Dion Cassius, traduit par E. Gros Tome IX

EUTROPE

ABRÉGÉ DE L'HISTOIRE ROMAINE.

LIVRE III

 

Traduction française : N.- A. DUBOIS.

Oeuvre numérisée par Marc Szwajcer

livre II - livre IV

 

 


 

 

[I] Finito igitur Punico bello, quod per XXIII annos tractum est, Romani, jam clarissima gloria noti, legatos ad Ptolomaeum, Aegypti regem, miserunt auxilia promittentes, quia rex Syriae Antiochus ei bellum intulerat. Ille gratias Romanis egit, auxilia a Romanis non accepit : jam enim fuerat pugna transacta. Eodem tempore, potentissimus rex Siciliae Hiero Romam venit ad ludos spectandos, et ducenta millia modiorum tritici populo dono dedit. L. Cornelio Lentulo, Fulvio Flacco coss., quibus Hiero Romam venerat, etiam contra Ligures intra Italiam bellum gestum est, et de his triumphatum. Carthaginienses tum bellum reparare tentabant; Sardinienses, qui, ex conditione pacis, Romanis parere debebant, ad rebellandum impellentes. Venit tamen Romam legatio Carthaginiensium, et pacem impetravit. T. Manlio Torquato, C. Atilio Balbo coss. de Sardis triumphatum est; et, pace omnibus locis facta, Romani nullum bellum habuerunt : quod his, post Romam conditam, semel tantum Numa Pompilio regnante, contigerat. L. Postumius Albinus, Cn. Fulvius Centumalus coss. bellum contra Illyrios gesserunt; et, multis civitatibus captis, etiam reges in deditionem acceperunt : ac tum primum ex Illyriis triumphatum est.

[II] L. Aemilio cos., ingentes Gallorum copiae Alpes transierunt : sed pro Romanis tota Italia consensit; traditumque est a Fabio historico, qui ei bello interfuit, DCCC millia hominum parata ad id bellum fuisse. Sed res per cos., tam prospere gesta est : XL millia hostium interfecta sunt, et triumphus Aemilio decretus. Aliquot deinde annis post, contra Gallos intra Italiam pugnatum est, finitumque bellum M. Claudio Marcello, Cn. Cornelio Scipione coss. Tunc Marcellus cum parva manu equitum dimicavit, et regem Gallorum, Viridomarum nomine, manu sua occidit. Postea cum collega ingentes copias Gallorum peremit, Mediolanum expugnavit, grandem praedam Romam pertulit; ac triumphans Marcellus spolia Galli, stipiti imposita, humeris suis vexit. M. Minucio, Rufo P. Cornelio coss., Istris bellum illatum est, quia latrocinati navibus Romanorum fuerant, quae frumenta exhibebant; perdomitique sunt omnes.

[III] Eodem anno, bellum punicum secundum Romanis illatum est per Annibalem, Carthaginiensium ducem : qui Saguntum, Hispaniae civitatem, Romanis amicam, oppugnare agressus est, annum agens vicesimum aetatis, copiis congregatis CL miliumpeditum et XX millium equitum. Huic Romani per legatos denuntiaverunt, ut bello abstineret. Is legatos admittere noluit. Romani etiam Carthaginem miserunt; ut mandaretur Annibali, ne bellum contra socios populi Romani gereret. Dura responsa a Carthaginiensibus reddita. Saguntini interea fame victi sunt, captique ab Annibale ultimis poenis afficiuntur. Tum P. Cornelius Scipio cum exercitu in Hispaniam profectus est, Tiberius Sempronius in Siciliam, bellum Carthaginiensibus indictum est.

[IV] Annibal relicto in Hispania fratre Hasdrubale, Pyrenaeum transiit; Alpes, adhuc ea parte invias, sibi patefecit. Traditur ad Italiam LXXX milia peditum et XX millia equitum, septem et XXX elephantos adduxisse. Interea multi Ligures et Galli Annibali se junxerunt. Sempronius Gracchus cognito ad Italiam Annibalis adventu, e Sicilia exercitum Ariminum trajecit. P. Cornelius Scipio Annibali primus occurrit : commisso proelio, fugatis suis, ipse vulneratus in castra rediit. Sempronius Gracchus et ipse confligit apud Trebiam amnem; is quoque vincitur. Annibali multi se in Italia dediderunt. Inde ad Tusciam veniens Annibal, Flaminio consuli occurrit; ipsum Flaminium interemit : Romanorum XXV millia caesa sunt; ceteri diffugerunt. Missus adversus Annibalem postea a Romanis Q. Fabius Maximus. Is eum, differendo pugnam, ab impetu fregit; mox, inventa occasione, vicit.

[V] Quingentesimo et quadragesimo anno a condita Urbe, L. Aemilius Paulus P. Terentius Varro, contra Annibalem mittuntur, Fabioque succedunt : qui ambos consules monuit, ut Annibalem, callidum et impatientem ducem, non aliter vincerent, quam proelium differendo. Verum, quum impatientia Varronis consulis, contradicente altero, apud vicum, qui Cannae appellatur, in Apulia, pugnatum esset, ambo consules ab Annibale vincuntur. In ea pugna III milia Afrorum pereunt, magna pars de exercitu Annibalis sauciatur, nullo tamen punico bello, Romani gravius accepti sunt : periit enim in eo consul Aemilius Paulus, consulares aut praetorii XX; senatores capti aut occisi XXX, nobiles viri CCC, militum XL milia, equitum III milia et quingenti. In quibus malis nemo tamen Romanorum pacis mentionem habere dignatus est. Servi, quod numquam ante, manumissi et milites facti sunt.

[VI] Post eam pugnam, multae Italiae civitates, quae Romanis paruerant, se ad Annibalem transtulerunt. Annibal Romanis obtulit, ut captivos redimerent : responsumque est a senatu eos cives non esse necessarios, qui quum armati essent, capi potuissent. Ille omnes postea variis suppliciis interfecit, et tres modios anulorum aureorum Carthaginem misit, quos e manibus equitum romanorum, senatorum et militum detraxerat. Interea in Hispania, ubi frater Annibalis Asdrubal remanserat cum magno exercitu, ut eam totam Afris subigeret, a duobus Scipionibus, Romanis ducibus, vincitur; perditque in pugna XXXV millia hominum; ex his capiuntur X millia, occiduntur XXV millia. Mittuntur ei a Carthaginiensibus ad reparandas vires XII millia peditum, IV millia equitum, XX elephanti.

[VII] Anno quarto postquam ad Italiam Annibal venit, M. Claudius Marcellus consul apud Nolam, civitatem Campaniae, contra Annibalem bene pugnavit. Annibal multas civitates Romanorum per Apuliam, Calabriam, et Bruttios occupavit. Quo tempore etiam, rex Macedoniae Philippus ad eum legatos misit, promittens auxilia contra Romanos sub hac conditione ut, deletis Romanis, ipse quoque contra Graecos ab Annibale auxilia acciperet. Captis igitur legatis Philippi, et re cognita, Romani in Macedoniam M. Valerium Laevinum ire jusserunt; in Sardiniam T. Manlium Torquatum proconsulem : nam etiam ea sollicitata ab Annibale Romanos deseruerat. Ita, uno tempore, quatuor locis pugnabatur: in Italia contra Annibalem; in Hispaniis contra fratrem eius Asdrubalem; in Macedonia contra Philippum; in Sardinia contra Sardos, et alterum Asdrubalem Carthaginiensem. Is a T. Manlio proconsule, qui ad Sardiniam missus fuerat, vivus est captus ; occisa cum eo XII millia, capti mille quingenti, et a Romanis Sardinia subacta. Manlius victor captivos et Asdrubalem Romam reportavit. Interea etiam Philippus a Laevino in Macedonia vincitur; et in Hispania, a Scipionibus Asdrubal, et Mago, tertius frater Annibalis.

[VIII] Decimo anno postquam Annibal in Italiam venerat, P. Sulpicio, Cn. Fulvio coss., Annibal usque ad quartum miliarium Urbis accessit, equites eius usque ad portas. Mox consulum metu cum exercitu venientium, Annibal ad Campaniam se recepit. In Hispania, a fratre eius Asdrubale ambo Scipiones, qui per multos annos victores fuerant, interficiuntur; exercitus tamen integer mansit : casu enim magis erant, quam virtute, decepti. Quo tempore etiam a consule Marcello Siciliae magna pars capta est, quam tenere Afri coeperant : et e nobilissima urbs Syracusana; praeda ingens Romam perlata est. Laevinus in Macedonia cum Philippo, et multis Graeciae populis, et rege Asiae Attalo amicitiam fecit : et ad Siciliam profectus, Hannonem quendam, Afrorum ducem, apud Agrigentum civitatem, cum ipso oppido cepit, eumque Romam cum captivis nobilibus misit; XL civitates in deditionem accepit, XXVI expugnavit. Ita omni Sicilia recepta, Macedonia fracta, cum ingenti gloria Romam regressus est. Annibal in Italia Cn. Fulvium consulem subito aggressus cum octo milibushominum interfecit.

[IX] Interea ad Hispanias, ubi, occisis duobus Scipionibus, nullus romanus dux erat, P. Cornelius Scipio mittitur, filius P. Scipionis, qui ibidem bellum gesserat, annos natus quatuor et viginti; vir Romanorum omnium et sua aetate, et posteriori tempore fere primus. Is Carthaginem Hispaniae capit; in qua omne aurum, argentum, et belli apparatum Afri habebant : nobilissimos quoque obsides, quos ab Hispanis acceperant. Magonem etiam, fratrem Annibalis, ibidem capit, quem Romam cum aliis mittit. Romae ingens laetitia post hunc nuntium fuit. Scipio Hispanorumn obsides parentibus reddidit. Quare omnes fere Hispaniae uno animo ad eum transierunt. Post quae, Asdrubalem, Annibalis fratrem, victum fugat et praedam maximam capit. Interea in Italia consul Q. Fabius Maximus Tarentum recepit, in qua ingentes copiae Annibalis erant; iIbi etiam ducem Annibalis Carthalonem occidit, XXV millia hominum captivorum vendidit, praedam militibus dispertivit, pecuniam hominum venditorum ad fiscum retulit. Tum multae civitates Romanorum, quae ad Annibalem transierant prius, rursus se Fabio Maximo dediderunt.

[X] Insequenti anno Scipio in Hispania egregias res egit, et per se, et per fratrem suum L. Scipionem, LXX civitates receperunt. In Italia tamen male pugnatum est; nam Claudius Marcellus consul ab Annibale occisus est. Tertio anno postquam Scipio ad Hispanias profectus est, rursus res inclytas gerit : regem Hispaniarum, magno proelio victum, in amicitiam accepit, et primus omnium a victo obsides non poposcit. Desperans Annibal Hispanias contra Scipionem diutius posse retineri, fratrem suum Asdrubalem in Italiam cum omnibus copiis evocavit. Is veniens eodem itinere, quo etiam Annibal venerat, a consulibus Appio Claudio Nerone, et M. Livio Salinatore, apud Senam, Piceni civitatem, in insidias compositas incidit : strenue tamen pugnans, occisus est; ingentes ejus copiae captae aut interfectae sunt; magnum pondus auri atque argenti Romam relatum. Post haec, Annibal diffidere jam de belli coepit eventu; Romanis ingens animus accessit. Itaque et ipsi evocaverunt ex Hispania P. Cornelium Scipionem; is Romam cum ingenti gloria venit. Q. Caecilio, L. Valerio coss., omnes civitates, quae in Bruttiis ab Annibale tenebantur, Romanis se tradiderunt.

[XI] Anno quarto decimo postuam in Italiam Annibal venerat, Scipio, qui multa bene in Hispania bene egerat, consul est factus, et in Africam missus. Cui viro divinum quiddam inesse existimabatur, adeo ut putaretur etiam cum numinibus habere sermonem. Is in Africa contra Hannonem, ducem Afrorum, pugnavit, exercitum ejus interficit. Secundo proelio, castra capit cum quatuor millibus et quingentis militibus, XI millibus occisis. Syphacem, Numidiae regem, qui se Afris conjunxerat, capit, et castra ejus invadit. Syphax cum nobilissimis Numidis, et infinitis spoliis, Romam a Scipione mittitur. Qua re audita, omnis fere Italia Annibalem deserit; ipse a Carthaginiensibus redire in Africam jubetur, quam Scipio vastabat. Ita, anno XVII ab Annibale Italia liberata est, quam flens dicitur reliquisse.

[XII] Legati Carthaginiensium pacem a Scipione petiverunt; ab eo ad senatum Romam missi sunt : quadraginta et quinque diebus his induciae datae sunt, quousque ire Romam et regredi possent : et XXX millia pondo argenti ab his accepta sunt. Senatus ex arbitrio Scipionis pacem jussit cum Carthaginiensibus fieri. Scipio his condicionibus dedit "ne amplius quam XXX naves haberent, D millia pondo argenti darent, captivos et perfugas redderent." Interim, Annibale veniente ad Africam, pax turbata est, multa hostilia ab Afris facta sunt; legati tamen eorum ex Urbe venientes a Romanis capti sunt, sed jubente Scipione, dimissi. Annibal quoque frequentibus proeliis victus a Scipione, petit etiam ipse pacem. Quum ventum esset ad colloquium, iisdem conditionibus data est, quibus prius, additis D millibus pondo argenti C millia librarum, propter novam perfidiam. Carthaginiensibus conditiones displicuerunt, jusseruntque Annibalem pugnare. Infertur a Scipione et Masinissa, alio rege Numidarum, qui amicitiam cum Scipione fecerat, Carthagini bellum.

[XIII] Hannibal tres exploratores ad Scipionis castra misit : quos captos Scipio circumduci per castra jussit, ostendique his totum exercitum; mox etiam prandium dari, dimittique, ut renuntiarent Annibali quae apud Romanos vidissent. Interea proelium ab utroque duce instructum est, quale vix ulla memoria fuit, quum peritissimi viri copias suas ad bellum educerent. Scipio victor recedit paene ipso Annibale capto; qui primum cum multis equitibus, deinde cum XX, postremo cum quatuor evasit. Inventa, in castris Annibalis, argenti pondo XX millia, auri LXXX, cetera supellectilis copiosa. Post id certamen, pax cum Carthaginiensibus facta est. Scipio Romam rediit, ingenti gloria triumphavit, atque Africanus ex eo appellari coeptus est. Finem accepit secundum punicum bellum, post annum nonum decimum, quam coeperat.

 LIVRE TROISIÈME

[I] Ainsi se termina la première guerre punique, après avoir duré vingt-trois ans les Romains, déjà connus par les exploits les plus glorieux, envoyèrent des députés à Ptolémée, roi d’Égypte, pour lui promettre des secours contre le roi de Syrie, Antiochus, qui lui avait déclaré la guerre. Ptolémée remercia les Romains, sans accepter leurs offres, parce que déjà la bataille avait été livrée. Dans le même temps, Hiéron, le plus puissant monarque de Sicile, vint à Rome, pour assister aux jeux, et fit présent au peuple de deux cent mille boisseaux de blé. Sous le consulat de L. Cornélius Lentulus, et de Fulvius Flaccus, époque de l’arrivée de Hiéron à Rome, on fit aussi la guerre aux Liguriens, au sein de l’Italie, et l’on triompha d’eux. Les Carthaginois essayaient alors de recommencer les hostilités, en poussant à la révolte les habitants de la Sardaigne, qui, d’après les conditions du traité, devaient obéissance aux Romains. Cependant une députation de Carthage vint à Rome et obtint la paix. Sous le consulat de T. Manlius Torquatus et de C. Attilius Balbus, on triompha des Sardes, et une paix générale mit fin à toutes les guerres: ce qui n’était arrivé qu’une fois, depuis la fondation de Rome, sous le règne de Numa Pompilius. L. Postumius Albinus et Cn. Fulvius Centumalus, créés consuls, firent la guerre aux Illyriens, leur prirent plusieurs villes, et reçurent même la soumission de quelques rois: et ce fut là le premier triomphe obtenu sur les Illyriens.

[II] Sous le consulat de L. Emilius, une armée formidable de Gaulois passa les Alpes: mais les Romains furent soutenus par toute l’Italie; et l’historien Fabius [Pictor], qui servit dans cette guerre, rapporte qu’on opposa huit cent mille hommes à l’ennemi. Du reste le consul obtint seul alors tous les succès de l’expédition, quarante mille Gaulois furent tués, et le triomphe fut décerné à Emilius. Quelques années après, on combattit les Gaulois au sein de l’Italie, et la guerre fut terminée sous le consulat de M. Claudius Marcellus et de Cn. Cornélius Scipion. Cc fut alors que Marcellus, à la tête d’un petit corps de cavalerie, livra bataille, et tua de sa main le roi des Gaulois, nommé Viridomare. Ensuite il défit, avec son collègue, les troupes innombrables de la Gaule, prit d’assaut Milan et revint à Rome avec un immense butin; il y entra en triomphe, portant sur ses épaules au bout d’un pieu les dépouilles du Gaulois. Sous le consulat de M. Minucius Rufus et de P. Cornélius, on fit la guerre aux Istriens, qui avaient pillé des vaisseaux romains chargés de blé, et on les soumit tous complètement.

[III] La même année, la seconde guerre punique fut déclarée à Rome par Annibal, général des Carthaginois qui, âgé de vingt ans, vint, avec une armée de cent cinquante mille fantassins et de vingt mille chevaux, mettre le siège devant Sagonte, ville d’Espagne, alliée des Romains. Des ambassadeurs de Rome lui signifièrent de cesser les hostilités. Annibal refusa de recevoir l’ambassade. Les Romains députèrent jusqu’à Carthage, pour qu’on défendît à Annibal de faire la guerre aux alliés de Rome. Les Carthaginois répondirent fort durement. Cependant les Sagontins, décimés par la famine, et vaincus par Annibal, sont traités avec la dernière rigueur. Alors P. Cornélius Scipion partit avec une année pour l’Espagne, et Tibérius Sempronius pour la Sicile. La guerre fut déclarée aux Carthaginois.

[IV] Annibal, ayant laissé en Espagne son frère Asdrubal, passa les Pyrénées, et s’ouvrit les Alpes sur un point jusqu’alors inaccessible. Il entra, dit-on, en Italie avec quatre-vingt mille hommes d’infanterie, vingt mille cavaliers et trente-sept éléphants. Cependant un grand nombre de Liguriens et de Gaulois vinrent grossir son année. A la nouvelle de l’arrivée d’Annibal en Italie, Sempronius Gracchus fit passer son armée de la Sicile à Ariminum. P. Cornélius Scipion marcha le premier à la rencontre d’Annibal et l’attaqua, mais ses troupes furent mises en déroute, et, blessé lui-même, il rentra dans son camp. Sempronius Gracchus, de son côté, livre, auprès de la rivière de la Trébie, une bataille qu’il perd également. Annibal reçut la soumission de plusieurs peuples de l’Italie. Passant ensuite en Toscane, il rencontra le consul Flaminius, qu’il tua ainsi que vingt-cinq mille Romains, et dissipa le reste de l’armée. Les Romains envoyèrent ensuite contre Annibal Q. Fabius Maximus qui, en temporisant, ralentit d’abord la fougue de son ennemi, et le défit bientôt dans une occasion favorable.

[V] L’an de Rome cinq cent quarante, L. Paul Émile et P. Terentius Varron, envoyés contre Annibal, succèdent à Fabius, qui avertit les deux consuls que le seul moyen de vaincre Annibal, capitaine aussi rusé qu’impétueux, était de retarder le moment de l’action. Mais l’impatient Varron livra bataille, centre l’avis de son collègue, près d’un bourg de l’Apulie appelé Cannes, et les deux consuls sont défaits par Annibal. Les Africains perdent trois mille hommes dans ce combat, une grande partie de l’armée d’Annibal est blessée; cependant jamais guerre punique ne fut plus funeste aux Romains en effet, le consul Paul Émile périt avec vingt consulaires ou anciens préteurs, trente sénateurs furent pris ou tués, ainsi que trois cents des plus nobles citoyens, quarante mille fantassins et trois mille cinq cents cavaliers. Malgré tant de maux, pas un Romain ne daigna parler de paix. Les esclaves (chose inouïe jusqu’alors !) furent mis en liberté et enrôlés comme soldats.

[VI] Après cette bataille, plusieurs villes d’Italie, d’abord soumises aux Romains, passèrent du côté d’Annibal. Il proposa aux Romains le rachat de leurs prisonniers mais le sénat répondit que la patrie n’avait pas besoin de citoyens qui, les armes à la main, avaient pu se laisser prendre. Dans la suite, Annibal fit périr tous ces prisonniers par divers supplices; il envoya à Carthage trois boisseaux d’anneaux d’or enlevés aux doigts des chevaliers, des sénateurs et des soldats romains. Cependant Asdrubal, frère d’Annibal, qui, avec une armée considérable, était resté en Espagne pour la soumettre entièrement aux Africains, est vaincu par les deux Scipion, généraux romains, et perd, dans cette rencontre, trente-cinq mille hommes, dont dix mille sont faits prisonniers et vingt-cinq mille tués. Les Carthaginois lui envoient, pour réparer ses pertes, douze nulle fantassins, quatre mille cavaliers et vingt éléphants.

[VII] La quatrième année de l’entrée d’Annibal en Italie, le consul M. Claudius Marcellus le combattit avec succès auprès de Nole, ville de Campanie. Le Carthaginois s’empara de plusieurs villes de la domination romaine dans l’Apulie, la Calabre et le Bruttium. Ce fut à cette même époque que Philippe, roi de Macédoine, envoya une députation à Annibal, pour lui promettre son appui contre les Romains, à condition qu’après leur anéantissement il recevrait lui-même d’Annibal des secours contre les Grecs. Mais les députés de Philippe ayant été pris et ses projets mis au jour, les Romains firent partir pour la Macédoine M. Valérius Lévinus; pour la Sardaigne, le proconsul T. Manlius Torquatus: car cette province, à la sollicitation d’Annibal, avait aussi abandonné les Romains. Ainsi Rome combattait, en même temps, sur quatre points: en Italie, contre Annibal; en Espagne, contre son frère Asdrubal; en Macédoine, contre Philippe; en Sardaigne, contre les Sardes et un second Asdrubal de Carthage. Celui-ci fut pris vivant par le proconsul T. Manlius, envoyé en Sardaigne: douze mille hommes de l’armée d’Asdrubal furent tués, quinze cents faits prisonniers, et l’île rentra sous la domination romaine. Manlius, vainqueur, amena à Rome ses captifs et Asdrubal. Sur ces entrefaites, Philippe est vaincu aussi en Macédoine par Lévinus; et, en Espagne, les deux Scipion battent Adrusbal et Magon, troisième frère d’Annibal.

[VIII] Dix ans après l’arrivée d’Annibal en Italie, sous le consulat de P. Sulpicius et de Cn. Fulvius, le Cartha-ginois s’avança jusqu’à quatre milles de Rome, et sa cavalerie jusqu’aux portes de la ville. Mais bientôt, redoutant l’approche des consuls et de leur armée, il regagna la Campanie. En Espagne, son frère Adrusbal tue les deux Scipion, que la victoire avait favorisés si longtemps; néanmoins leur armée resta intacte: car ils avaient été victimes de la ruse plutôt que de la valeur. A cette époque aussi, le consul Marcellus reprit une grande partie de la Sicile, envahie primitivement par les Africains, et un butin considérable, fait à Syracuse, cette capitale si fameuse, fut transporté à Rome. Lévinus, en Macédoine, fit alliance avec [ou plutôt contre] Philippe, avec plusieurs peuples de la Grèce et avec Attale, roi d’Asie: passant ensuite en Sida, il prit auprès d’Agrigente, et avec cette ville même, un certain Hannon, général des Africains, et l’envoya à Rome avec des captifs de distinction, reçut la soumission de quarante villes et en força vingt-six. Après avoir ainsi reconquis toute la Sicile et abattu la Macédoine, il revint à Rome couvert de gloire. Annibal, en Italie, attaqua brusquement le consul Cn. Fulvius, et le tua avec huit mille hommes.

[IX] Cependant les Espagnes, où les deux Scipion avaient péri, n’avaient plus de général romain: on y envoie P. Cornélius Scipion, fils de P. Scipion, qui avait combattu dans ce pays; Cornélius n’avait que vingt-quatre ans, mais c’était peut-être le premier des Romains de son siècle et des siècles suivants. Il prend la Carthage d’Espagne [Carthagène], qui renfermait l’or, l’argent et toutes les munitions de guerre des Africains plusieurs otages de la plus haute distinction, donnés par les Espagnols aux Carthaginois, et Magon lui-même, frère d’Annibal, sont pris à Carthagène et envoyés tous à Rome. A cette nouvelle, l’allégresse éclata dans la ville. Scipion rendit à leurs parents les otages espagnols. Aussi presque toute l’Espagne passa, d’un accord unanime, sous ses drapeaux. Ensuite Asdrubal, frère d’Annibal, est vaincu et mis en fuite par Scipion, qui fait un immense butin. Cependant, en Italie, le consul Q. Fabius Maximus reprit Ta- rente, où Annibal avait des troupes nombreuses; il y tua aussi Carthalon, lieutenant d’Annibal, vendit vingt-cinq mille captifs, distribua le butin aux soldats et versa dans le trésor le produit de la vente des prisonniers. Alors un grand nombre de villes, autrefois soumises aux Romains, et qui s’étaient rangées du parti d’Annibal, firent une nouvelle soumission à Fabius Maximus.

[X] L’année suivante, Scipion fit, en Espagne, les plus brillants exploits; ses armes et celles de son frère L. Scipion reprirent soixante-dix villes. Mais on éprouva des revers en Italie, et le consul Claudius Marcellus fut tué par Annibal. Scipion signale par de nouvelles conquêtes la troisième année de son départ pour l’Espagne: après avoir défait dans une grande bataille le roi de ce pays, Scipion lui accorda son amitié, et il fut le premier vainqueur qui ne demanda point d’otages au vaincu. Annibal, désespérant qu’on pût disputer plus longtemps la conquête des Espagnes à un général tel que Scipion, appela en Italie son frère Asdrubal avec toutes ses troupes. En s’y rendant par le même chemin qu’avait pris Annibal, Asdrubal tomba, auprès de Séna, ville du Picenum, dans une embuscade que lui avaient dressée les consuls Appius Claudius Néron et M. Livius Salinator: il périt après une héroïque résistance; ses troupes considérables furent prises ou taillées en pièces; une quantité prodigieuse d’or et d’argent fut transportée à Rome. Après ce désastre, Annibal conçut quelque défiance sur l’issue de la guerre, tandis que les Romains sentirent redoubler leur espoir. Aussi rappelèrent-ils eux-mêmes de l’Espagne P. Cornélius Scipion, qui revint à Rome couvert de gloire. Sous le consulat de Q. Cecilius et de L. Valérius, toutes les villes du Bruttium, qui étaient au pouvoir d’Annibal, se rendirent aux Romains.

[XI] La quatorzième année de la descente d’Annibal en Italie, Scipion, qui avait obtenu tant de succès en Espagne, fut nommé consul et envoyé en Afrique. Ce grand homme semblait avoir quelque chose de divin, et l’on pensait même qu’il avait des entretiens avec les dieux. A son arrivée en Afrique, il livra bataille à Hannon, général des Carthaginois, et tailla en pièces son armée. Dans une seconde rencontre, il s’empara du camp ennemi et de quatre mille cinq cents hommes, après en avoir tué onze mille. Syphax, roi de Numidie, qui s’était uni aux Africains, est fait prisonnier par Scipion, qui force son camp. Ce prince est envoyé à Rome avec les plus nobles des Numides et d’innombrables dépouilles. A cette nouvelle, presque toute l’Italie abandonne Annibal; il reçoit même des Carthaginois l’ordre de revenir en Afrique, où Scipion exerçait des ravages. Ainsi, après dix-sept années de guerre, l’Italie fut délivrée d’Annibal, qui ne la quitta, dit-on, qu’en pleurant.

[XII] Des ambassadeurs carthaginois vinrent demander la paix à Scipion, qui les envoya à Rome pour traiter avec le sénat: il leur accorda une trêve de quarante-cinq jours, pour leur donner le temps d’aller à Rome et d’en revenir, et il reçut d’eux trente mille livres pesant d’argent. Le sénat remit à Scipion le droit de conclure à sa volonté la paix avec les Carthaginois. Scipion la leur accorda en y mettant pour condition « qu’ils ne conserveraient que trente vaisseaux, qu’ils donneraient cinq cent mille livres pesant d’argent, et qu’ils ren-draient les prisonniers et les transfuges. » Cependant l’arrivée d’Annibal en Afrique mit obstacle à la conclusion de la paix, et les Carthaginois commirent plusieurs actes d’hostilité; malgré tout, Scipion leur renvoya leurs ambassadeurs, faits prisonniers par son armée à leur retour de Rome. Annibal, vaincu par Scipion dans plusieurs rencontres, finit lui-même par demander la paix. Une conférence eut lieu entre les deux généraux, et Scipion accorda la paix aux mêmes conditions qu’auparavant, mais en ajoutant, à cause de la nouvelle perfidie, cent mille livres d’argent aux cinq cent mille exigées d’abord. Les Carthaginois refusèrent ces conditions, et ordonnèrent à Annibal de combattre. La guerre est donc déclarée à Carthage par Scipion et Masinissa, autre roi des Numides, qui avait fait alliance avec Scipion.

[XIII] Annibal avait envoyé trois espions reconnaître le camp romain ils furent pris, et Scipion les fit conduire partout dans son camp, leur montra toute son armée, puis leur fit servir un repas et les renvoya, pour qu’ils pussent rapporter à Annibal ce qu’ils avaient vu sous les tentes romaines. Cependant les deux généraux firent leurs dispositions pour le combat, l’un des plus mémorables qui aient jamais eu lieu; car les deux armées avaient à leur tête les deux plus habiles capitaines. Scipion demeura vainqueur, et Annibal lui-même faillit être fait prisonnier; il s’enfuit, d’abord avec un grand nombre de cavaliers, puis avec vingt, enfin avec quatre seulement. On trouva dans son camp vingt mille livres pesant d’argent, quatre-vingt mille livres pesant d’or et une foule d’objets précieux. Après cette bataille, on fit la paix avec Carthage. Scipion revint à Rome, obtint le triomphe le plus glorieux, et reçut dès lors le surnom d’Africain. Ainsi finit la seconde guerre punique, après avoir duré dix-neuf ans.