Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRES XXI à XXIII

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitres 17-20 - chapitre 24

 

 

 

 

 

 

Ἐκ τοῦ Χρονικοῦ Θεοφάνους· ἔτος ἀπὸ κτίtσεως κόσμου ͵ϛροαʹ.

Ἰστέον, ὅτι πρὸς τῇ τελευτῇ Μαυίου, τῶν Ἀράβων ἀρχηγοῦ, εἰσῆλθον οἱ Μαρδαῗται εἰς τὸν Λίβανον, καὶ ἐκράτησαν ἀπὸ τοῦ Μαύρου ὄρους ἕως τῆς ἁγίας πόλεως, καὶ ἐχειρώσαντο τὰς τοῦ Λιβάνου περιωπάς· καὶ πολλοὶ δοῦλοι καὶ αὐτόχθονες πρὸς αὐτοὺς κατέφυγον, ὥστε δι´ ὀλίγου χρόνου εἰς πολλὰς χιλιάδας γενέσθαι. Καὶ τοῦτο μαθὼν Μαυίας καὶ οἱ σύμβουλοι αὐτοῦ, ἐφοβήθησαν σφόδρα. Καὶ ἀποστέλλει πρέσβεις πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνον ζητῶν εἰρήνην. Ἐπὶ ταύτῃ τῇ προφάσει πέμπεται παρὰ τοῦ βασιλέως Κωνσταντίνου, τοῦ ὀρθοδόξου, υἱοῦ τοῦ Πωγωνάτου, Ἰωάννης ὁ ἐπίκλην Πιτζηκαύδης. Τούτου δὲ καταλαβόντος ἐν Συρίᾳ, Μαυίας ἐδέξατο αὐτὸν μετὰ μεγάλης τιμῆς, καὶ συνεφωνήθη πρὸς ἀμφοτέρους ἔγγραφον γενέσθαι εἰρήνης μεθ´ ὅρκου λόγον ἐπὶ συμφώνου ἐτησίου πάκτου, παρέχεσθαι τῷ τῶν Ῥωμαίων βασιλεῖ παρὰ τῶν Ἀγαρηνῶν χρυσίου χιλιάδας τρεῖς καὶ ἄνδρας αἰχμαλώτους ωʹ καὶ ἵππους εὐγενεῖς νʹ.

Ἐπὶ τούτου διῃρέθη ἡ τῶν Ἀράβων ἀρχὴ εἰς μέρη δύο. Καὶ εἰς μὲν τὴν Αἰθρίβου ἐκράτησε τὴν ἀρχὴν ὁ Ἀλή, τὴν δὲ Αἴγυπτον καὶ Παλαιστίνην καὶ Δαμασκὸν ἐκράτει ὁ Μαυίας. Καὶ οἱ μὲν τὴν Αἴθριβον οἰκοῦντες μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ Ἀλὴ ἐστράτευσαν κατὰ τοῦ Μαυίου. Ὁ δὲ Μαυίας ἀνθωπλίσατο κατ´ αὐτῶν, καὶ συνῆψεν πόλεμον παρὰ τὸν ποταμὸν Εὐφράτην, καὶ ἡττήθη τὸ μέρος Ἀλή, καὶ παρέλαβεν ὁ Μαυίας τὴν Αἴθριβον καὶ πᾶσαν τὴν γῆν τῆς Συρίας. Ἐκράτησεν δὲ ἡ αὐτοῦ γενεὰ ἔτη πεʹ. Καὶ μετ´ αὐτὸν ἐξῆλθον οἱ λεγόμενοι Μαυροφόροι ἀπὸ Περσίδος, οἱ κρατοῦντες ἕως τῆς σήμερον, καὶ ἐπολέμησαν τὴν γενεὰν τοῦ Μαυίου καὶ ἠφάνισαν αὐτήν. Ἔσφαξαν δὲ καὶ Μαρουάμ, τὴν κεφαλὴν αὐτῶν. Ὑπελείφθησαν δὲ ὀλίγοι τοῦ Μαυίου, καὶ ἐδιώχθησαν παρὰ τῶν Μαυροφόρων ἕως τῆς Ἀφρικῆς μετὰ καὶ ἑνὸς ἐκγόνου τοῦ Μαυίου. Ὁ δὲ αὐτὸς ἔκγονος τοῦ Μαυίου μετ´ ὀλίγων τινῶν διεπέρασεν εἰς τὴν Ἱσπανίαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἰουστινιανοῦ τοῦ Ῥινοτμήτου, οὐχὶ δὲ τοῦ Πωγωνάτου.

Τοῦτο δὲ παρὰ τοῖς ἡμετέροις ἱστορικοῖς οὐ γέγραπται. Ἀφ´ οὗ γὰρ παρελήφθη ἡ μεγάλη Ῥώμη παρὰ τῶν Γότθων, ἤρξατο ἀκρωτηριάζεσθαι τὰ Ῥωμαϊκὰ πράγματα, καὶ οὐδεὶς τῶν ἱστορικῶν τῶν τῆς Ἱσπανίας μερῶν ἐποιήσατο μνείαν, οὔτε τῆς γενεᾶς τοῦ Μαυίου. Ἔχει δὲ τοῦ μακαρίου Θεοφάνους ἡ ἱστορία οὕτως. Ἀπεβίω οὖν ὁ Μαυίας, ὁ τῶν Σαρακηνῶν ἀρχηγός, γεγονὼς στρατηγὸς ἔτη κϛʹ, ἀμηρεύσας δὲ ἔτη κδʹ. Καὶ ἐκράτησεν τῆς ἀρχῆς τῶν Ἀράβων Ἰζίδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη ϛʹ. Τούτου τελευτήσαντος, ἐταράχθησαν οἱ Ἄραβες τῆς Αἰθρίβου, καὶ διεγερθέντες κατέστησαν ἑαυτοῖς ἀρχηγὸν Ἀβδελᾶν, τὸν υἱὸν Ζουβέρ. Τοῦτο ἀκούσαντες οἱ τὴν Φοινίκην καὶ Παλαιστίνην καὶ Δαμασκὸν κατοικοῦντες Ἀγαρηνοί, ἔρχονται πρὸς Οὐσάν, ἀμηρᾶν Παλαιστίνης, καὶ προβάλλονται Μαρουάμ, καὶ ἱστῶσιν αὐτὸν ἀρχηγόν, καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς μῆνας θʹ. Τούτου δὲ τελευτήσαντος, Ἀβιμέλεχ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ διαδέχεται τὴν ἀρχήν, καὶ κρατεῖ ἔτη κβʹ καὶ μῆνας ϛʹ. Καὶ χειροῦται τοὺς τυράννους, καὶ ἀποκτέννει τὸν Ἀβδελᾶν, υἱὸν Ζουβὲρ καὶ διάδοχον. Ἐν τούτοις τελευτᾷ Κωνσταντῖνος ὁ βασιλεύς, ὁ υἱὸς τοῦ Πωγωνάτου, κρατήσας τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς ἔτη ιζʹ· καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ´ αὐτοῦ Ἰουστινιανός, ὁ υἱὸς αὐτοῦ.

Ἰστέον, ὅτι ὁ τῶν Ἀράβων ἀρχηγός, 〈ὃς〉 πέμπτος ἀπὸ τοῦ Μουάμεθ ἐκράτησεν τῆς ἀρχῆς τῶν Ἀράβων, οὐκ ἐκ τοῦ γένους ἦν τοῦ Μουάμεθ, ἀλλ´ ἐξ ἑτέρας φυλῆς. Καὶ πρῶτον μὲν ἐχειροτονήθη στρατηγὸς καὶ ναύαρχος παρὰ Οὐθμάν, ἀρχηγοῦ τῶν Ἀράβων, καὶ ἀπεστάλη κατὰ τῆς Ῥωμαίων πολιτείας μετὰ χειρὸς ἰσχυρᾶς καὶ καταφράκτων νηῶν ͵ασʹ. Καὶ εἰσῆλθεν ἕως τῆς Ῥόδου, κἀκεῖθεν ἐξοπλισάμενος ἀνῆλθεν ἕως Κωνσταντινούπολιν, καὶ διατρίψας χρόνον ἱκανόν, λεηλατήσας τε τὰ ἔξω τοῦ Βυζαντίου, ὑπέστρεψεν ἄπρακτος. Ἐλθὼν δὲ ἐν τῇ Ῥόδῳ καθεῖλεν τὸν κολοσσὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἱστάμενον. Ἄγαλμα δὲ ἦν τοῦ ἡλίου χαλκοῦν, κεχρυσωμένον ἀπὸ κεφαλῆς ἕως ποδῶν, ἔχον ὕψος πήχεις πʹ καὶ πλάτος ἀναλόγως τοῦ ὕψους, καθὼς μαρτυρεῖ τὸ ἐπίγραμμα τὸ πρὸς τὴν βάσιν τῶν ποδῶν αὐτοῦ γεγραμμένον, ἔχον οὕτως·

Τὸν ἐν Ῥόδῳ κολοσσὸν ὀκτάκις δέκα

Λάχης ἐποίει πηχέων, ὁ Λίνδιος.

Ἔλαβεν δὲ τὸν χαλκὸν αὐτοῦ καὶ διεπέρασεν αὐτὸν ἐν Συρίᾳ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν εἰς ἀγορὰν παντὶ τῷ βουλομένῳ· ὠνήσατο δὲ αὐτὸν Ἑβραῖος Ἐδεσσηνός, ἐπιφορτώσας αὐτὸν ἀπὸ θαλάσσης καμήλους ϡπʹ. Τελευτήσαντος οὖν τοῦ Οὐθμάν, διεδέξατο τὴν τῶν Ἀράβων ἀρχὴν αὐτὸς ὁ Μαυίας. Ἐκράτησεν δὲ τῆς ἁγίας πόλεως καὶ τῶν τῆς Παλαιστίνης μερῶν, τήν τε Δαμασκὸν καὶ Ἀντιόχειαν καὶ πάσας τὰς τῆς Αἰγύπτου πόλεις. Ὁ δὲ Ἀλήμ, ὃς ἦν γαμβρὸς τοῦ Μουάμεθ ἐπὶ θυγατρί, καλουμένῃ Φατιμέ, ἐκράτησεν τῆς Αἰθρίβου καὶ πάσης τῆς τραχείας Ἀραβίας. Ἐν ταύταις οὖν ταῖς ἡμέραις διηγέρθησαν πρὸς πόλεμον κατ´ ἀλλήλων ὅ τε Ἀλὴμ καὶ ὁ Μαυίας ἐρίζοντες περὶ τῆς ἀρχῆς, τίς αὐτῶν κυριεύσει πάσης Συρίας. Συνήχθησαν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην ποταμόν, καὶ συνάπτουσι πόλεμον ἰσχυρὸν μετ´ ἀλλήλων. Τοῦ δὲ πολέμου κρατοῦντος, καὶ πολλῶν ἐξ ἀμφοτέρων πιπτόντων, ἔκραξαν τὰ πλήθη τῶν Ἀγαρηνῶν ἀμφοτέρων τῶν {δύο} μερῶν· «Τίνι τρόπῳ σφάζομεν καὶ σφαζόμεθα, καὶ ἀφανίζεται τὸ γένος ἡμῶν ἐκ τῆς τῶν ἀνθρώπων βιοτῆς; Ἀλλὰ χωρισθήτωσαν δύο γέροντες ἐξ ἀμφοτέρων τῶν μερῶν, καὶ ὃν ἂν προκρίνωσιν, ἐχέτω τὴν ἀρχήν.»

Ὁ δὲ Ἀλὴμ καὶ ὁ Μαυίας ἠρέσθησαν ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτῶν, καὶ ἐκβαλόντες ἐκ τῶν χειρῶν τοὺς ἑαυτῶν δακτυλίους, δεδώκασι τοῖς δυσὶ γέρουσιν, ὅπερ ἐστὶ σημεῖον τῆς ἀρχῆς τῶν Ἀγαρηνῶν, καὶ παρέσχον τὴν ἐξουσίαν αὐτῶν εἰς τὴν θέλησιν τῶν δύο γερόντων, τὸ πρᾶγμα ἔνορκον ποιησάμενοι καὶ τοῦτο στοιχήσαντες, ἵνα ὃν ἂν προκρίνωσιν οἱ γέροντες, ἐκεῖνος ἔσται κύριος καὶ ἀρχηγὸς πάντων τῶν Σαρακηνῶν. Καὶ εἰσελθόντων τῶν δύο γερόντων ἀναμέσον τῆς παρεμβολῆς τοῦ πολέμου τῶν δύο μερῶν καὶ σταθέντων ἐν τῷ μεταιχμίῳ τοῦ στρατοπέδου ἀντιπροσώπων, τοῦ μὲν Ἀλὴμ ὁ γέρων ὑπῆρχεν κατὰ τὸ τῶν Σαρακηνῶν ἔθνος εὐλαβής, οἵους ἐκεῖνοι λέγουσι καδῆς, τουτέστιν πιστοὺς καὶ ἡγιασμένους· ὁ δὲ τοῦ Μαυίου γέρων ἐν σχήματι μόνῳ ἦν εὐλαβής, τὰ δ´ ἄλλα δολερὸς καὶ αὐθάδης καὶ πονηρίᾳ πάντας ὑπερβάλλων ἀνθρώπους. Εἶπεν δὲ ὁ τοῦ Μαυίου γέρων πρὸς τὸν γέροντα τοῦ Ἀλήμ, ὅτι· «Σὺ πρῶτος εἰπέ, ὅπερ βούλῃ, ὃς εἶ τε φρόνιμος καὶ εὐλαβὴς καὶ μακρὰ τοὺς ἐμοὺς χρόνους ὑπερβαλλόμενος.» Καὶ ἀπεκρίθη ὁ γέρων τοῦ Ἀλὴμ τοῦτο, ὅτι· «Ἐξέβαλον τὸν Ἀλὴμ ἐκ τῆς ἀρχῆς, ὡς ἐξήγαγον τὸν δακτύλιον αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγον εἰς τὸν ἐμὸν δάκτυλον· ἐκβάλω καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ Ἀλὴμ ἐκ τοῦ δακτύλου μου, συνεκβαλὼν αὐτὸν καὶ τῆς ἀρχῆς αὐτοῦ.» Καὶ ἀνταπεκρίθη ὁ τοῦ Μαυίου γέρων, ὡς ὅτι· «Εἰσήγαγον τὸν Μαυίαν εἰς τὴν ἀρχήν, ὥσπερ εἰσήγαγον τὸν δακτύλιον αὐτοῦ εἰς τὸν δάκτυλόν μου· εἰσαγάγω καὶ τὸν δακτύλιον τοῦ Μαυίου εἰς τὸν δάκτυλον αὐτοῦ.» Καὶ τότε διεχωρίσθησαν ἀπ´ ἀλλήλων. Παραλαμβάνει οὖν ὁ Μαυίας πᾶσαν τὴν ἐξουσίαν Συρίας, ἐπειδὴ ὀμωμόκεσαν ἀλλήλοις οἱ ἀμηραῖοι πάντες, ὡς· «Ὅ τι ἂν εἴπωσιν οἱ γέροντες, ἵνα ἑπώμεθα εἰς τοὺς λόγους αὐτῶν.» Ὁ γοῦν Ἀλὴμ παραλαβὼν τὸν λαὸν αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὰ μέρη Αἰθρίβου μετὰ πάσης τῆς συγγενείας αὐτοῦ, κἀκεῖσε τελευτᾷ τὸν βίον. Μετὰ δὲ τὸν θάνατον τοῦ Ἀλὴμ λῆρον ἡγησάμενοι οἱ τούτου υἱοὶ τὴν τοῦ πατρὸς αὐτῶν βουλήν, ἐπανέστησαν κατὰ τοῦ Μαυίου, καὶ συνῆψαν πόλεμον ἰσχυρὸν μετὰ τοῦ Μαυίου, καὶ ἡττηθέντες ἔφυγον ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ ἀποστείλας Μαυίας ἀπέκτεινεν ἅπαντας. Καὶ ἔκτοτε ἦλθε πᾶσα ἡ ἀρχὴ τῶν Ἀράβων εἰς τὸν Μαυίαν.

 Ἰστέον δέ, ὅτι οὗτος ὁ Μαυίας ἔκγονος ἦν τοῦ Σοφιάμ. Ἔκγονος δὲ τοῦ Μαυίου ὑπῆρχεν ὁ Μάσαλμας, ὁ κατὰ Κωνσταντινουπόλεως ἐκστρατεύσας, οὗτινος καὶ δι´ αἰτήσεως ἐκτίσθη τὸ τῶν Σαρακηνῶν μαγίσδιον ἐν τῷ βασιλικῷ πραιτωρίῳ. Οὐκ ἦν δὲ οὗτος ἀρχηγὸς τῶν Ἀράβων, ἀλλὰ Σουλεϊμὰν ὑπῆρχεν ἀρχηγὸς τῶν Σαρακηνῶν, ὁ δὲ Μάσαλμας ἐν τάξει στρατηγοῦ ἐχρημάτιζεν. Ἦλθεν δὲ Σουλεϊμὰν μετὰ τοῦ στόλου αὐτοῦ κατὰ Κωνσταντινουπόλεως, ὁ δὲ Μάσαλμας διὰ ξηρᾶς, καὶ διεπέρασεν ἐν Λαμψάκῳ ἐπὶ τὰ μέρη τῆς Θρᾴκης, ἄγων μεθ´ ἑαυτοῦ στρατιώτας χιλιάδας πʹ. Καὶ διὰ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας ὅ τε στόλος Σουλεϊμάν, τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Ἀράβων καὶ ὁ πεζὸς στρατὸς τοῦ Μάσαλμα ὑπέστρεψαν ἅπαντες μετ´ αἰσχύνης, ἡττηθέντες καὶ καταπολεμηθέντες παρά τε τοῦ στόλου καὶ τῶν στρατιωτῶν τοῦ βασιλέως. Καὶ εἰρήνευσεν ἡ καθ´ ἡμᾶς πολιτεία ἐπὶ μήκιστον χρόνον, στρατηγούσης καὶ περιεπούσης τῆς δεσποίνης ἡμῶν καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Θεοτόκου τήνδε τὴν πόλιν, ἧς καὶ τὴν ἄχραντον καὶ ἁγίαν εἰκόνα καὶ αὐτὸς 〈ὁ〉 Σουλεϊμὰν ᾐδέσθη καὶ ἐνετράπη καὶ τοῦ ἵππου κατέπεσεν.

Ἐκ τοῦ Χρονογράφου τοῦ μακαρίου Θεοφάtνους περὶ τῶν αὐτῶν καὶ περὶ Μαυίου καὶ tτῆς γενεᾶς αὐτοῦ, ὅπως διεπέρασεν ἐν Ἱσπαtνίᾳ. Ῥωμαίων βασιλεὺς Ἰουστινιανὸς ὁ Ῥινόtτμητος.

Αὕτη ἐστὶν ἀρχὴ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα ἐξεβλήθη ὑπὸ Λεοντίου, καὶ πάλιν ἀντεισῆλθεν ἐκβαλὼν τὸν Λεόντιον καὶ Ἀψίμαρον, καὶ ἀμφοτέρους αὐτοὺς ἐν τῇ ἱπποδρομίᾳ θριαμβεύσας καὶ ἀποκτείνας. Τούτῳ τῷ ἔτει ἀποστέλλει Ἀβιμέλεχ πρὸς Ἰουστινιανὸν βεβαιῶσαι τὴν εἰρήνην οὕτως, ἵνα ὁ βασιλεὺς παύσῃ τὸ τῶν Μαρδαϊτῶν τάγμα ἐκ τοῦ Λιβάνου καὶ διακωλύσῃ τὰς ἐπιδρομὰς αὐτῶν, καὶ Ἀβιμέλεχ δώσῃ τοῖς Ῥωμαίοις καθ´ ἑκάστην νομίσματα χίλια καὶ ἵππον εὐγενῆ ἕνα καὶ Αἰθίοπα δοῦλον ἕνα, καὶ ἵνα ἔχωσι κοινὰ κατὰ τὸ ἶσον τοὺς φόρους τῆς Κύπρου καὶ Ἀρμενίας καὶ Ἰβηρίας. Καὶ ἔπεμψεν ὁ βασιλεὺς Παῦλον τὸν μαγιστριανὸν πρὸς Ἀβιμέλεχ ἀσφαλίσασθαι τὰ στοιχηθέντα, καὶ γέγονεν ἔγγραφος ἀσφάλεια μετὰ μαρτύρων. Καὶ φιλοτιμηθεὶς ὁ μαγιστριανὸς ὑπέστρεψεν. Καὶ πέμψας ὁ βασιλεὺς προσελάβετο τοὺς Μαρδαΐτας χιλιάδας ιβʹ, τὴν Ῥωμαϊκὴν δυναστείαν ἀκρωτηριάσας. Πᾶσαι γὰρ αἱ νῦν οἰκούμεναι παρὰ τῶν Ἀράβων εἰς τὰ ἄκρα πόλεις ἀπὸ Μομψουεστίας καὶ ἕως τετάρτης Ἀρμενίας ἀνίσχυροι καὶ ἀοίκητοι ἐτύγχανον διὰ τὴν ἔφοδον τῶν Μαρδαϊτῶν, ὧν παρασταλέντων, πάνδεινα κακὰ πέπονθεν ἡ Ῥωμανία ὑπὸ τῶν Ἀράβων μέχρι τοῦ νῦν. Τῷ δ´ αὐτῷ ἔτει εἰσελθὼν ὁ βασιλεὺς εἰς Ἀρμενίαν, ἐκεῖ ἐδέξατο τοὺς ἐν τῷ Λιβάνῳ Μαρδαΐτας, χάλκεον τεῖχος διαλύσας. Παρέλυσε δὲ καὶ τὴν μετὰ τῶν Βουλγάρων παγιωθεῖσαν εἰρήνην, διαταράξας τοὺς ὑπὸ τοῦ οἰκείου πατρὸς ἐνορδίνους γεγονότας τύπους.

Ἔτι κρατοῦντος τοῦ Ἀβιμέλεχ, ἐπεστράτευσαν οἱ Ἄραβες τῇ Ἀφρικῇ καὶ ταύτην παρέλαβον, καὶ ἐκ τοῦ οἰκείου στρατοῦ ταξατιῶνα ἐν αὐτῇ κατέστησαν. Λεόντιος δὲ ἦν τῷ τότε χρόνῳ ἐκβαλὼν Ἰουστινιανὸν τῆς Ῥωμαίων ἀρχῆς, καὶ ἐξορίσας αὐτὸν ἐν Χερσῶνι, τῆς βασιλείας ἐκράτησεν. Ἀψιμάρου δὲ τοῦ Τιβερίου τὸν Λεόντιον διαδεξαμένου τῆς βασιλείας καὶ τὰ τῶν Ῥωμαίων σκῆπτρα κρατήσαντος, τέθνηκεν Ἀβιμέλεχ, ὁ τῶν Ἀράβων ἀρχηγός, καὶ ἐκράτησεν Οὐαλίδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἔτη ἐννέα. Τῷ δʹ αὐτῷ ἔτει πάλιν ὑπέστρεψεν Ἰουστινιανὸς εἰς τὴν βασιλείαν, καὶ ῥᾳθύμως καὶ ἀμελῶς ταύτην διακυβερνῶν, τῆς Ἀφρικῆς ἐπεκράτησαν ὁλοσχερῶς οἱ Ἀγαρηνοί. Τότε ὁ τοῦ Μαυίου ἔγγονος μετὰ ὀλιγοστοῦ τινος λαοῦ διεπέρασεν ἐν Ἱσπανίᾳ, καὶ ἐπισυνάξας πάντας τοὺς ἐκ τοῦ γένους αὐτοῦ, ἐκράτησεν τὴν Ἱσπανίαν μέχρι τῆς σήμερον, ὅθεν οἱ τὴν Ἱσπανίαν κατοικοῦντες Ἀγαρηνοὶ Μαυιᾶται κατονομάζονται. Τούτων ἀπόγονοι τυγχάνουσιν οἱ τὴν Κρήτην οἰκοῦντες Ἀγαρηνοί. Ὅτε γὰρ Μιχαὴλ ὁ Τραυλὸς τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς ἐπεκράτησεν, καὶ ἡ τοῦ Θωμᾶ ἀνταρσία ἐγένετο μέχρι τριετοῦς χρόνου ἐπικρατήσασα, τότε τοῦ βασιλέως ἀσχολουμένου ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι πράγμασιν, εὑρόντες διωρίαν οἱ τὴν Ἱσπανίαν οἰκοῦντες Ἀγαρηνοί, στόλον ἱκανὸν ἐξαρτύσαντες καὶ ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν τῆς Σικελίας μερῶν πάσας τὰς Κυκλάδας νήσους ἠρήμωσαν, καὶ ἐλθόντες ἐν Κρήτῃ καὶ ταύτην εὔκαιρον καὶ ἀνειμένην εὑρόντες, μηδενὸς ἀνταίροντος ἢ μαχομένου, ταύτην παρέλαβον, καὶ διακρατοῦσιν ἕως τὴν σήμερον. Τὸν δὲ Οὐαλὶδ διαδέχεται Σουλεϊμάν, καὶ κρατεῖ ἔτη τρία. Ἐπὶ τούτου ἐπεστράτευσε Μάσαλμας, ὁ στρατηγὸς Σουλεϊμάν, μετὰ στρατοῦ διὰ ξηρᾶς, Οὔμαρ δὲ διὰ θαλάττης, καὶ τῇ τοῦ Θεοῦ συνεργείᾳ ἄπρακτοι μετ´ αἰσχύνης ὑπέστρεψαν. Τὸν δὲ Σουλεϊμὰν διαδέχεται Οὔμαρ, καὶ κρατεῖ τῆς τῶν Ἀράβων ἀρχῆς ἔτη δύο. Τὸν δὲ Οὔμαρ διαδέχεται Ἀζίδ, καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ ἐνιαυτοὺς τέσσαρας. Τοῦτον δὲ διαδέχεται Ἰσάμ, καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς ἐπὶ ἔτη ιθʹ. Τούτου τελευτήσαντος, κρατεῖ τῆς ἀρχῆς Μαρουὰμ ἔτη ἕξ. Μαρουὰμ δὲ τελευτήσαντος, Ἀβδελᾶς τῆς τῶν Ἀράβων ἀρχῆς κύριος γίνεται, καὶ κρατεῖ ἔτη καʹ. Τούτου τελευτήσαντος, Μαδὶς ἀρχηγὸς Ἀράβων γίνεται, καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς ἔτη ἐννέα. Τούτου παρελθόντος, Ἀρὼν τῆς τῶν Ἀράβων ἀρχῆς κύριος γίνεται, καὶ κρατεῖ τῆς ἀρχῆς ἔτη κγʹ.

Ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ, ἤγουν τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς *** Εἰρήνης καὶ Κωνσταντίνου, ἔτους ἀπὸ κτίσεως κόσμου ͵ϛσπηʹ. Τῷ δ´ αὐτῷ ἔτει Ἀαρών, ὁ τῶν Ἀράβων ἀρχηγός, τέθνηκεν εἰς τὴν ἐνδοτέραν Περσίδα, τὴν καλουμένην Χωρασάν, καὶ διεδέξατο τὴν ἀρχὴν Μοάμεδ, ὁ υἱὸς αὐτοῦ, ἀφυὴς κατὰ πάντα καὶ ἀσυνάρτητος ὑπάρχων, πρὸς ὃν Ἀβδελᾶς, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, στασιάσας ἐκ τῆς αὐτῆς χώρας τοῦ Χωρασὰν ἅμα ταῖς πατρικαῖς δυνάμεσιν, ἐμφυλίου πολέμου γέγονεν αἴτιος. Κἀντεῦθεν οἱ κατὰ τὴν Συρίαν καὶ Αἴγυπτον καὶ Λιβύην εἰς διαφόρους κατατμηθέντες ἀρχὰς τά τε δημόσια πράγματα καὶ ἀλλήλους κατέστρεψαν, σφαγαῖς καὶ ἁρπαγαῖς καὶ παντοίαις ἀτοπίαις πρός τε ἑαυτοὺς καὶ τοὺς ὑπ´ αὐτοὺς Χριστιανοὺς συγκεχυμένοι. Ἔνθα δὴ καὶ αἱ κατὰ τὴν ἁγίαν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν πόλιν ἐκκλησίαι ἠρήμωνται, τά τε μοναστήρια τῶν δύο μεγάλων λαυρῶν, τοῦ ἐν ἁγίοις Χαρίτωνος καὶ Κυριακοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Σάβα, καὶ τὰ λοιπὰ κοινόβια τῶν ἁγίων Εὐθυμίου καὶ Θεοδοσίου. Ἐπεκράτησεν δὲ τῆς τοιαύτης ἀναρχίας ἡ κατ´ ἀλλήλων καὶ ἡμῶν μιαιφονία ἔτη πέντε.

Ἕως ὧδε ἐκανόνισεν τοὺς χρόνους τῶν Ἀράβων ὁ ἐν ἁγίοις Θεοφάνης, ὁ τὴν μονὴν συστήσας τοῦ καλουμένου μεγάλου Ἀγροῦ, μητρόθειος τυγχάνων τοῦ μεγάλου καὶ εὐσεβοῦς καὶ χριστιανικωτάτου βασιλέως Κωνσταντίνου, υἱοῦ Λέοντος, τοῦ σοφωτάτου καὶ ἀγαθοῦ βασιλέως, ἐγγόνου δὲ Βασιλείου, τοῦ ἐν μακαρίᾳ τῇ μνήμῃ τὰ σκῆπτρα τῆς τῶν Ῥωμαίων βασιλείας κρατήσαντος.

Περὶ Ἰβηρίας καὶ Ἱσπανίας

Ἰβηρίαι δύο· ἡ μὲν πρὸς ταῖς Ἡρακλείαις στήλαις, ἀπὸ Ἴβηρος ποταμοῦ, οὗ μέμνηται Ἀπολλόδωρος ἐν τῇ Περὶ γῆς βʹ· «Ἐντὸς δὲ Πυρήνης Ἴβηρ τ´ ἐστὶ μέγας ποταμὸς φερόμενος ἐνδοτέρω.» Ταύτης δὲ πολλά φασιν ἔθνη διαιρεῖσθαι, καθάπερ † Ἡρόδοτος † ἐν τῇ ιʹ Τῇ καθ´ Ἡρακλέα γέγραφεν ἱστορίᾳ οὕτως· «Τὸ δὲ Ἰβηρικὸν γένος τοῦτο, ὅπερ φημὶ οἰκεῖν τὰ παράλια τοῦ διάπλου, διώρισται ὀνόμασιν ἓν γένος ἐὸν κατὰ φῦλα· πρῶτον μὲν οἱ ἐπὶ τοῖς ἐσχάτοις οἰκοῦντες τὰ πρὸς δυσμέων Κύνητες ὀνομάζονται (ἀπ´ ἐκείνων δὲ ἤδη πρὸς βορέαν ἰόντι Γλῆτες)· μετὰ δὲ Ταρτήσιοι· μετὰ δὲ Ἐλευσίνιοι· μετὰ δὲ Μαστινοί· μετὰ δὲ Κελκιανοί· ἔπειτα δὲ † ἡδιορόδανος †.» Ἀρτεμίδωρος δὲ ἐν τῇ βʹ τῶν Γεωγραφουμένων οὕτως διαιρεῖσθαί φησιν· «Ἀπὸ δὲ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν ἕως τῶν κατὰ Γάδειρα τόπων ἐνδοτέρω καὶ συνωνύμως Ἰβηρία τε καὶ Ἱσπανία καλεῖται. Διῄρηται δὲ ὑπὸ Ῥωμαίων εἰς δύο ἐπαρχίας *** διατείνουσα ἀπὸ τῶν Πυρηναίων ὀρῶν ἅπασα {καὶ} μέχρι τῆς Καινῆς Καρχηδόνος καὶ τῶν τοῦ Βαίτιος πηγῶν, τῆς δὲ δευτέρας ἐπαρχίας τὰ μέχρι Γαδείρων καὶ Λυσιτανίας.»

Λέγεται δὲ καὶ Ἰβηρίτης. Παρθένιος ἐν Λευκαδίαις· «Ἰβηρίτῃ πλεύσει ἐν αἰγιαλῷ.» Ἡ δ´ ἑτέρα Ἰβηρία πρὸς Πέρσας ἐστίν. Τὸ ἔθνος Ἴβηρες, ὡς Πίερες, Βύζηρες. Διονύσιος· «Ἀγχοῦ στηλάων μεγαθύμων ἔθνος Ἰβήρων.» Καὶ Ἀριστοφάνης Τριφάλητι· «Μανθάνοντες τοὺς Ἴβηρας τοὺς Ἀριστάρχου πάλαι» καὶ «Τοὺς Ἴβηρας, οὓς χορηγεῖς μοι, βοηθῆσαι δρόμῳ.» Καὶ Ἀρτεμίδωρος ἐν δευτέρῳ Γεωγραφουμένων· «Γραμματικῇ δὲ χρῶνται τῇ τῶν Ἰταλῶν οἱ παρὰ θάλατταν οἰκοῦντες τῶν Ἰβήρων.» Καὶ ἀπὸ τῆς Ἴβηρος γενικῆς Ἰβηρὶς τὸ θηλυκόν. «Ἑλληνίς, οὐκ Ἰβηρίς» Μένανδρος Ἀσπίδι. Λέγεται καὶ Ἰβηρικός· «† Πρῶτος μὲν πρός τινος † Ἰβηρικὸς ἀρχομένοισι.» Διῃρεῖτο δὲ ἡ Ἰβηρία εἰς δύο, νῦν δὲ εἰς τρεῖς, ὡς Μαρκιανὸς ἐν Περίπλῳ αὐτῆς· «Πρότερον μὲν οὖν ἡ Ἰβηρία εἰς δύο διῃρεῖτο ὑπὸ Ῥωμαίων, νυνὶ δὲ εἰς τρεῖς· Βαιτικὴν Σπανίαν καὶ Σπανίαν καὶ Ταρρακωνησίαν.» Ἀπὸ τῆς γενικῆς Ἴβηρος εὐθεῖαν Ἀπολλώνιος, ὡς τῆς φύλακος ὁ φύλακος. Ἐν τοῖς Παρωνύμοις φησίν· «Ἀπὸ γενικῶν εὐθεῖαι παράγονται, † τὸ μὲν ὕδωρ † δύο συλλαβὰς ὁμοίως τῇ εὐθείᾳ κατὰ τὸν τόνον παροξυνόμενον, καὶ ἢ ἐν ἁπλῷ σχήματι ἢ ἐν συνθέτῳ. Ἁπλὸν μὲν οὖν 〈μάρτυρ〉, μάρτυρος, ὁ μάρτυς, Χάροψ, Χάροπος, ὁ Χάροπος, ‘Χαρόποιό τ´ ἄνακτος’, Τροίζην, Τροίζηνος, ὁ Τροίζηνος, ‘υἱὸς Τροιζήνοιο’, Ἴβηρ, Ἴβηρος, ὁ Ἴβηρος», ἀφ´ οὗ παρὰ Κουαδράτῳ ἐν Ῥωμαϊκῆς χιλιάδος 〈εʹ〉 ἔστιν Ἰβήροισιν οὕτως· «Καί τοι Λίγυσί θ´ ἅμα καὶ Ἰβήροισι πολεμέοντες.» Τὸ αὐτὸ καὶ Ἅβρων ἐν Παρωνύμοις φησί. Καὶ «αὐτὸς Ἴβηρος τραγοπώγων» ἐν Μαλθακοῖς εἴρηται Κρατίνου. Λέγονται οἱ Ἴβηρες ὑδροποτεῖν, ὡς Ἀθήναιος ἐν Δειπνοσοφιστῶν βʹ οὕτως· «Φύλαρχος μὲν ἐν τῇ ζʹ καὶ τοὺς Ἴβηράς φησι ὑδροποτεῖν πάντας, καίτοι πλουσιωτάτους πάντων ἀνθρώπων τυγχάνοντας (κέκτηνται γὰρ καὶ ἄργυρον καὶ χρυσὸν πλεῖστον), μονοσιτεῖν τε αὐτοὺς ἀεὶ λέγει διὰ μικρολογίαν, ἐσθῆτάς τε φορεῖν πολυτελεστάτας.»

 

 

 

 

21. Extrait de la Chronique de Théophane: l’an de la création du monde 6171.[1]

À la fin de la vie de Muawiya, chef des Arabes, les Mardaïtes[2] envahirent le Liban pour en prendre possession depuis la Montagne Noire jusqu’à la ville sainte[3] ; ils se rendirent maîtres des sommets du Liban, et de nombreux esclaves et indigènes accoururent vers eux pour chercher refuge ; leur nombre en peu de temps s'éleva à plusieurs milliers. Apprenant cela, Muawiya et ses conseillers devinrent très inquiets. Il envoya alors des émissaires à l'empereur Constantin, pour proposer la paix. Par conséquent, l'empereur Constantin, l’orthodoxe, fils de Pogonat,[4] lui envoya Jean surnommé Pitzikaudis. Quand il arriva en Syrie, Muawiya le reçut avec grand honneur, et les deux partis convinrent qu’une paix devait être établie par écrit et sous serment, sur la base d'un tribut annuel convenu, les Agarènes devant payer à l'empereur des Romains trois mille pièces d'or, de 800 prisonniers et 50 chevaux de race.[5]

A cette époque, l'empire des Arabes était divisé en deux partis. En Ethribos[6] Ali détenait le pouvoir, mais Muawiya tenait l’Egypte, la Palestine et Damas. Et les habitants de l’Ethribos se joignirent au fils d'Ali contre Muawiya. Et Muawiya se prépara à les affronter et la bataille eut lieu près du fleuve Euphrate, et le parti d'Ali fut défait ; et Muawiya prit l’Ethribos et toutes les terres de la Syrie. Et sa famille dirigea 85 ans. Après lui vinrent de Perse les soi-disant « robes noires[7] », qui dirigent aujourd’hui ; et ils se battirent avec le clan de Muawiya qu’ils détruisirent complètement. Et ils tuèrent aussi Marouam, qui était à sa tête. Quelques-uns des partisans de Muawiya survécurent, et ensemble, avec un petit-fils de Muawiya, ils furent poursuivis par les « robes noires » jusqu’en Afrique. Maintenant, ce petit-fils même de Muawiya avec quelques partisans, passa en Espagne à l'époque de Justinien, mais pas de Pogonat.[8]

Mais cela n'a pas été écrit par nos historiens. Car à partir du moment de la prise de l'ancienne Rome par les Goths, les possessions romaines commencèrent à être morcelées, et aucun historien n’a fait mention de la région d'Espagne, ni du clan des Muawiyates. Mais l'histoire de Théophane, d’heureuse mémoire, en a tenu compte comme suit: Ainsi, Muawiya, chef des Sarrasins, mourut, après avoir été général pendant 26 ans, et dirigé comme émir pendant 24 ans. Izid, son fils, régna 6 ans les Arabes. A sa mort, les Arabes de l’Ethribos furent perturbés, ils se soulevèrent et élurent Abdelas, fils de Zouber, comme leur chef. Quand ils entendirent cela, les Arabes qui habitaient en Phénicie, en Palestine et à Damas allèrent chez Ousan, émir de la Palestine, et désignèrent Marouam comme leur chef, et il dirigea 9 mois. A sa mort, son fils Abimélec lui succéda et dirigea 22 ans et 6 mois. Et il vainquit les rebelles, et tua Abdelas, fils et successeur de Zouber. Pendant ce temps l'empereur Constantin, fils de Pogonat, mourut, après avoir régné sur les Romains 17 ans et son fils Justinien le remplaça.

Le chef des Arabes, qui était le cinquième[9] après Mahomet à diriger les Arabes, n'était pas de la famille de Mahomet, mais d'une autre tribu. Tout d'abord, il fut nommé général et amiral par Outhman, chef des Arabes, et envoyé contre l'état des Romains avec une force considérable et 1.200 navires pontés. Il alla à Rhodes, et de là, après avoir organisé son expédition, vint sur Constantinople ; il resta longtemps, et ravagea les environs de Byzance, mais repartit sans avoir atteint son but. Quand il arriva à Rhodes, il fit abattre le Colosse[10] qui se dressait dans l’île. C’était une statue de bronze représentant Hélios,[11] dorée de la tête aux pieds, d’une hauteur de 80 coudées[12] et aussi large de proportion, comme en témoigne l'inscription écrite sur son socle, qui disait à peu près cela:

Le Colosse de Rhodes, huit fois dix

Coudées de hauteur, fait par Charès de Lindos.[13]

Il prit le bronze de la statue et le fit transporter en Syrie pour le mettre en vente aux enchères ; un Hébreu d'Édesse l'acheta et l’emmena depuis la mer en chargeant 980 chameaux. A la mort d’Outhman, alors, ce Muawiya réussit à diriger les Arabes. Et il régna sur la ville sainte, sur la Palestine, sur Damas, Antioche et toutes les villes d'Egypte. Mais Ali, gendre de Mahomet, après avoir épousé sa fille appelée Fatima, régnait sur l’Ethribos et toute l’Arabie. Or, à cette époque, Ali et Muawiya se déclarèrent la guerre l'un à l'autre, chacun voulant diriger, pour être le seigneur de toute la Syrie. Ils se rencontrèrent près du fleuve Euphrate, et se lancèrent dans une bataille féroce entre eux.[14] Mais quand la bataille arriva à son comble, de nombreux combattants étant morts de chaque côté, la multitude des Agarènes des deux parties s’écria: « Pourquoi tuer et être tué, notre tribu s’extermine des vivants? Que deux anciens soient arbitrent les deux parties, et que leur préféré soit notre chef. »

Ali et Muawiya furent heureux de cette parole des leurs, et, ôtant de leurs mains leurs anneaux, symbole du chef des Agarènes, ils les donnèrent à deux anciens,[15] et remirent leur autorité à leur disposition, confirmant cela par un serment et déclarant que, qui que ce soit que les anciens pourraient préférer, il devrait être le seigneur et chef de tous les Sarrasins. Les deux aînés entrèrent au milieu du champ de bataille des deux parties, et se tinrent face à face dans le champ des armées ; l'aîné d'Ali était un homme pieux selon le peuple des Sarrasins, un homme désigné sous le nom de « cadi », c'est-à-dire, fidèle et sanctifié ; mais l'ancien de Muawiya n’était pieux qu’en apparence, mais trompeur, arrogant et surpassant tous les hommes. L'ancien de Muawiya dit à celui d'Alim: « Parlerez-vous le premier de ce que vous voulez, car vous êtes prudent et pieux, et bien plus âgé que moi. » Et l'ancien d'Ali répondit ainsi: « J’ai retiré tout pouvoir à Ali, après avoir retiré l’anneau de sa main, il est sur mon propre doigt, maintenant je retire cette bague d’Ali de mon doigt et par ce geste je m’ôte le pouvoir également. » L'ancien de Muawiya répondit alors: « J'ai mis Muawiya au pouvoir, comme j’ai mis son anneau à mon doigt, et maintenant je remettrai l'anneau de Muawiya à son doigt. » Puis ils se séparèrent l'un l'autre. Alors Muawiya domina toute la Syrie, puisque tous les émirs l’avaient juré l’un l'autre, en disant: « Quoi que disent les anciens, nous respecterons leurs paroles. » Ainsi Ali prit son armée et repartit pour la région de l’Ethribos avec tous ses parents, où il acheva sa vie.[16] Après la mort d'Ali, ses fils, désavouèrent le conseil de leur père, ils se révoltèrent contre Muawiya, et livrèrent une bataille féroce avec Muawiya, où étant défaits, ils fuirent devant lui ; Muawiya les poursuivit et les fit tous mettre à mort. A partir de ce moment, Muawiya eut entre ses mains le pouvoir sur tous les Arabes.

Or, ce Muawiya était le petit-fils de Sofian.[17] Et le petit-fils de Muawiya était Masalmas, qui fit une expédition contre Constantinople, et sur la demande duquel fut construite la mosquée des Sarrasins dans le praetorium impérial. Il n'était pas le chef des Arabes; Souleiman était le chef des Sarrasins, et Masalmas avait le rang de général. Souleiman vint avec sa flotte contre Constantinople, et Masalmas vint par terre en traversant à Lampsaque dans la région de Thrace, emmenant avec lui 80.000 hommes. Et grâce à la Providence de Dieu, la flotte de Souleiman et l'armée d'infanterie de Masalmas se retirèrent toutes deux avec honte, battues et tout à fait vaincues par la flotte et les soldats de l'empereur. Notre Etat fut alors en paix pendant de longues années, car cette ville est guidée et gardée par Notre-Dame de la toujours Vierge Marie, Mère de Dieu ; Suleiman lui-même, impressionné  par cette inviolable et sainte image, fit une chute de cheval.

22. Extrait de la Chronographie de Théophane, d’heureuse mémoire, sur les même événements concernant Muawiya et son clan, et comment il passa en Espagne. L’empereur des Romains Justinien Rhinotmète.[18]

C'est le début de son règne, après quoi, il fut destitué par Léonce, puis à son tour revint, expulsa Léonce et Apsimare, et consacra son triomphe sur eux deux dans l'hippodrome en les faisant mettre à mort. Cette même année Abimélec[19] voulut ratifier la paix avec Justinien sous les conditions suivantes: l'empereur retirerait sa légion Mardaïte du Liban et contrôlerait leurs incursions ; Abimélec de son côté, paierait aux Romains chaque jour mille nomismata,[20] un cheval pur-sang et un esclave éthiopien[21]  ; les impôts sur Chypre, l'Arménie et l’Ibérie, seraient gérés en commun et à parts égales par les deux parties. L'empereur envoya le délégué impérial Paul chez Abimélec, pour confirmer les conditions agréées, et cet accord fut établi par écrit et attesté. Le délégué impérial fut honoré par des présents, et s’en retourna. L'empereur rappela 12 mille Mardaïtes, mutilant ainsi la puissance romaine. Car toutes les villes frontières maintenant habitées par les Arabes, de Mopsueste jusqu’à la Quatrième Arménie,[22] restèrent sans défense et inhabitées à cause de l’éloignement des Mardaïtes, eux dont l’éloignement de Romanie avait fait subir de terribles dommages encore endurés aux Arabes. Et la même année, l'empereur se rendit en Arménie où il cantonna les Mardaïtes du Liban, détruisant ainsi son « mur d'acier ». En outre, il brisa le gage de paix conclu avec les Bulgares, et perturba les principes réguliers établis par son père.

Ce fut également sous le règne d’Abimélec que les Arabes marchèrent contre l'Afrique, s’en emparèrent et y placèrent des garnisons de leurs troupes. À ce moment Léonce destitua Justinien du trône des Romains, l'exila à Cherson et s'empara de l'empire. Mais après que Tibère Apsimare lui ait succédé et se fut emparé de l'empire et du sceptre des Romains, Abimélec, chef des Arabes, mourut et son fils Oualid[23] régna neuf ans. La même année, Justinien se restaura sur son trône, et au cours de son gouvernement négligent et désinvolte, les Agarènes soumirent entièrement l'Afrique. Puis, le petit-fils de Muawiya, avec très peu d'hommes, passa en Espagne, et, après avoir rassemblé l'ensemble de sa tribu, prit le contrôle de l'Espagne jusqu'à ce jour, et c'est pourquoi les Agarènes qui habitent en Espagne sont appelés Muawiyates. Leurs descendants sont les Agarènes qui vivent en Crète. Car, lorsque Michel le Bègue[24] devint empereur des Romains, et que la rébellion de Thomas[25] dura trois ans, cet empereur, absorbé par les troubles émergents, fut indifférent à s’occuper de ce qui se passait au loin; les Agarènes d’Espagne virent que leur chance était venue : ils armèrent une flotte importante et partirent depuis la Sicile dévaster toutes les Cyclades, puis, venant en Crète, la trouvant riche et mal gardée, ne trouvant personne pour s’opposer à eux, ils s’en emparèrent et la conservèrent jusqu’à ce jour. Souleiman succéda à Oualid et régna trois ans. A son époque Masalmas,[26] général de Souleiman,[27] fit une expédition de terre avec une armée, et Oumar par mer et par la volonté de Dieu ils repartirent avec honte, n’ayant pu atteindre leur but. Souleiman fut remplacé par Oumar,[28] qui détint le pouvoir sur les Arabes deux ans. Oumar fut remplacé par Azid,[29] qui régna quatre ans. Il fut remplacé par Isam,[30] qui régna pendant 19 ans. A sa mort Marouam[31] régna six ans. A la mort de Marouam, Abdelas[32] devint chef des Arabes, et régna 21 ans. A sa mort Madis[33] devint le chef des Arabes, régna neuf ans. Quand il mourut Aaron[34] prit le pouvoir sur les Arabes, et régna 23 ans.

En cette année, c'est-à-dire, lorsque l’empire des Romains ***  Irène et Constantin,[35] l'année de la création du monde 6288. La même année, Aaron, chef des Arabes, mourut à l'intérieur de la Perse, appelé Khorasan,[36] et Mohamed son fils lui succéda ; c’était un homme stupide, déséquilibré dans tous les sens du terme, contre lequel son frère Abdelas se révolta dans ce même pays, le Khorasan, utilisant les pouvoirs qui avaient été ceux de son père, et entraîna une guerre intestine. Et par la suite, les habitants de Syrie, d'Egypte et de Libye furent déchirés entre divers pouvoirs, qui détruisirent le bien public, dans un fatras de massacres, de rapines, d’outrages de toutes sortes contre eux-mêmes et leurs sujets chrétiens.[37]  Ce fut alors que les églises dans la ville sainte du Christ, notre Dieu, furent dévastées ainsi que les monastères des deux grands Laures,[38] celui de SS. Charito[39] et Cyriac et celui de Saint-Sabas,[40] et les autres monastères cénobites[41] de SS. Euthyme[42] et Théodose.[43] Cette anarchie, au cours de laquelle ils s’assassinèrent les uns les autres sans nous oublier, dura cinq ans.

Jusque là l'histoire des Arabes est établie chronologiquement par saint Théophane, qui fonda le monastère de la soi-disant « Megas Agros[44] » et était l'oncle, côté maternel, du grand, pieux et très chrétien empereur Constantin, fils de Léon, l'empereur le plus sage et le plus vertueux, petit-fils de Basile, de mémoire bénie pour la maîtrise du sceptre sur l'empire des Romains.

23. Sur l'Ibérie et l'Espagne

Il y a deux Ibéries: l'une aux Colonnes d'Hercule, ainsi nommée à cause du fleuve Iber,[45] mentionnée par Apollodore dans son IIe livre de « En ce qui concerne la Terre »: « Dans les Pyrénées est l’Iber, un grand fleuve courant vers l'intérieur. » Dans ce pays, on dit qu’il existe bien des nations distinctes, comme Hérodore[46] l’a écrit dans son Xe livre de son « Histoire d’Héraclès »: « Cette race ibérique, dis-je, qui vit sur les rives du détroit, bien que race unique, se distingue par les noms de ses tribus: d'abord, ceux qui habitent les régions de l'ouest jusqu’aux extrémités sont appelés Cynètes[47] (et après eux, si l'on se déplace vers le nord, sont les Iglètes,[48] puis les Tartésiens,[49] les Eleusiniens, puis les Mastienoi, les Kelkianoi, et puis, enfin, le Rhône. Artémidore,[50] dans le livre II de sa « Géographie », dit que le pays est divisé ainsi: « L'intérieur, entre les Pyrénées et le territoire de Gadara est appelée alternativement Ibérie et Espagne. Il fut divisé par les Romains en deux provinces * * * le tout s'étendant de la chaîne des Pyrénées jusqu'à la Nouvelle Carthage et aux sources du Baetis,[51] tandis que la seconde province comprend la région qui touche à Gadara[52] et à la Lusitanie.

On trouve aussi la forme « Ibérite ». Parthénius[53] dans « Leucadie »: Tu suivras la côte le long du rivage « Ibérite ». L'autre Ibérie est située vers la Perse.[54] Le terme ethnique est « Ibères », comme « Piériens[55] », « Byzeriéns ». Denis[56] dit: « Près des Colonnes [d’Hercule, se trouve] le peuple des Ibères au grand cœur ». Et Aristophane, dans son « Triphalès[57] »: « Apprend que les « Ibères », que tu m'as prêtés, viennent à mon secours.» Et Artémidore dans la deuxième partie de sa « Géographie »: « Ceux d'entre les « Ibères » qui vivent sur la côte utilisent l'alphabet des Italiens. » Aussi, à partir du génitif « Iberos » est formé le féminin « Iberis ». « Une femme grecque, pas une « Iberis », Ménandre, « Aspis ».[58] La forme « ibérique » se trouve aussi: « En commençant, la première est la mer ibérique » au début. L’Ibérie était divisée en deux, elle l’est désormais en trois, Marcien[59] dit dans sa « Circumnavigation »: « maintenant de la vieille Ibérie divisée en deux par les Romains, l’est désormais en trois: l'Espagne bétique,[60] l’Espagne lusitanienne et l’Espagne Tarraconaise.[61] Du génitif « Iberos » Apollonius[62] tire un nominatif, comme « phylakos  (1) » du génitif « phylakos ». Dans son « Paronyme[63] » il dit: « Les nominatifs proviennent des génitifs de plus de deux syllabes qui, comme le dérivé nominatif, portent l'accent proparoxyton,[64] qu'ils soient sous forme simple ou composée. Simples ce sont: martyr, martyros, le nominatif Charopos du roi Charopos[65] ; Trézène,[66] Troezenos, le nominatif Troezenos, du « fils de Troezenos » ; Iber, Iberos, le nominatif Iberos, d'où dans le « Millénaire » de Quadratus,[67] au livre V, apparaît le datif pluriel « Iberoisin », ainsi: « Bien que guerroyant à la fois avec les Ligures[68] et les Iberoisi ». Habron[69] dit la même chose dans son « Paronyme. » Et « les Ibères à la barbe de chèvre lui-même » se trouve dans les « Efféminés » de Cratinus.[70] Les Ibères boivent de l’eau, comme le dit Athénée dans les Déipnosophistes[71] au livre II: « Phylarque[72] au livre VII dit aussi que tous les Ibères boivent de l’eau, bien qu’ils soient les plus riches de l'humanité (car ils possèdent de très grandes quantités d'argent et d'or). Il dit qu'ils ne mangent qu'une fois par jour à cause de leur parcimonie et portent les vêtements les plus magnifiques ».

 


 

 


 
 

[1] 1er septembre 31 août 680. Muawiya mourut le 6 mai 680.

[2] Les empereurs byzantins utilisèrent les Mardaïtes comme mercenaires pour mener la guérilla dans les territoires dirigés par le califat. À certains moments, ils effectuèrent des raids jusqu'à des villes aussi importantes que Damas, imposant même à une reprise un tribut au calife omeyyade. L’existence d'un état libanais mardaïte pendant 6 siècles, de l'invasion islamique jusqu'à la fin des Croisades, est une réalité historique (confirmée par les historiens grecs et arabes, bien que les sources soient peu nombreuses).

[3] Jérusalem.

[4] Constantin IV Pogonat (v.650- 685), c'est-à-dire "le Barbu", fils aîné de Constant II et de l'impératrice Fausta, co-empereur à partir de 654 puis empereur byzantin de 668 à sa mort. De son épouse, Anastasia, il eut deux fils, dont l'aîné devint l'empereur Justinien II. Cependant son fils s’appelait Justinien II, pas Constantin. L’auteur confond peut-être Constant II, père de Constant IV, avec son fils. Mais Constant II fut initialement nommé Héraclius, et accèda au trône impérial à l'âge de 11 ans, renommé Constantin, et surnommé Constant, "petit Constantin", en l'honneur de son père récemment disparu. Alors ?

[5] Considéré comme un homme d'État avisé et un meneur d'hommes, Constantin IV lutta avec fermeté contre les Arabes, qui harcelaient l'Empire depuis 663 (invasion de la province d'Afrique et fondation de la forteresse musulmane de Kairouan, raid sur Syracuse, affrontement dans toute l'Asie Mineure et prise de Cyzique et de Smyrne en 670, premier siège de Constantinople par les Arabes, 674-678). Il les vainquit en 678 grâce à l'utilisation du feu grégeois, inventé par le Syrien Callinicos et vendu à l'Empire, qui permit d'incendier la flotte arabe. Un traité de paix de trente ans fut conclu avec le calife Muawiya Ier, qui s'engagea à payer un tribut annuel. Ce fut historiquement le premier coup d'arrêt donné à l'expansion de l'Islam.

[6] L’ancienne Médine.

[7] Les Maurophori ou « robes noires ». « Comme les troupes d’Abu’l Abbas Al Saffah étaient composées de soldats basanés & qu’elles étaient habillées de noir les Arabes les appelèrent Mejuadi & les Syriens Vchama deux mots qui signifient noir en Arabe & en Syriaque Théophane & Cedrenus les appellent Maurophori. Plusieurs auteurs leur donnent aussi le nom de Persans y parce qu’ils étaient la plupart originaires du Khorasan frontière de Perse. Théophane appelle le lieu où les deux armées en vinrent aux mains Zaba & Denys de Telmar, Beth Zabe, vraisemblablement parce que Merwan y avait établi sa résidence ou du moins dans le voisinage de cette place ainsi que nous l’apprenons d’Aboulfaradj. » Histoire Universelle, t. XLIII, 1782.

[8] Cela est exact car les Arabes envahirent l’Espagne en 711.

[9] Comme on l’a vu dans un chapitre antérieur, c’est faux ; Muawiya fut le sixième calife, donc le septième chef des Arabes dans le décompte de Constantin.

[10] Le colosse fut mis à bas par un tremblement de terre autour de -225/-227. Vers 654, une expédition arabe emporta les 20 tonnes qui restaient du colosse (13 tonnes de bronze et 7 tonnes de fer), pour les vendre à un marchand juif.

[11] Le dieu du soleil.

[12] Plus de 30 m.

[13] Charès, statuaire grec, natif de Lindos, élève de Lysippe, construisit vers l'an 300 avant J.-C. le fameux colosse de Rhodes. Selon la légende, l'on raconte qu'il se serait suicidé après avoir réalisé qu'il avait commis une erreur de calcul lors de la construction du colosse ; erreur qui fut ensuite corrigée par l'un de ses assistants.

[14] On dit que la bataille de Siffin fit 40.000 morts. Cf. Tabari, Chronique.

[15] Ces deux anciens, « compagnons de Mahomet » étaient :

pour Muawiya, Amrou ibn al-‘ās ibn Wālil ibn Hāšim ibn Sa’īd ibn Sahm, compagnon de Mahomet et fut nommé par celui-ci comme général, il mourut en 664 ;

pour Ali, Abu-Musa Abd-Allah ibn Qays al-Ash'ari, mieux connu sous le nom de Abu Musa al-Ashari (d.ca. 662 or 672) était un compagnon de Mahomet et une figure importante dans son histoire.

[16] Cela ne s’est pas passé de façon aussi romancée, même si Tabari le raconte également. On dit qu’Ali fut près de gagner la bataille mais qu’indécis, il ne sut confirmer son avantage. Il mourut assassiné plus tard. Ses coreligionnaires sont les shiites.

[17] Il y a erreur, il n’était pas petit-fils mais fils d Abou Sofian. Il a déjà été question de ce général gouverneur de la Syrie qui devint khalife. Son père Abou Sofian de la race des Koraïchites de la famille des Omeyades avait été long temps un des plus grands adversaires de Mahomet. (Cf. Lebeau, Hist. du Bas-empire).

[18] Rhinotmète signifie “au nez coupé”. Sur cet empereur abominable et pathologiquement fou, il faut lire le très vivant article de l’historien Charles Diehl, L’empereur au nez coupé, Revue de Paris, 1923, qui refait sa biographie, il nous dit : « à elle seule cette appellation d’empereur au nez coupé suffit à faire pressentir ce que la destinée de ce prince eut d'extraordinaire et de singulier. Peu de romans d'aventure sont plus mouvementés et plus pittoresques que ne fut la vie de ce souverain; et si Justinien II fut un des monstres les plus authentiques qui se soient assis sur le trône de Byzance, c'est un beau monstre aussi, et assez représentatif du temps où il vécut ».

Résumons sa vie: Justinien II fut empereur de 685 à 695, destitué par Léonce II, il reconquit son trône en 705 sur Tibère III qui avait succédé à Léonce. Justinien II sera finalement décapité le 4 novembre 711, tandis que son fils Tibère, âgé de 6 ans, sera égorgé.

[19] Le calife Abd el Mélik.

[20] Monnaie d’or byzantine.

[21] Les termes de cet accord sont dans la Chronographie de Théophane en 659, mais alors c’était l’empereur Constant II qui régnait et Muawiyah qui était calife. Il y a confusion chez l’auteur.

[22] « La quatrième Arménie était située vers les sources du Tigre, occupait les deux rives du bras méridional de l'Euphrate, et s'étendait jusqu'à la Mésopotamie, en suivant ce fleuve, qui la séparait de la petite Arménie et de la Syrie. Elle est bornée au nord par la haute Arménie, à l'orient par la province de Dourouperan, au sud-est par celle d'Aghdsnik'h, et au sud par la Mésopotamie. Elle est comprise actuellement en totalité dans le pachalik d'Amid, et divisée en un grand nombre de sandjakats et de principautés indépendantes, possédées par des beys Kurdes.

La quatrième Arménie était subdivisée en neuf autres provinces principales, sans compter beaucoup de petits cantons distingués par des noms particuliers. La plus connue de toutes est celle qui se trouve mentionnée fréquemment dans les écrivains anciens, sous les noms de Sophène, Sophanene et Tzophanene. Les Arméniens l'appelaient Dzop'hk'h, et les Syriens Tsouphanya: elle était fort grande, et il paraît que, dans la haute antiquité, elle donnait son nom à la quatrième Arménie toute entière. Elle était divisée en deux parties, la grande Sophène, et la petite Sophène, qui s'appelait encore Sophène des Schahounis, dénomination qui lui venait peut-être d'un peuple qui y avait habité dans l'antiquité ; la première était du côté de l'occident et l'autre à l'orient. Elle était arrosée par un grand nombre de petites rivières et remplie de sources limpides qui en faisaient un séjour fort agréable. A l'orient de la Sophène, sur les frontières du pays de Daron, était la province de Haschdeank'h, qui formait le domaine particulier des princes de la race Arsacide qui n'étaient point destinés à régner; elle paraît être la même que celle qui est nommée par plusieurs écrivains Grecs Asthianene et Austanitis. Au midi de la Sophène, sur les bords de l'Euphrate, entre ce fleuve et la ville d'Amid, on trouvait la province de Paghnadoun, qui fut nommée dans la suite Baghin, et qui paraît répondre à la Belabitine des écrivains Byzantins. (Cf. Saint-Martin, Mémoires historiques et géographiques sur l’Arménie, t. I).

[23] Al-Walid ben Abd al-Malik ou Al-Walid Ier (668 - 715) fut le sixième calife omeyyade. Il était le fils aîné d'`Abd al-Malik et lui succéda en 705.

[24] Michel II l'Amorien (le Bègue) (mort le 8 octobre 829) fut empereur byzantin de 820 à 829. Il est le fondateur de la dynastie amorienne.

[25] Thomas le Slave (?-octobre 823) est un commandant byzantin de la marine militaire, chargé d'un haut commandement, sous le règne de l'Empereur Léon V l'Arménien…. Dans la partie orientale de l'empire il prétend être l'empereur aveuglé Constantin VI, ayant échappé à l'aveuglement, et dans l'ouest du pays, il prend l'allure d'une icône. Thomas est tellement convaincant, qu'une cérémonie de couronnement a lieu à Antioche contrôlé par les Musulmans. Partout, cependant, il prend la défense des pauvres. Avec le soutien du calife Al-Mamoun, Thomas envahit l'Empire, au printemps 821 et en l'espace de quelques mois, seule deux régions en Asie Mineure restent fidèles à Michel II. En décembre 821, il assiège Constantinople. Thomas n'est cependant pas mesure de faire une brèche dans les murs de la cité, et doit se replier en raison de la météo et d'une attaque de l'armée bulgare (le khan bulgare Omourtag ayant conclut une paix de trente ans avec Byzance). Thomas perd la confrontation face l'empereur Michel dans son dernier bastion d'Andrinople. Il meurt supplicié en octobre 823.

[26] Maslama ben `Abd al-Malik (685-738), est connu comme commandant des armées arabes sous la dynastie Omeyyade.

[27] Abû Ayûn Sulayman ben `Abd al-Malik (v. 674 - octobre 717) est le septième calife omeyyade. Il succède à son frère Al-Walid Ier en 715. Il est remplacé par son cousin `Umar II en 717 après un règne de deux ans et cinq mois.

[28] Abû Hafs `Umar ben `Abd al-`Aziz ou `Umar II (682-720) fut le huitième calife omeyyade. Il succéda à son cousin Sulayman pour cause de maladie en 717. Il est le fils de `Abd al-’Aziz gouverneur de l'Égypte, auquel son frère aîné le calife `Abd al-Malik avait, dans un premier temps, promis la succession avant de désigner son fils aîné Al-Walid Ier. Le second fils d'`Abd al-Malik, Sulayman, succéda à son frère. `Umar ben Abd al-`Aziz vint interrompre cette succession entre frères pour un temps assez court, puisque trois ans plus tard c'est un troisième fils de'`Abd al-Malik, Yazid II qui lui succéda.

[29] Abû Khalid Yazid ben `Abd al-Malik ou Yazid II (691-723). Il a été le neuvième calife omeyyade. Il a succédé à son cousin `Umar II en 720 renouant avec la succession de ses frères. Il a été le troisième fils d'`Abd al-Malik à porter le titre de calife. Mort en campagne durant l'hiver 723, son frère Hicham lui a succédé un peu plus tard quand la nouvelle de sa mort arriva en Syrie (724).

[30] Abû al-Walid Hicham ben `Abd al-Malik est le dixième calife omeyyade. Il est le quatrième fils de `Abd al-Malik à porter le titre de calife.

[31] Abû `Abd al-Malik Marwân ben Muhammad ou Marwan II surnommé al-J`adîy al-Himâr (???-750) devint le quatorzième et dernier calife omeyyade de Damas en 744. Il est fils de Muhammad, et petit-fils de Marwan Ier.

[32] Abou’l Abbas surnommé as-Saffah (le Sanguinaire), avait trente deux ans et il avait régné quatre ans et neuf mois lorsqu’il mourut en l’an 136 de l’hégire un dimanche de zoul’hedjab le 9 juin 754 de J C. Il mourut de la petite vérole à Anbar sur l’Euphrate. Constantin Porphyrogénète l’appelle Abdelas ce qui est effectivement son nom Abd allah. Il lui donne vingt un ans de règne tandis qu’il n’occupa le trône que quatre ans ; on voit qu’il l’a confondu avec son frère Almansour qui régna en effet ce nombre d’années Cette erreur au reste vient de Théophane qui a confondu les noms des deux frères. (Cf. Lebeau, Hist. du Bas-empire).

[33] Muhammad al-Mahdî ben `Abd Allah al-Mansûr ou Al-Mahdî troisième calife abbasside est né en 746. Il succéda à son père Al-Mansûr comme calife en 775. Il est mort le 4 août 785.

[34] Nom biblique du calife Harun al-Rashid (786-809)

[35] Irène, impératrice byzantine de 797 à 802, née à Athènes en 752, morte en 803 sur l'île de Lesbos. D'origine obscure, elle épouse le futur Léon IV en 768…. Consciente des sympathies de son fils pour les iconoclastes et craignant une guerre civile dans l'Empire, Irène accepte que son fils Constantin soit aveuglé en 797 ; il meurt probablement peu après. (Wikipédia)

[36] Harun al-Rashid mourut en 809, lors d'une visite au Khorasan. Après sa mort, commença une querelle entre ses fils Amin et Mamoun.

[37] Le califat commença à se désintégrer dans la première moitié du Ixe siècle.

[38] Dans l'Église orthodoxe et dans les Églises orientales, une laure est un établissement monastique où les moines vivent, durant la semaine, comme des ermites dispersés dans une région éloignée des zones habitées. Le samedi soir, le dimanche et les jours de fête, ils se rassemblent pour chanter ensemble les offices, prendre les repas en commun et recevoir l'enseignement d'un ancien.

[39] Saint Chariton est né et fut élevé à Iconium, en Asie mineure, vers 270-276. Sa fête est le 28 septembre. Il s'établit vers 322 dans une grotte du Wadi Farah. Il introduisit le tout premier monachisme du désert de Judée, entre Jérusalem et la mer Morte. À partir du début du IVe siècle, il fut donc à l'origine des monastères (ou Laures) de Pharan, à dix kilomètres au nord de Jérusalem ; Douka, près de Jéricho ; Souka, à une dizaine de kilomètres au sud de Bethléem.

[40] Saint Sabas est né en Cappadoce, dans le bourg de Mutalask, près de Césarée de Cappadoce, en 439 et mort le 5 décembre 532. Il est fêté le 5 décembre.

[41] Le cénobitisme était une forme de vie monastique en communauté, propre aux cénobites ; par opposition, les anachorètes ou ermites, vivaient seuls une vie consacrée à la prière et la contemplation. L'étymologie explique bien cette différence essentielle, à travers deux mots grecs: koinos qui signifie « en commun » et bios qui signifie « vie ».

[42] Euthyme le Grand (377-473) est né à Mélitène, dans la province de Petite-Arménie. Il figure parmi les saints de l' Église catholique et de l'Eglise orthodoxe. Il est célébré le 20 janvier.

[43] Théodose le Cénobiarque ou Théodose le Grand, né vers 424 en Cappadoce et mort en 529 en Palestine est une saint de l'Église chrétienne primitive et l'un des fondateurs du monachisme oriental.

[44] Signifie « Les grands champs ».

[45] L’Ebre.

[46] Hérodore d'Héraclée était aussi, toujours au Vème siècle, l'auteur d'un Καθ' Ηρακλέα λόγος en dix-sept volumes. Sans refuser de faire crédit d'originalité à un ouvrage que Wilamowitz qualifiait de « pragmatische Roman », l'on peut supposer que ce roman-fleuve charriait dans un cours si long quelques éléments étrangers. Aussi pensons-nous qu'Hérodore, contemporain de Socrate et père du sophiste Bryson (disciple de Socrate), a pu connaître certains aspects de la « légende pythagoricienne » d'Héraclès. (Cf. M. Detienne, Héraclès, héros pythagoricien, Revue de l’hist. des religions, 1960.)

[47] Ou Cynésiens, Kynésiens,. Les Cynètes ou Conii étaient un des peuples préromains de la péninsule ibérique, vivant dans l'Algarve aujourd'hui et le bas Alentejo au sud du Portugal avant le 6e siècle avant notre ère (dans ce qui allait devenir la partie sud de la province romaine de Lusitanie).

[48] Le nom d'Ibérie n'aurait désigné d'abord que la région située en deçà de l'Ebre ou l'ancien pays des Iglètes, ainsi appelé du nom d'un peuple qui pourtant, au dire d'Asclépiade de Myrlée, n'occupait qu'un territoire relativement peu étendu. Puis sont venus les Romains qui, en même temps qu'ils ont appelé la contrée tout entière indifféremment Ibérie et Hispanie, l'ont partagée en province Ultérieure et province Citérieure, se réservant de modifier encore par la suite la division administrative du pays, suivant que les circonstances l'exigeraient. (Strabon, III, 4).

[49] Le 3 janvier 2010, le journal espagnol El País a annoncé qu'un groupe d'archéologues du CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) enquêtait sur la disparition de Tartessos, dont les vestiges sont sans doute enfouis sous les sables mouvants près de l'embouchure du Guadalquivir, au sud de la péninsule ibérique. La quête de cette civilisation, disparue il y a environ 3000 ans, relance le débat sur la légendaire cité de l'Atlantide. Les chercheurs pensent que les Tartésiens avaient établis leur capitale au cœur de l'actuel Parc national de Doñana en Andalousie. Les scientifiques ont en effet prouvé récemment que la région, réputée submergée pendant l'âge de glace, a connu de courtes périodes de reflux. Les Tartésiens, qui ont précédé les Phéniciens, y aurait édifié un vaste centre urbain, détruit plus tard par un tsunami.

[50] Artémidore (dit parfois Artémidore d'Éphèse, ce qui crée une confusion avec Artémidore de Daldis dit aussi d'Éphèse) est un célèbre géographe grec du Ier siècle av. J.-C. Il visita l'Italie (comme ambassadeur à Rome), l'Espagne, l'Égypte, et la plupart des pays riverains de la Méditerranée. Il écrivit ensuite une vaste géographie (Geographoumena) en onze livres. Il ajouta beaucoup aux renseignements qu'il puisa dans les œuvres de ses prédécesseurs Agatharchide, Ératosthène, etc. Strabon et Étienne de Byzance nous ont conservé de nombreux fragments de cet ouvrage.

[51] Le Guadalquivir.

[52] La première colonie phénicienne en Espagne (Cadix moderne)

[53] Parthénios de Nicée (en grec ancien Παρθένιος) est un poète grec du Ier siècle av. J.-C. Né à Nicée en Bithynie, l est fait prisonnier au cours des guerres qui opposent Mithridate VI, roi du Pont, à l'Empire romain. En 73 av. J.-C., il est amené à Rome où il demeure une fois libéré. Il fait la connaissance de Virgile et de Cornelius Gallus, un poète élégiaque. C'est pour ce dernier qu'il compose les Passions amoureuses (Περὶ Ἐρωτικῶν Παθημάτων / Perì Erôtikon Pathêmátôn), un recueil de trente-six histoires d'amour malheureuses en prose, rédigées à partir de l'œuvre de poètes hellénistiques. Il est probable que ce recueil devait servir d'inspiration à Cornelius Gallus pour ses élégies ainsi qu'à Ovide pour ses Métamorphoses. Parthénios de Nicée est considéré comme un précurseur du roman grec. (Wikipédia)

[54] On la verra dans les chapitres 45 et 46.

[55] Les Piériens n’étaient point des barbares comme les Odryses ou les Edons : ils étaient de race grecque, ainsi que le témoignent les noms grecs de leurs villes, de leurs rivières et de leurs montagnes. Mais il est aisé de concevoir que les habitants de la Grèce méridionale aient donné aux Piériens le nom de Thraces, sous lequel étaient généralement compris les peuples établis au nord-est de la Grèce. (A. Pierron, Hist. de la littérature grecque)

[56] Denis le Périégète, vivant sans doute au 1er siècle de notre ère ; auteur d’une « Description de la Terre » ou plutôt Périégèse, ou Voyage autour du monde. Son œuvre a été traduite en vers latins par Priscianus, Rufus Festus Avienus et Papius, en prose latine par Henri Estienne et en vers français par Bénigne Saumaise (1597).

[57] Pièce perdue.

[58] Ménandre (342/341-292/291), principal représentant de la « nouvelle » comédie attique. Cette comédie, Aspis ou Le bouclier, aurait été préservée presque complète.

[59] Marcien est un géographe qui semble avoir vécu au Ve siècle, auteur d'un Périple de la mer extérieure, inspiré notamment de Claude Ptolémée, et aussi d'un Abrégé du Périple de la mer intérieure de Ménippe de Pergame, un géographe de l'époque d'Auguste dont l'oeuvre originale est perdue.

[60] La province romaine de Bétique (Hispania Baetica) couvre le sud de l'Espagne, et correspond à peu près à l’actuelle Andalousie. Elle est issue de l'ancienne Hispanie ultérieure, et tire son nom du Baetis, nom latin du fleuve Guadalquivir.

[61] La province romaine de Tarraconaise (Hispania Tarraconensis) couvre le nord et l'est de l'Espagne, est correspond à peu près à l'Aragon, la Catalogne, les Asturies. Elle est issue de l'ancienne Hispanie citérieure.

[62] Apollonius Dyscole, 2e siècle après JC. Natif d’Alexandrie, c’était un philologue grec. Seuls quatre de ses 29 ouvrages existent encore : sur les pronoms, conjonctions… Son style est assez obscur mais son ouvrage est utile en raison de citations littéraires.

[63] Paronyme signifie : Mot qui présente avec un autre mot une certaine analogie phonétique, mais sans avoir le même sens.

[64] Un proparoxyton est un mot dont l'accent est placé sur l'avant-avant-dernière (= antépénultième) syllabe.

[65] Charops ou Charopus est le nom de deux hommes d'Etat du 2ème siècle avant JC de la Ligue épirote, grand-père et petit-fils, tous deux avaient le patronyme Machatas.

Mais ce pourrait être aussi Charops, père d’Œagre (selon Diodore).

[66] Dans la mythologie grecque, Trézène est le fils de Pélops et le père d'Euphémos. Il a donné son nom à la cité grecque de Trézène en Argolide.

[67] Gaius Asinius Quadratus est un historien grec du troisième siècle de Rome et des Parthes. Félix Jacoby dans ses Fragmente der griechischen Historiker fournit trente fragments subsistant de son œuvre. La plupart proviennent du dictionnaire d’Etienne de Byzance. La Souda nous dit que son travail Chilieteris ("Le Millénaire") couvrait la période allant de la fondation de Rome jusqu'au règne d'Alexandre Sévère. Il écrivit également un Parthika, sans doute le récit des campagnes parthes du siècle précédent. Certains chercheurs lui attribuent un Germanika, bien que cela soit contesté. Toutes ses œuvres furent écrites en grec.

[68] Les Ligures sont un peuple alpin protohistorique d'Europe. Comme ils n'avaient pas de tradition écrite, ils ne sont connus que par les sources grecques. Festus Aviénus, écrivant d'après des documents grecs de la fin du VIe siècle, représente le Rhône comme séparation entre les Ligures et les Ibères (Or. marit., 608-610). Les Celtes envahirent le Sud de la France, et, refoulant à la fois les Ligures et les Ibères, pénétrèrent en Espagne (www.cosmovisions.com).

[69] Phrygien ou originaire de Rhodes, grammairien, élève de Tryphon, sophiste à Rome, descendant d'esclaves selon Hermippe. (Souda on-line : lexicographie byzantine, http://www.stoa.org/sol/)

[70] Sans doute l’auteur comique Cratinos, du Ve siècle avant JC dont il ne reste que des fragments. Presque centenaire son ouvrage « La bouteille » l’emporta au concours sur « Les nuées » d’Aristophane.

[71] Cet ouvrage colossal, qui a survécu, est disponible sur ce même site. Voici l’extrait (II, 21), autrement traduit : « Phylarque nous apprend que Théodore de Larisse, toujours indisposé contre le roi Antigone, était un buveur d'eau. Il dit aussi que les Ibériens, quoique les plus riches des hommes, ne buvaient tous que de l'eau, mangeaient seuls par épargne, tandis qu'ils portaient les habits les plus somptueux..... »

[72] Historien grec du IIIe siècle avant JC couvrant la période 272 (Pyrrhus) à 220 (mort de Cléomène). Son ouvrage est perdu, on en trouve des fragments chez Plutarque.

(1) φύλακος  ou terme poétique = φύλαξ, ακος

 

reste vient de Théophane qui a confondu les noms des deux