Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME TROISIÈME : LIVRES XXXVIII et XXXIX (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

livre 40 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

LIVRES TRENTE-HUIT ET TRENTE-NEUF ( ?).

.

 

 

 

 

Ὅτι ἀπεστάλησαν πρεσβευταὶ πρὸς τὸν Κίνναν ῥωμαίων περὶ συλλύσεως· οἷς ἀπόκρισιν ἔδωκεν ὡς ὕπατος ἐξεληλυθὼς οὐ προσεδέξατο τὴν ἐπάνοδον ἐν ἰδιώτου σχήματι ποιήσασθαι.

Ὅτι ὕστερον τοῦ Μετέλλου μεθ' ἧς εἶχε δυνάμεως πλησιάσαντος τῇ τοῦ Κίννα παρεμβολῇ καὶ συνελθόντος εἰς λόγους, συνεφώνησεν ὥστε στρατηγὸν εἶναι τὸν Κίνναν, καὶ πρῶτος ὁ Μέτελλος ὠνόμασε στρατηγόν. Ἀμφότεροι δὲ ἐπὶ τοῖς πραχθεῖσι κατηγορίας ἠξιώθησαν. Ὁ μὲν γὰρ Μάριος κατὰ πρόσωπον γενόμενος ἔφησε δεῖν σχεδὸν ἤδη α νενικηκότα μὴ καταλύειν τὴν δεδομένην αὐτοῖς ὑπὸ θεοῦ ἐξουσίαν· ὁ δὲ Μέτελλος ὡς ἀνέκαμψεν, εἰς μεγάλην ἦλθε διάστασιν πρὸς τὸν Ὀκτάουιον, οἷον προδότης ὢν τῶν τε ὑπάτων καὶ τῆς πατρίδος. Ὁ δὲ Ὀκτάουιος οὐδενὶ τρόπῳ συγχωρήσειν ἑαυτὸν ἔφη καὶ τὴν ῥᾅμην ὑπὸ τὴν Κίννου δεσποτείαν. Καὶ γὰρ ἂν πάντες αὐτὸν καταλίπωσιν, ὅμως ἑαυτὸν διατηρήσειν ἄξιον τῆς ἡγεμονίας καὶ μετὰ τῶν τὰ αὐτὰ φρονούντων ...· ἐὰν δὲ ἀπογνῷ πάσας τὰς ἐλπίδας, ὑφάψειν μὲν τὴν ἰδίαν οἰκίαν, συγκατακαύσειν δὲ αὑτὸν μετὰ τῆς οἰκείας οὐσίας καὶ τὸν μετ' ἐλευθερίας θάνατον εὐγενῶς ἀναδέξεσθαι.

 

Ὅτι Μερόλας ὁ αἱρεθεὶς ὕπατος εἰς τὸν τοῦ Κίννα τόπον μετὰ τὸ σύνθεσιν ποιήσασθαι τὸ μὴ περαίτερον ὑπατεῦσαι ἔδοξε πρᾶξιν ἀγαθοῦ σφόδρα πολίτου πρᾶξαι. ῾Ἔν τε γὰρ τῷ συνεδρίῳ καὶ τῷ δήμῳ διαλεγόμενος περὶ τῶν κοινῇ συμφερόντων, ἀρχηγὸς ἐπηγγείλατο γενέσθαι τῆς ὁμονοίας· ἄκων γὰρ ἡἡρημένος ὕπατος ἑκουσίως ἔφη παραχωρήσειν τῷ Κίννᾳ τῆς ἀρχῆς, καὶ παραχρῆμα ἰδιώτης ἐγένετο. Ἡ δὲ σύγκλητος ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς τοὺς ποιησομένους τὰς συνθήκας καὶ τὸν Κίνναν ὕπατον εἰσάξοντας εἰς τὴν πόλιν.

 Ὅτι οἱ περὶ τὸν Κίνναν καὶ Μάριον συνεδρεύσαντες μετὰ τῶν ἐπιφανεστάτων ἡγεμόνων ἐβουλεύοντο ὅπως βεβαίως καταστήσωσι τὴν εἰρήνην· τέλος ἔδοξεν αὐτοῖς τοὺς ἐπιφανεστάτους τῶν ἐχθρῶν καὶ δυναμένους ἀμφισβητῆσαι πραγμάτων πάντας ἀποκτεῖναι, ὅπως καθαρᾶς γενομένης τῆς ἰδίας αἱρέσεως καὶ μερίδος ἀδεῶς τὸ λοιπὸν καὶ ὡς ἂν βούλωνται μετὰ τῶν φίλων διοικῶσι τὰ κατὰ τὴν ἡγεμονίαν. Εὐθὺς οὖν τῶν μὲν γεγενημένων συνθέσεων καὶ πίστεων ἠμέλησαν, σφαγαὶ δὲ τῶν καταψηφισθέντων αὐτοῖς ἄκριτοι καὶ πανταχοῦ ἐγίνοντο. Κόιντος δὲ Λουτάτιος ὁ Κάτλος, τεθριαμβευκὼς μὲν ἐπισήμως ἀπὸ Κίμβρων, ἀγαπώμενος δὲ ὑπὸ τῶν πολιτῶν περιττότερον, ὑπό τινος δημάρχου κατηγορίας ἐτύγχανεν ἐν τῷ δήμῳ θανάτου. Φοβούμενος δὲ τὸν ἐκ τῆς συκοφαντίας κίνδυνον ἧκεν εἰς τὸν Μάριον, δεόμενος τυχεῖν βοηθείας. Ὁ δὲ τὸ μὲν ἔμπροσθεν ἐγεγόνει φίλος, τότε δ' ἔκ τινος ὑποψίας ἀλλοτρίως ἔχων πρὸς αὐτὸν τοῦτο μόνον ἀπεκρίθη, Θανεῖν δεῖ. Καὶ ὁ Κάτλος ἀπογνοὺς μὲν τὰς τῆς σωτηρίας ἐλπίδας, σπεύδων δὲ χωρὶς ὕβρεως καταστρέψαι τὸν βίον, ἑαυτὸν τοῦ ζῆν μετέστησεν ἰδίῳ τινὶ καὶ παρηλλαγμένῳ τρόπῳ· συγκλείσας ἑαυτὸν εἰς οἶκον νεόχριστον καὶ τὴν ἐκ τῆς κονίας ἀναφορὰν πυρὶ καὶ καπνῷ συναυξήσας τῇ τῆς ἀναπνοῆς φθορᾶᾶ περιπνιγὴς γενόμενος μετήλλαξεν.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὅτι ἐπὶ ταῖς τῶν πολιτῶν σφαγαῖς καὶ ταῖς ὑπὲρ ἄνθρωπον παρανομίαις ταχέως ἐκ θεῶν τις Κίννᾳ καὶ Μαρίῳ ἠκολούθησε νέμεσις. Σύλλας γάρ, α εἷς ἐκ τῶν ἐχθρῶν ὑπολειφθείς, περὶ τὴν Βοιωτίαν τὰς Μιθριδάτου δυνάμεις κατακόψας καὶ τὰς Ἀθήνας ἐκπολιορκήσας, εἶτα Μιθριδάτην σύμμαχον ποιησάμενος καὶ παραλαβὼν αὐτοῦ τὸν στόλον ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Ἰταλίαν. Ἐν ἀκαρεῖ δὲ χρόνῳ κατακόψας τὰς περὶ Κίνναν καὶ Μάριον δυνάμεις κύριος ἐγένετο πάσης ῥᾅμης καὶ Ἰταλίας, καὶ πάντας τοὺς μετὰ Κίννα μιαιφονήσαντας ἀπέσφαξεν, καὶ τὴν Μαριανὴν συγγένειαν ἐκ βάθρων ἦρε. Διὸ καὶ πολλοὶ τῶν μετρίων ἀνδρῶν τὴν τῶν προκαταρξάντων τῆς μιαιφονίας τιμωρίαν εἰς τὴν τῶν θεῶν πρόνοιαν ἀνέπεμπον· κάλλιστον γὰρ παράδειγμα τοῖς ἀσεβῆ βίον αἱρουμένοις πρὸς διόρθωσιν κακίας ἀπελέλειπτο.

Ὅτι ὁ Σύλλας χρημάτων ἀπορούμενος ἐπέβαλε τὰς χεῖρας τρισὶν ἱεροῖς, ἐν οἷς ἀναθημάτων ἀργυρῶν τε καὶ χρυσῶν πλῆθος ἦν, ἐν μὲν Δελφοῖς τῷ Ἀπόλλωνι καθιερωμένα, ἐν Ἐπιδαύρῳ δὲ τῷ Ἀσκληπιῷ, ἐν Ὀλυμπίᾳ δὲ τῷ Διί. Πλεῖστα δὲ ἔλαβεν ἐξ Ὀλυμπίας διὰ τὸ μεμενηκέναι τὸ ἱερὸν τοῦτο ἄσυλον ἐξ αἰῶνος· τῶν γὰρ ἐν Δελφοῖς χρημάτων Φωκεῖς τὰ πλεῖστα διεφόρησαν ἐν τῷ ἱερῷ κληθέντι πολέμῳ. Ὁ δὲ Σύλλας πολὺν ἄργυρον καὶ χρυσόν, ἔτι δὲ τὴν ἄλλην πολυτελῆ κατασκευὴν ἀναλαβὼν ἤθροισε χρημάτων πλῆθος πρὸς τοὺς ἐν Ἰταλίᾳ προσδοκωμένους πολέμους. Ἀδεισιδαιμόνως δὲ τῇ λήψει τῶν ἱερῶν χρημάτων προσενεχθεὶς χώραν ἀντὶ τούτων καθιέρωσε τοῖς θεοῖς εἰς τὰς κατ' ἔτος προσόδους. Εὐτραπελευόμενος δὲ α ἀπεφαίνετο κρατεῖν τῷ πολέμῳ πάντως διὰ τὸ τοὺς θεοὺς αὐτῷ συνεργεῖν, εἰσενηνοχότας χρημάτων πολύ τι πλῆθος αὐτῷ. 

Ὅτι Φιμβρίας κατὰ τὴν ὁδοιπορίαν πολὺ προέχων τοῖς διαστήμασι τοῦ Φλάκκου καιρὸν ἔσχε μεγάλοις ἐπιχειρῆσαι τολμήμασι· καὶ σπεύδων τοὺς στρατιώτας ἰδίους κατασκευάσασθαι ταῖς εὐνοίαις συνεχώρησεν αὐτοῖς τὴν χώραν τῶν συμμάχων ὡς πολεμίαν διαρπάζειν καὶ τοὺς περιτυχόντας ἐξανδραποδίζεσθαι. Ἀσμένως δὲ προσδεξαμένων τῶν στρατιωτῶν τὴν συγχώρησιν, ἐν ὀλίγαις ἡμέραις περιεποιήσαντο χρημάτων πλῆθος. Οἱ δὲ διαρπαγέντες ἀπήντησαν τῷ ὑπάτῳ καὶ περὶ τῶν καθ' αὑτοὺς ἀπωδύροντο. Ὁ δὲ περιαλγὴς γενόμενος προσέταξεν ἀκολουθεῖν, ὅπως τὰ ἴδια κομίσωνται, αὐτὸς δὲ τῷ Φιμβρίᾳ διαπειλησάμενος προσέταξεν τὰ διαφορηθέντα τοῖς ἀπολωλεκόσιν ἀποκαταστῆσαι. Ὁ δὲ τὴν πᾶσαν αἰτίαν ἐπὶ τοὺς στρατιώτας ἀνέπεμπεν, ὡς ἄνευ τῆς αὑτοῦ γνώμης πάντα πεπραχότας· τοῖς δὲ στρατιώταις κατ' ἰδίαν παρήγγειλεν μὴ προσέχειν τοῖς προστάγμασιν, ἀλλὰ τὰ διὰ τῶν ὅπλων κτηθέντα τῷ τοῦ πολέμου νόμῳ μὴ προέσθαι. Τοῦ δὲ Φλάκκου μετὰ ἀνατάσεως προστάττοντος ἀποδιδόναι τὰ διηρπασμένα, τῶν δὲ στρατιωτῶν οὐ προσεχόντων, ταραχὴ καὶ στάσις κατεῖχε τὸ στράτευμα.

Ὅτι ὁ Φιμβρίας διαβεβηκὼς τὸν Ἑλλήσποντον, τοὺς στρατιώτας πρὸς παρανομίαν καὶ ἁρπαγὴν παρορμήσας χρήματα τὰς πόλεις εἰσεπράττετο καὶ τοῖς στρατιώταις ταῦτα διένεμεν. Οἱ δὲ εἰς ἀνυπεύ θυνον ἐξουσίαν προαχθέντες καὶ διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς ὠφελείας μετεωρισθέντες ὡς κοινὸν εὐεργέτην ἠγάπων. Τὰς δὲ μὴ ὑπακουσάσας πόλεις ἐκπολιορκῶν εἰς διαρπαγὴν ἐχαρίζετο τοῖς στρατιώταις. Καὶ Νικομήδειαν παρέδωκε τοῖς στρατιώταις εἰς διαρπαγήν.

Ὅτι ὁ αὐτὸς καὶ εἰς Κύζικον παρελθὼν ὡς φίλος τοῖς μὲν εὐπορωτάτοις τῶν πολιτῶν ἐμέμφετο θανάτου καταιτιασάμενος· δύω δὲ εἰς κατάπληξιν καὶ φόβον τῶν ἄλλων καταδίκους ποιήσας καὶ ῥαβδίσας ἐπελέκισε. Τὰς δὲ οὐσίας αὐτῶν ἀναλαβὼν καὶ τοῖς ἄλλοις διὰ τῶν προαπολωλότων μέγαν φόβον ἐπιστήσας ἠνάγκασε λύτρα τῆς σωτηρίας ὅλας τὰς ὑπάρξεις αὐτῷ προέσθαι.

 Ὅτι ὁ Φιμβρίας τὴν ἐπαρχίαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τοσούτοις περιέβαλεν ἀτυχήμασιν ὅσοις εἰκὸς ἦν περιβαλεῖν ἐξουσίαν τοῦ πράττειν ὃ βούλεται τηλικαύτῃ δυσσεβείᾳ περιπεποιημένον. Τὴν γὰρ Φρυγίαν κατασύρων πρηστῆρος τρόπον ἐπὶ τῇ τῶν περιπεσόντων περιτροπῇ ἁπάσης πόλεως κατέσκηπτε. Ὁ δὲ στερήσας ἑαυτὸν τοῦ ζῆν μιᾶᾶ τελευτῇ πολλῶν θανάτων ἐχρεοκόπησεν ὀφειλήματα.

 Ὅτι Γνάιος Πομπήιος στρατιωτικὸν βίον ἑλόμενος ἐνεκαρτέρει ταῖς καθ' ἡμέραν κακοπαθείαις α καὶ ταχὺ τὸ πρωτεῖον ἀπηνέγκατο τῆς ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἔργοις ἀσκήσεως. Πᾶσαν δὲ ῥᾳστώνην καὶ σχολὴν ἀποτριψάμενος διετέλει καὶ μεθ' ἡμέραν καὶ νύκτωρ ἀεί τι πράττων τῶν εἰς τὸν πόλεμον χρησίμων. Διαίτῃ μὲν γὰρ ἐχρῆτο λιτῇ, λουτρῶν δὲ καὶ συμπεριφορᾶς τρυφὴν ἐχούσης ἀπείχετο. Καὶ τὴν μὲν τροφὴν καθήμενος προσεφέρετο, πρὸς δὲ τὸν ὕπνον ἀπεμέριζε χρόνον ἐλάττονα τῆς ἐκ τῆς φύσεως ἀνάγκης· τὸν δὲ ἐν νυκτὶ πόνον παρεδίδου τῇ μεθ' ἡμέραν ἐπιμελείᾳ, ἐπαγρυπνῶν τοῖς τῆς στρατηγίας ἐντεύγμασι· διὰ δὲ τῆς συνήθους τῶν ἀπίστων μελέτης ἀθλητὴς ἐγένετο τῶν κατὰ πόλεμον ἀγώνων. Τοιγαροῦν ὅσῳ χρόνῳ τις ἕτοιμον οὐκ ἂν παρέλαβε στράτευμα, πολὺ τάχιον οὗτος συνελέξατο καὶ διατάξας καθώπλισε. Προσαγγελθεισῶν δὲ τῶν περὶ αὐτὸν πράξεων εἰς τὴν ῥᾅμην, ἅπαντες οὐ τὴν ἀρετὴν ἀλλὰ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ λογιζόμενοι κατ' ἀρχὰς κατεφρόνησαν, ὡς τῶν προσαγγελλόντων κενῶς τὰ περὶ αὐτὸν τραγῳδούντων· ὡς δ' ἡ προσηγγελμένη φήμη διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀληθὴς ἐφάνη, ἡ σύγκλητος ἐξέπεμψεν Ἰούνιον, ὃν τρεψάμενος ἐνίκησεν.

 Ὅτι Γνάιος Πομπήιος καλὰς ἀμοιβὰς τῆς ἀρετῆς ἀπενεγκάμενος καὶ τοῦ πρωτείου τυχὼν διὰ τὴν ἀνδρείαν, ἀκολούθως τοῖς ὑπηργμένοις τὰ μετὰ ταῦτα ἔπραξε καὶ τὴν περὶ αὑτὸν αὔξησιν διὰ α γραμμάτων ἐδήλωσε τῷ Σύλλᾳ. Ὁ δ' ἐπὶ πολλῶν ἄλλων θαυμάσας τὸν νεανίσκον, τοῖς μετ' αὐτοῦ συγκλητικοῖς ἐπέπληττε παρονειδίζων ἅμα καὶ προκαλούμενος πρὸς τὸν ὅμοιον ζῆλον· θαυμάζειν γὰρ ἔφησεν εἰ νέος μὲν παντελῶς τηλικοῦτον στράτευμα τῶν πολεμίων ἀφήρπακεν, οἱ δὲ τῇ τε ἡλικίᾳ καὶ τοῖς ἀξιώμασι πολὺ προέχοντες οὐδὲ τοὺς ἰδίους οἰκέτας εἰς συμμαχίαν γνησίαν δεδύνηνται παρέχεσθαι.

 Ὅτι τὸν Ἀδριανὸν τὸν στρατηγὸν τῆς Ἰτύκης ζῶντα ἔκαυσαν οἱ Ἰτυκηνοί. Τὸ δὲ πραχθὲν καίπερ ὂν δεινὸν οὐκ ἔτυχε κατηγορίας διὰ τὴν τοῦ παθόντος κακίαν.

 Ὅτι τῷ Μαρίῳ τῷ υἱῷ Μαρίου ὑπατεύσαντι οὐκ ὀλίγοι καὶ τῶν κατὰ νόμον τετελεκότων τὴν στρατείαν ἐθελοντὴν ἔσπευσαν τῷ νεανίσκῳ κοινωνῆσαι τῶν κατὰ τὸν πόλεμον ἀγώνων, καὶ πρεσβύτεροι ταῖς ἡλικίαις ὄντες ἐνδείξασθαι τοῖς νεωτέροις ὅ τι δύναται πολεμικῶν ἔργων μελέτη καὶ συνήθεια παρατάξεων καὶ τῶν ἄλλων τῶν ἐν τῷ πολέμῳ δεινῶν.

 Ἔλεγχοι πικροὶ καὶ κατὰ πόλιν καὶ κατ' ἔθνος καὶ ποικίλαι πεῖραι προσήγοντο τοῦ γνωσθῆναι πῶς ἔχουσι πρὸς αὐτούς. Ἠναγκάζοντο γὰρ διὰ τῆς ὑποκρίσεως πρὸς ἀμφοτέρους τοῖς προσποιήμασι μετοκλάζειν καὶ πρὸς τοὺς ἀεὶ παρόντας ἀπονεύειν. Τῶν γὰρ ἀντιπολεμούντων οἱ πρὸς τὴν στρατολογίαν ἀποδεδειγμένοι καὶ κατὰ πρόσωπον παρόντες καὶ πρὸς ἀλλήλους διαφιλοτιμούμενοι τοῖς ἀκριβεστάτοις ἐλέγχοις φανερὰν ἐποίουν τὴν τῶν πόλεων κρίσιν.

 Ὅτι Μάριος διὰ τὴν σπάνιν τῶν ἀναγκαίων ὑπὸ τῶν στρατιωτῶν κατελέλειπτο, μόνος δὲ Μάρκος Περπέννας ὁ τῆς Σικελίας στρατηγός, διαπεμπομένου πρὸς αὐτὸν Σύλλα καὶ παρακαλοῦντος μετ' αὐτοῦ τάττεσθαι, τοσοῦτον ἀπέσχε τοῦ πειθαρχεῖν ὥστε μὴ μόνον διατηρῆσαι τὴν πρὸς Μάριον εὔνοιαν, ἀλλὰ καὶ μετ' ἀνατάσεως ἀποφῆναι ὅτι παντὶ σθένει διαβὰς ἐκ τῆς Σικελίας ἐξαρπάσει τὸν Μάριον ἐκ τοῦ Πραινεστοῦ.

 .Ὅτι μεγάλη στάσις ἐμφύλιος ἤδη διαλυομένου τοῦ Μαρσικοῦ γέγονε πολέμου, ἧς ἡγοῦντο Σύλλας καὶ Γάιος Μάριος, νέος ὤν, ὁ Μαρίου τοῦ πολλάκις ὑπατευκότος, ἑπτάκις γὰρ ὑπάτευσε, παῖς. Ἐν δὲ τῇ στάσει πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων ἀνῃρέθησαν, ἐκράτησε δ' ὁ Σύλλας, καὶ δικτάτωρ γεγονώς, Ἐπαφρόδιτόν τε ὀνομάσας ἑαυτὸν οὐκ ἐψεύσθη τῆς ἀλαζονείας· κρατῶν γὰρ τοῖς πολέμοις ἰδίῳ ἀπεβίω θανάτῳ. Ὁ δὲ Μάριος μάχῃ τῇ πρὸς Σύλλαν γενναίως ἀγωνισάμενος, ὅμως ἡττηθεὶς κατέφυγεν εἰς Πραίνεστον ἅμα μυρίοις πεντακισχιλίοις. Συγκλεισθεὶς δ' ἐν αὐτῇ καὶ χρόνον οὐκ ὀλίγον πολιορκηθεὶς ἠναγκάσθη, πάντων αὐτὸν ἐγκαταλιπόντων καὶ μηδεμίαν σωτηρίας ὁδὸν καθορῶν, τὴν ἑνὸς οἰκέτου τῶν πιστῶν χεῖρα εἰς λύσιν τῶν δεινῶν παρακαλέσαι. Καὶ ὅ γε πεισθεὶς καὶ μιᾶᾶ πληγῇ τοῦ βίου τὸν δεσπότην ἀπαλλάξας ἑαυτὸν ἐπικατέσφαξε. Καὶ παύεται μὲν αὕτη ἡ στάσις, λείψανα μέντοι τοῦ πολέμου ὑπολειφθέντα τῆς Μαρίου μοίρας ἐπὶ χρόνον Σύλλᾳ διεμαχέσαντο, ἕως καὶ αὐτὰ συνδιέφθορε τοῖς ἄλλοις.

Ὅτι καταλειφθέντος τοῦ Σκιπίωνος μόνου μετὰ τὸ διαφθαρῆναι χρήμασι καὶ ἀποστῆναι πάντας καὶ ἀπεγνωκότος τὴν σωτηρίαν, ὁ Σύλλας ἱππεῖς ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν τοὺς παραπέμψοντας μετ' ἀσφαλείας ὅποι βούλοιτο. Ὁ δὲ Σκιπίων ἐν ἀκαρεῖ χρόνῳ τὸ τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα μεταθεῖναι συναναγκασθεὶς εἰς ἰδιωτικὸν βίον καὶ ταπεινὸν σχῆμα, διὰ τὴν ἐπιείκειαν ὑπὸ τοῦ Σύλλα παρεπέμφθη ταχέως εἰς ἣν ἐβούλετο πόλιν. Εἶτα τὰ τῆς ἀρχῆς ἀνακτησάμενος κόσμια πάλιν δυνάμεως ἱκανῆς ἀφηγεῖτο.

Ὅτι οἱ τῶν ῥωμαίων περιφανεῖς ἄνδρες ἐμιαιφονήθησαν ἐκ διαβολῆς, καὶ ὁ τὴν μεγίστην ἱερωσύνην ἔχων Σκαιουόλας, μέγιστον ἔχων ἀξίωμα τῶν πολιτῶν, ἀναξίας τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἔτυχε τῆς α τοῦ βίου καταστροφῆς. Οἱ δὲ Ῥωμαῖοι κατ' αὐτό γε τοῦτο μεγάλως εὐτύχησαν, ὅτι τοῖς ἁγιωτάτοις σηκοῖς ὁ πάντιμος ἱερεὺς οὐκ ἔφθασε προσπεσεῖν, ἐπείτοι γε χάριν τῆς τῶν διωκόντων ὠμότητος καὶ πρὸς αὐτοῖς τοῖς ἀδύτοις ἐπιβώμιος μιαιφονηθεὶς ἀπέσβεσεν ἂν τῷ αἵματι τὸ ἀκοιμήτῳ δεισιδαιμονίᾳ τηρούμενον πῦρ ἐξ αἰῶνος.

 Ὅτι ὁ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔπαινος καὶ ἡ τῶν πονηρῶν βλασφημία μάλιστα δύνανται πρὸς τὰ καλὰ τῶν ἔργων τοὺς ἀνθρώπους χειραγωγεῖν. Ἄνδρας δυναμένους βουλεύσασθαι καλῶς καὶ τὰ κριθέντα ἀγαγεῖν εἰς συντέλειαν .

 Ὅτι προτεθείσης προγραφῆς εἰς τὴν ἀγορὰν ἀνέδραμε πλῆθος ἀνθρώπων πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν. Οἱ πλεῖστοι δὲ συνέπασχον τοῖς ὀφείλουσιν ἀναδέχεσθαι τὸν θάνατον. Εἷς δὲ τῶν συνεληλυθότων, κακίᾳ καὶ ὑπερηφανίᾳ διαφέρων, ἐγγελῶν τοῖς κινδυνεύουσι πολλὰ κατ' αὐτῶν ὑβριστικῶς ἐβλασφήμησεν. Ἔνθα δὴ δαιμονίου τινὸς νέμεσις τῷ διασύροντι τὴν τῶν ἀκληρούντων τύχην ἐπέθηκε τὴν πρέπουσαν τῇ κακίᾳ τιμωρίαν. Ἐν γὰρ τοῖς ἐπὶ πᾶσιν ὀνόμασιν εὑρὼν ἑαυτὸν προσγεγραμμένον, εὐθέως ἐγκαλυψάμενος τὴν κεφαλὴν προῆγε διὰ τοῦ πλήθους, ἐλπίζων λήσεσθαι τοὺς περιεστῶτας καὶ διὰ τοῦ δρασμοῦ πορίσεσθαι τὴν σωτηρίαν. Γνωσθεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν πλησίον ἑστώτων καὶ φανερᾶς τῆς περὶ αὐτὸν περιστάσεως γενομένης, συνελήφθη καὶ ἔτυχε τῆς τιμωρίας, πάντων ἐπιχαιρόντων τῷ θανάτῳ αὐτοῦ.

Ὅτι πολλῷ χρόνῳ τῆς Σικελίας ἀδικαιοδοτήτου γενομένης, ὁ Πομπήιος δοὺς ἑαυτὸν ἐπὶ τὴν δικαιοδοσίαν καὶ χρηματίζων περὶ τῶν δημοσίων ἀμφισβητημάτων καὶ τῶν ἰδιωτικῶν συμβολαίων οὕτως εὐστόχως καὶ ἀδωροδοκήτως ἐποιεῖτο τὰς ἀποφάσεις ὥστε ὑπερβολὴν ἑτέρῳ μὴ ἀπολείπειν. Εἴκοσι δὲ καὶ δυεῖν ἐτῶν τὴν ἡλικίαν ὑπάρχων, καὶ τῆς νεότητος προκαλουμένης ἐπὶ τὰς ἀλογίστους ἡδονάς, οὕτως αὐστηρῶς καὶ σωφρόνως ἐποιήσατο τὴν ἐπιδημίαν κατὰ τὴν νῆσον ὥστε πάντας τοὺς κατὰ τὴν Σικελίαν καταπλήττεσθαι καὶ θαυμάζειν τὴν ἀρετὴν τοῦ νεανίσκου.

Ὅτι ὁ Σπάρτακος ὁ βάρβαρος εὐεργετηθεὶς παρά τινος εὐχάριστος ἐφάνη πρὸς αὐτόν· αὐτοδίδακτος γὰρ καὶ παρὰ τοῖς βαρβάροις ἡ φύσις πρὸς ἀμοιβὴν χάριτος τοῖς εὐεργέταις.

Ὅτι ἡ διὰ τῶν ὅπλων νίκη κοινὴν ἔχει τοῖς ἡγεμόσι καὶ τοῖς στρατιώταις τὴν εὐημερίαν, τὰ δὲ διὰ τῆς στρατηγικῆς συνέσεως γινόμενα κατορθώματα μόνῳ προσάπτεται τῷ ἡγεμόνι.

Ἀκατάσχετος γάρ τις ὁρμὴ τοῖς βαρβάροις ἐνέπεσε τῆς πρὸς τοὺς ῥωμαίους ἀποστάσεως.

Ὅτι ὡς ἐπίπαν αἱ τῶν ἄλλων συμφοραὶ νουθετοῦσι τοὺς ἐν τοῖς ὁμοίοις κινδύνοις ὑπάρχοντας.

 

 

LIVRES TRENTE-HUIT ET TRENTE-NEUF ( ?).

* . Vatican:, p. 124. — Des députés furent envoyés auprès de Cinna pour traiter de la paix. Cinna leur répondit : " Je suis sorti de Rome consul, et je n'y rentrerai pas homme privé. »

Métellus s'approcha ensuite avec son armée du camp de Cinna. Ils convinrent, dans un entretien qu'ils eurent ensemble, que Cinna resterait chef d'armée, et Métellus le premier lui donna ce titre ; mais ils furent l'un et l'autre blâmés de tout ce qu'ils avaient fait. Marius se montra, et déclara qu'étant déjà vainqueur, il ne pouvait pas résigner un pouvoir qui lui avait été donné par la divinité même. Métellus, de retour à Rome, eut une violente querelle avec Octave, comme s'il avait trahi les consuls et la patrie. Octave disait qu'il n'accorderait en aucune manière à Cinna le gouvernement absolu de Rome, et que, fût-il abandonné de tout le monde, il saurait se conserver digne du commandement, et qu'avec ses partisans.... Enfin, il ajouta que s'il ne lui restait plus aucun espoir, il mettrait le feu à sa maison, livrerait aux flammes sa personne et ses richesses, et mourrait intrépidement en homme libre.

Excerpt de Virt. et Vit., p. 614. — [Cornélius] Merula fut nommé consul à la place de Cinna, après que celui-ci eut conclu la paix à la condition d'être prorogé dans le consulat. Il sembla se conduire en bon citoyen ; par ses discours dans le sénat et dans l'assemblée du peuple, il se prononça sur les intérêts de la république, et promit de donner le premier l'exemple de la concorde. Nommé consul contre son gré, il se démit de cette charge en faveur de Cinna, et redevint aussitôt simple citoyen. Le sénat envoya des députés pour se réconcilier avec Cinna et le ramener dans la ville.

Excerpt. Photii, p. 542. — Cinna et Marius tinrent conseil avec les principaux chefs de l'armée et délibérèrent sur les moyens d'affermir la paix. Ils décidèrent donc de mettre à mort tons les ennemis les plus influents et capables de disputer le pouvoir suprême, afin qu'ayant débarrassé leur fonction de tous les obstacles, ils pussent, avec leurs amis, administrer impunément, et comme ils l'entendraient, les affaires de la ville. Ils violèrent donc incontinent les traités conclus, et ordonnèrent partout des exécutions sanglantes sans aucune forme de procès. Quintus Lutatius Catulus, qui avait remporté un triomphe éclatant sur les Cimbres, et qui était très aimé de ses concitoyens, fut publiquement accusé d'un crime capital par un tribun. Redoutant le danger d'une fausse accusation, il se rendit auprès de Marius et implora son secours. Marius avait été autrefois l'ami de Lutatius, mais devenu alors son ennemi, à cause des soupçons qu'il avait conçus contre lui, il ne répondit que par ces mots : « Il faut mourir ! » Catulus, désespérant de son salut, et voulant mourir sans recevoir d'outrages, termina ses jours par un moyen tout particulier. Il se renferma dans une chambre fraîchement peinte, et, ajoutant aux émanations de la chaux par du feu et de la fumée, il s'asphyxia par la respiration d'un air corrompu (01).

(M. Planudii ex Dione Cassio excerpta in Maii N. C., vol. II, p. 548, et Suidas, v. Σύλλας.)

La guerre civile qui devait éclater à Rome sous le consulat de Sylla, fut, au rapport de Tite-Live et de Diodore, annoncée par beaucoup de présages : le ciel étant sans nuages et l'air parfaitement pur, on entendit une trompette rendant un son aigu et plaintif; tous ceux qui l'entendirent perdirent la raison de frayeur. Les devins étrusques déclarèrent que ce prodige annonçait une révolution dans le genre humain ; ils ajoutaient qu'il existait huit races d'hommes différentes par leurs mœurs, que la divinité avait assigné à chacune d'elles un certain espace de temps qui finissait avec la période d'une grande année; qu'à la fin de cette période et au commencement^de celle qui suit, il apparaissait quelque signe miraculeux, soit sur la terre, soit dans le ciel ; que les sages savaient aussitôt qu'une race d'hommes à mœurs différentes avait pris naissance et que les dieux prenaient moins soin de l'ancienne. Qu'il en soit ainsi ou autrement, c'est ce que je ne veux pas examiner ici.

* Excerpt. Vatioan., p. 125. — Cinna et Marius furent bientôt atteints de la vengeance divine, après les massacres des citoyens et les violences commises envers les hommes. Sylia avait seul échappé à ses ennemis; après avoir détruit en Béotie les troupes de Mithridate, pris Athènes d'assaut, et fait de Mithridate un allié, il se mit à la tête de son armée et rentra en Italie. En très peu de temps, il tailla en pièces les armées de Cinna et de Marius, se rendit maître de toute l'Italie, égorgea tous les partisans de Cinna, souillés de sang, et extermina jusqu'au dernier rejeton la race de Marius. Beaucoup d'hommes modérés regardèrent le châtiment des auteurs de tant de meurtres comme infligé par la providence des dieux. Aussi ce châtiment doit-il être une excellente leçon pour ceux qui marchent dans le sentier de l'impiété.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 614-615. — Sylla, manquant d'argent, porta les mains sur trois temples remplis d'offrandes d'argent et d'or : celui de Delphes, consacré à Apollon, celui d'Épidaure à Esculape, et celui d'Olympie à Jupiter. H trouva le plus de richesses dans le temple d'Olympie, parce que, de tout temps, ce dernier avait été respecté comme un asile sacré. Quant au temple de Delphes, la plupart des offrandes en avaient été enlevées par les Phocidiens dans la guerre sacrée. Sylla s'étant ainsi emparé de beaucoup d'argent, d'or et d'autres objets précieux qu'il avait trouvés dans ces temples, réunit une grande masse de richesses destinées aux dépenses des guerres qui devaient éclater en Italie. Bien qu'il n'eût pas craint de toucher aux trésors sacrés, il consacra aux dieux, par forme d'expiation, un champ [dont les revenus annuels étaient employés à des sacrifices]. Il disait en plaisantant qu'il remporterait toujours la victoire, puisqu'il avait pour auxiliaires les dieux qui lui avaient fourni tant d'argent.

[C. Flavius] Fimbrias, ayant une grande avance de chemin sur [Valérius] Flaccus, eut le temps de commettre un forfait : désirant s'attacher ses soldats, il leur permit de ravager le territoire des alliés, de le traiter en pays ennemi, et de réduire en esclavage tous ceux qu'ils rencontreraient. Les soldats accueillirent avec joie cette permission, et amassèrent en peu de jours un immense butin. Ceux qui avaient souffert de ce pillage vinrent se plaindre auprès du consul. Celui-ci en fut affligé, et leur ordonna de le suivre, afin de leur restituer leur bien. Il commanda lui-même à Fimbrias, avec des menaces, de rendre aux propriétaires les biens qu'il leur avait enlevés. Fimbrias en rejeta la Imite sur les soldats, comme ayant agi contre sa volonté; en même temps il leur disait en particulier de ne pas obéir aux ordres donnés, et de ne pas rendre les biens dont la possession était sanctionnée par le droit de guerre. Ainsi, quoique Flaccus prescrivit avec des menaces de restituer ce qui avait été pillé, les soldats n'en tinrent aucun compte, et des troubles éclatèrent dans l'armée.

Fimbrias, ayant passé l'Hellespont, excita ses soldats au pillage et à toutes sortes de violences ; il imposa sur les villes des sommes d'argent qu'il distribuait à ses troupes. Celles-ci, enhardies par une licence sans frein et enflammées par l'espoir du butin, aimaient Fimbrias comme leur bienfaiteur commun. il assiégea les villes qui ne s'étaient pas soumises, les prit d'assaut et les livra en pillage à ses soldats. C'est ainsi qu'il leur abandonna Nicomédie.

Le même Fimbrias entra comme ami dans la ville de Cyzique, accusa les plus riches citoyens d'un crime capital ; pour intimider les autres, il en condamna deux d'entre eux à être battus de verges, et leur trancha la tête. Il confisqua ensuite leurs biens, et, par ses exécutions sanglantes, il inspira aux autres une telle frayeur qu'ils vinrent forcément lui apporter leurs biens pour racheter leur vie.

* Excerpt. Vatican., p. 129. — Fibrinus [Fimbrias] plongea en peu de temps la province dans de grands malheurs ; on devait s'y attendre de la part d'un homme qui, au prix d'une si grande impiété, avait acquis le pouvoir de faire tout ce qu'il voulait. Semblable à la foudre, il ravagea la Phrygie, dévasta tout ce qu'il rencontrait, et rasa une ville entière. Enfin il périt de sa propre main, et expia par sa mort les nombreux meurtres qu'il avait commis.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 615-616. — Cnéius Pompée, ayant choisi le métier des armes, endurait des fatigues journalières, et bientôt il fut le premier dans l'art militaire. Dédaignant l'oisiveté, il passait nuit et jour dans les exercices de la guerre ; il menait une vie sobre, s'abstenait de bains et de tous les plaisirs du luxe ; il mangeait assis et employait pour le sommeil moins de temps que n'en exige la nature ; il préparait pendant la nuit la tâche pour la journée, et veillait pour s'instruire dans les devoirs d'un chef d'armée. Par ses études habituelles et incroyables, il devint un véritable athlète dans le métier des armes. Aussi, il mit sur pied et équipa une armée en bien moins de temps qu'un autre n'aurait mis à faire ses préparatifs. Lorsque le bruit de ses exploits parvint à Rome, personne n*en tint d'abord compte, parce qu'on songeait, non aux qualités, mais à la jeunesse de Pompée, et on s'imaginait qu'il y avait beaucoup d'exagération dans ce qu'on en disait. Mais comme d'autres exploits vinrent confirmer ce bruit, le sénat envoya contre lui Junius [Brutus]; Pompée le vainquit et le mit en fuite.

* Excerpt. Vatican., p. 125-127.— Cnéius Pompée fut bien récompensé de ses vertus ; on lui adjugea la palme de la bravoure. Il déploya toujours les mêmes talents, et informa Sylla par des lettres des progrès qu'il avait faits. Sylla, dans son admiration pour ce jeune homme, le plaçait au-dessus de beaucoup d'autres, et, s'adressant sur un ton de reproche aux sénateurs qui étaient avec lui, il leur disait de suivre ce modèle. Il ajouta qu'il admirait ce jeune homme pour avoir arraché au pouvoir de l'ennemi une si grande armée, tandis que des hommes plus âgés et plus élevés en dignité n'avaient pas même risqué leurs domestiques pour servir d'auxiliaires.

Les habitants d'Utique brûlèrent vif Adrien, commandant de la ville. Cet acte, quelque cruel qu'il fût, n'était pas même poursuivi juridiquement à raison du genre de supplice infligé.

Sous le consulat de Marius et de celui de son fils, beaucoup de soldats, qui, d'après la loi, avaient fini leur temps de service militaire, s'empressaient de partager avec les jeunes conscrits les dangers de la guerre; les plus âgés montraient aux plus jeunes ce que peut l'exercice militaire, l'habitude de garder les rangs, et l'expérience de la guerre.

Dans les villes comme parmi les populations, on faisait des enquêtes sévères et multipliées pour savoir quelles étaient les dispositions des esprits envers [Marius et Sylla]. On était donc obligé de dissimuler et de donner raison à ceux qui étaient en présence : ceux qui étaient chargés de lever des troupes pour l'une des factions ennemies se trouvaient souvent en face les uns des autres, et, par les luttes qu'ils engageaient entre eux, ils mettaient à nu la véritable opinion des villes.

Marius, manquant des provisions nécessaires, fût abandonné de ses soldats. Marcus Perpenna, gouverneur de la Sicile, lui resta seul fidèle. Sylla lui envoya des députés et l'exhorta à embrasser son parti ; mais, loin de se rendre à cette invitation, Perpenna conserva tout son attachement pour Marius et déclara avec des menaces qu'il passerait avec toutes ses forces de la Sicile en Italie, et viendrait enlever Marius de Préneste.

Excerpt. Photii, p. 541. — La guerre marsique était à peine terminée que Rome devint le théâtre d'une grave guerre civile, sous le commandement de Sylla et du jeune Calus Marius, fils de ce Marius qui avait été sept fois consul. Dans cette guerre, beaucoup de milliers d'hommes périrent. Sylia demeura vainqueur, et, devenu dictateur, il se donna le surnom d'Épaphrodite (favori de Vénus), et ce surnom, quelque ambitieux qu'il fût, ne se démentit point. Victorieux dans les combats, Sylla mourut d'une mort naturelle, tandis que Marius, après avoir noblement résisté à Sylla, fut vaincu et se réfugia à Préneste avec quinze mille hommes. Il se renferma dans cette ville et y soutint un long siège ; enfin, abandonné de tous, et ne voyant aucun moyen de salut, il fut forcé de recourir au bras d'un de ses fidèles esclaves pour se délivrer de ses maux : après avoir tranché d'un seul coup la vie de son maître, cet esclave se tua ensuite lui-même. Telle fut l'issue de cette guerre civile; les débris de la faction de Marius résistèrent encore pendant quelque temps à Sylla, jusqu'à ce qu'ils succombèrent.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 616. — Scipion, dont les troupes avaient été corrompues, se vit abandonné de tout le monde et désespérait déjà de son salut, lorsque Sylla lui envoya des cavaliers qui devaient l'escorter partout où il voudrait. Scipion quitta aussitôt les insignes de sa magistrature et rentra forcément dans la vie privée; mais, grâce à la clémence de Sylla, il fut sans retard renvoyé dans la ville qu'il avait lui-même désignée. Quelque temps après, il reprit les insignes de l'autorité consulaire, et se mit de nouveau à la tête d'une nombreuse armée.

Les hommes les plus considérés de Rome furent égorgés sur de fausses accusations. Parmi ces victimes, on remarque le grand prêtre Mucius Scœvola, citoyen éminent et qui termina sa vie d'une manière indigne de ses hautes qualités. Par bonheur pour les Romains, le meurtre de ce grand prêtre ne souilla pas le sanctuaire le plus respecté ; car il ne dépendait pas de la cruauté des sicaires que Scœvola n'eût été immolé sur le foyer sacré de Vesta et qu'il n'eût éteint de son sang le feu qu'une crainte religieuse entretient de tout temps.

Les éloges qu'on donne aux hommes de bien ainsi que les blâmes qu'on inflige aux méchants portent très souvent les hommes aux bonnes œuvres.
... Des hommes capables de donner de bons conseils et d'exécuter les résolutions prises....

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 616-618. — La table de proscription ayant été exposée sur le forum, un grand nombre d'habitants accoururent pour la lire. La plupart étaient touchés du sort de ceux qui devaient mourir. Parmi ces curieux, il y en eut un qui, aussi méchant qu'insensible, railla les condamnés, et se permit des invectives insultantes. La vengeance divine atteignit sur-le-champ le railleur impudent et lui infligea une punition méritée. En effet, il trouva son nom parmi ceux des proscrits; se cachant aussitôt la tête, il fendit la foule, dans l'espérance d'échapper et de sauver sa vie. Mais reconnu par un de ses voisins, il fut arrêté et exécuté aux applaudissements de tous les assistants.

La Sicile avait été pendant longtemps privée de la justice régulière. Pompée s'appliqua à rétablir les tribunaux ; dans les affaires publiques et privées, il rendit des arrêts si équitables et si impartiaux que personne ne remportait à cet égard sur lui. Bien qu'il n'eût encore que vingt-deux ans, et que, dans un âge si tendre, les plaisirs fassent taire la raison, n se conduisit pendant son voyage dans cette lie avec tant de sagesse et d'austérité que tous les Siciliens admiraient avec étonnement la vertu de ce jeune homme.

* Excerpt. Vatican., p. 127, 128. — Spartacus, le Barbare, se montra reconnaissant envers son bienfaiteur; car la gratitude est une vertu que la nature enseigne même aux Barbares.

L'honneur d'une victoire remportée par la force des armes est également partagé par les chefs et par les soldats; mais les succès, dus à l'habileté stratégique, ne doivent être attribués qu'au chef seul.

Un irrésistible désir de se révolter contre les Romains s'était emparé des Barbares.

Les malheurs des autres nous devraient servir de règle de conduite dans des dangers semblables.

 

NOTES

 

(01) Ces derniers mots prouvent que les anciens étaient tout aussi bons observateurs que nous. L'asphyxie de Catulus était en effet produite par un air irrespirable.