Eusèbe de Césarée : Démonstration évangélique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE - Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον...

LIVRE V. CHAPITRES VI à XXX.

 LIVRE V chapitres I à V  - LIVRE VI

 

EUSÈBE

 DÉMONSTRATION ÉVANGÉLIQUE

LIVRE V

Εὐαγγελικῆς Ἀποδείξεως Βιβλίον Eʹ.  

 

VI. Τοῦ Ἡσαΐου.

«Ἄκουέ μου, Ἰακώβ, καὶ Ἰσραήλ, ὃν ἐγὼ καλῶ· ἐγώ εἰμι πρῶτος, καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἡ χείρ μου ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν, ἡ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν· καλέσω αὐτούς, καὶ στήσονται ἅμα, καὶ συναχθήσονται πάντες καὶ ἀκούσονται. Τίς αὐτοῖς ἀνήγγειλεν ταῦτα; κύριος ἀγαπῶν σε ἐποίησεν τὸ θέλημά σου ἐπὶ Βαβυλῶνα τοῦ ἆραι σπέρμα Χαλδαίων· ἐγὼ ἐλάλησα καὶ ἐγὼ ἐκάλεσα, ἤγαγον αὐτὸν καὶ εὐώδωσα τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Προσαγάγετε πρός με καὶ ἀκούσατε ταῦτα, οὐκ ἀπ´ ἀρχῆς ἐν κρυφῇ λελάληκα· ἡνίκα ἐγένετο, ἐκεῖ ἤμην, καὶ νῦν κύριος κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ.»

Ὅρα δὴ καὶ νῦν, τίνα τρόπον ὁ φήσας

« γώ εἰμι ὁ πρῶτος, καὶ ἐγώ εἰμι εἰς τὸν αἰῶνα»,

ὁ τὴν γῆν καὶ τὸν οὐρανὸν συστησάμενος ἐναργῶς οὕτως ἀπεστάλθαι ὁμολογεῖ ὑπὸ κυρίου κυρίου, οὕτω τὸν πατέρα συνήθως δὶς κύριον ἀναγορεύων, ὡς ἂν ἔχοις καὶ ταύτην ἀναμφίλεκτον τοῦ ζητουμένου τὴν μαρτυρίαν. Πρῶτον δ´ ἑαυτὸν ὡς ἐν γενητοῖς εὐσεβῶς εἶναι λέγει, τὴν ἄναρχον καὶ ἀγένητον καὶ τὴν ὑπὲρ τὸ πρῶτον οὐσίαν ἀπονέμων τῷ πατρί. Τὸ γάρ τοι πρῶτον ἀριθμοῦ πλείονος ἡγεῖται, τιμῇ καὶ τάξει προτεταγμένον, ὅπερ οὐκ ἂν ἐπὶ τοῦ πατρὸς ἁρμόσειεν· οὐ γὰρ δὴ γενητῶν πρῶτος ὁ ἐπὶ πάντων θεός, ἐπεὶ μηδ´ ἀρχή τις ἐπινοεῖται αὐτοῦ· ἐπέκεινα δ´ ἂν εἴη καὶ ἀνωτάτω τοῦ πρώτου, ἅτε δὴ αὐτὸς καὶ τὸ πρῶτον γεννήσας καὶ ὑποστησάμενος, μόνου τοῦ θείου λόγου πάντων τῶν γενητῶν πρώτου χρηματίζοντος. Ζητουμένου δὲ ἄρα κατὰ τὸ

« Αὐτὸς εἶπεν καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ ἐκτίσθησαν»,

τίνι τὴν τῶν γενητῶν ἐντέταλται δημιουργίαν, νῦν σαφῶς ἀποδέδεικται, ὅτι τῷ φήσαντι.

« χείρ μου ἐθεμελίωσε τὴν γῆν, ἡ δεξιά μου ἐστερέωσεν τὸν οὐρανόν»,

ὃς καὶ πρὸς τοῦ κρείττονος ἀπεστάλθαι ὁμολογεῖ λέγων·

« Νῦν κύριος κύριος ἀπέσταλκέν με καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ».

Εἴη δ´ ἂν ὁ θεὸς λόγος καὶ ταῦτα φάσκων, ἐπειδὴ

« Τῷ λόγῳ κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν»

κατὰ τὴν ἀπὸ τοῦ ψαλμοῦ παράθεσιν. Πλὴν ἀλλὰ 〈εἰ〉 καὶ αὐτὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος τῇ «κύριος» θεολογεῖται προσηγορίᾳ, ὅμως τὸν ἀνωτάτω καὶ κρείττονα πατέρα αὐτοῦ καὶ κύριον εὖ μάλα εὐσεβῶς δὶς κύριον αὐτὸν ἀνακαλεῖ, τῷ διαφόρῳ χρώμενος ἐπ´ αὐτοῦ ὀνόματι·

«Καὶ νῦν» γάρ φησιν «κύριος κύριος ἀπέσταλκέν με»,

ὡς ἂν κυρίως ὄντος τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ πρώτου καὶ ἀληθῶς κυρίου, αὐτοῦ τε τοῦ μονογενοῦς αὐτοῦ λόγου καὶ τῶν μετ´ αὐτὸν γενητῶν ἁπάντων· καθ´ ὧν δευτέρως τὴν κυρείαν καὶ δεσποτ〈ε〉ίαν παρὰ τοῦ πατρὸς ὁ τοῦ θεοῦ λόγος ἀναδεξάμενος, οἷα γνήσιος υἱὸς καὶ μονογενής, δεύτερος εἰκότως καὶ αὐτὸς ἂν εὐσεβῶς χρηματίζοι κύριος.
 

CHAPITRE VI..

Isaïe, ainsi que David, reconnaît deux Seigneurs, dont le second est le Créateur du monde, comme nous le proclamons.

Ecoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'appelle. Je suis le premier. et je suis l'Eternel. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les deux. Je les appellerai, et ils se lèveront ensemble; ils se rassembleront tous, et ils écouteront pour connaître celui qui leur a fait ces promesses (ls.. XLVIII, 14). Le Seigneur, qui t'aime, a accompli ta volonté sur Babylone, pour enlever la race des Chaldéens. J'ai parlé et j'ai appelé. Je l'ai amené, et j'ai aplani ses voies. Approches, écoutez-moi. Dès le commencement, je n'ai point parlé dans le secret; quand cela arrivait, j'étais auprès de vous, et maintenant le Seigneur Seigneur m'a envoyé, et son Esprit.

Remarquez donc comment celui qui dit :

Je suis le premier, et je suis celui oui a créé le ciel et la terre,

reconnaît qu'il a été envoyé par le Seigneur Seigneur, lorsqu'il appelle le Père deux fois Seigneur, comme il le fait ordinairement, afin que vous ayez ce témoignage incontestable de ce qui fait l'objet de vos recherches.

Le prophète reconnaît que le Fils est le premier, mais des choses créées, n'attribuant qu'au Père l'essence suprême, sans principe ni commencement. En effet, ce qui est premier précède un nombre plus élevé, et est antérieur en ordre et en dignité. Ce qui ne saurait convenir au Père, car le souverain de l'univers n'est pas la première des créatures, puisqu'on ne saurait lui supposer un commencement; il est donc au-dessus de celui qui est le premier des autres êtres, puisqu'il l'a engendré et lui a donné se« attributs, et, Verbe de Dieu, seul il porte le titre de première créature. Que si l'on demande après ce passage :

« Il a dit, et tout a été fait; il a ordonné, et tout a été créé, »

à qui a été confiée l'œuvre de la création? il est clair maintenant que c'est à celui qui a dit :

« Ma main a affermi la terre, et ma droite a étendu les cieux» (Ps. XXXII, 6),

et qui reconnaît qu'il est envoyé par quelqu'un plus élevé que lui, quand il dit :

« Le Seigneur Seigneur m'a envoyé, et son Esprit.»

С'est le Verbe de Dieu qui prononce ces paroles, puisque

« les cieux ont été créés par la parole du Seigneur, »

d'après le psaume cite. Or, si le Verbe de Dieu est honoré du nom de Seigneur, il appelle avec une religion profonde son père et son seigneur supérieur et préférable à lui- même, deux fois Seigneur, en se servant pour le désigner d'un nom différent.

« Car, dit-il, le Seigneur Seigneur m'a envoyé. »

En effet, c'est le Seigneur de toutes choses, du Verbe, son Fils unique et de ce qu'il a créé; et le Verbe de Dieu, qui a reçu de son Père la puissance et la domination secondaire sur les créatures, comme son Fils véritable et unique, peut recevoir le nom de second Seigneur d'une religion éclairée.

VII.

Ἀπὸ τῆς Γενέσεως.

 

 

«Καὶ εἶπεν ὁ θεός, ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ´ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ´ ὁμοίωσιν»,

καὶ αὖθις·

«Καὶ εἶπεν ὁ θεός, οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ´ αὐτόν».

Καὶ ἵνα γε μή τις πρὸς ἀγγέλους ταῦτα εἰρῆσθαι νομίσειεν, παραχρῆμα δηλοῖ τὸν κεκελευσμένον οὐκ ἄγγελον ὄντα θεοῦ, λέγων·

«Καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ´ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν».
 

CHAPITRE VII.

DE LA GENÈSE.

Le plus grand des serviteurs de Dieu, Moïse, a connu dans la création du monde que le Père créateur et le Dieu du monde avait reçu un concours étranger dans la création de l'homme; or, nous avons reconnu précédemment que c'est le concours du Verbe divin.

Dieu dit ensuite :

Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance (Gen., 1, 26).

Plus loin Dieu dit aussi :

Il n'est pas bon que l'homme soit seul; faisons-lui un aide semblable à lui (Ib., II, 18).

Afin que l'on ne vienne pas à croire que celle parole fut dite aux anges, l'historien nous montre aussitôt que celui qui reçut cet ordre ne fut pas un ange de Dieu, en disant :

Et Dieu fit l'homme; il le fit à l'image de Dieu.

VIII.

Ἀπὸ τῆς αὐτῆς.

«Ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ Λὼτ εἰσῆλθεν εἰς Σηγώρ, καὶ ἔβρεξεν κύριος ἐπὶ Σόδομα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ κυρίου.»

Σαφῶς δεύτερον ἀναγορεύει, ὃν καὶ διδάσκει παρὰ τοῦ μείζονος ἐπιτραπέντα τὴν κατὰ τῶν ἀσεβῶν ποιήσασθαι τιμωρίαν. Πλὴν ἀλλ´ εἰ καὶ δύο κυρίους ἀνεπικαλύπτως ὁμολογοῦμεν, ἀλλ´ οὐ καὶ ταῖς ὁμοίαις ἐπ´ ἀμφοτέροις χρώμεθα θεολογίαις· εὐσεβῶς δὲ τῇ τάξει χρώμενοι, τὸν μὲν ἀνωτάτω πατέρα καὶ θεὸν καὶ κύριον καὶ τοῦ δευτέρου κύριον καὶ θεὸν εἶναι πεπαιδεύμεθα, τὸν δὲ τοῦ θεοῦ λόγον τὸν δεύτερον κύριον, τῶν μὲν ὑπ´ αὐτὸν δεσπότην, οὐκέτι δὲ ὁμοίως καὶ τοῦ μείζονος. Οὐ γὰρ τοῦ πατρὸς κύριος οὐδὲ τοῦ πατρὸς θεὸς ὁ θεὸς λόγος, ἀλλ´ ἐκείνου μὲν εἰκὼν καὶ λόγος καὶ σοφία καὶ δύναμις, τῶν δὲ μετ´ αὐτὸν δεσπότης καὶ κύριος καὶ θεός· ὁ δέ γε πατὴρ καὶ τοῦ υἱοῦ πατὴρ καὶ κύριος καὶ θεός. Ὅθεν εἰκότως ἀνατρέχουσιν εἰς μίαν ἀρχήν, καὶ εἰς ἕνα θεὸν συνίσταται ἡμῖν τὰ τῆς εὐσεβοῦς θεολογίας.

CHAPITRE VIII.

DU MÊME LIVRE.

Moïse lui-même reconnaît manifestement et sans voile l'existence de deux Seigneurs.

Le soleil se leva sur la terre, et Loth entra dans Ségor, et le Seigneur fit tomber sur Sodome, par l'entremise du Seigneur, une pluie de soufre et de feu (Gen., XIX, 23).

Il désigne ici un second Seigneur, qui reçoit de celui qui est au-dessus de lui l'ordre de sévir contre les impies. Or, si nous reconnaissons deux Seigneurs, nous sommes loin cependant de leur attribuer les mêmes qualités : par une religieuse distinction, nous croyons que le Père suprême est Dieu et Seigneur, et Seigneur et Dieu du second Seigneur, et que le Verbe de Dieu est le second Seigneur, le maître de tout ce qui est au-dessous de lui, non pas cependant d'une manière semblable à celui qui est supérieur : le Verbe de Dieu n'est pas le Seigneur du Père ni le Dieu du Père, mais son image, sa parole, sa sagesse et sa force: il n'est le Seigneur et le Dieu que des êtres inférieurs, mars le Père est le Père, le Seigneur et le Dieu du Fils. Ainsi ils tendent au même principe, et la doctrine sainte n'établit qu'un Dieu.

IX.

Τῆς αὐτῆς.

 

 

«Ὤφθη δὲ κύριος τῷ Ἀβραὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ, τῷ σπέρματί σου δώσω τὴν γῆν ταύτην»,

 καὶ πάλιν·

«γένετο Ἀβραὰμ ἐτῶν ἐνενήκοντα ἐννέα, καὶ ὤφθη κύριος τῷ Ἀβραὰμ καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγώ εἰμι ὁ θεός· εὐαρέστει ἐνώπιόν μου καὶ γίνου ἄμεμπτος· καὶ θήσομαι τὴν διαθήκην μου ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον ἐμοῦ, καὶ πληθυνῶ σε σφόδρα»,

καὶ αὖθις·

« φθη δὲ ὁ θεὸς αὐτῷ πρὸς τῇ δρυῒ τῇ Μαμβρῆ, καθημένου αὐτοῦ ἐπὶ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ μεσημβρίας. Ἀναβλέψας δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ εἶδεν, καὶ ἰδοὺ τρεῖς ἄνδρες εἱστήκεισαν ἐπάνω αὐτοῦ. Καὶ ἰδὼν προσέδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτοῖς ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς καὶ προσεκύνησεν»,

καὶ ἑξῆς μετὰ τὴν ὀπτασίαν ἐπιφέρει·

« δὲ κύριος εἶπεν, οὐ μὴ κρύψω ἐγὼ ἀπὸ Ἀβραὰμ τοῦ παιδός μου ἃ ἐγὼ ποιῶ; Ἀβραὰμ δὲ γινόμενος ἔσται εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολύ, καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς»,

καὶ τούτοις αὖθις ἐπιλέγει ὡς περὶ ἑτέρου·

« δειν γὰρ ὅτι συντάξει τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μετ´ αὐτόν, καὶ φυλάξουσιν τὰς ὁδοὺς κυρίου ποιεῖν δικαιοσύνην καὶ κρίσιν, ὅπως ἐπαγάγῃ κύριος ἐπὶ Ἀβραὰμ ἃ ἐλάλησε πρὸς αὐτόν».

Ταῦτα αὐτὸς ἀναγέγραπται λέγων ὁ χρηματίζων τῷ Ἀβραὰμ κύριος, ἕτερον κύριον ὁμολογῶν δηλαδὴ τὸν αὐτοῦ πατέρα καὶ ποιητὴν τοῦ παντός. Ὅ γε μὴν Ἀβραὰμ οἷα προφήτης κατάληψιν ἔχων ἀκριβῆ τοῦ χρηματίζοντος ἑξῆς τοῖς προεκτεθεῖσιν ποτνιᾶται λέγων·

« Μὴ συναπολέσῃς δίκαιον μετ´ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής. ἐὰν ὦσιν πεντήκοντα δίκαιοι ἐν τῇ πόλει, ἀπολεῖς αὐτούς; Οὐκ ἀνήσεις πάντα τὸν τόπον ἕνεκεν τῶν πεντήκοντα δικαίων; μηδαμῶς σὺ ποιήσεις τὸ ῥῆμα τοῦτο, τοῦ ἀποκτεῖναι δίκαιον μετὰ ἀσεβοῦς, καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής· μηδαμῶς. Ὁ κρίνων πᾶσαν τὴν γῆν, οὐ ποιήσεις κρίσιν;»

γγέλοις δὴ φάσκειν ταῦτα, ἤ τινι τῶν τοῦ θεοῦ λειτουργῶν, οὐχ ἡγοῦμαι λέγεσθαι ἁρμόζειν· οὐδὲ γὰρ τοῦ τυχόντος ἂν εἴη τὸ κρίνειν πᾶσαν τὴν γῆν. Ἀλλ´ οὐδὲ ἄγγελος ὁ προγραφεὶς ἀνηγόρευται κρείττω〈ν〉 δέ τις ἀγγέλου «θεὸς» καὶ «κύριος» πρὸς τῇ ἀναγεγραμμένῃ δρυῒ μετὰ τῶν δυοῖν ἀγγέλων ἐν ἀνθρώπου σχήματι ὁραθείς. Πάλιν γε μὴν οὐδὲ τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν ἡγητέον διὰ τούτων δηλοῦσθαι. Μεταβάλλειν γὰρ φάναι τὸ θεῖον καὶ σχηματίζεσθαι εἰς ἀνδρὸς εἶδος καὶ μορφὴν οὐκ εὐαγές. Λείπεται δὴ αὐτὸν εἶναι τὸν τοῦ θεοῦ λόγον τὸν διὰ τῶν πρόσθεν τεθεολογημένον ὁμολογεῖν· ὅθεν εἰσέτι καὶ νῦν παρὰ τοῖς πλησιοχώροις ὡς ἂν θεῖος ὁ τόπος εἰς τιμὴν τῶν αὐτόθι τῷ Ἀβραὰμ ἐπιφανέντων θρησκεύεται, καὶ θεωρεῖταί γε εἰς δεῦρο διαμένουσα ἡ τερέβινθος. Οἱ γὰρ τῷ Ἀβραὰμ ἐπιξενωθέντες ἐπὶ γραφῆς ἀνακείμενοι, δύο μὲν ἑκατέρωθεν, μέσος δὲ ὁ κρείττων ὑπερέχων τῇ τιμῇ. Εἴη δ´ ἂν ὁ δεδηλωμένος ἡμῖν κύριος αὐτός, ὁ ἡμέτερος σωτήρ, ὃν καὶ οἱ ἀγνῶτες σέβουσιν, τὰ θεῖα λόγια πιστούμενοι. Οὗτος δὴ οὖν αὐτὸς ἐξ ἐκείνου τὰ τῆς εὐσεβείας σπέρματα εἰς ἀνθρώπους καταβαλλόμενος, ἀνθρώπειον ὑποδὺς εἶδός τε καὶ σχῆμα, τῷ θεοφιλεῖ προπάτορι Ἀβραὰμ ὅστις εἴη αὐτὸν ἐξέφηνεν καὶ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ παρεδίδου γνώμην.
 

CHAPITRE IX.

DU MÊME LIVRE.

Ce fidèle adorateur de Dieu fait connaître que le Verbe de Dieu est celui qui est nommé plus haut Dieu et second Seigneur ; il raconte aussi qu'il s'est manifesté et a révélé ses volontés aux patriarches sous la forme et l'apparence humaines.

«  Le Seigneur apparut à Abraham et lui dit: « Je donnerai ce pays à voire race » (Genèse. XV, 18).

Ailleurs :

« Abraham entrait dans sa quatre-vingt-dix-neuvième année lorsque le Seigneur lui apparut et lui dit : Je suis votre Dieu. Cherchez à me plaire, et devenez irréprochable; et je ferai alliance avec Tous, et je multiplierai votre race à l'infini » (Id., XVII,1).

Ailleurs encore :

« Dieu lui apparut près du chêne de Mambré, lorsqu'il était assis à la porte de sa tente au milieu du jour. Abraham ayant levé les yeux, trois hommes apparurent devant lui ; aussitôt qu'il les eut aperçus, il courut de la porte de sa tente à leur rencontre, et les adora » (Id., XVIII, 1).

Après le récit delà vision, l'historien continue :

« Le Seigneur dit : Pourrais-je cachera Abraham, mon serviteur, ce que je dois faire? Abraham doit être chef d'un peuple puissant et nombreux, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. »

Le Seigneur ajoute à ces paroles, comme en parlant d'un autre:

«Car je sais qu'il ordonnera à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur, de suivre la justice et l'équité, afin que le Seigneur accomplisse ce qu'il lui a promis. »

Telle est la promesse que le Seigneur fait à Abraham, et il y révèle un autre Seigneur, son Père assurément et le créateur de toutes choses. Or Abraham, qui comme prophète avait une connaissance claire de ce qui lui était prédit, supplie ceux que nous venons de désigner, et dit :

« Perdrez-vous le juste avec l'impie, et le sort du juste serait-il celui de l'impie? S'il y a cinquante justes dans la ville, périront-ils? ou plutôt ne pardonnerez-vous pas à toute la ville en faveur des cinquante justes ? Sans doute vous êtes loin d'agir de la sorte, de perdre le juste avec l'impie, et de rendre le sort du juste semblable à celui de l'impie : vous qui jugez toute la terre, vous ne vendrez pas la justice. »

Or, il n'est pas possible à mon avis de supposer qu'il tienne ce langage à un ange ou à quelque autre ministre du Très-Haut, car il n'est pas dans l'attribution du premier venu de juger la terre. Ce n'est donc pas un ange qui est désigné, mais un être supérieur, le Dieu et. le Seigneur de l'auge, qui a été vu sous la figure d'un homme entre les deux anges, auprès du chêne indiqué. De plus, il n'est pas possible de supposer que ce soit le Dieu suprême qui est indiqué, puisqu'il est impie de dire que la Divinité s'est changée et a emprunté la forme et l'apparence humaines. Il faut donc avouer que ce personnage est I« Verbe de Dieu dont précédemment nous avons établi la Divinité. Aussi aujourd'hui encore les habitants révèrent le lieu de l'apparition, à cause de la dignité de ceux qui s'y sont montrés à Abraham, et l'on y voit encore le térébinthe. Ces hôtes qu'Abraham accueillit, selon l'Ecriture, étaient disposés de manière que le plus élevé avait les honneurs de la place du milieu, et c'était assurément le Seigneur dont nous avons traité, notre Sauveur, et celui que vénèrent ceux qui ne le connaissent pas, en rendant témoignage à la vérité des Ecritures. Pour jeter parmi les hommes la semence de la vraie piété, il s'est montré au fidèle patriarche Abraham sous la forme et l'apparence humaines, et il lui a appris les projets de son Père.

X.

Τῆς αὐτῆς.

«Καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρράν, καὶ ἀπήντησεν τόπῳ καὶ ἐκοιμήθη ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος. Καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων καὶ ἔθηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. Καὶ ἐνυπνιάσθη· καὶ ἰδοὺ κλῖμαξ ἐστηριγμένη εἰς τὴν γῆν, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ´ αὐτήν. Ὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ´ αὐτῆς καὶ εἶπεν, ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ, μὴ φοβοῦ· ἡ γῆ ἐφ´ ἣν σὺ καθεύδεις ἐπ´ αὐτήν, σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἔσται τὸ σπέρμα σου ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης, καὶ πλατυνθήσεται ἐπὶ θάλασσαν καὶ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βορρᾶν καὶ λίβα· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ τῷ σπέρματί σου. Καὶ ἰδοὺ ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ, διαφυλάσσων σε ἐν τῇ ὁδῷ πάσῃ οὗ ἐὰν πορευθῇς· καὶ ἀποστρέψω σε εἰς τὴν γῆν ταύτην, ὅτι οὐ μή σε ἐγκαταλίπω, ἕως οὗ ποιῆσαί με πάντα ὅσα ἐλάλησά σοι. Καὶ ἐξηγέρθη Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ καὶ εἶπεν, ὅτι ἐστὶν κύριος ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ, ἐγὼ δὲ οὐκ ᾔδειν. Καὶ ἐφοβήθη, καὶ εἶπεν, ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος· οὐκ ἔστιν τοῦτο ἀλλ´ ἢ οἶκος θεοῦ, καὶ αὕτη ἡ πύλη τοῦ οὐρανοῦ. Καὶ ἀνέστη Ἰακὼβ τὸ πρωΐ, καὶ ἔλαβεν τὸν λίθον, ὃν ὑπέθηκεν πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν στήλην, καὶ ἐπέχεεν ἔλαιον ἐπὶ τὸ ἄκρον αὐτῆς καὶ ἐκάλεσεν Ἰακὼβ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου οἶκος θεοῦ

Τοῦτον τὸν ἐνταῦθα διὰ τοσούτων χρηματίζοντα κύριον· καὶ θεὸν ἄγγελον τοῦ θεοῦ προϊὼν ἑξῆς εὑρήσεις, ἐν οἷς φησι πρὸς τὰς γυναῖκας αὐτὸς Ἰακώβ·

«Καὶ εἶπέ μοι ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ καθ´ ὕπνον, Ἰακώβ. ἐγὼ δὲ εἶπα, τί ἐστιν»;

Καὶ ἑξῆς·

«ώρακα», φησίν, «πάντα ὅσα Λάβαν σοι ποιεῖ. ἐγὼ ὁ θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τόπῳ οὗ ἤλειψάς μοι ἐκεῖ στήλην καὶ ηὔξω μοι εὐχήν.»

ἄρ´ οὖν ὁ ἀνωτέρω φήσας

« γὼ κύριος ὁ θεὸς Ἀβραὰμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ἰσαάκ»,

ᾧ καὶ στήλην ἀνίστησιν ὁ θεοφιλής, θεὸς μὲν ἦν καὶ κύριος (αὐτῷ γὰρ λέγοντι πιστευτέον), οὐ μὴν ὁ ἐπὶ πάντων, ἀλλ´ ὁ ἐκείνου δεύτερος, τὰ τοῦ πατρὸς εἰς ἀνθρώπους διακονούμενος καὶ διαγγέλλων. Διὸ καὶ ἄγγελον αὐτὸν ὁ Ἰακὼβ ἐπὶ τοῦ παρόντος καλεῖ·

« Εἶπέν μοι ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ φάσκων καθ´ ὕπνους, ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῷ τόπῳ».

Οὐκοῦν ὁ αὐτὸς ἄγγελος κυρίου καὶ θεὸς καὶ κύριος σαφῶς διὰ τούτων ἀνηγόρευται. Καὶ ἐν Ἡσαΐᾳ δὲ τῷ προφήτῃ

« Μεγάλης βουλῆς ἄγγελος» ὁμοῦ δὲ καὶ «θεὸς» καὶ «ἄρχων» καὶ «ἐξουσιαστὴς» προσαγορεύεται, ἐν οἷς τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ γένεσιν θεσπίζει λέγων·

« τι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, καὶ υἱὸς ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος, ἄρχων εἰρήνης, θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος».
 

CHAPITRE X.

DU MÊME LIVRE.

Le saint prophète a montré plus clairement à Jacob le Seigneur en question ; il le nomme Dieu, et l'ange du Dieu suprême.

« Jacob alla à Haran, et il arriva en un lieu et il y dormit, car le soleil était couché. Il prit une des pierres qui étaient là, la pinça sous sa tête, et s'endormit dans ce lieu. Or, il eut un songe : une échelle était appuyée sur la terre, et sa tête touchait le ciel, et les anges de Dieu montaient et descendaient;... le Seigneur était appuyé sur elle, et dit : Je suis le Dieu d'Abraham votre père, elle Dieu d'Isaac : ne craignez pas. Celte terre sur laquelle vous donnez, je vous la donnerai à vous et à votre postérité. Votre race sera aussi nombreuse que le sable de la mer, et s'étendra jusqu'à la mer et l'orient, le septentrion et le midi; toutes les nations de la terre seront bénies en vous et en celui qui sortira de vous. Je suis avec vous, vous protégeant en cette route que vous parcourez, et je vous ramènerai en cette terre, car je no vous abandonnerai pas que je n'aie accompli tout ce que je vous ai dit. Et Jacob s'éveilla et dit : Le Seigneur est en ce lieu, et je ne le savais pas. Il frémit et dit : Que ce lieu est terrible ! c'est assurément la maison de Dieu, et c'est là la porte du ciel. Le matin Jacob se leva; il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, l'érigea en monument, et répandit de l'huile sur son sommet; et il donna à ce lieu le nom de Maison de Dieu » (Gen., XXVIII, 10).

Ce Seigneur et Dieu qui parle aussi longuement au patriarche, plus loin vous trouvez que c'est l'ange de Dieu, alors que Jacob dit à ses femmes :

« L'ange de Dieu m'a dit en mon sommeil : Jacob ! et je répondis: Qu'y a-t-il? »

Et après quelques paroles :

« J'ai vu, dit l'ange, les traitements que Laban vous inflige. Je suis le Dieu qui vous ai apparu au lieu où vous m'avez consacré une pierre, et où vous m'avez fait Jehova » (Gen., XXXI, 11 ).

Ainsi donc, celui qui avait dit précédemment :

« Je suis le Seigneur, le Dieu d'Abraham votre père, et le Dieu de Jacob, »

celui à qui le fidèle serviteur a élevé un monument, était Dieu et Seigneur, car il faut croire à sa parole : non pas le Seigneur suprême, mais le second Seigneur, le ministre et l'envoyé du Père auprès des hommes ; aussi Jacob l'appelle-t-il l'ange en ce passage où il dit :

« L'ange du Seigneur m'a dit en mon sommeil : Je suis le Dieu qui vous ai apparu, en ce lieu. »

Ainsi donc, l'ange du Seigneur est nommé en ce récit et Dieu et Seigneur. Le prophète Isaïe l'appelle l'ange du grand conseil, Dieu, prince puissant, quand il prédit sa venue parmi les hommes, en disant :

« Un enfant nous est né et un Gis nous a été donné; il porte sur ses épaules le signe de sa domination, et il est appelé l'ange du grand conseil, le prince de paix, le Dieu fort, le puissant, le père du siècle à venir » (Isaïe, IX, 6).

XI.

Τῆς αὐτῆς.

«Ἀναστὰς δὲ τὴν νύκτα ἐκείνην ἔλαβεν τὰς δύο γυναῖκας καὶ τὰς δύο παιδίσκας καὶ τὰ ἕνδεκα παιδία αὐτοῦ, καὶ διέβη τὴν διάβασιν τὴν Ἰαβόκ, καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς καὶ διεβίβασεν πάντα τὰ ἑαυτοῦ. Ὑπελείφθη δὲ Ἰακὼβ μόνος, καὶ ἐπάλαιεν μετ´ αὐτοῦ ἄνθρωπος ἕως πρωΐ. Εἶδεν δὲ ὅτι οὐ δύναται πρὸς αὐτόν, καὶ ἥψατο τοῦ πλάτους τοῦ μηροῦ αὐτοῦ, καὶ ἐνάρκησεν τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ἰακὼβ ἐν τῷ παλαίειν αὐτὸν μετ´ αὐτοῦ· καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἀπόστειλόν με· ἀνέβη γὰρ ὁ ὄρθρος, ὁ δὲ εἶπεν, οὐ μή σε ἀποστείλω, ἐὰν μή με εὐλογήσῃς. Εἶπεν δὲ αὐτῷ, τί τὸ ὄνομά σου; ὁ δὲ εἶπεν, Ἰακώβ. Εἶπεν δὲ αὐτῷ, οὐκέτι Ἰακὼβ κληθήσεται τὸ ὄνομά σου, ἀλλ´ Ἰσραὴλ ἔσται τὸ ὄνομά σου· ὅτι ἐνίσχυσας μετὰ θεοῦ, καὶ μετὰ ἀνθρώπων δυνατὸς ἔσῃ. ἠρώτησεν δὲ Ἰακὼβ καὶ εἶπεν, ἀνάγγειλόν μοι τὸ ὄνομά σου. Καὶ εἶπεν, ἵνα τί τοῦτο ἐρωτᾷς τὸ ὄνομά μου; καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου Ἰακὼβ εἶδος θεοῦ· εἶδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη ἡ ψυχή μου. Ἀνέτειλεν δὲ αὐτῷ ὁ ἥλιος, ἡνίκα παρῆλθεν τὸ εἶδος τοῦ θεοῦ.» Τῷ μὲν Μωσεῖ εἴρητο «οὐδεὶς ὄψεται τὸ πρόσωπόν μου καὶ ζήσεται»,

ἐν τούτοις δὲ ὁ Ἰακὼβ εἶδεν θεὸν οὐχ ἁπλῶς ἀλλὰ «πρόσωπον πρὸς πρόσωπον», καὶ σωθείς γε οὐ τὸ σῶμα ἀλλὰ τὴν ψυχὴν τῆς ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ προσωνυμίας ἠξιώθη, φερωνύμου ψυχῶν προσηγορίας, εἴ γε ἑρμηνευθὲν «ὁρῶντα θεὸν» τὸ Ἰσραὴλ ὄνομα σημαίνει. Οὐκ ἄρα τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν ἑώρα· ἀόρατος γὰρ οὗτος καὶ ἄτρεπτος, καὶ οὐδαμῶς ἂν εἰς ἄνθρωπον μεταβάλοι ὁ πάσης ἀνωτάτω οὐσίας· ἕτερον ἄρα, οὗ καὶ πολυπραγμονοῦντι καιρός πω οὐκ ἦν ἐκφάναι τῷ Ἰακὼβ τὴν προσηγορίαν. Εἰ δὲ ἀγγέλων τινὰ ἢ τῶν κατ´ οὐρανὸν θείων πνευμάτων, τὸν τοῖς ἁγίοις τοὺς χρησμοὺς διακονούμενον, ὑπολάβοι τις εἶναι, σαφῶς διέψευσται· τοῦτο μὲν ἀπὸ τοῦ κυριολεκτεῖσθαι καὶ θεολογεῖσθαι τὸν δηλούμενον, καὶ γὰρ καὶ θεὸν αὐτὸν ἡ θεία γραφὴ διαρρήδην ἀναγορεύει καὶ κύριον ἀποκαλεῖ, τῇ διὰ τῶν τεσσάρων παρ´ Ἑβραίοις στοιχείων ἐπισημειώσει τιμῶσα, ἣν ἐπὶ μόνης τῆς ἀνεκφωνήτου καὶ ἀρρήτου προσηγορίας τῆς τοῦ θεοῦ συντιθέναι παῖδες Ἑβραίων εἰώθασιν· τοῦτο δὲ καὶ ἀπὸ τοῦ ἀγγέλους σαφῶς διορίζειν, ὅτε δὴ βούλοιτο ἀγγέλους καλεῖν ὁ λόγος, ὥσπερ, ἐπεὶ τοὺς ἐν Σοδόμοις ἀσεβεῖς ὄντας ὁ μὲν τῷ Ἀβραὰμ χρηματίζων θεὸς καὶ κύριος τῆς αὐτοῦ παρουσίας οὐδαμῶς ἀξιοῖ, εἰσαῦθις ἡ θεία γραφὴ λέγει·

« μὲν κύριος ἀπῆλθεν, ὡς ἐπαύσατο λαλῶν τῷ Ἀβραάμ, οἱ δὲ δύο ἄγγελοι ἀπῆλθον εἰς Σόδομα ἑσπέρας»,

καὶ τῷ Ἰακὼβ δὲ

« Συνήντησαν ἄγγελοι θεοῦ»·

καὶ ἰδὼν εἶπεν

« Παρεμβολὴ θεοῦ αὕτη· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου παρεμβολαί».

οὕτως δὴ ὁ θεοφιλὴς εὖ διέκρινεν τὰς ὀπτασίας, ὥστε νῦν μὲν τὸ ὄνομα τοῦ τόπου παρεμβολὰς καλεῖν, ἀπὸ τῆς τῶν ἀγγελικῶν παρεμβολῶν θέας, ὅτε δὲ τῷ θεῷ προσομιλεῖ, καλεῖ τὸ ὄνομα τοῦ τόπου

«Εἶδος θεοῦ», ἐπιλέγων· «εἶδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον».

Ἀλλὰ καὶ τῷ Μωσεῖ ὅτ´ ἄγγελος ἐπιφαίνεται, τοῦτ´ αὐτὸ καὶ ἡ θεία γραφὴ σημαίνει λέγουσα·

«φθη δὲ ἄγγελος κυρίου αὐτῷ ἐν φλογὶ πυρὸς βάτου».

Ὅτε δὲ τὸν αὐθέντην αὐτὸν δὴ τὸν χρηματίζοντα δηλοῖ, θεὸν καὶ κύριον ἀλλ´ οὐκέτι ἄγγελον ὀνομάζει. Ὁμοίως καὶ ἐπὶ τῆς ἐρυθρᾶς θαλάσσης διορίζει σαφῶς τὸν ἄγγελον καὶ τὸν κύριον δι´ ὧν φησιν·

«ξῆρεν δὲ ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ὁ προπορευόμενος τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἐπορεύθη ἐκ τῶν ὄπισθεν αὐτῶν· ἐξῆρεν δὲ καὶ ὁ στῦλος τῆς νεφέλης ἀπὸ προσώπου αὐτῶν».

ὥσπερ δὲ ἐπὶ τῶν προτέρων ἐν ἀνθρώπου σχήματι τοῖς παλαιοῖς ὁ κύριος χρηματίζων εἰσῆκται, οὕτω καὶ ἐνταῦθα διὰ νεφέλης. Λέλεκται γοῦν ἑξῆς·

«γενήθη δὲ ἐν τῇ φυλακῇ τῇ ἑωθινῇ καὶ ἐπέβλεψεν κύριος εἰς τὴν παρεμβολὴν τῶν Αἰγυπτίων ἐν στύλῳ νεφέλης»,

 δι´ ὅλης δὲ τῆς ἐρήμου ἐν στύλῳ διὰ τῆς νεφέλης ὁ θεὸς τῷ Μωσεῖ χρηματίζων. Ἀκριβῶς ἄρα ὅτε μὲν ἀγγέλου φύσιν ὁ λόγος δηλοῦν βούλεται, οὐδὲ θεὸν οὐδὲ κύριον ἀλλ´ ἀνεπικαλύπτως ἄγγελον ὀνομάζει, ὅτε δὲ κύριον καὶ θεὸν οἶδεν τὸν ἐπιφαινόμενον, ταύταις αὐταῖς σαφῶς κέχρηται ταῖς προσρήσεσιν. Κύριον δὲ καὶ θεὸν ὅτι μὴ τὸν αἴτιον δηλοῖ, προφανῶς ἀπέδειξαν τῆς θείας γραφῆς αἱ λέξεις, «ἄγγελον θεοῦ» προ〈ς〉ειποῦσαι τὸν ἐπὶ τοῦ Ἰακὼβ κύριον καὶ θεὸν προωνομασμένον. Λείπεταί τις ἄρα ὢν ἐν τοῖς οὖσι θεὸς καὶ κύριος μετὰ τὸν παμβασιλέα καὶ θεὸν τῶν ὅλων. Εἴη δ´ ἂν οὗτος ὁ πρὸ αἰώνων τοῦ θεοῦ λόγος, ὁ κρείττων μὲν ἢ πᾶσα ἀγγελικὴ φύσις, μείων δὲ ἢ κατὰ τὸ〈ν〉 πρῶτον αἴτιον.
 

CHAPITRE XI.

Ainsi qu'Abraham, Jacob a vu celui dont nous avons parlé, le Dieu et le Seigneur, et l'ange de Dieu, sous la forme humaine, ainsi qu'en atteste le récit suivant :

Or, Jacob s'étant levé de nuit, prit ses deux femmes, leurs deux servantes et ses onze enfants ; il passa le gué de Jaboi, prit ses biens, et fît passer tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul, et un homme lutta contre lui jusqu'au matin (Gen. XXXII, 22).

En voyant qu'il ne pouvait le terrasser, cet homme toucha le gras de la cuisse de Jacob, qui sécha dans la lutte, et il dit: Laissez-moi aller, car l'aurore apparaît. Jacob répondit : Je ne vous laisserai point aller que vous ne m'ayez béni. Cet homme lui demanda : Quel est votre nom? Jacob, dit-il. Et l'homme : Désormais on ne vous appellera plus Jacob, mais Israël ; puisque vous avez été fort contre Dieu, vous le serez aussi contre les hommes. Or, Jacob l'interrogea : Dites-moi quel est votre nom? et l'homme répondit : Pourquoi me le demandez-vous ? Et il le bénit en ce lieu. Jacob appela ce lieu la vision de Dieu ; car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Or, le soleil se leva à ses yeux, quand il eut quitté ce lieu. Il fut dit aussi à Moïse : « Personne ne me verra sans mourir » (Exode, XXXIII, 20 ).

Ainsi Jacob vit Dieu, non pas simplement, mais face à face ; il fut conservé, non suivant le corps, mais suivant l'âme, et reçut le nom d'Israël, qui ne convient qu'à l'âme, puisque le nom d'Israël signifie celui qui voit Dieu. Mais il n'a pas vu le Dieu de l'univers qui est invisible et immuable, et ne saurait emprunter la forme humaine, supérieur qu'il est à toute essence. Donc ce fut un autre, et ce n'était pas le moment de révéler son nom à la curiosité de Jacob. En supposant que celui qui manifestait les prophéties aux vents fût un ange ou un de ces esprits divins qui habitent le ciel, on commettrait une erreur grossière. Cela résulte de ce qu'il est appelé Seigneur et Dieu. En effet, la divine Ecriture le nomme clairement Dieu et l'appelle Seigneur, l'honorant du titre formé des quatre lettres hébraïques, que les Juifs ne réunissent que pour former le nom ineffable et mystérieux de Dieu. Cela résulte aussi de ce que l'Ecriture veut indiquer des anges; elle les désigne avec clarté. Ainsi le Dieu et Seigneur, qui a parlé à Abraham, ne veut pas honorer les impies habitants de Sodome de sa présence, comme le marque la divine Ecriture.

« Or, est-il dit, le Seigneur se relira après avoir parlé à Abraham. Les deux anges vinrent à Sodome sur le soir» (Gen., XIX, 1).

Les anges de Dieu aussi vinrent au-devant de Jacob, et en les voyant il dit :

«Voici le camp de Dieu, et il appela ce lieu les camps» (Ib., XXXII, 1).

Ainsi, cet ami de Dieu discernait-il les visions, et il appelle ce lien les camps, parce qu'il y a vu le camp des anges. Mais quand il s'entretient avec Dieu, il nomme le lieu la vision de Dieu, en ajoutant :

« J'ai vu le Seigneur face à face. »

Si un ange apparat! à Moïse, la divine Écriture le témoigne et dit :

« L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un feu au milieu d'un buisson » (Exode, III, 2).

Or, lorsqu'elle parle de celui en qui résident la puissance et la connaissance de l'avenir, elle le nomme le Seigneur et Dieu, et jamais l'ange. De même, au passage de la mer Rouge, on distingue l'ange du Seigneur et le Seigneur lui-même, et dit :

« L'ange du Seigneur, qui marchait devant le camp d'Israël, alla derrière les Hébreux, et avec lui la colonne de nuée passa derrière eux» (Exode, XIV, 19).

Plus haut, Dieu annonçait ses oracles, caché sous la forme d'un homme ; maintenant c'est d'une nuée obscure. Il est dit plus plus bas :

«Lorsque la veille du malin fut arrivée, le Seigneur regarda le camp des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuée » (Ibid., XIV, 24 ).

Dans le désert, c'est voilé de ce nuage que Dieu parle à Moïse. Toutes les fois donc que l'Ecriture veut parler d'un ange, elle ne l'appelle ni Seigneur, ni Dieu, mais simplement ange. Mais a-t-elle à raconter une manifestation du Seigneur Dieu, elle le désigne sous ces titres mêmes. En appelant l'ange de Dieu le Seigneur et Dieu qui qui lutta contre Jacob, les expressions de la divine Ecriture nous font bien sentir que ce Seigneur et ce Dieu n'est pas le Dieu principe universel. Il y a donc un Seigneur Dieu après le Seigneur et le Dieu de toutes choses, et c'est le Verbe de Dieu engendré avant les siècles, supérieur à la nature angélique, mais inférieur à la cause première.

 

XII.

Τῆς αὐτῆς.

 «Εἶπεν δὲ ὁ θεὸς Ἰακώβ, ἀναστὰς ἀνάβηθι εἰς τὸν τόπον Βαιθήλ, καὶ οἴκει ἐκεῖ· καὶ ποίησον θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι ἐν τῷ ἀποδιδράσκειν σε ἀπὸ προσώπου Ἡσαῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. Εἶπεν δὲ Ἰακὼβ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ καὶ πᾶσι τοῖς μετ´ αὐτοῦ, ἄρατε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους ἐκ μέσου ὑμῶν, καὶ καθαρίσασθε, καὶ ἀλλάξατε τὰς στολὰς ὑμῶν· καὶ ἀναστάντες ἀναβῶμεν εἰς Βαιθήλ, καὶ ποιήσωμεν ἐκεῖ θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ τῷ ἐπακούσαντί μου ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὃς ἦν μετ´ ἐμοῦ καὶ ἔσωσέν με ἐν τῇ ὁδῷ ᾗ ἐπορεύθην

Ἐνταῦθα ὁ θεὸς αὐτὸς ὁ τῶν ὅλων, ὁ μόνος ἀγένητος καὶ ἀνωτάτω πάντων, οὐκ ὀφθεὶς ἀλλὰ γὰρ ἀοράτως χρηματίσας τῷ Ἰακὼβ δυνάμει τε ἀρρήτῳ αὐτὸν ἀνακινήσας, περὶ ἑτέρου σαφῶς ποιεῖται τὸν λόγον. Εἶπεν γοῦν ὁ θεὸς αὐτῷ·

« Ποίησον θυσιαστήριον τῷ θεῷ τῷ ὀφθέντι σοι».

Τίς δ´ ἦν ὁ προγραφεὶς ὦφθαι αὐτῷ, ἀρτίως παρεστήσαμεν, τὸν θεὸν λόγον εἶναι ἀποδείξαντες.
 

CHAPITRE XII.

La même histoire de Jacob désigne encore le second Dieu.

Or, Dieu dit à Jacob : « Levez-vous et montez à Bethel, et demeurez là pour y élever un autel au Dieu qui vous apparut quand vous fuyiez Esaü votre frère. Or, Jacob dit à sa famille (Gen., XXXV, 1) et à ceux qui l'accompagnaient : Rejetez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous ; purifiez-vous, et changez vos vêtements. Levez-vous et montons à Bethel pour y faire un autel au Seigneur qui m'a exaucé au jour de la tribulation, qui m'a accompagné et qui m'a protégé en mou voyage. »

Le Dieu du monde, l'Etre suprême, sans principe et invisible, qui répond à Jacob sans être vu et agit par sa vertu secrète, parle évidemment d'un autre Dieu, et dit :

« Elevez un autel au Dieu qui vous apparut`. »

Or, nous avons déjà établi suffisamment que c'est le Verbe de Dieu qui s'est manifesté à Jacob.

XIII.

Ἀπὸ τῆς Ἐξόδου.

 

 

«Καὶ Μωσῆς ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα Ἰωθὼρ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ», «καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὅρος τοῦ θεοῦ ἐν Χωρήβ. ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου ἐν πυρὶ φλογὸς βάτου»,

καὶ μεθ´ ἕτερα·

«ς δὲ εἶδεν, ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν ἐκ μέσου τοῦ βάτου λέγων, Μωυσῆ Μωυσῆ, μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσαι τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας ἐπ´ αὐτῷ γῆ ἁγία ἐστίν»,

καὶ μετ´ ὀλίγα·

«Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς αὐτόν, ἐγώ εἰμι ὁ ὤν»,

καὶ αὖθις·

« λάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν, ἐγὼ κύριος ὤφθην πρὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, θεὸς ὢν αὐτῶν, καὶ τὸ ὄνομά μου οὐκ ἐδήλωσα αὐτοῖς· καὶ ἔστησα τὴν διαθήκην μου πρὸς αὐτούς».

Ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐν ἀνθρώποις προφητῶν, Ἡσαΐου φέρε εἰπεῖν καὶ Ἱερεμίου καὶ τῶν παραπλησίων, ἄνθρωπος μὲν ἦν τὸ ὁρώμενον, θεὸς δὲ ὁ διὰ τοῦ φαινομένου ὡς ἂν δι´ ὀργάνου θεσπίζων, καὶ τοτὲ μὲν Χριστοῦ πρόσωπον, τοτὲ δὲ πνεύματος ἁγίου, τοτὲ δὲ τοῦ ἐπὶ πάντων θεοῦ ἦν διὰ τοῦ προφήτου χρηματίζον, οὕτω δὴ καὶ νῦν εἰσαγομένῳ τῷ Μωσεῖ ὁ ἀνωτάτω καὶ ἐπὶ πάντων θεὸς διὰ τοῦ φανέντος ἀγγέλου τὰ προκείμενα θεσπίζει. Ὧν γένοιτ´ ἂν ὁ νοῦς τοιόσδε· σοὶ μέν, ὦ προφῆτα, ὡς ἂν εἰσαγομένῳ καὶ μηδὲν πλέον ἀγγελικῆς ὀπτασίας χωροῦντι, τέως τὸν ἐμὸν ἄγγελον ἐβουλήθην ὀφθῆναι, ἐμαυτοῦ τε τοὔνομά σοι μόνον ἐμφανὲς καθίστημι, διδάσκων ὅτι

 «γώ εἰμι ὁ ὤν»,

καὶ ὅτι τὸ ὄνομά μού ἐστιν κύριος· τοῖς δὲ σοῖς πατράσιν οὐ τοῦτο μόνον ἐδήλωσα, ἀλλὰ καὶ τούτου μεῖζον ἐδωρησάμην· ὤφθην γὰρ αὐτοῖς. Τίς δὲ ἦν ὁ τοῖς πατράσιν ὀφθείς; καὶ ὅτι μὴ ὁ ἐπὶ πάντων θεός, προαποδέδεικται, ἡνίκα τὸν θεὸν καὶ τὸν κύριον· «ἄγγελον θεοῦ» ὠνομάσθαι ἐπεδείκνυμεν. Πῶς οὖν ἐνταῦθα ὁ ἐπέκεινα τῶν ὅλων, αὐτὸς ὢν ὁ μόνος ἐπὶ πάντων θεός, ὦφθαί φησιν τοῖς πατράσιν, ζητήσαι ἄν τις εἰκότως. Λυθείη δ´ ἂν τὸ ζητηθέν, εἰ τῇ ἀκριβείᾳ τῆς θείας γραφῆς ἐπιστήσαιμεν. Λεγομένου 〈γὰρ〉 παρὰ τοῖς ἑβδομήκοντα τοῦ

« Καὶ ὤφθην πρὸς Ἀβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακώβ, θεὸς αὐτῶν ὤν»,

ὁ μὲν Ἀκύλας φησὶν

« Καὶ ὡράθην πρὸς Ἀβραὰμ καὶ πρὸς Ἰσαὰκ καὶ πρὸς Ἰακὼβ ἐν θεῷ ἱκανῷ»·

δι´ ὧν σαφῶς παρίστησιν, ὅτι μὴ αὐτὸς ὁ ἐπὶ πάντων θεός, ὁ μόνος ὤν, δι´ ἑαυτοῦ ὤφθη, ἀλλ´ οὐδ´ ὥσπερ τῷ Μωσεῖ οὕτως καὶ τοῖς πατράσιν δι´ ἀγγέλου ἢ διὰ βάτου ἢ πυρός, ἀλλ´ «ἐν θεῷ ἱκανῷ» χρηματίζοντι, ὥστε διὰ τοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα καὶ τοῖς πατράσιν ἑωρᾶσθαι, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν εὐαγγελίοις πρὸς αὐτοῦ

« ἑωρακὼς ἐμὲ ἑώρακε τὸν πατέρα».

ν αὐτῷ γὰρ καὶ δι´ αὐτοῦ ἡ τοῦ πατρὸς ἀπεκαλύπτετο γνῶσις. Ἀλλ´ ὅτε μὲν ἀνθρώπων σωτήριος ἐπεφαίνετο, διὰ τῆς τοῦ υἱοῦ ἀνθρωπείας μορφῆς ἑωρᾶτο, τοῖς θεοφιλέσιν τὴν εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ ἐσομένην σωτηρίαν τοῖς πᾶσι παροῦσαν ἐξ ἐκείνου προαρ〈ρ〉αβωνιζόμενος· ὅτε δὲ τῶν ἀσεβῶν τιμωρὸς καὶ κολαστὴς τῶν Αἰγυπτίων ἔμελλεν ἔσεσθαι, οὐκέτι «ἐν θεῷ ἱκανῷ», ἀλλ´ ἐν ἀγγέλῳ διακόνῳ τῆς τιμωρίας καὶ ἐν εἴδει πυρὸς καὶ τῆς ὅσον οὔπω μελλούσης αὐτούς, δίκην ἀγρίας καὶ ἀκανθώδους ὕλης, κατεσθίειν φλογὸς παρεφαίνετο. Αἰνίττεσθαι οὖν φασι τὴν μὲν βάτον τὴν τῶν Αἰγυπτίων ἀγρίαν καὶ ἀπηνῆ καὶ ἀνήμερον μοχθηρίαν, τὸ δὲ πῦρ τὴν διαλαβοῦσαν αὐτοὺς τιμωρὸν καὶ κολαστήριον δύναμιν.
 

CHAPITRE XIII,

DE L'EXODE.

Le Dieu suprême, qui a manifesté ses volontés à Moïse par le ministère d'un ange, nous apprend lui-même qu'il s'est montré aux patriarches, non par un ange, mais par ton propre fils.

«Or, Moïse paissait les brebis de Jolhor son beau-père, et il vint à la montagne de Dieu à Horeb, et l'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson embrasé » (Exode, III, 1).

Et plus bas :

«Lorsqu'il vit qu'il venait pour regarder, il l'appela du milieu du buisson en disant : Moïse, Moïse, n'approchez pas d'ici; ôtez votre chaussure, car la terre sur laquelle vous vous arrêtez est une terre sainte. »

Après quelques autre« paroles, le Seigneur lui dit :

« Je suis celui qui suis. »

Et encore :

« Dieu s'adressa à Moïse et lui dit : Je suis le Seigneur qui apparut à Abraham, à Isaac et à Jacob, leur Dieu ; je ne leur ai point manifesté mon nom, ri je ne leur ai point donné mon alliance. »

De même dans les révélations faites aux prophètes qui ne vivaient pas au milieu des nommes, à Isaïe ou à Jérémie par exemple, et aux autres, un homme leur apparaissait, mais c'était Dieu qui parlait par sa bouche, comme par un instrument fidèle; et c'était tantôt la personne du Christ, tantôt celle de l'Esprit saint, tantôt encore celle du Dieu suprême, qui parlait par le prophète. Ainsi dans ce moment c'est par l'intermédiaire d'un ange que ce même Dieu adresse à Moïse les paroles citées. Voici le sens qu'il faut y attacher : A vous, prophètes, dont l'intelligence n'est pas assez développée et ne peut rien atteindre au-dessus de la vision des anges, je manifeste mon ange, et je ne vous révèle que mon nom. Je vous apprends que je suis celui qui suis, et que mon nom est le Seigneur. Mais à vos pères non seulement je l'ai fait connaître, je leur ai accordé davantage, je me suis offert à leurs yeux. Or, déjà il a été établi que ce n'est pas le Dieu créateur qui s'est manifesté à nos pères, lorsque nous avons démontré que le Seigneur et Dieu est nommé ange de Dieu. Comment donc celui qui est supérieur à tout et qui est le seul Dieu de l'univers peul-il dire qu'il a été vu de ses patriarches? Cette difficulté sera résolue si nous prenons le texte suivant ses termes propres ; car si les septante traduisent :

J'ai apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, dont je suis le Dieu, Aquila traduit ainsi :

J'ai apparu à Abraham et à Jacob en un Dieu convenable.

Ce passage établit donc que le Dieu unique et suprême n'a pas été vu en son essence; il ne s'est pas manifesté à nos pères comme à Moïse, par un ange, du milieu d'un buisson, ou du sein des flammes, mais en un Dieu convenable. Ainsi, par le moyen du Fils, le Père s'est montré aux patriarches selon ce que le Fils a dit dans l'Evangile :

« Celui qui m'a vu a vu mon Père » (Jean. XIV, 9),

car en lui et par lui se révélait la connaissance du Père. Lorsqu'il apparaissait comme le salut des hommes, il se montrait sous la forme humaine, et donnait ainsi à ses amis fidèles le gage de la rédemption générale qu'il devait opérer. Mais quand il sévit contre des impies et chassé l'orgueil de l'Égypte, ce n'est plus en un Dieu convenable qu'il apparaît, mais par un ange, ministre de ses vengeances, et sous l'apparence du feu et de la flamme, dont l'ardeur doit les dévorer comme des broussailles sauvages. Le buisson, dit-on, représente la féroce cruauté et la barbare corruption de ce peuple, et le feu la puissance vengeresse et répressive qui les a frappés.

 

XIV.

Τῆς αὐτῆς.

 

 «Εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν, ἰδοὺ ἐγὼ παραγίνομαι πρὸς σὲ ἐν στύλῳ νεφέλης, ἵνα ἀκούσῃ ὁ λαὸς λαλοῦντός μου πρὸς σέ, καὶ σοὶ πιστεύσουσιν»,

καὶ ἑξῆς·

« δὲ θεὸς ἡγεῖτο αὐτῶν ἡμέρας ἐν στύλῳ νεφέλης τὴν ὁδόν, τὴν δὲ νύκτα ἐν στύλῳ πυρὸς τοῦ φαίνειν αὐτοῖς»,

καὶ πάλιν·

« Κατέβη κύριος ἐν στύλῳ νεφέλης»,

καὶ αὖθις·

«νίκα δ´ ἂν εἰσῆλθεν Μωυσῆς εἰς τὴν σκηνήν, κατέβαινεν ὁ στῦλος τῆς νεφέλης καὶ ἵστατο ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς, καὶ ἐλάλει τῷ Μωυσεῖ· καὶ ἑώρα πᾶς ὁ λαὸς τὸν στῦλον τῆς νεφέλης ἑστῶτα ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς· καὶ στάντες πᾶς ὁ λαὸς προσεκύνησαν ἕκαστος ἀπὸ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς αὐτοῦ».

Ὁ μὲν οὖν λαὸς ἑώρα τὸν στῦλον τῆς νεφέλης, Μωυσεῖ δ´ ἐλάλει. Τίς δ´ ἐλάλει ἢ δηλονότι ὁ στῦλος. Τῆς νεφέλης, ὁ πρότερον τοῖς πατράσιν ἐν ἀνθρώπου φανεὶς σχήματι; προαποδέδεικται δὲ ὅτι μὴ ὁ ἐπὶ πάντων θεὸς οὗτος ἦν, ἕτερος δὲ ὃν θεοῦ λόγον ὑπάρχοντα Χριστὸν ἡμεῖς προσαγορεύομεν, ὃς καὶ τότε τοῦ πλήθους ἕνεκεν Μωσεῖ τε αὐτῷ καὶ τῷ λαῷ ἐν στύλῳ νεφέλης ἐθεωρεῖτο, διὰ τὸ μὴ χωρεῖν αὐτοὺς ὁμοίως τοῖς πατράσιν ἐν ἀνθρώπου σχήματι ὁρᾶν αὐτόν. Τελείων γάρ τοι ἦν τὸ προορᾶν δύνασθαι τὴν μέλλουσαν ἔσεσθαί ποτε εἰς ἀνθρώπους ἔνσαρκον ἐπιφάνειαν αὐτοῦ, ἣν ἐπεὶ μηδὲ τότε οἷός τε ἦν ὁ πᾶς λαὸς χωρεῖν, εἰκότως τοτὲ μὲν αὐτοῖς διὰ πυρός, φόβου χάριν καὶ καταπλήξεως, τοτὲ δὲ διὰ νεφέλης ..., ὡς ἂν ἐπεσκιασμένως καὶ κεκαλυμ〈μ〉ένως νομοθετῶν αὐτοῖς ὁρῷτο, ὁμοίως δὲ καὶ τῷ Μωσεῖ δι´ αὐτούς.

CHAPITRE XIV.

Le Verbe Dieu s'est manifesté au peuple sous la forme d'une nuée. comme autrefois aux patriarches, sous la forme de l'homme.

Le Seigneur dit à Moïse : «Voici que je viens à vous dans une colonne de nuée, afin que le peuple m'entende vous parler et qu'il vous croit » ( Exode ).

 Et le reste :

« Le Seigneur les précédait de jour dans une colonne de nuée pour leur montrer leur route, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer » (Ibid., XIII, 21). Et encore : « Le Seigneur descendit en la colonne de nuée » (Ibid., XXXIII, 9).

Et:

« Lorsque Moïse fut entré dans le tabernacle, la colonne de nuée descendit et s'arrêta à.la porte, et le Seigneur parla à Moïse. Tout le peuple vit la colonne de nuée s'arrêter à la porte du tabernacle, et tous se prosternèrent chacun à la porte de sa tente » (Ibidem).

Le peuple voyait donc le colonne de nuée et on parlait à Moïse ; mais qui parlait ? Evidemment la colonne de nuée, qui avait apparu déjà aux patriarches sous la forme humaine. Et déjà il a été prouvé que ce n'était pas le Dieu suprême, mais le Christ, Verbe de Dieu. C'était lui qui avait emprunté celle manière de se montrer à Moïse et au peuple, pour frapper celle multitude qui n'aurait pu le reconnaître sous la forme humaine, comme le firent les patriarches, car il était réservé aux parfaits de prévoir sa manifestation en la chair qui devait avoir lieu, et à laquelle le peuple ne pouvait s'élever; aussi, pour lui imprimer une crainte et un effroi salutaire, tantôt il se montrait à eux comme une colonne de feu, tantôt comme une colonne de nuée, et de la même manière à Moïse à cause d'eux, afin de leur donner des lois entourées d'ombre» et de mystères.

XV

Τῆς αὐτῆς.

Εἶπεν κύριος·

«δοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου ἵνα φυλάξῃ σε ἐν τῇ ὁδῷ, ὅπως εἰσαγάγῃ σε εἰς τὴν γῆν ἣν ἡτοίμασά σοι. Πρόσεχε σεαυτῷ καὶ εἰσάκουε αὐτοῦ καὶ μὴ ἀπείθει αὐτῷ. Οὐ γὰρ μὴ ὑποστείληταί σε· τὸ γὰρ ὄνομά μου ἐστὶν ἐπ´ αὐτῷ», καὶ ἐν ἑτέρῳ τόπῳ· «εἶπεν δὲ κύριος πρὸς Μωυσῆν· βάδισον καὶ ὁδήγησον τὸν λαὸν εἰς τὸν τόπον ὃν εἴρηκά σοι· ἰδοὺ ὁ ἄγγελός μου προπορεύεται πρὸ προσώπου σου»,

καὶ πάλιν·

« Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν, πορεύου καὶ ἀνάβηθι ἐντεῦθεν σὺ καὶ ὁ λαός»,

 καὶ ἑξῆς·

« Καὶ συναποστελῶ πρὸ προσώπου σου τὸν ἄγγελόν μου».

Αὗται ὅτι μὴ ἀγγέλου μόνου θεοῦ δὲ γένοι〈ν〉τ´ ἂν φωναί, παντί τῳ πρόδηλον. θεοῦ δὲ τίνος ἢ τοῦ τοῖς προπάτορσιν ἑωραμένου, ὃν ἄγγελον θεοῦ σαφῶς προσεῖπεν ὁ Ἰακώβ; οὗτος δὲ ἦν ἡμῖν ὁ θεοῦ λόγος, ὡς ἂν καὶ θεοῦ παῖς καὶ αὐτὸς θεὸς καὶ κύριος ὠνομασμένος.

CHAPITRE XV.

Ce ne fut pas un ange qui manifesta à Moïse les volontés de Dieu, mais un être supérieur à l'ange.

Le Seigneur dit : «Voici que j'envoie mon ange devant vous, afin qu'il vous garde en route et qu'il vous introduise en la terre que je vous ai préparée. Respectez-le et écoutez sa voix, et ne le méprisez point, car il ne vous remettra pas vos offenses. En effet, mon nom est en lui » (Exode. XXIII, 20).

Ailleurs le Seigneur dit à Moïse :

« Allez, conduisez ce peuple où je vous ai dit; voici que mon ange marchera devant vous » (Ibid, XXXII, 3i ).

Et encore :

« Le Seigneur dit à Moïse : Allez ; sortez de ce lieu vous et le peuple, etc. J'enverrai mon ange devant vous » (ibid., XXXIII, 1).

Il est évident que ces paroles ne peuvent pas venir d'un ange, mais de Dieu seul ; mais de quel Dieu, sinon de celui qui s'est montré aux patriarches, et que Jacob appelle l'ange de Dieu? Il est pour nous le Verbe de Dieu, car il est appelé le Fils de Dieu, Dieu et Seigneur lui-même.

XVI.

Τῆς αὐτῆς.

«Ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, ὁ ἐξαγαγών σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. Οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ»,

καὶ ἑξῆς·

« γὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ θεός σου, θεὸς ζηλωτής»,

καὶ ἐπιλέγει·

« Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ κύριος τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ».

Κἀνταῦθα αὐτὸς ὁ κύριος περὶ ἑτέρου κυρίου τὰ προκείμενα διδάσκει· εἰπὼν γοῦν «ἐγώ εἰμι κύριος ὁ θεός σου», ἐπιλέγει·

« Οὐ λήψῃ τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ σου»,

περὶ τοῦ πατρὸς δηλαδὴ καὶ θεοῦ τῶν ὅλων ὁ δεύτερος κύριος τὸν θεράποντα μυσταγωγῶν. Εὕροις δ´ ἂν καὶ ἄλλα μυρία δι´ ὅλης τῆς ἱερᾶς γραφῆς παραπλησίως τούτοις ἐξενηνεγμένα, δι´ ὧν ὁ θεὸς ὡς περὶ ἑτέρου θεοῦ καὶ αὐτὸς ὁ κύριος ὡς περὶ ἑτέρου κυρίου τοὺς χρησμοὺς ἐποιεῖτο.

CHAPITRE XVI.

Le même Seigneur nous révèle encore un autre Seigneur.

« Je suis le Soigneur votre Dieu qui vous ai tiré de la terre d'Égypte, de la maison de servitude; vous n'aurez point d'autres dieux que moi, etc., car je suis le Seigneur voire Dieu, le Dieu jaloux » ( Exode, XX, 2).

Il ajoute :

«Vous ne prendrez pas le nom du Seigneur voire Dieu eu vain, car le Seigneur ne regardera pas comme innocent celui qui prendra son nom en vain » (Ibid., 5 ).

Ici encore le Seigneur fait connaître ces vérités au sujet d'un autre Seigneur. En effet, après avoir dit: Je suis le Seigneur votre Dieu, il ajoute :

Vous ne prendrez pas en vain le nom du Seigneur.

Ainsi, le second Seigneur votre Dieu initie son peuple aux mystères du Père et du Dieu de tout ce qui existe. Vous trouverez mille autres passages dans les saintes lettres, où, comme en celui-ci, Dieu parle en ses révélations comme d'un autre Dieu, et le Seigneur comme d'un autre Seigneur.

XVII

Τῆς αὐτῆς.

«Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Μωυσῆν, καὶ τοῦτόν σοι τὸν λόγον ὃν εἴρηκας ποιήσω. Εὕρηκας γὰρ χάριν ἐνώπιόν μου, καὶ οἶδά σε παρὰ πάντας. Καὶ εἶπεν Μωυσῆς, δεῖξόν μοι τὴν σεαυτοῦ δόξαν. Καὶ εἶπεν, ἐγὼ προπορεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου, καὶ καλέσω ἐν ὀνόματί μου κύριον ἐναντίον σοῦ καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω

Καὶ μεθ´ ἕτερα ἐπιφέρει λέγων·

« Καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ, καὶ ἐκάλεσεν ἐν ὀνόματι κυρίου. Καὶ παρῆλθεν κύριος ἐν ὀνόματι αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσεν, κύριε κύριε, ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος, καὶ ἀληθινὸς καὶ δικαιοσύνην διατηρῶν, ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας, καὶ καθαρισμῷ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον, ἐπάγων ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ τέκνα τέκνων ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν. Καὶ σπεύσας Μωυσῆς κύψας ἐπὶ τὴν γῆν προσεκύνησεν.»

Ὅρα δὴ τίνα τρόπον καὶ νῦν αὐτὸς ὁ κύριος ὁ καταβὰς «ἐκάλεσεν», ἐν νεφέλῃ καὶ τῷ Μωσεῖ παραστάς, «ἐν ὀνόματι κυρίου», ἕτερον παρ´ ἑαυτὸν συνήθως κατὰ ἀναδίπλωσιν δὶς κύριον ἐπικαλούμενον, ὡς ἂν καὶ ἑαυτοῦ καὶ τῶν λοιπῶν ἁπάντων δεσπότην θεολογούμενον, τὸν ἑαυτοῦ πατέρα, καὶ ὅτι γε ἐν τούτοις οὐ Μωσῆς, ὡς ἂν ὑπολάβοι τις, ἀλλὰ γὰρ αὐτὸς ὁ κύριος ἕτερον κύριον τὸν πατέρα καλεῖ. Προλαβὼν αὐτὸς ὁ χρηματίζων τῷ Μωσεῖ φησιν·

«`Ἐγὼ παρελεύσομαι πρότερός σου τῇ δόξῃ μου, καὶ καλέσω ἐν ὀνόματι κυρίου».

Τοῦτο γοῦν εἰρηκότος, ἑξῆς ἐπιλέγει ἡ γραφὴ διηγηματικῶς· «καὶ κατέβη κύριος ἐν νεφέλῃ καὶ παρέστη αὐτῷ ἐκεῖ, καὶ ἐκάλεσεν ἐν ὀνόματι κυρίου». Οὐκοῦν αὐτὸς ὁ κύριος τὴν ὑπόσχεσιν τὴν αὐτοῦ πληρώσων κάτεισιν, καὶ ὥσπερ ὁ λόγος φησίν, πρόεισι «πρὸ προσώπου» Μωυσῆ· καὶ αὐτὸς δὲ ὁ κύριος καλεῖ λέγων·

« Κύριε ὁ θεὸς οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων»,

καὶ τὰ ἑξῆς, σαφῶς ὁ κύριος τὸν θεράποντα ἑαυτόν τε ὅστις εἴη καὶ τὴν τοῦ κρείττονος κυρίου γνῶσιν μυσταγωγῶν. Τοῦτο δέ σοι παραστήσει, ἔνθα προσευχόμενος ὑπὲρ τοῦ λαοῦ τῶν προκειμένων τοῦ κυρίου μνημονεύει φωνῶν, τὸν κύριον ταῦτ´ εἰρηκέναι ἀλλ´ οὐκ αὐτόν, ἐν οἷς φησιν·

« Καὶ νῦν ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, κύριε, ὃν τρόπον εἶπας λέγων, κύριος μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ ἀληθινός, ἀφαιρῶν ἀνομίας καὶ ἀδικίας καὶ ἁμαρτίας· καὶ καθαρισμῷ οὐ καθαριεῖ τὸν ἔνοχον, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα ἕως ἐπὶ τρίτην καὶ τετάρτην γενεάν».

ἐπιτήρει δὲ τίνα τρόπον ἐν τούτοις αὐτὸς ὁ κύριος τὸν πατέρα μακρόθυμον καὶ πολυέλεον ἐπειπών, προστίθησι λέγων αὐτὸν καὶ ἀληθινόν, συμφώνως τῷ

«ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν θεόν»,

ἐν εὐαγγελίοις ὑφ´ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ σωτῆρος ἡμῶν εἰρημένῳ. Μόνον γοῦν ἀληθινὸν θεὸν σφόδρα εὐσεβῶς ἀποκαλεῖ τὸν πατέρα, τὸ προσῆκον ἀπονέμων σέβας τῇ ἀγενήτῳ φύσει, ἧς αὐτὸν εἰκόνα εἶναι καὶ γέννημα οἱ θεῖοι λόγοι παιδεύουσιν.
 

CHAPITRE XVII.

Dans ses communications avec Moise, ce même Seigneur reconnaît un autre Seigneur bien supérieur à lui, son Père, qu'il appelle le vrai Dieu.

Et le Seigneur dit à Moïse : « Je ferai encore ce quo vous m'avez demandé, car vous avez trouvé grâce devant moi, et je vous ai distingué d'entre tous » (Exode, XXXIII, 18).

Et Moïse dit : « Montrez-moi voire gloire ; » et le Seigneur dit ; « Je ferai passer ma gloire devant vous, et j'appellerai en mon nom le Seigneur devant vous. et je ferai grâce à qui je voudrai, et miséricorde à qui il me plaira. »

Après d'autres paroles, l'historie continue (Ibid., XXXIV, 5) :

« Le Seigneur descendit dans la nuée, et se présenta à Moïse en ce lieu, et lui parla au nom du Seigneur, et le Seigneur lui-même passa en son nom, et dit : Seigneur, Seigneur. Dieu clément et miséricordieux, patient, riche en miséricorde, véritable et juste, qui conservez votre miséricorde jusqu'à mille générations, et qui effacez l'iniquité, l'injustice et le péché, il ne purifiera pas le pécheur et punira les crimes du père sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et Moïse se hâta de se prosterner à terre et de l'adorer. »

Remarquez donc comment le Seigneur, qui est descendu en la nuée et s'est offert à Moïse au nom du Seigneur, reconnaît un être au-dessus de lui-même, le Père, que, par une répétition ordinaire, il appelle deux fois Seigneur, comme étant son Seigneur et celui du monde; et que ce n'est pas Moïse, comme on pourrait le supposer, mais le Seigneur qui appelle l'autre Seigneur son Père. Celui qui répond le premier à Moïse dit :

« Je ferai passer ma gloire devant vous, et j'appellerai au nom du Seigneur. »

Après avoir dit ces paroles, l'Ecriture raconte que le Seigneur descendit dans la nuée et se fit voir à Moïse en ce lieu, et lui parla au nom du Seigneur. Aussi le Seigneur, au moment d'accomplir sa promesse, descend sur la terre, et, suivant le texte sacré, passe devant la face de Moïse, et le même Seigneur invoque et dit :

« Seigneur, Dieu clément et miséricordieux, »

et le reste. Par ces paroles, le Seigneur initie son serviteur à la connaissance de ses mystères et de ceux du Seigneur plus élevés que lui. Moïse en donne une preuve indubitable, lorsqu'en sa prière pour le peuple il répéta ces paroles que nous avons citées comme proférées par le Seigneur, et ne venant pas de lui-même, quand il dit :

« Et maintenant. Seigneur, que votre main soit glorifiée, ainsi que vous avez dit : le Seigneur est patient, riche en miséricorde, et véritable ; il efface l'iniquité, l'injustice et le péché; il ne purifiera pas le pécheur et punira les crimes des pères sur les ennemis, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. »

Or, remarquez comment le Seigneur, qui appelle ici son père patient et riche en miséricorde, ajoute qu'il est véritable, conformément à ce qui a été dit dans l'Evangile par le même Seigneur notre Sauveur : «  afin qu'ils vous connaissent, vous qui êtes le seul vrai Dieu » (Jean, XVII, 3). Dans sa religion profonde, il appelle donc son Père seul vrai Dieu, et c'est avec justice et religion qu'il rend cet honneur à l'essence éternelle, dont il n'est lui-même que l'image elle Fils, comme l'enseignent les saintes Ecritures.

XVIII.

Ἀπὸ τῶν Ἀριθμῶν.

Ἐν τοῖς Ἀριθμοῖς ὁ Μωσῆς εὐχόμενός φησιν·

« τι σὺ εἶ κύριος ἐν τῷ λαῷ τούτῳ, ὅστις ὀφθαλμοῖς κατ´ ὀφθαλμοὺς ὀπτάνῃ, σὺ κύριε»,

ἀνθ´ οὗ ὁ μὲν Ἀκύλας ἐξέδωκεν·

« τι σὺ εἶ κύριος ἐν ἐγκάτῳ τοῦ λαοῦ τούτου, ὃς ὀφθαλμὸν ἐν ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ, σὺ κύριε»,

ὁ δὲ Σύμμαχος·

« τι σὺ εἶ κύριε».

 Καὶ ἐν Ἐξόδῳ εἴρηται·

« Καὶ ἀνέβη Μωσῆς καὶ Ἀαρὼν καὶ Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ καὶ ἑβδομήκοντα τῶν πρεσβυτέρων τοῦ Ἰσραήλ, καὶ εἶδον τὸν τόπον ὅπου ἕστηκεν ὁ θεὸς Ἰσραήλ»,

ἀνθ´ οὗ ὁ μὲν Ἀκύλας·

« Καὶ εἶδον», φησί, «τὸν θεὸν Ἰσραήλ»,

ὁ δὲ Σύμμαχος·

« Καὶ εἶδον ὁράματι τὸν θεὸν Ἰσραήλ».
Διὰ τὸ

« Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε»

τάχα ἄν τις ἐναντίαν εἶναι τῷ σωτηριώδει λόγῳ τὴν παροῦσαν ὑπολάβοι λέξιν, ὡς ὁρατὸν ὑποτιθεμένην τὸν τὴν φύσιν ἀόρατον. Ἀλλ´ εἰ καὶ ταῦτα ἐπὶ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ τὸν

«πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως»

ὀφθέντα «τοῖς πατράσιν» ἐκλάβοις ὁμοίως τοῖς προαποδειχθεῖσιν ἡμῖν, οὐκέτ´ ἂν δόξοις τοῖς ἐναντίοις περιπίπτειν. θεὸν Ἰσραὴλ ἐνταῦθα ὁρώμενον αὐτὸν ἐκεῖνον εἶναι διδάσκει, ὃν καὶ τῷ Ἰσραὴλ ὀφθέντα, ὅτε ἐπάλαιεν ἄνθρωπος μετ´ αὐτοῦ, ὃς καὶ πρῶτος αὐτοῦ τὴν προσωνυμίαν ἐκ τοῦ Ἰακὼβ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ μεταβέβληκεν εἰπὼν

« τι ἐνίσχυσας μετὰ θεοῦ»,

ὅτε καὶ τῆς θείας αὐτοῦ δυνάμεως αἴσθησιν λαβὼν

« Ἰακὼβ ἐκάλεσεν τὸν τόπον ἐκεῖνον εἶδος θεοῦ», εἰπὼν «εἶδον γὰρ θεὸν πρόσωπον πρὸς πρόσωπον, καὶ ἐσώθη μου ἡ ψυχή»,

οὐχ ἕτερον ὑπάρχειν τοῦ θεοῦ λόγου κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν παρεστήσαμεν.
 

CHAPITRE XVIII.

EXTRAIT DES NOMBRES.

La sainte Ecriture fait connaître que Dieu est visible à Israël et désigne ainsi le Verbe de Dieu.

Moïse dit en sa prière :

« Seigneur, vous êtes je Seigneur de ce peuple, et vous apparaissez d'une manière semblable à ses jeux » (Nombr. XIV, 14 ).

Aquila traduit autrement :

« Vous êtes, Seigneur, dans les entrailles de ce peuple, et vous voyez face à face, Seigneur. »

 Symmaque met :

« Parce que vous êtes Seigneur. »

II est dit dans l'Exode :

« Et Moïse, Aaron, Nadab, Abiud et les soixante-dix anciens d'Israël montèrent et virent le lieu où s'était arrêté le Dieu d'Israël » (Exode, XXIII, 9).

Aquila dit au contraire :

« Ils virent le Dieu d'Israël; »

et Symmaque :

« Ils virent dans une vision le Dieu d'Israël. »

 Peut-être que cette autre parole des saints livres :

« Personne n'a jamais vu Dieu ». (Jean, 1,18),

fera croire que le passage que nous citons est contraire à l'Evangile, puisqu'elle ferait visible celui qui est invisible; mais si vous songez que ce passage ne se rapporte qu'au Verbe de Dieu, qui s'est manifesté aux patriarches en diverses occasions et de diverses manières, ainsi que nous l'avons établi, ils ne sembleront plus tomber en contradiction ; ils enseignent que le Dieu d'Israël, qui s'offrit ici aux regards, est celui qui apparut à Israël lui- même lorsqu'un homme lutta contre lui, et changea son nom de Jacob en celui d'Israël,

« parce que, dit-il, tu as été fort contre le Seigneur (Gen., XXXII, 22). »

Alors Jacob, rempli de respect pour la puissance divine de son agresseur, appela ce lieu la vision de Dieu, disant :

« J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée.»

Or, nous avons établi en son lieu qu'il s'agit en ce moment du Verbe de Dieu.

XIX.

Ἀπὸ τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ.

 

 

«Καὶ ἐγενήθη ὡς ἦν Ἰησοῦς ἐν Ἰεριχώ, καὶ ἀναβλέψας ὁρᾷ ἄνθρωπον ἑστηκότα κατέναντι αὐτοῦ, καὶ ἡ ῥομφαία ἐσπασμένη ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ. Καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ἡμέτερος εἶ ἢ τῶν ὑπεναντίων; καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγὼ ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου νυνὶ παραγέγονα. Καὶ Ἰησοῦς ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, δέσποτα, τί προστάσσεις τῷ σῷ οἰκέτῃ; καὶ λέγει ὁ ἀρχιστράτηγος κυρίου, Ἰησοῦ, λῦσαι τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου· ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν.»

Αὐτὰ δὴ ταῦτα καὶ Μωσεῖ ἀρχομένῳ τῆς θεωρίας ἐπὶ τῆς βάτου πρὸς τοῦ κυρίου εἴρητο, ὡς δηλοῖ ἡ γραφή·

«ς δὲ εἶδεν κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν κύριος ἐκ μέσου τοῦ βάτου λέγων, Μωυσῆ Μωυσῆ, μὴ ἐγγίσῃς ὧδε· λῦσαι τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου, ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας ἐπ´ αὐτοῦ γῆ ἁγία ἐστίν».

Εἷς ἄρα καὶ ὁ αὐτὸς ἦν ὁ τοῖς ἀμφοτέροις χρηματίσας θεός, ὡς ἐκ τοῦ παραγγέλματος δείκνυται. Ἀλλὰ νῦν μὲν διὰ τοῦ ἀρχιστρατήγου τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, Μωσεῖ δὲ διὰ τοῦ ὀφθέντος ἀγγέλου θεσπίζει. Στρατιῶν δὲ ὑπερουρανίων καὶ δυνάμεων ὑπερκοσμίων καὶ πνευμάτων ἀοράτων, ἀγγέλων τε θείων καὶ ἀρχαγγέλων τῷ παμβασιλεῖ καὶ πανηγεμόνι [τῷ] θεῷ λειτουργούντων, κατὰ τὸ εἰρημένον παρὰ τῷ Δανιὴλ

« Χίλιαι χιλιάδες ἐλειτούργουν αὐτῷ, καὶ μύριαι μυριάδες παρειστήκεισαν ἔμπροσθεν αὐτοῦ»,

πάντων ἀνωτάτω τίς ἂν γένοιτο ἕτερος τοῦ θεοῦ λόγου καὶ τῆς πρωτοτόκου σοφίας τοῦ τε ἐνθέου γεννήματος; εἰκότως ἄρα καὶ «ἀρχιστράτηγος δυνάμεως κυρίου» ἐπὶ τοῦ παρόντος ἀνείρηται, ὡς καὶ «μεγάλης βουλῆς ἄγγελος»  Ἐν ἑτέροις, καὶ σύνθρονος τοῦ πατρός, αἰώνιός τε καὶ μέγας ἀρχιερεύς. Ἀποδέδεικται δὲ ὅτι καὶ κύριος καὶ θεὸς ὁ αὐτὸς καὶ Χριστός, ὑπὸ τοῦ πατρὸς ἐλαίῳ ἀγαλλιάσεως κεχρισμένος. Τῷ μὲν οὖν Ἀβραὰμ παρὰ τῇ δρυῒ φανεὶς ἐν ἀνθρώπου εἴδει, γαληνῷ καὶ εἰρηναίῳ σχήματι ἑαυτὸν ὑποδείκνυσιν, τὴν σωτήριον εἰς ἀνθρώπους αὐτοῦ παρουσίαν ἐξ ἐκείνου προοιμιαζόμενος, τῷ δὲ Ἰακώβ, ὡς ἀσκητῇ καὶ ἀγωνιστῇ παλαίειν πρὸς ἐχθροὺς καὶ ἀγωνίζεσθαι μέλλοντι, οἷα ἄνθρωπος, Μωσεῖ δὲ καὶ τῷ λαῷ ἐν εἴδει νεφέλης καὶ πυρὸς καθηγεῖτο, φοβερὸν ὁμοῦ καὶ ἐπεσκιασμένον παρέχων ἑαυτόν. ἐπεὶ δὲ ὁ τοῦ Μωσέως διάδοχος Ἰησοῦς πολεμίοις ἔμελλεν παρατάττεσθαι, τοῖς τὸ πρὶν Παλαιστίνων γῆς οἰκήτορσιν, ἀλλοφύλοις ἔθνεσιν καὶ ἀσεβεστάτοις, εἰκότως μετὰ ῥομφαίας ἐσπασμένης καὶ κατὰ τῶν πολεμίων ἠκονημένης ὑποφαίνεται, μονονουχὶ διὰ τῆς ὄψεως ἐπιδεικνύς, ὅτι δὴ αὐτὸς ἀοράτῳ ῥομφαίᾳ, ἐνθέῳ δυνάμει, τοὺς ἀσεβεῖς μετιέναι ἔμελλεν, τοῖς οἰκείοις συστρατευόμενος καὶ συναγωνιζόμενος. Διὸ κατὰ καιρὸν καὶ «ἀρχιστράτηγον κυρίου» ἑαυτὸν ἀνηγόρευσεν.
 

CHAPITRE XIX

DE JESUS, FILS DE NAVÉ.

Le Verbe Dieu, qui se révélait à Moïse comme aux patriarches, s'est montré aussi sous la forme humaine à Jésus, successeur de Moïse.

Comme Jésus était auprès de Jéricho, il leva les yeux, et vit un homme debout devant lui, tenant une épée nue ; et Jésus alla vers lui et dit : « Etes-vous de nous ou de nos ennemis? » II répondit : « Chef de l'armée du Seigneur, je viens à vous; » et Jésus tomba prosterné contre terre, et dit : « Seigneur, qu'ordonnez-vous à votre serviteur. » Et le chef des armées du Seigneur lui dit : « Jésus, ôtez la chaussure de vos pieds, car le lieu où vous êtes est saint ». (Josué, V, 6).

Ce sont là les paroles que le Seigneur dit du milieu du buisson à Moïse au commencement de la vision, selon ce que rapporte l'Ecriture.

« Lorsque le Seigneur vit qu'il s'approchait pour regarder, le Seigneur l'appela du milieu du buisson, en disant : « Moïse, Moïse, n'approchez pas d'ici ; ôtez la chaussure de vos pieds, car la terre sur laquelle vous vous trouvez est une terre sainte » (Exode, III, 4).

Ce fut donc le même Dieu qui se manifesta à l'un et à l'autre, comme le montre l'ordre qu'il leur intime ; mais il se montre ici par le prince de ses armées, tandis qu'il se manifeste à Moïse par l'ange qui a été vu. Ces puissances célestes, ces armées qui dominent les cieux, ces esprits invisibles, ces anges divins et ces archanges, ministres fidèles du Dieu roi et souverain de tout ce qui existe, suivant ces paroles de Daniel

« Mille millions le servaient, et dix mille raillions étaient devant lui » (Dan., VII, 10),

qu'ont-ils pour prince, sinon le Verbe Dieu, la sagesse, le premier-né du Père, et le fruit de la fécondité divine? Il est nommé justement le prince des puissances du Seigneur, comme ailleurs ange du grand conseil, assesseur du Père et pontife éternel ; il a été établi encore qu'il est Seigneur, Dieu lui-même et Christ comme oint de l'huile d'allégresse par son Père. Il apparut à Abraham, près du chêne, sous la forme d'un homme, avec un extérieur tranquille et paisible, en préludant dès lors à son avènement salutaire ; à Jacob, athlète qui allait lutter et combattre contre ses ennemis, c'est comme un homme qu'il se montre. II conduit Moïse et le peuple sous la forme de la nuée et du feu, et se montre terrible et voilé aux regards ; mais comme Jésus, le successeur de Moïse, doit attaquer les nations qui occupaient la Palestine, nations impies et d'origines différentes, il se manifeste armé d'un glaive nu et aiguisé contre les ennemis des Juifs, sans doute afin de faire comprendre par cette vision qu'il marchait contre les impies armé du glaive invisible de la puissance divine, en combattant avec son peuple et en lui portant secours. Il dut donc s'appeler le chef des armées du Seigneur.

XX.

Ἀπὸ τοῦ Ἰώβ.

 

«Εἶπεν δὲ κύριος τῷ Ἰὼβ διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν· ποῦ ἦς ἐν τῷ θεμελιοῦν με τὴν γῆν; ἀπάγγειλον δή μοι, εἰ ἐπίστασαι σύνεσιν. Τίς ἔθετο τὰ μέτρα αὐτῆς, εἰ οἶδας;»

καὶ ἑξῆς·

« τε ἐγενήθησαν», φησίν, «ἄστρα, ᾔνεσάν με φωνῇ μεγάλῃ πάντες ἄγγελοί μου· ἔφραξα δὲ θάλασσαν πύλαις»,

καὶ ἑξῆς·

« ἐπὶ σοῦ συντέταχα φέγγος πρωϊνόν, ἑωσφόρος δὲ ἐπεῖδεν τὴν ἑαυτοῦ τάξιν;»

καὶ πάλιν·

« σὺ λαβὼν γῆς πηλὸν ἔπλασας ζῷον, καὶ λαλητὸν αὐτὸ ἔθου ἐπὶ τῆς γῆς; ἀφεῖλες δὲ ἀπὸ ἀσεβῶν τὸ φῶς, βραχίονα δ´ ὑπερηφάνων συνέτριψας; ἦλθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας; ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;»

Καὶ ἐπὶ τέλει τοῦ παντὸς χρησμοῦ ἀποκρίνεται Ἰὼβ τῷ κυρίῳ λέγων·

«κουσον δή μου, κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω· ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον. Ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νῦν δὲ ὁ ὀφθαλμός μου ἑώρακέν σε· διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην· ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν».

Ὅτι μὲν οὖν κυρίου τοῦ δημιουργοῦ τυγχάνουσιν αἱ προκείμεναι φωναί, οὐκ ἐκ τῶν προτεθέντων μόνον ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν σοι φαινομένων διαγνῶναι ῥᾴδιον. Ὅτι δὲ τὸ

« λθες ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας»;

Καὶ τὸ

«νοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν»;

Τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ σωτῆρος ἡμῶν θεσπίζει κατὰ τὸν προσήκοντα καιρὸν ἀποδείξομεν, τοσοῦτον νῦν ἐπισημηνάμενοι, ὡς μᾶλλον τῷ θεῷ λόγῳ ἤπερ τῷ θεῷ τῶν ὅλων τὰ κατὰ τὸν τόπον ἀνατιθέναι προσήκει.ὁ γοῦν Ἰὼβ ἑξῆς ὁμοίως τοῖς πατράσιν αὐτὸν δὴ τοῦτον τὸν ἐν ἀρχαῖς

« Διὰ λαίλαπος καὶ νεφῶν»

χρηματίζοντα αὐτῷ κύριον αὐτοψίᾳ τεθεωρηκέναι μαρτυρεῖ, λέγων·

« κουσον δέ μου, κύριε, ἵνα κἀγὼ λαλήσω· ἐρωτήσω δέ σε, σὺ δέ με δίδαξον. Ἀκοὴν μὲν ὠτὸς ἤκουόν σου τὸ πρότερον, νῦν δὲ ὁ ὀφθαλμός μου ἑώρακέν σε. Διὸ ἐφαύλισα ἐμαυτὸν καὶ ἐτάκην· ἥγημαι δὲ ἐμαυτὸν γῆν καὶ σποδόν».

Πῶς δ´ ἂν τὸν ἀνωτάτω θεόν, τὸν τῶν ὅλων ἐπέκεινα, τὴν ἄτρεπτον καὶ ἀγέννητον οὐσίαν, σάρκα περιβεβλημένη ψυχὴ καὶ ὀφθαλμοὶ θνητῶν θεάσαιντο, εἰ μὴ ἄρα σαφῶς κἀνταῦθα ὑποβαίνοντα τοῦ οἰκείου μεγέθους τὸν θεὸν λόγον, τὸν διαφόρως ἀποδεικνύμενον κύριον, εἴποιμεν ἂν παρίστασθαι, ὡς ἔστιν καὶ ἐξ αὐτῶν τῶν χρησμῶν μαθεῖν, δι´ ὧν αὖθις ὁ κύριος, πρὸς τὸν Ἰὼβ τὰ περὶ τοῦ διαβόλου ὡς περὶ δράκοντος διιών, ἐπεχείρει·

« Οὐ δέδοικας ὅτι ἡτοίμασταί μοι;»

δράκοντα γὰρ ἡτοιμάσθαι ποίῳ κυρίῳ προσήκει νομίζειν ἢ τῷ θεῷ λόγῳ καὶ σωτῆρι ἡμῶν; ὃς τὸν ἄρχοντα τοῦ αἰῶνος τούτου πάλαι πρότερον πολιορκοῦντα τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος καθεῖλεν,

« Λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου»,

ὃ καὶ αὐτὸς παρίστησιν φήσας·

« λθες δὲ ἐπὶ πηγὴν θαλάσσης, ἐν δὲ ἴχνεσιν ἀβύσσου περιεπάτησας; ἀνοίγονται δέ σοι φόβῳ πύλαι θανάτου, πυλωροὶ δὲ ᾅδου ἰδόντες σε ἔπτηξαν;»

Ταῦτα δὲ εἰκότως πρὸς τὸν Ἰὼβ χρηματίζει μετὰ τὸν μέγαν πειρασμὸν ὃν ὑπέμεινε καὶ ἀγῶνα, διδάσκων αὐτὸν ὅτι ὑπὲρ μέρους ἠγώνισται, τοῦ μείζονος καὶ κραταιοτέρου πολέμου καὶ ἀγῶνος αὐτῷ τῷ κυρίῳ πεφυλαγμένου κατὰ τὸν καιρὸν τῆς εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ παρουσίας.
 

CHAPITRE XX.

DE JOB.

Le Verbe Dieu, ordonnateur du monde, a parlé à Job, et s'est offert à lui comme aux patriarches, sous une forme sensible.

Dieu, répondant à Job du milieu d'un tourbillon et des nuées, lui dit : « Où étais-tu, quand je jetais les fondements de la terre? Réponds-moi, si tu as l'intelligence. Qui en a établi les mesures, le sais-tu? etc. Lors, dit- il, que les astres furent créés, tous mes anges me louèrent avec éclat. J'ai renfermé la mer en ses digues, etc. Est-ce de tes jours que j'ai formé la lumière du malin, que Lucifer a connu sa roule? »

Et encore :

« Est-ce loi qui as formé une créature vivante de la boue de la terre, et qui l'as établie sur la terre avec le don de lu parole? As-tu ôté la lumière aux méchants? As-tu brisé le bras des superbes ? As-tu pénétré à la source des mers ? as-tu marché dans le sein de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant toi par respect? Les portiers d'enfer ont-ils frémi à ta vue » (Job, XXXVIII, 1)?

A la fin de ce discours du Seigneur, Job répond :

« Ecoutez-moi, Seigneur, et je parlerai. Je vous interrogerai, instruisez-moi. Mes oreilles vous avaient entendu parler autrefois, et maintenant mes yeux vous voient; aussi me suis-je humilié et anéanti, et je me réputé cendre et poussière » (XLII, 4).

De ce qui vient d'être exposé et de ce que vous pouvez entrevoir vous-même, il sera facile de conclure que ces paroles sont du Seigneur ordonnateur de toutes choses. Quand le Seigneur dit :

« As- tu pénétré la source de la mer? As-tu marché dans le sein de l'abime? »

Et :

« Les portes de la mort se sont-elles ouvertes devant loi par respect, et les portiers d'enfer ont-ils frémi à ta vue? »

Nous montrerons qu'il prédit la descente du Sauveur aux enfers. Nous remarquerons seulement que ces paroles se rapportent plutôt au Verbe Dieu qu'au Dieu île toutes choses. Job affirme donc que de même que les patriarches il a va de ses propres jeux le Seigneur, qui lui parlait du milieu des nuées et du tourbillon. Il dit :

« Ecoutez-moi, Seigneur, et je parlerai. Je vous interrogerai, instruisez-moi. Mes oreilles vous avaient entendu parler autrefois, maintenant mes yeux vous voient ; aussi me suis-je humilié et anéanti; et je me répute cendre et poussière. »

Comment l'âme, sous l'enveloppe du corps, et les yeux d'un mortel auraient- ils vu le Dieu suprême, celui qui domine toute existence, la substance immuable et sans principe. s'il ne s'agit pas ici du Verbe Dieu reconnu Seigneur, et qui abaisse sa grandeur : c'est ce qu'il est facile de reconnaître d'après ces paroles de l'entretien qu'il a avec Job, où il parle du démon comme d'un dragon, et dit :

Tu ne crains pas, parce qu'il m'est préparé.

Or, pour quel Seigneur serait préparé ce dragon, s'il ne l'était pour le Verbe Dieu et notre Sauveur, qui, après avoir détruit les douleurs de la mort, a vaincu le prince dont le pouvoir s'appesantissait sur les hommes ? Lui-même il nous l'apprend, quand il dit :

« As-tu, pénétré à la source des mers ? As-tu marché dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort se sont-elles ouverte« devant toi par respect? les portiers d'enfer ont-ils frémi à ta vue? »

 Telles sont les paroles que le Seigneur adressa à Job en récompense de sa grande tribulation et des assauts qu'il essaya; il lui apprit ainsi qu'il n'avait éprouvé qu'une partie de l'attaque, tandis que le fort de la lutte et du combat lui était réservé pour le jour où il descendrait sur la terre, afin de mourir.

XXI.

Ἀπὸ τοῦ ϛ' Ψαλμοῦ.

 

«Ὅτι σύ, κύριε, ἐλπίς μου· τὸν ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. Οὐ προσελεύσεται πρός σε κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου· ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ· ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσῃ, καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα.»

Ταύταις ὁ διάβολος ἐν τῷ κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πειρασμῷ κέχρηται ταῖς λέξεσιν. Ὅρα δὴ οὖν τίνα τρόπον ὁ ψαλμὸς πρὸς αὐτὸν τὸν κύριόν φησι·

« τι σύ, κύριε, ἐλπίς μου, τὸν ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου».

 Σὺ γὰρ αὐτός, φησίν, ἡ ἐμὴ ἐλπίς, ὦ κύριε, μείζονα σαυτοῦ τὸν θεὸν αὐτὸν τὸν ὕψιστον καὶ ἐπὶ πάντων καὶ σαυτοῦ πατέρα καταφυγὴν ἔθου, δι´ ὃν

« Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά»,

πρὸς σὲ τὸν ἐμὸν κύριον,

« Καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ τῷ σκηνώματί σου»·

κἂν γὰρ ἀσεβεῖς ἄνδρες ἐπιχειρήσωσιν ἐνανθρωπήσαντά σε μαστίζειν κἂν τῷ θανάτῳ παραδιδόναι, ἀλλ´ οὔτι γε ἡ ἐκ θεοῦ μάστιξ τῷ σῷ προσεγγιεῖ σκηνώματι, τοῦτ´ ἔστιν σώματι, ὃ δηλονότι δι´ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας περιβέβληται. Τούτοις ἀκολούθως ἐφαρμόσεις αὐτῷ τὰ δι´ ὅλου τοῦ ψαλμοῦ δηλούμενα, ἃ καὶ αὐτοὶ κατὰ τὸν οἰκεῖον καιρὸν ἐπιθεωρήσομεν.
 

CHAPITRE XXI.

DC PSAUME XC.

Ce psaume indique aussi l'existence de deux Seigneurs.

« Seigneur, mon espérance, parce que vous avez pris le Très-Haut pour votre demeure, le mal n'approchera pas de vous, et les fléaux s'éloigneront de votre tente, car le Seigneur a ordonné à ses anges de vous garder ; ils vous porteront en leurs mains, de peur que votre pied ne heurte contre la pierre. Vous marcherez sur l'aspic, vous foulerez aux pieds le lion et le dragon » (Ps. XC, 9).

Ce sont les paroles que le diable cita dans la tentation qu'il fit essuyer à notre Sauveur. Observez comment le psalmiste dit au Seigneur lui-même :

« Seigneur, mon espérance, parce que vous avez pris le Très-Haut pour votre demeure; »

car vous. Seigneur, dit-il, ô mon espérance! vous avez pris pour votre demeure relui qui est plus élevé que vous : le Dieu Très-Haut, au-dessus de toutes choses et votre Père. Aussi le mal n'approchera pas de vous, mon Seigneur, et les fléaux s'éloigneront de votre tente; car, bien que des impies s'efforceront de vous déchirer de coups de fouets et de vous mettre à mort, cependant le fouet de Dieu n'approchera pas de votre tente, c'est-à-dire de votre corps, dont vous vous êtes revêtu pour nous à votre incarnation. » Vous pouvez lui rapporter aussi tout ce que contient encore ce psaume, sur lequel nous reviendrons en son temps.

XXII.

Ἀπὸ τοῦ Ὠσηέ.

«Οὐ μὴ ἐγκαταλείψω τοῦ ἐξαλειφθῆναι τὸν Ἰακώβ, ὅτι θεὸς ἐγώ εἰμι καὶ οὐκ ἄνθρωπος ἐν σοὶ ἅγιος, καὶ οὐκ εἰσελεύσομαι εἰς πόλιν. Ὀπίσω κυρίου πορεύσομαι

Ταῦτα καὶ διὰ τούτων ὅσα ὁ θεὸς λόγος ἐνανθρωπήσας πρὸς τοὺς ἄνθρωπον αὐτὸν ἅγιον ἀλλ´ οὐ θεὸν εἶναι ὁμολογοῦντας.

« Θεὸς ἐγώ εἰμι», φησί, «καὶ οὐκ ἄνθρωπος ἐν σοὶ ἅγιος».

Εἶτα θεὸν αὐτὸν εἰπών, τὸν ἐπὶ πάντων κύριον καὶ θεὸν καὶ πατέρα ἑαυτοῦ δηλοῖ, ἐπιλέγων

« πίσω κυρίου πορεύσομαι».

Τὸ δὲ

« Οὐκ εἰσελεύσομαι εἰς πόλιν»

ἀρνουμένου ἂν εἴη τὴν κοινὴν καὶ δημώδη ἀνθρώπων πολιτείαν, ἧς καὶ τοὺς ἰδίους μαθητὰς ἀποτρέπων φησίν·

« Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ εἰσέλθητε».

CHAPITRE XXII.

D'OSÉE.

Le Dieu Verbe, et le Père Seigneur.

« Je cesserai de détruire Jacob parce qu'au milieu de vous je suis Dieu et non un homme saint ; je n'entrerai pas dans la ville, je suivrai le Seigneur » (Osée, XI, 10).

Par ces paroles le Verbe Dieu fait homme dit aux hommes qui le regardaient comme un saint, mais non pas comme Dieu :

« Je suis Dieu et non pas homme saint. »

Après avoir déclaré sa divinité, il désigna l'Etre suprême,. Seigneur, Dieu et son Père, en disant :

« Je suivrai le Seigneur. » Ces paroles :

« Je n'entrerai pas dans la ville »

sont de celui qui évitait les usages et les coutumes de la société humaine, dont il détourna ses disciples en disant (Matth., X, 5) :

« Ne suivez pas la route des nations, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. »

XXIII.

Ἀπὸ τοῦ Ἀμώς.

«Κατέστρεψα ὑμᾶς καθὼς κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σόδομα καὶ Γόμορρα, καὶ ἐγένεσθε ὡς δαλὸς ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός, καὶ οὐδ´ οὕτως ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος.»

Κἀνταῦθα αὐτὸς ὁ κύριος θεόν τινά φησιν τὴν ἐπὶ Σοδόμων καταστροφὴν πεποιηκέναι, ἕτερος ὢν δηλαδὴ τοῦ πρὸς αὐτοῦ δηλουμένου. Καὶ ἐν τῇ ἐπὶ Σοδόμων δὲ καταστροφῇ δύο κύριοι παρίστανται, ὅτε ἔβρεξεν ὁ κύριος «πῦρ παρὰ κυρίου» ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα. Ὁποίαν τοιγαροῦν, φησίν, διὰ τὰς ἐκτόπους δυ〈ς〉σεβείας ὑπέμεινεν καταστροφὴν τὰ Σόδομα, τοιαῦτα καὶ ὑμεῖς, ὦ οὗτοι, πείσεσθε,

« Καὶ οὐδ´ οὕτως ἐπεστρέψατε πρός με».

Σύνηθες δὲ τῇ γραφῇ τὸ μέλλον ὡς παρεληλυθὸς δηλοῦν, ὥστε καὶ τὰ παρόντα ὁμοίως χρὴ νοεῖν, ἀντὶ μὲν τοῦ «καταστρέψω», μέλλοντος, τοῦ παρῳχημένου εἰρημένου, τοῦ «κατέστρεψα», ἀντὶ δὲ τοῦ «ἐπιστραφήσεσθε» τοῦ «ἐπεστρέψατε» κειμένου. Ταῦτα δὲ πρὸς τὸ Ἰουδαίων ἔθνος ἀποτείνεται, ἃ καὶ οὐδ´ ἄλλοτε ἢ μετὰ τὴν κατὰ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιβουλὴν εἰς αὐτοὺς ἐπληροῦτο. Ὁ γοῦν ἱερὸς αὐτῶν καὶ τὸ πρὶν ἅγιος τόπος εἰς τοῦτο νῦν περιῆλθεν, ὡς κατὰ μηδὲν τῆς Σοδόμων καταστροφῆς ἀποδεῖν. Πλὴν ὅμως καίπερ ἀκόλουθα τῇ προρρήσει πεπονθότες, οὔπω καὶ εἰς δεῦρο τὴν πρὸς τὸν Χριστὸν τοῦ θεοῦ, δι´ ὃν ταῦτα πεπόνθασιν, ἐπιστροφὴν ἐποιήσαντο· ὡς εἰκότως καὶ τοῦτο διὰ τῆς ἐν χερσὶν θεσπίζεσθαι προφητείας λεγούσης· «καὶ οὐδ´ ὣς ἐπεστρέψατε πρός με, λέγει κύριος».
 

CHAPITRE XXIII.

D'AMOS.

Notre Sauveur est Seigneur ; le Père est Dieu; la ruine de la nation juive.

«Je vous ai détruits (Amos, X, 11), comme Dieu à détruit Sodome et Gomorrhe, et vous êtes devenus comme un tison arraché du feu, et alors même vous n'êtes pas revenus à moi, dit le Seigneur; »

et en ce passage le Seigneur dit que Dieu a consommé la ruine de Sodome, lui-même n'étant autre assurément que celui qu'il désigne. Dans la destruction de cette ville apparaissent deux Seigneurs, alors que le Seigneur fait descendre le feu du Seigneur sur Sodome et Gomorrhe. Les maux que Sodome a essuyés en punition de ses impiété» affreuses, vous les souffrirez vous-mêmes, dit le Seigneur, et alors même vous n'êtes pas revenus à moi. L'usage de l'Ecriture est de prendre le futur pour le passé. Au lieu du futur je détruirai, il faut donc comprendre en ce passage le passé, j'ai détruit; au lieu de vous reviendrez, il faut entendre vous êtes revenus. Ces malédictions proférées contre la nation juive nu se sont accomplies qu'après son attentat contre notre Sauveur. Ce lieu saint et sacré autrefois a été réduit à ne différer en rien de Sodome détruite. Malgré l'accomplissement rigoureux de la prophétie, cependant, jusqu'à ce jour, ils ne se sont pas tournés vers le Christ de Dieu à l'occasion duquel ils ont souffert ces maux, et cet oracle s'exécute entièrement : « et cependant vous n'é- les pas revenus à moi, dit le Seigneur. »

XXIV.

Ἀπὸ τοῦ Ἀβδιοῦ.

«Ὅρασις Ἀβδιοῦ. Τάδε λέγει κύριος τῇ Ἰδουμαίᾳ, ἀκοὴν ἤκουσα παρὰ κυρίου, καὶ περιοχὴν εἰς τὰ ἔθνη ἐξαπέστειλεν.»

Κύριος ὁ θεὸς ἀκοὴν ἤκουσεν παρὰ κυρίου, καὶ αὕτη δὲ ἦν περὶ τῆς τῶν ἐθνῶν κλήσεως.

CHAPITRE XXIV.

D'ADDIAS.

Deux Seigneurs, le Père et le Fils ; la vocation des Gentils.

Voici ce que le Seigneur dil à l'Idumée« (Abdias, 11 ) : « J'ai ouï l'ordre du Seigneur ; il a envoyé un rempart aux nations. Le Seigneur Dieu a reçu un ordre, cet ordre se rapportait à la vocation des Gentils. »

XXV

Ἀπὸ τοῦ Ζαχαρίου.

«Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ, ὀπίσω δόξης ἀπέσταλκέν με ἐπὶ τὰ ἔθνη τὰ σκυλεύσαντα ὑμᾶς»,

εἶτ´ ἐπιφέρει μετὰ βραχέα λέγων·

« Καὶ γνώσεσθε ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με».

Εἰ καὶ ὁ ἀποστέλλων κύριος κύριός ἐστιν παντοκράτωρ, καὶ ὁ ἀπεστάλθαι λέγων ὡσαύτως, δύο ἄρα. Σαφῶς δὲ ὁ ἀπεσταλμένος

« Κύριος παντοκράτωρ ἐπὶ τὰ ἔθνη», φησίν, «ἀπέσταλκέν με».

CHAPITRE XXV.

DE ZACHARIE.

Le Verbe Dieu étant Seigneur reconnaît qu'il est l'envoyé d'un Seigneur au-dessus de lui-même.

Voici ce que dit le Seigneur tout-puissant (Zach., II, 8) : « Après la gloire, le Seigneur m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés. » Il ajoute après quelques autres paroles :

« Et vous saurez que le Seigneur tout-puissant m'a envoyé. »

S'il y a un Seigneur tout-puissant qui envoie, et un Seigneur qui se reconnaît envoyé, il y a donc deux Seigneurs. Or, celui qui est envoyé dit clairement :

« Le Seigneur tout-puissant m'a envoyé vers les nations. »

XXV.

Τοῦ αὐτοῦ

 

«Τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει κύριος. Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαόν, καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, καὶ γνώσῃ ὅτι κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέν με πρός σε»,

καὶ τὰ ἑξῆς. Οἷς μεθ´ ἕτερα ἐπιλέγει·

« Καὶ κατισχύσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσονται, λέγει κύριος».

Καὶ ταῦτα τοῖς προτέροις ὅμοια, τὴν τοῦ Χριστοῦ εἰς ἀνθρώπους παρουσίαν καὶ τὴν γενομένην τῶν ἐθνῶν σωτήριον δι´ αὐτοῦ κλῆσιν ἀναφωνοῦντα. ἐγὼ μὲν οὖν αὐτὸς ὁ κύριος ἥξω, φησίν, ἐπὶ δὲ τῇ ἐμῇ παρουσίᾳ οὐκέθ´ ὁ πάλαι Ἰσραὴλ ἀλλ´ οὐδὲ ἓν μόνον ἐπὶ γῆς ἔθνος, ἔθνη δὲ πολλὰ καταφεύξονται ἐπὶ τὸν κρείττονα καὶ μέγαν κύριον, τὸν ἐμοῦ τε αὐτοῦ καὶ τῶν ὅλων θεόν, ἐφ´ ὃν τὰ καταφεύγοντα ἔθνη τοσαύτης τεύξεται εὐεργεσίας, ὡς καὶ χρηματίσαι καὶ γενέσθαι λαὸν θεοῦ, κατοικῆσαί τε ἐν μέσῳ τῆς καλουμένης θυγατρὸς Σιών. Οὕτω δὲ τὴν ἐπὶ γῆς ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ὥσπερ τινὰ θυγατέρα τυγχάνουσαν τῆς ἐπουρανίου, τοῖς ἱεροῖς γράμμασιν ἀποκαλεῖν φίλον. Ταύτην δὲ καὶ εὐαγγελίζεται τὸ φάσκον λόγιον·

« Χαῖρε καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, ἰδοὺ ἔρχομαι καὶ κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου».

ν μέσῳ γὰρ τῆς ἐκκλησίας τὸν θεὸν λόγον κατασκηνοῦν πεπιστεύκαμεν, ὡς γοῦν καὶ ἐπήγγελται φήσας·

« δοὺ ἐγὼ μεθ´ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος»,

καὶ

« που δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰσὶν εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν».

ἐπειδὰν δὲ ἐγώ, φησίν, αὐτὸς ὁ κύριος ἐλθὼν κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, μείζονα τότε γνῶσιν περὶ τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος ἀναλήψῃ, ἐμοῦ τοῦ κυρίου τὴν αἰτίαν τῆς εἰς ἀνθρώπους ἀποστολῆς ἀνατιθέντος τῷ ἐξαποστείλαντί με πατρί· γνώσῃ δ´

« τι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με» πρός σε.

 Καὶ ἑξῆς περὶ ἑτέρου κυρίου καὶ θεοῦ ὧδέ πως αὐτὸς ὁ κύριος ἐπιλέγει·

« Kαὶ κατισχύσω αὐτοὺς ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτῶν, καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ καυχήσονται, λέγει κύριος».

Τίνες δὲ ἂν εἶεν οἱ ἐν τῷ κυρίῳ καυχώμενοι ...;
 

CHAPITRE XXVI.

DU MÊME.

La vocation des Gentils.

« Réjouis-toi et tressa lie d'allégresse, fille de Sion, car voici que je viens vers toi, et j'habiterai en ton sein, dit le Seigneur (Zach., VIII, 10).  Et les nations viendront en foule vers le Seigneur en ce jour. Elles seront son peuple, el j'habiterai au milieu de toi, el tu sauras que le Seigneur tout-puissant m'a envoyé vers loi, » etc.

Le prophète ajoute, entre autres choses:

«Je les fortifierai dans le Seigneur leur Dieu, et ils se glorifieront en son nom,» dit le Seigneur (Ibid., X, 12).

Ces dernières paroles, conformes aux premières, indiquent ouvertement l'avènement du Christ parmi les hommes, et le salut que son appel procurera. Moi, dit-il, le Seigneur, je viendrai, et à ma présence, ce ne sera pas seulement l'antique Israël, ni une seule nation de la terre, mais les peuples du monde qui accourront vers le Seigneur suprême et tout-puissant, mon Dieu et celui de toute créature, et leur empressement sera pour eux la source de si grands bienfaits qu'ils deviendront et seront nommés le peuple de Dieu, et qu'ils habiteront au milieu de celle que l'on nomme la fille de Sion (c'est ainsi que les saintes lettres se plaisent à nommer l'Eglise de Dieu sur la terre comme étant la fille de l'Eglise du ciel). » Et pour la bonne nouvelle qu'il iui apporte :

« Réjouis-loi, dit-il, et tressaille d'allégresse, fille de Sion, parce que voici que je viens et que j'habiterai en Ion sein. »

Or, nous voyons aussi que le Verbe Dieu habite au sein de l'Eglise; il nous l'a promis lui-même :

«Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles ( Matth., XXVIII, 20 ),

lorsque deux ou trois seront réunis en mon nom, je serai au milieu d'eux ( Id., XVIII, 20 ),

et lors, dit-il, que moi, le Seigneur, je serai venu habiter au milieu de vous, vous aurez une plus parfaite connaissance du Dieu tout-puissant, tandis que moi, le Seigneur, je rapporterai la cause de ma venue parmi les hommes au Père qui m'a envoyé. Or, vous connaîtrez que le Seigneur tout-puissant m'a envoyé vers vous.»

Puis le Seigneur parle ainsi d'un autre Seigneur Dieu :

« Et je les fortifierai dans le Seigneur leur Dieu et ils se glorifieront en son nom, dit le Seigneur.»

Mais quels sont ceux qui doivent se glorifier dans le Seigneur ?

XXVII.

Τοῦ αὐτοῦ.

«Καὶ ἔδειξεν μοι κύριος Ἰησοῦν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου κυρίου, καὶ ὁ διάβολος εἱστήκει ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ 〈τοῦ〉 ἀντικεῖσθαι αὐτῷ. Καὶ εἶπεν κύριος πρὸς τὸν διάβολον, ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοί, διάβολε, καὶ ἐπιτιμήσαι κύριος ἐν σοὶ ὁ ἐκλεξάμενος τὴν Ἱερουσαλήμ.»

Πάλιν καὶ ἐνταῦθα ὁ κύριος ἕτερον κύριον ἐπιτιμήσειν τῷ διαβόλῳ φησίν, οὐκ αὐτὸς ὁ προσδιαλεγόμενος κύριος ἐπιτιμῶν, ἀλλ´ ἑτέρου μνημονεύων κυρίου. Δι´ ὧν ἡγοῦμαι σαφῶς παρίστασθαι τὴν περὶ τῶν δύο κυρίων, τοῦ πατρὸς καὶ θεοῦ τῶν ὅλων, καὶ τοῦ μετὰ τὸν πατέρα τὴν κατὰ πάντων τῶν γενητῶν κυρείαν καὶ δεσποτείαν διειληφότος, ἀπόδειξιν.

CHAPITRE XXVII.

Le Seigneur parle d'un autre Seigneur qui évidemment est son Père.

Et le Seigneur me montra Jésus, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur, et Satan était à sa droite pour s'opposer à lui el le Seigneur dit à Satan : «Que le Seigneur te réprime, Satan, que le Seigneur qui a choisi Jérusalem te réprime. »

Là encore le Seigneur dit qu'un autre Seigneur réprimera Satan ; il ne réprime pas lui-même, mais il indique un autre Seigneur. Or, ce me semble, ces paroles établissent avec clarté deux Seigneurs, l'un Père et Seigneur du monde, l'autre qui a reçu du Père la puissance et là domination sur toute existence créée.

XXVIII.

Τοῦ Μαλαχίου.

«Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ ἐπιβλέψεται ὁδὸν 〈πρὸ〉 προσώπου μου, καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν κύριος ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης ὃν ὑμεῖς θέλετε· ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει κύριος παντοκράτωρ. Καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ;

Ὅμοια καὶ ταῦτα τοῖς προτέροις. Κύριος γὰρ αὐτὸς ὁ θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἥξειν φησὶν εἰς τὸν ναὸν αὐτοῦ κύριον, περὶ ἑτέρου λέγων· δηλοῖ δ´ ἄρα τὸν θεὸν λόγον. Μετὰ τοῦτο δὲ καὶ

«ἄγγελον τῆς διαθήκης»

ὀνομάζει, ὃν καὶ αὐτὸς ὁ παντοκράτωρ κύριος ἐξαποστέλλειν ἑαυτοῦ πρὸ προσώπου διδάσκει λέγων· ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστελῶ τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου μου. Τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον, ὃν ἄγγελον ἀπεκάλεσεν, πάλιν ἑξῆς κύριον ὀνομάζει,

« Καὶ ἐξαίφνης ἥξει κύριος», ἐπιλέγων, «καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης».

Ἕνα δὲ καὶ τὸν αὐτὸν προειπών, ἐπιφέρει·

« Ἰδοὺ ἔρχεται, καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτοῦ,»

τὴν δευτέραν καὶ ἔνδοξον παρουσίαν αὐτοῦ σημαίνων. Ὁ ταῦτα δὲ πάντα θεσπίζων κύριός ἐστι παντοκράτωρ ὁ τῶν ὅλων θεός.
 

CHAPITRE XXVIII.

DE MALACHIE.

Le Dieu tout-puissant appelle le Christ et Seigneur, ange du testament.

« Voici que j'envoie mon ange, et il préparera la voie devant ma face (Mal., III, 1),et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez et l'ange du testament que vous désirez. Voici qu'il vient, dit le Seigneur tout-puissant, et qui soutiendra le jour de son avènement ? »

Ces paroles sont conformes aux précédentes :

« Le Seigneur Dieu tout-puissant dit que le Seigneur va venir en son temple.»

 Il parle d'un autre Seigneur, et désigne le Verbe Dieu. Puis il nomme ange du testament celui que le Seigneur tout-puissant envoie devant sa face :

« Voici que j'envoie mon ange devant ma face. »

S'il l'appelle mon ange, il le nomme aussi Seigneur :

« Et soudain viendra le Seigneur et l'ange du testament. »

Après avoir désigné cet envoyé unique, il continue :

« Voici qu'il vient, qui soutiendra le jour de son avènement,»

et désigne ainsi son second avènement dans la gloire. Celui qui fait ces révélations, c'est le Seigneur tout-puissant, le Dieu de toutes choses.

XXIX

Τοῦ αὐτοῦ.

«Καὶ ἀνατελεῖ τοῖς φοβουμένοις τὸ ὄνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης, καὶ ἴασις ἔσται ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτοῦ.»

Ὁ πολλάκις ὀνομασθεὶς κύριος καὶ θεὸς καὶ ἄγγελος καὶ ἀρχιστράτηγος, Χριστός τε καὶ ἱερεύς, καὶ λόγος καὶ σοφία θεοῦ καὶ εἰκὼν νῦν αὐτὸς οὗτος «ἥλιος» κέκληται «δικαιοσύνης». Τοῦτον δὴ οὖν αὐτὸν ὁ γεννήσας πατὴρ οὐ τοῖς πᾶσιν ἀλλὰ μόνοις τοῖς τὸ ὄνομα αὐτοῦ φοβουμένοις ἀνατελεῖν ἐπαγγέλλεται, γέρας αὐτοῖς τοῦ εἰς αὐτὸν φόβου διδοὺς τὸ φῶς τοῦ τῆς δικαιοσύνης ἡλίου. Εἴη δ´ ἂν οὗτος ὁ θεὸς λόγος, ὁ εἰπών·

« Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου».

Ὅπερ ἦν φῶς τὸ φωτίζον «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον». Τοῦτον δὴ οὖν ἀλλ´ οὐ τὸν αἰσθητὸν οὐδὲ τὸν προφανῆ τοῖς πᾶσι λογικοῖς τε καὶ ἀλόγοις ἥλιον, ἀλλὰ τὸν ἔνθεον καὶ νοερὸν καὶ πάσης ἀρετῆς καὶ δικαιοσύνης αἴτιον, μόνοις τοῖς φοβουμένοις αὐτὸν ἀνατελεῖν ἐπὶ τοῦ παρόντος ὁ θεός φησιν, ἀποκρύπτων αὐτὸν τῶν ἀναξίων. Περὶ ὧν ἀλλαχόθι που λέγει·

« Καὶ δύσεται ὁ ἥλιος ἐπὶ τοὺς προφήτας τοὺς πλανῶντας τὸν λαόν μου».

CHAPITRE XXIX.

Le Dieu de l'univers appelle le Christ soleil de justice.

«Sur ceux qui craignent mon nom se lèvera le soleil de justice, et le salut sera à l'ombre de ses ailes» (Malach., IV, 2).

Celui que nous avons vu nommer tour à tour Seigneur, Dieu, ange, chef des armées, Christ pontife, Verbe, sagesse et image de Dieu, reçoit maintenant le nom de soleil de justice. Le Père qui l'a engendré annonce qu'il le fera lever, non sur tous, niais sur ceux qui craignent son nom, en leur donnant pour récompense de leur crainte la lumière du soleil de justice. Or, le soleil est le verbe Dieu  qui dit lui-même :

«Je suis la lumière du monde » (Jean, VIII, 12.)

C'est cette lumière qui éclaire tout homme qui vient au monde. Dieu dit donc que le soleil, non pas cet astre matériel dont l'éclat se reflète sur les créatures inintelligentes ou irraisonnables, mais le soleil divin et spirituel, la source de toute vertu et de toute justice, doit se lever sur ceux qui le craignent; il le cache aux impies, dont il dit ailleurs :

« Le soleil s'obscurcira sur les prophètes qui trompent mes peuples » (Mich., III, 6).

 

XXX.

Ἀπὸ τοῦ Ἱερεμίου.

«Κύριε, ἡ ἰσχύς μου καὶ βοήθεια μου καὶ καταφυγή μου ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, πρὸς σὲ ἔθνη ἥξουσιν ἀπ´ ἐσχάτου τῆς γῆς, καὶ ἐροῦσιν, ὡς ψευδῆ ἐκτήσαντο οἱ πατέρες ἡμῶν εἴδωλα, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐτοῖς ὠφέλεια. Εἰ ποιήσει αὐτῷ ἄνθρωπος θεούς, καὶ οὗτοι οὐκ εἰσὶν θεοί; διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ δηλώσω αὐτοῖς ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὴν χεῖρά μου, καὶ γνωριῶ αὐτοῖς καὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ γνώσονται ὅτι ἐγὼ κύριος

Κύριος ἑτέρῳ εὔχεται κυρίῳ, τῷ πατρὶ δηλαδὴ καὶ θεῷ τῶν ὅλων, ἐν οἷς ἀρχόμενός φησιν·

« Κύριε, ἰσχύς μου», καὶ τὰ ἑξῆς.

Σαφῶς δὲ τὴν τῶν ἐθνῶν ἐκ τῆς πολυπλανοῦς εἰδωλολατρίας ἐπὶ τὴν εἰς τὸν θεὸν εὐσέβειαν μεταβολὴν θεσπίζει. Καὶ αὕτη δὲ ἡ προφητεία μετὰ τὴν εἰς ἀνθρώπους τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ παρουσίαν ἐναργέστατα δείκνυται πεπληρωμένη.

Ἀλλὰ γὰρ δι´ ὅλων τριάκοντα προφητικῶν κεφαλαίων δεύτερον θεὸν μετὰ τὸν ἀνωτάτω καὶ ἐπὶ πᾶσι, τὸν σωτῆρα καὶ κύριον ἡμῶν τὸν τοῦ θεοῦ λόγον, εἶναι μεμαθηκότες, ἐφ´ ἑτέραν τῆς κατ´ αὐτὸν οἰκονομίας ὑπόθεσιν μεταβησόμεθα, αὐτὸν δὴ τοῦτον θεὸν εἰς ἀνθρώπους ἐλεύσεσθαι δεῖν ἐκ τῶν αὐτῶν παρὰ Ἑβραίοις ἱερῶν βίβλων συστήσοντες.

CHAPITRE XXX.

DE JÉRÉMIE.

Le Verbe Dieu et Seigneur adresse au Seigneur son Père une prière, dans laquelle il prédit la conversion des nations.

« Seigneur, ma force et mon courage, mon refuge au jour de la tribulation, les nations viendront à vous des extrémités de la terre, diront : Vraiment nos pères ont possédé des idoles mensongères en qui il n'y a pas de secours. L'homme se ferait-il des dieux ? Sont-ce là des dieux? C'est pourquoi voici que je leur montrerai maintenant ma main; je leur manifesterai ma puissance, et ils sauront que je suis le Seigneur. »

Le Seigneur prie donc un autre Seigneur, le père et le Dieu de l'univers, quand il dit au commencement de ce passage (Jérém., XVI, 19) :

«Seigneur, ma force, etc.»

Le prophète annonce clairement l'abandon que les Gentils feront des errements de l'idolâtrie pour retourner au culte de Dieu : celle prédiction s'est accomplie après l'avènement de Jésus- Christ notre Sauveur.

Puis donc que par trente extraits des prophéties nous avons reconnu que notre Sauveur et Seigneur le Verbe de Dieu est le second Dieu qui suit le Dieu suprême et tout-puissant, il faut maintenant établir un autre de ses caractères, et montrer, par les livres sacrés des Hébreux, que ce même Dieu devait venir au milieu des hommes.