Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE VIII

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre VII - livre IX

 

 

 

 

 

 [I] Anno octingentesimo et quinquagesimo ab Urbe condita, Vetere et Valente coss., respublica ad prosperrimum statum rediit, bonis principibus ingenti felicitate commissa. Domitiano enim, exitiabili tyranno, Nerva successit; vir in privata vita moderatus et strenuus, nobilitatis mediae, qui senex admodum operam dante Petronio Secundo, praefecto praetorio, item Parthenio, interfectore Domitiani, imperator est factus, aequissimum se et civilissimum praebuit. Reipublicae divina provisione consuluit, Trajanum adoptando. Mortuus est Romae post annum et quatuor menses imperii sui, ac dies octo, aetatis septuagesimo et altero anno, atque inter divos relatus est.

[II] Successit ei Ulpius Trajanus Crinitus, natus Italicae in Hispania, familia antiqua magis quam clara; nam pater ejus primum consul fuit. Imperator autem apud Agrippinam in Galliis factus est; rempublicam ita administravit, ut omnibus principibus merito praeferatur. Inusitatae civilitatis et fortitudinis fuit; romani imperii, quod post Augustum defensum magis fuerat quam nobiliter ampliatum, fines longe lateque diffudit; urbes trans Rhenum in Germania reparavit; Daciam, Decibalo victo, subegit, provincia trans Danubium facta in his agris, quos nunc Taiphali, et Victophali, et Thervingi habent; ea provincia decies centena millia in circuitu tenuit. Armeniam, quam occupaverant Parthi, recepit, Parthomasire occiso, qui eam tenebat. Albanis regem dedit; Iberorum regem, et Sauromatarum, et Bosphoranorum, et Osdroenorum, et Colchorum, in fidem accepit; Carduenos, Marcomedos occupavit, et Anthemusium, magnam Persidis regionem; Seleuciam, et Ctesiphontem, Babylonemet Edessios vicit ac tenuit; usque ad Indiae fines et mare Rubrum accessit, atque ibi tres provincias fecit, Armeniam, Assyriam, Mesopotamiam, cum his gentibus quae Madenam attingunt. Arabiam postea in provinciae formam redegit; in mari Rubro classem instituit, ut per eam Indiae fines vastaret. Gloriam tamen militarem civilitate et moderatione superavit, Romae et per provincias aequalem se omnibus exhibens : amicos salutandi causa frequentans, vel aegrotantes; vel quuum festos dies habuissent, convivia cum iisdem indiscreta vicissim habens; saepe in vehiculis eorum sedens; nullum senatorum laedens, nihil injustum ad augendum fiscum agens; liberalis in cunctos, publice privatimque ditans omnes et honoribus augens quos vel mediocri familiaritate cognovisset. Orbem terrarum aedificans, multas inmunitates civitatibus tribuens; nihil non tranquillum et placidum agens, adeo ut omni ejus aetate unus senator damnatus sit, is tamen per senatum, ignorante Trajano. Ob haec per orbem terrarum deo proximus nihil non venerationis meruit et vivus et mortuus. Inter alia dicta hoc ipsius fertur egregium. Amicis enim culpantibus quod nimium circa omnes communis esset, respondit : "talem se imperatorem esse privatis, quales esse sibi imperatores privatus optasset." Post ingentem igitur gloriam, belli domique quaesitam, e Perside rediens, apud Seleuciam Isauriae profluvio ventris extinctus est. Obiit autem aetatis anno LXIII, mense IX, die IV, imperii XIX, mense VI, die XV. Inter divos relatus est, solusque omnium intra Urbem sepultus est. Ossa ejus, collata in urnam auream in foro, quod aedificavit, sub columna posita sunt, cujus altitudo CXLIV pedes habet. Hujus tantum memoriae delatum est, ut usque ad nostram aetatem non aliter in senatu principibus acclametur, nisi "Felicior Augusto, melior Trajano". Adeo in eo gloria bonitatis obtinuit, ut vel assentantibus, vel vere laudantibus, occasionem magnificentissimi praestet exempli.

[III] Defuncto Trajano, Aelius Hadrianus creatus est princeps, sine aliqua quidem voluntate Trajani, sed operam dante Plotina, Trajani uxore; nam eum Trajanus, quamquam consobrinae suae filium, vivens noluerat adoptare. Natus est ipse Italicae in Hispania, qui Trajani gloriae invidens, statim provincias tres reliquit, quas Trajanus addiderat; et de Assyria, Mesopotamia, et Armenia revocavit exercitus, ac finem imperii esse voluit Euphratem. Idem de Dacia facere conatum amici deterruerunt, ne multi cives romani barbaris traderentur; propterea quia Trajanus, victa Dacia, ex toto orbe romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas; Dacia enim diuturno bello Decibali viris fuerat exhausta. Pacem tamen omni imperii sui tempore habuit; semel tantum per praesidem dimicavit: orbem romanum circumivit, et multa aedificavit. Facundissimus latino sermone, graeco eruditissimus fuit : non magnam clementiae gloriam habuit, diligentissimus tamen circa aerarium, et militum disciplinam. Obiit in Campania, major sexagenario, imperii anno XXI, mense X, die XXIX. Senatus ei tribuere noluit divinos honores; tamen quum successor ipsius Titus Aurelius Fulvius Antoninus hoc vehementer exigeret, et universi senatores palam resisterent, tandem obtinuit.

[IV] Ergo Hadriano successit T. Antoninus Fulvius Bojonius, idem etiam Pius nominatus, genere claro, sed non admodum vetere; vir insignis, et qui merito Numae Pompilio conferatur, ita ut Romulo Trajanus aequetur. Vixit ingenti honestate privatus, majore in imperio; nulli acerbus, cunctis benignus. In re militari moderata gloria, defendere magis provincias quam amplificare studens, viros aequissimos ad administrandam rempublicam quaerens; bonis honorem habens, improbos sine aliqua acerbitate detestans. Regibus amicis venerabilis non minus quam terribilis, adeo ut barbarorum plurimae nationes, depositis armis, ad eum controversias suas litesque deferrent, sententiaeque ejus parerent. Hic ante imperium ditissimus, opes quidem [omnes] suas stipendiis militum, et circa amicos liberalitatibus minuit, verum aerarium opulentum reliquit. Pius propter clementiam dictus est. Obiit apud Lorium, villam suam, milliario ab Urbe XII, vitae anno LXXIII, imperii XXIII. Atque inter divos relatus est, et merito consecratus.

[V] Post hunc imperavit Marcus Antoninus Verus, haud dubie nobilissimus, quippe quum ejus origo paterna a Numa Pompilio, materna a Salentino rege penderet : et cum eo L. Annius Antoninus Verus. Tuncque primum romana respublica duobus, aequo jure imperium administrantibus, paruit : quum usque ad eum singulos semper habuisset Augustos. Hi et genere inter se conjuncti fuerunt, et affinitate : nam Verus Annius Antoninus M. Antonini filiam in matrimonium habuit; M. autem Antoninus gener Antonini Pii fuit per uxorem, Galeriam Faustinam juniorem, consobrinam suam. Hi bellum contra Parthos gesserunt, qui post victoriam Trajani tum primum rebellaverant. Verus Antoninus ad id profectus est : qui Antiochiae et circa Armeniam agens, multa per duces suos et ingentia patravit ; Seleuciam, Assyriae urbem nobilissimam, cum quadringenta millibus hominum cepit. Parthicum triumphum revexit; cum fratre eodemque socero triumphavit. Obiit tamen in Venetia, quum a Concordia civitate Altinum proficisceretur; et cum fratre in vehiculo sederet, subito sanguine ictus, casu morbi, quem Graeci ἀπόπληξιν vocant. Vir ingenii parum civilis, reverentia tamen fratris nihil uνquam atrox ausus. Quum obisset undecimo imperii anno, inter deos relatus est.

[VI] Post eum, M. Antoninus solus rempublicam tenuit, vir quem mirari facilius quis quam laudare possit. A principio vitae tranquillissimus, adeo ut in infantia quoque vultum nec ex gaudio, nec ex maerore mutaverit. Philosophiae deditus stoicae, ipse etiam non solum vitae moribus, sed etiam eruditione philosophus; tantae admirationis adhuc juvenis, ut eum successorem paraverit Hadrianus relinquere; adoptato tamen Antonino Pio, generum ei idcirco voluerit, ut hoc ordine ad imperium perveniret. Institutus est ad philosophiam per Apollonium Chalcedonium; ad scientiam litterarum graecarum, per Sextum Chaeronensem, Plutarchi nepotem; latinas autem litteras eum Fronto, orator nobilissimus, docuit. Hic cum omnibus Romae aequo jure egit, ad nullam insolentiam elatus imperii fastigio : liberalitatis promptissimae, provincias ingenti benignitate et moderatione tractavit. Contra Germanos eo principe res feliciter gestae sunt. Bellum ipse unum gessit marcomannicum, sed quantum nulla memoria fuit, adeo ut punicis conferatur : nam eo gravius est factum, quod universi exercitus romani perierant. Sub hoc enim tantus casus pestilentiae fuit, ut, post victoriam persicam, Romae ac per Italiam provinciasque, maxima hominum pars, militum omnes fere copiae languore defecerint. Ingenti ergo labore et moderatione, quum apud Carnuntum jugi triennio perseverasset, bellum marcomannicum confecit, quod cum his Quadi, Vandali, Sarmatae, Suevi, atque omnis barbaria commoverat. Multa hominum millia interfecit, ac, Pannoniis servitio liberatis, Romae rursus cum Commodo Antonino, filio suo, quem jam Caesarem fecerat, triumphavit. Ad hujus belli sumptum, quum aerario exhausto largitiones nullas haberet, neque indicere provincialibus aut senatui aliquid vellet, instrumentum regii cultus, facta in foro divi Trajani sectione, distraxit, vasa aurea, pocula crystallina et murrhina, uxoriam ac suam sericam et auream vestem, multa ornamenta gemmarum : ac per duos continuos menses venditio habita est, multumque auri redactum. Post victoriam tamen emptoribus pretia restituit, qui reddere comparata voluerunt; molestus nulli fuit, qui maluit semel empta retinere. Hic permisit viris clarioribus, ut convivia eodem cultu quo ipse, et ministris similibus exhiberent. In editione munerum post victoriam adeo magnificus fuit, ut centum simul leones exhibuisse tradatur.

[VII] Quum igitur fortunatam rempublicam et virtute et mansuetudine reddidisset, obiit XVIII imperii anno, vitae LXI; et omnibus certatim adnitentibus, inter divos relatus est. Hujus successor, L. Antoninus Commodus, nihil paternum habuit, nisi quod contra Germanos feliciter et ipse pugnavit. Septembrem mensem ad nomen suum transferre conatus est, ut Commodus diceretur. Sed luxuria et obscenitate depravatus, gladiatoriis armis saepissime in ludo, deinceps etiam in Amphitheatro cum hujusmodi hominibus dimicavit. Obiit morte subita, atque adeo, ut strangulatus, vel veneno interfectus putaretur, quum annis XII post patrem, et VIII mensibus imperasset; tanta execratione omnium, ut hostis humani generis etiam mortuus judicaretur.

[VIII] Huic successit Pertinax, grandaevus jam, ut qui septuagenariam attigisset aetatem; praefecturam Urbi tum agens, ex senatusconsulto imperare jussus, octogesimo imperii dei, praetorianorum militum seditione, et Juliani scelere occisus est.

[IX] Post eum, Salvius Julianus rempublicam invasit, vir nobilis et juris peritissimus, nepos Salvii Juliani, qui sub divo Hadriano perpetuum composuit Edictum. Victus est a Severo apud Mulvium pontem, interfectus in palatio; vixit mensibus septem, postquam coeperat imperare.

[X] Hinc imperii Romani administrationem Septimius Severus accepit, oriundus ex Africa, provincia tripolitana, oppido Lepti. Solus omni memoria et ante et postea ex Africa imperator fuit. Hic primum fisci advocatus, mox militaris tribunus, per multa deinde et varia officia atque honores, usque ad administrationem totius reipublicae venit. Pertinacem se appellari voluit, in honorem ejus Pertinacis, qui a Juliano fuerat occisus. Parcus admodum fuit, natura saevus : bella multa et feliciter gessit. Pescennium Nigrum, qui in Aegypto et Syria rebellaverat, apud Cyzicum interfecit. Parthos vicit, et Arabas eo usque superavit, ut etiam provinciam ibi faceret : idcirco Parthicus, et Arabicusdictus est. Multa toto orbe romano reparavit. Sub eo etiam Clodius Albinus, qui in occidendo Pertinace socius fuerat Juliano, Caesarem se in Gallia fecit; victusque apud Lugdunum et interfectus. Severus autem praeter bellicam gloriam, etiam civilibus studiis clarus fuit, et litteris doctus, philosophiae scientiam ad plenum adeptus. Novissimum bellum in Britannia habuit, utque receptas provincias omni securitate muniret, vallum per XXXII millia passuum a mari ad mare deduxit. Decessit Eboraci admodum senex, imperii anno sexto decimo, mense tertio, et Divus appellatus est. Nam filios duos successores reliquit, Bassianum et Getam; sed Bassiano Antonini nomen a senatu voluit imponi. Itaque dictus est M. Aurelius Antoninus Bassianus, patrique successit; nam Geta, hostis publicus judicatus, confestim periit.

[XI] Marcus igitur Aurelius Antoninus Bassianus idemque Caracalla, morum fere paternorum fuit, paulo asperior, et minax. Opus Romae egregium fecit lavacri, quae thermae Antoninianae appellantur; nihil praeterea memorabile. Impatientis libidinis, qui novercam suam Juliam uxorem duxerit. Defunctus est in Osdroene apud Edessam, moliens adversum Parthos expeditionem, anno imperii sexto, mense secundo, vix egressus aetatis XLIII annum; funere publico elatus est.

[XII] Deinde Opilius Macrinus, qui praefectus praetorio erat, cum filio Diadumeno facti imperatores, nihil memorabile ex temporis brevitate gesserunt; nam imperium eorum duum mensium et unius anni fuit. Seditione militari ambo occisi sunt.

[XIII] Creatus est post hos M. Aurelius Antoninus. Hic Antonini Caracallae filius putabatur; sacerdos autem Heliogabali templi erat. Is quum Romam ingenti et militum et senatus expectatione venisset, probris se omnibus contaminavit. Impudicissime et obscenissime vixit, biennioque post et VIII mensibus, tumultu interfectus est militari, et cum eo mater Semia Syra.

[XIV] Successit huic Aurelius Alexander; ab exercitu Caesar, a senatu Augustus nominatus, juvenis admodum; susceptoque adversus Persas bello, Xerxem, eorum regem, gloriosissime vicit. Militarem disciplinam severissime rexit; quasdam tumultuantes legiones integras exauctoravit. Assessorem habuit, vel scrinii magistrum; Ulpianum, juris conditorem. Romae quoque favorabilis fuit. Periit in Gallia, militari tumultu, tertio decimo imperii anno et die nono, in Mamaeam, matrem suam, unice pius.

LIVRE HUITIÈME

[I] L’an de Rome huit cent cinquante, sous le consulat de Vetus et de Valens, l’empire, si heureusement confié à de bons princes, revint à la situation la plus prospère. En effet, l’exécrable tyran Domitien eut pour successeur Nerva, homme plein de modération et de fermeté dans sa vie privée, mais de noblesse médiocre; déjà fort vieux quand Petronius Secundus, préfet du prétoire, et Parthenius, meurtrier de Domitien, le firent proclamer empereur, il se montra un vrai modèle de justice et de popularité. Sa divine prévoyance assura, par l’adoption de Trajan, la prospérité de l’empire. Il mourut à Rome, après un règne d’un an quatre mois et huit jours, à l’âge de soixante et onze ans. On le mit au rang des dieux.

[II] Il eut pour successeur Ulpius Crinitus Trajan [ou le Chevelu], né à Italica en Espagne, et d'une famille plus ancienne que noble; car son père fut le premier des Trajan qu’on nommât consul. Pour lui, élu empereur à Cologne, dans les Gaules, il gouverna si bien la république qu’on le préféra avec raison à tous les princes. Véritable modèle de bonté et de valeur, il étendit de tous côtés les limites de l'empire romain, plutôt défendu depuis Auguste, qu’agrandi glorieusement. Il reprit en Germanie plusieurs villes au delà du Rhin, défit le roi Décébale, subjugua le pays des Daces, et fit une province romaine des terres trans-danubiennes, occupées aujourd'hui par les Taïphales, les Victophales et les Thervinges, et qui ont un circuit d'un million de pas. Il recouvra l’Arménie occupée par les Parthes et tua Parthamasire, qui l'occupait. Il donna un roi aux Albaniens; il reçut la soumission du roi des Ibères, des Sauromates, du Bosphore Cimmérien, de l’Osdroène et de Colchos; il soumit le pays des Carduènes et des Marcomèdes; il prit et garda Anthemusium, grande contrée de la Perse; puis la Séleucie, Ctésiphon, Babylone et Édesse; il pénétra jusqu’aux confins de l’Inde et jusqu’à la mer Rouge, et y fit trois provinces, de l’Arménie, de l’Assyrie, et de la Mésopotamie, en y ajoutant les nations qui touchent la Madène. Il réduisit ensuite l’Arabie en province romaine; il établit sur la mer Rouge une flotte, pour porter le ravage sur les frontières de l’inde. Son affabilité et sa modération surpassèrent encore sa gloire militaire; à Rome et dans les provinces, il se montrait l’égal de tout le monde: il allait voir et saluer ses amis malades, et leurs jours de fêtes, il les traitait ou s’asseyait à leur table; souvent ii prenait place dam leurs litières; jamais il n’offensa un sénateur, jamais il ne commit une injustice pour grossir son trésor; libéral envers tous, il enrichit les citoyens par des largesses publiques ou privées, et éleva aux honneurs ceux même qu’il avait peu connus comme amis. Il couvrit l’univers de monuments, combla les villes de privilèges; il agit toujours avec tant de douceur et clémence, que, durant tout son règne, il n’y eut de condamné qu’un sénateur, encore le fut-il par le sénat, et à l’insu de Trajan. Ces vertus le firent comparer à un dieu sur la terre, et lui méritèrent, pendant sa vie comme après sa mort, la vénération de l’univers. Entre autres paroles mémorables, on lui attribue celle-ci comme ses amis lui reprochèrent d’être pour tout le monde d’un abord trop facile, il répondit: « Empereur, je suis pour les particuliers tel que j’aurais voulu, simple particulier, trouver pour moi les empereurs. » Après s’être couvert de gloire dans la guerre et dans la paix il mourut, à son retour de la Perse, d’un flux de ventre Séleucie d’Isaurie, à l’âge de soixante-trois ans, neuf mois et quatre jours, après un règne de dix-neuf ans, six mois et quatre jours. Mis au rang des dieux, seul de tous les empereurs, il fut enseveli dans l’enceinte de Rome. Ses cendres, renfermées dans une urne d’or, furent déposées dans le forum qu’il avait construit, sous une colonne de colonne de cent quarante quatre pieds de haut. Sa mémoire est restée si vénérée, que, de nos jours encore, à l’avènement d’un empereur, les seules acclamations dont le sénat s'empresse de le saluer, c’est qu’il soit plus heureux qu’Auguste et meilleur que Trajan. Telle est l’idée glorieuse qu’on se faisait de sa bonté, qu’à l’adulation comme à l’éloge sincère, elle offrait le modèle le plus accompli.

[III] Après sa mort, Elius Adrien fut élu empereur, plutôt par les intrigues de Plotine, femme de Trajan; que par la volonté de ce prince; qui, de son vivant avait refusé de l’adopter, bien qu’il fût le fils de sa cousine. Né, comme son prédécesseur, à Italica, en Espagne, et jaloux de la gloire de Trajan, Adrien abandonna aussitôt trois provinces ajoutées à l’empire par ce prince; il rappela de l’Assyrie, de la Mésopotamie et de l’Arménie les armées romaines, et fixa à l’Euphrate les limites de l’empire. Il tentait également de renoncer à la Dacie; mais ses amis l’en détournèrent, pour qu’une foule de citoyens romains ne fût pas livrée aux barbares; car Trajan, vainqueur, avait, de toutes les parties de l’empire, fait passer dans la Dacie un nombre immense de colons pour en cultiver les terres et en habiter les villes, dépeuplées par la guerre si longue de Décibale. Au reste, Adrien fut en paix tout le temps de son règne; il ne fit qu’une guerre, et par l’entremise d’un de ses généraux; il parcourut le monde romain, et le remplit d’édifices. Très éloquent en latin, il savait le grec à fond: il ne laissa qu’une faible renommée de clémence, mais il veilla fort assidûment au trésor public et à la discipline militaire. Il mourut dans la Campanie, plus que sexagénaire, après un règne de vingt et un ans, dix mois et vingt-neuf jours. Le sénat refusa de lui décerner les honneurs divins; mais les sollicitations très pressantes de son successeur Titus Aurélius Fulvius Antonin, vainquirent enfin la résistance universelle que lui opposaient ouvertement les sénateurs.

[IV] Adrien eut donc pour successeur T. Antoninus Fulvius Bojonius, appelé aussi le Pieux, d'une famille noble, mais peu ancienne; prince d’un mérite supérieur, et digne d’être comparé à Numa Pompilius, comme on égale Trajan à Romulus. Irréprochable dans sa vie privée, il le fut plus encore sur le trône; sans rigueur pour personne, plein de bonté pour tous. Peu avide de gloire militaire, plus jaloux de défendre les provinces romaines que d'en augmenter le nombre, il recherchait, pour l’administration de la république, les hommes les plus intègres; honorant les bons, détestant les méchants, mais sans aucune dureté pour eux. Il sut tout à la fois se faire aimer et craindre des rois ses alliés, au point que plusieurs nations barbares, déposant les armes, portaient à son tribunal leurs démêlés et leurs procès, et se soumettaient à sa décision. Très riche avant d’être empereur, il diminua beaucoup sa fortune par ses largesses dans la solde des troupes, et par ses libéralités envers ses amis; mais il laissa le trésor public florissant. Il fut surnommé le Pieux à cause de sa clémence. Il mourut dans sa villa de Lorium, à douze milles de Rome, à l’âge de soixante-treize ans, et la vingt-troisième année de son règne. Il fut mis au rang des dieux, et justement consacré.

[V] Il eut pour successeur Marc Antonin Verus, d’une famille assurément très noble; car du côté paternel, il descendait de Numa Pompilius, et du côté maternel, son origine remontait à un roi [Malennius] de Salente: il partagea le trône avec L. Annius Antonin Verus. Alors, pour la première fois, L’empire obéit à deux chefs investis d’un égal pouvoir: jusqu’alors, Rome n’avait jamais eu qu’un seul Auguste à la fois. Les deux empereurs étaient unis entre eux par les liens du sang et par les alliances; car Varus Annius Antonin avait épousé la fille de M. Antonin; et ce dernier était gendre d’Antonin le Pieux par sa femme, Galerie Faustine, la jeune, sa cousine. Ils firent la guerre aux Parthes, révoltés alors pour la première fois depuis la victoire de Trajan. Verus Antonin marcha contre L’ennemi établi à Antioche et sur les frontières de l’Arménie, il remporta, par ses lieutenants, beaucoup de grandes victoires il prit Séleucie, l’une des plus célèbres villes de l’Assyrie, et avec elle quarante mille de ses habitants. Ensuite il revint à Rome où il partagea les honneurs du triomphe sur les Parthes, avec son frère, qui était aussi son beau-père. Enfin il mourut dans la Vénétie, en se rendant de la ville de la Concorde à Altinum; il était sur le même char que son frère, lorsque tout à coup il fut frappé d'un coup de sang, genre de maladie que les Grecs appellent apoplexie. C'était un prince d’un caractère peu facile, mais, par respect pour son frère jamais il n’osa faire acte de cruauté. Il mourut dans la onzième année de son règne et fut mis au rang des dieux.

[VI] Après lui, la république fut gouvernée, par Marc-Antonin seul, qu'il est plus facile d'admirer que de louer dignement. Dès ses premières années, il avait une sérénité telle que, même enfant, joyeux ou triste, jamais il ne changeait de visage. Adonné à la philosophie stoïcienne, et par ses mœurs autant que par ses études, véritable philosophe, jeune encore, il sut inspirer tant d’admiration qu'Adrien conçut le projet d'en faire son successeur; mais comme il avait déjà adopté Antonin le Pieux il voulut du moins que Marc Antonin devint le gendre de ce prince, pour lui frayer, par cet arrangement, le chemin du trône. Il apprit la philosophie sous Apollonius de Chalcédoine, la littérature grecque sous Sextus de Chéronée, petit-fils de Plutarque; et les lettres latines sous l’éminent orateur Fronton. A Rome, il vivait avec tous les citoyens sur le pied de l’égalité, et jamais le faste impérial ne lui inspira le moindre orgueil toujours prêt à faire des largesses, il traita les provinces avec autant de bouté que de modération. Son règne fut marqué par d’heureux succès sur les Germains. Il ne fit en personne que la guerre des Marcomans, la plus terrible dont on se souvienne, que l’on a comparée aux guerres puniques, et qui fut plus funeste encore, parce que des armées romaines y périrent tout entières. Puis sous Marc Antonin, après la défaite des Perses, éclata une peste si désastreuse, qu’à Rome, dans l’Italie et dans les provinces, la plupart des habitants et presque toutes les troupes succombèrent à la violence du fléau. L’empereur, après beaucoup de fatigues et de patience, après trois années de persévérance devant Carnunte, termina enfin la guerre des Marcomans, soutenus dans leur révolte par les Quades, les Vandales, les Sarmates, les Suèves et tous les pays barbares. Il tua à l’ennemi plusieurs milliers d’hommes, et, après avoir délivré la Pannonie de l’esclavage, il revint à Rome, où il triompha pour la seconde fois avec Commode Antonin, son fils, qu'il avait déjà créé César. Les frais de cette guerre avaient épuisé le trésor; et comme le prince ne pouvait plus faire aucune largesse aux soldats, et qu’il ne voulait imposer de contribution ni aux provinces ni au sénat, il fit vendre aux enchères, dans le forum du divin Trajan, tous le mobilier de la couronne, les vases d'or, les coupes de cristal et de murrhine, les robes d'or et de soie de à sa femme et les siennes, enfin mille bijoux de prix: la vente dura deux mois consécutifs, et produisit des sommes immenses. Cependant, après la victoire, il racheta argent comptant ces objets à ceux des acquéreurs qui voulurent s'en défaire, mais il n’inquiéta aucun de ceux qui aimèrent mieux garder leurs achats une fois faits. Il permit aux citoyens de distinction de donner des repas aussi fastueux que les siens, et de s'y faire servir par des esclaves vêtus comme ceux de l’empereur. Dans les jeux qu'il donna pour célébrer sa victoire, il déploya tant de magnificence, qu'il y fit, dit-on, paraître cent lions à la fois.

[VII] Après avoir ainsi assuré le bonheur de l’empire et par son courage et par sa bonté, il mourut dans la dix-huitième année de son règne et la soixante et unième de son âge, tous s’empressèrent à l’envi de le déifier. Son successeur, L. Antonin Commode, n’eut avec son père qu’un seul trait de ressemblance, c’est qu’il combattit lui-même avec succès contre les Germains. Il voulut donner son nom au mois de septembre et le faire appeler Commode. Avili ensuite par toutes les infamies de la débauche, il se battit fort souvent avec les armes des gladiateurs, d’abord dans la salle des exercices, puis enfin, et plus d’une fois, dans l’Amphithéâtre même, contre les hommes de cette espèce. Sa mort fut si subite, qu’il passa pour avoir été étranglé ou empoisonné; il avait régné, après son père, douze ans et huit mois; il s’était fait si universellement exécrer, que, même après sa mort, il fut déclaré ennemi du genre humain.

[VIII] Il eut pour successeur Pertinax, déjà fort âgé puisqu’il était septuagénaire; il remplissait les fonctions de préfet de Rome, lorsqu’un sénatus-consulte l’appela à l’empire; il fut assassiné quatre-vingts jours après son avènement, dans une sédition des soldats prétoriens, et par le crime de Julianus.

[IX] Après Pertinax, Salvius Jullanus envahit l’empire; d’une famille noble et très habile jurisconsulte, il était petit-fils de ce Salvius Julianus qui, sous le divin Adrien, composa l’Édit perpétuel. Vaincu par Sévère auprès du pont Mulvius, il fut tué dans le palais après un règne de sept mois.

[X] Le gouvernement de l’empire passa ensuite à Septime Sévère, d’origine africaine, né à Leptis, dans la province de Tripoli. C’est le seul africain qui jamais, de mémoire d’homme, soit devenu empereur. D’abord avocat du fisc puis tribun militaire, il passa par beaucoup de grades et d’honneurs divers pour s’élever jusqu’au rang suprême. Il voulut se faire appeler Pertinax en l’honneur du prince qui avait été tué par Julianus. Sévère était naturellement avare et cruel: il fit beaucoup de guerres et avec succès. Il tua, près de Cyzique, Pescennius Niger, qui avait soulevé l’Égypte et la Syrie. Il vainquit les Parthes et défit si complètement l’Arabie, qu’il la réduisit en province romaine: de là son surnom de Parthique et d’Arabique. Il releva bien des ruines dans tout le monde romain. Clodius Albinus, complice de Julianus dans l’assassinat de Pertinax, et qui s’était fait César dans la Gaule, fut aussi vaincu et tué près de Lyon par Sévère. Guerrier illustre autant qu’habile et grand politique, il fut versé dans les lettres et approfondit surtout la science philosophique. Sa dernière guerre fut celle de la Bretagne, où, pour s’assurer la pleine et entière sécurité des provinces reconquises, il fit élever d’une mer à l’autre un retranchement de trente-deux mille pas. Il mourut à York, dans un âge très avancé, après un règne de seize ans et trois mois; il fut déifié. Il laissa l’empire à ses deux fils, Bassien et Géta; mais il voulut que les sénateurs donnassent le nom d’Antonin au premier, qui s’appela dès lors M. Aurèle Antonin Bassien. Ce fut lui qui succéda à son père; car Géta, déclaré ennemi public, fut immédiatement mis à mort.

[XI] Marc Aurèle Antonin Bassien, nommé aussi Caracalla, fit revivre presque en tout le caractère paternel, mais plus farouche et plus terrible encore. Il construisit, à Rome; le magnifique monument des thermes d’Antonin; mais ce fut là tout ce qu’il fit de mémorable. Il était si peu maître de ses passions, qu’il épousa Julie, sa belle-mère. Il mourut dans l’Osrhoëne, près d’Édesse, au moment où il méditait une expédition contre les Parthes; il avait régné six ans et deux mois, et il était à peine gé de quarante-trois ans; il fut enseveli aux frais de l’État.

[XII] Opilius Macrin, préfet du prétoire, et son fils Diadumène, furent ensuite élevés à l’empire; mais la briève-té d’un règne de quatorze mois ne leur permit pas du rien faire le mémorable. Ils furent tués deux dans une sédition militaire.

[XIII]. Après eux, Marc Aurèle Antonin fut proclamé empereur. On le croyait fils d’Antonin Caracalla, il était prêtre du temple d’Héliogabale. Arrivé à Rome où le sénat et l’armée l’attendaient avec une grande impatience, il se souilla de toutes sortes d’infamies. Sa vie ne fut qu’un tissu des plus monstrueuses débauches et, après un règne de deux ans et huit mois, il fut égorgé ainsi que sa mère, Semia la Syrienne, dans un soulèvement des soldats.

[XIV] Il eut pour successeur Aurèle Alexandre [Sévère], qui avait été nommé César par les troupes, et Auguste par le sénat, quoiqu’il fut bien jeune encore, il entreprit la guerre contre les Perses et remporta sur Xerxès, leur roi, la victoire la plus glorieuse. Très sévère pour le maintien de la discipline militaire, il cassa des légions entières qui s’étaient révoltées. Il eut pour assesseur, ou pour chancelier, Ulpien, fondateur du droit romain. Il sut obtenir à Rome la faveur publique. Il périt en Gaule, dans un soulèvement militaire, après un règne de treize ans et huit Jours; il fut envers Mammée, sa mère, un véritable modèle de piété filiale.