Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE L

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 49 - chapitre 51

 

 

 

 

 

 

 

Περὶ τῶν ἐν τῷ θέματι Πελοποννήσου Σκλάβων, τῶν τε Μηλιγγῶν καὶ Ἐζεριτῶν καὶ περὶ τῶν τελουμένων παρ´ αὐτῶν πάκτων, ὁμοίως καὶ περὶ τῶν οἰκητόρων τοῦ κάστρου Μαΐνης καὶ τοῦ παρ´ αὐτῶν τελουμένου πάκτου.

Ἰστέον, ὅτι οἱ τοῦ θέματος Πελοποννήσου Σκλάβοι ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ βασιλέως Θεοφίλου καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Μιχαήλ, ἀποστατήσαντες γεγόνασιν ἰδιόρρυθμοι, λεηλασίας καὶ ἀνδραποδισμοὺς καὶ πραίδας καὶ ἐμπρησμοὺς καὶ κλοπὰς ἐργαζόμενοι. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας Μιχαήλ, τοῦ υἱοῦ Θεοφίλου, ἀπεστάλη ὁ πρωτοσπαθάριος Θεόκτιστος, οὗ τὸ ἐπίκλην ὁ τῶν Βρυεννίων, στρατηγὸς ἐν τῷ θέματι Πελοποννήσου μετὰ δυνάμεως καὶ ἰσχύος πολλῆς, ἤγουν Θρᾳκῶν καὶ Μακεδόνων καὶ τῶν λοιπῶν δυτικῶν θεμάτων τοῦ πολεμῆσαι καὶ καθυποτάξαι αὐτούς. Καὶ πάντας μὲν τοὺς Σκλάβους καὶ λοιποὺς ἀνυποτάκτους τοῦ θέματος Πελοποννήσου ὑπέταξε καὶ ἐχειρώσατο, μόνοι δὲ οἱ Ἐζερῖται καὶ οἱ Μηλιγγοὶ κατελείφθησαν ὑπὸ τὴν Λακεδαιμονίαν καὶ τὸ Ἕλος. Καὶ ἐπειδὴ ὄρος ἐστὶν ἐκεῖσε μέγα καὶ ὑψηλότατον, καλούμενον Πενταδάκτυλος, καὶ εἰσέρχεται ὥσπερ τράχηλος εἰς τὴν θάλασσαν ἕως πολλοῦ διαστήματος, διὰ δὲ τὸ εἶναι τὸν τόπον δύσκολον κατῴκησαν εἰς τὰς πλευρὰς τοῦ αὐτοῦ ὄρους, ἐν μὲν τῷ ἑνὶ μέρει οἱ Μηλιγγοί, ἐν δὲ τῷ ἑτέρῳ μέρει οἱ Ἐζερῖται. Καὶ ὁ μὲν προρρηθεὶς πρωτοσπαθάριος Θεόκτιστος καὶ στρατηγὸς Πελοποννήσου δυνηθεὶς καὶ τούτους καθυποτάξαι, ἐξέθετο τοῖς μὲν Μηλιγγοῖς νομίσματα ξʹ, τοῖς δὲ Ἐζερίταις νομίσματα τʹ, ἅτινα καὶ ἐτέλουν, αὐτοῦ στρατηγοῦντος, καθὼς παρὰ τῶν ἐντοπίων διασώζεται μέχρι τῆς σήμερον ἡ τοιαύτη φήμη. Ἐπὶ δὲ τῆς βασιλείας τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ, τοῦ βασιλέως, στρατηγῶν ὁ πρωτοσπαθάριος Ἰωάννης ὁ Πρωτεύων εἰς τὸ αὐτὸ θέμα ἀνήγαγεν πρὸς τὸν αὐτὸν κύριν Ῥωμανὸν περί τε τῶν Μηλιγγῶν καὶ τῶν Ἐζεριτῶν, ὅτι ἀποστατήσαντες οὐ πείθονται οὔτε τῷ στρατηγῷ, οὔτε βασιλικῇ κελεύσει ὑπείκουσιν, ἀλλ´ εἰσὶν ὥσπερ αὐτόνομοι καὶ αὐτοδέσποτοι, καὶ οὔτε παρὰ τοῦ στρατηγοῦ δέχονται ἄρχοντα, οὔτε συνταξιδεύειν αὐτῷ ὑπείκουσιν, οὔτε ἄλλην τοῦ δημοσίου δουλείαν ἐκτελεῖν πείθονται. Καὶ μέχρι τοῦ ἀνελθεῖν τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ συνέβη προβληθῆναι τὸν πρωτοσπαθάριον Κρινίτην τὸν Ἀροτρᾶν στρατηγὸν ἐν Πελοποννήσῳ, τῆς δὲ ἀναφορᾶς τοῦ πρωτοσπαθαρίου Ἰωάννου καὶ στρατηγοῦ Πελοποννήσου τοῦ Πρωτεύοντος καταλαβούσης καὶ κατ´ ἐνώπιον τοῦ βασιλέως τοῦ κυροῦ Ῥωμανοῦ ἀναγνωσθείσης καὶ περιεχούσης τὴν ἀποστασίαν τῶν προρρηθέντων Σκλάβων καὶ τὴν πρὸς τὰς βασιλικὰς προστάξεις δυσπείθειαν ἢ μᾶλλον ἀπείθειαν, ἐδέξατο ὁ αὐτὸς πρωτοσπαθάριος Κρινίτης, ἵνα, ἐπεὶ εἰς τοσαύτην ἤλασαν ἀποστασίαν καὶ ἀπείθειαν, ἐκστρατεύσῃ κατ´ αὐτῶν καὶ καταπολεμήσῃ καὶ ὑποτάξῃ καὶ ἐξολοθρεύσῃ αὐτούς. Ἀρξάμενος οὖν πολεμεῖν αὐτοὺς ἀπὸ μηνὸς Μαρτίου καὶ κατακαύσας τὰ θέρη αὐτῶν καὶ ληϊσάμενος πᾶσαν τὴν γῆν αὐτῶν, ἔσχεν αὐτοὺς ἀνθισταμένους καὶ ἀντέχοντας μέχρι μηνὸς Νοεμβρίου, ἀπὸ τότε δὲ ἰδόντες τὴν ἑαυτῶν ἐξολόθρευσιν, ᾐτήσαντο λόγον καὶ τοῦ ὑποταγῆναι αὐτοὺς καὶ τυχεῖν συμπαθείας, ὑπὲρ ὧν πρώην ἐπλημμέλησαν. Ὁ οὖν προρρηθεὶς πρωτοσπαθάριος καὶ στρατηγὸς ὁ Κρινίτης ἐξέθετο αὐτοῖς πάκτα πλείονα, ὧν ἐτέλουν, τοῖς μὲν Μηλιγγοῖς ἀπὸ τῶν ξʹ νομισμάτων, ὧν πρότερον ἐτέλουν, νομίσματα φμʹ, ὡς εἶναι τὸ πᾶν πάκτον αὐτῶν νομίσματα χʹ, τοῖς δὲ Ἐζερίταις ἀπὸ τῶν τʹ νομισμάτων, ὧν πρότερον ἐτέλουν, ἕτερα νομίσματα τʹ, ὡς εἶναι τὸ πᾶν πάκτον αὐτῶν νομίσματα χʹ, ἅτινα καὶ ἀπῄτησεν καὶ εἰσεκόμισεν ὁ αὐτὸς πρωτοσπαθάριος Κρινίτης ἐν τῷ θεοφυλάκτῳ κοιτῶνι. Τοῦ δὲ πρωτοσπαθαρίου Κρινίτου ἐν τῷ θέματι μετατεθέντος Ἑλλάδος, καὶ τοῦ πρωτοσπαθαρίου Βάρδα τοῦ Πλατυπόδη προβληθέντος στρατηγοῦ ἐν Πελοποννήσῳ, καὶ τῆς ἀταξίας γεναμένης καὶ στάσεως παρὰ αὐτοῦ τοῦ πρωτοσπαθαρίου Βάρδα τοῦ Πλατυπόδη καὶ τῶν ὁμοφρόνων αὐτοῦ πρωτοσπαθαρίων καὶ ἀρχόντων, καὶ τὸν πρωτοσπαθάριον Λέοντα τὸν Ἀγέλαστον ἀποδιωξάντων ἀπὸ τοῦ θέματος, καὶ εὐθέως γενομένης καὶ τῆς τῶν Σκλαβησιάνων ἐπιθέσεως κατὰ τοῦ αὐτοῦ θέματος, ἀπέστειλαν οἱ αὐτοὶ Σκλάβοι, οἵ τε Μηλιγγοὶ καὶ οἱ Ἐζερῖται, πρὸς τὸν κύριν Ῥωμανόν, τὸν βασιλέα, ἐξαιτούμενοι καὶ παρακαλοῦντες τοῦ συμπαθηθῆναι αὐτοῖς τὰς προσθήκας τῶν πάκτων καὶ τελεῖν αὐτούς, καθὼς καὶ πρότερον ἐτέλουν. Ἐπεὶ δέ, καθὼς προείρηται, εἰσῆλθον οἱ Σκλαβησιάνοι ἐν τῷ θέματι Πελοποννήσου, δεδιὼς ὁ βασιλεύς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ προστεθέντες τοῖς Σθλάβοις παντελῆ ἐξολόθρευσιν τοῦ αὐτοῦ θέματος ἐργάσωνται, ἐποίησεν αὐτοῖς χρυσοβούλλιον τοῦ τελεῖν αὐτοὺς πάκτα, ὡς καὶ πρότερον, τοὺς μὲν Μηλιγγοὺς ξʹ νομίσματα, τοὺς δὲ Ἐζερίτας 〈νομίσματα〉 τʹ. Αὕτη οὖν ἐστιν ἡ αἰτία τῆς προσθήκης καὶ τῆς ἐκκοπῆς τῶν πάκτων τῶν τε Μηλιγγῶν καὶ τῶν Ἐζεριτῶν.

Ἰστέον, ὅτι οἱ τοῦ κάστρου Μαΐνης οἰκήτορες οὐκ εἰσὶν ἀπὸ τῆς γενεᾶς τῶν προρρηθέντων Σκλάβων, ἀλλ´ ἐκ τῶν παλαιοτέρων Ῥωμαίων, οἳ καὶ μέχρι τοῦ νῦν παρὰ τῶν ἐντοπίων Ἕλληνες προσαγορεύονται διὰ τὸ ἐν τοῖς προπαλαιοῖς χρόνοις εἰδωλολάτρας εἶναι καὶ προσκυνητὰς τῶν εἰδώλων κατὰ τοὺς παλαιοὺς Ἕλληνας, οἵτινες ἐπὶ τῆς βασιλείας τοῦ ἀοιδίμου Βασιλείου βαπτισθέντες Χριστιανοὶ γεγόνασιν. Ὁ δὲ τόπος, ἐν ᾧ οἰκοῦσιν, ἐστὶν ἄνυδρος καὶ ἀπρόσοδος, ἐλαιοφόρος, δέ, ὅθεν καὶ τὴν παραμυθίαν ἔχουσιν. Διάκειται δὲ ὁ τοιοῦτος τόπος εἰς ἄκραν τοῦ Μαλέα, ἤγουν ἐκεῖθεν τοῦ Ἐζεροῦ πρὸς τὴν παραθαλασσίαν. Διὰ δὲ τὸ τελείως ὑποτεταγμένους εἶναι αὐτοὺς καὶ ἄρχοντα παρὰ τοῦ στρατηγοῦ δέχεσθαι καὶ πειθαρχεῖν καὶ ὑπείκειν ταῖς τοῦ στρατηγοῦ προστάξεσιν παρέχουσιν πάκτον ἐκ παλαιτάτου χρόνου νομίσματα υʹ. Ἰστέον, ὅτι ἡ Καππαδοκίας στρατηγὶς τὸ παλαιὸν τοῦρμα ἦν τῆς τῶν Ἀνατολικῶν στρατηγίδος.

50. Les Slaves dans le thème du Péloponnèse, les Mélingues et les Ezérites, leur tribut, et de manière semblable la ville de Maïna et son tribut.

Les Slaves de la province du Péloponnèse se révoltèrent à l'époque de l'empereur Théophile[1] et de son fils Michel,[2] ils devinrent indépendants, pillant, réduisant en esclavage, volant et brûlant. Et sous le règne de Michel, le fils de Théophile, le protospathaire Théoctiste, surnommé Bryennius,[3] fut envoyé comme stratège du thème[4] du Péloponnèse avec une importante et puissante force, à savoir, des Thraces, des Macédoniens et d’autres hommes des provinces de l'Ouest, pour faire la guerre et les soumettre. Il soumit et maîtrisa tous les Slaves et autres insubordonnés du thème du Péloponnèse, et seuls les Ezérites et les Mélinges) furent épargnés,[5] vers Lacédémone et Hélos. Et comme il y a là une grande et très haute montagne appelée Pentadaktylos[6] qui fonctionne comme un cou avançant longuement dans la mer, et comme l’endroit est difficile d’accès, ils s’installèrent sur les flancs de cette même montagne, les Mélingues d’un côté, et les Ezérites de l'autre. Théoctiste, le protospathaire susnommé, stratège du Péloponnèse, ayant réussi à les soumettre eux aussi, leur fixa un tribut de 60 nomismata pour les Mélingues, et de 300 nomismata pour les Ezérites,[7] et ils eurent coutume de le payer quand il fut stratège, comme cet état de fait a été conservé jusqu'à ce jour par les habitants locaux. Mais sous le règne de l'empereur Romain [Ier Lécapène], le protospathaire John Proteuon, stratège de ce même thème, signala aussi au même Seigneur Romain concernant à la fois Mélingues et Ezérites, qu'ils s'étaient rebellés et n’obéissaient ni au stratège, ni aux ordres impériaux, se considérant pratiquement indépendants et autonomes, et n'acceptant pas qu’un homme fut désigné à leur tête par le stratège ; ils ne tenaient aucun compte des ordres du service militaire sous lui, ni ne payaient d’autres dus au Trésor. Quand son rapport eut fait son chemin, on vit arriver le protospathaire Krinitis Arotras qui fut nommé stratège du Péloponnèse, et quand le rapport du protospathaire Jean Proteuon, stratège du Péloponnèse, arriva et fut lu en présence de l'empereur, le seigneur Romain, et qu’il contenait des nouvelles de la rébellion des Slaves précités et de leur obéissance réticente, ou plus exactement, de leur désobéissance aux ordres impériaux, ce même protospathaire Krinitis fut chargé, puisqu’ils avaient été si loin dans la révolte et la désobéissance, au mois de marcher contre eux, de les battre, de les soumettre voire de les exterminer. Et si, en commençant sa guerre contre eux au mois de mars en brûlant leurs récoltes et en pillant toutes leurs terres, il les maintint sur la défensive et ils résistèrent qu’au mois de novembre, puis, voyant qu'ils allaient être massacrés, ils demandèrent à négocier leur soumission et le pardon des méfaits passés. C’est alors que le protospathaire et stratège Krinitès déjà mentionné, fixa des tributs plus importants que ceux qu'ils avaient payé: pour les Mélingues 540 nomismata en plus des 60 qu'ils avaient payé avant, de sorte que leur tribut total fut de 600 nomismata, et aux autres, les Ezérites 300 nomismata de plus que les 300 qu'ils payaient précédemment, de sorte que leur tribut total fut de 600 nomismata ; ce même protospathaire Krinitès exigea et transmit ces tributs au sacellaire. Mais après le transfert du protospathaire Krinitès vers le thème de l'Hellade,[8] le protospathaire Bardas Platypodès[9] fut nommé stratège du Péloponnèse ; des désordres et des troubles survinrent à cause du même protospathaire Bardas Platypodès, entre protospathaires[10] et notables qui prirent son parti ; ils[11] expulsèrent le protospathaire Léon Agelastos du thème, et tout de suite les Slavésiens[12] attaquèrent ce même thème ; ces Slaves même, Mélingues et Ezérites, envoyèrent au souverain, l'empereur Romain, une requête pour le prier d’annuler les augmentations de tribut en leur pardonnant, car ils ne pouvaient payer que ce qu'ils payaient auparavant. Et puisque les Slavésiens étaient entrés dans le thème du Péloponnèse, comme on l’a dit plus haut, l'empereur, craignant qu'ils pussent unir leurs forces aux Slaves et entraîner la perte totale de ce même thème, édicta pour ces derniers une bulle d'or[13] restaurant le tribut précédent sous réserve qu'il fut payé, 60 nomismata pour les Mélingues, et 300 nomismata pour les Ezérites. Telle fut donc la cause de l'augmentation du tribut des Mélingues et des Ezérites, et sa restauration.

Les habitants de la ville de Maïna[14] ne sont pas de la race des Slaves précités, mais d’anciens Romains, et même à ce jour, les habitants locaux les appellent « Hellènes », parce que dans des temps très anciens,[15] ils étaient des idolâtres et des adorateurs d’images comme les anciens Hellènes ; ils furent baptisés et devinrent chrétiens sous le règne du glorieux Basile. L'endroit où ils vivent est sans eau, inaccessible, contient des oliviers, d'où ils tirent leur subsistance ; il est situé au cap Malea,[16] c’est-à-dire, au-delà d’Ezeron vers la côte. Voyant qu'ils sont parfaitement soumis et acceptent un chef comme stratège, tiennent compte et obéissent aux ordres du stratège, ils paient depuis des temps très reculés, un tribut de 400 nomismata.

 

Origine : Wikipedia

 

Ἰστέον, ὅτι ἡ Κεφαλληνίας στρατηγίς, ἤγουν τὰ νησία, τοῦρμα ἦν τὸ παλαιὸν τῆς στρατηγίδος Λαγουβαρδίας, ἐπὶ δὲ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, γέγονεν στρατηγίς.

Ἰστέον, ὅτι ἡ Καλαβρίας στρατηγὶς δουκᾶτον ἦν τὸ παλαιὸν τῆς στρατηγίδος Σικελίας.

Ἰστέον, ὅτι ἡ τοῦ Χαρσιανοῦ στρατηγὶς τοῦρμα ἦν τὸ παλαιὸν τῆς τῶν Ἀρμενιάκων στρατηγίδος.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ἀπὸ τοῦ θέματος τῶν Βουκελλαρίων εἰς τὸ Καππαδοκῶν θέμα μετετέθησαν ταῦτα τὰ βάνδα, ἤτοι ἡ τοποτηρησία Βάρετας, ἡ τοποτηρησία Βαλβαδώνας, ἡ τοποτηρησία Ἄσπονας καὶ ἡ τοποτηρησία Ἀκαρκοῦς, καὶ ἀπὸ τοῦ θέματος τῶν Ἀνατολικῶν εἰς τὸ Καππαδοκῶν θέμα μετετέθησαν ταῦτα τὰ βάνδα, ἤτοι ἡ τοποτηρησία τῆς Εὐδοκιάδος, ἡ τοποτηρησία τοῦ Ἁγίου Ἀγαπητοῦ, ἡ τοποτηρησία Ἀφραζείας, καὶ ἐγένοντο ταῦτα τὰ ἑπτὰ βάνδα, ἤτοι τὰ τῶν Βουκελλαρίων τέσσαρα καὶ τρία τῶν Ἀνατολικῶν, τοῦρμα μία, ἡ νῦν τὰ Κόμματα λεγομένη.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ἀπὸ τοῦ θέματος τῶν Βουκελλαρίων εἰς τὸ θέμα Χαρσιανοῦ μετετέθησαν ταῦτα τὰ βάνδα, ἤτοι ἡ τοποτηρησία τοῦ Μυριοκεφάλου, ἡ τοποτηρησία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καὶ ἡ τοποτηρησία Βερινουπόλεως, καὶ ἐγένοντο τοῦρμα ἡ νῦν Σανίανα λεγομένη. Καὶ ἀπὸ τοῦ θέματος τῶν Ἀρμενιάκων εἰς τὸ τοῦ Χαρσιανοῦ θέμα μετετέθησαν ταῦτα τὰ βάνδα, ἤτοι ἡ τοῦ Κωμοδρόμου τοποτηρησία, ἡ τοποτηρησία Τάβιας, καὶ εἰς τὴν τοῦρμαν τοῦ Χαρσιανοῦ τὴν εἰρημένην προσετέθησαν. Ἀπὸ δὲ τοῦ Καππαδοκῶν εἰς τὸ τοῦ Χαρσιανοῦ θέμα ταῦτα τὰ βάνδα μετετέθησαν, ἤτοι ἡ τοῦρμα Κασῆς ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἡ τοποτηρησία Νύσσης μετὰ τῆς Καισαρείας. Ἰστέον, ὅτι τοῖς παρελθοῦσιν χρόνοις τὸ τοῦ Χοζάνου θέμα ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν ἦν, ὁμοίως καὶ τὸ τοῦ Ἀσμοσάτου θέμα καὶ αὐτὸ ὑπὸ τῶν Σαρακηνῶν ἦν. Τὸ δὲ Χανζὶτ καὶ ἡ Ῥωμανόπολις κλεισοῦραι τῶν Μελιτηνιατῶν ὑπῆρχον. Καὶ ἀπὸ τοῦ ὄρους τοῦ Φατιλάνου πάντα τὰ ἐκεῖθεν τῶν Σαρακηνῶν ὑπῆρχον, τὸ δὲ Τεκῆς ἦν τοῦ Μανουήλ. Ἡ δὲ Κάμαχα ἡ τοῦρμα ἄκρα Κολωνείας ἦν, ἡ δὲ τῆς Κελτζηνῆς τοῦρμα ὑπὸ τὴν Χαλδίαν ἦν. Ἡ δὲ Μεσοποταμία τῷ τότε καιρῷ θέμα οὐκ ἦν. Λέων δέ, ὁ φιλόχριστος καὶ ἀείμνηστος βασιλεύς, τὸν Μανουὴλ ἐκεῖνον ἀπὸ τοῦ Τεκῆς μετὰ λόγου ἐξήγαγεν, καὶ ἐν τῇ πόλει αὐτὸν εἰσήγαγεν, καὶ πρωτοσπαθάριον πεποίηκεν. Ἔχει δὲ ὁ αὐτὸς Μανουὴλ υἱοὺς τέσσαρας, τὸν Παγκρατούκαν, τὸν Ἰαχνούκαν, τὸν Μουδάφαρ καὶ τὸν Ἰωάννην. Καὶ τὸν μὲν Παγκρατούκαν ὁ βασιλεὺς ἱκανᾶτον πεποίηκεν καὶ μετὰ τοῦτο στρατηγὸν εἰς τοὺς Βουκελλαρίους, τὸν δὲ Ἰαχνούκαν εἰς Νικόπολιν στρατηγὸν ἐποίησεν, τὸν δὲ Μουδάφαρ καὶ τὸν Ἰωάννην ἐν Τραπεζοῦντι δέδωκεν γῆν βασιλικήν, ἅπαντας ἀξιώμασιν τιμήσας καὶ δοὺς αὐτοῖς εὐεργεσίας πολλάς. Καὶ ἐποίησεν θέμα τὴν Μεσοποταμίαν, καὶ τὸν Ὀρέστην ἐκεῖνον τὸν Χαρσιανίτην στρατηγὸν προεβάλετο, καὶ τότε δέδωκεν τὴν τῆς Καμάχας τοῦρμαν ὑπὸ τὸ θέμα εἶναι τῆς Μεσοποταμίας, εἶθ´ οὕτως καὶ τὴν Κελτζηνῆς τοῦρμαν ὑπὸ τὸ θέμα καὶ αὐτὴν Μεσοποταμίας ἐποίησεν. Ἀρτίως δὲ ταῦτα πάντα γεγονότα ὑπὸ τὴν τῶν Ῥωμαίων ἐξουσίαν, εἰς τὸ Μεσοποταμίας θέμα ἐπὶ Ῥωμανοῦ δεσπότου προσετέθη ἥ τε Ῥωμανόπολις καὶ τὸ Χανζίτ.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ἡ Λάρισσα τοῦρμα τῆς Σεβαστείας ἦν, τὸ δὲ Κυμβαλαῖος ἦν τοῦρμα τοῦ Χαρσιανοῦ, τὸ δὲ Συμπόσιον ἦν ἐρημία πρὸς τὰ μέρη τῆς Λυκανδοῦ παρακείμενον. Καὶ ἐπὶ τῆς βασιλείας Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, Εὐστάθιος ὁ τοῦ Ἀργυροῦ ἀπὸ τῆς ἐξορίας ἀνακληθεὶς εἰς τὸ Χαρσιανὸν στρατηγὸς προεχειρίσθη, ὁ δὲ Μελίας εἰς τὴν Μελιτηνὴν ἔτι πρόσφυγος ἦν, καὶ ὁ Βαασάκιος μετὰ τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτοῦ, τοῦ τε Κρικορίκη καὶ τοῦ Παζουνῆ, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἰσμαὴλ ὁ Ἀρμένιος ἐκεῖνος, οἵτινες καὶ πρὸς αὐτὸν καὶ τὸν προρρηθέντα Ἀργυρὸν ἔγραψαν διὰ τοῦ χρυσοβούλλου λόγον λαβεῖν καὶ ἐξελθεῖν καὶ τὸν μὲν Βαασάκιον καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ εἰς Λάρισσαν καθεσθῆναι καὶ ὀνομασθῆναι μὲν τὸν Βαασάκιον Λαρίσσης κλεισουριάρχην, ὅπερ καὶ γέγονεν, τὸν δὲ Ἰσμαὴλ κλεισουριάρχην εἰς τὸ Συμπόσιον, ὃ καὶ γέγονεν, τὸν δὲ Μελίαν εἰς Εὐφράτειαν εἰς τὰ Τρυπία εἰς τὴν ἐρημίαν γενέσθαι τουρμάρχην, ὅπερ καὶ ἐγένετο. Ἐξελθόντων δὲ τῶν Μελιτηνιατῶν καὶ τὸν Ἰσμαὴλ ἐκεῖνον ἀνελόντων, ἔμενεν τὸ Συμπόσιον ἔρημον. Τοῦ δὲ Βαασακίου, ὅτι προδοσίαν μελετᾶ, διαβληθέντος καὶ ἐξορισθέντος, πάλιν ὑπὸ τῆς Σεβαστείας ἡ Λάρισσα τοῦρμα ἐγένετο, στρατηγοῦ προβληθέντος ἐκεῖσε τοῦ Ἀργυροῦ Λέοντος, τοῦ υἱοῦ Εὐσταθίου, τοῦ μετὰ ταῦτα μαγίστρου γεγονότος καὶ δομεστίκου τῶν σχολῶν. Ὁ δὲ Μελίας εἰς Εὐφράτειαν καθεζόμενος, ὁπότε καὶ προεβλήθη Κωνσταντῖνος ὁ Δοὺξ εἰς τὸ Χαρσιανόν, κατῆλθεν οὗτος ὁ προρρηθεὶς Μελίας, καὶ τὸ παλαιὸν κάστρον τὴν Λυκανδὸν ἐκράτησεν, καὶ ἔκτισεν αὐτὸ καὶ ὠχυροποίησεν, καὶ ἐκεῖσε ἐκαθέσθη, καὶ ὠνομάσθη παρὰ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου βασιλέως, κλεισοῦρα. Καὶ μετὰ τοῦτο διεπέρασεν ἀπὸ Λυκανδοῦ εἰς τὸ ὄρος τῆς Τζαμανδοῦ, κἀκεῖσε τὸ νῦν ὂν κάστρον ἔκτισεν, καὶ ὡσαύτως κἀκεῖνο κλεισοῦρα ἐκαλεῖτο. Ἐκράτησεν δὲ καὶ τὸ Συμπόσιον, ποιήσας αὐτὸ τουρμαρχᾶτον. Ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, τοῦ τὸ πρῶτον, συνούσης αὐτῷ καὶ Ζωῆς τῆς μητρὸς αὐτοῦ, γέγονεν ἡ Λυκανδὸς στρατηγίς, καὶ πρῶτος Λυκανδοῦ στρατηγὸς ὠνομάσθη ὁ πατρίκιος Μελίας, δηλονότι τῷ τότε καιρῷ αὐτοῦ κλεισουράρχου ἐν Λυκανδῷ τυγχάνοντος. Ὁ δὲ αὐτὸς Μελίας—διά τε τὴν συνοῦσαν αὐτῷ πρὸς τὸν βασιλέα τῶν Ῥωμαίων πίστιν καὶ τὰς πολλὰς καὶ ἀπείρους αὐτοῦ κατὰ Σαρακηνῶν ἀνδραγαθίας —μετέπειτα μάγιστρος ἐτιμήθη.

Ἰστέον, ὅτι ἡ Ἄβαρα τοῦρμα ἦν ὑπὸ τὸ θέμα Σεβαστείας, ἐπὶ δὲ Ῥωμανοῦ δεσπότου γέγονεν κλεισοῦρα. Ἰστέον, ὅτι τύπος ἐκράτησεν παλαιὸς τὸν κατεπάνω Μαρδαϊτῶν Ἀτταλείας παρὰ τοῦ βασιλέως δηλονότι προβάλλεσθαι, διὸ καὶ παρὰ Λέοντος, τοῦ μακαριωτάτου βασιλέως, κατεπάνω προεβλήθη Σταυράκιος ὁ Πλατὺς ἐπονομαζόμενος, ὃς χρόνους μὲν διέπρεψεν ἱκανούς, οὐχὶ καλῶς δὲ καὶ τὰ τέλη διέθηκεν. Τοῦ γὰρ πρωτοσπαθαρίου Εὐσταθίου καὶ ἀσηκρῆτις ἐν τῷ τῶν Κιβυρραιωτῶν θέματι ἐκ προσώπου ἀποσταλέντος, φθόνοι τινὲς ἀναμεταξὺ τούτων καὶ μάχαι γεγόνασιν· ὅ τε γὰρ Σταυράκιος ὁ Πλατὺς εἰς τὸν πατρίκιον Ἡμέριον καὶ λογοθέτην τοῦ δρόμου θαρρῶν, ὡς ἅτε παρ´ αὐτοῦ εἰς τὸν βασιλέα μεσιτευθείς, τῷ ἐκ προσώπου Εὐσταθίῳ ἀντέπιπτεν, καὶ μάλιστα ἐναντίως εἶχεν, ἐν οἷς αὐτὸν ἑώρα ἔξω τοῦ δέοντός τι διαπραττόμενον ἢ καὶ προστάττοντα, ὅ τε δὲ πάλιν ὁ ἐκ προσώπου Εὐστάθιος πρὸς τὸ Σταυράκιον διέκειτο ἐχθρωδῶς, καὶ πολλὰς κατ´ αὐτοῦ ἐπιθέσεις καὶ μηχανὰς ἐπλάττετο. Ὅθεν αἰτίας ὁ προρρηθεὶς Εὐστάθιος κατὰ τοῦ Σταυρακίου ἀνήγαγεν, ὡς· «Τὸ τῶν Κιβυρραιωτῶν θέμα δύο στρατηγοὺς ἔχειν οὐ δύναται, δηλονότι ἐμὲ καὶ Σταυράκιον, τὸν κατεπάνω Μαρδαϊτῶν, ἄλλα γὰρ ἐμοῦ προστάττοντος καὶ διοικεῖν ἐθέλοντος, ἄλλα ποιεῖν ὁ κατεπάνω Μαρδαϊτῶν βούλεται, καὶ αὐτεξούσιος ὢν τὰ αὐτῷ δοκοῦντα μανικῶς διαπράττεται.» Ἀνήγαγεν δὲ καὶ ἄλλας ψευδολογίας τινάς, καὶ πολλὰς μηχανὰς κατ´ αὐτοῦ συνερράψατο, τὰς μὲν πιθανῶς συνθείς, τὰς δὲ συκοφαντικῶς τε καὶ μανικῶς ἀναπλασάμενος. Καὶ οὗτος δηλονότι τῷ πατρικίῳ Ἡμερίῳ καὶ λογοθέτῃ τοῦ δρόμου θαρρῶν ταῦτα ἔγραψεν, ἐπειδὴ τῷ τότε καιρῷ φίλος Εὐσταθίου μᾶλλον ἦν ὁ πατρίκιος Ἡμέριος, ἤπερ Σταυρακίου, κἂν ὕστερον ἐχθρανθέντες ἀμφότεροι ἔχθρας ἀνάμεστοι καὶ μανίας πλήρεις γεγόνασιν. Τὴν οὖν τοιαύτην ἀναφορὰν Εὐσταθίου δεξάμενος ὁ βασιλεὺς καὶ τῇ αἰτήσει τοῦ πατρικίου Ἡμερίου πεισθείς, δέδωκεν τὴν τοῦ τοιούτου κατεπάνω ἐξουσίαν τῷ πρωτοσπαθαρίῳ Εὐσταθίῳ καὶ ἐκ προσώπου. Τοῦ δὲ μακαρίου βασιλέως τὸν βίον ἀπὸ τῶν κάτω πρὸς τὰ ἄνω μετηλλαχότος, Ἀλέξανδρος, ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ, τῆς αὐτοκράτορος ἀρχῆς ἐγκρατὴς γεγονώς, ὡς πάντας τοὺς ὑπὸ τοῦ μακαρίου βασιλέως καὶ ἀδελφοῦ αὐτοῦ προβληθέντας ἔν τισιν ἀρχαῖς διεδέξατο, χαιρεκάκοις καὶ κακοβούλοις ἀνδράσιν πεισθείς, οὕτω δὴ καὶ τὸν προρρηθέντα Εὐστάθιον διεδέξατο, καὶ ἀντ´ αὐτοῦ πεποίηκεν ἕτερον. Ὁ γὰρ Χασὲ ἐκεῖνος, ὁ ἐκ Σαρακηνῶν τῷ γένει ὁρμώμενος, Σαρακηνὸς δὲ τῷ ὄντι τῇ γνώμῃ καὶ τῷ τρόπῳ καὶ τῇ λατρείᾳ διατελῶν, ὁ τοῦ πατρικίου Δαμιανοῦ δοῦλος, ἐπεὶ πολλὴν παρρησίαν εἶχεν τῷ τότε καιρῷ ὁ πρωτοσπαθάριος οὗτος Χασὲ πρὸς τὸν κύριν Ἀλέξανδρον, τὸν βασιλέα, ὡσαύτως καὶ ὁ πρωτοσπαθάριος Νικήτας, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Χασέ, ὁ καὶ τῶν Κιβυρραιωτῶν στρατηγὸς γεγονὼς παρὰ αὐτοῦ τοῦ κυροῦ Ἀλεξάνδρου βασιλέως, ὁ Νικήτας οὖν οὗτος, ὁ ἀδελφὸς τοῦ προρρηθέντος Χασέ, τὸν βασιλέα ᾐτήσατο, ὅτι· «Ὡς ἀρχαῖόν σου φίλον εὐεργετεῖν με πρέπον ἐστίν, ἓν δὲ πρὸς τὴν βασιλείαν σου αἴτημα ἔχω, καὶ δίκαιόν ἐστιν εἰσακοῦσαί μου». Τοῦ δὲ βασιλέως διαπορουμένου καὶ ἀντερωτῶντος, τί ἂν εἴη τοῦτο τὸ αἴτημα, καὶ ὅπερ ἐάν ἐστιν, ὑπακοῦσαι ὑποσχομένου, ὁ προρρηθεὶς Νικήτας ᾐτήσατο, ὅτι· «Τὸν υἱόν μου, αἰτοῦμαι, ἵνα ποιήσῃ ἡ βασιλεία σου κατεπάνω τῶν Μαρδαϊτῶν Ἀτταλείας», οὕτινος ὁ βασιλεὺς τῇ αἰτήσει πεισθείς, ἐπὶ προελεύσεως εἰσαγαγὼν ἐπὶ τοῦ Χρυσοτρικλίνου τὸν υἱὸν τοῦ πρωτοσπαθαρίου Νικήτα, τὸν σπαθαροκανδιδᾶτον Ἀβέρκιον, προεβάλετο αὐτὸν κατεπάνω τῶν Μαρδαϊτῶν Ἀτταλείας, καθὼς καὶ ὁ μακάριος Λέων ὁ βασιλεὺς πρότερον Σταυράκιον τὸν Πλατὺν ἐπονομαζόμενον. Καὶ ὁ ἐξ ἀρχῆθεν παλαιὸς ἔχων τύπος, καθὼς ἐν ἀρχαῖς εἴρηται, ὑπὸ τοῦ βασιλέως προβάλλεσθαι τὸν κατεπάνω Μαρδαϊτῶν.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ βασιλέως τοῦ Θεοφίλου παρακοιμώμενος γέγονεν Σχολαστίκιος ὀστιάριος, ἐπὶ δὲ Μιχαήλ, υἱοῦ Θεοφίλου, παρακοιμώμενος Δαμιανὸς πατρίκιος, καὶ μετὰ τοῦτον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ γέγονεν παρακοιμώμενος Βασίλειος, ὁ φιλόχριστος βασιλεύς. Ἐπὶ δὲ Βασιλείου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, παρακοιμώμενος οὐ γέγονεν δι´ ὅλης τῆς αὐτοῦ βασιλείας. Ἐπὶ δὲ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, παρακοιμώμενος γέγονεν Σαμωνᾶς ὁ πατρίκιος, καὶ μετὰ τοῦτον ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ βασιλέως γέγονεν Κωνσταντῖνος πατρίκιος. Ἐπὶ δὲ Ἀλεξάνδρου βασιλέως γέγονεν παρακοιμώμενος πατρίκιος Βαρβᾶτος, ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, γέγονεν πάλιν Κωνσταντῖνος πατρίκιος, ὁ προρρηθεὶς ἐπὶ Λέοντος δεσπότου, ἐπὶ δὲ Ῥωμανοῦ δεσπότου Θεοφάνης πατρίκιος, ἐπὶ δὲ Κωνσταντίνου πάλιν τὸ δεύτερον γέγονεν Βασίλειος πατρίκιος.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ Λέοντος, τοῦ φιλοχρίστου καὶ ἀειμνήστου βασιλέως, ἦν ὁ Κτενᾶς ἐκεῖνος γέρων, κληρικὸς πάνυ πλούσιος, ὅστις ἦν καὶ δομέστικος εἰς τὴν Νέαν Ἐκκλησίαν, ὑπῆρχεν δὲ τεχνίτης εἰς τὸ ᾆσμα, οἷος τῷ τότε καιρῷ ἕτερος οὐκ ἦν. Ὁ δὲ αὐτὸς Κτενᾶς τὸν πατρίκιον Σαμωνᾶν ἐδυσώπησεν, τῷ τότε καιρῷ παρακοιμωμένου αὐτοῦ ὄντος, μεσιτεῦσαι αὐτὸν εἰς τὸν βασιλέα τοῦ γενέσθαι πρωτοσπαθάριον καὶ φορεῖν ἐπικούτζουλον καὶ προέρχεσθαι εἰς τὸν Λαυσιακὸν καὶ καθέζεσθαι ὡς πρωτοσπαθάριον καὶ ῥογεύεσθαι αὐτὸν λίτραν μίαν καὶ ὑπὲρ τῆς τοιαύτης ἀντιλήψεως δοῦναι τῷ βασιλεῖ λίτρας τεσσαράκοντα. Ὁ δὲ βασιλεὺς οὐκ ἠνέσχετο τοῦτο ποιῆσαι, λέγων τῶν ἀδυνάτων τυγχάνειν, καί· «Εἰς μεγάλην ἀδοξίαν τῆς βασιλείας μου κληρικὸν γενέσθαι πρωτοσπαθάριον.» Ἀκούσας δὲ ὁ αὐτὸς Κτενᾶς παρὰ τοῦ πατρικίου Σαμωνᾶ ταῦτα, προσέθηκεν εἰς τὰς τεσσαράκοντα λίτρας καὶ σχολαρίκια ζυγὴν μίαν, ἐκτιμηθεῖσαν λίτρας δέκα καὶ τραπεζίου ἀσήμιν ἔνζῳδον διάχρυσον ἀνάγλυφον, ἐκτιμηθὲν καὶ αὐτὸ λίτρας δέκα. Καὶ δυσωπηθεὶς ὁ βασιλεὺς τῇ παρακλήσει τοῦ πατρικίου Σαμωνᾶ καὶ παρακοιμωμένου, ἀνελάβετο τὰς τεσσαράκοντα τοῦ χρυσίου λίτρας καὶ τὴν ζυγὴν τὰ σχολαρίκια καὶ τοῦ τραπεζίου τὸ ἀνάγλυφον καὶ διάχρυσον ἀσήμιν, ὡς γενέσθαι τὸ πᾶν δόμα τοῦ αὐτοῦ Κτενᾶ λίτρας ἑξήκοντα. Τότε ἐποίησεν αὐτὸν ὁ βασιλεὺς πρωτοσπαθάριον, καὶ ἐρογεύθη τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λίτραν μίαν. Ἔζησεν δὲ ὁ αὐτὸς Κτενᾶς μετὰ τὸ τιμηθῆναι αὐτὸν πρωτοσπαθάριον ἔτη δύο καὶ ἐτελεύτησεν· ἐρογεύθη δὲ τὰ δύο ἔτη ἀνὰ λίτραν μίαν.

 

[17]Le thème de Cappadoce[18] fut dans le temps une turme du thème des Anatoliques.[19]

Le thème de Céphalonie, ou les îles,[20] fut depuis toujours une turme de la Lombardie, mais devint un thème à l'époque de Léon, le souverain épris du Christ.

Le thème de Calabre fut dans le temps un duché du thème de Sicile.

Le thème de Charsianon[21] fut depuis longtemps une turme du thème des Arméniaques.[22]

A l'époque de Léon, le souverain adorant le Christ, les banda[23] suivantes on détacha du thème des Bucellaires pour les joindre au thème de Cappadoce,[24] à savoir, la garnison de Barreta, la garnison de Balbadona, la garnison d’Aspona et le garnison d’Akarkous ; et du thème des Anatoliques au thème de Cappadoce furent transférées les banda suivantes, savoir, la garnison d'Eudokias, la garnison de Haghios, la garnison d’Agapitos et la garnison d’Aphraseia ; et ces sept banda, c’est-à-dire les quatre des Bucellaires et les trois des Anatoliques devinrent une turme, maintenant appelée Kommata.

A l'époque de Léon, le souverain épris du Christ, les banda suivantes furent transférées du thème des Bucellaires vers le thème de Charsianon, à savoir, la garnison de Myriocéphalon, la garnison de Timios, la garnison de Stavros et la garnison de Verinoupolis et ils devinrent la turme maintenant appelée Saniana ; et du thème des Arméniaques vers le thème de Charsianon furent détachées les banda suivantes, savoir, la garnison de Komodromos, la garnison de Tabia, et furent ajoutés au même thème de Charsianon. Du thème de Cappadoce au thème de Charsianon furent transférés les turmes suivantes, savoir, la turme de Kases, et la garnison de Nysse avec Césarée.

Il faut savoir que dans le passé le thème de Chozan était sous la domination des Sarrasins, tout comme la cité d’Asmosat.[25] Chanzit et Romanopolis[26] étaient des points de passages des Méliténiens[27] sur la frontière. Et de la montagne de Phatilanon, tout ce qui était au-delà appartenait aux Sarrasins ; Tekis[28] appartenait à Manuel.[29] Kamacha était la turme extrême du thème de Colonia et la turme de Keltzène était en Chaldée.[30] La Mésopotamie n’était pas un thème à cette époque.[31] Mais Léon, l’inoubliable empereur aimant le Christ, fit venir le précédent Manuel de Tekis en lui promettant l’immunité, et il l’amena à Constantinople où il le fit protospathaire. Ce même Manuel a quatre fils, Pankratoukas, Iachnoukas, Mudaphar et Jean. Le basileus nomma Pankratoukas, commandant des Ikanates,[32] puis après stratège des Bucellaires, Iachnoukas fut nommé stratège à Nicopolis; Mudaphar et Jean reçurent des terres impériales, à Trébizonde, et il les honora tous de dignités en leur conférant beaucoup de faveurs. Puis le basileus érigea en thème la Mésopotamie, en nomma stratège le fameux Oreste le Charsianite, et décida alors que la turme de Kamacha, détachée de Colonée, ferait partie de ce thème de Mésopotamie. Il rattacha également au même thème la turme de Keltzène. Tout cela étant maintenant sous domination romaine; à l’époque de l’empereur Romain, Romanopolis et Chanzit furent ajoutées au thème de Mésopotamie. A l’époque de Léon, le souverain aimant le Christ, Larissa[33] était une turme de Sébastée[34] de même que Kymbalaios une turme du Charsianon ; le Symposion était un désert jouxtant la région de Lykandos.[35]

Pendant son règne, l’inoubliable empereur Léon, qui aimait le Christ, rappela d'exil Eustathe Argyre et le nomma stratège du thème de Charsianon tandis que Melias[36] était encore réfugié à Mélitène.[37] Vasak[38] et ses deux frères, Krikorikès et Pazunès, et Ismaël un Arménien, et écrivirent en même temps à Argyre et à l’empereur : Ils demandaient d’abord que leur fut accordée par le biais d’un chrysobulle la permission de revenir, que Vasak et ses frères fussent installés à Larissa en nommant Vasak clisurarque[39] de Larissa, Ismaël, clisurarque du Symposion, et Melias clisurarque de Trypia[40] en Euphratée, ce qui fut fait. Ils firent des raids sur Mélitène et quand Ismaël mourut le Symposion resta désert.

Et quand Vasak fut accusé d'avoir comploté une trahison et exilé, Larissa devint une fois de plus une turme de Sébastée et Léon Argyre, fils d'Eustathe, y fut nommé stratège, celui qui devint plus tard magistroi et domestique des scholes. Mais Melias avait son siège à Euphratée, et quand Constantin Doukas fut nommé en Charsanion,[41] ce susdit Melias vint prendre possession de l’ancienne ville de Lykandos, la reconstruisit, la fortifia et prit sa place ; et elle fut appelée une clisura par Léon, l'empereur aimant le Christ. Après cela, il passa de Lykandos à la montagne de Tzamandos[42] où il bâtit la ville qui est là maintenant, et de même elle aussi fut désignée une clisura. Et il prit aussi possession de Symposion et en fit une turme. Pendant le premier règne de Constantin, le souverain qui aime le Christ, quand sa mère Zoé lui fut associée, Lykandos devint un thème, et le premier stratège à y être nommé fut Melias le patrice, qui était, bien sûr, à cette époque, patrice et clisurarque de Lykandos. Et ce même Melias, à la fois pour sa fidélité envers l'empereur des Romains, et pour ses exploits nombreux et d'audace infinie contre les Sarrasins, fut ensuite honoré de la dignité de magistroi.

Avara fut d’habitude une turme dépendant du thème de Sébastée, mais à l’époque de l’empereur Romain, elle devint une clisura.

Une ancienne loi traditionnelle établie voulait que, le catépan des Mardaïtes d’Attalia[43] fut nommé bien sûr par les empereurs ; et donc Léon, l'empereur de mémoire bénie, nomma Stauracius, surnommé Platys, comme catépan, qui fournit un remarquable service pendant plusieurs années, mais organisa mal les choses vers sa fin. Car quand le protospathaire et asécrétis Eustathe, de la chancellerie impériale, fut envoyé[44] comme stratège (1) du thème des Cibbyrhéotes, certaines jalousies et querelles se firent jour entre eux, et parfois Stauracius Platys, qui s'appuyait sur le patrice Himérius,[45] logothète du Drome, comme quelqu'un qui avait été son intermédiaire auprès de l'empereur, l’initiative de son adjoint Eustathe s'opposant même carrément à lui dans les domaines où il le vit agir ou donner des ordres au-delà de sa compétence ; parfois, d'autre part, l’adjoint Eustathe contredisait Stauracius et formulait de nombreuses machinations et des accusations fallacieuses contre lui. Pour cette raison, Eustathe fit un rapport défavorable sur Stauracius, en disant: « La province des Cibbyrhéotes ne peut pas avoir deux stratèges, moi, et Stauracius, catépan des Mardaïtes, car si je donne un ensemble d’ordres et tente de les faire exécuter, le catépan des Mardaïtes fera quelque chose de différent, et, étant son propre maître il agit follement comme il l'entend. » Il signala d'autres fausses accusations d’ailleurs et concocta de nombreuse assertions montées avec soin contre lui, en en créant d'autres qui avaient un air de vraisemblance et d'autres qui étaient calomnieuses et violentes. Il écrivit ces choses-là, s'appuyant bien entendu sur le patricien et logothète de la course Himérius. Mais à cette époque Eustathe et Stauracius étaient mieux disposés l’un envers l’autre, bien que par la suite, tous deux se brouillèrent, manifestèrent chacun de la haine l’un pour l’autre et furent motivés par la fureur. De cette façon, donc, le compte rendu d’Eusthate fut accepté par l’empereur qui fut convaincu par le patrice Himérius de lui accorder la dignité stratège. Mais l’empereur de bienheureuse mémoire étant mort, son frère Alexandre[46] prit le pouvoir ; il avait toujours été honoré par son frère défunt, mais c’était un homme dépravé et persuadé par de mauvais conseillers, il ne prolongea pas la fonction du même Eustathe mais le remplaça par un autre. C’est alors que le fameux protospathaire Chasé, qui était de race sarrasine, par son esprit, par ses mœurs, et par ses croyances il était resté sarrasin ; eunuque du patrice Damien, jouissant des bonnes grâces d’Alexandre, il incita l’empereur à remplacer Eustathe[47] comme stratège des Cibyrrhéotes par son frère Nicétas. Or, ce Nicétas, frère du susdit Chasé, présenta une requête à l'empereur, en disant: « Comme je suis votre vieil ami, il est normal que vous m’accordiez une faveur, et j'ai une chose à demander à votre majesté impériale. » L'empereur étant pris de court, demandant à son tour ce que pouvait être cette requête promit de lui accorder tout ce qu'il était, le susdit Nicétas fit sa demande, en disant: « Je sollicite que votre majesté impériale nomme mon fils catépan des Mardaïtes d'Attalie. » Accédant à la demande, l’empereur au cours de la procession du chrysotriclinium, nomma le fils du protospathaire Nicétas, le spatharocandidat Abercius, catépan des Mardaïtes d’Attalie ; tout comme auparavant avait été désigné ainsi Stauracius, par l’empereur, comme on l’a dit, utilisant la loi traditionnelle.

A l’époque de l'empereur Théophile,[48] l’ostiaire[49] Scholastikios fut parakimomène, puis du temps de Michel,[50] fils de Théophile, ce fut le patrice Damien[51] et après lui, pendant le même règne, Basile, l'empereur aimant le Christ, qui fut parakimomène. A l'époque de Basile, le souverain épris du Christ, il n'y eut pas de parakimomène pendant tout son règne.[52] A l'époque de Léon, l’empereur aimant Dieu, le patrice Samonas[53] fut parakimomène, et après lui, pendant le même règne, le patrice Constantin.[54] A l'époque de l'empereur Alexandre, le patrice Barbatus[55] fut parakimomène, et au temps de Constantin, le souverain épris du Christ, le patrice Constantin, déjà mentionné à l’époque de l’empereur Léon, fut à nouveau parakimomène ; à l’époque de l’empereur Romain, ce fut le patrice Théophane, et pendant le second règne de Constantin, le patrice Basile.

C’est à l'époque de Léon, l'inoubliable empereur aimant le Christ, que vécut le célèbre Ktenas, un clerc âgé d'une grande richesse, qui était chantre de la nouvelle église et maîtrisait le chant comme aucun autre à son époque. Ce même Ktenas supplia le patrice Samonas, qui était à l'époque parakimomène, d’intercéder en sa faveur vers l'empereur pour le faire titrer protospathaire, lui permettre d’aller dans la galerie du Lausiacon prendre son rang comme protospathaire et recevoir une roga[56] d'une livre ; en échange il pourrait donner quarante livres à l’empereur. Mais ce fut impossible à l'empereur, car élever un clerc au protospathariat n’était pas en son pouvoir et indigne de sa majesté impériale. Apprenant cela du patrice Samonas, ce même Ktenas ajouta aux quarante livres, une paire de boucles d'oreilles d'une valeur de dix livres, et une table d'argent, dorée et gravée d’animaux, également estimée à dix livres. Et l'empereur, supplié par le patrice et parakimomène Samonas, accepta les quarante livres d'or, la paire de boucles d'oreilles et la table d'argent, dorée et gravée d’animaux, de sorte que le don total du même Ktenas se monta à soixante livres. Alors l'empereur le fit protospathaire, et il reçut à cette occasion une roga d'une livre. Après avoir été honoré de la dignité de protospathaire, ce même Ktenas vécut deux ans, puis mourut,[57] et il reçut la roga d'une livre chacune des deux années.

 

[1] Théophile, empereur byzantin en d'octobre 829 au 20 janvier 842.

[2] Michel III dit l'Ivrogne (840-867), empereur byzantin en 842.

[3] On n’a pas identifié avec certitude ce personnage avec le stratège de Dalmatie dont on possède deux sceaux.

[4] Militairement chaque thème est divisé en plusieurs tourmai/turmes, environ 2400 hommes, dont le nombre varie en fonction de l’importance du thème (deux à quatre en général); chaque tourma en banda, environ 300 à 400 hommes. Le stratège dirige le thème, le turmarque dirige la tourma, un comte dirige une banda.

[5] Ces deux tribu des Mélingues (ou Mélinges) et Ezérites étaient installée dans la Laconie, sur les contreforts du Taygète.

Le Taygète est une chaîne de montagnes grecque située dans le Péloponnèse. Elle sépare la Laconie de la Messénie. Le Taygète était réputé dans l'Antiquité pour sa hauteur et son caractère majestueux : Homère le qualifie de « très grand ». Il domine la ville de Sparte. Les auteurs byzantins l'appellent la « montagne aux cinq doigts », Pentedáctylon. Son principal sommet est le Taléton (2.404 m), montagne dédiée au Soleil, à qui l'on offrait des sacrifices. De nos jours, il porte le nom de « Prophète Élie », et un monastère orthodoxe se tient sur son sommet.

Ces tribus ont la particularité de ne s'être « hellénisées » que très peu rapidement et d'avoir conservé leur identité slave et leur langage tout au long du Moyen Âge.

[6] Une légende est liée au célèbre héros de l'Empire byzantin Digénis Akritas. La main de Digénis Akritas se serait saisie de la montagne pour la sortir de la mer quand il est vint libérer Chypre de ses envahisseurs sarrasins, et c'est l’empreinte de sa main que l’on y trouve. Pentadaktylos = cinq doigts.

[7] Pourquoi cette différence, on ne le sait pas vraiment ; la fertilité de la terre, d’autres facteurs ?

[8] On ne sait à quelle date.

[9] Inconnu par ailleurs.

[10] Partisans du stratège.

[11] Le stratège et ses partisans protospathaires.

[12] D’après A. Rambaud, ce seraient des « Slaves asiatiques, probablement de passage dans le Péloponnèse à l’occasion des guerres d'Italie. »

G. Schlumberger en dit la chose suivante : « Dans cette sorte de légion étrangère figuraient aussi de ces aventuriers slavons plus souvent appelés slavésiens, colons militaires établis à plusieurs époques sur divers points de l'empire et plus particulièrement sur les rives des fleuves de Macédoine et de Bithynie, redoutables lansquenets du dixième siècle oriental, fort prisés dans les armées impériales, qui en faisaient une consommation énorme. » Cf. Un empereur byzantin au Xe siècle, Nicéphore Phocas.

D’autres hypothèses existent pour cette appellation de Slavésiens, non vraiment élucidée, ce pourrait être des Bulgares rebelles, etc.

[13] Chrysobulle ; Constantin eut peut-être cette « bulle » sous la main.

[14] Le Magne ou Mani est une péninsule grecque située au sud du Péloponnèse entre le golfe de Messénie à l'ouest et le golfe de Laconie à l'est. Le Magne correspond au prolongement vers le sud des Monts du Taygète, jusqu'au Ténare, qui forme sa pointe méridionale. Il est bordé au nord-est par la ville de Kalamata et ses deux principales localités sont Areópoli et Gythio. Les habitants du Magne sont les Maniotes. L’ancienne ville de Maïna n’est pas localisée avec exactitude.

[15] Les "temps anciens" signifient ici le règne de Basile Ier (867-886), quand les Maniotes furent soumis et baptisés.

[16] Le cap Malée est l'une des péninsules de l'extrémité méridionale du Péloponnèse, en Grèce. Il sépare le golfe de Laconie, dans la mer Ionienne, de la mer Égée. Dans les temps anciens, le cap Malea était sur une route maritime très fréquentée qui a perdu de son importance depuis l'ouverture du canal de Corinthe qui permet de traverser le Péloponnèse au lieu de le contourner.

[17] Les passages qui suivent ne sont pas homogènes avec le titre du chapitre. Grosso modo il s’agit des réorganisations de thèmes sous les règnes de Léon VI (886-912) puis de Romain Ier Lécapène (920-944).

[18] Le thème de Cappadoce, formé par La Petite ou Haute Cappadoce antique, c’est-à-dire par la portion la plus élevée de cette contrée, contiguë à la Lycaonie et au Taurus, figure dans les deux listes du Livre des cérémonies de Constantin Porphyrogénète, mais on ne le retrouve plus dans celle du Livre des thèmes, parce qu’il fut réuni au thème Arméniaque sous le règne même de l’impérial écrivain. M. Rambaud , s’appuyant sur un passage du Livre des thèmes, a fort bien expliqué cette réunion, à l’époque de ce règne, de la Haute, de la Moyenne et de la Basse Cappadoce en un seul thème, celui de l’Arméniaque, et donné pour raison de ce fait les conquêtes de Basile, de Léon VI et de Romain; ces conquêtes, en effet, permirent de reporter plus loin les limites de l’empire et de disposer au-devant du grand thème Arméniaque reconstitué toute une chaîne de petits thèmes-frontières, la Cappadoce cessant d’être province d’avant garde. Du reste, cette réunion fut de peu de durée, et dans le Livre de l’administration il est question de changements nouveaux : la Cappadoce, ancien thème indépendant, réunie ensuite an thème Arméniaque en qualité de simple turme, en est à nouveau distraite pour constituer encore une fois un thème à part.

Le thème de Cappadoce était de troisième classe; son stratège touchait vingt litrœ de traitement annuel; c’est le Kabadak de l’écrivain arabe Ibn-Khordadbeh. On y comptait, entre autres subdivisions, la turma Commata, formée de sept bandes empruntées aux thèmes voisins. Cf. Revue archéologique, 1883, article de G. Schlumberger.

[19] L'un des plus importants thèmes d’Asie Mineure

[20] Corfou et les îles voisines. Thème à la fin du VIIIe siècle.

[21] Au centre de l'Asie Mineure. Ce thème eut une existence de courte durée.

[22] Le thème des Arméniaques est situé dans l'est de l'Asie Mineure péninsule. C’est un thème très important créé par Héraclius.

[23] Une force d’environ 300 à 400 hommes.

[24] Vers 895.

[25] Arsamosate. « Le royaume d'Arsamosate devait son nom à la ville de ce nom que les Arméniens appellent Arschamouschad ou Arschamaschad, et qui se trouvait dans le canton d'Arschamounik'h , au nord de l'Euphrate. Nul doute que l'Arschamaschad des Arméniens ne soit l'Arsamotade Pline et l'Arsamosata de Ptolémée. Selon toute probabilité, la ville d'Arschamaschad avait été fondée par un prince arménien du nom d'Arscham, dont les Grecs transcrivirent le nom… Au neuvième siècle de notre ère, Arsamosate formait le thème d'Asmosat. » Cf. V. Langlois, Numismatique de l’Arménie.

[26] Villes du thème de Mésopotamie.

[27] Habitants de la ville de Mélitène située à l'est de l'Asie Mineure, l'un des points clés de la défense de l'empire dans la région après avoir reconquis la ville sur les Arabes vers 934. Aujourd’hui appelée Malatya en Turquie. La ville donna naissance à saint Euthyme (377-473) l'un des fondateurs du monachisme byzantin en Palestine.

[28] District du thème de Mésopotamie. Situé entre l'Euphrate et le Chimishgezek-su, et limité au sud par l’Arsanas, Tekis était entièrement habité par des Arméniens.

[29] En d'autres termes, Léon VI fut en mesure de capturer Manuel de Tekis, de le retenir dans la capitale. « Manuel, accompagné de ses quatre fils, s'installa à Constantinople où il fut couvert d'honneurs, deux de ses fils acquirent des responsabilités importantes, tandis que les deux autres reçurent de nouvelles terres dans les environs de Trébizonde. Ses anciennes possessions, augmentée par l’ajout de deux turmes, Kelzene et Kamacha, celle prise dans le thème de Chaldée, l'autre dans celle de Coloneia. Toutes deux de langue arménienne, furent organisées, entre 899 et 912, en thème de Mésopotamie. Le nouveau thème était entièrement arménien. » Cf. P. Charanis, The Armenians in the Byzantine Empire.

[30] Le thème de Chaldée était fort éloigné et absolument distinct du territoire qui fut la Chaldée antique ; celle-ci était située vers les embouchures de l’Euphrate tandis que lui était tout voisin des sources du même fleuve. C’était encore un thème-frontière, mais en m^me temps thème maritime faisant face à l’Arménie vassale , et constituant l’extrême limite de l’empire vers le fond de la Mer Noire, thème de troisième classe dont le stratège touchait vingt litrae de traitement annuel. Sa capitale était vraisemblablement Trébizonde.

[31] Une fois créé, le thème de Mésopotamie confinait à l’ouest, ç ceux de Lykandos et de Coloneia, au nord à celui de Chaldée, à l’est et au sud il était thème-frontière.

[32] Commandant du tagme des Icanates, l'une des unités de la Garde Impériale établie par Nicéphore Ier.

[33] Ville de la deuxième Arménie, dans le voisinage de Sébaste.

[34] Le thème de Sébastée, onzième thème d’Asie, était un de ces petits thèmes montagneux situés sur le haut Euphrate, face au monde musulman. Thème de cinquième classe rapportant cinq litrae annuelles à son stratège, sa capitale était la place forte de Sébaste. Ses limites étaient au nord-est et à l’ouest le thème de Colonée, au nord-ouest le thème Arméniaque, au sud le Lykandos.

[35] Lykandos devint un thème aux environs de 915. Peu étendu il faisait partie de la cinquième et dernière classe des thèmes, son stratège ne recevait que cinq litrae de traitement annuel.

[36] « Le fameux Mélias ou Mleh, véritable héros national, fondateur du thème de Lykandos, celui-là même dont j'ai retrouvé le sceau précieux au Cabinet des médailles de France. » Cf. G. Schlumberger.

Melias participa en 905 à la rébellion aristocratique d’Andronic Doukas contre l'empereur Léon VI le Sage qui échoua. Melias et beaucoup d'autres nobles arméniens furent contraints de fuir pour échapper aux représailles de Mélitène. En 908 toutefois, Léon pardonna aux rebelles, qui retrouvèrent des postes de responsabilité sur la frontière orientale. Melias fut d'abord été nommé turmarque de la région de Trypia « dans Euphrateia », puis comme clisurarque, d’une frontière fortifiée. Cette clisure était le quartier autour du fort de Lykandos que Melias reconstruisit, et qui fut organisée par des Arméniens. Durant les décennies suivantes, ce fut l'une des principales bases byzantines d'attaque contre les Arabes. Il mourut en 934.

[37] Constantin synthétise ici un épisode complexe qui se produisit à la frontière orientale de l’empire.

[38] Ou encore Baasakios.

[39] Une clisura était une forteresse, élevée aux frontières de l'Empire. Le clisurarque, inférieur en dignité au stratège, était supérieur au turmarque et était généralement de l'ordre des Protospathaires, tandis que les turmarques étaient de celui des Spatharocandidats ou des Spathaires.

[40] Lieu controversé. Est-ce la forteresse de Tyropoion ?

[41] Détaché du thème des Arméniaques, Charsanion fut un instrument important de Basile Ier pour éliminer les Pauliciens. Ce fut entre 863 et 872 qu’elle fut élevée au rang de thème.

[42] Ville fortifiée située sur la montagne.

[43] La ville d’Antalya en Turquie.

[44] Ce fut plutôt une relégation.

[45] Himérius fut un personnage politique très en vue. Oncle de Zoé Carbonopsina, c’était un amiral byzantin du XIème siècle, durant le règne de Léon VI le Sage. Tout d'abord Protasécrétis, il est nommé à la tête de la flotte en 904. Il inflige une première défaite aux Arabes en 906, suivie d'une autre victoire en 909, prend pied en Syrie et parvient à reprendre Chypre. Il tente de reprendre la Crète en 911 mais est interrompu par la maladie de l'empereur. Vaincu par une embuscade, il est rejeté par le nouvel empereur Alexandre.

[46] Alexandre III, (né le 23 novembre 870, mort le 6 juin 913) il est le fils de Basile Ier, et il succède à son frère aîné, Léon VI. Il mourut frappé d’apoplexie au jeu de paume, « sous le soleil de la canicule après avoir beaucoup mangé et bu », n’ayant régné qu’un peu plus d’un an.

[47] Vers 910 Eustathe, fut l’objet de suspicions et l’empereur le relégua au Charsinion ; sur la route d’Aran, il prit du poison d’un « homme à lui » et mourut. Il fut enterré à Spynin au sommet de l’Aran.

[48] Théophile, empereur byzantin (829-842).

[49] L’ostiaire au protocole est le préposé de l'ordre des préséances.

[50] Michel III, empereur byzantin (842-867).

[51] Damien, Slave de par sa naissance, fut parakimomène moins d’un an.

[52] Le futur empereur Basile Ier fut parakimomène 865 à 867, il fut le seul non-eunuque parmi les parakimomènes. Cette position lui permit de se rapprocher de Michel III, puis d’organiser son assassinat, pour s'emparer du trône et devenir le fondateur de la dynastie macédonienne. Les Parakimomènes furent souvent la cheville ouvrière des complots et des coups d’état. C’est peut-être pourquoi, conscient de son expérience, Basile Ier lors de son règne ne nomma pas de parakimomène.

[53] « Jeune eunuque, Arabe converti, Samonas, qui gagna les bonnes grâces de Léon en lui révélant un complot auquel il avait feint de participer. Comblé de titres et de richesses, patrice, parakimomène, Samonas fut pendant quinze ans (896-911) le maître absolu de l’Empire et Léon VI lui était tellement attaché que le favori ayant tenté de s’enfuir en pays arabe avec ses richesses et ayant été arrêté, n’eut à subir que quelques mois de disgrâce (904) et redevint plus puissant que jamais. Vindicatif, il calomnia l’un des meilleurs généraux de l’Empire, Andronic Doukas, qu’il réduisit à s’enfuir chez les Arabes. Mais il finit par connaître lui aussi l’infortune : convaincu d’avoir écrit un libelle diffamatoire contre Léon VI, il fut enfermé dans un monastère et privé de ses biens. Pour comble d’humiliation, il se vit remplacé dans la faveur du maître par un eunuque paphlagonien de sa maison, Constantin. » Cf. L. Bréhier, Vie et mort de Byzance.

[54] Constantin devint parakimomène en 908, fut suspendu en 912, rétabli en 914, et finalement remplacé en 919.

[55] Inconnu par ailleurs. Il n'était peut-être pas eunuque, puisque barbatus signifie « barbu ».

[56] Allocation d’une livre d’or annuelle.

[57] Constantin semble soulagé.

(1) The Byzantine title ek prosopou designated any represantative standing in for another official but gradualy took on specific meaning. In eleventh-century Southern Italy is probaly indicates the chief official either of a province. J'ai donc traduit par stratège.
 

écrivain. M. Rambaud , s’appuyant sur un passage du Livre des thèmes,