Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΝΑΤΟΣ.

 

 LIVRE NEUVIÈME, chapitre 1

livre VIII - LIVRE IX  Chapitre II

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE NEUVIÈME.

 CHAPITRE PREMIER.

I. Vingt-neuvième Consulat. II. Nouveaux préparatifs pour la guerre.  Un des tribuns s'oppose à l'enrôlement des troupes. III. Les sénateurs soulèvent ses collègues centre lui. IV. On se met en campagne : un des consuls enlève un gros butin. V. Caeson Fabius, l'autre consul, réussit mal : son armée se révolte : elle décampe sans son ordre et vient à Rome. VI. Les Tyrrhéniens pillent le camp des Romains.

[9,1] Ι. Τῷ δὲ μετὰ τούτους ἔτει διαφορᾶς γενομένης τῷ δήμῳ πρὸς τὴν βουλὴν περὶ τῶν ἀποδειχθησομένων ὑπάτων· οἱ μὲν γὰρ ἠξίουν ἀμφοτέρους ἐκ τῶν ἀριστοκρατικῶν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν προαγαγεῖν, ὁ δὲ δῆμος ἐκ τῶν ἑαυτῷ κεχαρισμένων· γνωσιμαχήσαντες {πρὸς ἀλλήλους ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος} τέλος συνέπεισαν ἀλλήλους ἀφ´ ἑκάστης μερίδος ὕπατον αἱρεθῆναι· καὶ ἀποδείκνυται Καίσων μὲν Φάβιος τὸ δεύτερον ὑπὸ τῆς βουλῆς, ὁ τὸν Κάσσιον ἐπὶ τῇ τυραννίδι κρίνας, Σπόριος δὲ Φούριος ὑπὸ τῶν δημοτικῶν, ἐπὶ τῆς ἑβδομηκοστῆς καὶ πέμπτης ὀλυμπιάδος ἄρχοντος Ἀθήνησι Καλλιάδου, καθ´ ὃν χρόνον ἐστράτευσε Ξέρξης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα.

ΙΙ. Ἄρτι δὲ παρειληφότων αὐτῶν τὴν ἀρχὴν Λατίνων τε πρέσβεις ἧκον ἐπὶ τὴν βουλὴν δεόμενοι πέμψαι σφίσι τὸν ἕτερον τῶν ὑπάτων μετὰ δυνάμεως, ὃς οὐκ ἐάσει προσωτέρω χωρεῖν τὴν Αἰκανῶν καταφρόνησιν, καὶ Τυρρηνία πᾶσα ἠγγέλλετο κεκινημένη καὶ οὐ διὰ μακροῦ χωρήσουσα εἰς πόλεμον. Συνήχθη γὰρ εἰς κοινὴν ἐκκλησίαν τὸ ἔθνος, καὶ πολλὰ Οὐιεντανῶν δεηθέντων συνάρασθαι σφίσι τοῦ κατὰ Ῥωμαίων πολέμου, τέλος ἐξήνεγκεν ἐξεῖναι τοῖς βουλομένοις Τυρρηνῶν μετέχειν τῆς στρατείας· καὶ ἐγένετο χεὶρ ἀξιόμαχος ἡ τοῖς Οὐιεντανοῖς ἑκουσίως τοῦ πολέμου συναραμένη. Ταῦτα μαθοῦσι τοῖς ἐν τέλει Ῥωμαίων ἔδοξε στρατιάς τε καταγράφειν καὶ τοὺς ὑπάτους ἀμφοτέρους ἐξιέναι, τὸν μὲν Αἰκανοῖς τε πολεμήσοντα καὶ Λατίνοις τιμωρὸν ἐσόμενον, τὸν δ´ ἐπὶ Τυρρηνίας ἄξοντα τὰς δυνάμεις. Ἀντέπραττε δὲ πρὸς ταῦτα Σπόριος Ἰκίλιος τῶν δημάρχων εἷς· καὶ συνάγων εἰς ἐκκλησίαν τὸν δῆμον ὁσημέραι τὰς περὶ τῆς κληρουχίας ὑποσχέσεις ἀπῄτει παρὰ τῆς βουλῆς καὶ οὐδὲν ἔφη συγχωρήσειν οὔτε τῶν ἐπὶ πόλεμον οὔτε τῶν κατὰ πόλιν ὑπ´ αὐτῆς ψηφιζομένων ἐπιτελεσθῆναι, ἐὰν μὴ τοὺς δέκα ἄνδρας ἀποδείξωσι πρότερον ὁριστὰς τῆς δημοσίας χώρας, καὶ διέλωσι τὴν γῆν, ὡς ὑπέσχοντο τῷ δήμῳ.

ΙΙΙ. Ἀπορουμένῃ δὲ τῇ βουλῇ καὶ ἀμηχανούσῃ, τί χρὴ ποιεῖν, Ἄππιος Κλαύδιος ὑποτίθεται σκοπεῖν, ὅπως διαστήσεται τὰ τῶν ἄλλων δημάρχων πρὸς αὐτόν, διδάσκων, ὅτι τὸν κωλύοντα καὶ ἐμποδὼν γινόμενον τοῖς δόγμασι τῆς βουλῆς ἱερὸν ὄντα καὶ νόμῳ τὴν ἐξουσίαν ἔχοντα ταύτην ἄλλως οὐκ ἔστι παῦσαι τῆς δυναστείας, ἐὰν μή τις ἕτερος τῶν ἀπὸ τῆς ἴσης τιμῆς καὶ τὴν αὐτὴν ἐξουσίαν ἐχόντων τἀναντία πράττῃ καί, οἷς ἂν ἐκεῖνος ἐμποδὼν γένηται, ταῦτα κωλύῃ. Συνεβούλευέ τε τοῖς αὖθις παραληψομένοις τὴν ἀρχὴν ὑπάτοις τοῦτο πράττειν καὶ σκοπεῖν, ὅπως ἕξουσί τινας ἀεὶ τῶν δημάρχων οἰκείους σφίσι καὶ φίλους· μίαν εἶναι λέγων τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀρχείου κατάλυσιν, ἐὰν στασιάζωσι πρὸς ἀλλήλους οἱ ἄνδρες.
[9,2] Ταύτην εἰσηγησαμένου τὴν γνώμην Ἀππίου δόξαντες αὐτὸν ὀρθῶς παραινεῖν οἵ τε ὕπατοι καὶ τῶν ἄλλων οἱ δυνατώτατοι, πολλῇ θεραπείᾳ διεπράξαντο τοὺς τέτταρας ἐκ τῶν δημάρχων οἰκείους τῇ βουλῇ γενέσθαι. Οἱ δὲ τέως μὲν λόγῳ μεταπείθειν τὸν Ἰκίλιον ἐπεχείρουν ἀποστῆναι τῶν περὶ τῆς κληρουχίας πολιτευμάτων, ἕως οἱ πόλεμοι λάβωσι τέλος· ὡς δ´ ἠναντιοῦτο καὶ διώμνυτο λόγον τε τὸν αὐθαδέστερον εἰπεῖν ἐτόλμησε τοῦ δήμου παρόντος, ὅτι μᾶλλον ἂν βούλοιτο Τυρρηνοὺς καὶ τοὺς ἄλλους πολεμίους κρατήσαντας τῆς πόλεως ἐπιδεῖν, ἢ τοὺς κατέχοντας τὴν χώραν τὴν δημοσίαν ἀφεῖναι, δόξαντες ἀφορμὴν εἰληφέναι καλὴν πρὸς αὐθάδειαν τοσαύτην τοῦ τἀναντία λέγειν τε καὶ πράττειν, οὐδὲ τοῦ δήμου τὸν λόγον ἡδέως δεξαμένου, κωλύειν αὐτὸν ἔφησαν, καὶ φανερῶς ἔπραττον, ὅσα τῇ βουλῇ τε καὶ τοῖς ὑπάτοις δοκοίη· μονωθεὶς δ´ Ἰκίλιος οὐδενὸς ἔτι κύριος ἦν.

IV. Μετὰ τοῦθ´ ἡ στρατιὰ κατεγράφετο καί, ὅσων ἔδει τῷ πολέμῳ πάντα ὑπηρετεῖτο, τὰ μὲν ἐκ τῶν δημοσίων, τὰ δ´ ἐκ τῶν ἰδίων ἁπάσῃ προθυμίᾳ· καὶ διὰ τάχους οἱ ὕπατοι διακληρωσάμενοι τὰ στρατεύματα ἐξῄεσαν, Σπόριος μὲν Φούριος ἐπὶ τὰς Αἰκανῶν πόλεις, Καίσων δὲ Φάβιος ἐπὶ Τυρρηνούς. Σπορίῳ μὲν οὖν ἅπαντα κατὰ νοῦν ἐχώρησεν οὐχ ὑπομεινάντων εἰς χεῖρας ἐλθεῖν τῶν πολεμίων, καὶ πολλὰ ἐκ τῆς στρατείας ἐξεγένετο χρήματά τε καὶ σώματα λαβεῖν. Ἐπῆλθε γὰρ ὀλίγου δεῖν πᾶσαν ὅσην οἱ πολέμιοι χώραν κατεῖχον, ἄγων καὶ φέρων, καὶ τὰ λάφυρα τοῖς στρατιώταις ἅπαντα ἐχαρίσατο. Δοκῶν δὲ καὶ τὸν πρὸ τοῦ χρόνον εἶναι φιλόδημος, ἔτι μᾶλλον ἐκ ταύτης τῆς στρατηγίας ἐθεράπευσε τὸ πλῆθος. Καί, ἐπειδὴ παρῆλθεν ὁ χρόνος τῆς στρατείας, ἄγων τὴν δύναμιν ὁλόκληρόν τε καὶ ἀπαθῆ χρήμασιν εὔπορον κατέστησε τὴν πατρίδα.

[9,3] V. Καίσων δὲ Φάβιος ὁ ἕτερος τῶν ὑπάτων, οὐδενὸς χεῖρον στρατηγήσας, ἀφῃρέθη τὸν ἐκ τῶν ἔργων ἔπαινον παρ´ οὐδὲν ἁμάρτημα ἴδιον, ἀλλ´ ὅτι τὸ δημοτικὸν οὐκ εἶχε κεχαρισμένον αὐτῷ, ἐξ οὗ τὸν ὕπατον Κάσσιον ἐπὶ τῇ τυραννίδι προσαγγείλας ἀπέκτεινεν. Οὔτε γὰρ ὅσα δέοι σὺν τάχει στρατηγῷ κελεύσαντι τοὺς ὑπηκόους πειθαρχεῖν, οὔθ´ ὅσα τῷ προθύμῳ καὶ πρέποντι χρησαμένους βίᾳ κατασχεῖν, οὔθ´ ὅσα λάθρα τῶν ἀντιπολεμίων χωρία εἰς πλεονεξίαν εὔθετα σφετερίσασθαι, οὔτ´ ἄλλο πράττειν οὐδὲν ἕτοιμοι ἦσαν, ἐξ οὗ τιμήν τινα ὁ στρατηγὸς καὶ δόξαν ἀγαθὴν ἐξοίσεσθαι ἔμελλε. Καὶ τἆλλα μὲν αὐτῶν, ὅσα ὑβρίζοντες τὸν ἡγεμόνα διετέλουν, ἐκείνῳ θ´ ἧττον λυπηρὰ ἦν καὶ τῇ πόλει βλάβης οὐ μεγάλης ἄξια, ὃ δὲ τελευτῶντες ἐξειργάσαντο κίνδυνον οὐ μικρὸν ἤνεγκε καὶ πολλὴν αἰσχύνην ἀμφοῖν. Γενομένης γὰρ παρατάξεως ἐν τῷ μεταξὺ τῶν λόφων, ἐφ´ οἷς ἦσαν ἐστρατοπεδευκότες ἀμφότεροι, πάσῃ τῇ παρ´ ἑκατέρων δυνάμει, πολλὰ καὶ καλὰ ἔργα ἀποδειξάμενοι καὶ τοὺς πολεμίους ἀναγκάσαντες ἄρξαι φυγῆς, οὔτ´ ἠκολούθησαν ἀπιοῦσι τοῦ στρατηγοῦ πολλὰ ἐπικελεύοντος οὔτε παραμείναντες ἐκπολιορκῆσαι τὸν χάρακα ἠθέλησαν, ἀλλ´ ἐάσαντες ἀτελὲς ἔργον καλὸν ἀπῄεσαν εἰς τὴν αὑτῶν στρατοπεδείαν. Ἐπιχειρησάντων δ´ αὐτοκράτορα τὸν ὕπατον ἀναγορεῦσαί τινων μέγα ἐμβοήσαντες ἀθρόοι κακιζούσῃ τῇ φωνῇ τὸν ἡγεμόνα ἐλοιδόρουν, ὡς πολλοὺς σφῶν καὶ ἀγαθοὺς ἀπολωλεκότα δι´ ἀπειρίαν τοῦ στρατηγεῖν· καὶ ἄλλῃ πολλῇ βλασφημίᾳ καὶ ἀγανακτήσει χρησάμενοι λύειν τὸν χάρακα καὶ ἀπάγειν σφᾶς εἰς τὴν πόλιν ἠξίουν, ὡς οὐχ ἱκανοὺς ἐσομένους, ἐὰν ἐπίωσιν οἱ πολέμιοι, δευτέραν ὑπομεῖναι μάχην. Καὶ οὔτε μεταδιδάσκοντος ἐπείθοντο τοῦ ἡγεμόνος, οὔτ´ ὀλοφυρομένου καὶ ἱκετεύοντος ἔπασχόν τι πρὸς τὰς δεήσεις, οὔτ´ ἀπειλὰς καὶ ἀνατάσεις, ὁπότε καὶ ταύταις χρήσαιτο, δι´ εὐλαβείας ἐλάμβανον, ἀλλὰ πρὸς ἅπαντα τραχυνόμενοι ταῦτα διέμενον. Τοσαύτη δ´ ἀναρχία καὶ καταφρόνησις τοῦ ἡγεμόνος πᾶσιν ἐξ αὐτῶν παρέστη, ὥστε περὶ μέσας νύκτας ἐξαναστάντες τάς τε σκηνὰς ἔλυον καὶ τὰ ὅπλα ἀνελάμβανον καὶ τοὺς τραυματίας ἐβάσταζον οὐδενὸς κελεύσαντος. [9,4] Ταῦθ´ ὁ στρατηγὸς μαθὼν ἠναγκάσθη πᾶσι δοῦναι τὸ παράγγελμα τῆς ἐξόδου δείσας τὴν ἀναρχίαν αὐτῶν καὶ τὸ θράσος. Οἱ δ´ ὥσπερ ἐκ φυγῆς ἀνασωζόμενοι τάχει πολλῷ συνάπτουσι τῇ πόλει περὶ τὸν ὄρθρον. Καὶ οἱ ἐπὶ τῶν τειχῶν ἀγνοήσαντες, ὅτι φίλιον ἦν στράτευμα, ὅπλα τ´ ἐνεδύοντο καὶ ἀλλήλους ἀνεκάλουν, ἥ τ´ ἄλλη πόλις, ὡς ἐπὶ συμφορᾷ μεγάλῃ, ταραχῆς ἐγεγόνει μεστὴ καὶ θορύβου· καὶ οὐ πρότερον ἀνέῳξαν αὐτοῖς τὰς πύλας οἱ φύλακες, ἢ λαμπράν τε ἡμέραν γενέσθαι καὶ γνωσθῆναι τὸ οἰκεῖον στράτευμα. Ὥστε πρὸς τῇ αἰσχύνῃ, ἣν ἐκ τοῦ καταλιπεῖν τὸν χάρακα ἠνέγκαντο, καὶ κίνδυνον οὐ τὸν ἐλάχιστον αὐτοὺς ἀναρρῖψαι, σκότους ἀπιόντας διὰ τῆς πολεμίας ἀτάκτως. Εἴ γ´ οὖν τοῦτο καταμαθόντες οἱ πολέμιοι ἐκ παντὸς ἀπιοῦσιν αὐτοῖς ἠκολούθησαν, οὐδὲν ἂν ἐκώλυσεν ἅπασαν ἀπολωλέναι τὴν στρατιάν. Τῆς δ´ ἀλόγου ταύτης ἀπάρσεως ἢ φυγῆς τὸ πρὸς τὸν ἡγεμόνα ἐκ τοῦ δήμου μῖσος, ὥσπερ ἔφην, αἴτιον ἦν, καὶ ὁ φθόνος τῆς ἐκείνου τιμῆς, ἵνα μὴ θριάμβου καταγωγῇ κοσμηθεὶς ἐπιφανέστατος γένηται.

VI. Τῇ δ´ ἑξῆς ἡμέρᾳ μαθόντες οἱ Τυρρηνοὶ τὴν ἄπαρσιν τῶν Ῥωμαίων νεκρούς τ´ αὐτῶν ἐσκύλευσαν καὶ τραυματίας ἀράμενοι ἀπήνεγκαν τάς τε καταλειφθείσας ἐν τῷ χάρακι παρασκευάς - πολλαὶ δ´ ἦσαν ὡς εἰς χρόνιον παρεσκευασμέναι πόλεμον - διεφόρησαν, καὶ ὡς δὴ κρατοῦντες τῆς χώρας τῶν πολεμίων τὴν ἐγγυτάτω λεηλατήσαντες ἀπῆγον τὴν στρατιάν.

suite

Ι. L'année suivante il y eut encore de nouvelles contestations entre le sénat et le peuple au sujet de l'élection des consuls. Les patriciens prétendaient élever au consulat deux personnes de sa faction des grands : les plébéiens d'un autre côté voulaient avoir des consuls qui leur fussent agréables. Ces disputes après avoir duré quelque temps, cédèrent enfin par une convention qui fut faite entre le sénat et le peuple, de donner chacun un consul de leur parti. Le sénat élut donc pour la seconde fois Casson Fabius qui avait accusé Cassius de tyrannie, et les plébéiens désignèrent Spurius Furius, la première année de la soixante-quinziéme olympiade, Calliades étant archonte à Athènes, vers le temps de l'expédition de Xerxès dans la Grèce.

II. A peine ces deux magistrats étaient-ils entrés-en charge, qu'il vint une ambassade des Latins, qui demandaient au sénat qu'on leur envoyât un des consuls à la tête d'une armée pour réprimer l'insolence des Æques. Dans le même tems on eut avis que toute la Tyrrhénies ébranlait, et qu'elle ne tarderait guère à éclater par une guerre ouverte. En, effet, les villes de la nation tenaient une assemblée générale, et les Véiens demandant instamment des secours pour faire la guerre aux Romains, elles déclarèrent enfin que les Tyrrhéniens qui voudraient servir dans cette expédition, pourraient le faire : de sorte qu'un corps assez considérable [ de volontaires ] prit le parti des Véiens. Sur cette nouvelle le sénat jugea à propos de lever des soldats, et d'envoyer les deux consuls en campagne, l'un pour venger les Latins des insultes des Aéques, l'autre pour faire irruption dans la Tyrrhénie avec une armée nombreuse. Mais Spurius Icilius un des tribuns, s'opposait de toutes ses forces à ce décret. Tous les jours il assemblait le peuple et demandant au sénat l'exécution de ses promesses au sujet de la distribution des terres, il protestait hautement qu'il ne souffrirait pas que les ordonnances du sénat, tant celles qui concernaient la guerre, que celles qu'il pourrait porter sur les affaires de la ville, fussent exécutées, qu'on n'eût auparavant nommé les dix commissaires pour l'arpentage des terres publiques, et qu'on ne les eût attribuées au peuple comme on l'avait promis

III. Les sénateurs fort embarrassés par ces fâcheux incidents, Appius Claudius leur représenta que le tribun qui s'opposait à leurs ordonnances et qui traversait leurs desseins, était une personne sacrée ; qu'en cette qualité il pouvait faire tout le contraire de ce qu'ils commandaient, et que selon les lois son opposition à leurs ordres était valable: que pour lui il n'y trouvait point d'autre remède que de prendre des mesures pour jeter des semences de division entre les autres tribuns et celui qui s'opposait aux ordres du sénat, qu'ainsi il conseillait à ceux qui dans la suite exerceraient le consulat, d'y penser sérieusement, et de faire en sorte d'avoir toujours quelques, uns des tribuns dans leur amitié et dans leurs intérêts, parce que le moyen le plus sûr pour détruire leur puissance, était d'entretenir la division parmi eux. Les consuls et les plus puissants de Rome goûtèrent cet avis d'Appius comme très-sensé: ainsi ils mirent tous leurs soins à attirer quatre des tribuns dans le parti du sénat. D'abord ceux-ci employèrent les remontrances auprès d'Icilius, afin d'arrêter les poursuites qu'il faisaient pour le partage des terres Jusqu'a ce que la guerre fût terminée. Icilius néanmoins persistait opiniâtrement dans sa première résolution : il jura même devant le peuple et protesta avec une arrogance insupportable qu'il aimerait mieux voir les Tyrrhéniens et les autres ennemis au milieu de Rome, que de laisser les terres du domaine à ceux qui s'en étaient mis en possession. Ses collègues relevèrent ces discours insolents, que le peuple même n'avait pas écoutés trop volontiers, profitant de l'occasion pour rabattre sa fierté, ils commencèrent dès lors à faire tout le contraire de ce qu'il prétendait ; et se déclarant  ouvertement pour te sénat et pour les consuls, ils protestèrent devant tout te monde qu'ils formaient opposition aux entreprises du tribun ; de sorte qu'Icilius abandonné du peuple et de ses  collègues, n'était plus maître de rien.

IV. Les contestations finies, on enrôla des troupes. Les particuliers aussi bien que le public, fournirent avec beaucoup de zèle et d'empressement tout ce qui était nécessaire  pour la guerre. Les consuls tirèrent au sort le commandement des armées, et se mirent promptement en campagne. Céson Eabius  fit irruption dans le pays des Tyrrhéniens,Spurius Furius alla attaquer les villes des Aéques . Tout réussit à ce dernier :les gros ennemis n'osèrent en venir aux mains. Il enleva dans cette expédition des richesses infinies, avec un grand nombre de prisonniers de guerre. Il parcourut sans résistance presque tout le pays des Æques, emportant et ravageant tout ce qu'à trouvait. Il fit présent à ses troupes de tout te butin qu'il avait gagné : cette action de générosité lui attira de plus en plus l'estime et l'affection du peuple, qui depuis lontemps le regardait comme son véritable ami. La campagne finie, il ramena ses troupes en bon état., comblées de toutes sortes de biens.

V. Céson Fabius l'autre consul, n'eut pas te même bonheur. Quoiqu'il eût fait dans cette campagne tous les devoirs d'un excellent capitaine, il n'en remporta point la gloire qu'il méritait:, non pas par sa faute, mais parce que les plébéiens ne l'aimaient point depuis qu'il avait accusé de tyrannie et fait punir de mort le consul Cassius. Il ne trouva point dans ses soldats cette parfaite obéissance que des sujets doivent à leur commandant. Leur donnait-il des ordres qui demandassent une prompte exécution, était-il besoin d*ardeur et de diligence pour forcer un poste, fallait-il rendre maîtres de quelque place avantageuse sans que l'ennemi s'en aperçût, ou faire un coup qui pût attirer de la gloire et de l'honneur à leur commandant., ils n*étaient jamais prêts à marcher.  L'insolence néanmoins avec laquelle ils désobéissaient à leur chef, ne lui fut pas extrêmement préjudiciable dans les autres autres occasions ; elle fit peu de tort à la ville de Rome. Mais leur dernière action mit l'une et l'autre dans un grand danger ; elle fut ignominieuse et à la république et au consul. Les deux armées se rangèrent en bataille entre les collines où elles avaient assis leur camp ; on en vint à une action générale. D'abord les Romains signalèrent leur bravoure dans la mêlée, firent plier les ennemis,  les obligèrent de lâcher le pied. Mais ils ne voulurent jamais ni poursuivre les fuyards malgré les ordres de leur général plusieurs fois réitérés, ni forcer les retranchements des Tyrrhéniens. Laissant leur victoire imparfaite, ils se retirèrent dans leur camp, où ils portèrent leur indolence aux derniers excès. Là, quelques-uns rendant justice à la sage conduite du consul, lui faisant des acclamations, et l'appelant leur général, les plus séditieux se mirent à crier : ils l'insultèrent en face, lui reprochèrent de ne savoir pas commander une armée, et d'avoir été cause par son incapacité de la perte d'un grand nombre de braves gens qui avaient été tués dans le combat. Enfin après mille insultes de cette sorte, leur colère s'allumant de plus en plus, ils le pressèrent de décamper pour les ramener à Rome, criant hautement qu'ils n'étaient pas en état de soutenir un second combat, si l'ennemi venait les attaquer. Fabius avait beau leur faire des remontrances, ils n'y avaient aucun égard. En vain il employait les gémissements, les prières les plus touchantes et les plus humbles, quelquefois même les menaces ; rien n'était capable de les faire rentrer dans le devoir. Leur opiniâtreté croissant de plus en plus, ils en vinrent jusqu'à un tel mépris pour les ordres de leur général et pour leur général même, que s'étant levés vers minuit, ils arrachèrent leurs tentes, prirent leurs armes, et emportèrent les blessés sans que personne les commandât. Sur ces mouvements, le consul qui appréhendait qu'ils ne poussassent plus loin leur rébellion et le mépris qu'ils avaient pour ses ordres, fut contraint de faire sonner la marche par tout le camp. Aussitôt ils coururent à Rome, avec autant de rapidité et de précipitation, que s'ils s'étaient sauvés de quelque déroute ; en sorte qu'ils arrivèrent aux portes de la ville vers le point du jour. La garde qui veillait sur les remparts, ne put reconnaître si c'étaient des troupes amies ou ennemies qui approchaient à heure indue. On courut promptement aux armes: chacun se mit en défense, et appela ses camarades : l'alarme se communiqua dans tous les quartiers de Rome, et toute la ville fut remplie de frayeur et de tumulte, comme si elle eût été menacée des plus grands malheurs. Les sentinelles ne voulurent jamais ouvrir les portes qu'il ne fût grand jour, et qu'elles n'eurent reconnu que c'étaient les troupes Romaines. C'est ainsi qu'outre l'ignominie dont les soldats se couvraient eux-mêmes en abandonnant leur camp, ils s'exposèrent au dernier danger en traversant le pays ennemi à la débandade, et pendant les ténèbres d'une nuit obscure. Si les Tyrrhéniens avaient eu connaissance de leur marche, et qu'ils les eussent poursuivis dans ce moment, toute l'armée n'eût pu éviter d'être défaite à plate couture. Cette marche si mal concertée, ou plutôt cette fuite, n'avait point d'autre cause, comme je l'ai déjà dit, que la jalousie des troupes, et que la haine du peuple, qui craignait que le consul Fabius ne devînt trop illustre, s'il rentrait dans Rome avec les honneurs du triomphe.

VI. Le lendemain les Tyrrhéniens apprirent que les troupes Romaines s'étaient retirées : ils dépouillèrent leurs morts, enlevèrent les blessés et tout le bagage qu'ils trouvèrent dans le camp. La capture fut considérable, parce qu'on avait fait de grandes provisions comme pour une longue guerre. Après ces avantages, se regardant déjà comme vainqueurs, ils ravagèrent les frontières du pays ennemi, puis ils se retirèrent dans leurs villes. »

suite