Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXVI

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 25 - chapitre 27

 

 

 

 

 

Ἡ γενεαλογία τοῦ περιβλέπτου ῥηγὸς Οὔγωνος.

Ἰστέον, ὅτι ὁ ῥὴξ Ἰταλίας, ὁ μέγας Λωθάριος, ὁ πάππος τοῦ περιβλέπτου ῥηγὸς Οὔγωνος, ἀπὸ τῆς γενεᾶς τοῦ μεγάλου Καρούλου κατήγετο, περὶ οὗ πολὺς ἔπαινος, ἐγκώμιά τε καὶ διηγήματα καὶ περὶ πολέμους ἀνδραγαθήματα. Οὗτος οὖν ὁ Κάρουλος ἦν μονοκράτωρ πάντων τῶν ῥηγάτων, ἐβασίλευσε δὲ εἰς τὴν μεγάλην Φραγγίαν. Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ οὐδεὶς τῶν ὑπολοίπων ῥηγῶν ἐτόλμησε ῥῆγα ἑαυτὸν καλέσαι, ἀλλὰ πάντες ὑπῆρχον ὑπόσπονδοι αὐτοῦ, ὅστις χρήματα ἱκανὰ καὶ πλοῦτον ἄφθονον ἐν Παλαιστίνῃ ἀποστείλας, ἐδείματο μοναστήρια πάμπολλα. Ὁ τοίνυν Λωθάριος οὗτος ἀναλαβόμενος τὰ ἑαυτοῦ στρατεύματα, κατὰ Ῥώμης ἐκστρατεύσας, ἀπὸ πολέμου ταύτην ἐκράτησεν, καὶ ἐστέφθη παρὰ τοῦ τότε πάπα.

Καὶ ἡνίκα ὑπέστρεφεν εἰς τὴν ἑαυτοῦ ἐξουσίαν, ἤγουν εἰς Πάπιαν, κατήντησεν εἰς τὸ κάστρον Πλαζέντα, τὸ ὂν ἀπὸ τριάκοντα μιλίων τῆς Παπίας. Κἀκεῖσε μὲν οὗτος τελευτᾷ, ἔτεκεν δὲ υἱόν, ὀνόματι Ἀδέλβερτον, ὃς ἔγημεν γυναῖκα τὴν μεγάλην Βέρταν, καὶ ἐξ αὐτῆς τὸν προρρηθέντα ῥῆγα, τὸν Οὔγωνα ἔτεκεν. Μετὰ δὲ τὸ τελευτῆσαι τὸν μέγαν Λωθάριον Λοδόϊκος, ὁ ἴδιος τοῦ Λοδοΐκου, ἀπὸ τῆς μεγάλης Φραγγίας ἐλθών, ἐκράτησεν τὴν Πάπιαν. Καὶ ἦν μὲν ἄστεπτος. Ὕστερον δὲ ἦλθεν εἰς Βερῶναν, εἰς τὸ κάστρον, τὸ ὂν ἀπὸ ρκʹ μιλίων τῆς Παπίας, καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ ἐκεῖσε, ἐπανέστησαν αὐτῷ οἱ τοῦ αὐτοῦ κάστρου, καὶ κρατήσαντες ἐτύφλωσαν. Καὶ τότε ἐκράτησεν Βεριγγέριος, ὁ πάππος τοῦ νυνὶ Βεριγγέρη, καὶ εἰσελθὼν ἐν Ῥώμῃ ἐστέφθη.

Καὶ μετὰ τοῦτο ἐδηλοποίησεν λαὸς πολὺς τῷ Ῥοδούλφῳ εἰς Βεργώνιαν ὄντι, λέγοντες, ὅτι· «Ἐλθὲ ἐνταῦθα, καὶ παραδίδομέν σοι τὸ ῥηγᾶτον καὶ ἀποκτενοῦμεν τὸν Βεριγγέριον.» Ὁ δὲ ἦλθεν ἀπὸ Βεργώνιαν πρὸς τὰ μέρη τῆς Παπίας, καὶ ὁ μὲν ἥμισυς λαὸς ἦν μετὰ τοῦ Βεριγγέρη, ὁ δὲ λοιπὸς μετὰ τοῦ Ῥοδούλφου. Καὶ πολεμήσαντες, ἐνίκησεν ὁ Βεριγγέρης τὸν πρῶτον πόλεμον, καὶ πάλιν πολεμήσαντες, ἐνίκησεν ὁ Ῥοδοῦλφος. Καὶ ἔφυγεν ὁ λαὸς τοῦ Βεριγγέρη, καὶ μόνος καταλειφθεὶς ὁ Βεριγγέρης ἐποίησεν ἑαυτὸν ὡς τεθνεῶτα, καὶ ἔπεσεν μέσον τῶν τεθνεώτων, σκεπάσας αὑτὸν μετὰ τῆς δόρκας αὐτοῦ, τὸν δὲ πόδα αὐτοῦ εἶχεν ἔξω. Ἐλθὼν δὲ εἷς ἐκ τῶν στρατιωτῶν τοῦ Ῥοδούλφου, δέδωκεν αὐτῷ μετὰ μεναύλου εἰς τὸν πόδα, αὐτὸς δὲ τὸ σύνολον οὐκ ἐσαλεύθη· τοῦ δὲ μὴ σαλευθέντος, ἀφίησεν αὐτὸν ὡς δῆθεν νεκρὸν ὄντα.

Ἠγνόει δὲ ὁ τοῦ Ῥοδούλφου λαός, ὅτι ὁ Βεριγγέρης ἐστίν. Καὶ παύσαντος τοῦ πολέμου, ἠγέρθη ὁ Βεριγγέρης καὶ ἦλθεν εἰς τὸ παλάτιον αὐτοῦ μόνος, καὶ πάλιν ἐκράτησεν τῆς βασιλείας, καὶ ἐπολέμησεν τὸν Ῥοδοῦλφον καὶ ἐνίκησεν αὐτόν. Μετὰ δὲ τοῦτο συνεβιβάσθησαν εἰς ἀλλήλους, καὶ ἐμερίσθησαν τὴν χώραν εἰς δύο· καὶ ὁ μὲν εἷς ἀνελάβετο τὸ ἓν μέρος τῆς χώρας, ὁ δὲ ἕτερος τὸ ἕτερον. Ἦν δὲ ὁ Ῥοδοῦλφος ὑπὸ τὴν βουλὴν καὶ ἐξουσίαν τοῦ Βεριγγέρη.

Καὶ μετὰ τοῦτο ἦλθον ἀπὸ Βεργώνιαν τρεῖς μαρκήσιοι πρὸς Πάπιαν τοῦ ἐκδιῶξαι τοὺς κρατοῦντας καὶ κρατῆσαι αὐτοί· ἦσαν δὲ οὗτοι· Οὔγων ὁ Ταλιαφέρνου καὶ Βόζος καὶ Οὔγων, ὁ ἀδελφὸς τοῦ Βόζου, ὁ προρρηθεὶς εὐγενέστατος ῥήξ. Ἦλθεν δὲ μετὰ λαοῦ ἱκανοῦ. Καὶ μαθὼν ὁ Βεριγγέρης ἡτοιμάσθη, καὶ ἀπῆλθεν εἰς συνάντησιν αὐτοῦ πρὸς πόλεμον, καὶ παρακαθίσας ἐστενοχώρησεν αὐτοὺς ἀπὸ λιμοῦ, καὶ ὥρισεν τὸν λαὸν αὐτοῦ τοῦ μὴ φονεύειν τινά, ἀλλ´ ὅπου ἂν κρατήσωσί τινα ἐξ αὐτῶν, κόπτωσιν τὴν ῥῖνα αὐτοῦ καὶ τὰ δύο ὠτία καὶ ἀπολύωσιν, ὃ δὴ καὶ ἐποίουν. Θεασάμενοι οὖν τοῦτο αἱ προρρηθεῖσαι τρεῖς κεφαλαί, ἄραντες ἀνυπόδετοι τὰ θεῖα εὐαγγέλια εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν, ἦλθον πρὸς τὸν Βεριγγέρην, αἰτούμενοι συγχώρησιν καὶ ὀμνύοντες τοῦ μηκέτι ἐλθεῖν ἐνθάδε μέχρι τέλους ζωῆς αὐτοῦ, καὶ τότε εἴασεν αὐτοὺς ἀπελθεῖν εἰς τὴν ἰδίαν χώραν.

Ὕστερον δὲ τοῦ Βεριγγέρη ἀπελθόντος εἰς Βερῶναν, ἀπέκτεινεν αὐτὸν Φαλεμβέρτος, ὁ σύντεκνος αὐτοῦ, καὶ τότε ἐκράτησεν ὅλον τὸ ῥηγᾶτον ὁ Ῥοδοῦλφος. Καὶ μετὰ τοῦτο ἐμήνυσεν ὁ λαὸς τῆς χώρας ὅλης εἰς Βεργώνιαν τῷ Οὔγωνι, τῷ προρρηθέντι ῥηγί, λέγοντες, ὅτι· «Ἐλθέ, καὶ παραδίδομέν σοι τὴν χώραν.» Καὶ ἐλθόντος αὐτοῦ, ἐπῆρεν αὐτὸν ὁ λαός, καὶ ἀπήγαγον εἰς τὸ παλάτιον, καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτὸν ῥῆγα.

Τὸν δὲ Ῥοδοῦλφον εἶπον, ὅτι· «Ἄπελθε μετὰ τοῦ πλούτου σου, θέλῃς, εἰς τὴν χώραν σου, θέλῃς, ἀλλαχοῦ.» Ὁ δὲ ἀπῆλθεν εἰς Βεργώνιαν, εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ, καὶ κατεῖχεν ἐκεῖσε λαὸν ἱκανόν. Καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ, ἀπῆλθεν Οὔγων, ὁ προρρηθεὶς ῥήξ, εἰς Βεργώνιαν, καὶ τὴν γυναῖκα τοῦ Ῥοδούλφου, ἥτις καὶ Βέρτα ὠνομάζετο, ἔλαβεν εἰς γυναῖκα. Τὴν δὲ θυγατέρα αὐτῆς, ὀνόματι Ἀδέλεσαν, δέδωκεν Λωθαρίῳ, τῷ υἱῷ αὐτοῦ, τῷ νυνὶ ὄντι Ἰταλίας ῥηγί.

Ἡ δὲ ἀνελθοῦσα ἐν Κωνσταντινουπόλει καὶ συναφθεῖσα Ῥωμανῷ τῷ πορφυρογεννήτῳ, υἱῷ Κωνσταντίνου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου, ἤτοι ἡ θυγάτηρ τοῦ αὐτοῦ περιβλέπτου ῥηγὸς Οὔγωνος, ἣ ὠνομάζετο Βέρτα κατὰ τὸ ὄνομα τῆς μάμμης αὐτῆς, ἤγουν τῆς μεγάλης Βέρτας, ἥτις μετὰ θάνατον τοῦ Ἀδελβέρτου, ἀνδρὸς αὐτῆς, ἐβασίλευσεν ἔτη ***, μετωνομάσθη δὲ Εὐδοκία κατὰ τὸ ὄνομα τῆς τε μάμμης καὶ ἀδελφῆς Κωνσταντίνου, τοῦ φιλοχρίστου δεσπότου.

 

26. La généalogie de l’illustre roi Hugues.[1]

Le grand roi Lothaire, roi d’Italie, grand-père de l’illustre roi Hugues,[2] descendait de la famille de Charlemagne, un homme aussi vanté en chansons qu’en histoires racontant ses exploits militaires.[3] Donc ce Charlemagne, régnait seul sur tous les royaumes occidentaux, et il régnait en empereur sur la grande Francie ; et de son temps, personne des autres rois n'osa s'appeler roi ; tous étaient ses confédérés et ses subordonnés. Il envoya d'immenses richesses, des sommes d’argent incroyables en Palestine pour y fonder de nombreux monastères.[4] Alors ce Lothaire réunit ses forces et marcha contre Rome et la prit d'assaut puis fut couronné par le pape à cette époque.[5]

Sur le chemin de retour vers Pavie, il arriva à la forteresse de Plaisance,[6] à 30 milles de Pavie, où il mourut.[7] Il laissa un fils nommé Adalbert, qui épousa la grande Berthe et eut d’elle un fils appelé Hugues.[8] Après la mort du grand Lothaire, Louis,[9] [petit-fils][10] de Louis, vint de Grande Francie, et s’empara de Pavie. Il ne fut pas couronné.[11] Après cela il alla à Vérone, dont la cité de Plaisance est distante d’environ 120 milles, et, quand il arriva là-bas, les hommes de la forteresse s’insurgèrent, s’emparèrent de lui puis l’aveuglèrent.[12] Bérenger prit alors le pouvoir[13] (le grand-père du Bérenger actuel[14]), et, allant à Rome, se fit couronner.[15]

Après cela une grande partie de la population se tourna vers Rodolphe[16] qui se trouvait en Bourgogne pour lui dire : «  Viens ici. Nous allons tuer Bérenger et te donner le royaume. » Et celui-ci, quittant la Bourgogne, parvint aux avant-postes de Pavie, une moitié du peuple lui étant acquise tandis que l’autre moitié était pour Bérenger. Dans le conflit Bérenger remporta la première bataille, mais lors d’une autre fut battu par Rodolphe. Les hommes de Bérenger s’enfuirent, lui seul s’échappa en se confondant avec les cadavres et se recouvrant d’e la peau de cerf qu'il portait. Il demeura ainsi parfaitement immobile, endurant d’un combattant de Rodolphe un coup de lance sur sa jambe qui dépassait.[17] Comme il ne bougea pas, l’autre s’éloigna, le croyant mort.

La troupe de Rodolphe ne connaissait pas Bérenger. Au terme de la bataille, Bérenger se releva, et parvint seul au palais, reprit le pouvoir et la guerre contre Rodolphe et le vainquit. Après cela ils se mirent d'accord l'un et l'autre et partagèrent le pays en deux : chacun en recevant une moitié. Rodolphe se trouva sous la tutelle et le pouvoir de Bérenger.

Puis les « trois marquis » vinrent de Bourgogne tant contre Pavie que contre Bérenger. C'étaient Hugues, fils de Taliapherne, Boson et Hugues, frère de Boson, le très noble roi que nous avons déjà mentionné. Une forte troupe vint avec eux. Ayant appris cela, Bérenger se prépara, et marcha à leur rencontre pour la bataille ; ayant intercepté leur ravitaillement, il les affama et interdît aux siens de tuer quiconque, mais pour ceux qui seraient pris, de leur couper le nez et les deux oreilles puis de les lui envoyer. Ainsi fut fait. Donc, voyant cela, les trois chefs indiqués ci-dessus, sortirent pieds nus, les Evangiles à la main, et allèrent chez Bérenger, le suppliant de leur pardonner et jurant de ne plus jamais revenir jusqu'à la fin de leurs jours. Il leur permit alors de rentrer dans leur pays.

Puis, quand Bérenger partit pour Vérone, il fut tué par Flambert,[18] dont il avait tenu le fils sur les fonts de baptême et alors Rodolphe s’empara de tout le royaume. Après cela tout le peuple dit à Hugues de Bourgogne appelé auparavant pour être roi : « Viens, et nous te donnerons le pays ». Quand il arriva, le peuple le soutint, l'introduisit dans le palais et le prit pour roi.[19]

Ils dirent à Rodolphe : « Pars avec toutes tes richesses, soit pour ta contrée, soit pour n’importe où. » Et celui-ci se rendit en Bourgogne, sa patrie, où il avait suffisamment de peuples sous sa domination. Une fois Rodolphe mort en Bourgogne,[20] le mémorable roi Hugues y alla et épousa la femme de Rodolphe, appelée Berthe ; quant à la fille de celle-ci nommée Adélaïde,[21] il l’unit à son fils Lothaire qui est maintenant roi d’Italie.[22]

C’est alors que la fille de l’illustre roi Hugues vint à Constantinople pour épouser Romain Porphyrogénète,[23] fils de Constantin,[24] souverain aimant le Christ ; elle s’appelait aussi Berthe[25] du nom de sa grand-mère, je veux dire l'aînée des Berthe, qui, après la mort de son mari Adalbert régna *** ans, mais elle, la jeune Berthe changea son nom en Eudoxie, d’après la grand-mère[26] et la sœur de Constantin,[27] le souverain aimant le Christ.

 

[1] « Constantin consacre au roi Hugues un magnifique chapitre de généalogie, où il prouve sa filiation avec « le grand Charles ». Il se tait sur la concubine Pezola, bien qu'en somme elle fût la mère de la fille de « l'illustre roi Hugues ; » il ne parle que de son aïeule, la grande Berthe. » Cf. Rambaud, Constantin Porphyrogénète.

L’histoire de la France, de la Bourgogne, de la Provence, et de l’Italie à cette époque sont entremêlées et ce chapitre n’en donne qu’un pâle reflet.

[2] Hugues († 947), fils de Berthe, fille de Lothaire II ; comte d’Arles, duc de Provence, régent du royaume Bourgogne (Provence) Inférieure (jusqu'à 933), roi d'Italie (926-945).

[3] Voir G. Paris, Histoire poétique de Charlemagne, 1905.

[4] Sur les relations de Charlemagne avec le califat de Bagdad et la politique franque en Palestine, voir Eginhard, Vita Karoli. Il faut se souvenir que le calife Haroun al-Rachid envoya à Charlemagne entre autres présents un animal exceptionnel : un éléphant ! à cette date, cela dut faire sensation.

[5] Constantin confond probablement, Lothaire II, grand-père de Hugues, avec Lothaire I couronné à Rome en avril 823 (Lothaire II ne fut pas empereur).

[6] Plaisance (en italien Piacenza), est une ville italienne, chef-lieu de la province de Plaisance, située sur la rive droite du Pô, en Émilie-Romagne (plaine du Pô).

[7] Lothaire II mourut de la peste à Plaisance le 8 août 869.

[8] En disant cela sur la parenté de Hugues, Constantin admet encore trois erreurs : Adalbert II surnommé le Riche († 915), margrave de Toscane, n’était pas le fils, mais le gendre de Lothaire II; "la grande Berthe" († 925) n’était pas la bru, mais la fille de Lothaire II; le père de Hugues n’était pas Adalbert, mais le premier mari de Berthe (fille de Lothaire II), Théobald, comte d’Arles († 895). Probablement, les deux premières erreurs sont faites exprès pour présenter Hugues comme le descendant direct de Charlemagne.

[9] Louis III Aveugle († 928), petit-fils de l'empereur Louis II, roi de la Bourgogne (Provence) Inférieure, roi d'Italie (900-905), empereur (901-905). Liutprand raconte ses campagnes d'Italie (900-905) dans son Antapodosis.

[10] Le texte latin dit plutôt cousin mais cela est illogique.

[11] Erreur : comme roi d'Italie Louis III fut couronné à Pavie le 12 octobre 900, mais comme empereur, à Rome en février 901.

[12] Louis III est de retour en Italie à l'appel des grands féodaux, mais Bérenger Ier de Frioul, grâce à l'aide des troupes bavaroises, réussit à faire prisonnier Louis à Vérone et le 21 juillet 905 lui fait crever les yeux (d'où son surnom d’Aveugle) et reprend la couronne royale d'Italie.

[13] Bérenger Ier de Frioul (Berengar) († 924), était l'un des onze enfants d'Évrard (Eberhard) († 866), marquis de Frioul (lui-même fils d'Unroch, comte du Ternois) et de son épouse Gisela (Gisèle) († 874), fille de l'empereur Louis le Pieux.

[14] Bérenger II († 966) —margrave d’Ivrée, roi de l'Italie (950-961).

[15] Le jour de Pâques 24 mars 916 à Rome, il est couronné empereur des Romains par le pape Jean X.

[16] Rodolphe II de Bourgogne, né en 880 et mort en 937, est roi de Haute-Bourgogne (912-937), Basse-Bourgogne (Provence, 933-937) et d'Italie (en pratique de 922 à 925, prétention abandonnée en 933). Il est le fils de Rodolphe Ier de Bourgogne, issu de la famille des Welfs. Sur sa marche vers Pavie en 922 et sur la bataille près de Plaisance en juillet 923 voir : Liudprand, Antapodosis.

[17] Vérification que les morts sont bien morts.

[18] Le meurtre de Bérenger Ier à Vérone le 7 avril 924 est aussi raconté par Liudprand, Antapodosis. Il fut peut-être commandité par Rodolphe II de Bourgogne.

[19] La seconde descente d’Hugues d’Arles vers l'Italie eut lieu en 926. En juillet de cette même année il fut couronné à Pavie.

[20] En 937.

[21] Sur les mariages ultérieurs de sa veuve Berthe qui devint la femme d’Hugues et de sa fille Adelaïde voir aussi Liudprand et son Antapodosis.

[22] Lothaire († 950), fils d’Hugues, roi d'Italie (945-950).

[23] Romain II, fils de Constantin VII et d'Hélène Lécapène, né en 939. Empereur byzantin de 959 à 963, il mourut (sans doute empoisonné) en 963.

[24] L’auteur bien entendu.

[25] Les fiançailles de Berthe-Eudoxie, la fille d’Hugues, avec Romain II eurent lieu vraisemblablement en septembre 944.

[26] Eudoxie Ingerina — la femme de Basile Ier, mère de Léon VI.

[27] Eudoxie († 892), fille de la première femme de Léon VI ; père de Constantin

�ραν σου, θέλῃς, ἀλλαχοῦ.» Ὁ δὲ ἀπῆλθεν εἰς Βεργώνιαν, εἰς