Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 20

chapitre19  - livre 10

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIEME.

précédent

CHAPITRE VINGTIEME.

I. Quarante-huitième consulat. II. On lève des troupes. III. Les consuls ouvrent la campagne pour ravager les terres des Æques et des Volsques. IV. Les Volsques sortent de leurs murailles : ils prennent l'alarme et sont mis en déroute. V. Les chefs des Æques et des Volsques réunis, se mettent en marche pour assiéger Rome. VI. Le consul Lucrétius va à leur rencontre. Ils lui livrent bataille et sont mis en déroute. VII. Les consuls reviennent à Rome, Lucrétius reçoit les honneurs du grand triomphe, et Véturius ceux du petit.

I.  [9,69] Ῥωμαῖοι δὲ τοὺς καλουμένους ἀντιβασιλεῖς ἑλόμενοι τῶν ἀρχαιρεσίων ἕνεκα, ὃ ποιεῖν εἰώθασιν, ὅταν ἀναρχία κατάσχῃ τὴν πόλιν, ὑπάτους ἀπέδειξαν Λεύκιον Λοκρήτιον καὶ Τῖτον Οὐετούριον Γέμινον. Ἐπὶ τῆς τούτων ἀρχῆς ἥ τε νόσος ἐπαύσατο καὶ τὰ πολιτικὰ ἐγκλήματα ἀναβολῆς ἔτυχε, τά τ´ ἴδια καὶ τὰ κοινά, πειραθέντος μὲν αὖθις τὸ περὶ τῆς κληρουχίας πολίτευμα κινεῖν ἑνὸς τῶν δημάρχων Σέξτου Τιτίου, κωλύσαντος δὲ τοῦ δήμου καὶ εἰς ἐπιτηδειοτέρους ὑπερθεμένου καιρούς.

II. Προθυμία τε πολλὴ πᾶσιν ἐνέπεσε τιμωρήσασθαι τοὺς ἐπιστρατεύσαντας τῇ πόλει κατὰ τὸν τῆς νόσου καιρόν· καὶ αὐτίκα τῆς βουλῆς ψηφισαμένης καὶ τοῦ δήμου τὸν πόλεμον ἐπικυρώσαντος κατεγράφοντο τὰς δυνάμεις, οὐδενὸς τῶν ἐχόντων στρατεύσιμον ἡλικίαν οὐδ´, εἴ τινα ὁ νόμος ἀπέλυεν, ἀξιοῦντος ἐκείνης ἀπολειφθῆναι τῆς στρατείας·

III. νεμηθείσης δὲ τριχῇ τῆς δυνάμεως μία μὲν ὑπελείφθη φυλάττειν τὴν πόλιν, ἧς ἡγεῖτο Κόιντος Φούριος ἀνὴρ ὑπατικός· αἱ δὲ δύο σὺν τοῖς ὑπάτοις ἐξῆλθον ἐπί τ´ Αἰκανοὺς καὶ Οὐολούσκους. Τὸ δ´ αὐτὸ τοῦτο καὶ ὑπὸ τῶν πολεμίων ἔτυχεν ἤδη γεγονός. Ἡ μὲν γὰρ κρατίστη δύναμις ἀφ´ ἑκατέρου τῶν ἐθνῶν συνελθοῦσα ὑπαίθριος ἦν ὑπὸ δυσὶν ἡγεμόσι, καὶ ἔμελλεν ἀπὸ τῆς Ἑρνίκων γῆς, ἐν ᾗ τότ´ ἦν, ἀρξαμένη πᾶσαν ἐπελεύσεσθαι τὴν Ῥωμαίων ὑπήκοον· ἡ δ´ ἧττον ἐκείνης χρησίμη τὰ οἰκεῖα πολίσματα ὑπελείφθη φυλάττειν, μή τις ἔφοδος αἰφνίδιος πολεμίων ἐπ´ αὐτὰ γένηται. Πρὸς ταῦτα βουλευομένοις τοῖς Ῥωμαίων ὑπάτοις ἐδόκει κράτιστον εἶναι ταῖς πόλεσιν αὐτῶν πρῶτον ἐπιχειρεῖν, κατὰ τοιόνδε τινὰ λογισμόν, ὅτι διαλυθήσεται τὸ κοινὸν αὐτῶν στράτευμα, εἰ πύθοιντο ἕκαστοι τὰ οἰκεῖα ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὄντα κινδύνοις, καὶ πολὺ κρεῖττον ἡγήσεται τὰ σφέτερα σώζειν, ἢ τὰ τῶν πολεμίων φθείρειν. Λοκρήτιος μὲν οὖν εἰς τὴν Αἰκανῶν ἐνέβαλεν, Οὐετούριος δ´ εἰς τὴν Οὐολούσκων. Αἰκανοὶ μὲν οὖν τὰ ἔξω πάντα ἀπολλύμενα περιορῶντες τὴν πόλιν καὶ τὰ φρούρια εἶχον ἐν φυλακῇ.

IV. [9,70] Οὐολοῦσκοι δ´ ὑπό τε θράσους καὶ αὐθαδείας προαχθέντες τοῦ τε Ῥωμαϊκοῦ στρατεύματος ὡς οὐκ ἀξιομάχου ὄντος πρὸς τὸ ἑαυτῶν πλῆθος συμφέρεσθαι καταφρονήσαντες ἐξῆλθον ἀγωνιούμενοι περὶ τῆς γῆς, καὶ πλησίον τοῦ Οὐετουρίου κατεστρατοπέδευσαν. Οἷα δὲ φιλεῖ πάσχειν στρατιὰ νεοσύλλεκτος ἔκ τε πολιτικοῦ καὶ γεωργικοῦ πρὸς καιρὸν συνελθόντος ὄχλου συναχθεῖσα, ἐν ᾗ πολὺ καὶ τὸ ἄνοπλον ἦν καὶ κινδύνων ἄπειρον, οὐδ´ εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τοῖς πολεμίοις ἐθάρσησεν· ἀλλ´ ἅμα τῇ πρώτῃ τῶν Ῥωμαίων ἐφόδῳ διαταραχθέντες οἱ πολλοὶ καὶ οὔτ´ ἀλαλαγμὸν οὔθ´ ὅπλων κτύπον ἀνασχόμενοι, προτροπάδην ἔφευγον εἰς τὰ τείχη· ὥστε πολλοὺς μὲν ἐν ταῖς στενοχωρίαις τῶν ὁδῶν καταληφθέντας ἀποθανεῖν, πολλῷ δὲ πλείους παρὰ ταῖς πύλαις ὠθουμένους τῶν ἱππέων ἐπιδιωκόντων.

V. Οὐολοῦσκοι μὲν οὖν ταύτῃ χρησάμενοι τῇ συμφορᾷ σφᾶς αὐτοὺς ᾐτιῶντο τῆς ἀφροσύνης, καὶ οὐδὲν ἔτι παρακινδυνεύειν ἐπειρῶντο. Οἱ δὲ τὰς ἐν ὑπαίθρῳ στρατιὰς Οὐολούσκων τε καὶ Αἰκανῶν ἔχοντες ἡγεμόνες, πυνθανόμενοι τὰ οἰκεῖα πολεμούμενα γενναῖόν τι καὶ οὗτοι δρᾶν ἐβουλεύσαντο, ἀναστάντες ἐκ τῆς Ἑρνίκων τε καὶ Λατίνων γῆς ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἄγειν ὡς εἶχον ὀργῆς τε καὶ τάχους, τὸν στρατόν, κατὰ τοιάνδε τινὰ καὶ αὐτοὶ δόξαν, ὅτι δυεῖν ἔργων καλῶν θάτερον αὐτοῖς κατορθῶσαι ὑπάρξει, ἢ τὴν Ῥώμην ἀφύλακτον οὖσαν ἑλεῖν, ἢ τοὺς πολεμίους ἐκ τῆς ἑαυτῶν χώρας ἐκβαλεῖν, ὡς δὴ τῶν ὑπάτων ἀναγκασθησομένων πολεμουμένῃ τῇ πατρίδι βοηθεῖν. Ταῦτα διανοηθέντες ἦγον τὴν στρατιὰν ἐπιταχύνοντες, ἵν´ ἐξ ἀπροσδοκήτου τῇ πόλει συμμίξαντες εὐθὺς ἔργου ἔχωνται. [9,71] Ἀφικόμενοί τε μέχρι Τύσκλου πόλεως, μαθόντες τὸν περίβολον τῆς Ῥώμης ὅλον πληθύοντα ὅπλων, καὶ πρὸ τῶν πυλῶν τέτταρας ἐξεστρατευμένας σπείρας, ἀνδρῶν ἑξακοσίων ἑκάστην, τῆς μὲν ἐπὶ τὴν Ῥώμην ὁδοῦ ἀπετράποντο, τὴν δ´ ὑπὸ τῇ πόλει χώραν, ἣν ἐν τῇ προτέρᾳ παρέλιπον εἰσβολῇ, ἐγκαθεζόμενοι ἐδῄουν.

VI. Ἐπιφανέντος δ´ αὐτοῖς θατέρου τῶν ὑπάτων Λευκίου Λοκρητίου καὶ θεμένου τὴν παρεμβολὴν οὐ πρόσω καλὸν ὑπολαβόντες εἶναι καιρόν, πρὶν ἐλθεῖν τῷ Λοκρητίῳ τὴν ἑτέραν Ῥωμαίων δύναμιν σύμμαχον, ἧς Οὐετούριος ἡγεῖτο, συνάψαι μάχην, θέμενοι τὰς ἀποσκευὰς ἐπὶ λόφου τινὸς καὶ δύο σπείρας ἐπ´ αὐταῖς καταλιπόντες, οἱ λοιποὶ προῆλθον εἰς τὸ πεδίον· καὶ συμβαλόντες τοῖς Ῥωμαίοις ἄνδρες ἀγαθοὶ κατὰ τὸν ἀγῶνα ἐγίνοντο μέχρι πολλοῦ. Μαθόντες δ´ ἐκ τῶν κατὰ νώτου φρουρῶν τινες καταβαίνουσαν ὑπὲρ ὄχθου στρατιὰν ὑπέλαβον ἥκειν τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων ἄγοντα τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν, καὶ δείσαντες, μὴ κυκλωθεῖεν ὑπ´ ἀμφοῖν, οὐκέτι διέμειναν, ἀλλ´ εἰς φυγὴν τρέπονται. Ἐν τούτῳ τῷ ἀγῶνι οἵ θ´ ἡγεμόνες αὐτῶν ἀμφότεροι γενναίων ἀνδρῶν ἔργα ἀποδειξάμενοι πίπτουσι, καὶ ἄλλοι πολλοὶ μαχόμενοι περὶ αὐτοὺς ἀγαθοί· οἱ δὲ φυγόντες ἐκ τῆς μάχης εἰς τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πατρίδας σκεδασθέντες ἀνεχώρησαν.

VII. Ἐκ δὲ τούτου πολλὴν ἄδειαν λαβὼν ὁ Λοκρήτιος ἔφθειρε τὴν Αἰκανῶν γῆν, καὶ Οὐετούριος τὴν Οὐολούσκων, ἕως ὁ τῶν ἀρχαιρεσίων ἐπέστη καιρός. Τότε δ´ ἀναστήσαντες τὰς δυνάμεις ἀπῆγον ἐπ´ οἴκου καὶ κατήγαγον ἀμφότεροι τοὺς ἐπινικίους θριάμβους· Λοκρήτιος μέν, ἐπὶ τοῦ τεθρίππου παρεμβεβηκώς, Οὐετούριος δὲ πεζὸς εἰσελαύνων. Δύο γὰρ οὗτοι θρίαμβοι δίδονται τοῖς ἡγεμόσιν ὑπὸ τῆς βουλῆς, ὥσπερ ἔφην, τὰ μὲν ἄλλα ἔχοντες ἴσα, τῷ δὲ τὸν μὲν ἱππικὸν εἶναι, τὸν δὲ πεζικόν, διαφέροντες.

livre 10

I. On élut des entre-rois pour présider aux comices : ce qui se pratiquait ordinairement à Rome quand il y avait une anarchie. Ces entre-rois désignèrent consuls Lucius Lucrétius et Titus Véturius Geminus. Sous leur régence la maladie contagieuse cessa, et toutes les contestations, tant publiques que particulières, furent apaisées. Un seul tribun nommé Sextus Titus, entreprit de réveiller l'affaire du partage des terres, mais le peuple qui n'en voulait point entendre parler, remit la chose à un temps plus commode.

II. Toute la passion des Romains se bornait alors à tirer vengeance de ceux qui étaient venus attaquer Rome dans le temps de la peste ; chacun s'y portait avec une ardeur incroyable. Le sénat fit aussitôt un décret pour cette guerre, le peuple le confirma par ses suffrages. On fit des levées en diligence : chaque citoyen s'empressa de servir dans cette campagne ; de tous ceux qui étaient en âge de porter les armes, il ne s'en trouva aucun qui voulût s'en dispenser, pas même ceux que les lois en exemptaient.

III. L'armée fut partagée en trois corps. On en laissa un sous le commandement de Quintus Fabius, homme consulaire, pour garder la ville. Les deux autres commandés par  les consuls, se mirent en campagne contre les Æques & les Vosfques. Les ennemis avaient fait la même chose de leur des côté. La fleur de leur jeunesse déjà assemblée, avait ouvert la. campagne sous la conduite de deux généraux. Ils devaient commencer [ d'abord ] leurs hostilités par le pays des Herniques où ils étaient alors, pour ravager ensuite toutes les terres des sujets de la république Romaine. Le reste de leurs soldats moins capables de servir au dehors demeurait en garnison dans leurs villes de peur de quelque surprise de la part des ennemis. Les consuls Romains après avoir délibéré sur ce qu'ils avaient à faire, crurent qu'il était à propos d'attaquer d'abord les villes des Æques et des Volsques, dans l'espérance que leur commune armée se démembrerait, dès qu'ils recevraient la nouvelle que leur patrie se trouverait dans le dernier danger, et qu'ils aimeraient beaucoup mieux conserver leurs terres que de désoler celles de l'ennemi. Lucretius fit donc irruption dans le pays des Æques, et Veturius dans celui des Volsques.

IV. Les Æques virent tranquillement ravager toutes leurs campagnes ne songeant qu'à garder leurs villes et leurs châteaux. Les Vollsques furent plus hardis : méprisant I armée l'armée Romaine comme trop faible pour tenir contre leurs nombreuses troupes, ils sortirent de leurs murailles pour défendre le pays, et se campèrent auprès de Veturius. Mais ce qui arrive d'ordinaire aux soldats nouvellement enrôlés et ramassés tumultuairernent tant de la ville que de la campagne, dont la plupart n'ont point d'armes ni aucune expérience dans les dangers de la guerre, ne manqua pas de leur arriver. Jamais ils n'osèrent se mesurer avec les troupes du consul. Dès la première attaque que les Romains leur livrèrent, la plupart furent tout consternés. Les cris des combattants et le choc de leurs armes jetèrent tellement l'épouvante par tous les rangs, qu'ils se sauvèrent sous leurs murailles à la débandade. Il y en eut plusieurs de tués dans les chemins étroits et dans les défilés : la cavalerie Romaine qui les poursuivait, en fit un horrible carnage, pendant qu'ils s'entre-poussaient aux portes de la ville pour éviter la mort.

V. Après cet échec, les Volsques s'accusant eux-mêmes de folie et de témérité, n'osèrent plus hasarder un combat. Mais les chefs qui commandaient leurs troupes et celles des Æques, informés qu'on avait porté la guerre dans leur pays, résolurent de faire aussi quelque coup d'éclat. Leur dessein était de décamper de dessus les terres des Herniques et des Latins, pour se rendre promptement à Rome, et y mettre le siège. Ils se flattaient de prendre cette ville d'assaut s'ils la trouvaient mal gardée, ou au moins de chasser l'ennemi de leurs terres, persuadés que les consuls viendraient au secours de leur patrie, sitôt qu'ils la verraient en danger. Pleins de ces grands projets, ils font une prompte marche, afin de surprendre la. ville, et de commencer l'attaque à leur arrivée. Mais quand ils furent à Tusculum, ils apprirent que toute l'enceinte des murs de Rome était défendue par des gens armés, et que quatre régiments de six cents hommes chacun, faisaient la garde devant les portes. Une nouvelle si contraire à leur espérance, leur fait quitter le chemin de Rome : ils campent sur les terres de la première ville où ils se trouvent, et n'ayant rien de mieux à faire, ils s'occupent à ravager toutes les terres [ des environs ] qu'ils avaient épargnées dans leurs précédentes courses.

VI. Bientôt après, le consul Lucretius se montre à l'improviste, et vient camper a quelque distance de leurs lignes. L'occasion leur parut trop belle pour la manquer: ils se préparent à lui livrer bataille, avant que les troupes commandées par Veturius son collègue, se soient jointes aux siennes. Dans ce dessein ils laissent leurs bagages sur une certaine colline, avec une garnison de deux cohortes pour les garder. Le reste de leurs troupes s'avance dans la plaine, et en vient aux mains. Le combat engagé, ils le soutiennent pendant quelque tems avec beaucoup de valeur. Mais apercevant bientôt après un gros parti derrière eux, qui sortait des châteaux voisins, et qui descendait le long d'une colline, persuadés que l'autre consul est arrivé avec ses troupes, l'épouvante les saisit, ils lâchent pied, et prennent la fuite de peur d'être invertis par les deux armées. Les deux généraux des ennemis et plusieurs autres braves gens qui combattaient à leurs côtés, périrent dans cette bataille, après avoir donné d'illustres preuves de valeur. Ceux qui échappèrent aux vainqueurs, se dispersèrent de côté et d'autre pour regagner leurs villes.

VII. Après cette victoire, Lucretius devenu plus hardi fit le dégât sur les terres des Æques : Véturius désola celles des Volsques. Enfin le tems des comices arriva, et ils revinrent à Rome avec leurs troupes. L'un et l'autre entra dans la ville en triomphe, mais avec cette différence que Lucretius était porté sur un char à quatre chevaux, au lieu que Véturius fit fon entrée à pied. Ce font là les deux sortes de triomphes que le sénat accorde aux généraux d'armée ., comme j'ai déjà dit. Les honneurs de ces deux triomphes sont presque les mêmes. La, feule différence qui s'y trouve, c'est qu'en l'un on fait son entrée à pied, et dans l'autre on la fait à cheval, ou plutôt sur un char tiré par des chevaux.

livre 10