Denys d'Halicarnasse

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME, chapitre 2

chapitre 1 - chapitre 3

 

 

 

 

 

 

 

DENYS DHALICARNASSE

 

ANTIQUITÉS ROMAINES.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΟΣ ΔΕΚΑΤΟΣ.

 LIVRE TROISIEME

 

 

 

 

 

 

 

LES ANTIQUITES ROMAINES DE DENYS D'HALICARNASSE

LITRE TROISIEME.

 

 

 

précédent

CHAPITRE SECOND.

I. Cluilius général des Albains. II. Il fait piller les terres du peuple Romain. lll. Les Albains pillent les terres de Rome , et les Romains celles d'Albe. Cluilius envoie des ambassadeurs à Rome. IV. Tullus diffère de leur donner audience. V. Il envoie des ambassadeurs à Albe pour demander réparation du pillage fait sur ses terres ; Cluilius la leur refuse. VI. Tullus donne audience aux envoyés des Albains. VII. Préparatifs de . Les Albains se campent à 40 stades de Rome. VIII. Mort de Cluilius. IX. S'il mourut de sa belle mort, ou par le poison etc.

 

I. αἴτιος δὲ τοῦ διαστῆναι τὰς πόλεις καὶ λῦσαι τὸ συγγενὲς ἀνὴρ Ἀλβανὸς ἐγένετο Κλοίλιος ὄνομα τῆς μεγίστης ἀρχῆς ἀξιωθείς, ὃς ἀχθόμενος ἐπὶ τοῖς Ῥωμαίων ἀγαθοῖς καὶ κατέχειν τὸν φθόνον οὐ δυνάμενος φύσει τε αὐθάδης καὶ ὑπομαργότερος ὢν ἐκπολεμῶσαι τὰς πόλεις ἔγνω πρὸς ἀλλήλας. οὐχ ὁρῶν δὲ ὅπως ἂν πείσειε τοὺς Ἀλβανοὺς στρατὸν αὑτῷ κατὰ Ῥωμαίων ἄγειν ἐπιτρέψαι μήτε δικαίας ἔχοντι προφάσεις μήτε ἀναγκαίας, μηχανᾶται δή τι τοιόνδε·

II. τοῖς ἀπορωτάτοις Ἀλβανῶν καὶ θρασυτάτοις ἐφῆκε λῃστεύειν τοὺς Ῥωμαίων ἀγροὺς ἄδειαν ὑπισχνούμενος καὶ παρεσκεύασε πολλοὺς ἀκίνδυνα κέρδη διώκοντας, ὧν οὐδὲ κωλυόμενοι ὑπὸ τοῦ δέους ἀποστήσεσθαι ἔμελλον, ἐμπλῆσαι πολέμου λῃστρικοῦ τὴν ὅμορον. τοῦτο δ´ ἔπραττε κατὰ λογισμὸν οὐκ ἀπεικότα, ὡς τὸ ἔργον ἐμαρτύρησε. Ῥωμαίους μὲν γὰρ οὐκ ἀνέξεσθαι τὰς ἁρπαγὰς ὑπελάμβανεν, ἀλλ´ ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρήσειν, αὑτῷ δ´ ἐξουσίαν ἔσεσθαι κατηγορεῖν αὐτῶν πρὸς τὸν δῆμον ὡς ἀρχόντων πολέμου, Ἀλβανῶν δὲ τοὺς πλείστους φθονοῦντας τοῖς ἀποίκοις τῆς εὐτυχίας δέξεσθαι τὰς διαβολὰς ἀσμένους καὶ τὸν κατ´ αὐτῶν πόλεμον ἐξοίσειν, ὅπερ καὶ συνέβη.

III. ἀγόντων γὰρ καὶ φερόντων ἀλλήλους τῶν κακουργοτάτων ἐξ ἑκατέρας πόλεως καὶ στρατιᾶς ποτε Ῥωμαϊκῆς ἐμβαλούσης εἰς τὴν Ἀλβανῶν, ὑφ´ ἧς πολλοὶ τῶν λῃστῶν οἱ μὲν ἀνῃρέθησαν, οἱ δὲ συνελήφθησαν, συγκαλέσας τὸ πλῆθος εἰς ἐκκλησίαν ὁ Κλοίλιος, ἐν ᾗ πολλὴν ἐποιήσατο τῶν Ῥωμαίων κατηγορίαν, τραυματίας τε συχνοὺς ἐπιδεικνύμενος καὶ τοὺς προσήκοντας τοῖς ἡρπασμένοις ἢ τεθνηκόσι παράγων καὶ πλείω τῶν γεγονότων ἐπικαταψευδόμενος, πρεσβείαν πέμπειν πρῶτον ἐψηφίσατο δίκας αἰτήσουσαν τῶν γεγονότων· ἐὰν δὲ ἀγνωμονῶσι Ῥωμαῖοι τότε τὸν πόλεμον ἐπ´ αὐτοὺς ἐκφέρειν.

IV. [3,3] Ἀφικομένων δὲ τῶν πρεσβευτῶν εἰς Ῥώμην ὑποπτεύσας ὁ Τύλλος, ὅτι δίκας αἰτήσοντες ἥκοιεν, αὐτὸς τοῦτο ποιῆσαι πρότερος ἔγνω περιστῆσαι βουλόμενος εἰς ἐκείνους τὴν αἰτίαν τοῦ λύειν τὰ πρὸς τὴν ἀποικίαν συγκείμενα. συνθῆκαι γὰρ ἦσαν ταῖς πόλεσιν ἐπὶ Ῥωμύλου γενόμεναι τά τε ἄλλα ἔχουσαι δίκαια καὶ ἵνα μηδετέρα πολέμου ἄρχῃ· ἡ δ´ ἐγκαλοῦσα ὅ τι δή ποτε ἀδίκημα δίκας αἰτοῖ παρὰ τῆς ἀδικούσης, εἰ δὲ μὴ τυγχάνοι τότε τὸν ἐξ ἀνάγκης ἐπιφέροι πόλεμον, ὡς λελυμένων ἤδη τῶν σπονδῶν. φυλαττόμενος δὲ τὸ μὴ προτέρους αἰτηθέντας δίκας Ῥωμαίους ἀντειπεῖν, ἔπειτα ὑπαιτίους Ἀλβανοῖς γενέσθαι, προσέταξε τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν ἑαυτοῦ φίλων τοὺς Ἀλβανῶν πρέσβεις ξενίζειν ἁπάσῃ φιλοφροσύνῃ καὶ κατέχειν ἔνδον παρ´ ἑαυτοῖς· αὐτὸς δ´ ἐν ἀσχολίαις εἶναί τισιν ἀναγκαίοις σκηψάμενος διεκρούσατο τὴν πρόσοδον αὐτῶν.

V. τῇ δ´ ἔγγιστα νυκτὶ Ῥωμαίων ἄνδρας ἐπιφανεῖς ἐντειλάμενος αὐτοῖς ἃ χρὴ πράττειν ἀπέστειλεν εἰς Ἄλβαν ἅμα τοῖς εἰρηνοδίκαις αἰτήσοντας ὑπὲρ ὧν ἠδίκηντο Ῥωμαῖοι δίκας παρ´ Ἀλβανῶν λαβεῖν, οἳ πρὶν ἥλιον ἀνίσχειν διανύσαντες τὴν ὁδὸν πληθυούσης τῆς ἑωθινῆς ἀγορᾶς ἐντυγχάνουσι τῷ Κλοιλίῳ κατ´ ἀγορὰν ὄντι καὶ διεξιόντες ὅσα ἠδίκηντο Ῥωμαῖοι πρὸς Ἀλβανῶν ἠξίουν πράττειν τὰ συγκείμενα ταῖς πόλεσιν. ὁ δὲ Κλοίλιος, ὡς Ἀλβανῶν προτέρων ἀπεσταλκότων εἰς Ῥώμην τοὺς αἰτήσοντας δίκας καὶ μηδὲ ἀποκρίσεως ἠξιωμένων, ἀπιέναι τοὺς Ῥωμαίους ἐκέλευσεν ὡς παραβεβηκότας τὰς ὁμολογίας καὶ προεῖπεν αὐτοῖς τὸν πόλεμον. ἀπαλλαττόμενος δὲ ὁ τῆς πρεσβείας ἡγεμὼν τοῦτ´ ἠξίωσεν ἀκοῦσαι παρ´ αὐτοῦ μόνον, εἰ παραβαίνειν τὰς σπονδὰς ὁμολογεῖ τοὺς προτέρους αἰτηθέντας δίκας καὶ μηδὲν ὑπομείναντας ποιεῖν τῶν ὁσίων. ὁμολογήσαντος δὲ τοῦ Κλοιλίου Μαρτύρομαι τοίνυν, ἔφη, τοὺς θεούς, οὓς ἐποιησάμεθα τῶν σπονδῶν μάρτυρας, ὅτι Ῥωμαίοις οὐ τυχοῦσι τῶν δικαίων προτέροις ὅσιος ὁ κατὰ τῶν παραβάντων τὰς σπονδὰς πόλεμος ἔσται, οἱ δὲ πεφευγότες τοῦτο τὸ δίκαιον ὑμεῖς ἐστε, ὡς αὐτὰ τὰ ἔργα δηλοῖ. πρότεροί τε γὰρ αἰτηθέντες τὸ δίκαιον οὐχ ὑπέσχετε καὶ πρότερον τὸν πόλεμον ἡμῖν προειρήκατε. τοιγάρτοι τοὺς ἀμυνουμένους ὑμᾶς προσδέχεσθε μετὰ τῶν ὅπλων οὐκ εἰς μακράν. ταῦτα παρὰ τῶν πρεσβευτῶν ἀφικομένων εἰς Ῥώμην ἀκούσας ὁ Τύλλος, τότε τοὺς

VI. Ἀλβανοὺς προσάγειν ἐκέλευσε καὶ περὶ ὧν ἥκουσι λέγειν. ἀπαγγειλάντων δ´ αὐτῶν ὅσα προσέταξεν ὁ Κλοίλιος καὶ τὸν πόλεμον ἀπειλούντων εἰ μὴ τεύξονται τῆς δίκης, Ἐγὼ πρότερος ὑμῶν, ἔφη, τοῦτο πεποίηκα καὶ μηδὲν εὑρόμενος ὧν ἐκέλευον αἱ συνθῆκαι - - - {φαίνονται παρ´ ὑμῶν προτέρων αὗται λελυμέναι τε καὶ μηδενὸς λόγου ἠξιωμέναι· ὅθεν δὴ} τὸν ἀναγκαιόν τε καὶ δίκαιον Ἀλβανοῖς παραγγέλλω πόλεμον.

VII. [3,4] Μετὰ δὲ τὰς προφάσεις ταύτας παρεσκευάζοντο ἀμφότεροι τὰ πρὸς τὸν πόλεμον, οὐ μόνον τὰς οἰκείας καθοπλίζοντες δυνάμεις, ἀλλὰ καὶ τὰς παρὰ τῶν ὑπηκόων ἐπικαλούμενοι· ὡς δὲ πάντα ἦν αὐτοῖς εὐτρεπῆ συνῄεσαν ὁμόσε καὶ καταστρατοπεδεύονται τετταράκοντα τῆς Ῥώμης σταδίους ἀποσχόντες· οἱ μὲν Ἀλβανοὶ περὶ τὰς καλουμένας Κλοιλίας τάφρους (φυλάττουσι γὰρ ἔτι τὴν τοῦ κατασκευάσαντος αὐτὰς ἐπίκλησιν) Ῥωμαῖοι δὲ ὀλίγον ἐνδοτέρω τὸν ἐπιτηδειότατον εἰς στρατοπεδείαν τόπον ἐκλεξάμενοι. ἐπεὶ δὲ συνεῖδον ἀλλήλων ἀμφότεροι τὰς δυνάμεις οὔτε πλήθει λειπομένας οὔτε ὁπλισμοῖς εὐτελεῖς οὔτε ταῖς ἄλλαις παρασκευαῖς οὔσας εὐκαταφρονήτους, τῆς μὲν ταχείας ἐπὶ τὸν ἀγῶνα ὁρμῆς, ἣν κατ´ ἀρχὰς εἶχον ὡς αὐτῇ ἐφόδῳ τρεψόμενοι τοὺς πολεμίους, ἀπέστησαν· φυλακῆς δὲ μᾶλλον ἢ προεπιχειρήσεως πρόνοιαν ἐλάμβανον ὑψηλοτέρους ἐγείροντες τοὺς χάρακας, εἰσῄει τε αὐτῶν τοῖς χαριεστάτοις λογισμὸς ὡς οὐ τὰ κράτιστα βουλευομένοις, καὶ κατάμεμψις τῶν ἐν τέλει. ἑλκομένου δὲ τοῦ χρόνου διὰ κενῆς (οὐδὲν γὰρ ὅ τι καὶ λόγου ἄξιον εἴτε καταδρομαῖς ψιλῶν ἢ συμπλοκαῖς ἱππέων ἔβλαπτον ἀλλήλους)

VIII. ὁ τοῦ πολέμου δόξας αἴτιος γενονέναι Κλοίλιος ἀχθόμενος ἐπὶ τῇ ἀπράκτῳ καθέδρᾳ γνώμην ἔσχεν ἐξάγειν τὴν στρατιὰν καὶ προκαλεῖσθαι τοὺς πολεμίους εἰς μάχην, ἐὰν δὲ μὴ ὑπακούσωσι προσβάλλειν αὐτῶν πρὸς τὰ ἐρύματα. παρασκευασάμενος δὲ τὰ πρὸς τὸν ἀγῶνα καί, εἰ δεήσει τειχομαχίας, ὅσα τῷ τοιούτῳ πρόσφορα ἔργῳ μηχανησάμενος, ἐπεὶ νὺξ ἐγένετο καθεύδων ἐν τῇ στρατηγικῇ σκηνῇ παρούσης αὐτῷ τῆς εἰωθυίας φυλακῆς περὶ τὸν ὄρθρον εὑρίσκεται νεκρός, οὔτε σφαγῆς οὔτε ἀγχόνης οὔτε φαρμάκων οὔτε ἄλλης βιαίου συμφορᾶς σημεῖον ἐπὶ τοῦ σώματος οὐδὲν ἔχων.

IX. [3,5] Παραδόξου δὲ τοῦ πάθους ὥσπερ εἰκὸς ἅπασι φαινομένου καὶ ζητουμένης τῆς αἰτίας (οὐδὲ γὰρ νόσον προηγησαμένην εἶχέ τις αἰτιάσασθαι) οἱ μὲν ἐπὶ τὴν θείαν πρόνοιαν ἁπάσας τὰς ἀνθρωπίνας ἀναφέροντες τύχας κατὰ χόλον δαιμόνιον ἔλεγον αὐτὸν ἀποθανεῖν, ὅτι πόλεμον ἐξέκαυσε τῇ μητροπόλει πρὸς τὴν ἀπόκτισιν οὔτε δίκαιον οὔτε ἀναγκαῖον· οἱ δὲ χρηματισμὸν ἡγούμενοι τὸν πόλεμον καὶ μεγάλων ἀπεστερῆσθαι νομίζοντες ὠφελειῶν εἰς ἐπιβουλὴν καὶ φθόνον ἀνθρώπινον τὸ ἔργον μετέφερον αἰτιώμενοι τῶν ἀντιπολιτευομένων τινὰς ἀφανῆ καὶ δυσεξέλεγκτα ἐξευρόντας φάρμακα διὰ τούτων τὸν ἄνδρα ἀνῃρηκέναι· οἱ δὲ ὑπὸ λύπης τε καὶ ἀμηχανίας κρατούμενον ἑκουσίῳ χρήσασθαι τελευτῇ αὐτὸν ἔφασαν, ἐπειδὴ πάντα χαλεπὰ καὶ ἄπορα συνέβαινεν αὐτῷ καὶ οὐδὲν ἐχώρει κατὰ νοῦν τῶν ἐν ἀρχαῖς, ὅτε εἰς τὰ πράγματα εἰσῄει, προσδοκηθέντων· τοῖς δ´ ἐκτὸς οὖσι φιλίας τε καὶ ἔχθρας τῆς πρὸς τὸν στρατηγὸν καὶ ἀπὸ παντὸς τοῦ βελτίστου κρίνουσι τὸ συμβεβηκὸς οὔτε ἡ θεία νέμεσις οὔτε ὁ τῶν ἀντιπολιτευομένων φθόνος οὔθ´ ἡ τῶν πραγμάτων ἀπόγνωσις ἀνῃρηκέναι τὸν ἄνδρα ἐδόκει, ἀλλ´ ἡ τῆς φύσεως ἀνάγκη καὶ τὸ χρεὼν ὡς ἐκπεπληρωκότα τὴν ὀφειλομένην μοῖραν, ἧς ἅπασι τοῖς γινομένοις πέπρωται τυχεῖν. Κλοίλιος μὲν δὴ πρὶν ἢ γενναῖον ἀποδείξασθαί τι τοιαύτης τελευτῆς ἔτυχεν,

suivant

I. CLUILIUS , qui avait l'autorité souveraine dans Albe, fut cause que les deux villes rompirent les liens de leur parenté pour prendre les armes. Comme il était naturellement fier et impétueux, ne pouvant souffrir la prospérité des Romains, ni contenir sa jalousie, il conçut le détestable dessein d'allumer le feu de la guerre entre les deux peuples. Mais ne voyant pas de moyen d'obtenir l'agrément des Albains pour mettre une armée en campagne contre la ville de Rome ( car il n'en avait aucun prétexte , ni juste, ni nécessaire ) il imagina l'expédient que je vais dire.

II. IL permit aux plus pauvres et aux plus déterminés des  Albains de piller les terres Romaines, leur promettant une entière impunité de toutes les hostilités qu'ils pourraient faire. Par ce moyen il trouva bien des gens disposés à profiter de l'occasion de s'enrichir en toute sureté, et. qui n'étant plus retenus par la crainte, se portaient d'eux-mêmes à allumer la guerre par leurs brigandages sur les terres voisines. En cela il avait ses vues, et il ne manquait pas de prudence pour exécuter ses mauvais desseins, comme il parut assez par la suite. Il prévoyait bien que les Romains, ne pouvant souffrir qu'on fît le dégât dans leurs campagnes , prendraient aussitôt les armes, et que par là ils lui fourniraient l'occasion de les faire passer dans l'esprit du peuple pour les auteurs de la guerre, que d'un autre côté la plupart des Albains, jaloux de la prospérité de leur colonie recevraient volontiers les calomnies qu'il leur débiterait, et ne balanceraient point à déclarer la guerre aux Romains. La chose lui réussit en effet comme il se l'était promis.

III. Quelques partis composés des plus méchants citoyens de chacune des deux villes pillant et ravageant réciproquement leurs terres, les Romains entrèrent enfin avec une armée dans le pays des Albains où ils tuèrent la plupart des brigands et firent un grand nombre de prisonniers. Sous ce spécieux prétexte, Cluilius convoqua une assemblée du peuple , dans laquelle il invectiva fortement contre les Romains, montra un grand nombre de blessés, fit paraître les parents de ceux qui avaient été tués ou faits prisonniers , et inventant même plusieurs choses qui n'étaient pas, il fit enfin déterminer par l'assemblée qu'on leur enverrait d'abord une ambassade pour demander justice de ce qui s'était passé, et que s'ils la refusaient, on leur ferait la guerre.

IV. Quand les ambassadeurs furent arrivés à Rome, Tullus, se doutant bien qu'ils venaient demander satisfaction, résolut de les prévenir, afin de rejeter sur eux le violement et l'infraction de l'alliance qui avait été autrefois conclue entre la métropole et sa colonie. Car il faut remarquer que du temps de Romulus les deux villes avaient fait un traité, qui portait entre autres conditions qu'elles ne se feraient point la guerre ; que celle qui aurait sujet de se plaindre de quelque injustice, en demandèrent satisfaction à celle qui lui aurait fait tort , que si elle ne l'obtenait pas, l'alliance serait censée rompue , et qu'alors elle pourrait déclarer la guerre comme y étant contrainte. Afin donc qu'on ne pût pas accuser le peuple Romain d'avoir refusé aux Albains la satisfaction qu'ils auraient demandée les premiers, ni rejeter sur la ville de Rome la contravention au traité ; le roi ordonna aux plus illustres de ses amis de recevoir chez eux les députés des Albains, de les traiter avec toute l'amitié possible, et de les y retenir autant qu'ils pourraient par des manières obligeantes. Pendant ce temps il prit le prétexte de quelques affaires fort pressantes pour ne leur point donner audience jusqu'à ce qu'il eût pris de justes mesures.

V. La nuit suivante, Tullus envoya à Albe quelques personnes de la première distinction avec des hérauts d'armes ,  pour demander justice aux Albains de l'injure qu'ils avaient faite au peuple Romain ; il leur donna des ordres précis sur ce qu'il voulait qu'ils fissent. Ces députes ayant fait le chemin avant le soleil levant, trouvèrent Cluilius au milieu du peuple assemblé dans la place publique. Après s'être plaints des torts faits aux Romains par le peuple d'Albe, ils le sommèrent d'exécuter les articles de l'alliance des deux villes. Mais Cluilius de son côté se plaignant de ce qu'on n'avait pas donné audience aux ambassadeurs que les Albains avaient envoyés les premiers à Rome pour demander satisfaction, répondit aux envoyés des Romains qu'ils étaient eux-mêmes les violateurs de l'alliance, qu'ainsi ils pouvaient s'en retourner chez eux ; et en même temps il leur déclara la guerre. Là-dessus , le chef de l'ambassade avant que de le quitter, le pria de lui dire seulement s'il ne convenait pas lui-même que ceux là sont censés les infracteurs de l'alliance, qui refusent la justice à ceux qui sont venus la demander les premiers. Cluilius ayant répondu qu'il en convenait : « J'atteste donc, dit le chef de l'ambassade, j'atteste ces mêmes dieux que nous avons pris pour témoins du traité, qu'il est permis aux Romains de faire la guerre aux violateurs de l'alliance, puisqu'ils leur refusent la justice qu'ils ont demandée les premiers. Il est évident par vos actions que c'est vous qui la refusez cette justice. Nous vous l'avons demandée les premiers et au lieu de nous écouter, vous nous avez déclaré la guerre. Attendez-vous donc qu'on viendra dans peu les armes à la main pour venger ce refus outrageant. »

VI. Les envoyés étant de retour à Rome, font rapport à Tullus de tout ce qui s'est passé dans leur négociation.  Il ne perd point de temps ; il fait venir chez lui les ambassadeurs des Albains, et leur demande quel est le sujet qui les amène. Ceux-ci lui communiquent les ordres qu'ils ont reçus de Cluilius , et menacent en même temps de lui déclarer la guerre s'il ne leur accorde la justice qu'ils demandent. « J'ai fait  avant vous ce que vous faites présentement , dit Tullus , mais  je n'ai rien obtenu de ce qui est ordonné par le traité d'alliance. Il est donc évident que c'est vous-mêmes qui avez été les premiers à en violer les articles , et que vous n'en avez fait aucun cas. Ainsi je déclare la guerre aux Albains ; elle ne peut être que très-juste, puisque j'y suis contraint. J'arme donc incessamment , non seulement mes troupes domestiques , mais encore celles de toutes les villes de ma domination que j'appelle à mon secours. »

VII. Sur ces sujets de mécontentement on fit de part et d'autre les préparatifs nécessaires pour ouvrir la campagne; les deux nations armèrent et leurs troupes et celles des villes qui leur étaient soumises. Tout étant prêt, les deux armées se campèrent l'une auprès de l'autre à quarante stades de Rome ; les Albains aux fossés Cluiliens qui portent encore aujourd'hui le nom de celui qui les fit ; et les Romains un peu en deçà , dans le poste le plus avantageux qu'ils purent trouver. Quand les troupes furent en présence , cette première ardeur, qui les portait d'abord à livrer bataille, se ralentit tout d'un coup. Lorsqu'elles eurent remarqué qu'elles étaient égales en nombre, les soldats étant d'ailleurs également bien équipés de part et d'autre et également bien armés , l'espérance dont elles s'étaient flattées de mettre l'ennemi en fuite du premier choc s'évanouit aussitôt ; et les deux généraux pensèrent moins à présenter le combat qu'à prendre leurs sûretés et à se fortifier de plus en plus en élevant les palissades de leur camp. Déjà les plus prudents d'entre les officiers murmuraient contre les commandants .et se mêlaient de donner des avis. Le temps se passait sans qu'on fît aucune action mémorable ; on se contentait de part et d'autre de se harceler mutuellement par quelques escarmouches, tant de la cavalerie , que de l'infanterie légère.

VIII. Cependant Cluilius qui passait pour avoir allumé cette guerre, ennuyé de rester si longtemps au même endroit sans avancer en rien, forma la résolution de sortir avec toute son armée pour appeler l'ennemi au combat, ou pour l'attaquer dans ses retranchements s'il refusait le défi. Mais après avoir fait tous les préparatifs nécessaires pour combattre en bataille rangée, ou pour donner l'assaut au camp des ennemis s'il en était besoin , entouré de sa garde ordinaire , il passa la nuit suivante dans sa tente, où il fut trouvé mort le lendemain matin , sans qu'il parut sur son corps aucune marque qu'on l'eût assassiné, étranglé , empoisonné, ou fait mourir de quelque autre mort violente.

IX. Tout le monde trouva cet accident sort extraordinaire , il l'était en effet, puisqu'il n'avait été précédé d'aucune maladie sur laquelle on pût le rejeter. Les esprits accoutumés à attribuer à la providence divine tout ce qui arrive aux hommes , prétendaient que sa mort était un effet de la colère des dieux, parce que contre toute justice et sans nécessité il avait allumé le feu de la division entre la ville d'Albe et sa colonie. Mais ceux qui regardaient la guerre comme un moyen de s'enrichir, se voyant privés par sa mort de plusieurs grands avantages, rejetaient cet accident sur les embûches et sur l'envie des hommes ; ils prétendaient que quelque ennemi caché l'avait fait mourir par un poison secret dont il était bien difficile de s'apercevoir. D'autres disaient qu'accablé de chagrin, dans l'embarras où étaient ses affaires, il s'était lui même donné la mort , parce qu'il voyait bien que quelques peines qu'il prît dans les conjonctures présentes, tous ses efforts devenaient inutiles, et que rien ne lui réussissait comme il se l'était promis d'abord lorsqu'il avait pris les rênes du gouvernement. Ceux au contraire qui jugeaient sainement de cet accident de leur général sans se laisser emporter à des sentiments d'amitié ou de haine, n'attribuaient sa mort à la colère des dieux, ni aux embûches de ses envieux , ni au désespoir de ses affaires, mais à la nécessité de la nature et au destin qui a fixé le nombre de nos jours dès le premier instant de notre naissance. Ainsi mourut Cluilius avant que d'avoir fait aucune action de valeur.

suivant