Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXVI (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 25 - livre 27 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE VINGT-SIXIÈME


 

 

Οὔτε ποιητὴς οὔτε συγγραφεὺς οὔτε ἄλλος τεχνίτης οὐδεὶς παραγγελίας τινὸς λογικῆς δύναται πᾶσι τοῖς ἀναγινώσκουσι κατὰ πᾶν εὐαρεστῆσαι· θνητῇ δὲ φύσει, κἂν ὅλως ἐπιτετευγμένη γένηται, οὐ δυνατὸν ἐφικέσθαι τῆς ἀμέμπτου πάντων εὐαρεστήσεως. Οὔτε γὰρ Φειδίας, μάλιστα τεθαυμασμένος ἐπὶ τῇ τῶν ἐλεφαντίνων ἀγαλμάτων κατασκευῇ, οὔτε Πραξιτέλης ὁ καταμίξας ἄκρως τοῖς λιθίνοις ἔργοις τὰ τῆς ψυχῆς πάθη, οὔτε Ἀπελλῆς ἢ Παρράσιος οἱ τοῖς ἐμπειρικῶς κεκραμένοις χρώμασι προαγαγόντες εἰς ἀκρότατον τὴν ζωγραφικὴν τέχνην, οὕτως ἐπέτυχον ἐν τοῖς ἔργοις ὥστε κατὰ πᾶν ἄμεμπτον ἐπιδείξασθαι τὸ τῆς ἐμπειρίας ἀποτέλεσμα. Τίς γὰρ ἐπιφανέστερος τῶν μὲν ποιητῶν Ὁμήρου, τῶν δὲ ῥητόρων Δημοσθένους, τῶν δὲ εὖ βεβιωκότων Ἀριστείδου καὶ Σόλωνος; Ἀλλ' ὅμως ταῖς τούτων εὐφημίαις καὶ δυνάμεσι προσῆλθεν ὁ μεμφόμενος καὶ τὰς ἀγνοίας ἐλέγχων λόγος. Ἄνθρωποι γὰρ ὄντες καὶ ταῖς τῶν ἐγχειρουμένων ὑπεροχαῖς ἐπιτυγχάνοντες, ὅμως διὰ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν διέπιπτον ἐν πολλοῖς. Ἔστι γάρ τινα τῶν ἀνθρωπίων φιλόφθονα καὶ μικρόσοφα, τὰ παραπέμποντα μὲν τὰ καλῶς ἔχοντα τῶν ἐπιτελεσθέντων, προσπλεκόμενα δὲ τοῖς ἐπιδεχομένοις διαστροφήν τινα καὶ πιθανὴν μέμψιν, ἐξ ὧν φιλοτιμοῦνται διὰ τῆς τῶν ἄλλων κατηγορίας τὴν ἰδίαν αὐξήσειν ἐμπειρίαν, ἀγνοοῦντες ὅτι πᾶσα δύναμις οὐκ ἐκ τῆς ἀλλοπαθείας ἀσθενεῖ, ἀλλ' ἐκ τῆς ἰδίας ἕξεως θεωρεῖται. Θαυμάσειε δὲ ἄν τις τῆς τοιαύτης ἀβελτερίας τὴν εἰς τὰ φαῦλα φιλοπονίαν, δι' ἧς τινες πειρῶνται ταῖς κατὰ τῶν ἄλλων βλασφημίαις ἰδίαν εὐδοξίαν ἀποφέρεσθαι. Εἰσὶ γάρ τινες, οἶμαι, φύσεις σκαιότητι βλάπτουσαι, καθάπερ ἐκκαίουσαι τὰ καλὰ τῶν γεννημάτων πάχναι καὶ χιόνες. Καὶ γὰρ διὰ τὴν ἀνταύγειαν τῆς κατὰ τὴν χιόνα λευκότητος ἀμαυρουμένη ἡ ὄψις τῆς ἀκριβοῦς θεωρίας ἀποστερεῖται, καὶ προαιρέσεις ἀνθρώπων ἀξιόλογον μὲν ἔργον οὔτε βουλόμεναι δρᾶν οὔτε δυνάμεναι, τὰ δὲ ὑπὸ τῶν ἄλλων πεποιημένα διασύρουσι. Διὸ χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας τοῖς μὲν διὰ ἐπιμέλειαν κατωρθωκόσιν ἀρετῆς ἀπομερίζειν τὸν ἔπαινον, τοῖς δὲ σπανίως κατορθοῦσι μὴ συκοφαντεῖν ἀνθρωπίνης φύσεως τὴν ἀσθένειαν. Περὶ μὲν οὖν τῶν βασκαίνειν ἐπιτηδευόντων ἱκανὸν ἡμῖν εἰρήσθω.

 Ὅτι Ἀννίβας πρὸς τὴν τοῦ δικτάτωρος Φαβίου σύνεσιν ἀντιμηχανώμενος εἰς παράταξιν αὐτὸν προὐκαλεῖτο, καὶ τοῖς τῆς δειλίας ὀνείδεσιν ἐπειρᾶτο συναναγκάζειν εἰς τὴν διὰ μάχης κρίσιν συγκαταβαίνειν. Ὡς δὲ οὐκ ἔπειθεν, ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων ἐβλασφήμει τὸν δικτάτωρα καὶ παιδαγωγὸν ἐπικαλῶν αὐτὸν ὠνείδιζε τὴν δειλίαν· ὁ δὲ τὴν ὕβριν ἀταράχως καὶ βαθέως ἔφερεν.

Καθάπερ γὰρ ἀθλητὴς ἀγαθὸς πολὺν χρόνον χειραλειπτήσας ἐπὶ τὸν ἀγῶνα καταντᾷ ἐμπειρίαν μεγάλην καὶ δύναμιν πεποιημένος.

Μηνόδοτος δὲ ὁ Περίνθιος τὰς Ἑλληνικὰς πραγματείας ἔγραψεν ἐν βιβλίοις πεντεκαίδεκα, Σώσιλος δὲ ὁ Ἠλεῖος τὰ περὶ Ἀννίβαν ἔγραψεν ἐν βιβλίοις ἑπτά.

Κατὰ δὲ Ῥωμαίους ἡ λεγεὼν πεντακισχίλιοί εἰσιν.

Ὅτι φύσει οἱ ἄνθρωποι ταῖς μὲν εὐημερίαις προστρέχουσι, τῇ δὲ τῶν πταισάντων τύχῃ συνεπιτίθενται.

Τὴν γὰρ τύχην εὐμετάβολον οὖσαν φύσει ταχὺ τὴν ἐναντίαν εἰσάξειν μεταβολήν.

 

LIVRE VINGT-SIXIÈME (?),

Excetpr Hœschel, p. 512, 513. — Il n'y a aucun poète, aucun historien ni aucun écrivain, dans quelque genre que ce soit, qui puisse contenter ses lecteurs en tout point. Il n'a pas été donné à la nature humaine, si accomplie qu'elle soit, de pouvoir obtenir une approbation universelle. Phidias , doué d'un talent merveilleux pour faire des statues en ivoire ; Praxitèle, qui faisait revivre sur la pierre les passions^humaines; Apelle et Parrhasius qui, par la beauté de leur coloris, portèrent la peinture au plus haut degré de perfectionnement, n'ont pas été assez heureux pour échapper à toute censure. Qui fut meilleur poète qu'Homère? Quel orateur fut supérieur à Démosthène ? Qui vécut plus sagement qu'Aristide ou Solon ? Cependant la critique n'a pas épargné leur renommée, leurs talents et leurs vertus ; ils étaient hommes, et, quelque supérieurs qu'ils aient été dans leurs travaux, la faiblesse humaine ne leur a pas permis d'être exempts de défauts. Il existe des hommes envieux et d'un esprit étroit, qui, peu sensibles à la beauté des grandes choses, se mettent à la recherche de quelques défauts pour les critiquer, empressés de se faire valoir aux dépens des autres. Ils ignorent que toute œuvre dépend de son mérite intrinsèque et non du point de vue sous lequel un étranger l'envisage. On ne saurait donc trop s'élever contre la sotte industrie de ceux qui, pour se donner de l'importance, font ressortir davantage les défauts des autres. Nous voyons dans la nature certains phénomènes qui nous semblent d'une nature malfaisante, comme les gelées blanches et les frimas qui gâtent la beauté des fruits. La neige, par la réflexion des rayons, trouble la vision et nuit à la netteté de la vue. Il en est de même de ces critiques qui, dans l'impuissance de rien faire par eux-mêmes, persiflent les œuvres des autres. Aussi, il convient aux hommes bien pensants d'accorder des louanges à ceux qui ont perfectionné leur art, et de ne pas blâmer ceux à «qui la faiblesse humaine n'a pas permis de s'élever. Mais en voilà assez sur les envieux.

* Excerpt. Vatican., p. 58. — Annibal, cherchant à mettre en défaut la prudence du dictateur Fabius, le provoquait au combat et essayait par des invectives de le forcer à livrer une bataille décisive. Mais il n'y parvint pas, bien que de son côté le peuple romain blâmât le dictateur, et, l'accusant de lâcheté, le surnommait outrageusement le pédagogue. Fabius supporta ces injures tranquillement et sans s'émouvoir.

Excerpt. Hœschel. , p. 513. — De même qu'un bon athlète qui se présente dans l'arène après avoir longtemps exercé ses bras et s'être acquis beaucoup d'expérience et de force... .

Mendoté de Périnthe a écrit l'histoire de la Grèce en quinze livres, et Sosilus d'Ilium celle d'Annibal en sept

La légion romaine était composée de cinq mille hommes.

En général, les hommes s'empressent de seconder ceux que la fortune favorise, mais ils accablent ceux auxquels la fortune est contraire.

L'âme qui est immuable de sa nature aura bientôt une destination contraire [de celle qu'elle a maintenant]

Ῥόδου γὰρ ὑπὸ σεισμοῦ μεγάλου καταπτωθείσης, Ἱέρων ὁ Συρακούσιος ἔδωκεν εἰς οἰκοδομὴν τοῦ τείχους ἀργυρίου ἓξ τάλαντα καὶ ἀργυρίους λέβητας ἀξιολόγους χωρὶς τοῦ νομίσματος καὶ ἀτέλειαν τοῖς σιτηγοῖς πλοίοις.

Ἡ νῦν δὲ καλουμένη Φιλιππόπολις κατὰ τὴν Θετταλίαν Φθιώτιδες Θῆβαι ἐκαλοῦντο.

Ὅτι κατὰ τὴν Καπύην προτεθείσης βουλῆς ἐν ἐκκλησίᾳ κοινῇ τί πρακτέον εἴη περὶ τῆς ἀποστάσεως, ἐπέτρεψαν οἱ Καπυηνοὶ γνώμην ἀποφήνασθαι τῷ προσαγορευομένῳ Παγκύλῳ Παύκῳ. Ὁ δὲ ἐκτὸς τῶν φρενῶν γεγονὼς διὰ τὸν Ἀννίβου φόβον ὤμοσε τοῖς πολίταις ἰδιότροπον ὅρκον. Ἔφησε γάρ, εἰ τῶν ἑκατὸν ἐλπίδα μίαν εἶχεν ἐν τοῖς Ῥωμαίοις, οὐκ ἂν μετέστη πρὸς Καρχηδονίους· νῦν δὲ φανερᾶς οὔσης τῆς τῶν πολεμίων ὑπεροχῆς καὶ τοῦ κινδύνου ταῖς πύλαις ἐφεστῶτος, ἀναγκαῖον εἶναι ταῖς ὑπεροχαῖς εἴκειν. Τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ πάντων συγκαταθεμένων προστίθεσθαι τοῖς Καρχηδονίοις ...

Τρυφῆς γὰρ συνεχοῦς καὶ μαλακῆς εὐνῆς καὶ μύρων παντοίων καὶ παντοίας τροφῆς πολυτέλια τὴν μέν ἀλκὴν καὶ συνήθη τῶν δεινῶν ὑπομονὴν  ἐξέλυσε, τὰ δὲ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εἰς γυναικώδη καὶ τρυφερὰν διάθεσιν μετέστησεν.  Ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη φύσις τὴν μὲν ἀσυνὴθη τῶν πόνων ἄσκησιν καὶ δίαιταν εὐτελῆ δυσχερῶς προσίεται, τὴν δὲ ῥᾳστώνην καὶ τρθφὴν ἑτοίμως διώκει.

Ἡ γὰρ ἀνθρωπίνη φύσις τὴν μὲν ἀσυνήθη τῶν πόνων ἄσκησιν καὶ δίαιταν εὐτελῆ δυσχερῶς προσίεται, τὴν δὲ ῥᾳστώνην καὶ τρυφὴν ἑτοίμως διώκει.

Ποικίλη δέ τις ἀνωμαλία κατεῖχε τὰς πόλεις, ὡς ἂν τῆς ὁμονοίας δεῦρο κἀκεῖσε λαμβανούσης τὰς ῥοπάς.

Ὅτι ταῖς τῶν πραγμάτων μεταβολαῖς καὶ τὰς τῶν φίλων εὐνοίας θεωρεῖν ἔστιν συμμεταβαλλούσας.

Ὅτι αἱ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἀρεταὶ καὶ παρὰ πολεμίοις ἐνίοτε τυγχάνουσι τιμῆς.

Ὅτι πολλαὶ γυναῖκες καὶ παρθένοι καὶ παῖδες ἐλεύθεροι συνείποντο τοῖς Καπυηνοῖς διὰ τὴν ἀπορίαν τῆς τροφῆς· καὶ γὰρ ὁ πόλεμος ἐνίοτε βιάζεται τοὺς κατὰ τὴν εἰρήνην ἐν πολλῇ σεμνότητι ζῶντας ὑπομένειν ἀνάξια τῆς ἡλικίας πάσχοντας.

 

 

* Excerpt. Vatican., p. 58. — Les hommes accourent d'ordinaire auprès de ceux qui ont des succès, et ils jettent la pierre aux malheureux.

Excerpt. Hœschel , p. 513. — La ville de Rhodes ayant été renversée par un tremblement de terre, Hiéron de Syracuse lui donna, pour relever ses murs, six talents d'argent (01), de magnifiques bassins d'argent ainsi que de l'argent monnayé, et affranchit de tout impôt les vaisseaux qui apportaient du blé.

La ville nommée aujourd'hui Philippopotis avait jadis en Thessalie le nom de Thèbes Phthiotides.

* Excerpt. Vatican. , p. 59. — Dans l'assemblée publique du peuple à Capoue, on délibérait pour savoir s'il fallait abandonner le parti des Romains. Les Capouans invitèrent Pancylus Paucus à émettre son opinion. Ce citoyen, hors de lui-même par la frayeur que lui inspirait Annibal, prononça devant ses concitoyens un discours singulier. « Si, disait-il, les Romains avaient seulement la chance de un pour cent, je ne passerais pas dans le parti des Carthaginois; mais comme il est aujourd'hui évident que l'ennemi est de beaucoup supérieur aux Romains, et que le danger est à nos portes, il faut céder à la force. » Cette opinion fut unanimement accueillie, et le peuple se déclara pour les Carthaginois.

Excerpt. Hœschel., p. 515. — L'habitude du luxe , l'usage d'un lit moelleux, l'emploi des parfums de toute espèce, et une nourriture composée des mets les plus délicats énervent le corps et le rendent incapable de supporter la fatigue : le corps et l'âme deviennent efféminés. En effet, l'homme est naturellement peu porté aux exercices pénibles et à la vie frugale, mais il recherche l'oisiveté et les plaisirs. Ce ne fut qu'après de longs efforts qu'Annibal parvint à prendre les villes des Romains et le territoire des Bruttiens; qu'il s'empara plus tard de Crotone, et qu'il emporta d'assaut Rhégium. Commençant la guerre à l'Occident depuis les colonnes d'Hercule il la continua jusqu'à Crotone, et soumit tout le pays des Romains, à l'exception de Rome et de Naples.

* Excerpt. Vatican. , p. 59 et 60. — La nature humaine montre de la répugnance pour un travail continuel et une mauvaise nourriture, tandis qu'elle recherche l'oisiveté et une vie sérieuse.

— Une grande variété de principes régnait dans les villes qui balançaient incertaines d'un côté et de l'autre.

— Il est facile de voir que les amitiés changent avec les vicissitudes de la fortune.

— Le courage des hommes braves est quelquefois honoré même par les ennemis.

— Beaucoup de femmes, de jeunes filles et de jeunes gens libres, pressés par la famine, suivaient les habitants de Capoue. Car la guerre force quelquefois les hommes qui mènent dans la paix un grand train de vie, à souffrir des choses indignes de leur âge.

 Ὅτι Ἀννίβας ἦν φύσει μάχιμος, καὶ τῇ τῶν πολεμικῶν ἔργων ἐκ παιδὸς πείρᾳ πεπονημένος καὶ συνεστρατευκὼς ἔτη πλείω μεγάλοις ἡγεμόσι πολλὴν εἶχε τριβὴν τῶν πολεμικῶν ἀγώνων. Κεχορηγημένος δὲ ὑπὸ τῆς φύσεως ἀγχινοίᾳ καὶ πεποιημένος στρατηγικὴν ἀρετὴν διὰ τῆς πολυχρονίου περὶ τὸν πόλεμον ἀσκήσεως μεγάλας ἐλπίδας εἶχεν ἐν ἑαυτῷ.

Ὅτι τοῦ Μινυκίου ἡττηθέντος ὑπὸ τοῦ Ἀννίβου, ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ὑπὸ πάντων ἐκρίθη Μινύκιος μὲν ἀφροσύνῃ καὶ ἀπειρίᾳ τοῖς ὅλοις ἐπταικώς, Φάβιος δὲ ἀγχινοίᾳ καὶ ἀρετῇ στρατηγικῇ διὰ παντὸς προνενοημένος τῆς ἀσφαλείας.

Ὅτι Δωρίμαχος ὁ τῶν Αἰτωλῶν στρατηγὸς ἀσεβῆ συνετελέσατο πρᾶξιν· τὸ γὰρ περὶ Δωδώνην μαντεῖον συλήσας, ἐνέπρησε τὸ ἱερὸν πλὴν τοῦ σηκοῦ.

 Ὅτι ἡ τοῦ Ἀννίβου δύναμις πολὺν χρόνον τῆς τῶν Καμπανῶν εὐδαιμονίας ἀπλήστως ἐμπλησθεῖσα μετέβαλε ταῖς ἀγωγαῖς εἰς τοὐναντίον· τρυφῆς γὰρ συνεχοῦς καὶ μαλακῆς εὐνῆς καὶ μύρων παντοίων καὶ παντοίας τροφῆς πολυτέλεια τὴν μὲν ἀλκὴν καὶ συνήθη τῶν δεινῶν ἐξέλυσεν ὑπομονήν, τὰ δὲ σώματα καὶ τὰς ψυχὰς εἰς γυναικώδη καὶ τρυφερὰν διάθεσιν μετέστησεν.

 Ὅτι τῶν Ῥωμαίων ὁ Ἀννίβας πολλὰ κατηγορήσας εἰς ὠμότητα καὶ πονηρίαν, μᾶλλον δ' ὑπερηφανίαν, τοὺς τῶν συγκλητικῶν υἱοὺς καὶ συγγενεῖς ἐκλέξας ἀπέσφαξεν, ταύτην παρὰ τοῦ συνεδρίου λαμβάνων τιμωρίαν.

 Ὅτι ὁ Ἀννίβας ἀλλοτριώτατα διακείμενος πρὸς Ῥωμαίους ἐκ τῶν αἰχμαλώτων ἐπιλέξας τοὺς εὐθέτους εἰς μονομαχίαν συνέζευξεν. Ἀδελφοὺς μὲν ἀδελφοῖς, πατέρας δὲ υἱοῖς, συγγενεῖς δὲ συγγενέσι μονομαχεῖν ἠνάγκαζεν. Ἔνθα δὴ δικαίως ἄν τις τοῦ μὲν Φοίνικος ἐμίσησε τὴν ὠμότητα, τῶν δὲ Ῥωμαίων ἐθαύμασε τὴν εὐσέβειαν καὶ τὴν ἐν τοῖς δεινοῖς ὑπομονήν τε καὶ καρτερίαν. Πυρὸς γὰρ αὐτοῖς προσαγομένου καὶ κέντρων, ἔτι δὲ χαλεπωτάτων πληγῶν, οὐδεὶς ὑπήκουσε προσενεγκεῖν τὰς χεῖρας τοῖς ἀναγκαιοτάτοις· πάντες γὰρ εὐγενῆ παραστήματα λαβόντες ἐναπέπνευσαν ταῖς ἀνάγκαις, ἀθίκτους ἑαυτοὺς τηρήσαντες τῆς προσαλλήλου μιαιφονίας.

Ὅτι Γέλωνος καὶ Ἱέρωνος τῶν βασιλέων κατὰ τὴν Σικελίαν τετελευτηκότων ἐν Συρακούσαις, Ἱερωνύμου δὲ τὴν ἀρχὴν διαδεδεγμένου καὶ τὴν ἡλικίαν ὄντος ἀντίπαιδος, οὐκ εἶχεν ἡ βασιλεία τὸν προστησόμενον ἀξιόχρεων. Διὸ καὶ τὸ μειράκιον ταῖς τῶν κολάκων πρὸς χάριν ὁμιλίαις ἐξετράπη πρὸς τρυφὴν καὶ ἀκολασίαν καὶ τυραννικὴν ὠμότητα. Ἐπετελεῖτο γὰρ γυναικῶν ὕβρεις καὶ τοὺς παρρησίᾳ χρωμένους τῶν φίλων ἀπέκτεινεν καὶ πολλῶν ἀκρίτως οὐσίας ἐδήμευσεν καὶ τοῖς πρὸς χάριν ὁμιλοῦσιν ἐδωρεῖτο. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ἐπηκολούθει ἐκ τῶν ὄχλων μῖσος, εἶτα καὶ ἐπιβουλία καὶ ὁ τοῖς πονηροῖς δυνάσταις εἰωθὼς ἐπακολουθεῖν ὄλεθρος.

Ὅτι μετὰ τὴν Ἱερωνύμου τελευτὴν οἱ Συρακούσιοι ἐλθόντες εἰς ἐκκλησίαν ἐψηφίσαντο τοὺς συγγενεῖς τοῦ τυράννου κολάσαι καὶ τὰς γυναῖκας ὁμοίως τοῖς ἀνδράσιν ἀνελεῖν, καὶ μηδὲ ῥίζαν ἀπολιπεῖν τυραννικῆς συγγενείας.

Ὅτι τὸ σῶμα τοῦ Σεμπρωνίου Μάγωνος ἀποστείλαντος πρὸς Ἀννίβαν, οἱ μὲν στρατιῶται κείμενον ὁρῶντες ἐβόων κατατέμνειν καὶ κατὰ μέρη διασφενδονῆσαι· ὁ δὲ Ἀννίβας φήσας οὐ προσήκειν τὴν ὀργὴν εἰς ἀναίσθητον σῶμα ἐναποτίθεσθαι καὶ λαβὼν πρὸ ὀφθαλμῶν τὸ τῆς τύχης ἄδηλον, ἅμα δὲ καὶ θαυμάζων τὴν ἀρετὴν τοῦ ἀνδρός, πολυτελοῦς ταφῆς ἠξίωσε τὸν τετελευτηκότα. Ἀναλέξας δὲ τὰ τοῦ σώματος ὀστᾶ καὶ φιλανθρώπως περιστείλας ἀπέστειλεν εἰς τὸ τῶν Ῥωμαίων στρατόπεδον.

Ὅτι τῶν Συρακουσίων μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς πόλεως ἀπαντησάντων Μαρκέλλῳ μεθ' ἱκετηρίας, τῶν μὲν ἐλευθέρων ἔφη σωμάτων φείσεσθαι, τὰς δὲ κτήσεις ἁπάσας διαρπάσειν.

Ὅτι Καρχηδόνιοι καταλύσαντες τὸν Λιβυκὸν πόλεμον, τὸ τῶν Μικατανῶν Νομάδων ἔθνος σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις τιμωρησάμενοι πάντας τοὺς συλληφθέντας ἀνεσταύρωσαν. Διόπερ οἱ τούτων ἀπόγονοι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ὠμότητος ἀναμιμνησκόμενοι χαλεπώτατοι τοῖς Καρχηδονίοις πολέμιοι καθεστήκεισαν.

Ὅτι οὐκ εἴασε τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἀρετήν, φημὶ δὴ τοῦ Ἀσδρούβου, ἀνεπισήμαντον, ἀλλά φησιν· ἦν γὰρ υἱὸς Ἀμίλκου τοῦ Βάρκα μὲν ἐπικαλουμένου, μεγίστην δὲ δόξαν ἐσχηκότος τῶν καθ' ἑαυτόν· καὶ γὰρ ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμῳ μόνος τῶν ἡγεμόνων πολλάκις ἐνίκησε Ῥωμαίους καὶ τὸν ἐμφύλιον καθελὼν πόλεμον πρῶτος διεβίβασε δύναμιν εἰς Ἰβηρίαν. Τοιούτου δ' ὢν πατρὸς οὐκ ἀνάξιον ἑαυτὸν παρείχετο τῆς ἐκείνου δόξης· ὁμολογουμένως γὰρ ἄριστος ἦν στρατηλάτης ἁπάντων Καρχηδονίων μετὰ τὸν ἀδελφὸν Ἀννίβαν· διὸ καὶ τῶν ἐν Ἰβηρίᾳ δυνάμεων Ἀσδρούβαν κατέλιπεν ἡγεμόνα. Πολλὰς δὲ μάχας ἀγωνισάμενος κατὰ τὴν Ἰβηρίαν καὶ διὰ παντὸς ἐκ τῶν ἐλαττωμάτων ἀναλαμβάνων τὰς δυνάμεις πολλοὺς καὶ παντοίους ὑπέμεινε κινδύνους. Καὶ εἰς τὴν μεσόγειον ἀποδιωχθεὶς διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν μεγάλην ἤθροισε δύναμιν καὶ παρεγενήθη παρ' ἐλπίδας εἰς Ἰταλίαν. 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 568. — Annibal était né homme de guerre. Ayant, en outre, reçu une éducation toute militaire, et servi plusieurs années sous de grands chefs, il était, pour ainsi dire, rompu au métier de la guerre. Naturellement doué de sagacité et habitué, par un long exercice, aux fatigues militaires, il avait donné de lui de grandes espérances.

Après la victoire d'Annibal, remportée sur Minudus , tout le monde jugea, d'après les faits, que ce dernier avait perdu la bataille par sa sottise et son impéritie. Fabius, au contraire, par sa prudence et son courage, avait sauvé la république.

Dorimaque, général des Étoliens, commit un sacrilège; car, en pillant l'oracle de Dodone, il brûla le temple et n'épargna que le sanctuaire.

L'armée d'Annibal, ayant longtemps vécu dans l'abondance chez les Campaniens, changea complètement de mœurs. Car une vie luxueuse, l'usage de lits mous, de parfums, et de mets splendidement variés, avaient fait perdre cette vigueur et ce courage inébranlable qui caractérisaient les soldats d'Annibal. Le corps et l'âme étaient devenus efféminés et avaient perdu leur ressort.

Annibal, qui reprochait aux Romains leur méchanceté cruelle bien plus que leur arrogance, choisit les fils et les parents des sénateurs, et les mit à mort. C'est ainsi qu'il se vengea du sénat.

Annibal, ennemi acharné des Romains, choisit, parmi les prisonniers, les plus robustes, et les força à se livrer des combats singuliers. Il poussa ainsi frères contre frères, pères contre fils, parents contre parents. Autant la cruauté du Phénicien était odieuse, autant la piété des Romains, ainsi que leur résignation , étaient admirables. Car ni le feu, ni le fer, ni les coups les plus impitoyables ne les purent forcer à porter les mains sur leurs parents; montrant un noble courage, ils expirèrent tous dans les tourments ; mais ils ne souillèrent point leurs mains de meurtres impies.

Les rois Gélon et Hiéron étant morts à Syracuse, Hiéronyme, eucore tout jeune, leur succéda, et le trône ne fut pas dignement occupé. Ce prince adolescent, corrompu par la société de ceux qui le flattaient, se livra à la luxure, à l'intempérance et à la cruauté d'un tyran. Il violait les femmes, tuait les amis qui lui parlaient avec franchise, confisquait illégalement les biens des habitants et comblait de présents ses adulateurs. Il fut d'abord pour les peuples un objet de haine, puis il devint le point de mire des conspirations, enfin il périt comme tous les méchants souverains.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 569. — Après la mort d'Hiéronyme , les Syracusains assemblés décrétèrent qu'on se vengerait encore des parents du tyran, qu'on tuerait hommes et femmes, et qu'on extirperait toute la race du despote.

Lorsque Magon eut envoyé à Annibal le corps de Sempronius, les soldats, voyant le corps gisant à terre, crièrent qu'il fallait le mutiler et en disperser les morceaux à coups de fronde. Mais Annibal leur dit qu'il était inconvenant de s'emporter sur un corps inanimé. Réfléchissant sur l'inconstance de la fortune, dont il avait un exemple sous les yeux, et admirant la valeur de cet ennemi qui n'était plus, il fit au mort de magnifiques funérailles. Il en recueillit les os, les déposa généreusement dans une urne et les envoya dans le camp des Romains.

Après la prise de Syracuse, les habitants allèrent en suppliants au-devant de Marcellus. Le général romain déclara qu'il épargnerait les personnes libres, mais que leurs biens seraient abandonnés au pillage.

Après la fin de la guerre libyque, ils se vengèrent sur les Numides Micatanes, ainsi que sur leurs femmes et leurs enfants : ils les firent tous arrêter et les mirent en croix. C'est pourquoi les descendants de ces malheureuses victimes, se rappelant le supplice cruel infligé à leurs pères, sont les ennemis les plus implacables des Carthaginois.

Il [Polybe] n'a pas passé sous silence les vertus signalées d'Asdrubal. Celui-ci était, dit-on, fils d'Amilcar, surnommé Barcas, jouissant d'une immense renommée parmi ses contemporains. Dans la guerre sicilienne, il fut seul, parmi tous les chefs, plusieurs fois vainqueur des Romains. Il mit fin à la guerre indigène et fit le premier passer une armée en Ibérie. Fils d'un tel père, Asdrubal se montra digne de sa gloire héréditaire; en effet, après son frère Annibal, c'était le meilleur de tous les généraux carthaginois. Aussi Asdrubàl garda-t-il le commandement des troupes en Ibérie. Il y livra plusieurs combats, affronta de nombreux périls et sauva l'armée des échecs qu'elle avait essuyés. Poursuivi jusque dans l'intérieur du pays, il parvint, grâce à son courage, à mettre sur pied une grande armée, et atteignit, contre toute attente, l'Italie.

 

Ὅτι ἡ τῶν Ῥωμαίων σύγκλητος, ὡς ἤκουσε τὴν Καπύην περιειλημμένην πανταχόθεν τείχει διπλῷ, νομίζουσα αααααρον ἔσεσθαι τὴν ἅλωσιν ὅμως οὐ διετήρησεν ἀμετάθετον τὴν ἔχθραν, ἀλλὰ διὰ τὴν συγγένειαν ἐψηφίσαντο πρὸ τακτῆς ἡμέρας τοὺς μεταθεμένους τῶν Καμπανῶν ἀθῴους εἶναι. Ἧς δὴ παραπέμψαντες τὴν φιλανθρωπίαν οἱ Καμπανοὶ καὶ τὴν παρ' Ἀννίβου γενομένην βοήθειαν ψυχαγωγούμενοι τότε μετενόησαν ὅτ' οὐδὲν ὄφελος ἦν μεταμελεῖσθαι.

Ὅτι οἱ Συρακούσιοι διὰ πενίαν ἀποροῦντες τροφῆς μετὰ τὴν ἅλωσιν ἑαυτοὺς ὡμολόγουν εἶναι δούλους, ὅπως πραθέντες τροφῆς μεταλάβωσι παρὰ τῶν ὠνησαμένων. Οὕτω τοῖς ἐπταικόσι Συρακουσίοις ἡ τύχη πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀκληρήμασι τηλικαύτην ἐπέστησε συμφορὰν ὥστε ἀντὶ τῆς διδομένης ἐλευθερίας ἑκουσίως αἱρεῖσθαι δουλείαν.

Ὅτι Σκιπίων τοὺς ὁμήρους ἀπολύσας ἐπε δείξατο ὡς πολλάκις ἑνὸς ἀνδρὸς ἀρετὴ προσέταττε συλλήβδην εἰς ἔθνη βασιλεῖς.

Ὅτι ὁ Ἰνδιβέλης ὁ Κελτίβηρ συγγνώμης τυχὼν παρὰ Σκιπίωνος καιρὸν εὑρὼν ἐπιτήδειον πάλιν ἐξέκαυσε πόλεμον. Οὕτω γὰρ οἱ τοὺς πονηροὺς εὖ ποιοῦντες πρὸς τῷ τὴν χάριν ἀποβαλεῖν ἀγνοοῦσι πολεμίους ἑαυτῶν πολλάκις σωματοποιοῦντες.

Ὅτι ὁ Ἀσδρούβας εἰ μὲν καὶ τὴν τύχην ἔσχε συνεπιλαμβανομένην, ὁμολογουμένως οὐκ ἂν ἠδυνήθησαν οἱ Ῥωμαῖοι πρὸς τοῦτον ἅμα καὶ πρὸς Ἀννίβαν διαγωνίσασθαι. Διόπερ χρὴ τὴν ἀρετὴν τἀνδρὸς ἐξετάζειν οὐκ ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων ἀλλ' ἐκ τῆς ἐπιβολῆς καὶ τόλμης. Τούτων μὲν γὰρ συμβαίνει τοὺς πράττοντας εἶναι κυρίους, ἐκείνων δὲ τὴν τύχην ἔχειν ἐξουσίαν.

 

* Excerpt. Vatican., p. 60, 61. — Le sénat romain, informé que Capoue était entourée d'une double enceinte et présumant qu'elle ne tarderait pas à être prise d'assaut, ne conserva pas cependant une haine implacable contre les assiégés, et décréta, en considération de l'origine commune de Rome et de Capoue, que les habitants qui, avant un délai fixé, rentreraient dans le parti des Romains, seraient amnistiés. Mais les Capouans négligèrent de se rendre à cette invitation philanthropique, se flattant d'être secourus par Annibal ; ils s'en repentirent lorsqu'il n'y eut plus de remède.

Les Syracusains, après la prise de leur ville, consentirent à servir comme esclaves pour échapper à la famine, et à recevoir la nourriture par ceux qui les achèteraient. C'est ainsi que le sort, indépendamment des malheurs dont ils étaient accablés, réduisit les Syracusains à préférer la Servitude à la liberté qu'ils s'étaient donnée volontairement.

Scipion, renvoyant les otages, montra que la vertu d'un seul homme commande souvent tout à la fois aux nations et aux rois.

Indibelès le Celtibérien, gracié par Scipion, profita d'une occasion favorable pour rallumer la guerre. C'est ainsi que ceux qui font du bien aux méchants, ignorent qu'au lieu d'obliger ils se font souvent des ennemis.

Si Asdrubal eût été favorisé de la fortune, les Romains, sans doute, n'auraient pas été en état de lui résister en même temps qu'à Annibal. C'est pourquoi il faut apprécier les qualités d'un homme, non d'après les événements, mais d'après son esprit entreprenant et hardi. Car, dans ce dernier cas, l'homme est le maître de ses actions; le reste est l'œuvre de la fortune.

NOTES

 

(01) Trente-trois mille francs.

.

Ὁ Ἀρχιμήδης ὁ σοφὸς μηχανητὴς ἐκεῖνος τῷ γένει Συρακούσιος, ἦν γέρων γεωμέτρης, χρόνους τε ἑβδομήκοντα καὶ πέντε παρελαύνων. Ὅστις εἰργάσατο πολλὰς μηχανικὰς δυνάμεις καὶ τῇ τρισπάστῳ μηχανῇ χειρὶ λαιᾷ καὶ μόνῃ πεντεμυριομέδιμνον καθείλκυσεν ὁλκάδα. Καὶ τοῦ Μαρκέλλου στρατηγοῦ ποτὲ δὲ τῶν Ῥωμαίων τῇ Συρακούσῃ κατὰ γῆν προσβάλλοντος καὶ πόντον, τινὰς μὲν πρῶτον μηχαναῖς ἀνείλκυσεν ὁλκάδας, καὶ πρὸς τὸ Συρακούσιον τεῖχος μετεωρίσας αὐτάνδρους πάλιν τῷ βυθῷ κατέπεμπεν ἀθρόως. Μαρκέλλου δ' ἀποστήσαντος μικρόν τι τὰς ὁλκά'δας, ὁ γέρων πάλιν ἅπαντας ποιεῖ Συρακουσίους μετεωρίζειν δύνασθαι λίθους ἁμαξιαίους, καὶ τὸν καθένα πέμποντα βυθίζειν τὰς ὁλκάδας· ὡς Μάρκελλος δ' ἀπέστησε βολὴν ἐκείνας τόξου, ἑξάγωνόν τι κάτοπτρον ἐτέκτηνεν ὁ γέρων· ἀπὸ δὲ διαστήματος συμμέτρου τοῦ κατόπτρου μικρὰ τοιαῦτα κάτοπτρα θεὶς τετραπλᾶ γωνίαις κινούμενα λεπίσι τε καί τισι γιγγλυμίοις, μέσον ἐκεῖνο τέθεικεν ἀκτίνων τῶν ἡλίου μεσημβρινῆς καὶ θερινῆς καὶ χειμεριωτάτης. Ἀνακλωμένων δὲ λοιπὸν εἰς τοῦτο τῶν ἀκτίνων ἔξαψις ἤρθη φοβερὰ πυρώδης ταῖς ὁλκάσι, καὶ ταύτας ἀπετέφρωσεν ἐκ μήκους τοξοβόλου. Οὕτω νικᾷ τὸν Μάρκελλον ταῖς μηχαναῖς ὁ γέρων. Ἔλεγε δὲ καὶ Δωριστὶ φωνῇ Συρακουσίᾳ, Πᾷ βῶ καὶ χαριστίωνι τὰν γᾶν κινήσω πᾶσαν; Οὗτος κατὰ Διόδωρον τῆς Συρακούσης ταύτης προδότου πρὸς τὸν Μάρκελλον ἀθρόως γενομένης, εἴτε κατὰ τὸν Δίωνα Ῥωμαίοις πορθηθείσης, Ἀρτέμιδι τῶν πολιτῶν τότε παννυχιζόντων, τοιουτοτρόπως τέθνηκεν ὑπό τινος Ῥωμαίου. Ἦν κεκυφὼς διάγραμμα μηχανικόν τι γράφων· τὶς δὲ Ῥωμαῖος ἐπιστὰς εἷλκεν αἰχμαλωτίζων. Ὁ δὲ τοῦ διαγράμματος ὅλος ὑπάρχων τότε, τίς ὁ καθέλκων οὐκ εἰδὼς ἔλεγε πρὸς ἐκεῖνον, Ἀπόστηθι, ὦ ἄνθρωπε, τοῦ διαγράμματός μου. Ὡς δ' εἷλκε τοῦτον, συστραφεὶς καὶ γνοὺς Ῥωμαῖον εἶναι, ἐβόα Τὶ μηχάνημά τις τῶν ἐμῶν μοι δότω. Ὁ δὲ Ῥωμαῖος πτοηθεὶς εὐθὺς ἐκεῖνον κτείνει, ἄνδρα σαθρὸν καὶ γέροντα, δαιμόνιον τοῖς ἔργοις. Ἐθρήνησε δὲ Μάρκελλος τοῦτο μαθὼν εὐθέως, λαμπρῶς τε τοῦτον ἔκρυψεν ἐν τάφοις τοῖς πατρῴοις σὺν τοῖς ἀρίστοις πολιτῶν καὶ τοῖς Ῥωμαίοις πᾶσι. Τὸν δὲ φονέα τοῦ ἀνδρός, οἶμαι, πελέκει κτείνει. Ὁ Δίων καὶ Διόδωρος γράφει τὴν ἱστορίαν.

 

 Θαυμάσαι δ' ἄν τις εἰκότως τοῦ τεχνίτου τὴν ἐπίνοιαν οὐ μόνον ἐν τούτοις, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις πολλοῖς καὶ μείζοσι διαβεβοημένοις κατὰ πᾶσαν τὴν οἰκουμένην, περὶ ὧν τὰ κατὰ μέρος ὅταν ἐπὶ τὴν Ἀρχιμήδους ἡλικίαν ἔλθωμεν ἀκριβῶς διέξιμεν.