Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XLVIII- XLIX

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 47 - chapitre 50

 

 

 

 

 

Κεφάλαιον λθʹ τῆς ἁγίας ἕκτης συνόδου, τῆς ἐν τῷ Τρούλλῳ τοῦ μεγάλου παλατίου γεγονυίας.

Τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ τῆς Κυπρίων νήσου προέδρου, ἅμα τῷ οἰκείῳ λαῷ ἐπὶ τὴν Ἑλλησπόντιον ἐπαρχίαν— διά τε τὰς βαρβαρικὰς ἐφόδους, διά τε τὸ τῆς ἐθνικῆς ἐλευθερωθῆναι δουλείας καὶ καθαρῶς τοῖς σκήπτροις τοῦ Χριστιανικωτάτου κράτους ὑποταγῆναι—τῆς εἰρημένης μεταναστάντος νήσου προνοίᾳ τοῦ φιλανθρώπου Θεοῦ καὶ μόχθῳ τοῦ φιλοχρίστου καὶ εὐσεβοῦς ἡμῶν βασιλέως, συνορῶμεν,

ὥστε ἀκαινοτόμητα διαφυλαχθῆναι τὰ παρὰ τῶν ἐν Ἐφέσῳ τὸ πρότερον συνελθόντων θεοφόρων πατέρων τῷ θρόνῳ τοῦ προγεγραμμένου ἀνδρὸς παρασχεθέντα προνόμια,

ὥστε τὴν νέαν Ἰουστινιανούπολιν τὸ δίκαιον ἔχειν τῆς Κωνσταντινέων πόλεως

καὶ τὸν ἐπ´ αὐτῇ καθιστάμενον θεοφιλέστατον ἐπίσκοπον πάντων προεδρεύειν 〈τῶν〉 τῆς Ἑλλησποντίων ἐπαρχίας καὶ ὑπὸ τῶν οἰκείων ἐπισκόπων χειροτονεῖσθαι κατὰ τὴν ἀρχαίαν συνήθειαν (τὰ γὰρ ἐν ἑκάστῃ ἐκκλησίᾳ ἔθη καὶ οἱ θεοφόροι ἡμῶν πατέρες παραφυλάττεσθαι διεγνώκασιν),

τοῦ τῆς Κυζικηνῶν πόλεως ἐπισκόπου ὑποκειμένου τῷ προέδρῳ τῆς εἰρημένης Ἰουστινιανουπόλεως, μιμήσει τῶν λοιπῶν ἁπάντων ἐπισκόπων τῶν ὑπὸ τὸν λεχθέντα θεοφιλέστατον πρόεδρον Ἰωάννην, ἀφ´ οὗ, χρείας καλούσης, καὶ ὁ τῆς αὐτῆς Κυζικηνῶν πόλεως ἐπίσκοπος χειροτονηθήσεται.

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ περὶ ἐθνῶν οὕτως ἀκριβῶς σοι διετυπώσαμεν καὶ προεξεθέμεθα, δίκαιον μὴ μόνον περὶ τῶν ἐν τῇ καθ´ ἡμᾶς πολιτείᾳ, ἀλλὰ καὶ περὶ πάσης τῆς τῶν Ῥωμαίων ἀρχῆς κατά τινας χρόνους καινοτομηθέντων σαφῆ κεκτῆσθαί σε τὴν εἴδησιν, ὡς ἂν ἡ περὶ τῶν ἐγγυτέρω καὶ οἰκείων γνῶσις πλέον τῶν ἄλλων ἐν σοὶ διαμένουσα ποθεινότερον ἀναδείξῃ πρὸς τὸ ὑπήκοον.

Ἰστέον, ὅτι ἐπὶ Κωνσταντίνου, υἱοῦ Κωνσταντίνου, τοῦ καὶ Πωγωνάτου καλουμένου, Καλλίνικός τις ἀπὸ Ἡλιουπόλεως Ῥωμαίοις προσφυγών, τὸ διὰ τῶν σιφώνων ἐκφερόμενον πῦρ ὑγρὸν κατεσκεύασεν, δι´ οὗ καὶ τὸν τῶν Σαρακηνῶν στόλον ἐν Κυζίκῳ Ῥωμαῖοι καταφλέξαντες τὴν νίκην ἤραντο.

Ὁ ζητῶν, ὅπως τῇ τῶν Πατρῶν ἐκκλησίᾳ οἱ Σκλάβοι δουλεύειν καὶ ὑποκεῖσθαι ἐτάχθηtσαν, ἐκ τῆς παρούσης μανθανέτω γραφῆς.

Νικηφόρος τὰ τῶν Ῥωμαίων σκῆπτρα ἐκράτει, καὶ οὗτοι ἐν τῷ θέματι ὄντες Πελοποννήσου ἀπόστασιν ἐννοήσαντες, πρῶτον μὲν τὰς τῶν γειτόνων οἰκίας τῶν Γραικῶν ἐξεπόρθουν καὶ εἰς ἁρπαγὴν ἐτίθεντο, ἔπειτα δὲ καὶ κατὰ τῶν οἰκητόρων τῆς τῶν Πατρῶν ὁρμήσαντες πόλεως, τὰ πρὸ τοῦ τείχους πεδία κατέστρεφόν τε καὶ ταύτην ἐπολιόρκουν, μεθ´ ἑαυτῶν ἔχοντες καὶ Ἀφρικοὺς Σαρακηνούς. Ἐπεὶ δὲ χρόνος ἱκανὸς διῆλθεν, καὶ σπάνις τῶν ἀναγκαίων τοῖς ἔνδοθεν τοῦ τείχους γίνεσθαι ἤρξατο, ὕδατός τε καὶ τροφῶν, βουλὴν βουλεύονται εἰς συμβιβάσεις τε ἐλθεῖν καὶ λόγους ἀπαθείας λαβεῖν καὶ τηνικαῦτα τὴν πόλιν ὑποτάξαι αὐτούς. Ἐπεὶ οὖν ὁ τηνικαῦτα στρατηγὸς ὑπῆρχεν πρὸς τὴν ἄκραν τοῦ θέματος ἐν κάστρῳ Κορίνθου, καὶ προσδοκία ἦν τοῦ παραγενέσθαι αὐτὸν καὶ καταπολεμῆσαι τὸ ἔθνος τῶν Σκλαβήνων, ὡς καὶ πρώην καταμηνυθέντος αὐτοῦ περὶ τῆς καταδρομῆς αὐτῶν παρὰ τῶν ἀρχόντων, ἐβουλεύσαντο οἱ τοῦ κάστρου οἰκήτορες πρότερον ἀποσταλῆναι σκοπὸν εἰς τὰ ἀνατολικώτερα τῶν ὀρέων καὶ ἀποσκοπεῦσαι καὶ γνῶναι, εἰ ἄρα παραγίνεται ὁ στρατηγός, παραγγείλαντες καὶ σημεῖον δεδωκότες τῷ ἀποσταλμένῳ, ἵνα, εἰ μὲν ἴδοι ἐρχόμενον τὸν στρατηγόν, ἐν τῇ ὑποστροφῇ αὐτοῦ κλίνῃ τὸ φλάμμουλον, ὅπως γνῶσιν τὴν ἔλευσιν τοῦ στρατηγοῦ, εἰ δὲ μή γε, κατέχειν ὀρθὸν τὸ φλάμμουλον πρὸς τὸ μὴ ἔχειν αὐτοὺς προσδοκίαν 〈τοῦ〉 τοῦ λοιποῦ παραγίνεσθαι τὸν στρατηγόν. Τοῦ οὖν σκοποῦ ἀπελθόντος καὶ μαθόντος μὴ παραγίνεσθαι τὸν στρατηγόν, ὑπέστρεφεν ὀρθὸν κατέχων τὸ φλάμμουλον. Καὶ δὴ τοῦ Θεοῦ εὐδοκήσαντος διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ ἵππου ὀλισθήσαντος καὶ τοῦ ἐπιβάτου ὑποπεπτωκότος, ἔκλινεν τὸ φλάμμουλον, καὶ οἱ τοῦ κάστρου οἰκήτορες ἰδόντες τὸ γεγονὸς σημεῖον καὶ νομίσαντες ἐξ ἅπαντος παραγίνεσθαι τὸν στρατηγόν, ἤνοιξαν τὰς πύλας τοῦ κάστρου, καὶ ἐξῆλθον θαρσαλέοι κατὰ τῶν Σκλαβήνων, καὶ εἶδον τὸν πρωτόκλητον ἀπόστολον ὀφθαλμοφανῶς ἵππῳ ἐπικαθήμενον καὶ δρόμῳ ἐπερχόμενον κατὰ τῶν βαρβάρων· καὶ δὴ τρέψας τούτους κατὰ κράτος καὶ διασκορπίσας καὶ ἀπελάσας πόρρω τοῦ κάστρου φυγάδας ἐποίησεν. Οἱ δὲ βάρβαροι ἰδόντες καὶ καταπλαγέντες καὶ ἔκθαμβοι γεγονότες ἐπὶ τῇ κατ´ αὐτῶν κραταιᾷ ἐπελεύσει τοῦ ἀηττήτου καὶ ἀκαταγωνίστου ὁπλίτου καὶ στρατηγοῦ καὶ ταξιάρχου καὶ τροπαιούχου καὶ νικηφόρου πρωτοκλήτου ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἐταράχθησαν, ἐσαλεύθησαν, τρόμος ἐπελάβετο αὐτούς, καὶ προσέφυγον εἰς τὸν πάνσεπτον ναὸν αὐτοῦ.

Τοῦ οὖν στρατηγοῦ μετὰ τὸ τρόπαιον ἐν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καταλαβόντος καὶ τὴν νίκην τοῦ ἀποστόλου μαθόντος, κατεμήνυσεν τῷ βασιλεῖ Νικηφόρῳ τήν τε ἔφοδον τῶν Σκλαβήνων καὶ τὴν προνομὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ ἀφανισμὸν καὶ τὴν λεηλασίαν καὶ τἄλλα δεινά, ὅσα καταδραμόντες ἐποίησαν εἰς τὰ μέρη τῆς Ἀχαΐας, ἔτι δὲ καὶ τὴν πολυήμερον πολιορκίαν καὶ τὴν κατὰ τῶν οἰκητόρων τοῦ κάστρου διηνεκῆ ἐπίθεσιν, ὡσαύτως καὶ τὴν ἐπισκοπὴν καὶ συμμαχίαν καὶ τὸ τρόπαιον καὶ τὴν κατὰ κράτος νίκην, τὴν γενομένην παρὰ τοῦ ἀποστόλου, καὶ ὡς ὀφθαλμοφανῶς ὡράθη ἐπιτρέχων καὶ διώκων τοὺς πολεμίους κατὰ νῶτον καὶ τροπούμενος αὐτούς, ὡς καὶ αὐτοὺς τοὺς βαρβάρους αἰσθέσθαι τὴν τοῦ ἀποστόλου πρὸς ἡμᾶς ἐπισκοπὴν καὶ συμμαχίαν, καὶ διὰ τοῦτο προσφυγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν σεβάσμιον ναὸν αὐτοῦ. Ὁ δὲ βασιλεὺς ταῦτα ἀναμαθὼν παρεκελεύσατο οὕτως· «Ἐπεὶ καὶ τὸ τρόπαιον καὶ ἡ κατὰ κράτος νίκη παρὰ τοῦ ἀποστόλου γέγονεν, ὀφειλόμενον καθέστηκεν πᾶσαν τὴν ἐκστρατείαν τῶν πολεμίων καὶ τὰ λάφυρα καὶ τὰ σκῦλα αὐτῷ ἀποδοθῆναι.» Καὶ διωρίσατο αὐτούς τε τοὺς πολεμίους μετὰ πάσης τῆς φαμιλίας καὶ συγγενείας καὶ πάντων τῶν προσηκόντων αὐτοῖς, ἔτι δὲ καὶ πάσης τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν, ἀφορισθῆναι εἰς τὸν ναὸν τοῦ ἀποστόλου ἐν τῇ μητροπόλει Πατρῶν, ἐν ᾗ ὁ πρωτόκλητος καὶ μαθητὴς τοῦ Χριστοῦ τὸν τῆς ἀθλήσεως διήνυσεν ἀγῶνα, δεδωκὼς περὶ αὐτῶν καὶ σιγίλλιον ἐν τῇ αὐτῇ μητροπόλει.

Ταῦτα οἱ πρεσβύτεροι καὶ ἀρχαιότεροι ἀνήγγειλαν, παραδόντες ἀγράφως χρόνῳ τε καὶ βίῳ τοῖς ὕστερον, ὅπως ἂν κατὰ τὸν προφήτην γνῷ γενεὰ ἡ ἐρχομένη τὸ γεγονὸς θαῦμα διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἀποστόλου, καὶ ἀναστήσονται καὶ ἀπαγγελοῦσιν αὐτὸ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν εὐεργεσιῶν, ὧν ἐποίησεν ὁ Θεὸς διὰ πρεσβειῶν τοῦ ἀποστόλου. Ἔκτοτε δὲ οἱ ἀφορισθέντες Σκλαβῆνοι ἐν τῇ μητροπόλει καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ τοὺς βασιλικοὺς καὶ πάντας τοὺς ἐξ ἐθνῶν ἀποστελλομένους πρέσβεις ὡς ὁμήρους διατρέφουσιν, ἔχοντες ἰδίους καὶ τραπεζοποιοὺς καὶ μαγείρους καὶ πάντας τοὺς παρασκευάζοντας τὰ τῆς τραπέζης βρώματα, τῆς μητροπόλεως εἰς ταῦτα μηδὲν καινοτομουμένης, ἀλλ´ αὐτοὶ οἱ Σκλαβῆνοι ἀπὸ διανομῆς καὶ συνδοσίας τῆς ὁμάδος αὐτῶν ἐπισυνάγουσιν τὰς τοιαύτας χρείας. Ἐποίησεν δὲ καὶ σιγίλλιον Λέων, ὁ ἀείμνηστος καὶ σοφώτατος βασιλεύς, λεπτομερῶς περιέχον τό, τί ὀφείλουσιν παρέχειν οἱ αὐτοὶ ἐναπογραφόμενοι τῷ μητροπολίτῃ, καὶ μὴ ἀπαργυρίζεσθαι παρ´ αὐτοῦ ἢ ἄλλως πως κατ´ ἐπίνοιαν ἄδικον ζημιοῦσθαι αὐτούς.

48. Canon 39 du sixième saint synode,[1] tenu dans la salle à coupole[2] du Grand Palais.

[3]Alors que notre frère et collègue Jean,[4] président de l'île des Chypriotes, en raison des invasions des barbares, jusqu’à ce qu'il puisse être libéré de la servitude des infidèles et puisse être sujet sans dissimulation au sceptre de Sa Très-Chrétienne Majesté, s’est réfugié avec les siens de la dite île dans la province de l'Hellespont, grâce à la providence, à la miséricorde de Dieu et grâce au labeur de nos pieux empereurs aimant le Christ, nous décidons :

- que les droits reconnus au siège du susmentionné par les pères inspirés de Dieu au synode d’Ephèse,[5] doivent être maintenus sans changement;

- que la nouvelle Justinianopolis aura le droit de la ville des Constantiniens[6] ;

- que le très pieux évêque qui y est installé présidera tous les évêques de la province de l'Hellespont, et sera sacré par ses propres évêques, selon les anciennes traditions (car nos pères inspirés de Dieu décidèrent que les pratiques de chaque église devaient être préservées),

- que l'évêque de la cité de Cyzique[7] dépendra du président de ladite nouvelle-Justinianopolis tout comme l’ensemble des autres évêques, i. e. du très pieux président Jean, qui en cas de besoin nommera aussi l'évêque de la même cité de Cyzique.[8]

Mais maintenant que nous avons donc précisément formulé et souligné les problèmes concernant les peuples étrangers, il est juste que vous soyez parfaitement informé des réformes mises en place, non seulement dans les affaires de notre cité, mais encore à diverses périodes dans l'ensemble de l'empire des Romains, afin que la connaissance de ces choses plus proches et qui concernent votre maison, incrustée en vous plus que toute autre chose, vous rende plus digne de l'affection de vos sujets.

A l'époque de Constantin, fils de Constantin, appelé Pogonat, un certain Callinicus[9] s’enfuit d’Héliopolis chez les Romains et inventa le feu grégeois qui est projeté au travers de tubes, à l'aide duquel les Romains incendièrent la flotte des Sarrasins à Cyzique et remportèrent la victoire.[10]

49. Quiconque veut savoir comment les Slavènes furent asservis et soumis à l’Eglise de Patras, l’apprendra du présent passage.

Nicéphore[11] tenait le sceptre des Romains, et ces Slavènes,[12] qui étaient dans la province du Péloponnèse, décidèrent de se révolter ; ils mirent d'abord à sac les habitations de leurs voisins, les Grecs, et les livrèrent au vol, puis ils allèrent contre les habitants de la cité de Patras[13] et en ravagèrent les alentours devant sa muraille puis l’assiégèrent,[14] ayant avec eux également des Sarrasins d'Afrique. Quand un temps considérable se fut écoulé, on commença à manquer des produits de première nécessité, l'eau et les denrées alimentaires ; à l’intérieur des murs, on tint conseil pour venir à un accord de composition afin d’obtenir des promesses d'immunité, puis de livrer la cité. Et comme à l'époque, le stratège du thème[15] résidait à l'extrémité de la province dans la cité de Corinthe, on attendait sa venue pour combattre le peuple Slave, car il avait été auparavant informé de leur agression par les notables, les habitants de la ville décidèrent d'abord d’envoyer un messager vers la partie orientale des montagnes pour savoir et découvrir si le gouverneur militaire devait en effet arriver ; celui-ci devrait à son retour abaisser son petit drapeau, pour les informer de la venue du stratège, et dans le cas contraire, de tenir le drapeau haut, afin qu'ils ne l’attendent pas par la suite. Alors le messager partit et constata que le gouverneur militaire ne viendrait pas ; il commença à rentrer, tenant haut le petit drapeau. Mais, comme il plut à Dieu, par l'intercession de l'apôtre saint André, son cheval glissa, le cavalier tomba et son drapeau s’abaissa ; les habitants de la ville, voyant le signal donné, croyant sans aucun doute que le gouverneur militaire arrivait, ouvrirent les portes de la ville et sortirent bravement contre les Slavènes ; ils virent alors l’apôtre premier appelé,[16] révélé à leurs yeux, monté sur un cheval, chargeant les barbares,  et qui vraiment les mettait totalement en déroute, les dispersait, les chassait très loin de la ville et leur faisait prendre la fuite. Et les barbares le virent, furent intimidés et abasourdis de cette agression véhémente sur eux du guerrier invincible et insurmontable, du capitaine et du maréchal, le juste et victorieux apôtre André, premier appelé ; ils se dispersèrent, ébranlés, se mirent à trembler et se réfugièrent dans son temple le plus sacré.

Maintenant, lorsque le gouverneur militaire arriva le troisième jour après la déroute, il apprit la victoire de l'apôtre et rapporta à l'empereur Nicéphore l’incursion des Slavènes, le pillage, le nombre de captifs, les destructions, et toutes les autres horreurs infligés par leurs agressions dans la région d'Achaïe ; et aussi le siège de plusieurs jours et l'attaque soutenue par les habitants de la cité ; de la même manière, la venue et l'aide apportée par l'apôtre au combat, la déroute et la victoire totale obtenue, et comment il avait été vu par leurs yeux chargeant et poursuivant les arrières de l'ennemi en déroute, de sorte que les barbares eux-mêmes étaient conscients du fait que l'apôtre était venu nous aider dans la bataille, et donc s'étaient réfugiés dans son temple sacré. L'empereur, apprenant ces choses, donna des ordres à cet effet: « Comme la déroute et la victoire totale ont été le fait de l'apôtre, il est de notre devoir de le faire bénéficier de toute la force expéditionnaire de l'ennemi, du butin et des pillages. » Et il ordonna que les ennemis, leurs familles, leurs parents, tous ceux qui en faisaient partie, et tous leurs biens aussi, fussent assujettis au temple de l'apôtre dans la métropole de Patras, où le premier appelé et disciple du Christ avait accompli cet exploit à cette occasion, et il publia une bulle à ce sujet dans cette même métropole.

Les plus âgés et de plus anciens racontent ces faits, transmis par tradition orale à ceux qui vivront dans la postérité, afin que, comme dit le prophète : la prochaine génération puisse connaître le miracle de l'intercession de l'apôtre, et puisse se lever et la déclarer à leurs fils, et ne pas oublier les bienfaits accomplis par Dieu via l'intercession de l'apôtre. Et à partir de cette époque, les Slavènes réunis dans la métropole furent astreints aux gouverneurs militaires, délégués impériaux et à tous les envoyés de nations étrangères[17] ; ils ont leurs propres serviteurs, cuisiniers et agents de toutes sortes qui préparent des plats pour les repas, et la métropole ne s'immisce en rien dans leurs affaires, car les Slavènes récupèrent eux-mêmes les fonds nécessaires par répartition et contribution auprès de leur communauté. Et le très avisé Léon, lui aussi, l'empereur à jamais mémorable, émit une bulle contenant un compte rendu détaillé de ce que ces mêmes personnes qui assujetties au métropolite doivent fournir, lui interdisant de les exploiter ou de leur faire du mal injustement de quelque façon selon son caprice.


 
 

[1] Le IIIe concile de Constantinople, sixième concile œcuménique, se tint du 7 novembre 680 au 16 septembre 681, dans un salon du palais appelé en latin Trullus, c'est-à-dire, Dôme. Moins de trois cent évêques étaient présents ; les minutes de la dernière session ne portent que 174 signatures. La principale conclusion doctrinale au terme de ce concile fut que Jésus avait deux volontés, de la même manière qu'il a deux natures, l'une divine et l'autre humaine, et que ces deux volontés n'entrent pas en conflit l'une avec l'autre. Cela réfutait l'hérésie du monothélisme, qui soutenait que Jésus n'avait qu'une volonté divine.

En fait le 39e canon décrit ici n’est pas celui du concile de 680/1 mentionné mais celui du concile dit « Quinisexte » ou in Trullo de 692.

L’empereur Constantin Pogonat mourut en 685 et son fils Justinien II lui succéda.

[2] Ce « salon » est nommé en grec Oaton ou tricline de la Coupole.

[3] On peut se rapporter au chapitre 47 précédent. On peut ajouter cette note de Saint-Martin dans Lebeau, Hist. du Bas-empire, t. 12, pour clarifier la raison qui poussa les Chypriotes à émigrer :

« Par un article du dernier traité de paix le khalife partageait avec l’empereur le domaine de l’île de Chypre. Justinien II, se repentant d’avoir consenti à ce partage prit une résolution tout à fait insensée : ce fut d’abandonner l’île entière et de transporter ailleurs les habitants de la partie qui lui appartenait. Il les fit passer dans l’Hellespont et les établit près de Cyzique dans une ville à laquelle il donna son nom. La plus grande partie des malheureux Chypriotes arrachés du sein de leur patrie furent submergés dans le trajet par une tempête d’autres moururent de maladies. »

[4] Selon Wikipedia les archevêques de Chypre seraient les suivants : Epiphane II (en 681) et Ioannis (en 691). Ce dernier semble correspondre au Jean du texte.

[5] Ce droit consistait en ce que le patriarche d'Antioche ne pouvait avoir sous sa domination l'archevêque de Chypre.

[6] « Jusqu'alors l'évêque de Cyzique avait été métropolitain de la province de l'Hellespont, mais maintenant il devait être soumis à l'évêque de Néojustinianopolis. Le synode n’a certainement pas voulu placer l'évêque de Néojustinianopolis sur le même pied que l'évêque de Constantinople. Le synode a peut-être voulu dire simplement ceci : « Le droit que l'évêque de Constantinople a exercé jusqu'ici, en qualité de métropolitain supérieur, sur la province de Hellespont, est maintenant acquis à l'évêque de Néojustinianopolis. » Ou bien il faut peut-être lire autrement et dans ce cas la traduction serait : « Les droits qu'avait Constantia (métropole de Chypre) seront à l'avenir ceux de Néojustinianopolis. » (Cf. Héfélé, Histoire des conciles, t. IV, 1870.

[7] Actuellement Erdek, en Turquie.

[8] En supplément distrayant voici, choisi parmi les 102 canons de ce concile Quinisexte, d’autres canons dont le texte est court:

9e canon « Aucun clerc ne doit tenir d’hôtellerie. »

50e canon « Le jeu de dés est interdit aux clercs et aux laïques sous peine de déposition et d’excommunication pour les autres. »

74e canon « Les agapes sont prohibées dans l’intérieur des églises. »

[9] Dans le chapitre XIII, Constantin parlait de cette invention comme « un don du Seigneur ».

[10] En 673.

[11] Nicéphore Ier, empereur byzantin de 802 à 811.

[12] Peuple slave. « La voie la plus directe entre Byzance et la Scandinavie suivait le Dnepr, puis la Neva, avec un transbordement entre les deux fleuves. Le long de la route fluviale s'étaient établies des tribus slaves, finnoises et nordiques, indépendantes les unes des autres. Les plus importantes étaient celles des Slavènes de l’Ilmen, qui peuplaient les régions de Novgorod et de Pskov, et celles des Poljane, installés sur le Dnepr moyen. » (cf. www.persee.fr)

[13] Patras est une ville de Grèce, située au nord de la péninsule du Péloponnèse.

[14] Patras fut assiégée par terre et par mer, avec le concours d'une flotte arabe. Cet événement est à placer en 805.

[15] Le thème du Péloponnèse a peut-être été créé vers la fin du VIIIe siècle. Le stratège se nommait Skleros.

[16] L'apôtre André est le deuxième apôtre cité par Matthieu et Marc. On lui donne le titre de « Protoklite » ou « Premier appelé » (par le Seigneur).

[17] Ils furent astreints à toutes les charges des sujets byzantins : notamment au droit de gîte.

 

style="text-align: center; margin-left: 10px; margin-right: 10px">