Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME TROISIEME : LIVRE XXXVII (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

livre 36 - livres 38-39 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

LIVRE TRENTE-SEPTIÈME (?).

 

 

Ἀφ' ὧν χρόνων αἱ τῶν ἀνθρώπων πράξεις διὰ τῆς ἱστορικῆς ἀναγραφῆς εἰς αἰώνιον μνήμην παρεδόθησαν, μέγιστον ἴσμεν πόλεμον τὸν Μαρσικὸν ὀνομασθέντα ἀπὸ Μαρσῶν. Οὗτος γὰρ πάντας τοὺς προγεγονότας ὑπερεβάλετο ταῖς τῶν στρατηγῶν ἀνδραγαθίαις καὶ τῷ μεγέθει τῶν πράξεων. Τὸν γὰρ Τρωικὸν πόλεμον καὶ τὰς τῶν ἡρώων ἀρετὰς ὁ ἐπιφανέστατος τῶν ποιητῶν Ὅμηρος εἰς ὑπερβολὴν δόξης ἐτραγῴδησεν· ἐν ᾧ τῆς εὐρώπης πρὸς τὴν Ἀσίαν διαπολεμούσης καὶ τῶν μεγίστων ἠπείρων ὑπὲρ τῆς νίκης διαφιλοτιμουμένων, τοιαῦται πράξεις ὑπὸ τῶν ἀγωνιζομένων συνετελέσθησαν ὥστε τοῖς ἐπιγενομένοις ἀνθρώποις ἐμπλησθῆναι τὰ θέατρα μυθικῶν καὶ τραγικῶν ἀγωνισμάτων. Ἀλλ' ὅμως ἐκεῖνοι μὲν ἐν ἔτεσι δέκα τὰς ἐν τῇ Τρῳάδι πόλεις κατεπολέμησαν, Ῥωμαῖοι δὲ τοῖς ὕστερον χρόνοις μιᾶᾶ παρατάξει νικήσαντες Ἀντίοχον τὸν μέγαν τῆς Ἀσίας κύριοι κατέστησαν. Μετὰ δὲ τὰ Τρωικὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως στρατεύσαντος ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ πλήθους τῶν ἀκολουθούντων αὐτῷ στρατιωτῶν ἀναξηραινομένων τῶν ἀενάων ποταμῶν, ἡ Θεμιστοκλέους στρατηγικὴ σύνεσις μετὰ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἀρετῆς τοὺς Πέρσας κατεπολέμησεν. Κατὰ δὲ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς Καρχηδονίων τριάκοντα μυριάσιν ἐπὶ τὴν Σικελίαν στρατευσάντων, Γέλων ὁ Συρακουσίων ἀφηγούμενος ἑνὶ στρατηγήματι καὶ ἀκαρεῖ χρόνῳ διακοσίας ναῦς ἐνέπρησε καὶ δεκαπέντε μυριάδας πολεμίων ἐν παρατάξει κατακόψας τὰς ἴσας ἐζώγρησεν. Ἀλλ' ὅμως οἱ τὸν Μαρσικὸν πόλεμον διαπολεμήσαντες Ῥωμαῖοι τοὺς ἀπογόνους τῶν τὰς τηλικαύτας πράξεις ἐπιτελεσαμένων κατεπολέμησαν. Ἑξῆς δὲ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος ὑπερβαλλούσῃ συνέσει καὶ ἀνδρείᾳ τῶν Περσῶν τὴν ἡγεμονίαν καταπολεμήσαντος, Ῥωμαῖοι κατὰ τοὺς νεωτέρους καιροὺς δορίκτητον ἐποιήσαντο τὴν Μακεδονίαν. Καρχηδὼν δὲ περὶ τῆς Σικελίας ἔτη τέσσαρα καὶ εἴκοσι πολεμήσασα τῇ Ῥώμῃ καὶ πλείστας καὶ μεγίστας ἀγωνισαμένη παρατάξεις καὶ ναυμαχίας, τότε μὲν τῷ βάρει τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας κατεπολεμήθη, μετ' ὀλίγον δὲ τὸν Ἀννιβιακὸν κληθέντα πόλεμον συστησαμένη παρατάξεσι καὶ ναυμαχίαις καὶ πολλαῖς περιβοήτοις πράξεσι νικήσασα, στρατηγὸν ἔχουσα πρωτεύοντα κατ' ἀρετὴν Ἀννίβαν, τελευταῖον ὑπό τε τῆς τῶν Ῥωμαίων καὶ τῆς τῶν Ἰταλῶν ἀνδραγαθίας καὶ τῆς Σκιπίωνος ἀρετῆς κατεπολεμήθη. Κίμβρους δὲ ταῖς μὲν ὄψεσι γίγασι παρεμφερεῖς, ταῖς δὲ ἀλκαῖς ἀνυπερβλήτους ...· οὗτοι γὰρ πολλὰς καὶ μεγάλας Ῥωμαίων δυνάμεις κατακόψαντες καὶ μυριάσι τεσσαράκοντα τὴν ἐπὶ Ἰταλίαν στρατείαν στειλάμενοι, ταῖς τῶν Ῥωμαίων ἀνδραγαθίαις ἄρδην κατεκόπησαν. Διὸ τοῦ πρωτείου κατὰ τὰς ἐν τοῖς πολέμοις ἀνδραγαθίας ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων κριθέντος ὑπάρχειν παρὰ Ῥωμαίοις καὶ τοῖς τὴν Ἰταλίαν οἰκοῦσιν ἔθνεσιν, ἡ τύχη καθάπερ ἐπίτηδες τούτους εἰς διάστασιν ἀγαγοῦσα τὸν ὑπερβάλλοντα τῷ μεγέθει πόλεμον ἐξέκαυσεν. Ἐπαναστάντων γὰρ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἐθνῶν τῇ τῆς Ῥώμης ἡγεμονίᾳ καὶ τῶν ἐξ αἰῶνος ἀρίστων κεκριμένων ἐλθόντων εἰς ἔριν καὶ φιλοτιμίαν, ὁ γενόμενος πόλεμος εἰς ὑπερβολὴν μεγέθους κατήντησεν, ὃς ὠνομάσθη Μαρσικὸς ἀπὸ τῶν ἀρχηγῶν γενομένων τῆς ἀποστάσεως Μαρσῶν.

Ὅτι τὸν Μαρσικὸν ὀνομασθέντα πόλεμον ἐπὶ τῆς αὑτοῦ ἡλικίας Διόδωρος μείζονα πάντων τῶν προγεγονότων ἀποφαίνεται. Ὠνομάσθαι δέ φησι Μαρσικὸν ἐκ τῶν ἀρξάντων τῆς ἀποστάσεως, ἐπεὶ σύμπαντές γε Ἰταλοὶ κατὰ Ῥωμαίων τοῦτον ἐξήνεγκαν τὸν πόλεμον. Αἰτίαν δὲ πρώτην γενέσθαι τοῦ πολέμου τὸ μεταπεσεῖν τοὺς Ῥωμαίους ἀπὸ τῆς εὐτάκτου καὶ λιτῆς ἀγωγῆς καὶ ἐγκρατοῦς, δι' ἧς ἐπὶ τοσοῦτον ηὐξήθησαν, εἰς ὀλέθριον ζῆλον τρυφῆς καὶ ἀκολασίας. Ἐκ γὰρ τῆς διαφθορᾶς ταύτης στασιάσαντος τοῦ δημοτικοῦ πρὸς τὴν σύγκλητον, εἶτα ἐκείνης ἐπικαλεσαμένης τοὺς ἐκ τῆς Ἰταλίας ἐπικουρῆσαι καὶ ὑποσχομένης τῆς πολυεράστου Ῥωμαιικῆς πολιτείας μεταδοῦναι καὶ νόμῳ κυρῶσαι, ἐπεὶ οὐδὲν τῶν ὑπεσχημένων τοῖς Ἰταλιώταις ἐγένετο, ὁ ἐξ αὐτῶν πόλεμος πρὸς Ῥωμαίους ἐξεκαύθη, ὑπατευόντων ἐν τῇ Ῥώμῃ Λευκίου Μαρκίου Φιλίππου καὶ Σέξτου Ἰουλίου· ὀλυμπιὰς δ' ἤχθη δευτέρα πρὸς ταῖς ἑκατὸν ἑβδομήκοντα. Ἐν τούτῳ τῷ πολέμῳ ποικίλα καὶ πολύτροπα πάθη καὶ πόλεων ἁλώσεις ἑκατέρῳ μέρει τῶν διαπολεμησάντων συνέβη, ταλαντευομένης ὥσπερ ἐπίτηδες παρὰ μέρος τῆς νίκης καὶ μηδετέροις ἐν βεβαίῳ διαμενούσης· ὅμως ἀπείρου πλήθους ἑκατέρωθεν πεσόντος ὀψὲ καὶ μόλις Ῥωμαίοις ἐξενίκησε βεβαιωθῆναι τὸ κράτος. Ἐπολέμουν δὲ Ῥωμαίοις Σαυνῖται, Ἀσκολανοί, Λευκανοί, Πικεντῖνοι, Νωλανοί, καὶ ἕτεραι πόλεις καὶ ἔθνη· ἐν οἷς ἐπισημοτάτη καὶ μεγίστη καὶ κοινὴ πόλις ἄρτι συντετελεσμένη τοῖς Ἰταλιώταις τὸ Κορφίνιον ἦν, ἐν ᾗ τά τε ἄλλα ὅσα μεγάλην πόλιν καὶ ἀρχὴν κρατύνουσι συνεστήσαντο καὶ ἀγορὰν εὐμεγέθη καὶ βουλευτήριον, καὶ τὰ ἄλλα τὰ πρὸς πόλεμον ἀφθόνως ἅπαντα καὶ χρημάτων πλῆθος, καὶ τροφῆς δαψιλῆ χορηγίαν. Συνεστήσαντο δὲ καὶ σύγκλητον κοινὴν πεντακοσίων ἀνδρῶν, ἐξ ὧν οἵ τε τῆς πατρίδος ἄρχειν ἄξιοι προαχθήσεσθαι ἔμελλον καὶ οἱ προβουλεύεσθαι δυνάμενοι περὶ τῆς κοινῆς σωτηρίας, καὶ τούτοις ἐπέτρεψαν τὰ κατὰ τὸν πόλεμον διοικεῖν, αὐτοκράτορας ποιήσαντες τοὺς συνέδρους. Οὗτοι δ' ἐνομοθέτησαν δύο μὲν ὑπάτους κατ' ἐνιαυτὸν αἱρεῖσθαι, δώδεκα δὲ στρατηγούς. Καὶ κατεστάθησαν ὕπατοι μὲν Κόιντος Πομ παίδιος Σίλων, Μάρσος μὲν τὸ γένος, πρωτεύων δὲ τῶν ὁμοεθνῶν, καὶ δεύτερος ἐκ τοῦ Σαυνιτῶν γένους Γάιος Ἀπώνιος Μότυλος, καὶ αὐτὸς δόξῃ καὶ πράξεσι τοῦ ἔθνους προέχων. Τὴν δ' ὅλην Ἰταλίαν εἰς δύο μέρη διελόντες ὑπατικὰς ἐπαρχίας ταύτας καὶ μερίδας ἀπέδειξαν. Καὶ τῷ μὲν Πομπαιδίῳ προσώρισαν χώραν ἀπὸ τῶν Κερκώλων καλουμένων μέχρι τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης, τὰ πρὸς δυσμὰς καὶ τὴν ἄρκτον νεύοντα μέρη, καὶ στρατηγοὺς ἔταξαν αὐτῷ ἕξ· τὸ δὲ λοιπὸν τῆς Ἰταλίας, τὴν πρὸς ἕω καὶ μεσημβρίαν νεύουσαν, προσώρισαν Γαίίῳ Μοτύλῳ, στρατηγοὺς ὁμοίως συζεύξαντες ἕξ. Οὕτω πάντα δεξιῶς καὶ κατὰ μίμησιν, τὸ σύνολον φάναι, τῆς Ῥωμαιικῆς καὶ ἐκ παλαιοῦ τάξεως τὴν ἑαυτῶν ἀρχὴν διαθέμενοι, κατὰ τὸ σφοδρότερον λοιπὸν εἴχοντο καὶ τοῦ ἐφεξῆς πολέμου, τὴν κοινὴν πόλιν Ἰταλίαν ἐπονομάσαντες. Καὶ διεπολέμησαν Ῥωμαίοις τὰ πλεῖστα κατὰ τὸ ἐπικρατέστερον, ἕως Γναῖος Πομπήιος ὕπατος αἱρεθεὶς καὶ στρατηγὸς τοῦ πολέμου καὶ Σύλλας στρατηγὸς ὑπὸ τῷ ἑτέρῳ ὑπάτῳ Κάτωνι ἐπιφανεστάταις μάχαις τοὺς Ἰταλιώτας οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ καὶ πολλάκις νικήσαντες τὰ πράγματα αὐτῶν εἰς τὸ συντρίβεσθαι περιέστησαν. Ἐπολέμησαν δ' οὖν καὶ ἔτι· ἀλλὰ Γαίίου Κοσκονίου σταλέντος εἰς Ἰαπυγίαν στρατηγοῦ πολλάκις ἡττήθησαν. Εἶτα ἐλαττωθέντες καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγοι καταλειφθέντες κοινῇ γνώμῃ τὴν κοινὴν ἐκλείπουσι πόλιν, τὸ Κορφίνιον, διὰ τὸ τοὺς Μάρσους καὶ πάντα τὰ γειτνιῶντα τῶν ἐθνῶν προσκεχωρηκέναι τοῖς Ῥωμαίοις· εἰς δὲ τὴν ἐν Σαυνίταις αἰσερνίαν καθιδρύθησαν, πέντε στρατηγοὺς αὑτοῖς ἐπιστήσαντες, ὧν ἑνὶ μάλιστα Κοίντῳ Πομπαιδίῳ Σίλωνι τὴν πάντων ἡγεμονίαν ἐπίστευσαν διὰ τὴν περὶ αὐτὸν ἐν τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν τε καὶ δόξαν. Οὗτος δὲ μετὰ τῆς κοινῆς τῶν στρατηγῶν γνώμης κατεσκεύασε μεγάλην δύναμιν, ὡς τοὺς σύμπαντας μετὰ τῶν προυυπαρχόντων περὶ τρισμυρίους γενέσθαι. Χωρὶς δὲ τούτων τοὺς δούλους ἐλευθερώσας καὶ ὡς ὁ καιρὸς ἐδίδου καθοπλίσας συνῆγεν οὐ πολὺ λείποντας τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ χιλίους. Συμβαλὼν δὲ Ῥωμαίοις, Μαμέρκου στρατηγοῦντος αὐτῶν, Ῥωμαίους μὲν ἀναιρεῖ ὀλίγους, τῶν δ' οἰκείων ὑπὲρ ἑξακισχιλίους ἀποβάλλει.

Καὶ Μέτελλος κατὰ τὴν Ἀπουλίαν τὴν οὐενουσίαν, πόλιν ἀξιόλογον οὖσαν καὶ στρατιώτας πολλοὺς ἔχουσαν, ἐξεπολιόρκησε κατὰ καιρὸν τὸν αὐτόν, καὶ πλείους τῶν τρισχιλίων αἰχμαλώτους εἷλεν. Ἐπικρατούντων δ' ἐπὶ μᾶλλον καὶ μᾶλλον τῶν Ῥωμαίων, πέμπουσιν οἱ Ἰταλοὶ πρὸς Μιθριδάτην τὸν βασιλέα Πόντου, ἀκμάζοντα τότε πολεμικῇ χειρὶ καὶ παρασκευῇ, ἀξιοῦντες ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν κατὰ Ῥωμαίων ἄγειν τὰς δυνάμεις· οὕτω γὰρ Ῥᾳδίως ἂν συναφθέντων τὸ Ῥωμαιικὸν καταβληθήσεσθαι κράτος. ὁ δὲ Μιθριδάτης ἀπόκρισιν δίδωσιν ἄξειν τὰς δυνάμεις εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐπειδὰν αὑτῷ καταστήσῃ τὴν Ἀσίαν· τοῦτο γὰρ καὶ ἔπραττε. Διὸ παντελῶς οἱ ἀποστάται τεταπεινωμένοι ἀπεγίνωσκον· λοιποὶ γὰρ ὑπῆρχον Σαυνιτῶν ὀλίγοι καὶ Σάβελλοι διατρίβοντες ἐν τῇ Νώλᾳ, καὶ πρός γε τούτοις οἱ περὶ Λαμπώνιον καὶ Κλεπίτιον, ἔχοντες λείψανα τῶν Λευκανῶν. Διὸ καὶ τοῦ Μαρσικοῦ πολέμου σχεδὸν ἤδη διαλυομένου, πάλιν αἱ προγεγενημέναι στάσεις ἐμφύλιοι κατὰ τὴν Ῥώμην κινήσεις ἐλάμβανον, ἀντιποιουμένων πολλῶν ἐνδόξων τυχεῖν τῆς κατὰ Μιθριδάτου στρατηγίας διὰ τὸ μέγεθος τῶν ἐπάθλων· Γάιός τε γὰρ Ἰούλιος καὶ Γάιος Μάριος ὁ ἑξάκις ὑπατεύσας ἀντεφιλονείκουν, καὶ τὸ πλῆθος ἦν ἑκατέροις συμμεριζόμενον ταῖς γνώμαις.

Συνέβησαν δὲ καὶ ἕτεραι ταραχαί. Ὁ μέντοι Σύλλας ὕπατος ὤν, χωρισθεὶς τῆς Ῥώμης πρὸς τὰς περὶ Νῶλαν ἠθροισμένας παρεγένετο δυνάμεις, καὶ πολλοὺς τῶν πλησιοχώρων καταπληξάμενος ἠνάγκασε παραδοῦναι σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις. Τοῦ δὲ Σύλλα στρατεύσαντος μὲν ἐπὶ τὴν Ἀσίαν κατὰ Μιθριδάτου, τῆς δὲ Ῥώμης μεγάλαις ταραχαῖς καὶ φόνοις ἐμφυλίοις περισπωμένης, Μάρκος Ἀπώνιος καὶ Τιβέριος Κλεπίτιος, ἔτι δὲ Πομπήιος, οἱ τῶν ὑπολοίπων Ἰταλιωτῶν στρατηγοί, διατρίβοντες ἐν τῇ Βρεττίᾳ, Ἰσίας μὲν πόλιν ὀχυρὰν ἐπὶ πολὺν χρόνον πολιορκήσαντες οὐκ ἴσχυσαν ἑλεῖν, μέρος δ' ἐπὶ τῆς πολιορκίας τοῦ στρατεύματος καταλιπόντες τῇ λοιπῇ τὸ Ῥώγιον ἰσχυρῶς ἐπολιόρκουν, ἐλπίζοντες, εἰ ταύτης κρατήσαιεν, Ῥᾳδίως εἰς τὴν Σικελίαν διαβιβάσειν τὰς δυνάμεις καὶ κρατήσειν τῆς εὐδαιμονεστάτης τῶν ὑπὸ τὸν ἥλιον νήσων. Ἀλλ' ὁ ταύτης στρατηγὸς Γάιος Νορβανός, πολλῇ δυνάμει καὶ παρασκευῇ καὶ προθυμίᾳ χρησάμενος, καὶ καταπληξάμενος τοὺς Ἰταλιώτας τῷ μεγέθει τῆς παρασκευῆς, ἐξήρπασε τοὺς Ῥηγίνους. Εἶτα τῆς περὶ Σύλλαν καὶ Μάριον ἐμφυλίου στάσεως ἀναρριπισθείσης Ῥωμαίοις, οἱ μὲν Σύλλᾳ οἱ δὲ Μαρίῳ συνεμάχησαν. Καὶ τὸ μὲν πλέον αὐτῶν ἔπεσε τοῖς πολέμοις, τὸ δ' ὑπόλοιπον ἐπικρατήσαντι Σύλλᾳ προσεχώρησε. Καὶ οὕτω τέλεον τῇ ἐμφυλίῳ συναπέσβη στάσει μέγιστος γεγονὼς καὶ ὁ Μαρσικὸς ἐπικληθεὶς πόλεμος.

Ὅτι τὸ παλαιὸν οἱ Ῥωμαῖοι νόμοις τε καὶ ἀγωγαῖς ἀρίστοις χρώμενοι κατ' ὀλίγον ηὐξήθησαν ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ἡγεμονίαν ἐπιφανεστάτην καὶ μεγίστην τῶν μνημονευομένων κατακτήσασθαι. Ἐν δὲ τοῖς νεωτέροις καιροῖς, καταπεπολεμημένων μὲν τῶν πλείστων ἐθνῶν, πολυχρονίου δὲ εἰρήνης γενομένης, μετέπεσεν ἐν τῇ Ῥώμῃ τὸ τῆς ἀρχαίας ἀγωγῆς εἰς ὀλέθριον ζῆλον. Ἐτράπησαν γὰρ οἱ νέοι μετὰ τὴν ἐκ τῶν πολέμων ἄνεσιν εἰς τρυφὴν καὶ ἀκολασίαν, χορηγὸν ἔχοντες τὸν πλοῦτον ταῖς ἐπιθυμίαις. Προεκρίνετο γὰρ κατὰ τὴν πόλιν τῆς μὲν λιτότητος ἡ πολυτέλεια, τῆς δὲ τῶν πολεμικῶν ἔργων μελέτης ἡ Ῥᾳστώνη· μακάριος δ' ὑπείληπτο τοῖς πολλοῖς οὐχ ὁ ταῖς ἀρεταῖς κεκοσμημένος, ἀλλ' ὁ ταῖς προσηνεστάταις ἡδοναῖς πάντα τὸν τοῦ ζῆν χρόνον ἐπαπολαύων. Διὸ καὶ δείπνων πολυδαπάνων παραθέσεις ἐπεπόλασαν καὶ μύρων θαυμαζομένων εὐωδίαι καὶ στρωμνῆς ἀνθινῆς καὶ μεγαλοπλούτου παρασκευαὶ τρικλίνων τ' ἐξ ἐλέφαντος καὶ ἀργύρου καὶ τῶν ἄλλων τῶν πολυτελεστάτων ὑλῶν περιττῶς δεδημιουργημένων κατασκευαί. Τῶν δὲ οἴνων ὁ μὲν μετρίως τέρπων τὴν γεῦσιν ἀπεδοκιμάζετο, Φαλερῖνος δὲ καὶ Χῖος καὶ πᾶς ὁ τούτοις ἐφάμιλλον ἔχων ἡδονήν, ἰχθύων τε καὶ τῶν ἄλλων χρηστῶν τὰ πρωτεύοντα πρὸς ἀπόλαυσιν ἀνέδην ἀνηλίσκοντο. Ἀκολούθως δὲ τούτοις οἱ νέοι κατὰ τὴν ἀγορὰν ἐφόρουν ἐσθῆτας διαφόρους μὲν ταῖς μαλακότησι, διαφανεῖς δὲ κατὰ τὴν λεπτότητα, ταῖς γυναικείαις παρεμφερεῖς. Καὶ πάντα τὰ πρὸς ἡδονὴν καὶ ἀλαζονείαν ὀλέθριον ἀνήκοντα παρασκευαζόμενοι ταχὺ τὰς τούτων τιμὰς εἰς ἄπιστον ὑπερβολὴν ἤγαγον. Τοῦ μὲν γὰρ οἴνου τὸ κεράμιον ἐπωλεῖτο δραχμῶν ἑκατόν, τῶν δὲ Ποντικῶν ταρίχων τὸ κεράμιον δραχμῶν τετρακοσίων, τῶν δὲ μαγείρων οἱ διαφέροντες ὀψαρτυτικαῖς φιλοτεχνίαις ταλάντων τεττάρων, οἱ δὲ ταῖς εὐμορφίαις ἐκπρεπεῖς παράκοιτοι πολλῶν ταλάντων. Ἀδιορθώτου δ' οὔσης τῆς ἐπὶ τὸ κακὸν ὁρμῆς, ἐπεβάλοντό τινες τῶν τὰς ἀρχὰς λαμβανόντων ἐν ταῖς ἐπαρχίαις μετατίθεσθαι τὸν τῆς προειρημένης ἀγωγῆς ζῆλον, καὶ τὸν ἑαυτῶν βίον περίοπτον ὄντα διὰ τὴν ἐξουσίαν ἀρχέτυπον εἰς μίμησιν τιθέναι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων.

Ὅτι Μάρκος Κάτων, ἀνὰρ σώφρων καὶ ἀγωγῇ καλῇ διαφέρων, ἐν τῇ συγκλήτῳ κατηγορῶν τῆς ἐπιπολαζούσης ἐν τῇ Ῥώμῃ τρυφῆς ἔφησεν ἐν μόνῃ τῇ πόλει ταύτῃ τὰ μὲν κεράμια τῶν Ποντικῶν ταρίχων ὑπάρχειν τιμιώτερα τῶν ζευγηλατῶν, τοὺς δ' ἐρωμένους τῶν ἀγρῶν.

 Ὅτι Κόιντος Σκαιουόλας μεγίστην εἰσηνέγκατο σπουδὴν διὰ τῆς ἰδίας ἀρετῆς διορθώσασθαι τὴν φαυλότητα τοῦ ζήλου. Ἐκπεμφθεὶς γὰρ εἰς τὴν Ἀσίαν στρατηγός, ἐπιλεξάμενος τὸν ἄριστον τῶν φίλων σύμβουλον Κόιντον Ῥοτίλιον μετ' αὐτοῦ συνήδρευε βουλευόμενος καὶ πάντα διατάττων καὶ κρίνων τὰ κατὰ τὴν ἐπαρχίαν. Καὶ πᾶσαν τὴν δαπάνην ἔκρινεν ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποιεῖσθαι τοῖς τε συνεκδήμοις καὶ αὑτῷ. Εἶτα λιτότητι καὶ ἀφελείᾳ χρώμενος καὶ ἀκεραίῳ τῇ δικαιοσύνῃ τὴν ἐπαρχίαν ἀνέλαβεν ἐκ τῶν προγεγονότων ἀκληρημάτων. Οἱ γὰρ προγεγονότες κατὰ τὴν Ἀσίαν δημοσιώνας κοινωνοὺς ἐσχηκότες, τοὺς ἐν τῇ Ῥώμῃ τὰς δημοσίας κρίσεις διαδικάζοντας, ἀνομημάτων ἐπεπληρώκεσαν τὴν ἐπαρχίαν.

Ὅτι Μούκιος ὁ Σκαιουόλας ταῖς μὲν δικαιοδοσίαις ἀδιαφθόροις καὶ ἀκριβέσι χρησάμενος οὐ μόνον πάσης συκοφαντίας ἀπήλλαξε τοὺς κατὰ τὴν ἐπαρχίαν, ἀλλὰ καὶ τὰ τῶν δημοσιωνῶν ἀνομήματα διωρθώσατο. Πᾶσι γὰρ τοῖς ἠδικημένοις ἀκριβῆ κριτήρια προστάττων, καταδίκους ἐν ἅπασιν ἐποίει τοὺς δημοσιώνας καὶ τὰς μὲν ἀργυρικὰς βλάβας τοῖς ἠδικημένοις ἐκτίνειν ἠνάγκαζε, τὰ δὲ θανατικὰ τῶν ἐγκλημάτων ἠξίου κρίσεως θανατικῆς. Ὅτε δὴ τὸν κορυφαῖον τούτων οἰκονόμον, διδόντα μὲν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας πολλὰ χρήματα καὶ συμπεφωνηκότα πρὸς τοὺς κυρίους, φθάσας τὴν ἀπολύτρωσιν καὶ θανάτου καταδικάσας ἀνεσταύρωσεν.

Ὅτι ὁ αὐτὸς τοὺς δημοσιώνας κατεδίκαζε καὶ τοῖς ἠδικημένοις ἐνεχείριζε. Καὶ συνέβαινε τοὺς ὀλίγῳ πρότερον διὰ τὴν καταφρόνησιν καὶ πλεονεξίαν πολλὰ παρανομοῦντας παρ' ἐλπίδας ὑπὸ τῶν ἠδικημένων ἀπάγεσθαι πρὸς τοὺς καταδίκους. Καὶ τὰς συνήθεις τοῖς στρατηγοῖς καὶ συνεκδήμοις δαπάνας ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ποιούμενος ταχὺ τὰς εὐνοίας τῶν συμμαχούντων εἰς τὴν Ῥώμην ἀνεκτήσατο.

 Ὅτι τὸ προυυπάρχον εἰς τὴν ἡγεμονίαν μῖσος ἡ τοῦ στρατηγοῦ σύνεσις καὶ ἀρετὴ τοῖς ἐνδεχομένοις βοηθήμασι διωρθώσαντο, καὶ παρὰ μὲν τοῖς εὐεργετηθεῖσι τιμῶν ἰσοθέων ἔτυχε, παρὰ δὲ τῶν πολιτῶν πολλὰς ἀμοιβὰς τῶν κατορθωμάτων ἀπέλαβε.

 

 

 

Ῥητέον δὲ ἡμῖν καὶ περὶ τῶν ἐκ ταπεινοτέρας μὲν δόξης ὁρμηθέντων, ὀρεχθέντων δ' οὐχ ἑτέρας ἐπιβολῆς τῶν προειρημένων. Ἐπ' ἴσης γὰρ τοῖς ἐν ἀξιώμασι μεγάλοις καὶ τοῖς ὑποδεεστέροις τῆς ἀρετῆς ζῆλος ἔγκειται.

Ὅτι Λεύκιος Ἀσύλλιος, πατρὸς μὲν ὑπάρχων τεταμιευκότος, ἐκπεμφθεὶς δὲ στρατηγὸς εἰς Σικελίαν, κατέλαβε τὴν ἐπαρχίαν διεφθαρμένην, ἀνεκτήσατο δὲ τὴν νῆσον χρησάμενος τοῖς καλλίστοις ἐπιτηδεύμασιν. Παραπλησίως γὰρ τῷ Σκαιουόλᾳ προεχειρίσατο τὸν ἄριστον τῶν φίλων πρεσβευτήν τε καὶ σύμβουλον, ὃς ἦν Γάιος, ἐπικαλούμενος δὲ Λόγγος, ζηλωτὴς τῆς ἀρχαίας καὶ σώφρονος ἀγωγῆς, καὶ Πόπλιον σὺν τούτῳ, πρωτεύοντα τῇ δόξῃ τῶν ἐν Συρακούσαις κατοικούντων ἱππέων· χωρὶς γὰρ τῶν ἐκ τῆς τύχης ἀγαθῶν καὶ ταῖς κατὰ ψυχὴν ἀρεταῖς διέφερεν. Σημεῖον δὲ τῆς εὐσεβείας αἱ θυσίαι καὶ αἱ ἐν τοῖς ἱεροῖς κατασκευαὶ καὶ τὰ ἀναθήματα, τὸ δὲ τῆς σωφροσύνης τὸ τὰς αἰσθήσεις μέχρι τῆς ἐσχάτης τοῦ βίου γραμμῆς ἀσινεῖς ἔχειν, τὸ δὲ τῆς παιδείας τε καὶ φιλανθρωπίας τὸ προτιμᾶσθαι παρ' αὐτῷ περιττότερον τοὺς πεπαιδευμένους. Καθόλου δὲ τοὺς ἀπό τινος ἐπαινουμένης μούσης ὁρμωμένους εὐεργέτει, συλλαμβάνων ἐκ τῆς ἰδίας οὐσίας ἀφειδῶς. Οἷς δυσὶν ὁ Σύλλιος προσαναπαυόμενος ὁμοτοίχους μὲν οἰκίας εἰς κατάλυσιν παρεσκευάσατο, συνήδρευε δὲ μετὰ τούτων τὰ κατὰ τὴν δικαιοδοσίαν ἐπακριβούμενος καὶ πάντα φιλοτεχνῶν πρὸς ἐπανόρθωσιν τῆς ἐπαρχίας. Ὅτι ὁ αὐτὸς ... τὴν δικαιοδοσίαν πρὸς τὰ συμφέροντα φιλοτιμηθεὶς τὴν συκοφαντίαν ἐκ τῆς ἀγορᾶς ἐφυγάδευσε, τῆς δὲ τῶν ἀσθενεστέρων βοηθείας μεγίστην ἐποιήσατο φροντίδα. Τῶν γὰρ ἄλλων στρατηγῶν εἰωθότων διδόναι προστάτας τοῖς ὀρφανοῖς καὶ γυναιξὶν ἐρήμοις συγγενῶν, οὗτος ἑαυτὸν τούτων ἀνέδειξε φροντιστήν· διά τε τῆς ἰδίας σκέψεως καὶ φροντίδος διακρίνων τὰς ἐν τούτοις ἀμφισβητήσεις πᾶσιν ἀπένειμε τὴν πρέπουσαν τοῖς καταδυναστευομένοις ἐπικουρίαν. Καθόλου δὲ πάντα τὸν τῆς ἀρχῆς χρόνον διατελέσας εἰς ἐπανόρθωσιν τῶν ἰδιωτικῶν καὶ τῶν δημοσίων ἀδικημάτων ἀπεκατέστησε τὴν νῆσον εἰς τὴν πάλαι ποτὰ μακαριζομένην εὐδαιμονίαν.

Ὅτι ἀπειλούσης τῆς συγκλήτου πόλεμον τῷ Γράκχῳ διὰ τὴν μετάθεσιν τῶν κριτηρίων, τεθαρρηκότως οὗτος εἶπεν ὅτι

Κἂν ἀποθάνω, οὐ διαλείψω ... τὸ ξίφος ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τῶν συγκλητικῶν διῃρημένον.

Ὁ δὲ Ῥηθεὶς λόγος ὥσπερ τις θεοῦ χρησμὸς ἀκόλουθον ἔσχε τοῖς Ῥηθεῖσι τὸ ἀποτέλεσμα. Ὁ γὰρ Γράκχος τύραννον ἑαυτὸν ἀναδεδειχὼς ἀκρίτως ἀνῃρέθη.

Ὅτι πλεῖστον ἴσχυεν ἡ τῶν Δρούσων οἰκία διὰ τὴν εὐγένειαν τῶν ἀνδρῶν καὶ διὰ τὴν πρὸς τοὺς πολίτας ἐπιείκειαν καὶ φιλανθρωπίαν. Διὸ καὶ νόμου τινὸς προκειμένου καὶ προσφάτως κεκυρωμένου, τῶν πολιτῶν τις ἐν παιδιᾶᾶ τῷ νόμῳ προσέγραψεν ὅτι

Ὅδε ὁ νόμος κύριός ἐστι τῶν πολιτῶν πλὴν δυεῖν Δρούσων.

Ὅτι Μάρκος Λίβιος Δροῦσος ἀνὴρ νέος μὲν ἦν τὴν ἡλικίαν, κεκοσμημένος δὲ πᾶσι τοῖς πρωτείοις. Πατρός τε γὰρ ἦν ἐπιφανεστάτου καὶ παρὰ τοῖς πολίταις δι' εὐγένειαν καὶ ἀρετὴν θαυμαστῶς ἀγαπωμένου, αὐτός τε ὑπῆρχε λόγῳ μὲν δεινότατος τῶν ἡλικιωτῶν, πλούτῳ δὲ πάντας τοὺς πολίτας ὑπερβάλλων, μεγάλην δὲ ἀξιοπιστίαν ἔχων καὶ κατὰ τὰς ὑποσχέσεις ὢν βεβαιότατος, ἔτι δὲ πλήρης εὐγενοῦς φρονήματος. Διὸ καὶ μόνος ἔδοξεν ἔσεσθαι προστάτης τῆς συγκλήτου. 

Ὅτι ὁ Δροῦσος τῆς συγκλήτου τοὺς νόμους αὐτοῦ ἀκυρούσης ἔφη ἑαυτὸν ἐξουσίαν ἔχοντα πᾶσαν τῶν νόμων δυνάμενόν τε ἑαυτὸν κωλῦσαι δόγματα γράφειν, τοῦτο μὲν ἑκουσίως μὴ ποιήσειν, καλῶς εἰδότα τοὺς ἐξαμαρτήσαντας ταχὺ τευξομένους τῆς προσηκούσης δίκης. Ἀκυρουμένων δὲ τῶν ὑφ' αὑτοῦ γραφέντων νόμων ἄκυρον ἔσεσθαι καὶ τὸν περὶ τῶν κριτηρίων νόμον· οὗ συντελεσθέντος τὸν μὲν ἀδωροδοκήτως βεβιωκότα μηδεμιᾶς τεύξεσθαι κατηγορίας, τοὺς δὲ τὰς ἐπαρχίας σεσυληκότας ἀχθήσεσθαι πρὸς τὰς τῆς δωροδοκίας εὐθύνας· ὥστε τοὺς διὰ φθόνον καθαιροῦντας τὴν ἑαυτοῦ δόξαν τοῖς ἰδίοις δόγμασι καθάπερ αὐτόχειρας κινδυνεύειν γενέσθαι.

Ὄμνυμι τὸν Δία τὸν Καπετώλιον καὶ τὴν Ἑστίαν τῆς Ῥώμης καὶ τὸν πατρῷον αὐτῆς Ἄρην καὶ τὸν γενάρχην Ἥλιον καὶ τὴν εὐεργέτιν ζῴων τε καὶ φυτῶν Γῆν, ἔτι δὲ τοὺς κτίστας γεγενημένους τῆς Ῥώμης ἡμιθέους καὶ τοὺς συναυξή σαντας τὴν ἡγεμονίαν αὐτῆς ἥρωας, τὸν αὐτὸν φίλον καὶ πολέμιον ἡγήσεσθαι Δρούσῳ, καὶ μήτε βίου μήτε τέκνων καὶ γονέων μηδεμιᾶς φείσεσθαι ψυχῆς, ἐὰν μὴ συμφέρῃ Δρούσῳ τε καὶ τοῖς τὸν αὐτὸν ὅρκον ὀμόσασιν. Ἐὰν δὲ γένωμαι πολίτης τῷ Δρούσου νόμῳ, πατρίδα ἡγήσομαι τὴν Ῥώμην καὶ μέγιστον εὐεργέτην Δροῦσον. Καὶ τὸν ὅρκον τόνδε παραδώσω ὡς ἂν μάλιστα πλείστοις δύνωμαι τῶν πολιτῶν. Καὶ εὐορκοῦντι μέν μοι ἐπίκτησις εἴη τῶν ἀγαθῶν, ἐπιορκοῦντι δὲ τἀναντία.

Ὅτι συντελουμένων κατὰ τύχην ἀγώνων καὶ τοῦ θεάτρου πεπληρωμένου τῶν ἐπὶ τὴν θέαν κατηντηκότων Ῥωμαίων, κωμῳδὸν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἀγανακτοῦντα κατέσφαξαν ἐν τῷ θεάτρῳ, φήσαντες οὐκ ἀκολούθως αὐτὸν ὑποκρίνασθαι τῇ περιστάσει. Τῆς δὲ πανηγυρικῆς θέας εἰς πολεμικὴν σκυθρωπότητα καὶ φόβων ὑπερβολὴν ἐκτραπείσης, ἡ τύχη σατυρικὸν τῷ καιρῷ τούτῳ πρόσωπον ἐπεισήγαγεν. Ἦν γάρ τις Λατῖνος ὄνομα μὲν Σαυνίων, γελωτοποιὸς δὲ καὶ χάριτας ὑπερβαλλούσας ἔχων εἰς ἱλαρότητα· οὐ γὰρ μόνον ἐν τοῖς λόγοις ἐκίνει γέλωτας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν σιωπὴν καὶ καθ' ὁποίαν σώματος ἐπιστροφὴν ἅπαντας ἐποίει τοὺς θεωμένους μειδιᾶν, φυσικῆς τινος ἐπιτρεχούσης πιθανότητος. Διὸ καὶ παρὰ Ῥωμαίοις μεγάλης ἀποδοχῆς ἐν τοῖς θεάτροις ἐπηξιοῦτο· οἱ δὲ Πικεντῖνοι τὴν ἀπόλαυσιν καὶ τέρψιν ταύτην τῶν Ῥωμαίων ἀφελέσθαι βουλόμενοι τοῦτον διέγνωσαν ἀποκτεῖναι. Ὁ δὲ προαισθόμενος τὸ μέλλον τελεῖσθαι προῆλθεν ἐπὶ τὴν σκηνὴν καὶ τῆς τοῦ κωμῳδοῦ σφαγῆς ἄρτι γεγενημένης, Ἄνδρες, εἶπε, θεαταί, καλλιεροῦμεν· ἐπ' ἀγαθῷ δ' εἴη συντετελεσμένον τὸ κακόν· οὐ γάρ εἰμι Ῥωμαῖος, ἀλλ' ὅμοιος ὑμῶν ὑπὸ Ῥάβδοις τεταγμένος περινοστῶ τὴν Ἰταλίαν καὶ χάριτας ἐμπορευόμενος ἡδονὰς καὶ γέλωτας θηρῶμαι. Διὸ φείσασθε τῆς κοινῆς ἁπάντων χελιδόνος, ᾗ τὸ θεῖον ἔδωκεν ἐν ταῖς ἁπάντων οἰκίαις ἐννεοττεύειν ἀκινδύνως· οὐ γὰρ δίκαιον ὑμᾶς πολλὰ κλαίειν. Οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ ἄλλα πρὸς διάλυσιν καὶ γέλωτα διελθὼν καὶ τῇ πιθανότητι καὶ χάριτι τῆς ὁμιλίας τὸ πικρὸν τῆς τιμωρίας παραιτησάμενος ἀπελύθη τῶν κινδύνων.

Ὅτι ὁ τῶν Μαρσῶν ἡγούμενος Πομπαίδιος ἐπεβάλετο μεγάλῃ καὶ παραβόλῳ πράξει. Μυρίους γὰρ ἀναλαβὼν ἐκ τῶν τὰς εὐθύνας φοβουμένων, ἔχοντας ὑπὸ τοῖς ἱματίοις ξίφη, προῆγεν ἐπὶ τῆς Ῥώμης. Διενοεῖτο δὲ περιστῆσαι τῇ συγκλήτῳ τὰ ὅπλα καὶ τὴν πολιτείαν αἰτεῖσθαι, ἢ μὴ πείσας πυρὶ καὶ σιδήρῳ τὴν ἡγεμονίαν διαλυμήνασθαι. Ἀπαντήσαντος δὲ αὐτῷ Γαίίου Δομιτίου καὶ ἐρομένου, Ποῖ προάγεις, Πομπαίδιε, μετὰ τοσούτου πλήθους; εἶπεν, εἰς Ῥώμην ἐπὶ τὴν πολιτείαν, κεκλημένος ὑπὸ τῶν δημάρχων. Ὁ δὲ Δομίτιος ὑπολαβὼν ἔφησεν ἀκινδυνότερον αὐτὸν καὶ κάλλιον τεύξεσθαι τῆς πολιτείας, ἂν μὴ πολεμικῶς ἐπὶ τὴν σύγκλητον παραγένηται· ταύτην γὰρ βούλεσθαι τὴν χάριν δοῦναι τοῖς συμμάχοις μὴ βιασθεῖσαν ἀλλ' ὑπομνησθεῖσαν. Ὁ δὲ ἱεράν τινα τὴν συμβουλὴν τἀνδρὸς θέμενος καὶ πεισθεὶς τοῖς λόγοις ἐπανῆλθεν ἐπὶ τὴν οἰκείαν. Δομίτιος μὲν οὖν φρονίμοις λόγοις ἐκ μεγάλων κινδύνων ἐξήρπασε τὴν πατρίδα, πολὺ κρείττονα τὴν ὁμιλίαν ποιησάμενος τῆς γενομένης Σερουιλίῳ τῷ στρατηγῷ πρὸς Πικεντίνους. Ἐκεῖνος γὰρ οὐχ ὡς ἐλευθέροις καὶ συμμάχοις ὁμιλῶν, ἀλλ' ὡς δούλοις ἐνυβρίζων καὶ φόβων μεγάλων ἀπειλαῖς παρώξυνεν τοὺς συμμάχους ἐπὶ τὴν καθ' ἑαυτοῦ καὶ τῶν ἄλλων τιμωρίαν. Οὗτος δὲ πεφρονηματισμένων ἀποστατῶν ἀλόγους ὁρμὰς ἐπιεικέσι λόγοις εἰς εὔνοιαν προετρέψατο.

Τῆς δὲ λείας τοῖς στρατιώταις μετέδωκαν, ὅπως τῆς ἐκ τῶν πολέμων ὠφελείας οἱ διακινδυνεύσαντες γευσάμενοι τοὺς ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶνας ἐθελοντὴν ἀναδέχωνται.

 Ὅτι ὁ Μάριος ἤγαγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸ Σαμνιτῶν πεδίον καὶ τοῖς πολεμίοις ἀντεστρατοπέδευσε. Πομπαίδιος δὲ τὴν τῶν ὅλων ἡγεμονίαν παρειληφὼς παρὰ τοῖς Μαρσοῖς καὶ αὐτὸς προῆγε τὴν δύναμιν. Καὶ πλησίον ἀλλήλων γενομένων τὸ σκυθρωπὸν τοῦ πολέμου εἰς εἰρηνικὴν μετέπεσε διάθεσιν. Εἰς ἐπίγνωσιν γὰρ ὄψεως ἐλθόντες οἱ παρ' ἀμφοτέροις στρατιῶται πολλοὺς μὲν ἰδιοξένους ἐπεγίνωσκον, οὐκ ὀλίγους δὲ συστρατιώτας ἀνενεοῦντο, συχνοὺς δὲ οἰκείους καὶ συγγενεῖς κατενόουν, οὓς ὁ τῆς ἐπιγαμίας νόμος ἐπεποιήκει κοινωνῆσαι τῆς τοιαύτης φιλίας. Διὸ καὶ τῆς συμπαθείας ἀναγκαζούσης προίίεσθαι φωνὴν φιλάνθρωπον, ἀλλήλους ἐξ ὀνόματος προσηγόρευον καὶ παρεκάλουν ἀπέχεσθαι τῆς τῶν ἀναγκαίων μιαιφονίας, τὰς δὲ ἐν προβολῇ πολεμικῶς διακειμένας πανοπλίας ἀποτιθέμενοι τὰς δεξιὰς ἐξέτεινον ἀσπαζόμενοι καὶ φιλοφρονοῦντες ἀλλήλους. Ἃ δὴ κατανοήσας ὁ Μάριος καὶ αὐτὸς προῆλθεν ἐκ τῆς παρατάξεως· ποιήσαντος δὲ καὶ τοῦ Πομπαιδίου τὸ παραπλήσιον διελέχθησαν ἀλλήλοις συγγενικῶς. Πολλῶν δὲ λόγων γενομένων τοῖς ἡγεμόσι περὶ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἐπιθυμουμένης πολιτείας, καὶ τῶν στρατευμάτων ἀμφοτέρων χαρᾶς καὶ καλῶν ἐλπίδων πληρουμένων, ἡ πᾶσα σύνοδος ἐκ πολεμικῆς τάξεως εἰς πανηγυρικὴν διάθεσιν μετέπεσε, καὶ τῶν στρατιωτῶν τοῖς οἰκείοις λόγοις ἐπὶ τὴν εἰρήνην προκα λεσαμένων ἅπαντες ἀσμένως τῆς ἀλληλοφονίας ἀπελύθησαν.

Οὗτος γὰρ οὐ προγονικὴν δόξαν οὐδ' ἀφορμὴν ἰδίαν ἔχων εἰς προκοπῆς μέγεθος παραδόξως ἦλθεν εἰς ὑπερβολὴν ἀξιώματός τε καὶ δόξης. Ἐπιστρέφειν δὲ εἴωθεν ἡ τύχη πρὸς τὸ δέον καὶ τοὺς καθ' ἑτέρων ἄδικόν τι μηχανησαμένους τοῖς αὐτοῖς περιβάλλειν συμπτώμασι. ... κατὰ τὸ παρὸν ἴσως τυραννοῦσιν, ἀλλ' ὕστερον ὑφέξουσι τὰς τῶν τυραννικῶν ἀνομημάτων εὐθύνας.

 Ὅτι Κρὴς ὁ ἐλθὼν πρὸς Ἰούλιον τὸν ὕπατον ἐπὶ προδοσίαν εἶπεν, Ἂν δι' ἐμοῦ κρατήσῃς τῶν πολεμίων, τίνα δώσεις μισθὸν τῆς εὐεργεσίας; ὁ στρατηγὸς εἶπε, Ποιήσω σε πολίτην Ῥωμαῖον καὶ ἔσῃ παρ' ἐμοὶ τίμιος. Ὁ δὲ Κρὴς διαχυθεὶς ἐπὶ τῷ ῥηθέντι, Πολιτεία, φησί, παρὰ Κρησὶν εὐφημούμενός ἐστι λῆρος. Τοξεύομεν γὰρ ἡμεῖς ἐπὶ τὸ κέρδος, καὶ πᾶν βέλος ἡμῶν χάριν καὶ ἀργυρίου, νεμόμενοι πᾶσαν χώραν καὶ θάλατταν. Διὸ κἀγὼ νῦν ἀργυρίου χάριν ἥκω· τὰ δὲ τῆς πολιτείας τίμια τοῖς περὶ ταύτης νῦν διαφερομένοις παραχώρει, οἵτινες αἵματος ἀγοράζουσι λῆρον περιμάχητον. Πρὸς ὃν γελάσας ὁ ἄλλος εἶπε, Γενομένης ἡμῖν τῆς ἐπιβολῆς χαρίσομαί σοι χιλίας δραχμάς.

Ὅτι τοὺς δούλους διά τινος ἐπινοίας οἱ αἰσερνῖται λιμῷ πιεζόμενοι ἐκ τῆς πόλεως ἐξήγαγον· πάντα γὰρ ἡ τῆς περιστάσεως ἰδιότης ἠνάγκαζε πράττειν καὶ τῇ τῶν ἄλλων ἀπωλείᾳ τὴν ἰδίαν περιποιεῖσθαι σωτηρίαν. Οἱ δὲ οἰκέται δεινῇ καὶ παρηλλαγμένῃ συμφορᾶᾶ περιπεσόντες, ἀναχωρήσαντες τὴν τῶν δεσποτῶν ὠμότητα τῇ τῶν πολεμίων ἐπιεικείᾳ διωρθώσαντο.

Ὅτι τοὺς κύνας καὶ τἄλλα ζῷα οἱ αἰσερνῖται ἐστιτοῦντο· πάντα γὰρ ἡ τῆς φύσεως ἀνάγκη παρὰ τὸ καθῆκον ποιεῖν ἠνάγκαζε, βιαζομένη τὴν ἀπεγνωσμένην καὶ ἀσυνήθη τροφὴν προσφέρεσθαι.

Ὅτι ἦν τις ἐν Ἄσκλῳ παραδεδομένος ὑπὸ Ῥωμαίων εἰς φυλακήν, ὄνομα μὲν Ἀγαμέμνων, Κίλιξ δὲ τὸ γένος, διὰ δέ τινα περιπέτειαν καὶ συμμάχων φόνους ἐζωγρημένος· ὃς ὑπὸ τῶν Πικεντίνων ἀπολυθεὶς ἐκ τῆς φυλακῆς διὰ τὴν εὐεργεσίαν προθύμως ἐστρατεύετο. Λῃστείας δὲ πολλὴν ἐμπειρίαν ἔχων τὴν πολεμίαν χώραν κατέτρεχε μετὰ στρατιωτῶν ὁμοίων ταῖς παρανομίαις.

Ὅτι οἱ Πιννῆται δειναῖς συνείχοντο συμφοραῖς. Ἀμετάπειστον δ' ἔχοντες τὴν πρὸς Ῥωμαίους συμμαχίαν ἠναγκάζοντο κατεξανίστασθαι τῶν περὶ ψυχὴν παθῶν καὶ περιορᾶν τὰ τέκνα στερισκόμενα τοῦ ζῆν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν γεγεννηκότων.

Ὅτι αἱ ἀνθρώπιναι ψυχαὶ μετέχουσι θείας τινὸς φύσεως ἐνίοτε προκαταμαντευόμεναι τὰ μέλλοντα, καὶ κατά τινας φυσικὰς εἰδωλοποιίας προορῶνται τὸ συμβησόμενον. Ὅπερ ταῖς τῶν Πιννητῶν γυναιξὶ συνέβη γενέσθαι· προκατωδύροντο γὰρ τὴν ἐσομένην συμφοράν. 

Ὅτι τῶν Ἰταλιωτῶν τὰ τέκνα τῶν Πιννητῶν ἅπαντα πρὸ τῶν τειχῶν τῆς πόλεως ἀγαγόντων καὶ ἀπειλούντων ταῦτα κατασφάττειν, ἐὰν μὴ ἀποστῶσιν ἀπὸ Ῥώμης, οἱ Πιννῆται ἐγκαρτεροῦντες τοῖς δεινοῖς ἔδωκαν ἀπόκρισιν ὅτι τέκνων στερηθέντες ἕτερα ῥᾳδίως ποιήσουσιν, ἐὰν τηρήσωσι τὴν πρὸς Ῥωμαίους συμμαχίαν.

Ὅτι οἱ αὐτοὶ Ἰταλιῶται ἀπογνόντες τὴν ἐκ τῆς πειθοῦς σύλλυσιν ἐπετελέσαντο πρᾶξιν ὠμότητι διαφέρουσαν· προσαγαγόντες γὰρ ἐγγὺς τοῦ τείχους τοὺς παῖδας προσέταττον τοῖς μέλλουσιν ἀναιρεῖσθαι δεῖσθαι τῶν πατέρων ἐλεῆσαι τοὺς ἐξ αὑτῶν γεγονότας καὶ τὰς χεῖρας εἰς τὸν οὐρανὸν ἀνατείνοντας ἐπικαλεῖσθαι τὸν πάντων ἐφορῶντα τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων ἥλιον σῶσαι ψυχὰς νηπίων παίδων. Τοιαῦτα γὰρ ἦν αὐτοῖς τὰ τῆς ψυχῆς παραστήματα κατὰ τοὺς ἀγῶνας ὥστε μηδεμίαν ὑπερβολὴν ἄλλοις ὑπολείπεσθαι κατὰ τὰς τῶν δεινῶν ὑπομονάς. Πολλαπλασίων δὲ ὄντων τῶν πολιορκούντων, τὸ τοῦ πλήθους ἐλλιπὲς τῇ τῆς ἀρετῆς ὑπερβολῇ προσανεπλήρουν.

Ὅτι οἱ μὲν Ἰταλιῶται πολλάκις ὑπὲρ τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας ἠγωνισμένοι λαμπρῶς, τότε περὶ τῆς ἰδίας κινδυνεύοντες ὑπερέβαλλον ταῖς ἀνδραγαθίαις τὰς προγεγενημένας νίκας, οἱ δὲ Ῥωμαῖοι πρὸς τοὺς πρότερον ὑποτεταγμένους αὐτοῖς ἀγωνιζόμενοι δεινὸν ἡγοῦντο φανῆναι τῶν ἡττόνων ἥττους.

Ὅτι ὁ δὲ Λαμπώνιος ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Κράσσον, ὑπολαμβάνων προσήκειν μὴ τοὺς πολλοὺς ὑπὲρ τῶν ἡγεμόνων, ἀλλὰ τοὺς ἡγεμόνας ὑπὲρ τοῦ πλήθους διαγωνίζεσθαι.

Ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι καὶ οἱ Ἰταλιῶται περὶ τῆς τῶν καρπῶν συγκομιδῆς διηγωνίζοντο. Ἐπιθέσεων δὲ γενομένων καὶ συμπλοκῶν ἀλληλοκτονοῦντες οὐ διέλιπον. Μετὰ χεῖρας ἔχοντες τὸν θεριζόμενον στάχυν διεκρίνοντο πρὸς ἀλλήλους αἵματι περὶ τῆς ἀναγκαίας τροφῆς. Οὐδεὶς δὲ ἀνέμενε παράκλησιν ἡγεμόνος, ἀλλ' ἡ φύσις αὐτὴ προετρέπετο πρὸς τὴν ἀλκήν, προβάλλουσα τὴν τῆς ἐνδείας ἀνάγκην. Ὑπέμενεν ἕκαστος εὐψύχως τὴν διὰ σιδήρου γινομένην τοῦ βίου καταστροφήν, δεδιὼς τὸν ἐκ τῆς ἐνδείας θάνατον.

 Ὅτι ὁ Σύλλας τὰς πράξεις καλῶς ἐχείριζε καὶ ἐνεργῶς, καὶ δόξης καὶ καλῆς φήμης ἐν Ῥώμῃ κατηξιοῦτο, καὶ τὸ πλῆθος ἐδοκίμασεν αὐτὸν ἄξιον ὑπάρχειν ὕπατον αἱρεῖσθαι, καὶ περιβόητος ἦν ἐπ' ἀνδρείᾳ τε καὶ στρατηγικῇ συνέσει, καὶ καθόλου φανερὸς ὑπῆρχεν εἰς μεῖζον πρόσχημα δόξης προαχθησόμενος.

Ὅτι ὁ Μιθριδάτης τῆς τῶν Ῥωμαίων ἡγεμονίας κατὰ τὴν Ἀσίαν νικήσας καὶ πολλοὺς ζωγρήσας, ἅπαντας τιμήσας καὶ ἐσθῆσι καὶ ἐφοδίοις ἀπέλυσεν εἰς τὰς πατρίδας. Διαβοηθείσης δὲ τῆς τοῦ Μιθριδάτου φιλανθρωπίας, ἐνέπεσεν εἰς τὰς πόλεις ὁρμὴ προστίθεσθαι τῷ βασιλεῖ, παρῆν δὲ ὁρᾶν ἀπὸ πασῶν τῶν πόλεων πρεσβευτὰς μετὰ ψηφισμάτων καλούντων αὐτὸν εἰς τὰς ἰδίας πατρίδας καὶ θεὸν καὶ σωτῆρα προσαγορευόντων. Ἀκολούθως δὲ τούτοις καὶ κατὰ τὴν παρουσίαν τοῦ βασιλέως ἀπήντων αἱ πόλεις ἐκχεόμεναι πανδημεὶ μετ' ἐσθῆτος λαμπρᾶς καὶ πολλῆς χαρᾶς.

Ὅτι κατὰ τὴν Ἀσίαν ἐπικρατοῦντος Μιθριδάτου καὶ τῶν πόλεων ἀφισταμένων ἀκατασχέτως ἀπὸ Ῥωμαίων, οἱ ἐν τῇ Λέσβῳ διέγνωσαν οὐ μόνον ἑαυτοὺς ἐγχειρίσαι τῷ βασιλεῖ, ἀλλὰ καὶ τὸν Ἀκίλλιον εἰς Μιτυλήνην συμπεφευγότα καὶ νοσοκομούμενον παραδοῦναι τῷ Μιθριδάτῃ. Ἐπιλέξαντες οὖν τῶν νέων τοὺς ἀλκῇ διαφέροντας ἔπεμψαν ἐπὶ τὸ κατάλυμα. Οἱ δὲ ἀθρόοι προσπεσόντες τούτῳ καὶ τὸν Ἀκίλλιον ἁρπάσαντες ἔδησαν, ὡς καλλίστην τῷ βασιλεῖ καὶ κεχαρισμένην δωρεὰν ἐκπέμψοντες. Ὁ δέ, καίπερ νέος ὢν παντελῶς τὴν ἡλικίαν, ἐτόλμησεν ἐπιτελέσασθαι πρᾶξιν ἡρωικήν· φθάσας γὰρ τοὺς μέλλοντας συναρπάζειν αὐτόν, ἀντὶ τῆς ὕβρεως καὶ τῆς αἰσχρᾶς τιμωρίας ἠλλάξατο θάνατον. Σφάζων γὰρ ἑαυτὸν καὶ τῇ δεινότητι τῆς πράξεως καταπληξάμενος τοὺς ἐπ' αὐτὸν ὁρμῶντας ἐποίησε μὴ τολμῆσαι πλησίον αὐτοῦ προελθεῖν· μετὰ πάσης δὲ ἀδείας ἑαυτὸν ἀπαλλάξας τοῦ ζῆν καὶ τῶν ἐπιφερομένων κακῶν περιβόητον ἔσχε τὴν ἐπ' εὐψυχίᾳ δόξαν.

Ὅτι καθόλου κατὰ τὴν ναυμαχίαν παρὰ τοῖς Ῥοδίοις πλὴν τοῦ πλήθους τὰ λοιπὰ πάντα μεγάλας εἶχεν ὑπεροχάς, τέχνη κυβερνητῶν, τάξις τῶν νηῶν, ἐρετῶν ἐμπειρία, δυνάμεις ἡγεμόνων, ἐπιβατῶν ἀρεταί· παρὰ δὲ τοῖς Καππάδοξιν ὑπῆρχον ἀπειρίαι καὶ ἀγυμνασίαι καὶ ἡ πάντων τῶν κακῶν παραιτία ἀταξία. Προθυμίᾳ μὲν γὰρ οὐκ ἐλείποντο τῶν Ῥοδίων, ὡς ἂν ἔχοντες ἐπίσκοπον καὶ θεατὴν τῶν κινδύνων τὸν βασιλέα καὶ τούτῳ σπεύδοντες ἐνδείκνυσθαι τὴν πρὸς αὐτὸν εὔνοιαν· μόνῳ δὲ ὑπερέχοντες τῷ πλήθει τῶν σκαφῶν περιεχέοντο τὰς πολεμίας ναῦς καὶ κυκλοῦντες εἰς μέσον αὐτὰς ἀπελάμβανον.

Ὅτι ὁ Μάριος εἰς τὸν κάμπον καθ' ἡμέραν βαδίζων ἐγυμνάζετο πρὸς τὰς ἐν τῷ πολέμῳ χρείας· ἔσπευδε γὰρ τὴν τοῦ γήρως ἀσθένειαν καὶ βραδυτῆτα τῇ καθ' ἡμέραν ἀθλήσει καὶ φιλοπονίᾳ πρὸς τοὐναντίον διορθώσασθαι.

Ὅτι Γάιος Μάριος τῶν ἀνθρώπων ἐπιφανέστατος γεγονὼς ἐπὶ μὲν τῆς νεότητος ἐζήλωσεν ἀφιλαργυρίαν, τῶν καλῶν ἔργων ὀρεχθείς· καὶ μεγάλας πράξεις ἐπί τε τῆς Λιβύης καὶ τῆς εὐρώπης κατεργασάμενος περιεποιήσατο τὴν περιβόητον ἐπιφάνειάν τε καὶ δόξαν. Ἐπὶ δὲ τοῦ ἐσχάτου γήρως ἐπιθυμήσας τὸν Μιθριδάτου τοῦ βασιλέως πλοῦτον καὶ τὴν ἐν ταῖς κατὰ τὴν Ἀσίαν πόλεσιν εὐπορίαν εἰς τὸν ἴδιον μετενεγκεῖν βίον τοῖς ὅλοις ἔπταισε· τήν τε γὰρ αὐτῷ προυυπάρχουσαν εὐδαιμονίαν κατῄσχυνε καὶ τοῦ Σύλλα Κορνηλίου τὴν δεδομένην ἐπαρχίαν παραιρούμενος παρανόμως τῇ προσηκούσῃ περιέπεσε συμφορᾶᾶ. Οὐ μόνον γὰρ τὸν ἐπιθυμηθέντα πλοῦτον οὐκ ἔλαβεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἰδίαν αοὐσίαν προσαπέβαλε, δημευθείσης αὐτοῦ τῆς ὑπάρξεως διὰ τὴν τῆς πλεονεξίας ὑπερβολήν. Καταγνωσθεὶς δὲ ὑπὸ τῆς πατρίδος θανάτῳ καὶ διαδρὰς τὴν παραυτίκα τιμωρίαν ἠλᾶτο κατὰ τὴν χώραν μόνος φεύγων. Καὶ τέλος ἐξέπεσε τῆς Λιβύης εἰς τὴν Νομαδίαν ἄδουλος, ἄπορος, ἔρημος φίλων. Ὕστερον δὲ τῆς Ῥώμης ἐμπεσούσης εἰς πολέμους ἐμφυλίους, συνεργήσας τοῖς τῆς πατρίδος πολεμίοις οὐκ ἠρκέσθη τῇ καθόδῳ, πόλεμον δὲ ἐκκαύσας καὶ τυχὼν ὑπατείας τὸ ἕβδομον οὐκ ἐτόλμησεν ἔτι τῆς τύχης λαβεῖν πεῖραν, δεδιδαγμένος περὶ τῆς κατ' αὐτὴν ἀβεβαιότητος μεγάλοις συμπτώμασι. Προορώμενος γὰρ τὸν ἀπὸ τοῦ Σύλλα πόλεμον ἐπικρεμάμενον τῇ Ῥώμῃ μετέστησεν ἑαυτὸν ἐκ τοῦ ζῆν ἑκουσίως. Ἀπολιπὼν δὲ ἀρχὰς μεγάλας πολέμων αἴτιος ἐγένετο τῷ τε υἱῷ καὶ τῇ πατρίδι τῶν ἐσχάτων ἀκληρημάτων· ὁ μὲν γὰρ ἀναγκασθεὶς πολεμεῖν τοῖς κρείττοσι κατέστρεψεν ἀτυχῶς τὸν βίον συμπεφευγὼς ἐν τῇ διώρυγι,

οἱ δὲ ἐν τῇ Ῥώμῃ καὶ κατὰ τὰς ἐν Ἰταλίᾳ πόλεις ἐμπεσόντες εἰς τὸν πάλαι προκείμενον πόλεμον ταῖς προκατεσκευασμέναις περιέπεσον συμφοραῖς. Οἱ μὲν γὰρ ἐπιφανέστατοι τῶν Ῥωμαίων, Σκαιουόλαν καὶ Κράσσον φημί, ἐν συγκλήτῳ μιαιφονηθέντες ἀκρίτως προεσήμηναν ταῖς ἰδίαις ἀτυχίαις τὸ μέγεθος τῶν ἐσομένων κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀτυχημάτων· οἱ πλεῖστοι γὰρ τῶν συγκλητικῶν καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἀνδρῶν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Σύλλαν ἀνῃρέθησαν, στρατιῶται δὲ ἐν ταῖς στάσεσι καὶ μάχαις κατεκόπησαν οὐκ ἐλάττους τῶν δέκα μυριάδων. Καὶ ταῦτα πάντα συνέβη τοῖς ἀνθρώποις διὰ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἐπιθυμηθέντα πλοῦτον ὑπὸ Μαρίου.

 Ὅτι ὁ περιμάχητος ἀνθρώποις πλοῦτος μεγάλαις περιβάλλει συμφοραῖς ἐνίοτε τοὺς ἐπιθυμήσαντας αὐτοῦ μεταλαβεῖν· προτρεπόμενος γὰρ εἰς ἀδήλους καὶ παρανόμους πράξεις, καὶ χορηγὸς γινόμενος πάσης ἀκρατοῦς ἡδονῆς, τοὺς ἄφρονας χειραγωγεῖ πρὸς τὰ φαῦλα τῶν ἔργων. Τοιγαροῦν ὁρᾶν ἔστι τοὺς τοιούτους αὐτοὺς μὲν τοῖς μεγίστοις ἀκληρήμασι περιπίπτοντας, ταῖς δὲ πόλεσι τῶν ἀτυχημάτων γινομένους αἰτίους. Τοσαύτην ὁ χρυσὸς ἔχει δύναμιν ἐπὶ κακῷ προτιμώμενος ἀφρόνως παρὰ ἀνθρώποις, οἵτινες διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆς πρὸς τοῦτον ἐπιθυμίας παρ' ἕκαστα προφέρονται τούτους τοὺς στίχους τῶν ποιητῶν,

Ὦ χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς, ὡς οὔτε μήτηρ ἡδονὰς...

Καὶ πάλιν,

Ἄα με κερδαίνοντα κεκλῆσθαι κακόν,

Καὶ τὰ διὰ τῶν μελῶν πεποιημένα, ὦ χρυσέ, βλάστημα χθονός, οἷον ἔρωτα βροτοῖσι φλέγεις, πάντων κράτιστε, πάντων τύραννε. Πολεμοῦσι δ' Ἄρεως κρείσσον' ἔχων δύναμιν, πάντα θέλγεις· ἐπὶ γὰρ Ὀρφείαις μὲν ὠὠδαῖς εἵπετο δένδρεα καὶ θηρῶν ἀνόητα γένη, σοὶ δὲ καὶ χθὼν πᾶσα καὶ πόντος καὶ ὁ παμμμήστωρ Ἄρης.

Καίτοι γε πόσῳ κρεῖττόν ἐστιν ἐκφέρεσθαι τῶν ποιημάτων τὰ τὴν ἐναντίαν ἔχοντα τούτοις παράκλησιν,

Πότνια σοφία, σύ μοι ἅνδανε· ὄλβου δ' ἐμοὶ μὴ χρυσέου φαεννὰν ἀκτῖνα δαίμων διδοίη πάρος σοφίας ἢ τυραννίδα. Διὸς ἀπωτάτω κεῖται καλὸς θησαυρὸς ὅτῳ προσέβα.

LIVRE TRENTE-SEPTIÈME (?).

* Excerpt. Vatican., p. 113-114. — Depuis que les actes des hommes sont consignés dans l'histoire pour en conserver uae mémoire étemelle, la plus grande guerre que nous commissions est celle des Marses. Cette guerre, en effet, surpasse toutes celles qui l'ont précédée, tant par la bravoure des chefs que par la grandeur des exploits. Le plus illustre des poètes, Homère, a rendu la guerre de Troie à jamais célèbre par son poème épique. Dans la lutte entre l'Europe et l'Asie, pendant que les deux plus grands continents se disputaient la victoire, il s'accomplit de si grandes actions d'éclat que la postérité y puisa amplement pour le théâtre des sujets mythiques et tragiques. Et pourtant ces héros de l'antiquité, dans l'espace de dix ans, n'ont soumis que les villes de la Troade, tandis que plus tard les Romains ont vaincu, dans une seule bataille rangée, Antiochus le Grand, et sont devenus maîtres de l'Asie. Après la guerre de Troie, le roi des Perses marcha contre la Grèce; des fleuves éternels furent desséchés par la foule des guerriers qui suivaient ce roi. Cependant l'habileté stratégique de Thémistocle unie au courage des Grecs, défit les Perses. A la même époque, trois cent mille Carthaginois débarquèrent en Sicile; Gélon, souverain de Syracuse, par un seul stratagème, et en un clin d'oeil, incendia deux cents navines, tua en bataille rangée cent cinquante mille ennemis, et fit un égal nombre de prisomms. Mais dans la guerre marsique, les Romains avaient à combattre et défirent les descendants de ceux qui avaient accompli toutes ces grandes choses. A une époque plus récente, allant de conquête en conquête, les Romains soumirent la Macédoine d'où était sorti cet Alexandre qui, par son génie et sa bravoure extraordinaires, renversa l'empire des Perses. Carthage, qui avait, pendant vingt-quatre ans, combattu Rome pour se maintenir en Sicile, et qui avait livré les batailles les plus grandes et les plus nombreuses sur terre et sur mer, succomba sous la puissance des Romains. Quoiqu'elle eut pour chef Annibal, le premier par son courage, Carthage fut enfin subjuguée par la bravoure des Romains et des Italiens, ainsi que par tes tafcnts de Scipion.. Les Cimbres, semblables à des géants, doués d'une force herculéenne, qui avaient détruit plusieurs grandes armées romaines et envahi avec quatre cent mille hommes l'Italie, furent, grâce à la vaillance des Romains, entièrement exterminés. Tout le monde adjugea donc la palme de la bravoure aux Romains et aux peuples de l'Italie; mais le destin, qui semblait avoir allumé à dessein la discorde parmi ces peuples, fît éclater une guerre qui surpassait en proportion toutes les autres; les populations de l'Italie, estimées de tout temps les plus braves, déchirées par des factions intestines, se soulevèrent contre l'autorité de Rome et firent naître cette immense guerre appelée marsique, du nom des Marses qui étaient les chefs de l'insurrection.

Excerpt. Photii, p. 538.-541. — Diodore rapporte que la guerre marsique a été la plus grande guerre de son époque. Elle tira, dit-il. son nom des auteurs de la conflagration à laquelle prirent part tous les Italiens contre les Romains. La première cause de cette guerre fut le changement des moeurs qui, de sobres et de modestes, étaient devenues, au grand préjudice des Romains, luxurieuses et dissolues. Cette corruption fit d'abord soulever le peuple contre le sénat; ce dernier appela à  son secours les habitants de l'Italie, en promettant de leur donner et de faire sanctionner par une loi les droits de citoyens romains, objet de tous leurs vœux. Mais, comme le sénat ne remplit aucune de ses promesses à l'égard des peuples de l'Italie, il en résulta la guerre que ces derniers firent aux Romains sous le consulat de Lucius Marcus Philippus et de Sextus Juliue, dans la seconde année de la CLXXII olympiade (01). Dans le cours de cette guerre, plusieurs combats furent livrés avec des sucées différents ; des villes furent prises de part et d'autre, et îa victoire balançait incertaine entre les deux partis opposés ; enfin, après d'immenses pertes réciproques, les Romanis l'emportèrent à peine et consolidèrent leur empire. Voici les peuples qui firent îa guerre aux Romains : les Samnites, les Ascolaniens, les Lucaniens, les Picentins, les Nolaniens, ainsi que plusieurs autres peuples et villes. Parmi ces dernières, la plus célèbre et la plus grande était Corfinium; elle était récemment construite et le siège du gouvernement des Italiotes. On y voyait tout ce qui distingue une ville grande et puissante : un forum spacieux, un tribunal, des arsenaux, un trésor et des magasins de provisions. On y avait établi un sénat composé de cinq cents membres, parmi lesquels on choisissait les premiers magistrats et les conseillers de la patrie. Les sénateurs étaient chargés de l'administration de la guerre, et investis d'un pouvoir dictatorial. Ils avaient porté une loi d'après laquelle deux consuls et douze généraux étaient élus annuellement. Quintus Pompédius  Silon, Marse d'origine, l'un des premiers citoyens de sa nation, et le Samnite Caïus Aponius Motylus, distingué par sa renommée et ses exploits, furent d'abord nommés consuls. Ils divisèrent toute l'Italie en deux parties, et en firent des provinces consulaires. Pompédius obtint le gouvernement du pays qui s'étend depuis Cercoles (02) jusqu'à la mer Adriatique, vers l'occident et le nord, et il eut sous lui six généraux ; la contrée de l'Orient et du Midi fut adjugée à Caïus Motylus, et on lui adjoignit de même six généraux. Ayant ainsi tout habilement disposé, et, en un mot, réglé leur gouvernement sur celui de Rome et d'après la constitution ancienne, les insurgés portèrent leurs efforts vers la guerre qu'ils avaient à soutenir, et donnèrent à leur métropole le nom d'Italia. Dans leur guerre contre les Romains, les insurgés furent victorieux dans la plupart des rencontres, jusqu'à ce que Cnéius Pompéius, nommé consul et général de l'expédition, et Sylla, lieutenant du second consul Caton, parvinrent à remporter sur les Italiens plusieurs victoires signalées, et en brisèrent le pouvoir. Néanmoins, les insurgés continuèrent la guerre, et ils furent plusieurs fois défaits par le général Caïus Cosconius, qui avait été envoyé en Iapygie. Réduits par cette défaite à un très-petit nombre, les Italiens évacuèrent leur métropole Corfinium, d'autant plus promptement que les Marses et tous les peuples voisins avaient fait leur soumission aux Romains; ils allèrent transporter leur siégé à Aesernia, chez les Samnites. Ils se choisirent ensuite cinq généraux, parmi lesquels ils donnèrent le commandement en chef à Quintus Pompédius Silon, à cause de son expérience et de sa réputation militaire. Celui-ci, avec l'assentiment des autres chefs, mit sur pied une grande armée, et réunit, avec les troupes anciennes, un total d'environ trente mille hommes; il donna en outre la liberté aux esclaves, les arma du mieux qu'il put, et en forma un corps de près de vingt mille hommes d*infanterie et de mille cavaliers. Il attaqua ensuite les Remains, commandés par Mamercus, mais il leur tua peu de monde, et perdit au contraire plus de dix mille hommes.

En ce même temps, Métellus prit d'assaut Venuse, ville considérable de l'Apulie, et défendue par de nombreuses garnisons; il fit plus de trois mille prisonniers. Les Romains devenant de plus en plus victorieux, les Italiens envoyèrent une députation auprès de Mithridate, roi du Pont, alors puissant par ses troupes et ses ressources militaires; ils le prièrent d'envahir l'Italie et de marcher contre les Romains, ajoutant qu'après leur jonction ils renverseraient facilement la puissance de Rome. Mithridate répondit qu'il conduirait des troupes en Italie lorsqu'il aurait soumis l'Asie ; c'est ce qui l'occupait alors. Les rebelles, tout à fait abattus, désespérèrent donc de leur salut; il ne restait qu'un petit nombre de Samnites et de Sabelliens occupant Nola, et, de plus, les partisans de Lamponius et de Clepitius avec les débris des Lucaniens. La guerre marsique allait être terminée, lorsque les dissensions intestines se renouvelèrent à Rome : beaucoup de citoyens distingués recherchaient le commandement des troupes dirigées contre Mithridate, parce que de grandes récompenses étaient le prix de cette lutte. Caïus Julius et Galus Marius, pour la sixième fois consul, se disputaient ce commandement, et les suffrages de la multitude étaient également partagés.

D'autres troubles encore éclatèrent dans Rome. Le consul Sylla partit de Rome, se rendit auprès des troupes rangées autour de Nola, frappa de terreur plusieurs peuples voisins, et les força à se rendre et à livrer leur ville. Pendant que Sylla était à la tête de l'expédition dirigée contre Mithridate en Asie, Rome fut déchirée par de graves dissensions et par des guerres civiles. Marcus Aponius, Tibérius Clepitius et Pompéius (Pompédius), commandant les débris de l'armée des Italiens confédérés, séjournaient dans le pays des Bruttiens; après avoir, pendant longtemps, assiégé la ville forte d'Isia, sans avoir réussi à la prendre, ils laissèrent un détachement pour continuer le siège, et se portèrent, avec le reste de Tannée, sur Rhégium, dont ils poussèrent vigoureusement le siège, dans l'espérance qu'une fois maîtres de cette ville, ils feraient facilement passer des troupes en Sicile, et pourraient s'emparer de l'Ile, la plus opulente qu'il y ait sous le soleil. Mais le général Caïus Urbanus, grâce à une nombreuse armée et à son ardeur guerrière, frappa de terreur les Italiotes, et leur arracha Rhégium. Plus tard, les partisans de Sylla et de Marius fomentèrent des troubles parmi les Romains, dont les uns se déclaraient pour Sylla, les autres pour Marius. Le plus grand nombre d'entre eux succomba dans les guerres, le reste se soumit à Sylla, victorieux. Voila comment déteignit la guerre marsique, ainsi que la plus grande des guerres civiles.

Excerp. de Virt.. et Vit., p. 609-610. — Les Romains, dont les lois et les moeurs étaient anciennement très-bonnes, parvinrent en peu de temps à un tel degré de puissance, qu'ils eurent le plus célèbre et le plus grand des empires dont l'histoire fasse mention. Mais, à une époque plus récente, la soumission de tant de peuples et une longue paix firent changer, pour la perte de Rome, les anciennes mœurs. Pour se délasser du métier des armes, les jeunes gens se livraient à la mollesse et à l'intempérance ; car les richesses satisfaisaient à leurs désirs. Dans la ville on préférait le luxe à la frugalité, l'oisiveté aux exercices militaires; enfin, l'on regardait comme heureux, non pas celui qui était doué de vertus, mais celui qui passait tout le temps de sa vie dans les plus grandes réjouissances. Des repas somptueux, des parfums recherchés, des tapis brodés, des tricliniums richement ornés, des meubles en ivoire, en argent, et en d'autres matières précieuses artistement travaillées, devinrent de plus en plus à la mode ; on dédaignait les vins qui ne flattaient que médiocrement le goût : il leur fallait du falerne, du chio, et tout autre vin semblable qui flatte le palais ; on dépensait des sommes immenses pour des plats de poisson et d'autres mets recherchés. Les jeunes gens portaient dans le forum les étoffes les plus molles, transparentes et fines comme celles que portent les femmes. Tous ces objets de luxe, propres à engendrer une mollesse pernicieuse, s'élevèrent bientôt à des prix incroyables : une amphore de vin se vendait cent drachmes (03); un pot de salaison du Pont, quatre cents drachmes (04); les cuisiniers qui excellaient dans leur art étaient payés quatre talents; et les concubines, distinguées par leur beauté, se payaient un grand nombre de talents. Pendant que ce luxe effréné faisait des progrès, quelques magistrats essayèrent dans les provinces de ramener les anciennes moeurs, et proposèrent, en raison de leur autorité, leur propre vie comme le meilleur modèle à suivre.

* Excerpt. Vatican., p. 114. — Marcus Caton, homme sage et distingué par la pureté de ses mœurs, se prononça dans le sénat contre le luxe qui envahissait Rome, " Dans cette seule ville, s'écriait-il, un pot de salaison du Pont se vend plus cher qu'une paire de bœufs, et un mignon plus qu'un esclave. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 610. — Quintus Scœvola mit le plus grand zèle à corriger par ses vertus la dépravation des mœurs. Envoyé comme préteur en Asie, il choisit pour conseiller le meilleur de ses amis, Quintus Rutilius ; il le consultait dans toutes les affaires d'administration de sa province. Le préteur jugea convenable de subvenir avec sa fortune privée aux dépenses de sa maison et à celles de sa suite. Par sa vie sobre et frugale, ainsi que par une justice incorruptible, il parvint à relever sa province de l'état déplorable où elle avait été plongée ; car les fermiers de l'État, précédemment envoyés en Asie, ayant pour associés ceux qui exerçaient à Rome le pouvoir judiciaire (05), avaient rempli la province de leurs excès.

Lucius Scœvola, administrant la justice avec probité et impartialité, purgea la province de tous les sycophantes, et réprima les iniquités des fermiers de l'État.  Il donnait des juges équitables à tous ceux qui avaient été offensés ; il faisait condamner les fermiers mis en cause et les forçait à restituer aux parties lésées les dommages pécuniaires qu'ils leur avaient faits ; tout crime capital était puni de mort. Un jour, l'esclave qui administrait les biens d'un des agents du fisc stipula, d'accord avec ses maîtres, une forte somme d'argent pour racheter sa liberté; mais Scœvola fit hâter le jugement, et condamna l'esclave au supplice de la croix avant qu'il se fût racheté (06)..

Le même Lucius Scœvola livrait aux lésés les fermiers de l'État condamnés devant la justice. Il arrivait que ceux qui, peu de temps auparavant, au mépris des lois et entraînés par leur avarice, avaient commis tant d'exactions criminelles, étaient, contre toute attente, livrés à un châtiment mérité par ceux-là meutes qu'ils avaient lésés. Il pourvut sur sa propre cassette aux dépenses ordinaires des généraux et de sa suite, et ramena bientôt l'affection des alliés pour Rome.

* Excerpt. Vatican., p. 114 et 115. — Le préteur, par sa prudence et par des secours sagement repartis, fit cesser la haine que les provinces avaient conçue contre l'empire de Rome ; il reçut de ceux auxquels il avait fait du bien les honneurs divins, et de ses concitoyens de nombreuses récompenses.

Il nous faut aussi parler de ceux qui, sortis d'une condition humble, ont dirigé leurs efforts vers des entreprises différentes de celles que le destin leur avait préparées; car les grands comme les petits sont animés du même zèle pour se distinguer par leurs œuvres.

Excerpt, de Virt. et Vit., p. 610 et 611. — Lucius Asyllius, dont le père avait été questeur, fut envoyé comme proconsul en Sicile ; il trouva cette province dans un état déplorable, mais il la releva par de très-belles institutions. A l'exemple de Scœvola, il choisit pour compagnon et conseiller le meilleur de ses amis, Caïus, surnommé Longus, zélé imitateur de la sagesse des anciennes mœurs ; il lui adjoignit Publius, le plus distingué des chevaliers établis à Syracuse. Indépendamment des biens de la fortune, Asyllius se faisait remarquer par ses qualités éminentes : les sacrifices, les restaurations de temples et les offrandes qu'il fit aux dieux, témoignent de sa piété; la conservation intacte de ses sens jusqu'au dernier moment de sa vie atteste sa tempérance ; son humanité se manifesta dans la distinction avec laquelle il accueillait les hommes instruits, et dans les bienfaits qu'il donnait aux dépens de sa propre fortune a ceux qui se livraient à quelque art libéral. Asyllius, vivant sous le même toit que ses deux conseillers, administrait avec eux la justice, et faisait tous ses efforts pour rétablir les affaires de sa province. Ne cherchant dans l'exercice du pouvoir judiciaire que l'intérêt de la république, il débarrassa le forum des faux délateurs, et mit le plus grand soin à secourir les faibles. Tandis que les autres proconsuls nommaient d'ordinaire des tuteurs aux orphelins et aux veuves sans parents, Asyllius se déclara lui-même le protecteur de ces personnes. Il jugeait leurs causes avec sagesse et discernement, et venait en aide à tous les opprimés. Enfin il employa tout le temps de son administration à réparer les torts publics et privés, et ramena dans l'Ile l'ancienne prospérité.

* Excerpt. Vatican., p. 115.— Le sénat avait menacé Gracchus de lui faire la guerre pour avoir transporté aux chevaliers le pouvoir judiciaire; mais Gracchus s'écria courageusement :

Dussé-je mourir, je ne cesserai pas de poursuivre les sénateurs l'épée dans les reins.

Cette parole fut comme un oracle justifié par l'événement. Gracchus, ayant aspiré à la tyrannie, fut mis à mort sans jugement.

La famille des Drusus jouissait d'une grande influence à raison de sa noble origine et de son humanité envers les citoyens. Une loi venait d'être proposée et récemment sanctionnée ; quelque citoyen écrivit par plaisanterie au bas de son vote :

" Cette loi concerne tous les citoyens, à l'exception des deux Drusus. »

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 611. — Marcus Livius Drusus était encore très-jeune et doué des meilleurs avantages : fils d'un père célèbre que le peuple romain avait singulièrement affectionné en raison de son illustre origine et de ses vertus, il était le plus éloquent orateur de son temps, le plus riche de tous les citoyens, et s'était, par l'exécution fidèle de ses promesses, acquis un grand crédit ; il était en outre rempli de noblesse d'âme et semblait être le seul chef du sénat.

* Excerpt. Vatican., p. 116 et 118.— Comme le sénat rejetait les lois proposées par Drusus, celui-ci dit : « Bien que j'aie le pouvoir de m'opposer à la publication des décrets du sénat, je n'en ferai aucun usage, sachant fort bien que les coupables recevront bientôt leur châtiment. » Il ajouta que les lois qu'il avait proposées devaient entraîner l'abolition de celles qu'il avait fait rendre sur l'exercice du pouvoir judiciaire ; cela fait, tout homme incorruptible n'aurait à redouter aucune accusation, tandis que ceux qui avaient pillé les provinces, seraient punis comme corrupteurs, de telle façon que les envieux qui voulaient amoindrir sa gloire ne firent par leur décret que se créer des embarras.

Serment de Philippe : " Par Jupiter Capitolin, par Vesta de Rome, par Mars, patron de cette ville, par le soleil, principe de tous les germes, par la terre, la bienfaitrice des animaux et des plantes, par les demi-dieux fondateurs de Rome, et par les héros qui ont contribué à l'accroissement de sa puissance, je jure que l'ami ou l'ennemi de Drusus sera aussi le mien, que je n'épargnerai pas ma vie, ni celle de mes enfants ou de mes parents, si l'intérêt de Drusus et de ceux qui sont liés par le même serment, l'exige. Si, par la loi de Drusus, je deviens citoyen, je regarderai Rome comme ma patrie, et Drusus comme mon plus grand bienfaiteur. Je communiquerai ce serment au plus grand nombre possible de citoyens. Puissent, si je garde mon serment, tous les biens m'échoir en partage ; et que le contraire arrive si je viole mon soetment (07)".

On célébrait on jour des jeux publics, et le théâtre était rempli de spectateurs, lorsque les Romains égorgèrent un comédien qui jouait sur la scène, sous le prétexte qu'il ne remplissait pas convenablement son rôle. Tout le théâtre se remplissait de trouble et de terreur, lorsque le hasard amena sur la scène un personnage satirique approprié à la circonstance ; il était Latin d'origine et s'appelait Saunion ; c'était un bouffon très-habile de son métier ; il excitait le rire non-seulement par ses paroles, mais encore par son silence et les différentes poses de sont corps ; il y avait d'ailleurs en lui quelque chose de séduisant ; aussi jouissait-il d'une grande réputation dans les théâtres de Rome. Les Picentins, pour priver les Romains du spectacle que venait leur procurer ce facétieux acteur, résolurent de le tuer. Saunion, instruit du sort qui l'attendait, s'avança sur la scène au nsnsnanl indien où venait d'être commis le meurtre du cxunédien; et, s'adressant aux spectateurs, il leur dit : " Citoyens spectateurs, les entrailles de la victime nous sont favorables ; que le mal qui vient d'arriver se change en bien ! Je ne suis pas Romain, mais je suis tout comme vous sous la verge des licteurs ; je parcours l'Italie et je vais à la chasse des faveurs en faisant rire et en procurant du plaisir : faites donc grâce à votre hirondelle, à laquelle les dieux permettent de nicher sans danger dans toutes vos maisons ; enfin il n'est pas juste de commettre une action qui vous ferait beaucoup pleurer. » Le bouffon mêla à ses paroles une foule d'autres facéties qui faisaient rire, et il obtint sa grâce de la multitude apaisée.

* Excerpt de Virt. et Vit., p. 612.— Pompédius, chef des Marses, tenta une entreprise grande et hardie. A la tête de dix mille contumaces qui tenaient des poignards cachés sous leurs habits, il s'avança sur Rome dans l'intention d'entourer le sénat d'une masse armée, et de réclamer les droits de cité, ou, en cas de refus, de mettre la ville à feu et à sang. Caïus Domitius marcha à sa rencontre et lui demanda : " Ou vas-ta, Pompédius, avec cette foule nombreuse? -- A Rome, répliqua Pompédius, pour obtenir le droit de cité réclamé par les tribuns du peuple. » Dotnitius mi répondit qu'il l'obtiendrait sans danger et bien plus honnêtement en ne forçant pas la main au sénat qui, pour accorder une semblable faveur à ses alliés, voulait être, non pas violenté, mais prévenu. Pompédius fut persuadé par ce sage conseil, et retourna cbes lui. C'est ainsi que Domitiu arracha sa patrie à de grands périls par une conduite beaucoup plus prudente que celle du général Servilius à l'égard des Picentins; car Servilius, loin de traiter ces derniers comme des hommes libres et alliés, les outragea comme des esclaves, et les menaça de sa colère, pour son propre malheur et pour celui des Romains. Domitius apaisa par des paroles douces la fureur des rebelles, et les ramena à des sentiments de bienveillance,

* Except.. Vatican., p. 117-120. — Ils partagèrent le butin avec les soldats, afin de leur faire goûter les plaisirs que procure la guerre et de les rendre plus dispos à combattre pour la liberté. Marius conduisit son armée dans la plaine des Samnites, et vint camper en face des ennemis. Pompédius, investi du commandement en chef des Marses, fit aussi avancer ses troupes. Les deux armées s'étant approchées l'une de l'autre, leur attitude guerrière se changea en une humeur pacifique. Arrivés à portée de vue, les soldats de l'un et de l'autre parti reconnurent un grand nombre de leurs hôtes, de leurs parents, de leurs compagnons d'armes, enfin beaucoup de ceux avec lesquels ils étaient liés par des alliances de famille. Une sympathie naturelle les força donc à échanger des paroles bienveillantes ; ils s'appelaient réciproquement par leurs noms, et s'exhortaient à ne pas se souiller du meurtre de leurs parents ; déposant leur appareil guerrier, ils se tendaient la main droite, et s'embrassaient cordialement. Marius, témoin de ce mouvement, sortit aussi des rangs ; Pompédius en fit de même, et les deux chefs s'entretinrent amicalement. Pendant que ces chefs causaient longuement sur la paix et le droit de cité tant désiré, les deux camps se remplirent de joie et d'espérances, et, au lieu d'une bataille, iî y eut une fête. Par des discours appropriés les généraux invitèrent les combattants à un accommodement, et tous s'abstinrent avec joie d'une lutte sanglante.

Bien qu'il ne fût pas d'une origine illustre et qu'il manquât de ressources pour avancer, il acquit, contre toute attente, la considération et la gloire la plus grande. La fortune tourne d'ordinaire comme il convient ; elle accable ceux qui machinent contre les autres quelque injustice. On peut être quelque temps tyran; mais les iniquités du tyran ne tardent pas à recevoir leur châtiment.

Un Cretois vint trouver le consul Julius [César] et s'offrit comme traître : " Si par mon aide, lui dit-il, tu remportes sur les ennemis, quelle recompense me donneras-tu en retour? — Je te ferai, répondit César, citoyen de Rome, et tu seras en faveur auprès de moi. » A ces mots, le Cretois éclata de rire, et reprit : « Un droit politique est ches les Crétois une niaiserie titrée; nous ne visons qu'au gain ; nous ne tirons nos flèches, nous ne travaillons sur terre et sur mer que pour de l'argent Aussi je ne viens ici que pour de l'argent. Quant an droits politiques, accordez-les à ceux qui se les disputent et qui achètent des fariboles au prix de leur sang, " Le consul se nà à rire et dit à cet homme : « Eh bien, si nous réussissons notre entreprise, je te donnerai mille drachmes en récompense (08).»

Les Aesenitains, pressés par la famine, chassèrent les esclaves de leur ville par mesure de prévoyance ; car les circonstances les obligeaient de tout tenter et d'assurer leur salut par la perte des autres. Frappés de ce terrible malheur, les esclaves se retirèrent et changèrent la cruauté de leurs maîtres contre la démence des ennemis....

Les Aesernitains se nourrissaient de chiens et d'autres animaux : la nécessité les forçait à vaincre des répugnances naturelles et à faire usage d'une nourriture abominable et insolite.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 612. — Un nommé Agamemnon, natif de Cilicie, fut pris par les Romains et jeté en prison pour avoir commis des meurtres et divers attentats sur des alliés de Rome. Il fût remis en liberté par les Picentins, et, reconnaissant de ce bienfait, il servit avec empressement dans leur armée. Habile dans le métier de brigand, il ravagea le territoire ennemi avec une bande de soldats qui lui ressemblaient.

Les Pinnésiens étaient plongés dans de terribles malheurs. Ayant pour les Romains un attachement inviolable, ils savaient faire taire leurs souffrances morales, et laissaient assassiner leurs enfants sous leurs yeux.

* Excerpt. Vatican., p. 120-123. — L'âme de l'homme participe de la nature divine : elle prédit quelquefois l'avenir, et prévoit dans les fantômes qu'elle se crée les événements futurs. C'est ce qui arriva aux femmes des Pinnésiens ; elles se lamentaient d'avance du malheur qui devait leur arriver.

Les Italiens avaient conduit au pied des murs de la ville les enfants des Pinnésiens ; ils menaçaient de les égorger si ces derniers ne se détachaient pas de l'alliance de Rome. Les Pinnésiens, prêts à tout souffrir, répondirent : " Si vous nous privez de nos enfants, nous en ferons facilement d'autres ; mais nous resterons fidèles aux Romains. "

 Ces mêmes Italiens, désespérant de prendre la ville par voie dé persuasion, firent un acte d'une grande cruauté : ils amenèrent les enfants près de l'enceinte, et ordonnèrent à ceux qui devaient mourir d'implorer la pitié de leurs pères, d'élever leurs mains au ciel et de conjurer le soleil, qui contemple la vie de tous les hommes, de sauver ces êtres innocents. Leur ardeur guerrière était telle qu'ils ne voulaient le céder à personne, en bravant intrépidement tous les dangers. Inférieurs en nombre aux assiégeants, ils voulaient les surpasser en courage.

Les Italiens, qui avaient si souvent combattu brillamment pour l'empire de Rome, effacèrent alors au moment du danger, par leur bravoure, l'éclat de leurs victoires précédentes. De leur côté, les Romains, luttant contre leurs anciens sujets, ne voulaient pas leur paraître inférieurs.

Lamponius s'élança sur Crassus dans la conviction que le peuple ne devait point combattre pour les chefs ; mais que les chefs, au contraire, devaient combattre pour le peuple.

Les Romains et les Italiens se battaient pour l'enlèvement des récoltes ; ils ne cessaient de s'entre-tuer dans leurs rencontres ; ils se disputaient et s'arrachaient, par défaut de vivres, les gerbes de blé teintes de leur sang. Les soldats n'attendaient pas la voix de leurs chefs : chacun faisait bon marché de la vie, aimant mieux mourir glorieusement par le fer de l'ennemi que par la faim.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 112-113. — Sylla, par son administration sage et énergique, s'était acquis une grande réputation à Rome ; le peuple le jugea digne du consulat. Sylla était renommé par sa bravoure et son habileté stratégique ; enfin, il était évident qu'il parviendrait aux plus hautes dignités.

Après la victoire remportée en Asie sur les généraux romains, Mithridate fit un grand nombre de prisonniers : il les gratifia tous d'un vêtement et des vivres nécessaires, et les renvoya dans leur patrie. Le bruit de l'humanité de Mithridate s'étant partout répandu, les villes mirent un grand empressement à se rallier au roi. On vit arriver de toutes les villes des députés porteurs des décrets qui l'appelaient dans ces villes et qui lui donnaient le surnom de dieu et de sauveur. C'est pourquoi, à l'arrivée du roi, tous les habitants des villes se portaient à sa rencontre, en habits de fête, et poussant des cris de joie.

Pendant que Mithridate était victorieux en Asie, et que les villes abandonnaient incontinent l'alliance des Romains, les Lesbiens résolurent  non seulement de se rendre eux-mêmes au roi, mais encore de lui livrer Aquilius, qui s'était réfugié à Mitylène où il était malade. Ils choisirent donc les jeunes gens les plus robustes et les envoyèrent au domicile d'Aquilius; ils tombèrent sur lui, le chargèrent de fers, et le firent remettre au roi comme un très-beau présent. Quoiqu'il fût encore bien jeune, Aquilius n'hésita pas à accomplir une action héroïque. Pour prévenir ceux qui devaient s'emparer de lui, il préféra la mort à un supplice outrageant et honteux; il se tua de sa propre main, et, frappant de terreur ceux qui le voyaient accomplir cette action, il les empêcha de s'approcher de lui. Il s'ôta donc la vie sans obstacle, se délivra des maux qui le menaçaient, et s'acquit une immense recemmée.

Enfin, dans ce combat naval, les Rhodiens avaient pour eux, à l'exception de la supériorité du nombre, tous les autres avantages, pilotes habiles, navires exercés aux manoeuvres, rameurs expérimentés, chefs instruits, soldats courageux. Du coté des Cappadociens, il n'y avait que défaut d'expérience, manque d'exercice et indiscipline, cause de tous les malheurs. Cependant ils ne le cédèrent pas aux Rhodiens en ardeur guerrière, car, ayant le roi pour témoin de leur intrépidité. ils cherchaient par leur dévouement à gagner son affection. Supérieurs seulement par le  nombre de leurs navires, ils tâchaient d'envelopper de toutes parts les bâtiments ennemis.

* Excerpt. Vatican., p. 122. — Marius se rendait journellement au champ de Mars, où il s'habituait aux exercices militaires : il tenait à corriger sa faiblesse et la lenteur de la vieillesse par des fatigues et des travaux journaliers.

Excerpt. de Virt et Vit., p. 613-614. — Caïus Marius, l'homme le plus célèbre de son temps, ambitionnant de beaux exploits, dédaigna pendant sa jeunesse l'argent; par les grandes actions qu'il accomplit en Libye et en Europe, il acquit une célébrité et une gloire immenses. Mais désirant dans sa vieillesse s'approprier les trésors du roi Mithridate et les richesses des villes de l'Asie, il perdit tout ; et, voulant injustement enlever à Cornélius Sylla la province qui lui était échue, il éprouva des malheurs mérités. Non-seulement il n'obtint pas les richesses qu'il convoitait, mais encore il perdit par son avariée sa propre fortune, qui fut confisquée au profit de l'État. Condamné à mort par les lois de sa patrie, il se déroba aussitôt à la peine infligée, et erra en fugitif dans la campagne. Enfin, il se sauva chez les Numides, en Libye, où il vécut sans esclaves, sans ressources, sans amis. Plus tard, pendant que Rome était déchirée par des guerres civiles, Marius se joignit aux ennemis de sa patrie ; non content de son rappel, il alluma use nouvelle guerre et obtint, pour la septième fois, le consulat; mais, instruit par ses propres malheurs, il n'osa tenter l'inconstance de la fortune : prévoyant la guerre dont Sylla menaçait Rome, il s'ôta volontairement la vie, laissant après lui des germes féconds de la guerre civile ; il fut pour son fils et pour sa patrie la cause des plus grandes calamités. Forcé de combattre des ennemis plus forts que lui, ce fils périt misérablemoat dans le souterrain où il s'était réfugié.

Le peuple romain et les habitants des villes de l'Italie, engagés dans une guerre ancienne, tombèrent dans les malheurs qu'on leur avait préparés. Deux des plus célèbres Romains, Scœvola et Crassus, assassinés sans jugement, en plein sénat, présageaient ranime de maux dans lequel devait être plongée l'Italie : la plupart des sénateurs, hommes distingués, furent égorgés par Sylla; au moins cent mille soldats périrent dans les séditions et dans les combats, et tout cela arriva parce que Marius avait dans l'origine trop ambitionné les richesses.

* Excerpt. Vatican., p. 122-124. — Les richesses, objet de dispute pour les hommes, causent quelquefois de grands malheurs à ceux qui les ambitionnent ; elles les portent à des actions injustes et criminelles, et, fournissant un aliment à l'intempérance, entraînent les insensés aux œuvres les plus coupables. Aussi voit-on ces hommes tomber dans la plus grande infortune et entraîner à leur perte des villes entières. Telle est la puissance pernicieuse de l'or pour les hommes qui, en insensés, le préfèrent aux autres biens, et qui, dans leur insatiable cupidité, appliquent à chaque chose ces vers des poètes :

" Or chéri, le plus beau don des mortels, plus doux qu'une mère, "

Et puis :

« Que l'on m'appelle méchant, pourvu que je gagne de l'argent."

 Et encore ces vers :

« Or chéri, germe de la terre, de quel amour tu enflammes les mortels! tu es le tyran de tous, tu fais la guerre à Mars, à des forces supérieures, tu apaises l'univers : les arbres et les animaux féroces suivaient Orphée à ses accents mélodieux ; mais toi, tu entraînes la terre entière, la mer et le dieu de la guerre, qui domptent tout. »

Cependant à ces vers on aurait dû préférer ceux-ci qui ordonnent tout le contraire :

" Vénérable sagesse, combien tu me plais ; je refuse l'or, le brillant rayon de la fortune et le royaume de Jupiter, si je n'ai pas la sagesse. C'est bien loin de là que glt le beau trésor que l'homme doit désirer.... "

NOTES

 

(01) Année 91 avant J.-C.

(02) Suivant Ortellus, cette ville était située dans les Gaules.

(03) Plus de quatre-vingt-dix francs.

(04) . Plus de trois cent soixante francs.

(05) . Les chevaliers, equites.

(06) C'étaitt sans doute un esclave qui avait commis quelque crime, et qui, pour échapper au suppliée dont il était menacé à cause de sa condition, voulait se faire affranchir.

(07)  M. Dindorf fait observer avec raison que ce serment est celui des Italiens qui s'engageaient envers Drusus.

(08) Environ neuf cents francs.

 

 

Ὅτι φησὶν ὁ ἱστορικὸς Διόδωρος, Μνησθήσομαί τινων παραδείγματος ἕνεκα καὶ ἐπαίνου δικαίου καὶ τοῦ τῷ κοινῷ βίῳ συμφέροντος, ἵν' οἱ μὲν πονηροὶ τῶν ἀνθρώπων διὰ τῆς κατὰ τὴν ἱστορίαν βλασφημίας ἀποτρέπωνται τῆς ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς, οἱ δὲ ἀγαθοὶ διὰ τοὺς ἐκ τῆς αἰωνίου δόξης ἐπαίνους ἀντέχεσθαι τῶν καλῶν ἐπιτηδευμάτων ὀρέγωνται.

 ......... ἐφρόνει: ὡς δὲ ἔνιοι, ὅτι κατὰ διαθήκην τῷ ἑτέρῳ υἱῷ τὰ πλείω κατέλιπε τῆς οὐσίας, τοῖς ὅλοις ἐκινδύνευσεν. ὁ γὰρ νεανίσκος τόλμῃ καὶ προπετείᾳ διαφέρων, περιθέμενος διάδημα καὶ βασιλέα Μακεδόνων ἑαυτὸν ἀναδείξας παρεκάλει τοὺς πολλοὺς ἀφίστασθαι Ῥωμαίων καὶ τὴν προγεγενημένην Μακεδόσιν πάτριον βασιλείαν ἀνακτᾶσθαι. πολλῶν δὲ συντρεχόντων, ὡς ἁρπαγῆς ἐσομένης, ὁ δὴ Ἐξήκεστος ἀγωνιάσας ἐξέπεμψέ τινα τὸν διασαφήσοντα Σεντίῳ τῷ στρατηγῷ τὴν περὶ τὸν υἱὸν ἀπόνοιαν. διεπέμψατο δὲ καὶ πρὸς Κότυν τὸν βασιλέα Θρᾳκῶν, ἀξιῶν μεταπέμψασθαι τὸν νεανίσκον καὶ πεῖσαι τῆς ἐπιβολῆς ἀποστῆναι. ὁ δὲ ἔχων φιλίαν πρὸς εὐφήνην μετεπέμψατο αὐτόν, καὶ παρακατασχὼν ἡμέρας τινὰς παρέδωκε τῷ πατρί: καὶ ἀπελύθη τῶν διαβολῶν.