Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE VI. chapitres I à XVI

LIVRE V chapitres VI à XXX - livre VI chapitres XVII à XXV

 

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE VI

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον ϛʹ.  

 

τόμος ϛʹ.

 

 

Σαφῶς ἐν τῷ πέμπτῳ συγγράμματι τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως ὡρισμένου τοῦ περὶ πατρὸς καὶ υἱοῦ λόγου, καὶ θεοῦ μὲν ἑνὸς τοῦ ἐπὶ πάντων ὡμολογημένου, δευτέρας δὲ μετ´ αὐτὸν ἀποδειχθείσης οὐσίας ἡγουμένης τῶν γενητῶν ἁπάντων (ἣν σοφίαν θεοῦ πρωτότοκον, μονογενῆ τε υἱόν, καὶ θεὸν ἐκ θεοῦ, μεγάλης τε βουλῆς ἄγγελον, καὶ τῶν κατ´ οὐρανὸν στρατιῶν ἄρχοντα, καὶ τοῦ πατρὸς ὑπουργόν, ναὶ μὴν καὶ κύριον τῶν ὅλων, καὶ θεοῦ λόγον καὶ θεοῦ δύναμιν, οἱ θεῖοι προηγόρευον λόγοι), εἰ φανεῖεν ἐπὶ τοῦ παρόντος αἱ προφητικαὶ μαρτυρίαι θεὸν εἰς ἀνθρώπους ἀφίξεσθαι μέλλοντα προαναφωνοῦσαι, παντί τῳ δῆλον, ἐπὶ τίνα χρὴ τὴν ἀναφορὰν τοῦ σημαινομένου ποιεῖσθαι, ὅτε μάλιστα διὰ τῶν πρόσθεν ἐν ἀνθρώπου μορφῇ καὶ σχήματι τοῖς ἀμφὶ τὸν Ἀβραὰμ θεοφιλέσιν ὁ θεὸς λόγος ἐπ´ ὀνόματος κυρίου καὶ θεοῦ πέφηνεν τὰς εἰς ἀνθρώπους ὀπτασίας πεποιημένος. Φέρε οὖν ἴδωμεν ὅπως ποτὲ μὲν κύριον, ποτὲ δὲ θεὸν καταβήσεσθαι εἰς ἀνθρώπους καὶ πάλιν ἀναβήσεσθαι ἐναργῶς οὕτως προαναφανεῖ τὰ παρ´ Ἑβραίοις λόγια, καὶ τάς γε αἰτίας τῆς καθόδου. Σημείωσαι δ´ ὡς τινὰ μὲν εἴρηται δι´ αἰνιγμάτων, τινὰ δὲ φανερώτερον. Τὰ μὲν οὖν δι´ ἐπικρύψεως ἡγοῦμαι τῶν ἐκ περιτομῆς ἕνεκα κεκαλυμμένως ἀποδεδόσθαι, διὰ τὰ θεσπιζόμενα κατ´ αὐτῶν σκυθρωπά· δι´ ἅπερ εἰκὸς ἦν καὶ ἀφανίσαι 〈ἂν〉 αὐτοὺς τὴν γραφήν, εἰ ἐκ τοῦ προφανοῦς τὴν ἐσχάτην αὐτῶν ἀποβολὴν ἐσήμαινεν. Οὕτως γοῦν καὶ τοῖς προφήταις αὐτοῖς ἐπιβουλεῦσαι αὐτοὺς κατέχει λόγος, δι´ οὓς ἐποιοῦντο κατ´ αὐτῶν ἐλέγχους.

Αἱ δὲ σαφεῖς προφητεῖαι τὴν τῶν ἐθνῶν κλῆσιν λευκότατα περιέχουσι, τῶν κατ´ εὐσέβειαν ἀγαθῶν τὰς ἐπαγγελίας οὐ τῷ Ἰουδαίων ἔθνει πᾶσι δὲ ἀνθρώποις τοῖς καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης καταγγέλλουσαι.

Ὧν οὕτως ἐχόντων καιρὸς ἤδη καὶ τῶν θείων ἐπακοῦσαι λογίων.
 

LIVRE SIXIEME.

 

Préface

Au cinquième livre de la Démonstration évangélique on a déterminé avec clarté ce qui concerne le Père et le Fils, l'unité du Dieu suprême, et l'être qui a été reconnu gouverner après lui toutes les créatures, celui que les saints livres se plaisent à nommer la sagesse, le premier né de Dieu, le Fils unique, Dieu de Dieu l'ange du grand conseil le chef des armées du ciel, le ministre du Père comme aussi le Seigneur de toutes choses le Verbe de Dieu et la puissance de Dieu. Si maintenant les témoignages des prophètes ont annoncé la venue de Dieu parmi les hommes, il sera facile de trouver à qui ils s'appliquent, d'autant plus qu'il résulte des citations précédentes que c'est sous la forme et les dehors d'un homme que le Verbe Dieu se manifesta au nom du Seigneur aux fidèles du temps d'Abraham. Voyons à présent pourquoi les saintes lettres ont dit si expressément que tantôt le Seigneur, tantôt Dieu descendra parmi les hommes et qu'il remontera et quelles sont les causes de sa venue. Remarquez que plusieurs passages sont fort obscurs; d'autres sont plus clairs, et je pense que les prédictions couvertes de mystères ont été ainsi voilées aux enfants de la circoncision à cause des sinistres prédictions qu'elles contenaient. Il est probable qu'à cause d'elles ils eussent détruit des écritures qui eussent clairement annoncé leur dernière ruine. Ainsi l'histoire apprend qu'ils se sont élevés contre les prophètes à cause des reproches qu'ils en recevaient.

Les prophéties annoncent sans ambiguïté la vocation des Gentils et les récompenses de la religion non pas aux Juifs mais à tous les habitant« de la terre.

Cela posé il  faut maintenant écouter ici oracles sacrés.

 

I.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ ιζʹ

«Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων. Καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ, κύκλῳ αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ

Ἡγοῦμαι διὰ τούτων ἄντικρυς θεοῦ κάθοδον οὐρανόθεν παρίστασθαι· προειπὼν γὰρ πολλὰς θεολογίας, ἐπιλέγει τὰ ἐκκείμενα. Τῷ δὲ λέγειν κλίνειν αὐτὸν οὐρανὸν καὶ κατεληλυθέναι σημαίνει τὴν ὑποστολὴν τῆς ἐνθέου δόξης, ἣν ὁ θεῖος ἀπόστολος παριστὰς ἔλεγεν·

«ς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, ἀλλ´ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών».

Καὶ τὸ «ἐπέβη» δὲ «ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη» αἰνίττεσθαί μοι δοκεῖ τὴν ἐπὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόξαν ἀποκατάστασιν, ἣν πεποίηται ἀγγελικαῖς καὶ θείαις δυνάμεσι δορυφορούμενος, ὃ καὶ αὐτὸ δηλοῦσθαί μοι δοκεῖ διὰ τοῦ «ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων». Τὸ δὲ «σκότος» τεθεῖσθαι τὴν «ἀποκρυφὴν αὐτοῦ» καὶ «γνόφον ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ» λέγεσθαι παραστατικὸν ἂν εἴη τῆς κρυφίου καὶ ἀπορρήτου οἰκονομίας, καθ´ ἣν ταῦτα πάντα αὐτῷ ἐτελεῖτο. «κύκλῳ» δὲ «αὐτοῦ ἡ σκηνὴ αὐτοῦ» τίνα λέγεσθαι προσήκει νοεῖν ἢ τὴν ἁγίαν αὐτοῦ καὶ καθολικὴν ἐκκλησίαν, εἴτε τὴν ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὴν ἐν οὐρανοῖς; ἑξῆς δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν ψαλμὸν τελευτῶν ὁ λόγος ὁμοῦ τὴν παραίτησιν τοῦ προτέρου λαοῦ καὶ τὴν κλῆσιν τῶν ἐθνῶν προθεσπίζει δι´ ὧν φησιν

«ῦσαί με ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ, καταστήσεις με εἰς κεφαλὰς ἐθνῶν· λαὸς ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέ μοι, εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέ μου· υἱοὶ ἀλλότριοι ἐψεύσαντό μοι, υἱοὶ ἀλλότριοι ἐπαλαιώθησαν καὶ ἐχώλαναν ἀπὸ τῶν τρίβων αὐτῶν».

Ταῦτα δὲ ὁποίας διανοίας ἔχεται, κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν ἐξετασθήσεται.

CHAPITRE I.

(DU PSAUME XVIl).

L'avènement de Dieu parmi les hommes et la vocation des Gentils.

« Il a incliné les cieux et il est descendu, et les ténèbres étaient sous ses pieds. Il a monté sur les chérubins et il a volé sur les ailes des vents. Il s'est fait une retraite dans les ténèbres, il en a fait une tente autour de lui.» (Ps. XVII, 11).

Je pense que c'est la venue de Jésus qui est indiquée en ces paroles ; car c'est après avoir proféré plusieurs des mystères divins que le psalmiste prononce lorsqu'il dit : qu'il a incliné les cieux et qu'il est descendu, il indique qu'il a fait disparaître et couvert de sa gloire l'abaissement dont l'apôtre parle ainsi :

Ayant la nature de Dieu, il n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même en prenant la nature d'esclave ( Philipp.. II. 6 ).

Ces paroles : Il a monté sur les chérubins et il a volé, semblent désigner son retour à la gloire de Dieu qu'il a fait escorté des anges et des puissances célestes. Ce qu'indiquant aussi ces paroles : Il a volé sur les ailes des vents : les ténèbres forment sa retraite et l'obscurité est sous ses pieds, pour manifester son économie mystérieuse et ineffable en laquelle il a consommé cette prédiction.

Ces mots:

Il en a fait une tente autour de lui, ne conviennent qu'à son Eglise sainte et catholique du ciel ou de la terre. En terminant, le psalmiste prédit l'abandon de l'ancien peuple et la vocation des Gentils, Vous me délivrerez des contradictions de mon peuple, dit-il:

«Vous m'établirez le chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'a servi. Mes enfants rebelles ont menti contre moi : mes enfants rebelles sont tombés dans la vieillesse et ils ont chancelé dans leurs voies. »

Le sens de ces paroles sera exposé en son temps.

 

II.

Ψαλμοῦ μϛʹ

«Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας, ἀλαλάξατε τῷ θεῷ ἐν φωνῇ ἀγαλλιάσεως. Ὅτι κύριος ὕψιστος φοβερός, βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν. Ὑπέταξεν λαοὺς ἡμῖν, καὶ ἔθνη ὑπὸ τοὺς πόδας ἡμῶν· ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν ἑαυτῷ, τὴν καλλονὴν Ἰακὼβ ἣν ἠγάπησεν. Ἀνέβη ὁ θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος. ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν, ψάλατε· ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε· ὅτι βασιλεὺς πάσης τῆς γῆς ὁ θεός, ψάλατε συνετῶς· ἐβασίλευσεν ὁ θεὸς ἐπὶ τὰ ἔθνη, ὁ θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ. Ἄρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Ἀβραάμ, ὅτι τοῦ θεοῦ οἱ κραταιοὶ τῆς γῆς σφόδρα ἐπήρθησαν.»

Καὶ τί ἕτερον βούλεται σημαίνειν ἡ διὰ τούτων δηλουμένη κυρίου τοῦ θεοῦ ἄνοδος ἢ τὴν πρὸ τῆς ἀνόδου κάθοδον αὐτοῦ; ἐφ´ ᾗ πάλιν ἡ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων κλῆσις θεσπίζεται, χαρᾶς τε καὶ εὐφροσύνης σημεῖα ἐπὶ τῇ μελλούσῃ θεογνωσίᾳ τοῖς ἔθνεσιν ἅπασιν εὐαγγελίζεται, ὅτε κύριος αὐτός, ὁ ὕψιστος, μόνος θεὸς καὶ βασιλεὺς ἁπάσης τῆς γῆς ὁμολογηθείς, ὑποτάξειν λαοὺς ἡμῖν λέλεκται. Ἡμῖν δὲ τίσιν ἢ δηλαδὴ τοῖς ταῦτα προφητεύουσιν; ὃ καὶ ἔστιν ἐναργῶς ἰδεῖν πεπληρωμένον, ὅτε πάντα τὰ εἰς Χριστὸν πεπιστευκότα ἔθνη τοῖς λόγοις τῶν προφητῶν ὑποτέτακται. Λέγοιτο δ´ ἂν ταῦτα καὶ ἐκ προσώπου τῶν ἀποστόλων τοῦ σωτῆρος ἡμῶν, οἳ καὶ εἴποιεν ἂν τὸ

«ἐξελέξατο ἡμῖν τὴν κληρονομίαν ἑαυτοῦ».

Κληρονομίαν δὲ αὐτοῦ τίνα χρὴ νοεῖν ἢ τὴν κλῆσιν τῶν ἐθνῶν ἁπάντων, ἣν αὐτὸς ὁ Χριστὸς τοῦ θεοῦ παριστὰς ἔφησεν·

«Κύριος εἶπεν πρός με, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· αἴτησαι παρ´ ἐμοῦ, καὶ δώσω σοι ἔθνη τὴν κληρονομίαν σου, καὶ τὴν κατάσχεσίν σου τὰ πέρατα τῆς γῆς».

Ταύτην οὖν τὴν ὑπὸ τοῦ πατρὸς δεδομένην αὐτῷ κληρονομίαν ὑπέταξε τοῖς ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις, τῷ τοὺς εἰς αὐτὸν πεπιστευκότας τοῖς τούτων ὑποτετάχθαι λόγοις, ἀκολούθως τοῖς προκειμένοις θεσπίσμασιν. Καὶ ταῦτα δὲ πάντα κατορθώσας ἐπὶ τῆς εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ παρουσίας ὁ θεὸς λόγος, περὶ οὗ πλεῖστα ἡμῖν διείληπται,

«νέβη ἐν ἀλαλαγμῷ».

Τοῦτο δὲ ἑρμηνεύων ὁ ἀπόστολός φησι·

«Τὸ δὲ ἀνέβη τί ἐστιν, εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη πρῶτον εἰς τὰ κατώτατα τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν».

«ν ἀλαλαγμῷ» δὲ αὐτόν φησιν ἀνεληλυθέναι διὰ τὴν εἰς αὐτὸν θεολογίαν τῶν δορυφορούντων αὐτὸν ἀνιόντα ἀγγέλων, οἳ καὶ ἔλεγον·

«ρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης».

«Φωνὴν» δὲ «σάλπιγγος» οὐκ ἂν σφαλείης τὸ κήρυγμα εἰπὼν τὸ εὐαγγελικὸν εἰς πᾶσαν ἐξηχῆσαν τὴν οἰκουμένην. Παντὸς γὰρ ὀργάνου μουσικοῦ μεγαλοφωνοτέρας οὔσης τῆς σάλπιγγος, οἰκείως παρείληπται τὸ παράδειγμα εἰς παράστασιν τοῦ πάντων τῶν ἐξ αἰῶνος κραταιοτέραν καὶ μεγαλοφωνοτέραν τὴν περὶ τοῦ Χριστοῦ πᾶσιν ἀνθρώποις κατηγγέλθαι διδασκαλίαν, δι´ ἧς ὥσπερ διὰ σάλπιγγος εἰς ἐξάκουστον πάντων τῶν ἀνθρώπων βοᾷ καὶ κέκραγεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὰ ἑξῆς τοῦ ψαλμοῦ, δι´ ὧν εἴρηται·

«Ψάλατε τῷ θεῷ ἡμῶν, ψάλατε· ψάλατε τῷ βασιλεῖ ἡμῶν, ψάλατε· ὅτι βασιλεὺς»

οὐκέτι μόνου τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, ἀλλὰ

«πάσης», φησί, «τῆς γῆς ὁ θεός», «ψάλατε συνετῶς».

Οὐκέτι γὰρ οἱ πρὶν δαίμονες, φησίν, οὐδὲ τὰ περίγεια καὶ ἀπατηλὰ πνεύματα, ἀλλ´ αὐτὸς

« θεὸς» «ἐβασίλευσεν ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη»,

« θεὸς» αὐτός, ὃς «κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ».

ἤδη δὲ πρότερον τοῦ θεοῦ λόγου τὸν θρόνον, ἐφ´ ὃν καθέζεσθαι ὁ πατὴρ αὐτῷ παρεκελεύσατο εἰπών

«Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»,

διὰ τοῦ πρὸ τούτου συγγράμματος παρεστήσαμεν. Τὸ δὲ

«ρχοντες λαῶν συνήχθησαν μετὰ τοῦ θεοῦ Ἀβραάμ»

ἔτι σαφέστερον δηλοῖ μετατεθεῖσθαι εἰς τὸν κλῆρον τῶν πάλαι θεοφιλῶν τοῦ θεοῦ προφητῶν τοὺς ἐξ ἐθνῶν «ἄρχοντας» τῆς Χριστοῦ ἐκκλησίας, οἳ καὶ τῇ δυνάμει τοῦ σωτῆρος ἡμῶν κραταιωθέντες «σφόδρα ἐπήρθησαν», οὐδενὸς ἀνθρώπων καταβαλεῖν αὐτοὺς καὶ ταπεινῶσαι δεδυνημένου διὰ τὴν ἀνυψοῦσαν αὐτοὺς καὶ δυναμοῦσαν τοῦ θεοῦ δεξιάν.

Καὶ ταῦτα δὲ ἐπὶ σχολῆς ἐντελοῦς τεύξεται διηγήσεως.

CHAPITRE II.

DU PSAUME XLVI.

L'ascension du Dieu qui était descendu sur la terre ; la vocation générale des nations, qui ne doivent plus connaître que le seul et vrai Dieu.

«Nations, battez des mains, faites éclater votre joie devant le Seigneur le Seigneur est le Très-Haut, le terrible, le grand roi de toute la terre. Il nous a soumis des peuples et il a placé des nations sous nos pieds; il nous a choisis pour son héritage, pour la gloire de Jacob qu'il recherche. Dieu s'élève au bruit des acclamations; le Seigneur s'élève au son de la trompette. Chantez notre Dieu ; chantez. Chantez notre roi, chantez, parce que Dieu est le roi de la terre ; chantez avec intelligence. Dieu a régné sur les nations, II est assis sur son trône saint. Les princes des peuples se sont unis au Dieu d'Abraham, parce que ceux que Dieu rend puissants se sont élevés fort au-dessus de la terre.»

Que témoigne ce retour du Seigneur Dieu au ciel, sinon son avènement qui précède sa venue? A cette prophétie succède la prédiction de la vocation des Gentils, de la joie et de l'allégresse que doivent concevoir les peuples pour la science auguste qui sera répandue parmi eux.

Le psalmiste dit que le Seigneur suprême, qu'il nomme Dieu, roi de la terre, nous soumettra les peuples. A qui donc, sinon à ceux qui promulguent ces magnifiques promesses ? Ce qui s'est accompli clairement, lorsque toutes les nations qui ont embrassé la foi du Christ se sont soumises aux prophètes et qui peut s'entendre des apôtres de notre Sauveur, car ils peuvent dire aussi :

Il nous a choisis pour son héritage :

or quel est cet héritage, sinon la vocation des Gentils que le Christ de Dieu lui-même a révélé en ces termes :

« Le Seigneur m'a dit : Vous êtes mon fils, je vous ai engendré aujourd'hui ? Demandez-moi, je vous donnerai les nations pour héritage et la terre pour empire » ( Ps, XXVII).

Cet héritage qu'il a reçu de la main de son père, il l'a soumis ases apôtres et aux prophètes, en courbant sous la foi à leur parole les cœurs qui croyaient en lui, suivant le passage cité. Après avoir accompli cette grande œuvre en son avènement le Verbe Dieu, dont nous avons déjà longuement traité, s'est élevé au milieu des acclamations. L'Apôtre dit en expliquant ce passage :

« Et pourquoi est-il dit qu'il est monté, sinon parce qu'il était descendu auparavant dans les parties les plus basses de la terre? Celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux » (Eph. IV, 9).

Il s'élève au bruit des acclamations objet des adorations des anges qui l'escortèrent en son ascension ; qui dirent aussi :

« О princes! ouvrez vos portes : élevez-vous portes éternelles. et le roi de gloire entrera »(Ps. XXIII, 7).

En prenant cette voix puissante de la trompette qui a rempli toute la terre pour la prédication de l'Evangile, vous ne vous tromperez pas en effet ; comme la trompette est le plus éclatant des instruments elle peut bien servir de terme de comparaison à la prédication si forte et si retentissante de la doctrine du Christ, par laquelle l'Esprit saint a porté aux oreilles des hommes comme avec une trompette, ces paroles du psaume :

Chantez notre Dieu, chantez : chantez notre roi, chantez. Parce qu'il est le Dieu de toute la terre et non plus celui de la nation juive seulement, chantez avec intelligence.

Il ne dit pas les démons, ou les génies terrestres et mensongers ; mais

« Dieu a régné sur les nations, »

le Dieu assurément qui est assis sur son trône saint. Du reste, nous avons déjà montré dans le livre précédent ce trône du Verbe-Dieu, sur lequel son Père lui ordonne de s'asseoir en ces termes :

« Asseyez- vous à ma droite, jusqu'à ce que je réduise vos ennemis à vous servir de marchepied. »

Si le prophète dit:

Les princes des peuples se sont réunis au Dieu d'Abraham,

n'est-il pas encore plus clair qu'aux anciens prophètes de Dieu se soient réunis les princes de l'Eglise tirés de la gentilité qui par la vertu du Sauveur se sont élevés jusqu'à ne pouvoir être ni renversés ni abaissés par un homme, soutenus qu'ils sont par la puissante droite du Très-Haut.

Mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard.

 

III.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ μθʹ

«Θεὸς θεῶν κύριος ἐλάλησεν καὶ ἐκάλεσεν τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν· ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ. Ὁ θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ θεὸς ἡμῶν, καὶ οὐ παρασιωπήσεται».

Καὶ μεθ´ ἕτερα·

«κουσον», φησί, «λαός μου, καὶ λαλήσω σοι, Ἰσραήλ, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· ὁ θεὸς ὁ θεός σού εἰμι ἐγώ. Οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε, τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μού εἰσι διὰ παντός· οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους, οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους. Ὅτι ἐμά ἐστι πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ βόες· ἔγνωκα πάντα τὰ πετηνὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ὡραιότης ἀγροῦ μετ´ ἐμοῦ ἐστιν. Ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι εἴπω· ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς. Μὴ φάγομαι κρέα ταύρων; ἢ αἷμα τράγων πίομαι; θῦσον τῷ θεῷ θυσίαν αἰνέσεως, καὶ ἀπόδος τῷ ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου· καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως

Κἀνταῦθα ἡ θεία πρόρρησις σαφῶς θεὸν «ἐμφανῶς ἥξειν» θεσπίζει, οὐκ ἄλλον ἢ τὸν τοῦ θεοῦ λόγον δηλοῦσα. Καὶ τὸ αἴτιον δὲ τῆς παρουσίας αὐτοῦ σαφέστατα παρίστησιν, αὖθις τὴν κλῆσιν σημαίνουσα τῶν καθ´ ὅλης τῆς οἰκουμένης ἐθνῶν.

«κάλεσεν», γοῦν φησί, «τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου καὶ μέχρι δυσμῶν».

Σφόδρα δὲ ἀκολούθως μετὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ μετὰ τὴν κλῆσιν τῶν ἐθνῶν τὴν παραίτησιν τῆς κατὰ τὸν Μωσέως νόμον σωματικωτέρας λατρείας διδάσκει, ἣ καὶ αὐτὴ τέλους ἔτυχεν μετὰ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου εἰς πάντας ἀνθρώπους ἐπιφάνειαν.

Ἐξ ἐκείνου γάρ τοι καὶ εἰς δεῦρο κέκληνται μὲν πάντες οἱ ἐπὶ πάσης τῆς οἰκουμένης ἄνθρωποι, καὶ πάντα τὰ «ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ μέχρι δυσμῶν» ἔθνη, πέπαυται δὲ καὶ καθῄρηται ἡ κατὰ Ἰουδαίους θρησκεία, κατὰ τὴν καινὴν διαθήκην τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος ἀλλ´ οὐ κατὰ τὸν Μωσέως νόμον πάντων ἀνθρώπων εὐσεβεῖν παρηγγελμένων.

Ταῦτα δὲ καὶ ἐπὶ τὴν δευτέραν καὶ ἔνδοξον ἐπιφάνειαν τοῦ σωτῆρος ἀναφέροιτο ἄν.

CHAPITRE III.

DU PSAUME XLIX.

Prédiction claire de la venue de Dieu sur la terre et de la conversion des hommes.

« Le Dieu des dieux, le Seigneur a parlé, et il a appelé la terre du levant jusqu'au couchant. C'est de Sion qu'il fera briller sa gloire. Il viendra notre Dieu et il sortira de son silence

Plus loin,

«Ecoute, dit-il, ô mon peuple ! et je te parlerai. Israël, je te rendrai témoignage : Je suis le Dieu ton Dieu. Je ne t'accuserai point sur tes sacrifices. Tes holocaustes sont toujours devant mes yeux. Je ne recevrai point les taureaux de tes étables, ni les boucs de tes troupeaux ; car toutes les bêtes des forêts sont à moi, les animaux qui vivent sur les montagnes et les bœufs qui paissent dans la plaine. Je connais tous les oiseaux du ciel, et les animaux des champs sont en ma puissance. Si j'ai faim je ne le dirai pas, car l'univers est à moi et tout ce qu'il renferme. Mangerai-je la chair des taureaux ou boirai-je le sang des boucs? Offre à Dieu un sacrifice de louange, et rends au Très-Haut les hommages, et invoque-moi au jour de la détresse. »

Ici la promesse divine a pour objet la venue de Dieu du Verbe Dieu seul ; et le motif de cet avènement, elle l'indique c'est la vocation des nations de la terre.

Il a appelé la terre du levant jusqu'au couchant.

Le roi pieux apprend ensuite qu'après la manifestation du Sauveur et la vocation des Gentils, le culte charnel de Moïse sera abandonné qui s'exécuta à la manifestation du Verbe Dieu.

Dès ce jour, en effet, tous les hommes tous les peuples du levant au couchant sont appelés a Dieu. Le culte des Juifs est interrompu aboli, et les peuples honorent Dieu non plus suivant la loi de Moïse, mais d'après les règles de l'alliance évangélique.

Toutefois ce psaume peut se rapporter aussi au second avènement du Sauveur, qui sera glorieux.

 

IV.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ πγʹ

«Ὀφθήσεται ὁ θεὸς ... Τῶν δυνάμεων, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι, ὁ θεὸς Ἰακώβ· ὑπερασπιστὰ ἡμῶν ἴδε ὁ θεός, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου.»

Τὸν «θεὸν τῶν θεῶν» ὀφθήσεσθαι προειπών, εὔχεται τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ ᾗ τάχος ἐπιστῆναι, καθ´ ὃν ὀφθήσεται τρόπον διδάσκων διὰ τοῦ «ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸ πρόσωπον τοῦ χριστοῦ σου», ὡσεὶ σαφέστερον εἰρήκει· διὰ τοῦ προσώπου τοῦ χριστοῦ σου ἐπιφάνηθι. Ἐπεὶ γὰρ ὁ ἑωρακὼς τὸν υἱὸν ἑώρακε τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν, εἰκότως διὰ τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ ἐπιφανήσεσθαι τὸν ἐν τῷ Χριστῷ κατοικοῦντα «θεὸν τῶν θεῶν» ἀπαγγέλλει.

CHAPITRE IV.

DU PSAUME LXXXIII.

Dieu doit être vu sur la terre par la venue du Seigneur au milieu des hommes.

« Le Dieu des dieux apparaîtra en Sion. Seigneur, Dieu des armées, écoutez ma prière ; entendez, Dieu de Jacob. O Dieu mon bouclier, voyez et regardez la face de votre Christ » [Ps. XLVII, 7)

Après avoir annoncé que le Dieu des dieux apparaîtra, il le conjure de hâter sa venue et indique comment il se manifestera et dit : Regardez la face de votre Christ, comme s'il eût dit : Manifestez-vous par votre Christ; car si celui qui voit le Fils voit le Père qui l'envoie, le psalmiste a raison de dire que le Dieu des dieux qui habile le Christ se manifeste par la face de celui-ci.

 

V.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ ϟεʹ

«Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ. ᾄσατε τῷ κυρίῳ, εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίσασθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ. Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ. Ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς»,

καὶ πάλιν·

«νέγκατε τῷ κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν»,

καὶ πάλιν·

«Εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὁ κύριος ἐβασίλευσεν»,

καὶ ἐπὶ πᾶσιν ἐπιλέγει·

«Τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ».

Κἀνταῦθα πάλιν ἐρχόμενος εἰς ἀνθρώπους κύριος προφητεύεται, καινόν τε ᾆσμα ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ αὐτοῦ ᾄσεσθαι, τὴν καινὴν δηλονότι διαθήκην, οὐ τὸ Ἰουδαίων ἔθνος ἀλλὰ πᾶσαν τὴν γῆν, εὐαγγελισθήσεσθαί τε οὐκέτι τὸν Ἰσραὴλ ἀλλὰ πάντα τὰ ἔθνη, ἐπειδήπερ αὐτῶν ἔσεσθαί φησιν βασιλέα τὸν ἐρχόμενον κύριον. Τίς δ´ ἂν εἴη οὗτος ἢ ὁ θεὸς λόγος, ὃς μέλλων δικαιοσύνῃ τὴν οἰκουμένην καὶ ἀληθείᾳ τὴν ἀνθρωπότητα κρίνειν, ἐξ ἴσης ἅπαντας τοὺς ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ἀνθρώπους τῆς αὐτοῦ κλήσεως καὶ τῆς ἐπὶ ταύτῃ παρὰ τῷ θεῷ σωτηρίας κατηξίωσεν;

CHAPITRE V.

DU PSAUME LXXXV.

La venue du Seigneur sur la terre ; son règne sur les nations ; le cantique nouveau que chanteront les Gentils et non les Juifs.

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau; que toute la terre chante au Seigneur. Célébrez le Seigneur, et bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations et ses merveilles au milieu de tous les peuples, le Seigneur est grand et au-dessus de toutes les louanges. Il est terrible par-dessus tous les dieux :

et :

 «apportez au seigneur, familles des nations

Et encore :

« Dites parmi les nations que le Seigneur a régné. »

Le psalmiste ajoute :

« alors tous les arbres des forêts tressailliront devant le Seigneur, parce qu'il vient juger la terre. Il jugera la terre dans sa justice et les peuples dans sa vérité. »

En ce psaume il est annoncé que le Seigneur viendra parmi les hommes ; à son avènement le cantique, c'est-à-dire la nouvelle alliance sera chanté non par le peuple juif, mais par les nations; et les Gentils et non plus Israël seront évangélisés ; car le psalmiste dit que le Seigneur qui doit venir on sera roi. Or ce Seigneur serrait-il autre que le Verbe Dieu qui, devant juger la terre ans la justice et l'humanité dans la vérité a honoré tous les hommes du monde de la vocation à sa religion sainte et au salut que Dieu y a attaché ?

 

VI. Ἀπὸ

Ψαλμοῦ ϟζʹ

«Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν»,

καὶ τὰ ἑξῆς·

«γνώρισεν κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ ἐναντίον πάντων τῶν ἐθνῶν· ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ»,

καὶ πάλιν·

«Εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ ἡμῶν. Ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ», καὶ ἐπὶ πᾶσι· «τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται ἀπὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν εὐθύτητι».

Πολλῶν ἀγαθῶν αἰτία καὶ διὰ τούτων ἡ τοῦ κυρίου παρουσία τοῖς ἔθνεσιν γεγενῆσθαι προφητεύεται, ἃ καὶ διὰ τῆς ἐπιφανείας τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπὶ πέρας ἀχθέντα δείκνυται. Ἐξ ἐκείνου γάρ τοι καὶ οὐ πρότερον τὸ καινὸν ᾆσμα τῆς καινῆς διαθήκης εἰς πάντας ἀνθρώπους ᾄδεται καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ διὰ τῆς τῶν εὐαγγελίων γραφῆς γνώριμα καὶ ἐξάκουστα τοῖς πᾶσι γίνεται. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸ σωτήριον, τὸ κατὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάστασιν αὐτοῦ, πᾶσιν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἔθνεσιν, καὶ ἡ ἀληθὴς δικαιοσύνη, δι´ ἧς ἐναργῶς ἀπεδείχθη ὅτι μὴ Ἰουδαίων ὁ θεὸς μόνον ἀλλὰ καὶ ἐθνῶν. «ἐπείπερ εἷς ὁ θεός», κατὰ τὸν ἱερὸν ἀπόστολον, «ὃς δικαιώσει περιτομὴν ἐκ πίστεως καὶ ἀκροβυστίαν διὰ τῆς πίστεως». Τὸ δὲ «ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν» γένοιτ´ ἂν δηλωτικὸν καὶ τῆς δευτέρας αὐτοῦ παρουσίας.

CHAPITRE VI.

DU PS. XXCVII.

Le cantique nouveau; la connaissance de la justice du Seigneur répandue chez les nations ; le juge suprême doit venir.

« Chantez au Seigneur un cantique nouveau, car il a opéré des merveilles, elle Seigneur a manifesté son salut : il a révélé sa justice aux yeux des nations. »

Et :

« Les extrémités de la terre connaîtront le salut de notre Dieu. Que toute la terre retentisse du nom du Seigneur.»

Et à la fin du psaume :

« Les montagnes bondiront à la présence de Dieu, parce qu'il vient ; il vient pour juger la terre ; il jugera l'univers dans sa justice et les peuples dans l'équité. »

Ces paroles annoncent la venue du Sauveur parmi les nations, qui fut la source de plusieurs bienfaits, et se sont accomplies à son avènement. A ce jour, en effet, commença à être chanté le cantique nouveau de la nouvelle alliance, et les merveilles de Dieu furent connues par les écritures des Evangiles, bien plus encore, le salut qu'il nous a assuré par sa résurrection d'entre les morts, a été manifesté à toutes les nations, ainsi que la vraie justice qui a fait reconnaître clairement que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs mais aussi celui des nations; car, selon le saint apôtre, c'est le même Dieu qui justifie par la foi les circoncis. Cependant ces paroles : Il vient juger la terre, peuvent designer son second avènement.

 

VII.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ ρϛʹ

«Ἐξομολογησάσθωσαν τῷ κυρίῳ τὰ ἐλέη αὐτοῦ καὶ τὰ θαυμάσια αὐτοῦ τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. Ὅτι συνέτριψεν πύλας χαλκᾶς, καὶ μοχλοὺς σιδηροῦς συνέθλασεν. Ἀντελάβετο αὐτῶν ἐξ ὁδοῦ ἀνομίας αὐτῶν, διὰ γὰρ τὰς ἀνομίας αὐτῶν ἐταπεινώθησαν. Πᾶν βρῶμα ἐβδελύξατο ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ ἤγγισαν ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου. Καὶ ἐκέκραξαν πρὸς κύριον ἐν τῷ θλίβεσθαι αὐτούς, καὶ ἐκ τῶν ἀναγκῶν αὐτῶν ἔσωσεν αὐτούς, ἀπέστειλεν τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτούς, καὶ ἐρρύσατο αὐτοὺς ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν»,

καὶ μεθ´ ἕτερα·

«ψωσάτωσαν αὐτὸν ἐν ἐκκλησίᾳ λαοῦ καὶ ἐν καθέδραις πρεσβυτέρων αἰνεσάτωσαν αὐτόν. Ἔθετο ποταμοὺς εἰς ἔρημον, καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψος, γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην, ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ. Ἔθετο τὴν ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων, καὶ γῆν ἄνυδρον εἰς διεξόδους ὑδάτων. Καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ πεινῶντας, καὶ συνεστήσαντο πόλιν κατοικεσίας».

Καὶ ταῦτα σαφῶς ὀνομαστὶ τὴν τοῦ θεοῦ λόγου ἐξ οὐρανῶν κάθοδον εὐαγγελίζεται, τά τε τῆς παρουσίας αὐτοῦ κατορθώματα.

«πέστειλεν», γοῦν φησιν, «τὸν λόγον αὐτοῦ καὶ ἰάσατο αὐτούς

Λόγον δὲ θεοῦ ἡμεῖς σαφῶς τοῦτόν φαμεν τὸν πρὸς τοῦ πατρὸς ἀποσταλέντα πᾶσιν ἀνθρώποις σωτῆρα, ὃν καὶ διὰ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων θεολογεῖν πεπαιδεύμεθα. Αἰνίττεται δὲ καὶ τὴν μέχρι θανάτου κάθοδον αὐτοῦ διὰ τοὺς ἐφθακότας εἰς τοῦτον γεγενημένην, καὶ τήν γε αἰτίαν τῆς ἀφίξεως αὐτοῦ παρίστησιν, τὴν ἀπολύτρωσιν ἐμφαίνων τῶν δι´ αὐτοῦ σωθησομένων. Τοὺς γὰρ ἐφθακότας «ἕως τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου» ἔσωσεν μόνος αὐτός· τούτους δὲ καὶ «ἐρρύσατο» ἰασάμενος «ἐκ τῶν διαφθορῶν αὐτῶν»· καὶ διεπράξατό γε ταῦτα οὐκ ἄλλως ἢ τοῦ θανάτου τὰς λεγομένας «πύλας χαλκᾶς» συντρίψας καὶ τοὺς «σιδηροῦς μοχλοὺς» συγκλάσας. Καὶ δὴ μετὰ ταῦτα ἀκολούθως προφητεύει τὴν εἰς ἔρημον κατάστασιν τῶν μὴ ἐλθόντα παραδεξαμένων αὐτόν·

«ἔθετο», γάρ φησιν, «ποταμοὺς εἰς ἔρημον, καὶ διεξόδους ὑδάτων εἰς δίψος, γῆν καρποφόρον εἰς ἅλμην, ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων ἐν αὐτῇ.»

καὶ νοήσεις ἀναδραμὼν τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἐπὶ τὴν πάλαι βοωμένην Ἱερουσαλήμ, καὶ τὴν δόξαν αὐτῆς, καὶ τὴν ἐν θεῷ καρποφορίαν, τῶν ἐν αὐτῇ πολιτευομένων ἁγίων καὶ θεοφιλῶν ἀνδρῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος ἐστερημένην. Μετὰ γὰρ τὴν τοῦ Χριστοῦ παρουσίαν γέγονεν ἀληθῶς ἄκαρπος καὶ ἄνυδρος καὶ παντελῶς ἔρημος καί, ὥς φησιν ἡ προφητεία, «εἰς ἅλμην ἀπὸ κακίας τῶν κατοικούντων αὐτήν». Τούτοις ἐπισυνάπτει σφόδρα ἀκολούθως, προφητικῷ τρόπῳ αἰνιττόμενος, τῆς πάλαι ἐρήμου καὶ διψάδος, ἤτοι πάσης ἀνθρώπου ψυχῆς ἢ τῆς ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησίας, τὴν εἰς εὐσέβειαν μεταβολὴν τήν τε ἐν θείοις λόγοις καρποφορίαν. Ἃ καὶ προδήλως αἰνίττεται λέγων·

«θετο ἔρημον εἰς λίμνας ὑδάτων»,

καὶ τὰ ἑξῆς· ἅπερ νοῆσαι μόνου τοῦ παρὰ θεῷ γένοιτ´ ἂν σοφοῦ, κατὰ τὴν ἐπὶ τέλει τοῦ ψαλμοῦ φήσασαν ἐπαγωγήν·

« Τίς σοφὸς καὶ φυλάξει ταῦτα;» καὶ τὰ ἑξῆς.

CHAPITRE VII.

DU PS. CVI.

Le Verbe de Dieu est envoyé au milieu des hommes pour guérir et sauver leurs âmes accablées sous le poids de l'iniquité.

« Que les miséricordes du Seigneur et ses merveilles annoncent sa gloire aux enfants des hommes ( Ps. CVI, 18 ) : Il a rompu les portes d'airain et il a brisé les barres de fer. Il les a reçus au sortir des voies de leur iniquité. Ils ont été humiliés pour leurs iniquités ; leur âme avait horreur de toute nourriture ; ils ont approché des portes de la mort, et ils ont crié vers le Seigneur dans leur détresse et le Seigneur les a délivrés de leur affliction ; il a envoyé sa parole et il les a guéris, et il les a retirés de la mort. »

Plus bas il dit :

« Que les peuples l'élèvent. Il a changé les fleuves en désert, et les eaux en une terre altérée, un sol fertile en une terre de sel à cause de la malice de ses habitants : le désert en un étang plein d'eau, et la terre desséchée en fontaines jaillissantes. Là il a placé ceux qui étaient affamés : là ils ont fait une cité habitable. »

Ce passage du psaume annonce formellement la venue du Verbe de Dieu du ciel en terre, et les heureux fruits qui la suivirent.

 Il a envoyé sa parole est-il dit, et il les a guéris.

C'est pourquoi nous appelons parole de Dieu celui que le Père a envoyé pour sauveur aux hommes, et que les saints Evangiles nous apprennent à nommer Dieu. II indique aussi la dépendance où le Verbe s'est mis de la mort pour délivrer ceux qui l'avaient subie avant lui, et le motif de sa venue, savoir la délivrance de ceux qu'il devait sauver. Seul il a délivré ceux, qui étaient retenus par les portes de la mort ; il les a arrachés à son pouvoir ; il les a sauvés de la mort, et n'a opéré ces merveilles qu'en brisant les portes d'airain et pulvérisant les barres de fer. Il doit ensuite réduire en solitude ceux qui auront refusé de le recevoir, car, est-il dit,

 il a changé les fleuves en désert, et les eaux en une terre altérée le sol fertile en une terre de sel, à cause de la malice de ses habitants.

Vous verrez l'accomplissement de cette prédiction, si vous vous rappelez, Cantique célébrité la gloire et la divine fécondité de cette Jérusalem des Juifs qui est veuve aujourd'hui des saints et des adorateurs fidèles qui en faisaient l'honneur. Car, après l'avènement du Christ, elle est devenue stérile aride, déserte, et, comme le dit la prophétie, une terre de sel, à cause de la malice de ses habitants. Dans son langage prophétique, le psalmiste ajoute ensuite le retour à la sainte foi et la fertilité spirituelle de celle qui autrefois était déserte et aride de l'clmc, ou de l'Eglise des nations. Il fait entendre ce changement quand il dit :

« Il a changé les déserts en un étang plein d'eau ;

parole dont le sens ne peut être saisi que de celui qui est sage selon Dieu; suivant cette réflexion qui termine le psaume :

« Quel est le sage qui sera attentif a ces merveilles? »

 

VIII.

 Ἀπὸ Ψαλμοῦ ριζʹ

«Αἰνεῖτε τὸν κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινεσάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί· ὅτι ἐκραταιώθη ἐφ´ ἡμᾶς τὸ ἔλεος αὐτοῦ»,

καὶ τὰ ἑξῆς·

« κύριε, σῶσον δή, ὦ κύριε, εὐόδωσον δή. Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου. Θεὸς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν».

Καὶ τούτου μέμνηται ἡ ἱερὰ τοῦ εὐαγγελίου γραφή, τέλους τετυχηκότος ὁπηνίκα ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν αὐτὸς ὁ Χριστὸς εἰσῄει εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, πολύ τε πλῆθος ἀνδρῶν καὶ παίδων προῆγεν αὐτὸν μετ´ εὐφροσύνης ἐπιβοώντων·

«ς ἀννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, ὡς ἀννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις».

Ἀντὶ γὰρ τοῦ «ὦ κύριε, σῶσον δή» κειμένου ἐν τῷ ψαλμῷ τὸ «ὡς ἀννά» ἑβραϊκώτερον φάσκοντες ἐπεβόων, ἑρμηνεύεται δὲ τοῦτο «σῶσον δή».

Καὶ τὸ «εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου» διασαφεῖ τὸ λόγιον ἑξῆς φάσκον·

«Θεὸς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν».

Οὐκοῦν εἷς καὶ ὁ αὐτὸς ἦν ὁ ἐπιφανεὶς ἡμῖν «θεὸς κύριος», ὁ τοῦ θεοῦ δηλαδὴ λόγος, ὁ καὶ διὰ τοῦτο «εὐλογημένος», ὅτι δὴ «ἐν ὀνόματι κυρίου» τοῦ πέμψαντος αὐτὸν πατρὸς τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ παρουσίαν ἐποιήσατο. Ἐλέγχων γοῦν τοὺς ἀπιστοῦντας αὐτῷ τῶν ἐκ περιτομῆς ἔλεγεν πρὸς αὐτούς·

«γὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με. Ἄλλος ἐὰν ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε».

Εἰκότως οὖν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον οὐκέτι τῷ Ἰουδαίων λαῷ ἀλλὰ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐν τῇ ἀρχῇ τοῦ ψαλμοῦ προσφωνεῖ.

CHAPITRE VIII.

DU PS. CXVI ET CXVII.

La vocation des Gentils ; la manifestation de Dieu. Celui qui vient au nom au Seigneur est béni.

« Nations, louez toutes le Seigneur, peuples, célébrez tous ses louanges, parce que sa miséricorde s'est affermie sur nous, etc.

Seigneur, sauvez enfin ; Seigneur, soyez enfin propice. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, et sa lumière s'est levée sur nous. »

C'est ce que rappelle le saint Evangile :

« Lors dit-il, que notre Sauveur et Seigneur le Christ entra en Jérusalem, une grande multitude d'hommes et d'enfants vinrent à sa rencontre en faisant retentir ces acclamations :

Hosanna au fils de David ! béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux  » (Matth., XXI, 9j !

Au lieu de ces paroles : Seigneur, sauvez enfin, qui sont dans le psaume, ils criaient en suivant leur langage : Hosanna, ce qui signifie : Sauvez enfin ; et celles-ci : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,

sont expliquées par le passage suivant:

«Le Seigneur est Dieu ; sa lumière s'est levée sur nous. »

Le Christ est donc le Seigneur Dieu qui s'est montré à nous, le Verbe de Dieu béni parce qu'il est venu parmi les hommes au nom du Seigneur, son Père, qui l'a envoyé sur la terre. Aussi lorsqu'il accuse ceux de la circoncision qui refusaient de croire en lui :

« Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, dit-il; un autre viendra en son nom et vous le recevrez » (Jean, V, 43).

C'est pourquoi ce n'est pas à la nation juive, mais aux peuples de la terre que l'Esprit saint suggère les transports de joie du commencement de ce psaume.

 

IX. Ἀπὸ

Ψαλμοῦ ρμγʹ

«Κύριε, τί ἐστὶν ἄνθρωπος ὅτι ἐγνώσθης αὐτῷ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι λογίζῃ αὐτόν; κύριε, κλῖνον οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι, ἅψαι τῶν ὀρέων καὶ καπνισθήσονται»,

καὶ ὑποβὰς ἐπιλέγει·

« θεός, ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι».

Ἔχεσθαι καὶ ταῦτα τῆς προκειμένης ὑποθέσεως ἡγοῦμαι. Τὴν γὰρ εἰς ἀνθρώπους γνῶσιν τοῦ θεοῦ λόγου θαυμάζων, ὑπερεκπλήττεται τῆς φιλανθρωπίας, δι´ ἧς τῆς θεότητος ὑποβὰς καὶ τοῦ συμφυοῦς μεγέθους ἑαυτὸν σμικρύνας ἠξίωσεν τῆς ἰδίας γνώσεως τὸ ἀνθρώπειον γένος. Ἐνταῦθα μὲν οὖν εὔχεται λέγων·

«Κύριε, κλῖνον οὐρανοὺς καὶ κατάβηθι»,

ἐν δὲ τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ ψαλμῷ εἴρηται·

« Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. Καὶ ἐπέβη ἐπὶ Χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη, ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων».

Δι´ ὧν τὰ τῆς ἀνόδου, ἣν ἀπὸ γῆς εἰς οὐρανοὺς ἐποιήσατο, θεσπίζει. Ὅπως δὲ κάθοδον χρὴ νοεῖν καὶ ἄνοδον, τοῦ θεοῦ λόγου οὐ τοπικῶς μεταβάσεις ποιουμένου, τροπικῶς δὲ τὰς τοιάσδε οἰκονομίας αὐτοῦ τοῦτον τῆς γραφῆς ἀποκαλούσης τὸν τρόπον, ἐπ´ οἰκείας ἀποδώσομεν σχολῆς. Ἔδει δὲ μνημονεῦσαι ἐν τούτοις καὶ τῆς καινῆς διαθήκης, ἣν ἔμελλεν ἡ τοῦ Χριστοῦ παρουσία προξενήσειν ἀνθρώποις· αὕτη δέ ἐστιν ἡ καινὴ ᾠδὴ μετὰ τὴν παλαιὰν ὑπὸ Χριστοῦ πᾶσι τοῖς ἔθνεσι δεδομένη. Διό φησιν τὸ μετὰ χεῖρας λόγιον·

« θεὸς ᾠδὴν καινὴν ᾄσομαί σοι».

Τὸ δὲ «ἅψαι τῶν ὀρέων καὶ καπνισθήσονται» αἰνίττεσθαι ἡγοῦμαι ἐμπρησμὸν καὶ ἀφανισμὸν πάσης εἰδωλολατρίας, ἥτις παρὰ τοῖς παλαιοῖς ἐν τοῖς ὄρεσι μάλιστα ἐσπουδάζετο, ὥστε ἤδη καὶ αὐτοὺς Ἰουδαίους ἀπελέγχεσθαι, ὡς «ἐπὶ πᾶν ὄρος ὑψηλὸν» κατὰ μίμησιν τῶν ἀλλοφύλων ἐθνῶν εἰδωλολατροῦντας.

CHAPITRE IX.

PS. CXLIII.

Le Seigneur descend du ciel pour sauver les hommes ; le cantique qui doit célébrer sa venue, ou le chant de la nouvelle alliance.

«Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous soyez fait connaître à lui, ou le Fils de l'Homme pour songer à lui (Ps. CLXIII, 3) ? Seigneur, inclinez les cieux et descendez. Touchez les montagnes, elles fumeront

Plus bas le psalmiste dit :

« Ô Dieu, je vous chanterai un cantique nouveau. »

Ces paroles, ce me semble, se rapportent assez évidemment au titre de ce chapitre. Le saint roi, en effet, plein d'admiration pour la connaissance du Verbe Dieu répandue parmi les hommes s'étonne de l'amour qui l'a porté à s'abaisser et à se dépouiller de sa grandeur pour honorer les fils des hommes du don de sa connaissance. Il le conjura donc en ces termes :

Seigneur, abaissez les cieux et descendez.

Or il est dit au dix-septième psaume :

 Il a abaissé les cieux et il est descendu et les ténèbres étaient sous ses pieds; il a monté sur les chérubins et il a volé ; il a volé sur les ailes des vents.

Et c'est ainsi qu'il prédit son retour au ciel. Quant à cette descente et ce retour du Verbe de Dieu, nous démontrerons en son lieu qu'il ne faut pas entendre par ers termes des changements de lieu mais qu'il faut y voir une expression particulière par laquelle les saintes Ecritures désignent ce qui concerne le ministère de son incarnation.

Nous devons encore rappeler ici le Nouveau Testament que l'avènement du Seigneur devait attester aux hommes, Testament qui n'est autre que l'alliance nouvelle que le Christ offre aux nations pour succéder à l'alliance antique. C'est pourquoi la prophétie dont nous développons le sens, s'exprime ainsi :

«O Dieu! je vous chanterai un cantique nouveau.»

Ces mots, touchez les montagnes, elles fumeront, signifient, je pense, la ruine et la destruction du culte des idoles qui se célébrait particulièrement sur le sommet des lieux hauts : c'est aussi un reproche aux Juifs qui, entraînés par les coutumes des Gentils idolâtraient sur toute montagne élevée.

 

X.

Ἀπὸ Ψαλμοῦ ρμζʹ

«Ἐπαίνει, Ἰερουσαλήμ, τὸν κύριον, αἴνει τὸν θεόν σου, Σιών»,

εἶθ´ ὑποβάς φησιν·

« ἀποστέλλων τὸν λόγον αὐτοῦ τῇ γῇ, ἕως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ».

Σαφὲς δὲ ὅτι τοῦ ἀποστελλομένου ὁ ἀποστέλλων ἕτερος ὢν τυγχάνει. Ἔχεις τοιγαροῦν κἀνταῦθα τὸν μὲν ἀποστέλλοντα τὸν ἐπὶ πάντων θεόν, τὸν δὲ ἀποστελλόμενον τὸν λόγον, ὃς πολυώνυμος ὢν τοτὲ μὲν σοφία τοτὲ δὲ λόγος ἄλλοτε δὲ θεὸς καὶ πάλιν κύριος διὰ τῶν θείων χρησμῶν ἀνηγόρευται. Ἐπιστήσας δὲ τίνα τρόπον ἐν σφόδρα χρόνῳ βραχεῖ τὴν πᾶσαν οἰκουμένην ἔπλησεν ὁ τῆς διδασκαλίας αὐτοῦ λόγος, εὖ οἶδ´ ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα θαυμάσεις τῆς προρρήσεως φασκούσης

« ως τάχους δραμεῖται ὁ λόγος αὐτοῦ».

CHAPITRE X.

DU PS. CXLVII.

La parole de Dieu envoyée à la terre et répandue rapidement parmi les hommes.

« Jérusalem, chante le Seigneur ; Sion, chante ton Dieu.»

Plus loin le psaume continue ainsi :

« Il envoie sa parole à la terre, el sa parole la parcourt avec la plus grande rapidité. »

Il est clair que celui qui envoie est autre que celui qui est envoyé. Or nous voyons ici celui qui envoie, le Seigneur suprême, et celui qui est envoyé le Verbe que l'Ecriture appelle tantôt Sagesse et tantôt Verbe, ici Dieu, et là Seigneur, afin de manifester ses nombreux caractères. Et si vous songez à la rapidité avec laquelle la parole de sa doctrine a envahi la terre, n'admirerez-vous pas l'accomplissement de cette prophétie :

Sa parole la parcourt avec la plus grande rapidité.

 

XI.

Ἀπὸ τῆς βʹ τῶν Βασιλειῶν

«Καὶ ἐλάλησεν Δαβὶδ τῷ κυρίῳ τοὺς λόγους τῆς ᾠδῆς ταύτης».

Εἶθ´ ἑξῆς φησιν·

«Καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ. Καὶ ἐπέβη ἐπὶ χερουβὶμ καὶ ἐπετάσθη ἐπὶ πτερύγων ἀνέμων, καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ»,

καὶ ἐπὶ τέλει τῆς αὐτῆς ᾠδῆς·

«ῦσαί με», φησίν, «ἐξ ἀντιλογιῶν λαοῦ, καταστήσεις με εἰς κεφαλὴν ἐθνῶν· λαὸς ὃν οὐκ ἔγνων ἐδούλευσέ μοι, εἰς ἀκοὴν ὠτίου ὑπήκουσέν μου»·

«ἱοὶ ἀλλότριοι ἀπορριφήσονται».

Ὁ κλίνας οὐρανοὺς καὶ καταβὰς θεός, ὁ ἐπιβὰς ᾧ ἀνείληφεν ἀνθρώπῳ, ὅντινα νῦν χερουβὶμ ὁ λόγος ὀνομάζει, ἀνέπτη σὺν αὐτῷ τὴν ἄνοδον πεποιημένος μετὰ τῶν δορυφορούντων αὐτὸν θείων πνευμάτων, πτερύγων ἀνέμων καὶ αὐτῶν χρηματιζόντων. Σκοτεινῶς δὲ ταῦτα καὶ ἐν παραβύστῳ γεγενῆσθαι κατά τινας ἀπορρήτους καὶ λανθάνοντας αἰνίττεται λόγους, φάσκων·

«Καὶ ἔθετο σκότος ἀποκρυφὴν αὐτοῦ».

Τὰ δὲ ἑξῆς ἀκολούθως τῇ τοῦ Χριστοῦ ἐνανθρωπήσει τὴν κατ´ αὐτοῦ γενομένην ἀντιλογίαν τοῦ Ἰουδαίων λαοῦ σημαίνει, καὶ τὴν τῶν ἐθνῶν ὑπακοὴν τῆς τοῦ Χριστοῦ διδασκαλίας.

Αὐτοῖς δὲ ῥήμασιν τὰ παραπλήσια εὕροις ἂν καὶ ἐν ἑπτακαιδεκάτῳ ψαλμῷ, εἰς ἃ τὰ φανέντα προείρηται.

CHAPITRE XI.

DU SECOND LIVRE DES ROIS.

Le Seigneur descend du ciel; il se met à la tête des nations qui d'abord ne le reconnaissaient pas et repousse le peuple juif.

David adressa au Seigneur les paroles de ce cantique..

« Il a incliné les cieux et il est descendu et les ténèbres étaient sous ses pieds ; il a monté sur les chérubins ; il a volé sur les ailes des vents ; il s'est fait une retraite dans les ténèbres. »

 Vers la fin du cantique, le roi dit :

«Vous me délivrerez des contradictions de mon peuple; vous m'établirez chef des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'a servi ; il m'a prêté une oreille attentive.

Les enfants rebelles seront rejetés.»

Le Dieu qui a incliné les cieux et qui est descendu, porté sur l'humaine nature qu'il a élevée jusqu'à lui, et que le saint roi appelle chérubin, a volé avec lui, accompagné dans sa venue de la milice des esprits célestes désignés comme les ailes des vents ; mais ce n'est qu'entouré de voiles épais et de ténébreuses obscurités suivant les paroles du psaume, mystérieuses elles-mêmes et cachées ; il s'est fait une retraite dans les ténèbres. Ce qui suit la prophétie de l'incarnation du Christ annonce les oppositions du peuple juif, et la docilité des nations à sa doctrine.

Vous pourriez encore trouver dans le psaume CXVII, des prédictions semblables que nous avons expliquées déjà.

 

XII.

Ἀπὸ τῆς τρίτης τῶν Βασιλειῶν

«Καὶ νῦν, κύριε, ὁ θεὸς Ἰσραήλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου, ὃ ἐλάλησας τῷ παιδί σου τῷ Δαβίδ, τῷ πατρί μου. Ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ γῆς; εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι;»

Κεῖται ταῦτα αὐταῖς λέξεσιν καὶ ἐν Παραλειπομέναις. Τῷ μὲν οὖν Δαβὶδ ἐπηγγείλατο ὁ θεὸς ἀναστήσειν ἐκ κοιλίας αὐτοῦ βασιλέα, οὗ πατὴρ αὐτὸς ὁ θεὸς ἔσεσθαί φησιν, ὥστε τὸν γεννώμενον «ἐκ σπέρματος Δαβὶδ» υἱὸν ὀνομασθῆναι θεοῦ θρόνον τε βασιλείας ἕξειν αἰώνιον. Ταῦτα δὲ ἐν μὲν τῇ δευτέρᾳ τῶν Βασιλειῶν διὰ Νάθαν τοῦ προφήτου ἐχρήσθη τῷ Δαβὶδ τοῦτον τὸν τρόπον·

« Καὶ ἔσται ἐὰν πληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι σου καὶ κοιμηθήσῃ μετὰ τῶν πατέρων σου, καὶ ἀναστήσω τὸ σπέρμα σου μετὰ σέ, ὃς ἔσται ἐκ τῆς κοιλίας σου, καὶ ἑτοιμάσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ· αὐτὸς οἰκοδομήσει μοι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καὶ ἀνορθώσω τὸν θρόνον αὐτοῦ ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν».

Τὰ δ´ αὐτὰ καὶ ἐν Παραλειπομέναις ὁμοίως εἴρηται. Ἐν δὲ ψαλμῷ ὀγδοηκοστῷ ὀγδόῳ λέλεκται·

« Αὐτὸς ἐπικαλέσεταί με, πατήρ μου εἶ σύ, θεός μου καὶ ἀντιλήπτωρ τῆς σωτηρίας μου· κἀγὼ πρωτότοκον θήσομαι αὐτόν, ὑψηλὸν παρὰ τοῖς βασιλεῦσι τῆς γῆς. Εἰς τὸν αἰῶνα φυλάξω αὐτῷ τὸ ἔλεός μου, καὶ ἡ διαθήκη μου πιστὴ αὐτῷ· καὶ θήσομαι εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος τὸ σπέρμα αὐτοῦ, καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ ὡς τὰς ἡμέρας τοῦ οὐρανοῦ»,

 καὶ πάλιν·

«μοσα Δαβὶδ τῷ δούλῳ μου, ἕως τοῦ αἰῶνος ἑτοιμάσω τὸ σπέρμα σου, καὶ οἰκοδομήσω εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν τὸν θρόνον σου»,

καὶ αὖθις·

«παξ ὤμοσα ἐν τῷ ἁγίῳ μου, εἰ τῷ Δαβὶδ ψεύσομαι· τὸ σπέρμα αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα μενεῖ, καὶ ὁ θρόνος αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος ἐναντίον μου, καὶ ὡς ἡ σελήνῃ κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα».

 Τούτων δὴ καὶ ὁ ἑκατοστὸς τριακοστὸς πρῶτος ψαλμὸς μνημονεύσας, ἐπὶ τὸν Χριστὸν ἀναφέρει τὰ δηλούμενα. Ἄκουε δ´ οὖν καὶ τούτου·

«Μνήσθητι, κύριε, τοῦ Δαβὶδ καὶ πάσης τῆς πραΰτητος αὐτοῦ· ὡς ὤμοσεν τῷ κυρίῳ, ηὔξατο τῷ θεῷ Ἰακώβ».

Οἷς μεθ´ ἕτερα ἐπιλέγει·

«μοσεν κύριος τῷ Δαβὶδ ἀλήθειαν, καὶ οὐ μὴ ἀθετήσῃ αὐτόν· ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας σου θήσομαι ἐπὶ τὸν θρόνον σου».

Καὶ ὑποκαταβὰς ἑξῆς τὸν ἐκ καρποῦ τῆς κοιλίας Δαβὶδ ἀναστησόμενον λευκότερον ὀνομάζει λέγων·

«κεῖ ἐξανατελῶ κέρας τῷ Δαβίδ, ἡτοίμασα λύχνον τῷ χριστῷ μου· τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ ἐνδύσω αἰσχύνην· ἐπὶ δὲ αὐτὸν ἐξανθήσει τὸ ἁγίασμά μου».

Ταῦτα τοιγαροῦν Σολομῶν ὁ σοφώτατος τῷ ἑαυτοῦ πατρὶ χρησθέντα συννοήσας, μὴ μικρὰ μείζονα δὲ τῆς κατὰ ἄνθρωπον φύσεως τυγχάνοντα συνιδών, καὶ μᾶλλον ἁρμόζοντα θεῷ ἤπερ αὐτῷ καίπερ ὄντι υἱῷ Δαβίδ, συνιείς τε τὸν πρὸς τοῦ θεοῦ πρωτότοκον ὠνομασμένον καὶ τὸν σαφῶς προφητευόμενον υἱὸν θεοῦ, ὑπεργέγηθεν ταῖς ἐπαγγελίαις, καὶ συνεύχεται πιστωθῆναι τὰ τῆς προρρήσεως, ἐπιδημήσειν τε τὸν προφητευόμενον, πρωτότοκον καὶ θεοῦ υἱὸν ἀναγορεύων. Διό φησιν·

«Καὶ νῦν, ὁ θεὸς Ἰσραήλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου, ὃ ἐλάλησας τῷ παιδί σου Δαβίδ, τῷ πατρί μου. Ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσί σοι;»

CHAPITRE XII.

DU TROISIÈME LIVRE DES ROIS.

Le Seigneur descend des cieux et vient habiter parmi les hommes.

« Et maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, que les paroles que vous avez dites à David mon père, votre serviteur, soient accomplies ( III Rois, VIII, 26). Dieu habitera-t-il donc véritablement sur la terre avec les hommes, si les deux, et les deux des cieux ne peuvent suffire. »

Ces paroles sont rapportées à la lettre, dans les Paralipomènes. Dieu avait annoncé à David qu'il naîtrait de lui un roi dont il dit qu'il sera le père, de sorte que l'héritier de David sera nommé fils de Dieu et que le trône de su royauté sera éternel. Voici comment la prédiction que le prophète Nathan en fit à David est rapportée au second livre des Rois (Rois,VII, 12) :

« Et quand tes jours seront accomplis, et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai ta race après toi le fils sorti de toi et j'affermirai son règne. Il bâtira une maison à mon nom et j'établirai son trône à jamais. Je serai son père, et il sera mon fils. »

Ces paroles sont exactement citées dans les Paralipomènes. Il est dit aussi dans le psaume LXXXVIII verset 26 :

« Il me dira : vous êtes mon père, mon Dieu et l'asile de mon salut, et je l'établirai mon premier-né le plus élevé des rois de la terre. Je lui garderai éternellement ma miséricorde et mon alliance avec lui sera immuable. Je rendrai sa race immortelle et son trône égalera en durée les jours du ciel. »

Précédemment il avait dit (Ib. 4) :

« J'ai juré à David mon serviteur : je lui préparerai une race éternelle, et j'élèverai son trône de génération en génération. »

 Il ajoute plus loin (Ib. 36) :

« Je l'ai juré une fois par ma sainteté, si je mentais à David ! Sa race sera éternelle. Son trône s'élèvera devant moi comme le soleil et comme la lune disposée pour l'éternité. »

En rappelant ce serment, le psaume CXXXI le rapporte au Christ :

« Ecoutez-le, Seigneur, souvenez-vous de David et de toute sa mansuétude; souvenez-vous du serment qu'il fit au Seigneur, du vœu qu'il offrit au Dieu de Jacob » (Ps. CXXXI, I).

Plus loin il parle ainsi :

« Le Seigneur a juré à David en sa vérité, et il ne le frustrera pas : je placerai sur ton trône un fils qui naîtra de toi. »

A la fin il désigne avec clarté ce fils qui doit naître de David, et dit :

C'est là que je signalerai la force de David; j'ai allumé le flambeau de mon Christ; je couvrirai ses ennemis de confusion, et ma sainteté sera la couronne de sa tête.

Aussi convaincu que cette prédiction faite à David son père était trop élevée pour se rapporter à un homme et qu'elle convenait à Dieu plutôt qu'à lui-même, tout fils de David qu'il était, et rempli de joie pour la magnificence de ces promesses, Salomon, ce roi si sage, en demande la confirmation, et appelle de ses vœux la venue de celui qu'elles concernent, et qu'il nomme le premier-né et le fils de Dieu.

Et maintenant, Seigneur Dieu d'Israël, dit-il, que les paroles que vous avez dites à David mon père, votre serviteur soient accomplies. Dieu habitera-t-il véritablement sur la terre avec les hommes, si les cieux et les cieux. des cieux ne peuvent vous suffire?

 

XIII.

Ἀπὸ τοῦ Μιχαία

«Ἀκούσατε, λαοὶ πάντες, καὶ προσεχέτω ἡ γῆ καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ, καὶ ἔσται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν εἰς μαρτύριον, κύριος ἐξ οἴκου ἁγίου αὐτοῦ. Διότι ἰδοὺ κύριος κύριος ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καὶ καταβήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς, καὶ σαλευθήσεται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, καὶ ὡς ὕδωρ καταφερόμενον ἐν καταβάσει. Δι´ ἀσέβειαν Ἰακὼβ πάντα ταῦτα, καὶ δι´ ἁμαρτίαν οἴκου Ἰσραήλ.»

Καὶ νῦν ἀκαλύπτως ἐξ οὐρανοῦ κατιὼν κύριος ὁ θεὸς ἐκπορευόμενός τε «ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ» διὰ τῶν προκειμένων κηρύττεται. Εἴη δ´ ἂν ὁ τοῦ θεοῦ λόγος, ὃν μόνον διὰ τῶν ἔμπροσθεν γενητὸν ὑπάρχειν θεὸν καὶ κύριον μετὰ τὸν ἀνωτάτω καὶ ἐπὶ πάντων ἀπεδείξαμεν. Τόπον δ´ αὐτοῦ οὐκ ἂν ἁμάρτοις λέγων εἶναι τὴν ἐν οὐρανοῖς βασιλείαν, τόν τε ἔνδοξον τῆς θεότητος αὐτοῦ θρόνον, ὃν θεολογῶν ὁ προφήτης ἔψαλλεν·

« θρόνος σου», φάσκων, «ὁ θεὸς εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος»,

ἐφ´ ὃν αὐτῷ ὁ πατήρ, ὡς ἂν υἱῷ μονογενεῖ, καθέζεσθαι παρεκελεύσατο εἰπών·

«Κάθου ἐκ δεξιῶν μου».

Ταῦτα γὰρ σαφῶς ἤδη πρότερον ἐπὶ μόνον ἀναφέρεσθαι τὸν ἡμέτερον σωτῆρα τὸν θεὸν λόγον παρεστήσαμεν· αὐτὸν δὴ οὖν τοῦτον ὁ παρὼν θεσπίζει λόγος

«κπορεύεσθαι ἐκ τοῦ τόπου αὐτοῦ, καταβήσεσθαί τε ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς».

Ποῖα δ´ ἂν εἴη ταῦτα ἢ ῥητῶς μὲν τὰ ὄρη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ οἱ βουνοί, περὶ ὧν μυρίαι προφητεῖαι θεσπίζουσιν, αὐτή τε Ἱερουσαλήμ, καὶ τὸ Σιὼν ὄρος, ἐν ᾧ τὰς πλείστας ἐποιεῖτο διατριβὰς ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν; τούτων δὲ διαφθορὰν ἔσεσθαι καὶ ἀπώλειαν ἐπὶ τῇ τοῦ Χριστοῦ καθόδῳ θεσπίζει. Καὶ πρόδηλον ὡς μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παρουσίαν καὶ τὰ κατ´ αὐτοῦ τετολμημένα τὰ προειρημένα πάντα πεπολιόρκηται καὶ εἰς ἐσχάτην ἐρημίαν ἐλήλυθεν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ οἱ ἄρχοντες τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους, ἥ τε παρ´ αὐτοῖς τὸ πρὶν συνεστῶσα βασιλεία, ἱερωσύνη τε καὶ διδασκάλων προεδρία «ὄρη» νῦν τροπικῶς ὀνομαζόμενα, «σαλευθήσεσθαι» λέγονται ἐπὶ τῇ τοῦ κυρίου ἐξ οὐρανῶν παρουσίᾳ. Καὶ τοῦτο δὲ ὅπως τέλους ἔτυχεν τίς οὐκ ἂν ὁμολογήσειεν, μετὰ τοὺς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χρόνους πάντ´ ἐκεῖνα θεωρῶν οὐ μόνον σαλευθέντα ἀλλὰ καὶ ἐκποδὼν γεγενημένα; «κοιλάδες» δὲ εἰσέτι νῦν τηκόμεναι εἶεν ἂν αἱ ἀντὶ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ Σιὼν ὄρους κατὰ πᾶσαν πόλιν συνεστῶσαι αὐτῶν συναγωγαί, ἀποθρηνοῦσαι καὶ ἀποκλαιόμεναι καὶ «ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς» τηκόμεναι διὰ λύπην καὶ πένθους ὑπερβολήν, τῆς τε τῶν οἰκείων ἐρημίας καὶ τῆς μακρᾶς καὶ πολυετοῦς δουλείας ἕνεκεν. Καὶ ἄλλως δὲ κατὰ διάνοιαν ἡ τοῦ λόγου τοῦ θείου «ἐπίβασις» οὐκ ἐν χάσμασι καὶ κοιλώμασιν, οὐδ´ ἐν ταπειναῖς καὶ χαμαιπετέσιν διανοίαις ἀλλ´ ἐν ἐπηρμέναις τὸ φρόνημα κατεγίνετο. Ταύτῃ γοῦν τροπικώτερον αὐτὸς ὁ κύριος καταβήσεσθαι ἐπὶ «τὰ ὕψη τῆς γῆς» εἴρητο. «ὄρη» δὲ σειόμενα «ὑποκάτωθεν αὐτοῦ» αὐτὰ δὴ ἐκεῖνα ἦν, ἔνθα «ἀνήχθη ὑπὸ τοῦ πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου», ὅτε καὶ

«Παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν»,

«καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων».

«ρη» δ´ ἂν εἴη αὖθις τροπικώτερον ἡ ἐν τοῖς ὄρεσι τὸ πρὶν ἐπιτελουμένη εἰδωλολατρία, καὶ αἱ ἐν τούτοις ἐνεργήσασαι ἀόρατοι καὶ ἀρχοντικαὶ δυνάμεις, ἃς οὐ μικρῶς ἡ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἀνέσειέν τε καὶ ἀνεκίνει διδασκαλία. Τούτων γὰρ ὁ ἔνθεος· αὐτοῦ λόγος ἥ τε θαυματουργὸς καὶ παραδοξοποιὸς ἰσχὺς λεληθότως τὴν κατὰ τῶν ἀνθρώπων μακρὰν καὶ παλαιὰν δυναστείαν καθῄρει. Ὡσαύτως δὲ καὶ «Κοιλάδες τηκόμεναι ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς» δαίμονες ἂν εἶεν χθόνιοι καὶ περίγειοι, καθ´ ὧν τὸ καυστικὸν τῆς μοχθηρίας αὐτῶν πῦρ ἠφίει, λέγων·

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;»

ὑφ´ οὗ πυρὸς δὴ καιόμενοι, καὶ μὴ οἷοί τε ὄντες τὰς ἀπὸ τῆς ἀοράτου φλογὸς φέρειν βασάνους, ὑπανεχώρουν τῶν ἀνθρωπείων σωμάτων, καὶ τὸ συνέχον γε καὶ ἐλαῦνον αὐτοὺς ἀνωμολόγουν βοῶντες·

«α, τί ἡμῖν καὶ σοί, υἱὲ τοῦ θεοῦ; ἦλθες πρὸς καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;»

«Οἴδαμέν σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ».

Τούτους δὲ μάλιστα ᾐκίζετο καὶ τοὺς ἐπὶ τούτων ἄρχοντας καθῄρει, ὅτι μὴ ἀρκεσθέντες τῇ τῶν λοιπῶν ἐθνῶν διαφθορᾷ, δι´ ἧς τοὺς πάντας εἰς τὴν πολύθεον πλάνην καταβεβλήκεσαν, καὶ τῷ πάλαι τοῦ θεοῦ λαῷ, αὐτῷ δὴ τῷ ἐκ περιτομῆς, ἐπιβεβουλεύκασιν, καὶ ἀποστήσαντές γε τοῦ θεοῦ καὶ τοῦτον παντοίαις περιέπειραν δυσσεβείαις. Διὸ καὶ μάλιστα τὴν ἐξ οὐρανῶν πεποίητο ὁ κύριος κάθοδον, ὅθεν ἑξῆς φησιν·

«Διὰ τὴν ἀσέβειαν Ἰακὼβ πάντα ταῦτα καὶ δι´ ἁμαρτίαν οἴκου Ἰσραήλ».

 Καὶ ἔτι πρὸς τούτοις τῆς ἐξ οὐρανοῦ καθόδου τοῦ λόγου τὴν αἰτίαν ἑξῆς διασαφεῖ, τοῦ μὲν ἐκ περιτομῆς λαοῦ τὰς δυ〈ς〉σεβείας ἀπαριθμούμενος καὶ τὸν ἐπὶ ταύταις μετελθόντα αὐτοὺς ὄλεθρον, τῶν δὲ ἀνὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην ἐθνῶν προαναφωνῶν τὴν κλῆσιν· διὰ ταῦτα γὰρ ἐπεδήμει ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἐξ οὐρανῶν ἐπὶ γῆς. Καὶ τῶν γε λέξεων ἄκουε·

«Δι´ ἀσέβειαν οἴκου Ἰακὼβ πάντα ταῦτα, καὶ δι´ ἁμαρτίαν οἴκου Ἰσραήλ. Τίς ἡ ἀσέβεια οἴκου Ἰακώβ, οὐ Σαμάρεια; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία Ἰούδα, οὐχὶ Ἱερουσαλήμ; καὶ θήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὀπωροφυλάκιον ἀγροῦ καὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος, καὶ κατασπάσω εἰς χάος τοὺς λίθους αὐτῆς, καὶ τὰ θεμέλια αὐτῆς ἀποκαλύψω»,

καὶ ἐπιλέγει·

«Κατέβη κακὰ παρὰ κυρίου ἐπὶ πύλας Ἱερουσαλήμ, ψόφος ἁρμάτων καὶ ἱππευόντων»,

καὶ αὖθις·

« δόξα τῆς θυγατρὸς Ἱερουσαλήμ, ξύρησαι καὶ κεῖραι ἐπὶ τὰ τέκνα τὰ τρυφερά σου, ἐμπλάτυνον τὴν χηρείαν σου ὡς ἀετός, ὅτι ᾐχμαλωτεύθησαν ἀπὸ σοῦ»,

ἐπὶ τούτοις·

«Σιὼν ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ἱερουσαλὴμ ὡς ὀπωροφυλάκιον ἔσται, καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ».

Σιὼν δὲ καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τὸ καλούμενον «ὄρος τοῦ οἴκου», ταῦτ´ ἦν ἐκεῖνα τὰ πρόσθεν δεδηλωμένα διὰ τοῦ

« Καὶ σαλευθήσονται τὰ ὄρη ὑποκάτωθεν αὐτοῦ, καὶ αἱ κοιλάδες τακήσονται ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρός, δι´ ἀσέβειαν Ἰακώβ».

Διὰ γὰρ τὰς δρασθείσας κατ´ αὐτοῦ δυ〈ς〉σεβείας εὐθὺς καὶ οὐκ εἰς μακρὸν καὶ τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν τούτοις οἰκοῦντες πεπολιόρκηντο, ἐμπρησμόν τε καὶ ἐσχάτην ἐρημίαν τὸ Σιὼν ὄρος ὑπέμεινε, καὶ γέγονεν

«Τὸ ὄρος τοῦ οἴκου τοῦ θεοῦ εἰς ἄλσος δρυμοῦ».

Ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ τῇ τοῦ κυρίου ἐξ οὐρανῶν καθόδῳ περὶ ἐκείνους ἔσεσθαι καὶ ἡ παροῦσα προφητεία σημαίνει, ἃ καὶ ἐναργῆ τὴν ἔκβασιν εἴληφεν μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίαν. Εἰ γοῦν τι δύναται καὶ ἡ ἡμετέρα ἱστορία, καθ´ ἡμᾶς αὐτοὺς τὴν πάλαι βοωμένην Σιὼν ζεύγεσι βοῶν ὑπὸ Ῥωμαίων ἀνδρῶν ἀρουμένην ὀφθαλμοῖς παρειλήφαμεν, καὶ τήν γε Ἱερουσαλήμ, ὡς αὐτό γέ φησι τὸ λόγιον, «ὀπωροφυλακίου» δίκην ἀπολειφθέντος, ἐν παντελεῖ καταστᾶσαν ἐρημίᾳ. Ἃ καὶ δι´ οὐδὲν ἕτερον αὐτοῖς ἢ διὰ τὰς δυ〈ς〉σεβείας αὐτῶν συμβέβηκεν, δι´ ἃς καὶ ὁ λόγος ὁ οὐράνιος ἐκ τοῦ οἰκείου τόπου προελήλυθεν. Καὶ δι´ ἑτέρας δὲ αἰτίας ὁ τοῦ θεοῦ λόγος οὐρανόθεν κατεληλυθέναι τε καὶ ἐπιβεβηκέναι «ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς» ἤδη πρότερον ἐλέγετο, ὅπως τὰ μὲν πάλαι ἐπαιρόμενα καὶ ὑπερυψούμενα «κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ θεοῦ» «ὄρη σαλευθῇ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ», αἱ δυνάμεις δηλονότι αἱ ἀντικείμεναι, αἳ πρὸ τῆς αὐτοῦ παρουσίας μετὰ τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ Ἑβραίων ἔθνος τοῖς τῆς δυ〈ς〉σεβείας καὶ εἰδωλολατρίας πράγμασιν καταδεδούλωνται, οἱ δὲ πονηροὶ δαίμονες, «κοιλάδες» ἐπικαλούμενοι διὰ τὸ ἐν χάσμασι σκοτίοις καὶ τοῖς τῶν σωμάτων κοιλώμασιν ἐνδιατρίβειν, «ὡς κηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς» τηκόμενοι, τῇ τοῦ θείου λόγου δυνάμει ἐξ ἀνθρώπων ἀποφύγοιεν.

 Καὶ ἑτέρα δ´ ἂν εἴη παρὰ ταύτας αἰτία οὐχ ἡ τυχοῦσα τῆς ἐξ οὐρανῶν καθόδου τοῦ κυρίου, ἣν ὁ λόγος ἐπισημαίνεται, ὅπως πάντα τὰ ἐπὶ γῆς ἔθνη, τῶν δαιμόνων ἀπελασθέντων καὶ τῶν ἀρχοντικῶν πνευμάτων σεισθέντων, τῆς πάλαι αὐτῶν σκληρᾶς καὶ ἀκινήτου τυρα〈ν〉νίδος ὑπαναπνεύσαντα, τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ ἐπὶ πάντων ἀναλάβῃ θεοῦ. Καὶ αὐτὰ ὧδέ πως αἱ τῆς αὐτῆς προφητείας φωναὶ ἑξῆς καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ ὑπὸ μίαν συνάφειαν διανοίας κηρύττουσιν·

«Καὶ ἔσται ἐπ´ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου, ἕτοιμον ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων, καὶ μετεωρισθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν, καὶ σπεύσουσιν ἐπ´ αὐτῷ λαοί. Καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν, δεῦτε ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος τοῦ κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ἰακώβ, καὶ δείξουσιν ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ πορευσόμεθα ἐν ταῖς τρίβοις αὐτοῦ. Ἐκ γὰρ Σιὼν ἐξελεύσεται νόμος, καὶ λόγος κυρίου ἐξ Ἱερουσαλήμ, καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν».

Τοιαῦτα καὶ περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν κλήσεως, ἃ καὶ ὁποίας ἔχεται διανοίας ὅπως τε καὶ αὐτὰ μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν παρουσίαν τέλος εἴληφεν, ἐπὶ σχολῆς ἄν τις καταμάθοι. Ἀκολούθως γε μὴν τούτοις ἀρχόμενος ὁ τῆς προφητείας λόγος, ὡς ἂν ἐπὶ σωτηρίᾳ οὐ μόνον τοῦ Ἰουδαίων ἔθνους ἀλλὰ γὰρ καὶ τῶν ἐθνῶν ἁπάντων τῆς τοῦ κυρίου εἰς ἀνθρώπους καθόδου γενησομένης, πᾶσι τοῖς λαοῖς καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς γῆς ἅπασιν ἐπιφωνεῖ λέγων·

«κούσατε, λαοὶ πάντες, καὶ προσεχέτω ἡ γῆ, καὶ πάντες οἱ ἐν αὐτῇ».

 Καὶ τὸ μαρτύριον δὲ τοῦ πάθους ᾐνίττετο τοῦ κυρίου ἐπιφέρων·

«Καὶ ἔσται κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν εἰς μαρτύριον».

 Εἶθ´ ἑξῆς ὁ αὐτὸς προϊὼν προφήτης, ὡς ἂν ἤδη προπαιδεύσας τὰ περὶ τῆς ὑπάρξεως τοῦ θεοῦ λόγου τῆς τε ἐξ οὐρανῶν αὐτοῦ καταβάσεως, καὶ ὡς τὰ αἴτια τῆς εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ παρουσίας προειπών, ἑπομένως τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ ἐσομένην γένεσιν καὶ αὐτὸ δὴ τὸ χωρίον, ἔνθα τεχθήσεσθαι ἔμελλεν, ὧδέ πως διδάσκει λέγων·

«Καὶ σύ, Βηθλεὲμ οἶκος τοῦ Ἐφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται ἡγούμενος, τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ´ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος».

Ἐπιμελῶς δὲ πρό〈ς〉σχες, τίνα τρόπον τοῦ ἐπὶ τὴν Βηθλεὲμ (χωρίον δέ ἐστι τοῦτο τῆς Ἰουδαίας) φανησομένου τὰς ἐξόδους ἄνωθεν καὶ ἐξ αἰῶνος ὑφεστάναι φησίν, τὴν ἔνθεον δηλῶν προΰπαρξίν τε καὶ οὐσίωσιν τοῦ ἐκ Βηθλεὲμ προελευσομένου ἄρχοντος. Εἰ μὲν οὖν ἔχοι τις ἐφ´ ἕτερον ἀναφέρειν τὸν χρησμόν, τίς οὗτος, ἀποδεικνύτω· εἰ δ´ οὐκ ἔστιν εὑρεῖν ἕτερον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς μόνος μετὰ τὴν προφητείαν ἐνθένδε ὡρμημένος βοᾶται, τί λοιπὸν ἐμποδὼν μὴ οὐχὶ συνομολογεῖν ἀλήθειαν τῇ προφητείᾳ, ἐπὶ μόνῳ αὐτῷ ἐπαληθευούσῃ τὴν πρόρρησιν; μόνος γοῦν οὗτος ἐπιφανὴς τῶν πώποτε γεγονὼς ἐκ τοῦ προειρημένου χωρίου τῆς Βηθλεὲμ μετὰ τοὺς τῆς προφητείας χρόνους, τὸ ἀνθρώπειον ὑποδὺς σχῆμα, προελήλυθεν, ἅμα τε τῇ αὐτοῦ παρουσίᾳ ἐπληροῦτο τὰ προηγορευμένα. Αὐτίκα γοῦν καὶ οὐκ εἰς μακρὸν τῷ μὲν Ἰουδαίων ἔθνει ἕκαστα τῶν προφητευ〈ο〉μένων σκυθρωπῶν ἀπήντα, τοῖς δὲ ἔθνεσιν πάλιν τὰ ἀκόλουθα τοῖς θεσπίσμασιν, αὐτός τε οὗτος ὁ σωτὴρ καὶ κύριος ἡμῶν ἐκ Βηθλεὲμ ὁρμηθεὶς «ἡγούμενος» ἀνεδείχθη τοῦ κατὰ διάνοιαν Ἰσραήλ· οὕτω παντὸς τοῦ διορατικοῦ καὶ θεοσεβοῦς λαοῦ χρηματίζοντος. Καὶ θέα γε ὅπως «τὰς ἐξόδους αὐτοῦ» τῆς ἐνθέου προϋπάρξεως «ἀπ´ ἀρχῆς» καὶ «ἐξ ἡμερῶν αἰῶνος» ἔχειν λέγεται, ὅπερ οὐκ ἂν ἁρμόσειεν ἀνθρώπου φύσει. Τούτοις ἑξῆς ὁ προφητικὸς λόγος, ὑποβὰς μικρόν, καὶ νῦν πάλιν τῆς πάλαι νομικῆς θρησκείας τὴν περιγραφὴν καὶ τὴν καθαίρεσιν ὑποσημαίνει, ἐκ προσώπου τοῦ λαοῦ λέγων·

«ν τίνι καταλάβω τὸν κύριον, ἐπιλήψομαι θεοῦ μου ὑψίστου; εἰ καταλήψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοκαυτώμασιν ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις; εἰ δῶ πρωτότοκα κοιλίας μου ὑπὲρ ἁμαρτίας ψυχῆς μου;»

κ δὲ προσώπου τοῦ θεοῦ τοιάνδε αὐτοῖς τὴν ἀπόκρισιν ποιούμενος·

«Εἰ ἀνηγγέλη σοι, ἄνθρωπε, τί καλόν; καὶ τί κύριος ἐκζητεῖ παρὰ σοῦ ἀλλ´ ἢ τοῦ ποιεῖν κρίμα καὶ ἀγαπᾶν ἔλεος καὶ ἕτοιμον εἶναι πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου τοῦ θεοῦ σου;»

Ἔχεις τοιγαροῦν κἀνταῦθα ἐπὶ τῇ προφητευομένῃ τοῦ κυρίου ἐξ οὐρανῶν εἰς ἀνθρώπους καθόδῳ ὁμοῦ καὶ κατὰ τὸ αὐτὸ πλεῖστα ὅσα σημαινόμενα, Ἰουδαίων ἀποβολήν, ἐλέγχους τῶν ἀσεβειῶν αὐτῶν, καθαίρεσιν τῆς βασιλικῆς αὐτῶν μητροπόλεως, τῆς τε πάλαι πρότερον παρ´ αὐτοῖς ἐπιτελουμένης κατὰ Μωσέα λατρείας παραίτησιν· ἔμπαλιν δὲ περὶ τῶν ἐθνῶν ἀγαθὰς ἐπαγγελίας, ἐπίγνωσιν θεοῦ, καινὸν τρόπον εὐσεβείας, νόμον τε νέον, καὶ λόγον ἐκ μὲν τῆς Ἰουδαίων χώρας προελευσόμενον εἰς πάντα δὲ τὰ ἔθνη διαδοθησόμενον, ἅπερ ὁποῖον τέλος καὶ ὁποίαν ἔκβασιν τῶν λόγων μετὰ τὴν τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίαν ἐπιδέδε[ι]κται, σοὶ καταλείπω σκοπεῖν.

CHAPITRE XIII.

DE MICHÉE.

Dieu descend du ciel parmi les hommes, la nation juive est rejetée et les peuples de la terre sont adoptés.

« Peuples, écoutez tous. Que la terre et ce qu'elle contient prêtent l'oreille. Que le Seigneur votre Dieu soit témoin contre vous, le Seigneur qui va sortir de son saint temple. Voici que le Seigneur sort de sa demeure, et il descend sur les hauteurs de la terre. Sous lui les montagnes s'ébranlent et les vallées disparaissent comme la cire à l'aspect de la flamme, et comme les eaux qui courent dans l'abîme, à cause du crime de Jacob et des iniquités de la maison d'Israël »  (Michée, I,2).

Voilà une prédiction claire de la venue du Seigneur Dieu et de la sortie qu'il fait de sa demeure. Or ce Dieu est le Verbe que nous avons déjà montré Dieu et Seigneur, mais après le Dieu suprême, parce qu'il est engendré. Cette demeure c'est le royaume céleste, le trône magnifique de sa divinité, dont le prophète révélait la dignité en chantant :

« Votre trône ô Dieu ! est un trône éternel » (Ps. XLIV, 6).

C'est sur ce trône que le Père lui ordonne de s'asseoir, en lui disant comme à son Fils bien-aimé :

« Asseyez-vous à ma droite » (Ps. CIX, 1).

Déjà en effet nous avons établi que ces paroles se rapportaient à notre Sauveur le Verbe Dieu et c'est lui d'après le passage cité,

qui doit sortir de sa demeure et venir sur les hauteurs de la terre.

Quelles sont ces hauteurs, sinon les montagnes et les collines d'Israël, objets de tant de prophéties différentes, Jérusalem et la montagne de Sion sur laquelle le Sauveur se tenait le plus ordinairement? Le prophète annonce leur ruine et leur destruction dans l'avènement de Jésus ; et il est à la connaissance de tous qu'après l'avènement du Sauveur et les attentats qu'il eut à souffrir, ces lieux furent assiégés et réduits à une affreuse solitude. Il est, dit encore des princes des Juifs, du royaume de Judée, du sacerdoce et de l'enseignement de la loi, figurés par les montagnes, qu'ils seront ébranlés à l'avènement du Seigneur sur la terre. Pourrait-on se refuser à avouer l'accomplissement de cette prédiction après les temps de Notre-Seigneur Jésus, en voyant non seulement leur ébranlement, mais encore leur ruine universelle? Ces collines qui s'écoulent encore aujourd'hui, ce sont les synagogues établies dans les villes de la terre pour succéder à Jérusalem et à la montagne de Sion. Par l'excès de leur douleur, de l'amertume que cause leur longue captivité et de la destruction de leur patrie, elles se consument en pleurs et en regrets, comme la cire aux premières ardeurs du feu. Dans le sens spirituel, la venue du Verbe de Dieu ne s'adresse pas aux intelligences faibles et incertaines ou viles et charnelles, mais à celles qui s'élèvent par leurs sentiments. Ainsi, par cette image, il est annoncé que le Seigneur doit descendre sur la terre. Les montagnes qu'il ébranle sous ses pas, ce sont celles sur lesquelles l'esprit l'entraîna, afin qu'il fût tenté par le démon.

«Le diable l'emporta sur une montagne très-haute, et il était avec les bêtes de la terre. »

 Dans un sens plus voilé encore, ces paroles désignent l'idolâtrie consommée sur les lieux élevés et les puissances invisibles et dominatrices qui y recevaient les vœux des hommes et qui furent étrangement agitées, ébranlées par la doctrine de notre Sauveur. La puissance divine, opératrice et merveilleuse qu'il possédait a ruiné leur longue et cruelle usurpation. Les collines qui fondent à l'ardeur du feu, ce sont les démons infernaux qui rôdent sur la terre, qu'il a soumis aux feux vengeurs de leurs crimes, quand il dit :

« Je suis venu jeter le feu sur la terre, et qu'est-ce que je désire, sinon qu'il s'enflamme (Luc, II, 49)?»

Dévoré par ses ardeurs, et incapables d'en supporter plus longtemps la violence, ils sortaient du corps des hommes et témoignaient de leur supplice par ce cri qui leur échappait :

« Laissez. Qu'y-a-t-il entre nous et vous, Fils de Dieu, vous êtes venu nous tourmenter avant le temps.

Nous savons qui vous êtes, le saint de Dieu ( Id., IV, 34 ). »

Le Seigneur les flagellait et renversait l'empiré de leurs princes, parce que, non contents d'avoir ruiné les nations en les précipitant dans le polythéisme, ils avaient assailli le peuple de Dieu pour l'éloigner de son culte et l'embarrasser de pratiques impies. Ce fut là le grand motif de la venue du Seigneur : aussi dit-il plus loin :

« Tout cela est arrivé à cause de l'impiété de Jacob et des iniquités de la maison d'Israël. »

 Plus loin se révèle encore la cause de la venue du Verbe, lorsque les impiétés du peuple d'Israël sont énumérées au long, et qu'est annoncée la vocation des nations de la terre : car c'est pour cela que le Verbe de Dieu a abandonné le ciel pour la terre. Mais écoulez le prophète :

« Cela est arrivé à cause de l'impiété de la maison de Jacob et du péché de la maison d'Israël » (Michée, I, 5). Quelle est l'impiété de Jacob? n'est-ce pas Samarie? Quelle est l'impiété de la maison de Juda, sinon Jérusalem? Je ferai de Samarie une cabane au milieu d'un champ et un lieu où on va planter une vigne; je ferai voler ses pierres dans la vallée, et je mettrai ses fondements à nu. »

Il ajoute :

« Le mal est venu du Seigneur aux portes de Jérusalem avec le bruit des chars et des cavaliers,»

Et encore :

« Gloire de la fille de Jérusalem, coupe ta chevelure et dépouille ta tête pour la perte des enfants de tes délices ; augmente ta viduité comme l'aigle, car tes enfants sont traînés en captivité. »

Enfin :

« Sion sera labourée comme un champ, et Jérusalem ne sera qu'une cabane, et la montagne du temple deviendra une forêt (Matth., III, 12). »

Or, Sion, Jérusalem et cette montagne du temple que le prophète nomme ici, ce sont ces lieux qu'il a désignés plus haut en disant :

Sous lui les montagnes s'ébranleront et les vallées disparaîtront comme la cire à l'aspect de la flamme, à cause de l'impiété de Jacob, etc.

En effet, comme leurs iniquités s'amoncelèrent, les montagnes et leurs habitants furent captifs ; les sommets de Sion furent livrés aux flammes et réduits à une profonde solitude, et la montagne de Dieu devint une forêt. Tels étaient les maux que la prophétie qui nous occupe leur prédisait à la descente du Seigneur, et elle s'est accomplie à la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. Si notre histoire a quelque autorité, nous avons vu de nos propres yeux cette antique Sion sillonnée par les bœufs des Romains, et Jérusalem devenue, comme l'avait dit l'oracle saint, une cabane déserte et réduite à une affreuse solitude : triste châtiment de leurs iniquités dont la grandeur attira le Sauveur sur la terre.

Déjà nous avons exposé les autres motifs de la descente du Verbe de Dieu du ciel sur la terre et de sa marche sur les hauteurs du monde. Il vient donc pour ébranler les lieux hauts, les sommets qui s'élevaient contre la connaissance du vrai Dieu, c'est-à-dire les puissances ennemies qui avant sa venue avaient asservi les nations et le peuple juif au joug de leurs impures pratiques ; et les esprits infernaux nommés vallées, parce qu'ils recherchent les réduits ténébreux, et l'intérieur des corps, disparaissent devant la puissance du Verbe de Dieu, ainsi que la cire se fond à l'aspect de la flamme.

Voici encore une autre raison plus élevée de la venue du Christ, que fait pressentir l'oracle sacré : Après la ruine de l'empire des démons et la chute des puissances infernales, les nations de la terre respirant, délivrées de leur antique et cruelle tyrannie, devaient revenir à la connaissance du Dieu du monde; or voici comment la même prophétie annonce ces événements immédiatement après ce qu'il vient de dire et sous les mêmes images :

« Et voilà que dans les derniers des jours apparaîtra la montagne du Seigneur, préparée sur le haut des monts, et apparente au-dessus des collines ; les peuples y viendront en foule, et les nations se hâteront, disant : Venez, allons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob, on nous montrera sa voie et nous marcherons dans ses sentiers, car la loi sortira de Sion, et la parole du Seigneur, de Jérusalem, et il jugera au milieu des nations (Michée, IV, 1).

Cela se rapporte évidemment à la vocation des Gentils. Or, quand le loisir le permettra, on pourra examiner quel est le sens qu'il faut donner à ces paroles et comment elles ont été accomplies à l'avènement de notre Sauveur. Dans cette pensée, comme la venue du Seigneur parmi les hommes doit être le salut et des Juifs et des Gentils, le prophète s'adresse dès le commencement aux peuples et à tout ce qui est sur la terre, et dit :

Peuples, écouler tous; que la terre et ce qu'elle contient prêtent l'oreille.

Il fait encore pressentir le témoignage de la passion du Seigneur, et ajoute :

« Que le Seigneur votre Dieu soit témoin contre vous

Ensuite le prophète qui déjà a indiqué ta nature du Verbe Dieu, la cause de l'abandon qu'il a fait du ciel et de sa venue parmi les hommes, annonce sa naissance future et le lieu qu'elle devait honorer et dit :

« Et toi, Bethléem, maison d'Ephrata, tu es la plus petite des villes de Juda : de toi sortira le chef qui dominera Israël, et sa sortie est du commencement et des jours de l'éternité » (Id, V, 2).

Remarquez bien qu'il dit ici que les voies de celui qui doit naître en Bethléem, (Bethléem est un bourg de Judée), sont du commencement et de toute éternité ; et montre par là l'antique origine et la sublimité de la nature du prince qui doit sortir de Bethléem. Si l'on s'imagine pouvoir rapporter cette prophétie à un personnage différent, qu'on le nomme. Et s'il est impossible de l'appliquer à tout autre qu'à notre Sauveur Jésus, qui seul est sorti de ce lieu, seul est célèbre après la prophétie, pourquoi différer davantage de reconnaître la vérité de la prédiction qui ne s'adresse qu'à lui? Lui seul en effet après le temps de cette même prophétie, sortit de ce bourg de Bethléem, revêtu de la forme humaine, et à son avènement se sont accomplies aussitôt ces prédictions diverses. Aussitôt s'appesantirent sur les Juifs les maux dont ils étaient menacés; les bénédictions promises se répandirent sur les peuples du monde; notre Sauveur et Seigneur sorti de Bethléem devint le chef de l'Israël spirituel, c'est-à-dire des peuples qui avaient embrassé la loi de Dieu. Or, remarquez que le prophète dît de lui que les sentiers de sa préexistence divine précèdent les siècles, ce qui ne saurait convenir à un homme. Dans son développement, le discours du prophète indique la fin et l'abolition du culte légal, en disant au nom du peuple :

« Comment parvenir au Seigneur? comment me rendre le Très-Haut favorable? Lui présenterai-je des holocaustes et des taureaux d'une année? Lui offrirai-je pour le péché de mon âme, premier fruit de mes entrailles » (Michée, V, VI. 6) ?

et il lui fait cette réponse au nom du Seigneur :

«Si l'on l'indique ce qui est bon, ô homme ! et ce que le Seigneur demande de toi, n'est-ce pas pour que tu pratiques la justice que tu aimes la miséricorde el que tu sois prêt à marcher à la suite du Seigneur ton Dieu?»

Ainsi vous trouvez en cette prophétie de la venue du Seigneur du ciel sur la terre, plusieurs prédictions réunies : la ruine des Juifs, l'accusation de leurs iniquités, la destruction de leur ville royale, l'abrogation du culte de Moïse qu'ils observaient depuis tant de siècles ; et au contraire la faveur des nations, les heureuses promesses, la connaissance de Dieu les rites nouveaux de la religion, la loi nouvelle et la doctrine qui sortira de la terre de Judée pour se répandre chez toutes les nations. Quant à l'accomplissement et à la consommation que ces prédictions reçues à l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ, je le laisse à votre méditation.

XIV.

Ἀπὸ τοῦ Ἀμβακούμ

«Καὶ ἀπεκρίθη κύριος πρός με καὶ εἶπεν, γράψον ὅρασιν σαφῶς ἐν πυξίῳ, ὅπως διώκῃ ὁ ἀναγινώσκων αὐτά, διότι ἔτι ὅρασις εἰς καιρόν, καὶ ἀνατελεῖ ἑσπέρας καὶ οὐκ εἰς κενόν· ἐὰν ὑστερήσῃ, ὑπόμεινον αὐτόν, ὅτι ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ. Ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται.»

Καὶ ἐνταῦθα διαρρήδην ἐρχόμενον ἥξειν τὸν προφητευόμενον θεσπίζει. Τίς δ´ ἦν οὗτος ἢ ὁ ἀνωτέρω δηλωθεὶς κατὰ τὸ

«Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου, θεὸς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν;»

Τοῦτον δὲ οἷα φῶς τυγχάνοντα τῆς ἑσπέρας ἀνατελεῖν φησιν, ἐπὶ συντελείᾳ δηλαδὴ τῶν αἰώνων. ᾧ συνᾴδει καὶ ὁ Ζαχαρίας λέγων·

«δοὺ ἀνήρ, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ»,

καὶ τὸν χρόνον ὑποσημαίνων ὁ αὐτὸς ἐπιλέγει·

«τὸ πρὸς ἑσπέραν ἔσται φῶς»  ... «ἐὰν ὑστερήσῃ, ὑπόμεινον αὐτόν»,

ἀνθ´ οὗ ὁ Ἀκύλας πεποίηκεν·

«ὰν [δὲ] μελλήσῃ, προσδέχου αὐτόν, ὅτι ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ βραδυνεῖ».

Τούτου δὲ μέμνηται καὶ ἡ πρὸς Ἑβραίους ἐπιστολὴ δι´ ὧν φησιν·

«Μὴ ἀποβάλητε οὖν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν. Ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν. Ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονιεῖ· ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ».

Καὶ ὅρα γε ὅπως διὰ τούτων ἀσαφῶς κείμενον τὸ προφητικόν, διὰ τὸ καθ´ ὑπερβατὸν εἰρῆσθαι, ἐπὶ τὸ σαφέστερον ἡ ἐπιστολὴ διείληφεν. Ἡ μὲν γὰρ τῆς προφητείας λέξις

«ρχόμενος», φησίν, «ἥξει καὶ οὐ χρονίσει»,

καὶ ἐπιφέρει·

«ὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ»,

ὅπερ συναπτόμενον ἀνάγεσθαι δόξειεν ἂν ἐπὶ τὸν ἐρχόμενον καὶ οὐ χρονίζοντα, ὅπερ ἐστὶν ἄτοπον. Πῶς γὰρ ἐπ´ ἐκεῖνον ἁρμόσει τὸ λέγεσθαι μὴ εὐδοκεῖν ἐν αὐτῷ τὸν θεόν; ἀλλ´ ἡ τῆς ἐπιστολῆς παράθεσις, ἐναλλάξασα τὴν τοῦ λόγου σύνταξιν, τὴν διάνοιαν ἐσώσατο. Μετὰ γὰρ τὸ

«τι μικρὸν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει»

ἑξῆς συνῆψε τὸ

« δὲ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται»,

 εἶτα τὸ ἐν τῇ προφητείᾳ πρῶτον κείμενον ὑπέταξε δεύτερον ἐν τῷ

«Καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ».

Ἅπαξ γὰρ θεσπίσας ὁ λόγος διὰ τῆς προφητείας, ὅτι δὴ τὸ φῶς τὸ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐπηγγελμένον διὰ τῆς Χριστοῦ παρουσίας ὀψέ ποτε καὶ

«σπέρας ἀνατελεῖ, καὶ οὐ διαψεύσεται»

(οὕτω γὰρ ἀντὶ τοῦ «καὶ οὐκ εἰς κενόν» ὁ Ἀκύλας ἡρμήνευσεν), ἔπειτα, διὰ τὸ μέλλειν ὀψὲ καὶ ἑσπέρας ἔσεσθαι τὴν τοῦ προφητευομένου παρουσίαν, εἰς ὑπομονὴν παρακαλέσας διὰ τοῦ

«ὰν ὑστερήσῃ, ὑπόμεινον αὐτόν» (ἢ «ἐὰν μελλήσῃ, προσδέχου αὐτόν»), «ὅτι ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ»,

ἐπὶ τὴν πίστιν τῆς προρρήσεως τὸν ἀκροατὴν παρορμᾷ, λέγων. Ὁ δὴ τούτοις πιστεύων ἐξ αὐτῆς τῆς πίστεως αὐτοῦ δίκαιος ἀναδειχθεὶς τὴν κατὰ θεὸν ζήσεται ζωήν, ὡς ἔμπαλιν ὁ ἀπιστῶν, ἐν οἷς ἂν «ὑποστεί[λ]ληται», μὴ θαρσήσας μηδ´ ἐμπιστεύσας τοῖς εἰρημένοις,

«Οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ».

Οὐκοῦν καὶ αὐτοὶ τούτοις ἀκολούθως ἐναλλάξαντες τὸ πρῶτον ὕστερον, καὶ μεταθέντες τὸ ὕστερον ἐπὶ τὸ πρῶτον, σώσομεν τὸν νοῦν τῆς λέξεως, μετὰ τὸ

«τι ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει»

καθ´ ὑπερβατὸν συνάπτοντες τὸ

« δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται»,

καὶ τούτῳ ἐπιλέγοντες τὸ

«ὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ».

Ταύτῃ δὲ καὶ ὁ Ἀκύλας τῇ διανοίᾳ συντρέχει λέγων·

«ὰν μελλήσῃ, προσδέχου αὐτόν, ὅτι ἐρχόμενος ἐλεύσεται καὶ οὐ βραδυνεῖ. Ἰδοὺ νωχελευομένου οὐκ εὐθεῖα ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ, καὶ δίκαιος ἐν πίστει αὐτοῦ ζήσεται».

CHAPITRE XIV.

D'HABACUC.

Le Verbe de Dieu va venir et ne tardera pas.

« Le Seigneur m'a répondu et il m'a dit (Habuc., II, 2) : écris cet oracle distinctement sur une tablette afin qu'on le lise sans peine : ce qui a été révélé s'accomplira en son jour: il apparaîtra tard, et non pas en vain ; il diffère, mais non en vain ; s'il larde à paraître, attendez-le ; celui qui doit venir viendra el ne différera pas ; s'il se soustrait, mon âme ne se complaît pas en lui : mais le juste vivra de ma foi. »

 En ce lieu encore le prophète annonce clairement la venue de celui qui est prédit. Mais quel est-il, sinon celui qui a été désigné précédemment en ces termes :

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le Seigneur est Dieu, et sa lumière s'est levée sur nous » (Ps. CXVII, 26) ?

II dit que celui qui est comme une lumière apparaîtra tard à la consommation des siècles et Zacharie est d'accord avec Habacuc quand il dit: (Zach., VI, 12)

«Voici l'homme : l'Orient est son nom : il germera dans cette terre. »

Habacuc en désigne le temps lorsqu'il dit :

« Sur le soir apparaîtra la lumière, s'il tarde à paraître, attendez-le. »

Cependant Aquila traduit de la sorte :

s'il tarde, recevez-le, car il viendra et ne tardera pas.

C'est à ce passage que l'épître aux Hébreux, fait allusion en ces termes (Hebr. X, 35) :

« Ne perdez donc pas la confiance que vous avez, et qui doit recevoir une grande récompense ; car la patience vous est nécessaire afin que faisant la volonté de Dieu vous obteniez l'effet de ses promesses ; encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera point; mais le juste vivra de ma foi; que s'il s'éloigne mon âme ne se complaît plus en lui. »

Observez bien que ce que le prophète n'exprime qu'obscurément, parce qu'il ne le touche qu'en passant, l'épitre de l'Apôtre l'expose avec plus de clarté. Le prophète s'exprime de la sorte :

«Celui qui doit venir viendra et il ne différera pas. »

Il ajoute.

« S'il se soustrait, mon âme ne se complaît pas en lui. »

Avec cette connexion ces paroles semblent se rapporter à celui qui doit venir et qui ne tardera pas: ce qui est absurde. Comment en effet-dire de lui que Dieu ne se complaît pas en lui? Mais la distinction qui est faite ici en changeant l'ordre des paroles, conserve le sens ; car après avoir dit :

« encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra ; il ne différera pas, »

il est ajouté aussitôt :

« Mais le juste vivra de ma foi. »

Et il renvoie après ce qui est mis d'abord en la prophétie :

« S'il se soustrait, mon âme ne se complaît pas en lui. »

Car la prophétie annonçant que la lumière promise aux nations à la venue du Christ apparaîtra tard et sur le soir, et ne trompera pas leurs espérances; c'est ainsi en effet que traduit Aquila au lieu de dire en vain ; comme l'avènement de celui qui est annoncé ne doit reluire que tard et sur le soir, le prophète exhorte l'auditeur et dit :

« S'il tarde, attendez-le, ou s'il diffère, recevez-le, car celui qui doit venir viendra et ne différera pas, »

et il l'excite à la foi des promesses lorsqu'il ajoute que celui qui aura embrassé cette foi, justifié par sa croyance, vivra de la vie selon Dieu; au contraire pour l'incrédule qui ne se rassure pas quand il diffère, et qui n'ajoute pas foi aux promesses:

« Mon âme ne se complaît pas en lui. »

Ainsi donc d'après ce que nous venons de dire, si l'on rejette à la fin ce qui précède, et en transportant au commencement ce qui est dit ensuite, nous sauvons le sens du passage, en joignant par hyperbate à ces paroles :

« celui qui doit venir viendra et ne tardera pas »

celles-ci :

«Mon juste vivra de la foi. »

ni nous lisons ensuite ;

« S'il se soustrait, mon âme ne se complaît pas en lui. »

Aquila embrasse ce sens quand il dit :

« S'il diffère recevez-le; car il viendra et ne lardera pas. Mais s'il diffère, mon affection ne sera pas entièrement sur lui, el le juste vivra de sa foi. »

XV.

Ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ

«Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην· κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξέστην. Ἐν μέσῳ δύο ζωῶν γνωσθήσῃ, ἐν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ἐπιγνωσθήσῃ· ἐν τῷ παρεῖναι τὸν καιρὸν ἀναδειχθήσῃ· ἐν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ. Ὁ θεὸς ἐκ Θαιμὰν ἥξει, καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος. Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ. Καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται· κέρατα ἐν χερσὶν αὐτοῦ, καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ. Πρὸ προσώπου αὐτοῦ προπορεύσεται λόγος καὶ ἐξελεύσεται εἰς πεδία

 Ἐπακούσας δὴ αὐτὸς ἑαυτοῦ, μᾶλλον δὲ τοῦ ἐμπνέοντος καὶ ἐνθεσπίζοντος ἐν αὐτῷ θείου πνεύματος, ὁ ἱερὸς προφήτης περὶ τοῦ προφητευομένου φήσαντος ὅτι

«ρχόμενος ἥξει καὶ οὐ μὴ χρονίσῃ»,

«ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πίστεώς μου ζήσεται»,

πιστεύσας τε ὡς δίκαιος τῷ χρησμῷ, διὰ τῶν μετὰ χεῖράς φησιν·

«Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην», καὶ τὰ ἑξῆς,

δι´ ὧν σαφῶς θεὸν εἰς ἀνθρώπους ἥξειν καταγγέλλει. Τίς δ´ ἂν οὗτος εἴη ὁ πάλαι γνωριζόμενος, ὕστερον δέ ποτε

«ν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη»

γνωσθησόμενος καὶ κατὰ τὸν προφητευόμενον χρόνον «ἀναδειχθησόμενος», ἢ ὁ αὐτὸς ἐκεῖνος ὁ προδηλωθεὶς δεύτερος τῶν ὅλων κύριος, ὁ καὶ τῇ προρρήσει ἀκολούθως

«ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων»

εἰς ἐξάκουστον πᾶσιν ἀνθρώποις κηρυχθείς; τούτου δὴ οὖν τὰ ἀνάγραπτα ἐν τοῖς ἱεροῖς εὐαγγελίοις ἔργα, τὴν ἐκ παρθένου δηλονότι οὗ ἀνείληφεν σκήνους γένεσιν, καὶ

«ς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ, ἀλλ´ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών»,

τάς τε ἐπιτελεσθείσας αὐτῷ εἰς ἀνθρώπους παραδοξοποιίας, καὶ τὰ κατ´ αὐτοῦ γε τετολμημένα τῷ Ἰουδαίων ἔθνει, τοῖς τῆς ψυχῆς ὀφθαλμοῖς προλαβών, τά τε μέλλοντα συμβήσεσθαι κεκαθαρμέναις ταῖς διανοίαις παρὰ τοῦ διδάσκοντος αὐτὸν θείου πνεύματος μαθών, «ἐκστῆναι» ὁ προφήτης ἐπὶ τοῖς ἀκουσθεῖσι καὶ πεφοβῆσθαι ὁμολογεῖ φάσκων·

«Κύριε, εἰσακήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην· κύριε, κατενόησα τὰ ἔργα σου, καὶ ἐξέστην».

 Ὁ σωτὴρ δὲ καὶ κύριος ἡμῶν, αὐτὸς οὗτος ὁ τοῦ θεοῦ λόγος,

«ν μέσῳ δύο ζωῶν ἐγνώσθη»,

πληθυντικῶς ἐνταῦθα καὶ περισπωμένως «τῶν ζωῶν» ἀπὸ ἑνικοῦ τοῦ «τῆς ζωῆς» ὀνόματος ἐξακουομένων. Οὐ γὰρ παροξυτόνως «τῶν ζώων» ἢ ἀπὸ οὐδετέρου τοῦ ζώου λέγεται, ἀλλὰ «ζωῶν» περισπωμένως ἀπὸ πληθυντικῆς εὐθείας τῆς «αἱ ζωαί».

«Δύο οὖν», φησίν, «ζωῶν μέσον γνωσθήσῃ».

Μιᾶς γὰρ οὔσης τῆς κατὰ θεὸν ζωῆς καὶ θατέρας τῆς κατὰ ἄνθρωπον, καὶ τῆς μὲν θνητῆς τῆς δὲ ἀϊδίου, ἀμφοτέρων εἰκότως ὁ κύριος διὰ πείρας ἐλθών,

«ν μέσῳ δύο ζωῶν γνωσθῆναι» λέγεται κατὰ τὴν τῶν ἑβδομήκοντα ἑρμηνείαν· κατὰ γὰρ τὸν Ἀκύλαν οὐχ οὕτως, ἀλλ´

«ν τῷ ἐγγίζειν τὰ ἔτη ζώωσον αὐτό»

εἴρηται (τί δὲ «αὐτὸ» ἢ τὸ κάτεργόν σού φησιν;), καὶ ὁ Θεοδοτίων δέ φησιν

«ν μέσῳ ἐτῶν ζώωσον αὐτόν»,

καὶ ὁ Σύμμαχος

«ντὸς τῶν ἐνιαυτῶν ἀναζώωσον αὐτόν»

ἐκδέδωκεν. Πάντες οὖν «ζώωσον αὐτόν» εἰπόντες, σαφῶς ὅτι μὴ περὶ οἷον ἀλόγων τινῶν ἢ λογικῶν ζῴων ὁ λόγος τυγχάνει παρέστησαν. Διὸ παρὰ τοῖς ἑβδομήκοντα λεγομένου τοῦ

«ν μέσῳ δύο ζωῶν γνωσθήσῃ»

οὐ κατὰ τοὺς πρὸ ἡμῶν ἐξειλήφαμεν, ἀλλὰ δύο ζωὰς τοῦ προφητευομένου δηλοῦσθαι ἔφαμεν, μίαν μὲν τὴν ἔνθεον, θατέραν δὲ τὴν ἀνθρωπίνην. Τούτοις ὁ προφήτης ἐπιλέγει·

«ν τῷ ταραχθῆναι τὴν ψυχήν μου, ἐν ὀργῇ ἐλέους μνησθήσῃ»,

διδάσκων ὅτι τὸν τοῦ πάθους τοῦ προφητευομένου καιρὸν συνιδὼν τῷ πνεύματι τεθορύβητο. Πλὴν ἀλλ´ ἐν αὐτῷ τούτῳ, φησίν, τῷ καιρῷ, ἐφ´ ᾧ τὴν ψυχὴν ἐταράχθην. Ὀργῆς τοῖς ἀνθρώποις οὐδεπώποτε ἄλλοτε ἐπαιωρηθείσης διὰ τὰς τολμηθείσας κατὰ τοῦ κυρίου δυ〈ς〉σεβείας, ἐλέους αὐτὸς ὁ φιλανθρωπότατος κύριος ἀντὶ ὀργῆς ἐμνήσθη, ὡς ἂν ἀγαθοῦ τυγχάνων πατρὸς υἱός. Τὸ γοῦν πάθος αὐτοῦ τῷ παντὶ κόσμῳ σωτηρίας τῆς κατὰ θεὸν καὶ ἐλέους κατέστη αἴτιον. Τούτοις ἐπιλέγεται·

« θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει».

Τὸ δὲ Θαιμὰν μεταλαμβάνεται εἰς τὴν ἑλλάδα φωνὴν «συντέλεια», ὡς μηδὲν διαφέρειν εἰ σαφῶς ἐλέγετο

« θεὸς ἐπὶ συντελείᾳ ἥξει».

Ἐπὶ γὰρ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος καὶ ἐν ταῖς ἐσχάταις ταύταις ἡμέραις ἐπέφανεν ἡμῖν ἡ τοῦ θεοῦ τῶν ὅλων διὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν εὐεργεσία. Τάχα δὲ καὶ τὴν δευτέραν αὐτοῦ καὶ ἔνδοξον ἐν τούτοις ἄφιξιν θεσπίζει, ὥστε ἀπὸ ἑτέρας ἀναγινώσκεσθαι ἀρχῆς τὰ ἀπὸ τοῦ

« θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξει»,

ὡς ἐπὶ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἥξοντος αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κατὰ τὰ νότια μέρη τοῦ οὐρανοῦ· μεταλαμβάνεται γὰρ «Θαιμὰν» εἰς τὸν «νότον». Διόπερ ὁ Θεοδοτίων τοῦτον ἑρμηνεύει τὸν τρόπον·

« θεὸς ἀπὸ νοτίου ἥξει».

Τὸ δὲ ἑξῆς εἰρημένον

«Καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος»

νοήσεις παραθεὶς τὰς οὕτως ἐχούσας ἐν τῷ Ζαχαρίᾳ φωνάς·

«ώρακα τὴν νύκτα, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ἵππον πυρρόν, καὶ οὗτος εἱστήκει ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων τῶν κατασκίων».

Τοῦτον γοῦν τὸν ἐπιβεβηκότα «ἐπὶ ἵ〈π〉πον πυρρόν», καὶ ἑστῶτα

«νὰ μέσον τῶν ὀρέων τῶν κατασκίων»,

αὐτὸν ἡγοῦμαι εἶναι τὸν ἐν τῇ μετὰ χεῖρας δηλούμενον προφητείᾳ φασκούσῃ· τὸν ἅγιον ἥξειν «ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος». Ἐν ἑκατέροις γοῦν ὄρη κατάσκια λέλεκται, καὶ ἡγοῦμαι τοῦ παραδείσου τοῦ θεοῦ τυγχάνειν, ὃν «ἐφύτευσεν» «ἐν Ἐδὲμ κατ´ ἀνατολάς», ἢ καὶ τῆς ἐπουρανίου Ἱερουσαλήμ·

«ρη» γὰρ «κύκλῳ αὐτῆς, καὶ κύριος κύκλῳ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ»·

ταῦτα γοῦν διὰ τὸ πλήρη τυγχάνειν θείων δυνάμεων καὶ πνευμάτων ἁγίων ὡς ἂν σύμφυτα καὶ ἀμφιλαφῆ κατάσκια λέγεται. Ἀλλ´ ἐν μὲν τῷ Ζαχαρίᾳ σαφῶς ἀνὴρ ἐποχούμενος ἵππῳ πυρρῷ θεωρεῖται, οὕτω τῆς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐνανθρωπήσεως καὶ τῆς σαρκός, ᾗ ἐπωχήσατο, δηλουμένης· ἐνταῦθα δὲ ὁ θεὸς καὶ ἅγιος ὠνόμασται· ὡς γὰρ ἐκ θεοῦ εἰς ἀνθρώπους τὴν ἄφιξιν πεποιημένος, καὶ ὡς ἂν ἐκ τῶν θειοτέρων χωρίων ἐπιφοιτήσας, λέγεται

« θεὸς ἀπὸ Θαιμὰν ἥξειν, καὶ ὁ ἅγιος ἐξ ὄρους κατασκίου δασέος».

Εἶθ´ ἑξῆς ἐπιλέγει·

«κάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετὴ αὐτοῦ, καὶ τῆς αἰνέσεως αὐτοῦ πλήρης ἡ γῆ, καὶ φέγγος αὐτοῦ ὡς φῶς ἔσται».

Δι´ ὧν ὁμοῦ ἥ τε εἰς οὐρανοὺς ἔνδοξος αὐτοῦ βασιλεία παρίσταται καὶ ἡ μετὰ ταῦτα γενομένη τε καὶ ἐπὶ πλεῖον γενησομένη εἰς πᾶσαν τὴν γῆν τῆς περὶ αὐτοῦ διδασκαλίας αἴνεσις. Τὸ δὲ

«Κέρατα ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ»

τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὰ σύμβολα δηλοῖ, δι´ ὧν κεράτων τὰς ἀοράτους καὶ ἀντικειμένας δυνάμεις ὠθούμενος καὶ κερατίζων ἀπελαύνει. Ἀκολούθως τούτοις ἐπιλέγει·

«Καὶ ἔθετο ἀγάπησιν κραταιὰν ἰσχύος αὐτοῦ».

Καὶ τῆς γε εἰς ἀνθρώπου κραταιᾶς διαθέσεως αὐτοῦ καὶ ἀγάπης δεῖγμα μέγιστον ἦν τὸ

«πρὸ προσώπου αὐτοῦ πορευθῆναι λόγον»,

δηλονότι τὸν σωτήριον καὶ εὐαγγελικόν, ἐξελθόντα τε τοῦτον διαδραμεῖν «εἰς πεδία», ὥστε ἐν ὀλίγῳ πᾶσαν πληρῶσαι τὴν οἰκουμένην τῆς ὑπ´ αὐτοῦ προξενηθείσης ἅπασιν ἀνθρώποις σωτηρίας, ἀκολούθως τῇ προφητείᾳ φησάσῃ

«Πρὸ προσώπου αὐτοῦ προπορεύσεται λόγος, καὶ ἐξελεύσεται εἰς πεδία».

 Κατὰ τὴν δευτέραν δὲ αὐτοῦ παρουσίαν ἔτι μᾶλλον καὶ κυριώτερον ὁ λόγος αὐτοῦ πέρας ἐπιθήσει τοῖς τε εἰρημένοις καὶ τοῖς ἑξῆς ἐπιφερομένοις, ἃ καὶ οὐ νῦν ἐξετάζειν καιρός.
 

CHAPITRE XV.

D'HABACUC.

La venue du ciel du Seigneur sera terrible ; ses œuvres exciteront l'admiration. A son arrivée la terre retentira de louanges, car la doctrine du Nouveau Testament se répandra parmi les hommes.

« Seigneur, j'ai entendu votre parole el j'ai. craint. J'ai compris vos œuvres et j'ai été étonné. Vous serez comme au milieu de deux vies. Vous serez connu à mesure que les années s'approcheront. Quand le temps s'approchera, vous serez révélé. Lorsque mon âme sera troublée par la colère, souvenez vous de la miséricorde. Dieu viendra de Thaman, et le saint de la montagne à l'ombre épaisse. Sa puissance a voilé les cieux et la terre est remplie de sa gloire. Sa splendeur brillera comme la lumière; des cornes sont en ses mains, et il a manifesté l'amour puissant de sa force. La parole ira devant sa face, et se répandra dans les plaines»  (Hab., III, 1).

Frappé de sa parole ou plutôt de celle de l'Esprit divin qui l'inspirait, lui dévoilait l'avenir, cl lui apprenait sur celui qui était annoncé,

« que celui qui doit venir viendra et qu'il ne tardera pas,»

et que

« le juste vivra de ma foi; »

juste lui-même, Habacuc dit en cet endroit :

« Seigneur, j'ai entendu votre parole et j'ai craint, etc. »

Il montre ainsi avec la plus grande clarté que Dieu devait venir parmi los hommes. Or, celui qui a été connu autrefois, celui qui sera

« connu à mesure que les années s'approcheront, »

et qui sera reçu au temps marqué, quel est-il ? N'est-ce pas celui que nous avons prouvé être second Seigneur, et qui à la consommation du temps a été prêché à tous les hommes, suivant la prophétie?

Ainsi donc, quand il a vu des yeux de l'intelligence les merveilles que les Evangiles racontent de Dieu, c'est-à-dire l'enfantement de son corps par une vierge le sentiment par lequel

« ayant la nature de Dieu, il n'a pas cru que ce fût pour lui une usurpation de s'égaler à Dieu, et s'est cependant anéanti lui-même en prenant la forme d'un esclave (Philipp., II, 6) ; »

les prodiges qu'il a opérés parmi les hommes, et les attentats de la nation juive contre lui, quand il a appris encore de l'Esprit saint qui l'enseignait ce qui devait arriver aux intelligences pures, le prophète avoue qu'à ces paroles il a été frappé d'étonnement et de crainte, et dit :

« Seigneur, j'ai entendu votre parole et j'ai craint. J'ai conservé vos œuvres et j'ai été étonné

Notre Sauveur et Notre-Seigneur le Verbe de Dieu fut connu au milieu de deux vies. Or Ζωῶν; pluriel marqué de l'accent circonflexe doit être rapporté au singulier vie,Ζωῆ. Car le prophète ne dit pas des animaux, ζώων, avec l'accent aigu, venant de ζώον ; mais avec l'accent circonflexe ζωῶν d'après le premier cas du pluriel, ζωαί. Ainsi, il faut entendre :

« Vous serez comme au milieu de deux vies. »

L'une est celle de Dieu ; l'autre celle de l'homme ; l'une est éternelle, l'autre est fugitive ; et comme le Seigneur est venu les vivre l'une et l'autre, c'est avec raison que l'on dit de lui, avec les septante :

« Vous serez comme au milieu de deux vies. »

Mais, suivant Aquila, tel n'est pas le sens ; mais il est dit :

Puisque les années s'approchent, vivifiez-le, évidemment votre ouvrage.

D'après Théodotion :

vivifiez-le au milieu des années ;

et selon Symmaque :

vivifiez-le dans les années.

Puisque tous ont traduit vivifiez-le, ils ont établi qu'il ne s'agit pas ici d'animaux privés de raison ni même d'êtres doués d'intelligence. C'est pourquoi nous ne recevons pas les interprétations de ceux qui ont vécu avant nous, mais parce que les septante ont traduit :

« Vous serez comme au milieu de deux vies »

nous soutenons que les deux vies du Christ y sont prédites, l'une divine et l'autre humaine. Le prophète ajoute :

« Lorsque mon âme sera troublée par la colère, souvenez-vous de la miséricorde de Dieu, »

 pour nous faire comprendre qu'après avoir vu en esprit le temps de la passion de celui qui s'est annoncé, il fut troublé. Quoique, dit-il, en ces jours où mon âme a été troublée, se soit développée contre les hommes la plus terrible colère, à cause des outrages impies contre le Seigneur ; cependant, ce même Seigneur, par un effet de son incommensurable charité, a oublié la fureur pour ne se rappeler que de la miséricorde, comme le fils d'un bon père. Sa passion fut donc pour le monde entier la source du salut et de la miséricorde qu'accorde le Père.

Vient ensuite cette expression :

« Dieu viendra de Théman. »

Or, Théman signifie en grec consommation ; de sorte que ce n'est pas s'écarter du sens que de traduire : Dieu viendra à la consommation; car c'est à la consommation du temps et en ces derniers jours que la bienfaisance du Dieu de l'univers s'est manifestée à nous par noire Sauveur. Peut-être aussi son second avènement Glorieux nous est-il annoncé en ces paroles ; ; sorte que, par une nouvelle reprise, il faudrait prendre ces mots :

« Dieu viendra de Théman »

comme de sa venue à la consommation du siècle, et du côté du midi (du Nil ) ; Théman en effet est pris pour le midi. Aussi Théodotion traduit-il:

Dieu viendra du midi.

Pour avoir l'intelligence des paroles qui suivent : et le saint de la montagne à l'ombre épaisse recourez à celles de Zacharie :

« Je vis pendant la nuit : et voilà un homme monté sur un cheval roux, et il se tenait au milieu de montagnes couvertes d'ombres » (Zach., I, 8).

Il me semble donc que cet homme, monté sur un cheval roux, et qui se lient au milieu de montagnes rouvertes d'ombres, est le même que celui qui viendra du sommet des montagnes à l'ombre épaisse, suivant la prophétie dont le sens nous occupe. En l'une et en l'autre, nous voyons des montagnes ombragées ; je crois encore que ces hauteurs s'élèvent ou dans le paradis que Dieu a planté dans l'Éden, à l'Orient, ou dans la céleste Jérusalem ; car

« les montagnes en forment l'enceinte et Dieu est l'enceinte de son peuple» (Ps. CXXIV, 2).

Ces montagnes sont dites à l'ombre épaisse, à cause de la multitude des puissance surnaturelles et des esprits célestes dont elles sont couvertes et comme plantées. Un homme se manifeste à Zacharie sur un cheval roux ; le Sauveur s'est uni à la chair et a comme monté sur elle. Là encore il est nommé Sauveur et Saint. Et parce qu'il devait venir du sein de Dieu parmi les hommes, en abandonnant les collines éternelles, il est dit de lui :

« Dieu viendra de Théman, et le saint du sommet de montagnes à l'ombre épaisse. »

Après ces paroles, Habacuc ajoute :

« Sa puissance a voilé les cieux; la terre sera remplie de sa gloire, et sa splendeur brillera comme la lumière. »

Ce qui est une manifestation de son royaume du ciel, et du concert de louanges qui s'élèvera un jour, pour ne jamais s'interrompre, de toute la terre ravie de sa doctrine.

« Des cornes sont en ses mains : »

voilà le symbole de sa puissance royale. Avec ces cornes il a frappé et dispersé les puissances invisibles et ennemies de son nom. Il est dit ensuite :

« II a manifesté l'amour puissant de sa force. »

La plus grande preuve de la véhémence de son affection et de son amour pour les hommes, c'est que devant lui se répand la parole, l'Évangile de salut, et qu'arrivé sur la terre, elle parcourut les plaines, de sorte qu'en peu de temps tout l'univers fut rempli du salut qu'il a acquis aux hommes. Déjà la prophétie avait dit :

« La parole ira devant sa face et se répandra dans la plaine. »

Or, ce sera à son second avènement surtout que le Verbe accomplira cette prédiction et celles que nous rapporterons, mais qu'il n'est pas temps de développer encore.

XVI.

Ἀπὸ τοῦ Ζαχαρίου

«Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ, ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέν με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς· διότι ὁ ἁπτόμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἁπτόμενος τῆς κόρης τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτοῦ. Διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μου ἐπ´ αὐτούς, καὶ ἔσονται σκῦλα τοῖς δουλεύσασιν αὐτοῖς, καὶ γνώσεσθε ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με

Κύριος αὐτὸς ὁ παντοκράτωρ ἐν τούτοις ἑαυτὸν ἀπεστάλθαι φησίν, καὶ τὸν ἀποστείλαντα ὅστις εἴη διδάσκει, λέγων

«Καὶ γνώσεσθε ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με».

Οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα δύο σαφῶς ἔχεις μιᾷ χρωμένους προσηγορίᾳ, τόν τε ἀποστείλαντα κύριον παντοκράτορα καὶ τὸν ἀποστελλόμενον ὁμώνυμον τῷ ἀποστείλαντι. Τίνα δ´ ἂν ἕτερον εἴποις τὸν ἀποστελλόμενον ἢ τὸν διὰ πλειόνων ἡμῖν προηγορευμένον θεὸν λόγον, πρὸς τοῦ πατρὸς ἀπεστάλθαι ὁμολογοῦντα, σαφῶς δὲ εἰρηκότα·

«πίσω δόξης ἀπέσταλκέν με»

(δηλῶν ὅτι προϋπάρχων ἐν δόξῃ τῇ παρὰ τῷ πατρὶ μετὰ ταῦτα ἀπέσταλτο)

«πὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς»;

ἐπὶ γὰρ τὰ πρότερον ἐχθρὰ καὶ πολέμια τοῦ λαοῦ τοῦ θεοῦ ἔθνη ἀποσταλεὶς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ταῦθ´ ὑφ´ ἑαυτὸν ἠγάγετο, σκυλεύσας αὐτὰ διὰ τῶν αὐτοῦ μαθητῶν, οἵτινες ἦσαν μέρος τοῦ ἐκ περιτομῆς λαοῦ, ὅντινα πάλαι καταδεδούλωντο τὰ ἔθνη, «σκυλεύσαντα» αὐτὸν τῇ οἰκείᾳ εἰδωλολατρίᾳ. Ταῦτ´ οὖν φησιν πείσεσθαι τὰ ἔθνη ἅπερ διατέθεικεν. Ὡς γὰρ τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ, τῆς πατρῴας εὐσεβείας μεταστησάμενα, «σκῦλα» τοῖς ἰδίοις δαίμοσιν κατεστήσαντο, οὕτω ποτὲ καὶ αὐτὰ τῆς πατρικῆς εἰδωλολατρίας πρὸς τῶν πάλαι δεδουλευκότων αὐτοῖς σκυλευθήσονται, καὶ ὑπὸ τὸν ζυγὸν τῆς καθ´ Ἑβραίους εὐσεβείας μεταστήσονται. Τοῦτο δὲ ἔσεσθαί φησιν ὁ κύριος δι´ ἑαυτοῦ, ἐπὶ τῷ τοιῷδε κατορθώματι πρὸς τοῦ πατρὸς ἀποσταλησομένου.

Εἴποι δ´ ἄν τις καὶ νοητάς τινας καὶ ἀοράτους δυνάμεις «ἔθνη» νῦν ὀνομάζεσθαι τὰ «σκυλεύσαντα» καὶ αἰχμαλωτεύσαντα τὰς τῶν ἀνθρώπων ψυχάς, ὧν ψυχῶν οὕτω φησὶν κήδεσθαι ὁ φιλάνθρωπος τοῦ θεοῦ λόγος ὡσεὶ τῆς ἰδίας ὀφθαλμοῦ κόρης· καὶ δεῖγμα τῆς τοιᾶσδε αὐτοῦ περὶ τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος κηδεμονίας τὸ μηδ´ ὑποστείλασθαι αὐτόν, θεοῦ λόγον ὄντα καὶ ἐν δόξῃ τῇ παρὰ τῷ πατρὶ τυγχάνοντα, τὴν εἰς ἀνθρώπους ἐπιδημίαν τε καὶ οἰκονομίαν ἀναδέξασθαι.

suite

CHAPITRE XVI.

DE ZACHARIE.

Le Seigneur tout-puissant déclare qu'il est enroue pour détruire les vices, par un autre Seigneur tout-puissant.

« Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant : après la gloire, le Seigneur m'a envoyé parmi les nations qui vous ont dépouilles. Aussi, celui qui vous touchera, louchera aussi la prunelle de son œil (Zach., II, 8). Aussi, voici que je lève ma main sur eux, et ils seront la proie de leurs esclaves ; et vous connaîtrez que c'est le Seigneur tout-puissant qui m'a envoyé. »

Par ces paroles, le Seigneur tout-puissant dit qu'il est envoyé, et nous apprend de qui il tient sa mission.

« Vous connaîtrez que c'est le Seigneur tout-puissant qui m'a envoyé. »

Vous devez remarquer ici deux Seigneurs clairement distingués ; mais réunir sous un même nom le Seigneur tout-puissant qui envoie et celui qui est envoyé, et dont le nom est le même or, quel est cet envoyé, sinon celui que tant de fois déjà nous avons appelé le Verbe de Dieu, qui se reconnaît envoyé du Père, et qui dit:

« Après sa gloire le Seigneur m'a envoyé; »

pour montrer que, partageant précédemment la gloire du Père, il fut ensuite dirigé vers les nations qui vous ont dépouillés? En effet, envoyé contre les nations ennemies et rivales du peuple de Dieu, le Verbe de Dieu les a soumises à sa loi. et les a dépouillées par les mains de ses disciples qui étaient tirés du peuple circoncis, soumis autrefois à la tyrannie des nations qui l'avaient dépouillé par le culte idolâtrique. Les nations souffriront donc ce qu'elles ont fait souffrir; car, de même qu'après avoir privé le peuple de Dieu de son culte antique, elles sont devenues un trophée pour leurs faux dieux; ainsi, un jour devait venir où elles seraient dépouillées de leur culte insensé par leur esclave, et subiraient le joug de la religion juive. Le Seigneur annonce qu'il est envoyé du Père pour accomplir cette conversion admirable.

On peut dire encore que ces nations désignent les puissances spirituelles et invisibles qui ont enlevé et soumis à leur puissance les âmes des hommes ; ces âmes dont le Verbe de Dieu, plein de charité, dit qu'il les garde comme la prunelle de l'œil. Le gage de cette sollicitude pour le genre humain est, que Verbe de Dieu, et jouissant de la gloire du Père, il ne s'est pas refusé à vivre et à habbiter parmi les hommes.

suite