Anne Comnène traduit par Mr. Cousin

Cantacuzène

 

HISTOIRE DES EMPEREURS ANDRONIQUES

LIVRE DEUX (chapitres XXI à ΧXΧ)

LIVRE ΙΙ (chapitres XI à XX) - LIVRE II (chapitres XΧXI à XL)

 

Traduction française : Mr. COUSIN

La traduction est purement littéraire et laisse tomber de nombreux passages. (Philippe Remacle)

 

 

 

 

HISTOIRE DES Empereurs ANDRONIQUES

Ecrite par Cantacuzène.

LIVRE DEUX.

 

 

 

précédent

καʹ. 1. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ στρατιὰ Περσῶν ἱππικὴ τὸν Ἑλλήσποντον περαιωθεῖσα, ἐληΐζετο τὴν Θρᾴκην. Πυθόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς συνήθροιζε τὴν στρατιὰν ὡς ἀμυνούμενος αὐτούς. Ἐν ᾧ δὲ ταῦτα ἐτελεῖτο, οἱ μὲν πολλοὶ τῶν Περσῶν, ἀναστρέψαντες ἐπεραιώθησαν πρὸς ἕω. Πεντακόσιοι δὲ αὐτῶν καὶ χίλιοι λογάδες ἔμειναν ἐπὶ τῆς Θρᾴκης· βασιλέως δὲ αὐτοῖς ἐπιστρατεύσαντος, ἔπεσον πάντες μάχῃ νικηθέντες.

2. Οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις ἐκ τῆς ἑσπέρας ἠγγέλθη βασιλεῖ ὡς παρασκευάζοιτο στρατιὰ Τριβαλῶν τῇ Ἀχρίδι ἐπιθέσθαι πόλει ἑσπερίῳ ὑπὸ τὴν Πιερίαν τὸ ὄρος κειμένῃ, καὶ μετὰ μικρὸν οἱ Τριβαλοὶ δῃώσαντες τὰ περὶ αὐτὴν, περικαθήμενοι ἐπολιόρκουν· βασιλεὺς δὲ ἐβοήθει κατὰ τάχος. Αἰσθόμενοι δὲ οἱ Τριβαλοὶ, τὴν πολιορκίαν ἐκλιπόντες, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν οἰκείαν, καὶ ὁ βασιλεὺς εἰς Ἀχρίδα παρελθὼν πρόνοιάν τε ἐποιήσατο τῆς πόλεως ὅση δυνατὴ καὶ ἐκ τῶν παρακειμένων αὐτῇ φρουρίων τινὰ ὄντων ὑπηκόων Τριβαλοῖς, εἷλεν ἐξ ἐφόδου· τῶν τε ἑσπερίων ἑτέρων πόλεων προνοησάμενος, αὖθις εἰς Διδυμότειχον ἐπανῆκε.

3. Μιχαὴλ δ´ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς ἔκ τινων διαφορῶν πρὸς Κράλην τὸν Τριβαλῶν ἄρχοντα ἐκπολεμωθεὶς, παρεσκευάζετο ὡς αὐτῷ ἐπιστρατεύσων. Εἰδὼς δὲ καὶ βασιλέα πολέμιον αὐτῷ ὄντα, πέμψας πρεσβείαν πρὸς αὐτὸν, ἐδεῖτο αὐτοῦ ἐπιθέσθαι Κράλῃ, ὡς ὑπ´ ἀμφοτέρων ῥᾳδίως ἐκτριβησομένῳ. Ἐπεὶ δὲ ἐδόκει καὶ βασιλεῖ καιρὸν εἶναι δίκας παρὰ Τριβαλῶν λαβεῖν ὧν ἠδίκησαν Ῥωμαίους, Μιχαὴλ μὲν ὑπέσχετο τὴν ἐκστρατείαν, προσθεὶς ὡς εἰ μὴ παρεκάλει καὶ αὐτὸς, ἀλλ´ αὐτὸς διενοεῖτο στρατιᾷ ἐπὶ Τριβαλοὺς ἐλθεῖν ὡς τὰ μέγιστα ἠδικημένος ὑπ´ αὐτῶν· αὐτὸς δὲ ἀθροίσας τὴν στρατιὰν καὶ πάντα ἐκπορισάμενος ὧν ἐδεῖτο, διὰ Πελαγονίας ἐσέβαλεν ἐς τὴν γῆν τῶν Τριβαλῶν καὶ ἔτεμέ τινα αὐτῆς. Καὶ Βουτζοῦνιν μέν τι φρούριον προσαγορευόμενον εἷλεν ἐξ ἐφόδου, Δεύριτζαν δὲ καὶ Δουβροῦνιν καὶ Καβαλλάριον καὶ Σιδηρόκαστρον, φρούρια καὶ αὐτὰ, παρεστήσατο ὁμολογίᾳ. Μιχαὴλ δὲ καὶ αὐτὸς διὰ Παιονίας πανστρατιᾷ ἐπιστρατεύσας Τριβαλοῖς, ἐστρατοπέδευσεν ἐν τόπῳ Βελμάσδιν ἐγχωρίως προσαγορευομένῳ, περιορώμενος τοὺς πολεμίους, ὡς οὐκ ἂν τολμήσοντας προσβαλεῖν αὐτῷ.

4.  Στέφανος δὲ Κράλης ὁ τῶν Τριβαλῶν ἄρχων, ἐπεὶ ἑκατέρωθεν συνεώρα τῷ πολεμίῳ πυρὶ περισχεθεὶς, ἑκατέροις μὲν ἀντιτάξασθαι τοῖς βασιλεῦσι, διελόμενος τὴν στρατιὰν, οὐκ ᾤετο εἶναι δυνατός· εἵλετο δὲ μᾶλλον τὸν Μυσῶν βασιλέα ἀνταγωνιστὴν καὶ πανστρατιᾷ καὶ αὐτὸς ἐλθὼν παρεστρατοπέδευσε μὲν αὐτῷ, ἐν ἐπικαίρῳ δὲ χωρίῳ, στενὴν ἔχοντι τὴν δίοδον καὶ σκληρὰν, ᾗ ἐπέστησε στρατιὰν πεζὴν φρουρεῖν, ὡς μή τις δύναιτο δι´ αὐτῆς ἰέναι ἐπ´ αὐτόν. Ἐπικηρυκευσάμενοι δὲ ἀλλήλοις, ἐπεὶ ἀσυμβάτως εἶχον καὶ ἐδόκει πολεμητέα εἶναι, ἐκεχειρίαν ἄγειν συνέθεντο ἐκείνην τὴν ἡμέραν ὡς μαχούμενοι ἐς τὴν ὑστεραίαν. Ἐπιλελοιπότος δὲ ἤδη σίτου τῷ στρατοπέδῳ τῶν Μυσῶν, ὁ βασιλεὺς Μιχαὴλ ἔγνω δεῖν καθ´ ἣν τὴν ἐκεχειρίαν ἦγον, στρατιὰν ἀπολεξάμενος, πέμψαι ἐπὶ σῖτον· καὶ διεσκέδαστο τὸ πλεῖον τῆς στρατιᾶς ἐπὶ τὰ παρακείμενα χωρία ἐφ´ ἁρπαγήν. Ὁρῶν δὲ ὁ Κράλης τὴν Μυσῶν διεσκεδασμένην στρατιὰν καὶ νομίσας καιρὸν εἶναι ἐπιθέσθαι Μιχαὴλ καταστρατηγηθέντι ὑπ´ αὐτοῦ, ὡς εἶχε τάχους, ὡπλισμένην τὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν καὶ τριακοσίους ἐξ Ἀλαμανῶν ἐπαγόμενος καταφράκτους, ὀλίγα τῶν συνθηκῶν φροντίσας, ἐπὶ Μυσοὺς ἐχώρει. Μιχαὴλ δὲ ὁρῶν τὴν Τριβαλῶν στρατιὰν ἐπαγομένην, ἔγνω μὲν ἠπατημένος, πλὴν ὡς εἶχε τάχους καὶ αὐτὸς τὴν στρατιὰν ὁπλίσας, ἐξῆγεν ὡς ἐς μάχην· καὶ πρὶν εἰς τάξιν καταστῆναι, οἱ Τριβαλοὶ ἐπιπεσόντες, ἐτρέψαντό τε τοὺς Μυσοὺς καὶ ἐνίκων κατὰ κράτος. Καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτειναν αὐτῶν παρὰ τὴν μάχην, ὅσοι δὲ ἑάλωσαν ζῶντες, γυμνούμενοι τῶν ὅπλων, ἀπελύοντο. Οὐ γὰρ ἔξεστιν αὐτοῖς ἀλλήλους ἀνδραποδίζειν ὄντας ὁμοφύλους. Βασιλεὺς δὲ ὁ Μιχαὴλ τραυματίας γενόμενος καιρίως ἑάλω μὲν ἔτι ζῶν καὶ ἀπήχθη παρὰ τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων. Ἐτελεύτησε δὲ μικρὸν ἐπιβιούς. Τὸ δὲ στρατόπεδον τῶν Μυσῶν ἐπόρθησαν οἱ Τριβαλοί. Ἡ δ´ ἐπὶ τὸν σῖτον διεσκεδασμένη στρατιὰ, τοῦ σφετέρου βασιλέως πυθόμενοι τὴν ἧτταν, οἱ μὲν αὐτῶν ἄλλοι ἄλλοσε καταλαμβανόμενοι διεφθείροντο, οἱ πλείους δὲ αὐτῶν φυγῇ ἐπορίσαντο τὴν σωτηρίαν. Ὁ Κράλης δὲ μετὰ τὴν νίκην βασιλεῖ μὲν οὐκ ἐπεστράτευσε Ῥωμαίων ἐπικειμένῳ ὁμοίως καὶ πολιορκοῦντι τὰς ἐν τοῖς μεθορίοις αὐτοῦ τε καὶ τῆς Ῥωμαίων ἡγεμονίας πόλεις, ἀλλ´ ἔμεινεν ἐστρατοπεδευμένος οὐκ ἐγγύς· εἴτε δὲ μείζονα συναθροίζων στρατιὰν, ὡς τῆς οὔσης οὐκ ἀξιομάχου Ῥωμαίοις δοκούσης εἶναι, εἴθ´ ἕτερόν τι διανοούμενος, ἔμεινεν ἐν ἀδήλῳ.

5. Μετὰ μικρὸν δὲ ἠγγέλλετο τῷ βασιλεῖ, ὡς οἱ δυνατοὶ παρὰ Μυσοῖς, τοῦ σφετέρου βασιλέως Μιχαὴλ ἀποθανόντος, εἴτε Στέφανον θεραπεύοντες τὸν Κράλην, εἴθ´ ὅ, τι ἕτερον διανοούμενοι, τὴν μὲν βασιλέως ἀδελφὴν ἀπήλασαν μετὰ τῶν τέκνων, τῇ δὲ ἀδελφῇ Στεφάνου, ἣ πρότερον συνῴκει Μιχαὴλ, ἅμα τέκνοις τά τε βασίλεια παρέδοσαν τῶν Μυσῶν καὶ τὴν ἀρχήν.

6. Βασιλεὺς δὲ ἐκκλησίαν συναθροίσας μετὰ τῶν ἐν τέλει, ὅ,τι δέοι ἐβουλεύετο ποιεῖν. Καὶ ἐδόκει δεῖν τὰ ἐνταῦθα μὲν καταλιπεῖν, ὡς ὀλίγα ἢ οὐδὲν δυνησομένους ἑαυτοῖς περιποιήσασθαι, τοῦ Κράλη ἤδη τοῦ πρὸς Μυσοὺς πολέμου ἀπηλλαγμένου καὶ δυνηθέντος ἂν ῥᾳδίως ἀμύνεσθαι αὐτοὺς κακοῦντας τὴν αὐτοῦ· πρὸς δὲ τὴν Μυσίαν ἀπαίρειν τὴν ταχίστην, ὡς ἐλπίδων ἐκεῖ μεγάλων ὑποφαινομένων. Πρόφασιν δὲ πολέμου εἶναι οὐ μικρὰν, τὸ τὴν βασιλέως ἀδελφὴν ἀπελαθῆναι τῆς ἀρχῆς, δικαιοτέραν οὖσαν ἄρχειν, ἅτε τῆς Κράλη ἀδελφῆς ὑπὸ περιόντος ἔτι ἐκβληθείσης Μιχαήλ. Ἐπεὶ δὲ ἐδέδοκτο ἀναχωρεῖν τοῖς τε προσχωρήσασιν ἀρτίως πολιχνίοις φρουρὰς ἐγκαταστησάμενος ὁ βασιλεὺς, τῶν τε λοιπῶν πέρι τὴν ἄκραν πόλεων ὅσης ἐδέοντο πρόνοιαν ποιησάμενος, καὶ στρατιὰν ἅμα στρατηγῷ Συργιάννῃ καὶ τῆς ἄλλης ἑσπέρας ὄντι καταλιπὼν, ὥστε ἀμύνεσθαι ὑπὲρ αὐτῶν ἂν ἐπίωσιν οἱ Τριβαλοὶ, τὴν ἄλλην στρατιὰν ἀναλαβὼν, εἰς Ἀδριανούπολιν ἐπανῆλθεν· οὐ πολλαῖς δὲ ὕστερον ἡμέραις καὶ τὴν ἐπίλοιπον Ῥωμαίων στρατιὰν ὅση ἦν συναγαγὼν, ἐσέβαλεν εἰς τὴν Μυσίαν, καὶ τά τε ἄλλα μάλιστα τὴν χώραν δῃώσας καὶ ἐκ τῶν ὑπηκόων πόλεων Μυσοῖς τὴν Ἀγχίαλον καὶ Μεσημβρίαν καὶ Ἀετὸν Κτένιά τε καὶ Ῥωσόκαστρον καὶ Διάμπολιν παραστησάμενος ὁμολογίᾳ, εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε.

7. Διατρίβοντι δὲ ἐκεῖ, ἐπεὶ καὶ ἡ Βυζαντίων ἐκκλησία χηρεύουσα ἦν ἀρχιερέως, τοῦ πατριάρχου Ἠσαΐου οὐ πολλῷ πρότερον χρόνῳ τετελευτηκότος, ἐδόκει τῶν ἀναγκαίων τοῖς πατριαρχικοῖς θρόνοις τινὰ ἐγκαθιδρύσαι. Πολλῆς δὲ ζητήσεως περὶ τούτου γινομένης καὶ ἄλλων ἄλλους προβαλλομένων, ὁ μέγας δομέστικος συνεβούλευε βασιλεῖ, τὸν πρεσβύτερον Ἰωάννην ἀποδεῖξαι πατριάρχην, ὃν τῆς Ἀπρίων μὲν ὄντα πόλεως πολίτην καὶ ἐξ ἀσήμων, περὶ δὲ τὴν ἱερατικὴν λειτουργίαν μάλιστα δοκοῦντα ἔχειν εὐφυῶς, ὁ μέγας δομέστικος ἐνέγραψε τοῖς οἰκείοις καὶ περὶ τὴν ἱερὰν ἐχρῆτο ταύτην λειτουργίαν. Ὓστερον δὲ οὐ πολλῷ χρείας γενομένης, τῷ βασιλικῷ ἐνέγραψε κλήρῳ, μηδὲν τῶν παρ´ αὐτοῦ χορηγουμένων προσόδων ἀποστερήσας, ἀλλ´ ἐκείναις τὰς βασιλικὰς προσθείς. Καὶ διετέλεσέ γε κἀκεῖ περὶ τὰ τοιαῦτα μάλιστα εὐδοκιμῶν καὶ διὰ τοῦτ´ ἀπέλαυε τῆς βασιλέως εὐμενείας. Βασιλεὺς δὲ ἐπῄνει τε τὸν λόγον καὶ ἐπιχειρητέα ἔλεγεν εἶναι, εἴγε ἀνυσθῆναι δυνατόν. Ὡς δὲ τοῖς λοιποῖς ἀρχιερεῦσι τὸν περὶ τούτου προσῆγον λόγον, οἱ μὲν εὐθὺς ὥσπερ ἀπὸ συνθήματος πάντες ἀπωθοῦντο καὶ οὐδὲ ἠνείχοντο τῶν περὶ τούτου λόγων· βασιλεὺς δὲ αὐτοὺς οὕτως ἄγαν ὁρῶν ἐνισταμένους, τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ τὴν περὶ τούτου ἐπιχείρησιν ἐπέτρεπεν.

8. Ὁ δὲ οὐδὲν μελλήσας ἐκκλησίαν συνήθροιζεν ἐκ τῶν ἀρχιερέων ἐν τῷ τῶν θείων ἀποστόλων Χριστοῦ νεῷ, καὶ καταστὰς εἰς λόγους, ἐπεχείρει πείθειν, ὡς δεῖ τὸν πρεσβύτερον Ἰωάννην ἐπὶ τὸ πατριάρχην δέχεσθαι ψηφίζεσθαι· οἱ δ´ ἀντεπεχείρουν, ὡς οὔτε δίκαιον, οὔτε λυσιτελὲς ἂν τῇ ἐκκλησίᾳ εἴη τοῦ θεοῦ. Πολλῶν δὲ ἐξ ἑκατέρου μέρους λόγων εἰρημένων, τέλος ἀνέστησαν ἀσύμφωνοι ταῖς γνώμαις, τῶν μὲν οὐδαμῶς οἰομένων εἶναι ἀνεκτὸν, τὸν ἔτι τοῖς τοῦ βίου πράγμασι συνισχημένον καὶ γυναικὶ καὶ τέκνοις συνοικοῦντα, εἰς τὸν ὑψηλότατον τῆς διδασκαλίας ἀνάγειν θρόνον· τοῦ δ´ ἀντεπιχειροῦντος, ὡς οὐδὲν ἂν εἴη τοῦτο κώλυμα, καθάπαξ ἀποστησομένου, ἂν τἄλλα ἱκανός τε καὶ ἁρμόζων πρὸς τὸ ἔργον ᾖ. Τέλος δὲ ὁ μέγας δομέστικος τὴν ἐκκλησίαν διαλύων, νῦν μὲν ἕκαστον ἐκέλευεν οἴκαδε ἀπελθόντα, ἀναπαύλης τυχεῖν οὐκ ὀλίγον πόνον ὑπομείναντας· αὖθις δὲ συνελθόντας περὶ τῶν αὐτῶν ποιήσεσθαι τοὺς λόγους. Οἱ μὲν οὖν ἕκαστος ἐπ´ οἴκου διελύοντο, ὁ μέγας δὲ δομέστικος ἀπήγγελλε τῷ βασιλεῖ ἐλθὼν, ὅσα τε λέξαι τοὺς ἀρχιερέας πείθειν ἐπιχειρῶν καὶ ὧν παρ´ αὐτῶν ἀκούσειεν ἀντιλεγόντων, καὶ τέλος, ὡς συντεθείη καὶ δευτέραν ἐκκλησίαν συναθροῖσαι τούτου ἕνεκα.

9. Μετὰ δεκάτην δὲ ἡμέραν αὖθις ἐκέλευεν ἀθροίζεσθαι ἐν τῷ αὐτῷ ναῷ· καὶ ἐπειδὴ πάντες ἠθροισμένοι ἦσαν, οὐκέτι μὲν ἐκ τῶν ὁμοίων ἐπεχείρει πείθειν, (ᾔδει γὰρ οὐ πείσων,) ἀλλ´ ἐξ ὧν μάλιστα ᾤετο ὑποκλέψειν τὴν πειθὼ αὐτοῖς. Ἔφη γὰρ τὸ μὲν περὶ Ἰωάννου τοῦ πρεσβυτέρου πείθειν εἰς τὸν πατριαρχικὸν ἀνάγειν θρόνον, οὐδ´ αὐτῷ δοκεῖν εἶναι δεῖν, μάλιστα βουλομένῳ τὰ κατὰ γνώμην αὐτοῖς ποιεῖν καὶ μηδὲν ἀηδὲς μήτ´ ἀβούλητον προσαναγκάζειν· ἑτέρας δὲ ἐκκλησίας σκέψασθαι εἴγε δίκαιον προστάτην ἀποδεῖξαι. Πάντως δὲ οὐδ´ ἂν εἴη τοῦ τοιούτου κώλυμα, ἕως ἂν μηδεὶς αὐτῷ ἔχῃ περὶ τῆς ἱερωσύνης ἔγκλημα ἐπενεγκεῖν. Οἱ δὲ μηδὲν τῶν μελλόντων ὑποπτεύσαντες, μηδὲ τοῦτο ἐννοήσαντες, ὡς τοῖς σφετέροις αὐτῶν ἁλώσονται βρόχοις, αὐτοὶ ἡδέως τε ἐδέξαντο τοὺς λόγους οἰόμενοι κεκρατηκέναι καὶ ἐπεψηφίζοντο προθύμως, Θεσσαλονίκης ἱεράρχην ἀποδεῖξαι τὸν Ἰωάννην. Ἐπεὶ δὲ εἰς ἓν συνῆλθον ἅπαντες ταῖς γνώμαις, ἐκέλευε γράμμασι τὰ ἐψηφισμένα ἐπιβεβαιοῦν· οἱ δ´ ἔγραφον τὸ ψήφισμα αὐτίκα. Ἐπεὶ δ´ ἐν χερσὶ τοῦτο εἶχεν ὁ μέγας δομέστικος λαβὼν, „τοῦτο μὲν“ εἶπε „καλῶς καὶ ᾗ προσῆκεν ἐγεγόνει, καὶ χάριν ἂν ὑμῖν εἰδείην καὶ αὐτὸς τούτου ἕνεκα πολλήν. Πυθέσθαι δὲ ὑμῶν βούλομαι ἐκεῖνο· ἂν ἔρηται ὁ βασιλεὺς, ὅτι, εἰ τοῖς ἀρχιερεῦσι πολλὰ σκεψαμένοις καὶ τὰ δίκαια ποιοῦσιν ἔδοξε τὸν πρεσβύτερον Ἰωάννην ψηφίσασθαι ἀρχιερέα καὶ οὐδεμία τις ἐφάνη αἰτία κωλῦσαι δυνατὴ, ἀλλὰ πᾶσιν ἔδοξεν ὁμοῦ ψήφῳ κοινῇ τῆς ἱερᾶς ἄξιος λειτουργίας ταυτησὶν, ἀνθ´ ὅτου μὴ καὶ πρὸς τὸν πατριαρχικὸν, ἐμοῦ βουλομένου, ἀναχθείη θρόνον; ἂν ταῦτα λέγῃ, τί ἐροῦμεν ἢ τίνα εὐπρόσωπον ἀπολογίαν ἀποδῶμεν ἄν; διδάξατε αὐτοί.“ Τῶν δὲ φαμένων, ὅτι „ἐπειδὴ τὸ ψήφισμα ἐπὶ τούτοις ἐποιησάμεθα, ὅτι Θεσσαλονίκης μὲν ἤ τινος ἄλλης ἐκκλησίας ἡγεμόνα δέχεσθαι τὸν Ἰωάννην, πατριάρχην δὲ μή“· „οὐκοῦν ἔδει“ εἶπε „καὶ ἀνάγκην τινὰ προσεῖναι τῷ λόγῳ. Εἰ μὲν γὰρ ἄλλην τινὰ χάριν ἢ δύναμιν ἄνωθεν ἐκ ταμίου δωρεῶν δέχεται ὁ πατριάρχης, ἣν οὐκ ἔξεστι λαμβάνειν καὶ τοῖς ἄλλοις ἱεράρχαις, ἔχοι ἄν τινα πρόφασιν ὁ λόγος· εἰ δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἔστι, πᾶσι δὲ ἐπίσης καὶ τῆς μείζονος καὶ τῆς ἐλάσσονος πόλεως ἐπισκόποις μέτεστι δωρεᾶς, αἱ τιμαὶ δὲ καὶ αἱ λαμπρότητες τῶν θρόνων κεῖνται παρὰ βασιλεῖ καὶ ἔξεστιν αὐτῷ καὶ τὸν μικρᾶς πόλεως ἐπισκοπεῖν ἄξιον κριθέντα ἐπὶ τὴν μείζονα ἀνάγειν, τί δεῖ ἀπέραντα πονοῦντας, ἀπολογίας οὕτω σαθρὰς καὶ εὐκαταλύτους συναγείρειν καὶ προσκρούειν εἰκῇ δοκεῖν τῷ βασιλεῖ; ἐφ´ ἃ μὴ δέον ἀντιλέγοντας, ἀλλὰ μὴ μικρὸν τῆς φιλονεικίας ὑπενδόντας, ψηφίσασθαι τὰ κατὰ γνώμην βασιλεῖ, καίτοι γε τοῦ δικαίου καὶ εὐλόγου οὐ μακρὰν ἀφεστηκότα. Τὸ γὰρ ἡμέτερον ἐῶ, εἰ δή τις χάρις καὶ ἐμοῦ κεῖται παρ´ ὑμῖν.“ Τοιαῦτα εἰρηκότος πρὸς αὐτοὺς, μόλις μὲν, νοῦν δὲ ὅμως ἔσχον, ὡς τοῖς οἰκείοις ἑάλωσαν πτεροῖς καὶ ἀναλῦσαι οὐκ ἔστι τὰ ἐψηφισμένα. Καὶ πρὸς ἀλλήλους μὲν ἑώρων ὡς ἠπατημένοι, ὅμως δὲ καὶ ἄκοντες ἐπεψηφίζοντο τὸν Ἰωάννην πατριάρχην, πολλὰ τοῦ μεγάλου δομεστίκου πρότερον καὶ πρὸς ἕκαστον ἰδίᾳ καὶ πᾶσι κοινῇ διειλεγμένου καὶ πείθοντος, τοὺς μὲν, ὅτι ἦσαν εὖνοι πρότερον αὐτῷ, τοὺς δ´, ὅτι καὶ αὐτοὶ ἐδέοντο αὐτοῦ τοῖς πράγμασιν ἐφεστηκότος τὴν εἰς τὸ μέλλον οἰκείωσιν προμνωμένους αὑτοῖς. Οὕτω μὲν δὴ ὁ Ἰωάννης σπουδῇ πολλῇ τοῦ μεγάλου δομεστίκου πατριάρχης ἐψηφίσθη, οὐδενὸς ἂν ἑτέρου πείσαντος, εἰ μὴ αὐτὸς παρῆν, καὶ ἐχειροτονήθη μετὰ μικρόν.
 

précédent

Chapitre XXI.

1. L'empereur défait les Turcs en Thrace. 2. Il secourt la ville d'Acride. 3. Il se joint au Roi de Bulgarie, pour faire la guerre aux Serviens. 4..Le Crale de Servie surprend les Bulgares, les défait et tue leur Roi. 5. Les Bulgares chassent la sœur de l'Empereur, hors du Palais, pour y mettre la sœur du Crale. 6. L'Empereur fait irruption en Bulgarie. 7. Le grand Domestique conseille à l'Empereur de faire Patriarche de Constantinople un Prêtre nommé Jean. 8. Il le propose aux Evêques, qui refusent de le recevoir. 9.. Il les surprend et les réduit à son avis.

1. Dans le même temps quelque cavalerie des Turcs ayant traversé l'Hellespont, fit le dégât en Thrace. l'Empereur assembla aussitôt des gens de guerre pour aller leur donner la chasse. Mais avant qu'il y fût arrivé, la plupart étaient repassés en Orient. Il n'en resta que 397 quinze cents, qu'il tailla presque tous en pièces.

2. Peu de jours après, il reçut nouvelles d'Occident, que les Serviens se préparaient à aller assiéger Acride, petite ville assise au pied du mont Pieria. En effet, ayant ravagé la campagne d'alentour, ils formèrent le siège. Mais ayant appris que l'Empereur venait au secours de la place, ils le levèrent, et s'en retournèrent en leur pais. l'Empereur entra dans la ville, en répara les fortifications, prit les forts d'alentour, pourvut à la sûreté des autres villes d'Occident, et s'en retourna à Didymoteque.

3. Michel Roi de Bulgarie, qui était prêt de terminer par les armes les différends qu'il avait avec Etienne Crale de Servie, ayant appris que l'Empereur était irrité contre lui, il lui envoya un Ambassadeur, pour l'inviter à joindre leurs forces, contre cet ennemi commun, l'assurant que s'ils étaient une fois unis, la victoire leur serait aisée. l'Empereur ayant embrassé cette occasion, et ayant amassé des troupes, entra parla Pelagonie, sur les terres des Serviens, et y fit le dégât. Il prit, en passant, un petit fort nommé Butzunis, et il reçut à composition ceux de Deuritze, de Dubrunis, de Caballarion, et de Siderocastre. Michel entra, en même temps, par la Hongrie, et il se campa en un lieu nommé Belmasdis, témoignant un grand mépris des ennemis, et se vantant qu'ils ne se hasarderaient ja- 398 mais de paraître devant lui.

4. Le Crale se voyant environné de deux armées, comme d'un embrasement qui le menaçait de deux côtés, ne crut pas avoir assez de forces pour résister, en même temps, à la puissance d'un Empereur,et à celle d'un Roi. Il choisit donc de s'opposer à celle de ce dernier, et pour cet effet, il se campa proche de lui, et s'empara d'une avenue fort étroite, où il mit une troupe de gens de pied. Après divers courriers envoyés de part et d'autre, pour conclure quelque sorte d'accommodement, ils se promirent réciproquement une suspension d'armes pour un jour, à la charge de donner bataille le jour suivant. Pendant le jour de la suspension, le Roi envoya les plus vaillants de son armée chercher des vivres. Le Crale croyant avoir trouvé le temps le plus favorable qu'il eût jamais pu souhaiter, pour surprendre son ennemi, mit ses soldats sous les armes, avec trois cents Allemands pesamment armés, sans se soucier de la parole qu'il avait donnée. Le Roi reconnaissant qu'il était trompé, amassa ses gens le plus promptement qu'il lui fut possible, et les mena contre le Crale. Mais avant qu'il eût eu le loisir de les ranger, les Serviens fondirent sur eux, les défirent, en tuèrent un grand nombre, dépouillèrent ceux qu'ils avaient pris, et les renvoyèrent, n'ayant pas accoutumé de les retenir prisonniers, à cause qu'ils étaient de leur nation. Le Roi fut pris tout blessé qu'il était, et 399 mené au camp des ennemis, où il mourut bientôt après. Le camp des Bulgares fut abandonné au pillage. Quelques-uns de ceux qui étaient allé chercher des vivres, s'étant dispersés de côté et d'autre, furent tués, les autres se sauvèrent par la fuite. Le Crale n'alla point attaquer l'Empereur, qui était occupé au siège de diverses petites places sur les frontières. On ne fait si ce fut parce qu'il attendait du renfort, ou par quelque autre motif.

5. On apprit un peu après que les principaux des Bulgares, soit pour gagner les bonnes grâces du Crale, ou à quelque autre dessein, avaient chassé hors du Palais la veuve de Michel, sœur de l'Empereur, pour mettre en sa place la sœur du Crale, qui avait aussi autrefois été mariée à Michel.

6. L'Empereur ayant tenu conseil pour délibérer sur cette importante affaire, on fut d'avis d'abandonner le siège des petites places d'où l'on ne pouvait attendre alors beaucoup de fruit, parce qu'il était aisé au Crale de les secourir et de garantir ses terres du pillage, et d'aller vers la Bulgarie, où l'on découvrait de grandes espérances, et où l'on était attiré par un juste ressentiment de l'injure atroce que les Bulgares venaient de faire à l'Empereur, en chassant sa sœur de dessus le trône, pour mettre en sa place la sœur du Crale, qui avait été répudiée par Michel son mari. La résolution de décamper ayant été prise, on mit 400 des garnisons dans les places qui s'étaient rendues ; on pourvut, autant qu'il fut possible, à sa sûreté des frontières ; on laissa une partie des troupes à Syrgian gouverneur d'Occident, pour s'opposer aux Serviens, et l'Empereur s'en retournai Andrinople, avec le reste de l'armée. Quelques jours après, il réunit toutes ses forces, fît irruption en Bulgarie, ravagea le pais, prit par composition les villes d'Anchiale, de Messimbrie, d'Aeton, de Ctenie, de Rosocastre, et de Diampole, et s'en revint à Constantinople.

7. Le Siège Patriarcal de cette Capitale étant vaquant, par la mort d'Isaïe, on songea à en élire un autre. Apres plusieurs propositions faites en faveur de différents sujets, le grand Domestique conseilla à l'Empereur de choisir un Prêtre nommé Jean. Il était d'Apros, né de parents de basse condition, mais parce qu'il s'était rendu fort capable des fonctions Ecclésiastiques, le grand Domestique l'avait pris auprès de lui. Il le mit depuis dans le Clergé de l'Empereur, et outre la pension qu'il recevait du Prince, il lui conserva celle qu'il avait accoutumé de lui payer. Il se comporta de telle sorte dans cette place qu'il y acquit de la réputation, et qu'il y gagna les bonnes grâces de l'Empereur ; et bien qu'il approuva la proposition du grand Domestique, et qu'il témoigna qu'il serait bien aise que l'affaire pût réussir. Mais quand elle fut faite aux Évêques, ils rejetèrent tout d'une voix. l'Empe- 401 reur voyant l'opiniâtreté de leur résistance, chargea le grand Domestique de les gouverner en particulier, et de ménager adroitement l'affaire.

8. Le grand Domestique les ayant donc assemblés dans l'Eglise des Saints Apôtres s'efforça de les persuader de recevoir Jean pour Patriarche. Ils refusèrent de le faire Soutenant que cela n'était ni conforme à la justice, ni utile au bien de l'Eglise. Plusieurs raisons ayant été alléguées à son occasion,  les Evêques ayant dit, d'un côté, qu'il n'y avait point d'apparence d'élever sur le premier siège de l'Eglise, un homme qui était encore embarrassé dans les affaires du siècle, et qui vivait avec une femme et des enfants; et le grand Domestique ayant répondu, que s'il était capable de la dignité de Patriarche, l'engagement où il était avec une femme, et des enfants, ne l'en devait pas exclure, puisqu'il y pouvoir renoncer, ils se séparèrent sans rien conclure. Le grand Domestique les invita, en les quittant, à aller prendre un peu de repos, et à se rassembler une autrefois, pour délibérer sur la même affaire. Les Evêques s'étant retirés, il raconta à l'Empereur ce qu'il leur avait dit pour gagner leurs suffrages, ce qu'ils avaient répondu, et que la délibération avait été remise à une autre assemblée.

9. Dix jours après, ayant convoqué, en la même Eglise, les mêmes Prélats, il n'employa 402 plus les arguments dont il avait reconnu la faiblesse, mais il usa d'artifice, pour dérober leur suffrage. Je n'ai garde, leur dit-il, d'entreprendre de vous persuader d'élever le Prêtre Jean sur le trône de l'Eglise Patriarcale de Constantinople, puisque je sais que cela vous pourrait déplaire ; mais je vous prie de me dire si vous jugez qu'il mérite d'être élevé au gouvernement d'une autre Eglise, et s'il n'a rien fait dans les fonctions de son sacerdoce, qui le rende indigne de cet emploi si excellent et si saint. Alors les Évêques, sans prévoir où tendait ce discours, et sans s'apercevoir qu'ils s'allaient engager eux-mêmes comme dans un filet d'où ils ne pourraient plus se dégager, ils déclarèrent ouvertement, qu'il était digne de conduire une autre Eglise, et ils le choisirent pour Archevêque de Thessalonique. Cette élection ayant été faite de la sorte d'un commun consentement, le grand Domestique supplia les Prélats de la faire rédiger par écrit, et de la signer. Lorsqu'il eut l'acte entre les mains, Je suis fort satisfait, leur dit-il,et je vous rends très-humbles grâces. Mais je voudrais bien savoir ce que vous répondriez à l'Empereur, s'il vous parlait comme je vas faire. Puisque vous avez jugé après une meure délibération, que le Prêtre Jean est digne de l'Episcopat, et puisque vous n'avezrien trouvé en lui qui le puisse éloigner de cette sainte dignité, qu'avez-vous trouvé qui le doive exclure du siège de l'Eglise de Constantinople ? Si, dis-je, l'Empereur vous proposait cette instance, quelle excuse honnête et raisonnable lui pourriez-vous faire ? Les 403 Evêques ayant répondu, qu'ils avaient déclaré par leur décret qu'il pouvait être élevé au gouvernement de l'Église de Thessalonique, ou d'une autre semblable ; mais qu'ils n'avaient pas déclaré, qu'il pût être élevé au gouvernement de l'Eglise de Constantinople; le grand Domestique repartit, qu'il ne suffisait pas d'alléguer leur décret ; mais qu'il fallait apporter une raison de la différence. Votre réponse, leur dit-il, serait bonne, si un Patriarche recevait du dispensateur souverain des dons célestes, une puissance spirituelle qu'un autre Evêque ne reçût pas ; mais puisque tous les Evêques possèdent également la même grâce, et la même autorité, et que la magnificence extérieure de leurs villes, et de leurs sièges, dépend de la volonté du Prince, pourquoi n'aurait-il pas le pouvoir de donner le gouvernement de m'Eglise d'une grande ville, à une porionne qui a été jugée capable de gouverner l'Eglise d'une ville plus médiocre, et ne valait-il pas mieux avoir un peu de complaisance pour le Souverain, que de le désobliger de gaieté de cœur, en alléguant des réponses si faibles et si méprisables ?Je ne parlerai point de la déférence que vous deviez avoir pour mes sentiments. Les Prélats se trouvèrent pris par leurs propres paroles, et comme dans leur propre filet, et se regardant les uns les autres, ils déclarèrent Jean Patriarche de Constantinople. Le grand Domestique les avait entretenus en particulier, et avait gagné les uns par l'amitié dont ils étaient unis avec lui, et les autres par l'espérance des services qu'il leur pour- 404 rait rendre. Enfin par son adresse, il éleva Jean sur le trône de la grande Eglise; ce que nul autre n'aurait pu faire, il fut sacré bientôt après.

κβʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἡ κατὰ Βυζάντιον αὐτῷ διατριβὴ εἶχεν ἱκανῶς, ἐξῄει πρὸς τὰς κατὰ Θρᾴκην πόλεις. Ἔνθα διατρίβοντι ἠγγέλθη ὡς τὸν Ἑλλήσποντον διαβᾶσα στρατιὰ Περσῶν ἱππικὴ καὶ εἰς δύο διαιρεθεῖσα, οἱ μὲν αὐτῶν περὶ Κισσὸν καὶ Πολύβοτον καὶ Ἀκονίτην, πόλεις Θρᾳκικὰς, ἐπερχόμενοι δῃοῦσιν· ἡ δ´ ἐχώρησε πρὸς Ῥαιδεστόν. Συναθροίσας δὲ στρατιὰν ὅσην μάλιστα ἐνῆν ἐπὶ Ῥαιδεστὸν ὀξέως ἐβοήθει. Καὶ συμβαλὼν τοῖς τὰ ταύτῃ χωρία ληϊζομένοις, ἐκράτησε μάχῃ, καὶ τοὺς μὲν ἀπέκτεινεν αὐτῶν, τοὺς δὲ ἠνδραποδίσατο, διαδράντων τινῶν εὐαριθμήτων. Ἡ δὲ κατὰ τὸ Πολύβοτον ἑτέρα μοῖρα τῶν Περσῶν πυθόμενοι ὡς βασιλεὺς τοὺς ἑτέρους ἀνδραποδισάμενος χωρεῖ καὶ κατ´ αὐτῶν, τὴν λείαν τάχιστα καὶ ὅσοι ἦσαν αἰχμάλωτοι λαβόντες, ἐπεραιώθησαν πρὸς ἕω. Βασιλεὺς δὲ ἐλθὼν ὑστέρησεν αὐτῶν.

2. Συργιάννης δὲ ἑσπέρας στρατηγὸς ὑπὸ τοῦ μεγάλου δομεστίκου ἐπιτραπεὶς, ἡνίκα ὁ βασιλεὺς ἐνόσησε τὴν νόσον ἐκείνην τὴν σφοδρὰν, πρῶτα μὲν ἐδόκει εὔνους εἶναι καὶ χάριτας ὡμολόγει· ἔπειτα ὡς ἐπύθετο ὡς, ῥαΐσαντος ἀπὸ τῆς νόσου βασιλέως, ὥρμητο μὲν ὁ μέγας δομέστικος αὐτὸν παραλύειν τῆς ἀρχῆς, ἐπέσχε δὲ ὁ βασιλεὺς, ψευδῶς οὕτως εἰρημένου, τῶν μὲν προτέρων ἀγαθῶν, ὧν ἦν παρ´ αὐτοῦ τετυχηκὼς, οὐδενὸς μεμνημένος ἦν. Ὀργῇ δὲ φερόμενος πρὸς αὐτὸν διὰ τὰ εἰρημένα, ἑταιρείαν ἤρξατο συναθροίζειν καὶ ἑαυτῷ περιποιεῖν, οἰόμενος, ὡς ἐὰν δύναμιν ἑαυτῷ ἐκ φίλων μάλιστα πολλῶν καὶ οἰκετῶν συστήσηται ἀρκοῦσαν, οὐ δυνησομένου τοῦ μεγάλου δομεστίκου κακῶς αὐτὸν ὅταν βούληται ποιεῖν. Τοῦτο μὲν οὖν ὡς μάλιστα ἐνῆν ἐσπουδάζετο αὐτῷ, ἐν ἀποῤῥήτῳ δὲ καὶ τῶν μάλιστα οἰκειοτάτων συνειδότων. Καὶ διέλαθέ γε ἀγνοούμενος ἐπὶ καιρόν· ἔπειτα ὑπ´ αὐτῶν τινος τῶν συνειδότων τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἐμηνύθη. Καὶ κατέγνω μὲν πολλὴν αὐτοῦ ἀχαριστίαν καὶ ἀμνημοσύνην τῶν καλῶν, ὅμως δὲ σπουδάζων ἴσος εἶναι ἑαυτῷ καὶ ὅμοιος ἐπὶ τῷ ἄτρεπτος μένειν ἐν τοῖς ἀγαθοῖς, οὔτε ἐβουλεύσατο αὐτῷ τι δυσχερὲς, οὔτε εἴργαστο. Ἀλλὰ τά τε ἄλλα ἦν προσκεκρουκὼς αὐτῷ οὐδὲν, καὶ τῆς ἑσπέρας τὴν ἀρχὴν ἐφ´ ἱκανὸν παρεῖχε χρόνον ἄρχειν. Ὁ δ´ ἔτι μᾶλλον βουλόμενος βεβαίους αὐτῷ τοὺς φίλους εἶναι, καὶ ὅρκοις κατελάμβανε καὶ αὐτὸς ἐκ τοῦ ὁμοίου παρεῖχεν. Ἐγίνοντο δὲ οἱ ὅρκοι ἐπὶ τούτοις· Συργιάννην καὶ αὐτόν τινα φίλους εἶναι βεβαίους καὶ μηδένα ὑπ´ οὐδεμιᾶς ἀνάγκης τὸν ἕτερον προδιδόναι· ἂν δ´ ἑνί γέ τῳ τελευτήσῃ τρόπῳ ὁ βασιλεὺς, μὴ ἕκαστον ὅ,τι ἂν οἴηται δίκαιον καὶ λυσιτελὲς ποιεῖν, ἀλλὰ κοινῇ βουλευσαμένους ὅ,τι ἂν δοκῇ Συργιάννῃ πράττειν καὶ μηδένα ἀντιλέγειν, ἀλλὰ πείθεσθαι αὐτῷ ὡς τὰ κοινῇ συμφέροντα βουλευσομένῳ.

3. Ἀλλὰ ταῦτα μὲν πρότερον, ὕστερον δὲ οὐκ ὀλίγῳ χρόνῳ διατρίβοντι βασιλεῖ κατὰ τὴν Χαλκιδικὴν τὴν ἐν τῇ Θρᾴκῃ, συνῆσαν μὲν τῶν ἐν τέλει πολλοί· παρῆν δὲ καὶ Συργιάννης. Ἀρσένιος δὲ Τζαμπλάκων ὁ μέγας παπίας παρελθὼν ἐπὶ τοῦ βασιλέως, ἐδίωκε τὸν Συργιάννην ἀπιστίας, διϊσχυριζόμενος ὡς ἀπελέγξειν ἐπὶ τῆς δίκης. Συργιάννης δὲ εὐθὺς πρὶν βασιλέα φθέγξασθαί τι, καταψεύδεσθαί τε ἔφασκεν αὐτοῦ Τζαμπλάκωνα καὶ ἀποδείξεις παρέξειν τοῦ ψεύδους ἰσχυράς. Ὁ δ´ οὐ δεῖν ἔφασκεν εἰκῇ λογομαχεῖν ἀλλήλοις ἀντεπάγοντας τὸ ψεύδεσθαι, ἀλλ´ ἐπὶ τῆς δίκης καταστάντας ἑκάτερον ὧν ἀξιοῖ παρέχεσθαι τὰς ἀποδείξεις. Βασιλεὺς δὲ πρότερον μὲν ἡσύχασεν ἐπὶ μικρὸν πρὸς τὰ εἰρημένα· οὐδὲ γὰρ ἦν πω πρότερον οὐδὲν ἀκηκοὼς περὶ Συργιάννη· ἔπειτα ἄχθεσθαι μὲν εἶπε καὶ πάνυ πρὸς τοὺς τοιούτους λόγους. Οὐ γὰρ βούλεσθαι αὐτῷ τοὺς ὑπηκόους, τοὺς μὲν ἀπιστίας φεύγειν, τοὺς δὲ διώκειν, ἀλλὰ πάντας τε αὐτῷ εὔνους εἶναι καὶ μηδένα μηδ´ ὑφ´ ἑνὸς κατηγορεῖσθαι· ἐπεὶ δὲ εἴρηται τοιαῦτα, οὔθ´ οὕτως ἔχειν ὥστε πάνυ πιστεύειν δεῖ, οὔθ´ ὥστε ἀπιστεῖν, ἀλλὰ βασάνῳ τὸ πρᾶγμα δόντας, τἀληθὲς ἀνερευνᾷν. Εὔχομαι δὲ Τζαμπλάκωνα παραχθέντα μᾶλλον τὰ μὴ ὄντα λέγειν ἢ σὲ τοιούτοις οἵοις αὐτός φησιν ἐνέχεσθαι κακοῖς. Συργιάννης δὲ ἐδεῖτο βασιλέως μόνον τῶν δικαίων τυχεῖν καὶ μὴ διὰ συκοφαντίαν ἐρήμην ἁλῶναι· τοὺς δὲ ψευδεῖς τουτουσὶ καὶ πεπλασμένους λόγους ἡγεῖσθαί τε μηδὲν καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ ὅπερ εἰσι ῥᾳδίως ἀποδείξειν. Βασιλεὺς δὲ καὶ αὐτὸς ἔφασκε κατὰ γνώμην αὐτῷ εἶναι μᾶλλον ἀπολύσασθαι τὰς κατηγορίας καὶ μηδ´ ἐπὶ μιᾷ αὐτῶν ἁλῶναι ἀληθῶς· ἄδικον δὲ ψῆφον οὐκ ἄν ποτε αὐτῷ ἐπενεγκεῖν, οὐ μόνον ὥσπερ νῦν περὶ ψυχῆς ἀγωνιζομένῳ, ἀλλ´ οὐδ´ εἰ περὶ τῶν φαυλοτάτων τινὸς ἐλάγχανε τὴν δίκην.

4. Τζαμπλάκωνι δὲ ἐκέλευσεν ἃ Συργιάννῃ ἐγκαλοίη εἰς μέσον ἄγειν· οὐδὲ γάρ πω ᾔδει περὶ αὐτῶν οὐδέν. Τζαμπλάκων δὲ ἄνωθεν ἀρξάμενος, οὕτως ἐποιεῖτο τὴν κατηγορίαν· „Συργιάννης οὑτοσὶ“ λέγων „ὦ βασιλεῦ, τὴν τῆς ἑσπέρας ἀρχὴν ἐπιτετραμμένος, πρῶτα μὲν ἐποιεῖτο διὰ σπουδῆς καὶ ἔργον ἦν αὐτῷ τῶν πάντων περισπουδαστότατον ἑταιρείαν συστήσασθαι περὶ αὑτὸν καὶ πάντας, εἰ δύναιτο, αὑτῷ πεῖσαι προσέχειν καὶ ἐν τοῖς μάλιστα τῶν φίλων ἄγειν. Ἡμεῖς δὲ τὰ τοιαῦτα ὁρῶντες μάλιστα ἐν ταῖς ἀρχαῖς, οἰόμενοι αὐτὸν δόξης ἐπιθυμοῦντα καὶ ἐπαίνων, εἰς ἃ μάλιστα ἐπτόηνται οἱ δοκοῦντες εὐτυχεῖν, τοῖς τοιούτοις ἠσχολῆσθαι, ἐποιούμεθα τὰ πραττόμενα οὐκ ἐν δεινῷ· ὡς δὲ τοῦ χρόνου τριβομένου, τὴν ἐν τοῖς τοιούτοις σπουδὴν μείζω τοῦ προσήκοντος γινομένην ἑωρῶμεν, ὑποπτεύειν ἐπῄει, μὴ οὐχὶ εὐδοξίας ἕνεκα τὰ τοιαῦτα αὐτὸν ἐπιτηδεύειν, ἀλλά τινος ἑτέρου χάριν ἀποῤῥητοτέρου, καὶ περιεργότερον προσείχομεν τοῖς γινομένοις. Ὡς δὲ τὰ τοιαῦτα ἐρευνῶσιν ἐμηνύετο, ὡς οὐδὲ ἁπλῶς καὶ ἀπεριέργως αἱ φιλίαι γίνωνται τῶν συνισταμένων πρὸς αὐτὸν, ἀλλ´ ὅρκοις διδόντων πίστεις ἰσχυρὰς καὶ λαμβανόντων παρ´ αὐτοῦ, τότ´ ἤδη ἐν πλείονι ἦμεν ὑποψίᾳ τοῦ μεγάλα τινὰ κακουργεῖν αὐτὸν, καὶ τοὺς ὅρκους ἐφ´ ὁποίοις γίνονται ἀκριβῶς διηρευνῶμεν. Ἐμηνύετο δ´ ὑπ´ αὐτῶν τῶν τὰ τοιαῦτα συνειδότων, ὡς πρῶτον μὲν γίνοιντο οἱ ὅρκοι ἐπὶ τῷ αὐτοὺς φίλους εἶναι Συργιάννῃ καὶ αὐτὸν αὐτοῖς, καὶ τὰ συνοίσοντα ἀλλήλοις ἐκ παντὸς τρόπου πράττειν ἑκατέρους· ἔπειτα ἂν συμβῇ βασιλέα τρόπῳ δή τινι τελευτῆσαι, μὴ ἕκαστον ἐφ´ ἑαυτοῦ ὅ,τι ἂν δοκῇ συνοῖσον πράττειν, ἀλλὰ κοινῇ σκεψαμένους, τὰ δοκοῦντα Συργιάννῃ λυσιτελεῖν ποιεῖν. Ὅτι δὲ ἀληθῆ, μάρτυρας παρέξομαι τῶν λεγομένων. Σὺ μὲν οὖν ἂν εἰδείης, ὦ βασιλεῦ, ὅ,τι χρὴ ἀποφαίνεσθαι περὶ αὐτῶν· ἐμοὶ δὲ ἐδόκει τῶν ἀτοπωτάτων, ὑπὸ βασιλέα τινὰ τελοῦντα καὶ δουλείαν ὁμολογοῦντα ὀφείλειν, τοιούτοις ἐγχειρεῖν. Ἐπυθόμην δὲ καὶ τῶν πρώτων τῶν ἐμῶν ἐγὼ, ὡς τὰ τοιαῦτα τολμώμενα παρὰ τῶν ὑπηκόων ἀποστασίαν καὶ ἀπιστίαν πάντων μάλιστα ἂν αὐτῶν κατηγοροίη. Διὸ οὐδὲ ἠνεσχόμην σιγῇ φέρειν, ἀλλ´ ἐπὶ σοῦ τὰ τοιαῦτα κατηγόρηκα αὐτοῦ, νομίζων οὐκ ἔλαττον εἶναι τοῦ συμπράττειν πρὸς τὰ φαῦλα τὸ συνειδότα μὴ ἐλέγχειν εἰς κατηγορίας λόγον.

Τοιαῦτα Τζαμπλάκωνος διεξιόντος, ἀδικεῖσθαι καὶ συκοφαντεῖσθαι διετείνετο ὁ Συργιάννης καὶ καταψεύδεσθαι Τζαμπλάκωνα αὐτοῦ, πλασάμενον διαβολὰς ἔχθει παλαιῷ τῷ πρὸς αὐτὸν, ὅτι τοὺς υἱοὺς, βασιλέως ἀποστάντας, στρατηγὸς κατ´ αὐτῶν ἐκπεμφθεὶς χειρώσαιτό τε καὶ δεσμώτας πρὸς βασιλέα ἀπαγάγοι. Τζαμπλάκων δὲ τῶν μὲν υἱῶν αὐτῷ μέλειν ἔλεγεν ὀλίγα ἢ οὐδὲν, ὡς οὔτε ὀνησόντων οὐδὲν, ἂν βελτίους ὦσιν, οὔτε προστριψομένων τινὰ αἰσχύνην, ἂν φαίνωνται κακοί· βασιλεῖ γὰρ μελήσειν ὅπη ἂν διάθηται τὰ κατ´ αὐτοὺς, ὄντας ὑπηκόους. Ἔχθει δὲ τῷ πρὸς ἐκεῖνον κατηγορηκέναι, οὐκ ἂν ἔξαρνος γενέσθαι. Οὐ γὰρ ἂν δύναιτο κακῷ γενομένῳ περὶ βασιλέα μὴ ἐχθραίνειν. Ἐδεῖτό τε βασιλέως μηδένα αὐτῶν ἐᾷν οἴκαδε ἀναχωρεῖν, ἀλλ´ αὐτῷ συνδιατρίβειν, ἄχρις ἂν μεταπεμψάμενος τοὺς μαρτυρήσοντας τοῖς εἰρημένοις, ἀπελέγξῃ διαῤῥήδην, ὡς οὐδὲν ἂν εἴη ὧν κατηγόρηκε πλάσμα καὶ συκοφαντία, ἀλλ´ αὐτὰ τὰ γεγενημένα ὑπ´ αὐτοῦ. Βασιλεὺς δὲ δίκαιά τε Τζαμπλάκωνα ἐπεψηφίζετο ἀξιοῦν καὶ προσέταττεν οὕτω πράττειν. Ἀξιοῦντος δὲ καὶ Συργιάννη προσκαλεῖσθαί τινας, οἳ ἀδικούμενον αὐτὸν καὶ συκοφαντούμενον ἀποφανοῦσιν, ἐπέτρεπε καὶ αὐτῷ πᾶν ὅπερ ἂν ᾖ πρὸς ἀπόδειξιν τῆς ἀληθείας ἐξεῖναι πράττειν. Τοὺς μὲν οὖν συμμαρτυρήσοντας αὐτοῖς ἐπὶ τῆς δίκης αὐτίκα ἔπεμψαν τοὺς κομιοῦντας· αὐτοὶ δὲ συνόντες βασιλεῖ, παρεσκευάζοντο ὡς ἐπὶ δίκην.
 

Chapitre XXII.

1. Défaite des Turcs. 2. Syrgian amasse secrètement ses amis, pour se fortifier contre le grand Domestique. 3. Il est accusé de trahison. 4- Harangue de l'accusateur. 4. L*accusateur et l'accusé offrent de produire des témoins.

1. L'Empereur ayant séjourné assez longtemps à Constantinople, en partit pour aller visiter les villes de Thrace. Il n'y fut pas sitôt arrivé, que l'on vint lui donner avis qu'il y avait des troupes de cavalerie qui avaient traversé l'Hellespont, et que s'étant séparées en deux bandes, l'une était allée courir, et piller aux environs de Cisse, de Polybote, et d'Aconite; et l'autre était allée vers Rodosto. l'Empereur ayant amassé, à l'heure même, ce qu'il avait de gens de guerre, marcha de ce côté-là, et défit les Turcs ile nombre des morts fut grand, et celui des prisonniers aussi. Ceux qui étaient du côté de Polybote ayant appris la défaite de leurs compagnons, et la disposition où l'Empereur était de les venir combattre, ils plièrent promptement leur bagage, et ils s'en retournèrent en Orient 405 avec tout leur butin et tous leurs prisonniers.

2. Syrgian, que le grand Domestique avait fait gouverneur d'Occident, lui en témoigna de la reconnaissance, durant cette maladie si dangereuse et si violente de l'Empereur, de laquelle nous avons parlé. Mais depuis que l'on lui eût rapporté, qu'il avait voulu lui ôter son gouvernement, et qu'il n'en avait été empêché que par l'Empereur, bien que ce rapport fut tout à fait faux, il perdit le souvenir des bienfaits qu'il avait reçus de lui, et commença à faire des cabales, et à assembler ses amis, pour se fortifier contre lui, et pour se mettre état de ne le point appréhender. Bien qu'il travaillât à cela avec toute l'application dont il était capable, c'était, néanmoins, dans le dernier secret, ce qui fut cause que le grand Domestique n'en eut point de connaissance, jusqu'à ce que l'affaire lui fut découverte un peu tard, par un des complices. Bien qu'il condamnât son ingratitude, il ne laissa pas de conserver pour lui les mêmes sentiments de bonté, et au lieu de se venger, comme il le pouvait, il lui laissa son gouvernement. Syrgian pour s'assurer de plus en plus de la fidélité de ses complices, exigea d'eux un serment dont le sens était, que Syrgian, et un tel de ses amis se promettaient une affection ferme, et confiante sans se trahir l'un l'autre, pour quelque nécessité que ce fût ;que si l'Empereur venait à mourir, chacun d'eux n'aurait pas la liberté de faire ce 406 qui lui paraîtrait le plus juste, ou le plus utile; mais qu'il ferait ce que Syrgian aurait trouvé par conseil être le plus à propos.

3. Un peu après, comme l'Empereur était à Calcidice ville de Thrace, et que Syrgian y était aussi, avec plusieurs des plus qualifiés de l'Empire, Arsène Zamplacon Papias, l'accusa de perfidie,et de rébellion, et s'offrit de le convaincre. Avant que l'Empereur eût ouvert la bouche, Syrgian s'écria que Zamplacon était un imposteur, et qu'il produirait des preuves de son imposture. Zamplacon répondit, qu'au lieu d'entrer dans une vaine contestation, en s'accusant réciproquement d'imposer, il fallait paraître dans une justice réglée, et prouver ce que l'on avançait. l'Empereur, qui jusqu'alors n'avait point entendu parler de la conjuration de Syrgian, demeura quelque temps dans le silence. Puis il dit, qu'il était fâché de ce qu'il voyait, et qu'il lui déplaisait extrêmement que ses sujets fussent occupés, les uns à s'accuser de trahison, et les autres à s'en défendre, et qu'il aurait souhaité qu'ils lui eussent gardé une fidélité si inviolable, qu'aucun n'eut jamais été accusé de perfidie ; mais que puisqu'il y avait une accusation, il ne pouvait ni la croire d'abord comme véritable, ni la rejeter comme fausse; qu'il était obligé de l'examiner, et qu'il serait plus aise si, par l'événement, Zamplacon se trouvait calomniateur, que si Syrgian se trouvait rebelle. Syr- 407 gian dit qu'il ne demandait que la justice, assurant que pourvu qu'il fût entendu, il ne serait pas condamné, et qu'il ne lui serait que trop aise de faire voir la fausseté de l'accusation dont on s'efforçait de noircir son innocence. l'Empereur lui repartit qu'il serait aussi fort facile qu'il se justifiât, et qu'il ne prononcerait jamais de sentence injuste contre lui, non seulement en cette affaire, où il s'agissait de sa vie ; mais en toute autre, quand il ne s'agirait que de la moindre chose du monde. Il commanda ensuite à Zamplacon de proposer les chefs d'accusation.

4. Alors Zamplacon reprenant les choses dès leur origine, parla en ces termes. La première chose à laquelle Syrgian travailla avec une ardeur incroyable, aussitôt qu'il eût été gratifié du gouvernement d'Occident, ce fut de former un parti, et d'engager dans ses intérêts le plus grand nombre de personnes qu'il lui fut possible. Au commencement que nous nous aperçûmes de ce dessein-là, nous crûmes qu'il ne s'y portait que par l'amour de la gloire, qui est une passion dont ceux qui font dans la prospérité se sentent agités avec une extrême violence. Mais le temps nous ayant fait reconnaître qu'il s'y appliquait avec un empressement tout extraordinaire nous le soupçonnâmes d'agir par un motif moins innocent que celui de la réputation. Cela nous obligea d'observer plus exactement sa conduite. En l'observant, nous remarquâmes que leurs amitiés n'étaient pas des amitiés ordinaires ; mais quelles étaient cimentées par d'exécrables serments. Nous étant parti- 408 culièrement informés des conditions de ces serments, nous apprîmes que ces amis, ou plutôt ces conjurés, se promettaient une inviolable fidélité, qu'ils s'obligeaient à faire tout ce qui dépendrait d'eux pour l'avancement de leurs communs intérêts set de ne point pourvoir séparément à leurs affaires, au cas que l'Empereur mourut ; mais de délibérer conjointement, pour résoudre ce qui serait plus avantageux à Syrgian. Je produirai des témoins qui déposeront de tout ce que je viens de dire. l'Empereur fait mieux que personne quel jugement il faut faire de pareilles allions. Pour moi elles me paraissent fort étranges, en un sujet qui doit la fidélité à son Souverain, et appris de mes anciens, quelles doivent être mises au rang des révoltés et des trahisons. C'est pourquoi je n'ai pu les voir., sans les découvrir, et j'ai cru que ç'aurait été un aussi grand crime de les dissimuler, que de les entreprendre.

Zamplacon n'eut pas sitôt achevé son discours, que Syrgian s'écria, que c'était un calomniateur qui avait inventé contre lui cette fausse accusation, en haine de ce qu'ayant autrefois eu ordre d'aller combattre ses fils qui avaient conspiré contre l'Etat, il les avait pris, et amenés chargés de chaînes. Zamplacon répliqua qu'il se souciait fort peu de ses fils, que leur vertu ne lui serait point d'honneur, ni leur crime de confusion ; que l'Empereur qui était leur Souverain, disposerait d'eux comme il le jugerait a propos, qu'il ne niait pas que ce ne fût par haine qu'il avait dénoncé Syrgian, parce qu'il 409 ne pouvait manquer de haïr un sujet qui trahissait son Prince ; qu'il suppliait l'Empereur de ne point rompre l'assemblée jusqu'à ce qu'il eût produit les témoins. l'Empereur trouvant sa demande raisonnable la lui accorda. Syrgian ayant aussi demandé permission de faire entendre des témoins, par la déposition desquels il prétendait convaincre Zamplacon de calomnie, il l'obtint, et ainsi ils se préparèrent tous au jugement de l'affaire.

 κγʹ. 1.  Τῆς ἡμέρας δὲ ἐκείνης παρελθούσης, ἐπεὶ ἐπεγένετο ἡ νὺξ περὶ μέσην, ὁ Συργιάννης εἰς τὴν οἰκίαν τὴν μεγάλου δομεστίκου ἀπελθὼν, ἐδεῖτο μὴ περιϊδεῖν ὑπὸ συκοφαντίας τὰ ἔσχατα προσδοκῶντα πείσεσθαι δεινὰ, ἀλλὰ χεῖρα σώζουσαν παρασχεῖν καὶ μὴ διὰ τὸ προσκεκρουκέναι ἀφειδῆσαι κινδυνεύοντος, ἀλλὰ πρόνοιάν τινα ποιήσασθαι αὐτοῦ. Αὐτῷ μὲν γὰρ ὁμολογεῖν προσκεκρουκέναι, πεισθέντα φαύλοις ἀνθρώποις καὶ διεφθορόσι καὶ ψευδομένοις ὡς τὰ πολλὰ, καὶ διὰ τοῦτο αὐτόν τε ἑαυτοῦ κατηγορεῖν πολλὴν ἀγνωμοσύνην καὶ αὐτῷ ἐφιέναι ἣν ἂν ἐθέλοι δίκην λαμβάνειν παρ´ αὐτοῦ. Περὶ βασιλέα δὲ μηδὲν ἑαυτῷ κακῷ γενομένῳ συνειδέναι, ἀλλ´ ἄκρατον εἶναι τὴν διαβολήν. Οὗ δὴ ἕνεκα αὐτοῦ δεῖσθαι συγγνῶναί τε αὐτῷ τῆς περὶ αὐτὸν ἀδικίας καὶ ἀγνωμοσύνης καὶ τὴν προσδοκωμένην λύειν συμφοράν· αὐτὸν δὲ ὅρκοις οἷς ἂν ἐθέλοι τὸ μὴ διὰ βίου παντὸς κακὸν ὀφθῆναι περὶ αὐτὸν, ἀλλὰ πάντα αὐτῷ πιστώσασθαι ὑπείκειν. Συργιάννης μὲν οὖν τοιαῦτα ἐδεῖτο·

ὁ μέγας δὲ δομέστικος αὐτῷ ὑπετίθετο θαῤῥεῖν, ὡς οὐκ ἀποστερήσοιτο τῶν δικαίων· οὐδὲ διὰ συκοφαντίαν αὐτῷ ἀπαντήσει δυσχερὲς οὐδέν. Οὔτε γὰρ βασιλέα ἀνασχέσθαι ἄν ποτε καταψηφίσασθαι συκοφαντουμένου, μήτ´ αὐτὸν περιϊδεῖν. Τὸ δ´ ὅρκους παρασχέσθαι ἐπηγγέλθαι, ἄν σοι νῦν περὶ τὰς προσδοκωμένας τύχας χρήσιμος ὀφθῶ, ὥστε διὰ βίου παντὸς ἐμοὶ ὑπείκειν καὶ μηδέποτε ἀγνωμονῆσαι, μηδὲ εἰς λήθην τῶν εὐεργεσιῶν ἐλθεῖν, ἐν ἴσῳ μοι δοκεῖς καὶ ἀδύνατα ἀξιοῦν. Ὁ γὰρ μήτε πρότερον μήθ´ ὕστερον ἀγαθὸς γενόμενος περὶ τοὺς φίλους, ἀλλὰ μικρᾶς καὶ φαύλης τινὸς ἕνεκα αἰτίας ἢ οὐδὲ μικρᾶς, Εὐρίπου δίκην μεταφερόμενος καὶ ἀστατῶν, πῶς ἂν εἴης δίκαιος πιστεύεσθαι περὶ τοῦ μέλλοντος παρεχόμενος τὰς πίστεις; οἶσθα γὰρ ὡς φιλίας ἡμῖν ἄνωθεν ἐκ παίδων προσγεγενημένης, ἐγὼ μὲν ἐσπούδασα ἀεὶ μηδεμίαν πρόφασιν δικαίαν σοι διαστάσεως παρασχεῖν καὶ ταραχῆς, καὶ διετήρησά γε ἐμαυτὸν ἄχρι νῦν ἐπὶ τῆς ὁμοίας προαιρέσεως καὶ τοῦ θεοῦ συναιρομένου· σὺ δὲ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς μηδὲν ἔχων ἐγκαλεῖν, ἀντὶ φίλου καὶ συνήθους πολέμιος ἐξαίφνης ἀνεφάνης καὶ οὐδενὸς, τό γε εἰς σὲ ἧκον, τῶν λυπεῖν ἀπέσχου δυναμένων. ἃ νῦν ἔμοιγε ὀνειδίζειν οὐ κατὰ καιρὸν δοκεῖ, περὶ αὐτῶν ἅπαξ συνεγνωκότι· τὰ τελευταῖα δὲ νῦν ταῦτα ὑπὸ κλοιοῖς ἐν δεσμωτηρίῳ ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου βασιλέως κατεχομένῳ καὶ μηδεμίαν ἐλπίδα ἔχοντι τῆς τῶν δεινῶν ἀπαλλαγῆς, τῆς μὲν σῆς ἀγνωμοσύνης οὐδὲ ἐπεμνήσθην, τῆς δὲ ἐμῆς πρὸς σὲ φιλίας καὶ συνηθείας ὥσπερ εἴωθα μεμνημένος, ἅπερ οὐδ´ ἄν ποτε αὐτὸς ἤλπισας, οὐδ´ ἂν ἑτέρου λέγοντος ἐπείθου ὡς εἴη ἀληθῆ, τοιαῦτα καὶ διενοήθην καὶ εἰργασάμην ὑπὲρ σοῦ καὶ οὐ μόνον τοῦ δεσμωτηρίου ἀπήλλαξα καὶ τῶν κλοιῶν, καίτοι γε πολλὰ καὶ βασιλίδος τῆς βασιλέως μητρὸς τῆς εἰς σὲ προνοίας ἕνεκα αἰτιωμένης, καὶ βασιλέως αὐτοῦ δι´ οὐδὲν ἕτερον ἢ διὰ τὸ ἐμὲ βούλεσθαι μόνον τὴν ἄδειαν παρεσχημένου, ἀλλὰ καὶ ἔκ τε τῶν κοινῶν ὠφέλησα πολλὰ, προσόδους τε παρέχων ἐτησίους ἐκ χωρίων καὶ ἄρχοντα πόλεων καθιστὰς, καὶ ἐκ τῶν ἰδίων οὐδὲν ἔλαττον· ἃ νῦν ἕκαστα ἀπαριθμεῖν, ἀγεννὲς ἂν εἴη καὶ οὐδαμῶς ἐγγὺς τοῦ ἡμετέρου τρόπου· ἐκεῖνο ἐννοῶν, ὡς αὐτὰ τὰ πράγματα διδάξαι δυνατὰ οἷον φίλον ἰδίᾳ φαυλότητι τρόπων ἀπολωλεκότι, τῇ σφετέρ´ αὐτοῦ καλοκαγαθίᾳ πάλιν ὑπῆρξεν ἀνασώσασθαι· καὶ τελευταῖον ἀπὸ μικρᾶς τινος καὶ εὐτελοῦς ἀρχῆς ἐπὶ πᾶσαν τῆς ἑσπέρας ἀνῆγον τὴν ἡγεμονίαν. Σὺ δ´ ἀντὶ πάντων τούτων θαυμασίαν τινὰ καὶ μάλιστα σοὶ προσήκουσαν ἀπεδίδους τὴν ἀντιμισθίαν. Δέον γὰρ ἔργοις τε καὶ λόγοις εὐεργέτην ἀναγράφεσθαι καὶ σωτῆρα καὶ κηδεμόνα, πᾶν ἐποίεις τοὐναντίον, ὡς ἐπὶ πολέμιον καὶ πολλὰ δεινὰ εἰργασμένον παρασκευαζόμενος καὶ προσεταιριζόμενος πολλοὺς, ὡς ἂν εἰ βουληθείην ὥσπερ δὴ καὶ πρότερον ἀδικεῖν καὶ κακῶς ποιεῖν, αὐτὸς εἴης δυνατὸς ἀμύνεσθαι τῇ προπαρεσκευασμένῃ χρώμενος δυνάμει. Ἐξ ὧν ὥσπερ αὐτοὶ λέγουσιν οἱ κατηγοροῦντες, εἰς πολλῷ χαλεπώτερον καὶ χεῖρον βάραθρον κατεκρημνίσθης· σὺ δὲ ἤδη συνορῶν οἷ κακῶν ὑπ´ ἀβουλίας συνηλάθης, ἅ σοι ἔδοξε μόνα δυνατὰ πρὸς τὴν παροῦσαν ἀνάγκην ἀποχρήσειν, ταῦτα ἥκεις ἐσκεμμένος λέγειν. Ἐγὼ δὲ μηδὲν ἀποκρυψάμενος, ὅπως τε διάκειμαι πρὸς σὲ, καὶ οἷα ποιήσω, ἐρῶ. Οὔθ´ οὕτως ἔχω ὥστε ποτὲ τοῖς φίλοις σε συντάττειν τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑπὲρ σοῦ τῶν προσηκόντων τοῖς φιλοῦσι πράττειν τι, οὔθ´ ὡς πολεμίῳ χρῆσθαι βλάπτων ὅσα δυνατά· ἀλλ´ ἐπὶ τῆς δίκης γενομένου καὶ ὑπὲρ ὧν κατηγορῇ τὰς ἀπολογίας ποιουμένου, αὐτὸς μακρὰν ἐξασκήσω σιωπὴν, φθεγγόμενος μηδέν. Κἂν μὲν τῶν κατηγόρων περιγένῃ καὶ τὴν δίκην διαφύγῃς, ἀγαπήσω καὶ αὐτὸς καὶ οὐ φθονήσω τυχόντι τῶν δικαίων· ἂν δ´ ἥττων φαίνῃ παραπολὺ καὶ ἁλίσκῃ ἀδικῶν, ἂν μὲν ἀπειρίᾳ λόγων ἢ ἀδικίᾳ τῶν συκοφαντῶν, ἢ τρόπῳ δή τινι ἑτέρῳ ἀποστερεῖσθαι συμβαίη τῶν δικαίων, προστήσομαι προθύμως, καὶ οὐ περιόψομαι ἄδικον ψῆφον ἐνεχθεῖσαν κατὰ σοῦ, οὐ σοῦ γε ἕνεκα μᾶλλον, ἢ αὐτοῦ δικαίου· ἂν δὲ προσῇ τὸ δικαίως τῇ κατὰ σοῦ ἐξαγομένῃ ψήφῳ, μηδεμίαν ἐπικουρίαν προσδόκα παρ´ ἐμοῦ. Ἐξ ὅτου γὰρ αὐτὸς ἀπώσω τὴν φιλίαν τὴν ἐμὴν καὶ πολεμίου ἔργα εἵλου πράττειν, καὶ αὐτὸς τοῦ νομίζειν φίλον ἀπεσχόμην· ἐμαυτῷ δ´ ὥσπερ πολιτείαν ἀρχαίαν τὸ μηδενὶ πολέμιος εἶναι συντηρῶν, οὔτε σοι μέχρι νῦν, οὔθ´ ὕστερον γενήσομαι· ἀλλ´ οὔτ´ ἀδικούμενον περιόψομαι ὥσπερ ἔφην, οὔτ´ ἀδικοῦντα ἐξαρπάσω τῶν κινδύνων. Πρὸς δὴ ταῦτα ὅπη ἄν σοι δοκῇ τοῖς πράγμασι χρῆσθαι, συνετός τε ὢν καὶ πεῖραν ἔχων καὶ λόγων καὶ πραγμάτων.“ Συργιάννην μὲν οὖν εὐθὺς οὐκ ὀλίγον ἐθορύβησαν οἱ λόγοι, νομίσαντα ἤδη ἐν χρῷ κινδύνου καθεστάναι. Ὅμως δὲ ἔτι πειρώμενος αὐτοῦ εἰ δύναιτο ἀποθέμενος τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργὴν στῆσαι τὴν προσδοκωμένην συμφορὰν „Ἐγὼ μὲν ᾤμην“ εἶπε „μέχρι λόγων μοί σε τὴν τιμωρίαν τῶν ἡμαρτημένων στήσειν, καὶ μὴ διὰ μικροψυχίαν, ἐφ´ ᾗ μοι καὶ πρότερον πολλὰ πολλάκις συνέγνως, προήσεσθαι τοῖς συκοφαντοῦσι νῦν. Ὁρῶ δὲ ἤδη τὸν ὄλεθρον κατ´ οὐδὲν ἐλλείποντα ἐμοί. Ἐὰν γὰρ πεισθῶ σαφῶς, ὅτι σε οὐ πείσω δυνατὸν δεηθεὶς ὑφεῖναί μοι τὴν ὀργὴν καὶ ὁμοίας ὥσπερ πρότερον κηδεμονίας ἀξιοῦν, οὐδὲν λοιπὸν ἢ κακοῖς τοῖς ἐσχάτοις περιπεσεῖσθαι προσδοκᾷν.

3. Ὁ δ´ ἔφασκεν „οὐ χρείαν εἶναι λόγων περιττῶν· αὐτὸς δὲ πρότερόν τε λόγοις ὀλίγοις τὴν διάνοιαν δεδηλωκέναι, καὶ νῦν οὐδὲν ἧττον τὸ αὐτὸ ποιήσειν· ἀνεπίφθονον δὲ εἶναι, εἰ διὰ παραδειγμάτων τὴν ἀπόδειξιν ποιήσομαι τοῦ λόγου. Ἐοικέναι γὰρ νομίζειν, ἐμὲ μὲν γαληνῷ τινι λιμένι προσερηρεισμένῃ πέτρᾳ, σὲ δὴ νηῒ κάλων ἐξ αὐτῆς ἀναψαμένῃ καὶ πολλῆς ἀπολαυούσῃ τῆς εὐδίας· νομίσαντα δὲ, ἂν αὐτῆς ἀπολυθήσῃ, πλέον τι καὶ κερδαλεώτερον εὑρήσειν, ἀφεῖναι ἐπὶ τοῦ πελάγους ἀποστάντα, κλυδωνίῳ δὲ περιπεσόντα καὶ σαφῶς τὴν ἀβουλίαν ἐγνωκότα, τῆς πέτρας δεῖσθαι τοῦ κλύδωνος ἐπὶ τοῦ πελάγους ἐλθοῦσαν ἐξαρπάσαι· τὴν δὲ ἀποκρίνασθαι, οὐ δυνατὰ αἰτεῖσθαι· ἀλλ´ εἴτι δέοιτο τῆς παρ´ αὐτῆς γαλήνης, αὐτὸν μᾶλλον ἐλθόντα πρὸς αὐτὴν, τὰ πρυμνήσια ἀνάψαι. Τοῦτο δὲ οὐ λόγοις, ἀλλὰ μᾶλλον ἔργοις ἐπιδείκνυσθαι· οὐδεμία γὰρ ἔσται τις ὠφέλεια ἀπὸ τῶν λόγων, ἐὰν μὴ αὐτὸς ἔργῳ προσορμήσῃ τῷ λιμένι. Τὸ νῦν μὲν οὖν ἔχον, μηδένα παρ´ αὐτοῦ μήτε κίνδυνον ὑφορᾶσθαι, μήτ´ ἐπικουρίας τυχεῖν ἐλπίζειν. Ἐὰν δὲ ἔργοις εἰς τὸ ἐπιὸν ἐπιδείξηται τὴν πρὸς αὐτὸν στοργὴν, (λόγοις γὰρ οὐ πιστεύειν, ἤδη δὶς καὶ τρὶς ἀποδεδειγμένοις ἔχειν ὑγιὲς οὐδὲν,) τότ´ ἤδη τὰ παρ´ ἑαυτοῦ καὶ αὐτὸν προσθήσειν. Συργιάννης μὲν οὖν τοσαῦτα εἰπὼν καὶ ἀκούσας, ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν, οὐκ ὀλίγα ἀνιώμενος ὅτι μὴ δυνηθείη πεῖσαι τὸν μέγαν αὐτῷ δομέστικον προσέχειν.
 

Chapitre XXIII.

1. Sygian implore la protection du grand Domestique. 2. Sa réponse. 3. Agréable comparaison.

1. Syrgian vint sur le minuit trouver le grand Domestique, pour le supplier de ne le point abandonner dans l'extrême péril où il était d'être condamné au dernier supplice. Il lui avoua que s'étant laissé tromper par les faux rapports de certains hommes perdus, il l'avait offensé, et qu'en cela il se condamnait lui même d'une lâche ingratitude, et qu'il était prêt d'en subir tel châtiment qu'il lui plairait, mais qu'il n'était coupable d'aucune trahison envers l'Empereur ; et qu'ainsi il le conjurait de lui pardonne ses injures particulières, et de le délivrer de la persécution qu'i llui promettait de conser- 410 ver pour lui durant toute sa vie, un respect, et une fidélité inviolable, et qu'il s'y obligerait par tel serment qu'il aurait agréable de lui prescrire.

2. Le grand Domestique l'exhorta à avoir bon courage, l'assurant que l'on ne lui serait point d'injustice, et que l'Empereur ne permettrait pas qu'il succombât sous l'effort de la calomnie. Pour ce qui est, ajouta-t-il, de ce que vous me priez de vous protéger dans votre malheur, et de ce que vous m'offrez à vous obliger, par la Religion du serment, à demeurer durant toute votre vie reconnaissant de mes bienfaits, et soumis à mes volontés, il me semble que cela est dépourvu de toute apparence de raison. Quelle confiance pourrais je avoir aux promesses d'un homme, qui n'a jamais eu de fidélité pour ses amis ; mais qui étant plus inconstant que l'Euripe, les a trahis pour le moindre sujet, et même sans aucun sujet ? Vous savez qu'ayant été uni avec vous par une amitié qui a pris naissance dès nôtre jeunesse, j'ai apporté toute sorte de soin pour ne vous donner aucun prétexte de la rompre, et que par la grâce de Dieu je suis demeuré ferme dans cette disputions. Vous tout au contraire, vous vous êtes déclaré deux ou trois fois mon ennemi et vous avez fait tout ce que vous avez pu pour me donner du déplaisir ; ce que je ne veux pas néanmoins vous reprocher, puis que je vous l'ai pardonné. Quand vous fûtes enfermé, sous le règne du vieil Andronique, dans une prison étroite et cruelle, j'oubliai votre ingratitude, je fis en vôtre faveur ce que vous n'osiez espérer. Je 411 brisai vos fers, quelque plainte que l'Impératrice mère de l'Empereur fît des bons offices que je vous rendais, et quelque éloignement que l'Empereur eut lui-même de vous accorder cette grâce. Non content de vous avoir mis en liberté, je vous procuré des gouvernement et des pensions sur les importions publiques, et je vous fis d'autres libéralités de mon propre bien, desquelles l'honnêteté de mes mœurs ne me permet pas défaire ici un dénombrement fort exact. Vous avez pu voir par des effets si sensibles, quel ami vous aviez perdu par votre ingratitude, comment vous l'aviez regagné par ma bonté. Enfin, je vous ai tiré d'un petit gouvernement, pour vous donner celui de tout l'Occident. Vous avez reconnu tous ces bienfaits d'une manière tout à fait digne de votre humeur. Car au lieu de me traiter par vos paroles et par vos actions comme vôtre bienfaiteur, comme votre protecteur, et comme votre conservateur, vous vous êtes muni contre moi comme contre le plus dangereux de tous vos ennemis. Vous avez amassé des gens, et si ce que vos accusateurs disent est véritable, vous vous êtes précipité dans un autre abîme plus profond et plus horrible. Maintenant que vous voyez l'extrémité du malheur où vous êtes tombé par votre imprudence, vous cherchez des discours propres à exciter ma compassion. Je ne vous dissimulerai point mon sentiment,je ne puis vous tenir au rang de mes amis, ni vous rendre les devoirs que l'on leur rend, ni vous regarder aussi comme un ennemi, ni vous rendre de mauvais offices. Lorsque l'on jugera votre affaire, je garderai le silence. Si vous repoussez 412 si bien les accusations que vous soyez absous, j'en aurai de la joie. Si je vois que par votre insuffisance, ou par la malice de vos ennemis, vous soyez en danger d'être condamné, je prendrai votre défense, non par la considération de votre personne; mais pari amour de la justice. Si l'on vous condamne justement, n'attendez point de moi de protection. Vous êtes assez éclairé pour prendre là dessus telle résolution que vous jugerez à propos. Syrgian fut fort troublé de cette réponse, et il crut être dans le plus terrible péril qu'il eût couru de sa vie. Faisant néanmoins un nouvel effort pour apaiser et pour fléchir le grand Domestique, il lui dit: Je pensais que vous vous contenteriez de châtier par des paroles les fautes que j'ai commises contre vous, et je ne pouvais m'imaginer que vous voulussiez vous éloigner si fort de votre générosité ordinaire, que de me livrer à l'injustice, et à la violence de mes calomniateurs. Mais puis que mes prières sont inutiles pour adoucir votre esprit pour obtenir de vous les mêmes marques d'affection que vous avez eu la bonté de me donner par le passé, je vois que ma perte est inévitable.

3. Qu'est-il besoin, reprit le grand Domestique, d'employer inutilement tant de paroles ? Je vous ai assez déclaré mon sentiment. Mais puis que vous continuez à m'importuner, je vous l'expliquerai encore par une comparaison. Il me semble que je suis comme un rocher qui demeure ferme dans un port, et que vous êtes comme un vaisseau, qui après avoir joui d'une pleine sûreté tant qu'il a été attaché au rocher, s'est pro- 413 mis de trouver de plus grands avantages en pleine mer, qu'au port, a fait voile, a été battu de la tempête, et a fait naufrage. Il prie le rocher de le venir retirer du fond de la mer, et le rocher lui répond qu'il ne saurait sortir de sa place, et que s'il veut recevoir de lui quelque secours, il faut qu'il s approche et qu'il s'attache à lui. Je vous dis comme le rocher dit au vaisseau, que vous n'avez maintenant ni aucun péril à craindre, ni aucun secours à attendre de ma part. Que si vous me faites paraître à l'avenir une affection sincère, non par des paroles dont j'ai trop de fois éprouvé la fausseté; mais par des actions, je ne manquerai pas à mon devoir. Après cette longue conférence Syrgian se retira fort triste de n'avoir rien obtenu.

κδʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐκ τῆς Χαλκιδικῆς ἄρας, ἦλθεν εἰς Βυζάντιον· συνείποντο δὲ καὶ Συργιάννης καὶ Τζαμπλάκων, ὡς ἐκεῖ γενησομένης δίκης. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον καὶ οἱ παρ´ ἑκατέρου προσκεκλημένοι μάρτυρες παρῆσαν. Ἐπεὶ δὲ ἐπύθετο ὁ βασιλεὺς, ἐκέλευεν εἰς τὸ δικαστήριον ἀπαντᾷν. Μελλόντων δὲ ἤδη, ἠγγέλλετο ἐκ Βιθυνίας ὡς Ὀρχάνης ὁ τῶν αὐτόθι Περσῶν σατράπης τὴν κατὰ τὸν Ἀστακηνὸν κόλπον Νικομήδειαν, πόλιν μεγάλην καὶ πολυάνθρωπον, στρατιὰν πολλὴν περικαθίσας, καὶ μηχανήματ´ ἐπιστήσας, πολιορκεῖ.

2. Ἐδόκει δὴ βασιλεῖ βοηθητέον εἶναι κατὰ τάχος. Καὶ στρατιὰν ἐνθέμενος, οὐ μόνον τριήρεσιν, ἀλλὰ καὶ φορτηγοῖς ναυσὶ πεζήν τε καὶ ἱππικὴν, ἔπλει πρὸς τὴν Νικομήδους, ὡς ἐξαιρησόμενος τῶν κινδύνων. Ἔτι δὲ ὄντος μετεώρου τοῦ στόλου, καὶ μέλλοντος εἰς Νικομήδειαν καταίρειν, Ὀρχάνης πρεσβείαν πέμψας, πρῶτα μὲν ἠσπάζετο βασιλέα· ἔπειτα ἐμήνυεν ὡς βούλοιτο τὸν πόλεμον καταθέσθαι, ἐὰν καὶ αὐτῷ κατὰ γνώμην ᾖ· ἐὰν δὲ μάχην συνάπτειν προθυμοῖτο, μαχεῖσθαι καὶ αὐτόν. Ὁ δ´ ἀντησπάζετο μὲν καὶ αὐτὸς αὐτὸν, ἐδήλου τε ὡς τοῦ μὲν ἥκειν παρεσκευασμένος ὡς ἐς μάχην, οὐκ ἂν δύναιτο ἔξαρνος γενέσθαι, ἐξ αὐτῶν τῶν πραγμάτων ὄντος φανεροῦ. Ἐὰν δὲ αὐτὸς βούλοιτο τὸν πόλεμον καταθέμενος εἰρήνην ἄγειν, οὐδ´ αὐτὸν ἀπώσασθαι αὐτήν. Καὶ λόγων γενομένων περὶ σπονδῶν διὰ τῶν πρέσβεων, (οὐ γὰρ αὐτοὶ συνῆλθόν γε ἀλλήλοις,) συνέβησάν τε καὶ ἔθεντο σπονδὰς εἰρηνικὰς, ὥστε Ὀρχάνην βασιλέως εἶναι φίλον καὶ τὰς κατὰ τὴν ἕω πόλεις, ὅσαι ἔτι ἦσαν ὑπήκοοι Ῥωμαίοις, ἀδικεῖν μηδέν· ἔπειτα ἀλλήλους ἠμείβοντο δώροις, Ὀρχάνης μὲν ἵππους πέμψας καὶ κύνας θηρευτικὰς τάπητάς τε καὶ παρδάλεων δοράς· βασιλεὺς δὲ ἐκπώματά τε ἀργυρᾶ καὶ ὑφάσματα οὐκ ἐξ ἐρίων μόνον, ἀλλὰ καὶ Σηρικὰ, καὶ τῶν βασιλικῶν ἐπιβλημάτων ἓν, ὃ περὶ πλείστου παρὰ τοῖς βαρβάρων σατράπαις ἄγεται ἀεὶ καὶ τιμῆς εἶναι δοκεῖ τεκμήριον καὶ εὐμενείας· ἐφ´ ᾧ τότε καὶ αὐτὸς ὑπερήσθη τε τῶν ἄλλων μᾶλλον καὶ χάριτας ὡμολόγει βασιλεῖ. Μετὰ τοῦτο Ὀρχάνης μὲν ἐπανέζευξεν εἰς τὴν οἰκείαν, βασιλεὺς δὲ ἀπόβασιν ποιησάμενος καὶ ἐφ´ ἡμέραις ἑπτὰ περὶ τὰ ἐκεῖσε χωρία διατρίψας, (οὔπω γὰρ ἄχρι τότε ταῦτα ἦν ἑωρακὼς,) καὶ τὸν σῖτον ὅσος ταῖς ναυσὶν ἐνῆν, Νικομηδεῦσι παρασχὼν, ἅμα παντὶ τῷ στόλῳ εἰς Βυζάντιον ἐπανῆκε·

3. Καὶ μηδὲν ἀναβαλλόμενος εὐθὺς τὴν περὶ τοῦ Συργιάννη δίκην ἐποιεῖτο. Καὶ Τζαμπλάκων μὲν ὅσα καὶ πρότερον αὖθις κατηγόρει καὶ μάρτυρας παρείχετο τῶν λεγομένων· Συργιάννης δὲ καὶ αὐτὸ μὲν ἐκ τοῦ ὁμοίου παρεισῆγε τοὺς συνεροῦντας αὐτῷ περὶ ὧν ἀπελογεῖτο· ἐδόκει δὲ οὐδὲν προφέρειν ἰσχυρὸν, ἀλλ´ ἐπλανᾶτο περὶ τὰς ἀποδείξεις καὶ ἀδύνατος ἐδόκει εἶναι.

4. Βασιλεὺς μὲν οὖν καὶ οἱ ἄλλοι παρόντες τῶν συγκλητικῶν ἐβασάνιζόν τε τὰ λεγόμενα παρ´ ἑκατέρων καὶ ἐπειρῶντο ἀπὸ τῆς συζητήσεως τἀληθῆ ἀνερευνᾷν· ὁ μέγας δομέστικος ἐφθέγγετο οὐδὲν, ἀλλὰ καθῆστο μόνον ἀκροώμενος τῶν λεγομένων. Τρὶς δὲ καὶ τετράκις γενομένου συλλόγου περὶ τῶν αὐτῶν, ἐπεὶ ὁ Συργιάννης συνεώρα τὴν νίκην πρὸς Τζαμπλάκωνα χωροῦσαν, ἐδόκει δεῖν διακρούσασθαι τὴν δίκην καὶ ἐδεῖτο βασιλέως προθεσμίαν αὐτῷ ἔτι παρασχεῖν ἐπὶ τῷ μάρτυρας ἑτέρους ἀγαγεῖν, οἳ δυνήσονται αὐτῷ συνάρασθαι πρὸς τὸ διαφυγεῖν τὴν καταδίκην. Βασιλεὺς δὲ παρέσχετο προθύμως καὶ ὅ,τι ἂν ἕτερον δοκοίη δυνάμενον αὐτῷ ἐπικουρίαν παρασχεῖν τινα μηδὲν ἀναβαλλόμενον κελεύσας ἐκπορίζειν ἑαυτῷ. Τζαμπλάκων δὲ κατεβόα τοῦ δικαστηρίου καὶ δεινὰ ἐποιεῖτο, εἰ προφάσει χρώμενος τοῖς μάρτυσι Συργιάννης διαφύγοι τὴν ἐπὶ τῇ δίκῃ τιμωρίαν διαδράς. Οὐ γὰρ ἄλλο τι δύνασθαι αὐτῷ τὴν προθεσμίαν· μάρτυρας γὰρ αὐτῷ οὔτε πλείους οὔτε βελτίους εἶναι τῶν παρηνεγμένων. Ἐδεῖτό τε βασιλέως, εἰ μὴ πλεῖστα βούλοιτο χαρίζεσθαι Συργιάννῃ, δεσμωτηρίῳ ἀμφοτέρους ἐμβληθέντας φρουρεῖσθαι τὴν ἄφιξιν τῶν μαρτύρων περιμένοντας. Δίκαια δὲ φάσκοντος βασιλέως τὸν Τζαμπλάκωνα ἀξιοῦν, „Ἀλλ´ οὐ καλὸν“ εἶπεν ὁ Συργιάννης „εἰκῇ καὶ μάτην εἱργομένους ταλαιπωρεῖσθαι, ἐξὸν ἐγγυητὰς παρασχομένους ἀμφοτέρους τοῦ μὴ ἀποδρᾶναι ἀναπαύλης ἀπολαύειν, οἴκοι διατρίβοντας.“ ὡς δὲ καὶ τοῦτο ἀσφαλείας ἐνέχυρον ἄξιον ἐδόκει εἶναι, τὸν σύλλογον μὲν διέλυσεν ὁ βασιλεὺς, τοὺς ἐγγυητὰς δὲ ἐκέλευε παρέχειν τοῖς δικαζομένοις.

5. Ἐς τὴν ὑστεραίαν δὲ ὁ Συργιάννης γενόμενος ἐν τῇ τοῦ μεγάλου δομεστίκου οἰκίᾳ „Τὰ μὲν ἐν τῇ Χαλκιδικῇ“ ἔφη „εἰρημένα πρὸς ἐμὲ πέρας ἤδη ἔσχεν· ἃ καὶ πρότερον πιστευόμενα, νῦν μᾶλλον ἢ πρότερον ἐπὶ τῶν ἔργων βέβαια ἐφάνη. Πρὸς οὐδὲν γὰρ ἐπὶ τῆς δίκης ἐναντία πράττων ἢ φθεγγόμενος ἐμοὶ ἐφάνης· ἔδει δὲ μηδ´ οὕτω παντάπασι κινδυνεύοντα ἀβοήθητον καταλιπεῖν. Νυνὶ δὲ μάλιστα ἀναγκαίως ἐπικουρίας δεομένῳ μὴ περιϊδεῖν παρακαλῶ· ἀλλ´ ἐπὶ τοῖς πρότερον ἡμαρτημένοις συγγνώμην παρασχόντα, βοηθεῖν τὰ δυνατά. ᾐτεῖτο τε ἐγγύας παρασχεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ, ἄχρις ἂν πέμψας ὧν δέοιτο μάρτυρας ἀγάγοι. Ἐπαγγειλαμένου δὲ προθύμως ἃ ᾐτεῖτο ἐκπληρώσειν, ἐκεῖθεν μὲν πολλὰς αὐτῷ χάριτας ἀνεχώρησεν ὁμολογῶν.

6. Ἐπιγενομένης δὲ νυκτὸς, ἐκ Βυζαντίου ὡς μάλιστα ἐνῆν λαθὼν πρὶν ἐγγύας παρασχεῖν, εἰς Γαλατᾶν ἐπεραιώθη καὶ κατέκρυψεν ἑαυτὸν ἐν ἀσφαλεῖ. Ἐπεὶ δὲ διεθρυλλήθη ἀποδεδρακέναι Συργιάννην, πάντα χρήματα ἐξηρευνᾶτο καὶ ἐζητεῖτο πανταχοῦ· ἀπόρου δὲ ἤδη τῆς εὑρέσεως γινομένης, οἰηθεὶς ὁ βασιλεὺς ἀμελείᾳ τῶν ζητούντων αὐτὸν διαδιδράσκειν, ἑαυτοῦ αὐτὸς τὴν ζήτησιν ἐποιεῖτο. Καὶ παρελθὼν εἰς Γαλατᾶν ἅμα ὅσοις ἔτυχε Ῥωμαίων, ἐπεὶ μηδὲν εἶχον οἱ Λατῖνοι ἀντιλέγειν, τὰς οἰκίας πέμπων διηρευνᾶτο καθ´ ἑκάστην· ὁ δ´ ἴσα καὶ ᾅδου ὑποδύντι κυνῆν, ἀνεύρητος ἦν. Ὅμως δὲ ἐκέκρυπτο ἐν Γαλατᾷ ὑπὸ φαύλου τινὰ οἰκίαν, ἣ διὰ φαυλότητα οὐδὲ ἀνηρευνήθη, καίτοι γε βασιλέως ἐπ´ αὐτῆς ἑστῶτος καθ´ ὅσον χρόνον αἱ λοιπαὶ διηρευνῶντο. Ἐπεὶ δὲ ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ὁ βασιλεὺς ὡς ἀδύνατον ἀπαγορεύσας τὸ ζητεῖν, ὁ Συργιάννης ἐπιβὰς νεὼς ἐπ´ Εὔβοιαν πλεούσης, ἐκεῖ ἀπεκομίσθη πρῶτον· ἔπειτα ἐκεῖθεν διὰ Λοκρῶν καὶ Ἀκαρνάνων εἰς Ἀλβανοὺς, οἳ περὶ Θετταλίαν οἰκοῦσιν αὐτόνομοι νομάδες, διεσώθη κατὰ φιλίαν παλαιὰν, ἣν πρὸς αὐτοὺς ἦν πεποιημένος, ὅτε τῆς ἑσπέρας ἐστρατήγει· κἀκεῖθεν ἀγωγῶν παρ´ αὐτῶν τυχὼν, ἦλθεν εἰς Κράλην ἄρχοντα τῶν Τριβαλῶν φυγάς. Καὶ ἐπηγγέλλετο πολλὰ τοῖς Ῥωμαίοις ὑπήκοα αὐτῷ ὑποποιήσειν·

7. Κράλης δὲ ὑπεδέξατο αὐτὸν ἀσμένως, ἅμα μὲν ἱκέτην γεγενημένον, ἅμα δὲ ἐλπίσας δι´ αὐτοῦ τὰ Ῥωμαίων πράγματα ὡς μάλιστα κακώσειν. Καὶ τά τε ἄλλα φιλοτίμως μάλιστα προσεφέρετο αὐτῷ, καὶ στρατιὰν ὅσης ἐδέετο παρεῖχεν ἐπὶ τῷ τὰς ὑπηκόους τοῖς Ῥωμαίοις πόλεις καταδουλοῦσθαι. Καὶ ἄλλα τε μάλιστα πολίσματα προσεποιήσατο, καὶ Καστορίαν πόλιν μεγάλην κατὰ τὴν Βοτιαίαν ᾠκισμένην. Πυθομένῳ δὲ βασιλεῖ ὅσα κατὰ τὴν ἑσπέραν Συργιάννῃ νεωτερισθείη, ἠρεμεῖν οὐκ ἦν, ἀλλ´ ἐκ Βυζαντίου εἰς Διδυμότειχον ἐλθὼν, συνέλεγε τὴν στρατιὰν, ὡς εἰς τὴν ἑσπέραν ἐκστρατεύσων.
 

Chapitre XXIV.

1. Orcane assiège Nicodémie. 2. Il s'accorde avec l'Empereur. 3. L'affaire de Sjrgian est examinée. 4.. Il demande un nouveau délai four chercher des témoins. 5.. Il implore la protection du grand Domestique. 6. Il se réfugie chez le Crale de Servie. 7. Qui le reçoit favorablement.

1. L'Empereur étant parti de Calcidice pour retourner à Constantinople, Syrgian et Zamplacon le suivirent, et produisent leurs témoins. Le jour ayant été choisi pour la décision 414 de l'affaire, il arriva nouvelle de Bithynie qu'Orcane avait mis le siège devant Nicomédie ville fort grande et fort peuplée, assise sur le Golfe Astacene.

2. l'Empereur se résolut à l'heure même de la secourir, et ayant embarqué sur des galères et sur des vaissaux marchands, des troupes de cavalerie et d'infanterie, il fit voile de ce côté là. Comme il était encore en mer, Orcane l'envoya saluer, et lui dire que s'il avait agréable il poserait les armes, sinon qu'il donnerait bataille. l'Empereur après avoir répondu à sa civilité, avoua qu'il était parti à dessein de donner bataille ; mais que cela n'empêchait pas qu'ils ne fissent la paix s'il voulait. Leurs Ambassadeurs ayant conféré ensemble, ils conclurent la paix, à condition qu'Orcane demeurerait dans l'amitié et dans l'alliance de l'Empereur, et qu'il n'exercerait aucun acte d'hostilité contre les villes que les Romains possédaient en Orient. Ils s'envoyèrent ensuite des présents ; Orcane envoya à l'Empereur des chevaux, des chiens de chasse, des tapis, et des fourrures, et l'Empereur lui envoya des vases d'argent, des étoffes de laine, et de soie, et une veste ; ce que les Sultans estiment plus que toute autre chose. Orcane se retira incontinent après, et l'Empereur ayant pris terre, visita durant sept jours ce pays-là, où il n'avait jamais été, et ayant distribué aux habitants de Nicomédie le blé qu'il avait dans sa flotte, il revint à Constantinople.

415 3. Il n'y fut pas sitôt arrivé, qu'il prit connaissance de l'affaire de Syrgian. Zamplacon proposa les mêmes chefs d'accusation qu'il avait déjà proposés, et produisit ses témoins. Syrgian produisit aussi les siens ; mais ils ne déposèrent rien qui servît à sa justification.

4. Tandis que l'Empereur délibérait avec son Conseil, en présence du grand Domestique, qui n'opinait point, et qu'ils examinaient les déportions des témoins, Syrgian s'aperçut qu'après trois ou quatre conseils, la victoire inclinait du côté de l'accusateur, et demanda un nouveau délai pour chercher d'autres témoins. l'Empereur le lui ayant accordé, et l'ayant exhorté de les amener promptement, Zamplacon s'écria que c'était une chose indigne que l'accusé se dérobât de la sorte à la Justice, et que sous prétexte de chercher de nouveaux témoins, il évitât le châtiment qu'il avait mérité, que pendant que l'on chercherait ces témoins, on le gardât lui et l'accusé. l'Empereur ayant trouvé la demande de Zamplacon raisonnable, Syrgian dit qu'il n'était pas juste de leur faire souffrir les incommodités de la prison, et qu'il suffisait qu'ils donnassent caution de se représenter. Cette sûreté ayant paru suffisante, l'Empereur leur commanda de donner leurs cautions, et rompit l'assemblée.

5. Syrgian vint trouver le jour suivant le grand Domestique, et lui dit, Vous avez fait ce que vous 416 m'aviez promis à Calcidice. Vous m'avez abandonne sans vouloir dire une parole en ma faveur. Je vous supplie de me pardonner le passé, et de ne me point livrer à mes ennemis, en une occasion où j'ai plus besoin de votre protection qu'en nulle autre. Il le pria aussi de lui servir de caution, jusqu'à ce qu'il eût produit ses témoins, ce que le grand Domestique lui ayant promis, il l'en remercia très-humblement, et se retira.

6. La nuit suivante il partit secrètement de Constantinople, et traversa à Galata, sans avoir donné caution de se représenter. Le bruit de sa sortie s'étant répandu par la ville, on le chercha avec tous les soins possibles. l'Empereur s'imaginant que c'était par la faute de ceux qui le cherchaient que l'on ne le trouvait point, le voulut chercher lui-même. Ayant donc été à Galata, il fit visiter les maisons l'une après l'autre, et on ne le trouva non plus que s'il eût été caché sous le cas que de Pluton. Il était néanmoins dans la maison où l'Empereur attendait, pendant que les autres le cherchaient, et où l'on ne s'avisa point de le chercher, parce qu'elle était trop petite et trop obscure. Dès que l'Empereur désespérant de le trouver, fut parti de Galata, il monta sur un vaisseau, et il aborda à Eubée, et de là il passa par le pays des Locriens et des Acarnaniens, dans celui des Albanais, peuples libres, qui habitent dans le voisinage de la Thessalie. Il y trouva de l'appui à cause de l'ha- 417 bitude qu'il avait contractée avec eux, dans le temps qu'il était Gouverneur d'Occident. Les Acarnaniens lui ayant donné des guides, il se réfugia chez le Crale de Servie, à qui il promit de le rendre maître de plusieurs villes de l'Empire.

7. Le Crale le reçut favorablement,tant parce qu'il implorait sa protection, que parce qu'il lui offrait de grands avantages. Il lui fît toute sorte de bons traitements, et lui donna des troupes pour réduire les villes de l'Empire. La première et la principale qu'il réduisit fut celle de Castoria. l'Empereur se rendit aussitôt à Didymote que pour réprimer son insolence.

κεʹ. 1. Ἀσχολουμένου δὲ αὐτοῦ περὶ τοῦ στρατεύματος τὴν συλλογὴν, Σφραντζὴς ὁ Παλαιολόγος τῶν συγκλητικῶν εἷς, οὐ πάνυ δὲ τῶν ἐπ´ εὐγενείᾳ λαμπρυνομένων, βασιλεῖ νυκτὸς προσελθὼν, προσκεκρουκέναι τε ὡμολόγει πολλὰ καὶ δίκης ἄξια, συγγνώμης τε καὶ εὐεργεσίας ἀνθ´ ὧν ἔδει τυχεῖν τιμωριῶν. Ἀνθ´ ὧν βούλεσθαι μὲν καὶ αὐτὸν καὶ προθυμεῖσθαι ἄξιον φανῆναι τῆς εὐεργεσίας καὶ εὐγνώμονα περὶ τὸν οὕτως ἀγαθὸν δεσπότην· καιροῦ δὲ μὴ παρασχόντος, ἀτελῆ μέχρι νῦν καταλείπεσθαι τὴν προθυμίαν· νυνὶ δὲ μάλιστα τῶν πραγμάτων ἐνδιδόντων καὶ δεομένων εὔνων οἰκετῶν καὶ πιστῶν, ἥκειν καὶ αὐτὸν πρὸς τὸν κατὰ Συργιάννη πόλεμον διδόντα ὅ,τι βούλοιτο χρῆσθαι βασιλεῖ. Ἕτοιμον δὲ εἶναι μὴ μόνον πόνοις πολλοῖς καὶ προθυμίᾳ καὶ σπουδῇ, ἀλλὰ καὶ αἵματι τῷ σφετέρῳ ἀλλαττόμενον, καταπράττεσθαι τὰ κατὰ γνώμην βασιλεῖ. Βασιλεὺς δὲ „Τῶν μὲν προτέρων ἕνεκα ἁμαρτημάτων“ ἔφη „καίτοι γε μεγάλων ὄντων, μηδεμίαν εἶναι δίκαιον παραίτησιν ποιεῖσθαι νῦν, ἐκ πολλοῦ συνεγνωσμένων· εὐνοίας δὲ ἕνεκεν τῆς πρὸς αὐτὸν πράττειν τῶν δεόντων τι καὶ μάλιστα βούλεσθαι οὐ μόνον ὅτι δίκαιον εὔνουν εἶναι καὶ πρόθυμον περὶ αὐτὸν, ἀλλ´ ἵνα καὶ μᾶλλον ἐπισπάσηται τιμάς τε παρέχειν καὶ προσηκούσας τὰς εὐεργεσίας· ἃ δὲ νῦν ἔφης εἰς τὸν κατὰ Συργιάννη πόλεμον χρήσιμος ὀφθήσεσθαι ἡμῖν, βούλεσθαι μαθεῖν ὁποῖ´ ἄττα, ὡς ἂν ἐκ τῶν λεγομένων ᾖ διαγινώσκειν, ἄν τε λυσιτελοῦντα τὰ βεβουλευμένα εἴη, ἄν τε μή.“ Σφραντζὴς δὲ οὐδὲν μὲν ἥκειν ἔφασκεν οἴκοθεν αὐτὸς βεβουλευμένος πλὴν τοῦ προθυμότατον ἑαυτὸν ἐφ´ οἷς ἂν κελευσθείη παρασχέσθαι· ἐπ´ αὐτῷ δὲ εἶναι ἐφ´ ὅ,τι ἂν δοκοίη λυσιτελεῖν σκεψαμένῳ χρῆσθαι. Βασιλεὺς δὲ ἐπῄνει τε αὐτὸν τοῦ βουλεύματος καὶ οἴκαδε ἐκέλευεν ἀναχωρεῖν, ὡς ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅττα ἂν δοκοίη βέλτιστα ὑποθησόμενος.

2. Τὸν μέγαν δὲ δομέστικον παραλαβὼν, ἐβουλεύοντο ὅπως δέοι τὸν κατὰ τοῦ Συργιάννη πόλεμον διαθέσθαι· ᾤοντο δὲ πρὶν παρασκευασαμένους ἥκειν ἀντιπάλῳ στρατιᾷ οὐ μέμψιν τινὰ δικαίαν εἶναι, εἴγε χωρὶς ὅπλων καὶ κινδύνων ἀπάτῃ τὸν πολέμιον συσχόντες δυνήσονται τὸν πόλεμον πρὶν συστῆναι καταλῦσαι. Τὰ γὰρ τοιαῦτα κλέμματα καλλίστην δόξαν ἔχειν, ἃ μάλιστ´ ἄν τις τὸν πολέμιον ἐξαπατήσας, ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ὑπηκόους ὠφελήσειε. Διὰ ταῦτα δὴ ἐδόκει Σφραντζῇ τῶν παρακειμένων τῇ Καστορίᾳ πολιχνίων ἐγχειρίζειν τὴν ἀρχὴν, καὶ ἐπειδὰν γένηται ἐκεῖ, Συργιάννην μὲν οὐκ ἀνέξεσθαι εὐθὺς μὴ προσπέμψαι πρὸς αὐτὸν καὶ παρακαλεῖν αὐτῷ προσθέσθαι ἀποστάντα βασιλέως· τὸν δὲ ὑπακούσαντα προθύμως, φιλίαν θέσθαι πρὸς αὐτὸν καὶ συμμαχίαν· καὶ ἐπειδὰν γένωνται ἐν συνηθείᾳ καὶ φοιτῶσι παρ´ ἀλλήλους ἀδεῶς, τότ´ ἤδη φυλάξαντα καιρὸν ἐν ᾧ μὴ μεθ´ ἑτέρων ἂν εἴη πολλῶν ὁ Συργιάννης, (πάντως δὲ τοιούτους πολλοὺς εὑρήσειν,) εἰς ἓν τῶν φρουρίων κατασχόντα δῆσαι· φρουρεῖν τε ἀσφαλῶς ἄχρις ἂν ἐλθόντι ἐγχειρίσῃ βασιλεῖ· οἴεσθαι δὲ ἔσεσθαι αὐτοῦ ῥᾳδίαν καὶ τὴν φυλακὴν ἅτε τῆς ἑπομένης στρατιᾶς οὐκ οἰκείας, ἀλλ´ ἐξ Ἀλβανῶν καὶ Τριβαλῶν οὔσης συμμαχίδος, οἳ οὐ βουλήσονται ὑπὲρ Συργιάννη διακινδυνεύειν, τὸ φρούριον πολιορκοῦντες, ἀλλὰ διαλυθήσονται ἐπ´ οἴκου, ἄσμενοι τῶν ἐκ τῶν πολέμων κακῶν ἀπηλλαγμένοι.

3. Τοιαῦτα μὲν ἐδόκει ἀμφοτέροις ἐπιχειρητέα εἶναι· καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν τὸν Σφραντζὴν μεταπεμψάμενος ὁ βασιλεὺς, τὰ βεβουλευμένα τε διηγεῖτο, καὶ ἐπυνθάνετο αὐτοῦ, εἰ καὶ αὐτὸς λυσιτελῆ τε καὶ δυνατὰ ἡγοῖτο· ὁ δ´ ἔφασκε τοιαῦτα μὲν αὐτὸς οὐδὲ ἐνθυμηθῆναι τὴν ἀρχὴν, ἀλλ´ ἕτερ´ ἄττα πολλῷ ἀποδέοντα αὐτῶν· ἃ δὲ ἐβουλεύσαντο αὐτοὶ οὐ λυσιτελοῦντα μόνον, ἀλλὰ καὶ ῥᾷστα καὶ αὐτὸς νομίζειν· διὸ μηδὲ μέλλειν, ἀλλ´ ἔργου ἅπτεσθαι ἤδη ἀναγκαῖον. Ἐπεὶ τοίνυν ἐκεκύρωτο ἡ βουλὴ, Δρομορᾶν μέν τινα ἐς τὰ μάλιστα φίλον τῷ Σφραντζῇ, αὐτοῦ δεηθέντος, προσέταξεν ὁ βασιλεὺς, ὡς ἐπειδὰν ἐμφανῶς ὁ Σφραντζὴς εἰς Συργιάννην ἀποστῇ, κτήματά τε ὅσα πρόσεστι καὶ βοσκήματα καὶ τὴν ἄλλην περιουσίαν δημοσιώσαντα φυλάττειν, ἵνα μὴ ὑπό τινων ἁρπασθέντα διαφθαρῇ· λόγῳ μὲν ὡς διαφέροντα βασιλεῖ, τῇ δ´ ἀληθείᾳ τῷ φίλῳ Σφραντζῇ τὴν χάριν κατατιθέμενον τῆς φυλακῆς· αὐτῷ δὲ γράμματα παρασχόμενος βασιλικὰ, ἃ τῶν φρουρίων Σωσκοῦ τε καὶ Δεύρης καὶ Σταριδόλων καὶ Χλερηνοῦ ἐπέτρεπε τὴν ἀρχὴν, ἐξέπεμπεν ἐκ Διδυμοτείχου κατὰ τάχος· αὐτὸς δὲ περιμείνας οὐ πολλὰς ἡμέρας, ἀλλ´ ὅσας ᾤετο Σφραντζῇ ἀνακωχὴν πρὸς τὴν ἐπιχείρησιν παρέξειν, ἄρας καὶ αὐτὸς τὴν πρὸς Θεσσαλονίκην ᾔει σχολῇ βαδίζων.

4. Σφραντζῇ δὲ ἐπεὶ τῆς ἐγκεχειρισμένης ἀρχῆς ἐγκρατὴς ἦν, προσέπεμπεν εὐθὺς τοὺς ἀποστήσοντας ὁ Συργιάννης· ὁ δὲ ὀργῇ τε φέρεσθαι δοκῶν πρὸς βασιλέα καὶ αὐτῷ εὔνους εἶναι ἐκ πολλοῦ συνθήκας θέμενος καὶ ὅρκους πρὸς αὐτὸν, προσεχώρησεν εὐθέως.

5. Συργιάννης δὲ ὑπερήσθη τε τῇ πρὸς αὐτὸν ἀποστασίᾳ τοῦ Σφραντζῆ, καὶ μηδὲν μελλήσας, παραλαβὼν αὐτὸν, ἀφίκετο πρὸς Κράλην, ἅμα μὲν ἐνδεικνύμενος ὡς τὰ πράγματα αὐτῷ ἐπὶ τὸ βέλτιον χωροίη, ὡς καὶ τῶν συγκλητικῶν ἤδη βασιλέως πρὸς αὐτὸν ἀφισταμένων· ἅμα δ´ ἵν´ ἐφελκύσηται καὶ δι´ αὐτοῦ πρὸς τὸ παρεῖναι καὶ αὐτὸν πανστρατιᾷ καὶ συμμαχεῖν. Ἐδεδίει γὰρ μὴ, βασιλέως ἐπελθόντος, ἀδύνατος ὢν ἀνθίστασθαι αὐτὸς, διαφθαρῇ καὶ ἀπόληται καταπολεμηθείς· καὶ ἔπεισέ γε ὑποτιθέμενος· ὡς ἂν ἐλθόντες αὐτοὶ στρατοπεδεύσωνται ἐν Θεσσαλονίκῃ, αἱ μήπω προσκεχωρηκυῖαι τῶν ἑσπερίων πόλεων ἀπογνοῦσαι τὴν ἐκ βασιλέως ἐπικουρίαν, ὁρῶσαί τε ἤδη αὐτοὺς τὰ ἔμπροσθεν αὐτῶν πολέμῳ κτωμένους, αὐτοὶ ἐναπειλημμένοι μέσοι προσχωρήσουσιν εὐθέως. Καὶ παραλαβόντες αὐτὸν πανστρατιᾷ ἐλθόντες, ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ τὸν Ἄξιον ποταμόν. Καὶ ὁ βασιλεὺς διὰ Μακεδονίας μέρος τῆς Ῥωμαίων ἐπαγόμενος στρατιᾶς, (οἱ πλείους γὰρ ἔτι ἐν παρασκευαῖς ἦσαν διὰ τὸ ταχεῖαν γεγενῆσθαι τὴν στρατείαν,) μεταξὺ Θεσσαλονίκης καὶ Ῥεντίνης φρουρίου τινὸς, ὃ παρὰ τῇ Βόλβῃ λίμνῃ κεῖται ἐπὶ λόφου ἱδρυμένον, ἐστρατοπέδευσεν ἐν χωρίῳ τινὶ τῶν Κρητῶν προσαγορευομένῳ, ὅτι στρατιὰ ἐκ Κρήτης αὐτὸ κατῴκουν δι´ αἰτίαν τινὰ ἐκ τῆς νήσου ἀναστάντες.

6. Ἐκεῖσε δὲ ἐστρατοπεδευμένῳ ἠγγέλλετο ὑπό τινος δρόμῳ πρὸς τὴν ἀγγελίαν ὡρμημένου, ὡς περὶ τὴν Σερμυλίων πόλιν, πάλαι μὲν ᾠκισμένην, νυνὶ δὲ ὑπό τινος ὡς ἔοικε πολέμου κατεσκαμμένην, μεταξὺ Παλλήνης καὶ Ἄθω, ἑξήκοντα προσέσχον νῆες Περσικαὶ, καὶ τὰ ἐκεῖσε χωρία πορθοῦσιν ἀποβάντες.

7. Τὸν μέγαν δὲ δομέστικον μετακαλεσάμενος ὁ βασιλεὺς, περὶ τῆς στρατιᾶς ἐπυνθάνετο τῆς ἐκεῖ ἐστρατοπεδευμένης, εἰ ἀρκοῦσα πρὸς τὴν τῶν βαρβάρων δοκοίη συμπλοκήν. Ὁ δ´ ἔφασκεν, ἀκριβῶς μὲν οὐδὲ αὐτὸς τὸν ἀριθμὸν εἰδέναι. Διὰ γὰρ τὸ ἐγγὺς Θεσσαλονίκης ἤδη γεγενῆσθαι πολὺ προσεῤῥυηκέναι αὐτῇ στρατιᾶς πορισμοῦ τῶν ἐπιτηδείων ἕνεκα· παρῄνει δὲ εἰ καὶ αὐτῷ βέλτιον δοκοίη, τὴν οὖσαν παραλαβόντα στρατιὰν, τῆς πρὸς Πέρσας φερούσης ἔχεσθαι ὁδοῦ· ὡς αὐτοῦ τάχιστα ἐκ τῶν παρακειμένων χωρίων συλλέξοντος καὶ ἑτέραν ἀρκοῦσαν πρὸς τὸ ἔργον. Ἐπείθετο μὲν οὖν ὁ βασιλεὺς εὐθὺς, καὶ τῆς πρὸς Πέρσας εἴχετο ὁδοῦ. Ὁ δὲ ὡς μάλιστα ἐνῆν, ὀξέως ἀθροίσας στρατιὰν, συνέμιξε τῷ βασιλεῖ· καὶ μετὰ μέσην ἡμέραν καθ´ ἃ οἱ Πέρσαι ἐληΐζοντο ἐγένοντο χωρία. Καὶ γενομένης αὐτόθι συμβολῆς, ἐπιπολὺ μὲν ἀντέσχον οἱ Πέρσαι διὰ τὸ δυσπρόσοδα εἶναι τὰ χωρία καὶ ὑλώδη ἐφ´ ἃ ἐγεγένητο ἡ μάχη· ὅπερ οὐκ ὀλίγον συνεβάλλετο στρατιᾷ τῇ Περσικῇ οὔσῃ πεζῇ. Τέλος δὲ κατὰ κράτος νικηθέντες διεφθάρησαν, οἱ μὲν ἁλόντες ζῶντες, οἱ δὲ πεσόντες παρὰ τὴν μάχην· ὅσοι δὲ εἰς τὴν ὕλην ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, ἐς τὴν ὑστεραίαν γενόμενοι παρὰ τὰς ναῦς τὰς ἑαυτῶν, τὰς μὲν λοιπὰς ἁπάσας ἐνέπρησαν πυρί· δύο δὲ πληρώσαντες (μόνοι γὰρ τοσοῦτοι ὑπελείποντο) ἀνεχώρησαν ἐπ´ οἴκου. Ῥωμαίων δὲ κατὰ τὴν μάχην ἔπεσον μὲν ὀλίγοι, τραυματίαι δὲ ἐγένοντο καὶ ἄνθρωποι καὶ ἵπποι πλεῖστοι. Ἐκεῖθεν δὲ ὁ βασιλεὺς εἰσελθὼν εἰς Θεσσαλονίκην, ηὐλίσατο ἐκεῖ ἐφ´ ἱκαναῖς ἡμέραις.

8. Συργιάννης δὲ ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου τῶν οἰκείων ἓξ παραλαβὼν καὶ Σφραντζὴν, τριάκοντα καὶ αὐτὸν ἐπαγόμενον τῶν οἰκετῶν, εἰς ποταμόν τινα οὐ τῶν ἀεννάων Γαλυκὸν ὠνομασμένον οὐ μακρὰν Θεσσαλονίκης ῥέοντα, ῥᾳστώνης ἦλθε χάριν καὶ παραψυχῆς. Σφραντζὴς δὲ αὐτὸν μόνον ἤδη ἀναπειλημμένον, καὶ τὸ μὲν συλλαμβάνειν οὐ μάλιστα ὂν εὐχερὲς, (ἐδεδίει γὰρ μὴ αἰσθήσεως γενομένης ἐν τῷ στρατοπέδῳ ἀπόλλωνται διαφθαρέντες) ῥᾷστον δὲ τὸ ἀποκτείνειν, τῶν βασιλέως παραινέσεων ἀμνημονήσας, τοῖς τε αὐτῷ συνοῦσι περὶ τοῦ ἀποκτείνειν Συργιάννην κρύφα διαλεχθεὶς καὶ πείσας, (πρότερον γὰρ οὐδέπω οὐδενὶ τὴν βουλὴν κατάδηλον ἦν πεποιηκὼς,) ἀποκτείνουσί τε αὐτὸν ἀγνοήσαντα τὴν ἐπιβουλὴν, καὶ φεύγοντες ἧκον εἰς Θεσσαλονίκην.

9. Βασιλεὺς δὲ ἐμέμψατο μὲν Σφραντζὴν τῆς μικροψυχίας· μᾶλλον γὰρ ἠβούλετο δεσμώτην ἀγαγεῖν ζῶντα Συργιάννην ἢ ἀποκτεῖναι· ἐπεὶ δὲ ἀναλῦσαι τὰ γεγενημένα οὐκ ἐνῆν, τὸν μὲν φόνον ἐλογίζετο τῇ ἀνάγκῃ τῇ ἀπὸ τῶν πραγμάτων, αὐτὸν δὲ ἠμείβετο καὶ τοὺς συνόντας τῆς τε εὐψυχίας ἕνεκα καὶ τόλμης, καὶ τοῦ σφᾶς αὐτοὺς προδήλοις κινδύνοις ἐμβαλεῖν ὑπὲρ αὐτοῦ· καὶ Σφραντζὴν μὲν τῇ τοῦ μεγάλου στρατοπεδάρχου τετίμηκεν ἀξίᾳ· προσόδους τε παρέσχεν ἐτησίους ἐκ χωρίων ἀναλόγως, καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὡς ἕκαστοι.

10. Κράλης δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο πεσόντα Συργιάννην, πέμψας μὲν ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ στρατόπεδον ἐμπνέοντα ἔτι· ἀποθανόντα δὲ μετὰ μικρὸν ἐθρήνησέ τε ἐφ´ ἱκανὸν ὡς ἄνδρα φίλον, καὶ ἔθαψε μεγαλοπρεπῶς.

11. Πρεσβείαν δὲ εἰς βασιλέα πέμψας, σπονδὰς ἔθετο πρὸς αὐτὸν εἰρηνικὰς καὶ συμμαχίαν, καὶ ἐς τὴν ὑστεραίαν οὐ μακρὰν Θεσσαλονίκης παρὰ τὸν Γαλυκὸν ποταμὸν συγγενόμενοι τῷ βασιλεῖ, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν οἰκείαν. Πόλεις δὲ ὅσαι πρότερον ἐγένοντο ὑπὸ Συργιάννην, πεσόντος αὐτοῦ, συγγνώμην παρασχομένου βασιλέως καὶ ἀμνηστίαν τῆς ἀποστασίας, προσεχώρησαν ἑκοῦσαι πάλιν.

12. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους καὶ ὁ τῶν Οὔγκρων ἄρχων, ὃν ῥῆγα καλεῖν οἶδεν ἡ Λατίνων φωνὴ, στρατιᾷ μεγάλῃ ἐστράτευσεν ἐπὶ Κράλην, περὶ γῆς ὅρων πρὸς αὐτὸν διενεχθείς· δείσας δὲ ὁ Κράλης μὴ ἀδύνατος εἴη ἀμύνεσθαι αὐτὸν, πρεσβείαν ὡς βασιλέα πέμψας, ᾐτεῖτο συμμαχίαν. Ἡσθεὶς δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς τὴν πρεσβείαν, στρατιὰν ἀπολεξάμενος πολλήν τε καὶ ἀγαθὴν, ἔπεμψεν εἰς Κράλην συμμαχίαν. Ὁ ῥὴξ δὲ Οὐγκρίας, ἐπεὶ ἐγένετο ἐν μεθορίοις τῆς αὐτοῦ καὶ Τριβαλῶν ἀρχῆς, πρὶν ἐς τὴν πολεμίαν ἐσβαλεῖν, ἀνεχώρησεν εἰς τὴν οἰκείαν. Λόγος δὲ ἦν ὡς πυθόμενος ἐκ βασιλέως ἥκειν συμμαχίαν ἀνεχώρησεν· εἴτε δὲ τούτου ἕνεκα εἴτε καὶ ἑτέρου τινὸς, ἔμεινεν ἐν ἀδήλῳ. Καὶ ὁ Κράλης δὲ τῆς αὐτῆς ἕνεκα αἰτίας οἰόμενος ἀνακεχωρηκέναι ῥῆγα, βασιλεῖ τε ὡμολόγει χάριτας πολλὰς, καὶ τοὺς στρατηγοὺς ἅμα καὶ τὴν στρατιὰν δώροις φιλοφρονησάμενος ἀξίως, χαίροντας ἀπέστειλεν εἰς τὴν οἰκείαν. Καὶ ὁ βασιλεὺς τὸ ἔτος ἐκεῖνο διεχείμασεν ἐν Θεσσαλονίκῃ.
 

Chapitre XXV.

1. Sfrantzès offre son service à l'Empereur. 2. L'empereur résout avec le grand Domestique d'user d'artifice pour prendre Syrgian. 3. Il propose l'affaire à Sfrantzès qui promet de l'exécuter. 4. Sfrantzes et Syrgian traitent ensemble. 5. Syrgian mène Sfrantzès au Crale. 6. Arrivée dune flotte de Turcs. 7. L'Empereur les défait. 8. Sfrantzès tue Syrgian. 8. L'Empereur le blâme, et néanmoins le récompense. 10. Le Crale regrette la perte de Syrgiany  et prend soin de ses funérailles. 11. Il s'accorde avec l'Empereur. 12. Il lui demande du secours contre le Prince de Hongrie.

I. Pendant que l'Empereur était occupé à faire des levées, Sfrantzès un des premiers du Sénat, bien que d'une naissance médiocre, le vint trouver, et lui dit qu'ayant été si heureux que d'obtenir de lui, non seulement le pardon de ses fautes, mais des grâces, il avait toujours souhaité de lui en témoigner sa reconnaissance ; mais qu'ayant manqué d'occasion, ses souhaits étaient demeurés inutiles, que le temps demandant des sujets affectionnés et fidèles, il s'offrait 419 à exposer pour lui son sang et sa vie. l'Empereur lui répondit, que quelques énormes que fussent les fautes qu'il avoir commises par le passé, il n'en fallait plus parler, puis qu'il les lui avait pardonnées; qu'il récompenserait par des charges, et par des dignités plus relevées que celles qu'il possédait, l'ardeur qu'il témoignait pour son service, et qu'il serait bien aise d'apprendre de sa bouche, en quoi il croyait lui pouvoir être utile, dans la guerre qu'il entreprenait contre Syrgian. Sfrantzès n'ayant rien reparti, sinon qu'il tâcherait d'exécuter ce qu'il lui serait l'honneur de lui commander, l'Empereur loua son zèle et le renvoya.

2. Il délibéra ensuite avec le grand Domestique, touchant la manière de réduire Syrgian, et ils trouvèrent que s'ils pouvaient se saisir par adresse de leur ennemi, il leur serait beaucoup plus avantageux d'étouffer ainsi la guerre avant la naissance, que d'avoir la peine de lever des troupes. Ils jugèrent donc à propos de donner à Sfrantzès le gouvernement des petites places qui font autour de Castoria, dans la créance qu'il n'y serait pas sitôt arrive, que Syrgian le solliciterait a la révolte, que prêtant l'oreille à ses discours, il traiterait avec lui, et que quand ils auraient contracté habitude ensemble, il prendrait le temps de l'arrêter, et qu'il serait d'autant plus aisé de le garder, qu'il y avait peu d'apparence que des Albanais, des Serviens et d'autres  420 étrangers, voulussent courir le hasard d'un siège, pour la défense de ses intérêts.

3. Ayant pris ensemble cette résolution, l'Empereur manda, le jour suivant, Sfrantzès, lui proposa son dessein, et lui en demanda son avis. Il répondit, que bien que cela ne lui fût jamais entré dans l'esprit, et bien qu'il eût fait d'autres projets fort différents, néanmoins cela lui paraissait facile à exécuter, et avantageux au bien de l'Etat. L'entreprise ayant été résolue de la sorte, l'Empereur donna ordre à un des amis de Sfrantzès, nommé Dromoras, de se saisir de ses meubles, et de ses troupeaux, sous prétexte de les confisquer, mais, en effet, pour en empêcher le pillage, lorsqu'il aurait traité avec Syrgian, et il lui donna les provisions de gouverneur des villes de Sosco, de Deure, de Staridoloron, et de Clerene, et il le pressa de partir. Dromoras partit en même temps, et employa autant de jours à aller à Thessalonique, qu'il jugeait que Sfrantzès en employeroit à commencer son entreprise.

4. Sfrantzès n'eut pas sitôt pris possession de son gouvernement, que Syrgian l'envoya solliciter à la révolte. Le traité fut conclu en peu de temps, et confirmé par serment.

5. Syrgian ravi de joie, mena Sfrantzès au Crale, pour lui faire connaître la prospérité de ses affaires, puisque les Sénateurs embrassaient ouvertement son parti, et pour le supplier de lui 421 donner ses troupes, avant que l'Empereur eût pu amasser les siennes. Il le persuada aussi, que s'ils allaient se camper à Thessalonique, les villes d'Occident qui ne s'étaient pas déclarées, se rendraient par le désespoir d'être secourues, Ayant ainsi gagné le Crale, ils allèrent se camper, avec toutes leurs forces, le long du fleuve Axius. l'Empereur n'ayant pas donné le loisir à ses soldats de faire leur équipage, partit avec un petit nombre, et ayant traversé la Macédoine, se campa entre Thessalonique, et Rentine petit fort assis sur une hauteur, le long du lac de BoIbé, en un lieu qui fut autrefois nommé les Candiots, parce que des gens venus de l'île de Candie s'y étaient établis par je ne sais quelle rencontre.

6. A peine y était-il, qu'un courrier vint en hâte l'avertir qu'une flotte de Turcs composée de soixante vaisseaux, avaient pris terre à Sermylion, ville assise entre Pallene, et le mont Athos, et qui ayant été autrefois fort peuplée, avait depuis été ruinée par les guerres.

7. Il demanda à l'heure même, au grand Domestique, s'il croyait que son armée fût assez nombreuse pour donner bataille, il répondit, qu'il n'en savait pas précisément le nombre, parce que la proximité de Thessalonique, et l'abondance des provisions que l'on en tirait, la faisaient grossir de jour en jour, et que s'il avait agréable démarcher contre les Turcs, il ferait de nouvelles levées pour lui mener du secours. L'Em- 422 pereur ayant suivi cet avis, et le grand Domestique s'étant acquitté de sa promette, ils se trouvèrent ensemble, sur le midi, à l'endroit où les Turcs faisaient le dégât. En étant venus aux mains, les Barbares firent une longue et opiniâtre résistance, à la faveur des bois qui les couvraient, mais enfin, ils furent vaincus, et presque tous ou pris, ou tués. Ceux qui se sauvèrent dans la forêt, montèrent le jour suivant sur deux de leurs vaisseaux, brûlèrent ceux qui ne leur étaient pas nécessaires, et firent voile en leur pays. Les Romains ne perdirent que fort peu de gens en cette rencontre, bien qu'ils eussent beaucoup d'hommes, et beaucoup de chevaux blessés. Après cela, l'Empereur retourna à Thessalonique.

8. Syrgian ayant pris avec lui six soldats, et Sfrantzès en ayant pris trente, ils allèrent ensemble se promener le long d'un petit ruisseau nommé Galyce, qui n'est pas fort loin de Thessalonique. Sfrantzès voyant qu'il était malaisé de prendre Syrgian, parce qu'au moindre bruit, ses troupes pouvaient sortir du camp, et accourir au secours, et qu'il était aisé de le tuer, il oublia les ordres qu'il avoir reçus de l'Empereur, et communiqua à ses soldats le dessein qu'il avait toujours tenu secret. A l'heure même, ils percèrent Syrgian de plusieurs coups, sans qu'il se défiât de rien, et ils se retirèrent en diligence à Thessalonique.

423 9. l'Empereur blâma la lâcheté de Sfrantzès, et fut fâché de ce qu'il n'avait pas pris Syrgian, au lieu de le tuer. Ne pouvant néanmoins lui rendre la vie, il attribua sa mort à la nécessité du temps, et en récompensa les auteurs. Il honora Sfrantzès de la charge de grand Stratopedarque, et il en augmenta les gages et les revenus. Il fît aux autres des récompenses à proportion de leurs services.

10. Le bruit du massacre de Syrgian ne fut pas sitôt venu aux oreilles du Crale, qu'il le fit apporter à son camp, avant qu'il fut expiré. Quand il fut mort, il le pleura comme son ami, et il lui fit faire de magnifiques funérailles.

11. Il envoya ensuite une ambassade à l'Empereur, pour lui demander la paix. Ils se virent sur le bord du fleuve Galyce, et s'en retournèrent en leurs Etats. Les villes qui avaient suivi le parti de Syrgian, ne furent pas sitôt sa mort, qu'elles implorèrent la clémence de l'Empereur, et ayant obtenu l'amnistie du passé, elles se remirent sous son obéissance.

12. Dans le même temps, le Prince de Hongrie que les Latins appellent Roi, étant en contestation avec le Crale, touchant les limites de leurs Etats, marcha contre lui, à la tète d'une formidable armée. Le Crale appréhendant de n'être pas assez puissant pour lui résister seul, envoya demander du secours à l'Empereur, qui lui en accorda avec joie. Le Roi de Hongrie n'entra 424 point sur les terres des Serviens, mais on ne sait si ce fut parce que l'Empereur l'assistait, ou par une autre raison. Ce qui est certain, c'est que le Crale fut persuadé que ce fut le secours de l'Empereur qui avait imprimé de la terreur à son ennemi, et que pour cela il lui en fit de grands remerciements et il renvoya les commandants et les soldats, avec de magnifiques récompenses.

κϛʹ. 1. Ἅμα δὲ ἦρι ἀρχομένῳ γράμματα ἧκε βασιλεῖ ἐκ Βυζαντίου ἀγγέλλοντα, ὡς δύο τῶν παρὰ Μυσοῖς δυνατῶν, Ῥαξίνας ὁ πρωτοβεστιάριος καὶ Φίλιππος ὁ λογοθέτης, πρὸς τὴν βασιλεύουσαν αὐτῶν τοῦ Μιχαὴλ γαμετὴν, θείαν οὖσαν Κράλη τοῦ Στεφάνου, διαστασιάσαντες ἐξήλασαν τῆς ἀρχῆς· καὶ αὐτὴ μὲν φεύγουσα ἅμα τέκνοις, πρὸς Κράλην τὸν ἀδελφιδοῦν ἥκει.

2. Ἐκεῖνοι δὲ ἅμα καὶ τοὺς ἄλλους πείσαντες δυνατοὺς τῶν Μυσῶν, τὸν ἀδελφιδοῦν τοῦ προβεβασιλευκότος Μιχαὴλ, Ἀλέξανδρον τὸν Στρεαντζιμήρου ἀπέδειξαν βασιλέα ἑαυτῶν· ὃς ἅμα τῷ ἐγκρατὴς γενέσθαι τῆς ἀρχῆς τήν τε στρατιὰν ὅση ἦν Μυσοῖς παραλαβὼν, καὶ ἐκ Σκυθῶν κατασυμμαχίαν οὐκ ὀλίγην, ταῖς πρότερον ἐπεστράτευσε πόλεσι προσχωρησάσαις βασιλεῖ· καὶ πλὴν Μεσημβρίας τὰ μὲν τῶν ἄλλων τοῖς ὅπλοις, τὰ δὲ παρεστήσατο ὁμολογίᾳ.

3. Τοιαῦτα δὲ πυθομένῳ βασιλεῖ, οὐκέτι ἀνεκτὸν ἐδόκει μένειν ἐν Θεσσαλονίκῃ· ἀλλ´ ἄρας ἐκεῖθεν, εἰς Βυζάντιον ἀφικνεῖται. Καὶ πρῶτα μὲν Συναδηνὸν τὸν πρωτοστράτορα εἰς Μεσημβρίαν ἄρχοντα ἐκπέμπει· δείσας μὴ καὶ Μεσημβριανοὶ ἄχρις ἂν ἡ στρατιὰ ἀποσταῖεν παρασκευασθῇ. Ἐκέλευέ τε εἰς Βυζάντιον ἀθροίζεσθαι τὴν στρατιάν· καὶ αὐτὸς παρεσκευάζετο ὡς τοῖς Μυσοῖς πολεμησείων.

4. Μεταξὺ δὲ παρασκευαζομένου, ἠγγέλλετο ἐκ τῆς ἕω, ὡς στρατιὰ Περσῶν εἴη παρεσκευασμένη ἐπιθέσθαι Νικομηδεῦσι. Νικομήδεια δὲ ὅπλοις μὲν ἀνάλωτος ἦν καὶ βίᾳ χειρῶν, τειχῶν τε καρτερωτάτων περιβολῇ καὶ τῇ ἄλλῃ τοῦ τόπου φύσει εὐφυῶς πρὸς ὀχυρότητα ἐχούσῃ· ἐδεδίει δὲ τὴν ἔνδειαν τὴν ἐκ τοῦ σίτου. Ὃ δὴ καὶ οἱ βάρβαροι συνιδόντες, τῶν τειχῶν μὲν ἠμέλουν ὡς ἀναλώτων ἐσομένων ἐκ τειχομαχίας, τῆς παρόδου δὲ ἐσπούδαζον κρατῆσαι, δι´ ἧς ἐτρέφετο ἡ πόλις. Καὶ ὁ βασιλεὺς δὲ ὁμοίως ὅ,τι διανοοῦνται οἱ βάρβαροι σαφῶς εἰδὼς, διὰ σπουδῆς ἁπάσης τροφὴν παρέχειν Νικομηδεῦσιν ἐπιόντων τῶν βαρβάρων ἐποιεῖτο· ὡς εἰ τοῦτο παρείη, ῥᾷστα τὴν λοιπὴν οἰσόντων πολιορκίαν. Καὶ τότε οὖν πυθόμενος ἐστρατοπεδεῦσθαι τοὺς βαρβάρους παρ´ αὐτὴν, τῆς μὲν κατὰ τῶν Μυσῶν ἠμέλει εἰσβολῆς· στόλον δὲ ἐξαρτυσάμενος ἔκ τε τριήρεων καὶ φορτίδων νεῶν ἑτέρων, στρατιάν τε ἐνθέμενος καὶ σῖτον, ἔπλει ἐπὶ Νικομήδειαν.

5. Πρὶν δὲ κατᾶραι, οἱ βάρβαροι αἰσθόμενοι, σκηνὰς ἀναλαβόντες καὶ τὴν ἄλλην ἀποσκευὴν, ἀνεχώρουν εἰς τὴν οἰκείαν, δείσαντες τὴν βασιλέως ἔφοδον. Ὀρχάνης γὰρ αὐτῶν ὁ σατράπης ἔτι οὐ παρῆν.

6. Ἀπόβασιν δὲ ποιησάμενος ὁ βασιλεὺς καὶ Νικομηδέας λόγοις τε καὶ ἄλλαις φιλοφροσύναις ἐπιῤῥώσας, τόν τε σῖτον παρασχὼν, ηὐλίσατο ἐκεῖ ἐπὶ δυσὶν ἡμέραις. Ἅμα δὲ ἕῳ εἰς τὴν τρίτην παντὶ τῷ στόλῳ ἐπανέπλεεν εἰς Κωνσταντίνου. Καὶ διατρίψας ἐν αὐτῇ ἡμέρας οὐ πολλὰς, ἐπεὶ καὶ ἡ στρατιὰ πᾶσα ἤδη παρῆν, καὶ ὅσα ἔδει ἐπεπόριστο, ἄρας ἐκ Βυζαντίου, οὐ πολλαῖς ὕστερον ἡμέραις ἐσέβαλεν εἰς τὴν Μυσίαν καὶ ἐδῄωσέ τινα αὐτῆς· ὑπερβάς τε τὸν Αἷμον, τὰ μὲν ἄλλα πολίσματα ὅσα ἦν καὶ πρότερον ἔχων, παρεστήσατο ὁμολογίᾳ πάλιν· Ἀγχίαλος δὲ ἔτι ἐφρουρεῖτο παρὰ τῶν Μυσῶν.

7. Ἀλέξανδρος γὰρ ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς, αἰσθόμενος τὴν βασιλέως εἰσβολὴν, ἐβοήθει κατὰ τάχος πανστρατιᾷ ἄγων τοὺς Μυσούς. Καὶ ἐλθὼν ἐστρατοπεδεύσατο παρὰ τὸ Ἀετὸν, οὐ πολὺ ἀπέχων βασιλέως παρὰ τὸ Ῥωσόκαστρον ἐστρατοπεδευμένου· πλὴν ὅτι στενή τις καὶ ἀπόκροτος δίοδος τὰ στρατεύματα ἀμφότερα διεῖργεν· ἣν φθάσας ὁ Ἀλέξανδρος, ἐφρούρει πεζὴν ἐπιστήσας στρατιάν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο Ἀλέξανδρον ἐγγὺς ἐστρατοπεδευκέναι, ἐς τὴν ὑστεραίαν ἅμα ἕῳ ἐκέλευεν ὁπλίζεσθαι τὴν στρατιάν· καὶ ἐπειδὴ ἦσαν ὡπλισμένοι, παραλαβὼν αὐτοὺς ὡς μάχην παρατεταγμένους, ἐγγὺς τῆς διόδου ἦλθεν, ἣ παρὰ Ἀλεξάνδρου ἐφρουρεῖτο, καὶ προὐκαλεῖτο ὡς ἐς μάχην τοὺς Μυσούς. Προσβάλλειν γὰρ αὐτῶν τῷ στρατοπέδῳ οὐκ ἐνῆν διὰ τὴν δίοδον οὖσαν τραχεῖαν καὶ στενὴν καὶ φρουρουμένην ὑπ´ αὐτῶν. Διημερεύσας δὲ ἐκεῖ ἐν ὅπλοις, ἐπεὶ οὐδεὶς ἀντεπεξῄει, εἰς τὸ οἰκεῖον στρατόπεδον πάλιν ἐπανῆλθε. Καὶ ὕστερον ἡμέραις οὐ πολλαῖς πάλιν ἧκεν ἄγων ὡπλισμένην τὴν στρατιὰν ἐπὶ τὴν μάχην, καὶ διημέρευσεν ὥσπερ καὶ πρότερον πρὸς τῶν στενῶν τὰς εἰσβολάς. Μυσοὶ δὲ οὐδ´ οὕτως ἐτόλμησαν εἰς τὴν εὐρυχωρίαν ἐξελθόντες ἐκ τοῦ ἴσου διαγωνίσασθαι πρὸς βασιλέα. Ὁ δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον τὸ οἰκεῖον πάλιν ἐπανέζευξε καταπλήξας τῇ τόλμῃ τοὺς βαρβάρους. Ἀλέξανδρος δὲ ὁρῶν ἤδη ἀδύνατος ὢν ἐκ παρατάξεως ἀντιστῆναι βασιλεῖ, πρεσβείαν πέμψας διελέγετο περὶ εἰρήνης. ἠξίου τε ἔχοντας ἑκάτερον ἃ ἔχουσι, πολέμου ἀποσχέσθαι.

8. Βασιλεὺς δὲ οὔτε πολέμου ἔφασκεν αὐτὸς ἄρξαι, οὔτε ἀποστερῆσαί τινα τῶν Μυσοῖς διαφερόντων· ἀλλ´ ἀδικούμενος ὑπ´ αὐτῶν πολέμου ὑπαρχόντων, ἀμύνεσθαί τε ἀναγκαίως, καὶ τὰ ὑπ´ αὐτῶν ἀφῃρημένα ἀνασώζεσθαι. Ἀποστερεῖσθαι δὲ ἔτι Ἀγχιάλου, ἣν εἰ ἀπολήψεται, σπονδὰς θέσθαι ἕτοιμος εἶναι πρὸς αὐτοὺς εἰρηνικάς. Καίτοι γε ἐχρῆν εἰ φιλόνεικος ἦν καὶ ἀπαραίτητος πρὸς τὰς ἀντιδόσεις, πᾶσαν ἐπιδείξασθαι σπουδὴν, ὥστε καὶ αὐτὸν ἐκ τῶν αὐτοῖς διαφερόντων τινὰ κτήσασθαι πολέμῳ. Διὰ δὲ τὸ τὰ στρατεύματα ἀμφότερα τῆς αὐτῆς ἔχεσθαι θρησκείας· ἄλλως θ´ ὅτι καὶ ἡ εἰρήνη παντὸς πολέμου εἶναι δοκεῖ αἱρετωτέρα, μᾶλλον αὐτὴν αἱρεῖσθαι, εἰ τὰ οἰκεῖα μόνον ἀπολήψεται.

9. Ἀλέξανδρος δὲ ἰσχυρίζετο ἀδικεῖν οὐδὲ αὐτός· Ἀγχίαλόν τε γὰρ καὶ τὰ ἄλλα πολίσματα, ἃ ἦν ἀφῃρημένος, οὐ Ῥωμαίοις προσήκειν μᾶλλον ἢ Μυσοῖς. Τοῖς γὰρ πρὸ αὐτοῦ βεβασιλευκόσιν ἐξ ἱκανοῦ εἶναι ὑποχείρια τοῦ χρόνου. Διὸ καὶ μᾶλλον βασιλέα ἀδικεῖν πρὸς οἷς ἀφῄρηται ἀπαιτοῦντα καὶ Ἀγχίαλον. Βασιλέως δὲ ἀποκριναμένου μὴ δεῖν τὴν ἀδικίαν ἐν δικαιώματος ποιεῖσθαι λόγῳ, μηδὲ ὅτι ἐπὶ χρόνον ἀπεστέρησαν, οἴεσθαι διὰ τοῦτο δίκαιον εἶναι καὶ διηνεκῶς ἀποστερεῖν. Τὰς γὰρ τοιαύτας πόλεις οὐ μόνον ἄνωθεν ἐκ παλαιοῦ ὑπηκόους Ῥωμαίοις εἶναι, ἀλλὰ καὶ αὐτῶν τὰς πλείους ὑπ´ αὐτῶν τε ἐκτίσθαι καὶ κατῳκίσθαι ἀποικίας πεπομφότων· οὔπω δὲ χθὲς καὶ πρώην ὑφ´ ἑαυτοὺς πεποιῆσθαι Μυσοὺς ἐκ τῶν Σφεντισθλάβου τοῦ βασιλέως χρόνων, ὃς ἦν τὴν αὐτοῦ ἀδελφὴν γεγαμηκὼς, τοῦ πρὸς Κατελάνους καὶ Πέρσας τοῖς Ῥωμαίοις πολέμου κεκινημένου· ὃς πλεῖστα δὴ ἐκάκωσε τὰ πράγματα αὐτοῖς, δι´ ὃν οὐδὲ ταῦτα ἀνασώσεσθαι ἠδυνήθησαν ἐξ αὐτῶν. Νυνί τε αὐτὸν ἀδικεῖν οὐδὲν, ἀλλὰ τά τε ὄντα ἔχειν καὶ τὰ ἐλλείποντα ἀπαιτεῖν, ἃ εἰ μὲν εἰρήνης ἐπιθυμοίη ἀποδιδόναι· εἰ δὲ μὴ, ἀλλ´ αὐτόν γε μὴ δύνασθαι προΐεσθαι, τρόπῳ δὲ παντὶ πειράσεσθαι διασώζειν τὴν ἀρχὴν, ὁ Ἀλέξανδρος, (ἐπεὶ ἐγγὺς ἐστρατοπεδεύοντο ἀλλήλων καὶ δι´ ἐλαχίστου τὰς ἀποκρίσεις ἐποιοῦντο,) οὐκ ἔφασκε δεῖν περὶ ἀρχῆς τινα διαλεγόμενον ἀποδείξεσι χρῆσθαι καὶ λόγοις πιθανοῖς, ἀλλ´ ὅπλοις καὶ χειρὶ βιαιοτέρᾳ τὰ δίκαια βραβεύειν. Οἷς καὶ αὐτὸν ἐκ τοῦ ὑπερέχοντος χρώμενον νυνὶ, περὶ γῆς ὅρων διαλέγεσθαι ἀσφαλῶς· ἐγὼ δὲ παρεχώρησα ἂν καὶ Ἀγχιάλου ἐκ τοῦ ῥᾴστου, εἰ μὴ πολλὴν ἐμοί τε καὶ στρατιᾷ τὴν ἀτολμίαν καὶ τὴν μέμψιν ἐπῆγε. Πρὸς γὰρ τῷ μὴ ἀντιστῆναι τολμῆσαι, μηδὲ ἐκ παρατάξεως διαγωνίσασθαι ὑμῖν, καίτοι γε ἅπαξ καὶ δὶς πρώτοις ἐπελθοῦσιν, εἰ καὶ Ἀγχιάλου ἐπ´ οὐδεμιᾷ παραχωρήσομεν ἀντιδόσει, σαφέστατα δὴ ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις ὁμολογήσομεν τὴν ἧτταν. Ἀλλά τινος ἕνεκα αἰσχύνης προκαλύμματος εἰ βούλοιτο Διάμπολιν ἀποδόντα, τὴν Ἀγχίαλον ἀπολαμβάνειν. Πάντως δὲ εἰδέναι ἀκριβῶς, ὡς, ὅ φασι, χάλκεα χρυσείων ἀνταλλάττεται. Τούτου δὲ γενομένου, αὐτόν τε ἔχειν ἃ συμβήσεται αἰτεῖ καὶ αὐτὸν αἰσχύνης ἀπηλλάχθαι, ἴς´ ἀντ´ ἴσων δοκοῦντα ἔχειν. Βασιλεὺς δ´ ἐπεὶ ἐδόκουν οἱ λόγοι προσηνεῖς τε εἶναι καὶ ἄξιοι παραδέχεσθαι, τοῦτο μὲν Ἀγχιάλου, Διαμπόλεως οὐδ´ ὅσον εἰπεῖν διαφερούσης, τοῦτο δ´ εἴτι καὶ πρόοιτο τῆς εἰρήνης ἕνεκα, οὐδεμίαν αὐτῷ μέμψιν ἂν οἰηθεὶς ἐπαγαγεῖν· ἄλλως τε καὶ σιτίων τῇ στρατιᾷ ἐπιλιπόντων, καὶ ἐνδείας οὔσης ἤδη λαμπρᾶς τῷ στρατοπέδῳ καὶ δεομένων ἢ διαγωνίζεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους, ἢ ἀναχωρεῖν, ὥστε καὶ αὐτὸν τὴν ἔνδειαν συνορῶντα πολλοῖς τὴν ἐς τὰ οἰκεῖα ἐπιτρέψαι ἀναχώρησιν, προσεδέξατό τε τὴν πρεσβείαν,

10. Καὶ ἐγένοντο αἱ συνθῆκαι ἐπὶ τούτοις, ὥστε Ῥωμαίους καὶ Μυσοὺς ποιήσασθαι σπονδὰς, καὶ μηδὲν ἀλλήλους ἀδικεῖν· ἀλλ´ Ἀγχίαλον μὲν ἀπολαβεῖν Ῥωμαίους, ἀποδοῦναι δὲ Διάμπολιν, καὶ τοῦ λοιποῦ εἰρήνην ἄγειν ἔχοντας ἃ ἔχουσιν ἑκατέρους. Τοιαῦτα μὲν ἀμφοτέροις τοῖς βασιλεῦσιν ἐγεγένηντο αἱ σπονδαὶ ἑβδόμῃ καὶ δεκάτῃ μηνὸς Ἰουλίου ἱσταμένου· καὶ οἱ ἀποληψόμενοι τὰς πόλεις καὶ τοὺς ὅρκους παρῆσαν ἑκατέροις παρ´ ἀλλήλων.
 

Chapitre XXVI.

1. Les Bulgares chassent leur Reine. 2. Ils élisent pour Roi Alexandre, qui ravage les terres de l'Empire. 3. L'Empereur arme contre lui. 4. Il quitte les Bulgares pour aller secourir Nicomédie. 5. Les Turcs se retirent au bruit de son arrivée. 6. Il tourne ses armes contre les Bulgares. 7. Alexandre demande la paix. S. Réponse de l'Empereur. 9. Contestation touchant les articles. 10. Conclusion de la paix.

1. L'Empereur ayant passé à Thessalonique l'hiver de cette année-là, il reçut, au commencement du printemps, des lettres de Constantinople, par lesquelles on lui mandait, que les deux principaux Officiers du Royaume de Bulgarie, savoir Raxinas, Prorovestiaire, et Philippe Logothète avaient conspiré ensemble contre 425 la Reine veuve du Roi Michel, et qu'ils l'avaient obligée à le retirer chez le Crale de Servie son neveu.

2. Non contents d'avoir chassé la Reine, ils entreprirent de faire un Roi, et ayant attiré à leur parti les plus qualifiés de la nation, ils élurent Alexandre fils de Trasimir, et neveu de Michel. Dés qu'il eut la souveraine puissance entre les mains, il assembla toutes les troupes de Bulgarie, implora le secours des Scythes, et attaqua les Villes qui s'ôtaient soumises à l'obéissance des Romains, en prit quelques-unes par composition, et d'autres par force.

3. l'Empereur partit de Thessalonique, pour aller à Constantinople, aussitôt qu'il eut reçu cette nouvelle, il envoya Synadene Protostrator à Mesimbrie, pour en retenir les habitants dans l'obéissance, commanda de faire incessamment des levées, et se prépara lui-même à la guerre.

4. On lui manda en même temps, que les Turcs étaient prêts d'attaquer Nicomédie. L'avantage de l'assiette de cette Ville, et la bonté de ses fortifications, firent que ces Barbares n'osant l'attaquer, se contentèrent de boucher les chemins, et d'arrêter les vivres. l'Empereur n'ignorant pas leur dessein, fit son possible pour envoyer des provisions aux habitants, dans l'assurance que s'ils les recevaient, ils soutiendraient aisément le siège. Outre cela, il remit à un autre temps l'expédition qu'il avait préparée contre 426 les Bulgares, et ayant équipé une flotte il fit voile vers Nicomédie.

5. Les Turcs n'attendirent pas son arrivée ; mais au premier bruit de son embarquement, ils plièrent leurs tentes et leur bagage, et s'en retournèrent en leur pays.

6. L'Empereur étant descendu à Nicomédie, y releva par ses discours et par ses largesses, le courage des habitants. En étant parti trois jours après, il revint à Constantinople, et dès que les préparatifs de guerre furent achevés, il alla en Bulgarie, en courut et en pilla une partie; ayant passé le mont Aimus, il reprit par composition les Villes qui avaient autrefois relevé de lui, à la réserve de celle d'Anchiale, qui demeura sous la domination des Bulgares.

7. Alexandre parut incontinent à la tête d'une puissante armée, et il se campa à Ete proche de Rosocastre; où l'Empereur était aussi campé. Il n'y avait entre les deux armées qu'un chemin fort étroit, et fort difficile, dont Alexandre s'était emparé, et dont il avait confié la garde à une compagnie de gens de pied. l'Empereur ayant commandé à ses gens de prendre leurs armes, et les ayant rangés en bel ordre, il les mena auprès du passage, mais parce qu'il ne le pouvait forcer, il défia les ennemis d'en venir aux mains. Il demeura là tout le jour, sans que les ennemis parussent, et le soir il retourna à son camp. Peu de jours après, il revint avec ses gens, fort disposés 427 à donner bataille, et il demeura un jour entier à l'entrée du passage, sans que les Bulgares voulussent avancer. Alexandre ne se trouvant pas en état de résister aux forces de l'Empereur, envoya lui demander la paix.

8. l'Empereur fit réponse, qu'il n'avait pas pris le premier les armes, qu'il ne les avait prises que par la nécessité de se défendre, et qu'il était prêt de les mettre bas, pourvu que l'on lui rendît Anchiale ; que s'il avait voulu, il ne lui aurait été que trop aisé de se venger, et de faire souffrir à ses ennemis un traitement pareil à celui qu'ils lui avaient fait ; mais qu'il ne l'avait pas voulu, parce qu'ils faisaient profession de la religion chrétienne, et qu'il serait plus aise de faire la paix, que de continuer la guerre.

9. Alexandre repartit, qu'il n'avait point fait d'injustice à l'Empereur, que les Romains n'avaient pas plus de droit que les Bulgares sur la ville d'Anchiale et sur les autres qu'il retenait, et que ses Prédécesseurs en ayant joui depuis long temps, c'était plutôt une injustice à l'Empereur de les prétendre. l'Empereur répliqua, qu'il ne fallait point donner à la justice le nom d'injustice, ni croire que les Bulgares pussent toujours retenir les villes touchant lesquelles ils étaient en contestation, parce qu'ils les avaient possédées depuis quelque temps, qu'elles avaient autrefois appartenu aux Romains, qu'elles avaient été fondées par leurs 428 ancêtres, et peuplées de leurs colonies ; qu'elles n'avaient été usurpées par les Bulgares que depuis deux jours, sous le règne de Venceslas, son beau-frère, pendant que les Romains étaient occupés contre les Turcs, et contre les Catelans ; qu'ils n'avaient pu les reprendre depuis -, mais qu'il était en état, et en résolution de le faire, à moins que l'on ne les leur rendît volontairement. Comme les deux camps étaient proches, et qu'il fallait fort peu de temps pour apprendre des nouvelles de l'un et de l'autre, Alexandre répondit incontinent, que bien que les différends des Souverains se décidaient plutôt par les armes, que par les raisons, il ne refuserait pas néanmoins de restituer Anchiale, s'il le pouvait faire sans déshonneur, mais que si après avoir refusé deux ou trois fois de donner bataille, il rendait cette Ville purement et simplement, il se reconnaîtrait vaincu, et il se couvrirait de confusion devant tous les peuples de la terre, que pour sauver en quelque sorte son honneur, il lui donnerait, s'il voulait, Anchiale en échange de Diampole, bien qu'il sût que c'était donner de l'or pour du cuivre, selon le proverbe. l'Empereur trouva cette proportion recevable, pour plusieurs raisons. L'une, parce que la ville d'Anchiale vaut beaucoup mieux que celle de Diampole. L'autre, parce qu'il ne croyait pas pouvoir être blâmé avec justice, pour avoir remis quelque chose de ses 429 droits en faveur de la paix ; et l'autre, enfin, parce que les gens de guerre commençant à manquer de vivres, demandaient ou à être menés contre l'ennemi, ou à s'en retourner en leurs maisons.

10. La paix fut donc conclue à ces conditions-ci. Que les Romains et les Bulgares vivraient ensemble comme amis, et comme alliés, sans exercer aucun acte d'hostilité ; que l'échange d'Anchiale, et de Diampole se ferait, et que les deux Nations entretiendraient la paix. Le Traité fut signé par l'Empereur, et par le Roi, le dix-septième jour du mois de Juillet, et ils choisirent des personnes pour faire l'échange des deux Villes, et pour jurer la paix en leur nom.

κζʹ. 1. Τῆς αὐτῆς δὲ νυκτὸς καθ´ ἣν ἔμελλον εἰς τὴν ὑστεραίαν τελεσθήσεσθαι οἱ ὅρκοι, ἧκον πρὸς τὸν Ἀλέξανδρον κατὰ συμμαχίαν στρατιὰ ἀπὸ Σκυθῶν. Ἦν γὰρ δὴ αὐτοὺς προσκεκλημένος ἐπὶ Μπελαοῦρον τὸν θεῖον, ὃς διαστασιάσας πρὸς αὐτὸν καὶ μέρος τῆς ἀρχῆς παρασπασάμενος, λυπηρὸς ἦν καὶ κακῶς ποιῶν τὴν χώραν. Νομίσας δὲ εἰς δέον χρήσεσθαι τῷ καιρῷ, εἰ τούτους ἐξαπατήσας ἐπαγάγοι βασιλεῖ, τὸν θεῖον ἔλεγεν αὐτοῖς ἐγγὺς παρεῖναι, ᾧ δέον πρὶν αἰσθέσθαι ἐπελθεῖν· ἐκεῖνον δὲ μηδὲν εἰδότα τῶν γεγενημένων προθύμως καταστῆναι εἰς τὸν πόλεμον εἰκός· τούτου δὲ γενομένου, ἐκεῖνον τε διαφθαρήσεσθαι ῥᾷστα κρατηθέντα ὑφ´ ἡμῶν ὄντων πολλαπλασιόνων καὶ ἡμᾶς πόνων ἀπαλλάξεσθαι μακρὰν ἀνύειν μέλλοντας ὁδόν. Καὶ ἔπεισέ γε τοὺς βαρβάρους μὴ συνιδόντας τὴν ἀπάτην· βασιλεῖ γὰρ οὐκ ἂν ἐπῆλθον, εἴπερ ἔγνωσαν, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τὰς σπονδὰς, οὓς ἦσαν νεωστὶ πρὸς αὐτὸν πεποιημένοι.

2. Ἅμα δὲ ὄρθρῳ ὁπλισάμενοι, ἐχώρουν διὰ τῶν στενῶν ἐπὶ Ῥωμαίους. Αἰσθόμενοι δὲ οἱ βασιλέως σκοποὶ, (αὐτόθι γὰρ ἦσαν τεταγμένοι,) ἀπήγγελλον τὴν ἔφοδον κατὰ τάχος· καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκέλευεν ὁπλίζεσθαι τὴν στρατιάν. Ἐπεὶ δὲ ὡπλίσαντο, ἐξῄεσαν τεταγμένοι κατὰ φάλαγγας ἓξ οὔσας πρὸς ταῖς δέκα. Ἦρχε δὲ τοῦ μὲν δεξιοῦ κέρως ὁ πρωτοστράτωρ, τοῦ δὲ ἀριστεροῦ Τζαμπλάκων ὁ μέγας παπίας, τὸ μέσον δὲ αὐτὸς ἐπεῖχεν ὁ βασιλεύς. ἓξ δὲ φάλαγγες τὸ μέτωπον ἐπλήρουν ἅπαν· καὶ μετ´ αὐτοὺς ἦσαν αἱ δέκα τεταγμέναι ὡς ἕκαστοι μετὰ τῶν στρατηγῶν. Βασιλεὺς δὲ ἠνιᾶτο μὲν ἠπατημένος ὡς πολὺ τῆς στρατιᾶς διὰ τὴν τῶν συνθηκῶν ἐλπίδα ἐπιτρέψας. Οἴκαδε ἀναχωρεῖν. Ὅμως δὲ πρὸς μόνους τοὺς Μυσοὺς τὸν ἀγῶνα ἔσεσθαι νομίζων, ἐπῄει θαῤῥῶν αὐτοῖς. Ἀπιοῦσι δὲ ἠκούετο σάλπιγξ ἠχοῦσα Σκυθική. ἠχεῖ γὰρ οὐ κατὰ τὰς ἄλλας, ἀλλ´ ἄγριόν τι καὶ ἀπηχὲς, ὁποῖον ἱκανὸν εἶναι τοὺς βαρβάρους ἐρεθίζειν πρὸς θυμόν. Διὸ καὶ γνώριμός ἐστι καὶ πόῤῥωθεν ἀκουομένη. Νομίσας δὲ ὁ βασιλεὺς οὐ Σκύθας εἶναι, (οὐδὲ γὰρ ἂν ἠθετηκέναι τὰς σπονδὰς τὰς πρὸς αὐτὸν,) ἀλλὰ τοὺς πέραν Ἴστρου Γέτας, οἳ ὁμόσκευοι τοῖς Σκύθαις ὡς τὰ πολλά εἰσιν ἱπποτοξόται, κατὰ συμμαχίαν παρόντας πρὸς ἔκπληξιν τῇ Σκυθικῇ σάλπιγγι χρῆσθαι, οἷς θαῤῥοῦντα καὶ Ἀλέξανδρον προθύμως πρὸς τὸν πόλεμον χωρεῖν, ἀντεπῄει καὶ αὐτὸς θαῤῥῶν. Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἀλλήλων ἦσαν ὅσον ὁρᾶσθαι, ὅ,τε ἥλιος τὸν ὁρίζοντα ὑπερβὰς, ἐνεργεστέραν ταῖς ὄψεσι τὴν δύναμιν παρεῖχε, τότ´ ἤδη καθαρῶς ἐφαίνετο Σκυθικὴ εἶναι ἡ ἐπιοῦσα στρατιά· οὐ γὰρ ἦσαν τεταγμένοι μετὰ τῶν Μυσῶν, ἀλλ´ ἰδίαν αὐτοὶ ἐπεῖχον τάξιν.

3. Ἐπεὶ δὲ ἐγγὺς ἦσαν ὅσον ἐμβαλεῖν, οἱ Σκύθαι τὸν μὲν βασιλέα μετὰ τῶν προτάκτων παρεξέκλιναν· ἐπὶ δὲ τοὺς ἐπιτάκτους ἐχώρουν καὶ ἐτρέψαντο ἀντισχόντας ἐπ´ ὀλίγον καὶ τὴν δίωξιν ἐποιήσαντο ἄχρι Ῥωσοκάστρου. Ἐκεῖ δὲ συστραφέντες οἱ Ῥωμαῖοι, ἠμύνοντο τοὺς βαρβάρους ἔξω τῶν τειχῶν.

4. Βασιλεὺς δὲ ἅμα ταῖς προτεταγμέναις ἓξ φάλαγξι, καίτοι τῶν ὀπίσω τετραμμένων εἰς φυγὴν, οὐδὲν μᾶλλον ὑπεχώρησεν, ἀλλ´ ἴη κατευθὺ Μυσῶν, καὶ συνέβαλον ὀλίγοι πρὸς πολλαπλασίους. Μάχης δὲ καρτερωτάτης ἐφ´ ἱκανὸν γεγενημένης, καὶ χειρὸς ἔργα καὶ τόλμης ἄξια πολλὰ τῶν Ῥωμαίων ἐπιδειξαμένων, τέλος ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν Μυσῶν ἐκβιαζόμενοι καὶ ἐν κινδύνῳ ἤδη καθεστῶτες, ὑπεχώρησαν ὀπίσω.

5. Βασιλεὺς δ´ ἅμα τῷ μεγάλῳ δομεστίκῳ καὶ Ἀσάνῃ τῷ Μανουὴλ τῷ τῆς μεγάλου δομεστίκου γυναικὸς ἀδελφῷ, ὃς τῆς βασιλικῆς τάξεως ἦρχε, καὶ ἑτέρους ἄγων πεντήκοντα ἐκ τῶν ἐπιφανῶν λογάδας, πρῶτα μὲν ἐτρέψαντο τοὺς κατ´ αὐτούς. Ἔπειτα σφοδροῦ προσεῤῥυηκότος τοῦ πολέμου καὶ πολλῶν περιχυθέντων, οὐκ ἠδυνήθησαν τηρῆσαι τὸν συνασπισμὸν, ἀλλὰ διαλυθέντες ὡς ἠδύναντο ἕκαστος, ἀνεχώρουν, τῶν δύο μόνων ὑπολελειμμένων βασιλέως καὶ μεγάλου δομεστίκου ἐν ταὐτῷ· κἀκεῖνοι δὲ διαιρεθέντες ἐπ´ ὀλίγου, πάλιν τάχιστα εἰς ἓν συνῆλθον, ὡς καὶ τὸν μέγαν δομέστικον εἰπεῖν πρὸς βασιλέα· „καιρὸς εὐψυχίας καὶ τόλμης, ὦ βασιλεῦ· χρῶ τοίνυν τῇ χειρὶ, καὶ ἄξια ἔργα ἐπιδείκνυσο σαυτοῦ.“ τὸν δ´ ἀποκρίνασθαι, μηδὲν ὄφελος εἶναι τῆς ἀνδρίας καὶ τῆς τόλμης τῆς αὐτοῦ, τῶν ἄλλων ἁπάντων τετραμμένων εἰς φυγήν.

6. Ὅμως βασιλεύς τε καὶ ὅσοι εἰς χεῖρας ἦλθον τοῖς Μυσοῖς, καίτοι καὶ γενομένης τῆς τροπῆς, οὐ νῶτα βάλλεσθαι παρέσχον φεύγοντες ἀμεταστρεπτί· ἀλλ´ ἀμυνόμενοι καὶ περισώζοντες ἑαυτοὺς, ἦλθον ἄχρι Ῥωσοκάστρου· ἐκεῖ δὲ τῇ λοιπῇ στρατιᾷ γενόμενοι εἰς ἓν, ἠμύνοντο ὁμοῦ προθύμως πρός τε Σκύθας καὶ Μυσοὺς ἄχρι τρίτης τῆς ἡμέρας ὥρας· μηδὲν δὲ πλέον οἱ βάρβαροι δυνάμενοι ἀνύσαι, (οὐδὲ γὰρ αὐτὸς Ῥωσοκάστρου ἴσχυσαν βιάσασθαι ἐλθεῖν,) διαλυθέντες, εἰς στρατόπεδον τὸ οἰκεῖον ἐπανῆλθον. Ἔπεσον δὲ παρὰ τὴν μάχην καὶ ἐζωγρήθησαν Ῥωμαίων ἀπὸ μὲν τῶν ἱππέων ἑπτὰ καὶ τριάκοντα· ὧν ἦσαν ἓξ τῆς τάξεως τῆς βασιλικῆς· πεζοὶ δὲ πέντε πρὸς τοῖς ἑξήκοντα· καὶ τούτων οἱ πλείους ἢ σύμπαντες σχεδὸν ὑπὸ τῶν Σκυθῶν ἑάλωσαν ἢ ἀπέθανον. Ἀπέθανον δὲ καὶ ἀπὸ τῶν Μυσῶν ὀλίγῳ πλείους τῶν Ῥωμαίων. Πλὴν ἡ νίκη φανερῶς προσεγένετο τοῖς Μυσοῖς διὰ τὸ μὴ τοὺς Ῥωμαίους ἀντισχεῖν, ἀλλὰ τραπέντας ἀτάκτως εἰς Ῥωσόκαστρον ἐλθεῖν.

7. Περὶ δὲ μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας Ἀλέξανδρος ὁ τῶν Μυσῶν βασιλεὺς τῶν παρ´ αὐτῷ ἐπιφανῶν τὸν Ἰβάνην πέμψας πρὸς βασιλέα πρεσβευτὴν, ἠξίου τὰς γεγενημένας τῇ προτεραίᾳ συνθήκας ἀλύτους μένειν, καὶ πλείονος ἕνεκα φιλίας καὶ ἀσφαλείας τῆς πρὸς τὰς σπονδὰς τὴν θυγατέρα τὴν αὐτοῦ τῷ υἱῷ ἐκείνου κατεγγυῆσαι.

8. Βασιλεὺς δὲ τὸ μὲν τελεσθῆναι τὰς γεγενημένας σπονδὰς, καὶ αὐτῷ εἶναι ἀπεκρίνατο κατὰ γνώμην, ἐπεὶ καὶ πρότερον οὐ πρὸς ἀνάγκην, ἀλλὰ διὰ τὸ λυσιτελεῖν νομίζειν τὴν εἰρήνην γεγενῆσθαι· τὴν δὲ συγγένειαν μὴ βούλεσθαι· δόξαι γὰρ ἂν πᾶσι δι´ ἀνάγκην ἢ φόβον τοιαῦτα πράττειν οἷα δὴ νενικημένον ὑπὸ σοῦ· καίτοι τὸ μὲν τραπῆναι συμβέβηκεν ἡμῖν μόνοις ὑπὸ πλειόνων βιασθεῖσιν. Ἀποστερήσει δὲ τῶν οἰκείων οὐδὲν διενηνόχαμεν ἀλλήλων. Πλείους γὰρ ἀπεβάλετε ὑμεῖς· ὅμως αὐτοῦ γε ἕνεκα τοῦ ἡσσῆσθαι δοκεῖν ἡμᾶς οὐ βούλομαι τὴν συγγένειαν ποιήσασθαι νυνὶ, ἀλλ´ εἰρήνην μόνον καὶ σπονδάς· ἀναστρέψαντι δὲ εἰς τὴν οἰκείαν, πρεσβείαν περὶ τῆς ἐπιγαμίας ποιεῖσθαι καὶ σκεψαμένῳ ὅ,τι ἂν λυσιτελεῖν δοκοίη καθ´ ἡσυχίαν πράττειν. Ἰβάνης μὲν οὖν ἐπανῆλθεν ὡς βασιλέα τὸν οἰκεῖον, τὰς ἀποκρίσεις τοῦ Ῥωμαίων βασιλέως ἄγων· καὶ μετὰ μικρὸν ἐπανῆλθε πάλιν ἄγων καὶ συμπρεσβευτὴν τὸν Ἀλεξάνδρου τοῦ βασιλέως θεῖον Συναδηνὸν, τὰ ἴσα πρεσβεύοντα καὶ αὖθις. Περί τε τοῦ κήδους πολλὰ διαλεγόμενοι ἐπαγωγὰ, ἐξ ὧν ᾤοντο τὸν βασιλέα πεῖσαι· ὁ βασιλεὺς δὲ τοῖς προτέροις καὶ αὖθις ἐχρῆτο λόγοις· καὶ τὴν μὲν εἰρήνην ἔφασκεν αἱρεῖσθαι, καὶ θέσθαι βούλεσθαι περὶ αὐτῆς σπονδάς· τὴν συγγένειαν δὲ οὐ νυνὶ ποιήσειν, ἀλλ´ ἐς ὕστερον ἢν αὐτῷ δοκῇ. Ἃν μὲν οὖν καὶ αὐτοῖς τὰ τοιαῦτα κατὰ γνώμην ᾖ, διαλέγεσθαι περὶ τῶν συνθηκῶν· ἂν δ´ ἕτερά τινα διανοῶνται, ἀπελθόντας παρασκευάζεσθαι καθ´ ὅ,τι ἂν δοκῇ.

9. Οἱ δ´ ἐπεὶ ἑώρων βασιλέα ἀμεταστρεπτὶ τῶν ἐξ ἀρχῆς ἐχόμενον λογισμῶν, τὴν μὲν συγγένειαν τὸν αὐτῶν ἔφασαν βασιλέα περὶ πλείστου ποιεῖσθαι· καὶ αὐτοῖς προστεταχέναι περὶ ἐκείνης πᾶσαν ἐπιδείξασθαι σπουδήν· ἂν δὲ μὴ προσχωροίη μηδὲ πείθοιτο ὁ βασιλεὺς, τότ´ ἤδη τοὺς μὲν περὶ ἐκείνης λόγους εἰς τὸ μέλλον ὑπερθέσθαι ὡς καιρῷ τῷ προσήκοντι γενησομένους· αὐτοὺς δὲ περὶ τῆς εἰρήνης ποιεῖσθαι τὰς συνθήκας. Καὶ γενομένων παρ´ ἀμφοτέρων λόγων οὐ πολλῶν, συνέβησάν τε καὶ τὰς σπονδὰς ἐποιήσαντο αὐθήμερον· καὶ ὅρκους ἐποιήσαντο ἐπ´ αὐταῖς οἱ βασιλεῖς κατὰ τὸ ἔθος· καὶ τοὺς περιόντας τῶν Ῥωμαίων δοριαλώτους ἔλυσαν ἄνευ λύτρων· οὕτω γὰρ ἦν ἐν ταῖς συνθήκαις εἰρημένον· εἰς τὴν ὑστεραίαν τε γενόμενοι ἐν ταὐτῷ, συνηρίστησάν τε ἀλλήλοις καὶ συνδιέτριψαν διὰ πάσης τῆς ἡμέρας περὶ τῶν γεγενημένων τῇ προτεραίᾳ κατὰ τὴν μάχην ὁμιλοῦντες. Ἔκπληξις γὰρ εἶχεν Ἀλέξανδρόν τε καὶ Μυσοὺς τῆς Ῥωμαίων τόλμης καὶ τῆς εὐψυχίας, ὅτι ὀλίγοι πρὸς πολλαπλασίους ἀγωνιζόμενοι, καὶ τῶν μετ´ αὐτοὺς τεταγμένων ἡττημένων ἤδη λαμπρῶς, οὐδὲν μᾶλλον ὑφῆκαν τῆς ἀνδρίας καὶ τῆς τόλμης, ἀλλ´ ὥσπερ μηδενὸς καινοῦ γεγονότος, ἀτρέπτῳ φρονήματι συνέβαλον τοῖς πολεμίοις· καὶ βιασθέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους μετὰ ταῦτα ἐπεὶ ἀνεχώρουν, οὐ πρὸς φυγὴν παντάπασιν ἀπεῖδον, ἀλλ´ ἠμύνοντο ἀπιόντες, ὅπερ καὶ μάλιστα διέσωσεν αὐτούς. Διεβεβαιοῦτό τε Ἀλέξανδρος καὶ ὅρκους προστιθεὶς, ὡς εἰ χρόνον τινὰ ἔτι ἐνέμειναν μικρὸν ἐπὶ τοῦ σχήματος, καὶ μὴ ἐγένετο ἡ τροπὴ, οὐκ ἂν ὑπέμειναν αὐτοὶ, ἀλλ´ ᾤχοντο φεύγοντες, ἐκπεπληγμένοι τὴν τόλμαν αὐτῶν καὶ τὴν καρτερίαν καὶ μάλιστα βασιλέως. Τοιαῦτα καὶ ἕτερ´ ἄττα διὰ πάσης τῆς ἡμέρας ὁμιλήσαντες, πρὸς ἑσπέραν συνταξάμενοι ἀλλήλοις, Ἀλέξανδρος μὲν ἐπανέζευξεν εἰς τὴν οἰκείαν, βασιλεὺς δὲ Ῥωσοκάστρῳ ἡμέρας ἐνδιατρίψας οὐ πολλὰς, ἄρας ἐκεῖθεν ἦλθεν εἰς Διδυμότειχον, καὶ διέλυσε τὴν στρατιάν.
 

Chapitre XXVII.

1. Alexandre ayant reçu un renfort de Scythes les mène contre l'Empereur au préjudice du traité de paix. 2. Disposition de l'armée Romaine. 3. Les Scythes fondent sur les Romains. 4. l'Empereur attaque généreusement les Bulgares. 5.. Les Romains lâchent le pied. 6. l'Empereur fait une honorable retraite. 7. Le Roi de Bulgarie lui demande la paix, et son alliance. 8. ll consent à la paix, remet l'alliance à un autre temps. 9. La paix est conclue.

1.  La nuit que les serments devaient être faits, il arriva à Alexandre un secours considérable de la part des Scythes. Il le leur avait demandé, non contre l'Empereur, mais contre Belaure son oncle, qui lui avait enlevé une partie de son Royaume, et qui faisait le dégât sur l'autre. Pour les tromper, il leur dit, que son oncle était proche, qu'il le fallait surprendre, en l'attaquant avant qu'il eût avis de leur arrivée, que le surpassant par leur nombre, il serait aisé de l'accabler. Voila l'artifice dont il usa pour engager ces Barbares à servir contre l'Empereur, dont ils étaient d'eux-mêmes fort 431 éloignés, à cause d'un Traité qu'ils avaient fait avec lui.

2. Ils prirent donc leurs armes à la pointe du jour, et ils marchèrent vers les Romains, par un chemin fort étroit. Les espions qui étaient proche en ayant donné avis, l'Empereur commanda à l'heure même à ses gens de prendre les armes; et il les disposa en seize Phalanges. Le Protostrator commandait l'aile droite, Zamplacon grand Papias l'aile gauche, et l'Empereur le corps de bataille. Il n'y avait que six Phalanges disposées de front, les dix autres étaient rangées derrière, chacune sous leurs Commandants. Rien ne fâchait tant l'Empereur que l'absence des troupes qu'il avait renvoyées, dans l'espérance de faire la paix. Néanmoins, parce qu'il croyait n'avoir que les Bulgares à combattre il marchait hardiment contre eux. Quand il fut un peu avancé, il entendit la trompette des Scythes, qu'il est aisé de reconnaître de loin, à cause du son rude et barbare qu'elle a. Ne pouvant croire qu'ils voulussent violer l'alliance qu'ils avaient faite avec lui, il s'imagina que c'étaient des Gétes, qui vivent à la façon des Scythes, au delà du Danube, et qui tirent de l'arc à cheval qui étaient venus au secours d'Alexandre. Mais le soleil étant monté sur l'horizon, et ayant découvert plus distinctivement les objets, il reconnut que c'étaient des Scythes, qui n'étaient point mêlés avec les Bul- 432 gares, mais qui étaient rangés à part.

3. Quand ils furent à la portée du trait les Scythes se détournèrent de l'endroit où était l'Empereur, et fondant sur ceux qui étaient derrière ils les mirent en déroute, et les poursuivirent jusqu'à Rosocastre.

4. Bien que les dix phalanges qui étaient à la queue eussent pris la fuite, l'Empereur ne laissa pas d'aller droit à la tête des six autres contre les Bulgares.

5. Les Romains tout inférieurs qu'ils étaient en nombre, se signalèrent par d'illustres exploits. Mais, enfin, ils furent contraints de lâcher le pied et de céder à la multitude. l'Empereur, le grand Domestique, Manuel Asan son beau-frère, et cinquante autres, qui composaient la fleur de la noblesse, mirent d'abord en fuite ceux qu'ils avaient en tête; mais ayant été enveloppés depuis, il leur fût impossible de garder leurs rangs, et ils se dissipèrent de telle sorte, que l'Empereur demeura seul, avec le grand Domestique. Ils se séparèrent un moment, puis ils se rejoignirent, et alors le grand Domestique lui dit, Voici une importante occasion, pour faire paraitre votre courage par des actions dignes de vous. Il répondit qu'il ne lui servirait de rien de faire de si grandes actions, puis que les gens de guerre l'avaient abandonné.

6. Ainsi il se retira avec les siens, mais en se retirant ils ne laissaient pas de tourner visage et de se défendre. Ayant fait une honorable re- 433 traite jusqu'à Rosocastre, ils se rejoignirent au reste de leurs gens, et ils combattirent vaillamment contre les Scythes, et contre les Bulgares, jusqu'à la troisième heure du jour. Les Barbares ne les pouvant forcer dans Rosocastre, s'en retournèrent en désordre dans leur camp. Il y eut trente sept hommes tant tués que pris, de la cavalerie Romaine, parmi lesquels il y en eut six de la phalange de l'Empereur. Il y en eut soixante-cinq de l'infanterie, dont la plupart furent emmenés par les Bulgares. Ces Barbares perdirent un peu plus de gens que les Romains, et ne laissèrent pas de remporter la victoire, parce qu'ils donnèrent la chasse à leurs ennemis, et qu'ils les poursuivirent jusqu'à Rosocastre.

7. Sur le midi Alexandre envoya à l'Empereur un des principaux de ses sujets, nommé Ivvan, pour le prier d'entretenir le Traité qu'ils avaient fait le jour précèdent, et de le confirmer par le mariage de la fille de l'Empereur avec son fils, afin qu'il demeurât à l'avenir plus inviolable.

8. l'Empereur fit réponse qu'il entretiendrait volontiers le Traité, parce qu'il l'avait fait librement, et qu'il l'avait vu avantageux au bien des deux nations ; mais que s'il consentait au mariage, on croirait qu'il n'y consentirait que par force, et parce qu'il avoir été vaincu, et qu'ainsi il ne désirait pas le faire sitôt ; que quand il serait à Constantinople, si on lui voulait envoyer une ambassade pour ce sujet-là, il la recevrait 434 avec joie, et il examinerait l'affaire à loisir ; qu'au reste il n'avait pas souffert une plus grande perte qu'eux, et que la déroute de ses gens n'était venue que du grand nombre d'ennemis qu'ils avaient eus en tête. Ivvan ayant porté cette réponse au Roi son maître, revint bientôt après avec Synadene oncle d'Alexandre, pour le même sujet que la première fois. Ils employèrent toutes les raisons qu'ils purent pour porter l'Empereur à accorder le mariage, il persista néanmoins toujours dans sa première réponse, qu'il était prêt de faire la paix et de la confirmer par son serment ; mais que pour le mariage il le serait quand il lui plairait, que s'ils voulaient faire la paix, ils pouvaient conférer touchant les conditions, sinon qu'ils prendraient telle résolution qu'ils trouveraient à propos.

9. Les Ambassadeurs voyant la fermeté de l'Empereur, lui dirent, que le Roi leur maître estimant infiniment l'honneur de son alliance, leur avoir commandé de faire tous leurs efforts pour l'obtenir ; mais que s'il fallait absolument la remettre à un autre temps, ils concluraient toujours la paix. Apres une autre conférence, la paix fut jurée par les deux Princes, et les prisonniers Romains furent rendus comme il avait été convenu. Le jour suivant fut employé à faire bonne chère, et à discourir des circonstances du combat. Alexandre et ses sujets ne pou- 435 vaient se lasser de louer le courage avec lequel les Romains avaient combattu, bien qu'ils ne fussent qu'un petit nombre, contre une grande multitude, et bien que ceux qui étaient derrière eux eussent lâché le pied. Alexandre assura que s'ils eussent encore un peu tenu ferme, ses gens épouvantés de l'intrépidité de l'Empereur, eussent pris la fuite. Après s'être entretenus de ces discours, et d'autres semblables, durant tout le jour, ils se séparèrent sur le soir. l'Empereur demeura quelque temps à Rosocastre, avant que d'aller à Didymoteque où il licencia ses troupes.

κηʹ. 1. Καὶ μετὰ πεντεκαιδεκάτην ἡμέραν ἠγγέλλετο αὐτῷ ὡς ὁ Σμύρνης καὶ Ἐφέσου καὶ ἄλλων τῶν κατὰ τὴν Ἰωνίαν πόλεων σατράπης Ἀμοὺρ, πέντε ἄγων καὶ ἑβδομήκοντα στόλον νεῶν, τὸν Αἰγαῖον διαβαλὼν Σαμοθράκῃ προσέσχε πρῶτον· κἀκεῖθεν πρὸς τὴν ἀντιπέρας ἤπειρον περαιωθεὶς, τὰ ἐκεῖ παράλια τῆς Θρᾴκης παραπλεῖ, ἄδηλος ὢν ὅποι ἀποβήσεται. Αὐτίκα τε ἐκ τῶν παρόντων ὅσους ἐνῆν συναγαγὼν, πρὸς τὰ παράλια ἐχώρει τῆς Θρᾴκης ὡς τῷ Περσικῷ στόλῳ κώλυμα ἐσόμενος τοῦ μὴ ἀποβάντας κακοῦν τὴν χώραν.

2. Συμβέβηκε δὲ βασιλέα τε κατὰ τὰ Κουμουτζηνὰ πόλισμα τῆς Θρᾴκης οὐ πολὺ ἀπῳκισμένον τῆς θαλάσσης αὐλίσασθαι τὴν νύκτα, καὶ Ἀμοὺρ κατὰ τὴν Ποροῦν παράλιον τῆς Θρᾴκης χώραν καταντικρὺ Κουμουτζηνῶν τὴν ἀπόβασιν ποιήσασθαι· ἐξελθόντα τε αὐτὸν πανστρατιᾷ ὡς ἐπὶ λείαν, καὶ βασιλέα ἐπὶ τὸ κωλῦσαι προελθεῖν, συντυχεῖν ἀλλήλοις κατά τι χωρίον ὠνομασμένον Παναγίαν. Ὃ ὕπτιον μὲν ἦν καὶ ὁμαλὸν, καὶ μάλιστα ἐπικαιρότατον ἱππεῦσι πρὸς πεζοὺς διαγωνίζεσθαι, καὶ διὰ τοῦτο βασιλεῖ παρεῖχε προθυμίαν συμπλέκεσθαι τοῖς βαρβάροις. Ἀπέτρεπε δὲ αὖθις τὸ πλῆθος τῶν Περσῶν, οὐ τρὶς καὶ τετράκις, οὐδὲ δεκάκις, ἀλλὰ καὶ πλεονάκις τοσούτων ὄντων ἢ ὅσους ἦγεν αὐτὸς, καὶ διὰ τοῦτο οὔτε ἀφίστασθαι αὐτῶν ἠδύνατο ὁρῶν οὐκ ἀνέλπιστον τὴν ἐπιχείρησιν αὐτῶν· τό, τε συμπλέκεσθαι ἐποιεῖτο ἐν δεινῷ, εἰ ὀλίγους ἄγων πρὸς τοσούτους διακινδυνεύσοι. Ἐλπίζων δὲ ἀφίξεσθαι καὶ ἄλλην στρατιὰν, ἣ ἦν προστεταγμένη πρὸς αὐτὸν ἐλθεῖν, περιέμενεν ἐκεῖ, ὡς εἰ ἀφίξοιτο τοῖς βαρβάροις συμβαλών. Οὕτω γὰρ ὅ,τε μέγας δομέστικος καὶ ὁ τούτου πενθερὸς Ἀσάνης συνεβούλευεν ἐκεῖ παρών. Οἵ τε βάρβαροι τῇ φύσει μὲν τοῦ τόπου οὐκ ἐθάῤῥουν διὰ τὸ μηδεμίαν εἶναι ἀναχώρησιν πρός τι καρτερὸν, εἰ βιάζοιντο ὑπὸ τῶν ἱππέων· τῷ πλήθει δὲ ὁρῶντες ἑαυτοὺς ὑπερέχοντας πολὺ τῶν πολεμίων, ἐκαρτέρουν, μήτε ἄρχοντες αὐτοὶ πολέμου, μήτε ἀναχωροῦντες, ἵνα μὴ θάρσος παρέχωσι Ῥωμαίοις ἐπιφέρεσθαι αὐτοῖς. Οὕτω μὲν οὖν ἀμφότερα τὰ στρατεύματα εἱστήκει ἀλλήλοις ἀντιπαρατεταγμένοι, γνώμην ἔχοντες ἑκάτεροι μὴ προεπιχειρεῖν, ἀλλ´ ἀμύνεσθαι τοὺς ἐπιόντας.

3. Ἐπεὶ δὲ ἤδη περὶ δείλην ἡ ἡμέρα ἦν, οἱ βάρβαροι πρότερον Ἑλληνιστὶ πρὸς Ῥωμαίους εἶπον, ὡς οὐ δέον ἀργοὺς οὕτω διὰ πάσης ἑστάναι τῆς ἡμέρας· ἀλλ´ ἢ μάχην συνάπτειν, ἢ ἀναχωρεῖν σπονδὰς θεμένους. Μηδὲν δὲ ἀποκριναμένων τῶν Ῥωμαίων, οἱ βάρβαροι μικρὸν διαλιπόντες, ἐπυνθάνοντο πάλιν, ὅθεν εἴη τε ἡ στρατιὰ καὶ τίς ὁ ἐξηγούμενος αὐτῆς. Κελεύσαντος δὲ βασιλέως, ἀπεκρίναντο, τὴν μὲν στρατιὰν ἐκ τῶν παρακειμένων πόλεων ἐγχωρίων εἶναι συνειλεγμένην· στρατηγεῖν δὲ αὐτῆς τὸν ἐκ βασιλέως ἐπιτετραμμένον τὴν τῶν πόλεων ἡγεμονίαν. Αὐτοὶ δὲ τὸν μὲν στρατηγὸν ἀπεκρίναντο οὐκ ἀγνοεῖν, ἀλλὰ σαφῶς εἰδέναι ὅστις εἴῃ· μηνύειν τε αὐτῷ τὸν αὐτῶν σατράπην Ἀμοὺρ, ὡς αὐτοὶ μὲν ἥκοιεν κέρδους ἕνεκα ἐνταῦθα, οἰόμενοι κώλυμα οὐδὲν ἔσεσθαι αὐτοῖς πρὸς τὴν ὁρμήν. Ὑμῶν δὲ ἐμποδὼν γεγενημένων, διὰ πάσης μὲν ἡμέρας ἑστάναι ἐνταυθοῖ, ἔργῳ δεικνύντας, ὡς οὐκ ὀῤῥωδοῦμεν τὴν μάχην τὴν πρὸς ὑμᾶς, ἀλλ´ οὕτω παρεσκευάσμεθα, ὡς διαγωνιούμενοι ὑμῖν, ἂν πρῶτοι ἄρχητε πολέμου· κλινούσης δὲ ἤδη τῆς ἡμέρας, καιρὸν εἶναι πρὸς τὰς ναῦς καὶ τὸ στρατόπεδον ἀναχωρεῖν· κἂν μὲν καὶ ὑμῖν δοκοίη βέλτιον ἀποσχέσθαι μάχης, ἀγαπήσειν καὶ αὐτοὺς, ἂν δ´ ἐθέλητε συμπλέκεσθαι, ἀμυνεῖσθαι καὶ αὐτοὺς τὰ δυνατά. Τοιαῦτα εἰπόντες, ἀναστρέψαντες ᾔεσαν τεταγμένοι πρὸς τὰς ναῦς·

4. Βασιλεῖ δὲ καὶ τοῖς συνοῦσιν ἀρκεῖν ἐδόκει τὸ φθορᾶς τοσαύτης τὴν χώραν ἀπαλλάττειν καὶ μὴ διὰ φιλονεικίαν ἑαυτοὺς εἰς κίνδυνον ἐμβάλλειν, ὀλίγους συμπλεκομένους πρὸς πολλούς. Ἀλλ´ ἐπεὶ κεναῖς χερσὶν οἱ βάρβαροι ἀπήλλαξαν καὶ τῶν ἰδίων τινὰς ἀποβαλόντες, (τινὰς γὰρ αὐτῶν ἀπέκτειναν οἱ Ῥωμαῖοι, περί τι χωρίον ἐσκεδασμένοις ἐντυχόντες,) ἀγαπᾷν καὶ αὐτοὺς ἀναιμωτὶ τὴν νίκην καρπουμένους. Διὸ καὶ ὥσπερ ἀπὸ συνθήκης ἀπέσχοντο τῆς μάχης. Καὶ Ἀμούρπεκις μὲν ταῖς ναυσὶν ἐμβὰς, ἀπέπλει πρὸς Ἀσίαν· βασιλεὺς δὲ εἰς Διδυμότειχον ἐπανῆκε, καὶ διήγαγεν ἐνιαυτὸν, μήτε ἀπὸ τῶν ἑσπερίων μήτε τῶν ἑῴων βαρβάρων πόλεμον μηδένα ἔχων.

5. Mετὰ δὲ τοῦτο μηνὶ Φεβρουαρίῳ ἰνδικτιῶνι πέμπτῃ ἐπὶ δέκα, ἔτει τεσσαρακοστῷ ἐπὶ ὀκτακοσίοις καὶ ἑξακισχιλίοις, Ἀντώνιος ἐτελεύτησεν ὁ βασιλεὺς, δύο καὶ ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονώς. Καὶ μετὰ ἥμισυν καὶ ἕνα ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῆς βασιλέως τελευτῆς ἡ Ἀνδρονίκου τοῦ βασιλέως μήτηρ βασιλὶς ἡ Ξένη ἐτελεύτησεν. Ὑπὸ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους μετὰ μικρὸν καὶ ὁ Θετταλίας δεσπόζων τῆς ὁμόρου τῇ Βοτιαίᾳ Γαβριηλόπουλος Στέφανος ὁ σεβαστοκράτωρ ἐτεθνήκει.

6. Θεσσαλονίκης δὲ ἐπιτροπεύων ἐν τῷ τότε ὕπαρχος ὁ Μονομάχος, συνέσει τε ἀγαθὸς καὶ πράγμασιν εἰδὼς χρῆσθαι, τά τε κατὰ τὰς στρατείας ἐξησκημένος καὶ στρατηγεῖν ἱκανὸς, συνιδὼν καιρὸν εἶναι ἐπιθέσθαι Θετταλίᾳ, ὡς ἂν ὑπαγάγοι βασιλεῖ, στρατιὰν ὅσην ἐνῆν ἀθροίσας ἐκ Θεσσαλονίκης, ἐσέβαλεν εἰς αὐτὴν, οὖσαν τεταραγμένην διὰ τὴν τοῦ δεσπόζοντος τελευτήν. Καὶ εἷλε τόν τε Γόλον καὶ Καστρὶν καὶ Λυκόστομον πολίσματα αὐτῆς.

7. Σταγοὺς δὲ καὶ Τρίκαλα καὶ Φανάριον καὶ Δαμάσιν καὶ Ἐλασῶνα, ἃ ὑπὸ Γαβριηλόπουλον ἐτέλουν, καὶ ἕτερα φρούριά τινα ὁ τῆς Ἀκαρνανίας ἄρχων ὁ δεσπότης Ἰωάννης ὁ δοὺξ φθάσας παρεστήσατο ὁμολογίᾳ. Καὶ κατασχὼν φρουραῖς, ἐπανῆλθεν εἰς Ἀκαρνανίαν.

8. Bασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τὰ κατὰ Θετταλίαν, ἔγνω δεῖν ἐκεῖ παραγενέσθαι. Καὶ ὀλίγῳ ὕστερον ἐλθὼν, εἷλε πάντα ὅσα ὑπεποιήσατο ὁ δούξ. Καὶ τοὺς φρουροὺς ἐκβαλὼν, ἠδίκησεν οὐδέν· ἀλλ´ εὖ ποιήσας, ἀπέπεμψεν εἰς τὴν οἰκείαν. Διατρίβοντα δὲ ἐν Θετταλίᾳ βασιλέα οἱ τὰ ὀρεινὰ τῆς Θετταλίας νεμόμενοι Ἀλβανοὶ ἀβασίλευτοι

9. Μαλακάσιοι καὶ Μπούϊοι καὶ Μεσαρίται ἀπὸ τῶν φυλάρχων προσαγορευόμενοι, περὶ δισχιλίους καὶ μυρίους ὄντες, προσεκύνησαν ἐλθόντες καὶ ὑπέσχοντο δουλεύσειν. Ἐδεδοίκεσαν γὰρ μὴ, χειμῶνος ἐπελθόντος, διαφθαρῶσιν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων, ἅτε πόλιν οἰκοῦντες οὐδεμίαν, ἀλλ´ ὄρεσιν ἐνδιατρίβοντες καὶ χωρίοις δυσπροσόδοις, ὧν ἀναχωροῦντες τοῦ χειμῶνος διὰ τὸ κρύος καὶ τὴν χιόνα, ἄπιστόν τινα ἐν τοῖς ὄρεσιν ἐκείνοις νιφομένην, εὐεπιχείρητοι ἔσεσθαι ἐδόκουν.

10. Bασιλεὺς δὲ ἐκεῖθεν ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Θεσσαλονίκην. Καὶ μετ´ οὐ πολλὰς ἡμέρας πρεσβείαν πρὸς αὐτὸν ὁ Κράλης πεπομφὼς, ἠξίου καθ´ ὃν ἂν δοκοίη τόπον γενομένους ἐν ταὐτῷ φιλίας ἕνεκα, ἀλλήλοις τε συνησθῆναι καὶ ὁμιλίας τῆς ἀλλήλων καὶ συντυχίας ἀπολαῦσαι. Ἐπεὶ δὲ καὶ βασιλεῖ τοῦτο ἐδόκει κατὰ γνώμην καὶ ἐπένευε πρὸς τὴν ἀξίωσιν, συνέθεντο μετὰ τῶν πρέσβεων ἐν Βαϊμὶ τὴν ἕνωσιν γενέσθαι χωρίῳ Μακεδονικῷ. Ὁ Κράλης μὲν οὖν, ἐπεὶ ἐπύθετο τὸ σύνθημα, ἐκ τῆς οἰκείας ὁρμηθεὶς πρὸς τὸ συντεθειμένον χωρίον ᾔει· βασιλεὺς δ´ ὥσπερ ἔκπληξίν τινα βουληθεὶς τῷ Κράλῃ ἐμποιῆσαι ἢ μᾶλλον ἀδόλου καὶ καθαρᾶς φιλίας πίστεις παρασχεῖν, τὸ μετὰ παρασκευῆς καὶ ἀντιῤῥόπου στρατιᾶς εἰς τὸν ὡρισμένον τόπον ἐλθεῖν καταλιπὼν, τριακοσίους τῶν ἰδίων ἀπολεξάμενος, καὶ ἐκ τῶν ἐπιφανῶν τινας ὀλίγους χωρὶς τῶν πρὸς ὑπηρεσίας τεταγμένων, ἔτι περὶ μέσην τὴν οἰκείαν διατρίβοντι τῷ Κράλῃ κατὰ τὸ Ῥαδοβόσδιον προσαγορευόμενον, ἠγγέλλετο ὁ βασιλεὺς ἐξαίφνης προσιών. Πρῶτα μὲν οὖν ἐθορυβήθη δείσας τὴν βασιλέως ἔφοδον, μὴ οὐ κατὰ φιλίαν εἴη. Ὡς δὲ ἐπύθετο τὸν ἀριθμὸν τῶν ἑπομένων καὶ τὴν γνώμην βασιλέως ἣν ἔχων μετὰ τοσούτων ἥκει, ὑπερηγάσθη τε τὸν βασιλέα τῆς ἀδόλου γνώμης καὶ τῆς πρὸς τοὺς φίλους ἐλευθερίας, καὶ συνήδετο ἑαυτῷ τοιοῦτον κτησαμένῳ φίλον. Εἱστίασέ τε αὐτὸν φιλοτίμως μάλα καὶ βασιλικῶς, καὶ παρακατέσχεν ἑαυτῷ ἐφ´ ἡμέραις ἑπτά. Πολλήν τε ἐπιδειξάμενος φιλοφροσύνην καὶ μετρίως ἐς τὰ μάλιστα καὶ οἷα δεσπότῃ προσενεχθεὶς τῷ βασιλεῖ, μετὰ τὴν ἑβδόμην αὐτὸς μὲν ὑπελείπετο εἰς τὴν οἰκείαν, βασιλέα δὲ χαίρων χαίροντα οἴκαδε ἀπέπεμπε. Κατὰ ταύτην δὲ τὴν συντυχίαν καὶ μεγάλῳ δομεστίκῳ ἐγένετο πρὸς Κράλην φιλία ἰσχυρὰ πεῖραν ἑαυτοῦ παρασχομένῳ.
 

Chapitre XXVIII.

1. Arrivée dAmir Sultan d'Ionie. 2. L'Empereur mène ses troupes contre lui. 3. Les deux partis parlent ensemble. 4. Ils se séparent sans combattre. 5.. Mort de l'Empereur Antoine, de l'Impératrice Xene, et d'Etienne Gabrielopule. 6. Révolte de Monomaque. 7. Usurpation de Jean Prince d'Acarnanie. 8. Voyage de l'Empereur en Thessalie. 9. Douze mille étrangers se rendent à lui. 10. Entrevue de l'Empereur et du Crale.

1. Quinze jours après il reçut nouvelle qu'Amir Sultan de Smyrne, d'Ephèse, et de 436 quelques autres villes d'Ionie, avoir traversé la mer Egée, sur une flotte de soixante et quinze vaisseaux ; qu'il avoir pris terre à Samothrace, et qu'étant après cela passé vers le continent qui est à l'opposite, il côtoyait la Thrace, et que l'on ne savait où il avait dessein de descendre.

2.. l'Empereur ayant amassé à la hâte ce qu'il avait de gens de guerre, les mena sur les côtes, pour s'opposer à la descente des Turcs. Il passa la nuit à une petite ville de Thrace, voisine de la mer, nommée Cumutzine, et Amir prit terre à Porus qui est vis à vis. Amir s'étant avancé avec ses troupes pour courir et pour piller, et l'Empereur étant allé pour l'en empêcher, ils se rencontrèrent à Panagia, qui est un pays plat et égal, et où l'Empereur désirait donner le combat, à cause de l'avantage que la cavalerie y pouvait avoir sur l'infanterie. Mais il ne le désira plus, dès qu'il vit que les Turcs surpassaient plus de dix fois les siens en nombre. Il ne pouvoir néanmoins se retirer, parce qu'il appréhendait que les Turcs ne fondissent sur lui tête baissée, il ne voulait pas aussi exposer une poignée de gens contre une puissante armée. Ainsi, il demeura ferme dans l'espérance qu'il lui arriverait du secours, et en ce point   il suivit l'avis du grand Domestique, et d'Asan son frère. Les Barbares ne se fiaient pas trop à l'assiette du lieu, parce qu'ils ne voyaient rien où ils se pussent mettre à couvert, au cas qu'ils fussent pressés par la cavalerie 437 Romaine ; mais ayant l'avantage du nombre, ils avaient honte de se retirer. Ainsi les deux armées demeurèrent dans une pareille disposition de ne point attaquer.

3. Le soleil étant proche de son couchant, les Barbares dirent en grec, aux Romains, qu'il ne fallait pas demeurer ainsi oisifs tout le jour; mais ou se battre, ou se séparer. Les Romains n'ayant rien répondu, les Barbares leur demandèrent incontinent après, d'où était leur armée, et qui en était le chef? Alors ils répondirent, par l'ordre de l'Empereur, que l'armée avait été levée dans les villes du pays, et qu'elle était commandée par le Gouverneur de ces Villes-là. Les Barbares répliquèrent, qu'ils le connaissaient. Ils ajoutèrent qu'Amir leur Sultan leur mandait, qu'il était venu chercher l'occasion de faire quelque gain; mais que leur rencontre ayant été un obstacle à son dessein, il était demeuré sur pied tout le jour, pour leur montrer qu'il n'appréhendait pas le combat; que la nuit étant proche, il fallait que les uns se retirassent dans leurs vaisseaux, et les autres dans leur camp ; que s'ils voulaient s'accorder, ils y consentiraient avec joie, sinon, qu'ils étaient prêts de combattre en gens de cœur. Après avoir parlé de la sorte, ils retournèrent, en bon ordre, dans leurs vaisseaux.

4. L'Empereur et son conseil jugèrent se devoir contenter d'avoir garanti le pais de la déso- 438 lation qu'une si effroyable multitude de barbares y aurait causée, sans se précipiter dans un péril évident, par un désir indiscret de vaincre. Cela même que les Barbares s'en retournaient les mains vides, et après avoir perdu quelques-uns de leurs gens, qui avaient été tués à l'écart, tenait lieu aux Romains d'une victoire. Ainsi Amir remonta sur ses vaisseaux, et fit voile en Asie, et l'Empereur retourna à Dydimoteque, et jouit un an durant d'une paix qui ne fut troublée par aucune guerre, ni en Orient, ni en Occident.

5. Un peu après, au mois de Février, en la quinzième indication, et en l'année six mille huit cent quarantième depuis la création du monde, l'Empereur Antoine mourut en la soixante et douzième année de son âge. Un an et demi après, l'Impératrice Xene mère du jeune Andronique, mourut aussi. Dans le même temps, Etienne Gabrielopule Sebastocrator, gouverneur de la partie de Thessalie qui touche à la Béotie, paya le même tribut à la nature.

6. Monomaque, qui était alors gouverneur de Thessalonique, et qui s'était rendu fort considérable par la prudence de sa conduite, par son intelligence dans les affaires, et par son expérience en la guerre, crut avoir trouvé une favorable occasion de se rendre maître de la Thessalie, et il y prit trois petites villes Golas, Castris, et Licostame.

439 7. Jean Ducas Prince d'Acarnanie, s'était dés auparavant emparé de Stagos, de Tricale de Phanarion, de Damasis, d'Elasone, et de quelques autres petits forts où il avait mis garnison.

8. La nouvelle de ces changements arrivés en Thessalie, obligea l'Empereur d'y faire un voyage. Il reprit sans peine les places que Ducas avait usurpées, et en chassa les garnisons. Mais bien loin de les maltraiter, il leur donna de l'argent pour s'en retourner en leur pays.

9.. Les Albanais, les Malacasiens, les Boniens, et les Mesarites, peuples libres qui vivent dans les montagnes, vinrent au nombre de douze mille se soumettre à sa puissance. La crainte d'être pris durant l'hiver, durant lequel la rigueur du froid, et la quantité des neiges, les obligent à quitter les montagnes, pour descendre dans la plaine, où ils font a découvert, les obligea de se rendre.

10. l'Empereur étant retourné à Thessalonique, y reçut bientôt après une ambassade de la part du Crale, par laquelle il le priait qu'ils se vissent pour se réjouir ensemble. Ils convinrent de se trouver à un fort dans la Macédoine nommé Baimi. Mais l'Empereur le voulant surprendre, par un témoignage extraordinaire de l'affection qu'il lui portait, et de la confiance qu'il avait en lui, au lieu de se rendre à Baimi, avec une fuite digne de la majesté de l'Empire, ne 440 choisit que trois cents hommes, et quelques-uns des principaux de sa Cour, et l'alla trouver jusqu'à Rodobasdion, au milieu de ses Etats. Le Crale fut d'abord un peu étonné de cette visite, mais quand il reconnut l'intention de l'Empereur, il fut ravi de sa bonté, et il se félicita lui-même, de ce qu'il recevoir des marques si sensibles et si obligeantes de son affection. Il le traita, durant sept jours à avec une magnificence toute royale, et lui rendit toute sorte de soumissions, et de respects. Le grand Domestique qui se trouva à cette entrevue, contracta une habitude fort étroite avec le Crale.

κθʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐκεῖθεν εἰς Θεσσαλονίκην ἐλθὼν καὶ οὐ πολὺ ἐνδιατρίψας, ἧκεν εἰς Βυζάντιον. Καὶ οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἠγγέλλετο, ὡς Δομένικος ὁ Ἀνδρέου τοῦ Κατάνια, ὃς τῆς νέας Φωκαίας ἦρχε, βασιλέως παραδόντος κατὰ χάριν, τοῦ πατρὸς αὐτῷ ἀποθανόντος, κληρονόμος τῆς οὐσίας καταστὰς, (πλούσιος δὲ ἦν,) τοῖς χρήμασι φυσηθεὶς, Λέσβον διανοηθείη Ῥωμαίων ἀφελόμενος, ἰδίαν ἑαυτῷ περιποιήσασθαι ἡγεμονίαν, μίαν καὶ δέκα ἐκ Γεννούας οἰκείοις χρήμασι πληρώσας τριήρεις καὶ ἐκ Σικελίας μίαν προσεταιρισάμενος Δηλίους τε πείσας πέντε παρασχεῖν, ἀκηρύκτως ἐπέπλευσε Λεσβίοις. Καὶ Μιτυληναίους μὲν εἷλε τειχομαχίᾳ, ἀπαρασκεύοις προσπεσὼν καὶ καταπλήξας τῷ ἀπροσδοκήτῳ· ἐκράτησε δὲ καὶ τῶν ἄλλων φρουρίων συμπάντων ὅσα ἦν κατὰ τὴν νῆσον· Ἐρεσσοῦ δὲ καὶ Μηθίμνης ἀπεπείρασαν μὲν, ἥττους δὲ ὀφθέντες τῶν τειχῶν ἀπέσχοντο, καὶ νῦν ταῦτα μόνα τὴν πρὸς βασιλέα εὔνοιαν καὶ δουλείαν ἀποσώζει.

2. Tοιαῦτα περὶ Λέσβου πυθόμενος ὁ βασιλεὺς, Λατίνοις μὲν τοῖς κατὰ Γαλατᾶν ἀποίκοις οὖσι Γεννουϊτῶν πολλὴν ὠνείδισε τὴν πονηρίαν καὶ τὴν νεωτεροποιΐαν, καὶ διεμαρτύρατο ὅτι παρὰ τὰ συγκείμενα Ῥωμαίοις καὶ αὐτῶν τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ οἰκείᾳ χρώμενοι μοχθηρίᾳ καὶ πανουργίᾳ πράττουσιν, ἐξ ὧν οὐ ζημίας μόνον, ἀλλὰ καὶ πόνους καὶ κινδύνους τοῖς Ῥωμαίων βασιλεῦσι προξενοῦσιν. Οἷς οὐδὲ αὐτοὶ εἶχον ἀντειπεῖν ὡς δικαίως οὐ κατηγοροῦνται.

3. Aὐτὸς δὲ ἐν ἡμέραις εἴκοσι ταῖς πάσαις τεττάρων καὶ ὀγδοήκοντα νεῶν στόλον ἐξηρτύετο, ὧν ἦσαν αἱ τέτταρες καὶ τετταράκοντα διήρεις καὶ τριήρεις· αἱ λοιπαὶ δὲ μονήρεις ἦσαν. Εἵποντο δὲ καὶ νῆες φορτηγοὶ ἄγουσαί τε στρατιώτας πεζομάχους καὶ σῖτον καὶ τὰ ἄλλα ἐπιτήδεια τῇ στρατιᾷ. Καὶ ἐπεὶ πάντα παρεσκευασμένα ἦν καὶ οὐδὲν ἐνέδει ἔτι, ἄραντες ἐκ Βυζαντίου ἔπλεον ἐπὶ Λέσβον. Γενομένοις δὲ αὐτοῖς κατὰ τὴν Καλλιούπολιν τὴν πρὸς Ἑλλήσποντον, οἱ ἀπὸ τῆς Λέσβου τῶν Λατίνων σκοποὶ οἳ παρῆσαν αὐτόθι μακρᾷ νηῒ ταχυναυτούσῃ, φυλάσσοντες τὴν βασιλέως ἔφοδον, πρότεροι ἐλθόντες διά τε ταχυτῆτα τῆς νηὸς καὶ τὸ μάλιστα ἐπισπεύδειν τὸν πλοῦν, ἐμήνυον βασιλέως τὸν ἐπίπλουν ὡς οὐ πολὺ ὕστερον ἐσόμενον. Ἐκείνοις δὲ τὸ πλῆθος μὴ εἰδόσι τῶν βασιλικῶν νεῶν, ἐδόκει μαχητέα πρὸς βασιλέα εἶναι· καὶ παρεσκευάζοντο ὡς ναυμαχήσοντες.

4. Oἱ Δήλιοι δὲ ὁρῶντες αὐτοὺς παρασκευαζομένους, ναυάρχῳ τῷ σφετέρῳ τὴν γνώμην κατάδηλον ἐποίουν, φάσκοντες ὡς πᾶσι μᾶλλον ἀνθρώποις ἢ βασιλεῖ τῷ Ῥωμαίων ὅπλα ἀνταίρειν εἶεν δυνατοί. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ πρὶν καταστῆναι ἐς τὴν μάχην, φανερὰν αὐτῷ τὴν βουλὴν ποιεῖν, ὅπως τάχιστα τὰ δέοντα βουλεύσηται καὶ μὴ ἀναγκασθῇ φεύγειν αἰσχρῶς καὶ ἀγεννῶς, μήτε ὅπλα ἀνταιρόντων αὐτῶν μήτε ἀμυνομένων. Ὁ δὲ αὐτοὺς μὲν τῆς ἀληθείας ἕνεκα ἐπῄνεσε καὶ χάριν ὡμολόγησε πολλήν. Δομενίκῳ δὲ τῷ παντὸς ἄρχοντι τοῦ στόλου, καὶ τοῖς ἄλλοις ναυάρχοις τῶν Λατίνων προσελθὼν, οὐκ ἔφασκε δεόντως βεβουλεῦσθαι πρὶν ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν ὁπόσας ἄγοι τριήρεις ὁ βασιλεὺς, ἀπερισκέπτως πρὸς τὴν ναυμαχίαν οὕτω καὶ θρασέως χωρεῖν. Ἐὰν γὰρ συμβαίη ἡττηθῆναι, οὐδὲν ἄλλο λείπεται ἢ παντάπασι διαφθαρῆναι, πάντων τῶν ἐνθάδε πολεμίων ὄντων καὶ συνεπιθησομένων. Οὗ δὴ ἕνεκα ἐχρῆν πρότερον τὴν δύναμιν βασιλέως ἐρευνᾷν ὁπόσην ἄγει. Κἂν μὲν οἷοί τε ἦτε διαναυμαχεῖν, ἂν δὲ μὴ, καταφυγήν τινα ὅπη σωθήσεσθε ζητεῖν. Ἐγὼ δὲ προθύμως μὲν ἂν πρὸς τὴν ναυμαχίαν συνηγωνισάμην παρὼν ὑμῖν· Δηλίους δὲ οὐδέν ἐστι τὸ πεῖσον ὅπλα ἀνταίρειν βασιλεῖ, ἀλλὰ πάντα μᾶλλον αἱρετέα, ἢ πρὸς βασιλέα αὐτοῖς πολεμητέα εἶναι λέγουσι. Βιάζεσθαι μὲν οὖν οὐκ ἔξεστιν αὐτοὺς πάντας ἐπίσης τὴν ὁμοίαν γνώμην ἔχοντας. Ἔδοξε δέ μοι βέλτιον σκεψαμένῳ, πρὶν βασιλέα ἥκειν, ἀναχωρεῖν. Ἐὰν γὰρ ὀφθέντος φεύγωμεν, αἰσχύνην οὐ τὴν τυχοῦσαν προστριψόμεθα Σπιταλιώταις. Μελήσει δὲ ὑμῖν ὅπως ἂν βέλτιστα διάθησθε τὰ καθ´ αὑτούς. Ὁ μὲν οὖν τῶν Δηλίων ναύαρχος τοιαῦτα εἰπὼν καὶ συνταξάμενος αὐτοῖς, ἀπέπλευσεν εἰς Δῆλον. Δομενίκῳ δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ὑπολειφθεῖσιν οὐκέτι ἐδόκει ναυμαχεῖν· ἀλλὰ πέντε μὲν τῶν τριήρεων ἔπεμψαν εἰς Καλλονὴν φρούριόν τι κατὰ τὴν Λέσβον ἐπὶ τῷ σῖτόν τε εἰσαγαγεῖν καὶ φρουράν· ἐδεδίεσαν γὰρ περὶ αὐτοῦ μὴ ὑπὸ βασιλέως ἐξ ἐπιδρομῆς ἁλῷ· αὐτοὶ δὲ ταῖς λοιπαῖς ἐφρούρουν Μιτυλήνην.

5. Βασιλεὺς δὲ ἅμα παντὶ τῷ στόλῳ ἦλθεν εἰς Ἐρεσσόν· ἐπαινέσας δὲ Ἐρεσσίους τῆς εἰς αὐτὸν εὐνοίας ἕνεκα, καὶ προνοίας ὅσης ἐδέοντο ἀξιώσας, ἄρας ἐκεῖθεν ἔπλει ἐπὶ Χίον. Ἀπὸ σκοπιᾶς δέ τις μεγαβοῶν ἐπυνθάνετο περὶ στόλου ὅτων εἴη. Ἀποκριναμένων δὲ, ὡς εἴη βασιλέως, αὐτός τε πάρεστιν ὁ βασιλεύς. „αἱ δὲ ἐν τῷ κόλπῳ τῆς Καλλονῆς“ ἔφη „τριήρεις τίνος;“ ἐκ τοῦ λόγου δὲ συνεὶς ὁ βασιλεὺς ἐκ τῶν εἰς Μιτυλήνην οὐσῶν εἶναι φρουρούσας Καλλονὴν, ἀναστρέψας ἤλαυνεν ἐπ´ ἐκείνους. ἤδη δὲ ἐπελάβετο ἡ νύξ. Λατῖνοι δὲ ὡς εἶδον βασιλέα προσελαύνοντα, τό,τε φεύγειν ἄπορον ὁρῶντες, καὶ τὸ διαγωνίζεσθαι ἀδύνατον, ἐξῶσαν εἰς τὴν γῆν τὰς ναῦς, καὶ αὐτοὶ κατεκρύβησαν ὑπὸ τὴν ὕλην, συνηρεφοῦς τοῦ τόπου πεφυκότος, ἅμα δὲ συνεργοῦντος καὶ τοῦ σκότους. Καὶ τὰς μὲν τριήρεις εἵλκυσαν κενὰς οἱ βασιλικοί. Ἀποβάντες τε καὶ διερευνησάμενοι τὴν λόχμην, ὑπὲρ ἡμίσεις αὐτῶν τοὺς μὲν ἀπέκτειναν, τοὺς δὲ καὶ εἷλον ζῶντας. Ὅσοι δὲ ὑπὸ σκότος ἠδυνήθησαν διαφυγεῖν, εἰς Μιτυλήνην διεσώθησαν πρὸς τοὺς οἰκείους.

6. Βασιλεὺς δὲ ἐκεῖ πιγκέρνην τὸν Φιλανθρωπηνὸν καταλιπὼν ἅμα στρατιᾷ πεζῇ τε καὶ ἱππικῇ τὴν Μιτυλήνην πολιορκεῖν, ἀπέπλευσεν εἰς Φώκαιαν, ἧς ἦρχε τῷ τότε Ντουνάρδος. Οἱ μὲν οὖν εἰς Λέσβον καταλειφθέντες τὰ μὲν λοιπὰ φρούρια πάντα παρεστήσαντο ὁμολογίᾳ, Μιτυλήνην δὲ ναυσί τε καὶ πεζῷ περικαθήμενοι ἐπολιόρκουν.

7. Βασιλεὺς δὲ πρεσβείαν πρὸς Σαρχάνην πέμψας, ὃς ἦρχε τῆς ἕω τῆς κατὰ τὴν Φώκαιαν, σπονδὰς ἔθετο πρὸς αὐτὸν καὶ συμμαχίαν, ὥστε Σαρχάνην μὲν ἐπικουρίαν βασιλεῖ παρασχεῖν πεζήν τε καὶ ναυτικὴν πρὸς τὴν τῆς Φωκαίας καὶ Μιτυλήνης πολιορκίαν, βασιλέα δὲ τὸν παῖδα Σαρχάνη Σουλιμὰν καὶ τοὺς λοιποὺς παῖδας τῶν Περσῶν, οἳ κατὰ Φώκαιαν ἐν προσχήματι ὁμήρων ἐφρουροῦντο, ἐλευθεροῦν. Οἱ γὰρ εἰς Φώκαιαν ἐκ Γεννούας Λατῖνοι δόλῳ Σουλιμὰν τὸν παῖδα Σαρχάνη καὶ τέτταρας καὶ εἴκοσιν ἑτέρους τῶν παρὰ Πέρσαις εὐγενῶν κρατήσαντες παῖδας, ἔφασαν οὐκ ἐπὶ δουλείᾳ κεκρατηκέναι, ἀλλ´ ὥστε ὁμήρους ἔχειν βεβαίας ἕνεκα εἰρήνης. Σαρχάνης δὲ μὴ ἔχων ὅ,τι δρᾷν, ἠσπάζετο καὶ ἄκων τὴν εἰρήνην διὰ τὸ πρὸς τοὺς παῖδας φίλτρον. Τότε δὲ ἐπαγγειλαμένου βασιλέως ἐλευθεροῦν, ἂν συναγωνίσηται προθύμως πρὸς τὸν πόλεμον τὸν κατὰ τῶν Λατίνων, ἐλπίδι τῆς τῶν παίδων ἐλευθερίας συνήρατο πρὸς τὸν πόλεμον τῷ βασιλεῖ, καὶ εἰς Φώκαιαν καὶ αὐτὸς ἐλθὼν ἅμα στρατιᾷ πεζῇ τε καὶ ἱππικῇ, προσεκύνησέ τε καὶ ἠσπάσατο βασιλέα, καὶ συνδιῆγεν αὐτῷ Φώκαιαν πολιορκῶν. Παρεῖχέ τε ἄφθονον ἀγορὰν τῇ βασιλέως στρατιᾷ, ταῖς ὑπ´ αὐτὸν κελεύσας πόλεσι καὶ χώραις τὰ ἐπιτήδεια εἰς Φώκαιαν κομίζειν. Πέμπτος μὲν οὖν ἠνύετο μὴν Φωκαέων καὶ Μιτυληναίων πολιορκουμένων, μάλιστα δὲ κατὰ τὴν Φώκαιαν συχναί τε καὶ καρτεραὶ ἐγίνοντο τειχομαχίαι καὶ ἑλεπόλεις προσήγοντο καὶ ἄλλαι μηχαναὶ πρὸς ἅλωσιν πόλεων ἐξευρημέναι. Ἐκπολιορκῆσαι δὲ οὐκ ἠδύναντο αὐτοὺς διά τε καρτερότητα τειχῶν καὶ τὸ εὐρώστως ἀμύνεσθαι Λατίνους καὶ μὴ ἐνδιδόναι. Μηκυνομένης δὲ τῆς πολιορκίας ἐπὶ πλέον, ἐπεὶ ὅ,τε σῖτος αὐτοῖς ἐνέδει ἤδη, καὶ τὴν πολιορκίαν ὑπώπτευον οὐ ταχέως λύσειν βασιλέα πρὶν ἢ λιμῷ ἢ τειχομαχίᾳ παραστήσεται αὐτοὺς, μηχανώμενοι τὸ ἐπὶ πλείονα χρόνον ἀντισχήσειν, τοὺς μὲν Ῥωμαίους ὅσοι Φώκαιαν κατῴκουν ἐξήλασαν πανοικεσίᾳ, αὐτοὶ δὲ τὸν σῖτον καὶ ὅσα ἕτερα ἦν ἐπιτήδεια συναγαγόντες, εἰσήγαγον εἰς τὴν ἀκρόπολιν, ἣν αὐτοὶ ἐφρούρουν, καὶ χρώμενοι αὐτοῖς ὑπέμενον τὴν πολιορκίαν.

8. Διατρίβοντί τε κατὰ τὴν Φώκαιαν βασιλεῖ οἱ τοῦ Ἀϊτίνη παῖδες, ὃς ἦν σατράπης Ἰωνίας, Χετὴρ καὶ Ἀμοὺρ, ὃν φθάσαντες πρότερον εἰρήκαμεν στόλῳ καταπεπλευκέναι εἰς Θρᾴκην, καὶ τρίτος Σουλαϊμάσας ὠνομασμένος, προσῆλθόν τε κατὰ φιλίαν καὶ προσεκύνησαν καὶ ἐπηγγείλαντο εὖνοι ἔσεσθαι καὶ φίλοι βασιλεῖ, βασιλεύς τε αὐτοὺς τῆς εὐνοίας ἕνεκα δώροις ἀμειψάμενος καὶ εὐεργεσίαις, οἴκαδε ἀπέστειλεν.

9. ν τούτοις δὲ ὄντων τῶν πραγμάτων, ἠγγέλλετο ἐκ Βυζαντίου βασιλεῖ ὡς ἐκ Γεννούας κατά τινα ἑτέραν χρείαν τριήρεις ἑκκαίδεκα προσέσχον Γαλατᾷ, ὧν τῷ ναυάρχῳ καὶ τοῖς τριηράρχαις τινὲς τῶν παρὰ Ῥωμαίοις ἐπιφανῶν κρύφα διαλεχθέντες, ἔπεισαν δώροις καὶ ὑποσχέσεσι πολλαῖς προσεταιρισαμένους καὶ τὰς λοιπὰς ἓξ αἵ εἰσιν ἐγχώριοι, ἔπειτα καὶ τὰς κατὰ τὴν Μιτυλήνην ἓξ παραλαβόντας, ἐπιθέσθαι αὐτῷ κατὰ τὴν Φώκαιαν. Ταῦτα δὲ τοὺς Ῥωμαίους συνεσκευακέναι οὐ τῆς τῶν Γεννουϊτῶν προνοίας ἕνεκα, ἀλλ´ ἐπίβουλοι καὶ προδόται βασιλέως γεγενημένοι, καὶ τῆς ἀρχῆς κρατῆσαι βουληθέντες ἐξ ὧν ᾤοντο δυνήσεσθαι διαφθεῖραι ἔπραττον.
 

Chapitre XXIX.

1. Dominique s'empare de l'île de Mytilène. 2. l'Empereur reproche aux Génois leur perfidie. 3. Il équipe une flotte. 4. Les habitants de l'île de Délos refusent de servir contre lui.4. Les Romains tuent plusieurs Latins à Calone, et en prennent plusieurs. 6. Il envoie assiéger Mytilène. 7. Il traite avec Sarcane. 8. Il est visité par les fis d'Aitine. 8. Nouvelle d'un renfort parti de Gènes, et de la perfidie de quelques Romains.

1. T Empereur s'en retourna à Thessalonique, que, et de là à Constantinople, où il apprit bientôt après, que Dominique fils d'André Catania, qu'il avait gratifié du gouvernement de la nouvelle Phocée, étant enflé de la riche succession qui lui était échue par la mort de son Père, avait projeté d'usurper la souveraineté de l'île de Mytilène, que pour cet effet, il avait équipé à Gènes onze galères à ses dépens, qu'il en avait emprunte une de Sicile., et cinq de Délos, et qu'ayant surpris les Mytileniens, il les avait réduits, avec toutes les petites places de l'île ;et qu'il n'y avait qu'Eresse et Metimne qui fussent demeurées dans l'obéissance.

442 2. Il reprocha fortement aux Italiens qui habitent à Galata, et qui font une colonie de Génois, leur infidélité, et prit Dieu, et les hommes, à témoin, de l'injustice avec laquelle ils violaient les Traités. La vérité de ces reproches était si évidente, qu'ils n'eurent rien à y répondre.

3. Il employa vint jours entiers à équiper une flotte de quatre-vingt-quatre vaisseaux, dont il y en avait vint-quatre à deux ou à trois rangs de rames, et les autres à un rang. Il y avait outre cela, des vaisseaux marchands chargés de cavalerie, de blé, et d'autres provisions. Dés que les préparatifs furent achevés, ils firent voile. Les espions de Mytilène les ayant découverts proche de Callipole ville assise sur l'Hellespont, ils allèrent, à la faveur de la légèreté de leurs barques . donner avis de leur arrivée. Les Génois ne sachant pas le nombre des vaisseaux de l'Empereur, se préparèrent à le combattre.

4. Les habitants de Délos déclarèrent franchement à leur gouverneur, qu'ils ne désiraient pas servir contre l'Empereur. Il les remercia de la généreuse liberté avec laquelle ils lui découvraient leurs sentiments, avant le temps du combat, et à l'heure même, il alla dire à Dominique, et aux autres Commandants de l'armée des Italiens, que ce n'était pas agir prudemment, que de résoudre un combat, avant que d'être informé des forces des ennemis ; que la perte de la ba- 443 taille serait leur ruine entière, parce que les habitants qui n'avaient aucune affection pour eux, ne manqueraient pas de tourner leurs armes contre eux; quand ils les verraient vaincus, que pour lui, il s'était préparé au combat ; mais que les habitants de Délos refusaient de prendre les armes contre les Romains, qu'ainsi il était à propos de se retirer avant que l'Empereur fût arrivé, parce que l'on ne pouvait prendre la fuite en sa présence, sans charger les Chevaliers de Jérusalem de confusion. Après leur avoir parlé de la sorte, il prit congé d'eux, et s'en alla à Délos,. Dominique et les autres commandants n'ayant plus envie après cela de donner bataille, ils envoyèrent cinq navires porter des soldats et-des vivres à un petit fort proche de Mytilène, nommé Calone, de peur que l'Empereur ne le prît de force, et ils s'en allèrent avec leurs autres vaisseaux garder Mytilène.

5. L'Empereur aborda avec sa flotte à Eresse., où après avoir loué la fidélité des habitants, après avoir pourvu à leurs besoins, il fit voile vers l'île de Chio. Une sentinelle ayant demandé à haute voix à qui était la flotte qu'il voyait en mer ? On lui répondit que c'était à l'Empereur, et qu'il y était en personne. A qui, sont, ajouta-it-il, les galères qui sont dans le golfe de Calone? l'Empereur ayant jugé par cette demande, que c'étaient des galères de Mytilène, retourna pour les attaquer. Les Italiens ayant ap - 444 perçu dans l'obscurité de la nuit la flotte Romaine, et ne pouvant ni la combattre, ni fuir, prirent terre et se cachèrent dans un petit bois. Le» Romains ayant trouvé les galères vides, descendirent à terre, cherchèrent dans le bois, et y prirent ou y tuèrent plus de la moitié des Italiens, les autres s'étant sauvés à la faveur des ténèbres, et retirés à Mytilène.

6. L'Empereur laissa des troupes de cavalerie et d'infanterie à Philantropcne son Échanson,, pour assiéger cette île, et il s'en alla à Phocée, dont Odoart était Gouverneur. Philantropene prit les petites places par composition, et mit le siège devant la ville capitale.

7. l'Empereur envoya une ambassade à Sarcene, qui commandait en Orient, aux environs de Phocée, et fit avec lui un Traité, par lequel ce Sultan s'obligea d'un côté à secourir l'Empereur par mer et par terre, et l'Empereur promit de l'autre de mettre en liberté Solyman son fils, et les autres enfants des Turcs qui étaient retenus en otage à Phocée. Les Génois les avaient pris par finesse, et ils disaient qu'ils les retenaient:, non pas comme des prisonniers, mais comme des gages de la paix. Sarcane n'ayant pu jusqu'alors les retirer d'entre leurs mains, espéra de les avoir par le moyen de l'Empereur, et pour cela, il lui amena lui-même de la cavalerie et de l'infanterie, le salua avec un profond respect, et lui fournit des vivres en abondance. Il y avait cinq 445 mois que l'on continuait le siège de Phocée, et de Mytilène, et que l'on faisait devant ces deux places, et principalement devant la première une furieuse batterie avec les Hélépoles, et les autres machines que l'art des Ingénieurs a inventées pour ruiner les fortifications, sans quelles eussent pu être réduites, tant à cause de la bonté des murailles, qu'à cause de la vigueur avec laquelle les habitants les défendaient. La continuation du siège y ayant rendu le blé fort rare, et les assiégés jugeant bien que l'Empereur n'abandonnerait pas son entreprise ; ils s'avisèrent d'en chasser les Romains, et de porter leurs provisions dans la citadelle,

8. Pendant que l'Empereur était occupé à ce siège, il y fut visité par les trois fils d'Aitine, Sultan d'Ionie, dont le premier s'appelait Thésée, le second Amir., et c'est celui qui était venu en Thrace, et le troisième Sulaimasas. Ils lui firent de grandes protestations de service et d'obéissance, et il les reçut avec beaucoup de civilité, et leur fit de riches présents.

9. Sur ces entrefaites il arriva nouvelle de Constantinople, qu'il était parti de Gènes seize autres galères pour Galata, que quelques-uns des plus qualifiés de l'Empire ayant conféré fort secrètement avec le General, et avec les autres Commandants, ils leur avaient conseillé d'amasser toutes leurs galères, et même les six qui étaient à Mytilène, pour aller donner combat à 446 l'Empereur. Ce n'était pas néanmoins par affection pour eux, qu'ils leur donnaient ce conseil. Ce n'était que par une perfidie criminelle qui leur faisait souhaiter de voir périr leur Prince pour usurper ses Etats.

λʹ. 1. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο τοιαῦτα, τήν τε οὖσαν παρεσκεύαζε δύναμιν ὡς ἢν δέῃ ναυμαχήσων, καὶ ἑτέραν ἀπὸ τῶν κατὰ τὴν Ἰωνίαν βαρβάρων προσεπορίζετο ὅση δυνατή. Καὶ Σαρχάνης μὲν τέτταρας καὶ εἴκοσι παρέσχετο ναῦς καὶ στρατιὰν πολλὴν πεζήν τε καὶ ἱππικὴν, ἣ ἐλθοῦσα ἐστρατοπεδεύετο παρὰ τὴν Φώκαιαν· Ἀμοὺρ δὲ ὁ τοῦ Ἀϊτίνη, τοῦ μεγάλου δομεστίκου πείσαντος, τριάκοντα ναυσὶ συνεμάχει βασιλεῖ.

2. γὰρ μέγας δομέστικος καὶ πρότερον μὲν εἶχε πρὸς Ἀμοὺρ φιλίως καὶ γράμμασιν αὐτῷ ὡμίλει καὶ τὴν εὔνοιαν ἐπεδείκνυτο, συνεγένετό τε καὶ ἐπὶ μικρὸν ὀλίγῳ πρότερον, ὅτε κατὰ Φώκαιαν πρὸς βασιλέα ἧκε· τότε δὲ τῆς χρείας καλούσης, πρεσβείαν πέμψας πρὸς αὐτὸν, οὐ δίκαιον ἔφασκεν εἶναι οὐδὲ καθ´ ἡδονὴν αὐτῷ γράμμασι καὶ ἀγγελίαις ὥσπερ πρότερον καὶ αὖθις ὁμιλεῖν. Πρότερον γὰρ αἰτίαν εἶναι τῆς τοιαύτης συντυχίας τὸ πολὺ ἀλλήλων διεστάναι· νυνὶ δὲ ἐγγὺς διατριβόντων, δίκαιον εἶναι, εἴγε καὶ αὐτῷ κατὰ γνώμην εἴη, ἐν ὡρισμένῳ τινὶ τόπῳ συγγενέσθαι καὶ τῆς ἀλλήλων ὁμιλίας ἀπολαῦσαι καὶ τὴν οὖσαν ἐπιβεβαιώσασθαι φιλίαν. Ὁ μέγας μὲν οὖν δομέστικος τοιαῦτα ἐπρεσβεύετο· Ἀμοὺρ δὲ, ὡς ἤκουσεν, εὐτυχίας οὐδεμιᾶς ἐνόμισε δευτέραν τὴν περὶ τῶν τοιούτων ἀγγελίαν, ἀλλὰ τὰ μέγιστα οἰόμενος εὐεργετεῖσθαι, τῶν ἄλλων πάντων ἀμελήσας, κατὰ τὰς Κλαζομενὰς γενόμενος συνεγένετο αὐτῷ, καὶ ἀποβάντα τῶν νεῶν εἱστίασέ τε φιλοτίμως καὶ πολλὴν ἐπεδείξατο φιλοφροσύνην. Ἐπὶ τέσσαρσι δὲ ἡμέραις ὁ μέγας δομέστικος αὐτῷ συνδιατρίψας, βασιλεῖ τε ἔπεισε προσέχειν ὡς δεσπότῃ καὶ τῶν ὑπ´ ἐκείνῳ τελούντων ἐπιφανῶν Ῥωμαίων νομίζειν ἕνα, καὶ ἑαυτῷ συνέδησεν ἀῤῥήκτοις φιλίας δεσμοῖς.

3. Τάς τε ναῦς παρῄνει πέμπειν ὡς τάχιστα βασιλεῖ δεομένῳ συμμαχίας, αἳ καὶ ἐπέμφθησαν μετ´ οὐ πολύ. Καὶ Φιλαδελφεινοῖς ἐκέλευσε φίλον εἶναι καὶ σύμμαχον ἀντὶ πολεμίου, καὶ μηδένα φόρον λαμβάνειν ὃν παρείχοντο αὐτῷ ὅτε ἦσαν ἐν σπονδαῖς, καὶ οὐδὲν ἦν ὃ, κελεύσαντος τοῦ μεγάλου δομεστίκου, μὴ καθ´ ἡδονὴν αὐτῷ πράττειν ἦν πρὸς τῷ καὶ χάριν εἰδέναι καὶ τὰ μέγιστα οἴεσθαι εὐεργετεῖσθαι. Ἐκεῖθεν δὲ ὁ μέγας δομέστικος συνταξάμενος Ἀμοὺρ, ἧκεν ὡς βασιλέα. Καὶ ἐπεὶ καὶ αἱ παρὰ τοῦ Σαρχάνη παρῆσαν νῆες, παρεσκευάσαντό τε πρὸς τὴν ναυμαχίαν καὶ ἠνιῶντο ὅτι οὐ παρῆσαν οἷς ναυμαχοῦνται. Λατῖνοι δὲ, εἴτε τὴν παρασκευὴν βασιλέως δείσαντες, εἴτε καὶ διὰ τὸ τοὺς ἐνάγοντας Ῥωμαίους καταφώρους γενομένους ὑποπτῆξαι, (ἡ γὰρ τοῦ μεγάλου δομεστίκου μήτηρ ἅμα βασιλίδι αἰσθόμεναι τὴν ἐπιβουλὴν, ὡς μάλιστα ἐνῆν ἠσφαλίσαντο τά τε βασίλεια καὶ τὴν ἄλλην ἀρχὴν,) ἀποσχόμενοι ὧν διενοοῦντο, διελύθησαν. Βασιλεὺς δὲ ἐπεὶ ἐπύθετο διαλυθέντας, τοὺς μὲν παρὰ τοῦ Ἀμοὺρ παρόντας κατὰ συμμαχίαν, ἀπέστειλεν εὐεργετήσας· αὐτὸς δὲ συντονώτερον εἴχετο τῆς πολιορκίας·

4. ἤδη γὰρ καὶ ὁ καιρὸς ἤπειγε περὶ φθινόπωρον ὤν. Τριβομένου δὲ τοῦ χρόνου κατὰ τὴν πολιορκίαν συμβέβηκε τὸν μέγαν δομέστικον παρὰ τὴν τῆς Φωκαίας πύλην ἰδεῖν ἑστῶτα Ντζουὰν ντὲ Σπίνιά τινα ὠνομασμένον, ὃς ἦν αὐτῷ γνώριμος πρότερον καὶ συνήθης, ἔκ τε τῶν παρὰ Λατίνοις ἐπιφανῶν ὄντα καὶ παιδείας τῆς παρὰ Ῥωμαίοις ἱκανῶς μετεσχηκότα. Καὶ πέμψας αὐτὸν μετεκαλεῖτο, κελεύων ἥκειν πρὸς αὐτὸν μηδὲν ὑποπτεύοντα δεινόν. Ὁ δ´ ἧκεν εὐθὺς πεισθείς. Προσαγορεύσας δὲ ὁ μέγας δομέστικος αὐτὸν καὶ ἀγνωμοσύνην ἐγκαλέσας, ὅτι φίλον ἀρχαῖον ὄντα καὶ συνήθη καὶ τοσοῦτον ἤδη χρόνον διατρίβοντα πρὸς ταῖς πύλαις ταῖς αὐτῶν, οὐδὲ ἅπαξ πρὸς αὐτὸν ἠθέλησεν ἐλθεῖν οὐδὲ ἀσπάσασθαι οἷα φίλον, καὶ ἕτερ´ ἄττα ὅσα ἦν ἁρμόζοντα προσθεὶς τῷ χρόνῳ, (ἤδη γὰρ ὀψὲ τῆς ἡμέρας ἦν,) τὸ νῦν μὲν ἔχον οἴκαδε ἀπέπεμπεν, εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἐκέλευσεν, εἴγε καὶ αὐτῷ καθ´ ἡδονὴν εἴη, πρὸς αὐτὸν πάλιν ἐλθεῖν, ὡς ἂν κατὰ σχολὴν καὶ περὶ τοῦ παρόντος πολέμου διαλεχθῶσιν ἅττα ἂν ἑκάστῳ δοκοίη δίκαια ἔχειν πρὸς αὐτόν. Ντζουὰν μὲν οὖν ἀποδεξάμενος τοὺς λόγους οἴκαδε ἀπῆλθεν· εἰς τὴν ὑστεραίαν δὲ ἅμα πρωῒ εἰς τὴν μεγάλου δομεστίκου ἥκει σκηνὴν καὶ προσηγόρευεν αὐτόν. Ἀντιπροσειπὼν δὲ καὶ αὐτὸς αὐτὸν καὶ μόνον παραλαβὼν, λόγου ἦρχε πρὸς αὐτὸν τοιοῦδε·

5. οὔτε τὸ ἐπὶ προφάσει πάσῃ πολεμεῖν τῶν ἐπαινετῶν ἄν τις τιθείη σωφρονῶν, οὔτε τὸ εἰρήνην ἄγειν· ἀλλ´ ἑκάτερα βελτίω ἢ χείρω παρὰ τὰς αἰτίας νομίζοιτ´ ἂν δικαίως. Ἐὰν δέ τις πολέμου ἄρχων, μείζοσιν ἢ καθ´ ἑαυτὸν πράγμασιν ἐπιχειροίη, πρὸς τῷ ἀδικεῖν καὶ ἄνοιαν προσοφλήσειεν ἂν παρ´ εὖ φρονοῦσι κριταῖς. Σκεψώμεθα δὴ καὶ περὶ τοῦ νυνὶ παρόντος πολέμου, ὃν ἤρασθε πρὸς μηδὲν ἀδικοῦντα βασιλέα, εἰ μετὰ βελτίονος τοῦ σχήματος προσγενήσεται ὑμῖν. Πρῶτον μὲν γὰρ μηδὲν ὑπὸ βασιλέως ἀδικούμενοι, πρῶτοι ἐπήλθετε τῇ Λέσβῳ οὔσῃ ὑπηκόῳ βασιλεῖ ἀδικοῦντες καὶ πλεονεκτοῦντες, οὗπερ οὐδὲ αὐτοὺς οἶμαι ἐξάρνους δυνήσεσθαι γενέσθαι· ἔπειτα δὲ οὐδὲ ἀνοίας καὶ ἀβουλίας κατελίπετε ὑπερβολήν. Τὸν γὰρ ἄρχοντα πολέμου οὐ χρὴ τοῦτο μόνον σκοπεῖν ὅπως ἀδικήσῃ, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εἴγε μάλιστα αὐτῷ τοῦτο δυνατὸν, ἔπειτα δὲ εἰ καὶ ἀρκοῦσαν δύναμιν ἔχει πρὸς τὸ τὰ ἀδικηθέντα διασώζειν. Ὑμῖν δὲ πρός τε τὸ τὰ ἀλλότρια ἁρπάζειν ἡ δύναμις ἐνδεὴς καὶ πρὸς τὸ τὰ ἡρπασμένα διασώζειν ἐλαχίστη. Λέσβῳ μὲν γὰρ ἐπιόντες, Δηλίους ἐπείσατε καὶ Σικελιώτας συμμαχεῖν. Βασιλέως δὲ ἐπιστρατεύσαντος ὑμῖν, οἱ σύμμαχοι ᾤχοντο ὑμᾶς ἀπολιπόντες, οὐδὲ ὅπλα ἀνταίρειν δυνηθέντες. Ὑμῶν δὲ μόνων ὑπολελειμμένων, οἱ μὲν ἀπώλοντο κατὰ τὴν Καλλονὴν ἐν πέντε τριήρεσι διαφθαρέντες, οἱ δὲ κατὰ τὴν Μιτυλήνην καὶ Φώκαιαν ἀποκεκλεισμένοι πολιορκεῖσθε, οὐδεμίαν ἔχοντες ἐλπίδα βεβαίαν σωτηρίας. Μὴ θαυμάσῃς δὲ, εἰ μηδεμίαν εἶπον ἐλπίδα βεβαίαν σωτηρίας ὑμᾶς ἔχειν, καίτοι καρτερώτατα ἀμυνομένους ἀπὸ τῶν τειχῶν καὶ μηδεμίαν ἢ ὀλίγην βλάβην ὑπομένοντας ἀπό τε τῶν ἐκπιπτόντων τῆς μηχανῆς λίθων καὶ τῶν κλιμάκων καὶ τῶν ἄλλων μηχανῶν τῶν κατὰ τὰς συχνὰς τειχομαχίας προσαγομένων. Ἀποδείξω γὰρ σαφέστατα ὑμᾶς οὐ πολὺ ἀπέχοντας τοῦ ἐν ἐσχάτοις κινδύνοις εἶναι. Τριῶν γὰρ ὄντων, ἃ ἂν μάλιστα διασώζειν δύναιτο τοὺς πολιορκουμένους, τοῦ τέ ποθεν ἔξωθεν ἐπελθοῦσαν δύναμιν τοὺς πολιορκοῦντας ἀνιστᾷν, καὶ τοῦ ἀφθονίαν σίτου καὶ τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἔχοντας μετὰ ῥᾳστώνης τὴν πολιορκίαν διαφέρειν, καὶ τρίτου, τοῦ τὸν πολιορκοῦντα ἀδύνατον εἶναι προσκαθέζεσθαι ἢ δι´ ἀπορίαν ἀναλωμάτων ἢ διὰ μικροψυχίαν ἤ τινα αἰτίαν ἄλλην, ἐγὼ ὑμῖν προσὸν ἀποδείξω τούτων οὐδὲ ἕν. Τὴν μὲν οὖν ἴσως ἂν ἐπελθοῦσαν ἔξωθεν βοήθειαν ὑμῖν οὐδαμόθεν ἄλλοθεν ἄν τις οἰηθείη ἢ ἐκ Γεννούας, οἷα δὴ ὁμοφύλων ὄντων ὑμῖν καὶ συγγενῶν· τοῦτο δὲ τοσοῦτον ἀπέχει τοῦ εἶναι ἀληθὲς ἢ ὑμᾶς οἴεσθαι ἐλπίζειν, ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ἐφ´ ὑμᾶς ἐλεύσονται ἐκεῖνοι ἐκπολιορκήσοντες ὡς πολεμίους τῷ κοινῷ, ἂν κελεύῃ βασιλεύς. ἴστε γὰρ δὴ σαφέστατα ὑμεῖς ὡς ἐν ταῖς συνθήκαις καὶ τοῖς ὅρκοις, οὓς πρὸς τὴν βασιλείαν Ῥωμαίων ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος ἔθετο Γεννούας ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ, πρὸς τοῖς ἄλλοις περιείληπται καὶ τοῦτο, τὸ μὴ μόνον τὸ κοινὸν αὐτῶν μηδεμίαν βλάβην ἢ ζημίαν ἐπάγειν τῇ Ῥωμαίων βασιλείᾳ πρόφασιν πολέμου οὐ παρεχομένῃ, ἀλλὰ καὶ ἐάν τις ἰδιώτης Ῥωμαῖον ἀδικήσῃ, ἀπὸ τῶν προσόντων αὐτῷ κτημάτων ἢ πραγμάτων τὴν ζημίαν ἀπολαμβάνειν τὸν Ῥωμαῖον. Ἃν δὲ καὶ τῇ βασιλείᾳ Ῥωμαίων τὴν ζημίαν προξενῇ ἢ νῆσον διαρπάζων ἢ πόλιν τινὰ παράλιον ἤ τι ἕτερον, τὸν ἴσον τρόπον ἀπὸ τῶν ἐκείνων κτημάτων καὶ πραγμάτων, εἰ πολλοὶ εἶεν ἢ εἷς, τὴν ζημίαν ἀποτίννυσθαι βασιλεῖ, αὐτὸν δὲ ψηφίζεσθαι πολέμιον τῷ δήμῳ καὶ τῇ βουλῇ, καὶ στρατεύειν ἐπ´ ἐκεῖνον ὡς ἄπιστον καὶ προδότην τοῦ κοινοῦ. Οὗ δὴ ἕνεκα καὶ βασιλέα πρεσβείαν πρὸς Γέννουαν ἀπεσταλκέναι, ὥστε μὴ μόνον τὰ κτήματα ὑμῶν τῶν χρημάτων ἕνεκα ὧν ἀνάλωσε πολεμῶν ὑμῖν παραλαβεῖν, ἀλλὰ καὶ τριήρεις κελεῦσαι πέμψαι καθ´ ὑμῶν κατὰ τὰ συγκείμενα καὶ τοὺς ὅρκους. Ὥστε ἐκ Γεννούας οὐ μόνον ἐπικουρίαν οὐδεμίαν, ἀλλὰ καὶ πόλεμον καὶ ἐπίπλουν προσδοκᾷν χρή. Ὅτι δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων νῦν τε ἐνδεεῖς ἐστε καὶ μετ´ ὀλίγον ἐπιλείψει παντελῶς ὑμᾶς, ἐξ αὐτῶν ἄν τις τῶν πραγμάτων ἀληθέστατα τεκμήραιτο. Οἱ γὰρ ἐξελαθέντες τοῦ ἄστεος ὑφ´ ὑμῶν Ῥωμαῖοι, ὧν αὐτοὶ τὰ ἐπιτήδεια λαβόντες χρῆσθε, τὸ μέτρον τῆς τροφῆς πρὸς τὸ τῶν πολιορκουμένων πλῆθος λογιζόμενοι, ἐντὸς ὀλίγου χρόνου παντάπασί φασιν ὑμᾶς τὰ σιτία ἐπιλείψειν. Λείπεται δὴ μίαν ὑπολείπεσθαι ἐλπίδα σωτηρίας, τὸ βασιλέα ῥᾳθυμήσαντα ἢ διὰ τὸ τῶν ἀναλισκομένων πλῆθος χρημάτων ἢ διὰ τὴν κατὰ τὴν στρατείαν κακοπάθειαν λύσειν τὴν πολιορκίαν ἢ διὰ τὸ χειμῶνα ἐπιγίνεσθαι ἤδη προσδοκᾷν. Ἐγὼ δὲ καὶ περὶ τούτου προδότης γενήσομαι ἡμῶν αὐτῶν καὶ μηνύσω προῖκα ἅπαν τἀληθές. Καίτοι γε πολλοῦ ἂν ἐπρίασθε αὐτοὶ, εὖ οἶδα, εἰ ἃ διανοούμεθα περὶ ὑμῶν, ἀληθῶς ἐξεγένετο μαθεῖν· ἐγὼ δὲ ὑμῖν καὶ τοῦτο χαριοῦμαι. Βασιλεὺς μὲν γὰρ καὶ ἡμεῖς καὶ τὸ πολὺ τῆς στρατιᾶς οἴκαδε ἀπελευσόμεθα, ἵνα μὴ εἰκῇ καὶ μάτην κατατριβώμεθα ἐνταῦθα, ἄλλως τε καὶ τῶν ἐκεῖσε πραγμάτων ἐπιμελείας δεομένων, ἣν οὐκ ἐξὸν ποιεῖσθαι μὴ ἐκεῖ ἐπιδημοῦντας. Ἐνταυθοῖ δὲ πρὸς τὴν πολιορκίαν δέκα καταλείψομεν τριήρεις καὶ μονήρεις εἴκοσι καὶ ἑτέρας τέτταρας καὶ εἴκοσι τὰς τοῦ Σαρχάνη ναῦς, μισθὸν παρασχόντες διαρκέσοντα ἄχρι ἦρος. Οἳ ὑμᾶς τε καὶ Μιτυληναίους ἀσφαλῶς πολιορκήσουσιν ἐφορμοῦντες ἐκ θαλάσσης, ἐκ δὲ ἠπείρου ὑμῖν μὲν ἀρκέσουσιν ἡ τοῦ Σαρχάνη παρακειμένη στρατιά· Μιτυληναίοις δὲ οἱ Ῥωμαίων μισθοφόροι τὴν εἰς τὴν Λέσβον ἔξοδον ἀπείρξουσιν, ὥστε καὶ ἀμφοτέρους ἑκατέρωθεν ἀπείργεσθαι ἔκ τε γῆς καὶ θαλάττης τοῦ μηδὲν εἰσάγειν τῶν ἐπιτηδείων. Ἅμα δὲ ἦρι ἀρχομένῳ στόλῳ μεγάλῳ αὖθις ἐφ´ ὑμᾶς πλευσούμεθα, γνώμην ἔχοντες μέχρι παντὸς διακαρτερεῖν, ἄχρις ἂν ἢ λιμῷ ἢ ὅπλοις παραστησάμενοι, ἐξανδραποδισώμεθα ὑμᾶς. Πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἑτέραν βασιλέως ἐπίνοιαν οὐκ ἀποκρύψω. Βούλεται γὰρ τοῖς συμπολιορκουμένοις ὑμῖν πᾶσι δι´ ὅρκων αἵρεσιν προθεῖναι, ἢ μένοντας ἐντὸς τειχῶν πολεμίους αὐτῷ τε εἶναι καὶ τῷ κοινῷ Γεννούας, ἢ ἔξω γενομένους καὶ καταλιπόντας ὑμᾶς, μὴ μόνον παρὰ βασιλέως τυχεῖν συγγνώμης καὶ ἀμνηστίας ὧν ἐξημαρτήκασιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τῷ κοινῷ Γεννούας ἀζημίους εἶναι, βασιλέως τὴν ἄδειαν παρασχομένου. Ὅπερ ὅτι πολλοὺς τῶν ὑμῖν συμπολιορκουμένων πείσει ἀποστῆναι, οὐδ´ αὐτὸς ἀγνοεῖς. Ὅτε τοίνυν ἐξ ἀρχῆς τε οὐ δίκαια ποιοῦντες τὸν πόλεμον κεκινήκατε τουτονὶ, νῦν τε τῶν πραγμάτων ἐναντίως ἢ αὐτοὶ προσεδοκᾶτε χωρησάντων, οὐ μόνον ἀβουλίας καὶ ἀσυνεσίας ὄφλετε κατηγορίαν, ἀλλὰ καὶ ἐν ἐσχάτοις κατέστητε κινδύνοις, ποῦ λυσιτελὲς ἢ σωφρονούντων ὅλως ἀνθρώπων, μὴ μεταβουλεύεσθαι περὶ τῶν κακῶς βεβουλευμένων καὶ σωτηρίαν τινὰ αὐτοῖς ἐκ τῶν ἐνόντων ἐκπορίζειν, ἀλλὰ διὰ φιλονεικίαν καὶ ἀλαζονείαν νοῦν οὐκ ἔχουσαν αὐτούς τε ἀπόλλυσθαι κακῶς καὶ τοῖς οἰκείοις οὐ πενίαν μόνον καὶ ἀποστέρησιν τῶν ὄντων, ἀλλὰ καὶ ἀδοξίαν προστρίβεσθαι διὰ βίου; ἐγὼ δὲ καὶ τούτων ἁπάντων χωρὶς οὐδαμῶς λυσιτελοῦντα τὸν πρὸς βασιλέα πόλεμον ὑμῖν ἀποφανῶ. Εἰ γὰρ καὶ μήτε ὅπλοις, μήτε λιμῷ, μήθ´ ἑτέρᾳ μηχανῇ τινι παραστήσασθαι δυνησόμεθα ὑμᾶς, οὐδ´ οὕτω τὸ πολιορκεῖσθαι λυσιτελήσειεν ἂν ὑμῖν. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐκ ἐπὶ τῷ διηνεκῶς πολιορκεῖσθαι καὶ ἐνδείᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἐκ τοῦ πολέμου κακοῖς πιέζεσθαι Λέσβου κρατῆσαι ὑμῖν ἐπῆλθε τοσαῦτα χρήματα ἀναλωκόσιν, ἀλλ´ ἐπὶ τῷ πολλαπλασίω τῶν ἀναλωμένων κτησαμένους, καὶ τῆς νήσου ἔχειν τὴν ἀρχήν. Τοῦτο δ´ ἐναντίως ἢ αὐτοὶ συμβέβηκε προσδοκᾶτε. Τά τε γὰρ χρήματα ἀνάλωνται εἰς τὰς τριήρεις καὶ ἡ νῆσος ὑπὸ βασιλέα αὖθις τελεῖ πλὴν Μιτυλήνης, ἣν δεῖ καὶ Φώκαιαν φρουρεῖν μισθοφόρους τρέφοντας χιλίων οὐκ ἐλάσσους. Πόθεν οὖν ποριεῖσθε τὴν τροφὴν αὐτοῖς; οὔτε γὰρ χρήματα εἴχετε ἐν ταῖς ναυσὶν ἃ διαρκέσει πρὸς τὴν πολιορκίαν, οὔτε ἐκ Γεννούας ἐλπὶς ἐλθεῖν. Τὰ γὰρ ἐκεῖσε κτήματα ὑμῶν, ἃ παρεῖχε τὰς προσόδους, ὑπὸ βασιλέα ἔσται· αἵ τε ἐκ Φωκαίας προσγινόμεναι πρότερον πρόσοδοι ὑμῖν ἀφῄρηνται διὰ τὸν πόλεμον. Ἐμπορία τε γὰρ ἐκλέλοιπε πᾶσα, θαλασσοκρατούντων ἡμῶν, καὶ γεωργίας ἀπείργομεν, οὐδὲ τὸ πυλῶν προβαίνειν ἀκίνδυνον ὂν ὑμῖν. Ὥστε πάντοθεν συμβαίνει περιΐστασθαι τὸν κίνδυνον, ἄν τε κρατῆσθε τοῖς ὅπλοις, ἄν τε μή· ὡς οὖν περὶ σωτηρίας ὑμῖν βουλευσομένοις οὐκ ἐν παρέργῳ χρὴ ποιεῖσθαι τὴν βουλὴν, ἀλλὰ μετὰ τῶν φίλων σκεψαμένους τὰ δέοντα ἑλέσθαι.“

suite
 

Chapitre XXX.

1. L'Empereur se prépare a la bataille. 2. Le grand Domestique contracte amitié particulière avec Amir. 3. Les Italiens se dissipent. 4. Le grand Domestique confère avec Jean Spinola. 5. Son discours.

1. Aussitôt que l'Empereur eut reçu cet avis, il tint ses troupes prêtes pour donner bataille, au cas qu'il fût nécessaire, et il envoya faire des levées en lonie. Sarcane lui fournit vint-quatre vaisseaux avec force cavalerie, et force d'infanterie. Amir fils d'Aitine en amena trente.

2. Ce fut le grand Domestique qui l'engagea à donner un secours aussi considérable que celui-là. Il y avait longtemps qu'ils étaient unis d'amitié, et qu'ils entretenaient correspondance par lettres. Ils avaient depuis peu conversé fort familièrement ensemble, lors qu'Amir était venu visiter l'Empereur devant Phocée. Dans ce présent besoin le grand Domestique lui envoya dire qu'il serait bien aise qu'ils se trouvaient ensemble en un lieu où ils pussent se voir, et se par - 447 ler à loisir. Amir tenant cette proportion-là à grand honneur, quitta toute autre affaire pour se rendre à Clazomènes, où le grand Domestique le reçut très-civilement, et où l'ayant entretenu quatre jours, il lui persuada de se soumettre à l'obéissance de l'Empereur, et de lui envoyer les vaisseaux qui lui étaient nécessaires, ce qu'il fit bientôt après. Il l'obligea aussi à se réconcilier avec les Philadelphiens, avec lesquels il étaient fort mauvaise intelligence.

3. Les vaisseaux de Sarcane étant arrivés, et les Romains s'étant préparés au combat, ils eurent, le déplaisir de ne point trouver d'ennemis. Soit que les Italiens fussent épouvantés par les grands préparatifs qui avaient été faits contre eux, ou qu'ils fussent déconcertés par la découverte de la trahison des Romains qui favorisaient leurs entreprises, et par l'application avec laquelle l'Impératrice et la mère du grand Domestique veillaient à la défense de l'Empire, ils disparurent et se retirèrent en leur pays.

4. Comme la saison qui était fort avancée, obligeait à presser le siège de Phocée avec une plus grande ardeur que jamais, le grand Domestique aperçut auprès de |a porte un Italien nommé Jean Spinola, qu'il connaissait depuis longtemps, et il l'appela, l'assurant qu'il pouvait venir en sûreté sur sa parole. Quand il fut venu, il le reçut très-civilement, et il lui dit qu'il s'étonnait de ce qu'étant anciens amis, il n'avait 448 pas daigné lui faire l'honneur de le visiter, depuis le temps que durait le siège. Mais parce qu'il était trop tard pour s'entretenir fort au long touchant les intérêts et les différends des deux nations, il le supplia de revenir le jour suivant. Spinola n'ayant pas manqué de revenir à la pointe du jour, le grand Domestique le salua à l'ordinaire, et lui parla en ces termes.

5. Ce n'est pas une matière de louange que de faire la paix, ou la guerre pour toute sorte de sujets. La Justice de ces actions-là, dépend de celle des motifs par lesquels on s'y porte. Quiconque prend le premier les armes, et quiconque s'engage en des entreprises qui sont au dessus de ses forces, passe au jugement des Sages, non seulement pour un injuste, mais pour un fou. Considérez, je vous prie, si la guerre que vous avez commencée contre l'Empereur, sans qu'il vous en ait donné de sujet,  peut réussir à votre avantage. Vous ne pouvez disconvenir que vous ne vous soyez emparés de l'île de Mytilène qui lui appartenait, et qu'en cela vous n^ayez agi avec autant d'imprudence que d'injustice. Quand on prend les armes, il faut prévoir non seulement si l'on pourra usurper le bien d'autrui; mais si l'on le pourra conserver. Vous n'êtes en état de faire ni l'un ni l'autre. Vous n'avez pu vous emparer de Mytilène sans le secours des habitants de Délos et de Sicile; mais ils vous ont abandonné dès que l'Empereur a paru. Vous avez perdu depuis une partie des gens que vous aviez sur cinq galères, et le reste est enfermé dans les deux villes assiégées, sans aucune espérance de salut. 449 Ne vous étonnez pas, de ce que je dis qu'il ne vous reste aucune espérance; car il m'est aisé de vous faire voir, que bien que vous n'ayez souffert aucun dommage considérable, ni des machines qui fanent le pied de vos murailles, ni de celles qui lancent des pierres, il vous est impossible de vous défendre. Des assiégés ne peuvent fonder leur confiance que sur l'une de ces trois choses, ou sur le secours qui leur viendra de dehors, ou sur les provisions qu'ils ont au dedans, ou sur le mauvais état de ceux qui les assiègent. Or ces trois choses-là vous manquent. Vous n'avez point de secours à attendre des Génois vos compatriotes, et vos concitoyens. Ils sont si éloignés de vous en donner, que si l'Empereur le leur commandait, ils viendraient servir dans son camp, et ils presseraient avec lui le siège. Il est porté par le Traité  d'accommodement, non seulement qu'ils ne feront aucun dommage aux Romains ; mais que si un particulier de leur République fait dommage à un particulier de l'Empire, ce dommage sera réparé aux dépens de ce particulier, et que si plusieurs ensemble font dommage à l'Empire, le dommage sera réparé par la République. Voilà pourquoi l'Empereur a envoyé à Gènes demander vos biens, pour se dédommager des grands frais de cette guerre ; et outre cela, les galères qui lui ont été promises. Ainsi vous voyez que vous n'avez point de secours à attendre de ce coté-là. Vous ne pouvez non plus vous fier en l'abondance de vos provisions, puisque vous êtes dans la divette. Si vous étiez dans l'abondance, vous n'auriez pas chassé les familles Romaines hors de la place, et vous n'y distribueriez 450 pas le blé avec l'épargne que vous faites. Il ne vous reste donc plus qu'une ressource, qui est, que l'Empereur venant à regretter l'argent qu'il a consumé, et le temps qu'il a perdu durant le siège, il s'ennuyai de le continuer pendant l'hiver. Je veux bien trahir sur ce point les intérêts de mon partit et vous découvrir la vérité. Je suis assuré que vous donneriez beaucoup pour la savoir, mais je vous ferai la grâce de vous la dire pour rien. Notre dessein est, de nous en retourner, tant pour éviter les fatigues qui seraient aussi incommodes qu'inutiles, dans la mauvaise saison, que pour vaquer à d'autres affaires plus importantes, qui demandent notre présence. Nous laisserons ici dix galères à trois rangs de rames, vingt à un rang, et les vingt-quatre de Sarcane; et du coté de terre nous mettrons les troupes de ce Sultan. Au commencement du printemps nous reviendrons avec une puissante force, nous demeurerons devant la place, jusqu'à ce que nous l'ayons réduite, ou par les armes, on par la famine. De plus, l'Empereur donnera le choix aux assiégés, ou de demeurer dans la ville, et d'être déclarés ses ennemis, et ennemis de la République de Gènes ; ou d'en sortir et de recevoir l'amnistie. Vous jugez assez combien ces offres-là jetteront de troubles et de divisions parmi vous. Puisque la guerre que vous avez commencée a été injuste dans son origine, et que le succès qu'elle a eu jusqu'ici a démenti vos espérances, y a-t-il quelque raison, ou d'intérêt, ou d'honneur, qui vous puisse porter à la continuer, et  jeter les peuples qui vous obéissent, non seulement dans une extrême pauvreté; mais dans la dernière infamie ?  451 Je vous ferai encore voir d'une autre manière, qu'il ne vous est pas utile défaire la guerre. Quand l'Empereur ne vous pourrait réduire, ni par la famine, ni par les armes, il vous serait toujours préjudiciable de souffrir le siège. En vous emparant de Mytilène, vous n'avez pas prétendu perdre. Vous avez prétendu gagner et vous assurer la propriété de l'île. C'est pour cela que vous avez employé tant d'argent à la construction et à l'équipage des galères. Cependant l'Empereur est demeuré maître de l'île, à la réserve des villes de Mytilène et de Phocée, dont les garnisons qui montent à plus de mille soldats, vous coûtent beaucoup à entretenir. D'où tirerez-vous désormais de l'argent et des vivres ? Vous n'en avez pas dans vos vaisseaux autant qu'il vous en faut. Vous n'en pouvez avoir ni par mer, parce que nous en sommes maîtres, ni de vos terres, parce que nous vous empêchons de les cultiver, ni de vos revenus, parce que vos biens feront mis entre les mains de l'Empereur. Ainsi quoi que vous fassiez, vous êtes réduits au dernier péril, et il ne vous reste que de délibérer mûrement sur ce que je vous représente, et de consulter les plus éclairés et les plus fidèles de vos amis.

suite