Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE VI. chapitres XVII à XXV

LIVRE VI chapitres I à XVI - livre VII

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE VI

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον ϛʹ.  

 

précédent

XVII.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

 

 

«Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος. Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαόν, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρὸς σέ.»

Ἐπεὶ πρόκειται νῦν τὸ δεύτερον αἴτιον ἐκ τῶν προφητῶν ἀποδεῖξαι ἀνθρώποις μέλλον ἐπὶ γῆς συμπολιτεύεσθαι, οἶμαι τούτου παραστατικὸν εἶναι καὶ τὴν παροῦσαν προφητείαν, ὡς διὰ τὸ πρόδηλον μηδὲ πλείονος ἐξεργασίας δεῖσθαι. Τηρήσεις δὲ ὅτι καὶ τὴν αἰτίαν αὖθις τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ δηλοῖ ἐν οἷς φησιν·

«Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαόν».

Ταῦτα δὲ ὁ λόγος τὴν θυγατέρα Σιὼν εὐαγγελίζεται, οὕτω τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ προσαγορεύων, διὰ τὸ τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλὴμ θυγατέρα εἶναι δοκεῖν, μητρὸς οὔσης ἐκείνης τῶν ἁγίων κατὰ τὸν ἱερὸν ἀπόστολον. Ἢ καὶ ἄλλως θυγάτηρ Σιὼν ἡ ἐκκλησία Χριστοῦ λεχθείη ἄν, ὡς ἂν ἐκ τῆς προτέρας συναγωγῆς τῶν ἐκ περιτομῆς διά τε ἀποστόλων καὶ εὐαγγελιστῶν ὑποστᾶσα, οἳ καὶ γεννήματα ἐτύγχανον μητρός, τῆς ἀπορριφείσης διὰ τὰς οἰκείας δυσσεβείας καὶ χήρας γεγενημένης διὰ τὸ ἀπελάσαι τὸν ἄνδρα, διὰ τῶν προφητῶν ἐπιμεμψάμενον αὐτῇ καὶ φήσαντα·

«Οὐχ ὡς ἄνδρα με ἐκάλεσας καὶ πατέρα καὶ ἀρχηγὸν τῆς παρθενίας σου;»

ς καὶ τοῖς ἐξ αὐτῆς γενομένοις τὸν τρόπον τῆς μητρὸς διαβάλλων φησίν·

«Ποῖον τοῦτο τὸ βιβλίον τοῦ ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἐξαπέστειλα αὐτήν»,

καὶ πάλιν·

«Κριθῆτε πρὸς τὴν μητέρα ὑμῶν, κριθῆτε, ὅτι αὕτη οὐ γυνή μου, κἀγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆς».

Εἰκότως δῆτα, ὡς ἂν τὴν μητέρα ἀπαρνησαμένου[ς] τοῦ κυρίου, τὴν θυγατέρα ἡ παροῦσα προφητεία εὐαγγελίζεται τὴν αὐτοῦ τοῦ κυρίου παρουσίαν. Εἴη δ´ ἂν αὕτη ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία, ἐν χώρᾳ θυγατρὸς τῆς προτέρας διὰ τοὺς ἀποστόλους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν λελογισμένη.

précédent

CHAPITRE XVII

DE ZACHARIE

Le Seigneur annonce qu'il descendra du ciel pour habiter parmi les hommes, et que les nations accourront à lui; il déclare qu'il est envoyé par un Seigneur plus puissant que lui-même.

« Tressaille et réjouis-loi fille de Sion ; voici que je viens, et j'habiterai au milieu de loi, dit le Seigneur, et les nations viendront en foule vers le Seigneur en ce jour ; elles seront son peuple, et j'habiterai au milieu de loi, et lu sauras que le Seigneur tout-puissant m'a envoyé vers toi.

Notre but est ici de montrer, par les prophètes, que le Fils, seconde cause de ce qui existe, devait venir parmi les hommes, et je pense que la prédiction que nous venons de citer est assez claire pour qu'il ne soit pas nécessaire de la développer. Vous remarquerez qu'elle indique aussi la cause de sa venue, lorsqu'elle dit :

« Les nations viendront en foule vers le Seigneur en ce jour, et elles seront son peuple. »

 Telle est la prédiction que le prophète adresse à la fille de Sion. Ce nom sacré, il le donne à l'Eglise de Dieu, qui semble être la fille de la Jérusalem céleste, la mère des saintes, suivant le divin Apôtre. La fille de Sion peut être encore l'Eglise du Christ, tirée de la synagogue antique par les soins des apôtres et des évangélises, fils d'une mère répudiée pour ses iniquités, et réduite au veuvage parce qu'elle a éloigné son époux qui s'en plaint ainsi par prophètes :

« Tu ne m'as pas appelé comme ton époux, comme le père et le guide de ta jeunesse. »

 C'est lui qui reproche, ainsi la conduite de leur mère aux enfants qui en  sont nés :

« Quel est l'acte de répudiation par lequel j'ai écarté votre mère (Isaïe, L, 1)?

Et ailleurs :

« Jugez votre mère ; jugez-la, car elle n'est plus mon épouse, et je ne suis plus son époux » (Osée, II, 2).

Aussi après l'abandon que le Seigneur fait de la mère, c'est à la fille que le prophète annonce la venu» du Christ. Or, cette Hile est l'Église des nations que les apôtres des nations appellent à succéder à la première fille.

 

XVIII.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται τοῦ κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί· καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν. Καὶ ἐξελεύσεται κύριος καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις, καθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. Καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν· καὶ σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα· καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν βορρᾶν, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον· καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται ἡ φάραγξ ὀρέων ἕως Ἀσαήλ, καὶ ἐμφραχθήσεται ὃν τρόπον ἐνεφράγη ἀπὸ προσώπου τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα· καὶ παρέσται κύριος ὁ θεός μου, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ´ αὐτοῦ. Καὶ ἔσται ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ οὐκ ἔσται φῶς, ἀλλὰ ψῦχος καὶ πάγος ἔσται μίαν ἡμέραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐκείνη γνωστὴ τῷ κυρίῳ, καὶ οὐχ ἡμέρα καὶ οὐχὶ νύξ, τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς. Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελεύσεται ὕδωρ ζῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, ἐν θέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔσται οὕτως. Καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· ἔσται κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, κυκλοῦν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον.»

Μετὰ τὴν πρώτην πολιορκίαν τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τὴν παντελῆ καθαίρεσιν αὐτῆς καὶ ἐρήμωσιν τὴν ὑπὸ Βαβυλωνίων καὶ μετὰ τὴν ἀπὸ τῆς πολεμίας γῆς ἐπὶ τὴν οἰκείαν ἐπάνοδον, τὴν ἐπὶ Κύρου τοῦ Περσῶν βασιλέως γενομένην, ἄρτι τῆς Ἱερουσαλὴμ ἀνεγηγερμένης, ἀνανεωθέντος δὲ τοῦ ἁγιάσματος καὶ τοῦ πρὸς αὐτῷ θυσιαστηρίου ἐπὶ Δαρείου τοῦ Πέρσου, ὁ παρὼν προφήτης θεσπίζει, τὴν μετὰ ταῦτα δευτέραν πολιορκίαν τῆς Ἱερουσαλὴμ σημαίνων, ἣν πέπονθεν ὑπὸ Ῥωμαίων οὐκ ἄλλοτε ἢ μετὰ τὰ κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῖς οἰκήτορσιν αὐτῆς τετολμημένα. Ἐναργέστατα τοιγαροῦν καὶ ἐνταῦθα τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, τοῦ θεοῦ λόγου, ἡ παρουσία καὶ τὰ ἐπὶ ταύτῃ συμβεβηκότα δηλοῦται. Ταῦτα δὲ ἦν ὁμοῦ τὰ περὶ τὸν καιρὸν τοῦ πάθους αὐτοῦ πεπραγμένα καὶ ἡ παραυτίκα τῷ Ἑβραίων ἔθνει ἐπελθοῦσα πολιορκία καὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἡ ἅλωσις, καὶ ἡ πρὸς τούτοις κλῆσις τῶν ἐθνῶν τοῦ τε ἑνὸς καὶ μόνου θεοῦ εἰς πᾶν γένος ἀνθρώπων ἐπίγνωσις. Ὅ γε μὴν πνευματόφορος προφήτης περιπαθέστερον ὡς ἂν ἐπ´ οἰκείοις ὀλοφυρόμενος τοῖς ἐκ περιτομῆς, ἐκ τῆς κατ´ αὐτῶν ἐκφωνήσεως τὴν καταρχὴν πεποίηται τῆς προφητείας. «ἡμέρας» δὴ οὖν «τοῦ κυρίου» ὥσπερ οὖν καὶ ἐν ἑτέροις κἀνταῦθα ὀνομάζει, οὕτως τὸν χρόνον τῆς εἰς ἀνθρώπους τοῦ Χριστοῦ παρουσίας σημαίνων, καὶ σαφῶς δηλῶν ὡς ἄρα ὁ κύριος αὐτός, οἷα «φῶς ἀληθινὸν» τυγχάνων, ἰδίων ποιητής ποτε γενήσεται ἡμερῶν τοῖς τε ἐπὶ γῆς ἅπασιν ἀνθρώποις ἐπιλάμψει, τῶν ἐθνῶν ἁπάντων αὐτόν τε καὶ τὰς ἀκτῖνας τοῦ φωτὸς αὐτοῦ καταδεξαμένων, ὅτε τῶν ἐθνῶν ἁπάντων φωτιζομένων, κατὰ τὸ

«Τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν, εἰς διαθήκην γένους»,

τὸ Ἰουδαίων ἔθνος διὰ τὴν εἰς αὐτὸν ἀπιστίαν τοῖς ἐσχάτοις περιπεσεῖται δεινοῖς. Τοιοῦτον γάρ ἐστιν τὸ

«δοὺ ἡμέραι ἔρχονται τοῦ κυρίου, καὶ διαμερισθήσονται τὰ σκῦλά σου ἐν σοί· καὶ ἐπισυνάξω πάντα τὰ ἔθνη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, καὶ ἁλώσεται ἡ πόλις καὶ διαρπαγήσονται αἱ οἰκίαι, καὶ αἱ γυναῖκες μολυνθήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως ἐν αἰχμαλωσίᾳ».

Μετὰ δὲ τὴν [κατὰ] τῆς Ἱερουσαλὴμ πολιορκίαν καὶ τὴν μετ´ αὐτὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἐπιλέγει ἑξῆς ἀγαθὰ τοῖς πᾶσι, θεσπίζων·

«Καὶ ἔσται κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν»,

καὶ πάλιν·

«σται κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, κυκλοῦν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον».

Ἀλλὰ γὰρ καὶ τὸ Ἰουδαίων ἔθνος τοιαῦτα πείσεσθαι ἐν ταῖς τοῦ κυρίου ἡμέραις τῆς προρρήσεως ἀποφηναμένης, τίς οὐκ ἂν θαυμάσειεν τῆς προρρήσεως τὸ ἀποτέλεσμα; ἅμα γὰρ Ἰησοῦς ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν παρῆν ἠσέβουν τε εἰς αὐτὸν οἱ ἐκ περιτομῆς, 〈καὶ〉 πάντα αὐτοῖς ἀθρόως τὰ προηγορευμένα μετὰ πεντακοσιοστὸν ἔτος τῆς προρρήσεως τέλους ἐτύγχανεν, ἐξ αὐτοῦ Πιλάτου καὶ μέχρι τῆς κατὰ Νέρωνα καὶ Τίτον καὶ Οὐεσπασιανὸν πολιορκίας οὐ διαλελοιπότων αὐτοὺς παντοίων καὶ ἐπαλλήλων συμφορῶν, ὡς πάρεστιν ἐκ τῆς Φλαυίου Ἰωσήπου γραφείσης ἱστορίας ἀναλέξασθαι. Τότε μὲν οὖν εἰκὸς «τὸ ἥμισυ τῆς πόλεως» ἀπολωλέναι τῇ πολιορκίᾳ, ὥς φησιν ἡ προφητεία. Μετ´ οὐ πολὺν δὲ χρόνον κατὰ Ἀδριανὸν αὐτοκράτορα κινήσεως αὖθις Ἰουδαϊκῆς γενομένης, τὸ λεῖπον τῆς πόλεως μέρος ἥμισυ πολιορκηθὲν αὖθις ἐξελαύνεται, ὡς ἐξ ἐκείνου καὶ εἰς δεῦρο πάμπαν ἄβατον αὐτοῖς γενέσθαι τὸν τόπον.

Εἰ δὲ λέγοι τις κατὰ Ἀντίοχον τὸν Ἐπιφανῆ ταῦτα πεπληρῶσθαι, σκεψάσθω εἰ οἷός τέ ἐστιν ἀποδιδόναι καὶ τὰ λοιπὰ τῆς προφητείας κατὰ τοὺς Ἀντιόχου χρόνους· οἷον τὸ αἰχμαλωσίαν πεπονθέναι τὸν λαόν, καὶ τὸ στῆναι τοὺς πόδας κυρίου ἐπὶ τὸ τῶν ἐλαιῶν ὄρος, καὶ εἰ γέγονεν

«Κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ»,

καὶ εἰ τὸ

«Ὄνομα» κυρίου «ἐκύκλωσεν τὴν γῆν πᾶσαν καὶ τὴν ἔρημον»,

ὅτε τῆς Συρίας Ἀντίοχος ἐκράτει. Καὶ τὰ λοιπὰ δὲ τῆς προρρήσεως ὁποίου τέλους ἔτυχεν Ἀντιόχου βασιλεύοντος, πῶς τις ἀποδώσει; καθ´ ἡμᾶς δὲ ταῦτα καὶ πρὸς λέξιν μὲν ἀποδέδοται, καὶ καθ´ ἑτέραν δὲ διάνοιαν· μετὰ γὰρ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίαν ἡ πόλις αὐτῶν, αὐτή γε ἡ Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸ πᾶν σύστημα καὶ πολίτευμα τῆς κατὰ τὸν νόμον Μωσέως θρησκείας καθῃρεῖτο· αὐτίκα τε τὴν κατὰ διάνοιαν αἰχμαλωσίαν πρὸς τῇ σωματικῇ πεπόνθασιν, τὸν σωτῆρα καὶ λυτρωτὴν τῶν ἀνθρωπίνων ψυχῶν μὴ παραδεξάμενοι, τὸν ἐλθόντα «κηρῦξαι» τοῖς ὑπὸ δαιμόνων πονηρῶν «αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τοῖς» τὰς διανοίας «τυφλοῖς ἀνάβλεψιν». Ταῦτα δὲ πεπονθότων ἐκείνων διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν, οἱ τὸν σφῶν λυτρωτὴν ἐπιγνόντες οἰκεῖοί τε αὐτοῦ γενόμενοι μαθηταὶ καὶ ἀπόστολοι καὶ εὐαγγελισταί, πλεῖστοί τε ἄλλοι τῶν ἐκ περιτομῆς εἰς αὐτὸν πεπιστευκότων, περὶ ὧν φησιν ὁ ἀπόστολος

«Οὕτω καὶ νῦν λεῖμμα κατ´ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν»,

καὶ τὸ

«Εἰ μὴ κύριος Σαβαὼθ ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς Γόμορρα ἂν ὡμοιώθημεν»,

τῆς νενοημένης ἡμῖν κατὰ διάνοιαν πολιορκίας ἄπειροι διεφυλάχθησαν οὐ μόνον ἀλλὰ καὶ τῆς πρὸς λέξιν ἀποδοθείσης. Οἱ γοῦν ἀπόστολοι καὶ μαθηταὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, καὶ πάντες οἱ ἐξ Ἰουδαίων εἰς αὐτὸν πεπιστευκότες, μακρὰν τῆς Ἰουδαίας γῆς γενόμενοι καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν ἐπισπαρέντες, τὸν κατὰ τῶν οἰκούντων τὴν πόλιν ὄλεθρον διαδρᾶναι τότε ἠδυνήθησαν. Καὶ τοῦτο δὲ ἡ προφητεία προλαβοῦσα ἐθέσπισεν δι´ ὧν ἔφησεν·

«Οἱ δὲ κατάλοιποι τοῦ λαοῦ μου οὐ μὴ ἐξολοθρευθῶσιν».

Οἷς ἑξῆς ἐπιλέγει·

«Καὶ ἐξελεύσεται κύριος καὶ παρατάξεται ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις, καθὼς ἡμέρα παρατάξεως αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου».

Ἐν ποίοις δὲ ἔθνεσιν κύριος παρατάξεται ἢ ἐν τοῖς τὴν Ἱερουσαλὴμ πολιορκήσουσιν; δηλοῖ δὲ ὁ λόγος αὐτὸν τὸν κύριον συμμαχήσειν τοῖς πολιορκοῦσιν, ἐν αὐτοῖς ὄντα καὶ σὺν αὐτοῖς παραταττόμενον, ὥσπερ τινὰ στρατηγὸν καὶ ὑπέρμαχον αὐτῶν κατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ στρατευομένων. Οὐ γάρ φησιν ὁ λόγος τὸν κύριον κατὰ τῶν ἐθνῶν παρατάξεσθαι. Τίσιν δὲ καὶ κατὰ τίνων 〈ἢ〉 κατὰ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῶν οἰκητόρων αὐτῆς, περὶ ὧν ἦν ὁ λόγος; τὸ δὲ

«Καὶ στήσονται οἱ πόδες αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ ἐξ ἀνατολῶν»

τί ἕτερον δηλοῖ ἢ κυρίου τοῦ θεοῦ, αὐτοῦ δὴ τοῦ θεοῦ λόγου, τὴν ἐπὶ τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ στάσιν τε καὶ βεβαίωσιν, ἣν ὄρος ἐλαιῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος κατὰ τρόπον ἀλληγορίας ὀνομάζει; ὡς γὰρ

«μπελὼν ἐγενήθη τῷ ἠγαπημένῳ»

καὶ ἦν

«μπελὼν κυρίου Σαβαὼθ»  ἀλληγορικῶς «ὁ οἶκος τοῦ Ἰσραήλ, καὶ ἄμπελος τοῦ Ἰούδα νεόφυτον ἠγαπημένον»,

οὕτω δὴ κατὰ τὴν αὐτὴν θεωρίαν εἴποις ἂν ὅτι δὴ καὶ ἐλαιὼν ἐγενήθη τῷ δεσπότῃ ἡ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία αὐτοῦ, ἣν πάλαι «ἀγριέλαιον» οὖσαν κατεφύτευσεν, «ἐγκεντρίσας» ἐπὶ τὰς ἀποστολικὰς τῆς «καλλιελαίου» ῥίζας μετὰ τὴν τῶν προτέρων κλάδων ἐκτομήν, ὥσπερ οὖν ὁ ἀπόστολος παιδεύει. Καὶ κατεφύτευσέν γε αὐτὴν ὁ κύριος ἑαυτῷ, μονονουχὶ διὰ τῆς προφητείας λέγων·

«λαίαν ὡραίαν εὔσκιον ἐκάλεσεν κύριος τὸ ὄνομά σου».

Ἐπεὶ γὰρ ὁ πρῶτος ἀμπελὼν δέον

«Ποιῆσαι σταφυλὴν ἐποίησεν ἀκάνθας»,

καὶ

«Οὐ δικαιοσύνην ἀλλὰ κραυγήν»,

εἰκότως ὡς ἂν ἀκάρπου αὐτοῦ «καθελὼν» ὁ θεὸς «τὸν φραγμὸν αὐτοῦ» καὶ «τὸν τοῖχον αὐτοῦ», παραδούς τε αὐτὸν τοῖς ἐχθροῖς

«Εἰς διαρπαγὴν καὶ καταπάτησιν»,

κατὰ τὴν τοῦ Ἡσαΐου προφητείαν, ἕτερον αὐτὸς ἑαυτῷ ἀγρὸν συνεστήσατο, τὸν ἐπὶ τοῦ παρόντος «ἐλαιῶνα» ὀνομαζόμενον, ἅτε τοῦ ἐκ θεοῦ ἐλέου τετυχηκότα καὶ πρὸς τοῦ Χριστοῦ καταφυτευθέντα ἀειθαλέσι φυτοῖς, τοῦτ´ ἔστιν ψυχαῖς ἁγίαις καὶ φωτὸς θρεπτικαῖς οἵαις τε λέγειν

«γὼ δὲ ὡσεὶ ἐλαία κατάκαρπος ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ θεοῦ».

Τοῦτο δὲ τὸ τῶν ἐλαιῶν ὄρος κατέναντι τῆς Ἱερουσαλὴμ εἶναι λέλεκται, ἐπειδήπερ ἀντὶ τῆς παλαιᾶς ἐπιγείου Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς ἐν αὐτῇ θρησκείας συνέστη τῷ θεῷ μετὰ τὴν τῆς Ἱερουσαλὴμ καθαίρεσιν. Φήσας γοῦν ἀνωτέρω ὁ λόγος περὶ τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς «ἁλώσεται ἡ πόλις» καὶ τὰ ἐχθρὰ καὶ πολέμια ἔθνη συναχθήσεται ἐπ´ αὐτήν, «καὶ διαμερισθήσεται τὰ σκῦλα» αὐτῆς, εἰκότως οὐκ ἐπὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ «τοὺς πόδας» τοῦ κυρίου «στήσεσθαί» φησιν.

CHAPITRE XVIII.

DU MÊME.

L'avènement du Seigneur et les circonstances de sa passion.

«Voici venir le jour du Seigneur (Zach.XIV, l), et ta dépouille sera partagée en ton enceinte, et je rassemblerai toutes les nations pour assiéger Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié des habitants sera emmenée en captivité : le reste de mon peuple ne périra pas. Le Seigneur sortira et se préparera à combattre avec les nations comme il a combattu au jour du combat, au jour de la guerre. Ses pieds se reposeront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis Jérusalem, à l'orient. La montagne des Oliviers sera fondue la moitié du côté de l'orient, et l'autre vers la mer, abîme profond. La moitié de la montagne s'inclinera vers le nord, el la moitié vers le midi. La vallée de nos montagnes sera comblée, et celle des monts jusqu'à Hazaël sera obstruée comme elles le furent parle tremblement de terre, aux jours d'Osée, roi de Juda. En ce jour il n'y aura point de lumière, mais froid et glace pendant un jour. Ce jour, connu du Seigneur, ne sera ni un jour ni une nuit, el vers le soir reparaîtra la lumière. En ce jour, une eau vive jaillira de Jérusalem. La moitié coulera vers la première mer, et l'autre vers la dernière. Elle coulera en hiver et en été ; le Seigneur deviendra le roi de toute la terre. En ce jour, le Seigneur sera le Dieu unique, il n'y aura plus que son nom qui embrassera la terre et le désert. »

Après le premier siège de Jérusalem, sa destruction complète et la solitude où In réduisirent les Babyloniens, lorsque le peuple fut renvoyé par l'ordre de Cyrus, roi des Perses, de la terre de captivité en celle de ses pères, que Jérusalem se relevait déjà, que le temple et l'autel sortaient de leurs ruines, sous le règne de Darius, roi des Perses, le prophète Zacharie fit entendre sa voix et annonça le second siège que Jérusalem souffrit ; des Romains, seulement après les outrage; dont ses habitants abreuvèrent le Sauveur. En ces paroles est la prédiction claire de la venue de notre Sauveur, le Verbe de Dieu, et des événements qui devaient l'accompagner. Or ces événements sont les outrages de la passion de Jésus, le siège qui devait aussitôt surprendre le peuple juif, et la destruction de Jérusalem, et dans la suite la vocation des Gentils et la connaissance du vrai Dieu qui devait se répandre parmi les hommes. Animé de l'esprit de Dieu et touché dû triste avenir de son peuple, l'homme de Dieu commence sa prédiction par une exclamation. Or, ici comme en d'autres passages, il dit les jours du Seigneur et désigne ainsi le temps de la venue du Christ. Il montre évidemment que le Seigneur, vraie lumière, produira des jours qui lui appartiendront et qu'il illuminera les citoyens de toutes les nations de la terre qui auront reçu ce Dieu et son éblouissante splendeur. Lorsque les nations seront éclairées d'après cette parole :

Je vous ai posé pour être la lumière des nations et le gage de l'alliance de votre peuple;

la nation juive tombera dans un abîme de malheurs pour son incrédulité. Telle est donc encore cette parole

«Voici venir le jour du Seigneur, et ta dépouille sera partagée en ton enceinte, et je rassemblerai toutes les nations pour assiéger Jérusalem. La ville sera prise, les maisons pillées, les femmes violées, et la moitié des habitants sera emmenée en captivité.

A cette prédiction du siège de Jérusalem et de la captivité des Juifs qui suivit, Zacharie joint celle des biens dont jouira la terre :

Le Seigneur, dit-il, deviendra le roi de toute la terre.

Et encore :

Le Seigneur sera le Dieu unique, il n'y aura plus que son nom qui embrassera la terre et le désert.

La prophétie annonce donc que la nation juive essuiera ces malheurs au jour du Seigneur. Qui n'admirerait ici son accomplissement? Jésus, le Sauveur et le Seigneur apparaît, les fils de la circoncision l'outragent, et, cinq cents ans après la prédiction, toutes les calamités qui leur sont annoncées les accablent. Du gouvernement de Pilate aux sièges de Néron, de Titus et de Vespasien, toutes sortes de maux vinrent fondre sur eux sans jamais leur laisser de relâche, comme on peut s'en convaincre par l'histoire de Flavius Josèphe. Alors, presque la moitié des habitants de cette ville lui détruite comme le disait la prophétie. Quelque temps après, sous l'empereur Adrien, le peuple se révolte, et la moitié qui restait du peuple, emportée d'assaut, fut dispersée, de sorte que dès lors et jusqu'à ce jour, ce lieu est devenu absolument inhabitable aux Juifs.

SI l'on avance que c'est au jour d'Antiochus Epiphane que la prophétie s'est réalisée, que l'on examine s'il est possible de rapporter les autres traits de la prédiction à l'époque de ce prince. Ainsi donc, le peuple fut réduit en servitude, les pieds du Seigneur s'arrêtèrent sur le mont des Oliviers, le Seigneur devint le roi de la terre, et son nom a embrassé la terre et le désert, lorsque Antiochus s'empara de la Syrie. Pourra-t-on, d'ailleurs, montrer que les autres circonstances de la prophétie se sont accomplies sous le règne d'Antiochus? D'après nous, elles se sont réalisées à la lettre et même en un autre sens; car, après la venue de notre Sauveur Jésus-Christ la cité du peuple juif, Jérusalem sa constitution et la législation du culte mosaïque furent détruites. Avec l'esclavage corporel, ce peuple souffrit la captivité spirituelle, parce qu'il n'avait pas reçu le sauveur et le libérateur des âmes, celui qui était venu annoncer la délivrance aux esclaves du démon, et aux aveugles spirituels le recouvrement de la vue. Tandis que leur incrédulité leur attirait ce châtiment rigoureux, ceux qui l'avaient reconnu pour leur libérateur, s'étaient soumis à sa loi, les disciples, les apôtres, les évangélistes et ceux de la circoncision qui avaient cru en lui, et dont l'Apôtre dit :

Ainsi (Rom., XI, 5), même alors, Dieu s'est réservé un petit nombre par le choix de sa grâce.

 et :

Si le Seigneur des armées n'avait conservé quelques-uns de notre race, nous serions der venus semblables à Sodome et à Gomorrhe (Ibid., IX, 29).

Ceux-là furent préservés non seulement de ce siège spirituel, mais encore du siège réel de Jérusalem. Répandus au sein de la gentilité, loin de la Judée, les apôtres et les disciples de noire Sauveur, et tous ceux des Juifs qui avaient cru en lui, échappèrent à la destruction des habitants de cette ville. Le prophète l'avait vu dans l'avenir, lorsqu'il dit :

« L'autre moitié ne périra pas. »

Il ajoute :

« Le Seigneur sortira et se préparera à combattre avec les nations comme il a combattu au jour de son combat, au jour de la guerre. »

Avec quelles nations combattra le Seigneur, sinon avec celles qui ont assiégé Jérusalem ? La prophétie marque qu'il doit combattre avec elles en les animant, en s'armant avec elles comme un général, comme le vengeur de ceux qui assiègent Jérusalem; car elle ne dit pas que le Seigneur combattra les nations. Contre qui s'armera-t-il donc? contre Jérusalem et ses habitants dont parle l'oracle saint.

Ce passage :

« Les pieds du Seigneur reposeront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis Jérusalem, à l'orient, »

que veut-il dire, sinon que le Seigneur Dieu le Verbe de Dieu s'est arrêté et fixé en son Eglise, qu'il appelle ici le mont des Oliviers, par allégorie. De même en effet qu'une vigne appartenait au bien-aimé cl que cette vigne du Seigneur des armées était la maison d'Israël, et son plant tout nouveau la tribu de Juda; ainsi, selon la même idée, on peut dire que l'Eglise des nations était un olivier. Dieu, son possesseur, transplanta cet arbre sauvage, et, après en avoir retranché les premiers rameaux, il l'enta sur les racines apostoliques de l'olivier franc.

« Le Seigneur l'a transplanté pour lui, dit l'Apôtre employant presque les termes de la prophétie : le Seigneur te nomma l'olivier magnifique et à l'ombrage épais » (Jérémie, XI, 10).

Lorsque la première vigne qui devait produire des raisins n'eut produit que des épines, et la voix du crime au lieu de la justice, pour punir sa stérilité, le Seigneur ruina son mur el renversa sa haie, et l'abandonna à ses ennemis

pour la piller et la fouler aux pieds

comme l'avait dit Isaïe. Alors il se fit un autre champ qu'il appelle ici le lieu des Oliviers, parce qu'il jouit de la miséricorde de Dieu, et qu'il est garni par le Christ de plants toujours verts, c'est-à-dire d'âmes saintes el soigneuses d'entretenir leur lumière, cl qui peuvent dire :

« Je suis comme un olivier fertile en la maison de Dieu.. (Ps. LI 8).

Ce mont des Oliviers est vis-à-vis Jérusalem, car il a été substitué de Dieu à la Jérusalem antique et terrestre et à son culte, après la destruction de cette ville. Puisque le prophète annonce que Jérusalem sera prise et que des nations rivales et ennemies se partageront ses dépouilles, c'est avec justesse qu'il remarque que les pieds du Seigneur ne se reposeront pas en Jérusalem.

Πῶς γὰρ καὶ οἷόν τε ἦν ἅπαξ καθῃρημένης; μεταβάντων δὲ ἐξ αὐτῆς ἐπὶ τὸ ἄντικρυς τῆς Ἱερουσαλὴμ ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἐνταῦθα στήσεσθαι διδάσκει. Τοῦτο δὲ καὶ ὁ προφήτης Ἰεζεκιὴλ τῷ θείῳ πνεύματι προλαβὼν θεωρεῖ· λέγει δ´ οὖν·

«Καὶ ἐξῆρεν τὰ Χερουβίμ, καὶ οἱ τροχοὶ ἐχόμενοι αὐτῶν, καὶ ἡ δόξα θεοῦ Ἰσραὴλ ἦν ἐπ´ αὐτοῖς ὑπεράνω αὐτῶν. Καὶ ἀνέβη ἡ δόξα κυρίου ἐκ μέσου τῆς πόλεως, καὶ ἔστη ἐπὶ τοῦ ὄρους ὃ ἦν ἀπέναντι τῆς πόλεως»,

ὅπερ ἐστὶν καὶ ἄλλως πρὸς λέξιν ὁρᾶν πεπληρωμένον εἰσέτι καὶ σήμερον, τῶν εἰς Χριστὸν πεπιστευκότων ἁπάντων πανταχόθεν γῆς συντρεχόντων, οὐχ ὡς πάλαι τῆς κατὰ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀγλαΐας ἕνεκα, οὐδ´ ὥστε προσκυνῆσαι ἐν τῷ πάλαι συνεστῶτι ἐπὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἁγιάσματι, καταλύειν δὲ ἕνεκεν ἱστορίας τε ὁμοῦ τῆς κατὰ τὴν προφητείαν ἁλώσεως καὶ ἐρημίας τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς

«πὶ τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν τὸ κατέναντι Ἱερουσαλὴμ»

προσκυνήσεως, ἔνθα ἡ δόξα κυρίου μετέστη καταλείψασα τὴν προτέραν πόλιν. «ἔστησαν» δὲ ἀληθῶς καὶ κατὰ τὴν πρόχειρον καὶ ῥητὴν διήγησιν «οἱ πόδες» τοῦ κυρίου καὶ σωτῆρος ἡμῶν, αὐτοῦ δὴ τοῦ θεοῦ λόγου, δι´ οὗ ἀνείληφεν ἀνθρωπείου σκήνους, ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν πρὸς τῷ αὐτόθι δεικνυμένῳ σπηλαίῳ, εὐξαμένου γε καὶ τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς ἐπὶ τῆς ἀκρωρείας τοῦ τῶν ἐλαιῶν ὄρους τὰ περὶ τῆς συντελείας μυστήρια παραδεδωκότος, ἐντεῦθέν τε τὴν εἰς οὐρανοὺς ἄνοδον πεποιημένου, ὡς ὁ Λουκᾶς ἐν ταῖς Πράξεσι τῶν ἀποστόλων διδάσκει φάσκων, ὅτι δὴ ἐν τῷ τῶν ἐλαιῶν ὄρει συμπαρόντων αὐτῷ τῶν ἀποστόλων

«Βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς, οἳ καὶ εἶπον, ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ´ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται, ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν»,

οἷς ἐπιφέρει λέγων·

«Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν κατέναντι Ἱερουσαλήμ».

Ἔστι μὲν οὖν καὶ πρὸς λέξιν «κατέναντι Ἱερουσαλὴμ» καὶ «ἐξ ἀνατολῶν» αὐτῆς τὸ δηλούμενον τῶν ἐλαιῶν ὄρος. Πλὴν ἀλλὰ κατὰ τὴν διάνοιαν ἡ ἁγία Χριστοῦ ἐκκλησία (καὶ τὸ ὄρος ἐφ´ ᾧ τεθεμελίωται, περὶ οὗ διδάσκει λέγων ὁ σωτήρ·

«Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη»)

ἀντὶ τῆς πεσούσης καὶ μὴ ἐγερθείσης Ἱερουσαλὴμ ἀνεγερθεῖσα, καὶ τῶν ποδῶν τοῦ κυρίου καταξιωθεῖσα, οὐ μόνον «κατέναντί» ἐστιν «Ἱερουσαλήμ», ἀλλὰ καὶ «ἐξ ἀνατολῶν» αὐτῆς, προ[ς]λαβοῦσα τὰς αὐγὰς τοῦ τῆς θεοσεβείας φωτὸς καὶ πολὺ προτέρα τῆς Ἱερουσαλὴμ γενομένη αὐτῷ τε πλησιάσασα τῷ τῆς δικαιοσύνης ἡλίῳ, περὶ οὗ λέλεκται·

«Τοῖς δὲ φοβουμένοις με ἀνατελεῖ ἥλιος δικαιοσύνης».

Εἰ δὲ λέγει τὸ ἑξῆς, ὅτι

«Σχισθήσεται τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολὰς καὶ θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα, καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς τὸν βορρᾶν, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον»,

δύναται μὲν τὴν καθ´ ὅλης τῆς ἀνθρώπων οἰκουμένης ἐξάπλωσιν τῆς ἐκκλησίας σημαίνειν, ἐπεὶ καὶ ἀνατολὰς ἡλίου αὐτά τε τὰ ἑῷα καὶ ἀνατολικὰ ἔθνη πεπλήρωκεν, διατείνει δὲ καὶ ἐπὶ τὴν δυτικὴν θάλασσαν τάς τε ἐν αὐτῇ νήσους, οὐ μὴν ἀλλ´ ἔφθακεν κατά τε νότον καὶ μεσημβρίαν, κατά τε βορρᾶν καὶ ἄρκτον. Πάντη γὰρ καὶ πανταχοῦ ὁ σημαινόμενος τροπικῶς τοῦ κυρίου ἐλαιών, ἡ ἐκκλησία αὐτοῦ, καταπεφύτευται. Δύναται δὲ καὶ κατὰ διάνοιαν τὰ ἐπὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίας γενόμενά τε καὶ εἰσέτι νῦν γινόμενα σχίσματα καὶ τὰς αἱρέσεις τάς τε ἠθικὰς κατὰ τὸν βίον ἀποπτώσεις αἰνίττεσθαι σχισθέντα· φησὶν γάρ· τὸ ὄρος διαστήσεσθαι,

«Τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς ἀνατολάς, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς θάλασσαν, χάος μέγα σφόδρα, καὶ κλινεῖ τὸ ἥμισυ τοῦ ὄρους πρὸς τὸν βορρᾶν, καὶ τὸ ἥμισυ αὐτοῦ πρὸς νότον»,

ὡς εἰς τέσσαρα μέρη διαιρεῖσθαι, δύο μὲν τὰ σεμνότερα καὶ κρείττω, δύο δὲ τὰ ἐναντία. Καὶ ὅρα μή ποτε διὰ τούτων τὸ μὲν «πρὸς ἀνατολὰς» καὶ «πρὸς νότον» δύο τάγματα σημαίνει τῶν τῆς κατὰ θεὸν προκοπῆς ἐπειλημμένων, ἓν μὲν τῶν ἐν γνώσει καὶ λόγῳ καὶ τοῖς λοιποῖς τοῦ θείου πνεύματος χαρίσμασιν τελειουμένων, θάτερον δὲ τῶν διὰ βίου κατορθούντων, ἐν ἐκλογαῖς γε μὴν 〈μὴ〉 διατριβόντων. Τὰ δὲ λοιπὰ δύο μέρη τῶν προτέρων διῃρημένα εἴη ἄν, τὸ κατὰ θάλασσαν καὶ πρὸς βορρᾶν, ἀμφότερα πρὸς τῇ κακίᾳ σημαινόμενα.

«πὸ προσώπου», γάρ φησιν, «βορρᾶ ἐκκαυθήσεται τὰ κακὰ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν γῆν»,

ὅ τε δράκων ἐπὶ τῆς θαλάσσης ποιεῖσθαι τὰς διατριβὰς λέγεται, ὥστε εἰκότως κἀνταῦθα τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας ἀποπιπτόντων δύο πάλιν δηλοῦσθαι τρόπους, τόν τε κατὰ τὸ ἦθος ἁμαρτάνοντα καὶ τὸν τῆς ὑγιοῦς καὶ ὀρθοδόξου γνώσεως ἐξολισθαίνοντα, ὡς εἶναι ταύτας τοῦ δηλουμένου τοῦ ἐλαιῶνος ὄρους τὰς ὑπὸ τῆς προφητείας αἰνιττομένας διαστάσεις. Τούτοις ἑξῆς ἐπιλέγεται·

«Καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕως Ἀσαήλ, καὶ ἐμφραχθήσεται ὃν τρόπον ἐνεφράγη ἀπὸ προσώπου τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα».

«κοιλὰς» δὲ ἐν τούτοις τῶν ὀρέων τοῦ θεοῦ τίς ἂν εἴη ἢ ἡ κατὰ τὸν Μωσέως νόμον ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ πάλαι πρότερον συντελουμένη σωματικὴ καὶ ἰουδαϊκὴ θρησκεία; ἣν ἀποκλεισθήσεσθαι ὥσπερ ἀποφραχθεῖσαν ὁ παρὼν λόγος θεσπίζει φάσκων·

«Καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ κοιλὰς τῶν ὀρέων μου, καὶ ἐγκολληθήσεται φάραγξ ὀρέων ἕως Ἀσαήλ, καὶ ἐμφραχθήσεται»·

ἀνθ´ ὧν ὁ Σύμμαχος πεποίηκεν·

«Καὶ ἐμφραχθήσεται ἡ φάραγξ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔτι ἐγγιεῖ ἡ φάραγξ τῶν ὀρέων πρὸς τὸ παρακείμενον, καὶ ἐμφραχθήσεται»,

δι´ ὧν παρίστησιν τὸ αἴτιον τῆς ἐμφραχθείσης φάραγγος. Τί δὲ ἦν τοῦτο ἀλλ´ ἢ τὸ ἐγγίσαι αὐτὴν καὶ πλησιάσαι τῷ παρακειμένῳ αὐτῇ; τοῦτο δὲ ἦν τὸ τοῦ κυρίου ὄρος τὸ τῶν ἐλαιῶν προωνομασμένον, ὅπερ Ἀσαὴλ ὠνόμασται παρὰ τοῖς ἑβδομήκοντα. Δηλοῖ δὲ τοῦτο κατὰ τὴν Ἑβραίων φωνὴν «ποίησιν θεοῦ». Οὕτω δέ, φησίν, ἡ παλαιὰ «φάραγξ» πλησιάσασα τῷ ὄρει καὶ τῇ Χριστοῦ ἐκκλησίᾳ τῷ τε ποιήματι θεοῦ «ἐμφραχθήσεται» καὶ ἀποκλεισθήσεται,

«ὃν τρόπον ἐνεφράγη ἀπὸ προσώπου τοῦ σεισμοῦ ἐν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα».

Ζητῶν δὲ παρ´ ἐμαυτῷ καὶ τὰς θείας περιιὼν γραφάς, εἴ ποτε «ἐν ταῖς ἡμέραις Ὀζίου» ἡ ἐνταῦθα δηλουμένη φάραγξ «ἐνεφράγη ἀπὸ προσώπου τοῦ σεισμοῦ», ἐν μὲν ταῖς τῶν Βασιλειῶν ἱστορίαις οὐδὲν ηὕρισκον· οὔτε γὰρ σωματικῶς κατ´ αὐτὸν σεισμὸς γεγονὼς οὔτε τι τοιοῦτο περὶ φάραγγος ἐν αὐταῖς εἰρημένον ἀναγέγραπται. Ἱστορεῖταί γε μὴν Ὀζίας ἐν ἀρχαῖς δίκαιος γεγονέναι, εἶτα διαβέβληται ὡς ἐπαρθεὶς τῇ διανοίᾳ καὶ δι´ ἑαυτοῦ θῦσαι τῷ θεῷ τολμήσας, δι´ ὃ καὶ λέπραν αὐτῷ κατὰ τοῦ προσώπου ἀνθῆσαι. Τοῦτο μὲν οὖν ἡ βίβλος τῶν Βασιλειῶν παρίστησιν· ὁ δέ γε Ἰώσηπος καὶ τὰς ἔξωθεν ἰουδαϊκὰς δευτερώσεις ἀπηκριβωκώς, ἅτε «Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων» τυγχάνων, ἐπάκουσον οἷα γενέσθαι κατὰ τοὺς αὐτοῦ δηλοῖ χρόνους, λέγων ὡς ἄρα κατεπειγόντων τὸν Ὀζίαν τῶν ἱερέων

«ξιέναι τοῦ ἱεροῦ καὶ μὴ παρανομεῖν εἰς τὸν θεόν, ὀργισθεὶς ἠπείλησεν αὐτοῖς θάνατον, εἰ μὴ τὴν ἡσυχίαν ἄξουσιν. Μεταξὺ δὲ σεισμὸς ἐκλόνησεν τὴν γῆν, καὶ διαστάντος τοῦ ναοῦ φέγγος λαμπρὸν ἐξέλαμψεν καὶ τῇ τοῦ βασιλέως ὄψει προσέπεσεν, ὡς τῷ μὲν εὐθέως λέπραν ἐπιδραμεῖν, πρὸ δὲ τῆς πόλεως πρὸς τῇ καλουμένῃ Ἐρωγῇ τοῦ ὄρους ἀπορραγῆναι τὸ ἥμισυ τοῦ κατὰ τὴν δύσιν καὶ κυλισθὲν τέσσαρας σταδίους ἐπὶ τὸ ἀνατολικὸν ὄρος στῆναι, ὡς τάς τε παρόδους ἐμφραχθῆναι καὶ τοὺς παραδείσους τοὺς βασιλικούς.»

ταῦτά μοι ἀπὸ τοῦ συγγράμματος τῆς Ἰωσήπου Ἰουδαϊκῆς ἀρχαιολογίας κείσθω.

Comment aurait-il pu s'y reposer quand elle fut détruite? Mais il nous apprend ici que, sortis de Jérusalem, ils s'arrêteront sur cette montagne des Oliviers, située près de Jérusalem. Eclairé par l'esprit de Dieu, le prophète Ezéchiel vit cette circonstance.

« Les chérubins (Ezéch. XI, 22), dit-il, s'élevèrent ainsi que les roues qui les accompagnaient, et sur eux était la gloire du Dieu d'Israël ; et la gloire du Seigneur s'éleva du milieu de la ville et s'arrêta sur la montagne qui était près de la ville. »

On peut voir cette prédiction accomplie exactement et dans un autre sens de nos jours encore, quand ceux qui croient en Jésus-Christ accourent de tous les pays de la terre, non plus comme autrefois pour célébrer une fêle a Jérusalem, ni pour adorer dans le temple qui s'élevait autrefois en cette ville, mais pour y apprendre l'histoire du siège et de la ruine de Jérusalem, suivant la prophétie, et pour adorer sur le mont des Oliviers, qui est près de la ville.

Là s'arrêta la gloire du Seigneur après la destruction de la ville. Réellement, dans le sens littéral et déjà exprimé, les pas du Verbe, Notre-Seigneur et Sauveur s'arrêtèrent par l'intermédiaire de l'homme qu'il s'était uni sur les mont des Oliviers près de la grotte que l'on y montre. Il pria sur cette montagne; sur le sommet il expliqua à ses disciples les mystères de sa consommation ; c'est de cette montagne qu'il s'éleva vers le ciel, comme l'apprend Luc dans les Actes des apôtres,

« Les disciples, dit-il, le virent s'élever en une nuée le reçut à leurs yeux. Et comme ils le contemplaient montant vers le ciel, voilà que deux hommes se présentèrent à eux avec des vêtements blancs et dirent : «Hommes de Galilée, pourquoi demeurez-vous là, regardant le ciel? Ce Jésus qui du milieu de vous s'est élevé dans le ciel, viendra ainsi que vous l'avez vu monter» (Act., I, 9).

L'historien ajoute :

« Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne dite des Oliviers, située vis-à-vis Jérusalem. »

Ainsi même dans le sens littéral, ce mont des Oliviers est près de Jérusalem, et au levant. Dans le sens spirituel la sainte Eglise du Christ et la montagne sur laquelle elle s'élève et dont le Sauveur a dit :

« Cette ville ne peut être cachée qui est bâtie sur une montagne, cette société sainte qui a succédé à Jérusalem, déchue pour jamais de sa gloire et qui a été honorée de la présence de Jésus est non seulement contre Jérusalem, mais encore à son orient, puisqu'elle recevait d'abord les rayons de la lumière de la foi, qu'elle est supérieure à Jérusalem, et qu'elle est plus rapprochée du divin soleil de justice, dont il est dit : « Le soleil de justice se lèvera sur ceux qui me craignent. »

Ce que le prophète ajoute, que la montagne des Oliviers sera fendue, moitié du côté de l'orient et de la mer et l'abîme profond. La moitié de la montagne s'inclinera au nord et l'autre moitié vers le midi ; tout cela désigne peut-être le développement dans tout l'univers connu de l'Eglise qui embrasse le monde du côté de l'orient et les nations du levant et des pays de l'aurore. Elle s'étend jusqu'à la mer de l'occident et et aux lies qu'elle baigne : elle parvient encore au sud et au midi, au nord et Bous l'arcture : partout en effet, dans toutes les contrées du monde, le plant mystique des oliviers du Christ, l'Eglise est établie.

Dans un autre sens cette grande prédiction peut encore annoncer les schismes, les hérésies et les chutes morales qui ont eu lieu et qui se montreront dans l'Eglise. En effet, la montagne doit se fendre ; une partie s'inclinera vers l'orient et l'autre vers la mer, abîme profond. Une partie penchera vers le nord, une autre vers le midi, de sorte qu'elle sera divisée en deux parties, deux plus grandes et plus importantes, et deux bien différentes. Or, examinez si dans ces paroles l'orient el le midi ne désignent pas deux ordres de ceux qui tendent vers Dieu; l'un des fidèles qui se perfectionnent par la science, parla doctrine et les autres dons du Saint-Esprit, et l'autre de ceux qui vivent suivant la justice, mais en suivant leurs inclinations. Les deux autres parties séparées des premières et inclinées vers la mer et vers le nord, indiquent aussi deux genres de perversité. Car, dit-il, du nord s'allumeront les feux qui doivent consumer les habitants de la terre; et le dragon fait sa demeure dans les eaux de la mer. Ainsi donc l'erreur et la corruption, voilà les deux écarts où peuvent tomber ceux qui se séparent de l'Eglise, et les divisions de. la montagne des Oliviers qu'annonce la prophétie. Zacharie ajoute :

« La vallée de mes montagnes et celle des monts jusqu'à Hazaël seront fermées et obstruées, comme elles le furent par le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda.»

 Quelle est la vallée des montagnes du Seigneur, sinon le culte charnel et judaïque célébré à Jérusalem suivant la loi de Moïse? La prophétie que nous citons annonce que ce culte sera aboli et comme fermé, en disant :

« La vallée de nos montagnes et celle des monts jusqu'à Hazaël seront fermées et obstruées. »

Symmaque lit cependant :

la vallée de nos montagnes sera fermée,

et

« La vallée des montagnes se rapprochera du lieu qui est auprès, et par là marque la cause qui intercepte la vallée.»

Or, que signifient ces paroles, sinon qu'elle s'en rapprochera et sera près de celui qui s'élève près d'elle, c'est-à-dire de la montagne du Seigneur, appelée des Oliviers, et quo les septante ont nommée Hazaël. Hazaël signifie en hébreu, l'œuvre du Seigneur. Ainsi donc, dit le prophète, l'antique vallée rapprochée de la montagne et de l'Eglise du Christ, et de l'œuvre de Dieu, sera obstruée et fermée comme elle le fut par le tremblement de terre aux jours d'Osias, roi de Juda. Dans mes réflexions en moi-même, et dans l'examen des divines Ecritures, pour découvrir si du temps d'Osias cette vallée avait été fermée, je n'ai rien trouvé dans les histoires des Rois qui eût rapport à un tremblement de terre, ni à la clôture d'une vallée. Il est raconté qu'au commencement de son règne, Osias fut juste ; qu'ensuite il fut rejeté parce que dans un transport d'orgueil, il sacrifia lui-même au Très-Haut. C'est pourquoi la lèpre se répandit sur son visage. C'est là ce que dit le livre des Rois. Or, voici ce que raconte des temps de ce roi, Josèphe, cet écrivain qui a recueilli du peuple les traditions étrangères aux saints livres avec tant de soin et de facilité surtout, comme Juif de race juive :

Les prêtres, dit-il, pressaient Osias de sortir du temple et de ne pas offenser Dieu. Ce prince, irrité de leur résistance, les menaça de la mort s'ils ne demeuraient tranquilles. Aussitôt là terre s'ébranla. Le temple s'entr'ouvrit et une lumière éclatante frappa la face du roi qui fut aussitôt couverte de lèpre. Du côté de la ville, au lieu que l'on nomme terre d'Ero, la moitié de la montagne qui regarde le couchant se détacha et roula l'espace de quatre stades jusqu'à la montagne qui est tournée vers l'orient et combla ainsi les passages et les jardins royaux (Antiquités jud. XI., 11).

J'ai tiré ce passage des antiquités judaïques de Josèphe.

 

Καὶ ἐν τῷ προφήτῃ δὲ Ἀμὼς εὗρον κατ´ ἀρχὰς τῆς προφητείας αὐτοῦ ὡς ὅτι ἤρξατο προφητεύειν

«ν ἡμέραις Ὀζίου βασιλέως Ἰούδα πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ».

Ποίου δὲ σεισμοῦ οὐκέτι σαφῶς ἐπιλέγει. Οἶμαι δὲ τὸν αὐτὸν προφήτην προϊόντα τὸν σεισμὸν ὑπογράφειν ἐν οἷς φησιν·

«Εἶδον τὸν κύριον ἐφεστῶτα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ εἶπεν, πάταξον ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, καὶ σεισθήσεται τὰ πρόπυλα, καὶ διάκοψον εἰς κεφαλὰς πάντων· καὶ τοὺς καταλοίπους αὐτῆς ἐν ῥομφαίᾳ ἀποκτενῶ»,

δι´ ὧν ἡγοῦμαι θεσπίζεσθαι τὸν σεισμὸν καὶ τὴν καθαίρεσιν τῶν πάλαι σεμνῶν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους καὶ τῆς ἐπιτελουμένης ὑπ´ αὐτῶν ἐν τῇ Ἱερουσαλὴμ θρησκείας, τήν τε ἀπώλειαν τὴν μετελθοῦσαν αὐτοὺς μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παρουσίαν, ὅτε παραιτησαμένων αὐτῶν τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ, τὸν ἀληθῆ ἀρχιερέα, λέπρα κατὰ τῶν ψυχῶν ἐξήνθησεν, ὥσπερ οὖν καὶ ἐπὶ τοῦ Ὀζίου, ὅτε καὶ ἀοράτῳ δυνάμει αὐτὸς ὁ κύριος ἐπιστὰς τῷ θυσιαστηρίῳ αὐτῶν τὴν ἐξουσίαν ἔδωκεν τῷ πατάσσοντι, φήσας

«Πάταξον 〈ἐπὶ〉 τὸ θυσιαστήριον».

Δυνάμει γοῦν τοῦτο ἐδήλου λέγων·

«φίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος»·

αὐτίκα γοῦν ἐπὶ τῷ πάθει αὐτοῦ

«Τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω»,

ὥσπερ οὖν ὁ Ἰώσηπος ἱστορεῖ γεγονέναι κατὰ τοὺς Ὀζίου χρόνους. Εἶτα πρότερον μὲν «ἐσείσθη τὰ πρόπυλα», ὅτε «ἡ γῆ ἐσείσθη» κατὰ τὸν τοῦ πάθους αὐτοῦ καιρόν· μετ´ οὐ πολὺ δὲ καὶ τὴν ἐσχάτην ὑπέμεινε πτῶσιν, λαβών τε τὴν ἐξουσίαν ὁ πατάσσων

«Διέκοψεν εἰς κεφαλὰς ἁπάντων».

Κατὰ τοῦτο δὴ οὖν τοῦ καιροῦ καὶ «ἡ κοιλὰς» τῶν τοῦ θεοῦ «ὀρέων ἐνεφράγη», ὥσπερ οὖν γέγονεν ἐπὶ Ὀζίου, πρὸς μὲν ῥητὸν καὶ λέξιν κατὰ τὴν Ῥωμαίων πολιορκίαν, καθ´ ἣν οἶμαι συμβῆναί τινα τοιαῦτα, πρὸς δὲ διάνοιαν ὅτε ἡ σωματικὴ καὶ ταπεινοτέρα τοῦ Μωσέως νόμου λατρεία ἀπεκλείσθη εἰς τὸ μηκέτι ἐνεργεῖσθαι διὰ τὸν σεισμὸν τὸν ἐπελθόντα προφητικῶς ἐξ ἐκείνου τῷ Ἰουδαίων ἔθνει, καὶ διὰ τὰ λοιπὰ τὰ ἀναγεγραμμένα. Μετὰ ταῦτα ἐπαναλαβὼν ὁ λόγος τὴν τοῦ κυρίου παρουσίαν σαφέστερον ἀνακηρύττει λέγων·

«Καὶ παρέσται κύριος ὁ θεός μου, καὶ πάντες οἱ ἅγιοι μετ´ αὐτοῦ»,

εἴτε τοὺς ἀποστόλους αὐτοῦ καὶ μαθητὰς ὀνομάζων «ἁγίους» αὐτοῦ, εἴτε δυνάμεις τινὰς ἀοράτους καὶ πνεύματα λειτουργικά, περὶ ὧν εἴρηται·

«Καὶ προσῆλθον ἄγγελοι, καὶ διηκόνουν αὐτῷ».

Εἶτ´ ἐπὶ τῆς παρουσίας τοῦ κυρίου

«σται», φησίν, «ἡμέρα»,  καὶ  «Οὐκ ἔσται φῶς, καὶ ψῦχος καὶ πάγος ἔσται μίαν ἡμέραν»,

ἀνθ´ οὗ ὁ Σύμμαχος ἡρμήνευσεν·

«Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ οὐκ ἔσται φῶς, ἀλλὰ ψῦχος καὶ πάγος ἔσται μίαν ἡμέραν, ἥτις ἔγνωσται τῷ κυρίῳ, οὐχ ἡμέρα οὐδὲ νύξ, ἀλλ´ ἔσται τὸ πρὸς ἑσπέραν φῶς».

Καὶ ὅρα εἰ μὴ διὰ τούτων λευκότατα τὴν ἡμέραν τοῦ πάθους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν δηλοῖ, ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸ μὲν «οὐκ ἔσται φῶς» ἐπληροῦτο, ἡνίκα

«πὸ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης»,

τὸ δὲ

«λλὰ ψῦχος καὶ πάγος»,

ὅτε κατὰ τὸν Λουκᾶν· παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν

«γαγον εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἀρχιερέως, ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν, περιαψάντων δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς ἐκάθητο»

κατὰ τὸν Μάρκον μετὰ τῶν λοιπῶν «θερμαινόμενος».

Ὁ δὲ Ἰωάννης ἄντικρυς καὶ τοῦ ψύχους ἐμνημόνευσεν εἰπών·

«Εἱστήκεισαν οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι ψῦχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο».

Γνωστὴ δέ, φησίν, ἦν αὕτη ἡ ἡμέρα τῷ κυρίῳ, καὶ οὐκ ἦν ἡμέρα, καὶ οὐκ ἦν νύξ· οὐχ ἡμέρα μέν, διὰ τὸ προειρῆσθαι

«Οὐκ ἔσται φῶς»,

ὃ καὶ ἐπληροῦτο, ὅτε

«πὸ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως ὥρας ἐνάτης»·

οὐδὲ νὺξ δέ, διὰ τὸ ἐπιλέγεσθαι

«Πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς»,

ὃ καὶ αὐτὸ τέλους ἐτύγχανεν, ὅτε μετὰ τὴν ἐνάτην ὥραν αὖθις τὸ σύνηθες φῶς ἀπελάμβανεν ἡ ἡμέρα. Καὶ κατὰ διάνοιαν δὲ ταῦτα ἐπληροῦτο καθόλου μὲν ἐπὶ τὸ Ἰουδαίων ἔθνος, μετὰ τὴν κατὰ [τὴν] τοῦ Χριστοῦ τόλμαν σκότους καὶ πάγου καὶ ψύχους γεγενημένου, σκοτισθείσης αὐτῶν τῆς διανοίας

«Εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου»

ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν, ψυγείσης τε τῆς πρὸς τὸν θεὸν ἀγάπης, ἔμπαλιν δὲ πρὸς τῇ ἑσπέρᾳ τὸ φῶς τῆς γνώσεως τοῦ Χριστοῦ ἀνατέταλκεν, ὡς τοὺς πάλαι καθημένους «ἐν σκότει» καὶ «σκιᾷ θανάτου» μέγα τὸ φῶς ἰδεῖν, κατὰ τὰς τοῦ Ἡσαΐου φωνάς. Ἐν αὐτῇ δὴ οὖν τῇ τοιαύτῃ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου,

«ξελεύσεται», φησίν, «ὕδωρ ζῶν ἐξ Ἱερουσαλήμ».

Τοῦτο δὲ ἦν τὸ λογικὸν καὶ πότιμον ζωτικόν τε καὶ σωτήριον τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ποτόν, περὶ οὗ καὶ αὐτὸς ἐν τῷ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίῳ τὴν Σαμαρεῖτιν παιδεύων ἔλεγεν·

«Εἰ ᾔδεις τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν».

Αὐτὸ οὖν τοῦτο τὸ σωτήριον ποτὸν ἐξ αὐτῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ προῆλθεν· ἐνθένδε γοῦν ὥρμητο αὐτοῦ τὸ εὐαγγέλιον, καὶ οἱ τούτου κήρυκες πᾶσαν κατέπλησαν τὴν οἰκουμένην, ὃ καὶ δηλοῦται διὰ τοῦ λέγεσθαι

«Εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην»

καὶ

«Εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην»

«Τὸ ζῶν ὕδωρ ἐξελεύσεσθαι»,

δι´ ὧν τὰ τῆς συμπάσης γῆς πέρατα δηλοῦται, τά τε πρὸς τῷ ἀνατολικῷ ὠκεανῷ

«πρώτη θάλαττα»

ὀνομαζόμενα καὶ τὰ κατὰ δύοντα ἥλιον διὰ «τῆς θαλάττης τῆς ἐσχάτης» σημαινόμενα, ἃ καὶ πεπλήρωκεν τὸ «ζῶν ὕδωρ» τῆς σωτηρίου καὶ εὐαγγελικῆς διδασκαλίας, περὶ οὗ πάλιν ἐπαίδευσε λέγων·

«ς ἂν πίῃ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα»,

καὶ πάλιν·

«Ποταμοί», φησίν, «ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος»

«λλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον»,

καὶ αὖθις·

«Εἴ τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω».

Μετὰ γοῦν τὸ ἀνομβρῆσαν ἐκ τῆς Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ πᾶν γένος ἀνθρώπων σωτήριον καὶ λογικὸν νᾶμα, ὅπερ σαφέστερον ἐν ἑτέρῳ δηλοῦται διὰ τοῦ

«κ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν»,

«σται», φησί, «κύριος εἰς βασιλέα»,

οὐκ ἔσται δὲ ἐν Ἱερουσαλὴμ οὐδὲ ἐπὶ τὸ Ἰουδαίων ἔθνος, ἀλλ´

«πὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ»,

καὶ

«σται κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, κυκλοῦν πᾶσαν τὴν γῆν».

Ἃ καὶ αὐτὰ συνᾴδει τοῖς ἀπὸ τῶν ψαλμῶν παρατεθεῖσιν, δι´ ὧν ἐλέγετο·

«βασίλευσεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη»,

καὶ πάλιν·

«Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὁ κύριος ἐβασίλευσεν».

Ταῦτα δὲ ὁμοῦ πάντα ἐν ταῖς τοῦ κυρίου ἡμέραις ἔσεσθαι προφητεύεται· ἐν ἀρχῇ γοῦν τῆς ὅλης προφητείας

«δοὺ ἡμέραι», φησίν «ἔρχονται τοῦ κυρίου»,

καὶ ἔσται τάδε. Τίνα δὴ ταῦτα ἀλλ´ ἢ ἡ πολιορκία τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ ἡ τοῦ κυρίου μετάστασις ἐπὶ τὸ τῶν ἐλαιῶν ὄρος, καὶ τὸ «παρέσται κύριος» καὶ τὰ συμβεβηκότα περὶ τὴν ἡμέραν τοῦ πάθους αὐτοῦ, καὶ τὸ «ζῶν ὕδωρ», τὸ ἐπὶ πᾶσαν ῥεῦσαν τὴν οἰκουμένην, καὶ ἐπὶ πᾶσι τούτοις ἡ τοῦ κυρίου βασιλεία πάντων τῶν ἐθνῶν ἄρχουσα,

«Καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, πληροῦν πᾶσαν τὴν γῆν»,

ἅπερ ὁποίου τέλους ἔτυχεν ὡς ἐν ἐπιτομῇ διειλήφαμεν; πρόδηλον δὲ καὶ πῶς ἀπὸ τῆς τοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ προσηγορίας τὸ Χριστιανῶν ὄνομα κατέπλησε τὴν πᾶσαν οἰκουμένην· ὃ καὶ αὐτὸ παρίστησιν ὁ φάσκων λόγος

«Καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἕν, κυκλοῦν πᾶσαν τὴν γῆν καὶ τὴν ἔρημον».

Καὶ σοὶ δὲ ἐπὶ σχολῆς παρέσται ἑκάστην βασανίσαντι λέξιν ἐπὶ πλάτους θεωρῆσαι τὰ νενοημένα.

Je trouve encore que le prophète Amos avertit dès l'ouverture de son livre qu'il commença à prophétiser

aux jours d'Osias, roi de Juda, deux ans avant le tremblement de terre;

de quel tremblement de terre ? c'est ce qu'il ne dit pas. Je crois cependant qu'il le écrit plus bas lorsqu'il dit :

« J'ai vu le Seigneur se tenant sur l'autel, et il dit : Frappe l'autel, elles portiques seront ébranlés. Fais-les tomber sur toutes les têtes, cl je ferai périr par le glaive ceux qui échapperont» (Osée, IX, 1).

Voilà, ce me semble, la prédiction du tremblement de terre, de la destruction de la gloire du peuple juif, de l'abolition des cérémonies qui se célébraient à Jérusalem, et de la ruine totale dont ils devaient être frappés après l'avènement du Sauveur, alors que pour avoir rejeté le Christ de Dieu, ce véritable grand prêtre, ils furent frappés de la lèpre spirituelle, ainsi qu'aux jours d'Osias, quand le Seigneur se tenant sur l'autel par sa puissance invisible, permit de frapper à celui qui frappa et dit :

« Frappe l'autel, »

il le manifesta par sa puissance, en disant :

« Voici que votre demeure demeurera déserte. »

Au moment de sa passion

le voile du temple se déchira de haut en bas.

comme Josèphe raconte qu'il arriva lors de la punition d'Osias. D'abord le vestibule fut ébranlé, quand la terre le fut elle-même au temps de sa passion ; et peu après se consomma la dernière destruction, et celui qui avait reçu le pouvoir de frapper fît tomber sur toutes les têtes.

Alors la vallée des montagnes du Seigneur fut comblée, comme sous Osias. Dans le sens littéral, car je crois qu'au siège des Romains, il y eut quelque événement de ce genre, et dans le sens spirituel, lorsque le culte mosaïque, charnel et grossier fut aboli pour jamais à cause de la commotion prédite qui venait de ruiner la nation juive et pour les autres causes déjà énumérées.

Alors la prophétie continue et révèle avec plus de clarté encore la venue du Sauveur .

« Et le Seigneur mon Dieu paraîtra, dit-elle, et tous ses saints avec lui. »

Par les saints du Seigneur elle entend les apôtres et les disciples, ou ces puissances spirituelles et ces esprits fidèles dont il est dit :

« Les anges vinrent et le servirent» (Matth.lV, 11).

Puis:

«A l'avènement du Seigneur, dit le prophète, il y aura un jour où la lumière ne paraîtra pas, mais froid et glace pendant un jour. »

Or, Symmaque traduit:

en ce jour il n'y aura pas de lumière, mais le froid et là glace pendant un jour connu du Seigneur; ce ne sera ni un jour ni une nuit, et vers le soir apparaîtra la lumière.

Or, remarquez avec quelle clarté est annoncée ici la passion de notre Sauveur; cette circonstance:

« En ce jour il n'y aura pas de lumière, »

s'accomplit quand les ténèbres se répandirent de la sixième heure jusqu'à la neuvième. Celle-ci : froid et glace pendant un jour, lorsque au rapport de Luc,

« les soldats s'étant emparés de Jésus le conduisirent à la maison du grand prêtre. Pierre le suivait de loin » (Luc, XXII. 54).

Du feu ayant été allumé au milieu de la cour, il s'y assit, suivant Marc, pour se réchauffer (Marc, XIV, 54). Jean remarque expressément la circonstance du froid, et dit :

les esclaves cl les serviteurs étaient auprès du feu, parce qu'il faisait froid, et se chauffaient (Jean, XVIII, 18).

Ce jour connu du Seigneur, dit Zacharie, ne sera ni un jour ni une nuit. »

Ce ne sera pas un jour, puisqu'il est écrit :

Il n'y aura pas de lumière; ce qui s'accomplit exactement, puisque de la sixième heure jusqu'à la neuvième, les ténèbres se répandirent sur la face de la terre : ni une nuit, puisqu'il est dit : « sur le soir apparaîtra la lumière; » ce qui se réalisa encore, puisqu'après la neuvième heure, le jour reprit son éclat accoutumé.

Ces diverses prophéties ont eu aussi leur entier accomplissement spirituel; les Juifs, après leur audace sacrilège, furent environnés de ténèbres, exposés au froid et aux gelées, et leur intelligence fut obscurcie, parce que la lumière de l'Evangile ne brillait pas à leur cœur, et que leur charité était refroidie. Mais vers le soir s'éleva la lumière de la connaissance du Christ, et ceux qui depuis longtemps étaient assis dans les ténèbres et ; l'ombre de la mort, virent une grande lumière, comme le dit Isaïe.

« En ce jour, qui est celui du Seigneur, il jaillira une source d'eau vive de Jérusalem. C'est la source spirituelle, l'eau délicieuse, la fontaine de via et de salut de la doctrine du Christ, dont le Sauveur lui-même, en l'Evangile selon saint Jean, dit à la Samaritaine : Si vous saviez gui vous demande à boire, vous le lui demanderiez vous-même, et il vous donnerait uns eau de vie» (Ibid., IV, 10).

Cette source salutaire est donc sortie de Jérusalem puisque c'est de là qu'est venu l'Evangile qui la contient et les prédicateurs qui l'ont répandue sur la terre : effusion que témoignent ces paroles : La source de vie répandra ses eaux de la première à la dernière mer. Ces expressions signifient les extrémités du monde; sous le nom de première mer elles désignent celles qui regardent l'Océan de l'Orient, et sous le nom de dernière, celles qui sont au coucher du soleil; toutes contrées que l'eau vive du salut et de la prédication évangélique a remplies. Le Christ nous la fit connaître lorsqu'il dit au peuple :

« Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et de son ventre coulera un fleuve d'une eau de vie qui jaillira à la vie éternelle » (Jean, IV,13).

Et encore :

« Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive » (ibid. VII, 37 ).

Et lorsque cette source salutaire se sera répandue de Jérusalem sur le monde, un ruisseau spirituel et salutaire coulera de toutes parts ainsi qu'il est écrit ailleurs :

« Car la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur de Jérusalem, et elle jugera les nations » (Isaïe, 11,3).

Le Seigneur sera roi, dit-il, non seulement à Jérusalem ou sur la nation juive, mais sur toute la terre en ce jour. Il n'y aura plus que son nom qui embrassera toute la terre, paroles qui sont conformes à celles-ci des psaumes :

« Le Seigneur a régné sur les nations » (Ps. XCXVI,1),

et :

« Dites aux nations le Seigneur a régné » (Ibid.XCXV, 10).

Tous ces événements sont annoncés comme devant arriver aux jours du Seigneur. Il est dit en effet au commencement de la prophétie :

«Voici venir le jour du Seigneur et cela arrivera. »

Quoi donc, sinon le siège de Jérusalem et l'émigration du Seigneur sur le mont des Oliviers, suivant cette parole :

« Le Seigneur viendra,»

et les événements du jour de sa passion; et encore la source d'eau vive qui s'est répandue sur toute la terre, et enfin la soumission de toutes les nations à la puissance de Dieu, et son nom unique qui a rempli le monde? Nous avons montré comme en abrégé l'accomplissement de ces circonstances. Il est évident aussi que le nom des chrétiens, tiré de celui du Christ de Dieu, a rempli toute la terre; ce que prédisait cet oracle :

« Et il n'y aura plus que son nom qui embrassera la terre et le désert. »

Vous pourrez, après avoir examiné chacune de ces expressions, vous livrer à une méditation plus profonde du sens qu'elles renferment.

 

 

XIX.

Ἀπὸ τοῦ Βαρούχ

«Τίς ἀνέβη εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἔλαβεν αὐτὴν» (δηλοῖ δὲ τὴν σοφίαν), «καὶ κατεβίβασεν αὐτὴν ἐκ τῶν νεφελῶν; τίς διέβη πέραν τῆς θαλάσσης καὶ εὗρεν αὐτήν, καὶ οἴσει αὐτὴν χρυσίου ἐκλεκτοῦ; οὐκ ἔστιν ὁ γινώσκων τὴν ὁδὸν αὐτῆς, οὐδὲ ὁ ἐνθυμούμενος τὴν τρίβον αὐτῆς. Ἀλλὰ ὁ εἰδὼς τὰ πάντα γινώσκει αὐτήν, ἐξεῦρεν αὐτὴν τῇ συνέσει αὐτοῦ· ὁ κατασκευάσας αὐτὴν εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον ἐνέπλησεν αὐτὴν κτηνῶν τετραπόδων· ὁ ἀποστέλλων τὸ φῶς καὶ πορεύεται, ἐκάλεσεν αὐτό, καὶ ὑπήκουσεν αὐτῷ τρόμῳ· καὶ οἱ ἀστέρες ἔλαμψαν ἐν ταῖς φυλακαῖς αὐτῶν καὶ ηὐφράνθησαν· ἐκάλεσεν αὐτούς, καὶ εἶπαν, πάρεσμεν· ἔλαμψαν μετ´ εὐφροσύνης τῷ ποιήσαντι αὐτούς. Οὗτος ὁ θεὸς ἡμῶν, οὐ λογισθήσεται ἕτερος πρὸς αὐτόν. Ἐξεῦρεν πᾶσαν ὁδὸν ἐπιστήμης, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Ἰακὼβ τῷ παιδὶ αὐτοῦ καὶ Ἰσραὴλ τῷ ἠγαπημένῳ ὑπ´ αὐτοῦ. Μετὰ ταῦτα ἐπὶ τῆς γῆς ὤφθη, καὶ τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη.»

Οὐδὲν ἐπιλέγειν δεῖ ταῖς θείαις φωναῖς ἐναργῶς τῷ προβλήματι παρισταμέναις.

CHAPITRE XIX.

DE BARUCH.

Le Dieu des prophètes qui a ouvert à ceux de la circonsion toute voie de science par la loi de Moïse, est annoncé enfin comme devant se rendre visible sur la terre et vivre parmi tes hommes.

« Qui est monté au ciel et l'a ravie, (il parle ici de la sagesse ) qui la fait descendre des nuées (Baruch, 111, 29) ? Qui a passé la mer et l'a trouvée, et la préférera à l'or le plus pur? Nul ne peut connaître ses voies ; nul ne recherche ses sentiers. Mais celui qui sait tout la connaît; il l'a trouvée par sa prudence. C'est lui qui l'a formée pour l'éternité ; il l'a comblée d'une multitude d'animaux. Il envoie la lumière et elle va; il l'appelle et elle obéit avec tremblement, les astres ont répandu leur lumière chacun en son lieu, et ils se sont réjouis. Il les a appelés et ils ont dit : nous voici. Ils ont brillé avec joie pour celui qui les a créés. Il est notre Dieu ; nul autre ne lui sera préféré. C'est lui qui a trouvé toutes les voies de la sagesse, et qui les a fait connaître à Jacob, son serviteur, et à Israël, son bien-aimé; après cela il a été vu sur la terre et il a conversé avec les hommes. »

On ne peut rien ajouter à ces paroles divines qui établissent d'elles-mêmes notre proposition avec une parfaite évidence.

 

XX.

Ἀπὸ τοῦ Ἡσαΐου

«Ὅρασις Αἰγύπτου. Ἰδοὺ κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον, καὶ σεισθήσεται τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἡ καρδία αὐτῶν ἡττηθήσεται ἐν αὐτοῖς. Καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπὶ Αἰγυπτίους, καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ, πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νόμος ἐπὶ νόμον. Καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω, καὶ ἐπερωτήσουσι τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐκ τῆς γῆς φωνοῦντας καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους. Καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν, καὶ βασιλεῖς σκληροὶ κυριεύσουσιν αὐτῶν»,

καὶ τὰ τούτοις ἑξῆς.

Καὶ νῦν τὸν δεύτερον μετὰ τὸν τῶν ὅλων θεὸν καὶ κύριον, αὐτὸν δὴ τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, «ἥξειν εἰς Αἴγυπτον» ἡ παροῦσα προφητεία σημαίνει, καὶ ἥξειν οὐκ ἀφανῶς οὐδ´ ἀοράτως οὐδ´ ἄνευ τινὸς σωματικῆς περιβολῆς, ἀλλ´ «ἐπὶ νεφέλης κούφης» ὀχούμενον, μᾶλλον δὲ «ἐπὶ πάχους ἐλαφροῦ»· οὕτω γὰρ ἔχειν φασὶν τὴν Ἑβραίων φωνήν. Λεγέτωσαν δῆτα Ἑβραίων παῖδες, πότε μετὰ τοὺς Ἡσαΐου χρόνους ὁ κύριος Αἰγυπτίοις ἐπιδεδήμηκεν, καὶ ποῖος κύριος· εἰ γὰρ ὁ ἐπὶ πάντων θεός, καὶ πῶς ἐπὶ «πάχους ἐλαφροῦ» οὗτος ἐποχεῖσθαι λέγεται καὶ τοπικῶς ἐπιβαίνειν μέρει τινὶ τῆς γῆς; ἑρμηνευέτωσαν δὲ καὶ τὸ «πάχος ἐλαφρὸν» τί ποτε ἄρα ἐστίν, καὶ διὰ τί μὴ ἄνευ τούτου λέγεται ὁ κύριος ἐπιδημεῖν τῇ Αἰγύπτῳ. Πότε δὲ καὶ ἱστόρηται τὰ ἐν τῇ προφητείᾳ εἰρημένα τέλους τετυχηκέναι, τὸ «σεισθῆναι», λέγω, τὰ εἴδωλα «τὰ χειροποίητα Αἰγύπτου», καὶ τὸ Αἰγυπτίους Αἰγυπτίοις πολεμῆσαι διὰ τὴν τοῦ κυρίου εἰς ἀνθρώπους παρουσίαν, καὶ 〈τὸ〉 «τοὺς θεοὺς αὐτῶν», δηλαδὴ τοὺς δαίμονας, πολλὰ τὸ παλαιὸν δυναμένους, μηκέτι ἰσχύειν, μηδὲ ἀποκρίνασθαι τοῖς ἐπερωτῶσι διὰ τὸ τοῦ κυρίου δέος; «εἰς χεῖρας» δὲ ποίων «κυρίων σκληρῶν», ποίων δὲ βασιλέων μετὰ τὴν θεσπιζομένην τοῦ κυρίου παρουσίαν παρεδόθη Αἴγυπτος, καὶ διὰ τί κυρίου παρόντος σκληροῖς ἄρχουσιν παραδίδονται; καὶ τὰ λοιπὰ δὲ τούτοις παραπλησίως ὁ βουλόμενος ἑρμηνευσάτω. Ἡμεῖς γὰρ οὐκ ἄλλως ταῦτά φαμεν συνίστασθαι ἢ διὰ μόνης τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς ἀνθρώπους ἐπιφανείας· οὗτος γάρ, θεοῦ λόγος ὢν καὶ θεοῦ δύναμις, κατὰ διάνοιαν καὶ πρὸς λέξιν ἐπιδημήσας τῇ Αἰγυπτίων χώρᾳ διὰ «νεφέλης κούφης» ἐπλήρου τὰ προηγορευμένα. Νεφέλην δὲ κούφην ἀλληγορικῶς ὀνομάζει τὴν δι´ οὗ ἀνείληφεν σώματος ἐκ παρθένου καὶ ἁγίου πνεύματος ἐπιδημίαν αὐτοῦ, ὥσπερ οὖν ἡ Ἑβραίων γραφὴ καὶ ὁ Ἀκύλας σαφέστερον ᾐνίξατο εἰπών·

«Ἰδοὺ κύριος ἐπιβαίνει ἐπὶ πάχους ἐλαφροῦ, καὶ ἔρχεται ἐπ´ Αἴγυπτον»,

πάχος ἐλαφρὸν τὸ ἐξ ἁγίου πνεύματος σῶμα προσαγορεύσας. Καὶ τοῦτο τοιγαροῦν τὸ τῆς προφητείας μέρος πρὸς λέξιν τέλους ἐτύγχανεν, ὅτε ἄγγελος κυρίου ὄναρ ἐπιφανεὶς εἶπεν τῷ Ἰωσήφ·

«ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι».

Τότε γοῦν αὐτὸς ὁ κύριος ὁ θεὸς λόγος, ἐπιπαριὼν τῇ τοῦ παιδὸς ἡλικίᾳ, καὶ ἐν τῇ συστάσῃ αὐτοῦ ἐξ ἁγίας παρθένου σαρκὶ («παχείᾳ» μὲν οὔσῃ διὰ τὸ τῆς σωματικῆς ὕλης ἀντίτυπον, «ἐλαφρᾷ» δὲ πάλιν διὰ τὸ κρείττονα ἢ καθ´ ἡμᾶς εἶναι, καὶ «νεφέλη κούφη» ὀνομαζομένῃ διὰ τὸ μὴ ἐξ ἡδυπαθοῦς φθορᾶς, ἀλλ´ ἐξ ἁγίου πνεύματος συστῆναι) τῇ τῶν Αἰγυπτίων ἐπιδημεῖ χώρᾳ. Ἡ δ´ αἰτία τῆς ἐκεῖσε ἐπιδημίας αὐτοῦ τοῦτον ἔχει τὸν λόγον. Ἐπεὶ γὰρ ἐν αὐτῇ πρώτῃ κατάρξαι τὰ τῆς εἰδωλολάτρου πλάνης μνημονεύεται, ἐδόκουν τε πάντων ἀνθρώπων μάλιστα δεισιδαιμονέστατοι τυγχάνειν ἐχθροί τε εἶναι καὶ πολέμιοι τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ, τῶν προφητῶν κατὰ πλεῖστον ὅσον ἀφεστῶτες, εἰκότως αὐτοῖς πρώτοις ἡ τοῦ θεοῦ ἐφίστη δύναμις. Διὸ καὶ πάντων ἀνθρώπων μᾶλλον παρ´ Αἰγυπτίοις ἴσχυσεν ὁ τῆς εὐαγγελικῆς αὐτοῦ διδασκαλίας λόγος· ὅθεν ἡ παροῦσα προφητεία αὐτὸν αὐτοῖς ἐπιδημήσειν τὸν κύριον θεσπίζει, ἀλλ´ οὐχὶ τοὺς Αἰγυπτίους ἥξειν εἰς τὴν Ἰουδαίων χώραν οὐδέ γε εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα προσκυνήσειν αὐτῷ, οὐδ´ ἐνταῦθα κατὰ τὰ παρὰ Μωσεῖ προστεταγμένα προσηλυτεύσειν Ἰουδαίοις, οὐδὲ θύσειν θυσίας ἐν τῷ πρὸς τῇ Ἱερουσαλὴμ θυσιαστηρίῳ· ἀλλὰ τούτων μὲν ἔσεσθαί φησιν οὐδέν, τὸν δὲ κύριον αὐτὸν ἐπιδημήσειν τοῖς Αἰγυπτίοις, καὶ τῆς αὐτοῦ παρουσίας καταξιώσειν τοὺς ἄνδρας, μεγάλων τε ἀγαθῶν καταστήσεσθαι αἴτιον αὐτοῖς· κατορθώσειν γοῦν αὐτοῦ τὴν ἐπιδημίαν ταῦτα, ἅπερ καὶ αὐτοῖς ἔργοις μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ ἐπιφάνειαν συνίσταται πεπληρωμένα. Τίνα δὲ ἦν, θεασώμεθα. Οἱ πρὶν τὴν Αἴγυπτον οἰκοῦντες φαῦλοι καὶ μοχθηροὶ δαίμονες, ἐξ αἰῶνος μακροῦ τοῖς ξοάνοις ἐμφωλεύοντες καὶ τὰς τῶν Αἰγυπτίων ψυχὰς πάσῃ δεισιδαιμονίας πλάνῃ καταδουλούμενοι, συναισθόμενοι ξένης τινὸς καὶ ἐνθέου δυνάμεως ἐπιδημούσης αὐτοῖς, αὐτίκα συνεκινοῦντο, σάλον καὶ κλόνον ἐν ἑαυτοῖς πάσχοντες, ἥ τε καρδία αὐτῶν καὶ ἡ διανοητικὴ δύναμις ἡττᾶτο ἔνδον ἐν ἑαυτοῖς, ὑποχωροῦσα καὶ νικωμένη ὑπὸ τῆς ἀοράτως συνελαυνούσης καὶ πυρὸς δίκην ἀρρήτῳ λόγῳ φλεγούσης αὐτοὺς δυνάμεως. Ἀλλὰ τότε μὲν ἀοράτως οἱ δαίμονες ταῦτ´ ἔπασχον ἐπὶ τῇ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὴν Αἴγυπτον ἐνσάρκῳ ἐπιδημίᾳ, ἐπειδὴ δὲ μετὰ ταῦτα γυμνῶς ἤδη λοιπὸν τὸ περὶ αὐτοῦ εὐαγγέλιον τοῖς Αἰγυπτίοις, ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν, ἐκηρύττετο, ἥ τε ἀόρατος αὐτοῦ δύναμις σὺν τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ παρῆν, ἀφανῶς συμπράττουσα αὐτοῖς καὶ συνεργοῦσα καὶ καταγγέλλουσα δι´ αὐτῶν τὴν εὐσεβῆ διδασκαλίαν αὐτοῦ, μόνον τὸν ἕνα καὶ μόνον ἀληθῆ θεὸν εὐσεβεῖν παρακελευομένη, τῶν δὲ δαιμόνων τοὺς πάλαι πεπλανημένους ἀφιστῶσα, ἐνταῦθα λοιπὸν ἤδη Αἰγυπτίοις, ὥσπερ οὖν καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν, στάσις καὶ πόλεμος ἐμφύλιος συνίστατο, τῶν μὲν ἀναχωρούντων τῆς πολυθέου πλάνης καὶ τῷ τοῦ Χριστοῦ λόγῳ προστρεχόντων, τῶν δὲ ἐξ ἐναντίας τούτοις πολεμούντων καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων δαιμόνων ἐξοιστρουμένων, ὡς καὶ ἀδελφοὺς ἀλλήλων διίστασθαι καὶ τοὺς φιλτάτους διὰ ξιφῶν χωρεῖν τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας ἕνεκεν. Διό〉 φησιν ὁ χρησμός·

«Καὶ ἐπεγερθήσονται Αἰγύπτιοι ἐπ´ Αἰγυπτίους καὶ πολεμήσει ἄνθρωπος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ ἄνθρωπος τὸν πλησίον αὐτοῦ».

Πιστοῦται δὲ τὴν προφητικὴν πρόρρησιν καὶ αὐτὸς ὁ σωτὴρ ἡμῶν, φάσκων ἐν τοῖς εὐαγγελίοις·

«Παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς»,

καὶ αὖθις·

«Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον εἰρήνην δοῦναι ἐν τῇ γῇ, οὐχὶ λέγω ὑμῖν, ἀλλ´ ἢ διαμερισμόν. Ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνί, τρεῖς διαμεμερισμένοι ἐπὶ δυσὶν καὶ δύο ἐπὶ τρισίν· διαμερισθήσονται πατὴρ ἐπὶ υἱῷ καὶ υἱὸς ἐπὶ πατρί, μήτηρ ἐπὶ τὴν θυγατέρα, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ τὴν μητέρα, πενθερὰ ἐπὶ τὴν νύμφην, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθεράν».

Τί γὰρ ταῦτα τῆς προφητικῆς διαφέροι ἂν φωνῆς ἐπὶ τῇ τοῦ κυρίου εἰς Αἴγυπτον παρουσίᾳ λεγούσης «ἐπεγερθήσεσθαι Αἰγυπτίους κατ´ Αἰγυπτίων καὶ πολεμ〈ής〉ειν ἄνθρωπον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ»; καὶ «νόμος» δὲ ὁ τῆς καινῆς διαθήκης τοῦ Χριστοῦ «ἐπὶ νόμον» τὸν τῆς πολυθέου δεισιδαιμονίας ἠγείρετο, ὅ τε τῶν εἰδωλολατρῶν ἐθνῶν νόμος τὴν Χριστοῦ πολεμῶν διδασκαλίαν, «πόλις» τε καὶ πολιτεία τῆς ἐν Χριστῷ ἐκκλησίας τοῖς τῶν ἀπίστων ἐθνῶν πολιτεύμασιν ἐπανίστατο. Διὸ λέλεκται·

«Πόλις ἐπὶ πόλιν καὶ νόμος ἐπὶ νόμον».

Ἔστιν δὲ ἐπὶ τούτοις τοὺς Αἰγυπτίους (πάντας τοὺς εἰδωλολάτρας) τό τε ἐνεργοῦν ἐν αὐτοῖς τῆς εἰδωλολατρίας πνεῦμα συνιδεῖν ταραττομένους εἰσέτι νῦν, καὶ πολλὰ μὲν βουλευομένους κατὰ τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας, ὡς ἂν σβέσοιεν αὐτὴν καὶ ἐξ ἀνθρώπων ἀφανίσοιεν, διασκεδαν〈ν〉υμένους δὲ ὑπὸ τοῦ θεοῦ, φήσαντος ἐν τῇ προφητείᾳ·

«Καὶ ταραχθήσεται τὸ πνεῦμα τῶν Αἰγυπτίων ἐν αὐτοῖς, καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν διασκεδάσω».

Μυρία δὲ ὅσα πυνθανόμενοι καὶ «ἐπερωτῶντες» καθ´ ἡμῶν ἔν τε χρησμοῖς καὶ μαντείαις «τοὺς θεοὺς αὐτῶν», καὶ τοὺς ἐν τοῖς ἀγάλμασιν ἐμφωλεύοντας δαίμονας, τούς τε πάλαι ἐν αὐτοῖς πολλὰ δυναμένους «ἐγγαστριμύθους», οὐδέν τι πλέον ἐξ αὐτῶν ἔχουσιν. Διό φησιν ὁ λόγος·

«Καὶ ἐπερωτήσουσι τοὺς θεοὺς αὐτῶν καὶ τὰ ἀγάλματα αὐτῶν καὶ τοὺς ἐγγαστριμύθους».

Ἀλλ´ οὐδεμιᾶς γάρ, φησίν, τεύξονται βοηθείας οἱ ἐπὶ τοὺς πεπλανημένως δοκοῦντας αὐτῶν εἶναι θεοὺς καταφεύγοντες, τότε μάλιστα αὐτοὺς τοῦ θεοῦ κυρίοις σκληροῖς καὶ βασιλεῦσιν παραδιδόντος, ὅτε τοῖς δαίμοσιν αὐτῶν πειθόμενοι καὶ ὑπ´ αὐτῶν ἐνεργούμενοι τοὺς κατὰ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ διωγμοὺς ἐπεγείρουσιν. Ἔνθα μοι τὸν νοῦν ἐπιστήσεις, τίνα τρόπον μέχρι μὲν τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιφανείας οἰκείοις βασιλεῦσιν ἰδίως καὶ καθ´ ἑαυτὴν πᾶσα Αἴγυπτος κέχρητο, ἐν αὐτονομίᾳ τε καὶ ἐν ἐλευθερίᾳ διῆγον οἱ Αἰγύπτιοι, δυναστεία τε αὐτῶν ἐξ αἰῶνος μακρά τις καὶ πολλὴ βεβόητο, ἐξ ἐκείνου δὲ πρώτου Ῥωμαίων Αὐγούστου, καθ´ ὃν ὁ κύριος ἡμῶν γεγέννητο, χειρωσαμένου τὴν Αἴγυπτον, ὑστάτης τε τῶν Πτολεμαίων Κλεοπάτρας ἁλούσης, ὑπὸ τὴν Ῥωμαίων γεγόνασιν ἐξουσίαν ὑπό τε τοὺς αὐτῶν νόμους καὶ ἐπιτάγματα, τῆς προτέρας αὐτονομίας καὶ ἐλευθερίας ἀφῃρημένοι, ὡς καὶ ἐν τούτῳ τὸ προφητικὸν ἐπαληθεύειν λόγιον, περὶ μὲν τῶν εἰς τοὺς τόπους ἐκπεμπομένων ἐπιτρόπων τε καὶ ἡγουμένων καὶ περὶ τῶν λοιπῶν ἐν μέρει ἀρχόντων φάσκον·

«Καὶ παραδώσω Αἴγυπτον εἰς χεῖρας ἀνθρώπων κυρίων σκληρῶν»,

περὶ δὲ τῶν τὴν καθόλου διεπόντων ἀρχὴν τὸ ἑξῆς, ἀνθ´ οὗ ὁ Ἀκύλας φησίν·

«Καὶ βασιλεὺς κεκραταιωμένος ἐξουσιάσει ἐν αὐτοῖς»,

ὁ δὲ Σύμμαχος·

«Καὶ βασιλεὺς ἰσχυρὸς ἐξουσιάσει αὐτῶν».

Οὕτω δὴ τὴν Ῥωμαίων ἡγοῦμαι κεκλῆσθαι βασιλείαν, ὑφ´ ἧς ὥσπερ χαλινῷ καὶ δεσμῷ πεπεδημένους οὐ μόνον τοὺς πάντων ἀνθρώπων δεισιδαιμονεστάτους Αἰγυπτίους ἀλλὰ καὶ τοὺς λοιποὺς πάντας ἀνθρώπους μηδὲν δύνασθαι τολμᾶν κατὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐκκλησίας δυσφημεῖν. Μετὰ ταῦτα προφητεύεται τούτοις ἑξῆς σκοτεινότερά τινα καὶ δι´ αἰνιγμάτων, μακροτέρας καὶ βαθυτέρας τῆς κατὰ τροπολογίαν δεόμενα ἑρμηνείας, ἃ δὴ ἐπὶ σχολῆς κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν τῆς προσηκούσης τεύξεται διηγήσεως, ἐπὰν σὺν θεῷ τὸν περὶ τῶν ἐπαγγελιῶν ἀποδώσωμεν λόγον.
 

CHAPITRE XX.

D'ISAÏE.

Le Christ doit aller en Egypte, les circonstances diverses de son avènement. Vision contre l'Egypte.

« Voici que le Seigneur est porté sur une nuée légère (Isaïe, XIX, 1).  Il entrera en Egypte : à sa présence les idoles de l'Egypte seront ébranlées, et les cœurs seront dans l'effroi. L'Egyptien s'élèvera contre l'Egyptien le frère s'armera contre son frère et l'homme contre le voisin, la cité contre la cité et la loi contre la loi. L'esprit qui dirige l'Egypte s'évanouira. Je dissiperai ses conseils. Elle interrogera ses dieux et ses idoles, les démons qui font sortir leur voix du sein de la terre et les Pythons. Je livrerai ce peuple à des maîtres cruels, et des rois farouches le gouverneront »,

et le reste.

Cette prophétie marque que le second Seigneur inférieur au Dieu de l'univers, le Verbe de Dieu viendra en Egypte, non pas sous des voiles et d'une manière invisible, mais sur une nuée légère, ou plutôt sur une légère épaisseur : car tel est, dit-on, le sens de l'hébreu. Que les Juifs nous disent quand après les jours d'Isaïe, le Seigneur a vécu dans l'Egypte, et quel est ce Seigneur; car le Dieu suprême est unique. Qu'ils disent encore en quel sens il est porté sur une nuée légère, et comment il monte sur une partie de la terre. Qu'ils expliquent cette épaisseur légère, et pourquoi ne dit-on pas que le Seigneur habile au milieu de l'Egypte sans en parler? Quand se sont réalisés, suivant l'histoire les traits de la prophétie, je dis de l'ébranlement des idoles de ce pays, ouvrage de la main des hommes, les guerres d'Egyptiens à Egyptiens, à cause de la venue du Seigneur; et les dieux de l'Egypte, les démons, sans doute, si puissants autrefois, sans force, et dans l'impuissance de ne pouvoir répondre à leurs adorateurs, par la crainte que leur inspirait le Seigneur: enfin, quels /sont ces maîtres durs, ces rois auxquels doit être livrée l'Egypte à la venue du Seigneur, et pourquoi ce peuple sera-t-il alors livré à de féroces dominateurs? Que l'on explique encore les autres détails de la même manière; car pour nous, nous prétendons qu'elles ne se sont accomplies qu'à la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Verbe de Dieu et puissance de Dieu le Christ a accompli la prophétie en tous ses sens, en vivant en Egypte sur la nuée légère. Le prophète, d'après le texte hébreu appelle nuée légère son séjour parmi les hommes dans le corps qu'il doit à une vierge et à l'Esprit saint. Aquila dit avec plus de justesse :

Voici que le Seigneur monte sur une obscurité légère et entre en Egypte;

il nomme obscurité légère, le corps conçu par l'opération de l'Esprit saint. Or, cette partie de la prophétie s'est accomplie à la lettre, lorsque l'ange du Seigneur étant

« apparu en songe à Joseph, lui dit : lève-loi, prends l'enfant et sa mère ; fuis on Egypte et y demeure jusqu'à ce que je l'avertisse » (Matth.. II, 13).

Et alors habita en Egypte le Seigneur et le Verbe de Dieu, à l'âge de l'enfance, uni à la chair, formé dans le sein de la Vierge mère, matérielle comme toute chair, mais légère comme bien supérieure à notre nature, et appelée justement nuée légère comme produite par l'action de l'Esprit saint, et non point par l'union charnelle.

Or, voici la raison de son séjour parmi ce peuple. Comme c'est au sein de cette nation qu'a pris naissance l'erreur de l'idolâtrie ; et que les Egyptiens paraissaient les plus superstitieux des hommes ennemis déclarés du peuple de Dieu et les plus éloignés de sa prophétie; c'était donc sur eux que la puissance de Dieu dut d'abord s'établir, et c'est pour cela encore que la foi de l'Evangile s'est affermie dans le cœur des Egyptiens avec plus de force que partout ailleurs. Aussi la prophétie dit que le Seigneur viendra parmi les Egyptiens, et non que les Égyptiens viendront en Judée, ni qu'ils iront l'adorer à Jérusalem, ni qu'ils se feront prosélytes des Juifs suivant les prescriptions de Moïse, ni qu'ils offriront leurs sacrifices sur l'autel du temple ; elle n'en dit rien; mais c'est le Seigneur qui doit habiter parmi ce peuple, l'honorer de sa présence et l'enrichir de ses bienfaits ; son séjour accomplira tout ce que les événements munirent réalisé après la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Or, entrons dans le détail. Les esprits pervers cl impurs oui infectaient l'Egypte, cachés depuis des siècles dans des statues et subjuguant à leur tyrannie les âmes des Egyptiens, sentirent une puissance inconnue et divine venir parmi eux et aussitôt ils se troublèrent et s'émurent; leur cœur, leur intelligence s'obscurcit; repousses et vaincus par la force invisible qui les poursuivait, et, semblable à un feu, les consumait d'une manière inexprimable. Telles sont les souffrances invisibles qu'éprouvèrent les démons au moment de l'entrée corporelle en Egypte de notre Sauveur Jésus-Christ. Cependant lorsque son Evangile eut été prêché ouvertement chez les Egyptiens, comme dans le. reste du monde, et que sa puissance invisible qui opérait secrètement, agissait par les apôtres et faisait retentir la doctrine sainte par leur bouche, eut annoncé le culte du Dieu seul unique et seul véritable, et ramené à la vérité les victimes des démons, aussitôt l'Egypte cl les autres nations furent agitées, el déchirées par des séditions et des guerres intestines; les uns abandonnèrent les faux dieux, pour s'attacher à la foi du Christ de Dieu ; les autres furent animés de la fureur des démons, jusqu'à s'élever contre leurs frères, et à frapper leurs amis du tranchant du glaive, en haine de la doctrine du Christ. Car, dit le prophète :

« l'Egyptien s'élèvera contre l'Egyptien, le frère fera la guerre à son frère, l'homme contre son voisin » {Matth., IV, 21 ).

 Et le Sauveur confirme ainsi cette prédiction dans les Evangiles :

« Le frère fera périr le frère ; le père, son fils ; et les enfants s'élèveront contre leurs parents el les tueront. »

Et encore :

« Ne croyez pas que je sois venu donner la paix à la terre : non je vous le dis, mais la guerre; car dès ce jour, cinq qui seront dans une maison seront divisés ; trois seront contre deux, et deux contre trois. Tous seront séparés le père d'avec le ûls et le fils d'avec le père ; la mère d'avec la fille et la fille d'avec la mère ; le belle-mère d'avec sa bru; la bru d'avec sa belle-mère » (Id., X, 34).

En quoi diffèrent ces paroles de la prophétie qui annonce que l'Egyptien s'élèvera contre l'Egyptien, el que le frère fera la guerre à son frère? La loi de la nouvelle alliance du Christ s'éleva au-dessus de la loi de l'idolâtrie, alors qu'en sa lutte avec les enseignements de ce culte insensé, l'Eglise de Jésus, cité et république mystérieuse, se déclara contre les constitutions des nations infidèles. Aussi est-il dit :

« La cité contre la cité et la loi contre la loi. »

II est facile de voir les Egyptiens, et tous les idolâtres, l'esprit même de l'idolâtrie, qui troublés maintenant encore, se consultent entre eux pour ruiner la doctrine du Christ el l'abolir parmi les hommes ; mais qui sont dissipés par la sagesse du Dieu qui a dit dans la prophétie :

 « L'esprit qui divise l'Egypte s'évanouira et je dissiperai ses conseils. »

 Ils interrogèrent et sollicitèrent contre nous dans les oracles cl les prédictions leurs dieux, les démons recelés dans les idoles et les devins si puissants jadis, el ne purent rien en obtenir. Car,

« ils interrogèrent leurs dieux, leurs idoles et leurs Pythons, dit le prophète. »

Mais les hommes qui ont recours à ceux que l'erreur semble établir dieux n'en retireront aucun service, et le Seigneur les livrera à des maîtres et à des rois farouches, lorsque entraînés par les démons et animés de leur fureur, ils susciteront des persécutions contre l'Eglise de Dieu. Or, remarquer ici que jusqu'à l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ, toute l'Egypte était gouvernée par ses rois propres et particuliers, que les Egyptiens vivaient régis par leurs propres lois et dans une pleine liberté, el que leur monarchie était aussi antique qu'illustre; mais que dès l'instant où le premier empereur des Romains, Auguste sous le règne duquel naquit Noire-Seigneur, eut asservi l'Egypte, depuis que Cléopâtre, le dernier rejeton des Ptolémées fut captive, ce peuple passa sous la puissance romaine, en reçut des lois et des ordonnances, et se vit privé de son indéendance et de sa liberté : et ainsi fut vérifié l'oracle sacré qui annonçait les préfets de province, les préteurs et les autres magistrats inférieurs. En ces termes :

« Je livrerai l'Egypte à des hommes, maîtres cruels. »

Et les empereurs par les paroles qui suivent et qui sont traduites par Aquila :

« Et le roi ayant augmenté sa puissance s'élèvera sur eux.

Et par Symmaque :

et le roi fort étendra sa puissance sur eux.»

Or, ce Irait désigne, ce me semble, l'empire romain. Sa puissance ayant mis un frein et des chaînes au peuple le plus superstitieux de tous et aussi aux autres nations, ils n'osèrent et ne purent élever la voix contre l'Eglise de notre Sauveur.

A cette prophétie succèdent quelques prédictions obscures el dont les difficultés exigent une interprétation développée et profonde : elles recevront leur explication dans le temps convenable, lorsque, avec l'aide de Dieu, nous expliquerons les promesses divines.

 

XXI.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Εὐφράνθητι, ἔρημος διψῶσα, ἀγαλλιάσθω ἔρημος καὶ ἀνθείτω ὡς κρίνον, καὶ ἐξανθήσει καὶ ἀγαλλιάσεται τὰ ἔρημα τοῦ Ἰορδάνου· καὶ ἡ δόξα τοῦ Λιβάνου ἐδόθη αὐτῇ καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου, καὶ ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν κυρίου καὶ τὸ ὕψος τοῦ θεοῦ. Ἰσχύσατε, χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γόνατα παραλελυμένα· παρακαλέσατε, οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ· ἰσχύσατε, μὴ φοβεῖσθε· ἰδοὺ ὁ θεὸς ἡμῶν κρίσιν ἀνταποδίδωσι καὶ ἀνταποδώσει, αὐτὸς ἥξει καὶ σώσει ἡμᾶς. Τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν ἀκούσονται. Τότε ἁλεῖται ὡς ἔλαφος ὁ χωλός, καὶ τρανὴ ἔσται γλῶσσα μογιλάλων, ὅτε ἐ〈ρ〉ράγη ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ φάραγξ ἐν γῇ διψώσῃ, καὶ ἔσται ἡ ἄνυδρος εἰς ἕλη, καὶ εἰς τὴν διψῶσαν γῆν πηγὴ ὕδατος ἔσται.»

Κἀνταῦθα διαρρήδην θεοῦ ἄφιξις θεσπίζεται σωτήριος καὶ πολλῶν ἀγαθῶν αἰτία· κωφοῖς γοῦν ἴασις καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψις, προσέτι τε χωλοῖς καὶ τὴν γλῶτταν συνδεδεμένοις θεραπεία ἔσεσθαι προφητεύεται, ἃ καὶ τέλους ἔτυχεν οὐκ ἄλλως ἢ διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίας, ὑφ´ οὗ καὶ τυφλῶν ἀνεῴχθησαν οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ κωφοὶ τὴν ἀκοὴν ἀπειλήφασιν (τί δεῖ λέγειν ὅσοι καὶ διὰ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν παρειμένοι καὶ κωφοὶ καὶ χωλοὶ τὰς κατὰ φύσιν βάσεις ἀπελάμβανον), ἄλλοι τε μυρίοι ποικίλαις νόσοις καὶ μαλακίαις τετρυχωμένοι τῆς παρ´ αὐτοῦ θεραπείας τε καὶ σωτηρίας ἠξιοῦντο, κατά τε τὴν ἔνθεον τῆς προφητείας πρόρρησιν καὶ κατὰ τὴν ἀψευδεστάτην τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων μαρτυρίαν; «ἔρημον» δὲ ἐν τούτοις ὁ λόγος αἰνίττεται τὴν ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίαν, ἣν πάλαι θεοῦ ἔρημον οὖσαν διὰ τῶν ἐν χερσὶν εὐαγγελίζεται, καὶ ταύτῃ δὲ πρὸς τοῖς ἄλλοις τῇ ἐρήμῳ φησὶν ὁ λόγος δοθήσεσθαι «τὴν δόξαν τοῦ Λιβάνου». Λίβανον δὲ τὴν Ἱερουσαλὴμ ἀλληγορικῶς σύνηθές ἐστιν ἀποκαλεῖν, ὡς ἐπὶ καιροῦ διὰ τῶν ἀπὸ τῆς θείας γραφῆς ἀποδείξεων παραστήσομεν. Ἐν δὴ οὖν τῇ τοῦ θεοῦ εἰς ἀνθρώπους παρουσίᾳ τῇ δηλωθείσῃ ἐρήμῳ, λέγω δὴ τῇ ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίᾳ, τὴν δόξαν τοῦ Λιβάνου δοθήσεσθαι ἡ προκειμένη διδάσκει πρόρρησις. Ἀντὶ δὲ τοῦ

«Καὶ ἡ τιμὴ τοῦ Καρμήλου»

ὁ μὲν Ἀκύλας φησίν·

«Διαπρέπεια τοῦ Καρμήλου καὶ τοῦ Σαρών, αὐτοὶ ὄψονται δόξαν κυρίου»,

ὁ δὲ Σύμμαχος· «εὐπρέπεια τοῦ Καρμήλου καὶ τοῦ πεδίου, αὐτοὶ ὄψοντα τὴν δόξαν κυρίου», καὶ ὁ Θεοδοτίων δέ·

 «Ὠραιότης», φησί, «τοῦ Καρμήλου καὶ τοῦ Σαρών, αὐτοὶ ὄψονται τὴν δόξαν κυρίου».

Δι´ ὧν αἰνίττεσθαι ἡγοῦμαι τὴν προφητείαν οὐ τὴν Ἱερουσαλὴμ οὐδὲ τὴν Ἰουδαίαν ἀλλὰ τῶν ἐθνῶν τὴν χώραν καταξιωθήσεσθαι τῆς ἐνθέου γνώσεως· ὁ γοῦν Κάρμηλος καὶ ὁ καλούμενος Σαρὼν τόποι τῶν ἀλλοφύλων ὑπῆρχον ἐθνῶν. Ταῦτα μὲν οὖν πρὸς λέξιν· καὶ κατὰ διάνοιαν δὲ εἰσέτι σήμερον οἱ πρὶν τὰς ψυχὰς πεπηρωμένοι, ὡς ξύλα καὶ λίθους καὶ τὴν λοιπὴν ἄψυχον ὕλην δαίμονάς τε περιγείους καὶ πνεύματα πονηρὰ ἀντὶ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων προσκυνεῖν, οἵ τε τὰ ὦτα τῆς διανοίας κεκωφωμένοι καὶ σκάζοντες καὶ παρειμένοι τὸν πάντα ἑαυτῶν βίον τούτων ἁπάντων καὶ τῶν ἄλλων παθῶν τε καὶ ἀρρωστημάτων διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας εἰσέτι καὶ νῦν ἀπαλλάττονται, πολὺ κρείττονος ἢ κατὰ σῶμα ἰάσεως καὶ ὠφελείας ἀξιούμενοι, καὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους τοῦ θεοῦ λόγου παρουσίας ἐναργῆ τὴν θείαν καὶ ὑπὲρ ἄνθρωπον δύναμιν ἐπιδεικνύμενοι.

CHAPITRE XXI.

D'ISAÏE.

Les biens promis à l'Eglise des Gentils, qui d'abord était une solitude ; la présence de Dieu sensible pour les âmes affligées, les miracles pour le salut des hommes.

« Que le désert aride se réjouisse (Is. .XXXV, 1 ) ; que la solitude soit dans l'allégresse et fleurisse comme un lis. Les déserts du Jourdain fleuriront et seront dans la joie. La gloire du Liban lui est donnée, et l'honneur du Carmel ; et mon peuple verra la gloire du Seigneur et la grandeur de Dieu. Fortifiez les mains languissantes; affermissez les genoux tremblants. Vous dont le cœur est chancelant consolez-vous ; ne craignez pas ; voici que notre Dieu amène et rendra la justice. Il viendra lui-même et nous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds entendront. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet sera prompte, parce que l'eau a jailli au milieu du désert, et les- sources se sont ouvertes en la terre altérée. Le sol aride est devenu un lac et une fontaine jaillissante arrose la terre desséchée.

Voilà encore une prédiction claire de l'avènement de Dieu salutaire et source d'une infinité de bienfaits. L'ouïe est promise aux sourds, la vue aux aveugles, la guérison aux boiteux et aux muets : ce qui ne s'est réalisé qu'à la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, dont la main a ouvert les yeux des aveugles et l'oreille des sourds. Faut-il énumérer ici les paralytiques, les sourds et les boiteux qu'ont guéris ses disciples ; la multitude innombrable de ceux qui, affligés de maladies diverses et d'infirmités multipliées reçurent de lui la guérison et le salut suivant la promesse divine et d'après le témoignage irrécusable des Evangiles? Le désert désigne ici l'Eglise des Gentils qui privée d'abord de la connaissance de Dieu est évangélisée par cette prédiction. Or l'oracle saint ajoute qu'à cette solitude sera donnée la gloire du Liban. (Il est reçu d'appeler Jérusalem Liban par allégorie, comme nous l'établirons en son temps par les divines Ecritures). A l'avènement du Seigneur parmi les hommes, ce désert, je veux dire l'Eglise des Gentils, recevra la gloire du Liban, selon cette promesse. Au lieu de l'honneur du Carmel, Aquila dit :

La splendeur du Carmel et de Saron ; ils verront la gloire de Dieu :

et Symmaque traduit :

La beauté du Carmel et de la plaine ; ils verront la gloire de Dieu.

Théodotion enfin :

Les charmes du Carmel et de Saron ; ils verront la gloire de Dieu.

Par ces paroles, je crois que cette prophétie fait entendre que ce ne seront ni Jérusalem ni la Judée, mais bien les contrées des nations qui recevront l'honneur de la connaissance de Dieu. Car le Carmel el le mont nommé Saron étaient des lieux situés chez les peuples étrangers. Tel est le sens littéral. Mais suivant le sens spirituel, aujourd'hui encore ceux qui, dans l'aveuglement de leurs âmes adoraient, au lieu du Dieu de l'univers, le bois, les pierres le reste de la nature inanimée, les démons qui se tiennent près de la terre les esprits mauvais, ceux dont les oreilles de l'intelligence étaient fermées les boiteux et ceux qui étaient tombés dans une défaillance totale sont délivrés de ces maux de ces maladies et des autres encore par la salutaire doctrine du Christ, reçoivent une guérison et un secours bien supérieur à ceux du corps et attestent ainsi la puissance surnaturelle et divine de la venue du Verbe de Dieu.

 

XXII.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Ἄκουέ μου, Ἰακώβ, καὶ Ἰσραὴλ ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγώ εἰμι πρῶτος, καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, ἡ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν»,

καὶ ἐπιφέρει λέγων·

«Καὶ νῦν κύριος κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ».

Ἔχεις κἀνταῦθα κύριον τὸν ἀποστελλόμενον καὶ τὸν ἀποστέλλοντα, δηλαδὴ τὸν πατέρα καὶ θεὸν τῶν ὅλων, συνήθως δὶς κύριον ὀνομαζόμενον.

CHAPITRE XXII

DU MÊME.

Le Verbe de Dieu, premier et antérieur aux siècles, l'ordonnateur du monde reconnaît encore qu'il est envoyé par le Seigneur son Père.

« Ecoute ( Isaïe XLVIII, 12 ), ô Jacob ! ô Israël que j'appelle ! je suis le premier, et je suis l'Eternel. Ma main a fonde la terre. Ma droite a étendu les cieux. »

Il ajoute :

 « Et maintenant le Seigneur m'a envoyé et son Esprit. »

Et ici vous voyez celui qui est envoyé et celui qui envoie, et qui est assurément le Père, le Dieu suprême qui, d'ordinaire est appelé Seigneur deux fois.

 

XXIII.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Οὕτως λέγει κύριος, ποῖον τοῦτο τὸ βιβλίον τοῦ ἀποστασίου τῆς μητρὸς ὑμῶν, ᾧ ἐξαπέστειλα αὐτήν; ἢ τίνι ὑπόχρεῳ πέπρακα ὑμᾶς; ἰδοὺ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν μητέρα ὑμῶν, διότι ἦλθον, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος, ἐκάλεσα, καὶ οὐκ ἦν ὁ ὑπακούων, μὴ οὐχὶ ἰσχύει ἡ χείρ μου τοῦ ῥύσασθαι; ἢ οὐκ ἰσχύω τοῦ ἐξελέσθαι;»

Εἶτ´ ἐπὶ τῆς αὐτῆς προφητείας ὑποβάς·

«Ἐγὼ δέ», φησίν, «οὐκ ἀπειθῶ οὐδὲ ἀντιλέγω. Τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ πρόσωπόν μου οὐκ ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων».

Αὐτὸς ὁ κύριος διὰ τούτων τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ παρουσίαν σαφῶς ὁμολογῶν ἀπελέγχει τὸν Ἰουδαίων λαόν, ὅτι μὴ ἐλθόντα αὐτὸν καταδέξονται, μηδὲ καλοῦντι ὑπακούσονται. Καὶ τοῦθ´, ὥσπερ ἀπολογούμενος, αἴτιον τῆς αὐτῶν ἐκείνων ἀποβολῆς γεγονέναι διδάσκει· ἐπεὶ γὰρ

«Ἦλθον», φησίν, «καὶ οὐκ ἦν» ἐν ὑμῖν «ἄνθρωπος, ἐκάλεσά τε καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ ὑπακούων»,

διὰ τοῦτο, φησίν,

«Ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε»,

ἅτε αὐτοὶ ἀφ´ ἑαυτῶν ἀποστάται τῆς ἐμῆς κλήσεως καταστάντες, ἀλλ´ οὐκ ἐμοῦ «βιβλίον» ὑμῖν «ἀποστασίου» δεδωκότος.

Σαφῶς δὲ ταῦτα πρὸς τὸν ἐκ περιτομῆς λαὸν ἀποτείνεται. Ὁμοῦ δὲ τὰ περὶ τὸ πάθος τετολμημένα αὐτοῖς δηλοῖ λέγων·

«Τὸν νῶτόν μου δέδωκα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα», καὶ τὰ τούτοις ἑξῆς.

Καὶ ταῦτα ἐπὶ σχολῆς τῆς προσηκούσης τεύξεται ἑρμηνείας.
 

CHAPITRE XXIII.

DU MÊME.

Le Seigneur reprend les Juifs de ce qu'ils ne le recevront pas à son avènement, et de ce qu'ils n'écouteront pas sa voix. Ce qu'il doit souffrir de ce peuple.

Voici ce que dit le Seigneur (lsaïe, L, 1 ) :

« Quel est l'acte de répudiation par lequel j'ai répudié ta mère? à quel débiteur t'ai-je vendu ? Tu as été vendu à tes péchés, et ta mère a été livrée à tes iniquités. Aussi je suis venu et il n'y avait pas un homme : j'ai appelé, el personne n'était là pour entendre. Ma main ne peut-elle plus racheter? ne puis-je plus délivrer? »

Plus loin il dit :

« Pour moi, je ne me soustrais pas et je ne résiste pas. J'ai abandonné mon dos aux fouets et mes joue» aux soufflets. Je n'ai point détourné mon visage des crachats de l'ignominie. »

Ainsi en prédisant d'une manière claire sa venue parmi les hommes, le Seigneur accuse le peuple juif de ne devoir pas le recevoir ni l'écouter. Il déclare comme pour devoir faire son apologie que cette infidélité sera la cause de leur perte.

« Car, dit-il, je suis venu, et il n'y avait pas un homme : j ai appelé et personne n'était là pour entendre ;

aussi, dit-il,

vous êtes vendus à vos péchés parce que vous avez rejeté de vous-mêmes mon appel, et ce n'est pas moi qui vous ai donné l'acte de répudiation. »

Evidemment ces paroles s'adressent au peuple de la circoncision. Dieu prédit ensuite leurs attentats en sa passion quand il dit :

« J'ai abandonné mon dos aux fouets et mes joues aux soufflets,» etc.

Ces paroles encore recevront l'explication qu'elles demandent.

 

XXIV.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Τάδε λέγει κύριος, δι´ ὑμᾶς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν. Διὰ τοῦτο γνώσεται ὁ λαός μου 〈τὸ ὄνομά μου〉 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὅτι ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλῶν· πάρειμι ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου, λέγων, Σιὼν βασιλεύσει σου ὁ θεός. Φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται, ἡνίκα ἂν ἐλεήσῃ κύριος τὴν Σιών. ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἠλέησεν κύριος αὐτὴν καὶ ἐρρύσατο Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἀποκαλύψει τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν.»

Τούτοις ἑξῆς ἐπισυνῆπται ὑφ´ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν εἱρμὸν ἡ περὶ τοῦ πάθους τοῦ Χριστοῦ προφητεία, ἣν καὶ ἐπὶ σχολῆς ἐκθήσομαι. Εἷς δὲ ὢν καὶ ὁ αὐτὸς κύριος ὁ φήσας ἐν τῇ πρὸ ταύτης περικοπῇ πρὸς τὸν Ἰουδαίων λαόν

«Ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐπράθητε, καὶ ταῖς ἀνομίαις ὑμῶν ἐξαπέστειλα τὴν μητέρα ὑμῶν, διότι ἦλθον, καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος· ἐκάλεσα, καὶ οὐκ ἦν ὁ ὑπακούων»,

διὰ τῶν ἐν χερσὶ πρὸς τοὺς αὐτούς φησιν·

«Δι´ ὑμᾶς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν».

Εἶθ´, ὡς ἔχων ἕτερον παρ´ αὐτοὺς λαόν, ἐπιφέρει·

«Διὰ τοῦτο γνώσεται ὁ λαός μου τὸ ὄνομά μου»,

διδάσκει τε ὅτι μὴ ἕτερος ἀλλ´ αὐτὸς ὁ ἐν τοῖς προφήταις λαλήσας κύριος ἐπιδημήσει ποτὲ τῷ βίῳ, λέγων·

«Ἐγώ εἰμι αὐτὸς ὁ λαλῶν· πάρειμι».

Τὸ δὲ «ὡς ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος ἀγαθά, 〈ὅτι〉 ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου, λέγων, Σιών, βασιλεύσει σου ὁ θεός», σαφέστερον οἱ λοιποὶ ἐκδεδώκασιν ἑρμηνευταί, ὁ μὲν Ἀκύλας εἰπών·

«Τί ὡραιώθησαν ἐπὶ τὰ ὄρη πόδες εὐαγγελιζομένου, ἀκουτίζοντος εἰρήνην, εὐαγγελιζομένου ἀγαθόν, ἀκουτίζοντος σωτηρίαν, λέγοντος τῇ Σιών, ἐβασίλευσεν ὁ θεός σου»,

καὶ ὁ Σύμμαχος φήσας·

«Τί εὐπρεπεῖς ἐπὶ τῶν ὀρέων πόδες εὐαγγελιζομένου, ἀκουστὴν ποιοῦντος εἰρήνην, εὐαγγελιζομένου ἀγαθά, ἀκουστὴν ποιοῦντος σωτηρίαν, λέγοντος τῇ Σιών, ἐβασίλευσεν ὁ θεός σου»·

ἀντὶ δὲ τοῦ

«Φωνὴ τῶν φυλασσόντων σε ὑψώθη, καὶ τῇ φωνῇ ἅμα εὐφρανθήσονται· ὅτι ὀφθαλμοὶ πρὸς ὀφθαλμοὺς ὄψονται»,

ὁ μὲν Σύμμαχος οὕτως ἡρμήνευσεν·

«Φωνὴ τῶν σκοπῶν σου ἐπῆραν φωνήν, ἐπὶ τὸ αὐτὸ αἰνέσουσιν· ὀφθαλμοφανῶς γὰρ ὄψονται».

Λέγοιντο δ´ ἂν ἐν τούτοις

«Σκοποὶ» οἱ ἱεροὶ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀπόστολοι, οἳ καὶ «ὀφθαλμοφανῶς»

ἰδόντες τὸν προφητευόμενον ὕψωσαν αὐτῶν τὴν φωνὴν εἰς πᾶσαν τὴν οἰκουμένην κηρύξαντες. Σιὼν δὲ καὶ Ἱερουσαλὴμ τὴν ἐν τοῖς τόποις εὐαγγελιζομένην οἶδεν ἐπουρανίους ὁ ἀπόστολος δι´ ὧν φησιν·

«Ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν»,

καὶ

«Προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἱερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει».

Λέγοιτο δ´ ἂν Σιὼν καὶ ἡ εἰς πάντα τὸν ἐπὶ γῆς τόπον διὰ Χριστοῦ συστᾶσα ἐκκλησία, ὡς καὶ Ἱερουσαλὴμ πᾶν τὸ θεοσεβὲς πολίτευμα, ὃ καὶ παρὰ μόνοις Ἰουδαίοις τοῖς πάλαι τὸ πρὶν συνεστώς, εἰς ἐρημίαν διὰ τὰς δυ〈ς〉σεβείας αὐτῶν περιτέτραπται, εἶτ´ αὖ πάλιν τῆς ἐπὶ τὸ κρεῖττον ἀνανεώσεως ἔτυχεν διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφανείας. Διό φησιν ἡ προφητεία·

«Ῥηξάτω εὐφροσύνην ἅμα τὰ ἔρημα Ἱερουσαλήμ, ὅτι ἠλέησεν κύριος αὐτὴν καὶ ἐ〈ρ〉ρύσατο Ἱερουσαλήμ».

Οὐκ ἂν δὲ ἁμάρτοις τὴν παντὸς ἁγίου καὶ θεοφιλοῦς ψυχήν, καθὸ μὲν ἐπῆρται τῷ βίῳ, «τὸ πολίτευμα» ἔχουσα «ἐν οὐρανοῖς», σκοποῦσα τὰ ὑπερκόσμια, Σιὼν ὀνομάζων (ἑρμηνεύεται γὰρ «σκοπευτήριον»), καθὸ δὲ ἐν εὐσταθείᾳ καὶ γαλήνῃ παθῶν καθέστηκεν, Ἱερουσαλὴμ αὐτὴν ἀποκαλῶν («ὅρασιν» γὰρ «εἰρήνης» μεταληφθὲν τοὔνομα σημαίνει). Τούτοις ἀκολούθως ἡ τῶν ἐθνῶν ἐπὶ τὴν εὐσέβειαν τοῦ θεοῦ κλῆσις ἐναργέστατα δηλοῦται διὰ τοῦ

«Καὶ ἀποκαλύψει κύριος ὁ θεὸς τὸν βραχίονα τὸν ἅγιον αὐτοῦ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐθνῶν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς τὴν σωτηρίαν τὴν παρὰ τοῦ θεοῦ ἡμῶν».

Βραχίονα δὲ τοῦ θεοῦ μὴ ἄλλον εἶναι τοῦ λόγου καὶ τῆς σοφίας καὶ αὐτοῦ τοῦ κυρίου, ὅς ἐστιν ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ, νόμιζε. Τοῦτο γοῦν ἐκ πολλῶν παραστῆσαι ῥᾴδιον. Ἔχεις δὲ καὶ ἐν Ἐξόδῳ τὸν Ἰσραὴλ «βραχίονι» θεοῦ ῥυσθέντα τῆς ὑπ´ Αἰγυπτίοις δουλείας. Αὐτὸν δὴ ἐκεῖνον τὸν βραχίονα τοῦ θεοῦ, τὸν ἀναφανέντα σωτῆρα τοῦ πάλαι λαοῦ, πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἀποκαλυφθήσεσθαι, ὡς ἂν τὸ πρὶν ἐπικεκρυμμένον, ἡ παροῦσα σημαίνει προφητεία.

«Τὴν» δὲ «σωτηρίαν», ἥν φησιν ὄψεσθαι «πάντα τὰ ἄκρα τῆς γῆς»,

καὶ ἣν ἀνώτερον ἐδήλου λέγων

«Ὅτι ἀκουστὴν ποιήσω τὴν σωτηρίαν σου»,

ἴσθι τῇ Ἑβραίων φωνῇ τῷ τοῦ Ἰησοῦ ὀνόματι προσαγορεύεσθαι.
 

CHAPITRE XXIV

D'ISAÏE.

Comment le Seigneur qui inspirait autrefois les prophètes, doit venir au milieu des hommes, se rendre sensible aux yeux et être connu des nations.

Voici ce que dit le Seigneur (Isaïe, LII, 5) :

« A cause de vous mon nom est blasphémé parmi les nations. Aussi en ce jour mon peuple connaitra-t-il qui je suis, moi qui parle ; me voilà comme la beauté sur les montagnes, ainsi sont les pieds de celui qui annonce une parole de paix ainsi est celui qui annonce e bonheur, parce qu'il le fera connaître ton salut en disant : Sion ton Dieu va régner sur toi. La voix de tes gardes s'est élevée ; ils chanteront en chœur, parce qu'ils verront de leurs yeux le jour ou le Seigneur aura pitié de Sion. Que les déserts de Jérusalem éclatent en transports de joie : car le Seigneur a eu pitié d'elle, et il l'a délivrée . Il a déployé le bras de sa sainteté aux yeux des nations. Toutes les extrémités les plus reculées de la terre verront le salut de notre Dieu.»

A ces paroles est jointe, dans le même développement, la prédiction de la passion du Christ, que j'exposerai en son lieu. Ce même Seigneur qui, au chapitre précédent a dit au peuple juif :

« Tu as été vendu à tes iniquités et ta mère a été livrée à tes crimes, parce que je suis venu et il n'y avait pas un homme ; j'ai appelé et personne n'était là pour entendre; celui qui dit en ce moment : A cause de vous mon nom est blasphémé parmi les nations.

 Il ajoute comme ayant un autre peuple :

Aussi mon peuple connaitra-t-il mon nom.

 Il annonce aussi que ce même Seigneur qui a parlé par les prophètes, et non pas l'autre, vivra un jour sur la terre, comme il suit :

« Je suis, moi qui parle, me voilà. »

Quant à ces paroles:

«Comme la beauté sur les montagnes, ainsi sont les pieds de celui qui a annoncé une parole de paix, ainsi est celui qui annonce le bonheur ; je le ferai connaître ton salut en disant : Sion, ton Dieu va régner sur toi, »

les autres interprètes les traduisent plus exactement. Voici ce que dit Aquila :

« Pourquoi sont-ils beaux sur les montagnes les pieds de celui qui annonce de celui qui fait entendre la paix, de celui qui annonce le bonheur, de celui qui fait entendre le salut et qui dit à Sion: Ton Dieu a régné

Symmaque traduit :

« Pourquoi sont-ils éclatants sur les montagnes les pieds de celui qui annonce, qui fait entendre la paix, de celui qui annonce les biens, qui fait entendre le salut et qui dit à Sion :Ton Dieu a régné

Au lieu de ces mois

« La voix de tes gardes s'est élevée ; ils chanteront en chœur parce qu'ils verront de leurs yeux, »

Symmaque met ainsi :

« Voix de tes gardes ils ont élevé la voix ; ils chanteront ensemble, car ils verront de leurs yeux. »

Ces gardes, ce sont les apôtres sainls.de notre Sauveur qui virent de leurs yeux celui qu'annonça le prophète, qui élevèrent la voix et publièrent sa venue dans tout l'univers. Le grand Apôtre a vu au ciel Sion et cette Jérusalem qui est évangélisée ici, il il en a dit :

« La Jérusalem céleste est libre et elle est notre mère » ( Gal., IV, 26 ).

Et :

« Vous êtes parvenus à la montagne de Sion (Hébr., XII, 22), à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste et à l'assemblée innombrable des anges. »

Or, Sion, c'est l'Eglise que le Christ a élevée dans le monde comme Jérusalem est toute institution pieuse qui autrefois réunissait les Juifs seuls, et fut détruite à cause de leur perversité : dans la suite elle a été relevée d'une façon bien supérieure par la manifestation de notre Sauveur. C'est pourquoi le prophète s'exprime ainsi :

« Que les déserts de Jérusalem éclatent en transports de joie, parce que le Seigneur a eu pitié d'elle et il l'a délivrée. »

Du reste, vous ne vous tromperez pas en nommant Sion l'âme du saint et du juste qui s'élève au-dessus de la vie jouit de son droit de citoyen du ciel et contemple l'ordre surnaturel ; car Sion signifie observatoire; ni encore en appelant Jérusalem le cœur qui jouit de la rectitude et du calme des passions; car ce nom traduit signifie vision de paix.

A cette prédiction succède la révélation de la vocation des Gentils à la vraie foi :

« Le Seigneur Dieu déploiera le bras de sa sainteté aux gens des nations, et, les extrémités les plus reculées de la terre verront le salut de Dieu

 or ce bras de Dieu, c'est le Verbe, c'est la sagesse, c'est le Seigneur qui est le Christ de Dieu; ce qu'il est facile de prouver par une infinité de passages. En outre, dans l'Exode, c'est le bras du Seigneur qui délivre Israël de la servitude des Egyptiens. Ce bras qui s'est montré le défenseur de l'ancien peuple, doit se manifester enfin aux nations auxquelles il fut longtemps caché  dit la prophétie que nous citons.

Or, ce salut que doivent voir les extrémités de la terre, et qu'elle a promis plus haut en ces termes :

 « Je te ferai connaître ton salut, »

apprend que c'est Jésus qu'il s'appelle chez les Hébreux.

 

XXV.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Ἰδοὺ κύριος ὡς πῦρ ἥξει καὶ ὡς καταιγὶς τὰ ἅρματα αὐτοῦ»,

καὶ ἑξῆς·

«Εἶπεν κύριος, κἀγὼ τὰ ἔργα αὐτῶν καὶ τὸν λογισμὸν αὐτῶν· ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσσας, καὶ ἥξουσι καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου. Καὶ καταλείψω ἐπ´ αὐτῶν σημεῖον, καὶ ἐξαποστελῶ ἐξ αὐτῶν σεσωσμένους εἰς τὰ ἔθνη, εἰς Θαρσεὶς καὶ Φοὺδ καὶ Λοὺδ καὶ Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὰς νήσους τὰς πόρρω, οἳ οὐκ ἤκουσάν μου τὸ ὄνομα οὐδὲ ἑωράκασίν μου τὴν δόξαν, καὶ ἀναγγελοῦσί μου τὰ ἔργα ἐν τοῖς ἔθνεσιν».

Ἄντικρυς καὶ ἐν τούτοις ἡ τοῦ κυρίου εἰς ἀνθρώπους παρουσία δηλοῦται. Καὶ ἐπειδήπερ εἴρηται «ὡς πῦρ ἥξειν», εἰκότως φησὶν ὁ σωτὴρ ἡμῶν·

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;»

«Ἅρματα» δὲ «αὐτοῦ» τὰς δορυφορούσας αὐτὸν θείας δυνάμεις καὶ τοὺς ἐξυπηρετουμένους αὐτῷ ἱεροὺς ἀγγέλους εἴποις ἄν, περὶ ὧν εἴρηται·

«Καὶ προσῆλθον ἄγγελοι καὶ διηκόνουν αὐτῷ»,

καὶ τοὺς ἱεροὺς ἀποστόλους αὐτοῦ καὶ μαθητάς, οἷς ἐποχούμενος ἐνθέῳ καὶ ἀοράτῳ δυνάμει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τὴν πᾶσαν διέδραμεν οἰκουμένην. Λέγοιτο δ´ ἂν καὶ ἄλλως πρὸς λέξιν, «πῦρ» καὶ «ἅρματα» καταγγέλλεσθαι σὺν τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ, διὰ τὴν καταλαβοῦσαν πολιορκίαν τὴν Ἱερουσαλὴμ μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἄφιξιν, μεθ´ ἣν οὐκ εἰς μακρὰν ὁ μὲν νεὼς αὐτὸς ἐπυρπολεῖτο καὶ τὴν ἐσχάτην ὑπέμενεν ἐρημίαν, ἡ δὲ πόλις ἐκυκλώθη ὑπὸ ἁρμάτων καὶ στρατοπέδων πολεμικῶν, μεθ´ ἃ καὶ τὰ περὶ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων προηγγελμένα συμφώνως τῇ προφητείᾳ τέλους ἔτυχεν. Τίς δ´ οὐκ ἂν θαυμάσειεν ἀκούων τοῦ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·

«Ἔρχομαι συναγαγεῖν πάντα τὰ ἔθνη καὶ τὰς γλώσσας»,

ὁρῶν καθ´ ὅλης τῆς τῶν ἀνθρώπων γῆς διὰ τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ τοῦ Χριστοῦ παρουσίας τε καὶ κλήσεως τὰς τῶν ἐθνῶν συναγωγὰς ἐπ´ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ συγκροτουμένας, τάς τε γλώσσας ἁπάντων τῶν ἐθνῶν ἐν παντοίαις διαλέκτοις ἀνθρώπων τὸν ἕνα θεὸν καὶ κύριον ἐπικαλουμένας; καὶ ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις, τίς θεώμενος τῷ σωτηριώδει σημείῳ πάντας τοὺς εἰς Χριστὸν πεπιστευκότας σφραγῖδι χρωμένους, οὐκ ἂν εὐλόγως καταπλαγείη ἀκούων πρόπαλαι τοῦ κυρίου εἰρηκότος·

«Καὶ ἥξουσι καὶ ὄψονται τὴν δόξαν μου, καὶ καταλείψω ἐπ´ αὐτῶν σημεῖον»;

Ἐν μέρει μὲν οὖν ἐντεῦθεν ἤδη κατὰ τὴν προτέραν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εἰς ἀνθρώπους ἐπιφάνειαν αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρῶμεν τῶν θείων χρησμῶν τὰ ἀποτελέσματα· γένοιτο δ´ ἂν ἐντελῆ ταῦτα καὶ κατὰ τὴν δευτέραν καὶ ἔνδοξον αὐτοῦ παρουσίαν, ὅτε «πάντα τὰ ἔθνη» «ὄψονται τὴν δόξαν» αὐτοῦ ἐρχόμενόν τε αὐτὸν ἐξ οὐρανῶν «μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς». Ἀναχθείη δ´ ἂν εἰς ἐκεῖνο καιροῦ καὶ τὰ λοιπὰ τῶν ἐν τῇ προρρήσει δηλουμένων, ὥσπερ οὖν συστήσομεν κατὰ τὴν οἰκείαν ὑπόθεσιν. Τοσούτων ἡμῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος συνειλεγμένων περὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους θεσπιζομένης ἔσεσθαι παρουσίας θεοῦ, ἑξῆς ἂν εἴη ἐπισυνάψαι, ὁποῖός τις ὁ τρόπος τῆς προτέρας αὐτοῦ εἰς τὸν ἀνθρώπινον βίον παρόδου γενήσεσθαι προανεφωνεῖτο.

CHAPITRE XXV.

DU MÊME.

Le Seigneur le Verbe de Dieu doit venir et réunir les nations.

« Voici que le Seigneur apparaîtra comme un feu (Isaïe, LXVI,15). Son char sera semblable à un tourbillon, etc. Le Seigneur a dit : « Je connais leurs œuvres et leur pensées, et je viens rassembler les nations et les peuples, et ils viendront et ils verront ma gloire. J'élèverai un signe au milieu d'eux ; j'enverrai quelques-uns qui auront été sauvés aux nations, à Tharse, à Phud, à Lud, à Moroch, à Thobel, dans la Grèce et dans les lies éloignées, vers ceux qui n'ont pas entendu mou nom et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils annonceront mes œuvres aux nations. »

Cette prédiction montre évidemment la venue du Seigneur parmi les hommes; et comme il est dit qu'il apparaîtra comme un feu, notre Sauveur a eu raison de dire :

« Je suis venu mettre le feu sur la terre, et que veux-je autre chose, s'il est allumé » (Luc, XII, 49)?

Ses chars sont les puissances célestes les anges saints qui le servent et dont il est écrit :

« Les anges s'approchèrent et le servirent » ( Matth. IV, 11 ),

et les saints apôtres et les disciples, sur lesquels portée par une vertu divine et secrète, la parole de Dieu a parcouru le monde entier. Autrement encore et suivant le sens propre, le feu et les chars sont annoncés avec sa venue, à cause du siège mis devant Jérusalem après son avènement. Peu après le temple fut brûlé et ruiné entièrement; la cité fut entourée de chars et d'hommes de guerre, et alors s'accomplirent toutes les promesses de la prophétie sur les nations. Après avoir ouï cette parole que le Seigneur suggéra au prophète :

« Je viens assembler les nations et les langues, »

qui ne serait dans l'admiration en voyant dans toute la terre par l'effet de l'avènement et de la vocation de notre Sauveur Jésus-Christ, les assemblées des peuples formées en son nom, et en entendant les dialectes de toutes langues célébrer de concert le Dieu unique et le Seigneur? Bien plus encore, celui qui verra les fidèles du Christ se servir du signe de la rédemption comme d'un anneau, ne sera-t-il pas frappé d'étonnement, en apprenant que le Seigneur a dit autrefois :

« Ils viendront; ils verront ma gloire, et j'élèverai un signe au milieu d'eux

Déjà, depuis le premier avènement de notre Sauveur nous pouvons voir au moins en partie l'accomplissement des oracles divins ; mais ils n'auront leur parfaite consommation qu'à son avènement futur et glorieux, où toutes les nations verront sa gloire, et où il viendra du ciel avec une grande puissance et une grande majesté (Matth., XXIV, 30). C'est à cette heure qu'il faut rapporter les autres détails de la prédiction, comme nous l'établirons en son lieu. Pour le moment, après avoir réuni tous les témoignages précédents sur l'avènement du Christ parmi les hommes, il nous faut montrer quel caractère le prophète attache à son entrée en la vie humaine.