Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE DEUX (chapitres XXXI à XL)

LIVRE DEUX (chapitres XXI à ΧXΧ) - livre III (I à X)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES Empereurs ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE DEUX.

 

 

 

précédent

λαʹ. 1. Τοιαῦτα τοῦ μεγάλου δομεστίκου εἰρηκότος, Ντζιουὰν ἐπιπολὺ μὲν ἦν σιωπῶν, ἐκπεπληγμένος ὅτι δὴ σαφέστατα περὶ τῶν κατ´ αὐτοὺς πραγμάτων διειλέχθη. Συνεώρα τε ἤδη καὶ αὐτὸς τὸν κίνδυνον ὡς ἐν χρῷ. Ἔπειτα ἀνενεγκὼν „ὡς μὲν ἀδικοῦμεν πολέμου ἄρχοντες“ ἔφη „οὐδὲ αὐτοὶ δυνάμεθα ἀντειπεῖν. Πλὴν ἐλπίδι ἐπαρθέντες τοῦ τε ἐγκρατεῖς γενήσεσθαι τῆς Λέσβου τοῦ τε ἀμυνεῖσθαι βασιλέα ἂν ἐπίῃ, (οὐ γὰρ τοσαύτην γε ᾠόμεθα δύναμιν ἀθροίσειν ναυτικὴν,) ἠράμεθα· νυνὶ δὲ ἤδη τά τε χρήματα ἀνάλωται ἡμῖν καὶ αὐτοὶ πολιορκούμεθα, οὐκ ἀγαθὰς ἔχοντες ἐλπίδας περὶ τῶν μελλόντων. Ἐπεὶ δὲ ὡς ὁρῶ, τοῦ θεοῦ κεκινηκότος, εἰς τοὺς περὶ τούτων προήχθης λόγους, δέομαι ἃ λυσιτελῆ δοκεῖ καὶ δέοντα βουλεύσασθαι περὶ τοῦ μέλλοντος. Τὰ γὰρ παρελθόντα οὐκ ἔστιν ἄλλως διαθέσθαι ἢ ὡς ἔτυχε γεγενημένα.“

2. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος „εἰ μὲν καθ´ ἑαυτοὺς αὐτοὶ περὶ τῶν ὑμετέρων“ ἔφη „ἐβουλεύεσθε πραγμάτων, οὐδὲν ἂν ἐκώλυεν εἰρήνην ἢ τὸν πόλεμον ἑλέσθαι. Ἐπεὶ δὲ ἐμοὶ περὶ τῶν ὑμετέρων ἐπιτρέπετε βουλεύεσθαι πραγμάτων, ἅ μοι δοκῶ ὑμῖν συμφέροντα ἐρῶ. Ὑμῖν δὲ ἐξέσται ἢ αἱρεῖσθαι τὰ βεβουλευμένα ἢ διωθεῖσθαι. Οἶμαι δὲ οὐδὲ πολλῶν δεήσεσθαι λόγων περὶ τῶν ὑμῖν πείθοντα δοκούντων λυσιτελεῖν. ἃ γὰρ διειλέχθην πρότερον, πολλῶν κακῶν ὑμῖν τὸν πόλεμον αἰτιώτατον γεγενημένον ἀποφαίνων καὶ ἔτι μέλλοντα, τούτοις ἔξεστι κατασκευάζειν ὡς αἱρετέα ἡ εἰρήνη. Τὸν τρόπον δὲ ὃν ἂν ὑμῖν μάλιστα λυσιτελήσειεν ὑφηγήσομαι ἐγώ. Πρὶν εἰς τοσοῦτον κινδύνου ἥκειν ὥστε δοκεῖν καὶ ἄκοντας προσιέναι βασιλεῖ, ἐνδείξασθε εὔνοιάν τινα ἀντίῤῥοπον πρὸς τὴν προτέραν ἀδικίαν, καὶ πρεσβείαν πέμψαντες πρὸς βασιλέα, συγγνώμην αἰτήσατε ἐφ´ οἷς προσκεκρούκατε κατὰ τὸν πόλεμον. Φύσει δὲ ὢν ἐκεῖνος πρᾶος καὶ τοῖς ἀδικοῦσιν ἕτοιμος παρέχειν συγγνώμην, ἂν παραιτῶνται τὴν ὀργὴν, καὶ ὑμῖν συγγνώσεται ῥᾳδίως, καὶ ἐμοῦ πρὸς τοῦτο μάλιστα ἐνάγοντος. Ἐπειδὰν δὲ τὴν βασιλέως ἐκμειλίξησθε ὀργὴν, τὸν παῖδα Σαρχάνη καὶ τῶν ἄλλων Περσῶν, οἳ ἐν ὁμήρων προσχήματι φρουροῦνται παρ´ ὑμῖν, λαβόντες ὥσπερ δῶρα προσκομίσατε τῷ βασιλεῖ καὶ Μιτυλήνην καὶ Φώκαιαν παράδοτε. Κἀκεῖνος ἀμειβόμενος ὑμᾶς τῆς εὐνοίας ἕνεκα τῆς πρὸς αὐτὸν, μετὰ τῆς συγγνώμης, ἣν παρέξεται, καὶ τά τε ἀναλωθέντα χρήματα εἰς τὸν πόλεμον τὸν καθ´ ὑμῶν καὶ ἃ ἐζημιώσατε Λεσβίους, ἃ τὸ κοινὸν Γεννούας ἐκ τῶν ὑμετέρων κτημάτων κατὰ τὰς συνθήκας ὀφείλει ἀποτίνειν, χαριεῖται. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πολεμίους ἀναγεγραμμένους τῷ κοινῷ καὶ δίκας ὀφείλοντας τῆς ἀπιστίας, ἀπάθειαν κακῶν καταπράξεται ὑμῖν, τῇ βουλῇ συγγνώμην κελεύσας παρασχεῖν, ὥστε ἀδεῶς πάλιν ἐμπολιτεύεσθαι αὐτοῖς ἀποστερηθέντας τῶν οἰκείων μηδενός. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ Φωκαίας ὥσπερ πρότερον καὶ αὖθις ἄρχειν ἐπιτρέψει, ὡς ὑπηκόου μὲν Ῥωμαίοις οὔσης, ὑμῖν δὲ παρέχοντος βασιλέως τὴν ἀρχὴν, ἄχρις ἂν αὐτὸς ἐθέλῃ. Καὶ σπονδὰς ὑμῖν πρὸς Σαρχάνην θήσει, ὥστε καὶ αὖθις τὰς προσόδους, ἃς καὶ πρότερον εἴχετε, ἐκ τῆς χώρας τῆς αὐτοῦ καρποῦσθαι. Καὶ κατὰ πάσας νήσους καὶ τὰς πόλεις, αἳ ὑπήκοοί εἰσι Ῥωμαίοις, ἀκώλυτον ὑμῖν τὴν ἐμπορίαν κελεύσει εἶναι. Σκοπεῖτε οὖν ὁπόσα μὲν ὑμῖν ὁ πόλεμος ἐπήνεγκε κακὰ, ἴσως δὲ καὶ χείρονα ἐπάξει· ὁπόσων δὲ ἀγαθῶν ἡ εἰρήνη γενήσεται ἀξία, ἂν πείθησθε ἐμοί. Ταῦτα δὲ ὑμῖν ἢ σήμερον πράττειν ἢ εἰς τὴν ὑστεραίαν ἐξέσται. Ἐὰν γὰρ οὐκ ἀναγκαῖα λογιζόμενοι ὑπέρθησθε, οὐκέθ´ ὁμοίως εὑρήσετε βασιλέα ῥᾴδιον πρὸς τὰς καταλλαγάς. Ἐὰν γὰρ τὰ χρήματα διαδοθῇ τοῖς τριηρίταις καὶ τοῖς ἄλλοις μισθοφόροις, οἳ μέλλουσι τοῦ χειμῶνος ὑμᾶς πολιορκεῖν, ἃ νυνὶ βασιλεὺς μὲν ἐκέλευσε διαδιδόναι τοῖς ταμίαις, ἐγὼ δὲ ἐκώλυσα τουτωνὶ τῶν λόγων ἕνεκα, δέδοικα μὴ οὐ προσδέξηται τὴν πρεσβείαν μετὰ ταῦτα, λογιζόμενος ὥσπερ εἰκὸς, ὡς παραστήσεται ὑμᾶς ἐν ἀνδραπόδων μοίρᾳ, ἄχρις ἂν ὁ χρόνος τῆς μισθοφορᾶς ἀναλωθῇ, καὶ τὰ χρήματα ἀπολήψεται πρὸς τοῖς νῦν καὶ τὰ πρότερον ἀναλωμένα. Ὡς οὖν ἀναγκαίων πέρι ἐσομένης τῆς βουλῆς καὶ τριβὴν τοῦ χρόνου οὐκ ἐνδεχομένου, ταχέως τε αὐτοὶ βουλεύεσθε καὶ ἡμῖν τὰ βεβουλευμένα γνώριμα ποιεῖτε.“

3. Τοιαῦτα μὲν Λατίνοις ὁ μέγας δομέστικος ὑπετίθετο ποιεῖν. Ντζιωὰν δὲ ὡς ἤκουσε περὶ τοῦ παρελθόντος ἠνιᾶτο χρόνου, ὅτι μὴ πρότερον μεγάλῳ δομεστίκῳ συνεγένετο· ἦ γὰρ ἂν αὐτός τε πολλῶν ἀπήλλακτο κακῶν καὶ τοῖς ἄλλοις αἴτιος κατέστη. Ὅμως μέντοι ἔφασκε, τὰ μὲν γεγενημένα ἀναλῦσαι οὐκ εἶναι δυνατόν. Δεῖν δὲ οἴεσθαι εἰς Φώκαιαν ἐλθόντα καὶ τοῖς ἄλλοις δήλην τὴν βουλὴν ποιεῖν, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν ἐλθόντα, ἃ πᾶσιν ἂν κοινῇ δόξειεν ἀπαγγέλλειν. Καὶ ἐπεὶ ἐπετέτραπτο, εἰς Φώκαιαν ἐλθὼν, Ντεάρδῳ τε καὶ τοῖς λοιποῖς ὅσα ὑπόθοιτο ὁ μέγας δομέστικος ἀπαγγείλας, ἐπειδὴ κἀκείνοις ἄριστα καὶ λυσιτελοῦντα ἑαυτοῖς ἐδόκει τὰ βεβουλευμένα καὶ ἕτοιμοι ἦσαν πράττειν, αὖθις πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον ἐλθὼν, Ντεάρδῳ μὲν καὶ τοῖς λοιποῖς ὅσοι κατὰ Φώκαιαν πολιορκοῦνται, ἀρέσκειν ἔφασκε τὰ βεβουλευμένα καὶ μάλιστα ἐθέλειν ὡς βασιλέα ἐλθόντας, ὑπὲρ τῶν ἡμαρτημένων δεῖσθαι συγγνώμην παρασχεῖν. Δεῖν δὲ καὶ Δομενίκῳ τῷ κατὰ τὴν Μιτυλήνην πολιορκουμένῳ τὰ πρῶτα μάλιστα φερομένῳ παρ´ αὐτοῖς, κοινὴν ποιήσασθαι τὴν γνώμην. Μηδὲ γὰρ ἂν δύνασθαι πράττειν μηδὲν, ἐκείνου μὴ συνεπιψηφιζομένου.

4. Καὶ παρασχεθείσης αὐτῷ νεὼς, εἰς Μιτυλήνην ἦλθε· συγγενόμενός τε Δομενίκῳ καὶ περὶ τῆς εἰρήνης διαλεχθεὶς, ἐπεὶ κἀκείνῳ ἀσμένως ἐγίνοντο οἱ λόγοι καὶ πολλὰς χάριτας ὡμολόγει βασιλεῖ τῆς ἀνεξικακίας, ἀναστρέψας ἐκεῖθεν, εἰς Φώκαιαν ἐπεραιώθη, ἄγων καὶ ἕτερόν τινα, ὃς ἔμελλεν ἐκ προσώπου Δομενίκου βασιλέα προσκυνήσειν.

5. Ὅσοι δὲ τῶν ἐπιφανεστέρων ἦσαν ἐν Φωκαίᾳ πολιορκούμενοι, καὶ τὸν υἱὸν Σαρχάνη καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσοι ἦσαν σὺν αὐτῷ, ὥσπερ δῶρον ἐπαγόμενοι, ἥκουσιν εἰς βασιλέα. Προσκυνήσαντάς τε καὶ περὶ ὧν κατὰ τὸν πόλεμον ἐξήμαρτον τυχεῖν συγγνώμης δεηθέντας βασιλεὺς μὲν ἡμέρως προσεδέξατο καὶ προσηνῶς, συγγνώμην τε παρέσχετο εὐθὺς καὶ ὅσα πρότερον ἐπηγγείλατο αὐτοῖς ὁ μέγας δομέστικος ἔργῳ ἐπληροῦτο, καὶ αὐτῶν Μιτυλήνην παραδόντων βασιλεῖ, ἐκβληθέντων τῶν φρουρῶν· Σαρχάνῃ τε ὁ βασιλεὺς τὸν παῖδα ἀποδοὺς καὶ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις, χάριτας αὐτῷ πολλὰς τῆς ἐλευθερίας τῶν παίδων ἕνεκα ὁμολογοῦσιν, αὐτὸς εἰς Βυζάντιον ἀπέπλευσε, Λέσβον ὑπὸ Λατίνοις ἤδη γεγενημένην Ῥωμαίοις ἀνασώσας.
 

précédent

Chapitre XXXI.

1. Spinola demande conseil au grand Domestique. 2. Qui le luidonne. 3. Il le va communiquer à Odoart. 4. Et ensuite à Dominique, 5. Les Génois demandent pardon à l'Empereur.

1. Jean Spinola fut étonné d'entendre un récit si fidèle de l'état des affaires de sa nation, et de voir le danger si évident qui la menaçait. Etant demeuré assez longtemps dans le  silence, il se recueillit, et répondit en ces termes. Je ne puis nier que nous n'ayons eu tort de commencer la guerre. Nous nous y sommes engagés par l'espérance de nous rendre maîtres de Mytilène, et de nous défendre contre l'Empereur que nous ne croyions pas devoir venir avec une si puissante flotte. Maintenant que le siège continue, et que nos finances sont épuisées, nous n'avons presque plus rien à espérer. Comme je me persuade que c'est par une inspiration divine que vous avez été porté à me faire ce discours, je vous prie de me donner le conseil que vous jugerez nous être le plus salutaire pour l'avenir; car pour le passé, il n'est plus possible d'y apporter de remède.

2. Le grand Domestique lui repartit, Si vous aviez voulu prendre de vous-même un bon conseil touchant vos affaires, il vous aurait été aisé de conserver le bien de la paix, au lieu de vous exposer à tous les maux 453 de la guerre. Mais puisque vous désirez d'avoir le mien , je vous le donnerai franchement, en vous laissant la liberté, ou de le suivre, ou de vous en éloigner. Je n'ai pas besoin pour cela, de beaucoup de paroles ; ce que je vous ai fait voir que la guerre vous a produit beaucoup de maux , et qu'elle vous en produira beaucoup d'autres , suffit pour vous convaincre que vous devez souhaiter la paix. Je vous dirai maintenant le moyen de la faire avec avantage. Donnez quelque marque illustre de votre affection à l'Empereur, dans un temps où l'on la peut encore attribuer à votre inclination,plutôt qu'à la nécessité. Comme il est doux de son naturel, je puis vous assurer qu'il vous pardonnera, si vous implorez sa clémence. Lors que sa colère fera apaisée, vous lui ferez présent du fils de Sarcane, et des autres enfants des Turcs que vous retenez en otage, et vous lui rendrez Phocée et Mytilène. Il vous remettra en récompense tout ce qu'il pourrait prétendre pour les frais de la guerre, et pour les dédommagements que votre République lui doit sur vos biens. Il vous accordera une amnistie générale des actes d'hostilité, pour lesquels vous avez été déclarés ennemis de l'Empire. Il vous laissera dans la possession paisible et perpétuelle de vos biens, et pour un temps, dans la jouissance du Domaine de Phocée. Il traitera avec Sarcane en votre faveur, il l'obligera à consentir que vous receviez les mêmes revenus sur ses terres, que vous avez reçus jusqu'ici, et il vous donnera la liberté du commerce dans toute l'étendue de l'Empire. Considérez combien la guerre vous a produit de maux, combien elle vous en peut encore 454 produire et combien la paix, si vous suivez mon conseil, vous apportera de biens. Il faut que ce que je propose soit exécuté aujourd'hui, ou demain ; car si au lieu de prendre promptement une bonne résolution, vous perdez le temps à délibérer, vous ne trouverez plus l'Empereur dans la même disposition de vous traiter favorablement, et si les Trésoriers avaient délivré l'argent qui est destiné aux matelots , et aux soldats étrangers, pour vous tenir bloqués tout l'hiver, ce que j'ai empêché à cause de notre conférence d'hier, j'appréhenderais fort qu'il ne voulut être remboursé de tous ses frais. Résolvez-vous donc promptement, et faites-moi savoir le parti que vous aurez pris.

3. Jean Spinola témoigna du regret de n'avoir pas plutôt conféré avec le grand Domestique, pour se délivrer, et pour délivrer en même temps ceux de sa nation, des maux qu'ils avaient soufferts ; mais que le passé étant sans remède, il allait proposer l'affaire aux principaux de son parti, et qu'il rapporterait leur réponse le jour suivant. Étant retourné à Phocée, il raconta à Odoart et aux autres ce que le grand Domestique lui avoir proposé, ce qui leur ayant paru conforme à leurs intérêts, il revint dire que les Génois étaient prêts de demander pardon à l'Empereur, pourvu que Dominique qui commandait dans Mytilène y consentît.

4. Il passa aussitôt à Mytilène sur une barque que le grand Domestique lui donna, et il conféra avec Dominique, qui ayant admiré la 455 bonté de l'Empereur, et ayant accepté la paix, le lui renvoya avec un autre, pour l'assurer de ses respects et de son obéissance.

5. Tout ce qu'il y avait de personnes considérables dans la ville assiégée, le vinrent saluer, et lui remettre entre les mains le fils de Sarcane, et les autres enfants des Turcs, et ils lui demandèrent très humblement pardon d'avoir pris les armes contre lui. Il les reçut fort humainement, et leur accorda l'amnistie, avec tout ce que le grand Domestique leur avait promis. Il reprit Mytilène, après que la garnison en fut sortie. Il rendit à Sarcane et aux autres Turcs leurs enfants,. et il s'en retourna à Constantinople fort satisfait d'avoir reconquis cette île.

λβʹ. 1. Ὀλίγου δὲ παρελθόντος χρόνου, ἠγγέλλετο ἐκ τῆς ἑσπέρας παρὰ τῶν ἐπιτροπευόντων ἐκεῖ, ὅτι οἱ περὶ Βαλάγριτα καὶ Κάνινα νεμόμενοι Ἀλβανοὶ, εὐχερεῖς ὄντες πρὸς μεταβολὰς καὶ φύσει νεωτεροποιοὶ, ἃς πρὸς βασιλέα ἐποιήσαντο συνθήκας παραβαίνοντες, ταῖς ἐκεῖσε πόλεσιν ἐξ ἐφόδου ἐπιόντες, κακῶς διατιθέασι καὶ λεηλατοῦσιν. Οἳ καὶ πρότερον τοιαῦτά τινα ἐτόλμων καὶ συνιστάμενοι πολλοὶ καὶ ἄποροι, τὰς πόλεις κακῶς ἐποίουν ἄχρις ἂν στρατιὰν ἐπ´ ἐκείνους πέμψας βασιλεὺς, ἀναγκάσειεν εἰρήνην ἄγειν καὶ τοὺς ἑσπερίους ἀδικεῖν μηδέν. Ἐπειδὰν δὲ ἡ στρατιὰ ἐπ´ οἴκου διαλυθείη καὶ τὸ θέρος ἐπιγένοιτο, οὐκέτι οἷοί τε ἦσαν ἠρεμεῖν, ἀλλὰ λῃστείαις καὶ φανεραῖς ἐπιδρομαῖς ἐπίεζον τὰς πόλεις τὰς ἐκεῖ. Τότε δὲ πολλοί τε καὶ ὁμοίας περὶ τὸ ἀδικεῖν τὰς γνώμας ἔχοντες συστάντες, Βαλάγριτά τε καὶ Κάνινα ἐκακούργουν πάνυ. Καὶ φρούριόν τι Σκρεπάριον ὠνομασμένον καὶ τὴν Κλεισοῦραν, Τίμωρον δὲ φρούριόν τι καὶ αὐτὸ ἑσπέριον περὶ Βαλάγριτα ᾠκισμένον παρεστήσαντο ἤδη καὶ βεβαίως εἶχον πρός τε τὰς λῃστείας καὶ τὰς συχνὰς ἀπειρηκὸς ἐπιδρομάς.

2. Διὰ ταῦτα οὖν ἐδόκει βασιλεῖ αὐτοῖς ἐπιστρατεύειν. Προσεπιγενομένη δὲ ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς χρόνοις καὶ ἡ Ἰωάννου τοῦ Δούκα τῆς Ἀκαρνανίας ἄρχοντος τελευτὴ μᾶλλον ἐξώρμησε τὸν βασιλέα πρὸς τὴν ἑσπέραν, ἐλπίσαντα Ἀκαρνανίαν ὑποποιήσειν ἑαυτῷ. Τοιαῦτα δὲ βουλευομένῳ καὶ συμμαχίαν ἐδόκει δεῖν ἐξ Ἰωνίας μεταπέμπεσθαι Περσικὴν ἕνεκα τῶν Ἀλβανῶν πεζήν. ὄρη γὰρ δυσπρόσοδα νεμόμενοι καὶ μεγάλα καὶ πολλὰς ἔχοντα ἀποφυγὰς καὶ καταδύσεις, οὐ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν ἱππέων βλάπτεσθαι ἐδύναντο, καὶ μάλιστα ἐν θέρει εἰς τὰ ἀκρότατα ἀνιόντες τῶν ὀρῶν, ὅπου καὶ πεζοῖς ἀντιτάξασθαι οὐκ εὐχερὲς διὰ τὴν ὀχυρότητα τοῦ τόπου καὶ τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς τοὺς ἐπιόντας τοὺς ἀμυνομένους βάλλειν. Καὶ πέμψας πρὸς Ἀμοὺρ, ᾐτεῖτο συμμαχίαν πεζήν. Ὁ δὲ ἄσμενός τε προσεδέξατο τὴν πρεσβείαν βασιλέως, (ἦν γὰρ ἄγων περὶ πλείστου τὸ κατὰ γνώμην τι βασιλέως πράττειν,) καὶ τὴν στρατιὰν εὐθὺς ἔπεμπεν εἰς Θεσσαλονίκην.

3. Ἐπεὶ δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς τὴν Ῥωμαίων ἄγων στρατιὰν ἀφίκετο ἐκεῖ, καὶ τὴν Περσικὴν παραλαβὼν διὰ Θετταλίας ἐπὶ Ἀλβανοὺς ἐχώρει. Καὶ μέχρι Ἐπιδάμνου ἦλθε ληϊζόμενος αὐτούς. Διεφθάρησάν τε ἐξ αὐτῶν πολλοί. Πυθόμενοι γὰρ τὴν βασιλέως ἔφοδον καὶ νομίσαντες μόνην ἐκ Ῥωμαίων ἱππικὴν εἶναι στρατιὰν, πρὸς τὰ ὄρη κατέφυγον καὶ τὰς δυσχωρίας, οἰόμενοι διαφεύξεσθαι τὸν ὄλεθρον. Ἐπελθόντες δὲ οἱ Πέρσαι ψιλοί τε ὄντες καὶ τοξόται, οἷς μάλιστά ἐστι ῥᾳδία ἡ πρὸς τὰς δυσχωρίας μάχη, ῥᾷστά τε ἐκράτησαν αὐτῶν οὐ μόνον διὰ τὸ ἀόπλους ὄντας πόῤῥωθεν βαλλομένους πίπτειν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὸ ἄηθες καταπλαγέντας τῶν βαρβάρων. Καὶ πλείστους τε ἀπέκτειναν αὐτῶν καὶ εἷλον αἰχμαλώτους. Ὅσοι δὲ ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν τέκνα καὶ γυναῖκας καὶ τὴν ἄλλην κτῆσιν ἐκλιπόντες, ὅπη γῆς ἐκρύπτοντο ἦσαν ἀφανεῖς. Γυναῖκας δὲ καὶ παῖδας ἠνδραπόδισαν οἱ Πέρσαι, ὧν μέρος μέν τι οἱ ὁμόφυλοι ἐλύσαντο, ὅσοι μὴ προσκεκρουκότες ἦσαν βασιλεῖ, λύτρα παρασχόμενοι τοῖς Πέρσαις. Ἔλυσε δὲ οὐκ ὀλίγους καὶ ὁ βασιλεὺς λύτροις, τῶν οἰκείων προσελθόντων καὶ δεηθέντων· ἔλυσε δ´ ἂν καὶ πλείους ἢ σύμπαντας, εἰ πρότερον προσῆλθον, ἕως ἔτι οἱ Πέρσαι συνείποντο μετὰ τῆς ἄλλης στρατιᾶς.

4. Ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν ἐκείνων ἀναχώρησιν προσῆλθον, ἔλυσεν ὁ βασιλεὺς πέμψας ὅσους μάλιστα ἐνῆν· τοὺς πλείους δὲ εἰς ἕω ἤγαγον ἐπὶ δουλείᾳ. Ῥωμαῖοι δὲ ἀνθρώπους μὲν οὐκ ἐξηνδραποδίζοντο. Οὐδὲ γὰρ ἔξεστιν αὐτοῖς, εἰ μὴ ἀπὸ βαρβάρων εἶεν τῶν τῇ σωτῆρος Χριστοῦ ὑπὲρ ἡμῶν οἰκονομίᾳ μὴ πεπιστευκότων.

5. Βοσκημάτων δὲ ἐκράτησαν σχεδὸν ἀριθμὸν ὑπερβαινόντων, ἐπίπλων τε καὶ ἄλλων τινῶν χρημάτων οὐκ ὀλίγων. Ἐλέγετο δὲ, καὶ ἦν ἀληθὲς, ὡς ὕστερον ἐξ αὐτῶν τῶν κακῶς παθόντων βασιλεῖ προσελθόντων, μετὰ τὴν συμφορὰν ἐκείνην τὴν μεγάλην ἀριθμούντων τὰ αὑτῶν, ἐγένετο καταφανὲς ὡς κρατήσειαν οἱ Ῥωμαῖοι κατὰ τὴν λείαν βοῶν μὲν τριάκοντα μυριάδων, πεντακισχιλίων δὲ ἵππων, προβάτων δὲ μυριάδων εἴκοσι καὶ ἑκατόν. Τοσαῦτα δὲ ὄντα τὸ πλῆθος ἄγειν μὲν οὐκ ἠδύνατο ἡ στρατιὰ, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας μόνον ἀπελάσαντες, κατέλιπον φέρεσθαι ἀνόμευτα ὡς ἔτυχεν. Αἵ τε πόλεις ὅσαι πρότερον κακῶς πάσχουσαι ἦσαν ὑπὸ Ἀλβανῶν, ἐξερχόμενοι ἦγον ὅσα ἕκαστος ἐβούλετο, κωλύοντος οὐδενὸς, αὐτοί τε οἱ ἔχοντες μετὰ τὸ ὑπὸ βασιλέα γενέσθαι καὶ ἐπαγγείλασθαι δουλείαν πολλῶν ἐγένοντο αὖθις κύριοι κατὰ νάπας καὶ τὰς φάραγγας εὑρόντες διεσκεδασμένα, ὠνήσαντό τε καὶ ἀπὸ τῆς στρατιᾶς πολλὰ, ὑπὲρ πεντακοσίων ἕνα παρέχοντες χρυσοῦν προβάτων, ὑπὲρ βοῶν δὲ ἑκατόν.

6. Ἔθους δὲ ὄντος πρότερον τῇ στρατιᾷ ἐπειδάν τινος κρατήσωσι λείας ἢ πλείονος ἢ ἐλάσσονος, τὴν πέμπτην μοῖραν παρέχειν ἀριστεῖον βασιλεῖ, καὶ μετ´ ἐκεῖνον τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἴσην οἷα δὴ τῆς συμπάσης ἡγουμένῳ στρατιᾶς, τότε οὐδὲν ἐποίουν τῶν εἰωθότων. Οὐδέ τις ἠνώχλει αὐτοῖς περὶ τῆς πέμπτης, ἀλλ´ ὥσπερ ἐξ ἀεννάων ποταμῶν ἐξῆν ἑκάστῳ ὅσων ἂν βούλοιτο κύριος γενέσθαι. Τοιαῦτα μὲν Ἀλβανοὶ πρότερον τοὺς ἑσπερίους ἠδίκουν, τοιαύτην δὲ ἔδοσαν τὴν δίκην ὑπὲρ ὧν ἠδίκουν ὕστερον. Πόλεις δὲ αἱ πρότερον πάσχουσαι κακῶς διπλῆς ἀπήλαυσαν εὐεργεσίας, ἐπηρείας τε τῆς παρὰ Ἀλβανῶν ἀπηλλαγμένοι καὶ τῆς βασιλέως ἀπολαύσαντες ἐπιδημίας καὶ προνοίας· ὃ μείζω καὶ λαμπροτέραν αὐτοῖς τὴν ἡδονὴν ἐποίει καὶ ἑορτὴν ἦγον τὴν πασῶν χαριεστάτην. Ἀπὸ γὰρ τῶν Κομνηνοῦ τοῦ Μανουὴλ βασιλέως χρόνων ἄχρις Ἀνδρονίκου τῶν Παλαιολόγων τοῦ δευτέρου βασιλέως ἕτερος βασιλεὺς οὐκ ἐπεδήμησεν αὐτοῖς οὐδὲ προνοίας ἠξίωσε τοσαύτης. Διὸ καὶ τὴν ἐπιδημίαν αὐτοῦ οὐχ ὡς τῶν ἐπιγείων τινὸς, τῶν κρειττόνων δὲ ἦγον. Τοὺς μὲν οὖν Πέρσας μετὰ τὸ καταδουλώσασθαι Ἀλβανοὺς ἀπέπεμπεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν οἰκείαν, οἳ καὶ διὰ Θετταλίας καὶ Βοττιαίας εἰς Θεσσαλονίκην καταντήσαντες, ἐκεῖθεν ταῖς ναυσὶν ἐπεραιώθησαν πρὸς Ἰωνίαν.

7. Αὐτὸς δὲ διενοεῖτο ὡς εἰς Ἀκαρνανίαν ἐμβαλῶν. Ἔτι δὲ κατὰ τὰ Βαλάγριτα διατρίβοντι λόγος Ἀκαρνάσι πολὺς ἐγίνετο περὶ αὐτοῦ. Φήμη γὰρ διῄει ὡς αὐτοῖς ἐπιστρατεύσει. Οἱ μὲν οὖν μὴ δέχεσθαι ταῖς πόλεσιν ἠξίουν, μηδὲ τῆς παλαιᾶς εὐνοίας τῆς πρὸς τοὺς Ἀγγέλους ἀποστάντας, πολὺν ἤδη χρόνον ἄρξαντας αὐτῶν, ὑπὸ βασιλεῖ ὑποχειρίους γίνεσθαι, ἀλλὰ τῇ δεσπότου Ἰωάννου γυναικὶ τῇ βασιλίσσῃ Ἄννῃ, ἣ πρωτοβεστιαρίου θυγάτηρ ἦν Ἀνδρονίκου τοῦ Παλαιολόγου, ὃν ἱστορήκαμεν τοῦ πρὸς ἀλλήλους τελευταίου τῶν βασιλέων πολέμου μάλιστα αἰτιώτατον γεγενημένον, καὶ Νικηφόρῳ τῷ ἐκείνου παιδὶ τὴν πίστιν τηρεῖν βεβαίαν. Οἱ δὲ ἀντέλεγον, καὶ δεῖν ἐβουλεύοντο δέχεσθαι βασιλέα καὶ μὴ πόλεμον κινεῖν. Προσχωρήσαντας γὰρ νῦν τῷ βασιλεῖ, τήν τε χώραν διατηρήσειν καὶ σφᾶς αὐτοὺς τῶν ἐκ τοῦ πολέμου ἀπειράτους κακῶν, καὶ βασιλίσσῃ καὶ Νικηφόρῳ τῷ ἐκείνης παιδὶ παρὰ βασιλέως τὰ συμφέροντα αἰτήσειν· ἐὰν δὲ καταστῶσι πρὸς τὸν πόλεμον, πρῶτον μὲν οὐ δυνήσεσθαι πρὸς βασιλέα ἀντισχήσειν, οὐ μόνον διὰ τὸ πολλὴν ἄγειν στρατιὰν, ἀλλ´ ὅτι καὶ ὁ ἀντιστρατηγήσων αὐτῷ καὶ πρὸς τὸν πόλεμον ἀντικαταστησόμενος οὐκ ἔστι, Νικηφόρου τοῦ δεσπότου παιδὸς οὔπω ἔτη ἑπτὰ γεγενημένου. Εἰ δὲ καὶ ἀντιστῆναι δυνήσονται πρὸς χρόνον, οὐδὲν λυσιτελήσειν πλέον, ἢ ὅσον τῆς τε χώρας ἀναστάτου γινομένης καὶ τῆς στρατιᾶς διεφθαρμένης, τελευταῖον βασιλεῖ καὶ αὐτοὺς ὑπ´ ἀνάγκης προσχωρεῖν οὐκ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ὥσπερ νῦν, ἀλλὰ χείροσι πολλῷ, ὀργῇ φερομένου βασιλέως πρὸς αὐτοὺς διὰ τὸν πόλεμον. Τοιαῦτα δὲ αὐτοῖς ἐπῄει λέγειν, οὐ μόνον οἰομένοις ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν βουλὴν λυσιτελεῖν, ἀλλὰ καὶ τὰ βασιλέως πράττουσιν ἀφανῶς, κρύφα διὰ γραμμάτων πρὸς αὐτοὺς διειλεγμένου καθ´ ὅσον χρόνον ἐληΐζετο καὶ ἐπόρθει Ἀλβανούς.

8. Οὕτω δ´ ἑκατέροις αὐτοῖς βουλευομένοις ἀλλήλοις ἐναντία ἐδόκει δεῖν καὶ βασιλίσσῃ τὴν βουλὴν ἀνατιθέναι ὡς ἅττα ἂν ἕλοιτο αὐτὴ, διαπραξομένων καὶ αὐτῶν.

9. Ἡ δὲ πρῶτα μὲν ὡμολόγει χάριτας αὐτοῖς πολλὰς, ὡς οὐχ ὑπὲρ ἑαυτῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ παιδὸς πρόνοιαν ποιουμένοις. Συνεβούλευέ τε μὴ πρὸς βασιλέα πόλεμον κινεῖν ὡς οὐκ ἀπαλλάξοντας καλῶς, οἷα δὴ αὐτῆς μὲν οὔσης γυναικὸς, τοῦ παιδὸς δὲ νηπίου, αὐτῶν δὲ διὰ τὴν ἀναρχίαν στασιασόντων πρὸς ἀλλήλους καὶ διαφθαρησομένων· ἀλλὰ πρεσβείαν πρὸς βασιλέα πέμπειν, τοὺς συνετωτάτους ἑαυτῶν καὶ μάλιστα εἰδότας πράγμασι χρῆσθαι ἀπολεξαμένους, καὶ πρῶτα μὲν αἰτεῖν τὴν μεγάλου δομεστίκου θυγατέρα Νικηφόρῳ τῷ ἐκείνης παιδὶ κατεγγυᾷν· ἔπειτα, εἰ μὲν οἷόν τε ᾗ, αὐτονόμους ἐᾷν, τὴν ἰδίαν ἀρχὴν ᾗ βούλονται διοικεῖν αὐτοί· στρατιὰν δὲ παρέχειν ὅση πάρεστι πολεμησείουσαν οἷς ἂν κελεύοι βασιλεὺς, καὶ αὐτὸν ὁμοίως ἄν τις αὐτοῖς ἐπίῃ, συμμαχίαν πέμπειν. Ἃν δὲ μὴ βούλοιτο ἐπὶ τούτοις βασιλεὺς, ἀλλ´ ὑφ´ ἑαυτῷ παντάπασι τὴν ἡμετέραν ποιεῖσθαι ἀρχὴν φιλονεικοίη, ὅσαπερ ἂν δοκοίη ἐμοί τε καὶ υἱῷ καὶ ὑμῖν λυσιτελεῖν αἰτησαμένους, τῆς ἀρχῆς καὶ τῶν πόλεων παραχωρεῖν καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν ἑαυτούς τε καὶ τὴν χώραν τοῖς ἐκ τοῦ πολέμου κακοῖς ἐσχάτοις περιβάλλειν.
 

456 Chapitre XXXII.

1. Les Albanais exercent des brigandages et des violences sur tes terres de l'Empire. 2. L'Empereur demande du secours aux Turcs contre eux. Il les poursuit dans les montagnes. 4. Les Turcs emmènent des prisonniers. 5. Les Romains n'en prennent point en faveur de la religion, et ils se contentent d'emmener des troupeaux. 6. Estimation du butin. 7. Générosité de l'Empereur, et du grand Domestique. 8. Diversité de sentiments entre les Acarnaniens touchant la guerre dont ils étaient menacés par l'Empereur. 9. Ils s'en rapportent au jugement de la Reine. 10. Elle est d'avis de rechercher l'amitié de l'Empereur plutôt que d'entrer en guerre avec lui.

1.  Les gouverneurs des villes d'Occident mandèrent bientôt après , que les Albanais, qui habitent aux environs de Balagrite , et de Canine, étant naturellement inquiets et remuants, avaient rompu le Traité qu'ils avaient fait autrefois avec l'Empereur, et qu'ils avaient pillé quantité de villes du pays. Que dès auparavant ils avaient commis de pareilles violen- 449 ces, jusqu'à ce que l'Empereur eût envoyé des troupes pour les réprimer ; mais qu'aussitôt que ces troupes de l'Empereur s'étaient retirées, ils avaient recommencé leurs brigandages avec plus de fureur que jamais; qu'ils avaient extrêmement incommodé les forts de Balagrite, de Canine, de Sceparion, et de Clisure, et pris la petite ville de Timoron, et qu'ils ne mettaient point de bornes à leurs courses, et à leurs brigandages.

2. L'Empereur ne fut pas seulement porté, par cette nouvelle, à prendre les armes ; mais aussi par le désir de s'emparer de l'Acarnanie, dont le Prince venait de mourir. Pour l'exécution de ce dessein, il trouva à propos de demander aux Turcs un secours d'infanterie contre les Albanais, pour les chercher dans leurs montagnes, d'où il était malaisé à la cavalerie Romaine de s'approcher. Amir souhaitant avec passion de le servir, lui en envoya à l'heure même à Thessalonique.

3. Il n'eut pas sitôt reçu ce secours, qu'il marcha contre les Albanais, à travers la Thessalie, qu'il en tailla quelques-uns en pièces, et qu'il ravagea leur pais jusqu'à Duras. Au premier bruit de son arrivée, ils se retirèrent dans leurs montagnes, où ils se tenaient imprenables. Mais les Turcs qui étaient armés à la légère, et qui tiraient avec une merveilleuse adresse, gagnant aisément le sommet de ces montagnes, en tuèrent 450 et en prirent un grand nombre. Ceux qui purent s'échapper, se cachèrent en des cavernes sous terre où ils ne furent point découverts. Mais parce que ces faibles créatures n'avaient point offensé l'Empereur, ils les mirent en liberté en payant rançon. l'Empereur en délivra aussi plusieurs à la prière de leurs parents, et il les eût tous délivrés, si l'on lui eût demandé cette grâce de meilleure heure, et avant que les Turcs fussent partis.

4. Les Romains n'emmenèrent point de prisonniers, parce qu'il ne leur est pas permis de mettre dans les fers des personnes qui ont la foi de la rédemption, et du salut. Ils se contentèrent d'enlever une quantité incroyable de meubles et de troupeaux.

5. On disait, et on le disait avec vérité, qu'il avait été justifié depuis par le récit des Albanais qui s'étaient soumis à l'obéissance de l'Empereur, que les Romains avaient pris trois cens mille bœufs, cinq cens mille chevaux, et douze cens mille moutons. Ils n'avaient garde de conduire une si effroyable quantité de bétail. Ils le laissaient vaguer à la campagne. Les Habitants des villes que les Albanais avaient ruinées, en venaient prendre tant qu'il leur plaisait, sans que personne les en empêchât. Les Albanais en reprirent beaucoup qu'ils trouvèrent dans les forêts et dans les vallées, et comme ils avaient reconnu l'Empereur pour leur Souverain , ils en 451 achetèrent aussi beaucoup de ses soldats à très vil prix, n'ayant payé qu'un besan d'or pour cinq cents moutons, et cent besans d'or pour cinq cents bœufs.

6. Bien que selon une ancienne coutume l'Empereur prît une cinquième partie du butin, et le grand Domestique une autre cinquième partie, en qualité de Général, ils ne prirent rien en cette rencontre, mais ils abandonnèrent tout aux soldats, qui trouvèrent le moyen de s'enrichir, et de puiser comme dans une source très-abondante. Voila un récit fidèle des violences que les Albanais exercèrent, et des châtiments qu'ils en reçurent. Les Villes qu'ils avaient pillées, eurent l'avantage d'être délivrées de leurs courses, mais elles en eurent un autre beaucoup plus grand, qui fut celui de la présence de l'Empereur, car ce fut pour elles le sujet de la joie la plus sensible, et de la fête la plus solennelle qu'ils eussent vue en leur vie. En effet, depuis Manuel Comnène jusqu'à notre Andronique, qui est le second du nom de la famille des Paléologues, aucun Empereur ne leur avait fait l'honneur de les visiter, et de prendre soin de leurs besoins. C'est pourquoi ils le considérèrent, non comme un homme mortel ; mais comme un homme divin descendu du ciel. Les Turcs s'en retournement par la Thessalie et par la Béotie.

7. Le bruit du dessein que l'Empereur avait d'entreprendre une expédition contre les Acar- 452 naniens s'étant répandu parmi eux, les uns soutinrent qu'il ne le fallait pas recevoir, ni se départir de la fidélité qu'ils avaient conservée jusqu'alors à la famille des Anges, qui leur commandaient depuis si longtemps ; mais qu'il fallait demeurer dans l'obèissance d'Anne, veuve de Jean Despote, et fille du Protovestiaire qui, comme nous l'avons vu, avait été un des principaux auteurs de la guerre civile des deux Empereurs, et dans celle de Nicéphore son fils. Les autres étaient d'avis de se soumettre à l'Empereur, parce qu'en s'y soumettant, ils se garantiraient des incommodités, des pertes, et des autres misères inséparables de la guerre , ils conserveraient leur pays, et ils obtiendraient des conditions avantageuses pour Anne, et pour le Prince son fils : au lieu que s'ils entreprenaient de lui résister , et sans aucuns préparatifs nécessaires, ils auraient le déplaisir et la honte de voir manquer leur entreprise; et qu'ils ne tireraient point d'autre fruit de leur résistance, que la ruine de leur pays, la défaite de leurs troupes, et la haine d'un puissant Prince. Ceux qui soutenaient cet avis avec plus de chaleur, ne le soutenaient pas sans intérêt ; car ils avaient reçu des lettres de l'Empereur, dans le temps qu'il faisait le dégât en Albanie.

8. Les esprits étant ainsi partagés, ils convinrent de s'en rapporter au jugement d'Anne, et de suivre le parti qu'elle choisirait.

9. Elle les remercia de ce que non contents de 453 songer à leur propre conservation, ils prenaient soin de la sienne, et de celle du Prince son fils. Elle fut d'avis, ensuite, d'éviter une guerre qui étant entreprise par une femme, par un Prince en bas âge, et par des sujets divisés, ne leur pouvait réussir ; mais d'envoyer les plus prudents et les plus intelligents de leur Nation à l'Empereur, pour lui demander la fille du grand Domestique en mariage pour le Prince Nicéphore son fils, et pour le supplier de leur permettre de vivre en liberté, selon les lois, et pour lui offrir des troupes, lorsqu'il en aurait besoin, à la charge qu'il leur donnerait un pareil secours dans l'occasion. Elle ajouta, que si l'Empereur rejetait ces conditions, et qu'il voulût absolument jouir de là souveraineté de leur pays, elle jugeait qu'il valait mieux la lui abandonner, que de se perdre en la voulant retenir ; et qu'en ce cas-là, il n'y aurait qu'à ménager les conditions les plus avantageuses que l'on pourrait, tant pour elle, et pour le Prince son fils, que pour eux-mêmes.

λγʹ. 1. Τοιαῦτα μὲν βασίλισσα παρῄνει Ἀκαρνάσιν. Ἐπεὶ δὲ πλείους ἦσαν οἱ βουλόμενοι τὰ ἴσα, (ὀλίγοι γὰρ ἦσαν οἷς πρὸς βασιλέα πολεμητέα ἐδόκει εἶναι,) ἐπεψηφίζετο ἡ βουλὴ, καὶ πρεσβείαν ἀπελέξαντο ἑαυτῶν τοὺς μάλιστα συνετωτάτους, οἷς ἐπετέτραπτο πρὸς βασιλέα ἀπελθοῦσιν ἅττα ἂν μάλιστα συμφέρειν πᾶσι κοινῇ καὶ ᾖ δυνατὰ πράττειν. Οἳ καὶ εἰς Βαλάγριτα ἐλθόντες προσεκύνησάν τε βασιλέα καὶ διειλέχθησαν περὶ ὧν ἧκον.

2. Βασιλεὺς δὲ τὸ μὲν Νικηφόρῳ τῷ δεσπότου παιδὶ τὴν μεγάλου δομεστίκου θυγατέρα πρὸς γάμον συνάπτειν, καὶ αὐτῷ εἶναι κατὰ γνώμην εἶπε, καὶ τὸν γάμον ἐπιτρέπειν· καὶ περιόντος γὰρ ἔτι δεσπότου τοῦ Νικηφόρου πατρὸς πρεσβείαν τούτου ἕνεκα πεπομφότος πρὸς αὐτὸν ἐπιτετραφέναι. Βασιλίσσης τε τῆς ἐκείνου μητρὸς καὶ θυγατέρων πρόνοιαν τὴν προσήκουσαν ποιήσεσθαι, ἀποστάσης τῆς ἀρχῆς, ὥστε διάγειν ὅποι ἂν αὐτῷ βέλτιον δοκῇ. Αὐτούς τε εὐεργετήσειν τιμαῖς τε καὶ προσόδοις ἐτησίοις ὧν ἂν ἕκαστος ἄξιος κριθῇ. Αὐτονόμους δὲ αὐτοὺς ἔχοντας Ἀκαρνανίας τὴν ἀρχὴν, οὐκ ἂν παρόψεσθαι, ἀλλ´ ἐπιχειρήσειν παντὶ τῷ τρόπῳ καταδουλοῦν καὶ ὑπάγειν ἑαυτῷ. Καὶ βασιλέας γὰρ τοὺς αὐτοῦ προγόνους πολλὴν φροντίδα πεποιῆσθαι τοῦ Ἀκαρνανίαν ὑφ´ ἑαυτοὺς ποιεῖσθαι, ἀδίκως ἀποτετμημένην τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας, τῶν πρώτως αὐτὴν ἀποστησάντων αὐθαδείᾳ καὶ ἀγνωμοσύνῃ τῇ πρὸς βασιλέα εἰς ἰδίαν ἑαυτοῖς ἀρχὴν περιποιησαμένων καὶ κρατυναμένων ἐπὶ χρόνον ἤδη συχνόν τινα διὰ τὸ βασιλέας εἰς ἐθνῶν τινων πολέμους ἑτέρους ἠσχολῆσθαι. Νυνὶ δὲ αὐτὸν ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων, ἐνθάδε ἥκειν. Εἰ μὲν οὖν ἐθέλωσιν ἄνευ πόνων καὶ κινδύνων τὰς πόλεις αὐτῷ παραδιδόναι, αὐτόν τε πραγμάτων ἀπαλλάξειν καὶ σφίσιν αὐτοῖς αἰτίους γενήσεσθαι μεγάλων ἀγαθῶν· ἐὰν δὲ μὴ, ὡς πολεμήσοντας αὐτῷ παρασκευάζεσθαι ἀπελθόντας. Βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν·

3. Οἱ πρέσβεις δὲ ὁρῶντες, ὡς εἰ μὴ πείθοιντο τοῖς βασιλέως λόγοις, οὐδενὸς ἑτέρου λειπομένου ἢ διαφθειρομένην ὑπὸ τοῦ πολέμου τὴν γῆν αὐτῶν ὁρᾷν, παρεσκευασμένης ἐσβαλεῖν οὔσης τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς, σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὰς πόλεις συνέβησαν παραδιδόναι· καὶ μετ´ οὐ πολὺ βασιλέως ἐκεῖ γενομένου, αἵ τε πόλεις πᾶσαι προσεχώρησαν ἑκοῦσαι καὶ ἡ στρατιὰ ἅμα τοῖς δυνατοῖς τῶν Ἀκαρνάνων. Βασιλεύς τε ἐπιδεικνύμενος πρὸς αὐτοὺς πολλὴν τὴν πρᾳότητα καὶ φιλοτιμίαν, οὐ μόνον τοὺς τῶν πόλεων δήμους κοιναῖς εὐεργεσίαις ἐθεράπευσεν, ἀλλὰ καὶ τοὺς δυναμένους παρ´ αὐταῖς τιμαῖς τε καὶ προσόδοις ἐτησίοις καὶ ἄλλαις ἠμείψατο εὐεργεσίαις. Νικηφόρῳ τε τῷ δεσπότου παιδὶ τὴν μεγάλου δομεστίκου κατηγγύησε θυγατέρα, πάντα τε διαθέμενος ὡς ἂν αὐτῷ ἔχειν ἄριστα ἐδόκει, τὰς πόλεις πάσας τῆς Ἀκαρνανίας περιῄει οὐ μόνον ἱστορίας ἕνεκα, οὔπω πρότερον ἑωρακὼς, ἀλλὰ καὶ προνοίας ἀξιώσων τῆς δεούσης. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἠγάπων ὑπὸ βασιλέα τεταγμένοι.

4. Οἷς δὲ καὶ πρότερον ἐδόκει μᾶλλον ὁ πόλεμος αἱρετέος, οὐκ ἠνείχοντο εἰ μὴ νεωτερίζοιεν· οἰόμενοι δὲ αὐτοῖς δύναμιν πρὸς τὸν πόλεμον παρέξειν τὸ Νικηφόρον τὸν δεσπότου παῖδα πρότερον ἐκθέσθαι, ὡς ἂν αὐτοί τε ὑπὲρ τοῦ παιδὸς δοκοῖεν πολεμεῖν, καὶ τοὺς ἄλλους πείθοιεν συναίρεσθαι, ὅταν καταστῶσιν εἰς τὸν πόλεμον, τὸν τοῦ παιδὸς ἔπεισαν παιδαγωγὸν Ῥιτζάρδον ἅμα καί τισιν ἑτέροις, Νικηφόρον τὸν δούκαν ὑπεκθέσθαι, καὶ παραλαβόντες νυκτὸς πλοίου τε τὸν Ἰώνιον περαιουμένου ἐπιβάντες, εἰς τὴν Τάραντος κρατοῦσαν πριγκίπισσαν διαφεύγουσι.

5. Πυθόμενος δὲ τὸν δρασμὸν ὁ βασιλεὺς καὶ μήτε τῶν συνεσκευακότων τὴν ἐπιβουλὴν εἰδὼς, ἀνακαλεῖσθαί τε τὸν παῖδα ὢν οὐ δυνατὸς διὰ τὸ πολὺ Ἀκαρνανίας Τάραντα διεστηκέναι, ἐπ´ ὀλίγον ταῖς πόλεσιν ἐκείναις ἐνδιατρίψας καὶ πάσαις ἡγεμόνας ἐπιστήσας ἐφ´ ἑκάστῃ, τόν τε πρωτοστράτορα Συναδηνὸν ἐπὶ πᾶσιν ἀποδείξας στρατηγὸν καὶ τἄλλα πάντα ὡς ἂν αὐτῷ ἐδόκει διοικησάμενος, ἄρας ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην, χαίρων ἅμα καὶ θεῷ τῆς εὐεργεσίας χάριτας ὁμολογῶν, ὅτι ὃ πολλοῖς ἀναλώμασι καὶ πόνοις ἐκ τῶν Ἀλεξίου τοῦ Ἀγγέλου χρόνων τῆς Ῥωμαίων ἀποτμηθὲν ἡγεμονίας οἱ τούτου πρόγονοι βασιλεῖς ἀνασώσασθαι οὐκ ἴσχυσαν, τούτῳ νῦν ἄνευ πολέμων καὶ κινδύνων παρέσχε κατορθῶσαι. Μιχαήλ τε γὰρ ὁ πρῶτος ἐκ Παλαιολόγων ἄρξας πολλὴν ἐνεδείξατο σπουδὴν Ἀκαρνανίας ἕνεκα καὶ Θετταλίας, καὶ στρατιὰν ἀπώλεσε πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν πολλάκις καὶ θαυμασίους στρατηγοὺς Ἀκαρνάσι καὶ Θετταλοῖς πολεμῶν· καὶ μετ´ αὐτὸν Ἀνδρόνικος ὁ υἱός. Τούτῳ δὲ ὀλίγα πραγματευσαμένῳ καὶ οὐδὲν ὑποστάντι διὰ τὸν πόλεμον δεινὸν, οὐ μόνον Ἀκαρνανίαν, ἀλλὰ καὶ Θετταλίαν ἐξεγένετο παραστήσασθαι καὶ τῇ λοιπῇ συνάψαι ἡγεμονίᾳ τῇ Ῥωμαίων ἐπ´ ἔτεσι πολλοῖς ἀποτμηθέντα.

6. Ἐκεῖθεν δὲ οὐ πολὺ ὕστερον ἧκεν εἰς Ἀδριανούπολιν. Διατρίβοντί τε ἐκεῖ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος ἔπεμψε πρεσβείαν ὧν πρὸς αὐτὸν ἐν Ῥωσοκάστρῳ περὶ τοῦ κήδους διειλέχθη λόγων ἂν ἀναμιμνήσκων, νυνί τε εἰ κατὰ γνώμην αὐτῷ εἴη τὴν ἐπιγαμίαν ποιεῖσθαι εἰδέναι ἀξιῶν.

7. Βασιλεῖ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἦν καθ´ ἡδονήν. Μᾶλλον γὰρ ἐβούλετο τὴν θυγατέρα οἴκοι διατρίβειν, ἢ Ἀλεξάνδρου τῷ υἱεῖ εἰς κοινωνίαν ἐκδιδόναι γάμου, τὴν παρὰ τοῖς βαρβάροις διατριβὴν εἰδὼς οὐκ ἐσομένην πρὸς ἡδονὴν τοῖς ἤθεσι καὶ νόμοις Ἑλληνικοῖς ἐντεθραμμένῃ καὶ βασιλικοῖς· τῷ κοινῷ δὲ Ῥωμαίων τὸν γάμον οἰόμενος τῆς θυγατρὸς λυσιτελεῖν, ὑπέσχετο ποιήσειν. Οἱ μὲν οὖν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως πρέσβεις πρὸς τὴν οἰκείαν ἐπανῆκον χαίροντες, ὅτι βασιλέα πεῖσαι ἠδυνήθησαν περὶ τοῦ κήδους. Αὐτὸς δὲ βασιλεὺς ἐκ τῆς Ἀδριανοῦ πρὸς τὸ Βυζάντιον ἧκεν, ὡς τῆς θυγατρὸς ἐξαρτυσόμενος τοὺς γάμους.
 

Chapitre XXXIII.

1. Ambassade des Acarnaniens. 2. Réponse de l'Empereur. 3. Les Acarnaniens se rendent à lui. 4. Enlèvement de Nicéphore. 5. l'Empereur établit des Gouverneurs dans l'Acarnanie. 6, Il reçoit une ambassade de la part d'Alexandre Roi de Bulgarie. 7. Il promet de donner sa fille en mariage au fils de ce Roi.

1. Et avis de la Princesse d'Acarnanie ayant été suivi par le plus grand nombre, on nomma des plus habiles de la Nation pour cette importante ambassade. Quand ils furent arrivés à Malagrite, ils saluèrent très-profondément l'Empereur, et ils lui exposèrent le sujet pour lequelils avaient été envoyés.

2. Sa réponse fut, que le mariage du jeune Nicéphore avec la fille du grand Domestique, lui serait fort agréable, et qu'il y avait consenti dés le vivant de Nicéphore le père ; qu'il prendrait un soin particulier de la Princesse sa mère, lorsqu'elle aurait remis ses Etats entre les mains de son fils ; qu'il lui laisserait la liberté de demeurer avec les Princesses ses filles où il lui plairait, qu'il leur assignerait d'amples revenus, et qu'il leur serait tous les honneurs qu'elles pourraient souhaiter ; qu'il ne pouvait, néanmoins, leur 455 abandonner la souveraineté de l'Acarnanie, et qu'il serait au contraire tous ses efforts pour la reprendre, que ses Ancêtres ayant souhaité avec passion de la réunir à l'Empire, d'où elle avait été détachée, par la perfidie de quelques rebelles, et en ayant été empêchés par d'autres guerres qui les avaient occupés en d'autres pays , il avait renoncé à toute sorte d'affaire, pour venir à bout de cette entreprise. Que s'ils se renvoient d'eux-mêmes, ils se délivreraient de quantité de travaux, et de hasards, et ils se procureraient de grands avantages, sinon, qu'ils n'avaient qu'à se préparer à se bien défendre.

3. Les Ambassadeurs voyant que s'ils s'opposaient aux volontés de l'Empereur, leur pays allait devenir le théâtre d'une sanglante guerre, promirent de faire ce qu'il désirait. Etant allé, peu de temps après dans leurs villes, les grands et les petits, les Princes et les Peuples, se soumirent à lui. Il les traita tous avec beaucoup de douceur, et de bonté. Il fit des largesses au peuple en général, et assigna des pensions aux grands en particulier. Il promit au jeune Nicéphore de lui faire épouser la fille du grand Domestique. Il visita, ensuite, les villes non seulement par curiosité, parce qu'il ne les avoir jamais vues; mais aussi par bonté, et par le désir de pourvoir à leurs besoins; ce qui rendit le commencement de sa domination fort doux et fort agréable.

4. Il n'y eut que ceux, qui dès le commen- 456 cernent avaient été d'avis de faire la guerre, qui ne pouvant souffrir ce changement de domination, crurent qu'ils formeraient un parti considérable, s'ils pouvaient enlever le jeune Nicéphore. Ils conduisent si subtilement leur intrigue, qu'ils le firent mettre, durant la nuit, sur un vaisseau, par Richard son Précepteur, et par quelques autres, et emmener à Tarente.

5. L'Empereur ayant appris cet enlèvement,sans avoir appris le motif de ceux qui en étaient les auteurs, ne put y apporter le remède qu'il aurait déliré, en faisant revenir ce jeune Prince, parce qu'il était transporté en un pays très fort d'assiette. Il se contenta donc de séjourner en plusieurs villes d'Acarnanie, d'y mettre des Gouverneurs particuliers, et d'y laisser Synadene Protostrator en qualité de Gouverneur général, il s'en retourna, après cela, à Thessalonique, fort content d'avoir, sans peine et sans péril, réuni à l'Empire une Province que les Empereurs ses Prédécesseurs n'y avaient pu réunir par des travaux immenses, et par des dépenses incroyables.

6. Il s'en retourna bientôt après à Andrinople, où Alexandre Roi de Bulgarie lui envoya une ambassade, pour lui renouveler le souvenir de l'alliance qu'il lui avait fait proposer à Rosocastre.

7. L'Empereur n'avait point du tout d'envie de faire ce mariage, parce qu'il était persuadé 457 que que sa fille ayant été élevée selon la grandeur de sa naissance, et dans la politesse de la Cour Romaine , elle ne trouverait point de plaisir dans la manière de vivre des barbares. Il promit néanmoins de le faire, parce qu'il jugea qu'il serait utile au bien de l'Empire. Les Ambassadeurs s'en retournèrent ravis de joie d'avoir obtenu cette grâce, et il revint à Constantinople, pour y faire faire les préparatifs nécessaires à la célébration des noces.

λδʹ. 1. Ὄντος δὲ ἤδη περὶ ἐκβολὰς τοῦ θέρους, ἠγγέλλετο ἐκ Τριγλείας τῆς πρὸς Ἑλλήσποντον, ὡς στρατιὰ Περσῶν πεζὴ ἐκ τῶν κατὰ τὴν ἕω πόλεων λογάδες, ὧν Ὀρχάνης ἐστὶ σατράπης, ἓξ καὶ τριάκοντα ναυσὶ πρὸς τὰ περὶ Βυζάντιον χωρία εἰσὶ παρεσκευασμένοι περαιοῦσθαι ἢ ταύτῃ καθ´ ἣν ἠγγέλλετο τὴν νύκτα ἢ ἐς τὴν ὑστεραίαν. Εἶναι δὲ οὕτω παρεσκευασμένους ὡς οὐ ταχέως ἐπανήξοντας οὐδὲ λαθραίαν τὴν ἁρπαγὴν ποιησομένους, ἀλλ´ ἀναίδην καὶ μετὰ πολλοῦ τοῦ περιόντος ἅπαντα ληϊσομένους.

2. Παρασκευάσασθαι μὲν οὖν ἀντίῤῥοπον δύναμιν πρὸς τὴν Περσικὴν οὐκ ἐνῆν, οὐκ ἐνδιδόντος τοῦ χρόνου διὰ τὴν ταχεῖαν τῶν βαρβάρων ἔφοδον· ὅμως δὲ τὴν τότε παρατυχοῦσαν ἐν Βυζαντίῳ στρατιὰν εὐαρίθμητόν τινα οὖσαν τὸν μέγαν δομέστικον ἐκέλευεν ὁ βασιλεὺς παραλαβόντα, πρὸς τὰ περὶ Βυζάντιον χωρεῖν παράλια χωρία, τὴν ἔφοδον τῶν βαρβάρων περιμένοντα. Αὐτὸς δὲ ὡς ἅμα ἐκ θαλάσσης ἐπιθησόμενος, ἐφώπλιζε τριήρεις. Ὁ μέγας μὲν οὖν δομέστικος πρός τινι χωρίῳ Ἐννακόσια προσαγορευομένῳ ἐγκαθίδρυσε τὴν στρατιάν· κατασκόπους τε καταστήσας ἐφ´ ὅσα μάλιστα χωρία ἀπόβασιν ὑπώπτευε τῶν Περσῶν, διενυκτέρευεν ἐκεῖ. Περὶ δὲ ὄρθρον ἐκ τῶν κατασκόπων τινὲς ἀπήγγελλον, ὡς οἱ βάρβαροι τοῖς ἐκεῖ αἰγιαλοῖς τὴν ἀπόβασιν ἐποιήσαντο, καὶ τεκμήριον ἀληθὲς τῆς ἀγγελίας ἐποιοῦντο τὸ τραυματίαι γεγενῆσθαι παρ´ αὐτῶν. Οἱ βάρβαροι δὲ οὐκ ἐφ´ ἑνὶ χωρίῳ προσέσχον πάντες, ἀλλ´ οὐ μακρὰν ἀλλήλων διεστηκότες, δύο ναυλοχίας ἐποιήσαντο· οἱ μὲν οὖν ἐκ τῆς μιᾶς μερίδος πρὸς ἕτερα ἐτράποντο χωρία, οἱ δὲ τῆς ἑτέρας ὥσπερ σκοπούς τινας ὀλίγους ἑαυτῶν προπέμψαντες, οἱ λοιποὶ συντεταγμένοι ᾔεσαν, ὡς διὰ τῶν χωρίων ἐκείνων ἐλευσόμενοι, οἷς ὁ μέγας δομέστικος ἐνήδρευεν. Ὡς δὲ οἱ προτεταγμένοι ἐκεῖνοι ἐγένοντο πλησίον τῆς Ῥωμαίων στρατιᾶς, πλὴν ὀλίγων πάντες ἔπεσον, ἀπροσδοκήτοις ἐμπεσόντων· ὅσοι δὲ διεσώθησαν, εἰς τὴν αὐτῶν ἐλθόντες στρατιὰν, ἀπήγγελλον ὡς διαφθαροῖεν, στρατιᾷ περιτυχόντες ὀλίγῃ μὲν, ὡς ᾠήθημεν, (καθαρῶς οὐκ ἔχοντες διὰ τὴν νύκτα διαγνῶναι,) ἀγαθῇ δὲ καὶ τὰ πολέμια κρατίστῃ. Ὃ δὴ καὶ οἱ τῆς Περσικῆς ἄρχοντες πυθόμενοι στρατιᾶς, παρεσκευάσαντο ὡς ἐπὶ μάχην. Ἐπιγενομένης δὲ ἤδη καὶ ἡμέρας, συνεπλέκοντο οἵ τε Ῥωμαῖοι καὶ οἱ βάρβαροι ἀλλήλοις καὶ ἀντέσχον μὲν ἐπὶ πολὺ, τῶν παρὰ Πέρσαις ἐπιφανῶν ὄντες καὶ γνωρίμων πάντες· ὅμως νικηθέντες κατὰ κράτος, πλὴν ἑπτὰ οἱ μὲν ἀπέθανον παρὰ τὴν μάχην, οἱ δ´ ἑάλωσαν.

3. Τῆ αὐτῆς δὲ ὥρας καὶ ὁ βασιλεὺς δυσὶ τριήρεσι παρέπλει, ἃς ἦν τῆς νυκτὸς πεπληρωκώς· ἕτεραι γὰρ οὐκ ἔτυχον οὖσαι πλώϊμοι. Πυθόμενος δὲ ὡς οἱ μὲν τῶν βαρβάρων ἡττηθεῖεν παρὰ μεγάλου δομεστίκου καὶ τῆς στρατιᾶς, ἐπὶ δὲ τοὺς ἑτέρους ἤδη παρασκευάζονται χωρεῖν, ἀποβὰς τῆς τριήρεως, ἐπεὶ τῶν βασιλικῶν οὐ παρῆσαν ἵπποι, τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἵππῳ ἐπιβὰς, ἄγων καὶ τὴν στρατιὰν ἐχώρει κατὰ τῶν Περσῶν σπουδῇ πολλῇ καὶ προθυμίᾳ. Καὶ γενόμενος καθ´ ἃ οἱ Πέρσαι ἐληΐζοντο χωρία, συνέβαλλέ τε καὶ ἐνίκα κατὰ κράτος. Πλὴν γὰρ ὀλίγων καὶ αὐτοὶ οἱ μὲν ἔπεσον κατὰ τὴν μάχην, οἱ δ´ ἑάλωσαν. Ὅσοι δὲ τὸ διαφθαρῆναι ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, παρὰ τὰς ναῦς τὰς ἑαυτῶν ἐλθόντες, μίαν μὲν ἐπλήρουν, δυσὶ δὲ ἑτέραις, τῇ μὲν ὀκτὼ, δέκα δὲ τῇ ἑτέρᾳ ἐπιβάντες, ἱστία τε ἄραντες καὶ πνεύματος εὐτυχηκότες ἐπιφόρου, παρὰ δόξαν διέφυγον τὸ ἀπολέσθαι, οὕτως ἄνωθεν τοῦ θεοῦ καὶ τὴν σωτηρίαν καὶ τὴν ἧτταν τοῖς βαρβάροις πρυτανεύοντος. Αἱ γὰρ μετὰ βασιλέως ἐλθοῦσαι δύο τριήρεις, ἐπεὶ τὰς Περσικὰς εἶδον ἀραμένας πρὸς τὸ πέλαγος ἱστία ἐπὶ φυγῇ, τῇ εἰρεσίᾳ τὴν δίωξιν ἀπαγορεύσαντες διὰ τὸ μηκόθεν τὰς Περσικὰς ὁρᾷν ἐπιφόρῳ πνεύματι χρωμένας, αἴρειν ὥρμηντο ἱστία καὶ αὐτοί. Ἅμα δὲ αἰρόντων, τῶν μὲν ἐῤῥάγησαν οἱ κάλω οἷς ἀνῆγον τὴν κεραίαν· τῶν ἑτέρων δὲ ἡ κεραία καταχθεῖσα κατέπεσεν ἐπὶ τοῦ καταστρώματος. Καὶ οὕτως ἀπέσχοντο τὸ διώκειν ἀπειπόντες. Αἱ λοιπαὶ δὲ πέντε τρεῖς καὶ τριάκοντα οὖσαι νῆες Περσικαὶ κατελείφθησαν ἐπὶ τοῦ αἰγιαλοῦ κεναί. Βασιλεὺς δὲ μετὰ τῆς στρατιᾶς καὶ αἱ τριήρεις ηὐλίσαντο αὐτοῦ τὴν νύκτα σκυλεύοντες τοὺς νεκροὺς τῶν πολεμίων.

4. Τῆς αὐτῆς δὲ νυκτὸς περὶ μέσην ἕτεροι βάρβαροι ἐννέα ναυσὶ, μηδὲν εἰδότες τῶν γεγενημένων, κατέπλεον ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς αἰγιαλοὺς ὡς συμμίξοντες τοῖς ἄλλοις. Ἀπροσδοκήτως δὲ ταῖς δυσὶ τριήρεσι περιπεσόντες τῶν Ῥωμαίων κατεπλάγησαν μὲν τῷ ἀδοκήτῳ· πλὴν διὰ τὴν ὀλιγότητα θαῤῥήσαντες αὐτῶν, συνεπλέκοντο πρὸς μάχην. Καὶ παρ´ ὀλίγον μὲν ἦλθον τὰς τριήρεις διαφθεῖραι. Ἐπέβησαν γὰρ οἱ βάρβαροι καὶ τῆς μιᾶς. Πλὴν πρὸς ἀλκὴν τραπόμενοι οἱ τριηρῖται ἐνίκησάν τε καὶ πασῶν ἐκράτησαν Περσικῶν νεῶν, μιᾶς διαδρᾶναι δυνηθείσης. Ἦσαν δὲ καὶ οὗτοι ὥσπερ καὶ οἱ πρότεροι λογάδες τῶν παρὰ Πέρσαις ὀνομαστοτάτων. Ὅθεν καὶ οἱ στρατιῶται τοὺς ἁλόντας αὐτῶν πολλῶν ἔλυσαν χρημάτων ἐκ τῶν οἰκείων μεταπεμπομένους. Οἱ μὲν δὴ βάρβαροι οὕτως ἀπώλοντο κακοὶ κακῶς.

5. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ τὰ πρὸς τοὺς γάμους τῆς θυγατρὸς πάντα παρεσκευασμένα ἦν, ἄρας ἐκ Βυζαντίου, ἧκεν εἰς Ἀδριανούπολιν, ἐκεῖ τοὺς γάμους ἐκτελέσων. Ἧκε δὲ καὶ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς Ἀλέξανδρος ἄγων καὶ τὸν υἱὸν Ἀσάνην Μιχαὴλ, βασιλέα καὶ αὐτὸν κεχειροτονημένον ὑπ´ αὐτοῦ. Καὶ εὐλογίαι μὲν καὶ ὅσα ἱερῶς νενόμισται ἐπὶ τοῖς γάμοις ἔνδον ἐτελοῦντο τῆς πόλεως Ἀδριανοῦ· εὐωχίαι δὲ καὶ πότοι καὶ ὅσα πρὸς τέρψιν ἐξεύρηντο τῆς ἑορτῆς, παρὰ τοὺς τῆς Κομνηνῆς προσαγορευομένους λειμῶνας οὐ πολὺ τῆς πόλεως διεστηκότας παρὰ τὴν Τοῦντζαν ὠνομασμένον ποταμόν. Ὀκτὼ δὲ ἡμέραις Ῥωμαίων τε καὶ Μυσῶν τοὺς τῶν σφετέρων βασιλέων γάμους συνεορτασάντων, τῇ ἐννάτῃ ἅμα ἕῳ βασιλεὺς Ἀλέξανδρος καὶ Μυσοὶ τὴν βασιλέως θυγατέρα, βασιλίδα δὲ αὐτῶν Μαρίαν τὴν Παλαιολογίναν παραλαβόντες, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν Μυσίαν· εἵποντο δὲ αὐτῇ καὶ Ῥωμαίων ἐκ τῶν ἐπιφανῶν πολλοὶ ἄχρι Τρινόβου. Ἐκεῖ δὲ ὑπολελειμμένων τῶν παρὰ βασιλέως τεταγμένων ἀεὶ τῇ θυγατρὶ συνεῖναι, οἱ λοιποὶ ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου.

6. Μετὰ δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον οἱ παρὰ Ἀκαρνάσι μὴ βουλόμενοι δουλεύειν βασιλεῖ, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους πρότερον ἐξορμῶντες πρὸς τὸν πόλεμον, καιρὸν ἑαυτοῖς πρὸς νεωτερισμὸν εἶναι τὴν βασιλέως ἀποδημίαν οἰηθέντες καὶ ἑτέρους προσεταιρισάμενοι πολλοὺς, Ἄρταν μὲν, ἣ τῆς Ἀκαρνανίας ὡς παρὰ κεφάλαιον τῶν πόλεών ἐστι, Νικόλαος ὁ Βασιλίτζης κατέσχεν, ἅμα Καβασίλᾳ ἀποστήσας βασιλέως, καὶ τὸν πρωτοστράτορα αὐτόθι διατρίβοντα εἰς δεσμωτήριον ἤγαγον ὑπὸ φρουρᾷ· Ἀλέξιος δὲ Καβασίλας τὴν Ῥωγώ. Τεσσαράκοντα δὲ τῆς αὐτῆς συνωμοσίας ἕτεροι τὸ Θωμόκαστρον ὀνομαζόμενον παράλιον ὂν κατὰ τὴν θάλασσαν τὴν πρὸς Ἀδρίαν, τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐκ ἀποστάντων βασιλέως, ἀλλὰ τὴν εὔνοιαν ἀκμάζουσαν τηρούντων. Ἦσαν δὲ οὐκ ὀλίγαι πόλεις, τό,τε Μεσοπόταμον ὀνομαζόμενον, καὶ ὁ Σοποτὸς καὶ ἡ Χειμάῤῥα· πρὸς τούτοις τε τὸ Ἀργυρόκαστρον καὶ ἡ Πάργα καὶ ὁ Ἅγιος Δονάτος καὶ Ἀγγελόκαστρον καὶ Ἰωάννινα, ὅ,τε Εὐλοχὸς καὶ τὸ Βάλτον καὶ ἕτερ´ ἄττα φρούρια οὐκ ὀλίγα.

7. Ἐκεῖνοι δὲ οἱ ἀποστάντες βασιλέως πρεσβείαν πρὸς πριγκίπισσαν τὴν Τάραντος δεσπότιν πέμψαντες, Νικηφόρον τε τὸν παῖδα ᾐτοῦντο δεσπότου ὡς σφῶν ἄρξοντα κατὰ πατρῷον κλῆρον, καὶ συμμαχίαν, μεθ´ ἧς καὶ τὰς ἄλλας δυνήσονται πόλεις ἀποστῆσαι βασιλέως, ἢ ἑκούσας προσχωρησάσας ἢ βιασάμενοι τοῖς ὅπλοις. Πριγκίπισσα δὲ ἡδέως τε ἐδέξατο Νικηφόρον φυγόντα πρὸς αὐτὴν, (ἤλπισε γὰρ Ἀκαρνανίας κρατήσειν δι´ αὐτοῦ,) καὶ πάλιν ἐπεὶ ἐπύθετό τινας βασιλέως ἀποστάντας καὶ προσχωρήσαντας αὐτῷ, ἐξέπεμπε προθύμως, καὶ μίαν ἐκείνῳ τῶν θυγατέρων (δύο δὲ ἦσαν αὐτῇ) κατεγγυήσας συμμαχίαν τε παρασχομένη ὅση δυνατή. Ἡ γὰρ πριγκίπισσα αὕτη δὴ ἀπόγονος οὖσα Βαλδουΐνου, ὃς Βυζαντίου ἐβασίλευσεν ἐπὶ καιρὸν, καθ´ ὃν ὑπὸ Λατίνοις ἑάλω χρόνον, τόν τε πρόγονον ὡς βασιλέα Ῥωμαίων διεθρύλλει καὶ ἑαυτὴν βασιλίδα προσηγόρευε Ῥωμαίων ὡς ἀπόγονον ἐκείνου. Διὸ καὶ διὰ σπουδῆς ἁπάσης ἐποιεῖτο μέρους ἄρξαι τινὸς τῆς ὑπὸ τοὺς Ῥωμαίων βασιλέας οὔσης ἀρχῆς. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ τότε Νικηφόρον ἐξέπεμπε διὰ σπουδῆς καὶ δύναμιν παρασχοῦσα ναυτικὴν, οἰομένη ἂν Ἀκαρνανίας αὐτὸς ἄρξῃ τῇ θυγατρὶ ἐκείνης συνοικῶν, τὴν ἐπιθυμίαν ἠνυκέναι, ὃς δὴ καὶ Θωμοκάστρῳ ἐνδιῆγεν ὄντι παραλίῳ.

8. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο περὶ τῶν κατὰ τὴν Ἀκαρνανίαν, στρατεύειν μὲν αὐτὸς οὐκ ᾤετο δεῖν τὸ νῦν ἔχον ἐπ´ αὐτοὺς, ἤδη περὶ ἐκβολὰς τοῦ φθινοπώρου ὄντος· Ἰωάννην δὲ Ἄγγελον τὸν πιγκέρνην ἅμα Μονομάχῳ ἐκέλευσεν ἀναλαβόντα στρατιὰν χωρεῖν ἐπὶ Ἀκαρνανίαν, κἀκεῖ διαχειμάζειν, ἅμα μὲν ταῖς ὑπὸ βασιλέα τελούσαις ἔτι πόλεσι δύναμιν παρέχοντας καὶ δέος τοῦ μὴ συναφίστασθαι ταῖς ἄλλαις· ἅμα δὲ καὶ τὰς ἀφεστηκυίας εἰ μὴ τελείως, ἀλλ´ ἐκ μέρους πολιορκήσοντας λεηλασίαις, ὡς ἂν ἅμα ἦρι βασιλεῖ ἐπιστρατεύσαντι ῥᾴδιαι εἶεν παραστήσασθαι, προτεταλαιπωρηκυῖαι τοῦ χειμῶνος καὶ πολλῶν ἀναπεπλησμέναι κακῶν ἐκ τοῦ πολέμου. Πιγκέρνης μὲν οὖν κατὰ τὰ προστεταγμένα ὑπὸ βασιλέως ἅμα στρατιᾷ εἰς Ἀκαρνανίαν διαχειμάσας, τάς τε οὔσας ὑπηκόους βασιλεῖ πόλεις διεφύλαξε καὶ τὰς ἀποστάσας ἐκάκου.

9. Ἅμα δὲ ἦρι καὶ ὁ βασιλεὺς πανστρατιᾷ ἐπὶ Ἀκαρνανίαν ἦλθε. Καὶ τοὺς μὲν τῶν ἄλλων πόλεων δήμους καὶ τοὺς δυνατοὺς τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἕνεκα ἠμείβετο πολλαῖς εὐεργεσίαις, τὴν στρατιὰν δὲ διελόμενος τριχῇ, τὰς ἀποστάσας πόλεις συντονώτατα ἐπολιόρκει. Θωμόκαστρον μὲν οὖν, ἔνθα καὶ Νικηφόρος διῆγεν ὁ δοὺξ, διέφερε ῥᾳδίως τὴν πολιορκίαν, ἅτε ἐξ ἠπείρου τῶν Ῥωμαίων μόνον πολιορκούντων· κατὰ γὰρ τὴν θάλατταν ὅσων ἐδεῖτο εἰσῆγέ τε καὶ ἐξῆγε, δύναμιν μὴ ἔχοντος βασιλέως ναυτικήν. Ἄρτα δὲ καὶ Ῥωγὼ οὖσαι ἠπειρώτιδες, πολλὴν ὑπέμενον τὴν ἔνδειαν ἐκ τῆς πολιορκίας, οὐδὲν πλέον δυνάμενοι ἐπεισάγειν πλὴν τῶν ἐπὶ τοῦ χειμῶνος πρὶν βασιλέα ἀφικέσθαι παρεσκευασμένων, καὶ φλαύρως εἶχον σίτου τε καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἀπορίᾳ. Καίπερ δὲ οὕτω πρὸς τὴν πολιορκίαν ἀνεπιτηδείως παρεσκευασμένοι, οὐδὲν μᾶλλον ὑφεῖσαν τῆς πικρίας, οὐδὲ ἠνείχοντο ἄχρι λόγων τὸ ὑπείκειν αὖθις βασιλεῖ· ἀλλὰ πάντα μᾶλλον ᾤοντο ὑπομενετέον εἶναι καὶ τῶν πρὸς τροφὴν ἀθεμίτων ἅπτεσθαι, ἢ παραδιδόναι βασιλεῖ τὰς πόλεις. Βασιλεὺς δὲ Ἄρταν ἐπολιόρκει αὐτὸς παρών· καὶ τειχομαχίας τε ἐποιεῖτο καρτερὰς καὶ συνεχεῖς καὶ μηχανήματα πάντα, ἐξ ὧν ᾤετο παραστήσεσθαι, προσῆγεν. Ἀρταῖοι δὲ πρωτοστράτορα μὲν τοῦ δεσμωτηρίου ἐκλαβόντες, ἐξέπεμψαν ὡς βασιλέα, εἴτε μή τι νεωτερισθείη παρ´ αὐτοῦ τινων δείσαντες συστάντων πρὸς αὐτὸν, εἴτε τι διανοηθέντες ἕτερον· αὐτοὶ δὲ ἀπὸ τῶν τειχῶν ἠμύνοντο καρτερῶς καὶ ἀπράκτους ἀπεδείκνυον πάσας μηχανὰς καὶ τειχομαχίας. Τριβομένου δὲ τοῦ χρόνου κατὰ τὴν πολιορκίαν, (ἀπὸ γὰρ ἦρος μάλιστα ἀρχῆς ἄχρι ἐκβολῆς τοῦ θέρους ἐπολιορκοῦντο,) ἔγνω δεῖν ὁ βασιλεὺς Καβασίλᾳ εἰς Ῥωγὼ ἀπελθὼν δι´ ἑαυτοῦ διαλεχθῆναι, νομίζων πείσειν ὑπενδοῦναι τῆς φιλονεικίας καὶ τὴν πόλιν παραδοῦναι ἀμαχεί. Ὁ δὲ τοσοῦτον ἐδέησε τοῦ πείθεσθαι αὐτῷ ὥστε καὶ ἠπείλησεν, ὡς εἰ συμβαίη καθ´ ἡντιναοῦν αἰτίαν βασιλέα ἐγκρατῆ Ῥωγοῦς γενέσθαι, κατακρημνίσειν ἑαυτὸν ἀπὸ τοῦ πύργου, ἵνα μὴ ζῶν ἁλοὺς, ἀναγκασθῇ δουλεύειν αὖθις βασιλεῖ. Τοσοῦτον ἀπεχθείας αὐτῷ καὶ μήνιδος περιῆν.
 

Chapitre XXXIV.

1. Nouvelle de l'embarquement des Turcs. 2. Le grand 'Domestique en défait une partie. 3. L'Empereur en défait une autre. 4..Deux galères prennent leurs vaisseaux. 5. Mariage du fis du Roi de Bulgarie avec la fille de l'Empereur. 6, Les Acarnaniens rebelles s'emparent de plusieurs villes. 7. Ils mandent Nicéphore pour le rétablir dans ses Etats. 8. Jean l'Ange et Monomaque ont ordre de harceler les rebelles durant l'hiver. 9. L'Empereur assiège leur ville au commencement du printemps.

1.  Sur la fin de l'été on manda de Triglia, ville voisine de l'Hellespont, qu'une armée d'infanterie Perse levée en Orient, dans les 458 villes de l'obéissance d'Orcane, s'était embarquée fui trente six vaisseaux, à dessein de faire voile vers Constantinople. On ajouta qu'ils n'avaient pas dessein de piller comme en partant, et à la hâte ; mais qu'ils s'étaient résolus d'exercer impudemment leurs brigandages, et d'enlever tout ce qu'ils pourraient rencontrer.

2. Le temps ne permettant pas de lever une armée égale à celle des barbares. l'Empereur commanda au grand Domestique de prendre le peu qu'il y avait de gens de guerre aux environs de Constantinople, et d'aller par terre s'opposer à leur descente, pendant qu'il irait par mer les combattre. Le grand Domestique ayant placé ses troupes en un endroit nomme Ennacosie, il y demeura toute la nuit, et il envoya ses espions du côté par où il croyait qu'aborderaient les ennemis. A la pointe du jour quelques-uns de ses espions lui vinrent dire que les Turcs avaient pris terre, et pour l'empêcher d'en douter, ils lui montrèrent les blessures qu'ils avaient reçues d'eux. Ils étaient descendus en deux différents endroits. Ils marchaient par bandes, et ils envoyaient devant eux reconnaître les chemins, comme s'ils eussent appréhendé des embuscades. Ceux qui étaient dans les premiers rangs, ayant été taillés en pièces, ceux qui étaient derrière eux allèrent raconter à leurs compagnons comment ils avaient été défaits par des gens qui, autant qu'ils en pouvaient juger, n étaient pas en 459 grand nombre, mais qui étaient fort vaillants. A l'heure même les commandants rangèrent leur armée en bataille. Le choc ayant commencé avec le jour, il dura assez longtemps, et tout ce qu'il y avait de noblesse parmi les Turcs fît une résistance très-vigoureuse. Mais enfin ils furent vaincus, et tous tués, ou pris, à la réserve de sept.

3. Dans le même temps l'Empereur était en mer avec deux galères; les autres n'étant pas encore équipées, il apprit la défaite des barbares, et descendit aussitôt à terre, et n'ayant point de cheval à lui, il monta sur un qui appartenait au grand Domestique, et il courut à toute bride vers les Turcs. Lors qu'il fut arrivé à l'endroit où ils faisaient le dégât, il les chargea rudement, et les défit. Ceux qui échappèrent remplirent un de leurs vaisseaux, et ayant mis huit hommes sur un autre, et dix sur un troisième, ils s'en retournèrent en leur pays, avec un vent favorable, par un ordre étonnant de la Providence, qui leur avait ménagé une retraite salutaire, après une défaite honteuse. Ceux qui étaient sur les deux galères de l'Empereur, ayant reconnu qu'ils ne pouvaient poursuivre les Turcs à la rame, parce que le vent leur était favorable, ils apprêtèrent aussi les voiles ; mais en les apprêtant, les cordages d'une des galères se rompirent, et le mât de l'autre tomba. Il y eut trente trois vaisseaux des barbares trouvés vides sur le bord. L'Empereur 460 demeura toute la nuit au même endroit, avec ses deux galères, et avec ses troupes qui dépouillèrent les morts.

4. Dans la même nuit d'autres Turcs qui ne savaient rien de ce qui s'était passé, arrivèrent sur neuf vaisseaux, à dessein de se joindre à leurs compagnons. Ils furent d'abord un peu surpris à la rencontre des deux galères. S'étant néanmoins rassurés à cause du petit nombre, ils les attaquèrent si vaillamment, que peu s'en salut qu'ils ne se rendissent maîtres de l'une des deux. Les Romains ayant toutefois repris cœur, prirent huit des vaisseaux des Turcs, et l'autre se sauva. Comme ceux qui avaient été pris étaient des plus qualifiés, et des plus riches de la nation, leurs proches payèrent des sommes considérables pour leur rançon. Voila comment ces misérables barbares périrent misérablement.

5. Lors que l'on eut achevé les préparatifs des noces de la fille de l'Empereur, il alla à Andrinople pour les célébrer, où Alexandre Roi de Bulgarie ne manqua pas de se rendre avec son fils, qui avoir aussi été déclaré Roi. On y fit les bénédictions, et on y observa les cérémonies saintes qui font accoutumées dans la célébration des mariages. Les réjouissances, les festins, et les danses se firent ensuite durant huit jours dans la prairie de Comnène qui est le long du fleuve Tutza. .Le neuvième jour les Bulgares emmenèrent leur nouvelle Reine, qui fut conduite jusqu'à Ternove 461 par quantité de noblesse, et suivie jusqu'en Bulgarie par les Officiers que l'Empereur son Père lui avoir donnez pour la servir.

6. Longtemps après ceux d'entre les Acarnaniens qui n'avaient pas voulu se soumettre à la domination de l'Empereur, et qui animaient les autres à prendre les armes, sortifièrent extrêmement leur parti durant son absence. Nicolas Basile et Cabasilas débauchèrent les habitants de la ville d'Arte capitale d'Acarnanie, se saisirent du Protostrator, et lui donnèrent des gardes. Alexis Cabasilas s'empara de celle de Roge, et quarante complices de la même conjuration, de celle de Tomocastre qui est assise sur les côtes de la mer Adriatique. Les autres places, savoir, Mesopotame, Sopote, Chimarre, Argyrocastre, Pargue, Saint Donat, Angelocastre, Joannine, Euloque, Balte, et divers petits forts demeurèrent fermes dans la fidélité due à l'Empereur.

7. Ces conjurés envoyèrent demander à la Princesse de Tarente le jeune Nicéphore, pour le mettre en possession des Etats de son Père, et la supplier de leur envoyer des troupes pour réduire à son obéissance les villes qui en avaient secoué le joug. Elle avait reçu favorablement Nicéphore, dans l'espérance de se rendre par son moyen maîtresse de l'Acarnanie. C'est pourquoi elle le renvoya fort volontiers avec une de ses deux filles qu'elle lui avait donnée en mariage, et avec le secours le plus considérable qu'elle lui 462 pût fournir. Elle était descendue de Baudouin à qui avait autrefois possédé l'Empire de Constantinople, et prenant le titre d'Impératrice, et donnant à son gendre celui d'Empereur, elle croyait que pour les retenir il suffisait qu'il jouît de l'Acarnanie avec un pouvoir absolu.

8. L'Empereur crut que la saison était trop avancée, pour aller lui-même réprimer l'insolence des rebelles, et il se contenta d'y envoyer des troupes, sous la conduite de Jean l'Ange son Échanson, et de Monomaque, pour les incommoder durant l'hiver par des courses continuelles.

9. Au commencement du printemps il y mena une puissante armée qu'il divisa en trois, pour assiéger les villes rebelles. Celle de Tomocastre capitale du pays soutint aisément le siège parce que n'étant attaquée que par terre, elle avait la mer libre. Celles d'Arte et de Roge., n'ayant pu recevoir de rafraichissements depuis l'arrivée de l'armée Romaine, souffrirent une extrême disette, sans rien rabattre de leur fierté, et bien loin de se vouloir rendre, elles usèrent d'aliments capables de donner de l'horreur. L'Empereur était présent au siège de celle d'Arte, et il employait toute forte de machines pour en ruiner les murailles. Les habitants mirent le Protostrator en liberté, soit qu'ils le soupçonnassent de faire des cabales contre eux dans sa prison, ou par quelque autre motif. Ils ne s'en défendirent pas poux 463 cela moins vaillamment, et ils ne firent pas moins voir que toutes les machines que l'on employait contre eux étaient inutiles. Le siège ayant été continué depuis le commencement du printemps jusqu'à la fin de l'été, l'Empereur se résolut d'aller à Roge pour conférer avec Cabasilas, dans la créance qu'il lui persuaderait de se rendre. Mais bien loin d'être dans cette disposition, il lui protesta que s'il le voyait entrer victorieux dans la ville, il se précipiterait du haut d'une tour, pour n'être point obligé de vivre sous son Empire.

λεʹ. 1. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος μεμνημένος ὡς Καβασίλας οὑτοσὶ, ὅτε πρῶτον Ἀκαρνανίαν προσεποιήσατο αὑτῷ ὁ βασιλεὺς, πολλὰ αὐτοῦ πολλάκις ἐδεήθη τοῖς φίλοις συναριθμηθῆναι αὐτοῦ καὶ τοῖς οἰκείοις, καὶ πολλῆς ἀπέλαυσε προνοίας τῆς αὐτοῦ πεισθέντος πρὸς τὴν αἴτησιν, ἐλπίσας τέ τι ἐκ τῆς πρὸς αὐτὸν ἀνύσειν Καβασίλα φιλίας, τῶν οἰκείων ὀλίγους παραλαβὼν, ἦλθεν εἰς Ῥωγώ. Καβασίλας δ´ ἐπεὶ ἀπὸ τοῦ τείχους ἑώρα προσιόντα, πέμψας ἐδεῖτο, μὴ ἐγγὺς τειχῶν γενέσθαι. ἢ γὰρ ἀνάγκη συντυγχάνειν παρὰ γνώμην, (πεπεικέναι γὰρ ἑαυτὸν καθάπαξ ἀφίστασθαι Ῥωμαίων,) ἢ ἀπωθεῖσθαι· ὃ καὶ αὐτὸ παντὸς ἐπαχθέστερον κακοῦ, καὶ οὐχ ἥκιστα παντὸς ἀνιαρώτερον. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος οὐδὲν ἔφασκε τοὺς λόγους εἶναι πρὸς αὐτόν. Αὐτὸς γὰρ ἐπαγγειλάμενος Καβασίλᾳ εἶναι φίλος, τὰ προσήκοντα φίλοις μὴ κατοκνεῖν ποιεῖν. Ἃν δ´ αὐτὸς διωθῆται προσιόντα, τῇ σφετέρᾳ δόξῃ λυμανεῖσθαι, ἀγνώμονα περὶ τοὺς φίλους καὶ τὴν γνώμην εὐμετάβολον ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν, καὶ ταῦτα πρότερον αὐτὸν δεηθέντα καὶ πείσαντα τοῖς φίλοις τοῖς ἐμοῖς καταγραφῆναι. Καβασίλας δὲ καὶ αὐτὸς διϊσχυρίζετο, μήτε βούλεσθαι, μήτε δύνασθαι τὴν πρὸς αὐτὸν φιλίαν ἀπειπεῖν, καὶ δεινὰ πάσχειν καὶ τῇ πρὸς αὐτὸν φιλίᾳ τυραννεῖσθαι, οὐ μετρίως ἀνιώμενον, ὅτι μὴ δι´ ἑαυτοῦ αὐτὸς, ἀλλὰ δι´ ἑτέρων τὸν παρόντα χρόνον ὁμιλεῖ. Δεδοικέναι δὲ μὴ οὐχ οἷός τε ᾖ κρατεῖν ἑαυτοῦ, συγγενόμενος ἐκείνῳ, ἀλλὰ ταὐτὸν τοῖς μαινομένοις πάθῃ, οἳ ἥδονται κατακόπτοντες ἑαυτοὺς, ἀγνοοῦντες ὅ,τι πάσχουσι διὰ τὴν νόσον. „τούτου μὲν οὖν ἕνεκα“ ὁ μέγας δομέστικος εἶπεν „ἐπαινῶ, ὅτι φιλίας ἥττησαι τοσοῦτον, ἧς ἥδεται ἡττώμενος πᾶς τις σωφρονῶν. Εἰ δέ σοι φορτικὸν καὶ ἐπαχθὲς τὸ τελείως ἐμοὶ συνελθεῖν, ἀλλὰ τό γε δεύτερον, παρὰ τὴν γέφυραν ἐλθὲ τοῦ ποταμοῦ, ὡς ἂν ἐξ ἑκατέρου μέρους ὁμιλήσαντες ἀλλήλοις, ἐμοί τε τὸ σοὶ ὡμιληκέναι, καὶ σοὶ τὸ μὴ ἐγγὺς ἐμοῦ γενέσθαι, ὃ μάλιστα δέδοικας, περισώζοιτο.“ ἐπεὶ δὲ ἧκε παρὰ τὴν γέφυραν πεισθεὶς, ἄλλα τε διειλέχθησαν ὅσα τις ἂν εἴποι πρὸς ἄνδρα φίλον, καὶ περὶ τῆς ἀποστασίας τῶν πόλεων ὁ μέγας δομέστικος αὐτοῦ κατηγόρει ὡς αἰτιωτάτου μάλιστα γεγενημένου. Ἐφ´ οἷς ἀπελογεῖτο καὶ αὐτὸς ὡς λυσιτελοῦντα δράσειεν ἑαυτῷ τε καὶ τοῖς ἄλλοις Ἀκαρνάσι τῆς δουλείας αὐτοὺς ἐλευθερῶν Ῥωμαίων, καὶ τὴν πάτριον αὐτοῖς τῶν Ἀγγέλων ἀρχὴν ἐπανασώζων. Τοιαῦτα καὶ ἕτερά τινα διαλεχθέντες, ὁ μὲν εἰς τὸ στρατόπεδον, ἐς τρίτην ἡμέραν αὖθις ἥξειν ἐπαγγειλάμενος, ὁ δ´ εἰς τὴν πόλιν, τὴν δευτέραν συντυχίαν ἀπειπάμενος, διελύοντο. Ἐς τρίτην δὲ ἡμέραν ὁ μέγας δομέστικος αὖθις ἦλθεν εἰς Ῥωγὼ ἐπὶ τῷ Καβασίλᾳ αὖθις συγγενέσθαι. Ὁ δ´ ἀναβαλλόμενος ἐπὶ μικρὸν, ἐπεὶ οὐκ ἀφιστάμενον ἑώρα, ἐξελθὼν καὶ αὖθις, τήν τε γέφυραν διαβὰς, εἰς ἓν αὐτῷ συνῆλθεν. Ἐφ´ ἱκανόν τε ὁ μέγας δομέστικος αὐτῷ διαλεχθεὶς, πεῖσαι μὲν οὐκ ἴσχυσε προσχωρῆσαι βασιλεῖ καὶ τὴν πόλιν παραδοῦναι· ὅμως δὲ διέσεισεν αὐτοῦ τοὺς λογισμοὺς τοῦ μὴ τῶν ἀπηγορευμένων παντάπασι τὸ ὑπὸ βασιλέα οἴεσθαι τελεῖν, μηδ´ αἱρετώτερον ἡγεῖσθαι τῆς δουλείας τὸ ἀποθνήσκειν πολιορκουμένους. Συνταξάμενος δὲ αὐτῷ καὶ αὖθις ἥξειν προειπὼν μετ´ οὐ πολὺ, ὁ μὲν εἰς τὸ στρατόπεδον, ὁ δὲ εἰς τὴν πόλιν ἀνεχώρησαν. Μεθ´ ἡμέρας δέ τινας καὶ αὖθις προσελθὼν καὶ συνδιημερεύσας αὐτῷ ἔξω γενομένῳ τῶν τειχῶν, ἔπεισε προσχωρῆσαι βασιλεῖ καὶ τὴν πόλιν παραδοῦναι.

3. Ἐπεὶ δὲ εἶχε πεπεισμένον, αὐτὸν μὲν ἐν Ῥωγοῖ κατέλιπεν αὖθις· αὐτὸς δὲ πρὸς βασιλέα παρὰ τὴν Ἄρταν ἐστρατοπεδευμένῳ ὅτι παραδιδοίη Καβασίλας Ῥωγὼ ἀπαγγελῶν ἐχώρει. Ὁδεύοντι δὲ αὐτῷ, ἐπεὶ ἐγένετο κατά τινα πηγὴν ψυχρὸν ἅμα ῥέουσαν καὶ διειδὲς καὶ ἥδιστον πιεῖν, ἐδόκει δεῖν τῶν ἵππων ἀποβάντας, ἄριστον ἑλέσθαι, καὶ ἀποβάντες κατεκλίνοντο.

4. Μετὰ μικρὸν δὲ καὶ ὁ Καβασίλας σπουδῇ ὡρᾶτο προσελαύνων, καὶ ἐπειδὴ ἐγγὺς ἦν, πρίν τι φθέγξασθαι αὐτόν· „οἴομαι“ ὁ μέγας δομέστικος εἶπε „σοὶ τῶν ἑταίρων μεμφομένων καὶ πολλὴν κατηγορούντων εὐκολίαν ὅτι πρὸς ἐμὲ πολέμιον δοκοῦντα εἶναι, μηδὲν ἔχων ἐνέχυρον ἀσφαλείας, ἀπερισκέπτως οὕτω τὸ δοκοῦν φοιτᾷς, βουληθεὶς ἔργοις ἀποδεῖξαι ὡς οὐκ ἀμαθῶς οὐδὲ θρασέως, ἀλλ´ εὖ εἰδὼς ᾧτινι πιστεύεις σεαυτὸν, τὰ δέοντα ποιεῖς, ἐκείνους μὲν καταλιπεῖν ἀνόητα ἐνθυμουμένους, παρ´ ἡμᾶς δὲ ἥκειν, οὓς κέκρικας τῶν ἄλλων μᾶλλον πιστοτέρους.“ ὁ δ´, εἰ μὴ πρῶτος, ἔφασκεν, αὐτὸς ἀφῖκτο μετὰ τοὺς ἐκεῖ ῥηθέντας λόγους, οὐ πιστεῦσαι ἂν ῥᾳδίως μή τινα τῶν λόγων ἐκείνων ἄγγελον ἐλθεῖν. Τούτων γὰρ αὐτῶν ἡμῖν πρὸς ἀλλήλους εἰρημένων, καταλιπὼν αὐτοὺς, ἥκω παρὰ σέ· αὐτὸς δ´ ἂν εἰδείης ὅ,τι πράττειν βέλτιον ἐμὲ, καὶ ἢ πρὸς βασιλέα ἥκειν ἅμα σοὶ, ἢ ἐνταῦθα μένειν, ἄχρις ἂν αὐτὸς κελεύῃς. Ἐγὼ γὰρ, εὖ ἴσθι, βασιλεῖ μὲν οὐκ ἄν ποτε προσεχώρησα, ἀλλ´, ὅπερ ἔφην πρὸς ἐκεῖνον, μᾶλλον ἂν ἀποθανεῖν εἱλόμην, ἢ ἐκείνῳ ὑποχείριος γενέσθαι· τῆς σῆς δὲ φιλίας ἡττῆσθαι παρὰ πολὺ ὁμολογῶ, καὶ τούτου γε ἕνεκα ἐμαυτόν τε καὶ πολίτας ἐγκεχειρικέναι τοὺς ἐμοὺς, ὥσθ´ ἅ σοι κατὰ γνώμην, ἐξεῖναι πράττειν περὶ ἡμᾶς.

5. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος πολλὴν αὐτῷ τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας χάριν ὁμολογήσας, εἰς Ῥωγὼ ἐκέλευεν αὖθις ἐπιέναι, ὡς τὴν ὑστεραίαν αὐτοῦ μετὰ τῶν βασιλικῶν ἀφιξομένου δωρεῶν καὶ αὐτόν τε καὶ τοὺς ἄλλους παραληψομένου. Ὁ δὲ πεισθεὶς αὖθις ἐπανῆλθεν εἰς Ῥωγώ.

6. Ἐκεῖθεν δὲ ὁ μέγας δομέστικος εἰς βασιλέα ἐλθὼν καὶ περὶ Καβασίλα καὶ Ῥωγοῦς ὡς προσεχώρησαν ἀπαγγείλας, ἐπιτραπείς τε παρ´ ἐκείνου ὅσα ἂν ᾖ δίκαια καὶ συμφέροντα εὐποιΐας ἕνεκα πράσσειν πρὸς αὐτοὺς, εἰς τὴν ὑστεραίαν αὖθις εἰς Ῥωγὼ ἐλθὼν, εἰσεδέχθη τε παρὰ τῶν Ῥωγίων τὴν πόλιν παραδόντων, καὶ αὐτὸς ἑκάστῳ κατ´ ἀξίαν τὰς βασιλέως παρέσχετο εὐεργεσίας· συμπαραλαβών τε αὐτῶν τοὺς μάλιστα ἐν λόγῳ Καβασίλαν τε, σὺν αὐτοῖς βασιλέα ἧκε. Προσκυνήσασί τε αὐτοῖς καὶ ὡμολογηκόσι τὴν δουλείαν καὶ ὁ βασιλεὺς ἠμείβετο λόγοις ἡμέροις καὶ προσηνέσι καὶ τῆς πρὸς τὰ βελτίω μεταβολῆς ἐπῄνει καὶ πρὸς εὔνοιαν μάλιστα προσήγετο. Καβασίλας δὲ τοῖς μὲν ἄλλοις ἔφασκε προσήκειν τοὺς πρὸς βασιλέως εἰρημένους λόγους, αὐτῷ δὲ μή. Εἰ γάρ τι καὶ εἴργασται τῶν κατὰ γνώμην βασιλεῖ, οὐκ ἐκείνῳ μᾶλλον ἢ μεγάλῳ δομεστίκῳ λογίζεσθαι τὴν χάριν. Ἐκεῖνον μὲν γὰρ, ὥσπερ ἔπεισέ τε ἐξ ἀρχῆς αὐτὸν καὶ πρὸς βασιλέα εἰς Ῥωγὼ ἐλθόντα εἶπεν, ὡς μᾶλλον ἂν ἕλοιτο ἀποθανεῖν ἢ ὑπὸ βασιλέα γενέσθαι αὖθις, τὴν ἴσην καὶ ὁμοίαν γνώμην ἐσχηκέναι ἄχρι προτεραίας. Ἀγνοεῖν δὲ ὅπως τοῖς μεγάλου δομεστίκου λόγοις κατάκρας ἡττηθεὶς, τἀναντία πράξαι ὧν προείλετο· ἐκεῖνο δὲ εἰδέναι μόνον σαφῶς, ὡς δεσμώτης ἀχθείη τοῖς ἐκείνου λόγοις, γνώμην τε ἀντὶ τῆς προτέρας ἐσχηκέναι νῦν, ὡς οὐδ´ ἂν εἴ τι καὶ γένοιτο, ἕως ἂν περιῇ, τῆς πρὸς αὐτόν τε βασιλέα καὶ τὸν μέγαν δομέστικον εὐνοίας ἀποσταίη. Τοιαῦτα Καβασίλα εἰπόντος, τοὺς λόγους ἐπαινέσας ὁ βασιλεὺς, λόγοις τε ἠμείβετο πολλοῖς τὴν πρᾳότητα ἐπιδεικνύμενος καὶ τὴν εὐμένειαν τὴν πρὸς αὐτὸν, καὶ τῷ μεγάλου κονοσταύλου ἀξιώματι ἐτίμα, καὶ τοὺς ἄλλους ἀναλόγως.

7. Οἱ πολιορκούμενοι δὲ κατὰ τὴν Ἄρταν Καβασίλαν καὶ Ῥωγίους ὁρῶντες προσκεχωρηκότας βασιλεῖ, ὕβριζόν τε εἰς αὐτοὺς ὡς προδότας τῶν κοινῇ λυσιτελούντων καὶ ἰδίων ἕνεκα κερδῶν τὰ κοινῇ συμφέροντα προϊεμένους, καὶ πολλὴν κατεγίνωσκον τὴν μοχθηρίαν καὶ τὴν φαυλότητα αὐτοῖς τῶν τρόπων. Ἦσάν τε οὕτω παρεσκευασμένοι ὡς οὐκ ἐνδώσοντες πρὸς τὴν πολιορκίαν οὔτε φόβῳ τῶν ἐκ τοῦ πολέμου κακῶν οὔθ´ ὑποσχέσεσι μυρίων ἀγαθῶν.
 

Chapitre XXXV.

1. Le grand Domestique confère plusieurs fois avec Cabasilas. 2. Il lui fait enfin promettre de se rendre. 3. Il en va porter la nouvelle à l'Empereur. 4. Cabasilas le vient trouver. 5. Le grand Domestique le renvoie à Roge. 6. Il va le jour suivant prendre possession de cette ville au nom de l'Empereur. 7. Les habitants d Arte reprochent à ceux de Roge leur lâcheté.

1.  Le grand Domestique ayant rappelé dans sa mémoire la prière que Cabasilas lui avait autrefois faite de l'honorer de son amitié, lors que l'Empereur réduisit à son obéissance  464 l'Acarnanie, alla à Roge suivi d'un petit nombre des siens, dans l'espérance que l'habitude qu'il avait contractée en ce temps-là avec lui, pourrait produire quelque bon effet. Du plus loin que Cabasilas l'aperçut, il l'envoya prier de ne point approcher, et de ne le point obliger à faire quelque chose contre son inclination, protestant que quelque triste et quelque terrible que fût la mort, il était résolu de la souffrir, plutôt que de se soumettre à la domination des Romains. Le grand Domestique répondit que ces protestations-là ne faisaient point d'impression sur son esprit, et que s'étant une fois lié d'amitié avec lui, il ne se lasserait jamais de lui rendre les devoirs d'un parfait ami ; que s'il le chassait il serait tort à sa réputation, en se montrant ingrat, et inconstant, et en renonçant à une amitié qu'il avait lui-même recherchée. Cabasilas répartit, qu'il ne pouvait, ni ne voulait renoncer à son amitié, que ce lui était un sensible déplaisir d'être obligé à lui parler par un autre, au lieu de lui parler lui-même ; mais que s'il lui parlait il appréhendait de ne se pouvoir commander, et de devenir semblable aux furieux, qui déchirent et qui mangent leurs propres membres. Je le loue extrêmement, dit le grand Domestique, d'être  si sensible à l'amitié par laquelle les plus sages sont bien aises de se voir vaincus. Que s'il a de la peine à conférer de près avec moi, qu'il se présente au port; car, par ce moyen, j'aurai la satisfaction de lui parler, et il 465 aura aura aussi l'avantage qu'il désire, de ne me parler que de loin. Cabasilas s'y étant accordé, après qu'ils se furent salués avec les civilités et les compliments ordinaires entre des amis, ils parlèrent des villes rebelles. Le grand Domestique l'ayant accusé d'avoir été le principal auteur de leur révolte, il se justifia, en soutenant que quand il s'était efforcé de secouer le joug de la domination Romaine, et de maintenir la famille des Anges dans la possession de l'autorité absolue, il avait rendu un service très-utile à sa patrie. Après ce discours et d'autres semblables, le grand Domestique revint au camp, et Cabasilas rentra dans la ville, sans avoir voulu s'engager à une seconde conférence. Trois jours après, le grand Domestique retourna au même endroit. Cabasilas fit d'abord difficulté de le joindre. Mais enfin étant sorti de la ville, et ayant passé le pont, ils conférèrent, le grand Domestique n'ayant pu le persuader de rendre la ville à l'Empereur, il le convainquit , au moins que ce n'était pas un grand désavantage que d'être son sujet, et que c'étai tune condition qu'un assiégé devait préférer à la mort. S'étant ensuite séparés, et le grand Domestique étant retourné quelques jours après, il l'entretint hors des murailles, et il lui fit promettre de se rendre à l'Empereur, et de lui livrer la ville.

3. L'ayant ensuite laissé à Roge, il alla en diligence trouver l'Empereur, qui était campé de- 466 vant la ville d'Arte, pour lui porter cette nouvelle. Quand il fut arrivé à une fontaine d'une eau très-claire, très-fraiche et très-agreable à boire, il y descendit pour manger.

4. Un peu après il aperçut Cabasilas, qui courait à toute bride, et des qu'il se put faire entendre, il lui cria de loin, Je pense que c'est pour faire voir à vos compagnons qu'ils ont tort de se railler de la confiance que vous avez prise en ma fidélité, que vous les avez laissées avec leurs soupçons, et leurs défiances, et que vous êtes venu ici, où vous savez qu'il y a plus de sincérité et de bonne foi que chez eux , sans avoir d'autre adjuvance que ma parole. Cabasilas lui répondit: Si je n'étais parti incontinent après la dernière conférence que nous avons eue, je pourrais croire qu'ils en avaient été avertis ; mais ils ne le peuvent être, puis que je fuis venu aussitôt pour vous demander ce que vous trouvez bon que je fasse. Pour moi, si ljavais suivi mon inclination , j'aurais mieux aimé mourir, que de me rendre ; mais votre amitié m'a vaincu.

5. Le grand Domestique le remercia d'un témoignage si évident et si sensible de son affection, et le renvoya à Roge, l'assurant qu'il irait le jour suivant avec des présents, et qu'il y recevrait le serment des habitants au nom de l'Empereur.

6. Il alla à l'heure même dire à l'Empereur comment Cabasilas s'était résolu de rendre la ville, et ayant reçu la permission d'exercer envers les habitants telle libéralité qu'il jugerait à pro- 467 pos, il s'y rendit, , fit ses largesses, et en emmena Cabasilas, avec quelques-uns des plus apparents. Quand ils eurent salué l'Empereur, et qu'ils l'eurent assuré de leur fidélité à son service, et qu'il eut loué leur changement, Cabasilas répondit, que ces louanges si obligeantes ne regardaient que les autres, parce que s'il avait fait quelque chose d'agréable à l'Empereur, il devait être imputé au grand Domestique, qu'il avait toujours été jusqu'au jour précèdent dans la même disposition, où il lui avait témoigné à lui-même d'être, de vouloir mourir plutôt que de se rendre, qu'il ne savait comment le grand Domestique l'avait pris et lié par ses discours, qu'il était maintenant résolu, quoi qu'il lui pût arriver, de ne le départir jamais de son service, ni de l'amitié du grand Domestique. L'Empereur releva cette résolution par de grands éloges, lui donna en récompense de grands témoignages d'affection, l'hohora de la dignité de Connétable, et reconnut les autres par d'autres charges, à proportion de leur mérite.

7. Les habitants d'Arte reprochèrent à ceux de Roge la lâcheté et la perfidie avec laquelle ils avaient trahi les intérêts communs de leur patrie, pour leurs intérêts particuliers, et ne voulant écouter ni menaces, ni promesses, ils parurent résolus à ne se rendre jamais, ni par l'appréhension des plus rudes traitements, ni par l'espérance des plus magnifiques récompenses.

λϛʹ. 1. Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις μετὰ τὸ Ῥωγίους προσχωρῆσαι παρὰ τὰς πύλας Ἄρτας ὁ μέγας δομέστικος προσελθὼν, εἰς λόγους ἐλθεῖν ᾐτεῖτο Βασιλίτζῃ ἐπιτροπεύοντι αὐτῆς. Ἐλθόντι δὲ καὶ αὐτῷ πρὸ τῶν πυλῶν, οὐ δέον ἔφασκεν αὐτοὺς νοῦν ἔχοντας καὶ λογισμοῖς χρωμένους, οὕτω φέρεσθαι ἀλόγως, ὥστε μήτε πρότερον βουλεύσασθαί τι τῶν δεόντων, καίτοι παραινοῦντος καὶ ἐμοῦ, μήθ´ ὕστερον μεταβάλλεσθαι μετὰ τὴν πεῖραν τῶν δεινῶν. Εἰ γὰρ, ὅτε πρῶτον πρὸς ὑμᾶς ἥκομεν, πρὶν ἄρξασθαι πολιορκίας, ἐμοὶ παραινοῦντι τὰ δέοντα ἐπείθεσθε, αὐτοί τε ἂν ἦτε τῶν ἐκ τῆς πολιορκίας κακῶν ἀπηλλαγμένοι, ἥ τε χώρα ἄτμητος ἔτι οὖσα διεσώζετο ἂν ὑμῖν, ἀφ´ ἧς αὐτοί τε οἱ δυνατοὶ εἴχετε πολλὰς προσόδους καὶ ὁ δῆμος ἀφθόνων ἀπέλαυε τῶν ἐπιτηδείων. Νυνὶ δὲ ὑμᾶς τε αἱ πρόσοδοι ἐκλελοίπασι, διεφθαρμένων τῶν κτημάτων, καὶ ὁ δῆμος ἐνδείᾳ κινδυνεύει ἀπολέσθαι. Ταῖς γὰρ ἠπειρώτισι ταύταις πόλεσιν, ἂν τὴν χώραν ὑπὸ τοῦ πολέμου ἢ ἑτέρου ὁτουοῦν συμβαίη ἀπολέσθαι, ἑτέρωθέν ποθεν οὐ ῥᾴδιόν ἐστιν ἰάσασθαι τὴν ἔνδειαν. Καίτοι εἴγε μάλιστα ἐνῆν τρόπῳ δή τινι ἀναστήσαντας ἡμᾶς ἐκ τῆς πολιορκίας διάγειν ἐν ἀδείᾳ, οὐδ´ οὕτω λυσιτελούντως σφίσιν αὐτοῖς ἂν ἐδοκεῖτε βεβουλεῦσθαι παρὰ σωφρονοῦσι διὰ τὴν γεγενημένην βλάβην· νυνὶ δὲ συμβαίνει δεινότερα πείσεσθαι προσδοκᾷν ὑπαρξάντων. Οὐ γὰρ ἔστιν, οὐκ ἔστιν οὐδὲν, εἰ μή τι παράλογον ἐξ οὐρανοῦ πρὸς σωτηρίαν ὑμῖν πραχθείη, ὃ τοῦ πολιορκεῖν ἡμᾶς πείσει ἀποσχέσθαι, ὥστε εἰκὸς πρὸς τῇ χώρᾳ καὶ τὴν πόλιν ὑμᾶς προσαπολεῖν. θαυμάζω δὲ ὑμῶν, εἰ τοῖς αὐτοῖς ἢ καὶ μείζοσι κακοῖς ἐνεχόμενοι Ῥωγίοις καὶ μέλλοντες ὑπ´ ἀνάγκης ὅσον οὐδέπω βασιλεῖ προσχωρεῖν αὐτοὶ, οὐ μόνον οὐκ ἐπαινεῖτε ὡς καλῶς καὶ συμφερόντως ἑαυτοῖς βεβουλευμένους, ὅτι πρὶν εἰς ἔσχατον κινδύνου ἥκειν σωτηρίαν καὶ ὠφέλειαν ἐπορίσαντο ἑαυτοῖς ἐκ τῆς μεταβολῆς, ἀλλὰ καὶ ὕβρεις καταχέετε αὐτῶν πολλὰς, ὅτι οὐ τῆς αὐτῆς ὑμῖν ἀβουλίας εἵλοντο εἶναι κοινωνοί. Καίτοι σκέψασθε ὡς οὔτε δίκαια οὔτε συμφέροντα οὔθ´ ἑαυτοῖς οὔτε τοῖς ἄλλοις Ἀκαρνάσιν αὐτοὶ ποιεῖτε τῆς αὐτῆς ἐχόμενοι ἐννοίας. Αὐτοί τε γὰρ ἀπολώλατε διαφθαρέντες ὑπὸ τοῦ πολέμου, καὶ ταῖς ἄλλαις πόλεσι βλάβης οὐ μετρίας αἴτιοι κατέστητε, καίτοι γε ὑμῖν βασιλέως οὐ συναποστάσαις. Στρατιὰ γὰρ ἐπὶ ξένης διατρίβουσα καὶ μάλιστα τοσαύτη τὴν μὲν πολεμίαν κείρει ἀφειδῶς· ἐκ δὲ τῆς συμμαχίδος καὶ οἰκείας τρεφομένη, λιμὸν αὐτῇ αἰφνίδιον ἐπάγει. Ἀδικεῖτε δὲ τὰ ἔσχατα, ἀντὶ τῆς Ῥωμαίων βασιλείας, ἣ σχεδὸν αὐτοῖς ἐκ τῶν Καίσαρος χρόνων πάτριός ἐστι, τὴν Ταραντίνων αὐτοῖς ἀνθρώπων βαρβάρων ἐπάγοντες ἀρχήν. Νικηφόρος γὰρ, ὑπὲρ οὗ μάλιστα αὐτοὶ οἴεσθε τὸν πόλεμον αἱρεῖσθαι, οὔθ´ ὑμῖν οὔθ´ ἑαυτῷ οἷός τέ ἐστιν ἐξαρκεῖν πρὸς τὴν ἐλευθερίαν· ἀλλὰ Ταραντίνοις προσφυγὼν, τῇ ἐκεῖθεν οἴεται δυνάμει Ἀκαρνανίας βασιλέα ἐξελάσειν. Τοῦτο δὲ οὔτε δυνήσεσθαι οἴεσθαι αὐτὸν εἰκὸς, οὔτ´ εἰ δυνήσεται, ἄνευ πόνων μεγάλων καὶ κινδύνων. Τοὺς οὖν πόλεμον τοιοῦτον ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς βασιλέα ἀναδεξαμένους, εἰ κρείττους δυνήσονται γενέσθαι, οὐκ οἴεσθε ὑμᾶς τῆς ἀρετῆς ἆθλον καὶ τῶν ἀγώνων σχήσειν τῶν πολλῶν; οὐκ ἄρα δόξετε ὀρθῶς φρονεῖν. Ἐγὼ δὲ, εἰ καὶ καθ´ ἑαυτοὺς ὑμεῖς Ἀκαρνανίας τὴν ἀρχὴν Νικηφόρῳ ἠδύνασθε περιποιεῖν, ἀδικοῦντας ἂν τὰ μέγιστα βασιλέα ἀπέφηνα ὑμᾶς. Ἀγγέλους γὰρ οὐκ ἀπὸ βαρβάρων Ἀκαρνανίαν ἐλευθερώσαντας κτήσασθαι συνέβη τὴν ἀρχὴν, ἀλλ´ ὑποχειρίους ὄντας Ῥωμαίων βασιλεῦσι καὶ παρ´ ἐκείνων ἐτήσιον ἀρχὴν τῆς χώρας ἐπιτετραμμένους, σφετερίσασθαι τὴν ἀρχὴν διὰ τὸν ἐπενεχθέντα τότε παρὰ Λατίνων Ῥωμαίοις πόλεμον· ὧν δὴ τοῦ κρείττονος συγχωρήσει Βυζαντίου κρατησάντων καὶ Θρᾴκης ἁπάσης καὶ τῶν κατὰ Μακεδονίαν πόλεων πολλῶν, βασιλεία μὲν ἡ Ῥωμαίων ὑπεχώρησε πρὸς ἕω· Ἀκαρνανίας δὲ τὴν ἀρχὴν Ἄγγελοι προσεποιήσαντο ἑαυτοῖς καὶ ἄλλοι ἄλλας τῶν ἑσπερίων ἐπαρχιῶν, ὧν ἕκαστοι ἔτυχον ἐπιτροπεύοντες, διὰ τὸ βασιλεῦσι Ῥωμαίων δίοδον οὐκ εἶναι πρὸς αὐτοὺς διὰ Θρᾴκης καὶ Μακεδονίας οὐσῶν ὑπὸ Λατίνοις. Ὓστερον δὲ ἔτεσι πολλοῖς ὑπὸ τῶν Παλαιολόγων ἰθυνομένης τῆς Ῥωμαίων βασιλείας, Λατίνους μὲν αὖθις, τοῦ θεοῦ συναιρομένου, τῆς Ῥωμαίων ἐξήλασαν ἡγεμονίας καὶ Ἀσίαν καὶ Εὐρώπην, ὅσης ἦρχον, εἰς ἓν συνῆψαν· Ἀκαρνανίαν δὲ Ἀγγέλους ἀπαιτοῦντες, οὐκ ἠδύναντο ἀπολαβεῖν, ἀλλ´ ἄδικα καὶ βίαια ποιοῦντες, ἀπεστέρουν καὶ στρατιὰν πολλάκις ἐπ´ ἐκείνους πέμψασιν ὅπλα ἀντῄροντο καὶ τοὺς περιοίκους συμμάχους ἐπήγοντο βαρβάρους. Τὸν βασιλεύοντα δὲ νυνὶ ἐπιστρατεύοντα ὑμῖν καὶ τῇ ἄνωθεν ἐπικουρίᾳ δουλωσάμενον οὐκ ἀδικεῖν ἄν τις φαίη τὴν ἑτέρων παραιρούμενον ἀρχὴν, ἀλλὰ μάλιστα τὰ δίκαια ποιεῖν ἀπολαμβάνοντα τὴν πατρῴαν. Εἰ γὰρ Νικηφόρῳ δίκαιον τὸ ἐκ προγόνων οὐ πολλῶν ὄντων τὴν ἀρχὴν κατάγεσθαι, πολλῷ μᾶλλον βασιλεῖ τῶν ἐξ ἀρχῆς βασιλευσάντων Ῥωμαίων ὄντι ἀπογόνῳ κατὰ τὸν λόγον τῆς διαδοχῆς. Εἰ δὲ τὸ τοῦ χρόνου μῆκος ἀξιόχρεων δοκεῖ πρὸς δικαίωσιν ὑμῖν, ἴστε τἀναντία λογιζόμενοι τῶν ὄντων· μᾶλλον γὰρ διὰ τοῦτο δίκης ἄξιοι, ὅτι τοσοῦτον χρόνον ἠδικεῖτε. Εἰ οὖν μηχανῇ τε οὐδεμιᾷ τὸ ἁλῶναι οὐ δύνασθε διαφυγεῖν, εἴ τε καὶ δύναμις ὑμῖν παρῆν Ἀκαρνανίας βασιλέα ἐξελαύνειν, τὸ ἀδικεῖν οὐκ ἂν ἦν διαφυγεῖν, τί δεῖ ἀνήνυτα πονοῦντας τὴν κακοπραγίαν ἐπιτείνειν ἑαυτοῖς, καὶ μὴ πειθομένους ἐμοὶ τὰ βελτίω συμβουλεύοντι, σφίσι μὲν αὐτοῖς αἰτίους γενέσθαι μεγάλων ἀγαθῶν, ἡμᾶς δὲ ὀλίγου πόνου ἀπαλλάξαι, ὃν ὑπομενοῦμεν ὑμᾶς καταστρεφόμενοι. Ὅτι δὲ ἡ ἐμὴ παραίνεσις συμφέρουσα ὑμῖν, ἔξεστι χρήσασθαι συμβούλοις τοῖς συγγενέσι καὶ ἑταίροις ὑμῶν Ῥωγίοις, οἳ ἐμοὶ πάντα ἀναθέμενοι τὰ κατ´ αὐτοὺς, ὅσης ἀπήλαυσαν εὐνοίας καὶ προνοίας τῆς πρὸς βασιλέως, μαρτυρήσουσιν αὐτοί. Εἰ οὖν καὶ ὑμεῖς τὰ ὑμέτερα ἀνάθησθε ἐμοὶ, εἴσεσθε καλῶς ὡς ἀληθεῖ καὶ δικαίῳ καὶ δυναμένῳ εὖ ποιεῖν ἐπιστεύσατε ἀνδρί. Ἀπολογίαν μὲν οὖν ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ἀπαιτεῖν οὐ δίκαιον νυνὶ, τῶν πλειόνων τε ἀπόντων καὶ ὑμῶν ἀμελετήτων πρὸς τοὺς λόγους ὄντων· ἐκκλησίαν δὲ ἀθροίσαντες καὶ βουλευσάμενοι περὶ τῶν δεόντων, ἐς τὴν ὑστεραίαν, εἰ δοκεῖ, ἀπόδοτε τὸν λόγον.“ Ὁ μὲν οὖν εἰπὼν τοιαῦτα πρὸς Ἀρταίους, ἀνεχώρησεν εἰς τὸ στρατόπεδον, Καβασίλαν καὶ τοὺς ἄλλους Ῥωγίους διαλέγεσθαι αὐτοῖς καταλιπὼν, ὡς ἂν ὑπ´ ἐκείνων μάλιστα ἐνάγοιντο προσχωρεῖν τῷ βασιλεῖ.

2. Ἀρταῖοι δὲ ἐκ τῶν πυλῶν ἀναχωρήσαντες, ἐκκλησίαν ἐποιοῦντο· καὶ ἐπεὶ ἐφαίνετο αὐτοῖς τὰ πράγματα εἰς τέλος ἥξοντα οὐκ ἀγαθὸν, ἐδέδοκτο διὰ μεγάλου δομεστίκου προσχωρεῖν τῷ βασιλεῖ.

3. Καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν πρὸς τῆς πόλεως γενόμενοι τὰς πύλας, ἐπεὶ καὶ ὁ μέγας δομέστικος παρῆν τὸν λόγον ἀπαιτῶν, „ἡμεῖς“ ἔφασαν „οὐ μεγάλα τινὰ ᾠόμεθα βασιλεῖ προσκεκρουκέναι, οὐδ´ οἷα αὐτὸν πρὸς ὀργὴν ἐκκαλέσασθαι τοσαύτην, ὥστε καταψηφίσασθαι ἡμῶν πανωλεθρίαν. Ἀκαρνανίαν γὰρ εἰδότες πολὺν ἤδη χρόνον ὑπὸ τοῖς Ἀγγέλοις ἀγομένην καὶ τῆς Ῥωμαίων παντάπασιν ἡγεμονίας ἀποτετμημένην, νυνὶ δὲ ὁρῶντες βασιλέα καταδουλωσάμενον αὐτὴν, Νικηφόρον τε τὸν παῖδα παντάπασι τὴν ἀρχὴν ἀποστερήσαντα πατρόθεν προσήκουσαν αὐτῷ, ἐκεῖνόν τε ἀδικεῖν οἰόμενοι καὶ αὐτοὺς ἀγνωμοσύνην ὄφλειν τὴν ἐσχάτην, εἰ μὴ πάσῃ δυνάμει συναροίμεθα Νικηφόρῳ πρὸς τὴν κληρονομίαν τοῦ πατρῴου κλήρου, τὸ ἔργον ὑπέστημεν τουτὶ καὶ τὰς πόλεις βασιλέως ἀπεστήσαμεν, οὐδὲ αὐτὸν οἰόμενοι ποιήσεσθαι τοσοῦτον ἐν δεινῷ, εἰ τὴν ἐκ πολλῶν ἤδη βασιλέων μὴ προσοῦσαν τῇ Ῥωμαίων ἡγεμονίᾳ γῆν, καὶ ὑπ´ αὐτοῦ ὑφ´ ἑτέρου ἄγοιτο, ᾧ μάλιστα προσήκει κατὰ τὴν διαδοχήν. Νυνὶ δὲ αὐτὸν ὁρῶντες σφόδρα καθ´ ἡμῶν ἐξωργισμένον καὶ πολιορκοῦντα χρόνον ἤδη συχνὸν, ἄλλως τε καὶ τῇ προτεραίᾳ παρὰ σοῦ καί τινων ἑτέρων τῶν φιλίως πρὸς ἡμᾶς διακειμένων δεδιδαγμένοι, ὡς ἐν δεινῷ βασιλεὺς τὴν ἀποστασίαν ἡμῶν ποιεῖται καὶ οὐ παύσεται πολιορκῶν, εἰ μὴ προσχωρήσαιμεν ἑκόντες, ἄχρις ἂν ἢ λιμῷ ἢ ὅπλοις παραστησάμενος ἐκπορθήσῃ, οὐκέτι μένειν ἔγνωμεν ἐπὶ τῶν προτέρων λογισμῶν, οὐδὲ βασιλεῖ καὶ πᾶσιν ὑμῖν οὖσι τηλικούτοις ὅπλα διηνεκῶς ἀνταίρειν, δείσαντες μὴ καὶ ἀνάστατον ἀντὶ ἐλευθέρας θήσομεν τὴν πατρίδα καὶ ἡμᾶς αὐτοὺς διαφθεροῦμεν σὺν αὐτῇ. Διὸ καὶ τοῦ πρὸς βασιλέα ἤδη ἀποστάντες πολεμεῖν, σφᾶς αὐτούς τε καὶ τὴν πόλιν παραδιδοῦμεν διὰ σοῦ· αὐτὸς δ´ ἂν εἰδείης ὅτῳ τρόπῳ διοικησάμενος τὰ καθ´ ἡμᾶς ἡμῖν τε καὶ πατρίδι τῆς ἐλευθερίας ἡδίω τὴν πρὸς βασιλέα δουλείαν ἀποδείξεις.

4. Ἐπαινέσας δὲ αὐτοὺς ὁ μέγας δομέστικος ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις, „εἰ μὲν μὴ πρὸς τέλος“ ἔφη „συνετὸν ἡ ἀπολογία κατέληγεν ὑμῖν, εἶχον ἂν αὐτὸς, ὥσπερ καὶ τῇ προτεραίᾳ, διὰ πολλῶν οὐκ ἀδικοῦντα ἀποφαίνειν βασιλέα, ἀλλὰ πρότερόν τε ὑπὸ τῶν Ἀγγέλων ἀδικούμενον πολὺν ἤδη χρόνον Ἀκαρνανίας ἀπεστερηκότων, καὶ νῦν ὑφ´ ὑμῶν ἀφισταμένων οὐ δικαίως, ἀλλὰ πᾶν ὁτιοῦν ὑφίστασθαι δικαίων ὄντων, ὅτι τοσούτων ἀναλωμάτων καὶ πόνων αἴτιοι κατέστητε αὐτῷ. Ἐπεὶ δὲ εὖ ποιοῦντες τῆς ἀκαίρου φιλονεικίας καὶ τῆς οὐδένα νοῦν ἐχούσης ἐνστάσεως ἀπέστητε καὶ προσκεχωρήκατε βασιλεῖ ἑκόντες ὄντες, χάριτας ὑμῖν ἐγὼ καὶ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν ὁμολογῶ πολλάς· ἑνὸς μὲν, ὅτι βασιλεῖ προσεχωρήσατε καὶ οὐ τῇ ἀρχαίᾳ ἐνεμείνατε ἐνστάσει, ὑφ´ ἧς ἴσως κἂν ἀπώλεσθε· δευτέρου δὲ, ὅτι δι´ ἐμοῦ, ὡς ἂν ἔχω καθαρὰν τὴν ἡδονὴν καὶ σώσας αὐτὸς καὶ βασιλεῖ προσαγαγών· τρίτου δὲ, ὅτι τὰ δέοντα καὶ σφίσιν αὐτοῖς καὶ πατρίδι βουλευσάμενοι λυσιτελοῦντα, καὶ ἑαυτοὺς σεσώκατε καὶ πατρίδα· ὧν τὰ σῶστρα ὑμῖν ὀφείλειν αὐτὸς ὁμολογῶ, διὰ τὴν εὐμένειαν τὴν πρὸς ὑμᾶς πάνθ´ ὅσα πρὸς ὑμᾶς ἥκει ἀγαθὰ λογιζόμενος διαφέρειν ἐμαυτῷ.

5. Τοιαῦτα καὶ ἕτερ´ ἄττα πολλῆς γέμοντα πρᾳότητος καὶ χάριτος πρὸς αὐτοὺς διαλεχθεὶς, ἅμα Βασιλίτζῃ τῷ τῆς πόλεως ἄρχοντι καὶ τοὺς ἄλλους ὅσοι ἦσαν ἐν λόγῳ παραλαβὼν, ἤγαγεν ὡς βασιλέα· συγγνώμης τε ἐφ´ οἷς ἀπέστησαν τυχόντες καὶ πολλῶν ἑτέρων εὐεργεσιῶν, ἐπανελθόντες καὶ ἀναπετάσαντες τὰς πύλας, εἰσεδέξαντο βασιλέα καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν, τὴν πόλιν παραδόντες.

6. Βασιλεὺς δὲ καὶ πρότερον μὲν ἐκεκάκωτο τὰ σπλάγχνα καὶ διέκειτο πονήρως ὑπ´ αὐτῶν, τότε δὲ ἐκ τῆς κακοπαθείας τῆς κατὰ τὴν στρατείαν, μάλιστα δὲ καὶ διὰ τῶν ἀέρων τὴν ἀήθειαν, παρὰ πάντα τὸν τῆς πολιορκίας χρόνον ἐνόσει· καὶ ἡ ἄλλη δὲ πᾶσα στρατιὰ διαῤῥοίαις κατεχόμενοι καὶ πυρετοῖς καὶ κεφαλῶν ἀλγήμασιν ἔπασχον κακῶς καὶ ὀλίγοι ἦσαν οἱ διαφυγόντες τὸ κακόν· ἐτεθνήκει δὲ οὐδεὶς ὑπὸ νόσου, εἰ μὴ Σφραντζὴς ὁ μέγας στρατοπεδάρχης. Ἐπὶ χρόνον δὲ συχνὸν παλαίοντες τῇ νόσῳ, ἀπηλλάττοντο. ἵπποι δὲ καὶ ἡμίονοι, καὶ εἴ τι τῶν ἀλόγων ἕτερον ἦν, χαλεπῶς διέφευγε τὸ ἀποθνήσκειν· διὸ καὶ ἐκ πολλῶν ὀλίγοι ἵππους ἔχοντες ἀνέζευξαν. Τότε δὲ ἐπεὶ ἡ Ἄρτα προσεχώρησε, βασιλεὺς μὲν διὰ τὴν νόσον καταλέλειπτο ἐκεῖ.
 

Chapitre XXXVI.

1. Discours du grand Domestique pour porter les habitants d'Arte à se rendre. 2. Ils tiennent conseil. 3. Ils promettent de se rendre, 4. Le grand Domestique loue leur résolution. 5. Il mène les principaux à l'Empereur. 6. Maladies dans l'armée.

1. Peu de jours après la reddition de la ville de Roge, le grand Domestique alla à celle d'Arte, et ayant demandé à la porte le gouverneur Basilitze, il lui parla en ces termes. Etant aussi prudents et aussi avisés que vous êtes, vous ne deviez pas rejeter les avis si salutaires que je vous ai donnés, ni persister encore depuis dans votre opiniâtreté, lors même que vous en avez ressenti les mauvais effets. Si vous eussiez voulu me croire, avant que le siège eut été formé, vous n'auriez point souffert les incommodités qu'il vous a causées. Les terres dont les riches tirent d'amples revenus, et dont le peuple reçoit ce qui est nécessaire à sa subsistance, n'auraient pas été exposés au pillage. Les riches sont maintenant privés de leurs revenus, et le peuple est dans la disette. Lorsque le territoire d'une ville éloignée de la mer a été ruiné par les armes, il n'est pas aise de subvenir à ses besoins. Quand vous pourriez nous obliger à lever le siège, et vous rétablir dans une pleine jouissance de vos biens, les pertes que vous avez souffertes suffiraient pour faire voir que 469 vous n'avez pas agi prudemment, en vous engageant dans la guerre. Mais vous avez plus à appréhender pour l'avenir, que vous n'avez à vous plaindre pour le passé. Car, à moins qu'il ne vous arrive un secours extraordinaire du ciel , il n'y a rien qui vous puisse délivrer du siège. Ainsi il faut que votre ville soit ruinée, comme vos terres le sont déjà. J'avoue que je suis surpris d'un extrême étonnement, quand je vois qu'au lieu d'imiter la sage et la salutaire résolution que les habitants de Roge ont prise de changer de parti avant que d'avoir été réduits à la dernière extrémité, vous les en blâmez et vous les chargez d'outrages, bien que vous soyez pressés par une aussi grande, ou même par une plus grande nécessité qu'ils n'étaient. Considérez, je vous prie, que ce que vous faites n'est ni juste en soi ni avantageux à vous, et aux autres habitants de l'Acarnanie. Vous êtes cause des dommages que souffrent tous vos voisins, et ceux-mêmes qui sont demeurés dans l'obéissance de l'Empereur. Une armée aussi nombreuse que la nôtre ne saurait passer par un pays sans l'affamer, ni demeurer quelque temps dans un pays ennemi sans y faire d'horribles ravages. Au reste, vous ne pouvez sans injustice, vous soustraire à la domination des Romains, auxquels vos pères ont obéi depuis le règne de Jules César, pour vous soumettre à celle des Tarentins. Le jeune Nicéphore,  en faveur de qui vous prenez les armes, n'est pas assez puissant pour vous défendre, ni pour se défendre lui-même. Il est allé implorer le secours des Tarentins , pour nous chasser de l'Acarnanie. Jugez vous-même, s'ils en viendront à bout, et combien ils auraient de tra- 470 vaux à souffrir et de dangers à essayer pour y réussir. Des Etrangers qui se seraient chargés du poids d'une si grande guerre, prétendraient-ils moins pour le prix de leurs peines, que la possession de votre pays? Je ne feindrai point d'ajouter, que Nicéphore n'a aucun droit sur l'Acarnanie. Les Anges n'en ont point acquis la souveraineté en l'affranchissant de la tyrannie des Barbares. Ils l'ont usurpée sur les Romains, durant les guerres d'Occident. Dieu ayant permis que les François se soient rendus maîtres de Constantinople , de la Thrace, et d'une partie de la Macédoine, l'Empire s'est trouvé comme renfermé en Orient et les Provinces les plus éloignées en ont été démembrées. L'Acarnanie fut alors usurpée par les Anges, }parce que les Français en bouchaient le passage aux Romains. Les Paléologues ayant depuis chassé les François de toute l'étendue de l'Empire, ils n'ont pu chasser les Anges de l'Acarnanie, parce qu'ils s'y sont maintenus par le secours des Nations étrangères. Mais maintenant que l'Empereur vous a domptés par la force de ses armes /il n'y a personne qui ne le loue de s'être si glorieusement rétabli dans l'héritage de ses Ancêtres. Que si Nicéphore rapporte l'origine de sont droit à quelques-uns de ses pères ont joui de l'Acarnanie  l'Empereur ,'établit-il pas le sien sur un fondement plus légitime, quand il l'établit sur une suite illustre de Princes desquels il est défendu ? Si vous prétendez que la longueur de votre possession justifie votre droit, vous vous trompez, c'est cette possession même qui le ruine parce que ce n'est qu'une suite, et qu'une continuation de votre injustice , et si vous étiez assez 471 puissants pour conserver cette possession, vous n'en seriez que plus coupables. Mais puisque nous n'êtes pas en cet état-là, pourquoi vous obstinez-vous à être les auteurs de votre malheur ; au lieu d'accepter les avantages que je vous offre et de nous délivrer de la peine, quoique légère , que nous aurions à vous réduire. Vous pouvez demander aux habitants de Roge, qui sont vos amis, et vos alliés, si le conseil que je vous donne est salutaire. Ils vous diront, combien ils ont reçu de marques de la bonté de l'Empereur, pour avoir remis leurs intérêts entre mes mains. Si vous voulez y mettre aussi les vôtres, vous reconnaîtrez que vous les aurez remis entre les mains d'un homme sincère, équitable et bienfaisant. Je ne vous demande point de réponse sur le champ, parce que plusieurs des vôtres sont absents et que vous n'êtes pas accoutumés à parler en public. Le grand Domestique ayant parlé de la sorte, retourna au camp, et laissa Cabasilas avec quelques autres habitants de Roge, pour achever de persuader ceux d'Arte.

2. S'étant assemblés, et ayant jugé que s'ils soutenaient plus longtemps le siège, leurs affaires auraient un mauvais succès, ils résolurent de se rendre, par l'entremise du grand Domestique.

3. Le jour suivant, ils sortirent hors de leur ville, et l'ayant trouvé qui attendait leur réponse, ils lui dirent : Nous ne croyons pas avoir si fort offensé l'Empereur, qu'il veuille s'opiniâtrer à nous perdre. Quand nous avons vu qu'il se voulait rendre 472 maître de l'Acarnanie, et qu'il s'efforçait de dépouiller Nicéphore de la succession de ses pères, nous avons cm que nous serions également ingrats et injustes, si nous n'employons toutes nos forces pour le maintenir, nous avons soustrait à l'obéissance de l'Empereur quelques villes qui ne relevaient plus de lui, depuis une longue suite d'années, en cela même, nous avons cru ne rien faire qui lui fut fort désagréable puisque nous ne travaillions qu'à conserver un pays au Prince auquel il appartenait par droit de succession. Mais maintenant que nous voyons que cela le fâche, qu'il nous tient assiégés, et que nous avons appris de votre bouche de celle de quelques-uns de nos amis, qu'il est résolu de nous réduire par la famine, ou par les armes, nous ne désirons plus persister dans les mêmes sentiments, ni continuer plus longtemps la guerre contre un Prince si puissant, et si redoutable. Nous aurions peur de causer la ruine de notre Patrie , en pensant conserver sa liberté. C'est pourquoi nous posons les armes, nous livrons la ville, et nous nous rendons nous-mêmes. Ce sera à vous à ménager si adroitement nos intérêts , que la servitude nous soit plus douce que n'a été la liberté.

4. Le grand Domestique leur dit, en approuvant leur réponse: Si vous n'aviez terminé votre discours par une sage et judicieuse conclusion, je pourrais vous faire voir comme je fis hier, que l'Empereur, bien loin d'avoir commis aucune injustice, a souffert celle que les Anges lui ont faite, en retenant l'Acarnanie, et celle que vous lui avez faite vous-mêmes , en lui refusant l'obéissance que vous lui devez. Mais puisque 473 renonçant renonçant à la passion insensée de contester et à l'opiniâtreté aveugle qui vous a retenus si longtemps dans la révolte, vous vous rendez a lui ; je vous remercie et je remercie Dieu pour vous, de ce que vous vous sauvez vous-mêmes , et de ce que je suis si heureux que de contribuer quelque chose à votre conservation, en contribuant a l'agrandissement et à la puissance de l'Empire.

5. Apres leur avoir tenu quantité d'autres discours fort obligeants, il mena à l'Empereur Basïlitze, Gouverneur de la ville, et tout ce qu'il y avait de personnes considérables. Ayant obtenu non seulement leur pardon, mais des faveurs et des présents, ils ouvrirent leurs portes et reçurent ensuite l'armée.

6. L'Empereur ayant ressenti avant le siège quelque douleur dans ses entrailles, se trouva plus mal depuis, soit que cela procédât des fatigues de la guerre, ou du changement de l'air. Il y avait dans l'armée quantité de dysenteries, de fièvres et de maux de tête. Il ne mourut néanmoins que Sfrantzés grand Stratopedarque. La plupart des autres se sauvèrent , après avoir longtemps combattu contre le mal. Les chevaux, les mulets, et les autres bêtes eurent peine à se garantir de cette contagion, ce qui fut cause que la plupart s'en retournèrent à pied. La maladie de l'Empereur le retint à Arte.

λζʹ. 1. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος στρατιὰν ἀναλαβὼν ἦλθεν εἰς Θωμόκαστρον καὶ πρότερον πολιορκούμενον, ἔνθα καὶ Νικηφόρος ὁ δεσπότου παῖς ἐκ Τάραντος ἐλθὼν μετὰ τῶν ἄλλων τῶν φυγάδων ἔτι νήπιος ὢν ἐπολιορκεῖτο. Οὗτοι δὲ ἅτε καὶ ἐν ἀφθόνοις ὄντες διὰ τὸ θαλασσοκρατεῖν, τριήρεων οὐ παρουσῶν βασιλικῶν, καὶ δυσπειθέστεροι τῶν ἄλλων μᾶλλον ἦσαν καὶ οὐδὲ λόγου γοῦν ψιλοῦ ἠξίουν τοὺς πολιορκοῦντας. Καὶ γὰρ καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἐν δύο καὶ εἴκοσιν ἡμέραις, αἳ μετὰ τὴν ἄφιξιν αὐτοῦ παρῆλθον, προσπέμποντος ἀεί τινας αὐτοῖς καὶ τὴν αἰτίαν ἐρομένου, δι´ ἣν οὕτως ἀσυμβάτως ἔχουσι πρὸς βασιλέα καὶ πάντα μᾶλλον αἳ ὑπομένειν ἢ ὑπ´ αὐτὸν τελεῖν, οὐδεμίαν παρέσχον ἀπολογίαν· ἅμα μὲν καὶ διὰ τὸ μὴ ἑκατέρωθεν γῆς πολιορκεῖσθαι καὶ θαλάσσης· ἅμα δὲ καὶ συμμαχίαν ἐκδεχόμενοι ἐκ Ταραντίνων ἥξειν, ἣν ᾤοντο αὐτοῖς λύσειν τὴν πολιορκίαν τοὺς Ῥωμαίους ἐκφοβήσαντας.

2. Μετὰ δὲ τὴν δευτέραν καὶ εἰκοστὴν ἡμέραν ἧκον ἐκ τοῦ Τάραντος αἱ προσδοκώμεναι δέκα τριήρεις καὶ πεντηκόντοροι τρεῖς· ἃς ἰδόντες οἱ πολιορκούμενοι ἐν Θωμοκάστρῳ, ἡδονῆς τε ἦσαν ἔμπλεῳ καὶ σωτήρια ἑώρταζον καὶ ἐπαιάνιζον ἀπὸ τοῦ τείχους, ὡς ἤδη τῶν κακῶν ἀπηλλαγμένοι. Οἱ δὲ ἦσαν οὐδὲν μᾶλλον ἐν ἐλάττοσι κακοῖς.

3. Ὁ μέγας μὲν γὰρ δομέστικος καίτοι ἐγγὺς ἐστρατοπεδευμένος τῆς θαλάσσης, οὐδὲν μᾶλλον ἐκινήθη, ἀλλ´ ἀτρέμας τῆς πολιορκίας εἴχετο. Ταραντῖνοι δὲ ἐπ´ ἀγκυρῶν ἐφώρμουν, τῆς τε γῆς ἀπεχόμενοι ὡς πολεμίας καὶ πρὸς τῇ πόλει οὐδεμίαν ποιούμενοι ἀπόβασιν. Εἰς τρίτην δὲ ἡμέραν ὕστερον ὁ μέγας δομέστικος ὑποπτεύσας τοῖς ἐν Θωμοκάστρῳ τὸ φρόνημα ὑπενδοῦναι, ἐπεὶ οὐδὲν ἀπώναντο τῆς βοηθείας Ταραντίνων, προσῆγεν αὐτοῖς τοὺς λόγους προσπέμπων τοὺς διαλεξομένους. Ἔφασκέ τε θαυμάζειν μάλιστα αὐτῶν, ὅτι συνετοί τε ὄντες καὶ πράγμασιν εἰδότες χρῆσθαι, ὡς περὶ αὐτῶν ἀκούειν ἔξεστιν, (ὀλίγους γὰρ αὐτῶν ἑωρακέναι κατὰ τὴν πρώην τὴν ἔφοδον,) νῦν οὐ προσήκοντα ποιοῦσιν ἑαυτοῖς, οὐδ´ ἐξ ὧν μάλιστα ἂν ἀπολύοιντο αἰτίας. Αὐτοῦ γὰρ δὴ ἐπὶ πέντε καὶ εἴκοσιν ἡμέραις περικαθημένου καὶ τὴν αἰτίαν ἐθέλοντος μαθεῖν, ἧς ἕνεκα αὐτοῖς τὸ ὑπὸ βασιλεῖ τετάχθαι νομίζεται τῶν πάνυ ἀδυνάτων, μήτε παρέχεσθαι ἀπολογίαν μηδεμίαν, μήτε ἐξ ὧν πράττουσιν ὑποψίαν ἐνδιδόναι, ὡς σωφρόνων ἀνθρώπων χρῶνται λογισμοῖς, ὑφ´ ὧν ἢ ἡμᾶς κακώσουσι τοὺς πολεμίους ἢ σφίσι αὐτοῖς πορίσονταί τινα ἀπαλλαγὴν τῶν ἀλγεινῶν. Ἀλλὰ ταὐτὸν πάσχειν οἷον τοὺς πολύποδάς φασιν, οἳ ἐπειδὰν ἐξέλκωνται τῆς θαλάμης, ἂν συμβαίη τινὸς ἐπιλαβέσθαι, οὐ ῥᾳδίως μεθιᾶσιν, ἄχρις ἂν ἢ ἐπιλείψωσί τι ἑαυτῶν, ἢ παρασπάσωνται τῶν ἡμμένων. Τοιοῦτον δή τι συμβαίνειν καὶ περὶ αὐτούς. Ἅπαξ γὰρ ὡς οὐ βασιλεῖ προσθήσονται εἰπόντες, τοῖς αὐτοῖς λόγοις χρῶνται διηνεκῶς καὶ οὐδεμίαν ἐπιδέχονται μεταβολήν. Καίτοι εἰ μὲν περὶ ἀκινήτων πραγμάτων ἦσαν τοὺς λόγους ἐσκεμμένοι, εἶχεν ἄν τινα λόγον ἐμμένειν τοῖς βεβουλευμένοις ἐξ ἀρχῆς· νῦν δ´ ἔξεστι συνορᾷν, ὡς οὐδ´ ἐπὶ μιᾷ ἡμέρᾳ τῶν αὐτῶν μενόντων, ἀλλὰ ποικίλας δεχομένων τὰς μεταβολὰς, ποιοῦνται. Ὥστε ἐχρῆν αὐτοῖς καὶ τοὺς περὶ ἐκείνων λόγους ὁμοίως τοῖς πράγμασι μεθαρμόζεσθαι πρὸς τὸ λυσιτελοῦν. Παρῄνει τε αὐτοῖς τῶν συνετωτέρων παρ´ αὐτοῖς τινα πέμψαι πρὸς αὐτὸν, ὥστε ἃ αὐτοῖς οἴεται λυσιτελοῦντα ὑποθέσθαι. Κἂν μὲν καὶ αὐτῷ συμφέροντα δοκῇ· εἰ δὲ μὴ, ἀλλ´ αὐτοῖς γε ἐξεῖναι πάλιν ἃ ὀνήσειν οἴεται ἑλέσθαι.

4. Τοιούτους μὲν ὥσπερ δι´ ἀκροβολισμῶν πρὸς ἐκείνους ἐποιήσατο τοὺς λόγους· ἐκεῖνοι δὲ ἀποκρινάμενοι ὡς εἰ δοκεῖ αὐτοῖς συμβουλευσαμένοις, πέμψουσί τινα εἰς τὴν ὑστεραίαν, πέμπουσι Ῥιτζάρδον τὸν Νικηφόρου παιδαγωγὸν ἐπιφανέστερόν τε καὶ συνετώτερον τῶν ἄλλων ὄντα. Καταστάντων δὲ εἰς λόγους, τοιαῦτα πρὸς αὐτὸν ὁ μέγας δομέστικος διειλέχθη·

5.  „οὐδένα οἴομαι τῶν πάντων, εἰ μὴ παντάπασι ἀπεστέρηται φρενῶν, μὴ πρός τι τέλος ἀποβλέποντα ὁτῳδήποτε ἐπιχειρεῖν. Διὸ τήν τε ἀποστασίαν πρῶτον καὶ τὴν ἐπὶ τῇ πολιορκίᾳ νῦν δοκοῦσαν μεγαλοψυχίαν οὐκ ἄλλου του ἕνεκα ἑλέσθαι ὑμᾶς νομίζω ἢ ὥστε Νικηφόρῳ τῷ τοῦ δεσπότου παιδὶ εἰς τὴν ἀρχὴν καὶ ὑμῖν αὐτοῖς εἰς εὐπραγίαν ὠφέλειάν τινα ἐργάσασθαι. Σκεψώμεθα δὴ ἐπ´ ἀμφοτέρων· κἂν μέν τινα ἐκ τῶν εἰργασμένων ἢ ἐξ ὧν αὐτοὶ ἐλπίζετε δυνώμεθα εὑρεῖν, ταῦτα πράττειν ἐξ ὧν ἂν εἰς πέρας ἔλθοι τὰ βεβουλευμένα· ἂν δ´ ἐναντίως ἔχοντα ἢ αὐτοὶ ὑπονοῆτε, μὴ μόνον μὴ ἀφίστασθαι τῶν μὴ ὀρθῶς ἐχόντων, ἀλλὰ καὶ ἐμοὶ πείθεσθαι παραινοῦντι τὰ συνοίσοντα. Ὑμεῖς τοίνυν βασιλέως ἀποστάντες οὐδὲν εἰς ὑμᾶς ἀγνωμονήσαντος, προσεχωρήσατε τοῖς Ταραντίνοις οὐχ ἁπλῶς οὐδὲ ἀλόγως, ἀλλ´ οἰόμενοι τῇ ἐκείνων συμμαχίᾳ Ἀκαρνανίαν δυνήσεσθαι ὑπάγειν ἑαυτοῖς. Τοῦτο δὲ οὐδὲ ὀλίγου δεῖ τοῦ εἶναι δυνατόν. Αὐτοὶ γὰρ ἀφ´ ἑαυτῶν ἰδίᾳ κινούμενοι πλεονεξίᾳ πολλάκις Ἀκαρνᾶσι στρατῷ μεγάλῳ ἐπεστράτευσαν καὶ τὴν χώραν ἐκάκωσαν ὅσα μάλιστα ἐξῆν· πόλεως δὲ οὐδεμιᾶς ἠδυνήθησαν κύριοι γενέσθαι, οὔτε ὅπλοις βιασάμενοι οὔτε πολιορκίᾳ ἀναγκάσαντες ὁμολογίᾳ παραδοῦναι, ἀλλ´ ἀνεχώρησαν ὧν ἦγον ἀποβαλόντες οὐκ ὀλίγους, πλὴν εἰ μὴ ὧν αὐτοῖς ἑκόντες οἱ Ἀκαρνανίας ἄρχοντες παρεχώρησαν, Βοντίτζης καὶ Ναυπάκτου καὶ Βοθρεντοῦ, ὥστε ἔχειν αὐτοὺς συμμάχους πρὸς τὸν πρὸς βασιλέα Ῥωμαίων πόλεμον. Οἳ οὖν Ἀκαρνᾶσι μόνοις πολεμοῦντες οὐδὲν ἠδυνήθησαν ἀνύσαι πλέον, τίς ἐλπὶς περιγενέσθαι νῦν καὶ βασιλέως παρόντος ἅμα στρατιᾷ, ὃς πρότερόν τε καὶ νῦν ῥᾷον ἐξαρκεῖ Ἀκαρνᾶσιν ὁμοῦ καὶ Ταραντίνοις πολεμεῖν; οὐ μὴν ἀλλ´ οὐδὲ ὑμῖν ἐλπὶς Ἀκαρνάνων τινὰς συναποστῆναι· καὶ οἳ γὰρ πρότερον Ῥώγιοι καὶ Ἀρταῖοι συναπέστησαν, καλῶς περὶ σφῶν αὐτῶν βουλευσάμενοι τὰ δέοντα, βασιλεῖ τὰς πόλεις παραδόντες προσεχώρησαν καὶ σφίσι τε αὐτοῖς αἴτιοι ἐγένοντο εὐπραγίας. Πολλῶν γὰρ ἐπέτυχον τῶν βασιλέως εὐεργεσιῶν καὶ τοῖς πολίταις τοῖς αὐτῶν. Ὡς μὲν οὖν εἰ καὶ ἥξουσι Ταραντῖνοι, ὀλίγα ἢ οὐδὲν λυσιτελήσουσιν ὑμῖν, δέδεικται ἡμῖν· ὅτι δὲ οὐδὲ ἥξουσι τὴν ἀρχὴν, αὐτόθεν ἤδη πειράσομαι κατάδηλον ποιεῖν. Πᾶς γὰρ ὁστισοῦν ἰδίων ἕνεκα ἐγκλημάτων ἢ ἑτέροις συμμαχῶν ἁπτόμενος πολέμου, ἐν ἀρχαῖς μὲν μάλιστα καὶ χρήμασι καὶ ὅπλοις ἐῤῥωμένος ἔχεται προθύμως· ἐὰν δὲ ἅπαξ καὶ δὶς ἐπιχειρήσας σφαλῇ, ἀμβλύνεται. Πριγκίπισσα τοιγαροῦν, ὡς αὐτοί τε οἴεσθε καὶ ἡμεῖς οὐκ ἂν ἔξαρνοι γενοίμεθα, προθύμως τοῦ ὑπὲρ ὑμῶν πολέμου ἁπτομένη ἐν ἐνιαυτῷ μάλιστα, ᾧ πολεμεῖσθε ὑφ´ ἡμῶν, παρασκευαζομένη, νῦν τὰς δέκα ταύτας πέπομφε τριήρεις, οἳ οὐχ ὅτιγε ὑμῖν, ἀλλ´ οὐδὲ ἑαυτοῖς ἀμύνειν οἷοί τέ εἰσιν. Ἐμοῦ γὰρ παρὰ θάλασσαν ἐστρατοπεδευμένου, οὔτε ἀπέβησαν οὔτε ἀποβῆναι οἷοί τέ εἰσιν, ἀλλ´ ὀλίγον ἀπεοίκασιν ἀψύχων. Λείπεται δὴ οὖν κεναῖς χερσὶ πρὸς τὴν πέμψασαν ἐπανελθεῖν. Ἐκείνη δὲ ὁρῶσα ὡς οὐκ ὀλίγων τινῶν ἀναλωμάτων οὐδὲ φαύλης πραγματείας ὁ πρὸς βασιλέα δεῖται πόλεμος, ἀποσχήσεται ἐπιχειροῦσα ἀδυνάτοις· ὑμῖν δὲ ἐρήμοις τῆς ἐκεῖθεν βοηθείας λειπομένοις οὐδὲν ἄλλο λείπεται ἢ σφᾶς αὐτοὺς ἐν ἀνδραπόδων μοίρᾳ παραδοῦναι ἐνδείᾳ πιεσθέντας καὶ δούλους καὶ ἀναστάτους γενέσθαι, ἢ πολιορκουμένους ἐνταῦθα ἀπολέσθαι πανδημεὶ ἐν φρουρίῳ πνιγηρῷ καὶ πλήρει δυσωδίας κατακεκλεισμένους. Ἔξεστιν οὖν συνορᾷν τὴν ὠφέλειαν, ἧς αὐτοί τε καὶ Νικηφόρος ὁ ὑμῶν δεσπότης ἀπολαύσεται ἐκ τῆς ἀποστασίας. Εἰ δ´ ἄρα καὶ συγχωρήσαιμεν παρασκευῇ μεγάλῃ Ταραντίνους ἐκ τῆς οἰκείας ὁρμηθέντας ἐνθάδε ἥκειν, ἄδηλον μὲν εἰ καὶ οὕτω δυνήσονται ἡμᾶς Ἀκαρνανίας ἐξελάσαι, οἳ οὐδὲ πρὸς μόνους Ἀκαρνᾶνας, καίτοι γε πολλάκις ἐπιχειρήσαντες, ἴσχυσαν χωρὶς ζημίας ἀπαλλάξαι πολεμοῦντες. Εἰ δ´ ἄρα καὶ τοῦτο δοίημεν, τὸ ἡμῶν αὐτοὺς ὀφθέντας κρείττους παραστήσασθαι τὰς πόλεις, τότε γε ὑμῖν τὰ πράγματα οὐδεμιᾶς βέλτιον ἕξει δυσπραγίας. Ἀνάγκη γὰρ ὑμᾶς αὐτοῖς δουλεύειν. Οὐ γὰρ δήπου γε ἀνοηταίνουσι τοσοῦτον, ὥστε οὗ πολλάκις ἐπεθύμησαν, μετὰ τοὺς μεγάλους πόνους καὶ κινδύνους εἰ παρέσται, ἀνάγκης οὐδεμιᾶς παρούσης ὑμῖν προέσθαι. Ὁποία δὲ ἡ Ταραντίνων καὶ τῶν ἄλλων Λατίνων δουλεία, αὐτοὶ ἴστε πείρᾳ βέλτιον ἡμῶν. Ὥστε εἴτε συμμαχήσουσιν ὑμῖν οἱ Ταραντῖνοι, εἴτε μὴ, εἴτε νικήσουσιν ἡμᾶς, εἴτε ἡττηθήσονται αὐτοὶ, οὐδὲν ὑμῖν ἐλλείπει τοῦ μὴ εἰς ἔσχατον κινδύνου ἀφικέσθαι. Οὐ μὴ ἀλλ´ οὐδὲ ἡμᾶς ὀλιγωρήσαντας διὰ τὸν χρόνον ἀποστήσεσθαι τῆς πολιορκίας οἴεσθαι, νοῦν ἐχόντων ἐστὶν ἀνθρώπων. Οὐ γὰρ δὴ αὐτοὶ καθεδούμεθα μέχρι παντὸς ὑμᾶς πολιορκοῦντες. Νῦν μὲν γὰρ βασιλεὺς οἰόμενος ἐξ αὐτῶν διδαχθέντας τῶν πραγμάτων, ὡς οὐ λυσιτελοῦντα ἐβουλεύσασθε ὑμῖν αὐτοῖς, μεταγνόντες προσχωρήσετε αὐτῷ, αὐτός τε ἔτι περιμένει καὶ οὐδὲ τὰς κτήσεις ὑμῶν τὰς ἐν ταῖς ἄλλαις πόλεσι παρέσχετο ἑτέροις· ἂν δὲ ἀπογνῶ τὴν μεταμέλειαν ὑμῶν, οὐ μόνον τὰ ὑμέτερα κτήματα, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν ὑμῶν τοῖς δυνατωτάτοις Ἀκαρνάνων παραδώσει· οἳ κέρδους ἕνεκα ἰδίου καὶ ὑπὲρ δύναμιν πολεμήσουσιν ὑμῖν ὡς πολεμιωτάτοις καὶ ὀλίγην ἔχοντες ἐκ βασιλέως στρατιὰν, καὶ οὐκ ἀνήσουσι πολιορκοῦντες ἄχρις οὗ παραστησάμενοι αὐτούς τε καὶ γυναῖκας καὶ τέκνα, θήσουσιν ὑπερορίους. Βασιλεὺς δὲ καὶ ἡμεῖς οἴκαδε ἀναχωρήσομεν. Σκέψασθε οὖν οἷ κακῶν ὁ πρὸς βασιλέα πόλεμος ὑμῖν χωρήσει· ἐὰν δ´ ἐμοὶ τὰ βελτίω παραινοῦντι πείθησθε καὶ ἑαυτοὺς βασιλεῖ καὶ τὴν πόλιν παραδῶτε, πρῶτον μὲν, ὅπερ αὐτοὶ διὰ σπουδῆς ποιεῖσθε, τὸ Νικηφόρῳ τῷ ὑμῶν δεσπότῃ ὠφέλειάν τινα ἐξευρεῖν, ἐξέσται. Ἐγὼ γὰρ αὐτῷ τὴν ἐμὴν κατεγγυήσω θυγατέρα· ὅπερ ὅτι γε οὐδενὸς δεύτερον εἰς εὐτυχίας λόγον οὐδ´ αὐτοὶ ἀγνοεῖτε δήπου. Ἐγώ τε γὰρ ὡς υἱὸν ἐκθρέψω, καὶ βασιλεὺς τῆς εἰς ἐμὲ εὐνοίας ἕνεκα τιμαῖς τε καὶ πολλαῖς εὐεργεσίαις περιφανῆ παρὰ Ῥωμαίοις θήσει. Ἔπειτα καὶ ἑαυτοῖς οὐκ ὀλίγων τινῶν ἀγαθῶν αἴτιοι γενήσεσθε. Ἐνταῦθά τε γὰρ ὑμᾶς εὖ ποιήσει βασιλεὺς, οἷς εἴχετε πρότερον καὶ ἕτερα προσθείς· καὶ τῶν Νικηφόρῳ τῷ ὑμῶν δεσπότῃ ἀπονεμηθησομένων ἀπολαύσετε τὸ μέρος. Πλείω μὲν οὖν οὐκέτι δεῖν οἴομαι συνείρειν· ἱκανὰ γὰρ παρ´ εὖ φρονοῦσι καὶ τὰ εἰρημένα, ὅσων τε κακῶν ὑμῖν ὁ πόλεμος αἴτιος ἔσται καταμαθεῖν καὶ ὅσων ἀγαθῶν τὸ προσχωρῆσαι βασιλεῖ· ὑμῖν δὲ ἐξέσται διασκεψαμένοις, τῶν εἰρημένων προσθέσθαι ὁποτέροις.

6. Τοιαῦτα διειλεγμένου τοῦ μεγάλου δομεστίκου, ὁ Ῥιτζάρδος τῶν μὲν Νικηφόρῳ συμπαρόντων ἄλλων ὡμολόγει καὶ αὐτὸς προέχειν· δεῖν δὲ ἔφασκε καὶ ἐκείνους περὶ τῶν εἰρημένων πυθομένους, κοινῇ τῶν πρακτέων τὴν ψῆφον ἐξαγαγεῖν. Ἐπαινοῦντος δὲ καὶ τοῦ μεγάλου δομεστίκου, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν πόλιν, ἐπαγγειλάμενος εἰς τὴν ὑστεραίαν ἥξειν ὡς λόγον ἀποδώσων. Ἐκκλησίαν δὲ συναθροίσας ἐκ τῶν συνόντων, ἐβουλεύετο ἅμα αὐτοῖς εἰ δέοι βασιλεῖ σφᾶς αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν ἐγχειρίζειν. Καὶ ἐδόκει αἱρετέα εἶναι ἃ αὐτοῖς ὁ μέγας δομέστικος παρῄνει.

7. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο, εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ὁ Ῥιτζάρδος αὖθις τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ προσελθὼν, ἐμαρτύρετο θεὸν, ὡς οὔτ´ ἀπεχθῶς διακείμενοι πρὸς βασιλέα, οὔθ´ ἑαυτοῖς τινα οἰόμενοι ὠφέλειαν ἐκ τῆς ἀποστασίας προξενήσειν, εἱλόμεθα ἀποστῆναι βασιλέως· οἰόμενοι δὲ, ἂν αὐτοὶ πρῶτοι ἀποστῶμεν, καὶ τοὺς ἄλλους Ἀκαρνᾶνας συνέψεσθαι ἡμῖν καὶ τὴν πατρῴαν ἀρχὴν Νικηφόρῳ ἀποδώσειν, ἑκόντες ὄντες εἰσήχθημεν εἰς τοὺς κινδύνους, εὔκλειάν τε ἑαυτοῖς καὶ ὠφέλειαν τῷ ἡμετέρῳ δεσπότῃ οἰόμενοι προξενήσειν. Τῶν πραγμάτων δὲ ἀντεστραμμένων, ἀπέβη τἀναντία ἢ αὐτοὶ προσεδοκῶμεν. Νῦν οὖν καὶ ἡμῖν πολλὰ περὶ τῶν παρόντων διασκεψαμένοις λυσιτελέστερον οὐδὲν ἐν τῷ παρόντι οὔθ´ ἡμῖν οὔτε Νικηφόρῳ ἢ ὧν συνεβούλευσας αὐτὸς, εὑρέθη. Οὗ δὴ ἕνεκα σφᾶς τε αὐτοὺς καὶ τὴν πόλιν διὰ σοῦ παραδιδοῦμεν βασιλεῖ· αὐτὸς δ´ ἂν εἰδείης ὅτῳ τρόπῳ βέλτιστα ἡμῖν τὰ πράγματα παρασκευάσεις ἔχειν. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν· ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἐπαινέσας τῆς μεταβολῆς αὐτοὺς καὶ ὧν ἐδέοντο ἐπαγγειλάμενος πράξειν αὐτοῖς παρὰ τῷ βασιλεῖ, ἐκέλευεν ἐλθόντα εἰς τὴν πόλιν καὶ Νικηφόρον καὶ τοὺς ἄλλους παραλαβόντα ἥκειν πρὸς αὐτόν.
 

474 Chapitre XXXVII.

1. Le grand Domestique somme les Habitants de Tomocastre de se rendre. 2. Il leur arrive du secours de Tarente. 3. Il demande à conférer. 4. Ils lui envoient Richard Précepteur de Nicéphore. 5. Le grand Domestique lui fait un long discours. 6. Richard le rapporte aux Habitants. 7. Ils consentent de se rendre.

1.  Le grand Domestique mena ensuite l'armée devant Tomocastre, où Nicéphore était assiégé avec ceux qui l'avaient suivi de Tarente. Comme les assiégés étaient maîtres de la mer, parce que les Romains n'avaient point de galères pour la tenir, et qu'ils en tiraient toute forte de rafraichissements, ils étaient plus fiers et plus intraitables que les autres. Depuis que le grand Domestique y fut arrivé, il envoya vingt-deux jours durant les exhorter à s'accorder avec l'Empereur, et à se soumettre à sa puissance sans que l'on pût tirer d'eux la moindre réponse.

2. Le vingt-deuxième jour, il leur arriva treize galères, entre lesquelles il y en avait trois de cinquante rames ; à la vue desquelles les assiégés furent ravis de joie, et commencèrent à célé- 475 brer, pour ainsi parler, la fête de leur conservation. Ils chantèrent du haut de leurs murailles, des cantiques de réjouissance, comme s'ils eussent été délivrés du siège, bien que les galères fussent à l'ancre, et qu'elles n'osassent prendre terre.

3. Trois jours après, le grand Domestique se persuadant que l'inutilité de ce secours aurait rabattu quelque chose de l'orgueil des assiégés, envoya leur dire, qu'il s'étonnait de ce qu'étant sages et intelligents, comme il avait appris qu'ils étaient, il ne lui en faisaient rien paraître par leurs actions; que depuis vint-cinq jours il était devant leurs murailles, et il souhaitait de savoir pourquoi ils croyaient que c'était une chose si dure et si insupportable que de subir le joug de la domination Romaine, et qu'ils ne lui avaient fait aucune réponse, et ne s'étaient mis en devoir de rien exécuter qui pût les délivrer des incommodités qu'ils soufraient, ou incommoder leurs ennemis ; qu'ils étaient semblables aux poupes, qui étant sortis de leurs trous, et s'étant une fois attachés à une roche, n'en peuvent être arrachés, sans qu'on les déchire , et qu'on les rompe eux-mêmes, qu'ayant dit une fois qu'ils ne se voulaient pas soumettre à l'Empereur, ils répétaient incessamment la même chose, sans en rendre de raison; que si l'état de leurs affaires était stable et immuable, ils agiraient peut-être prudemment de demeurer fermes dans  476 les mêmes sentiments ; mais que ces affaires recevant de jour en jour de nouveaux changements, ils devaient aussi changer, et s'accommoder au temps; qu'il les priait de lui envoyer quelqu'un des plus intelligents qu'il y eût parmi eux, à qui il pût communiquer ses pensées ; que soit qu'il les approuvât, ou qu'il les désapprouvât, ils demeureraient dans la liberté de faire ce qu'il leur plairait.

4. Le grand Domestique leur ayant fait parler de la sorte, ils répondirent, que si l'assemblée l'avait agréable, ils lui enverraient quelqu'un pour conférer. Le jour suivant, ils lui envoyèrent Richard Précepteur du jeune Prince, homme fort considérable par son esprit et par sa subsistance. Quand il fut arrivé, le grand Domestique lui parla de cette sorte.

5.  J'estime qu'il n'y a point d'homme de bon sens qui ne se propose une fin dans tout ce qu'il entreprend. C'est pourquoi je suis persuadé que vous ne vous êtes engagés à soutenir la révolte, qu'a dessein de conserver au jeune Nicéphore la souveraine autorité, et de vous procurer quelques avantages. Examinons, je vous prie, ces deux points , afin que si nous trouvons, par l'expérience du passé, ou par l'espérance de l'avenir, que ce que vous prétendez  puisse réussir, vous continuiez votre dessein, sinon, que vous y renonciez que vous suiviez mes conseils. Lorsque vous avez suivi le parti des Tarentins, dans la créance que leur secours vous rendrait maîtres de l'Acarnanie, l'Empereur ne vous avait donné aucun 477 sujet de plainte, Quel fruit avez-vous tiré de ce secours? Ils ont levé des armées, ils ont couru la campagne ; mais iIs n'ont pris aucune ville, ni par force, ni par composiion. Car bien qu'ils aient les villes de Bontitze, de Naupacte et de Butrinte, ils ne les ont pas prises; mais quelques-uns des plus apparents du pays les leur ont livrées, comme le prix et la récompense de leur ligue et de leur confédération. Si vous n'avez pu résister aux Tarentins, comment résisterez-vous aux Romains qui ont défait les Tarentins, et les Acarnaniens joints ensemble? Il ne faut pas que vous espériez que l'exemple de votre révolte en attire d'autres à votre parti. Les habit ans de Roge, et d'Arte, qui dans le commencement s'étaient rendus complices de votre rébellion, se font rendus, et en se rendant, ils se font assuré un heureux repos. Je crois vous avoir fait voir très-clairement, si je ne me trompe, qu'il ne vous servirait de rien, ou de peu de chose, que les Tarentins vinssent à votre secours. Je vous ferai voir qu'ils n'ont garde d'y venir. Ceux qui prennent les armes, soit pour venger leurs injures, ou pour défendre leurs alliés ont accoutumé de faire paraître beaucoup de chaleur au commencement , mais cette chaleur-là se ralentit au premier, ou au second mauvais accident qui leur arrive. La Princesse de Tarente a entrepris la première année la défense de vos intérêts avec assez de vigueur, en vous envoyant des galères. Mais elles ne vous ont de rien servi, parce que ma présence les a empêchées de prendre terre, et quelles sont prêtes à s'en retourner sans avoir rien fait. La dépense de cette guerre, la lui fera abandonner comme une entreprise téméraire, et il ne vous restera que de 478 choisir , ou de vous rendre comme de misérables esclaves, ou de périr en foutinant seuls le siège durant les chaleurs excessives de l'été. Voila, le fruit que votre Nicéphore et vous, pouvez tirer de votre révolte. Quand les Tarentins pourraient faire un effort extraordinaire pour vous secourir , et quand ils pourraient envoyer une puissante armée, il ne serait pas certain qu'ils nous en pussent chasser, puisqu'ils n'ont pu s'exempter défaire des pertes, lorsqu'ils n'avaient que les Acarnaniens à combattre. Mais quand ils seraient plus puissants que nous, et quand ils réduiraient l'Acarnanie à leur obéissance , votre condition en serait-elle meilleure ? Il y a apparence qu'ils vous réduiraient à la servitude , et qu'ils ne seraient pas si dépourvus de jugement , que de vous abandonner un pays qu'ils auraient souhaité avec passion, et qu'ils auraient conquis avec de grands travaux. Vous savez par expérience combien la domination des peuples d'Occident est rude insupportable. Ainsi, soit que les Tarentins vous donnent du secours, ou qu'ils ne vous en donnent point ; soit qu'ils soient vainqueurs, ou vaincus , vous ne sauriez éviter de courre un extrême péril. La prudence ne vous permet pas d'espérer que nous nous ennuyions de la longueur du siège, ou de l'opiniâtreté de vôtre résistance. Il est vrai que nous ne demeurerons pas toujours devant vos murailles ; mais sans y demeurer nous avons des moyens de vous réduire. Le mauvais succès que vos entreprises ont eu jusques ici a fait espérer à l'Empereur, que vous prendrez enfin la sage résolution de vous rendre, et par cette raison-la , il n'a pas encore voulu disposer des biens que vous possédez dans les 479 autres villes ; mais s'il reconnaît une fois qu'il n'y ait plus de changement à attendre de votre part, il les distribuera aux plus qualifiés de l'Acarnanie, qui étant alors animer par leur intérêt particulier, combattront au delà de leurs forces , jusqu'à ce qu'ils vous aient exterminés avec vos femmes et vos enfants. Vous voyez en quel abîme de malheurs vous allez vous précipiter , au lieu que si vous suiviez le conseil que je vous donne, vous conserveriez l'état de votre fortune , et vous procureriez de notables avantages au jeune Nicéphore, qui est ce qu'il semble que vous souhaitiez avec le plus de passion. Je lui donnerai ma fille en mariage , ce que vous savez qu'il doit tenir à un singulier bonheur : Je l'élèverai comme mon propre fis , je ferai en sorte que l'Empereur le comblera d'honneurs et de richesses , et qu'il le rendra un des premiers de l'Empire ; et vous aurez part à son élévation et à sa gloire. Je ri en dirai pas davantage. Ce que j'ai dit suffit pour des personnes aussi intelligentes que vous. Vous n'avez qu'à comparer les maux que vous attirerez sur vous en continuant la guerre , avec les biens que vous vous procurerez en la terminant.

6. Richard répondit, que bien qu'il fût un des plus considérables de ceux qui avaient l'honneur d'approcher de Nicéphore, il fallait néanmoins prendre l'avis des autres. Le grand Domestique ayant approuvé sa réponse il s'en retourna dans la ville, et il promit de rapporter le jour suivant, la résolution de l'assemblée. S'étant donc assemblés, ils trouvèrent qu'il était à propos de se rendre.

480 7. Richard étant revenu le jour suivant, il protesta, que ce n'était ni par l'amour de leurs intérêts, ni par aucune aversion qu'ils eussent de l'Empereur, qu'ils avaient refusé de lui obéir; mais que c'était par le désir d'acquérir de la gloire, et de maintenir Nicéphore dans la possession des Etats de ses Ancêtres; que leurs prétentions ayant été renversées, et les affaires ayant changé de face, ils jugeaient après une meure délibération, ne pouvoir rien faire de plus avantageux, ni pour Nicéphore, ni pour eux-mêmes, que de suivre le conseil qu'il avait eu la bonté de leur donner. Qu'ainsi, ils se rendaient, par son entremise, à l'Empereur, dans l'espérance qu'il leur ménagerait des conditions honorables. Le grand Domestique loua leur résolution, leur promit de faire ce qu'ils désiraient, et leur ordonna d'aller quérir Nicéphore, et les plus considérables de leur Nation.

ληʹ. 1. Ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ὑστεραίαν ἅμα καὶ Νικηφόρον ἄγοντες τὸν δούκαν εἰς τὸ στρατόπεδον παρῆσαν, καὶ τῶν Ταραντίνων ἔτι παρόντων ταῖς ναυσὶ καὶ ὁρώντων τὰ πραττόμενα, Θωμοκάστρῳ μὲν ἐγκατέλιπε φρουρὰν τοῦ μὴ παρὰ τῶν Ταραντίνων τι ἀδικηθῆναι, τῆς στρατιᾶς ἀναχωρούσης· αὐτὸς δὲ Νικηφόρον τὸν δούκαν ἅμα τοῖς ἄλλοις παραλαβὼν, ἐπανέζευξεν εἰς βασιλέα. Βασιλεὺς δὲ ἀσμένως ἐδέξατο αὐτοὺς καὶ πολλαῖς ἠμείψατο εὐεργεσίαις· Νικηφόρον δὲ τὸν δούκαν τῷ τε τοῦ πανυπερσεβάστου τετίμηκεν ἀξιώματι καὶ πολλῆς ἠξίωσεν εὐμενείας καὶ οἰκειότητος τῆς πρὸς αὐτόν.

2. Διατρίψας δὲ ἐν Ἀκαρνανίᾳ ἐξ ἐκείνου ὑπὲρ εἴκοσιν ἡμέρας, καὶ ὅσα μάλιστα ἔδει πρὸς ἀσφάλειαν ταῖς πόλεσι καταστήσας, ἐπανέζευξεν εἰς Θεσσαλονίκην, χειμῶνος ἤδη ἀρχομένου, Νοεμβρίου μηνὸς ἐνισταμένου, καὶ διεχείμασεν ἐκεῖ.

3. Κατὰ δὲ τὸν αὐτὸν χειμῶνα καὶ οἱ Ματθαίου τοῦ Καντακουζηνοῦ, τοῦ μεγάλου δομεστίκου πρώτου υἱοῦ, ἐτελοῦντο γάμοι ἐν Θεσσαλονίκῃ. Ἔγημε γὰρ τὴν Δημητρίου τοῦ δεσπότου θυγατέρα, ὃς ἦν βασιλέως Ἀνδρονίκου τοῦ πρώτου τῶν Παλαιολόγων παῖς. Τελεσθέντων δὲ τῶν γάμων πολυτελῶν τε καὶ περιφανεστάτων, ἐπεὶ καὶ ὁ χειμὼν ἤδη περὶ ἐκβολὰς ἦν, παρεσκευάζετο βασιλεὺς ὡς εἰς Βυζάντιον ἐπανήξων.

4. Μεταξὺ δὲ παρασκευαζομένῳ καὶ ὁ παρακοιμώμενος Ἀπόκαυχος ἐκ Βυζαντίου ἧκεν. Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ προσελθὼν, ἀνεμίμνησκέ τε παλαιῶν εὐεργεσιῶν ὧν ὑπῆρξεν εἰς αὐτὸν καὶ νῦν ἐδεῖτο, τῶν μὲν ἐτησίων προσόδων, ἃς αὐτὸς καρποῦται, βασιλέως παρασχόντος, κληρονόμους εἶναι παῖδας τοὺς αὐτοῦ· αὐτὸν δὲ ἀδείας τυχόντα ἐκ βασιλέως, φροντιστηρίῳ προσελθεῖν, πᾶσι τοῖς τοῦ βίου χαίρειν εἰπόντα, μίαν δὲ ποιούμενον φροντίδα τὸ τὴν ψυχὴν ἐκ τῶν πολλῶν κηλίδων, ἃς αὐτῇ προσετρίψατο ἐκ τῶν πραγμάτων, ἐκκαθᾶραι. Εἰς τοῦτο γὰρ ἐκ Βυζαντίου ἥκειν, οὐδεμίαν ἑτέραν τῆς ἐπιδημίας ἔχοντα αἰτίαν. Ὁ μέγας μὲν οὖν δομέστικος οἰόμενος τὰ εἰρημένα εἶναι ἀληθῆ, αὐτός τε ἔφασκεν οὐκ ἂν ἐνδώσειν, μήτε βασιλεῖ περὶ τούτου διαλέξεσθαι. Ὁ δὲ αὖθις καὶ πολλάκις προσελθὼν, ἐδεῖτο περὶ τῶν αὐτῶν καὶ ὅρκους προσετίθει ὡς οὐ πλάττεται τὴν αἴτησιν, ἀλλὰ προὔργου παντὸς αὐτῷ ἡ ἀναχώρησις τοῦ κόσμου καὶ ὡς οὐδ´ ἂν εἴ τι γένοιτο μεταβάλοι τῆς προθέσεως. Διὸ καὶ ταύτην ἱκέτευε τελευταίαν εὐεργεσίαν καταθεῖναι ἐπὶ πολλαῖς ταῖς πρότερον γεγενημέναις. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα μετὰ σπουδῆς ἐδεῖτο ὡς ἐδόκει. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀλγῶν μὲν καὶ τὴν ψυχὴν δακνόμενος ἐπὶ τῇ τούτου ἀναχωρήσει, ὅμως δὲ ἀναγκαίαν τὴν αἴτησιν ὁρῶν, ἀπήγγελλε βασιλεῖ ὅσα ὁ παρακοιμώμενος ἐδεῖτο. Βασιλεὺς δὲ ὑποπτεύσας, ὅπερ ἦν, ὡς οὐκ ἀληθῆ τὰ εἰρημένα, ἀλλά τινος ἕνεκα αἰτίας πλάττεται ἑτέρας, θαυμάζειν ἔλεγε τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ, εἰ ταῦτα ὄντως οἴεται εἶναι ἀληθῆ. Τοῦ δὲ διϊσχυριζομένου, μὴ ἂν ἄλλως ἔχειν, „οὐκοῦν“ αὐτῷ ἔφασκε „πείρας ἕνεκα φράσον ὡς βασιλεῖ μὲν οὐκ ἂν εἴη κατὰ γνώμην, ἀλλὰ καὶ ἄχθοιτο μᾶλλον, τοῦ βίου σοῦ ἀναχωροῦντος. Ὡς ἂν δὲ μὴ πράγματος οὕτω καλοῦ καὶ θεοφιλοῦς κώλυμα αὐτὸς ὀφθεὶς δοκῇ βασκαίνειν τοῖς καλοῖς, ἐνδίδωσιν.“ ὁ μέγας δὲ δομέστικος μὴ πείρας ἕνεκα τοιαῦτα λέγειν ἔφασκε δέον, ὡς οὐκ ἂν φθάνοι τὴν ἀπολογίαν εἰληφὼς, καὶ συνταξάμενος ἀναχωρήσει· ἀλλὰ μᾶλλον εἴ τι δέοιτο αὐτοῦ, κωλύειν. Βασιλεὺς δὲ καὶ αὖθις ἔφασκε τὰ προειρημένα λέγειν πρὸς αὐτόν· καὶ γὰρ ἀκούσεταί τε τῶν λόγων καὶ μενεῖ ἐπὶ τοῖς πρότερον. Ὁ μὲν οὖν ἐπείθετό τε βασιλεῖ καὶ παρακοιμωμένῳ ἐξήγγελλε τοὺς βασιλέως. Ὁ δὲ μηδὲ ὅλους σχεδὸν ἀκοῦσαι ἀναμείνας, οἴεσθαι ἔφασκε μάλιστα κατὰ γνώμην εἶναι βασιλεῖ τὴν ἐκείνου ἀναχώρησιν καὶ ὅλῃ προθέσει ἐπιτρέπειν· ἐπεὶ δὲ οὐ φίλον αὐτῷ, οὐδ´ αὐτὸν ποιήσειν. Ὁ μὲν οὖν ὡς ἐπὶ τοῖς πρότερον λεγομένοις ἐξηπατᾶτο συνιεὶς, βασιλεῖ μετὰ παιδιᾶς προσελθὼν ἀπήγγελλεν ὅσα ὁ παρακοιμώμενος ἀποκριθείη. Βασιλεῖ δὲ διατριβήν τε οὐ μετρίαν παρέσχοντο οἱ λόγοι καὶ τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ παίζων ἔλεγεν, ὡς νῦν γοῦν ἂν πεισθείη, ὀξύτερόν τε νοεῖν ὄντα αὐτοῦ καὶ μᾶλλον ἐκ τῶν λόγων εἰδότα καταστοχάζεσθαι γνώμας ἀνδρῶν. Ὁ δ´ ἔφασκε, πάλαι τε πεπεῖσθαι οὐδὲ τοσοῦτον ὅσον λανθάνειν διαφέροντα, καὶ νῦν μάλιστα ὁμολογεῖν ὡς ἁπάσαις ψήφοις αὐτοῦ κρατεῖ πρὸς τὸ φρονεῖν. Οἱ μὲν οὖν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους διειλέχθησαν ἐν παιδιᾷ.

5. Ἀπόκαυχος δὲ οὐ μετὰ πολλὰς ἡμέρας αὖθις τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ προσελθὼν, „τὸ μὲν ἀποστῆναι“ ἔφασκε „παντάπασι τοῦ κόσμου, καίτοι μάλιστα κατὰ γνώμην ὂν, οὐκ ἐξεγένετο. Δεύτερον δὲ, ὅ φασιν, ἐπῆλθέ μοι πλοῦν, τὴν οὐσίαν τοῖς παισὶ διελομένῳ, τὴν διαφέρουσαν ἐμοὶ τοῦ πλούτου μοῖραν εἰς τὸν κατὰ τῶν Περσῶν πόλεμον ἐξαναλῶσαι. Οἶσθα γὰρ ὡς ἤδη καὶ αὐτοὶ στόλοις ὅλοις χρώμενοι, νήσους τε ἤδη ἐξηνδραποδίσαντο σχεδὸν, καὶ πρὸς Θρᾴκην περαιούμενοι καὶ τὴν ἄλλην Μακεδονίαν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Ἑλλάδα καὶ Πελοπόννησον κακῶς ποιοῦσιν. Εἰ οὖν σοὶ πρῶτον, ἔπειτα καὶ βασιλεῖ πυθομένῳ δόξειε λυσιτελεῖν καὶ παράσχοισθε Βυζαντίου τε καὶ τῶν νήσων τὴν ἀρχὴν καὶ χρήματα ἐκ τῶν κοινῶν ὅσα ἂν ὑμῖν βουλομένοις ᾖ, στόλον ἐξαρτύσομαι αὐτὸς, καὶ ἐκ τῶν ἰδίων προσαναλώσας, καὶ πάσῃ σπουδῇ καὶ προθυμίᾳ πολεμήσω τοῖς βαρβάροις. Οἴομαι δὲ Ῥωμαίοις τε ὠφέλειαν οὐ τὴν τυχοῦσαν τὴν ναυτικὴν ταύτην προξενήσειν δύναμιν θαλασσοκρατοῦσαν καὶ ἀπείργουσαν τοὺς βαρβάρους τοῦ μὴ τὰς νήσους καὶ τὴν ἤπειρον κακουργεῖν· καὶ πρὸς τὴν σωτηρίαν τῆς ἐμῆς ψυχῆς τὰ μέγιστα συμβαλέσθαι, ἂν οἱονεὶ λύτρα τὰ χρήματα παρεχομένῳ ὑπὲρ τῶν μελλόντων ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀποκτίννυσθαι καὶ ἐξανδραποδίζεσθαι. Ὡς οὖν εἴς τε τὸ κοινὸν Ῥωμαίων τῆς ἐκεῖθεν ὠφελείας διαβαινούσης καὶ ἰδίᾳ ἐμοὶ οὐκ ὀλίγης ἐσομένης εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς, δέομαι βασιλέως τε καὶ σοῦ, τὴν χάριν ταύτην παρασχεῖν.“ Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἑαυτῷ τε καὶ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦντα οἰόμενος παρακοιμώμενον αἰτεῖν, αὐτός τε ἐπείθετο καὶ ἐπηγγείλατο ποιήσειν, καὶ βασιλεῖ ἀπήγγελλε προσελθὼν, ἅμα καὶ ἐνάγων πρὸς τὸ δεῖν τὴν ἀξίωσιν αὐτοῦ λυσιτελοῦσαν πράττειν τῷ κοινῷ. Βασιλεὺς δὲ εἰ σπουδάζων ταῦτα καὶ μὴ εἰρωνευόμενος λέγει ἐπυνθάνετο· ὡς δ´ ἤκουεν, οὐκ ἐν παρέργῳ, ἀλλὰ μετὰ σπουδῆς λέγειν, θαυμάζειν ἔφασκεν αὐτοῦ πολλὰ, εἰ πρὸς τοιαύτην ἐπιχείρησιν ἀξιόχρεων ᾠήθη ἔσεσθαι Ἀπόκαυχον. Εἰ μὲν γὰρ οἰόμενος σοὶ φίλον εἶναι ταύτην ἐβουλεύσω αὐτῷ τὴν χάριν καταθεῖναι, ἴσθι σεαυτὸν ἐξαπατῶν· οὐδὲν γὰρ ἧττον ἐγώ σοι πολέμιος, ἢ ἐκεῖνος φίλος· εἰ δὲ ὡς τῷ κοινῷ λυσιτελήσοντα τὸν κατὰ Περσῶν πόλεμον ἐγχειρίζειν παραινεῖς, ἔτι μᾶλλον θαυμάζειν, ὅθεν ὁρμώμενος αὐτός τε ἐπείσθης καὶ ἐμοὶ προείλου τὰ ἴσα συμβουλεύειν. Οὐδὲ γὰρ οὐδὲ παρὰ πάντα τὸν βίον οὔτε κατεπράξατό τι στρατιώτῃ πρέπον, οὔτε ἐμέλλησεν, ἀλλὰ φόρων τε εἰσπράξεις δημοσίων καὶ χρημάτων καὶ προσόδων διοικήσεις φίλαι, αἷς ἐγγεγηρακὼς, εἰκότως ἐν τοῖς τοιούτοις ἐμπειρίαν ἐκτήσατο πολλήν. Τὰς δὲ τοιαύτας πράξεις καὶ τὰς ναυμαχίας ἀνδρὸς δεῖσθαι μάλιστα τοῖς ὅπλοις ἐντραφέντος καὶ σαφεῖς τὰς ἀποδείξεις ἐν πολλοῖς παρεσχημένου τῆς τε τόλμης καὶ τῆς ἐμπειρίας τῆς κατὰ τὰς μάχας. Ὁ δ´ ἔφασκε τὰ ἴσα μὲν καὶ αὐτὸς εἰδέναι περὶ παρακοιμωμένου. Οὔτε γὰρ ἑαυτὸν ἤσκει παρὰ τὸν βίον ἐν τοῖς προσήκουσιν ἔργοις στρατιώτῃ, οὔτε ἀπόδειξίν τινα παρέσχετο οὐδεμίαν οὔτε τόλμης οὔτε ἐμπειρίας· ὅθεν οὐδὲ οἷα ἀξιόχρεων πρὸς στρατηγίας τὸν κατὰ Περσῶν πόλεμον αὐτῷ ἐγχειρίζειν παραινεῖν. Ἀλλ´ εἰδὼς μάλιστα τοὺς Πέρσας πεζομαχίας μὲν καὶ ἱππομαχίας ἐμπειροτάτους καὶ δεινοῦ δεομένους τοῦ ἀντιστησομένου στρατηγοῦ, ἐν ναυμαχίαις δὲ ἀτολμοτάτους δι´ ἀπειρίαν καὶ ῥᾳδίους τῷ προστυχόντι παντὶ ἡττᾶσθαι, ἄλλως τε καὶ τριήρεσι ταῖς ἡμετέραις πολλοὺς παρεσομένους ἐμπειροτάτους καὶ ναυμαχιῶν καὶ πεζομαχιῶν, οἷς χρήσεται παρακοιμώμενος διδασκάλοις πρὸς τὸν πόλεμον, αὐτός τε ᾠήθην μὴ δεῖν ἀμβλύνειν τὴν προθυμίαν αὐτοῦ τὴν περὶ τὰ καλὰ καὶ σοῦ ἥκω δεησόμενος τὴν στρατηγίαν ἐπιτρέπειν. ἴσως γὰρ ἡ προθυμία τῇ ἀτολμίᾳ καὶ ἀπειρίᾳ ἀντίῤῥοπος ὀφθεῖσα, χρήσιμον πρός τι τῶν δεόντων ἀποδείξει. Πρὸς ταῦτα ὁ βασιλεὺς „ὁρῶ μέν σε“ εἶπε „μάλιστα προθυμούμενον Ἀποκαύχῳ τῶν τριήρεων ἐγχειρίζειν τὴν ἀρχὴν, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ πολὺν περὶ αὐτοῦ βούλομαι ποιεῖσθαι λόγον, ἀλλ´ ὃ προείλου πρᾶττε. Εὔχομαι δὲ μὴ κἀν τοῖς τοιούτοις αὐτὸς φανεῖσθαι ἀληθεύων.

6. Τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους αὐτῶν διειλεγμένων, ἐπεὶ ἐδέδοκτο παρακοιμωμένῳ Βυζαντίου καὶ τῶν νήσων ἐπιτρέπειν τὴν ἀρχὴν ἅμα τοῖς ἐκ τούτων ἐτησίοις φόροις, γράμματα ἐγράφετο βασιλικὰ, ἄρχοντα ἀποδεικνύντα παρακοιμώμενον τοῦ στόλου τοῦ κατὰ Περσῶν, καὶ ἀπὸ τῶν δημοσίων κελεύοντα λαμβάνειν χρυσίου μυριάδας δέκα ὥστε ἔχειν ἔκ τε τούτων καὶ ἀπὸ τῶν ἰδίων, ὡς ὑπέσχετο, τριήρεις τε παρασκευάζειν καὶ τὸ μισθοφορικὸν τρέφειν τὸ ἐν ταύταις. Ἐπεὶ δὲ τά τε γράμματα εἰλήφει καὶ τὴν ἀρχὴν ἐνεχειρίσθη, πρὸς Βυζάντιον ἐλθὼν, τὰ μὲν βασιλικὰ γράμματα οὐ παρέσχετο ἀναγινώσκεσθαι ἐπ´ ἐκκλησίας, ὡς ἂν εἰδεῖεν πάντες ὡς τῆς περὶ αὐτοὺς εὐνοίας εἴη καὶ κηδεμονίας βασιλέως ὁ στόλος ἔργον ἔκ τε τῶν βασιλικῶν χρημάτων ἡ δαπάνη, ἵνα καὶ ἡ εὐφημία τῶν πολλῶν καὶ ὁ ἔπαινος πρὸς βασιλέα ᾖ. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ἀφανείᾳ παρεδίδου· αὐτὸς δὲ τὰ μὲν βασιλικὰ χρήματα παρὰ τῶν τὰ δημόσια πραττόντων λαμβάνων κρύφα, οἴκοθεν δὲ ἀναφανδὸν μεταπεμπόμενος, ἐπλήρου τὰς τριήρεις. Ἐξ ὧν αὐτὸς μὲν ἐθηρᾶτο τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ πλήθους, καὶ πολὺς ἦν ᾀδόμενος παρὰ πᾶσιν ὡς τῶν οἰκείων οὐ φειδόμενος οὔτε χρημάτων οὔτε πόνων ὑπὲρ τῶν κοινῇ λυσιτελούντων. Βασιλεῖ δὲ, ὥσπερ εἰκὸς, προσετρίβετο τὴν μέμψιν καὶ τὸν γογγυσμὸν τὸν παρὰ τῶν πολλῶν ὡς τῶν λυσιτελούντων ὑπηκόοις μηδεμίαν ποιουμένῳ πρόνοιαν. Ὅμως δὲ πληρώσας τὰς τριήρεις περιέπλευσε τὰς νήσους μέχρι Χίου, καὶ ἐννέα ναυσὶ Περσικαῖς περιτυχὼν ἐκράτησεν αὐτάνδρων καὶ πάλιν ἀπέπλευσεν εἰς Βυζάντιον.

7. Πυθόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ὅσα αὐτῷ περὶ τὰ βασιλικὰ γράμματα κακουργηθείη, καὶ ὡς λόγους διαδοίη, μὴ βασιλέως, ἀλλ´ ἐκ τῶν ἰδίων εἶναι τὴν δαπάνην τῶν τριήρεων, ὀργῇ τε ἐφέρετο πρὸς αὐτὸν καὶ πρὸς τὸν μέγαν δομέστικον, ὡς ὑπὲρ ἐκείνου πράττοντα ἀεί. „ὁρᾷς“ ἔφη „οἷα Ἀπόκαυχος τυρεύει; ἐγὼ δὲ καίτοι πολλάκις ὁρμηθεὶς τὰ δέοντα ποιεῖν, σοῦ κωλύοντος, ἀπεσχόμην. Νυνὶ δέ μοι δοκῶ μηδὲν ἐμποδὼν ἔσεσθαι ἃ αὐτὸς οἴομαι λυσιτελεῖν ποιεῖν.“ βασιλεὺς μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπεν ὀργιζόμενος. Ὁ δ´ ἑαυτῷ συνειδὼς μάλιστα αἰτίῳ τῶν παρόντων ὄντι, (αὐτὸς γὰρ παρέσχετο Ἀποκαύχῳ τὴν ἀρχὴν, βασιλέως ἀντιλέγοντος,) σιωπῇ παρῆλθε μηδὲν ἀποκριθείς. Βασιλεὺς δὲ ἄχρι ἦρος ἀρχομένου διατρίψας ἐν Θεσσαλονίκῃ, ἄρας ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον καὶ μετὰ μικρὸν ἐγένετο ἐν Βυζαντίῳ. Ἐνδιατρίψας δὲ καὶ Βυζαντίοις χρόνον τινὰ οὐχὶ συχνὸν, ἔμελλεν αὖθις εἰς Θρᾴκην ἐξελθὼν πόλιν παλαιὰν κατεσκαμμένην, ἧς φασιν Ἀρκάδιον εἶναι οἰκιστὴν τὸν Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου, ἐξ οὗ καὶ τὴν προσηγορίαν ἔλαχεν, Ἀρκαδίου προσαγορευομένη πόλις, αὖθις ἀνοικοδομεῖν, ἔστιν οὗ καὶ ἄχρι νῦν περισωζομένων τῶν τειχῶν, ἀγασθεὶς τοῦ τόπου τὴν εὐφυΐαν. Ἦν γὰρ καὶ περὶ τὰς οἰκοδομὰς φιλότιμος ὁ βασιλεὺς, οὐ μόνον χρείας ἕνεκα, ἀλλὰ καὶ ψυχαγωγίας ὢν ἕτοιμος ἀναλοῦν.

8. Περὶ μὲν γὰρ Θεσσαλονίκην οὔπω πρότερον ὂν τὸ Γυναικόκαστρον προσαγορευόμενον ἐτείχισε, καὶ πύργον ἐπιστήσας μεγέθει τε μέγιστον καὶ καρτερώτατον ἀντισχεῖν πρὸς πολεμίων μηχανάς· ὅθεν ἔλαχε καὶ τὴν προσηγορίαν, ὡς καὶ γυναικείας οὔσης φρουρᾶς, κρείττων ἐσόμενος παντοίας πολεμίων προσβολῆς. Καὶ περὶ Φερὰς ἕτερον Σιδηρόκαστρον, καὶ αὐτὸ διὰ τῶν τειχῶν τὸ εὐπαγὲς καὶ λίαν ὀχυρὸν ὠνομασμένον. Ἀμφίπολιν δὲ τὴν ἐν Στρυμόνι πόλιν Ἑλληνίδα παλαιὰν, ἐκ πολλῶν ἐτῶν κατεσκαμμένην αὖθις ἐτείχισεν ὁ βασιλεὺς καὶ συνῴκισεν ἐκ τῶν πέριξ πόλεων πέμψας ἀποικίας. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ περὶ Θρᾴκην παράλιον ἑτέραν πόλιν κατεσκαμμένην καὶ αὐτὴν, ἧς φασιν Ἀναστάσιον βασιλέα Ῥωμαίων οἰκιστὴν καὶ ἐξ ἐκείνου προσαγορευομένην, ἀνέστησεν αὖθις οὐ πᾶσαν, ἀλλ´ ὅσον μάλιστα ἐνῆν ἀπολαβὼν, καὶ Περιθεώριον προσηγόρευσεν. Ἕτερον δὲ φρούριον ἐδείματο, οὐ πολὺ ἀφεστηκὸς θαλάσσης, Διπόταμον προσαγορευθέν. ἃ δὴ πάντα οὐ μᾶλλον φιλοτιμίας ἢ ἀσφαλείας τῶν χωρίων ἕνεκα, ἐν οἷς ἐκτίσθησαν, ἐτείχισεν ὁ βασιλεύς. Ἀρκαδιούπολιν δὲ διὰ τὰς ἐκ τῶν Σκυθῶν ἐφόδους ἀναγκαίαν οὖσαν, ἀνοικοδομῆσαι ἠβουλήθη πολυτελῶς καὶ οἰκήτορας ἐκ τῶν ἐπιφανῶν ἐγκαθιδρύσαι, εὐδαίμονά τε καὶ ὀλβίαν ἀποδεῖξαι καὶ τῶν κατὰ τὴν Θρᾴκην ἄλλων πόλεων ὑπερέχουσαν πολλῷ μετὰ τὴν μεγάλην πόλιν.


 

Chapitre XXXVIII.

1. Nicéphore est honoré de la dignité dHypersebaste. 2. l'Empereur retourne à Thessalonique. 3. Mariage de Mathieu Cantacuzène fis aîné du grand Domestique. 4. Apocauque demande permission  de se faire Moine. 5. Il demande de commander l'armée navale contre les Turcs. 6. Il se vante faussement de faire la guerre à ses dépens. 7. l'Empereur en fait des reproches au grand Domestique. 8. Bâtiments entrepris par ce Prince.

1. Les assiégés étant revenus le jour suivant au camp de l'armée Romaine, le grand Domestique mit garnison dans Tomocastre, en présence des Tarentins, qui étaient sur leurs galères, de peur qu'ils ne fissent de mauvais traitements aux habitants, lorsque l'armée serait retirée, il mena Nicéphore, avec les autres, à l'Empereur qui les reçut très-humainement, et qui honora ce jeune Prince de la dignité d'Hypersebaste.

2. Après avoir demeuré encore vingt-six jours en Acarnanie, et après avoir donné les ordres nécessaires pour la sûreté des places de ce pays, il s'en retourna au mois de Novembre à Thessa- 482 lonique, et il y passa l'hiver.

3. Les noces de Mathieu Cantacuzène, fils aîné du grand Domestique, avec la fille de Démétrius Despote, fils d'Andronique, furent célébrées avec beaucoup de magnificence  et de pompe.

4. Sur la fin de l'hiver, comme l'Empereur se préparait à s'en retourner à Constantinople. Apocauque Protovestiaire vint trouver le grand Domestique, et lui ayant rappelé dans la mémoire les anciennes obligations qu'il lui avait, il le supplia de les augmenter d'une nouvelle, en obtenant, pour ses enfants, la continuation des pensions dont il jouissait pour lui, la permission de se retirer en un Monastère, où il pût effacer , par les rigueurs salutaires de la pénitence, les taches qu'il avait contractées dans le commerce du monde. Le grand Domestique, qui croyait qu'il parlait de bonne foi, lui répondit, qu'il ne lui permettrait pas d'exécuter ce dessein-là, et qu'il n'avait garde d'en parler à l'Empereur. Il revint plusieurs fois lui faire de nouvelles instances, et l'assurer qu'il agissait sincèrement, sans dissimulation et sans feinte ; qu'il avait absolument résolu de renoncer au siècle, et qu'il était persuadé qu'il ne lui pouvait rien arriver de si avantageux , et qu'il le conjurait d'ajouter cette grâce à tant d'autres qu'il lui avait faites. Bien que le grand Domestique fût fâché de cette résolution que le Protovestiaire semblait avoir prise, con- 483 sidérant néanmoins l'importance de l'affaire, il. lui promit d'en parler à l'Empereur. Mais ce Prince s'étant défié d'abord que c'était un artifice inventé pour couvrir quelqu'autre dessein, lui dit, qu'il s'étonnait qu'il eût ajouté si aisément foi aux paroles d'Apocauque. Le grand Domestique ayant répondu, qu'il était persuadé qu'il lui avait dit la vérité, l'Empereur lui répartit, Pour en être plus assuré, dites-lui, que je serai fâché qu'il quitte le monde ; mais que je ne l'empêcherai pas, parce qu'on pourrait m'accuser de m'opposer à un dessein aussi pieux que celui-là. Il ne faut pas, reprit le grand Domestique, lui faire cette réponse, de peur que la prenant pour un consentement , il ne s'enferme dans un monastère ; il vaut mieux l'en empêcher, si l'on juge qu'il soit nécessaire dans le monde. l'Empereur répliqua, qu'il ne lui fallait point faire d'autre réponse que celle qu'il avait dite, et que quand il l'aurait entendue, il n'aurait plus d'envie de se faire Moine. Le grand Domestique lui ayant obéi, et ayant rapporté fidèlement sa réponse, à peine le Protovestiaire en eut-il entendu une partie, qu'il dit, qu'il voyait bien que sa retraite hors du monde serait fort agréable à l'Empereur ; mais qu'il ne la serait pas, puisqu'elle ne l'était pas au grand Domestique. Alors, reconnaissant qu'il s'était laissé tromper, il alla rapporter en riant à l'Empereur la réponse qu'Apocauque lui avait faite. L'Empereur prit grand plaisir à l'entendre, et après s'en être assez longtemps diverti, il lui dit: 484  Vous voyez que je connais mieux les hommes que vous, et que je juge mieux de leurs pensées par leurs paroles. Le grand Domestique répondit, qu'il avait toujours bien su, que l'Empereur avait infiniment plus d'esprit que lui, et que c'était une chose trop évidente pour être ignorée.

5. Apocauque l'étant revenu trouver quelques jours après, lui dit, que puisqu'il ne lui était pas permis de quitter le monde, bien qu'il l'eût souhaité avec une extrême passion, il avait pris une autre résolution, qui était, de partager son bien avec ses enfants, et: d'employer la partie qu'il retiendrait à faire la guerre aux Turcs. Vous savez, ajouta-t-il,, que ces barbares ont couvert la mer de leurs flottes, qu'ils en ont usurpé les îles, et qu'étant ensuite descendus en terre ferme, ils ont fait d'horribles ravages en Thrace, en Macédoine, en Grèce, au Péloponnèse. C'est pourquoi si vous jugez qu'il soit utile au bien de l'Etat, de me donner le gouvernement de Constantinople et des îles, et de me fournir quelque argent, j'équiperai une flotte à mes dépens, et je réprimerai leur insolence. Je vous supplie d'obtenir pour moi cette grâce de l'Empereur, qui produira à l'Etat la liberté de la mer, et le recouvrement des îles, et qui m'obtiendra la rémission de mes péchés, et le salut de mon âme, par l'emploi que je ferai de mes biens, en une entreprise si nécessaire et si glorieuse. Le grand Domestique jugeant que la demande du Protovestiaire était avantageuse au bien de l'Empire, il lui promit de l'appuyer auprès de l'Empereur, et 485 en effet il la lui proposa. l'Empereur lai ayant demandé s'il parlent sérieusement, et le grand Domestique lui ayant répondu qu'oui, ce Prince lui répliqua, qu'il s'étonnait extrêmement de ce qu'il tenait Apocauque capable d'une expédition de cette nature. Que si, ajouta-t-il, l'opinion que vous avez qu'il est de vos amis, vous a porté à lui faire cette faveur y vous vous trompez; car il n'est non plus votre ami que je suis votre ennemi. Que si vous avez cru que pour le bien de l'Empire on lui devait confier le soin de la guerre contre les Turcs, et si vous prétendez pouvoir me le faire croire, je suis surpris d'un plus grand étonnement. Apocauque ne s'est jamais adonné aux exercices des armes. Son principal emploi a été de lever les importions publiques, et de manier de l'argent, et comme il y a vieilli, il y a acquis de l'expérience. Pour commander une armée navale, il faut un homme qui s'en soit rendu capable dès sa jeunesse, et qui ait signalé sa valeur en d'importantes occasions. Le grand Domestique répondit, qu'il savait bien que le Protovestiaire ne s'était jamais rendu recommandable par ses expéditions militaires, et qu'il n'avait jamais donné de preuves, ni de la prudence de sa conduite, ni de la grandeur de son courage, qu'il ne l'aurait pas aussi proposé pour commander une armée contre ces barbares., parce qu'il savait qu'ils avaient de trop bonnes troupes de cavalerie et d'infanterie ; mais qu'il l'avoir proposé pour commander une flotte, parce que ces peuples-là n'étant point redoutables 486 sur mer, ils y pouvaient être défaits par le moindre ennemi ; qu'il y avait quantité de personnes sur nos galères, fort exercées à la guerre de mer et de terre, de l'avis desquels le Protovestiaire se pourrait servir, et que pour cette raison-là, il n'avait pas cru devoir éteindre l'ardeur qu'il faisait paraître pour une si belle entreprise. Alors l'Empereur lui dit, Je vois bien que vous souhaitez que l'on donne à Apocauque le commandement des galères, je n'en veux plus parler, faites-en ce qu'il vous plaira; mais je souhaite que l'événement fasse voir que je me sois trompé.

6. Après cet entretient la résolution ayant été prise de donner à Apocauque le gouvernement de Constantinople et des îles, avec les appointements qui y sont attribués, on dressa les lettres, par lesquelles l'Empereur le gratifiait de la charge de General de la flotte, et de cent mille besans d'or à prendre à l'Epargne, pour fournir avec ses revenus particuliers aux frais de l'équipage, et de l'armement des galères, et du payement des gens de guerre. Lorsque le Protovestiaire fut arrivé à Constantinople, il se garda bien de montrer ses lettres de provision, de peur que l'on n'apprit par leur lecture, que la note était un ouvrage de la magnificence du Prince. Mais il reçut le plus secrètement qu'il lui fût possible, l'argent que les Trésoriers de l'Epargne avaient ordre de lui donner, et en tira d'autre de ses coffres, en présence de tout le monde , il arma et 487 chargea les vaisseaux, et s'attribua toute la gloire de l'expédition, publiant indolemment, qu'il n'épargnait, ni dépenses, ni fatigues pour l'intérêt de l'Empire, et attirant sur l'Empereur les plaintes du peuple, comme s'il n'eût pris aucun loin du bien de ses sujets : Il courut la mer jusqu'à l'île de Chio, et ayant rencontré neuf galères, il les amena à Constantinople, avec les Turcs qui étaient dessus.

7. L'Empereur indigné de l'excès de sa mauvaise foi à supprimer ses lettres, et de son impudence, à publier que l'armement avait été fait à ses dépens, en témoigna son ressentiment au grand Domestique en ces termes. Reconnaissez-vous maintenant le dessein d'Apocauque ? vous m'avez empêché plusieurs fois de faire mon devoir ; mais rien ne m empêchera désormais de faire ce que je jugerai avantageux au bien de l'Etat. Le grand Domestique se sentant coupable d'avoir donné à Apocauque le gouvernement de Constantinople et des îles, et le gouvernement de l'armée navale, contre le sentiment de l'Empereur., se retira sans rien répondre.

8. Ce Prince demeura à Thessalonique jusqu'au commencement du printemps, qu'il en partit pour aller à Didymoteque, et de là à Constantinople. Après y avoir séjourné quelque temps, il eut envie d'aller en Thrace, pour rebâtir une ville, dont on dit qu'Arcadius fils du grand Théodose avait été Fondateur, et à la- 488 quelle il avait donné son nom. En effet, le jeune Andronique aimait les bâtiments, non seulement pour la nécessité, mais aussi pour le plaisir. Il fit bâtir proche de Thessalonique un fort nommé Gynaicocastre, et il le fortifia d'une tour capable de résister aux plus redoutables machines. On lui donna ce nom là, comme pour montrer que quand il n'y aurait eu dedans que des femmes, elles auraient pu le défendre. Il en fit bâtir un autre auprès de Pheres, que l'on appela Siderocastre, à cause de la solidité de les murailles. Il releva les ruines d'Amphipole, ville Grecque, bâtie autrefois sur bord du Strymon, et il la repeupla d'une nouvelle colonie. Il releva aussi celles d'Anastastopole, du nom de l'Empereur Anatase son Fondateur, assise sur le bord de la mer, et il la nomma Peritoreon. Il fit encore bâtir proche de la mer, un fort nommé Dipotame. Il eut dessein de faire d'immenses dépenses pour le rétablissement de la ville d'Arcadiopole, qu'il jugeait nécessaire pour réprimer les courses des Scythes, et il la voulait remplir de nouveaux habitants qui fussent considérables par leur noblesse, et par leurs richesses.

λθʹ. 1. Συμβάσης δέ τινος ταραχῆς περὶ τὴν ἐκκλησίαν, περιμείνας ὥστε τὰς προφάσεις τῆς ταραχῆς ποιῆσαι ἐκποδὼν, ἐτελεύτησε μετὰ μικρὸν, μηδὲν ὧν ἐσκέπτετο εἰς ἔργον ἀγαγών. Μοναχὸς γάρ τις ὁρμώμενος ἐκ Καλαβρίας τοῖς Λατίνων ἤθεσι καὶ νόμοις ἐντραφεὶς, ὄνομα Βαρλαὰμ, ἄλλως δὲ νοῆσαί τε ὀξὺς καὶ τὰ νοηθέντα ἐξηγήσασθαι ἱκανώτατος, καὶ τὰ Εὐκλείδου καὶ Ἀριστοτέλους καὶ Πλάτωνος ἐκμελετήσας καὶ διαβόητος περὶ ταῦτα ὢν, ἐπὶ κακῷ τῇ Ῥωμαίων ἐπεδήμησε βασιλείᾳ. Πολλῶν γὰρ ἐνέπλησε καὶ μεγάλων στάσεων εἰρήνην ἄγουσαν τὴν ἐκκλησίαν. Ὑποκρινάμενος γὰρ τὰ Λατίνων ἀποσείεσθαι, λόγους τε συνεγράφετο κατ´ αὐτῶν καὶ ἀπεδείκνυε λογικῶς περὶ τὴν πίστιν σφαλλομένους, καὶ τοῖς ἡμετέροις ἔχαιρεν ἤθεσι καὶ νόμοις καὶ ὅλως σαφεῖς ἐδόκει παρέχεσθαι τὰς ἀποδείξεις τοῦ κατεγνωκέναι τὰ Λατίνων ἀληθῶς. Διὰ ταῦτά τε οὖν καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν τῆς τε παρὰ βασιλέως ἀπέλαυεν εὐμενείας καὶ τιμῆς, καὶ παρὰ μεγάλου δομεστίκου οὐδὲν ἧττον ἠγαπᾶτο καὶ προνοίας ἠξιοῦτο, καὶ οὐδὲν ἐνέδει αὐτῷ τοῦ μὴ ἐν εὐπραγίαις εἶναι. Οὗτος δὴ ὁ Βαρλαὰμ εἴτε καὶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὴν ὁμοίαν γνώμην ἔχων, εἴτε ὕστερον μεταβαλὼν, μᾶλλον δὲ ὑπὸ τοῦ κοινοῦ τῶν Χριστιανῶν πληρώματος πολεμίου ἐναγόμενος, πρόφασίν τινα ζητῶν, ἐξ ἧς τὰ ἡμέτερα διακωμῳδήσει καὶ πρὸς πόλεμον χωρήσει φανερῶς, ὡς δὴ μαθητιῶν τινι προσῆλθε τῶν ἡσυχαζόντων, λόγου τε ἀπεστερημένῳ παντελῶς καὶ ὀλίγον διαφέροντι ἀλόγων καὶ οὐδὲ φρονήσεως γοῦν μετεσχηκότι πρεπούσης ἰδιώτῃ· καὶ ὑπεκρίνετο βούλεσθαι μαθητεῦσαι παρ´ αὐτῷ καὶ τὴν ὁδὸν τῆς ἡσυχίας ἐκδιδάσκεσθαι καὶ τοὺς νόμους τῆς ὑποταγῆς. Ἔπεισέ τε δεηθεὶς καὶ διέτριψε παρ´ αὐτῷ ἡμέρας οὐ πολλάς. Καὶ μετὰ ταῦτα τοῦ ἀμαθοῦς ἐκείνου ἐδεῖτο διδάσκειν περὶ ἡσυχίας καὶ ὅτῳ τρόπῳ καὶ αὐτὸς ἐν ἡσυχασταῖς αὐθήμερον τελέσειεν ὑποθέσθαι. Ὁ δὲ τόν τε δόλον μὴ συνιδὼν, ὑπό τε τῆς ἄγαν κουφότητος ἐπαρθεὶς, ἄλλα τε ἐδίδασκε τὸν πονηρότατον ὁ ἀνόητος καὶ ὡς προκόπτοντες κατὰ μικρὸν οἱ ἡσυχάζοντες καὶ προσευχόμενοι ἀθορύβως, ἀγαλλίασίν τέ τινα καὶ ἄῤῥητον ἡδονὴν καὶ θείαν ἐπιδέχονται ἐν τῇ ψυχῇ καὶ φῶς ὁρῶσι τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς ἀστράπτον περὶ αὐτούς. Ἐπὶ μὲν οὖν τοῖς ἄλλοις πολλὴν κατεγίνωσκεν ὁ Βαρλαὰμ ἄνοιαν τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἀμαθίαν· φῶς δὲ ἀκούσας ὁρώμενον ὀφθαλμοῖς σωματικοῖς, οὐκέτι οὐδὲ ἠρεμεῖν ἠνέσχετο, ἀλλὰ κοινὴν ἐποιεῖτο τῶν ἡσυχαζόντων καταδρομὴν, ἀπατεῶνας καλῶν καὶ ψευδομένους καὶ Μασσαλιανοὺς καὶ Ὀμφαλοψύχους καὶ τὰ ὀρθὰ τῆς ἐκκλησίας δόγματα διαστρέφοντας καὶ εἴ τι ἕτερον τοιοῦτον, καὶ διεμαρτύρετο ἀναφανδὸν ὡς δεῖ πάντα ὁντινοῦν ἀπέχεσθαι αὐτῶν πλανώντων τε καὶ πλανωμένων, οὓς ἔδει τήν τε ἀρετὴν τελείους εἶναι καὶ περὶ τὰ δόγματα μάλιστα ἀσφαλεῖς, ὡς τῶν ἀνθρώπων τὰς ψυχὰς αὐτοῖς διὰ τὴν δοκοῦσαν εὐλάβειαν ἐμπιστευόντων. Ταῦτα δὲ οὐ λόγοις μόνον διεθρύλλει κοινῶς κατὰ τῆς ἡσυχίας, ὡς αἰτίου τῆς πλάνης γινομένης, ἀλλὰ καὶ συνεγράφετο, ἵνα ἐς ἀεὶ ἀνάγραπτος ἡ ὕβρις εἴη.

2. Ταῦτα δὲ ἐπράττετο ἐν Θεσσαλονίκῃ ἐν οἷς καιροῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ Ἀκαρνανίαν ἀπεδήμει. Ἐν ταύτῃ δὲ ἄλλοι τε παρῆσαν ἡσυχάζοντες πολλοὶ, οἳ δεινὰ ἐποιοῦντο τὰ Βαρλαὰμ διαθρυλλούμενα, καὶ μάλιστα Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὃς καὶ ὕστερον εἰς ἀρχιερέας ἐτέλεσε Θεσσαλονίκης· ὃς ἐξ Ἀσίας ὢν τὸ γένος καὶ βασιλείοις αὐλαῖς ἐντεθραμμένος, ἅμα δυσὶν ἑτέροις ἀδελφοῖς ἐπὶ πάνυ παιδικῇ τῇ ἡλικίᾳ κτῆσιν καὶ γονέας καὶ τὴν ἄλλην περιφάνειαν τοῦ βίου καὶ τὰς ἐκ βασιλέως τιμὰς ὡς ὀλίγου ἢ οὐδενὸς ἐκλιπόντες ἄξια, Χριστῷ εἵλοντο μόνῳ ἀκολουθεῖν καὶ τὴν ἐκεῖθεν λαμπρότητα ἐπιζητεῖν· καὶ Ναζιραῖοι τῷ θεῷ γεγενημένοι, τὴν πτωχείαν μᾶλλον εἵλοντο τὴν δι´ αὐτὸν καὶ τὴν ἀκτησίαν καὶ τὴν δουλείαν. Καὶ πρὸς Ἄθῳ τῷ ἱερῷ γενόμενοι ὄρει, ὅπερ οὐκ ἄν τις ἁμάρτοι πόλιν προσειπὼν οὐράνιον, ἐκδεδώκασιν ἑαυτοὺς ὑποταγῇ πατρὸς πνευματικοῦ. Οὗ δὴ τὸν πνευματικὸν ἀγωνιζομένων δίαυλον καὶ θεόντων τὸν περὶ ψυχῆς, ὁ τελευταῖος ἐξέλιπε τῶν ἀδελφῶν πρῶτος χωρήσας πρὸς τὰ βραβεῖα τῆς ἄνω κλήσεως, καὶ μετ´ ἐκεῖνον ὁ διδάσκαλος ὀλίγῳ ὕστερον ἀπηλλάττετο τῶν δεσμῶν τοῦ γεώδους τούτου καὶ ταπεινοῦ σαρκίου καὶ πρὸς ὃν ἐπόθησε μετέβαινεν ἐξ ἀρχῆς. Γρηγορίῳ δὲ καὶ τἀδελφῷ ἐκ πατρὸς καταλειφθεῖσιν ὀρφανοῖς οὐκ ἐδόκει δεῖν ἔτι πιστεύειν τῇ ἡλικίᾳ, ἀλλ´ ἑτέρῳ φέροντες ὑπέταξαν πατρὶ πνευματικῷ. Ὑφ´ ᾧ ὑπὲρ ὀκτὼ τελέσαντες ἔτη, ἐπεὶ κἀκεῖνος τῶν τῇδε ἀπηλλάττετο, πρὸς τῇ κατὰ Βέῤῥοιαν Σκήτῃ φροντιστήριον οἰκοδομήσας ὁ Γρηγόριος καὶ κατακλείσας ἑαυτὸν πᾶσάν τε ἀποθέμενος φροντίδα γηΐνην, ἑαυτῷ δὲ μόνῳ καὶ θεῷ προσαδολεσχῶν, δέκα διετέλεσεν ἔτη, πολλὰ τὴν σάρκα παιδαγωγήσας καὶ ὑποτάξας τῷ πνεύματι· ὡς ἐκ τῆς συντονωτάτης καὶ ἄγαν ἀνενδότου ἀσκήσεως καὶ τοῦ σπηλαίου τῆς πρὸς ψῦχος ἀσυμμετρίας νόσῳ δεινῇ περιπεσόντα, οὐ μακρὰν γενέσθαι τοῦ ἀποθανεῖν. Οὗ μετὰ τὰ δέκα ἔτη ἀποστὰς, τῶν ἐκεῖσε διακριτικῶν πατέρων κελευσάντων, οἷς οὐκ ἐξῆν τὰ βελτίω συμβουλεύουσι μὴ πείθεσθαι, πρῶτα μὲν ἐφ´ ἱκανὸν ἐν τοῖς κατὰ τὸν Ἄθω διέτριψε φροντιστηρίοις, ἔπειτα τῆς περὶ τὸ σῶμα νοσοκομίας ἐπειγούσης, ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην.

3. Οὗτος δὴ ἅμα τοῖς ἄλλοις οὐ μετρίως δυσχεράναντες κατὰ Βαρλαὰμ τὰ τῆς ἱερᾶς ἡσυχίας ἐξορχουμένου καὶ πολλὰς αὐτῆς καταχέοντος τὰς λοιδορίας, τισὶ τῶν φίλων πρὸς αὐτὸν χρησάμενοι πρεσβευταῖς, ἐδέοντο παύεσθαι τοῦ τοιαῦτα καὶ φρονεῖν καὶ λέγειν κατὰ τῶν ἡσυχαζόντων, καὶ μὴ διὰ τὴν ἀπειρίαν ἑνὸς τὰ ἴσα πάντων καταψηφίζεσθαι καὶ, τό γε εἰς αὐτὸν ἧκον, τοῦ ἀκροτάτου βίου καὶ τῆς τελεωτάτης πολιτείας τοὺς ἀνθρώπους ἀποστερεῖν, τὰ οὐκ ὄντα καταψευδόμενον καὶ ὡς κακῶν αἰτίαν διαβάλλοντα καὶ πείθοντα ἀπέχεσθαι αὐτῆς. Ἀλλ´ εἰ μέν τι καὶ παρὰ τὸ προσῆκον ἤκουσται αὐτῷ, τῇ ἀπειρίᾳ τοῦ εἰπόντος προσλογίζεσθαι· αὐτὴν δὲ ἡγεῖσθαι θεῖόν τι χρῆμα καὶ ἱερὸν, καὶ τοῦ τε κατ´ αὐτῆς παύεσθαι λέγειν. Ἀλλὰ καὶ εἴ τι συναρπασθεὶς συνέγραψε κατ´ αὐτῆς, ὡς ἀπωλείας ἄξια παραδιδόναι πυρί. Οὐδὲ γὰρ ὅσιον οὐδὲ ἄλλως νοῦν ἔχον, γεωμετρίαν μὲν καὶ ἀστρονομίαν καὶ ἀριθμῶν ἀναλογίας βουλόμενόν τινα ἐκδιδάσκεσθαι, μὴ τῷ ἀμαθεστάτῳ, ἀλλὰ τῷ δεινοτάτῳ περὶ ταῦτα φοιτᾷν· τῆς δὲ ὄντως φιλοσοφίας καὶ τῆς περὶ οὐρανίων πραγμάτων γνώσεως τῷ περὶ ταῦτα ἀμυήτῳ χρῆσθαι διδασκάλῳ. Ἐχρῆν γὰρ αὐτὸν ὄντα φιλόσοφον καὶ τῶν πολλῶν ὑπερέχοντα συνέσει, εἴγε περὶ τοιούτων ἐδεῖτο μαθεῖν πραγμάτων, ἢ πρότερον διερευνησάμενον τῷ παρὰ θεῷ τῆς τοιαύτης χάριτος ἠξιωμένῳ, (οὐ γὰρ δὴ ἀνθρωπίνῃ γε συνέσει ἢ σπουδῇ τὰ τοιαῦτα περιγίνεται,) ἀδόλῳ γνώμῃ καὶ πάσης ἀπηλλαγμένῃ κακουργίας προσελθεῖν καὶ περὶ ὧν ἐβούλετο δεῖσθαι μαθεῖν· (ἦ γὰρ ἂν ἐκεῖνος σοφὸς ὢν τὰ θεῖα καὶ μέτρα μαθημάτων ἑκάστῳ προσήκοντα εἰδὼς κατὰ τὴν τῆς καθάρσεως ἀναλογίαν, οὐκ ἂν ἐνεπίστευσεν ἀκοῇ σαθρᾷ βροντῆς ἦχον ἐκ προοιμίων εὐθὺς, ἀλλὰ βίου πρότερον ἀκριβείᾳ καὶ πολλῇ φιλοσοφίᾳ καὶ πασῶν γηΐνων ἐννοιῶν εὐλόγων τε καὶ μὴ τοιούτων ἀποθέσει τὴν ψυχὴν ἂν πρότερον ἐδίδαξεν ἐκκαθᾶραι καὶ οὕτω τῶν ἱερῶν προθύρων τῆς θείας ταυτησὶ σοφίας ἐπιβαίνειν, δεόμενον καὶ θεοῦ πολλὰ καὶ ἀνδρῶν τῶν τὰ τοιαῦτα δύνασθαι ἠξιωμένων συνάρασθαι πρὸς τὸ ἔργον οὕτως ὂν ὑψηλὸν καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ὑπερβαῖνον δύναμιν·) ἢ ἐπειδή γε διὰ ῥᾳθυμίαν ἀπερισκέπτως τῷ προστυχόντι προσεχώρησε, τῇ ἐκείνου ἀμαθίᾳ προσλογίσασθαι τοὺς λόγους, ἀλλὰ μὴ ὥσπερ ἐξεπίτηδες ὥσπερ τινὸς ἑρμαίου λαβόμενον τῶν λόγων, αὐθαδῶς καὶ θρασέως κατ´ αὐτῆς τῆς ἱερᾶς χωρῆσαι ἡσυχίας καὶ τοῖς ἡσυχάζουσι πολλὰ προστρίψασθαι ὀνείδη, ἀπατεῶνας καλοῦντα καὶ ψευδομένους καλοῦντα καὶ Μασσαλιανοὺς, ἐκ τοῦ φῶς περιαστράπτειν τοὺς ἁγίους ἀκηκοέναι τὰς ἀφορμὰς εἰληφότα τῶν πολλῶν λοιδοριῶν. Καίτοι γε τῷ διδάξαντι περὶ ἄλλων μὲν ἄν τις μέμφοιτο δικαίως, περὶ τούτου δὲ οὐδείς. Ἄλλους τε γὰρ περιήστραψε πολλοὺς τὸ θεῖον τοῦτο φῶς ἐν τοῖς τοῦ διωγμοῦ καιροῖς ἀγωνιζομένους ὑπὲρ Χριστοῦ, καὶ Ἀντώνιον τὸν θεῖον οὐ πρὸς τυράννους, ἀλλὰ τοὺς δεινοτέρους τυράννων δαίμονας παρατεταγμένον, ὡς ἐκ τῶν περὶ αὐτοῦ συγγεγραμμένων ἔξεστι μαθεῖν. Οὐ μὴν ἀλλ´ εἰ δεῖ καὶ ταῦτα πάντα παραδραμόντας πρὸς τὸ πρῶτον παράδειγμα ἀναδραμεῖν, σαφῶς ἐξέσται τοῦ δυνατὸν εἶναι τοῖς σωματικοῖς ὀφθαλμοῖς θεῖον καὶ ἄκτιστον φῶς θεάσασθαι τὴν ἀπόδειξιν λαβεῖν. Παραλαβὼν γάρ, φησιν, ὁ κύριος πρὸ τοῦ πάθους τοὺς προκρίτους τῶν μαθητῶν καὶ ἀνελθὼν ἐπὶ Θαβὼρ, μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος· οὗ μὴ φέροντες τὴν λαμπρότητα ὁρᾷν οἱ μαθηταὶ κατέπεσον ἐπὶ τὴν γῆν. Εἰ οὖν κἀκεῖνοι ἄνθρωποί τε ὄντες καὶ ἔτι ἀτελέστερον διακείμενοι, τὸ περιαστράψαν αὐτοὺς θεῖον καὶ ἄκτιστον φῶς ἠδυνήθησαν ἰδεῖν, τί θαυμαστὸν εἰ καὶ νῦν τοὺς ἁγίους φαίημεν φῶς ὁρᾷν ἄνωθεν ἐλλαμπομένους ἐκ θεοῦ; διὸ δή σου καὶ δεόμεθα περὶ τῶν τοιούτων μήτε λέγειν μήτε λογογραφεῖν, ὡς ὀλίγα ἢ οὐδὲν περὶ αὐτῶν εἰδότα· ἀλλὰ καὶ τὰ γεγραμμένα ἀφανίζειν, ὡς πολλοῖς αἴτια βλάβης παρεσόμενα οὐ τῆς τυχούσης.

4. Τοιαῦτα μὲν Γρηγόριος καὶ οἱ περὶ αὐτὸν διεπρεσβεύοντο πρὸς Βαρλαὰμ, οἰόμενοι τὴν παραίνεσιν αὐτῷ τὴν γλωσσαλγίαν στήσειν. Τὸ δ´ ἐναντίως ἢ αὐτοὶ ᾠήθησαν ἀπέβη. Ὡς γὰρ τοὺς λόγους ὁ πρεσβεύων διῄει πρὸς αὐτὸν, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἡσυχίαν ἦγε, τὸ ἐν Θαβωρίῳ δὲ λάμψαν φῶς ἄκτιστον ἀκούσας „τῆς ἀτοπίας!“ ἀνεβόησε· „καπνὸν γὰρ φεύγοντες, ἐμπεπτώκαμεν εἰς πῦρ. Ἄκουε οὐρανὲ καὶ ἐνωτίζου ἡ γῆ· τὸ ἐν Θαβὼρ φῶς ἄκτιστον καὶ τί ἄλλο ἢ θεὸς καθ´ ὑμᾶς! οὐδὲν γὰρ ἄκτιστον ὅτι μὴ θεός. Εἰ οὖν μήτε κτίσμα τὸ φῶς ἐκεῖνο, μήτε θεοῦ οὐσία, (θεὸν γὰρ οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε,) τί λοιπὸν ἢ δυσὶ λατρεύειν θεοῖς, ἑνὶ μὲν, τῷ πάντων δημιουργῷ, ὃν καὶ ἀόρατον πᾶς τις ἂν ὁμολογήσειε, δευτέρῳ δὲ, τῷ καθ´ ὑμᾶς ὁρωμένῳ ἀκτίστῳ τούτῳ φωτί; ἐγὼ δὲ οὔτε πρότερον οὔθ´ ὕστερόν ποτε ἀνασχοίμην ἂν ὁπωσοῦν τι διαφέρον τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ ἄκτιστον ἡγεῖσθαι.“ ἐκ τούτων δὴ τῶν λόγων ὥσπερ ἀφετηρίας ὁρμηθεὶς, πολλὰ καὶ εἶπε καὶ συνεγράψατο κατὰ Γρηγορίου καὶ τῶν ἄλλων μοναχῶν, πρὸς τοῖς πρότερον καὶ διθεΐαν ἐγκαλῶν. Οὐ μὴν οὐδὲ ἐκεῖνοί γε ἠμέλουν τοῦ μὴ ἀντιλέγειν φανερῶς καὶ διεφθαρμένα δόγματα εἰσάγοντα ἀποδεικνύναι καὶ τοῖς θεοσόφοις λόγοις ἐναντία.

5. Βαρλαὰμ δὲ οἰόμενος καὶ τῶν ἀρχαίων θεολόγων σοφίᾳ λόγων καὶ πειθοῖ κρατήσειν, εἰς Βυζάντιον ἐκπλεύσας, Ἰωάννῃ τῷ πατριαρχεύοντι τότε τὰ κατὰ τῶν μοναχῶν συγγράμματα ἐγχειρίζει καὶ σύνοδον ἐδεῖτο συναθροίζειν κατ´ αὐτῶν, ὡς τοῖς ὀρθοῖς δόγμασιν ἐναντία καὶ φρονοῦντας καὶ λέγοντας ἐλέγξων, καὶ πολὺς ἦν ῥέων κατ´ ἐκείνων, καὶ τὴν διθεΐαν ἐγκαλῶν. Πατριάρχῃ δὲ περιορᾷν οὐ δεῖν ἐδόκει τὰ τοιαῦτα, ἀλλὰ γράμμασιν ἐκάλει τοὺς μοναχοὺς ἐκ Θεσσαλονίκης ἀπαντᾷν ἐπὶ τὴν δίκην· καὶ παρῆσαν καὶ αὐτοὶ τῶν λόγων ὑφέξοντες εὐθύνας.

6. Ἐν τούτοις δὲ αὐτοῖς τῶν πραγμάτων, καὶ θορύβου πολλοῦ καὶ ταραχῆς τὴν ἐκκλησίαν κατεχούσης, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκ τῆς εἰς Ἀκαρνανίαν στρατείας εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε. Καὶ πυθόμενος ὅσα Βαρλαὰμ διαφέροιτο καὶ οἱ μοναχοὶ, πρῶτα μὲν κατασιγάζειν ἐπειρᾶτο, ἑκατέροις παραινῶν τῆς ἀντιλογίας ἀποσχέσθαι καὶ τὴν ἔχθραν καταλύσαντας, ὥσπερ καὶ πρότερον ἀλλήλοις εἶναι φίλους καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν σφίσι τε αὐτοῖς καὶ τοῖς ἄλλοις ταραχὴν παρέχειν· ὡς δὲ ἐπείθοντο οὐδέτεροι, ἀλλ´ ὅ,τε Βαρλαὰμ διεφθαρμένα ἰσχυρίζετο δοξάζοντας ἀποδείξειν Γρηγόριον καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν καὶ ἐπέσπευδε τὴν δίκην, ὅ,τε Γρηγόριος ἀδικεῖσθαι διετείνετο καὶ οἱ περὶ αὐτὸν καὶ ἤθελον ἐπὶ τῆς δίκης ἑαυτοὺς ἐγκλημάτων ἀπολύειν, συνιδὼν καὶ ὁ βασιλεὺς ὡς ἐλέγχων χωρὶς οὐκ ἂν δύναιτο παύειν τὴν φιλονεικίαν, ἐπέτρεπε τὴν σύνοδον.
 

489 Chapitre XXXIX.

1. Barlaam décrie les Solitaires. 2. Vie sainte de Grégoire Palamas. 3. Il défend contre Barlaam la sûreté de la doctrine de ses frères. 4. Barlaam leur répond. 5. Il demande un Concile. 6. L'Empereur impose d'abord silence aux deux partis, ensuite il permet la convocation du Concile.

1. Au reste il mourut inopinément , sans avoir pu achever ces desseins-là, dans le temps qu'il songeait aux moyens d'apaiser des troubles qui s'étaient élevés dans l'Eglise. Un certain Moine nommé Barlaam natif de Calabre, nourri dans les mœurs et dans les coutumes des Latins, qui avait une fort grande vivacité d'esprit pour concevoir promptement les choses, et une assez grande éloquence pour expliquer heureusement ses pensées, et qui avait acquis quelque réputation par l'étude des ouvrages d'Euclide, d'Aristote et de Platon, vint pour notre malheur sur nos terres, et troubla l'Eglise, qu'il avait trouvée fort tranquille. Il fit semblant d'être fort attaché à nos maximes et à notre discipline, et pour nous persuader qu'il avait entièrement renoncé à celles des Latins, il fit des livres et prétendit montrer par de solides raisons, qu'ils te- 490 naient des erreurs contraires à la foi, ce qui lui acquit l'estime et l'affection de l'Empereur, et du grand Domestique, dont il reçut des marques fort honorables en plusieurs occasions. Soit qu'il eût toujours été infecté de pernicieuses opinions, ou qu'ayant eu au commencement des sentiments Orthodoxes, il eût depuis été perverti par l'ancien ennemi du salut des hommes, il rendit la profession Monastique ridicule, en se soumettant à la conduite d'un solitaire, qui n'avait pas plus d'esprit, ni plus de prudence que les bêtes. Cet homme tout stupide et tout ignorant, n'ayant gardé de reconnaître les artifices de cet imposteur, lui promit de lui engeigner la règle des Moines contemplatifs, de lui montrer les degrés par lesquels ils montent au comble de la perfection, et de lui expliquer comment, par la ferveur et par l'assiduité de leurs prières, ils acquirent une joie céleste, que la langue ne peut exprimer, et ils parviennent à la jouissance sensible d'une lumière surnaturelle et divine. Barlaam se moqua bientôt de l'ignorance et de l'extravagance de son Docteur, et parce qu'il lui avait dit, qu'une lumière spirituelle peut être vue par les yeux du corps, il en prit occasion de décrier tous les solitaires comme des fourbes, comme des imposteurs, comme des Massaliens, et comme des Omphalopsychiens , qui renversaient les maximes les plus certaines de la Religion; et qui au lieu de conserver la pureté de la 491 foi qu'ils faisaient profession d'engeigner, la corrompaient par des imaginations basses et ridicules, et trompaient malheureusement les autres, après s'être trompés eux-mêmes. Il ne se contenta pas de publier ces injures-là de vive voix, il les mit par écrit pour en conserver plus longtemps la mémoire, et pour les faire passer à la postérité.

2. Tout ce que je viens de dire, se passa à Thessalonique, pendant que l'Empereur était occupé à la guerre d'Acarnanie. Les Solitaires, et entre eux Grégoire Palamas, qui fut depuis honoré de la dignité d'Archevêque de Thessalonique, portaient fort impatiemment les outrages que Barlaam vomissait contre l'honneur de leur profession. Ce Palamas était d'Asie. Il avait été élevé à la Cour, avec deux de ses frères. Mais renonçant tous trois aux successions de leurs païens, aux promesses de la fortune , et à l'éclat du monde, ils mirent leur gloire à servir Dieu, dans l'humble pauvreté de la profession des Nazaréens, et s'étant retirés au mont Athos, que l'on peut appeler une cité céleste, ils s'y rangèrent sous la conduite d'un Père spirituel. Comme ils couraient tous trois à l'envi dans cette sainte carrière, le plus jeune la fournit le premier, et remporta le prix de la vocation céleste. Leur Père spirituel arriva bientôt après au même terme, et s'étant heureusement délivré des liens du corps, il se réunit à Dieu, comme il le souhaitait depuis 492 longtemps avec une sainte impatience. Grégoire Palamas et son frère, se voyant privés, dans la noblesse et dans l'ignorance de leur jeunesse, de la présence et du secours de leur Père spirituel, ils ne crurent pas se devoir fier à leur propre conduite. Ils se fournirent donc à celle d'un autre, qui étant mort au bout de huit ans, Grégoire Palamas se renferma dans le Monastère de Berée, où renonçant à toutes les pensées de la terre, pour ne vivre qu'à Dieu et à lui-même, il demeura dix ans dans l'exercice continuel de la pénitence, et dans le combat que l'esprit fait à la chair. L'austérité de ses mortifications, et l'excès du froid de sa cellule, lui causèrent une si périlleuse maladie que peu s'en fallut qu'il n'en mourût. Il fut donc obligé, par le commandement de ses pères spirituels, auxquels il ne lui était pas permis de désobéir, de quitter cette sainte retraite, pour retourner au mont Athos, d'où ses fréquentes indispositions le contraignirent de venir à Thessalonique.

3. Ne pouvant souffrir non plus que les autres Solitaires, les calomnies dont Barlaam s'efforçait de noircir leur profession, ils l'envoyèrent prier, par leurs amis communs, de ne plus publier des choses si désavantageuses à leur institut, et de ne plus flétrir de grandes Communautés, pour la faute d'un particulier. Ils lui firent remontrer; que si un Moine lui avait dit quelque chose de mal à propos , son indiscrétion, 493 où son ignorance ne devaient pas être attribuées à sa profession. Que si ceux qui désirent apprendre l'Aritmétique, la Géométrie, ou l'Astronomie, choisissent le maître le plus habile en ces sciences, ceux qui se veulent faire instruire en la piété, qui est la plus sublime de toutes celles qui font au monde, ne peuvent sans folie ni sans impiété, s'adresser à un ignorant. Que si étant habile dans les lettres profanes, il avait désiré d'apprendre la doctrine du ciel, il avait dû choisir un maître qui l'eût apprise lui-même de Dieu, puisqu'elle ne s'apprend point par l'art, ni par le travail des hommes, et se soumettre à lui, avec un désir sincère de s'instruire ; que si ce maître-là eût été véritablement spirituel, et qu'il eût su la juste mesure des instructions dont chaque disciple est capable, il n'eût pas fait éclater d'abord la voix du tonnerre dans des oreilles faibles , mais il les eût auparavant préparées, en les purifiant des paroles terrestres de la raison humaine, et qu'après cela, il eût fait approcher son disciple du temple de la sagesse divine, avec un humble respect, puisqu'au lieu de suivre cette méthode, ils était inconsidérément engagé sous la conduite d'un ignorant, il devait plutôt attribuer à son imprudence les mauvaises leçons qu'il avait apprises, que de déchirer une sainte profession, en déclamant impudemment contre tous ceux qui l'embrassent, comme contre des fourbes, des imposteurs et des Massiliens; que tout le sujet de ces déclamations violentes était, qu'on lui avait dit, que les Saints se voient quelquefois environnés de lumière ; que son directeur était peut-être blâmable en autre chose ; mais qu'il ne l'était pas en celle dont il l'avait blâmé , que les Martyrs qui ont combattu contre les Tyrans pour la vérité de la foi, ont été environnés de cette lumière, et que S. Antoine, qui, comme il est justifié par l'histoire de sa vie, a combattu non contre les tyrans, mais contre les démons qui sont des ennemis plus redoutables et plus furieux, en a été aussi environné. Mais que sans se servir de ces exemples, il était aisé en remontant plus haut, et en prenant un exemple plus ancien et plus illustre, de prouver qu'une lumière divine et incréée, peut être vue par les yeux du corps, puisque l'Evangile rapporte que le Sauveur ayant mené avant sa passion les principaux de ses Disciples sur la montagne de Tabor, il leur découvrit sa gloire, dont ces Apôtres ne pouvant supporter l'éclat, ils tombèrent le visage contre terre ; que si ces Apôtres, qui n'étaient alors que des hommes imparfaits, ont pu voir des yeux du corps une lumière divine et incréée, faut-il trouver étrange que Dieu découvre aujourd'hui à des Saints la même lumière? C'est pourquoi comme vous , n'avez aucune connaissance de ces matières, ou que vous n'en avez tout au plus qu'une légère, nous vous prions de n'en point parler, de n'en point écrire, et de supprimer ce que vous en 495 avez décrit, comme ne pouvant servir que d'un sujet de chute et de scandale.

4. Voila ce que Grégoire Palamas et ses compagnons envoyèrent dire à Barlaam, dans l'espérance que la sagesse et la modération de leur remontrance, arrêterait l'emportement et l'impétuosité de sa langue. Mais tout le contraire arriva ; car après avoir écouté assez patiemment le commencement de la harangue de celui qu'ils avaient envoyé , lorsqu'il vint à dire que la lumière qui avait paru sur le Tabor, était une lumière incréée, il s'écria: O l'impertinence, en fuyant la fumée, nous sommes tombés dans le feu! O ciel ! écoutez et ô terre! ouvrez vos oreilles ! Si la lumière du Tabor est incréée, cette lumière ne sera-t-elle pas Dieu, put/qu'il n'y a que lui qui soit incréé ? Si cette lumière n'est pas une créature, si elle nef pas aussi l'essence de Dieu , puisque Dieu n'a jamais été vu de personne , que reste-t-il sinon de reconnaître et d'adorer deux Dieux , un Dieu invisible créateur du ciel et de la terre , et un Dieu visible , qui est cette lumière incréée. Pour moi , je ne reconnaîtrai mais rien hors de Dieu, qui soit incréé. Entrant ensuite dans un discours fort vaste et fort étendu, comme dans un champ fort ample et fort spacieux, il avança de vive voix et par écrit, diverses choses contre Grégoire Palamas et contre ses compagnons, comme s'ils eussent admis deux Dieux. Les Solitaires ne manquèrent pas de se défendre fortement, et de montrer que les sentiments de Barlaam étaient contraires, aux senti- 496 ments des Saints Pères, et des plus savants Théologiens.

5. Barlaam, qui avait une telle présomption, que de croire qu'il surpassait en doctrine et en éloquence les anciens maîtres de l'Eglise, fit voile à Constantinople, présenta à Jean, qui en était alors Patriarche, les écrits qu'il avait composés contre les Moines, et le supplia de convoquer un Concile, où il s'offrait de les convaincre de soutenir des erreurs, insistant principalement sur ce que, selon leur doctrine, il fallait reconnaître deux Dieux. Le Patriarche ne croyant pas devoir négliger une affaire de cette importance, cita les Moines pour répondre aux accusations dont on les chargeait.

6. Dans la plus grande chaleur de cette contestation, et dans le plus grand trouble de l'Eglise, l'Empereur revint d'Acarnanie, et imposa d'abord silence à Barlaam et aux Moines. Mais Barlaam ayant continué de publier d'un côté, que les Moines soutenaient une doctrine pernicieuse, et les Moines s'étant offerts de l'autre, à la défendre publiquement, il permit la convocation du Concile.

μʹ. 1. Καὶ γίνεται κατὰ τὸν θεῖον τῆς τοῦ θεοῦ Σοφίας νεών. Καὶ προκαθημένου βασιλέως καὶ Ἰωάννου τοῦ πατριάρχου, καὶ τῶν λοιπῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἐν τέλει πολλῶν καὶ συγκλητικῶν συνεδριαζόντων, λέγειν ὁ Βαρλαὰμ ἐπετράπη πρῶτος· ἐκεῖνος γὰρ ἦν ὁ Γρηγόριον καὶ τοὺς μοναχοὺς τὴν διαστροφὴν τῶν δογμάτων ἐγκαλῶν. Πολλὰ δὲ πρότερον διεξελθὼν καὶ τὴν αἰτίαν ἀφ´ ἧς πρὸς ταῦτα ὥρμητο διηγησάμενος, ἔπειτα καὶ τὸ βιβλίον, ὃ περὶ τούτων ἦν συγγεγραφὼς, παρείχετο ἀναγινώσκεσθαι· ἐπεὶ δὲ ἀνεγνώσθη πᾶν, ἄλλα τε ἐπεῖπεν, ὅσα αὐτῷ ἐδόκει πρὸς τὰ προκείμενα λυσιτελεῖν, καὶ τελευταῖον κατηγόρηκε τῶν μοναχῶν ὡς οὐδὲ τὴν εὐχὴν, ἣν αὐτοί φασιν εὔχεσθαι καθ´ ἑαυτοὺς, ἀνελλιπῶς προφέρουσι καὶ προσηκόντως, ἀλλά τινος προσθήκης δεομένην, ἣν ἐκεῖνος προσετίθει, τὸ ἐνδέον, ὡς ἔφασκεν, ἀναπληρῶν. Μετὰ τοῦτον δὲ καὶ οἱ μοναχοὶ πρὸς τὰς κατηγορίας ἐπετράπησαν ἀπολογεῖσθαι.

2. Ἐπεὶ δ´ ἑαυτῶν ἐκεῖνοι Γρηγόριον προεστήσαντο τὸν Παλαμᾶν, (ἦν γὰρ δὴ τῶν ἄλλων οὐ λόγοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῷ τὰ τοῖς θεολόγοις περὶ θεοῦ δεδογμένα ἐξηκριβωκέναι διαφέρων,) καταστὰς πρὸς τοὺς λόγους καὶ αὐτὸς, σαφεῖς καὶ βεβαίας παρείχετο τὰς ἀποδείξεις τῶν λεγομένων, οὐ συλλογισμοῖς χρώμενος καὶ γεωμετρικαῖς ἀνάγκαις, (οὐδὲ γὰρ οἷόν τε ἐκ τῶν καθ´ ἡμᾶς ἀποδεικνύναι τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς,) ἀλλὰ τοῖς λόγοις τῶν ἁγίων καὶ θεολόγων ἀνδρῶν, οὓς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐχρημάτισε δι´ αὐτῶν, ᾧ πάντα ἐρευνᾶται καὶ τὰ βάθη τοῦ θεοῦ. Ἀπεδείκνυ τε ἐκ πολλῶν τῶν λεγομένων τὸ κατὰ τὸ Θαβώριον τοὺς μαθητὰς περιαστράψαν φῶς δόξαν ἄναρχον τοῦ θεοῦ καὶ φῶς θεότητος καὶ θεότητα καὶ φυσικὸν καὶ ἀΐδιον τοῦ θεοῦ φῶς καὶ ὅσα τοιαῦτα παρὰ τοῖς θεολόγοις πιστευόμενόν τε καὶ προσαγορευόμενον. Εἶτα ἐκ τῶν ῥήσεων τῶν θεολογικῶν συνεπέραινε καὶ αὐτὸς, ὡς τὸ ἀΐδιον καὶ φυσικὸν τοῦ θεοῦ οὐκ ἂν εἴη κτιστὸν, οὐδὲ ἡ ἄναρχος δόξα καὶ ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, οὐδ´ ὅσα πρὸς τῶν θεολόγων τὸ φῶς ἐκεῖνο ὕμνηται. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ τὸν ὑπὸ τῶν κατὰ τὸν Ἄθω ὁσίων ἀνδρῶν συντεθειμένον παρῆγε τόμον, ὃς αὐτῷ μὲν συνηγόρει ὡς τὰ ἴσα τοῖς ἁγίοις φθεγγομένῳ, Βαρλαὰμ δὲ βλασφημίαν καὶ κακοδοξίαν κατηγόρει πολλήν.

3. Ἐπεὶ δὲ ἐκ πολλῶν τῶν λεγομένων ἡ νίκη πρὸς Γρηγόριον ἀπέβλεπε καὶ τοὺς μοναχοὺς, πάντων ἤδη πεπεισμένων τοῖς ἁγίοις ἕπεσθαι καὶ θεολόγοις καὶ μὴ τοῖς ἐκ κοιλίας εἰρημένοις Βαρλαὰμ, συνεώρα τε καὶ αὐτὸς ὡς οὐκ ἂν διαδράσειε τῆς γλωσσαλγίας καὶ τῆς βωμολοχίας δοῦναι δίκην, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ συνεδριάζοντι ἐκεῖ τῷ βασιλεῖ προσελθὼν, σύντομόν τινα ᾐτεῖτο καὶ βοήθειαν καὶ βουλὴν, ἐξ ἧς τὴν προσδοκωμένην διαφυγεῖν ἐξέσται δίκην.

4. Ὁ δὲ πρότερόν τε ἔφασκε τὰ δέοντα βεβουλεῦσθαι, αὐτῷ παραινῶν τῆς πολλῆς φιλονεικίας ἀποσχέσθαι καὶ πείθεσθαι τοῖς μοναχοῖς ὡς τὰ τοιαῦτα σοφωτέροις, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον βουλεύσεσθαι καὶ πράξειν τὰ συνοίσοντα ὑπὲρ αὐτοῦ. Εἰ γὰρ μήτε ἀντιλέγειν ἔτι πρὸς τὰ προτεινόμενα ἔχει, πέπεικέ τε ἑαυτὸν ὡς βελτίω καὶ δικαιότερα καὶ τοῖς ἁγίοις συνῳδὰ φθέγγονται οἱ μοναχοὶ, τί δεῖ τὴν ψῆφον κατ´ αὐτοῦ ἐξαγομένην περιμένειν κατιδεῖν, ἀλλὰ μὴ πρότερον ἐξαναστάντα, τήν τε προτέραν ἄγνοιαν ἐπὶ πάντων ὁμολογεῖν καὶ τὴν νῦν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, καὶ τοῖς τε ἁγίοις πείθεσθαι συνθέσθαι καὶ τὴν ἔχθραν καταλύειν τὴν πρὸς τοὺς μοναχούς; εἰ γὰρ ταῦτα πειθόμενος αὐτῷ ποιήσει, οὔτε βλάβη τις ἕψεται ἐκ τῶν λόγων οὐδεμία, βασιλεύς τε καὶ οἱ ἄλλοι πάντες ἐπαινέσονται τῆς πρὸς τὰ βελτίω μεταβολῆς. Οὐ γὰρ τοσοῦτον τὸ τῆς ἀληθείας ἀποπλανηθῆναι κατηγορίας ἄξιον, ὅσον τὸ πρὸς αὐτὴν ἐπανελθεῖν τοῖς ἁγίοις πειθόμενον καὶ θεολόγοις ἐπαινετόν. Καὶ οἱ μοναχοὶ δὲ τοῖς πνευματικοῖς πειθόμενοι νόμοις, μείζονα ἐνδείξονται νυνὶ τὴν φιλίαν πρὸς σὲ καὶ τὴν εὐγνωμοσύνην, ἢ καθ´ ὅσον πρότερον ἐνεδείκνυντο τὴν πικρίαν καὶ τὴν ἔχθραν, ὡς οὐ τῶν εἰς αὐτοὺς ἕνεκα λοιδοριῶν, ἀλλὰ τῆς τῶν δογμάτων ἀμυνόμενοι διαστροφῆς· ὧν καλῶς καὶ ὡς προσῆκεν ἀποδεδειγμένων εἰ καὶ σὺ πεισθείης, οὐδὲν οὐδ´ αὐτοὶ ζητήσουσι περαιτέρω, ἀλλ´ ἀξίαν ἀμοιβὴν τῶν πολλῶν πόνων καὶ κινδύνων νομιοῦσιν ἔχειν τὴν διόρθωσιν τὴν σήν.

5. Βαρλαὰμ δὲ καὶ αὐτῷ μὲν ἔφασκεν ἀρίστην φαίνεσθαι ταύτην τὴν βουλὴν, δεδοικέναι δὲ μὴ οὐκ ἐξαρκέσουσιν οἱ λόγοι πρὸς τὸ τῶν κινδύνων ἐξαρπάσαι, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὴν ὁμολογίαν ἀτιμία τις αὐτοῦ καταψηφισθῇ, οἷα δὴ κατὰ τῶν ὀρθῶν δογμάτων ἐξενηνεγμένου. Καὶ τότε ἄτιμον εἶναι συμβήσεται αὐτῷ καὶ μηδ´ ἀπολογίαν τινὰ ὕστερον ἔχειν ὡς οὐ δικαίως τοιαῦτα πάθοι, οἷα δὴ καὶ αὐτὸν κατεψηφισμένον ἑαυτοῦ· ὡς εἴγε τοιαῦτα πείσεσθαι μέλλοι, βέλτιον σιωπῇ τὴν δίκην ἐνεγκεῖν, ὥστε καὶ εἰσαῦθις ἠδικῆσθαι λέγειν δύνασθαι καὶ τὴν δίκην ἀνακαλεῖσθαι.

6. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος παρεθάῤῥυνέ τε καὶ μὴ τοιαῦτα παρῄνει δεδοικέναι, ὡς αὐτοῦ παρόντος, οὐδενὸς γενησομένου τοῦ λυπεῖν αὐτὸν δυνησομένου. ᾧ καὶ πειθόμενος ὁ Βαρλαὰμ, παρελθὼν εἰς μέσους, τήν τε προτέραν ἄγνοιαν ὡμολόγει καὶ συγγνώμην ἐπὶ τοῖς εἰρημένοις ᾐτεῖτο, ὡς οὐ φιλονεικίας ἕνεκα λέγων οὐδὲ τοῦ μὴ πείθεσθαι τοῖς ὑπὸ τῶν θεολόγων εἰρημένοις περὶ θεοῦ εἰς τοὺς τοιούτους τῶν λόγων ἐξενηνέχθαι, ἀλλ´ ὑπ´ ἀγνοίας οἰόμενος τοὺς ἄλλους ἁμαρτάνειν, ἕνεκα τοῦ διορθώσασθαι πᾶσαν εἰσῆγον σπουδὴν καὶ προθυμίαν. Νυνὶ δὲ ἤδη πεπεισμένος ἀκριβῶς, ὡς αὐτοὶ βέλτιον ἐφρόνουν περὶ ὧν ἠμφισβητοῦμεν, περί τε τῶν ἄλλων οὐδενὸς διαφέρομαι πρὸς αὐτοὺς, καὶ τὸ ἐν Θαβωρίῳ τοὺς μαθητὰς περιλάμψαν φῶς ἀΐδιον καὶ πεπίστευκα καὶ εἶναι ὁμολογῶ.

7. Ἐπὶ τούτοις καὶ Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καὶ ὅσοι σὺν αὐτῷ ἦσαν ἀναστάντες, περιέβαλλόν τε Βαρλαὰμ καὶ συγγνώμην ἐπὶ τοῖς προτέροις ἄσμενοι παρεῖχον· ἐπῄνουν τε τῆς καλῆς μεταβολῆς καὶ τῷ θεῷ τῆς ὁμονοίας ὡμολόγουν χάριτας, φάσκοντες, οὐδ´ αὐτοὶ γηΐνων ἕνεκα καὶ φθειρομένων πραγμάτων τοσοῦτον ἐνστήσασθαι ἀγῶνα, ἀλλ´ ἵνα μὴ, εἰς πλείους διανεμηθέντος τοῦ κακοῦ, ἢ διεφθαρμένων δογμάτων ἀνάπλεως γένηται ἡ ἐκκλησία, ἢ διαστασιάσῃ πρὸς ἑαυτὴν, τῶν μὲν τούτοις, τῶν δὲ ἐκείνοις προστιθεμένων, καὶ διὰ τοῦτο καὶ τοῦ μετρίου πέρα ὀφθῆναι φιλονείκους, ἅτε δὴ ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἅπασι πρᾴους εἶναι δεδιδαγμένους καὶ ταπεινούς· ἐν οἷς δὲ θεός ἐστι τὸ κινδυνευόμενον, ὀξεῖς εἶναι καὶ ἀπαραιτήτους, καὶ μήτε πρὸς τὴν ἀδοξίαν δυσχεραίνειν, μήτε πρὸς τὸν παρὰ τῶν ἀνθρώπων ἔπαινον μαλακίζεσθαι. Ἐπεὶ δὲ ὁ τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ὁμονοίας θεὸς εἰς ἓν συνῆψε τὰ διεστῶτα, αὐτοί τε προθύμως ἀποστήσονται φιλονεικίας, καὶ αὐτῷ πολλὴν εἰδήσουσι τὴν χάριν, μάλιστα αἰτιωτάτῳ τῆς εἰρήνης νυνὶ γεγενημένῳ.

8. Ἐπὶ τούτοις καὶ βασιλεύς τε καὶ πατριάρχης ὅσα ἔδει διαλεχθέντες περὶ εἰρήνης πρὸς ἑκατέρους, διελύσαντο τὴν σύνοδον. Βαρλαὰμ δὲ ὀλίγας Βυζαντίῳ ἐνδιατρίψας ἡμέρας, ἐπεὶ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐτελεύτησε μετὰ μικρὸν, καὶ τὰς περὶ τὰ δόγματα ἀμφισβητήσεις οὐδὲν ἧττον ἐχόμενος ἢ πρότερον, τῆς δίκης ὡς ἐκδεδιῃτημένης πολλὰ καταβοῶν, ἀποδρὰς ᾤχετο πρὸς Ἰταλίαν, καὶ συμφρονήσας Λατίνοις ὥσπερ καὶ πρότερον, ἐπίσκοπος ὑπ´ αὐτῶν Ἱέρακος ἀνεδείχθη.

9. Καὶ οὐ πολλῷ ὕστερον Γρηγόριός τις ἕτερος μοναχὸς Ἀκίνδυνος ἐπικεκλημένος, ὁμιλητὴς Βαρλαὰμ κατὰ τὴν ἔξω σοφίαν γεγενημένος καὶ πολὺν αὐτῷ φοιτήσας χρόνον, τῶν ἐκείνου διαφορῶν ὧν διηνέχθη πρὸς Παλαμᾶν ἀντεποιήθη· συνέβαινε δέ τι γελοῖον περὶ αὐτόν. Βαρλαὰμ μὲν γὰρ ἀπεσείετο τῷ λόγῳ, κἄν τις πρὸς αὐτὸν ὡς τὰ ἐκείνου φρονοίη λέγοι, τὴν κοινωνίαν τε ἀπεωθεῖτο καὶ κατηγόρει Βαρλαὰμ ὡς κακῶς φρονοῦντος καὶ ἀπεναντίως τοῖς ἁγίοις· τῇ δ´ ἀληθείᾳ κατάκρας ἐκείνῳ ἠκολούθει καὶ οὐδὲν ἢ μικρὸν ἢ μεῖζον διεφέρετο.

10. Αὖθις δὲ στάσεως κατὰ τὴν ἐκκλησίαν ἀναφυομένης, ἐν δεινῷ τιθέμενος ὁ πατριάρχης, εἰ διὰ τήν τινων φιλονεικίαν νοσοίη καὶ ταράττοιτο τὰ τῆς ἐκκλησίας, σύνοδον καὶ αὖθις δευτέραν συναθροίζει κατὰ τὸν αὐτὸν τῆς θεοῦ Σοφίας νεὼν, συνεδριάζοντος αὐτῷ καὶ μεγάλου δομεστίκου καὶ ὅσοι ἐπεδήμουν Βυζαντίῳ τῶν συγκλητικῶν.

11. Πολλὰ δὲ πρὸς ἀλλήλους τῶν Γρηγορίων ἀντειπόντων, ἐπεὶ ὁ Ἀκίνδυνος ἐφαίνετο τὰ ἴσα Βαρλαὰμ καὶ λέγων καὶ φρονῶν, ψῆφος μὲν ἐξενήνεκται κοινὴ ἐπισκόπων τε καὶ τῶν συγκλητικῶν κατὰ Ἀκινδύνου καὶ τῶν αὐτῷ φρονούντων ἴσως, ὡς τὰ αἱρετικῶν φρονούντων καὶ λεγόντων. Ἀφορίζονται δὲ καὶ τῆς κοινωνίας τῶν ὀρθοδόξων, εἰ μὴ ἐπιστρέφοιεν, ἀλλ´ ἐπιμένοιεν τῇ κακίᾳ· οὐ μὴν ἐκεῖνοι μόνοι, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἄλλος ὕστερον τοῖς ἴσοις ἐπιχειρήσοι καὶ Παλαμᾷ καὶ τοῖς λοιποῖς ὡς οὐκ ὀρθῶς φρονοῦσιν αἰτίαν ἐπαγάγοι, ὑπὸ τὴν αὐτὴν ἐπιτιμίαν εἶναι, εἰ μὴ μεταβάλλοι καὶ αὐτός. Ἐπὶ τούτοις δὲ καὶ τόμον συνθέντες κατὰ τὸ ἀρχαῖον τῶν συνόδων ἔθος καὶ ὑπογράψαντες αὐτὸν ὅ,τε πατριάρχης Ἰωάννης καὶ ἀρχιερέων ὅσοι τότε παρῆσαν, (ὕστερον γὰρ καὶ ἕτεροι πολλοὶ τοῖς προτέροις ὑπογεγράφασι σύμψηφοι γεγενημένοι,) Παλαμᾷ καὶ τοῖς αὐτῷ συνοῦσιν ἐγχειρίζουσιν εἰς δικαίωσιν. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὕστερον.

12. Τότε δὲ ἡ σύνοδος ἐπεὶ διελέλυτο, τῶν ἄλλων ἑκάστων διεσκεδασμένων, ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ἐν τῇ μονῇ τῶν Ὁδηγῶν ἀναπαύλης τινὸς τυχεῖν· καὶ γενόμενος ἐκεῖ, εἰς τὴν ὑστεραίαν ἤρξατο πυρέττειν ὁμαλῶς καὶ ἐδόκει τοῖς τῶν ἰατρῶν παισὶ τὴν κατὰ τὴν σύνοδον ταραχὴν καὶ ἀσιτίαν τοῦ πυρετοῦ αἰτίαν γεγενῆσθαι. Δευτέρᾳ δὲ ἡμέρᾳ πρὸς τῇ κεφαλῇ ἐνσκῆψαν τὸ κακὸν πονηρὰς παρεῖχε τὰς ἐλπίδας. Ἐφαίνετο γὰρ τῶν ὀξυτάτων εἶναι. Τρίτῃ δὲ τῇ μετ´ αὐτήν. Ἕωθεν μὲν ἐδόκει ἐνδιδόναι καὶ τοῖς ἰατροῖς ὑπέφαινε χρηστὰς ἐλπίδας· ἐπεὶ δὲ ἤδη περὶ μεσημβρίαν ἦν, μεταβαλὸν ἐξαίφνης οὐ μετὰ πολὺ ἀποτεθνήξεσθαι ἐδήλου βασιλέα, καὶ ἰατροῖς οὐδεμία σωτηρίας ὑπελείπετο ἐλπίς.

13. Ἐπεὶ δὲ τοιαῦτα διεθρυλλήθη, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ Ἀπόκαυχος ὁ παρακοιμώμενος προσελθὼν, συνεβούλευεν ἔχεσθαι τῶν πραγμάτων καὶ παρασήμοις κοσμεῖσθαι βασιλικοῖς μετὰ τὴν βασιλέως τελευτήν· βασιλέα γὰρ ἐν ζῶσιν ἔτι μὴ εἶναι προσδοκᾷν. Πάντως δὲ οὐδὲν καινὸν ποιήσειν, ἀλλ´ ὅπερ αὐτός τε πολλάκις ἠνάγκασεν ὁ βασιλεὺς καὶ Ῥωμαίων οὐκ ὀλίγοι ἴσασιν οὐδαμῶς ἐλάττω τιμὴν ἀποδιδόντες βασιλέως. Οὐ μὴν οὐδὲ πολλοῦ δεήσεσθαι πόνου καὶ ἀγώνων, ἀλλ´ ἀρκεῖ μόνον εἰπεῖν, καὶ πάντας ἔχειν ὑπακούοντας ἑτοίμως. Αὐτόν τε πρότερόν τε παρὰ πάντα τὸν βίον καὶ νῦν οὐχ ἧττον ἕτοιμον εἶναι τὰ λυσιτελεῖν αὐτῷ ποιεῖν δοκοῦντα, οὐ μόνον χρημάτων καὶ καμάτων ἀφειδοῦντα, ἀλλὰ καὶ ψυχὴν προθύμως ὑπὲρ τῶν ἰδίᾳ τι αὐτῷ διαφερόντων προϊέμενον, πάντων αὐτῷ μάλιστα ὄντα ὀφειλέτην. Πολλῶν γὰρ ἀπολελαυκέναι τῶν εὐεργεσιῶν τῶν παρ´ αὐτοῦ, οὐ βασιλεῖ μόνον τὴν ἀρχὴν καὶ προσαγαγόντα καὶ οἰκειώσαντα, ἀλλὰ καὶ ὕστερον βασιλέως ὠργισμένου παραιτησάμενον αὐτὸν καὶ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπαλλάξαντα, καὶ μέχρι νῦν εἰς ὅπερ ἐστὶ σχῆμα δι´ αὐτοῦ ἠγμένον.

14. Ὁ μὲν οὖν τοιαῦτα εἶπε. Μικρὸν δὲ ὁ μέγας δομέστικος ἐπισχὼν, Οὐκ ἄν μοι δοκῶ τοιαῦτα, εἶπε, παραστῆναι περὶ σοῦ ποτε, μηδ´ εἰς τοσοῦτον ἥκειν ἐμὲ φαυλότητος ἡγεῖσθαι τρόπων, ὥστε, βασιλέως ἔτι ζῶντος ἢ καὶ μετὰ τελευτὴν, ἢ σοὶ πεισθήσεσθαι ἢ ἑτέρῳ ὁτῳοῦν, τῆς μὲν εἰς ἐμὲ βασιλέως φιλίας ἢ μᾶλλον εἰπεῖν συμπνοίας ἀμνημονῆσαι, τῶν ἰδίᾳ δέ τι ἐμοὶ ζητεῖν διαφερόντων, ἀμελήσαντα τῶν κοινῇ τοῖς βασιλέως παισὶ καὶ βασιλίδι συμφερόντων. Διὸ καὶ μάλιστά σου κατεγνωκέναι, εἰ τοιαῦτα παραινῶν ἤλπισας πείσειν. Τοῦ δ´ αὖθις ἐπιχειροῦντος ὡς τὰ βελτίω πείθειν συμβουλεύει, „παῦσον“ εἶπε „τοιαῦτα λέγειν. Ὃς γὰρ, τοῦ φίλου τεθνεῶτος, μὴ τοὺς φιλίας τηρεῖ θεσμοὺς, οὗτος οὐδὲ ζῶντος ἦν φίλος ἀληθής.

15. Πρὸς μὲν οὖν τὸν μέγαν δομέστικον οὐδὲν ἔτι εἶπεν, οὕτως ἐμβριθῶς ἀποκρινάμενον· τῇ μητρὶ δὲ αὐτοῦ προσελθὼν, τὰ ἴσα ἐπεχείρει πείθειν, οἰόμενος, ἂν ταύτην πεῖσαι δυνηθῇ, τὸ σπουδαζόμενον ἠνυκέναι, ὡς οὐκ ἂν ἀντειπόντος τοῦ υἱοῦ ὅ,τι ἂν τῇ μητρὶ δοκοίη καὶ λυσιτελὲς ὁμοῦ καὶ δίκαιον. Ὡς δὲ καὶ παρ´ ἐκείνης τῆς ἴσης ἔτυχεν ἀπολογίας ἢ καὶ αὐστηροτέρας, μὴ τοιαῦτα κελευούσης συμβουλεύειν, ἃ μὴ συμφέρει πράττειν τὸν υἱὸν, παντελῶς ἀπέσχετο τῆς πείρας.

16. Ὁ μέγας δὲ δομέστικος ὁρῶν ἤδη βασιλέα ἐν χρῷ κινδύνου καθεστῶτα, καὶ συνιδὼν ὡς μάλιστα προσῆκον τῶν βασιλέως παίδων πρόνοιαν ποιήσασθαι καὶ τῆς ἀρχῆς, Ἄννῃ τῇ βασιλίδι προσελθὼν θρηνούσῃ καὶ ὀδυρομένῃ, „ὁ μὲν παρὼν“ εἶπε „καιρὸς οὐ πένθους οὐδὲ δακρύων εἶναι μοι δοκεῖ. Ὓστερον γὰρ ἡμῖν ἐξέσται, εἰ μὴ θεὸς ἀπαλλάξει τῆς προσδοκωμένης συμφορᾶς ἵλεων ἡμῖν ἄνωθεν ἐπιβλέψας, ὀδυρμῶν καὶ δακρύων ἀναπίμπλασθαι κατὰ σχολήν· τὸ δὲ νῦν ἔχον εἶναί μοι δοκεῖ προσῆκον ἀσφάλειαν ποιήσασθαι τῶν βασιλέως παίδων. Μάλιστα μὲν γὰρ οὐδένα Ῥωμαίων ἐπιβουλεύσειν οἴεσθαι ἡμῖν, μάλιστα ζῶντος ἐμοῦ καὶ παρόντος ἐνθάδε νῦν· εἰ δ´ ἄρα καὶ τοιοῦτον συμβαίη τι, βέλτιον περὶ σοῦ μόνην εἶναί μοι τὴν φροντίδα, καὶ μὴ πάντων ὁμοῦ καὶ παίδων καὶ τῆς ἀρχῆς.“

17. Ἡ βασιλὶς δὲ θαυμάζειν ἔφασκεν αὐτοῦ, εἰ, τοιαύτης ἀνάγκης περιϊσταμένης, ἐνόμισεν εἶναι τῶν δεόντων καὶ αὐτῆς πυνθάνεσθαι, εἴ τι βούλοιτο τῶν συμφερόντων εἰς τοὺς βασιλέως παῖδας πράττειν καὶ τὴν ἀρχήν. Ἐπέτρεπέ τε ἃ ἂν αὐτῷ δοκοίη κοινῇ λυσιτελεῖν μηδενὸς ἀμελεῖν. Ὁ δ´ εὐθὺς Ἰωάννην τε βασιλέα, τὸν βασιλέως υἱὸν, καὶ τὸν ἀδελφὸν Μιχαὴλ παραλαβὼν, ἤγαγεν εἰς τὰ βασίλεια· θεραπείαν τε αὐτοῖς τὴν γινομένην προστάξας εἶναι καὶ φρουρὰν τοῖς βασιλείοις ἔκ τε τῆς στρατιᾶς οὓς μάλιστα ᾔδει εὐνουστάτους τῷ βασιλεῖ, καὶ τῶν οἰκετῶν τοὺς πιστοτάτους τῶν ἰδίων περὶ πεντακοσίους τὸν ἀριθμὸν καταλιπὼν, καὶ τοὺς τοὺς πελέκυς ἔχοντας βαράγγους ὅσοι ἦσαν, καὶ αὐτὸς διενυκτέρευσεν ἐκεῖ, τῶν βασιλέως παίδων τὴν δυνατὴν ἀσφάλειαν ποιούμενος.

18. Εἰς ἑσπέραν δὲ τῆς τετάρτης ἡμέρας, τῇ τοῦ νοσήματος ὀξύτητι κατεργασθεὶς, ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς, πεντεκαιδεκάτῃ μηνὸς Ἰουνίου ἱσταμένου, τοῦ ἐννάτου καὶ τεσσαρακοστοῦ ἔτους ἐπὶ τοῖς ὀκτακοσίοις καὶ ἑξακισχιλίοις, ἐννάτης οὔσης ἰνδικτιῶνος.
 

497 Chapitre XL.

1. Barlaam accuse les Moines. 2. Grégoire Palamas les défend. 3. Barlaam appréhendant d'être condamné, demande conseil au grand Domestique. 4. Il lui conseille de se rétracter. 5. Barlaam appréhende d'être condamné après sa rétractation. 6. Il se rétracte. 7. Les Moines l'embrassent , et lui pardonnent. 8. Barlaam se retire chez les Latins, après la mort de l'Empereur. 9. Grégoire Acyndine renouvelle les erreurs de Barlaam. 10. Convocation d'un second Concile. 11. Condamnation de Grégoire Acyndine. 12. Maladie de l'Empereur. 13. Apocauque propose au grand Domestique de prendre possession de l'Empire. 14. Le grand Domestique rejette la proposition. 15. Apocauque la fait à la mère du grand Domestique, qui la rejette aussi. 16. Le grand Domestique propose à l'Impératrice de veiller à la sûreté de ses enfants. 17. Il les fait garder avec soin. 18. Mort de l'Empereur.

1. Le Concile fut donc assemblé dans l'Église de Sainte Sophie, où l'Empereur et 498 le Patriarche ayant pris les deux premières places, et les Prélats et les Sénateurs ayant rempli les autres places suivantes, on permit à Barlaam de proposer les erreurs dont il accusait Grégoire Palamas et ses compagnons. Ayant commencé son discours par un récit fort ample des motifs qui l'avaient porté à former cette accusation, présenta ensuite, un écrit contre les erreurs qu'il les accusait de soutenir. Après que cet écrit eut été lu, et qu'il eut ajouté de vive voix ce qu'il crut pouvoir servir à la confirmation de ses preuves, il accusa les Moines de ne savoir pas prier, marquant ce qui manquait à leur prière, et ce qui y devoir être ajouté. On permit ensuite aux Moines de se défendre.

2. Comme Grégoire Palamas avait non seulement une grande éloquence, mais une exacte connaissance de la Théologie, ils l'avaient chargé de défendre la pureté de leurs sentiments. Ayant donc pris la parole, il apporta les preuves de sa doctrine, qui n'était pas établie sur des raisonnements de Logique, ni sur des démonstrations de Géométrie ; car ces sciences humaines qui sont parmi nous , ne peuvent décider des matières sublimes qui font au dessus de nous ; mais sur les témoignages des Pères, ces hommes divins qui ont été tout remplis de l'esprit saint, qui pénètre la profondeur des mystères de Dieu, et il fit voir très-amplement que la lumière qui environna les Disciples sur le Tabor, est la gloire de Dieu, 499 laquelle est sans commencement, la splendeur de la Divinité, la Divinité même naturelle, et éternelle ; et il exposa fort au long ce que les Théologiens enseignent sur ce sujet. Il conclut par les principes de la Théologie, que cette lumière qui est naturelle et éternelle en Dieu, n'est point créée, qu'elle n'a point eu de commencement, et qu'elle est la majesté de Dieu même. Enfin, il présenta un livre composé par les Saints Solitaires du mont Athos, par lequel il est justifié que les anciens Pères ont été de ce sentiment, et par lequel les erreurs et les impiétés de Barlaam font doctement réfutées.

3. Quand il vit que la victoire était prête à se déclarer en faveur des Solitaires, et que la force des raisons de Palamas emportait les esprits de son côté, il appréhenda le châtiment qui était dû à ses impiétés et à ses blasphèmes, et il s'approcha du grand Domestique, pour le conjurer de lui donner un bon conseil et un prompt secours.

4. Le grand Domestique lui répondit: qu'il lui avait déjà conseillé de renoncer à toutes ces contestations, et de suivre le sentiment des Moines, qui étaient plus intelligents que lui en ces fortes de matières; qu'il ne laisserait pas néanmoins de lui conseiller ce qu'il croyait lui être le plus utile ; que s'il n'avait rien à répondre à ce que l'on avait proposé contre lui, et qu'il fut persuadé de la vérité de ce que les Moines avan- 500 çaient, il ne devait pas attendre la condamnation ; mais se lever et avouer en pleine assemblée, qu'il s'était trompé, et qu'il le soumettait aux sentiments des Saints Pères ; que s'il suivait cet avis, les contestations passées ne lui seraient aucun tort, et qu'il serait moins blâmé de s'être éloigné de la vérité, que loué d'y être revenu ; que les Moines qui étaient des hommes tout spirituels, et qui se conduisaient par des règles toutes célestes, témoigneraient désormais plus d'affection et plus de tendresse pour sa personne, qu'ils n'avaient témoigné jusqu'alors d'aversion et d'horreur pour ses sentiments; que quand il leur aurait déclaré qu'il embrassait sincèrement la doctrine orthodoxe, ils ne demanderaient rien davantage, et ils se tiendraient fort heureux d'avoir contribué quelque chose à sa conversion.

5. Barlaam répondit, qu'il était persuadé que ce conseil là était bon; mais qu'il appréhendait qu'au lieu de se contenter de sa déclaration, et de la soumission qu'il serait de changer d'opinion et de suivre les sentiments des Saints Pères, on ne le voulût flétrir; et qu'ainsi, il lui semblait qu'il ferait mieux d'attendre le jugement qui serait rendu, sans rien dire, pour avoir lieu de s'en plaindre, et pour le pouvoir faire révoquer en un autre temps.

6. Le grand Domestique l'ayant relevé de cette appréhension, et l'ayant assuré qu'on ne lui serait point de mauvais, traitements en sa pré- 501 sence , il suivit son avis, et s'étant avancé au milieu de l'assemblée, il reconnut ingénument son erreur, et en demanda pardon, protestant que ce n'était, ni par le désir de contester, ni par aucun mépris des auteurs Ecclésiastiques , qu'il s'était engagé dans cette dispute ; mais par la créance où il avait été de bonne foi, que la doctrine des Moines était fausse, et par le zèle qu'il avait eu de les corriger, que voyant maintenant qu'elle était véritable, il l'embrassait de tout son cœur, et il avouait que la lumière qui avait paru sur le Tabor était une lumière éternelle.

7. Alors Grégoire Palamas et ses compagnons se levèrent, embrassèrent Barlaam, lui pardonnèrent, le louèrent de son changement, et en rendirent à Dieu des actions de grâces. Ils ajoutèrent qu'ils n'étaient entrés dans cette contestation ni par intérêt temporel, ni par aucune autre considération humaine ; mais pour empêcher que la mauvaise doctrine ne se répandît dans l'Eglise, qu'elle n'en corrompît la pureté, et qu'elle n'en déchirât l'unité : que c'était uniquement pour cela qu'ils avaient témoigné de la chaleur, et qu'autant qu'ils étaient humbles et modérés en d'autres sujets, autant étaient-ils élevez et ardents, quand il s'agissait de la gloire de Dieu, et de la défense de sa vérité ; qu'ils avaient alors une fermeté qui ne pouvoir être abattue par les injures, ni élevée par les louanges, qu'ils remerciaient Dieu, qui est: l'auteur de la 502 paix, d'avoir si heureusement réuni les deux partis dans un même sentiment. l'Empereur et le Patriarche ayant en fuite exhorté les uns et les autres à entretenir la concorde et la bonne intelligence, ils rompirent l'assemblée.

8. L'Empereur étant mort bientôt après, Barlaam renouvela ses erreurs, se plaignit de la procédure qui avait été tenue contre lui, prétendant qu'elle avait été irrégulière et défectueuse, et le retira parmi les Latins, par lesquels il fut élevé à l'Évêché de la ville de Jeracio.

9. Peu de temps après un certain Moine nommé Grégoire, et surnommé Acindyne, disciple de Barlaam, entreprit la défense de sa doctrine par une méthode fort ridicule, la condamnant de bouche comme une doctrine contraire aux sentiments des Saints Pères, et la suivant néanmoins, sans y avoir apporté de tempérament ni de correction.

10. Le Patriarche fâché de voir que ces contestations se renouvelaient, et qu'elles troublaient la paix de l'Église, assembla un second Concile, où le grand Domestique assista, avec tout ce qu'il y avait alors de Sénateurs à Constantinople.

11. Après que ces deux Grégoires eurent longtemps contesté, et qu'il eut été reconnu qu'Acindyne tenait le même langage que Barlaam, et soutenait les mêmes erreurs, il fut condamné comme Hérétique, du consentement unanime de tous les Évêques, et de tous les Sénateurs, 503 et non seulement lui, mais tous ceux qui soutenaient, ou qui soutiendraient à l'avenir son sentiment. De plus, on dressa selon l'ancienne coutume des Conciles, un écrit, qui fut signé par le Patriarche, et par les Évêques, et délivré à Palamas et à ses compagnons, pour servir de preuve de la pureté de leur foi. Mais cela ne fut pas fait sitôt.

12. Le Concile ayant été terminé de la sorte, et chacun s'étant retiré chez foi, l'Empereur s'enferma dans le Monastère des Hodeges, pour s'y reposer. Le jour suivant il eut une atteinte de fièvre, que les Médecins jugèrent procéder de l'émotion que les contestations des Théologiens lui avaient donnée, et de la longue abstinence qu'il avait été obligé de garder durant leur assemblée. Le second jour, il se fit un transport au cerveau, et la maladie parut très-aiguë, et très dangereuse. Le troisième elle se ralentit un peu, et donna quelque légère espérance, mais le quatrième elle s'accrut avec une telle violence, qu'elle le fit appréhender une mort prochaine, et que les Médecins en désespérèrent absolument.

13. Le bruit s'en étant répandu, Apocauque Protovestiaire vint trouver le grand Domestique, et l'exhorta à prendre possession de l'Empire, et à se revêtir des marques de la Souveraine puissance, lui représentant qu'il ne serait rien en cela d'étrange, ni de surprenant, puisque chacun savait que l'Empereur l'avait voulu associer à 504 l'Empire, qu'il n'avait qu'à déclarer ses intentions, et que les Romains qui ne lui rendaient déjà guère moins de respects qu'à l'Empereur, seraient disposés à une prompte obéissance, que pour lui, il était aussi prêt que jamais à exposer sa vie et ses biens pour ses intérêts, en reconnaissance des bienfaits dont il l'avait accablé, soit en le délivrant de prison, ou en l'élevant aux charges et aux emplois.

14. Le grand Domestique étant demeuré quelque temps dans le silence, répondit de cette forte. Je ne pensais pas vous avoir donné sujet de me croire capable d'une si noire perfidie, que d'usurper l'autorité absolue, soit du vivant de l'Empereur, ou après sa mort, au préjudice de l'Impératrice et de ses enfants. Vous vous êtes fort trompé, quand vous avez cru pouvoir me le persuader. Apocauque se préparant à lui faire une nouvelle instance, il lui dit, Cessez de m'importuner, quiconque n'est pas fidèle à un ami3, n'a jamais été véritable ami.

15. Il n'osa plus rien dire au grand Domestique., après avoir reçu de lui une réponse si sévère; mais il alla trouver sa mère, pour lui donner le même conseil, dans l'espérance que si elle l'approuvait, le grand Domestique ne voudrait pas s éloigner de les sentiments; mais elle lui imposa silence, en lui défendant de se mêler de donner de si pernicieux conseils.

16. Le grand Domestique voyant que l'Empereur était fort proche de sa fin, et qu'il était 505 temps temps de pourvoir à la sûreté de ses enfants, il alla trouver l'Impératrice qui fondait en larmes, et il lui dit : Ce n'est pas ici le temps de verser des larmes, ni de pousser des soupirs. Nous n'en aurons que trop de loisir si Dieu ne nous regarde d'un œil favorable , et s'il ne détourne le malheur dont nous sommes menacés. Il est à propos de mettre les Princes vos enfants en sûreté. Je me persuade que l'on n'osera former aucune révolte durant ma vie. Mais si néanmoins cela arrivait, je ferai bien aise de n'avoir à veiller qu'à la défense de vos intérêts, et de n'avoir pas à veiller en même temps à la sûreté de vos enfants, et à la conservation de l'Empire.

17. L'Impératrice lui répondit, qu'elle s'étonnait de ce qu'il semblait douter, si dans une si triste, et si funeste conjoncture, elle souhaitait de pourvoir à la sûreté de ses enfants, et elle lui permit de faire ce qu'il jugerait à propos. A l'heure même il prit les deux fils du jeune Andronique, Jean et Michel, et les ayant menés au Palais Royal, il les fit garder par les soldats qu'il connaissait les plus fidèles, par ses domestiques, par cinq cens Varanges, armés de pertuisanes, et il passa lui-même la nuit avec eux.

18. L'Empereur ne pouvant plus résister à la violence du mal, mourut sur le soir du Mercredi quinzième jour du mois de Juin, en la neuvième Indiction, et en l'année six mille huit cens quarantième depuis la création du monde.