Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 4

chapitre 3  - chapitre 5

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIEME.

précédent

CHAPITRE QUATRIEME.

L Trente-deuxième consulat. Ligue des Æques et des Volsques. II. Toute la Tyrrhénie se souleva en faveur des Véiens. III. Les Romains se mettent en campagne. IV. Le proconsul Servilius Furius ravage impunément le faits des Æques. V.  Le consul Servilius réussit mal centre les Volsques. VI. Le consul Æmilius livre bataille aux Véiens : il prend leur camp d'où il enlevé de riches dépouilles. VII. Les Véiens lui demandent la paix ; il la leur accorde avec trop de facilité. VII. Le sénat en est indigné et lui refuse le triomphe. Le consul soulève le peuple contre le sénat etc.

I. [9,16] Τῷ δὲ κατόπιν ἔτει Λευκίου τ´ Αἰμιλίου καὶ Γαίου Σερουιλίου τὴν ὑπατείαν παρειληφότων ἀπηγγέλη Ῥωμαίοις, ὅτι Οὐολοῦσκοι καὶ Αἰκανοὶ συνθήκας πεποίηνται στρατιὰς κατ´ αὐτῶν ἅμα ἐξάγειν, καὶ οὐ διὰ μακροῦ εἰς τὴν χώραν ἐμβαλοῦσι· καὶ ἦν ἀληθῆ τὰ λεγόμενα. Θᾶττον γοῦν ἢ προσεδόκα τις ἀμφότεροι τὰς δυνάμεις ἔχοντες ἐδῄουν τὴν κατὰ σφᾶς ἕκαστοι χώραν, ὡς οὐχ ἱκανῶν ἐσομένων Ῥωμαίων τῷ τε Τυρρηνικῷ πολέμῳ ἀντέχειν καὶ σφᾶς ἐπιόντας δέχεσθαι.

II. Καὶ ἕτεροι αὖθις ἥκοντες ἐκπεπολεμῶσθαι πρὸς αὐτοὺς Τυρρηνίαν ἀπήγγελλον ὅλην καὶ παρεσκευάσθαι Οὐιεντανοῖς κοινὴν ἀποστέλλειν συμμαχίαν. Κατέφυγον γὰρ ὡς αὐτοὺς ἀδύνατοι ὄντες ἐξελεῖν δι´ ἑαυτῶν τὸ φρούριον Οὐιεντανοί, συγγενείας τε ὑπομιμνήσκοντες καὶ φιλίας καὶ ὅσους μετ´ αὐτῶν ἤραντο πολέμους διεξιόντες· ἀντὶ πάντων δὲ τούτων ἀξιοῦντες συνάρασθαι σφίσι τοῦ κατὰ Ῥωμαίων πολέμου, ὡς σφῶν τε προκαθημένων Τυρρηνίας ὅλης καὶ τὸν πόλεμον ἀνακωχευόντων τὸν ἀπὸ Ῥώμης ῥέοντα κατὰ πάντων τῶν ὁμοεθνῶν. Καὶ οἱ Τυρρηνοὶ πεισθέντες ὑπέσχοντο πέμψειν αὐτοῖς ὅσην ἠξίουν σημμαχίαν.

III. Ταῦθ´ ἡ βουλὴ μαθοῦσα ἐψηφίσατο τρισσὰς ἐκπέμψειν στρατιάς, καὶ γενομένων ἐν τάχει τῶν καταλόγων Λεύκιος μὲν Αἰμίλιος ἐπὶ Τυρρηνοὺς ἐπέμφθη· συνήρατο δ´ αὐτῷ τῆς ἐξόδου Καίσων Φάβιος, ὁ νεωστὶ τὴν ἀρχὴν ἀποθέμενος, δεηθεὶς τῆς βουλῆς ἐπιτρέψαι αὐτῷ τοῖς ἐν Κρεμέρᾳ συγγενέσιν, οὓς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ φρουρήσοντας τὸ χωρίον ἐξήγαγε, συνεῖναί τε καὶ τῶν αὐτῶν ἀγώνων μετέχειν· καὶ ἐξῆλθε σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐξουσίᾳ κοσμηθεὶς ἀνθυπάτῳ. Γάιος δὲ Σερουίλιος ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων ἐπὶ Οὐολούσκους ἐστράτευσε· Σερούιος δὲ Φούριος ἀνθύπατος ἐπὶ τὸ Αἰκανῶν ἔθνος. Ἑκάστῳ δ´ αὐτῶν δύο μὲν τάγματα Ῥωμαίων εἵπετο, Λατίνων δὲ καὶ Ἑρνίκων καὶ τῶν ἄλλων συμμάχων οὐκ ἐλάττω τῆς Ῥωμαικῆς δυνάμεως.

IV. Τῷ μὲν οὖν ἀνθυπάτῳ Σερουίῳ κατὰ νοῦν ὁ πόλεμος ἐχώρησε καὶ σὺν τάχει. Μιᾷ γὰρ ἐτρέψατο τοὺς Αἰκανοὺς μάχῃ καὶ ταύτῃ δίχα πόνου, τῇ πρώτῃ τοὺς πολεμίους ἐκπλήξας ἐφόδῳ, καὶ τὸ λοιπὸν ἐδῄου τὴν γῆν αὐτῶν καταπεφευγότων εἰς τὰ ἐρύματα.

V. Σερουιλίῳ δὲ θατέρῳ τῶν ὑπάτων ὑπὸ σπουδῆς τε καὶ αὐθαδείας ἐπὶ τὸν ἀγῶνα χωρήσαντι πολὺ τὸ παρὰ γνώμην ἀπήντησε, καρτερῶς πάνυ τῶν Οὐολούσκων ἀντιταξαμένων, ὥστ´ ἠναγκάσθη πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας ἀπολέσας μηκέτι χωρεῖν ὁμόσε τοῖς πολεμίοις, ἀλλ´ ἐν τῷ χάρακι ὑπομένων ἀκροβολισμοῖς καὶ ψιλῶν συμπλοκαῖς διαφέρειν {ἔγνω} τὸν πόλεμον.

VI. Λεύκιος δ´ Αἰμίλιος, ὁ πεμφθεὶς ἐπὶ Τυρρηνούς, εὑρὼν ἐξεστρατευμένους πρὸ τῆς πόλεως τοὺς Οὐιεντανοὺς καὶ σὺν αὐτοῖς πολὺ τὸ παρὰ τῶν ὁμοεθνῶν ἐπικουρικόν, οὐδὲν ἔτι μελλήσας ἔργου εἴχετο· ἡμέραν δ´, ἀφ´ ἧς τὸν χάρακα ἔθετο, διαλιπὼν ἐξῆγε τὰς δυνάμεις εἰς μάχην, θρασέως πάνυ τῶν Οὐιεντανῶν ὁμόσε χωρούντων. Ἰσορρόπου δὲ τοῦ ἀγῶνος γινομένου τοὺς ἱππεῖς ἀναλαβὼν ἐνσείει τοῖς πολεμίοις κατὰ τὸ δεξιὸν κέρας, καί, ἐπειδὴ τοῦτο διεσάλευσεν, ἐπὶ θάτερον ἐχώρει, ὅπου μὲν ἱππάσιμον εἴη χωρίον ἀπὸ τῶν ἵππων μαχόμενος, ὅπου δ´ ἄνιππον ἀποκαταβαίνων τε καὶ πεζὸς ἀγωνιζόμενος. Πονούντων δὲ τῶν κεράτων ἀμφοτέρων οὐδ´ οἱ κατὰ μέσον ἔτι ἀντεῖχον, ἀλλ´ ἐξεώσθησαν ὑπὸ τῶν πεζῶν, καὶ μετὰ τοῦτο πάντες ἔφυγον ἐπὶ τὸν χάρακα. Ὁ δ´ Αἰμίλιος ἠκολούθει τοῖς φεύγουσι συντεταγμένην τὴν δύναμιν ἔχων καὶ πολλοὺς διέφθειρε. Γενόμενος δὲ πλησίον τοῦ χάρακος καὶ προσβαλὼν ἐκ διαδοχῆς ἐκείνην τε παρέμεινε τὴν ἡμέραν καὶ τὴν ἐπιοῦσαν νύκτα, τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ κόπῳ τε καὶ τραύμασι τῶν πολεμίων καὶ ἀγρυπνίᾳ ἀπειρηκότων ἐγκρατὴς γίνεται τοῦ χάρακος. Οἱ δὲ Τυρρηνοί, ὡς εἶδον ἐπιβαίνοντας ἤδη τοὺς Ῥωμαίους τοῖς περισταυρώμασιν, ἐκλιπόντες τὸ στρατόπεδον ἔφευγον, οἱ μὲν εἰς τὴν πόλιν, οἱ δ´ εἰς τὰ πλησίον ὄρη. Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν ἐν τῷ χάρακι τῶν πολεμίων ἔμεινεν ὁ ὕπατος, τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ στεφανώσας τοὺς ἀριστεύσαντας ἐν ταῖς μάχαις ταῖς ἐκπρεπεστάταις δωρεαῖς, πάντα τὰ ἐγκαταληφθέντα ἐν τῷ χάρακι ὑποζύγιά τε καὶ ἀνδράποδα καὶ σκηνὰς πολλῶν ἀγαθῶν γεμούσας τοῖς στρατιώταις ἐχαρίσατο. Καὶ ἐγένετο ἐν πολλῇ εὐπορίᾳ τὸ τῶν Ῥωμαίων στράτευμα ὡς ἐξ οὐδεμιᾶς ἑτέρας πώποτε μάχης. Ἁβροδίαιτον γὰρ δὴ καὶ πολυτελὲς τὸ τῶν Τυρρηνῶν ἔθνος ἦν οἴκοι τε καὶ ἐπὶ στρατοπέδου, περιαγόμενον ἔξω τῶν ἀναγκαίων πλούτου τε καὶ τέχνης ἔργα παντοῖα πρὸς ἡδονὰς μεμηχανημένα καὶ τρυφάς.

VII. [9,17] Ταῖς δ´ ἑξῆς ἡμέραις ἀπειρηκότες ἤδη τοῖς κακοῖς οἱ Οὐιεντανοὶ τοὺς πρεσβυτάτους τῶν πολιτῶν ἱκετηρίας φέροντας ἀπέστειλαν ὡς τὸν ὕπατον ὑπὲρ τῆς εἰρήνης διαλεξομένους. Καὶ οἱ ἄνδρες ὀλοφυρόμενοί τε καὶ ἀντιβολοῦντες καὶ τἆλλ´, ὅσα ἐπαγωγὰ ἦν εἰς ἔλεον, μετὰ πολλῶν δακρύων διεξιόντες πείθουσι τὸν ὕπατον ἐπιτρέψαι σφίσι τοὺς πρεσβευτὰς εἰς Ῥώμην ἀποστεῖλαι τοὺς ὑπὲρ τῆς καταλύσεως τοῦ πολέμου πρὸς τὴν βουλὴν διαλεξομένους, ἕως δ´ ἂν οἱ πρέσβεις ἀφίκωνται φέροντες τὰς ἀποκρίσεις, μηδὲν αὐτῶν κακουργεῖν τὴν χώραν. ἵνα δ´ αὐτοῖς ἐγγένηται ταῦτα πράττειν, σῖτόν τε ὡμολόγησαν τῇ Ῥωμαίων στρατιᾷ διμήνου παρέξειν, καὶ χρήματα εἰς ὀψωνιασμὸν ἓξ μηνῶν, ὡς ὁ κρατῶν ἔταξε. Καὶ ὁ μὲν ὕπατος λαβὼν τὰ κομισθέντα καὶ διαδοὺς τῇ στρατιᾷ ποιεῖται τὰς πρὸς αὐτοὺς ἀνοχάς. Ἡ δὲ βουλὴ τῆς πρεσβείας ἀκούσασα καὶ τὰ τοῦ ὑπάτου γράμματ´ ἀναλεξαμένη πολλὴν ποιουμένου παράκλησιν καὶ παραινοῦντος ὡς τάχιστα καταθέσθαι τὸν πρὸς τοὺς Τυρρηνοὺς πόλεμον, δόγμα ἐξήνεγκε διδόναι τὴν εἰρήνην, ὡς ᾐτοῦντο οἱ πολέμιοι· ἐφ´ οἷς δὲ δικαίοις αὕτη γενήσεται, τὸν ὕπατον καταστήσασθαι Λεύκιον Αἰμίλιον, ὡς ἂν αὐτῷ φανῇ κράτιστα ἕξειν. Ταύτας λαβὼν τὰς ἀποκρίσεις ὁ ὕπατος σπένδεται πρὸς τοὺς Οὐιεντανούς, ἐπιεικεστέραν μᾶλλον ἢ συμφορωτέραν τοῖς κεκρατηκόσι ποιησάμενος εἰρήνην, οὔτε χώραν αὐτῶν ἀποτεμόμενος οὔτε χρημάτων ἄλλων ἐπιθεὶς ζημίαν, οὔτε ὁμήρων δόσει τὸ πιστὸν ἐν τοῖς συγκειμένοις βεβαιωσάμενος.

VIII. Τοῦτ´ αὐτῷ μέγαν ἤνεγκε φθόνον, καὶ τοῦ μὴ λαβεῖν παρὰ τῆς βουλῆς τὰς ἐπὶ τοῖς κατωρθωμένοις χάριτας αἴτιον ἐγένετο. Ἐνέστησαν γὰρ αὐτῷ τὸν θρίαμβον αἰτουμένῳ τὴν αὐθάδειαν αἰτιώμενοι τῶν συνθηκῶν, ὅτι οὐ μετὰ κοινῆς γνώμης αὐτὰς ἔπραξεν. ἵνα δὲ μὴ πρὸς ὕβριν ἢ πρὸς ὀργὴν λάβῃ τὸ πρᾶγμα, ἐπὶ Οὐολούσκους αὐτὸν ἐψηφίσαντο τὴν δύναμιν ἀπάγειν ἐπικουρίας τοῦ συνάρχοντος ἕνεκα, εἰ δύναιτο κατορθώσας τὸν ἐκεῖ πόλεμον - ἦν γὰρ ἐν αὐτῷ πολὺ τὸ ἀνδρεῖον - ἀφανίσαι τὰς ἐπὶ τοῖς προτέροις ἁμαρτήμασιν ὀργάς. Ὁ δ´ ἀνὴρ ἀγανακτῶν ἐπὶ τῇ ἀτιμίᾳ πολλὴν ἐποιήσατο τῆς βουλῆς ἐν τῷ δήμῳ κατηγορίαν, ὡς ἀχθομένης ἐπὶ τῷ λελύσθαι τὸν πρὸς τοὺς Τυρρηνοὺς πόλεμον. Ἔφη δὲ τοῦτ´ αὐτοὺς ἐξ ἐπιβουλῆς καὶ ὑπεροψίας τῶν πενήτων ποιεῖν, ἵνα μὴ τῶν ὑπερορίων ἀπαλλαγέντες πολέμων ἀπαιτῶσι τὰς περὶ τῆς κληρουχίας ὑποσχέσεις, πολλοστὸν ἔτος ἤδη φενακιζόμενοι πρὸς αὐτῶν. Ταῦτα καὶ πολλὰ τούτοις ὅμοια εἰπὼν καὶ δι´ ὀργῆς ἀκράτου τῶν πατρικίων ὀνείδη κατασκεδάσας, τήν τε συστρατευσαμένην αὐτῷ δύναμιν ἀπέλυσε τῶν σημείων καὶ τὴν μετὰ Φουρίου τοῦ ἀνθυπάτου διατρίβουσαν ἐν Αἰκανοῖς μεταπεμψάμενος ἀφῆκεν ἐπὶ τὰ σφέτερα· ἐξ ὧν πολλὴν πάλιν ἐποίησεν ἐξουσίαν τοῖς δημάρχοις κατηγορεῖν τῶν βουλευτῶν ἐν ταῖς ἐκκλησίαις καὶ διιστάναι τοὺς πένητας ἀπὸ τῶν εὐπόρων.

suite

I. L'année suivante, sous le consulat de Lucius Æmilius et de Caius Servilius, les Romains eurent avis, que les Æques et les Volsques ligués ensemble pour leur faire la guerre, devaient bientôt se mettre en campagne et faire irruption sur les terres de la république. La nouvelle était véritable : ces deux peuples qui avaient levé des troupes plus promptement qu'on ne l'aurait cru, désolèrent les campagnes voisines de leur pays, persuadés que les Romains ne pourraient pas soutenir en même temps une guerre contre les Tyrrhéniens, et repousser ceux qui les attaqueraient d'un autre côté.

II. Outre cette fâcheuse nouvelle, on eut avis que toute la Tyrrhénie liguée se préparait à envoyer des secours aux Véiens. Ceux-ci en effet ne pouvant par eux-mêmes emporter le château qui les tenait en échec, avaient eu recours aux villes de la Tyrrhénie : ils les avaient conjurées par leur parenté, par leur ancienne alliance, par le souvenir de plusieurs guerres qu'elles avaient soutenues avec eux sous les mêmes auspices, de leur prêter main forte contre le peuple Romain, leur faisant entendre que la ville de Véies située à l'entrée de la Tyrrhénie, lui servait comme de rempart contre les guerres que la république Romaine pouvait déclarer à toute la nation. Les Tyrrhéniens gagnés par ces remontrances, leur avoient promis de leur envoyer autant de troupes auxiliaires qu'ils en demanderaient.

III. Aussitôt que le sénat eut reçu ces tristes nouvelles, il résolut de mettre trois armées en campagne. Les levées se firent en diligence. Lucius Æmilius fut envoyé contre les Tyrrhéniens, Caeson Fabius, qui depuis peu s'était démis de la dignité de consul, marcha avec lui : il pria le sénat de lui permettre d'aller au secours de ceux de sa famille que son frère Marcus Fabius avait menés en garnison au château de Cremera, et de participer avec eux aux mêmes combats et aux mêmes dangers. Il sortit de la ville à la tête de ses troupes, revêtu de la puissance proconsulaire. En même temps Caius Servilius l'autre consul marcha contre les Volsques, et le proconsul Servius Furius contre les Æques. Chacun conduisit deux légions de Romains, avec à peu près autant d'Herniques, de Latins et autres alliés.

IV. Le proconsul Servius termina la guerre avec autant de diligence que de bonheur. Il livra bataille aux Æques : il les mit en fuite et en déroute avec d'autant plus de facilité, qu'il avait jeté la terreur dans les esprits dès le premier choc, ensuite il les contraignit de se retirer dans leurs fortifications, et passa le reste du temps à ravager leurs terres.

V. A  l'égard du consul Servilius, il fit un coup d'étourdi : pour avoir livré bataille avec trop d'ardeur et de précipitation, il lui arriva tout le contraire de ce qu'il s'était promis. Les Volsques firent une vigoureuse résistance : il perdit un grand nombre de braves soldats ; de sorte que n'étant plus en état d'en venir aux mains avec les ennemis, il fut contraint de se tenir dans ses retranchements, où il prit le parti de tirer la guerre en longueur par quelques légères escarmouches.

VI. Lucius Æmilius qu'on avait envoyé en Tyrrhénie, eut un meilleur succès. Il trouva les Véiens devant leur ville avec un gros corps de troupes auxiliaires des Tyrrhéniens : il résolut de tenter le hasard d'une action générale sans aucun retardement. Le jour d'après qu'il eut assis son camp, il fit sortir ses troupes rangées en bataille : il reçut les Véiens qui se battirent dans cette occasion avec une valeur extraordinaire, Æmilius s'aperçoit que le combat est égal : à la tête de sa cavalerie il tombe sur l'aile droite des Véiens, il la met en désordre, et va attaquer l'autre aile. Il combat lui et les siens, tantôt à cheval dans les endroits où la nature du terrain le permet, tantôt à pied lorsque le champ de bataille n'est pas commode pour les chevaux. Les deux ailes en déroute, le corps de bataille qui ne peut plus tenir, se laisse enfoncer par l'infanterie, toute l'armée prend la fuite, et se sauve dans ses retranchements. Æmilius poursuit vivement les fuyards avec ses troupes en bon ordre, et. en tue un grand nombre. Arrivé à la vue de leur camp, il y passe le reste de la journée et la nuit suivante à donner de temps en temps quelques attaques, Le lendemain, les ennemis se trouvèrent tellement accablés de fatigues, de blessures, de veilles, qu'il emporta leur camp de vive force. Dès que les Tyrrhéniens s'aperçurent que les Romains commençaient à franchir les palissades, ils abandonnèrent leurs retranchements. Les uns le réfugièrent dans la ville, les autres dans les montagnes voisines. Le consul passa la journée dans le camp des ennemis. Le lendemain, il couronna ceux qui s'étaient distingués dans les combats, et leur fit des présents honorables. Il abandonna au soldat les bêtes de charge, les esclaves, les meubles, les richesses immenses dont les tentes étaient fournies, et généralement tout ce qui se trouva dans le camp. Jamais les Romains n'avaient remporté plus de butin qu'en cette occasion. La nation des Tyrrhéniens faisait beaucoup de dépense tant dans les villes qu'en campagne. Accoutumés à la magnificence et à une vie de délices, outre les provisions nécessaires pour la bouche, ils trainaient après eux toutes fortes de meubles précieux et par leur valeur et par l'art des ouvriers, ne s'épargnant rien de tout ce qui peut servir au luxe et au plaisir.

VII. Les jours suivants, les Veiens réduits aux abois, députèrent vers le consul les plus âgés de leurs citoyens, avec des marques de suppliants, pour lui faire des propositions de paix. Ces vieillards mirent en usage les prières, les supplications y les larmes, et tout ce qui pouvait exciter la compassion : ils obtinrent d'Æmilius la permission d'envoyer une ambassade à Rome pour traiter de la paix avec le sénat. En attendant la réussite de la négociation, ils le conjurèrent de ne faire aucun dégât sur leurs terres jusqu'à ce que les ambassadeurs eussent rapporté la réponse du sénat ; et afin qu'il ne leur refusât point cette grâce, ils promirent de fournir à l'armée Romaine du blé pour deux mois, et de l'argent pour la paie de six mois, comme le vainqueur l'avait ordonné. Dès qu'Æmilius eut reçu leurs contributions, il conclut une trêve avec eux, et distribua à son armée tout ce qu'ils lui avaient apporté. Pendant cette suspension d'armes, le sénat donna audience aux ambassadeurs, et reçut les lettres du consul, qui le priait avec instance de terminer promptement la guerre avec les Tyrrhéniens. Il fut ordonné qu'on leur accorderait la paix qu'ils avaient demandée, et que le consul serait le maître d'en régler les conditions comme il jugerait à propos. Sur cette réponse du sénat, Æmilius conclut le traité avec les Véiens, et leur accorda la paix. Mais il eut beaucoup plus d'égard aux maximes de la douceur et de la modération, qu'aux intérêts des vainqueurs. Il ne priva point les vaincus de la moindre partie de leurs terres, il ne les condamna à aucune amende pécuniaire, et n'exigea pas même d'otages pour garants de leur bonne foi.

VIII. Cette trop grande douceur lui attira de l'envie,  elle fut cause qu'il ne reçut point du sénat les récompenses qu'il avait méritées par ses beaux exploits. Il ne put obtenir les honneurs du triomphe qu'il demandait : on lui reprocha d'avoir fait la paix avec trop de fierté sans en communiquer les conditions à la république. De peur néanmoins qu'il ne prît ce refus pour une insulte, et qu'il n'en eût du ressentiment, comme on le connaissait pour un homme plein de valeur, les Romains ordonnèrent qu'il marcherait à la tête d'une armée contre les Volsques au secours de son collègue, afin que s'il réussissait heureusement dans cette guerre, il put apaiser la colère du sénat justement irrité par ses fautes précédentes. Mais le consul outré de ce refus, ne chercha qu'à s'en venger. Il accusa les sénateurs devant le peuple : il lui fit entendre qu'ils étaient fâchés qu'on eût terminé la guerre avec les Tyrrhéniens, que toutes leurs intrigues ne tendaient qu'à ravaler de plus en plus les pauvres citoyens pour lesquels ils témoignaient un souverain mépris, qu'ils ne cherchaient qu'à leur tendre des pièges, et qu'à les occuper par les guerres du dehors, dans la crainte que jouissant d'une paix profonde ils ne demandaient l'exécution des promettes qu'on leur avait faites au sujet du partage des terres, partage que le sénat tâchait toujours d'éloigner par de nouvelles fourberies dont il se servait [ depuis tant d'années. ] Après ces sanglants reproches et autres semblables, il ne garda plus aucune modération dans sa colère, il licencia l'armée qui avait servi sous ses étendards, il rappela les troupes du proconsul Furius, qui étaient dans le pays des Æques, pour leur donner aussi leur congé. Les tribuns prirent de là occasion de recommencer tout de nouveau à accuser les sénateurs dans les assemblées, et à soulever les pauvres contre les riches.

suite