Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE X

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre IX

 

 

LIVRE X

  

 

[I] His igitur abeuntibus administratione rei publicae Constantius et Galerius Augusti creati sunt divisusque inter eos ita Romanus orbis, ut Galliam, Italiam, Africam Constantius, Illyricum, Asiam, Orientem Galerius obtineret, sumptis duobus Caesaribus. Constantius tamen, contentus dignitate Augusti Italiae atque Africae administrandae sollicitudinem recusavit, vir egregius et praestantissimae civilitatis, divitiis provincialium ac privatorum studens, fisci commoda non admodum adfectans, dicensque melius publicas opes a privatis haberi quam intra unum claustrum reservari, adeo autem cultus modici, ut festis diebus, si amicis numerosioribus esset epulandum, privatorum ei argento ostiatim petito triclinia sternerentur. Hic non modo amabilis, sed etiam venerabilis Gallis fuit, praecipue quod Diocletiani suspectam prudentiam et Maximiani sanguinariam temeritatem imperio eius evaserant. Obiit in Britannia Eboraci principatus anno tertio decimo atque inter Divos relatus est.

[II] Galerius vir et probe moratus et egregius re militari, cum Italiam quoque sinente Constantio administrationi suae accessisse sentiret, Caesares duos creavit, Maximinum, quem Orienti praefecit, et Severum, cui Italiam dedit. Ipse in Illyrico moratus est. Verum Constantio mortuo Constantinus, ex obscuriore matrimonio eius filius, in Britannia creatus est imperator et in locum patris exoptatissimus moderator accessit. Romae interea praetoriani excito tumultu Maxentium, Herculii filium, qui haud procul ab urbe in villa publica morabatur, Augustum nuncupaverunt. Quo nuntio Maximianus Herculius ad spem arrectus resumendi fastigii, quod invitus amiserat, Romam advolavit e Lucania, quam sedem privatus elegerat in agris amoenissimis consenescens, Diocletianumque etiam per litteras adhortatus est, ut depositam resumeret potestatem, quas ille irrisas habuit. Sed adversum motum praetorianorum atque Maxentii Severus Caesar Romam missus a Galerio cum exercitu venit obsidensque urbem militum suorum scelere desertus est. Auctae Maxentii opes confirmatumque imperium. Severus fugiens Ravennae interfectus est.

[III] Herculius tamen Maximianus post haec in contione exercituum filium Maxentium nudare conatus seditionem et convicia militum tulit. Inde ad Gallias profectus est dolo conposito, tamquam a filio esset expulsus, ut Constantino genero iungeretur, moliens tamen Constantinum reperta occasione interficere, qui in Galliis et militum et provincialium ingenti iam favore regnabat caesis Francis atque Alamannis captisque eorum regibus, quos etiam bestiis, cum magnificum spectaculum muneris parasset, obiecit. Detectis igitur insidiis per Faustam filiam, quae dolum viro enuntiaverat, profugit Herculius Massiliaeque oppressus (ex ea enim navigare ad filium praeparabat) poenas dedit iustissimo exitu, vir ad omnem acerbitatem saevitiamque proclivis, infidus, incommodus, civilitatis penitus expers.

[IV] Per hoc tempus a Galerio Licinius imperator est factus, Dacia oriundus, notus ei antiqua consuetudine et in bello, quod adversus Narseum gesserat, strenuis laboribus et officiis acceptus. Mors Galerii confestim secuta. Ita res publica tum a novis quattuor imperatoribus tenebatur, Constantino et Maxentio, filiis Augustorum, Licinio et Maximino, novis hominibus. Quinto tamen Constantinus imperii sui anno bellum adversum Maxentium civile commovit, copias eius multis proeliis fudit, ipsum postremo Romae adversum nobiles omnibus exitiis saevientem apud pontem Mulvium vicit Italiaque est potitus. Non multo deinceps in Oriente quoque adversum Licinium Maximinus res novas molitus vicinum exitium fortuita apud Tarsum morte praevenit.

[V] Constantinus tamen, vir ingens et omnia efficere nitens, quae animo praeparasset, simul principatum totius orbis adfectans, Licinio bellum intulit, quamquam necessitudo et adfinitas cum eo esset; nam soror Constantia nupta Licinio erat. Ac primo eum in Pannonia secunda ingenti apparatu bellum apud Cibalas instruentem repentinus oppressit omnique Dardania, Moesia, Macedonia potitus numerosas provincias occupavit.

[VI] Varia deinceps inter eos bella gesta et pax reconciliata ruptaque est. Postremo Licinius navali et terrestri proelio victus apud Nicomediam se dedidit et contra religionem sacramenti Thessalonicae privatus occisus est. Eo tempore res Romana sub uno Augusto et tribus Caesaribus, quod numquam alias, fuit, cum liberi Constantini Galliae, Orienti Italiaeque praeessent. Verum insolentia rerum secundarum aliquantum Constantinus ex illa favorabili animi docilitate mutavit. Primum necessitudines persecutus egregium virum filium et sororis filium, commodae indolis iuvenem, interfecit, mox uxorem, post numerosos amicos.

[VII] Vir primo imperii tempore optimis principibus, ultimo mediis conparandus. Innumerae in eo animi corporisque virtutes claruerunt. Militaris gloriae adpetentissimus, fortuna in bellis prospera fuit, verum ita, ut non superaret industriam. Nam etiam Gothos post civile bellum varie profligavit pace his ad postremum data, ingentemque apud barbaras gentes memoriae gratiam conlocavit. Civilibus artibus et studiis liberalibus deditus, adfectator iusti amoris, quem ab omnibus sibi et liberalitate et docilitate quaesivit, sicut in nonnullos amicos dubius, ita in reliquos egregius, nihil occasionum praetermittens, quo opulentiores eos clarioresque praestaret.

[VIII] Multas leges rogavit, quasdam ex bono et aequo, plerasque superfluas, nonnullas severas, primusque urbem nominis sui ad tantum fastigium evehere molitus est, ut Romae aemulam faceret. Bellum adversus Parthos moliens, qui iam Mesopotamiam fatigabant, uno et tricesimo anno imperii, aetatis sexto et sexagesimo, Nicomediae in villa publica obiit. Denuntiata mors eius est etiam per crinitam stellam, quae inusitatae magnitudinis aliquamdiu fulsit; eam Graeci cometen vocant. Atque inter Divos meruit referri

[IX] Is successores filios tres reliquit atque unum fratris filium. Verum Dalmatius Caesar prosperrima indole neque patruo absimilis haud multo post oppressus est factione militari et Constantio, patrueli suo, sinente potius quam iubente. Constantinum porro bellum fratri inferentem et apud Aquileiam inconsultius proelium adgressum Constantis duces interemerunt. Ita res publica ad duos Augustos redacta. Constantis imperium strenuum aliquamdiu et iustum fuit. Mox cum et valetudine inprospera et amicis pravioribus uteretur, ad gravia vitia conversus, cum intolerabilis provincialibus, militi iniucundus esset, factione Magnentii occisus est. Obiit haud longe ab Hispaniis in castro, cui Helenae nomen est, anno imperii septimo decimo, aetatis tricesimo, rebus tamen plurimis strenue in militia gestis exercituique per omne vitae tempus sine gravi crudelitate terribilis.

[X] Diversa Constantii fortuna fuit. A Persis enim multa et gravia perpessus saepe captis oppidis, obsessis urbibus, caesis exercitibus, nullumque ei contra Saporem prosperum proelium fuit, nisi quod apud Singara haud dubiam victoriam ferocia militum amisit, qui pugnam seditiose et stolide contra rationem belli die iam praecipiti poposcerunt. Post Constantis necem Magnentio Italiam, Africam, Gallias obtinente etiam Illyricum res novas habuit, Vetranione ad imperium consensu militum electo. Quem grandaevum iam et cunctis amabilem diuturnitate et felicitate militiae ad tuendum Illyricum principem creaverunt, virum probum et morum veterum ac iucundae civilitatis, sed omnium liberalium artium expertem adeo, ut ne elementa quidem prima litterarum nisi grandaevus et iam imperator acceperit.

[XI] Sed a Constantio, qui ad ultionem fraternae necis bellum civile commoverat, abrogatum est Vetranioni imperium; novo inusitatoque more consensu militum deponere insigne conpulsus. Romae quoque tumultus fuit Nepotiano, Constantini sororis filio, per gladiatoriam manum imperium vindicante, qui saevis exordiis dignum exitium nanctus est. Vicesimo enim atque octavo die a Magnentianis ducibus oppressus poenas dedit. Caput eius pilo per urbem circumlatum est, gravissimaeque proscriptiones et nobilium caedes fuerunt.

[XII] Non multo post Magnentius apud Mursam profligatus acie est ac paene captus. Ingentes Romani imperii vires ea dimicatione consumptae sunt, ad quaelibet bella externa idoneae, quae multum triumphorum possent securitatisque conferre. Orienti mox a Constantio Caesar est datus patrui filius Gallus, Magnentiusque diversis proeliis victus vim vitae suae apud Lugdunum attulit imperii anno tertio, mense septimo, frater quoque eius Decentius Senonibus, quem ad tuendas Gallias Caesarem miserat.

[XIII] Per haec tempora etiam a Constantio multis incivilibus gestis Gallus Caesar occisus est, vim natura ferus et ad tyrannidem pronior, si suo iure imperare licuisset. Silvanus quoque in Gallia res novas molitus ante diem tricesimum extinctus est, solusque imperio Romano eo tempore Constantius princeps et Augustus fuit.

[XIV] Mox Iulianum Caesarem ad Gallias misit, patruelem suum, Galli fratrem, tradita ei in matrimonium sorore, cum multa oppida barbari expugnassent, alia obsiderent, ubique foeda vastitas esset Romanumque imperium non dubia iam calamitate nutaret. A quo modicis copiis apud Argentoratum, Galliae urbem, ingentes Alamannorum copiae extinctae sunt, rex nobilissimus captus, Galliae restitutae. Multa postea per eundem Iulianum egregia adversum barbaros gesta sunt summotique ultra Rhenum Germani et finibus suis Romanum imperium restitutum.

[XV] Neque multo post, cum Germaniciani exercitus a Galliarum praesidio tollerentur, consensu militum Iulianus factus Augustus est, interiectoque anno ad Illyricum obtinendum profectus Constantio Parthicis proeliis occupato. Qui rebus cognitis ad bellum civile conversus in itinere obiit inter Ciliciam Cappadociamque anno imperii octavo et tricesimo, aetatis quinto et quadragesimo, meruitque inter Divos referri, vir egregiae tranquillitatis, placidus, nimium amicis et familiaribus credens, mox etiam uxoribus deditior, qui tamen primis imperii annis ingenti se modestia egerit, familiarium etiam locupletator neque inhonoros sinens, quorum laboriosa expertus fuisset officia, ad severitatem tum propensior, si suspicio imperii moveretur, mitis alias, et cuius in civilibus magis quam in externis bellis sit laudanda fortuna.

[XVI] Hinc Iulianus rerum potitus est ingentique apparatu Parthis intulit bellum, cui expeditioni ego quoque interfui. Aliquot oppida et castella Persarum in deditionem accepit vel vi expugnavit Assyriamque populatus castra apud Ctesiphontem stativa aliquamdiu habuit. Remeansque victor, dum se inconsultius proeliis inserit, hostili manu interfectus est VI Kal. Iul., imperii anno septimo, aetatis altero et tricesimo, atque inter Divos relatus est, vir egregius et rem publicam insigniter moderaturus, si per fata licuisset. Liberalibus disciplinis adprime eruditus, Graecis doctior atque adeo, ut Latina eruditio nequaquam cum Graeca scientia conveniret, facundia ingenti et prompta, memoriae tenacissimae, in quibusdam philosopho propior. In amicos liberalis, sed minus diligens quam tantum principem decuit. Fuerunt enim nonnulli, qui vulnera gloriae eius inferrent. In provinciales iustissimus et tributorum, quatenus fieri posset, repressor. Civilis in cunctos, mediocrem habens aerarii curam, gloriae avidus ac per eam animi plerumque inmodici, religionis Christianae nimius insectator, perinde tamen, ut cruore abstineret, M. Antonino non absimilis, quem etiam aemulari studebat.

[XVII] Post hunc Iovianus, qui tunc domesticus militabat, ad obtinendum imperium consensu exercitus lectus est, commendatione patris militibus quam sua notior. Qui iam turbatis rebus exercitu quoque inopia laborante uno a Persis atque altero proelio victus pacem cum Sapore, necessariam quidem, sed ignobilem, fecit, multatus finibus ac nonnulla imperii Romani parte tradita. Quod ante eum annis mille centum et duobus de viginti fere, ex quo Romanum imperium conditum erat, numquam accidit. Quin etiam legiones nostrae ita et apud Caudium per Pontium Telesinum et in Hispania apud Numantiam et in Numidia sub iugum missae sunt, ut nihil tamen finium traderetur. Ea pacis conditio non penitus reprehendenda foret, si foederis necessitatem tum cum integrum fuit mutare voluisset, sicut a Romanis omnibus his bellis, quae commemoravi, factum est. Nam et Samnitibus et Numantinis et Numidis confestim bella inlata sunt neque pax rata fuit. Sed dum aemulum imperii veretur, intra Orientem residens gloriae parum consuluit. Itaque iter ingressus atque Illyricum petens in Galatiae finibus repentina morte obiit, vir alias neque iners neque inprudens.

[XVIII] Multi exanimatum opinantur nimia cruditate (inter cenandum enim epulis indulserat), alii odore cubiculi, quod ex recenti tectorio calcis grave quiescentibus erat, quidam nimietate prunarum, quas gravi frigore adoleri multas iusserat. Decessit imperii mense septimo, tertio decimo Kal. Mart., aetatis, ut qui plurimum vel minimum tradunt, tertio et tricesimo anno, ac benignitate principum, qui ei successerunt, inter Divos relatus est. Nam et civilitati propior et natura admodum liberalis fuit. Is status erat Romanae rei Ioviano eodem et Varroniano consulibus anno urbis conditae millesimo centesimo et octavo decimo. Quia autem ad inclitos principes venerandosque perventum est, interim operi modum dabimus. Nam reliqua stilo maiore dicenda sunt. Quae nunc non tam praetermittimus, quam ad maiorem scribendi diligentiam reservamus.

LIVRE DIXIEME

[I]. Constance et Galérius reçurent le titre d’Augustes, et partagèrent l’empire entre eux; Constance eut les Gaules, l’Italie et l’Afrique, et Galérius l’Illyrie, l’Asie et l’Orient. Ils convinrent en même temps de s’associer deux Césars; Constance néanmoins, content du titre d’Auguste, retint seulement le gouvernement des Gaules, et remit à son collègue le soin de l’Italie et de l’Afrique; cet excellent prince était esprit doux et humain ménager de l’argent des peuples, il négligea d’enrichir le fisc, il était très persuadé que les trésors du prince valaient mieux dans la bourse de ses sujets que dans l’épargne. Il s’était réduit à une telle simplicité, qu’étant obligé dans certains jours de réjouissance de régaler ses amis en plus grand nombre qu’à l’ordinaire, il lui fallait emprunter la vaisselle d’argent, et les autres meubles lui manquaient. Il s’acquit non seulement l’amour, mais aussi la vénération des Gaulois, qui sous son empire n’avaient plus à craindre les funestes ruses de Dioclétien, ni les fureurs de Maximien. Ce bon prince mourut enfin dans l’île d’York, dans la Grande Bretagne, après treize ans de règne, et fut déifié après sa mort.

[II] Galérius, honnête homme et grand capitaine, voyant que Constance lui laissait gouvernement de l’Italie et de l’Afrique, créa deux Césars. Après la mort de Constance, son fils Constantin qu’il avait eu d’un mariage qui ne lui faisait pas d’honneur, fut élu empereur en Angleterre, et remplit le vœu des peuples en succédant à son père. Cependant les soldats de la garde prétorienne s’étant soulevés à Rome, donnèrent le titre d’Auguste à Maxence, fils de Maximien Hercule, qui demeurait assez près de Rome dans un logis public. A cette nouvelle, Maximien quitta la Lucanie, où il avait choisi les lieux les plus délicieux pour y mener le reste de ses jours une vie privée, et vint à Rome dans l’espérance de pouvoir reprendre la pourpre qu’il n’avait quittée qu’à regret. Son premier soin fut d’écrire à Dioclétien, pour lui persuader de reprendre le diadème; mais il ne put jamais lui inspirer ces sentiments. Galérius envoya Sévère César à Rome avec une armée, pour s’opposer aux efforts de Maxence, et calmer les gardes prétoriennes. A son arrivée, il mit le siège devant Rome; mais il fut bientôt abandonné de ses soldats, et contraint de se retirer dans Ravenne où il fut tué.

[III] Cet avantage accrut les forces de Maxence, et affermit son autorité. Cependant Maximien Hercule entreprit de déposséder son fils, et fit pour cela une harangue aux troupes, qui n’y répondirent que par des injures et par des cris d’indignation. Ensuite, sous prétexte d’avoir été chassé par son fils, il se retira dans les Gaules, pour se rejoindre à Constantin, son gendre, qu’il méditait de perdre à la première occasion. Ce prince commandait dans les Gaules, et était également aimé des soldats et du peuple. Il avait défait les Francs et les Allemands, et avait pris leurs rois qu’il exposa aux bêtes, dans un magnifique spectacle. Maximien voyant donc que Fausta sa fille avait découvert son dessein à Constantin son époux, se sauva à Marseille, où il voulait s’embarquer pour aller trouver son fils; mais il y fut arrêté, et y souffrit un genre de mort qu’il méritait. C’était un prince porté à toutes sortes de cruautés, sans foi, dangereux, et qui n’avait aucun sentiment d’humanité.

[IV] Dans le même temps, Galérius donna le titre d’Auguste à Licinius, Dace de naissance, avec lequel il était fort uni depuis longtemps, et qui lui avait rendu de grands services dans la guerre qu’il avait faite contre Narsès. Galérius mourut bientôt après. Ainsi la république avait alors quatre maîtres, Constantin et Maxence, tous deux empereurs, Licinius et Maximin que l’on connaissait peu. Mais Constantin dans la cinquième année de son empire, excita une guerre civile contre Maxence, mit son armée en déroute en plusieurs combats, et enfin il défit entièrement près de Pontemole ce tyran qui exerçait à Rame toutes sortes de cruautés contre la noblesse. Ainsi Constantin demeura maître de l’Italie. Quelque temps après, Maximin se préparant à aller combattre Licinius, dans l’Orient, tomba malade à Tarse, où une mort inopinée lui fit prévenir le malheur qui le menaçait.

[V] Cependant Constantin qui était un grand prince, et qui n’oubliait rien pour venir à bout de ses vastes projets, ne voulant pas moins ne se rendre maître de tout l’univers, déclara guerre à Licinius, malgré l’amitié et l’alliance qui était entre eux; car Licinius avait pausé Constance, sœur de Constantin. Il le vainquit d’abord dans la Pannonie, ensuite il surprit et le défit près de Cibale, où il faisait de grands préparatifs de guerre. Par cette victoire, Constantin se rendit maître de toute la Dardanie, de la Moesie, de la Macédoine, et de plusieurs autres provinces.

[VI] Ils eurent par la suite différentes guerres l’un avec l’autre, où la paix fut souvent faite et rompue. Maia enfin Licinius, vaincu par mer et par terre, se rendit à la discrétion du vainqueur, dans la ville de Nicomédie, et menant depuis une vie privée à Thessalonique où il avait été relégué, il y fut tué contre la parole que Constantin lui avait donnée de lui laisser la vie. L’empire Romain (ce qui jusque là n’était point encore arrivé) se vit alors sous la puissance d’un seul empereur et de trois Césars, fils de Constantin, lesquels commandaient dans la Gaule, dans l’Orient et dans l’Italie. Mais Constantin enflé de ses heureux succès, cessa d’être un prince débonnaire. Sa famille fut la première à s’en ressentir. Il fit d’abord mourir son neveu, jeune homme sans défauts, ensuite Fausta sa femme, et enfin un grand nombre de ses amis.

[VII] Cet empereur qui dans les commencements de son règne méritait d’être comparé aux plus grands princes, était à peine du rang des médiocres dans ses dernières années. Au reste, il fut doué de plusieurs belles qualités de l’esprit et du corps, et la gloire des armes fut toujours a plus forte passion; la fortune l’accompagna dans les combats, de sorte pourtant que son habileté y fit autant qu’elle. Car après avoir éteint les guerres civiles, il défit les Goths en différentes rencontres, et leur ayant enfin donné la paix, il s’acquit l’amitié de ces barbares qui conservèrent longtemps le souvenir de ses bienfaits. Il aima les beaux arts et appliqua fort aux belles-lettres. Jaloux de l’amour de ses sujets, il s’efforça de le mériter par ses libéralités et par sa douceur; froid et indifférent pour quelques-uns de ses amis, il chérissait les autres, et ne laissait passer aucune occasion de les combler de biens et d’honneurs.

[VIII] Il fit plusieurs lois, dont quelques-unes étaient justes, plusieurs inutiles, et la plus grande partie sévères. Il fut le premier qui eut ambition d’élever la ville qui portait son nom à ce degré de grandeur qui en faisait une seconde de Rome. Enfin comme il se préparait à faire la guerre aux Parthes qui faisaient des courses dans la Mésopotamie, il mourut près de Nicomédie dans une hôtellerie hors de la ville, âgé de 56 ans, dont il en avait régné 31. Sa mort fut annoncée par une comète chevelue d’une grandeur extraordinaire, qui parut pendant quelque temps. Il mérita d’être mis au rang des dieux.

[IX] Constantin laissa pour successeurs ses trois fils et Dalmatius son neveu qu’il avait fait César. Celui-ci que son excellent naturel et ses belles inclinations approchaient du mérite de son oncle, fut tué quelque temps après par les soldats, dans une révolte où Constance son cousin n’eut peut-être aucune part, mais qu’il n’arrêta pas. Constantin déclara la guerre à Constans son plus jeune frère; mais s’étant imprudemment engagé dans un combat près d’Aquilée, il y fut tué par les officiers de l’armée de Constans. Ainsi la république n’eut plus que deux empereurs. Constans gouverna l’empire pendant quelque temps avec assez de valeur et assez d’équité; mais sa santé étant devenue mauvaise, comme il ne suivait plus que les pernicieux conseils de ses favoris, il se livra à de tels excès, qu’il devint insupportable à ses peuples et à ses soldats, et fut tué par la faction de Magnence, dans, la petite ville d’Elne sur les frontières d’Espagne il était âgé de trente ans, dont il en avait régné dix-sept. Ce prince s’acquit néanmoins beaucoup de gloire dans les armes par plusieurs belles actions, et se fit craindre de ses soldats pendant toute sa vie, sans avoir été trop cruel à leur égard.

[X] Constance éprouva les variations de la fortune; les Perses lui firent souffrir de grandes pertes; ils lui prirent plusieurs forteresses, assiégèrent ses villes, et taillèrent en pièces ses armées. Il ne fut jamais heureux contre Sapor, si ce n’est qu’une fois, près de Singare, la victoire lui était assurée, et qu’il la manqua par la brutalité de ses soldats, qui s’étant mutinés, eurent la folie sur la fin du jour de demander à livrer bataille, contre tontes les règles de la guerre. Après la mort de Constans, le tyran Magnence ayant envahi l’Italie, l’Afrique et les Gaules, il s’éleva de nouveaux troubles dans l’Illyrie, où les soldats proclamèrent empereur un certain Vétéranion. Il était déjà fort âgé, et la longueur de ses services jointe à son bonheur dans la guerre, lui avaient de telle sorte gagné le cœur des soldats, qu’ils le choisirent pour leur prince, afin de conserver l’Illyrie. C’était un homme de bien, doux, affable, et qui faisait revivre en lui les mœurs anciennes, mais si ignorant, qu’il n’apprit à lire que dans la vieillesse, et lorsqu’il fut empereur.

[XI] Mais Constance qui, pour venger la mort de son frère avait excité une guerre civile, ôta l’empire à Vétéranion, qui par un procédé extraordinaire et sans exemple, fut obligé de quitter la pourpre par le jugement des troupes. Il y eut aussi des troubles dans Rome. Népotien, fils de la sœur le Constantin, se mit à la tête de quelques gladiateurs pour envahir l’empire, mais son entreprise eut une fin qui répondit à des commencements si violents; car il fut opprimé par les troupes de Magnence le vingt-huitième jour le son élévation, et sa tête fut portée par toute la ville au bout d’une lance. Il y eut alors dans Rome beaucoup de proscriptions et de meurtres des personnes le plus considérables.

[XII] Quelque temps après, Magnence fut vaincu en bataille rangée près de Mursie, et manqua d’être pris. Cette journée coûta à l’empire la perte de ses plus grandes forces, avec lesquelles il aurait pu faire la guerre à toute puissance étrangère, garantir ses frontières, et multiplier ses triomphes. Constance envoya ensuite dans l’Orient Gallus son cousin germain, après l’avoir nommé César. Magnence toujours vaincu, se tua lui-même à Lyon après trois ans sept mois de règne, et son frère qu’il avait envoyé en qualité de César pour défendre les Gaules, se tua à Sens.

[XIII] Vers le même temps, Gallus César ayant abusé de son autorité et commis plusieurs méchancetés, fut tué par l’ordre de Constance. Il était naturellement cruel, et eut été un vrai tyran, s’il eût pu commander sans maître. Sylvanus excita aussi quelques troubles dans les Gaules, mais ils furent apaisés par sa mort en moins de trente jours.

[XIV] Constance qui demeura alors seul maître de tout l’empire, envoya dans les Gaules Julien, cousin, et frère de Gallus, après lui avoir donné le titre de César, et lui avoir fait épouser sa sœur. Les Barbares avaient déjà pris plusieurs villes, et en assiégeaient d’autres; ils semaient partout la désolation et la mort, et menaçaient l’empire d’une prochaine ruine. Julien avec peu de troupes défit près de Strasbourg, ville des Gaules, les nombreuses troupes des Allemands, prit Chonodornare, le plus illustre de leurs rois, et remit le calme et tranquillité dans les Gaules. Il remporta ensuite plusieurs grands avantages sur ces Barbares ; il chassa les Germains au-delà du Rhin, et rendit à l’empire sa première étendue.

[XV] Peu de temps après, les troupes Germaniques, qui étaient en garnison dans les Gaules, et que Constance voulait rappeler, saluèrent empereur Julien, qui partit un an après pour l’Italie, afin de s’en rendre maître, tandis que Constance était occupé à faire la guerre aux Parthes. Sur cette nouvelle, Constance revient pour venir combattre Julien, mais il meurt en chemin entre la Cilicie et la Cappadoce, à quarante-cinq ans, dont il en avait régné trente huit. On le déifia après sa mort. Il fut prince fort doux et fort paisible, mais il ait trop ses courtisans, et se livrait trop femmes. Dans les premières années de son règne, il fit paraître une grande retenue; fit un plaisir d’enrichir ses amis, et ne laissait jamais sans récompense ceux dont il avait quelques services. Mais s’il soupçonnait l’un d’eux d’aspirer à l’empire, il n’écoutait que la vengeance. D’ailleurs ce fut un bon prince, plus malheureux dans les guerres civiles, que dans celles qu’il eut avec les étrangers.

[XVI] Julien devenu maître de l’empire, fit de grands préparatifs de guerre, et marcha contre les Parthes. J’eus l’honneur de servir dans cette expédition. Il prit quelques villes et quelques forteresses aux ennemis, les unes d’emblée, les autres par capitulation. Après avoir fait le dégât dans l’Assyrie, il tint pendant quelque temps son armée campée devant Ctésiphonte. Il revenait victorieux, lorsque se livrant aveuglément à son courage, il fut tué dans une bataille, le sixième des calendes de juillet, la septième année de son règne, et la trente et unième de son âge; on le mit au rang de dieux. Il fut un grand prince, et eût parfaitement bien gouverné l’état, si les destins lui eussent prolongé ses jours. Il était très savant, surtout dans la langue grecque qu’il possédait incomparablement mieux que la langue latine. Il était très éloquent, et avait une mémoire des plus heureuses et des plus fidèles; il tenait un peu trop du philosophe en bien des choses ; il fut très libéral envers ses amis mais il n’eut pas dans certaines rencontres toute l’attention que devait avoir un grand prince. Quelques-uns même prirent de là occasion de donner atteinte à sa gloire. Il fut très équitable l’égard des provinces, et diminua autant qu’il le put les impôts dont elles étaient chargées; se montra affable à tous, et eut peu de soin l’enrichir l’épargne. Sa passion pour la gloire l’emporta souvent à de grands excès; grand persécuteur des Chrétiens, il ne répandait pas néanmoins leur sang, à l’exemple de Marc-Antonin, qu’il s’efforçait de copier en tout.

[XVII] Après Julien, Jovien qui servait dans les compagnies des gardes du corps, fut proclamé empereur par les soldats qui le connaissaient moins par son propre mérite, que par ne et la considération qu’ils avaient toujours eue pour son père. Les affaires contre les Perses étant dans une mauvaise situation, et l’armée manquant de vivres, Jovien perdit une ou deux batailles et fit avec Sapor une paix nécessaire à la vérité, mais très honteuse; car il convint de rendre non seulement ce qu’on avait pris sur les Perses, mais encore de céder quelques provinces de l’empire, ce que Rome n’avait jamais vu depuis onze cent dix-huit ans, où elle était fondée. Il est bien vrai que Pontus Télésinus fit passer nos légions sous les Fourches Caudines, et que nous subîmes le même affront des Numantins en Espagne et des Numides en Afrique, mais cela ne coûta pas un pouce de terre à l’empire. Jovien eût été moins blâmable, si après avoir resserré ses forces, il l’eut rompue, cette paix indigne, comme firent les Romains dans les guerres dont je viens de parler; car ils déclarèrent tôt la guerre aux Samnites, aux Numantins et aux Numides, et la paix que les consuls avaient faite ne fut point ratifiée. Mais Jovien qui craignait de se faire un concurrent en restant plus longtemps dans l’Orient, était concerné très peu sa gloire. Il reprit donc le chemin de Constantinople, dans le dessein de passer en Illyrie, mais il mourut subitement sur les chemins de la Galatie. Du reste ce prince ne manquait ni de courage, ni de prudence.

[XVIII] Quelques-uns croient qu’il mourut d’une indigestion, pour avoir trop mangé. D’autres attribuent la cause de sa mort à l’odeur qui régnait dans sa chambre récemment plâtrée de chaux, où il était dangereux de dormir, d’autres pensent qu’il fut victime des effets d’y avoir fait brûler trop de charbon, en raison du grand froid. Il mourut le septième mois de son règne, le 18 avril, à trente trois ans. Il fut mis au rang des dieux par les empereurs qui lui succédèrent, car il était juste et libéral.

Tel fut l’état de l’empire romain sous le consulat de l’empereur Jovien et de Varronien, l’année 1.119 de la fondation de Rome, mais comme nous arrivons maintenant à des princes illustres et vénérables, nous arrêterons ici la présente partie de notre travail, car les événements qui restent à raconter doivent l’être dans un meilleur style ; et si nous les omettons, ce n’est que pour leur réserver tout notre effort littéraire