Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE IX

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre VIII - livre X

 

 

 

 

 

 I] Post hunc, Maximinus ex corpore militari primus ad imperium accessit, sola militum voluntate quum nulla senatus intercessisset auctoritas, neque ipse senator esset. Is, bello adversus Germanos feliciter gesto, quum a militibus imperator esset appellatus, a Pupieno Aquileiae occisus est, deserentibus eum militibus suis, cum filio adhuc puero, cum quo imperaverat triennio et paucis diebus.

[II] Postea tres simul Augusti fuerunt, Pupienus, Balbinus, Gordianus; duo superiores obscurissimo genere, Gordianus, nobilis : quippe cujus pater, senior Gordianus, consensu militum, quum proconsulatum Africae gereret, Maximino imperante, princeps fuisset electus. Itaque quum Romam venissent, Balbinus et Pupienus, in palatio interfecti sunt, soli Gordiano imperium reservatum. Gordianus, admodum puer, quum Tranquillinam Romae duxisset uxorem, Janum geminum aperuit, et ad Orientem profectus, Parthis bellum intulit, qui jam moliebantur erumpere; quod quidem feliciter gessit, proeliisque ingentibus Persas afflixit. Rediens, haud longe a romanis finibus interfectus est fraude Philippi, qui post eum imperavit. Miles ei tumulum vicesimo milliario a Circesso, quod castrum nunc Romanorum est, Euphratae imminens, aedificavit; exequias Romam revexit, ipsum Divum appellavit.

[III] Philippi duo, filius ac pater, Gordiano occiso, imperium invaserunt; atque, exercitu incolumi reducto, ad Italiam ex Syria profecti sunt. His imperantibus, millesimus annus Romae urbis, ingenti ludorum apparatu spectaculorumque, celebratus est. Ambo deinde ab exercitu interfecti sunt ; senior Philippus Veronae, Romae junior. Annis quinque imperaverunt; inter divos tamen relati sunt.

[IV] Post hos, Decius e Pannonia inferiore, Budaliae natus, imperium sumpsit. Bellum civile, quod in Gallia motum fuerat, oppressit, filium suum Caesarem fecit, Romae lavacrum aedificavit. Quum biennio ipse et filius ejus imperassent, uterque in Barbarico interfecti sunt et inter divos relati.

[V] Mox imperatores creati sunt Gallus Hostilianus et Galli filius Volusianus. Sub his, Aemilianus in Moesia res novas molitus est : ad quem opprimendum quum ambo profecti essent, Interamnae interfecti sunt, non conpleto biennio; nihil omnino clarum gesserunt. Sola pestilentia, et morbis atque aegritudinibus notus eorum principatus fuit. Aemilianus, obscurissime natus, obscurius imperavit, ac tertio mense extinctus est.

[VI] Hinc Licinius Valerianus, in Raetia et Norico agens, ab exercitu imperator, et mox Augustus est factus. Gallienus quoque Romae a senatu Caesar est appellatus. Horum imperium Romano nomini perniciosum et paene exitiabile fuit vel infelicitate principum vel ignavia. Germani Ravennam usque venerunt. Valerianus in Mesopotamia bellum gerens a Sapore, Persarum rege, superatus est, mox etiam captus apud Parthos ignobili servitute consenuit. Gallienus, quum adulescens factus esset Augustus, imperium primum feliciter, mox commode, ad ultimum perniciose gessit. Nam iuvenis in Gallia et Illyrico multa strenue fecit occiso apud Mursam Ingenuo, qui purpuram sumpserat, et Trebelliano. Diu placidus et quietus, mox in omnem lasciviam dissolutus, tenendae rei publicae habenas probrosa ignavia et desperatione laxavit. Alamanni vastatis Galliis in Italiam penetraverunt. Dacia, quae a Traiano ultra Danubium fuerat adiecta, tum amissa, Graecia, Macedonia, Pontus, Asia vastata est per Gothos, Pannonia a Sarmatis Quadisque populata est, Germani usque ad Hispanias penetraverunt et civitatem nobilem Tarraconem expugnaverunt, Parthi Mesopotamia occupata Syriam sibi coeperant vindicare.

[VII] Tum jam desperatis rebus, et deleto paene imperio romano, Postumus in Gallia, obscurissime natus, purpuram sumpsit, et per annos decem ita imperavit, ut consumptas paene provincias ingenti virtute et moderatione reparaverit; qui seditione militum interfectus est, quod Mogontiacum, quae adversus eum rebellaverat, Laeliano res novas moliente, diripiendam militibus tradere noluisset. Post eum, Marius, vilissimus opifex, purpuram accepit, et secundo die interfectus est. Victorinus postea Galliarum accepit imperium, vir strenuissimus : sed quum nimiae libidinis esset, et matrimonia aliena corrumperet, Agrippinae occisus est, actuario quodam dolum machinante, imperii sui anno secundo. Huic successit Tetricus senator, qui Aquitaniam honore praesidis administrans, absens a militibus imperator electus est, et apud Burdigalam purpuram sumpsit : seditiones multas militum pertulit. Sed dum haec in Gallia geruntur, in Oriente per Odenathum Persae victi sunt : defensa Syria, recepta Mesopotamia, usque ad Ctesiphontem Odenathus penetravit. Ita, Gallieno rempublicam deserente, romanum imperium in Occidente per Postumum, per Odenathum in Oriente servatum est.

[VIII] Gallienus interea [fraude Aureoli ducis sui] Mediolani cum Valeriano fratre occisus est, imperii anno nono; Claudiusque ei successit a militibus electus, a senatu appellatus Augustus. Hic Gothos, Illyricum Macedoniamque vastantes, ingenti proelio vicit. Parcus vir, ac modestus, et justi tenax, ac reipublicae gerendae idoneus : qui tamen intra imperii biennium morbo interiit et Divus appellatus est. Senatus eum ingenti honore decoravit, scilicet ut in curia clypeus ipsi aureus, item in Capitolio statua aurea poneretur. Quintillus post eum, Claudii frater, consensu militum imperator electus est : vir unicae moderationis et civilitatis, aequandus fratri vel praeponendus. Consensu senatus appellatus Augustus, septimo decimo imperii die occisus est.

[IX] Post eum, Aurelianus suscepit imperium, Dacia Ripensi oriundus : vir in bello potens, animi tamen immodici, et ad crudelitatem propensioris; quique Gothos strenuissime vicit, romanam ditionem ad fines pristinos varia bellorum felicitate revocavit. Superavit in Gallia Tetricum apud Catalaunos, ipso Tetrico prodente exercitum suum, cujus assiduas seditiones ferre non poterat : quin etiam per litteras occultas Aurelianum ita fuerat deprecatus, ut inter alia versu Virgiliano uteretur:

Eripe me his, invicte, malis.

Zenobiam quoque, quae, occiso Odenatho marito, Orientem tenebat, haud longe ab Antiochia sine gravi proelio cepit : ingressusque Romam, nobilem triumphum, quasi receptor Orientis Occidentisque, egit, currum praecedentibus Tetrico et Zenobia. Qui quidem Tetricus corrector Lucaniae postea fuit, ac privatus diutissime vixit; Zenobia autem posteros, qui adhuc manent, Romae reliquit. Hoc imperante, etiam in urbe monetarii rebellaverunt, vitiatis pecuniis, et Felicissimo rationali interfecto : quos Aurelianus victos ultima crudelitate cmnpescuit; plurimos nobiles capite damnavit. Saevus et sanguinarius ac necessarius magis in quibusdam quam in ullo amabilis imperator. Trux omni tempore, etiam filii sororis interfector, disciplinae tamen militaris et morum dissolutorum magna ex parte corrector.

Urbem Romam muris firmioribus cinxit. Templum Soli aedificavit, in quo infinitum auri gemmarumque constituit. Provinciam Daciam, quam Traianus ultra Danubium fecerat, intermisit, vastato omni Illyrico et Moesia, desperans eam posse retinere, abductosque Romanos ex urbibus et agris Daciae in media Moesia collocavit appellavitque eam Daciam, quae nunc duas Moesias dividit et est in dextra Danubio in mare fluenti, cum antea fuerit in laeva. Occiditur servi sui fraude, qui ad quosdam militares viros, amicos ipsius, nomina pertulit adnotata, falso manum eius imitatus, tamquam Aurelianus ipsos pararet occidere; itaque ut praeveniretur, ab isdem interfectus est in itineris medio, quod inter Constantinopolim et Heracleam est stratae veteris; locus Caenophrurium appellatur. Mors tamen eius inulta non fuit. Meruit quoque inter Divos referri.

[X] Tacitus post hunc suscepit imperium, vir egregie moratus et rei publicae gerendae idoneus. Nihil tamen clarum potuit ostendere intra sextum mensem imperii morte praeventus. Florianus, qui Tacito successerat, duobus mensibus et diebus XX in imperio fuit neque quicquam dignum memoria egit.

[XI] Post hunc Probus, vir inlustris gloria militari, ad administrationem rei publicae accessit. Gallias a barbaris occupatas ingenti proeliorum felicitate restituit. Quosdam imperium usurpare conatos, scilicet Saturninum in Oriente, Proculum et Bonosum Agrippinae, certaminibus oppressit. Vineas Gallos et Pannonios habere permisit, opere militari Almam montem apud Sirmium et Aureum apud Moesiam superiorem vineis conseruit et provincialibus colendos dedit. Hic cum bella innumera gessisset, pace parata dixit brevi milites necessarios non futuros. Vir acer, strenuus, iustus et qui Aurelianum aequaret gloria militari, morum autem civilitate superaret. Interfectus tamen est Sirmii tumultu militari in turri ferrata.

[XII] Post hunc Carus est factus Augustus, Narbone natus in Gallia. Is confestim Carinum et Numerianum filios Caesares fecit. Sed dum bellum adversus Sarmatas gerit, nuntiato Persarum tumultu ad Orientem profectus res contra Persas nobiles gessit. Ipsos proelio fudit, Cochen et Ctesiphontem, urbes nobilissimas, cepit. Et cum castra super Tigridem haberet, vi divini fulminis periit. Numerianus quoque, filius eius, quem secum Caesarem ad Persas duxerat, adulescens egregiae indolis, cum oculorum dolore correptus in lecticula veheretur, inpulsore Apro, qui socer eius erat, per insidias occisus est. Et cum dolo occultaretur ipsius mors, quousque Aper invadere posset imperium, foetore cadaveris prodita est. Milites enim, qui eum sequebantur, putore commoti deductis lecticulae palliis post aliquot dies mortem eius notam habere potuerunt. Interea Carinus, quem Caesarem ad Parthos proficiscens Carus in Illyrico, Gallia, Italia reliquerat, omnibus se sceleribus inquinavit. Plurimos innoxios fictis criminibus occidit, matrimonia nobilia corrupit, condiscipulis quoque, qui eum in auditorio vel levi fatigatione taxaverant, perniciosus fuit. Ob quae omnibus hominibus invisus non multo post poenas dedit.

[XIII] Nam de Perside victor exercitus rediens, cum Carum Augustum fulmine, Numerianum Caesarem insidiis perdidisset, Diocletianum imperatorem creavit, Dalmatia oriundum, virum obscurissime natum, adeo ut a plerisque scribae filius, a nonnullis Anullini senatoris libertinus fuisse credatur.

Is prima militum contione iuravit Numerianum nullo suo dolo interfectum, et cum iuxta eum Aper, qui Numeriano insidias fecerat, constitisset, in conspectu exercitus manu Diocletiani percussus est. Postea Carinum omnium odio et detestatione viventem apud Margum ingenti proelio vicit, proditum ab exercitu suo, quem fortiorem habebat, aut certe desertum, inter Viminacium atque Aureum montem. Ita rerum Romanarum potitus cum tumultum rusticani in Gallia concitassent et factioni suae Bacaudarum nomen inponerent, duces autem haberent Amandum et Aelianum, ad subigendos eos Maximianum Herculium Caesarem misit, qui levibus proeliis agrestes domuit et pacem Galliae reformavit.

Per haec tempora etiam Carausius qui vilissime natus strenuae militiae ordine famam egregiam fuerat consecutus, cum apud Bononiam per tractum Belgicae et Armorici pacandum mare accepisset, quod Franci et Saxones infestabant. Multis barbaris saepe captis nec praeda integra aut provincialibus reddita aut imperatoribus missa cum suspicio esse coepisset consulto ab eo admitti barbaros, ut transeuntes cum praeda exciperet atque hac se occasione ditaret, a Maximiano iussus occidi purpuram sumpsit et Britannias occupavit.

[XIV] Ita cum per omnem orbem terrarum res turbatae essent, Carausius in Britanniis rebellaret, Achilleus in Aegypto, Africam Quinquegentiani infestarent, Narseus Orienti bellum inferret, Diocletianus Maximianum Herculium ex Caesare fecit Augustum, Constantium et Maximianum Caesares, quorum Constantius per filiam nepos Claudii traditur, Maximianus Galerius in Dacia haud longe a Serdica natus. Atque ut eos etiam adfinitate coniungeret, Constantius privignam Herculii Theodoram accepit, ex qua postea sex liberos, Constantini fratres, habuit, Galerius filiam Diocletiani Valeriam, ambo uxores, quas habuerant, repudiare conpulsi. Cum Carausio tamen, cum bella frustra temptata essent contra virum rei militaris peritissimum, ad postremum pax convenit. Eum post septennium Allectus, socius eius, occidit atque ipse post eum Britannias triennio tenuit. Qui ductu Asclepiodoti, praefecti praetorio, oppressus est. Ita Britanniae decimo anno receptae.

[XV] Per idem tempus a Constantio Caesare in Gallia bene pugnatum est. Circa Lingonas die una adversam et secundam fortunam expertus est. Nam cum repente barbaris ingruentibus intra civitatem esset coactus tam praecipiti necessitate, ut clausis portis in murum funibus tolleretur, vix quinque horis mediis adventante exercitu sexaginta fere milia Alamannorum cecidit. Maximianus quoque Augustus bellum in Africa profligavit domitis Quinquegentianis et ad pacem redactis. Diocletianus obsessum Alexandriae Achilleum octavo fere mense superavit eumque interfecit. Victoria acerbe usus est; totam Aegyptum gravibus proscriptionibus caedibusque foedavit. Ea tamen occasione ordinavit provide multa et disposuit, quae ad nostram aetatem manent.

Galerius Maximianus primum adversus Narseum proelium insecundum habuit inter Callinicum Carrasque congressus, cum inconsulte magis quam ignave dimicasset; admodum enim parva manu cum copiosissimo hoste commisit. Pulsus igitur et ad Diocletianum profectus cum ei in itinere occurrisset, tanta insolentia a Diocletiano fertur exceptus, ut per aliquot passuum milia purpuratus tradatur ad vehiculum cucurrisse.
Mox tamen per Illyricum Moesiamque contractis copiis rursus cum Narseo, Hormisdae et Saporis avo, in Armenia maiore pugnavit successu ingenti nec minore consilio, simul fortitudine, quippe qui etiam speculatoris munus cum altero aut tertio equite susceperit. Pulso Narseo castra eius diripuit; uxores, sorores, liberos cepit, infinitam extrinsecus Persarum nobilitatem, gazam Persicam copiosissimam. Ipsum in ultimas regni solitudines egit. Quare a Diocletiano in Mesopotamia cum praesidiis tum morante ovans regressus ingenti honore susceptus est. Varia deinceps et simul et viritim bella gesserunt Carpis et Basternis subactis, Sarmatis victis, quarum nationum ingentes captivorum copias in Romanis finibus locaverunt.

[XVI] Diocletianus moratus callide fuit, sagax praeterea et admodum subtilis ingenii, et qui severitatem suam aliena invidia vellet explere. Diligentissimus tamen et sollertissimus princeps et qui imperio Romano primus regiae consuetudinis formam magis quam Romanae libertatis invexerit adorarique se iussit, cum ante eum cuncti salutarentur. Ornamenta gemmarum vestibus calciamentisque indidit. Nam prius imperii insigne in chlamyde purpurea tantum erat, reliqua communia.

Herculius autem propalam ferus et incivilis ingenii, asperitatem suam etiam vultus horrore significans. Hic naturae suae indulgens Diocletiano in omnibus est saevioribus consiliis obsecutus. Cum tamen ingravescente aevo parum se idoneum Diocletianus moderando imperio esse sentiret, auctor Herculio fuit, ut in vitam privatam concederent et stationem tuendae rei publicae viridioribus iunioribusque mandarent. Cui aegre collega obtemperavit. Tamen uterque uno die privato habitu imperii insigne mutavit, Nicomediae Diocletianus, Herculius Mediolani, post triumphum inclitum, quem Romae ex numerosis gentibus egerant, pompa ferculorum inlustri, qua Narsei coniuges sororesque et liberi ante currum ducti sunt. Concesserunt tamen Salonas unus, alter in Lucaniam.

Diocletianus privatus in villa, quae haud procul a Salonis est, praeclaro otio consenuit, inusitata virtute usus, ut solus omnium post conditum Romanum imperium ex tanto fastigio sponte ad privatae vitae statum civilitatemque remearet. Contigit igitur ei, quod nulli post natos homines, ut cum privatus obisset, inter Divos tamen referretur.

LIVRE NEUVIÈME

[I] Alexandre Sévère eut pour successeur Maximin, le premier simple soldat qui parvint à l’empire par la seule volonté de l’armée, sans aucun sénatus-consulte, et sans être lui-même sénateur. Après d’heureux succès sur les Germains, après avoir reçu des soldats le titre d’empereur, Maximin fut tué à Aquilée par Pupien, et abandonné de ses légions; en même temps que lui périt son fils encore enfant, qui avait régné avec lui trois ans et quelques jours.

[II] Il y eut ensuite trois Augustes à la fois, Pupien, Balbin et Gordien; les deux premiers de la plus basse extraction, tandis que Gordien était noble: car le vieux Gordien, son père, avait été proclamé empereur par les soldats, pendant son proconsulat d’Afrique, sous le règne de Maximin. Mais, arrivés à Rome, Pupien et Balbin furent tués dans le palais, et Gordien seul se maintint sur le trône. Après avoir épousé, fort jeune encore, Tranquilline à Rome, il ouvrit le temple de Janus au double visage et marcha en Orient contre les Parthes qui déjà méditaient une invasion dans l’empire; il obtint sur eux de prompts succès et les écrasa dans de grandes batailles. Gordien, à son retour, périt près des frontières de l’empire romain, victime de la trahison de Philippe, qui régna après lui. Les soldats romains lui élevèrent un monument, à trente milles de Circessus, maintenant forteresse romaine, surveillant l’Euphrate. Ses reliques furent ramenées à Rome et il fut mis au rang des dieux.

[III] Après le meurtre de Gordien, les deux Philippe, père et fils, s’emparèrent de l’empire, ramenèrent l’armée sans aucun échec et revinrent de Syrie en Italie. Sous leur règne on célébra, avec le plus riche appareil, des jeux et des spectacles, la millième année de la fondation de Rome. Ensuite l’armée massacra les deux empereurs: le vieux Philippe à Vérone, et le Jeune à Rome. Ils avaient régné cinq ans; on les mit eux aussi au nombre des dieux.

[IV] Après leur mort l’empire fut occupé par Dèce, né à Budalia, dans la basse Pannonie. Il étouffa une guerre civile soulevée dans la Gaule, donna à son fils le titre de César, et construisit des thermes à Rome. Après un règne de deux ans, le père et le fils furent tués tous deux dans le pays barbare et mis au rang des dieux.

[V] Bientôt on nomma empereurs Hostilien Gallus et Volusien, son fils. Sous leur règne, Emilien révolutionna la Mésie: ils marchèrent tous deux pour l’accabler, mais ils furent assassinés à Interamna, sans avoir complété la deuxième année de leur règne et sans avoir absolument rien fait dé mémorable. La peste, les maladies et divers fléaux signalèrent seuls le règne de ces deux princes. Émilien, de la naissance la plus obscure, fut un empereur plus obscur encore et mourut après trois mois.

[VI] Licinius Valérie, qui commandait alors dans la Rhétie et la Norique, fut d’abord salué empereur, puis Auguste par l’armée. A Rome, Gallien reçut aussi du sénat le titre de César. Le règne de ces princes, funeste au nom romain, faillit ruiner l’empire par leurs infortunes ou par leur lâcheté. Les Germains vinrent jusqu’à Ravenne. Valérien, dans une expédition en Mésopotamie, fut vaincu par Sapor, roi des Perses, et même bientôt après fait prisonnier, il vieillit chez les Parthes dans une abjecte servitude. Gallien, nommé Auguste dans sa jeunesse, eut un règne heureux d’abord, puis assez satisfaisant, et enfin désastreux. Jeune encore il se distingua par de nombreux exploits en Gaule et en Illyrie; il tua, près de Mursa, l’usurpateur Ingenuus et Trébellien. Longtemps sage et modéré, il se laissa aller à tous les excès de la débauche, il laissa se relâcher les rênes de l’empire dans sa main lâchement faible et inactive Les Alamans ravagèrent les Gaules et pénétrèrent en Italie. La Dacie, conquise par Trajan au-delà du Danube, fut perdue. La Grèce, la Macédoine, le Pont, l’Asie furent dévastées par les Goths. Les Sarmates et les Quades pillèrent et dépeuplèrent la Pannonie. Les Germains pénétrèrent jusque dans les Espagnes et prirent d’assaut la noble ville de Tarragone. Les Parthes, maîtres de la Mésopotamie, commencèrent à convoiter la Syrie.

[VII] Dans cette situation désespérée, où l’empire touchait presque à sa ruine, Postumius, homme de la plus basse extraction, prit la pourpre dans la Gaule, et régna pendant dix années avec tant de succès, qu’à force de courage et de prudence, il sauva les provinces presque perdues sans retour: il périt dans un soulèvement des soldats, pour leur avoir refusé le pillage de Mayence, qui s’était révoltée contre lui, par les intrigues de Lollianus. Après Postumius, un ouvrier des plus vils, Marius, prit la pourpre et fut tué deux jours après. Victorin s’empara ensuite du pouvoir dans les Gaules; c’était un homme d’un courage à toute épreuve, mais débauché l’excès et déshonorant tous les maris: aussi fut-il assassiné à Cologne la seconde année de son règne; par la trahison et la vengeance d’un greffier. Il eut pour successeur le sénateur Tétricus, préfet d’Aquitaine, et que les soldats proclamèrent empereur en son absence; il prit la pourpre à Bordeaux, et il eut à subir plusieurs séditions militaires. Mais tandis que ces événements avaient lieu dans la Gaule, Odénath défit les Perses en Orient, défendit la Syrie, recouvra la Mésopotamie, et pénétra jusqu’à Ctésiphon. Ainsi l’empire, dont Gallien abandonnait les rênes, fut sauvé en Occident par Postumius, en Orient par Odénath.

[VIII] Sur ces entrefaites, Gallien, trahi par son lieutenant Auréolus, fut assassiné à Milan avec Valérien, son frère, la neuvième année de son règne. Claude II lui succéda, élu par l’armée, nommé Auguste par le sénat. Ce prince écrasa dans une grande bataille les Goths qui désolaient l’Illyrie et la Macédoine. Il était économe et modéré, fidèle observateur de la justice et bien fait pour gouverner l’empire mais il mourut de maladie la seconde année de son règne; il fut mis au nombre des dieux. Le sénat paya à sa mémoire un extraordinaire hommage, en lui décernant un bouclier d’or dans le sénat et l’élévation d’une statue d’or au Capitole. Après lui, son frère Quintilius, élu empereur par l’armée tout entière, fut un modèle de modération et de popularité et sut égaler et même surpasser son frère. Le sénat aussi le proclama Auguste; mais il fut tué le dix septième jour de son règne.

[IX] Après lui, l’empire fut gouverné par Aurélien, originaire de la Dacie riveraine du Danube: grand capitaine mais d’un caractère violent, il était trop enclin à la cruauté; il remporta sur les Goths les plus éclatantes victoires, et rendit à l’empire ses anciennes limites, par les divers succès de ses armes. Dans la Gaule, il défit, près de Chalons, Tétricus, qui lui livra lui-même son armée, dont il ne pouvait plus supporter les continuelles séditions: il avait même imploré. Aurélien dans des lettres secrètes, où, entre autres supplications, il lui adressait ce vers de Virgile:

Invincible guerrier, mets un terme à mes maux.

Aurélien, dans une bataille peu importante, livrée près d’Antioche, fit aussi prisonnière Zénobie, qui était reine d’Orient, depuis la mort d’Odénath, son mari: de retour à Rome, il triompha comme nouveau conquérant de l’Orient et de l’Occident; il fit marcher devant son char Tétricus et Zénobie. Tétricus fut ensuite nommé gouverneur de la Lucanie, et vécut très longtemps en simple particulier. Zénobie laissa à Rome une postérité qui existe encore. Sous le règne d’Aurélien, les monnayeurs se soulevèrent à Rome, après avoir altéré les espèces et massacré le trésorier Félicissimus. Vainqueur des rebelles, Aurélien les traita avec la dernière rigueur; il condamna à mort plusieurs nobles. Prince farouche et sanguinaire, plutôt nécessaire en certaines circonstances que susceptible d’être jamais aimé, il se montra constamment cruel et fit périr jusqu’au fils de sa sœur; mais il réforma en grande partie la discipline militaire et la dissolution des mœurs. Il entoura Rome de murailles plus solides et bâtit au Soleil un temple où il prodigua l’or et les pierreries. Le ravage de toute l’Illyrie et de la Mésie lui ôtant l’espérance de pouvoir conserver la Dacie que Trajan avait réduite en province de l’empire, au-delà du Danube, il en fit un désert en retirant des villes et des campagnes de cette contrée la colonie romaine, qu’il établit au centre de la Mésie; en sorte que la Dacie se trouve maintenant sur la rive droite du Danube après avoir été précédemment sur la rive gauche. Aurélien périt de la trahison d’un de ses esclaves, qui contrefit l’écriture de son maître, et porta à quelques officiers une liste où leurs noms étaient inscrits, comme si l’empereur les eût dévoués à la mort. Ceux-ci donc, pour le prévenir, le tuèrent sur le vieux chemin d’Héraclée à Constantinople, dans un endroit appelé Cénophrurium. Toutefois sa mort ne resta pas sans vengeance. Il mérita aussi d’être mis au rang des dieux, après un règne de cinq ans et six mois.

[X] Il eut pour successeur Tacite, prince accompli et digne d’administrer l’État; mais qui n’eut pas le temps d’illustrer son règne, car la mort le prévint dans le sixième mois de son avènement. Florien, qui vint après lui, n’occupa le trône que deux mois et vingt jours, et ne fit rien de mémorable.

[XI] Ensuite Probus, célèbre par ses exploits guerriers, obtint la direction de l’empire. Après une longue suite d’heureux succès, il reprit les Gaules occupées par les barbares. Il écrasa dans plus d’une bataille certains généraux qui voulaient usurper le trône; ainsi Saturninus en Orient, Procule et Bonose à Cologne. Il permit aux Gaulois et aux Pannoniens d’avoir des vignes; il en fit planter lui-même par ses soldats, au mont Almus, près de Sirmium, et au mont d’Or dans la haute Mésie, et il en laissa la culture aux habitants de ces provinces. Après des guerres innombrables, jouissant enfin de la paix, Probus dit: « Bientôt on n’aura plus besoin de soldats. » Actif, intrépide, équitable, égal à Aurélien en gloire militaire, mais supérieur à ce prince pour les vertus civiles, il fut cependant assassiné à Sirmium, au milieu d’une sédition des soldats, dans la tour de fer. Il avait régné six ans et quatre mois.

[XII] Après lui, Carus, né à Narbonne dans la Gaule, fut proclamé Auguste. Il nomma aussitôt Césars ses fils Carin et Numérien avec lesquels il régna deux ans. Tandis qu’il faisait la guerre aux Sarmates, il apprit une révolte des Perses; il passa en Orient, remporta sur eux de brillants succès, les défit dans un combat, prit les villes très célèbres de Cochès et de Ctésiphon, et vint camper au-delà du Tigre où il périt d’un coup de foudre. Son fils Numérien, jeune homme d’un excellent naturel, qu’il avait emmené avec lui en Perse et qu’on portait dans une litière, à cause d’une ophtalmie dont il souffrait beaucoup, fut tué, par ruse, à l’instigation d’Aper, dont il était le gendre. On cachait mystérieusement ce meurtre, pour qu’Aper eût le temps d’usurper l’empire, mais l’odeur du cadavre le trahit. En effet, les soldats qui le suivaient, frappés de ces exhalaisons fétides, tirèrent les rideaux de la litière, et purent s’assurer de la mort de Numérien, quelques jours après l’événement. Cependant Carin, que son père, en marchant contre les Parthes, avait laissé, avec le titre de César, maître de l’Illyrie, de la Gaule et de l’Italie, se souilla de tous les crimes, fit périr, sur de fausses accusations, plus d’un innocent, déshonora les femmes des plus illustres personnages, et se vengea même de ceux de ses condisciples qui, à l’école, lui avaient adressé la plus légère plaisanterie. Devenu par cette conduite odieux à tout le monde, il en subit bientôt le châtiment.

[XIII] Car l’armée, qui revenait victorieuse de la Perse, après avoir perdu l’empereur Carus par un coup de foudre, et le César Numérien par une trahison, donna l’empire à Dioclétien, né en Dalmatie, et d’une extraction si obscure, que la plupart des historiens le croient fils d’un greffier, et quelques-uns, affranchi du sénateur Anulinus. Dans sa première harangue aux soldats, il jura qu’il était complètement étranger au meurtre de Numérien; et voyant près de lui Aper, l’assassin du jeune prince; il le perça de son épée devant toute l’armée. Ensuite, dans une grande bataille, livrée près de Margus, il défit Carin, l’objet vivant de la haine et de l’exécration universelles, et que ses troupes, plus fortes que celles de Dioclétien, trahirent ou au moins abandonnèrent entre Viminatium et le mont d’Or: ainsi Dioclétien devint maître de l’empire Bientôt des paysans sous le nom de Bagaudes, qu’ils donnaient à leur parti, soulevèrent la Gaule, avec leurs chefs, Amandus et Elianus; Dioclétien envoya pour les soumettre le César Maximilien Hercule qui défit ces campagnards dans de légers combats et rétablit la paix dans la Gaule. A cette époque, Carausius, qui, malgré l’extrême obscurité de sa naissance, s’était élevé aux premiers grades et à la plus haute renommée militaire, reçut, à Boulogne, la mission de pacifier, sur le littoral de la Belgique et de l’Armorique, la mer qu’infestaient les Francs et les Saxons: il fit souvent prisonnier beaucoup de barbares; mais comme il rendait pas aux habitants de ces contrées la totalité du butin, et qu’il ne l’envoyait pas non plus aux empereurs, on le soupçonna de laisser descendre à dessein sur ces côtes tous les pirates, pour les surprendre à leur passage, et s’enrichir lui-même de leurs captures; sur la nouvelle que Maximien avait ordonné sa mort, il prit la pourpre et envahit les Bretagnes. Ainsi tout l’univers se trouvant alors troublé par la révolte de Carausius chez les Bretons, par celle d’Achillée en Égypte, par les ravages des Quinquégentiens en Afrique, et par la guerre de Narséus en Orient, Dioclétien éleva Maximien Hercule, de la dignité de César à celle d’Auguste, et il nomma Césars Constance [Chlore] et Maximien: le premier était, dit-on, petit-fils de Claude [II], par la fille de cet empereur; Maximien Galérius était né dans la Dacie, non loin de Sardique. Pour se les attacher encore par des liens de parenté, il fit épouser. Théodora, belle-fille de Maximien Hercule, à Constance, qui eut d’elle dans la suite six enfants, frères de Constantin; puis il donna en mariage à Galérius Valéria, sa propre fille, en les forçant tous deux de répudier leur première femme. Cependant, après d’inutiles efforts pour réduire Carausius, grand homme de guerre, on finit par faire la paix avec lui. Sept ans après, son collègue Allectus le tua et occupa lui-même les Bretagnes pendant trois années, après lesquelles il fut complètement battu par Asclépiodote, préfet du prétoire. Ainsi, après dix ans, les Bretagnes furent reconquises.

[XIV]. Ainsi tout l’univers se trouvant alors troublé par la révolte de Carausius chez les Bretons, par celle d’Achillée en Égypte, par les ravages des Quinquégentiens en Afrique, et par la guerre de Narséus en Orient, Dioclétien éleva Maximien Hercule, de la dignité de César à celle d’Auguste, et il nomma Césars Constance [Chlore] et Maximien: le premier était, dit-on, petit-fils de Claude [II], par la fille de cet empereur; Maximien Galérius était né dans la Dacie, non loin de Sardique. Pour se les attacher encore par des liens de parenté, il fit épouser. Théodora, belle-fille de Maximien Hercule, à Constance, qui eut d’elle dans la suite six enfants, frères de Constantin; puis il donna en mariage à Galérius Valéria, sa propre fille, en les forçant tous deux de répudier leur première femme. Cependant, après d’inutiles efforts pour réduire Carausius, grand homme de guerre, on finit par faire la paix avec lui. Sept ans après, son collègue Allectus le tua et occupa lui-même les Bretagnes pendant trois années, après lesquelles il fut complètement battu par Asclépiodote, préfet du prétoire. Ainsi, après dix ans, les Bretagnes furent reconquises.

[XV]. A la même époque, le César Constance [Chlore] combattit dans la Gaule, près de Langres, et le même jour, il eut des revers et des succès Contraint, en effet, par une soudaine irruption des barbares, de fuir précipitamment vers la ville, dans le désordre de sa retraite, il trouva les portes fermées et se fit hisser avec des cordes sur les remparts ; mais ses troupes étant arrivées moins de cinq minutes après, il extermina près de soixante mille Allemands. De son côté, l’Auguste Maximien termina la guerre d’Afrique par la défaite et la soumission des Quinquégentiens, Dioclétien, après avoir assiégé Achillée dans Alexandrie, le vainquit vers le huitième mois et le tua. Il usa cruellement de la victoire et souilla toute l’Égypte de massacres et de sanglantes proscriptions. Toutefois, dans cette circonstance même, il prit de sages mesures et fit beaucoup de règlements utiles qui sont encore en vigueur aujourd’hui. Galérius Maximien livra bataille à Narséus, entre Callinique et Carres, consultant alors son courage plutôt que la prudence, car il n’avait qu’une poignée d’hommes à opposer à l’armée la plus nombreuse. Aussi, repoussé par l’ennemi et se rendant près de Dioclétien, qu’il rencontra sur sa route, il fut accueilli, dit-on, par ce prince avec tant de hauteur que, malgré la pourpre des Césars dont il était revêtu, il fut obligé de courir l’espace de plusieurs milles après le char de l’empereur. Bientôt cependant il rassembla des troupes en Illyrie et en Mésie; puis dans la haute Arménie, il en vint aux mains une seconde fois avec Narséus, aïeul d’Hormisdas et de Sapor, et le battit entièrement. Il sut si bien joindre, dans l’occasion, la prudence au courage, qu’il fit souvent le métier d’espion, accompagné de deux cavaliers seulement. Après avoir mis en fuite Narsès, il pilla son camp, prit ses femmes, ses sœurs, ses enfants, et toute la richesse qui s’y trouva; il s’empara du trésor de l’armée, et fit reculer Narsès jusqu’aux limites qui terminent la Perse. Il revint ensuite en triomphe trouver Dioclétien qui était pour le moment campé en Mésopotamie avec quelques troupes. Celui-ci le reçut avec toutes les marques d’honneur qu’il en pouvait attendre. Ils firent ensuite différentes guerres, ou ensemble, ou séparément et ils défirent les Carpiens, les Basternes, les Sarmates, et logèrent sur les frontières de l’empire un grand nombre de prisonniers qu’ils firent sur ces peuples.

[XVI]. Dioclétien était un prince naturellement fin; il avait l’esprit, subtil et pénétrant; voulant satisfaire sa cruauté, et en faire supporter l’aspect odieux par d’autres. D’ailleurs ce fut un prince habile et laborieux. Il fut le premier qui substitua les usages des rois à ceux de la république. Ses prédécesseurs s’étaient contentés du salut, lui voulut qu’on se prosternât devant lui, et fit couvrir de pierreries ses habits et sa chaussure, ne se contentant pas du manteau de pourpre qui était la seule marque de distinction dans les empereurs, étant du reste habillés comme leurs sujets.

[XVII]. Maximien était ouvertement cruel, orgueilleux, et d’un abord difficile; son caractère était peint sur son visage; il secondait Dioclétien dans ses violences, et ne suivait en cela que les mouvements de son cœur. Enfin Dioclétien se sentant peu propre à gouverner l’empire plus longtemps, à cause de son grand âge, proposa à Maximien de se retirer, et de mener une vie privée, en laissant le soin du gouvernement à d’autres qui eussent plus de force et plus de jeunesse. Cette proposition n’était pas tout à fait du goût de Maximien; il y consentit néanmoins, et ils quittèrent tous deux la pourpre le même jour, et parurent en habits de particuliers, Dioclétien à Nicomédie, et Maximien à Milan. Ce ne fut pas sans avoir reçu dans Rome les honneurs d’un superbe triomphe, pour les victoires qu’ils avaient remportées sur une infinité de nations; la pompe en fut extraordinaire par les riches dépouilles qui y parurent; on y vit les femmes, les sœurs et les enfants de Narsès marcher devant le char des vainqueurs. L’abdication faite, ils se retirèrent, Dioclétien à Salone, et Maximien dans la Lucanie. Le premier passa le reste de sa vie dans un honorable repos, dans sa maison de plaisance près de Salone. La grandeur d’âme de ce prince doit paraître d’autant plus extraordinaire, que depuis l’établissement de l’empire, il est le seul qui de lui-même ait bien voulu descendre du faîte des grandeurs à la simplicité d’une vie privée ; aussi fut-il déifié après sa mort.