Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ.

 

 LIVRE QUATRIÈME, chapitre 10

chapitre 9 - chapitre 11

 

 

 

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE QUATRIÈME.

 

 

 

ANTIQUITÉS ROMAINES DE DENYS DHALICARNASSE

LIVRE QUATRIÈME.

précédent

CHAPITRE DIXIEME.

I. Tarquin gouverne en tyran. II. On lui donne le surnom de Superbe. III. Il fait mourir la plupart des sénateurs. IV. Il abolit les lois que Tullius avait faites en faveur du peuple. V. Il défend de faire des assemblées. VI. Il fait travailler le peuple aux ouvrages publics.

I. [4,41] Μετὰ δὲ τοῦτον παραλαμβάνει Λεύκιος Ταρκύνιος τὴν Ῥωμαίων δυναστείαν οὐ κατὰ νόμους, ἀλλὰ διὰ τῶν ὅπλων κατασχών, κατὰ τὸν τέταρτον ἐνιαυτὸν τῆς ἑξηκοστῆς καὶ πρώτης ὀλυμπιάδος, ἣν ἐνίκα στάδιον Ἀγάθαρχος Κερκυραῖος ἄρχοντος Ἀθήνησι Θηρικλέους. Οὗτος ὑπεριδὼν μὲν τοῦ δημοτικοῦ πλήθους, ὑπεριδὼν δὲ τῶν πατρικίων, ὑφ´ ὧν ἐπὶ τὴν δυναστείαν παρήχθη, ἔθη τε καὶ νόμους καὶ πάντα τὸν ἐπιχώριον κόσμον, ᾧ τὴν πόλιν ἐκόσμησαν οἱ πρότεροι βασιλεῖς, συγχέας καὶ διαφθείρας εἰς ὁμολογουμένην τυραννίδα μετέστησε τὴν ἀρχήν. Καὶ πρῶτον μὲν φυλακὴν κατεστήσατο περὶ ἑαυτὸν ἀνθρώπων θρασυτάτων ξίφη καὶ λόγχας φερόντων ἐπιχωρίων τε καὶ ἀλλοδαπῶν, οἳ νυκτός τε περὶ τὴν βασίλειον αὐλιζόμενοι αὐλὴν καὶ μεθ´ ἡμέραν ἐξιόντι παρακολουθοῦντες, ὅπῃ πορεύοιτο, πολλὴν τὴν ἀπὸ τῶν ἐπιβουλευσόντων ἀσφάλειαν παρείχοντο. Ἔπειτα τὰς ἐξόδους οὔτε συνεχεῖς οὔτε τεταγμένας, ἀλλὰ σπανίους καὶ ἀπροσδοκήτους ἐποιεῖτο ἐχρηματίζετό τε περὶ τῶν κοινῶν κατ´ οἶκον μὲν τὰ πολλὰ καὶ αὐτῶν τῶν ἀναγκαιοτάτων συμπαρόντων, ὀλίγα δ´ ἐν ἀγορᾷ. Προσελθεῖν δ´ οὐδενὶ τῶν βουλομένων ἐπέτρεπεν, εἰ μή τινα καλέσειεν αὐτός· οὔτε τοῖς προσιοῦσιν εὐμενὴς οὐδὲ πρᾷος ἦν, ἀλλ´ οἷα δὴ τύραννος, βαρύς τε καὶ χαλεπὸς ὀργὴν καὶ φοβερὸς μᾶλλον ἢ φαιδρὸς ὀφθῆναι· καὶ τὰς περὶ τῶν ἀμφισβητήτων συμβολαίων κρίσεις οὐκ ἐπὶ τὰ δίκαια καὶ τοὺς νόμους, ἀλλ´ ἐπὶ τοὺς ἑαυτοῦ τρόπους ἀναφέρων ἐποιεῖτο.

II. Διὰ ταῦτ´ ἐπωνυμίαν τίθενται  αὐτῷ Ῥωμαῖοι τὸν Σούπερβον, τοῦτο δὲ δηλοῦν  βούλεται κατὰ τὴν ἡμετέραν γλῶτταν τὸν ὑπερήφανον. Τὸν δὲ πάππον αὐτοῦ Πρίσκον ἐκάλουν· ὡς δ´ ἡμεῖς ἂν εἴποιμεν, προγενέστερον· ὁμώνυμος γὰρ ἦν τῷ νεωτέρῳ κατ´ ἄμφω τὰ ὀνόματα.

III. [4,42] Ἐπεὶ δ´ ἐγκρατῶς ἤδη κατέχειν ὑπελάμβανε τὴν ἀρχήν, παρασκευάσας ἐκ τῶν ἑταίρων τοὺς πονηροτάτους δι´ ἐκείνων ἦγεν εἰς ἐγκλήματα καὶ θανάτου δίκας πολλοὺς τῶν ἐπιφανῶν· πρώτους μὲν τοὺς ἐχθρῶς διακειμένους πρὸς αὐτόν, οἷς οὐκ ἦν βουλομένοις Τύλλιον ἐκ τῆς ἀρχῆς ἐκπεσεῖν· ἔπειτα καὶ τῶν ἄλλων, οὓς ὑπελάμβανε βαρεῖαν ἡγεῖσθαι τὴν μεταβολὴν καὶ οἷς πολὺς πλοῦτος ἦν. Οἱ δ´ ὑπάγοντες αὐτοὺς ὑπὸ τὰς δίκας ἄλλους ἐπ´ ἄλλαις ψευδέσιν αἰτίαις, μάλιστα δ´ ἐπιβουλεύειν αἰτιώμενοι τῷ βασιλεῖ, κατηγόρουν ἐπ´ αὐτῷ δικαστῇ. Ὁ δὲ τῶν μὲν θάνατον κατεδίκαζε, τῶν δὲ φυγήν, καὶ τὰ χρήματα τούς τ´ ἀναιρουμένους καὶ τοὺς ἐξελαυνομένους ἀφαιρούμενος  τοῖς μὲν κατηγόροις μικράν τινα μοῖραν ἀπέθυεν, αὐτὸς δὲ τὰ πλείω κατεῖχεν. Ἔμελλον δ´ ἄρα πολλοὶ τῶν δυνατῶν, πρὶν ἁλῶναι τὰς ἐπαγομένας σφίσι δίκας, εἰδότες ὧν ἕνεκεν ἐπεβουλεύοντο, καταλείψειν τῷ τυράννῳ τὴν πόλιν ἑκόντες καὶ πολλῷ πλείονες ἐγένοντο τῶν ἑτέρων. Ἦσαν δέ τινες, οἳ καὶ κρύφα διεφθάρησαν ὑπ´ αὐτοῦ κατ´ οἰκίας τε καὶ ἐπ´ ἀγρῶν ἀναρπαζόμενοι, λόγου ἄξιοι ἄνδρες, ὧν οὐδὲ τὰ σώματα ἐφάνη. Ἐπεὶ δὲ διέφθειρε τὸ κράτιστον τῆς βουλῆς μέρος θανάτοις τε καὶ ἀειφυγίαις, ἑτέραν βουλὴν αὐτὸς κατεστήσατο παραγαγὼν ἐπὶ τὰς τῶν ἐκλιπόντων τιμὰς τοὺς ἰδίους ἑταίρους. Καὶ οὐδὲ τούτοις μέντοι τοῖς ἀνδράσιν οὔτε πράττειν ἐπέτρεπεν οὐδὲν οὔτε λέγειν ὅ τι μὴ κελεύσειεν αὐτός. Ὥσθ´ ὁπόσοι κατελείφθησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ βουλευταὶ τῶν ἐπὶ Τυλλίου καταλεγέντων, διάφοροι τοῖς δημοτικοῖς τέως ὄντες καὶ τὴν μεταβολὴν τῆς πολιτείας ἐπὶ τῷ σφετέρῳ νομίζοντες ἀγαθῷ γενήσεσθαι· τοιαύτας γὰρ αὐτοῖς ὑπέτεινεν ὁ Ταρκύνιος ὑποσχέσεις ἐξαπατῶν καὶ φενακίζων· τότε μαθόντες, ὅτι τῶν κοινῶν οὐδενὸς ἔτι μετεῖχον, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ τὴν παρρησίαν ἅμα τοῖς δημοτικοῖς ἀφῃρέθησαν, ὠδύροντο μὲν καὶ τὰ μέλλοντα τῶν παρόντων δεινότερα ὑπώπτευον, στέργειν δὲ τὰ παρόντα ἠναγκάζοντο δύναμιν οὐκ ἔχοντες κωλύειν τὰ πραττόμενα.

IV. [4,43] Ταῦτα δ´ ὁρῶντες οἱ δημοτικοὶ δίκαια πάσχειν αὐτοὺς ὑπελάμβανον καὶ ἐπέχαιρον ὑπ´ εὐηθείας, ὡς ἐκείνοις μόνοις τῆς τυραννίδος βαρείας ἐσομένης, σφίσι δ´ αὐτοῖς ἀκινδύνου. Ἧκε δὲ κἀκείνοις οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ἔτι πλείω τὰ χαλεπά. Τούς τε γὰρ νόμους τοὺς ὑπὸ Τυλλίου γραφέντας, καθ´ οὓς ἐξ ἴσου τὰ δίκαια παρ´ ἀλλήλων ἐλάμβανον καὶ οὐδὲν ὑπὸ τῶν πατρικίων ὡς πρότερον ἐβλάπτοντο περὶ τὰ συμβόλαια, πάντας ἀνεῖλε· καὶ οὐδὲ τὰς σανίδας, ἐν αἷς ἦσαν γεγραμμένοι, κατέλιπεν, ἀλλὰ καὶ ταύτας καθαιρεθῆναι κελεύσας ἐκ τῆς ἀγορᾶς διέφθειρεν. Ἔπειτα κατέλυσε τὰς ἀπὸ τῶν τιμημάτων εἰσφορὰς καὶ εἰς τὸν ἐξ ἀρχῆς τρόπον ἀποκατέστησε· καὶ ὁπότε δεήσειεν αὐτῷ χρημάτων, τὸ ἴσον διάφορον ὁ πενέστατος  τῷ πλουσιωτάτῳ κατέφερε. Τοῦτο τὸ πολίτευμα πολὺ τοῦ δημοτικοῦ πλήθους ἀπανήλωσεν ἐπὶ τῆς πρώτης εὐθὺς εἰσφορᾶς ἀναγκαζομένου κατὰ κεφαλὴν ἑκάστου δραχμὰς δέκα εἰσφέρειν.

V. Συνόδους τε συμπάσας, ὅσαι πρότερον ἐγίνοντο κωμητῶν ἢ φρατριαστῶν ἢ γειτόνων ἔν τε τῇ πόλει καὶ ἐπὶ τῶν ἀγρῶν ἐφ´ ἱερὰ καὶ θυσίας ἅπασι κοινὰς προεῖπε μηκέτι συντελεῖν, ἵνα μὴ συνιόντες εἰς ταὐτὸ πολλοὶ βουλὰς ἀπορρήτους  μετ´ ἀλλήλων ποιῶνται περὶ καταλύσεως τῆς ἀρχῆς.  Ἦσαν δ´ αὐτῷ πολλαχῇ διεσπαρμένοι κατόπται  τινὲς καὶ διερευνηταὶ τῶν λεγομένων τε καὶ πραττομένων  λεληθότες τοὺς πολλούς, οἳ συγκαθιέντες εἰς ὁμιλίαν τοῖς πέλας καὶ ἔστιν ὅτε κατὰ τοῦ τυράννου λέγοντες αὐτοί, πεῖραν τῆς ἑκάστου γνώμης ἐλάμβανον·  ἔπειθ´ οὓς αἴσθοιντο τοῖς καθεστηκόσι πράγμασιν ἀχθομένους κατεμήνυον πρὸς τὸν τύραννον· αἱ δὲ τιμωρίαι κατὰ τῶν ἐλεγχθέντων ἐγίνοντο πικραὶ καὶ ἀπαραίτητοι.

VI. [4,44] Καὶ οὐκ ἀπέχρη ταῦτα μόνον εἰς τοὺς δημοτικοὺς αὐτῷ παρανομεῖν, ἀλλ´ ἐπιλέξας ἐκ τοῦ πλήθους, ὅσον ἦν πιστὸν ἑαυτῷ καὶ εἰς τὰς πολεμικὰς χρείας ἐπιτήδειον, τὸ λοιπὸν ἠνάγκασεν ἐργάζεσθαι τὰς κατὰ πόλιν ἐργασίας, μέγιστον οἰόμενος εἶναι κίνδυνον τοῖς μονάρχοις, ὅταν οἱ πονηρότατοι τῶν πολιτῶν καὶ ἀπορώτατοι σχολὴν ἄγωσι, καὶ ἅμα προθυμίαν ἔχων ἐπὶ τῆς ἰδίας ἀρχῆς τὰ καταλειφθέντα ἡμίεργα ὑπὸ τοῦ πάππου τελειῶσαι, τὰς μὲν ἐξαγωγίμους τῶν ὑδάτων τάφρους, ἃς ἐκεῖνος ὀρύττειν ἤρξατο, μέχρι τοῦ ποταμοῦ καταγαγεῖν, τὸν δ´ ἀμφιθέατρον ἱππόδρομον οὐδὲν ἔξω τῶν κρηπίδων ἔχοντα παστάσιν ὑποστέγοις περιλαβεῖν· {εἰς} ταῦτα δὴ πάντες οἱ πένητες εἰργάζοντο σῖτα παρ´ αὐτοῦ μέτρια λαμβάνοντες· οἱ μὲν λατομοῦντες, οἱ δ´ ὑλοτομοῦντες, οἱ δὲ τὰς κομιζούσας ταῦθ´ ἁμάξας ἄγοντες, οἱ δ´ ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοὶ τὰ ἄχθη φέροντες· μεταλλεύοντές τε τὰς ὑπονόμους σήραγγας ἕτεροι καὶ πλάττοντες τὰς ἐν αὐταῖς καμάρας καὶ τὰς παστάδας ἐγείροντες, καὶ τοῖς ταῦτα πράττουσι χειροτέχναις ὑπηρετοῦντες χαλκοτύποι τε καὶ τέκτονες καὶ λιθουργοὶ τῶν ἰδιωτικῶν ἔργων ἀφεστῶτες  ἐπὶ ταῖς δημοσίαις κατείχοντο χρείαις. Περὶ ταῦτα δὴ τὰ ἔργα τριβόμενος ὁ λεὼς οὐδεμίαν ἀνάπαυσιν ἐλάμβανεν· ὥσθ´ οἱ πατρίκιοι τὰ τούτων κακὰ καὶ τὰς λατρείας ὁρῶντες ἔχαιρόν τ´ ἐν μέρει καὶ τῶν ἰδίων ἐπελανθάνοντο ἀλγεινῶν· κωλύειν μὲν γὰρ οὐδέτεροι  τὰ γινόμενα ἐπεχείρουν.

suivant

 

I. LUCILIUS Tarquin, successeur de Tullius, s'empara de la royauté par la force des armes contre toutes les lois. Il prit les rênes du gouvernement la quatrième année de la soixante-unième olympiade en laquelle Agatharque [ de Corcyre ] remporta le prix de la course dans le temps qu'Hercule était archonte à Athènes. Aussitôt après son avènement à la couronne, ce tyran fit paraître un souverain mépris, non seulement pour le peuple, mais aussi pour les patriciens qui lui avaient ouvert le passage au trône. Il renversa toute l'ancienne discipline, il abolit les plus sages lois et les plus beaux règlements, il confondit tout le bon ordre établi par ses prédécesseurs, en un mot il changea le gouvernement de la république en une tyrannie ouverte. Premièrement il choisit pour ses gardes du corps, tant parmi les étrangers que parmi les naturels du pays, tout ce qu'il y avait de jeunes déterminés, ils portaient des épées et des lances, leur fonction, était de faire sentinelle pendant la nuit à l'entrée de sont palais, de l'accompagner le jour en quelque endroit qu'il allât et de le mettre en sûreté contre toutes les embuches qu'on pourrait lui tendre. n second lieu il ne sortait pas souvent, ni à des heures réglées, s'il paraissait en public, c'était rarement, et lorsqu'on s'y attendait let moins. La plupart du temps il ne traitait des affairesvec un visage plein de colère et plus capable d'inspirer la terreur que de donner le moindre contentement. Ce n'était point par les lois qu'il jugeait les procès qui concernaient les contrats et les conventions contestés, ce n'était que par caprice et par humeur,  et sans consulter la justice : il n'avait point d'autres règles qu'un pouvoir arbitraire.

II. CE fut pour cette raison que les Romains lui donnèrent le surnom de Superbe, qui veut dire en notre langue un homme fier, hautain, impérieux. Ce surnom le distinguait de son aïeul qu'on appelait Priscus, c'est-à-dire l'ancien, car les deux autres noms de Lucius et de Tarquín lui étaient communs avec son grand-père.

III. QUAND Tarquin se crut suffisamment affermi sur le trône, il suborna les plus scélérats de ses amis, dont il se servit pour faire le procès aux plus illustres des citoyens. Il commença d'abord par ceux dont il croyait être haï pour l'attentat qu'il avait commis en détrônant Tullius. De là il passa à ceux qu'il soupçonnait d'être mécontent du changement qu'il faisait dans le gouvernement de la république, puis il s'attaqua à ceux qui, avaient de grandes richesses. Ces infâmes délateurs les accusaient les uns après les autres de mille crimes supposés, mais principalement d'avoir conspiré contre la personne du roi. Tarquin était lui-même leur juge. Il condamnait ceux-ci à la mort, ceux-là. à l'exil, il s'empara des biens des uns et des autres, en retenait pour lui la plus grande partie et n^en distribuait qu'une légère portion aux accusateurs.  Dans la crainte d'être opprimés, par de semblables calomnies, les plus puissants de Rome qui savaient bien pour quel sujet on leur tendait des pièges, prenaient d'eux-mêmes le parti d'abandonner, la ville au tyran ; et ceux-ci faisaient le plus grand nombre. Mais cette précaution ne les mit pas tous à couvert de la cruauté. Il fit mourir plusieurs personnes du premier rang, mais sans aucun éclat: les uns furent enlevés à Rome dans leurs maisons, les autres furent assassinés à la campagne, et on ne put jamais retrouver leur corps. Après s'être défait des meilleures têtes du sénat en les condamnant à la mort ou à un exil perpétuel, il établit un nouveau sénat composé de ses partisans à qui il donnait toutes les charges vacantes. Il ôta même à ceux-ci la liberté de rien dire et de rien faire que ce qu'il ordonnerait. Alors tout ce qui restait de sénateurs de la création de Tullius, qui avaient jusqu'à ce temps-là conservé leur ancienne aversion pour les plébéiens, commencèrent, mais trop tard, â se repentir de la faute qu'ils avaient faite. Ils s'étaient flattés qu'un changement dans l'état leur serait avantageux, c'était en effet par de semblables promesses que Tarquin les avait amusés pour les faire tomber dans le piège. Mais quand ils virent qu'il ne leur laissait aucune part dans l'administration de la république, et qu'ils avaient perdu, aussi bien que le peuple, toute l'autorité dont ils jouissaient auparavant, ils déploraient leur sort et appréhendaient encore plus l'avenir que les maux présents. lis étaient cependant obligés de se contenter de l'état présent des affaires, n'ayant pas assez de forces pour s'opposer aux entreprises du tyran.

IV. LE peuple ravi de voir les grands humiliés, disait hautement qu'ils l'avaient bien mérité par leur conduite. Il leur insultait même en face,, parce qu'il croyait être lui même hors de tout danger et que la tyrannie ne tomberait que sur les sénateurs. Mais il ne fut pas longtemps sans en ressentir les effets encore plus que le sénat. Tullius avait fait des lois pour établir une parfaite égalité entre les grands et les petits ; elles rendaient la condition de ceux-ci entièrement égale â celle des sénateurs dans tout ce qui concernait le droit, les procès, les démêlés qu'ils pouvaient avoir ensemble, elles retranchaient certains privilèges dont les patriciens s'étaient servis jusqu'à son règne pour vexer le peuple dans les contrats qu'ils passaient avec lui. Tarquin abolit toutes ces lois. Il ne laissa pas même les tables sur lesquelles elles étaient gravées afin qu'il n'en restât aucun monument, il  les fit enlever de la place publique où elles étaient affichées et les brisa. Ensuite il abolit la capitation qui se payait à proportion du revenu des particuliers, remit les choses sur l'ancien pied, et quand il avait besoin d'argent, il obligeait les plus pauvres à contribuer autant que les plus riches. Ce changement eut bientôt épuisé la plupart des plébéiens, qui dès la première taxe furent contraints à payer dix drachmes par tête.

 V. TARQUIN poussa plus loin sa tyrannie. Il fit un édit pour défendre à l'avenir toutes les assemblées des paysans, des curies et des quartiers de la ville, qu'on avait coutume: de faire, tant à Rome qu'à la campagne, pour offrir des sacrifices et immoler des victimes;. c'est qu'il craignait que tant de citoyens rassemblés en un même lieu ne tramassent de secrètes conspirations pour secouer le joug de son gouvernement tyrannique. Outre cela il avait des espions dispersés dans tous les endroits pour examiner tout ce qui se passait et tout ce que l'on disait. Ces mouchards, qui n'étaient point connus pour tels, se glissaient dans les compagnies et dans les conversations, souvent même ils parlaient contre le tyran pour découvrir ce qu'un chacun en pensait ; ensuite ils lui dénonçaient ceux qui avaient lâché quelques paroles contre l'état présent des affaires, et quiconque était atteint et convaincu devait s'attendre à des châtiments également rigoureux et inévitables.

VI. NON content d'avoir commis toutes ces injustices envers les plébéiens, à la réserve de ceux qui lui étaient entièrement dévoués et qu'il destinait à porter les armes dans les expéditions militaires, Tarquin obligea le reste du peuple à travailler dans Rome aux ouvrages publics. En cela il avait deux vues : la première, d'occuper les petites gens, persuadé qu'il était que rien n'est plus dangereux dans un état monarchique que de laisser la canaille indigente dans l'oisiveté : la seconde était de mettre la dernière main aux travaux que son aïeul avait laissé imparfaits. Pendant son règne il voulait pousser jusqu'au fleuve du Tibre les égouts souterrains de la ville de Rome commencés par Tarquin l'Ancien, et achever de bâtir des portiques couverts autour du grand cirque dont il n'y avait encore que les fondements qui fussent entièrement faits. Voila à quoi il faisait travailler le pauvre peuple. Cependant il ne donnait à chacun que très peu de blé pour se nourrir au milieu de tant de fatigues. Les uns taillaient les pierres, ou sciaient le bois. Les autres [menaient les charrettes chargées de matériaux, ou ] portaient eux-mêmes les fardeaux sur leurs épaules. Ceux-ci creusaient les égouts et les conduits souterrains ; ceux-là y faisaient des voûtes. D'autres bâtissaient les portiques, ou étaient occupés à servir les manœuvres qui y travaillaient. Les fondeurs, forgerons, charpentiers, tailleurs de pierres et autres artisans étaient obligés de quitter leur propre besogne pour ces ouvrages publics, et le peuple accablé d'une infinité de travaux n'avait aucun relâche. Les patriciens qui voyaient que la populace gémissait sous tant de maux s'en réjouissaient à leur tour et oubliaient en partie leurs propres malheurs. Mais ni les uns, ni les autres n'avaient assez de courage pour se délivrer d'un joug qui les opprimait.

suivant