Constantion Porphyrogénète

CONSTANTIN VII PORPHYROGÉNÈTE

De Administrando Imperio. CHAPITRE XXVII

Oeuvre mise en page et traduite  par Marc Szwajcer

chapitre 26 - chapitre 28

 

 

 

 

 

Περὶ τοῦ θέματος Λαγουβαρδίας καὶ τῶν ἐν αὐτῇ πριγκιπάτων καὶ ἀρχοντιῶν.

Ἰστέον, ὅτι ἐν τοῖς παλαιοῖς χρόνοις κατεκρατεῖτο ἡ πᾶσα ἐξουσία Ἰταλίας, ἥ τε Νεάπολις καὶ Κάπυα καὶ ἡ Βενεβενδός, τό τε Σαλερινὸν καὶ ἡ Ἀμάλφη καὶ Γαϊτὴ καὶ πᾶσα ἡ Λαγουβαρδία παρὰ τῶν Ῥωμαίων, δηλονότι βασιλευομένης τῆς Ῥώμης. Μετὰ δὲ τὸ ἀνελθεῖν τὸ βασίλειον ἐν Κωνσταντινουπόλει διεμερίσθησαν ταῦτα πάντα εἰς ἀρχὰς δύο, ἐξ οὗ καὶ παρὰ τοῦ βασιλεύοντος ἐν Κωνσταντινουπόλει ἀπεστέλλοντο πατρίκιοι δύο· καὶ ὁ μὲν εἷς πατρίκιος ἐκράτει τὴν Σικελίαν καὶ τὴν Καλαβρίαν καὶ τὴν Νεάπολιν καὶ Ἀμάλφην, ὁ δὲ ἕτερος πατρίκιος ἐκαθέζετο εἰς Βενεβενδόν, καὶ ἐκράτει τὴν Πάπιαν καὶ τὴν Κάπυαν καὶ τὰ λοιπὰ πάντα. Καὶ ἐτέλουν κατ´ ἔτος τῷ βασιλεῖ τὰ νενομισμένα τῷ δημοσίῳ. Αὗται δὲ πᾶσαι αἱ προρρηθεῖσαι χῶραι κατῳκοῦντο παρὰ τῶν Ῥωμαίων. Ἐν δὲ τοῖς καιροῖς Εἰρήνης τῆς βασιλίδος ἀποσταλεὶς ὁ πατρίκιος Ναρσῆς ἐκράτει τὴν Βενεβενδὸν καὶ τὴν Πάπιαν· καὶ Ζαχαρίας, ὁ πάπας Ἀθηναῖος, ἐκράτει τὴν Ῥώμην. Συνέβη δὲ πολέμους γενέσθαι εἰς τὰ τῆς Παπίας μέρη, καὶ ἐξωδίασεν ὁ πατρίκιος Ναρσῆς εἰς τὸν στρατὸν τὰ εἰσκομιζόμενα πάκτα τῷ δημοσίῳ, καὶ οὐκ ἀπεστάλη ἡ κατὰ τύπον εἰσκομιδὴ παρ´ αὐτοῦ. Ὁ δὲ Ναρσῆς ἀντεμήνυσεν, ὅτι· «Ἀπὸ τῶν αὐτόθι μᾶλλον ἐλπίζω ἀποσταλῆναί μοι χρήματα, ἐπειδὴ πᾶσαν τὴν ἀπὸ τῶν ὧδε εἰσκομιζομένην εἰσκομιδὴν εἰς τοὺς ἀνακύψαντας πολέμους κατηνάλωσα, καὶ μᾶλλον ὑμεῖς ἀπὸ τῶν ὧδε ἐπιζητεῖτε εἰσκομιδάς.» Ταῦτα ἀκούσασα ἡ βασίλισσα Εἰρήνη καὶ ὀργισθεῖσα, ἀπέστειλεν αὐτῷ ἄτρακτον καὶ ἠλακάτην, γράψασα πρὸς αὐτόν, ὅτι· «Λάβε ταῦτα, ἃ καὶ ἁρμόζει σοι· νήθειν σε γὰρ μᾶλλον ἐκρίναμεν δίκαιον, ἢ μετὰ ὅπλων ὡς ἄνδρα διεκδικεῖν καὶ διευθύνειν καὶ ὑπερπολεμεῖν Ῥωμαίων.» Ταῦτα ἀκούσας ὁ πατρίκιος Ναρσῆς ἀντέγραψε πρὸς τὴν βασιλίδα, ὅτι· «Ἐπεὶ οὕτως παρ´ ὑμῖν ἐνομίσθην νήθειν καὶ κλώθειν, καθάπερ γυνή, κλῶσαι ἔχω νήματα μετὰ τῆς ἀτράκτου καὶ ἠλακάτης, ἵνα, μέχρις ἂν ζῶσιν οἱ Ῥωμαῖοι, μὴ δυνηθῶσιν ἐξυφᾶναι ταῦτα.» Οἱ δὲ Λαγούβαρδοι τῷ τότε καιρῷ κατῴκουν εἰς Παννονίαν, ἔνθα ἀρτίως οἰκοῦσιν οἱ Τοῦρκοι. Καὶ ἀποστείλας ὁ πατρίκιος Ναρσῆς πρὸς αὐτοὺς ὀπώρας παντοίας, ἐδηλοποίησεν αὐτοῖς, ὅτι· «Δεῦτε ἐνταῦθα καὶ θεάσασθε γῆν ῥέουσαν κατὰ τὸ εἰρημένον μέλι καὶ γάλα, ἧς, ὡς οἶμαι, ὁ Θεὸς κρείττονα οὐκ ἔχει· καὶ εἰ ἔστιν ὑμῖν ἀρεστόν, κατοικήσατε ἐν αὐτῇ, ὅπως εἰς αἰῶνας αἰώνων μακαρίζητέ με».

Ταῦτα δὲ ἀκούσαντες οἱ Λαγούβαρδοι καὶ πεισθέντες, ἀναλαβόμενοι τὰς φαμιλίας αὐτῶν, ἦλθον εἰς Βενεβενδόν. Οἱ δὲ τοῦ κάστρου Βενεβενδοῦ οὐκ εἴασαν αὐτοὺς ἔνδον τοῦ κάστρου εἰσελθεῖν, ᾤκησαν δὲ ἔξωθεν τοῦ κάστρου πλησίον τοῦ τείχους εἰς τὸν ποταμόν, οἰκοδομήσαντες ἐκεῖσε κάστρον μικρόν, ἐξ οὗ καὶ ὀνομάζεται Τζιβιτανόβα, τουτέστιν νεόκαστρον, ὃ καὶ μέχρι τῆς σήμερον συνίσταται. Εἰσήρχοντο δὲ καὶ ἔνδοθεν τοῦ κάστρου καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, καὶ διὰ μηχανῆς κυριεύσαντες τοὺς οἰκήτορας τοῦ κάστρου Βενεβενδοῦ, ἀνεῖλον πάντας καὶ κατέσχον τὸ κάστρον. Ἔσωθεν γὰρ τῶν ῥάβδων αὐτῶν σπαθία βαστάζοντες καὶ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ὑπότροπον ποιήσαντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ μάχην, πάντας, ὡς εἴρηται, ἀπέκτειναν. Καὶ ἔκτοτε ἐκστρατεύσαντες πᾶσαν τὴν γῆν ἐκείνην ὑπέταξαν τοῦ τε θέματος Λαγουβαρδίας καὶ Καλαβρίας καὶ ἕως Παπίας ἄνευ τῆς Ὑδρεντοῦ καὶ Καλλιπόλεως καὶ τοῦ Ῥουσιάνου καὶ τῆς Νεαπόλεως καὶ τῆς Γαϊτῆς καὶ Συρεντοῦ καὶ Ἀμάλφης.

Πρῶτον δὲ κάστρον ὑπῆρχεν ἀρχαῖον καὶ μέγα ἡ Κάπυα, δεύτερον ἡ Νεάπολις, τρίτον ἡ Βενεβενδός, τέταρτον ἡ Γαϊτή, πέμπτον ἡ Ἀμάλφη. Τὸ δὲ Σαλερινὸν ᾠκίσθη ἐπὶ τοῦ Σικάρδου, ὅτε διεμέρισαν οἱ Λαγούβαρδοι τὰ πριγκιπᾶτα. Εἰσὶ δὲ μέχρι τῆς σήμερον, ἥτις ἐστὶν ἰνδικτιὼν ζʹ, ἔτη ἀπὸ κτίσεως κόσμου ͵ϛυνζʹ, ἀφ´ οὗ ἐμερίσθη ἡ Λαγουβαρδία, ἔτη σʹ. Ὑπῆρχον δὲ ἀδελφοὶ δύο, ὁ Σίκων καὶ ὁ Σίκαρδος. Καὶ ὁ μὲν Σίκων ἐκράτησε τὴν Βενεβενδὸν καὶ τὰ μέρη τῆς Βάρεως καὶ τῆς Σιπενδοῦ, ὁ δὲ Σίκαρδος τὸ Σαλερινὸν καὶ τὴν Κάπυαν καὶ τὰ μέρη τῆς Καλαβρίας. Ἡ δὲ Νεάπολις ἦν ἀρχαῖον πραιτώριον τῶν κατερχομένων πατρικίων, καὶ ὁ κρατῶν τὴν Νεάπολιν κατεῖχεν καὶ τὴν Σικελίαν, καὶ ἡνίκα κατέλαβεν ὁ πατρίκιος ἐν Νεαπόλει, ἀπήρχετο ὁ δοὺξ Νεαπόλεως ἐν Σικελίᾳ. Ἡ δὲ Κάπυα ἦν πόλις ὑπερμεγέθης, καὶ ἑάλω ὑπὸ τῶν Οὐανδήλων, ἤτοι τῶν Ἀφρικῶν, καὶ κατέλυσαν αὐτήν. Ἐρημοκάστρου δὲ οὔσης, ᾤκουν ἐν αὐτῇ οἱ Λαγούβαρδοι. Καὶ πάλιν τῶν Ἀφρικῶν ἐπερχομένων κατ´ αὐτῶν, ᾠκοδόμησεν ὁ ἐπίσκοπος Λανδοῦλφος κάστρον εἰς τὴν γέφυραν τοῦ ποταμοῦ, καὶ ἐπωνόμασεν αὐτὸ Κάπυαν νέαν, τὴν καὶ νῦν οὖσαν. Ἀφ´ οὗ δὲ ἐκτίσθη ἡ αὐτὴ Κάπυα, εἰσὶν ἔτη ογʹ. Ἡ δὲ Νεάπολις καὶ ἡ Ἀμάλφη καὶ ἡ Συρεντὸς ὑπῆρχον ἀεὶ ὑπὸ τὸν βασιλέα Ῥωμαίων.

Ἰστέον, ὅτι μαστρομίλης ἑρμηνεύεται τῇ Ῥωμαίων διαλέκτῳ ‘κατεπάνω τοῦ στρατοῦ’.

Ἰστέον, ὅτι πρὸ τοῦ περᾶσαι τοὺς Βενετίκους καὶ οἰκῆσαι εἰς τὰ νησία, εἰς ἃ νῦν οἰκοῦσιν, ἐκαλοῦντο Ἑνετικοί, καὶ κατῴκουν εἰς τὴν ξηρὰν εἰς αὐτὰ τὰ κάστρα· κάστρον Κόγκορδα, κάστρον Ἰουστινιάνα, κάστρον τοῦ Νούνου καὶ ἕτερα πλεῖστα κάστρα.

Ἰστέον, ὅτι περασάντων τῶν νῦν καλουμένων Βενετίκων, πρῶτον δὲ Ἑνετικῶν, ἔκτισαν ἐν πρώτοις κάστρον ὀχυρόν, ἐν ᾧ καὶ σήμερον καθέζεται ὁ δοὺξ Βενετίας, ἔχον κυκλόθεν θάλασσαν ὡσεὶ μιλίων ἕξ, εἰς ἣν καὶ εἰσέρχονται ποταμοὶ κζʹ. Ὑπάρχουσι δὲ καὶ νῆσοι κατὰ ἀνατολὰς τοῦ αὐτοῦ κάστρου. Ἔκτισαν δὲ καὶ ἐν ταῖς αὐταῖς νήσοις οἱ νῦν Βενέτικοι καλούμενοι κάστρα· κάστρον Κογράδον, ἐν ᾧ καὶ μητρόπολις ἔστιν μεγάλη καὶ πολλὰ λείψανα ἁγίων ἐν ταύτῃ ἀπόκεινται· κάστρον Ῥιβαλενσῆς, κάστρον Λουλιανόν, κάστρον Ἄψανον, κάστρον Ῥωματινά, κάστρον Λικεντζία, κάστρον Πίνεται, ὅπερ λέγεται Στρόβιλος, κάστρον Βινίολα, κάστρον Βόες, ἐν ᾧ ὑπάρχει ναὸς τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Πέτρου, κάστρον Ἠλιτούαλβα, κάστρον Λιτουμαγκέρσης, κάστρον Βρόνιον, κάστρον Μαδαῦκον, κάστρον Ἡβόλα, κάστρον Πριστῆναι, κάστρον Κλουγία, κάστρον Βροῦνδον, κάστρον Φοσαῶν, κάστρον Λαυριτῶν.

Ἰστέον, ὅτι εἰσὶ καὶ ἕτεραι νῆσοι ἐν τῇ αὐτῇ χώρᾳ Βενετίας. Ἰστέον, ὅτι καὶ ἐν τῇ στερεᾷ εἰς τὸ μέρος τῆς Ἰταλίας ὑπάρχουσι κάστρα τῶν Βενετίκων, ἅτινά εἰσιν ταῦτα· κάστρον Κάπρε, κάστρον Νεόκαστρον, κάστρον Φινές, κάστρον Αἴκυλον, κάστρον Ἀειμάνας, ἐμπόριον μέγα τὸ Τορτζελῶν, κάστρον Μουράν, κάστρον Ῥίβαλτον, ὃ ἑρμηνεύεται ‘τόπος ὑψηλότατος’, ἐν ᾧ καθέζεται ὁ δοὺξ Βενετίας, κάστρον Καβερτζέντζης.

Ἰστέον, ὅτι καὶ ἐμπόρια εἰσὶ καὶ καστέλλια.

 

 

27.[1] Le thème[2] de Lombardie, ses principautés[3] et les princes.[4]

Dans l'Antiquité, l'ensemble du territoire de toute l'Italie, Naples, Capoue, Bénévent, Salerne, Amalfi et Gaète et toute la Lombardie, étaient en possession des Romains, je veux dire, lorsque Rome était la capitale impériale. Mais, après que le transfert du siège de l'empire à Constantinople, tous ces territoires furent divisés en deux gouvernements, et donc deux patriciens furent habituellement envoyés par l'empereur de Constantinople, l'un des patriciens pour gouverner la Sicile, la Calabre, Naples et Amalfi, et l'autre, avec son siège à Bénévent, pour gouverner Pavie, Capoue et tout le reste.[5] Ils avaient coutume de remettre chaque année à l'empereur, les tributs dus au Trésor,[6] toutes ces régions précitées étant habitées par les Romains. En outre, à l'époque de l'impératrice Irène, on envoya le patricien Narsès pour gouverner Bénévent et Pavie ; le pape Zacharie l'Athénien, gouvernait Rome.[7] Il arriva que les combats se poursuivirent dans la région de Pavie, et que le patricien Narsès dépensa pour l'armée le tribut collecté pour le trésor et [de ce fait] il n’envoya pas les recettes habituelles. Narsès informa l’impératrice en disant: « J’espère plutôt que l’argent me viendra de vous, car j'ai épuisé ici tous les revenus disponibles pour les combats qui ont éclaté, alors qu’au contraire, c'est vous qui exigez ces revenus. » Lorsque l'impératrice entendit cela, elle se mit en colère et lui envoya quenouille et fuseau, en lui écrivant: « Prenez ceci, de bons instruments pour vous, car nous avons estimé bon que vous puissiez filer, plutôt que de défendre, guider et vous battre pour les Romains comme un homme d'armes. » En entendant cela le patricien Narsès répondit à l'impératrice: « Depuis que vous m’avez estimé bon à tourner et à filer comme une femme, je vais tordre vos écheveaux avec la quenouille et le fuseau d’une façon telle que les Romains ne pourront jamais les démêler aussi longtemps qu'ils vivront ». Or, à cette époque, les Lombards s’installaient en Pannonie, où vivent maintenant les Turcs. Et le patricien Narsès leur envoya toutes sortes de fruits en leur déclarant: «Venez voir ici, c’est un pays où coulent le lait et l'argent et, comme on dit, je crois, que Dieu ne pourra faire mieux, si [ce lieu] vous plaît, installez-vous y, et vous pourrez m’appeler bienheureux dans les siècles des siècles. »

Les Lombards ayant été invités par Narsès à passer en Italie,[8] vinrent avec leurs familles à Bénévent,[9] mais, les habitants ne voulant pas les recevoir, ils bâtirent des maisons hors des murailles, ce qui forma, dans la suite une petite ville qui portait encore de notre temps le nom de Civita Nova [10]; ayant trouvé l'occasion d'entrer par surprise, et en armes dans la vieille ville et dans l’église, et ayant par un stratagème pris la haute main sur les habitants de la cité de Bénévent, ils s’en débarrassèrent et prirent possession de la cité. Car ils portaient  à l’intérieur de leurs hampes des épées à longue lame, et dans l'église, ils se retournèrent, attaquèrent immédiatement et, comme cela a été dit, tuèrent tous les habitants. Après la prise de Bénévent, ils firent des courses dans toute la Province, la fournirent aux Lombards, et portèrent leurs conquêtes depuis la Calabre jusqu’à Pavie, excepté cependant sur les villes d’Otrante, Gallipoli, Rossano, Naples, Gaète, Sorrente, et Amalfi.

La première ville, ancienne et puissante, fut Capoue ; la seconde, Naples ; la troisième, Bénévent ; la quatrième, Gaeta ; la cinquième, Amalfi. Salerne était dirigée à l’époque par Sicard,[11] lorsque les Lombards divisaient les principautés. De la division de la Lombardie jusqu'à aujourd'hui, indiction 7, année 6457 de la création du monde, il y a 200 ans.[12] Il y avait deux frères,[13] Sicon et Sicard. Sicon gouvernait Bénévent, les districts de Bari et Sipontum[14] tandis que Sicard gouvernait Salerne, Capoue et la Calabre. Naples fut jadis le prétoire[15] des patriciens qui venaient, et le gouverneur de Naples avait la Sicile sous sa responsabilité ; quand le patricien arrivait à Naples, le duc de Naples partait en Sicile. Capoue fut en effet  une très grande ville; elle fut prise par les Vandales ou des Africains, qui la démolirent.[16] Quand elle fut devenue une cité désertée, les Lombards s’y installèrent. Lorsque les Africains[17] vinrent une nouvelle fois contre eux, l’évêque Landolfe construisit une cité près du pont sur la rivière[18] et l'appela Nouvelle Capoue, et elle existe encore.[19] Depuis la fondation de cette Capoue, 73 ans ont passé. Naples, Amalfi et Sorrente ont toujours été soumis à l'empereur des Romains.

Mastromilis signifie en langue romaine « capitaine-général de l’armée ».

[20]Avant que les Vénitiens ne fissent la traversée et ne s'installassent dans les îles où ils vivent actuellement, on les appelait Enetikoï et ils habitaient sur la Terre Ferme dans les cités suivantes : la cité de Concordia, la cité de Justiniana, la cité de Nounon, et beaucoup d'autres cités.

Quand ceux que l'on appelle maintenant Vénitiens, mais qui s'appelaient Enetikoï, firent la traversée, ils commencèrent par construire une cité extrêmement fortifiée, dans laquelle le doge de Venise siège encore actuellement et qui est entourée sur 6 milles par la mer, dans laquelle se jettent 27 fleuves. Il y a également d'autres îles à l'est de ladite cité. Et, sur lesdites îles, ceux que l'on appelle actuellement Vénitiens ont construit des cités : Kogradon dans laquelle il y a également une grande église métropolitaine et beaucoup de reliques de saints y ont été déposées la cité de Rivalenses et la cité de Loulianon, la cité d'Apsanon, la cité de Romatina, la cité de Licenzia, la cité de Pinetai que l'on appelle Strobilos, la cité de Viniola, la cité de Voes, dans laquelle se trouve l'église du saint apôtre Pierre, la cité Elitoualva, la cité de Litoumankerses, la cité de Bronion, la cité de Madaucon, la cité d'Ebola, la cité de Pristenai, la cité de Klougia, la cité de Broundon, la cité de Phosaon, la cité de Lauriton.

Il y a également d'autres îles sur le même territoire de Venise et sur le continent, dans le pays d'Italie, se trouvent des cités vénitiennes et les voici : la cité de Karpe, la cité de Néokastron, la cité de Phines, la cité d'Aikulon, la cité d'Aeimanas, le grand emporium de Torcello, la cité de Mouran, la cité de Rivalto, ce qui signifie “lieu le plus haut”, dans laquelle siège le doge de Venise,[21] la cité de Kavertzentzes.

Il y a également des emporia et des châteaux.


 

 

 

[1] Ce chapitre n’a pratiquement aucune valeur historique du fait de la confusion de l’auteur et sa fin devait faire partie du ch. 28 puisqu’elle ne concerne que Venise.

[2] Région administrative (province) de l'Empire byzantin. La plupart des historiens rapportent le début d'une nouvelle structure de l'administration provinciale dans l'Empire byzantin (l'ordre soi-disant des thèmes) sous le règne d'Héraclius (610-641). Mais cette structure « thématique » formée progressivement au cours des guerres avec les Arabes, les Perses, les Slaves, se développa vraiment au dixième siècle. Le pouvoir d’un thème appartenait généralement au stratège. LA division de l’empire en thèmes est l’un des aspects essentiels de l’empire byzantin. Constantin Porphyrogénète a écrit sur ce sujet un autre ouvrage conservé: De Thematibus.

[3] Les duchés de Bénévent, Capoue et Salerne.

[4] Les archontes, en règle générale, étaient sur les frontières de l'empire.

[5] Le résumé de Constantin n’est pas exact. La capitale de l’empire fut transférée à Constantinople en 330 et la division de l'empire effective en 395 à la mort de Théodose Ier; la répartition des pouvoirs byzantins en Italie, eut lieu pendant la formation de l'exarchat de Ravenne : cf. C. Diehl, Etudes sur l’exarchat de Ravenne (568-751); dans le nord de l'Italie il y avait l’exarque de Ravenne, et dans le sud un vice-roi de Sicile. Cependant, en 600, le pouvoir byzantin sur Capoue, Bénévent et Pavie avait été perdu.

[6] Les impôts payés annuellement par les provinces.

[7] Il y a confusion chez Constantin ; la chronologie couvre deux siècles et plus. On sait que Narsès (478-573) fut l’un des deux généraux exceptionnels (avec Bélisaire) dont bénéficia Justinien le Grand (VIe siècle) et toute cette discussion qui suit entre lui et l’impératrice Irène (qui vivait au début du IXe siècle) est hautement fantaisiste. Elle est aussi rapportée par Frédégaire et Paul Diacre. On dit parfois que ce fut la femme du nouvel empereur Justin II, Sophie, qui lui fit envoyer une quenouille et un fuseau ce qui est une façon méprisante de lui indiquer qu'il doit rentrer à Constantinople pour « filer la laine ». Mais le but de Constantin était peut-être de démontrer quelque chose à son fils.

Zacharie fut pape de 741 à 752.

[8] Narsès fut vraiment accusé, à son époque, d’avoir permis l'invasion lombarde. Il fut rappelé à Constantinople mais rentra-t-il ? cela n’est pas certain. Certains disent qu’il mourut en Italie.

[9] Bénévent fut prise par les Lombards vers 570, mais les détails suivants sont légendaires: même détruite pendant le règne du roi ostrogoth Totila (541-552) les murs de Bénévent n’étaient pas encore reconstruits en 570.

[10] Ville neuve. En grec Neokastron = "Nouveau Château".

[11] Sicard, prince lombard de Bénévent (Beneventum) de 832 à 839, le dernier qui domina la plupart du Mezzogiorno, alors appelé Langobardia Minor, c'est-à-dire la « Lombardie mineure » ou la « petite Lombardie ». Salerne fut habitée par Sicard, assassiné dans une partie de chasse en 839. Radelchise fut alors élu prince de Bénévent. Le frère de Sicard, Siconolf, fut élu prince de Salerne, ce qui entraîna de longues guerres civiles, chacun de ces nouveaux princes faisant appel aux Sarrasins.

[12] Erroné, la valeur est 100.

[13] Sicon, duc de Bénévent (817-831/2) n’était pas le frère, mais le père de Sicard.

« Le prince de Bénévent le précédant, Grimoald II, fut tué par ses sujets révoltés, et ceux-ci lui donnèrent pour successeur, en 817, un réfugié de Spolète, nommé Sicon, qui au temps de la conquête de Charlemagne, avait demandé un asile au duc de Bénévent, et que Grimoald I avait fait comte d'Acerenza. »

[14] Aujourd’hui Manfredonia, sur la côte des Pouilles.

[15] Institution judiciaire, une partie du bâtiment administratif du gouverneur de la province.

[16] Genséric, roi des Vandales, qui contrôlait l’Afrique du nord, prit Capoue en 456, puis elle fut exposée aux incursions sarrasines.

[17] Il s’agit là des Arabes, qui, après s’être emparé de la Sicile, en 827, commencèrent à envahir l'Italie du Sud.

[18] Le fleuve Volturno.

[19] L’année de la fondation de cette ville peut avoir été 856, mais la question reste ouverte.

[20] Le texte français jusqu’à la fin du chapitre provient du site http://sourcesmedievales.unblog.fr/occident-ve-ixe/ et ne concerne que Venise.

[21] Constantin a de toute évidence à l'esprit la résidence des Doges sur l'île de Rialto.

 

">[5]