Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE II

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre I - livre III

 

 


 

 

[I] Anno trecentesimo sexagesimo quinto ab Urbe condita, post captam autem primo, dignitates mutatae sunt, et pro duobus consulibus facti tribuni militares consulari potestate. Hinc jam coepit romana res crescere. Nam Camillus, eo anno, Volscorum civitatem, quae per septuaginta annos bellum gesserat, vicit, et Aequorum urbem, et Sutrinorum; atque omnes, deletis eorum exercitibus, occupavit, et tres simul triumphos egit. Titus etiam Quintius Cincinnatus Praenestinos, qui usque ad urbis Romae portas cum bello venerant, persequutus ad flumen Alliam vicit; et civitates, quae sub ipsis agebant, Romanis adjunxit : ipsum Praeneste aggressus, in deditionem accepit. Quae omnia ab eo gesta sunt viginti diebus, triumphusque ipsi decretus. Verum dignitas tribunorum militarium non diu perseveravit; nam post aliquantum nullos placuit fieri : et quadriennium in urbe ita fluxit, ut potestates ibi majores non essent. Resumpserunt tamen tribuni militares consulari potestate iterum dignitatem, et triennio perseveraverunt. Rursus consules facti.

[II] L. Genucio et Q. Servilio coss. mortuus est Camillus : honor ei secundus post Romulum delatus est. T. Quintius dictator adversus Gallos, qui ad Italiam venerant, missus est. His ab urbe quarto miliario trans Anienem fluvium consederant. Nobilissimus de senatoribus T. Manlius, provocantem Gallum ad singulare certamen, congressus occidit, et, sublato torque aureo, colloque suo imposito, in perpetuum Torquati sibi et posteris cognomen accepit. Galli fugati sunt; mox per C. Sulpicium dictatorem etiam victi. Non multo post a C. Martio Tusci victi sunt : VIII milia captivorum ex his in triumphum ducti.

[III] Census iterum habitus est; et quum Latini, qui a Romanis subacti erant, milites praestare nollent, ex Romanis tantum tirones lecti sunt, factaeque legiones decem : qui modus sexaginta, vel amplius, armatorum milia efficiebat : arvis adhuc Romanis rebus, tanta tamen in re militari virtus erat ! Quae quum profectae essent adversum Gallos duce L. Furio, quidam ex Gallis unum ex Romanis, qui esset optimus, provocavit. Tum se M. Valerius, tribunus militum, obtulit, et, quum processisset armatus, corvus ei supra dextrum brachium sedit; mox commissa adversum Gallum pugna, idem corvus alis et unguibus Galli oculos verberavit, ne rectum posset aspicere. Ita a tribuno Valerio interfectus, non solum victoriam ei, sed etiam nomen dedit ; nam postea idem Corvinus est dictus; ac propter hoc meritum, annorum trium et viginti consul est factus. Latini, qui noluerant milites dare, hoc quoque a Romanis exigere coeperunt, ut unus consul ex eorum, alter ex Romanorum populo crearetur. Quod quum esset negatum, bellum contra eos susceptum est, et ingenti pugna superati sunt, ac de his perdomitis triumphatum est. Statuae consulibus ob meritum victoriae in Rostris positae sunt. (Eo anno etiam Alexandria ab Alexandro Macedone condita est.)

[IV] Iam Romani potentes esse coeperant; bellum enim in centesimo et tricesimo fere miliario ab Urbe apud Samnites gerebatur, qui medii sunt inter Picenum, Campaniam et Apuliam. Lucius Papirius Cursor cum honore dictatoris ad id bellum profectus est: qui, quum Romam rediret, Q. Fabio Maximo, magistro equitum, quem apud exercitum reliquit, praecepit ne se absente pugnaret. Ille occasione reperta, felicissime dimicavit, et Samnites delevit. Ob quam rem a dictatore capitis damnatus, quod se vetante pugnasset, ingenti favore militum et populi liberatus; tanta Papirio seditione commota, ut paene ipse interficeretur. Postea Samnites Romanos T. Veturio et Sp. Postumio coss. ingenti dedecore vicerunt et sub jugum miserunt. Pax tamen a senatu et populo soluta est, quae cum ipsis propter necessitatem facta fuerat. Postea Samnites victi sunt a L. Papirio consule : septem millia eorum sub iugum missa. Papirius de Samnitibus triumphavit. Eo tempore, Appius Claudius censor aquam Claudiam induxit, et viam Appiam stravit.

[V] Samnites reparato bello, Q. Fabium Maximum vicerunt, tribus milibus hominum occisis. Postea, quum pater ei Fabius Maximus legatus fuisset fuisset, et Samnitas vicit et plurima ipsorum oppida cepit. Deinde P. Cornelius Rufinus M. Curius Dentatus, ambo consules, contra Samnitas missi, ingentibus proeliis eos confecere. Tum bellum cum Samnitibus per annos novem et quadraginta actum sustulerunt; neque ullus hostis fuit intra Italiam, qui romanam virtutem magis fatigaverit. Interjectis aliquot annis, iterum se Gallorum copiae, contra Romanos, Tuscis Samnitibusque junxerunt; sed, quum Romam tenderent, a Cn. Cornelio Dolabella consule deletae sunt.

[VI] Eodem tempore, Tarentinis, qui jam in ultima Italia sunt, bellum indictum est, quia legatis Romanorum injuriam fecissent. Hi Pyrrhum, Epiri regem, contra Romanos auxilio poposcerunt, qui ex genere Achillis originem trahebat. Is mox ad Italiam venit, tumque primum Romani cum transmarino hoste dimicaverunt. Missus est contra eum consul P. Valerius Levinus, qui quum exploratores Pyrri cepisset, jussit eos per castra duci, ostendi omnem exercitum tumque dimitti, ut renuntiarent Pyrrho quaecumque a Romanis agerentur. Commissa mox pugna, quum iam Pyrrhus fugeret, elephantorum auxilio vicit : quos incognitos Romani expaverunt; sed nox proelio finem dedit. Laevinus tamen per noctem fugit. Pyrrus Romanos mille octingentos cepit, eosque summo honore tractavit; occisos sepelivit. Quos quum adverso vulnere et truci vultu, etiam mortuos jacere vidisset, tulisse ad caelum manus dicitur, cum hac voce: « Se totius orbis dominum esse potuisse, si tales sibi milites contigissent. »

[VII] Postea Pyrrhus, junctis sibi Samnitibus, Lucanis, Brittiisque, Romam perrexit, omnia ferro ignique vastavit, Campaniam depopulatus est, atque ad Praeneste venit, miliario ab Urbe octavo decimo. Mox terrore exercitus, qui cum consule sequebatur, in Campaniam se recepit. Legati ad Pyrrhum de redimendis captivis missi, ab eo honorifice suscepti sunt : captivos sine pretio Romam misit. Unum ex legatis Romanorum Fabricium sic admiratus, ut, quum eum pauperem esse cognovisset, quarta parte regni promissa, sollicitare voluerit, ut ad se transiret; contemptusque a Fabricio est. Quare quum Pyrrus Romanorum ingenti admiratione teneretur, legatum misit, qui pacem aequis condicionibus peteret, praecipuum virum, Cineam nomine; ita ut Pyrrhus partem Italiae, quam jam armis occupaverat, obtineret. Pax displicuit, remandatumque Pyrrho a senatu est, eum cum Romanis, nisi ex Italia recessisset, pacem habere non posse. Tum Romani jusserunt captivos omnes, quos Pyrrhus reddiderat, infames haberi, qui se armati defendere potuissent : nec ante eos ad veterem statum reverti, quam binorum hostium occisorum spolia retulissent. Ita legatus Pyrrhi reversus est; a quo quum quaereret Pyrrus « qualem Romam comperisset; » Cineas dixit « Regum se patriam vidisse : scilicet tales illic fere omnes esse, qualis unus Pyrrhus apud Epirum et reliquam Graeciam putaretur. »

[VIII] Missi sunt contra Pyrrhum duces P. Sulpicius et Decius Mus consules. Certamine commisso, Pyrrhus vulneratus est, elephanti interfecti, viginti millia caesa hostium, et ex Romanis tantum quinque millia; Pyrrhus fugatus. Interjecto anno, contra Pyrrhum Fabricius est missus, qui prius inter legatos sollicitari non potuerat, quarta regni parte promissa. Tum, quum vicina castra ipse et rex haberent, medicus Pyrrhi ad eum nocte venit, promittens veneno Pyrrhum occisurum, si sibi aliquid polliceretur; quem Fabricius vinctum reduci iussit ad dominum, Pyrrhoque dici, quae contra caput ejus medicus spopondisset. Tum rex admiratusn eum dixisse fertur: « Ille est Fabricius, qui difficilius ab honestate, quam sol a cursu suo averti potest. » Tum rex in Siciliam profectus est : Fabricius, victis Lucanis et Samnitibus, triumphavit. Coss. deinde Curius Dentatus et Cornelius Lentulus adversum Pyrrhum missi sunt. Curius contra eum pugnavit, exercitum ejus cecidit, ipsum Tarentum fugavit, castra cepit. Ea die, caesa hostium XXIII millia. Curius in consulatu triumphavit : primus Romam elephantos quatuor duxit. Pyrrhus etiam a Tarento mox recessit, et apud Argos, Graeciae civitatem, occisus est.

[IX] C. Fabio Licinio et C. Claudio Canina coss. anno Urbis conditae CCCCLXI, legati Alexandrini, a Ptolomaeo missi, Romam venere, et a Romanis amicitiam, quam petierant, obtinuerunt. Quintio Gulone, C. Fabio Pictore coss. Picentes bellum commovere, et ab insequentibus coss. P. Sempronio, Appio Claudio victi sunt; et de his triumphatum est. Conditae a Romanis civitates, Ariminum in Gallia, et Beneventum in Samnio. M. Attilio Regulo, L. Junio Libone coss. Sallentinis in Apulia bellum indictum est : captique sunt cum civitate simul Brundisini, et de his triumphatum est.

[X] Anno CCCCLXXII, cum jam clarum urbis Romae nomen esset, arma tamen extra Italiam mota non fuerant. Ut igitur cognosceretur quae copiae Romanorum essent, census est habitus : inventa sunt civium capita CCXCII millia CCCXXXIV, quanquam a condita Urbe numquam bella cessassent. Et contra Afros bellum susceptum est primum Appio Claudion Q. Fulvio coss. In Sicilia contra eos pugnatum est, et Appius Claudius de Afris et rege Siciliae Hierone triumphavit. Insequenti anno, Valerio Marco et Otacilio coss. in Sicilia a Romanis res magnae gestae sunt. Tauromenitani, Catinenses, et praeterea quinquaginta civitates in fidem acceptae. Tertio anno, in Sicilia contra Hieronem bellum paratum est ; is cum omni nobilitate Syracusanorum pacem a Romanis impetravit, deditque argenti talenta ducenta. Afri in Sicilia victi sunt, et de his secundo Romae triumphatum est. Quinto anno belli punici, quod contra Afros gerebatur, primum Romani, C. Duillio et Cn. Cornelio Asina coss. in mari dimicaverunt, paratis navibus rostratis, quas Liburnas vocant. Consul Cornelius fraude deceptus est ; Duillius, commisso proelio, Carthaginiensium ducem vicit, XXXI naves cepit, XIV mersit, VII millia hostium cepit, III occidit. Neque ulla victoria Romanis gratior fuit, quod, invicti terra, jam etiam mari plurimum possent. C. Aquilio Floro, L. Scipione coss. Scipio Corsicam et Sardiniam vastavit, multa millia inde captivorum adduxit, triumphum egit.

[XI] L. Manlio Vulsone, M. Atilio Regulo coss., bellum in Africam translatum est : contra Amilcarem, Carthaginiensium ducem, in mari pugnatum, victusque est. Nam perditis LXIV navibus, retro se recepit ; Romani XXII amiserunt. Sed quum in Africam transissent, primam Clypeam Africae civitatem in deditionem acceperunt. Consules usque ad Carthaginem processerunt : multisque vastatis oppidis, Manlius victor Romam rediit, et XXVII millia captivorum reduxit. Atilius Regulus in Africa remansit; is contra Afros aciem instruxit : contra tres Carthaginiensium duces dimicans, victor fuit, XVIII millia hostium cecidit, quinque millia cum XVIII elephantis cepit; LXXIV civitates in fidem accepit. Tum victi Carthaginienses pacem a Romanis petiverunt : quam quum Regulus nollet nisi durissimis condicionibus dare, Afri auxilium a Lacedaemoniis petiverunt : et duce Xanthippo, qui a Lacedaemoniis missus fuerat, Romanorum dux Regulus victus est ultima pernicie. Nam duo millia tantum ex omni Romano exercitu refugerunt; quingenti cum imperatore Regulo capta sunt, XXX milia occisa; Regulus ipse in catenas coniectus.

[XII] M. Aemilio Paulo, Servio Fulvio Nobiliore coss. ambo romani consules ad Africam profecti sunt cum trecentarum navium classe; primum Afros navali certamine superant. Aemilius consul CIV naves hostium demersit, XXX cum pugnatoribus cepit; XV millia hostium aut occidit aut cepit; militem suum ingenti praeda ditavit. Et subacta Africa tunc fuisset, nisi tanta fames fuisset, ut diutius expectare exercitus non posset. Consules, cum victrici classe redeuntes, circa Siciliam naufragium passi sunt, et tanta tempestas fuit, ut ex quadringentis sexaginta quatuor navibus, octoginta servari potuerint; neque ullo tempore tanta maritima tempestas audita est. Romani tamen statim ducentas naves reparaverunt, neque in aliquo animus his infractus fuit.

[XIII] Cn. Servilius Caepio et C. Sempronius Blaesus css. cum ducentis sexaginta navibus ad Africam profecti sunt : aliquot civitates ceperunt : praedam ingentem reducentes, naufragium passi sunt. Itaque, quum continuae calamitates Romanis displicerent, decrevit senatus ut a maritimis proeliis recederetur, et tantum sexaginta naves ad praesidium Italiae salvae essent. L. Caecilio Metello, C. Furio Pacillo css. Metellus in Sicilia Afrorum ducem, cum CXXX elephantis et magnis copiis venientem superavit, XX millia hostium cecidit, XXVI elephantos cepit, reliquos errantes per Numidas, quos in auxilium habebat, collegit, et Romam deduxit ingenti pompa, quum CXXX elephantorum numerus omnia itinera compleret.

[XIV] Post haec mala, Carthaginienses Regulum ducem, quem ceperant, petiverunt, ut Romam proficisceretur, et pacem a Romanis obtineret, ac permutationem captivorum faceret. Ille Romam quum venisset, inductus in senatum, nihil quasi Romanus egit : dixitque « se, ex illa die, qua in potestatem Afrorum venisset, Romanum esse desisse. » Itaque et uxorem a complexu removit, et Romanis suasit, ne pax cum Poenis fieret. « Illos enim fractos tot casibus spem nullam habere : tanti non esse, ut tot millia captivorum propter unum se, et senem, et paucos, qui ex Romanis capti fuerant, redderentur. » Itaque obtinuit; nam Afros pacem petentes nullus admisit. Ipse Carthaginem rediit; offerentibusque Romanis ut eum Romae tenerent, negavit se in ea urbe mansurum, in qua, postquam Afris servierat, dignitatem honesti civis habere non posset. Regressus igitur ad Africam, omnibus suppliciis extinctus est.

[XV] P. Claudio Pulchro et C. Junio coss., Claudius contra auspicia pugnavit, et a Carthaginiensibus victus est : nam ex CCXX navibus cum XXX fugit : nonaginta cum pugnatoribus captae sunt, demersae ceterae. Alius quoque consul naufragio classem amisit; exercitum tamen salvum habuit, quia vicina litora erant.

[XVI] C. Lutatio Catulo, A. Postumio Albino css., anno belli punici XXIII Catulo bellum contra Afros commissum est. Profectus est cum CCC navibus in Siciliam; Afri contra ipsum CCCC paraverunt. [Numquam in mari tantis copiis pugnatum est.] Lutatius Catulus navem aeger ascendit; vulneratus enim in pugna superiore fuerat. Contra Lilybaeum, civitatem Siciliae, pugnatum est ingenti virtute Romanorum. Nam LXIII Carthaginiensium naves captae sunt, CXXV demersae, XXXII millia hostium capta, XIII millia occisa; infinitum auri, argenti, praedae in potestatem Romanorum redactum; ex classe Romana XII naves demersae. Pugnatum est, VI idus martias. Statim Carthaginienses pacem petiverunt; tributaque est eis pax; captivi Romanorum, qui tenebantur a Carthaginiensibus, redditi sunt. Etiam Carthaginienses petiverunt ut redimi eos captivos liceret, quos ex Afris Romani tenebant. Senatus jussit sine pretio dari eos, qui in publica custodia essent : qui autem a privatis tenerentur, ut, pretio dominis reddito, Carthaginem redirent; atque id pretium ex fisco magis, quam a Carthaginiensibus solveretur. Q. Lutatius, A. Manlius, coss. creati, bellum Faliscis intulerunt, quae civitas Italiae opulenta quondam fuit ; quod ambo coss. sex dies, quam venerant, transegerunt, XV millibus hostium caesis, ceteris pace concessa; agro tamen ex medietate sublato.

 LIVRE SECOND

[I] L’an trois cent soixante-cinq de la fondation et la première année de la prise de Rome, on changea les magistratures, et au lieu des deux consuls on nomma des tribuns militaires, investis du pouvoir consulaire. Dès lors, la puissance romaine commença à prendre de l’accroissement. En effet, Camille vainquit, cette année-là, les Volsques, qui avaient soutenu la guerre pendant soixante-dix ans; il prit aussi la ville des Èques et celle des Sutrins, détruisit leurs armées et obtint trois triomphes à la fois. A son exemple, Titus Quintius Cincinnatus repoussa les Prénestins, qui étaient venus en armes jusqu’aux portes de Rome, les battit auprès du fleuve Allia, soumit aux Romains les villes alliées de Préneste, l’attaqua bientôt elle-même et reçut sa soumission. En vingt jours il fit toutes ces conquêtes, et on lui décerna le triomphe. Toutefois, la dignité des tribuns milliaires ne fut pas de longue durée; en effet, peu de temps après, elle fut abolie et quatre ans se passèrent à Rome sans qu’il y eût des magistrats supérieurs. Cependant les tribuns militaires reprirent, avec la puissance consulaire, leur titre qu’ils conservèrent encore trois années. Puis les consuls furent nommés de nouveau.

[II] Sous le consulat de L. Génucius et de Q. Servilius mourut Camile qui fat honoré comme un second Ro-mulus. T. Quintius créé dictateur, fut envoyé contre les Gaulois qui avaient envahi l’Italie. Ils s’étaient arrêtés à quatre milles de Rome, au delà du fleuve Anio. Là, un jeune sénateur, de la plus haute distinction, T. Manlius, provoqué par un Gaulois à un combat singulier, l’attaqua, le tua, lui enleva son collier d’or et le mit à son cou, ce qui fit donner à jamais à lui et à ses descendants le surnom de Torquatus. Les Gaulois furent chassés, et bientôt battus encore par le dictateur C. Sulpitius. Peu de temps après, les Toscans furent vaincus par C. Martius, et huit mille de leurs prisonniers furent conduits en triomphe.

[III] On fit encore une fois le cens; et comme les Latins, soumis par le peuple de Rome, refusaient de fournir des soldats, le tirage eut lieu seulement parmi les Romains; on forma dix légions, ce qui portait à plus de soixante mille hommes le nombre des soldats: tant l’empire de Rome, malgré ses faibles ressources, déployait déjà d’héroïsme pour la guerre ! Ces troupes partirent contre les Gaulois, sous la conduite de L. Furius; et l’un des barbares ayant défié au combat le plus brave des Romains, M. Valérius, tribun militaire, se présenta; comme il s’avançait tout armé, un corbeau se posa sur son bras droit; puis, pendant le combat livré contre le Gaulois, le même corbeau frappa de ses ailes et de ses serres les yeux du barbare, pour l’empêcher de fixer devant lui ses regards. Ainsi le Gaulois, tué par le tribun Valérius, lui laissa et la victoire, et le surnom de Corvinus qu’on lui donna dans la suite; de plus, cette action d’éclat le fit nommer consul à vingt-trois ans. Les Latins, qui avaient refusé de fournir des soldats, exigèrent bientôt des Romains que l’un des consuls fût choisi parmi eux, et l’autre dans le peuple de Rome. On rejeta leur demande, on leur fit la guerre, ils furent vaincus dans une grande bataille, et leur entière défaite fournit un nouveau triomphe. En reconnaissance de cette vic-toire, des statues furent élevées aux consuls sur la place des Rostres. [Cette même année, Alexandre de Macédoine fonda Alexandrie.]

[IV] Déjà la puissance romaine commençait à s’étendre; en effet, à cent trente milles de Rome à peu près, on faisait la guerre dans le pays des Samnites, qui tiennent le milieu entre le Picénum, la Campanie et l’Apulie. Lucius Papinus Cursor partit en qualité de dictateur pour cette expédition; obligé de revenir à Rome, il enjoi-gnit à Q. Fabius Maximus, maître de la cavalerie, qu’il laissait à la tête de l’armée, de ne pas livrer bataille en son absence. Toutefois Fabius, trouvant une occasion favorable, combattit avec le plus heureux succès, et défit les Samnites. Pour le punir de cette infraction à ses ordres, le dictateur le condamna à mort; mais l’armée et le peuple sa prononcèrent énergiquement en faveur de Fabius, le délivrèrent, et il s’éleva contre Papinus une telle sédition, qu’il fut lui-même presque en danger d’être tué. Dans la suite, les Samnites, sous le consulat de T. Vétunius et de Sp. Postumius, firent essuyer aux Romains la plus honteuse défaite, et les forcèrent de passer sous le joug. Cependant le sénat et le peuple rompirent le traité de paix que la nécessité avait fait conclure avec les ennemis, qui bientôt furent vaincus par le consul L. Papinus sept mille d’entre eux passèrent sous le joug, et Papinus triompha des Samnites. A cette époque, le censeur Appius Claudius fit construire l’aqueduc Claudien et paver la voie Appienne.

[V] Les Samnites, ayant recommencé la guerre, battirent Q. Fabius Maximus et lui tuèrent trois mille hommes. Mais ensuite on lui donna pour lieutenant son père, Fabius Maximus, qui défit les Samnites et leur prit plu-sieurs villes de guerre. Enfin P. Cornélius Rufinus et Manius Curius Dentatus, tous deux consuls, envoyés contre les Samnites, les écrasèrent dans de grandes batailles. Ils terminèrent ainsi une guerre qui avait duré quarante-neuf ans; aucun ennemi, au sein de l’Italie, ne mit à de plus rudes épreuves la valeur romaine. Après quelques années d’intervalle, une nouvelle armée de Gaulois se joignit contre les Romains aux Toscans et aux Samnites; mais, tandis qu’elle marchait vers Rome, elle fut détruite par le consul Cn. Cornélius Dolabella.

[VI] A la même époque, Rome, pour venger l’injure faite à ses ambassadeurs, déclara la guerre aux Tarentins, qui habitent les extrémités de l’Italie. Ce peuple appela à son secours, contre les Romains, Pyrrhus, roi d’Épire et issu du sang d’Achille. Le prince arriva bientôt en Italie, et, pour la première fois alors, les Romains combattirent un ennemi d’outre-mer. On envoya contre lui le consul P. Valérius Lévinus, qui, ayant saisi des espions de Pyrrhus, les fit conduire par tout le camp, leur fit voir l’armée entière, et ensuite les laissa partir, pour qu’ils pussent informer le roi de tout ce qui se passait chez les Romains. Bientôt on livra bataille, et déjà Pyrrhus fuyait, lorsque le secours de ses éléphants lui donna la victoire: les Romains tremblèrent à la vue de ces animaux qu’ils ne connaissaient pas; la nuit vint mettre fin au combat. Cependant Lévinus s’enfuit à la faveur de l’obscurité. Pyrrhus fit dix-huit cents prisonniers romains, les traita avec la plus haute distinction, et fit ensevelir les morts. En les voyant étendus, blessés tous par devant, et l’air terrible encore, même après le trépas, il leva, dit-on, les mains au ciel et s’écria: « Qu’il me serait facile de soumettre l’univers, si je commandais de tels guerriers! »

[VII] Ensuite Pyrrhus, après s’être adjoint les Samnites, les Lucaniens et les Bruttiens, marcha vers Rome, mit tout à feu et à sang, dévasta la Campanie, et arriva devant Préneste, à dix-huit milles de Rome. Mais la crainte de l’armée romaine, qui le suivait avec le consul, le força bientôt de se retirer dans la Campanie. On lui envoya des députés pour le rachat des prisonniers; il les reçut avec honneur, et renvoya les captifs sans rançon. L’un des ambassadeurs romains, Fabricius, lui inspira une admiration si profonde, que, le sachant pauvre, il lui offrit, s’il passait à lui, le quart de son royaume; mais Fabricius méprisa ses offres. Aussi Pyrrhus, pénétré d’une vive admiration pour les Romains, envoya demander la paix, à des conditions équitables, par un ambassadeur nommé Cinéas, l’un des premiers de sa cour; il se réservait la partie de l’Italie dont ses armes l’avaient déjà rendu maître. Ses propositions ne furent point acceptées, et le sénat lui fit annoncer qu’il ne pourrait avoir la paix avec les Romains, à moins de quitter l’Italie. Alors tous les prisonniers rendus par Pyrrhus furent déclarés infâmes pour s’être laissé prendre les armes à la main: et ils ne purent être réhabilités, avant d’avoir rapporté les dépouilles de deux ennemis tués par eux. Ainsi s’en revint l’ambassadeur de Pyrrhus, qui lui demanda comment il avait trouvé Rome: « J’ai vu la patrie des rois, répondit Cinéas: en effet, presque tous les hommes sont là aussi grands que Pyrrhus seul le paraît dans l’Épire et dans le reste de la Grèce. »

[VIII] On envoya contre Pyrrhus, avec une armée, les consuls P. Sulpicius et Décius Mus. Dans la bataille qui eut lieu, Pyrrhus fut blessé, ses éléphants furent tués, vingt mille ennemis taillés en pièces, et les Romains perdirent seulement cinq mille hommes: Pyrrhus fut mis en fuite. L’année d’après on envoya contre lui Fabricius, qui, lors de la députation, n’avait pu être gagné par la promesse de posséder le quart du royaume d’Épire. Comme son camp se trouvait voisin de celui du roi, le médecin de Pyrrhus vint pendant la nuit proposer à Fabricius d’empoisonner le prince, si on lui assurait quelque récompense; Fabricius le fit charger de chaînes, et ramener à son maître, en lui découvrant toute sa trahison. Pénétré d’admiration, Pyrrhus alors s’écria: « C’est bien là ce Fabricius qu’il est plus difficile de détourner du chemin de l’honneur, que de faire dévier le soleil de son cours. » Pyrrhus partit alors pour la Sicile: Fabricius, après avoir battu les Samnites et les Lucaniens, obtint le grand triomphe. Ensuite les consuls Curius Dentatus et Cornélius Lentulus furent envoyés contre Pyrrhus. Curius lui livra un combat, tailla en pièces son armée, l’obligea de s’enfuir à Tarente, et prit son camp. Dans cette journée, l’ennemi perdit vingt-trois mille hommes. Curius triompha pendant son consulat: le premier il amena à Rome quatre éléphants. Bientôt Pyrrhus quitta Tarente même, et fut tué dans un faubourg d’Argos, ville de la Grèce.

[IX] Sous le consulat de C. Fabricius Luscinus et de C. Claudius Cinna, l’an quatre cent soixante et un de la fondation de Rome, des députés d’Alexandrie, envoyés par Ptolémée, vinrent à Rome demander l’amitié des Romains, et l’obtinrent. Sous le consulat de Quintius Gulon et de C. Fabius Pictor, les habitants du Picénum prirent les armes contre Rome, et furent vaincus par les consuls de l’année suivante, P. Sempronius et Appius Claudius; nouveau triomphe dans Rome. Les Romains fondèrent deux villes, Ariminum dans la Gaule, et Bé-névent dans le Samnium. Sous le consulat de M. Attilius Régulus et de L. Junius Libon, l’on déclara la guerre aux Salentins, peuplade de l’Apulie: Brundusium et ses habitants furent pris; encore un triomphe.

[X] L’an quatre cent soixante douze, bien que le nom romain fut déjà, cependant les armes de Rome n’avaient pas été portées hors de l’Italie. Aussi pour connaître l’état des forces romaines, on fit un dénombrement et il se trouva deux cent quatre-vingt douze mille trois cent trente quatre citoyens, quoique, depuis la fondation de Rome, les guerres n’eussent jamais cessé. Alors on entreprit la première guerre contre les Africains, sous le consulat d’Appius Claudius et de Q. Fulvius. On combattit contre eux en Sicile et Appius Claudius triompha des Africains et de Hiéron roi de Sicile. L’année suivante sous le consulat de Valérius Marcus et d’Oraclius, les Romains firent de brillants exploits en Sicile. Les habitants de Tauromenitanus, de Catane, et cinquante autres villes envoyèrent leur soumission. La troisième année, on termina en Sicile, la guerre contre Hiéron: ce prince, avec toute la noblesse de Syracuse, obtint la paix des Romains, et donna deux cents talents d’argent. Les Africains furent vaincus en Sicile, et pour la seconde fois on en triompha à Rome. La cinquième année de la guerre punique, entreprise contre les Africains, les Romains, sous le consulat de C. Duillius et de Cn. Cornélius Asina, livrèrent leur premier combat naval, avec des vaisseaux à éperons, qu’on appelle Liburniens. Le consul Cornélius se laissa surprendre; Duillius livra bataille, défit le général carthaginois, prit trente et un vaisseaux, en coula à fond quatorze, fit sept mille prisonniers, et tua trois mille ennemis. Jamais victoire ne fut plus agréable aux Romains, qui, invincibles sur terre, se voyaient déjà fort redoutables sur mer. Sous le consulat de C. Aquilius Florus et de L. Scipion, ce dernier ravagea la Corse et la Sardaigne, en ramena plusieurs milliers de prisonniers, et obtint le grand triomphe.

[XI] Sous le consulat de L. Manlius Volson et de M. Attilius Régulus, la guerre fut transportée en Afrique: et Amilcar, général carthaginois, contre lequel on livra un combat naval, fut vaincu. En effet, il se retira après avoir perdu soixante-quatre vaisseaux, les Romains en perdirent vingt-deux. Mais ils passèrent en Afrique, et reçurent la soumission de Clypée, l’une des principales villes de ce pays. Les consuls s’avancèrent jusqu’à Car-thage: et après avoir saccagé plusieurs places fortes, Manlius revint vainqueur à Rome, suivi de vingt-sept mille captifs. Attilius Régulus resta en Afrique, où il continua la guerre; il eut à combattre trois chefs carthaginois qu’il vainquit, leur tua dix-huit mille hommes, fit cinq mille prisonniers, s’empara de dix-huit éléphants, et reçut la soumission de soixante quatorze villes. Alors les Carthaginois vaincus demandèrent la paix aux Romains: mais comme Régulus ne voulait l’accorder qu’aux plus dures conditions, les Africains implorèrent le secours des Lacédémoniens, et le général Xanthippe, qu’ils envoyèrent, fit éprouver au général romain Régulus un échec irréparable. En effet, il ne resta que deux mille hommes de toute l’armée romaine; quinze mille furent faits prisonniers avec leur général Régulus, trente mille furent tués; Régulus lui-même fut jeté dans les fers.

[XII] Les deux consuls, M. Emilius Paulus et Servius Fulvius Nobilior, partirent pour l’Afrique avec une flotte de trois cents vaisseaux, et ils remportent d’abord une victoire, navale sur les Carthaginois. Le consul Emilius coula à fond cent quatre vaisseaux ennemis, en prit trente avec leurs combattants, tua ou fit prisonniers quinze mille hommes, et enrichit ses soldats d’un immense butin. Certes alors l’Afrique eût été subjuguée sans une horrible famine qui ne permit pas à l’armée de rester plus longtemps. Les consuls, revenant avec leur flotte victorieuse, firent naufrage sur les côtes de la Sicile, et il s’éleva alors une tempête si furieuse, que de quatre cent soixante-quatre vaisseaux, quatre-vingts purent à peine être sauvés; jamais, en aucun temps, ou n’entendit parler d’un si grand désastre maritime. Cependant les Romains remirent tout de suite à flot deux cents navires, et ce revers ne put en rien abattre leur courage.

[XIII] Cn. Servilius Cépion et C. Sempronius Blésus, nommés consuls, partirent pour l’Afrique avec deux cent soixante vaisseaux: ils prirent quelques villes, mais, lorsqu’ils revenaient avec un riche butin, ils firent aussi naufrage. Enfin, comme les Romains étaient fatigués de ces malheurs continuels, le sénat décréta la suspension des batailles navales, et l’entretien de soixante vaisseaux seulement, pour la défense de l’Italie. Sous le consulat de L. Cécilius Métellus et de C. Furius Pacillus, Métellus défit en Sicile le général africain qui s’avançait contre lui avec cent trente éléphants et une armée formidable: il tailla en pièces vingt mille ennemis, prit vingt-six éléphants, et avec l’aide des Numides, ses auxiliaires, rassembla les autres qui erraient çà et là, et les emmena tous à Rome en grande pompe; car le nombre de cent trente éléphants remplissait tous les chemins.

[XIV] Après de tels revers, les Carthaginois engagèrent le général Régulus, leur prisonnier, à partir pour Rome, afin d’obtenir la paix des Romains, et de faire l’échange des captifs. Arrivé à Rome, et introduit dans le sénat, il ne voulut plus agir en qualité de Romain, et dit que, « du jour où il était tombé au pouvoir des Africains, il avait cessé d’être citoyen de Rome. » Aussi il se refusa aux embrassements de sa femme, et conseilla aux Romains de ne point faire la paix avec les Carthaginois. « Accablés, dit-il, par tant de désastres, ils n’ont plus d’espérance: la vie de Régulus n’est pas assez précieuse, pour qu’on rende tant de milliers de captifs en échange d’en seul vieillard et du petit nombre de Romains qui ont été fait prisonniers. » On suivit ses conseils, et personne n’écouta les propositions de paix des Africains. Régulus retourna donc à Carthage; et comme les Romains lui offraient de le retenir à Rome, il refusa de rester dans une ville où il ne pouvait que conserver la dignité d’honorable citoyen, après avoir été l’esclave des Carthaginois. Aussi, à son retour en Afrique, on le fit périr au milieu de mille supplices.

[XV] Sous le consulat de P. Claudius Pulcher et de C. Junius, Claudius combattit, malgré les auspices, et fut vaincu par les Carthaginois: il avait deux cent vingt vaisseaux, il s’enfuit avec trente quatre-vingt dix furent pris avec les combattants, les autres coulés à fond. Son collègue perdit aussi sa flotte dans un naufrage; il put cependant sauver l’armée, à cause de la proximité du rivage.

[XVI] Sous le consulat de C. Lutatius Catulus et de A. Postumius Albinus, la vingt-troisième année de la guerre punique, on confia à Catulus le soin de combattre les Africains. Il passa en Sicile avec trois cents vaisseaux; les Africains lui en opposèrent quatre cents. [Jamais bataille navale ne fit déployer tant de forces.] Lutatius Catulus s’embarqua, bien que malade encore, car il avait été blessé dans un combat précédent. Les Romains firent des prodiges de valeur dans un engagement vis-à-vis de Lilybée, ville de Sicile. Soixante-treize vaisseaux carthaginois furent pris, cent vingt-cinq coulés à fond, trente-deux mille hommes faits prisonniers, treize mille tués; une immense quantité d’or et d’argent devint la proie du vainqueur; douze vaisseaux seulement de la flotte romaine furent coulés. Ce combat eut lieu le six des ides de mars. Les Carthaginois demandèrent aussitôt la paix, qui leur fut accordée; ils rendirent les prisonniers romains qui étaient en leur pouvoir, et demandèrent aussi qu’on leur permît de racheter les captifs carthaginois dont les Romains étaient maîtres. Le sénat leur fit rendre sans rançon ceux qu’on gardait dans la prison publique: quant aux autres, devenus esclaves des particuliers, avant de retourner à Carthage, ils durent payer à leurs maîtres une rançon; mais elle fut prise sur le trésor plutôt que sur les fonds des Carthaginois. Q. Lutatius, A. Manlius, nommés consuls, firent la guerre aux Falisques, dont la ville était autrefois une des plus riches cités de l’Italie: l’expédition fut terminée six jours après l’arrivée des deux consuls, quinze mille ennemis furent taillés en pièces, la paix fut accordée aux autres; on leur enleva cependant la moitié de leur territoire