Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE VII

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre VI - livre VIII

 

 

 

 

 

 [I] Anno Urbis septingentesimo fere ac nono, interfecto Caesare, bella civilia reparata sunt : percussoribus enim Caesaris senatus favebat; Antonius consul, partium Caesaris, civili bello opprimere eos conabatur. Ergo turbata republica multa Antonius scelera committens, a senatu hostis judicatus est. Missi ad eum persequendum duo consules Pansa et Hirtius, et Octavianus, adulescens, annos X et VIII natus, Caesaris nepos, quem ille testamento heredem reliquerat, et nomen suum ferre jusserat. Hic est qui postea Augustus est dictus, et rerum potitus. Quare profecti contra Antonium tres duces, vicerunt eum. Evenit tamen ut victores consules ambo morerentur; quare tres exercitus uni Caesari Augusto paruerunt. Fugatus Antonius amisso exercitu, confugit ad Lepidum, qui Caesaris magister equitum fuerat, et tum militum copias grandes habebat; a quo susceptus est. Mox Lepido operam dante, Caesar pacem cum Antonio fecit, et quasi vindicaturus patris sui mortem, a quo per testamentum fuerat adoptatus, Romam cum exercitu profectus esdt; extorsitque ut sibi XX anno consulatus daretur. Senatum proscripsit cum Antonio ac Lepido, et rempublicam armis tenere coepit. Per hos etiam Cicero orator occisus est, multique alii nobiles.

[II] Interea Brutus et Cassius, interfectores Caesaris, ingens bellum moverunt; erant enim per Macedoniam et Orientem multi exercitus, quos occupaverunt. Profecti sunt igitur contra eos Caesar Octavianus Augustus et M. Antonius (remanserat enim ad defendendam Italiam Lepidus) apud Philippos, Macedoniae urbem, contra eos pugnaverunt. Primo proelio victi sunt Antonius et Caesar, periit tamen dux nobilitatis Cassius : secundo Brutum, et infinita nobilitas, quae cum illis bellum gesserat; ac sic inter eos divisa est respublica, ut Augustus Hispanias, Gallias, Italiam teneret; Antonius Asiam, Pontum, Orientem. Sed in Italia L. Antonius consul bellum civile commovit, frater ejus, qui cum Caesare contra Brutum et Cassium dimicaverat. Is apud Perusiam, Tusciae civitatem, victus et captus est, neque occisus.

[III] Interim a Sex. Pompeio, Cn. Pompeii Magni filio, ingens bellum in Sicilia commotum est, his qui superfuerant ex partibus Bruti Cassiique, ad eum confluentibus. Bellatum per Caesarem Augustum Octavianum et M. Antonium adversus Sex. Pompeium est; pax postremo convenit. Eo tempore M. Agrippa in Acquitania rem prospere gessit, et L. Ventidius Bassus irrumpentes in Syriam Persas tribus proeliis vicit. Pacorum, regis Orodis filium, interfecit, eo ipso die, quo olim Orodes, Persarum rex, per ducem Surenam Crassum occiderat. Hic primus de Parthis justissimum triumphum Romae egit. Interim Pompeius pacem rupit; et navali proelio victus, fugiens ad Asiam interfectus est.

[IV] Antonius, qui Asiam et Orientem tenebat, repudiata sorore Caesaris Augusti Octaviani, Cleopatram, reginam Aegypti, duxit uxorem. Contra Persas etiam ipse pugnavit, primis eos proeliis vicit; regrediens tamen fame et pestilentia laboravit, et quum instarent Parthi fugienti, ipse pro victo cessit. Hic quoque ingens bellum civile commovit, cogente uxore Cleopatra, regina Aegypti, dum cupiditate muliebri optat etiam in Urbe regnare. Victus est ab Augusto navali pugna clara et illustri apud Actium, qui locus in Epiro est; ex qua fugit in Aegyptum, et desperatis rebus, quum omnes ad Augustum transirent, ipse se interemit : Cleopatra sibi aspidem admisit, et veneno ejus extincta est. Aegyptus per Octavianum Augustum imperio romano adjecta est, praepositusque ei C. Cornelius Gallus; hunc primum Aegyptus romanum judicem habuit. Ita bellis toto orbe confectis, Octavianus Augustus Romam rediit, XII anno, quam consul fuerat. Ex eo rempublicam per quadraginta et quatuor annos solus obtinuit : ante enim XII annis cum Antonio et Lepido tenuerat. Ita ab initio principatus eius usque ad finem LVI anni fuerunt.

[V] Obiit autem LXXVI anno, morte communi, in oppido Campaniae Atella. Romae in campo Martio sepultus est : vir qui non immerito ex maxima parte deo similis est putatus; neque enim facile ullus eo aut in bellis felicior fuit, aut in pace moderatior. XLIV annis quibus solus gessit imperium, civilissime vixit : in cunctos liberalissimus, in amicos fidissimus, quos tantis evexit honoribus ut paene aequaret fastigio suo. Nullo tempore res romana magis floruit; nam exceptis civilibus bellis, in quibus invictus fuit, romano adjecit imperio Aegyptum, Cantabriam, Dalmatiam saepe ante victam, sed penitus tunc subactam; Pannoniam, Aquitaniam, Illyricum, Rhaetiam, Vindelicos et Salassos in Alpibus; omnes Ponti maritimas civitates, in his nobilissimas, Bosphorum et Panticapaeum. Vicit autem multis proeliis Dacos; Germanorum ingentes copias cecidit, ipsos quoque trans Albim fluvium submovit, qui in Barbarico longe ultra Rhenum est. Hoc tamen bellum per Drusum privignum suum, administravit, sicut per Tiberium, privignum alterum, Pannonicum : quo bello CCCC millia captivorum ex Germania transtulit, et supra ripam Rheni in Gallia collocavit. Armeniam a Parthis recepit; obsides (quod nulli antea) Persae ei dederunt : reddiderunt etiam signa romana, quae Crasso victo ademerant. Scythae, et Indi, quibus antea Romanorum nomen incognitum fuerat, munera et legatos ad eum miserunt. Galatia quoque sub hoc provincia facta est, quum antea regnum fuisset : primusque eam M. Lollius pro praetore administravit. Tanto autem amore etiam apud barbaros fuit, ut reges, populi romani amici, in honorem ejus conderent civitates, quas Caesareas nominarent ; sicut in Mauritania a rege Juba; et in Palaestina, quae nunc urbs est clarissima. Multi autem reges ex regnis suis venerunt, ut ei obsequerentur : et habitu romano, togati scilicet, ad vehiculum vel equum ipsius cucurrerunt. Moriens Divus appellatus, rempublicam beatissimam Tiberio successori reliquit, qui privignus ei, mox gener, postremo adoptione filius fuerat.

[VI] Tiberius ingenti socordia imperium gessit, gravi crudelitate, scelesta avaritia, turpi libidine; nam nusquam ipse pugnavit, bella per legatos suos gessit. Quosdam reges, per blanditias ad se evocatos, nunquam remisit; in quibus Archelaum Cappadocem, cujus etiam regnum in provinciae formam redegit, et maximam civitatem appellari nomine suo jussit, quae nunc Caesarea dicitur, quum Mazaca antea vocaretur. Hic tertio et vicesimo imperii anno, aetatis septuagesimo octavo, ingenti omnium gaudio, mortuus est in Campania.

[VII] Successit ei Caius Caesar, cognomento Caligula, Drusi privigni Augusti, et ipsius Tiberii nepos; sceleratissimus ac funestissimus, et qui etiam Tiberii dedecora purgaverit. Bellum contra Germanos suscepit, et ingressus Sueviam, nihil strenue fecit. Stupra sororibus intulit, ex una etiam filiam agnovit. Quum adversum cunctos ingenti avaritia, libidine, crudelitate saeviret, interfectus in palatio est, anno aetatis vicesimo nono, imperii tertio, mense decimo, die octavo.

[VIII] Post hunc Claudius fuit, patruus Caligulae, Drusi, qui apud Mogontiacum monumentum habet, filius, cujus et Caligula nepos erat. Hic medie imperavit, multa gerens tranquille atque moderate, quaedam crudeliter et insulse. Britanniae intulit bellum, quam nullus Romanorum post Julium Caesarem attigerat; eaque devicta per Cn. Sentium, et A. Plautium, illustres et nobiles viros, triumphum celebrem egit. Quasdam insulas etiam ultra Britannias in Oceano positas, romano imperio addidit, quae appellantur Orcades, filioque suo Britannici nomen imposuit. Tam civilis autem circa quosdam amicos exstitit, ut etiam Plautium, nobilem virum, qui expeditione britannica multa egregie fecerat, triumphantem ipse prosequeretur, et conscendenti Capitolium laevus incederet. Is vixit annos quatuor et sexaginta, imperavit quatuordecim. Post mortem consecratus estn, Divusque appellatus.

[IX] Successit huic Nero, Caligulae avunculo suo simillimus : qui imperium romanum et deformavit et diminuit; inusitatae luxuriae, sumptuumque, ut qui exemplo Caii Caligulae calidis et frigidis lavaret unguentis; retibus aureis piscaretur, quae blattinis funibus extrahebat. Infinitam partem senatus interfecit, bonis omnibus hostis fuit. Ad postremum se tanto dedecore prostituit, ut saltaret et cantaret in scena, citharoedico habitu vel tragico. Parricidia multa commisit, fratre, uxore, sorore, matre interfectis : urbem Romam incendit, ut spectaculi ejus imaginem cerneret, quali olim Troia capta arserat. In re militari nihil omnino ausus, Britanniam paene amisit; nam duo sub eo nobilissima oppida capta illic atque eversa sunt. Armeniam Parthi sustulerunt, legionesque romanas sub jugum miserunt. Duae tamen provinciae sub eo factae sunt, Pontus Polemoniacus, concedente rege Polemone, et Alpes Cottiae, Cottio rege defuncto. Propter haec romana urbi execrabilis, ab omnibus simul destitutus, et a senatu hostis judicatus, quum quaereretur ad poenam (quae poena erat talis, ut, nudus per publicum ductus, furca capiti eius inserta, virgis usque ad mortem caederetur, atque ita praecipitaretur a saxo), e palatio fugit, et in suburbano se liberti sui, quod inter Salariam et Nomentanam viam, ad quartum Urbis milliarium, interfecit. Is aedificavit Romae thermas quae, ante Neronianae dictae, nunc Alexandrianae appellantur. Obiit trigesimo et altero aetatis anno, imperii quarto decimo; atque in eo omnis Augusti familia consumpta est.

[X] Huic Servius Galba successit, antiquissimae nobilitatis senator, quum septuagesimum et tertium annum ageret aetatis : ab Hispanis et Gallis imperator electus, mox ab universo exercitu libenter acceptus. Nam privata ejus vita insignis fuerat militaribus et civilibus rebus; saepe consul, saepe pro consule, frequenter dux in gravissimis bellis. Hujus breve imperium fuit, et quod bona haberet exordia, nisi ad severitatem propensior videretur. Insidiis tamen Othonis occisus est, imperii mense septimo; jugulatus in foro Romae, sepultusque in hortis suis, qui sunt Aurelia via, non longe ab urbe Roma.

[XI] Otho, occiso Galba, invasit imperium : materno genere nobilior quam paterno, neutro tamen obscuro. In privata vita mollis [et Neroni familiaris,] in imperio documentum sui non potuit ostendere; nam quum iisdem temporibus, quibus Otho Galbam occiderat, etiam Vitellius factus esset a Germanicianis exercitibus imperator, bello contra eum suscepto, quum apud Bedriacum in Italia levi proelio victus esset, ingentes tamen copias ad bellum haberet, sponte semet occidit, petentibus militibus ne tam cito de belli desperaret eventu, quum tanti se non esse dixisset, ut propter eum civile bellum moveretur, voluntaria morte obiit, trigesimo et octavo aetatis anno, nonagesimo et quinto imperii die.

[XII] Dein Vitellius imperio potitus est, familia honorata magis quam nobili; nam pater eius non admodum clare natus, tres tamen ordinarios gesserat consulatus. Hic cum multo dedecore imperavit, et gravi saevitia notabilis, praecipue ingluvie et voracitate; quippe quum de die saepe quarto vel quinto feratur epulatus. Notissima certe coena memoriae mandata est, quam ei Vitellius frater exhibuit; in qua super ceteros sumptus duo millia piscium, septem avium millia apposita traduntur. Hic quum Neroni similis esse vellet, atque id adeo prae se ferret, ut etiam exequias Neronis, quae humiliter sepultae fuerant, honoraret, a Vespasiani ducibus occisus est, interfecto prius prius Sabino, Vespasiani imperatoris fratre, quem cum Capitolio incendit. Interfectus autem, et magno dedecore tractus per urbem Romam publice, nudus, erecta coma et capite, subjecto ad mentum gladio, stercore in vultum et pectus ab omnibus obviis appetitus : postremo jugulatus, et in Tiberim dejectus, etiam communi caruit sepultura. Periit autem aetatis anno septimo et quinquagesimo, imperii mense octavo et die uno.

[XIII] Vespasianus huic successit, factus apud Palaestinam imperator; princeps obscure quidem natus, sed optimis comparandus. Privata vita illustris; ut qui a Claudio in Germaniam, deinde in Britanniam missus, tricies et bis cum hoste conflixerit, duas validissimas gentes, XX oppida, insulam Vectam, Britanniae proximam, imperio Romano adjecerit. Romae se in imperio moderatissime gessit; pecuniae tamen avidior fuit, ita ut eam nulli injuste auferret : quam quum omni diligentiae provisione colligeret, tamen studiosissime largiebatur, praecipue indigentibus; nec facile ante eum cujusquam principis vel major est liberalitas comperta, vel justior. Placidissimae lenitatis, ut qui majestatis quoque contra se reos non facile punierit ultra exilii poenam. Sub hoc Judaea romano accessit imperio, et Hierosolyma, quae fuit urbs nobilissima Palaestinae. Achaiam, Lyciam, Rhodum, Byzantium, Samum, quae liberae ante id tempus fuerant; item Thraciam, Ciliciam, Commagenem, quae sub regibus amicis erant, in provinciarum formam redegit. Offensarum et inimicitiarum immemor fuit; convicia a causidicis et philosophis in se dicta, leviter tulit; diligens tamen coercitor disciplinae militaris. Hic cum filio Tito de Hierosolymis triumphavit. Per haec cum senatui, populo, postremo cunctis amabilis ac iucundus esset, profluvio ventris extinctus est in villa propria circa Sabinos, annum agens aetatis sexagesimum nonum, imperii nonum et diem septimum, atque inter Divos relatus est. Genituram filiorum ita cognitam habuit, ut, quum multae contra eum conjurationes fierent, quas patefactas ingenti dissimulatione contempsit, in senatu dixerit : "aut filios sibi successuros, aut neminem."

[XIV] Huic Titus filius successit, qui et ipse Vespasianus est dictus : vir omnium virtutum genere mirabilis, adeo ut amor et deliciae humani generis diceretur; facundissimus, bellicosissimus, moderatissimus : causas latine egit, poemata et tragoedias Graece composuit. In oppugnatione Hierosolymorum sub patre militans, XII propugnatores XII sagittarum ictibus conflixit. Romae tantae civilitatis in imperio fuit, ut nullum omnino puniret : convictos adversum se conjurationis ita dimiserit, ut in eadem familiaritate, qua antea, habuerit. Facilitatis et liberalitatis tantae fuit, ut nulli quidquam negaret; et, quumab amicis reprehenderetur, responderit : "Nullum tristem debere ab imperatore discedere." Propterea, quum quadam die in coena recordatus fuisset, nihil se illo die cuiquam praestitisse, dixit: "Amici, hodie diem perdidi". Hic Romae Amphitheatrum aedificavit, et quinque millia ferarum in dedicatione ejus occidit. Post haec, inusitato favore dilectus, morbo periit in ea, qua pater, villa, post biennium, menses octo, dies XX, quam imperator erat factus, aetatis anno altero et quadragesimo. Tantus luctus eo mortuo publicus fuit, ut omnes tanquam in propria doluerint orbitate. Senatus, obitu ipsius circa vesperam nuntiato, nocte irrupit in curiam, et tantas ei mortuo laudes gratiasque congessit, quantas nec vivo unquam egerat, nec praesenti. Inter divos relatus est.

[XV] Domitianus mox accepit imperium, frater ipsius junior; Neroni, aut Caligulae, aut Tiberio similior, quam patri vel fratri suo. Primis tamen annis moderatus in imperio fuit; mox ad ingentia vitia progressus, libidinis, iracundiae, crudelitatis, avaritiae, tantum in se odii concitavit, ut merita et patris et fratris aboleret. Interfecit nobilissimos e senatu, dominum se et deum primus appellari jussit, nullam sibi nisi auream et argenteam statuam in Capitolio poni passus est, consobrinos suos interfecit, superbia quoque in eo execrabilis fuit. Expeditiones quatuor habuit : unam adversum Sarmatas, alteram adversum Cattos, duas adversum Dacos. De Dacis Cattisque duplicem triumphum egit; de Sarmatis solam lauream usurpavit. Multas tamen calamitates iisdem bellis passus est; nam in Sarmatia legio ejus cum duce interfecta; et a Dacis Appius Sabinus consularis, et Cornelius Fuscus, praefectus praetorio, cum magnis exercitibus occisi sunt. Romae quoque multa opera fecit, in his Capitolium et Forum transitorium, Odeum, Porticum Iseum, Serapeum, ac Stadium. Verum quum ob scelera universis exosus esse coepisset, interfectus est suorum conjuratione in palatio, anno aetatis XLV, imperii quintodecimo. Funus ejus ingenti dedecore per vespillones exportatum, et ignobiliter est sepultum.

LIVRE SEPTIÈME

[I] Vers l’an de Rome sept cent neuf, après le meurtre de César, les guerres civiles recommencèrent, car le sénat favorisait les assassins du dictateur, et le consul Antoine, partisan de César, s’efforçait de les accabler par la guerre civile. Aussi, dans ce bouleversement de la république, Antoine, qui commettait beaucoup de crimes, fut-il déclaré ennemi de la patrie par le sénat. On envoya contre lui les deux consuls Pansa et Hirtius, avec Octavien, jeune homme de dix-huit ans, et neveu de César, qui, par testament, l’avait fait son héritier, avec ordre de porter son nom. C’est le même Octavien, appelé dans la suite Auguste, et qui s’empara du souverain pouvoir. Les trois généraux marchèrent donc contre Antoine, et le défirent. Mais les consuls vainqueurs vinrent tous deux à mourir; ainsi les trois armées obéirent au seul césar Octavien. Antoine, mis en fuite et privé de ses légions se réfugia auprès de Lépide, ancien maître de cavalerie sous César, et qui commandait alors des troupes considérables. Lépide accueillit Antoine, et négocia bientôt son alliance avec le jeune César, qui, sous prétexte de venger la mort de son père adoptif par testament, marcha contre Rome avec une armée et se fit, à vingt ans, donner de force le consulat. De concert avec Antoine et Lépide, il proscrivit le sénat, et asservit la république sous ses armes. Les triumvirs massacrèrent l’orateur Cicéron et beaucoup d’autres citoyens illustres.

[II] Cependant Brutus et Cassius, meurtriers de César, excitèrent une guerre terrible, après s’être rendus maîtres de plusieurs armées répandues dans la Macédoine et dans l’Orient. César Octavien Auguste et M. Antoine, laissant à Lépide la défense de l’Italie, marchèrent contre Brutus et Cassius, qu’ils combattirent près de Philippes, ville de la Macédoine. Dans la première bataille, Antoine et César furent semons, mais Cassius le chef de la noblesse, y périt dans une seconde rencontre, Brutus succomba avec un grand nombre de nobles qui avaient fait la guerre avec lui et Cassius: puis les vainqueurs se partagèrent ainsi la république Auguste prit les Espagnes, les Gaules et l’Italie; Antoine eut l’Asie, le Pont et l’Orient. Mais, dans l’intérieur de l’Italie, le consul L. Antonius, frère de celui qui, avec César, avait combattu Brutus et Cassius, suscita une guerre civile. Défait et pris à Pérouse, ville de Toscane, il ne fut pas mis à mort.

[III] Cependant, Sextus, fils de Cn. Pompée le Grand, excita en Sicile une guerre formidable, avec les restes du parti de Brutus et de Cassius, qui avaient afflué vers lui. César Auguste Octavien et M. Antoine le combattirent d’abord, et finirent par faire la paix avec lui. A cette époque, M. Agrippa obtint de grands succès en Aquitaine, et L. Ventidius Bassus battit dans trois rencontres les Perses qui faisaient irruption en Syrie. Au jour anniversaire où Suréna, général d’Orode, roi des Perses, avait autrefois tué Crassus, Ventidius tua Pacorus, fils d’Orode. Il fut le premier qui, à Rome, triompha des Parthes avec toute justice. Cependant Sextus Pompée rompit la paix; et vaincu dans un combat naval, il fut tué lorsqu’il fuyait vers l’Asie.

[IV] Maître de cette contrée et de l’Orient, Antoine répudia la suer de César Auguste Octavien pour épouser Cléopâtre, reine d’Égypte. Il combattit lui-même les Perses et les défit dans les premières rencontres; mais, à son retour, en proie à la famine et à la peste, et pressé dans sa fuite par l’ennemi, il battit en retraite au lieu d’être vainqueur. Il alluma aussi une effroyable guerre civile sous la pression de son épouse Cléopâtre, reine d’Égypte, qui brûlait avec toute la passion d’une femme de régner même à Rome. Vaincu par Auguste dans la célèbre bataille d’Actium en Épire, il s’enfuit en Égypte, et, désespérant de la fortune, alors que tout le monde passait du côté d’Auguste, il se tua; Cléopâtre se fit piquer par un aspic dont le venin lui donna la mort. Octavien Auguste ajouta à l’empire romain l’Égypte dont il donna le gouvernement à Cn. Cornelius Gallus, le premier juge romain qu’ait eu ce pays. L’Univers ainsi pacifié, Octavien Auguste revint à Rome, douze ans après son premier consulat. A partir de ce moment, il gouverna seul, pendant quarante quatre ans, la république: il l’avait d’abord administrée douze ans, avec Antoine et Lépide. Ainsi, du commencement à la fin de son gouvernement, il se passa cinquante-six années.

[V] Auguste mourut à soixante-seize ans de mort naturelle, à Atella, ville de Campanie. Il fut enseveli à Rome, dans le champ de Mars: la plus grande partie de sa carrière lui fit avec raison attribuer quelque chose de divin; car personne assurément ne fut plus heureux que lui dans la guerre, ni plus modéré dans la paix. Pendant les quarante-quatre années qu’il régna seul, il se montra toujours très populaire: modèle de générosité pour tous, d’une fidélité à toute épreuve envers ses amis, il les éleva à de si grands honneurs, qu’il leur fit presque partager le rang suprême. En aucun temps, la république romaine ne fut plus florissante; car, sans compter les guerres civiles, où il fut toujours vainqueur, Auguste ajouta à l’empire romain l’Égypte, la Cantabrie, la Dalmatie, vaincue bien des fois avant lui, mais qui fut alors entièrement soumise; la Pannonie, l’Aquitaine, l’Illyrie, la Rhétie, les Vindéliciens et les Salasses dans les Alpes; toutes les villes maritimes du Pont, entre autres, les deux plus célèbres, Bosphore et Panticapée. Il vainquit aussi les Daces dans plusieurs batailles, tailla en pièces d’innombrables armées de Germains et repoussa ses ennemis au delà du fleuve de l’Elbe, qui est bien plus éloigné que le Rhin dans ces contrées barbares. Toutefois Auguste chargea de cette expédition son beau-fils Drusus, comme il confia la guerre de Pannonie à son autre beau-fils Tibère. Dans cette campagne on fit quatre cents [ou plutôt quarante] mille prisonniers qui furent transportés de la Germanie dans la Gaule, sur les bords du Rhin. Auguste reprit l’Arménie, qui lui donnèrent des otages, chose inouïe jusqu’alors: ils lui rendirent même les aigles romaines enlevées par eux à Crassus vaincu. Les Scythes et les Indiens, à qui le nom romain était resté inconnu jusque là, lui envoyèrent des présents et des ambassadeurs. La Galatie, de royaume qu’elle était d’abord, devint, sous Auguste, province romaine; et M. Lollius l’administra le premier en qualité de préteur. Auguste se fit tellement aimer même des barbares que les rois, amis du peuple romain, élevèrent en son honneur des villes qu’ils appelèrent Césarées: comme celle que le roi Juba fonda en Mauritanie et celle de Palestine, qui est aujourd’hui très renommée. Plusieurs rois même vinrent de leurs Etats pour lui rendre hommage: et habillés à la romaine, c’est-à-dire vêtus de la toge, ils accouraient pour l’escorter, qu’il fût en litière ou à cheval.

A sa mort, il fut appelé Divin, et laissa l’empire, dans l’état le plus florissant, à son successeur Tibère, d’abord son beau-fils, puis son gendre, et enfin son fils adoptif.

[VI] Tibère gouverna l’empire avec une grande incurie, une révoltante cruauté, une criminelle avarice, une honteuse débauche; nulle part il ne combattit en personne, et il ne fit la guerre que par ses lieutenants. Il avait, par des paroles flatteuses, attiré à sa cour certains rois, qui ne revirent jamais leurs États; entre autres, Archelaüs, souverain de Cappadoce, dont il réduisit même le royaume en province romaine, imposant son propre nom à la capitale, autrefois Mazaca, et aujourd’hui Césarée. Tibère, après vingt-trois années de règne, et à l’âge de soixante-dix-huit ans, mourut, en Campanie, à la grande joie de tout le monde.

[VII] Il eut pour successeur Caïus César, surnommé Caligula, petit-fils de Tibère et de Drusus, beau-fils d’Auguste; prodige de scélératesse, fléau de l’empire, il fit absoudre jusqu’aux infamies de son prédécesseur. Il entreprit la guerre contre les Germains, entra dans le pays des Suèves, mais il n’y fit pas un seul acte de courage Frère incestueux, il eut d’une de ses sœurs une fille qu’il reconnut. Tyran insupportable par ses excès d’avarice, de débauche et de cruauté, il fut assassiné dans son palais la vingt neuvième année de son âge, après un règne de trois ans dix mois et huit jours.

[VIII] Après lui vint Claude, oncle paternel de Caligula et fils de Drusus dont ou voit près de Mayence le monument funèbre, et dont Caligula était petit-fils. Mélange de bien et de mal, Claude se montra sur le trône tantôt sage et modéré, tantôt cruel et stupide. Il porta la guerre dans la Bretagne, où nul Romain n’avait pénétré depuis Jules César; il la soumit par les armes de Cn. Sentius et de A. Plautius, hommes de mérite et de haute naissance, et en triompha avec grande pompe. Il ajouta aussi à l’empire quelques îles appelées Orcades et situées sur l’Océan, pus loin que la Bretagne, et fit prendre à son fils le nom de Britannicus. Claude se montra d’ailleurs si affectueux envers certains de ses amis, qu’après les nombreux exploits du noble capitaine Plautius dans son expédition de la Bretagne, il voulut accompagner lui-même le triomphateur, et marcher à sa gauche jusqu’au Capitole. Claude vécut soixante-quatre ans, et en régna quatorze. Après sa mort, il fut consacré et appelé Divin.

[IX] Néron, son successeur, fut la copie très fidèle de Caligula son oncle il affaiblit et diminua l’empire; il poussa l’excès du luxe et de la dépense jusqu’à se baigner, comme Caïus Caligula, dans des parfums brûlants et glacés; jusqu’à pêcher avec des filets d’or qu’il retirait de l’eau avec des cordons couleur de pourpre. Il fit périr une foule de sénateurs, et fut l’ennemi de tout homme vertueux. Enfin il prostitua si honteusement sa dignité, qu’il dansait et chantait sur la scène en costume de musicien ou d’acteur tragique. Il se souilla de plus d’un parricide, en faisant périr son frère, sa femme et sa mère: il mit le feu à la ville de Rome, pour contempler ainsi l’image de l’antique embrasement qui suivit la prise de Troie. Il n’osa tenter aucune expédition militaire, et fut sur le point de perdre la Bretagne, dont les deux villes les plus célèbres furent prises et renversées sous son règne. Les Parthes lui enlevèrent l’Arménie, et firent passer sous le joug les légions romaines. Cependant l’empire acquit sous lui deux provinces, le Pont Polémoniaque, cédé par Polémon, roi de ce pays, et les Alpes Cottiennes, après la mort du roi Cottius. Devenu par ses forfaits l’objet de l’exécration de la Rome entière, il fut à la fois abandonné de tout le monde, et déclaré ennemi de la patrie par le sénat: comme on le cherchait pour lui infliger le châtiment d’usage qui consistait à être promené nu par la ville, la tête baissée dans une fourche, à être battu de verges jusqu’à la mort, et précipité ensuite de la roche Tarpéienne, il s’enfuit du palais, et se tua dans la métairie d’un de ses affranchis, entre les voies Salaria et Nomentana, à quatre milles de Rome. Il fit bâtir dans la ville, des thermes appelés alors Néroniens, et aujourd’hui Alexandrins. Il mourut la trente et unième année de son règne; en lui s’éteignait toute la famille d’Auguste.

[X] Son successeur fut Servius Galba, sénateur de la plus ancienne noblesse et âgé de soixante treize ans. Elu empereur par les Espagnes et les Gaules, il fut bientôt reconnu avec joie par toutes les armées. Simple particulier, il s’était distingué par ses talents civils et militaires; souvent consul, souvent proconsul, plus souvent encore général dans les plus rudes expéditions. Son règne fut court; les commencements en furent heureux; seulement il paraissait trop enclin à la sévérité. Il périt, après un règne de sept mois, dans les embûches d’Othon; il fut égorgé dans le Forum et enseveli dans ses jardins, situés sur la voie Aurélia, non loin de la ville de Rome.

[XI] Après le meurtre de Galba, l’empire fut envahi par Othon, plus noble du côté de sa mère que du côté paternel, bien que sa naissance ne fut obscure d’aucune part. Simple particulier, il vécut dans la mollesse et dans l’intimité de Néron; empereur, il n’eut pas le temps de se faire connaître; car, au moment où il venait de tuer Galba, les armées de la Germanie proclamaient Vitellius empereur: Othon marcha contre lui; mais il fut vaincu dans une escarmouche, près de Bédriac, en Italie, et, quoiqu’il eût encore, pour prolonger la lutte, des forces considérables, il se tua de sa propre main, malgré les instances de ses soldats, qui le suppliaient de ne point désespérer si vite de la fortune des combats: il leur répondit que sa vie n’était pas assez précieuse pour que l’on prolongeât à cause de lui la guerre civile, et il se donna volontairement la mort, dans la trente-huitième année de son âge, après un règne de quatre-vingt-quinze jours.

[XII] L’empire fut ensuite occupé par Vitellius, d’une famille plutôt honorée que noble car son père malgré le peu d’éclat de sa naissance, avait exercé trois consulats ordinaires. Vitellius fut un empereur infâme, tristement célèbre par son horrible cruauté, et plus encore par sa gloutonnerie et sa voracité; car souvent dans un jour il faisait, dit-on quatre voire cinq grands repas. Tout le monde connaît par l’histoire le fameux souper que lui donna son frère Vitellius, souper où, entre autres prodigalités, on prétend qu’on servit deux mille poissons et sept mille oiseaux. Jaloux de ressembler à Néron, à l’époque où il en manifestait le vif désir, au point d’honorer les restes de ce prince qu’on avait obscurément ensevelis, Vitellius fut tué par les généraux de Vespasien, dont il avait fait périr le frère Sabinus, dans l’incendie du Capitole. Avant sa mort, il fut ignominieusement traîné dans les rues de Rome, le corps entièrement nu, les cheveux relevés, la tête haute, avec un glaive placé sous son menton, le visage et la poitrine souillés d’ordures que lui jetaient tous les passants: on finit par l’étrangler et par le jeter dans le Tibre, en lui refusant même la sépulture commune. Il périt à cinquante sept ans, après un règne de huit mois et un jour.

[XIII] Il eut pour successeur Vespasien, proclamé empereur dans la Palestine; prince de basse extraction, il est vrai, mais comparable aux meilleurs souverains. Sa vie privée fut illustre; envoyé par Claude en Germanie, puis dans la Bretagne, il avait livré à l’ennemi trente-deux batailles, et ajouté à l’empire romain deux puissantes nations, vingt villes et l’île de Vecta, voisine de la Bretagne. A Rome, il se conduisit sur le trône avec la plus grande modération; trop avide d’argent peut-être, mais sans en dépouiller injustement personne s’il l’amassait avec un soin tout particulier, il mettait aussi tout le zèle possible à combler de largesses surtout la classe indigente et jamais prince avant lui ne s’était montré ni plus grandement ni plus justement libéral. Modèle de douceur et de bonté, il infligeait difficilement une peine plus forte que l’exil aux coupables de lèse-majesté envers lui. Sous son règne, la Judée fut réunie à l’empire, ainsi que Jérusalem, ville la plus fameuse de la Palestine. L’Achaïe, la Lycie, Rhodes, Byzance, Samos, libres jusqu’alors; la Thrace, la Cilicie, la Commagène, gouvernées par des rois alliés, furent réduites en provinces romaines. Oubliant les offenses et les inimitiés, Vespasien n’opposa que la douceur aux invectives que lui lançaient les avocats et les philosophes; mais il maintenait rigoureusement la discipline militaire. Il triompha de Jérusalem avec Titus, son fils. Chéri du sénat et du peuple à cause de ses qualités, objet enfin de l’affection de tous, il mourut de dysenterie dans sa villa, près du pays des Sabins, après un règne de neuf années et sept jours: on le mit au rang des dieux; il avait si bien deviné d’avance l’horoscope de ses fils que, malgré maintes conspirations contre lui, conspirations qu’il découvrit et méprisa sans jamais en parler, il dit dans la sénat; « ou que ses fils lui succéderaient, ou qu’il n’aurait point de successeur. »

[XIV] Titus, son fils, appelé comme lui Vespasien, lui succéda; c’était un tel modèle de vertus qu’on le nommait l’amour et le délice du genre humain. Modèle d’éloquence, de valeur et de modération, il plaida des causes en latin, et il composa en grec des poèmes et des tragédies. Au siège de Jérusalem, où il servait sous son père, il perça de douze flèches douze défenseurs de la ville. A Rome et sur le trône, il fit preuve de tant de bonté qu’il ne punissait jamais personne, et il continuait de vivre dans la même intimité qu’auparavant avec des hommes convaincus d’avoir conspiré contre lui. Il fut si obligeant et si libéral, qu’il ne refusait rien à personne; et comme ses amis lui en faisaient un reproche: « Il ne faut pas, répondit-il, qu’aucun citoyen sorte affligé de chez l’empereur. » Aussi, se rappelant certain soir, à souper, qu’il n’avait, ce jour-là, fait de bien à personne: « Mes amis, dit-il, j’ai perdu ma journée. » Titus fit construire à Rome un amphithéâtre, pour la dédicace duquel on tua cinq mille bêtes fauves. Ce prince, que tant de vertus faisaient chérir exceptionnellement, mourut de maladie, dans la même villa que son père, après un règne de deux ans, huit mois et vingt jouis, à l’âge de quarante et un ans. A sa mort, le deuil public fut si grand, que chacun le pleura comme s’il eût perdu son propre père. Le sénat, averti de ce décès sur le soir, se précipita, la nuit, dans la curia, et combla Titus, après son trépas, de plus d’éloges et d’actions de grâces qu’il ne lui en avait jamais adressé de son vivant même et en sa présence. Titus fut déifié.

[XV] Domitien, jeune frère de Titus, prit ensuite possession de l’empire, mais il ressembla plus à Néron, à Caligula ou à Tibère, qu’à son père ou à son frère. Assez modéré toutefois dans les premières années de son rè-gne, il s’abandonna bientôt aux vices les plus monstrueux; débauché, colérique, cruel, avare, il souleva contre lui tant de haines qu’il fit oublier les vertus de son père et de son frère. Il mit à mort les plus nobles sénateurs, il ordonna le premier qu’on l’appela seigneur et dieu, et défendit qu’on lui élevât au Capitole d’autres statues que des statues d’or et d’argent; il ôta la vie à ses cousins et déploya l’orgueil le plus exécrable. Il soutint quatre guerres: la première contre les Sarmates, la seconde contre les Cattes et les deux autres contre les Daces. Il triompha deux fois après son expédition contre les Daces et les Cattes; mais, après sa victoire sur les Sarma-tes, il se contenta de prendre une couronne de laurier. Au reste, il éprouva plus d’un désastre dans ces mêmes guerres; ainsi, dans la Sarmatie, sa légion fut taillée en pièces avec celui qui était à sa tête, et les Daces massacrèrent de grandes armées romaines, le consul Appius Sabinus et le préfet du prétoire Cornelius Fuscus. Domitien fit élever à Rome beaucoup de constructions, entre autres le Capitole, le forum du Passage, l’Odeum, les portiques des temples d’Isis et de Sérapis, et le Stade. Mais devenu, par ses crimes, l’objet de la haine uni-verselle, il fut assassiné dans son palais par ses gardes conjurés; il avait alors quarante-cinq ans, et en avait régné quinze. Son cadavre, enlevé avec la dernière ignominie par les vespillons, fut enseveli comme celui d’un esclave.