Eusèbe de Césarée  : Histoire ecclésiastique

EUSÈBE DE CÉSARÉE

 

VIE DE CONTANTIN

LIVRE II

LIVRE I - LIVRE III


 

3 EUSÈBE

HISTOIRE ECCLÉSIASTIQUE

LIVRE I

 

LA VIE DE L'EMPEREUR CONSTANTIN.

Ecrite par Eusêbe Evêque de Césarée.

 

Λόγος β´

Λικινίου διωγμὸς λαθραῖος ἐπισκόπους ἀναιροῦντος ἐν Ἀμασείᾳ τοῦ Πόντου.

I. Ὧδε μὲν οὖν ὁ δηλωθεὶς ἐπὶ τὸν τῶν θεομάχων βυθὸν κατεκρημνίζετο, καὶ ὧν ὀφθαλμοῖς ἐπεῖδε τοὺς ἐπὶ τῆς δυσσεβείας ὀλέθρους, τούτων τὸν ζῆλον ἐπὶ κακῷ τῷ αὐτοῦ μετιών, τὸν κατὰ Χριστιανῶν διωγμὸν ὥσπερ τινὰ πάλαι κατεσβεσμένην πυρὸς ἀκμὴν ἀνερρίπιζε, δεινοτέραν ἢ οἱ πρόσθεν τὴν τῆς δυσσεβείας ἐξάπτων φλόγα. Καὶ δὴ οἷά τις θὴρ δεινὸς ἢ σκολιὸς ὄφις περὶ ἑαυτὸν ἰλυσπώμενος, θυμοῦ τε καὶ ἀπειλῆς θεομάχου πνέων, οὔπω μὲν ἐκ τοῦ προφανοῦς διὰ τὸν Κωνσταντίνου φόβον τὰς ὑπ’ αὐτὸν ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ πολεμεῖν ἐτόλμα, κρύπτων δὲ τῆς κακίας τὸν ἰὸν λαθραίας καὶ μερικὰς ἐποιεῖτο τὰς κατὰ τῶν ἐπισκόπων συσκευάς, [ἀνῄρει τε] δι’ ἐπιβουλῆς τῶν κατ’ ἔθνος ἀρχόντων τοὺς τούτων δοκιμωτάτους. Καὶ ὁ τρόπος δὲ τοῦ κατ’ αὐτῶν φόνου ξενίζων τις ἦν, οἷος οὐδεπώποτ’ ἀκοῇ γνωσθῆναι. Τὰ γοῦν ἀμφὶ τὴν Ἀμάσειαν τοῦ Πόντου κατεργασθέντα πᾶσαν ὑπερβολὴν ὠμότητος ὑπερηκόντιζεν.

Καθαιρέσεις ἐκκλησιῶν καὶ ἐπισκόπων κρεουργίαι.

II. Ἔνθα τῶν ἐκκλησιῶν αἱ μὲν ἐξ ὕψους εἰς ἔδαφος τοῦτο δεύτερον μετὰ τὰς πρώτας καθῃροῦντο πολιορκίας, τὰς δ’ ἀπέκλειον οἱ κατὰ τόπους ἡγεμόνες, ὡς ἂν μὴ συνάγοιτό τις τῶν εἰωθότων μηδὲ τῷ θεῷ τὰς ἐνθέσμους ἀποδιδοίη λατρείας. Συντελεῖσθαι γὰρ οὐχ ἡγεῖτο ὑπὲρ αὐτοῦ ταύτας ὁ τὰ τοιάδε προστάττων, συνειδότι φαύλῳ τοῦτο λογιζόμενος, ὑπὲρ δὲ Κωνσταντίνου πάντα πράττειν ἡμᾶς καὶ τὸν θεὸν ἱλεοῦσθαι πέπειστο. οἱ δ’ αὐτοῦ θῶπες ὄντες τινὲς καὶ κόλακες, τὰ φίλα πράττειν τῷ δυσαγεῖ πεπεισμένοι, τοὺς δοκιμωτάτους τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους κεφαλικαῖς ὑπέβαλλον τιμωρίαις, ἀπήγοντο δὲ καὶ ἐκολάζοντο ἀπροφασίστως τοῖς μιαιφόνοις ὁμοίως οἱ κατὰ μηδὲν ἠδικηκότες. ἤδη δέ τινες καινοτέραν ὑπέμενον τοῦ βίου τελευτήν, ξίφει τὸ σῶμα εἰς πολλὰ κατακρεουργούμενοι τμήματα καὶ μετὰ τὴν ἀπηνῆ ταύτην καὶ πάσης τραγικῆς ἀκοῆς φρικτοτάτην κόλασιν θαλαττίοις βυθοῖς ἰχθύσιν εἰς βορὰν ῥιπτούμενοι. Φυγαὶ δὴ αὖθις ἐπὶ τούτοις ὥσπερ δὴ καὶ σμικρῷ πρότερον τῶν θεοσεβῶν ἐγίνοντο ἀνδρῶν, καὶ πάλιν ἀγροὶ καὶ πάλιν ἐρημίαι τοὺς τοῦ θεοῦ θεραπευτὰς ὑπεδέχοντο. Ἐπεὶ δὲ καὶ ταῦτα τοῦτον προὐχώρει τῷ τυράννῳ τὸν τρόπον, λοιπὸν τὸν κατὰ πάντων ἀνακινεῖν διωγμὸν ἐπὶ διάνοιαν ἐβάλλετο, ἐκράτει τε γνώμης καὶ οὐδὲν ἐμποδὼν ἦν αὐτῷ μὴ οὐχὶ δι’ ἔργων ἤδη χωρεῖν, εἰ δὴ μὴ φθάσας τὸ μέλλον ὁ τῶν οἰκείων ὑπέρμαχος ὡς ἐν σκότῳ καὶ νυκτὶ ζοφωδεστάτῃ φωστῆρα μέγαν ἐξέλαμψε, τὸν αὐτοῦ θεράποντα Κωνσταντῖνον ἐπὶ τὰ τῇδε χειραγωγήσας.

Ὅπως Κωνσταντῖνος ὑπὲρ Χριστιανῶν διώκεσθαι μελλόντων ἐκινήθη.

III. Ὃς οὐκέτ’ ἀνεκτὴν εἶναι συνιδὼν τὴν τῶν εἰρημένων ἀκοήν, τὸν σώφρονα συνάγει λογισμόν, καὶ τὸ στερρὸν τοῦ τρόπου τῇ συμφύτῳ φιλανθρωπίᾳ κερασάμενος ἐπὶ τὴν ἄμυναν τῶν καταπονουμένων ἔσπευδε, κρίνας δεῖν εἶναι εὐσεβὲς καὶ ὅσιον ἐκποδὼν ἕνα ποιησάμενον τὸ πλεῖστον τῶν ἀνθρώπων διασώσασθαι γένος· πολλῇ γὰρ αὐτῷ χρωμένῳ φιλανθρωπίᾳ καὶ τὸν οὐ συμπαθείας ἄξιον ἐλεοῦντι, τῷ μὲν μηθὲν γίνεσθαι πλέον, τῆς τῶν κακῶν ἐπιτηδεύσεως μηδαμῶς ἀπαλλαττομένῳ, ἐπαύξοντι δὲ μᾶλλον τὴν κατὰ τῶν ὑποχειρίων λύτταν, τοῖς <δὲ> ὑπ’ αὐτοῦ κεκακωμένοις μηδεμίαν ἔτι σωτηρίας ἐλπίδα λείπεσθαι. Ταῦτ’ ἐννοήσας βασιλεὺς ἀνυπερθέτως δεξιὰν ὀρέγειν σωτήριον τοῖς εἰς ἔσχατα κακῶν ἐληλακόσιν ὡρμᾶτο. Τῆς μὲν οὖν στρατιωτικῆς ἐξοπλίσεως τὴν συνήθη παρασκευὴν ἐποιεῖτο, ἤθροιστό τε αὐτῷ πᾶσα φάλαγξ πεζοῦ τε καὶ ἱππικοῦ τάγματος, ἡγεῖτο δ’ ἐπὶ πάντων τὰ τῆς ἐπὶ τὸν θεὸν ἀγαθῆς ἐλπίδος {διὰ τοῦ προλεχθέντος σημείου} σύμβολα.

Ὅτι Κωνσταντῖνος μὲν παρεσκευάζετο μετ’ εὐχῶν Λικίνιος δὲ μετὰ μαντειῶν εἰς πόλεμον.

IV. Εὐχῶν δ’ εἰ καί ποτε νῦν αὐτῷ δεῖσθαι καλῶς ἐπιστάμενος τοὺς τοῦ θεοῦ ἱερέας ἐπήγετο, συνεῖναι τ’ αὐτῷ καὶ παρεῖναι ὥσπερ τινὰς ψυχῆς ἀγαθοὺς φύλακας τούτους δεῖν ἡγούμενος. Ἔνθεν εἰκότως ὁ τὴν τυραννίδα προβεβλημένος, πυθόμενος Κωνσταντίνῳ τὰς κατ’ ἐχθρῶν νίκας μηδ’ ἄλλως ἢ τοῦ θεοῦ συμπράττοντος πορίζεσθαι, συνεῖναί τ’ αὐτῷ καὶ παρεῖναι διὰ παντὸς τοὺς εἰρημένους, καὶ τό γε τοῦ σωτηρίου πάθους σύμβολον αὐτοῦ τε καὶ τοῦ παντὸς καθηγήσασθαι στρατοῦ, ταῦτα μὲν γέλωτος ἄξια ὑπελάμβανεν εἶναι, χλευάζων ἅμα καὶ βλασφήμοις αὐτὰ διασύρων λόγοις, αὐτός τε θεοπρόπους καὶ μάντεις Αἰγυπτίων φαρμακεῖς καὶ γόητας θύτας τε καὶ προφήτας ὧν ἡγεῖτο θεῶν περὶ ἑαυτὸν ἐποίει, κἄπειτα θυσίαις οὓς δὴ ᾤετο θεοὺς μειλισσόμενος, διηρώτα ὅπῃ αὐτῷ τὰ τῆς ἐκβάσεως τοῦ πολέμου χωρήσειεν. οἱ δ’ ἀμελλήτως ἐχθρῶν νικητὴν ἔσεσθαι καὶ πολέμου κρατήσειν συμφώνως αὐτῷ μαντείαις μακραῖς ἐπῶν τε καλλιεπείαις τῶν ἁπανταχοῦ χρηστηρίων [προίσχοντο], οἰωνοπόλοι δὲ διὰ τῆς τῶν ὀρνίθων πτήσεως σημαίνεσθαι αὐτῷ τὰ αἴσια προὔλεγον, καὶ θύται τὰ ὅμοια τὴν τῶν σπλάγχνων αἰνίττεσθαι κίνησιν ἐδήλουν. Ἐπαρθεὶς δῆτα ταῖς τούτων ἀπατηλαῖς ἐπαγγελίαις σὺν πολλῷ θράσει προῄει ταῖς [βασιλέως] παρεμβολαῖς, ὡς οἷός τε ἦν, παρατάττεσθαι.

Ὅσα Λικίνιος ἐν τῷ ἄλσει θύων εἶπεν περὶ τῶν εἰδώλων καὶ τοῦ Χριστοῦ.

V. Μέλλων δέ γε τοῦ πολέμου κατάρχειν, τῶν ἀμφ’ αὐτὸν ὑπασπιστῶν τῶν τε τετιμημένων φίλων τοὺς ἐγκρίτους εἴς τινα τῶν αὐτοῖς νενομισμένων ἱερῶν συνεκάλει τόπων. ἄλσος δ’ ἦν ἐπίρρυτον καὶ ἀμφιλαφές, παντοῖα δ’ ἐν τούτῳ γλυφαῖς λίθων ἀγάλματα ὧν ἡγεῖτο θεῶν ἵδρυτο. οἷς κηροὺς ἐξάψας καὶ τὰ συνήθη θυσάμενος, τοιόνδε λόγον ἀποδοῦναι λέγεται·

«Ἄνδρες φίλοι καὶ σύμμαχοι, πάτριοι μὲν οἵδε θεοί, οὓς ἐκ προγόνων τῶν ἀνέκαθεν παρ«ειληφότες σέβειν τιμῶμεν, ὁ δὲ τῆς ἐναντίας ἡμῖν ἐξάρχων παρατάξεως τὰ πάτρια παρασπονδήσας τὴν ἄθεον εἵλετο δόξαν, οὐκ οἶδ’ ὁπόθεν ξένον τινὰ πεπλανημένως περιέπων θεόν, αἰσχρῷ τε τούτου σημείῳ τὸν οἰκεῖον καται«σχύνει στρατόν· ᾧ πεποιθὼς ὁρμᾶται οὐ πρὸς ἡμᾶς, πολὺ πρότερον δὲ πρὸς αὐτοὺς οὓς παρέβη θεοὺς ἀράμενος τὰ ὅπλα. Ὁ δὴ οὖν παρὼν ἐλέγξει καιρὸς τὸν τῇ δόξῃ πεπλανημένον, θεοῖς τοῖς παρ’ ἡμῖν καὶ τοῖς παρὰ θατέρῳ μέρει τιμωμένοις βραβεύων. Ἢ γὰρ ἡμᾶς ἀποδείξας νικητὰς δικαιότατα τοὺς ἡμετέρους θεοὺς σωτῆρας ἀληθεῖς καὶ βοηθοὺς ἐπιδείξει, ἢ εἰ κρατήσειε τῶν ἡμετέρων, πλείστων γε ὄντων καὶ τέως τῷ πλήθει πλεονεκτούντων, εἷς τις οὗτος οὐκ οἶδ’ ὁποῖος οὐδ’ ὁπόθεν ὡρμημένος ὁ Κωνσταντίνου θεός, μηδεὶς λοιπὸν ἐν ἀμφιβόλῳ τιθέσθω τίνα δέοι θεὸν σέβειν, προσχωρεῖν δέον τῷ κρατοῦντι καὶ τούτῳ τῆς νίκης ἀνατιθέναι τὰ βραβεῖα. Καὶ εἰ μὲν ὁ ξένος καὶ νῦν γελώμενος ἡμῖν κρείττων φανείη, μηδὲν ἐμποδὼν [γινέσθω] τοῦ καὶ ἡμᾶς αὐτὸν γνωρίζειν τε καὶ τιμᾶν, μακρὰ χαίρειν τούτοις εἰπόντας οἷς μάτην τοὺς κηροὺς ἐξάπτομεν, εἰ δ’ οἱ ἡμέτεροι κρατήσειαν, ὃ δὴ οὐκ ἀμφιβάλλεται, μετὰ τὴν ἐνταυθοῖ νίκην ἐπὶ τὸν κατὰ τῶν ἀθέων πόλεμον ὁρμῶμεν».

ὁ μὲν δὴ τοῖς παροῦσι ταῦτα προσδιείλεκτο, ἡμῖν δὲ τοῖς ταύτην ποιουμένοις τὴν γραφὴν οἱ τῶν λόγων αὐτήκοοι τῆς τούτων σμικρὸν ὕστερον μετεδίδοσαν γνώσεως. Καὶ δὴ τοιούτους διεξελθὼν λόγους ἡγεῖσθαι τῆς συμβολῆς τὰ στρατιωτικὰ παρήγγελλε.

LIVRE SECOND.

CHAPITRE PREMIER.

Calomnieuses accusations des Evêques.

 

LICINIUS tomba de la sorte dans l'abîme de l'impiété, et suivant l'exemple de ceux, dont il avait vu le châtiment, il ralluma le feu de la persécution, qui était presque éteint, et excita un plus terrible embrasement que jamais. L'appréhension de la puissance de Constantin l'ayant empêché de prendre ouvertement les armes contre les Eglises établies dans la portion de son Empire, il cacha comme un serpent le venin de sa haine, et usant de ruses, fit mourir les meilleurs Evêques 44 sur de fausses accusations par le ministère des Gouverneurs. Le genre de leur mort fut fort nouveau, et il avait été inconnu jusques alors. Les cruautés qui furent exercées dans la Ville d'Amasée, vont au delà de l'imagination.

CHAPITRE II.

Renversement des Eglises. Massacre des Evêques.

QUELQUES Eglises de cette Ville, furent rasées, et les autres furent fermées par les Gouverneurs des Provinces, de sorte que personne pouvoir plus y entrer, ni y faire les exercices ordinaires de notre Religion. La connaissance que celui qui donnait cet ordre injuste, avait de ses propres crimes, lui persuadait que l'on ne priait point Dieu pour lui dans ces saints lieux, mais seulement pour Constantin. Les Gouverneurs de Province, qui ne songeaient qu'à dater l'injustice, et la cruauté de leur maître, firent exécuter à mort les Evêques les plus célèbres par la pureté de leurs mœurs, et par l'éminence de leur sainteté. Ces hommes qui n'avaient jamais fait de mal, étaient traités comme des homicides. Quelques-uns furent hachés en pièces, et jetés dans la mer pour servir de pâture aux poissons. La violence de la persécution obligea les serviteurs de Dieu, à se retirer dans les solitudes les plus affreuses. Le Tyran avait dessein de leur déclarer à tous la guerre, et rien ne l'en aurait empêché, si Dieu n'avait pris la protection de ses saints, et n'avait suscité Constantin, pour dissiper, comme une éclatante lumière, l'obscurité, qui menaçait l'Eglise d'un terrible orage.

45 CHAPITRE III.

Constantin entreprend la protection des Chrétiens.

LE grand Prince n'eut pas sitôt reçu la nouvelle des rigoureux traitements, que Licinius faisait aux Fidèles, que mêlant en quelque sorte la force de son courage à la douceur de son naturel, il se résolut de les venger. Il jugea qu'il y aurait de la piété à assurer le repos des peuples par la mort d'un seul homme, qui étant indigne de compassion, abuserait de sa clémence, et se porterait à de plus horribles excès que jamais, sans que les innocents, qu'il oppresserait, y pussent trouver aucun remède. Des qu'il eut pris cette résolution, il leva des troupes, et amassa des armes. Lorsque l'Infanterie et la Cavalerie furent assemblées, on vit paraître devant elles l'Etendard que j'ai décrit dans le livre précédent, et qui était la marque de la confiance qu'elles avaient en Dieu.

CHAPITRE IV.

Constantin se prépare à la guerre, en faisant des prières, et Licinius en consultant les devins

CONSTANTIN jugeant qu'il avait plus grand besoin que jamais du secours des saints Prêtres, les retint auprès de lui, comme les Gardes les plus sûrs et les plus fidèles. Quand le Tyran sut que Constantin n'attendait la victoire que du ciel, qu'il était environné d'une troupe de ministres de l'Eglise, et que l'on portait devant 46 son armée le signe de notre Rédemption, il s'en moqua comme d'une faiblesse d'esprit, et en fit des railleries également insolentes et impies. Pour lui, il eut recours aux devins d'Egypte, aux imposteurs, aux empoisonneurs, aux Prêtres et aux Prophètes de ses Idoles. Il offrit des sacrifices aux Dieux qu'il adorait, et les consulta sur l'événement de la guerre. Les réponses des Oracles furent toutes conformes. Elles furent toutes conçues en des vers fort élégants, et promirent toutes la victoire au Tyran. Les Interprètes des songes, les Aruspices, qui examinent les entrailles des victimes, lui confirmèrent la même promesse, et le remplirent d'espérance. Il se mit dans cette disposition d'esprit, à la tête de ses troupes, et se prépara au combat.

CHAPITRE V.

Discours fait par Licinius avant la bataille.

Avant que de donner la bataille, il assembla les principaux Officiers de son armée dans un bois sombre, arrosé de belles eaux, et rempli des statues de ceux qu'il prenait pour des Dieux. On dit qu'après avoir allumé des cierges, et avoir offert des sacrifices, il y fit ce discours.

« Mes amis, et mes compagnons, nous adorons, les Dieux que nos ancêtres ont adorés de tout temps. Celui qui commande l'armée ennemie,, a renoncé aux coutumes de nos Peres, pour suivre l'opinion impie de ceux qui ne reconnaissent, point les Dieux, et pour introduire un certain Dieu étranger, dans lequel il met sa confiance, non tant contre nous, que contre nos Dieux, et par l'Étendard duquel il déshonore ses troupes. 49 Cette journée décidera de la Religion des deux partis, et de la vérité des Dieux. Si nous remportons la victoire, il sera clair que ceux que nous adorons, auront eu le pouvoir de nous protéger et de nous défendre. Que si ce Dieu, dont on ne sait point l'origine, et qu'il semble que nous méprisons avec raison, est plus puissant que tous les nôtres, il faudra les abandonner et ne reconnaître que lui. Mais, si nous demeurons victorieux, comme je me le promets, il faudra tourner nos armes contre ceux qui les méprisent. »

Voila le discours de Licinius, tel que je l'ai appris par le rapport de quelques personnes qui l'avaient ouï de sa bouche. Il commanda incontinent après aux soldats de et tenir prêts pour donner bataille.

Φαντασίαι κατὰ τὰς ὑπὸ Λικίνιον πόλεις, ὡς τῶν Κωνσταντίνου στρατευμάτων διιόντων.

VI. Τούτων δὲ πραττομένων φάσμα τι λόγου κρεῖττον ἀμφὶ τὰς ὑπηκόους τῷ τυράννῳ πόλεις ὦφθαί φασιν· ὁπλιτῶν γὰρ τῶν ὑπὸ Κωνσταντῖνον ἐδόκουν ὁρᾶν διάφορα τάγματα ἐν αὐταῖς μέσαις ἡμέραις διερχόμενα τὰς πόλεις ὡσανεὶ κεκρατηκότα τῆς μάχης· καὶ ταῦτ’ ἐβλέπετο μηδενός που τῇ ἀληθείᾳ μηδαμοῦ φαινομένου, θειοτέρᾳ δὲ καὶ κρείττονι δυνάμει τῆς φανείσης ὄψεως τὸ μέλλον ἔσεσθαι προφαινούσης.

Ἐπεὶ δὲ τὰ στρατιωτικὰ συμβολῆς ἥπτετο, προκατῆρχε τοῦ πολέμου ὁ τὰς φιλικὰς διαρρήξας συνθήκας. Ἐνταῦθα δὴ Κωνσταντῖνος θεὸν σωτῆρα τὸν ἐπὶ πάντων ἐπικαλεσάμενος, σύνθημά τε τοῦτο δοὺς τοῖς ἀμφ’ αὐτὸν ὁπλίταις, πρώτης ἐκράτει παρατάξεως, εἶτ’ οὐκ εἰς μακρὸν δευτέρας συμβολῆς κρείττων ἦν καὶ κρειττόνων ἤδη νικητηρίων ἐτύγχανε, τοῦ σωτηρίου τροπαίου προπομπεύοντος τῆς ἀμφ’ αὐτὸν φάλαγγος.

Ὅτι ἐν πολέμοις ὅπου σταυροειδὲς σημεῖον παρῆν, ἐκεῖ τὰ τῆς νίκης ἐγίνετο.

VII. Ἔνθα δ’ οὖν ἀνεφάνη τοῦτο, φυγὴ μὲν τῶν ἐναντίων ἐγίνετο, δίωξις δὲ τῶν κρατούντων. ὃ δὴ συνιδὼν βασιλεύς, τοῦ οἰκείου στρατοῦ εἴ που τι τάγμα κεκμηκὸς ἑώρα, οἷόν τι νικητικὸν ἀλεξιφάρμακον ἐνταυθοῖ τὸ σωτήριον τρόπαιον παρεῖναι διεκελεύετο, ᾧ παραυτίκα συνέφαινεν ἡ νίκη, ἀλκῆς καὶ ῥώμης σὺν θείᾳ τινὶ μοίρᾳ δυναμούσης τοὺς ἀγωνιζομένους.

Ὅτι πεντήκοντα τὸν σταυρὸν φέρειν ἐξελέχθησαν.

VIII. Διὸ δὴ τῶν ἀμφ’ αὐτὸν ὑπασπιστῶν τοὺς καὶ σώματος ἰσχύι καὶ ψυχῆς ἀρετῇ καὶ θεοσεβείας τρόποις ἐγκρίτους μόνῃ τῇ τοῦ σημείου διακονίᾳ προσκαρτερεῖν ἐκέλευσεν· ἦσαν δ’ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν οὐχ ἥττους πεντήκοντα, οἷς οὐδὲν ἕτερον ἦν μέλον ἢ κυκλοῦν καὶ περιέπειν δορυφορίᾳ τὸ σημεῖον, ἀμοιβαίως ἑκάστου φέροντος αὐτὸ ἐπὶ τῶν ὤμων. Ταῦτα βασιλεὺς αὐτὸς τοῖς τὴν γραφὴν ποιουμένος ἡμῖν ἐπὶ καιροῦ σχολῆς μακρῷ τῶν πραγμάτων ὕστερον ὑφηγεῖτο, προστιθεὶς θαῦμα μνημονευθῆναι ἄξιον τῷ διηγήματι.

Ὅτι τῶν σταυροφόρων ἀνῃρέθη μὲν ὁ φυγών, ὁ δὲ πίστει παραμείνας ἐσώθη.

IX. Ἔφη γάρ ποτ’ ἐν μέσῃ τοῦ πολέμου συμβολῇ, κτύπου καὶ ταραχῆς ἀθρόας διαλαβούσης τὸ στρατιωτικόν, τὸν ἐπὶ τῶν ὤμων φέροντα τὸ σημεῖον ὑπὸ δειλίας ἐν ἀγῶνι γενέσθαι κἄπειτα μεταπαραδοῦναι αὐτὸ ἑτέρῳ, ὡς ἂν διαφύγοι τὸν πόλεμον. Ὡς δ’ ὁ μὲν ὑποδέδεκτο, ὁ δ’ ὑποβὰς ἐκτὸς ἐγένετο τῆς τοῦ σημείου φυλακῆς, βέλος ἀκοντισθὲν αὐτοῦ κατὰ τῆς νηδύος πήγνυται καὶ τὴν ζωὴν ἀφαιρεῖται αὐτοῦ. Ἀλλ’ αὐτὸς μὲν δειλίας καὶ ἀπιστίας δίκην ἐκτίσας ἐνταυθοῖ νεκρὸς ἔκειτο, τοῦ δὲ τὸ σωτήριον τρόπαιον αἰωροῦντος ζωῆς ἐγίνετο φυλακτήριον, ὡς πολλάκις βελῶν κατ’ αὐτοῦ πεμπομένων τὸν μὲν φέροντα διασῴζεσθαι, τὸ δὲ τοῦ τροπαίου δόρυ δέχεσθαι τὰ βαλλόμενα. Καὶ ἦν γε τοῦτο παντὸς ἐπέκεινα θαύματος, ὡς ἐν βραχυτάτῃ περιφερείᾳ τοῦ δόρατος ἱκνούμενα τὰ τῶν πολεμίων βέλη ἐν αὐτῷ μὲν πηγνύμενα κατεπείρετο, ἠλευθέρου δὲ θανάτου τὸν φέροντα, ὡς μηδὲν ἅπτεσθαι τῶν ταύτην ποιουμένων τὴν διακονίαν πώποτε. οὐχ ἡμέτερος δ’ ὁ λόγος ἀλλ’ αὐτοῦ πάλιν βασιλέως εἰς ἡμετέρας ἀκοὰς πρὸς ἑτέροις καὶ τοῦτον ἀπομνημονεύσαντος· ὃς ἐπειδὴ θεοῦ δυνάμει τὰς πρώτας ἤρατο νίκας, ἐπὶ τὰ πρόσω λοιπὸν ἤλαυνε, τὸ στρατιωτικὸν ἐν τάξει κινήσας.

Συμβολαὶ διάφοροι καὶ Κωνσταντίνου νῖκαι.

X. Τούτων δὲ τὴν πρώτην ὁρμὴν οἱ τῆς ἐναντίας προκατάρχοντες λήξεως οὐχ ὑποστάντες, τοῖν χεροῖν ῥίψαντες τὰ ὅπλα προσεχώρουν τοῖς βασιλέως ποσίν, ὁ δὲ τοὺς πάντας σώους ὑπεδέχετο τῇ τῶν ἀνδρῶν ἀσμενίζων σωτηρίᾳ. ἄλλοι δ’ ἐπὶ τοῖς ὅπλοις μείναντες ἐνεχείρουν τῇ τοῦ πολέμου συμβολῇ· οἷς ἐπειδὴ προκλήσεις φιλικὰς προϊσχόμενος βασιλεὺς οὐ πειθομένους ἔγνω, τὸν στρατὸν ἠφίει. οἱ δ’ αὐτίκα νῶτα δόντες εἰς φυγὴν ἐτράποντο. Εἶθ’ οἱ μὲν αὐτῶν νόμῳ πολέμου ἐκτείνοντο καταλαμβανόμενοι, ἄλλοι δ’ ἐπ’ ἀλλήλοις πίπτοντες τοῖς οἰκείοις κατεβάλλοντο ξίφεσιν. 

CHAPITRE VI.

Présage de la défaite de Licinius.

ON dit que l'on remarqua en ce temps-là un étrange prodige dans les Villes qui relevaient de l'obéissance de Licinius. On y vit en plein midi des troupes de Constantin, qui passaient avec toutes les marques de joie que l'on a accoutumé de donner quand on a remporté la victoire. Cependant il n'y avait aucunes troupes dans ces Villes. Mais Dieu par un effet merveilleux de sa toute-puissance, représentait ce qui devait arriver.

Lorsque les deux armées furent en présence, celui qui avait rompu la pair et les traités, commença le combat. Mais Constantin ayant imploré le secours de Dieu, et montré à ses soldats l'Etendard de la croix, le repoussa. li en vint une seconde fois aux mains avec ses ennemis, 48 et eut un avantage encore plus notable qu'à la première.

CHAPITRE VII.

Puissance merveilleuse de la Croix, pour vaincre les ennemis.

EN tous les endroits, où l'Etendard de la croix paraissait, les ennemis prenaient la fuite. Constantin s'en étant aperçu, le fit porter à la tête des troupes qui commençaient à plier, et à lâcher le pied, et à l'heure-même, elles reprirent courage, et se sentirent animées d'une ardeur toute divine.

CHAPITRE VIII.

Constantin choisit cinquante hommes pour porter tour à tour l'Etendard de la croix.

CONSTANTIN ayant choisi parmi ses Gardes environ cinquante de ceux qui surpassaient les autres en force de corps, en grandeur de courage, et en piété, il les chargea de garder continuellement l'Etendard, et de le porter tour à tour. Il m'a raconté lui-même ce fait important, longtemps depuis, aux heures de son loisir, et m'en a remarqué une circonstance qui mérite d'être consacrée à la postérité.

49 CHAPITRE IX.

Circonstance remarquable.

LE désordre s'étant mis dans l'armée, au milieu de la chaleur du combat, celui qui portait l'Etendard, eut peur, et le donna à un autre pour éviter le péril. Mais il n'en fut pas sitôt déchargé, qu'il reçut un trait dans le ventre, dont il tomba mort sur le champ, en punition de sa lâcheté et de son infidélité. Celui qui s'était chargé de l'Etendard en sa place, en fut protégé. Quelque quantité de traits que jetassent les ennemis, aucun ne tomba sur lui. C'était une chose merveilleuse à voir, que tous les traits des ennemis demeuraient dans le bois de la Croix, quoiqu'il fût fort étroit, et qu'aucun ne toucha jamais ceux qui portèrent ce signe de notre rédemption. Cette circonstance-là n'est  point de moi, elle est  de l'Empereur, de la bouche duquel je l'ai apprise. après que par un effet visible de la Puissance divine, il eut gagné les deux batailles, dont je viens de parler, il rangea son armée en bon ordre, et la mena plus avant.

CHAPITRE X.

Petits combats.

LES Chefs de l'armée ennemie n'ayant pu soutenir le premier choc des troupes victorieuses, mirent bas les armes, et se jetèrent aux pieds de Constantin. Il fut ravi de joie d'avoir cette occasion d'user de clémence, et de leur sauver la vie. 50  Il exhorta les autres à suivre l'exemple de leurs compagnons. Mais quand il vit qu'ils demeuraient sous les armes, et qu'ils étaient résolus de se défendre, il commanda de les charger. Ils prirent à l'heure-même la fuite. Les uns ayant été poursuivis furent taillés en pièces. Les autres périrent par les armes de leurs compagnons dans le désordre de leur retraite.

Φυγὴ Λικινίου καὶ γοητεῖαι.

XI. Ἐκπλαγεὶς δ’ ἐπὶ τούτοις ὁ τούτων ἐξάρχων, ἐπειδὴ τῆς παρὰ τῶν [οἰκείων] βοηθείας γυμνωθέντα συνεῖδεν ἑαυτόν, φροῦδόν τ’ ἦν αὐτῷ τὸ πολὺ πλῆθος τῆς συνειλεγμένης αὐτῷ στρατιᾶς τε καὶ συμμαχίας, ἥ τε ὧν ᾤετο θεῶν ἐλπὶς τὸ μηθὲν οὖσα πείρᾳ διηλέγχετο, τηνικαῦτα δρασμὸν αἴσχιστον ὑπομένει· φεύγων δῆτα σὺν βραχέσιν ἐπὶ τὰ εἴσω τῆς ὑπηκόου διέβαινεν ἐν ἀσφαλεῖ τ’ ἐγίγνετο, τοῦ θεοφιλοῦς μὴ κατὰ πόδας διώκειν τοῖς οἰκείοις ἐγκελευομένου, ὡς ἂν τύχοι σωτηρίας ὁ φεύγων. ἤλπιζε γάρ ποτε αὐτόν, συναισθόμενον οἷ κακῶν [ἴοι], λῆξαι μὲν τῆς μανιώδους θρασύτητος, ἐπὶ τὸν κρείττονα δὲ λογισμὸν μεταβαλεῖσθαι τὴν γνώμην. Ἀλλ’ ὁ μὲν φιλανθρωπίας ὑπερβολῇ ταῦτα διενοεῖτο ἀνεξικακεῖν τ’ ἤθελεν καὶ νέμειν τῷ μὴ ἀξίῳ συγγνώμην, ὁ δ’ οὐκ ἀπείχετο μοχθηρίας, κακὰ δ’ ἐπὶ κακοῖς σωρεύων χειρόνων ἥπτετο τολμημάτων, καὶ δὴ πάλιν γοήτων κακοτέχνοις ἐπιτηδεύμασιν ἐγχειρῶν ἐθρασύνετο· ἦν δὲ καὶ ἐπ’ αὐτῷ, ὡς ἄρα «ὁ θεὸς ἐσκλήρυνε τὴν καρδίαν αὐτοῦ» παλαιῷ τυράννῳ παραπλησίως, φάναι.

Ὅπως Κωνσταντῖνος ἐν σκηνῇ προσευχόμενος ἐνίκα.

XII. Ἀλλ’ ὁ μὲν τοιούτοις ἐμπλέκων ἑαυτὸν κατὰ βαράθρων ἀπωλείας ὤθει, βασιλεὺς δ’ ἐπεὶ ἑώρα δευτέρας αὐτῷ δεῖσθαι πολέμου παρατάξεως, τῷ αὐτοῦ σωτῆρι τὴν σχολὴν ἀνετίθει, τοῦ μὲν στρατοῦ τὴν σκηνὴν ἐκτὸς καὶ πορρωτάτω πηξάμενος, ἁγνῇ δ’ ἐνταυθοῖ χρώμενος καὶ καθαρᾷ διαίτῃ τῷ τε θεῷ τὰς εὐχὰς ἀποδιδούς, κατ’ αὐτὸν ἐκεῖνον τὸν παλαιὸν τοῦ θεοῦ προφήτην, ὃν τῆς παρεμβολῆς ἐκτὸς πήξασθαι τὴν σκηνὴν τὰ θεῖα πιστοῦνται λόγια. Προσεκαρτέρουν δ’ αὐτῷ βραχεῖς οἱ πίστει καὶ θεοσεβείας εὐνοίᾳ παρ’ αὐτῷ δεδοκιμασμένοι. Τοῦτο δ’ αὐτῷ σύνηθες ἦν πράττειν καὶ εἴποτε ἄλλοτε παρατάξει πολέμων ὡρμᾶτο συμβαλεῖν. Βραδὺς μὲν γὰρ ἦν δι’ ἀσφάλειαν, θεοῦ δὲ βουλῇ πάντα πράττειν ἠξίου. Ἐπὶ σχολῆς δὲ τῷ αὐτοῦ θεῷ τὰς ἱκετηρίας ποιούμενος πάντως που καὶ θεοφανείας ἐτύγχανεν, εἶθ’ ὥσπερ θειοτέρᾳ κινηθεὶς ἐμπνεύσει, τῆς σκηνῆς ἀναπηδήσας ἐξαίφνης, κινεῖν αὐτίκα τὰ στρατιωτικὰ καὶ μὴ μέλλειν ἀλλὰ καὶ αὐτῆς ὥρας ξιφῶν ἅπτεσθαι παρεκελεύετο. οἱ δ’ ἀθρόως ἐπιθέμενοι ἡβηδὸν ἔκοπτον, ἔστ’ ἂν τὴν νίκην ἐν ὥρας ἀκαρεῖ ῥοπῇ ἀπολαβόντες τρόπαια κατ’ ἐχθρῶν ἀνίστων ἐπινίκια.

Φιλανθρωπία περὶ τοὺς συλλαμβανομένους στρατιώτας.

XIII. Οὕτω μὲν δὴ βασιλεὺς ἄγειν ἑαυτόν τε καὶ τὸν αὐτοῦ στρατὸν ἐν ταῖς τῶν πολέμων παρατάξεσι καὶ πάλαι πρότερον εἰώθει, τὸν ἑαυτοῦ θεὸν πρὸ τῆς ψυχῆς ἀεὶ τιθέμενος καὶ πάντα ταῖς αὐτοῦ βουλαῖς πράττειν διανοούμενος ἐν εὐλαβείᾳ τε τιθέμενος τὸν τῶν πολλῶν θάνατον. Ἔνθεν οὐ μᾶλλον τῆς τῶν οἰκείων ἢ τῶν ἐχθρῶν προὐνόει σωτηρίας. Διὸ καὶ κρατήσασιν ἐν μάχῃ τοῖς οἰκείοις τῶν ἁλόντων φειδὼ ποιεῖσθαι παρῄνει μηδ’ ἀνθρώπους ὄντας τῆς ὁμογενοῦς φύσεως ἐν λήθῃ γίγνεσθαι. Εἰ δὲ καί ποτε τῶν ὁπλιτῶν τοὺς θυμοὺς ἀκρατεῖς ἑώρα, χρυσοῦ δόσει τούτους ἐχαλίνου, τὸν ζωγροῦντά τινα τῶν πολεμίων ὡρισμένῃ χρυσοῦ τιμᾶσθαι προστάττων ὁλκῇ. Καὶ τοῦτο δέλεαρ ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ βασιλέως εὕρατο σύνεσις, ὥστ’ ἤδη μυρίοι καὶ αὐτῶν ἐσῴζοντο βαρβάρων, χρυσῷ βασιλέως τὴν ζωὴν αὐτοῖς ἐξωνουμένου.

Ἔτι περὶ τῶν ἐν τῇ σκηνῇ προσευχῶν.

XIV. Ταῦτα μὲν οὖν καὶ τούτοις ἀδελφὰ μυρία φίλα ἦν πράττειν βασιλεῖ κἄλλοτε. Κἀπὶ τοῦ παρόντος δὲ συνήθως πρὸ τῆς μάχης ἐφ’ ἑαυτῷ σκηνοποιούμενος ταῖς πρὸς τὸν θεὸν εὐχαῖς τὴν σχολὴν ἀνετίθει, ῥᾳστώνης μὲν ἁπάσης καὶ τρυφηλῆς διαίτης ἀλλοτριούμενος, ἀσιτίαις δὲ καὶ κακώσει τοῦ σώματος πιέζων ἑαυτόν, ταύτῃ τε τὸν θεὸν ἱκετηρίοις λιταῖς ἱλεούμενος, ὡς ἂν δεξιὸν αὐτὸν καὶ βοηθὸν ἔχοι πράττοι τε ταῦτα ἅπερ αὐτῷ θεὸς ἐμβάλλοι τῇ διανοίᾳ. Ἀλλ’ ὁ μὲν ἄυπνον ἐποιεῖτο τὴν ὑπὲρ τῶν κοινῶν φροντίδα, οὐ μᾶλλον τῶν οἰκείων ἢ τῆς τῶν πολεμίων ὑπερευχόμενος σωτηρίας.

Λικινίου περὶ φιλίας δόλος καὶ εἰδωλολατρία.

XV. Ἐπεὶ δ’ ὁ μικρῷ πρόσθεν φυγὰς εἰρωνείᾳ καθυπεκρίνετο φιλικὰς αὖθις ἀντιβολῶν σπείσασθαι δεξιάς, καὶ ταύτας αὐτῷ παρέχειν ἠξίου, ἐπὶ συνθηκῶν ὅροις βιωφελῶς καὶ τῷ παντὶ λυσιτελῶς προτεινομένας. Ταῖς μὲν οὖν συνθήκαις προθύμως ὑπακούειν ὁ δηλωθεὶς ὑπεκρίνετο ὅρκοις βεβαιῶν τὴν πίστιν, λαθραίαν δ’ αὖθις ὁπλιτῶν συνῆγε παρασκευὴν καὶ πάλιν πολέμου καὶ μάχης κατῆρχε βαρβάρους τ’ ἄνδρας ἀνεκαλεῖτο συμμάχους, θεούς τε ζητῶν περιῄει ἑτέρους, ὡς ἂν ἐπὶ τοῖς προτέροις ἠπατημένος. Καὶ τῶν αὐτῷ πρὸ μικροῦ περὶ θεῶν ὁμιληθέντων οὐδεμίαν ἐν νῷ κατεβάλετο μνήμην, οὐδὲ τὸν ὑπέρμαχον Κωνσταντίνου γνωρίζειν θεὸν ἤθελε, πλείους δ’ αὐτῷ καὶ καινότεροι γελοίως ἀνεζητοῦντο.

CHAPITRE XI.

Fuite honteuse de Licinius.

LE Chef de leur parti prit honteusement la fuite, quand il se vit abandonné de ses soldats et de ses alliés, et frustré de l'espérance qu'il avoir mise dans le secours de ses Dieux. L'Empereur ne voulut pas que l'on le poursuivît, parce qu'il espérait que le mauvais succès de ses entreprises, le rendrait plus sage et. plus modéré. Il aimait mieux lui donner la vie, bien qu'il eu fût très-indigne., et souffrir les injures qu'il avait reçues de lui, que de s'en venger. Mais Licinius, bien loin de se corriger, eut recours aux secrets abominables de la magie, et s'enfla d'un orgueil plus insupportable que jamais. On pouvait dire de lui, ce que l'on avait dit auparavant de Pharaon, que Dieu lui avait endurci le cœur.

CHAPITRE XII.

Constantin obtient la victoire par ses prières.

LICINIUS s'étant lié des liens de ses crimes, se précipita dans l'abîme d'une perte irréparable. Constantin au contraire jugeant qu'il ne pouvait terminer la guerre, sans donner encore une bataille, il s'adonna avec plus d'ardeur et de zèle que jamais au service de son Sauveur. Il fit dresser hors du camp, un tabernacle, pour placer la Croix, et il s'y retirait souvent, pour y faire de dévotes oraisons, à l'imitation du Prophète, qui selon le témoignage de l'Ecriture, mit le Tabernacle hors du camp des Israélites.il était accompagné dans ces pieux exercices d'un petit nombre de personnes d'une fidélité reconnue, et d'une vertu éprouvée. Il n'y manquait jamais, quand il était sur le point de donner bataille. Car outre qu'il agissait toujours avec une maturité pleine de sagesse, il consultait Dieu dans toutes ses entreprises. Dieu ne dédaignait pas aussi de lui répondre très-sensiblement, et de lui prescrire ce qu'il devait faire. Alors il sortait du Tabernacle tout rempli de l'esprit divin, commandait de sonner de la trompette, et de marcher contre l'ennemi. Ses soldats fondaient à l'heure-même, faisaient main-basse, et remportaient la victoire.

52 CHAPITRE XIII.

Clémence de Constantin envers les vaincus.

VOILA de quelle manière l'Empereur Constantin avait accoutumé depuis longtemps, de se préparer au tombât, et d'y animer son armée. Il voulait dépendre si absolument de la volonté de Dieu, qu'en toutes occasions il la préférait à sa propre vie. Il faisait confiance de répandre beaucoup de sang, et épargnait celui de ses ennemis, aussi bien que celui de ses soldats. Il exhortait les vainqueurs à pardonner aux vaincus. .Que s'il reconnaissait que les gens de guerre n'étaient plus maîtres de leur courage, il tâchait de les modérer en leur donnant une certaine somme d'argent pour chaque homme, auquel ils auraient sauvé la vie. Sa libéralité conserva de la sorte, un grand nombre de Romains et d'étrangers.

CHAPITRE XIV.

Assiduité des prières de Constantin.

L'EMPEREUR pratiquait ordinairement ces exercices de piété et d'autres semblables, Mais au temps dont je parle, et avant que de donner le combat, il s'enferma dans le Tabernacle, et y fit d'humbles prières à Dieu, se priva cependant de toutes sortes de divertissements, se mortifia par des jeûnes, et par d'autres austérités, et enfin demanda à Dieu la grâce d'accomplir les desseins qu'il lui avait inspirés. Il pourvoyait incessamment aux besoins 53 de de son Etat, et ne songeait pas moins à conserver les ennemis que ses propres soldats.

CHAPITRE XV.

Mauvaise foi de Licinius

LICINIUS ayant demandé la paix depuis la fuite honteuse, dont nous avons parlé, Constantin qui la tenait utile à l'Empire, consentit de la lui accorder à certaines conditions. Licinius feignit de les accepter de bonne foi, et s'obligea avec serment à y satisfaire. Mais il ne laissa pas de faire secrètement des levées, et de se préparer à reprendre les armes. Il se fortifiait chaque jour par de nouvelles alliances, et recherchait d'autres Dieux que ceux qui l'avaient trompé, sans se souvenir de ce qu'il avait dit, peu auparavant, que si le Dieu de Constantin remportait la victoire, il faudrait renoncer aux autres pour l'adorer.

Ὅπως μὴ ἀντιπολεμεῖν τῷ σταυρῷ Λικίνιος παρῄνει τοῖς στρατιώταις.

XVI. Εἶτ’ ἔργῳ μαθὼν ὁπόση τις ἦν θεϊκὴ καὶ ἀπόρρητος ἐν τῷ σωτηρίῳ τροπαίῳ δύναμις, δι’ ἧς ὁ Κωνσταντίνου κρατεῖν ἔμαθε στρατός, τοῖς ἀμφ’ αὐτὸν ὁπλίταις παρῄνει μηδαμῶς ἐξ ἐναντίας ἰέναι τούτῳ μηδ’ ὡς ἔτυχεν ἀπεριβλέπτως ὁρᾶν ἐπ’ αὐτῷ· δεινὸν γὰρ εἶναι ἰσχύι αὐτῷ τε ἐχθρὸν καὶ πολέμιον, διὸ χρῆναι φυλάττεσθαι τὴν πρὸς αὐτὸ συμβολήν. Καὶ δὴ ταῦτα συνταξάμενος, τῷ διὰ φιλανθρωπίαν ὀκνοῦντι καὶ τὸν κατ’ αὐτοῦ θάνατον ἀναβαλλομένῳ μάχῃ συμβαλεῖν ὡρμᾶτο. οἵδε μὲν οὖν πολυπληθείᾳ θεῶν θαρροῦντες σὺν πολλῇ δυνάμει χειρὸς στρατιωτικῆς ἐπῄεσαν, νεκρῶν εἴδωλα καμόντων ἐν ἀψύχοις ἀγάλμασι προβεβλημένοι· ὁ δ’ εὐσεβείας θώρακι περιπεφραγμένος, τὸ σωτήριον καὶ ζωοποιὸν σημεῖον ὥσπερ τι φόβητρον καὶ κακῶν ἀμυντήριον τῷ πλήθει τῶν ἐναντίων παρέταττε. Καὶ τέως μὲν ἐπεῖχε φειδοῖ χρώμενος τὰ πρῶτα, ὡς ἂν μὴ πρότερος κατάρχοι τοῦ πολέμου ὧν πεποίητο συνθηκῶν εἵνεκα, ὡς δ’ ἐπιμόνως ἔχοντας τοὺς ὑπεναντίους,

Νίκη Κωνσταντίνου.

XVII. ἤδη δὲ ξιφῶν ἁπτομένους ἑώρα, τηνικαῦτα διαγανακτήσας βασιλεὺς μιᾷ ῥοπῇ πᾶσαν τὴν τῶν ἐναντίων ἐτροποῦτο δύναμιν ὁμοῦ τε τὰς κατ’ ἐχθρῶν καὶ κατὰ δαιμόνων ἀπεφέρετο νίκας.

Λικινίου θάνατος, καὶ ἐπινίκια περὶ τούτου.

XVIII. Εἶτ’ αὐτὸν τὸν θεομισῆ κἄπειτα τοὺς ἀμφ’ αὐτὸν νόμῳ πολέμου διακρίνας τῇ πρεπούσῃ παρεδίδου τιμωρίᾳ, ἀπήγοντό τ’ αὐτῷ τυράννῳ καὶ ἀπώλλυντο τὴν προσήκουσαν ὑπέχοντες δίκην οἱ τῆς θεομαχίας σύμβουλοι, οἵ τε σμικρὸν ἔμπροσθεν τῇ τῶν μάντεων ἐλπίδι μετεωρισθέντες ἔργῳ τὸν Κωνσταντίνου θεὸν ὅστις ἦν παρελάμβανον καὶ τοῦτον [ἄρα] θεὸν ἀληθῆ καὶ μόνον γνωρίζειν ὡμολόγουν.

Φαιδρότης καὶ πανηγύρεις.

XIX. Καὶ δὴ τῶν δυσσεβῶν ἀνδρῶν ἐκποδὼν ἠρμένων καθαραὶ λοιπὸν ἦσαν ἡλίου αὐγαὶ τυραννικῆς δυναστείας, συνήπτετό τε πᾶσα ὅση τις ὑπὸ Ῥωμαίους ἐτύγχανε μοῖρα, τῶν κατὰ τὴν ἑῴαν ἐθνῶν ἑνουμένων θατέρῳ μέρει, μιᾷ τε τῇ τοῦ παντὸς ἀρχῇ ὥσπερ τινὶ κεφαλῇ τὸ πᾶν κατεκοσμεῖτο σῶμα μοναρχικῆς ἐξουσίας διὰ πάντων ἡκούσης, λαμπραί τε φωτὸς εὐσεβείας μαρμαρυγαὶ τοῖς πρὶν καθημένοις ἐν σκότῳ καὶ σκιᾷ θανάτου φαιδρὰς παρεῖχον ἡμέρας. οὐδ’ ἦν τις ἔτι προτέρων μνήμη κακῶν, ἁπανταχοῦ πάντων τὸν νικητὴν ἀνυμνούντων μόνον τε τὸν τούτου σωτῆρα θεὸν ὁμολογούντων γνωρίζειν. Ὁ δ’ ἀρετῇ θεοσεβείας πάσῃ ἐμπρέπων νικητὴς βασιλεύς (ταύτην γὰρ αὐτὸς αὐτῷ τὴν ἐπώνυμον κυριωτάτην ἐπηγορίαν εὕρατο τῆς ἐκ θεοῦ δεδομένης αὐτῷ κατὰ πάντων ἐχθρῶν τε καὶ πολεμίων νίκης εἵνεκα) τὴν ἑῴαν ἀπελάμβανε, καὶ μίαν συνημμένην κατὰ τὸ παλαιὸν τὴν Ῥωμαίων ἀρχὴν ὑφ’ ἑαυτὸν ἐποιεῖτο, μοναρχίας μὲν ἐξάρχων θεοῦ κηρύγματος τοῖς πᾶσι, μοναρχίᾳ δὲ καὶ αὐτὸς τοῦ Ῥωμαίων κράτους τὸν σύμπαντα πηδαλιουχῶν βίον. Ἀφῄρητό τε πᾶν δέος τῶν πρὶν πιεζόντων τοὺς πάντας κακῶν, λαμπρὰς δ’ ἐπετέλουν ἑορτὰς οἱ κατὰ πάσας ἐπαρχίας καὶ πόλεις δῆμοι, μειδιῶσί τε προσώποις ὄμμασί τε φαιδροῖς οἱ πρὶν κατηφεῖς ἀλλήλοις ἐνέβλεπον, χοροὶ δ’ αὐτοῖς καὶ ὕμνοι τὸν παμβασιλέα θεὸν πρώτιστα πάντων †ὄντα δὴ τοῦτον ἐδίδασκον†, κἄπειτα τὸν καλλίνικον παῖδάς τ’ αὐτοῦ κοσμιωτάτους καὶ θεοφιλεῖς καίσαρας φωναῖς ἀσχέτοις ἐγέραιρον, κακῶν τ’ ἀμνηστία παλαιῶν ἦν καὶ δυσσεβείας ἁπάσης λήθη, παρόντων δ’ ἀγαθῶν ἀπόλαυσις καὶ προσέτι μελλόντων προσδοκία.

Ὅπως ὑπὲρ ὁμολογητῶν ἐνομοθέτει Κωνσταντῖνος.

XX. Ἡπλοῦντο δὲ καὶ παρ’ ἡμῖν, ὥσπερ οὖν καὶ πρότερον παρὰ τοῖς θάτερον μέρος τῆς οἰκουμένης λαχοῦσι, βασιλέως φιλανθρωπίας ἔμπλεοι διατάξεις, νόμοι τε τῆς πρὸς τὸν θεὸν ὁσίας πνέοντες παντοίας παρεῖχον ἀγαθῶν ἐπαγγελίας, τοῖς μὲν κατ’ ἔθνος ἐπαρχιώταις τὰ πρόσφορα καὶ λυσιτελῆ δωρούμενοι, ταῖς δ’ ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ τὰ κατάλληλα διαγορεύοντες. Ἀνεκαλοῦντο γοῦν ἐκείνους πρώτιστα πάντων, ὅσοι τοῦ μὴ εἰδωλολατρῆσαι χάριν ὑπὸ τῶν κατ’ ἔθνος ἡγουμένων, ἐξορίας καὶ μετοικίας ὑπέμειναν, κἄπειτα τοὺς βουλευτηρίοις ἐγκριθέντας τῆς αὐτῆς ἕνεκεν αἰτίας ἠλευθέρουν τῶν λειτουργημάτων, καὶ τοῖς ἀφῃρημένοις δὲ τὰς οὐσίας ἀναλαμβάνειν ταύτας ἐγκελευόμενοι. οἵ τ’ ἐν καιρῷ τοῦ ἀγῶνος καρτερίᾳ ψυχῆς διὰ θεὸν λαμπρυνόμενοι μετάλλοις τε κακοπαθεῖν παραδοθέντες ἢ νήσους οἰκεῖν κριθέντες ἢ δημοσίοις ἔργοις δουλεύειν κατηναγκασμένοι τούτων ἀθρόως ἁπάντων ἐλευθερίας ἀπήλαυον. Καὶ τοὺς στρατιωτικῆς δ’ ἀξίας δι’ ἔνστασιν θεοσεβείας ἀποβλήτους γενομένους ἀνεκαλεῖτο τῆς ὕβρεως ἡ βασιλικὴ δωρεά, ἐπ’ ἐξουσίας αἵρεσιν παρέχουσα ἢ τὰς οἰκείας ἀπολαμβάνειν καὶ διαπρέπειν τοῖς προτέροις αὐτῶν ἀξιώμασιν, ἢ ἀγαπῶντας τὸν εὐσταλῆ βίον πάντων λειτουργημ

 

CHAPITRE XVI.

Licinius défend d'attaquer l'Etendard de la croix.

LICINIUS ayant reconnu par une expérience funeste la puissance invincible du signe salutaire de la rédemption humaine, défendit à ses soldats de s'approcher, et même de jeter les yeux du côté où il serait, et se résolut d'attaquer Constantin, qui avait la bonté de différer de combattre, de peur de perdre son ennemi. L'armée de Licinius mettait sa confiance dans son nombre et dans celui de ses Dieux, et portait en forme d'Etendard certaines statues, desquelles elle attendait quelque sorte de secours. Constantin se 54 couvrit de la cuirasse de la foi, et fit porter devant lui l'Etendard de la croix, qui donnait de la terreur à ses ennemis, et de l'assurance à ses soldats. Il fit difficulté dé commencer le combat, pour ne pas rompre le traité qu'il avait signé.

CHAPITRE XVII.

Victoire remportée pur Constantin.

MAIS quand il vit que les ennemis étaient résolus à combattre, et qu'ils préparaient leurs armes pour cet effet, il conçut de l'indignation, fondit sur eux avec un grand cri, et sans avoir tiré presqu'aucun trait, le mit en déroute et leurs troupes et celles des démons qui les soutenaient.

CHAPITRE XVIII.

Mort de Licinius.

CONSTANTIN condamna selon la rigueur de la guerre, l'ennemi de Dieu, et les principaux de son parti ; et sur tout ceux qui lui avaient conseillé d'attaquer la piété, furent exécuté avec lui. D'autres qui avaient mis un peu auparavant leur espérance en de faux Dieux, confessèrent qu'il n'y avait que celui de Constantin qui fut véritable.

55 CHAPITRE XIX.

Réjouissances publiques.

LES impies ayant été de la sorte enlevés du monde, et les nuages de la tyrannie dissipés, on vit luire les rayons d'une légitime domination, et d'une honnête liberté. Les parties de l'Empire, qui avaient été autrefois séparées, se rejoignirent, et les Provinces d'Orient et d'Occident se réunirent sous un même Prince, comme les membres du même corps sous le même chef. Ceux qui étaient autrefois assis dans les ténèbres, et dans l'ombre de la mort, regardèrent le jour avec joie, oublièrent leurs maux, publièrent les victoires de Constantin, et reconnurent la puissance du Sauveur, qui les lui avait accordées. Ce Prince victorieux rentra en possession de l'Orient, et remit l'Empire entier sous sa puissance. Il jouit seul de la Monarchie Romaine, comme il avait publié seul entre tous les Empereurs, celle que Dieu possède dans tout l'univers, et dans tous lés siècles. La tristesse et la crainte furent bannies par la joie et par l'assurance. Les peuples témoignèrent leur satisfaction par les actions de grâces qu'ils rendirent à Dieu, par les acclamations qu'ils firent en l'honneur du vainqueur, et par les louanges qu'ils donnèrent aux Princes ses enfants. La jouissance des biens présents, et l'espérance des biens à venir, effaça le souvenir des maux passés.

56 CHAPITRE XX.

Lois publiées pur Constantin en faveur des Confesseurs.

ON publia alors dans la partie de l'Empire que nous habitons, des lois fort douces et fort favorables, comme on en avait publié dès auparavant dans l'autre partie. Ces lois ne respiraient que la piété, le repos des peuples, et l'honneur de l'Eglise. Elles rappelèrent ceux qui avaient été bannis par les Gouverneurs de Province, pour n'avoir pas voulu sacrifier aux Idoles. Elles rétablirent en possession de leurs biens ceux qui en avaient été privés. Elles licencièrent ceux, qui pour le même sujet, avaient été condamnés à rendre quelque service à la Cour. Elles remirent en liberté ceux qui avaient été relégués dans des îles, et ceux qui avaient été envoyés aux métaux, ou employés a d'autres ouvrages publics. Elles laissèrent au choix de ceux, qui en haine de la fermeté avec laquelle ils avaient fait profession de la Religion Chrétienne, avaient été interdits de leurs charges, ou d'en faire les fonctions comme auparavant, ou de vivre en repos. Enfin elles délivrèrent les hommes qui avaient été condamnés à cette peine honteuse de travailler aux ouvrages des femmes.

 

Ὅπως καὶ περὶ μαρτύρων καὶ ἐκκλησιαστικῶν κτημάτων.

XXI. Καὶ ταῦτα μὲν περὶ τῶν ταῦθ’ ὑπομεινάντων ἡ βασιλέως ἐνομοθέτει γραφή. Περὶ δὲ τῆς ὑπάρξεως τῶν αὐτῶν ἐντελῶς διηγόρευεν ὁ νόμος. Τῶν τε γὰρ ἁγίων τοῦ θεοῦ μαρτύρων τῶν ἐν ὁμολογίᾳ τὴν τελευτὴν ἀποθεμένων τοῦ βίου τὰς οὐσίας ἐκέλευε τοὺς τῷ γένει προσήκοντας ἀπολαμβάνειν, εἰ δὲ μὴ τούτων τις εἴη, τὰς ἐκκλησίας ὑποδέχεσθαι τοὺς κλήρους. Καὶ τὰ ἐκ ταμείου δὲ πρότερον ἑτέροις ἢ κατὰ πρᾶσιν ἢ κατὰ δωρεὰν ἐκποιηθέντα τά τ’ ἐν αὐτῷ καταληφθέντα εἰς τοὐπίσω προσήκειν τοῖς δεσπόταις ἀποδίδοσθαι τὸ τῆς δωρεᾶς γράμμα διεκελεύετο. Τοσαῦτα μὲν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ αἱ καταπεμφθεῖσαι δωρεαὶ παρεῖχον.

Ὅπως καὶ τοὺς δήμους ἀνεκτήσατο.

XXII. Δήμοις [δὲ] τοῖς ἐκτὸς καὶ πᾶσιν ἔθνεσι τούτων ἕτερα ὑπερβάλλοντα τῷ πλήθει ἡ βασιλέως ἐδωρεῖτο μεγαλοψυχία, ἐφ’ οἷς ἅπαντες οἱ καθ’ ἡμᾶς, ὅσα τὸ πρὶν ἀκοῇ πυνθανόμενοι ἐν θατέρῳ μέρει τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς γιγνόμενα τοὺς εὖ πάσχοντας ἐμακάριζον, εὐχὴν τιθέμενοι τῶν ἴσων ἀπολαῦσαι καὶ αὐτοί ποτε, ταῦθ’ ὑπ’ ὄψεσιν ὁρῶντες, ἤδη καὶ σφᾶς εὐδαιμονίζειν ἠξίουν, ξένον τι χρῆμα καὶ οἷον ὁ πᾶς αἰὼν ὑφ’ ἡλίου αὐγαῖς οὐδέποθ’ ἱστόρησεν ἐπιλάμψαι τῷ θνητῷ γένει τὸν τοσοῦτον ὁμολογοῦντες βασιλέα. Ἀλλ’ οἱ μὲν ὧδε ἐφρόνουν.

Ὅτι θεὸν τῶν ἀγαθῶν αἴτιον ἐκήρυττε, καὶ περὶ ἀντιγράφων νόμων.

XXIII. Ἐπεὶ δὲ πάνθ’ ὑποτέτακτο βασιλεῖ θεοῦ σωτῆρος δυνάμει, τὸν τῶν ἀγαθῶν αὐτῷ πάροχον τοῖς πᾶσι φανερὸν ἐποίει, κἀκεῖνον τῶν νικητηρίων αἴτιον ἀλλὰ μὴ αὐτὸν νομίζειν διεμαρτύρετο, τοῦτό τ’ αὐτὸ ἀνεκήρυττε διὰ χαρακτήρων Ῥωμαίας τε καὶ Ἑλληνίδος φωνῆς εἰς ἕκαστον ἔθνος ἐν γραφῇ [διαπεμφθείσῃ]. Μάθοις δ’ ἂν τοῦ λόγου τὴν ἀρετὴν αὐτοῖς προσβαλὼν τοῖς γράμμασι· δύο δ’ ἦν ταῦτα, τὸ μὲν ταῖς ἐκκλησίαις τοῦ θεοῦ, τὸ δὲ τοῖς ἐκτὸς κατὰ πόλιν δήμοις διαπεμφθέν, ὃ τῇ παρούσῃ προσῆκον ὑποθέσει ἔμοιγε δοκεῖ παρενθεῖναι, ὡς ἂν διὰ τῆς ἱστορίας μένοι καὶ φυλάττοιτο τοῖς μεθ’ ἡμᾶς καὶ ἡ τοῦδε τοῦ γράμματος ἔκθεσις πρός τ’ ἀληθείας καὶ τῶν ἡμετέρων διηγημάτων πίστωσιν. Εἴληπται δ’ ἐξ αὐθεντικοῦ τοῦ παρ’ ἡμῖν φυλαττομένου βασιλικοῦ νόμου, ᾧ καὶ τῆς αὐτοῦ δεξιᾶς ἔγγραφος ὑποσημείωσις τῆς τῶν λόγων πιστώσεως οἷά τινι σφραγῖδι κατασημαίνει τὴν μαρτυρίαν.

Νόμος Κωνσταντίνου περὶ τῆς εἰς θεὸν εὐσεβείας καὶ τοῦ χριστιανισμοῦ, ἐν ᾧ ἐστι ταῦτα.

XXIV. Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπαρχιώταις Παλαιστίνης.

Ἦν μὲν ἄνωθέν τε καὶ πάλαι παρὰ τοῖς ὀρθῶς καὶ σωφρόνως περὶ τοῦ κρείττονος δοξάζουσιν ἔκδηλος ἡ διαφορὰ καὶ πᾶσαν ἀνείργουσα πόρρωθεν ἀμφιβολίαν, ὅσῳ τῷ μέσῳ διήλλαττεν ἡ περὶ τὴν σεβασμιωτάτην τοῦ χριστιανισμοῦ θεραπείαν ἀκριβὴς παρατήρησις παρὰ τοὺς πρὸς αὐτὴν ἐκπεπολεμωμένους τε καὶ καταφρονητικῶς ἔχειν ἐθέλοντας. Νυνὶ δὲ καὶ μᾶλλον ἐπιφανεστέραις πράξεσι καὶ κατορθώμασι λαμπροτέροις τό τε τῆς ἀμφιβολίας ἄλογον ἀποδέδεικται καὶ ὁπόση τις ἡ τοῦ μεγάλου θεοῦ δύναμις, ἡνίκα τοῖς μὲν πιστῶς τὸν σεμνότατον σέβουσι νόμον καὶ μηδὲν τῶν παραγγελμάτων παραλύειν τολμῶσιν ἄφθονα τὰ ἀγαθὰ καὶ πρὸς τὰς ἐγχειρήσεις ἰσχὺς ἀρίστη καὶ μετ’ ἐλπίδων ἀγαθῶν ἀπαντῶσα, τοῖς δὲ τὴν ἀσεβῆ λαβοῦσι γνώμην πρὸς τὰς προαιρέσεις ἀκόλουθα καὶ τὰ ἀποβαίνοντα ἦν. Τίς γὰρ ἂν ἀγαθοῦ τύχοι τινός, τὸν τῶν ἀγαθῶν αἴτιον θεὸν οὔτε γνωρίζων οὔτε τὰ προσήκοντα σέβειν ἐθέλων; πίστιν δὲ τῷ ῥηθέντι καὶ τὰ ἔργα δίδωσιν.

Ὑπόδειγμα ἐκ τῶν παλαιῶν χρόνων.

XXV. Εἰ γ’ οὖν τις εἰς τοὺς ἄνωθεν εἰς δεῦρο παρατείνοντας χρόνους ἀναδράμοι τῷ νῷ καὶ τὰς πώποτε γενομένας πράξεις κατίδοι τῷ λογισμῷ, πάντας ἂν εὕροι τοὺς μὲν ὅσοι δικαίαν καὶ ἀγαθὴν προκατεβάλοντο τῶν πραγμάτων κρηπῖδα εἰς ἀγαθὸν καὶ προαγαγόντας τὰς ἐγχειρήσεις πέρας, καὶ οἷον ἀπὸ ῥίζης τινὸς ἡδείας κομισαμένους καὶ τὸν καρπὸν γλυκύν, τοὺς δὲ ἀδίκοις ἐπιχειρήσαντας τόλμαις καὶ ἢ πρὸς τὸ κρεῖττον ἀνοήτως ἐκμανέντας ἢ πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος λογισμὸν ὅσιον μηδένα λαβόντας, ἀλλὰ φυγὰς ἀτιμίας δημεύσεις σφαγὰς τοιαῦτα πολλὰ τολμήσαντας, καὶ οὐδὲ μεταμεληθέντας ποτὲ οὐδὲ τὸν νοῦν ἐπιστρέψαντας πρὸς τὰ καλλίω, ἴσων καὶ τῶν ἀμοιβαίων τυχόντας. Καὶ ταῦτά γε οὐκ ἂν ἀπεικότως οὐδ’ ἂν ἀπὸ λόγου συμβαίνοι.

CHAPITRE XXI.

Lois faites en faveur des Martyrs, et des Eglises.

APRES que l'Empereur eut pourvu de cette sorte au rétablissement des Confesseurs et des Martyrs, il prit le soin de la conservation de leurs biens. Il ordonna que les proches de ceux qui avaient souffert la mort pour la défense de la roi, jouiraient de leur succession, et que s'ils n'avaient point d'héritiers, l'Eglise leur succéderait. Que les héritages, qui avaient été confisqués, seraient rendus aux anciens propriétaires, soit qu'ils fussent encore en nature, ou qu'ils eussent été aliénés.

CHAPITRE XXII.

Heureux Etat de l'Empire.

L'EMPEREUR envoya dans toutes les Provinces, ces lois qu'il avait faites en faveur de la Religion Chrétienne ; n'étant pas content de faire sentir aux Fidèles les effets de sa bonté, il étendit sa libéralité jusques sur les Païens et les infidèles. Les peuples de l'Orient, qui avaient autrefois souhaité arec une ardeur incroyable, de jouir de la même prospérité, dont ils avaient ouï dire que jouissaient les peuples de l'Occident, ne pouvaient se lasser de se dire heureux, et de louer la générosité de l'Empereur, auquel ils en étaient redevables.

58 CHAPITRE XXIII.

Reconnaissance de Constantin envers Dieu.

CONSTANTIN bien loin de s'attribuer la gloire de ses victoires, la rendit à Dieu, et protesta publiquement qu'il tenait de sa bonté, la souveraine puissance. Quiconque lira les lettres qu'il fit expédier en grec et en latin sur ce sujet, et qu'il envoya dans les Provinces, y verra de certaines marques de son humble reconnaissance. Il y en avait une adressée aux Chrétiens, et l'autre aux peuples qui ne faisaient point profession de notre Religion. Je crois devoir insérer ici la copie de cette dernière, et pour en conserver la mémoire, et pour confirmer la vérité de ce que j'ai dit de la piété de Constantin. Elle a été faite sur l'exemplaire qui est  entre mes mains, et qui est  signé de celle de l'Empereur.

CHAPITRE XXIV.

Loi de Constantin touchant la Religion Chrétienne et la Piété véritable.

Constantin Vainqueur, très-Grand, Auguste : Aux Peuples de Palestine.

« IL y a longtemps que ceux qui sont dans la créance, où il faut être touchant la divinité ont reconnu clairement la différence qu'il y a entre ceux qui combattent la Religion Chrétienne, et ceux qui la défendent. On voit maintenant avec une plus grande évidence que jamais 59 l'extravagance des doutes que l'on a faits sur ce sujet, et la puissance divine se manifeste par des témoignages incontestables. Ceux qui observent cette sainte loi, jouissent de toute sorte de biens, et viennent heureusement à bout de leurs entreprises, au lieu que ceux qui demeurent dans l'impiété, ne trouvent que ce qu'ils méritent. Quel bien pourraient-ils avoir dans le temps qu'ils refusent de reconnaître l'unique Auteur de tous les biens? Les choses semblent  parler d'elles-mêmes

CHAPITRE XXV.

Exemple tiré de l'antiquité.

« QUICONQUE rappellera dans son esprit le temps passé, trouvera que ceux qui ont pris la justice et la probité pour règle de leur conduite, ont réussi en tout ce qu'ils ont entrepris, au lieu que ceux qui ont commis des crimes, qui, ont été si insolents qui de s'élever contre Dieu, et si cruels que de n'avoir aucune compassion des misères de leurs frères, qui ont enlevé leur bien, noirci leur réputation par de fausses accusations, et leur ont fait souffrir le bannissement, et la mort, et qui n'ont jamais conçu un sincère repentir de ces désordres, ont été traités comme ils méritaient. Ce n'est pas sans raison que deux conduites différentes, ont des succès qui le sont aussi. »

Περὶ διωχθέντων καὶ διωκτῶν.

XXVI. « Ὅσοι μὲν γὰρ μετὰ δικαίας γνώμης ἐπί τινας ἔρχονται πράξεις καὶ τὸν τοῦ κρείττονος φόβον διηνεκῶς ἔχουσιν ἐν νῷ, βεβαίαν τὴν περὶ αὐτὸν φυλάττοντες πίστιν, καὶ τοὺς παρόντας φόβους τε καὶ κινδύνους οὐκ ἄγουσιν τῶν μελλουσῶν ἐκείνων ἐλπίδων προτιμοτέρους, κἂν εἰ πρὸς καιρὸν δυσχερῶν τινων πειραθεῖεν, τῷ μείζονας ἑαυτοῖς ἀποκεῖσθαι πιστεύειν τιμὰς ἤνεγκαν οὐδὲ τὰ προσπεσόντα βαρέως, ἀλλὰ τοσούτῳ λαμπροτέρας ἔτυχον εὐκλείας, ὅσῳ καὶ βαρυτέρων τῶν χαλεπῶν ἐπειράθησαν. ὅσοι δὲ ἢ τὸ δίκαιον ἀτίμως παρεῖδον ἢ τὸ κρεῖττον οὐκ ἔγνωσαν, καὶ τοὺς τοῦτο πιστῶς μετιόντας ὕβρεσι καὶ κολάσεσιν ἀνηκέστοις ὑποβαλεῖν ἐτόλμησαν, καὶ οὐχ ἑαυτοὺς μὲν ἀθλίους ἐφ’ οἷς διὰ τὰς τοιαύτας ἐκόλαζον προφάσεις ἔκριναν, εὐδαίμονας δὲ καὶ μακαριστοὺς τοὺς καὶ μέχρι τῶν τοιούτων τὴν πρὸς τὸ κρεῖττον διασῳζομένους εὐσέβειαν, τούτων πολλαὶ μὲν ἔπεσον στρατιαί, πολλαὶ δὲ πρὸς φυγὴν ἐτράπησαν, πᾶσα δὲ τούτων πολέμων παράταξις εἰς αἰσχίστην ἔληξεν ἧτταν. »

Ὅσων ὁ διωγμὸς αἴτιος κακῶν τοῖς πολεμήσασι κατέστη.

XXVII. « Ἐκ τῶν τοιούτων ἀναφύονται πόλεμοι βαρεῖς, ἐκ τῶν τοιούτων πορθήσεις πανώλεθροι, ἐντεῦθεν ἐλαττώσεις μὲν τῶν πρὸς τὰς χρείας ἀναγκαίων, πλῆθος δὲ τῶν ἐπηρτημένων δεινῶν, ἐντεῦθεν οἱ τῆς τοσαύτης ἀρχηγοὶ δυσσεβείας ἢ ἀνατλάντες τὰ ἔσχατα θάνατον πανώλεθρον ἐδυστύχησαν, ἢ ζωὴν αἰσχίστην διάγοντες θανάτου ταύτην βαρυτέραν ἐπέγνωσαν, καὶ οἷον ἰσομέτρους ταῖς ἀδικίαις τὰς τιμωρίας ἐκομίσαντο. Τοσοῦτον γὰρ ἕκαστος εὕρατο συμφορῶν, ὅσον τις καὶ καταπολεμῆσαι τὸν θεῖον ὡς ᾤετο νόμον ὑπ’ ἀλογίας προήχθη, ὥστ’ αὐτοῖς μὴ παρὰ τὴν ζωὴν εἶναι βαρέα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ γῆς κολαστηρίων χαλεπώτερον προσδοκᾶσθαι τὸν φόβον. »

Ὅτι θεὸς τῶν καλῶν ὑπηρέτην Κωνσταντῖνον ἐξελέξατο.

XXVIII. « Τοιαύτης δὴ καὶ οὕτω βαρείας δυσσεβείας τὰ ἀνθρώπεια κατεχούσης, καὶ τῶν κοινῶν οἷον ὑπὸ νόσου λοιμώδους τινὸς ἄρδην διαφθαρῆναι κινδυνευόντων καὶ θεραπείας σωτηρίου πολλῆς χρῃζόντων, τίνα τὸ θεῖον ἐπινοεῖ κουφισμόν, τίνα τῶν δεινῶν ἀπαλλαγήν; ἐκεῖνο δὲ πάντως νοητέον θεῖον, ὃ μόνον τε καὶ ὡς ὄντως ἔστι καὶ διαρκῆ κατὰ παντὸς ἔχει τοῦ χρόνου τὴν δύναμιν. Πάντως δὲ οὐ κόμπος τὸ τὴν παρὰ τοῦ κρείττονος εὐποιίαν ὁμολογοῦντα σεμνολογεῖσθαι. Τὴν ἐμὴν ὑπηρεσίαν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ βούλησιν ἐπιτηδείαν ἐζήτησέν τε καὶ ἔκρινεν, ὃς ἀπὸ τῆς πρὸς Βρεττανοῖς ἐκείνης θαλάσσης ἀρξάμενος καὶ τῶν μερῶν, ἔνθα δύεσθαι τὸν ἥλιον ἀνάγκῃ τινὶ τέτακται κρείττονι, ἀπωθούμενος καὶ διασκεδαννὺς τὰ κατέχοντα πάντα δεινά, ἵν’ ἅμα μὲν ἀνακαλοῖτο τὸ ἀνθρώπειον γένος τὴν περὶ τὸν σεμνότατον νόμον θεραπείαν τῇ παρ’ ἐμοῦ παιδευόμενον ὑπουργίᾳ, ἅμα δὲ ἡ μακαριστὴ πίστις αὔξοιτο ὑπὸ χειραγωγῷ τῷ κρείττονι »

Εὐσεβεῖς εἰς θεὸν Κωνσταντίνου φωναὶ καὶ ὁμολογητῶν ἔπαινος.

XXIX. « (οὐδέποτε γὰρ ἂν ἀγνώμων περὶ τὴν ὀφειλομένην γενοίμην χάριν, ταύτην ἀρίστην διακονίαν, τοῦτο κεχαρισμένον ἐμαυτῷ δῶρον πιστεύσας), μέχρι καὶ τῶν ἑῴων πρόειμι χωρίων, ἃ βαρυτέραις κατεχόμενα συμφοραῖς μείζονα καὶ τὴν παρ’ ἡμῶν θεραπείαν ἐπεβοᾶτο. Πάντως δὲ καὶ ψυχὴν ὅλην καὶ πᾶν ὅ τί περ ἀναπνέω, καὶ ὅλως εἴ τι τῆς διανοίας ἐνδοτάτω στρέφεται, τοῦτο τῷ μεγίστῳ θεῷ ὀφείλεσθαι παρ’ ἡμῶν ὅλον ἀσφαλῶς πεπίστευκα. »

« Οἶδα μὲν οὖν ἀκριβῶς, ὡς οὐδὲν τῆς παρ’ ἀνθρώπων εὐνοίας χρῄζοιεν ἂν οἱ τὴν οὐράνιον ὀρθῶς μεταδιώξαντες ἐλπίδα καὶ ταύτην ἐξαίρετόν τε καὶ ἀσφαλῶς ἐπὶ τῶν θείων καθιδρυσάμενοι τόπων τοσούτῳ τε τιμῶν ἀπολαύοντες μειζόνων, ὅσῳ περ σφᾶς αὐτοὺς τῶν γηίνων ἐλαττωμάτων τε καὶ δεινῶν ἐχώρισαν. Τὰς ἀνάγκας δὲ ὅμως τὰς πρὸς καιρὸν ἐπενεχθείσας αὐτοῖς καὶ τὰς οὐ προσηκούσας βασάνους ἀπὸ τῶν οὐδὲν αἰτίων οὐδὲ ὑπευθύνων ὡς πορρωτάτω ἀνείργειν ἡμᾶς οἶμαι προσήκειν· ἢ γένοιτ’ ἂν ἀτοπώτερον, ὑπὸ μὲν τοῖς διῶξαι τοὺς ἄνδρας προθυμηθεῖσιν τῆς περὶ τὸ θεῖον ἕνεκα θεραπείας τὸ καρτερικὸν καὶ στερρὸν τῆς ψυχῆς αὐτῶν ἱκανῶς διαγνωσθῆναι, ὑπὸ δὲ τῷ θεράποντι τοῦ θεοῦ μὴ οὐκ εἰς λαμπρότερον καὶ μακαριστότερον σχῆμα τὴν δόξαν ἀρθῆναι. »

Νόμος ἀπολύων ἐξορισμοῦ καὶ βουλῆς καὶ δημεύσεως.

XXX. « Ἅπαντες τοίνυν, εἴτε τινὲς μετοικίαν ἀντὶ τῆς ἐνεγκούσης ἠλλάξαντο, ὅτι μὴ τὴν πρὸς τὸ θεῖον παρεῖδον πίστιν, ᾗπερ ὅλαις ψυχαῖς σφᾶς αὐτοὺς καθιέρωσαν, γνώσεσιν δικαστῶν ἀπηνέσιν ὑποβληθέντες, καθ’ οὓς ἔτυχον ἕκαστοι χρόνους, εἴτε τινὲς βουλευτικοῖς συγκατηριθμήθησαν καταλόγοις, τὸν τούτων πρότερον ἀριθμὸν οὐ πληροῦντες, χωρίοις τε πατρῴοις ἀποκαταστάντες καὶ σχολῇ τῇ συνήθει τῷ πάντων ἐλευθερωτῇ θεῷ χαριστήρια φερόντων· εἴτε τινὲς τῶν ὄντων ἐστέροντο καὶ πάσης τῆς ὑπαρχούσης οὐσίας ἀποβολῇ καταπεπληγότες κατηφέστατον εἰς δεῦρο διῆγον βίον, οἰκήσεσιν τε ταῖς ἀρχαίαις καὶ γένεσιν καὶ περιουσίαις ἀποδοθέντες τῆς παρὰ τοῦ κρείττονος εὐποιίας χαίροντες ἀπολαύοιεν. »

60 CHAPITRE XXVI.

DE ceux qui ont excité la persécution, et de qui l'ont soufferte.

« CEUX qui ont la crainte de Dieu devant les yeux, et qui n'agissent que par de bonnes intentions, qui méprisent les menaces des hommes, et les périls de la vie présente par l'espérance des biens à venir, souffrent avec une patience inébranlable des traitements qui, quoique fâcheux, ne sauraient être de longue durée. Plus les travaux qu'ils ont supportés, ont été pénibles ; plus la gloire, qui les a suivis, a été éclatante. Ceux au contraire qui ont foulé aux pieds la justice, qui ont maltraité les serviteurs de Dieu, qui n'ont point cru être malheureux, ni coupables, quand ils les ont condamnés à mort, pour une si bonne cause, et qui n'ont pas jugé que ceux qu'ils condamnaient de la sorte fussent heureux, bien qu'ils conservassent à Dieu, la fidélité qu'ils lui avaient promise ; ceux-là, dis-je, ont eu le déplaisir de voir leurs armées en déroute, et taillées en pièces. Ils n'ont point donné de batailles, qu'ils n'aient perdues. »

CHAPITRE XXVII.

Malheurs arrivés aux auteurs de la persécution.

« C'EST de ces crimes que sont venues les guerres les plus cruelles, et les désolations les plus déplorables. C'est  de là qu'a procédé la disette des biens les plus nécessaires, et l'inondation 61 des maux les plus terribles. Les auteurs de l'impiété ont eu une fin tragique, ou ont mené une vie infâme, et plus triste par leur propre aveu, que n'aurait été la mort. Leur misère a été en quelque sorte égale à leur injustice. Plus l'insolence, avec laquelle chacun d'eux s'est opposé à la loi de Dieu, a été extrême, plus le châtiment qu'il a subi, a été rigoureux. Ils n'ont pas été seulement punis par les peines de cette vie. Ils ont été tourmentés par l'appréhension des supplices, qui sont préparés dans l'autre. »

CHAPITRE XXVIII.

Dieu se sert de Constantin, pour arrêter le cours de l'impiété.

« UNE impiété aussi étrange, et aussi horrible que celle-là, s'étant emparée de l'esprit et du cœur d'un nombre si prodigieux de personnes, et tout l'Etat en étant infecté, comme d'une maladie contagieuse, qui le réduisit à un extrême danger, et qui avait besoin d'un. remède fort puissant et fort efficace, duquel Dieu a-t-il eu agréable de se servir ? Quand je parle de Dieu, j'entends celui qui l'est  véritablement, et qui a une puissance éternelle. On peut, sans blesser la modestie, publier les bienfaits que l'on a reçus de lui. Il a eu la bonté de se servir de moi pour l'exécution de ses desseins. Il m'a tiré par un effet de sa sagesse et de sa puissance infinie, des bords de l'Océan Britannique, et de l'extrémité des Pays, où le Soleil se couche, et m'a donné la force de dissiper comme un déluge de maux, qui avaient couvert la face de la terre, pour attirer les hommes à l'observation de sa loi, et pour accroître la Foi et la Religion. »

62 CHAPITRE XXIX.

Pieux sentiments de Constantin. Eloge des Confesseurs.

« JE ne manquerai jamais de reconnaissant pour un bienfait si signalé. Regardant comme une faveur singulière, la bonté que Dieu a eue de me choisir, pour me faire le Ministre, et: l'exécuteur de ses ordres, je me rendis en Orient, que je trouvai comme accablé de maux, dont l'extrémité et le danger avaient besoin des derniers remèdes. Je reconnais que je tiens de Dieu l'âme, la vie, la respiration et le sentiment. Je sais très-certainement que ceux qui ont mis en lui leur espérance, n'ont point besoin de l'estime, ni de l'affection des hommes, et qu'ils possèdent des honneurs, d'autant plus solides qu'il mènent une vie plus exempte de défauts et, de péchés. Je n'en suis pas moins obligé à les délivrer de l'oppression, qu'ils ont soufferte en certains temps, et des vexations que l'on me doit,, jamais faire à des personnes innocentes, et que l'on ne saurait accuser du moindre crime. Ce serait une chose étrange qu'ils eussent fait paraître leur fermeté et leur constance, sous le règne des Empereurs, qui ne les ont persécutés qu'en haine de leur piété, et du culte qu'ils rendaient à Dieu, Si que leur réputation et leur gloire ne reçut pas un nouvel éclat sous le  règne  d'un Empereur qui sert le même Dieu. »

63 CHAPITRE XXX.

Disposition faite en faveur des exilés.

« QUE ceux qui ont été exilés par la sentence injuste d'un Juge cruel, pour avoir refusé généreusement, de renoncer à la créance, et au culte d'un Dieu, auquel ils s'étaient consacrés de tout leur cœur, et que ceux qui ont et émis au nombre des Officiers de la Cour, bien qu'ils n'en fussent pas auparavant, aient la liberté de retourner en leurs maisons, et d'y demeurer en repos. Que ceux qui ont été dépouillés de leurs biens, et réduits à une extrême misère, soient rétablis en leur premier état, et jouissent avec joie, et d'humbles actions de grâces, des effets de la bonté de Dieu

Τοὺς ἐν νήσοις ὁμοίως.

XXXI. « Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅσους οὐ βουλομένους νῆσοι κατέχουσιν, τῆς προμηθείας ταύτης ἀπολαῦσαι προστάττομεν, ὅπως ὀρῶν τε δυσχωρίαις καὶ περιρρύτῳ περικεκλεισμένοι θαλάσσῃ τῆς σκυθρωπῆς τε καὶ ἀπανθρώπου ἐρημίας ἐλευθερωθέντες τοῖς φιλτάτοις σφᾶς αὐτοὺς ἀποδοῖεν, τὸν εὐκταῖον πόθον πληρώσαντες· οἳ πενιχρὰν ἐπὶ πολὺν χρόνον ζωὴν μετά τινος προστροπαίου ῥύπου διῆγον, οἷον ἅρπαγμά τι τὴν ἐπάνοδον ποιησάμενοι, καὶ τῶν φροντίδων εἰς τὸ λοιπὸν ἀπηλλαγμένοι. Μετὰ φόβου γὰρ ὑφ’ ἡμῖν βιοῦν, οἳ θεοῦ θεράποντες εἶναι αὐχοῦμέν τε καὶ πιστεύομεν, καὶ εἰς ἀκοὴν ἐλθεῖν μόνον εἴη τῶν ἀτοπωτάτων ἄν, μήτι γε δὴ καὶ πιστεῦσαι· οἳ καὶ τὰς ἀλλοτρίας ἁμαρτίας διορθοῦν πεφύκαμεν. »

Τοὺς ἐν μετάλλοις καὶ δημοσίοις ἀτιμωθέντας.

XXXII. « Ὅσοι γε μὴν ἢ μοχθηραῖς μεταλλείαις ἐμπονεῖν κατεγνώσθησαν ἢ τὰς πρὸς τοῖς δημοσίοις ἔργοις ὑπηρεσίας πληροῦν, τῶν διαρκῶν μόχθων τὴν γλυκεῖαν σχολὴν ἀμειψάμενοι κουφότερον καὶ τὸν μετ’ ἐξουσίας ἤδη βιούντων βίον, τὰς ἀμέτρους τῶν πόνων ἀηδίας εἰς πραεῖαν ἄνεσιν καταλύσαντες. Εἰ δὲ καὶ τῆς κοινῆς παρρησίας ἀποπεσόντες ὑπάρχοιέν τινες καὶ δυστυχήσαντες ἀτιμίαν, μετ’ εὐφροσύνης τῆς προσηκούσης, οἷον ἀποδημίᾳ τινὶ χρονίῳ ἐχωρίσθησαν, τὴν προτέραν ἀξίαν ἀναλαβόντες ἐπὶ τὰς αὐτῶν ἐπειγέσθωσαν πατρίδας. »

Περὶ ὁμολογητῶν στρατευσαμένων.

XXXIII. « Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐξετασθεῖσι μὲν ἐν στρατιωτικαῖς ἀξίαις ποτέ, τούτων δὲ διὰ τὴν ἀπηνῆ τε καὶ ἄδικον πρόφασιν ἐκπεσοῦσιν, ὅτι τὸ γινώσκειν τὸ κρεῖττον ὁμολογοῦντες προτιμότερον ἧς εἶχον ἀξίας ἦγον, ἔστω πρὸς βούλησιν ἢ τὰ στρατιωτικὰ στέργουσιν ἐφ’ οὗπερ ἦσαν σχήματος μένειν, ἢ μετὰ ἀφέσεως ἐντίμου ἐλευθέραν ἄγειν σχολήν· πρέπον γὰρ ἂν εἴη καὶ ἀκόλουθον τὸν τοσαύτην μεγαλοψυχίαν καὶ καρτερίαν πρὸς τοὺς ἐπενεχθέντας κινδύνους ἐπιδειξάμενον καὶ σχολῆς, εἰ βούλοιτο, καὶ τιμῆς πρὸς τὴν αἵρεσιν ἀπολαύειν. »

Ἀπολύσεις τῶν ἐν γυναικείοις ἢ εἰς δουλείαν δοθέντων ἐλευθέρων.

XXXIV. « Καὶ μὴν καὶ ὅσοι τῆς εὐγενείας πρὸς βίαν στερόμενοι τοιουτότροπόν τινα γνῶσιν δικαστῶν ὑπέστησαν, ὥστε ἢ γυναικείοις ἢ λινοϋφίοις ἐμβληθέντες [ἀήθη] καὶ ἄθλιον ὑπομένειν πόνον ἢ οἰκέται νομίζεσθαι τοῦ ταμιείου, οὐδὲν αὐτοῖς τῆς προτέρας ἐπαρκεσάσης γενέσεως, οὗτοι τιμῶν τε ὧν ἀπέλαυον πρόσθεν καὶ τοῖς τῆς ἐλευθερίας καλοῖς ἐνευφραινόμενοι, ἀνακαλεσάμενοι τὰς συνήθεις ἀξίας, μετὰ πάσης λοιπὸν εὐφροσύνης βιούτωσαν. Καὶ ὁ δουλείαν μὲν ἐλευθερίας ἀλλαξάμενος ἀθεμίτῳ τινὶ καὶ ἀπανθρώπῳ δήπου ἀπονοίᾳ, πολλάκις τε τὰς ἀήθεις διακονίας ἀποδυράμενος, καὶ οἷον αἰφνίδιον οἰκέτην ἑαυτὸν ἀντ’ ἐλευθέρου γνούς, ἐλευθερίας τῆς πρόσθεν καθ’ ἡμέτερον λαβόμενος πρόσταγμα, ἀποδιδότω τε τοῖς γεννήτορσιν ἑαυτὸν καὶ πόνους τοὺς ἐλευθέρῳ πρέποντας μετίτω, ἃς προεμόχθησεν οὐκ οἰκείας διακονίας ἐκβαλὼν τῆς μνήμης. »

Περὶ κληρονομίας οὐσιῶν τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν καὶ μετοικισθέντων καὶ ταμιευθέντων.

XXXV. « Παρεατέον δὲ οὐδὲ τὸ τῶν οὐσιῶν, ὧν ἕκαστοι κατὰ διαφόρους ἐστερήθησαν προφάσεις. Ἀλλ’ εἴτε τινὲς τὸν ἄριστόν τε καὶ θεῖον ὑποστάντες ἀγῶνα τοῦ μαρτυρίου ἀφόβῳ τε καὶ θαρραλέᾳ τῇ γνώμῃ τῶν ὄντων ἐστερήθησαν, εἴτε τινὲς ὁμολογηταὶ καταστάντες τὴν αἰώνιον ἐλπίδα παρεσκεύασαν ἑαυτοῖς, ὅσοι τε μετοικῆσαι καταναγκασθέντες, ὅτι μὴ τοῖς διώξασιν εἶξαν παριδόντες τὴν πίστιν, τῶν ὄντων ἐστέροντο καὶ αὐτοί, ἢ εἴ γέ τινες οὐδὲ καταγνωσθέντες θάνατον στέρησιν ἐδυστύχησαν τῶν ὄντων, τούτων τοῖς πρὸς γένους προσνέμεσθαι τοὺς κλήρους προστάττομεν. Πάντως δὲ διαγορευόντων τῶν νόμων τῶν ἀγχιστέων τοῖς ἐγγυτέρω, ῥᾴδιον διαγινώσκειν οἷς προσήκουσιν οἱ κλῆροι, καὶ ὅτι οὗτοι κατὰ λόγον ἐπὶ τὴν διαδοχὴν ἔλθοιεν ἄν, οἵπερ ἦσαν οἰκειότεροι καὶ αὐτομάτῳ χρησαμένων ἐκείνων τῷ τέλει,  » 

CHAPITRE XXXI.

Rappel de ceux qui étaient dans les îles.

« J'ORDONNE que ceux qui sont retenus contre leur volonté dans les geôles jouissent de l'effet de la même grâce. Qu'ils sortent de ces tristes et affreuses solitudes, où ils ne voient que des montagnes incultes, et une mer orageuse, et qu'ils aillent goûter les plaisirs innocents, que leur fournira la compagnie de leurs proches. Que ceux qui ont souffert la disette, et les incommodités qui l'accompagnent, soient comblés de biens, et délivrés de crainte. Faisant gloire comme je fais d'être serviteur de Dieu, je serais très-fâché que l'on pût dire, ou que l'on pût croire qu'aucune personne vécût  64 en crainte sous mon règne. Je tâche autant que je puis, de réformer les abus qui se sont glissés sous les règnes précédents. »

CHAPITRE XXXII.

Rappel de ceux qui avaient été condamnés à travailler aux métaux, ou aux autres ouvrages publiques.

« QUE ceux qui ont été condamnés à travailler aux métaux, ou aux autres ouvrages publics, changent cette pénible occupation et, ce laborieux exercice avec un honnête loisir et un agréable repos. Que si quelques-uns d'entre eux ont été privés de la liberté, et notés d'infamie, qu'ils soient rétablis en possession des honneurs, et des droits qui leur appartenaient auparavant. »

CHAPITRE XXXIII.

Rétablissement de ceux qui avaient été privés de leurs charges.

 « QUE ceux qui ayant autrefois possédé des charges dans les armées, en ont été privés sous ce cruel prétexte qu'ils en estimaient moins l'exercice, que celui de leur Religion, aient la liberté, ou d'y rentrer, et d'en faire les fonctions, ou de vivre en repos. Il est bien juste qu'après avoir signalé leur courage au milieu des plus terribles tourments il ne dépende que de leur choix, ou de jouir des Donneurs  65 de leurs charges, ou de goûter la douceur du loisir. »

CHAPITRE XXXIV.

Rétablissement de ceux gui avaient été condamnés à travailler aux Ouvrages des femmes, ou réduits en servitude.

« QUE ceux qui ont été dégradés de noblesse, et condamnés injustement à travailler aux manufactures de toiles, et à d'autres ouvrages semblables, ou qui nonobstant l'avantage de leur naissance, ont été censés esclaves du fisc, rentrent en possession de leur liberté, et passent agréablement le reste de leur vie. Que ceux qui étant d'une condition libre, ont été vendus par la plus violente et la plus inhumaine de toutes les usurpations, et ont souvent gémi, lorsqu'ils étaient contraints de rendre des services, auxquels ils n'étaient point accoutumés, se réjouissent de se voir rétablis en un moment dans les droits de leur naissance, de retourner entre les bras de leurs parents, d'être exempts des services, qui sont au dessus d'eux, et qu'ils perdent le souvenir de leu misère. »

CHAPITRE XXXV.

Restitution du bien des Martyrs, et des Confesseurs.

« JE ne puis dissimuler l'injustice qui a été soufferte par ceux qui sous divers prétextes, ont été dépouillés de leurs biens. Si quelques-uns en haine de ce qu'ils avaient généreusement soutenu de rudes combats pour la défense de leur sol, ont été dépouillés de leurs biens, ou si d'autres pour avoir confessé qu'ils étaient Chrétiens, ont été contraints d'abandonner  leur Pays ; ou enfin si d'autres ont été privés de ce qu'ils possédaient, sans avoir été condamnés à mort, leur succession doit être recueillie par leurs proches. Les lois ayant adjugé les successions aux plus proches parents, ils seront aisés à reconnaître ; et d'ailleurs il n'y a rien de si juste que de rendre ces biens là aux héritiers, auxquels ils auraient appartenu, si les Martyrs et les Confesseurs étaient morts d'une mort naturelle. »

Τῶν μὴ ἐχόντων συγγενεῖς κληρονόμον εἶναι τὴν ἐκκλησίαν καὶ τὰ ὑπ’ αὐτῶν δοθέντα τισὶ βέβαια μένειν.

XXXVI. « εἰ δὲ τῶν ἀγχιστέων μηδεὶς ὑπολείποιτο μηδενὸς τῶν προειρημένων κατὰ λόγον ἂν γενόμενος κληρονόμος, μήτε τῶν μαρτύρων φημί, μήτε τῶν ὁμολογησάντων, μήτε τῶν μετοίκων μέντοι τῶν ἐπὶ τοιαύτῃ μεταστάντων προφάσει, ἡ καθ’ ἑκάστους ἀεὶ τοὺς τόπους ἐκκλησία διαδέχεσθαι τετάχθω τὸν κλῆρον· οὐκ ἔσται δὲ τοῦτο πάντως οὐδὲ τοῖς ἀπελθοῦσι βαρύ, εἴπερ ἧς ἕνεκα πάντας ὑπέστησαν πόνους κληρονόμον εὐτυχοῖεν ταύτην. Προσκεῖσθαί γε μὴν ἀναγκαῖον καὶ τόδε, ὡς εἰ τῶν προειρημένων τινὲς ἐδωρήσαντό τι τῶν ὄντων οἷς ἐβούλοντο, τούτοις τὴν δεσποτείαν εὔλογον κυρίαν μένειν. »

Ἀποδιδόναι τοὺς κατέχοντας τὰ τοιαῦτα χωρία καὶ κήπους καὶ οἰκίας χωρὶς ὧν ἐκαρπώσαντο.

XXXVII. « Ὅπως δὲ μηδὲ πλάνη τις ἐμφαίνοιτο τῷ προστάγματι, ἀλλ’ ἕτοιμον ᾖ τὸ δίκαιον ἅπασι γινώσκειν, εἰδέτωσαν ἅπαντες, εἴτε χωρίον εἴτε οἰκίαν εἴτε κῆπον εἴτε ἕτερόν τι τῶν προειρημένων κατέχοιεν, καλὸν καὶ λυσιτελοῦν αὐτοῖς εἶναι καὶ ὁμολογεῖν [αὐτοὺς] καὶ ἀποκαθιστάναι σὺν ἁπάσῃ ταχυτῆτι. Εἰ γὰρ καὶ τὰ μάλιστα φανεῖεν ἐξ αὐτῶν τινες ἀπὸ τῆς οὐ δικαίας δεσποτείας πολλὰ καρπωσάμενοι, καὶ γίνεσθαι τούτων τὴν ἀπαίτησιν ἡμεῖς οὐ δικαίαν κρίνομεν, ὅμως γε μὴν αὐτοὶ ὁπόσα τε καὶ ὁπόθεν συνέλεξαν ἐπιγνόντες, τῷ ἁμαρτήματι τούτῳ συγχώρησιν γενέσθαι παρ’ ἡμῶν δεηθήτωσαν, ὅπως ἅμα μὲν τῇ τοιαύτῃ διορθώσει ἡ φθάσασα ἰαθῇ πλεονεξία, ἅμα δὲ ὁ μέγιστος θεός, οἷον ἀντὶ μεταμελείας τινὸς τοῦτο προσιέμενος, εὐμενὴς ἐπὶ τοῖς ἁμαρτηθεῖσι γένοιτο. »

Ποίῳ τρόπῳ χρὴ περὶ τούτων ἐπιδιδόναι δεήσεις.

XXXVIII. « ἐροῦσι μὲν γὰρ ἴσως ἀντ’ ἀπολογίας προϊσχόμενοι οἱ τῶν τοιούτων οὐσιῶν καταστάντες δεσπόται, εἴ γε τοῦτο κρατεῖν ἐπ’ αὐτῶν ἄξιον ἢ δυνατὸν τὸ πρόσρημα, ὡς οὐκ ἦν οἷόν τε ἀποθέσθαι τὸ τηνικαῦτα, ἡνίκα πολύτροπος ἁπάντων τῶν δεινῶν ἦν θέα, ὠμῶς ἀπελαυνόμενοι, ἀφειδῶς ἀπολλύμενοι, ἀμελῶς ἐρριμμένοι, δημεύσεις τῶν οὐδὲν αἰτίων συχναί, διώξεις ἀκόρεστοι, τῶν ὄντων διαπράσεις· εἰ δὲ τοῖς τοιούτοις διισχυρίζοιντο λόγοις τινὲς καὶ ταῖς ἀπλήστοις ἐπιμένοιεν προαιρέσεσιν, οὐκ ἀτιμώρητον ἑαυτοῖς τὸ τοιοῦτον αἰσθήσονται, καὶ μάλιστα ὁπότε οὕτω τὰ παρ’ ἡμῶν τῷ μεγίστῳ διακονεῖται θεῷ. ὅσα πρότερον ἡ ὀλέθριος ἀνάγκη συνηνάγκαζε λαμβάνειν, νῦν κατέχειν ἐπισφαλὲς ὑπάρχει· ἄλλως τε παντὶ τρόπῳ τὰς ἀπληστίας λογισμοῖς καὶ παραδείγμασιν ἐλαττοῦν ἀναγκαῖον. »

Ταῖς ἐκκλησίαις ἀποδοῦναι τὸ ταμεῖον χωρία καὶ κήπους καὶ οἰκίας καὶ λοιπά.

XXXIX. « Οὐδὲ τὸ ταμιεῖον, εἴ τι κατέχοι τῶν προειρημένων, βεβαίως κατέχειν συγχωρηθήσεται, ἀλλ’ οἷον οὐδὲ ἀντιφθέγξασθαι πρὸς τὰς ἱερὰς ἐκκλησίας τολμῆσαν, ὧν ἐπὶ χρόνον οὐ δικαίως κατέσχεν, τούτων ἐκστήσεται δικαίως ταῖς ἐκκλησίαις *** ἅπαντα δ’ ὅσα ταῖς ἐκκλησίαις προσήκειν ὀρθῶς ἂν φανείη, εἴτε οἰκίαι τὸ κτῆμα τυγχάνοιεν εἴτε ἀγροί τινες καὶ κῆποι εἴτε ὁποῖα δή ποτε ἕτερά τινα, οὐδενὸς τῶν εἰς τὴν δεσποτείαν ἐλαττουμένου δικαίου ἀλλ’ ἀκεραίων πάντων μενόντων, ἀποκαθίστασθαι προστάττομεν. »

Τὰ μαρτύρια καὶ τὰ κοιμητήρια ταῖς ἐκκλησίαις ἀποδοθῆναι.

XL. « Καὶ μὴν καὶ τοὺς τόπους αὐτούς, οἳ τοῖς σώμασι τῶν μαρτύρων τετίμηνται καὶ τῆς ἀναχωρήσεως τῆς ἐνδόξου ὑπομνήματα καθεστᾶσιν, τίς ἂν ἀμφιβάλοι μὴ οὐχὶ ταῖς ἐκκλησίαις προσήκειν, ἢ οὐχὶ καὶ προστάξειεν ἄν; ἡνίκα μήτε δῶρον ἄμεινον μήτε κάματος χαριέστερος καὶ πολλὴν ἔχων τὴν ὠφέλειαν ἕτερος ἂν γένοιτο, ἢ τοῦ θείου προτρέποντος νεύματος τὴν περὶ τῶν τοιούτων ποιεῖσθαι σπουδήν, καὶ ἃ μετὰ πονηρῶν ἐξῃρέθη προφάσεων τῶν ἀδίκων καὶ μοχθηροτάτων ἀνδρῶν, ἀποκατασταθέντα δικαίως ταῖς εὐαγέσιν αὖθις ἐκκλησίαις ἀποσωθῆναι. »

CHAPITRE XXXVI.

Disposition faite en faveur de l'Eglise, au défaut des proches.

« QUE s'il ne se trouve aucun parent qui puisse recueillir la succession des Martyrs, des Confesseurs, ou de ceux qui pour conservent leur foi, ont quitté leur Pays, elle appartiendra à l 'Eglise. Les morts ne feront pas fâchés d'avoir pour héritière, celle pour laquelle ils se  67  font exposés à toute sorte de dangers. Je crois ne devoir pas omettre que si quelques-uns de ceux, dont je viens de parler, a trouvé à propos de faire donation de son bien, mon intention est qu'elle soit exécutée. »

CHAPITRE XXXVII.

Restitution des terres et des maisons qui ont appartenu aux Martyrs, et aux Confesseurs.

« COMME je souhaite que cette loi-ci soit si claire, qu'il n'y ait personne qui n'en entende la disposition ; que ceux qui sont détenteurs, ou d'une maison, ou d'une terre, ou d'un autre héritage qui ait autrefois appartenu à ceux dont j'ai parlé, sachent qu'ils le doivent déclarer eux-mêmes, et en faire incessamment la restitution. Bien qu'ils aient reçu de grands revenus sans titre légitime, je ne crois pas que l'équité permette que l'on les oblige de les rendre. »

CHAPITRE XXXVIII.

Déclaration recuise au cas proposé.

« J''ENTENS néanmoins qu'ils déclarent par un acte exprès la quantité des revenus qu'ils ont touchés, et qu'ils me demandent les lettres de grâce nécessaires en ce cas. Ce sera comme une satisfaction publique, qu'ils feront de leur avarice. Ils diront peut-être pour leur excuse qu'au temps où l'on ne voyait que de tristes mages des plus horribles cruautés, au temps, auquel on arrachait les maîtres de leurs mai- 68 sons, et on les massacrait sans pitié, auquel on bannissait les innocents, et auquel les héritages demeuraient comme abandonnés, et exposés en proie, ils n'ont pu se dispenser de s'en emparer. Que ceux qui prétendent couvrir leur cupidité de ce prétexte, sachent qu'ils ne le pourront faire impunément, et que le soin que je prendrai de m'y opposer, fait une partie du culte que je dois à Dieu. Il leur serait maintenant périlleux de retenir ce qu'il leur a été autrefois nécessaire d'accepter. D'ailleurs il faut arrêter autant que l'on peut, soit par la raison ou par l'exemple, le cours de la cupidité. »

CHAPITRE XXXIX.

Restitution des biens usurpés par les Princes sur l'Eglise.

« Si le fisc se trouve en possession des biens, dont je parle, il ne les pourra conserver. Il restituera aux Eglises ce qu'il aura usurpé sur elles, soit maisons, terres, jardins, ou autres héritages avec toutes les dépendances. »

CHAPITRE XL.

Restitution des Oratoires et des Cimetières.

« QUI pourrait douter si les lieux qui ont été consacrés par les reliques des Martyrs, et qui conservent la mémoire précieuse de leur mort, appartiennent à l'Eglise ? Qui ferait difficulté d'ordonner qu'ils lui soient restitués ? On ne saurait rien faire de si agréable à Dieu, ni  de si utile à soi-même, que de prendre soin que 69 les biens qui ont été enlevés aux Eglises par des scélérats sous de très-injustes prétextes, leur soient rendus sans aucun retardement. »

Τοὺς ἀγοράσαντας ἐκκλησιαστικὰ ἢ κατὰ δωρεὰν λαβόντας ἀποδοῦναι.

XLI. « Ἐπειδὴ δὲ ὁλοκλήρου προνοίας ἂν εἴη μηδὲ τούτους σιωπῇ παρελθεῖν, ὅσοιπερ ἢ ὠνῆς δικαίῳ ἐπρίαντό τι παρὰ τοῦ ταμιείου ἢ κατὰ δωρεὰν κατέσχον συγχωρηθέν, μάτην καὶ ἐπὶ τὰ τοιαῦτα τὰς ἀπλήστους ἐπιθυμίας ἐκτείνοντες, γινωσκέτωσαν, ὡς οἱ τοιοῦτοι, εἰ καὶ ὅτι μάλιστα οἷς ἐτόλμησαν πρίασθαι ἀλλοτρίαν τὴν παρ’ ἡμῶν εἰς αὐτοὺς ἐπειράθησαν καταστῆσαι φιλανθρωπίαν, ὅμως ταύτης εἰς τὸν δυνατὸν καὶ πρέποντα τρόπον οὐκ ἀτυχήσουσιν. Ταῦτα μὲν οὖν εἰς τοσοῦτον ἀνήχθω. »

Σέβειν τὸν θεὸν σπουδαίως παραινέσεις.

XLII. « Ἐπειδὴ δὲ ἀποδείξεσιν ἐναργεστάταις καὶ σαφεστάταις ἐξεφάνη ἀρετῇ τε τοῦ πάντα δυνατοῦ θεοῦ καὶ παραινέσεσιν ἅμα καὶ βοηθείαις, ἃς ὑπὲρ ἐμοῦ συχνὰς ἀξιοῖ ποιεῖσθαι, τὴν πρότερον κατέχουσαν πάντα τὰ ἀνθρώπεια δυσχέρειαν ἐκ πάσης ἐληλάσθαι τῆς ὑφ’ ἡλίῳ, οἱ καθ’ ἕνα τε καὶ σύμπαντες ἐσπουδασμέναις καθορᾶτε φροντίσιν, τίς ἐκείνη καθέστηκεν ἐξουσία, τίς χάρις, ἣ τῶν μὲν πονηροτάτων καὶ μοχθηροτάτων τὸ ὡς εἰπεῖν σπέρμα ἠφάνισέν τε καὶ διέφθειρεν, τῶν δὲ ἀγαθῶν τὴν εὐφροσύνην ἀνακληθεῖσαν ἐπὶ πάσας ἐκτείνει τὰς χώρας ἀφθόνως, καὶ αὖθις αὐτόν τε τὸν θεῖον νόμον τὰ εἰκότα μετὰ παντὸς σεβάσματος θεραπεύεσθαι, τούς τε τούτῳ σφᾶς αὐτοὺς καθιερώσαντας τὰ προσήκοντα σέβειν, ἐξουσίαν δίδωσιν ἅπασαν. οἳ καθάπερ ἔκ τινος σκότους βαθυτάτου ἀνακύψαντες καὶ λαμπρὰν τῶν πραγμάτων λαβόντες γνῶσιν, θεραπείαν τε τὴν προσήκουσαν τοῦ λοιποῦ περὶ αὐτὸν καὶ τιμὴν σύμφωνον ἐπιδείξονται. Προτεθήτω ἐν τοῖς ἡμετέροις ἀνατολικοῖς μέρεσιν. »

Ὅπως τὰ νομοθετηθέντα ὑπὸ Κωνσταντίνου δι’ ἔργων ἐτελειοῦτο.

XLIII. Τὸ μὲν δὴ πρῶτον ὡς ἡμᾶς καταπεμφθὲν βασιλέως γράμμα ταῦτα διετάττετο. Αὐτίκα δὲ δι’ ἔργων ἐχώρει τὰ πρὸς τοῦ νόμου διηγορευμένα, καὶ πάντ’ ἐπράττετο τἀναντία τοῖς μικρὸν ἔμπροσθεν ὑπὸ τῆς τυραννικῆς ὠμότητος τετολμημένοις, ἀπήλαυόν τε βασιλικῶν δωρεῶν οἷς ταῦτα νενομοθέτητο.

Ὅτι τοὺς ἄρχοντας Χριστιανοὺς προῆγεν· εἰ δὲ καὶ Ἕλληνες ἦσαν, τὸ θύειν αὐτοῖς ἀπηγορεύετο.

XLIV. Μεταβὰς δ’ ἐκ τούτων βασιλεὺς πραγμάτων ἐνεργῶν ἥπτετο. Καὶ πρῶτα μὲν τοῖς κατ’ ἐπαρχίας διῃρημένοις ἔθνεσιν ἡγεμόνας κατέπεμπε, τῇ σωτηρίῳ πίστει καθωσιωμένους τοὺς πλείους, ὅσοι δ’ ἑλληνίζειν ἐδόκουν, τούτοις θύειν ἀπείρητο. Ὁ δ’ αὐτὸς ἦν νόμος καὶ ἐπὶ τῶν ὑπερκειμένων τὰς ἡγεμονικὰς ἀρχὰς ἀξιωμάτων, ἐπί τε τῶν ἀνωτάτω καὶ τὴν ἔπαρχον διειληφότων ἐξουσίαν. Ἢ γὰρ Χριστιανοῖς οὖσιν ἐμπρέπειν ἐδίδου τῇ προσηγορίᾳ, ἢ διακειμένοις ἑτέρως τὸ μὴ εἰδωλολατρεῖν παρήγγελλεν.

Περὶ νόμων κωλυόντων μὲν θυσίας οἰκοδομεῖν δὲ ἐκκλησίας προσταττόντων.

XLV. Εἶθ’ ἑξῆς δύο κατὰ τὸ αὐτὸ ἐπέμποντο νόμοι, ὁ μὲν εἴργων τὰ μυσαρὰ τῆς κατὰ πόλεις καὶ χώρας τὸ παλαιὸν συντελουμένης εἰδωλολατρίας, ὡς μήτ’ ἐγέρσεις ξοάνων ποιεῖσθαι τολμᾶν, μήτε μαντείαις καὶ ταῖς ἄλλαις περιεργίαις ἐπιχειρεῖν, μήτε μὴν θύειν καθόλου μηδένα, ὁ δὲ τῶν εὐκτηρίων οἴκων τὰς οἰκοδομὰς ὑψοῦν αὔξειν τε εἰς πλάτος καὶ μῆκος τὰς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ διαγορεύων, ὡσανεὶ μελλόντων τῷ θεῷ σχεδὸν εἰπεῖν ἁπάντων ἀνθρώπων τοῦ λοιποῦ προσοικειοῦσθαι τῆς πολυθέου μανίας ἐκποδὼν ἠρμένης. Τοιαῦτα γὰρ φρονεῖν τε καὶ γράφειν τοῖς κατὰ τόπον ἄρχουσι βασιλέα ἡ αὐτοῦ περὶ τὸν θεὸν ἐνῆγεν ὁσία, χρημάτων δὲ μὴ φείδεσθαι δόσεως, ἀλλ’ ἐξ αὐτῶν τῶν βασιλικῶν θησαυρῶν τὰς ἐπισκευὰς ποιεῖσθαι περιεῖχεν ὁ νόμος. Ἐγράφετο δὲ καὶ τοῖς κατὰ πάντα τόπον τῶν ἐκκλησιῶν προέδροις τοιαῦτα, ὁποῖα καὶ ἡμῖν ἐπιστέλλειν ἠξίου, πρώτην ταύτην εἰς ἡμέτερον πρόσωπον γραφὴν διαπεμψάμενος.

 

CHAPITRE XLI.

Restitution des biens qui avaient été ou donnés ou vendus, encore qu'ils appartinssent à l'Eglise.

« POUR n'oublier aucun cas, auquel il ne soit pourvu, que ceux qui ont acquis du fisc des biens appartenant aux Eglises, ou qui en ont obtenu le don, sachent que c'est en vain qu'ils ont prétendu les posséder, et bien qu'en les achetant, ils aient mérité d'encourir ma disgrâce, je ne laisserai pas de leur faire sentir autant qu'il me sera possible, les effets de mon affectation. »

CHAPITRE XLII.

Exhortation à la piété.

« COMME il paraît avec toute sorte de certitude et d'évidence que la misère et la tristesse qui avaient couvert la face de la terre, sont dissipées par la puissance infinie de Dieu, et par ses soins qu'il a eu agréable que j'aie pris pour ce sujet jeune doute point que chacun ne reconnaisse la grandeur de la grâce qu'il nous a faite, quand il a exterminé les méchants, qu'il a rendu la paix et la joie aux gens de bien, et qu'il leur a permis de s'acquitter en sûreté des devoirs de la piété, et de rendre aux personnes consacrées à son service, les honneurs qui leur sont dus. Ces 70 personnes pieuses et saintes sortiront comme de l'obscurité de la nuit, pour jouir de la lumière du jour, et observeront la présente loi avec une parfaite fidélité, et une entière soumission. Qu'elle soit publiée dans les Provinces d'Orient. »

CHAPITRE XLIII.

Exécution de cette loi.

VOILA ce que contenait la première lettre qui nous fut envoyée de la part de l'Empereur. Elle fut à l'heure-même observée très-activement, et on vit sous son règne tout le contraire de ce que l'on avait vu sous la domination des tyrans. Ceux en faveur desquels l'Edit avait été fait, jouirent de l'effet de la libéralité de l'Empereur.

CHAPITRE XLIV.

Gouvernement des Provinces accordés. à des Chrétiens. Idolâtrie défendue.

L'EMPEREUR garda incontinent après une conduite toute conforme à la loi qu'il venait de faire à l'avantage de la Religion. Il donna la plus grande partie des Gouvernements à des Chrétiens, et défendit aux Gouverneurs qui étaient encore attachés aux superstitions du Paganisme, d'offrir des sacrifices aux Idoles. Il fit la même défense aux Préfets du Prétoire qui précédaient les Gouverneurs, et possédaient les premières dignités. Il voulait que s'ils faisaient profession de la piété Chrétienne, ils en suivissent les règles; et s'ils étaient encore Païens, il  71 ne pouvait souffrir qu'ils adorassent publiquement les Idoles.

CHAPITRE XLV.

Idolâtrie défendue. Eglises bâties.

ON publia deux autres lois en même temps. La première tendait à abolir le culte des Idoles qui avait été en usage dans les Villes et à la campagne, et défendait généralement d'ériger des statues en l'honneur des Dieux., de prédire l'avenir, et d'égorger des victimes. La seconde loi ordonnait que l'on bâtirait des Églises plus spacieuses, et plus vastes qu'auparavant, comme si l'on eut été assuré que tous les peuples renonceraient aux erreurs et aux extravagances du Paganisme, pour se soumettre humblement au service de leur Créateur. La piété inspirait cette pensée à l'Empereur, et le portait à donner ces ordres-là aux Gouverneurs des Provinces. Il était ordonné par la même loi que l'on tirerait du trésor Royal, tout ce qui serait nécessaire pour l'accomplissement d'un si louable dessein, et que l'on n'éviterait aucune dépense. L'Empereur écrivit pour ce sujet à tous les Evêques, et me fit l'honneur de m'écrire en ces termes, avant que d'avoir écrit à aucun autre.

Κωνσταντίνου πρὸς Εὐσέβιον καὶ λοιποὺς ἐπισκόπους περὶ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν οἰκοδομῆς, καὶ ὥστε τὰς παλαιὰς ἐπισκευάζειν καὶ μείζονας οἰκοδομεῖν διὰ τῶν ἀρχόντων.

XLVI. Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς Εὐσεβίῳ.

« Ἕως τοῦ παρόντος χρόνου τῆς ἀνοσίου βουλήσεως καὶ τυραννίδος τοὺς ὑπηρέτας τοῦ σωτῆρος θεοῦ διωκούσης, πεπίστευκα καὶ ἀκριβῶς ἐμαυτὸν πέπεικα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν τὰ ἔργα ἢ ὑπὸ ἀμελείας διεφθάρθαι ἢ φόβῳ τῆς ἐπικειμένης ἀδικίας ἐλάττονα τῆς ἀξίας γεγενῆσθαι, ἀδελφὲ προσφιλέστατε. Νυνὶ δὲ τῆς ἐλευθερίας ἀποδοθείσης καὶ τοῦ δράκοντος ἐκείνου ἀπὸ τῆς τῶν κοινῶν διοικήσεως θεοῦ τοῦ μεγίστου προνοίᾳ ἡμετέρᾳ δ’ ὑπηρεσίᾳ διωχθέντος, ἡγοῦμαι καὶ πᾶσι φανερὰν γεγενῆσθαι τὴν θείαν δύναμιν, καὶ τοὺς ἢ φόβῳ ἢ ἀπιστίᾳ ἁμαρτήμασί τισι περιπεσόντας ἐπιγνόντας τε τὸ ὄντως ὂν ἥξειν ἐπὶ τὴν ἀληθῆ καὶ ὀρθὴν τοῦ βίου κατάστασιν. ὅσων τοίνυν ἢ αὐτὸς προίστασαι ἐκκλησιῶν ἢ ἄλλους τοὺς κατὰ τόπον προισταμένους ἐπισκόπους πρεσβυτέρους τε ἢ διακόνους οἶσθα, ὑπόμνησον σπουδάζειν περὶ τὰ ἔργα τῶν ἐκκλησιῶν, ἢ ἐπανορθοῦσθαι τὰ ὄντα ἢ εἰς μείζονα αὔξειν ἢ ἔνθα ἂν χρεία ἀπαιτῇ καινὰ ποιεῖν. Αἰτήσεις δὲ καὶ αὐτὸς καὶ διὰ σοῦ οἱ λοιποὶ τὰ ἀναγκαῖα παρά τε τῶν ἡγεμονευόντων καὶ τῆς ἐπαρχικῆς τάξεως. Τούτοις γὰρ ἐπεστάλη πάσῃ προθυμίᾳ ἐξυπηρετήσασθαι τοῖς ὑπὸ τῆς σῆς ὁσιότητος λεγομένοις. Ὁ θεός σε διαφυλάξοι, ἀδελφὲ ἀγαπητέ.»

Ταῦτα μὲν οὖν καθ’ ἕκαστον ἔθνος ἐγράφετο τοῖς τῶν ἐκκλησιῶν προεστῶσι, τὰ ἀκόλουθά τε τούτοις πράττειν οἱ τῶν ἐθνῶν ἡγεμόνες ἐκελεύοντο, σὺν πολλῷ τε τάχει δι’ ἔργων ἐχώρει τὰ νενομοθετημένα.

Ὅτι κατὰ εἰδωλολατρίας ἔγραψεν.

XLVII. Ἐπιτείνας δ’ ἔτι μᾶλλον {ὁ} βασιλεὺς τὴν πρὸς τὸν θεὸν ὁσίαν διδασκαλίαν ἀπελεγκτικὴν τῆς εἰδωλολάτρου πλάνης τῶν πρὸ αὐτοῦ κεκρατηκότων τοῖς κατὰ πᾶν ἔθνος ἐπαρχιώταις κατέπεμπε, λογιώτερον τοὺς ἀρχομένους προτρέπων τὸν ἐπὶ πάντων θεὸν γνωρίζειν αὐτόν τε τὸν Χριστὸν αὐτοῦ διαρρήδην ἐπιγράφεσθαι σωτῆρα. Καὶ ταύτην δὲ τὴν γραφήν, αὐτόγραφον οὖσαν αὐτοῦ μεταληφθεῖσαν δ’ ἐκ τῆς Ῥωμαίων φωνῆς, ἀπολαβεῖν ἀναγκαῖον τῷ παρόντι λόγῳ, ὡς ἂν δοκοῖμεν αὐτοῦ βασιλέως ἐπακούειν ταῖς πάντων ἀνθρώπων ἀκοαῖς τοῦτον ἐκβοῶντος τὸν τρόπον.

Κωνσταντίνου πρὸς τὰς ἐπαρχίας περὶ τῆς πολυθέου πλάνης διάταγμα, ἐν ᾧ προοίμιον περὶ κακίας καὶ ἀρετῆς.

XLVIII. Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς ἐπαρχιώταις ἀνατολικοῖς.

«  Πάντα μὲν ὅσα τοῖς κυριωτάτοις τῆς φύσεως περιέχεται νόμοις, τῆς κατὰ τὴν θείαν διάταξιν προνοίας τε καὶ θεωρίας ἱκανὴν αἴσθησιν τοῖς πᾶσι παρέχει, οὐδὲ ἔστι τις ἀμφιβολία οἷς κατ’ εὐθεῖαν γνώσεως ὁδὸν ἡ διάνοια ἐπ’ ἐκεῖνον ἄγεται τὸν σκοπόν, ὡς ἡ τοῦ ὑγιοῦς λογισμοῦ καὶ τῆς ὄψεως αὐτῆς ἡ ἀκριβὴς κατάληψις μιᾷ ῥοπῇ τῆς ἀληθοῦς ἀρετῆς ἐπὶ τὴν γνῶσιν ἀναφέρει τοῦ θεοῦ. Διόπερ πᾶς συνετὸς ἀνὴρ οὐκ ἄν ποτε ταραχθείη τοὺς πολλοὺς ὁρῶν ἐναντίαις προαιρέσεσι φερομένους. Ἀνόητος γὰρ ἂν ἡ τῆς ἀρετῆς ἐλάνθανε χάρις, εἰ μὴ καταντικρὺ τὸν τῆς διεστραμμένης ἀπονοίας βίον ἡ κακία προὐβέβλητο. Διὸ τῇ μὲν ἀρετῇ στέφανος πρόκειται, τῆς δὲ κρίσεως αὐθεντεῖ ὁ ὕψιστος θεός. Ἐγὼ δ’ ὡς ἔνι μάλιστα φανερῶς περὶ τῶν κατ’ ἐμαυτὸν ἐλπίδων πᾶσιν ὑμῖν ὁμολογῆσαι πειράσομαι. »

Περὶ τοῦ πατρὸς τοῦ φιλοθέου Κωνσταντίνου καὶ περὶ Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ τῶν διωκτῶν.

XLIX. «  Ἔσχον ἔγωγε τοὺς πρὸ τούτου γενομένους αὐτοκράτορας διὰ τὸ τῶν τρόπων ἄγριον ἀποσκλήρους, μόνος δ’ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς ἡμερότητος ἔργα μετεχειρίζετο, μετὰ θαυμαστῆς εὐλαβείας ἐν πάσαις ταῖς ἑαυτοῦ πράξεσι τὸν σωτῆρα θεὸν ἐπικαλούμενος. ὅσοι δὲ λοιποί, οὐχ ὑγιαίνοντες τὰς φρένας ἀγριότητος μᾶλλον ἢ πραότητος ἐπεμέλοντο, καὶ ταύτην ἔτρεφον ἀφθόνως, ἐπὶ τῶν ἰδίων καιρῶν τὸν ἀληθῆ λόγον διαστρέφοντες, τῆς δὲ πονηρίας αὐτοῖς ἡ δεινότης εἰς τοσοῦτον ἐξήπτετο, ὡς πάντων ὁμοῦ τῶν θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων πραγμάτων εἰρηνευομένων ἐμφυλίους ὑπ’ ἐκείνων πολέμους ἀναρριπίζεσθαι. »

Ὅτι διὰ τὴν τοῦ Ἀπόλλωνος μαντείαν, ὡς μὴ δυναμένου μαντεύεσθαι διὰ τοὺς δικαίους, ὁ διωγμὸς ἀνεκινήθη.

L. «  Τὸν Ἀπόλλω τὸ τηνικαῦτα ἔφασαν ἐξ ἄντρου τινὸς καὶ σκοτίου μυχοῦ οὐχὶ δ’ ἐξ οὐρανοῦ χρῆσαι, ὡς ἄρα οἱ ἐπὶ τῆς γῆς δίκαιοι ἐμπόδιον εἶεν τοῦ ἀληθεύειν αὐτόν, καὶ διὰ τοῦτο ψευδεῖς τῶν τριπόδων τὰς μαντείας ποιεῖσθαι. Τοῦτο γάρ τοι ἡ ἱέρεια αὐτοῦ, κατηφεῖς τοὺς πλοκάμους ἀνεῖσα ὑπὸ μανίας τ’ ἐλαυνομένη, τὸ ἐν ἀνθρώποις κακὸν ἀπωδύρετο. Ἀλλ’ ἴδωμεν ταῦτα εἰς ὁποῖον τέλος ἐξώκειλε.  »

 

CHAPITRE XLVI.

Lettre de Constantin à Eusèbe, et aux autres Evêques pour la constitution des Eglises.

« LES fidèles serviteurs de nôtre Sauveur ayant été persécutés jusques ici par la violence 72 des tyrans : Je suis très-persuadé, mon très-cher frère, que les édifices des Eglises, sont en très-mauvais état par le peu de soin que l'on a eu de les entretenir, et que l'on n'a pu même,, les parer avec la bienséance convenable, à cause de la crainte de la persécution. Mais maintenant que la Religion Chrétienne est  libre, et que le dragon a été privé de l'autorité absolue, par un ordre de la Providence, et par un effet,, de mes soins; je ne doute point que tout le monde ne reconnaisse la grandeur et la majesté de Dieu, et que ceux qui ont commis des fautes, par erreur, ou par faiblesse, ne tâchent de s'en corriger. Avertissez les Evêques, les Prêtres, et les Diacres de votre connaissance, qu'ils pourvoient avec une application particulière aux bâtiments des Eglises, aux réparations de celles qui tombent en ruine, à l'augmentation de celles qui sont trop petites, et à la construction entière de celles qui seront jugées nécessaires. Demandez au Gouverneur de la Province, et au Préfet du Prétoire, ce qui sera nécessaire pour cet effet, et que les autres le demandent de la même sorte. Ils ont ordre de satisfaire exactement à tout ce que votre sainteté désirera de leur part. Je prie Dieu qu'il vous conserve, mon très-cher frère. »

On envoya à chaque Evêque une copie de cette lettre. Chaque Gouverneur de Province reçut un ordre conforme, et la volonté de l'Empereur fut exécutée avec une merveilleuse promptitude dans l'étendue de tous les Pays de son obéissance.

73 CHAPITRE XLVII.

Constantin écrit une lettre contre les Idoles.

CONSTANTIN faisant de jour en jour de nouveaux progrès dans la piété, écrivit une lettre aux habitants des Provinces, touchant l'aveuglement, avec lequel ses prédécesseurs avaient adoré les Idoles. Il exhorta ses sujets par la même lettre à reconnaître Dieu, l'unique Souverain de l'Univers, et à mettre l'espérance de leur salut dans la médiation de Jésus Christ. Je l'ai traduite de Latin en Grec sur l'original écrit de sa propre main, et je l'insérerai ici pour faire entendre à toute la postérité, la voix éclatante avec laquelle il a publié les grandeurs de Dieu son Maître.

CHAPITRE XLVIII.

Edit de l'Empereur Constantin contre le culte des Dieux.

Préface de la Vertu et du Vice.

Constantin, Vainqueur, très-Grand, Auguste: Aux Habitants des Provinces d'Orient.

« TA lumière que la nature a répandue dans l'esprit de tous les hommes, suffit pour leur faire découvrir les soins que la Providence prend du gouvernement de l'univers. Ceux qui s'avancent par l'étude vers la vérité, ne doutent point que quiconque fait une sérieuse réflexion sur la diversité des objets, qui font ex- 74 posés à ses yeux, n'arrive enfin à la connaissance de leur principe. C'est  pourquoi une personne sage ne s'étonnera jamais de la multitude, ni de la variété des opinions, qui partagent les hommes touchant le choix qu'ils doivent faire d'un genre de vie. Rien ne relève si fort la beauté de la Vertu, que la laideur du Vice qui lui est  contraire. L'une a des récompenses certaines; et l'autre ne peut attendre qu'un rigoureux châtiment, qui sera prononcé par un Juge également Souverain et équitable. Je vous proposerai ici le plus clairement qu'il me sera possible, l'espérance sainte que j'ai des biens à venir. »

CHAPITRE XLIX.

De Constance père de Constantin. De Dioclétien, et de Maximien.

« J'AI toujours eu un grand éloignement des Empereurs précédents, en haine de la dureté de leur naturel. Il n'y a eu que Constance mon père, qui a eu de la douceur pour ses sujets, comme il a eu de la piété envers Dieu. Les autres ont été des esprits mal faits qui se portaient bien moins à la clémence, qu'à la cruauté durant tout le cours de leur règne. Ils ont usé de rigueur, et combattu la bonne doctrine. Leur  fureur est montée jusques à cet excès que d'exciter une guerre civile au milieu d'une profonde paix. »

75 CHAPITRE L.

Persécution excitée à l'occasion du silence, auquel l'oracle était réduit.

« ON dit qu'Apollon déclara en ce temps-!à par une voix sortie du fond d'une caverne, et non de la bouche d'un homme, que les gens de bien l'empêchaient de dire la vérité, et qu'ils étaient cause des fausses prédictions qu'il avait faites. Dioclétien laissa croître ses cheveux, pour témoigner sa douleur et déplora le malheur, où le siècle était réduit de n'avoir plus d'Oracles. Mais voyons la suite. »

Ὅτι νέος ὢν ἔτι Κωνσταντῖνος αὐτήκοος γέγονε Διοκλητιανοῦ διὰ τὸ ἀκοῦσαι τοὺς δικαίους εἶναι Χριστιανοὺς τὰ περὶ διωγμοῦ γράψαντος.

« LI. Σὲ νῦν τὸν ὕψιστον θεὸν καλῶ· ἠκροώμην τότε κομιδῆ παῖς ἔτι ὑπάρχων, πῶς ὁ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ παρὰ τοῖς Ῥωμαίων αὐτοκράτορσιν ἔχων τὰ πρωτεῖα, δείλαιος, ἀληθῶς δείλαιος, πλάνῃ τὴν ψυχὴν ἠπατημένος, παρὰ τῶν δορυφορούντων αὐτόν, τίνες ἄρα εἶεν οἱ πρὸς τῇ γῇ δίκαιοι, πολυπραγμονῶν ἐπυνθάνετο, καί τις τῶν περὶ αὐτὸν θυηπόλων ἀποκριθείς, Χριστιανοὶ δήπουθεν, ἔφη. Ὁ δὲ τὴν ἀπόκρισιν ὥσπερ τι καταβροχθίσας μέλι τὰ κατὰ τῶν ἀδικημάτων εὑρεθέντα ξίφη κατὰ τῆς ἀνεπιλήπτου ὁσιότητος ἐξέτεινεν. Αὐτίκα δὴ οὖν διατάγματα λύθρων μιαιφόνοις ὡς εἰπεῖν ἀκωκαῖς συνέταττε, τοῖς τε δικασταῖς τὴν κατὰ φύσιν ἀγχίνοιαν εἰς εὕρεσιν κολαστηρίων καινοτέρων ἐκτείνειν παρεκελεύετο. »

Ὅσα εἴδη βασάνων καὶ τιμωριῶν κατὰ Χριστιανῶν ἐτολμήθη.

LII. «  Ἦν τότε, ἦν ἰδεῖν, μεθ’ ὅσης ἐξουσίας ἡ σεμνότης ἐκείνη τῆς θεοσεβείας τῇ τῆς ὠμότητος συνεχείᾳ οὐ τὰς τυχούσας ἐφ’ ἑκάστης ἡμέρας ὕβρεις ὑφίστατο, σωφροσύνη δ’, ἣν τῶν πολεμίων οὐδεὶς ἠδίκησε πώποτε, ὀργίλων πολιτῶν παροινίας πάρεργον ἐγίγνετο. Ποῖον πῦρ ποῖαι βάσανοι ποῖον στρεβλωτηρίων εἶδος οὐχὶ παντὶ σώματι καὶ ἡλικίᾳ πάσῃ ἀδιακρίτως προσήγετο; τὸ τηνικαῦτα ἐδάκρυε μὲν ἀναμφιβόλως ἡ γῆ, ὁ δὲ τὰ σύμπαντα περιέχων κόσμος τῷ λύθρῳ χραινόμενος ἀπεκλάετο, ἥ γε μὴν ἡμέρα αὐτὴ τῷ πένθει τοῦ θεάματος ἐνεκαλύπτετο. »

Ὅτι βάρβαροι Χριστιανοὺς ὑπεδέξαντο.

LIII. « Ἀλλὰ τί ταῦτα; αὐχοῦσι νῦν ἐπ’ ἐκείνοις οἱ βάρβαροι οἱ τοὺς κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ ἐξ ἡμῶν φεύγοντας ὑποδεδεγμένοι καὶ φιλανθρώπῳ τηρήσαντες αἰχμαλωσίᾳ, ὅτι οὐ μόνον τὴν σωτηρίαν ἀλλὰ καὶ τὰ τῆς σεμνότητος αὐτοῖς κατέστησαν ἐν ἀσφαλείᾳ ἔχειν. Καὶ νῦν τὸ Ῥωμαίων γένος κηλῖδα ταύτην διηνεκῆ φέρει, ἣν οἱ κατ’ ἐκεῖνο καιροῦ τῆς Ῥωμαϊκῆς οἰκουμένης ἐλαυνόμενοι Χριστιανοὶ καὶ βαρβάροις προσφεύγοντες προσετρίψαντο. »

Οἵα μετῆλθε δίκη τοὺς διὰ τὴν μαντείαν διώκτας.

LIV. « Ἀλλὰ τί τῶν θρήνων ἐκείνων καὶ τοῦ κοινοῦ τῆς οἰκουμένης πένθους ἐπὶ πλέον μεμνῆσθαί με δεῖ; οἴχονται λοιπὸν καὶ ἐκεῖνοι οἱ τοῦ μύσους αὐθένται, πρὸς διηνεκῆ κόλασιν τοῖς Ἀχέροντος βαράθροις ἐκδοθέντες, σὺν αἰσχρῷ τέλει. Πολέμοις γὰρ ἐμφυλίοις καταμιγέντες οὔτ’ ὄνομα οὔτε γένος αὐτῶν καταλελοίπασιν. ὃ δὴ οὐκ ἂν αὐτοῖς συμβεβήκει, εἰ μὴ ἡ ἀσεβὴς ἐκείνη τῶν τοῦ Πυθίου χρηστηρίων μαντεία κίβδηλον δύναμιν ἐσχήκει. »

Δοξολογία Κωνσταντίνου εἰς θεὸν καὶ ὁμολογία περὶ τοῦ σημείου τοῦ σταυροῦ καὶ εὐχὴ περὶ ἐκκλησιῶν καὶ λαῶν.

LV. « Σὲ νῦν τὸν μέγιστον θεὸν παρακαλῶ· εἴης πρᾶός τε καὶ εὐμενὴς τοῖς σοῖς ἀνατολικοῖς, εἴης πᾶσι τοῖς σοῖς ἐπαρχιώταις ὑπὸ χρονίου συμφορᾶς συντριβεῖσι, δι’ ἐμοῦ τοῦ σοῦ θεράποντος ὀρέγων ἴασιν. Καὶ ταῦτά γε αἰτῶ οὐκ ἀπεικότως, ὦ δέσποτα τῶν ὅλων, ἅγιε θεέ· ταῖς σαῖς γὰρ ὑφηγήσεσιν ἐνεστησάμην σωτηριώδη πράγματα καὶ διήνυσα, τὴν σὴν σφραγῖδα πανταχοῦ προβαλλόμενος καλλινίκου ἡγησάμην στρατοῦ· κἄν πού τις τῶν δημοσίων καλῇ χρεία, τοῖς αὐτοῖς τῆς σῆς ἀρετῆς ἑπόμενος συνθήμασιν ἐπὶ τοὺς πολεμίους πρόειμι. Διὰ ταῦτά τοι ἀνέθηκά σοι τὴν ἐμαυτοῦ ψυχὴν ἔρωτι καὶ φόβῳ καθαρῶς ἀνακραθεῖσαν· τὸ μὲν γὰρ ὄνομά σου γνησίως ἀγαπῶ, τὴν δὲ δύναμιν εὐλαβοῦμαι, ἣν πολλοῖς τεκμηρίοις ἔδειξας καὶ τὴν ἐμὴν πίστιν βεβαιοτέραν εἰργάσω. Ἐπείγομαι γοῦν καὶ τοὺς ὤμους αὐτὸς ὑποσχὼν τοὺς ἐμοὺς τὸν ἁγιώτατόν σου οἶκον ἀνανεώσασθαι, ὃν οἱ μυσαροὶ ἐκεῖνοι καὶ ἀσεβέστατοι τῷ ἀτοπήματι τῆς καθαιρέσεως ἐλυμήναντο. » 

CHAPITRE LI.

Constantin reconnaît dès sa jeunesse l'innocence des Chrétiens.

« JE vous prends maintenant à témoin, Seigneur, qui êtes dans le ciel. Vous savez qu'étant encore fort jeune, j'entendis que le misérable Empereur, qui tenait alors le premier rang, demanda à un de ses Gardes, qui étaient ces gens de bien, dont on faisait tant de bruit, et qu'un Prêtre Païen qui était présent, lui répondit que c'étaient les Chrétiens. Ayant écouté cette réponse avec beaucoup de joie, il tira contre l'innocence, l'épée qui ne doit être employée, que contre le crime. Il écrivit avec la pointe de cette épée, s'il est  permis de parler ainsi, des Edits sanglants, et commanda aux Juges de se servir de toute l'adresse de leur esprit pour inventer de nouveaux supplices. »

CHAPITRE LII.

Persécution des Chrétiens.

76 « La piété fut alors persécutée avec une licence effrénée, et accablée de toute sorte d'outrages. La modestie qui attire le respect des plus barbares, fut exposée aux railleries sanglantes, et aux plus rigoureux traitements que les Romains pussent inventer. Y a-t-il des supplices, des naufrages, ou des incendies dans quelque âge, ou quelque condition ait été exempte La terre a pleuré, le ciel a gémi, et le Soleil a été obscurci de l'horreur de ces misères. »

CHAPITRE LIII.

Douceur des étrangers envers les Chrétiens.

« LES étrangers se vantent aujourd'hui de la civilité, avec laquelle ils ont reçu les Chrétiens, qui étaient chassés de leur Pays, et de la bonté qu'ils ont eue non seulement de leur sauver la vie, mais de leur permettre l'exercice de leur Religion. C'est  une tache honteuse, dont le nom Romain a été flétri en ce siècle

CHAPITRE LIV.

Punition des auteurs de la persécution.

« QU'EST-IL besoin de rafraîchir la mémoire de cette affliction générale, et de ce 77 deuil commun de l'univers? Les auteurs de ces maux sont péris misérablement et ont été précipités au fond de l'enfer. Ils ont pris les armes les uns contre les autres ; se sont détruits par leur propres forces, et n'ont laissé ni postérité, ni mémoire de leur nom. Un malheur aussi extrême, et aussi déplorable que celui-là, ne leurs serait sans doute jamais arrivé, s'ils n'avaient été trompés par les impostures de leur Apollon. »

CHAPITRE LV.

Prière de Constantin. Confession de la puissance de la Croix.

« JE vous supplie maintenant, ô Dieu, dont la  grandeur est  infinie, de regarder d'un œil favorable les peuples d'Orient, qui ont gémi si. longtemps dans l'oppression, et de permettre qu'ils reçoivent du soulagement par mon ministère. Ce n'est  pas sans raison, Seigneur, que je vous fais cette humble prière, puisque je n'ai  rien entrepris que par votre ordre. Votre Etendard a toujours précédé mon armée et l'a rendue victorieuse, et toutes les fois que la nécessité publique m'engage à prendre les armes, je le suis comme un signe de l'espérance que j'ai en votre bonté. C'est  pour cela que je vous offre sans cesse un cœur rempli de votre amour, et de votre crainte. J'ai un amour sincère pour votre nom, et une crainte salutaire de la puissance, dont vous m'avez donné tant de marques, et par laquelle vous avez affermi ma foi. C'est  pourquoi je me présente avec joie, pour soutenir votre sainte maison, quelles exécrables tyrans ont tâché d'abattre. »

Ὅτι προσεύχεται μὲν Χριστιανοὺς εἶναι πάντας, οὐκ ἀναγκάζει δέ.

LVI. « Εἰρηνεύειν σου τὸν λαὸν καὶ ἀστασίαστον μένειν ἐπιθυμῶ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ τῆς οἰκουμένης καὶ τοῦ πάντων ἀνθρώπων χρησίμου. Ὁμοίαν τοῖς πιστεύουσιν οἱ πλανώμενοι χαίροντες λαμβανέτωσαν εἰρήνης τε καὶ ἡσυχίας ἀπόλαυσιν. Αὕτη γὰρ ἡ τῆς κοινωνίας γλυκύτης κἀκείνους ἐπανορθώσασθαι καὶ πρὸς τὴν εὐθεῖαν ἀγαγεῖν ὁδὸν ἰσχύσει. Μηδεὶς τὸν ἕτερον παρενοχλείτω· ἕκαστος ὅπερ ἡ ψυχὴ βούλεται κατεχέτω, τούτῳ κατακεχρήσθω. Τοὺς δ’ εὖ φρονοῦντας πεπεῖσθαι χρή, ὡς οὗτοι μόνοι ἁγίως καὶ καθαρῶς βιώσονται, οὓς αὐτὸς καλεῖς ἐπαναπαύεσθαι τοῖς σοῖς ἁγίοις νόμοις. οἱ δ’ ἑαυτοὺς ἀφέλκοντες ἐχόντων βουλόμενοι τὰ τῆς ψευδολογίας τεμένη· ἡμεῖς ἔχομεν τὸν φαιδρότατον τῆς σῆς ἀληθείας οἶκον, ὅνπερ κατὰ φύσιν δέδωκας. Τοῦτο κἀκείνοις εὐχόμεθα, ἵνα δηλαδὴ διὰ τῆς κοινῆς ὁμονοίας καὶ αὐτοὶ τὴν θυμηδίαν ἀποφέρωνται.  »

Δοξολογία εἰς θεὸν δι’ υἱοῦ φωτίσαντα τοὺς πλανωμένους.

 LVII. « οὐδὲ γάρ ἐστι καινὸν οὐδέ τι νεώτερον τὸ καθ’ ἡμᾶς, ἀλλ’ ἐξ οὗπερ τὴν τῶν ὅλων διακόσμησιν παγίως γεγενῆσθαι πεπιστεύκαμεν, μετὰ τοῦ πρέποντός σοι σεβάσματος τοῦτο παρεκελεύσω, ἐσφάλη δὲ τὸ ἀνθρώπινον γένος πλάναις παντοίαις παρηγμένον· ἀλλὰ σύ γε διὰ τοῦ σοῦ υἱοῦ, ἵνα μὴ τὸ κακὸν ἐπὶ πλέον ἐπιβρίσῃ, καθαρὸν φῶς ἀνασχὼν ὑπέμνησας περὶ σεαυτοῦ τοὺς πάντας.  »

Δοξολογία πάλιν ἐκ τῆς τοῦ κόσμου λειτουργίας.

LVIII. « Αἱ σαὶ πράξεις ταῦτα πιστοῦνται· τὸ σὸν κράτος ἀθῴους ἡμᾶς καὶ πιστοὺς ἐργάζεται, ἥλιος καὶ σελήνη ἔννομον ἔχουσι τὴν πορείαν, οὐδὲ τὰ ἄστρα ἄτακτον ἔχει τὴν τοῦ κοσμικοῦ κύκλου περιφοράν· αἱ τῶν καιρῶν ἀμοιβαὶ νομίμως ἀνακυκλοῦνται, ἡ τῆς γῆς ἑδραία στάσις τῷ σῷ λόγῳ συνέστηκε, καὶ τὸ πνεῦμα κατὰ τὸν ἐπιταχθέντα θεσμὸν ποιεῖται τὴν κίνησιν, ἥ τε τῶν ὑδάτων φορὰ θέουσα πρόεισιν ἀπλέτου ῥεύματος μέτρῳ, ἡ θάλασσα ὅροις ἐμπεριέχεται πεπηγόσι, καὶ ὅ τι ἂν τῇ γῇ καὶ τῷ ὠκεανῷ συμπαρεκτείνηται, τοῦτο πᾶν θαυμασταῖς τισι καὶ χρησίμοις τεχνάζεται πολυτελείαις. ὅπερ εἰ μὴ κατὰ κρίσιν τῆς σῆς βουλήσεως ἐπράττετο, ἀναμφιβόλως ἂν ἡ τοσαύτη διαφορὰ καὶ ἡ πολλὴ τῆς ἐξουσίας διάκρισις παντὶ τῷ βίῳ καὶ τοῖς πράγμασιν ἐλυμήνατο. οἱ γὰρ πρὸς ἑαυτοὺς μαχεσθέντες χαλεπώτερον ἂν τὸ ἀνθρώπινον κατέβλαψαν γένος· ὅπερ καὶ μὴ ὁρώμενοι πράττουσιν.  »

Δοξολογία εἰς θεὸν ἀεὶ διδάσκοντα τὰ καλά.

LIX. « Ἀλλὰ χάρις σοι πλείστη, δέσποτα τῶν ἁπάντων, μέγιστε θεέ· ὅσον γὰρ διαφόροις σπουδάσμασιν ἡ ἀνθρωπότης γνωρίζεται, τοσούτῳ μᾶλλον τοῖς ὀρθότερον φρονοῦσι καὶ γνησίας ἐπιμελομένοις ἀρετῆς τὰ τοῦ θείου λόγου μαθήματα συνίσταται. Πλὴν ὅστις αὐτὸν θεραπεύεσθαι κωλύει, ἄλλῳ τοῦτο μὴ λογιζέσθω· ἡ γὰρ ἰατρικὴ τῶν ἰαμάτων προκαθέζεται ἅπασιν εἰς τοὐμφανὲς προκειμένη. Μόνον μή τις καταβλαπτέτω τοῦθ’, ὅπερ ἄχραντον εἶναι τὰ πράγματα παρεγγυᾷ. Χρησώμεθα τοίνυν ἅπαντες ἄνθρωποι τῇ τοῦ δοθέντος ἀγαθοῦ συγκληρίᾳ, τουτέστι τῷ τῆς εἰρήνης καλῷ, χωρίζοντες δηλαδὴ τὴν συνείδησιν ἀπὸ παντὸς ἐναντίου.  »

Παραινέσεις ἐπὶ τέλει τοῦ διατάγματος μηδένα μηδενὶ ἐνοχλεῖν.

LX. « πλὴν ἕκαστος ὅπερ πείσας ἑαυτὸν ἀναδέδεκται, τούτῳ τὸν ἕτερον μὴ καταβλαπτέτω· ὅπερ θάτερος εἶδέν τε καὶ ἐνενόησεν, τούτῳ τὸν πλησίον εἰ μὲν γενέσθαι δυνατὸν ὠφελείτω, εἰ δ’ ἀδύνατον παραπεμπέσθω. ἄλλο γάρ ἐστι τὸν ὑπὲρ ἀθανασίας ἆθλον ἑκουσίως ἐπαναιρεῖσθαι, ἄλλο τὸ μετὰ τιμωρίας ἐπαναγκάζειν. Ταῦτα εἶπον, ταῦτα διεξῆλθον μακρότερον ἢ ὁ τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας ἀπαιτεῖ σκοπός, ἐπειδὴ τὴν τῆς ἀληθείας ἀποκρύψασθαι πίστιν οὐκ ἐβουλόμην, μάλισθ’ ὅτι τινὲς ὡς ἀκούω φασὶ τῶν ναῶν περιῃρῆσθαι τὰ ἔθη καὶ τοῦ σκότους τὴν ἐξουσίαν· ὅπερ συνεβούλευσα ἂν πᾶσιν ἀνθρώποις, εἰ μὴ τῆς μοχθηρᾶς πλάνης ἡ βίαιος ἐπανάστασις ἐπὶ βλάβῃ τῆς κοινῆς σωτηρίας ἀμέτρως ταῖς ἐνίων ψυχαῖς ἐμπεπήγει.  »

 

76 CHAPITRE LVI.

Constantin souhaite que tout le monde embrasse la Religion Chrétienne, et ne contraint pourtant personne de l'embrasser.

« JE souhaite de tout mon cœur pour le bien commun de toute la terre, que votre peuple jouisse d'une paix profonde, et qui ne soit troublée par aucun tumulte, je consens que ceux. qui sont encore engagés dans les erreurs du paganisme, jouissent du même repos que les Fidèles. L'équité que l'on gardera envers eux, et l'égalité du traitement, que l'on fera tant à eux qu'aux autres, contribuera notablement à les. mettre dans le bon chemin. Qu'aucun n'en inquiète un autre. Que chacun choisisse ce qu'il jugera le plus à propos. Néanmoins ceux qu' jugeront sainement, assureront hardiment qu'il n'y a que ceux qui gardent vos commandements qui mènent une vie innocente et sainte. Que ceux qui se soustraient de votre obéissance, aient des temples consacrés au mensonge, puisqu'ils en veulent avoir. Pour nous, nous demeurerons dans la maison de votre vérité, où vous nous avez reçus dès le commencement. Nous souhaitons qu'ils y entrent aussi bien que nous, et qu'ils jouissent de l'avantage de notre société.  »

79 CHAPITRE LVII.

Actions de grâces.

« NOTRE Religion n'est  pas nouvelle. Nous tenons pour certain que vous l'avez instituée avec le culte qui vous est  dû, dés que vous avez créé l'univers. Les hommes s'en sont éloignés depuis, et font tombés en diverses erreurs. Mais pour les en retirer, vous avez envoyé votre Fils qui leur a présent une lumière très-éclatante. »

CHAPITRE LVIII.

Actions de grâces rendues à Dieu par Constantin.

« VOS ouvrages sont des preuves manifestes de ce qu'« je dis. Vous nous avez rendus innocents, et fidèles par Votre puissance. Le cours du Soleil et de la Lune est  réglé, et il y a une merveilleuse justesse dans le mouvement des astres. Les saisons ont une révolution égale et perpétuelle. La masse de la terre est  appuyée sur votre parole, comme sur un fondement inébranlable. Les vents se promènent dans l'air. Les eaux coulent incessamment sur la terre. La mer demeure renfermée dans l'étendue des bornes 'que vous lui avez posées. Il n'y a rien dans l'un ni dans l'autre de ces Eléments qui ne soit d'un admirable usage. Si l'univers n'avait été disposé de la sorte par l'ordre de votre Providence, il y a longtemps que les qualités contraires, et le combat réciproque des parties qui le composent, en auraient causé la ruine. Les esprits qui sec font  la 80 guerre, la feraient aux hommes avec beaucoup plus de cruauté, bien qu'ils la fassent déjà d'une manière invisible.  »

CHAPITRE LIX.

Continuation d'actions de grâces.

« JE vous rends de très-humbles actions de grâces, mon Dieu et mon Seigneur. Plus on remarque de différence dans les inclinations, et dans les sentiments des hommes ; plus ceux qui  ont découvert la vérité, se sentent affermis dans.la Religion. S'il y a quelqu'un qui ne veuille point être guéri ; qu'il n'en rejette la faute sur aucun autre. On offre le reméde.et la guérison à tout le monde. Chacun doit seulement prendre garde de ne point offenser une Religion dont l'innocence et la sainteté sont manifestes. Jouissons tous en commun de la douceur de la paix, qui nous est accordée, et préservons notre conscience de tout ce qui la pourrait souiller.  »

CHAPITRE LX.

Exhortation à la paix.

« QUE personne n'inquiète ceux qui ne sont pas de son sentiment. Si quelqu'un a quelque lumière, qu'il s'en serve, autant qu'il lui sera possible, pour éclairer les autres, sinon qu'il les laissent en repos. Autre chose est  de donner des combats, pour acquérir la couronne de l'immortalité, et autre chose d'user de violence pour contraindre à embrasser une Religion. Le désir que j'ai eu de ne rien dissimuler de la vérité, 81 m'a oblige à m'étendre sur ce sujet un peu plus que ma douceur ordinaire ne semblait le permettre : Vu principalement que les superstitions du Paganisme, sont entièrement abolies, comme quelques-uns l'assurent. C'est  ce que j.'aurais tâché de persuader à tout le monde, si la préoccupation de quelques-uns ne leur était un obstacle invincible.  »

Ὅπως ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρέων διὰ τὸ κατὰ Ἄρειον ἐκινοῦντο ζητήσεις.

LXI. Τοιαῦτα βασιλεὺς ὡσανεὶ θεοῦ μεγαλοφωνότατος κήρυξ τοῖς ἐπαρχιώταις ἅπασι δι’ οἰκείου προσεφώνει γράμματος, δαιμονικῆς μὲν ἀπείργων τοὺς ἀρχομένους πλάνης, τὴν δ’ ἀληθῆ μετιέναι θεοσέβειαν ἐγκελευόμενος. Φαιδρυνομένῳ δ’ αὐτῷ ἐπὶ τούτοις φήμη τις διαγγέλλεται ἀμφὶ ταραχῆς οὐ σμικρᾶς τὰς ἐκκλησίας διαλαβούσης, ἐφ’ ᾗ τὴν ἀκοὴν πληγεὶς ἴασιν τῷ κακῷ περιενόει. Τὸ δ’ ἦν ἄρα τοιόνδε. Ἐσεμνύνετο μὲν ὁ τοῦ θεοῦ λεὼς ταῖς βασιλέως καλλωπιζόμενος πράξεσιν, οὐδ’ ἦν τις ἔξωθεν φόβος ταράττων, ὡς καὶ πρώην λαμπρᾶς καὶ βαθυτάτης εἰρήνης ἁπανταχόθεν τὴν ἐκκλησίαν θεοῦ χάριτι περιφραττούσης· φθόνος δ’ ἄρα καὶ τοῖς ἡμετέροις ἐφήδρευε καλοῖς, εἴσω μὲν εἰσδυόμενος, μέσος δ’ ἐν αὐτοῖς χορεύων τοῖς τῶν ἁγίων ὁμίλοις. Συμβάλλει δῆτα τοὺς ἐπισκόπους, στάσιν ἐμβαλὼν ἐρεσχελίας θείων προφάσει δογμάτων, κἄπειθ’ ὡς ἀπὸ μικροῦ σπινθῆρος μέγα πῦρ ἐξεκάετο, ἄκρας μὲν ὥσπερ ἀπὸ κορυφῆς ἀρξάμενον τῆς Ἀλεξανδρέων ἐκκλησίας, διαδραμὸν δὲ τὴν σύμπασαν Αἴγυπτόν τε καὶ Λιβύην τήν τ’ ἐπέκεινα Θηβαΐδα, ἤδη δὲ καὶ τὰς λοιπὰς ἐπενέμετο ἐπαρχίας τε καὶ πόλεις, ὥστ’ οὐ μόνους ἦν ἰδεῖν τοὺς τῶν ἐκκλησιῶν προέδρους λόγοις διαπληκτιζομένους, ἀλλὰ καὶ τὰ πλήθη κατατεμνόμενα, τῶν μὲν ὡς τούσδε τῶν δὲ θατέροις ἐπικλινομένων. Τοσοῦτον δὲ διήλαυνεν ἀτοπίας ἡ τῶν γινομένων θέα, ὥστ’ ἤδη ἐν αὐτοῖς μέσοις τοῖς τῶν ἀπίστων θεάτροις τὰ σεμνὰ τῆς ἐνθέου διδασκαλίας τὴν αἰσχίστην ὑπομένειν χλεύην.

Περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ Μελιτιανῶν.

LXII. Οἱ μὲν οὖν κατ’ αὐτὴν τὴν Ἀλεξάνδρειαν νεανικῶς περὶ τῶν ἀνωτάτω διεπληκτίζοντο, οἱ δ’ ἀμφὶ πᾶσαν τὴν Αἴγυπτον καὶ τὴν ἄνω Θηβαΐδα προϋποκειμένης παλαιοτέρας ὑποθέσεως χάριν διεστασίαζον, ὡς πανταχοῦ διῃρῆσθαι τὰς ἐκκλησίας. Τούτοις δ’ ὥσπερ σώματος κεκακωμένου σύμπασα Λιβύη συνέκαμνε, συνενόσει δὲ καὶ τὰ λοιπὰ μέρη τῶν ἐκτὸς ἐπαρχιῶν. οἱ μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς Ἀλεξανδρείας διεπρεσβεύοντο πρὸς τοὺς κατ’ ἐπαρχίαν ἐπισκόπους, οἱ δ’ εἰς θάτερον τεμνόμενοι μέρος τῆς ὁμοίας ἐκοινώνουν στάσεως.

Περὶ τοῦ αὐτοῦ καὶ περὶ Μελιτιανῶν.

LXIII. Ταῦτα δὲ πυθόμενος βασιλεὺς καὶ τὴν ψυχὴν ὑπεραλγήσας συμφοράν τε οἰκείαν τὸ πρᾶγμα θέμενος, παραχρῆμα τῶν ἀμφ’ αὐτὸν θεοσεβῶν ὃν εὖ ἠπίστατο βίῳ σώφρονι πίστεως τ’ ἀρετῇ δεδοκιμασμένον, ἄνδρα λαμπρυνόμενον εὖ μάλα ταῖς ὑπὲρ εὐσεβείας ὁμολογίαις κατὰ τοὺς ἔμπροσθεν χρόνους, βραβευτὴν εἰρήνης τοῖς κατὰ τὴν Ἀλεξάνδρειαν διεστῶσιν ἐκπέμπει, γράμμα τ’ ἀναγκαιότατον δι’ αὐτοῦ τοῖς τῆς ἐρεσχελίας αἰτίοις ἐπιτίθησιν, ὃ δὴ καὶ αὐτὸ γνώρισμα περιέχον τῆς βασιλέως ἀμφὶ τὸν λαὸν τοῦ θεοῦ κηδεμονίας τῇ περὶ αὐτοῦ φέρεσθαι διηγήσει καλόν, ἔχον τοῦτον τὸν τρόπον.

Κωνσταντίνου πρὸς Ἀλέξανδρον τὸν ἐπίσκοπον καὶ Ἄρειον τὸν πρεσβύτερον.

LXIV. Νικητὴς Κωνσταντῖνος Μέγιστος Σεβαστὸς Ἀλεξάνδρῳ καὶ Ἀρείῳ.

« Διπλῆν μοι γεγενῆσθαι πρόφασιν τούτων, ὧν ἔργῳ τὴν χρείαν ὑπέστην, αὐτὸν ὡς εἰκὸς τὸν τῶν ἐμῶν ἐγχειρημάτων βοηθὸν καὶ σωτῆρα τῶν ὅλων θεὸν ποιοῦμαι μάρτυρα. »

Ὅτι περὶ τῆς εἰρήνης ἐμερίμνα συνήθως.

LXV. « Πρῶτον μὲν γὰρ τὴν ἁπάντων τῶν ἐθνῶν περὶ τὸ θεῖον πρόθεσιν [εἰς] μίαν ἕξεως σύστασιν ἑνῶσαι, δεύτερον δὲ τὸ τῆς κοινῆς οἰκουμένης σῶμα καθάπερ χαλεπῷ τινι τραύματι πεπονηκὸς ἀνακτήσασθαι καὶ συναρμόσαι προὐθυμήθην. ἃ δὴ προσκοπῶν ἕτερον μὲν ἀπορρήτῳ τῆς διανοίας ὀφθαλμῷ συνελογιζόμην, ἕτερον δὲ τῇ τῆς στρατιωτικῆς χειρὸς ἐξουσίᾳ κατορθοῦν ἐπειρώμην, εἰδὼς ὡς εἰ κοινὴν ἅπασι τοῖς τοῦ θεοῦ θεράπουσιν ἐπ’ εὐχαῖς ταῖς ἐμαῖς ὁμόνοιαν καταστήσαιμι, καὶ ἡ τῶν δημοσίων πραγμάτων χρεία σύνδρομον ταῖς ἁπάντων εὐσεβέσι γνώμαις τὴν μεταβολὴν καρπώσεται. »

 

CHAPITRE LXI.

Contestation excitée par Arius.

L'EMPEREUR publia ces vérités à tous les habitants des Provinces par la lettre qu'il leur écrivit, et tâcha de les détourner de l'idolâtrie, et de les porter au culte du vrai Dieu. Au milieu de la joie qu'il tirait de l'heureux succès d'une si louable entreprise, il reçut nouvelle d'un tumulte qui avait notablement troublé la paix de l'Eglise. Il en fut très-sensiblement touché, et songea à l'heure-même aux moyens d'y apporter du remède. Voici quel était le sujet du tumulte. L'état de l'Eglise était florissant, et les fidèles s'adonnaient avec joie à toute sorte de saints exercices. Leur repos était si bien affermi qu'il ne pouvait être ébranlé par aucun ennemi étranger. Mais la jalousie leur dressa un piège. Elle se glissa parmi eux, et incontinent après entra impudemment dans les assemblées des saints Evêques, elle les commit les uns contre les autres, et leur suscita des différends et des querelles sous prétexte de doctrine. Cette petite étincèle excita un grand embrasement, qui commença dans Alexandrie, s'étendit sur l'Egypte, sur la Libye, sur la haute Thébaïde, et désola de telle sorte un grand 82 nombre d'autres Provinces, que non seulement les Prêtres entrèrent en des contestations pleines d'aigreur ; mais que les peuples prenant aussi parti dans les mêmes différends, firent une division, et un schisme très-funeste. Le scandale en fut si horrible que la doctrine sainte de notre Religion devint le sujet des railleries impies, et des bouffonneries sacrilèges que les Païens faisaient sur leurs théâtres.

CHAPITRE LXII.

D'Arius,  et des Partisans de Méléce.

LES uns disputaient dans Alexandrie avec une opiniâtreté invincible sur les plus sublimes mystères. D'autres contestaient dans l'Egypte, et dans la haute Thébaïde sur une question qui avait été proposée dès auparavant, de sorte qu'il n'y avait aucune 'Eglise qui ne fût divisée. La Libye entière, et les autres Provinces sentirent des atteintes du même mal. Ca les Ecclésiastiques d'Alexandrie ayant écrit aux Evêques touchant leur différend, il n'y en eut aucun qui ne se déclarât pour l'un des deux partis.

CHAPITRE LXIII.

Constantin envoie un Evêque à Alexandrie, pour terminer le différend.

L'EMPEREUR étant sensiblement touché de la division de l'Eglise, et n'en ayant pas un moindre déplaisir qu'il aurait eu d'une disgrâce qui serait arrivée à sa famille, envoya à Alexandrie un homme célèbre par la solidité de sa foi, et 83 par la générosité de la profession qu'il en avait faite en présence des persécuteurs durant les plus mauvais temps, et lui donna une lettre pour les auteurs du différend. Je crois qu'il sera très à  propos de l'insérer en cet endroit, comme une preuve authentique du soin que ce Prince prenait des affaires de l'Eglise.

CHAPITRE LXIV.

LETTRE de Constantin à Alexandre Evêque, et à Arius, Prêtre.

Constantin, Vainqueur, à Alexandre Evêque, et à Arius, Prêtre.

« DIEU qui a la bonté de seconder tous mes desseins, et de conserver tous les hommes, m'est témoin que j'ai été porté par deux motifs à entreprendre ce que j'ai heureuseté exécuté. »

CHAPITRE LXV.

Soins pris par Constantin pour rendre la paix à l'Eglise.

« JE me suis d'abord proposé de réunir les esprits de tous les peuples dans une même créance  au sujet de la divinité, et ensuite j'ai souhaité de délivrer l'univers du joug de la servitude sous laquelle il gémissait. J'ai cherchait dans mon esprit des moyens aisés pour venir à bout du premier dessein, sans faire beaucoup d'éclat, et je me suis résolu de prendre les armes pour exécuter le second. Je me persuadais que  si j'étais as- 84 sez heureux, pour porter les hommes à adorer tous le même Dieu, ce changement de Religion en produirait un autre dans le Gouvernement de l'Empire. »

Ὅτι καὶ τὰς ἐν Ἀφρικῇ ζητήσεις διωρθώσατο.

LXVI. « μανίας γὰρ δήπουθεν οὐκ ἀνεκτῆς ἅπασαν τὴν Ἀφρικὴν ἐπιλαβούσης {καὶ} διὰ τοὺς ἀβούλῳ κουφότητι τὴν τῶν δήμων θρησκείαν εἰς διαφόρους αἱρέσεις σχίσαι τετολμηκότας, ταύτην ἐγὼ τὴν νόσον καταστεῖλαι βουληθείς, οὐδεμίαν ἑτέραν ἀρκοῦσαν τῷ πράγματι θεραπείαν ηὕρισκον, ἢ εἰ τὸν κοινὸν τῆς οἰκουμένης ἐχθρὸν ἐξελών, ὃς ταῖς ἱεραῖς ὑμῶν συνόδοις τὴν ἀθέμιτον ἑαυτοῦ γνώμην ἀντέστησεν, ἐνίους ὑμῶν πρὸς τὴν τῶν πρὸς ἀλλήλους διχονοούντων ὁμόνοιαν βοηθοὺς ἀποστείλαιμι. »

Ὅτι ἐκ τῆς ἀνατολῆς τὰ τῆς εὐσεβείας ἤρξατο.

LXVII. « Ἐπειδὴ γὰρ ἡ τοῦ φωτὸς δύναμις καὶ ὁ τῆς ἱερᾶς θρησκείας νόμος, ὑπὸ τῆς τοῦ κρείττονος εὐεργεσίας οἷον ἔκ τινων τῆς ἀνατολῆς κόλπων ἐκδοθείς, ἅπασαν ὁμοῦ τὴν οἰκουμένην ἱερῷ λαμπτῆρι κατήστραψεν, εἰκότως ὑμᾶς, ὥσπερ τινὰς ἀρχηγοὺς τῆς τῶν ἐθνῶν σωτηρίας ὑπάρξειν πιστεύων, ὁμοῦ καὶ ψυχῆς νεύματι καὶ ὀφθαλμῶν ἐνεργείᾳ ζητεῖν ἐπειρώμην. Ἅμα γοῦν τῇ μεγάλῃ νίκῃ καὶ τῇ κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἀληθεῖ θριαμβείᾳ τοῦτο πρῶτον εἱλόμην ἐρευνᾶν, ὃ δὴ πρῶτόν μοι καὶ τιμιώτατον ἁπάντων ὑπάρχειν ἡγούμην. »

Ὅτι λυπηθεὶς διὰ τὴν στάσιν τὰ περὶ εἰρήνης συμβουλεύει.

LXVIII. « Ἀλλ’, ὦ καλλίστη καὶ θεία πρόνοια, οἷόν μου τῆς ἀκοῆς μᾶλλον δὲ τῆς καρδίας αὐτῆς τραῦμα καίριον ἥψατο, πολλῷ χαλεπωτέραν τῶν ἐκεῖ καταλειφθέντων τὴν ἐν ὑμῖν γιγνομένην διχοστασίαν σημαῖνον, ὡς πλείονος ἤδη τὰ καθ’ ὑμᾶς μέρη θεραπείας δεῖσθαι, παρ’ ὧν τοῖς ἄλλοις τὴν ἴασιν ὑπάρξειν ἤλπισα. Διαλογιζομένῳ δή μοι τὴν ἀρχὴν καὶ τὴν ὑπόθεσιν τούτων ἄγαν εὐτελὴς καὶ οὐδαμῶς ἀξία τῆς τοσαύτης φιλονεικίας ἡ πρόφασις ἐφωράθη. Διόπερ ἐπὶ τὴν τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἀνάγκην ἐπειχθείς, καὶ πρὸς τὴν ὁμόψυχον ὑμῶν ἀγχίνοιαν γράφων, τήν τε θείαν πρόνοιαν καλέσας ἀρωγὸν τῷ πράγματι, μέσον τῆς πρὸς ἀλλήλους ὑμῶν ἀμφισβητήσεως οἷον εἰρήνης πρύτανιν ἐμαυτὸν εἰκότως προσάγω. ὅπερ γὰρ δὴ συναιρομένου τοῦ κρείττονος, εἰ καὶ μείζων ἦν τις ἀφορμὴ διχονοίας, οὐ χαλεπῶς ἂν ἠδυνήθην, ὁσίαις τῶν ἀκουόντων γνώμαις ἐγχειρίζων τὸν λόγον, εἰς τὸ χρησιμώτερον ἕκαστον μεταστῆσαι, τοῦτο, μικρᾶς καὶ λίαν εὐτελοῦς ἀφορμῆς ὑπαρχούσης, ἣ πρὸς τὸ ὅλον ἐμποδὼν ἵσταται, πῶς οὐκ εὐχερεστέραν καὶ πολλῷ ῥᾳδιωτέραν μοι τοῦ πράγματος τὴν ἐπανόρθωσιν μνηστεύσει; »

Πόθεν ἡ Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀρείου ζήτησις ἤρξατο, καὶ ὅτι μὴ ἐχρῆν συζητεῖν ταῦτα.

LXIX. « Μανθάνω τοίνυν ἐκεῖθεν ὑπῆρχθαι τοῦ παρόντος ζητήματος τὴν καταβολήν. ὅτε γὰρ σύ, ὦ Ἀλέξανδρε, παρὰ τῶν πρεσβυτέρων ἐζήτεις, τί δήποτε αὐτῶν ἕκαστος ὑπέρ τινος τόπου τῶν ἐν τῷ νόμῳ γεγραμμένων, μᾶλλον δ’ ὑπὲρ ματαίου τινὸς ζητήσεως μέρους ᾐσθάνετο, σύ {τε}, ὦ Ἄρειε, τοῦθ’, ὅπερ ἢ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐνθυμηθῆναι ἢ ἐνθυμηθέντα σιωπῇ παραδοῦναι προσῆκον ἦν, ἀπροόπτως ἀντέθηκας, ὅθεν τῆς ἐν ὑμῖν διχονοίας ἐγερθείσης ἡ μὲν σύνοδος ἠρνήθη, ὁ δὲ ἁγιώτατος λαὸς εἰς ἀμφοτέρους σχισθεὶς ἐκ τῆς τοῦ κοινοῦ σώματος ἁρμονίας ἐχωρίσθη. οὐκοῦν ἑκάτερος ὑμῶν, ἐξ ἴσου τὴν συγγνώμην παρασχών, ὅπερ ἂν ὑμῖν ὁ συνθεράπων ὑμῶν δικαίως παραινῇ δεξάσθω. Τί δὲ τοῦτό ἐστιν; οὔτε ἐρωτᾶν ὑπὲρ τῶν τοιούτων ἐξ ἀρχῆς προσῆκον ἦν, οὔτε ἐρωτώμενον ἀποκρίνασθαι. Τὰς γὰρ τοιαύτας ζητήσεις, ὁπόσας μὴ νόμου τινὸς ἀνάγκη προστάττει ἀλλ’ ἀνωφελοῦς ἀργίας ἐρεσχελία προτίθησιν, εἰ καὶ φυσικῆς τινος γυμνασίας ἕνεκα γίγνοιτο, ὅμως ὀφείλομεν εἴσω τῆς διανοίας ἐγκλείειν καὶ μὴ προχείρως εἰς δημοσίας συνόδους ἐκφέρειν, μηδὲ ταῖς τῶν δήμων ἀκοαῖς ἀπρονοήτως πιστεύειν. Πόσος γάρ ἐστιν ἕκαστος, ὡς πραγμάτων οὕτω μεγάλων καὶ λίαν δυσχερῶν δύναμιν ἢ πρὸς τὸ ἀκριβὲς συνιδεῖν ἢ κατ’ ἀξίαν ἑρμηνεῦσαι; εἰ δὲ καὶ τοῦτό τις εὐχερῶς ποιεῖν νομισθείη, πόσον δήπου μέρος τοῦ δήμου πείσει; ἢ τίς ταῖς τῶν τοιούτων ζητημάτων ἀκριβείαις ἔξω τῆς ἐπικινδύνου παρολισθήσεως ἀντισταίη; οὐκοῦν ἐφεκτέον ἐστὶν ἐν τοῖς τοιούτοις τὴν πολυλογίαν, ἵνα μήπως, ἢ ἡμῶν ἀσθενείᾳ φύσεως τὸ προταθὲν ἑρμηνεῦσαι μὴ δυνηθέντων, ἢ τῶν ἀκροατῶν βραδυτέρᾳ συνέσει πρὸς ἀκριβῆ τοῦ ῥηθέντος κατάληψιν ἐλθεῖν μὴ χωρησάντων, ἐξ ὁποτέρου τούτων ἢ βλασφημίας ἢ σχίσματος εἰς ἀνάγκην ὁ δῆμος περισταίη. »

Παραινέσεις περὶ ὁμονοίας.

LXX. « Διόπερ καὶ ἐρώτησις ἀπροφύλακτος καὶ ἀπόκρισις ἀπρονόητος ἴσην ἀλλήλαις ἀντιδότωσαν ἐφ’ ἑκάτερα συγγνώμην. οὐδὲ γὰρ ὑπὲρ τοῦ κορυφαίου τῶν ἐν τῷ νόμῳ παραγγελμάτων ὑμῖν ἡ τῆς φιλονεικίας ἐξήφθη πρόφασις, οὐδὲ καινή τις ὑμῖν ὑπὲρ τῆς τοῦ θεοῦ θρησκείας αἵρεσις ἀντεισήχθη, ἀλλ’ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἔχετε λογισμόν, ὡς πρὸς τὸ τῆς κοινωνίας σύνθημα δύνασθαι συνελθεῖν. »

CHAPITRE LXVI.

Différends apaisés en Afrique.

« L'INDISCRETION et la témérité que quelques-uns avaient eue de diviser les peuples d'Afrique en plusieurs opinions touchant les matières de la Religion, et en plusieurs sectes, ayant passé jusques à un excès de folie et d'extravagance tout-à-fait insupportable, je n'ai point trouvé d'autre moyen d'en arrêter le cours, que d'enlever du monde l'ennemi commun du genre humain, qui s'opposait aux décrets de vos saintes assemblées, et que d'envoyer quelques-uns de mes Officiers, pour mettre d'accord ceux qui formaient, et entretenaient les disputes et les querelles. »

CHAPITRE LXVII.

Que la Religion s'est répandue de l'Orient dont le reste du monde.

« LA lumière de la véritable Religion étant sortie par une faveur particulière de Dieu de l'Orient, pour se répandre sur le reste de la terre, j'ai jeté d'abord les yeux de mon esprit sur vous, comme sur des Pasteurs qui sont obligés de veiller au salut de tous les peuples. Dès que j'eus remporté la victoire, et triomphé des vain- 85 cus, la première affaire à laquelle je m'appliquai, fut celle dont je parle. »

CHAPITRE LXVIII

Constantin exhorte les Ecclésiastiques à la paix.

« QUE les desseins de la Providence sont merveilleux, et que ses secrets sont impénétrables ! Quelle nouvelle frappa mes oreilles, ou plutôt quelle douleur perça mon cœur, lorsque j'appris que vous aviez excité entre vous des contestations beaucoup plus fâcheuses que celles qui duraient encore en Afrique ? Je reconnus que vôtre pays, d'où j'espérais que verdirait la guérison des autres, avait lui-même besoin de remède. Quand j'ai considéré l'origine, et le sujet de votre différend, il m'a semblé fort léger et fort peu digne d'être agité avec tant de chaleur. Etant obligé de vous écrire pour vous exhorter à la paix, j'ai imploré le secours de Dieu, et me suis résolu de m'interposer pour vous mettre d'accord. Quand vos contestations seraient plus importantes, et plus engagées qu'elles ne le sont, je ne laisserais pas d'espérer rétablir parmi vous une parfaite intelligence.  Il y a donc plus d'apparence de me promettre de vous réunir, puisque vous n'avez aucune raison de vous diviser. »

86 CHAPITRE LXIX

Occasion de la contestation.

« J'APPRENDS que vos disputes sont nées.de ce que vous Alexandre, avez demandé aux autres de vôtre Eglise ce qu'ils tenaient touchant un. endroit de .la Loi, ou plutôt touchant une question fort inutile, et que vous Arius, avez indiscrètement, fait une réponse qui ne devait jamais entrer dans votre esprit, et que si elle y était entrée ne devait. jamais sortir de votre » bouche. C'est de là que sont venus vos différends,et vos disputes, le refus de la communion, le schisme, qui sont la correspondance mutuelle des fidèles, et qui les sépare du corps de l'Eglise. Demandez-vous pardon les uns aux autres, et vous accordez aux conditions raisonnables,, que votre conserviteur vous propose. Il ne fallait ni faire les questions que vous avez faites, ni y répondre. Car bien que ces questions-là, qui ne sont point nécessaires, et qui ne sont agitées pour l'ordinaire que par des personnes qui ont trop de loisirs, servent à exercer l'esprit, il est plus à propos de les tenir secrètes, que de les publier légèrement devant le peuple. Combien y a-t-il peu de personnes qui soient capables de pénétrer une matière si relevée et de l'expliquer avec des paroles qui répondent à sa dignité ? Quand il y aurait des personnes capables de l'expliquer de la forte, à combien de personnes du peuple la pourraient-ils faire entendre ? Les plus habiles peuvent-ils entrer dans l'examen de ces questions, sans se mettre en danger de faire de grandes fautes ? Il n'en faut parler qu'avec beaucoup de retenue, de peur que si ceux qui en 87 voudraient parler ne les expliquaient qu'imparfaitement, ou si ceux qui les écoutaient les comprenaient trop grossièrement, le peuple ne tombât ou dans le blasphème ou dans le schisme. »

CHAPITRE LXX.

Exhortation à la paix.

« QUE ceux qui .ont interrogé les autres indiscrètement, et que ceux qui leur ont répondu mal à propos se pardonnent réciproquement. Il ne s'agit entre vous d'aucun commandement de notre loi, ni d'aucun dogme qui regarde le culte qui est  dû à Dieu. Vous êtes tous dans le même sentiment, et il est aisé que vous vous réunissez dans la même communion. »

Μὴ διὰ μικρὰς λέξεις φιλονεικεῖν περὶ τοῦ αὐτοῦ.

LXXI. « ὑμῶν γὰρ ἐν ἀλλήλοις ὑπὲρ μικρῶν καὶ λίαν ἐλαχίστων φιλονεικούντων, τοσοῦτον τοῦ θεοῦ λαόν, ὃν ὑπὸ ταῖς ὑμετέραις φρεσὶν εὐθύνεσθαι προσήκει, διχονοεῖν οὔτε πρέπον οὔθ’ ὅλως θεμιτὸν εἶναι πιστεύεται. ἵνα δὲ μικρῷ παραδείγματι τὴν ὑμετέραν σύνεσιν ὑπομνήσαιμι, ἴστε δήπου καὶ τοὺς φιλοσόφους αὐτοὺς ὡς ἑνὶ μὲν ἅπαντες δόγματι συντίθενται, πολλάκις δὲ ἐπειδὰν ἔν τινι τῶν ἀποφάσεων μέρει διαφωνῶσιν, εἰ καὶ τῇ τῆς ἐπιστήμης ἀρετῇ χωρίζονται, τῇ μέντοι τοῦ δόγματος ἑνώσει πάλιν εἰς ἀλλήλους συμπνέουσιν. Εἰ δὴ τοῦτό ἐστι, πῶς οὐ πολλῷ δικαιότερον ἡμᾶς τοὺς τοῦ μεγάλου θεοῦ θεράποντας καθεστῶτας ἐν τοιαύτῃ προαιρέσει θρησκείας ὁμοψύχους ἀλλήλοις εἶναι; ἐπισκεψώμεθα δὴ λογισμῷ μείζονι καὶ πλείονι συνέσει τὸ ῥηθέν, εἴπερ ὀρθῶς ἔχει δι’ ὀλίγας καὶ ματαίας ῥημάτων ἐν ὑμῖν φιλονεικίας ἀδελφοὺς ἀδελφοῖς ἀντικεῖσθαι καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμιον ἀσεβεῖ διχονοίᾳ χωρίζεσθαι δι’ ἡμῶν, οἳ πρὸς ἀλλήλους ὑπὲρ μικρῶν οὕτω καὶ μηδαμῶς ἀναγκαίων φιλονεικοῦμεν. Δημώδη ταῦτά ἐστι καὶ παιδικαῖς ἀνοίαις ἁρμόττοντα μᾶλλον ἢ τῇ τῶν ἱερέων καὶ φρονίμων ἀνδρῶν συνέσει προσήκοντα. Ἀποστῶμεν ἑκόντες τῶν διαβολικῶν πειρασμῶν. Ὁ μέγας ἡμῶν θεός, ὁ σωτὴρ ἁπάντων, κοινὸν ἅπασι τὸ φῶς ἐξέτεινεν· ὑφ’ οὗ τῇ προνοίᾳ ταύτην ἐμοὶ τῷ θεραπευτῇ τοῦ κρείττονος τὴν σπουδὴν εἰς τέλος ἐνεγκεῖν συγχωρήσατε, ὅπως αὐτοὺς τοὺς ἐκείνου δήμους ἐμῇ προσφωνήσει καὶ ὑπηρεσίᾳ καὶ νουθεσίας ἐνστάσει πρὸς τὴν τῆς συνόδου κοινωνίαν ἐπαναγάγοιμι. Ἐπειδὴ γάρ, ὡς ἔφην, μία τίς ἐστιν ἐν ἡμῖν πίστις καὶ μία τῆς καθ’ ἡμᾶς αἱρέσεως σύνεσις, τό τε τοῦ νόμου παράγγελμα τοῖς δι’ ἑαυτοῦ μέρεσιν εἰς μίαν ψυχῆς πρόθεσιν τὸ ὅλον συγκλείει, τοῦτο ὅπερ ὀλίγην ἐν ὑμῖν ἀλλήλοις φιλονεικίαν ἤγειρεν, ἐπειδὴ μὴ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς νόμου δύναμιν ἀνήκει, χωρισμόν τινα καὶ στάσιν ὑμῖν μηδαμῶς ἐμποιείτω. Καὶ λέγω ταῦτα, οὐχ ὡς ἀναγκάζων ὑμᾶς ἐξ ἅπαντος τῇ λίαν εὐήθει, καὶ οἵα δήποτέ ἐστιν ἐκείνη, ζητήσει συντίθεσθαι. Δύναται γὰρ καὶ τὸ τῆς συνόδου τίμιον ὑμῖν ἀκεραίως σῴζεσθαι καὶ μία καὶ ἡ αὐτὴ κατὰ πάντων κοινωνία τηρεῖσθαι, κἂν τὰ μάλιστά τις ἐν μέρει πρὸς ἀλλήλους ὑμῖν ὑπὲρ ἐλαχίστου διαφωνία γένηται, ἐπειδὴ μηδὲ πάντες ἐν ἅπασι ταὐτὸν βουλόμεθα, μηδὲ μία τις ἐν ἡμῖν φύσις ἢ γνώμη πολιτεύεται. Περὶ μὲν οὖν τῆς θείας προνοίας μία τις ἐν ὑμῖν ἔστω πίστις μία σύνεσις μία συνθήκη τοῦ κρείττονος, ἃ δ’ ὑπὲρ τῶν ἐλαχίστων τούτων ζητήσεων ἐν ἀλλήλοις ἀκριβολογεῖσθε, κἂν μὴ πρὸς μίαν γνώμην συμφέρησθε, μένειν εἴσω λογισμοῦ προσήκει, τῷ τῆς διανοίας ἀπορρήτῳ τηρούμενα. Τὸ μέντοι τῆς κοινῆς φιλίας ἐξαίρετον καὶ ἡ τῆς ἀληθείας πίστις ἥ τε περὶ τὸν θεὸν καὶ τὴν τοῦ νόμου θρησκείαν τιμὴ μενέτω παρ’ ὑμῖν ἀσάλευτος· ἐπανέλθετε δὴ πρὸς τὴν ἀλλήλων φιλίαν τε καὶ χάριν, ἀπόδοτε τῷ λαῷ ξύμπαντι τὰς οἰκείας περιπλοκάς, ὑμεῖς τε αὐτοὶ καθάπερ τὰς ἑαυτῶν ψυχὰς ἐκκαθήραντες αὖθις ἀλλήλους ἐπίγνωτε. Ἠδίων γὰρ πολλάκις φιλία γίνεται μετὰ τὴν τῆς ἔχθρας [ἀπόθεσιν] αὖθις εἰς καταλλαγὴν ἐπανελθοῦσα. »

Ὅτι δι’ εὐλάβειαν ὑπεραλγῶν δακρύειν ἠναγκάζετο καὶ μέλλων εἰς τὴν ἀνατολὴν ἐπέσχε διὰ ταῦτα.

LXXII. « Ἀπόδοτε οὖν μοι γαληνὰς μὲν ἡμέρας νύκτας δ’ ἀμερίμνους, ἵνα κἀμοί τις ἡδονὴ καθαροῦ φωτὸς καὶ βίου λοιπὸν ἡσύχου εὐφροσύνη σῴζηται· εἰ δὲ μή, στένειν ἀνάγκη καὶ δακρύοις δι’ ὅλου συγχεῖσθαι καὶ μηδὲ τὸν τοῦ ζῆν αἰῶνα πράως ὑφίστασθαι. Τῶν γάρ τοι τοῦ θεοῦ λαῶν, τῶν συνθεραπόντων λέγω τῶν ἐμῶν, οὕτως ἀδίκῳ καὶ βλαβερᾷ πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίᾳ κεχωρισμένων, ἐμὲ πῶς ἐγχωρεῖ τῷ λογισμῷ συνεστάναι λοιπόν; ἵνα δὲ τῆς ἐπὶ τούτῳ λύπης τὴν ὑπερβολὴν αἴσθησθε· πρώην ἐπιστὰς τῇ Νικομηδέων πόλει παραχρῆμα πρὸς τὴν ἑῴαν ἠπειγόμην τῇ γνώμῃ. Σπεύδοντι δή μοι ἤδη πρὸς ὑμᾶς καὶ τῷ πλείονι μέρει σὺν ὑμῖν ὄντι ἡ τοῦδε τοῦ [πράγματος] ἀγγελία πρὸς τὸ ἔμπαλιν τὸν λογισμὸν ἀνεχαίτισεν, ἵνα μὴ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὁρᾶν ἀναγκασθείην, ἃ μηδὲ ταῖς ἀκοαῖς προαισθέσθαι δυνατὸν ἡγούμην. Ἀνοίξατε δή μοι λοιπὸν ἐν τῇ καθ’ ὑμᾶς ὁμονοίᾳ τῆς ἑῴας τὴν ὁδόν, ἣν ταῖς πρὸς ἀλλήλους φιλονεικίαις ἀπεκλείσατε, καὶ συγχωρήσατε θᾶττον ὑμᾶς τε ὁμοῦ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας δήμους ἐπιδεῖν χαίροντα, καὶ τὴν ὑπὲρ τῆς κοινῆς ἁπάντων ὁμονοίας καὶ ἐλευθερίας ὀφειλομένην χάριν ἐπ’ εὐφήμοις λόγων συνθήμασιν ὁμολογῆσαι τῷ κρείττονι. »

Ἐπίμονος καὶ μετὰ τὸ γράμμα τοῦτο ταραχὴ τῶν ζητήσεων.

LXXIII. Ὁ μὲν δὴ θεοφιλὴς ὧδε τὰ πρὸς εἰρήνην τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ διὰ τῆς καταπεμφθείσης προὐνόει γραφῆς. Διηκονεῖτο δὲ οὐ τῇ γραφῇ μόνον συμπράττων, ἀλλὰ καὶ τῷ τοῦ καταπέμψαντος νεύματι καλῶς κἀγαθῶς, καὶ ἦν τὰ πάντα θεοσεβὴς ἀνήρ, ὡς εἴρηται. Τὸ δ’ ἦν ἄρα κρεῖττον ἢ κατὰ τὴν τοῦ γράμματος διακονίαν, ὡς αὐξηθῆναι μὲν ἐπὶ μεῖζον τὴν τῶν διαμαχομένων ἔριν, χωρῆσαι δ’ εἰς ἁπάσας τὰς ἀνατολικὰς ἐπαρχίας τοῦ κακοῦ τὴν νομήν. Ταῦτα μὲν οὖν φθόνος τις καὶ πονηρὸς δαίμων τοῖς τῆς ἐκκλησίας βασκαίνων ἀγαθοῖς κατειργάζετο.

 

CHAPITRE LXXI.

Suite de la même exhortation.

« LA bienséance ni la raison-même ne permettent pas que vous gouverniez le peuple de Dieu, pendant que vous contestez ensemble,, avec aigreur pour un sujet très-léger. Je me servirai d'un petit exemple, pour avertir des personnes aussi éclairées que vous, de leur devoir. Vous savez que bien que les Philosophes de la même secte conviennent dans les mêmes principes, ils ne s'accordent pas toujours dans les suites et les dépendances de leur doctrine. .Ils ne laissent pas pour cela d'être en bonne intelligence. N'est-il pas plus juste que vous qui avez l'honneur d'être les Ministres de Dieu. 88 vous accordiez ensemble touchant les points de notre Religion ? Faites, je vous prie, une réflexion sérieuse sur ce que je vous ai déjà dit, et,, considérez s'il est  raisonnable, que pour un vain combat de paroles, les frères s'arment contre, les frères, et divisent l'assemblée sainte des Fidèles. C'est  une basse conduite, qui convient à des personnes ignorantes comme est  le peuple, ou faibles comme sont les enfants, mais qui ne convient nullement à des hommes éclairés et sages, comme doivent être les Prêtres. Eloignons-nous des pièges que le démon nous dresse.  Notre Dieu et notre Sauveur nous présente à tous la même lumière.  Je vous prie de me permettre, à moi, dis-je, qui fais gloire de le servir, et de l'honorer, d'achever avec son assistance, l'ouvrage que j'ai commencé; et d'exciter son peuple par la force de mes raisons à se réunir dans une même communion. Puisque vous faites tous profession de la même foi, comme je ne l'ai déjà que trop répété, que vous êtes d'accord touchant les points de la Religion, et que vous observez les mêmes commandements, le sujet sur lequel vous contestez ne concernant aucun article capital de la piété, il n'a point dû causer de schisme. Je ne dis pas ceci pour vous obliger à être tous de même sentiment touchant l'opinion impertinente, ou enfin touchant l'opinion telle quelle soit, qui vous divise. Vous pouvez conserver la communion, et la paix, bien que vous ne soyez pas d'accord touchant quelques points de peu d'importance. N'ayez tous que la même pensée et la même foi, touchant l'unité de Dieu, et l'étendue de la providence. Que si en disputant avec peut-être trop de subtilité sur ces questions vaines et inutiles, vous ne vous accordez pas les uns avec les autres, que chacun retienne son sentiment dans. 89 le secret de l'on cœur. Mais conservez inviolablement le lieu de la charité, le dépôt de la foi, et les préceptes de la loi. Retournez au sein les uns des autres, et vous embrassez étroitement. Chassez de votre cœur toute sorte de haine, et vous reconnaissez pour frères, L'amitié est quelquefois plus tendre et plus sincère après la réconciliation, qu'elle n'avait été avant la rupture. »

CHAPITRE LXXII.

Larmes de L'Empereur. Voyage différé.

« DELIVREZ-MOI de mes soins, et de mes inquiétudes, rendez-moi la beauté du jour et le repos de la nuit. Sans cela je ne pourrais m'empêcher de fondre en larmes, et de passer le reste de ma vie dans la douleur. Comment pourrais-je être dans la joie, pendant que le peuple de Dieu, et que mes chers conserviteurs sont séparés les uns des autres par un pernicieux schisme ? Pour vous faire comprendre la grandeur de mon déplaisir, je vous dirai qu'étant arrivé depuis peu de temps à Nicomédie, j'avais résolu de partir incontinent après, pour aller en Orient. Comme j'étais sur mon départ, cette nouvelle me l'a fait différer, de peur que je ne visse de mes propres yeux, ce que j'ai peine à entendre raconter. Ouvrez-moi donc par votre réconciliation le chemin que vous m'avez fermé par vos querelles. Faites en sorte que je vous puisse voir, vous et les autres peuples ravis de joie, et rendre à Dieu des actions de grâces pour votre bonne intelligence. »

90 CHAPITRE LXXIII.

Continuation des disputes.

VOILA la lettre que cet Empereur très-chéri de Dieu, écrivit pour tâcher de rétablir la paix dans l'Église. Comme celui, qui avait été chargé de la porter, était un Evêque d'une rare piété, il n'omit rien de ce qui pouvait contribuer à l'accomplissement des volontés de l'Empereur. Mais l'affaire était trop importante pour être terminée par une lettre. L'aigreur des contestations s'augmenta, et se répandit par tout l'Orient par un effet de l'envie et de la malignité du démon, qui ne pouvait souffrir la prospérité de l'Eglise.