Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 14

chapitre13  - chapitre 15

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIEME.

précédent

CHAPITRE QUATORZIEME.

I. Quarante-deuxième consulat. Campagne des consuls. II. Servilius ravage le pays des Sabins. III. Quintius marche contre les Æques et les Volsques. IV. Combat sanglant. V. Second combat. Les Romains remportent la victoire, et se rendent maîtres du camp des ennemis. VI. Quintius prend la ville d'Antium par capitulation. Il revient à Rome, et reçoit les honneurs du triomphe.

I. [9,57] Τῷ δ´ ἑξῆς ἔτει Τίτου Κοιντίου Καπετωλίνου καὶ Κοίντου Σερουιλίου Πρίσκου τὴν ὕπατον ἀρχὴν παρειληφότων ἥ τ´ οἰκεία δύναμις Ῥωμαίων ἅπασα ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν, καὶ τὰ συμμαχικὰ ἑκούσια παρῆν, πρὶν ἐπαγγελθῆναι αὐτοῖς στρατείαν. Καὶ μετὰ τοῦτ´ εὐχάς τε ποιησάμενοι τοῖς θεοῖς οἱ ὕπατοι καὶ καθήραντες τὸν στρατὸν ἐξῄεσαν ἐπὶ τοὺς πολεμίους.

II. Σαβῖνοι μὲν οὖν, ἐφ´ οὓς ὁ Σερουίλιος ἤλασεν, οὔτ´ εἰς μάχην κατέστησαν οὔτ´ ἐξῆλθον εἰς τὴν ὕπαιθρον· μένοντες δ´ ἐν τοῖς φρουρίοις ἠνείχοντο γῆς τ´ αὐτοῖς τεμνομένης καὶ οἰκιῶν ἐμπιμπραμένων θεραπείας τ´ αὐτομολούσης· ὥστε κατὰ πολλὴν εὐπέτειαν ἀπελθεῖν ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν τοὺς Ῥωμαίους ὠφελείαις τε βαρεῖς καὶ αὐχήμασι λαμπρούς, καὶ ἡ μὲν Σερουιλίου στρατεία τοῦτ´ ἔσχε τὸ τέλος·

III. οἱ δὲ σὺν τῷ Κοιντίῳ στρατεύσαντες ἐπί τ´ Αἰκανοὺς καὶ Οὐολούσκους - συνεληλύθεσαν γὰρ εἰς τὸν αὐτὸν τόπον ἐξ ἀμφοτέρων τῶν ἐθνῶν οἱ προαγωνιούμενοι τῶν ἄλλων, καὶ πρὸ τῆς Ἀντιατῶν πόλεως ἀντεστρατοπεδεύσαντο - θᾶττον ἢ βάδην χωροῦντες ἐπιφαίνονται αὐτοῖς· καὶ οὐ πολὺν τόπον τοῦ χάρακος αὐτῶν ἀποσχόντες, ἐν ᾧ πρῶτον ὤφθησάν τε καὶ εἶδον ἐκείνους χωρίῳ ταπεινῷ ὄντι τὰς ἀποσκευὰς ἔθεντο, τοῦ μὴ δεδοικέναι τὰ πολέμια πλήθει μακρῷ προὔχοντα δόξαν ποιῆσαι βουλόμενοι.

IV. Ὡς δ´ εὐτρεπῆ τὰ εἰς μάχην ἑκατέροις ἅπαντα ἦν, ἐξῄεσαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ συμπεσόντες ἠγωνίζοντο μέχρι μεσούσης ἡμέρας οὔτ´ εἴκοντες τοῖς πολεμίοις οὔτ´ ἐπιβαίνοντες, ἀεί τε τὸ κάμνον μέρος ἀνισοῦντες τοῖς ἐπὶ ταῖς ἐφεδρείαις τεταγμένοις ἑκάτεροι. Ἐν δὲ τούτῳ μάλιστα οἱ Αἰκανοὶ καὶ Οὐολοῦσκοι πλήθει τῶν Ῥωμαίων προὔχοντες ἀνέφερον καὶ περιῆσαν, τῶν πολεμίων οὐκ ἐχόντων ἴσον τῇ προθυμίᾳ τὸ πλῆθος. Ὁ δὲ Κοίντιος ὁρῶν νεκρούς τε πολλοὺς τῶν σφετέρων καὶ τῶν περιόντων τοὺς πλείους τραυματίας ἐμέλλησε μὲν ἀνακαλεῖσθαι τὴν δύναμιν, δείσας δέ, μὴ δόξαν παράσχῃ τοῖς πολεμίοις φυγῆς, παρακινδυνευτέον σφίσιν εἶναι ἔγνω. Ἐπιλεξάμενος δὲ τῶν ἱππέων τοὺς κρατίστους κατὰ τὸ δεξιόν, ὃ μάλιστα ἔκαμνεν, τοῖς σφετέροις παρεβοήθει. Καὶ τὰ μὲν ἐπιτιμῶν τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοῖς τῆς ἀνανδρίας, τὰ δ´ ὑπομιμνήσκων τῶν προτέρων ἀγώνων, τὰ δὲ τὴν αἰσχύνην ἐπιλεγόμενος καὶ τὸν κίνδυνον, ὃς καταλήψεσθαι αὐτοὺς ἔμελλεν ἐν τῇ φυγῇ, τελευτῶν εἶπεν οὐκ ἀληθές, ὃ μάλιστα μὲν τοῖς σφετέροις θάρσος παρέστησε, τοῖς δὲ πολεμίοις δέος. Ἔφη γάρ, ὅτι θάτερον αὐτῶν ἤδη κέρας ἐξέωσε τοὺς πολεμίους καὶ ἐγγὺς ἤδη ἐστὶ τοῦ ἐκείνων χάρακος. Ταῦτ´ εἰπὼν ἐνσείει τοῖς πολεμίοις, καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ ἵππου σὺν τοῖς ἀμφ´ αὐτὸν ἐπιλέκτοις τῶν ἱππέων συστάδην ἐμάχετο. Ἐκ δὲ τούτου τόλμα τις ἐμπίπτει τοῖς κάμνουσι τέως, καὶ ὠθοῦνται ἅπαντες ὥσπερ ἕτεροί τινες γεγονότες· καὶ οἱ Οὐολοῦσκοι - τῇδε γὰρ ἐκεῖνοι ἐτάξαντο - μέχρι πολλοῦ διακαρτερήσαντες ἐνέκλιναν. Ὡς δὲ τούτους ὁ Κοίντιος ἀπεώσατο, ἀναβὰς ἐπὶ τὸν ἵππον παρήλαυνεν ἐπὶ τὴν ἑτέραν τάξιν, καὶ ἐδείκνυε τοῖς ἐκεῖ πεζοῖς τὸ ἡττώμενον τῶν πολεμίων μέρος, καὶ παρεκελεύετο μὴ λείπεσθαι ἀρετῇ τῶν ἑτέρων.

V. [9,58] Καὶ μετὰ τοῦτ´ οὐδὲν ἔτι διέμενε τῶν πολεμίων, ἀλλὰ πάντες εἰς τὸν χάρακα ξυνέφευγον. Οὐ μέντοι δίωξίς γ´ αὐτῶν ἐπὶ πολὺ ἐγένετο, ἀλλ´ εὐθὺς οἱ Ῥωμαῖοι ἀπετράποντο, ὑπὸ κόπου τὰ σώματα παρειμένοι καὶ οὐδὲ τὰ ὅπλα ἔτι ὅμοια ἔχοντες. Ὀλίγων δὲ διελθουσῶν ἡμερῶν, ἃς ἐσπείσαντο ταφῆς τε τῶν οἰκείων νεκρῶν καὶ θεραπείας τῶν κεκμηκότων ἕνεκα, παρεσκευασμένοι τὰ εἰς τὸν πόλεμον ἐλλείποντα, ἑτέραν ἠγωνίσαντο μάχην περὶ τῷ Ῥωμαίων χάρακι. Προσελθούσης γὰρ ἄλλης δυνάμεως τοῖς Οὐολούσκοις τε καὶ Αἰκανοῖς ἐκ τῶν πέριξ χωρίων οὐ διὰ μακροῦ ὄντων, ἐπαρθεὶς ὁ στρατηγὸς αὐτῶν, ὅτι καὶ πενταπλάσιοι τῶν πολεμίων ἦσαν οἱ σφέτεροι, τήν τε παρεμβολὴν τῶν Ῥωμαίων οὐκ ἐν ἐχυρῷ οὖσαν ὁρῶν κράτιστον ὑπέλαβεν εἶναι καιρὸν ἐπιχειρεῖν αὐτοῖς. Ἐνθυμηθεὶς δὲ ταῦτα περὶ μέσας νύκτας ἦγε τὴν δύναμιν ἐπὶ τὸν χάρακα τῶν Ῥωμαίων, καὶ κύκλῳ περιστήσας ἐφρούρει, μὴ λάθοιεν ἀπιόντες. Ὁ δὲ Κοίντιος, ὡς ἔμαθε τῶν πολεμίων τὸ πλῆθος, ἀγαπητῶς ἐδέξατο καὶ περιμείνας, ἕως ἡμέρα τ´ ἐγένετο καὶ ὥρα πληθυούσης μάλιστ´ ἀγορᾶς, κάμνοντας ἤδη τοὺς πολεμίους αἰσθόμενος ὑπό τ´ ἀγρυπνίας καὶ ἀκροβολισμῶν, καὶ οὐ κατὰ λόχους οὐδὲ ἐν τάξει προσάγοντας, ἀλλὰ πολλαχῇ κεχυμένους καὶ σποράδας, ἀνοίξας τὰς πύλας τοῦ χάρακος ἐξέδραμεν ἅμα τοῖς ἐπιλέκτοις τῶν ἱππέων· καὶ οἱ πεζοὶ πυκνώσαντες τοὺς λόχους ἠκολούθουν. Οἱ δὲ Οὐολοῦσκοι καταπλαγέντες αὐτῶν τὸ θράσος καὶ τὸ μανικὸν τῆς ἐφόδου βραχὺν ἀνασχόμενοι χρόνον ἀνακρούονταί τε καὶ ἅμα ὑποχωροῦσιν ἀπὸ τοῦ χάρακος καί - ἦν γάρ τις οὐ πρόσω τοῦ στρατοπέδου λόφος ὑψηλὸς ἐπιεικῶς - εἰς τοῦτον οὖν ἀνατρέχουσιν ὡς ἀναπαυσόμενοί τε καὶ αὖθις εἰς τάξιν καταστησόμενοι. Ἀλλ´ οὐ γὰρ αὐτοῖς ἐξεγένετο καταστῆναί τε καὶ ἑαυτοὺς ἀναλαβεῖν, ἀλλ´ ἐκ ποδὸς ἠκολούθησαν αὐτοῖς οἱ πολέμιοι πιλήσαντες, ὡς μάλιστ´ ἦν δυνατὸν τοὺς λόχους, ἵνα μὴ καταραχθῶσι πρὸς ἄναντες χωρίον βιαζόμενοι. Καὶ γίνεται μέγας ἀγὼν ἐπὶ πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας, νεκροί τε πίπτουσι πολλοὶ ἀφ´ ἑκατέρων. Καὶ Οὐολοῦσκοι πλήθει τε ὑπερέχοντες καὶ τὸ ἐκ τοῦ τόπου προσειληφότες ἀσφαλές, οὐδετέρου τούτων οὐδὲν ἀγαθὸν ἀπήλαυσαν, ἀλλ´ ὑπὸ τῆς Ῥωμαίων προθυμίας καὶ ἀρετῆς ἐκβιασθέντες τόν τε λόφον ἐξέλιπον καὶ ἐπὶ τὸν χάρακα φεύγοντες οἱ πολλοὶ ἀπέθνησκον. Οὐ γὰρ εἴασαν αὐτοὺς οἱ Ῥωμαῖοι διώκοντες, ἀλλ´ ἐκ ποδὸς ἠκολούθησαν καὶ οὐ πρότερον ἀπετράποντο, ἢ τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν ἑλεῖν κατὰ κράτος. Γενόμενοι δὲ σωμάτων τ´ ἐγκρατεῖς καὶ ὅσα ἐγκατελήφθη τῷ χάρακι καὶ ἵππων καὶ ὅπλων καὶ χρημάτων παμπόλλων κύριοι,

VI. τὴν μὲν νύκτα ἐκείνην αὐτόθι κατεστρατοπέδευσαν, τῇ δ´ ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ τὰ εἰς πολιορκίαν ἐπιτήδεια παρεσκευασμένος ὁ ὕπατος ἐπὶ τὴν Ἀντιατῶν πόλιν οὐ πλείω ἀπέχουσαν τριάκοντα σταδίων ἦγε τὴν δύναμιν. Ἔτυχον δὲ φυλακῆς ἕνεκα τοῖς Ἀντιάταις Αἰκανῶν τινες ἐπίκουροι παρόντες καὶ φυλάττοντες τὰ τείχη· οἳ τότε δείσαντες τὸ Ῥωμαίων τολμηρὸν δρασμὸν ἐκ τῆς πόλεως ἐπεχείρουν ποιεῖσθαι. Γενομένης δὲ τοῖς Ἀντιάταις γνώσεως κωλυόμενοι πρὸς αὐτῶν ἀπιέναι γνώμην ἐποιοῦντο παραδοῦναι Ῥωμαίοις ἐπιοῦσι τὴν πόλιν. Τοῦτο μαθόντες ἐκ μηνύσεως οἱ Ἀντιᾶται τῷ τε καιρῷ εἴκουσι, καὶ κοινῇ μετ´ ἐκείνων βουλευσάμενοι παραδιδόασι τῷ Κοιντίῳ τὴν πόλιν, ἐφ´ ᾧ Αἰκανοὺς μὲν ὑποσπόνδους ἀπελθεῖν, Ἀντιάτας δὲ φρουρὰν δέξασθαι καὶ τὰ κελευόμενα ὑπὸ Ῥωμαίων ποιεῖν. Ἐπὶ τούτοις κύριος γενόμενος τῆς πόλεως ὁ ὕπατος, καὶ λαβὼν ὀψώνιά τε καὶ τἆλλα, ὅσων ἔδει τῇ στρατιᾷ, καὶ φρουρὰν ἐγκαταστήσας, ἀπῆγε τὴν δύναμιν· ἀνθ´ ὧν αὐτὸν ἡ βουλὴ ὑπαντήσει τε φιλανθρώπῳ ἐδέξατο, καὶ θριάμβου πομπῇ ἐτίμησεν.

I. L'année suivante, Titus Quintius Capitolinus et Quintus Servilius Priscus étant entrés en charge [ toutes ] les troupes Romaines se mirent sous les armes. Celles des alliés vinr. Les consuls font aussitôt leurs prières aux dieux, purifient leur armée par des expiations, et marchent aux ennemis.

II. Les Sabins contre lesquels Servilius s'était mis en campagne, loin de se présenter pour combattre, ne sortirent pas même de leurs remparts. Resserrés dans leurs places fortes, ils laissèrent tranquillement ravager leurs terres, couper leurs arbres, brûler leurs maisons. Les esclaves désertèrent sans trouver aucun obstacle de la part de leurs maîtres. Les Romains eurent toute la facilité de se retirer de leur pays, gorgés de butin, chargés de dépouilles, comblés de gloire par un si glorieux succès. Telle fut la réussite de l'expédition de Servilius.

III.  L'armée de Quintius qui marchait contre les Æques et les Volsques réunis en un même endroit pour défendre leur pays, fit prompte diligence, et dans le moment qu'on s'y attendait le moins elle se montra aux ennemis qui s'étaient portés devant la ville d'Antium. Le consul remarqua qu'ils lui étaient de beaucoup supérieurs en nombre. Cependant, pour ne point paraître effrayé, il mit bas ses bagages à peu de distance de leur camp dans une espèce de vallon où il s'était montré d'abord aux ennemis et d'où il les avait aperçus.

 IV. Les deux armées ayant fait tous les préparatifs nécessaires pour le combat, s'avancèrent dans la plaine. On en vint aux mains, on combattit jusqu'à midi sans céder le terrain et sans que la victoire se déclarât. Les uns et les autres se contentaient d'envoyer de nouveaux renforts aux endroits les plus faibles, et ce fut ce qui donna l'avantage aux Æques et aux Volsques, car ils étaient supérieurs en nombre, au lieu que les Romains n'avaient pas autant de troupes que de courage et d'ardeur pour le combat. Quintius qui avait déjà perdu beaucoup de monde, voyant que la plupart de ceux qui restaient sur pied étaient couverts de blessures, fut fur le point de faire sonner la retraite. Mais craignant que les ennemis ne prissent cette démarche pour une fuite, il résolut de tout hasarder.il prend avec lui l'élite de sa cavalerie, il vole au secours de l'aile droite vers l'endroit où elle était extrêmement fatiguée. Tantôt il reproche aux officiers leur lâcheté, tantôt il leur rappelle le souvenir de leurs premiers combats, tantôt il leur met devant les yeux l'ignominie d'une fuite honteuse, et le danger évident où ils vont s'exposer s'ils abandonnent leur porte. Enfin par un ingénieux mensonge, il relève leur courage abattu, et jette l'épouvante parmi les ennemis. Il crie à haute voix que l'aile gauche a repoussé celle des Volsques et des Æques, et qu'elle est déjà aux portes de leur camp. En même temps il fond l'épée à la main sur les ennemis, il descend de cheval avec l'élite de sa cavalerie dont il était escorté, et combattant de pied ferme il fait main-basse sur tout ce qu'il rencontre. Une si noble ardeur ranime ses soldats déjà fatigués, ils reprennent un nouveau courage, et devenus tout autres ils chargent l'ennemi avec tant d'impétuosité, que les Volsques qu'ils avaient en tête, cèdent enfin fous leurs efforts redoublés, après avoir longtemps résisté. Quintius les ayant mis en déroute, remonte aussitôt à cheval : il vole au secours de l'autre aile, il représente à ses soldats qu'une partie de l'armée ennemie est déjà vaincue, et les exhorte de ne pas céder en bravoure à leurs camarades. Ceux-ci piqués d'honneur, tombent sur l'armée des ennemis : les Æques et les Volsques se laissent enfoncer, ils abandonnent le champ de bataille et tâchent de rentrer dans leurs lignes. Les Romains cependant n'osent se hasarder à les poursuivre. Accablés de fatigues, n'ayant plus que des armes rompues ou entièrement émoussées, ils font sonner la retraite bientôt après, et regagnent volontiers leur camp, On fit une trêve de quelques jours, qu'on employa à ensevelir les morts, à panser les blessés, et à se reposer des fatigues du combat.

V. Ensuite on recruta les troupes, on fit les autres préparatifs de guerre, et on livra un second combat devant le camp des Romains. Car les Volsques et les Æques avaient reçu un renfort de troupes qui leur fut envoyé des villes voisines. Leur général qui se fiait sur la multitude de ses soldats cinq fois plus nombreux que les ennemis, et qui voyait d'ailleurs que le camp des Romains n'était pas dans une situation portent la victoire, fort avantageuse, crut que l'occasion était des plus favorables pour attaquer avec succès. Dans cette persuasion, il marche sur le minuit vers leur camp, et les invertit de tous côtés afin qu'ils ne puissent s'échapper à petit bruit. Le consul Quintius, quoiqu'informé que les ennemis étaient en fort grand; nombre, ne balança point à accepter le combat. Il attend qu'il faffe jour, et diffère jusqu'à l'heure que le marché est ordinairement plein de monde. Alors s'apercevant que les ennemis déjà fatigués par les veilles et par les escarmouches s'approchent de ses lignes pêle-mêle, confusément, et fans garder leurs rangs, il ouvre les portes du camp et tombe sur eux avec l'élite de sa cavalerie soutenue par l'infanterie qui la suit en bataillons serrés. Les Volsques épouvantés de l'intrépidité des Romains et de la fureur avec laquelle ils les attaquent, font d'abord quelque résistance: bientôt après ils se laissent enfoncer, et sont enfin repoussés loin du camp. Assez proche des retranchements des Romains, s'élevait une colline d'une pente douce. Ce fut là que les ennemis se retirèrent pour se reposer de leurs fatigues, dans le dessein de rengager le combat avec plus de succès. Mais il leur fut impossible de se rallier ou de reprendre haleine. Les Romains encouragés par leur premier avantage, les poursuivent l'épée dans les reins : ils pénètrent jusqu'à la colline, et se tenant ferrés le plus qu'ils peuvent, de peur que l'ennemi ne les renverse sur le penchant des chemins, ils livrent une vigoureuse attaque. On combat avec vigueur pendant la plus grande partie du jour, et il périt beaucoup de monde de part et d'autre. Lesj Volsques supérieurs en nombre, avaient outre cela l'avantage du lieu. Mais tous ces gages de la victoire ne leur servirent de rien. L'ardeur et la bravoure des Romains surmonta toutes les difficultés. Les ennemis abandonnèrent enfin la colline pour regagner leur camp, et la plupart furent défaits dans cette fuite précipitée. Les Romains ne cessent de les harceler et ne quittent point prise jusqu'à ce qu'ils aient emporté leurs lignes d'assaut. Ils y font un grand nombre de prisonniers de guerre, ils s'emparent des chevaux, des armes, de l'argent, et généralement de tout ce que l'ennemi avait été contraint d'abandonner aux vainqueurs.

VI. Les Romains passèrent la nuit suivante dans le camp des Volsques. Le lendemain, le consul fit tous les préparatifs nécessaires pour un siège, après quoi il délogea en diligence, et se rendit dans le territoire des Antiates qui n'était éloigné que de trente stades. Il y avait alors à Antium une garnison d'Æques qui s'y étaient rendus pour défendre la ville. Ces troupes redoutant la valeur des Romains, avaient dessein de s'évader : elles prenaient toutes les mesures nécessaires pour y réussir : mais les bourgeois informés de leur dessein, les empêchaient de l'exécuter. Sur cette opposition, les Æques résolurent de livrer la ville. Les Antiates qui en eurent quelque soupçon, cédèrent eux-mêmes au temps. Après avoir délibéré avec la garnison, ils ouvrirent leurs portes à Quintius, à condition que les Æques sur la foi du consul se retireraient dans leurs pays, et que les bourgeois recevant garnison Romaine se soumettraient à ce qui leur serait ordonné. Quintius devenu maître de la ville à ces conditions, se fit donner de l'argent pour payer ses troupes et les autres choses dont l'armée avait besoin. Ensuite il laissa une garnison à Antium, et revint à Rome. Le sénat voulut récompenser ses belles actions : il sortit au-devant de lui, le reçut avec toutes les marques de distinction et toutes les démonstrations de joie qu'on peut donner en pareille rencontre, et l'honora de la pompe triomphale.