄλλους τε ἱππέας ἐς χωρία Ῥώμης μακράν που ἄποθεν περιέπεμπε καὶ Βιταλιανοῦ τὸν ἀδελφιδοῦν Ἰωάννην ἐκέλευε ξὺν τοῖς ἑπομένοις ἱππεῦσιν, ὀκτακοσίοις οὖσιν, ἀμφὶ πόλιν Ἄλβαν διαχειμάζειν, ἐν Πικηνοῖς κειμένην· καί οἱ τῶν τε Βαλεριανῷ ἑπομένων τετρακοσίους ξυνέπεμψεν, ὧν Δαμιανὸς ὁ Βαλεριανοῦ ἀδελφιδοῦς ἦρχε, καὶ τῶν αὐτοῦ ὑπασπιστῶν ὀκτακοσίους ἄνδρας, διαφερόντως ἀγαθοὺς τὰ πολέμια. Οἷς δὴ δορυφόρους δύο, Σοῦνταν τε καὶ Ἄδηγιν, ἐπέστησε, καὶ αὐτοὺς μὲν Ἰωάννῃ ἕπεσθαι, ὅπη ἂν αὐτὸς ἐξηγοῖτο, ἐκέλευε, τῷ δὲ Ἰωάννῃ ἐπήγγελλε, τέως μὲν τὰ ξυγκείμενα σφίσι φυλάττοντας ὁρᾷ τοὺς πολεμίους, ἡσυχῆ μένειν· ὅταν δέ οἱ τὴν ἐκεχειρίαν αὐτοῖς λελύσθαι ξυμβαίη, ποιεῖν κατὰ τάδε· παντὶ μὲν τῷ στρατῷ ἄφνω τε καὶ ἐξ ἐπιδρομῆς καταθεῖν τὴν Πικηνῶν χώραν, ἅπαντά τε ἑξῆς περιιόντα τὰ ἐκείνῃ χωρία καὶ αὐτοῖς πρὸ τῆς φήμης ἐπιδημοῦντα. Ταύτης γὰρ σχεδόν τι ἁπάσης τῆς χώρας ἄνδρας μὲν οὐδαμῆ ἀπολελεῖφθαι, πάντων ἐπὶ Ῥώμην ὡς φαίνεται στρατευσαμένων, παῖδας δὲ καὶ γυναῖκας τῶν πολεμίων καὶ χρήματα πανταχῆ εἶναι. Ἐξανδραποδίζειν οὖν καὶ ληΐζεσθαι τὰ ἐν ποσὶν ἅπαντα φυλασσόμενον μή ποτε Ῥωμαίων τινὶ τῶν ταύτῃ ᾠκημένων λυμήνηται. Ἢν δέ πη χωρίῳ ἐντύχῃ, ἄνδρας τε καὶ ὀχύρωμα, ὡς τὸ εἰκὸς, ἔχοντι, πάσῃ αὐτοῦ δυνάμει ἀποπειράσασθαι. Καὶ ἢν μὲν ἑλεῖν δύνηται, ἐς τὰ πρόσω ἰέναι, τοῦ πράγματος δέ οἱ, ἂν οὕτω τύχοι, ἀντιστατοῦντος, ἀπελαύνειν ὀπίσω, ἢ αὐτοῦ μένειν. Προϊόντι γάρ οἱ καὶ τοῦτο δὴ τὸ ὀχύρωμα κατὰ νώτου ἀπολιπόντι κίνδυνος πολὺς ἐπὶ πλεῖστον ἔσται, ἐπεὶ οὔποτ´ ἀμύνειν σφίσιν εὐπετῶς ἕξουσιν, ἤν που ἐνοχλοῖντο πρὸς τῶν ἐναντίων· τὴν δὲ λείαν φυλάσσειν ἅπασαν, ὅπως ἂν αὐτὴν ὀρθῶς καὶ δικαίως ἡ στρατιὰ διανέμοιτο. Εἶτα ξὺν γέλωτι καὶ τοῦτο ἐπεῖπεν „Οὐ γὰρ δίκαιον ὑφ´ ἑτέρων μὲν „τοὺς κηφῆνας πόνῳ μεγάλῳ ἀπόλλυσθαι, ἄλλους δὲ „τοῦ μέλιτος οὐδεμιᾷ ταλαιπωρίᾳ ὀνίνασθαι.“ τοσαῦτα μὲν ἐπιστείλας Βελισάριος Ἰωάννην ξὺν τῷ στρατεύματι ἔπεμψεν.

6. Ὑπὸ δὲ τὸν αὐτὸν χρόνον ὅ τε Μεδιολάνων ἱερεὺς Δάτιος καὶ τῶν πολιτῶν ἄνδρες δόκιμοι ἐς Ῥώμην ἀφικόμενοι Βελισαρίου ἐδέοντο φρουροὺς ὀλίγους σφίσι ξυμπέμψαι. Αὐτοὶ γὰρ ἱκανοὶ ἰσχυρίζοντο εἶναι, οὐ Μεδιόλανον μόνην, ἀλλὰ καὶ Λιγουρίαν ὅλην πόνῳ οὐδενὶ Γότθων τε ἀποστῆσαι καὶ βασιλεῖ ἀνασώσασθαι. Αὕτη δὲ ἡ πόλις ᾤκισται μὲν ἐν Λιγούροις, μέση που μάλιστα Ῥαβέννης τε πόλεως καὶ Ἄλπεων τῶν ἐν Γάλλων ὁρίοις κειμένη. Ἑκατέρωθεν γὰρ ἐς αὐτὴν ὀκτὼ ἡμερῶν ὁδὸς ἀνδρὶ εὐζώνῳ ἐστὶ, πρώτη δὲ πόλεων τῶν ἑσπερίων μετά γε Ῥώμην μεγέθει τε καὶ πολυανθρωπίᾳ καὶ τῇ ἄλλῃ εὐδαιμονίᾳ ἐτύγχανεν οὖσα. Καὶ αὐτοῖς Βελισάριος ὑποσχόμενος τὴν δέησιν ἐπιτελῆ ποιήσειν κατεῖχεν αὐτοῦ τὴν τοῦ χειμῶνος ὥραν. Ταῦτα μὲν δὴ ὧδέ πη εἶχε.

CHAPITRE VII

1. Convois conduits à Rome. 2. Otages donnés de part et d'autre, pour la sûreté de la trêve. 3. Les Goths abandonnent des places, dont les Romains s'emparent. 4. Plainte des Goths et réponse de Bélisaire. 5. Bélisaire envoie des troupes dans le Picentin. 6. Il promet du secours à la ville de Milan.

1. DURANT que l'on traitait ainsi de la paix, la flotte des Isauriens aborda au port de Rome, et Jean arriva à Ostie, sans que les ennemis parussent, pour empêcher ni leur descente ni leur campement. Les Isauriens ne laissèrent pas de faire un grand fossé proche du port, et de poser des sentinelles. Les troupes de Jean se retranchèrent avec des chariots. Bélisaire les vint trouver la nuit, avec cent chevaux. Il leur apprit le dernier combat, le traité fait depuis avec les Goths. Il les exhorta à témoigner leur courage, et à mener à Rome les vivres qu'ils avaient amenés par mer, et leur promit de leur assurer les chemins. Dès que l'aurore commença à paraître, il s'en retourna à Rome. Antonine tint conseil le matin avec les chefs, sur les moyens de conduire les convois. Cela paraissait extrêmement difficile, tant parce que les bœufs étaient fatigués, et couchés par terre comme demi-morts que parce qu'il n'y avait point de sûreté à mener les chariots par des chemins si étroits. De plus il était impossible de tirer à l'ordinaire des bateaux sur le Tibre en remontant, vu qu'il n'y a point de chemin au bord qui est à main gauche, et que le chemin qui est à main droite était assiégé par les ennemis. Ils s'avisèrent donc de prendre les chaloupes des vaisseaux, et de les clore avec des ais, afin que ceux qui étaient dedans fussent à couvert des traits des ennemis. Ensuite ils les chargèrent de vivres, de soldats et de matelots, et s'efforcèrent de les faire remonter sur le Tibre, tandis que l'armée était sur le bord pour favoriser leur passage, et que les Isauriens gardaient la flotte. Lorsque le cours du fleuve était droit, ils naviguaient assez aisément, en tendant les voiles, mais dans les détours, ils étaient contraints de ramer ; ce qu'ils ne pouvaient faire sans beaucoup de peine. Cependant les Barbares étaient dans leur camp, qui ne voulaient pas empêcher le passage des vivres, soit qu'ils appréhendassent le danger, ou qu'ils crussent que l'entreprise des Romains était importable, et qu'elle se détruirait d'elle-même; ou bien qu'ils ne voulussent pas se nuire à eux-mêmes, en apportant de nouveaux obstacles à la conclusion de la trêve, dont Bélisaire leur avait donné de bonnes paroles Les Goths qui étaient dans la ville du port, admiraient l'adresse que les Romains avaient d'aller contre le fil de l'eau, au lieu de les en empêcher. Quand toutes les provisions eurent été portées à Rome, les matelots se hâtèrent de ramener leurs vaisseaux, à cause que le solstice d'hiver approchait. Toutes les troupes entrèrent dans Rome, excepté les Isauriens que Paul commandait.

2. Les otages furent donnés réciproquement, savoir Zénon de la part des Romains, et Ulias, qui était d'une naissance très illustre, de la part des Goths. On accorda aussi une suspension d'armes pour trois mois, jusqu'à ce que les ambassadeurs fussent revenus de Constantinople, et eussent rapporté la résolution de l'Empereur, et l'on arrêta que si dans ce temps-là, un des partis exerçait quelque acte d'hostilité, l'on ne laisserait pas de continuer par la voie des ambassadeurs la négociation de la paix. Les ambassadeurs des Goths furent conduits par les Romains à Constantinople. Ildiger gendre d'Amonine arriva d'Afrique à Rome, avec des troupes de cavalerie.

3. Les Goths qui gardaient le fort du port, n'ayant plus de provisions, l'abandonnèrent, et retournèrent dans leur camp, du contentement de Vitigis. Incontinent après, Paul s'en saisit, et y mit des Isauriens, qu'il tira d'Ostie. La disette où s'étaient trouvés ces Barbares, était venue de la vigilance avec laquelle les Romains tenaient la mer fermée, après s'en être rendu maîtres. Dans le même temps le manque de vivres contraignit aussi les Goths d'abandonner Cencelles, ville de Toscane, bâtie sur la mer, qui est fort grande, fort riche, et fort peuplée, et qui est à deux cent quatre-vingts stades de Rome. La prise de cette ville fortifia beaucoup le parti des Romains ; car ils s'emparèrent encore en même temps de celle d'Albe. Aussi ils enveloppaient les Goths, qui pour ce sujet avaient envie de rompre la trêve.

4. Ils envoyèrent donc des ambassadeurs à Bélisaire se plaindre, de ce que l'on violait le traité ; que Vitigis ayant rappelé dans le camp les soldats qui étaient à la garde du port, Paul s'en était emparé, bien qu'il n'y eût aucun droit. Que l'on en avait fait autant de Cencelles et d'Albe; et que si l'on ne leur restituait ces trois places, ils chercheraient par les armes la vengeance de l'injure qu'ils souffraient. Bélisaire les renvoya en riant, et en disant, que leur plainte était sans aucun fondement raisonnable ; et que le sujet qui avait obligé les Goths d'abandonner ces trois villes n'était ignoré de personne.

5. Depuis ce temps-là, les deux partis se défièrent l'un de l'autre. Ce qui fut cause que Bélisaire, qui avait beaucoup de troupes dans Rome, en envoya une partie en divers endroits de l'Italie, et surtout il envoya à Albe, ville assise dans le territoire des Picentins, huit cents cavaliers commandés par Jean, fils de la sœur de Vitalien ; quatre cents hommes tirés des troupes de Valérien, et commandés par Damien, neveu de Vitalien ; et huit cents des plus braves de ses cavaliers, commandés par deux de ses gardes, Sutan et Abigis. Il leur commanda à tous de suivre Jean, et d'obéir à ses ordres. Or il lui avait donné en particulier une instruction qui portait, qu'il demeurât en repos, tandis que les ennemis y demeureraient ; mais que du moment qu'ils contreviendraient à la suspension d'armes, il ne manquât pas d'inonder le Picentin ; de prévenir par sa diligence la vitesse de la renommée, d'enlever les richesses, et de faire les femmes et les enfants prisonniers, et de ne point faire de mal aux Romains. Que s'il rencontrait des places fortifiées, il tâchât de les emporter, et s'il n'en pouvait venir à bout, il allât plus loin, ou qu'il s'arrêtât, afin de n'avoir point d'ennemis derrière, par qui il pût être attaqué et dépouillé du butin. Bélisaire, qui donnait cette instruction, y ajouta en riant ces paroles. Il n'est pas juste que les uns travaillent à chasser les bourdons et que d'autres, qui n'ont point de part à ce travail, goûtent tout seuls le miel. Voila l'ordre que Bélisaire donna à Jean.

6. Dans le même tems, Darius évêque de Milan et quelques-uns des plus considérables des habitants, allèrent prier Bélisaire de leur donner quelques soldats pour là défense de leur ville, et lui promettre non seulement de la soustraire, mais de soustraire encore toute la Ligurie, de l'obéissance des Goths ; pour les soumettre à celle des Romains. Cette ville a été bâtie dans une distance égale de Ravenne et des Alpes, qui servent de frontières aux Gaules. Cette distance est de huit journées de chemin, tel que le peut faire un homme de pied. C'est la première ville d'Italie, après Rome, tant pour la grandeur de son étendue, et la multitude de ses habitants, que pour la beauté de ses bâtiments, et l'abondance de ses richesses. Bélisaire leur accorda leur demande, et passa l'hiver à Rome.

 

 

 

1. Τῆς δὲ τύχης ὁ φθόνος ὤδινεν ἤδη ἐπὶ Ῥωμαίους, ἐπεὶ τὰ πράγματα εὖ τε καὶ καλῶς σφίσιν ἐπίπροσθεν προϊόντα ἑώρα, κακῷ τε κεραννύναι τινὶ ταῦτα ἐθέλουσα, ἔριν ἐξ οὐδεμιᾶς αἰτίας λόγου ἀξίας ἐπενόει Βελισαρίῳ τε καὶ Κωνσταντίνῳ, ἣ ὅπως τε ἔφυ καὶ ἐς ὅ τι ἐτελεύτησεν, ἐρῶν ἔρχομαι. Πρεσίδιος ἦν τις, ἀνὴρ Ῥωμαῖος, ᾠκημένος μὲν ἐπὶ Ῥαβέννης, ὢν δὲ οὐκ ἀφανής. Οὗτος ὁ Πρεσίδιος, ὅτι δὴ Γότθοις προσκεκρουκὼς, ἡνίκα Οὐίττιγις ἐπὶ Ῥώμην στρατεύειν ἔμελλε, ξὺν ὀλίγοις τισὶ τῶν οἰκετῶν ἐπὶ κυνηγέσιον δῆθεν τῷ λόγῳ στελλόμενος φεύγει, οὔτε τῳ τὴν βουλὴν κοινωσάμενος οὔτε τι τῶν χρημάτων ξὺν αὑτῷ ἔχων, πλήν γε δὴ ὅτι ξιφίδια δύο αὐτὸς ἔφερεν, ὧν τὼ κουλεὼ χρυσῷ τε πολλῷ καὶ λίθοις ἐντίμοις κεκαλλωπισμένω ἐτυχέτην. Καὶ ἐπειδὴ ἐν Σπολιτίῳ ἐγένετο, ἐς νεών τινα ἔξω τοῦ περιβόλου κατέλυσεν. Ὃ δὴ Κωνσταντῖνος ἀκούσας (ἐτύγχανε γὰρ ἔτι ἐνταῦθα διατριβὴν ἔχων) τῶν τινα ὑπασπιστῶν Μαξεντίολον πέμψας ἄμφω ἀφαιρεῖται λόγῳ οὐδενὶ τὼ ἀκινάκα. Περιαλγὴς δὲ γεγονὼς τοῖς ξυμπεσοῦσιν ὁ ἄνθρωπος ἐς Ῥώμην ὅτι τάχιστα παρὰ Βελισάριον στέλλεται, οὗ δὴ οὐκ εἰς μακρὰν καὶ Κωνσταντῖνος ἀφίκετο. Ἤδη γὰρ ὁ τῶν Γότθων στρατὸς οὐκ ἄποθεν εἶναι ἠγγέλλετο. Ἕως μὲν οὖν ἔν τε θορύβῳ καὶ κινδύνῳ Ῥωμαίοις καθειστήκει τὰ πράγματα, σιωπῇ ὁ Πρεσίδιος ἔμενεν· ὡς δὲ τά τε Ῥωμαίων καθυπέρτερα εἶδε καὶ Γότθων πρέσβεις παρὰ βασιλέα σταλέντας, καθάπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, Βελισαρίῳ συχνὰ προσιὼν τήν τε ἀδικίαν ἀπήγγελλε καί οἱ τὰ δίκαια βοηθεῖν ἠξίου. Ὁ δὲ Κωνσταντίνῳ πολλὰ μὲν αὐτὸς, πολλὰ δὲ δι´ ἑτέρων μεμφόμενος, παρῄνει ἔργου τε ἀδίκου καὶ δόξης αἰσχρᾶς ἀπαλλάσσεσθαι. Ἀλλὰ Κωνσταντῖνος (χρῆν γάρ οἱ γενέσθαι κακῶς) τούς τε λόγους ἀεὶ ἐρεσχελῶν διεκρούετο καὶ τὸν ἠδικημένον ἐτώθαζε. Βελισαρίῳ δέ ποτε, ἵππῳ ἐν τῇ ἀγορᾷ ὀχουμένῳ, ἐντυχὼν ὁ Πρεσίδιος τοῦ τε χαλινοῦ τοῦ ἵππου ἐλάβετο καὶ μέγα ἀναβοῶν ἠρώτα εἰ ταῦτα λέγουσιν οἱ βασιλέως νόμοι, ἵνα ἐπειδάν τις τοὺς βαρβάρους φυγὼν ἱκέτης ἐς αὐτοὺς ἵκοιτο, οἵδε ἀφέλωνται βίᾳ ὅσα ἂν τύχῃ ἐν χερσὶν ἔχων. Πολλῶν δὲ περιεστηκότων ἀνθρώπων καὶ τοῦ χαλινοῦ ξὺν ἀπειλῇ κελευόντων μεθίεσθαι, οὐ πρότερον ἀφῆκε, πρὶν δὴ αὐτῷ ὑπέσχετο Βελισάριος τὰ ξιφίδια δώσειν. Τῇ οὖν ὑστεραίᾳ Κωνσταντῖνόν τε καὶ τῶν ἀρχόντων πολλοὺς ἐς οἰκίσκον τινὰ ξυγκαλέσας Βελισάριος ἐν Παλατίῳ, τῶν μὲν τῇ προτεραίᾳ ξυμπεπτωκότων ὑπέμνησε, παρῄνει δὲ ὀψὲ γοῦν τοῦ χρόνου τοὺς ἀκινάκας ἀποδιδόναι. Ὁ δὲ οὐκ ἔφη δώσειν· ἥδιον γὰρ ἂν αὐτοὺς ἐς τοῦ Τιβέριδος τὸ ὕδωρ ἐμβάλλοι ἢ τῷ Πρεσιδίῳ διδοίη. Θυμῷ τε ἤδη ἐχόμενος Βελισάριος ἐπυνθάνετο εἰ οὐκ οἴοιτο Κωνσταντῖνος πρὸς αὐτοῦ ἄρχεσθαι. Καὶ αὐτὸς τὰ μὲν ἄλλα οἱ ὡμολόγει ἅπαντα πείσεσθαι· βουλομένῳ γὰρ ταῦτα βασιλεῖ εἶναι· τόδε μέντοι, ὃ ἐν τῷ παρόντι ἐπιτάττοι, οὐ μήποτε δράσειν. Βελισάριος μὲν οὖν εἰσιέναι τοὺς δορυφόρους ἐκέλευε, Κωνσταντῖνος δὲ

„Ὅπως με δηλαδὴ ἀποκτενοῦσιν“ ἔφη.

„Οὐδαμῶς γε“ ὁ Βελισάριος εἶπεν „ἀλλ´ ἵνα τὸν σὸν ὑπασπιστὴν Μαξεντίολον, ὅς σοι τὰ ξιφίδια βιασάμενος ἤνεγκεν, ἀναγκάσωσι τῷ ἀνθρώπῳ ἀποδιδόναι ἅπερ αὐτοῦ βίᾳ λαβὼν ἔτυχεν.“

ἀλλὰ Κωνσταντῖνος τεθνήξεσθαι παραυτίκα οἰόμενος δρᾶσαί τι μέγα, πρίν τι αὐτὸς πάθοι, ἐβούλετο. Διὸ δὴ τὸ ξιφίδιον εἷλκεν, ὅπερ οἱ πρὸς τῷ μηρῷ ἀπεκρέματο, ἄφνω τε αὐτὸ ἐπὶ τὴν Βελισαρίου γαστέρα ὦσεν. Ὁ δὲ καταπλαγεὶς ὀπίσω τε ἀπέστη καὶ Βέσσᾳ ἐγγύς που ἑστηκότι περιπλακεὶς διαφυγεῖν ἴσχυσε. Κωνσταντῖνος μὲν οὖν, ἔτι τῷ θυμῷ ζέων, ἐπῄει. Κατιδόντες δὲ Ἰλδίγερ τε καὶ Βαλεριανὸς τὸ ποιούμενον ὁ μὲν τῆς δεξιᾶς, ὁ δὲ τῆς ἑτέρας αὐτοῦ χειρὸς λαμβανόμενος ὀπίσω ἀνθεῖλκον.

2. Ἐν τούτῳ δὲ εἰσελθόντες οἱ δορυφόροι, οὓς δὴ ὀλίγῳ πρότερον ἐκάλεσε Βελισάριος, Κωνσταντίνου τε τὸ ξιφίδιον ξὺν βίᾳ πολλῇ ἐκ χειρὸς αἱροῦσι, καὶ αὐτὸν πολλῷ θορύβῳ ἁρπάσαντες οὐδὲν μὲν ἄχαρι ἐν τῷ παραυτίκα εἰργάσαντο, παρόντας αἰδούμενοι τοὺς ἄρχοντας, οἶμαι, ἐς οἴκημα δὲ ἄλλο ἀπαγαγόντες, Βελισαρίου κελεύσαντος, χρόνῳ τινὶ ὕστερον ἔκτειναν. Τοῦτο Βελισαρίῳ εἴργασται μόνον οὐχ ὅσιον ἔργον καὶ ἤθους τοῦ αὐτοῦ οὐδαμῶς ἄξιον. Ἐπιεικείᾳ γὰρ πολλῇ ἐς πάντας τοὺς ἄλλους ἐχρῆτο. Ἀλλὰ ἔδει, ὅπερ ἐρρήθη, Κωνσταντίνῳ γενέσθαι κακῶς.
 

CHAPITRE VIII

1. Fâcheuse contestation entre Bélisaire et Constantin. 2. Celui-ci est tué par les Gardes de Bélisaire.

1. LA fortune, envieuse de la prospérité des Romains, la voulut tempérer par quelque disgrâce, en suscitant, pour un très léger sujet, une très curieuse contestation entre Bélisaire et Constantin. J'en rapporterai l'origine et les suites, avec une fidélité très exacte. Un certain Romain, nommé Presidius, qui était d'une famille très illustre, et qui demeurait à Ravenne, ayant eu quelque occasion de mécontentement de la part des Goths, sortit avec quelques-uns de ses amis, comme pour aller à la chasse, et s'enfuit sans emporter autre chose que deux poignards, dont les fourreaux étaient enrichis d'or et de pierreries. Quand il fut proche de Spolète, il entra dans une église qui était hors de la ville. Ce que Constantin, qui y était alors, ayant appris, il envoya son écuyer nommé Maxence, lui ôter les deux poignards. A l'instant il s'en alla plaindre à Bélisaire qui était à Rome, où Constantin arriva peu de temps après et dès qu'il eût reçu la nouvelle de la marche de l'armée des Goths. Presidius demeura dans le silence, pendant que les affaires des Romains furent dans le désordre et dans le danger ; mais quand il vit qu'elles étaient en bon état, et que les ambassadeurs des Goths conféraient des conditions de la paix, il renouvela ses plaintes, et demanda hautement justice. Bélisaire pressait souvent Constantin, et par soi-même, et par d'autres, de se purger de l'accusation. Mais cet homme, à qui cette affaire devait être funeste, éludait toutes ces remontrances, par des railleries piquantes et injurieuses, qu'il ajoutait à la violence dont il avait usé. Un jour que Bélisaire était à cheval dans la place publique, Presidius vint prendre la bride de son cheval, et lui demander à haute voix, s'il était permis par les lois romaines de ravir le bien aux étrangers, qui viennent implorer la protection de l'Empereur. Bien que les gardes lui commandassent de quitter les rênes, il ne les quitta point, que Bélisaire ne lui eût promis de lui faire rendre ses deux poignards. Le lendemain, ce général assembla plusieurs personnes de commandement, dont Constantin était du nombre. Il l'exhorta de rendre ces deux poignards; mais il répondit insolemment, qu'il les jetterait plutôt dans le Tibre. Bélisaire en colère, lui demanda, s'il ne se reconnaissait pas obligé de lui obéir ? Il répondit, qu'en toute autre chose il lui obéirait, parce que c'était l'intention de l'Empereur ; mais qu'en celle-là, il ne lui obéirait jamais. A cette parole, Bélisaire commanda aux gardes d'entrer.

Est-ce pour me massacrer, dit Constantin ?

Non, repartit Bélisaire, mais c'est pour contraindre Maxence votre écuyer de rendre à Presidius les poignards qu'il lui a pris par votre ordre.

Constantin s'imaginant que l'on l'allait tuer, se résolut de se signaler avant sa mort, par une action d'une extraordinaire hardiesse. Il tira son poignard, et le voulut porter dans le ventre de Bélisaire, qui se retira, et évita le coup, en embrassant Bessas qui était proche de lui. Comme Constantin se retirait tout furieux, il fut saisi à droite par Valérien, et à gauche par Idliger.

2. Sur ces entrefaites, les gardes que Bélisaire avait appelés entrèrent, et lui arrachèrent son poignard, sans lui faire d'autre mal, par le respect du général: et des autres chefs; mais l'ayant ensuite mené dans une autre chambre, ils l'y tuèrent par l'ordre de Bélisaire. C'est, peut-être la seule violence qu'il ait jamais faite, et contre son inclination naturelle ; car il usait d'une grande douceur envers tout le monde; mais Constantin devait périr misérablement de cette manière.

 

 

 

 

1.  Γότθοι τε οὐ πολλῷ ὕστερον ἐς Ῥώμης τὸν περίβολον κακουργεῖν ἤθελον. Καὶ πρῶτα μέν τινας ἐς τῶν ὀχετῶν ἕνα νύκτωρ καθῆκαν, ὧν αὐτοὶ τὸ ὕδωρ κατ´ ἀρχὰς τοῦδε τοῦ πολέμου ἀφῄρηντο. Οἱ δὲ λύχνα τε καὶ δᾷδας ἐν χερσὶν ἔχοντες ἀπεπειρῶντο τῆς ἐς τὴν πόλιν ἐνθένδε εἰσόδου. Ἔτυχε δέ τινα διώρυχα οὐ μακρὰν Πιγκιανῆς πυλίδος τοῦ ὀχετοῦ τούτου κύρτωμα ἔχον. Ὅθεν δὴ τῶν τις φυλάκων τὸ πῦρ κατιδὼν τοῖς ξυμφυλάσσουσιν ἔφρασεν· οἱ δὲ λύκον αὐτοῦ παριόντα ἰδεῖν ἔφασαν. Ταύτῃ γὰρ τὴν γῆν οὐχ ὑπερέχειν τὴν τοῦ ὀχετοῦ οἰκοδομίαν ξυνέβαινε, πυρὶ δὲ εἰκάζεσθαι τοὺς τοῦ λύκου ὀφθαλμοὺς ᾤοντο. Τῶν μὲν οὖν βαρβάρων ὅσοι τοῦ ὀχετοῦ ἀπεπειράσαντο, ἐπειδὴ ἐν μέσῃ πόλει ἐγένοντο, ἔνθα δὴ ἄνοδός τις ἦν ἐκ παλαιοῦ ἐς αὐτό που τὸ Παλάτιον φέρουσα, οἰκοδομίᾳ τινὶ ἐνταῦθα ἐνέτυχον οὔτε πρόσω ἰέναι τὸ λοιπὸν συγχωρούσῃ οὔτε τῇ ἀναβάσει τὸ παράπαν χρῆσθαι. Ταύτην δὲ τὴν οἰκοδομίαν Βελισάριος προμηθείᾳ τινὶ κατ´ ἀρχὰς τῆσδε τῆς πολιορκίας πεποίηται, ὥσπερ μοι ἐν τοῖς ἔμπροσθεν λόγοις δεδήλωται. Λίθον οὖν ἕνα βραχὺν ἐνθένδε ἀφελόντες ὀπίσω τε ἀναστρέφειν εὐθὺς ἔγνωσαν καὶ παρὰ τὸν Οὐίττιγιν ἐπανήκοντες τόν τε λίθον ἐνδεικνύμενοι πάντα ἀπήγγελλον. Καὶ ὁ μὲν τὰ τῆς ἐπιβουλῆς ἅμα τοῖς Γότθων ἀρίστοις ἐν βουλῇ εἶχε, Ῥωμαίων δὲ ὅσοι φρουρὰν ἀμφὶ πυλίδα Πιγκιανὴν εἶχον, μνήμην τῆς τοῦ λύκου ὑποψίας ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἐποιοῦντο τῇ ὑστεραίᾳ. Ἐπεὶ δὲ ὁ λόγος περιφερόμενος ἐς Βελισάριον ἦλθεν, οὐ παρέργως ὁ στρατηγὸς τὸ πρᾶγμα ἤκουσεν, ἀλλ´ ἄνδρας τε αὐτίκα τῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ δοκίμων ξὺν Διογένει τῷ δορυφόρῳ ἐς τὸν ὀχετὸν καθῆκε καὶ διερευνήσασθαι ἅπαντα ξὺν πολλῷ τάχει ἐκέλευσεν. Οἱ δὲ τὰ λύχνα τῶν πολεμίων καὶ τῶν δᾴδων ὅσα διερρυήκει πανταχοῦ τοῦ ὀχετοῦ εὗρον, καὶ τὴν οἰκοδομίαν, ᾗ ὁ λίθος πρὸς τῶν Γότθων ἀφῄρητο, κατανενοηκότες Βελισαρίῳ ἀπήγγελλον. Διὸ δὴ αὐτός τε τὸν ὀχετὸν ἐν μεγάλῃ φυλακῇ ἔσχε καὶ οἱ Γότθοι αἰσθόμενοι ταύτης δὴ τῆς πείρας ἀπέσχοντο. Ἔπειτα δὲ καὶ ἐκ τοῦ ἐμφανοῦς ἔφοδον κατὰ τοῦ περιβόλου ἐμηχανῶντο οἱ βάρβαροι.

2. Τηρήσαντες οὖν τὸν τοῦ ἀρίστου καιρὸν κλίμακάς τε καὶ πῦρ ἐπαγόμενοι, ἥκιστα τῶν πολεμίων προσδεχομένων, ἐπὶ πυλίδα Πιγκιανὴν ᾔεσαν, ἐλπίδι θαρροῦντες ἐξ ἐπιδρομῆς τὴν πόλιν αἱρήσειν, ἅτε οὐ πολλῶν στρατιωτῶν ἐνταῦθα λειφθέντων. Ἔτυχε δὲ Ἰλδίγερ τηνικαῦτα ξὺν τοῖς ἑπομένοις φυλακὴν ἔχων· ἕκαστοι γὰρ ἐκ περιτροπῆς ἐς τὴν φρουρὰν ἐτετάχατο. Ἐπεὶ οὖν εἶδε προσιόντας οὐκ ἐν τάξει τοὺς πολεμίους, ἀπήντησέ τε οὐ ξυντεταγμένοις ἐς παράταξιν, ἀλλὰ ξὺν πολλῇ ἀκοσμίᾳ ἰοῦσι, καὶ τοὺς κατ´ αὐτὸν οὐδενὶ πόνῳ τρεψάμενος συχνοὺς ἔκτεινε. Κραυγῆς δὲ μεγάλης καὶ ταραχῆς ἀνὰ τὴν πόλιν, ὡς τὸ εἰκὸς, γεγενημένης Ῥωμαῖοί τε ὡς τάχιστα πανταχόσε τοῦ περιβόλου ξυνέρρεον καὶ οἱ βάρβαροι ἄπρακτοι ἐς τὰ στρατόπεδα οὐκ ἐς μακρὰν ἐχώρησαν. Οὐίττιγις δὲ αὖθις ἐς ἐπιβουλὴν τοῦ περιβόλου καθίστατο. Καὶ, ἦν γάρ τις αὐτῷ ἐπιμαχωτάτη μάλιστα μοῖρα, ᾗ τοῦ Τιβέριδος ἡ ὄχθη ἐστὶν, ἐπεὶ ταύτῃ οἱ πάλαι Ῥωμαῖοι θαρσοῦντες τοῦ ὕδατος τῷ ὀχυρώματι τὸ τεῖχος ἀπημελημένως ἐδείμαντο, βραχύ τε αὐτὸ καὶ πύργων ἔρημον παντάπασι ποιησάμενοι, ῥᾷον ἐνθένδε ἤλπιζε τὴν πόλιν αἱρήσειν. Οὐδὲ γὰρ οὐδέ τι φυλακτήριον λόγου ἄξιον ἐνταῦθα τετύχηκεν εἶναι. Δύο οὖν Ῥωμαίους ἀμφὶ τὸν Πέτρου τοῦ ἀποστόλου νεὼν ᾠκημένους χρήμασιν ἀναπείθει οἴνου ἀσκὸν ἔχοντας παρὰ τοὺς ἐκείνῃ φρουροὺς ἰέναι περὶ λύχνων ἁφὰς, καὶ αὐτοῖς τὸν οἶνον τρόπῳ ὅτῳ δὴ φιλοφροσύνην ἐνδεικνυμένους χαρίζεσθαι, εἶτα ξὺν αὐτοῖς πόρρω τῶν νυκτῶν καθημένους πίνειν, ἑκάστῳ τε ἐς τὴν κύλικα ὑπνωτικὸν ἐμβαλεῖν φάρμακον, ὅπερ σφίσιν αὐτὸς ἐδεδώκει. Ἀκάτους δὲ λάθρα ἐν τῇ ἑτέρᾳ ὄχθῃ ἐν παρασκευῇ ποιησάμενος εἶχεν, αἷς δὴ τῶν βαρβάρων τινὰς, ἐπειδὰν τάχιστα οἱ φύλακες ὕπνῳ ἔχοιντο, ξὺν κλίμαξιν ἐκ σημείου ἑνὸς τὸν ποταμὸν διαβαίνοντας τὴν ἐπίθεσιν τῷ περιβόλῳ ποιήσασθαι. Τό τε στράτευμα ἐς τοῦτο ἡτοίμαζεν ὅλον, ὅπως ἅπασα κατὰ κράτος ἡ πόλις ἁλῴη. Τούτων δὲ οὕτω ξυγκειμένων σφίσι, τοῖν ἀνδροῖν ἅτερος τοῖν Οὐιττίγιδι ἐς ταύτην δὴ παρεσκευασμένοιν τὴν ὑπουργίαν (οὐ γὰρ ἔδει Ῥωμαίους τούτῳ τῷ Γότθων στρατοπέδῳ ἁλῶναι) αὐτεπάγγελτος ἐλθὼν Βελισαρίῳ τε ἅπαντα φράζει καὶ τὸν ἕτερον ἐνδείκνυσιν. Ὃς δὴ αἰκιζόμενος ἐς φῶς τε ἅπαντα ἤνεγκεν ὅσα δρᾶν ἔμελλε καὶ τὸ φάρμακον ἐπεδείκνυεν, ὅπερ Οὐίττιγις αὐτῷ ἐδεδώκει. Καὶ αὐτοῦ Βελισάριος τήν τε ῥῖνα καὶ τὰ ὦτα λωβησάμενος ἐς τῶν πολεμίων τὸ χαράκωμα ὄνῳ ὀχούμενον ἔπεμψε. Καὶ κατιδόντες αὐτὸν οἱ βάρβαροι ἔγνωσαν ὡς ὁ θεὸς οὐκ ἐῴη σφῶν τὰ βουλεύματα ὁδῷ ἰέναι, καὶ δι´ αὐτὸ οὐκ ἄν ποτε ἡ πόλις σφίσιν ἁλώσιμος εἴη.


 

CHAPITRE IX

I. Les Goths méditent d'entrer dans Rome par un aqueduc. 2. Ils y entretiennent intelligence avec des traîtres, l'un desquels est châtié par Bélisaire.

1. LES Goths ayant résolu, bientôt après, de faire une entreprise sur les murailles de Rome, firent entrer quelques-uns de leur gens dans un aqueduc, dont ils avaient détourné l'eau dès le commencement de la guerre. Comme ils tâchaient de pénétrer par cet aqueduc jusque dans la ville, un soldat du corps de garde de la porte Pinciana aperçut les flambeaux qu'ils avaient pour se conduire, et en avertit ses compagnons, qui parce que l'aqueduc n'était pas élevé hors de terre, dirent, que ce n'était qu'un loup, dont les yeux étincelaient, qui avait été vu. Quand ils eurent marché jusqu'au bout du canal, ils en trouvèrent la sortie, qui avait été fermée par l'ordre de Bélisaire, dès le commencement de la guerre, comme je l'ai dit dans le premier livre. Ils se contentèrent d'en arracher une petite pierre, de la porter à Vitigis, et de lui exposer l'état où ils avaient trouvé les choses. Alors ce prince délibéra sur cette affaire, avec les personnes les plus considérables de son Conseil. Le lendemain, comme l'on s'entretenait dans le corps de garde, du soupçon que l'on avait eu le jour précédent, et du loup que l'on avait ou vu, ou cru voir, Bélisaire crut se devoir éclaircir de la vérité, et faire visiter l'aqueduc par quelques-uns des plus braves de ses soldats, à la tête desquels il mit Diogène. Quand ceux-ci eurent reconnu les marques des flambeaux, et l'endroit d'où la pierre avait été arrachée, ils le rapportèrent fidèlement à Bélisaire, qui fit garder soigneusement l'aqueduc ; ce qui obligea les Barbares d'abandonner l'entreprise.

2. Ensuite ils donnèrent un assaut avec des échelles, et avec des feux d'artifice du côté de la porte Pinciana. L'assurance qu'ils avaient qu'il était resté fort peu de soldats dans la garnison, leur donnait l'espérance d'un heureux succès. Ildiger, qui faisait garde à son tour de ce côté-là, ayant aperçu les ennemis qui venaient attaquer les murailles, courut au devant d'eux et les tailla en pièces. Les habitants y accoururent aussi en foule et contraignirent les Barbares de se retirer dans leur camp. Vitigis fit une nouvelle entreprise contre la partie des murailles qui était du côté du Tibre, et qui était aisée à forcer, à cause qu'elle était basse, qu'il n'y avait point de tours, et que la garnison en était faible. Il gagna par argent deux Romains qui demeuraient proche de l'église de Saint Pierre, et il leur persuada d'aller sur le soir trouver les soldats de la garnison, avec une outre de vin, de les inviter à boire, et de jeter dans leur verre d'une drogue propre à procurer le sommeil. Pour lui il tint des bateaux tout prêts pour passer le Tibre, au premier signal qui lui serait donné de venir escalader les murailles. D'ailleurs il prépara toutes ses troupes pour donner un assaut général ; mais parce que Dieu n'avait pas agréable que Rome fût prise par les Goths, un des deux que Vitigis avait corrompus, découvrit cette menée à Bélisaire, et dénonça son complice, qui reconnut tout à la question, et montra la drogue qu'il devait mêler dans le vin, pour endormir les soldats. Bélisaire lui ayant fait couper le nez et les oreilles, l'envoya sur un âne au camp des ennemis; ce qui fit juger aux Barbares que Dieu était contraire à leurs desseins et que jamais ils ne prendraient Rome. .

 

 

1. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐγίνετο, ἐν τούτῳ Βελισάριος γράψας πρὸς Ἰωάννην ἔργου ἐκέλευεν ἔχεσθαι. Ὁ δὲ ξὺν τοῖς δισχιλίοις ἱππεῦσι τὴν Πικηνῶν περιιὼν χώραν τὰ ἐν ποσὶν ἐληΐζετο πάντα, παῖδάς τε καὶ γυναῖκας τῶν πολεμίων ἐν ἀνδραπόδων ποιούμενος λόγῳ. Οὐλίθεόν τε, τὸν Οὐιττίγιδος θεῖον, ξὺν Γότθων στρατῷ ὑπαντιάσαντα μάχῃ νικήσας αὐτόν τε κτείνει καὶ πάντα σχεδὸν τὸν τῶν πολεμίων στρατόν. Διὸ δὴ οὐδείς οἱ ἐτόλμα ἔτι ἐς χεῖρας ἰέναι. Ἐπεὶ δὲ ἀφῖκτο ἐς Αὔξιμον πόλιν, Γότθων μὲν ἐνταῦθα φρουρὰν οὐκ ἀξιόχρεών τινα ἔμαθεν εἶναι, ἄλλως δὲ ὀχυρόν τε καὶ ἀνάλωτον κατενόησε τὸ χωρίον. Καὶ ἀπ´ αὐτοῦ προσεδρεύειν μὲν οὐδαμῆ ἤθελεν, ἀλλὰ ἀπαλλαγεὶς ἐνθένδε ὅτι τάχιστα πρόσω ἤλαυνε. Ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ Οὐρβῖνον ἀμφὶ πόλιν ἐποίει, ἔς τε Ἀρίμινον Ῥωμαίων αὐτὸν ἐπαγαγομένων ἐσήλαυνεν, ἥπερ μιᾶς ἡμέρας ὁδῷ Ῥαβέννης διέχει. Οἱ μὲν οὖν βάρβαροι, ὅσοι φρουρὰν ἐνταῦθα εἶχον, ὑποψίᾳ ἐς Ῥωμαίους τοὺς οἰκήτορας πολλῇ χρώμενοι, ἐπειδὴ προϊέναι τὸ στράτευμα τοῦτο ἐπύθοντο, ἀπεχώρησάν τε καὶ δρόμῳ ἰόντες ἐν Ῥαβέννῃ ἐγένοντο. Οὕτω δὲ Ἰωάννης Ἀρίμινον ἔσχε πολεμίων φρουρὰν ὄπισθεν ἔν τε Αὐξίμῳ καὶ Οὐρβίνῳ ἀπολιπὼν, οὐχ ὅτι τῶν Βελισαρίου ἐντολῶν ἐς λήθην ἦλθεν, οὐδὲ θράσει ἀλογίστῳ ἐχόμενος, ἐπεὶ ξὺν τῷ δραστηρίῳ τὸ ξυνετὸν εἶχεν, ἀλλὰ λογισάμενος, ὅπερ ἐγένετο, ὡς ἢν Γότθοι πύθωνται τὸν Ῥωμαίων στρατὸν ἄγχιστά πη Ῥαβέννης εἶναι, αὐτίκα μάλα τὴν ἐν Ῥώμῃ διαλύσουσι προσεδρείαν, ἀμφὶ τῷ χωρίῳ τούτῳ δείσαντες. Καὶ ἔτυχέ γε τῆς ἀληθοῦς δόξης. Ἐπειδὴ γὰρ Οὐίττιγίς τε καὶ ὁ Γότθων στρατὸς Ἀρίμινον ἔχεσθαι πρὸς αὐτοῦ ἤκουσαν, ἐς μέγα δέος ἀμφὶ Ῥαβέννῃ ἐμπεπτωκότες ἄλλο τε ὑπολογισάμενοι τῶν πάντων οὐδὲν, εὐθυωρὸν τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο, ὥς μοι αὐτίκα λελέξεται. Καὶ μέγα τι κλέος ἐκ τοῦ ἔργου τούτου Ἰωάννης ἔσχε, διαβόητος καὶ τὸ πρότερον ὤν. Τολμητής τε γὰρ ἦν καὶ αὐτουργὸς ἐν τοῖς μάλιστα, ἔς τε τοὺς κινδύνους ἄοκνος, δίαιτάν τε σκληρὰν καὶ ταλαιπωρίαν τινὰ ἐς ἀεὶ εἶχε βαρβάρου ὁτουοῦν ἢ στρατιώτου οὐδενὸς ἧσσον. Ὁ μὲν οὖν Ἰωάννης τοιόσδε τις ἦν.

2. Ματασοῦνθα δὲ, ἡ τοῦ Οὐιττίγιδος γυνὴ, δεινῶς τῷ ἀνδρὶ ἀχθομένη, ὅτι δή οἱ βίᾳ τὸ ἐξ ἀρχῆς ἐς κοίτην ἦλθεν, ἐπειδὴ τὸν Ἰωάννην ἐς Ἀρίμινον ἥκειν ἐπύθετο, περιχαρής τε ἀτεχνῶς γέγονε καὶ πέμψασα παρ´ αὐτὸν λάθρα γάμου τε καὶ προδοσίας πέρι ἐς λόγους ἦλθε.

3. Καὶ οἱ μὲν πέμποντες ἀεὶ κρύφα τῶν ἄλλων ταῦτα ἔπρασσον. Γότθοι δὲ ἐπεὶ τά τε ἀμφὶ Ἀρίμινον ἔμαθον καὶ ἅμα ξύμπαντα σφᾶς τὰ ἀναγκαῖα ἐπελελοίπει, ὅ τε τῶν τριῶν μηνῶν χρόνος ἐξῆκεν ἤδη, τὴν ἀναχώρησιν ἐποιοῦντο, καίπερ οὔπω τι τῶν πρέσβεων ἕνεκα πεπυσμένοι. Τοῦ μὲν οὖν ἔτους ἀμφὶ τροπὰς ἐαρινὰς ἦν, τῇ δὲ πολιορκίᾳ ἐνιαυτός τε ἐτέτριπτο καὶ πρὸς αὐτῷ ἡμέραι ἐννέα, ὅτε οἱ Γότθοι ἅπαντα σφῶν τὰ χαρακώματα καύσαντες, ἅμα ἡμέρᾳ ὁδοῦ εἴχοντο. Ῥωμαῖοι δὲ φεύγοντας ὁρῶντες τοὺς ἐναντίους ἐν ἀπόρῳ εἶχον ᾗ τὸ παρὸν θήσονται. Τῶν τε γὰρ ἱππέων τὸ πλῆθος οὐ παρεῖναι τηνικαῦτα ξυνέβαινεν, ἄλλων ἄλλῃ πη ἐσταλμένων, ὥσπερ μοι ἔμπροσθεν εἴρηται, αὐτοί τε ἀξιόμαχοι πρὸς τοσοῦτον πλῆθος πολεμίων οὐκ ᾤοντο εἶναι. Ἅπαντας μέντοι πεζούς τε καὶ ἱππέας Βελισάριος ὥπλισε. Καὶ ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὑπὲρ ἥμισυ διαβάντας τὴν γέφυραν εἶδεν, ἐξῆγε διὰ Πιγκιανῆς πύλης τὸ στράτευμα, ἥ τε μάχη ἐκ χειρὸς γέγονε τῶν προτέρων οὐδεμιᾶς ἧσσον. Καὶ κατ´ ἀρχὰς μὲν καρτερῶς τῶν βαρβάρων τοὺς πολεμίους ὑφισταμένων, πολλοὶ ἑκατέρων ἐν τῇ πρώτῃ ξυμβολῇ ἔπεσον· ἔπειτα δὲ οἱ Γότθοι τραπόμενοι μέγα τε καὶ ὑπερφυὲς σφίσιν αὐτοῖς τὸ πάθος ἐποίουν. Αὐτὸς γὰρ ἕκαστος τὴν γέφυραν διαβαίνειν ἠπείγετο πρῶτος. Ἀφ´ οὗ δὴ ἐς στενοχωρίαν πολλὴν ἀφικόμενοι τὰ χαλεπώτατα ἔπασχον. Πρός τε γὰρ σφῶν αὐτῶν καὶ τῶν πολεμίων ἐκτείνοντο. Πολλοὶ δὲ καὶ τῆς γεφύρας ἐφ´ ἑκάτερα ἐξέπιπτον ἐς τὸν Τίβεριν καὶ αὐτοῖς ὅπλοις καταδυόμενοι ἔθνησκον. Οὕτω δὲ τοὺς πλείστους ἀποβαλόντες οἱ λοιποὶ τοῖς πρότερον διαβᾶσι ξυνέμιξαν. Λογγῖνος δὲ Ἴσαυρος καὶ Μουνδίλας, οἱ Βελισαρίου δορυφόροι, διαφερόντως ἐν ταύτῃ τῇ μάχῃ ἠρίστευσαν. Ἀλλὰ Μουνδίλας μὲν τέτρασι βαρβάροις καθ´ ἕκαστον ἐς χεῖρας ἐλθὼν ἔκτεινέ τε ἅπαντας καὶ αὐτὸς ἐσώθη. Λογγῖνος δὲ τῆς τῶν πολεμίων τροπῆς αἰτιώτατος γεγονὼς αὐτοῦ ἔπεσε πολὺν αὑτοῦ πόθον τῷ Ῥωμαίων στρατοπέδῳ ἀπολιπών.


 

CHAPITRE X

1. Divin exploit de Jean. 2. Il traite avec Matasonte. 3. Les Goths lèvent le siège de Rome.

1. CEPENDANT Bélisaire manda à Jean d'exécuter les ordres qu'il lui avait donnés. A l'instant il courut avec deux mille chevaux les terres des Picentins, pilla tous les meubles, emmena les femmes et les enfants, défit Ulithée, oncle de Vitigis, qui lui voulut résister, et tailla en pièces toutes les troupes. Depuis cela, il n'y eut plus d'ennemis qui osassent en venir aux mains avec lui. Quand il fut arrivé à la ville d'Auxime, il reconnut qu'elle était extrêmement forte, bien que la garnison en fût faible ; et sans la vouloir assiéger il alla plus loin. Il fit la même chose à l'égard de la ville d'Urbin. Il alla ensuite à celle d'Ariminium (Rimini), qui n'est éloignée de Ravenne que d'une journée, et où il y eut quelques Romains qui lui servirent de guides. Les Barbares qui se défiaient des habitants, s'enfuirent à Ravenne, au premier bruit qu'ils entendirent de la marche de leurs ennemis. Ainsi Jean, après avoir laissé garnison à Auxime et à Urbin, se rendit maître d'Ariminium (Rimini). Ce n'est pas qu'il n'eût toute sorte de déférence pour les ordres de Bélisaire, ni qu'il se laissât emporter par une témérité indiscrète, car il n'avait pas moins de prudence que de valeur ; mais c'est qu'il était persuadé que les Goths abandonneraient le siège de Rome, pour secourir Ravenne, du moment qu'ils sauraient que les ennemis feraient à l'entour. En quoi il ne se trompa pas ; car aussitôt que Vitigis eut appris la prise d'Ariminium (Rimini), l'appréhension qu'il eut de la prise de l'avenue, le fit résoudre à un voyage, dont je parlerai incontinent ; ce qui donna sans doute un nouveau lustre à la gloire que Jean s'était acquise. C'était un homme d'un courage fort élevé, intrépide dans les dangers, et qui était capable d'exécuter les plus hautes entreprises. Il supportait la disette, et toutes les fatigues militaires, avec autant de patience qu'un simple soldat.

2. Matasonte, femme de Vitigis, qui n'aimait pas ce prince, parce qu'il l'avait enlevée, fut ravie de ce que Jean était arrivé à Ariminium (Rimini), et elle traita avec lui par des personnes interposées, pour l'épouser, après qu'ils se seraient défaits de son mari.

3. Pendant que ce traité se faisait par des agents secrets, les Goths informés de ce qui était arrivé à Ariminium (Rimini), pressés par la famine, et par l'échéance du terme qui avait été accordé, pour conférer de la paix, levèrent le siège, bien qu'ils n'eussent reçu aucune nouvelle de leurs ambassadeurs. Ce fut en saison de l'équinoxe du printemps, un an, neuf mois, et quelques jours après que le siège eut été formé; et ils mirent le feu à leur camp. Les Romains ne savaient quelle résolution prendre, à cause que leur cavalerie avait été dispersée dès auparavant en divers endroits, et qu'il ne leur restait pas de forces suffisantes pour combattre une si grande multitude d'ennemis. Néanmoins, Bélisaire leur commanda de prendre leurs armes et il les fit sortir par la porte Pinciana, dès qu'il vit que les Goths avaient passé le pont. On se battit en cette occasion avec autant de vigueur, qu'en aucune autre des occasions précédentes. Les Barbares ayant d'abord soutenu courageusement l'attaque, plusieurs demeurèrent sur la place de côté et d'autre. Mais quand les Goths lâchèrent le pied ils se causèrent à eux-mêmes une perte très fâcheuse. Chacun s'efforçant de passer le premier le pont, ils se blessaient dans la presse avec leurs propres armes, ou ils étaient blessés de celles de leurs ennemis. Plusieurs tombèrent du haut du pont, et se noyèrent. Ainsi il y en eut beaucoup qui périrent en cette rencontre. Ceux qui s'en sauvèrent, se joignirent à ceux qui avaient les premiers passé le pont. Longin Isaurien et Mundilas, gardes de Bélisaire, se signalèrent en cette occasion. Ce dernier tua quatre Barbares en quatre combats particuliers et s'en sauva. L'autre, à la valeur de qui l'on doit attribuer la déroute des ennemis, y demeura, et fut fort regretté par l'armée.

suite

suite