Diodore de Sicile traduit par Ferd. Hoefer Tome III

DIODORE DE SICILE

BIBLIOTHÈQUE HISTORIQUE.

TOME QUATRIÈME : LIVRE XXI (fragments)

Traduction française : FERD. HOEFER

Livre 20 - livre 22 (fragments)

 

DIODORE DE SICILE.

FRAGMENTS

LIVRE VINGT ET UNIÈME


 

 

Ὅτι Ἀντίγονος ὁ βασιλεὺς ἐξ ἰδιώτου γενόμενος δυνάστης καὶ πλεῖστον ἰσχύσας τῶν καθ' αὑτὸν βασιλέων οὐκ ἠρκέσθη ταῖς παρὰ τῆς τύχης δωρεαῖς, ἀλλ' ἐπιβαλόμενος τὰς τῶν ἄλλων βασιλείας εἰς αὑτὸν ἀδίκως περιστῆσαι τὴν ἰδίαν ἀπέβαλεν ἀρχὴν ἅμα καὶ τοῦ ζῆν ἐστερήθη.

Ὅτι Πτολεμαῖος καὶ Σέλευκος καὶ Λυσίμαχος συνέδραμον ἐπ' Ἀντίγονον τὸν βασιλέα· οὐχ οὕτως ὑπὸ τῆς πρὸς ἀλλήλους εὐνοίας προκληθέντες, ὡς ὑπὸ τοῦ καθ' ἑαυτοὺς φόβου συναναγκασθέντες ὥρμησαν ἑτοίμως πρὸς τὴν τῶν ὅλων κοινοπραγίαν.

Ὅτι οἱ ἐλέφαντες οἱ Ἀντιγόνου καὶ Λυσιμάχου κατὰ τὴν μάχην ἠγωνίζοντο ὡς ἂν τῆς φύσεως ἐφάμιλλον δεδωκυίας αὐτοῖς τὴν ἀλκὴν καὶ βίαν.

Πᾶσαν μὲν κακίαν φευκτέον ἐστὶ τοῖς νοῦν ἔχουσι, μάλιστα δὲ τὴν πλεονεξίαν· αὕτη γὰρ διὰ τὴν ἐκ τοῦ συμφέροντος ἐλπίδα προκαλουμένη πολλοὺς πρὸς ἀδικίαν μεγίστων κακῶν αἰτία γίνεται τοῖς ἀνθρώποις. Διὸ καὶ μητρόπολις οὖσα τῶν ἀδικημάτων, οὐ μόνον τοῖς ἰδιώταις ἀλλὰ καὶ τοῖς μεγίστοις τῶν βασιλέων πολλὰς καὶ μεγάλας ἀπεργάζεται συμφοράς.

Ὁ Ἀντίγονος ὁ βασιλεὺς Ἀσίας τέσσαρσι βασιλεῦσιν ὁμονοήσασι πολεμήσας, Πτολεμαίῳ τῷ Λάγου Αἰγυπτίων ὄντι βασιλεῖ, Σελεύκῳ Βαβυλωνίων, Λυσιμάχῳ Θρᾳκῶν, Κασάνδρῳ τῷ Ἀντιπάτρου Μακεδονίας, καὶ μάχην συνάψας, πολλοῖς βέλεσι τρωθεὶς ἀνῃρέθη καὶ θάπτεται βασιλικῇ τιμῇ. Ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ Δημήτριος σὺν τῇ μητρὶ αὐτοῦ Στρατονίκῃ διατριβούσῃ περὶ Κιλικίαν σὺν τοῖς χρήμασι πᾶσιν ἔπλευσεν εἰς Σαλαμῖνα τῆς Κύπρου διὰ τὸ κατέχεσθαι ὑπὸ Δημητρίου.

Ὅτι Σέλευκος μετὰ τὴν διαίρεσιν τῆς Ἀντιγόνου βασιλείας ἀναλαβὼν τὴν δύναμιν παρεγένετο εἰς Φοινίκην καὶ ἐπεχείρησε κατὰ τὰς γενομένας συνθήκας τὴν Κοίλην Συρίαν ἰδιοποιεῖσθαι. Προκατειληφότος δὲ τὰς ἐν αὐτῇ πόλεις Πτολεμαίου καὶ κατηγοροῦντος ὅτι φίλος ὢν Σέλευκος προσεδέξατο τὴν ὑπὸ Πτολεμαῖον οὖσαν χώραν εἰς τὴν ἰδίαν καταταχθῆναι μερίδα, πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς Ἀντίγονον κεκοινωνηκότος οὐδὲν αὐτῷ μετέδωκαν οἱ βασιλεῖς τῆς δορικτήτου χώρας, πρὸς ταύτας τὰς διαβολὰς ἀντεῖπε Σέλευκος φάμενος δίκαιον εἶναι τοὺς τῇ παρατάξει κρατήσαντας κυρίους ὑπάρχειν τῶν δορικτήτων, περὶ δὲ τῆς Κοίλης Συρίας διὰ τὴν φιλίαν ἐπὶ τοῦ παρόντος μηδὲν πολυπραγμονήσειν, ὕστερον δὲ βουλεύσεσθαι πῶς χρηστέον ἐστὶν τῶν φίλων τοῖς βουλομένοις πλεονεκτεῖν.

 

LIVRE VINGT ET UNIÈME (?).

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 559. — Antigone, qui de simple particulier devint souverain et le plus puissant roi de son temps, n'était pas encore satisfait des faveurs que lui prodiguait la fortune; mais, voulant s'emparer injustement des États de plusieurs monarques, il perdit en même temps son royaume et la vie.

* Excerpt. Vatican., p. 42. — Ptolémée, Seleucus et Lysimaque, marchèrent de concert contre le roi Antigone ; mais ce qui les avait poussés à cette communauté d'intérêts, ce n'était pas de l'amitié, mais la peur.

— Les éléphants d'Antigone et de Lysimaque combattaient de manière à faire voir que la nature les avait doués d'autant de courage que de force.

Les hommes doués d'un jugement sain doivent fuir tout vice, mais surtout la cupidité ; car cette passion, en excitant quelques hommes à l'injustice par l'appas de l'intérêt, est pour tous les hommes la cause des plus grands maux. Étant, pour ainsi dire, la mère de tous les crimes, elle précipite dans d'incalculables calamités, non-seulement les particuliers, mais encore les plus grands rois.

Antigone, roi d'Asie, faisait la guerre à quatre rois ligués contre lui, savoir : Ptolémée, fils de Lagus, roi d'Egypte; Seleucus , roi de Babylone ; Lysimaque, roi de Thrace, et Cas-sandre , fils d'Aniipater, roi de Macédoine. Il tomba percé de flèches dans une bataille qu'il leur livra, et fut enseveli avec une pompe royale. Son fils, Démétrius, se rendit auprès de sa mère, Stratonice, qui demeurait alors en Cilicie, s'empara des trésors du royaume, et s'embarqua avec sa mère pour Salamine, ville de Cypre, que possédait Démétrius.

* Excerpt. Vatican., p. 42, 43 — Seleucus, après le partage du royaume d'Antigone, se rendit en Phénicie à la tête de son armée, et essaya , d'après le traité conclu, de se mettre eu possession de la Cœlé-Syrie. Mais Ptolémée avait d'avance occupé les villes de cette contrée et se plaignait de ce que Seleucus, quoique son ami, eût la prétention de s'approprier un pays appartenant à Ptolémée, et, de plus, que, malgré sa coopération dans sa guerre contre Antigone, les rois ne lui eussent donné aucune part du pays conquis. A ces plaintes, Seleucus répliqua qu'il était juste que les vainqueurs restassent maîtres des pays conquis ; que pour ce qui concernait la Cœlé-Syrie, il lie prendrait pour le moment aucune détermination à cause de l'amitié qui l'unissait à Ptolémée, mais que plus tard on se consulterait pour savoir comment il faut agir avec des amis trop ambitieux.

Ὅτι Κέρκυρα πολιορκουμένη πλοὶὶ καὶ πεζῇ ὑπὸ Κασάνδρου βασιλέως Μακεδόνων, καὶ ἑτοίμη οὖσα ἁλωθῆναι, ὑπὸ Ἀγαθοκλέους βασιλέως Σικελίας ἐρρύσθη, τῶν νηῶν τῶν Μακεδονικῶν ἁπασῶν ἐμπρησθεισῶν.

Ὑπερβολὴν γὰρ ἑκάτεροι φιλοτιμίας οὐ κατέλιπον, οἱ μὲν Μακεδόνες σπεύδοντες σῶσαι τὰς ναῦς, οἱ δὲ Σικελιῶται βουλόμενοι μὴ μόνον Καρχηδονίων καὶ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν βαρβάρων περιγενέσθαι δοκεῖν, ἀλλὰ καὶ περὶ τὴν Ἑλλάδα θεωρηθῆναι κρείττους ὄντες Μακεδόνων τῶν τὴν Ἀσίαν καὶ τὴν Εὐρώπην πεποιημένων δορίκτητον.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς εἰ μὲν ἀποβιβάσας τὴν δύναμιν ἐπικειμένοις τοῖς πολεμίοις ἐπέθετο, κατέκοψεν ἂν ῥᾳδίως τοὺς Μακεδόνας· ἀγνοήσας δὲ τὴν γεγενημένην προσαγγελίαν καὶ τὴν ἔκπληξιν τῶν ἀνθρώπων ἠρκέσθη τὴν δύναμιν ἀποβιβάσας καὶ τρόπαιον στήσας διαλαβεῖν ἀληθῆ τὸν λόγον εἶναι ὅτι πολλὰ κενὰ τοῦ πολέμου. Ἄγνοια γὰρ καὶ ἀπάτη πολλάκις οὐκ ἐλάττω κατεργάζεται τῆς ἐν τοῖς ὅπλοις ἐνεργείας.

Ὅτι παραγενηθεὶς ἐπὶ τὸ καταλειφθὲν στρατόπεδον Ἀγαθοκλῆς μετὰ τὴν ἐκ Κερκύρας ὑπο στροφήν, καὶ πυθόμενος τούς τε Λίγυας καὶ τοὺς Τυρρηνοὺς ταραχωδῶς ἀπῃτηκέναι τοὺς μισθοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ Ἀγάθαρχον κατὰ τὴν ἀπουσίαν αὐτοῦ, πάντας ἀπέσφαξεν, οὐκ ἐλάττους ὄντας τῶν δισχιλίων. Τῶν δὲ Βρεττίων ἀλλοτρίως διὰ ταῦτα πρὸς αὐτὸν διατεθέντων, ἐπεχείρησε πολιορκῆσαι πόλιν ὀνομαζομένην Ἤθας. Τῶν δὲ βαρβάρων ἀθροισάντων μεγάλην δύναμιν καὶ νυκτὸς ἀπροσδοκήτως ἐπιθεμένων αὐτῷ, ἀπέβαλε στρατιώτας τετρακισχιλίους, καὶ οὕτως ἐπανῆλθεν εἰς Συρακόσας.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς τὰς ναυτικὰς δυνάμεις ἀθροίσας διέπλευσεν εἰς Ἰταλίαν. Διανοούμενος ἐπὶ Κρότωνος στρατεύειν, θέλων αὐτὴν πολιορκῆσαι, πρὸς Μενέδημον τὸν Κροτωνιάτην τύραννον, ἑαυτοῦ φίλον ὄντα, ἔπεμψεν ἀγγελιαφόρον μὴ θορυβεῖσθαι αὐτὸν ψευδῶς, Λάνασσαν τὴν θυγατέρα λέγων πέμπειν πρὸς τὴν Ἤπειρον ἐπὶ τὸν γάμον, στόλῳ κεκοσμημένην βασιλικῷ, καὶ οὕτως ἀπατήσας εὗρεν ἀνετοίμους. Εἶτα πολιορκήσας ἀπὸ θαλάσσης εἰς θάλασσαν περιέβαλε τείχη, καὶ διὰ πετροβόλου καὶ διορυχῆς τὸν μέγιστον οἶκον καταρράξας, ὡς ἴδον οἱ Κροτωνιᾶται, φόβῳ τὰς πύλας ἀνοίξαντες ἐδέξαντο τὸν Ἀγαθοκλέα καὶ τὸ στράτευμα. Εἰσπεσόντες δὲ εἴσω τῆς πόλεως, τὰς μὲν οἰκίας διήρπαζον, τοὺς δὲ ἄνδρας κατέσφαξαν. Πρὸς δὲ τοὺς ὁμόρους βαρβάρους καὶ Ἰάπυγας καὶ Πευκετίους συμμαχίαν ἐποιήσατο, καὶ ναῦς λῃστρικὰς χορηγῶν αὐτοῖς, τὰ μέρη τῶν λειῶν ἐλάμβανε. Καὶ φρουρὰν ἀπολείπων εἰς Κρότωνα εἰς Συράκοσαν ἔπλευσεν.

Ὅτι Δίυλλος Ἀθηναῖος συγγραφεὺς τὰς κοινὰς πράξεις συντάξας ἔγραψε βιβλία εἴκοσιν ἕξ· Ψάων δὲ ὁ Πλαταιεὺς τὰς ἀπὸ τούτου διαδεξάμενος πράξεις ἔγραψε βιβλία τριάκοντα.

Ὅτι ἐπὶ τοῦ πολέμου τῶν Τυρρηνῶν καὶ Γαλατῶν καὶ Σαμνιτῶν καὶ τῶν ἑτέρων συμμάχων ἀνῃρέθησαν ὑπὸ Ῥωμαίων, Φαβίου ὑπατεύοντος, δέκα μυριάδες, ὥς φησι Δοῦρις.

 .

 

.Excerpt. Hœschel., p. 490. — Corcyre, que Cassandre, roi des Macédoniens, assiégeait par mer et par terre, était sur le point de tomber au pouvoir de l'ennemi, quand elle fut tirée du danger par Agathocle, roi de Sicile, qui incendia tous les navires macédoniens.

* Excerpt. Vatican., p. 43. — Dans cette lutte, personne ne voulut céder le terrain : les Macédoniens cherchaient à sauver leurs navires, et les Siciliens tenaient non-seulement à vaincre les Carthaginois et les Barbares de l'Italie, mais encore à faire voira toute la Grèce combien ils étaient supérieurs aux Macédoniens qui avaient conquis l'Asie et l'Europe.

— Si Agathocle, après avoir débarqué son armée, était tombé sur les ennemis, il aurait facilement taillé en pièces les Macédoniens; mais, ignorant la nouvelle qui s'était répandue et la terreur qui s'était emparée des troupes, il se contenta de débarquer ses soldats et d'élever un trophée, comme s'il eût voulu montrer la vérité du proverbe : La guerre est un jeu de hasard. En effet, l'ignorance et l'erreur secondent souvent puissamment la force des armes.

Excerpt. Hœschel., p. 490.— A son retour de Corcyre, Agathocle vint rejoindre son armée, et, apprenant que pendant son absence les Liguriens et les Tyrrhéniens avaient réclamé à son fils Archagathus le paiement de leur solde, il les fit tous passer au fil de l'épée, au nombre d'au moins deux mille hommes. Les Bruttiens ayant fait paraître à ce sujet leur mécontentement , il se mit a assiéger leur ville, nommée Etha. Mais les Barbares rassemblèrent de grandes forces, et l'attaquèrent pendant la nuit à l'improvisle; il perdit deux mille soldats, et revint à Syracuse.

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 559. — Agathocle ayant appris que pendant son absence les Liguriens et les Tyrrhéniens avaient exigé insolemment de son fils Archagathus le paiement de leur solde, il les fit tous passer au fil de l'épée, au nombre d'au moins deux mille hommes.

Excerpt. Hœschel. , p. 490. — Agathocle rassembla ses forces navales et passa en Italie. Comme il avait l'intention de conduire une armée sur Crotone, il fit dire àMénédènie, tyran de celte ville, qui était son ami, de n'avoir aucune crainte; de plus, voulant enlever cette ville par surprise, il feignit d'envoyer, avec une flotte royalement équipée, sa fille Lanassa en Épire, où elle devait se marier. Au moyen de cette feinte, il trouva la ville sans défense. Il en fit aussitôt le siège, l'entoura d'un mur qui s'étendait d'une mer à l'autre, ensuite, par des batistes et des mines, il renversa le plus grand édifice de Crotone. A cette vue, les Crotoniates, effrayés, ouvrirent leurs portes et reçurent Agathocle et son armée. Les soldats, se jetant dans la ville, pillèrent les maisons et massacrèrent les habitants. Agathocle conclut un traité avec les Iapyges et les Peucétiens, barbares du voisinage; il leur fournit des bâtiments et partageait leurs prises. Il laissa ensuite une garnison à Crotone, et mit à la voile pour retourner à Syracuse.

Diyllus, historien athénien, a écrit en vingt livres une histoire universelle ; Psaon de Platée, son continuateur, y a ajouté trente livres.

Fabius étant consul, les Romains , dans leur guerre avec les Tyrrhéniens, les Gaulois, les Samuites et autres peuples alliés, tuèreut plus de cent mille hommes, d'après le témoignage de Duris.

Ὅτι Ἀντίπατρος διὰ φθόνον τὴν ἰδίαν μητέρα ἀνεῖλε.

Ὅτι Ἀλέξανδρος ἀδελφὸς Ἀντιπάτρου προσκαλεσάμενος Δημήτριον βασιλέα εἰς βοήθειαν, δολοφονεῖται ὑπ' αὐτοῦ. Ὁμοίως καὶ Ἀντίπατρον τὸν μητραλοίαν, ἀδελφὸν τοῦ Ἀλεξάνδρου, καὶ αὐτὸν ἐδολοφόνησεν, οὐ βουλόμενος σύνεδρον ἔχειν τῇ βασιλείᾳ.

Ὅτι Δημήτριος ὁ βασιλεὺς λαβὼν ὑποχειρίους ἅπαντας τοὺς κατ' αὐτοῦ βλασφημεῖν εἰωθότας ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ πάντα κατ' αὐτοῦ πράττειν φιλαπεχθημόνως ἀφῆκεν ἀθῴους, ἐπιφθεγξάμενος ὅτι συγγνώμη τιμωρίας αἱρετωτέρα.

Ὅτι οἱ Θρᾷκες τὸν τοῦ βασιλέως υἱὸν Ἀγαθοκλέα λαβόντες αἰχμάλωτον ἀπέστειλαν μετὰ δώρων, ἅμα μὲν πρὸς τὰ παράδοξα τῆς τύχης ἑαυτοῖς παρασκευάζοντες καταφυγάς, ἅμα δὲ διὰ τῆς φιλανθρωπίας ταύτης ἐλπίζοντες ἀπολήψεσθαι τὴν ἀφῃρημένην αὐτῶν χώραν ὑπὸ Λυσιμάχου. Οὐκέτι γὰρ ἤλπιζον αὑτοὺς δύνασθαι κρατῆσαι τῷ πολέμῳ, συμπεφρονηκότων ἁπάντων σχεδὸν τῶν δυνατωτάτων βασιλέων καὶ συμμαχούντων ἀλλήλοις.

Ὅτι ὑπὸ σιτοδείας πιεζομένης τῆς τοῦ Λυσιμάχου στρατιᾶς, καὶ τῶν φίλων αὐτῷ συμ βουλευόντων σώζειν ὅπως ποτὲ δύναται καὶ μηδεμίαν ἔχειν ἐλπίδα σωτηρίας ἐν τῷ στρατοπέδῳ, τούτοις ἀπεκρίθη μὴ δίκαιον εἶναι καταλιπόντα τὴν δύναμιν καὶ τοὺς φίλους ἰδίᾳ σωτηρίαν αἰσχρὰν πορίζεσθαι.

Ὅτι ὁ Δρομιχαίτης ὁ τῶν Θρᾳκῶν βασιλεὺς κατὰ πάντα τὸν Λυσίμαχον τὸν βασιλέα δεξιωσάμενος καὶ φιλήσας, ἔτι δὲ πατέρα προσαγορεύσας, ἀπήγαγε μετὰ τῶν τέκνων εἰς πόλιν τὴν ὀνομαζομένην Ἧλιν.

Ὅτι μετὰ τὴν ἅλωσιν τῆς Λυσιμάχου δυνάμεως συνδραμόντων τῶν Θρᾳκῶν καὶ βοώντων ἄγειν εἰς τὸ μέσον τὸν ἡλωκότα βασιλέα πρὸς τὴν κόλασιν δεῖν γὰρ τὴν ἐξουσίαν ἔχειν τὸ τῶν κινδύνων μετεσχηκὸς πλῆθος βουλεύσασθαι πῶς χρηστέον ἐστὶν τοῖς ἡλωκόσιν ὁ μὲν Δρομιχαίτης περὶ τῆς τιμωρίας τοῦ βασιλέως ἀντειπὼν ἐδίδαξε τοὺς στρατιώτας ὅτι συμφέρει σῶσαι τὸν ἄνδρα. Ἀναιρεθέντος μὲν γὰρ αὐτοῦ βασιλεῖς ἄλλους καταλήψεσθαι τὴν Λυσιμάχου δυναστείαν, φοβερωτέρους, ἂν τύχῃ, τοῦ προυυπάρξαντος· διαφυλαχθέντος δὲ χάριν ἕξειν ὀφειλομένην τοῖς Θρᾳξὶ παρὰ τοῦ σωθέντος, καὶ τὰ φρούρια τὰ πρότερον ὑπάρξαντα Θρᾳκῶν ἀπολήψεσθαι χωρὶς κινδύνων. Συγκαταθεμένου δὲ τοῦ πλήθους, ὁ Δρομιχαίτης ἀναζητήσας ἐκ τῶν αἰχμαλώτων τοὺς φίλους τοῦ Λυσιμάχου καὶ τοὺς περὶ τὴν θεραπείαν εἰωθότας διατρίβειν, ἀπήγαγε πρὸς τὸν ἡλωκότα βασιλέα. Μετὰ δὲ ταῦτα συντελέσας θυσίαν παρέλαβεν ἐπὶ τὴν ἑστίασιν τόν τε Λυσίμαχον μετὰ τῶν αὐτοῦ φίλων καὶ τῶν Θρᾳκῶν τοὺς ἐπιτηδειοτάτους. Διττὰς δὲ κλισίας κατασκευάσας τοῖς μὲν περὶ τὸν Λυσίμαχον ἔστρωσε τὴν ἁλοῦσαν βασιλικὴν στρωμνήν, ἑαυτῷ δὲ καὶ τοῖς φίλοις εὐτελῆ στιβάδα. Ὁμοίως δὲ διττῶν ἑτοιμασθέντων δείπνων, ἐκείνοις μὲν παντοδαπῶν πολυτέλειαν βρωμάτων παρέθηκεν ἐπὶ τραπέζης ἀργυρᾶς, τοῖς δὲ Θρᾳξὶ λάχανα καὶ κρέα μετρίως ἐσκευασμένα, ἐπὶ σανίδος εὐτελοῦς ἐπικειμένης αὐτοῖς τῆς τραπέζης. Τὸ δὲ τελευταῖον τοῖς μὲν ἐνέχει τὸν οἶνον ἀργυροῖς καὶ χρυσοῖς ποτηρίοις, τοῖς δὲ μεθ' ἑαυτοῦ κερατίνοις καὶ ξυλίνοις, καθάπερ ἦν ἔθος τοῖς Γέταις. Προβαίνοντος δὲ τοῦ πότου πληρώσας τὸ μέγιστον τῶν κεράτων καὶ προσαγορεύσας πατέρα τὸν Λυσίμαχον ἠρώτησε πότερον αὐτῷ δοκεῖ δεῖπνον βασιλικώτερον, τὸ Μακεδονικὸν ἢ τὸ Θρᾴκιον. Τοῦ δὲ Λυσιμάχου τὸ Μακεδονικὸν εἰπόντος.

 

Excerpt. Hœschel., p. 490, 491. — Antipater tua sa propre mère par jalousie.

Le roi Démétrius assassina Alexandre, frère d'Antipater, qui avait imploré son secours; il assassina pareillement le parricide Antipater, avec qui il ne voulait pas partager la royauté.

* Excerpt. Vatican., p. 43, 44. — Le roi Démétrius avait fait arrêter tous ceux qui, dans les assemblées, avaient coutume de parler contre lui, et qui, dans toutes les circonstances, contrariaient ses projets; mais il les relâcha aussitôt, disant qu'il vaut mieux pardonner que punir.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 539. — Les Thraces, ayant fait prisonnier Agathocle, fils de [ Lysimaque ], le renvoyèrent avec des présents ; ils en agirent ainsi dans l'intention de se procurer un refuge auprès de ce prince si la fortune leur était contraire, et dans l'espérance que Lysimaque, touché par un tel acte de générosité, leur rendrait leur pays, dont il s'était emparé ; car ils n'espéraient plus pouvoir le reconquérir par la force des armes, à cause de l'alliance que venaient de conclure entre eux presque tous les plus puissants rois.

* Excerpt. Vatican., p. 44. — Pendant que l'armée de Lysimaque souffrait de la famine, ses amis lui conseillaient de chercher son salut ailleurs que dans son camp. Mais Lysimaque leur répondit qu'il était injuste de quitter son armée et ses amis, et de s'assurer un honteux salut.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 559, 560. — Dromichétès, roi des Thraces, accueillit le roi Lysimaque avec toutes les marques de bienveillance et d'amitié; il lui donna le nom de père, et le conduisit avec ses enfants dans une ville nommée Hélis.

Après la destruction de la puissance de Lysimaque, les Thraces accourus en foule s'écriaient qu'ils voulaient qu'on leur livrât le roi fait prisonnier, afin de le punir, prétendant que le peuple, qui avait pris part aux dangers de la guerre, devait avoir le droit de délibérer de quelle manière il fallait traiter les captifs. Mais Dromichétès s'opposa à la punition du roi et fit voir aux soldats qu'il était de leur intérêt de le sauver. Car s'ils faisaient périr Lysimaque, les autres rois ne manqueraient pas de s'emparer de ses États , ce qui probablement était plus a redouter pour leur nation que tout ce qu'ils avaient éprouvé; tandis qu'en accordant la vie à Lysimaque, ils devaient s'attendre à ce que ce roi, en reconnaissance d'un si grand bienfait, leur accorderait, sans qu'ils eussent à courir aucun danger, les places qui appartenaient jadis aux Thraces. Cette opinion ayant prévalu , Dromichétès chercha parmi les prisonniers les amis de Lysimaque, ainsi que tous teux qui étaient employés à son service, et les amena au roi. Ensuite, il offrit un sacrifice, et invita au festin Lysimaque et ses amis, ainsi que les Thraces les plus distingués. Il eut soin défaire préparer deux salles; dans l'une il fit placer pour Lysimaque et sa suite le tapis royal qui se trouvait, parmi le butin ; dans l'autre il y fit meure pour lui et ses amis quelques couches de paille. Il avait fait également préparer deux dîners, dont l'un, composé des mets les plus recherchés et les plus variés, fut servi aux prisonniers sur une table d'argent; l'autre, qui était destiné aux Thraces, consistait en légumes et en viandes préparés avec la plus grande simplicité et placés sur une table de bois. Enfin les prisonniers buvaient le vin dans des coupes d'or et d'argent, tandis que Dromichétès et les autres Thraces buvaient dans des verres de corne ou de bois, selon l'usage des Gètes. Sur la fin du repas, Dromichétès remplit de boisson une énorme corne, et, ayant nommé Lysimaque son père, il lui demanda lequel des deux festins lui avait paru le plus digne d'un roi, de celui des Macédoniens ou de celui des Thraces. Lysimaque répondit que c'était celui des Macédoniens

Τί οὖν, ἔφη, νόμιμα τοιαῦτα καὶ βίον λαμπρὸν ἀπολιπών, ἔτι δὲ ἐπιφανεστέραν βασιλείαν, ἐπεθύμεις εἰς ἀνθρώπους παραγενέσθαι βαρβάρους καὶ ζῶντας θηριώδη βίον καὶ χώραν δυσχείμερον καὶ σπανίζουσαν ἡμέρων καρπῶν, ἐβιάσω δὲ παρὰ φύσιν ἀγαγεῖν δύναμιν εἰς τόπους τοιούτους ἐν οἷς ξενικὴ δύναμις ὑπαίθριος οὐ δύναται διασώζεσθαι; Εἰπόντος δὲ πάλιν πρὸς ταῦτα τοῦ Λυσιμάχου διότι τὰ μὲν περὶ ταύτην τὴν στρατείαν ἠγνόησεν, εἰς δὲ τὸ λοιπὸν πειράσεται φίλος ὢν συμμαχεῖν καὶ χάριτος ἀποδόσει μὴ λειφθῆναι τῶν εὖ πεποιηκότων, ἀποδεξάμενος αὐτὸν φιλοφρόνως ὁ Δρομιχαίτης παρέλαβε τῶν χωρίων τὰ παραιρεθέντα ὑπὸ τῶν περὶ Λυσίμαχον καὶ περιθεὶς αὐτῷ διάδημα ἐξαπέστειλεν.

 Ὅτι ὁ βασιλεὺς Δημήτριος παραλαβὼν καὶ τὰς ἄλλας πόλεις, προσηνέχθη τοῖς Βοιωτοῖς μεγαλοψύχως. Πλὴν γὰρ ἀνδρῶν δέκα καὶ τεττάρων τῶν αἰτιωτάτων τῆς ἀποστάσεως ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων ἅπαντας.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς συναθροίσας δυνάμεις εἰς Ἰταλίαν διεπέρασεν ἔχων πεζοὺς τρισμυρίους, ἱππεῖς τρισχιλίους. Τὴν δὲ ναυτικὴν δύναμιν Στίλπωνι παραδούς, λεηλατεῖν ἐπέταξε τὴν Βρεττίων χώραν· οὗτος πορθῶν τὰς παραθαλασσίους κτήσεις, χειμῶνι περιπεσὼν τὰς πλείους τῶν νηῶν ἀπέβαλε. Ὁ δὲ Ἀγαθοκλῆς πολιορκήσας τῶν Ἱππωνιατῶν πόλιν ... Καὶ διὰ μηχανῶν πετροβόλων τῆς πόλεως ἐκυρίευσαν καὶ ταύτην εἷλον. Τῶν δὲ Βρεττίων καταπλαγέντων, πρέσβεις ἀπέστειλαν ὑπὲρ διαλύσεως. Καὶ λαβὼν παρ' αὐτῶν ἑξακοσίους ὁμήρους καὶ φρουρὰν ἀπολιπὼν εἰς Συρακόσας ἐπανῆλθεν. Οἱ δὲ Βρέττιοι τοῖς ὅρκοις μὴ ἐμμείναντες, ἀλλὰ πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπὶ τοὺς ἀπολειφθέντας στρατιώτας, τούτους κατέκοψαν· τοὺς δὲ ὁμήρους ἀνασώσαντες ἀπελύθησαν τῆς Ἀγαθοκλέους δυναστείας.

Ὅτι οἱ πλεῖστοι τῶν ἀγόντων στρατόπεδα, καθ' οὓς ἂν καιροὺς ἐν ἀτυχήμασιν ὑπάρχωσι μεγάλοις, ἀκολουθοῦσι ταῖς τῶν πολλῶν ὁρμαῖς φοβούμενοι τὰς ἐναντιώσεις αὐτῶν.

Ὅτι Δημήτριος ὁ βασιλεύς, τὸ δεύτερον ἀποστατησάντων Θηβαίων, πολιορκίᾳ τὰ τείχη καθελών, τὴν πόλιν κατὰ κράτος εἷλε, δέκα μόνους ἄνδρας ἀνελὼν τοὺς τὴν ἀποστασίαν κατεργαζομένους.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς ἀπέστειλεν Ἀγαθοκλῆ τὸν υἱὸν πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα φιλίαν συνθέσθαι καὶ συμμαχίαν. Ὁ δὲ βασιλεὺς ἀσμένως δεξάμενος τὸν νεανίσκον, στολὴν περιτιθεὶς βασιλικὴν καὶ δῶρα δοὺς μεγαλοπρεπῆ, συναπέστειλεν Ὀξύθεμιν, τῶν φίλων ἕνα, τῷ μὲν δοκεῖν τὰ πιστὰ λαβεῖν τῆς συμμαχίας, τῷ δὲ ἔργῳ κατασκεψόμενον τὴν Σικελίαν.

Ὅτι Ἀγαθοκλῆς ὁ βασιλεὺς πολὺν χρόνον εἰρηνεύων πρὸς Καρχηδονίους, μεγάλην ἐπεποίητο παρασκεύασιν ναυτικῶν δυνάμεων· διενοεῖτο γὰρ πάλιν εἰς τὴν Λιβύην διαβιβάζειν στρατόπεδα, καὶ ταῖς ναυσὶν εἴργειν τοὺς Φοίνικας τῶν ἀπὸ τῶν Σαρδῶν καὶ Σικελῶν σιτοπομπιῶν. Καὶ ἐν τῷ προγεγονότι κατὰ τὴν Λιβύην πολέμῳ θαλαττοκρατοῦντες οἱ Καρχηδόνιοι διέσωσαν ἐκ τῶν κινδύνων τὴν πατρίδα. Εἶχε δὲ ναῦς Ἀγαθοκλῆς ὁ βασιλεὺς ἐξηρτυμένας διακοσίας τετρήρεις καὶ ἑξήρεις· ὅμως εἰς πέρας τὴν προαίρεσιν οὐκ ἤνεγκε διὰ τοιαύτας αἰτίας. Μένων ἦν Αἰγεσταῖος τὸ γένος· ἐν δὲ τῇ καταλήψει τῆς πατρίδος ἡλωκὼς δοῦλος ἐγένετο διὰ τὴν εὐπρέπειαν τοῦ σώματος τῷ βασιλεῖ. Καὶ μέχρι μέν τινος εὐδοκεῖν προσεποιεῖτο, τῶν ἐρωμένων καὶ φίλων εἷς ἀριθμούμενος· διὰ δὲ τὴν τῆς πατρίδος συμφορὰν καὶ τὴν περὶ αὑτὸν ὕβριν ὑπούλως ἔχων πρὸς τὸν δυνάστην, καιρὸν ἔλαβε τῆς κατ' αὐτοῦ τιμωρίας. Ὁ γὰρ βασιλεὺς ἤδη γεγηρακὼς τὰς ὑπαίθρους δυνάμεις Ἀρχαγάθῳ παραδεδώκει. Οὗτος δὲ ἦν Ἀρχαγάθου μὲν υἱὸς τοῦ κατὰ Λιβύην σφαγέντος, υἱωνὸς δὲ τοῦ βασιλέως Ἀγαθοκλέους, ἀνδρείᾳ δὲ καὶ ψυχῆς εὐτολμίᾳ πολὺ τοῦ κατὰ λόγον ὑπεραίρων. ... Στρατοπεδεύοντος αὐτοῦ περὶ τὴν Αἴτνην, ὁ μὲν βασιλεὺς βουλόμενος προάγειν ἐπὶ τὴν διαδοχὴν τῆς βασιλείας τὸν υἱὸν Ἀγαθοκλῆ, πρῶτον μὲν ἐν ταῖς Συρακούσαις συνέστησε τὸν νεανίσκον, ἀποφαινόμενος διάδοχον ἀπολείψειν τῆς ἀρχῆς· μετὰ δὲ ταῦτα ἐξέπεμψεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. Γράψας ἐπιστολὴν ἐπὶ τὸν Ἀρχάγαθον, προσέταξε τούτῳ παραδιδόναι τὰς πεζικὰς καὶ ναυτικὰς δυνάμεις. Δι' ἃς αἰτίας ὁ μὲν Ἀρχάγαθος ὁρῶν τὴν βασιλείαν εἰς ἕτερον καταντῶσαν, ἀμφοτέροις ἐπιβουλεῦσαι διέγνω. Πρὸς Μένωνα τὸν Αἰγεσταῖον διαπεμψάμενος ἔπεισεν ἀνελεῖν τὸν βασιλέα διὰ φαρμάκου, αὐτὸς δὲ ἔν τινι νήσῳ θυσίαν ἐπιτελέσας, καὶ καταπλεύσαντα τὸν νεώτερον Ἀγαθοκλέα παραλαβὼν πρὸς τὴν εὐωχίαν, νυκτὸς καταμεθύσας ἀπέσφαξε. Τοῦ δὲ σώματος ῥιφθέντος εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πρὸς τὴν γῆν ὑπὸ τοῦ κλύδωνος ἐκβρασθέντος, ἐπιγνόντες τινὲς ἀπεκόμισαν εἰς Συρακόσας. Ὁ δὲ βασιλεὺς εἰωθὼς μετὰ τὸ δεῖπνον ἀεὶ πτερῷ διακαθαίρεσθαι τοὺς ὀδόντας, ἀπολυθεὶς τοῦ πότου τὸν Μένωνα τὸ πτερὸν ᾖτησεν. Εἶτα ὁ μὲν φαρμάκῳ σηπτικῷ χρίσας ἀπέδωκεν, ὁ δὲ χρησάμενος αὐτῷ φιλοτιμότερον διὰ τὴν ἄγνοιαν ἥψατο πανταχόθεν τῆς περὶ τοὺς ὀδόντας σαρκός. Καὶ πρῶτον μὲν πόνοι συνεχεῖς ἐγένοντο καὶ καθ' ἡμέραν ἐπιτάσεις ἀλγηδόνων, ἔπειτα σηπεδόνες ἀνίατοι πάντῃ τοὺς ὀδόντας περιεῖχον. Ἐπὶ δὲ τῆς τελευτῆς γενόμενος ἐκκλησιάσας τὸν λαὸν κατηγόρησε τῆς ἀσεβείας Ἀρχαγάθου, καὶ τὰ μὲν πλήθη παρώξυνε πρὸς τὴν αὑτοῦ τιμωρίαν, τῷ δὲ δήμῳ τὴν δημοκρατίαν ἔφησεν ἀποδιδόναι. Μετὰ δὲ ταῦτα τὸν βασιλέα διακείμενον ἐσχάτως ἤδη κατέθηκεν ἐπὶ τῆς πυρᾶς Ὀξύθεμις ὁ πεμφθεὶς ὑπὸ Δημητρίου τοῦ βασιλέως, καὶ κατέκαυσεν ὄντα μὲν ἔμπνουν ἔτι, διὰ δὲ τὴν ἰδιότητα τῆς περὶ τὴν σηπεδόνα συμφορᾶς οὐ δυνάμενον φωνὴν προίίεσθαι. Ἀγαθοκλῆς μὲν πλείστους καὶ ποικιλωτάτους φόνους ἐπιτελεσάμενος κατὰ τὴν δυναστείαν, καὶ τῇ κατὰ τῶν ὁμοφύλων ὠμότητι προσθεὶς καὶ τὴν εἰς θεοὺς ἀσέβειαν, πρέπουσαν παρέσχε τῇ παρανομίᾳ τὴν τοῦ βίου καταστροφήν, δυναστεύσας μὲν ἔτη δύο τῶν τριάκοντα λείποντα, βιώσας δὲ δύο πρὸς τοῖς ἑβδομήκοντα ἔτη, καθὼς Τίμαιος ὁ Συρακόσιος συγγράφει, καὶ Καλλίας καὶ αὐτὸς Συρακούσιος, εἴκοσι δύο βίβλους συγγράψας, καὶ Ἄντανδρος ὁ ἀδελφὸς Ἀγαθοκλέους καὶ αὐτὸς συγγραφεύς. Οἱ δὲ Συρακόσιοι τῆς δημοκρατίας τυχόντες τὴν Ἀγαθοκλέους οὐσίαν ἐδήμευσαν, τὰς δὲ εἰκόνας τὰς ἀνατεθείσας ὑπ' αὐτοῦ κατέσπασαν. Μένων δὲ ὁ ἐπιβουλεύσας τῷ βασιλεῖ διέτριβεν ἐν τοῖς περὶ Ἀρχάγαθον, πεφευγὼς ἐκ τῶν Συρακουσῶν· πεφρονηματισμένος δὲ ἐπὶ τῷ δοκεῖν καταλελυκέναι τὴν βασιλείαν, τὸν μὲν Ἀρχάγαθον ἐδολοφόνησε, τοῦ δὲ στρατοπέδου κυριεύσας καὶ τὰ πλήθη λόγοις φιλανθρώποις ἰδιοποιησάμενος, διέγνω πολεμεῖν τοῖς Συρακοσίοις καὶ δυναστείας ἀντέχεσθαι.

 

 * Excerpt. Vatican., p. 44, 45. — « Pourquoi donc, reprit Dromichétès, as-tu quitté tes mœurs et renoncé à une vie si brillante ainsi qu'à un bel empire pour venir chez un peuple barbare, ayant des mœurs si sauvages, habitant un pays froid et manquant de fruits cultivés? » A cette question Lysimaque répondit qu'il avait entrepris celte expédition par ignorance, mais qu'à l'avenir il essaierait d'être un ami et un allié fidèle des Thraces; enfin qu'il ne le céderait à personne dans sa reconnaissance pour ses bienfaiteurs. Dromichétès fut charmé de cette réponse, et rentra dans les pays que Lysimaque lui avait enlevés, le ceignit du diadème et le renvoya.

Excerpt. de Virt. et Vit. , p. 460. — Le roi Démétrius s'étant rendu maître des autres villes, traita les Béotiens avec beaucoup d'humanité. Car, à l'exception de quatorze habitants qui étaient les principaux moteurs de la révolte, il accorda le pardon à tous les autres,

Excerpt. Hœschel. 9 p. 491. — Agathocle, ayant rassemblé ses forces, passa en Italie, avec une armée de trente mille hommes d'infanterie et de trois mille cavaliers. Il confia le commandement de sa flotte à Stilpon et lui ordonna de faire une invasion dans la contrée des Bruttiens. Stilpon avait déjà commencé de ravager les propriétés littorales, quand il fut assailli par une tempête qui lui enleva le plus grand nombre de ses navires. Mais Agathocle investit la ville d'Hippone, et s'en rendit maître à l'aide de ses balistes. Les Bruttiens, saisis de frayeur, lui envoyèrent des députés pour traiter de la paix ; il reçut d'eux six cents otages, laissa une garnison dans la ville, et retourna à Syracuse. Mais les Bruttiens, infidèles à leurs serments, attaquèrent la garnison qu'il avait laissée dans la ville et regorgèrent; ils délivrèrent ainsi leurs otages et secouèrent le joug d'Agathocle.

Il vaut mieux pardonner que punir.

Le plus souvent les chefs d'années, lorsqu'ils éprouvent de grands revers, suivent l'impulsion de la multitude dont ils redoutent l'opposition.

Les Thébains s'étant révoltés pour la seconde fois, le roi Démétrius investit leur ville, la prit d'assaut, et ne fit mourir que dix hommes, auteurs de cette révolte.

Agathocle envoya son fils Agathocle au roi Démétrius pour lui offrir son amitié et faire alliance avec lui. Le roi accueillit avec beaucoup d'empressement le jeune homme, le revêtit d'un vêtement royal, lui fit des cadeaux magnifiques et lui donna pour l'accompagner Oxythémis, un de ses amis, en apparence pour garant de cette union, mais en réalité pour explorer l'État de la Sicile.

Le roi Agathocle, depuis longtemps en paix avec les Carthaginois, organisa une puissante armée navale. Il avait l'intention de retourner en Lybie et d'empêcher avec sa flotte les Phéniciens de tirer leurs provisions de blé de la Sardaigne et de la Sicile ; car, dans la guerre précédente, les Carthaginois, maîtres de la mer, avaient préservé leur patrie d'un grand danger. Agathocle avait deux cents bâtiments à quatre et même six rangs de rames ; mais il ne put exécuter son dessein, par les raisons que je vais faire connaître. Un jeune homme d'Égeste, nommé Ménon, pris au sac de cette ville, fut employé au service du roi à cause de sa grande beauté. Il paraissait très satisfait de sa position, car il était du nombre des favoris du roi ; mais le désastre de sa patrie et le déshonneur qu'on lui faisait subir, avaient fait naître en lui un profond sentiment de haine qui devait se manifester à la première occasion où il aurait pu se venger du tyran. Le roi, déjà avancé en âge, avait confié le commandement des armées qui tenaient la campagne à Archagathus. Celui-ci était le fils d'Archagathus, tué en Libye, et par conséquent petit-fils d'Agathocle ; il était d'un courage et d'une hardiesse extraordinaires. Pendant qu'il campait au pied de l'Etna, le roi, qui voulait avoir pour son successeur au trône son fils Agathocle, recommanda celui-ci aux Syracusains, en leur manifestant son intention de lui laisser l'empire ; il l'envoya aussitôt prendre le commandement de l'armée. Il écrivit alors à Archagathus une lettre par laquelle il lui ordonnait de remettre à son fils le commandement des troupes de terre et de mer. Archagathus, voyant que la royauté passait en d'autres mains, prit la résolution de se défaire de tous les deux. Il envoya donc à Ménon d'Égeste un messager pour l'engager à empoisonner le roi; de son côté, il offrit un sacrifice dans une île où Agathocle le jeune devait aborder, l'invita à un festin, et, après l'avoir enivré, il l'assassina pendant la nuit. Le cadavre, jeté à la mer et poussé parles flots sur la côte, fut reconnu et apporté à Syracuse. Le roi, qui, après le repas, avait l'habitude de se nettoyer les dents avec une plume, en demanda une à Ménon. Celui-ci lui en donna une qu'il avait enduite d'un poison septique (01). —Le roi, qui était sans défiance, s'en étant servi même plus longtemps que d'habitude, laissa au venin le temps de pénétrer partout dans les gencives. Il se manifesta d'abord des souffrances continuelles, qui de jour en jour augmentaient en intensité, jusqu'au moment où des ulcères putrides incurables couvrirent toute la région des dents. Au moment de mourir, Agathocle fit assembler le peuple et accusa Archagathus d'impiété; il engagea la multitude à le venger et promit de rendre à la ville le pouvoir démocratique. Puis Oxythémis, l'envoyé du roi Démétrius, plaça sur le bûcher Agathocle, tout près de rendre l'âme, et le fit brûler respirant encore, mais ne pouvant, dans le triste état où il se trouvait, faire entendre sa voix. Ainsi Agathocle, qui, pendant l'exercice de sa puissance, avait commis tant de meurtres, et qui avait été envers ses compatriotes d'une cruauté égale à son impiété envers les dieux, eut une fin digne d'une vie si déréglée. Il avait régné vingt-huit ans et vécu soixante-douze ans, comme le rapportent Timée de Syracuse, Callias, autre Syracusain qui a écrit une histoire en vingt-deux livres, et Antandre, frère d'Agathocle et historien lui-même. Les Syracusains, ayant repris le gouvernement démocratique, s'emparèrent des biens d'Agathocle et renversèrent les statues qu'on lui avait élevées. Ménon, l'auteur de la mort du roi, s'échappa de Syracuse, et se tint dans le camp d'Archagathus. Tout glorieux d'avoir détruit la royauté, il tua aussi Archagathus. Devenu maître de l'armée, il s'attira l'affection de la multitude par des discours bienveillants, et résolut défaire la guerre aux Syracusains pour s'emparer du gouvernement.

Ὅτι Ἀγάθαρχος ἀνδρείᾳ καὶ ψυχῆς εὐτολμίᾳ πολὺ τοῦ κατὰ λόγον ὑπεραίρων τῆς ἰδίας ἡλικίας· ἦν γὰρ παντελῶς νέος.

Ὅτι οὗτος ὁ ἱστορικὸς τὰς ἁμαρτίας τῶν πρὸ ἑαυτοῦ συγγραφέων πικρότατα ἐλέγξας κατὰ μὲν τἄλλα μέρη τῆς γραφῆς πλείστην πρόνοιαν εἶχε τῆς ἀληθείας, ἐν δὲ ταῖς Ἀγαθοκλέους πράξεσι τὰ πολλὰ κατέψευσται τοῦ δυνάστου διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν ἔχθραν. Φυγαδευθεὶς γὰρ ὑπ' Ἀγαθοκλέους ἐκ τῆς Σικελίας, ζῶντα μὲν ἀμύνασθαι τὸν δυνάστην οὐκ ἴσχυσε, τελευτήσαντα δὲ διὰ τῆς ἱστορίας ἐβλασφήμησεν εἰς τὸν αἰῶνα. Καθόλου γὰρ ταῖς προυυπαρχούσαις τῷ βασιλεῖ τούτῳ κακίαις ἄλλα πολλὰ παρ' ἑαυτοῦ προσθεὶς ὁ συγγραφεύς, τὰς μὲν εὐημερίας ἀφαιρούμενος αὐτοῦ, τὰς δὲ ἀποτεύξεις, οὐ τὰς δι' αὐτὸν μόνον γενομένας, ἀλλὰ καὶ τὰς διὰ τύχην μεταφέρων εἰς τὸν μηδὲν ἐξαμαρτόντα. Γενομένου δὲ ὁμολογουμένως αὐτοῦ στρατηγικοῦ μὲν κατὰ τὴν ἐπίνοιαν, δραστικοῦ δὲ καὶ τεθαρρηκότος κατὰ τὴν ἐν τοῖς κινδύνοις εὐτολμίαν, οὐ διαλείπει παρ' ὅλην τὴν ἱστορίαν ἀποκαλῶν αὐτὸν ἄνανδρον καὶ δειλόν. Καίτοι γε τίς οὐκ οἶδεν ὅτι τῶν πώποτε δυναστευσάντων οὐδεὶς ἐλάττοσιν ἀφορμαῖς χρησάμενος μείζω βασιλείαν περιεποιήσατο; Χειροτέχνης γὰρ ἐκ παίδων γενόμενος δι' ἀπορίαν βίου καὶ πατέρων ἀδοξίαν, ἐξ ὑστέρου διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν οὐ μόνον Σικελίας σχεδὸν ὅλης ἐκυρίευσεν, ἀλλὰ πολλὴν τῆς Ἰταλίας τε καὶ Λιβύης τοῖς ὅπλοις κατεστρέψατο. Θαυμάσαι δ' ἄν τις τοῦ συγγραφέως τὴν εὐχέρειαν· παρ' ὅλην γὰρ τὴν γραφὴν ἐγκωμιάζων τὴν τῶν Συρακουσίων ἀνδρείαν, τὸν τούτων κρατήσαντα δειλίᾳ φησὶ διενηνοχέναι τοὺς ἅπαντας ἀνθρώπους. Διὰ γὰρ τῶν ἐν ταῖς ἐναντιώσεσιν ἐλέγχων φανερός ἐστι τὸ φιλάληθες τῆς ἱστορικῆς παρρησίας προδεδωκὼς ἰδίας ἕνεκεν ἔχθρας καὶ φιλονικίας. Διόπερ τὰς ἐσχάτας τῆς συντάξεως πέντε βίβλους τοῦ συγγραφέως τούτου, καθ' ἃς περιείληφε τὰς Ἀγαθοκλέους πράξεις, οὐκ ἄν τις δικαίως ἀποδέξαιτο.

Ὅτι καὶ Καλλίας ὁ Συρακούσιος δικαίως ἂν καὶ προσηκόντως κατηγορίας ἀξιωθείη. Ἀναληφθεὶς γὰρ ὑπ' Ἀγαθοκλέους καὶ δώρων μεγάλων ἀποδόμενος τὴν προφῆτιν τῆς ἀληθείας ἱστορίαν, οὐ διαλέλοιπεν ἀδίκως ἐγκωμιάζων τὸν μισθοδότην. Οὐκ ὀλίγων γὰρ αὐτῷ πεπραγμένων πρὸς ἀσεβείας θεῶν καὶ παρανομίας ἀνθρώπων, φησὶν ὁ συγγραφεὺς αὐτὸν εὐσεβείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ πολὺ τοὺς ἄλλους ὑπερβεβληκέναι. Καθόλου δὲ καθάπερ Ἀγαθοκλῆς ἀφαιρούμενος τὰ τῶν πολιτῶν ἐδωρεῖτο τῷ συγγραφεῖ μηδὲν προσήκοντα παρὰ τὸ δίκαιον, οὕτως ὁ θαυμαστὸς ἱστοριογράφος ἐχαρίζετο διὰ τῆς γραφῆς ἅπαντα τἀγαθὰ τῷ δυνάστῃ. Ῥᾴδιον δ' ἦν, οἶμαι, πρὸς ἄμειψιν χάριτος τῷ γραφεῖ τῶν ἐγκωμίων μὴ λειφθῆναι τῆς ἐκ τοῦ βασιλικοῦ γένους δωροδοκίας.

 

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 560, 561. — Archagathus avait un courage et une audace bien au-dessus de son âge, car il était alors très-jeune.

L'historien Timée, qui relève très-vertement les erreurs des historiens qui l'ont précédé, et dont l'ouvrage est d'ailleurs écrit avec une rare fidélité, a inventé beaucoup de choses inexactes pour ce qui concerne l'histoire d'Agathocle, à cause de la haine qu'il avait vouée au tyran. Exilé de la Sicile par Agathocle, et n'ayant pu se venger tant que le roi vivait, il se servit après la mort de celui-ci de l'histoire pour calomnier à jamais la mémoire du souverain. Aux vices nombreux d'Agathocle, Timée en ajouta beaucoup d'autres de son invention. II lui enlève la gloire de ses succès et n'attribue qu'à lui seul tous les revers, tant ceux dont il fut la cause, que ceux qui dépendaient de la fatalité du sort. Cependant on convient généralement qu'Agalhocle était un général habile, entreprenant et bravant les dangers avec sang-froid; et pourtant Timée ne se lasse pas, dans le cours de ses récits, de l'appeler lâche et poltron. Qui ne sait que de tous les souverains aucun, avec de si faibles moyens, n'avait acquis une royauté aussi considérable! Issu d'une famille pauvre et obscure, réduit à travailler de ses mains pour vivre, il ne dut qu'à son propre talent, non-seulement de se rendre maître de toute la Sicile, mais encore de conquérir une partie de l'Italie et de la Libye. La partialité de cet historien est surprenante : après avoir prôné le courage des Syracusains, il traite comme le plus lâche des hommes celui qui les vainquit. Ces contradictions sont une preuve irrécusable que Timée a sacrifié à sa haine et à son ressentiment contre Agathocle la vérité qu'il devait à l'histoire. Aussi l'on ne doit pas ajouter foi aux cinq derniers livres de son ouvrage qui contiennent le récit des exploits d'Agathocle.

Callias de Syracuse mérite aussi d'être blâmé. La protection que lui accorda Agathocle et les bienfaits dont il le combla, firent trahir la vérité de l'histoire : cet historien ne cesse de prodiguer à son bienfaiteur des éloges qu'il n'a point mérités. Agathocle, impie envers les dieux et cruel envers les hommes, est, selon Callias, l'homme le plus pieux et le plus humain. Agathocle avait enrichi cet historien d'une partie des biens dont il avait dépouillé les Syracusains ; et ce dernier lui prodiguait toute espèce d'éloges, trouvant, à ce qu'il paraît, commode de payer de cette monnaie la munificence royale.

Ὅτι Ἱκέταν στρατηγὸν ἀπέλυσαν Συρακόσιοι μετὰ δυνάμεως πρὸς Μένωνα πολεμῆσαι. Καὶ μέχρι μέν τινος διεπολέμει, φυγομαχούντων τῶν ἐναντίων καὶ εἰς παράταξιν οὐδαμῶς καταβαινόντων. Τῶν δὲ Καρχηδονίων συνεπιλαβομένων τοῖς περὶ Μένωνα, πολὺ ταῖς δυνάμεσιν ὑπερεχόντων, ἠναγκάσθησαν οἱ Συρακόσιοι δόντες ὁμήρους τοῖς Φοίνιξι τετρακοσίους διαλύσασθαι τὸν πόλεμον καὶ καταγαγεῖν τοὺς φυγάδας. Τῶν δὲ μισθοφόρων ἀτιμαζομένων ἐν ταῖς ἀρχαιρεσίαις, συνέβη στάσεως πληρωθῆναι τὴν πόλιν. Διαστάντων οὖν ἐν τοῖς ὅπλοις τῶν τε Συρακοσίων καὶ τῶν μισθοφόρων, οἱ πρεσβῦται διαπρεσβευσάμενοι καὶ πολλὰ δεηθέντες ἀμφοτέρων μόγις κατέπαυσαν τὴν ταραχὴν ἐπὶ τῷ τοὺς μισθοφόρους ἐν τακτῷ χρόνῳ τὰς ἑαυτῶν κτήσεις ἀποδομένους ἀπελθεῖν ἐκ Σικελίας. Τούτων δὲ κυρωθέντων, οἱ μὲν ξένοι κατὰ τὰς ὁμολογίας ἐκλιπόντες τὰς Συρακόσας καὶ παραγενηθέντες ἐπὶ τὸν πορθμόν, ὑπεδέχθησαν ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων ὡς ἂν φίλοι καὶ σύμμαχοι. Ὑπὸ δὲ τῶν πολιτῶν φιλοφρόνως ἀναληφθέντες εἰς τὰς οἰκίας, νυκτὸς ἐφόνευσαν τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ τὰς τούτων γυναῖκας γήμαντες κατέσχον τὴν πόλιν. Ἐκάλεσαν δὲ ταύτην Μαμερτίνην ἀπὸ τοῦ Ἄρεως, διὰ τὸ τοῦτον κατὰ τὴν ἐκείνων διάλεκτον Μάμερτον καλεῖσθαι

Οἷς γὰρ οὐ μέτεστι τῆς δημαρχίας, τούτους οὐδὲ τῆς ὑπὸ δημάρχου κυρουμένης ψήφου κοινωνεῖν.

 

Excerpt. Hœschel, p. 493. — Les Syracusains firent partir le général Hicétas avec des troupes pour faire la guerre à Ménon. Il resta maître de la campagne pendant quelque temps; les ennemis évitaient le combat. Mais les Carthaginois étant venus avec des forces supérieures se joindre à Ménon, les Syracusains furent forcés de donner aux Phéniciens quatre cents otages, de terminer la guerre et de rappeler les bannis. Les troupes mercenaires, privées de leur droit dans l'élection des magistrats, firent éclater dans la ville de Syracuse une grave révolte. Les Syracusains et les soldats mercenaires avaient pris les armes. Le sénat envoya une dépulation aux deux partis, et ne parvint, à force de prières, à apaiser la révolte qu'à la condition que les soldats mercenaires vendraient, dans un temps fixé, ce qu'ils possédaient et sortiraient de la Sicile. Après cet arrangement, les étrangers quittèrent à l'époque désignée la ville de Syracuse ; arrivés au détroit, ils furent accueillis par les Messiniens comme amis et comme alliés. Ils égorgèrent pendant la nuit les habitants dans leurs maisons où ils les avaient généreusement reçus. Ils épousèrent ensuite les femmes et se rendirent maîtres de la ville. Ils la nommèrent Mamertine, du nom de Mars, appelé Mamers dans leur dialecte.

Ceux qui ne participent pas au gouvernement démocratique n'ont pas non plus droit aux décrets d'un tribun du peuple.

Ὅτι οἱ μισθοφόροι κατὰ τὰς ὁμολογίας ἐκλιπόντες τὰς Συρακούσας προσεδέχθησαν ὑπὸ τῶν Μεσσηνίων, ὡς ἂν φίλοι καὶ σύμμαχοι. Ὑπὸ δὲ τῶν πολιτῶν φιλοφρόνως ἀναληφθέντες εἰς τὰς ἰδιωτικὰς οἰκίας νυκτὸς ἐφόνευσαν τοὺς ὑποδεξαμένους, καὶ τὰς τῶν παρανομηθέντων γυναῖκας γήμαντες κατέσχον τὴν πόλιν.

Ὅτι τοῦ Δημητρίου φυλαττομένου εἰς Πέλλαν Λυσίμαχος πρέσβεις ἀποστείλας ἠξίου τὸν Σέλευκον μηδενὶ τρόπῳ τὸν Δημήτριον ἐκ τῶν χειρῶν ἀφεῖναι, πλεονέκτην ἄνδρα καὶ πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν ἐπιβεβουλευκότα· ἐπηγγέλλετο δὲ αὐτῷ δώσειν ὑπὲρ τῆς ἀναιρέσεως τῆς τούτου τάλαντα δισχίλια. Ὁ δὲ βασιλεὺς τοῖς μὲν πρεσβευταῖς ἐπετίμησε παρακαλοῦσιν αὐτὸν μὴ μόνον ἀθετῆσαι πίστιν, ἀλλὰ καὶ εἰς συνῳκειωμένον αὐτῷ τὸ μύσος ἐκεῖνο ἐπανελέσθαι· πρὸς δὲ τὸν υἱὸν Ἀντίοχον ἐν τῇ Μηδίᾳ διατρίβοντα γράψας, συνεβούλευσε πῶς χρηστέον ἐστὶν τῷ Δημητρίῳ. Κεκρικὼς γὰρ ἦν αὐτὸν ἀπολύειν καὶ κατάγειν ἐπὶ τὴν βασιλείαν μεγαλοπρεπῶς· ἔσπευδεν δὲ καὶ τὴν τοῦ υἱοῦ χάριν συνεπιγράψαι ταῖς εὐεργεσίαις, ὡς ἂν γεγαμηκότος αὐτοῦ Στρατονίκην τὴν Δημητρίου καὶ τέκνα γεγεννηκότος ἐξ αὐτῆς.

Ὅτι δεῖ τοῖς μὲν πολεμίοις εἶναι φοβερώτατον, τοῖς δὲ φίλοις διαμένειν βέβαια προσηνέστατον.

Ἐπειδὴ κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἀγνοήσαντες τὸ συμφέρον τοῖς πρὸς χάριν λόγοις ἐπηκολουθήσατε, νῦν τοῖς ἔργοις ἑωρακότες τὰ κατὰ τὴν χώραν ἀτυχήματα μεταδιδάχθητε.

Τὸ μὲν γὰρ ἀγνοῆσαί ποτε κατὰ τὸν βίον ἐστὶν ἀνθρώπου, τὸ δὲ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς πράγμασι πλεονάκις ἁμαρτάνειν τέλεον ἐξεστηκότος τοῖς λογισμοῖς. Ὅσῳ γὰρ πλείοσιν ἐλαττώμασι περιπεπτώκαμεν, τοσούτῳ μείζονος τιμωρίας ἄξιοι τυχεῖν ὑπάρχομεν.

Ἐπὶ τοσοῦτον γάρ τινες τῶν πολιτῶν προεληλύθασι πλεονεξίας ὥστε βούλεσθαι τοὺς ἰδίους οἴκους λαμπροὺς κατασκευάζειν ἐκ τῶν τῆς πατρίδος ἀτυχημάτων.

Οἱ δὲ περὶ τοὺς βοηθοῦντας τοῖς ἄλλοις ἀνομήσαντες πῶς ἂν χρήσαιντο περὶ αὑτῶν;

Ὅτι δεῖ τοῖς μὲν ἡμαρτημένοις δοῦναι συγγνώμην, εἰς δὲ τὸν λοιπὸν χρόνον ἔχειν εἰρήνην.

Ὅτι οὐ δεῖ τοὺς ἁμαρτήσαντας ἐκ παντὸς τρόπου κολάζειν, ἀλλὰ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἡμαρτημένοις μὴ μεταδιδασκομένους.

Ὅτι προτερεῖ παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἡ μὲν ἐπιείκεια τῆς ὀργῆς, ἡ δὲ εὐεργεσία τῆς τιμωρίας.

Ὅτι καλὸν καὶ εὔθετόν ἐστι λύειν μὲν τὴν ἔχθραν, ἀντεισάγειν δὲ φιλίαν. Ὅταν γὰρ εἰς ἀπορίαν ἔλθῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐπὶ πρώτην τὴν τῶν φίλων ἀρωγὴν ὁρμᾶν εἴωθεν.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 561. — Les soldats mercenaires quittèrent Syracuse, conformément au traité, et furent accueillis par les Messiniens comme amis et comme alliés. Ils égorgèrent pendant la nuit les habitants qui les avaient généreusement accueillis dans leurs maisons, épousèrent leurs femmes et se rendirent maîtres de la ville.

Excerpt. de Virt. et Vit., p. 561, 562. — Lorsque Démétrius était prisonnier à Pella, Lysimaque envoya à Seleucus une députation pour l'engager à ne point laisser échapper de ses mains Démétrius, qui était le plus ambitieux des hommes et qui n'avait épargné aucun des autres rois ; il lui promit même de lui donner deux mille talents s'il le faisait périr. Mais Seleucus adressa de vifs reproches aux députés qui l'exhortaient à violer sa foi et à tremper dans le meurtre d'un homme qui lui était attaché par les liens de la parenté; il écrivit ensuite à son fils Antiochus, qui se trouvait alors en Médie, pour lui demander son avis sur la manière dont il devait se conduire à l'égard de Démétrius, quoiqu'il eût déjà résolu de lui rendre la liberté et de le rétablir dignement sur le trône. Il agissait ainsi pour partager avec son fils la reconnaissance que lui devrait, pour un si grand bienfait, le roi Démétrius, dont Antiochus avait épousé la fille Stratonice, qui lui avait donné plusieurs enfants.

Excerpt. Hœschel. , p. 493, 494. — Il faut se rendre redoutable à ses ennemis, et se montrer constamment bienveillant envers ses amis.

Si dans un temps où vous méconnaissiez vos intérêts, vous vous êtes laissé gagner par des discours flatteurs, aujourd'hui, que vous voyez en réalité les maux du pays, adoptez d'autres principes.

Il est de la nature de l'homme de se tromper parfois dans les affaires de la vie; mais retomber plusieurs fois dans les mêmes fautes, c'est Je propre d'un insensé. Aussi doit-on s'attendre à un châtiment d'autant plus grand qu'on aura commis plus de fautes.

Il y a des citoyens qui sont arrivés à un tel degré de cupidité qu'ils voudraient rehausser l'éclat de leurs maisons par les malheurs de la patrie.

Ceux qui maltraitent les personnes qui portent du secours aux malheureux , comment traiteraient-ils les malheureux eux-mêmes?

Il faut pardonner à ceux qui ont commis des fautes, si l'on veut passer tranquillement le reste de sa vie.

Il n'est pas nécessaire de punir impitoyablement tous ceux qui commettent des fautes; mais il faut châtier ceux qui ne se corrigent pas.

Parmi les hommes, la douceur l'emporte sur la colère, et la bienveillance sur le châtiment.

Il est beau et noble d'étouffer la haine et de la remplacer par l'amitié, car la première pensée de l'homme réduit à la misère est d'avoir recours à ses amis.

Ὅτι ὅταν εἰς ἀπορίαν ἔλθῃ στρατιώτης ἀλλόφυλος, ἐπὶ πρώτην τὴν τῶν φίλων ἁρπαγὴν ὁρμᾶν εἴωθεν.

Ἔμφυτος γὰρ οὖσα τοῖς βασιλεῦσιν ἡ τοῦ πλέονος ἐπιθυμία τοιαύτης οὐκ ἀφέξεται πόλεως.

Ὅτι ἔμφυτος οὖσα τοῖς ἀνθρώποις ἡ τοῦ πλείονος ἐπιθυμία τῆς τοιαύτης ὁρμῆς οὐδ' ὅλως ἀφέξεται.

Δεῖ γὰρ τὸ τῆς ὑπερηφανίας μέγεθος καὶ τὸ τῆς ἐσθῆτος τυραννικὸν οἴκοι φυλάττειν, εἰς δὲ πόλιν ἐλευθέραν εἰσιόντα τοῖς ἐνθάδε νόμοις πείθεσθαι.

Οὗ γάρ τις τὸ γένος καὶ τὴν βασιλείαν κεκληρονόμηκε, τούτου θελήσει καὶ τῆς εὐδοξίας γενέσθαι διάδοχος· αἰσχρὸν γάρ ἐστι τὸ μὲν ὄνομα φέρειν Πύρρου τοῦ Ἀχιλλέως, ταῖς δὲ πράξεσι φαίνεσθαι Θερσίτην.

Ὅσῳ γάρ τις πλείονος κυριεύει δόξης, τοσούτῳ μείζονα χάριν ἕξει τοῖς αἰτίοις τῶν εὐτυχημάτων. Ὥστε ὧν δύναταί τις τυγχάνειν μετὰ δόξης καὶ χάριτος, τούτων οὐκ ἂν ἐπιθυμήσαι μετὰ ἀδικίας καὶ ὀνείδους κυριεῦσαι.

Καλὸν οὖν ἐστιν, ὦ ἄνθρωποι, ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἁμαρτήμασι περὶ τῆς ἰδίας ἀσφαλείας λαμβάνειν τὴν πεῖραν.

Ὅτι οὐ δεῖ προκρίνειν τινὰ τῆς μὲν συγγενείας τὴν ἀλλοτριότητα, τῆς δὲ τῶν συμμάχων εὐνοίας τὸ τῶν πολεμίων μῖσος.

 

* Excerpt. Vatican., p.45 — Quand un soldat étranger manque de vivres, il commence d'ordinaire par piller ses amis.

— L'ambition, naturelle à tous les rois, n'épargnera pas une semblable ville,

Excerpt. Haechel, p. 484. — L'ambition est innée dans l'homme ; il est donc difficile de s'en défaire entièrement.

Chez soi, on peut étaler le faste et se revêtir de superbes vêtements; mais en entrant dans une ville libre, il faut se soumettre à ses lois.

Celui qui hérite de ses ancêtres d'un nom illustre et d'un diadème voudra aussi hériter de leur gloire ; car il serait honteux de porter le nom de Pyrrhus, fils d'Achille, et de n'être qu'un Thersite.

Plus est grande la gloire à laquelle on parvient, plus on s'intéresse à tout ce qui a contribué à nos succès. On ne doit donc pas chercher à obtenir par l'injustice et le déshonneur, ce qu'on peut acquérir glorieusement et à la satisfaction de tout le monde.

Hommes ! il est beau de pouvoir tirer des fautes d'autrui notre propre sécurité.

On ne doit pas préférer les étrangers à ses parents, ni la haine des ennemis à la bienveillance des alliés.

NOTES

 

(01)  Le sang putréfié était un des poisons septiques (φάρμαξα σηπτικά) les plus renommés.