Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXV

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitres 24 - chapitre 26

 

 

 

 

 

Ἐκ τῆς ἱστορίας τοῦ ὁσίου Θεοφάνους τῆς Σιγριανῆς.

Τούτῳ τῷ ἔτει Οὐαλεντινιανὸς οὐ μόνον Βρεττανίαν καὶ Γαλλίαν καὶ Ἱσπανίαν ἀνασώσασθαι οὐκ ἴσχυσεν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἑσπέριον Λιβύην, τὴν τῶν Ἄφρων καλουμένην χώραν προσαπώλεσε τρόπῳ τοιῷδε. Δύο στρατηγοὶ ἦσαν, Ἀέτιος καὶ Βονιφάτιος, οὓς Θεοδόσιος κατὰ αἴτησιν Οὐαλεντινιανοῦ εἰς Ῥώμην ἀπέστειλεν. Βονιφάτιος δὲ τὴν ἀρχὴν τῆς ἑσπερίου Λιβύης λαβών, φθονήσας Ἀέτιος διαβολὴν ποιεῖται κατ´ αὐτοῦ, ὡς ἀνταρσίαν μελετῶντος καὶ τῆς Λιβύης κρατῆσαι σπεύδοντος. Καὶ ταῦτα μὲν πρὸς Πλακιδίαν ἔλεγε, τὴν τοῦ Οὐαλεντινιανοῦ μητέρα. Γράφει δὲ καὶ Βονιφατίῳ, ὅτι· «Ἐὰν μεταπεμφθῇς, παραγενέσθαι μὴ θελήσῃς· διεβλήθης γάρ, καὶ δόλῳ σε οἱ βασιλεῖς βούλονται χειρώσασθαι.» Ταῦτα δεξάμενος Βονιφάτιος καὶ ὡς γνησίῳ φίλῳ Ἀετίῳ πιστεύσας, μεταπεμφθεὶς οὐ παρεγένετο. Τότε οἱ βασιλεῖς ὡς εὐνοοῦντα τὸν Ἀέτιον ἀπεδέξαντο. Ἦσαν δὲ τῷ τότε Γότθοι καὶ ἔθνη πολλά τε καὶ μέγιστα μέχρι τοῦ Δανουβίου ἐν τοῖς ὑπερβορείοις τόποις κατῳκισμένα. Τούτων δὲ ἀξιολογώτερά εἰσι Γότθοι, Ἰσίγοτθοι, Γήπαιδες καὶ Οὐανδῆλοι, ἐν ὀνόμασι μόνον καὶ οὐδενὶ ἑτέρῳ διαλλάττοντες, μιᾷ διαλέκτῳ κεχρημένοι· πάντες δὲ τῆς Ἀρείου ὑπάρχουσι κακοπιστίας. Οὗτοι ἐπ´ Ἀρκαδίου καὶ Ὁνωρίου τὸν Δανούβιν διαβάντες, ἐν τῇ τῶν Ῥωμαίων γῇ κατῳκίσθησαν. Καὶ οἱ μὲν Γήπαιδες, ἐξ ὧν ὕστερον διῃρέθησαν Λογγίβαρδοι καὶ Ἄβαρεις, τὰ περὶ Σιγγιδῶνα καὶ Σέρμιον χωρία ᾤκησαν. Οἱ δὲ Ἰσίγοτθοι μετὰ Ἀλάριχον τὴν Ῥώμην πορθήσαντες, εἰς Γαλλίας ἐχώρησαν καὶ τῶν ἐκεῖ ἐκράτησαν. Γότθοι δὲ Παννονίαν ἔχοντες πρῶτον, ἔπειτα ιθʹ ἔτει τῆς βασιλείας Θεοδοσίου τοῦ νέου, ἐπιτρέψαντος, τὰ τῆς Θρᾴκης χωρία ᾤκησαν, καὶ ἐπὶ νηʹ χρόνους ἐν τῇ Θρᾴκῃ διατρίψαντες, Θευδερίχου ἡγεμονεύοντος αὐτῶν πατρικίου καὶ ὑπάτου, Ζήνωνος αὐτοῖς ἐπιτρέψαντος, τῆς ἑσπερίου βασιλείας ἐκράτησαν. Οἱ δὲ Οὐανδῆλοι Ἀλανοὺς ἑταιρισάμενοι καὶ Γερμανούς, τοὺς νῦν καλουμένους Φράγγους, διαβάντες τὸν † Νῖνον † ποταμόν, ἡγούμενον ἔχοντες Γογίδισκλον, κατῴκησαν ἐν Ἱσπανίᾳ, πρώτῃ οὔσῃ χώρᾳ τῆς Εὐρώπης ἀπὸ τοῦ ἑσπερίου Ὠκεανοῦ.

Βονιφάτιος δὲ φοβηθεὶς τοὺς τῶν Ῥωμαίων βασιλεῖς, περάσας ἀπὸ Λιβύης, εἰς Ἱσπανίαν πρὸς τοὺς Οὐανδήλους ἦλθεν, καὶ εὑρὼν τὸν μὲν Γογίδισκλον τελευτήσαντα, τοὺς δὲ ἐκείνου παῖδας, Γότθαρόν τε καὶ Γηζέριχον τὴν ἀρχὴν διέποντας, τούτους προτρεψάμενος τὴν ἑσπέριον Λιβύην εἰς τρία μέρη διελεῖν ὑπέσχετο, ἐφ´ ᾧ ἕκαστον τοῦ τρίτου μέρους ἄρχειν σὺν αὐτῷ, κοινῇ δὲ ἀμύνεσθαι τὸν οἱονδήποτε πολέμιον. Ἐπὶ ταύταις ταῖς ὁμολογίαις Οὐανδῆλοι τὸν πορθμὸν διαβάντες, τὴν Λιβύην κατῴκησαν ἀπὸ τοῦ Ὠκεανοῦ μέχρι Τριπόλεως τῆς κατὰ Κυρήνην. Οἱ δὲ Ἰσίγοτθοι ἀναστάντες ἀπὸ Γαλλίας, ἐκράτησαν καὶ τὴν Ἱσπανίαν. Τινὲς δὲ τῆς συγκλήτου Ῥωμαίων, φίλοι Βονιφατίου, τὴν Ἀετίου ψευδοκατηγορίαν ἀνήγγειλαν τῇ Πλακιδίᾳ, ἐμφανῆ ποιήσαντες καὶ τὴν πρὸς Βονιφάτιον Ἀετίου ἐπιστολήν, τοῦ Βονιφατίου ταύτην αὐτοῖς ἀποστείλαντος. Ἡ δὲ Πλακιδία ἐκπλαγεῖσα τὸν μὲν Ἀέτιον οὐδὲν ἠδίκησεν, Βονιφατίῳ δὲ λόγον προτρεπτικὸν μεθ´ ὅρκων ἀπέστειλεν. Τοῦ δὲ Γοτθαρίου τελευτήσαντος, Γηζέριχος τῶν Οὐανδήλων γέγονεν αὐτοκράτωρ. Βονιφάτιος δὲ τὸν λόγον δεξάμενος τῶν Οὐανδήλων κατεστράτευσεν, στρατοῦ μεγάλου ἐλθόντος αὐτῷ ἀπό τε Ῥώμης καὶ τοῦ Βυζαντίου, στρατηγοῦντος Ἄσπαρος. Πολέμου δὲ κροτηθέντος πρὸς Γηζέριχον, ἡττήθη ὁ τῶν Ῥωμαίων στρατός. Καὶ οὕτω Βονιφάτιος μετὰ Ἄσπαρος εἰς Ῥώμην ἐλθών, τὴν ὑποψίαν διέλυσεν, ἀποδείξας τὴν ἀλήθειαν. Ἡ δὲ Ἀφρικὴ ὑπὸ Οὐανδήλοις γέγονεν. Τότε καὶ Μαρκιανὸς στρατιώτης ὢν καὶ δουλεύων Ἄσπαρα ζῶν συνελήφθη ὑπὸ Γηζερίχου, ὁ μετὰ ταῦτα βασιλεύσας.

Ἰστέον, ὅτι τρεῖς ἀμερμουμνεῖς εἰσιν ἐν ὅλῃ τῇ Συρίᾳ, ἤγουν 〈ἐν〉 τῇ τῶν Ἀράβων ἀρχῇ, ὧν ὁ μὲν πρῶτος καθέζεται ἐν τῷ Βαγδάδ, ἔστιν δὲ ἐκ τῆς τοῦ Μουάμεθ γενεᾶς, ἤτοι τοῦ Μουχούμετ· ὁ δὲ δεύτερος καθέζεται ἐν Ἀφρικῇ, καὶ ἔστι ἐκ τῆς τοῦ Ἀλὴμ γενεᾶς καὶ Φατιμέ, τῆς θυγατρὸς Μουάμεθ, ἤτοι τοῦ Μουχούμετ, ἐξ οὗ καὶ Φατεμῖται ὀνομάζονται· ὁ δὲ τρίτος καθέζεται ἐν Ἱσπανίᾳ, ἔστιν δὲ ἀπὸ τῆς γενεᾶς τοῦ Μαυίου.

Ἰστέον, ὅτι κατ´ ἀρχὰς ἐν τῷ κατακυριεῦσαι τοὺς Σαρακηνοὺς πάσης τῆς Συρίας ἐκαθέσθη ἀμερμουμνῆς εἰς τὸ Βαγδάδ. Ἐδέσποζεν δὲ πάσης τῆς Περσίας καὶ τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας. Καὶ εἶχεν ἀμηραδίας μεγάλας, ἤτοι στρατηγίδας ταύτας· πρώτην ἀμηραδίαν τὴν Περσίαν, ἤγουν τὸ Χωρασάν, δευτέραν ἀμηραδίαν τὴν Ἀφρικήν, τρίτην ἀμηραδίαν τὴν Αἴγυπτον, τετάρτην ἀμηραδίαν τὴν Φιλιστίημ, ἤτοι τὸ Ῥάμβλε, πέμπτην ἀμηραδίαν τὴν Δαμασκόν, ἕκτην ἀμηραδίαν τὸ Χέμψ, ἤτοι τὸ Ἔμεσα, ἑβδόμην ἀμηραδίαν τὸ Χάλεπ, ὀγδόην ἀμηραδίαν τὴν Ἀντιόχειαν, ἐνάτην ἀμηραδίαν τὸ Χαράν, δεκάτην ἀμηραδίαν τὸ Ἔμετ, ἑνδεκάτην ἀμηραδίαν τὴν Ἐσιβή, δωδεκάτην ἀμηραδίαν τὸ Μούσελ, τρισκαιδεκάτην ἀμηραδίαν τὸ Τικρίτ. Τῆς δὲ Ἀφρικῆς ἀποσπασθείσης ἀπὸ τῆς τοῦ ἀμερμουμνῆ ἐν τῷ Βαγδὰδ ἐξουσίας καὶ ἰδιοκρατησάσης καὶ ἀμηρᾶν ἴδιον ἀναγορευσάσης, γέγονεν, καθὼς καὶ προϋπῆρχεν, πρώτη ἀμηραδία ἡ Περσία, δευτέρα ἡ Αἴγυπτος καὶ καθεξῆς αἱ λοιπαί, καθὼς προείρηται. Ἀρτίως δὲ πάλιν τοῦ ἀμερμουμνῆ τοῦ ἐν τῷ Βαγδὰδ ἀδυνατήσαντος, γέγονεν ἰδιόρρυθμος ὁ τῆς Περσίας ἀμηρᾶς, ἤγουν τοῦ Χωρασάν· καὶ ἀπεκάλεσεν ἑαυτὸν ἀμερμουμνῆν, φορῶν καὶ τὸ κουρὰν διὰ πινακιδίων εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δίκην μανιακίου. Λέγει δὲ ἑαυτὸν εἶναι 〈ἐκ〉 τῆς γενεᾶς τοῦ Ἀλήμ. Ὁ δὲ ἀμηρᾶς τῆς εὐδαίμονος Ἀραβίας ὑπῆρχεν ἀεὶ καὶ πάντοτε ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ ἀμηρᾶ Αἰγύπτου. Γέγονεν δὲ καὶ αὐτὸς ἰδιόρρυθμος, καὶ ἀπεκάλεσεν καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀμερμουμνῆν· λέγει δὲ καὶ αὐτὸς ἑαυτὸν εἶναι ἐκ τῆς τοῦ Ἀλὴμ γενεᾶς.

 

25. Extrait de l'histoire du bienheureux Théophane de Sigriane

[1]Cette même année,[2] non seulement Valentinien[3] échoua à sauver la Grande-Bretagne, la Gaule et l'Espagne, mais il perdit la Libye occidentale dans les circonstances suivantes. Il y avait deux généraux, Aetius et Boniface,[4] que Théodose[5] avait envoyé à Rome à la demande de Valentinien. Toutefois, lorsque Boniface fut investi du commandement de la Libye occidentale, Aetius envieux le calomnia, et l’accusa de vouloir se rebeller et s’emparer de la Libye. Il le dit aussi Placidia,[6] mère de Valentinien, de plus il écrivit à Boniface: « Si l’on vous demande de venir, ne le faites pas, parce que vous avez été accusé de façon calomnieuse ; l’empereur et l’impératrice tentent une machination pour vous emprisonner. » Lorsque Boniface reçut le message [impérial] , faisant confiance à Aetius comme à un véritable ami, il refusa d’obéir. L’empereur et l’impératrice jugèrent alors qu’Aetius était leur fidèle serviteur. A cette époque, les Goths et de nombreux autres peuples vivaient dans les régions plus au nord, aussi loin que le Danube. Les plus connus d'entre eux sont particulièrement les Goths, les Wisigoths, les Vandales et les Gépides, qui ne diffèrent que par le nom car ils parlent la même langue et tous professent l’hérésie d'Arius. Ces peuples donc, à l’époque d’Arcadius et d’Honorius,[7] traversèrent le Danube, et s’installèrent en territoire Romain.[8] Les Gépides même, qui, plus tard se divisèrent en Lombards et Avars, habitaient les contrées autour de Singidinum[9] et Sirmium.[10] Les Wisigoths d’Alaric, après avoir dévasté Rome, se rendirent en Gaule où ils s’emparèrent de ses territoires. Les Goths eurent d’abord la haute Pannonie, puis, la 19e année du règne de Théodose le jeune, celui-ci les autorisa à coloniser les terres de Thrace et, après y être restés 58 ans, sous la direction de Théodoric[11] leur patrice et consul, ils obtinrent la permission de Zénon[12] de prendre le Royaume de l'Occident. Quant aux Vandales, ils se joignirent aux Alains et aux Allemands, maintenant appelé Francs, traversèrent le Rhin,[13] dirigés par Godegisèle,[14] s’installèrent en Espagne, premier pays d’Europe jouxtant l'océan occidental.

De fait, Boniface, craignant l'empereur et l'impératrice des Romains, passa de Libye en Espagne et alla chez les Vandales ; constatant que Godegisèle était mort et que ses fils Gottharu et Genséric avaient le pouvoir, il les incita par une promesse à diviser la Libye occidentale en trois parties, afin que chacun d'entre eux et lui-même, en dirigeât un tiers, mais devraient s'unir pour repousser tout ennemi quel qu'il fut. Cet accord étant conclu, les Vandales traversèrent le détroit[15] pour s'installer en Libye de l'océan jusqu’à Tripoli face à Cyrène. Les Wisigoths, venant de Gaule, prirent aussi possession de l'Espagne. Alors, certains sénateurs romains amis de Boniface exposèrent à Placidia la fausseté de l'accusation d’Aétius, et lui montrèrent aussi la lettre d’Aetius à Boniface, que Boniface leur avait envoyée. Placidia, très étonnée, s'abstint de porter préjudice à Aetius, mais elle envoya à Boniface un message le rappelant à son devoir, avec une promesse sous serment. Alors à la mort de Gottharus, Genséric devint le seul chef des Vandales. [16] Boniface, à ce moment, ayant reçu son message, marcha contre les Vandales avec une vaste force qui provenait de Rome et de Byzance, sous le commandement d'Aspar.[17] La bataille eut lieu avec Genséric et l'armée des Romains fut battue. Boniface, accompagné d'Aspar, revint alors à Rome et dissipa les soupçons en exposant la vérité. Mais l'Afrique passa sous la domination des Vandales. C'est à ce moment que Marcien,[18] futur empereur, qui était un soldat au service d’Aspar, fut capturé vivant par Genséric.

Il y a trois commandeurs des croyants[19] dans toute la Syrie, c’est-à-dire, dans l'empire des Arabes ; le premier a son siège à Bagdad, il est de la famille de Mouhamet, ou Mahomet ; le second a son siège en Afrique, il est de la famille d'Ali et de Fatima, fille de Mouameth, ou Mahomet, d'où le nom de Fatimides ; le troisième a son siège en Espagne et il est de la famille de Moawiya.

À l'origine, lorsque le Sarrasins se rendirent maîtres de toute la Syrie, le commandeur des croyants avait son siège à Bagdad. Il était le maître absolu de la Perse, de l'Afrique, de l'Egypte et de l'Arabie Heureuse. Il avait sous lui des émirats puissant, ou provinces militaires, qui sont les suivants : le premier était l’émirat de Perse ou du Khorasan ; le second, l’émirat d'Afrique ; le troisième, l'émirat d'Egypte, le quatrième, l'émirat de Philistiem ou Rambleh, le cinquième, l'émirat de Damas; le sixième, l'émirat d’Emèse ou Homs ; le septième, l'émirat d'Alep ; le huitième, l'émirat d'Antioche; le neuvième, l'émirat de Harran ; le dixième, l'émirat d'Emet; le onzième, l'émirat d’Esibe; le douzième, l'émirat de Mossoul; le treizième, l'émirat de Tikrit. Mais après que l'Afrique eut été retirée de la domination du commandeur des croyants à Bagdad et fut devenue autonome en proclamant son propre émir, la Perse fut le premier émirat, puis comme avant, l'Egypte fut le deuxième, et les autres ensuite comme dans l'ordre indiqué ci-dessus. Mais maintenant, à nouveau, en raison de l'impuissance du commandeur des croyants à Bagdad, l'émir de Perse, ou du Khorasan, est devenu indépendant, et il a usurpé le titre de commandeur des croyants, portant le Coran sur des tablettes autour de son cou comme un collier, et il prétend descendre de la famille d'Ali. En outre l'émir de l'Arabie Heureuse se déclare toujours sous la domination de l'émir d'Egypte. Mais lui aussi est devenu indépendant, et a également usurpé le titre de commandeur des croyants, prétendant aussi être de la famille d'Ali.


 

 
 

[1] Constantin résume une partie de l’histoire de l’Europe assez connue; les notes sont modestes.

[2] 422.

[3] Valentinien III (2 juillet 419, Ravenne - 16 mars 455, Rome) fut un empereur romain (de 424 à 455). Il fut le seul fils de Constance III et de Galla Placidia, fille du grand Théodose Ier.

[4] Flavius Aetius (~ 390 à 454), ce fut lui qui écrasa Attila en 451. Boniface, général, gouverneur de l'Afrique.

[5] Théodose II, empereur de l'Empire romain d'Orient (408-450).

[6] Galla Placidia, sœur de l'empereur Honorius et d'Arcadie, épouse de l'empereur Constance.

[7] Arcadius, empereur de l'Empire romain d'Orient (395-408), Honorius, empereur de l'Empire romain d'Occident (395-423). En 395 l’empire se divisa (tétrarchie de Dioclétien.)

[8] Les Wisigoths s’installèrent en Mésie dans l'empire aux environs de 382.

[9] Belgrade (Antique Singidunum).

[10] Sremska Mitrovica, en serbe cyrillique Сремска Митровица, est une ville et une municipalité de Serbie situées dans la province autonome de Voïvodine. La ville portait le nom de Sirmium au temps de l'Empire romain.

[11] Théodoric, roi des Ostrogoths (~ 454-526)

[12] Zénon, empereur de l'Empire romain d'Orient (474-475 et 476-491 ans.). Zénon éleva Théodoric au rang de patrice et le consul.

[13] En 406, les tribus germaniques passèrent le Rhin qui était gelé.

[14] Godégisel ou Godégisèle, mort en 407, est le roi de la tribu vandale des Hasdings.

[15] Le détroit de Gibraltar fut traversé en mai 429.

[16] Genséric devient roi des Vandales en 428.

[17] Flavius Aspar débarqua en Afrique en 432.

[18] Marcien, empereur de l'Empire romain d'Orient (450-457).

[19] Emir-al-Moumanin « commandeur des croyants », titre de calife.


 

 

θμὸν διαβάντες, τὴν Λιβύην κατῴκησαν ἀπὸ τοῦ