Πολυβε, traduit par félix Bouchot Tome II

POLYBE

HISTOIRE GÉRALE

TOME DEUXIÈME : LIVRE XIV.

Traduction française : Félix BOUCHOT.

LIVRE XIII - LIVRE XV

 

.

HISTOIRE GÉNÉRALE.

LIVRE XIV.

SOMMAIRE.

I-VI. nouvelle olympiade. — Préambule. — Sclplon en Afrique. — Il trompe Syphax par ses négociations et incendie le camp de oe prince et celui D'Adrugal. -- VI-VII. Cartbage consternée, - Elle se prépare à la défense.  -- VII-IX. Les Carthaginois s'établissent dans les Grandes Plaines. Bataille, — IX-XI. Succès de Lélius et de Massinissa. — Prise de Tunis par Scipion. Combat naval défavorable au» Carthaginois, — XI, XIII, Histoire de l'Egypte, ptolémée Pnilopator mort, — Polybe revient sur ce règne, Il en raconte les principaux faits.

 

 

 

 

I. [1] Ἴσως μὲν οὖν ἐπὶ πάσαις ταῖς ὀλυμπιάσιν αἱ προεκθέσεις τῶν πράξεων εἰς ἐπίστασιν ἄγουσι τοὺς ἐντυγχάνοντας καὶ διὰ τὸ πλῆθος καὶ διὰ τὸ μέγεθος τῶν γεγονότων, ὡς ἂν ὑπὸ μίαν σύνοψιν ἀγομένων τῶν ἐξ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἔργων· [2] οὐ μὴν ἀλλὰ τὰ κατὰ ταύτην τὴν ὀλυμπιάδα μάλιστα νομίζω συνεπιστήσειν τοὺς ἀναγινώσκοντας διὰ τὸ πρῶτον μὲν τοὺς κατὰ τὴν Ἰταλίαν καὶ Λιβύην πολέμους ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις εἰληφέναι τὴν συντέλειαν· ὑπὲρ ὧν τίς οὐκ ἂν ἱστορῆσαι βουληθείη ποία τις ἡ καταστροφὴ καὶ τί τὸ τέλος αὐτῶν ἐγένετο; [3] φύσει γὰρ πάντες ἄνθρωποι, κἂν ὁλοσχερῶς παραδέχωνται τὰ κατὰ μέρος ἔργα καὶ λόγους, ὅμως ἑκάστων τὸ τέλος ἱμείρουσι μαθεῖν· [4] πρὸς δὲ τούτοις συμβαίνει καὶ τὰς προαιρέσεις τῶν βασιλέων ἐκφανεστάτας γεγονέναι κατὰ τοὺς αὐτοὺς χρόνους· ἃ γὰρ πρότερον ἐλέγετο περὶ αὐτῶν, τότε σαφῶς ἐπεγνώσθη πάντα παρὰ πᾶσι καὶ τοῖς μηδ᾽ ὅλως ἐθέλουσι πολυπραγμονεῖν. [5] Διὸ καὶ βουλόμενοι κατ᾽ ἀξίαν τῶν ἔργων ποιήσασθαι τὴν ἐξήγησιν, οὐ τὰς ἐκ τῶν δυεῖν ἐτῶν πράξεις κατατετάχαμεν εἰς μίαν βύβλον, καθάπερ ἐν τοῖς πρὸ τούτων ἀποδεδώκαμεν.

 

 

 

 

 

1 a. Οἱ μὲν οὖν ὕπατοι περὶ ταύτας ἐγίνοντο τὰς πράξεις, [2] ὁ δὲ Πόπλιος ἐν τῇ Λιβύῃ κατὰ τὴν παραχειμασίαν πυνθανόμενος ἐξαρτύειν στόλον τοὺς Καρχηδονίους, ἐγίνετο μὲν καὶ περὶ ταύτην τὴν παρασκευήν, οὐχ ἧττον δὲ καὶ περὶ τὴν τῆς Ἰτύκης πολιορκίαν. [3] Οὐ μὴν οὐδὲ τῆς κατὰ τὸν Σόφακα τελέως ἐλπίδος ἀφίστατο, διεπέμπετο δὲ συνεχῶς διὰ τὸ μὴ πολὺ ἀφεστάναι τὰς δυνάμεις ἀλλήλων, πεπεισμένος μετακαλέσειν αὐτὸν ἀπὸ τῆς τῶν Καρχηδονίων συμμαχίας· [4] οὐ γὰρ ἀπεγίνωσκε καὶ τῆς παιδίσκης αὐτὸν ἤδη κόρον ἔχειν, δι᾽ ἣν εἵλετο τὰ Καρχηδονίων, καὶ καθόλου τῆς πρὸς τοὺς Φοίνικας φιλίας διά τε τὴν φυσικὴν τῶν Νομάδων ἁψικορίαν καὶ διὰ τὴν πρός τε τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀθεσίαν. [5] Ὢν δὲ περὶ πολλὰ τῇ διανοίᾳ καὶ ποικίλας ἔχων ἐλπίδας ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος διὰ τὸ κατορρωδεῖν τὸν ἔξω κίνδυνον τῷ πολλαπλασίους εἶναι τοὺς ὑπεναντίους, ἐπελάβετό τινος ἀφορμῆς τοιαύτης. [6] Τῶν γὰρ διαπεμπομένων πρὸς τὸν Σόφακά τινες ἀνήγγειλαν αὐτῷ διότι συμβαίνει τοὺς μὲν Καρχηδονίους ἐκ παντοδαπῶν ξύλων καὶ φυλλάδος ἄνευ γῆς ἐν τῇ παραχειμασίᾳ κατεσκευακέναι τὰς σκηνάς, [7] τῶν δὲ Νομάδων τοὺς μὲν ἐξ ἀρχῆς ἐκ καλάμων, τοὺς δ᾽ ἐπισυναγομένους ἐκ τῶν πόλεων κατὰ τὸ παρὸν ἐξ αὐτῆς τῆς φυλλάδος σκηνοποιεῖσθαι, τοὺς μὲν ἐντός, τοὺς δὲ πλείους αὐτῶν ἐκτὸς τῆς τάφρου καὶ τοῦ χάρακος. [8] Νομίσας οὖν ὁ Πόπλιος παραδοξοτάτην μὲν τοῖς πολεμίοις, πραγματικωτάτην δὲ σφίσιν εἶναι τὴν διὰ τοῦ πυρὸς ἐπιβολήν, ἐγένετο περὶ ταύτην τὴν κατασκευήν. [9] Ὁ δὲ Σόφαξ ἐν ταῖς πρὸς τὸν Πόπλιον διαποστολαῖς ἀεί πως ἐπὶ ταύτην κατήντα τὴν γνώμην ὅτι δέοι Καρχηδονίους μὲν ἐκ τῆς Ἰταλίας ἀπαλλάττεσθαι, Ῥωμαίους δὲ παραπλησίως ἐκ τῆς Λιβύης, τὰ δὲ μεταξὺ τούτων ἔχειν ἀμφοτέρους ὡς τότε κατεῖχον. [10] Ὧν ὁ Πόπλιος ἀκούων ἐν τοῖς πρὸ τοῦ χρόνοις οὐδαμῶς ἀνείχετο· τότε δὲ τῷ Νομάδι βραχεῖαν ἔμφασιν ἐποιήσατο διὰ τῶν ἀποστελλομένων ὡς οὐκ ἀδυνάτου τῆς ἐπιβολῆς οὔσης, ἧς ἐπιβάλλεται. [11] Δι᾽ οὗ συνέβη τὸν Σόφακα κουφισθέντα πολλαπλασίως ἐπιρρωσθῆναι πρὸς τὴν ἐπιπλοκήν. [12] Οὗ γινομένου πλείους ἦσαν οἱ διαπεμπόμενοι καὶ πλεονάκις· ἔστι δ᾽ ὅτε καί τινας ἡμέρας ἔμενον παρ᾽ ἀλλήλοις ἀπαρατηρήτως. [13] Ἐν αἷς ὁ Πόπλιος ἀεί τινας μὲν τῶν πραγματικῶν, οὓς δὲ καὶ στρατιωτικῶν, ῥυπῶντας καὶ ταπεινούς, εἰς δουλικὰς ἐσθῆτας διασκευάζων, μετὰ τῶν ἀποστελλομένων ἐξέπεμπε χάριν τοῦ τὰς προσόδους καὶ τὰς εἰσόδους τὰς εἰς ἑκατέραν τὴν παρεμβολὴν ἀσφαλῶς ἐξερευνῆσαι καὶ κατοπτεῦσαι. [14] Δύο γὰρ ἦσαν στρατοπεδεῖαι, μία μὲν ἣν Ἀσδρούβας εἶχε μετὰ πεζῶν τρισμυρίων καὶ τρισχιλίων ἱππέων, ἄλλη δὲ περὶ δέκα σταδίους ἀφεστῶσα ταύτης, ἡ τῶν Νομάδων, ἱππεῖς μὲν εἰς μυρίους ἔχουσα, πεζοὺς δὲ περὶ πεντακισμυρίους. [15] Ἣ δὴ καὶ μᾶλλον εὐέφοδος ἦν καὶ τὰς σκηνὰς εἶχε τελέως εὐφυεῖς πρὸς ἐμπυρισμὸν διὰ τὸ τοὺς Νομάδας, ὡς ἀρτίως εἶπον, μὴ διὰ ξύλων μηδὲ διὰ γῆς, ἁπλῶς δὲ κάνναις καὶ καλάμοις χρῆσθαι πρὸς τὰς σκηνοποιίας.

II. [1] Ἐπειδὴ δὲ τὰ μὲν τῆς ἐαρινῆς ὥρας ὑπέφαινεν ἤδη, τῷ δὲ Σκιπίωνι πάντα διηρεύνητο πρὸς τὴν προειρημένην ἐπιβολὴν τὰ κατὰ τοὺς ὑπεναντίους, [2] τὰς μὲν νῆας καθεῖλκε καὶ μηχανὰς κατεσκεύαζε ταύταις ὡς πολιορκήσων ἐκ θαλάττης τὴν Ἰτύκην, τοῖς δὲ πεζοῖς, [3] οὖσιν ὡς δισχιλίοις, κατελάβετο πάλιν τὸν ὑπὲρ τὴν πόλιν κείμενον λόφον, καὶ τοῦτον ὠχυροῦτο καὶ διετάφρευε πολυτελῶς, [4] τοῖς μὲν ὑπεναντίοις ποιῶν φαντασίαν ὡς τοῦτο πράττων τῆς πολιορκίας ἕνεκα, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ βουλόμενος ἐφεδρεύειν τοῖς κατὰ τὸν τῆς πράξεως καιρόν, ἵνα μὴ τῶν στρατοπέδων ἐκ τῆς παρεμβολῆς χωρισθέντων οἱ τὴν Ἰτύκην παραφυλάττοντες στρατιῶται τολμήσαιεν ἐξελθόντες ἐκ τῆς πόλεως ἐγχειρεῖν τῷ χάρακι διὰ τὸ σύνεγγυς εἶναι, καὶ πολιορκεῖν τοὺς φυλάττοντας. [5] Ταῦτα δὲ παρασκευαζόμενος ἅμα διεπέμπετο πρὸς τὸν Σόφακα, πυνθανόμενος, ἐὰν συγχωρῇ τοῖς παρακαλουμένοις, εἰ καὶ τοῖς Καρχηδονίοις ἔσται ταῦτα κατὰ νοῦν καὶ μὴ πάλιν ἐκεῖνοι φήσουσι βουλεύσεσθαι περὶ τῶν συγχωρουμένων. [6] Ἅμα δὲ τούτοις προσενετείλατο τοῖς πρεσβευταῖς μὴ πρότερον ὡς αὑτὸν ἀπιέναι πρὶν ἢ λαβεῖν ἀπόκρισιν ὑπὲρ τούτων. [7] Ὧν ἀφικομένων διακούσας ὁ Νομὰς ἐπείσθη διότι πρὸς τὸ συντελεῖν ἐστι τὰς διαλύσεις ὁ Σκιπίων, ἔκ τε τοῦ φάναι τοὺς πρέσβεις μὴ πρότερον ἀπαλλαγήσεσθαι πρὶν ἢ λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ τὰς ἀποκρίσεις, ἔκ τε τοῦ διευλαβεῖσθαι τὴν τῶν Καρχηδονίων συγκατάθεσιν. [8] Διὸ καὶ πρὸς μὲν τὸν Ἀσδρούβαν ἐξ αὐτῆς ἔπεμπε, διασαφῶν τὰ γινόμενα καὶ παρακαλῶν δέχεσθαι τὴν εἰρήνην, αὐτὸς δὲ ῥᾳθύμως διῆγε, καὶ τοὺς ἐπισυναγομένους Νομάδας ἐκτὸς εἴα τῆς παρεμβολῆς αὐτοῦ κατασκηνοῦν. [9] Ὁ δὲ Πόπλιος κατὰ μὲν τὴν ἐπίφασιν ἐποίει τὸ παραπλήσιον, κατὰ δὲ τὴν ἀλήθειαν ἐν τοῖς μάλιστα περὶ τὰς παρασκευὰς ἦν. [10] Ἐπειδὴ δὲ παρὰ μὲν τῶν Καρχηδονίων τῷ Σόφακι διεσαφήθη συντελεῖν τὰ κατὰ τὰς συνθήκας, ὁ δὲ Νομὰς περιχαρὴς ὢν εἶπε τοῖς πρεσβευταῖς ὑπὲρ τούτων, εὐθέως οἱ πρέσβεις ἀπῄεσαν εἰς τὴν ἰδίαν παρεμβολήν, μηνύσοντες τῷ Ποπλίῳ τὰ πραχθέντα παρὰ τοῦ βασιλέως. [11] Ὧν ἀκούσας ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς αὖθις ἐκ ποδὸς ἔπεμπε πρέσβεις, δηλώσοντας τῷ Σόφακι διότι συμβαίνει τὸν μὲν Πόπλιον εὐδοκεῖν καὶ σπουδάζειν ὑπὲρ τῆς εἰρήνης, τοὺς δ᾽ ἐν τῷ συνεδρίῳ διαφέρεσθαι καὶ φάναι διαμένειν ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων· [12] οἳ καὶ παραγενόμενοι διεσάφησαν ταῦτα τῷ Νομάδι. [13] Τὴν δ᾽ ἀποστολὴν ταύτην ὁ Σκιπίων ἐποιήσατο χάριν τοῦ μὴ δόξαι παρασπονδεῖν, ἐὰν ἔτι μενούσης τῆς ὑπὲρ τῶν διαλύσεων ἐπικηρυκείας πρὸς ἀλλήλους πράξῃ τι τῶν πολεμικῶν ἔργων. [14] Γενομένης δὲ τῆς ἀπορρήσεως ταύτης ἅπαν τὸ γινόμενον ἀνεπίληπτον ἕξειν ὑπέλαβε τὴν προαίρεσιν.

ΙΙΙ. [1] Ὁ δὲ Σόφαξ ταῦτα διακούσας ἔφερε μὲν δυσχερῶς διὰ τὸ προκατηλπικέναι περὶ τῶν διαλύσεων, συνῄει δὲ πρὸς τὸν Ἀσδρούβαν εἰς λόγους, καὶ διεσάφει τὰ παρὰ τῶν Ῥωμαίων αὐτῷ προσαγγελλόμενα. [2] Περὶ ὧν πολλὰ διαπορήσαντες ἐβουλεύοντο πῶς σφίσι καθήκει χρῆσθαι τοῖς ἑξῆς πράγμασι, πλεῖστον ἀπέχοντες ταῖς ἐννοίαις καὶ ταῖς ἐπιβολαῖς τοῦ μέλλοντος· [3] περὶ φυλακῆς μὲν γὰρ ἢ τοῦ πείσεσθαί τι δεινὸν οὐδ᾽ ἡντινοῦν εἶχον πρόληψιν, περὶ δὲ τοῦ δρᾶσαί τι καὶ προκαλέσασθαι τοὺς πολεμίους εἰς ὁμαλὸν τόπον πολλή τις ἦν αὐτῶν ὁρμὴ καὶ προθυμία. [4] Πόπλιος δὲ κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον τοῖς μὲν πολλοῖς ὑπεδείκνυε διά τε τῆς παρασκευῆς καὶ τῶν παραγγελμάτων ὡς κατὰ τῆς Ἰτύκης ἔχων πρᾶξιν, [5] τῶν δὲ χιλιάρχων τοὺς ἐπιτηδειοτάτους καὶ πιστοτάτους καλέσας περὶ μέσον ἡμέρας ἐξέθηκε τὴν ἐπιβολήν, καὶ παρήγγειλε δειπνοποιησαμένους καθ᾽ ὥραν ἐξάγειν τὰ στρατόπεδα πρὸ τοῦ χάρακος, ἐπειδὰν κατὰ τὸν ἐθισμὸν οἱ σαλπιγκταὶ σημαίνωσιν ἅμα πάντες· [6] ἔστι γὰρ ἔθος Ῥωμαίοις κατὰ τὸν τοῦ δείπνου καιρὸν τοὺς βυκανητὰς καὶ σαλπιγκτὰς πάντας σημαίνειν παρὰ τὴν τοῦ στρατηγοῦ σκηνήν, χάριν τοῦ τὰς νυκτερινὰς φυλακὰς κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον ἵστασθαι κατὰ τοὺς ἰδίους τόπους. [7] Μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς κατασκόπους ἀνακαλεσάμενος, οὓς ἐτύγχανε διαπεμπόμενος εἰς τὰ τῶν πολεμίων στρατόπεδα, συνέκρινε καὶ διηρεύνα τὰ λεγόμενα περί τε τῶν προσβάσεων καὶ τῶν εἰσόδων τῶν εἰς τὰς παρεμβολάς, χρώμενος ἐπικριτῇ τῶν λεγομένων καὶ συμβούλῳ Μασαννάσᾳ διὰ τὴν τῶν τόπων ἐμπειρίαν.

IV. [1] Ἐπειδὴ δὲ πάντ᾽ ἦν εὐτρεπῆ τὰ πρὸς τὴν χρείαν αὐτῷ τὴν ἐνεστῶσαν, ἀπολιπὼν τοὺς ἱκανοὺς καὶ τοὺς ἐπιτηδείους ἐπὶ τῆς παρεμβολῆς, ἀναλαβὼν τὰς δυνάμεις προῆγεν ἄρτι ληγούσης τῆς πρώτης φυλακῆς· περὶ γὰρ ἑξήκοντα σταδίους ἀπεῖχον οἱ πολέμιοι. [2] Συνεγγίσας δὲ τοῖς πολεμίοις περὶ τρίτην φυλακὴν λήγουσαν, Γαίῳ μὲν Λαιλίῳ καὶ Μασαννάσᾳ τοὺς ἡμίσεις ἀπονείμας τῶν στρατιωτῶν καὶ πάντας τοὺς Νομάδας ἐπέταξε ποιεῖσθαι τὴν προσβολὴν πρὸς τὸν τοῦ Σόφακος χάρακα, [3] παρακαλέσας ἄνδρας ἀγαθοὺς γενέσθαι καὶ μηδὲν εἰκῇ πράττειν, σαφῶς εἰδότας ὅτι, καθ᾽ ὅσον ἐμποδίζει καὶ κωλύει τὰ τῆς ὁράσεως τὸ σκότος, κατὰ τοσοῦτον δεῖ συνεκπληροῦν τῇ διανοίᾳ καὶ τῇ τόλμῃ τὰς νυκτερινὰς ἐπιβολάς· [4] αὐτὸς δὲ τὴν λοιπὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν ἐποιεῖτο τὴν ὁρμὴν ἐπὶ τὸν Ἀσδρούβαν. Ἦν δ᾽ αὐτῷ συλλελογισμένον μὴ πρότερον ἐγχειρεῖν, ἕως ἂν οἱ περὶ τὸν Λαίλιον πρῶτοι τὸ πῦρ ἐμβάλωσι τοῖς πολεμίοις. [5] Οὗτος μὲν τοιαύτας ἔχων ἐπινοίας βάδην ἐποιεῖτο τὴν πορείαν· οἱ δὲ περὶ τὸν Λαίλιον εἰς δύο μέρη σφᾶς αὐτοὺς διελόντες ἅμα προσέβαλλον τοῖς πολεμίοις. [6] Τῆς δὲ τῶν σκηνῶν διαθέσεως οἷον ἐπίτηδες πρὸς ἐμπυρισμὸν κατεσκευασμένης, καθάπερ ἀνώτερον εἶπον, ὡς οἱ προηγούμενοι τὸ πῦρ ἐνέβαλλον, κατανεμηθὲν εἰς τὰς πρώτας σκηνὰς εὐθέως ἀβοήθητον ἐποίει τὸ κακὸν διά τε τὴν συνέχειαν τῶν σκηνῶν καὶ διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὑποκειμένης ὕλης. [7] Ὁ μὲν οὖν Λαίλιος ἔχων ἐφεδρείας τάξιν ἔμενεν· ὁ δὲ Μασαννάσας εἰδὼς τοὺς τόπους, καθ᾽ οὓς ἔμελλον οἱ φεύγοντες τὸ πῦρ ποιήσασθαι τὴν ἀποχώρησιν, ἐν τούτοις ἐπέστησε τοὺς αὑτοῦ στρατιώτας. [8] Τῶν δὲ Νομάδων οὐδεὶς ἁπλῶς συνυπώπτευσε τὸ γινόμενον, οὐδ᾽ αὐτὸς ὁ Σόφαξ, ἀλλ᾽ ὡς αὐτομάτως ἐμπεπρησμένου τοῦ χάρακος, ταύτην ἔσχον τὴν διάληψιν. [9] Ὅθεν ἀνυπονοήτως οἱ μὲν ἐκ τῶν ὕπνων, οἱ δ᾽ ἀκμὴν ἔτι μεθυσκόμενοι καὶ πίνοντες ἐξεπήδων ἐκ τῶν σκηνῶν. [10] Καὶ πολλοὶ μὲν ὑφ᾽ αὑτῶν περὶ τὰς τοῦ χάρακος ἐξόδους συνεπατήθησαν, πολλοὶ δὲ περικαταληφθέντες ὑπὸ τῆς φλογὸς κατεπρήσθησαν· οἱ δὲ καὶ διαφυγόντες τὴν φλόγα, πάντες εἰς τοὺς πολεμίους ἐμπίπτοντες, οὔθ᾽ ὃ πάσχουσιν οὔθ᾽ ὃ ποιοῦσι γινώσκοντες διεφθείροντο.

V. [1] Κατὰ δὲ τὸν καιρὸν τοῦτον οἱ Καρχηδόνιοι, θεωροῦντες τὸ πλῆθος τοῦ πυρὸς καὶ τὸ μέγεθος τῆς ἐξαιρομένης φλογός, ὑπολαβόντες αὐτομάτως ἀνῆφθαι τὸν τῶν Νομάδων χάρακα, τινὲς μὲν ἐβοήθουν ἐξ αὐτῆς, [2] οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκτρέχοντες ἐκ τῆς παρεμβολῆς ἄνοπλοι συνίσταντο πρὸ τῆς ἰδίας στρατοπεδείας, ἐκπλαγεῖς ὄντες ἐπὶ τοῖς γινομένοις. [3] Ὁ δὲ Σκιπίων, τῶν πραγμάτων ὡς ἂν εἰ κατ᾽ εὐχὴν αὐτῷ προχωρησάντων, ἐπιπεσὼν τοῖς ἐξεληλυθόσιν, οὓς μὲν ἐφόνευεν, οὓς δὲ καταδιώκων ἅμα τὸ πῦρ ἐνέβαλλε ταῖς σκηναῖς. [4] Οὗ γενομένου παραπλήσια συνέβαινε πάσχειν τοὺς Φοίνικας ὑπὸ τοῦ πυρὸς καὶ τῆς ὅλης περιστάσεως τοῖς ἄρτι ῥηθεῖσι περὶ τῶν Νομάδων. [5] Οἱ δὲ περὶ τὸν Ἀσδρούβαν τοῦ μὲν τῷ πυρὶ βοηθεῖν αὐτόθεν εὐθέως ἀπέστησαν, γνόντες ἐκ τοῦ συμβαίνοντος ὅτι καὶ περὶ τοὺς Νομάδας οὐκ αὐτομάτως, καθάπερ ὑπέλαβον, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς τῶν πολεμίων ἐπιβολῆς καὶ τόλμης ἐγεγόνει τὸ δεινόν· [6] ἐγίνοντο δὲ περὶ τὸ σῴζειν ἑαυτούς, βραχείας σφίσι καὶ περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἐλπίδος ἔτι καταλειπομένης. [7] Τό τε γὰρ πῦρ ταχέως ἐπενέμετο καὶ περιελάμβανε πάντας τοὺς τόπους, αἵ τε δίοδοι πλήρεις ἦσαν ἵππων, ὑποζυγίων, ἀνδρῶν, τῶν μὲν ἡμιθνήτων καὶ διεφθαρμένων ὑπὸ τοῦ πυρός, τῶν δ᾽ ἐξεπτοημένων καὶ παρεστώτων ταῖς διανοίαις, [8] ὥστε καὶ τοῖς ἀνδραγαθεῖν προαιρουμένοις ἐμπόδια ταῦτα γίνεσθαι, καὶ διὰ τὴν ταραχὴν καὶ σύγχυσιν ἀνέλπιστον εἶναι τὴν σωτηρίαν. [9] Παραπλήσια δὲ τούτοις ἦν καὶ τὰ περὶ τὸν Σόφακα καὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας. Πλὴν οὗτοι μὲν ἀμφότεροι μετ᾽ ὀλίγων ἱππέων ἐξέσωσαν αὑτούς· [10] αἱ δὲ λοιπαὶ μυριάδες ἀνδρῶν, ἵππων, ὑποζυγίων, ἀτυχῶς μὲν καὶ ἐλεεινῶς ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀπώλλυντο· [11] αἰσχρῶς δὲ καὶ ἐπονειδίστως ἔνιοι τῶν ἀνδρῶν, τὴν τοῦ πυρὸς βίαν φεύγοντες, ὑπὸ τῶν πολεμίων διεφθείροντο, χωρὶς οὐ μόνον τῶν ὅπλων, ἀλλὰ καὶ τῶν ἱματίων, γυμνοὶ φονευόμενοι. [12] Καθόλου δὲ πᾶς ἦν ὁ τόπος οἰμωγῆς, βοῆς ἀτάκτου, φόβου, ψόφου παρηλλαγμένου, σὺν δὲ τούτοις πυρὸς ἐνεργοῦ καὶ φλογὸς ὑπερβαλλούσης πλήρης· [13] ὧν ἓν ἱκανὸν [ὂν] ἐκπλῆξαι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, μηδ᾽ ὅτι καὶ πάνθ᾽ ὁμοῦ συγκυρήσαντα παραδόξως. [14] Διὸ καὶ τὸ γεγονὸς οὐδὲ καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰκάσαι δυνατὸν οὐδενὶ τῶν ὄντων ἐστίν· οὕτως ὑπερπεπαίκει τῇ δεινότητι πάσας τὰς προειρημένας πράξεις. [15] ᾟ καὶ πολλῶν καὶ καλῶν διειργασμένων Σκιπίωνι κάλλιστον εἶναί μοι δοκεῖ τοῦτο τοὔργον καὶ παραβολώτατον τῶν ἐκείνῳ πεπραγμένων

 

(Polybe annonce, en quelques mots, qu'il a résumé dans ce livre douze années de l'histoire d'Egypte. — Ici commence une nouvelle olympiade. )

I (01). [1] Peut-être un exposé préliminaire des faits accomplis en chaque olympiade éveille-t-il l'attention du lecteur en lui marquant tout d'abord le nombre et la grandeur des événements dont il doit être témoin. [2] L'histoire de l'univers se trouve ainsi présentée tout entière à ses regards. Mais je ne pense pas qu'on puisse désirer de trouver ici dans un tableau synoptique ce qui s'est passé durant l'olympiade où nous sommes parvenus, et cela pour deux causes : d'abord la fin des guerres d'Afrique et d'Italie coïncide avec cette époque, et qui ne voudrait en connaître au plus tôt la catastrophe et l'issue? [3] car, telle est notre nature, nous sommes toujours pressés d'arriver au dénouement; [4] ensuite, les conseils des rois sont aujourd'hui révélés, et tout ce qui s'est passé à leur cour est devenu manifeste et clair aux yeux marnes des plus indifférents. [5] Aussi, curieux de donner au récit de chaque fait la valeur qu'il mérite, nous avons résumé en ce seul livre les douze années de l'histoire d'Egypte, comme nous l'avons promis plus haut (et nous avons surtout insisté sur la fin de la lutte entre Annibal et Scipion),

(Retour à la guerre punique. — Scipion était descendu en Afrique vers la fin de l'année précédente, — Syphax, devenu l'époux de Sophonisbe, avait passé aux Carthaginois, mais Massinissa resta Adèle aux Romains. — Scipion répand la terreur jusque dans Carthage, - Comme)

1 a. [2] Il venait d'apprendre, durant son quartier d'hiver, que les Carthaginois équipaient une flotte, il s'occupa de faire de son côté les mêmes préparatifs, et surtout de presser le siège d'Utique. [3] Il se flattait, d'ailleurs, de gagner de nouveau Syphax à l'alliance romaine, et comme les deux armées n'étaient pas éloignées l'une de l'autre, il lui envoyait sans cesse des députés afin de le détacher de Carthage. [4] Il comptait que Syphax serait bientôt las de cette jeune fille pour qui il avait embrassé la cause de Carthage, las de ses nouveaux amis; car il connaissait la mobilité d'humeur propre aux Numides, et leur esprit facilement infidèle envers les dieux et les hommes. [5] Tandis qu'il flottait entre mille pensées, incertain de l'avenir, et qu'il reculait devant une bataille rangée, avec un ennemi de beaucoup supérieur en nombre, tout à coup s'offrit à lui une occasion favorable qu'il se hâta de saisir. [6] Quelques-uns des députés qu'il avait envoyés à Syphax lui rapportèrent un jour que les Carthaginois avaient, pour passer l'hiver, élevé des huttes de bois et de feuillages de toute espèce sans y mêler de terre ; [7] que les Numides, arrivés les premiers, avaient employé aces constructions des roseaux, et que ceux qui se rendaient successivement au camp formaient leurs habitations de feuilles seulement; qu'enfin quelques-unes de ces cabanes étaient dans l'intérieur du retranchement, mais la plupart en avant et par delà le fossé. [8] Sur ce rapport, Publius convaincu qu'il ne pouvait y avoir de coup plus inattendu pour les Carthaginois, et plus avantageux pour les Romains qu'une tentative d'incendie, ne songea plus qu'à faire les préparatifs nécessaires à cette entreprise. [9] Syphax, dans ses relations avec Publius, était toujours revenu sur cette pensée que les Carthaginois devaient évacuer l'Italie, les Romains l'Afrique, et demeurer les uns et les autres en possession des pays intermédiaires dont ils étaient maîtres avant les hostilités, et Publius n'avait jamais prêté l'oreille à ces instructions. [10] Mais alors il fit entendre par ses agents, à Syphax, que ce qu'il désirait n'était pas impossible. [11] Syphax, excité par cette espérance, favorisa plus que jamais les entrevues. Les députations devinrent plus nombreuses, les conférences plus fréquentes, [12] les envoyés des deux partis demeurèrent même quelquefois plusieurs jours dans le camp de l'un ou de l'autre sans exciter la moindre défiance. [13] Dès lors Scipion eut toujours soin d'envoyer avec les commissaires des hommes intelligents et même des soldats mal vêtus et déguisés en esclaves pour qu'ils pussent impunément observer à leur aise les entrées et les sorties des deux camps; [14] car il y en avait deux : l'un était occupé par Asdrubal avec trente mille fantassins et trois mille cavaliers; l'autre, placé à dix stades du premier, était celui des Numides : il contenait dix mille cavaliers et cinquante mille fantassins environ. [15] L'abord en était plus aisé, et les tentes plus faciles à incendier, parce que les Numides, comme nous l'avons dit, les avaient construites, non pas en bois ou en terre, mais simplement en roseaux et en feuillage.

II. [1] Lorsque le printemps fut de retour, et que Scipion eut suffisamment étudié ce qu'il lui fallait connaître dans le camp de l'ennemi, [2] il remit ses navires à flot et y embarqua des machines de guerre comme s'il se fût proposé d'attaquer Utique. [3] Deux mille fantassins environ prirent position pour la seconde fois sur une éminence qui domine la ville, se fortifièrent et s'entourèrent à grands frais d'un fossé. [4] Il faisait mine de ne pousser ces travaux que pour hâter le succès du siège, mais son véritable but était de veiller du haut de ce poste sur ce qui se passerait durant l'expédition qu'il méditait, et d'empêcher qu'à la vue de ses troupes lancées dans la plaine, la garnison d'Utique ne fît quelque sortie contre le camp qui était assez proche, et y assiégeât les soldats chargés de le garder. [5] Au milieu de ces préparatifs, Scipion ne manqua pas d'envoyer à Syphax une ambassade nouvelle pour lui demander si, dans le cas où lui, Scipion, accepterait ses anciennes propositions, les Carthaginois les accepteraient également , ou s'ils ne voudraient pas délibérer de nouveau sur les conventions arrêtées entre eux. [6]  Il avait recommandé à ses ambassadeurs de ne pas revenir sans avoir reçu une réponse positive. Ce langage persuada aux Numides que Scipion s'occupait sérieusement de conclure la paix : [7] l'ordre qu'il avait donné aux ambassadeurs de ne pas retourner dans le camp sans réponse, la crainte qu'il exprimait au sujet du consentement des Carthaginois, les confirmèrent dans cette croyance. Il dépêcha donc aussitôt vers Asdrubal, pour l'instruire de ce fait et l'engager à la paix ; [8] puis il retomba dans son indolence, laissant les troupes numides qui survenaient s'établir hors de l'enceinte du camp. [9] Publius affectait le même calme, mais il n'en poursuivait pas avec moins d'ardeur les préparatifs. [10] Cependant, les Carthaginois firent savoir à Syphax qu'ils souscrivaient aux conditions proposées, et ce prince, au comble de la joie, se hâta d'en informer les députés romains, qui reprirent le chemin du camp pour annoncer à Scipion le succès des négociations. [11] Celui-ci fit immédiatement repartir une ambassade chargée de répondre à Syphax que Scipion était toujours dans les mêmes dispositions, mais que son conseil ne partageait pas son avis, et déclarait qu'il fallait poursuivre les hostilités. [12] L'ambassade alla porter cette nouvelle aux Barbares. [13] Scipion avait cru devoir l'envoyer afin de ne point encourir le blâme de perfidie qu'il n'eût pu éviter si , au milieu d'un armistice conclu pour négocier la paix, il eût fait quelque tentative contre l'ennemi. [14] Il lui sembla qu'après une telle déclaration il pourrait tout oser sans mériter aucun reproche.

III. [1] La réponse des Romains affligea d'autant plut Syphax qu'il espérait la paix davantage. Il se rendit auprès d'Asdrubal et lui porta cette triste nouvelle. [2] Elle jeta les deux chefs dans un grand embarras, et ils délibérèrent longuement sur la conduite qu'ils devaient tenir. Mais de cette délibération ne sortit ni conseil, ni mesure qui pût les défendre du péril qui les menaçait. [3] Ils étaient si loin de se tenir sur leurs gardes et de s'imaginer qu'ils courussent quelque danger, qu'ils ne songèrent qu'à prendre l'initiative, à appeler l'ennemi dans la plaine ; ce fut là leur seul but, leur seule pensée. [5] De son côté, Publius faisait croire à ses troupes, et par la nature de ses ordres, et par ses préparatifs, qu'il comptait se rendre maître d'Utique par de secrètes menées. Enfin, il convoqua vers le milieu du jour les tribuns de qui le dévouement et la fidélité lui inspiraient le plus de confiance, les informa de son dessein, et leur prescrivit de faire sortir les troupes du camp, après le repas du soir, lorsque, [6] suivant la coutume, toutes les trompettes auraient sonné à la fois. C'est un usage chez les Romains quo, vers l'heure du souper, les trompettes et les clairons donnent ensemble auprès de la tente du général, parce qu'en ce moment on envoie les gardes de nuit à leurs différents postes. [7] Il appela ensuite auprès de lui les espions qu'il avait eu soin d'envoyer chez l'ennemi, et examina, compara leurs rapports à propos des entrées et des issues du camp en s'éclairant des lumières et des conseils de Massinissa, à qui ces localités étaient familières.

IV. [1] Lorsque tout fut prêt pour l'expédition, Scipion laissa dans le camp un nombre suffisant de soldats d'élite, et sortit avec le reste vers la fin de la première veille, Soixante stades séparaient les Romains de l'ennemi ; [2] il l'atteignit que la troisième veille allait s'achever, il remit la moitié de ses troupes à Caïus Lélius et à Massinissa avec tous les Numides, et leur laissa le soin d'attaquer le camp de Syphax, l[3] leur recommanda en quelques mots d'être fidèles à leur ancienne valeur, et de ne rien hasarder en hommes qui savaient bien que plus les ténèbres gênent et empêchent la vue, plus il faut par la prudence et l'énergie remédier aux difficultés d'une attaque nocturne; puis, suivi de ses autres soldais, [4] il se dirigea vers Asdrubal. Il avait résolu de ne point agir avant que les soldats sous les ordres de Lélius eussent mis le feu au camp des Numides. [5] Aussi ne fît-il marcher ses troupes qu'au petit pas, tandis que Lélius et Massinissa, se partageant leurs forces, se jetèrent ensemble sur l'ennemi. [6] Les tentes, et par leur construction, et par leur disposition, semblaient, on le sait, avoir été comme à plaisir préparées pour un incendie. Les soldats du premier rang eurent à peine lancé leurs brandons contre les cabanes qui étaient les plus rapprochées, que le mal devint irrémédiable et la contiguïté de ces frêles édifices, l'abondance des matières inflammables, entretenaient le feu à l'envi. [7] Lélius était resté en arrière comme réserve; Massinissa, qui savait par où les Barbares, fuyant l'incendie, devaient nécessairement se retirer, plaça sur leur passage ses soldats. [8] Cependant aucun Numide, pas même Syphax, ne soupçonnait la vérité : on croyait que le feu avait pris par accident. [9] Les uns sortaient de leurs cabanes à demi endormis, les autres épuisés par l'orgie et le vin, tous sans défiance. [10] Ils périrent en grand nombre au sortir même du camp, foulés aux pieds les uns des autres; beaucoup aussi moururent au milieu des flammes ; ceux enfin qui avaient pu échapper à l'incendie tombèrent entre les mains de l'ennemi, et y laissèrent leur vie avant de savoir ce qu'ils faisaient ou subissaient eux-mêmes.

V. [1] Cependant les Carthaginois, à la vue de ces torrents de flamme et de ces nuages énormes d'une épaisse fumée, n'attribuant qu'au hasard l'incendie du camp numide, coururent en partie au secours de leurs frères ; [2] le reste demeura au pied du retranchement, sans armes , occupé à regarder cet imposant spectacle. [3] Aussitôt Scipion, qui voyait tout aller au gré de ses désirs, tomba sur ces malheureux, tua les uns, poursuivit les autres, et dans sa poursuite mit le feu aux cabanes. [4] Alors se passèrent, dans le camp des Carthaginois, les mêmes scènes d'incendie et de carnage que dans celui des Numides. [5] Asdrubal ne songea pas un instant à combattre le feu, car il comprenait bien que cet incendie qui dévorait à la fois ses tentes et celles de Syphax, n'était pas un événement fortuit, comme on l'avait cru d'abord, mais une surprise audacieuse des Romains. [6] Il ne s'occupa que de se sauver, lui et son armée, quelque faible que fût encore l'espoir qui lui restait de ce côté. [7] Le feu s'était répandu avec rapidité et déjà couvrait tout l'espace; les issues étaient encombrées de chevaux, de bêtes de somme, d'hommes à demi étouffés par les flammes ou bien hors d'eux-mêmes et consternés. [8] Ce désordre était un nouvel obstacle au courage , et au milieu de cette confusion générale, on ne pouvait guère se flatter d'échapper à la mort : [9]  la situation de Syphax et des autres chefs n'était pas moins affreuse. Enfin, Asdrubal et Syphax parvinrent à sortir du camp avec quelques cavaliers; [10] mais le reste de l'armée, les chevaux, les bêtes de somme, périrent par milliers de la manière la plus déplorable. [11] Quelques soldais, qui avaient su se dérober à l'incendie allèrent mourir sans gloire et misérablement sous les coups des ennemis apostés, qui égorgèrent à l'envi ces malheureux nus et sans armes. [12] Ce n'était partout que gémissements, que cris confus, que terreur; ajoutez à cela les tourbillons de flamme s'échappant de cette fournaise : [13] une seule de ces circonstances eût suffi pour jeter l'épouvante dans tout cœur d'homme, que devaient donc faire tant d'horreurs si soudainement réunies? [14] L'imagination même ne saurait se représenter rien de semblable, tant cet événement l'emporte, par ce qu'il a de terrible, sur tous ceux que nous avons déjà dits. [15] Scipion s'est illustré par de nombreux exploits, mais il me semble que ce coup de main est le plus hardi, le plus étonnant qu'il ait jamais tenté.

VI. [1] Οὐ μὴν ἀλλὰ τῆς ἡμέρας ἐπιγενομένης, καὶ τῶν πολεμίων τῶν μὲν ἀπολωλότων, τῶν δὲ προτροπάδην πεφευγότων, παρακαλέσας τοὺς χιλιάρχους ἐκ ποδὸς ἐπηκολούθει. [2] Τὰς μὲν οὖν ἀρχὰς ὁ Καρχηδόνιος ὑπέμενε, καίπερ αὐτῷ προσαγγελίας γενομένης· τοῦτο δ᾽ ἐποίει πιστεύων τῇ τῆς πόλεως ὀχυρότητι. [3] Μετὰ δὲ ταῦτα συνθεωρήσας τοὺς ἐγχωρίους στασιάζοντας, καταπλαγεὶς τὴν ἔφοδον τοῦ Σκιπίωνος, ἔφευγε μετὰ τῶν διασεσωσμένων· οὗτοι δ᾽ ἦσαν ἱππεῖς μὲν οὐκ ἐλάττους πεντακοσίων, πεζοὶ δὲ περὶ δισχιλίους. [4] Οἱ δ᾽ ἐγχώριοι συμφρονήσαντες ἐπέτρεψαν περὶ σφῶν αὐτῶν τοῖς Ῥωμαίοις. [5] Ὁ δὲ Πόπλιος τούτων μὲν ἐφείσατο, δύο δὲ τὰς παρακειμένας πόλεις ἐφῆκε τοῖς στρατοπέδοις διαρπάζειν, καὶ ταῦτα διαπραξάμενος αὖθις ἐπὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἐπανῄει παρεμβολήν. [6] Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι, παλιντρόπου τῆς ἐλπίδος αὐτοῖς ἀποβαινούσης πρὸς τὰς ἐξ ἀρχῆς ἐπιβολάς, βαρέως ἔφερον τὸ γεγονός· [7] ἐλπίσαντες γὰρ πολιορκήσειν τοὺς Ῥωμαίους συγκλείσαντες εἰς τὴν ἄκραν τὴν προσοῦσαν τῆς Ἰτύκης, ἐν ᾗ τὴν παραχειμασίαν ἐποιοῦντο, κατὰ γῆν μὲν τοῖς πεζοῖς στρατεύμασι, κατὰ θάλατταν δὲ ταῖς ναυτικαῖς δυνάμεσι, καὶ πρὸς τοῦτο πάσας ἡτοιμακότες τὰς παρασκευάς, [8] ἅμα τῷ μὴ μόνον τῶν ὑπαίθρων οὕτως ἀλόγως καὶ παραδόξως ἐκχωρῆσαι τοῖς ὑπεναντίοις, ἀλλὰ καὶ τὸν περὶ σφῶν αὐτῶν καὶ τῆς πατρίδος ὅσον οὐκ ἤδη προσδοκᾶν κίνδυνον, τελέως ἐκπλαγεῖς ἦσαν καὶ περίφοβοι ταῖς ψυχαῖς. [9] Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν πραγμάτων ἀναγκαζόντων ποιεῖσθαι πρόνοιαν καὶ βουλὴν ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος, ἦν τὸ συνέδριον ἀπορίας καὶ ποικίλων καὶ τεταραγμένων ἐπινοημάτων πλῆρες. [10] Οἱ μὲν γὰρ ἔφασαν δεῖν πέμπειν ἐπὶ τὸν Ἀννίβαν καὶ καλεῖν ἐκ τῆς Ἰταλίας, ὡς μιᾶς ἔτι καταλειπομένης ἐλπίδος τῆς ἐν ἐκείνῳ τῷ στρατηγῷ καὶ ταῖς μετ᾽ ἐκείνου δυνάμεσιν, [11] οἱ δὲ διαπρεσβεύεσθαι πρὸς τὸν Πόπλιον ὑπὲρ ἀνοχῶν καὶ λαλεῖν ὑπὲρ διαλύσεων καὶ συνθηκῶν, ἕτεροι δὲ θαρρεῖν καὶ συνάγειν τὰς δυνάμεις καὶ διαπέμπεσθαι πρὸς τὸν Σόφακα· [12] καὶ γὰρ πλησίον αὐτὸν εἰς τὴν Ἄββαν ἀποκεχωρηκέναι, συναθροίζειν δὲ τοὺς ἀπὸ τοῦ κινδύνου διαφυγόντας. Καὶ δὴ καὶ τέλος αὕτη τῶν γνωμῶν ἐπεκράτησεν. Οὗτοι μὲν οὖν τάς τε δυνάμεις ἥθροιζον, [13] ἐκπέμψαντες τὸν Ἀσδρούβαν, καὶ διεπέμψαντο πρὸς τὸν Σόφακα, δεόμενοι σφίσι βοηθεῖν καὶ μένειν ἐπὶ τῶν ὑποκειμένων κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πρόθεσιν, ὡς αὐτίκα μάλα τοῦ στρατηγοῦ μετὰ τῶν δυνάμεων πρὸς αὐτὸν συνάψοντος·

VII. [1] Ὁ δὲ τῶν Ῥωμαίων στρατηγὸς ἐγίνετο μὲν καὶ περὶ τὴν τῆς Ἰτύκης πολιορκίαν, τὸ δὲ πλεῖον, ἀκούων ἐπιμένειν τὸν Σόφακα καὶ τοὺς Καρχηδονίους πάλιν ἁθροίζειν στρατιάν, ἐξῆγε τὰς δυνάμεις καὶ παρενέβαλλε πρὸ τῆς Ἰτύκης. Ἅμα δὲ καὶ νείμας τῶν λαφύρων  [2]  τοὺς μὲν ἐμπόρους ἐξαπέστειλε  [3]  λυσιτελῶς· καλῆς γὰρ τῆς ὑπὲρ τῶν ὅλων ἐλπίδος ὑπογραφομένης ἐκ τοῦ γεγονότος εὐτυχήματος, ἑτοίμως τὴν παροῦσαν ὠφέλειαν οἱ στρατιῶται παρ᾽ οὐδὲν ποιούμενοι διετίθεντο τοῖς ἐμπόροις. [4] Τῷ δὲ βασιλεῖ τῶν Νομάδων καὶ τοῖς φίλοις τὸ μὲν πρῶτον ἐδόκει κατὰ τὸ συνεχὲς εἰς τὴν οἰκείαν ποιεῖσθαι τὴν ἀναχώρησιν· [5] τῶν δὲ Κελτιβήρων αὐτοῖς ἀπαντησάντων περὶ τὴν Ἄββαν, οἵτινες ἐτύγχανον ὑπὸ τῶν Καρχηδονίων ἐξενολογημένοι, πλείους ὄντες τῶν τετρακισχιλίων, πιστεύοντες ταῖς χερσὶ ταύταις οὕτως ἐπέστησαν καὶ βραχύ τι ταῖς ψυχαῖς ἐθάρρησαν. [6] Σὺν δὲ τούτοις ἅμα καὶ τῆς παιδίσκης, ἥτις ἦν θυγάτηρ μὲν Ἀσδρούβου τοῦ στρατηγοῦ, γυνὴ δὲ τοῦ Σόφακος, καθάπερ ἐπάνω. Προεῖπον, δεομένης καὶ λιπαρούσης μεῖναι καὶ μὴ καταλιπεῖν ἐν τοιούτοις καιροῖς τοὺς Καρχηδονίους, ἐπείσθη καὶ προσέσχε τοῖς παρακαλουμένοις ὁ Νομάς. [7] Οὐ μικρὰ δὲ καὶ τοὺς Καρχηδονίους ἐλπίζειν παρεσκεύασαν οἱ Κελτίβηρες· ἀντὶ μὲν γὰρ τῶν τετρακισχιλίων μυρίους αὑτοὺς ἀπήγγελλον εἶναι, κατὰ δὲ τοὺς κινδύνους ἀνυποστάτους ὑπάρχειν καὶ ταῖς ψυχαῖς καὶ τοῖς καθοπλισμοῖς. [8] Ἐκ δὲ ταύτης τῆς φήμης καὶ τῆς χυδαίου καὶ πανδήμου λαλιᾶς μετεωρισθέντες οἱ Καρχηδόνιοι διπλασίως ἐπερρώσθησαν πρὸς τὸ πάλιν ἀντιποιήσασθαι τῶν ὑπαίθρων. [9] Καὶ τέλος ἐν ἡμέραις τριάκοντα περὶ τὰ Μεγάλα πεδία καλούμενα βαλόμενοι χάρακα συνεστρατοπέδευον ὁμοῦ τοῖς Νομάσι καὶ τοῖς Κελτίβηρσιν, ὄντες οὐκ ἐλάττους οἱ πάντες τρισμυρίων.

VII. [1] Ὧν διασαφηθέντων εἰς τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον εὐθέως ὁ Πόπλιος ἐγίνετο περὶ τὴν ἔξοδον, καὶ συντάξας τοῖς πολιορκοῦσι τὴν Ἰτύκην ἃ δέον ἦν πράττειν καὶ τοῖς κατὰ θάλατταν ἐξώρμησε, τὸ στράτευμα πᾶν ἔχων εὔζωνον. [2] Ἀφικόμενος δὲ πεμπταῖος ἐπὶ τὰ Μεγάλα πεδία καὶ συνεγγίσας τοῖς πολεμίοις, τὴν μὲν πρώτην ἡμέραν ἐπί τινος λόφου κατεστρατοπέδευσε, περὶ τριάκοντα σταδίους ἀποσχὼν τῶν πολεμίων, [3] τῇ δ᾽ ἑξῆς καταβὰς εἰς τὰ πεδία καὶ προθέμενος τοὺς ἱππέας ἐν ἑπτὰ σταδίοις παρενέβαλε. [4] Δύο δὲ τὰς κατὰ πόδας ἡμέρας μείναντες καὶ βραχέα διὰ τῶν ἀκροβολισμῶν καταπειράσαντες ἀλλήλων, τῇ τετάρτῃ κατὰ πρόθεσιν ἐξῆγον ἀμφότεροι καὶ παρενέβαλλον τὰς δυνάμεις. [5] Ὁ μὲν οὖν Πόπλιος ἁπλῶς κατὰ τὸ παρ᾽ αὐτοῖς ἔθος ἔθηκε πρῶτον μὲν τὰς τῶν ἁστάτων σημαίας, ἐπὶ δὲ ταύταις τὰς τῶν πριγκίπων, τελευταίας δ᾽ ἐπέστησε κατόπιν τὰς τῶν τριαρίων· [6] τῶν δ᾽ ἱππέων τοὺς μὲν Ἰταλικοὺς ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔθηκε, τοὺς δὲ Νομάδας καὶ Μασαννάσαν ἐπὶ τὸ λαιόν. [7] Οἱ δὲ περὶ τὸν Σόφακα καὶ τὸν Ἀσδρούβαν τοὺς μὲν Κελτίβηρας μέσους ἔταξαν ἀντίους ταῖς τῶν Ῥωμαίων σπείραις, τοὺς δὲ Νομάδας ἐξ εὐωνύμου, τοὺς δὲ Καρχηδονίους ἐκ τῶν δεξιῶν. [8] Ἅμα δὲ τῷ γενέσθαι τὴν πρώτην ἔφοδον εὐθέως οἱ Νομάδες ἐνέκλιναν τοὺς Ἰταλικοὺς ἱππεῖς, οἵ τε Καρχηδόνιοι τοὺς περὶ τὸν Μασαννάσαν, ἅτε πλεονάκις ἤδη προηττημένοι ταῖς ψυχαῖς. [9] Οἱ δὲ Κελτίβηρες ἐμάχοντο γενναίως, συστάντες τοῖς Ῥωμαίοις. Οὔτε γὰρ φεύγοντες ἐλπίδα σωτηρίας εἶχον διὰ τὴν ἀπειρίαν τῶν τόπων οὔτε ζωγρίᾳ κρατηθέντες διὰ τὴν ἀθεσίαν τὴν εἰς τὸν Πόπλιον· [10] οὐδὲν γὰρ πολέμιον πεπονθότες ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ πράξεις ἀδίκως ἐφαίνοντο καὶ παρασπόνδως ἥκειν κατὰ Ῥωμαίων συμμαχήσοντες τοῖς Καρχηδονίοις. [11] Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἅμα τῷ κλῖναι τοὺς ἀπὸ τῶν κεράτων ταχέως κυκλωθέντες ὑπὸ τῶν πριγκίπων καὶ τριαρίων αὐτοῦ κατεκόπησαν πάντες πλὴν τελέως ὀλίγων. [12] Οἱ μὲν οὖν Κελτίβηρες τοῦτον τὸν τρόπον ἀπώλοντο, μεγάλην [παρ᾽ ὅλην] παρασχόμενοι χρείαν τοῖς Καρχηδονίοις οὐ μόνον κατὰ τὴν μάχην, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν φυγήν. [13] Εἰ μὴ γὰρ τοῦτ᾽ ἐμπόδιον ἐγένετο τοῖς Ῥωμαίοις, ἀλλ᾽ εὐθέως ἐκ ποδὸς ἠκολούθησαν τοῖς φεύγουσι, παντελῶς ἂν ὀλίγοι διέφυγον τῶν ὑπεναντίων. [14] Νῦν δὲ περὶ τούτους γενομένης ἐπιστάσεως οἵ τε περὶ τὸν Σόφακα μετὰ τῶν ἱππέων ἀσφαλῶς ἐποιήσαντο τὴν ἀποχώρησιν εἰς τὴν οἰκείαν, οἵ τε περὶ τὸν Ἀσδρούβαν μετὰ τῶν διασῳζομένων εἰς τὴν Καρχηδόνα.

IX. [1] Ὁ δὲ στρατηγὸς τῶν Ῥωμαίων, ἐπεὶ τὰ σκῦλα καὶ τοὺς αἰχμαλώτους εὐτρεπεῖς ἔθετο, συγκαλέσας τὸ συνέδριον ἐβουλεύετο περὶ τῶν ἑξῆς, τί δέον ἦν ποιεῖν. [2] Ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς τὸν μὲν στρατηγὸν Πόπλιον καὶ μέρος τι τῆς δυνάμεως μένειν ἐπιπορευόμενον τὰς πόλεις, τὸν δὲ Λαίλιον καὶ τὸν Μασαννάσαν, λαβόντας τούς τε Νομάδας καὶ μέρος τῶν Ῥωμαϊκῶν στρατοπέδων, ἕπεσθαι τοῖς περὶ τὸν Σόφακα καὶ μὴ δοῦναι χρόνον εἰς ἐπίστασιν καὶ παρασκευήν. [3] Οὗτοι μὲν ταῦτα βουλευσάμενοι διεχωρίσθησαν, οἱ μὲν ἐπὶ τὸν Σόφακα μετὰ τῶν προειρημένων στρατιωτῶν, ὁ δὲ στρατηγὸς ἐπὶ τὰς πόλεις. [4] Ὧν αἱ μὲν ἐθελοντὴν προσετίθεντο τοῖς Ῥωμαίοις διὰ τὸν φόβον, ἃς δὲ πολιορκῶν ἐξ ἐφόδου κατὰ κράτος ᾕρει. [5] Πάντα δ᾽ ἦν οἰκεῖα μεταβολῆς τὰ κατὰ τὴν χώραν, ἅτε συνεχῶς [τε] ἐκκείμενα ταῖς κακοπαθείαις καὶ ταῖς εἰσφοραῖς διὰ τὸ πολυχρονίους γεγονέναι τοὺς κατὰ τὴν Ἰβηρίαν πολέμους. [6] Ἐν δὲ τῇ Καρχηδόνι μεγάλης καὶ πρότερον ὑπαρχούσης ἀκαταστασίας, ἔτι μείζω τότε συνέβαινε γίνεσθαι τὴν ταραχήν, ὡς ἂν ἐκ δευτέρου τηλικαύτῃ πληγῇ περιπεπτωκότων ἤδη καὶ ἀπειπόντων τὰς ἐν αὑτοῖς ἐλπίδας. [7] Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἱ μὲν ἀνδρωδέστατοι δοκοῦντες εἶναι τῶν συμβούλων ταῖς μὲν ναυσὶν ἐκέλευον ἤδη πλεῖν ἐπὶ τοὺς τὴν Ἰτύκην πολιορκοῦντας, καὶ τήν τε πολιορκίαν πειρᾶσθαι λύειν καὶ ναυμαχεῖν τοῖς ὑπεναντίοις, ἀπαρασκεύοις οὖσι πρὸς τοῦτο τὸ μέρος· [8] ἐπί τε τὸν Ἀννίβαν πέμπειν ἠξίουν καὶ μηδεμίαν ὑπερβολὴν ποιησαμένους ἐξελέγχειν καὶ ταύτην τὴν ἐλπίδα· μεγάλας γὰρ ἀμφοτέραις εἶναι ταῖς ἐπιβολαῖς ἐκ τῶν κατὰ λόγον ἀφορμὰς πρὸς σωτηρίαν. [9] Τινὲς δὲ ταύτας μὲν ἔφασαν μηκέτι φέρειν τοὺς καιρούς, τὴν δὲ πόλιν ὀχυροῦν καὶ παρασκευάζεσθαι πρὸς πολιορκίαν· πολλὰς γὰρ δώσειν ἀφορμὰς ταὐτόματον, ἂν ὁμονοῶσιν. [10] Ἅμα δὲ βουλεύεσθαι περὶ διαλύσεως καὶ συνθηκῶν παρῄνουν, ἐπὶ τίσι καὶ πῶς ἂν λύσιν ποιήσαιντο τῶν ἐνεστώτων κακῶν. [11] Γενομένων δὲ καὶ πλειόνων λόγων περὶ ταῦτα, πάσας ἐκύρωσαν ἅμα τὰς γνώμας.

X. [1] Κριθέντων δὲ τούτων οἱ μὲν εἰς τὴν Ἰταλίαν μέλλοντες πλεῖν εὐθέως ἐκ τοῦ βουλευτηρίου προῆγον ἐπὶ θάλατταν, ὁ δὲ ναύαρχος ἐπὶ τὰς ναῦς· οἱ δὲ λοιποὶ περί τε τῆς κατὰ τὴν πόλιν ἀσφαλείας προενοοῦντο καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος ἐβουλεύοντο συνεχῶς. Καὶ [ὁ] Πόπλιος, [2] καταγέμοντος ἤδη τοῦ στρατοπέδου τῆς λείας διὰ τὸ μηδέν᾽ ἀντιπράττειν, ἀλλὰ πάντας εἴκειν ταῖς ἐπιβολαῖς, ἔκρινε τὸ μὲν τῶν λαφύρων πλεῖον εἰς τὴν ἐξ ἀρχῆς παραπέμψαι παρεμβολήν, [3] αὐτὸς δὲ τὴν στρατείαν ἀναλαβὼν εὔζωνον καταλαβέσθαι τὸν ἐπὶ Τύνητι χάρακα καὶ στρατοπεδεῦσαι τοῖς Καρχηδονίοις ἐν συνόψει· μάλιστα γὰρ οὕτως ἐκφοβήσειν ὑπελάμβανε καὶ καταπλήξειν αὐτούς. [4] Οἱ μὲν οὖν Καρχηδόνιοι μετ᾽ ὀλίγας ἡμέρας τά τε πληρώματα καὶ τὰς σιταρχίας ἑτοίμας ἔχοντες ἐν ταῖς ναυσὶν ἐγίνοντο πρὸς ἀναγωγῇ καὶ τοῖς προκειμένοις· ὁ δὲ Πόπλιος ἧκε πρὸς τὸν Τύνητα, καὶ φυγόντων τὴν ἔφοδον αὐτοῦ τῶν παραφυλαττόντων κατέλαβε τὸν τόπον. [5] Ὁ δὲ Τύνης ἀπέχει μὲν τῆς Καρχηδόνος ὡς ἑκατὸν εἴκοσι σταδίους, ἔστι δὲ σύνοπτος σχεδὸν ἐξ ὅλης τῆς πόλεως, διαφέρει δ᾽ ὀχυρότητι καὶ φυσικῇ καὶ χειροποιήτῳ, καθάπερ καὶ πρότερον ἡμῖν εἴρηται. [6] Τῶν δὲ Ῥωμαίων ἄρτι κατεστρατοπεδευκότων ἀνήγοντο ταῖς ναυσὶν οἱ Καρχηδόνιοι, ποιούμενοι τὸν πλοῦν εἰς τὴν Ἰτύκην. [7] Ὁ δὲ Πόπλιος ὁρῶν τὸν ἀνάπλουν τῶν ὑπεναντίων, καὶ δεδιὼς μή τι περὶ τὸ σφέτερον αὐτῶν ναυτικὸν συμβῇ, διεταράττετο πάντων ἀνυπονοήτως διακειμένων καὶ ἀπαρασκεύως πρὸς τὸ μέλλον. [8] Αὖθις δ᾽ ἐκ μεταβολῆς ἀναστρατοπεδεύσας ἠπείγετο βοηθήσων τοῖς ἰδίοις πράγμασι. [9] Καταλαβὼν δὲ τὰς καταφράκτους ναῦς πρὸς μὲν τὰς ἐξαιρέσεις καὶ προσαγωγὰς τῶν ὀργάνων καὶ καθόλου πρὸς πολιορκίαν εὖ καὶ δεόντως ἐξηρτυμένας, πρὸς δὲ ναυμαχίαν ἥκιστα παρεσκευασμένας, τὸν δὲ τῶν ὑπεναντίων στόλον ἐξ ὅλου τοῦ χειμῶνος πρὸς αὐτὸ τοῦτο κατηρτισμένον, [10] τὸ μὲν ἀντανάγεσθαι καὶ ναυμαχεῖν ἀπογνούς, συνορμίσας δὲ τὰς καταφράκτους νῆας περιέστησε ταύταις τὰς φορτηγοὺς ἐπὶ τρεῖς καὶ τέτταρας τὸ βάθος, [11] κἄπειτα καθελόμενος τοὺς ἱστοὺς καὶ τὰς κεραίας ἔζευξε τούτοις βιαίως πρὸς ἀλλήλας, [12] βραχὺ διάστημα ποιῶν, ὥσθ᾽ ὑπηρετικοῖς ἐκπλεῖν δύνασθαι καὶ διαπλεῖν.

VI. [1] Dès qu'il fit jour, Scipion, voyant une partie des ennemis tués, et l'autre tumultueusement en fuite, fit un nouvel appel au courage des centurions, et se mit à la poursuite de l'armée carthaginoise. [2] D'abord Asdrubal attendit de pied ferme le vainqueur, dont on lui avait annoncé l'arrivée, car il comptait sur la force de la place ; [3] puis, comme les habitants étant divisés entre eux, l'approche de Scipion l'effrayait fort, il abandonna la ville avec ce qui lui restait de soldats, c'est-à-dire cinq cents cavaliers et deux mille fantassins, [4] et les Andéates se rendirent d'un commun accord aux Romains. [5] Publius leur fit grâce, mais il laissa piller par ses soldats deux villes voisines, et revint ensuite dans son ancien camp. [6] Les Carthaginois, qui voyaient les événements si mal répondre à leurs espérances, supportèrent ce désastre avec peine. [7] Ils s'étaient flattés de pouvoir cerner l'armée romaine entière, en l'enfermant sur le promontoire à l'est d'Utique, où elle campait, entre leurs troupes de terre d'un côté et leur flotte de l'autre; [8] ils avaient, pour assurer ce succès, multiplié les préparatifs, et voilà que, par un revers qu'on ne pouvait prévoir, non-seulement ils sont contraints de céder la plaine à l'ennemi, mais encore de trembler pour l'existence de leur patrie et pour la leur. [9] La consternation, la terreur étaient au comble; de plus, les circonstances exigeaient de la prudence et de l'accord dans les délibérations, et le sénat tout entier flottait incertain entre mille opinions diverses. [10] Les uns voulaient qu'on rappelât Ânni-bal d'Italie, et disaient qu'en ce général seul et ses troupes reposait le salut de la république; les autres étaient d'avis qu'on demandât à Scipion un armistice, et qu'on traitât avec lui des conditions de paix; [11] quelques-uns, relevant le courage de leurs concitoyens, les engageaient à rassembler des troupes, à députer une ambassade auprès de Syphax [12] qui se trouvait assez près de Carthage, dans la ville d'Abbe, où il recueillait les débris de son armée. Alafin, cetavis l'emporta-, les Carthaginois envoyèrent donc Asdrubal faire de nouvelles levées. [13] En même temps des députés allèrent prier Syphax de secourir au plus vile la république en danger, de persévérer dans ses premiers sentiments, et lui dire que bientôt, d'ailleurs, Asdrubal irait le rejoindre avec ses forces.

VII. [1] Cependant Scipion pressait de loin le blocus d'Utique; mais à la nouvelle que Syphax s'était arrêté dans sa fuite, et que les Carthaginois levaient des soldats de toute part, il s'établit sous les murs mêmes de la ville. [2] Là, il partagea les dépouilles, [3] et les marchands retirèrent de la vente qu'on en fit d'énormes bénéfices. Ne doutant pas, au souvenir de leur dernier succès, du résultat définitif de la prochaine bataille, les soldats, qui faisaient peu de cas de leur butin, l'abandonnèrent pour rien. [4] Le roi des Numides et ses amis avaient d'abord résolu de poursuivre leur retraite et de se retirer dans leurs foyers; [5] mais, lorsqu'à quelque distance d'Abbe, ils virent arriver quatre mille Celtibériens environ, que Carthage avait levés, ce renfort leur inspira de la confiance, et reprenant quelque courage ils firent halte. [6] En outre Sophronisbe, la fille d'Asdrubal et la femme de Syphax, comme j'ai dit plus haut, conjurait, suppliait ce prince de ne pas abandonner Carthage en un moment si critique. Il se laissa persuader par ses prières et se rendit à son désir. [7] Du reste, la présence des Celtibériens ne releva pas moins les espérances des Carthaginois que celles des Numides. Au lieu de quatre mille hommes on disait qu'il en était venu dix mille qui, par leur valeur et la force de leurs armures, étaient invincibles. [8] Ce bruit, et les mille propos du peuple ranimèrent les Carthaginois ; ils allèrent avec une nouvelle ardeur disputer la campagne aux Romains. [9] Après trente jours de marche, ils établirent leur camp dans un lieu qu'on appelle les Grandes Plaines : réunis aux Numides et aux Celtibériens, ils comptaient trente mille soldats.

VIII. [1] Sitôt cette nouvelle portée au camp romain, Publius résolut de partir sur-le-champ, donna aux troupes de terre et de mer, qu'il laissait sous les murs d'Utique, les instructions nécessaires, et sortit avec toute son armée légère : [2] cinq jours après il était près des Carthaginois dans les Grandes Plaines. Dès le premier jour il s'établit sur une colline, à trente stades de leur campement; [3] le lendemain il descendit en rase campagne, et poussant sa cavalerie en avant, se transporta à sept stades seulement de l'ennemi. [4] Les deux jours suivants, les uns et les autres, sans quitter leur position, se bornèrent à quelques légères escarmouches. Le quatrième (03), ils sortirent de leurs retranchements et se rangèrent en bataille. [5] Publius, suivant les principes de la tactique romaine, plaça sur la première ligne les hastaires, sur la seconde les princes, sur la troisième, enfin, les triaires. [6] La cavalerie italienne occupa l'aile droite, Massinissa et ses Numides la gauche. [7] Syphax et Asdrubal, de leur côté, opposèrent aux légions romaines, au centre , les Celtibériens, envoyèrent les Numides à l'aile gauche, et les Carthaginois à la droite. [8] Au premier choc, les Numides plièrent devant la cavalerie italienne, et les Carthaginois, découragés par tant de défaites, cédèrent le terrain à Massinissa. [9] Mais les Celtibériens combattirent contre les Romains avec une mâle valeur. S'ils fuyaient, pas d'espoir de salut au milieu d'un pays qu'ils ne connaissaient pas; s'ils étaient faits prisonniers, pas de merci pour eux auprès de Scipion, à cause de leur perfidie : [10] car, après avoir été épargnés par lui en Espagne, venir ensuite prêter l'appui de leurs armes aux Carthaginois contre les Romains, était une éclatante et lâche trahison. [11] Malgré leurs efforts, les ailes une fois enfoncées, ils furent bientôt enveloppés par les princes et les triaires : ils tombèrent presque tous à leur poste. [12] Ainsi périrent les Celtibériens ; et leur belle résistance ne protégea pas seulement les Carthaginois sur le champ de bataille, mais jusque dans leur fuite. [13] Sans cet obstacle, les Romains eussent tout d'abord poursuivi les fuyards, et peu auraient échappé à leurs coups. [14] Les Celtibériens les arrêtèrent, et dans l'intervalle Syphax put se retirer tranquillement dans son royaume avec sa cavalerie, et Asdrubal à Carthage avec les débris de ses troupes.

IX. [1] Le général romain, après avoir réglé tout ce qui avait rapport aux dépouilles et aux captifs, convoqua son conseil pour aviser à ce qu'il fallait faire. [2] Il fut décidé que Scipion resterait avec une partie de son armée dans le voisinage des Grandes Plaines et parcourrait les villes d'alentour, et que Lélius et Massinissa, suivis des Numides et d'une fraction des légions romaines, se lanceraient à la poursuite de Syphax sans lui laisser le temps de se remettre de son effroi et de faire des préparatifs. [3] Après cette délibération on se sépara : Lélius et Massinissa pour marcher contre Syphax avec les troupes qu'on leur avait assignées, et Scipion pour soumettre les villes d'alentour. [4] Les unes se rendirent par crainte aux Romains, les autres furent enlevées de vive force. [5] Du reste toute la population était disposée à secouer le joug de Carthage, au souvenir de ces impôts continuels et de ces mille privations que leur avaient coûtés les longues guerres d'Espagne. [6] À Carthage la consternation était déjà grande ; mais combien fut-elle encore plus forte après un second et si funeste échec, quand on vit tout l'espoir placé sur le dernier champ de bataille cruellement déçu ! [7]  Cependant, les sénateurs qui passaient pour les plus énergiques proposèrent de lancer une flotte contre les troupes qui assiégeaient Utique, pour les forcer, s'il était possible, à lever le siège, et de livrer alors une bataille navale à l'ennemi qui, de ce côté, ne pouvait être prêt. [8]  Ils demandèrent encore qu'on envoyât des députés à Annibal, et qu'on cherchât auprès de ce général une dernière chance de succès. [9] Cette double mesure présentait, suivant eux, des moyens de salut dont la réussite était plus que probable. [10] D'autres prétendaient que les circonstances ne permettaient plus de tels conseils ; qu'il fallait fortifier la ville et se mettre en état de soutenir un siège ; que la fortune, sans doute, leur amènerait enfin quelques jours plus heureux s'ils demeuraient d'accord ; [10] qu'il serait bon, dans l'intervalle , de délibérer sur la paix, d'examiner à quelles conditions elle serait acceptable, de faire tout ce qui était possible pour mettre un terme à tant de malheurs. [11] A la suite d'une longue discussion, toutes ces mesures furent simultanément adoptées.

X. [1] En conséquence, les députés qui devaient partir pour l'Italie se rendirent aussitôt à la mer. L'amiral monta sur ses vaisseaux ; les autres chefs s'occupèrent de ce qui concernait la sûreté de la ville, et dans de fréquentes réunions examinèrent sans relâche toutes les précautions de détail qu'il y avait à prendre. [2] Cependant, Publius qui voyait son armée regorgeant d'un butin que personne ne lui disputait, et que la prise de nouvelles villes grossissait incessamment, résolut d'envoyer dans son ancien camp ces riches dépouilles, [3] et, à la tête de ses troupes légères, d'aller prendre une forteresse qui dominait Tunis pour s'établir en face des Carthaginois : il espérait par là les frapper de terreur et d'effroi. [4] Bientôt les Carthaginois eurent équipé leurs navires et préparé les vivres ; et tandis qu'ils ne songeaient qu'à se mettre en mer et à poursuivre leur dessein , Publius s'avança vers Tunis et s'empara de cette ville que ses défenseurs intimidés lui livrèrent sans résistance. [5] Tunis est à cent vingt stades environ de Carthage , qui, de presque tous ses quartiers, peut la voir : c'est une place que la nature et l'art ont admirablement fortifiée, comme je l'ai déjà dit. [6] Les Romains donc y étaient à peine établis, que les Carthaginois mirent à la voile pour Utique. [7] Au bruit de cette expédition, Publius se troubla : il craignait que sa flotte ne souffrît beaucoup d'une attaque que personne ne soupçonnait, et dont rien ne pouvait la défendre. [8] Il leva le camp et vola au secours de ses troupes. [9] Mais si, dans sa flotte, les navires pontés étaient propres à élever des machines et à les approcher des murs ; s'ils pouvaient se prêter à tous les besoins d'un siège, ils n'étaient nullement faits pour un combat naval ; tandis que ceux de l'ennemi avaient été pendant tout l'hiver préparés pour cet usage. [10] En conséquence, Scipion résolut de ne pas se lancer en pleine mer pour livrer bataille ; il rassembla les vaisseaux pontés, les entoura d'un double et triple rang de bâtiments de charge, [11] en fit abattre les mâts et les antennes, et les attacha solidement à ceux qui les protégeaient; il jeta ensuite des ponts à la surface afin qu'on pût sans inconvénient courir de l'un à l'autre, [12] et enfin ménagea sous les ponts eux-mêmes des intervalles par où les vaisseaux légers pussent se lancer contre l'ennemi et revenir à leur gré.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] <Πολύβιος> ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ <φησὶν> Ἀγαθοκλέους τοῦ Οἰνάνθης υἱοῦ, ἑταίρου δὲ τοῦ Φιλοπάτορος βασιλέως, <κόλακα γενέσθαι> Φίλωνα. — [2] Πολύβιος δὲ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν ἱστοριῶν Κλεινοῦς φησι τῆς οἰνοχοούσης αὑτῷ <Πτολεμαίῳ τῷ Φιλαδέλφῳ> εἰκόνας πολλὰς ἀνακεῖσθαι κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν μονοχίτωνας καὶ ῥυτὸν ἐχούσας ἐν ταῖς χερσίν. [3] Αἱ δὲ κάλλισται τῶν οἰκιῶν, φησίν, οὐ Μυρτίου καὶ Μνησίδος καὶ Ποθεινῆς προσαγορεύονται; [4] καίτοι Μνησὶς μὲν ἦν αὐλητρὶς καὶ Ποθεινή. Μύρτιον δὲ μία τῶν ἀποδεδειγμένων καὶ κοινῶν δεικτηριάδων. [5] Τοῦ δὲ Φιλοπάτορος βασιλέως Πτολεμαίου οὐκ Ἀγαθόκλεια ἡ ἑταίρα ἐκράτει ἡ καὶ πᾶσαν ἀνατρέψασα τὴν βασιλείαν; —

 

[1] Ἴσως δέ τινες ἐπαπορήσουσι πῶς ἡμεῖς τὰς ἄλλας πράξεις ἁπάσας κατ᾽ ἐνιαυτὸν γράφοντες τὰς καταλλήλους περὶ μόνων τῶν κατ᾽ Αἴγυπτον ἐν καιρῷ τῷ νῦν ἐκ πλείονος χρόνου πεποιήμεθα τὴν ἐξήγησιν. [2] ἡμεῖς δὲ τοῦτο πεποιήκαμεν διά τινας τοιαύτας αἰτίας. [3] Πτολεμαῖος ὁ βασιλεύς, περὶ οὗ νῦν ὁ λόγος, ὁ Φιλοπάτωρ, μετὰ τὸ συντελεσθῆναι τὸν περὶ Κοίλην Συρίαν πόλεμον ἀποστὰς πάντων τῶν καλῶν ἐτράπη πρὸς βίον ἄσωτον καὶ τοιοῦτον οἷον ἀρτίως διεληλύθαμεν. [4] Ὀψὲ δέ ποτε βιασθεὶς ὑπὸ τῶν πραγμάτων ἐνέπεσεν εἰς τὸν νῦν δεδηλωμένον πόλεμον, ὃς χωρὶς τῆς εἰς ἀλλήλους ὠμότητος καὶ παρανομίας οὔτε παράταξιν οὔτε ναυμαχίαν οὔτε πολιορκίαν οὔθ᾽ ἕτερον οὐδὲν ἔσχε μνήμης ἄξιον. [5] Διόπερ ὑπέδραμεν οὕτω κἀμοὶ τῷ γράφοντι ῥᾳδίαν ἔσεσθαι καὶ τοῖς ἀναγινώσκουσιν εὐμαθεστέραν τὴν διήγησιν, εἰ μὴ κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐπιψαύων μικρῶν [καὶ] οὐκ ἀξίων ἐπιστάσεως πραγμάτων ἀποδιδοίην τὸν λόγον, ἀλλ᾽ εἰσάπαξ οἷον εἰ σωματοειδῆ ποιήσας τὴν τοῦ βασιλέως προαίρεσιν ἀπαγγείλαιμι περὶ αὐτῆς

 (Asdrubal s'était retiré dans la ville d'Ande (02).)

( (04) Les Romains attendent les Carthaginois, qui perdent un jour en route — La bataille s'engage; elle est d'abord favorable aux Romains, mais bientôt elle tourne contre eux, — Des harpons brisent les liens de la flotte romaine, et six vaisseaux de charge tombent entre les mains des Carthaginois, qui les conduisent à Carthage.— Pendant ce temps, Lélius et Masslnissa font leur expédition contre Syphax. — Ce prince est fait prisonnier dans sa capitale Cirtha.) (Retour sur l'histoire d'Egypte , où se préparent de graves événements par la mort de Ptolémée Philopator. — Polybe racontait sans doute les désordres de ce prince vers la fin de sa vie : les débauches et la flatterie l'avaient perdu. )

[1] Philon s'était fait le flatteur d'Agathocle, fils d'Énanthe et compagnon des plaisirs de Philopator. [2] On voyait à Alexandrie de nombreuses statues revêtues d'une seule tunique et la coupe à la main, élevées en l'honneur de Clino, échanson à la cour du roi Ptolémée Philadelphe, [3] les plus belles maisons portaient les noms de Myrtius, de Mnésis, de Pothine. [4] Mnésis était une joueuse de flûte comme Pothine; Myrtius une fille arrachée aux lieux de débauche. [5] Mais ne vit-on pas aussi la courtisane Agathoclée dominer Ptolémée Philopator et bouleverser l'empire?

(Polybe terminait ainsi : )

[1] Qu'on ne s'étonne pas si, après avoir raconté les faits des autres peuples dans un ordre synoptique et par année , nous avons cru devoir prendre de si haut l'histoire de l'Egypte : [2] nous avons eu nos motifs pour agir ainsi. [3] Le roi Ptolémée Philopator, dont il s'agit en ce moment, à la suite de la guerre faite en Célésyrie, renonça à la vertu pour se jeter dans cette vie de désordre et de crimes que nous avons dite (05). [4] Il fut forcé plus tard par les circonstances de prendre part à la guerre ici racontée, et, si on excepte les traits de cruauté et de perfidie que multiplièrent les deux rivaux, il ne se passa rien de remarquable comme bataille sur terre, comme siège ou comme combat naval. [5] J'ai donc cru, dans l'intérêt du lecteur et dans le mien, ne pas devoir présenter chaque année l'insignifiant récit de petits faits à peine dignes d'attention, mais me borner à faire comme un seul corps de tout ce que j'avais à exposer sur la conduite du roi.
 


 

(01) Le scoliaste constate ici une lacune considérable. Dans le manuscrit, trente feuillets étaient déchirés.

(02) Tite-Live, XXXn, chap.  vii.

(03) Le premier jour, celui de l'arrivée, n'est pas compté dans cette supputation. De là le chiffe quatre que nous trouvons ici.

(04) Tite Live, XXX, chap. x.

(05) Polybe racontait cette scandaleuse histoire en quarante-huit pages, aujourd'hui perdues.